Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне халықтың көші-қоны мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 22 шілдедегі № 478-IV Заңы

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1. 1999 жылғы 13 шілдедегі Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1999 ж., № 18, 644-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; № 10, 244-құжат; 2001 ж., № 8, 52-құжат; № 15-16, 239-құжат; № 21-22, 281-құжат; № 24, 338-құжат; 2002 ж., № 17, 155-құжат; 2003 ж., № 10, 49-құжат; № 14, 109-құжат; № 15, 138-құжат; 2004 ж., № 5, 25-құжат; № 17, 97-құжат; № 23, 140-құжат; № 24, 153-құжат; 2005 ж., № 5, 5-құжат; № 13, 53-құжат; № 24, 123-құжат; 2006 ж., № 2, 19-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 55-құжат; № 12, 72-құжат; № 13, 86-құжат; 2007 ж., № 3, 20-құжат; № 4, 28-құжат; № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 13, 99-құжат; 2008 ж., № 13-14, 56-құжат; № 15-16, 62-құжат; 2009 ж., № 15-16, 74-құжат; № 17, 81-құжат; № 24, 127, 130-құжаттар; 2010 ж., № 1-2, 4-құжат; № 3-4, 12-құжат; № 7, 28, 32-құжаттар; № 17-18, 111-құжат; № 22, 130-құжат; № 24, 151-құжат; 2011 ж., № 1, 9-құжат; № 2, 28-құжат; № 5, 43-құжат; № 6, 50-құжат):

      1) мынадай мазмұндағы мазмұнымен толықтырылсын:
      «Мазмұны
      1-бөлiм. Жалпы ережелер
      1-тарау. Қазақстан Республикасының Азаматтық iс жүргiзу заңдары
      1-бап. Азаматтық iс жүргiзу заңдарымен реттелетiн қатынастар
      2-бап. Қазақстан Республикасының азаматтық сот iсiн жүргiзу туралы заңдары
      3-бап. Азаматтық сот iсiн жүргiзуде басым күшi бар құқықтық нормаларды қолдану
      4-бап. Азаматтық iс жүргiзу заңының уақыт жағынан қолданылуы
      2-тарау. Азаматтық сот iсiн жүргiзудiң мiндеттерi мен принциптерi
      5-бап. Азаматтық сот iсiн жүргiзудiң мiндеттерi
      6-бап. Заңдылық
      7-бап. Сот төрелiгiн тек қана соттың жүзеге асыруы
      8-бап. Адамның құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерiн сотта қорғау
      9-бап. Жеке адамның ар-намысы мен қадiр-қасиетiн құрметтеу
      10-бап. Жеке өмiрге қол сұғылмаушылық. Хат жазысудың, телефон арқылы сөйлесудiң, почта, телеграф және өзге де хабарлардың құпиясы
      11-бап. Меншiкке қол сұғылмаушылық
      12-бап. Судьялардың тәуелсiздiгi
      13-бап. Барлық адамдардың заң мен сот алдындағы теңдiгi
      14-бап. Сот iсiн жүргiзу тiлi
      15-бап. Тараптардың айтысуы мен тең құқықтылығы
      16-бап. Дәлелдемелердi iшкi сенiм бойынша бағалау
      17-бап. Куәлiк жауап беру мiндетiнен босату
      18-бап. Бiлiктi заң көмегiн алуға құқықты қамтамасыз ету
      19-бап. Сотта iстi қараудың жариялылығы
      20-бап. Сотта iстi қарау барысында қауiпсiздiктi қамтамасыз ету
      21-бап. Сот актiлерiнiң мiндеттiлiгi
      22-бап. Iс жүргiзу әрекеттерi мен шешiмдерiне шағымдану бостандығы
      23-бап. Азаматтық сот iсiн жүргiзу принциптерiнiң мәнi
      3-тарау. Ведомстволық бағыныстылық және соттылық
      24-бап. Азаматтық iстердiң соттарға ведомстволық бағыныстылығы
      25-бап. Дауларды аралық соттың шешуiне беру
      26-бап. Сотқа ведомстволық бағыныстылықтың басымдығы
      27-бап. Аудандық (қалалық) соттың және оған теңестiрiлген соттардың соттауына жататын азаматтық iстер
      28-бап. 2009 жылғы 10 желтоқсандағы № 227-ІV ҚР Заңымен алып тасталды
      29-бап. 2009 жылғы 10 желтоқсандағы № 227-ІV ҚР Заңымен алып тасталды
      30-бап. Азаматтық iстердiң мамандандырылған соттарда соттауға жатқызылуы
      31-бап. Жауапкердiң тұрған жерi бойынша талап қою
      32-бап. Талап қоюшының таңдауы бойынша соттың соттауына жатқызу
      33-бап. Ерекше соттылық
      34-бап. Шарттық соттылық
      35-бап. Өзара байланысты бiрнеше iстiң соттылығы
      36-бап. Iстi бiр соттың жүргiзуiнен алып басқасына беру
      4-тарау. Соттың құрамы, қарсылық бiлдiру
      37-бап. Соттың құрамы
      38-бап. Алқалы құрамдағы соттың мәселелердi шешу тәртiбi
      39-бап. Судьяның iстi қарауға қайта қатысуына жол берiлмейтiндiгi
      40-бап. Судьяға қарсылық бiлдiру үшiн негiздер
      41-бап. Прокурорға, сарапшыға, маманға, аудармашыға, сот отырысының хатшысына қарсылық бiлдiру үшiн негiздер
      42-бап. Қарсылықтар бiлдiру (өздiгiнен бас тарту) туралы мәлiмдемелер және оларды шешудiң тәртiбi
      43-бап. Қарсылық бiлдiру (өздiгiнен бас тарту) туралы мәлiмдеменi қанағаттандырудың салдары
      5-тарау. Iске қатысушы тұлғалар
      44-бап. Iске қатысушы тұлғалардың құрамы
      45-бап. Азаматтық iс жүргiзу құқық қабiлеттiлiгi
      46-бап. Азаматтық iс жүргiзу әрекет қабiлеттiлiгi
      47-бап. Iске қатысушы тұлғалардың құқықтары мен мiндеттерi
      48-бап. Тараптар
      49-бап. Талап қоюдың негiздемесi мен нысанасын өзгеру, талап қоюдан бас тарту, талап қоюды тану, бiтiмгершiлiк келiсiм
      50-бап. Iске бiрнеше талап қоюшының немесе жауапкердiң қатысуы
      51-бап. Тиiстi емес жауапкердi ауыстыру
      52-бап. Даудың нысанасына дербес талаптарын мәлiмдейтiн үшiншi тұлғалар
      53-бап. Даудың нысанасына дербес талаптарды мәлiмдемейтiн үшiншi тұлғалар
      54-бап. Iс жүргiзу құқық мирасқорлығы
      55-бап. Прокурордың сот iсiн жүргiзуге қатысуы
      56-бап. Басқа тұлғалардың құқықтарын, қоғамдық және мемлекеттiк мүдделердi қорғау үшiн сотқа жүгiну
      57-бап. Мемлекеттiк органдар мен жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарының iс бойынша қорытынды беру үшiн процеске қатысуы
      6-тарау. Сотта өкiлдiк ету
      58-бап. Iстi өкiлдер арқылы жүргiзу
      59-бап. Тапсырма бойынша өкiлдiк ету
      60-бап. Сотта өкiлдер бола алмайтын тұлғалар
      61-бап. Өкiлдiң өкiлеттiктерi
      62-бап. Өкiлдiң өкiлдiктерiн ресiмдеу
      63-бап. Заңды өкiлдер
      7-тарау. Дәлелдемелер және дәлелдеу
      64-бап. Дәлелдемелер
      65-бап. Дәлелдеу мiндетi
      66-бап. Дәлелдемелердi ұсыну
      67-бап. Дәлелдемелердiң қатыстылығы
      68-бап. Дәлелдемелерге жол беру
      69-бап. Дәлелдемелер ретiнде жол беруге болмайтын нақты деректер
      70-бап. Дәлелдемелердiң растығы
      71-бап. Дәлелдеуден босатудың негiздерi
      72-бап. Сот тапсырмалары
      73-бап. Сот тапсырмасын орындау тәртiбi
      74-бап. Дәлелдемелердi қамтамасыз ету
      75-бап. Дәлелдемелердi қамтамасыз ету туралы өтiнiш
      76-бап. Дәлелдемелердi қамтамасыз ету тәртiбi
      77-бап. Дәлелдемелердi бағалау
      78-бап. Тараптардың және үшiншi тұлғалардың түсiнiктемелерi
      79-бап. Куәнiң айғақтары
      80-бап. Куәнiң мiндеттерi мен құқықтары
      81-бап. Жазбаша дәлелдемелер
      82-бап. Жазбаша дәлелдемелердi жинау тәртiбi
      83-бап. Сотқа жазбаша дәлелдемелер табыс ету мiндеттiлiгi
      84-бап. Жазбаша дәлелдемелердi сақталып тұрған жерiнде қарау және зерттеу
      85-бап. Түпнұсқа жазбаша дәлелдемелердi қайтару
      86-бап. Заттай дәлелдемелер
      87-бап. Заттай дәлелдемелердi сақтау және қарау
      88-бап. Тез бүлiнетiн заттай дәлелдемелердi қарау
      89-бап. Заттай дәлелдемелерге билiк ету
      90-бап. Дәлелдеу процесiндегi ғылыми-техникалық құралдар
      91-бап. Сараптама тағайындау
      91-1-бап. Үлгiлердi алу
      91-2-бап. Дәрiгердiң немесе басқа маманның, сондай-ақ сарапшының үлгiлердi алуы
      91-3-бап. Үлгiлердi алу кезiнде тұлғаның құқықтарын қорғау
      92-бап. Сарапшының құқықтары мен мiндеттерi
      93-бап. Сараптама жүргiзу тәртiбi
      94-бап. Жеке және комиссиялық сараптама
      95-бап. Кешендi сараптама
      96-бап. Сарапшының қорытындысы
      97-бап. Қорытынды берудiң мүмкiн еместегi туралы хабарлама
      98-бап. Қосымша және қайталама сараптама
      98-1-бап. Сарапшыдан жауап алу
      99-бап. Маманды iс жүргiзу әрекеттерiне қатыстыруға тарту
      8-тарау. Сот шығындары
      100-бап. Сот шығындары ұғымы және олардың құрамы
      101-бап. Мемлекеттiк баж
      102-бап. Талап қою бағасы
      103-бап. Мемлекеттiк бажды қосымша төлеу
      104-бап. Мемлекеттiк баж төлеуден босату
      105-бап. 2004 жылғы 13 желтоқсандағы № 11-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      106-бап. Мемлекеттiк бажды қайтару
      107-бап. Iс бойынша iс жүргiзуге байланысты шығындар
      108-бап. Куәларға, сарапшыларға, мамандарға және аудармашыларға төленуге тиiстi сомалар
      109-бап. Куәларға, сарапшыларға, мамандарға және аудармашыларға тиесiлi сомаларды төлеу
      110-бап. Сот шығындарын тараптардың арасында бөлу
      111-бап. Өкiлдiң көмегiне ақы төлеу жөнiндегi шығындарды өтеу
      112-бап. Уақыт ысырабынан келтiрiлген залалдарды өндiрiп алу
      113-бап. Талап қоюдан бас тарту және бiтiмгершiлiк келiсiм кезiнде сот шығындарын бөлу
      114-бап. Азаматтарға тегiн заң көмегiн көрсету
      115-бап. Тараптарға сот шығындарын өтеу
      116-бап. Сот шығындарын мемлекетке өтеу
      117-бап. Сот шығындарына байланысты мәселелер жөнiндегi ұйғарымдарға шағым беру және наразылық келтiру
      9-тарау. Сотқа құрметтемеушiлiк бiлдiргенi үшiн мәжбүрлеу және жауаптылық шаралары
      118-бап. Сотқа құрметтемеушiлiк бiлдiргенi үшiн мәжбүрлеу шаралары
      119-бап. Ерiксiз келтiру
      120-бап. Сот залынан шығарып жiберу
      121-бап. Сотқа құрметтемеушiлiк бiлдiргенi үшiн жауаптылық шаралары
      122-бап. Сотқа құрметтемеушiлiк бiлдiргенi үшiн мәжбүрлеу және жауаптылық шараларын қолдану. Оларға шағымдану және наразылық беру тәртiбi
      10-тарау. Iс жүргiзу мерзiмдерi
      123-бап. Iс жүргiзу әрекеттерiн жасау мерзiмдерi
      124-бап. Iс жүргiзу мерзiмдерiн есептеу
      125-бап. Iс жүргiзу мерзiмдерiнiң аяқталуы
      126-бап. Iс жүргiзу мерзiмдерiн өткiзiп алу салдары
      127-бап. Iс жүргiзу мерзiмдерiн тоқтата тұру
      128-бап. Iс жүргiзу мерзiмдерiн ұзарту және қалпына келтiру
      11-тарау. Сот хабарлаулары мен шақырулары
      129-бап. Соттың хабарлаулары мен шақырулары
      130-бап. Шақыру қағазының немесе өзге де хабарлаудың, шақырудың мазмұны
      131-бап. Шақыру қағазын жеткiзу
      132-бап. Шақыру қағазын тапсыру
      133-бап. Шақыру қағазын немесе өзге хабарлауды, шақыруды қабылдаудан бас тартудың салдары
      134-бап. Iс бойынша iс жүргiзу кезiнде мекен-жайдың ауысуы
      135-бап. Жауапкер болған жердiң белгiсiздiгi және оны iздестiру
      12-тарау. 2001 жылғы 11 шілдедегі № 238-ІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      2-бөлiм. Бiрiншi сатыдағы сотта iс жүргiзу
      1-бөлiмше. Бұйрық арқылы iс жүргiзу
      13-тарау. Бұйрық арқылы iс жүргiзу
      139-бап. Сот бұйрығының негiзiнде берешектi өндiрiп алу
      140-бап. Сот бұйрығы шығарылатын талаптар
      141-бап. Сот бұйрығын шығару туралы арыздың нысаны мен мазмұны
      142-бап. Мемлекеттiк баж
      143-бап. Сот бұйрығын шығару туралы арызды қабылдаудан бас тарту және қайтару негiздерi
      144-бап. Арыздағы кемшiлiктердi жою
      145-бап. Сот бұйрығын шығарудың тәртiбi мен мерзiмi
      146-бап. Сот бұйрығының мазмұны
      147-бап. Борышкерге сот бұйрығының көшiрмесiн жiберу
      148-бап. Сот бұйрығының күшiн жою
      149-бап. Өндiрiп алушыға сот бұйрығын беру
      2-бөлiмше. Талап қою бойынша iс жүргiзу
      14-тарау. Талап қою
      150-бап. Талап арыздың нысаны мен мазмұны
      151-бап. Талап арызға қоса тiркелетiн құжаттар
      152-бап. Талап арызды қабылдау
      153-бап. Талап арызды қабылдаудан бас тарту
      154-бап. Талап арызды қайтару
      155-бап. Талап арызды қозғалыссыз қалдыру
      156-бап. Қарсы талап қою
      157-бап. Қарсы талап қоюды қабылдау шарттары
      15-тарау. Талап қоюды қамтамасыз ету
      158-бап. Талап қоюды қамтамасыз ету үшiн негiздер
      159-бап. Талап қоюды қамтамасыз ету шаралары
      160-бап. Талап қоюды қамтамасыз ету туралы арызды қарау
      161-бап. Талап қоюды қамтамасыз ету туралы ұйғарымды орындау
      162-бап. Талап қоюды қамтамасыз етудiң бiр түрiн екiншi түрiмен ауыстыру
      163-бап. Талап қоюды қамтамасыз етудiң күшiн жою
      164-бап. Талап қоюды қамтамасыз ету мәселелерi жөнiндегi ұйғарымдарға шағымдану
      165-бап. Талап қоюды қамтамасыз етумен келтiрiлген залалдарды жауапкерге өтеу
      16-тарау. Iстi сотта қарауға әзiрлеу
      166-бап. Iстi әзiрлеудiң мiндеттерi
      167-бап. Iстi сотта қарауға әзiрлеу мерзiмдерi
      168-бап. Iстi сотта қарауға әзiрлеу туралы ұйғарым
      169-бап. Арыздың көшiрмелерiн және оған қоса тiркелген құжаттарды жауапкерге жiберу
      169-1-бап. Талап арызға пiкiр
      170-бап. Судьяның iстi сотта қарауға әзiрлеу жөнiндегi iс-әрекеттерi
      171-бап. Бiрнеше талап қою талаптарын бiрiктiру және ажырату
      172-бап. Iс бойынша iс жүргiзудi тоқтата тұру, тоқтату және iстi сотта қарауға әзiрлеген кезде арызды қараусыз қалдыру
      173-бап. Iстi сотта iс қарауға тағайындау
      17-тарау. Сотта iс қарау
      174-бап. Азаматтық iстердi қараудың және шешудiң мерзiмдерi
      175-бап. Сот отырысы
      176-бап. Сот отырысында төрағалық етушi
      177-бап. Сотта iс қараудың тiкелей және ауызша жүргiзiлуi
      178-бап. Сот отырысындағы тәртiп
      179-бап. Сот отырысында тәртiп бұзушыларға қолданылатын шаралар
      180-бап. Сот отырысын ашу
      181-бап. Процеске қатысушылардың келуiн тексеру
      182-бап. Аудармашыға оның мiндеттерiн түсiндiру
      183-бап. Куәларды сот отырысы залынан шығару
      184-бап. Сот құрамын жария ету және қарсылық бiлдiру құқығын түсiндiру
      185-бап. Iске қатысушы адамдарға олардың құқықтары мен мiндеттерiн түсiндiру
      186-бап. Соттың iске қатысушы адамдардың өтiнiштерiн шешуi
      187-бап. Iске қатысушы адамдар мен өкiлдердiң сот отырысына келмеу салдарлары
      188-бап. Сот отырысына куәнiң, сарапшының, маманның, аудармашының келмеу салдарлары
      189-бап. Iстi қарауды кейiнге қалдыру
      190-бап. Iстi қарау кейiнге қалдырылған кезде куәлардан жауап алу
      191-бап. Сарапшы мен маманға олардың құқықтары мен мiндеттерiн түсiндiру
      192-бап. Iстi мәнi бойынша қараудың басталуы
      193-бап. Талап қоюшының талап қоюдан бас тартуы, жауапкердiң талап қоюды мойындауы және тараптардың бiтiмгершiлiк келiсiмi
      194-бап. Iске қатысушы адамдардың түсiнiктемелерi
      195-бап. Дәлелдемелердi зерттеу тәртiбiн белгiлеу
      196-бап. Жауап беруден бас тартқаны үшiн және көрiнеу жалған жауап бергенi үшiн жауапкершiлiк жөнiнде куәға ескерту
      197-бап. Куәдан жауап алу тәртiбi
      198-бап. Куәнiң жазбаша материалдарды пайдалануы
      199-бап. Кәмелетке толмаған куәдан жауап алу
      200-бап. Куәнiң жауаптарын жария ету
      201-бап. Құжаттарды зерттеу
      202-бап. Азаматтардың жеке хат алысуын және телеграфтық хабарларын жария ету және зерттеу
      203-бап. Заттай дәлелдемелердi зерттеу
      204-бап. Орналасқан жерiнде қарау
      205-бап. Дыбыс жазбаларын жария ету, бейнежазбаларды, киноматериалдарды көрсету және оларды зерттеу
      206-бап. Сарапшы қорытындысын зерттеу
      207-бап. Маманның консультациясы (түсiндiрмесi)
      208-бап. Дәлелдеменiң жалғандығын мәлiмдеу
      209-бап. Мемлекеттiк органдар мен жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарының қорытындысы
      210-бап. Iстi мәнi бойынша қарауды аяқтау
      211-бап. Сот жарыссөздерi
      212-бап. Репликалар
      213-бап. Прокурордың қорытындысы
      214-бап. Iстi мәнi бойынша қарауды қайта жалғастыру
      215-бап. Соттың шешiм шығару үшiн кетуi
      216-бап. Шешiмдi жариялау
      18-тарау. Сот шешiмi және оны атқару тәртiбi
      217-бап. Шешiм шығару
      218-бап. Шешiмнiң заңдылығы және негiздiлiгi
      219-бап. Шешiм шығарған кезде шешiлетiн мәселелер
      220-бап. Шешiмнiң түрлерi мен құрылымы
      221-бап. Шешiмнiң мазмұны
      222-бап. Мемлекеттiк органдардың, жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарының, ұйымдардың және лауазымды адамдардың әрекеттерi (әрекетсiздiктерi) мен шешiмдерiн заңсыз деп тану туралы шешiм
      223-бап. Ақша сомаларын өндiрiп алу туралы шешiм
      224-бап. Атқару құжатының немесе өзге құжаттың күшi жойылды деп тану туралы шешiм
      225-бап. Шартты жасасу немесе өзгерту туралы шешiм
      226-бап. Мүлiктi немесе оның құнын алып беру туралы шешiм
      227-бап. Жауапкердi белгiлi бiр әрекеттер жасауға мiндеттейтiн шешiм
      228-бап. Бiрнеше талап қоюшының пайдасына немесе бiрнеше жауапкерге қарсы шешiм
      229-бап. Дәлелдi шешiм жасау
      230-бап. Шешiмдегi қате жазулар мен айқын арифметикалық қателердi түзету
      231-бап. Қосымша шешiм
      232-бап. Шешiмдi түсiндiру
      233-бап. Шешiмдi орындау мерзiмiн кейiнге қалдыру және мерзiмiн ұзарту, шешiмдi орындаудың әдiсi мен тәртiбiн өзгерту
      234-бап. Алып берiлген ақша сомаларын индекстеу
      235-бап. Сот шешiмiнiң заңды күшiне енуi
      236-бап. Шешiмдi орындау
      237-бап. Дереу орындауға жататын шешiмдер
      238-бап. Соттың шешiмдi дереу орындауға жiберу құқығы
      239-бап. Шешiмнiң орындалуын қамтамасыз ету
      240-бап. Сот шешiмiнiң орындалуын кейiнге қалдыру және мерзiмiн ұзарту, оны орындау әдiсi мен тәртiбiн өзгерту, бiтiмгершiлiк келiсiмдi бекiту
      240-1-бап. Сот шешiмiнiң орындалуын қайта бұрып атқару
      240-2-бап. Сот шешiмiнiң орындалуын қайта бұрып атқару туралы мәселенi қарау
      240-3-бап. Апелляциялық, кассациялық немесе қадағалау сатысы сотының шешiмнiң орындалуын қайта бұрып атқару туралы мәселенi шешуi
      240-4-бап. Сот орындаушысының ұсынуларын қарау
      240-5-бап. Сот орындаушысының шешiмдi орындау кезiндегi әрекетiне (әрекетсiздiгiне) шағым жасау
      240-6-бап. Шешiмдi орындаған кезде басқа тұлғалардың құқықтарын қорғау
      240-7-бап. Сот орындаушысының қаулысын санкциялау
      241-бап. Iске қатысушы адамдарға сот шешiмiнiң көшiрмелерiн жiберу және беру
      18-1-тарау. Аралық сот шешiмiн орындау
      241-1-бап. Аралық соттың шешiмiн мәжбүрлеп орындату
      241-2-бап. Атқару парағын беру
      241-3-бап. Атқару парағын беруден бас Тарту
      19-тарау. Iс бойынша iс жүргiзудi тоқтата тұру
      242-бап. Соттың iс жүргiзудi тоқтата тұру мiндетi
      243-бап. Соттың iс жүргiзудi тоқтата тұру құқығы
      244-бап. Iс жүргiзудi тоқтата тұру мерзiмдерi
      245-бап. Соттың iс жүргiзудi тоқтата тұру туралы ұйғарымына шағымдану немесе наразылық келтiру
      246-бап. Iс жүргiзудi қайта бастау
      20-тарау. Iс бойынша iс жүргiзудi қысқарту
      247-бап. Iс бойынша iс жүргiзудi қысқартудың негiздемелерi
      248-бап. Iс бойынша iс жүргiзудi қысқартудың тәртiбi мен салдары
      21-тарау. Арызды қараусыз қалдыру
      249-бап. Арызды қараусыз қалдырудың негiздемелерi
      250-бап. Арызды қараусыз қалдырудың тәртiбi мен салдары
      22-тарау. Сот ұйғарымы
      251-бап. Сот ұйғарымы және оны шығарудың тәртiбi
      252-бап. Ұйғарымның мазмұны
      253-бап. Соттың жеке ұйғарымдары
      254-бап. Iске қатысушы адамдарға сот ұйғарымының көшiрмесiн жiберу
      23-тарау. Хаттамалар
      255-бап. Хаттама жүргiзудiң мiндеттiлiгi
      256-бап. Хаттаманың мазмұны
      257-бап. Хаттама жасау
      258-бап. Хаттамаға ескертпелер
      259-бап. Хаттамаға жасалған ескертпелердi қарау
      24-тарау. Сырттай iс жүргiзу және сырттай шешiм шығару
      260-бап. Сырттай iс жүргiзу негiздемелерi
      261-бап. Сырттай iс жүргiзу тәртiбi
      262-бап. Сырттай шешiмнiң мазмұны
      263-бап. Сырттай шешiмнiң көшiрмесiн жiберу
      264-бап. Сырттай шешiмге шағым жасау
      265-бап. Сырттай шешiмнiң күшiн жою туралы арыздың мазмұны
      266-бап. Соттың арыз қабылданғаннан кейiнгi iс-әрекеттерi
      267-бап. Арызды қарау
      268-бап. Соттың өкiлеттiгi
      269-бап. Сырттай шешiмнiң күшiн жоюдың негiздемелерi
      270-бап. Iстiң қайта қаралуы
      271-бап. Сырттай шешiмнiң заңды күшi
      3-бөлiмше. Ерекше талап қоюмен iс жүргiзу
      25-тарау. Сайлауға, референдумдарға қатысушы азаматтар мен қоғамдық бiрлестiктердiң сайлау құқықтарын қорғау туралы арыздар бойынша iс жүргiзу
      272-бап. Арыз беру
      273-бап. Арызды қарау
      274-бап. Соттың шешiмi және оның орындалуы
      25-1-тарау. Жергiлiктi атқарушы органдардың азаматтардың алқаби ретiнде қылмыстық сот iсiн жүргiзуге қатысу құқықтарын бұзатын шешiмдерiне, әрекеттерiне (әрекетсiздiгiне) дау айту жөнiндегi арыздар бойынша iс жүргiзу
      274-1-бап. Арыз беру
      274-2-бап. Арызды қарау
      274-3-бап. Арыз бойынша сот шешiмi және оның орындалуы
      26-тарау. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға уәкiлеттi органдардың (лауазымды адамдардың) қаулыларына дау айту туралы iстер бойынша iс жүргiзу
      275-бап. Шағым беру
      275-1-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жөнiндегi қаулыға сотқа шағымдану мен наразылық келтiрудiң тәртiбi
      276-бап. Шағымды қарау
      277-бап. Соттың шешiмi
      27-тарау. Мемлекеттiк өкiмет, жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарының, қоғамдық бiрлестiктердiң, ұйымдардың, лауазымды адамдар мен мемлекеттiк қызметшiлердiң шешiмдерi мен әрекеттерiне (немесе әрекетсiздiгiне) дау айту туралы iс бойынша iс жүргiзу
      278-бап. Арыз беру
      279-бап. Мемлекеттiк органдардың, жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарының, қоғамдық бiрлестiктердiң, ұйымдардың, лауазымды адамдардың, мемлекеттiк қызметшiлердiң сот арқылы дау айтуға жататын шешiмдерi, әрекетi (немесе әрекетсiздiгi)
      280-бап. Сотқа арыз берiп жүгiнуге арналған мерзiм
      281-бап. Арызды қарау
      282-бап. Соттың шешiмi және оның орындалуы
      28-тарау. Нормативтiк құқықтық актiлердiң заңдылығына орай даулар туралы iс бойынша iс жүргiзу
      283-бап. Арыз беру
      284-бап. Арызды қарау
      285-бап. Соттың арыз бойынша шешiмi
      29-тарау. Прокурордың органдар мен лауазымды адамдардың актiлерi мен iс-әрекеттерiн заңсыз деп тану туралы жүгiнуi
      286-бап. Наразылықтың қабылданбауына байланысты прокурордың жүгiнуi
      287-бап. Прокурордың арызын сотта қарау
      288-бап. Прокурордың арызы бойынша соттың шешiмi
      4-бөлiмше. Ерекше iс жүргiзу
      30-тарау. Жалпы ережелер
      289-бап. Сот ерекше iс жүргiзу тәртiбiмен қарайтын iстер
      290-бап. Ерекше жүргiзiлетiн iстердi қарау тәртiбi
      31-тарау. Заңдық маңызы бар фактiлердi анықтау
      291-бап. Заңдық маңызы бар фактiлердi анықтау туралы iстер
      292-бап. Заңдық маңызы бар фактiлердi анықтауға қажетті шарттар
      293-бап. Арыз беру
      294-бап. Арыздың мазмұны
      295-бап. Соттың арыз бойынша шешiмi
      32-тарау. Азаматты хабар-ошарсыз кеттi деп тану немесе азаматты қайтыс болды деп жариялау
      296-бап. Арыз беру
      297-бап. Арыздың мазмұны
      298-бап. Судьяның арыз қабылдағаннан кейiнгi iс-әрекеттерi
      299-бап. Прокурордың қатысуы мiндеттiлiгi
      300-бап. Сот шешiмдерiнiң салдары
      301-бап. Хабар-ошарсыз кеттi деп танылған немесе қайтыс болды деп жарияланған азаматтың келу немесе жүрген жерiн анықтау салдары
      33-тарау. Азаматты әрекет қабiлеттiлiгi шектеулi немесе әрекетке қабiлетсiз деп тану
      302-бап. Арыз беру
      303-бап. Арыздың мазмұны
      304-бап. Судьяның ресми өкiл-адвокат тағайындауы
      305-бап. Азаматтың психикалық хал-жайын анықтау үшiн сараптама тағайындау
      306-бап. Арызды қарау
      307-бап. Арыз бойынша соттың шешiмi
      308-бап. Азаматты әрекетке қабiлеттi деп тану
      33-1-тарау. Кәмелетке толмағандарды арнаулы бiлiм беру ұйымдарына немесе ерекше режимде ұстайтын ұйымдарға жiберу туралы iстер бойынша iс жүргiзу
      308-1-бап. Кәмелетке толмаған баланы арнаулы бiлiм беру ұйымына және ерекше режимде ұстайтын ұйымға орналастыру
      308-2-бап. Кәмелетке толмаған баланы арнаулы бiлiм беру ұйымына немесе ерекше режимде ұстайтын ұйымға орналастыру туралы өтiнiштi қарау
      308-3-бап. Кәмелетке толмаған баланы арнаулы бiлiм беру ұйымына немесе ерекше режимде ұстайтын ұйымға орналастыру туралы өтiнiш бойынша сот шешiмi
      34-тарау. Азаматты психиатриялық стационарға мәжбүрлеп жатқызу туралы iстер бойынша iс жүргiзу
      309-бап. Ауруханаға мәжбүрлеп жатқызу
      310-бап. Арыз беру мерзiмi
      311-бап. Арызды қарау
      312-бап. Арыз бойынша сот шешiмi
      34-1-тарау. Қаржы ұйымдарын және бас ұйым ретiнде банк конгломератына кiретiн және қаржы ұйымдары болып табылмайтын ұйымдарды қайта құрылымдау туралы iстердi қарау
      312-1-бап. Қаржы ұйымдарын және бас ұйым ретiнде банк конгломератына кiретiн және қаржы ұйымдары болып табылмайтын ұйымдарды қайта құрылымдау туралы iстердi қарау
      312-2-бап. Қайта құрылымдау туралы өтiнiш беру
      312-3-бап. Өтiнiштi қарау
      312-4-бап. Соттың өтiнiш бойынша шешiмi
      312-5-бап. Қайта құрылымдау жоспарын соттың бекiтуi
      312-6-бап. Соттың қайта құрылымдауды тоқтату туралы шешiмi
      35-тарау. Заңды тұлғалардың және жеке кәсiпкерлердiң банкроттығы туралы iстердi қарау
      313-бап. Заңды тұлғалардың және жеке кәсiпкерлердiң банкроттығы туралы iстердi қарау
      36-тарау. Жылжымалы мүлiктi иесiз деп тану және жылжымайтын мүлiкке коммуналдық меншiк құқығын тану
      314-бап. Арыз беру
      315-бап. Арыздың мазмұны
      316-бап. Арызды қарау
      317-бап. Арыз бойынша сот шешiмi
      36-1-тарау. Ұл (қыз) асырап алу туралы өтiнiштер бойынша iс жүргiзу
      317-1-бап. Өтiнiш беру
      317-2-бап. Өтiнiштiң мазмұны
      317-3-бап. Судьяның өтiнiштi қабылдап алғаннан кейiнгi iс-әрекетi
      317-4-бап. Өтiнiштердi қарау
      317-5-бап. Соттың өтiнiш бойынша шешiмi
      36-2-тарау. Қазақстан Республикасының және (немесе) басқа мемлекеттiң аумағында экстремизмдi немесе террористiк қызметтi жүзеге асыратын шетелдiк немесе халықаралық ұйымды экстремистiк немесе террористiк ұйым деп тану туралы, соның iшiнде оның өз атауын өзгерткенiн анықтау туралы өтiнiш бойынша iс жүргiзу
      317-6-бап. Өтiнiш беру
      317-7-бап. Өтiнiштiң мазмұны
      317-8-бап. Соттың өтiнiш бойынша шешiмi
      36-3-тарау. Қазақстан Республикасының аумағында таратылатын, Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiне қайшы келетiн ақпараты бар шетелдiк бұқаралық ақпарат құралының өнiмiн заңсыз деп тану туралы өтiнiштер бойынша iс жүргiзу
      317-9-бап. Өтiнiш беру
      317-10-бап. Өтiнiштiң мазмұны
      317-11-бап. Соттың өтiнiш бойынша шешiмi
      36-4-тарау. Шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының шегінен шығарып жіберу туралы өтініш бойынша іс жүргізу
      317-12-бап. Өтініш беру
      317-13-бап. Өтініштің мазмұны
      317-14-бап. Өтінішті қарау
      317-15-бап. Өтініш бойынша сот шешімі
      37-тарау. Азаматтық хал актiлерi жазбаларының жаңсақтықтарын анықтау
      318-бап. Арыз беру
      319-бап. Арыздың мазмұны
      320-бап. Арыз бойынша сот шешiмi
      38-тарау. Нотариаттық iс-әрекеттерге немесе оларды жасаудан бас тартуға жасалатын шағымдар
      321-бап. Шағым беру
      322-бап. Шағымды қарау
      323-бап. Шағым бойынша сот шешiмi
      39-тарау. Көрсетушiге берiлетiн жоғалған бағалы қағаздар және ордерлiк бағалы қағаздар бойынша құқықтарды қалпына келтiру (шақыртылып iс жүргiзу)
      324-бап. Арыз беру
      325-бап. Арыздың мазмұны
      326-бап. Судьяның арыз қабылданғаннан кейiнгi iс-әрекеттерi
      327-бап. Құжатты ұстаушының арызы
      328-бап. Құжатты ұстаушыдан арыз келiп түскеннен кейiнгi судьяның iс-әрекеттерi
      329-бап. Жоғалған құжатты жарамсыз деп тану туралы арызды қарау
      330-бап. Арыз бойынша сот шешiмi
      331-бап. Мүлiктiң негiзсiз сатып алынғандығы туралы құжат ұстаушының талап қою құқығы
      3-бөлім. Сот актілерін қайта қарау бойынша іс жүргізу
      39-1-тарау. Аралық соттардың шешiмдерiне шағым жасау туралы iстер бойынша iс жүргiзу
      331-1-бап. Арыз беру
      331-2-бап. Арызды қарау
      40-тарау. Сот актiлерiне апелляциялық шағымдану, наразылық келтiру
      332-бап. Сот шешiмдерiне апелляциялық шағым беру мен наразылық келтiру құқығы
      333-бап. Заңды күшiне енбеген шешiмдерге апелляциялық шағымдарды, наразылықтарды қарайтын соттар
      334-бап. Апелляциялық шағымдар, наразылықтар беру (келтiру) тәртiбi мен мерзiмдерi
      335-бап. Апелляциялық шағымның немесе наразылықтың мазмұны
      336-бап. Апелляциялық шағымды немесе наразылықты қозғалыссыз қалдыру
      337-бап. Апелляциялық шағымды немесе наразылықты қайтару
      338-бап. Бiрiншi сатыдағы соттың апелляциялық шағымды, наразылықты алғаннан кейiнгi әрекетi
      339-бап. Апелляциялық шағымға қосылу
      340-бап. Апелляциялық шағымға немесе наразылыққа пiкiр
      341-бап. Апелляциялық шағымнан бас тарту және наразылықты керi қайтарып алу
      342-бап. Талап қоюшының талап қоюдан бас тартуы және тараптардың бiтiмгершiлiк келiсiмi
      343-бап. Шешiмнiң, қаулының орындалуын тоқтата тұру
      344-бап. Бiрiншi сатыдағы сот ұйғарымына (қаулысына) шағым беру, наразылық келтiру
      345-бап. Iстi апелляциялық тәртiппен қараудың шектерi
      346-бап. Апелляциялық сатыдағы соттың жеке ұйғарымы
      41-тарау. Апелляциялық шағымдар, наразылықтар бойынша iстердi қарау
      347-бап. Апелляциялық қараудың нысанасы
      348-бап. Iстi талқылауға дайындау
      349-бап. Iстi қарау мерзiмдерi
      350-бап. Апелляциялық сатыдағы сотта iс жүргiзу
      351-бап. Iстi талқылаудың басталуы
      352-бап. Iске қатысушы адамдардың сот отырысына келмеуiнiң салдары
      353-бап. Соттың iске қатысушы тұлғалар арыздарын шешуi
      354-бап. Iске қатысушы адамдардың түсiнiктемелерi
      355-бап. Дәлелдемелердi зерттеу
      356-бап. Сот жарыссөзi
      356-1-бап. Сот отырысының хаттамалары
      357-бап. Сот актiсiн шығару және оны жариялау
      358-бап. Апелляциялық сатыдағы соттың өкiлеттiгi
      359-бап. Апелляциялық сатыдағы сот актiлерi
      360-бап. Апелляциялық қаулының мазмұны
      361-бап. 2001 жылғы 11 шілдедегі № 238-ІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      362-бап. Iс апелляциялық тәртiппен қаралғаннан кейiн түскен апелляциялық шағымды немесе наразылықты қарау тәртiбi
      363-бап. 2009 жылғы 10 желтоқсандағы № 227-ІV ҚР Заңымен алып тасталды
      364-бап. Апелляциялық тәртiппен сот шешiмiнiң күшiн жоюдың не оны өзгертудiң негiздемелерi
      365-бап. Материалдық құқық нормаларының бұзылуы немесе дұрыс қолданылмауы
      366-бап. Iс жүргiзу құқығы нормаларының бұзылуы және дұрыс қолданылмауы
      367-бап. Iс бойынша iс жүргiзудi қысқарту немесе арызды қарамай қалдыру арқылы шешiмнiң күшiн жою
      368-бап. Апелляциялық сатыдағы сот қаулыларының заңды күшiне енуi
      369-бап. Iстi бiрiншi сатыдағы сотқа қайтару
      42-тарау. 2001 жылғы 11 шілдедегі № 238-ІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      42-1-тарау. Апелляциялық сатыдағы соттың қаулылары мен ұйғарымдарына кассациялық тәртiппен шағымдану және наразылық беру
      383-1-бап. Апелляциялық сатыдағы соттың қаулылары мен ұйғарымдарына кассациялық шағымдану және наразылық беру құқығы
      383-2-бап. Кассациялық шағымдар мен наразылықтарды қарайтын соттар
      383-3-бап. Кассациялық шағым немесе наразылық беру тәртiбi
      383-4-бап. Кассациялық шағым немесе наразылық беру мерзiмi
      383-5-бап. Кассациялық шағымның немесе наразылықтың мазмұны
      383-6-бап. Кассациялық шағымды немесе наразылықты қозғалыссыз қалдыру
      383-7-бап. Судьяның кассациялық шағымды немесе наразылықты алғаннан кейiнгi iс-әрекетi
      383-8-бап. Кассациялық шағымға қосылу
      383-9-бап. Кассациялық шағымға немесе наразылыққа пiкiр
      383-10-бап. Кассациялық шағымнан бас тарту және кассациялық наразылықты керi қайтарып алу
      383-11-бап. Талап қоюдан бас тарту және тараптардың бiтiмгершiлiк келiсiмi
      42-2-тарау. Кассациялық сатыдағы сотта iс жүргiзу
      383-12-бап. Кассациялық қараудың нысанасы
      383-13-бап. Iстi қараудың шектерi
      383-14-бап. Кассациялық сатыда iстi қарау мерзiмдерi
      383-15-бап. Кассациялық шағымды немесе наразылықты қарау тәртiбi
      383-16-бап. Iске қатысушы тұлғалар мен өкiлдердiң сот отырысына келмеуiнiң салдарлары
      383-17-бап. Iстi баяндау
      383-18-бап. Iске қатысушы тұлғалардың түсiнiктемелерi
      383-19-бап. Соттың iске қатысушы тұлғалардың арыздарын шешуi
      383-20-бап. Кассациялық сатыдағы соттың өкiлеттiгi
      383-21-бап. Сот қаулысы мен ұйғарымының күшiн кассациялық тәртiппен жоюдың негiздерi
      383-22-бап. Кассациялық сатының сот актiлерi
      383-23-бап. Кассациялық сатыдағы сот қаулысының заңды күшi
      383-24-бап. Iс кассациялық тәртiппен қаралғаннан кейiн келiп түскен кассациялық шағымды қарау тәртiбi
      43-тарау. Қадағалау тәртiбiмен iс жүргiзу
      384-бап. Сот қадағалауы тәртiбiмен қайта қаралуға жататын сот актiлерi
      385-бап. Заңды күшiне енген сот актiлерiне өтiнiш беруге, наразылық келтiруге құқығы бар тұлғалар
      386-бап. Iстi қадағалау тәртiбiмен қарайтын соттар
      387-бап. Iстердi талап етудiң және заңды күшiне енген сот актiлерiн қайта қараудың себептерi мен негiздерi
      388-бап. Заңды күшiне енген сот актiлерiне шағым жасау, наразылық келтiру мерзiмдерi
      389-бап. Наразылық келтiру
      390-бап. Наразылықтың мазмұны
      391-бап. Қазақстан Республикасының Жоғарғы Сотына берiлетiн қадағалау наразылығын келтiру туралы және сот актiсiне дау айту (шағымдану) туралы өтiнiштердiң мазмұны
      392-бап. Өтiнiштi немесе прокурор наразылығын қайтару
      393-бап. Өтiнiштi алдын ала қарау
      394-бап. Өтiнiштi алдын ала қараудың нәтижелерi бойынша қабылданатын шешiмдер
      395-бап. Қадағалау сатысы сотының отырысын тағайындау
      395-1-бап. Сот актiсiн қайта қарау туралы өтiнiшке немесе наразылыққа пiкiр
      396-бап. Сот актiсiнiң орындалуын тоқтата тұру
      397-бап. Iстi қарау шектерi
      398-бап. Iстi қадағалау сатысында қараудың тәртiбi, қадағалау сатысындағы соттың шешiмдерi
      399-бап. Қадағалау сатысындағы сот қаулысының мазмұны
      400-бап. Қадағалау сатысындағы сот қаулысының заңды күшiне енуi
      401-бап. 2009 жылғы 10 желтоқсандағы № 227-ІV ҚР Заңымен алып тасталды
      402-бап. 2005 жылғы 30 желтоқсандағы № 111-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      403-бап. Сот шешiмiнiң, ұйғарымының, қаулысының күшi жойылғаннан кейiн iстi қарау
      403-1-бап. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жалпы отырысын тағайындау
      403-2-бап. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты жалпы отырысының ұсынуды немесе наразылықты қарауының тәртiбi
      44-тарау. Заңды күшiне енген шешiмдердi, ұйғарымдар мен қаулыларды жаңадан анықталған мән-жайлар бойынша қайта қарау жөнiнде iс жүргiзу
      404-бап. Қайта қарау негiздерi
      405-бап. Сот шешiмдерiн, ұйғарымдары мен қаулыларын жаңадан анықталған мән-жайлар бойынша қайта қарайтын соттар
      406-бап. Арыз беру
      406-1-бап. Арыздың нысаны мен мазмұны
      406-2-бап. Арызды соттың iс жүргiзуiне қабылдау
      406-3-бап. Сот актiсiн жаңадан анықталған мән-жайлар бойынша қайта қарау туралы арызды қайтару
      407-бап. Арыз беруге арналған мерзiмнiң есептелуi
      408-бап. Арызды қарау
      409-бап. Соттың iстi қайта қарау туралы ұйғарымы
      4-бөлiм. Жойылған сот iсiн немесе атқару iсiн жүргiзудi қалпына келтiру
      410-бап. Арыз беру
      411-бап. Арызды қарау
      412-бап. Арыз бойынша сот шешiмi
      5-бөлiм. Халықаралық процесс
      45-тарау. Шетелдiк тұлғалар қатысатын iстер бойынша iс жүргiзу
      413-бап. Шетелдiк тұлғалардың iс жүргiзу құқықтары мен мiндеттерi
      414-бап. Шетелдiк азаматтар мен азаматтығы жоқ адамдардың азаматтық iс жүргiзуге әрекет қабiлеттiлiгi
      415-бап. Шетелдiк халықаралық ұйымның iс жүргiзу құқығына қабiлеттiлiгi
      416-бап. Шетелдiк тұлғалар қатысатын iстер бойынша Қазақстан Республикасы соттарының құзыретi
      417-бап. Айрықша құзырет
      418-бап. Соттылық
      419-бап. Шарттық соттылық
      420-бап. Құзыреттiң өзгермейтiндiгi
      421-бап. Шетелдiк сотта iс жүргiзудiң маңызы
      422-бап. 2010 жылғы 5 ақпандағы № 249-ІV ҚР Заңымен алып тасталды
      423-бап. Сот тапсырмалары
      424-бап. Шет мемлекеттердiң органдары берген құжаттарды тану
      425-бап. Шетелдiк соттар мен төрелiк соттардың шешiмдерiн тану және орындау
      425-1-бап. Төрелiктiң шешiмiн мәжбүрлеп орындату
      425-2-бап. Атқару парағын беру
      425-3-бап. Атқару парағын беруден бас тарту
      426-бап. Шетелдiк соттардың орындауды талап етпейтiн шешiмдерiн тану
      45-1-тарау. Төрелiктiң шешiмдерiне шағым жасау туралы iстер бойынша iс жүргiзу
      426-1-бап. Өтiнiш беру
      426-2-бап. Өтiнiштi қарау
      46-тарау. Шет мемлекеттiң және оның меншiгiнiң юрисдикциялық иммунитетi
      427-бап. Шет мемлекеттiң иммунитетi
      428-бап. Соттық иммунитет
      429-бап. Шет мемлекеттiң Қазақстан Республикасы сотының юрисдикциясына келiсуi
      430-бап. Шет мемлекеттiң сотта iс қарауға қатысуы
      431-бап. Қарсы талап қоюға қатысты иммунитеттен бас тарту
      432-бап. Төрелiк iс қарауға қатысты иммунитеттен бас тарту
      433-бап. Иммунитеттен бас тартуға келiсiмдi керi қайтарып алу
      434-бап. Қазақстан Республикасының юрисдикциялық иммунитетiнiң бұзылуына байланысты даулар бойынша иммунитеттi қолданбау
      435-бап. Кәсiпкерлiк қызметке байланысты даулар бойынша иммунитеттi қолданбау
      436-бап. Заңды тұлғаларға қатысуға байланысты даулар бойынша иммунитеттi қолданбау
      437-бап. Мүлiкке құқықтарға қатысты даулар бойынша иммунитеттi қолданбау
      438-бап. Залалды (зиянды) өтеу туралы даулар бойынша иммунитеттi қолданбау
      439-бап. Зияткерлiк меншiк құқықтары объектiлерiне қатысты даулар бойынша иммунитеттi қолданбау
      440-бап. Еңбек даулары бойынша иммунитеттi қолданбау
      441-бап. Теңiз кемелерiн және iшкi суда жүзетiн кемелердi пайдалануға байланысты даулар бойынша иммунитет
      442-бап. Талап қоюды қамтамасыз етуден және сот актiсiн мәжбүрлеп орындатудан иммунитеттер
      443-бап. Егемендi билiктi жүзеге асыру мақсатында пайдаланылатын мүлiк
      444-бап. Шет мемлекет қатысатын iстер бойынша сот iсiн жүргiзу
      445-бап. Шет мемлекеттiң соттық иммунитетi туралы мәселенi шешу тәртiбi
      446-бап. Қазақстан Республикасы сотының шет мемлекет қатысатын даулар бойынша талап қоюды қамтамасыз ету және сот актiсiн мәжбүрлеп орындату туралы мәселелердi шешуi
      447-бап. Өзара түсiнiстiк принципiн қолдану
      448-бап. Осы Кодекстi қолдану мәселелерi бойынша Қазақстан Республикасының сотына жәрдемдесу
      449-бап. Шет мемлекетке iс жүргiзу құжаттарын жiберу және тапсыру
      450-бап. Сырттай шешiм шығару
      Қосымша. 2010 жылғы 2 сәуірдегі № 262-ІV ҚР Заңымен алып тасталды»;

      2) 235-бап мынадай мазмұндағы 1-2-бөлікпен толықтырылсын:
      «1-2. Шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының шегінен шығарып жіберу туралы сот шешімі оны қабылдаған күнінен бастап заңды күшіне енеді.»;

      3) 289-баптың бірінші бөлігі мынадай мазмұндағы 11-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «11-1) шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының шегінен шығарып жіберу туралы;»;

      4) мынадай мазмұндағы 36-4-тараумен толықтырылсын:
      «36-4-тарау. Шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының шегінен шығарып жіберу туралы өтініш бойынша іс жүргізу

      317-12-бап. Өтініш беру

      Шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының шегінен шығарып жіберу туралы өтінішті халықтың көші-қоны мәселелері жөніндегі уәкілетті орган шетелдіктің немесе азаматтығы жоқ адамның келу орны және (немесе) тіркелген жері бойынша сотқа береді.

