Қазақстан Республикасының азаматтарына, оралмандарға және Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар адамдарға олардың мүлікті жария етуіне байланысты рақымшылық жасау туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2014 жылғы 30 маусымдағы № 213-V ҚРЗ.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы Заң 2014 жылғы 1 қыркүйектен бастап қолданысқа енгiзiледi.

      МАЗМҰНЫ

      Осы Заң мемлекеттің мүлікті, оның ішінде бұрын жариялы экономикалық айналымнан шығарылған ақшаны жария ету жөніндегі біржолғы акция өткізуіне байланысты, сондай-ақ Қазақстан Республикасы азаматтарының, оралмандардың және Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар адамдардың табыстары мен мүлкін декларациялауға көшуге байланысты қоғамдық қатынастарды реттейді.

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) мүлікті жария еткені үшін алым – осы Заңда белгіленген, мүлікті жария етуді өткізгені үшін бюджетке төленетін міндетті, қайтарылмайтын төлем;

      2) мүлікті жария ету – табыстарды жасыру мақсатында заңды экономикалық айналымнан шығарылған және (немесе) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделмеген не тиісті емес тұлғаға ресімделген мүлікке құқықтарды мемлекеттің тану рәсімі;

      3) мүлікті жария етуді өткізу жөніндегі комиссия (бұдан әрі – комиссия) – Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен жергілікті атқарушы органдар жанынан құрылатын және мемлекеттік органдар мен ұйымдардың өкілдерінен тұратын, Қазақстан Республикасының аумағында тұрған мүлікті (ақшаны қоспағанда) жария ету туралы не жария етуден бас тарту туралы шешім шығаруға уәкілетті комиссия;

      4) мүлікті жария ету субъектілері (бұдан әрі – жария ету субъектілері) – мүлкін осы Заңда белгіленген тәртіппен жария ететін Қазақстан Республикасының азаматтары, оралмандар және Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар адамдар;

      5) тиісті емес тұлға (бұдан әрі – басқа тұлға) – алған кірістерін жасыру мақсатында жария ету субъектісінің кірістерінен сатып алынған мүліктің меншік иесі ретінде әрекет еткен тұлға;

      6) мүлікті жария ету туралы декларация (бұдан әрі – арнайы декларация) – жария ету субъектілерінің осы Заңда белгіленген жағдайларда мемлекеттік кіріс органдарына қағаз жеткізгіште тапсыратын декларациясы.

      Жария ету субъектілері арнайы декларацияны мемлекеттік кіріс органына:

      1) келу тәртібімен;

      2) хабарламасы бар тапсырыс хатпен пошта арқылы ұсынуға құқылы.

      Арнайы декларацияны тапсыру тәсіліне қарай:

      1) келу тәртібімен – мемлекеттік кіріс органы арнайы декларацияны алған күн;

      2) пошта арқылы – мемлекеттік кіріс органының пошталық хат-хабарды қабылдағаны туралы белгі қойылған күн мемлекеттік кіріс органына ұсынған күн болып табылады.

      Арнайы декларацияның нысанын, оның ішінде онда көрсетілуге жататын мәліметтерді, оны толтыру тәртібін салықтың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түсуін қамтамасыз ету саласындағы басшылық етуді жүзеге асыратын уәкілетті орган (бұдан әрі – уәкілетті орган) белгілейді.

      Бұл ретте жария ету субъектісі осы Заңда белгіленген арнайы декларацияны тапсыру тәртібін, шарттарын және мерзімдерін, сондай-ақ жария етілетін мүлікке қойылатын талаптарды сақтамаған жағдайда мемлекеттік кіріс органы себебін көрсете отырып, арнайы декларацияны қабылдаудан жазбаша бас тартуды арнайы декларацияны тапсырған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде береді.

      Мемлекеттік кіріс органы жария ету субъектісіне жазбаша бас тартуды жібермеген жағдайда арнайы декларация қабылданған деп есептеледі.

      Ескерту. 1-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 13.11.2015 № 400-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

2-бап. Осы Заңның қолданылу аясы

      1. Осы Заңның күші 2014 жылғы 1 қыркүйекке дейiн өздеріне тиесілі болған және өздері алған мүлiктi жария ететiн және жария еткен жария ету субъектілеріне қолданылады.

      2. Осы Заңның күші осы Заң қолданысқа енгізілген күнге заңды күшіне енген, орындалмаған:

      1) 1997 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексiнiң 190, 191, 193 (1997 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексiнiң осы тармақшада көрсетілген баптарында көзделген қылмыстарды жасау жолымен сатып алынған мүлікті жария еткен жағдайда), 208, 213, 215, 216, 216-1, 217, 218, 221, 222-баптарында көзделген қылмыстарды жасауда олар кінәлі деп танылған соттың үкімі;

      2) 2001 жылғы 30 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы кодексiнiң 118, 143, 143-2, 155, 155-1, 155-3, 155-4, 155-5, 156, 157, 166, 168-1, 178, 185, 187, 205-1, 205-2, 206, 206-1, 206-2, 207, 208, 208-1, 209, 214, 237, 239, 357-1-баптарында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтарды жасағаны үшін әкiмшiлiк жаза қолдану туралы судьяның, органның (лауазымды тұлғаның) қаулысы бар тұлғаларға қолданылмайды.

      Ескерту. 2-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 13.11.2015 № 400-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

3-бап. Мүлікті жария ету ерекшеліктері

      1. Егер осы баптың 2-тармағында өзгеше көзделмесе, мынадай мүлік:

      1) ақша;

      2) бағалы қағаздар;

      3) заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесі (бұдан әрі – қатысу үлесі);

      4) оған құқық немесе ол бойынша мәмілелер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік тіркеуге жататын, басқа адамға ресімделген жылжымайтын мүлік (ғарыш объектілерінен және магистральдық құбырлардың желілік бөлігінен басқа);

      5) құрылыс нормалары мен қағидаларына, сондай-ақ өздері орналасқан, жария ету субъектісіне меншік құқығында тиесілі жер учаскесінің нысаналы мақсатына сәйкес келетін, Қазақстан Республикасының аумағында тұрған үйлер (құрылыстар, ғимараттар);

      6) Қазақстан Республикасы аумағының шегінен тыс жерлерде тұрған жылжымайтын мүлік жария етуге жатады.

      Бұл ретте осы тармақтың 1), 2), 3), 4) және 6) тармақшаларында көрсетілген, Қазақстан Республикасының аумағынан тысқары жерлерде орналасқан, жария ету субъектісімен өзіне тиесілі материалдық және қаржылық құралдарын ұстау немесе уақытша сақтау бойынша шарттық қатынастары, келісімдері және міндеттемелері бар басқа да ұйымдарға мүлікті (трасты) сенімгерлік басқаруға берілген мүлік те жария етілуге жатады.

      2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген:

      1) жеке адамға, отбасына және кәмелетке толмағандарға, адамның және азаматтың конституциялық және өзге де құқықтары мен бостандықтарына, бейбiтшiлiкке және адамзат қауiпсiздiгiне, мемлекеттің конституциялық құрылысының негiздерi мен қауiпсiздiгiне, меншiкке, ақпараттық технологиялар қауіпсіздігіне, коммерциялық және өзге де ұйымдардағы қызмет мүдделеріне, қоғамдық қауiпсiздiк пен қоғамдық тәртiпке, халықтың денсаулығына және имандылыққа, басқару тәртібіне, сот төрелігіне және жазаларды орындау тәртібіне қарсы қылмыстарды жасау;

      2) экологиялық, көліктік, әскери қылмыстарды, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар мен қылмыстарды, сондай-ақ мемлекеттiк қызмет пен мемлекеттiк басқару мүдделерiне қарсы өзге де қылмыстарды, экономикалық қызмет (осы Заңның 5-бабы 1-тармағының 1) тармақшасында көрсетілгендерді қоспағанда), оның ішінде экономикалық контрабанда саласындағы қылмыстарды жасау;

      3) жалған ақша мен бағалы қағаздар жасау және өткiзу, жалған құжаттарды, мөртабандарды, мөрлердi, бланкілерді, мемлекеттiк наградаларды қолдан жасау, дайындау немесе өткiзу;

      4) инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдалану және бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау нәтижесiнде алынған мүлік жария етуге жатпайды.

      3. Сонымен қатар:

      1) сот тәртiбiмен оған құқықтар дауланып жатқан;

      2) Қазақстан Республикасының заңдарында оған құқықтар беруге жол берiлмейтiн мүлік;

      3) кредиттер ретiнде алынған ақша;

      4) мемлекет пайдасына берілуге жататын мүлік;

      5) "Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының тұрақтылығын қамтамасыз ету жөніндегі бірінші кезектегі іс-қимылдар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 6 қарашадағы № 1039 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының тұрақтылығын қамтамасыз ету мақсатында дағдарысқа қарсы шараларды іске асыру шеңберінде құрылысы бюджет қаражаты есебінен аяқталған жылжымайтын мүлік объектілеріндегі тұрғын және тұрғын емес үй-жайлар жария етуге жатпайды.

