Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне халықтың көші-қоны мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 22 шілдедегі № 478-IV Заңы

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1. 1999 жылғы 13 шілдедегі Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1999 ж., № 18, 644-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; № 10, 244-құжат; 2001 ж., № 8, 52-құжат; № 15-16, 239-құжат; № 21-22, 281-құжат; № 24, 338-құжат; 2002 ж., № 17, 155-құжат; 2003 ж., № 10, 49-құжат; № 14, 109-құжат; № 15, 138-құжат; 2004 ж., № 5, 25-құжат; № 17, 97-құжат; № 23, 140-құжат; № 24, 153-құжат; 2005 ж., № 5, 5-құжат; № 13, 53-құжат; № 24, 123-құжат; 2006 ж., № 2, 19-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 55-құжат; № 12, 72-құжат; № 13, 86-құжат; 2007 ж., № 3, 20-құжат; № 4, 28-құжат; № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 13, 99-құжат; 2008 ж., № 13-14, 56-құжат; № 15-16, 62-құжат; 2009 ж., № 15-16, 74-құжат; № 17, 81-құжат; № 24, 127, 130-құжаттар; 2010 ж., № 1-2, 4-құжат; № 3-4, 12-құжат; № 7, 28, 32-құжаттар; № 17-18, 111-құжат; № 22, 130-құжат; № 24, 151-құжат; 2011 ж., № 1, 9-құжат; № 2, 28-құжат; № 5, 43-құжат; № 6, 50-құжат):

      1) мынадай мазмұндағы мазмұнымен толықтырылсын:
      «Мазмұны
      1-бөлiм. Жалпы ережелер
      1-тарау. Қазақстан Республикасының Азаматтық iс жүргiзу заңдары
      1-бап. Азаматтық iс жүргiзу заңдарымен реттелетiн қатынастар
      2-бап. Қазақстан Республикасының азаматтық сот iсiн жүргiзу туралы заңдары
      3-бап. Азаматтық сот iсiн жүргiзуде басым күшi бар құқықтық нормаларды қолдану
      4-бап. Азаматтық iс жүргiзу заңының уақыт жағынан қолданылуы
      2-тарау. Азаматтық сот iсiн жүргiзудiң мiндеттерi мен принциптерi
      5-бап. Азаматтық сот iсiн жүргiзудiң мiндеттерi
      6-бап. Заңдылық
      7-бап. Сот төрелiгiн тек қана соттың жүзеге асыруы
      8-бап. Адамның құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерiн сотта қорғау
      9-бап. Жеке адамның ар-намысы мен қадiр-қасиетiн құрметтеу
      10-бап. Жеке өмiрге қол сұғылмаушылық. Хат жазысудың, телефон арқылы сөйлесудiң, почта, телеграф және өзге де хабарлардың құпиясы
      11-бап. Меншiкке қол сұғылмаушылық
      12-бап. Судьялардың тәуелсiздiгi
      13-бап. Барлық адамдардың заң мен сот алдындағы теңдiгi
      14-бап. Сот iсiн жүргiзу тiлi
      15-бап. Тараптардың айтысуы мен тең құқықтылығы
      16-бап. Дәлелдемелердi iшкi сенiм бойынша бағалау
      17-бап. Куәлiк жауап беру мiндетiнен босату
      18-бап. Бiлiктi заң көмегiн алуға құқықты қамтамасыз ету
      19-бап. Сотта iстi қараудың жариялылығы
      20-бап. Сотта iстi қарау барысында қауiпсiздiктi қамтамасыз ету
      21-бап. Сот актiлерiнiң мiндеттiлiгi
      22-бап. Iс жүргiзу әрекеттерi мен шешiмдерiне шағымдану бостандығы
      23-бап. Азаматтық сот iсiн жүргiзу принциптерiнiң мәнi
      3-тарау. Ведомстволық бағыныстылық және соттылық
      24-бап. Азаматтық iстердiң соттарға ведомстволық бағыныстылығы
      25-бап. Дауларды аралық соттың шешуiне беру
      26-бап. Сотқа ведомстволық бағыныстылықтың басымдығы
      27-бап. Аудандық (қалалық) соттың және оған теңестiрiлген соттардың соттауына жататын азаматтық iстер
      28-бап. 2009 жылғы 10 желтоқсандағы № 227-ІV ҚР Заңымен алып тасталды
      29-бап. 2009 жылғы 10 желтоқсандағы № 227-ІV ҚР Заңымен алып тасталды
      30-бап. Азаматтық iстердiң мамандандырылған соттарда соттауға жатқызылуы
      31-бап. Жауапкердiң тұрған жерi бойынша талап қою
      32-бап. Талап қоюшының таңдауы бойынша соттың соттауына жатқызу
      33-бап. Ерекше соттылық
      34-бап. Шарттық соттылық
      35-бап. Өзара байланысты бiрнеше iстiң соттылығы
      36-бап. Iстi бiр соттың жүргiзуiнен алып басқасына беру
      4-тарау. Соттың құрамы, қарсылық бiлдiру
      37-бап. Соттың құрамы
      38-бап. Алқалы құрамдағы соттың мәселелердi шешу тәртiбi
      39-бап. Судьяның iстi қарауға қайта қатысуына жол берiлмейтiндiгi
      40-бап. Судьяға қарсылық бiлдiру үшiн негiздер
      41-бап. Прокурорға, сарапшыға, маманға, аудармашыға, сот отырысының хатшысына қарсылық бiлдiру үшiн негiздер
      42-бап. Қарсылықтар бiлдiру (өздiгiнен бас тарту) туралы мәлiмдемелер және оларды шешудiң тәртiбi
      43-бап. Қарсылық бiлдiру (өздiгiнен бас тарту) туралы мәлiмдеменi қанағаттандырудың салдары
      5-тарау. Iске қатысушы тұлғалар
      44-бап. Iске қатысушы тұлғалардың құрамы
      45-бап. Азаматтық iс жүргiзу құқық қабiлеттiлiгi
      46-бап. Азаматтық iс жүргiзу әрекет қабiлеттiлiгi
      47-бап. Iске қатысушы тұлғалардың құқықтары мен мiндеттерi
      48-бап. Тараптар
      49-бап. Талап қоюдың негiздемесi мен нысанасын өзгеру, талап қоюдан бас тарту, талап қоюды тану, бiтiмгершiлiк келiсiм
      50-бап. Iске бiрнеше талап қоюшының немесе жауапкердiң қатысуы
      51-бап. Тиiстi емес жауапкердi ауыстыру
      52-бап. Даудың нысанасына дербес талаптарын мәлiмдейтiн үшiншi тұлғалар
      53-бап. Даудың нысанасына дербес талаптарды мәлiмдемейтiн үшiншi тұлғалар
      54-бап. Iс жүргiзу құқық мирасқорлығы
      55-бап. Прокурордың сот iсiн жүргiзуге қатысуы
      56-бап. Басқа тұлғалардың құқықтарын, қоғамдық және мемлекеттiк мүдделердi қорғау үшiн сотқа жүгiну
      57-бап. Мемлекеттiк органдар мен жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарының iс бойынша қорытынды беру үшiн процеске қатысуы
      6-тарау. Сотта өкiлдiк ету
      58-бап. Iстi өкiлдер арқылы жүргiзу
      59-бап. Тапсырма бойынша өкiлдiк ету
      60-бап. Сотта өкiлдер бола алмайтын тұлғалар
      61-бап. Өкiлдiң өкiлеттiктерi
      62-бап. Өкiлдiң өкiлдiктерiн ресiмдеу
      63-бап. Заңды өкiлдер
      7-тарау. Дәлелдемелер және дәлелдеу
      64-бап. Дәлелдемелер
      65-бап. Дәлелдеу мiндетi
      66-бап. Дәлелдемелердi ұсыну
      67-бап. Дәлелдемелердiң қатыстылығы
      68-бап. Дәлелдемелерге жол беру
      69-бап. Дәлелдемелер ретiнде жол беруге болмайтын нақты деректер
      70-бап. Дәлелдемелердiң растығы
      71-бап. Дәлелдеуден босатудың негiздерi
      72-бап. Сот тапсырмалары
      73-бап. Сот тапсырмасын орындау тәртiбi
      74-бап. Дәлелдемелердi қамтамасыз ету
      75-бап. Дәлелдемелердi қамтамасыз ету туралы өтiнiш
      76-бап. Дәлелдемелердi қамтамасыз ету тәртiбi
      77-бап. Дәлелдемелердi бағалау
      78-бап. Тараптардың және үшiншi тұлғалардың түсiнiктемелерi
      79-бап. Куәнiң айғақтары
      80-бап. Куәнiң мiндеттерi мен құқықтары
      81-бап. Жазбаша дәлелдемелер
      82-бап. Жазбаша дәлелдемелердi жинау тәртiбi
      83-бап. Сотқа жазбаша дәлелдемелер табыс ету мiндеттiлiгi
      84-бап. Жазбаша дәлелдемелердi сақталып тұрған жерiнде қарау және зерттеу
      85-бап. Түпнұсқа жазбаша дәлелдемелердi қайтару
      86-бап. Заттай дәлелдемелер
      87-бап. Заттай дәлелдемелердi сақтау және қарау
      88-бап. Тез бүлiнетiн заттай дәлелдемелердi қарау
      89-бап. Заттай дәлелдемелерге билiк ету
      90-бап. Дәлелдеу процесiндегi ғылыми-техникалық құралдар
      91-бап. Сараптама тағайындау
      91-1-бап. Үлгiлердi алу
      91-2-бап. Дәрiгердiң немесе басқа маманның, сондай-ақ сарапшының үлгiлердi алуы
      91-3-бап. Үлгiлердi алу кезiнде тұлғаның құқықтарын қорғау
      92-бап. Сарапшының құқықтары мен мiндеттерi
      93-бап. Сараптама жүргiзу тәртiбi
      94-бап. Жеке және комиссиялық сараптама
      95-бап. Кешендi сараптама
      96-бап. Сарапшының қорытындысы
      97-бап. Қорытынды берудiң мүмкiн еместегi туралы хабарлама
      98-бап. Қосымша және қайталама сараптама
      98-1-бап. Сарапшыдан жауап алу
      99-бап. Маманды iс жүргiзу әрекеттерiне қатыстыруға тарту
      8-тарау. Сот шығындары
      100-бап. Сот шығындары ұғымы және олардың құрамы
      101-бап. Мемлекеттiк баж
      102-бап. Талап қою бағасы
      103-бап. Мемлекеттiк бажды қосымша төлеу
      104-бап. Мемлекеттiк баж төлеуден босату
      105-бап. 2004 жылғы 13 желтоқсандағы № 11-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      106-бап. Мемлекеттiк бажды қайтару
      107-бап. Iс бойынша iс жүргiзуге байланысты шығындар
      108-бап. Куәларға, сарапшыларға, мамандарға және аудармашыларға төленуге тиiстi сомалар
      109-бап. Куәларға, сарапшыларға, мамандарға және аудармашыларға тиесiлi сомаларды төлеу
      110-бап. Сот шығындарын тараптардың арасында бөлу
      111-бап. Өкiлдiң көмегiне ақы төлеу жөнiндегi шығындарды өтеу
      112-бап. Уақыт ысырабынан келтiрiлген залалдарды өндiрiп алу
      113-бап. Талап қоюдан бас тарту және бiтiмгершiлiк келiсiм кезiнде сот шығындарын бөлу
      114-бап. Азаматтарға тегiн заң көмегiн көрсету
      115-бап. Тараптарға сот шығындарын өтеу
      116-бап. Сот шығындарын мемлекетке өтеу
      117-бап. Сот шығындарына байланысты мәселелер жөнiндегi ұйғарымдарға шағым беру және наразылық келтiру
      9-тарау. Сотқа құрметтемеушiлiк бiлдiргенi үшiн мәжбүрлеу және жауаптылық шаралары
      118-бап. Сотқа құрметтемеушiлiк бiлдiргенi үшiн мәжбүрлеу шаралары
      119-бап. Ерiксiз келтiру
      120-бап. Сот залынан шығарып жiберу
      121-бап. Сотқа құрметтемеушiлiк бiлдiргенi үшiн жауаптылық шаралары
      122-бап. Сотқа құрметтемеушiлiк бiлдiргенi үшiн мәжбүрлеу және жауаптылық шараларын қолдану. Оларға шағымдану және наразылық беру тәртiбi
      10-тарау. Iс жүргiзу мерзiмдерi
      123-бап. Iс жүргiзу әрекеттерiн жасау мерзiмдерi
      124-бап. Iс жүргiзу мерзiмдерiн есептеу
      125-бап. Iс жүргiзу мерзiмдерiнiң аяқталуы
      126-бап. Iс жүргiзу мерзiмдерiн өткiзiп алу салдары
      127-бап. Iс жүргiзу мерзiмдерiн тоқтата тұру
      128-бап. Iс жүргiзу мерзiмдерiн ұзарту және қалпына келтiру
      11-тарау. Сот хабарлаулары мен шақырулары
      129-бап. Соттың хабарлаулары мен шақырулары
      130-бап. Шақыру қағазының немесе өзге де хабарлаудың, шақырудың мазмұны
      131-бап. Шақыру қағазын жеткiзу
      132-бап. Шақыру қағазын тапсыру
      133-бап. Шақыру қағазын немесе өзге хабарлауды, шақыруды қабылдаудан бас тартудың салдары
      134-бап. Iс бойынша iс жүргiзу кезiнде мекен-жайдың ауысуы
      135-бап. Жауапкер болған жердiң белгiсiздiгi және оны iздестiру
      12-тарау. 2001 жылғы 11 шілдедегі № 238-ІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      2-бөлiм. Бiрiншi сатыдағы сотта iс жүргiзу
      1-бөлiмше. Бұйрық арқылы iс жүргiзу
      13-тарау. Бұйрық арқылы iс жүргiзу
      139-бап. Сот бұйрығының негiзiнде берешектi өндiрiп алу
      140-бап. Сот бұйрығы шығарылатын талаптар
      141-бап. Сот бұйрығын шығару туралы арыздың нысаны мен мазмұны
      142-бап. Мемлекеттiк баж
      143-бап. Сот бұйрығын шығару туралы арызды қабылдаудан бас тарту және қайтару негiздерi
      144-бап. Арыздағы кемшiлiктердi жою
      145-бап. Сот бұйрығын шығарудың тәртiбi мен мерзiмi
      146-бап. Сот бұйрығының мазмұны
      147-бап. Борышкерге сот бұйрығының көшiрмесiн жiберу
      148-бап. Сот бұйрығының күшiн жою
      149-бап. Өндiрiп алушыға сот бұйрығын беру
      2-бөлiмше. Талап қою бойынша iс жүргiзу
      14-тарау. Талап қою
      150-бап. Талап арыздың нысаны мен мазмұны
      151-бап. Талап арызға қоса тiркелетiн құжаттар
      152-бап. Талап арызды қабылдау
      153-бап. Талап арызды қабылдаудан бас тарту
      154-бап. Талап арызды қайтару
      155-бап. Талап арызды қозғалыссыз қалдыру
      156-бап. Қарсы талап қою
      157-бап. Қарсы талап қоюды қабылдау шарттары
      15-тарау. Талап қоюды қамтамасыз ету
      158-бап. Талап қоюды қамтамасыз ету үшiн негiздер
      159-бап. Талап қоюды қамтамасыз ету шаралары
      160-бап. Талап қоюды қамтамасыз ету туралы арызды қарау
      161-бап. Талап қоюды қамтамасыз ету туралы ұйғарымды орындау
      162-бап. Талап қоюды қамтамасыз етудiң бiр түрiн екiншi түрiмен ауыстыру
      163-бап. Талап қоюды қамтамасыз етудiң күшiн жою
      164-бап. Талап қоюды қамтамасыз ету мәселелерi жөнiндегi ұйғарымдарға шағымдану
      165-бап. Талап қоюды қамтамасыз етумен келтiрiлген залалдарды жауапкерге өтеу
      16-тарау. Iстi сотта қарауға әзiрлеу
      166-бап. Iстi әзiрлеудiң мiндеттерi
      167-бап. Iстi сотта қарауға әзiрлеу мерзiмдерi
      168-бап. Iстi сотта қарауға әзiрлеу туралы ұйғарым
      169-бап. Арыздың көшiрмелерiн және оған қоса тiркелген құжаттарды жауапкерге жiберу
      169-1-бап. Талап арызға пiкiр
      170-бап. Судьяның iстi сотта қарауға әзiрлеу жөнiндегi iс-әрекеттерi
      171-бап. Бiрнеше талап қою талаптарын бiрiктiру және ажырату
      172-бап. Iс бойынша iс жүргiзудi тоқтата тұру, тоқтату және iстi сотта қарауға әзiрлеген кезде арызды қараусыз қалдыру
      173-бап. Iстi сотта iс қарауға тағайындау
      17-тарау. Сотта iс қарау
      174-бап. Азаматтық iстердi қараудың және шешудiң мерзiмдерi
      175-бап. Сот отырысы
      176-бап. Сот отырысында төрағалық етушi
      177-бап. Сотта iс қараудың тiкелей және ауызша жүргiзiлуi
      178-бап. Сот отырысындағы тәртiп
      179-бап. Сот отырысында тәртiп бұзушыларға қолданылатын шаралар
      180-бап. Сот отырысын ашу
      181-бап. Процеске қатысушылардың келуiн тексеру
      182-бап. Аудармашыға оның мiндеттерiн түсiндiру
      183-бап. Куәларды сот отырысы залынан шығару
      184-бап. Сот құрамын жария ету және қарсылық бiлдiру құқығын түсiндiру
      185-бап. Iске қатысушы адамдарға олардың құқықтары мен мiндеттерiн түсiндiру
      186-бап. Соттың iске қатысушы адамдардың өтiнiштерiн шешуi
      187-бап. Iске қатысушы адамдар мен өкiлдердiң сот отырысына келмеу салдарлары
      188-бап. Сот отырысына куәнiң, сарапшының, маманның, аудармашының келмеу салдарлары
      189-бап. Iстi қарауды кейiнге қалдыру
      190-бап. Iстi қарау кейiнге қалдырылған кезде куәлардан жауап алу
      191-бап. Сарапшы мен маманға олардың құқықтары мен мiндеттерiн түсiндiру
      192-бап. Iстi мәнi бойынша қараудың басталуы
      193-бап. Талап қоюшының талап қоюдан бас тартуы, жауапкердiң талап қоюды мойындауы және тараптардың бiтiмгершiлiк келiсiмi
      194-бап. Iске қатысушы адамдардың түсiнiктемелерi
      195-бап. Дәлелдемелердi зерттеу тәртiбiн белгiлеу
      196-бап. Жауап беруден бас тартқаны үшiн және көрiнеу жалған жауап бергенi үшiн жауапкершiлiк жөнiнде куәға ескерту
      197-бап. Куәдан жауап алу тәртiбi
      198-бап. Куәнiң жазбаша материалдарды пайдалануы
      199-бап. Кәмелетке толмаған куәдан жауап алу
      200-бап. Куәнiң жауаптарын жария ету
      201-бап. Құжаттарды зерттеу
      202-бап. Азаматтардың жеке хат алысуын және телеграфтық хабарларын жария ету және зерттеу
      203-бап. Заттай дәлелдемелердi зерттеу
      204-бап. Орналасқан жерiнде қарау
      205-бап. Дыбыс жазбаларын жария ету, бейнежазбаларды, киноматериалдарды көрсету және оларды зерттеу
      206-бап. Сарапшы қорытындысын зерттеу
      207-бап. Маманның консультациясы (түсiндiрмесi)
      208-бап. Дәлелдеменiң жалғандығын мәлiмдеу
      209-бап. Мемлекеттiк органдар мен жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарының қорытындысы
      210-бап. Iстi мәнi бойынша қарауды аяқтау
      211-бап. Сот жарыссөздерi
      212-бап. Репликалар
      213-бап. Прокурордың қорытындысы
      214-бап. Iстi мәнi бойынша қарауды қайта жалғастыру
      215-бап. Соттың шешiм шығару үшiн кетуi
      216-бап. Шешiмдi жариялау
      18-тарау. Сот шешiмi және оны атқару тәртiбi
      217-бап. Шешiм шығару
      218-бап. Шешiмнiң заңдылығы және негiздiлiгi
      219-бап. Шешiм шығарған кезде шешiлетiн мәселелер
      220-бап. Шешiмнiң түрлерi мен құрылымы
      221-бап. Шешiмнiң мазмұны
      222-бап. Мемлекеттiк органдардың, жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарының, ұйымдардың және лауазымды адамдардың әрекеттерi (әрекетсiздiктерi) мен шешiмдерiн заңсыз деп тану туралы шешiм
      223-бап. Ақша сомаларын өндiрiп алу туралы шешiм
      224-бап. Атқару құжатының немесе өзге құжаттың күшi жойылды деп тану туралы шешiм
      225-бап. Шартты жасасу немесе өзгерту туралы шешiм
      226-бап. Мүлiктi немесе оның құнын алып беру туралы шешiм
      227-бап. Жауапкердi белгiлi бiр әрекеттер жасауға мiндеттейтiн шешiм
      228-бап. Бiрнеше талап қоюшының пайдасына немесе бiрнеше жауапкерге қарсы шешiм
      229-бап. Дәлелдi шешiм жасау
      230-бап. Шешiмдегi қате жазулар мен айқын арифметикалық қателердi түзету
      231-бап. Қосымша шешiм
      232-бап. Шешiмдi түсiндiру
      233-бап. Шешiмдi орындау мерзiмiн кейiнге қалдыру және мерзiмiн ұзарту, шешiмдi орындаудың әдiсi мен тәртiбiн өзгерту
      234-бап. Алып берiлген ақша сомаларын индекстеу
      235-бап. Сот шешiмiнiң заңды күшiне енуi
      236-бап. Шешiмдi орындау
      237-бап. Дереу орындауға жататын шешiмдер
      238-бап. Соттың шешiмдi дереу орындауға жiберу құқығы
      239-бап. Шешiмнiң орындалуын қамтамасыз ету
      240-бап. Сот шешiмiнiң орындалуын кейiнге қалдыру және мерзiмiн ұзарту, оны орындау әдiсi мен тәртiбiн өзгерту, бiтiмгершiлiк келiсiмдi бекiту
      240-1-бап. Сот шешiмiнiң орындалуын қайта бұрып атқару
      240-2-бап. Сот шешiмiнiң орындалуын қайта бұрып атқару туралы мәселенi қарау
      240-3-бап. Апелляциялық, кассациялық немесе қадағалау сатысы сотының шешiмнiң орындалуын қайта бұрып атқару туралы мәселенi шешуi
      240-4-бап. Сот орындаушысының ұсынуларын қарау
      240-5-бап. Сот орындаушысының шешiмдi орындау кезiндегi әрекетiне (әрекетсiздiгiне) шағым жасау
      240-6-бап. Шешiмдi орындаған кезде басқа тұлғалардың құқықтарын қорғау
      240-7-бап. Сот орындаушысының қаулысын санкциялау
      241-бап. Iске қатысушы адамдарға сот шешiмiнiң көшiрмелерiн жiберу және беру
      18-1-тарау. Аралық сот шешiмiн орындау
      241-1-бап. Аралық соттың шешiмiн мәжбүрлеп орындату
      241-2-бап. Атқару парағын беру
      241-3-бап. Атқару парағын беруден бас Тарту
      19-тарау. Iс бойынша iс жүргiзудi тоқтата тұру
      242-бап. Соттың iс жүргiзудi тоқтата тұру мiндетi
      243-бап. Соттың iс жүргiзудi тоқтата тұру құқығы
      244-бап. Iс жүргiзудi тоқтата тұру мерзiмдерi
      245-бап. Соттың iс жүргiзудi тоқтата тұру туралы ұйғарымына шағымдану немесе наразылық келтiру
      246-бап. Iс жүргiзудi қайта бастау
      20-тарау. Iс бойынша iс жүргiзудi қысқарту
      247-бап. Iс бойынша iс жүргiзудi қысқартудың негiздемелерi
      248-бап. Iс бойынша iс жүргiзудi қысқартудың тәртiбi мен салдары
      21-тарау. Арызды қараусыз қалдыру
      249-бап. Арызды қараусыз қалдырудың негiздемелерi
      250-бап. Арызды қараусыз қалдырудың тәртiбi мен салдары
      22-тарау. Сот ұйғарымы
      251-бап. Сот ұйғарымы және оны шығарудың тәртiбi
      252-бап. Ұйғарымның мазмұны
      253-бап. Соттың жеке ұйғарымдары
      254-бап. Iске қатысушы адамдарға сот ұйғарымының көшiрмесiн жiберу
      23-тарау. Хаттамалар
      255-бап. Хаттама жүргiзудiң мiндеттiлiгi
      256-бап. Хаттаманың мазмұны
      257-бап. Хаттама жасау
      258-бап. Хаттамаға ескертпелер
      259-бап. Хаттамаға жасалған ескертпелердi қарау
      24-тарау. Сырттай iс жүргiзу және сырттай шешiм шығару
      260-бап. Сырттай iс жүргiзу негiздемелерi
      261-бап. Сырттай iс жүргiзу тәртiбi
      262-бап. Сырттай шешiмнiң мазмұны
      263-бап. Сырттай шешiмнiң көшiрмесiн жiберу
      264-бап. Сырттай шешiмге шағым жасау
      265-бап. Сырттай шешiмнiң күшiн жою туралы арыздың мазмұны
      266-бап. Соттың арыз қабылданғаннан кейiнгi iс-әрекеттерi
      267-бап. Арызды қарау
      268-бап. Соттың өкiлеттiгi
      269-бап. Сырттай шешiмнiң күшiн жоюдың негiздемелерi
      270-бап. Iстiң қайта қаралуы
      271-бап. Сырттай шешiмнiң заңды күшi
      3-бөлiмше. Ерекше талап қоюмен iс жүргiзу
      25-тарау. Сайлауға, референдумдарға қатысушы азаматтар мен қоғамдық бiрлестiктердiң сайлау құқықтарын қорғау туралы арыздар бойынша iс жүргiзу
      272-бап. Арыз беру
      273-бап. Арызды қарау
      274-бап. Соттың шешiмi және оның орындалуы
      25-1-тарау. Жергiлiктi атқарушы органдардың азаматтардың алқаби ретiнде қылмыстық сот iсiн жүргiзуге қатысу құқықтарын бұзатын шешiмдерiне, әрекеттерiне (әрекетсiздiгiне) дау айту жөнiндегi арыздар бойынша iс жүргiзу
      274-1-бап. Арыз беру
      274-2-бап. Арызды қарау
      274-3-бап. Арыз бойынша сот шешiмi және оның орындалуы
      26-тарау. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға уәкiлеттi органдардың (лауазымды адамдардың) қаулыларына дау айту туралы iстер бойынша iс жүргiзу
      275-бап. Шағым беру
      275-1-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жөнiндегi қаулыға сотқа шағымдану мен наразылық келтiрудiң тәртiбi
      276-бап. Шағымды қарау
      277-бап. Соттың шешiмi
      27-тарау. Мемлекеттiк өкiмет, жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарының, қоғамдық бiрлестiктердiң, ұйымдардың, лауазымды адамдар мен мемлекеттiк қызметшiлердiң шешiмдерi мен әрекеттерiне (немесе әрекетсiздiгiне) дау айту туралы iс бойынша iс жүргiзу
      278-бап. Арыз беру
      279-бап. Мемлекеттiк органдардың, жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарының, қоғамдық бiрлестiктердiң, ұйымдардың, лауазымды адамдардың, мемлекеттiк қызметшiлердiң сот арқылы дау айтуға жататын шешiмдерi, әрекетi (немесе әрекетсiздiгi)
      280-бап. Сотқа арыз берiп жүгiнуге арналған мерзiм
      281-бап. Арызды қарау
      282-бап. Соттың шешiмi және оның орындалуы
      28-тарау. Нормативтiк құқықтық актiлердiң заңдылығына орай даулар туралы iс бойынша iс жүргiзу
      283-бап. Арыз беру
      284-бап. Арызды қарау
      285-бап. Соттың арыз бойынша шешiмi
      29-тарау. Прокурордың органдар мен лауазымды адамдардың актiлерi мен iс-әрекеттерiн заңсыз деп тану туралы жүгiнуi
      286-бап. Наразылықтың қабылданбауына байланысты прокурордың жүгiнуi
      287-бап. Прокурордың арызын сотта қарау
      288-бап. Прокурордың арызы бойынша соттың шешiмi
      4-бөлiмше. Ерекше iс жүргiзу
      30-тарау. Жалпы ережелер
      289-бап. Сот ерекше iс жүргiзу тәртiбiмен қарайтын iстер
      290-бап. Ерекше жүргiзiлетiн iстердi қарау тәртiбi
      31-тарау. Заңдық маңызы бар фактiлердi анықтау
      291-бап. Заңдық маңызы бар фактiлердi анықтау туралы iстер
      292-бап. Заңдық маңызы бар фактiлердi анықтауға қажетті шарттар
      293-бап. Арыз беру
      294-бап. Арыздың мазмұны
      295-бап. Соттың арыз бойынша шешiмi
      32-тарау. Азаматты хабар-ошарсыз кеттi деп тану немесе азаматты қайтыс болды деп жариялау
      296-бап. Арыз беру
      297-бап. Арыздың мазмұны
      298-бап. Судьяның арыз қабылдағаннан кейiнгi iс-әрекеттерi
      299-бап. Прокурордың қатысуы мiндеттiлiгi
      300-бап. Сот шешiмдерiнiң салдары
      301-бап. Хабар-ошарсыз кеттi деп танылған немесе қайтыс болды деп жарияланған азаматтың келу немесе жүрген жерiн анықтау салдары
      33-тарау. Азаматты әрекет қабiлеттiлiгi шектеулi немесе әрекетке қабiлетсiз деп тану
      302-бап. Арыз беру
      303-бап. Арыздың мазмұны
      304-бап. Судьяның ресми өкiл-адвокат тағайындауы
      305-бап. Азаматтың психикалық хал-жайын анықтау үшiн сараптама тағайындау
      306-бап. Арызды қарау
      307-бап. Арыз бойынша соттың шешiмi
      308-бап. Азаматты әрекетке қабiлеттi деп тану
      33-1-тарау. Кәмелетке толмағандарды арнаулы бiлiм беру ұйымдарына немесе ерекше режимде ұстайтын ұйымдарға жiберу туралы iстер бойынша iс жүргiзу
      308-1-бап. Кәмелетке толмаған баланы арнаулы бiлiм беру ұйымына және ерекше режимде ұстайтын ұйымға орналастыру
      308-2-бап. Кәмелетке толмаған баланы арнаулы бiлiм беру ұйымына немесе ерекше режимде ұстайтын ұйымға орналастыру туралы өтiнiштi қарау
      308-3-бап. Кәмелетке толмаған баланы арнаулы бiлiм беру ұйымына немесе ерекше режимде ұстайтын ұйымға орналастыру туралы өтiнiш бойынша сот шешiмi
      34-тарау. Азаматты психиатриялық стационарға мәжбүрлеп жатқызу туралы iстер бойынша iс жүргiзу
      309-бап. Ауруханаға мәжбүрлеп жатқызу
      310-бап. Арыз беру мерзiмi
      311-бап. Арызды қарау
      312-бап. Арыз бойынша сот шешiмi
      34-1-тарау. Қаржы ұйымдарын және бас ұйым ретiнде банк конгломератына кiретiн және қаржы ұйымдары болып табылмайтын ұйымдарды қайта құрылымдау туралы iстердi қарау
      312-1-бап. Қаржы ұйымдарын және бас ұйым ретiнде банк конгломератына кiретiн және қаржы ұйымдары болып табылмайтын ұйымдарды қайта құрылымдау туралы iстердi қарау
      312-2-бап. Қайта құрылымдау туралы өтiнiш беру
      312-3-бап. Өтiнiштi қарау
      312-4-бап. Соттың өтiнiш бойынша шешiмi
      312-5-бап. Қайта құрылымдау жоспарын соттың бекiтуi
      312-6-бап. Соттың қайта құрылымдауды тоқтату туралы шешiмi
      35-тарау. Заңды тұлғалардың және жеке кәсiпкерлердiң банкроттығы туралы iстердi қарау
      313-бап. Заңды тұлғалардың және жеке кәсiпкерлердiң банкроттығы туралы iстердi қарау
      36-тарау. Жылжымалы мүлiктi иесiз деп тану және жылжымайтын мүлiкке коммуналдық меншiк құқығын тану
      314-бап. Арыз беру
      315-бап. Арыздың мазмұны
      316-бап. Арызды қарау
      317-бап. Арыз бойынша сот шешiмi
      36-1-тарау. Ұл (қыз) асырап алу туралы өтiнiштер бойынша iс жүргiзу
      317-1-бап. Өтiнiш беру
      317-2-бап. Өтiнiштiң мазмұны
      317-3-бап. Судьяның өтiнiштi қабылдап алғаннан кейiнгi iс-әрекетi
      317-4-бап. Өтiнiштердi қарау
      317-5-бап. Соттың өтiнiш бойынша шешiмi
      36-2-тарау. Қазақстан Республикасының және (немесе) басқа мемлекеттiң аумағында экстремизмдi немесе террористiк қызметтi жүзеге асыратын шетелдiк немесе халықаралық ұйымды экстремистiк немесе террористiк ұйым деп тану туралы, соның iшiнде оның өз атауын өзгерткенiн анықтау туралы өтiнiш бойынша iс жүргiзу
      317-6-бап. Өтiнiш беру
      317-7-бап. Өтiнiштiң мазмұны
      317-8-бап. Соттың өтiнiш бойынша шешiмi
      36-3-тарау. Қазақстан Республикасының аумағында таратылатын, Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiне қайшы келетiн ақпараты бар шетелдiк бұқаралық ақпарат құралының өнiмiн заңсыз деп тану туралы өтiнiштер бойынша iс жүргiзу
      317-9-бап. Өтiнiш беру
      317-10-бап. Өтiнiштiң мазмұны
      317-11-бап. Соттың өтiнiш бойынша шешiмi
      36-4-тарау. Шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының шегінен шығарып жіберу туралы өтініш бойынша іс жүргізу
      317-12-бап. Өтініш беру
      317-13-бап. Өтініштің мазмұны
      317-14-бап. Өтінішті қарау
      317-15-бап. Өтініш бойынша сот шешімі
      37-тарау. Азаматтық хал актiлерi жазбаларының жаңсақтықтарын анықтау
      318-бап. Арыз беру
      319-бап. Арыздың мазмұны
      320-бап. Арыз бойынша сот шешiмi
      38-тарау. Нотариаттық iс-әрекеттерге немесе оларды жасаудан бас тартуға жасалатын шағымдар
      321-бап. Шағым беру
      322-бап. Шағымды қарау
      323-бап. Шағым бойынша сот шешiмi
      39-тарау. Көрсетушiге берiлетiн жоғалған бағалы қағаздар және ордерлiк бағалы қағаздар бойынша құқықтарды қалпына келтiру (шақыртылып iс жүргiзу)
      324-бап. Арыз беру
      325-бап. Арыздың мазмұны
      326-бап. Судьяның арыз қабылданғаннан кейiнгi iс-әрекеттерi
      327-бап. Құжатты ұстаушының арызы
      328-бап. Құжатты ұстаушыдан арыз келiп түскеннен кейiнгi судьяның iс-әрекеттерi
      329-бап. Жоғалған құжатты жарамсыз деп тану туралы арызды қарау
      330-бап. Арыз бойынша сот шешiмi
      331-бап. Мүлiктiң негiзсiз сатып алынғандығы туралы құжат ұстаушының талап қою құқығы
      3-бөлім. Сот актілерін қайта қарау бойынша іс жүргізу
      39-1-тарау. Аралық соттардың шешiмдерiне шағым жасау туралы iстер бойынша iс жүргiзу
      331-1-бап. Арыз беру
      331-2-бап. Арызды қарау
      40-тарау. Сот актiлерiне апелляциялық шағымдану, наразылық келтiру
      332-бап. Сот шешiмдерiне апелляциялық шағым беру мен наразылық келтiру құқығы
      333-бап. Заңды күшiне енбеген шешiмдерге апелляциялық шағымдарды, наразылықтарды қарайтын соттар
      334-бап. Апелляциялық шағымдар, наразылықтар беру (келтiру) тәртiбi мен мерзiмдерi
      335-бап. Апелляциялық шағымның немесе наразылықтың мазмұны
      336-бап. Апелляциялық шағымды немесе наразылықты қозғалыссыз қалдыру
      337-бап. Апелляциялық шағымды немесе наразылықты қайтару
      338-бап. Бiрiншi сатыдағы соттың апелляциялық шағымды, наразылықты алғаннан кейiнгi әрекетi
      339-бап. Апелляциялық шағымға қосылу
      340-бап. Апелляциялық шағымға немесе наразылыққа пiкiр
      341-бап. Апелляциялық шағымнан бас тарту және наразылықты керi қайтарып алу
      342-бап. Талап қоюшының талап қоюдан бас тартуы және тараптардың бiтiмгершiлiк келiсiмi
      343-бап. Шешiмнiң, қаулының орындалуын тоқтата тұру
      344-бап. Бiрiншi сатыдағы сот ұйғарымына (қаулысына) шағым беру, наразылық келтiру
      345-бап. Iстi апелляциялық тәртiппен қараудың шектерi
      346-бап. Апелляциялық сатыдағы соттың жеке ұйғарымы
      41-тарау. Апелляциялық шағымдар, наразылықтар бойынша iстердi қарау
      347-бап. Апелляциялық қараудың нысанасы
      348-бап. Iстi талқылауға дайындау
      349-бап. Iстi қарау мерзiмдерi
      350-бап. Апелляциялық сатыдағы сотта iс жүргiзу
      351-бап. Iстi талқылаудың басталуы
      352-бап. Iске қатысушы адамдардың сот отырысына келмеуiнiң салдары
      353-бап. Соттың iске қатысушы тұлғалар арыздарын шешуi
      354-бап. Iске қатысушы адамдардың түсiнiктемелерi
      355-бап. Дәлелдемелердi зерттеу
      356-бап. Сот жарыссөзi
      356-1-бап. Сот отырысының хаттамалары
      357-бап. Сот актiсiн шығару және оны жариялау
      358-бап. Апелляциялық сатыдағы соттың өкiлеттiгi
      359-бап. Апелляциялық сатыдағы сот актiлерi
      360-бап. Апелляциялық қаулының мазмұны
      361-бап. 2001 жылғы 11 шілдедегі № 238-ІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      362-бап. Iс апелляциялық тәртiппен қаралғаннан кейiн түскен апелляциялық шағымды немесе наразылықты қарау тәртiбi
      363-бап. 2009 жылғы 10 желтоқсандағы № 227-ІV ҚР Заңымен алып тасталды
      364-бап. Апелляциялық тәртiппен сот шешiмiнiң күшiн жоюдың не оны өзгертудiң негiздемелерi
      365-бап. Материалдық құқық нормаларының бұзылуы немесе дұрыс қолданылмауы
      366-бап. Iс жүргiзу құқығы нормаларының бұзылуы және дұрыс қолданылмауы
      367-бап. Iс бойынша iс жүргiзудi қысқарту немесе арызды қарамай қалдыру арқылы шешiмнiң күшiн жою
      368-бап. Апелляциялық сатыдағы сот қаулыларының заңды күшiне енуi
      369-бап. Iстi бiрiншi сатыдағы сотқа қайтару
      42-тарау. 2001 жылғы 11 шілдедегі № 238-ІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      42-1-тарау. Апелляциялық сатыдағы соттың қаулылары мен ұйғарымдарына кассациялық тәртiппен шағымдану және наразылық беру
      383-1-бап. Апелляциялық сатыдағы соттың қаулылары мен ұйғарымдарына кассациялық шағымдану және наразылық беру құқығы
      383-2-бап. Кассациялық шағымдар мен наразылықтарды қарайтын соттар
      383-3-бап. Кассациялық шағым немесе наразылық беру тәртiбi
      383-4-бап. Кассациялық шағым немесе наразылық беру мерзiмi
      383-5-бап. Кассациялық шағымның немесе наразылықтың мазмұны
      383-6-бап. Кассациялық шағымды немесе наразылықты қозғалыссыз қалдыру
      383-7-бап. Судьяның кассациялық шағымды немесе наразылықты алғаннан кейiнгi iс-әрекетi
      383-8-бап. Кассациялық шағымға қосылу
      383-9-бап. Кассациялық шағымға немесе наразылыққа пiкiр
      383-10-бап. Кассациялық шағымнан бас тарту және кассациялық наразылықты керi қайтарып алу
      383-11-бап. Талап қоюдан бас тарту және тараптардың бiтiмгершiлiк келiсiмi
      42-2-тарау. Кассациялық сатыдағы сотта iс жүргiзу
      383-12-бап. Кассациялық қараудың нысанасы
      383-13-бап. Iстi қараудың шектерi
      383-14-бап. Кассациялық сатыда iстi қарау мерзiмдерi
      383-15-бап. Кассациялық шағымды немесе наразылықты қарау тәртiбi
      383-16-бап. Iске қатысушы тұлғалар мен өкiлдердiң сот отырысына келмеуiнiң салдарлары
      383-17-бап. Iстi баяндау
      383-18-бап. Iске қатысушы тұлғалардың түсiнiктемелерi
      383-19-бап. Соттың iске қатысушы тұлғалардың арыздарын шешуi
      383-20-бап. Кассациялық сатыдағы соттың өкiлеттiгi
      383-21-бап. Сот қаулысы мен ұйғарымының күшiн кассациялық тәртiппен жоюдың негiздерi
      383-22-бап. Кассациялық сатының сот актiлерi
      383-23-бап. Кассациялық сатыдағы сот қаулысының заңды күшi
      383-24-бап. Iс кассациялық тәртiппен қаралғаннан кейiн келiп түскен кассациялық шағымды қарау тәртiбi
      43-тарау. Қадағалау тәртiбiмен iс жүргiзу
      384-бап. Сот қадағалауы тәртiбiмен қайта қаралуға жататын сот актiлерi
      385-бап. Заңды күшiне енген сот актiлерiне өтiнiш беруге, наразылық келтiруге құқығы бар тұлғалар
      386-бап. Iстi қадағалау тәртiбiмен қарайтын соттар
      387-бап. Iстердi талап етудiң және заңды күшiне енген сот актiлерiн қайта қараудың себептерi мен негiздерi
      388-бап. Заңды күшiне енген сот актiлерiне шағым жасау, наразылық келтiру мерзiмдерi
      389-бап. Наразылық келтiру
      390-бап. Наразылықтың мазмұны
      391-бап. Қазақстан Республикасының Жоғарғы Сотына берiлетiн қадағалау наразылығын келтiру туралы және сот актiсiне дау айту (шағымдану) туралы өтiнiштердiң мазмұны
      392-бап. Өтiнiштi немесе прокурор наразылығын қайтару
      393-бап. Өтiнiштi алдын ала қарау
      394-бап. Өтiнiштi алдын ала қараудың нәтижелерi бойынша қабылданатын шешiмдер
      395-бап. Қадағалау сатысы сотының отырысын тағайындау
      395-1-бап. Сот актiсiн қайта қарау туралы өтiнiшке немесе наразылыққа пiкiр
      396-бап. Сот актiсiнiң орындалуын тоқтата тұру
      397-бап. Iстi қарау шектерi
      398-бап. Iстi қадағалау сатысында қараудың тәртiбi, қадағалау сатысындағы соттың шешiмдерi
      399-бап. Қадағалау сатысындағы сот қаулысының мазмұны
      400-бап. Қадағалау сатысындағы сот қаулысының заңды күшiне енуi
      401-бап. 2009 жылғы 10 желтоқсандағы № 227-ІV ҚР Заңымен алып тасталды
      402-бап. 2005 жылғы 30 желтоқсандағы № 111-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      403-бап. Сот шешiмiнiң, ұйғарымының, қаулысының күшi жойылғаннан кейiн iстi қарау
      403-1-бап. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жалпы отырысын тағайындау
      403-2-бап. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты жалпы отырысының ұсынуды немесе наразылықты қарауының тәртiбi
      44-тарау. Заңды күшiне енген шешiмдердi, ұйғарымдар мен қаулыларды жаңадан анықталған мән-жайлар бойынша қайта қарау жөнiнде iс жүргiзу
      404-бап. Қайта қарау негiздерi
      405-бап. Сот шешiмдерiн, ұйғарымдары мен қаулыларын жаңадан анықталған мән-жайлар бойынша қайта қарайтын соттар
      406-бап. Арыз беру
      406-1-бап. Арыздың нысаны мен мазмұны
      406-2-бап. Арызды соттың iс жүргiзуiне қабылдау
      406-3-бап. Сот актiсiн жаңадан анықталған мән-жайлар бойынша қайта қарау туралы арызды қайтару
      407-бап. Арыз беруге арналған мерзiмнiң есептелуi
      408-бап. Арызды қарау
      409-бап. Соттың iстi қайта қарау туралы ұйғарымы
      4-бөлiм. Жойылған сот iсiн немесе атқару iсiн жүргiзудi қалпына келтiру
      410-бап. Арыз беру
      411-бап. Арызды қарау
      412-бап. Арыз бойынша сот шешiмi
      5-бөлiм. Халықаралық процесс
      45-тарау. Шетелдiк тұлғалар қатысатын iстер бойынша iс жүргiзу
      413-бап. Шетелдiк тұлғалардың iс жүргiзу құқықтары мен мiндеттерi
      414-бап. Шетелдiк азаматтар мен азаматтығы жоқ адамдардың азаматтық iс жүргiзуге әрекет қабiлеттiлiгi
      415-бап. Шетелдiк халықаралық ұйымның iс жүргiзу құқығына қабiлеттiлiгi
      416-бап. Шетелдiк тұлғалар қатысатын iстер бойынша Қазақстан Республикасы соттарының құзыретi
      417-бап. Айрықша құзырет
      418-бап. Соттылық
      419-бап. Шарттық соттылық
      420-бап. Құзыреттiң өзгермейтiндiгi
      421-бап. Шетелдiк сотта iс жүргiзудiң маңызы
      422-бап. 2010 жылғы 5 ақпандағы № 249-ІV ҚР Заңымен алып тасталды
      423-бап. Сот тапсырмалары
      424-бап. Шет мемлекеттердiң органдары берген құжаттарды тану
      425-бап. Шетелдiк соттар мен төрелiк соттардың шешiмдерiн тану және орындау
      425-1-бап. Төрелiктiң шешiмiн мәжбүрлеп орындату
      425-2-бап. Атқару парағын беру
      425-3-бап. Атқару парағын беруден бас тарту
      426-бап. Шетелдiк соттардың орындауды талап етпейтiн шешiмдерiн тану
      45-1-тарау. Төрелiктiң шешiмдерiне шағым жасау туралы iстер бойынша iс жүргiзу
      426-1-бап. Өтiнiш беру
      426-2-бап. Өтiнiштi қарау
      46-тарау. Шет мемлекеттiң және оның меншiгiнiң юрисдикциялық иммунитетi
      427-бап. Шет мемлекеттiң иммунитетi
      428-бап. Соттық иммунитет
      429-бап. Шет мемлекеттiң Қазақстан Республикасы сотының юрисдикциясына келiсуi
      430-бап. Шет мемлекеттiң сотта iс қарауға қатысуы
      431-бап. Қарсы талап қоюға қатысты иммунитеттен бас тарту
      432-бап. Төрелiк iс қарауға қатысты иммунитеттен бас тарту
      433-бап. Иммунитеттен бас тартуға келiсiмдi керi қайтарып алу
      434-бап. Қазақстан Республикасының юрисдикциялық иммунитетiнiң бұзылуына байланысты даулар бойынша иммунитеттi қолданбау
      435-бап. Кәсiпкерлiк қызметке байланысты даулар бойынша иммунитеттi қолданбау
      436-бап. Заңды тұлғаларға қатысуға байланысты даулар бойынша иммунитеттi қолданбау
      437-бап. Мүлiкке құқықтарға қатысты даулар бойынша иммунитеттi қолданбау
      438-бап. Залалды (зиянды) өтеу туралы даулар бойынша иммунитеттi қолданбау
      439-бап. Зияткерлiк меншiк құқықтары объектiлерiне қатысты даулар бойынша иммунитеттi қолданбау
      440-бап. Еңбек даулары бойынша иммунитеттi қолданбау
      441-бап. Теңiз кемелерiн және iшкi суда жүзетiн кемелердi пайдалануға байланысты даулар бойынша иммунитет
      442-бап. Талап қоюды қамтамасыз етуден және сот актiсiн мәжбүрлеп орындатудан иммунитеттер
      443-бап. Егемендi билiктi жүзеге асыру мақсатында пайдаланылатын мүлiк
      444-бап. Шет мемлекет қатысатын iстер бойынша сот iсiн жүргiзу
      445-бап. Шет мемлекеттiң соттық иммунитетi туралы мәселенi шешу тәртiбi
      446-бап. Қазақстан Республикасы сотының шет мемлекет қатысатын даулар бойынша талап қоюды қамтамасыз ету және сот актiсiн мәжбүрлеп орындату туралы мәселелердi шешуi
      447-бап. Өзара түсiнiстiк принципiн қолдану
      448-бап. Осы Кодекстi қолдану мәселелерi бойынша Қазақстан Республикасының сотына жәрдемдесу
      449-бап. Шет мемлекетке iс жүргiзу құжаттарын жiберу және тапсыру
      450-бап. Сырттай шешiм шығару
      Қосымша. 2010 жылғы 2 сәуірдегі № 262-ІV ҚР Заңымен алып тасталды»;

