Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ұйымдасқан қылмысқа, террористік және экстремистік қызметке қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 29 қарашадағы № 502-ІV Заңы

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1. 1997 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 15-16, 211-құжат; 1998 ж., № 16, 219-құжат; № 17-18, 225-құжат; 1999 ж., № 20, 721-құжат; № 21, 774-құжат; 2000 ж., № 6, 141-құжат; 2001 ж., № 8, 53, 54-құжаттар; 2002 ж., № 4, 32, 33-құжаттар; № 10, 106-құжат; № 17, 155-құжат; № 23-24, 192-құжат; 2003 ж., № 15, 137-құжат; № 18, 142-құжат; 2004 ж., № 5, 22-құжат; № 17, 97-құжат; № 23, 139-құжат; 2005 ж., № 13, 53-құжат; № 14, 58-құжат; № 21-22, 87-құжат; 2006 ж., № 2, 19-құжат; № 3, 22-құжат; № 5-6, 31-құжат; № 8, 45-құжат; № 12, 72-құжат; № 15, 92-құжат; 2007 ж., № 1, 2-құжат; № 4, 33-құжат; № 5-6, 40-құжат; № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 17, 140-құжат; 2008 ж., № 12, 48-құжат; № 13-14, 58-құжат; № 17-18, 72-құжат; № 23, 114-құжат; № 24, 126-құжат; 2009 ж., № 6-7, 32-құжат; № 13-14, 63-құжат; № 15-16, 71, 73, 75-құжаттар; № 17, 82, 83-құжаттар; № 24, 121, 122, 125, 127, 128, 130-құжаттар; 2010 ж., № 1-2, 5-құжат; № 7, 28, 32-құжаттар; № 11, 59-құжат; № 15, 71-құжат; № 20-21, 119-құжат; № 22, 130-құжат; № 24, 149-құжат; 2011 ж., № 1, 9-құжат; № 2, 19, 28-құжаттар):

      1) мазмұнында:
      екі жүз алпыс жетінші абзац «Терроризмді» деген сөзден кейін «не экстремизмді» деген сөздермен, «терроризм» деген сөзден кейін «не экстремизм» деген сөздермен толықтырылсын;
      екі жүз алпыс тоғызыншы абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «233-3-бап. Террористік немесе экстремистік қызметті қаржыландыру және терроризмге не экстремизге өзге де жәрдемдесу»;
      мынадай мазмұндағы екі жүз жетпісінші абзацпен толықтырылсын:
      «233-4-бап. Террористік не экстремистік қызметті ұйымдастыру мақсатында адамдарды азғырып көндіру немесе дайындау не қаруландыру»;
      екі жүз жетпіс бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «235-бап. Бір немесе бірнеше қылмыс жасау мақсатында ұйымдасқан топ құру және оны басқару, сол сияқты оған қатысу»;
      мынадай мазмұндағы екі жүз жетпіс екінші, екі жүз жетпіс үшінші, екі жүз жетпіс төртінші және екі жүз жетпіс бесінші абзацтармен толықтырылсын:
      «235-1-бап. Қылмыстық қоғамдастық (қылмыстық ұйым) құру және оны басқару, сол сияқты оған қатысу
      235-2-бап. Бір немесе бірнеше қылмыс жасау мақсатында трансұлттық ұйымдасқан топ құру және оны басқару, сол сияқты оған қатысу
      235-3-бап. Трансұлттық қылмыстық қоғамдастық (трансұлттық қылмыстық ұйым) құру және оны басқару, сол сияқты оған қатысу
      235-4-бап. Ұйымдасқан топтың, қылмыстық қоғамдастықтың (қылмыстық ұйымның) не трансұлттық ұйымдасқан топтың, трансұлттық қылмыстық қоғамдастықтың (трансұлттық қылмыстық ұйымның) немесе тұрақты қарулы топтың (банданың) қызметін қаржыландыру, сол сияқты мүлікті жинау, сақтау, бөлу, қаржыландыру арналарын әзірлеу»;

      2) 28-баптың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Қылмыс жасауды ұйымдастырған немесе оның орындалуына басшылық жасаған адам, сол сияқты ұйымдасқан топты, қылмыстық қоғамдастықты (қылмыстық ұйымды), трансұлттық ұйымдасқан топты, трансұлттық қылмыстық қоғамдастықты (трансұлттық қылмыстық ұйымды) немесе тұрақты қарулы топты (банданы) құрған не оларды басқарған адам ұйымдастырушы деп танылады.»;

      3) 31-бапта:
      төртінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Егер қылмысты бір немесе бірнеше қылмыс жасау мақсатында құрылған ұйымдасқан топтардың бірлестігі жасаса, ол қылмыстық қоғамдастық (қылмыстық ұйым) жасаған қылмыс деп танылады.»;
      мынадай мазмұндағы 4-1 және 4-2-бөліктермен толықтырылсын:
      «4-1. Егер қылмысты бір немесе бірнеше қылмыс жасау үшін күні бұрын біріккен адамдардың тұрақты тобы екі және одан да көп мемлекеттің аумағында не бір мемлекетте жасаса, бірақ оны дайындау, жоспарлау, басқару немесе оның зардаптары басқа мемлекетте орын алса немесе бір мемлекетте, бірақ басқа мемлекеттер азаматтарының қатысуымен жасаса, ол трансұлттық ұйымдасқан топ жасаған қылмыс деп танылады.
      4-2. Егер қылмысты бір немесе бірнеше қылмыс жасау мақсатында құрылған ұйымдасқан топтар бірлестігі екі және одан да көп мемлекеттің аумағында не бір мемлекетте жасаса, бірақ оны дайындау, жоспарлау, басқару немесе оның зардаптары басқа мемлекетте орын алса немесе бір мемлекетте, бірақ басқа мемлекеттер азаматтарының қатысуымен жасаса, ол трансұлттық қылмыстық қоғамдастық (трансұлттық қылмыстық ұйым) жасаған қылмыс деп танылады.»;
      бесінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «5. Ұйымдасқан топты, қылмыстық қоғамдастықты (қылмыстық ұйымды), трансұлттық ұйымдасқан топты, трансұлттық қылмыстық қоғамдастықты (трансұлттық қылмыстық ұйымды) немесе тұрақты қарулы топты (банданы) құрған не басқарған адам осы Кодекстiң Ерекше бөлiмiнiң тиiстi баптарында көзделген жағдайларда оларды ұйымдастырғаны және басқарғаны үшін, сондай-ақ егер қылмыстар оның қаскүнемдiк ниетiмен қамтылса, ұйымдасқан топ, қылмыстық қоғамдастық (қылмыстық ұйым), трансұлттық ұйымдасқан топ, трансұлттық қылмыстық қоғамдастық (трансұлттық қылмыстық ұйым) немесе тұрақты қарулы топ (банда) жасаған барлық қылмыстар үшiн қылмыстық жауапқа тартылуға тиiс. Ұйымдасқан топтың, қылмыстық қоғамдастықтың (қылмыстық ұйымның), трансұлттық ұйымдасқан топтың, трансұлттық қылмыстық қоғамдастықтың (трансұлттық қылмыстық ұйымның) немесе тұрақты қарулы топтың (банданың) басқа қатысушылары осы Кодекстiң Ерекше бөлiмiнiң тиiстi баптарында көзделген жағдайларда, оларға қатысқаны үшiн, сондай-ақ өздерi дайындауға немесе жасауға қатысқан қылмыстар үшiн қылмыстық жауаптылықта болады.»;

      4) 34-1-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Уәкілетті мемлекеттік орган қызметкерінің не осындай органның тапсырмасы бойынша осы органмен ынтымақтасып жұмыс істейтін өзге адамның заңға сәйкес жедел-іздестіру іс-шараларын орындауы кезінде жасаған, осы Кодексте қорғалатын мүдделерге зиян келтірген әрекеті, егер бұл әрекет адамдар тобы, алдын ала сөз байласу арқылы адамдар тобы, ұйымдасқан топ, қылмыстық қоғамдастық (қылмыстық ұйым), трансұлттық ұйымдасқан топ, трансұлттық қылмыстық қоғамдастық (трансұлттық қылмыстық ұйым) немесе тұрақты қарулы топ (банда) жасаған қылмысты болғызбау, анықтау, ашу немесе тергеу мақсатымен жасалса, сондай-ақ егер құқық қорғау мүдделеріне келтірілген зиян аталған қылмыстармен келтірілетін зиянға қарағанда аздау болса, және егер оларды болғызбауды, ашуды немесе тергеуді, сол сияқты қылмыс жасауға кінәлі адамдарды әшкерелеуді өзге тәсілмен жүзеге асыру мүмкін болмаса, ол қылмыс болып табылмайды.»;

      5) 41-бапқа ескертулердің 2-тармағы:
      «168-171,» деген цифрлардан кейін «233-1,» деген цифрлармен толықтырылсын;
      «233-3,» деген цифрлардан кейін «233-4,» деген цифрлармен толықтырылсын;

