"Қазақстан Республикасындағы арнайы экономикалық аймақтар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 18 ақпандағы № 79-V Заңы

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы Заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз.

      1-бап. «Қазақстан Республикасындағы арнайы экономикалық аймақтар туралы» 2011 жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2011 ж., № 15, 119-құжат; 2012 ж., № 2, 14-құжат; № 21-22, 124-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1) 4-бап мынадай мазмұндағы 8-1) және 8-2) тармақшалармен толықтырылсын:
      «8-1) арнайы экономикалық аймақ құрылатын жеке меншіктегі жер учаскелерін уақытша өтеулі жер пайдаланудың (жалдаудың) үлгі шартын бекіту;
      8-2) арнайы экономикалық аймақ құрылатын жеке меншіктегі жер учаскелерін уақытша өтеулі кейінгі жер пайдаланудың (қосалқы жалдаудың) үлгі шартын бекіту;»;
      2) 8-бапта:
      2-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Арнайы экономикалық аймақтар азаматтардың және (немесе) мемлекеттік емес заңды тұлғалардың жеке меншігіндегі жер учаскелерінде де құрылады.»;
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Арнайы экономикалық аймақ құрылатын, қызметтiң басым түрлерiн жүзеге асыруға арналған мемлекеттік меншіктегі жер учаскелерi арнайы экономикалық аймақтың қатысушысына арнайы экономикалық аймақты құру мерзiмiне Қазақстан Республикасының жер заңнамасына сәйкес уақытша өтеулi жер пайдалануға (жалға) берiледi.
      Арнайы экономикалық аймақ құрылатын, инфрақұрылым объектiлерiн салуға, сондай-ақ қызметтiң қосалқы түрлерiн жүзеге асыруға арналған мемлекеттік меншіктегі жер учаскелерi басқарушы компанияға арнайы экономикалық аймақты құру мерзiмiне Қазақстан Республикасының жер заңнамасына сәйкес уақытша өтеулi жер пайдалануға (жалға) берiледi.
      Басқарушы компания қызметтiң қосалқы түрлерiн жүзеге асыратын тұлғаларға осы тармақтың екiншi бөлiгiнде көрсетiлген жер учаскелерiн Қазақстан Республикасының жер заңнамасына сәйкес кейiнгi жер пайдалануға (қосалқы жалға) беруге құқылы.
      Басқарушы компанияның жалға алуына уақытша өтеулi жер пайдалануға (жалға) берiлген мемлекеттік меншіктегі жер учаскелерiнде толық немесе iшiнара бюджет қаражаты есебiнен құрылған инфрақұрылым объектiлерi де берiлуi мүмкiн.
      Басқарушы компания қызметтiң қосалқы түрлерiн жүзеге асыратын тұлғаларға кейiнгi жер пайдалануға (қосалқы жалға) берiлген мемлекеттік меншіктегі жер учаскелерiнде толық немесе iшiнара бюджет қаражаты есебiнен құрылған инфрақұрылым объектiлерiн бере алады.»;
      мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:
      «4-1. Арнайы экономикалық аймақ құрылатын, қызметтің басым және (немесе) қосалқы түрлерін жүзеге асыруға арналған жеке меншіктегі жер учаскелерін олардың меншік иелері басқарушы компанияға арнайы экономикалық аймақ құрылатын жеке меншіктегі жер учаскелерін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) шартына сәйкес уақытша өтеулі жер пайдалануға (жалға) бере алады.
      Басқарушы компания арнайы экономикалық аймақ құрылатын, қызметтің басым және (немесе) қосалқы түрлерін жүзеге асыруға арналған жеке меншіктегі жер учаскелерін арнайы экономикалық аймақтың қатысушыларына немесе қызметтің қосалқы түрлерін жүзеге асыратын тұлғаларға арнайы экономикалық аймақ құрылатын жеке меншіктегі жер учаскелерін уақытша өтеулі кейінгі жер пайдалану (қосалқы жалдау) шартына сәйкес уақытша өтеулі кейінгі жер пайдалануға (қосалқы жалға) беруге құқылы.
      Арнайы экономикалық аймақ құрылатын жеке меншіктегі жер учаскелерін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) және арнайы экономикалық аймақ құрылатын жеке меншіктегі жер учаскелерін уақытша өтеулі кейінгі жер пайдалану (қосалқы жалдау) шарттары тиісінше арнайы экономикалық аймақ құрылатын жеке меншіктегі жер учаскелерін уақытша өтеулі жер пайдаланудың (жалдаудың) және арнайы экономикалық аймақ құрылатын жеке меншіктегі жер учаскелерін уақытша өтеулі кейінгі жер пайдаланудың (қосалқы жалдаудың) үлгі шарттарына сәйкес жасалады.
      Арнайы экономикалық аймақ құрылатын жеке меншіктегі жер учаскелерін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) және арнайы экономикалық аймақ құрылатын жеке меншіктегі жер учаскелерін уақытша өтеулі кейінгі жер пайдалану (қосалқы жалдау) шарттарының мерзімдері арнайы экономикалық аймақ құрылатын мерзімнен аспауға тиіс.
      Жер учаскесінің меншік иесі осы Заңның талаптарына сәйкес арнайы экономикалық аймақтың қатысушысы немесе қызметтің қосалқы түрлерін жүзеге асыратын тұлға ретінде арнайы экономикалық аймақ аумағында қызметті жүзеге асыруға құқылы. Бұл ретте, жер учаскесінің меншік иесімен арнайы экономикалық аймақ құрылатын жеке меншіктегі жер учаскелерін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) шарты жасалмайды.»;
      3) 9-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Арнайы экономикалық аймақтың қатысушысы ретінде қызметті жүзеге асыруға өтінім беретін өтініш берушінің техникалық-экономикалық негіздемеге сәйкес келетін мөлшерде қаржылық қамтылымы болуға тиіс.
      Арнайы экономикалық аймақтың қатысушысы ретінде қызметті жүзеге асыруға өтінім беретін өтініш берушінің қаржылық қамтылымы мынадай тәсілдермен:
      1) ақшамен;
      2) банк кепілдігімен;
      3) кепілгерлікпен;
      4) мүлік кепілімен;
      5) сақтандыру шартымен қалыптастырылады.
      Арнайы экономикалық аймақтың қатысушысы ретінде қызметті жүзеге асыруға өтінім беретін өтініш беруші қаржылық қамтылым тәсілдерінің кез келгенін, оның ішінде екі немесе бірнеше тәсілді біріктіріп қолдану жолымен таңдап алуға құқылы.»;
      4) 10-баптың 2-тармағының бірінші бөлігі мынадай мазмұндағы 11) тармақшамен толықтырылсын:
      «11) өтініш берушінің қаржылық қамтылымының болуын растайтын құжаттар қоса беріледі.».
      2-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                         Н. Назарбаев

О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О специальных экономических зонах в Республике Казахстан"

Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2013 года № 79-V

      Статья 1. Внести в Закон Республики Казахстан от 21 июля 2011 года «О специальных экономических зонах в Республике Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2011 г., № 15, ст. 119; 2012 г., № 2, ст. 14; № 21-22, ст. 124) следующие изменения и дополнения:
      1) статью 4 дополнить подпунктами 8-1) и 8-2) следующего содержания:
      «8-1) утверждение типового договора временного возмездного землепользования (аренды) земельными участками, находящимися в частной собственности, на которых создается специальная экономическая зона;
      8-2) утверждение типового договора временного возмездного вторичного землепользования (субаренды) земельными участками, находящимися в частной собственности, на которых создается специальная экономическая зона;»;
      2) в статье 8:
      пункт 2 дополнить частью второй следующего содержания:
      «Специальные экономические зоны также создаются на земельных участках, находящихся в частной собственности граждан и (или) негосударственных юридических лиц.»;
      пункт 3 изложить в следующей редакции:
      «3. Земельные участки, находящиеся в государственной собственности, на которых создается специальная экономическая зона, предназначенные для осуществления приоритетных видов деятельности, предоставляются во временное возмездное землепользование (аренду) участнику специальной экономической зоны в соответствии с земельным законодательством Республики Казахстан на срок создания специальной экономической зоны.
      Земельные участки, находящиеся в государственной собственности, на которых создается специальная экономическая зона, предназначенные под строительство объектов инфраструктуры, а также для осуществления вспомогательных видов деятельности, предоставляются во временное возмездное землепользование (аренду) управляющей компании в соответствии с земельным законодательством Республики Казахстан на срок создания специальной экономической зоны.
      Управляющая компания вправе передавать лицам, осуществляющим вспомогательные виды деятельности, земельные участки, указанные в части второй настоящего пункта, во вторичное землепользование (субаренду) в соответствии с земельным законодательством Республики Казахстан.
      В аренду управляющей компании также могут передаваться объекты инфраструктуры, созданные полностью или частично за счет бюджетных средств на земельных участках, находящихся в государственной собственности, переданных во временное возмездное землепользование (аренду).
      Лицам, осуществляющим вспомогательные виды деятельности, управляющей компанией могут передаваться объекты инфраструктуры, созданные полностью или частично за счет бюджетных средств на земельных участках, находящихся в государственной собственности, переданных во вторичное землепользование (субаренду).»;
      дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
      «4-1. Земельные участки, находящиеся в частной собственности, на которых создается специальная экономическая зона, предназначенные для осуществления приоритетных и (или) вспомогательных видов деятельности, могут передаваться их собственниками управляющей компании во временное возмездное землепользование (аренду) в соответствии с договором временного возмездного землепользования (аренды) земельными участками, находящимися в частной собственности, на которых создается специальная экономическая зона.
      Управляющая компания вправе передавать земельные участки, находящиеся в частной собственности, на которых создается специальная экономическая зона, предназначенные для осуществления приоритетных и (или) вспомогательных видов деятельности, во временное возмездное вторичное землепользование (субаренду) участникам специальной экономической зоны или лицам, осуществляющим вспомогательные виды деятельности, в соответствии с договором временного возмездного вторичного землепользования (субаренды) земельными участками, находящимися в частной собственности, на которых создается специальная экономическая зона.
      Договоры временного возмездного землепользования (аренды) земельными участками, находящимися в частной собственности, на которых создается специальная экономическая зона, и временного возмездного вторичного землепользования (субаренды) земельными участками, находящимися в частной собственности, на которых создается специальная экономическая зона, заключаются в соответствии с типовыми договорами временного возмездного землепользования (аренды) земельными участками, находящимися в частной собственности, на которых создается специальная экономическая зона, и временного возмездного вторичного землепользования (субаренды) земельными участками, находящимися в частной собственности, на которых создается специальная экономическая зона, соответственно.
      Сроки договоров временного возмездного землепользования (аренды) земельными участками, находящимися в частной собственности, на которых создается специальная экономическая зона, и временного возмездного вторичного землепользования (субаренды) земельными участками, находящимися в частной собственности, на которых создается специальная экономическая зона, не должны превышать срок, на который создается специальная экономическая зона.
      Собственник земельного участка вправе осуществлять деятельность на территории специальной экономической зоны в качестве участника специальной экономической зоны или лица, осуществляющего вспомогательные виды деятельности, в соответствии с требованиями настоящего Закона. При этом договор временного возмездного землепользования (аренды) земельными участками, находящимися в частной собственности, на которых создается специальная экономическая зона, с собственником земельного участка не заключается.»;
      3) пункт 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
      «1. Заявитель, подающий заявку на осуществление деятельности в качестве участника специальной экономической зоны, должен обладать финансовым обеспечением в размере, соответствующем технико-экономическому обоснованию.
      Финансовое обеспечение заявителя, подающего заявку на осуществление деятельности в качестве участника специальной экономической зоны, формируется следующими способами:
      1) деньгами;
      2) банковской гарантией;
      3) поручительством;
      4) залогом имущества;
      5) договором страхования.
      Заявитель, подающий заявку на осуществление деятельности в качестве участника специальной экономической зоны, вправе выбрать любой из способов финансового обеспечения, в том числе путем комбинирования двух или нескольких способов.»;
      4) часть первую пункта 2 статьи 10 дополнить подпунктом 11) следующего содержания:
      «11) документы, подтверждающие наличие финансового обеспечения заявителя.».
      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.

      Президент
      Республики Казахстан                       Н. НАЗАРБАЕВ