      2) 235-бап мынадай мазмұндағы 1-2-бөлікпен толықтырылсын:
      «1-2. Шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының шегінен шығарып жіберу туралы сот шешімі оны қабылдаған күнінен бастап заңды күшіне енеді.»;

      3) 289-баптың бірінші бөлігі мынадай мазмұндағы 11-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «11-1) шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының шегінен шығарып жіберу туралы;»;

      4) мынадай мазмұндағы 36-4-тараумен толықтырылсын:
      «36-4-тарау. Шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының шегінен шығарып жіберу туралы өтініш бойынша іс жүргізу

      317-12-бап. Өтініш беру

      Шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының шегінен шығарып жіберу туралы өтінішті халықтың көші-қоны мәселелері жөніндегі уәкілетті орган шетелдіктің немесе азаматтығы жоқ адамның келу орны және (немесе) тіркелген жері бойынша сотқа береді.

      317-13-бап. Өтініштің мазмұны

      1. Шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының шегінен шығарып жіберу туралы өтініште Қазақстан Республикасы заңнамасының бұзылғанын куәландыратын мән-жайлар жазылуға тиіс.
      2. Шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының шегінен шығарып жіберу туралы өтінішке шетелдіктің немесе азаматтығы жоқ адамның Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзғанын растайтын құжаттар қоса беріледі.

      317-14-бап. Өтінішті қарау

      1. Шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының шегінен шығарып жіберу туралы өтінішті сот іс қозғалған кезден бастап он күн ішінде қарайды.
      2. Шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының шегінен шығарып жіберу туралы өтініш шетелдіктің немесе азаматтығы жоқ адамның, сондай-ақ прокурордың міндетті түрде қатысуымен қаралады.
      3. Сот шығындарын, сондай-ақ шығарып жіберу бойынша шығындарды шығарып жіберілетін шетелдіктер немесе азаматтығы жоқ адамдар не Қазақстан Республикасына шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды шақырған ұйымдар немесе жеке тұлғалар көтереді. Аталған адамдардың шығарып жіберу бойынша шығыстарды өтеуге қаражаты болмаған не жеткіліксіз болған жағдайларда, тиісті іс-шараларды қаржыландыру бюджет қаражаты есебінен жүргізіледі.

      317-15-бап. Өтініш бойынша сот шешімі

      1. Шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының шегінен шығарып жіберу туралы сот шешімі оны қабылдаған күннен бастап заңды күшіне енеді және шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының шегінен шығарып жіберу үшін негіз болып табылады.
      2. Шешімде шетелдік немесе азаматтығы жоқ адам Қазақстан Республикасының аумағынан кетуге тиіс мерзім көрсетіледі.
      3. Сот шешімі орындау үшін халықтың көші-қоны мәселелері жөніндегі уәкілетті органға жіберіледі.».

