"Қазақстан Республикасының мемлекеттiк рәмiздерi туралы" Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы

Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 28 маусымдағы 23-V Конституциялық заңы

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы Заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз.

      1-бап. «Қазақстан Республикасының мемлекеттiк рәмiздерi туралы» 2007 жылғы 4 маусымдағы Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2007 ж., № 11, 72-құжат; 2008 ж., № 13-14, 53-құжат) мынадай өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:
      1) бүкіл мәтін бойынша «мемлекеттік стандартқа», «мемлекеттік стандарттарға», «мемлекеттік стандарттарын» деген сөздер тиісінше «ұлттық стандартқа», «ұлттық стандарттарға», «ұлттық стандарттарын» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) 2-бапта:
      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
      «2-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттiк рәміздерін
              дайындауды және пайдалануды реттейтiн Қазақстан
              Республикасының заңнамасы»;
      мәтіндегі «орналастыру» деген сөз «дайындау» деген сөзбен ауыстырылсын;
      3) 4-баптың 1-тармағының төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туы басқа да ғимараттарда (үй-жайларда) олардың иелерінің еркі бойынша тігілуі мүмкін.»;
      4) 6-баптың 2-тармағының бірінші бөлігі мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «1-1) нотариустардың мөрлерiнде;»;
      5) 8-баптың 1-тармағының 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4) теле-, радиоарналар эфирге шыққан кезде тәулiк сайын, олардың хабар таратуы басталғанда және аяқталғанда;»;
      6) 10-баптың 4) тармақшасындағы «айқындау жатады.» деген сөздер «айқындау;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:
      «5) өзiне Қазақстан Республикасының Конституциясымен, Қазақстан Республикасының заңдарымен және Қазақстан Республикасы Президентінің актiлерiмен жүктелген өзге де функцияларды орындау жатады.»;
      7) 11-бапта:
      1-тармақ мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:
      «5) Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.»;
      2-тармақ мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:
      «3) Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.»;
      8) 15-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «15-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерін
               дайындауды және пайдалануды реттейтін Қазақстан
               Республикасының заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық

      Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерін дайындауды және пайдалануды реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзу Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылыққа әкеп соғады.».
      2-бап. Осы Конституциялық заң алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
      Президентi                                          Н.НАЗАРБАЕВ
 
 

О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О государственных символах Республики Казахстан"

Конституционный закон Республики Казахстан от 28 июня 2012 года № 23-V

      Примечание РЦПИ!
      Порядок введения в действие настоящего Закона см. ст. 2

      Статья 1. Внести в Конституционный закон Республики Казахстан от 4 июня 2007 года «О государственных символах Республики Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 11, ст. 72; 2008 г., № 13-14, ст. 53) следующие изменения и дополнения:
      1) по всему тексту слова «государственному стандарту», «государственным стандартам», «государственные стандарты» заменить соответственно словами «национальному стандарту», «национальным стандартам», «национальные стандарты»;
      2) в статье 2:
      заголовок изложить в следующей редакции:
      «Статья 2. Законодательство Республики Казахстан, регулирующее
                 изготовление и использование государственных
                 символов Республики Казахстан»;
      в тексте слово «размещения» заменить словом «изготовления»;
      3) часть четвертую пункта 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
      «Государственный Флаг Республики Казахстан может устанавливаться на других зданиях (в помещениях) по желанию их владельцев.»;
      4) часть первую пункта 2 статьи 6 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:
      «1-1) на печатях нотариусов;»;
      5) подпункт 4) пункта 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
      «4) при выходе в эфир теле-, радиоканалов ежесуточно в начале и по окончании их вещания;»;
      6) статью 10 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:
      «5) выполнение иных функций, возложенных на него Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.»;
      7) в статье 11:
      пункт 1 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:
      «5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.»;
      пункт 2 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:
      «3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.»;
      8) статью 15 изложить в следующей редакции:
      «Статья 15. Ответственность за нарушение законодательства
                  Республики Казахстан, регулирующего изготовление и
                  использование государственных символов
                  Республики Казахстан
      Нарушение законодательства Республики Казахстан, регулирующего изготовление и использование государственных символов Республики Казахстан, влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.».
      Статья 2. Настоящий Конституционный закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.

      Президент
      Республики Казахстан                       Н. НАЗАРБАЕВ