      317-13-бап. Өтініштің мазмұны

      1. Шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының шегінен шығарып жіберу туралы өтініште Қазақстан Республикасы заңнамасының бұзылғанын куәландыратын мән-жайлар жазылуға тиіс.
      2. Шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының шегінен шығарып жіберу туралы өтінішке шетелдіктің немесе азаматтығы жоқ адамның Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзғанын растайтын құжаттар қоса беріледі.

      317-14-бап. Өтінішті қарау

      1. Шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының шегінен шығарып жіберу туралы өтінішті сот іс қозғалған кезден бастап он күн ішінде қарайды.
      2. Шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының шегінен шығарып жіберу туралы өтініш шетелдіктің немесе азаматтығы жоқ адамның, сондай-ақ прокурордың міндетті түрде қатысуымен қаралады.
      3. Сот шығындарын, сондай-ақ шығарып жіберу бойынша шығындарды шығарып жіберілетін шетелдіктер немесе азаматтығы жоқ адамдар не Қазақстан Республикасына шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды шақырған ұйымдар немесе жеке тұлғалар көтереді. Аталған адамдардың шығарып жіберу бойынша шығыстарды өтеуге қаражаты болмаған не жеткіліксіз болған жағдайларда, тиісті іс-шараларды қаржыландыру бюджет қаражаты есебінен жүргізіледі.

      317-15-бап. Өтініш бойынша сот шешімі

      1. Шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының шегінен шығарып жіберу туралы сот шешімі оны қабылдаған күннен бастап заңды күшіне енеді және шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының шегінен шығарып жіберу үшін негіз болып табылады.
      2. Шешімде шетелдік немесе азаматтығы жоқ адам Қазақстан Республикасының аумағынан кетуге тиіс мерзім көрсетіледі.
      3. Сот шешімі орындау үшін халықтың көші-қоны мәселелері жөніндегі уәкілетті органға жіберіледі.».

      2. 2001 жылғы 30 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., № 5-6, 24-құжат; № 17-18, 241-құжат; № 21-22, 281-құжат; 2002 ж., № 4, 33-құжат; № 17, 155-құжат; 2003 ж., № 1-2, 3-құжат; № 4, 25-құжат; № 5, 30-құжат; № 11, 56, 64, 68-құжаттар; № 14, 109-құжат; № 15, 122, 139-құжаттар; № 18,  142-құжат; № 21-22, 160-құжат; № 23, 171-құжат; 2004 ж., № 6, 42-құжат; № 10, 55-құжат; № 15, 86-құжат; № 17, 97-құжат; № 23, 139, 140-құжаттар; № 24, 153-құжат; 2005 ж., № 5, 5-құжат; № 7-8, 19-құжат; № 9, 26-құжат; № 13, 53-құжат; № 14, 58-құжат; № 17-18, 72-құжат; № 21-22, 86, 87-құжаттар; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 19, 20-құжаттар; № 3, 22-құжат; № 5-6, 31-құжат; № 8, 45-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 55-құжат; № 12, 72, 77-құжаттар; № 13, 85, 86-құжаттар; № 15, 92, 95-құжаттар; № 16, 98, 102-құжаттар; № 23, 141-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 16, 18-құжаттар; № 3, 20, 23-құжаттар; № 4, 28, 33-құжаттар; № 5-6, 40-құжат; № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 12, 88-құжат; № 13, 99-құжат; № 15, 106-құжат; № 16, 131-құжат; № 17, 136, 139, 140-құжаттар; № 18, 143, 144-құжаттар; № 19, 146, 147-құжаттар; № 20, 152-құжат; № 24, 180-құжат; 2008 ж., № 6-7, 27-құжат; № 12, 48, 51-құжаттар; № 13-14, 54, 57, 58-құжаттар; № 15-16, 62-құжат; № 20, 88-құжат; № 21, 97-құжат; № 23, 114-құжат; № 24, 126, 128, 129-құжаттар; 2009 ж., № 2-3, 7, 21-құжаттар; № 9-10, 47, 48-құжаттар; № 13-14, 62, 63-құжаттар; № 15-16, 70, 72, 73, 74, 75, 76-құжаттар; № 17, 79, 80, 82-құжаттар; № 18, 84, 86-құжаттар; № 19, 88-құжат; № 23, 97, 115, 117-құжаттар; № 24, 121, 122, 125, 129, 130, 133, 134-құжаттар; 2010 ж., № 1-2, 1, 4, 5-құжаттар; № 5, 23-құжат; № 7, 28, 32-құжаттар; № 8, 41-құжат; № 9, 44-құжат; № 11, 58-құжат; № 13, 67-құжат; № 15, 71-құжат; № 17-18, 112, 114-құжаттар; № 20-21, 119-құжат; № 22, 128, 130-құжаттар; № 24, 146, 149-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2, 3, 7, 9-құжаттар; № 2, 19, 25, 26, 28-құжаттар; № 3, 32-құжат; № 6, 50-құжат; № 8, 64-құжат):