      2. 2001 жылғы 30 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., № 5-6, 24-құжат; № 17-18, 241-құжат; № 21-22, 281-құжат; 2002 ж., № 4, 33-құжат; № 17, 155-құжат; 2003 ж., № 1-2, 3-құжат; № 4, 25-құжат; № 5, 30-құжат; № 11, 56, 64, 68-құжаттар; № 14, 109-құжат; № 15, 122, 139-құжаттар; № 18,  142-құжат; № 21-22, 160-құжат; № 23, 171-құжат; 2004 ж., № 6, 42-құжат; № 10, 55-құжат; № 15, 86-құжат; № 17, 97-құжат; № 23, 139, 140-құжаттар; № 24, 153-құжат; 2005 ж., № 5, 5-құжат; № 7-8, 19-құжат; № 9, 26-құжат; № 13, 53-құжат; № 14, 58-құжат; № 17-18, 72-құжат; № 21-22, 86, 87-құжаттар; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 19, 20-құжаттар; № 3, 22-құжат; № 5-6, 31-құжат; № 8, 45-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 55-құжат; № 12, 72, 77-құжаттар; № 13, 85, 86-құжаттар; № 15, 92, 95-құжаттар; № 16, 98, 102-құжаттар; № 23, 141-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 16, 18-құжаттар; № 3, 20, 23-құжаттар; № 4, 28, 33-құжаттар; № 5-6, 40-құжат; № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 12, 88-құжат; № 13, 99-құжат; № 15, 106-құжат; № 16, 131-құжат; № 17, 136, 139, 140-құжаттар; № 18, 143, 144-құжаттар; № 19, 146, 147-құжаттар; № 20, 152-құжат; № 24, 180-құжат; 2008 ж., № 6-7, 27-құжат; № 12, 48, 51-құжаттар; № 13-14, 54, 57, 58-құжаттар; № 15-16, 62-құжат; № 20, 88-құжат; № 21, 97-құжат; № 23, 114-құжат; № 24, 126, 128, 129-құжаттар; 2009 ж., № 2-3, 7, 21-құжаттар; № 9-10, 47, 48-құжаттар; № 13-14, 62, 63-құжаттар; № 15-16, 70, 72, 73, 74, 75, 76-құжаттар; № 17, 79, 80, 82-құжаттар; № 18, 84, 86-құжаттар; № 19, 88-құжат; № 23, 97, 115, 117-құжаттар; № 24, 121, 122, 125, 129, 130, 133, 134-құжаттар; 2010 ж., № 1-2, 1, 4, 5-құжаттар; № 5, 23-құжат; № 7, 28, 32-құжаттар; № 8, 41-құжат; № 9, 44-құжат; № 11, 58-құжат; № 13, 67-құжат; № 15, 71-құжат; № 17-18, 112, 114-құжаттар; № 20-21, 119-құжат; № 22, 128, 130-құжаттар; № 24, 146, 149-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2, 3, 7, 9-құжаттар; № 2, 19, 25, 26, 28-құжаттар; № 3, 32-құжат; № 6, 50-құжат; № 8, 64-құжат):