      4. Осы Заңның мақсаты үшін Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес жылжымайтын мүлік болып айқындалатын мүлікке ұқсас мүлік Қазақстан Республикасы аумағының шегінен тыс жерлерде тұрған жылжымайтын мүлік болып танылады.

      Ескерту. 3-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 13.11.2015 № 400-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.03.2016 № 479-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

4-бап. Мүлiктi жария ету мерзiмi

      Мүлікті жария ету мерзімі 2014 жылғы 1 қыркүйектен басталады және 2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталады.

      Құқықтары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделмеген, Қазақстан Республикасының аумағындағы жылжымайтын мүлікті жария ету үшін құжаттарды беру мерзімі 2014 жылғы 1 қыркүйектен басталады және 2016 жылғы 30 қарашада аяқталады.

      Өзге де мүлікті жария ету үшін құжаттарды беру мерзімі 2014 жылғы 1 қыркүйектен басталады және жария ету мерзімі өткенге дейінгі бес жұмыс күнінен кешіктірілмей аяқталады.

      Ескерту. 4-бап жаңа редакцияда - ҚР 13.11.2015 № 400-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

5-бап. Осы Заңмен ұсынылатын кепілдіктер

      1. Жария ету субъектілері:

      1) сыбайлас жемқорлық қылмыстарды не ұйымдасқан топ және (немесе) қылмыстық қоғамдастық (қылмыстық ұйым), трансұлттық ұйымдасқан топ, трансұлттық қылмыстық қоғамдастық (трансұлттық қылмыстық ұйым) немесе тұрақты қарулы топ (банда) жасаған қылмыстарды қоспағанда, егер бұл әрекеттер жария етілген мүлікті сатып алуға (сатып алу көздерін қалыптастыруға), пайдалануға не оған билік етуге байланысты болса, 1997 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 190 (тыйым салынған қызмет түрлерінен басқа), 191, 193 (1997 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің баптарында көзделген, осы баптың 1-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген қылмыстарды жасау арқылы алынған ақшаны немесе мүлікті жария еткен жағдайда), 208, 213, 215, 216, 216-1, 217, 218, 221 және 222-баптары бойынша қылмыстық жауаптылықтан;

      2) егер бұл әрекеттер жария етілген мүлікті сатып алуға (сатып алу көздерін қалыптастыруға), пайдалануға не оған билік етуге байланысты болса, 2001 жылғы 30 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 143, 143-2, 155, 155-1, 155-3, 155-4, 155-5, 156, 157, 166, 168-1, 178, 185, 187, 205-1, 205-2, 206, 206-1, 206-2, 207, 208, 208-1, 209, 214, 357-1-баптары бойынша әкімшілік жауаптылықтан;

      3) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жеке тұлғаның активтері мен міндеттемелері туралы декларацияны және (немесе) жеке тұлғаның кірістері және мүлкі туралы декларацияны, оның ішінде жұбайының (зайыбының) тапсырмағаны немесе осындай декларациялардағы мәліметтерді толық емес, анық емес түрде бергені, оның ішінде жұбайының (зайыбының) бергені үшін тәртiптiк жауапкершіліктен босатылады.

      2. Мүлікті жария ету фактісі, сондай-ақ осы Заңға сәйкес мүлікті жария етуді жүргізу мақсатында ұсынылатын құжаттарда бар мәліметтер сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастау, әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша іс жүргізу, жария ету субъектісіне және (немесе) басқа да адамға, жұбайына (зайыбына) қатысты тәртіптік іс жүргізу үшін негіз ретінде пайдаланыла алмайды.

      3. Мүлікті жария ету фактісі, сондай-ақ осы Заңға сәйкес мүлікті жария етуді жүргізу мақсатында ұсынылатын құжаттарда бар мәліметтер, егер осы баптың 4-тармағында өзгеше көзделмесе, қылмыстық іс, әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс шеңберінде және (немесе) тәртіптік теріс қылықта осы баптың 1-тармағында көрсетілген құқық бұзушылықты жасауда жария ету субъектісінің кінәлі екендігіне дәлелдемелер ретінде пайдаланыла алмайды.

      4. Жария ету субъектісі құжаттардың көшірмелерін және (немесе) оларды дәлелдемелер ретінде қылмыстық іске, әкімшілік құқық бұзушылық туралы іске қоса тіркеу үшін мүлікті жария ету фактісіне байланысты мәліметтерді ұсынуға құқылы. Осы дәлелдемелерді қоса тіркеуден бас тартуға жол берілмейді.

      5. Мүлікті жария етуді жүргізу мақсатында ұсынылатын құжаттардағы мәліметтер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес салықтық, банктік және өзге де заңмен қорғалатын құпия болып танылады. Мұндай мәліметтер мен құжаттардың сақталу және оларға қолжетімділік режимін тек мүлікті жария етуді жүзеге асыратын мемлекеттік органдар, ұйымдар ғана қамтамасыз етеді. Мүлікті жария етуді жүзеге асырмайтын мемлекеттік органдар мен ұйымдар мұндай мәліметтер мен құжаттарға рұқсат алуға құқылы емес. Мұндай мәліметтер мен құжаттар жария ету субъектісінің өзінің сұрау салуы бойынша не Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларда ғана талап етілуі мүмкін.

      6. Арнайы декларациядағы мәліметтердің құпиялылығына осы Заңда көзделген кепілдікті қамтамасыз ету үшін уәкілетті орган арнайы декларациялар мен құжаттардың және (немесе) арнайы декларацияға қоса берілетін мәліметтердің орталықтандырылған сақталуын жүзеге асырады.

      7. Мүлікті жария ету рәсімін өткізуге байланысты ақпаратты, сондай-ақ мәліметтерді алған және (немесе) өздеріне белгілі болған мемлекеттік органдардың, ұйымдардың лауазымды тұлғалары мен жұмыскерлері, оның ішінде комиссия мүшелері мұндай мәліметтер мен ақпараттарды, Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларды қоспағанда, көрсетілген органдар мен ұйымдарда жұмыс істеу кезеңінде, сонымен қатар өздері жұмыстан шығарылғаннан кейін де таратуға құқылы емес.

      Жария ету рәсімін өткізу шеңберінде алынған мәліметтерді жоғалту, не мұндай мәліметтерді жария ету Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауаптылыққа әкеп соғады.

      8. Мүлікті жария еткен жария ету субъектісіне қатысты осы баптың 1-тармағында көзделген қылмыстық және әкімшілік құқық бұзушылықтар, тәртіптік теріс қылықтар бойынша әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс және тәртіптік іс қозғалмайды, ал қылмыстық іс, әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша іс жүргізу және тәртіптік іс жүргізу Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен тоқтатылуға жатады.

      9. Осы Заңда көзделген кепілдіктер тек жария етілген мүлік шегінде ғана ұсынылады және жария ету субъектісі және (немесе) басқа тұлға 2014 жылғы 1 қыркүйекке дейін жасаған әрекеттерге қолданылады.

      Ескерту. 5-бап жаңа редакцияда - ҚР 13.11.2015 № 400-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

6-бап. Мүлiктi жария еткенi үшiн алым

      1. Мүлiктi жария еткенi үшiн алым (бұдан әрi – алым):

      1) осы Заңның 8-бабы 2-тармағының 2) тармақшасында көзделген жағдайда – ақшаны;

      2) Қазақстан Республикасы аумағының шегiнен тыс жерлерде тұрған жылжымайтын мүлiктi немесе эмитенттері шет мемлекетте тіркелген бағалы қағаздарды немесе шет мемлекетте тіркелген заңды тұлғалардағы қатысу үлестерін (бұдан әрі – Қазақстан Республикасы аумағының шегiнен тыс жерлерде тұрған мүлiк) жария еткен кезде өндіріліп алынады.

      2. Алым:

      1) осы Заңның 8-бабы 2-тармағының 2) тармақшасында белгіленген тәртіппен жария етілетін ақша сомасының;

      2) Қазақстан Республикасының аумағынан тысқары жерлерде тұрған, оның ішінде басқа тұлғаға ресімделген, арнайы декларацияда көрсетілген мүлік құнының он пайызы мөлшерінде төленеді.

      3. Мынадай:

      1) мемлекеттік кіріс органдары арнайы декларацияны қабылдаудан бас тартқан;

      2) жария еткені үшін алымды төлеу бойынша міндеттемелер болмаған жағдайларды қоспағанда, төленген алымды қайтару жүргізілмейді.

      Бұл ретте қайтару Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен жария ету субъектісінің өтініші негізінде жүзеге асырылады.