      1) мынадай мазмұндағы мазмұнымен толықтырылсын:
      «Мазмұны
      1-бөлiм. Жалпы ережелер
      1-тарау. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңдар
      1-бап. Қазақтан Республикасының әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңдары
      2-бап. Әкiмшiлiк жауаптылықтың негiзi
      3-бап. Бұзылғаны үшiн әкiмшiлiк жауаптылық көзделетiн ережелердi жергiлiктi өкiлдi органдардың белгiлеуi жөнiндегi өкiлеттiгi
      4-бап. Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн жауаптылық туралы заңдарының кеңiстiк жағынан қолданылуы
      5-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн жауаптылық туралы заңдардың уақыт жағынан қолданылуы
      6-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңның керi күшi
      2-тарау. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңдардың мiндеттерi мен принциптерi
      7-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңдардың мiндеттерi
      8-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңдар принциптерiнiң маңызы
      9-бап. Заңдылық
      10-бап. Сот құзыретiнiң ерекшелiгi
      11-бап. Адамдардың заң алдында теңдiгi
      12-бап. Кiнәсiздiк презумпциясы
      13-бап. Кiнә принципi
      14-бап. Қайтадан әкiмшiлiк жауаптылыққа тартуға жол берiлмеушiлiк
      15-бап. Iзгiлiк принципi
      16-бап. Жеке басқа қол сұқпаушылық
      17-бап. Жеке бастың ар-ожданы мен қадiр-қасиетiн құрметтеу
      18-бап. Жеке өмiрге қол сұқпаушылық
      19-бап. Меншiкке қол сұқпаушылық
      20-бап. Судьялардың тәуелсiздiгi
      21-бап. Iс жүргiзу тiлi
      22-бап. Куә айғақтарын беру мiндетiнен босату
      23-бап. Бiлiктi заң көмегiн алуға құқықтарды қамтамасыз ету
      24-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзудiң жариялылығы
      25-бап. Iс жүргiзу барысында қауiпсiздiктi қамтамасыз ету
      26-бап. Iс жүргiзу iс-әрекеттерi мен шешiмдерiне шағымдану бостандығы
      27-бап. Адамның құқықтарын, бостандықтарын және заңды мүдделерiн сот арқылы қорғау
      2-бөлiм. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық және әкiмшiлiк жауаптылық
      Жалпы Бөлiм
      3-тарау. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық
      28-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық
      29-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылықты қасақана жасау
      30-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылықты абайсызда жасау
      4-тарау. Әкiмшiлiк жауаптылық
      31-бап. Әкiмшiлiк жауаптылықта болуға тиiс тұлғалар
      32-бап. Жеке адамның әкiмшiлiк жауаптылығы туындайтын жасы
      33-бап. Ақыл-естiң кемдiгi
      34-бап. Лауазымды адамдардың және басқару функциясын орындайтын өзге де тұлғалардың, дара кәсiпкерлердiң, жеке нотариустардың, жеке сот орындаушылары мен адвокаттардың әкiмшiлiк жауаптылығы
      34-1-бап. Құқық бұзушылықты арнайы техникалық құралдар тiркеген кездегi әкiмшiлiк жауаптылықтың ерекшелiктерi
      35-бап. Тәртiптiк жарғылардың не арнайы ережелердiң күшi қолданылатын әскери қызметшiнiң, прокурордың және өзге де адамдардың әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасағаны үшiн әкiмшiлiк жауаптылығы
      36-бап. Заңды тұлғалардың әкiмшiлiк жауаптылығы
      37-бап. Шетелдiктердiң, шетелдiк заңды тұлғалардың және азаматтығы жоқ адамдардың әкiмшiлiк жауаптылығы
      5-тарау. Әкiмшiлiк жауаптылықты болдырмайтын мән-жайлар
      38-бап. Қажеттi қорғану
      39-бап. Қол сұғушылық жасаған адамды ұстау
      40-бап. Аса қажеттiлiк
      41-бап. Негiздi тәуекел
      42-бап. Күштеп немесе санаға әсер етiп мәжбүрлеу
      43-бап. Бұйрықты немесе өкiмдi орындау
      6-тарау. Әкiмшiлiк жаза және әкiмшiлiк-құқықтық ықпал ету шаралары
      44-бап. Әкiмшiлiк жаза ұғымы және мақсаттары
      45-бап. Әкiмшiлiк жазалардың түрлерi
      46-бап. Негiзгi және қосымша әкiмшiлiк жазалау шаралары
      47-бап. Ескерту
      48-бап. Әкiмшiлiк айыппұл
      49-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасау құралы не нысанасы болған затты өтемiн төлеп алып қою
      50-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасау құралы не нысанасы болған затты, сондай-ақ әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасау салдарынан алынған мүлiктi тәркiлеу
      51-бап. Арнаулы құқықтан айыру
      52-бап. Лицензиядан, арнаулы рұқсаттан, бiлiктiлiк аттестатынан (куәлiктен) айыру не белгiлi бiр қызмет түрiне не белгiлi бiр iс-әрекеттер жасауға оның қолданылуын (оны) тоқтата тұру, оның iшiнде тiзiлiмнен алып тастау
      53-бап. Жеке кәсiпкердiң немесе заңды тұлғаның қызметiн немесе қызметiнiң жекелеген түрлерiн тоқтата тұру не оған тыйым салу
      54-бап. Заңсыз салып жатқан немесе салынған құрылысты мәжбүрлеп бұзып тастау
      55-бап. Әкiмшiлiк қамауға алу
      56-бап. Шетелдiктердi немесе азаматтығы жоқ адамдарды Қазақстан Республикасының шегiнен әкiмшiлiк жолмен кетiру
      57-бап. Әкiмшiлiк-құқықтық ықпал ету шаралары
      58-бап. Жол жүрiсi ережелерiн бiлуiн тексеру
      59-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған маскүнемдiкпен, нашақорлықпен немесе уытқұмарлықпен ауыратындарға медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану
      59-1-бап. Құқық бұзушының мiнез-құлқына ерекше талаптар белгiлеу
      7-тарау. Әкiмшiлiк жаза қолдану
      60-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн жаза қолданудың жалпы ережелерi
      61-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн жауаптылықты жеңiлдететiн мән-жайлар
      62-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн жауаптылықты ауырлататын мән-жайлар
      63-бап. Бiрнеше әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасалған кезде әкiмшiлiк жазалар қолдану
      64-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылықтан келтiрiлген зиянды өтеу
      65-бап. Әкiмшiлiк жаза мерзiмдерiн есептеу
      66-бап. Адам әкiмшiлiк жазаға ұшырады деп есептелетiн мерзiм
      8-тарау. Әкiмшiлiк жауаптылықтан және әкiмшiлiк жазадан босату
      67-бап. Iс-әрекетiмен өкiнгендiгiн бiлдiруiне байланысты әкiмшiлiк жауаптылықтан босату
      68-бап. Құқық бұзушылық елеусiз болған жағдайда әкiмшiлiк жауаптылықтан босату
      69-бап. Ескiру мерзiмiнiң өтуiне байланысты әкiмшiлiк жауаптылықтан босату
      70-бап. Әкiмшiлiк жауаптылықтан және әкiмшiлiк жазадан рақымшылық жасау актiсi негiзiнде босату
      71-бап. Жағдайдың өзгеруiне, науқастануға байланысты әкiмшiлiк жауаптылықтан босату
      71-1-бап. Тараптардың бiтiмгершiлiкке келуiне байланысты әкiмшiлiк жауаптылықтан босату
      9-тарау. Кәмелетке толмағандардың әкiмшiлiк жауаптылығы
      72-бап. Кәмелетке толмағандардың әкiмшiлiк жауаптылығы
      73-бап. Кәмелетке толмағандарға әкiмшiлiк жазалар қолданудың ерекшелiктерi
      74-бап. Кәмелетке толмаған адамға әкiмшiлiк жаза қолдану
      75-бап. Кәмелетке толмағандарды әкiмшiлiк жауаптылықтан және әкiмшiлiк жазадан босату
      76-бап. Тәрбиелiк ықпал ету шаралары
      77-бап. Тәрбиелiк ықпал ету шараларының мазмұны
      78-бап. Ескiру мерзiмдерi
      79-бап. Кәмелетке толмаған адам әкiмшiлiк жазаға ұшырады деп есептелетiн мерзiм
      Ерекше бөлiм
      9-1-тарау. Жеке адамға қол сұғатын және отбасы-тұрмыстық қатынастар саласындағы әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар
      79-1-бап. Ұрып-соғу
      79-2-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      79-3-бап. Денсаулыққа зиян келтiру
      79-4-бап. Соз ауруын жұқтыру
      79-5-бап. Отбасы-тұрмыстық қатынастар саласындағы құқыққа қарсы iс-әрекеттер
      79-6-бап. Еңбекке жарамсыз жұбайын (зайыбын) асыраудан әдейi жалтару
      10-тарау. Жеке адамның құқықтарына қол сұғатын әкiмшiлiк құқық бұзушылық
      80-бап. Қазақстан Республикасының азаматтығын алуға кедергi келтiру
      81-бап. Тiл туралы заңдарды бұзғаны үшiн жауаптылық
      82-бап. Жеке тұлғалардың тiл таңдау құқықтарын шектеу
      83-бап. Еркiн жүрiп-тұру және тұрғылықты жер таңдау құқығын шектеу
      83-1-бап. Қоғамдық бiрлестiктердiң қызметiне кедергi жасау
      84-бап. Жеке тұлғаға ақпарат беруден бас тарту, сол сияқты ақпараттық ресурстарға қол жеткiзу құқығын заңсыз шектеу
      85-бап. Медициналық көмек көрсету тәртiбiн, стандарттарын сақтамау және оны сапасыз көрсету
      85-1-бап. Медицина қызметкерiнiң еңбекке уақытша жарамсыздық туралы парақты немесе анықтаманы беру тәртiбiн бұзуы
      85-2-бап. Медицина қызметкерiнiң рецепттер жазу және дәрiлiк заттарды өткiзу ережелерiн бұзуы
      85-3-бап. Дәрiгерлiк құпияны жария ету
      86-бап. Қылмыс жасады деген кiнәлiлiк туралы мәлiметтердi тарату
      86-1-бап. Тұрмыстық зорлық-зомбылықтан зардап шеккен адамның жеке өмiрi туралы мәлiметтердi жария ету
      87-бап. Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасын бұзу
      87-1-бап. Мүгедектердi әлеуметтiк қорғау туралы заңнаманы бұзу
      87-2-бап. Қазақстан Республикасының арнаулы әлеуметтiк қызметтер туралы заңнамасын бұзу
      87-3-бап. Қызметкерлер өкiлдерiнiң заңды қызметiне кедергi келтiру
      87-4-бап. Еңбектi қорғау қағидаларын бұзу
      88-бап. Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңдарын бұзу
      88-1-бап. Мiндеттi әлеуметтiк сақтандыру туралы Қазақстан Республикасының заңдарын бұзу
      89-бап. Еңбек қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету мен еңбектi қорғау ережелерiн бұзу
      90-бап. Ұжымдық шарт, келiсiм жөнiндегi келiссөздерге қатысудан жалтару
      91-бап. Ұжымдық шарт, келiсiм жасасудан негiзсiз бас тарту
      92-бап. Ұжымдық шартты, келiсiмдi орындамау немесе бұзу
      93-бап. Ұжымдық келiссөздер жүргiзуге және ұжымдық шарттардың, келiсiмдердiң орындалуын бақылауды жүзеге асыруға қажеттi ақпарат бермеу
      94-бап. Халықты жұмыспен қамту туралы заңдарды бұзу
      95-бап. Мемлекеттiк қызметке қол жеткiзуге тең құқықты iске асыруға кедергi келтiру
      96-бап. Жеке немесе заңды тұлғаның берген шағымын оған зиянды болатындай етiп бағыттау
      97-бап. Ереуiлге қатысуға немесе оған қатысудан бас тартуға мәжбүрлеу
      11-тарау. Азаматтардың сайлау құқықтарына қол сұғатын әкiмшiлiк құқық бұзушылық
      98-бап. Лауазымды адамдардың сайлау комиссиясына (референдум комиссиясына) қажеттi мәлiметтер мен материалдарды табыс етпеуi немесе комиссияның шешiмiн орындамауы
      99-бап. Үгiтке тыйым салынған кезеңде оны жүргiзу
      99-1-бап. Сайлау алдындағы үгiт жүргiзу құқығына кедергi келтiру
      100-бап. Кандидаттар, саяси партиялар туралы көрiнеу жалған мәлiметтер тарату
      101-бап. Сайлау комиссиясы (референдум комиссиясы) мүшесiнiң, сенiм бiлдiрiлген адамның және байқаушының құқықтарын бұзу
      102-бап. Азаматтардың сайлаушылар тiзiмiмен танысу құқығын бұзу
      102-1-бап. Сайлаушылар туралы дәйектемесiз деректер, сондай-ақ сайлаушылардың дәйектемесiз тiзiмдерiн беру
      102-2-бап. Тең сайлау құқығы туралы талапты бұзу
      102-3-бап. Шетелдiктердiң, азаматтығы жоқ адамдардың, шетелдiк заңды тұлғалардың және халықаралық ұйымдардың кандидаттарды, партиялық тiзiмдерiн ұсынған саяси партияларды ұсынуға және сайлауға, сайлауда белгiлi бiр нәтижеге қол жеткiзуге кедергi болатын және (немесе) ықпал ететiн қызметтi жүзеге асыруы
      103-бап. Азаматтарға басқа адамдар үшiн дауыс беруге мүмкiндiк жасау мақсатында сайлау бюллетеньдерiн (дауыс беруге арналған бюллетеньдердi) беру
      104-бап. Жұмыс берушiнiң сайлауға (республикалық референдумға) қатысу үшiн демалыс беруден бас тартуы
      105-бап. Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы сайлау алдында үгiт жүргiзу шарттарын бұзу
      106-бап. Бүркеншiк үгiт материалдарын әзiрлеу немесе тарату
      107-бап. Үгiт материалдарын қасақана жою, бүлдiру
      108-бап. Сайлауды (республикалық референдумды) әзiрлеу мен өткiзуге қаражат жұмсау туралы есептердi бермеу немесе жарияламау
      108-1-бап. Сайлау қорларынан бөлек, сайлау науқанын қаржыландыру немесе оған өзге де материалдық көмек көрсету
      109-бап. Сайланбалы мемлекеттiк қызметке кандидаттың не саяси партияның шет мемлекеттерден, ұйымдардан, азаматтардан және азаматтығы жоқ адамдардан қайырмалдықтар алуы
      109-1-бап. Жеке және заңды тұлғалардың кандидаттарға, саяси партияларға олардың жазбаша келiсiмiнсiз қызмет көрсетуi
      110-бап. Дауыс беру қорытындылары туралы немесе сайлау нәтижелерi туралы мәлiметтердi табыс етпеу не жарияламау
      110-1-бап. Сайлауға байланысты қоғамдық пiкiрге сұрау салу iсiн жүргiзу шарттарын бұзу
      12-тарау. Кәмелетке толмағандардың құқығына қол сұғатын әкiмшiлiк құқық бұзушылық
      111-бап. Ата-аналардың немесе басқа да заңды өкiлдерiнiң балаларды тәрбиелеу жөнiндегi мiндеттердi орындамауы
      111-1-бап. Кәмелетке толмаған адамды әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасауға тарту
      112-бап. Кәмелетке толмаған адамды мас болу күйiне дейiн жеткiзу
      112-1-бап. Кәмелетке толмағандардың түнгi уақытта ойын-сауық мекемелерiнде болуына жол беру
      113-бап. 2009 жылғы 16 шілдедегі № 186-ІV ҚР Заңымен алып тасталды
      114-бап. Он сегiз жасқа толмаған адамдарға темекiнi және темекi бұйымдарын сату және олардың сатуы
      115-бап. Кәмелетке толмағандарды эротикалық мазмұндағы өнiмдi әзiрлеуге тарту
      115-1-бап. Кәмелетке толмағандарға эротикалық мазмұндағы заттар мен материалдарды сату
      116-бап. Асырап алуға, қорғаншылыққа (қамқоршылыққа), жеке тұлғалардың отбасына тәрбиелеуге берудi қажет ететiн кәмелетке толмағандар туралы мәлiметтердi табыс ету тәртiбi мен мерзiмдерiн бұзу
      117-бап. Бала асырап алу жөнiндегi заңсыз қызмет
      13-тарау. Меншiкке қол сұғатын әкiмшiлiк құқық бұзушылық
      118-бап. Жерге мемлекеттiк меншiк құқығын бұзу
      119-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      120-бап. Жерге орналастыру құжаттамасын бекiтудiң белгiленген тәртiбiн бұзу
      121-бап. Арнаулы белгiлердi жою
      122-бап. Жер қойнауына мемлекеттiк меншiк құқығын бұзу
      123-бап. Кен орны учаскелерiн iрiктеп өңдеу
      124-бап. Суға мемлекеттiк меншiк құқығын бұзу
      125-бап. Орманға мемлекеттiк меншiк құқығын бұзу
      126-бап. Жануарлар мен өсiмдiктер дүниесiне мемлекеттiк меншiк құқығын бұзу
      127-бап. Энергияны немесе суды заңсыз пайдалану
      128-бап. Өнертабыстарға, пайдалы модельдерге, өнеркәсiптiк үлгiлерге, селекциялық жетiстiктерге, интегралдық микросхемалар топологияларына құқықтарды бұзу
      129-бап. Авторлық және сабақтас құқықтарды бұзу
      130-бап. Тарих пен мәдениет ескерткiштерiнiң сақталуына қатер төндiретiн жобалау, iздестiру, құрылыс, мелиорация жұмыстарын және басқа да жұмыс түрлерiн жүргiзу
      131-бап. Егiстiктер мен екпелердi басып өту
      132-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      133-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      134-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      134-1-бап. Мемлекеттiк заттай гранттарды қайтару мерзiмдерiн бұзу
      135-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      135-1-бап. Лауазымды адамның және ұйым басшысының өзiне сенiп тапсырылған объектiлердiң (мүлiктiң) қауiпсiздiгi мен сақталуын қамтамасыз ету жөнiндегi мiндеттерiн орындамауы және немесе) тиiсiнше орындамауы
      136-бап. Бөтен бiреудiң мүлкiн ұсақ-түйектеп ұрлау
      136-1-бап. Алдау немесе сенiмге қиянат жасау жолымен мүлiктiк залал келтiру
      136-2-бап. Бөтен бiреудiң мүлкiн абайсызда жою немесе бүлдiру
      14-тарау. Кәсiпкерлiк қызмет саласындағы әкiмшiлiк құқық бұзушылық
      137-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      138-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      139-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      140-бап. Шикiзатты, азық-түлiк және өнеркәсiп тауарларын Қазақстан Республикасының шегiнен тыс жерге әкету немесе жiберу ережелерiн бұзу
      141-бап. Шикiзатты, азық-түлiк және өнеркәсiп тауарларын Қазақстан Республикасының шегiнен тысқары жiберу үшiн қабылдау тәртiбiн бұзу
      141-1-бап. Мұнайды және мұнай өнiмдерiн заңсыз тасымалдау, иелену, өткiзу, сақтау, сондай-ақ мұнайды өңдеу
      142-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      143-бап. Кәсiпкерлiк қызметтiң тыйым салынған түрлерiмен айналысу
      143-1-бап. Қазақстан Республикасының заңнамасында кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыруға тыйым салу белгiленген адамның осындай қызметпен айналысуы
      144-бап. Кино- және бейнешығармаларды көпшiлiкке көрсету ережелерiн бұзу
      144-1-бап. Көрiнеу жалған жарнама
      145-бап. Бөтен тауар таңбасын, қызмет көрсету таңбасын, тауар шығарылған жердiң атауын немесе фирмалық атауды заңсыз пайдалану
      146-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      146-1-бап. Кредиторлық берешектi өтеуден әдейi жалтару
      147-бап. Монополистiк қызмет
      147-1-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттiк монополия туралы заңнамасын бұзу
      147-2-бап. Экономикалық шоғырлану кезiнде нарық субъектiлерiнiң заңсыз iс-әрекеттерi
      147-3-бап. Монополияға қарсы органның нұсқамаларын орындамау. Ақпарат беру жөнiндегi мiндеттемелердi бұзу және үй-жай мен аумаққа кiруге кедергi жасау
      147-4-бап. Мемлекеттiк органдардың бәсекеге қарсы iс-әрекетi, жосықсыз бәсеке
      147-5-бап. Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар және реттелетiн нарықтар туралы заңнамасын бұзу
      147-6-бап. Электр энергиясын өткiзу (сату) тәртiбiн бұзу
      147-7-бап. Реттелетiн нарық субъектiлерiнiң мiндеттердi бұзуы
      147-8-бап. Реттелетiн нарық субъектiсiнiң баға белгiлеу тәртiбiн сақтамауы
      147-9-бап. Энергия өндiрушi ұйымның инвестициялық бағдарламаны орындамауы
      147-10-бап. Қазақстан Республикасының биоотын өндiрiсiн және айналымын мемлекеттiк реттеу туралы заңнамасын бұзу
      148-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      149-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      150-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      151-бап. Лауазымды адамдардың кәсiпкерлiк қызметке заңсыз араласуы
      151-1-бап. Кәсiпқой спорт жарыстарының және коммерциялық ойын-сауық конкурстарының қатысушылары мен ұйымдастырушыларын сатып алу
      152-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      153-бап. Жеке кәсiпкерлiк субъектiлерiне тексеру жүргiзу тәртiбiн бұзу
      154-бап. Жалған кәсiпкерлiк
      154-1-бап. Жеке кәсiпкерлiк субъектiсiнiң кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыру ниетiнсiз мәмiле (мәмiлелер) жасасуы
      155-бап. Банкроттық кезiндегi құқыққа қайшы әрекеттер
      155-1-бап. Конкурстық, оңалтушы басқарушылардың, сырттай байқау әкiмшiсiнiң Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасын бұзуы
      155-2-бап. Көпшiлiк сауда-саттықтар, аукциондар мен конкурстар өткiзудiң белгiленген тәртiбiн қасақана бұзу
      156-бап. Әдейi банкрот болу
      157-бап. Жалған банкроттық
      157-1-бап. Қазақстан Республикасының бағалау қызметi туралы заңнамасын бұзу
      158-бап. Коммерциялық құпияны, банк құпиясын, кредиттiк бюроның кредиттiк тарих деректерi базасынан алынған кредиттiк есептердiң мәлiметтерiн немесе ақпаратты сақтау мiндеттерiн бұзу
      158-1-бап. Сақтандыру құпиясын сақтау мiндетiн бұзу
      158-2-бап. Зейнетақы жинақтарының құпиясын сақтау мiндетiн бұзу
      158-3-бап. Қазақстан Республикасының туристiк қызмет туралы заңнамасын бұзу
      158-4 бап. Сотта корпоративтiк дау бойынша iс қозғалғаны туралы ақпаратты ұсынбау немесе уақтылы ұсынбау
      158-5-бап. Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi мен мерзiмдерiн бұзу
      15-тарау. Сауда және қаржы саласындағы әкiмшiлiк құқық бұзушылық
      159-бап. Тұтынушыларды алдау
      160-бап. Қару-жарақ пен оқ-дәрi сату тәртiбiн бұзу
      161-бап. Қазақстан Республикасының сауда қызметiн реттеу саласындағы заңнамасын бұзу
      161-1-бап. Төлем карточкаларын пайдалана отырып, төлемдердi қабылдаудан бас тарту
      162-бап. Тауарлармен немесе өзге де заттармен заңсыз сауда жасау
      163-бап. Этил спиртi мен алкоголь өнiмiн өндiру және (немесе) олардың айналымы саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзу
      163-1-бап. Темекi бұйымының маркасын пайдалану
      163-2-бап. Заңнаманың темекi және темекi бұйымдары туралы ақпарат жөнiндегi талаптарын бұзу
      163-3-бап. Қазақстан Республикасы заңнамасының темекi және темекi бұйымдарын сату жөнiндегi, сондай-ақ темекi бұйымдарын имитациялайтын тауарларды өндiру, сату және тарату жөнiндегi талаптарын бұзу
      163-4-бап. Қазақстан Республикасы заңнамасының алкоголь өнiмiн өткiзу жөнiндегi талаптарын бұзу
      163-5-бап. Тауарлардың сауда желiлерiне немесе iрi сауда объектiлерiне жетуiн шектеу
      163-6-бап. Әлеуметтiк маңызы бар азық-түлiк тауарларына рұқсат етiлген шектi бөлшек сауда бағаларының мөлшерден асуы
      164-бап. Тауарларды құжаттарсыз сату
      165-бап. Белгiленбеген орындарда сауда жасау
      166-бап. Байланысты гранттар қаражатының түсiмдерiн қоспағанда, бюджетке төленетiн салықтық емес төлемдердi толық және уақтылы төлемеу
      166-1-бап. Ұлттық валюта банкноттары мен монеталарын қабылдаудан бас тарту
      167-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасын бұзу
      167-1-бап. Қазақстан Республикасының кредиттiк бюролар және кредиттiк тарихты қалыптастыру туралы заңдарының талаптарын бұзу
      168-бап. Валюталық бақылау агентiнiң функцияларын тиiсiнше орындамау
      168-1-бап. Микрокредиттiк ұйымдар туралы заңнама талаптарын бұзу
      168-2-бап. Қазақстан Республикасының банк заңдарының талаптарын бұзу
      168-3-бап. Заңсыз жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмдi қаржыландыруға қарсы iс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзу
      169-бап. Клиенттерге, кредит берушiлерге және заемшыларға банк қызметiн көрсетуге байланысты талаптарды бұзу
      169-1-бап. Қазақстан Республикасының аумағында достық, қола және қаржы вексельдерiн шығару
      170-бап. Банктiң, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, ашық жинақтаушы зейнетақы қорының немесе банк холдингiнiң iрi қатысушысы белгiлерiн заңсыз алуға байланысты бұзушылықтар
      170-1-бап. Банктердiң, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, жинақтаушы зейнетақы қорларының заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу үлестерiн немесе акцияларды заңсыз сатып алуына байланысты бұзушылықтар
      171-бап. Уәкiлеттi органға банк заңнамасына немесе зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамаға сәйкес табыс етiлуi талап етiлетiн ақпаратты табыс етпеуге, сол сияқты уақтылы табыс етпеуге немесе мәлiметтерi жоқ ақпаратты табыс етуге байланысты бұзушылық, не дұрыс емес мәлiметтердi (ақпаратты) табыс ету
      172-бап. Мемлекеттiк емес жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерiн мақсатсыз пайдалану
      172-1-бап. Банктердi, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарын және жинақтаушы зейнетақы қорларын таратуға байланысты талаптарды бұзу
      172-2-бап. Жинақтаушы зейнетақы қорларының, ашық жинақтаушы зейнетақы қорлары iрi қатысушыларының ықпал етудiң шектеу шараларын қолдану арқылы жүктелген мiндеттемелердi орындамауы
      173-бап. Қазақстан Республикасының сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңнамасында белгiленген талаптарды бұзу
      174-бап. Сақтандыру органдарының сақтандыру шарттарын жасасумен және орындаумен байланысты талаптарды бұзуы
      175-бап. Қазақстан Республикасының мiндеттi сақтандыру туралы заңдарын бұзу
      175-1-бап. Қаржылық ұйымдардың басшы қызметкерлерi лауазымына тағайындау (сайлау) тәртiбiне қойылатын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген талаптарды бұзу
      175-2-бап. Қаржылық ұйымдардың филиалдары мен өкiлдiктерiнiң ашылғаны және олардың қызметiнiң тоқтатылғаны туралы уәкiлеттi органға уақтылы хабарламау, сондай-ақ қаржылық ұйымдардың филиалдарын, өкiлдiктерiн ашу кезiнде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтамау
      176-бап. Қазақстан Республикасының заңнамасын бұза отырып кредит алу не оны пайдалану
      177-бап. Республикалық және жергiлiктi бюджеттерге түсiмдердi уақтылы, толық есепке жатқызбау
      177-1-бап. 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 97-ІV ҚР Заңымен алып тасталды
      177-2-бап. 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 97-ІV ҚР Заңымен алып тасталды
      177-3-бап. Бюджеттiк есепке алуды жүргiзу, есептiлiктi жасау мен табыс ету ережелерiн бұзу
      177-4-бап. Бюджеттiк кредиттердi, мемлекеттiк кепiлдiктер мен мемлекет кепiлгерлiктерiн беру шарттары мен рәсiмдерiн бұзу
      177-5-бап. Шығындарды өтеу ережелерiн бұзу
      178-бап. Жеке тұлғалардың және лауазымды адамдардың Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы заңнамасын бұзуы
      179-бап. Заңды тұлғаның Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы заңнамасын бұзуы
      179-1-бап. Бухгалтерлiк ақпараттың құпиясын жария ету
      179-2-бап. Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы заңнамасында белгiленген аккредиттеу ережелерiн бұзу
      179-3-бап. Жинақтаушы зейнетақы қорларының және (немесе) зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есеп және қаржылық есептiлiк туралы заңнамасын бұзуы, сондай-ақ пруденциялық нормативтердi немесе басқа да сақталуға мiндеттi нормалар мен лимиттердi орындамауы
      180-бап. Валюталық заңнамаға сәйкес талап етiлетiн валюталық операциялар бойынша есептiлiктi, ақпарат пен құжаттарды табыс ету тәртiбiн бұзу
      181-бап. 2007 жылғы 27 шілдедегі № 314-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      182-бап. Валюта операциялары туралы хабарлама куәлiктi немесе валюта операцияларын жасауға тiркеу куәлiгiн алу үшiн құжаттарды беру мерзiмiн бұзу
      183-бап. Аудитордың Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы заңнамасының бұзылу фактiсiн аудит жүргiзуге тапсырыс берушiлерден жасыруы
      184-бап. Аудитордың және аудиторлық ұйымның дұрыс емес аудиторлық есепті жасауы
      184-1-бап. Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасын бұзу
      184-2-бап. Аудитордың жеке мөрiн пайдалануға және сақтауға байланысты бұзушылықтар
      185-бап. Аудиттелетiн субъектiнiң аудиторлық ұйымға уақтылы емес, дұрыс емес немесе толық емес ақпарат беруi
      186-бап. Мiндеттi аудит өткiзуден жалтару
      187-бап. Ұлттық және шетел валютасын репатриациялауды қамтамасыз етпеу
      188-бап. Валюта заңнамасын бұза отырып, валюталық операцияларды жүргiзу
      188-1-бап. Арнайы валюта режимiн бұзу
      189-бап. 2007 жылғы 27 шілдедегі № 314-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      190-бап. Инсайдерлiк ақпаратты заңсыз пайдалану
      191-бап. Жарияланған акцияларды шығару проспектiсiне өзгерiстер мен толықтыруларды тiркеуге арналған құжаттарды табыс ету мерзiмiн бұзу
      192-бап. Бағалы қағаздар рыногындағы қызметтiң жосықсыз жарнамасы
      193-бап. Бағалы қағаздар рыногындағы уәкiлеттi органға дұрыс емес мәлiметтер табыс ету
      194-бап. Бағалы қағаздарды ұстаушылар құқықтарының бұзылуы
      194-1-бап. Акцияларды сатып алу тәртiбiн бұзу
      195-бап. Бағалы қағаздармен мәмiлелер жасау тәртiбiн бұзу
      195-1-бап. Бағалы қағаздар бағаларымен айла-шарғы жасау мақсатында мәмiлелер жасасу
      196-бап. Бағалы қағаздармен мәмiлелердi тiркеу, олар бойынша құқықтарды есепке алу және растау тәртiбiн бұзу
      196-1-бап. Эмитенттiң эмиссиялық бағалы қағаздарды шығарудың және (немесе) орналастырудың шарттары мен тәртiбiн бұзуы
      197-бап. Бағалы қағаздарды орналастыру және (немесе) өтеу қорытындылары туралы есеп-қисапты табыс ету мерзiмiн бұзу
      197-1-бап. Бағалы қағаздар рыногына кәсiби қатысушының және бағалы қағаздармен сауда ұйымдастырушының олардың қызметiне заңдарда белгiленген талаптарды бұзуы
      198-бап. Бағалы қағаздар рыногына кәсiби қатысушының есеп-қисаптарды табыс ету мерзiмiн бұзуы
      199-бап. Эмитенттiң өз қызметi туралы толық емес немесе дұрыс емес ақпаратты жариялауы
      200-бап. Бағалы қағаздар рыногындағы ақпаратты ашу жөнiндегi мiндеттi бұзу
      201-бап. Жинақтаушы зейнетақы қорларының және зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарды бұзуы
      201-1-бап. Қазақстан Республикасының инвестициялық қорлар туралы заңнамалық актiсiнiң талаптарын бұзу
      202-бап. Бағалы қағаздар туралы ақпаратқа құқықтарды бұзу
      203-бап. Төлемдер жүргiзу бойынша Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде белгiленген шектеулердi бұзу
      204-бап. Мемлекеттiк мекеменiң және оралымды басқару құқығындағы мемлекеттiк кәсiпорынның (қазыналық кәсiпорынның) лауазымды адамдарының мемлекеттiк бюджет қаражаты есебiнен ақшалай мiндеттемелердi қабылдау жөнiндегi заңсыз әрекеттерi
      204-1-бап. Қазақстан Республикасының тауар биржалары туралы заңнамасын бұзу
      16-тарау. Салық салу саласындағы әкiмшiлiк құқық бұзушылық
      205-бап. Салық органында тiркеу есебiне қою мерзiмiнiң бұзылуы
      205-1-бап. Арнаулы салық режимiн қолданған кезде қызметтi заңсыз жүзеге асыру
      205-2-бап. Тұлғалардың қызметтi тоқтата тұру туралы өтiнiшiнiң қолданылуы кезеңiнде қызметтi жүзеге асыруы
      206-бап. Салық есептiлiгiн, сондай-ақ салық төлеушiнiң мониторингiн жүргiзуге қажеттi не шартты банк салымына байланысты құжаттарды табыс етпеу
      206-1-бап. Мәмiлелердiң мониторингi бойынша трансферттiк баға белгiлеу кезiнде бақылау мақсатында берiлетiн есептiлiктi, сондай-ақ трансферттiк баға белгiлеу мәселелерi бойынша тексеру жүргiзу үшiн қажеттi құжаттарды табыс етпеу
      206-2-бап. Келеңсiз себептермен мемлекеттiк қызметтен босатылған адамдардың, сол сияқты аталған адамдардың жұбайының (зайыбының) қаржылық бақылау шараларын бұзуы
      207-бап. Салық салу объектiлерiн жасыру
      208-бап. Есепке алу құжаттамаларының болмауы және салық есебiн жүргiзудi бұзу
      208-1-бап. Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң есептелген (есептелген) сомасын төлеуден жалтару
      209-бап. Салықтың және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң сомасын кемiтiп көрсету
      210-бап. Салық агентiнiң салықтарды ұстап қалу және (немесе) аудару жөнiндегi мiндеттердi орындамауы
      211-бап. Жалған шот-фактура жазып беру
      212-бап. 2008 жылғы 10 желтоқсандағы № 101-ІV ҚР Заңымен алып тасталды
      213-бап. Биоотынды, этил спиртi мен алкоголь өнiмiн қоспағанда, мұнай өнiмдерi мен акцизделетiн тауарлардың жекелеген түрлерiн өндiру және олардың айналымын мемлекеттiк реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзу
      214-бап. Акцизделетiн тауарларды акциздiк таңбалармен және (немесе) есепке алу-бақылау таңбаларымен таңбалау тәртiбi мен қағидаларын бұзу
      215-бап. Кассалық-бақылау машиналарын қолдану тәртiбiн бұзу
      216-бап. Банктер және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын басқа да ұйымдар, қор биржалары лауазымды адамдарының салық заңдарында көзделген мiндеттердi орындамауы
      217-бап. Банктердiң және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың салық заңдарында белгiленген мiндеттердi орындамауы
      218-бап. Банк операциялары туралы көрiнеу жалған мәлiметтер табыс ету
      218-1-бап. Кеден одағында тауарлардың экспорты мен импорты, жұмыстарды орындау, қызметтердi көрсету кезiнде салық төлеушiлердiң Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгiленген мiндеттердi орындамауы, сондай-ақ тұлғалардың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген талаптарды орындамауы
      219-бап. Салық қызметi органдары мен олардың лауазымды адамдарының заңды талаптарын орындамау
      17-тарау. Өнеркәсiп, жылу, электр энергиясын пайдалану саласындағы әкiмшiлiк құқық бұзушылық
      220-бап. Жарылғыш материалдарды, радиоактивтi және өзге де экологиялық жағынан қауiптi заттарды пайдалану ережелерiн бұзу
      221-бап. Жұмыстарды қауiпсiз жүргiзу жөнiндегi ережелердi бұзу
      222-бап. Ядролық және техникалық қауiпсiздiктiң белгiленген нормалары мен ережелерiн бұзу
      223-бап. Электр және жылу пайдаланатын қондырғыларды техникалық пайдалану мен қауiпсiз қызмет көрсету ережелерiн бұзу, сондай-ақ энергия тұтынудың белгiленген режимдерiн бұзу
      224-бап. Электр желiлерiн бүлдiру
      224-1-бап. Қазақстан Республикасының жаңартылатын энергия көздерiн пайдалануды қолдау саласындағы заңнамасын бұзу
      225-бап. Жылу желiлерiн бүлдiру
      225-1-бап. Электр желiлерi мен жылу желiлерiнiң күзет аймақтарында жұмыстар жүргiзу
      226-бап. Газ пайдаланудың ережелерi мен нормаларын бұзу
      227-бап. Газ пайдалану қондырғыларын газдың жұмсалуын есепке алмай пайдалану
      228-бап. Резервтiк отын шаруашылығының дайындығын қамтамасыз етуге шаралар қолданбау
      229-бап. Мұнай-газ құбырлары мен олардың жабдықтарын зақымдау
      230-бап. Құрылыс және жөндеу жұмыстарын жүргiзу кезiнде аумақтарды бүлдiру
      18-тарау. Сәулет-құрылыс қызметi саласындағы әкiмшiлiк құқық бұзушылық
      231-бап. Сәулет-құрылыс қызметi саласында заңнама мен мемлекеттiк нормативтердiң талаптарын бұза отырып, жобалау алдындағы, iздестiру, жобалау, құрылыс-монтаж жұмыстарын орындау, құрылыс материалдарын, бөлшектерi мен құрастырмаларын шығару мен қолдану
      232-бап. Құрылыс-монтаж және жөндеу-қалпына келтiру жұмыстарын жүргiзу кезiнде бекiтiлген құрылыс нормаларының және жобалау құжаттарының талаптарын бұзу
      233-бап. Белгiленген тәртiппен бекiтiлген жобалау құжаттамасынсыз объектiлердi тұрғызу және қайта жаңғырту кезiнде құрылыс, құрылыс-монтаж, жөндеу-қалпына келтiру жұмыстарын жүргiзу
      234-бап. Объектiлердi тұрғызу және қайта жаңғырту, құрылыс материалдарын, бұйымдар мен құрастырмалар дайындау бойынша құрылыс-монтаж, жөндеу-қалпына келтiру жұмыстарын жүргiзу кезiнде нормативтiк құжаттармен көзделген атқарушы техникалық құжаттамаларды ресiмдеу ережелерiн бұзу
      234-1-бап. Магистралдық құбыр жолдарын салу, пайдалану немесе жөндеу кезiнде қауiпсiздiк ережелерiн бұзу
      235-бап. Белгiленген тәртiппен сараптамадан өткiзiлмеген немесе құрылыс жұмыстарын жүргiзу құқығына рұқсатсыз объектiлердi салу, қайта жаңғырту және күрделi жөндеу
      236-бап. Объектiлер мен кешендердi пайдалануға берудiң белгiленген тәртiбiн бұзу
      237-бап. Заңсыз құрылыс
      237-1-бап. Қазақстан Республикасының тұрғын үй құрылысына үлестiк қатысу туралы заңнамалық актiсiнiң талаптарын бұзу
      238-бап. Тұрғын үй-жайларды заңсыз қайта жабдықтау және қайта жоспарлау
      239-бап. Белгiленген тәртiпте пайдалануға енгiзiлмеген объектiлер мен кешендердi пайдалану
      19-тарау. Қоршаған ортаны қорғау, табиғи ресурстарды пайдалану саласындағы әкiмшiлiк құқық бұзушылық
      240-бап. Қоршаған ортаны қорғау жөнiндегi санитариялық-эпидемиологиялық және экологиялық талаптарды бұзу
      240-1-бап. Өндiрiстiк экологиялық бақылауды жүргiзу талаптарын бұзу
      241-бап. Экологиялық ластану зардаптарын жою жөнiнде шаралар жүргiзуден жалтару
      242-бап. Ластаушы заттардың өндiрiстiк нормадан тыс тасталуы мен шығарылуы, қалдықтарды орналастыру туралы хабарламау
      243-бап. Қоршаған ортаға экологиялық рұқсатта белгiленген эмиссиялар нормативтерiнiң асып кетуi не экологиялық рұқсаттың болмауы
      244-бап. Атмосфераға шығарылған қалдықтарды тазалауға және сарқынды суларды ағызуға арналған жабдықтарды пайдалану ережелерiн бұзу, сондай-ақ жабдықтарды пайдаланбау
      245-бап. Мемлекеттiк экологиялық сараптаманы мiндеттi түрде өткiзу туралы заңдар талаптарын орындамау
      246-бап. Шығарылған қалдықтарында ластаушы заттардың болуы нормативтерден асып кететiн көлiк және басқа да жылжымалы құралдарды шығару
      247-бап. Шығарылған қалдықтарында ластаушы заттардың болуы нормативтен асып кететiн автомотокөлiктер мен басқа да жылжымалы құралдарды пайдалану
      248-бап. Атмосфералық ауаны қорғау жөнiндегi заңнаманы бұзу
      249-бап. Өндiрiстiк және тұрмыстық қалдықтарды жинау мен жағу кезiнде атмосфералық ауаны қорғау және өрт қауiпсiздiгi жөнiндегi талаптарды сақтамау
      250-бап. Жердi бүлдiру
      251-бап. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жердi тиiмсiз пайдалану немесе пайдаланбау
      252-бап. Жердi пайдаланудың табиғат қорғау режимi талаптарын орындамау
      253-бап. Жердi нысаналы мақсатында пайдаланбау
      254-бап. Уақытша иеленген жердi мақсатына орай одан әрi пайдалану үшiн жарамды күйге келтiру жөнiндегi мiндеттердi орындамау
      255-бап. Iздестiру жұмыстарын жер учаскесiн пайдалануға рұқсатсыз жүргiзу
      256-бап. Жер учаскелерiн беру туралы өтiнiмдердi қараудың белгiленген мерзiмдерiн бұзу
      257-бап. Тұрғын үй салу үшiн жер учаскелерi, арнайы жер қоры бар екендiгi туралы ақпаратты жасыру
      258-бап. Жердi мемлекеттiк тiркеу, есепке алу және бағалау мәлiметтерiн бұрмалау
      259-бап. Келiсiм-шарт жасаспай жер қойнауын геологиялық зерттеу жөнiндегi жұмыстарды жүргiзу
      260-бап. Жер қойнауын геологиялық зерттеу құқығын бұзу
      261-бап. Өндiрiс пен тұтыну қалдықтарымен жұмыс iстеу, сарқынды суды ағызып жiберу талаптарын бұзу
      262-бап. Минералды шикiзатты өндiру және қайта өңдеу жөнiндегi ұйымдардың жобаларын әзiрлеу кезiнде ережелердi бұзу
      263-бап. Минералды шикiзатты өндiру мен қайта өңдеу жөнiндегi ұйымдардың құрылысын салу және пайдалануға қосу кезiнде жер қойнауын қорғау ережелерiн қамтамасыз етпеу
      264-бап. Минералды шикiзат өндiру мен қайта өңдеу жөнiндегi жобалық шешiмдердi сақтамау
      265-бап. Жер қойнауын пайдалану және минералды шикiзатты қайта өңдеу кезiнде экологиялық нормалар мен ережелердi бұзу
      266-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      267-бап. Жер қойнауының жай-күйiн және пайдалы қазбалар қорларының бар екендiгiн есепке алу жөнiндегi ережелердi бұзу
      268-бап. Минералды шикiзатты өндiру мен қайта өңдеудi есепке алу жөнiндегi бастапқы және мемлекеттiк есептеменi бұрмалау
      269-бап. Өндiру және қайта өңдеу кезiнде пайдалы қазбалардың мөлшерi мен сапасын дұрыс анықтау ережелерiн бұзу
      270-бап. Өндiрiс пен тұтыну қалдықтарын есепке алу, кәдеге асыру және залалсыздандыру ережелерiн бұзу
      271-бап. Кен орындары мен бұрғылау ұңғыларын олардың сақталуын және халықтың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ететiндей жай-күйге келтiру ережелерiн бұзу
      272-бап. Жер қойнауын пайдалану объектiлерiн тарату мен уақытша тоқтатып қою жөнiндегi ережелердi бұзу
      273-бап. Жер қойнауын қорғауды мемлекеттiк бақылау органдарына минералды шикiзатты пайдалану туралы ақпарат беруден бас тарту немесе жалтару
      274-бап. Лауазымды адамдардың жер қойнауы және минералды шикiзатты қайта өңдеу туралы заңдардың бұзылуына әкеп соғатын нұсқаулар немесе рұқсаттар беруi
      275-бап. Жер қойнауын пайдалану бойынша операциялар жүргiзу ережелерiн бұзу
      275-1-бап. Табиғат пайдалану жөнiндегi заңсыз мәмiлелердi тiркеу
      276-бап. Су ресурстарын қорғау ережелерiн бұзу
      277-бап. Су шаруашылығы құрылыстарын, құрылғыларын және сумен жабдықтаудың өртке қарсы жүйелерiн зақымдау, оларды пайдалану ережелерiн бұзу
      278-бап. Су айдындарының жай-күйiне әсер ететiн заңсыз құрылыс
      279-бап. Судың бастапқы есебiн жүргiзу және оны пайдалану ережелерiн бұзу
      280-бап. Су ресурстарын есепке алу мен есеп-қисап деректерiн бұрмалау
      281-бап. Су ресурстарын реттеуге кедергi жасау
      281-1-бап. Ортақ су пайдалану ережелерiн бұзу
      281-2-бап. Белгiленген су сервитуттарын бұзу
      282-бап. Орман қоры учаскелерiн заңсыз пайдалану
      283-бап. Ағаштар мен бұталарды заңсыз кесу және зақымдау
      284-бап. Орманда өрт қауiпсiздiгi талаптары мен санитариялық ережелердi бұзу
      285-бап. Кесiлетiн орман қорын пайдаланудың, сүректер дайындау мен әкетудiң, шайыр мен ағаш шырындарын, екiншi дәрежелi орман материалдарын алудың белгiленген тәртiбiн бұзу
      286-бап. Орман қорының және ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың уақытша алынып отырған учаскелерiн қайтару мерзiмдерiн бұзу
      287-бап. Шабындықтар мен жайылымдық жерлердi бүлдiру, сондай-ақ орман қоры жерлерiнде заңсыз шөп шабу және мал жаю, дәрiлiк өсiмдiктердi және техникалық шикiзатты жинау
      288-бап. Ағашы кесiлген жерлерге және орманды қалпына келтiру мен орман өсiруге арналған орман қорының басқа да санаттағы жерлерiне ағаш егудiң тәртiбi мен мерзiмдерiн бұзу
      289-бап. Орман үшiн пайдалы фаунаны құрту, сондай-ақ орманды қалдықтармен, химиялық заттармен бүлдiру, ластау және орман қоры жерiне өзге де залал келтiру
      290-бап. Орманды пайдалануды рұқсат құжаттарында көзделген мақсаттарға немесе талаптарға сәйкес келмейтiн ретпен жүзеге асыру
      291-бап. Орманның жай-күйiне және оны ұдайы молайтуға зиянды ықпал етуге әкеп соғатын объектiлердi салу және пайдалану
      292-бап. Ағаш кесетiн жерлердi бөлiп беру мен бағасын шығарудың белгiленген тәртiбiн бұзу
      293-бап. Сүректi есептiк ағаш кесуден артық мөлшерде дайындауға жол беру
      294-бап. Өсiмдiк қорғау құралдары мен басқа да препараттарды тасымалдау, сақтау және қолдану ережелерiн бұзу
      295-бап. Өсiмдiктер өсетiн жерлер мен жануарлардың тiршiлiк ортасын қорғау ережелерiн, зоологиялық коллекцияларды жасау, сақтау, есепке алу және пайдалану ережелерiн бұзу, сол сияқты жануарларды заңсыз қоныс аударту, жерсiндiру, керi жерсiндiру мен шағылыстыру
      296-бап. Елдi мекендердi, кәсiпорындарды және басқа да объектiлердi орналастыру, жобалау мен салу, өндiрiс процестерiн жүзеге асыру және көлiк құралдарын пайдалану, өсiмдiк қорғау құралдарын, минералдық тыңайтқыштарды және басқа да препараттарды қолдану кезiнде жануарлар мен өсiмдiктердi қорғау ережелерiн бұзу
      296-1-бап. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жекелеген түрлерiнде жеке тұлғалардың болу тәртiбiн бұзу
      297-бап. Селекциялық-гендiк мақсаттағы объектiлердi бүлдiру немесе жою
      298-бап. Заңсыз аң аулау, жануарлар дүниесiн пайдалану
      298-1-бап. Балық аулау және балық ресурстарын және басқа да су жануарларын қорғау ережелерiн бұзу
      299-бап. Аң аулау алаптары мен балық шаруашылығы су айдындарын және (немесе) учаскелерiн бекiту, пайдалану және қорғау тәртiбiн бұзу
      300-бап. Жасыл желектердi күтiп ұстау мен қорғау ережелерiн бұзу
      301-бап. Берiлген лицензияның шарттарын заңсыз өзгерту, сол сияқты теңiзде мұнай операцияларын жүргiзудiң бекiтiлген тәртiбiн бұзу
      302-бап. Қазақстан Республикасының континенттiк қайраңында рұқсат етiлген қызметтi реттейтiн лицензия шарттарын бұзу
      303-бап. Қазақстан Республикасының континенттiк қайраңында теңiз ғылыми зерттеулерiн жүргiзу ережелерiн бұзу
      304-бап. Қазақстан Республикасының континенттiк қайраңында қалдықтар мен басқа да материалдарды көму ережелерiн, сондай-ақ уақытша тоқтата тұру және бөлшектеу ережелерiн бұзу
      305-бап. Қазақстан Республикасының континенттiк қайраңын қорғау органдары лауазымды адамдарының заңды талаптарын орындамау
      306-бап. Қазақстан Республикасының континенттiк қайраңындағы, аумақтық суларындағы (теңiзiндегi) және iшкi суларындағы минералдық және биологиялық ресурстарды заңсыз беру
      306-1-бап. Экологиялық аудит туралы заңнаманы бұзу
      306-2-бап. Бекiре тұқымдас балықтардың таңбалау тәртiбiн бұзып таңбаланған уылдырығын не таңбаланбаған уылдырығын өткiзу
      20-тарау. Карантин ережелерi, астық нарығы мен астықты сақтау, мақта саласы, тұқым шаруашылығы және мемлекеттiк ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау саласындағы әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар
      307-бап. Карантиндiк зиянкестермен, өсiмдiк ауруларымен және арамшөптермен күрес жөнiндегi ережелердi бұзу
      308-бап. Карантиндiк тексеруден және тиiстi өңдеуден өтпеген материалдарды әкелу және әкету
      309-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      309-1-бап. Қазақстан Республикасының астық туралы заңнамасын бұзу
      309-2-бап. Тұқым шаруашылығы саласындағы кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыру кезiндегi құқық бұзушылық
      309-3-бап. Фитосанитариялық есепке алу мен есептiлiктi жүзеге асыру тәртiбiн бұзу
      309-4-бап. Қазақстан Республикасының мақта саласын дамыту туралы заңнамасын бұзу
      310-бап. Ветеринария туралы заңдарды бұзу
      311-бап. Иттердi және мысықтарды күтiп-ұстау ережелерiн бұзу
      20-1-тарау. Бiлiм беру саласындағы әкiмшiлiк құқық бұзушылық
      311-1-бап. Қазақстан Республикасының бiлiм беру саласындағы заңнамасын бұзу
      21-тарау. Қоғамдық қауiпсiздiкке және халықтың денсаулығына қол сұғатын әкiмшiлiк құқық бұзушылық
      312-бап. Өрт қауiпсiздiгi ережелерiн бұзу немесе орындамау
      312-1-бап. Қазақстан Республикасының өрт қауiпсiздiгi саласындағы заңнамасын қатерлерге тәуелсiз бағалау жүргiзу кезiнде бұзу
      313-бап. Өрт қауiпсiздiгi талаптарына жауап бермейтiн өнiмдердi шығару және өткiзу
      314-бап. Су айдындарында қауiпсiздiк ережелерiн бұзу немесе орындамау
      315-бап. Атом энергиясын пайдалану кезiнде радиациялық қауiпсiздiк талаптарын бұзу
      316-бап. Ядролық қаруды таратпау режимiнiң талаптарын бұзу
      317-бап. Техникалық реттеу және өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету саласындағы заңнаманы бұзу
      317-1-бап. Өнiмнiң жекелеген түрлерiнiң қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету саласындағы заңнаманы бұзу
      317-2-бап. Тауардың шығарылуы туралы сертификатты беру тәртiбiн бұзу
      318-бап. Жабайы өскен сораны жоюға шара қолданбау
      319-бап. Құрамында есiрткi бар өсiмдiктер өсетiн егiстiктi күзетудi қамтамасыз етуге шаралар қолданбау
      319-1-бап. Есiрткiнi, психотроптық заттарды және прекурсорларды өткiзудiң және медициналық емес тұрғыдан тұтынудың жолын кесуге шаралар қолданбау
      320-бап. Өткiзу мақсатынсыз есiрткi құралдарымен, психотроптық заттармен және прекурсорлармен заңсыз айналысу
      321-бап. Есiрткi құралдарын, психотроптық заттар мен прекурсорларды насихаттау және заңсыз жарнамалау
      322-бап. Заңсыз медициналық және (немесе) фармацевтикалық қызмет
      323-бап. Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы заңнаманы, сондай-ақ гигиеналық нормативтердi бұзу
      324-бап. Фармацевтикалық қызмет ережелерiн бұзу
      324-1-бап. Заңсыз медициналық қызмет және есiрткi құралдарын немесе психотроптық заттарды алуға құқық беретiн рецептердi немесе өзге де құжаттарды заңсыз беру не қолдан жасау
      325-бап. Денсаулық сақтау саласындағы дәйексiз жарнама
      326-бап. Қорғаныш тапшылығы вирусы инфекциясын жұқтырғандармен, ЖҚТБ-мен, соз ауруларымен, туберкулезбен ауыратындармен қатынаста болып жүрген, сондай-ақ дәрiгердiң тағайындауынсыз есiрткi құралдарын немесе психотроптық заттарды пайдаланушы адамдардың медициналық тексеруден және емделуден жалтаруы
      327-бап. Айналасындағыларға қауiп төндiретiн аурулармен ауыратын адамдардың емделуден жалтаруы
      328-бап. Айналасындағыларға қауiп төндiретiн аурулармен ауыратын адамдардың жұқтыру көзiн және өздерiмен қатынаста болған адамдарды жасыруы
      328-1-бап. Денсаулық сақтау субъектiлерiнiң медициналық қызметпен айналысуға рұқсат беру құжаттарын алу кезiнде көрiнеу жалған мәлiметтер мен ақпараттар ұсынуы
      329-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      22-тарау. Қоғамдық тәртiпке және имандылыққа қол сұғатын әкiмшiлiк құқық бұзушылық
      330-бап. Ұсақ бұзақылық
      330-1-бап. Қоғамдық тәртiптi қамтамасыз етуге қатысатын адамның заңды талабына бағынбау
      331-бап. Кәмелетке толмағандар жасаған бұзақылық
      332-бап. Елдi мекендерде атыс қаруынан ату, пиротехникалық қондырғыларды жару
      333-бап. Тыныштықты бұзу
      334-бап. Арнайы қызметтердi көрiнеу жалған шақыру
      334-1-бап. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактiсi туралы көрiнеу жалған ақпарат беру
      335-бап. Үйде жасалатын күштi алкогольдiк iшiмдiктердi дайындау және сату
      336-бап. Алкогольдiк iшiмдiктердi iшу немесе қоғамдық орындарға мас күйiнде келу
      336-1-бап. Жекелеген қоғамдық орындарда темекi шегуге тыйым салуды бұзу
      336-2-бап. Қоғамдық орындарда есiрткi құралдарын, психотроптық заттарды және прекурсорларды медициналық тұрғыдан тыс тұтыну
      336-3-бап. Кәмелетке толмағандардың түнгi уақытта ойын-сауық мекемелерiнде болуы
      336-4-бап. Заңды өкiлдерi ерiп жүрмеген кәмелетке толмағандардың тұрғын жайдан тыс жерлерде болуы
      337-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      338-бап. Құмар ойындар
      338-1-бап. Қазақстан Республикасының ойын бизнесi туралы заңнамасын бұзу
      339-бап. Эротикалық мазмұндағы өнiмдердi жарнамалау
      340-бап. Тарих және мәдениет ескерткiштерiн қорғау мен пайдалану ережелерiн бұзу
      341-бап. Тарих және мәдениет ескерткiштерiн немесе табиғи объектiнi қорлау
      23-тарау. Баспасөз және ақпарат саласындағы әкiмшiлiк құқық бұзушылық
      342-бап. Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңнамасын бұзу
      343-бап. Бұқаралық ақпарат құралдарында ұлттық араздықты тұтандыруға бағытталған материалдарды жариялауға рұқсат беру
      344-бап. Бұқаралық ақпарат құралдарының өнiмдерiн, сол сияқты өзге де өнiмдердi Қазақстан Республикасының аумағында даярлау, сақтау, әкелу, тасымалдау, тарату
      345-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      346-бап. Бұқаралық ақпарат құралдарымен сотқа ықпал жасау
      347-бап. Бұқаралық ақпарат құралдарына көрiнеу жалған мәлiметтер және материалдар беру
      348-бап. Мерзiмдi баспа басылымдарының мiндеттi тегiн даналарын берудiң, теле- және радиохабарлар материалдарын тiркеудiң, сақтаудың тәртiбiн бұзу
      349-бап. Қазақстан Республикасының жарнама туралы заңнамасын бұзу
      349-1-бап. 2007 жылғы 19 маусымдағы № 264-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      350-бап. Шығарылым деректерiн жариялау тәртiбiн бұзу
      351-бап. Авторлық құпияны және ақпарат көзiн жария ету
      352-бап. Журналистiң заңды кәсiби қызметiне кедергi жасау
      24-тарау. Басқарудың белгiленген тәртiбiне қол сұғатын әкiмшiлiк құқық бұзушылық
      353-бап. Заңсыз нормативтiк құқықтық акт шығару және оны қолдану
      354-бап. Нормативтiк құқықтық актiлердi мемлекеттiк тiркеудiң ережелерiн бұзу
      354-1-бап. Мемлекеттiк нышандарды пайдалану тәртiбiн бұзу
      354-2-бап. Нормативтiк құқықтық актiлердiң мәтiндерiн кейiннен ресми жариялау тәртiбiн бұзу
      354-3-бап. Жылжымайтын мүлiкке құқықтарды мемлекеттiк тiркеуге құжаттарды беру мерзiмiн бұзу
      355-бап. Прокуратура, iшкi iстер (полиция), ұлттық қауiпсiздiк органдарының, Қазақстан Республикасы Президентiнiң Күзет қызметiнiң, қаржы және әскери полициясының, кеден органының, шекара қызметiнiң, мемлекеттiк өртке қарсы қызмет органдары мен өнеркәсiп қауiпсiздiгi саласындағы уәкiлеттi орган қызметкерiнiң нұсқауларын орындамау немесе заңды өкiмiне немесе талабына қасақана бағынбау
      355-1-бап. Қорғау нұсқамасын бұзу
      356-бап. Мемлекеттiк инспекторға өзiнiң қызметтiк мiндеттерiн орындауына кедергi келтiру, қаулыларын, нұсқауларын және өзге де талаптарын орындамау
      356-1-бап. Бақылау және қадағалау функцияларын заңсыз беру
      356-2-бап. Билiк өкiлiнiң немесе мемлекеттiк қызмет атқаратын лауазымды адамның атағын өз бетiмен иелену
      357-бап. Озбырлық
      357-1-бап. Тиiстi тiркеусiз немесе лицензиясыз, арнайы рұқсатсыз, бiлiктiлiк аттестатынсыз (куәлiгiнсiз) кәсiпкерлiк немесе өзге қызметпен айналысу, сондай-ақ iс-әрекеттердi (операцияларды) жүзеге асыру
      357-2-бап. Лицензиялау ережелерi мен нормаларын бұзу
      357-3-бап. Кәсiпкерлiк қызметпен айналысуға лицензия, арнайы рұқсат, бiлiктiлiк аттестатын (куәлiгiн) беру тәртiбi мен мерзiмiн бұзу
      357-4-бап. Заңды тұлғаларды, филиалдарды, өкiлдiктердi мемлекеттiк тiркеу туралы заңнаманы бұзу
      357-5-бап. Лицензиарға лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайтармау
      357-6-бап. Қазақстан Республикасының сәйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмдерi туралы заңнамасын бұзу
      358-бап. Жергiлiктi атқарушы органдар мен өзге де уәкiлеттi органдардың салық заңнамасында белгiленген мiндеттердi орындамауы
      358-1-бап. Заң актiлерiнде көзделген жағдайларда жекелеген негiздер бойынша мемлекет меншiгiне түскен мүлiктi есепке алу мен одан әрi пайдалану ережелерiн бұзу
      359-бап. Салық құпиясын құрайтын мәлiметтердi жария ету
      360-бап. Мемлекет уәкiлеттiк берген органдардың (ұйымдардың) салықты және басқа да мiндеттi төлемдердi бюджетке өндiрiп алмай, сондай-ақ мұндай төлемдi растайтын құжаттар алмай тұрып, белгiлi бiр iс-әрекеттердi жүзеге асыруы
      361-бап. Салық есебiне тұрудан бас тарту немесе салық есебiне тұру мерзiмiн бұзу
      362-бап. Төтенше жағдай режимiн бұзу
      362-1-бап. Терроризмге қарсы операциялар жүргiзу аймағында құқықтық режимнiң бұзылуы
      363-бап. Төтенше жағдай кезiнде құқық тәртiбiн бұзуға итермелейтiн iс-әрекеттер
      364-бап. Түрлi-түстi көшiру құралдарын есепке алу, сақтау немесе пайдалану ережелерiн бұзу, штемпельдi-гравюралық кәсiпорындар ашу ережелерiн бұзу
      365-бап. Құқық бұзушылық жасауға итермелеген себептер мен жағдайларды жою жөнiнде қолданылған шаралар туралы хабарламау және (немесе) шаралар қолданбау
      366-бап. Әкiмшiлiк қадағалау туралы заңдарды бұзу
      367-бап. Қылмыстық-атқару жүйесi мекемелерiнде, тергеу изоляторларында отырған адамдарға тыйым салынған заттар, бұйымдар мен нәрселер беру
      368-бап. Азаматтық қаруларды сатып алу, сақтау, алып жүру, беру немесе сату тәртiбiн жеке тұлғалардың бұзуы
      368-1-бап. Азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданылған бұйымдарды сақтау, есепке алу, пайдалану, тасымалдау, жою, әкелу, әкету тәртiбiн бұзу
      369-бап. Азаматтық, қызметтiк қаруды, оған арналған патрондарды сатып алу, сақтау, пайдалану немесе тасымалдау ережелерiн бұзу
      370-бап. Газ қаруын заңсыз қолдану
      371-бап. Азаматтық және қызметтiк қаруды тiркеу (қайта тiркеу) тәртiбiн не оны есепке қою тәртiбiн бұзу
      372-бап. Азаматтық қаруды, оған арналған патрондарды сату үшiн өткiзуден жалтару
      373-бап. Бейбiт жиналыстар, митингiлер, шерулер, тосқауылдар мен демонстрациялар ұйымдастыру мен өткiзудiң тәртiбi туралы заңдарды бұзу
      374-бап. Қоғамдық бiрлестiктер туралы заңдарды бұзу
      374-1-бап. Қазақстан Pecпубликасының заңдарында белгiленген тәртiппен тiркелмеген қоғамдық, дiни бiрлестiктердiң қызметiне басшылық жасау, қатысу, сондай-ақ олардың қызметiн қаржыландыру
      375-бап. Дiни сенiм бостандығы және дiни бiрлестiктер туралы заңдарды бұзу
      376-бап. Азаматтық хал актiлерiн жазу ережелерiн бұзу
      377-бап. Қазақстан Республикасында тiркеусiз не жеке басты куәландыратын құжаттарсыз тұру
      378-бап. Тұрғын жай иесінің немесе қарамағында ғимараттары және (немесе) үй-жайлары бар басқа да адамдардың оларда нақты тұрмайтын жеке тұлғаларды тiркеуге жол беруi
      379-бап. Паспорттарды, жеке куәлiктi заңсыз алып қою немесе оларды кепiлге қабылдау
      380-бап. Жеке басты куәландыратын құжаттарды алу кезінде не Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға рұқсат алу үшін немесе Қазақстан Республикасы азаматтығына қабылдау не Қазақстан Республикасының азаматтығын қалпына келтіру туралы өтініш берген кезде Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарына көрiнеу жалған мәлiметтер беру
      380-1-бап. Уақытша еңбекке жарамсыздық туралы парақты және (немесе) анықтаманы заңсыз алу
      380-2-бап. Қазақстан Республикасының азаматтығы туралы заңнаманы бұзу
      381-бап. Алғашқы статистикалық деректердi ұсыну тәртiбiн бұзу
      381-1-бап. Құқықтық статистика мен арнайы есеп деректерiн табыс етуден бас тарту, табыс етпеу, уақтылы табыс етпеу, жасыру, қосып жазу және басқа да бұрмалаушылықтар
      381-2-бап. Әкiмшiлiк деректер ұсыну тәртiбiн бұзу
      382-бап. Статистикалық байқаулар жүргiзуден бас тарту
      383-бап. Лауазымды адамның алғашқы статистикалық деректердi, статистикалық ақпаратты және (немесе) деректер базаларын жоғалтуы, сатуы, беруi немесе өзге де заңсыз жария етуi
      384-бап. Алғашқы статистикалық деректердi бекiтiлмеген статистикалық нысан бойынша жинау
      384-1-бап. Әкiмшiлiк деректердi келiсiлмеген нысан бойынша жинау
      385-бап. Ақпарат құпиялылығы дәрежесiн анықтау мен белгiлеу ережесiн бұзу
      386-бап. Құпиялылық режимiн қамтамасыз ету жөнiнде белгiленген талаптарды бұзу
      387-бап. Қалалар мен елдi мекендердiң аумақтарын көрiктендiру ережелерiн бұзу, сондай-ақ қалалар мен елдi мекендер инфрақұрылымы объектiлерiн бұзу, жасыл екпелерiн жою және бүлдiру
      388-бап. Күзетiлетiн объектiлерге заңсыз ену
      25-тарау. Қазақстан Республикасы мемлекеттiк шекарасы режимiнiң белгiленген тәртiбiне және Қазақстан Республикасының аумағында болу тәртiбiне қол сұғатын әкiмшiлiк құқық бұзушылық
      389-бап. Шекара аймағында шекара режимiн және жекелеген жерлерде болу тәртiбiн бұзу
      389-1-бап. Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерiнiң, Қазақстан Республикасының басқа да әскерлерi мен әскери құралымдарының арсеналдары, базалары мен қоймалары жанындағы тыйым салынған аймақпен Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерiнiң, Қазақстан Республикасының басқа да әскерлерi мен әскери құралымдарының арсеналдары, базалары мен қоймалары жанындағы тыйым салынған аудан аумағында белгiленген шектеулердi бұзу
      390-бап. Қазақстан Республикасының аумақтық суларының (теңiзiнiң) және iшкi суларының режимiн бұзу
      391-бап. Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы арқылы өткiзу бекеттерiнде режимдi бұзу
      391-1-бап. Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы режимiн бұзу
      392-бап. Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы арқылы заңсыз алып өту
      393-бап. Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасын күзету жөнiндегi өз мiндеттерiн атқарумен байланысты әскери қызметшiнiң заңды өкiмiне немесе талабына бағынбау
      394-бап. Шетелдiктiң немесе азаматтығы жоқ адамның Қазақстан Республикасында болу қағидаларын бұзуы
      394-1-бап. Шығарып жiберу туралы шешiмдi орындамау
      395-бап. Жеке немесе заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасында шетелдiктердiң болу қағидаларын бұзуы
      396-бап. Қазақстан Республикасында шетелдік жұмыс күшін тарту қағидаларын бұзу және шетелдіктің немесе азаматтығы жоқ адамның еңбек қызметін заңсыз жүзеге асыруы
      397-бап. 2007 жылғы 6 шілдедегі № 276-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      398-бап. 2009 жылғы 4 желтоқсандағы № 217-ІV ҚР Заңымен алып тасталды
      399-бап. Қазақстан Республикасының азаматтарын шетелде еңбекке орналастыру жөнiндегi заңсыз қызмет
      26-тарау. Кеден iстерi саласындағы әкiмшiлiк құқық бұзушылық
      400-бап. Кеден бақылауы аймағының режимiн бұзу
      400-1-бап. Кеден iсi саласындағы қызметтi жүзеге асыру тәртiбiн бұзу
      400-2-бап. Кедендiк тасымалдаушының қызметтi жүзеге асыру тәртiбiн бұзуы
      401-бап. Кеден одағының кедендiк шекарасынан өткеннен кейiн өткiзу пунктiне тауарлар мен көлiк құралдарының келгенi туралы Қазақстан Республикасының кеден органына хабарламау
      402-бап. Өткiзу пунктiнде Қазақстан Республикасы кеден органының рұқсатынсыз тауарлар мен көлiк құралдарының кеден одағының кеден аумағынан тысқары жерге кетуi
      403-бап. Авария немесе жойқын күштер жағдайында шаралар қолданбау
      404-бап. Тауарларды және көлiк құралдарын жеткiзу орнына бермеу
      405-бап. Тауарларды, көлiк құралдарын және олардың құжаттарын Қазақстан Республикасы кеден органының рұқсатынсыз беру, жоғалту немесе Қазақстан Республикасының кеден органына жеткiзбеу
      406-бап. Көлiк құралын тоқтатпау
      407-бап. Көлiк құралын Қазақстан Республикасы кеден органының рұқсатынсыз жөнелту
      408-бап. 2010 жылғы 30 маусымдағы № 297-ІV ҚР Заңымен алып тасталды
      409-бап. Тауарларды кедендiк рәсiмдеуге орналастыруға байланысты кедендiк операцияларды жасау және тауарларды кедендiк тазалау тәртiбiн бұзу
      409-1-бап. Кеден операцияларын жүргiзу тәртiбiн бұзу
      410-бап. Кедендiк тазалау аяқталмаған тауарлармен заңсыз операциялар жүргiзу, жай-күйiн өзгерту, пайдалану және (немесе) билiк ету
      411-бап. Қазақстан Республикасы кеден органының рұқсатынсыз жүргiзiлетiн жүк және өзге де операциялар
      412-бап. Ұқсастыру құралдарын өзгерту, алып тастау, жою, зақымдау не жоғалту
      413-бап. Тауарларды кедендiк декларациялау тәртiбiн бұзу
      413-1-бап. Кеден өкiлiнiң кеден iсi саласындағы қызметтi жүзеге асыру тәртiбiн бұзуы
      413-2-бап. Уәкiлеттi экономикалық оператордың кеден iсi саласындағы қызметтi жүзеге асыру тәртiбiн бұзуы
      414-бап. Кеден декларациясын, құжаттар мен мәлiметтердi беру мерзiмдерiн бұзу
       415-бап. Қазақстан Республикасының кеден органына есептiлiктi табыс етпеу және есеп жүргiзу тәртiбiн сақтамау
      416-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      417-бап. Тауарларды сақтауға орналастыру тәртiбiн, оларды сақтау және олармен операциялар жүргiзу тәртiбiн бұзу
      417-1-бап. Тауарларды уақытша сақтау мерзiмдерiн бұзу
      418-бап. Тауарларды қайта өңдеу тәртiбiн бұзу және қайта өңдеу өнiмдерiн ауыстыру
      419-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      420-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      421-бап. Тауарлар мен көлiк құралдарын кеден одағының кеден аумағынан тысқары жерлерге әкетпеу не осы аумаққа қайтармау
      422-бап. 2010 жылғы 30 маусымдағы № 297-ІV ҚР Заңымен алып тасталды
      423-бап. Белгiлi бiр кедендiк рәсiмге орналастырылған тауарлармен және көлiк құралдарымен заңсыз операциялар жасау, жай-күйiн өзгерту, пайдалану және (немесе) билiк ету
      424-бап. Тауарлар мен көлiк құралдарын кеден одағының кедендiк шекарасы арқылы өткiзген кезде тыйым салулар мен шектеулердi қолдану тәртiбiн сақтамау
      425-бап. Жеке тұлғалардың оңайлатылған немесе жеңiлдiктi тәртiптi бұза отырып кеден одағының кедендiк шекарасы арқылы тауарларды өткiзуi
      425-1-бап. Тауарларды халықаралық почта жөнелтiлiмдерiнде өткiзу тәртiбiн бұзу
      426-бап. Кеден бақылауына соқпай кеден одағының кедендiк шекарасы арқылы тауарларды және көлiк құралдарын өткiзу
      427-бап. Кеден одағының кедендiк шекарасы арқылы өткiзiлетiн тауарларды кедендiк бақылаудан жасыру
      428-бап. Құжаттарды немесе ұқсастыру құралдарын алдап пайдаланып, кеден одағының кедендiк шекарасы арқылы тауарларды және көлiк құралдарын өткiзу
      429-бап. Тауарларды кедендiк декларацияламау немесе жалған декларациялау
      430-бап. Кеден ережелерiн бұза отырып, кеден одағының кеден аумағына әкелiнген тауарларды және көлiк құралдарын тасымалдау, сақтау, иемденiп алу, пайдалану немесе билiк ету
      431-бап. Кедендiк төлемдер мен салықтар бөлiгiнде оларға қатысты кедендiк жеңiлдiктер берiлген және (немесе) шартты түрде шығарылған тауарлар мен көлiк құралдарын пайдалану мен билiк ету тәртiбiн бұзу
      432-бап. 2010 жылғы 30 маусымдағы № 297-ІV ҚР Заңымен алып тасталды
      433-бап. Төленген кедендiк төлемдер мен салықтарды тиiстi негiздерсiз қайтаруға, төлемдер мен өзге де өтемдер алуға не оларды қайтармауға бағытталған iс-әрекеттер
      434-бап. Кедендiк төлемдердi және салықтарды төлеу мерзiмдерiн бұзу
      434-1-бап. Қазақстан Республикасы кеден органының кедендiк төлемдердiң, салықтар мен өсiмпұлдардың тиесiлi сомаларын белгiленген мерзiмдерде төлеу туралы талаптарын орындамау
      435-бап. Банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасы кеден органдарының шешiмдерiн орындамауы
      436-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      437-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      438-бап. Қазақстан Республикасы кеден органдарының талаптарын орындамау
      438-1-бап. Қазақстан Республикасы кеден органының кедендiк тексеру нәтижелерi бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы талаптарын орындамау
      27-тарау. Көлiкте, жол шаруашылығында және байланыста әкiмшiлiк құқық бұзушылық
      439-бап. Темiр жол көлiгiнде қозғалыс қауiпсiздiгiн қамтамасыз ететiн ережелердi бұзу
      440-бап. Темiр жол көлiгi құралдарын пайдалану ережелерiн бұзу
      440-1-бап. Темiржол жылжымалы құрамын мемлекеттiк тiркеусiз немесе қайта тiркеусiз пайдалану
      441-бап. Ортақ пайдаланыстағы көлiк құралдарын және олардың iшкi жабдықтарын бүлдiру
      442-бап. Қазақстан Республикасының әуе кеңiстiгiн пайдалану тәртiбiн бұзу
      443-бап. Ұшу қауiпсiздiгi ережелерiн бұзу
      444-бап. Авиация қызметкерлерiн жұмысқа даярлау мен жiберу ережелерiн бұзу
      445-бап. Адамның мас күйiнде әуе кемесiн басқаруы
      446-бап. Әуе кемесiндегi мiнез-құлық ережесiн бұзу
      446-1-бап. Азаматтық әуе кемелерiнiң пайдалануға жарамдылығы туралы бағалау актiлерiнде мәлiметтердiң бұрмалануы және (немесе) дәйексiз мәлiметтердiң көрсетiлуi
      447-бап. Жолаушыларды, багажды және жүктердi тасымалдау ережелерiн бұзу
      447-1-бап. Жолаушыларды, багажды немесе жүктердi автомобильмен тасымалдауды жүзеге асыру кезiнде жүргiзушiлердiң еңбек және демалыс режимiнiң бұзылуы
      447-2-бап. Жолаушыларды, багажды немесе жүктердi автомобильмен халықаралық тасымалдауды рұқсатсыз немесе арнайы рұқсатсыз жүзеге асыру
      447-3-бап. Жолаушыларды және багажды автомобильмен тұрақты емес халықаралық тасымалдауды жүзеге асыру кезiнде автокөлiк құралдарын жүргiзушiлерде жолаушылар тiзiмiнiң болмауы
      447-4-бап. Қазақстан Республикасының аумағында автомобиль тасымалын шет мемлекетте тiркелген автокөлiк құралдарымен жүзеге асыру
      447-5-бап. Республикаiшiлiк қатынаста жолаушыларды және багажды автомобильмен тұрақты емес тасымалдауды жүзеге асырған кезде автокөлiк құралдары жүргiзушiлерiнде тасымалдау шартының болмауы
      448-бап. Теңiз көлiгiнде қозғалыс қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету ережелерiн бұзу
      449-бап. Теңiз көлiгiндегi сигнал беру және байланыс құрылғылары мен қондырғыларын бүлдiру
      450-бап. Теңiз және өзен көлiгi кемелерiнде, сондай-ақ шағын кемелерде жолаушылар қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету ережелерiн бұзу
      451-бап. Кеменi жүзуге шығару ережелерiн бұзу немесе тиiстi дипломы (куәлiгi, куәландыру қағазы) жоқ адамдарды кеме басқаруға жiберу
      452-бап. Кемелердi пайдалану ережелерiн бұзу, сондай-ақ басқару құқығы жоқ адамның кеменi басқаруы
      453-бап. Кемелердiң жүзу, жүк тиеу және жүк түсiру ережелерiн бұзуы
      454-бап. Кеме жүргiзушiнiң немесе өзге де адамның мас күйiнде кеменi басқаруы
      455-бап. Кемелердi iшкi су жолдарында пайдалану қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету ережелерiн бұзу
      456-бап. Өзен порттары мен кемежайларда жүктердi тиеу, түсiру және қоймада ұстау ережелерiн бұзу
      457-бап. Шағын кемелер тұруға арналған базаларды (құрылыстарды) пайдалану ережелерiн бұзу
      458-бап. Кемелердi тiркеу мен есепке алу ережелерiн, сондай-ақ кемелердi жасау, техникалық пайдалану ережелерiн бұзу
      459-бап. Көлiкте белгiленбеген орындарда темекi шегу
      460-бап. Көлiкте өрт қауiпсiздiгi ережелерiн бұзу
      461-бап. Көлiк құралдарын пайдалану ережелерiн бұзу
      461-1-бап. Көлiк құралын жүргiзу кезiнде жүргiзушiнiң телефонды не радиостанцияны пайдалануы
      462-бап. Көлiк құралдары жүргiзушiлерiнiң қозғалыстың белгiленген жылдамдығын арттырып жiберуi
      463-бап. Көлiк құралдарын жүргiзушiлердiң маршруттық көлiк құралдарын тоқтатудың, тұрғын аймақтарда жүрудiң, жолаушылар мен жүктердi тасымалдаудың ережелерiн сақтамауы және жол жүрiсiнiң ережелерiн басқа да өрескел бұзу
      463-1-бап. Жол қиылыстарынан өту ережелерiн бұзу немесе жолдың жүру бөлiгiн кесiп өту
      463-2-бап. Маневр жасау ережелерiн бұзу
      463-3-бап. Көлiк құралын жолдың жүру бөлiгiнде орналастыру, қарама-қарсы жүрiп өту немесе басып озу ережелерiн бұзу
      463-4-бап. Көлiк құралдарын тоқтату немесе оларды қою ережелерiн бұзу
      463-5-бап. Арнайы жарық және дыбыс сигналдары iске қосылған жедел және арнайы қызметтер көлiк құралының жүруiне басымдық бермеу
      463-6-бап. Бағдаршамның тыйым салатын сигналына немесе реттеушiнiң тыйым салатын қимылына қарамай өтiп кету
      463-7-бап. Жүргiншiлерге немесе жол жүрiсiнiң өзге де қатысушыларының жүруiне басымдық бермеу
      463-8-бап. Жол белгiлерiмен немесе жолдың жүру бөлiгiндегi таңбалармен көрсетiлген талаптарды сақтамау
      464-бап. Көлiк құралдарын жүргiзушiлердiң жүргiзiп үйренудi өткiзу, сыртқы жарық түсiру аспаптарын және (немесе) дыбыс сигналдарын пайдалану, авариялық сигнал берудi қолдану ережелерiн бұзуы
      464-1-бап. Көлiк құралына арнайы жарық және (немесе) дыбыс сигналдарын беруге арналған құрылғыларды орнату ережелерiн бұзу не жедел және арнайы қызметтер автомобильдерiнiң арнайы түстi-графикалық схемаларын заңсыз жазу
      465-бап. Жол жүрiсiне қатысушының жол жүрiсi ережелерiн авариялық ахуал туғызуға әкеп соғатындай дәрежеде бұзуы
      466-бап. Темiржол өткелдерiнен өту ережелерiн бұзу
      467-бап. Жүргiзушiнiң алкогольден, есiрткiден және (немесе) уытқұмарлықтан мас күйiнде көлiк құралын жүргiзуi, сол сияқты көлiк құралын жүргiзудi алкогольден, есiрткiден және (немесе) уытқұмарлықтан мас күйдегi адамға беру
      467-1-бап. Жолаушылар мен багажды автомобильмен тұрақты тасымалдауды көрсетiлген тасымалдау бағыттарына қызмет көрсету құқығын растайтын тиiстi куәлiксiз жүзеге асыру
      468-бап. Көлiк құралдарын жүргiзушiлердiң жол қозғалысы қауiпсiздiгiн қамтамасыз етудiң белгiленген ережелерiн адамдардың денсаулығына зиян келтiруге, көлiк құралдарының немесе өзге де мүлiктiң зақымдануына әкеп соқтыратындай дәрежеде бұзуы
      468-1-бап. Көлiк құралдарын жүргiзушi адамдардың жол жүрiсi және көлiк құралдарын пайдалану қағидаларын бұзуы
      468-2-бап. Көлiкте қолданылатын қағидаларды бұзу
      469-бап. Жол-көлiк оқиғасы болған жерден кетiп қалу
      470-бап. Құжаттары жоқ және басқару құқығы жоқ адамның көлiк құралдарын басқаруы
      471-бап. Iшкi iстер (полиция), көлiктiк бақылау органдары қызметкерiнiң Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы арқылы автокөлiк құралдарын еткiзу пункттерiнде және Қазақстан Республикасының аумағындағы көлiктiк бақылау бекеттерiнде көлiк құралын тоқтату туралы талаптарын орындамау, алкогольден, есiрткiден және (немесе) уытқұмарлықтан мас күйiн куәландырудан өтуден жалтару
      472-бап. Көлiк құралдарының қозғалысына кедергi жасау
      473-бап. Жаяу жүргiншiлердiң және жол қозғалысына өзге де қатысушылардың қозғалыс ережелерiн бұзуы
      473-1-бап. Механикалық көлiк құралдарын және олардың тiркемелерiн мiндеттi техникалық байқауды жүзеге асыру саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзу
      474-бап. Техникалық ақаулары бар көлiк құралдарын пайдалануға шығару және пайдаланудың өзге де ережелерiн бұзу
      474-1-бап. Көлiк құралдарын сапасыз жөндеу және оларды техникалық ақауларымен пайдалануға шығару
      475-бап. Мас күйiндегi жүргiзушiнi не басқару құқығы жоқ адамды көлiк құралын басқаруға жiберу
      476-бап. Жол қозғалысына қатысушыларға қойылатын өзге де талаптарды бұзу
      477-бап. Көлiкпен қауiптi заттарды немесе бұйымдарды тасымалдау ережелерiн бұзу
      478-бап. Қалалық және қала маңындағы қоғамдық көлiктi пайдалану ережелерiн бұзу
      479-бап. Жолаушыларды билетсiз алып жүру
      480-бап. Ақысы төленбеген қол жүгiн, теңдеме жүк пен жол теңдеме жүгiн алып жүру
      480-1-бап. Темiр жол көлiгiнде жол жүру құжаттарын (билеттердi) сату, олардың қолданылу мерзiмiн ұзарту және билет кассаларының жұмысын ұйымдастыру ережелерiн бұзу
      481-бап. Темiр жол, теңiз, өзен және автомобиль көлiгiнде жүктердiң сақталуын қамтамасыз ету ережелерiн бұзу
      482-бап. Әуе көлiгiнде жүктердiң сақталуын қамтамасыз ету жөнiндегi ережелердi бұзу
      483-бап. Тракторларды, басқа да өздiгiнен жүретiн машиналар мен жабдықтарды пайдалану ережелерiн бұзу
      484-бап. Көлiк құралдарын жүргiзушi жеке тұлғалардың пайдалану және жол жүрiсi ережелерiн үнемi бұзуы
      485-бап. Жолдарды, темiр жол өткелдерiн және басқа жол құрылыстарын бүлдiру
      486-бап. Жолдарды, темiр жол өткелдерiн және басқа жол құрылыстарын күтiп-ұстау ережелерiн бұзу
      487-бап. Жерасты коммуникацияларының байқау құдықтарын күтiп-ұстау ережелерiн жол қозғалысы қауiпсiздiгiне қатер төндiретiндей дәрежеде бұзу
      488-бап. Автомобиль жолдарына бөлiнген белдеудi қорғау мен пайдалану ережелерiн бұзу
      489-бап. Жер пайдаланушылардың автомобиль жолдарын және жол құрылғыларын пайдалану мен қорғау ережелерiн бұзуы
      490-бап. Магистральдық құбырларды қорғау ережелерiн бұзу
      491-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      492-бап. Электр байланыс желiлерiне қосылатын құрылғыларды (жабдықтарды) заңсыз қосу
      493-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      494-бап. Радиоэлектрондық құралдарды немесе жоғары жиiлiктi құрылғыларды тiркеу және пайдалану, сондай-ақ радиожиiлiктердi пайдалану ережелерiн бұзу және арнайы рұқсат алмай радиоэлектрондық құралдарды немесе жоғары жиiлiктi құрылғыларды шет елдерден әкелу
      494-1-бап. Қазақстан Республикасының байланыс саласындағы заңнамасын бұзу
      494-2-бап. 2011 жылғы 10 қаңтардағы № 383-ІV ҚР Заңымен алып тасталды
      495-бап. Байланыс желiлерi мен байланыс құрылыстарын қорғау ережелерiн бұзу
      496-бап. Сәйкестiгi мiндеттi растауға жататын, бiрақ одан өтпеген байланыс құралдарын пайдалану
      497-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      497-1-бап. Ақпараттық ресурстарды қорғау құралдарын пайдалану жөнiндегi талаптарды бұзу
      497-2-бап. Қазақстан Республикасының электрондық құжаттар және электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңдарын бұзу
      497-3-бап. Қазақстан Республикасының ақпараттандыру туралы заңдарын бұзу
      498-бап. 2007 жылғы 27 шілдедегі № 314-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      499-бап. Байланыс құрылыстарын заңсыз салу
      500-бап. Телефон-автоматтарды бүлдiру
      501-бап. Пошта төлемiнiң қолдан жасалған мемлекеттiк белгiлерiн жасау немесе өткiзу
      502-бап. 2005 жылғы 13 сәуірдегі № 40-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      28-тарау. Жалпыға бiрдей әскери мiндеттiлiк, әскери қызмет пен қорғаныс саласындағы әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар
      503-бап. Бастапқы әскери есепке алынуға не шақыру учаскелерiне тiркелуге тиiс азаматтардың тiзiмдерiн жергiлiктi әскери басқару органына бермеу немесе уақтылы бермеу
      504-бап. Азаматтардың, лауазымды адамдардың және заңды тұлғалардың азаматтық қорғаныс жөнiндегi мiндеттердi орындамауы
      505-бап. Жергiлiктi әскери басқару органының шақыруы туралы азаматтарға хабарламау
      506-бап. Әскери есепте тұрған немесе тұруға мiндеттi тұрғылықты азаматтар құрамындағы өзгерiстер туралы мәлiметтердi уақтылы бермеу
      507-бап. Әскери мiндеттiлер, шақырылушылар мен азаматтар туралы мәлiметтердi хабарламау
      508-бап. Азаматтардың әскери есепке алу жөнiндегi мiндеттерiн орындамауы
      509-бап. Медициналық тексеруден немесе жиындардан жалтару
      510-бап. Әскери есепке алу құжаттарын қасақана бүлдiру немесе жоғалту
      511-бап. Әскери қызметке даярлықтан жалтару
      512-бап. Азаматтарды мерзiмдi әскери қызметке заңсыз шақыру, оларды шақыруды заңсыз кейiнге қалдыру
      512-1-бап. Әскери қызметшiнi қорлау
      512-2-бап. Бөлiмдi немесе қызмет орнын өз бетiмен тастап кету
      512-3-бап. Қоғамдық тәртiптi қорғау және қоғамдық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету бойынша қызмет атқару ережелерiн бұзу
      512-4-бап. Бағынбау немесе бұйрықты өзгедей орындамау
      512-5-бап. Машиналарды жүргiзу немесе пайдалану қағидаларын бұзу
      29-тарау. Мемлекеттiк билiк институттарына қолсұғатын әкiмшiлiк құқық бұзушылық
      513-бап. Сотқа құрметтемеушiлiк бiлдiру
      514-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша iс қарауға қатысушылардың жауапкершiлiгi
      514-1-бап. Алқабидiң мiндеттерiн атқару үшiн сотқа келмеу
      514-2-бап. Алқабилердiң тiзiмдерiн жасау үшiн ақпаратты табыс етпеу
      514-3-бап. Азаматқа алқаби мiндеттерiн атқаруға кедергi келтiру
      514-4-бап. Алқабилердiң сот талқылауында iстi қарауға байланысты iс-әрекеттерiндегi шектеулердi сақтамау
      515-бап. Куәнiң айғақ беруден бас тартуы немесе жалтаруы
      516-бап. Куәнiң, жәбiрленушiнiң көрiнеу жалған айғақтары, сарапшының көрiнеу жалған қорытындысы немесе қате аударма жасау
      516-1-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстер бойынша дәлелдемелердi бұрмалау
      517-бап. Лауазымды адамның сараптама жүргiзу туралы қаулыны немесе тапсырманы не маманды шақыру туралы талапты орындаудан бас тартуы немесе жалтаруы
      518-бап. Айыпталушының (сезiктiнiң) келетiндiгi туралы жеке кепiлгерлiктi бұзу
      519-бап. Кәмелетке толмаған айыпталушының (сезiктiнiң) келуiн қамтамасыз ету туралы мiндеттеменi бұзу
      520-бап. Соттың жеке ұйғарымы, қаулысы, прокурордың, тергеушiнiң немесе анықтаушының ұсынысы бойынша шара қолданбау
      521-бап. Прокурорға, тергеушiге және анықтау органына, сот орындаушысына, сот приставына келуден жалтару
      521-1-бап. Прокурорға хабарламау немесе дер кезiнде хабарламау
      522-бап. Прокурордың, тергеушiнiң, анықтаушының, сот приставының, сот орындаушысының заңды қызметiне кедергi жасау
      523-бап. Адвокаттың заңды қызметiне кедергi жасау
      524-бап. Сот актiлерiн, әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға уәкiлеттi органдардың (лауазымды адамдардың) қаулыларын орындамау
      525-бап. Сот орындаушысының, сот приставының қаулысын және өзге де заңды талабын орындамау
      526-бап. Алимент өндiрiп алынатын адамның жұмыс орны мен тұрғылықты жерiнiң өзгергендiгi туралы сот орындаушысына хабарламау
      527-бап. Лауазымды адамның атқару құжатын жоғалтқандығы үшiн жауапкершiлiгi
      528-бап. Сот орындаушысына, сот приставына соттар мен басқа да органдардың қаулыларын орындауда кедергi жасау
      529-бап. Лауазымды адамды қорлау, зорлық әрекеттер жасау қатерiн төндiру
      530-бап. Мемлекеттiк наградаларды заңсыз тағып жүру
      531-бап. Айырым белгiлерi және (немесе) нышандары бар нысанды әскери киiмдi, сондай-ақ нысанды киiм мен арнаулы киiм-кешектi заңсыз киiп жүру (пайдалану)
      30-тарау. Әкiмшiлiк сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық
      532-бап. Қаржы бақылау шараларын бұзу
      533-бап. Жеке тұлғалардың заңсыз материалдық сыйақы беруi
      533-1-бап. Мемлекеттiк функцияларды атқаруға уәкiлеттi адамның не оған теңестiрiлген адамның заңсыз материалдық сыйақы алуы
      534-бап. Заңды тұлғалардың заңсыз материалдық сыйақы беруi
      535-бап. Мемлекеттiк органдар мен жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарының заңсыз кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыруы және заңсыз кiрiстер алуы
      536-бап. 2007 жылғы 21 шілдедегі № 308-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      537-бап. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөнiндегi мемлекеттiк органдар басшыларының не жауапты хатшыларының немесе Қазақстан Республикасының Президенті айқындайтын өзге де лауазымды адамдарының шара қолданбауы
      537-1-бап. Бұрын сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған адамдарды жұмысқа қабылдау
      3-бөлiм. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға уәкiлеттi органдар
      31-тарау. Негiзгi ережелер
      538-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға уәкiлеттi органдар (лауазымды адамдар)
      539-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға уәкiлеттi органдар (лауазымды адамдар) құзыретiнiң ара жiгiн ажырату
      540-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      32-тарау. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердiң қайда қарауға жататындығы, лауазымды адамдардың iстердi қарау және әкiмшiлiк жазаларды қолдану жөнiндегi құзыретi
      541-бап. Cоттар
      542-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      543-бап. Iшкi iстер органдары (полиция)
      544-бап. Мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары
      545-бап. 2003 жылғы 5 желтоқсандағы № 506-ІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      546-бап. 2003 жылғы 5 желтоқсандағы № 506-ІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      547-бап. Азаматтық авиацияны мемлекеттiк реттеу саласындағы уәкiлеттi орган
      548-бап. Көлiк бақылау органдары
      549-бап. Көлiк және коммуникациялар саласындағы уәкiлеттi орган
      549-1-бап. Ақпараттандыру және байланыс саласындағы уәкiлеттi орган
      550-бап. Мемлекеттiк еңбек инспекциясы органдары
      551-бап. Әдiлет органдары
      551-1-бап. Заңды тұлғаларды, азаматтық хал актiлерiн мемлекеттiк тiркеу, бағалау қызметiн реттеу саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк орган
      552-бап. Көшi-қон жөнiндегi органдар
      553-бап. Өнеркәсiп қауiпсiздiгi саласындағы уәкiлеттi орган
      554-бап. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi орган
      554-1-бап. Жер қойнауын зерделеу және пайдалану жөнiндегi уәкiлеттi орган
      555-бап. Кеден органдары
      556-бап. Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгiнiң органдары
      557-бап. Мемлекеттiк санитариялық-эпидемиологиялық қадағалауды жүзеге асыратын органдар
      557-1-бап. Дәрiлiк заттар, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техника айналымы саласындағы мемлекеттiк орган
      557-2-бап. Медициналық қызмет көрсетулер саласындағы бақылау жөнiндегi мемлекеттiк орган
      558-бап. Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгiнiң, Iшкi iстер министрлiгi мен Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң, Әдiлет министрлiгi Қылмыстық-атқару жүйесi комитетiнiң санитариялық қадағалауды жүзеге асыратын медициналық қызметтерi
      559-бап. Ветеринария саласындағы уәкiлеттi орган
      560-бап. Өсiмдiктер карантинi жөнiндегi уәкiлеттi орган
      560-1-бап. Тұқым шаруашылығы, мақта саласын дамыту және астық нарығын реттеу саласындағы уәкiлеттi орган
      560-2-бап. Өсiмдiктердi қорғау саласындағы уәкiлеттi орган
      561-бап. Су қорын пайдалану және қорғау саласындағы уәкiлеттi органдар
      562-бап. Орман, балық және аңшылық шаруашылығы саласындағы уәкiлеттi органдар
      563-бап. Жердi пайдалану мен қорғауға мемлекеттiк бақылауды жүзеге асыратын органдар
      563-1-бап. Инвестициялар жөнiндегi уәкiлеттi орган
      564-бап. 2003 жылғы 5 желтоқсандағы № 506-ІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      565-бап. Монополияға қарсы орган
      565-1-бап. Табиғи монополиялар салаларындағы және реттелетiн нарықтардағы басшылықты жүзеге асыратын уәкiлеттi орган
      565-2-бап. Мемлекеттiк монополия саласына жатқызылған қызметтi бақылауды және реттеудi жүзеге асыратын уәкiлеттi орган
      566-бап. Техникалық реттеу және өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету саласында мемлекеттiк бақылауды жүзеге асыратын органдар
      567-бап. Ауылшаруашылық техникасын тiркеу жөнiндегi уәкiлеттi орган
      567-1-бап. Өсiмдiк шаруашылығы саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк орган
      568-бап. Объектiлердi салу сапасына мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылауын және қадағалауын жүзеге асыратын органдар
      569-бап. Мемлекеттiк статистика саласындағы уәкiлеттi орган
      570-бап. Салық қызметi органдары
      570-1-бап. Қаржы полициясы органдары
      571-бап. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң органдары
      571-1-бап. Iшкi бақылау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган
      571-2-бап. Банкроттық саласында мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын уәкілетті орган
      572-бап. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң органдары
      573-бап. Қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау жөнiндегi уәкiлеттi орган
      574-бап. Қазақстан Республикасының халықты әлеуметтiк қорғау органдары
      574-1-бап. 2003 жылғы 10 шілдедегі № 483-ІІ ҚР Заңымен алып тасталды
      575-бап. Шекара қызметiнiң органдары
      576-бап. Мемлекеттiк құпияларды қорғау органдары
      576-1-бап. Акцизделетiн өнiм өндiрудi және олардың айналымын мемлекеттiк бақылау жөнiндегi органдар
      576-2-бап. Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi қылмыстық-атқару жүйесiнiң органдары
      576-3-бап. Қазақстан Республикасының Ұлттық қауiпсiздiк органдары
      576-4-бап. Жергiлiктi атқарушы органдар
      576-5-бап. Бiлiм беру саласындағы уәкiлеттi орган
      576-6-бап. Туристiк қызмет саласындағы уәкiлеттi орган
      576-7-бап. Ойын бизнесi саласындағы уәкiлеттi орган
      576-8-бап. Сауда қызметiн реттеу саласындағы уәкiлеттi орган
      576-9-бап. Биоотын өндiрiсi саласындағы уәкiлеттi орган
      576-10-бап. Биоотын айналымы саласындағы уәкiлеттi орган
      4-бөлiм. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзу
      33-тарау. Негiзгi ережелер
      577-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзудiң мiндеттерi
      578-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзудiң тәртiбi
      579-бап. Өтiнiш жасау
      580-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзудi болдырмайтын мән-жайлар
      581-бап. Әкiмшiлiк жауапқа тартпауға мүмкiндiк беретiн мән-жайлар
      582-бап. Прокурорлық қадағалау
      583-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзуде прокурордың заңдылықты қамтамасыз ету жөнiндегi өкiлеттiгi
      34-тарау. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзуге қатысушылар, олардың құқықтары мен мiндеттерi
      584-бап. Өзi жөнiнде әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзiлiп жатқан адам
      585-бап. Жәбiрленушi
      586-бап. Жеке адамның заңды өкiлдерi
      587-бап. Заңды тұлғаның заңды өкiлдерi
      588-бап. Қорғаушы
      589-бап. Қорғаушының мiндеттi түрде қатысуы
      590-бап. Қорғаушыны шақыру, тағайындау, ауыстыру, оның еңбегiне ақы төлеу
      591-бап. Қорғаушыдан бас тарту
      592-бап. Қорғаушының өкiлеттiгi
      593-бап. Жәбiрленушiнiң өкiлi
      594-бап. Куә
      595-бап. Куәгер
      596-бап. Маман
      597-бап. Сарапшы
      598-бап. Аудармашы
      599-бап. Прокурор
      600-бап. Iс жүргiзу мiндеттерiн орындамағаны үшiн жауаптылық
      601-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзуге қатысу мүмкiндiгiн болдырмайтын мән-жайлар
      602-бап. Iс жүргiзуге қатысуына жол берiлмейтiн адамдарды қатыстырудан бас тарту
      603-бап. Жәбiрленушi, куә, сарапшы, маман, аудармашы немесе куәгер шығындарының орнын толтыру
      35-тарау. Дәлелдемелер және дәлелдеу
      604-бап. Дәлелдемелер
      605-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша дәлелденуге тиiс мән-жайлар
      606-бап. Әкiмшiлiк жауапқа тартылатын адамның түсiнiктемесi, жәбiрленушiнiң және куәнiң жауаптары
      607-бап. Дәлелдеу мiндетi және дәлелдемелер табыс ету
      608-бап. Дәлелдеуден босатудың негiздерi
      609-бап. Дәлелдемелермен қамтамасыз ету
      610-бап. Дәлелдемелермен қамтамасыз ету туралы арыз
      611-бап. Сараптама тағайындау және жүргiзу
      612-бап. Сарапшының қорытындысы
      612-1-бап. Yлгiлердi алу
      612-2-бап. Дәрiгердiң немесе басқа маманның, сондай-ақ сарапшының үлгiлердi алуы
      612-3-бап. Үлгiлердi алу кезiнде тұлғаның құқықтарын қорғау
      613-бап. Заттай дәлелдемелер
      614-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы хаттама
      615-бап. Құжаттар
      616-бап. Қосымша мәлiметтер талап ету
      617-бап. Дәлелдемелердi бағалау
      36-тарау. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзудi қамтамасыз ету шараларын қолдану
      618-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзудi қамтамасыз ету шаралары
      619-бап. Жеткiзу
      620-бап. Әкiмшiлiк ұстау
      621-бап. Әкiмшiлiк ұстаудың тәртiбi
      622-бап. Әкiмшiлiк ұстау мерзiмдерi
      623-бап. Мерзiмдi есептеу
      624-бап. Әкiмшiлiк ұстауға тартылған адамдарды ұстау орны мен тәртiбi
      625-бап. Алып келу
      625-1-бап. Жүрiп-тұру еркiндiгiн алдын ала шектеу
      626-бап. Адамның жеке басын тексеру және оның қолындағы заттарды тексеру
      627-бап. Көлiк құралдарын, шағын көлемдi кемелердi тексеру
      627-1-бап. Тексеру
      627-2-бап. Тексеру жүргiзудiң жалпы ережелерi
      628-бап. Жеке адамның қолындағы заттар мен құжаттарды алып қою
      629-бап. Көлiк құралын, шағын көлемдi кеменi жүргiзуден шеттету және мас күйiн куәландыру
      630-бап. Көлiк құралын, шағын көлемдi кеменi ұстау, жеткiзу және пайдалануға тыйым салу
      631-бап. Заңды тұлғаға тиесiлi аумақтарды, үй-жайларды, тауарларды, өзге де мүлiктi, сондай-ақ тиiстi құжаттарды тексеру
      632-бап. Заңды тұлғаға тиесiлi құжаттар мен мүлiктi алып қою
      632-1-бап. Заңды тұлғаға тиесiлi тауарларға, көлiк құралдарына және өзге де мүлiкке тыйым салу
      633-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзудi қамтамасыз ету шараларына шағым беру
      37-тарау. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс қозғау
      634-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс қозғаудың дәлелдерi мен негiздемесi
      635-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы хаттама
      636-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы хаттама жасауға құқығы бар лауазымды адамдар
      637-бап. Прокурордың әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс қозғауы
      638-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы хаттама жасау мерзiмдерi
      639-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы хаттама жасалмайтын жағдайлар
      640-бап. Хаттаманы (прокурордың қаулысын) iстi қарау үшiн жiберу
      641-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзудi iстi қарауға бергенге дейiн қысқарту
      38-тарау. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарау
      642-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстi қарайтын орын
      643-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға әзiрлеу
      644-бап. Судьяның, алқалы орган мүшесiнiң, лауазымды адамның әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстi қарау мүмкiндiгiн болдырмайтын мән-жайлар
      645-бап. Судьяның, алқалы орган мүшесiнiң, лауазымды адамның өздiгiнен бас тартуы және олардан бас тарту
      646-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстi қарауға әзiрлеу кезiнде судья, орган (лауазымды адам) қабылдайтын шешiм
      647-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарау мерзiмдерi
      648-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарау тәртiбi
      649-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстi қарау кезiнде анықтауға жататын мән-жайлар
      650-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстi қарау нәтижелерi бойынша шешiмдердiң түрлерi
      651-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жөнiндегi қаулы
      652-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жөнiндегi қаулыны хабарлау және қаулының көшiрмесiн тапсыру
      653-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша ұйғарым
      654-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасауға ықпал еткен себептер мен жағдайларды жою туралы ұсыныс
      39-тарау. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстер бойынша заңды күшiне енбеген қаулыларды қайта қарау
      655-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға шағым беру, наразылық келтiру құқығы
      656-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға шағым беру, наразылық келтiру тәртiбi
      657-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға шағым беру, наразылық келтiру мерзiмi
      658-бап. Шағымның (наразылықтың) мазмұны
      659-бап. Шағым берiлуiне немесе наразылық келтiрiлуiне байланысты қаулының орындалуын тоқтата тұру
      660-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға шағымды, наразылықты қарау мерзiмдерi
      661-бап. Судьяның әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулысына шағымды, наразылықты судьяның жеке-дара қарауы
      662-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға шағымды, наразылықты қарауға әзiрлеу
      663-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға шағымды, наразылықты қарау
      664-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға шағым, наразылық жөнiндегi шешiм
      665-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулының күшiн жою немесе оны өзгерту негiздерi
      666-бап. Судьяның, органның (лауазымды адамның) әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыда баяндалған iстiң нақты мән-жайлары туралы тұжырымдарының шағымды, наразылықты қарау кезiнде зерттелген дәлелдемелерге сай келмеуi
      667-бап. Әкiмшiлiк жауаптылық туралы заңды дұрыс қолданбау
      668-бап. Осы Кодекстiң iс жүргiзу нормаларының едәуiр бұзылуы
      669-бап. Қаулымен қолданылған әкiмшiлiк жазаның жасалған құқық бұзушылық сипатына, кiнәлiнiң жеке басына немесе заңды тұлғаның мүлiктiк қаржы жағдайына сай келмеуi
      670-бап. Iс жүргiзудi қысқарту туралы қаулының күшiн жою немесе оны өзгерту
      671-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға шағым, наразылық жөнiндегi ұйғарымды жария ету
      40-тарау. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстер бойынша заңды күшiне енген қаулыларды және оларға шағымдарды, наразылықтарды қарау нәтижелерi жөнiндегi ұйғарымдарды қайта қарау
      672-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстер бойынша заңды күшiне енген қаулыларды және оларға шағымдарды, наразылықтарды қарау нәтижелерi жөнiндегi ұйғарымдарды қайта қараудың ерекше тәртiбi
      673-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстер бойынша қаулыларды және оларға шағымдарды, наразылықтарды қарау нәтижелерi жөнiндегi ұйғарымдарды қайта қарауға құқықты соттар
      674-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстер бойынша қаулыларға және оларға шағымдарды, наразылықтарды қарау нәтижелерi жөнiндегi ұйғарымдарға наразылық келтiру
      675-бап. Әкiмшiлiк жаза қолдану туралы қаулының орындалуын тоқтата тұру
      676-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстер бойынша заңды күшiне енген қаулыларды Қазақстан Республикасының Жоғарғы Сотында қайта қарау
      41-тарау. Ақтау. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстi қарауға уәкiлеттi органның (лауазымды адамның) заңсыз әрекеттерiмен келтiрiлген зиянды өтеу
      677-бап. Әкiмшiлiк жауапқа тартылған адамның кiнәсiздiгiн тану жолымен ақтау
      678-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстi қарауға органның (лауазымды адамның) заңсыз әрекеттерi нәтижесiнде келтiрiлген зиянды өтеттiруге құқығы бар адамдар
      679-бап. Өтеуге жататын зиян
      680-бап. Зиянды өтеттiру құқығын тану
      681-бап. Мүлiктiк зиянды өтеу
      682-бап. Моральдық зиянның зардаптарын жою
      683-бап. Талаптар қою мерзiмдерi
      684-бап. Заңды тұлғалардың зиянын өтеу
      685-бап. Құқықтарды талап-арыз тәртiбiмен қалпына келтiру
      42-тарау. Артықшылықтары және әкiмшiлiк жауаптылықтан қорғанышы бар адамдардың iстерi бойынша iс жүргiзу ерекшелiктерi
      686-бап. Қазақстан Республикасы Парламентi депутатының әкiмшiлiк жауаптылығы
      687-бап. Президенттiкке, Парламент депутаттығына кандидаттардың әкiмшiлiк жауаптылығы
      688-бап. Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесi Төрағасының немесе мүшелерiнiң әкiмшiлiк жауаптылығы
      689-бап. Судьяның әкiмшiлiк жауаптылығы
      690-бап. Қазақстан Республикасы Бас прокурорының әкiмшiлiк жауаптылығы
      691-бап. Судьяның Қазақстан Республикасы Парламентiнiң депутаты не Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесiнiң Төрағасына немесе мүшелерiне, судьяға, Қазақстан Республикасының Бас прокурорына қатысты әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстi қарауы
      692-бап. Әкiмшiлiк жауаптылықтан дипломатиялық қорғанышы бар адамдар
      693-бап. Дипломатиялық қорғанышты пайдаланатын адамдарды тексеру, әкiмшiлiк ұстау және алып келу
      694-бап. Айғақ беруден дипломатиялық қорғаныш
      695-бап. Үй-жайлардың және құжаттардың дипломатиялық қорғанышы
      5-бөлiм. Әкiмшiлiк жаза қолдану туралы қаулылардың орындалуы
      43-тарау. Негiзгi ережелер
      696-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулының заңды күшiне енуi
      697-бап. Әкiмшiлiк жаза қолдану туралы қаулының мiндеттiлiгi
      698-бап. Қаулыны орындауға жолдау
      699-бап. Әкiмшiлiк жаза қолдану туралы қаулыны орындау
      700-бап. Әкiмшiлiк жаза қолдану туралы қаулыны орындауға байланысты мәселелердi шешу
      701-бап. Әкiмшiлiк жаза қолдану туралы қаулының орындалуын кейiнге қалдыру және созу
      702-бап. Әкiмшiлiк жазаның орындалуынан босату
      703-бап. Салық салу саласында әкiмшiлiк жаза қолдану туралы қаулыны орындаудың ескiруi
      704-бап. Әкiмшiлiк жаза қолдану туралы қаулыны орындау жөнiнде iс жүргiзудiң аяқталуы
      705-бап. Әкiмшiлiк жаза қолдану туралы қаулыны орындауға байланысты әрекеттерге шағым жасау
      44-тарау. Әкiмшiлiк жазаның жекелеген түрлерiн орындау тәртiбi
      706-бап. Ескерту жасау туралы қаулының орындалуы
      707-бап. Айыппұл салу туралы қаулыны өз еркiмен орындау
      708-бап. Жеке адамға айыппұл салу туралы қаулыны мәжбүрлеп орындату
      709-бап. Заңды тұлғаға айыппұл салу туралы қаулыны мәжбүрлеп орындату
      709-1-бап. Айыппұл салу туралы қаулыны мәжбүрлеп орындатуға жiберудiң тәртiбi
      710-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасалған жерде алынатын айыппұл салу туралы қаулыны орындау
      711-бап. Айыппұл салу туралы қаулының орындалуы бойынша iс жүргiзудiң аяқталуы
      712-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаудың құралы не нысанасы болған затты өтемiн төлеп алу туралы қаулының орындалуы
      713-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылықты жасаудың құралы не нысанасы болған затты тәркiлеу туралы қаулының орындалуы
      714-бап. Арнаулы құқықтан айыру туралы қаулыны орындайтын органдар
      715-бап. Арнаулы құқықтан айыру туралы қаулыны орындау тәртiбi
      716-бап. Аң аулау құқығынан айыру туралы қаулыны орындау тәртiбi
      717-бап. Радиоэлектронды құралдарды немесе жоғары жиiлiктегi құрылғыларды пайдалану құқығынан айыру туралы қаулыны орындау тәртiбi
      718-бап. Қаруды алып жүру және сақтау құқығынан айыру туралы қаулыны орындау тәртiбi
      719-бап. Лицензиядан, арнаулы рұқсаттан, бiлiктiлiк аттестатынан (куәлiгiнен) айыру не олардың белгiлi бiр қызмет түрiне қолданылуын тоқтата тұру туралы қаулыны орындау
      720-бап. Лицензиядан, арнаулы рұқсаттан, бiлiктiлiк аттестатынан (куәлiгiнен) айыру не белгiлi бiр қызмет түрiне олардың қолданылуын тоқтата тұру туралы қаулыны орындайтын органдар
      721-бап. Лицензиядан, арнаулы рұқсаттан, бiлiктiлiк аттестатынан (куәлiгiнен) айыру не белгiлi бiр қызмет түрiне олардың қолданылуын тоқтата тұру туралы қаулыны орындау тәртiбi
      722-бап. Лицензиядан, арнаулы рұқсаттан, бiлiктiлiк аттестатынан (куәлiгiнен) айыру не белгiлi бiр қызмет түрiне олардың қолданылуын тоқтата тұру мерзiмдерiн есептеу
      723-бап. Жеке кәсiпкердiң немесе заңды тұлғаның қызметiн тоқтата тұру немесе оған тыйым салу туралы қаулыны орындау
      724-бап. Жеке кәсiпкердiң немесе заңды тұлғаның қызметiн тоқтата тұру не оған тыйым салу туралы қаулыны орындау тәртiбi
      725-бап. Құрылысты мәжбүрлеп бұзу туралы қаулыны орындау
      726-бап. Құрылысты мәжбүрлеп бұзу туралы қаулыны орындау жөнiндегi шығындар
      727-бап. Әкiмшiлiк қамауға алу туралы қаулыны орындау
      728-бап. Әкiмшiлiк қамауға алуды өтеуден жалтарудың зардаптары
      729-бап. Қаулының мүлiктiк зиянды өтеу бөлiгiнде орындалуы
      730-бап. Қазақстан Республикасынан шетелдiктер мен азаматтығы жоқ адамдарды әкiмшiлiк жолмен шығарып жiберу туралы қаулыны жүзеге асыратын органдар
      731-бап. Қазақстан Республикасынан шетелдiктер мен азаматтығы жоқ адамдарды әкiмшiлiк жолмен шығарып жiберу туралы қаулыны орындау
      732-бап. Жол жүрiсi ережелерiн бiлудi тексеру туралы қаулыны орындау
      733-бап. Қаулыны медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану бөлiгiнде орындау тәртiбi»;

      2) 56-баптың бірінші бөлігі мынадай мазмұндағы екінші абзацпен толықтырылсын:
      «Осы бөліктің ережелері шетелдіктерді немесе азаматтығы жоқ адамдарды Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу заңнамасында көзделген тәртіппен жүзеге асырылатын шығарып жіберу жағдайында қолданылмайды.»;

      3) 377378 және 380-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      «377-бап. Қазақстан Республикасында тiркеусiз не жеке басты
                куәландыратын құжаттарсыз тұру

      1. «Халықтың көші-қоны туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасы азаматтарының жеке куәлiксiз немесе жарамсыз жеке куәлікпен не тұрғылықты жері бойынша тiркеусiз тұруы, -
      бес айлық есептiк көрсеткiш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бірiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған іс-әрекет, -
      он айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Қазақстан Республикасында шетелдiктiң немесе азаматтығы жоқ адамның тұруға ықтиярхатсыз немесе азаматтығы жоқ адамның куәлiгінciз не жарамсыз ықтиярхатпен, азаматтығы жоқ адамның куәлiгімен күнтізбелік он күннен астам мерзімде тұрақты тұруы, сондай-ақ паспорттың, тұруға ықтиярхаттың не азаматтығы жоқ адамның куәлігінің жоғалғаны туралы ішкі істер органдарын уақтылы хабардар етпеуі, -
      жиырма айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Осы баптың үшінші бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейін бір жыл iшiнде қайталап жасалған іс-әрекеттер, -
      елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      378-бап. Тұрғын жай иесінің немесе қарамағында ғимараттары және
               (немесе) үй-жайлары бар басқа да адамдардың оларда
               нақты тұрмайтын жеке тұлғаларды тiркеуге жол беруi

      1. Тұрғын жайлардың, тұрғын немесе тұрғын емес үй-жайлардың иелері болып табылатын, қарамағында тұрғын жайлары, тұрғын немесе тұрғын емес үй-жайлары бар меншік иесінің немесе басқа да адамдардың жұмыс берушіде нақты тұрмайтын, жұмыс істемейтін және білім беру ұйымдарында оқымайтын жеке тұлғаларды тiркеуге жол беруi, -
      жеке тұлғаларға – бес, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға – он бес, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жиырма айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған іс-әрекет, -
      жеке тұлғаларға – он, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға – жиырма бес, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға отыз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Жұмыс берушіге, білім беру ұйымына тиесілі тұрғын жайларда, тұрғын немесе тұрғын емес үй-жайларда тіркелген жеке тұлғаларды жұмыс берушінің, білім беру ұйымының тіркеуден шығару жөнінде шаралар қолданбауы, -
      лауазымды адамдарға – он, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға – жиырма, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға қырық айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Осы баптың үшiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған іс-әрекет, -
      лауазымды адамдарға – жиырма, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға – қырық, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға сексен айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.»;

      «380-бап. Жеке басты куәландыратын құжаттарды алған кезде не
                Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға рұқсат алу
                үшін немесе Қазақстан Республикасының азаматтығына
                қабылдау не Қазақстан Республикасының азаматтығын
                қалпына келтіру туралы өтініш берген кезде Қазақстан
                Республикасының мемлекеттік органдарына көрiнеу
                жалған мәлiметтер беру

      1. Жеке басты куәландыратын құжаттарды алған кезде Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарына көрiнеу жалған мәлiметтер беру, -
      жеке тұлғаларға – бес, лауазымды адамдарға он айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Шетелдіктің немесе азаматтығы жоқ адамның Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға рұқсат алу үшін немесе Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдау не Қазақстан Республикасының азаматтығын қалпына келтіру туралы өтініш берген кезде Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарына көрiнеу жалған мәлiметтер беруi, -
      Қазақстан Республикасының шегiнен әкiмшiлiк жолмен шығарып жiберілуіне әкеп соғады.»;

      4) мынадай мазмұндағы 380-2-баппен толықтырылсын:

      «380-2-бап. Қазақстан Республикасының азаматтығы туралы
                  заңнаманы бұзу

      1. Қазақстан Республикасының азаматтығынан айрылған адамның Қазақстан Республикасы азаматының паспортын және (немесе) жеке куәлігін пайдалануы, -
      жеке тұлғаларға елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Мемлекеттік қызметтегі адамдар, сондай-ақ билік өкілінің функцияларын жүзеге асыратын не мемлекеттік органдарда ұйымдық-өкімдік немесе әкімшілік-шаруашылық функцияларды орындайтын адамдар жасаған нақ сол іс-әрекеттер, -
      екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға не Қазақстан Республикасының шегiнен әкiмшiлiк жолмен шығарып жiберілуіне әкеп соғады.»;

      5) 394395 және 396-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      «394-бап. Шетелдiктiң немесе азаматтығы жоқ адамның Қазақстан
                Республикасында болу қағидаларын бұзуы

      1. Шетелдiктiң немесе азаматтығы жоқ адамның Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тiркелу мерзімдерін не жүрiп-тұрудың немесе тұрғылықты жер таңдаудың тәртiбiн сақтамауынан көрiнген Қазақстан Республикасында болу қағидаларын бұзуы, -
      он айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған іс-әрекеттер, -
      он тәулiкке дейiнгі мерзімге әкiмшiлiк қамауға алуға әкеп соғады.
      3. Шетелдiктiң немесе азаматтығы жоқ адамның Қазақстан Республикасына заңсыз келуінен, белгiленген мерзiмдерде қайтып кетуден жалтаруынан, келу мақсатының визада не тіркеу кезінде көші-қон карточкасында көрсетілген мақсаттарға сай болмауынан, сондай-ақ нақты тұратын жері тіркеу кезінде көрсетiлген мекенжайға сәйкес келмеуінен, сол сияқты Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзиттік жол жүру қағидаларын сақтамауынан көрінген Қазақстан Республикасында болу қағидаларын бұзуы, -
      он тәулiкке дейiнгі мерзімге әкiмшiлiк қамауға алуға әкеп соғады.
      4. Осы баптың үшiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған әрекеттер, -
      қырық айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға не он бес тәулiкке дейiнгі мерзімге әкiмшiлiк қамауға алынып, Қазақстан Республикасының шегiнен әкiмшiлiк жолмен шығарып жiберілуіне әкеп соғады.

      395-бап. Жеке немесе заңды тұлғалардың Қазақстан
               Республикасында шетелдiктердiң болу қағидаларын бұзуы

      1. Қазақстан Республикасына шетелдiктердi немесе азаматтығы жоқ адамдарды жеке шаруамен шақырған Қазақстан Республикасы азаматының, шетелдіктің немесе азаматтығы жоқ адамның оларды уақтылы тiркеу, олардың Қазақстан Республикасында болу, ел аумағында жүрiп-тұру құқығына құжаттарды ресімдеу және белгiленген болу мерзiмi аяқталғаннан кейiн Қазақстан Республикасынан қайтып кетуi жөнінде шаралар қабылдамауы, –
      бес айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Қазақстан Республикасында шетелдiктердi немесе азаматтығы жоқ адамдарды қабылдайтын дара кәсіпкердің, лауазымды адамның немесе заңды тұлғаның оларды уақтылы тiркеу, олардың Қазақстан Республикасына келу, оның аумағында болу және жүріп-тұру құқығына құжаттарды ресімдеу және белгіленген болу мерзімі аяқталғаннан кейін Қазақстан Республикасынан қайтып кетуі жөнінде шаралар қабылдамауы, –
      лауазымды адамдарға – он, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға – жиырма, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға отыз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Қазақстан Республикасына заңсыз келуден, оның аумағында заңсыз жүріп-тұрудан, белгiленген мерзiмде Қазақстан Республикасынан қайтып кетуден жалтарудан, нақты тұратын жері тіркеу кезінде көрсетiлген мекенжайға сәйкес келмеуінен көрінген, Қазақстан Республикасында шетелдіктердің болу қағидаларын бұза отырып, Қазақстан Республикасына келген шетелдікке немесе азаматтығы жоқ адамға тұрғын үй беру, -
      жеке тұлғаларға ескерту жасауға, лауазымды адамдарға – он, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға – отыз, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Осы баптың бірінші, екінші және үшiншi бөлiктерінде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған іс-әрекеттер, -
      жеке тұлғаларға – он, лауазымды адамдарға – он бес, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға – елу, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға сексен айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      5. Лауазымды адамның Қазақстан Республикасының аумағына келген шетелдікпен немесе азаматтығы жоқ адаммен мәмілелер жасасуы, -
      лауазымды адамдарға он айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      6. Осы баптың бесінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған іс-әрекеттер, -
      лауазымды адамдарға он бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      396-бап. Қазақстан Республикасында шетелдік жұмыс күшін тарту
               қағидаларын бұзу және шетелдіктің немесе азаматтығы
               жоқ адамның еңбек қызметін заңсыз жүзеге асыруы

      1. Жұмыс берушінің шетелдік жұмыс күшін жергілікті атқарушы органның рұқсатынсыз тартуы немесе жұмысқа орналасуға рұқсаты жоқ шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың еңбегін пайдалануы, -
      жеке тұлғаларға – отыз, лауазымды адамдарға – елу, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға – екі жүз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға бір мың айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Жұмыс берушінің шетелдік қызметкерді жергілікті атқарушы органның шетелдік жұмыс күшін тартуға арналған рұқсатында көрсетілген лауазымға (кәсіпке немесе мамандыққа) сәйкес келмейтін лауазымға (кәсіпке немесе мамандыққа) тартуы, -
      лауазымды адамдарға – елу, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға – екі жүз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға бір мың айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Осы баптың бірінші және екінші бөлiктерiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған іс-әрекеттер, -
      жеке тұлғаларға – елу, лауазымды адамдарға – бір жүз, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға – үш жүз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға бір мың бес жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Мұндай рұқсатты алу еңбек қызметін жүзеге асырудың қажетті шарты болып табылатын жағдайда, Қазақстан Республикасының аумағына заңсыз келген шетелдiктiң немесе азаматтығы жоқ адамның жұмысқа орналасуға арналған рұқсатты алмай Қазақстан Республикасында еңбек қызметін жүзеге асыруы, -
      жиырма бес айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салынып, Қазақстан Республикасының шегінен әкiмшiлiк жолмен шығарып жіберілуіне әкеп соғады.»;

      6) 541-баптың бірінші бөлігінде:
      «372-376,» деген цифрлардан кейін «380 (екінші бөлігінде), 380-2,» деген сөздермен толықтырылсын;
      «394 (екiншi бөлiгiнде)» деген сөздер «394 (екiншi, үшінші және төртінші бөлiктерінде)» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «396 (екiншi бөлiгiнде)» деген сөздер «396 (төртінші бөлiгінде)» деген сөздермен ауыстырылсын;

      7) 543-бапта:
      бірінші бөлікте:
      «379,» деген цифрлардан кейін «380 (бірінші бөлігінде),» деген сөздермен толықтырылсын;
      «396 (бірiншi бөлiгiнде)» деген сөздер «396 (бірінші және үшінші бөлiктерінде)» деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші бөлікте:
      2) тармақшада:
      «377,» деген цифрлардан кейін «380 (бірінші бөлігінде),» деген сөздермен толықтырылсын;
      «396 (бірiншi бөлiгiнде)» деген сөздер «396 (бірінші және үшінші бөлiктерінде)» деген сөздермен ауыстырылсын;
      3) тармақшада «396 (бірiншi бөлiгiнде)» деген сөздер «396 (бірінші және үшінші бөлiктерінде)» деген сөздермен ауыстырылсын;
      12) тармақшада:
      «осы Кодекстің» деген сөздерден кейін «377, 380 (бірінші бөлігінде),» деген сөздермен толықтырылсын;
      «396 (бірiншi бөлiгiнде)» деген сөздер «396 (бірінші және үшінші бөлiктерінде)» деген сөздермен ауыстырылсын;

      8) 550-баптың бірінші бөлігіндегі «396 (бiрiншi бөлiгiнде)» деген сөздер «396 (бiрiншi, екінші және үшінші бөлiктерiнде)» деген сөздермен ауыстырылсын;

      9) 551-1-бапта:
      баптың тақырыбындағы және мәтіні бойынша «, Қазақстан Республикасының азаматтарын тiркеу мен құжаттандыру» деген сөздер алып тасталсын;
      бірінші бөліктегі «380, 357-2 (бірінші бөлігінде)» деген сөздер «357-2 (бірінші бөлігінде)-бабында» деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші бөліктің 2) тармақшасы алып тасталсын;

      10) 636-баптың бірінші бөлігінің 1) тармақшасында:
      екінші абзацта:
      «374-1,» деген цифрлардан кейін «380 (екінші бөлігі), 380-2,» деген сөздермен толықтырылсын;
      «394 (екінші бөлігі)» деген сөздер «394 (екінші, үшінші және төртінші бөліктері)» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «396 (екінші бөлігі)» деген сөздер «396 (төртінші бөлігі)» деген сөздермен ауыстырылсын;
      елу үшінші абзацтағы «356, 396 (екінші бөлігі) баптар» деген сөздер «356-баптар)» деген сөздермен ауыстырылсын;

      11) 730-баптың 2) тармақшасындағы «394 (екінші бөлігі), 396 (екінші бөлігі) баптарында» деген сөздер «380 (екінші бөлігі), 380-2 (екінші бөлігі), 394 (төртінші бөлігі), 396 (төртінші бөлігі)-баптарында» деген сөздермен ауыстырылсын.

      3. 2007 жылғы 15 мамырдағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 9, 65-құжат; № 19, 147-құжат; № 20, 152-құжат; № 24, 178-құжат; 2008 ж., № 21, 97-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 8, 44-құжат; № 9-10, 50-құжат; № 17, 82-құжат; № 18, 84-құжат; № 24, 122, 134-құжаттар; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 10, 48-құжат; № 24, 146, 148-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар):

      1) 15-баптың 5) тармақшасы алып тасталсын;

      2) 18-баптың 1) тармақшасы алып тасталсын;

      3) 26-баптың 1-тармағында:
      4) тармақшадағы «жергiлiктi атқарушы органның рұқсатын алғанға дейiн немесе Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген шектеулердi немесе алып тастауларды сақтамай, Қазақстан Республикасы аумағында уақытша тұратын шетелдiктермен және азаматтығы жоқ адамдармен жасасуға жол берiлмейдi» деген сөздер «не шетелдік қызметкерге жұмысқа орналасуға жергiлiктi атқарушы органның рұқсатын алғанға дейiн немесе Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген шектеулердi немесе алып тастауларды сақтамай, Қазақстан Республикасы аумағында уақытша тұратын шетелдiктермен және азаматтығы жоқ адамдармен» деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 5) және 6) тармақшалармен толықтырылсын:
      «5) білім беру ұйымынан оқу нысаны көрсетілген немесе қабылдайтын ұйымнан кәсіптік даярлаудан және (немесе) тағылымдамадан өтуі туралы анықтамаларды және білім алу мақсатында болуға арналған рұқсатты ұсынбаған, Қазақстан Республикасының аумағында уақытша болатын шетелдік студенттермен және тағылымдамадан өтушілермен;
      6) отбасына қосылу мақсатында Қазақстан Республикасына келуге және онда болуға арналған рұқсатты және Қазақстан Республикасының заңнамасымен танылатын, Қазақстан Республикасының азаматымен некеде тұрғанын растайтын құжатты ұсынбаған, Қазақстан Республикасының аумағында уақытша болатын шетелдіктермен және азаматтығы жоқ адамдармен жасасуға жол берілмейді.»;

      4) 28-баптың 1-тармағының 1) тармақшасында:
      екінші абзацтағы «мекен-жайы» деген сөздер «мекенжайы және тұратын жері бойынша тіркелгені туралы мәліметтер» деген сөздермен ауыстырылсын;
      төртінші абзац «(егер жеке басын куәландыратын құжатта көрсетiлген болса),» деген сөздерден кейін «оның тұрақты тұратын жерінің мекенжайы және тұратын жері бойынша тіркелгені туралы мәліметтер,» деген сөздермен толықтырылсын;

      5) 31-баптың 1-тармағында:
      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) жеке куәлiгi немесе паспорты (он алты жасқа толмаған адамдар үшiн туу туралы куәлiгi) қажет.
      Оралмандар халықтың көші-қоны мәселелері жөніндегі уәкілетті органның аумақтық органдары берген оралман куәлігін ұсынады;»;
      7) тармақшадағы «көшірмелері қажет.» деген сөздер «көшірмелері;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 8) тармақшамен толықтырылсын:
      «8) тұратын жері бойынша тіркелгенін растайтын құжаттың көшірмесі қажет.»;

      6) 147-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
      «3. Жұмыс беруші жергілікті тұрғындар болып табылмайтын адамдарды жұмысқа қабылдағаны туралы және (немесе) ол адамдармен еңбек қатынастарын тоқтатқаны туралы ақпаратты халықтың көші-қоны мәселелері жөніндегі уәкілетті органға бір ай ішінде береді. Ақпаратты беру тәртібі мен нысанын халықтың көші-қоны мәселелері жөніндегі уәкілетті орган айқындайды.».

      4. 2008 жылғы 10 желтоқсандағы «Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексiне (Салық кодексi) (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2008 ж., № 22-I, № 22-II, 112-құжат; 2009 ж., № 2-3, 16,  18-құжаттар; № 13-14, 63-құжат; № 15-16, 74-құжат; № 17, 82-құжат; № 18, 84-құжат; № 23, 100-құжат; № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 1-2, 5-құжат; № 5, 23-құжат; № 7, 28, 29-құжаттар; № 11, 58-құжат; № 15, 71-құжат; № 17-18, 112-құжат; № 22, 130, 132-құжаттар; № 24, 145, 146, 149-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 2, 21, 25-құжаттар; № 4, 37-құжат; № 6, 50-құжат):

      1) 541-баптың 24) тармақшасындағы «талап қойған кезде мемлекеттiк баж төлеуден босатылады.» деген сөздер «талап қойған кезде;» деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 25) тармақшамен толықтырылсын:
      «25) халықтың көші-қоны мәселелері жөніндегі уәкілетті орган – шетелдіктерді және азаматтығы жоқ адамдарды Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының шегінен шығарып жіберуге байланысты мәселелер бойынша өтініш берген кезде мемлекеттiк баж төлеуден босатылады.»;

      2) 553-баптың 5) тармақшасы мынадай мазмұндағы тоғызыншы абзацпен толықтырылсын:
      «Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға Қазақстан Республикасы азаматтарының және заңды тұлғаларының, сондай-ақ шетелдiктер мен азаматтығы жоқ адамдардың, шетелдiк заңды тұлғалардың визалар беру туралы өтiнiштерiн пысықтағаны және Қазақстан Республикасының шетелдiк мекемелерiне визалар беру (визалық қолдау) туралы нұсқау жiбергенi үшiн;».

      5. «Қазақстан Республикасының азаматтығы туралы» 1991 жылғы 20 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1991 ж., № 52, 636-құжат; 1995 ж., № 19, 117-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2002 ж., № 10, 101-құжат; 2004 ж., № 19, 115-құжат; № 23, 142-құжат; 2007 ж., № 10, 69-құжат; 2009 ж., № 8, 44-құжат):

      1) мынадай мазмұндағы 11-1-баппен толықтырылсын:

      «11-1-бап. Ата-анасы шет мемлекеттің азаматы болып табылатын
                 баланың азаматтығы

      Бала туған кезде ата-анасының екеуі де шет мемлекеттің азаматы болса, ол туған жеріне қарамастан Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайды.»;

      2) 14-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «14-бап. Шетелдіктердің және (немесе) азаматтығы жоқ адамдардың
               баласының Қазақстан Республикасы азаматтығын алуы

      Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын жерi бар, азаматтығы жоқ адамдардың Қазақстан Республикасының аумағында туған баласы Қазақстан Республикасының азаматы болып табылады.
      Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын жері бар, азаматтығы әртүрлі шетелдіктердің Қазақстан Республикасының аумағында туған баласының азаматтығы ата-анасының жазбаша нысанда білдірген, нотариат куәландырған келісімі бойынша айқындалады.»;

      3) 16-баптың бірінші бөлігі 1) тармақшасының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдаған кезде кәмелетке толмағандардан, әрекетке қабiлетсіз және Қазақстан Республикасы алдында ерекше еңбек сiңiрген адамдардан не Қазақстан Республикасының Президентi белгiлейтiн тiзбе бойынша кәсiптерге ие және талаптарға сай келетiн адамдардан және олардың отбасы мүшелерiнен осы тармақшаның бiрiншi абзацында көзделген шарттардың болуы талап етiлмейдi;»;

      4) мынадай мазмұндағы 16-1-баппен толықтырылсын:

      «16-1-бап. Жеңілдетілген тәртіппен (тіркеу тәртібімен)
                 Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдау
                 шарттары

      Жеңілдетілген тәртіппен (тіркеу тәртібімен) Қазақстан Республикасының азаматтығына тұратын мерзіміне қарамастан Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын:
      1) тарихи отанында тұрақты тұру мақсатында Қазақстан Республикасына келген ұлты қазақ адамдар;
      2) өз еркінен тыс азаматтығынан айырылған немесе азаматтығын жоғалтқан жаппай саяси қуғын-сүргіннің ақталған құрбандары, сондай-ақ олардың ұрпақтары қабылдануы мүмкін.
      Жеңілдетілген тәртіппен (тіркеу тәртібімен) азаматтық алу туралы материалдарды қарау мерзімі өтініш берілген күннен бастап үш айдан аспауға тиіс.»;

      5) 17 және 18-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      «17-бап. Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдаудан
               және Қазақстан Республикасының азаматтығын қалпына
               келтіруден бас тарту негiздерi

      Егер Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдау және Қазақстан Республикасының азаматтығын қалпына келтіру туралы өтiнiш білдірген адам:
      1) адамзатқа қарсы халықаралық құқықта көзделген қылмыс жасаса, Қазақстан Республикасының егемендiгi мен тәуелсiздiгiне әдейi қарсы шықса;
      2) Қазақстан Республикасы аумағының бiрлiгi мен тұтастығын бұзуға шақырса;
      3) мемлекет қауiпсiздiгiне, халықтың денсаулығына нұқсан келтiретiн құқыққа қарсы әрекетті жүзеге асырса;
      4) ұлтаралық және дiни араздықты қоздыратын болса, Қазақстан Республикасы мемлекеттiк тiлiнiң қолданылуына қарсы әрекет жасаса;
      5) террористік және экстремистік ұйымдарға кірген немесе террористік әрекеті үшін сотталған болса;
      6) халықаралық іздеуде болса, соттың күшіне енген үкімі бойынша жазасын өтеп жүрсе не сот оның әрекетін ерекше қауіпті баукеспелік деп таныса;
      7) басқа мемлекеттiң азаматы болса;
      8) Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдау туралы өтініш білдірген кезде өзі туралы жалған мәліметтер хабарласа немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімдерде қажетті құжаттарды дәлелсіз себептермен тапсырмаса;
      9) Қазақстан Республикасының аумағында немесе оның шегінен тыс жерлерде қасақана қылмыс жасағаны үшін Қазақстан Республикасының заңмасымен солай деп танылған, соттылығы алынбаған немесе өтелмеген болса;
      10) Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдау туралы өтініш білдіргенге дейінгі бес жыл ішінде халықтың көші-қоны саласында Қазақстан Республикасының экономикасы және (немесе) заңнамасы саласында құқық бұзушылық жасаса;
      11) Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдау туралы өтініш білдіргенге дейінгі бес жыл ішінде осы Заңның 21-бабы 1), 2) және 5) тармақшалары негізінде Қазақстан Республикасының азаматтығынан айырылса, оның өтініші қабылданбайды.
      Осы баптың бiрiншi бөлiгi 7) тармақшасының ережелерi Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттар қолданылатын, сондай-ақ осы Заңның 16-бабы бiрiншi бөлiгi 1) тармақшасының екiншi бөлігінде аталған және ішкі істер органдарына шетелдiк азаматтықтан бас тарту туралы нотариат куәландырған жазбаша өтiнiшпен өздері азаматы болып табылатын мемлекеттің азаматтық мәселелері жөнінде шешім қабылдайтын лауазымды адамына өтініш білдірген адамдарға қолданылмайды. Өтініш білдірген адамдар Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылданған жағдайда мұндай өтініш білдіру фактiсi туралы ақпарат, олардың шетелдiк паспорттары шет мемлекетке жiберiледi.

      18-бап. Қазақстан Республикасының азаматтығын қалпына келтiру

      Бұрын Қазақстан Республикасының азаматы болған адамның өтiнiшi бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес оның Қазақстан Республикасының азаматтығы қалпына келтiрiлуi мүмкiн.»;

      6) 2-тарау мынадай мазмұндағы 18-1-баппен толықтырылсын:

      «18-1-бап. Қазақстан Республикасының азаматтығын қалпына
                 келтіру шарттары

      Бұрын Қазақстан Республикасының азаматтығынан айрылғандығы тіркелген адамдарды қоспағанда, бұрын Қазақстан Республикасының азаматы болған, тұру мерзіміне қарамастан Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын және шет мемлекеттің азаматы болмаған адамдар жеңілдетілген тәртіппен (тіркеу тәртібімен) Қазақстан Республикасының азаматтығын қалпына келтіре алады.»;

      7) 21-бапта:
      4) тармақша алып тасталсын;
      5) тармақшадағы «болса, айырылады.» деген сөздер «болса;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:
      «6) егер адамның Қазақстан Республикасының азаматтығын алуына негіз болған Қазақстан Республикасының азаматымен некесін сот жарамсыз деп таныса, айрылады.»;
      мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Қазақстан Республикасының азаматы болып табылатын және шет мемлекеттің азаматтығын қабылдаған адам үш жұмыс күні ішінде шетел азаматтығын алу фактісі туралы хабарлауға және паспортын және (немесе) жеке куәлігін Қазақстан Республикасының ішкі істер органдарына немесе Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің шет елдердегі мекемелеріне тапсыруға міндетті.»;

      8) 26-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «26-бап. Қорғаншылық белгіленген баланың Қазақстан
               Республикасының азаматтығын сақтауы

      Қазақстан Республикасының аумағында тұратын он төрт жасқа толмаған бала қорғаншысының өтініші бойынша мынадай жағдайларда:
      1) егер оның ата-анасының екеуі де немесе жалғыз ата-анасы Қазақстан Республикасының азаматтығынан шықса және бұл орайда ата-ана болу құқықтарынан айрылса;
      2) басқа мемлекеттердің азаматтары болып табылатын ата-анасының екеуі де қайтыс болса немесе із-түзсіз жоғалса, ата-анасы азаматы болған мемлекеттегі ағайын-туыстары асырап алудан бас тартса не бала олардың асырап алуын қаламаса Қазақстан Республикасының азаматтығын сақтап қалады;
      3) ата-анасының біреуі қайтыс болса немесе із-түзсіз жоғалса, баланың азаматтығы екінші ата-анасының қалауымен анықталады.»;

      9) 28-баптағы «асырап алған» деген сөздер «оны асырап алған немесе оған қамқоршылық белгіленген» деген сөздермен ауыстырылсын;

      10) 30-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «30-бап. Iшкi iстер органдарының өкiлеттiгi

      Iшкi iстер органдары:
      1) Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын адамдардан Қазақстан Республикасының азаматтығы мәселелерi жөніндегі өтініштер қабылдайды және оларды қажеттi құжаттармен бiрге Қазақстан Республикасы Президентiнiң қарауына жiбередi;
      2) Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарында көзделгендей, Қазақстан Республикасының азаматтығын алуды және Қазақстан Республикасының азаматтығынан шығуды тiркеудi жүзеге асырады;
      3) Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын адамдардың Қазақстан Республикасының азаматтығынан айрылуын тiркейдi;
      4) жеңілдетілген тәртіппен (тіркеу тәртібімен) Қазақстан Республикасының азматтығына қабылдауды ресімдейді;
      5) Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын адамдардың Қазақстан Республикасының азаматы болуын (болмауын) айқындайды.
      Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі жеңілдетілген тәртіппен (тіркеу тәртібімен) Қазақстан Республикасының азаматтығын алу тәртібін бекітеді.»;

      11) 31-баптың бірінші бөлігі мынадай мазмұндағы бесінші абзацпен толықтырылсын:
      «Қазақстан Республикасынан тыс жерде тұрақты тұратын адамдардың Қазақстан Республикасының азаматы болуын айқындайды.»;

      12) 32-бап мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Жеңілдетілген тәртіппен (тіркеу тәртібімен) азаматтық алуды тіркеу мәселелері жөніндегі өтініштер ішкі істер органдарына беріледі.»;

      13) 37-баптың бірінші бөлігінің бесінші абзацындағы «тіркелген күннен бастап ие болады.» деген сөздер «тіркелген күні;» деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы алтыншы абзацпен толықтырылсын:
      «жеңілдетілген тәртіппен (тіркеу тәртібімен) Қазақстан Республикасының азаматтығын алу тіркелген күні ие болады.».

      6. «Шетелдiктердiң құқықтық жағдайы туралы» 1995 жылғы 19 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., № 9-10, 68-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 12, 184-құжат; 2001 ж., № 8, 50, 54-құжаттар; № 21-22, 285-құжат; 2006 ж., № 5-6, 31-құжат; 2007 ж., № 3, 23-құжат; № 20, 152-құжат; 2009 ж., № 17, 82-құжат; № 24, 122-құжат):

      1) 22-бапта:
      бірінші бөліктегі «белгіленбесе,» деген сөздер «белгіленбесе немесе Қазақстан Республикасының Үкіметі өзгеше тәртіп белгілемесе,» деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші бөліктің а) тармақшасындағы «мемлекеттік» деген сөз «ұлттық» деген сөзбен ауыстырылсын;
      жетінші бөлікте:
      «және» деген сөз «немесе» деген сөзбен ауыстырылсын;
      «уәкілетті» деген сөз «бұған уәкілеттік берілген мемлекеттік» деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 28-бапта:
      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Шығарып жiберу туралы шешiмдi Қазақстан Республикасының бұған уәкiлеттік берiлген мемлекеттiк органдары немесе сот қабылдайды. Шетелдік осы шешiмде көрсетiлген мерзiмде Қазақстан Республикасынан кетуге мiндеттi. Мұндай жағдайда Қазақстан Республикасынан шығарып жіберу туралы сот шешімінің орындалуы Қазақстан Республикасынан шығарып жiберiлетiн адамға бақылау жасалына отырып, өз бетiмен кетуi арқылы жүргізіледі. Егер өзіне қатысты шығарып жiберу туралы шешім қабылданған адам шешімде көрсетілген мерзімде Қазақстан Республикасының аумағынан кетпесе, ол прокурордың санкциясы бойынша ұсталуға және мәжбүрлеу тәртібімен шығарып жіберілуге тиіс. Бұл орайда, шығарып жiберу үшiн қажет болатын мерзiмге ұстауға жол берiледi. Ол Қазақстан Республикасының Yкiметi белгiлеген тәртiппен iшкi iстер органдарының арнаулы мекемелерiнде орналастырылады.»;
      мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Мәжбүрлеу тәртібімен шығарып жіберу туралы сот шешімін орындауды жүзеге асыратын халықтың көші-қоны мәселелері жөніндегі уәкілетті орган Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пунктерінде шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды аумағына аталған адам шығарып жiберiлетiн шет мемлекет билігінің өкiлiне шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды ресми түрде беру үшін Қазақстан Республикасының шекара қызметі органдарына береді.».

      7. «Прокуратура туралы» 1995 жылғы 21 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., № 24, 156-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., № 12, 184-құжат; 1998 ж., № 15, 208-құжат; 1999 ж., № 8, 247-құжат; № 21, 774-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; № 6, 142-құжат; 2001 ж., № 20, 257-құжат; 2002 ж., № 17, 155-құжат; 2003 ж., № 15, 139-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 15-16, 63-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; № 24, 121-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 28-құжат; № 24, 151-құжат; 2011 ж., № 1, 3-құжат):
      21-баптың 1-тармағының 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «5) шетелдiктердi немесе азаматтығы жоқ адамдарды шығарып жіберу үшiн ұстауға;».

      8. «Тұрғын үй қатынастары туралы» 1997 жылғы 16 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 8, 84-құжат; 1999 ж., № 13, 431-құжат; № 23, 921-құжат; 2001 ж., № 15-16, 228-құжат; 2002 ж., № 6, 71-құжат; 2003 ж., № 11, 67-құжат; 2004 ж., № 14, 82-құжат; № 17, 101-құжат; № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 16, 103-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 15, 106, 108-құжаттар; № 18, 143-құжат; 2009 ж., № 11-12, 54-құжат; № 18, 84-құжат; № 24, 122-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 10, 52-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 5, 43-құжат; № 6, 50-құжат):
      2-баптың 23) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «23) оралман – тарихи отанында тұрақты тұру мақсатында Қазақстан Республикасына келген және «Халықтың көші-қоны туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен тиісті мәртебе алған, Қазақстан Республикасы егемендік алған кезде одан тыс жерде тұрақты тұрған этникалық қазақ және оның Қазақстан Республикасы егемендік алғаннан кейін одан тыс жерде туған және тұрақты тұрған ұлты қазақ балалары;».

      9. «Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысы жинақ ақшасы туралы» 2000 жылғы 7 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2000 ж., № 21, 382-құжат; 2003 ж., № 15, 139-құжат; 2005 ж., № 7-8, 22-құжат; 2007 ж., № 14, 102-құжат; 2011 ж., № 4, 37-құжат):
      8-баптың 6-тармағында:
      бірінші бөліктің 5) тармақшасындағы «қызметкерлеріне берілуі мүмкін.» деген сөздер «қызметкерлеріне;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 6) және 7) тармақшалармен толықтырылсын:
      «6) оралмандардың көшіп келу квотасына енгізілген оралмандарға;
      7) ішкі көшіп-қонушылардың қоныс аудару квотасы бойынша қоныс аударушы ішкі көшіп-қонушыларға да берілуі мүмкін.»;
      екінші бөліктегі «5)» деген цифр «7)» деген цифрмен ауыстырылсын.

      10. «Халықты жұмыспен қамту туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 3, 18-құжат; 2004 ж., № 2, 10-құжат; 2005 ж., № 7-8, 19-құжат; № 17-18, 76-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 10, 52-құжат; 2007 ж., № 2, 14, 18-құжаттар; № 3, 20-құжат; № 8, 52-құжат; № 9, 67-құжат; № 15, 106-құжат; № 20, 152-құжат; 2009 ж., № 1, 4-құжат; № 9-10, 50-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 8, 41-құжат; № 24, 149-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 2, 21-құжат):

      1) 7-баптың 5-1) тармақшасындағы «квота шегінде» деген сөздерден кейін «шетелдік қызметкерлерге жұмысқа орналасуға және жұмыс берушілерге» деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 10-баптың 4-тармағының екінші бөлігіндегі «жұмыс берушiлер» деген сөздер алып тасталсын, «берген» деген сөз «берілген» деген сөзбен ауыстырылсын;

      3) 11-бапта:
      1-тармақтың екінші бөлігінде:
      бірінші абзацтағы «оны тартуға» деген сөздер «шетелдiк қызметкерге жұмысқа орналасуға және жұмыс берушіге шетелдiк жұмыс күшін тартуға» деген сөздермен ауыстырылсын;
      үшінші абзацтағы «бiлiмдi шетелдiктер мен азаматтығы жоқ адамдарға қолданылмайды.» деген сөздер «бiлiмдi;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы жаңа төртінші абзацпен толықтырылсын:
      «индустриалдық-инновациялық даму мемлекеттік бағдарламаларында дамыту көзделген жоғары оқу орындарында басшылар және оқытушылар лауазымдарында жұмыс iстейтiн, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен расталған құжаттары бар жоғары білімді шетелдiктер мен азаматтығы жоқ адамдарға қолданылмайды.»;
      2-1-тармақтағы «шетелдік жұмыс күшін тартуға» деген сөздер «жұмыс берушілерге шетелдік жұмыс күшін тартуға және шетелдік қызметкерлерге жұмысқа орналасуға» деген сөздермен ауыстырылсын;
      3-тармақ «тартуға» деген сөзден кейін «және шетелдік қызметкерлерге жұмысқа орналасуға» деген сөздермен толықтырылсын;

      4) 21-баптың 2-тармағы «рұқсат алған» деген сөздерден кейін «немесе өздерінің қарамағында жұмысқа орналасуға рұқсаттар алған шетелдік қызметкерлер жұмыс істейтін» деген сөздермен толықтырылсын.

      11. «Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек туралы» 2001 жылғы 17 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 17-18, 247-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2007 ж., № 3, 20-құжат; № 10, 69-құжат; № 20, 152-құжат; 2009 ж., № 1, 4-құжат; № 23, 117-құжат):
      3-баптың 1-тармағының екінші бөлігі мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:
      «5) өтініш берушінің (отбасы мүшелерінің) тұрғылықты жері бойынша тіркелгенін растайтын құжаттың көшірмесі.».

      12. «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 20, 151-құжат; 2008 ж., № 23, 124-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 24, 149-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 2, 21-құжат; № 5, 43-құжат):
      8-баптың 2-тармағының екінші бөлігі «тұратын» деген сөзден кейін «, сондай-ақ Қазақстан Республикасына отбасына қосылу мақсатында келген» деген сөздермен толықтырылсын.

      2-бап. Осы Заң, 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 9-тармағының бесінші абзацын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                 Н. Назарбаев

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам миграции населения

Закон Республики Казахстан от 22 июля 2011 года № 478-IV

      Примечание РЦПИ!
      Порядок введения в действие настоящего Закона РК см. ст. 2.

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:
      1. В Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 13 июля 1999 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 18, ст. 644; 2000 г., № 3-4, ст. 66; № 10, ст. 244; 2001 г., № 8, ст. 52; № 15-16, ст. 239; № 21-22, ст. 281; № 24, ст. 338; 2002 г., № 17, ст. 155; 2003 г., № 10, ст. 49; № 14, ст. 109; № 15, ст. 138; 2004 г., № 5, ст. 25; № 17, ст. 97; № 23, ст. 140; № 24, ст. 153; 2005 г., № 5, ст. 5; № 13, ст. 53; № 24, ст. 123; 2006 г., № 2, ст. 19; № 10, ст. 52; № 11, ст. 55; № 12, ст. 72; № 13, ст. 86; 2007 г., № 3, ст. 20; № 4, ст. 28; № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 13, ст. 99; 2008 г., № 13-14, ст. 56; № 15-16, ст. 62; 2009 г., № 15-16, ст. 74; № 17, ст. 81; № 24, ст. 127, 130; 2010 г., № 1-2, ст. 4; № 3-4, ст. 12; № 7, ст. 28, 32; № 17-18, ст. 111; № 22, ст. 130; № 24, ст. 151; 2011 г., № 1, ст. 9; № 2, ст. 28; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50):
      1) дополнить оглавлением следующего содержания:
      "Оглавление
      Раздел 1. Общие положения
      Глава 1. Гражданское процессуальное законодательство Республики Казахстан
      Статья 1. Отношения, регулируемые гражданским процессуальным законодательством
      Статья 2. Законодательство о гражданском судопроизводстве Республики Казахстан
      Статья 3. Применение в гражданском судопроизводстве правовых норм, имеющих преимущественную силу
      Статья 4. Действие гражданского процессуального закона во времени
      Глава 2. Задачи и принципы гражданского судопроизводства
      Статья 5. Задачи гражданского судопроизводства
      Статья 6. Законность
      Статья 7. Осуществление правосудия только судом
      Статья 8. Судебная защита прав, свобод и законных интересов лица
      Статья 9. Уважение чести и достоинства личности
      Статья 10. Неприкосновенность частной жизни. Тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений
      Статья 11. Неприкосновенность собственности
      Статья 12. Независимость судей
      Статья 13. Равенство всех перед законом и судом
      Статья 14. Язык судопроизводства
      Статья 15. Состязательность и равноправие сторон
      Статья 16. Оценка доказательств по внутреннему убеждению
      Статья 17. Освобождение от обязанности давать свидетельские показания
      Статья 18. Обеспечение прав на квалифицированную юридическую помощь
      Статья 19. Гласность судебного разбирательства
      Статья 20. Обеспечение безопасности в ходе судебного разбирательства
      Статья 21. Обязательность судебных актов
      Статья 22. Свобода обжалования процессуальных действий и решений
      Статья 23. Значение принципов гражданского судопроизводства
      Глава 3. Подведомственность и подсудность
      Статья 24. Подведомственность гражданских дел судам
      Статья 25. Передача споров на разрешение третейского суда
      Статья 26. Приоритет судебной подведомственности
      Статья 27. Гражданские дела, подсудные районному (городскому) суду и приравненным к ним судам
      Статья 28. Исключена Законом РК от 10 декабря 2009 года № 227-IV
      Статья 29. Исключена Законом РК от 10 декабря 2009 года № 227-IV
      Статья 30. Подсудность гражданских дел специализированным судам
      Статья 31. Предъявление иска по месту нахождения ответчика
      Статья 32. Подсудность по выбору истца
      Статья 33. Исключительная подсудность
      Статья 34. Договорная подсудность
      Статья 35. Подсудность нескольких связанных между собой дел
      Статья 36. Передача дела из производства одного суда в другой
      Глава 4. Состав суда, отводы
      Статья 37. Состав суда
      Статья 38. Порядок разрешения вопросов коллегиальным составом суда
      Статья 39. Недопустимость повторного участия судьи в рассмотрении дела
      Статья 40. Основания для отвода судьи
      Статья 41. Основания для отвода прокурора, эксперта, специалиста, переводчика, секретаря судебного заседания
      Статья 42. Заявления об отводах (самоотводах) и порядок их разрешения
      Статья 43. Последствия удовлетворения заявления об отводе (самоотводе)
      Глава 5. Лица, участвующие в деле
      Статья 44. Состав лиц, участвующих в деле
      Статья 45. Гражданская процессуальная правоспособность
      Статья 46. Гражданская процессуальная дееспособность
      Статья 47. Права и обязанности лиц, участвующих в деле
      Статья 48. Стороны
      Статья 49. Изменение основания или предмета иска, отказ от иска, признание иска, мировое соглашение
      Статья 50. Участие в деле нескольких истцов или ответчиков
      Статья 51. Замена ненадлежащего ответчика
      Статья 52. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора
      Статья 53. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора
      Статья 54. Процессуальное правопреемство
      Статья 55. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве
      Статья 56. Обращение в суд в защиту прав других лиц, общественных и государственных интересов
      Статья 57. Участие в процессе государственных органов и органов местного самоуправления для дачи заключения по делу
      Глава 6. Представительство в суде
      Статья 58. Ведение дела через представителей
      Статья 59. Представительство по поручению
      Статья 60. Лица, которые не могут быть представителями в суде
      Статья 61. Полномочия представителя
      Статья 62. Оформление полномочий представителя
      Статья 63. Законные представители
      Глава 7. Доказательства и доказывание
      Статья 64. Доказательства
      Статья 65. Обязанность доказывания
      Статья 66. Представление доказательств
      Статья 67. Относимость доказательств
      Статья 68. Допустимость доказательств
      Статья 69. Фактические данные, недопустимые в качестве доказательств
      Статья 70. Достоверность доказательств
      Статья 71. Основания освобождения от доказывания
      Статья 72. Судебные поручения
      Статья 73. Порядок выполнения судебного поручения
      Статья 74. Обеспечение доказательств
      Статья 75. Заявление об обеспечении доказательств
      Статья 76. Порядок обеспечения доказательств
      Статья 77. Оценка доказательств
      Статья 78. Объяснения сторон и третьих лиц
      Статья 79. Свидетельские показания
      Статья 80. Обязанности и права свидетеля
      Статья 81. Письменные доказательства
      Статья 82. Порядок собирания письменных доказательств
      Статья 83. Обязанность представления в суд письменных доказательств
      Статья 84. Осмотр и исследование письменных доказательств в месте их хранения
      Статья 85. Возвращение подлинных письменных доказательств
      Статья 86. Вещественные доказательства
      Статья 87. Хранение и осмотр вещественных доказательств
      Статья 88. Осмотр вещественных доказательств, подвергающихся быстрой порче
      Статья 89. Распоряжение вещественными доказательствами
      Статья 90. Научно-технические средства в процессе доказывания
      Статья 91. Назначение экспертизы
      Статья 91-1. Получение образцов
      Статья 91-2. Получение образцов врачом или другим специалистом, а также экспертом
      Статья 91-3. Охрана прав личности при получении образцов
      Статья 92. Права и обязанности эксперта
      Статья 93. Порядок производства экспертизы
      Статья 94. Единоличная и комиссионная экспертиза
      Статья 95. Комплексная экспертиза
      Статья 96. Заключение эксперта
      Статья 97. Сообщение о невозможности дать заключение
      Статья 98. Дополнительная и повторная экспертизы
      Статья 98-1. Допрос эксперта
      Статья 99. Привлечение специалиста к участию в процессуальных действиях
      Глава 8. Судебные расходы
      Статья 100. Понятие и состав судебных расходов
      Статья 101. Государственная пошлина
      Статья 102. Цена иска
      Статья 103. Доплата государственной пошлины
      Статья 104. Освобождение от уплаты государственной пошлины
      Статья 105. Исключена Законом РК от 13 декабря 2004 года № 11-III
      Статья 106. Возврат государственной пошлины
      Статья 107. Издержки, связанные с производством по делу
      Статья 108. Суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам
      Статья 109. Выплата сумм, причитающихся свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам
      Статья 110. Распределение судебных расходов между сторонами
      Статья 111. Возмещение расходов по оплате помощи представителя
      Статья 112. Взыскание убытков за потерю времени
      Статья 113. Распределение судебных расходов при отказе от иска и мировом соглашении
      Статья 114. Оказание гражданам бесплатной юридической помощи
      Статья 115. Возмещение сторонам судебных расходов
      Статья 116. Возмещение государству судебных расходов
      Статья 117. Обжалование и опротестование определений по вопросам, связанным с судебными расходами
      Глава 9. Меры принуждения и ответственности за проявление неуважения к суду
      Статья 118. Меры принуждения за проявление неуважения к суду
      Статья 119. Привод
      Статья 120. Удаление из зала суда
      Статья 121. Меры ответственности за проявление неуважения к суду
      Статья 122. Применение мер принуждения и ответственности за проявление неуважения к суду. Порядок их обжалования и опротестования
      Глава 10. Процессуальные сроки
      Статья 123. Сроки совершения процессуальных действий
      Статья 124. Исчисление процессуальных сроков
      Статья 125. Окончание процессуальных сроков
      Статья 126. Последствия пропуска процессуальных сроков
      Статья 127. Приостановление процессуальных сроков
      Статья 128. Продление и восстановление процессуальных сроков
      Глава 11. Судебные извещения и вызовы
      Статья 129. Судебные извещения и вызовы
      Статья 130. Содержание повестки или иного извещения, вызова
      Статья 131. Доставка повестки
      Статья 132. Вручение повесток
      Статья 133. Последствия отказа от принятия повестки или иного извещения, вызова
      Статья 134. Перемена адреса во время производства по делу
      Статья 135. Неизвестность места пребывания ответчика и его розыск
      Глава 12. Исключена Законом РК от 11 июля 2001 года № 238-II
      Раздел 2. Производство в суде первой инстанции
      Подраздел 1. Приказное производство
      Глава 13. Приказное производство
      Статья 139. Взыскание задолженности на основании судебного приказа
      Статья 140. Требования, по которым выносится судебный приказ
      Статья 141. Форма и содержание заявления о вынесении судебного приказа
      Статья 142. Государственная пошлина
      Статья 143. Основания к отказу в принятии и возвращению заявления о вынесении судебного приказа
      Статья 144. Устранение недостатков в заявлении
      Статья 145. Порядок и срок вынесения судебного приказа
      Статья 146. Содержание судебного приказа
      Статья 147. Направление должнику копии судебного приказа
      Статья 148. Отмена судебного приказа
      Статья 149. Выдача судебного приказа взыскателю
      Подраздел 2. Исковое производство
      Глава 14. Предъявление иска
      Статья 150. Форма и содержание искового заявления
      Статья 151. Документы, прилагаемые к исковому заявлению
      Статья 152. Принятие искового заявления
      Статья 153. Отказ в принятии искового заявления
      Статья 154. Возвращение искового заявления
      Статья 155. Оставление искового заявления без движения
      Статья 156. Предъявление встречного иска
      Статья 157. Условия принятия встречного иска
      Глава 15. Обеспечение иска
      Статья 158. Основания для обеспечения иска
      Статья 159. Меры по обеспечению иска
      Статья 160. Рассмотрение заявления об обеспечении иска
      Статья 161. Исполнение определения об обеспечении иска
      Статья 162. Замена одного вида обеспечения иска другим
      Статья 163. Отмена обеспечения иска
      Статья 164. Обжалование определений по вопросам обеспечения иска
      Статья 165. Возмещение ответчику убытков, причиненных обеспечением иска
      Глава 16. Подготовка дела к судебному разбирательству
      Статья 166. Задачи подготовки дела
      Статья 167. Сроки подготовки дела к судебному разбирательству
      Статья 168. Определение о подготовке дела к судебному разбирательству
      Статья 169. Направление копий заявления и приложенных к нему документов ответчику
      Статья 169-1. Отзыв на исковое заявление
      Статья 170. Действия судьи по подготовке дела к судебному разбирательству
      Статья 171. Соединение и разъединение нескольких исковых требований
      Статья 172. Приостановление, прекращение производства по делу и оставление заявления без рассмотрения при подготовке дела к судебному разбирательству
      Статья 173. Назначение дела к судебному разбирательству
      Глава 17. Судебное разбирательство
      Статья 174. Сроки рассмотрения и разрешения гражданских дел
      Статья 175. Судебное заседание
      Статья 176. Председательствующий в судебном заседании
      Статья 177. Непосредственность и устность судебного разбирательства
      Статья 178. Порядок в судебном заседании
      Статья 179. Меры, применяемые к нарушителям порядка в судебном заседании
      Статья 180. Открытие судебного заседания
      Статья 181. Проверка явки участников процесса
      Статья 182. Разъяснение переводчику его обязанностей
      Статья 183. Удаление свидетелей из зала судебного заседания
      Статья 184. Объявление состава суда и разъяснение права отвода
      Статья 185. Разъяснение лицам, участвующим в деле, их прав и обязанностей
      Статья 186. Разрешение судом ходатайств лиц, участвующих в деле
      Статья 187. Последствия неявки в судебное заседание лиц, участвующих в деле, и представителей
      Статья 188. Последствия неявки в судебное заседание свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика
      Статья 189. Отложение разбирательства дела
      Статья 190. Допрос свидетелей при отложении разбирательства дела
      Статья 191. Разъяснение эксперту и специалисту их прав и обязанностей
      Статья 192. Начало рассмотрения дела по существу
      Статья 193. Отказ истца от иска, признание иска ответчиком и мировое соглашение сторон
      Статья 194. Объяснение лиц, участвующих в деле
      Статья 195. Установление порядка исследования доказательств
      Статья 196. Предупреждение свидетеля об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний
      Статья 197. Порядок допроса свидетеля
      Статья 198. Использование свидетелем письменных материалов
      Статья 199. Допрос несовершеннолетнего свидетеля
      Статья 200. Оглашение показаний свидетеля
      Статья 201. Исследование документов
      Статья 202. Оглашение и исследование личной переписки и телеграфных сообщений граждан
      Статья 203. Исследование вещественных доказательств
      Статья 204. Осмотр на месте
      Статья 205. Воспроизведение звукозаписи, демонстрация видеозаписи, киноматериалов и их исследование
      Статья 206. Исследование заключения эксперта
      Статья 207. Консультация (пояснения) специалиста
      Статья 208. Заявление о подложности доказательства
      Статья 209. Заключения государственных органов и органов местного самоуправления
      Статья 210. Окончание рассмотрения дела по существу
      Статья 211. Судебные прения
      Статья 212. Реплики
      Статья 213. Заключение прокурора
      Статья 214. Возобновление рассмотрения дела по существу
      Статья 215. Удаление суда для вынесения решения
      Статья 216. Объявление решения
      Глава 18. Решение суда и порядок его исполнения
      Статья 217. Вынесение решения
      Статья 218. Законность и обоснованность решения
      Статья 219. Вопросы, разрешаемые при вынесении решения
      Статья 220. Виды и структура решения
      Статья 221. Содержание решения
      Статья 222. Решение о признании незаконными действий (бездействия) и решений государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и должностных лиц
      Статья 223. Решение о взыскании денежных сумм
      Статья 224. Решение о признании исполнительного или иного документа недействительным
      Статья 225. Решение о заключении или изменении договора
      Статья 226. Решение о присуждении имущества или его стоимости
      Статья 227. Решение, обязывающее ответчика совершить определенные действия
      Статья 228. Решение в пользу нескольких истцов или против нескольких ответчиков
      Статья 229. Составление мотивированного решения
      Статья 230. Исправление описок и явных арифметических ошибок в решении
      Статья 231. Дополнительное решение
      Статья 232. Разъяснение решения
      Статья 233. Отсрочка и рассрочка исполнения решения, изменение способа и порядка исполнения решения
      Статья 234. Индексация присужденных денежных сумм
      Статья 235. Вступление решения суда в законную силу
      Статья 236. Исполнение решения
      Статья 237. Решения, подлежащие немедленному исполнению
      Статья 238. Право суда обратить решение к немедленному исполнению
      Статья 239. Обеспечение исполнения решения
      Статья 240. Отсрочка и рассрочка исполнения решения суда, изменение способа и порядка его исполнения, утверждение мирового соглашения
      Статья 240-1. Поворот исполнения решения суда
      Статья 240-2. Рассмотрение вопроса о повороте исполнения решения суда
      Статья 240-3. Разрешение вопроса о повороте исполнения решения судом апелляционной, кассационной или надзорной инстанции
      Статья 240-4. Рассмотрение представлений судебного исполнителя
      Статья 240-5. Обжалование действий (бездействия) судебного исполнителя при исполнении решения
      Статья 240-6. Защита прав других лиц при исполнении решения
      Статья 240-7. Санкционирование постановления судебного исполнителя
      Статья 241. Высылка и выдача лицам, участвующим в деле, копий решения суда
      Глава 18-1. Исполнение решения третейского суда
      Статья 241-1. Принудительное исполнение решения третейского суда
      Статья 241-2. Выдача исполнительного листа
      Статья 241-3. Отказ в выдаче исполнительного листа
      Глава 19. Приостановление производства по делу
      Статья 242. Обязанность суда приостановить производство
      Статья 243. Право суда приостановить производство
      Статья 244. Сроки приостановления производства
      Статья 245. Обжалование или опротестование определения суда о приостановлении производства
      Статья 246. Возобновление производства
      Глава 20. Прекращение производства по делу
      Статья 247. Основания прекращения производства по делу
      Статья 248. Порядок и последствия прекращения производства по делу
      Глава 21. Оставление заявления без рассмотрения
      Статья 249. Основания оставления заявления без рассмотрения
      Статья 250. Порядок и последствия оставления заявления без рассмотрения
      Глава 22. Определение суда
      Статья 251. Определение суда и порядок его вынесения
      Статья 252. Содержание определения
      Статья 253. Частные определения суда
      Статья 254. Высылка лицам, участвующим в деле, копий определения суда
      Глава 23. Протоколы
      Статья 255. Обязательность ведения протокола
      Статья 256. Содержание протокола
      Статья 257. Составление протокола
      Статья 258. Замечания на протокол
      Статья 259. Рассмотрение замечаний на протокол
      Глава 24. Заочное производство и заочное решение
      Статья 260. Основания заочного производства
      Статья 261. Порядок заочного производства
      Статья 262. Содержание заочного решения
      Статья 263. Высылка копии заочного решения
      Статья 264. Обжалование заочного решения
      Статья 265. Содержание заявления об отмене заочного решения
      Статья 266. Действия суда после принятия заявления
      Статья 267. Рассмотрение заявления
      Статья 268. Полномочия суда
      Статья 269. Основания к отмене заочного решения
      Статья 270. Возобновление рассмотрения дела
      Статья 271. Законная сила заочного решения
      Подраздел 3. Особое исковое производство
      Глава 25. Производство по заявлениям о защите избирательных прав граждан и общественных объединений, участвующих в выборах, референдумах
      Статья 272. Подача заявления
      Статья 273. Рассмотрение заявления
      Статья 274. Решение суда и его исполнение
      Глава 25-1. Производство по заявлениям об оспаривании
решений, действий (бездействия) местных исполнительных органов, нарушающих права граждан на участие в уголовном
судопроизводстве в качестве присяжного заседателя
      Статья 274-1. Подача заявления
      Статья 274-2. Рассмотрение заявления
      Статья 274-3. Решение суда по заявлению и его исполнение
      Глава 26. Производство по делам об оспаривании постановлений органов (должностных лиц), уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях
      Статья 275. Подача жалобы
      Статья 275-1. Порядок обжалования, опротестования постановления по делу об административном правонарушении в суде
      Статья 276. Рассмотрение жалобы
      Статья 277. Решение суда
      Глава 27. Производство по делам об оспаривании решений и действий (или бездействия) органов государственной власти, местного самоуправления, общественных объединений, организаций, должностных лиц и государственных служащих
      Статья 278. Подача заявления
      Статья 279. Решения, действия (или бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений, организаций, должностных лиц, государственных служащих, подлежащие судебному оспариванию
      Статья 280. Срок для обращения с заявлением в суд
      Статья 281. Рассмотрение заявления
      Статья 282. Решение суда и его исполнение
      Глава 28. Производство по делам об оспаривании законности нормативных правовых актов
      Статья 283. Подача заявления
      Статья 284. Рассмотрение заявления
      Статья 285. Решение суда по заявлению
      Глава 29. Обращение прокурора о признании актов и действий органов и должностных лиц незаконными
      Статья 286. Обращение прокурора в связи с отклонением протеста
      Статья 287. Рассмотрение судом заявления прокурора
      Статья 288. Решение суда по заявлению прокурора
      Подраздел 4. Особое производство
      Глава 30. Общие положения
      Статья 289. Дела, рассматриваемые судом в порядке особого производства
      Статья 290. Порядок рассмотрения дел особого производства
      Глава 31. Установление фактов, имеющих юридическое значение
      Статья 291. Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение
      Статья 292. Условия, необходимые для установления фактов, имеющих юридическое значение
      Статья 293. Подача заявления
      Статья 294. Содержание заявления
      Статья 295. Решение суда по заявлению
      Глава 32. Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина умершим
      Статья 296. Подача заявления
      Статья 297. Содержание заявления
      Статья 298. Действия судьи после принятия заявления
      Статья 299. Обязательность участия прокурора
      Статья 300. Последствия решения суда
      Статья 301. Последствия явки или обнаружения места пребывания гражданина, признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим
      Глава 33. Признание гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным
      Статья 302. Подача заявления
      Статья 303. Содержание заявления
      Статья 304. Назначение судьей официального представителя-адвоката
      Статья 305. Назначение экспертизы для определения психического состояния гражданина
      Статья 306. Рассмотрение заявления
      Статья 307. Решение суда по заявлению
      Статья 308. Признание гражданина дееспособным
      Глава 33-1. Производство по делам о направлении несовершеннолетних в специальные организации образования или организации с особым режимом содержания
      Статья 308-1. Помещение несовершеннолетнего в специальную организацию образования или организацию с особым режимом содержания
      Статья 308-2. Рассмотрение заявления о помещении несовершеннолетнего в специальную организацию образования или организацию с особым режимом содержания
      Статья 308-3. Решение суда по заявлению о помещении несовершеннолетнего в специальную организацию образования или организацию с особым режимом содержания
      Глава 34. Производство по делам о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический стационар
      Статья 309. Принудительная госпитализация
      Статья 310. Срок подачи заявления
      Статья 311. Рассмотрение заявления
      Статья 312. Решение суда по заявлению
      Глава 34-1. Рассмотрение дел о реструктуризации финансовых организаций и организаций, входящих в банковский конгломерат в качестве родительской организации и не являющихся финансовыми организациями
      Статья 312-1. Рассмотрение дел о реструктуризации финансовых организаций и организаций, входящих в банковский конгломерат в качестве родительской организации и не являющихся финансовыми организациями
      Статья 312-2. Подача заявления о реструктуризации
      Статья 312-3. Рассмотрение заявления
      Статья 312-4. Решение суда по заявлению
      Статья 312-5. Утверждение судом плана реструктуризации
      Статья 312-6. Решение суда о прекращении реструктуризации
      Глава 35. Рассмотрение дел о банкротстве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
      Статья 313. Рассмотрение дел о банкротстве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
      Глава 36. Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права коммунальной собственности на недвижимое имущество
      Статья 314. Подача заявления
      Статья 315. Содержание заявления
      Статья 316. Рассмотрение заявления
      Статья 317. Решение суда по заявлению
      Глава 36-1. Производство по заявлениям об усыновлении (удочерении) ребенка
      Статья 317-1. Подача заявления
      Статья 317-2. Содержание заявления
      Статья 317-3. Действия судьи после принятия заявления
      Статья 317-4. Рассмотрение заявлений
      Статья 317-5. Решение суда по заявлению
      Глава 36-2. Производство по заявлению о признании иностранной или международной организации, осуществляющей экстремизм или террористическую деятельность на территории Республики Казахстан и (или) другого государства, экстремистской или террористической, в том числе об установлении изменения ею своего наименования
      Статья 317-6. Подача заявления
      Статья 317-7. Содержание заявления
      Статья 317-8. Решение суда по заявлению
      Глава 36-3. Производство по заявлениям о признании продукции иностранного средства массовой информации, распространяемой на территории Республики Казахстан, содержащей информацию, противоречащую законодательным актам Республики Казахстан, незаконной
      Статья 317-9. Подача заявления
      Статья 317-10. Содержание заявления
      Статья 317-11. Решение суда по заявлению
      Глава 36-4. Производство по заявлению о выдворении иностранца или лица без гражданства за пределы Республики Казахстан за нарушение законодательства Республики Казахстан
      Статья 317-12. Подача заявления
      Статья 317-13. Содержание заявления
      Статья 317-14. Рассмотрение заявления
      Статья 317-15. Решение суда по заявлению
      Глава 37. Установление неправильностей записей актов гражданского состояния
      Статья 318. Подача заявления
      Статья 319. Содержание заявления
      Статья 320. Решение суда по заявлению
      Глава 38. Жалобы на нотариальные действия или отказ в их совершении
      Статья 321. Подача жалобы
      Статья 322. Рассмотрение жалобы
      Статья 323. Решение суда по жалобе
      Глава 39. Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя и ордерным ценным бумагам (вызывное производство)
      Статья 324. Подача заявления
      Статья 325. Содержание заявления
      Статья 326. Действия судьи после принятия заявления
      Статья 327. Заявление держателя документа
      Статья 328. Действия судьи после поступления заявления от держателя документа
      Статья 329. Рассмотрение заявления о признании утраченного документа недействительным
      Статья 330. Решение суда по заявлению
      Статья 331. Право держателя документа предъявить иск о неосновательном приобретении имущества
      Раздел 3. Производство по пересмотру судебных актов
      Глава 39-1. Производство по делам об обжаловании решений третейских судов
      Статья 331-1. Подача заявления
      Статья 331-2. Рассмотрение заявления
      Глава 40. Апелляционное обжалование, опротестование судебных актов
      Статья 332. Право апелляционного обжалования и опротестования судебного решения
      Статья 333. Суды, рассматривающие апелляционные жалобы, протесты на не вступившие в законную силу решения
      Статья 334. Порядок и сроки подачи (принесения) апелляционных жалоб, протестов
      Статья 335. Содержание апелляционных жалобы или протеста
      Статья 336. Оставление апелляционных жалобы или протеста без движения
      Статья 337. Возвращение апелляционных жалобы или протеста
      Статья 338. Действия суда первой инстанции после получения апелляционных жалобы, протеста
      Статья 339. Присоединение к апелляционной жалобе
      Статья 340. Отзыв на апелляционную жалобу или протест
      Статья 341. Отказ от апелляционной жалобы и отзыв протеста
      Статья 342. Отказ истца от иска и мировое соглашение сторон
      Статья 343. Приостановление исполнения решения, постановления
      Статья 344. Обжалование, опротестование определения (постановления) суда первой инстанции
      Статья 345. Пределы рассмотрения дела в апелляционном порядке
      Статья 346. Частное определение суда апелляционной инстанции
      Глава 41. Рассмотрение дел по апелляционным жалобе, протесту
      Статья 347. Предмет апелляционного рассмотрения
      Статья 348. Подготовка к разбирательству дела
      Статья 349. Сроки рассмотрения дела
      Статья 350. Производство в суде апелляционной инстанции
      Статья 351. Начало разбирательства дела
      Статья 352. Последствия неявки в судебное заседание лиц, участвующих в деле
      Статья 353. Разрешение судом заявлений лиц, участвующих в деле
      Статья 354. Объяснения лиц, участвующих в деле
      Статья 355. Исследование доказательств
      Статья 356. Судебные прения
      Статья 356-1. Протоколы судебного заседания
      Статья 357. Вынесение судебного акта и его объявление
      Статья 358. Полномочия суда апелляционной инстанции
      Статья 359. Судебные акты апелляционной инстанции
      Статья 360. Содержание апелляционного постановления
      Статья 361. Исключена Законом РК от 11 июля 2001 года № 238-II
      Статья 362. Порядок рассмотрения апелляционных жалобы или протеста, поступивших после рассмотрения дела в апелляционном порядке
      Статья 363. Исключена Законом РК от 10 декабря 2009 года № 227-IV
      Статья 364. Основания к отмене либо изменению решения суда в апелляционном порядке
      Статья 365. Нарушение или неправильное применение норм материального права
      Статья 366. Нарушение или неправильное применение норм процессуального права
      Статья 367. Отмена решения с прекращением производства по делу или оставлением заявления без рассмотрения
      Статья 368. Вступление в законную силу постановлений суда апелляционной инстанции
      Статья 369. Возвращение дела в суд первой инстанции
      Глава 42. Исключена Законом РК от 11 июля 2001 года № 238-II
      Глава 42-1. Обжалование и опротестование постановлений и определений суда апелляционной инстанции в кассационном порядке
      Статья 383-1. Право кассационного обжалования и опротестования постановлений и определений суда апелляционной инстанции
      Статья 383-2. Суды, рассматривающие кассационные жалобы и протесты
      Статья 383-3. Порядок подачи кассационной жалобы или протеста
      Статья 383-4. Срок на подачу кассационной жалобы или протеста
      Статья 383-5. Содержание кассационной жалобы или протеста
      Статья 383-6. Оставление кассационной жалобы или протеста без движения
      Статья 383-7. Действия судьи после получения кассационной жалобы или протеста
      Статья 383-8. Присоединение к кассационной жалобе
      Статья 383-9. Отзыв на кассационную жалобу или протест
      Статья 383-10. Отказ от кассационной жалобы и отзыв кассационного протеста
      Статья 383-11. Отказ от иска и мировое соглашение сторон
      Глава 42-2. Производство в суде кассационной инстанции
      Статья 383-12. Предмет кассационного рассмотрения
      Статья 383-13. Пределы рассмотрения дела
      Статья 383-14. Сроки рассмотрения дела в кассационной инстанции
      Статья 383-15. Порядок рассмотрения кассационных жалобы или протеста
      Статья 383-16. Последствия неявки в судебное заседание лиц, участвующих в деле, и представителей
      Статья 383-17. Доклад дела
      Статья 383-18. Объяснения лиц, участвующих в деле
      Статья 383-19. Разрешение судом заявлений лиц, участвующих в деле
      Статья 383-20. Полномочия суда кассационной инстанции
      Статья 383-21. Основания к отмене постановления и определения суда в кассационном порядке
      Статья 383-22. Судебные акты кассационной инстанции
      Статья 383-23. Законная сила постановления суда кассационной инстанции
      Статья 383-24. Порядок рассмотрения кассационной жалобы, поступившей после рассмотрения дела в кассационном порядке
      Глава 43. Производство в порядке надзора
      Статья 384. Судебные акты, подлежащие пересмотру в порядке судебного надзора
      Статья 385. Лица, имеющие право на подачу ходатайства, принесения протеста на судебные акты, вступившие в законную силу
      Статья 386. Суды, рассматривающие дела в порядке надзора
      Статья 387. Поводы и основания к истребованию дел и пересмотру судебных актов, вступивших в законную силу
      Статья 388. Сроки обжалования, опротестования судебных актов, вступивших в законную силу
      Статья 389. Принесение протеста
      Статья 390. Содержание протеста
      Статья 391. Содержание ходатайств о принесении надзорного протеста и об оспаривании (обжаловании) судебного акта, подаваемого в Верховный Суд Республики Казахстан
      Статья 392. Возвращение ходатайства или протеста прокурора
      Статья 393. Предварительное рассмотрение ходатайства
      Статья 394. Решения, принимаемые по результатам предварительного рассмотрения ходатайства
      Статья 395. Назначение заседания суда надзорной инстанции
      Статья 395-1. Отзыв на ходатайство или протест о пересмотре судебного акта
      Статья 396. Приостановление исполнения судебного акта
      Статья 397. Пределы рассмотрения дела
      Статья 398. Порядок рассмотрения дела в надзорной инстанции, решения суда надзорной инстанции
      Статья 399. Содержание постановления суда надзорной инстанции
      Статья 400. Вступление постановления суда надзорной инстанции в законную силу
      Статья 401. Исключена Законом РК от 10 декабря 2009 года № 227-IV
      Статья 402. Исключена Законом РК от 30 декабря 2005 года № 111-III
      Статья 403. Рассмотрение дела после отмены решения, определения, постановления суда
      Статья 403-1. Назначение пленарного заседания Верховного Суда Республики Казахстан
      Статья 403-2. Порядок рассмотрения пленарным заседанием Верховного Суда Республики Казахстан представления или протеста
      Глава 44. Производство по пересмотру по вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений и постановлений, вступивших в законную силу
      Статья 404. Основания пересмотра
      Статья 405. Суды, пересматривающие по вновь открывшимся обстоятельствам судебные решения, определения и постановления
      Статья 406. Подача заявления
      Статья 406-1. Форма и содержание заявления
      Статья 406-2. Принятие заявления к производству суда
      Статья 406-3. Возвращение заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам
      Статья 407. Исчисление срока для подачи заявления
      Статья 408. Рассмотрение заявления
      Статья 409. Определение суда о пересмотре дела
      Раздел 4. Восстановление утраченного судебного или исполнительного производства
      Статья 410. Подача заявления
      Статья 411. Рассмотрение заявления
      Статья 412. Решение суда по заявлению
      Раздел 5. Международный процесс
      Глава 45. Производство по делам с участием иностранных лиц
      Статья 413. Процессуальные права и обязанности иностранных лиц
      Статья 414. Гражданская процессуальная дееспособность иностранных граждан и лиц без гражданства
      Статья 415. Процессуальная правоспособность иностранной международной организации
      Статья 416. Компетенция судов Республики Казахстан по делам с участием иностранных лиц
      Статья 417. Исключительная компетенция
      Статья 418. Подсудность
      Статья 419. Договорная подсудность
      Статья 420. Неизменность компетенции
      Статья 421. Значение производства в иностранном суде
      Статья 422. Исключена Законом РК от 5 февраля 2010 года № 249-IV
      Статья 423. Судебные поручения
      Статья 424. Признание документов, выданных органами иностранных государств
      Статья 425. Признание и исполнение решений иностранных судов и арбитражей
      Статья 425-1. Принудительное исполнение арбитражного решения
      Статья 425-2. Выдача исполнительного листа
      Статья 425-3. Отказ в выдаче исполнительного листа
      Статья 426. Признание решений иностранных судов, не требующих исполнения
      Глава 45-1. Производство по делам об обжаловании решений арбитражей
      Статья 426-1. Подача ходатайства
      Статья 426-2. Рассмотрение ходатайства
      Глава 46. Юрисдикционный иммунитет иностранного государства и его собственности
      Статья 427. Иммунитет иностранного государства
      Статья 428. Судебный иммунитет
      Статья 429. Согласие иностранного государства на юрисдикцию суда Республики Казахстан
      Статья 430. Участие иностранного государства в судебном разбирательстве
      Статья 431. Отказ от иммунитета в отношении встречного иска
      Статья 432. Отказ от иммунитета в отношении арбитражного разбирательства
      Статья 433. Отзыв согласия на отказ от иммунитета
      Статья 434. Неприменение иммунитета по спорам, связанным с нарушением юрисдикционого иммунитета Республики Казахстан
      Статья 435. Неприменение иммунитета по спорам, связанным с предпринимательской деятельностью
      Статья 436. Неприменение иммунитета по спорам, связанным с участием в юридических лицах
      Статья 437. Неприменение иммунитета по спорам, касающимся прав на имущество
      Статья 438. Неприменение иммунитета по спорам о возмещении ущерба (вреда)
      Статья 439. Неприменение иммунитета по спорам, касающимся объектов прав интеллектуальной собственности
      Статья 440. Неприменение иммунитета по трудовым спорам
      Статья 441. Иммунитет по спорам, связанным с эксплуатацией морских судов и судов внутреннего плавания
      Статья 442. Иммунитеты от обеспечения иска и от принудительного исполнения судебного акта
      Статья 443. Имущество, используемое в целях осуществления суверенной власти
      Статья 444. Судопроизводство по делам с участием иностранного государства
      Статья 445. Порядок решения вопроса о судебном иммунитете иностранного государства
      Статья 446. Решение судом Республики Казахстан вопросов об обеспечении иска и о принудительном исполнении судебного акта по спорам с участием иностранного государства
      Статья 447. Применение принципа взаимности
      Статья 448. Содействие суду Республики Казахстан по вопросам применения настоящего Кодекса
      Статья 449. Направление и вручение иностранному государству процессуальных документов
      Статья 450. Заочное решение
      Приложение. Исключено Законом РК от 2 апреля 2010 года № 262-IV.";
      2) статью 235 дополнить частью 1-2 следующего содержания:
      "1-2. Решение суда о выдворении иностранца или лица без гражданства за пределы Республики Казахстан вступает в законную силу со дня его принятия.";
      3) часть первую статьи 289 дополнить подпунктом 11-1) следующего содержания:
      "11-1) о выдворении иностранца или лица без гражданства за пределы Республики Казахстан за нарушение законодательства Республики Казахстан;";
      4) дополнить главой 36-4 следующего содержания:
      "Глава 36-4. Производство по заявлению о выдворении иностранца или лица без гражданства за пределы Республики Казахстан за нарушение законодательства Республики Казахстан