      1) мынадай мазмұндағы мазмұнымен толықтырылсын:
      «Мазмұны
      1-бөлiм. Жалпы ережелер
      1-тарау. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңдар
      1-бап. Қазақтан Республикасының әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңдары
      2-бап. Әкiмшiлiк жауаптылықтың негiзi
      3-бап. Бұзылғаны үшiн әкiмшiлiк жауаптылық көзделетiн ережелердi жергiлiктi өкiлдi органдардың белгiлеуi жөнiндегi өкiлеттiгi
      4-бап. Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн жауаптылық туралы заңдарының кеңiстiк жағынан қолданылуы
      5-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн жауаптылық туралы заңдардың уақыт жағынан қолданылуы
      6-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңның керi күшi
      2-тарау. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңдардың мiндеттерi мен принциптерi
      7-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңдардың мiндеттерi
      8-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңдар принциптерiнiң маңызы
      9-бап. Заңдылық
      10-бап. Сот құзыретiнiң ерекшелiгi
      11-бап. Адамдардың заң алдында теңдiгi
      12-бап. Кiнәсiздiк презумпциясы
      13-бап. Кiнә принципi
      14-бап. Қайтадан әкiмшiлiк жауаптылыққа тартуға жол берiлмеушiлiк
      15-бап. Iзгiлiк принципi
      16-бап. Жеке басқа қол сұқпаушылық
      17-бап. Жеке бастың ар-ожданы мен қадiр-қасиетiн құрметтеу
      18-бап. Жеке өмiрге қол сұқпаушылық
      19-бап. Меншiкке қол сұқпаушылық
      20-бап. Судьялардың тәуелсiздiгi
      21-бап. Iс жүргiзу тiлi
      22-бап. Куә айғақтарын беру мiндетiнен босату
      23-бап. Бiлiктi заң көмегiн алуға құқықтарды қамтамасыз ету
      24-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзудiң жариялылығы
      25-бап. Iс жүргiзу барысында қауiпсiздiктi қамтамасыз ету
      26-бап. Iс жүргiзу iс-әрекеттерi мен шешiмдерiне шағымдану бостандығы
      27-бап. Адамның құқықтарын, бостандықтарын және заңды мүдделерiн сот арқылы қорғау
      2-бөлiм. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық және әкiмшiлiк жауаптылық
      Жалпы Бөлiм
      3-тарау. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық
      28-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық
      29-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылықты қасақана жасау
      30-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылықты абайсызда жасау
      4-тарау. Әкiмшiлiк жауаптылық
      31-бап. Әкiмшiлiк жауаптылықта болуға тиiс тұлғалар
      32-бап. Жеке адамның әкiмшiлiк жауаптылығы туындайтын жасы
      33-бап. Ақыл-естiң кемдiгi
      34-бап. Лауазымды адамдардың және басқару функциясын орындайтын өзге де тұлғалардың, дара кәсiпкерлердiң, жеке нотариустардың, жеке сот орындаушылары мен адвокаттардың әкiмшiлiк жауаптылығы
      34-1-бап. Құқық бұзушылықты арнайы техникалық құралдар тiркеген кездегi әкiмшiлiк жауаптылықтың ерекшелiктерi
      35-бап. Тәртiптiк жарғылардың не арнайы ережелердiң күшi қолданылатын әскери қызметшiнiң, прокурордың және өзге де адамдардың әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасағаны үшiн әкiмшiлiк жауаптылығы
      36-бап. Заңды тұлғалардың әкiмшiлiк жауаптылығы
      37-бап. Шетелдiктердiң, шетелдiк заңды тұлғалардың және азаматтығы жоқ адамдардың әкiмшiлiк жауаптылығы
      5-тарау. Әкiмшiлiк жауаптылықты болдырмайтын мән-жайлар
      38-бап. Қажеттi қорғану
      39-бап. Қол сұғушылық жасаған адамды ұстау
      40-бап. Аса қажеттiлiк
      41-бап. Негiздi тәуекел
      42-бап. Күштеп немесе санаға әсер етiп мәжбүрлеу
      43-бап. Бұйрықты немесе өкiмдi орындау
      6-тарау. Әкiмшiлiк жаза және әкiмшiлiк-құқықтық ықпал ету шаралары
      44-бап. Әкiмшiлiк жаза ұғымы және мақсаттары
      45-бап. Әкiмшiлiк жазалардың түрлерi
      46-бап. Негiзгi және қосымша әкiмшiлiк жазалау шаралары
      47-бап. Ескерту
      48-бап. Әкiмшiлiк айыппұл
      49-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасау құралы не нысанасы болған затты өтемiн төлеп алып қою
      50-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасау құралы не нысанасы болған затты, сондай-ақ әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасау салдарынан алынған мүлiктi тәркiлеу
      51-бап. Арнаулы құқықтан айыру
      52-бап. Лицензиядан, арнаулы рұқсаттан, бiлiктiлiк аттестатынан (куәлiктен) айыру не белгiлi бiр қызмет түрiне не белгiлi бiр iс-әрекеттер жасауға оның қолданылуын (оны) тоқтата тұру, оның iшiнде тiзiлiмнен алып тастау
      53-бап. Жеке кәсiпкердiң немесе заңды тұлғаның қызметiн немесе қызметiнiң жекелеген түрлерiн тоқтата тұру не оған тыйым салу
      54-бап. Заңсыз салып жатқан немесе салынған құрылысты мәжбүрлеп бұзып тастау
      55-бап. Әкiмшiлiк қамауға алу
      56-бап. Шетелдiктердi немесе азаматтығы жоқ адамдарды Қазақстан Республикасының шегiнен әкiмшiлiк жолмен кетiру
      57-бап. Әкiмшiлiк-құқықтық ықпал ету шаралары
      58-бап. Жол жүрiсi ережелерiн бiлуiн тексеру
      59-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған маскүнемдiкпен, нашақорлықпен немесе уытқұмарлықпен ауыратындарға медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану
      59-1-бап. Құқық бұзушының мiнез-құлқына ерекше талаптар белгiлеу
      7-тарау. Әкiмшiлiк жаза қолдану
      60-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн жаза қолданудың жалпы ережелерi
      61-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн жауаптылықты жеңiлдететiн мән-жайлар
      62-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн жауаптылықты ауырлататын мән-жайлар
      63-бап. Бiрнеше әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасалған кезде әкiмшiлiк жазалар қолдану
      64-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылықтан келтiрiлген зиянды өтеу
      65-бап. Әкiмшiлiк жаза мерзiмдерiн есептеу
      66-бап. Адам әкiмшiлiк жазаға ұшырады деп есептелетiн мерзiм
      8-тарау. Әкiмшiлiк жауаптылықтан және әкiмшiлiк жазадан босату
      67-бап. Iс-әрекетiмен өкiнгендiгiн бiлдiруiне байланысты әкiмшiлiк жауаптылықтан босату
      68-бап. Құқық бұзушылық елеусiз болған жағдайда әкiмшiлiк жауаптылықтан босату
      69-бап. Ескiру мерзiмiнiң өтуiне байланысты әкiмшiлiк жауаптылықтан босату
      70-бап. Әкiмшiлiк жауаптылықтан және әкiмшiлiк жазадан рақымшылық жасау актiсi негiзiнде босату
      71-бап. Жағдайдың өзгеруiне, науқастануға байланысты әкiмшiлiк жауаптылықтан босату
      71-1-бап. Тараптардың бiтiмгершiлiкке келуiне байланысты әкiмшiлiк жауаптылықтан босату
      9-тарау. Кәмелетке толмағандардың әкiмшiлiк жауаптылығы
      72-бап. Кәмелетке толмағандардың әкiмшiлiк жауаптылығы
      73-бап. Кәмелетке толмағандарға әкiмшiлiк жазалар қолданудың ерекшелiктерi
      74-бап. Кәмелетке толмаған адамға әкiмшiлiк жаза қолдану
      75-бап. Кәмелетке толмағандарды әкiмшiлiк жауаптылықтан және әкiмшiлiк жазадан босату
      76-бап. Тәрбиелiк ықпал ету шаралары
      77-бап. Тәрбиелiк ықпал ету шараларының мазмұны
      78-бап. Ескiру мерзiмдерi
      79-бап. Кәмелетке толмаған адам әкiмшiлiк жазаға ұшырады деп есептелетiн мерзiм
      Ерекше бөлiм
      9-1-тарау. Жеке адамға қол сұғатын және отбасы-тұрмыстық қатынастар саласындағы әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар
      79-1-бап. Ұрып-соғу
      79-2-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      79-3-бап. Денсаулыққа зиян келтiру
      79-4-бап. Соз ауруын жұқтыру
      79-5-бап. Отбасы-тұрмыстық қатынастар саласындағы құқыққа қарсы iс-әрекеттер
      79-6-бап. Еңбекке жарамсыз жұбайын (зайыбын) асыраудан әдейi жалтару
      10-тарау. Жеке адамның құқықтарына қол сұғатын әкiмшiлiк құқық бұзушылық
      80-бап. Қазақстан Республикасының азаматтығын алуға кедергi келтiру
      81-бап. Тiл туралы заңдарды бұзғаны үшiн жауаптылық
      82-бап. Жеке тұлғалардың тiл таңдау құқықтарын шектеу
      83-бап. Еркiн жүрiп-тұру және тұрғылықты жер таңдау құқығын шектеу
      83-1-бап. Қоғамдық бiрлестiктердiң қызметiне кедергi жасау
      84-бап. Жеке тұлғаға ақпарат беруден бас тарту, сол сияқты ақпараттық ресурстарға қол жеткiзу құқығын заңсыз шектеу
      85-бап. Медициналық көмек көрсету тәртiбiн, стандарттарын сақтамау және оны сапасыз көрсету
      85-1-бап. Медицина қызметкерiнiң еңбекке уақытша жарамсыздық туралы парақты немесе анықтаманы беру тәртiбiн бұзуы
      85-2-бап. Медицина қызметкерiнiң рецепттер жазу және дәрiлiк заттарды өткiзу ережелерiн бұзуы
      85-3-бап. Дәрiгерлiк құпияны жария ету
      86-бап. Қылмыс жасады деген кiнәлiлiк туралы мәлiметтердi тарату
      86-1-бап. Тұрмыстық зорлық-зомбылықтан зардап шеккен адамның жеке өмiрi туралы мәлiметтердi жария ету
      87-бап. Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасын бұзу
      87-1-бап. Мүгедектердi әлеуметтiк қорғау туралы заңнаманы бұзу
      87-2-бап. Қазақстан Республикасының арнаулы әлеуметтiк қызметтер туралы заңнамасын бұзу
      87-3-бап. Қызметкерлер өкiлдерiнiң заңды қызметiне кедергi келтiру
      87-4-бап. Еңбектi қорғау қағидаларын бұзу
      88-бап. Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңдарын бұзу
      88-1-бап. Мiндеттi әлеуметтiк сақтандыру туралы Қазақстан Республикасының заңдарын бұзу
      89-бап. Еңбек қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету мен еңбектi қорғау ережелерiн бұзу
      90-бап. Ұжымдық шарт, келiсiм жөнiндегi келiссөздерге қатысудан жалтару
      91-бап. Ұжымдық шарт, келiсiм жасасудан негiзсiз бас тарту
      92-бап. Ұжымдық шартты, келiсiмдi орындамау немесе бұзу
      93-бап. Ұжымдық келiссөздер жүргiзуге және ұжымдық шарттардың, келiсiмдердiң орындалуын бақылауды жүзеге асыруға қажеттi ақпарат бермеу
      94-бап. Халықты жұмыспен қамту туралы заңдарды бұзу
      95-бап. Мемлекеттiк қызметке қол жеткiзуге тең құқықты iске асыруға кедергi келтiру
      96-бап. Жеке немесе заңды тұлғаның берген шағымын оған зиянды болатындай етiп бағыттау
      97-бап. Ереуiлге қатысуға немесе оған қатысудан бас тартуға мәжбүрлеу
      11-тарау. Азаматтардың сайлау құқықтарына қол сұғатын әкiмшiлiк құқық бұзушылық
      98-бап. Лауазымды адамдардың сайлау комиссиясына (референдум комиссиясына) қажеттi мәлiметтер мен материалдарды табыс етпеуi немесе комиссияның шешiмiн орындамауы
      99-бап. Үгiтке тыйым салынған кезеңде оны жүргiзу
      99-1-бап. Сайлау алдындағы үгiт жүргiзу құқығына кедергi келтiру
      100-бап. Кандидаттар, саяси партиялар туралы көрiнеу жалған мәлiметтер тарату
      101-бап. Сайлау комиссиясы (референдум комиссиясы) мүшесiнiң, сенiм бiлдiрiлген адамның және байқаушының құқықтарын бұзу
      102-бап. Азаматтардың сайлаушылар тiзiмiмен танысу құқығын бұзу
      102-1-бап. Сайлаушылар туралы дәйектемесiз деректер, сондай-ақ сайлаушылардың дәйектемесiз тiзiмдерiн беру
      102-2-бап. Тең сайлау құқығы туралы талапты бұзу
      102-3-бап. Шетелдiктердiң, азаматтығы жоқ адамдардың, шетелдiк заңды тұлғалардың және халықаралық ұйымдардың кандидаттарды, партиялық тiзiмдерiн ұсынған саяси партияларды ұсынуға және сайлауға, сайлауда белгiлi бiр нәтижеге қол жеткiзуге кедергi болатын және (немесе) ықпал ететiн қызметтi жүзеге асыруы
      103-бап. Азаматтарға басқа адамдар үшiн дауыс беруге мүмкiндiк жасау мақсатында сайлау бюллетеньдерiн (дауыс беруге арналған бюллетеньдердi) беру
      104-бап. Жұмыс берушiнiң сайлауға (республикалық референдумға) қатысу үшiн демалыс беруден бас тартуы
      105-бап. Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы сайлау алдында үгiт жүргiзу шарттарын бұзу
      106-бап. Бүркеншiк үгiт материалдарын әзiрлеу немесе тарату
      107-бап. Үгiт материалдарын қасақана жою, бүлдiру
      108-бап. Сайлауды (республикалық референдумды) әзiрлеу мен өткiзуге қаражат жұмсау туралы есептердi бермеу немесе жарияламау
      108-1-бап. Сайлау қорларынан бөлек, сайлау науқанын қаржыландыру немесе оған өзге де материалдық көмек көрсету
      109-бап. Сайланбалы мемлекеттiк қызметке кандидаттың не саяси партияның шет мемлекеттерден, ұйымдардан, азаматтардан және азаматтығы жоқ адамдардан қайырмалдықтар алуы
      109-1-бап. Жеке және заңды тұлғалардың кандидаттарға, саяси партияларға олардың жазбаша келiсiмiнсiз қызмет көрсетуi
      110-бап. Дауыс беру қорытындылары туралы немесе сайлау нәтижелерi туралы мәлiметтердi табыс етпеу не жарияламау
      110-1-бап. Сайлауға байланысты қоғамдық пiкiрге сұрау салу iсiн жүргiзу шарттарын бұзу
      12-тарау. Кәмелетке толмағандардың құқығына қол сұғатын әкiмшiлiк құқық бұзушылық
      111-бап. Ата-аналардың немесе басқа да заңды өкiлдерiнiң балаларды тәрбиелеу жөнiндегi мiндеттердi орындамауы
      111-1-бап. Кәмелетке толмаған адамды әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасауға тарту
      112-бап. Кәмелетке толмаған адамды мас болу күйiне дейiн жеткiзу
      112-1-бап. Кәмелетке толмағандардың түнгi уақытта ойын-сауық мекемелерiнде болуына жол беру
      113-бап. 2009 жылғы 16 шілдедегі № 186-ІV ҚР Заңымен алып тасталды
      114-бап. Он сегiз жасқа толмаған адамдарға темекiнi және темекi бұйымдарын сату және олардың сатуы
      115-бап. Кәмелетке толмағандарды эротикалық мазмұндағы өнiмдi әзiрлеуге тарту
      115-1-бап. Кәмелетке толмағандарға эротикалық мазмұндағы заттар мен материалдарды сату
      116-бап. Асырап алуға, қорғаншылыққа (қамқоршылыққа), жеке тұлғалардың отбасына тәрбиелеуге берудi қажет ететiн кәмелетке толмағандар туралы мәлiметтердi табыс ету тәртiбi мен мерзiмдерiн бұзу
      117-бап. Бала асырап алу жөнiндегi заңсыз қызмет
      13-тарау. Меншiкке қол сұғатын әкiмшiлiк құқық бұзушылық
      118-бап. Жерге мемлекеттiк меншiк құқығын бұзу
      119-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      120-бап. Жерге орналастыру құжаттамасын бекiтудiң белгiленген тәртiбiн бұзу
      121-бап. Арнаулы белгiлердi жою
      122-бап. Жер қойнауына мемлекеттiк меншiк құқығын бұзу
      123-бап. Кен орны учаскелерiн iрiктеп өңдеу
      124-бап. Суға мемлекеттiк меншiк құқығын бұзу
      125-бап. Орманға мемлекеттiк меншiк құқығын бұзу
      126-бап. Жануарлар мен өсiмдiктер дүниесiне мемлекеттiк меншiк құқығын бұзу
      127-бап. Энергияны немесе суды заңсыз пайдалану
      128-бап. Өнертабыстарға, пайдалы модельдерге, өнеркәсiптiк үлгiлерге, селекциялық жетiстiктерге, интегралдық микросхемалар топологияларына құқықтарды бұзу
      129-бап. Авторлық және сабақтас құқықтарды бұзу
      130-бап. Тарих пен мәдениет ескерткiштерiнiң сақталуына қатер төндiретiн жобалау, iздестiру, құрылыс, мелиорация жұмыстарын және басқа да жұмыс түрлерiн жүргiзу
      131-бап. Егiстiктер мен екпелердi басып өту
      132-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      133-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      134-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      134-1-бап. Мемлекеттiк заттай гранттарды қайтару мерзiмдерiн бұзу
      135-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      135-1-бап. Лауазымды адамның және ұйым басшысының өзiне сенiп тапсырылған объектiлердiң (мүлiктiң) қауiпсiздiгi мен сақталуын қамтамасыз ету жөнiндегi мiндеттерiн орындамауы және немесе) тиiсiнше орындамауы
      136-бап. Бөтен бiреудiң мүлкiн ұсақ-түйектеп ұрлау
      136-1-бап. Алдау немесе сенiмге қиянат жасау жолымен мүлiктiк залал келтiру
      136-2-бап. Бөтен бiреудiң мүлкiн абайсызда жою немесе бүлдiру
      14-тарау. Кәсiпкерлiк қызмет саласындағы әкiмшiлiк құқық бұзушылық
      137-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      138-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      139-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      140-бап. Шикiзатты, азық-түлiк және өнеркәсiп тауарларын Қазақстан Республикасының шегiнен тыс жерге әкету немесе жiберу ережелерiн бұзу
      141-бап. Шикiзатты, азық-түлiк және өнеркәсiп тауарларын Қазақстан Республикасының шегiнен тысқары жiберу үшiн қабылдау тәртiбiн бұзу
      141-1-бап. Мұнайды және мұнай өнiмдерiн заңсыз тасымалдау, иелену, өткiзу, сақтау, сондай-ақ мұнайды өңдеу
      142-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      143-бап. Кәсiпкерлiк қызметтiң тыйым салынған түрлерiмен айналысу
      143-1-бап. Қазақстан Республикасының заңнамасында кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыруға тыйым салу белгiленген адамның осындай қызметпен айналысуы
      144-бап. Кино- және бейнешығармаларды көпшiлiкке көрсету ережелерiн бұзу
      144-1-бап. Көрiнеу жалған жарнама
      145-бап. Бөтен тауар таңбасын, қызмет көрсету таңбасын, тауар шығарылған жердiң атауын немесе фирмалық атауды заңсыз пайдалану
      146-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      146-1-бап. Кредиторлық берешектi өтеуден әдейi жалтару
      147-бап. Монополистiк қызмет
      147-1-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттiк монополия туралы заңнамасын бұзу
      147-2-бап. Экономикалық шоғырлану кезiнде нарық субъектiлерiнiң заңсыз iс-әрекеттерi
      147-3-бап. Монополияға қарсы органның нұсқамаларын орындамау. Ақпарат беру жөнiндегi мiндеттемелердi бұзу және үй-жай мен аумаққа кiруге кедергi жасау
      147-4-бап. Мемлекеттiк органдардың бәсекеге қарсы iс-әрекетi, жосықсыз бәсеке
      147-5-бап. Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар және реттелетiн нарықтар туралы заңнамасын бұзу
      147-6-бап. Электр энергиясын өткiзу (сату) тәртiбiн бұзу
      147-7-бап. Реттелетiн нарық субъектiлерiнiң мiндеттердi бұзуы
      147-8-бап. Реттелетiн нарық субъектiсiнiң баға белгiлеу тәртiбiн сақтамауы
      147-9-бап. Энергия өндiрушi ұйымның инвестициялық бағдарламаны орындамауы
      147-10-бап. Қазақстан Республикасының биоотын өндiрiсiн және айналымын мемлекеттiк реттеу туралы заңнамасын бұзу
      148-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      149-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      150-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      151-бап. Лауазымды адамдардың кәсiпкерлiк қызметке заңсыз араласуы
      151-1-бап. Кәсiпқой спорт жарыстарының және коммерциялық ойын-сауық конкурстарының қатысушылары мен ұйымдастырушыларын сатып алу
      152-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      153-бап. Жеке кәсiпкерлiк субъектiлерiне тексеру жүргiзу тәртiбiн бұзу
      154-бап. Жалған кәсiпкерлiк
      154-1-бап. Жеке кәсiпкерлiк субъектiсiнiң кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыру ниетiнсiз мәмiле (мәмiлелер) жасасуы
      155-бап. Банкроттық кезiндегi құқыққа қайшы әрекеттер
      155-1-бап. Конкурстық, оңалтушы басқарушылардың, сырттай байқау әкiмшiсiнiң Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасын бұзуы
      155-2-бап. Көпшiлiк сауда-саттықтар, аукциондар мен конкурстар өткiзудiң белгiленген тәртiбiн қасақана бұзу
      156-бап. Әдейi банкрот болу
      157-бап. Жалған банкроттық
      157-1-бап. Қазақстан Республикасының бағалау қызметi туралы заңнамасын бұзу
      158-бап. Коммерциялық құпияны, банк құпиясын, кредиттiк бюроның кредиттiк тарих деректерi базасынан алынған кредиттiк есептердiң мәлiметтерiн немесе ақпаратты сақтау мiндеттерiн бұзу
      158-1-бап. Сақтандыру құпиясын сақтау мiндетiн бұзу
      158-2-бап. Зейнетақы жинақтарының құпиясын сақтау мiндетiн бұзу
      158-3-бап. Қазақстан Республикасының туристiк қызмет туралы заңнамасын бұзу
      158-4 бап. Сотта корпоративтiк дау бойынша iс қозғалғаны туралы ақпаратты ұсынбау немесе уақтылы ұсынбау
      158-5-бап. Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi мен мерзiмдерiн бұзу
      15-тарау. Сауда және қаржы саласындағы әкiмшiлiк құқық бұзушылық
      159-бап. Тұтынушыларды алдау
      160-бап. Қару-жарақ пен оқ-дәрi сату тәртiбiн бұзу
      161-бап. Қазақстан Республикасының сауда қызметiн реттеу саласындағы заңнамасын бұзу
      161-1-бап. Төлем карточкаларын пайдалана отырып, төлемдердi қабылдаудан бас тарту
      162-бап. Тауарлармен немесе өзге де заттармен заңсыз сауда жасау
      163-бап. Этил спиртi мен алкоголь өнiмiн өндiру және (немесе) олардың айналымы саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзу
      163-1-бап. Темекi бұйымының маркасын пайдалану
      163-2-бап. Заңнаманың темекi және темекi бұйымдары туралы ақпарат жөнiндегi талаптарын бұзу
      163-3-бап. Қазақстан Республикасы заңнамасының темекi және темекi бұйымдарын сату жөнiндегi, сондай-ақ темекi бұйымдарын имитациялайтын тауарларды өндiру, сату және тарату жөнiндегi талаптарын бұзу
      163-4-бап. Қазақстан Республикасы заңнамасының алкоголь өнiмiн өткiзу жөнiндегi талаптарын бұзу
      163-5-бап. Тауарлардың сауда желiлерiне немесе iрi сауда объектiлерiне жетуiн шектеу
      163-6-бап. Әлеуметтiк маңызы бар азық-түлiк тауарларына рұқсат етiлген шектi бөлшек сауда бағаларының мөлшерден асуы
      164-бап. Тауарларды құжаттарсыз сату
      165-бап. Белгiленбеген орындарда сауда жасау
      166-бап. Байланысты гранттар қаражатының түсiмдерiн қоспағанда, бюджетке төленетiн салықтық емес төлемдердi толық және уақтылы төлемеу
      166-1-бап. Ұлттық валюта банкноттары мен монеталарын қабылдаудан бас тарту
      167-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасын бұзу
      167-1-бап. Қазақстан Республикасының кредиттiк бюролар және кредиттiк тарихты қалыптастыру туралы заңдарының талаптарын бұзу
      168-бап. Валюталық бақылау агентiнiң функцияларын тиiсiнше орындамау
      168-1-бап. Микрокредиттiк ұйымдар туралы заңнама талаптарын бұзу
      168-2-бап. Қазақстан Республикасының банк заңдарының талаптарын бұзу
      168-3-бап. Заңсыз жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмдi қаржыландыруға қарсы iс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзу
      169-бап. Клиенттерге, кредит берушiлерге және заемшыларға банк қызметiн көрсетуге байланысты талаптарды бұзу
      169-1-бап. Қазақстан Республикасының аумағында достық, қола және қаржы вексельдерiн шығару
      170-бап. Банктiң, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, ашық жинақтаушы зейнетақы қорының немесе банк холдингiнiң iрi қатысушысы белгiлерiн заңсыз алуға байланысты бұзушылықтар
      170-1-бап. Банктердiң, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, жинақтаушы зейнетақы қорларының заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу үлестерiн немесе акцияларды заңсыз сатып алуына байланысты бұзушылықтар
      171-бап. Уәкiлеттi органға банк заңнамасына немесе зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамаға сәйкес табыс етiлуi талап етiлетiн ақпаратты табыс етпеуге, сол сияқты уақтылы табыс етпеуге немесе мәлiметтерi жоқ ақпаратты табыс етуге байланысты бұзушылық, не дұрыс емес мәлiметтердi (ақпаратты) табыс ету
      172-бап. Мемлекеттiк емес жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерiн мақсатсыз пайдалану
      172-1-бап. Банктердi, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарын және жинақтаушы зейнетақы қорларын таратуға байланысты талаптарды бұзу
      172-2-бап. Жинақтаушы зейнетақы қорларының, ашық жинақтаушы зейнетақы қорлары iрi қатысушыларының ықпал етудiң шектеу шараларын қолдану арқылы жүктелген мiндеттемелердi орындамауы
      173-бап. Қазақстан Республикасының сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңнамасында белгiленген талаптарды бұзу
      174-бап. Сақтандыру органдарының сақтандыру шарттарын жасасумен және орындаумен байланысты талаптарды бұзуы
      175-бап. Қазақстан Республикасының мiндеттi сақтандыру туралы заңдарын бұзу
      175-1-бап. Қаржылық ұйымдардың басшы қызметкерлерi лауазымына тағайындау (сайлау) тәртiбiне қойылатын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген талаптарды бұзу
      175-2-бап. Қаржылық ұйымдардың филиалдары мен өкiлдiктерiнiң ашылғаны және олардың қызметiнiң тоқтатылғаны туралы уәкiлеттi органға уақтылы хабарламау, сондай-ақ қаржылық ұйымдардың филиалдарын, өкiлдiктерiн ашу кезiнде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтамау
      176-бап. Қазақстан Республикасының заңнамасын бұза отырып кредит алу не оны пайдалану
      177-бап. Республикалық және жергiлiктi бюджеттерге түсiмдердi уақтылы, толық есепке жатқызбау
      177-1-бап. 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 97-ІV ҚР Заңымен алып тасталды
      177-2-бап. 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 97-ІV ҚР Заңымен алып тасталды
      177-3-бап. Бюджеттiк есепке алуды жүргiзу, есептiлiктi жасау мен табыс ету ережелерiн бұзу
      177-4-бап. Бюджеттiк кредиттердi, мемлекеттiк кепiлдiктер мен мемлекет кепiлгерлiктерiн беру шарттары мен рәсiмдерiн бұзу
      177-5-бап. Шығындарды өтеу ережелерiн бұзу
      178-бап. Жеке тұлғалардың және лауазымды адамдардың Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы заңнамасын бұзуы
      179-бап. Заңды тұлғаның Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы заңнамасын бұзуы
      179-1-бап. Бухгалтерлiк ақпараттың құпиясын жария ету
      179-2-бап. Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы заңнамасында белгiленген аккредиттеу ережелерiн бұзу
      179-3-бап. Жинақтаушы зейнетақы қорларының және (немесе) зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есеп және қаржылық есептiлiк туралы заңнамасын бұзуы, сондай-ақ пруденциялық нормативтердi немесе басқа да сақталуға мiндеттi нормалар мен лимиттердi орындамауы
      180-бап. Валюталық заңнамаға сәйкес талап етiлетiн валюталық операциялар бойынша есептiлiктi, ақпарат пен құжаттарды табыс ету тәртiбiн бұзу
      181-бап. 2007 жылғы 27 шілдедегі № 314-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      182-бап. Валюта операциялары туралы хабарлама куәлiктi немесе валюта операцияларын жасауға тiркеу куәлiгiн алу үшiн құжаттарды беру мерзiмiн бұзу
      183-бап. Аудитордың Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы заңнамасының бұзылу фактiсiн аудит жүргiзуге тапсырыс берушiлерден жасыруы
      184-бап. Аудитордың және аудиторлық ұйымның дұрыс емес аудиторлық есепті жасауы
      184-1-бап. Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасын бұзу
      184-2-бап. Аудитордың жеке мөрiн пайдалануға және сақтауға байланысты бұзушылықтар
      185-бап. Аудиттелетiн субъектiнiң аудиторлық ұйымға уақтылы емес, дұрыс емес немесе толық емес ақпарат беруi
      186-бап. Мiндеттi аудит өткiзуден жалтару
      187-бап. Ұлттық және шетел валютасын репатриациялауды қамтамасыз етпеу
      188-бап. Валюта заңнамасын бұза отырып, валюталық операцияларды жүргiзу
      188-1-бап. Арнайы валюта режимiн бұзу
      189-бап. 2007 жылғы 27 шілдедегі № 314-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      190-бап. Инсайдерлiк ақпаратты заңсыз пайдалану
      191-бап. Жарияланған акцияларды шығару проспектiсiне өзгерiстер мен толықтыруларды тiркеуге арналған құжаттарды табыс ету мерзiмiн бұзу
      192-бап. Бағалы қағаздар рыногындағы қызметтiң жосықсыз жарнамасы
      193-бап. Бағалы қағаздар рыногындағы уәкiлеттi органға дұрыс емес мәлiметтер табыс ету
      194-бап. Бағалы қағаздарды ұстаушылар құқықтарының бұзылуы
      194-1-бап. Акцияларды сатып алу тәртiбiн бұзу
      195-бап. Бағалы қағаздармен мәмiлелер жасау тәртiбiн бұзу
      195-1-бап. Бағалы қағаздар бағаларымен айла-шарғы жасау мақсатында мәмiлелер жасасу
      196-бап. Бағалы қағаздармен мәмiлелердi тiркеу, олар бойынша құқықтарды есепке алу және растау тәртiбiн бұзу
      196-1-бап. Эмитенттiң эмиссиялық бағалы қағаздарды шығарудың және (немесе) орналастырудың шарттары мен тәртiбiн бұзуы
      197-бап. Бағалы қағаздарды орналастыру және (немесе) өтеу қорытындылары туралы есеп-қисапты табыс ету мерзiмiн бұзу
      197-1-бап. Бағалы қағаздар рыногына кәсiби қатысушының және бағалы қағаздармен сауда ұйымдастырушының олардың қызметiне заңдарда белгiленген талаптарды бұзуы
      198-бап. Бағалы қағаздар рыногына кәсiби қатысушының есеп-қисаптарды табыс ету мерзiмiн бұзуы
      199-бап. Эмитенттiң өз қызметi туралы толық емес немесе дұрыс емес ақпаратты жариялауы
      200-бап. Бағалы қағаздар рыногындағы ақпаратты ашу жөнiндегi мiндеттi бұзу
      201-бап. Жинақтаушы зейнетақы қорларының және зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарды бұзуы
      201-1-бап. Қазақстан Республикасының инвестициялық қорлар туралы заңнамалық актiсiнiң талаптарын бұзу
      202-бап. Бағалы қағаздар туралы ақпаратқа құқықтарды бұзу
      203-бап. Төлемдер жүргiзу бойынша Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде белгiленген шектеулердi бұзу
      204-бап. Мемлекеттiк мекеменiң және оралымды басқару құқығындағы мемлекеттiк кәсiпорынның (қазыналық кәсiпорынның) лауазымды адамдарының мемлекеттiк бюджет қаражаты есебiнен ақшалай мiндеттемелердi қабылдау жөнiндегi заңсыз әрекеттерi
      204-1-бап. Қазақстан Республикасының тауар биржалары туралы заңнамасын бұзу
      16-тарау. Салық салу саласындағы әкiмшiлiк құқық бұзушылық
      205-бап. Салық органында тiркеу есебiне қою мерзiмiнiң бұзылуы
      205-1-бап. Арнаулы салық режимiн қолданған кезде қызметтi заңсыз жүзеге асыру
      205-2-бап. Тұлғалардың қызметтi тоқтата тұру туралы өтiнiшiнiң қолданылуы кезеңiнде қызметтi жүзеге асыруы
      206-бап. Салық есептiлiгiн, сондай-ақ салық төлеушiнiң мониторингiн жүргiзуге қажеттi не шартты банк салымына байланысты құжаттарды табыс етпеу
      206-1-бап. Мәмiлелердiң мониторингi бойынша трансферттiк баға белгiлеу кезiнде бақылау мақсатында берiлетiн есептiлiктi, сондай-ақ трансферттiк баға белгiлеу мәселелерi бойынша тексеру жүргiзу үшiн қажеттi құжаттарды табыс етпеу
      206-2-бап. Келеңсiз себептермен мемлекеттiк қызметтен босатылған адамдардың, сол сияқты аталған адамдардың жұбайының (зайыбының) қаржылық бақылау шараларын бұзуы
      207-бап. Салық салу объектiлерiн жасыру
      208-бап. Есепке алу құжаттамаларының болмауы және салық есебiн жүргiзудi бұзу
      208-1-бап. Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң есептелген (есептелген) сомасын төлеуден жалтару
      209-бап. Салықтың және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң сомасын кемiтiп көрсету
      210-бап. Салық агентiнiң салықтарды ұстап қалу және (немесе) аудару жөнiндегi мiндеттердi орындамауы
      211-бап. Жалған шот-фактура жазып беру
      212-бап. 2008 жылғы 10 желтоқсандағы № 101-ІV ҚР Заңымен алып тасталды
      213-бап. Биоотынды, этил спиртi мен алкоголь өнiмiн қоспағанда, мұнай өнiмдерi мен акцизделетiн тауарлардың жекелеген түрлерiн өндiру және олардың айналымын мемлекеттiк реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзу
      214-бап. Акцизделетiн тауарларды акциздiк таңбалармен және (немесе) есепке алу-бақылау таңбаларымен таңбалау тәртiбi мен қағидаларын бұзу
      215-бап. Кассалық-бақылау машиналарын қолдану тәртiбiн бұзу
      216-бап. Банктер және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын басқа да ұйымдар, қор биржалары лауазымды адамдарының салық заңдарында көзделген мiндеттердi орындамауы
      217-бап. Банктердiң және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың салық заңдарында белгiленген мiндеттердi орындамауы
      218-бап. Банк операциялары туралы көрiнеу жалған мәлiметтер табыс ету
      218-1-бап. Кеден одағында тауарлардың экспорты мен импорты, жұмыстарды орындау, қызметтердi көрсету кезiнде салық төлеушiлердiң Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгiленген мiндеттердi орындамауы, сондай-ақ тұлғалардың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген талаптарды орындамауы
      219-бап. Салық қызметi органдары мен олардың лауазымды адамдарының заңды талаптарын орындамау
      17-тарау. Өнеркәсiп, жылу, электр энергиясын пайдалану саласындағы әкiмшiлiк құқық бұзушылық
      220-бап. Жарылғыш материалдарды, радиоактивтi және өзге де экологиялық жағынан қауiптi заттарды пайдалану ережелерiн бұзу
      221-бап. Жұмыстарды қауiпсiз жүргiзу жөнiндегi ережелердi бұзу
      222-бап. Ядролық және техникалық қауiпсiздiктiң белгiленген нормалары мен ережелерiн бұзу
      223-бап. Электр және жылу пайдаланатын қондырғыларды техникалық пайдалану мен қауiпсiз қызмет көрсету ережелерiн бұзу, сондай-ақ энергия тұтынудың белгiленген режимдерiн бұзу
      224-бап. Электр желiлерiн бүлдiру
      224-1-бап. Қазақстан Республикасының жаңартылатын энергия көздерiн пайдалануды қолдау саласындағы заңнамасын бұзу
      225-бап. Жылу желiлерiн бүлдiру
      225-1-бап. Электр желiлерi мен жылу желiлерiнiң күзет аймақтарында жұмыстар жүргiзу
      226-бап. Газ пайдаланудың ережелерi мен нормаларын бұзу
      227-бап. Газ пайдалану қондырғыларын газдың жұмсалуын есепке алмай пайдалану
      228-бап. Резервтiк отын шаруашылығының дайындығын қамтамасыз етуге шаралар қолданбау
      229-бап. Мұнай-газ құбырлары мен олардың жабдықтарын зақымдау
      230-бап. Құрылыс және жөндеу жұмыстарын жүргiзу кезiнде аумақтарды бүлдiру
      18-тарау. Сәулет-құрылыс қызметi саласындағы әкiмшiлiк құқық бұзушылық
      231-бап. Сәулет-құрылыс қызметi саласында заңнама мен мемлекеттiк нормативтердiң талаптарын бұза отырып, жобалау алдындағы, iздестiру, жобалау, құрылыс-монтаж жұмыстарын орындау, құрылыс материалдарын, бөлшектерi мен құрастырмаларын шығару мен қолдану
      232-бап. Құрылыс-монтаж және жөндеу-қалпына келтiру жұмыстарын жүргiзу кезiнде бекiтiлген құрылыс нормаларының және жобалау құжаттарының талаптарын бұзу
      233-бап. Белгiленген тәртiппен бекiтiлген жобалау құжаттамасынсыз объектiлердi тұрғызу және қайта жаңғырту кезiнде құрылыс, құрылыс-монтаж, жөндеу-қалпына келтiру жұмыстарын жүргiзу
      234-бап. Объектiлердi тұрғызу және қайта жаңғырту, құрылыс материалдарын, бұйымдар мен құрастырмалар дайындау бойынша құрылыс-монтаж, жөндеу-қалпына келтiру жұмыстарын жүргiзу кезiнде нормативтiк құжаттармен көзделген атқарушы техникалық құжаттамаларды ресiмдеу ережелерiн бұзу
      234-1-бап. Магистралдық құбыр жолдарын салу, пайдалану немесе жөндеу кезiнде қауiпсiздiк ережелерiн бұзу
      235-бап. Белгiленген тәртiппен сараптамадан өткiзiлмеген немесе құрылыс жұмыстарын жүргiзу құқығына рұқсатсыз объектiлердi салу, қайта жаңғырту және күрделi жөндеу
      236-бап. Объектiлер мен кешендердi пайдалануға берудiң белгiленген тәртiбiн бұзу
      237-бап. Заңсыз құрылыс
      237-1-бап. Қазақстан Республикасының тұрғын үй құрылысына үлестiк қатысу туралы заңнамалық актiсiнiң талаптарын бұзу
      238-бап. Тұрғын үй-жайларды заңсыз қайта жабдықтау және қайта жоспарлау
      239-бап. Белгiленген тәртiпте пайдалануға енгiзiлмеген объектiлер мен кешендердi пайдалану
      19-тарау. Қоршаған ортаны қорғау, табиғи ресурстарды пайдалану саласындағы әкiмшiлiк құқық бұзушылық
      240-бап. Қоршаған ортаны қорғау жөнiндегi санитариялық-эпидемиологиялық және экологиялық талаптарды бұзу
      240-1-бап. Өндiрiстiк экологиялық бақылауды жүргiзу талаптарын бұзу
      241-бап. Экологиялық ластану зардаптарын жою жөнiнде шаралар жүргiзуден жалтару
      242-бап. Ластаушы заттардың өндiрiстiк нормадан тыс тасталуы мен шығарылуы, қалдықтарды орналастыру туралы хабарламау
      243-бап. Қоршаған ортаға экологиялық рұқсатта белгiленген эмиссиялар нормативтерiнiң асып кетуi не экологиялық рұқсаттың болмауы
      244-бап. Атмосфераға шығарылған қалдықтарды тазалауға және сарқынды суларды ағызуға арналған жабдықтарды пайдалану ережелерiн бұзу, сондай-ақ жабдықтарды пайдаланбау
      245-бап. Мемлекеттiк экологиялық сараптаманы мiндеттi түрде өткiзу туралы заңдар талаптарын орындамау
      246-бап. Шығарылған қалдықтарында ластаушы заттардың болуы нормативтерден асып кететiн көлiк және басқа да жылжымалы құралдарды шығару
      247-бап. Шығарылған қалдықтарында ластаушы заттардың болуы нормативтен асып кететiн автомотокөлiктер мен басқа да жылжымалы құралдарды пайдалану
      248-бап. Атмосфералық ауаны қорғау жөнiндегi заңнаманы бұзу
      249-бап. Өндiрiстiк және тұрмыстық қалдықтарды жинау мен жағу кезiнде атмосфералық ауаны қорғау және өрт қауiпсiздiгi жөнiндегi талаптарды сақтамау
      250-бап. Жердi бүлдiру
      251-бап. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жердi тиiмсiз пайдалану немесе пайдаланбау
      252-бап. Жердi пайдаланудың табиғат қорғау режимi талаптарын орындамау
      253-бап. Жердi нысаналы мақсатында пайдаланбау
      254-бап. Уақытша иеленген жердi мақсатына орай одан әрi пайдалану үшiн жарамды күйге келтiру жөнiндегi мiндеттердi орындамау
      255-бап. Iздестiру жұмыстарын жер учаскесiн пайдалануға рұқсатсыз жүргiзу
      256-бап. Жер учаскелерiн беру туралы өтiнiмдердi қараудың белгiленген мерзiмдерiн бұзу
      257-бап. Тұрғын үй салу үшiн жер учаскелерi, арнайы жер қоры бар екендiгi туралы ақпаратты жасыру
      258-бап. Жердi мемлекеттiк тiркеу, есепке алу және бағалау мәлiметтерiн бұрмалау
      259-бап. Келiсiм-шарт жасаспай жер қойнауын геологиялық зерттеу жөнiндегi жұмыстарды жүргiзу
      260-бап. Жер қойнауын геологиялық зерттеу құқығын бұзу
      261-бап. Өндiрiс пен тұтыну қалдықтарымен жұмыс iстеу, сарқынды суды ағызып жiберу талаптарын бұзу
      262-бап. Минералды шикiзатты өндiру және қайта өңдеу жөнiндегi ұйымдардың жобаларын әзiрлеу кезiнде ережелердi бұзу
      263-бап. Минералды шикiзатты өндiру мен қайта өңдеу жөнiндегi ұйымдардың құрылысын салу және пайдалануға қосу кезiнде жер қойнауын қорғау ережелерiн қамтамасыз етпеу
      264-бап. Минералды шикiзат өндiру мен қайта өңдеу жөнiндегi жобалық шешiмдердi сақтамау
      265-бап. Жер қойнауын пайдалану және минералды шикiзатты қайта өңдеу кезiнде экологиялық нормалар мен ережелердi бұзу
      266-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      267-бап. Жер қойнауының жай-күйiн және пайдалы қазбалар қорларының бар екендiгiн есепке алу жөнiндегi ережелердi бұзу
      268-бап. Минералды шикiзатты өндiру мен қайта өңдеудi есепке алу жөнiндегi бастапқы және мемлекеттiк есептеменi бұрмалау
      269-бап. Өндiру және қайта өңдеу кезiнде пайдалы қазбалардың мөлшерi мен сапасын дұрыс анықтау ережелерiн бұзу
      270-бап. Өндiрiс пен тұтыну қалдықтарын есепке алу, кәдеге асыру және залалсыздандыру ережелерiн бұзу
      271-бап. Кен орындары мен бұрғылау ұңғыларын олардың сақталуын және халықтың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ететiндей жай-күйге келтiру ережелерiн бұзу
      272-бап. Жер қойнауын пайдалану объектiлерiн тарату мен уақытша тоқтатып қою жөнiндегi ережелердi бұзу
      273-бап. Жер қойнауын қорғауды мемлекеттiк бақылау органдарына минералды шикiзатты пайдалану туралы ақпарат беруден бас тарту немесе жалтару
      274-бап. Лауазымды адамдардың жер қойнауы және минералды шикiзатты қайта өңдеу туралы заңдардың бұзылуына әкеп соғатын нұсқаулар немесе рұқсаттар беруi
      275-бап. Жер қойнауын пайдалану бойынша операциялар жүргiзу ережелерiн бұзу
      275-1-бап. Табиғат пайдалану жөнiндегi заңсыз мәмiлелердi тiркеу
      276-бап. Су ресурстарын қорғау ережелерiн бұзу
      277-бап. Су шаруашылығы құрылыстарын, құрылғыларын және сумен жабдықтаудың өртке қарсы жүйелерiн зақымдау, оларды пайдалану ережелерiн бұзу
      278-бап. Су айдындарының жай-күйiне әсер ететiн заңсыз құрылыс
      279-бап. Судың бастапқы есебiн жүргiзу және оны пайдалану ережелерiн бұзу
      280-бап. Су ресурстарын есепке алу мен есеп-қисап деректерiн бұрмалау
      281-бап. Су ресурстарын реттеуге кедергi жасау
      281-1-бап. Ортақ су пайдалану ережелерiн бұзу
      281-2-бап. Белгiленген су сервитуттарын бұзу
      282-бап. Орман қоры учаскелерiн заңсыз пайдалану
      283-бап. Ағаштар мен бұталарды заңсыз кесу және зақымдау
      284-бап. Орманда өрт қауiпсiздiгi талаптары мен санитариялық ережелердi бұзу
      285-бап. Кесiлетiн орман қорын пайдаланудың, сүректер дайындау мен әкетудiң, шайыр мен ағаш шырындарын, екiншi дәрежелi орман материалдарын алудың белгiленген тәртiбiн бұзу
      286-бап. Орман қорының және ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың уақытша алынып отырған учаскелерiн қайтару мерзiмдерiн бұзу
      287-бап. Шабындықтар мен жайылымдық жерлердi бүлдiру, сондай-ақ орман қоры жерлерiнде заңсыз шөп шабу және мал жаю, дәрiлiк өсiмдiктердi және техникалық шикiзатты жинау
      288-бап. Ағашы кесiлген жерлерге және орманды қалпына келтiру мен орман өсiруге арналған орман қорының басқа да санаттағы жерлерiне ағаш егудiң тәртiбi мен мерзiмдерiн бұзу
      289-бап. Орман үшiн пайдалы фаунаны құрту, сондай-ақ орманды қалдықтармен, химиялық заттармен бүлдiру, ластау және орман қоры жерiне өзге де залал келтiру
      290-бап. Орманды пайдалануды рұқсат құжаттарында көзделген мақсаттарға немесе талаптарға сәйкес келмейтiн ретпен жүзеге асыру
      291-бап. Орманның жай-күйiне және оны ұдайы молайтуға зиянды ықпал етуге әкеп соғатын объектiлердi салу және пайдалану
      292-бап. Ағаш кесетiн жерлердi бөлiп беру мен бағасын шығарудың белгiленген тәртiбiн бұзу
      293-бап. Сүректi есептiк ағаш кесуден артық мөлшерде дайындауға жол беру
      294-бап. Өсiмдiк қорғау құралдары мен басқа да препараттарды тасымалдау, сақтау және қолдану ережелерiн бұзу
      295-бап. Өсiмдiктер өсетiн жерлер мен жануарлардың тiршiлiк ортасын қорғау ережелерiн, зоологиялық коллекцияларды жасау, сақтау, есепке алу және пайдалану ережелерiн бұзу, сол сияқты жануарларды заңсыз қоныс аударту, жерсiндiру, керi жерсiндiру мен шағылыстыру
      296-бап. Елдi мекендердi, кәсiпорындарды және басқа да объектiлердi орналастыру, жобалау мен салу, өндiрiс процестерiн жүзеге асыру және көлiк құралдарын пайдалану, өсiмдiк қорғау құралдарын, минералдық тыңайтқыштарды және басқа да препараттарды қолдану кезiнде жануарлар мен өсiмдiктердi қорғау ережелерiн бұзу
      296-1-бап. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жекелеген түрлерiнде жеке тұлғалардың болу тәртiбiн бұзу
      297-бап. Селекциялық-гендiк мақсаттағы объектiлердi бүлдiру немесе жою
      298-бап. Заңсыз аң аулау, жануарлар дүниесiн пайдалану
      298-1-бап. Балық аулау және балық ресурстарын және басқа да су жануарларын қорғау ережелерiн бұзу
      299-бап. Аң аулау алаптары мен балық шаруашылығы су айдындарын және (немесе) учаскелерiн бекiту, пайдалану және қорғау тәртiбiн бұзу
      300-бап. Жасыл желектердi күтiп ұстау мен қорғау ережелерiн бұзу
      301-бап. Берiлген лицензияның шарттарын заңсыз өзгерту, сол сияқты теңiзде мұнай операцияларын жүргiзудiң бекiтiлген тәртiбiн бұзу
      302-бап. Қазақстан Республикасының континенттiк қайраңында рұқсат етiлген қызметтi реттейтiн лицензия шарттарын бұзу
      303-бап. Қазақстан Республикасының континенттiк қайраңында теңiз ғылыми зерттеулерiн жүргiзу ережелерiн бұзу
      304-бап. Қазақстан Республикасының континенттiк қайраңында қалдықтар мен басқа да материалдарды көму ережелерiн, сондай-ақ уақытша тоқтата тұру және бөлшектеу ережелерiн бұзу
      305-бап. Қазақстан Республикасының континенттiк қайраңын қорғау органдары лауазымды адамдарының заңды талаптарын орындамау
      306-бап. Қазақстан Республикасының континенттiк қайраңындағы, аумақтық суларындағы (теңiзiндегi) және iшкi суларындағы минералдық және биологиялық ресурстарды заңсыз беру
      306-1-бап. Экологиялық аудит туралы заңнаманы бұзу
      306-2-бап. Бекiре тұқымдас балықтардың таңбалау тәртiбiн бұзып таңбаланған уылдырығын не таңбаланбаған уылдырығын өткiзу
      20-тарау. Карантин ережелерi, астық нарығы мен астықты сақтау, мақта саласы, тұқым шаруашылығы және мемлекеттiк ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау саласындағы әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар
      307-бап. Карантиндiк зиянкестермен, өсiмдiк ауруларымен және арамшөптермен күрес жөнiндегi ережелердi бұзу
      308-бап. Карантиндiк тексеруден және тиiстi өңдеуден өтпеген материалдарды әкелу және әкету
      309-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      309-1-бап. Қазақстан Республикасының астық туралы заңнамасын бұзу
      309-2-бап. Тұқым шаруашылығы саласындағы кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыру кезiндегi құқық бұзушылық
      309-3-бап. Фитосанитариялық есепке алу мен есептiлiктi жүзеге асыру тәртiбiн бұзу
      309-4-бап. Қазақстан Республикасының мақта саласын дамыту туралы заңнамасын бұзу
      310-бап. Ветеринария туралы заңдарды бұзу
      311-бап. Иттердi және мысықтарды күтiп-ұстау ережелерiн бұзу
      20-1-тарау. Бiлiм беру саласындағы әкiмшiлiк құқық бұзушылық
      311-1-бап. Қазақстан Республикасының бiлiм беру саласындағы заңнамасын бұзу
      21-тарау. Қоғамдық қауiпсiздiкке және халықтың денсаулығына қол сұғатын әкiмшiлiк құқық бұзушылық
      312-бап. Өрт қауiпсiздiгi ережелерiн бұзу немесе орындамау
      312-1-бап. Қазақстан Республикасының өрт қауiпсiздiгi саласындағы заңнамасын қатерлерге тәуелсiз бағалау жүргiзу кезiнде бұзу
      313-бап. Өрт қауiпсiздiгi талаптарына жауап бермейтiн өнiмдердi шығару және өткiзу
      314-бап. Су айдындарында қауiпсiздiк ережелерiн бұзу немесе орындамау
      315-бап. Атом энергиясын пайдалану кезiнде радиациялық қауiпсiздiк талаптарын бұзу
      316-бап. Ядролық қаруды таратпау режимiнiң талаптарын бұзу
      317-бап. Техникалық реттеу және өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету саласындағы заңнаманы бұзу
      317-1-бап. Өнiмнiң жекелеген түрлерiнiң қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету саласындағы заңнаманы бұзу
      317-2-бап. Тауардың шығарылуы туралы сертификатты беру тәртiбiн бұзу
      318-бап. Жабайы өскен сораны жоюға шара қолданбау
      319-бап. Құрамында есiрткi бар өсiмдiктер өсетiн егiстiктi күзетудi қамтамасыз етуге шаралар қолданбау
      319-1-бап. Есiрткiнi, психотроптық заттарды және прекурсорларды өткiзудiң және медициналық емес тұрғыдан тұтынудың жолын кесуге шаралар қолданбау
      320-бап. Өткiзу мақсатынсыз есiрткi құралдарымен, психотроптық заттармен және прекурсорлармен заңсыз айналысу
      321-бап. Есiрткi құралдарын, психотроптық заттар мен прекурсорларды насихаттау және заңсыз жарнамалау
      322-бап. Заңсыз медициналық және (немесе) фармацевтикалық қызмет
      323-бап. Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы заңнаманы, сондай-ақ гигиеналық нормативтердi бұзу
      324-бап. Фармацевтикалық қызмет ережелерiн бұзу
      324-1-бап. Заңсыз медициналық қызмет және есiрткi құралдарын немесе психотроптық заттарды алуға құқық беретiн рецептердi немесе өзге де құжаттарды заңсыз беру не қолдан жасау
      325-бап. Денсаулық сақтау саласындағы дәйексiз жарнама
      326-бап. Қорғаныш тапшылығы вирусы инфекциясын жұқтырғандармен, ЖҚТБ-мен, соз ауруларымен, туберкулезбен ауыратындармен қатынаста болып жүрген, сондай-ақ дәрiгердiң тағайындауынсыз есiрткi құралдарын немесе психотроптық заттарды пайдаланушы адамдардың медициналық тексеруден және емделуден жалтаруы
      327-бап. Айналасындағыларға қауiп төндiретiн аурулармен ауыратын адамдардың емделуден жалтаруы
      328-бап. Айналасындағыларға қауiп төндiретiн аурулармен ауыратын адамдардың жұқтыру көзiн және өздерiмен қатынаста болған адамдарды жасыруы
      328-1-бап. Денсаулық сақтау субъектiлерiнiң медициналық қызметпен айналысуға рұқсат беру құжаттарын алу кезiнде көрiнеу жалған мәлiметтер мен ақпараттар ұсынуы
      329-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      22-тарау. Қоғамдық тәртiпке және имандылыққа қол сұғатын әкiмшiлiк құқық бұзушылық
      330-бап. Ұсақ бұзақылық
      330-1-бап. Қоғамдық тәртiптi қамтамасыз етуге қатысатын адамның заңды талабына бағынбау
      331-бап. Кәмелетке толмағандар жасаған бұзақылық
      332-бап. Елдi мекендерде атыс қаруынан ату, пиротехникалық қондырғыларды жару
      333-бап. Тыныштықты бұзу
      334-бап. Арнайы қызметтердi көрiнеу жалған шақыру
      334-1-бап. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактiсi туралы көрiнеу жалған ақпарат беру
      335-бап. Үйде жасалатын күштi алкогольдiк iшiмдiктердi дайындау және сату
      336-бап. Алкогольдiк iшiмдiктердi iшу немесе қоғамдық орындарға мас күйiнде келу
      336-1-бап. Жекелеген қоғамдық орындарда темекi шегуге тыйым салуды бұзу
      336-2-бап. Қоғамдық орындарда есiрткi құралдарын, психотроптық заттарды және прекурсорларды медициналық тұрғыдан тыс тұтыну
      336-3-бап. Кәмелетке толмағандардың түнгi уақытта ойын-сауық мекемелерiнде болуы
      336-4-бап. Заңды өкiлдерi ерiп жүрмеген кәмелетке толмағандардың тұрғын жайдан тыс жерлерде болуы
      337-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      338-бап. Құмар ойындар
      338-1-бап. Қазақстан Республикасының ойын бизнесi туралы заңнамасын бұзу
      339-бап. Эротикалық мазмұндағы өнiмдердi жарнамалау
      340-бап. Тарих және мәдениет ескерткiштерiн қорғау мен пайдалану ережелерiн бұзу
      341-бап. Тарих және мәдениет ескерткiштерiн немесе табиғи объектiнi қорлау
      23-тарау. Баспасөз және ақпарат саласындағы әкiмшiлiк құқық бұзушылық
      342-бап. Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңнамасын бұзу
      343-бап. Бұқаралық ақпарат құралдарында ұлттық араздықты тұтандыруға бағытталған материалдарды жариялауға рұқсат беру
      344-бап. Бұқаралық ақпарат құралдарының өнiмдерiн, сол сияқты өзге де өнiмдердi Қазақстан Республикасының аумағында даярлау, сақтау, әкелу, тасымалдау, тарату
      345-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      346-бап. Бұқаралық ақпарат құралдарымен сотқа ықпал жасау
      347-бап. Бұқаралық ақпарат құралдарына көрiнеу жалған мәлiметтер және материалдар беру
      348-бап. Мерзiмдi баспа басылымдарының мiндеттi тегiн даналарын берудiң, теле- және радиохабарлар материалдарын тiркеудiң, сақтаудың тәртiбiн бұзу
      349-бап. Қазақстан Республикасының жарнама туралы заңнамасын бұзу
      349-1-бап. 2007 жылғы 19 маусымдағы № 264-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      350-бап. Шығарылым деректерiн жариялау тәртiбiн бұзу
      351-бап. Авторлық құпияны және ақпарат көзiн жария ету
      352-бап. Журналистiң заңды кәсiби қызметiне кедергi жасау
      24-тарау. Басқарудың белгiленген тәртiбiне қол сұғатын әкiмшiлiк құқық бұзушылық
      353-бап. Заңсыз нормативтiк құқықтық акт шығару және оны қолдану
      354-бап. Нормативтiк құқықтық актiлердi мемлекеттiк тiркеудiң ережелерiн бұзу
      354-1-бап. Мемлекеттiк нышандарды пайдалану тәртiбiн бұзу
      354-2-бап. Нормативтiк құқықтық актiлердiң мәтiндерiн кейiннен ресми жариялау тәртiбiн бұзу
      354-3-бап. Жылжымайтын мүлiкке құқықтарды мемлекеттiк тiркеуге құжаттарды беру мерзiмiн бұзу
      355-бап. Прокуратура, iшкi iстер (полиция), ұлттық қауiпсiздiк органдарының, Қазақстан Республикасы Президентiнiң Күзет қызметiнiң, қаржы және әскери полициясының, кеден органының, шекара қызметiнiң, мемлекеттiк өртке қарсы қызмет органдары мен өнеркәсiп қауiпсiздiгi саласындағы уәкiлеттi орган қызметкерiнiң нұсқауларын орындамау немесе заңды өкiмiне немесе талабына қасақана бағынбау
      355-1-бап. Қорғау нұсқамасын бұзу
      356-бап. Мемлекеттiк инспекторға өзiнiң қызметтiк мiндеттерiн орындауына кедергi келтiру, қаулыларын, нұсқауларын және өзге де талаптарын орындамау
      356-1-бап. Бақылау және қадағалау функцияларын заңсыз беру
      356-2-бап. Билiк өкiлiнiң немесе мемлекеттiк қызмет атқаратын лауазымды адамның атағын өз бетiмен иелену
      357-бап. Озбырлық
      357-1-бап. Тиiстi тiркеусiз немесе лицензиясыз, арнайы рұқсатсыз, бiлiктiлiк аттестатынсыз (куәлiгiнсiз) кәсiпкерлiк немесе өзге қызметпен айналысу, сондай-ақ iс-әрекеттердi (операцияларды) жүзеге асыру
      357-2-бап. Лицензиялау ережелерi мен нормаларын бұзу
      357-3-бап. Кәсiпкерлiк қызметпен айналысуға лицензия, арнайы рұқсат, бiлiктiлiк аттестатын (куәлiгiн) беру тәртiбi мен мерзiмiн бұзу
      357-4-бап. Заңды тұлғаларды, филиалдарды, өкiлдiктердi мемлекеттiк тiркеу туралы заңнаманы бұзу
      357-5-бап. Лицензиарға лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайтармау
      357-6-бап. Қазақстан Республикасының сәйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмдерi туралы заңнамасын бұзу
      358-бап. Жергiлiктi атқарушы органдар мен өзге де уәкiлеттi органдардың салық заңнамасында белгiленген мiндеттердi орындамауы
      358-1-бап. Заң актiлерiнде көзделген жағдайларда жекелеген негiздер бойынша мемлекет меншiгiне түскен мүлiктi есепке алу мен одан әрi пайдалану ережелерiн бұзу
      359-бап. Салық құпиясын құрайтын мәлiметтердi жария ету
      360-бап. Мемлекет уәкiлеттiк берген органдардың (ұйымдардың) салықты және басқа да мiндеттi төлемдердi бюджетке өндiрiп алмай, сондай-ақ мұндай төлемдi растайтын құжаттар алмай тұрып, белгiлi бiр iс-әрекеттердi жүзеге асыруы
      361-бап. Салық есебiне тұрудан бас тарту немесе салық есебiне тұру мерзiмiн бұзу
      362-бап. Төтенше жағдай режимiн бұзу
      362-1-бап. Терроризмге қарсы операциялар жүргiзу аймағында құқықтық режимнiң бұзылуы
      363-бап. Төтенше жағдай кезiнде құқық тәртiбiн бұзуға итермелейтiн iс-әрекеттер
      364-бап. Түрлi-түстi көшiру құралдарын есепке алу, сақтау немесе пайдалану ережелерiн бұзу, штемпельдi-гравюралық кәсiпорындар ашу ережелерiн бұзу
      365-бап. Құқық бұзушылық жасауға итермелеген себептер мен жағдайларды жою жөнiнде қолданылған шаралар туралы хабарламау және (немесе) шаралар қолданбау
      366-бап. Әкiмшiлiк қадағалау туралы заңдарды бұзу
      367-бап. Қылмыстық-атқару жүйесi мекемелерiнде, тергеу изоляторларында отырған адамдарға тыйым салынған заттар, бұйымдар мен нәрселер беру
      368-бап. Азаматтық қаруларды сатып алу, сақтау, алып жүру, беру немесе сату тәртiбiн жеке тұлғалардың бұзуы
      368-1-бап. Азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданылған бұйымдарды сақтау, есепке алу, пайдалану, тасымалдау, жою, әкелу, әкету тәртiбiн бұзу
      369-бап. Азаматтық, қызметтiк қаруды, оған арналған патрондарды сатып алу, сақтау, пайдалану немесе тасымалдау ережелерiн бұзу
      370-бап. Газ қаруын заңсыз қолдану
      371-бап. Азаматтық және қызметтiк қаруды тiркеу (қайта тiркеу) тәртiбiн не оны есепке қою тәртiбiн бұзу
      372-бап. Азаматтық қаруды, оған арналған патрондарды сату үшiн өткiзуден жалтару
      373-бап. Бейбiт жиналыстар, митингiлер, шерулер, тосқауылдар мен демонстрациялар ұйымдастыру мен өткiзудiң тәртiбi туралы заңдарды бұзу
      374-бап. Қоғамдық бiрлестiктер туралы заңдарды бұзу
      374-1-бап. Қазақстан Pecпубликасының заңдарында белгiленген тәртiппен тiркелмеген қоғамдық, дiни бiрлестiктердiң қызметiне басшылық жасау, қатысу, сондай-ақ олардың қызметiн қаржыландыру
      375-бап. Дiни сенiм бостандығы және дiни бiрлестiктер туралы заңдарды бұзу
      376-бап. Азаматтық хал актiлерiн жазу ережелерiн бұзу
      377-бап. Қазақстан Республикасында тiркеусiз не жеке басты куәландыратын құжаттарсыз тұру
      378-бап. Тұрғын жай иесінің немесе қарамағында ғимараттары және (немесе) үй-жайлары бар басқа да адамдардың оларда нақты тұрмайтын жеке тұлғаларды тiркеуге жол беруi
      379-бап. Паспорттарды, жеке куәлiктi заңсыз алып қою немесе оларды кепiлге қабылдау
      380-бап. Жеке басты куәландыратын құжаттарды алу кезінде не Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға рұқсат алу үшін немесе Қазақстан Республикасы азаматтығына қабылдау не Қазақстан Республикасының азаматтығын қалпына келтіру туралы өтініш берген кезде Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарына көрiнеу жалған мәлiметтер беру
      380-1-бап. Уақытша еңбекке жарамсыздық туралы парақты және (немесе) анықтаманы заңсыз алу
      380-2-бап. Қазақстан Республикасының азаматтығы туралы заңнаманы бұзу
      381-бап. Алғашқы статистикалық деректердi ұсыну тәртiбiн бұзу
      381-1-бап. Құқықтық статистика мен арнайы есеп деректерiн табыс етуден бас тарту, табыс етпеу, уақтылы табыс етпеу, жасыру, қосып жазу және басқа да бұрмалаушылықтар
      381-2-бап. Әкiмшiлiк деректер ұсыну тәртiбiн бұзу
      382-бап. Статистикалық байқаулар жүргiзуден бас тарту
      383-бап. Лауазымды адамның алғашқы статистикалық деректердi, статистикалық ақпаратты және (немесе) деректер базаларын жоғалтуы, сатуы, беруi немесе өзге де заңсыз жария етуi
      384-бап. Алғашқы статистикалық деректердi бекiтiлмеген статистикалық нысан бойынша жинау
      384-1-бап. Әкiмшiлiк деректердi келiсiлмеген нысан бойынша жинау
      385-бап. Ақпарат құпиялылығы дәрежесiн анықтау мен белгiлеу ережесiн бұзу
      386-бап. Құпиялылық режимiн қамтамасыз ету жөнiнде белгiленген талаптарды бұзу
      387-бап. Қалалар мен елдi мекендердiң аумақтарын көрiктендiру ережелерiн бұзу, сондай-ақ қалалар мен елдi мекендер инфрақұрылымы объектiлерiн бұзу, жасыл екпелерiн жою және бүлдiру
      388-бап. Күзетiлетiн объектiлерге заңсыз ену
      25-тарау. Қазақстан Республикасы мемлекеттiк шекарасы режимiнiң белгiленген тәртiбiне және Қазақстан Республикасының аумағында болу тәртiбiне қол сұғатын әкiмшiлiк құқық бұзушылық
      389-бап. Шекара аймағында шекара режимiн және жекелеген жерлерде болу тәртiбiн бұзу
      389-1-бап. Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерiнiң, Қазақстан Республикасының басқа да әскерлерi мен әскери құралымдарының арсеналдары, базалары мен қоймалары жанындағы тыйым салынған аймақпен Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерiнiң, Қазақстан Республикасының басқа да әскерлерi мен әскери құралымдарының арсеналдары, базалары мен қоймалары жанындағы тыйым салынған аудан аумағында белгiленген шектеулердi бұзу
      390-бап. Қазақстан Республикасының аумақтық суларының (теңiзiнiң) және iшкi суларының режимiн бұзу
      391-бап. Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы арқылы өткiзу бекеттерiнде режимдi бұзу
      391-1-бап. Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы режимiн бұзу
      392-бап. Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы арқылы заңсыз алып өту
      393-бап. Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасын күзету жөнiндегi өз мiндеттерiн атқарумен байланысты әскери қызметшiнiң заңды өкiмiне немесе талабына бағынбау
      394-бап. Шетелдiктiң немесе азаматтығы жоқ адамның Қазақстан Республикасында болу қағидаларын бұзуы
      394-1-бап. Шығарып жiберу туралы шешiмдi орындамау
      395-бап. Жеке немесе заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасында шетелдiктердiң болу қағидаларын бұзуы
      396-бап. Қазақстан Республикасында шетелдік жұмыс күшін тарту қағидаларын бұзу және шетелдіктің немесе азаматтығы жоқ адамның еңбек қызметін заңсыз жүзеге асыруы
      397-бап. 2007 жылғы 6 шілдедегі № 276-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      398-бап. 2009 жылғы 4 желтоқсандағы № 217-ІV ҚР Заңымен алып тасталды
      399-бап. Қазақстан Республикасының азаматтарын шетелде еңбекке орналастыру жөнiндегi заңсыз қызмет
      26-тарау. Кеден iстерi саласындағы әкiмшiлiк құқық бұзушылық
      400-бап. Кеден бақылауы аймағының режимiн бұзу
      400-1-бап. Кеден iсi саласындағы қызметтi жүзеге асыру тәртiбiн бұзу
      400-2-бап. Кедендiк тасымалдаушының қызметтi жүзеге асыру тәртiбiн бұзуы
      401-бап. Кеден одағының кедендiк шекарасынан өткеннен кейiн өткiзу пунктiне тауарлар мен көлiк құралдарының келгенi туралы Қазақстан Республикасының кеден органына хабарламау
      402-бап. Өткiзу пунктiнде Қазақстан Республикасы кеден органының рұқсатынсыз тауарлар мен көлiк құралдарының кеден одағының кеден аумағынан тысқары жерге кетуi
      403-бап. Авария немесе жойқын күштер жағдайында шаралар қолданбау
      404-бап. Тауарларды және көлiк құралдарын жеткiзу орнына бермеу
      405-бап. Тауарларды, көлiк құралдарын және олардың құжаттарын Қазақстан Республикасы кеден органының рұқсатынсыз беру, жоғалту немесе Қазақстан Республикасының кеден органына жеткiзбеу
      406-бап. Көлiк құралын тоқтатпау
      407-бап. Көлiк құралын Қазақстан Республикасы кеден органының рұқсатынсыз жөнелту
      408-бап. 2010 жылғы 30 маусымдағы № 297-ІV ҚР Заңымен алып тасталды
      409-бап. Тауарларды кедендiк рәсiмдеуге орналастыруға байланысты кедендiк операцияларды жасау және тауарларды кедендiк тазалау тәртiбiн бұзу
      409-1-бап. Кеден операцияларын жүргiзу тәртiбiн бұзу
      410-бап. Кедендiк тазалау аяқталмаған тауарлармен заңсыз операциялар жүргiзу, жай-күйiн өзгерту, пайдалану және (немесе) билiк ету
      411-бап. Қазақстан Республикасы кеден органының рұқсатынсыз жүргiзiлетiн жүк және өзге де операциялар
      412-бап. Ұқсастыру құралдарын өзгерту, алып тастау, жою, зақымдау не жоғалту
      413-бап. Тауарларды кедендiк декларациялау тәртiбiн бұзу
      413-1-бап. Кеден өкiлiнiң кеден iсi саласындағы қызметтi жүзеге асыру тәртiбiн бұзуы
      413-2-бап. Уәкiлеттi экономикалық оператордың кеден iсi саласындағы қызметтi жүзеге асыру тәртiбiн бұзуы
      414-бап. Кеден декларациясын, құжаттар мен мәлiметтердi беру мерзiмдерiн бұзу
       415-бап. Қазақстан Республикасының кеден органына есептiлiктi табыс етпеу және есеп жүргiзу тәртiбiн сақтамау
      416-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      417-бап. Тауарларды сақтауға орналастыру тәртiбiн, оларды сақтау және олармен операциялар жүргiзу тәртiбiн бұзу
      417-1-бап. Тауарларды уақытша сақтау мерзiмдерiн бұзу
      418-бап. Тауарларды қайта өңдеу тәртiбiн бұзу және қайта өңдеу өнiмдерiн ауыстыру
      419-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      420-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      421-бап. Тауарлар мен көлiк құралдарын кеден одағының кеден аумағынан тысқары жерлерге әкетпеу не осы аумаққа қайтармау
      422-бап. 2010 жылғы 30 маусымдағы № 297-ІV ҚР Заңымен алып тасталды
      423-бап. Белгiлi бiр кедендiк рәсiмге орналастырылған тауарлармен және көлiк құралдарымен заңсыз операциялар жасау, жай-күйiн өзгерту, пайдалану және (немесе) билiк ету
      424-бап. Тауарлар мен көлiк құралдарын кеден одағының кедендiк шекарасы арқылы өткiзген кезде тыйым салулар мен шектеулердi қолдану тәртiбiн сақтамау
      425-бап. Жеке тұлғалардың оңайлатылған немесе жеңiлдiктi тәртiптi бұза отырып кеден одағының кедендiк шекарасы арқылы тауарларды өткiзуi
      425-1-бап. Тауарларды халықаралық почта жөнелтiлiмдерiнде өткiзу тәртiбiн бұзу
      426-бап. Кеден бақылауына соқпай кеден одағының кедендiк шекарасы арқылы тауарларды және көлiк құралдарын өткiзу
      427-бап. Кеден одағының кедендiк шекарасы арқылы өткiзiлетiн тауарларды кедендiк бақылаудан жасыру
      428-бап. Құжаттарды немесе ұқсастыру құралдарын алдап пайдаланып, кеден одағының кедендiк шекарасы арқылы тауарларды және көлiк құралдарын өткiзу
      429-бап. Тауарларды кедендiк декларацияламау немесе жалған декларациялау
      430-бап. Кеден ережелерiн бұза отырып, кеден одағының кеден аумағына әкелiнген тауарларды және көлiк құралдарын тасымалдау, сақтау, иемденiп алу, пайдалану немесе билiк ету
      431-бап. Кедендiк төлемдер мен салықтар бөлiгiнде оларға қатысты кедендiк жеңiлдiктер берiлген және (немесе) шартты түрде шығарылған тауарлар мен көлiк құралдарын пайдалану мен билiк ету тәртiбiн бұзу
      432-бап. 2010 жылғы 30 маусымдағы № 297-ІV ҚР Заңымен алып тасталды
      433-бап. Төленген кедендiк төлемдер мен салықтарды тиiстi негiздерсiз қайтаруға, төлемдер мен өзге де өтемдер алуға не оларды қайтармауға бағытталған iс-әрекеттер
      434-бап. Кедендiк төлемдердi және салықтарды төлеу мерзiмдерiн бұзу
      434-1-бап. Қазақстан Республикасы кеден органының кедендiк төлемдердiң, салықтар мен өсiмпұлдардың тиесiлi сомаларын белгiленген мерзiмдерде төлеу туралы талаптарын орындамау
      435-бап. Банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасы кеден органдарының шешiмдерiн орындамауы
      436-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      437-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      438-бап. Қазақстан Республикасы кеден органдарының талаптарын орындамау
      438-1-бап. Қазақстан Республикасы кеден органының кедендiк тексеру нәтижелерi бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы талаптарын орындамау
      27-тарау. Көлiкте, жол шаруашылығында және байланыста әкiмшiлiк құқық бұзушылық
      439-бап. Темiр жол көлiгiнде қозғалыс қауiпсiздiгiн қамтамасыз ететiн ережелердi бұзу
      440-бап. Темiр жол көлiгi құралдарын пайдалану ережелерiн бұзу
      440-1-бап. Темiржол жылжымалы құрамын мемлекеттiк тiркеусiз немесе қайта тiркеусiз пайдалану
      441-бап. Ортақ пайдаланыстағы көлiк құралдарын және олардың iшкi жабдықтарын бүлдiру
      442-бап. Қазақстан Республикасының әуе кеңiстiгiн пайдалану тәртiбiн бұзу
      443-бап. Ұшу қауiпсiздiгi ережелерiн бұзу
      444-бап. Авиация қызметкерлерiн жұмысқа даярлау мен жiберу ережелерiн бұзу
      445-бап. Адамның мас күйiнде әуе кемесiн басқаруы
      446-бап. Әуе кемесiндегi мiнез-құлық ережесiн бұзу
      446-1-бап. Азаматтық әуе кемелерiнiң пайдалануға жарамдылығы туралы бағалау актiлерiнде мәлiметтердiң бұрмалануы және (немесе) дәйексiз мәлiметтердiң көрсетiлуi
      447-бап. Жолаушыларды, багажды және жүктердi тасымалдау ережелерiн бұзу
      447-1-бап. Жолаушыларды, багажды немесе жүктердi автомобильмен тасымалдауды жүзеге асыру кезiнде жүргiзушiлердiң еңбек және демалыс режимiнiң бұзылуы
      447-2-бап. Жолаушыларды, багажды немесе жүктердi автомобильмен халықаралық тасымалдауды рұқсатсыз немесе арнайы рұқсатсыз жүзеге асыру
      447-3-бап. Жолаушыларды және багажды автомобильмен тұрақты емес халықаралық тасымалдауды жүзеге асыру кезiнде автокөлiк құралдарын жүргiзушiлерде жолаушылар тiзiмiнiң болмауы
      447-4-бап. Қазақстан Республикасының аумағында автомобиль тасымалын шет мемлекетте тiркелген автокөлiк құралдарымен жүзеге асыру
      447-5-бап. Республикаiшiлiк қатынаста жолаушыларды және багажды автомобильмен тұрақты емес тасымалдауды жүзеге асырған кезде автокөлiк құралдары жүргiзушiлерiнде тасымалдау шартының болмауы
      448-бап. Теңiз көлiгiнде қозғалыс қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету ережелерiн бұзу
      449-бап. Теңiз көлiгiндегi сигнал беру және байланыс құрылғылары мен қондырғыларын бүлдiру
      450-бап. Теңiз және өзен көлiгi кемелерiнде, сондай-ақ шағын кемелерде жолаушылар қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету ережелерiн бұзу
      451-бап. Кеменi жүзуге шығару ережелерiн бұзу немесе тиiстi дипломы (куәлiгi, куәландыру қағазы) жоқ адамдарды кеме басқаруға жiберу
      452-бап. Кемелердi пайдалану ережелерiн бұзу, сондай-ақ басқару құқығы жоқ адамның кеменi басқаруы
      453-бап. Кемелердiң жүзу, жүк тиеу және жүк түсiру ережелерiн бұзуы
      454-бап. Кеме жүргiзушiнiң немесе өзге де адамның мас күйiнде кеменi басқаруы
      455-бап. Кемелердi iшкi су жолдарында пайдалану қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету ережелерiн бұзу
      456-бап. Өзен порттары мен кемежайларда жүктердi тиеу, түсiру және қоймада ұстау ережелерiн бұзу
      457-бап. Шағын кемелер тұруға арналған базаларды (құрылыстарды) пайдалану ережелерiн бұзу
      458-бап. Кемелердi тiркеу мен есепке алу ережелерiн, сондай-ақ кемелердi жасау, техникалық пайдалану ережелерiн бұзу
      459-бап. Көлiкте белгiленбеген орындарда темекi шегу
      460-бап. Көлiкте өрт қауiпсiздiгi ережелерiн бұзу
      461-бап. Көлiк құралдарын пайдалану ережелерiн бұзу
      461-1-бап. Көлiк құралын жүргiзу кезiнде жүргiзушiнiң телефонды не радиостанцияны пайдалануы
      462-бап. Көлiк құралдары жүргiзушiлерiнiң қозғалыстың белгiленген жылдамдығын арттырып жiберуi
      463-бап. Көлiк құралдарын жүргiзушiлердiң маршруттық көлiк құралдарын тоқтатудың, тұрғын аймақтарда жүрудiң, жолаушылар мен жүктердi тасымалдаудың ережелерiн сақтамауы және жол жүрiсiнiң ережелерiн басқа да өрескел бұзу
      463-1-бап. Жол қиылыстарынан өту ережелерiн бұзу немесе жолдың жүру бөлiгiн кесiп өту
      463-2-бап. Маневр жасау ережелерiн бұзу
      463-3-бап. Көлiк құралын жолдың жүру бөлiгiнде орналастыру, қарама-қарсы жүрiп өту немесе басып озу ережелерiн бұзу
      463-4-бап. Көлiк құралдарын тоқтату немесе оларды қою ережелерiн бұзу
      463-5-бап. Арнайы жарық және дыбыс сигналдары iске қосылған жедел және арнайы қызметтер көлiк құралының жүруiне басымдық бермеу
      463-6-бап. Бағдаршамның тыйым салатын сигналына немесе реттеушiнiң тыйым салатын қимылына қарамай өтiп кету
      463-7-бап. Жүргiншiлерге немесе жол жүрiсiнiң өзге де қатысушыларының жүруiне басымдық бермеу
      463-8-бап. Жол белгiлерiмен немесе жолдың жүру бөлiгiндегi таңбалармен көрсетiлген талаптарды сақтамау
      464-бап. Көлiк құралдарын жүргiзушiлердiң жүргiзiп үйренудi өткiзу, сыртқы жарық түсiру аспаптарын және (немесе) дыбыс сигналдарын пайдалану, авариялық сигнал берудi қолдану ережелерiн бұзуы
      464-1-бап. Көлiк құралына арнайы жарық және (немесе) дыбыс сигналдарын беруге арналған құрылғыларды орнату ережелерiн бұзу не жедел және арнайы қызметтер автомобильдерiнiң арнайы түстi-графикалық схемаларын заңсыз жазу
      465-бап. Жол жүрiсiне қатысушының жол жүрiсi ережелерiн авариялық ахуал туғызуға әкеп соғатындай дәрежеде бұзуы
      466-бап. Темiржол өткелдерiнен өту ережелерiн бұзу
      467-бап. Жүргiзушiнiң алкогольден, есiрткiден және (немесе) уытқұмарлықтан мас күйiнде көлiк құралын жүргiзуi, сол сияқты көлiк құралын жүргiзудi алкогольден, есiрткiден және (немесе) уытқұмарлықтан мас күйдегi адамға беру
      467-1-бап. Жолаушылар мен багажды автомобильмен тұрақты тасымалдауды көрсетiлген тасымалдау бағыттарына қызмет көрсету құқығын растайтын тиiстi куәлiксiз жүзеге асыру
      468-бап. Көлiк құралдарын жүргiзушiлердiң жол қозғалысы қауiпсiздiгiн қамтамасыз етудiң белгiленген ережелерiн адамдардың денсаулығына зиян келтiруге, көлiк құралдарының немесе өзге де мүлiктiң зақымдануына әкеп соқтыратындай дәрежеде бұзуы
      468-1-бап. Көлiк құралдарын жүргiзушi адамдардың жол жүрiсi және көлiк құралдарын пайдалану қағидаларын бұзуы
      468-2-бап. Көлiкте қолданылатын қағидаларды бұзу
      469-бап. Жол-көлiк оқиғасы болған жерден кетiп қалу
      470-бап. Құжаттары жоқ және басқару құқығы жоқ адамның көлiк құралдарын басқаруы
      471-бап. Iшкi iстер (полиция), көлiктiк бақылау органдары қызметкерiнiң Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы арқылы автокөлiк құралдарын еткiзу пункттерiнде және Қазақстан Республикасының аумағындағы көлiктiк бақылау бекеттерiнде көлiк құралын тоқтату туралы талаптарын орындамау, алкогольден, есiрткiден және (немесе) уытқұмарлықтан мас күйiн куәландырудан өтуден жалтару
      472-бап. Көлiк құралдарының қозғалысына кедергi жасау
      473-бап. Жаяу жүргiншiлердiң және жол қозғалысына өзге де қатысушылардың қозғалыс ережелерiн бұзуы
      473-1-бап. Механикалық көлiк құралдарын және олардың тiркемелерiн мiндеттi техникалық байқауды жүзеге асыру саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзу
      474-бап. Техникалық ақаулары бар көлiк құралдарын пайдалануға шығару және пайдаланудың өзге де ережелерiн бұзу
      474-1-бап. Көлiк құралдарын сапасыз жөндеу және оларды техникалық ақауларымен пайдалануға шығару
      475-бап. Мас күйiндегi жүргiзушiнi не басқару құқығы жоқ адамды көлiк құралын басқаруға жiберу
      476-бап. Жол қозғалысына қатысушыларға қойылатын өзге де талаптарды бұзу
      477-бап. Көлiкпен қауiптi заттарды немесе бұйымдарды тасымалдау ережелерiн бұзу
      478-бап. Қалалық және қала маңындағы қоғамдық көлiктi пайдалану ережелерiн бұзу
      479-бап. Жолаушыларды билетсiз алып жүру
      480-бап. Ақысы төленбеген қол жүгiн, теңдеме жүк пен жол теңдеме жүгiн алып жүру
      480-1-бап. Темiр жол көлiгiнде жол жүру құжаттарын (билеттердi) сату, олардың қолданылу мерзiмiн ұзарту және билет кассаларының жұмысын ұйымдастыру ережелерiн бұзу
      481-бап. Темiр жол, теңiз, өзен және автомобиль көлiгiнде жүктердiң сақталуын қамтамасыз ету ережелерiн бұзу
      482-бап. Әуе көлiгiнде жүктердiң сақталуын қамтамасыз ету жөнiндегi ережелердi бұзу
      483-бап. Тракторларды, басқа да өздiгiнен жүретiн машиналар мен жабдықтарды пайдалану ережелерiн бұзу
      484-бап. Көлiк құралдарын жүргiзушi жеке тұлғалардың пайдалану және жол жүрiсi ережелерiн үнемi бұзуы
      485-бап. Жолдарды, темiр жол өткелдерiн және басқа жол құрылыстарын бүлдiру
      486-бап. Жолдарды, темiр жол өткелдерiн және басқа жол құрылыстарын күтiп-ұстау ережелерiн бұзу
      487-бап. Жерасты коммуникацияларының байқау құдықтарын күтiп-ұстау ережелерiн жол қозғалысы қауiпсiздiгiне қатер төндiретiндей дәрежеде бұзу
      488-бап. Автомобиль жолдарына бөлiнген белдеудi қорғау мен пайдалану ережелерiн бұзу
      489-бап. Жер пайдаланушылардың автомобиль жолдарын және жол құрылғыларын пайдалану мен қорғау ережелерiн бұзуы
      490-бап. Магистральдық құбырларды қорғау ережелерiн бұзу
      491-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      492-бап. Электр байланыс желiлерiне қосылатын құрылғыларды (жабдықтарды) заңсыз қосу
      493-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      494-бап. Радиоэлектрондық құралдарды немесе жоғары жиiлiктi құрылғыларды тiркеу және пайдалану, сондай-ақ радиожиiлiктердi пайдалану ережелерiн бұзу және арнайы рұқсат алмай радиоэлектрондық құралдарды немесе жоғары жиiлiктi құрылғыларды шет елдерден әкелу
      494-1-бап. Қазақстан Республикасының байланыс саласындағы заңнамасын бұзу
      494-2-бап. 2011 жылғы 10 қаңтардағы № 383-ІV ҚР Заңымен алып тасталды
      495-бап. Байланыс желiлерi мен байланыс құрылыстарын қорғау ережелерiн бұзу
      496-бап. Сәйкестiгi мiндеттi растауға жататын, бiрақ одан өтпеген байланыс құралдарын пайдалану
      497-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      497-1-бап. Ақпараттық ресурстарды қорғау құралдарын пайдалану жөнiндегi талаптарды бұзу
      497-2-бап. Қазақстан Республикасының электрондық құжаттар және электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңдарын бұзу
      497-3-бап. Қазақстан Республикасының ақпараттандыру туралы заңдарын бұзу
      498-бап. 2007 жылғы 27 шілдедегі № 314-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      499-бап. Байланыс құрылыстарын заңсыз салу
      500-бап. Телефон-автоматтарды бүлдiру
      501-бап. Пошта төлемiнiң қолдан жасалған мемлекеттiк белгiлерiн жасау немесе өткiзу
      502-бап. 2005 жылғы 13 сәуірдегі № 40-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      28-тарау. Жалпыға бiрдей әскери мiндеттiлiк, әскери қызмет пен қорғаныс саласындағы әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар
      503-бап. Бастапқы әскери есепке алынуға не шақыру учаскелерiне тiркелуге тиiс азаматтардың тiзiмдерiн жергiлiктi әскери басқару органына бермеу немесе уақтылы бермеу
      504-бап. Азаматтардың, лауазымды адамдардың және заңды тұлғалардың азаматтық қорғаныс жөнiндегi мiндеттердi орындамауы
      505-бап. Жергiлiктi әскери басқару органының шақыруы туралы азаматтарға хабарламау
      506-бап. Әскери есепте тұрған немесе тұруға мiндеттi тұрғылықты азаматтар құрамындағы өзгерiстер туралы мәлiметтердi уақтылы бермеу
      507-бап. Әскери мiндеттiлер, шақырылушылар мен азаматтар туралы мәлiметтердi хабарламау
      508-бап. Азаматтардың әскери есепке алу жөнiндегi мiндеттерiн орындамауы
      509-бап. Медициналық тексеруден немесе жиындардан жалтару
      510-бап. Әскери есепке алу құжаттарын қасақана бүлдiру немесе жоғалту
      511-бап. Әскери қызметке даярлықтан жалтару
      512-бап. Азаматтарды мерзiмдi әскери қызметке заңсыз шақыру, оларды шақыруды заңсыз кейiнге қалдыру
      512-1-бап. Әскери қызметшiнi қорлау
      512-2-бап. Бөлiмдi немесе қызмет орнын өз бетiмен тастап кету
      512-3-бап. Қоғамдық тәртiптi қорғау және қоғамдық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету бойынша қызмет атқару ережелерiн бұзу
      512-4-бап. Бағынбау немесе бұйрықты өзгедей орындамау
      512-5-бап. Машиналарды жүргiзу немесе пайдалану қағидаларын бұзу
      29-тарау. Мемлекеттiк билiк институттарына қолсұғатын әкiмшiлiк құқық бұзушылық
      513-бап. Сотқа құрметтемеушiлiк бiлдiру
      514-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша iс қарауға қатысушылардың жауапкершiлiгi
      514-1-бап. Алқабидiң мiндеттерiн атқару үшiн сотқа келмеу
      514-2-бап. Алқабилердiң тiзiмдерiн жасау үшiн ақпаратты табыс етпеу
      514-3-бап. Азаматқа алқаби мiндеттерiн атқаруға кедергi келтiру
      514-4-бап. Алқабилердiң сот талқылауында iстi қарауға байланысты iс-әрекеттерiндегi шектеулердi сақтамау
      515-бап. Куәнiң айғақ беруден бас тартуы немесе жалтаруы
      516-бап. Куәнiң, жәбiрленушiнiң көрiнеу жалған айғақтары, сарапшының көрiнеу жалған қорытындысы немесе қате аударма жасау
      516-1-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстер бойынша дәлелдемелердi бұрмалау
      517-бап. Лауазымды адамның сараптама жүргiзу туралы қаулыны немесе тапсырманы не маманды шақыру туралы талапты орындаудан бас тартуы немесе жалтаруы
      518-бап. Айыпталушының (сезiктiнiң) келетiндiгi туралы жеке кепiлгерлiктi бұзу
      519-бап. Кәмелетке толмаған айыпталушының (сезiктiнiң) келуiн қамтамасыз ету туралы мiндеттеменi бұзу
      520-бап. Соттың жеке ұйғарымы, қаулысы, прокурордың, тергеушiнiң немесе анықтаушының ұсынысы бойынша шара қолданбау
      521-бап. Прокурорға, тергеушiге және анықтау органына, сот орындаушысына, сот приставына келуден жалтару
      521-1-бап. Прокурорға хабарламау немесе дер кезiнде хабарламау
      522-бап. Прокурордың, тергеушiнiң, анықтаушының, сот приставының, сот орындаушысының заңды қызметiне кедергi жасау
      523-бап. Адвокаттың заңды қызметiне кедергi жасау
      524-бап. Сот актiлерiн, әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға уәкiлеттi органдардың (лауазымды адамдардың) қаулыларын орындамау
      525-бап. Сот орындаушысының, сот приставының қаулысын және өзге де заңды талабын орындамау
      526-бап. Алимент өндiрiп алынатын адамның жұмыс орны мен тұрғылықты жерiнiң өзгергендiгi туралы сот орындаушысына хабарламау
      527-бап. Лауазымды адамның атқару құжатын жоғалтқандығы үшiн жауапкершiлiгi
      528-бап. Сот орындаушысына, сот приставына соттар мен басқа да органдардың қаулыларын орындауда кедергi жасау
      529-бап. Лауазымды адамды қорлау, зорлық әрекеттер жасау қатерiн төндiру
      530-бап. Мемлекеттiк наградаларды заңсыз тағып жүру
      531-бап. Айырым белгiлерi және (немесе) нышандары бар нысанды әскери киiмдi, сондай-ақ нысанды киiм мен арнаулы киiм-кешектi заңсыз киiп жүру (пайдалану)
      30-тарау. Әкiмшiлiк сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық
      532-бап. Қаржы бақылау шараларын бұзу
      533-бап. Жеке тұлғалардың заңсыз материалдық сыйақы беруi
      533-1-бап. Мемлекеттiк функцияларды атқаруға уәкiлеттi адамның не оған теңестiрiлген адамның заңсыз материалдық сыйақы алуы
      534-бап. Заңды тұлғалардың заңсыз материалдық сыйақы беруi
      535-бап. Мемлекеттiк органдар мен жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарының заңсыз кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыруы және заңсыз кiрiстер алуы
      536-бап. 2007 жылғы 21 шілдедегі № 308-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      537-бап. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөнiндегi мемлекеттiк органдар басшыларының не жауапты хатшыларының немесе Қазақстан Республикасының Президенті айқындайтын өзге де лауазымды адамдарының шара қолданбауы
      537-1-бап. Бұрын сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған адамдарды жұмысқа қабылдау
      3-бөлiм. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға уәкiлеттi органдар
      31-тарау. Негiзгi ережелер
      538-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға уәкiлеттi органдар (лауазымды адамдар)
      539-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға уәкiлеттi органдар (лауазымды адамдар) құзыретiнiң ара жiгiн ажырату
      540-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      32-тарау. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердiң қайда қарауға жататындығы, лауазымды адамдардың iстердi қарау және әкiмшiлiк жазаларды қолдану жөнiндегi құзыретi
      541-бап. Cоттар
      542-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      543-бап. Iшкi iстер органдары (полиция)
      544-бап. Мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары
      545-бап. 2003 жылғы 5 желтоқсандағы № 506-ІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      546-бап. 2003 жылғы 5 желтоқсандағы № 506-ІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      547-бап. Азаматтық авиацияны мемлекеттiк реттеу саласындағы уәкiлеттi орган
      548-бап. Көлiк бақылау органдары
      549-бап. Көлiк және коммуникациялар саласындағы уәкiлеттi орган
      549-1-бап. Ақпараттандыру және байланыс саласындағы уәкiлеттi орган
      550-бап. Мемлекеттiк еңбек инспекциясы органдары
      551-бап. Әдiлет органдары
      551-1-бап. Заңды тұлғаларды, азаматтық хал актiлерiн мемлекеттiк тiркеу, бағалау қызметiн реттеу саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк орган
      552-бап. Көшi-қон жөнiндегi органдар
      553-бап. Өнеркәсiп қауiпсiздiгi саласындағы уәкiлеттi орган
      554-бап. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi орган
      554-1-бап. Жер қойнауын зерделеу және пайдалану жөнiндегi уәкiлеттi орган
      555-бап. Кеден органдары
      556-бап. Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгiнiң органдары
      557-бап. Мемлекеттiк санитариялық-эпидемиологиялық қадағалауды жүзеге асыратын органдар
      557-1-бап. Дәрiлiк заттар, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техника айналымы саласындағы мемлекеттiк орган
      557-2-бап. Медициналық қызмет көрсетулер саласындағы бақылау жөнiндегi мемлекеттiк орган
      558-бап. Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгiнiң, Iшкi iстер министрлiгi мен Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң, Әдiлет министрлiгi Қылмыстық-атқару жүйесi комитетiнiң санитариялық қадағалауды жүзеге асыратын медициналық қызметтерi
      559-бап. Ветеринария саласындағы уәкiлеттi орган
      560-бап. Өсiмдiктер карантинi жөнiндегi уәкiлеттi орган
      560-1-бап. Тұқым шаруашылығы, мақта саласын дамыту және астық нарығын реттеу саласындағы уәкiлеттi орган
      560-2-бап. Өсiмдiктердi қорғау саласындағы уәкiлеттi орган
      561-бап. Су қорын пайдалану және қорғау саласындағы уәкiлеттi органдар
      562-бап. Орман, балық және аңшылық шаруашылығы саласындағы уәкiлеттi органдар
      563-бап. Жердi пайдалану мен қорғауға мемлекеттiк бақылауды жүзеге асыратын органдар
      563-1-бап. Инвестициялар жөнiндегi уәкiлеттi орган
      564-бап. 2003 жылғы 5 желтоқсандағы № 506-ІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      565-бап. Монополияға қарсы орган
      565-1-бап. Табиғи монополиялар салаларындағы және реттелетiн нарықтардағы басшылықты жүзеге асыратын уәкiлеттi орган
      565-2-бап. Мемлекеттiк монополия саласына жатқызылған қызметтi бақылауды және реттеудi жүзеге асыратын уәкiлеттi орган
      566-бап. Техникалық реттеу және өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету саласында мемлекеттiк бақылауды жүзеге асыратын органдар
      567-бап. Ауылшаруашылық техникасын тiркеу жөнiндегi уәкiлеттi орган
      567-1-бап. Өсiмдiк шаруашылығы саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк орган
      568-бап. Объектiлердi салу сапасына мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылауын және қадағалауын жүзеге асыратын органдар
      569-бап. Мемлекеттiк статистика саласындағы уәкiлеттi орган
      570-бап. Салық қызметi органдары
      570-1-бап. Қаржы полициясы органдары
      571-бап. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң органдары
      571-1-бап. Iшкi бақылау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган
      571-2-бап. Банкроттық саласында мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын уәкілетті орган
      572-бап. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң органдары
      573-бап. Қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау жөнiндегi уәкiлеттi орган
      574-бап. Қазақстан Республикасының халықты әлеуметтiк қорғау органдары
      574-1-бап. 2003 жылғы 10 шілдедегі № 483-ІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      575-бап. Шекара қызметiнiң органдары
      576-бап. Мемлекеттiк құпияларды қорғау органдары
      576-1-бап. Акцизделетiн өнiм өндiрудi және олардың айналымын мемлекеттiк бақылау жөнiндегi органдар
      576-2-бап. Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi қылмыстық-атқару жүйесiнiң органдары
      576-3-бап. Қазақстан Республикасының Ұлттық қауiпсiздiк органдары
      576-4-бап. Жергiлiктi атқарушы органдар
      576-5-бап. Бiлiм беру саласындағы уәкiлеттi орган
      576-6-бап. Туристiк қызмет саласындағы уәкiлеттi орган
      576-7-бап. Ойын бизнесi саласындағы уәкiлеттi орган
      576-8-бап. Сауда қызметiн реттеу саласындағы уәкiлеттi орган
      576-9-бап. Биоотын өндiрiсi саласындағы уәкiлеттi орган
      576-10-бап. Биоотын айналымы саласындағы уәкiлеттi орган
      4-бөлiм. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзу
      33-тарау. Негiзгi ережелер
      577-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзудiң мiндеттерi
      578-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзудiң тәртiбi
      579-бап. Өтiнiш жасау
      580-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзудi болдырмайтын мән-жайлар
      581-бап. Әкiмшiлiк жауапқа тартпауға мүмкiндiк беретiн мән-жайлар
      582-бап. Прокурорлық қадағалау
      583-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзуде прокурордың заңдылықты қамтамасыз ету жөнiндегi өкiлеттiгi
      34-тарау. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзуге қатысушылар, олардың құқықтары мен мiндеттерi
      584-бап. Өзi жөнiнде әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзiлiп жатқан адам
      585-бап. Жәбiрленушi
      586-бап. Жеке адамның заңды өкiлдерi
      587-бап. Заңды тұлғаның заңды өкiлдерi
      588-бап. Қорғаушы
      589-бап. Қорғаушының мiндеттi түрде қатысуы
      590-бап. Қорғаушыны шақыру, тағайындау, ауыстыру, оның еңбегiне ақы төлеу
      591-бап. Қорғаушыдан бас тарту
      592-бап. Қорғаушының өкiлеттiгi
      593-бап. Жәбiрленушiнiң өкiлi
      594-бап. Куә
      595-бап. Куәгер
      596-бап. Маман
      597-бап. Сарапшы
      598-бап. Аудармашы
      599-бап. Прокурор
      600-бап. Iс жүргiзу мiндеттерiн орындамағаны үшiн жауаптылық
      601-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзуге қатысу мүмкiндiгiн болдырмайтын мән-жайлар
      602-бап. Iс жүргiзуге қатысуына жол берiлмейтiн адамдарды қатыстырудан бас тарту
      603-бап. Жәбiрленушi, куә, сарапшы, маман, аудармашы немесе куәгер шығындарының орнын толтыру
      35-тарау. Дәлелдемелер және дәлелдеу
      604-бап. Дәлелдемелер
      605-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша дәлелденуге тиiс мән-жайлар
      606-бап. Әкiмшiлiк жауапқа тартылатын адамның түсiнiктемесi, жәбiрленушiнiң және куәнiң жауаптары
      607-бап. Дәлелдеу мiндетi және дәлелдемелер табыс ету
      608-бап. Дәлелдеуден босатудың негiздерi
      609-бап. Дәлелдемелермен қамтамасыз ету
      610-бап. Дәлелдемелермен қамтамасыз ету туралы арыз
      611-бап. Сараптама тағайындау және жүргiзу
      612-бап. Сарапшының қорытындысы
      612-1-бап. Yлгiлердi алу
      612-2-бап. Дәрiгердiң немесе басқа маманның, сондай-ақ сарапшының үлгiлердi алуы
      612-3-бап. Үлгiлердi алу кезiнде тұлғаның құқықтарын қорғау
      613-бап. Заттай дәлелдемелер
      614-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы хаттама
      615-бап. Құжаттар
      616-бап. Қосымша мәлiметтер талап ету
      617-бап. Дәлелдемелердi бағалау
      36-тарау. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзудi қамтамасыз ету шараларын қолдану
      618-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзудi қамтамасыз ету шаралары
      619-бап. Жеткiзу
      620-бап. Әкiмшiлiк ұстау
      621-бап. Әкiмшiлiк ұстаудың тәртiбi
      622-бап. Әкiмшiлiк ұстау мерзiмдерi
      623-бап. Мерзiмдi есептеу
      624-бап. Әкiмшiлiк ұстауға тартылған адамдарды ұстау орны мен тәртiбi
      625-бап. Алып келу
      625-1-бап. Жүрiп-тұру еркiндiгiн алдын ала шектеу
      626-бап. Адамның жеке басын тексеру және оның қолындағы заттарды тексеру
      627-бап. Көлiк құралдарын, шағын көлемдi кемелердi тексеру
      627-1-бап. Тексеру
      627-2-бап. Тексеру жүргiзудiң жалпы ережелерi
      628-бап. Жеке адамның қолындағы заттар мен құжаттарды алып қою
      629-бап. Көлiк құралын, шағын көлемдi кеменi жүргiзуден шеттету және мас күйiн куәландыру
      630-бап. Көлiк құралын, шағын көлемдi кеменi ұстау, жеткiзу және пайдалануға тыйым салу
      631-бап. Заңды тұлғаға тиесiлi аумақтарды, үй-жайларды, тауарларды, өзге де мүлiктi, сондай-ақ тиiстi құжаттарды тексеру
      632-бап. Заңды тұлғаға тиесiлi құжаттар мен мүлiктi алып қою
      632-1-бап. Заңды тұлғаға тиесiлi тауарларға, көлiк құралдарына және өзге де мүлiкке тыйым салу
      633-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзудi қамтамасыз ету шараларына шағым беру
      37-тарау. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс қозғау
      634-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс қозғаудың дәлелдерi мен негiздемесi
      635-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы хаттама
      636-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы хаттама жасауға құқығы бар лауазымды адамдар
      637-бап. Прокурордың әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс қозғауы
      638-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы хаттама жасау мерзiмдерi
      639-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы хаттама жасалмайтын жағдайлар
      640-бап. Хаттаманы (прокурордың қаулысын) iстi қарау үшiн жiберу
      641-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзудi iстi қарауға бергенге дейiн қысқарту
      38-тарау. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарау
      642-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстi қарайтын орын
      643-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға әзiрлеу
      644-бап. Судьяның, алқалы орган мүшесiнiң, лауазымды адамның әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстi қарау мүмкiндiгiн болдырмайтын мән-жайлар
      645-бап. Судьяның, алқалы орган мүшесiнiң, лауазымды адамның өздiгiнен бас тартуы және олардан бас тарту
      646-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстi қарауға әзiрлеу кезiнде судья, орган (лауазымды адам) қабылдайтын шешiм
      647-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарау мерзiмдерi
      648-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарау тәртiбi
      649-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстi қарау кезiнде анықтауға жататын мән-жайлар
      650-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстi қарау нәтижелерi бойынша шешiмдердiң түрлерi
      651-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жөнiндегi қаулы
      652-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жөнiндегi қаулыны хабарлау және қаулының көшiрмесiн тапсыру
      653-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша ұйғарым
      654-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасауға ықпал еткен себептер мен жағдайларды жою туралы ұсыныс
      39-тарау. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстер бойынша заңды күшiне енбеген қаулыларды қайта қарау
      655-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға шағым беру, наразылық келтiру құқығы
      656-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға шағым беру, наразылық келтiру тәртiбi
      657-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға шағым беру, наразылық келтiру мерзiмi
      658-бап. Шағымның (наразылықтың) мазмұны
      659-бап. Шағым берiлуiне немесе наразылық келтiрiлуiне байланысты қаулының орындалуын тоқтата тұру
      660-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға шағымды, наразылықты қарау мерзiмдерi
      661-бап. Судьяның әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулысына шағымды, наразылықты судьяның жеке-дара қарауы
      662-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға шағымды, наразылықты қарауға әзiрлеу
      663-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға шағымды, наразылықты қарау
      664-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға шағым, наразылық жөнiндегi шешiм
      665-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулының күшiн жою немесе оны өзгерту негiздерi
      666-бап. Судьяның, органның (лауазымды адамның) әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыда баяндалған iстiң нақты мән-жайлары туралы тұжырымдарының шағымды, наразылықты қарау кезiнде зерттелген дәлелдемелерге сай келмеуi
      667-бап. Әкiмшiлiк жауаптылық туралы заңды дұрыс қолданбау
      668-бап. Осы Кодекстiң iс жүргiзу нормаларының едәуiр бұзылуы
      669-бап. Қаулымен қолданылған әкiмшiлiк жазаның жасалған құқық бұзушылық сипатына, кiнәлiнiң жеке басына немесе заңды тұлғаның мүлiктiк қаржы жағдайына сай келмеуi
      670-бап. Iс жүргiзудi қысқарту туралы қаулының күшiн жою немесе оны өзгерту
      671-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға шағым, наразылық жөнiндегi ұйғарымды жария ету
      40-тарау. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстер бойынша заңды күшiне енген қаулыларды және оларға шағымдарды, наразылықтарды қарау нәтижелерi жөнiндегi ұйғарымдарды қайта қарау
      672-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстер бойынша заңды күшiне енген қаулыларды және оларға шағымдарды, наразылықтарды қарау нәтижелерi жөнiндегi ұйғарымдарды қайта қараудың ерекше тәртiбi
      673-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстер бойынша қаулыларды және оларға шағымдарды, наразылықтарды қарау нәтижелерi жөнiндегi ұйғарымдарды қайта қарауға құқықты соттар
      674-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстер бойынша қаулыларға және оларға шағымдарды, наразылықтарды қарау нәтижелерi жөнiндегi ұйғарымдарға наразылық келтiру
      675-бап. Әкiмшiлiк жаза қолдану туралы қаулының орындалуын тоқтата тұру
      676-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстер бойынша заңды күшiне енген қаулыларды Қазақстан Республикасының Жоғарғы Сотында қайта қарау
      41-тарау. Ақтау. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстi қарауға уәкiлеттi органның (лауазымды адамның) заңсыз әрекеттерiмен келтiрiлген зиянды өтеу
      677-бап. Әкiмшiлiк жауапқа тартылған адамның кiнәсiздiгiн тану жолымен ақтау
      678-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстi қарауға органның (лауазымды адамның) заңсыз әрекеттерi нәтижесiнде келтiрiлген зиянды өтеттiруге құқығы бар адамдар
      679-бап. Өтеуге жататын зиян
      680-бап. Зиянды өтеттiру құқығын тану
      681-бап. Мүлiктiк зиянды өтеу
      682-бап. Моральдық зиянның зардаптарын жою
      683-бап. Талаптар қою мерзiмдерi
      684-бап. Заңды тұлғалардың зиянын өтеу
      685-бап. Құқықтарды талап-арыз тәртiбiмен қалпына келтiру
      42-тарау. Артықшылықтары және әкiмшiлiк жауаптылықтан қорғанышы бар адамдардың iстерi бойынша iс жүргiзу ерекшелiктерi
      686-бап. Қазақстан Республикасы Парламентi депутатының әкiмшiлiк жауаптылығы
      687-бап. Президенттiкке, Парламент депутаттығына кандидаттардың әкiмшiлiк жауаптылығы
      688-бап. Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесi Төрағасының немесе мүшелерiнiң әкiмшiлiк жауаптылығы
      689-бап. Судьяның әкiмшiлiк жауаптылығы
      690-бап. Қазақстан Республикасы Бас прокурорының әкiмшiлiк жауаптылығы
      691-бап. Судьяның Қазақстан Республикасы Парламентiнiң депутаты не Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесiнiң Төрағасына немесе мүшелерiне, судьяға, Қазақстан Республикасының Бас прокурорына қатысты әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстi қарауы
      692-бап. Әкiмшiлiк жауаптылықтан дипломатиялық қорғанышы бар адамдар
      693-бап. Дипломатиялық қорғанышты пайдаланатын адамдарды тексеру, әкiмшiлiк ұстау және алып келу
      694-бап. Айғақ беруден дипломатиялық қорғаныш
      695-бап. Үй-жайлардың және құжаттардың дипломатиялық қорғанышы
      5-бөлiм. Әкiмшiлiк жаза қолдану туралы қаулылардың орындалуы
      43-тарау. Негiзгi ережелер
      696-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулының заңды күшiне енуi
      697-бап. Әкiмшiлiк жаза қолдану туралы қаулының мiндеттiлiгi
      698-бап. Қаулыны орындауға жолдау
      699-бап. Әкiмшiлiк жаза қолдану туралы қаулыны орындау
      700-бап. Әкiмшiлiк жаза қолдану туралы қаулыны орындауға байланысты мәселелердi шешу
      701-бап. Әкiмшiлiк жаза қолдану туралы қаулының орындалуын кейiнге қалдыру және созу
      702-бап. Әкiмшiлiк жазаның орындалуынан босату
      703-бап. Салық салу саласында әкiмшiлiк жаза қолдану туралы қаулыны орындаудың ескiруi
      704-бап. Әкiмшiлiк жаза қолдану туралы қаулыны орындау жөнiнде iс жүргiзудiң аяқталуы
      705-бап. Әкiмшiлiк жаза қолдану туралы қаулыны орындауға байланысты әрекеттерге шағым жасау
      44-тарау. Әкiмшiлiк жазаның жекелеген түрлерiн орындау тәртiбi
      706-бап. Ескерту жасау туралы қаулының орындалуы
      707-бап. Айыппұл салу туралы қаулыны өз еркiмен орындау
      708-бап. Жеке адамға айыппұл салу туралы қаулыны мәжбүрлеп орындату
      709-бап. Заңды тұлғаға айыппұл салу туралы қаулыны мәжбүрлеп орындату
      709-1-бап. Айыппұл салу туралы қаулыны мәжбүрлеп орындатуға жiберудiң тәртiбi
      710-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасалған жерде алынатын айыппұл салу туралы қаулыны орындау
      711-бап. Айыппұл салу туралы қаулының орындалуы бойынша iс жүргiзудiң аяқталуы
      712-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаудың құралы не нысанасы болған затты өтемiн төлеп алу туралы қаулының орындалуы
      713-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылықты жасаудың құралы не нысанасы болған затты тәркiлеу туралы қаулының орындалуы
      714-бап. Арнаулы құқықтан айыру туралы қаулыны орындайтын органдар
      715-бап. Арнаулы құқықтан айыру туралы қаулыны орындау тәртiбi
      716-бап. Аң аулау құқығынан айыру туралы қаулыны орындау тәртiбi
      717-бап. Радиоэлектронды құралдарды немесе жоғары жиiлiктегi құрылғыларды пайдалану құқығынан айыру туралы қаулыны орындау тәртiбi
      718-бап. Қаруды алып жүру және сақтау құқығынан айыру туралы қаулыны орындау тәртiбi
      719-бап. Лицензиядан, арнаулы рұқсаттан, бiлiктiлiк аттестатынан (куәлiгiнен) айыру не олардың белгiлi бiр қызмет түрiне қолданылуын тоқтата тұру туралы қаулыны орындау
      720-бап. Лицензиядан, арнаулы рұқсаттан, бiлiктiлiк аттестатынан (куәлiгiнен) айыру не белгiлi бiр қызмет түрiне олардың қолданылуын тоқтата тұру туралы қаулыны орындайтын органдар
      721-бап. Лицензиядан, арнаулы рұқсаттан, бiлiктiлiк аттестатынан (куәлiгiнен) айыру не белгiлi бiр қызмет түрiне олардың қолданылуын тоқтата тұру туралы қаулыны орындау тәртiбi
      722-бап. Лицензиядан, арнаулы рұқсаттан, бiлiктiлiк аттестатынан (куәлiгiнен) айыру не белгiлi бiр қызмет түрiне олардың қолданылуын тоқтата тұру мерзiмдерiн есептеу
      723-бап. Жеке кәсiпкердiң немесе заңды тұлғаның қызметiн тоқтата тұру немесе оған тыйым салу туралы қаулыны орындау
      724-бап. Жеке кәсiпкердiң немесе заңды тұлғаның қызметiн тоқтата тұру не оған тыйым салу туралы қаулыны орындау тәртiбi
      725-бап. Құрылысты мәжбүрлеп бұзу туралы қаулыны орындау
      726-бап. Құрылысты мәжбүрлеп бұзу туралы қаулыны орындау жөнiндегi шығындар
      727-бап. Әкiмшiлiк қамауға алу туралы қаулыны орындау
      728-бап. Әкiмшiлiк қамауға алуды өтеуден жалтарудың зардаптары
      729-бап. Қаулының мүлiктiк зиянды өтеу бөлiгiнде орындалуы
      730-бап. Қазақстан Республикасынан шетелдiктер мен азаматтығы жоқ адамдарды әкiмшiлiк жолмен шығарып жiберу туралы қаулыны жүзеге асыратын органдар
      731-бап. Қазақстан Республикасынан шетелдiктер мен азаматтығы жоқ адамдарды әкiмшiлiк жолмен шығарып жiберу туралы қаулыны орындау
      732-бап. Жол жүрiсi ережелерiн бiлудi тексеру туралы қаулыны орындау
      733-бап. Қаулыны медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану бөлiгiнде орындау тәртiбi»;

      2) 56-баптың бірінші бөлігі мынадай мазмұндағы екінші абзацпен толықтырылсын:
      «Осы бөліктің ережелері шетелдіктерді немесе азаматтығы жоқ адамдарды Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу заңнамасында көзделген тәртіппен жүзеге асырылатын шығарып жіберу жағдайында қолданылмайды.»;

      3) 377378 және 380-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      «377-бап. Қазақстан Республикасында тiркеусiз не жеке басты
                куәландыратын құжаттарсыз тұру

      1. «Халықтың көші-қоны туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасы азаматтарының жеке куәлiксiз немесе жарамсыз жеке куәлікпен не тұрғылықты жері бойынша тiркеусiз тұруы, -
      бес айлық есептiк көрсеткiш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бірiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған іс-әрекет, -
      он айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Қазақстан Республикасында шетелдiктiң немесе азаматтығы жоқ адамның тұруға ықтиярхатсыз немесе азаматтығы жоқ адамның куәлiгінciз не жарамсыз ықтиярхатпен, азаматтығы жоқ адамның куәлiгімен күнтізбелік он күннен астам мерзімде тұрақты тұруы, сондай-ақ паспорттың, тұруға ықтиярхаттың не азаматтығы жоқ адамның куәлігінің жоғалғаны туралы ішкі істер органдарын уақтылы хабардар етпеуі, -
      жиырма айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Осы баптың үшінші бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейін бір жыл iшiнде қайталап жасалған іс-әрекеттер, -
      елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      378-бап. Тұрғын жай иесінің немесе қарамағында ғимараттары және
               (немесе) үй-жайлары бар басқа да адамдардың оларда
               нақты тұрмайтын жеке тұлғаларды тiркеуге жол беруi

      1. Тұрғын жайлардың, тұрғын немесе тұрғын емес үй-жайлардың иелері болып табылатын, қарамағында тұрғын жайлары, тұрғын немесе тұрғын емес үй-жайлары бар меншік иесінің немесе басқа да адамдардың жұмыс берушіде нақты тұрмайтын, жұмыс істемейтін және білім беру ұйымдарында оқымайтын жеке тұлғаларды тiркеуге жол беруi, -
      жеке тұлғаларға – бес, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға – он бес, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жиырма айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған іс-әрекет, -
      жеке тұлғаларға – он, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға – жиырма бес, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға отыз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Жұмыс берушіге, білім беру ұйымына тиесілі тұрғын жайларда, тұрғын немесе тұрғын емес үй-жайларда тіркелген жеке тұлғаларды жұмыс берушінің, білім беру ұйымының тіркеуден шығару жөнінде шаралар қолданбауы, -
      лауазымды адамдарға – он, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға – жиырма, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға қырық айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Осы баптың үшiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған іс-әрекет, -
      лауазымды адамдарға – жиырма, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға – қырық, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға сексен айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.»;

      «380-бап. Жеке басты куәландыратын құжаттарды алған кезде не
                Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға рұқсат алу
                үшін немесе Қазақстан Республикасының азаматтығына
                қабылдау не Қазақстан Республикасының азаматтығын
                қалпына келтіру туралы өтініш берген кезде Қазақстан
                Республикасының мемлекеттік органдарына көрiнеу
                жалған мәлiметтер беру

      1. Жеке басты куәландыратын құжаттарды алған кезде Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарына көрiнеу жалған мәлiметтер беру, -
      жеке тұлғаларға – бес, лауазымды адамдарға он айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Шетелдіктің немесе азаматтығы жоқ адамның Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға рұқсат алу үшін немесе Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдау не Қазақстан Республикасының азаматтығын қалпына келтіру туралы өтініш берген кезде Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарына көрiнеу жалған мәлiметтер беруi, -
      Қазақстан Республикасының шегiнен әкiмшiлiк жолмен шығарып жiберілуіне әкеп соғады.»;

      4) мынадай мазмұндағы 380-2-баппен толықтырылсын:

      «380-2-бап. Қазақстан Республикасының азаматтығы туралы
                  заңнаманы бұзу

      1. Қазақстан Республикасының азаматтығынан айрылған адамның Қазақстан Республикасы азаматының паспортын және (немесе) жеке куәлігін пайдалануы, -
      жеке тұлғаларға елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Мемлекеттік қызметтегі адамдар, сондай-ақ билік өкілінің функцияларын жүзеге асыратын не мемлекеттік органдарда ұйымдық-өкімдік немесе әкімшілік-шаруашылық функцияларды орындайтын адамдар жасаған нақ сол іс-әрекеттер, -
      екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға не Қазақстан Республикасының шегiнен әкiмшiлiк жолмен шығарып жiберілуіне әкеп соғады.»;

      5) 394395 және 396-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      «394-бап. Шетелдiктiң немесе азаматтығы жоқ адамның Қазақстан
                Республикасында болу қағидаларын бұзуы

      1. Шетелдiктiң немесе азаматтығы жоқ адамның Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тiркелу мерзімдерін не жүрiп-тұрудың немесе тұрғылықты жер таңдаудың тәртiбiн сақтамауынан көрiнген Қазақстан Республикасында болу қағидаларын бұзуы, -
      он айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған іс-әрекеттер, -
      он тәулiкке дейiнгі мерзімге әкiмшiлiк қамауға алуға әкеп соғады.
      3. Шетелдiктiң немесе азаматтығы жоқ адамның Қазақстан Республикасына заңсыз келуінен, белгiленген мерзiмдерде қайтып кетуден жалтаруынан, келу мақсатының визада не тіркеу кезінде көші-қон карточкасында көрсетілген мақсаттарға сай болмауынан, сондай-ақ нақты тұратын жері тіркеу кезінде көрсетiлген мекенжайға сәйкес келмеуінен, сол сияқты Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзиттік жол жүру қағидаларын сақтамауынан көрінген Қазақстан Республикасында болу қағидаларын бұзуы, -
      он тәулiкке дейiнгі мерзімге әкiмшiлiк қамауға алуға әкеп соғады.
      4. Осы баптың үшiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған әрекеттер, -
      қырық айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға не он бес тәулiкке дейiнгі мерзімге әкiмшiлiк қамауға алынып, Қазақстан Республикасының шегiнен әкiмшiлiк жолмен шығарып жiберілуіне әкеп соғады.

      395-бап. Жеке немесе заңды тұлғалардың Қазақстан
               Республикасында шетелдiктердiң болу қағидаларын бұзуы

      1. Қазақстан Республикасына шетелдiктердi немесе азаматтығы жоқ адамдарды жеке шаруамен шақырған Қазақстан Республикасы азаматының, шетелдіктің немесе азаматтығы жоқ адамның оларды уақтылы тiркеу, олардың Қазақстан Республикасында болу, ел аумағында жүрiп-тұру құқығына құжаттарды ресімдеу және белгiленген болу мерзiмi аяқталғаннан кейiн Қазақстан Республикасынан қайтып кетуi жөнінде шаралар қабылдамауы, –
      бес айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Қазақстан Республикасында шетелдiктердi немесе азаматтығы жоқ адамдарды қабылдайтын дара кәсіпкердің, лауазымды адамның немесе заңды тұлғаның оларды уақтылы тiркеу, олардың Қазақстан Республикасына келу, оның аумағында болу және жүріп-тұру құқығына құжаттарды ресімдеу және белгіленген болу мерзімі аяқталғаннан кейін Қазақстан Республикасынан қайтып кетуі жөнінде шаралар қабылдамауы, –
      лауазымды адамдарға – он, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға – жиырма, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға отыз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Қазақстан Республикасына заңсыз келуден, оның аумағында заңсыз жүріп-тұрудан, белгiленген мерзiмде Қазақстан Республикасынан қайтып кетуден жалтарудан, нақты тұратын жері тіркеу кезінде көрсетiлген мекенжайға сәйкес келмеуінен көрінген, Қазақстан Республикасында шетелдіктердің болу қағидаларын бұза отырып, Қазақстан Республикасына келген шетелдікке немесе азаматтығы жоқ адамға тұрғын үй беру, -
      жеке тұлғаларға ескерту жасауға, лауазымды адамдарға – он, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға – отыз, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Осы баптың бірінші, екінші және үшiншi бөлiктерінде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған іс-әрекеттер, -
      жеке тұлғаларға – он, лауазымды адамдарға – он бес, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға – елу, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға сексен айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      5. Лауазымды адамның Қазақстан Республикасының аумағына келген шетелдікпен немесе азаматтығы жоқ адаммен мәмілелер жасасуы, -
      лауазымды адамдарға он айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      6. Осы баптың бесінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған іс-әрекеттер, -
      лауазымды адамдарға он бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      396-бап. Қазақстан Республикасында шетелдік жұмыс күшін тарту
               қағидаларын бұзу және шетелдіктің немесе азаматтығы
               жоқ адамның еңбек қызметін заңсыз жүзеге асыруы

      1. Жұмыс берушінің шетелдік жұмыс күшін жергілікті атқарушы органның рұқсатынсыз тартуы немесе жұмысқа орналасуға рұқсаты жоқ шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың еңбегін пайдалануы, -
      жеке тұлғаларға – отыз, лауазымды адамдарға – елу, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға – екі жүз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға бір мың айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Жұмыс берушінің шетелдік қызметкерді жергілікті атқарушы органның шетелдік жұмыс күшін тартуға арналған рұқсатында көрсетілген лауазымға (кәсіпке немесе мамандыққа) сәйкес келмейтін лауазымға (кәсіпке немесе мамандыққа) тартуы, -
      лауазымды адамдарға – елу, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға – екі жүз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға бір мың айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Осы баптың бірінші және екінші бөлiктерiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған іс-әрекеттер, -
      жеке тұлғаларға – елу, лауазымды адамдарға – бір жүз, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға – үш жүз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға бір мың бес жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Мұндай рұқсатты алу еңбек қызметін жүзеге асырудың қажетті шарты болып табылатын жағдайда, Қазақстан Республикасының аумағына заңсыз келген шетелдiктiң немесе азаматтығы жоқ адамның жұмысқа орналасуға арналған рұқсатты алмай Қазақстан Республикасында еңбек қызметін жүзеге асыруы, -
      жиырма бес айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салынып, Қазақстан Республикасының шегінен әкiмшiлiк жолмен шығарып жіберілуіне әкеп соғады.»;

      6) 541-баптың бірінші бөлігінде:
      «372-376,» деген цифрлардан кейін «380 (екінші бөлігінде), 380-2,» деген сөздермен толықтырылсын;
      «394 (екiншi бөлiгiнде)» деген сөздер «394 (екiншi, үшінші және төртінші бөлiктерінде)» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «396 (екiншi бөлiгiнде)» деген сөздер «396 (төртінші бөлiгінде)» деген сөздермен ауыстырылсын;

      7) 543-бапта:
      бірінші бөлікте:
      «379,» деген цифрлардан кейін «380 (бірінші бөлігінде),» деген сөздермен толықтырылсын;
      «396 (бірiншi бөлiгiнде)» деген сөздер «396 (бірінші және үшінші бөлiктерінде)» деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші бөлікте:
      2) тармақшада:
      «377,» деген цифрлардан кейін «380 (бірінші бөлігінде),» деген сөздермен толықтырылсын;
      «396 (бірiншi бөлiгiнде)» деген сөздер «396 (бірінші және үшінші бөлiктерінде)» деген сөздермен ауыстырылсын;
      3) тармақшада «396 (бірiншi бөлiгiнде)» деген сөздер «396 (бірінші және үшінші бөлiктерінде)» деген сөздермен ауыстырылсын;
      12) тармақшада:
      «осы Кодекстің» деген сөздерден кейін «377, 380 (бірінші бөлігінде),» деген сөздермен толықтырылсын;
      «396 (бірiншi бөлiгiнде)» деген сөздер «396 (бірінші және үшінші бөлiктерінде)» деген сөздермен ауыстырылсын;

      8) 550-баптың бірінші бөлігіндегі «396 (бiрiншi бөлiгiнде)» деген сөздер «396 (бiрiншi, екінші және үшінші бөлiктерiнде)» деген сөздермен ауыстырылсын;

      9) 551-1-бапта:
      баптың тақырыбындағы және мәтіні бойынша «, Қазақстан Республикасының азаматтарын тiркеу мен құжаттандыру» деген сөздер алып тасталсын;
      бірінші бөліктегі «380, 357-2 (бірінші бөлігінде)» деген сөздер «357-2 (бірінші бөлігінде)-бабында» деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші бөліктің 2) тармақшасы алып тасталсын;

      10) 636-баптың бірінші бөлігінің 1) тармақшасында:
      екінші абзацта:
      «374-1,» деген цифрлардан кейін «380 (екінші бөлігі), 380-2,» деген сөздермен толықтырылсын;
      «394 (екінші бөлігі)» деген сөздер «394 (екінші, үшінші және төртінші бөліктері)» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «396 (екінші бөлігі)» деген сөздер «396 (төртінші бөлігі)» деген сөздермен ауыстырылсын;
      елу үшінші абзацтағы «356, 396 (екінші бөлігі) баптар» деген сөздер «356-баптар)» деген сөздермен ауыстырылсын;

      11) 730-баптың 2) тармақшасындағы «394 (екінші бөлігі), 396 (екінші бөлігі) баптарында» деген сөздер «380 (екінші бөлігі), 380-2 (екінші бөлігі), 394 (төртінші бөлігі), 396 (төртінші бөлігі)-баптарында» деген сөздермен ауыстырылсын.

      3. 2007 жылғы 15 мамырдағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 9, 65-құжат; № 19, 147-құжат; № 20, 152-құжат; № 24, 178-құжат; 2008 ж., № 21, 97-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 8, 44-құжат; № 9-10, 50-құжат; № 17, 82-құжат; № 18, 84-құжат; № 24, 122, 134-құжаттар; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 10, 48-құжат; № 24, 146, 148-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар):

      1) 15-баптың 5) тармақшасы алып тасталсын;

      2) 18-баптың 1) тармақшасы алып тасталсын;

      3) 26-баптың 1-тармағында:
      4) тармақшадағы «жергiлiктi атқарушы органның рұқсатын алғанға дейiн немесе Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген шектеулердi немесе алып тастауларды сақтамай, Қазақстан Республикасы аумағында уақытша тұратын шетелдiктермен және азаматтығы жоқ адамдармен жасасуға жол берiлмейдi» деген сөздер «не шетелдік қызметкерге жұмысқа орналасуға жергiлiктi атқарушы органның рұқсатын алғанға дейiн немесе Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген шектеулердi немесе алып тастауларды сақтамай, Қазақстан Республикасы аумағында уақытша тұратын шетелдiктермен және азаматтығы жоқ адамдармен» деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 5) және 6) тармақшалармен толықтырылсын:
      «5) білім беру ұйымынан оқу нысаны көрсетілген немесе қабылдайтын ұйымнан кәсіптік даярлаудан және (немесе) тағылымдамадан өтуі туралы анықтамаларды және білім алу мақсатында болуға арналған рұқсатты ұсынбаған, Қазақстан Республикасының аумағында уақытша болатын шетелдік студенттермен және тағылымдамадан өтушілермен;
      6) отбасына қосылу мақсатында Қазақстан Республикасына келуге және онда болуға арналған рұқсатты және Қазақстан Республикасының заңнамасымен танылатын, Қазақстан Республикасының азаматымен некеде тұрғанын растайтын құжатты ұсынбаған, Қазақстан Республикасының аумағында уақытша болатын шетелдіктермен және азаматтығы жоқ адамдармен жасасуға жол берілмейді.»;

      4) 28-баптың 1-тармағының 1) тармақшасында:
      екінші абзацтағы «мекен-жайы» деген сөздер «мекенжайы және тұратын жері бойынша тіркелгені туралы мәліметтер» деген сөздермен ауыстырылсын;
      төртінші абзац «(егер жеке басын куәландыратын құжатта көрсетiлген болса),» деген сөздерден кейін «оның тұрақты тұратын жерінің мекенжайы және тұратын жері бойынша тіркелгені туралы мәліметтер,» деген сөздермен толықтырылсын;

      5) 31-баптың 1-тармағында:
      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) жеке куәлiгi немесе паспорты (он алты жасқа толмаған адамдар үшiн туу туралы куәлiгi) қажет.
      Оралмандар халықтың көші-қоны мәселелері жөніндегі уәкілетті органның аумақтық органдары берген оралман куәлігін ұсынады;»;
      7) тармақшадағы «көшірмелері қажет.» деген сөздер «көшірмелері;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 8) тармақшамен толықтырылсын:
      «8) тұратын жері бойынша тіркелгенін растайтын құжаттың көшірмесі қажет.»;

      6) 147-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
      «3. Жұмыс беруші жергілікті тұрғындар болып табылмайтын адамдарды жұмысқа қабылдағаны туралы және (немесе) ол адамдармен еңбек қатынастарын тоқтатқаны туралы ақпаратты халықтың көші-қоны мәселелері жөніндегі уәкілетті органға бір ай ішінде береді. Ақпаратты беру тәртібі мен нысанын халықтың көші-қоны мәселелері жөніндегі уәкілетті орган айқындайды.».

      4. 2008 жылғы 10 желтоқсандағы «Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексiне (Салық кодексi) (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2008 ж., № 22-I, № 22-II, 112-құжат; 2009 ж., № 2-3, 16,  18-құжаттар; № 13-14, 63-құжат; № 15-16, 74-құжат; № 17, 82-құжат; № 18, 84-құжат; № 23, 100-құжат; № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 1-2, 5-құжат; № 5, 23-құжат; № 7, 28, 29-құжаттар; № 11, 58-құжат; № 15, 71-құжат; № 17-18, 112-құжат; № 22, 130, 132-құжаттар; № 24, 145, 146, 149-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 2, 21, 25-құжаттар; № 4, 37-құжат; № 6, 50-құжат):

      1) 541-баптың 24) тармақшасындағы «талап қойған кезде мемлекеттiк баж төлеуден босатылады.» деген сөздер «талап қойған кезде;» деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 25) тармақшамен толықтырылсын:
      «25) халықтың көші-қоны мәселелері жөніндегі уәкілетті орган – шетелдіктерді және азаматтығы жоқ адамдарды Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының шегінен шығарып жіберуге байланысты мәселелер бойынша өтініш берген кезде мемлекеттiк баж төлеуден босатылады.»;

      2) 553-баптың 5) тармақшасы мынадай мазмұндағы тоғызыншы абзацпен толықтырылсын:
      «Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға Қазақстан Республикасы азаматтарының және заңды тұлғаларының, сондай-ақ шетелдiктер мен азаматтығы жоқ адамдардың, шетелдiк заңды тұлғалардың визалар беру туралы өтiнiштерiн пысықтағаны және Қазақстан Республикасының шетелдiк мекемелерiне визалар беру (визалық қолдау) туралы нұсқау жiбергенi үшiн;».

      5. «Қазақстан Республикасының азаматтығы туралы» 1991 жылғы 20 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1991 ж., № 52, 636-құжат; 1995 ж., № 19, 117-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2002 ж., № 10, 101-құжат; 2004 ж., № 19, 115-құжат; № 23, 142-құжат; 2007 ж., № 10, 69-құжат; 2009 ж., № 8, 44-құжат):

      1) мынадай мазмұндағы 11-1-баппен толықтырылсын:

      «11-1-бап. Ата-анасы шет мемлекеттің азаматы болып табылатын
                 баланың азаматтығы

      Бала туған кезде ата-анасының екеуі де шет мемлекеттің азаматы болса, ол туған жеріне қарамастан Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайды.»;

      2) 14-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «14-бап. Шетелдіктердің және (немесе) азаматтығы жоқ адамдардың
               баласының Қазақстан Республикасы азаматтығын алуы

      Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын жерi бар, азаматтығы жоқ адамдардың Қазақстан Республикасының аумағында туған баласы Қазақстан Республикасының азаматы болып табылады.
      Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын жері бар, азаматтығы әртүрлі шетелдіктердің Қазақстан Республикасының аумағында туған баласының азаматтығы ата-анасының жазбаша нысанда білдірген, нотариат куәландырған келісімі бойынша айқындалады.»;

      3) 16-баптың бірінші бөлігі 1) тармақшасының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдаған кезде кәмелетке толмағандардан, әрекетке қабiлетсіз және Қазақстан Республикасы алдында ерекше еңбек сiңiрген адамдардан не Қазақстан Республикасының Президентi белгiлейтiн тiзбе бойынша кәсiптерге ие және талаптарға сай келетiн адамдардан және олардың отбасы мүшелерiнен осы тармақшаның бiрiншi абзацында көзделген шарттардың болуы талап етiлмейдi;»;

      4) мынадай мазмұндағы 16-1-баппен толықтырылсын:

      «16-1-бап. Жеңілдетілген тәртіппен (тіркеу тәртібімен)
                 Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдау
                 шарттары

      Жеңілдетілген тәртіппен (тіркеу тәртібімен) Қазақстан Республикасының азаматтығына тұратын мерзіміне қарамастан Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын:
      1) тарихи отанында тұрақты тұру мақсатында Қазақстан Республикасына келген ұлты қазақ адамдар;
      2) өз еркінен тыс азаматтығынан айырылған немесе азаматтығын жоғалтқан жаппай саяси қуғын-сүргіннің ақталған құрбандары, сондай-ақ олардың ұрпақтары қабылдануы мүмкін.
      Жеңілдетілген тәртіппен (тіркеу тәртібімен) азаматтық алу туралы материалдарды қарау мерзімі өтініш берілген күннен бастап үш айдан аспауға тиіс.»;

      5) 17 және 18-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      «17-бап. Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдаудан
               және Қазақстан Республикасының азаматтығын қалпына
               келтіруден бас тарту негiздерi

      Егер Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдау және Қазақстан Республикасының азаматтығын қалпына келтіру туралы өтiнiш білдірген адам:
      1) адамзатқа қарсы халықаралық құқықта көзделген қылмыс жасаса, Қазақстан Республикасының егемендiгi мен тәуелсiздiгiне әдейi қарсы шықса;
      2) Қазақстан Республикасы аумағының бiрлiгi мен тұтастығын бұзуға шақырса;
      3) мемлекет қауiпсiздiгiне, халықтың денсаулығына нұқсан келтiретiн құқыққа қарсы әрекетті жүзеге асырса;
      4) ұлтаралық және дiни араздықты қоздыратын болса, Қазақстан Республикасы мемлекеттiк тiлiнiң қолданылуына қарсы әрекет жасаса;
      5) террористік және экстремистік ұйымдарға кірген немесе террористік әрекеті үшін сотталған болса;
      6) халықаралық іздеуде болса, соттың күшіне енген үкімі бойынша жазасын өтеп жүрсе не сот оның әрекетін ерекше қауіпті баукеспелік деп таныса;
      7) басқа мемлекеттiң азаматы болса;
      8) Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдау туралы өтініш білдірген кезде өзі туралы жалған мәліметтер хабарласа немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімдерде қажетті құжаттарды дәлелсіз себептермен тапсырмаса;
      9) Қазақстан Республикасының аумағында немесе оның шегінен тыс жерлерде қасақана қылмыс жасағаны үшін Қазақстан Республикасының заңмасымен солай деп танылған, соттылығы алынбаған немесе өтелмеген болса;
      10) Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдау туралы өтініш білдіргенге дейінгі бес жыл ішінде халықтың көші-қоны саласында Қазақстан Республикасының экономикасы және (немесе) заңнамасы саласында құқық бұзушылық жасаса;
      11) Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдау туралы өтініш білдіргенге дейінгі бес жыл ішінде осы Заңның 21-бабы 1), 2) және 5) тармақшалары негізінде Қазақстан Республикасының азаматтығынан айырылса, оның өтініші қабылданбайды.
      Осы баптың бiрiншi бөлiгi 7) тармақшасының ережелерi Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттар қолданылатын, сондай-ақ осы Заңның 16-бабы бiрiншi бөлiгi 1) тармақшасының екiншi бөлігінде аталған және ішкі істер органдарына шетелдiк азаматтықтан бас тарту туралы нотариат куәландырған жазбаша өтiнiшпен өздері азаматы болып табылатын мемлекеттің азаматтық мәселелері жөнінде шешім қабылдайтын лауазымды адамына өтініш білдірген адамдарға қолданылмайды. Өтініш білдірген адамдар Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылданған жағдайда мұндай өтініш білдіру фактiсi туралы ақпарат, олардың шетелдiк паспорттары шет мемлекетке жiберiледi.

      18-бап. Қазақстан Республикасының азаматтығын қалпына келтiру

      Бұрын Қазақстан Республикасының азаматы болған адамның өтiнiшi бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес оның Қазақстан Республикасының азаматтығы қалпына келтiрiлуi мүмкiн.»;

      6) 2-тарау мынадай мазмұндағы 18-1-баппен толықтырылсын:

      «18-1-бап. Қазақстан Республикасының азаматтығын қалпына
                 келтіру шарттары

      Бұрын Қазақстан Республикасының азаматтығынан айрылғандығы тіркелген адамдарды қоспағанда, бұрын Қазақстан Республикасының азаматы болған, тұру мерзіміне қарамастан Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын және шет мемлекеттің азаматы болмаған адамдар жеңілдетілген тәртіппен (тіркеу тәртібімен) Қазақстан Республикасының азаматтығын қалпына келтіре алады.»;

      7) 21-бапта:
      4) тармақша алып тасталсын;
      5) тармақшадағы «болса, айырылады.» деген сөздер «болса;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:
      «6) егер адамның Қазақстан Республикасының азаматтығын алуына негіз болған Қазақстан Республикасының азаматымен некесін сот жарамсыз деп таныса, айрылады.»;
      мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Қазақстан Республикасының азаматы болып табылатын және шет мемлекеттің азаматтығын қабылдаған адам үш жұмыс күні ішінде шетел азаматтығын алу фактісі туралы хабарлауға және паспортын және (немесе) жеке куәлігін Қазақстан Республикасының ішкі істер органдарына немесе Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің шет елдердегі мекемелеріне тапсыруға міндетті.»;

      8) 26-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «26-бап. Қорғаншылық белгіленген баланың Қазақстан
               Республикасының азаматтығын сақтауы

      Қазақстан Республикасының аумағында тұратын он төрт жасқа толмаған бала қорғаншысының өтініші бойынша мынадай жағдайларда:
      1) егер оның ата-анасының екеуі де немесе жалғыз ата-анасы Қазақстан Республикасының азаматтығынан шықса және бұл орайда ата-ана болу құқықтарынан айрылса;
      2) басқа мемлекеттердің азаматтары болып табылатын ата-анасының екеуі де қайтыс болса немесе із-түзсіз жоғалса, ата-анасы азаматы болған мемлекеттегі ағайын-туыстары асырап алудан бас тартса не бала олардың асырап алуын қаламаса Қазақстан Республикасының азаматтығын сақтап қалады;
      3) ата-анасының біреуі қайтыс болса немесе із-түзсіз жоғалса, баланың азаматтығы екінші ата-анасының қалауымен анықталады.»;

      9) 28-баптағы «асырап алған» деген сөздер «оны асырап алған немесе оған қамқоршылық белгіленген» деген сөздермен ауыстырылсын;

      10) 30-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «30-бап. Iшкi iстер органдарының өкiлеттiгi

      Iшкi iстер органдары:
      1) Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын адамдардан Қазақстан Республикасының азаматтығы мәселелерi жөніндегі өтініштер қабылдайды және оларды қажеттi құжаттармен бiрге Қазақстан Республикасы Президентiнiң қарауына жiбередi;
      2) Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарында көзделгендей, Қазақстан Республикасының азаматтығын алуды және Қазақстан Республикасының азаматтығынан шығуды тiркеудi жүзеге асырады;
      3) Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын адамдардың Қазақстан Республикасының азаматтығынан айрылуын тiркейдi;
      4) жеңілдетілген тәртіппен (тіркеу тәртібімен) Қазақстан Республикасының азматтығына қабылдауды ресімдейді;
      5) Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын адамдардың Қазақстан Республикасының азаматы болуын (болмауын) айқындайды.
      Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі жеңілдетілген тәртіппен (тіркеу тәртібімен) Қазақстан Республикасының азаматтығын алу тәртібін бекітеді.»;

      11) 31-баптың бірінші бөлігі мынадай мазмұндағы бесінші абзацпен толықтырылсын:
      «Қазақстан Республикасынан тыс жерде тұрақты тұратын адамдардың Қазақстан Республикасының азаматы болуын айқындайды.»;

      12) 32-бап мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Жеңілдетілген тәртіппен (тіркеу тәртібімен) азаматтық алуды тіркеу мәселелері жөніндегі өтініштер ішкі істер органдарына беріледі.»;

      13) 37-баптың бірінші бөлігінің бесінші абзацындағы «тіркелген күннен бастап ие болады.» деген сөздер «тіркелген күні;» деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы алтыншы абзацпен толықтырылсын:
      «жеңілдетілген тәртіппен (тіркеу тәртібімен) Қазақстан Республикасының азаматтығын алу тіркелген күні ие болады.».

      6. «Шетелдiктердiң құқықтық жағдайы туралы» 1995 жылғы 19 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., № 9-10, 68-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 12, 184-құжат; 2001 ж., № 8, 50, 54-құжаттар; № 21-22, 285-құжат; 2006 ж., № 5-6, 31-құжат; 2007 ж., № 3, 23-құжат; № 20, 152-құжат; 2009 ж., № 17, 82-құжат; № 24, 122-құжат):

      1) 22-бапта:
      бірінші бөліктегі «белгіленбесе,» деген сөздер «белгіленбесе немесе Қазақстан Республикасының Үкіметі өзгеше тәртіп белгілемесе,» деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші бөліктің а) тармақшасындағы «мемлекеттік» деген сөз «ұлттық» деген сөзбен ауыстырылсын;
      жетінші бөлікте:
      «және» деген сөз «немесе» деген сөзбен ауыстырылсын;
      «уәкілетті» деген сөз «бұған уәкілеттік берілген мемлекеттік» деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 28-бапта:
      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Шығарып жiберу туралы шешiмдi Қазақстан Республикасының бұған уәкiлеттік берiлген мемлекеттiк органдары немесе сот қабылдайды. Шетелдік осы шешiмде көрсетiлген мерзiмде Қазақстан Республикасынан кетуге мiндеттi. Мұндай жағдайда Қазақстан Республикасынан шығарып жіберу туралы сот шешімінің орындалуы Қазақстан Республикасынан шығарып жiберiлетiн адамға бақылау жасалына отырып, өз бетiмен кетуi арқылы жүргізіледі. Егер өзіне қатысты шығарып жiберу туралы шешім қабылданған адам шешімде көрсетілген мерзімде Қазақстан Республикасының аумағынан кетпесе, ол прокурордың санкциясы бойынша ұсталуға және мәжбүрлеу тәртібімен шығарып жіберілуге тиіс. Бұл орайда, шығарып жiберу үшiн қажет болатын мерзiмге ұстауға жол берiледi. Ол Қазақстан Республикасының Yкiметi белгiлеген тәртiппен iшкi iстер органдарының арнаулы мекемелерiнде орналастырылады.»;
      мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Мәжбүрлеу тәртібімен шығарып жіберу туралы сот шешімін орындауды жүзеге асыратын халықтың көші-қоны мәселелері жөніндегі уәкілетті орган Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пунктерінде шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды аумағына аталған адам шығарып жiберiлетiн шет мемлекет билігінің өкiлiне шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды ресми түрде беру үшін Қазақстан Республикасының шекара қызметі органдарына береді.».

      7. «Прокуратура туралы» 1995 жылғы 21 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., № 24, 156-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., № 12, 184-құжат; 1998 ж., № 15, 208-құжат; 1999 ж., № 8, 247-құжат; № 21, 774-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; № 6, 142-құжат; 2001 ж., № 20, 257-құжат; 2002 ж., № 17, 155-құжат; 2003 ж., № 15, 139-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 15-16, 63-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; № 24, 121-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 28-құжат; № 24, 151-құжат; 2011 ж., № 1, 3-құжат):
      21-баптың 1-тармағының 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «5) шетелдiктердi немесе азаматтығы жоқ адамдарды шығарып жіберу үшiн ұстауға;».

      8. «Тұрғын үй қатынастары туралы» 1997 жылғы 16 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 8, 84-құжат; 1999 ж., № 13, 431-құжат; № 23, 921-құжат; 2001 ж., № 15-16, 228-құжат; 2002 ж., № 6, 71-құжат; 2003 ж., № 11, 67-құжат; 2004 ж., № 14, 82-құжат; № 17, 101-құжат; № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 16, 103-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 15, 106, 108-құжаттар; № 18, 143-құжат; 2009 ж., № 11-12, 54-құжат; № 18, 84-құжат; № 24, 122-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 10, 52-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 5, 43-құжат; № 6, 50-құжат):
      2-баптың 23) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «23) оралман – тарихи отанында тұрақты тұру мақсатында Қазақстан Республикасына келген және «Халықтың көші-қоны туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен тиісті мәртебе алған, Қазақстан Республикасы егемендік алған кезде одан тыс жерде тұрақты тұрған этникалық қазақ және оның Қазақстан Республикасы егемендік алғаннан кейін одан тыс жерде туған және тұрақты тұрған ұлты қазақ балалары;».

      9. «Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысы жинақ ақшасы туралы» 2000 жылғы 7 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2000 ж., № 21, 382-құжат; 2003 ж., № 15, 139-құжат; 2005 ж., № 7-8, 22-құжат; 2007 ж., № 14, 102-құжат; 2011 ж., № 4, 37-құжат):
      8-баптың 6-тармағында:
      бірінші бөліктің 5) тармақшасындағы «қызметкерлеріне берілуі мүмкін.» деген сөздер «қызметкерлеріне;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 6) және 7) тармақшалармен толықтырылсын:
      «6) оралмандардың көшіп келу квотасына енгізілген оралмандарға;
      7) ішкі көшіп-қонушылардың қоныс аудару квотасы бойынша қоныс аударушы ішкі көшіп-қонушыларға да берілуі мүмкін.»;
      екінші бөліктегі «5)» деген цифр «7)» деген цифрмен ауыстырылсын.

      10. «Халықты жұмыспен қамту туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 3, 18-құжат; 2004 ж., № 2, 10-құжат; 2005 ж., № 7-8, 19-құжат; № 17-18, 76-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 10, 52-құжат; 2007 ж., № 2, 14, 18-құжаттар; № 3, 20-құжат; № 8, 52-құжат; № 9, 67-құжат; № 15, 106-құжат; № 20, 152-құжат; 2009 ж., № 1, 4-құжат; № 9-10, 50-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 8, 41-құжат; № 24, 149-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 2, 21-құжат):

      1) 7-баптың 5-1) тармақшасындағы «квота шегінде» деген сөздерден кейін «шетелдік қызметкерлерге жұмысқа орналасуға және жұмыс берушілерге» деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 10-баптың 4-тармағының екінші бөлігіндегі «жұмыс берушiлер» деген сөздер алып тасталсын, «берген» деген сөз «берілген» деген сөзбен ауыстырылсын;

      3) 11-бапта:
      1-тармақтың екінші бөлігінде:
      бірінші абзацтағы «оны тартуға» деген сөздер «шетелдiк қызметкерге жұмысқа орналасуға және жұмыс берушіге шетелдiк жұмыс күшін тартуға» деген сөздермен ауыстырылсын;
      үшінші абзацтағы «бiлiмдi шетелдiктер мен азаматтығы жоқ адамдарға қолданылмайды.» деген сөздер «бiлiмдi;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы жаңа төртінші абзацпен толықтырылсын:
      «индустриалдық-инновациялық даму мемлекеттік бағдарламаларында дамыту көзделген жоғары оқу орындарында басшылар және оқытушылар лауазымдарында жұмыс iстейтiн, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен расталған құжаттары бар жоғары білімді шетелдiктер мен азаматтығы жоқ адамдарға қолданылмайды.»;
      2-1-тармақтағы «шетелдік жұмыс күшін тартуға» деген сөздер «жұмыс берушілерге шетелдік жұмыс күшін тартуға және шетелдік қызметкерлерге жұмысқа орналасуға» деген сөздермен ауыстырылсын;
      3-тармақ «тартуға» деген сөзден кейін «және шетелдік қызметкерлерге жұмысқа орналасуға» деген сөздермен толықтырылсын;

      4) 21-баптың 2-тармағы «рұқсат алған» деген сөздерден кейін «немесе өздерінің қарамағында жұмысқа орналасуға рұқсаттар алған шетелдік қызметкерлер жұмыс істейтін» деген сөздермен толықтырылсын.

      11. «Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек туралы» 2001 жылғы 17 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 17-18, 247-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2007 ж., № 3, 20-құжат; № 10, 69-құжат; № 20, 152-құжат; 2009 ж., № 1, 4-құжат; № 23, 117-құжат):
      3-баптың 1-тармағының екінші бөлігі мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:
      «5) өтініш берушінің (отбасы мүшелерінің) тұрғылықты жері бойынша тіркелгенін растайтын құжаттың көшірмесі.».

      12. «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 20, 151-құжат; 2008 ж., № 23, 124-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 24, 149-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 2, 21-құжат; № 5, 43-құжат):
      8-баптың 2-тармағының екінші бөлігі «тұратын» деген сөзден кейін «, сондай-ақ Қазақстан Республикасына отбасына қосылу мақсатында келген» деген сөздермен толықтырылсын.

      2-бап. Осы Заң, 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 9-тармағының бесінші абзацын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                 Н. Назарбаев

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады