"Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасы туралы" Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 2 қаңтардағы № 526-IV Заңы

      1-бап. «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасы туралы» 2000 жылғы 20 шілдедегі Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2000 ж., № 10, 232-құжат; 2010 ж., № 11, 55-құжат) мынадай толықтыру енгізілсін:
      1-бап мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасы өзінің мәртебесі бойынша айрықша ерекшелік белгісі - Алтын жұлдыз және «Отан» ордені тапсырыла отырып, «Халық қаһарманы» (Народный герой) атағының иегері болады.».
      2-бап. Осы Конституциялық заң қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      "Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасы туралы" Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына толықтыру енгізу туралы Конституциялық заңға Қазақстан Республикасының Президенті қол қоймаған, бірақ «Қазақстан Республикасының Парламенті және оның депутаттарының мәртебесі туралы» Конституциялық заңының 19-бабына сәйкес оған қол қойылған деп есептеледі, соған байланысты ол күшіне енді және қолданысқа енгізілді.
      Конституциялық заң Парламент Сенатының Төрағасы және Премьер-Министрдің қолдарымен бекітілген, бұл Конституцияның 45-бабының 3-тармағына сәйкес аталған Конституциялық заңның заңдық дұрыстығы және осы лауазымды тұлғалардың оның заңдылығы үшін заңдық жауапкершілігі туралы куәландырады.

О внесении дополнения в Конституционный закон Республики Казахстан "О Первом Президенте Республики Казахстан - Лидере Нации"

Конституционный закон Республики Казахстан от 2 января 2012 года № 526-IV

      Статья 1. Внести в Конституционный закон Республики Казахстан от 20 июля 2000 года «О Первом Президенте Республики Казахстан - Лидере Нации» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2000 г., № 10, ст. 232; 2010 г., № 11, ст. 55) следующее дополнение:
      статью 1 дополнить частью третьей следующего содержания:
      «Первый Президент Республики Казахстан - Лидер Нации по своему статусу обладает званием «Халық қаһарманы» (Народный герой) с вручением знака особого отличия - Золотой звезды и ордена «Отан».».
      Статья 2. Настоящий Конституционный закон вводится в действие со дня его подписания.

      Конституционный закон «О внесении дополнения в Конституционный закон Республики Казахстан «О Первом Президенте Республики Казахстан - Лидере Нации» не подписан Президентом Республики Казахстан, но в соответствии со статьей 19 Конституционного закона «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» считается подписанным, в связи с чем вступил в силу и введен в действие.
      Конституционный закон скреплен подписями Председателя Сената Парламента и Премьер-Министра, что согласно пункту 3 статьи 45 Конституции свидетельствует о юридической корректности данного Конституционного закона и о юридической ответственности этих должностных лиц за его законность.