      6) 51-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «Сыбайлас жемқорлық қылмыстарын және ұйымдасқан топтың, қылмыстық қоғамдастықтың (қылмыстық ұйымның), трансұлттық ұйымдасқан топтың, трансұлттық қылмыстық қоғамдастықтың (трансұлттық қылмыстық ұйымның) не тұрақты қарулы топтың (банданың) құрамында қылмыстар жасағаны үшін, сотталған адамның меншігінен басқа, қылмыстық жолмен алынған не қылмыстық жолмен алынған қаражатқа сатып алынған, сотталған адам басқа адамдардың меншігіне берген мүлік тәркілеуге жатады.»;

      7) 54-баптың бірінші бөлігінің в) тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «в) адамдар тобының, алдын ала сөз байласқан адамдар тобының, ұйымдасқан топтың, қылмыстық қоғамдастықтың (қылмыстық ұйымның), трансұлттық ұйымдасқан топтың, трансұлттық қылмыстық қоғамдастықтың (трансұлттық қылмыстық ұйымның) немесе тұрақты қарулы топтың (банданың), террористік топтың құрамында қылмыс жасау;»;

      8) 63-баптың сегізінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «8. Қылмыстардың қауiптi немесе аса қауiптi түрде қайталануы кезінде не адамды ұйымдасқан топтың, қылмыстық қоғамдастықтың (қылмыстық ұйымның), трансұлттық ұйымдасқан топтың, трансұлттық қылмыстық қоғамдастықтың (трансұлттық қылмыстық ұйымның) немесе тұрақты қарулы топтың (банданың) құрамында жасалған қылмыс үшін соттаған кезде адамдарға шартты түрде соттау қолданылмайды.»;

      9) 65-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Жеке адамға қарсы ауыр немесе аса ауыр қылмысты қоспағанда, қылмыс жасаған адам, егер ол ұйымдасқан топ, қылмыстық қоғамдастық (қылмыстық ұйым) трансұлттық ұйымдасқан топ, трансұлттық қылмыстық қоғамдастық (трансұлттық қылмыстық ұйым) немесе тұрақты қарулы топ (банда) жасаған қылмыстарды болғызбауға, ашуға немесе тергеуге, ұйымдасқан топ, қылмыстық қоғамдастық (қылмыстық ұйым) трансұлттық ұйымдасқан топ, трансұлттық қылмыстық қоғамдастық (трансұлттық қылмыстық ұйым) немесе тұрақты қарулы топ (банда) жасаған қылмыстарға басқа да қатысушыларды әшкерелеуге белсендi түрде жәрдемдессе, қылмыстық жауаптылықтан босатылуы мүмкiн.»;

      10) 70-бапта:
      үшінші бөліктің г) тармағындағы «төрттен үшін іс жүзінде өтегеннен кейін ғана қолданылуы мүмкін» деген сөздер «төрттен үшін;» деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы д) тармағымен толықтырылсын:
      «д) ұйымдасқан топтың, қылмыстық қоғамдастықтың (қылмыстық ұйымның), трансұлттық ұйымдасқан топтың, трансұлттық қылмыстық қоғамдастықтың (трансұлттық қылмыстық ұйымның) немесе тұрақты қарулы топтың (банданың) құрамында жасалған қылмыс үшін тағайындалған жаза мерзімінің кемінде төрттен үшін іс жүзінде өтегеннен кейін ғана қолданылуы мүмкін.»;
      сегізінші бөлік «қылмыс жасаған,» деген сөздерден кейін «террористік қылмыстар үшін сотталған адамға,» деген сөздермен толықтырылсын;

      11) 71-бапта:
      екінші бөлік мынадай мазмұндағы екінші абзацпен толықтырылсын:
      «Жазаның өтелмеген бөлiгiн неғұрлым жеңiл жаза түрiмен ауыстыру ұйымдасқан топтың, қылмыстық қоғамдастықтың (қылмыстық ұйымның), трансұлттық ұйымдасқан топтың, трансұлттық қылмыстық қоғамдастықтың (трансұлттық қылмыстық ұйымның) немесе тұрақты қарулы топтың (банданың) құрамында қылмыс жасаған адамдарға қатысты қолданылмайды.»;
      мынадай мазмұндағы төртінші бөлікпен толықтырылсын:
      «4. Террористік қылмыстар үшін сотталған адамдарға жазаның өтелмеген бөлігін неғұрлым жеңіл жаза түрімен ауыстыру қолданылмайды.»;

      12) 74-баптың екінші бөлігіндегі «Ауыр» деген сөз «Террористік қылмыстар үшін сотталған адамдарды қоспағанда, ауыр» деген сөздермен ауыстырылсын;

      13) 131-бап мынадай мазмұндағы бесінші бөлікпен толықтырылсын:
      «5. Осы баптың бірінші, екінші, үшінші немесе төртінші бөліктерінде көзделген, ұйымдасқан топтың, қылмыстық қоғамдастықтың (қылмыстық ұйымның) қылмыстық қызметіне кәмелетке толмаған адамды тартуға байланысты әрекеттер, -
      мүлкі тәркіленіп, сегіз жылдан он бес жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.»;

      14) 164-бапта:
      бірінші бөлікте:
      бірінші абзац «пайдалана отырып» деген сөздерден кейін «, сол сияқты әлеуметтiк, ұлттық, нәсiлдiк, дiни араздықты немесе алауыздықты насихаттайтын әдебиет пен өзге ақпарат жеткізгіштерді тарату жолымен» деген сөздермен толықтырылсын;
      екінші абзацтағы «бес» деген сөз «жеті» деген сөзбен ауыстырылсын;
      екінші бөліктің екінші абзацындағы «екі жылдан алты жылға» деген сөздер «үш жылдан жеті жылға» деген сөздермен ауыстырылсын;
      үшінші бөліктің екінші абзацындағы «үш жылдан он жылға» деген сөздер «жеті жылдан он екі жылға» деген сөздермен ауыстырылсын;

      15) 233-бапқа ескертулердің 2-тармағы «233-3,» деген цифрлардан кейін «233-4,» деген цифрлармен толықтырылсын;

      16) 233-1-бапта:
      тақырып «Терроризмді» деген сөзден кейін «не экстремизмді» деген сөздермен, «терроризм» деген сөзден кейін «не экстремизм» деген сөздермен толықтырылсын;
      бірінші бөлікте:
      бірінші абзац «Терроризмді» деген сөзден кейін «не экстремизмді» деген сөздермен, «терроризм» деген сөзден кейін «не экстремизм» деген сөздермен толықтырылсын;
      екінші абзацтағы «бес жылға» деген сөздер «үш жылдан жеті жылға» деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші бөлікте:
      бірінші абзац «жасаған» деген сөзден кейін «не бір топ адам жасаған» деген сөздермен толықтырылсын;
      екінші абзацтағы «үш жылдан сегіз жылға» деген сөздер «бес жылдан он жылға» деген сөздермен ауыстырылсын;

      17) 233-3-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «233-3-бап. Террористік немесе экстремистік қызметті
                  қаржыландыру және терроризмге не экстремизмге
                  өзге де жәрдемдесу

      1. Террористік немесе экстремистік қызметті жүзеге асыру үшін жеке адамға, бір топ адамға немесе террористік не экстремистік ұйымдарға көрінеу заңсыз ақша және (немесе) өзге де мүлікті, мүлікке құқықты немесе мүліктік сипаттағы пайданы беру немесе жинау, сондай-ақ сыйға тарту, айырбастау, қайырмалдықтар, демеушілік және қайырымдылық көмек, ақпараттық және өзге де қызмет түрлерін көрсету не қаржылық қызмет көрсету, -
      бес жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
      2. Бірнеше рет жасалған нақ сол әрекеттер, -
      мүлкі тәркіленіп, үш жылдан сегіз жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
      Ескерту.
      Күш қолдану қатерімен террористік немесе экстремистік қызметті қаржыландыруды және терроризмге не экстремизмге өзге де жәрдемдесуді жүзеге асырушы және ол туралы ерікті түрде мәлімдеуші, сондай-ақ қылмыстың ашылуына немесе жолын кесуге белсенді түрде жәрдемдескен адам, егер оның іс-әрекеттерінде өзге де қылмыстың құрамы болмаса, қылмыстық жауаптылықтан босатылады.»;

      18) мынадай мазмұндағы 233-4-баппен толықтырылсын:

      «233-4-бап. Террористік не экстремистік қызметті ұйымдастыру
                  мақсатында адамдарды азғырып көндіру немесе
                  дайындау не қаруландыру

      1. Террористік не экстремистік қызметті ұйымдастыру мақсатында адамдарды азғырып көндіру немесе дайындау не қаруландыру -
      мүлкі тәркіленіп, алты жылдан он екі жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
      2. Адамның өзінің қызмет бабын пайдалана отырып немесе кәмелетке толмағандарға қатысты жасаған нақ сол әрекеттер, -
      мүлкі тәркіленіп, сегіз жылдан он бес жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.»;

      19) 235-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «235-бап. Бір немесе бірнеше қылмыс жасау мақсатында ұйымдасқан
                топ құру және оны басқару, сол сияқты оған қатысу

