"2013 - 2015 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 24 маусымдағы № 110-V Заңы

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы Заң 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      1-бап. «2013-2015 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» 2012 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2012 ж., № 18-19, 118-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1) 1 және 2-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
      «1-бап. 2013-2015 жылдарға арналған республикалық бюджет тиісінше 12 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2013 жылға мынадай көлемдерде бекiтiлсiн:
      1) кiрiстер – 5 132 695 739 мың теңге, оның iшiнде:
      салықтық түсiмдер бойынша – 3 504 856 329 мың теңге;
      салықтық емес түсiмдер бойынша – 75 741 504 мың теңге;
      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 7 700 000 мың теңге;
      трансферттер түсiмдерi бойынша – 1 544 397 906 мың теңге;
      2) шығындар – 5 888 519 110 мың теңге;
      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 41 581 562 мың теңге, оның iшiнде:
      бюджеттiк кредиттер – 122 875 156 мың теңге;
      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 81 293 594 мың теңге;
      4) қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 73 167 974 мың теңге, оның iшiнде:
      қаржы активтерiн сатып алу – 87 605 474 мың теңге;
      мемлекеттiң қаржы активтерiн сатудан түсетiн түсiмдер – 14 437 500 мың теңге;
      5) тапшылық – -870 572 907 мың теңге немесе елдiң жалпы iшкi өнiмiнiң 2,5 пайызы;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру – 870 572 907 мың теңге.
      2-бап. 2013 жылға арналған республикалық бюджетте Ресей Федерациясының «Байқоңыр» кешенiн пайдаланғаны үшін 17 250 000 мың теңге сомасында және әскери полигондарды пайдаланғаны үшін 3 717 900 мың теңге сомасында жалдау ақыларының түсiмдері көзделсiн.»;
      2) 7-баптың бірінші бөлігінің 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) мыналар:
      көлік құралдарын мемлекеттік техникалық байқаудан өткізу жөніндегі функциялар мен өкілеттіктерді – 55 913 мың теңге;
      халықтың көші-қоны саласындағы функциялар мен өкілеттіктерді – 6 650 мың теңге;»;
      3) мынадай мазмұндағы 7-1 және 8-1-баптармен толықтырылсын:
      «7-1-бап. 2013 жылға арналған республикалық бюджетте Алматы, Ақтөбе, Шығыс Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан облыстарының облыстық бюджеттерінен орта білім беруде жан басына шаққандағы қаржыландыруды енгізу бойынша сынамалауды өткізу үшін мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкес орта білім беру ұйымдарында білім беру процесін жүзеге асыруға көзделген шығыстарды беруге байланысты 1 699 844 мың теңге сомасында трансферттердiң түсiмдері көзделсін.»;
      «8-1-бап. 2013 жылға арналған республикалық бюджетте Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан көлік инфрақұрылымын дамытуға 25 500 000 мың теңге сомасында нысаналы трансферт көзделсін.»;
      4) 13-бап мынадай мазмұндағы 10-1), 10-2), 11-1), 27-1), 27-2) және 28-1) тармақшалармен толықтырылсын:
      «10-1) ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге өсімдіктерді қорғау мақсатында ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеуге арналған биоагенттердің (энтомофагтардың) және биопрепараттардың құнын арзандатуға;
      10-2) агроөнеркәсіптік кешен субъектілері үшін тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің қолжетімділігін арттыруға;»;
      «11-1) жергілікті атқарушы органдардың штат санын ұлғайтуға;»;
      «27-1) жаңадан iске қосылатын білім беру объектілерін күтіп-ұстауға;
      27-2) бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беруді жан басына шаққандағы қаржыландыруды сынамалауға;»;
      «28-1) жаңадан iске қосылатын денсаулық сақтау объектiлерiн күтіп-ұстауға;»;
      5) 14-бапта:
      1) тармақша алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «3-1) қаржылық сауықтыру үшін агроөнеркәсіптік кешен субъектілерінің кредиттік және лизингтік міндеттемелері бойынша сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау;»;
      6) 15-баптың 2) тармақшасы алып тасталсын;
      7) 17-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «17-бап. Жұмыспен қамту 2020 жол картасын іске асыруға арналған қаражатты бөлу және (немесе) оны пайдалану тәртiбi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмi негiзiнде айқындалады.»;
      8) 20-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «20-бап. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2013 жылға арналған резервi 53 291 686 мың теңге сомасында бекiтiлсiн.»;
      9) 22-бап алып тасталсын;
      10) 23 және 29-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
      «23-бап. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi шығындарының құрамында мемлекеттiк материалдық резервті қалыптастыруға және сақтауға республикалық бюджет кірістерінде жаңарту тәртібімен шығарылған материалдық құндылықтарды өткізуден түскен 800 000 мың теңге сомасындағы қаражатты көрсете отырып, 11 638 230 мың теңге сомасында қаражат көзделгені ескерілсін.»;
      «29-бап. 2013 жылғы 31 желтоқсанға үкiметтiк борыш лимитi 4 770 600 000 мың теңге мөлшерiнде белгiленсiн.»;
      11) көрсетілген Заңға 1 және 4-қосымшалар осы Заңға 1 және  2-қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын.
      2-бап. Осы Заң 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                     Н.Назарбаев

«2013 - 2015 жылдарға арналған    
республикалық бюджет туралы»     
Қазақстан Республикасының Заңына   
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»
Қазақстан Республикасының      
      2013 жылғы 24 маусымдағы      
№ 110-V ҚРЗ Заңына         
1-ҚОСЫМША             

«2013 - 2015 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы» 
2012 жылғы 23 қарашадағы   
Қазақстан Республикасының   
№ 54-V Заңына          
1-ҚОСЫМША              

2013 жылға арналған республикалық бюджет

Санаты

Атауы

Cомасы,
мың теңгеСыныбыIшкi сыныбы

1

2

3


I. Кірістер

5 132 695 739

1


Салықтық түсімдер

3 504 856 329

1


Табыс салығы

1 174 337 700

1

Корпоративтік табыс салығы

1 174 337 700

5


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 434 770 184

1

Қосылған құн салығы

1 194 031 100

2

Акциздер

29 901 218

3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

201 751 374

4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

3 667 924

5

Ойын бизнесіне салық

5 418 568

6


Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын салықтар

880 038 465

1

Кеден төлемдерi

860 451 493

2

Халықаралық сауда мен операцияларға салынатын басқа да салықтар

19 586 972

8Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

15 709 980

1

Мемлекеттік баж

15 709 980

2


Салықтық емес түсiмдер

75 741 504

1


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

42 834 370

1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

2 659 150

3

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

10 155 330

4

Мемлекет меншігіндегі, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

21 639

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

22 419 770

6

Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар

244 496

7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

1 728 538

9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

5 605 447

2


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

1 662 971

1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

1 662 971

3


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

5 929

1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

5 929

4Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2 689 325

1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2 689 325

5


Гранттар

1 370 040

2

Қаржылық көмек

1 370 040

6


Басқа да салықтық емес түсiмдер

27 178 869

1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

27 178 869

3


Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

7 700 000

1
 


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

150 000

1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

150 000

2


Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

7 550 000

1

Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

7 550 000

4


Трансферттердің түсімдері

1 544 397 906

1Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан алынатын трансферттер

138 897 906

1

Облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерінен алынатын трансферттер

138 897 906

4


Ұлттық қордан трансферттер

1 405 500 000

1

Республикалық бюджетке Ұлттық қордан трансферттер

1 405 500 000


II. Шығындар

5 888 519 110

1Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

292 157 756

101


Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

3 937 483

001

Мемлекет басшысының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

3 041 760

002

Мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының стратегиялық аспектілерін болжамды-талдамалық қамтамасыз ету

208 824

003

Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын қамтамасыз ету және оларды арнайы пайдалану

223 679

005

Ведомстволық бағыныстағы мекемелердің күрделі шығыстары

115 186

006

Қоғамның рухани-имандылық тұрғысынан қайта түлеуін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14 740

007

Орталық коммуникациялар қызметінің жұмысын қамтамасыз ету

333 294

102


Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Шаруашылық басқармасы

9 729 382

001

Қазақстан Республикасы Парламентінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

9 350 766

004

Қазақстан Республикасы Парламенті ШБ-ң күрделі шығыстары

332 245

090

Заң жобаларын әзірлеу бойынша әлеуметтік зерттеулер

46 371

104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

3 381 429

001

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің қызметін қамтамасыз ету қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

1 638 336

002

Мемлекеттік органдарда және мекемелерде ақпаратты техникалық қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

52 849

004

Ведомстволық бағыныстағы мекемелердің күрделі шығыстары

301 478

005

Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік органдар мен мекемелердің мамандарын даярлау және олардың біліктілігін арттыру жөніндегі қызметтер

33 894

011

Назарбаев орталығының қызметін қамтамасыз ету

1 354 872

106


Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық

69 288

001

Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының сақталуы жөніндегі қызметтер

68 856

002

Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталықтың күрделі шығыстары

432

201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

16 081

002

Елдің қоғамдық тәртіп саласындағы саяси мүдделерін қамтамасыз ету

16 081

204


Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

38 741 128

001

Сыртқы саяси қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

5 678 979

003

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекараны делимитациялау және демаркациялау

228 835

004

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің күрделі шығыстары

989 074

005

Шетелдік іссапарлар

3 002 146

008

Шетелдегі дипломатиялық өкілдіктердің арнайы, инженерлік-техникалық және нақты қорғалуын қамтамасыз ету

79 554

009

Қазақстан Республикасының дипломатиялық өкілдіктерін орналастыру үшін шетелде жылжымайтын мүлік объектілерін сатып алу және салу

3 899 991

010

Шетелде Қазақстан Республикасының мүддесін білдіру

19 205 995

013

Халықаралық ұйымдарда, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының жарғылық және басқа органдарында Қазақстан Республикасының мүддесін білдіру

225 193

016

Астана қаласының бюджетіне шетел мемлекеттерінің дипломатиялық өкілдіктерінің құрылысы үшін жер учаскелерін сатып алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

53 835

017

Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдарға, өзге де халықаралық және басқа органдарға қатысуы

5 377 526

214


Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі

8 060 853

007

Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулерді іске асыруды қамтамасыз ету

232 843

008

Өңірлердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру

578 780

028

Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақылар төлеу

7 249 230

215


Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi

32 718 552

024

Жеке және заңды тұлғаларға «жалғыз терезе» қағидаты бойынша мемлекеттік қызмет көрсету жөніндегі халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметін ұйымдастыру

14 847 623

025

Байланыс операторларының басқару жүйесін және желілердің мониторингін сүйемелдеу

4 287 306

027

Қазақстан Республикасының орбиталдық-жиілік ресурсын халықаралық-құқықтық қорғау және үйлестіру

136 991

036

Ақпараттық-коммуникациялық желілердің мониторингі жүйесін сүйемелдеу

255 938

039

Ведомствоаралық ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету

7 777 375

040

Мемлекеттік органдардың ақпараттық инфрақұрылымын құру

1 979 972

042

Орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар қызметінің ақпараттық технологияларды қолдану тиімділігін бағалауды жүргізу жөніндегі қызметтері

56 250

043

«Е-лицензиялау» мемлекеттік деректер базасын дамыту

1 059 849

044

«Қазақстан Республикасы Үкіметінің мобильдік кеңсесі» ақпараттық жүйесін құру

307 743

050

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарын салуға берілетін нысаналы даму трансферттері

1 759 505

052

Авариялар мен апаттар кезінде шұғыл шақыру ақпараттық жүйесін құру

250 000

217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

70 742 810

001

Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және оның атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

51 327 450

002

Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландыратын инвестициялық жобалардың аудитiн жүзеге асыру

32 400

003

Тарату және банкроттық рәсiмдердi жүргiзу

131 254

009

Кинология орталығының қызметтері

125 075

014

Кеден қызметін жаңғырту

2 836 279

016

Жекешелендiру, мемлекеттік мүлiктi басқару, жекешелендiруден кейiнгі қызмет, осымен байланысты дауларды реттеу

524 402

019

Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу

12 890

021

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгінің күрделі шығындары

1 747 572

023

Кедендiк сараптама жүргізу

26 697

025

Оқу-әдiстемелiк орталығының қызметтері

96 449

026

Кедендік бақылау және кедендік инфрақұрылым объектілерін салу

1 307 107

027

Меншікке мониторинг жүргізу және оның нәтижелерін пайдалану

283 838

031

«КААЖ» және «Электрондық кеден» ақпараттық жүйесін құру

231 977

033

«Электрондық мемлекеттік сатып алу» автоматтандырылған интеграцияланған ақпараттық жүйесін жаңғырту

1 805 805

036

Салық заңнамасын өзгертуге байланысты салық органдарының ақпараттық жүйелерін жаңғырту

1 424 880

040

Салық органдарының ақпаратты қабылдау және өңдеу орталықтарын құру

144 001

061

«е-Қаржымині» интеграцияланған автоматтандырылған ақпараттық жүйесін жасау

1 447 829

064

«Электрондық шот-фактуралар» ақпараттық жүйесін құру

1 554 670

067

Саяси партияларды қаржыландыру

3 716 305

070

«Байқоңыр» кешенінің жалға алынған мүлігін есепке алу

24 609

072

Салық әкімшілігін жүргізуді реформалау

1 084 078

073

Қазынашылықтың интеграцияланған ақпараттық жүйесін дамыту және «Қазынашылық-клиент» компонентін құру

241 529

104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

615 714

222


Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі

7 482 666

001

Экономика және сауда саясатын, мемлекеттік жоспарлау мен басқару жүйесін қалыптастыру және дамыту жөніндегі қызметтер

3 919 946

003

Бюджеттік инвестициялық жобаларға мониторинг жүргізу

58 863

005

Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыруды жетілдіру жөніндегі қызметтер

47 823

006

Бюджеттік инвестициялар және концессия мәселелері бойынша құжаттаманы бағалау және сараптау

477 032

008

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттiң қатысуы арқылы бюджеттiк инвестициялардың іске асырылуына мониторинг жүргізу

62 813

010

Қазақстан Республикасының егемен кредиттік рейтингін қайта қарау мәселелері бойынша халықаралық рейтингтік агенттіктерімен өзара іс-қимыл

135 440

011

Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулерді іске асыруды қамтамасыз ету

1 348 250

012

Мемлекеттік басқаруды жетілдіру

281 500

015

Сауда саясатын іске асыру жөніндегі қызметтер

502 340

016

Астана экономикалық форумын өткізуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

386 000

017

Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің күрделі шығыстары

85 698

020

Қазақстан Республикасын әлеуметтік жаңғырту шеңберінде зерттеулер жүргізу

176 961

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

40 002 253

014

Мемлекеттік сыйлықтар және стипендиялар

107 028

015

Ғылымды қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік ұйымдардың күрделі шығыстары

827 966

055

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет

32 173 753

130

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін базалық қаржыландыру

6 893 506

406


Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетi

1 620 509

001

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету

989 408

003

Қаржылық бақылау органдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

121 930

004

Қаржылық бұзушылықтарды зерттеу

168 224

005

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің күрделі шығыстары

83 727

006

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің интеграцияланған ақпараттық жүйесін құру

257 220

606
 


Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгi

9 340 528

001

Статистикалық қызмет саласында және салааралық үйлестіруде мемлекеттік статистиканы реттеу жөніндегі қызметтер

5 927 692

002

Статистикалық деректерді жинау және өңдеу жөніндегі қызметтер

1 380 241

007

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің күрделі шығыстары

267 118

009

Статистикалық деректерді тарату жөніндегі қызметтер

87 316

011

«е-Статистика» интеграцияланған ақпараттық жүйесін құру және дамыту

559 135

012

Қазақстан Республикасының ұлттық статистика жүйесін нығайту

1 119 026

608


Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi

2 035 197

001

Мемлекеттік қызмет саласындағы бірыңғай мемлекеттiк саясатты қалыптастыру және іске асыру

1 053 825

005

Республиканың мемлекеттiк қызмет кадрларын тестілеу жөніндегі қызметтер

152 687

009

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің күрделі шығыстары

54 360

013

«Е-қызмет» персоналды басқарудың интеграциялық ақпараттық жүйесін құру

718 955

015

Мемлекеттік қызмет саласында ғылыми зерттеулер жүргізу және ғылыми-қолданбалы әдістемелер әзірлеу

30 000

016

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызметінің жаңа моделі тұжырымдамасын іске асыру бойынша сараптамалық қолдау

25 370

637


Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесi

284 484

001

Қазақстан Республикасы Конституцияның республика аумағында жоғары тұруын қамтамасыз ету