      Ескерту. 6-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 13.11.2015 № 400-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

7-бап. Құқықтары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделмеген Қазақстан Республикасының аумағындағы жылжымайтын мүлікті жария етуді ұйымдастыру және өткізу тәртібі жөніндегі жалпы ережелер

      1. Егер осы Заңның 10-бабында өзгеше белгіленбесе, құқықтары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделмеген Қазақстан Республикасының аумағындағы жылжымайтын мүлікті жария ету комиссияға жария ету субъектілерінің мынадай құжаттарды:

      1) осы Заңға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша екі данада мүлікті жария етуді жүргізуге арналған өтінішті (бұдан әрі – өтініш);

      2) өтініш беру кезінде жеке басын куәландыратын құжаттың түпнұсқасын көрсете отырып, оның көшірмесін;

      3) объектінің құрылыс нормалары мен қағидаларына сәйкестігі тұрғысынан ғимараттар мен құрылыстарды техникалық тексеруді жүзеге асыратын аттестатталған сарапшының қорытындысын;

      4) жылжымайтын мүлік объектісінің техникалық паспортын беруі арқылы жүргізіледі.

      2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген құжаттарды жария ету субъектілері жылжымайтын мүліктің орналасқан жері бойынша комиссияға ұсынады.

      3. Осы баптың 4-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, мүлікті жария ету мерзімі ішінде жария ету субъектілерінің құқықтары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделмеген Қазақстан Республикасының аумағындағы нақ сол бір жылжымайтын мүлікке қайтадан өтініш беруге құқығы жоқ.

      4. Құқықтары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделмеген Қазақстан Республикасының аумағындағы жылжымайтын мүлікті жария етуге ұсынылған құжаттар себептері көрсетіле отырып, мынадай:

      1) осы Заңда белгіленген құжаттар топтамасын толық ұсынбаған;

      2) ұсынылған құжаттарда өшіріп тазарту мен түзетулер болған;

      3) ұсынылған құжаттар Қазақстан Республикасының заңнамасында осындай құжаттарға қойылған талаптарға сәйкес келмеген жағдайларда қайтарылуға жатады.

      Жылжымайтын мүлікті жария етуге ұсынылған құжаттарды қайтару үшін негіз болған себептер жойылған кезде осы Заңда белгіленген құқықтары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделмеген Қазақстан Республикасының аумағындағы жылжымайтын мүлікті жария ету мерзімі ішінде жария ету субъектісі қайтадан өтініш беруге құқылы.

      5. Өтінішті комиссия өтініш берілген күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде қарайды.

      6. Құқықтары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделмеген Қазақстан Республикасының аумағындағы жылжымайтын мүлікті жария етудің жүргізілуін ұйымдастыру қағидаларын, жария етілген мүлікті тізілімге енгізу тәртібін және оның нысанын, комиссия туралы ережені Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.

      7. Осы Заңда белгіленген талаптар сақталған кезде комиссия осы баптың 5-тармағында белгіленген мерзімде:

      1) құқықтары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделмеген Қазақстан Республикасының аумағындағы жылжымайтын мүлікті жария ету туралы шешім шығарады;

      2) құқықтары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделмеген Қазақстан Республикасының аумағындағы жылжымайтын мүлікті жария ету туралы шешімді жария ету субъектісіне береді;

      3) мәліметтерді жария етілген мүліктің тізіліміне енгізеді.

      8. Құқықтары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделмеген Қазақстан Республикасының аумағындағы жылжымайтын мүлік осы Заңның 2, 3 және 7-баптарында көзделген талаптарға сәйкес келмеген кезде осындай мүлікті жария етуден бас тартуды комиссия шешім қабылдау арқылы жүзеге асырады.

      9. Құқықтары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделмеген Қазақстан Республикасының аумағындағы жылжымайтын мүлік комиссия жария ету туралы шешім шығарған күннен бастап жария етілген болып саналады.

      10. Құқықтары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделмеген Қазақстан Республикасының аумағындағы жылжымайтын мүлік жария етілген жағдайда мемлекеттік органдар мен ұйымдар жария ету субъектісінің өтініші негізінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік тіркеуге қажетті құжаттарды ресімдейді.

      11. Құқықтары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделмеген Қазақстан Республикасының аумағындағы жария етілген жылжымайтын мүлік бойынша ұсынылған мәліметтердің толықтығы мен анықтығы үшін жария ету субъектілері жауапты болады.

      Құқықтары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделмеген Қазақстан Республикасының аумағындағы жария етілген жылжымайтын мүлікті ресімдеуге байланысты Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық шығыстарды жария ету субъектілері дербес көтереді.

      12. Құқықтары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделмеген Қазақстан Республикасының аумағындағы жария етілген жылжымайтын мүлік, жария ету субъектісі туралы ақпаратты комиссия жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын органдарға ұсынады.

      Ескерту. 7-бап жаңа редакцияда - ҚР 13.11.2015 № 400-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

8-бап. Ақшаны жария етудi ұйымдастыру және жүргiзу тәртiбi жөнiндегi жалпы ережелер

      1. Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi банктері, осындай банктердiң Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерде орналасқан филиалдарын қоспағанда (бұдан әрі – екiншi деңгейдегi банктер), Ұлттық пошта операторы ақшаны жария ету мақсатында жария ету субъектісінің өтініші негізінде жеке ағымдағы банктік шот (бұдан әрі – ағымдағы шот) ашады.

      2. Ақша мынадай тәртіппен:

      1) ұлттық және (немесе) шетел валютасында екiншi деңгейдегi банкте, Ұлттық пошта операторында ашылған ағымдағы шотқа салу (аудару) және тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік кіріс органына арнайы декларацияны тапсыру арқылы жария етілуге жатады.

      Шетел валютасының тізбесін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы айқындайды;

      2) екiншi деңгейдегi банкте, Ұлттық пошта операторында ағымдағы шотқа ақшаны салмай (аудармай) – жария етілетін ақшаның сомасынан алымды төлеу және тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік кіріс органына арнайы декларацияны тапсыру арқылы жария етілуге жатады.

      Бұл ретте алым мемлекеттік кіріс органына арнайы декларацияны тапсырғанға дейін төленуге тиіс.

      3. Жария етілетін ақшаны ағымдағы шотқа енгізген (аударған) кезде екiншi деңгейдегi банк, Ұлттық пошта операторы жария ету субъектісіне осы Заңға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша енгізілген (аударылған) ақша сомасының мөлшерін растайтын анықтама береді.

      4. Ағымдағы шотқа ақша енгізілгенін (аударылғанын) растау туралы анықтаманың көшірмесі немесе осы баптың 2-тармағының 2) тармақшасында белгіленген жағдайда – алым төленгені туралы түбіртектің көшірмесі қоса берілген арнайы декларацияны тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік кіріс органы қабылдаған күннен бастап ақша жария етілді деп саналады.

      5. Жария ету субъектілері өз қалауы бойынша жария етілген ақшаларға, оның ішінде:

      1) қазақстандық қор биржасында орналастырылған бағалы қағаздарға;

      2) "Астана" халықаралық қаржы орталығының аумағында орналасқан қаржы құралдарына;

      3) Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан өзге де активтерге инвестициялау жолымен оларға билік етуге құқылы.

      6. Ұсынылатын мәліметтердің толықтығы мен анықтығы үшін жария ету субъектілері жауапты болады.

      Ақшаны жария ету рәсімімен байланысты Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық шығыстарды жария ету субъектілері дербес көтереді.

      Ескерту. 8-бап жаңа редакцияда - ҚР 13.11.2015 № 400-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

9-бап. Қазақстан Республикасының аумағынан тысқары жерлердегі, оның ішінде басқа тұлғаға ресімделген мүлiктi (ақшадан басқа) жария ету

      1. Жария ету субъектісінің Қазақстан Республикасының аумағынан тысқары жерлердегі, оның ішінде басқа тұлғаға ресімделген мүлкі (ақшадан басқа) мынадай:

      1) осы Заңда белгіленген тәртіппен алымды төлеу;

      2) жария етілетін мүліктің атауын, оның құнын және орналасқан жерін міндетті түрде көрсете отырып, тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік кіріс органына арнайы декларацияны тапсыру шарттарының жиынтығы сақталған кезде жария етуге жатады.

      Бұл ретте төленген алым арнайы декларацияда көрсетілген жария етілген мүліктің құнынан есептелген алым мөлшеріне міндетті түрде сәйкес болуға тиіс.

      2. Арнайы декларацияда қамтылған ақпаратты растайтын мынадай құжаттар және (немесе) мәліметтер:

      1) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;

      2) жария ету субъектісінің мүлікке не басқа тұлғаның мүлікті жария ету субъектісіне бергенге дейінгі оған меншік құқығын белгілейтін құжаттың нотариат куәландырған көшірмесі (басқа тұлғаға ресiмделген мүлiктi жария еткен жағдайда) арнайы декларацияға қоса беріледі.