      Статья 317-12. Подача заявления
      Заявление о выдворении иностранца или лица без гражданства за пределы Республики Казахстан за нарушение законодательства Республики Казахстан подается уполномоченным органом по вопросам миграции населения в суд по месту пребывания и (или) регистрации иностранца или лица без гражданства.

      Статья 317-13. Содержание заявления
      1. В заявлении о выдворении иностранца или лица без гражданства за пределы Республики Казахстан должны быть изложены обстоятельства, свидетельствующие о нарушении законодательства Республики Казахстан.
      2. К заявлению о выдворении иностранца или лица без гражданства за пределы Республики Казахстан прилагаются документы, подтверждающие совершение иностранцем или лицом без гражданства нарушения законодательства Республики Казахстан.

      Статья 317-14. Рассмотрение заявления
      1. Заявление о выдворении иностранца или лица без гражданства за пределы Республики Казахстан суд рассматривает в течение десяти дней с момента возбуждения дела.
      2. Заявление о выдворении иностранца или лица без гражданства за пределы Республики Казахстан рассматривается с обязательным участием иностранца или лица без гражданства, а также прокурора.
      3. Судебные расходы, а также расходы по выдворению несут выдворяемые иностранцы или лица без гражданства либо организации или физические лица, пригласившие иностранца или лицо без гражданства в Республику Казахстан. В случаях отсутствия либо недостаточности средств у названных лиц для покрытия расходов по выдворению финансирование соответствующих мероприятий производится за счет бюджетных средств.

      Статья 317-15. Решение суда по заявлению
      1. Решение суда о выдворении иностранца или лица без гражданства за пределы Республики Казахстан вступает в законную силу со дня его принятия и служит основанием для выдворения иностранца или лица без гражданства за пределы Республики Казахстан.
      2. В решении указывается срок, в течение которого иностранец или лицо без гражданства должны покинуть территорию Республики Казахстан.
      3. Решение суда направляется для исполнения в уполномоченный орган по вопросам миграции населения.".