276 877

002

Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің күрделі шығыстары

7 607

690


Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы

845 052

001

Сайлау өткізуді ұйымдастыру

498 507

002

Сайлау өткізу

334 985

003

Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының күрделі шығыстары

11 560

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

63 150 061

001

Мемлекет басшысының, Премьер-Министрдің және мемлекеттік органдардың басқа да лауазымды тұлғаларының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

27 659 568

009

Мемлекеттік органдар үшін автомашиналар паркін жаңарту

176 000

017

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының күрделі шығыстары

34 062 150

023

Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің, Премьер-Министрі Кеңсесінің және Президенті Іс басқармасының ақпараттық жүйелерін құру және дамыту

164 000

024

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының күрделі шығыстары

1 088 343

2


Қорғаныс

386 650 337

202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi

62 191 145

001

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру жөніндегі қызметтер

8 724 802

002

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою

35 013 914

003

Төтенше жағдайлардан қорғау объектілерін салу және реконструкциялау

7 851 134

004

Өрт қауіпсіздігі саласында сынақтарды талдау және жүргізу

12 711

005

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің күрделі шығыстары

511 007

007

Мемлекеттік органдар мен мекемелер мамандарын төтенше жағдай ахуалында іс-әрекет жасауға даярлау

22 133

008

Әскери қызметкерлерге тұрғын үй алу

151 587

009

Төтенше жағдайлар саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

74 052

011

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мекемелерінің күрделі шығыстары

5 396 936

016

Төтенше жағдайлар және азаматтық қорғаныс корпоративтік ақпараттық-коммуникациялық жүйесін құру

1 145 238

017

Төтенше жағдайлар министрлігі жүйесінің мамандарын шетелдік оқу орындарында даярлау

66 440

020

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне халықты, объектілер мен аумақтарды дүлей табиғи зілзалалардан қорғау жөніндегі жұмыстарды жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы даму трансферттері

1 923 733

022

Тәуекелдерді бағалау, дүлей зілзалалардың алдын алу және оларға ден қою жөніндегі ұлттық әлеуетті күшейту

107 038

023

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгiнің 112 бірыңғай кезекші-диспетчерлік қызметінің ақпараттық жүйесін құру

1 190 420

208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

318 991 707

001

Қорғанысты және Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін ұйымдастыру саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және іске асыру жөніндегі қызметтер

2 068 803

002

Қарулы Күштердің автоматтандырылған басқару жүйесін құру

7 606 070

004

Қарулы Күштердің объектілерін салу

14 914 804

006

Салааралық мемлекеттік бағдарлама шеңберінде қару-жарақ, әскери және өзге де техниканы, байланыс жүйелерін жаңғырту, қалпына келтіру және сатып алу

92 301 486

007

Қарулы Күштерді тылдық қамтамасыз ету

32 841 187

009

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мекемелерінің күрделі шығыстары

692 067

010

Арнайы қызметті қамтамасыз ету

9 085 112

013

Сыртқы саяси мүдделерді қамтамасыз ету

737 155

014

Әскери қызметшілердің тәрбиелік және моральдық психологиялық даярлығын арттыру

440 074

015

Әскер жасына дейінгілерді әскери-техникалық мамандықтар бойынша даярлау

337 839

016

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің күрделі шығыстары

16 274 918

019

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жауынгерлік әзірлігін арттыру

138 568 392

021

Әскери қызметшілерді тұрғын үймен қамтамасыз ету

2 938 858

090

Қорғаныс саласындағы зерттеулер

184 942

678


Қазақстан Республикасы Республикалық ұланы

5 467 485

001

Күзетiлетiн адамдардың, объектiлердiң қауiпсiздiгiн және дәстүрлi рәсiмдердiң орындалуын қамтамасыз етуге қатысу

5 353 488

002

Республикалық ұланның даму бағдарламасы

113 997

 3


Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

530 214 332

104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

870 833

003

Мемлекеттік мекемелерді фельдъегерлік байланыспен қамтамасыз ету

870 833

201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

228 844 214

001

Қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында мемлекеттік саясаттың іске асырылуын ұйымдастыру және айқындау жөніндегі қызметтер

52 218 402

003

Қылмыстық процеске қатысатын адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету

335 059

004

Қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша ішкі әскерлердің қызметтері

43 450 350

005

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

674 759

007

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік және қылмыстық - атқару жүйесі объектілерін салу, реконструкциялау

7 261 825

009

Облыстық бюджеттерге және Алматы қаласының бюджетіне қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздік объектілерін салуға берілетін нысаналы даму трансферттері

1 049 603

010

Қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20 154 606

015

Жеке куәлік құжаттарын дайындау

8 076 424

016

Жүргізуші куәліктерін, көлік құралдарын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттар, нөмір белгілерін дайындау

3 785 037

017

Жедел-іздестіру қызметтерін жүзеге асыру

9 034 349

018

Ақы төлеуден босатылған адамдарға адвокаттар көрсететін заңгерлік көмекке ақы төлеу

583 945

020

Нашақорлықтың және есірткі бизнесінің алдын алу жөніндегі қызметтер

52 111

022

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің күрделі шығыстары

5 509 606

024

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ведомстволық бағынысты мекемелерінің күрделі шығыстары

4 054 941

025

Заңсыз сақталған қаруды, оқ-дәрілерді және жарылғыш заттарды ерікті түрде өтемді тапсыруды ынталандыру

408 937

027

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі ішкі әскерлерінің күрделі шығыстары

14 384 838

033

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көші-қон полициясының қосымша штат санын ұстауға, материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 243 280

035

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне оралмандарды уақытша орналастыру орталығын және оралмандарды бейімдеу және ықпалдастыру орталығын күтіп-ұстауға және материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

25 457

040

Сотталғандарды, күдіктілерді және айыптаушыларды ұстау

32 862 875

041

Қылмыстық-атқару жүйесі органдарының және мекемелерінің күрделі шығыстары

5 645 951

043

Шығыс Қазақстан облысының облыстық бюджетіне Солнечный кентінде қазандық салуға берілетін нысаналы даму трансферттері

435 117

045

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз етуге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

606 598

046

Алматы қаласының бюджетіне метрополитенде қоғамдық тәртіпті және қоғамдық қауіпсіздікті күзетуді қамтамасыз ету бойынша Алматы қаласының ІІД қосымша штат санын ұстауға берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

206 561

047

Облыстық бюджеттерге, Алматы қаласының бюджетіне режимдік стратегиялық объектілерге қызмет көрсетуді жүзеге асыратын штат санын ұстауға берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

179 484

049

Қызметтік ғимараттар кешенін салу

28 815

050

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті бюджеттер есебінен ұсталатын ішкі істер органдарының қызметкерлеріне арнаулы атақтары үшін қосымшаақы мөлшерін арттыруға берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

15 271 607

051

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ақпараттық жүйелерін дамыту

505 125

052

Алматы облысының облыстық бюджетіне Алматы облысында өңірлік процессингтік орталық құруға берілетін нысаналы даму трансферттері

142 404

054

Облыстық бюджеттерге Қазақстан Республикасының шағын қалаларын жедел басқару орталықтарының бағдарламалық-ақпараттық кешендерін құруға берілетін нысаналы даму трансферттері

570 000

055

Ақмола облысының бюджетіне Щучье-Бурабай курорттық аймағының ішкі істер органдарының бөліністерін материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

42 000

104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

44 148

221


Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi

25 944 572

001

Мемлекеттің қызметін құқықтық қамтамасыз ету

8 476 796

002

Сот сараптамаларын жүргізу

2 180 042

005

Адвокаттардың заңгерлік көмек көрсетуі

307 778

006

Нормативтік құқықтық актілердің, халықаралық шарттардың жобаларына,заң жобаларының тұжырымдамаларына ғылыми сараптама

1 514 866

007

Зияткерлік меншік құқықтарын қорғау

6 480

009

Құқықтық насихат

498 145

013

Сот актілерінің орындалуын қамтамасыз ету

4 043 250

016

Тәркіленген және тыйым салынған мүлікті бағалау, сақтау және сату

105 043

022

Әділет органдарының күрделі шығыстары

1 704 031

047

Мемлекет мүдделерін білдіру және қорғау, сот немесе төрелік талқылаулар перспективаларын бағалау және жер қойнауын пайдалануға келісімшарттар және инвестициялық шарттар жобаларының құқықтық сараптамасы

6 027 054

050

Қазақстанда құқық қорғау тетіктерін жетілдіру және БҰҰ әмбебап кезеңдік шолу ұсынымдарын тиімді іске асыру

39 370

055

Қазақстан Республикасы Заң шығару институтының қызметін қамтамасыз ету

329 421

057

Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкін құру

430 578

058

Атқарушылық іс жүргізу органдарының автоматтандырылған ақпараттық жүйесін құру

281 718

410


Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетi

170 981 390

001

Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

161 353 005

002

Ұлттық қауіпсіздік жүйесін дамыту бағдарламасы

9 628 385

411


Қазақстан Республикасы «Сырбар» сыртқы барлау қызметі

10 565 571

001

Сыртқы барлауды қамтамасыз ету

10 565 571

501


Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты

29 940 809

001

Жоғарғы сот органының азаматтардың және ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін соттық қорғауды қамтамасыз етуі

2 073 508

003

Сот процесіне қатысушы тұлғалардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету

44 760

004

Судьяларды тұрғын үймен қамтамасыз ету

700 404

007

Сот билігінің жергілікті органдарының сот төрелігін іске асыруын қамтамасыз етуі

23 212 544

009

Сот жүйесі органдарының күрделі шығыстары

724 545

012

Сот жүйесі органдарының объектілерін салу

2 823 912

013

Қазақстан Республикасында медиация институтын енгізу

17 250

014

Сот құжаттарының электрондық мұрағатын құру

343 886

502


Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

29 639 123

001

Қазақстан Республикасында заңдардың және заңға тәуелді актілердің дәлме-дәл және бірізді қолданылуына жоғары қадағалауды жүзеге асыру

20 586 390

002

Криминалдық және жедел есеп жүргізу жөніндегі мемлекетаралық ақпараттық өзара іс-қимыл

1 442

004

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының күрделі шығыстары

930 800

006

Мемлекеттік органдарды, заңды тұлғаларды құқықтық статистика және арнайы есептер саласындағы есепке алу, статистикалық ақпараттармен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

4 102 701

008

Прокуратура органдары үшін объектілер салу, реконструкциялау

2 031 133

009

Қылмыстық процестерге қатысушы тұлғалардың құқықтары мен бостандықтарының қорғалуын қамтамасыз

98 329

010

Қазақстан Республикасының құқық қорғау және арнайы мемлекеттік органдары үшін ақпарат алмасу жүйесін құру

420 248

011

Адвокаттардың тергеуге дейін және тергеуде заңгерлік көмек көрсетуі

17 726

012

Астана қаласының бюджетіне Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының әкімшілік ғимаратын салуға берілетін нысаналы даму трансферттері

758 000

013

Мемлекеттің алдында міндеттемелері бар адамдардың «Шектеу» бірыңғай деректер банкін құру

692 354

618


Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы)

17 800 310

001

Қоғамдық қатынастардағы және экономикалық қылмыстағы жемқорлық деңгейін төмендету

11 593 897

002

Қылмыстық процеске қатысатын адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

385 030

005

Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің (қаржы полициясының) күрделі шығыстары

1 305 478

007

Қаржы полициясы органдарының жедел-іздестіру қызметі

4 027 428

008

Бірыңғай автоматтандырылған ақпараттық-телекоммуникациялық жүйені дамыту

472 237

018

Адвокаттардың тергеуге дейін және тергеуде заңгерлік көмек көрсетуі

16 240

680


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Күзет қызметi

15 627 510

001

Мемлекеттер басшылары мен жекелеген лауазымды адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету

11 346 334

002

Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет Қызметін дамыту бағдарламасы

4 281 176

4


Бiлiм беру

467 456 112

104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

44 300 108

008

Шетелдік мамандарды тарта отырып, біліктілікті арттыру үшін мемлекеттік қызметшілерді оқыту бойынша қызметтер көрсету

114 000

009

«Назарбаев Университеті» ДБҰ-на нысаналы салым

44 186 108

201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

7 990 982

021

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі жүйесіндегі білім

7 974 717

042

Алматы облысының облыстық бюджетіне және Алматы қаласының бюджетіне қылмыстық - атқару жүйесі мемлекеттік мекемелерінің жалпы білім беретін мектептерінің педагог қызметкерлерінің штат санының берілуіне байланысты берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

16 265

202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi

705 869

006

Жоғары кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

705 869

208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

10 202 798

005

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында жалпы білім беру

367 837

011

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

9 147 362

017

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

687 599

212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

3 254

007

Ауыл шаруашылығы саласындағы білім беру объектiлерін салу және реконструкциялау

3 254

214


Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі

163 772

005

Кәсіпкерлік саласындағы басшы қызметкерлер мен менеджерлердің біліктілігін арттыру

163 772

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

371 697 572

001

Білім беру және ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

3 733 194

002

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

2 565 494

004

Ғылыми зерттеулерді коммерцияландыру жобасы бойынша инновациялық жүйенің желілерін дамыту

2 544 846

005

Білім және ғылым объектілерін салу және реконструкциялау

9 656 076

008

Білім беру жүйесінің әдістемелік қамтамасыз ету

3 083 757

009

Дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

15 603 168

010

Республикалық мектеп олимпиадаларын, конкурстарды, мектептен тыс республикалық маңызы бар іс-шараларды өткізу

565 393

011

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

42 863 078

012

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне білім беру объектілерін салуға және реконструкциялауға және Алматы облысының облыстық бюджетіне, Алматы қаласының бюджетіне білім беру объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейту үшiн берілетін нысаналы даму трансферттерi

54 595 171

017

Мәдениет пен өнер саласында мамандар даярлау

4 109 952

020

Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

89 435 974

023

Мемлекеттік білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

12 641 182

028

«Болашақ» бағдарламасы шеңберінде шетелдегі жоғары оқу орындарында мамандар даярлау

16 160 910

031

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

3 251 097

033

Қазақстан Республикасы азаматтарының қазақ тілін білу деңгейін бағалау және білім сапасына сырттай бағалау жүргізу

1 684 162

035

Білім беру ұйымдарының күрделі шығыстары

2 688 218

036

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің күрделі шығыстары

27 587

044

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қорғаншыларға (қамқоршыларға) жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап-бағу үшін ай сайын ақша қаражатын төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

4 249 349

045

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орындарының оқу-өндірістік шеберханаларын, зертханаларын жаңартуға және қайта жабдықтауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 425 000

049

Балалар мен оқушы жастарға адамгершілік-рухани білім беру

84 151

050

Сенім білдірілген агенттердің білім беру кредиттерін қайтару жөніндегі қызметтеріне ақы төлеу

133 094

052

Орта және техникалық кәсіптік білім беру ұйымдарында электрондық оқыту жүйесін енгізу

15 347 930

053

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымшаақы мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

10 934 758

054

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне өндірістік оқытуды ұйымдастыру үшін техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының өндірістік оқыту шеберлеріне қосымшаақы белгілеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 485 346

057

«Кәсіпқор» Холдингі» АҚ қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

1 813 339

060

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДБҰ-на нысаналы салым

41 985 846

062

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне үш деңгейлі жүйе бойынша біліктілігін арттырудан өткен мұғалімдерге еңбекақыны көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 685 026

064

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлау және "Назарбаев университеті" ДБҰ қызметін ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

9 323 443

065

Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі операторының қызметіне ақы төлеу

103 522

074

Техникалық және кәсіптік білімді жаңғырту

2 429 628

075

Астана қаласының бюджетіне Ломоносов атындағы ММУ филиалы үшін Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті жатақханасының және Назарбаев Зияткерлік мектептерінің құрылыстарына жер учаскелерін алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

413 286

079

Алматы облысының облыстық бюджетіне Еңбекшіқазақ ауданының Есік қаласындағы көздерінің көру проблемалары бар балаларға арналған мектеп-интернатты ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

177 108

080

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарындағы білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсетуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

7 336 460

083

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының оқытушыларына (мұғалімдеріне) жалақыларындағы айырманы төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

919 939

084

Астана қаласының бюджетіне білім беру объектілерін салуға жер учаскелерін алып қоюға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

672 666

085

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандарды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

984 336

088

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан іске қосылатын білім беру объектілерін күтіп-ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

452 335

089

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімді жан басына шаққандағы қаржыландыруды сынақтан өткізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 512 075

090

Оператордың жан басына шаққандағы қаржыландыру жөнінде көрсететін қызметтеріне ақы төлеу

17 100

104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

2 576

226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

26 788 353

002

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

643 995

003

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

24 547 501

014

Мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

1 289 268

024

Денсаулық сақтау жүйесіндегі мемлекеттік білім беру ұйымдарының күрделі шығыстары

273 004

026

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

34 585

233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi

11 803

023

Техникалық реттеу және метрология саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

11 803

235


Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

23 556

013

Мемлекеттік мәдениет ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

23 556

601


Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі

208 305

017

Ғарыш саласындағы мамандарды қайта даярлауды және олардың біліктілігін арттыруды ұйымдастыру

208 305

608


Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi

1 374 265

003

Шетелдік оқытушыларды тарта отырып, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру бойынша қызметтер көрсету

89 966

004

Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру

1 284 299

618


Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы)

978 915

004

Жоғары кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

978 915

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

101 861

011

Медицина ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

101 861

696


Қазақстан Республикасы Спорт және дене шынықтыру істері агенттігі

2 904 699

002

Спорттағы дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

2 394 800

003

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

509 899

5


Денсаулық сақтау

507 484 751

201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

6 154 067

014

Әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының қызметкерлерін және олардың отбасы мүшелерін емдеу жөніндегі қызметтер

2 296 690

039

Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау

3 857 377

208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

4 796 675

008

Қарулы Күштерді медициналық қамтамасыз ету

4 796 675

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

441 402

019

Балаларды сауықтыру, оңалту және олардың демалысын ұйымдастыру

441 402

226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

490 249 679

001

Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

12 784 101

005

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне денсаулық сақтау объектілерін салуға және реконструкциялауға және Алматы облысының облыстық бюджетіне, Алматы қаласының бюджетіне денсаулық сақтау объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейтуге берілетін нысаналы даму трансферттерi

51 279 581

006

Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету

11 190 306

007

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

1 415 022

008

Арнайы медицина резервін сақтау

31 035

009

Алматы қаласының бюджетіне сейсмотұрақтылығы күшейтілетін денсаулық сақтау объектілерін күрделі жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

972 029

010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

153 676 866

013

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің күрделі шығыстары

348 410

016

Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау

572 367

017

Сот-медицина сараптамасы жөніндегі қызметтер

2 344 422

018

Денсаулық сақтау саласындағы тарихи мұра құндылықтарын сақтау жөніндегі қызметтер

10 473

019

Денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелерін құру

3 031 444

021

Республикалық деңгейде мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары

5 027 302

027

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан iске қосылатын денсаулық сақтау объектiлерiн ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

313 148

029

Денсаулық сақтау жүйесін реформалау

7 552 385

031

Аурухананы басқару саласындағы халықаралық стандарттарды енгізу

2 676 712

036

Жергілікті деңгейде қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз ету

205 273 925

038

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергiлiктi деңгейде медициналық денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

15 190 354

103

Азаматтардың денсаулығын сақтау мәселелері бойынша сектораралық және ведомствоаралық өзара іс-қимыл

16 546 197

104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

13 600

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

5 842 928

003

Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы

145 028

004

Азаматтардың жекелеген санаттарына медициналық көмек көрсету

5 015 305

005

Медициналық ұйымдарды техникалық және ақпараттық қамтамасыз ету

73 591

016

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының медициналық ұйымдарының күрделі шығындары

609 004

6


Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 346 870 073

213


Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi

1 346 870 073

001

Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-қон саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

3 507 582

002

Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру

1 089 192 497

003

Арнайы мемлекеттік жәрдемақылар

81 997 316

004

Азаматтардың жекелеген санаттарына төленетін біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақылар

71 896

005

Балалы отбасыларға берiлетiн мемлекеттiк жәрдемақылар

64 807 945

006

Оралмандарға әлеуметтiк көмек көрсету

200 000

007

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

73 197

008

Жұмыспен қамту және кедейшілік базасы бойынша ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

245 855

009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтiк қамсыздандыру объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері

1 976 788

010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсетуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 383 187

011

Зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

19 020 324

013

Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда сот мемлекетке жүктеген адам өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу

568 417

014

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгiнің күрделі шығыстары

386 831

015

Республикалық деңгейде әлеуметтік қорғау ұйымдарының күрделі шығыстары

787 068

016

Мүгедектерге протездік-ортопедиялық көмек көрсетуді әдістемелік қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

87 314

021

Халықаралық стандарттарға сәйкес халықты әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру

42 843

027

Оралмандарды тарихи отанына қоныстандыру және бастапқы бейімдеу

40 621

028

Әлеуметтік-еңбек саласы кадрларының біліктілігін арттыру жөніндегі қызметтер

19 687

033

Әлеуметтік-еңбек саласының бірыңғай ақпараттық жүйесін және Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтың автоматтандырылған ақпараттық жүйесін дамыту

75 000

034

Шығыс Қазақстан облысының облыстық бюджетіне жаңадан іске қосылатын әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

239 472

128

Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде іс-шараларды іске асыру

80 958 033

145

Кәсіби стандарттарды әзірлеу

188 200

7


Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

200 240 751

214


Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі

196 441 021

022

Әлеуметтік саладағы және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы саласындағы объектілерінде энергия үнемдеу іс-шараларын жүргізу

360 000

023

Инженерлік желілердің техникалық жағдайына бағалау жүргізу

250 000

025

Қарағанды облысының облыстық бюджетіне Приозерск қаласының инфрақұрылымын қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

257 011

026

Инвестиция негіздемелерін әзірлеу

2 847 970

030

Тұрғын үй шаруашылық саласы мамандарының біліктілігін арттыру

175 000

031

Шағын елді мекендер үшін тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту және басқару моделін әзірлеу және сынақтан өткізу

74 768

033

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға, жайластыруға және (немесе) сатып алуға берілетін нысаналы даму трансферттері

41 134 381

034

Астана, Алматы және Ақтөбе қалаларында тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықтың энергия тиімділігі орталықтарын құру

2 596 729

035

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

48 674 842

037

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалауға, салуға және (немесе) сатып алуға берілетін нысаналы даму трансферттері

27 500 000

038

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне коммуналдық шаруашылықты дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

14 658 601

039

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қалалар мен елді мекендерді көркейтуге берілетін нысаналы даму трансферттері

8 230 809

040

Алматы облысының бюджетіне тұрғын үйлерді және инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды салу, жобалау үшін уәкілетті ұйымның жарғылық капиталын қалыптастыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

10 663 600

041

Облыстық бюджеттерге ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

34 448 111

044

Ақмола облысының бюджетіне Щучье-Бурабай курорттық аймағын сумен жабдықтау, су бұру және жылумен жабдықтау желілерін салуға және реконструкциялауға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi

564 700

048

Астана қаласының бюджетіне ботаникалық бақтың құрылысы үшін жер учаскелерін сатып алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

4 004 499

215


Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi

2 800 000

033

Облыстық бюджеттерге мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алып қоюға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 800 000

234


Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi

999 730

040

Қатты тұрмыстық қалдықтар бойынша инвестиция негіздемелерін әзірлеу

999 730

8


Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

95 670 464

101


Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

151 910

004

Тарихи-мәдени құндылықтарды сақтау

151 910

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

2 271 015

003

Ғылыми-тарихи құндылықтарға қолжетімділікті қамтамасыз ету

13 286

006

Ғылыми, ғылыми-техникалық және ғылыми-педагогикалық ақпараттың қолжетімділігін қамтамасыз ету

748 819

040

Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар жүргізу

1 508 910

226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

14 998

020

Республикалық маңызы бар кітапханаларда ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14 998

233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi

2 562 825

056

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне туризм объектілерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

2 275 000

073

Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру

287 825

235


Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

57 890 244

001

Мәдениет және ақпарат саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

666 386

002

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің күрделі шығыстары

20 000

003

Мәдениет және ақпарат саласындағы қайраткерлерді ынталандыру

41 930

004

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

1 648 923

005

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

223 840

006

Мәдениет және ақпарат саласындағы мемлекеттік ұйымдардың күрделі шығыстары

1 474 767

007

Ұлттық фильмдер шығару

3 437 281

008

Әлеуметтік маңызы бар және мәдени іс-шаралар өткізу

1 402 739

009

Театр-концерт ұйымдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

6 799 366

010

Тарихи-мәдени мұраларды сақтауды қамтамасыз ету

1 509 728

011

Ішкі саяси тұрақтылық және қоғамдық келісім саласында мемлекеттік саясатты жүргізу

852 933

012

Тарихи-мәдени мұра ескерткіштерін жаңғырту, салу

884 726

014

Қазақ халқының мәдени мұрасын зерделеуді жинақтау және жүйелеу

47 400

015

Республикалық маңызы бар көпшілік кітапханаларында ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету

1 056 713

016

Мәдениет объектілерін салу, реконструкциялау

70 670

017

Астана қаласының бюджетіне «Опера және балет театры» ЖШС жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері

828 956

018

Әлеуметтiк маңызы бар әдебиет түрлерiн басып шығару

1 134 534

019

Мұрағат құжаттары мен баспа мұрағатының сақталуын қамтамасыз ету

453 480

020

Нашақорлыққа және есiрткi бизнесiне қарсы күресті насихаттау

11 088

021

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

35 324 784

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

3 610 626

006

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

383 626

015

Щучье-Бурабай курорттық аймағының инфрақұрылымын дамыту

3 227 000

696


Қазақстан Республикасы Спорт және дене шынықтыру істері агенттігі

29 168 846

001

Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

469 170

004

Бұқаралық спортты және спорттың ұлттық түрлерін дамытуды қолдау

217 414

005

Жоғары жетістіктер спортын дамыту

14 526 455

006

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне, жаңадан іске қосылатын спорт объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

255 655

007

Спорттың ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының күрделі шығыстары

288 085

008

Қазақстан Республикасы спорт және дене шынықтыру істері агенттігінің күрделі шығыстары

12 376

009

Спорт саласындағы кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

8 157

010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне спорттағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттардың мұғалімдеріне біліктілік санаты үшін қосымшаақы мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

8 382

011

Спорт саласындағы бюджеттік инвестициялар

8 000 000

012

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне спорт объектілерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

2 332 509

013

Алматы қаласының бюджетіне спорт объектілерінің құрылысына жер учаскелерін алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

3 047 906

104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

2 737

9


Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

102 928 752

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

313 879

024

Сейсмологиялық ақпарат мониторингі

313 879

231


Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігі

17 063 732

001

Мұнай, газ және мұнай-химия өнеркәсібі саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

903 650

002

Пайдалану құқығы мұнай-газ жобалары жөніндегі мердігерлерге берілуге тиіс мемлекеттік мүлікті есепке алуды жүргізуді қамтамасыз ету

115 882

006

Мұнай, газ және мұнайхимиясы өнеркәсібінің нормативтік-техникалық базасын жетілдіру

109 092

015

Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігінің күрделі шығыстары

28 799

024

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне газ тасымалдау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

15 584 426

112

Электрондық үкімет құру

321 883

233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi

85 551 141

016

Отын-энергетика кешеніндегі нормативтік-техникалық базаны жетілдіру

162 054

029

Қазақстан Республикасында өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасын іске асыру

27 197

034

Уран кеніштерін консервациялау және жою, техногендік қалдықтарды көму

80 267

035

Қарағанды көмiр бассейнi шахталарының жабылуын қамтамасыз ету

621 670

038

Қазақстан Республикасы аумағында радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

598 475

039

Геологиялық ақпаратты қалыптастыру

316 390

040

Өңірлік, геологиялық түсіру, іздестіру-бағалау және іздестіру-барлау жұмыстары

8 085 313

041

Минералдық-шикізат базасы, жер қойнауын пайдалану, жер асты сулары және қауіпті геологиялық процестер мониторингi

615 975

043

«Қарағандышахтатарату» Республикалық мемлекеттік мамандандырылған кәсіпорнына берілген, жабылған шахталар қызметкерлеріне келтірілген зиянды өтеу

451 578

044

Ядролық сынақтардың мониторингі

88 572

047

Ядролық медицина және биофизика орталығын құру

546 236

048

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жылу-энергетика жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

73 811 790

053

Энергия тиімділігін арттыруды қамтамасыз ету

145 624

10


Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

219 475 946

212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

147 307 511

001

Ауыл шаруашылығы саласындағы жоспарлау, реттеу, басқару

10 848 892

009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне эпизоотияға қарсы іс-шараларды жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

11 150 207

074

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің күрделі шығыстары

279 754

077

Салықтық және өзге де берешектерді өтеу

6 172

082

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тұқым шаруашылығын қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 528 468

200

Бірыңғай ақпараттық кеңістіктегі электронды ақпараттық ресурсты, жүйені және ақпараттық-коммуникациялық желіні дамыту

1 604 909

201

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнің ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

2 478 178

212

Агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ғылыми зерттеулер мен іс-шаралар

3 365 387

213

Қайта өңдеу өндірісін дамыту

3 400 000

214

Өсімдік шаруашылығын дамыту және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету

19 509 284

215

Фитосанитариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

6 184 468

216

Ветеринариялық іс-шаралар және тамақ қауіпсіздігін қамтамасыз ету

16 093 112

217

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік ветеринарлық ұйымдарды материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

9 670 169

220

Ветеринария саласында объектілер салу

6 418 019

222

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мал шаруашылығын дамытуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

42 003 914

223

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге өсімдіктерді қорғау мақсатында ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеуге арналған биоагенттердің (энтомофагтардың) және биопрепараттардың құнын арзандатуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

150 000

224

Суармалы жерлердің мелиоративтік жағдайын бағалау және мониторинг жасау

254 424

225

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қаржылық сауықтыру жөніндегі бағыт шеңберінде кредиттік және лизингтік міндеттемелер бойынша пайыздық өтемақыны субсидиялау

3 600 000

226

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне агроөнеркәсіптік кешен субъектілері үшін тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің қолжетімділігін арттыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

7 762 154

214


Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі

11 600 822

012

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

1 333 119

019

Мемлекеттік жер кадастры мәліметтерін қалыптастыру

2 800 492

020

Топография-геодезиялық және картографиялық өнімдерді және олардың сақталуын қамтамасыз ету

2 333 141

029

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын аса маңызды топтық және жергілікті сумен жабдықтау жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

5 134 070

234


Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi

60 090 036

001

Қазақстан Республикасының орнықты дамуға көшуін қамтамасыз ету, қоршаған ортаның сапасын сақтау, қалпына келтіру және жақсарту жөніндегі қызметтер

4 174 600

002

Сапалық және сандық көрсеткіштерді (экологиялық нормативтер мен талаптар) әзірлеу

46 920

003

Қоршаған ортаны қорғау мен табиғатты пайдалану саласындағы ғылыми зерттеулер

362 128

004

Қоршаған ортаны қорғау объектілерін салу және реконструкциялау

1 168 865

008

Қоршаған ортаның жай-күйіне бақылау жүргізу

1 197 433

009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қоршаған ортаны қорғау объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері

710 801

010

Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің күрделі шығыстары

105 095

012

«Тарихи» ластануларды жою

102 837

014

Гидрометеорологиялық қызметті жаңғырту

738 735

018

Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгiнің ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

42 883

019

Қазақстан Республикасының «жасыл дамуды» ілгерілету және Астаналық бастаманы іске асыру үшін өңіраралық ынтымақтастықты күшейтуге жәрдемдесуі

25 350

020

Қазақстанда құрамында орнықты органикалық ластағыштар бар қалдықтарды жою

40 275

022

Табиғи ортаны техногендік ластанудан тазарту

519 335

024

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне табиғатты қорғау іс-шараларын іске асыруға берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

25 202

026

Ақмола облысының бюджетіне «Шортанды - Щучинск» учаскесінде «Астана - Щучинск» автомобиль жолының бойында орман екпе ағаштарын отырғызуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

291 669

027

Ормандарды сақтау және республиканың орманды аумақтарын ұлғайту

1 406 035

028

Қазақстан Республикасында пилотты ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда биологиялық әртүрлілік мониторингі бойынша ақпараттық жүйе әзірлеу және енгізу

89 229

029

Астана қаласының бюджетіне «жасыл белдеуді» салуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

989 270

030

Ақмола облысының бюджетіне жер пайдаланушылары немесе жер учаскелерінің меншік иелеріне Астана қаласының жасыл аймағын құру үшін жер учаскелерін мәжбүрлеп оқшаулау кезінде келтірілген шығындарды өтеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

324 775

031

Орман шаруашылығын басқару, орман ресурстары мен жануарлар әлемін сақтау және дамытуды қамтамасыз ету

13 005 370

032

Орман шаруашылығы және ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың инфрақұрылым объектілерін салу және реконструкциялау

57 192

033

Жамбыл облысының облыстық бюджетіне Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы бойында Шу өзенінде жағалауды нығайту жұмыстарына берілетін нысаналы даму трансферттері

515 454

034

Сумен жабдықтау жүйесін, гидротехникалық құрылыстарды салу және реконструкциялау

22 209 065

035

Өскемен қаласында жерасты суларын қорғау және өнеркәсіп ағындыларын тазарту объектілерін дамыту

876 454

036

Нұра және Есіл өзендері бассейнінің қоршаған ортасын оңалту және басқару

350 075

037

Шаруашылықаралық арналар мен гидромелиоративтік құрылыстардың аса апатты учаскелерін күрделі жөндеу және қалпына келтіру

2 541 220

038

Су қорын пайдалану мен қорғауды реттеу, су шаруашылығы жүйелері мен құрылғыларының қызметін қамтамасыз ету

7 440 779

039

Балық ресурстарын және басқа да су жануарларын сақтау және молайту

732 990

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

477 577

007

Ормандар мен жануарлар дүниесін күзету, қорғау, молайту

477 577

11


Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

15 501 094

214


Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі

4 263 026

021

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы нормативтік-техникалық құжаттарды жетілдіру

4 213 026

024

Құрылыс саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

50 000

231


Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігі

64 400

022

«Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі» АЭА-ға инвестициялар тарту, оның жұмыс істеуі және оны дамыту жөніндегі қызметтер

61 176

064

Атырау облысында «Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі» арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын салу және аумағын қоршау

3 224

233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi

11 173 668

006

Технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

5 089 851

008

Ақпаратты сақтауды қамтамасыз ету

364 317

011

Өнімділік-2020 бағыты шеңберінде жаңа өндірістерді құруды, жұмыс істеп тұрғандарын жаңғырту мен сауықтыруды қолдау

253 500

015

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне «Инвестор - 2020» бағыты шеңберінде индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамыту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері

5 466 000

12


Көлiк және коммуникация

385 051 939

215


Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi

382 033 077

001

Көлiк, коммуникация, байланыс және ақпараттандыру саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестіру, бақылау, инфрақұрылымды және бәсекелес нарықты дамыту жөніндегі қызметтер

4 270 453

002

Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту

206 547 651

003

Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарды күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу, ұстау, көгалдандыру, диагностикалау және аспаптық құралдармен тексеру

28 800 000

005

Су жолдарының кеме жүретін жағдайда болуын қамтамасыз ету және шлюздерді ұстау

5 121 016

006

Әуе көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау

4 631 420

009

Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша темір жол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

25 507 115

010

Көлік және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

1 012 000

011

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің күрделі шығыстары

444 295

012

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне облыстық, аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

20 405 477

013

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында өткізу пункттерін салу

79 947

014

Ішкi суларда жүзетiн «өзен-теңiз» кемелерiн жіктеуді және олардың техникалық қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету

119 792

016

Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындаудың сапасын қамтамасыз ету

389 096

019

Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау

1 513 585

020

Су көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау

523 323

021

Көлік және коммуникация саласында техникалық регламенттер және стандарттар әзірлеу

25 300

028

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көліктік инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

72 799 002

029

Ауылдағы байланыс операторларының әмбебап байланыс қызметтерін ұсыну жөніндегі залалдарын субсидиялау

5 028 584

030

«Transport tower» әкімшілік-технологиялық кешені ғимаратын ұстау

475 657

034

Алматы қаласының бюджетіне метрополитенмен жолаушылар тасымалдарын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 933 277

037

«Электрондық үкімет» шеңберінде халықты оқыту қызметтері

240 987

038

Радиожиілік спектрінің және радиоэлектрондық құралдардың мониторингі жүйесін техникалық сүйемелдеу

313 939

049

«Үлкен Алматы айналма автомобиль жолы» концессиялық жобасының құрылысын дайындау және сүйемелдеу

251 250

051

Автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, жөндеу және күтіп-ұстау жөніндегі қызметтер

599 911

225
 


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

159 199

018

Ұшқыштарды бастапқы даярлауды қамтамасыз ету

159 199

601


Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі

2 859 663001

Ғарыш қызметі саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестіру және бақылау жөніндегі қызметтер

303 180

002

Ғарыш қызметі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

1 010 000

004

«Байқоңыр» кешеніндегі Ресей Федерациясының жалдауына кірмейтін объектілерді кәдеге жаратуды, қайта құнарландыруды және жөндеуді ұйымдастыру

170 546

006

Үкіметаралық келісім аясында агент банктерге бюджеттiк кредиттерді өтеу бойынша қызметтерді төлеу

11 282

009

Ғарыш аппараттарын басқаруды қамтамасыз ету

1 242 025

014

Ғарыш қызметі саласындағы техникалық регламенттерді және стандарттарды әзірлеу

15 301

015

Ресей Федерациясы жалдау құрамына кірмеген және құрамынан шығарылған «Байқоңыр» кешені объектілерінің сақталуын қамтамасыз ету

100 892

019

Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігінің күрделі шығыстары

6 437

13


Басқалар

273 461 122

202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi

11 638 230

013

Мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру

9 896 299

014

Мемлекеттік материалдық резервті сақтау

1 741 931

203


Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі

1 275 427

001

Экономиканың инфрақұрылымдық салаларының тиімді жұмыс істеуін және дамуын қамтамасыз ету жөніндегі табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін peттеу саласындағы қызметтер

1 223 582

004

Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің күрделі шығыстары

51 845

204


Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

2 077 307

006

Өкілдік шығындар

2 077 307

214


Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі

98 868 034

001

Өңірлік даму, құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, кәсіпкерлікті дамыту және жерді тиімді пайдалану мен және қорғауға жағдай жасау, геодезиялық және картографиялық қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті мемлекеттік органның қызметін үйлестіру жөніндегі қызметтер

3 096 931

002

Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігінің күрделі шығыстары

340 061

003

«Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлік әлеуетін сауықтыру және күшейту

7 253 220

004

«Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы шеңберінде оператор мен қаржылық агент көрсететін қызметтерді төлеу

720 000

006

Моноқалалардағы кәсіпкерлерді ақпараттық қамтамасыз ету

136 202

009

Облыстық бюджеттерге «Өңiрлердi дамыту» бағдарламасы шеңберiнде өңiрлердiң экономикалық дамуына жәрдемдесу жөнiндегi шараларды iске асыру үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

6 000 000

010

Маңғыстау облысының облыстық бюджетіне Жаңаөзен қаласында кәсіпкерлікті қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

200 000

013

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне «Бизнестiң жол картасы – 2020» бағдарламасы шеңберiнде өңiрлерде жеке кәсiпкерлiктi қолдау үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

27 602 227

014

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне «Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

17 546 000

015

Облыстық бюджеттерге «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымын дамыту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері

15 202 978

017

Моноқалаларды дамытудың 2012 - 2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде ағымдағы іс-шараларды іске асыру

8 804 020

018

Облыстық бюджеттерге Моноқалаларды дамытудың 2012 - 2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

8 188 944

027

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

158 490

046

Астана қаласының бюджетіне «Астана қаласында «Абу-Даби Плаза» көпфункционалдық кешенiн салу» жобасы бойынша іс-шараларды іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

584 098

047

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне жергілікті атқарушы органдардың штат санын ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 627 503

049

Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігінің ақпараттық-талдау жүйесін құру

407 360

217
 


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

116 956 482

010

Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві

53 291 686

038

«Дағдарыстан кейінгі қалпына келтіру бағдарламасы (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру)» шеңберінде сыйақының пайыздық ставкасын субсидиялау

19 200 828

044

Жай вексельдерді өтеу

5 047 313

045

Қазақстан Республикасының «ЕврАзЭҚ-тың Дағдарысқа қарсы қорына» бастапқы жарнасын төлеу

30 032 409

046

«Дағдарыстан кейін қалпына келтіру бағдарламасын (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру)» қатысушыларының сауықтыру жоспарларын іске асыру мониторингі

106 757

058

Батыс Қазақстан облысының облыстық бюджетіне өңірдің шығындарының орнын өтеуге және экономикалық тұрақтылығын қамтамасыз етуге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

9 277 489

222


Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі

5 013 396

002

Бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың техника-экономикалық негіздемелерін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізу, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

588 000

004

Азия даму қорына Қазақстанның донорлық жарнасы

780 000

007

Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының Еуразиялық бәсеке қабілеттілігі бағдарламасының Орталық Азия бастамасына Қазақстанның қатысуы

200 000

009

Халықаралық имидждік көрмелерді ұйымдастыру бойынша қызметтер

3 445 396

233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi

16 908 955

001

Стандарттау, метрология, өнеркәсіп, инвестициялар тарту, геология, атом энергиясы, отын-энергетикалық кешені мен туристік индустрияны үйлестіру жөніндегі қызметтер

3 506 587

012

Ұлттық инновациялық жүйе институттарының қызметтеріне ақы төлеу

980 687

013

Техникалық реттеу және метрология саласындағы қызметтер

1 757 141

017

Инновациялық белсенділікті ынталандыруды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

147 117

018

Үдемелі индустриялық-инновациялық даму жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны сүйемелдеу жөніндегі қызметтер

212 700

020

«Инвестор - 2020» бағыты шеңберінде Қазақстан Республикасына инвестициялар тартуға жәрдемдесу

1 268 536

022

«Экспорттаушы - 2020» бағыты шеңберінде қазақстандық тауарлардың экспортын сыртқы нарыққа жылжытуға жәрдемдесу

1 318 199

026

Инновациялық гранттар беру

1 300 000

027

«Инновациялық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймағының инвестициялар тартуы, оның жұмыс істеуі және дамуы жөніндегі қызметтер

24 022

031

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің күрделі шығыстары

95 521

055

«Инновациялық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын дамыту

237 500

057

Қарағанды облысының облыстық бюджетіне «Сарыарқа» ӘКК» ҰК» АҚ жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері

2 420 207

058

Алматы қаласының бюджетіне «Инновациялық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

2 830 000

070

Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу кезінде қазақстандық қамту мониторингі

441 202

090

Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық даму саласындағы зерттеулер

367 527

104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

2 009

234


Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi

4 746 906

006

Гидрометеорологиялық мониторинг жүргізу

4 604 116

025

Қазақстан Республикасының аумағын климаттық ерекшеліктер бойынша аудандастыру

142 790

502


Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

764 628

007

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының бірыңғай ақпараттық-талдау жүйесін құру

764 628

602


Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау агенттігі (Монополияға қарсы агенттік)

993 549

001

Бәсекелестікті қорғауды қамтамасыз ету, монополиялық қызметті шектеу және жосықсыз бәсекеге жол бермеу жөніндегі қызметтер

860 187

002

Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау агенттігінің күрделі шығыстары

133 362

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

13 554 739

008

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының объектілерін салу және реконструкциялау

12 159 214

022

Қарағанды облысының бюджетіне «Балқаш көлінің жағалауындағы шипажай» объектісінің инженерлік және көлік инфрақұрылымы объектілерін салуға берілетін нысаналы даму трансферттері

485 285

025

Қарағанды облысының бюджетіне «Балқаш көлінің жағалауындағы шипажай» объектісіне көлік жолдар учаскесін орташа жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

910 240

695


Қазақстан Республикасы Дін істері агенттігі

663 469

001

Діни қызмет саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

319 766

002

Қазақстан Республикасы Дін істері агенттігінің күрделі шығыстары

74 960

003

Діни қызмет саласындағы мемлекеттік ұйымдардың күрделі шығыстары

5 505

004

Діни қызмет саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту, діни қызмет саласындағы әлеуметтанушылық, ғылыми-зерттеу және талдау қызметтерін жүргізу

263 238

14


Борышқа қызмет көрсету

199 511 631

217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

199 511 631

013

Үкіметтік борышқа қызмет көрсету

199 511 631

15Трансферттер

865 844 050

217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

865 844 050

400

Облыстық бюджеттерге субвенциялар беру

865 844 050


III. Таза бюджеттік кредит беру

41 581 562

Бюджеттік кредиттер

122 875 156

6


Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

23 939 403

213


Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi

23 939 403

019

Облыстық бюджеттерге Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде ауылда кәсіпкерліктің дамуына ықпал етуге кредит беру

23 939 403

7


Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

30 152 400

214


Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі

30 152 400

032

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне тұрғын үй жобалауға, салуға және (немесе) сатып алуға кредит беру

30 152 400

10Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

66 732 725

212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

60 000 000

023

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін «КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-на кредит беру

60 000 000

214


Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі

6 732 725

011

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер

6 732 725

13


Басқалар

2 050 628

214


Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі

1 753 724

016

Облыстық бюджеттерге моноқалаларда кәсіпкерліктің дамуына ықпал етуге кредиттер беру

1 753 724

217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

296 904

011

Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау

296 904


Бюджеттік кредиттерді өтеу

81 293 594

5


Бюджеттік кредиттерді өтеу

81 293 594

1Бюджеттік кредиттерді өтеу

80 066 167

1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

80 066 167

2


Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды қайтару

1 227 427

1

Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды заңды тұлғалардың қайтаруы

1 227 427IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

73 167 974

Қаржы активтерін сатып алу

87 605 474

1


Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

2 300 391

217Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

2 300 391

006

Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу

2 300 391

4


Бiлiм беру

2 955 894

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

2 955 894

061

«Кәсіпқор» холдингі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

1 500 000

087

«Парасат» ұлтық ғылыми-технологиялық холдингі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

1 455 894

5


Денсаулық сақтау

2 034 381

226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

2 034 381

062

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігіне қарасты акционерлік қоғамдардың жарғылық капиталдарын ұлғайту

2 034 381

10


Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

15 367 620

212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

13 793 820

043

Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру үшін «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

13 793 820

234Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi

1 573 800

021

Авиациялық метеорологиялық стансаларды жаңғырту және техникалық қайта жарақтандыру үшін «Қазаэросервис» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту

1 573 800

12


Көлiк және коммуникация

39 545 517

215


Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi

13 102 272

017

Республикалық маңызы бар жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдарына қызмет көрсетуді қамтамасыз етуге «Қазавтожол» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

200 000

041

Көлік және коммуникация саласында қызметтерін жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту

12 902 272

601


Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі

26 443 245

005

Нысаналы ғарыш жүйелерін, технологияларды құру және оларды пайдалану, сондай-ақ Құрастырма-сынақ кешенін салу үшін «Қазақстан Ғарыш Сапары» ұлттық компаниясы» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

18 443 245

011

Нысаналы ғарыш жүйелерін, технологияларды құру және пайдалану үшін «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

8 000 000

13


Басқалар

25 401 671

202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi

595 220

024

«Апаттар медицинасының теміржол госпитальдары» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

595 220

214


Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі

15 086 550

 036

«Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту мен дамытудың қазақстандық орталығы» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту

86 550

043

«Қазақстандық ипотекалық компания» ипотекалық ұйымы» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту

15 000 000

222


Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі

9 319 901

018

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

9 319 901

233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi

400 000

074

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Ұлттық даму агенттігі» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

400 000


Қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

14 437 500

6


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

14 437 5001


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

14 437 500


1

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

14 437 500V. Бюджет тапшылығы

-870 572 907

VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру

870 572 907

«2013 - 2015 жылдарға арналған   
республикалық бюджет туралы»    
Қазақстан Республикасының Заңына  
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»
Қазақстан Республикасының     
2013 жылғы 24 маусымдағы      
№ 110-V ҚРЗ Заңына        
2-ҚОСЫМША             

«2013 - 2015 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы» 
2012 жылғы 23 қарашадағы   
Қазақстан Республикасының   
№ 54-V Заңына          
4-ҚОСЫМША            

Қазақстан Республикасы Ұлттық қорына жіберілетін
2013 жылға арналған бюджет түсімдерінің көлемі

Санаты

Атауы

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы


Iшкi сыныбы

1

2

3


Барлығы

3 039 371 794

1


Салықтық түсімдер

3 038 871 794

01


Табыс салығы

1 029 764 651

1

Корпоративтік табыс салығы

1 029 764 651

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

2 009 107 143

3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

2 009 107 143

2


Салықтық емес түсімдер

0

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелермен салынатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0

2

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелермен мұнай секторы кәсіпорындарына салынатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0

06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0

1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0

3


Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

500 000

03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

500 000


1

Жерді сату

500 000

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады