Халықтың көші-қоны туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 22 шілдедегі № 477-IV Заңы.

      1-тарау. НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕР
      1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар
      2-бап. Қазақстан Республикасының халықтың көші-қоны саласындағы заңнамасы
      3-бап. Көшіп келудің негізгі түрлері
      4-бап. Халықтың көші-қоны саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі қағидаттары мен міндеттері
      5-бап. Көшіп келушілердің құқықтары мен міндеттері
      6-бап. Көшіп келушілердің келуінің, кетуінің және болуының жалпы шарттары
      6-1-бап. Қазақстан Республикасында уақытша тұруға арналған рұқсатты алу
      7-бап. Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға рұқсат алу
      2-тарау. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ХАЛЫҚТЫҢ КӨШІ-ҚОНЫ ПРОЦЕСТЕРІН БАСҚАРУДЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ЖҮЙЕСІ
      8-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің құзыреті

      8-1-бап. Алып тасталды - ҚР 16.04.2018 № 147-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      9-бап. Ішкі істер органдарының құзыреті
      10-бап. Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің және Қазақстан Республикасының шетелдегі мекемелерінің құзыреті
      11-бап. Халықтың көші-қоны мәселелері жөніндегі уәкілетті органның құзыреті
      12-бап. Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның құзыреті
      13-бап. Білім беру саласындағы уәкілетті органның құзыреті
      14-бап. Ұлттық қауіпсіздік органының құзыреті
      15-бап. Жергілікті атқарушы органдардың құзыреті
      3-тарау. ТАРИХИ ОТАНЫНА ОРАЛУ МАҚСАТЫНДА КӨШІП КЕЛУ
      16-бап. Алып тасталды - ҚР 10.12.2013 № 153-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      17-бап. Алып тасталды - ҚР 10.12.2013 № 153-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      17-1-бап. Алып тасталды – ҚР 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      18-бап. Алып тасталды – ҚР 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      19-бап. Алып тасталды - ҚР 10.12.2013 № 153-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      19-1-бап. Қандастарды қабылдаудың өңірлік квотасы
      19-2-бап. Қандастарды қабылдау жөніндегі комиссия
      20-бап. Қандас мәртебесін беруден және ұзартудан және (немесе) қандастарды қабылдаудың өңірлік квотасына енгізуден бас тарту үшін негіздер
      21-бап. Алып тасталды – ҚР 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      21-1-бап. Этникалық қазақтардың жекелеген отбасы мүшелерін қандастарды қабылдаудың өңірлік квотасына енгізудің ерекшеліктері
      22-бап. Алып тасталды - ҚР 10.12.2013 № 153-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      23-бап. Қандастарға, этникалық қазақтарға және олардың отбасы мүшелеріне ұсынылатын мемлекеттік қолдау шаралары
      24-бап. Қандастарды бейімдеу және ықпалдастыру
      25-бап. Қандас мәртебесін және "Ата жолы" картасының қолданылуын тоқтату
      25-1-бап. "Ата жолы" картасын беруден бас тарту үшін негіздер
      26-бап. Қандастардың құқықтары мен міндеттері
      4-тарау. ОТБАСЫН БІРІКТІРУ МАҚСАТЫНДА КӨШІП КЕЛУ
      27-бап. Шақырушы адамдар және шақырушы адамдардың отбасы мүшелері
      28-бап. Отбасын біріктіру мақсатында Қазақстан Республикасына келуге виза алудың тәртібі
      29-бап. Отбасын біріктіру мақсатында келген көшіп келушілердің құқықтары мен міндеттері
      5-тарау. БІЛІМ АЛУ МАҚСАТЫНДА КӨШІП КЕЛУ
      30-бап. Білім алу мақсатында келетін көшіп келушілер
      31-бап. Білім алу мақсатында келетін көшіп келушілердің келу шарттары
      32-бап. Білім алу мақсатында келетін көшіп келушілерге келуге виза берудің шарттары
      33-бап. Білім алу мақсатында келетін көшіп келушілердің негізгі құқықтары мен міндеттер
      6-тарау. ЕҢБЕК ҚЫЗМЕТІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ МАҚСАТЫНДА КӨШІП КЕЛУ
      34-бап. Еңбек қызметін жүзеге асыру мақсатында келетін көшіп келушілердің санаттары
      35-бап. Шетелдік қызметкерлердің келу шарттары
      36-бап. Шетелдік қызметкерлерге келуге виза беру шарттары
      36-1-бап. Шетелдік жұмыс күшін тартуға арналған квота