      1. Бір немесе бірнеше қылмыс жасау мақсатында ұйымдасқан топ құру, сол сияқты оны басқару -
      мүлкi тәркiленiп, жеті жылдан он екі жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
      2. Бір немесе бірнеше қылмыс жасау мақсатында құрылған ұйымдасқан топқа қатысу, -
      мүлкi тәркiленiп, бес жылдан он жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
      3. Осы баптың бiрiншi немесе екiншi бөлiктерiнде көзделген әрекеттердi адам өз қызмет бабын пайдалана отырып жасаса, –
      мүлкi тәркiленiп, сегіз жылдан он үш жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
      Ескерту.
      Осы Кодекстің 235, 235-1, 235-2, 235-3, 237-баптарында ұйымдасқан топқа, қылмыстық қоғамдастыққа (қылмыстық ұйымға), трансұлттық ұйымдасқан топқа, трансұлттық қылмыстық қоғамдастыққа (трансұлттық қылмыстық ұйымға) немесе тұрақты қарулы топқа (бандаға) қатысуын өз еркімен тоқтатқан және ұйымдасқан топ, қылмыстық қоғамдастық (қылмыстық ұйым), трансұлттық ұйымдасқан топ, трансұлттық қылмыстық қоғамдастық (трансұлттық қылмыстық ұйым) немесе тұрақты қарулы топ (банда) жасайтын немесе жасаған қылмыстарды ашуға немесе олардың жолын кесуге белсенді түрде жәрдемдескен адам, егер оның іс-әрекеттерінде өзге де қылмыстың құрамы болмаса, қылмыстық жауаптылықтан босатылады.»;

      20) мынадай мазмұндағы 235-1, 235-2, 235-3 және 235-4-баптармен толықтырылсын:

      «235-1-бап. Қылмыстық қоғамдастық (қылмыстық ұйым) құру
                  және оны басқару, сол сияқты оған қатысу

      1. Бір немесе бірнеше қылмыс жасау мақсатында қылмыстық қоғамдастық (қылмыстық ұйым) құру не оны басқару, сол сияқты ұйымдасқан топтар басшыларының немесе өзге де қатысушыларының бірлестігін құру немесе дербес әрекет ететін ұйымдасқан топтардың қылмыстық іс-әрекеттерін үйлестіру –
      мүлкi тәркiленiп, он екі жылдан он бес жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
      2. Ұйымдасқан топтар басшыларының қылмыстық қоғамдастыққа (қылмыстық ұйымға) қатысуы -
      мүлкi тәркiленiп, сегіз жылдан он екі жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
      3. Қылмыстық іс-әрекеттерді үйлестіру, оның ішінде байланыс құралдарын пайдалана отырып үйлестіру мақсатында ұйымдасқан топтар басшыларының, өзге де қатысушыларының жиналысына қатысу, -
      мүлкi тәркiленіп, он екі жылдан жиырма жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
      4. Осы баптың бiрiншi немесе екiншi бөлiктерiнде көзделген әрекеттердi адам өз қызмет бабын пайдалана отырып жасаса, –
      мүлкi тәркiленiп, он екі жылдан жиырма жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
      5. Осы баптың бiрiншi, екiншi немесе үшінші бөлiктерiнде көзделген әрекеттерді ұйымдасқан топтардың басшылары арасында жетекші орындағы адам жасаса, -
      мүлкі тәркіленіп, он бес жылдан жиырма жылға дейінгі мерзімге немесе өмір бойы бас бостандығынан айыруға жазаланады.
      Ескерту.
      1. Қылмыстық іс-әрекеттерді үйлестіру деп бірлесіп қылмыстар жасау мақсатында ұйымдасқан топтар арасында оларды келісуді (ұйымдасқан топтар басшыларының немесе өзге де қатысушыларының арасында тұрақты байланыстар орнатуды, қылмыс жасау үшін жоспарлар әзірлеп, жағдайлар жасауды, сондай-ақ қылмыстық ықпал ету аясын, қылмыстық әрекеттен түсетін табысты бөлісуді) түсіну керек.
      2. Жетекші орындағы адам деп ұйымдасқан топтардың басшылары қылмыстық іс-әрекеттерді үйлестіру жөніндегі өкілеттіктерді берген адам танылады.

      235-2-бап. Бір немесе бірнеше қылмыс жасау мақсатында
                 трансұлттық ұйымдасқан топ құру және оны басқару,
                 сол сияқты оған қатысу

      1. Бір немесе бірнеше қылмыс жасау мақсатында трансұлттық ұйымдасқан топ құру, сол сияқты оны басқару -
      мүлкi тәркiленiп, он жылдан он бес жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
      2. Бір немесе бірнеше қылмыс жасау мақсатында құрылған трансұлттық ұйымдасқан топқа қатысу, -
      мүлкі тәркіленіп, сегіз жылдан он екі жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
      3. Осы баптың бiрiншi немесе екiншi бөлiктерiнде көзделген әрекеттердi адам өз қызмет бабын пайдалана отырып жасаса, –
      мүлкi тәркiленiп, он екі жылдан жиырма жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

      235-3-бап. Трансұлттық қылмыстық қоғамдастық (трансұлттық
                 қылмыстық ұйым) құру және оны басқару, сол сияқты
                 оған қатысу

      1. Трансұлттық қылмыстық қоғамдастық (трансұлттық қылмыстық ұйым) құру, сол сияқты оны басқару -
      мүлкі тәркіленіп, он бес жылдан жиырма жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
      2. Трансұлттық қылмыстық қоғамдастыққа (трансұлттық қылмыстық ұйымға) қатысу -
      мүлкі тәркіленіп, он жылдан он бес жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
      3. Осы баптың бiрiншi немесе екiншi бөлiктерiнде көзделген әрекеттердi адам өз қызмет бабын пайдалана отырып жасаса, –
      мүлкi тәркiленiп, он жеті жылдан жиырма жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

      235-4-бап. Ұйымдасқан топтың, қылмыстық қоғамдастықтың
                 (қылмыстық ұйымның) не трансұлттық ұйымдасқан
                 топтың, трансұлттық қылмыстық қоғамдастықтың
                 (трансұлттық қылмыстық ұйымның) немесе тұрақты
                 қарулы топтың (банданың) қызметін қаржыландыру,
                 сол сияқты мүлікті жинау, сақтау, бөлу, қаржыландыру
                 арналарын әзірлеу

      1. Ұйымдасқан топтың, қылмыстық қоғамдастықтың (қылмыстық ұйымның) не трансұлттық ұйымдасқан топтың, трансұлттық қылмыстық қоғамдастықтың (трансұлттық қылмыстық ұйымның) немесе тұрақты қарулы топтың (банданың) қызметін қаржыландыру -
      мүлкі тәркіленіп, үш жылдан алты жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
      2. Ұйымдасқан топ, қылмыстық қоғамдастық (қылмыстық ұйым) не трансұлттық ұйымдасқан топ, трансұлттық қылмыстық қоғамдастық (трансұлттық қылмыстық ұйым) немесе тұрақты қарулы топ (банда) қатысушысының мүлікті жинауы, сақтауы, бөлуі, сондай-ақ қаржыландыру арналарын әзірлеуі, -
      мүлкi тәркiленiп, бес жылдан он жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
      3. Осы баптың бiрiншi және екінші бөлiктерiнде көзделген әрекеттердi адам өз қызмет бабын пайдалана отырып жасаса, –
      мүлкi тәркiленiп, жеті жылдан он жылға дейiнгi мерзiмге белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыра отырып, жеті жылдан он екі жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
      Ескерту.
      1. Ұйымдасқан топтың, қылмыстық қоғамдастықтың (қылмыстық ұйымның), трансұлттық ұйымдасқан топтың, трансұлттық қылмыстық қоғамдастықтың (трансұлттық қылмыстық ұйымның) немесе тұрақты қарулы топтың (банданың) қылмыстық қызметін қаржыландыру деп қылмыстық әрекетін жүзеге асыру мақсатында ұйымдасқан топқа, қылмыстық қоғамдастыққа (қылмыстық ұйымға), трансұлттық ұйымдасқан топқа, трансұлттық қылмыстық қоғамдастыққа (трансұлттық қылмыстық ұйымға) немесе тұрақты қарулы топқа (бандаға) мүлікті беруді, қаржылық қызмет көрсетуді түсіну керек.
      2. Ұйымдасқан топтың, қылмыстық қоғамдастықтың (қылмыстық ұйымның), трансұлттық ұйымдасқан топтың, трансұлттық қылмыстық қоғамдастықтың (трансұлттық қылмыстық ұйымның) немесе тұрақты қарулы топтың (банданың) қызметін қаржыландыруды күш көрсетіп қорқыту арқылы жүзеге асырған және бұл туралы өз еркімен мәлімдеген адам, егер оның іс-әрекетінде өзге қылмыстың құрамы болмаса, қылмыстық жауаптылықтан босатылады.»;

      21) 237-бапта:
      бірінші бөліктің екінші абзацында:
      «сегіз жылдан он бес» деген сөздер «, он екі жылдан жиырма» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «немесе онсыз» деген сөздер алып тасталсын;
      екінші бөліктің екінші абзацында:
      «алты жылдан он екі» деген сөздер «, он жылдан он бес» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «немесе онсыз» деген сөздер алып тасталсын;
      үшінші бөліктің екінші абзацында:
      «он жылдан он бес» деген сөздер «, он бес жылдан жиырма» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «немесе онсыз» деген сөздер алып тасталсын.

      22) 337-бапта:
      бірінші бөліктің екінші абзацындағы «үш» деген сөз «алты» деген сөзбен ауыстырылсын;
      екінші бөліктің екінші абзацындағы «бес жылға» деген сөздер «үш жылдан жеті жылға» деген сөздермен ауыстырылсын;
      үшінші бөліктің екінші абзацындағы «бір жылға» деген сөздер «алты жылға» деген сөздермен ауыстырылсын;

      23) 337-1-бапта:
      бірінші бөліктің екінші абзацындағы «үш жылға» деген сөздер «алты жылға» деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші бөліктің екінші абзацындағы «екі жылға» деген сөздер «алты жылға» деген сөздермен ауыстырылсын.

      2. 1997 жылғы 13 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 23, 335-құжат; 1998 ж., № 23, 416-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; № 6, 141-құжат; 2001 ж., № 8, 53-құжат; № 15-16, 239-құжат; № 17-18, 245-құжат; № 21-22, 281-құжат; 2002 ж., № 4, 32, 33-құжаттар; № 17, 155-құжат; № 23-24, 192-құжат; 2003 ж., № 18, 142-құжат; 2004 ж., № 5, 22-құжат; № 23, 139-құжат; № 24, 153, 154, 156-құжаттар; 2005 ж., № 13, 53-құжат; № 21-22, 87-құжат; № 24, 123-құжат; 2006 ж., № 2, 19-құжат; № 5-6, 31-құжат; № 12, 72-құжат; 2007 ж., № 1, 2-құжат; № 5-6, 40-құжат; № 10, 69-құжат; № 13, 99-құжат; 2008 ж., № 12, 48-құжат; № 15-16, 62, 63-құжаттар; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 6-7, 32-құжат; № 15-16, 71, 73-құжаттар; № 17, 81, 83-құжаттар; № 23, 113, 115-құжаттар; № 24, 121, 122, 125, 127, 128, 130-құжаттар; 2010 ж., № 1-2, 4-құжат; № 11, 59-құжат; № 17-18, 111-құжат; № 20-21, 119-құжат; № 22, 130-құжат; № 24, 149-құжат; 2011 ж., № 1, 9-құжат; № 2, 19, 28-құжаттар):

      1) 58-баптың бірінші бөлігінде:
      «кодексінің» деген сөзден кейін «162 (екінші және үшінші бөліктерінде), 163 (екінші бөлігінде),» деген сөздермен толықтырылсын;
      «169» деген цифрлардан кейін «, 171» деген цифрлармен толықтырылсын;
      «төртінші бөліктерінде)» деген сөздерден кейін «, 233-2 (бірінші және үшінші бөліктерінде), 233-4 (екінші бөлігінде), 234 (үшінші бөлігінде), 238 (үшінші бөлігінде), 239 (үшінші бөлігінде)» деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 64-бапта:
      үшінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «Үкімді азаматтық талап қою, басқа да мүліктік жазалар немесе мүмкін болатын мүлікті тәркілеу бөлігінде орындауды қамтамасыз ету мақсатында тергеуші күдіктінің, айыпталушының немесе заң бойынша олардың іс-әрекеті үшін материалдық жауаптылықта болатын адамдардың мүлкін анықтауға шаралар қолдануға міндетті. Сыбайлас жемқорлық қылмыстар, ұйымдасқан топтың, қылмыстық қоғамдастықтың (қылмыстық ұйымның), сондай-ақ трансұлттық ұйымдасқан топтың, трансұлттық қылмыстық қоғамдастықтың (трансұлттық қылмыстық ұйымның) немесе тұрақты қарулы топтың (банданың) құрамында жасалған қылмыстар туралы қылмыстық істер бойынша алдын ала тергеу жүргізу кезінде тергеуші қылмыстық жолмен алынған не қылмыстық жолмен алынған қаражатқа сатып алынған, басқа адамдардың меншігіне берілген мүлікті анықтауға да шаралар қолдануға міндетті.»;
      бесінші бөліктегі «санкциясын немесе соттың шешiмiн» деген сөздер «, соттың санкциясын немесе соттың шешімін» деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 67-баптың екінші бөлігіндегі «прокурордың санкциясы» деген сөздер «прокурордың, соттың санкциялары» деген сөздермен ауыстырылсын;

      4) 130-бапта:
      бірінші бөліктегі «Қылмыстық процеске қатысушы адамдарды мемлекеттік қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңында» деген сөздер «Қылмыстық процеске қатысушы адамдарды мемлекеттік қорғау туралы», «Жедел–іздестіру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының заңдарында» деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыратын органның қызметкері жедел-іздестіру шараларын жүргізу кезінде тікелей қабылдаған нақты деректер аталған қызметкерден куә ретінде жауап алынғаннан кейін дәлелдемелер ретінде пайдаланылуы мүмкін.
      Жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыратын органдарға жасырын негізде көмек көрсетуші адам тікелей қабылдаған нақты деректер оның келісімімен аталған адамнан куә, жәбірленуші, сезікті (айыпталушы) ретінде жауап алынғаннан кейін дәлелдемелер ретінде пайдаланылуы мүмкін.
      Ұйымдасқан топқа, қылмыстық қоғамдастыққа (қылмыстық ұйымға), трансұлттық ұйымдасқан топқа, трансұлттық қылмыстық қоғамдастыққа (трансұлттық қылмыстық ұйымға) немесе тұрақты қарулы топқа (бандаға) ендірілген адамдар тікелей қабылдаған нақты деректер осы адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыратын органның лауазымды адамынан куә ретінде жауап алынғаннан кейін дәлелдемелер ретінде пайдаланылуы мүмкін.»;
      мынадай мазмұндағы алтыншы бөлікпен толықтырылсын:
      «6. Жедел-іздестіру қызметінің осы бапта баяндалған талаптарға сай келмейтін нәтижелері осы материалдарды ұсынған органға қайтарылады, бұл туралы дәлелді қаулы жасалады. Қаулыда жедел-іздестіру қызметінің нәтижелерін қылмыстық іске қоса тіркеуден бас тартудың себептері көрсетілуге тиіс.»;

      5) 192-бапта:
      «бірінші бөлік «233-3,» деген цифрлардан кейін «233-4,» деген цифрлармен толықтырылсын;
      төртінші бөліктегі «235,» деген цифрлар алып тасталсын;
      4-3-бөліктегі «227,» деген цифрлардан кейін «235, 235-1, 235-2, 235-3, 235-4,» деген цифрлармен толықтырылсын;

      6) 301-баптың 3-1 бөлігі:
      «кодексінің» деген сөзден кейін «162 (екінші және үшінші бөліктерінде), 163 (екінші бөлігінде),» деген сөздермен толықтырылсын;
      «169» деген цифрлардан кейін «, 171» деген цифрлармен толықтырылсын;
      «төртінші бөліктерінде)» деген сөздерден кейін «, 233-2 (бірінші және үшінші бөліктерінде), 233-4 (екінші бөлігінде), 234 (үшінші бөлігінде), 238 (үшінші бөлігінде), 239 (үшінші бөлігінде)» деген сөздермен толықтырылсын;

      7) 543-бапта:
      «кодексінің» деген сөзден кейін «162 (екінші және үшінші бөліктерінде), 163 (екінші бөлігінде),» деген сөздермен толықтырылсын;
      «169» деген цифрлардан кейін «, 171» деген цифрлармен толықтырылсын;
      «төртінші бөліктерінде)» деген сөздерден кейін «, 233-2 (бірінші және үшінші бөліктерінде), 233-4 (екінші бөлігінде), 234 (үшінші бөлігінде), 238 (үшінші бөлігінде), 239 (үшінші бөлігінде)» деген сөздермен толықтырылсын.

      3. 1997 жылғы 13 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 24, 337-құжат; 2000 ж., № 6, 141-құжат; № 8, 189-құжат; № 18, 339-құжат; 2001 ж., № 8, 53-құжат; № 17-18, 245-құжат; № 24, 338-құжат; 2002 ж., № 23-24, 192-құжат; 2004 ж., № 5, 22-құжат; № 23, 139, 142-құжаттар; № 24, 154-құжат; 2005 ж., № 13, 53-құжат; 2006 ж., № 11, 55-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 5-6, 40-құжат; № 9, 67; № 10, 69-құжат; № 17, 140-құжат; № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 15-16, 73-құжат; № 24, 128, 130-құжаттар; 2010 ж., № 7, 28-құжат; 2011 ж., № 2, 19-құжат):
      69-баптың 4-тармағы «жасағаны үшін» деген сөздерден кейін «бір жылдан астам мерзімге» деген сөздермен толықтырылсын.

