"Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградалары туралы" Қазақстан Республикасының Заңына толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 2 қаңтардағы № 525-IV Заңы

      1-бап. «Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградалары туралы» 1995 жылғы 12 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., № 23, 143-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., № 18, 366-құжат; 1997 ж., № 7, 79-құжат; № 12, 184-құжат; 1999 ж., № 8, 247-құжат; № 21, 782-құжат; 2001 ж., № 10, 121-құжат; 2002 ж., № 15, 147-құжат; 2003 ж., № 15, 131-құжат; 2007 ж., № 10, 69-құжат; № 17, 139-құжат; № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 21, 94-құжат; 2009 ж., № 23, 111-құжат; 2010 ж., № 11, 59-құжат; 2011 ж., № 1, 7-құжат) мынадай толықтыру енгізілсін:
      10-бап мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасы өзінің мәртебесі бойынша айрықша ерекшелік белгісі - Алтын жұлдыз және «Отан» ордені тапсырыла отырып, «Халық қаһарманы» (Народный герой) атағының иегері болады.».
      2-бап. Осы Заң қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      «Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградалары туралы» Қазақстан Республикасының Заңына толықтыру енгізу туралы Заңға Қазақстан Республикасының Президенті қол қоймаған, бірақ оған «Қазақстан Республикасының Парламенті және оның депутаттарының мәртебесі туралы» Конституциялық заңының 19-бабына сәйкес қол қойылған деп есептеледі, соған байланысты ол күшіне енді және қолданысқа енгізілді.
      Конституциялық заң Парламент Сенатының Төрағасы және Премьер-Министрдің қолдарымен бекітілген, бұл Конституцияның 45-бабының 3-тармағына сәйкес аталған Конституциялық заңның заңдық дұрыстығы және осы лауазымды тұлғалардың оның заңдылығы үшін заңдық жауапкершілігі туралы куәландырады.

О внесении дополнения в Закон Республики Казахстан "О государственных наградах Республики Казахстан"

Закон Республики Казахстан от 2 января 2012 года № 525-IV

      Статья 1. Внести в Закон Республики Казахстан от 12 декабря 1995 года «О государственных наградах Республики Казахстан» (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 23, ст. 143; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 18, ст. 366; 1997 г., № 7, ст.79; № 12, ст. 184; 1999 г., № 8, ст. 247; № 21, ст. 782; 2001 г., № 10, ст. 121; 2002 г., № 15, ст. 147; 2003 г., № 15, ст. 131; 2007 г., № 10, ст. 69; № 17, ст. 139; № 20, ст. 152; 2008 г., № 21, ст. 94; 2009 г., № 23, ст. 111; 2010 г., № 1 1, ст. 59; 2011 г., № 1, ст. 7) следующее дополнение:
      статью 10 дополнить частью третьей следующего содержания:
      «Первый Президент Республики Казахстан - Лидер Нации по своему статусу обладает званием «Халық каһарманы» (Народный герой) с вручением знака особого отличия - Золотой звезды и ордена «Отан».».
      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие со дня его подписания.

      Закон «О внесении дополнения в Закон Республики Казахстан «О государственных наградах Республики Казахстан» не подписан Президентом Республики Казахстан, но в соответствии со статьей 19 Конституционного закона «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» считается подписанным, в связи с чем вступил в силу и введен в действие.
      Закон скреплен подписями Председателя Cената Парламента и Премьер-Министра, что согласно пункту 3 статьи 45 Конституции свидетельствует о юридической корректности данного Закона и о юридической ответственности этих должностных лиц за его законность.