      2. В Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 30 января 2001 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 5-6, ст. 24; № 17-18, ст. 241; № 21-22, ст. 281; 2002 г., № 4, ст. 33; № 17, ст. 155; 2003 г., № 1-2, ст. 3; № 4, ст. 25; № 5, ст. 30; № 11, ст. 56, 64, 68; № 14, ст. 109; № 15, ст. 122, 139; № 18, ст. 142; № 21-22, ст. 160; № 23, ст. 171; 2004 г., № 6, ст. 42; № 10, ст. 55; № 15, ст. 86; № 17, ст. 97; № 23, ст. 139, 140; № 24, ст. 153; 2005 г., № 5, ст. 5; № 7-8, ст. 19; № 9, ст. 26; № 13, ст. 53; № 14, ст. 58; № 17-18, ст. 72; № 21-22, ст. 86, 87; № 23, ст. 104; 2006 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 19, 20; № 3, ст. 22; № 5-6, ст. 31; № 8, ст. 45; № 10, ст. 52; № 11, ст. 55; № 12, ст. 72, 77; № 13, ст. 85, 86; № 15, ст. 92, 95; № 16, ст. 98, 102; № 23, ст. 141; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 16, 18; № 3, ст. 20, 23; № 4, ст. 28, 33; № 5-6, ст. 40; № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 12, ст. 88; № 13, ст. 99; № 15, ст. 106; № 16, ст. 131; № 17, ст. 136, 139, 140; № 18, ст. 143, 144; № 19, ст. 146, 147; № 20, ст. 152; № 24, ст. 180; 2008 г., № 6-7, ст. 27; № 12, ст. 48, 51; № 13-14, ст. 54, 57, 58; № 15-16, ст. 62; № 20, ст. 88; № 21, ст. 97; № 23, ст. 114; № 24, ст. 126, 128, 129; 2009 г., № 2-3, ст. 7, 21; № 9-10, ст. 47, 48; № 13-14, ст. 62, 63; № 15-16, ст. 70, 72, 73, 74, 75, 76; № 17, ст. 79, 80, 82; № 18, ст. 84, 86; № 19, ст. 88; № 23, ст. 97, 115, 117; № 24, ст. 121, 122, 125, 129, 130, 133, 134; 2010 г., № 1-2, ст. 1, 4, 5; № 5, ст. 23; № 7, ст. 28, 32; № 8, ст. 41; № 9, ст. 44; № 11, ст. 58; № 13, ст. 67; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 112, 114; № 20-21, ст. 119; № 22, ст. 128, 130; № 24, ст. 146, 149; 2011 г., № 1, ст. 2, 3, 7, 9; № 2, ст. 19, 25, 26, 28; № 3, ст. 32; № 6, ст. 50; № 8, ст. 64):
      1) дополнить оглавлением следующего содержания:
      "Оглавление
      Раздел 1. Общие положения
      Глава 1. Законодательство об административных правонарушениях
      Статья 1. Законодательство Республики Казахстан об административных правонарушениях
      Статья 2. Основание административной ответственности
      Статья 3. Полномочия местных представительных органов по установлению правил, за нарушение которых предусматривается административная ответственность
      Статья 4. Действие законодательства Республики Казахстан об ответственности за административные правонарушения в пространстве
      Статья 5. Действие законодательства об ответственности за административные правонарушения во времени
      Статья 6. Обратная сила закона об административных правонарушениях
      Глава 2. Задачи и принципы законодательства об административных правонарушениях
      Статья 7. Задачи законодательства об административных правонарушениях
      Статья 8. Значение принципов законодательства об административных правонарушениях
      Статья 9. Законность
      Статья 10. Исключительность компетенции суда
      Статья 11. Равенство лиц перед законом
      Статья 12. Презумпция невиновности
      Статья 13. Принцип вины
      Статья 14. Недопустимость повторного привлечения к административной ответственности
      Статья 15. Принцип гуманизма
      Статья 16. Неприкосновенность личности
      Статья 17. Уважение чести и достоинства личности
      Статья 18. Неприкосновенность частной жизни
      Статья 19. Неприкосновенность собственности
      Статья 20. Независимость судей
      Статья 21. Язык производства
      Статья 22. Освобождение от обязанности давать свидетельские показания
      Статья 23. Обеспечение прав на квалифицированную юридическую помощь
      Статья 24. Гласность производства по делам об административных правонарушениях
      Статья 25. Обеспечение безопасности в ходе производства
      Статья 26. Свобода обжалования процессуальных действий и решений
      Статья 27. Судебная защита прав, свобод и законных интересов лица
      Раздел 2. Административное правонарушение и административная ответственность
      Общая часть
      Глава 3. Административные правонарушения
      Статья 28. Административное правонарушение
      Статья 29. Совершение административного правонарушения умышленно
      Статья 30. Совершение административного правонарушения по неосторожности
      Глава 4. Административная ответственность
      Статья 31. Лица, подлежащие административной ответственности
      Статья 32. Возраст, по достижении которого наступает административная ответственность физического лица
      Статья 33. Невменяемость
      Статья 34. Административная ответственность должностных и иных лиц, выполняющих управленческие функции, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, частных судебных исполнителей и адвокатов
      Статья 34-1. Особенности административной ответственности при фиксации правонарушения специальными техническими средствами
      Статья 35. Административная ответственность военнослужащего, прокурора и иных лиц, на которых распространяется действие дисциплинарных уставов либо специальных положений, за совершение ими административных правонарушений
      Статья 36. Административная ответственность юридических лиц
      Статья 37. Административная ответственность иностранцев, иностранных юридических лиц и лиц без гражданства
      Глава 5. Обстоятельства, исключающие административную ответственность
      Статья 38. Необходимая оборона
      Статья 39. Задержание лица, совершившего посягательство
      Статья 40. Крайняя необходимость
      Статья 41. Обоснованный риск
      Статья 42. Физическое или психическое принуждение
      Статья 43. Исполнение приказа или распоряжения
      Глава 6. Административное взыскание и меры административно-правового воздействия
      Статья 44. Понятие и цели административного взыскания
      Статья 45. Виды административных взысканий
      Статья 46. Основные и дополнительные административные меры взыскания
      Статья 47. Предупреждение
      Статья 48. Административный штраф
      Статья 49. Возмездное изъятие предмета, явившегося орудием либо предметом совершения административного правонарушения
      Статья 50. Конфискация предмета, явившегося орудием либо предметом совершения административного правонарушения, а также имущества, полученного вследствие cовершения административного правонарушения
      Статья 51. Лишение специального права
      Статья 52. Лишение лицензии, специального разрешения, квалификационного аттестата (свидетельства) либо приостановление ее (его) действия на определенный вид деятельности либо совершение определенных действий, в том числе исключение из реестра
      Статья 53. Приостановление либо запрещение деятельности или отдельных видов деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица
      Статья 54. Принудительный снос незаконно возводимого или возведенного строения
      Статья 55. Административный арест
      Статья 56. Административное выдворение за пределы Республики Казахстан иностранцев или лиц без гражданства
      Статья 57. Меры административно-правового воздействия
      Статья 58. Проверка знаний правил дорожного движения
      Статья 59. Применение принудительных мер медицинского характера к больным алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией, совершившим административные правонарушения
      Статья 59-1. Установление особых требований к поведению правонарушителя
      Глава 7. Наложение административного взыскания
      Статья 60. Общие правила наложения взыскания за административное правонарушение
      Статья 61. Обстоятельства, смягчающие ответственность за административное правонарушение
      Статья 62. Обстоятельства, отягчающие ответственность за административные правонарушения
      Статья 63. Наложение административных взысканий при совершении нескольких административных правонарушений
      Статья 64. Возмещение вреда, причиненного административным правонарушением
      Статья 65. Исчисление сроков административного взыскания
      Статья 66. Срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному взысканию
      Глава 8. Освобождение от административной ответственности и административного взыскания
      Статья 67. Освобождение от административной ответственности в связи с деятельным раскаянием
      Статья 68. Освобождение от административной ответственности при малозначительности правонарушения
      Статья 69. Освобождение от административной ответственности в связи с истечением срока давности
      Статья 70. Освобождение от административной ответственности и административного взыскания на основании акта амнистии
      Статья 71. Освобождение от административной ответственности в связи с изменением обстановки, болезнью
      Статья 71-1. Освобождение от административной ответственности в связи с примирением сторон
      Глава 9. Административная ответственность несовершеннолетних
      Статья 72. Административная ответственность несовершеннолетних
      Статья 73. Особенности применения административных взысканий к несовершеннолетним
      Статья 74. Наложение административного взыскания на несовершеннолетнего
      Статья 75. Освобождение несовершеннолетних от административной ответственности и административного взыскания
      Статья 76. Меры воспитательного воздействия
      Статья 77. Содержание мер воспитательного воздействия
      Статья 78. Сроки давности
      Статья 79. Срок, в течение которого несовершеннолетний считается подвергнутым административному взысканию
      Особенная часть
      Глава 9-1. Административные правонарушения, посягающие на личность и в сфере семейно-бытовых отношений
      Статья 79-1. Побои
      Статья 79-2. Исключена Законом РК от 20 января 2006 года N 123-III
      Статья 79-3. Причинение вреда здоровью
      Статья 79-4. Заражение венерической болезнью
      Статья 79-5. Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений
      Статья 79-6. Злостное уклонение от содержания нетрудоспособного супруга (супруги)
      Глава 10. Административные правонарушения, посягающие на права личности
      Статья 80. Воспрепятствование получению гражданства Республики Казахстан
      Статья 81. Ответственность за нарушение законодательства о языках
      Статья 82. Ограничение прав физических лиц в выборе языка
      Статья 83. Ограничение права свободного передвижения и выбора места жительства
      Статья 83-1. Воспрепятствование деятельности общественных объединений
      Статья 84. Отказ в предоставлении физическому лицу информации, а равно незаконное ограничение права на доступ к информационным ресурсам
      Статья 85. Несоблюдение порядка, стандартов и некачественное оказание медицинской помощи
      Статья 85-1. Нарушение медицинским работником правил выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности
      Статья 85-2. Нарушение медицинским работником правил выписывания рецептов и реализации лекарственных средств
      Статья 85-3. Разглашение врачебной тайны
      Статья 86. Распространение сведений о виновности в совершении преступления
      Статья 86-1. Разглашение сведений о частной жизни лица, пострадавшего от бытового насилия
      Статья 87. Нарушение трудового законодательства Республики Казахстан
      Статья 87-1. Нарушение законодательства о социальной защите инвалидов
      Статья 87-2. Нарушение законодательства Республики Казахстан о специальных социальных услугах
      Статья 87-3. Воспрепятствование законной деятельности представителей работников
      Статья 87-4. Нарушение правил охраны труда
      Статья 88. Нарушения законодательства Республики Казахстан о пенсионном обеспечении
      Статья 88-1. Нарушение законодательства Республики Казахстан об обязательном социальном страховании
      Статья 89. Нарушение правил обеспечения безопасности и охраны труда
      Статья 90. Уклонение от участия в переговорах по коллективному договору, соглашению
      Статья 91. Необоснованный отказ от заключения коллективного договора, соглашения
      Статья 92. Невыполнение или нарушение коллективного договора, соглашения
      Статья 93. Непредставление информации, необходимой для проведения коллективных переговоров и осуществления контроля за выполнением коллективных договоров, соглашений
      Статья 94. Нарушение законодательства о занятости населения
      Статья 95. Воспрепятствование реализации равного права на доступ к государственной службе
      Статья 96. Обращение во вред физическому или юридическому лицу поданной им жалобы
      Статья 97. Принуждение к участию или отказу от участия в забастовке
      Глава 11. Административные правонарушения, посягающие на избирательные права граждан
      Статья 98. Непредставление избирательной комиссии (комиссии референдума) должностными лицами необходимых сведений и материалов или невыполнение решений комиссии
      Статья 99. Проведение агитации в период ее запрещения
      Статья 99-1. Воспрепятствование праву вести предвыборную агитацию
      Статья 100. Распространение заведомо ложных сведений о кандидатах, политических партиях
      Статья 101. Нарушение прав члена избирательной комиссии (комиссии референдума), доверенного лица и наблюдателя
      Статья 102. Нарушение права граждан на ознакомление со списком избирателей
      Статья 102-1. Представление недостоверных данных об избирателях, а также списков избирателей
      Статья 102-2. Нарушение требования о равном избирательном праве
      Статья 102-3. Осуществление иностранцами, лицами без гражданства, иностранными юридическими лицами и международными организациями деятельности, препятствующей и (или) способствующей выдвижению и избранию кандидатов, политических партий, выдвинувших партийный список, достижению определенного результата на выборах
      Статья 103. Выдача гражданам избирательных бюллетеней (бюллетеней для голосования) в целях предоставления им возможности голосования за других лиц
      Статья 104. Отказ работодателя в предоставлении отпуска для участия в выборах (республиканском референдуме)
      Статья 105. Нарушение условий проведения предвыборной агитации через средства массовой информации
      Статья 106. Изготовление или распространение анонимных агитационных материалов
      Статья 107. Умышленное уничтожение, повреждение агитационных материалов
      Статья 108. Непредставление или неопубликование отчетов о расходовании средств на подготовку и проведение выборов (республиканского референдума)
      Статья 108-1. Финансирование избирательной кампании или оказание иной материальной помощи, помимо избирательных фондов
      Статья 109. Принятие пожертвований кандидатом на выборную государственную должность либо политической партией от иностранных государств, организаций, граждан и лиц без гражданства
      Статья 109-1. Оказание физическими и юридическими лицами услуг кандидатам, политическим партиям без их письменного согласия
      Статья 110. Непредставление либо неопубликование сведений об итогах голосования или о результатах выборов
      Статья 110-1. Нарушение условий проведения опроса общественного мнения, связанного с выборами
      Глава 12. Административные правонарушения, посягающие на права несовершеннолетних
      Статья 111. Невыполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию детей
      Статья 111-1. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения
      Статья 112. Доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения
      Статья 112-1. Допущение нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время
      Статья 113. Исключена Законом РК от 16 июля 2009 года N 186-IV
      Статья 114. Продажа табака и табачных изделий лицам и лицами, не достигшими восемнадцати лет
      Статья 115. Вовлечение несовершеннолетних в изготовление продукции эротического содержания
      Статья 115-1. Продажа несовершеннолетним предметов и материалов эротического содержания
      Статья 116. Нарушение порядка и сроков представления сведений о несовершеннолетних, нуждающихся в передаче на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), на воспитание в семьи физических лиц
      Статья 117. Незаконная деятельность по усыновлению (удочерению)
      Глава 13. Административные правонарушения, посягающие на собственность
      Статья 118. Нарушение права государственной собственности на землю
      Статья 119. Исключена Законом РК от 20 января 2006 года N 123-III
      Статья 120. Нарушение установленного порядка утверждения землеустроительной документации
      Статья 121. Уничтожение специальных знаков
      Статья 122. Нарушение права государственной собственности на недра
      Статья 123. Выборочная отработка участков месторождения
      Статья 124. Нарушение права государственной собственности на воды
      Статья 125. Нарушение права государственной собственности на леса
      Статья 126. Нарушение права государственной собственности на животный и растительный мир
      Статья 127. Незаконное использование энергии или воды
      Статья 128. Нарушение прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем
      Статья 129. Нарушение авторских и смежных прав
      Статья 130. Производство проектных, изыскательских, строительных, мелиоративных и других видов работ, создающих угрозу для существования памятников истории и культуры
      Статья 131. Проезд по посевам или насаждениям
      Статья 132. Исключена Законом РК от 20 января 2006 года N 123-III
      Статья 133. Исключена Законом РК от 20 января 2006 года N 123-III
      Статья 134. Исключена Законом РК от 20 января 2006 года N 123-III
      Статья 134-1. Нарушение сроков возврата государственных натурных грантов
      Статья 135. Исключена Законом РК от 20 января 2006 года N 123-III
      Статья 135-1. Неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение должностным лицом и руководителем организации обязанностей по обеспечению безопасности и сохранности вверенных им объектов (имущества)
      Статья 136. Мелкое хищение чужого имущества
      Статья 136-1. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием
      Статья 136-2. Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества
      Глава 14. Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности
      Статья 137. Исключена Законом РК от 20 января 2006 года N 123-III
      Статья 138. Исключена Законом РК от 20 января 2006 года N 123-III
      Статья 139. Исключена Законом РК от 20 января 2006 года N 123-III
      Статья 140. Нарушение правил вывоза или отправки сырья, продовольственных и промышленных товаров за пределы Республики Казахстан
      Статья 141. Нарушение правил приема сырья, продовольственных и промышленных товаров для отправки за пределы Республики Казахстан
      Статья 141-1. Незаконные транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти
      Статья 142. Исключена Законом РК от 20 января 2006 года N 123-III
      Статья 143. Занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности
      Статья 143-1. Занятие предпринимательской деятельностью лицом, для которого установлен законодательством Республики Казахстан запрет на осуществление такой деятельности
      Статья 144. Нарушение правил публичной демонстрации кино- и видеопроизведений
      Статья 144-1. Заведомо ложная реклама
      Статья 145. Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или фирменного наименования
      Статья 146. Исключена Законом РК от 20 января 2006 года N 123-III
      Статья 146-1. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности
      Статья 147 . Монополистическая деятельность
      Статья 147-1. Нарушение законодательства Республики Казахстан о государственной монополии
      Статья 147-2. Неправомерные действия субъектов рынка при экономической концентрации
      Статья 147-3. Невыполнение предписания антимонопольного органа. Нарушение обязательств по предоставлению информации и создание препятствий доступу в помещения и на территорию
      Статья 147-4. Антиконкурентные действия государственных органов, недобросовестная конкуренция
      Статья 147-5. Нарушение законодательства Республики Казахстан о естественных монополиях и регулируемых рынках
      Статья 147-6. Нарушение порядка реализации (продажи) электрической энергии
      Статья 147-7. Нарушение обязанностей субъектами регулируемого рынка
      Статья 147-8. Несоблюдение субъектом регулируемого рынка порядка ценообразования
      Статья 147-9. Неисполнение энергопроизводящей организацией инвестиционной программы
      Статья 147-10. Нарушение законодательства Республики Казахстан о государственном регулировании производства и оборота биотоплива
      Статья 148. Исключена Законом РК от 20 января 2006 года N 123-III
      Статья 149. Исключена Законом РК от 20 января 2006 года N 123-III
      Статья 150. Исключена Законом РК от 20 января 2006 года N 123-III
      Статья 151. Незаконное вмешательство должностных лиц в предпринимательскую деятельность
      Статья 151-1. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов
      Статья 152. Исключена Законом РК от 20 января 2006 года N 123-III
      Статья 153. Нарушение порядка проведения проверки субъектов частного предпринимательства
      Статья 154. Лжепредпринимательство
      Статья 154-1. Совершение субъектом частного предпринимательства сделки (сделок) без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность
      Статья 155. Неправомерные действия при банкротстве
      Статья 155-1. Нарушение законодательства Республики Казахстан о банкротстве конкурсным, реабилитационным управляющими, администратором внешнего наблюдения
      Статья 155-2. Злостное нарушение установленного порядка проведения публичных торгов, аукционов и конкурсов
      Статья 156. Преднамеренное банкротство
      Статья 157. Ложное банкротство
      Статья 157-1. Нарушение законодательства Республики Казахстан об оценочной деятельности
      Статья 158. Нарушение обязанности сохранения коммерческой, банковской тайны, сведений кредитных отчетов или информации из базы данных кредитных историй кредитного бюро
      Статья 158-1. Нарушение обязанности сохранения тайны страхования
      Статья 158-2. Нарушение обязанности сохранения тайны пенсионных накоплений
      Статья 158-3. Нарушение законодательства Республики Казахстан о туристской деятельности
      Статья 158-4. Непредоставление или несвоевременное предоставление информации о возбуждении в суде дела по корпоративному спору
      Статья 158-5. Нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений физических и юридических лиц
      Глава 15. Административные правонарушения в области торговли и финансов
      Статья 159. Обман потребителей
      Статья 160. Нарушение порядка продажи оружия и боевых припасов
      Статья 161. Нарушение законодательства Республики Казахстан в сфере регулирования торговой деятельности
      Статья 161-1. Отказ в принятии платежей с использованием платежных карточек
      Статья 162. Незаконная торговля товарами или иными предметами
      Статья 163. Нарушение законодательства Республики Казахстан в сфере производства и (или) оборота этилового спирта и алкогольной продукции
      Статья 163-1. Использование марки табачного изделия
      Статья 163-2. Нарушение требований законодательства об информации о табаке и табачных изделиях
      Статья 163-3. Нарушение требований законодательства Республики Казахстан по продаже табака и табачных изделий, а также по производству, продаже и распространению товаров, имитирующих табачные изделия
      Статья 163-4. Нарушение требований законодательства Республики Казахстан по реализации алкогольной продукции
      Статья 163-5. Ограничение доступа товаров в торговые сети или крупные торговые объекты
      Статья 163-6. Превышение размера предельно допустимых розничных цен на социально значимые продовольственные товары
      Статья 164. Продажа товаров без документов
      Статья 165. Торговля в неустановленных местах
      Статья 166. Неполная и несвоевременная уплата неналоговых платежей в бюджет, за исключением поступлений средств связанных грантов
      Статья 166-1. Отказ в приеме банкнот и монет национальной валюты
      Статья 167. Нарушение законодательства Республики Казахстан о государственных закупках
      Статья 167-1. Нарушение требований законодательства Республики Казахстан о кредитных бюро и формировании кредитных историй
      Статья 168. Ненадлежащее выполнение функций агента валютного контроля
      Статья 168-1. Нарушение требований законодательства о микрокредитных организациях
      Статья 168-2. Нарушение требований банковского законодательства Республики Казахстан
      Статья 168-3. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма
      Статья 169. Нарушение требований, связанных с банковским обслуживанием клиентов, кредиторов и заемщиков
      Статья 169-1. Выпуск дружеских, бронзовых и финансовых векселей на территории Республики Казахстан
      Статья 170. Нарушения, связанные с неправомерным приобретением признаков крупного участника банка, страховой (перестраховочной) организации, открытого накопительного пенсионного фонда или банковского холдинга
      Статья 170-1. Нарушения, связанные с неправомерным приобретением долей участия в уставных капиталах юридических лиц или акций банками, страховыми (перестраховочными) организациями, накопительными пенсионными фондами
      Статья 171. Нарушения, связанные с непредоставлением, а равно несвоевременным предоставлением или предоставлением в уполномоченный орган информации, не содержащей сведений, представление которых требуется в соответствии с банковским законодательством или законодательством о пенсионном обеспечении, либо представление недостоверных сведений (информации)
      Статья 172. Нецелевое использование пенсионных активов негосударственного накопительного пенсионного фонда
      Статья 172-1. Нарушение требований, связанных с ликвидацией банков, страховых (перестраховочных) организаций и накопительных пенсионных фондов
      Статья 172-2. Невыполнение накопительными пенсионными фондами, крупными участниками открытых накопительных пенсионных фондов обязанностей, возложенных посредством применения ограниченных мер воздействия
      Статья 173. Нарушение требований, установленных законодательством Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности
      Статья 174. Нарушение страховой организацией требований, связанных с заключением и исполнением договоров страхования
      Статья 175. Нарушение законодательства Республики Казахстан об обязательном страховании
      Статья 175-1. Нарушение требований, установленных законодательством Республики Казахстан, к порядку назначения (избрания) на должность руководящих работников финансовых организаций
      Статья 175-2. Несвоевременное уведомление уполномоченного органа об открытии и прекращении деятельности филиалов и представительств финансовых организаций, а также несоблюдение требований законодательства Республики Казахстан при открытии филиалов, представительств финансовых организаций
      Статья 176. Получение либо использование кредита с нарушением законодательства Республики Казахстан
      Статья 177. Несвоевременное, неполное зачисление поступлений в республиканский и местные бюджеты
      Статья 177-1. Исключена Законом РК от 4 декабря 2008 года N 97-IV
      Статья 177-2. Исключена Законом РК от 4 декабря 2008 года N 97-IV
      Статья 177-3. Нарушение правил ведения бюджетного учета, составления и представления отчетности
      Статья 177-4. Нарушение условий и процедур предоставления бюджетных кредитов, государственных гарантий и поручительств государства
      Статья 177-5. Нарушение правил возмещения затрат
      Статья 178. Нарушение законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности физическими и должностными лицами
      Статья 179. Нарушение законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности юридическим лицом
      Статья 179-1. Разглашение тайны бухгалтерской информации
      Статья 179-2. Нарушение правил аккредитации, установленных законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности
      Статья 179-3. Нарушение накопительными пенсионными фондами и (или) организациями, осуществляющими инвестиционное управление пенсионными активами, законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, а также невыполнение пруденциальных нормативов или других обязательных к соблюдению норм и лимитов
      Статья 180. Нарушение порядка предоставления отчетности, информации и документов по валютным операциям, требуемых в соответствии с валютным законодательством
      Статья 181. Исключена Законом РК от 27 июля 2007 года N 314-III
      Статья 182. Нарушение срока подачи документов для получения свидетельства об уведомлении о валютных операциях или регистрационного свидетельства на валютные операции
      Статья 183. Сокрытие аудитором факта нарушения законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности от заказчиков проведения аудита
      Статья 184. Составление аудитором и аудиторской организацией недостоверного аудиторского отчета
      Статья 184-1. Нарушение законодательства Республики Казахстан об аудиторской деятельности
      Статья 184-2. Нарушения, связанные с использованием и хранением личной печати аудитора
      Статья 185. Предоставление аудируемым субъектом несвоевременной, недостоверной или неполной информации аудиторской организации
      Статья 186. Уклонение от проведения обязательного аудита
      Статья 187. Необеспечение репатриации национальной и иностранной валюты
      Статья 188. Проведение валютных операций с нарушением валютного законодательства
      Статья 188-1. Нарушение специального валютного режима
      Статья 189. Исключена Законом РК от 27 июля 2007 года N 314-III
      Статья 190. Незаконное использование инсайдерской информации
      Статья 191. Нарушение срока представления документов для регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска объявленных акций
      Статья 192. Недобросовестная реклама деятельности на рынке ценных бумаг
      Статья 193. Представление недостоверных сведений уполномоченному органу на рынке ценных бумаг
      Статья 194. Нарушение прав держателей ценных бумаг
      Статья 194-1. Нарушение порядка выкупа акций
      Статья 195. Нарушение порядка совершения сделок с ценными бумагами
      Статья 195-1. Совершение сделок в целях манипулирования ценами на ценные бумаги
      Статья 196. Нарушение порядка регистрации сделок с ценными бумагами, учета и подтверждения прав по ним
      Статья 196-1. Нарушение эмитентом условий и порядка выпуска и (или) размещения эмиссионных ценных бумаг
      Статья 197. Нарушение срока представления отчета об итогах размещения и (или) погашения ценных бумаг
      Статья 197-1. Нарушение профессиональным участником рынка ценных бумаг и организатором торгов с ценными бумагами требований, установленных законодательством к их деятельности
      Статья 198. Нарушение профессиональным участником рынка ценных бумаг срока представления отчетов
      Статья 199. Опубликование эмитентом неполной или недостоверной информации о своей деятельности
      Статья 200. Нарушение обязанности по раскрытию информации на рынке ценных бумаг
      Статья 201. Нарушение законодательства о рынке ценных бумаг накопительными пенсионными фондами и организациями, осуществляющими инвестиционное управление пенсионными активами
      Статья 201-1. Нарушение требований законодательного акта Республики Казахстан об инвестиционных фондах
      Статья 202. Нарушение прав на информацию о ценных бумагах
      Статья 203. Нарушение ограничений, установленных законодательными актами Республики Казахстан, по проведению платежей
      Статья 204. Незаконные действия должностных лиц государственного учреждения и государственного предприятия на праве оперативного управления (казенного предприятия) по принятию денежных обязательств за счет средств государственного бюджета
      Статья 204-1. Нарушение законодательства Республики Казахстан о товарных биржах
      Глава 16. Административные правонарушения в области налогообложения
      Статья 205. Нарушение срока постановки на регистрационный учет в налоговом органе
      Статья 205-1. Неправомерное осуществление деятельности при применении специального налогового режима
      Статья 205-2. Осуществление деятельности лицами в период действия заявления о приостановлении деятельности
      Статья 206. Непредставление налоговой отчетности, а также документов, необходимых для проведения мониторинга налогоплательщика либо связанных с условным банковским вкладом
      Статья 206-1. Непредставление отчетности по мониторингу сделок, представляемой в целях контроля при трансфертном ценообразовании, а также документов, необходимых для проведения проверок по вопросам трансфертного ценообразования
      Статья 206-2. Нарушение мер финансового контроля лицами, уволенными с государственной службы по отрицательным мотивам, а равно супругом (супругой) указанных лиц
      Статья 207. Сокрытие объектов налогообложения
      Статья 208. Отсутствие учетной документации и нарушение ведения налогового учета
      Статья 208-1. Уклонение от уплаты начисленных (исчисленных) сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет
      Статья 209. Занижение сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет
      Статья 210. Невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и (или) перечислению налогов
      Статья 211. Выписка фиктивного счета-фактуры
      Статья 212. Исключена Законом РК от 10 декабря 2008 года № 101-IV
      Статья 213. Нарушение законодательства Республики Казахстан в  области государственного регулирования производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов и подакцизных товаров, за исключением биотоплива, этилового спирта и алкогольной продукции
      Статья 214. Нарушение порядка и правил маркировки подакцизных  товаров акцизными марками и (или) учетно-контрольными марками
      Статья 215. Нарушение порядка применения контрольно-кассовых машин
      Статья 216. Неисполнение обязанностей, предусмотренных налоговым законодательством, должностными лицами банков и других организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, фондовых бирж
      Статья 217. Неисполнение банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, обязанностей, установленных налоговым законодательством
      Статья 218. Представление заведомо ложных сведений о банковских операциях
      Статья 218-1. Неисполнение обязанностей, установленных налоговым законодательством Республики Казахстан, налогоплательщиками при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в таможенном союзе, а также невыполнение лицами требований, установленных законодательством Республики Казахстан
      Статья 219. Невыполнение законных требований органов налоговой службы и их должностных лиц
      Глава 17. Административные правонарушения в области промышленности, использования тепловой, электрической энергии
      Статья 220. Нарушение правил обращения взрывчатых материалов, радиоактивных и иных экологически опасных веществ
      Статья 221. Нарушение правил по безопасному ведению работ
      Статья 222. Нарушение установленных норм и правил ядерной и технической безопасности
      Статья 223. Нарушение правил технической эксплуатации и безопасного обслуживания электро- и теплоиспользующих установок, а также нарушение установленных режимов энергопотребления
      Статья 224. Повреждение электрических сетей
      Статья 224-1. Нарушение законодательства Республики Казахстан в области поддержки использования возобновляемых источников энергии
      Статья 225. Повреждение тепловых сетей
      Статья 225-1. Производство работ в охранных зонах линий электрических и тепловых сетей
      Статья 226. Нарушение правил и норм использования газа
      Статья 227. Эксплуатация газоиспользующих установок без учета расхода газа
      Статья 228. Непринятие мер к обеспечению подготовленности резервного топливного хозяйства
      Статья 229. Повреждение нефтегазопроводов и их оборудования
      Статья 230. Повреждение территорий при производстве строительных и ремонтных работ
      Глава 18. Административные правонарушения в сфере архитектурно-строительной деятельности
      Статья 231. Выполнение предпроектных, изыскательских, проектных, строительно-монтажных работ, производство и применение строительных материалов, деталей и конструкций с нарушением требований законодательства и государственных нормативов в сфере архитектурно-строительной деятельности
      Статья 232. Нарушение требований утвержденных строительных норм и проектных документов при производстве строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ
      Статья 233. Производство строительных, строительно-монтажных, ремонтно-восстановительных работ при возведении и реконструкции объектов без утвержденной в установленном порядке проектной документации
      Статья 234. Нарушение правил оформления исполнительной технической документации, предусмотренной нормативными документами при производстве строительно-монтажных, ремонтно-восстановительных работ по возведению и реконструкции объектов, изготовлению строительных материалов, изделий и конструкций
      Статья 234-1. Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов
      Статья 235. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов, не прошедших в установленном порядке экспертизу, или без разрешения на право производства строительных работ
      Статья 236. Нарушение установленного порядка ввода объектов и комплексов в эксплуатацию
      Статья 237. Незаконное строительство
      Статья 237-1. Нарушение требований законодательного акта Республики Казахстан о долевом участии в жилищном строительстве
      Статья 238. Незаконное переоборудование и перепланировка жилых помещений
      Статья 239. Эксплуатация объектов и комплексов, не введенных в установленном порядке в эксплуатацию
      Глава 19. Административные правонарушения в области охраны окружающей среды, использования природных ресурсов
      Статья 240. Нарушение санитарно-эпидемиологических и экологических требований по охране окружающей среды
      Статья 240-1. Нарушение требований проведения производственного экологического контроля
      Статья 241. Уклонение от проведения мер по ликвидации последствий экологического загрязнения
      Статья 242. Несообщение о производственных сверхнормативных сбросах и выбросах загрязняющих веществ, размещении отходов
      Статья 243. Превышение нормативов эмиссий в окружающую среду, установленных в экологическом разрешении, либо отсутствие экологического разрешения
      Статья 244. Нарушение правил эксплуатации, а также неиспользование оборудования для очистки выбросов в атмосферу и сброса сточных вод
      Статья 245. Невыполнение требований законодательства об обязательном проведении государственной экологической экспертизы
      Статья 246. Выпуск в эксплуатацию транспортных и других передвижных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах
      Статья 247. Эксплуатация автомототранспортных и других передвижных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах
      Статья 248. Нарушение законодательства по охране атмосферного воздуха
      Статья 249. Несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха и пожарной безопасности при складировании и сжигании промышленных и бытовых отходов
      Статья 250. Порча земли
      Статья 251. Нерациональное использование или неиспользование земель сельскохозяйственного назначения
      Статья 252. Невыполнение требований природоохранного режима использования земель
      Статья 253. Использование земель не по целевому назначению
      Статья 254. Невыполнение обязанностей по приведению временно занимаемых земель в состояние, пригодное для дальнейшего использования по назначению
      Статья 255. Проведение изыскательских работ без разрешения на использование земельного участка
      Статья 256. Нарушение установленных сроков рассмотрения ходатайств о предоставлении земельных участков
      Статья 257. Сокрытие информации о наличии земельных участков для жилищного строительства, специального земельного фонда
      Статья 258. Искажение сведений государственной регистрации, учета и оценки земель
      Статья 259. Проведение работ по геологическому изучению недр без заключения контракта
      Статья 260. Нарушение права геологического изучения недр
      Статья 261. Нарушение требований к обращению с отходами производства и потребления, сбросу сточных вод
      Статья 262. Нарушение правил при разработке проектов организаций по добыче и переработке минерального сырья
      Статья 263. Необеспечение правил охраны недр при строительстве и вводе в эксплуатацию организаций по добыче и переработке минерального сырья
      Статья 264. Несоблюдение проектных решений по добыче и переработке минерального сырья
      Статья 265. Нарушение экологических норм и правил при использовании недр и переработке минерального сырья
      Статья 266. Исключена Законом РК от 20 января 2006 года № 123-III
      Статья 267. Нарушение правил по учету состояния недр и наличия запасов полезных ископаемых
      Статья 268. Искажение первичной и государственной отчетности по учету добычи и переработке минерального сырья
      Статья 269. Нарушение правил достоверного определения количества и качества полезных ископаемых при их добыче и переработке
      Статья 270. Нарушение правил учета, утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления
      Статья 271. Нарушение правил по приведению горных выработок и буровых скважин в состояние, обеспечивающее их сохранность и безопасность населения
      Статья 272. Нарушение правил по ликвидации и консервации объектов пользования недрами
      Статья 273. Отказ или уклонение от представления органам государственного контроля за охраной недр информации об использовании минерального сырья
      Статья 274. Дача должностными лицами указаний или разрешений, влекущих нарушение законодательства о недрах и переработке минерального сырья
      Статья 275. Нарушение правил проведения операций по недропользованию
      Статья 275-1. Регистрация незаконных сделок по природопользованию
      Статья 276. Нарушение правил охраны водных ресурсов
      Статья 277. Повреждение водохозяйственных сооружений, устройств и противопожарных систем  водоснабжения, нарушение правил их эксплуатации
      Статья 278. Незаконное строительство, влияющее на состояние водоемов
      Статья 279. Нарушение правил ведения первичного учета вод и их использования
      Статья 280. Искажение данных учета и отчетности водных ресурсов
      Статья 281. Воспрепятствование регулированию водными ресурсами
      Статья 281-1. Нарушение правил общего водопользования
      Статья 281-2. Нарушение установленных водных сервитутов
      Статья 282. Незаконное использование участков лесного фонда
      Статья 283. Незаконная порубка и повреждение деревьев и кустарников
      Статья 284. Нарушение требований пожарной безопасности и санитарных правил в лесах
      Статья 285. Нарушение установленного порядка использования лесосечного фонда, заготовки и вывозки древесины, добычи живицы и древесных соков, второстепенных лесных материалов
      Статья 286. Нарушение сроков возврата временно занимаемых участков лесного фонда и особо охраняемых природных территорий
      Статья 287. Повреждение сенокосов и пастбищных угодий, а также незаконное сенокошение и пастьба скота, сбор лекарственных растений и технического сырья на землях лесного фонда
      Статья 288. Нарушение порядка и сроков облесения вырубок и других категорий земель лесного фонда, предназначенных для лесовосстановления и лесоразведения
      Статья 289. Уничтожение полезной для леса фауны, а также повреждение, засорение леса отходами, химическими веществами и иное нанесение ущерба землям лесного фонда
      Статья 290. Осуществление лесных пользований не в соответствии с целями или требованиями, предусмотренными разрешительными документами
      Статья 291. Строительство и эксплуатация объектов, приведших к вредному воздействию на состояние и воспроизводство лесов
      Статья 292. Нарушение установленного порядка отвода и таксации лесосек
      Статья 293. Допущение заготовки древесины в размерах, превышающих расчетную лесосеку
      Статья 294. Нарушение правил транспортировки, хранения и применения средств защиты растений и других препаратов
      Статья 295. Нарушение правил охраны мест произрастания растений и среды обитания животных, правил создания, хранения, учета и использования зоологических коллекций, а равно незаконное переселение, акклиматизация, реакклиматизация и скрещивание животных
      Статья 296. Нарушение правил охраны животных и растений при размещении, проектировании и строительстве населенных пунктов, предприятий и других объектов, осуществлении производственных процессов и эксплуатации транспортных средств, применении средств защиты растений, минеральных удобрений и других препаратов
      Статья 296-1. Нарушение порядка пребывания физических лиц на отдельных видах особо охраняемых природных территорий
      Статья 297. Повреждение или уничтожение объектов селекционно-генетического назначения
      Статья 298. Незаконная охота, пользование животным миром
      Статья 298-1. Нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных
      Статья 299. Нарушение порядка закрепления, использования и охраны охотничьих угодий и рыбохозяйственных водоемов и (или) участков
      Статья 300. Нарушение правил содержания и защиты зеленых насаждений
      Статья 301. Незаконное изменение условий выданной лицензии, а равно нарушение утвержденного порядка проведения нефтяных операций на море
      Статья 302. Нарушение условий лицензии, регламентирующих разрешенную деятельность на континентальном шельфе Республики Казахстан
      Статья 303. Нарушение правил проведения морских научных исследований на континентальном шельфе Республики Казахстан
      Статья 304. Нарушение правил захоронения отходов и других материалов, а также правил консервации и демонтажа на континентальном шельфе Республики Казахстан
      Статья 305. Невыполнение законных требований должностных лиц органов охраны континентального шельфа Республики Казахстан
      Статья 306. Незаконная передача минеральных и биологических ресурсов континентального шельфа, территориальных вод (моря) и внутренних вод Республики Казахстан
      Статья 306-1. Нарушение законодательства об экологическом аудите
      Статья 306-2. Реализация икры, маркированной с нарушением порядка маркирования, либо немаркированной икры осетровых видов рыб
      Глава 20. Административные правонарушения в области карантинных правил, зернового рынка и хранения зерна, хлопковой отрасли, семеноводства и государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора
      Статья 307. Нарушение правил по борьбе с карантинными вредителями, болезнями растений и сорняками
      Статья 308. Ввоз и вывоз материалов, не прошедших карантинную проверку и соответствующую обработку
      Статья 309. Исключена Законом РК от 20 января 2006 года № 123-III
      Статья 309-1. Нарушение законодательства Республики Казахстан о зерне
      Статья 309-2. Нарушения при осуществлении предпринимательской деятельности в области семеноводства
      Статья 309-3. Нарушение порядка осуществления фитосанитарного учета и отчетности
      Статья 309-4. Нарушение законодательства Республики Казахстан о развитии хлопковой отрасли
      Статья 310. Нарушение законодательства о ветеринарии
      Статья 311. Нарушение правил содержания собак и кошек
      Глава 20-1. Административные правонарушения в области образования
      Статья 311-1. Нарушение законодательства Республики Казахстан в области образования
      Глава 21. Административные правонарушения, посягающие на общественную безопасность и здоровье населения
      Статья 312. Нарушение или невыполнение правил пожарной безопасности
      Статья 312-1. Нарушение законодательства Республики Казахстан в области пожарной безопасности при проведении независимой оценки рисков
      Статья 313. Выпуск и реализация продукции, не отвечающей требованиям пожарной безопасности
      Статья 314. Нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах
      Статья 315. Нарушение требований радиационной безопасности при использовании атомной энергии
      Статья 316. Нарушение требований режима нераспространения ядерного оружия
      Статья 317. Нарушение законодательства в области технического регулирования и обеспечения единства измерений
      Статья 317-1. Нарушение законодательства в области обеспечения безопасности отдельных видов продукции
      Статья 317-2. Нарушение порядка выдачи сертификата о происхождении товара
      Статья 318. Непринятие мер к уничтожению дикорастущей конопли
      Статья 319. Непринятие мер к обеспечению охраны наркосодержащих посевов
      Статья 319-1. Непринятие мер к пресечению сбыта и (или) немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров
      Статья 320. Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами и прекурсорами без цели их сбыта
      Статья 321. Пропаганда и незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров
      Статья 322. Незаконная медицинская и (или) фармацевтическая деятельность
      Статья 323. Нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов
      Статья 324. Нарушение правил фармацевтической деятельности
      Статья 324-1. Незаконная медицинская деятельность и незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ
      Статья 325. Недостоверная реклама в области здравоохранения
      Статья 326. Уклонение от медицинского обследования и лечения лиц, находящихся в контакте с ВИЧ-инфицированными, больными СПИДом, венерическими болезнями, туберкулезом, а также лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача
      Статья 327. Уклонение от лечения лиц с заболеваниями, представляющими опасность для окружающих
      Статья 328. Сокрытие лицами с заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, источника заражения и лиц, находившихся с ними в контакте
      Статья 328-1. Предоставление субъектами здравоохранения заведомо ложных сведений и информации при получении разрешительных документов на занятие медицинской деятельностью
      Статья 329. Исключена Законом РК от 20 января 2006 года № 123-III
      Глава 22. Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и нравственность
      Статья 330. Мелкое хулиганство
      Статья 330-1. Неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка
      Статья 331. Хулиганство, совершенное несовершеннолетним
      Статья 332. Стрельба из огнестрельного оружия, взрыв пиротехнических устройств в населенных пунктах
      Статья 333. Нарушение тишины
      Статья 334. Заведомо ложный вызов специальных служб
      Статья 334-1. Заведомо ложная информация о факте коррупционного правонарушения
      Статья 335. Изготовление и сбыт алкогольных напитков домашней выработки
      Статья 336. Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в пьяном виде
      Статья 336-1. Нарушение запрета курения в отдельных общественных местах
      Статья 336-2. Немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в общественных местах
      Статья 336-3. Нахождение несовершеннолетних в развлекательных
заведениях в ночное время
      Статья 336-4. Нахождение несовершеннолетних без сопровождения законных представителей вне жилища
      Статья 337. Исключена Законом РК от 20 января 2006 года № 123-III
      Статья 338. Азартные игры
      Статья 338-1. Нарушение законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе
      Статья 339. Рекламирование продукции эротического содержания
      Статья 340. Нарушение правил охраны и использования памятников истории и культуры
      Статья 341. Надругательство над памятниками истории и культуры или природным объектом
      Глава 23. Административные правонарушения в области печати и информации
      Статья 342. Нарушение законодательства Республики Казахстан о средствах массовой информации
      Статья 343. Дача разрешения на публикацию в средствах массовой информации материалов, направленных на разжигание национальной вражды
      Статья 344. Изготовление, хранение, ввоз, перевозка, распространение на территории Республики Казахстан продукции средств массовой информации, а равно иной продукции
      Статья 345. Исключена Законом РК от 20 января 2006 года № 123-III
      Статья 346. Воздействие на суд средствами массовой информации
      Статья 347. Дача заведомо ложных сведений и материалов средствам массовой информации
      Статья 348. Нарушение порядка предоставления обязательных бесплатных экземпляров периодических печатных изданий, фиксации, хранения материалов теле- и радиопередач
      Статья 349. Нарушение законодательства Республики Казахстан о рекламе
      Статья 349-1. Исключена Законом РК от 19 июня 2007 года № 264-III
      Статья 350. Нарушение порядка объявления выходных данных
      Статья 351. Разглашение тайны авторства и источника информации
      Статья 352. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста
      Глава 24. Административные правонарушения, посягающие на установленный порядок управления
      Статья 353. Издание и применение незаконного нормативного правового акта
      Статья 354. Нарушение правил государственной регистрации нормативных правовых актов
      Статья 354-1. Нарушение порядка использования государственных символов
      Статья 354-2. Нарушение порядка последующего официального опубликования текстов нормативных правовых актов
      Статья 354-3. Нарушение срока подачи документов на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество
      Статья 355. Невыполнение предписаний или злостное неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов прокуратуры, внутренних дел (полиции), национальной безопасности, Службы охраны Президента Республики Казахстан, финансовой и военной полиции, таможенного органа, пограничной службы, органов государственной противопожарной службы и уполномоченного органа в области промышленной безопасности
      Статья 355-1. Нарушение защитного предписания
      Статья 356. Воспрепятствование государственному инспектору в выполнении его служебных обязанностей, невыполнение постановлений, предписаний и иных требований
      Статья 356-1. Незаконная передача контрольных и надзорных функций
      Статья 356-2. Самовольное присвоение звания представителя власти или должностного лица, занимающего государственную должность
      Статья 357. Самоуправство
      Статья 357-1. Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без соответствующей регистрации или лицензии, специального разрешения, квалификационного аттестата (свидетельства)
      Статья 357-2. Нарушение правил и норм лицензирования
      Статья 357-3. Нарушение порядка и срока выдачи лицензии, специального разрешения, квалификационного аттестата (свидетельства) на занятие предпринимательской деятельностью
      Статья 357-4. Нарушение законодательства о государственной регистрации юридических лиц, филиалов, представительств
      Статья 357-5. Невозвращение лицензии и (или) приложения к лицензии лицензиару
      Статья 357-6. Нарушение законодательства Республики Казахстан о национальных реестрах идентификационных номеров
      Статья 358. Невыполнение местными исполнительными органами и иными уполномоченными органами обязанностей, установленных налоговым законодательством
      Статья 358-1. Нарушение правил учета и дальнейшего использования имущества, поступившего в собственность государства по отдельным основаниям, в случаях, предусмотренных законодательными актами
      Статья 359. Разглашение сведений, составляющих налоговую тайну
      Статья 360. Осуществление органами (организациями), уполномоченными государством, определенных действий без взимания налогов и других обязательных платежей в бюджет, а равно без получения документов, подтверждающих такую уплату
      Статья 361. Отказ в постановке на налоговый учет или нарушение сроков постановки на налоговый учет
      Статья 362. Нарушение режима чрезвычайного положения
      Статья 362-1. Нарушение правового режима в зоне проведения антитеррористической операции
      Статья 363. Действия, провоцирующие нарушение правопорядка в условиях чрезвычайного положения
      Статья 364. Нарушение правил учета, хранения или использования средств цветного копирования, нарушение правил открытия штемпельно-граверных предприятий
      Статья 365. Несообщение о принятых мерах и (или) непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению правонарушения
      Статья 366. Нарушение законодательства об административном надзоре
      Статья 367. Передача лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, следственных изоляторах, запрещенных веществ, изделий и предметов
      Статья 368. Нарушение порядка приобретения, хранения, ношения, передачи или продажи физическими лицами гражданского оружия
      Статья 368-1. Нарушение порядка хранения, учета, использования, перевозки, уничтожения, ввоза, вывоза гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением
      Статья 369. Нарушение правил приобретения, хранения, использования или перевозки гражданского, служебного оружия, патронов к нему
      Статья 370. Неправомерное применение газового оружия
      Статья 371. Нарушение порядка регистрации (перерегистрации) гражданского и служебного оружия либо порядка постановки его на учет
      Статья 372. Уклонение от сдачи для реализации гражданского оружия, патронов к нему
      Статья 373. Нарушение законодательства о порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций
      Статья 374. Нарушение законодательства об общественных объединениях
      Статья 374-1. Руководство, участие в деятельности не зарегистрированных в установленном законодательством Республики Казахстан порядке общественных, религиозных объединений, а также финансирование их деятельности
      Статья 375. Нарушение законодательства о свободе вероисповедания и религиозных объединениях
      Статья 376. Нарушение правил записи актов гражданского состояния
      Статья 377. Проживание в Республике Казахстан без регистрации либо без документов, удостоверяющих личность
      Статья 378. Допущение собственниками жилища или другими лицами, в ведении которых находятся здания и (или) помещения, регистрации физических лиц, которые фактически у них не проживают
      Статья 379. Незаконное изъятие паспортов, удостоверений личности или принятие их в залог
      Статья 380. Представление заведомо ложных сведений в государственные органы Республики Казахстан при получении документов, удостоверяющих личность, либо при подаче заявления для получения разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан или о приеме в гражданство Республики Казахстан либо восстановлении в гражданстве Республики Казахстан
      Статья 380-1. Незаконное получение листа и (или) справки о временной нетрудоспособности
      Статья 380-2. Нарушения законодательства о гражданстве Республики Казахстан
      Статья 381. Нарушение порядка представления первичных статистических данных
      Статья 381-1. Отказ, непредставление, несвоевременное представление, сокрытие, приписки и другие искажения данных правовой статистики и специальных учетов
      Статья 381-2. Нарушение порядка представления административных данных
      Статья 382. Отказ от проведения статистических наблюдений
      Статья 383. Утрата, продажа, передача или иное незаконное разглашение первичных статистических данных, статистической информации и (или) баз данных должностным лицом
      Статья 384. Сбор первичных статистических данных по неутвержденной статистической форме
      Статья 384-1. Сбор административных данных по несогласованной форме
      Статья 385. Нарушение правил определения и установления степени секретности информации
      Статья 386. Нарушение установленных требований по обеспечению режима секретности
      Статья 387. Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений городов и населенных пунктов
      Статья 388. Незаконное проникновение на охраняемые объекты
      Глава 25. Административные правонарушения, посягающие на установленный порядок режима государственной границы Республики Казахстан и порядок пребывания на территории Республики Казахстан
      Статья 389. Нарушение пограничного режима в пограничной зоне и порядка пребывания в отдельных местностях
      Статья 389-1. Нарушение ограничений, установленных на территории запретной зоны при арсеналах, базах и складах Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований Республики Казахстан и запретного района при арсеналах, базах и складах Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований Республики Казахстан
      Статья 390. Нарушение режимов территориальных вод (моря) и внутренних вод Республики Казахстан
      Статья 391. Нарушение режима в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан
      Статья 391-1. Нарушение режима Государственной границы Республики Казахстан
      Статья 392. Незаконный провоз через Государственную границу Республики Казахстан
      Статья 393. Неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране Государственной границы Республики Казахстан
      Статья 394. Нарушение иностранцем или лицом без гражданства правил пребывания в Республике Казахстан
      Статья 394-1. Невыполнение решения о выдворении
      Статья 395. Нарушение физическими или юридическими лицами правил пребывания иностранцев в Республике Казахстан
      Статья 396. Нарушение правил привлечения иностранной рабочей силы и незаконное осуществление иностранцем или лицом без гражданства трудовой деятельности в Республике Казахстан
      Статья 397. Исключена Законом РК от 6 июля 2007 года № 276-III
      Статья 398. Исключена Законом РК от 4 декабря 2009 года N 217-IV
      Статья 399. Незаконная деятельность по трудоустройству граждан Республики Казахстан за границей
      Глава 26. Административные правонарушения в сфере таможенного дела
      Статья 400. Нарушение режима зоны таможенного контроля
      Статья 400-1. Нарушение порядка осуществления деятельности в сфере таможенного дела
      Статья 400-2. Нарушение порядка осуществления деятельности таможенным перевозчиком
      Статья 401. Неуведомление таможенного органа Республики Казахстан о прибытии товаров и транспортных средств в пункт пропуска после пересечения таможенной границы таможенного союза
      Статья 402. Убытие товаров и транспортных средств за пределы
таможенной территории таможенного союза без разрешения таможенного органа Республики Казахстан в пункте пропуска
      Статья 403. Непринятие мер в случае аварии или действия непреодолимой силы
      Статья 404. Непредоставление товаров и транспортных средств в месте доставки
      Статья 405. Выдача без разрешения таможенного органа Республики Казахстан, утрата или недоставление в таможенный орган Республики Казахстан товаров, транспортных средств и документов на них
      Статья 406. Неостановка транспортного средства
      Статья 407. Отправление транспортного средства без разрешения таможенного органа Республики Казахстан
      Статья 408. Исключена Законом РК от 30 июня 2010 года № 297-IV
      Статья 409. Нарушение порядка совершения таможенных операций,  связанных с помещением товаров под таможенную процедуру, и таможенной очистки товаров
      Статья 409-1. Нарушение порядка проведения таможенных операций
      Статья 410. Неправомерные операции, изменение состояния, пользование и (или) распоряжение товарами, в отношении которых таможенная очистка не завершена
      Статья 411. Грузовые и иные операции, проводимые без разрешения таможенного органа Республики Казахстан
      Статья 412. Изменение, удаление, уничтожение, повреждение либо утрата средств идентификации
      Статья 413. Нарушение порядка таможенного декларирования товаров
      Статья 413-1. Нарушение порядка осуществления деятельности в сфере таможенного дела таможенным представителем
      Статья 413-2. Нарушение порядка осуществления деятельности в сфере таможенного дела уполномоченным экономическим оператором
      Статья 414. Нарушение сроков подачи таможенной декларации,  документов и сведений
      Статья 415. Непредставление таможенному органу Республики
Казахстан отчетности и несоблюдение порядка ведения учета
      Статья 416. Исключена Законом РК от 20 января 2006 года N 123-III
      Статья 417. Нарушение порядка помещения товаров на хранение,  порядка их хранения и проведения операций с ними
      Статья 417-1. Нарушение сроков временного хранения товаров
      Статья 418. Нарушение порядка переработки товаров и замена продуктов переработки
      Статья 419. Исключена Законом РК от 20 января 2006 года N 123-III
      Статья 420. Исключена Законом РК от 20 января 2006 года N 123-III
      Статья 421. Невывоз за пределы таможенной территории таможенного союза либо невозвращение на эту территорию товаров и транспортных средств
      Статья 422. Исключена Законом РК от 30 июня 2010 года № 297-IV
      Статья 423. Неправомерные операции, изменение состояния,  пользование и (или) распоряжение товарами и транспортными средствами, помещенными под определенную таможенную процедуру
      Статья 424. Несоблюдение порядка применения запретов и ограничений при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу таможенного союза
      Статья 425. Перемещение товаров через таможенную границу  таможенного союза физическими лицами с нарушением упрощенного или льготного порядка
      Статья 425-1. Нарушение порядка перемещения товаров в международных почтовых отправлениях
      Статья 426. Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу таможенного союза помимо таможенного контроля
      Статья 427. Сокрытие от таможенного контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу таможенного союза
      Статья 428. Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу таможенного союза с обманным использованием документов или средств идентификации
      Статья 429. Недекларирование или недостоверное таможенное  декларирование товаров
      Статья 430. Транспортировка, хранение, приобретение, пользование или распоряжение товарами и транспортными средствами, ввезенными на таможенную территорию таможенного союза с нарушением таможенных правил
      Статья 431. Нарушение порядка пользования и распоряжения условно выпущенными товарами и транспортными средствами, и (или) в отношении которых предоставлены таможенные льготы в части таможенных платежей и налогов
      Статья 432. Исключена Законом РК от 30 июня 2010 года № 297-IV
      Статья 433. Действия, направленные на возврат без надлежащих оснований уплаченных таможенных платежей и налогов, получение выплат и иных возмещений либо их невозвращение
      Статья 434. Нарушение сроков уплаты таможенных платежей и налогов
      Статья 434-1. Неисполнение требования таможенного органа Республики Казахстан об уплате причитающихся сумм таможенных платежей, налогов и пеней в установленные сроки
      Статья 435. Неисполнение банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, решений таможенных органов Республики Казахстан
      Статья 436. Исключена Законом РК от 20 января 2006 года N 123-III
      Статья 437. Исключена Законом РК от 20 января 2006 года N 123-III
      Статья 438. Невыполнение требований таможенных органов Республики Казахстан
      Статья 438-1. Неисполнение требования таможенного органа Республики Казахстан об устранении нарушений, выявленных по результатам таможенной проверки
      Глава 27. Административные правонарушения на транспорте, дорожном хозяйстве и связи
      Статья 439. Нарушение правил, обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте
      Статья 440. Нарушение правил использования средств железнодорожного транспорта
      Статья 440-1. Эксплуатация железнодорожного подвижного состава без государственной регистрации или перерегистрации
      Статья 441. Повреждение транспортных средств общего пользования и их внутреннего оборудования
      Статья 442. Нарушение порядка использования воздушного пространства Республики Казахстан
      Статья 443. Нарушение правил безопасности полетов
      Статья 444. Нарушение правил подготовки и допуска к работе авиационного персонала
      Статья 445. Управление воздушным судном лицом, находящимся в состоянии опьянения
      Статья 446. Нарушение правил поведения на воздушном судне
      Статья 446-1. Фальсификация сведений и (или) указание недостоверных сведений в актах оценки о годности к эксплуатации гражданских воздушных судов
      Статья 447. Нарушение правил перевозок пассажиров, багажа и грузов
      Статья 447-1. Нарушение режима труда и отдыха водителей при осуществлении автомобильных перевозок пассажиров, багажа или грузов
      Статья 447-2. Осуществление международных автомобильных перевозок пассажиров, багажа или грузов без разрешений или специальных разрешений
      Статья 447-3. Отсутствие списков пассажиров у водителей автотранспортных средств при осуществлении нерегулярных международных автомобильных перевозок пассажиров и багажа
      Статья 447-4. Осуществление автомобильных перевозок на территории Республики Казахстан автотранспортными средствами, зарегистрированными в иностранном государстве
      Статья 447-5. Отсутствие у водителей автотранспортных средств договора перевозки при осуществлении нерегулярных автомобильных перевозок пассажиров и багажа во внутриреспубликанском сообщении
      Статья 448. Нарушение правил, обеспечивающих безопасность движения на морском транспорте
      Статья 449. Повреждение на морском транспорте сооружений и устройств сигнализации и связи
      Статья 450. Нарушение правил, обеспечивающих безопасность пассажиров на судах морского и речного транспорта, а также маломерных судах
      Статья 451. Нарушение правил выпуска судна в плавание или допуск к управлению судном лиц, не имеющих соответствующего диплома (свидетельства, удостоверения)
      Статья 452. Нарушение правил эксплуатации судов, а также управление судном лицом, не имеющим права управления
      Статья 453. Нарушение правил плавания, погрузки и разгрузки судов
      Статья 454. Управление судном судоводителем или иным лицом в состоянии опьянения
      Статья 455. Нарушение правил, обеспечивающих безопасность эксплуатации судов на внутренних водных путях
      Статья 456. Нарушение правил погрузки, разгрузки и складирования грузов в речных портах и на пристанях
      Статья 457. Нарушение правил пользования базами (сооружениями) для стоянок маломерных судов
      Статья 458. Нарушение правил регистрации и учета судов, а также правил постройки, технической эксплуатации судов
      Статья 459. Курение в неустановленных местах на транспорте
      Статья 460. Нарушение правил пожарной безопасности на транспорте
      Статья 461. Нарушение правил эксплуатации транспортных средств
      Статья 461-1. Пользование водителем при управлении транспортным cредством телефоном либо радиостанцией
      Статья 462. Превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения
      Статья 463. Несоблюдение водителями транспортных средств правил остановок маршрутных транспортных средств, движения в жилых зонах, перевозки пассажиров и грузов и другие грубые нарушения правил дорожного движения
      Статья 463-1. Нарушение правил проезда перекрестков или пересечение проезжей части дороги
      Статья 463-2. Нарушение правил маневрирования
      Статья 463-3. Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона
      Статья 463-4. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств
      Статья 463-5. Непредоставление преимущества в движении транспортному средству оперативных и специальных служб с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами
      Статья 463-6. Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика
      Статья 463-7. Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения
      Статья 463-8. Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги
      Статья 464. Нарушение водителями транспортных средств правил проведения учебной езды, пользования внешними световыми приборами и (или) звуковыми сигналами, применения аварийной сигнализации
      Статья 464-1. Нарушение правил установки на транспортном средстве устройств для подачи специальных световых и (или) звуковых сигналов либо незаконное нанесение специальных цветографических схем автомобилей оперативных и специальных служб
      Статья 465. Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки
      Статья 466. Нарушение правил проезда железнодорожных переездов
      Статья 467. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения
      Статья 467-1. Осуществление регулярных автомобильных перевозок пассажиров и багажа без соответствующего свидетельства, подтверждающего право обслуживания маршрутов указанных перевозок
      Статья 468. Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества
      Статья 468-1. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами
      Статья 468-2. Нарушение действующих на транспорте правил
      Статья 469. Оставление места дорожно-транспортного происшествия
      Статья 470. Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления
      Статья 471. Невыполнение требований сотрудника органов внутренних дел (полиции), транспортного контроля на пунктах пропуска автотранспортных средств через Государственную границу Республики Казахстан и на постах транспортного контроля на территории
Республики Казахстан об остановке транспортного средства, уклонение от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения
      Статья 472. Создание препятствий для движения транспортных средств
      Статья 473. Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения
      Статья 473-1. Нарушение законодательства Республики Казахстан в сфере осуществления обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним
      Статья 474. Выпуск в эксплуатацию транспортных средств, имеющих технические неисправности, и иные нарушения правил эксплуатации
      Статья 474-1. Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями
      Статья 475. Допуск к управлению транспортным средством водителя, находящегося в состоянии опьянения, либо лица, не имеющего права управления
      Статья 476. Нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения
      Статья 477. Нарушение правил перевозки опасных веществ или предметов на транспорте
      Статья 478. Нарушение правил пользования общественным городским и пригородным транспортом
      Статья 479. Безбилетный провоз пассажиров
      Статья 480. Провоз ручной клади, багажа и грузобагажа без оплаты
      Статья 480-1. Нарушение правил организации продажи, продления срока действия проездных документов (билетов) и работы билетных касс на железнодорожном транспорте
      Статья 481. Нарушение правил обеспечения сохранности грузов на железнодорожном, морском, речном и автомобильном транспорте
      Статья 482. Нарушение правил по обеспечению сохранности грузов на воздушном транспорте
      Статья 483. Нарушение правил эксплуатации тракторов, иных самоходных машин и оборудования
      Статья 484. Систематическое нарушение правил эксплуатации и дорожного движения физическими лицами, управляющими транспортными средствами
      Статья 485. Повреждение дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений
      Статья 486. Нарушение правил содержания дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений
      Статья 487. Нарушение правил содержания смотровых колодцев подземных коммуникаций, создающее угрозу безопасности дорожного движения
      Статья 488. Нарушение правил охраны и пользования полосой отвода автомобильных дорог
      Статья 489. Нарушение землепользователями правил эксплуатации и охраны автомобильных дорог и дорожных сооружений
      Статья 490. Нарушение правил охраны магистральных трубопроводов
      Статья 491. Исключена Законом РК от 20 января 2006 года N 123-III
      Статья 492. Незаконное подключение оконечных устройств (оборудования) к сетям электросвязи
      Статья 493. Исключена Законом РК от 20 января 2006 года N 123-III
      Статья 494. Нарушение правил регистрации и эксплуатации радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств, а также использование радиочастот и ввоз из-за границы радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств без получения специального разрешения
      Статья 494-1. Нарушение законодательства Республики Казахстан в области связи
      Статья 494-2. Исключена Законом РК от 10 января 2011 года № 383-IV
      Статья 495. Нарушение правил охраны линий связи и cооружений связи
      Статья 496. Использование средств связи, подлежащих обязательному подтверждению соответствия, но не прошедших его
      Статья 497. Исключена Законом РК от 20 января 2006 года N 123-III
      Статья 497-1. Нарушение требований по эксплуатации средств защиты информационных ресурсов
      Статья 497-2. Нарушение законодательства Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи
      Статья 497-3. Нарушение законодательства Республики Казахстан об информатизации
      Статья 498. Исключена Законом РК от 27 июля 2007 года N 314-III
      Статья 499. Незаконное строительство сооружений связи
      Статья 500. Повреждение телефонов-автоматов
      Статья 501. Изготовление или сбыт поддельных государственных знаков почтовой оплаты
      Статья 502. Исключена Законом РК от 13 апреля 2005 года N 40-III
      Глава 28. Административные правонарушения в области всеобщей воинской обязанности, воинской службы и обороны
      Статья 503. Непредставление или несвоевременное представление в местный орган военного управления списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет либо приписке к призывным участкам
      Статья 504. Неисполнение гражданами, должностными и юридическими лицами обязанностей по гражданской обороне
      Статья 505. Неоповещение граждан о вызове местного органа военного управления
      Статья 506. Несвоевременное представление сведений об изменениях состава проживающих граждан, состоящих или обязанных состоять на воинском учете
      Статья 507. Несообщение сведений о военнообязанных, призывниках и гражданах
      Статья 508. Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету
      Статья 509. Уклонение от медицинского обследования или сборов
      Статья 510. Умышленная порча или утрата документов воинского учета
      Статья 511. Уклонение от подготовки к воинской службе
      Статья 512. Незаконный призыв граждан на срочную воинскую службу, предоставление им незаконных отсрочек
      Статья 512-1. Оскорбление военнослужащего
      Статья 512-2. Самовольное оставление части или места службы
      Статья 512-3. Нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности
      Статья 512-4. Неповиновение или иное неисполнение приказа
      Статья 512-5. Нарушение правил вождения или эксплуатации машин
      Глава 29. Административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти
      Статья 513. Проявление неуважения к суду
      Статья 514. Ответственность участников производства по делу об административном правонарушении
      Статья 514-1. Неявка в суд для исполнения обязанностей присяжного заседателя
      Статья 514-2. Непредоставление информации для составления списков присяжных заседателей
      Статья 514-3. Препятствование гражданину исполнять обязанности присяжного заседателя
      Статья 514-4. Несоблюдение ограничений в действиях присяжного заседателя, связанных с рассмотрением дела в судебном разбирательстве
      Статья 515. Отказ или уклонение свидетеля от дачи показаний
      Статья 516. Заведомо ложные показания свидетеля, потерпевшего, заключение эксперта или неправильный перевод
      Статья 516-1. Фальсификация доказательств по делам об административных правонарушениях
      Статья 517. Отказ или уклонение должностного лица от выполнения постановления или поручения о проведении экспертизы либо требования о вызове специалиста
      Статья 518. Нарушение личного поручительства о явке обвиняемого (подозреваемого)
      Статья 519. Нарушение обязательства об обеспечении явки несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого)
      Статья 520. Непринятие мер по частному определению, постановлению суда, представлению прокурора, следователя или дознавателя
      Статья 521. Уклонение от явки к прокурору, следователю и в орган дознания, судебному исполнителю, судебному приставу
      Статья 521-1. Неуведомление или несвоевременное уведомление прокурора
      Статья 522. Воспрепятствование законной деятельности прокурора, следователя, дознавателя, судебного пристава, судебного исполнителя
      Статья 523. Воспрепятствование законной деятельности адвоката
      Статья 524. Неисполнение судебных актов, постановлений органов (должностных лиц), уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях
      Статья 525. Неисполнение постановления и иного законного требования судебного исполнителя, судебного пристава
      Статья 526. Несообщение судебному исполнителю о перемене места работы и жительства лица, с которого взыскиваются алименты
      Статья 527. Ответственность должностного лица за утрату исполнительного документа
      Статья 528. Воспрепятствование судебному исполнителю, судебному приставу в исполнении постановлений судов и других органов
      Статья 529. Оскорбление должностного лица, угроза совершения насильственных действий
      Статья 530. Незаконное ношение государственных наград
      Статья 531. Незаконное ношение (использование) одежды со знаками различия и (или) символикой военной формы, а также форменной одежды и специального обмундирования
      Глава 30. Административные коррупционные правонарушения
      Статья 532. Нарушение мер финансового контроля
      Статья 533. Предоставление незаконного материального вознаграждения физическими лицами
      Статья 533-1. Получение незаконного материального вознаграждения лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом
      Статья 534. Предоставление незаконного материального вознаграждения юридическими лицами
      Статья 535. Осуществление незаконной предпринимательской деятельности и получение незаконных доходов государственными органами и органами местного самоуправления
      Статья 536. Исключена Законом РК от 21 июля 2007 года N 308-III
      Статья 537. Непринятие мер руководителями либо ответственными секретарями или иными должностными лицами, определяемыми Президентом Республики Казахстан, государственных органов по борьбе с коррупцией
      Статья 537-1. Принятие на работу лиц, ранее совершивших коррупционное преступление
      Раздел 3. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях
      Глава 31. Основные положения
      Статья 538. Органы (должностные лица), уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях
      Статья 539. Разграничение компетенции органов (должностных лиц), уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях
      Статья 540. Исключена Законом РК от 20 января 2006 года N 123-III
      Глава 32. Подведомственность дел об административных правонарушениях, компетенция должностных лиц по рассмотрению дел и наложению административных взысканий
      Статья 541. Суды
      Статья 542. Исключена Законом РК от 20 января 2006 года N 123-III
      Статья 543. Органы внутренних дел (полиция)
      Статья 544. Органы государственной противопожарной службы
      Статья 545. Исключена Законом РК от 5 декабря 2003 года N 506-II
      Статья 546. Исключена Законом РК от 5 декабря 2003 года N 506-II
      Статья 547. Уполномоченный орган в области государственного регулирования гражданской авиации
      Статья 548. Органы транспортного контроля
      Статья 549. Уполномоченный орган в области транспорта и коммуникаций
      Статья 549-1. Уполномоченный орган в области информатизации и связи
      Статья 550. Органы государственной инспекции труда
      Статья 551. Органы юстиции
      Статья 551-1. Уполномоченный государственный орган в сфере государственной регистрации юридических лиц, актов гражданского состояния, регулирования оценочной деятельности
      Статья 552. Органы по миграции
      Статья 553. Уполномоченный орган в области промышленной безопасности
      Статья 554. Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды
      Статья 554-1. Уполномоченный орган по изучению и использованию недр
      Статья 555. Таможенные органы
      Статья 556. Органы Министерства обороны Республики Казахстан
      Статья 557. Органы, осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический надзор
      Статья 557-1. Государственный орган в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники
      Статья 557-2. Государственный орган по контролю в сфере оказания медицинских услуг
      Статья 558. Медицинские службы Министерства обороны, Министерства внутренних дел и Комитета национальной безопасности, Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан, осуществляющие санитарный надзор
      Статья 559. Уполномоченный орган в области ветеринарии
      Статья 560. Уполномоченный орган по карантину растений
      Статья 560-1. Уполномоченный орган в области семеноводства, развития хлопковой отрасли и регулирования зернового рынка
      Статья 560-2. Уполномоченный орган в области защиты растений
      Статья 561. Уполномоченные органы в области использования и охраны водного фонда
      Статья 562. Уполномоченные органы в области лесного, рыбного и охотничьего хозяйства
      Статья 563. Органы, осуществляющие государственный контроль за использованием и охраной земель
      Статья 563-1. Уполномоченный орган по инвестициям
      Статья 564. Исключена Законом РК от 5 декабря 2003 года N 506-II
      Статья 565. Антимонопольный орган
      Статья 565-1. Уполномоченный орган, осуществляющий руководство в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках
      Статья 565-2. Уполномоченный орган, осуществляющий контроль и регулирование деятельности, отнесенной к сфере государственной монополии
      Статья 566. Органы, осуществляющие государственный контроль в области технического регулирования и обеспечения единства измерений
      Статья 567. Уполномоченный орган по регистрации сельскохозяйственной техники
      Статья 567-1. Уполномоченный государственный орган в области растениеводства
      Статья 568. Органы, осуществляющие государственный архитектурно-строительный контроль и надзор за качеством строительства объектов
      Статья 569. Уполномоченный орган в области государственной статистики
      Статья 570. Органы налоговой службы
      Статья 570-1. Органы финансовой полиции
      Статья 571. Органы Министерства финансов Республики Казахстан
      Статья 571-1. Центральный уполномоченный орган по внутреннему контролю
      Статья 571-2. Уполномоченный орган, осуществляющий государственное регулирование в области банкротства
      Статья 572. Органы Национального Банка Республики Казахстан
      Статья 573. Уполномоченный орган по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций
      Статья 574. Органы социальной защиты населения Республики Казахстан
      Статья 574-1. Исключена Законом РК от 10 июля 2003 года N 483-II
      Статья 575. Органы пограничной службы
      Статья 576. Органы защиты государственных секретов
      Статья 576-1. Органы по государственному контролю над производством и оборотом подакцизной продукции
      Статья 576-2. Органы уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан
      Статья 576-3. Органы национальной безопасности Республики Казахстан
      Статья 576-4. Местные исполнительные органы
      Статья 576-5. Уполномоченный орган в области образования
      Статья 576-6. Уполномоченный орган в области туристской деятельности
      Статья 576-7. Уполномоченный орган в сфере игорного бизнеса
      Статья 576-8. Уполномоченный орган в области регулирования торговой деятельности
      Статья 576-9. Уполномоченный орган в области производства биотоплива
      Статья 576-10. Уполномоченный орган в области оборота биотоплива
      Раздел 4. Производство по делам об административных правонарушениях
      Глава 33. Основные положения
      Статья 577. Задачи производства по делам об административных правонарушениях
      Статья 578. Порядок производства по делам об административных правонарушениях
      Статья 579. Ходатайства
      Статья 580. Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении
      Статья 581. Обстоятельства, позволяющие не привлекать к административной ответственности
      Статья 582. Прокурорский надзор
      Статья 583. Полномочия прокурора по обеспечению законности производства по делам об административных правонарушениях
      Глава 34. Участники производства по делам об административных правонарушениях, их права и обязанности
      Статья 584. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении
      Статья 585. Потерпевший
      Статья 586. Законные представители физического лица
      Статья 587. Законные представители юридического лица
      Статья 588. Защитник
      Статья 589. Обязательное участие защитника
      Статья 590. Приглашение, назначение, замена защитника, оплата его труда
      Статья 591. Отказ от защитника
      Статья 592. Полномочия защитника
      Статья 593. Представитель потерпевшего
      Статья 594. Свидетель
      Статья 595. Понятой
      Статья 596. Специалист
      Статья 597. Эксперт
      Статья 598. Переводчик
      Статья 599. Прокурор
      Статья 600. Ответственность за неисполнение процессуальных обязанностей
      Статья 601. Обстоятельства, исключающие возможность участия в производстве по делу об административном правонарушении
      Статья 602. Отводы лиц, участие которых в производстве по делу не допускается
      Статья 603. Возмещение расходов потерпевшему, свидетелю, эксперту, специалисту, переводчику или понятому
      Глава 35. Доказательства и доказывание
      Статья 604. Доказательства
      Статья 605. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делу об административном правонарушении
      Статья 606. Объяснения лица, привлекаемого к административной ответственности, показания потерпевшего и свидетеля
      Статья 607. Обязанность доказывания и представления доказательств
      Статья 608. Основания освобождения от доказывания
      Статья 609. Обеспечение доказательств
      Статья 610. Заявление об обеспечении доказательств
      Статья 611. Назначение и производство экспертизы
      Статья 612. Заключение эксперта
      Статья 612-1. Получение образцов
      Статья 612-2. Получение образцов врачом или другим специалистом, а также экспертом
      Статья 612-3. Охрана прав личности при получении образцов
      Статья 613. Вещественные доказательства
      Статья 614. Протокол об административном правонарушении
      Статья 615. Документы
      Статья 616. Истребование дополнительных сведений
      Статья 617. Оценка доказательств
      Глава 36. Принятие мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях
      Статья 618. Меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении
      Статья 619. Доставление
      Статья 620. Административное задержание
      Статья 621. Порядок административного задержания
      Статья 622. Сроки административного задержания
      Статья 623. Исчисление сроков
      Статья 624. Место и порядок содержания лиц, подвергнутых административному задержанию
      Статья 625. Привод
      Статья 625-1. Превентивное ограничение свободы передвижения
      Статья 626. Личный досмотр и досмотр вещей, находящихся при физическом лице
      Статья 627. Досмотр транспортных средств, маломерных судов
      Статья 627-1. Осмотр
      Статья 627-2. Общие правила производства осмотра
      Статья 628. Изъятие вещей и документов, находящихся при физическом лице
      Статья 629. Отстранение от управления транспортным средством, маломерным судном и освидетельствование на состояние опьянения
      Статья 630. Задержание, доставление и запрещение эксплуатации транспортного средства, маломерного судна
      Статья 631. Осмотр территорий, помещений, товаров, иного имущества, принадлежащего юридическому лицу, а также соответствующих документов
      Статья 632. Изъятие документов и имущества, принадлежащих юридическому лицу
      Статья 632-1. Наложение ареста на товары, транспортные средства и иное имущество, принадлежащие юридическому лицу
      Статья 633. Обжалование мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
      Глава 37. Возбуждение дел об административных правонарушениях
      Статья 634. Поводы и основание для возбуждения дела об административном правонарушении
      Статья 635. Протокол об административном правонарушении
      Статья 636. Должностные лица, имеющие право составлять протоколы об административных правонарушениях
      Статья 637. Возбуждение дел об административном правонарушении прокурором
      Статья 638. Сроки составления протокола об административном правонарушении
      Статья 639. Случаи, когда протокол об административном правонарушении не составляется
      Статья 640. Направление протокола (постановления прокурора) для рассмотрения дела
      Статья 641. Прекращение производства по делу об административном правонарушении до передачи дела на рассмотрение
      Глава 38. Рассмотрение дел об административных правонарушениях
      Статья 642. Место рассмотрения дела об административном правонарушении
      Статья 643. Подготовка к рассмотрению дела об административном правонарушении
      Статья 644. Обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения дела об административном правонарушении судьей, членом коллегиального органа, должностным лицом
      Статья 645. Самоотвод и отвод судьи, члена коллегиального органа, должностного лица
      Статья 646. Решение судьи, органа (должностного лица), принимаемое при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении
      Статья 647. Сроки рассмотрения дел об административных правонарушениях
      Статья 648. Порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях
      Статья 649. Обстоятельства, подлежащие выяснению при рассмотрении дела об административном правонарушении
      Статья 650. Виды решений по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении
      Статья 651. Постановление по делу об административном правонарушении
      Статья 652. Объявление постановления по делу об административном правонарушении и вручение копии постановления
      Статья 653. Определение по делу об административном правонарушении
      Статья 654. Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения
      Глава 39. Пересмотр не вступивших в законную силу постановлений по делам об административных правонарушениях
      Статья 655. Право на обжалование, опротестование постановления по делу об административном правонарушении
      Статья 656. Порядок обжалования, опротестования постановления по делу об административном правонарушении
      Статья 657. Срок обжалования, опротестования постановления по делу об административном правонарушении
      Статья 658. Содержание жалобы (протеста)
      Статья 659. Приостановление исполнения постановления в связи с подачей жалобы или принесением протеста
      Статья 660. Сроки рассмотрения жалобы, протеста на постановление по делу об административном правонарушении
      Статья 661. Единоличное рассмотрение судьей жалобы, протеста на постановление судьи по делу об административном правонарушении
      Статья 662. Подготовка к рассмотрению жалобы, протеста на постановление по делу об административном правонарушении
      Статья 663. Рассмотрение жалобы, протеста на постановление по делу об административном правонарушении
      Статья 664. Решение по жалобе, протесту на постановление по делу об административном правонарушении
      Статья 665. Основания к отмене или изменению постановления по делу об административном правонарушении
      Статья 666. Несоответствие выводов судьи, органа (должностного лица) о фактических обстоятельствах дела, изложенных в постановлении по делу об административном правонарушении, исследованным при рассмотрении жалобы, протеста доказательствам
      Статья 667. Неправильное применение закона об административной ответственности
      Статья 668. Существенное нарушение процессуальных норм настоящего Кодекса
      Статья 669. Несоответствие наложенного постановлением административного взыскания характеру совершенного правонарушения, личности виновного или имущественному финансовому положению юридического лица
      Статья 670. Отмена или изменение постановления о прекращении производства по делу
      Статья 671. Оглашение определения по жалобе, протесту на постановление по делу об административном правонарушении
      Глава 40. Пересмотр вступивших в законную силу постановлений по делам об административных правонарушениях и определений по результатам рассмотрения жалоб, протестов на них
      Статья 672. Исключительный порядок пересмотра вступивших в законную силу постановлений по делам об административных правонарушениях и определений по результатам рассмотрения жалоб, протестов на них
      Статья 673. Суды, правомочные пересматривать постановления по делам об административных правонарушениях и определения по результатам рассмотрения жалоб, протестов на них
      Статья 674. Принесение протеста на постановления по делам об административных правонарушениях и определения по результатам рассмотрения жалобы, протеста на них
      Статья 675. Приостановление исполнения постановления о наложении административного взыскания
      Статья 676. Пересмотр вступивших в законную силу постановлений по делам об административных правонарушениях в Верховном Суде Республики Казахстан
      Глава 41. Реабилитация. Возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органа (должностного лица), уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях
      Статья 677. Реабилитация путем признания невиновности лица, привлеченного к административной ответственности
      Статья 678. Лица, имеющие право на возмещение вреда, причиненного в результате незаконных действий органа (должностного лица), уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях
      Статья 679. Подлежащий возмещению вред
      Статья 680. Признание права на возмещение вреда
      Статья 681. Возмещение имущественного вреда
      Статья 682. Устранение последствий морального вреда
      Статья 683. Сроки предъявления требований
      Статья 684. Возмещение вреда юридическим лицам
      Статья 685. Восстановление прав в исковом порядке
      Глава 42. Особенности производства по делам лиц, обладающих привилегиями и иммунитетом от административной ответственности
      Статья 686. Административная ответственность депутата Парламента Республики Казахстан
      Статья 687. Административная ответственность кандидатов в Президенты, в депутаты Парламента
      Статья 688. Административная ответственность Председателя или членов Конституционного Совета Республики Казахстан
      Статья 689. Административная ответственность судьи
      Статья 690. Административная ответственность Генерального Прокурора Республики Казахстан
      Статья 691. Рассмотрение судьей дела об административном правонарушении в отношении депутата Парламента Республики Казахстан, Председателя или членов Конституционного Совета Республики Казахстан, судьи, Генерального Прокурора Республики Казахстан
      Статья 692. Лица, обладающие дипломатическим иммунитетом от административной ответственности
      Статья 693. Досмотр, административное задержание и привод лиц, пользующихся дипломатическим иммунитетом
      Статья 694. Дипломатический иммунитет от дачи показаний
      Статья 695. Дипломатический иммунитет помещений и документов
      Раздел 5. Исполнение постановлений о наложении административных взысканий
      Глава 43. Основные положения
      Статья 696. Вступление постановления по делу об административном правонарушении в законную силу
      Статья 697. Обязательность постановления о наложении административного взыскания
      Статья 698. Обращение постановления к исполнению
      Статья 699. Приведение в исполнение постановления о наложении административного взыскания
      Статья 700. Разрешение вопросов, связанных с исполнением постановления о наложении административного взыскания
      Статья 701. Отсрочка и рассрочка исполнения постановления о наложении административного взыскания
      Статья 702. Освобождение от исполнения административного взыскания
      Статья 703. Давность исполнения постановления о наложении административного взыскания в области налогообложения
      Статья 704. Окончание производства по исполнению постановления о наложении административного взыскания
      Статья 705. Обжалование действий в связи с исполнением постановления о наложении административного взыскания
      Глава 44. Порядок исполнения отдельных видов административных взысканий
      Статья 706. Исполнение постановления о вынесении предупреждения
      Статья 707. Добровольное исполнение постановления о наложении штрафа
      Статья 708. Принудительное исполнение постановления о наложении штрафа на физическое лицо
      Статья 709. Принудительное исполнение постановления о наложении штрафа на юридическое лицо
      Статья 709-1. Порядок направления постановления о наложении штрафа на принудительное исполнение
      Статья 710. Исполнение постановления о наложении штрафа, взыскиваемого на месте совершения административного правонарушения
      Статья 711. Окончание производства по исполнению постановления о наложении штрафа
      Статья 712. Исполнение постановления о возмездном изъятии предмета, явившегося орудием либо предметом совершения административного правонарушения
      Статья 713. Исполнение постановления о конфискации предмета, явившегося орудием либо предметом совершения административного правонарушения
      Статья 714. Органы, исполняющие постановление о лишении специального права
      Статья 715. Порядок исполнения постановления о лишении cпециального права
      Статья 716. Порядок исполнения постановления о лишении права охоты
      Статья 717. Порядок исполнения постановления о лишении права на эксплуатацию радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств
      Статья 718. Порядок исполнения постановления о лишении права ношения и хранения оружия
      Статья 719. Исполнение постановления о лишении лицензии, специального разрешения, квалификационного аттестата (свидетельства) либо приостановление их действия на определенный вид деятельности
      Статья 720. Органы, исполняющие постановление о лишении лицензии, специального разрешения, квалификационного аттестата (свидетельства) либо приостановление их действия на определенный вид деятельности
      Статья 721. Порядок исполнения постановления о лишении лицензии, специального разрешения, квалификационного аттестата (свидетельства) либо приостановления их действия на определенный вид деятельности
      Статья 722. Исчисление сроков лишения лицензии, специального разрешения, квалификационного аттестата (свидетельства) либо приостановление их действия на определенный вид деятельности
      Статья 723. Исполнение постановления о приостановлении либо запрещении деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица
      Статья 724. Порядок исполнения постановления о приостановлении либо запрещении деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица
      Статья 725. Исполнение постановления о принудительном сносе строения
      Статья 726. Расходы по выполнению постановления о принудительном сносе строения
      Статья 727. Исполнение постановления об административном аресте
      Статья 728. Последствия уклонения от отбывания административного ареста
      Статья 729. Исполнение постановления в части возмещения имущественного ущерба
      Статья 730. Органы, осуществляющие исполнение постановления об административном выдворении из Республики Казахстан иностранцев и лиц без гражданства
      Статья 731. Исполнение постановления об административном выдворении из Республики Казахстан иностранцев и лиц без гражданства
      Статья 732. Исполнение постановления о проверке знаний правил дорожного движения
      Статья 733. Порядок исполнения постановления в части применения принудительных мер медицинского характера";
      2) часть первую статьи 56 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
      "Положения настоящей части не распространяются на случаи выдворения иностранцев или лиц без гражданства, осуществляемого в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан.";
      3) статьи 377378 и 380 изложить в следующей редакции:
      "Статья 377. Проживание в Республике Казахстан без регистрации
                   либо без документов, удостоверяющих личность

      1. Проживание граждан Республики Казахстан без удостоверения личности или по недействительному удостоверению личности либо без регистрации по месту жительства, за исключением случаев, установленных Законом Республики Казахстан "О миграции населения", -
      влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.
      2. Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, -
      влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.
      3. Постоянное проживание в Республике Казахстан иностранца или лица без гражданства без вида на жительство или без удостоверения лица без гражданства либо по недействительному виду на жительство, удостоверению лица без гражданства сроком свыше десяти календарных дней, а также несвоевременное извещение органов внутренних дел об утере паспорта, вида на жительства либо удостоверения лица без гражданства -
      влекут штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей.
      4. Действия, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, -
      влекут штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

      Статья 378. Допущение собственником жилища или другими
                  лицами, в ведении которых находятся здания и (или)
                  помещения, регистрации физических лиц, которые
                  фактически у них не проживают

      1. Допущение собственником или другими лицами, в ведении которых находятся жилища, жилые или нежилые помещения, регистрации физических лиц, которые фактически не проживают, не работают у работодателя и не обучаются в организации образования, являющимися собственниками жилищ, жилых или нежилых помещений, -
      влечет штраф на физических лиц в размере пяти, на индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства или некоммерческими организациями, - в размере пятнадцати, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере двадцати месячных расчетных показателей.
      2. Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, -
      влечет штраф на физических лиц в размере десяти, на индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства или некоммерческими организациями, - в размере двадцати пяти, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере тридцати месячных расчетных показателей.
      3. Непринятие мер работодателем, организацией образования по снятию с регистрации физических лиц, зарегистрированных в принадлежащих работодателю, организации образования жилищах, жилых или нежилых помещениях, -
      влечет штраф на должностных лиц в размере десяти, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства или некоммерческими организациями, - в размере двадцати, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере сорока месячных расчетных показателей.
      4. Действие, предусмотренное частью третьей настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, -
      влечет штраф на должностных лиц в размере двадцати, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства или некоммерческими организациями, - в размере сорока, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере восьмидесяти месячных расчетных показателей.";
      "Статья 380. Представление заведомо ложных сведений в
                   государственные органы Республики Казахстан при
                   получении документов, удостоверяющих личность,
                   либо при подаче заявления для получения
                   разрешения на постоянное проживание в Республике
                   Казахстан или о приеме в гражданство Республики
                   Казахстан либо восстановлении в гражданстве
                   Республики Казахстан

      1. Представление заведомо ложных сведений в государственные органы Республики Казахстан при получении документов, удостоверяющих личность, -
      влечет штраф на физических лиц в размере пяти, на должностных лиц - размере десяти месячных расчетных показателей.
      2. Представление иностранцем или лицом без гражданства заведомо ложных сведений в государственные органы Республики Казахстан при подаче заявления для получения разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан или о приеме в гражданство Республики Казахстан либо восстановлении в гражданстве Республики Казахстан -
      влечет административное выдворение за пределы Республики Казахстан.";
      4) дополнить статьей 380-2 следующего содержания:
      "Статья 380-2. Нарушение законодательства о гражданстве
                     Республики Казахстан

      1. Использование паспорта и (или) удостоверения личности гражданина Республики Казахстан лицом, утратившим гражданство Республики Казахстан, -
      влечет штраф на физических лиц в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.
      2. Те же действия, совершенные лицами, состоящими на государственной службе, а также лицами, осуществляющими функции представителя власти либо выполняющими организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, -
      влекут штраф в размере двухсот месячных расчетных показателей либо административное выдворение за пределы Республики Казахстан.";
      5) статьи 394395 и 396 изложить в следующей редакции:
      "Статья 394. Нарушение иностранцем или лицом без гражданства
                   правил пребывания в Республике Казахстан

      1. Нарушение иностранцем или лицом без гражданства правил пребывания в Республике Казахстан, выразившееся в несоблюдении установленных законодательством Республики Казахстан сроков регистрации либо порядка передвижения или выбора места жительства, -
      влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.
      2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, -
      влекут административный арест до десяти суток.
      3. Нарушение иностранцем или лицом без гражданства правил пребывания в Республике Казахстан, выразившееся в незаконном въезде в Республику Казахстан, уклонении от выезда в установленные сроки, несоответствии цели въезда целям, указанным в визе либо при регистрации в миграционной карточке, а также несоответствии фактического места проживания адресу, указанному при регистрации, а равно в несоблюдении правил транзитного проезда через территорию Республики Казахстан, -
      влечет административный арест на срок до десяти суток.
      4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, -
      влекут штраф в размере сорока месячных расчетных показателей либо административный арест до пятнадцати суток с административным выдворением за пределы Республики Казахстан.

      Статья 395. Нарушение физическими или юридическими лицами
                  правил пребывания иностранцев в Республике
                  Казахстан

      1. Непринятие гражданином Республики Казахстан, иностранцем или лицом без гражданства, пригласившими в Республику Казахстан иностранцев или лиц без гражданства по частным делам, мер по своевременной регистрации, оформлению документов на право пребывания их в Республике Казахстан, передвижению по территории страны и выезду из Республики Казахстан по истечении определенного срока пребывания -
      влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.
      2. Непринятие индивидуальным предпринимателем, должностным или юридическим лицом, принимающими в Республике Казахстан иностранцев или лиц без гражданства, мер по своевременной регистрации, оформлению документов на право их въезда в Республику Казахстан, пребывания и передвижения по ее территории и выезда из Республики Казахстан по истечении определенного срока пребывания -
      влечет штраф на должностных лиц в размере десяти, на индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства или некоммерческими организациями, - в размере двадцати, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере тридцати месячных расчетных показателей.
      3. Предоставление жилища иностранцу или лицу без гражданства, прибывшему в Республику Казахстан с нарушением правил пребывания иностранцев в Республике Казахстан, выразившемся в незаконном въезде в Республику Казахстан, передвижении по ее территории, уклонении от выезда из Республики Казахстан в установленные сроки, несоответствии фактического места проживания адресу, указанному при регистрации, -
      влечет на физических лиц предупреждение, на должностных лиц - штраф в размере десяти, на индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства или некоммерческими организациями, - в размере тридцати, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.
      4. Действия, предусмотренные частями первой, второй и третьей настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, -
      влекут штраф на физических лиц в размере десяти, на должностных лиц - в размере пятнадцати, на индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства или некоммерческими организациями, - в размере пятидесяти, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере восьмидесяти месячных расчетных показателей.
      5. Совершение должностным лицом сделок с иностранцем или лицом без гражданства, прибывшими на территорию Республики Казахстан незаконно, -
      влечет штраф на должностных лиц в размере десяти месячных расчетных показателей.
      6. Действия, предусмотренные частью пятой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, -
      влекут штраф на должностных лиц в размере пятнадцати месячных расчетных показателей.

      Статья 396. Нарушение правил привлечения иностранной рабочей
                  силы и незаконное осуществление иностранцем или
                  лицом без гражданства трудовой деятельности в
                  Республике Казахстан

      1. Привлечение работодателем иностранной рабочей силы без разрешения местного исполнительного органа или использование труда иностранцев и лиц без гражданства, не имеющих разрешения на трудоустройство, -
      влечет штраф на физических лиц в размере тридцати, на должностных лиц - в размере пятидесяти, на индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства или некоммерческими организациями, - в размере двухсот, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере тысячи месячных расчетных показателей.
      2. Привлечение работодателем иностранного работника на должность (профессию или специальность), не соответствующую должности (профессии или специальности), указанной в разрешении местного исполнительного органа на привлечение иностранной рабочей силы, -
      влечет штраф на должностных лиц в размере пятидесяти, на индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства или некоммерческими организациями, - в размере двухсот, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере тысячи месячных расчетных показателей.
      3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, -
      влекут штраф на физических лиц в размере пятидесяти, на должностных лиц - в размере ста, на индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства или некоммерческими организациями, - в размере трехсот, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере тысячи пятисот месячных расчетных показателей.
      4. Осуществление иностранцем или лицом без гражданства трудовой деятельности в Республике Казахстан без получения разрешения на трудоустройство, когда получение такого разрешения является необходимым условием осуществления трудовой деятельности, пребывающими на территории Республики Казахстан незаконно, -
      влечет штраф в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей с административным выдворением за пределы Республики Казахстан.";
      6) в части первой статьи 541:
      после цифр "372 - 376," дополнить словами "380 (частью второй), 380-2,";
      слова "394 (частью второй)" заменить словами "394 (частями второй, третьей и четвертой)";
      слова "396 (частью второй)" заменить словами "396 (частью четвертой)";
      7) в статье 543:
      в части первой:
      после цифр "379," дополнить словами "380 (частью первой),";
      слова "396 (частью первой)" заменить словами "396 (частями первой и третьей)";
      в части второй:
      в подпункте 2):
      после цифр "377," дополнить словами "380 (частью первой),";
      слова "396 (частью первой)" заменить словами "396 (частями первой и третьей)";
      в подпункте 3) слова "396 (частью первой)" заменить словами "396 (частями первой и третьей)";
      в подпункте 12):
      после слов "предусмотренные статьями" дополнить словами "377, 380 (частью первой),";
      слова "396 (частью первой)" заменить словами "396 (частями первой и третьей)";
      8) в части первой статьи 550 слова "396 (частью первой)" заменить словами "396 (частями первой, второй и третьей)";
      9) в статье 551-1:
      в заголовке и по тексту слова ", регистрации и документирования граждан Республики Казахстан" исключить;
      в части первой слова "статьями 357-2 (частью первой), 380" заменить словами "статьей 357-2 (частью первой)";
      подпункт 2) части второй исключить;
      10) в подпункте 1) части первой статьи 636:
      в абзаце втором:
      после цифр "374-1," дополнить словами "380 (часть вторая), 380-2,";
      слова "394 (часть вторая)" заменить словами "394 (части вторая, третья и четвертая)";
      слова "396 (часть вторая)" заменить словами "396 (часть четвертая)";
      в абзаце пятьдесят третьем слова "396 (часть вторая)" исключить;
      11) в подпункте 2) статьи 730 слова "394 (частью второй), 396 (частью второй)" заменить словами "380 (частью второй), 380-2 (частью второй), 394 (частью четвертой), 396 (частью четвертой)".

      3. В Трудовой кодекс Республики Казахстан от 15 мая 2007 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г. № 9, ст. 65; № 19, ст. 147; № 20, ст. 152; № 24, ст. 178; 2008 г., № 21, ст. 97; № 23, ст. 114; 2009 г., № 8, ст. 44; № 9-10, ст. 50, № 17, ст. 82; № 18, ст. 84; № 24, ст. 122, 134; 2010 г., № 5, ст. 23; № 10, ст. 48; № 24, ст. 146, 148; 2011 г., № 1, ст. 2, 3):
      1) подпункт 5) статьи 15 исключить;
      2) подпункт 1) статьи 18 исключить;
      3) в пункте 1 статьи 26:
      подпункт 4) после слова "силы" дополнить словами "либо иностранным работником на трудоустройство";
      дополнить подпунктами 5) и 6) следующего содержания:
      "5) с иностранными студентами и стажерами, временно пребывающими на территории Республики Казахстан, не представившими справки из организации образования с указанием формы обучения или принимающей организации о прохождении профессиональной подготовки и (или) стажировки и разрешения на пребывание с целью получения образования;
      6) с иностранцами и лицами без гражданства, временно пребывающими на территории Республики Казахстан, не представившими разрешения на въезд и пребывание с целью воссоединения семьи и документ, подтверждающий состояние в признаваемом законодательством Республики Казахстан браке с гражданином Республики Казахстан.";
      4) в подпункте 1) пункта 1 статьи 28:
      абзац второй после слов "адрес его постоянного места жительства" дополнить словами "и сведения о регистрации по месту жительства";
      абзац четвертый после слова "работника," дополнить словами "адрес его постоянного места жительства и сведения о регистрации по месту жительства,";
      5) в пункте 1 статьи 31:
      подпункт 1) изложить в следующей редакции:
      "1) удостоверение личности или паспорт (свидетельство о рождении для лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста).
      Оралманы представляют удостоверение оралмана, выданное территориальными органами уполномоченного органа по вопросам миграции населения;";
      дополнить подпунктом 8) следующего содержания:
      "8) копия документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства.";
      6) статью 147 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
      "3. Информация о приеме на работу лиц и (или) о прекращении трудовых отношений с лицами, не являющимися местными жителями, предоставляется работодателем уполномоченному органу по вопросам миграции населения в течение месяца. Порядок и форма предоставления информации определяются уполномоченным органом по вопросам миграции населения.".

      4. В Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 22-I, 22-II, ст. 112; 2009 г., № 2-3, ст. 16, 18; № 13-14, ст. 63; № 15-16, ст. 74; № 17, ст. 82; № 18, ст. 84; № 23, ст. 100; № 24, ст. 134; 2010 г., № 1-2, ст. 5; № 5, ст. 23; № 7, ст. 28, 29; № 11, ст. 58; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 112; № 22, ст. 130, 132; № 24, ст. 145, 146, 149; 2011 г., № 1, ст. 2, 3; № 2, ст. 21, 25; № 4, ст. 37; № 6, ст. 50):
      1) статью 541 дополнить подпунктом 25) следующего содержания:
      "25) уполномоченный орган по вопросам миграции населения - при подаче заявлений по вопросам, связанным с выдворением иностранцев и лиц без гражданства за пределы Республики Казахстан за нарушение законодательства Республики Казахстан.";
      2) подпункт 5) статьи 553 дополнить абзацем девятым следующего содержания:
      "лицам казахской национальности, не являющимся гражданами Республики Казахстан;".

      5. В Закон Республики Казахстан от 20 декабря 1991 года "О гражданстве Республики Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1991 г., № 52, ст. 636; 1995 г., № 19, ст. 117; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2002 г., № 10, ст. 101; 2004 г., № 19, ст. 115; № 23, ст. 142; 2007 г., № 10, ст. 69; 2009 г., № 8, ст. 44):
      1) дополнить статьей 11-1 следующего содержания:
      "Статья 11-1. Гражданство ребенка, родители которого состоят
                    в гражданстве иностранного государства

      Ребенок, оба родителя которого к моменту его рождения состояли в гражданстве иностранного государства, не является гражданином Республики Казахстан независимо от места его рождения.";
      2) статью 14 изложить в следующей редакции:
      "Статья 14. Приобретение гражданства Республики Казахстан
                  ребенком иностранцев и (или) лиц без гражданства

      Ребенок, родившийся на территории Республики Казахстан у лиц без гражданства, имеющих постоянное место жительства на территории Республики Казахстан, является гражданином Республики Казахстан.
      Гражданство ребенка, родившегося на территории Республики Казахстан у иностранцев различного гражданства, имеющих постоянное место жительства на территории Республики Казахстан, определяется по нотариально удостоверенному соглашению родителей, выраженному в письменной форме.";
      3) часть вторую подпункта 1) части первой статьи 16 изложить в следующей редакции:
      "Наличие условий, предусмотренных в абзаце первом настоящего подпункта, не требуется при приеме в гражданство Республики Казахстан несовершеннолетних, недееспособных и лиц, которые имеют особые заслуги перед Республикой Казахстан либо имеют профессии и отвечают требованиям по перечню, устанавливаемому Президентом Республики Казахстан, и членов их семей;";
      4) дополнить статьей 16-1 следующего содержания:
      "Статья 16-1. Условия приема в гражданство Республики Казахстан
                    в упрощенном (регистрационном) порядке

      В гражданство Республики Казахстан в упрощенном (регистрационном) порядке могут быть приняты постоянно проживающие на территории Республики Казахстан независимо от срока проживания:
      1) лица казахской национальности, прибывшие в Республику Казахстан в целях постоянного проживания на исторической родине;
      2) реабилитированные жертвы массовых политических репрессий, лишенные или утратившие гражданство без их свободного волеизъявления, а также их потомки.
      Срок рассмотрения материалов о приобретении гражданства в упрощенном (регистрационном) порядке не должен превышать три месяца со дня подачи заявления.";
      5) статьи 17 и 18 изложить в следующей редакции:
      "Статья 17. Основания для отказа в приеме в гражданство и
                  восстановлении в гражданстве Республики Казахстан

      Ходатайство о приеме в гражданство и восстановлении в гражданстве Республики Казахстан отклоняется, если лицо, ходатайствующее об этом:
      1) совершило преступление против человечества, предусмотренное международным правом, сознательно выступает против суверенитета и независимости Республики Казахстан;
      2) призывает к нарушению единства и целостности территории Республики Казахстан;
      3) осуществляет противоправную деятельность, наносящую ущерб государственной безопасности, здоровью населения;
      4) разжигает межнациональную и религиозную вражду, противодействует функционированию государственного языка Республики Казахстан;
      5) принадлежит к террористическим и экстремистским организациям или осуждено за террористическую деятельность;
      6) находится в международном розыске, отбывает наказание по вступившему в силу приговору суда либо его действия признаны судом как особо опасный рецидив;
      7) состоит в гражданстве других государств;
      8) сообщило о себе ложные сведения при обращении с ходатайством о приеме в гражданство Республики Казахстан или без уважительной  причины не представило необходимые документы в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;
      9) имеет неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления на территории Республики Казахстан или за ее пределами, признаваемого таковым законодательством Республики Казахстан;
      10) совершило правонарушение в сфере экономики и (или) законодательства Республики Казахстан в области миграции населения в течение пяти лет до обращения с заявлением о приеме в гражданство Республики Казахстан;
      11) утратило гражданство Республики Казахстан на основании подпунктов 1), 2) и 5) статьи 21 настоящего Закона в течение пяти лет до обращения с заявлением о приеме в гражданство Республики Казахстан.
      Положения подпункта 7) части первой настоящей статьи не распространяются на лиц, подпадающих под действие международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан, а также указанных в части второй подпункта 1) части первой статьи 16 настоящего Закона и обратившихся в органы внутренних дел с нотариально удостоверенным письменным обращением об отказе от иностранного гражданства на имя должностного лица государства, гражданином которого они являются, принимающего решение по вопросам гражданства. Информация о факте такого обращения в случае принятия обратившихся лиц в гражданство Республики Казахстан, их иностранные паспорта направляются в иностранное государство.

      Статья 18. Восстановление в гражданстве Республики Казахстан

      Лицо, которое ранее состояло в гражданстве Республики Казахстан, может быть по его ходатайству восстановлено в гражданстве Республики Казахстан в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.";
      6) главу 2 дополнить статьей 18-1 следующего содержания:
      "Статья 18-1. Условия восстановления в гражданстве Республики
                    Казахстан

      В гражданстве Республики Казахстан могут быть восстановлены в упрощенном (регистрационном) порядке лица, ранее состоявшие в гражданстве Республики Казахстан, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан независимо от срока проживания и не состоящие в гражданстве иностранного государства, за исключением лиц, в отношении которых ранее была зарегистрирована утрата гражданства Республики Казахстан.";
      7) в статье 21:
      подпункт 4) исключить;
      дополнить подпунктом 6) следующего содержания:
      "6) если брак с гражданином Республики Казахстан, послуживший основанием для приобретения лицом гражданства Республики Казахстан, признан судом недействительным.";
      дополнить частью второй следующего содержания:
      "Лицо, состоящее в гражданстве Республики Казахстан и принявшее гражданство иностранного государства, обязано сообщить в течение трех рабочих дней о факте приобретения иностранного гражданства и сдать паспорт и (или) удостоверение личности Республики Казахстан в органы внутренних дел или загранучреждения Министерства иностранных дел Республики Казахстан.";
      8) статью 26 изложить в следующей редакции:
      "Статья 26. Сохранение гражданства Республики Казахстан
                  ребенком, над которым установлена опека

      Ребенок до четырнадцати лет, проживающий на территории Республики Казахстан, по ходатайству опекуна сохраняет гражданство Республики Казахстан в случаях:
      1) если оба его родителя или единственный родитель выходят из гражданства Республики Казахстан и при этом лишены родительских прав;
      2) если оба его родителя, являющиеся гражданами других государств, умерли или пропали без вести, если родственники, являющиеся гражданами государства, гражданами которого были родители, отказываются от усыновления (удочерения) либо ребенок не желает их усыновления (удочерения);
      3) если один из родителей умер или пропал без вести, то гражданство ребенка определяется по желанию второго родителя.";
      9) статью 28 после слова "усыновления" дополнить словами "или установления попечительства";
      10) статью 30 изложить в следующей редакции:
      "Статья 30. Полномочия органов внутренних дел

      Органы внутренних дел:
      1) принимают от лиц, постоянно проживающих в Республике Казахстан, заявления по вопросам гражданства Республики Казахстан и вместе с необходимыми документами направляют их на рассмотрение Президента Республики Казахстан;
      2) осуществляют регистрацию приобретения гражданства Республики Казахстан и выхода из гражданства Республики Казахстан, предусмотренную международными договорами Республики Казахстан;
      3) регистрируют утрату гражданства Республики Казахстан лицами, постоянно проживающими на территории Республики Казахстан;
      4) оформляют прием в гражданство Республики Казахстан в упрощенном (регистрационном) порядке;
      5) определяют принадлежность (непринадлежность) к гражданству Республики Казахстан лиц, постоянно проживающих на территории Республики Казахстан.
      Министерство внутренних дел Республики Казахстан утверждает порядок приобретения гражданства Республики Казахстан в упрощенном (регистрационном) порядке.";
      11) часть первую статьи 31 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
      "определяют принадлежность к гражданству Республики Казахстан лиц, постоянно проживающих за пределами Республики Казахстан.";
      12) статью 32 дополнить частью третьей следующего содержания:
      "Заявления по вопросам регистрации приобретения гражданства в упрощенном (регистрационном) порядке подаются в органы внутренних дел.";
      13) часть первую статьи 37 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
      "регистрации приобретения гражданства Республики Казахстан в упрощенном (регистрационном) порядке.".

      6. В Закон Республики Казахстан от 19 июня 1995 года "О правовом положении иностранцев" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 9-10, ст. 68; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 12, ст. 184; 2001 г., № 8, ст. 50, 54; № 21-22, ст. 285; 2006 г., № 5-6, ст. 31; 2007 г., № 3, ст. 23; № 20, ст. 152; 2009 г., № 17, ст. 82; № 24, ст. 122):
      1) в статье 22:
      часть первую дополнить словами "или Правительством Республики Казахстан";
      в подпункте а) части второй слово "государственной" заменить словом "национальной";
      в части седьмой:
      слово "и" заменить словом "или";
      после слов "на то" дополнить словом "государственных";
      2) в статье 28:
      часть вторую изложить в следующей редакции:
      "Решение о выдворении принимается уполномоченными на то государственными органами Республики Казахстан или судом. Иностранец обязан покинуть Республику Казахстан в срок, указанный в этом решении. Исполнение решения суда о выдворении из Республики Казахстан в таком случае производится путем контролируемого самостоятельного выезда выдворяемого лица из Республики Казахстан. Если лицо, в отношении которого принято решение о выдворении, не покинет территорию Республики Казахстан в указанный в решении срок, оно подлежит с санкции прокурора задержанию и выдворению в принудительном порядке. Задержание допускается при этом на срок, необходимый для выдворения. Его содержание производится в специальных учреждениях органов внутренних дел в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.";
      дополнить частью третьей следующего содержания:
      "Уполномоченный орган по вопросам миграции населения, осуществляющий исполнение решения суда о выдворении в принудительном порядке, в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан производит передачу выдворяемого иностранца или лица без гражданства органам пограничной службы Республики Казахстан для официальной передачи иностранца или лица без гражданства представителю власти иностранного государства, на территорию которого указанное лицо выдворяется.".

      7. В Закон Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года "О Прокуратуре" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан,  1995 г., № 24, ст. 156; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 12, ст. 184; 1998 г., № 15, ст. 208; 1999 г., № 8, ст. 247; № 21, ст. 774; 2000 г., № 3-4, ст. 66; № 6, ст. 142; 2001 г., № 20, ст. 257; 2002 г., № 17, ст. 155; 2003 г., № 15, ст. 139; 2004 г., № 23, ст. 142; 2007 г., № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 20, ст. 152; 2008 г., № 15-16, ст. 63; № 23, ст. 114; 2009 г., № 18, ст. 84; № 24, ст. 121; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 28; № 24, ст. 151; 2011 г., № 1, ст. 3):
      подпункт 5) пункта 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:
      "5) задержание иностранцев или лиц без гражданства для выдворения;".

      8. В Закон Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года "О жилищных отношениях" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 8, ст. 84; 1999 г., № 13, ст. 431; № 23, ст. 921; 2001 г., № 15-16, ст. 228; 2002 г., № 6, ст. 71; 2003 г., № 11, ст. 67; 2004 г., № 14, ст. 82; № 17, ст. 101; № 23, ст. 142; 2006 г., № 16, ст. 103; 2007 г., № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 15, ст. 106, 108; № 18, ст. 143; 2009 г., № 11-12, ст. 54; № 18, ст. 84; № 24, ст. 122; 2010 г., № 5, ст. 23; № 10, ст. 52; 2011 г., № 1, ст. 2, 3; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50):
      подпункт 23) статьи 2 изложить в следующей редакции:
      "23) оралман - этнический казах, постоянно проживавший на момент приобретения суверенитета Республикой Казахстан за ее пределами, и его дети казахской национальности, родившиеся и постоянно проживавшие после приобретения суверенитета Республикой Казахстан за ее пределами, прибывший (прибывшие) в Республику Казахстан в целях постоянного проживания на исторической родине и получивший (получившие) соответствующий статус в порядке, установленном Законом Республики Казахстан "О миграции населения";".

      9. В Закон Республики Казахстан от 7 декабря 2000 года "О жилищных строительных сбережениях в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2000 г., № 21, ст. 382; 2003 г., № 15, ст. 139; 2005 г., № 7-8, ст. 22; 2007 г., № 14, ст. 102; 2011 г., № 4, ст. 37):
      в пункте 6 статьи 8:
      часть первую дополнить подпунктами 6) и 7) следующего содержания:
      "6) оралманам, включенным в квоту иммиграции оралманов;
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 7) вводится в действие с 01.01.2015 (см. ст. 2).
      7) внутренним мигрантам, переселяющимся по квоте переселения внутренних мигрантов.";
      в части второй цифру "5)" заменить цифрой "7)".

      10. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О занятости населения" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 3, ст. 18; 2004 г., № 2, ст. 10; 2005 г., № 7-8, ст. 19; № 17-18, ст. 76; 2006 г., № 3, ст. 22; № 10, ст. 52; 2007 г., № 2, ст. 14, 18; № 3, ст. 20; № 8, ст. 52; № 9, ст. 67; № 15, ст. 106; № 20, ст. 152; 2009 г., № 1, ст. 4; № 9-10, ст. 50; № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; № 8, ст. 41; № 24, ст. 149; 2011 г., № 1, ст. 2; № 2, ст. 21):
      1) подпункт 5-1) статьи 7 после слов "выдачи разрешений" дополнить словами "иностранному работнику на трудоустройство и работодателям";
      2) в части второй пункта 4 статьи 10 слова "гарантирования работодателями" заменить словом "гарантии";
      3) в статье 11:
      в части второй пункта 1:
      в абзаце первом слова "на ее привлечение" заменить словами "иностранному работнику на трудоустройство и работодателям на привлечение иностранной рабочей силы";
      дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
      "работающих на должностях руководителей и преподавателей с высшим образованием с подтвержденными документами в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, в высших учебных заведениях, развитие которых предусмотрено государственными программами индустриально-инновационного развития.";
      в пункте 2-1 слова "на привлечение иностранной рабочей силы" заменить словами "работодателям на привлечение иностранной рабочей силы и иностранным работникам на трудоустройство";
      пункт 3 после слова "силы" дополнить словами "и иностранным работникам на трудоустройство";
      4) пункт 2 статьи 21 после слова "силы" дополнить словами "или у которых работают иностранные работники, получившие разрешения на трудоустройство".

      11. В Закон Республики Казахстан от 17 июля 2001 года "О государственной адресной социальной помощи" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 17-18, ст. 247; 2004 г., № 23, ст. 142; 2007 г., № 3, ст. 20; № 10, ст. 69; № 20, ст. 152; 2009 г., № 1, ст. 4; 23, ст. 117):
      часть вторую пункта 1 статьи 3 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:
      "5) копия документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства заявителя (членов семьи).".

      12. В Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 20, ст. 151; 2008 г., № 23, ст. 124; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; № 24, ст. 149; 2011 г., № 1, ст. 2; № 2, ст. 21; № 5, ст. 43):
      часть вторую пункта 2 статьи 8 после слов "в Республике Казахстан," дополнить словами "а также въехавшие в Республику Казахстан с целью воссоединения семьи,".

      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования, за исключением абзаца пятого пункта 9 статьи 1, который вводится в действие с 1 января 2015 года.

      Президент
      Республики Казахстан                       Н. НАЗАРБАЕВ