      4. «Жедел-іздестіру қызметі туралы» 1994 жылғы 15 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1994 ж., № 13-14, 199-құжат; 1995 ж., № 24, 167-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., № 14, 275-құжат; 1998 ж., № 24, 436-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; 2001 ж., № 8, 53-құжат; № 17-18, 245-құжат; 2002 ж., № 4, 32-құжат; № 15, 147-құжат; № 17, 155-құжат; 2004 ж., № 18, 106-құжат; № 23, 142-құжат; № 24, 154-құжат; 2005 ж., № 13, 53-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; 2009 ж., № 6-7, 32-құжат; № 17, 83-құжат; № 24, 121-құжат; 2010 ж., № 10, 48-құжат; 2011 ж., № 1, 7-құжат):
      12-бапта:
      4-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Ауыр және аса ауыр қылмыстарды, сондай-ақ ұйымдасқан топ, қылмыстық қоғамдастық (қылмыстық ұйым), трансұлттық ұйымдасқан топ, трансұлттық қылмыстық қоғамдастық (трансұлттық қылмыстық ұйым) немесе тұрақты қарулы топ (банда) дайындайтын және жасайтын қылмыстарды анықтау, олардың алдын алу, жолын кесу және ашу мақсатында арнаулы жедел-іздестіру іс-шаралары көрсетілген санаттағы қылмыстарға қатысы бар тексерілетін адамдарға қатысты прокурордың санкциясымен жүргізіледі.»;
      7-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «7. Кейінге қалдыруға болмайтын ауыр және аса ауыр қылмыстардың, сондай-ақ ұйымдасқан топ, қылмыстық қоғамдастық (қылмыстық ұйым), трансұлттық ұйымдасқан топ, трансұлттық қылмыстық қоғамдастық (трансұлттық қылмыстық ұйым) немесе тұрақты қарулы топ (банда) дайындайтын және жасайтын қылмыстардың жасалуына әкеп соғуы мүмкін жағдайларда, жедел-іздестіру қызметін жүзеге асырушы тиісті орган басшыларының біреуінің дәлелді қаулысы негізінде, прокурорды хабардар ете отырып және кейіннен, қаулы шығарылған кезден бастап жиырма төрт сағат ішінде санкция ала отырып, арнаулы жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізуге жол беріледі.».

      5. «Мемлекеттік қызмет туралы» 1999 жылғы 23 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., № 21, 773-құжат; 2001 ж., № 13-14, 170-құжат; 2003 ж., № 4, 24-құжат; № 18, 142-құжат; 2005 ж., № 14, 61-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; № 17, 140-құжат; № 19, 147-құжат; 2009 ж., № 24, 122, 126-құжаттар; 2010 ж., № 24, 148-құжат; 2011 ж., № 11, 102-құжат):

      1) 10-баптың 4-тармағының 8) тармақшасындағы «өтпеген адамдарды қабылдауға болмайды.» деген сөздер «өтпеген;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 9) тармақшамен толықтырылсын:
      «9) ұйымдасқан топтың, қылмыстық қоғамдастықтың (қылмыстық ұйымның), трансұлттық ұйымдасқан топтың, трансұлттық қылмыстық қоғамдастықтың (трансұлттық қылмыстық ұйымның) немесе тұрақты қарулы топтың (банданың) құрамында қылмыс жасаған;
      ұйымдасқан топтың, қылмыстық қоғамдастықтың (қылмыстық ұйымның), трансұлттық ұйымдасқан топтың, трансұлттық қылмыстық қоғамдастықтың (трансұлттық қылмыстық ұйымның) немесе тұрақты қарулы топтың (банданың) құрамындағы қылмыс туралы оған қатысты қылмыстық істі қылмыстық қудалау органы немесе сот тоқтатқан не Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі Ерекше бөлімінің тиісті бабында көзделген бас бостандығынан айыру түріндегі жазаның төменгі шектегі мерзімі өткенге дейін ақталмайтын негіздер бойынша қылмыстық іс қозғаудан қылмыстық қудалау органы бас тартқан адамды қабылдауға болмайды.»;

      2) 26-баптың 4-1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4-1. Мемлекеттiк саяси қызметшiлердiң мемлекеттiк қызметті тоқтатуы үшін:
      сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған адамды немесе сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн бұрын жұмыстан босатылған адамды, сондай-ақ ұйымдасқан топтың, қылмыстық қоғамдастықтың (қылмыстық ұйымның), трансұлттық ұйымдасқан топтың, трансұлттық қылмыстық қоғамдастықтың (трансұлттық қылмыстық ұйымның) немесе тұрақты қарулы топтың (банданың) құрамында қылмыс жасаған адамды мемлекеттік қызметке қабылдауы;
      ұйымдасқан топтың, қылмыстық қоғамдастықтың (қылмыстық ұйымның), трансұлттық ұйымдасқан топтың, трансұлттық қылмыстық қоғамдастықтың (трансұлттық қылмыстық ұйымның) немесе тұрақты қарулы топтың (банданың) құрамындағы қылмыс туралы оған қатысты қылмыстық істі қылмыстық қудалау органы немесе сот тоқтатқан не Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі Ерекше бөлімінің тиісті бабында көзделген бас бостандығынан айыру түріндегі жазаның төменгі шектегі мерзімі өткенге дейін ақталмайтын негіздер бойынша қылмыстық іс қозғаудан қылмыстық қудалау органы бас тартқан адамды мемлекеттік қызметке қабылдауы негiз болып табылады.»;

      3) 27-баптың 1-тармағының 7-2) және 7-3) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
      «7-2) сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған адамды немесе сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн бұрын жұмыстан босатылған адамды, сондай-ақ ұйымдасқан топтың, қылмыстық қоғамдастықтың (қылмыстық ұйымның), трансұлттық ұйымдасқан топтың, трансұлттық қылмыстық қоғамдастықтың (трансұлттық қылмыстық ұйымның) немесе тұрақты қарулы топтың (банданың) құрамында қылмыс жасаған адамды мемлекеттiк әкiмшiлiк қызметке қабылдауы;
      ұйымдасқан топтың, қылмыстық қоғамдастықтың (қылмыстық ұйымның), трансұлттық ұйымдасқан топтың, трансұлттық қылмыстық қоғамдастықтың (трансұлттық қылмыстық ұйымның) немесе тұрақты қарулы топтың (банданың) құрамындағы қылмыс туралы оған қатысты қылмыстық істі қылмыстық қудалау органы немесе сот тоқтатқан не Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі Ерекше бөлімінің тиісті бабында көзделген бас бостандығынан айыру түріндегі жазаның төменгі шектегі мерзімі өткенге дейін ақталмайтын негіздер бойынша қылмыстық іс қозғаудан қылмыстық қудалау органы бас тартқан адамды мемлекеттік әкімшілік қызметке қабылдауы;
      7-3) сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны үшін ақталмайтын негіздер бойынша қылмыстық істі тоқтатуы, сондай-ақ ұйымдасқан топтың, қылмыстық қоғамдастықтың (қылмыстық ұйымның), трансұлттық ұйымдасқан топтың, трансұлттық қылмыстық қоғамдастықтың (трансұлттық қылмыстық ұйымның) немесе тұрақты қарулы топтың (банданың) құрамындағы қылмыс туралы қылмыстық істі қылмыстық қудалау органының немесе соттың тоқтатуы не Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі Ерекше бөлімінің тиісті бабында көзделген бас бостандығынан айыру түріндегі жазаның төменгі шектегі мерзімі өткенге дейін ақталмайтын негіздер бойынша қылмыстық іс қозғаудан қылмыстық қудалау органының бас тартуы;».

      2-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                 Н. НАЗАРБАЕВ

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия организованной преступности, террористической и экстремистской деятельности

Закон Республики Казахстан от 29 ноября 2011 года № 502-IV

      Примечание РЦПИ!
      Порядок введения в действие настоящего Закона РК см. ст. 2.

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:
      1. В Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 15-16, ст. 211; 1998 г., № 16, ст. 219; № 17-18, ст. 225; 1999 г., № 20, ст. 721; № 21, ст. 774; 2000 г., № 6, ст. 141; 2001 г., № 8, ст. 53, 54; 2002 г., № 4, ст. 32, 33; № 10, ст. 106; № 17, ст. 155; № 23-24, ст. 192; 2003 г., № 15, ст. 137; № 18, ст. 142; 2004 г., № 5, ст. 22; № 17, ст. 97; № 23, ст. 139; 2005 г., № 13, ст. 53; № 14, ст. 58; № 21-22, ст. 87; 2006 г., № 2, ст. 19; № 3, ст. 22; № 5-6, ст. 31; № 8, ст. 45; № 12, ст. 72; № 15, ст. 92; 2007 г., № 1, ст. 2; № 4, ст. 33; № 5-6, ст. 40; № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 17, ст. 140; 2008 г., № 12, ст. 48; № 13-14, ст. 58; № 17-18, ст. 72; № 23, ст. 114; № 24, ст. 126; 2009 г., № 6-7, ст. 32; № 13-14, ст. 63; № 15-16, ст. 71, 73, 75; № 17, ст. 82, 83; № 24, ст. 121, 122, 125, 127, 128, 130; 2010 г., № 1-2, ст. 5; № 7, ст. 28, 32; № 11, ст. 59; № 15, ст. 71; № 20-21, ст. 119; № 22, ст. 130; № 24, ст. 149; 2011 г., № 1, ст. 9; № 2, ст. 19, 28):
      1) в оглавлении:
      абзац двести шестьдесят седьмой после слова «терроризма» дополнить словами «либо экстремизма»;
      абзац двести шестьдесят девятый изложить в следующей редакции:
      «Статья 233-3. Финансирование террористической или экстремистской деятельности и иное пособничество терроризму либо экстремизму»;
      дополнить абзацем двести семидесятым следующего содержания:
      «Статья 233-4. Вербовка или подготовка либо вооружение лиц в целях организации террористической либо экстремистской деятельности»;
      абзац двести семьдесят первый изложить в следующей редакции:
      «Статья 235. Создание и руководство организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений, а равно участие в ней»;
      дополнить абзацами двести семьдесят вторым, двести семьдесят третьим, двести семьдесят четвертым и двести семьдесят пятым следующего содержания:
      «Статья 235-1. Создание и руководство преступным сообществом (преступной организацией), а равно участие в нем
      Статья 235-2. Создание и руководство транснациональной организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений, а равно участие в ней
      Статья 235-3. Создание и руководство транснациональным преступным сообществом (транснациональной преступной организацией), а равно участие в нем
      Статья 235-4. Финансирование деятельности организованной группы, преступного сообщества (преступной организации) либо транснациональной организованной группы, транснационального преступного сообщества (транснациональной преступной организации) или устойчивой вооруженной группы (банды), а равно сбор, хранение, распределение имущества, разработка каналов финансирования»;
      2) часть третью статьи 28 изложить в следующей редакции:
      «3. Организатором признается лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу, преступное сообщество (преступную организацию), транснациональную организованную группу, транснациональное преступное сообщество (транснациональную преступную организацию) или устойчивую вооруженную группу (банду) либо руководившее ими.»;
      3) в статье 31:
      часть четвертую изложить в следующей редакции:
      «4. Преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено объединением организованных групп, созданным в целях совершения одного или нескольких преступлений.»;
      дополнить частями 4-1 и 4-2 следующего содержания:
      «4-1. Преступление признается совершенным транснациональной организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений на территории двух и более государств, либо в одном государстве, но его подготовка, планирование, руководство или последствия имеют место в другом государстве или в одном государстве, но с участием граждан других государств.
      4-2. Преступление признается совершенным транснациональным преступным сообществом (транснациональной преступной организацией), если оно совершено объединением организованных групп, созданным в целях совершения одного или нескольких преступлений на территории двух и более государств, либо в одном государстве, но его подготовка, планирование, руководство или последствия имеют место в другом государстве или в одном государстве, но с участием граждан других государств.»;
      часть пятую изложить в следующей редакции:
      «5. Лицо, создавшее организованную группу, преступное сообщество (преступную организацию), транснациональную организованную группу, транснациональное преступное сообщество (транснациональную преступную организацию) или устойчивую вооруженную группу (банду) либо руководившее ими, подлежит уголовной ответственности за их организацию и руководство ими в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса, а также за все совершенные организованной группой, преступным сообществом (преступной организацией), транснациональной организованной группой, транснациональным преступным сообществом (транснациональной преступной организацией) или устойчивой вооруженной группой (бандой) преступления, если они охватывались его умыслом. Другие участники организованной группы, преступного сообщества (преступной организации), транснациональной организованной группы, транснационального преступного сообщества (транснациональной преступной организации) или устойчивой вооруженной группы (банды) несут уголовную ответственность за участие в них в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса, а также за преступления, в подготовке или совершении которых они участвовали.»;
      4) часть первую статьи 34-1 изложить в следующей редакции:
      «1. Не является преступлением причинившее вред охраняемым настоящим Кодексом интересам деяние, совершенное при выполнении в соответствии с законом оперативно-розыскных мероприятий сотрудником уполномоченного государственного органа либо по поручению такого органа иным лицом, сотрудничающим с этим органом, если это деяние совершено с целью предотвращения, выявления, раскрытия или расследования преступлений, совершенных группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, преступным сообществом (преступной организацией), транснациональной организованной группой, транснациональным преступным сообществом (транснациональной преступной организацией) или устойчивой вооруженной группой (бандой), а также если причиненный вред правоохраняемым интересам менее значителен, чем вред, причиняемый указанными преступлениями, и если их предотвращение, раскрытие или расследование, а равно изобличение виновных в совершении преступлений лиц не могли быть осуществлены иным способом.»;
      5) пункт 2 примечаний к статье 41:
      после цифр «168 – 171,» дополнить цифрами «233-1,»;
      после цифр «233-3,» дополнить цифрами «233-4,»;
      6) абзац второй части первой статьи 51 изложить в следующей редакции:
      «За совершение коррупционных преступлений и преступлений, совершенных в составе организованной группы, преступного сообщества (преступной организации), транснациональной организованной группы, транснационального преступного сообщества (транснациональной преступной организации) либо устойчивой вооруженной группы (банды), конфискации подлежит, кроме собственности осужденного, имущество, добытое преступным путем либо приобретенное на средства, добытые преступным путем, переданное осужденным в собственность других лиц.»;
      7) пункт в) части первой статьи 54 изложить в следующей редакции:
      «в) совершение преступления в составе группы лиц, группы лиц по предварительному сговору, организованной группы, преступного сообщества (преступной организации), транснациональной организованной группы, транснационального преступного сообщества (транснациональной преступной организации) или устойчивой вооруженной группы (банды), террористической группой;»;
      8) часть восьмую статьи 63 изложить в следующей редакции:
      «8. Условное осуждение не применяется к лицам при опасном или особо опасном рецидиве преступлений либо при осуждении лица за преступление, совершенное в составе организованной группы, преступного сообщества (преступной организации), транснациональной организованной группы, транснационального преступного сообщества (транснациональной преступной организации) или устойчивой вооруженной группы (банды).»;
      9) часть вторую статьи 65 изложить в следующей редакции:
      «2. Лицо, совершившее преступление, за исключением тяжкого или особо тяжкого преступления против личности, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно активно способствовало предотвращению, раскрытию или расследованию преступлений, совершенных организованной группой, преступным сообществом (преступной организацией), транснациональной организованной группой, транснациональным преступным сообществом (транснациональной преступной организацией) или устойчивой вооруженной группой (бандой), изобличению других соучастников преступлений, совершенных организованной группой, преступным сообществом (преступной организацией), транснациональной организованной группой, транснациональным преступным сообществом (транснациональной преступной организацией) или устойчивой вооруженной группой (бандой).»;
      10) в статье 70:
      часть третью дополнить пунктом д) следующего содержания:
      «д) не менее трех четвертей срока наказания, назначенного за преступление, совершенное в составе организованной группы, преступного сообщества (преступной организации), транснациональной организованной группы, транснационального преступного сообщества (транснациональной преступной организации) или устойчивой вооруженной группы (банды).»;
      часть восьмую после слова «преступление,» дополнить словами «лицу, осужденному за террористические преступления,»;
      11) в статье 71:
      часть вторую дополнить абзацем вторым следующего содержания:
      «Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания не применяется в отношении лиц, совершивших преступления в составе организованной группы, преступного сообщества (преступной организации), транснациональной организованной группы, транснационального преступного сообщества (транснациональной преступной организации) или устойчивой вооруженной группы (банды).»;
      дополнить частью четвертой следующего содержания:
      «4. К лицам, осужденным за террористические преступления, замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания не применяется.»;
      12) часть вторую статьи 74 после слова «преступление,» дополнить словами «за исключением лиц, осужденных за террористические преступления,»;
      13) статью 131 дополнить частью пятой следующего содержания:
      «5. Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей или четвертой настоящей статьи, связанные с вовлечением несовершеннолетнего в преступную деятельность организованной группы, преступного сообщества (преступной организации), -
      наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.»;
      14) в статье 164:
      в части первой:
      абзац первый после слова «информации,» дополнить словами «а равно путем распространения литературы и иных носителей информации, пропагандирующих социальную, национальную, расовую, религиозную вражду или рознь,»;
      в абзаце втором слово «пяти» заменить словом «семи»;
      в абзаце втором части второй слова «двух до шести» заменить словами «трех до семи»;
      в абзаце втором части третьей слова «трех до десяти» заменить словами «семи до двенадцати»;
      15) пункт 2 примечаний к статье 233 после цифр «233-3,» дополнить цифрами «233-4,»;
      16) в статье 233-1:
      заголовок после слова «терроризма» дополнить словами «либо экстремизма»;
      в части первой:
      абзац первый после слова «терроризма» дополнить словами «либо экстремизма»;
      в абзаце втором слова «до пяти» заменить словами «от трех до семи»;
      в части второй:
      абзац первый дополнить словами «либо совершенное группой лиц,»;
      в абзаце втором слова «от трех до восьми» заменить словами «от пяти до десяти»;
      17) статью 233-3 изложить в следующей редакции:
      «Статья 233-3. Финансирование террористической или
                     экстремистской деятельности и иное пособничество
                     терроризму либо экстремизму

      1. Заведомо незаконное предоставление или сбор денег и (или) иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера, а также дарение, мена, пожертвования, спонсорская и благотворительная помощь, оказание информационных и иного рода услуг либо оказание финансовых услуг физическому лицу, группе лиц или террористическим либо экстремистским организациям для осуществления террористической или экстремистской деятельности, -
      наказываются лишением свободы на срок до пяти лет.
      2. Те же деяния, совершенные неоднократно, -
      наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.
      Примечание.
      Лицо, осуществляющее финансирование террористической или экстремистской деятельности и иное пособничество терроризму либо экстремизму под угрозой насилия и добровольно заявившее об этом, а также активно способствовавшее раскрытию или пресечению преступления, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состава иного преступления.»;
      18) дополнить статьей 233-4 следующего содержания:
      «Статья 233-4. Вербовка или подготовка либо вооружение лиц в
                     целях организации террористической либо
                     экстремистской деятельности

      1. Вербовка или подготовка либо вооружение лиц в целях организации террористической либо экстремистской деятельности -
      наказываются лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет с конфискацией имущества.
      2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения или в отношении несовершеннолетнего, -
      наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.»;
      19) статью 235 изложить в следующей редакции:
      «Статья 235. Создание и руководство организованной группой в
                   целях совершения одного или нескольких
                   преступлений, а равно участие в ней

      1. Создание организованной группы в целях совершения одного или нескольких преступлений, а равно руководство ею -
      наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
      2. Участие в организованной группе, созданной в целях совершения одного или нескольких преступлений, -
      наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
      3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, -
      наказываются лишением свободы на срок от восьми до тринадцати лет с конфискацией имущества.
      Примечание.
      В статьях 235, 235-1, 235-2, 235-3, 237 настоящего Кодекса лицо, добровольно прекратившее участие в организованной группе, преступном сообществе (преступной организации), транснациональной организованной группе, транснациональном преступном сообществе (транснациональной преступной организации) или устойчивой вооруженной группе (банде) и активно способствовавшее раскрытию или пресечению преступлений, совершаемых или совершенных организованной группой, преступным сообществом (преступной организацией), транснациональной организованной группой, транснациональным преступным сообществом (транснациональной преступной организацией) или устойчивой вооруженной группой (бандой), освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состава иного преступления.»;
      20) дополнить статьями 235-1, 235-2, 235-3 и 235-4 следующего содержания:
      «Статья 235-1. Создание и руководство преступным сообществом
                     (преступной организацией), а равно участие в нем

      1. Создание либо руководство преступным сообществом (преступной организацией), а равно создание объединения руководителей или иных участников организованных групп или координация преступных действий самостоятельно действующих организованных групп в целях совершения одного или нескольких преступлений -
      наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
      2. Участие руководителей организованных групп в преступном сообществе (преступной организации) -
      наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.
      3. Участие в собрании руководителей, иных участников организованных групп в целях координации преступных действий, в том числе с использованием средств связи, -
      наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с конфискацией имущества.
      4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, -
      наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с конфискацией имущества.
      5. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные лицом, занимающим лидирующее положение среди руководителей организованных групп, -
      наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.
      Примечания.
      1. Под координацией преступных действий следует понимать их согласование между организованными группами в целях совместного совершения преступлений (создание устойчивых связей между руководителями или иными участниками организованных групп, разработку планов, условий для совершения преступлений, а также раздел сфер преступного влияния, доходов от преступной деятельности).
      2. Лицом, занимающим лидирующее положение, признается лицо, наделенное руководителями организованных групп полномочиями по координации преступных действий.

      Статья 235-2. Создание и руководство транснациональной
                    организованной группой в целях совершения одного
                    или нескольких преступлений, а равно участие в
                    ней

      1. Создание транснациональной организованной группы в целях совершения одного или нескольких преступлений, а равно руководство ею -
      наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
      2. Участие в транснациональной организованной группе, созданной в целях совершения одного или нескольких преступлений, -
      наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.
      3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, -
      наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с конфискацией имущества.

      Статья 235-3. Создание и руководство транснациональным
                    преступным сообществом (транснациональной
                    преступной организацией), а равно участие в нем

      1. Создание транснационального преступного сообщества (транснациональной преступной организации), а равно руководство им -
      наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с конфискацией имущества.
      2. Участие в транснациональном преступном сообществе (транснациональной преступной организации) -
      наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
      3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, -
      наказываются лишением свободы на срок от семнадцати до двадцати лет с конфискацией имущества.

      Статья 235-4. Финансирование деятельности организованной
                    группы, преступного сообщества (преступной
                    организации) либо транснациональной
                    организованной группы, транснационального
                    преступного сообщества (транснациональной
                    преступной организации) или устойчивой
                    вооруженной группы (банды), а равно сбор,
                    хранение, распределение имущества, разработка
                    каналов финансирования

      1. Финансирование деятельности организованной группы, преступного сообщества (преступной организации) либо транснациональной организованной группы, транснационального преступного сообщества (транснациональной преступной организации) или устойчивой вооруженной группы (банды) -
      наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет с конфискацией имущества.
      2. Сбор, хранение, распределение имущества, а также разработка каналов финансирования, совершенные участником организованной группы, преступного сообщества (преступной организации) либо транснациональной организованной группы, транснационального преступного сообщества (транснациональной преступной организации) или устойчивой вооруженной группы (банды), -
      наказываются лишением свободы от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
      3. Деяния, предусмотренные частью первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, -
      наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества.
      Примечания.
      1. Под финансированием деятельности организованной группы, преступного сообщества (преступной организации), транснациональной организованной группы, транснационального преступного сообщества (транснациональной преступной организации) или устойчивой вооруженной группы (банды) следует понимать предоставление имущества, оказание финансовых услуг организованной группе, преступному сообществу (преступной организации), транснациональной организованной группе, транснациональному преступному сообществу (транснациональной преступной организации) или устойчивой вооруженной группе (банде) в целях осуществления преступной деятельности.
      2. Лицо, осуществлявшее финансирование деятельности организованной группы, преступного сообщества (преступной организации), транснациональной организованной группы, транснационального преступного сообщества (транснациональной преступной организации) или устойчивой вооруженной группы (банды) под угрозой насилия и добровольно заявившее об этом, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состава иного преступления.»;
      21) в статье 237:
      в абзаце втором части первой:
      слова «восьми до пятнадцати» заменить словами «двенадцати до двадцати»;
      слова «или без таковой» исключить;
      в абзаце втором части второй:
      слова «шести до двенадцати» заменить словами «десяти до пятнадцати»;
      слова «или без таковой» исключить;
      в абзаце втором части третьей:
      слова «десяти до пятнадцати» заменить словами «пятнадцати до двадцати»;
      слова «или без таковой» исключить;
      22) в статье 337:
      в абзаце втором части первой слово «трех» заменить словом «шести»;
      в абзаце втором части второй слова «до пяти» заменить словами «от трех до семи»;
      в абзаце втором части третьей слова «одного года» заменить словами «шести лет»;
      23) в статье 337-1:
      в абзаце втором части первой слово «трех» заменить словом «шести»;
      в абзаце втором части второй слово «двух» заменить словом «шести».

      2. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 13 декабря 1997 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 23, ст. 335; 1998 г., № 23, ст. 416; 2000 г., № 3-4, ст. 66; № 6, ст. 141; 2001 г., № 8, ст. 53; № 15-16, ст. 239; № 17-18, ст. 245; № 21-22, ст. 281; 2002 г., № 4, ст. 32, 33; № 17, ст. 155; № 23-24, ст. 192; 2003 г., № 18, ст. 142; 2004 г., № 5, ст. 22; № 23, ст. 139; № 24, ст. 153, 154, 156; 2005 г., № 13, ст. 53; № 21-22, ст. 87; № 24, ст. 123; 2006 г., № 2, ст. 19; № 5-6, ст. 31; № 12, ст. 72; 2007 г., № 1, ст. 2; № 5-6, ст. 40; № 10, ст. 69; № 13, ст. 99; 2008 г., № 12, ст. 48; № 15-16, ст. 62, 63; № 23, ст. 114; 2009 г., № 6-7, ст. 32; № 15-16, ст. 71, 73; № 17, ст. 81, 83; № 23, ст. 113, 115; № 24, ст. 121, 122, 125, 127, 128, 130; 2010 г., № 1-2, ст. 4; № 11, ст. 59; № 17-18, ст. 111; № 20-21, ст. 119; № 22, ст. 130; № 24, ст. 149; 2011 г., № 1, ст. 9; № 2, ст. 19, 28):
      1) часть первую статьи 58:
      после слова «статьями» дополнить словами «162 (частями второй и третьей), 163 (частью второй),»;
      после цифр «169» дополнить цифрами «, 171»;
      после слова «четвертой)» дополнить словами «, 233-2 (частями первой и третьей), 233-4 (частью второй), 234 (частью третьей), 238 (частью третьей), 239 (частью третьей)»;
      2) в статье 64:
      абзац второй части третьей изложить в следующей редакции:
      «В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества следователь обязан принять меры к установлению имущества подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия. При производстве предварительного следствия по уголовным делам о коррупционных преступлениях, преступлениях, совершенных в составе организованной группы, преступного сообщества (преступной организации), а также транснациональной организованной группы, транснационального преступного сообщества (транснациональной преступной организации) или устойчивой вооруженной группы (банды), следователь обязан принять меры также к установлению имущества, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем, переданного в собственность других лиц.»;
      в части пятой слова «или решения суда,» заменить словами «, суда или решения суда»;
      3) в части второй статьи 67 слова «санкция прокурора» заменить словами «санкции прокурора, суда»;
      4) в статье 130:
      в части первой слова «Законом Республики Казахстан «О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе» заменить словами «законами Республики Казахстан «О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе», «Об оперативно-розыскной деятельности»;
      часть вторую изложить в следующей редакции:
      «2. Фактические данные, непосредственно воспринятые при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудником органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, могут быть использованы в качестве доказательств после допроса указанного сотрудника в качестве свидетеля.
      Фактические данные, непосредственно воспринятые лицом, оказывающим на конфиденциальной основе содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, могут быть использованы в качестве доказательств после допроса указанного лица с его согласия в качестве свидетеля, потерпевшего, подозреваемого (обвиняемого).
      Фактические данные, непосредственно воспринятые лицами, внедренными в организованную группу, преступное сообщество (преступную организацию), транснациональную организованную группу, транснациональное преступное сообщество (транснациональную преступную организацию) или устойчивую вооруженную группу (банду), в целях обеспечения безопасности этих лиц могут быть использованы в качестве доказательств после допроса должностного лица органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в качестве свидетеля.»;
      дополнить частью шестой следующего содержания:
      «6. Результаты оперативно-розыскной деятельности, не отвечающие требованиям, изложенным в настоящей статье, возвращаются в орган, представивший данные материалы, о чем составляется мотивированное постановление. В постановлении должны быть указаны причины отказа в приобщении результатов оперативно-розыскной деятельности к уголовному делу.»;
      5) в статье 192:
      часть первую после цифр «233-3,» дополнить цифрами «233-4,»;
      в части четвертой цифры «235,» исключить;
      часть 4-3 после цифр «227,» дополнить цифрами «235, 235-1, 235-2, 235-3, 235-4,»;
      6) часть 3-1 статьи 301:
      после слова «статьями» дополнить словами «162 (частями второй и третьей), 163 (частью второй),»;
      после цифр «169» дополнить цифрами «, 171»;
      после слова «четвертой)» дополнить словами «, 233-2 (частями первой и третьей), 233-4 (частью второй), 234 (частью третьей), 238 (частью третьей), 239 (частью третьей)»;
      7) статью 543:
      после слов «предусмотренных статьями» дополнить словами «162 (частями второй и третьей), 163 (частью второй),»;
      после цифр «169» дополнить цифрами «, 171»;
      после слова «четвертой)» дополнить словами «, 233-2 (частями первой и третьей), 233-4 (частью второй), 234 (частью третьей), 238 (частью третьей), 239 (частью третьей)».

      3. В Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан от 13 декабря 1997 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 24, ст. 337; 2000 г., № 6, ст. 141; № 8, ст. 189; № 18, ст. 339; 2001 г., № 8, ст. 53; № 17-18, ст. 245; № 24, ст. 338; 2002 г., № 23-24, ст. 192; 2004 г., № 5, ст. 22; № 23, ст. 139, 142; № 24, ст. 154; 2005 г., № 13, ст. 53; 2006 г., № 11, ст. 55; 2007 г., № 2, ст. 18; № 5-6, ст. 40; № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; №. 17, ст. 140; № 20, ст. 152; 2008 г., № 23, ст. 114; 2009 г., № 15-16, ст. 73; № 24, ст. 128, 130; 2010 г., № 7, ст. 28; 2011 г., № 2, ст. 19):
      пункт 4 статьи 69 после слов «к лишению свободы» дополнить словами «на срок свыше одного года».

      4. В Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года «Об оперативно-розыскной деятельности» (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1994 г., № 13-14, ст. 199; 1995 г., № 24, ст. 167; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 14, ст. 275; 1998 г., № 24, ст. 436; 2000 г., № 3-4, ст. 66; 2001 г., № 8, ст. 53; № 17-18, ст. 245; 2002 г., № 4, ст. 32; № 15, ст. 147; № 17, ст. 155; 2004 г., № 18, ст. 106; № 23, ст. 142; № 24, ст. 154; 2005 г., № 13, ст. 53; 2007 г., № 2, ст. 18; 2009 г., № 6-7, ст. 32; № 17, ст. 83; № 24, ст. 121; 2010 г., № 10, ст. 48; 2011 г., № 1, ст. 7):
      в статье 12:
      часть вторую пункта 4 изложить в следующей редакции:
      «В целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений, а также преступлений, подготавливаемых и совершаемых организованной группой, преступным сообществом (преступной организацией), транснациональной организованной группой, транснациональным преступным сообществом (транснациональной преступной организацией) или устойчивой вооруженной группой (бандой), специальные оперативно-розыскные мероприятия проводятся с санкции прокурора в отношении проверяемых лиц, причастных к преступлениям указанной категории.»;
      часть первую пункта 7 изложить в следующей редакции:
      «7. В случаях, не терпящих отлагательства и могущих привести к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, а также преступлений, подготавливаемых и совершаемых организованной группой, преступным сообществом (преступной организацией), транснациональной организованной группой, транснациональным преступным сообществом (транснациональной преступной организацией) или устойчивой вооруженной группой (бандой), на основании мотивированного постановления одного из руководителей соответствующего органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, допускается проведение специальных оперативно-розыскных мероприятий с уведомлением прокурора и последующим получением санкции в течение двадцати четырех часов с момента вынесения постановления.».

      5. В Закон Республики Казахстан от 23 июля 1999 года «О государственной службе» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 21, ст. 773; 2001 г., № 13-14, ст. 170; 2003 г., № 4, ст. 24; № 18, ст. 142; 2005 г., № 14, ст. 61; 2007 г., № 9, ст. 67; № 17, ст. 140; № 19, ст. 147; 2009 г., № 24, ст. 122, 126; 2010 г., № 24, ст. 148; 2011 г., № 11, ст. 102):
      1) пункт 4 статьи 10 дополнить подпунктом 9) следующего содержания:
      «9) совершившее преступление в составе организованной группы, преступного сообщества (преступной организации), транснациональной организованной группы, транснационального преступного сообщества (транснациональной преступной организации) или устойчивой вооруженной группы (банды);
      в отношении которого уголовное дело о преступлении в составе организованной группы, преступного сообщества (преступной организации), транснациональной организованной группы, транснационального преступного сообщества (транснациональной преступной организации) или устойчивой вооруженной группы (банды) прекращено органом уголовного преследования или судом либо отказано в возбуждении уголовного дела органом уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям до истечения срока нижнего предела наказания в виде лишения свободы, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса Республики Казахстан.»;
      2) пункт 4-1 статьи 26 изложить в следующей редакции:
      «4-1. Основаниями для прекращения государственной службы политическими государственными служащими являются:
      принятие на государственную службу лица, совершившего коррупционное преступление, или лица, ранее уволенного за совершение коррупционного правонарушения, а также лица, совершившего преступление в составе организованной группы, преступного сообщества (преступной организации), транснациональной организованной группы, транснационального преступного сообщества (транснациональной преступной организации) или устойчивой вооруженной группы (банды);
      принятие на государственную службу лица, в отношении которого уголовное дело о преступлении в составе организованной группы, преступного сообщества (преступной организации), транснациональной организованной группы, транснационального преступного сообщества (транснациональной преступной организации) или устойчивой вооруженной группы (банды) прекращено органом уголовного преследования или судом либо отказано в возбуждении уголовного дела органом уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям до истечения срока нижнего предела наказания в виде лишения свободы, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса Республики Казахстан.»;
      3) подпункты 7-2) и 7-3) пункта 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:
      «7-2) прием на административную государственную должность лица, совершившего коррупционное преступление, или лица, ранее уволенного за совершение коррупционного правонарушения, а также лица, совершившего преступление в составе организованной группы, преступного сообщества (преступной организации), транснациональной организованной группы, транснационального преступного сообщества (транснациональной преступной организации) или устойчивой вооруженной группы (банды);
      прием на административную государственную должность лица, в отношении которого уголовное дело о преступлении в составе организованной группы, преступного сообщества (преступной организации), транснациональной организованной группы, транснационального преступного сообщества (транснациональной преступной организации) или устойчивой вооруженной группы (банды) прекращено органом уголовного преследования или судом либо отказано в возбуждении уголовного дела органом уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям до истечения срока нижнего предела наказания в виде лишения свободы, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса Республики Казахстан;
      7-3) прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям за совершение коррупционного преступления, а также прекращение уголовного дела о преступлении в составе организованной группы, преступного сообщества (преступной организации), транснациональной организованной группы, транснационального преступного сообщества (транснациональной преступной организации) или устойчивой вооруженной группы (банды) органом уголовного преследования или судом либо отказ в возбуждении уголовного дела органом уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям до истечения срока нижнего предела наказания в виде лишения свободы, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса Республики Казахстан;».

      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.

      Президент
      Республики Казахстан                      Н. НАЗАРБАЕВ