      Бағалы қағаздарды, қатысу үлесін жария еткен жағдайда жария ету субъектісі меншік құқығын растайтын шет мемлекеттің тиісті органы немесе ұйымы берген өзге де құжатты ұсынуы мүмкін;

      3) шет мемлекеттің қолданатын құқығына немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасалған, басқа тұлғадан жария ету субъектісіне (басқа тұлғаға ресiмделген мүлiктi жария еткен жағдайда) мүлікке меншік құқығын өтеусіз немесе өзге де нысанда беру туралы шарттың немесе өзге де құжаттың нотариат куәландырған көшірмесі;

      4) алым төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі;

      5) жария ету субъектісінің қалауы бойынша қоса берілетін, арнайы декларацияда қамтылған ақпаратты растайтын өзге де құжаттар және (немесе) мәліметтер арнайы декларацияға қоса беріледі.

      Арнайы декларацияға қоса берілетін құжаттар және (немесе) мәліметтер қазақ немесе орыс тілінде ресімделген болуға немесе нотариат куәландырған қазақ немесе орыс тіліндегі аудармасы болуға тиіс.

      3. Осы бапта көрсетілген мүлік жария ету субъектісінің тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік кіріс органы арнайы декларацияны қабылдаған күннен бастап жария етілді деп саналады.

      4. Ұсынылатын мәліметтердің толықтығы және анықтығы үшін жария ету субъектілері жауапты болады.

      Осы баптың 1-тармағында көрсетілген мүлікті жария ету рәсіміне байланысты Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық шығыстарды жария ету субъектілері дербес көтереді.

      Ескерту. 9-бап жаңа редакцияда - ҚР 13.11.2015 № 400-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

10-бап. Басқа тұлғаға немесе жария ету субъектісіне ресімделген Қазақстан Республикасының аумағындағы мүлiктi (ақшадан басқа) жария ету

      1. Осы баптың қағидалары бойынша жария ету субъектісі басқа тұлғаға немесе жария ету субъектісіне ресімделген Қазақстан Республикасының аумағындағы мүлiктi (ақшадан басқа) жария етуге құқылы.

      2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген мүлікті жария ету жария ету субъектісінің тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік кіріс органына арнайы декларацияны тапсыруы арқылы жүргізіледі.

      3. Арнайы декларацияға арнайы декларацияда қамтылған ақпаратты растайтын мынадай құжаттар және (немесе) мәліметтер:

      1) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;

      2) жария етілетiн мүлiкке жария ету субъектісінің меншік құқығын белгілейтін құжаттың нотариат куәландырған көшірмесі;

      3) басқа тұлғаның жария ету субъектісіне (басқа тұлғаға ресiмделген мүлiктi жария еткен жағдайда) мүлікті өтеусiз немесе өзге де нысанда меншік құқығын бергені туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасалған шарттың нотариат куәландырған көшірмесі;

      4) жария ету субъектісінің қалауы бойынша қоса берілетін, арнайы декларацияда қамтылған ақпаратты растайтын өзге де құжаттар және (немесе) мәліметтер қоса беріледі.

      4. Басқа тұлғаға ресімделген Қазақстан Республикасының аумағындағы мүлiкке (ақшадан басқа) жария ету субъектісінің меншік құқығы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ресімделеді.

      5. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген мүлік жария ету субъектісінің тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік кіріс органы арнайы декларацияны қабылдаған күннен бастап жария етілді деп саналады.

      6. Ұсынылатын мәліметтердің толықтығы және анықтығы үшін жария ету субъектілері жауапты болады.

      Осы баптың 1-тармағында көрсетілген мүлікті жария етудің рәсіміне байланысты Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық шығыстарды жария ету субъектілері дербес көтереді.

      Ескерту. 10-бап жаңа редакцияда - ҚР 13.11.2015 № 400-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

10-1-бап. Жария ету субъектісіне салықтық рақымшылық жасау

      1. Салықтық рақымшылық жасау жария етілген ақшаны, жария етілген мүлікті (құрылысты) сатып алу үшін қаражатты қалыптастыру көзі болып табылатын жария ету субъектісінің кірісіне, сондай-ақ мүлікті жария еткенге дейін пайдаланудан (билік етуден) түскен кірістерге (бұдан әрі – жария ету субъектісінің кірісі) осы Заңда көзделген тәртіппен жария ету субъектісі мүлікті жария ету кезінде қолданылады.

      2. Салықтық рақымшылық жасау деп осы Заңмен белгіленген тәртіппен мүлік пен ақшаны жария еткен жағдайда – жария ету субъектісінің 2014 жылғы 1 қыркүйекке дейінгі кезеңде алған кірісі жөнінде жеке табыс салығы бойынша жария ету субъектісінің салық міндеттемесін тоқтату түсініледі.

      3. Салықтық рақымшылық жасауға жататын жеке табыс салығының мөлшері:

      1) өтініште немесе арнайы декларацияда көрсетілген жария етілген мүліктің (ақшадан басқа) құнының;

      2) арнайы декларацияда көрсетілген ақша сомасының;

      3) мүлікті жария еткенге дейін оны пайдаланудан (мүлікке билік етуден) алынған кіріс мөлшерінің он пайызы мөлшерінде айқындалады.

      4. Жария ету субъектісінің салық міндеттемесі осы бапта белгіленген шарттар сақталған кезде тоқтатылуға жатады.

      5. Ұсынылатын мәліметтердің толықтығы және анықтығы үшін жария ету субъектілері жауапты болады.

      Салықтық рақымшылық жасау рәсіміне байланысты Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық шығыстарды жария ету субъектілері дербес көтереді.

      Ескерту. Заң 10-1-баппен толықтырылды - ҚР 13.11.2015 № 400-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

11-бап. Құқықтары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресiмделмеген, Қазақстан Республикасының аумағында тұрған жылжымайтын мүліктi жария ету

      Ескерту. 11-бап алып тасталды - ҚР 13.11.2015 № 400-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

12-бап. Осы Заңға сәйкес жария етiлген жылжымайтын мүлiк объектiлерiн пайдалануға қабылдаудың ерекшелiктерi

      Осы Заңға сәйкес жария етiлген жылжымайтын мүлiк объектiлерiн пайдалануға қабылдауды ұйымдастыру мен жүргiзудiң ерекше тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайды.

13-бап. Мүлкін жария еткен жария ету субъектілерін жауаптылықтан босату

      Ескерту. 11-бап алып тасталды - ҚР 13.11.2015 № 400-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

14-бап. Қылмыстық істерді қозғаудан бас тарту, қылмыстық істерді және әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар туралы істерді тоқтату

      Ескерту. 11-бап алып тасталды - ҚР 13.11.2015 № 400-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

14-1-бап. Мүлікті репатриациялау

      Осы Заңда көзделген кепілдіктерді беру, егер тиісті мүлік оны жария еткен күні:

      1) ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің қаржылық шараларын әзірлеу тобының (ФАТФ) ұсынымы орындалмайтын және (немесе) толық дәрежеде орындалмайтын;

      2) салық салу мақсаттары үшін ақпарат алмасу жөніндегі нормаларды қамтитын халықаралық шарт жасалмаған мемлекетте (аумақта) орналасқан жағдайларды қоспағанда, арнайы декларацияда көрсетілген мүлікті Қазақстан Республикасының аумағына қайтару фактісіне байланысты болмайды.

      Ескерту. Заң 14-1-баппен толықтырылды - ҚР 13.11.2015 № 400-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

15-бап. Осы Заңда белгіленген талаптарды бұзғаны үшiн жауаптылық

      1. Мемлекеттік органдардың, ұйымдардың және олардың лауазымды тұлғалары мен жұмыскерлерінің осы Заңда белгіленген талаптар мен кепілдіктерді бұзуы олардың Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылығына әкеп соғады.

      2. Жария ету субъектілерінің осы Заңда белгіленген талаптар мен шарттарды бұзуы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мүлікті және (немесе) кірісті жария ету нәтижелерін жоюға және Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауаптылыққа әкеп соғады.

      Ескерту. 15-бап жаңа редакцияда - ҚР 13.11.2015 № 400-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

16-бап. Комиссия қабылдаған шешімдерге қатысты құқық мирасқорлығы және өкілдік

      Комиссияның мүдделерін, оның ішінде комиссия қызметінің тоқтатылған кезінен бастап мүдделерін білдіруді жергілікті атқарушы орган жүзеге асырады.

      Құқық мирасқорына мүлікті жария ету не жария етуден бас тарту туралы комиссия шешім шығарған мүлікке қатысты талапкер немесе жауапкер болу өкілеттіктері ауысады.

17-бап. Шағым жасау тәртібі

      Комиссияның, мемлекеттік кіріс органының шешімдеріне, сондай-ақ мүлiктi жария етуді өткізу кезіндегі өзге де әрекеттерге (әрекетсіздікке) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген тәртіппен сотқа шағым жасалуы мүмкін.

      Ескерту. 17-бап жаңа редакцияда - ҚР 07.11.2014 № 248-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).

17-1-бап. Арнайы ережелер

      Осы Заңның ережелері, қылмыстық жолмен алынған кірістерді жария етуге (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы міндеттемелерді, сондай-ақ "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының және оған сәйкес қабылданған өзге де нормативтiк құқықтық актілердің ережелерін қоса алғанда, ешқандай түрде ешқандай да ерекшеліктерді көздемейді, Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарында көзделген Қазақстан Республикасының міндеттемелерін қозғамайды және шектемейді.

      Ескерту. Заң 17-1-баппен толықтырылды - ҚР 13.11.2015 № 400-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

18-бап. Осы Заңды қолданысқа енгiзу тәртiбi

      Осы Заң 2014 жылғы 1 қыркүйектен бастап қолданысқа енгiзiледi.

Қазақстан Республикасының


Президенті

Н. Назарбаев.


  "Қазақстан Республикасының азаматтарына,
оралмандарға және Қазақстан Республикасында
тұруға ықтиярхаты бар адамдарға олардың
мүлікті жария етуіне байланысты
рақымшылық жасау туралы" Қазақстан
Республикасының 2014 жылғы 30 маусымдағы
№ 213-V Заңына 1-қосымша

      __________________________

      (өтініш берілетін орган)

      __________________________

Мүлікті жария етуді өткізуге арналған
ӨТІНІШ

      (екі данада толтырылады)

      Т.А.Ә._________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      ЖСН____________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      Тұрғылықты жері________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      Жеке басын куәландыратын құжат:

      түрі _____________________, сериясы ___________________________

      № _________ берілген күні _____________________________________

      _____________________________берген.

Жария етілетін мүліктің тізбесі

Мүліктің құны

(мың теңге)

Орналасқан мекен-жайы


Мүліктің жиынтық құны
      Өтінішке мынадай құжаттарды (атауы, сериясы, нөмірі, қашан және кім берді) қоса беремін:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

      (күні, айы, жылы) (өтініш берушінің қолы) (өтініш берушінің Т.А.Ә.)__________________________________________________________________________________________________________________________________________

      (өтінішті қабылдап алған маманның Т.А.Ә. және қолы)__________________________________________________________________________________________________________________________________________

      (орган басшысының Т.А.Ә. және қолы)

      М.О. Өтініш қабылдаған күн:

      20 ___ жылғы "____" _________

  "Қазақстан Республикасының азаматтарына,
оралмандарға және Қазақстан Республикасында
тұруға ықтиярхаты бар адамдарға олардың
мүлікті жария етуіне байланысты рақымшылық
жасау туралы" 2014 жылғы 30 маусымдағы
Қазақстан Республикасының Заңына
2-қосымша

Жария ету үшін ағымдағы банктік шотқа ақша
енгізілгенін/аударылғанын растау туралы
АНЫҚТАМА

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР 13.11.2015 № 400-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      Анықтама берілген күн 20___жылғы "___"_________

      Банк/Ұлттық пошта операторы _________________________________________

      _____________________________________________________________________

      (банктің/Ұлттық пошта операторының толық атауы)

      жария ету субъектісі ________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      (Т.А.Ә., жеке басын куәландыратын құжат

      _____________________________________________________________________

      (№, кім және қашан берген), тұрғылықты жері, ЖСН)

      20____ жылғы "___" ___________ ағымдағы банктік шотқа _______________

      _____________________________________________________________________

      (цифрлармен және толық жазылады, валютаның түрі)

      сомасында ақша енгізгенін/аударғанын куәландырады.

      Т.А.Ә./Қолы _________________________________________________________

      (Банктің/Ұлттық пошта операторының уәкілетті адамы)

      Мөр бедері (болған жағдайда)_________________________________________

      (Банктің/Ұлттық пошта операторының)

Об амнистии граждан Республики Казахстан, оралманов и лиц, имеющих вид на жительство в Республике Казахстан, в связи с легализацией ими имущества

Закон Республики Казахстан от 30 июня 2014 года № 213-V ЗРК.

      Примечание РЦПИ!
      Настоящий Закон вводится в действие с 1 сентября 2014 года.
      Вниманию пользователей!
      Для удобства пользования РЦПИ создано Оглавление.

      Настоящий Закон регулирует общественные отношения, связанные с проведением государством разовой акции по легализации имущества, в том числе ранее выведенных из легального экономического оборота денег, а также в связи с переходом к декларированию доходов и имущества граждан Республики Казахстан, оралманов и лиц, имеющих вид на жительство в Республике Казахстан.

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

      В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

      1) сбор за легализацию имущества - обязательный, невозвратный платеж в бюджет за проведение легализации имущества, установленный настоящим Законом;

      2) легализация имущества - процедура признания государством прав на имущество, выведенное из законного экономического оборота в целях сокрытия доходов и (или) не оформленное в соответствии с законодательством Республики Казахстан либо оформленное на ненадлежащее лицо;

      3) комиссия по проведению легализации имущества (далее - комиссия) - комиссия, создаваемая при местных исполнительных органах в порядке, определенном Правительством Республики Казахстан, и состоящая из представителей государственных органов и организаций, уполномоченная на вынесение решения о легализации либо об отказе в легализации имущества (кроме денег), находящегося на территории Республики Казахстан;

      4) субъекты легализации имущества (далее - субъекты легализации) - граждане Республики Казахстан, оралманы и лица, имеющие вид на жительство в Республике Казахстан, легализующие имущество в порядке, установленном настоящим Законом;

      5) ненадлежащее лицо (далее – другое лицо) – лицо, выступившее собственником имущества, приобретенного на доходы субъекта легализации, в целях сокрытия доходов;

      6) декларация о легализации имущества (далее – специальная декларация) – декларация, представляемая субъектами легализации на бумажном носителе в органы государственных доходов в случаях, установленных настоящим Законом.

      Субъекты легализации вправе представить специальную декларацию в орган государственных доходов:

      1) в явочном порядке;

      2) по почте заказным письмом с уведомлением.

      Датой представления специальной декларации в орган государственных доходов в зависимости от способа подачи являются:

      1) в явочном порядке – дата получения специальной декларации органом государственных доходов;

      2) по почте – дата отметки о приеме почтовой корреспонденции органом государственных доходов.

      Форма специальной декларации, в том числе сведения, подлежащие отражению в ней, порядок ее заполнения устанавливаются уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступления налогов и других обязательных платежей в бюджет (далее – уполномоченный орган).

      При этом в случае несоблюдения субъектом легализации установленных настоящим Законом порядка, условий и сроков представления специальной декларации, а также требований к легализуемому имуществу органы государственных доходов в течение пяти рабочих дней с даты представления специальной декларации выдают письменный отказ в приеме специальной декларации с указанием причины.

      В случае ненаправления органом государственных доходов субъекту легализации письменного отказа специальная декларация считается принятой.

      Сноска. Статья 1 с изменениями, внесенными Законом РК от 13.11.2015 № 400-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 2. Сфера действия настоящего Закона

      1. Действие настоящего Закона распространяется на субъектов легализации, легализующих и легализовавших принадлежащее им и полученное ими до 1 сентября 2014 года имущество.

      2. Действие настоящего Закона не распространяется на лиц, в отношении которых на дату введения в действие настоящего Закона имеются неисполненные вступившие в законную силу:

      1) приговор суда, признавший их виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями 190, 191, 193 (в случае легализации имущества, приобретенного путем совершения преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Республики Казахстан от 16 июля 1997 года, указанными в настоящем подпункте), 208, 213, 215, 216, 216-1, 217, 218, 221, 222 Уголовного кодекса Республики Казахстан от 16 июля 1997 года;

      2) постановление судьи, органа (должностного лица) о наложении административного взыскания за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 118, 143, 143-2, 155, 155-1, 155-3, 155-4, 155-5, 156, 157, 166, 168-1, 178, 185, 187, 205-1, 205-2, 206, 206-1, 206-2, 207, 208, 208-1, 209, 214, 237, 239, 357-1 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях от 30 января 2001 года.

      Сноска. Статья 2 с изменениями, внесенными Законом РК от 13.11.2015 № 400-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 3. Особенности легализации имущества

      1. Если иное не предусмотрено пунктом 2 настоящей статьи, легализации подлежит следующее имущество:

      1) деньги;

      2) ценные бумаги;

      3) доля участия в уставном капитале юридического лица (далее - доля участия);

      4) недвижимое имущество, оформленное на другое лицо (кроме космических объектов и линейной части магистральных трубопроводов), право на которое или сделки по которому в соответствии с законодательством Республики Казахстан подлежат государственной регистрации;

      5) здания (строения, сооружения), находящиеся на территории Республики Казахстан, соответствующие строительным нормам и правилам, а также целевому назначению занимаемого земельного участка, принадлежащего субъекту легализации на праве собственности;

      6) недвижимое имущество, находящееся за пределами территории Республики Казахстан.

      При этом легализации также подлежит имущество, указанное в подпунктах 1), 2), 3), 4) и 6) настоящего пункта, расположенное за пределами территории Республики Казахстан, которое передано в доверительное управление имуществом (траст) в другие организации, у которых с субъектом легализации имеются договорные отношения, соглашения и обязательства по содержанию или временному хранению материальных и финансовых средств, принадлежащих ему.

      2. Не подлежит легализации имущество, указанное в пункте 1 настоящей статьи, полученное в результате:

      1) совершения преступлений против личности, семьи и несовершеннолетних, конституционных и иных прав и свобод человека и гражданина, мира и безопасности человечества, основ конституционного строя и безопасности государства, собственности, безопасности информационных технологий, интересов службы в коммерческих и иных организациях, общественной безопасности и общественного порядка, здоровья населения и нравственности, порядка управления, правосудия и порядка исполнения наказаний;

      2) совершения экологических, транспортных, воинских преступлений, коррупционных правонарушений и преступлений, а также иных преступлений против интересов государственной службы и государственного управления, преступлений в сфере экономической деятельности (за исключением указанных в подпункте 1) пункта 1 статьи 5 настоящего Закона), в том числе экономической контрабанды;

      3) изготовления и сбыта поддельных денег и ценных бумаг, подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных наград;

      4) незаконного использования инсайдерской информации и манипулирования на рынке ценных бумаг.

      3. Не подлежит легализации также имущество:

      1) права на которое оспариваются в судебном порядке;

      2) предоставление прав на которое не допускается законами Республики Казахстан;

      3) деньги, полученные в качестве кредитов;

      4) имущество, подлежащее передаче в пользу государства;

      5) жилые и нежилые помещения в объектах недвижимости, завершенных строительством за счет бюджетных средств в рамках реализации антикризисных мер в целях обеспечения стабильности социально-экономического развития Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 ноября 2007 года № 1039 "Об утверждении Плана первоочередных действий по обеспечению стабильности социально-экономического развития Республики Казахстан".

      4. Для целей настоящего Закона недвижимым имуществом, находящимся за пределами территории Республики Казахстан, признается имущество, идентичное имуществу, определяемому недвижимым имуществом в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 3 с изменениями, внесенными Законом РК от 13.11.2015 № 400-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.03.2016 № 479-V (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Статья 4. Срок легализации имущества

      Срок легализации имущества начинается 1 сентября 2014 года и заканчивается 31 декабря 2016 года.

      Срок подачи документов для предъявления недвижимого имущества, находящегося на территории Республики Казахстан, права на которое не оформлены в соответствии с законодательством Республики Казахстан, к легализации начинается 1 сентября 2014 года и заканчивается 30 ноября 2016 года.

      Срок подачи документов для легализации иного имущества начинается 1 сентября 2014 года и заканчивается не позднее пяти рабочих дней до истечения срока легализации.

      Сноска. Статья 4 в редакции Закона РК от 13.11.2015 № 400-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 5. Гарантии, предоставляемые настоящим Законом

      1. Субъекты легализации освобождаются:

      1) от уголовной ответственности по статьям 190 (кроме занятия запрещенными видами деятельности), 191, 193 (в случае легализации денег или имущества, приобретенных путем совершения преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Республики Казахстан от 16 июля 1997 года, указанных в подпункте 1) пункта 1 настоящей статьи), 208, 213, 215, 216, 216-1, 217, 218, 221 и 222 Уголовного кодекса Республики Казахстан от 16 июля 1997 года, за исключением являющихся коррупционными либо совершенных организованной группой и (или) преступным сообществом (преступной организацией), транснациональной организованной группой, транснациональным преступным сообществом (транснациональной преступной организацией) или устойчивой вооруженной группой (бандой), если эти деяния связаны с приобретением (формированием источников приобретения), использованием либо распоряжением легализованным имуществом;

      2) от административной ответственности по статьям 143, 143-2, 155, 155-1, 155-3, 155-4, 155-5, 156, 157, 166, 168-1, 178, 185, 187, 205-1, 205-2, 206, 206-1, 206-2, 207, 208, 208-1, 209, 214, 357-1 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях от 30 января 2001 года, если эти деяния связаны с приобретением (формированием источников приобретения), использованием либо распоряжением легализованным имуществом;

      3) от дисциплинарной ответственности за непредставление декларации об активах и обязательствах физического лица и (или) декларации о доходах и имуществе физического лица или представление неполных, недостоверных сведений в таких декларациях в соответствии с законами Республики Казахстан, в том числе супругой (супругом).

      2. Факт легализации имущества, а также сведения, содержащиеся в документах, представляемых в целях проведения легализации имущества в соответствии с настоящим Законом, не могут быть использованы в качестве основания для начала досудебного расследования, производства по делу об административном правонарушении, дисциплинарного производства в отношении субъекта легализации и (или) другого лица, супруги (супруга).

      3. Факт легализации имущества, а также сведения, содержащиеся в документах, представляемых в целях проведения легализации имущества в соответствии с настоящим Законом, не могут быть использованы в рамках уголовного дела, дела об административном правонарушении и (или) дисциплинарном проступке в качестве доказательства виновности субъекта легализации в совершении правонарушений, указанных в пункте 1 настоящей статьи, если иное не предусмотрено пунктом 4 настоящей статьи.

      4. Субъект легализации вправе представлять копии документов и (или) сведений, связанных с фактом легализации имущества, для приобщения их к уголовному делу, делу об административном правонарушении в качестве доказательств. Отказ в приобщении этих доказательств не допускается.

      5. Сведения, содержащиеся в документах, представляемых в целях проведения легализации имущества, признаются налоговой, банковской и иной охраняемой законом тайной в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Режим хранения таких сведений и документов и доступа к ним обеспечивают исключительно государственные органы, организации, осуществляющие легализацию имущества. Государственные органы и организации, не осуществляющие легализации имущества, не вправе получать доступ к таким сведениям и документам. Такие сведения и документы могут быть истребованы только по запросу самого субъекта легализации либо в случаях, установленных законами Республики Казахстан.

      6. Для обеспечения предусмотренных настоящим Законом гарантий конфиденциальности содержащихся в специальной декларации сведений уполномоченный орган осуществляет централизованное хранение специальных деклараций и документов и (или) сведений, прилагаемых к специальной декларации.

      7. Должностные лица и работники государственных органов, организаций, в том числе члены комиссии, которыми получена и (или) которым стала известна информация, а также сведения, связанные с проведением процедуры легализации имущества, не вправе распространять такие сведения и информацию как в период работы в указанных органах и организациях, так и после своего увольнения, за исключением случаев, установленных законами Республики Казахстан.

      Утрата сведений, полученных в рамках проведения процедуры легализации, либо разглашение таких сведений влечет ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан.

      8. В отношении субъекта легализации, легализовавшего имущество, по уголовным и административным правонарушениям, дисциплинарным проступкам, предусмотренным в пункте 1 настоящей статьи, не могут быть возбуждены дело об административном правонарушении и дисциплинарное производство, а производство по уголовному делу, дело об административном правонарушении и дисциплинарное производство подлежат прекращению в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

      9. Гарантии, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются исключительно в пределах легализованного имущества и распространяются на деяния, совершенные субъектом легализации и (или) другим лицом до 1 сентября 2014 года.

      Сноска. Статья 5 в редакции Закона РК от 13.11.2015 № 400-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 6. Сбор за легализацию имущества

      1. Сбор за легализацию имущества (далее - сбор) взимается при легализации:

      1) денег в случае, предусмотренном подпунктом 2) пункта 2 статьи 8 настоящего Закона;

      2) недвижимого имущества, находящегося за пределами территории Республики Казахстан, или ценных бумаг, эмитенты которых зарегистрированы в иностранном государстве, или доли участия в юридических лицах, зарегистрированных в иностранном государстве (далее - имущество, находящееся за пределами территории Республики Казахстан).

      2. Сбор уплачивается в размере десяти процентов от:

      1) суммы денег, легализуемых в порядке, установленном подпунктом 2) пункта 2 статьи 8 настоящего Закона;

      2) стоимости имущества, указанного в специальной декларации, находящегося за пределами территории Республики Казахстан, в том числе оформленного на другое лицо.

      3. Возврат уплаченного сбора не производится, за исключением случаев:

      1) отказа в приеме специальной декларации органами государственных доходов;

      2) отсутствия обязательств по уплате сбора за легализацию.

      При этом возврат осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, на основании заявления субъекта легализации.

      Сноска. Статья 6 с изменениями, внесенными Законом РК от 13.11.2015 № 400-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 7. Общие положения по организации и порядку проведения легализации недвижимого имущества, находящегося на территории Республики Казахстан, права на которое не оформлены в соответствии с законодательством Республики Казахстан

      1. Если иное не установлено статьей 10 настоящего Закона, легализация недвижимого имущества, находящегося на территории Республики Казахстан, права на которое не оформлены в соответствии с законодательством Республики Казахстан, проводится посредством подачи субъектами легализации в комиссию:

      1) заявления на проведение легализации имущества (далее – заявление) в двух экземплярах по форме согласно приложению 1 к настоящему Закону;

      2) копии документа, удостоверяющего личность, с предъявлением оригинала при подаче заявления;

      3) заключения аттестованного эксперта, осуществляющего техническое обследование зданий и сооружений, на соответствие объекта строительным нормам и правилам;

      4) технического паспорта объекта недвижимости.

      2. Документы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, представляются субъектами легализации в комиссию по месту нахождения недвижимого имущества.

      3. Субъекты легализации не вправе подавать повторные заявления в течение срока легализации имущества на одно и то же недвижимое имущество, находящееся на территории Республики Казахстан, права на которое не оформлены в соответствии с законодательством Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи.

      4. Документы, представленные на легализацию недвижимого имущества, находящегося на территории Республики Казахстан, права на которое не оформлены в соответствии с законодательством Республики Казахстан, подлежат возврату с указанием причин в случаях:

      1) представления неполного пакета документов, установленных настоящим Законом;

      2) наличия в представленных документах подчисток и исправлений;

      3) несоответствия представленных документов требованиям законодательства Республики Казахстан к таким документам.

      При устранении причин, послуживших основанием для возврата документов, представленных на легализацию недвижимого имущества, субъект легализации вправе повторно подать заявление в течение установленного настоящим Законом срока легализации недвижимого имущества, находящегося на территории Республики Казахстан, права на которое не оформлены в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      5. Заявление рассматривается комиссией в течение тридцати календарных дней со дня подачи заявления.

      6. Правила организации проведения легализации недвижимого имущества, находящегося на территории Республики Казахстан, права на которое не оформлены в соответствии с законодательством Республики Казахстан, порядок ведения и форма реестра легализованного имущества, положение о комиссии определяются Правительством Республики Казахстан.

      7. При соблюдении требований, установленных настоящим Законом, комиссия в срок, установленный пунктом 5 настоящей статьи:

      1) выносит решение о легализации недвижимого имущества, находящегося на территории Республики Казахстан, права на которое не оформлены в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      2) выдает субъекту легализации решение о легализации недвижимого имущества, находящегося на территории Республики Казахстан, права на которое не оформлены в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      3) включает сведения в реестр легализованного имущества.

      8. Отказ в легализации недвижимого имущества, находящегося на территории Республики Казахстан, права на которое не оформлены в соответствии с законодательством Республики Казахстан, осуществляется комиссией путем принятия решения при несоответствии такого имущества требованиям, предусмотренным статьями 2, 3 и 7 настоящего Закона.

      9. Недвижимое имущество, находящееся на территории Республики Казахстан, права на которое не оформлены в соответствии с законодательством Республики Казахстан, считается легализованным с даты вынесения комиссией решения о легализации.

      10. В случае легализации недвижимого имущества, находящегося на территории Республики Казахстан, права на которое не оформлены в соответствии с законодательством Республики Казахстан, государственные органы и организации оформляют документы, необходимые для государственной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан, на основании обращения субъекта легализации.

      11. Ответственность за полноту и достоверность представляемых сведений по легализуемому недвижимому имуществу, находящемуся на территории Республики Казахстан, права на которое не оформлены в соответствии с законодательством Республики Казахстан, несут субъекты легализации.

      Все расходы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, связанные с оформлением легализованного недвижимого имущества, находящегося на территории Республики Казахстан, права на которое не оформлены в соответствии с законодательством Республики Казахстан, субъекты легализации несут самостоятельно.

      12. Информация о легализованном недвижимом имуществе, находящемся на территории Республики Казахстан, права на которое не оформлены в соответствии с законодательством Республики Казахстан, субъекте легализации предоставляется комиссией в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

      Сноска. Статья 7 в редакции Закона РК от 13.11.2015 № 400-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 8. Общие положения по организации и порядку проведения легализации денег

      1. Банки второго уровня Республики Казахстан, за исключением филиалов таких банков, расположенных за пределами Республики Казахстан (далее – банки второго уровня), Национальный оператор почты открывают отдельный текущий банковский счет (далее – текущий счет) в целях легализации денег на основании обращения субъекта легализации.

      2. Деньги подлежат легализации в следующем порядке:

      1) путем внесения (перевода) денег в национальной и (или) иностранной валюте на текущий счет, открытый в банке второго уровня, у Национального оператора почты, и представления специальной декларации в орган государственных доходов по месту жительства.

      Перечень иностранной валюты определяется Правлением Национального Банка Республики Казахстан;

      2) без внесения (перевода) денег на текущий счет в банке второго уровня, у Национального оператора почты – путем уплаты сбора от суммы легализуемых денег и представления специальной декларации в орган государственных доходов по месту жительства.

      При этом сбор подлежит уплате до представления в орган государственных доходов специальной декларации.

      3. При внесении (переводе) легализуемых денег на текущий счет банк второго уровня, Национальный оператор почты выдают субъекту легализации справку, подтверждающую размер внесенной (переведенной) суммы денег по форме согласно приложению 2 к настоящему Закону.

      4. Деньги считаются легализованными с даты принятия специальной декларации органом государственных доходов по месту жительства с приложением копии справки о подтверждении внесения (перевода) денег на текущий счет или в случае, установленном подпунктом 2) пункта 2 настоящей статьи, – копии квитанции об уплате сбора.

      5. Субъекты легализации вправе распоряжаться легализованными деньгами по своему усмотрению, в том числе путем их инвестирования в:

      1) ценные бумаги, размещаемые на казахстанской фондовой бирже;

      2) финансовые инструменты, размещаемые на территории Международного финансового центра "Астана";

      3) иные активы, расположенные на территории Республики Казахстан.

      6. Ответственность за полноту и достоверность представляемых сведений несут субъекты легализации.

      Все расходы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, связанные с процедурой легализации денег, субъекты легализации несут самостоятельно.

      Сноска. Статья 8 в редакции Закона РК от 13.11.2015 № 400-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 9. Легализация имущества (кроме денег), находящегося за пределами территории Республики Казахстан, в том числе оформленного на другое лицо

      1. Имущество (кроме денег) субъекта легализации, находящееся за пределами территории Республики Казахстан, в том числе оформленное на другое лицо, подлежит легализации при соблюдении следующих условий в совокупности:

      1) уплаты сбора в порядке, установленном настоящим Законом;

      2) представления специальной декларации в орган государственных доходов по месту жительства с обязательным указанием наименования легализуемого имущества, его стоимости и места нахождения.

      При этом уплаченный сбор обязательно должен соответствовать размеру сбора, исчисленному от стоимости легализуемого имущества, указанной в специальной декларации.

      2. К специальной декларации прилагаются следующие документы и (или) сведения, подтверждающие информацию, которая содержится в специальной декларации:

      1) копия документа, удостоверяющего личность;

      2) нотариально засвидетельствованная копия документа, устанавливающего право собственности субъекта легализации либо другого лица на имущество до передачи его субъекту легализации (в случае легализации имущества, оформленного на другое лицо).

      В случае легализации ценных бумаг, доли участия субъектом легализации может быть представлен иной документ, выданный соответствующим органом или организацией иностранного государства, подтверждающий право собственности;

      3) нотариально засвидетельствованная копия договора или иного документа, составленного в соответствии с применимым правом иностранного государства или законодательством Республики Казахстан, о безвозмездной или иной форме передачи права собственности на имущество от другого лица субъекту легализации (в случае легализации имущества, оформленного на другое лицо);

      4) копия документа, подтверждающего уплату сбора;

      5) иные документы и (или) сведения, прилагаемые по желанию субъекта легализации, подтверждающие информацию, которая содержится в специальной декларации.

      Документы и (или) сведения, прилагаемые к специальной декларации, должны быть оформлены на казахском или русском языке или иметь нотариально засвидетельствованный перевод на казахский или русский язык.

      3. Имущество, указанное в настоящей статье, считается легализованным с даты принятия специальной декларации органом государственных доходов по месту жительства субъекта легализации.

      4. Ответственность за полноту и достоверность представляемых сведений несут субъекты легализации.

      Все расходы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, связанные с процедурой легализации имущества, указанного в пункте 1 настоящей статьи, субъекты легализации несут самостоятельно.

      Сноска. Статья 9 в редакции Закона РК от 13.11.2015 № 400-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 10. Легализация имущества (кроме денег), находящегося на территории Республики Казахстан, оформленного на другое лицо или субъекта легализации

      1. Субъект легализации по правилам настоящей статьи вправе легализовать имущество (кроме денег), находящееся на территории Республики Казахстан, которое оформлено на другое лицо или субъекта легализации.

      2. Легализация имущества, указанного в пункте 1 настоящей статьи, проводится путем представления субъектом легализации специальной декларации в орган государственных доходов по месту жительства.

      3. К специальной декларации прилагаются следующие документы и (или) сведения, подтверждающие информацию, содержащуюся в специальной декларации:

      1) копия документа, удостоверяющего личность;

      2) нотариально засвидетельствованная копия документа, устанавливающего право собственности субъекта легализации на легализуемое имущество;

      3) нотариально засвидетельствованная копия договора, составленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан, о безвозмездной или иной форме передачи права собственности на имущество от другого лица субъекту легализации (в случае легализации имущества, оформленного на другое лицо);

      4) иные документы и (или) сведения, прилагаемые по желанию субъекта легализации, подтверждающие информацию, содержащуюся в специальной декларации.

      4. Право собственности субъекта легализации на имущество (кроме денег), находящееся на территории Республики Казахстан, которое оформлено на другое лицо, оформляется в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

      5. Имущество, указанное в пункте 1 настоящей статьи, считается легализованным со дня принятия специальной декларации органом государственных доходов по месту жительства субъекта легализации.

      6. Ответственность за полноту и достоверность представляемых сведений несут субъекты легализации.

      Все расходы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, связанные с процедурой легализации имущества, указанного в пункте 1 настоящей статьи, субъекты легализации несут самостоятельно.

      Сноска. Статья 10 в редакции Закона РК от 13.11.2015 № 400-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 10-1. Налоговая амнистия субъекта легализации

      1. Налоговая амнистия применяется при легализации субъектом легализации имущества в порядке, предусмотренном настоящим Законом, к доходу субъекта легализации, который является источником формирования легализованных денег, средств для приобретения (строительства) легализованного имущества, а также к доходам от использования (распоряжения) имущества (имуществом) до его легализации (далее – доход субъекта легализации).

      2. Под налоговой амнистией понимается в случае легализации имущества и денег в порядке, установленном настоящим Законом, прекращение налогового обязательства субъекта легализации по индивидуальному подоходному налогу по доходу субъекта легализации, полученному за период до 1 сентября 2014 года.

      3. Размер индивидуального подоходного налога, подлежащего налоговой амнистии, определяется в размере десяти процентов от:

      1) стоимости легализованного имущества (кроме денег), указанного в заявлении или специальной декларации;

      2) суммы денег, указанной в специальной декларации;

      3) размера дохода, полученного от использования (распоряжения) имущества (имуществом) до его легализации.

      4. Налоговое обязательство субъекта легализации подлежит прекращению при соблюдении условий, установленных настоящей статьей.

      5. Ответственность за полноту и достоверность представляемых сведений несут субъекты легализации.

      Все расходы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, связанные с процедурой налоговой амнистии, субъекты легализации несут самостоятельно.

      Сноска. Закон дополнен статьей 10-1 в соответствии с Законом РК от 13.11.2015 № 400-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 11. Легализация недвижимого имущества, находящегося на территории Республики Казахстан, права на которое не оформлены в соответствии с законодательством Республики Казахстан

      Сноска. Статья 11 исключена Законом РК от 13.11.2015 № 400-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 12. Особенности приемки в эксплуатацию объектов недвижимого имущества, легализованных в соответствии с настоящим Законом

      Особый порядок организации и проведения приемки в эксплуатацию объектов недвижимого имущества, легализованных в соответствии с настоящим Законом, определяется Правительством Республики Казахстан.

Статья 13. Освобождение субъектов легализации, легализовавших имущество, от ответственности

      Сноска. Статья 13 исключена Законом РК от 13.11.2015 № 400-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 14. Отказ в возбуждении уголовных дел, прекращение уголовных дел и дел об административных правонарушениях

      Сноска. Статья 14 исключена Законом РК от 13.11.2015 № 400-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 14-1. Репатриация имущества

      Предоставление гарантий, предусмотренных настоящим Законом, не зависит от факта возврата имущества, указанного в специальной декларации, на территорию Республики Казахстан, за исключением случаев, если соответствующее имущество на дату его легализации находится в государстве (на территории):

      1) которое не выполняет и (или) недостаточно выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);

      2) с которым отсутствует международный договор, содержащий нормы по обмену информацией для целей налогообложения.

      Сноска. Закон дополнен статьей 14-1 в соответствии с Законом РК от 13.11.2015 № 400-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 15. Ответственность за нарушение требований, установленных настоящим Законом

      1. Нарушение государственными органами, организациями и их должностными лицами и работниками требований и гарантий, установленных настоящим Законом, влечет их ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

      2. Нарушение требований и условий, установленных настоящим Законом, субъектами легализации влечет отмену результатов легализации имущества и (или) доходов в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, и ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 15 в редакции Закона РК от 13.11.2015 № 400-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 16. Правопреемство и представительство в отношении решений, принятых комиссией

      Представление интересов комиссии, в том числе с момента прекращения деятельности комиссии, осуществляется местным исполнительным органом.

      К правопреемнику переходят полномочия быть истцом или ответчиком в отношении имущества, по которым комиссией вынесены решения о легализации либо об отказе в легализации имущества.

Статья 17. Порядок обжалования

      Решения комиссии, органа государственных доходов, а также иные действия (бездействие) при проведении легализации имущества могут быть обжалованы в суд в порядке, предусмотренном законами Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 17 в редакции Закона РК от 07.11.2014 № 248-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 17-1. Специальные положения

      Положения настоящего Закона никаким образом не предусматривают никаких исключений, не затрагивают и не ограничивают обязательства Республики Казахстан, предусмотренные международными договорами Республики Казахстан, включая обязательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также положения Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов.

      Сноска. Закон дополнен статьей 17-1 в соответствии с Законом РК от 13.11.2015 № 400-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 18. Порядок введения в действие настоящего Закона

      Настоящий Закон вводится в действие с 1 сентября 2014 года.

Президент


Республики Казахстан

Н. НАЗАРБАЕВ


  Приложение 1
к Закону Республики Казахстан
от 30 июня 2014 года № 213-V
"Об амнистии граждан Республики
Казахстан, оралманов и лиц, имеющих вид
на жительство в Республике Казахстан, в
связи с легализацией ими имущества"

      от _______________________________

      __________________________________

      (орган, куда подается заявление)

      ЗАЯВЛЕНИЕ

      на проведение легализации имущества

      (заполняется в двух экземплярах)

      Ф. И.О. _______________________________________________________

      ИИН ___________________________________________________________

      Место жительства ______________________________________________

      Документ, удостоверяющий личность: вид, ______________________,

      серия __________________ № ___________ выдан ________________________

      дата выдачи _____________________

Перечень легализуемого имущества

Стоимость имущества (тыс. тенге)

Расположенное по адресу


Итого стоимость имущества
      К заявлению прилагаю следующие документы (наименование, серия,

      номер, когда и кем выдан):

      _______________________________________________________________

      _______________________________________________________________

      (дата) (подпись заявителя) (Ф. И. О. заявителя)

      _______________________________________________________________

      (Ф. И. О. и подпись специалиста, принявшего заявление)

      _______________________________________________________________

      (Ф. И. О. и подпись руководителя органа)

      МП Дата принятия заявления:

      20__ года

  Приложение 2
к Закону Республики Казахстан
от 30 июня 2014 года
"Об амнистии граждан
Республики Казахстан, оралманов
и лиц, имеющих вид на жительство
в Республике Казахстан, в связи
с легализацией ими имущества"

      СПРАВКА

      о подтверждении внесения/перевода денег на текущий

      банковский счет для легализации

      Сноска. Приложение 2 в редакции Закона РК от 13.11.2015 № 400-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Дата выдачи справки "___" __________ 20__ года

      Банк/Национальный оператор почты ______________________________

      _____________________________________________________________________

      (полное наименование банка/Национального оператора почты)

      удостоверяет, что субъект легализации _________________________

      _____________________________________________________________________

      (Ф.И.О, документ, удостоверяющий личность (№, кем и когда

      выдан), место жительства, ИИН)

      Внес/перевел "___" __________ 20___ года на текущий банковский

      счет деньги в сумме _________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      (цифрами и прописью, вид валюты)

      Ф.И.О./Подпись ________________________________________________

      (уполномоченное лицо банка/

      Национального оператора почты)

      Оттиск печати (при наличии) ___________________________________

      (банка/Национального оператора почты)