      37-бап. Жұмыс берушілерге шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсаттарды, шетелдік жұмыскерлерге өз бетінше жұмысқа орналасу үшін біліктілік сәйкестігі туралы анықтамаларды беру және оларды корпоративішілік ауыстыру шеңберінде тарту тәртібі
      37-1 бап. Жұмыс берушілердің шетелдік жұмыс күшін тартуы
      37-2-бап. Өз бетінше жұмысқа орналасу шеңберінде шетелдіктердің немесе азаматтығы жоқ адамдардың еңбек қызметін жүзеге асыруы
      37-3-бап. Корпоративішілік ауыстыру шеңберінде шетелдіктердің немесе азаматтығы жоқ адамдардың еңбек қызметін жүзеге асыруы
      38-бап. Этникалық қазақтар мен бұрынғы отандастар қатарындағы шетелдік қызметкерлердің еңбек қызметін реттеудің ерекшеліктері
      39-бап. Бизнес-көшіп келушілердің келу және оларға виза беру шарттары
      40-бап. Бизнес-көшіп келушілердің Қазақстан Республикасының аумағында болу және олардың кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру шарттары
      41-бап. Маусымдық шетелдік қызметкерлердің келу және болу шарттары
      42-бап. Маусымдық шетелдік қызметкерлерді тарту шарттары
      43-бап. Еңбек қызметін жүзеге асыру мақсатында келген көшіп келушілердің негізгі құқықтары мен міндеттері
      43-1-бап. Еңбекші көшіп келушілердің келу және болу шарттары
      43-2-бап. Еңбекші көшіп келушіге рұқсат беру тәртібі
      7-тарау. ГУМАНИТАРЛЫҚ ЖӘНЕ САЯСИ УӘЖДЕР БОЙЫНША КӨШІП КЕЛУ
      44-бап. Гуманитарлық уәждер бойынша келетін көшіп келушілердің санаттары
      45-бап. Саяси уәждер бойынша келетін көшіп келушілер
      46-бап. Гуманитарлық уәждер бойынша келетін көшіп келушілердің келу және келуіне виза беру шарттары
      47-бап. Саяси уәждер бойынша келудің және болудың шарттары
      8-тарау. ШЕТЕЛДІККЕ ЖӘНЕ АЗАМАТТЫҒЫ ЖОҚ АДАМҒА ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНА КЕЛУІНЕН БАС ТАРТУ ҮШІН ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ТҰРАҚТЫ ТҰРУҒА АРНАЛҒАН РҰҚСАТТЫ АЛУ ҮШІН ЖАЛПЫ НЕГІЗДЕР
      48-бап. Көшiп келушiнiң Қазақстан Республикасына келуiне рұқсат беруден бас тарту үшiн негiздер
      49-бап. Шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға арналған рұқсатты беруден бас тарту не оның күшін жою үшін негiздер
      9-тарау. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ІШКІ КӨШІП-ҚОНУШЫЛАР
      50-бап. Өз еркімен қоныс аударатын және өз бетінше қоныстанатын ішкі көшіп қонушылар
      51-бап. Ішкі көшіп-қонушылардың негізгі құқықтары мен міндеттері
      10-тарау. ІШКІ КӨШІП-ҚОНУШЫЛАРҒА ЖӘРДЕМ КӨРСЕТУ
      52-бап. Қоныс аударушыларды қабылдаудың өңірлік квотасын белгілеу
      53-бап. Қоныс аударушыларды қабылдаудың өңірлік квотасына енгізілген Қазақстан Республикасының азаматтарына әлеуметтік көмек
      11-тарау. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЗАМАТТАРЫНЫҢ ЕЛДЕН ТЫС ЖЕРГЕ КЕТУІНІҢ ШАРТТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ. ЗАҢСЫЗ КӨШІП КЕЛУДІҢ АЛДЫН АЛУ
      54-бап. Елден тыс жерге кететін Қазақстан Республикасы азаматтарының санаттары
      55-бап. Қазақстан Республикасы азаматтарының елден тыс жерге кетуінің шарттары мен тәртібі
      55-1-бап. Жұмыспен қамтудың жекеше агенттігі
      56-бап. Қазақстан Республикасының азаматына елден тұрақты тұрғылықты жеріне кетуге рұқсат беруден бас тарту үшін негіздер
      57-бап. Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге барған Қазақстан Республикасы азаматтарының құқықтары мен міндеттері
      58-бап. Заңсыз көшіп келудің алдын алу және құқықтық мәртебесі реттелмеген көшіп келушілерді заңдастыру шаралары
      12-тарау. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ХАЛЫҚТЫҢ КӨШІ-ҚОНЫ САЛАСЫНДАҒЫ ЗАҢНАМАСЫН БҰЗҒАНЫ ҮШІН ЖАУАПТЫЛЫҚ. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ
      59-бап. Қазақстан Республикасының халықтың көші-қоны саласындағы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық
      60-бап. Заңсыз көшіп келушілерді шығарып жіберу
      60-1-бап. Қазақстан Республикасының аумағында адам саудасының құрбаны ретінде анықталған және сәйкестендірілген көшіп келушілердің құқықтарын қорғау
      61-бап. Дауларды шешу
      13-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР
      62-бап. Осы Заңның қолданылу тәртібі
      63-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртібі

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз