Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сақтандыру және исламдық қаржыландыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2015 жылғы 27 сәуірдегі № 311-V ҚРЗ

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы Заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз.

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1. 1994 жылғы 27 желтоқсанда Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесі қабылдаған Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (Жалпы бөлім) (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1994 ж., № 23-24 (қосымша); 1995 ж., № 15-16, 109-құжат; № 20,
121-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., № 2, 187-құжат; № 14, 274-құжат; № 19, 370-құжат; 1997 ж., № 1-2, 8-құжат; № 5, 55-құжат; № 12, 183, 184-құжаттар; № 13-14, 195, 205-құжаттар; 1998 ж., № 2-3, 23-құжат; № 5-6, 50-құжат; № 11-12, 178-құжат; № 17-18, 224, 225-құжаттар; № 23, 429-құжат; 1999 ж., № 20, 727, 731-құжаттар; № 23, 916-құжат; 2000 ж., № 18, 336-құжат; № 22, 408-құжат; 2001 ж., № 1, 7-құжат; № 8, 52-құжат; № 17-18, 240-құжат; № 24, 338-құжат; 2002 ж., № 2, 17-құжат; № 10, 102-құжат; 2003 ж., № 1-2, 3-құжат; № 11, 56, 57, 66-құжаттар; № 15, 139-құжат; № 19-20, 146-құжат; 2004 ж., № 6, 42-құжат; № 10, 56-құжат; № 16, 91-құжат; № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 10, 31-құжат; № 14, 58-құжат; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 1, 4-құжат; № 3, 22-құжат; № 4, 24-құжат; № 8, 45-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 55-құжат; № 13, 85-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 3, 20, 21-құжаттар; № 4, 28-құжат; № 16, 131-құжат; № 18, 143-құжат; № 20, 153-құжат; 2008 ж., № 12, 52-құжат; № 13-14, 58-құжат; № 21, 97-құжат; № 23, 114, 115-құжаттар; 2009 ж., № 2-3, 7, 16, 18-құжаттар; № 8, 44-құжат; № 17, 81-құжат; № 19, 88-құжат; № 24, 125, 134-құжаттар; 2010 ж., № 1-2, 2-құжат; № 7, 28-құжат; № 15, 71-құжат; № 17-18, 112-құжат; 2011 ж., № 2, 21, 28-құжаттар; № 3, 32-құжат; № 4, 37-құжат; № 5, 43-құжат; № 6, 50-құжат; № 16, 129-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 13, 15-құжаттар; № 6, 43-құжат; № 8, 64-құжат; № 10, 77-құжат; № 11, 80-құжат; № 20, 121-құжат; № 21-22, 124-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 7, 36-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 76-құжат; 2014 ж., № 4-5, 24-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 61, 63-құжаттар; № 14, 84-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат):
      мазмұнында 283-баптың тақырыбындағы «асырау үшін төленетін соманың арттырылуы» деген сөздер «асырап-бағуға төленетін сомаларды ұлғайту» деген сөздермен ауыстырылып, 283-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «283-бап. Азаматты асырап-бағуға төленетiн сомаларды
                 ұлғайту

      Азаматты тiкелей асырап-бағуға ақшалай мiндеттеме бойынша төленетiн сома (өмiрiне немесе денсаулығына келтiрiлген зиянды өмiр бойы асырап-бағу шарты бойынша өтеу және басқалары) инфляцияның болжамды деңгейінің орташа мәніне пропорционалды түрде жыл сайын ұлғайтылады.».
      2. 1999 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (Ерекше бөлім) (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., № 16-17, 642-құжат; № 23, 929-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; № 10, 244-құжат; № 22, 408-құжат; 2001 ж., № 23, 309-құжат; № 24, 338-құжат; 2002 ж., № 10, 102-құжат; 2003 ж., № 1-2, 7-құжат; № 4, 25-құжат; № 11, 56-құжат; № 14, 103-құжат; № 15, 138, 139-құжаттар; 2004 ж., № 3-4, 16-құжат; № 5, 25-құжат; № 6, 42-құжат; № 16, 91-құжат; № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 21-22, 87-құжат; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 4, 24, 25-құжаттар; № 8, 45-құжат; № 11, 55-құжат; № 13, 85-құжат; 2007 ж., № 3, 21-құжат; № 4, 28-құжат; № 5-6, 37-құжат; № 8, 52-құжат; № 9, 67-құжат; № 12, 88-құжат; 2009 ж., № 2-3, 16-құжат; № 9-10, 48-құжат; № 17, 81-құжат; № 19, 88-құжат; № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 3-4, 12-құжат; № 5, 23-құжат; № 7, 28-құжат; № 15, 71-құжат; № 17-18, 112-құжат; 2011 ж., № 3, 32-құжат; № 5, 43-құжат; № 6, 50, 53-құжаттар; № 16, 129-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 2, 13, 14, 15-құжаттар; № 8, 64-құжат; № 10, 77-құжат; № 12, 85-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 92-құжат; № 20, 121-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 4, 21-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 15, 82-құжат; 2014 ж., № 1, 9-құжат; № 4-5, 24-құжат; № 11, 61, 69-құжаттар; № 14, 84-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат):
      1) мазмұны мынадай мазмұндағы 845-1-баптың тақырыбымен толықтырылсын:
      «845-1-бап. Исламдық сақтандыру»;
      2) 567-бап мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Қаржы лизингі шартының елеулі талаптары «Қаржы лизингі туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленеді.»;
      3) 818-баптың 1-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Осы Кодекстің 845-1-бабының 3-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда, сақтандырушының сақтанушыдан алған сақтандыру сыйлықақылары оған меншік құқығымен тиесілі болады.»;
      4) 824-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Қайта сақтандыру талаптары Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде және қайта сақтанушы мен қайта сақтандырушы арасындағы қайта сақтандыру шартында айқындалады.
      Қайта сақтандыру шарты осы Кодексте сақтандыру шартына қойылатын талаптарға сай болуға тиiс. Исламдық қайта сақтандыру шарты осы Кодексте исламдық сақтандыру шартына қойылатын талаптарға сай болуға тиiс. Бұл ретте, негiзгi сақтандыру шарты (исламдық сақтандыру шарты) бойынша сақтандырушы қайта сақтандыру шартында (исламдық қайта сақтандыру шартында) сақтанушы болып есептеледі.»;
      5) 826-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 6-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «6-1) сақтандырушының исламдық сақтандыру қорын басқарғаны үшін сыйақы мөлшері, оны төлеу шарттары мен тәртібі (исламдық сақтандыру шарты жасалған кезде);»;
      6) 40-тарау мынадай мазмұндағы 845-1-баппен толықтырылсын:

      «845-1-бап. Исламдық сақтандыру

      1. Қазақстан Республикасының сақтандыру ісі және сақтандыру қызметі туралы заңнамасында белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып жасалған сақтандыру шарты (осы Кодекстің 803-бабы) исламдық сақтандыру шарты болып табылады.
      2. Сақтандырушы исламдық сақтандыру шарты бойынша сақтанушы төлеген сақтандыру сыйлықақысын, сондай-ақ сақтандыру сыйлықақыларын инвестициялау нәтижесінде алынған кірістерді сақтандырушы исламдық сақтандыру шарттары бойынша сақтанушыларға (пайда алушыларға) сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру үшін қалыптастыратын исламдық сақтандыру қорына аударуға тиіс.
      3. Сақтандырушы исламдық сақтандыру шарты бойынша алған сақтандыру сыйлықақылары, сондай-ақ исламдық сақтандыру қорын құрайтын өзге де мүлік сақтандырушыға меншік құқығымен тиесілі болмайды.
      4. Сақтандырушы исламдық сақтандыру шарты бойынша Қазақстан Республикасының сақтандыру ісі және сақтандыру қызметі туралы заңнамасында белгіленген талаптарға және жасалған исламдық сақтандыру шартына сәйкес исламдық сақтандыру қорының қаражаты есебінен исламдық сақтандыру қорын басқарғаны үшін сыйақы алуға құқылы.
      5. Исламдық сақтандыруды жүзеге асырудың, исламдық сақтандыру қорын қалыптастырудың, есепке алудың, пайдаланудың және бөлудің, исламдық сақтандыруды жүзеге асыратын сақтандырушылардың құқықтық жағдайының ерекшеліктері және олардың қызмет ету шарттары осы Кодекс пен Қазақстан Республикасының сақтандыру ісі және сақтандыру қызметі туралы заңнамалық актілеріне сәйкес айқындалады.»;
      7) 937-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Азаматқа жарақат немесе денсаулығына өзге де зақым келтірілген кезде жәбірленуші жоғалтқан, онда болған не анық иелене алатын табыс (кіріс), сондай-ақ денсаулыққа зақым келтіруден туындаған шығыстар (емделуге, қосымша тамақтануға, дәрілер сатып алуға, протез салғызуға, басқа адамның күтім жасауына, санаторий-курорттық емделуге, арнайы көлік құралдарын сатып алуға, басқа кәсіпке даярлауға және басқалар), егер жәбірленуші көмек пен күтімнің осындай түрлеріне мұқтаж және оларды тегін алмайды деп танылса, өтелуге жатады.
      Денсаулықтың зақымдануынан туындаған шығыстарды (емделуге, қосымша тамақтануға, дәрілер сатып алуға, протез салғызуға, басқа адамның күтім жасауына, санаторий-курорттық емделуге, арнайы көлік құралдарын сатып алуға, басқа кәсіпке даярлауға және басқалар), қызметкердің денсаулығына зиян келтірген жұмыс беруші Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінде белгіленген шектерде өтейді.»;
      8) 938-баптың 6-тармағы алып тасталсын;
      9) мазмұнында 943-баптың тақырыбындағы «зиян өтемінің көбейтілуі» деген сөздер «зиянды өтеуді ұлғайту» деген сөздермен ауыстырылып, 943-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «943-бап. Күнкөрiс құнының артуына байланысты зиянды
                өтеуді ұлғайту

      Азаматтарға денсаулығының зақымдануына немесе жәбiрленушiнің қайтыс болуына байланысты төленетiн зиянды өтеу сомалары инфляцияның болжамды деңгейінің орташа мәніне пропорционалды түрде жыл сайын ұлғайтылады.»;
      10) 944-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Жәбiрленушiнiң еңбекке қабiлеттілігiнiң төмендеуiне немесе қайтыс болуына байланысты зиянды өтеу ай сайынғы төлемдермен жүргiзiледi.
      Жәбірленушінің еңбек (қызметтік) міндеттерін атқару кезінде жоғалтылған табысы бөлігінде зиянды өтеу еңбекке қабілеттілігінен айырылу дәрежесін белгілеу мерзіміне, бірақ оның Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасында белгіленген зейнеткерлік жасқа жетуінен аспайтын мерзімге жүзеге асырылады.
      Дәлелдi себептер болған кезде сот зиян келтiрушiнiң мүмкiндiктерiн ескере отырып, өтеттіруге құқығы бар азаматтың талап етуі бойынша оған тиесiлi төлемдердi бiржолғы, бiрақ үш жылдан аспайтындай етіп тағайындауы мүмкiн.»;
      11) 945-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Қызметкерлердің өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды банкроттық салдарынан таратылған заңды тұлғалардың өтеуі жөніндегі төлемдерді капиталдандыру кезеңі аяқталғаннан кейін Қазақстан Республикасының азаматына Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен ай сайынғы төлемдер түрінде әлеуметтік көмек жүзеге асырылады, олардың мөлшерлері инфляцияның болжамды деңгейінің орташа мәніне пропорционалды түрде жыл сайын ұлғайтылады.».
      3. 2007 жылғы 15 мамырдағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 9, 65-құжат; № 19, 147-құжат; № 20, 152-құжат; № 24, 178-құжат; 2008 ж., № 21, 97-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 8, 44-құжат; № 9-10, 50-құжат; № 17, 82-құжат; № 18, 84-құжат; № 24, 122, 134-құжаттар; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 10, 48-құжат; № 24, 146, 148-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 11, 102-құжат; № 16, 128-құжат; 2012 ж., № 3, 26-құжат; № 4, 32-құжат; № 5, 41-құжат; № 6, 45-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 92-құжат; № 15, 97-құжат; № 21-22, 123-құжат; 2013 ж., № 2, 13-құжат; № 3, 15-құжат; № 7, 36-құжат; № 9, 51-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 15, 78, 81-құжаттар; № 16, 83-құжат; № 23-24, 116-құжат; 2014 ж., № 2, 10-құжат; № 7, 37-құжат; № 8, 44, 49-құжаттар; № 11, 67-құжат; № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 1, 2-құжат; № 3, 13-құжат; 2015 жылғы 8 сәуірде «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне денсаулық сақтау мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы» 2015 жылғы 6 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) 1-бап мынадай мазмұндағы 68-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «68-1) өрескел абайсыздық – қызметкердің еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы қағидаларын және өз денсаулығының қауіпсіздігін бұзуына ықпал ететін әрекеттері;»;
      2) 164-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «164-бап. Қызметкердің өміріне және (немесе) денсаулығына
                келтірілген зиян үшін жұмыс берушінің
                материалдық жауапкершілігі

      1. Қызметкер еңбек міндеттерін атқаруына байланысты оның өміріне және (немесе) денсаулығына зиян келтірілген кезде жұмыс беруші зиянды Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында көзделген көлемде өтеуге міндетті.
      2. Осы баптың 4-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда, осы баптың 1-тармағында көзделген зиян қызметкердің сақтандыру төлемдері болмаған кезде толық көлемде өтеледі. Сақтандыру төлемдері болған кезде жұмыс беруші қызметкерге сақтандыру сомасы мен зиянның нақты мөлшері арасындағы айырманы өтеуге міндетті.
      3. Қызметкерлердің өміріне және (немесе) денсаулығына келтірілген зиянды жұмыс берушілердің өтеу тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалады.
      4. Қызметкерге кәсiптік еңбекке қабiлеттiлiгiнен айырылудың бестен жиырма тоғызға дейінгі пайызды қоса алғандағы дәрежесiмен байланысты зиян келтірілген кезде жұмыс беруші қызметкерге жоғалтылған табысын және денсаулығының зақымдануынан туындаған шығыстарды өтеуге міндетті.
      Денсаулықтың зақымдануынан туындаған, әрбір оқиға бойынша жұмыс беруші өтейтін шығыстардың мөлшері төлем төленетін кезде республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жылына белгіленген екі жүз елу айлық есептік көрсеткіштен аспауға тиіс.
      Денсаулықтың зақымдануынан туындаған шығыстарды өтеу бойынша төлем осы шығыстарды шеккен қызметкер не тұлға ұсынған, осы шығыстарды растайтын құжаттардың негізінде жүзеге асырылады. Бұл ретте, Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласындағы заңнамасына сәйкес тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлеміне кіретін шығыстар өтелуге жатпайды.».
      4. 2008 жылғы 10 желтоқсандағы «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., № 22-I, 22-II, 112-құжат; 2009 ж., № 2-3, 16, 18-құжаттар; № 13-14, 63-құжат; № 15-16, 74-құжат; № 17, 82-құжат; № 18, 84-құжат; № 23, 100-құжат; № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 1-2, 5-құжат; № 5, 23-құжат; № 7, 28, 29-құжаттар; № 11, 58-құжат; № 15, 71-құжат; № 17-18, 112-құжат; № 22, 130, 132-құжаттар; № 24, 145, 146, 149-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 2, 21, 25-құжаттар; № 4, 37-құжат; № 6, 50-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 13, 116-құжат; № 14, 117-құжат; № 15, 120-құжат; № 16, 128-құжат; № 20, 151-құжат; № 21, 161-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 11, 15-құжаттар; № 3, 21, 22, 25, 27-құжаттар; № 4, 32-құжат; № 5, 35-құжат; № 6, 43, 44-құжаттар; № 8, 64-құжат; № 10, 77-құжат; № 11, 80-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 92-құжат; № 15, 97-құжат; № 20, 121-құжат; № 21-22, 124-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; № 2, 7, 10-құжаттар; № 3, 15-құжат; № 4, 21-құжат; № 8, 50-құжат; № 9, 51-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 12, 57-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 76, 81, 82-құжаттар; № 16, 83-құжат; № 21-22, 114, 115-құжаттар; № 23-24, 116-құжат; 2014 ж., № 1, 9-құжат; № 4-5, 24-құжат; № 7, 37-құжат; № 8, 44, 49-құжаттар; № 10, 52-құжат; № 11, 63, 64, 65, 69-құжаттар; № 12, 82-құжат; № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 22, 128, 131-құжаттар; № 23, 143-құжат; № 24, 145-құжат):
      1) 43-1-баптың 7-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «7. Салық органы осы бапқа сәйкес дара кәсіпкердің қызметі тоқтатылғаннан кейін талап қоюдың ескіру мерзімі ішінде бұзушылықтарды анықтаған жағдайда, дара кәсіпкер ретінде тіркелу кезеңінде жүзеге асырылатын қызмет бойынша салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және әлеуметтік аударымдар бойынша салық міндеттемелерін есептеуді жеке тұлға оларды төлеу жөнінде міндеттемелер туындаған кезде қолданыста болатын Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес жүргізеді.»;
      2) 60-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Егер осы тармақта өзгеше белгіленбесе, осы баптың 1-тармағы бірінші бөлігінің 1), 4), 5), 6) және 9) тармақшаларында көзделген, салықтық есепке алу саясатында белгіленген ережелердің күші күнтізбелік жылға қолданылады және салықтық тексеру жүргізілген салық кезеңдері бойынша өзгертуге жатпайды.
      Қосылған құн салығын төлеуші таңдаған, осы Кодекстің
260-бабының 4-тармағында және (немесе) 262-бабының 5-1-тармағында көзделген қосылған құн салығын есепке жатқызу әдісі қосылған құн салығын есептеу мақсаттары үшін белгіленген салық кезеңіне қолданылады және салықтық тексеру жүргізілген салық кезеңдері бойынша өзгертуге жатпайды.»;
      3) 90-бапта:
      2-тармақтың 6) тармақшасының үшінші абзацындағы «еншілес ұйымына берген жағдайда борышкерге қойылатын талаптар мөлшерi азайтылған кезде бұрын шегерiмдерге жатқызылған провизиялар (резервтер) сомасы осы Кодекстiң 106-бабының 1, 1-1, 1-3, 3 және 4-тармақтарына сәйкес провизияларды (резервтердi) құру жөнiндегi шығыстар сомасын шегеруге құқығы бар салық төлеушi құрған провизиялардың (резервтердiң) мөлшерлерiн азайтудан түсетiн кiрiс деп танылмайды;» деген сөздер «еншілес ұйымына;» деген сөздермен ауыстырылып және 8) тармақшадағы «азайтқан жағдайлар» деген сөздер «азайтқан жағдайларда, борышкерге қойылатын талаптар мөлшерi азайтылған кезде бұрын шегерiмдерге жатқызылған провизиялар (резервтер) сомасы осы Кодекстiң 106-бабының 1, 1-1, 1-3, 3 және 4-тармақтарына сәйкес провизияларды (резервтердi) құру жөнiндегi шығыстар сомасын шегеруге құқығы бар салық төлеушi құрған провизиялардың (резервтердiң) мөлшерлерiн азайтудан түсетiн кiрiс деп танылмайды» деген сөздермен ауыстырылып, 6) тармақша мынадай мазмұндағы төртінші абзацпен толықтырылсын:
      «егер 2016 жылғы 1 қаңтарға дейін жасалған кредит (қарыз) бойынша талап ету құқықтарын басқаға беру жөніндегі мәмілеге қатысатын банктердің бірі – өзіне қатысты сот шешімімен қайта құрылымдау жүргізілген, дауыс беретін акцияларының 90 пайыздан астамы 2013 жылғы 31 желтоқсанда ұлттық басқарушы холдингке тиесілі банк болып табылған және егер басқаға беру жүргізілген кредит (қарыз) бойынша талап ету құқығының құны Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы немесе шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес жүргізілген бағалау туралы есепте айқындалған талап ету құқығының нарықтық құнынан төмен болмаған жағдайда, басқа банкке берген;»;
      2-1-тармақта:
      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Осы тармақтың ережелері өзіне қатысты сот шешімімен қайта құрылымдау жүргізілген, дауыс беретін акцияларының 90 пайыздан астамы 2013 жылғы 31 желтоқсанда ұлттық басқарушы холдингке тиесілі банкке немесе бұрын осындай банк болып табылған заңды тұлғаға қолданылады.»;
      төртінші бөлікте:
      2) және 3) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) кредит (қарыз) бойынша борышкер осы тармақтың екінші бөлігінде көзделген банктің басқару органы 2015 жылғы 1 қаңтарға дейін бекіткен және 2015 жылғы 1 ақпаннан кешіктірілмей уәкілетті органға ұсынылған, борыштары кешірілуге жататын кредиттер (қарыздар) бойынша борышкерлердің тізбесінде (тізбелерінде) көрсетілсе;
      3) кредит (қарыз) бойынша борышты кешіру осы тармақтың екінші бөлігінде көзделген банктің басқару органы 2015 жылғы 1 қаңтарға дейін бекіткен және 2015 жылғы 1 ақпаннан кешіктірілмей уәкілетті органға ұсынылған, борыштары кешірілуге жататын кредиттер (қарыздар) бойынша борышкерлердің тізбесінде (тізбелерінде) көрсетілген сома шегінде жүргізілсе;»;
      4) тармақшаның он төртінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «талап ету құқығын басқаға беру күні бейрезидент болып табылатын үшінші тұлғаға дисконтпен банк кредит (қарыз) бойынша талап ету құқығын беру кезінде, егер басқаға беру жүргізілген кредит (қарыз) бойынша талап ету құқығының құны бағалаушы мен осындай үшінші тұлға немесе банк не банктің мүдделерін білдіретін немесе осындай банктің мүдделерінде мүлікті басқару үшін шет мемлекеттің соты тағайындайтын тұлға арасындағы шарт бойынша Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы немесе шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес жүргізілген бағалау туралы есепте айқындалған банктің талап ету құқығының нарықтық құнына тең болса;»;
      мынадай мазмұндағы 2-2-тармақпен толықтырылсын:
      «2-2. Осы баптың 1 және 2-тармақтарында көзделген ережелер өзіне қатысты сот шешімімен қайта құрылымдау жүргізілген, дауыс беретін акцияларының 90 пайыздан астамы 2013 жылғы 31 желтоқсанда ұлттық басқарушы холдингке тиесілі, бұрын банк болып табылған заңды тұлғаға қолданылады.»;
      4) 91-бап мынадай мазмұндағы төртінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Егер 2016 жылғы 1 қаңтарға дейін жасалған кредит (қарыз) бойынша талап ету құқықтарын басқаға беру жөніндегі осындай мәміленің тарапы болып табылатын банктердің бірі – өзіне қатысты сот шешімімен қайта құрылымдау жүргізілген, дауыс беретін акцияларының 90 пайыздан астамы 2013 жылғы 31 желтоқсанда ұлттық басқарушы холдингке тиесілі банк болып табылған және егер басқаға беру жүргізілген кредит (қарыз) бойынша талап ету құқығының құны Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы немесе шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес жүргізілген бағалау туралы есепте айқындалған талап ету құқығының нарықтық құнынан төмен болмаған жағдайда, борышкер нақты төлеген сома мен талап ету құқығын сатып алу құны арасындағы оң айырма күмәнді және үмітсіз активтер деп танылған кредиттер (қарыздар) бойынша талап ету құқығын басқаға беруден түсетін кіріс болып табылады.»;
      5) 106-бапта:
      1-тармақ мынадай мазмұндағы бесінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Осы тармақтың ережелері:
      өзіне қатысты сот шешімімен қайта құрылымдау жүргізілген, дауыс беретін акцияларының 90 пайыздан астамы 2013 жылғы 31 желтоқсанда ұлттық басқарушы холдингке тиесілі банктің;
      өзіне қатысты сот шешімімен қайта құрылымдау жүргізілген, дауыс беретін акцияларының 90 пайыздан астамы 2013 жылғы 31 желтоқсанда ұлттық басқарушы холдингке тиесілі, бұрын банк болып табылған заңды тұлғаның пайдасына берілген активтер мен шартты міндеттемелерге қарсы провизиялар (резервтер) бойынша да қолданылады.»;
      мынадай мазмұндағы 1-4-тармақпен толықтырылсын:
      «1-4. Осы баптың 1-тармағының ережелері өзіне қатысты сот шешімімен қайта құрылымдау жүргізілген, дауыс беретін акцияларының 90 пайыздан астамы 2013 жылғы 31 желтоқсанда ұлттық басқарушы холдингке тиесілі, бұрын еншілес банк болып табылған заңды тұлғаға қолданылады.»;
      6) 143-баптың 2-тармағы бірінші бөлігінің 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «7) резидент банкке, сондай-ақ өзіне қатысты сот шешімімен қайта құрылымдау жүргізілген, дауыс беретін акцияларының 90 пайыздан астамы 2013 жылғы 31 желтоқсанда ұлттық басқарушы холдингке тиесілі, бұрын еншілес банк болып табылған заңды тұлғаға төленетін кредит (қарыз), депозит бойынша сыйақы;»;
      7) 193-баптың 5-тармағының 18) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «18) 2012 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда есепке жазылған, осындай кредиттерге сыйақы бойынша берешекті қоса алғанда, борышты кешіру осы Кодекстің 90-бабының 2-1-тармағында белгіленген тәртіппен және шарттарда жүргізілген кредит (қарыз) бойынша берешек сомасы салық салынуға жатпайды.»;
      8) 200-1-баптың 1-тармағының 14) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «14) 2012 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда есепке жазылған, осындай кредиттерге сыйақы бойынша берешекті қоса алғанда, борышты кешіру осы Кодекстің 90-бабының 2-1-тармағында белгіленген тәртіппен және шарттарда жүргізілген кредит (қарыз) бойынша берешек сомасы.»;
      9) 250-баптың 4-тармағының бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Ислам банктерінің мүлікті беруі:
      1) тауарды үшінші тұлғаға кейіннен сату туралы шарттарсыз;
      2) тауарды үшінші тұлғаға кейіннен сату шарттарымен коммерциялық кредит беру арқылы сауда делдалы ретінде жеке және заңды тұлғаларды қаржыландыру шеңберінде Қазақстан Республикасының банк заңнамасына сәйкес ислам банкі алуға жататын кіріс бөлігінде қосылған құн салығынан босатылады.»;
      10) 260-бапта:
      2-тармақтың екінші бөлігі алып тасталсын;
      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Қосылған құн салығын төлеушіде:
      салық салынатын айналымдар;
      осы Кодекстің 249-бабының 1-тармағына сәйкес босатылатын айналымдар;
      басқа да салық салынбайтын айналымдар болған жағдайда, осы баптың 3-тармағын қолданатын қосылған құн салығын төлеуші, осы Кодекстің 249-бабының 1-тармағына сәйкес қосылған құн салығынан босатылатын айналымдарды қоспағанда, салық салынатын айналымдар мен салық салынбайтын айналымдар бойынша есепке жатқызудың пропорционалды әдісін қолдануға құқылы.»;
      11) 262-бапта:
      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «5. Қазақстан Республикасының банк заңнамасына сәйкес есепке жатқызудың пропорционалды әдісін пайдаланатын ислам банкінің тауарды үшінші тұлғаға кейіннен сату туралы шарттарсыз коммерциялық кредит беру арқылы сауда делдалы ретінде жеке және заңды тұлғаларды қаржыландыру бойынша қосылған құн салығының сомаларын есепке алу бойынша бөлек есептеу әдісін қолдануға құқығы бар.»;
      мынадай мазмұндағы 5-1-тармақпен толықтырылсын:
      «5-1. Қазақстан Республикасының банк заңнамасына сәйкес есепке жатқызудың пропорционалды әдісін пайдаланатын қосылған құн салығын төлеушінің тауарды үшінші тұлғаға кейіннен сату шарттарымен коммерциялық кредит беру арқылы сауда делдалы ретінде жеке және заңды тұлғаларды қаржыландыру шеңберінде тауарды сатып алу-сату операциялары бойынша қосылған құн салығының сомаларын есепке алу бойынша бөлек есептеу әдісін қолдануға құқығы бар.»;
      12) 396-баптың 1-тармағының 1-1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1-1) техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік уәкілетті орган белгілеген сыныптамаға сәйкес осындайларға жататын ғимараттар, қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары мен Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес ұзақ мерзімді дебиторлық берешек ретінде ескерілетін, сатып алу құқығымен тұрғынжайды ұзақ мерзімді жалға беру шарттары бойынша жеке тұлғаларға берілген осындай ғимараттардың бөліктері;»;
      13) 397-бапта:
      1-тармақтың үшінші бөлігі алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      «1-1. Осы Кодекстің 396-бабы 1-тармағының 1-1) тармақшасында көрсетілген, дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалардың салық салу объектiлерi бойынша салық базасы есепті салық кезеңінің 1 қаңтарындағы жағдай бойынша қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары мен Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес айқындалатын ұзақ мерзімді дебиторлық берешек мөлшерінде белгіленеді.»;
      14) 398-бап мынадай мазмұндағы 9-тармақпен толықтырылсын:
      «9. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі мемлекеттік уәкілетті орган бекіткен тізбеде айқындалған заңды тұлғалар салықты өңірлерді дамытудың салалық бағдарламасының қатысушысы болып табылатын жеке тұлғаға тұрғынжайды ұзақ мерзімді жалға беру шарттары бойынша осы бағдарламаны іске асыру щеңберінде берілген салық салу объектілері бойынша, осы Кодекстің 408-бабында белгіленген мөлшерлемелер бойынша есептейді.»;
      15) 399-бап мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      «1-1. Осы Кодекстің 398-бабының 9-тармағында айқындалған тұлғалар салық сомасын әрбір объект бойынша:
      салық салу объектілері сатып алу құқығынсыз тұрғынжайды ұзақ мерзімді жалға беру шарты бойынша жеке тұлғаларға жалға берілген жағдайда – осы Кодекстің 397-бабының 1-тармағына сәйкес;
      салық салу объектілері сатып алу құқығымен тұрғынжайды ұзақ мерзімді жалға беру шарты бойынша жеке тұлғаларға жалға берілген жағдайда – осы Кодекстің 397-бабының 1-1-тармағына сәйкес жеке айқындалатын салық базасына осы Кодекстің 408-бабында белгіленген мөлшерлемелерді қолдану арқылы есептейді.»;
      16) 581-баптың бірінші бөлігінің 13) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «13) уәкілетті органның интернет-ресурсында ол туралы ақпарат орналастырылған әрекетсіз салық төлеушіге және осы банкте ашылған банк шоты бар, салық органдары инкассолық өкімдер немесе салық төлеушінің банк шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы өкімдер шығарған салық төлеушіге банк шоттарын (корреспонденттік шоттарды, сондай-ақ мемлекеттік бюджеттен және Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін жәрдемақылар мен әлеуметтік төлемдер алуға арналған банк шоттарын қоспағанда) ашудан бас тартуға міндетті.
      Осы тармақшаның ережелері өзіне қатысты сот шешімімен қайта құрылымдау жүргізілген, дауыс беретін акцияларының 90 пайыздан астамы 2013 жылғы 31 желтоқсанда ұлттық басқарушы холдингке тиесілі банк, сондай-ақ Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі туралы заңнамасына сәйкес банктердің активтері мен міндеттемелерін бір мезгілде беру жөніндегі операциялардың шеңберінде сатып алушы банк берген банк шоттарының орнына бас банк банк шоттарын және қайта ұйымдастыру шеңберінде біріктірілген жағдайда банк берген банк шоттарының орнына құқықтық мирасқор банк ашатын банк шоттарын ашу кезінде қолданылмайды.
      Осы баптың мақсаттары үшін мемлекеттік мекемелердің бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органда ашылған шоттары банк шоттарына теңестіріледі, ал бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға теңестіріледі.».
      5. 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 18-I, 18-II, 92-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; № 24, 145, 146-құжаттар; 2015 ж., № 1, 2-құжат; № 2, 6-құжат; 2015 жылғы 8 сәуірде «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне денсаулық сақтау мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы» 2015 жылғы 6 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      230-баптың үшінші бөлігіндегі «, облыстық және аудандық» деген сөздер «және облыстық» деген сөздермен ауыстырылсын.
      6. «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы
30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., № 3-4, 23-құжат;
№ 12, 88-құжат; № 15-16, 100-құжат; № 23, 141-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., № 2, 184-құжат; № 11-12, 262-құжат; № 19, 370-құжат; 1997 ж., № 13-14, 205-құжат; № 22, 333-құжат; 1998 ж., № 11-12, 176-құжат; 1999 ж., № 20, 727-құжат; 2000 ж, № 3-4, 66-құжат; № 22, 408-құжат; 2001 ж., № 8, 52-құжат; № 10, 123-құжат; 2003 ж., № 15, 138, 139-құжаттар; 2004 ж., № 11-12, 66-құжат; № 16, 91-құжат; № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 14, 55-құжат; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 4, 24-құжат; № 13, 86-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 3, 20-құжат; № 4, 33-құжат; 2009 ж., № 8, 44-құжат; № 13-14, 63-құжат; № 17, 81-құжат; № 19, 88-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 5, 43-құжат; № 11, 102-құжат; № 13, 116-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 1, 6-құжат; № 2, 14-құжат; № 13, 91-құжат; № 20, 121-құжат; 2013 ж., № 10-11, 56-құжат; 2014 ж., № 10, 52-құжат; № 11, 61-құжат; № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат; № 23, 143-құжат):
      8-бап:
      мынадай мазмұндағы 22-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «22-1) дербес және (немесе) Қазақстан Республикасының өзге де мемлекеттік органдарымен бірлесіп олардың құзыреті шеңберінде исламдық қаржы құралдарының және исламдық көрсетілетін қаржы қызметтерінің халықаралық стандарттарын ескере отырып, исламдық қаржыландыруды дамытуды жүзеге асырады;»;
      мынадай мазмұндағы 38-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «38-1) кредиттік тарихтардың дерекқорында қамтылған ақпараттың толықтығын қамтамасыз ету мақсатында мемлекет қатысатын кредиттік бюроға кредиттік тарих субъектілері туралы ақпарат береді;».
      7. «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., № 15-16, 106-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., № 2, 184-құжат; № 15, 281-құжат; № 19, 370-құжат; 1997 ж., № 5, 58-құжат; № 13-14, 205-құжат; № 22, 333-құжат; 1998 ж., № 11-12, 176-құжат; № 17-18, 224-құжат; 1999 ж., № 20, 727-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; № 22, 408-құжат; 2001 ж., № 8, 52-құжат; № 9, 86-құжат; 2002 ж., № 17, 155-құжат; 2003 ж., № 5, 31-құжат; № 10, 51-құжат; № 11, 56, 67-құжаттар; № 15, 138, 139-құжаттар; 2004 ж., № 11-12, 66-құжат; № 15, 86-құжат; № 16, 91-құжат; № 23, 140-құжат; 2005 ж., № 7-8, 24-құжат; № 14, 55, 58-құжаттар; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 4, 24-құжат; № 8, 45-құжат; № 11, 55-құжат; № 16, 99-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 4, 28, 33-құжаттар; 2008 ж., № 17-18, 72-құжат; № 20, 88-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 2-3, 16, 18, 21-құжаттар; № 17, 81-құжат; № 19, 88-құжат; № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 28-құжат; № 17-18, 111-құжат; 2011 ж., № 3, 32-құжат; № 5, 43-құжат; № 6, 50-құжат; № 12, 111-құжат; № 13, 116-құжат; № 14, 117-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 2, 15-құжат; № 8, 64-құжат; № 10, 77-құжат; № 13, 91-құжат; № 20, 121-құжат; № 21-22, 124-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 10-11, 56-құжат; № 15, 76-құжат; 2014 г. № 1, 9-құжат; № 4-5, 24-құжат; № 6, 27-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 61-құжат; № 12, 82-құжат; № 19-I, 19-II, 94, 96-құжаттар; № 21, 122-құжат; № 22, 131-құжат; № 23, 143-құжат):
      1) 3-баптың 5-1-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Ислам банкі депозиттерге міндетті кепілдік беру жүйесінің қатысушысы болып табылмайды және депозиттерге міндетті кепілдік беру жүйесі ислам банкіндегі депозиттерге кепілдік бермейді. Ислам банктері акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанындағы, ислам банктері тартқан депозиттердің қайтарылуына кепілдік беретін коммерциялық емес ұйымды құруға құқылы.»;
      2) 5-1-баптың 2-тармағы бірінші бөлігінің 12) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «12) ақшаны бағалы қағаздарға, сондай-ақ банк шоты мен банк салымы шарттарының талаптарымен, екінші деңгейдегі банктерге, уәкілетті органға және осы Заңның 61-4-бабының 8-тармағында көрсетілген ұйымдарға орналастыруды;»;
      3) 6-бапта:
      1) тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) өзiнiң атауында, құжаттарда, хабарландырулар мен жарнамада «банк» деген сөздi немесе содан туындайтын, ол банк операцияларын орындайтындай әсер қалдыратын сөздi (ұғымды) пайдалануға құқығы жоқ. Бұл тыйым салу уәкілетті органға, банктердiң филиалдары мен өкiлдiктерiне, осы Заңның 61-4-бабының 8-тармағында көрсетілген ұйымдарға, халықаралық қаржы ұйымдарына қолданылмайды.»;
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Мемлекеттік орган, кредиттік серіктестіктер, Ұлттық пошта операторы, «электрондық үкімет» төлем шлюзінің операторы, осы Заңның 61-4-бабының 8-тармағында көрсетілген ұйымдар, сондай-ақ Қазақстанның Даму Банкі осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында бекітілген өкілеттіктері шегінде жүргізетін қызметті (операцияларды) қоспағанда, уәкілетті органның лицензиясынсыз жүзеге асырылған банк операциялары жарамсыз болып табылады.»;
      4) 8-бапта:
      3-тармақта:
      1) тармақшада:
      жетінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «айрықша қызметі банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау болып табылатын еншілес ұйымдарды;»;
      мынадай мазмұндағы сегізінші және он төртінші абзацтармен толықтырылсын:
      «лизинг қызметін жүзеге асыратын еншілес ұйымдарды;»;
      «осы Заңның 61-4-бабының 8-тармағында көрсетілген ұйымдарды;»;
      2) тармақшаның сегізінші абзацындағы «резиденті емес – заңды тұлғаларды құрған, сондай-ақ олардың акцияларды немесе жарғылық капиталға қатысу үлестерін сатып алған жағдайларда қолданылмайды.» деген сөздер «бейрезиденті – заңды тұлғаларды;» деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы тоғызыншы абзацпен толықтырылсын:
      «осы Заңның 61-4-бабының 8-тармағында көрсетілген ұйымдарды құрған, сондай-ақ олардың акцияларын немесе жарғылық капиталға қатысу үлестерін сатып алған жағдайларға қолданылмайды.»;
      8-тармақтың бірінші бөлігінің үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген талаптарға сәйкес келетін облигацияларды;»;
      10-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) өз мүлкін сатумен айналысуға құқылы.»;
      5) 11-2-баптың 4-тармағында:
      2) тармақшадағы «жылжымайтын мүлікті» деген сөздер «жылжымалы және жылжымайтын мүлікті» деген сөздермен ауыстырылсын;
      3) тармақшадағы «қабылдаған жағдайда» деген сөздер «қабылдаған не олар кепілге өндіріп алуды қолдану нәтижесінде бас банктің меншігіне өткен жағдайларда» деген сөздермен ауыстырылсын;
      4) тармақшадағы «жылжымайтын» деген сөз алып тасталсын;
      6) 15-баптың 4-тармағы мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Осы тармақтың екінші бөлігінде көзделген талап өздеріне қатысты осы Заңға сәйкес қайта құрылымдау жүргізілген еншілес банктерге қолданылмайды.»;
      7) 16-баптың 2-тармағының бірінші бөлігі мынадай мазмұндағы
2-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «2-1) банктің жарғысы және оның акциялар шығарылымының проспектісі негізінде банктің орналастырылған акцияларының бір түрін осы банк акцияларының басқа түріне айырбастаған;»;
      8) 17-1-баптың 1-тармағының бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Бірде-бір тұлға уәкілетті органның алдын ала жазбаша келісімін алмастан, дербес немесе басқа тұлғамен (тұлғалармен) бірлесіп банктің орналастырылған акцияларының (артықшылықты және банк сатып алған акциялары шегеріле отырып) он немесе одан көп пайызын тікелей немесе жанама иелене, пайдалана және (немесе) оған билік ете алмайды, сондай-ақ банктің орналастырылған акцияларының (артықшылықты және банк сатып алған акциялары шегеріле отырып) он немесе одан көп пайызы мөлшерінде банк қабылдайтын шешімді бақылау немесе оған ықпал ету мүмкіндігіне ие бола алмайды. Бұл талап мемлекетке немесе ұлттық басқарушы холдингке, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры банктің орналастырылған акцияларының (артықшылықты және банк сатып алған акциялары шегеріле отырып) он немесе одан көп пайызын зейнетақы активтерінің есебінен иеленген жағдайда бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына, инвестициялық портфельді басқарушы банктің орналастырылған акцияларының (артықшылықты және банк сатып алған акциялары шегеріле отырып) он немесе одан көп пайызын зейнетақы активтерінің есебінен иеленген, пайдаланған және (немесе) оған билік еткен жағдайда инвестициялық портфельді басқарушыға, сондай-ақ осы Заңда көзделген жағдайларға қолданылмайды.»;
      9) 29-бап мынадай мазмұндағы 16-тармақпен толықтырылсын:
      «16. Осы баптың 6 және 7-тармақтарының талаптары осы Заңның
61-4-бабында көзделген операцияны жүргізу нәтижесінде, сондай-ақ егер қайта ұйымдастырылатын банктердің бірі өзіне қатысты осы Заңға сәйкес қайта құрылымдау жүргізілген банк болып табылса, банкке басқа банкті біріктіру нысанында оны қайта ұйымдастырған кезде банктің филиалдарды және (немесе) өкілдіктерді ашуына және (немесе) жұмыс істеп тұрған, оның ішінде бірнеше мекенжайда орналасқан филиалдардың қосымша үй-жайларының санын ұлғайтуға байланысты оған қолданылмайды.»;
      10) 30-баптың 7-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «7. Мемлекеттік органдар, кредиттік серіктестіктер, Ұлттық пошта операторы, «электрондық үкіметтің» төлем шлюзінің операторы, сондай-ақ Қазақстанның Даму Банкі өздерінің қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес, сондай-ақ осы Заңның 61-4-бабының 8-тармағында көрсетілген ұйымдар осы баптың 2-тармағының 6) тармақшасында көзделген банк операциясын уәкілетті органның лицензиясынсыз жүзеге асырады.»;
      11) 34-баптың 12-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «12. Осы баптың 4, 5, 8 – 11-тармақтарында белгіленген нормалар банктердің кепілдіктер мен кепілдемелер беру жөніндегі операцияларына, сондай-ақ ислам банктерінің осы Заңның 52-5-бабы 1-тармағының 3), 4), 4-1) және 5) тармақшаларында көрсетілген операцияларына қолданылады.»;
      12) 37-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «37-бап. Талап қоюдың ескіру мерзімі

      Банктердiң, бас банктің күмәнді және үмітсіз активтерін сатып алатын банктердiң еншілес ұйымдарының, сондай-ақ екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданған ұйымның кредит шарттарын орындамағаны және (немесе) тиісінше орындамағаны үшін қарыз алушыларға қоятын талаптарына талап қоюдың ескіру мерзімі қолданылмайды.»;
      13) 40-бапта:
      2-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Банк конгломератына қатысушылар болып табылатын тұлғаларды қоспағанда, банк өзімен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғаларға қамтамасыз етусіз қарыздар (бланкілік қарыздар) бере алмайды.»;
      3-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Банктің акционері болып табылатын ұлттық басқарушы холдинг және акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызы осындай ұлттық басқарушы холдингке тиесілі заңды тұлғалар, сондай-ақ банктің тәуелсіз директор болып табылатын лауазымды адамы басқару органдарында тәуелсіз директор болып табылатын заңды тұлғалар, екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданған ұйым және акционері уәкілетті орган болып табылатын сауда-саттықты ұйымдастырушы, егер банктің лауазымды адамы осы ұйымдарда лауазымды адам болып табылған жағдайда, осы баптың мақсаттары үшін банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалар деп танылмайды.»;
      3-1-тармақтың төртінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «банк меншігіндегі бағалы қағаздарды қоспағанда, банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғаның эмитациялаған бағалы қағаздарын сатып алуға әкеп соғатын мәмілені жасаса алмайды.»;
      7-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «7. Банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғамен мәміле, мұндай мәмілелердің үлгілік шарттарын банктің директорлар кеңесі бекіткен жағдайларды қоспағанда, осы баптың 1-тармағының талаптары ескеріле отырып, банктің директорлар кеңесінің шешімі бойынша ғана жүзеге асырылуы мүмкін. Банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғаларға берiлген (тұлғаларда орналастырылған) активтерге қатысты талаптардың құқықтарынан бас тарту акционерлердiң жалпы жиналысын кейiннен хабардар ете отырып жүзеге асырылады.»;
      11-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Осы баптың 3-1-тармағының талаптары банктің осы Заңның 11-2-бабында айқындалған шарттарда құрылған (сатып алынған) еншілес ұйымынан мүлікті сатып алуға әкеп соғатын, банктің үшінші тұлғалармен жасаған мәмілелеріне де қолданылмайды.»;
      14) 48-баптың 1-тармағының л-1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «л-1) банкке ерікті түрде таратылуға рұқсат беру;»;
      15) 48-1-баптың 1-тармағы екінші бөлігінің 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде көзделген шығыстарға, банкке келіп түсетін ақшаны есепке жатқызуға, сондай-ақ осы Заңның 61-2-бабында көзделген банктің активтері мен міндеттемелерін басқа банкке бір мезгілде беру жөніндегі операцияны жүргізуге байланысты жағдайларды қоспағанда, клиенттердің және банктің өзінің банк шоттары бойынша барлық операциялар тоқтатылады;»;
      16) 50-бапта:
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Осы баптың 4 – 8-тармақтарында көзделген ақпарат беру жағдайларын қоспағанда, өздерiнiң қызметтік мiндеттерiн жүзеге асыруға байланысты банк құпиясын құрайтын мәлiметтерге рұқсат алған банктердің, Қазақстан Республикасының резиденттері-банк холдингтерінің, осы баптың 4-тармағы екінші бөлігінің 8) және 8-1) тармақшаларында аталған заңды тұлғалардың лауазымды адамдары, қызметкерлерi және өзге де адамдар, оларды жария еткенi үшiн қылмыстық жауаптылықта болады.»;
      4-тармақтың екінші бөлігінде:
      4) және 8) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      «4) басқа банктерге осы Заңның 61-2, 61-3 және 61-4-баптарында көзделген операцияларды жүргізу үшін қажет мәліметтерді ұсыну;»;
      «8) банктердің негізгі борыш және (немесе) есепке жазылған сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар кредитке (қарызға) байланысты ақпаратты заңды тұлғаға, екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданған ұйымға, бас банктің күмәнді және үмітсіз активтерін сатып алатын банктiң еншілес ұйымына осы кредит (қарыз) бойынша талап ету құқықтарын басқаға беру кезінде, сондай-ақ екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданған ұйым сатып алатын активтерді тәуелсіз бағалауды жүзеге асыратын заңды тұлғаға беруі;»;
      мынадай мазмұндағы 8-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «8-1) екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданған ұйымның күмәнді және үмітсіз активтерді сенімгерлік басқаруды жүзеге асыратын заңды тұлғаға талап ету құқықтарын осы ұйым сатып алған кредит (қарыз) бойынша ақпаратты беруі;»;
      17) 52-5-бапта:
      1-тармақта:
      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «4) жеке және заңды тұлғаларды:
      тауарды үшінші тұлғаға кейіннен сату туралы шарттарсыз;
      тауарды үшінші тұлғаға кейіннен сату шарттарымен коммерциялық кредит беру арқылы сауда делдалы ретінде қаржыландыру;»;
      мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «4-1) өндірістік және сауда қызметін заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысу арқылы және (немесе) әріптестік шарттарымен қаржыландыру;»;
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Осы баптың 1-тармағының 4), 4-1) және 5) тармақшаларында көзделген банк операцияларын ислам банкі өз ақшасы және (немесе) инвестициялық депозиттерге тартылған ақша есебінен жүзеге асырады. Бұл ретте, ислам банкі және (немесе) инвестициялық депозит бойынша клиенттер өздерінің ақшасы есебінен сатып алынған мүлікке ортақ үлестік меншік құқығын иемденеді, ал ислам банкі ортақ үлестік меншіктің қатысушысы және (немесе) ортақ үлестік меншікке жататын мүлікті басқаруды жүзеге асыратын сенімгерлік басқарушы болады. Ислам банкі сенімгерлік басқарушы ретінде Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің талаптарына сәйкес жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеуді, көлік құралдарын және өзге де жылжымалы мүлікті тіркеуді қамтамасыз етуге құқылы. Ислам банкі сатып алынған мүлікке ортақ үлестік меншіктің қатысушыларының есебін жүргізеді.»;
      18) 52-6-бапта:
      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Инвестициялық депозит бойынша ақшаны пайдаланудан түскен кіріс есебінен ғана сыйақы төленуі мүмкін болған жағдайда, ислам банкінің сыйақысы инвестициялық депозитке тартылған ақшаны пайдаланудан алынған кірістің бір бөлігі түрінде айқындалады. Ислам банкі инвестициялық депозит шығынды болған кезде (инвестициялық депозит бойынша тартылған ақшаны пайдалану нәтижесінде кіріс болмаған кезде) сыйақы алу құқығын жоғалтады.»;
      мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:
      «4-1. Ислам банкінің тартылған ақшаны инвестициялық депозит туралы шартта айқындалған деңгейде кіріс алынуы мүмкін активтерге орналастыруын көздейтін жағдайды қоспағанда, инвестициялық депозит туралы шарттың талаптары инвестициялық депозит бойынша кірістің және (немесе) ислам банкі сыйақысының кепілдік берілген мөлшерін көздей алмайды.»;
      19) 52-8-бапта:
      тақырып және 1-тармақ мындай редакцияда жазылсын:

      «52-8-бап. Тауарды үшінші тұлғаға кейіннен сату туралы
                 шарттарсыз коммерциялық кредит беру арқылы
                 сауда делдалы ретінде жеке және заңды
                 тұлғаларды қаржыландыру

      1. Ислам банктері ислам банкінің коммерциялық кредит туралы шарты (бұдан әрі – коммерциялық кредит туралы шарт) негізінде тауарды сатып алушыға немесе сатушыға коммерциялық кредит беру арқылы сауда делдалы ретінде жеке және заңды тұлғаларды қаржыландыруға құқылы.»;
      2-тармақ алып тасталсын;
      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «6. Тауарды сатып алу кезінде ислам банкі сатушымен жасалған сатып алу-сату шартында тауардың коммерциялық кредит туралы шарт жасасу үшін сатып алынатынын көрсетуге міндетті.»;
      20) 4-1-тарау мынадай мазмұндағы 52-12-баппен толықтырылсын:

      «52-12-бап. Тауарды үшінші тұлғаға кейіннен сату
                  шарттарымен коммерциялық кредит беру арқылы
                  сауда делдалы ретінде жеке және заңды
                  тұлғаларды ислам банкінің қатысуымен исламдық
                  қаржыландыру

      1. Тауарды үшінші тұлғаға кейіннен сату шарттарымен коммерциялық кредит беру арқылы сауда делдалы ретінде жеке және заңды тұлғаларды исламдық қаржыландыруға осы бапта көзделген ерекшеліктер ескеріле отырып, осы Заңның 52-8-бабының ережелері қолданылады.
      Осы баптың мақсаттары үшін ислам банкінен тауарды сатып алатын және оны кейіннен үшінші тұлғаға сататын жеке немесе заңды тұлға банктің клиенті деп аталады.
      2. Тауарды үшінші тұлғаға кейіннен сату шарттарымен коммерциялық кредит беру арқылы сауда делдалы ретінде жеке және заңды тұлғаларды исламдық қаржыландыру деп мынадай талаптар сақтала отырып, коммерциялық кредит туралы шарт бойынша жүзеге асырылатын мәміле танылады:
      1) ислам банкі және банктің клиенті коммерциялық кредит туралы шарттың тараптары болып табылады. Коммерциялық кредит туралы шартта банктің клиенті тауарды кейіннен сатуды жүзеге асыратын үшінші тұлға (осы баптың мақсаттары үшін – үшінші тарап) көрсетіледі;
      2) коммерциялық кредит туралы шарт бойынша банк клиентінің тауарды сатып алуы, сондай-ақ банк клиентінің тауарды үшінші тарапқа кейіннен сатуы ислам банкінің қатысуымен жүргізіледі;
      3) коммерциялық кредит банктің клиенті ислам банкінен сатып алған тауарды банк клиентінің үшінші тарапқа өткізуі шарттарымен беріледі. Бұл ретте, коммерциялық кредит туралы шарт бойынша өткізілген тауарға меншік құқығы коммерциялық кредит туралы шарт жасалғаннан кейін дереу үшінші тарапқа өтеді, үшінші тараптың тауардың ақысын төлеуі тауар мен осы тауардың құжаттары оған берілгеннен кейін кідіртілместен, мұндай тауарды ислам банкінің тауар берушіден сатып алу бағасы бойынша жүргізіледі;
      4) коммерциялық кредит туралы шартта тауар ретінде халықаралық тауар биржаларында өткізілетін және ислам банкі халықаралық тауар биржаларында не Қазақстан Республикасының шегінен тыс жердегі биржадан тыс нарықта сатып алатын тауар айқындалады. Ислам банкі және банктің клиенті сол бір тауарды коммерциялық кредит туралы бірнеше шарт бойынша бір мезгілде сатуды жүзеге асыруға құқылы емес;
      5) банктің клиенті коммерциялық кредит туралы шартта көрсетілген тауарды ислам банкінің үстемеақысын есептеместен, осындай шартта көрсетілген көлемде және баға бойынша үшінші тарапқа кейіннен сатуды жүзеге асырады;
      6) тауарды ислам банкіне сатуды жүзеге асыратын тауарды сатушы тауарды кейіннен сату жүргізілетін үшінші тарап бола алмайды;
      7) ислам банкі, банктің клиенті және үшінші тарап «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) сәйкес өзара байланысты тараптар болып табылмайды.
      3. Осы баптың мақсаттары үшін мынадай талаптарға сәйкес келетін тауар биржасы халықаралық тауар биржасы деп танылады:
      тауар биржасы тізбесін уәкілетті орган белгілейтін рейтингтік агенттіктердің бірінің А рейтингінен төмен емес егемен рейтингі бар мемлекеттің аумағында қызметін жүзеге асырады;
      тауар биржасында жасалған биржалық мәмілелердің көлемі мен саны жөніндегі ақпарат Дүниежүзілік биржалар федерациясының интернет-ресурсында орналастырылған статистикалық есептерде жарияланады.
      Тауарды үшінші тұлғаға кейіннен сату шарттарымен коммерциялық кредит беру арқылы сауда делдалы ретінде жеке және заңды тұлғаларды қаржыландыру шеңберінде тауарды сатып алу және сату жүргізілетін халықаралық тауар биржаларының тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейді.
      4. Осы бапта белгіленген талаптар бұзылған жағдайда, мұндай банк операциясы коммерциялық кредит беру туралы шарт ресімделе отырып, сауда делдалы ретінде жеке және заңды тұлғаларды ислам банкінің қатысуымен және үшінші тараптың қатысуымен исламдық қаржыландыру деп танылмайды.»;
      21) 60-1-бап мынадай мазмұндағы 3, 4, 5, 6 және 7-тармақтармен толықтырылсын:
      «3. Біріктірілетін банктің кредиторлар және (немесе) депозиторлар алдындағы міндеттемелері бірігу жүзеге асырылатын банкке берілгеннен кейін осындай кредиторлар және (немесе) депозиторлар алдындағы міндеттемелерді орындауды, оның ішінде депозиторлардың берілген банк шоттарын жүргізуді бірігу жүзеге асырылатын банк жүзеге асырады.
      4. Біріктірілетін банк бірігу жүзеге асырылатын банкке депозиторлар алдындағы міндеттемелерді банктік қызмет көрсету шарттарына қосымша келісімдер жасамастан, біріктірілетін банкте ашылған олардың банк шоттарымен (жеке сәйкестендіру кодтарын сақтай отырып), олар бойынша ақша қозғалысының тарихымен, банк шоттарын ашу және жүргізу кезінде қалыптастырылған дерекнамамен, банк шоты бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға құқығы бар уәкілетті мемлекеттік органдардың өкімдерін, сондай-ақ клиенттің ақшасына тыйым салуға құқығы бар уәкілетті органдардың немесе лауазымды адамдардың шешімдерін (қаулыларын) қоса алғанда, орындалмаған талаптармен және міндеттемелерді беру кезінде депозиторлардың біріктірілетін банктегі банк шоттары бойынша ауыртпалықтарымен бірге беруге құқылы.
      5. Бірігу жүзеге асырылатын банк депозиторлардың банк шоттарының деректемелерінің (оның ішінде, біріктірілетін банк берген жеке сәйкестендіру кодтарының) сақталуын қамтамасыз ету мақсатында қайта ұйымдастыру рәсімдерін жүргізу мерзімінің шеңберіндегі қажетті мерзімде депозиторлардың бірігу жүзеге асырылатын банкке берілген банк шоттары бойынша нұсқауларды оларда көрсетілген, депозиторлардың біріктірілетін банк берген жеке сәйкестендіру кодтарымен, сондай-ақ төлемдер мен ақша аударымдарын жүзеге асыру кезінде пайдаланылатын біріктірілетін банктің тиісті деректемелерімен орындауға құқылы. Мұндай нұсқауларды орындау біріктірілетін банктің корреспонденттік шоты пайдаланыла отырып жүргізіледі. Бірігу жүзеге асырылатын банк біріктірілетін банктің банктік ақпараттық жүйесін пайдалануға құқылы.
      6. Қайта ұйымдастыру рәсімінің шеңберінде құқықтары (талаптары) мен міндеттемелері берілетін банк клиенттерінің дербес деректерін жинауды және өңдеуді бірігу жүзеге асырылатын банк дербес деректер субъектілерінің немесе олардың заңды өкілдерінің келісуінсіз жүзеге асырады.
      7. Банкті қайта ұйымдастыру рәсімдерін жүргізу шеңберіндегі қажетті мерзім аяқталғаннан кейін:
      1) бірігу жүзеге асырылатын банк депозиторлардың банк шоттарына Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтай отырып жаңа жеке сәйкестендіру кодтарын береді және «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 581-бабының 1) тармақшасында көзделген тәртіппен, салықтардың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түсуін қамтамасыз ету саласындағы басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органды «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 581-бабының 1) тармақшасында көзделген салық төлеушілердің банк шоттарына жаңа жеке сәйкестендіру кодтарының берілгені туралы хабардар етеді;
      2) депозиторлардың бірігу жүзеге асырылатын банкке берілген, банк шоты бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру құқығы бар уәкілетті мемлекеттік органдардың орындауға қабылданған өкімдерін, сондай-ақ клиенттің ақшасына тыйым салуға құқығы бар уәкілетті органдардың немесе лауазымды адамдардың шешімдерін (қаулыларын) қоса алғанда, орындалмаған талаптар, депозиторлардың банк шоттары бойынша ауыртпалықтар бар банк шоттарына осы тармақтың 1) тармақшасына сәйкес жаңа жеке сәйкестендіру кодтары беріледі.
      Бұл ретте:
      бірігу жүзеге асырылатын банк депозитордың банк шотына талапты (банк шоты бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру құқығы бар уәкілетті мемлекеттік органдардың өкімдерін, сондай-ақ клиенттің ақшасына тыйым салу құқығы бар уәкілетті органдардың немесе лауазымды адамдардың шешімдерін (қаулыларын) қоса алғанда) жіберген немесе депозиторлардың банк шоттарына ауыртпалықтар салған тұлғаны (органды) депозитордың банк шоты деректемелерінің, оның ішінде жеке сәйкестендіру кодының өзгергені туралы хабардар етеді;
      депозитордың бірігу жүзеге асырылатын банкке берілген банк шотына бұрын қойылған орындалмаған талаптарды бірігу жүзеге асырылатын банк біріктірілетін банктің деректемелерін (атауын, банктік сәйкестендіру кодын, бизнес-сәйкестендіру нөмірін) бірігу жүзеге асырылатын банктің тиісті деректемелеріне, сондай-ақ депозитордың жеке сәйкестендіру кодын депозитордың осы тармақтың 1) тармақшасына сәйкес банк шотына берілген тиісті жеке сәйкестендіру кодына түзете отырып, осындай банк ашқан депозиторлардың жаңа банк шоттарынан орындайды;
      депозитордың бірігу жүзеге асырылатын банкке берілген банк шотына бұрын қойылған, банк шоты бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға құқығы бар уәкілетті мемлекеттік органдардың орындалмаған өкімдерін, сондай-ақ клиенттің ақшасына тыйым салуға құқығы бар уәкілетті органдардың немесе лауазымды адамдардың орындалмаған шешімдерін (қаулыларын) бірігу жүзеге асырылатын банк олардың біріктірілетін банкке келіп түскен күнтізбелік кезектілігін сақтай отырып және Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде көзделген тәртіппен бірігу жүзеге асырылатын банк ашқан депозиторлардың жаңа банк шоттарынан орындайды;
      3) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген банк шоттарына қызмет көрсетуді бірігу жүзеге асырылатын банк Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және бірігу жүзеге асырылатын банк пен депозиторлар арасындағы келісімдердің шарттарына сәйкес жүзеге асырады.
      Бірігу жүзеге асырылатын банк осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген банк шоттарына қызмет көрсетуді банк шоты бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға құқығы бар уәкілетті мемлекеттік органдардың өкімдерін, сондай-ақ клиенттің ақшасына тыйым салуға құқығы бар уәкілетті органдардың немесе лауазымды адамдардың шешімдерін (қаулыларын) қоса алғанда, талаптарды, депозиторлардың банк шоттары бойынша ауыртпалықтарды орындау бойынша, осы тармақтың 2) тармақшасында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып жүзеге асырады.»;
      22) 61-2-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «61-2-бап. Банктің активтері мен міндеттемелерін басқа
                 банкке (банктерге) бір мезгілде беру жөніндегі
                 операция

      1. Банк кредиторлары мен депозиторларының құқықтарын қорғау мақсатында уәкілетті органмен келісу бойынша банк активтері мен міндеттемелерінің бір бөлігін не оларды толық мөлшерде басқа банкке (банктерге) (бұдан әрі – сатып алушы банк) бір мезгілде беру жөніндегі операцияны жүргізуге жол беріледі.
      2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген операцияны банк, консервациялау сатысында банкті басқару жөніндегі уақытша әкімшілік (банкті уақытша басқарушы), банкті мәжбүрлеп тарату туралы сот шешімі заңды күшіне енгенге дейін банктің уақытша әкімшілігі (уақытша әкімшісі) жүргізуі мүмкін.
      Еншілес банктен бас банкке активтердің бір бөлігін не оларды толық мөлшерде және міндеттемелерді толық мөлшерде беру және бас банктен еншілес банкке күмәнді және үмітсіз активтердің бір бөлігін не оларды толық мөлшерде беру арқылы бас банк пен осы Заңға сәйкес өзіне қатысты қайта құрылымдау жүргізілген еншілес банк арасында активтер мен міндеттемелерді бір мезгілде беру жөніндегі операция осы Заңның 61-4-бабында көзделген ерекшеліктер ескеріле отырып, осы бапқа сәйкес жүргізіледі.
      Осы тармақта көзделген операцияларды жүргізу тәртібі, сондай-ақ көрсетілген операцияны жүргізу кезінде беруге жататын активтер мен міндеттемелердің түрлері, сондай-ақ осы операцияларды уәкілетті органмен келісу тәртібі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде айқындалады.
      3. Банк, банктің уақытша әкімшілігі (уақытша әкімшісі, уақытша басқарушысы) банк активтерінің және (немесе) міндеттемелерінің бір бөлігін не оларды толық мөлшерде беру туралы хабарландыруды жариялайды. Хабарландыру осы баптың 1-тармағында көрсетілген операцияны уәкілетті органмен келіскеннен кейін Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында таратылатын мерзімді баспасөз басылымдарында қазақ және орыс тілдерінде жарияланады.
      4. Осы тармақтың төртінші және бесінші бөліктерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, банктің міндеттемелерін осы бапта көзделген тәртіппен беру банк депозиторларының және (немесе) кредиторларының келісімімен жүзеге асырылады.
      Банк активтер мен міндеттемелерді сатып алушы банкке бір мезгілде беру жөніндегі операцияны жүргізу кезінде хабарландыру жарияланған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде банк депозиторларынан және (немесе) кредиторларынан жазбаша қарсылықтың болмауы депозитордың және (немесе) кредитордың міндеттемелерді беруге келісуі ретінде қаралады.
      Осы тармақтың бесінші бөлігінде көзделген жағдайларды қоспағанда, осы Заңның 61-4-бабында көзделген операцияны жүргізу кезінде міндеттермелерді беруге қарсы депозиторлардың қарсылықтары болған кезде мұндай депозитор банктің міндеттемелерді беруіне жазбаша бас тартумен күнтізбелік он күннен кешіктірмей банкке жүгінуге міндетті. Депозитор бас тартуға Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және банктік қызмет көрсету шартының талаптарына сәйкес ресімделген, депозитті қолма-қол ақшамен беру туралы немесе оның сомасын басқа банкке аудару туралы нұсқауды қоса береді.
      Консервациялау сатысында банкті басқару жөніндегі уақытша әкімшіліктің (банктің уақытша басқарушысының), банкті мәжбүрлеп тарату туралы сот шешімі заңды күшіне енгенге дейін банктің уақытша әкімшілігінің (уақытша әкімшісінің) активтер мен міндеттемелерді беруі банк депозиторларының және (немесе) кредиторларының келісімінсіз жүзеге асырылады.
      Банк шоттарына банк шоты бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға құқығы бар уәкілетті мемлекеттік органдардың өкімдерін, сондай-ақ клиенттің ақшасына тыйым салуға құқығы бар уәкілетті органдардың немесе лауазымды адамдардың шешімдерін (қаулыларын) қоса алғанда, орындалмаған талаптар, депозиторлардың банк шоттары бойынша ауыртпалықтар бар, депозиторлар алдындағы банк міндеттемелері депозиторлардың міндеттемелерді беру бойынша қарсылықтарының болуына қарамастан сатып алушы банкке беріледі.
      5. Кредиторлар және (немесе) депозиторлар алдындағы банк міндеттемелері сатып алушы банкке берілгеннен кейін осындай кредиторлар және (немесе) депозиторлар алдындағы міндеттемелерді орындауды, оның ішінде депозиторлардың берілген ағымдағы және жинақ шоттарын жүргізуді сатып алушы банк жүзеге асырады.
      6. Банк сатып алушы банкке депозиторлар алдындағы міндеттемелерді банктік қызмет көрсету шарттарына қосымша келісімдер жасамастан, банкте ашылған олардың банк шоттарымен (жеке сәйкестендіру кодтарын сақтай отырып), олар бойынша ақша қозғалысының тарихымен, банк шоттарын ашу және жүргізу кезінде қалыптастырылған дерекнамамен, банк шоты бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға құқығы бар уәкілетті мемлекеттік органдардың өкімдерін, сондай-ақ клиенттің ақшасына тыйым салуға құқығы бар уәкілетті органдардың немесе лауазымды адамдардың шешімдерін (қаулыларын) қоса алғанда, орындалмаған талаптармен және міндеттемелерді беру кезінде депозиторлардың банктегі банк шоттары бойынша ауыртпалықтармен бірге беруге құқылы.
      7. Сатып алушы банк депозиторлардың банк шоттары деректемелерінің (оның ішінде банк берген жеке сәйкестендіру кодтарының) сақталуын қамтамасыз ету мақсатында уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген өтпелі кезең ішінде депозиторлардың сатып алушы банкке берілген банк шоттары бойынша нұсқауларды оларда көрсетілген, депозиторлардың банк берген жеке сәйкестендіру кодтарымен, сондай-ақ төлемдер мен ақша аударымдарын жүзеге асыру кезінде пайдаланылатын банктің тиісті деректемелерімен орындауға құқылы. Банктің корреспонденттік шотын пайдалана отырып осындай нұсқауларды орындаудың ерекшеліктері банк пен сатып алушы банктің келісімі бойынша айқындалады.
      8. Өтпелі кезең аяқталғаннан кейін:
      1) сатып алушы банк депозиторлардың банк шоттарына Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтай отырып жаңа жеке сәйкестендіру кодтарын береді және «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 581-бабының 1) тармақшасында көзделген тәртіппен, салықтардың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түсуін қамтамасыз ету саласындағы басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органды «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 581-бабының 1) тармақшасында көзделген салық төлеушілердің банк шоттарына жаңа жеке сәйкестендіру кодтарының берілгені туралы хабардар етеді;
      2) депозиторлардың сатып алушы банкке берілген, банк шоты бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға құқығы бар уәкілетті мемлекеттік органдардың орындауға қабылданған өкімдерін, сондай-ақ клиенттің ақшасына тыйым салуға құқығы бар уәкілетті органдардың немесе лауазымды адамдардың шешімдерін (қаулыларын) қоса алғанда, орындалмаған талаптар, депозиторлардың банк шоттары бойынша ауыртпалықтар бар банк шоттарына осы тармақтың 1) тармақшасына сәйкес жаңа жеке сәйкестендіру кодтары беріледі.
      Бұл ретте:
      сатып алушы банк депозитордың банк шотына талаптар (банк шоты бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға құқығы бар уәкілетті мемлекеттік органдардың өкімдерін, сондай-ақ клиенттің ақшасына тыйым салуға құқығы бар уәкілетті органдардың немесе лауазымды адамдардың шешімдерін (қаулыларын) қоса алғанда) жіберген немесе депозиторлардың банк шоттары бойынша ауыртпалықтар салған тұлғаны (органды) депозитордың банк шоты деректемелерінің, оның ішінде жеке сәйкестендіру кодының өзгергені туралы хабардар етеді;
      депозитордың сатып алушы банкке берілген банк шотына бұрын қойылған, орындалмаған талаптарды сатып алушы банк банктің деректемелерін (атауын, банктік сәйкестендіру кодын, бизнес- сәйкестендіру нөмірін) сатып алушы банктің тиісті деректемелеріне, сондай-ақ депозитордың жеке сәйкестендіру кодын депозитордың осы тармақтың 1) тармақшасына сәйкес банк шотына берілген тиісті жеке сәйкестендіру кодына түзете отырып, сатып алушы банк ашқан депозиторлардың жаңа банк шоттарынан орындайды;
      депозитордың сатып алушы банкке берілген банк шотына бұрын қойылған, банк шоты бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға құқығы бар уәкілетті мемлекеттік органдардың орындалмаған өкімдерін, сондай-ақ клиенттің ақшасына тыйым салуға құқығы бар уәкілетті органдардың немесе лауазымды адамдардың орындалмаған шешімдерін (қаулыларын) сатып алушы банк олардың банкке келіп түскен күнтізбелік кезектілігін сақтай отырып және Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде көзделген тәртіппен сатып алушы банк ашқан депозиторлардың жаңа банк шоттарынан орындайды;
      3) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген банк шоттарына қызмет көрсетуді сатып алушы банк Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және сатып алушы банк пен депозиторлар арасындағы келісімдердің шарттарына сәйкес жүзеге асырады.
      Сатып алушы банк осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген банк шоттарына қызмет көрсетуді банк шоты бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға құқығы бар уәкілетті мемлекеттік органдардың өкімдерін, сондай-ақ клиенттің ақшасына тыйым салуға құқығы бар уәкілетті органдардың немесе лауазымды адамдардың шешімдерін (қаулыларын) қоса алғанда, талаптарды, депозиторлардың банк шоттары бойынша ауыртпалықтарды орындау бойынша осы тармақтың 2) тармақшасында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып жүзеге асырады.
      9. Осы баптың 6 және 7-тармақтарының ережелері банкті мәжбүрлеп тарату туралы сот шешімі заңды күшіне енгенге дейін банктің уақытша әкімшілігі (уақытша әкімшісі) осы баптың 1-тармағында көрсетілген операцияны жүргізген кезде қолданылмайды.
      Банкті мәжбүрлеп тарату туралы сот шешімі заңды күшіне енгенге дейін банктің уақытша әкімшілігі (уақытша әкімшісі) осы баптың
1-тармағында көрсетілген операцияны жүргізген кезде сатып алушы банк депозиторлардың банк шоттары бойынша осы баптың 8-тармағында көзделген тәртіппен, осындай депозиторларға жаңа банк шоттарын ашады, жеке сәйкестендіру кодтарын береді және осы баптың 8-тармағында көзделген, депозиторлардың банк шоттарына қойылған талаптарды, оның ішінде банк шоты бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға құқығы бар уәкілетті мемлекеттік органдардың өкімдерін, клиенттің ақшасына тыйым салуға құқығы бар уәкілетті органдардың немесе лауазымды адамдардың шешімдерін (қаулыларын) орындайды.
      10. Егер шартта өзгеше көзделмесе, құқықтар (талаптар) түрінде банк активтерін беру борышкердің (борышкерлердің) келісімін талап етпейді.
      Банк борышкерді (борышкерлерді) хабардар ету мақсатында осы баптың 3-тармағында көрсетілген, банк құқықтарының (талаптарының) бір бөлігін не оларды толық мөлшерде беру туралы хабарландыруды жариялайды. Борышкер құқықтарды (талаптарды) берген банкке өзінің міндеттемелерінің бір бөлігін немесе оларды толық мөлшерде орындаған жағдайда, осы орындау тиісті кредитор үшін орындалған деп танылады.
      11. Банк активтері мен міндеттемелерін беру шартқа тапсыру актісін қоса бере отырып, активтер мен міндеттемелерді бір мезгілде беру туралы шарт жасасу арқылы жүзеге асырылады.
      Тапсыру актісінде берілетін активтер, берілетін активтер бойынша міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ететін құқықтар және міндеттемелер туралы мәліметтер қамтылуға тиіс.
      Активтер мен міндеттемелерді бір мезгілде беру туралы шартқа Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің мiндеттемедегi тұлғалардың ауысуы туралы ережелері қолданылады.
      12. Осы Заңның 61-4-бабында көзделген жағдайды қоспағанда, акциялар немесе заңды тұлғалардың, филиалдар мен өкілдіктердің жарғылық капиталына қатысу үлестері түрінде банк активтерін сатып алушы банкке беру осы Заңның және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінің талаптарына сәйкес жүргізіледі.
      13. Сатып алушы банк активтер мен міндеттемелерді берген банктің банктік ақпараттық жүйесін пайдалануға құқылы.
      14. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген операцияны жүргізу кезінде құқықтары (талаптары) мен міндеттемелері берілетін банк клиенттерінің дербес деректерін жинауды және өңдеуді сатып алушы банк дербес деректер субъектілерінің немесе олардың заңды өкілдерінің келісуінсіз жүзеге асырады.
      15. Қайта құрылымдау процесіндегі банктің активтері мен міндеттемелерін беру осы Заңның 6-1-тарауының ережелеріне сәйкес қайта құрылымдау жоспары шеңберінде жүзеге асырылады.»;
      23) мынадай мазмұндағы 61-4-баппен толықтырылсын:

      «61-4-бап. Еншілес банктен бас банкке активтер мен
                 міндеттемелерді беру және бас банктен еншілес
                 банкке күмәнді және үмітсіз активтердің бір
                 бөлігін не оларды толық мөлшерде беру арқылы
                 бас банк пен осы Заңға сәйкес өзіне қатысты
                 қайта құрылымдау жүргізілген еншілес банк
                 арасында активтер мен міндеттемелерді бір
                 мезгілде беру жөніндегі операцияны жүргізу
                 ерекшеліктері

      1. Еншілес банктен бас банкке активтердің бір бөлігін не оларды толық мөлшерде және салымдарды орналастыру мен ұлттық басқарушы холдингтің алынған қарыздарына байланысты міндеттемелерді қоспағанда, міндеттемелерді толық мөлшерде бір мезгілде беру және бас банктен еншілес банкке күмәнді және үмітсіз активтердің бір бөлігін не оларды толық мөлшерде бір мезгілде беру жөніндегі операция бір шарттың шеңберінде уәкілетті органмен келісу бойынша жүргізіледі.
      2. Осы баптың мақсаттары үшін еншілес банк деп осы Заңға сәйкес өзіне қатысты қайта құрылымдау жүргізілген, бас банкке активтердің бір бөлігін не оларды толық мөлшерде және салымдарды орналастыру мен ұлттық басқарушы холдингтің алынған қарыздарына байланысты міндеттемелерді қоспағанда, міндеттемелерді толық мөлшерде беретін және бас банктен күмәнді және үмітсіз активтердің бір бөлігін не оларды толық мөлшерде қабылдайтын еншілес банк түсініледі.
      3. Осы бапта айқындалған негіздер бойынша және тәртіппен құқықтарды (талаптарды) басқаға беру бас немесе еншілес банктің жеке және заңды тұлғалармен жасасқан шарттарына жаңа кредиторды, кепіл ұстаушыны көрсету бөлігінде өзгерістер мен толықтырулар енгізуді талап етпейді.
      Осы бапта айқындалған негіздер бойынша және тәртіппен құқықтарды (талаптарды) басқаға беру кезінде қарыз алушының, кепіл берушінің, кепілгердің және өзге де тұлғалардың басқаға беруге келісімі талап етілмейді. Бұл ретте, жаңа кредитордың жеке басы борышкер үшін елеулі маңызы жоқ деп танылады.
      4. Активтер мен міндеттемелерді бір мезгілде беру туралы шартты (тапсыру актісі қоса беріле отырып) сатып алушы банк берілетін активтер бойынша міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ететін құқықтар өткен, бір мезгілде кепіл ұстаушы болып табылатын жаңа кредитор туралы мәліметтерді құқықтық кадастрға, сондай-ақ жылжымалы мүлік кепілінің тізіліміне, бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесіне енгізу мақсатында уәкілетті тіркеуші органға (ұйымға) береді.
      Осы бапта айқындалған негіздер бойынша және тәртіппен құқықтарды (талаптарды) басқаға беру бір мезгілде кепіл ұстаушы болып табылатын жаңа кредиторға үшінші тұлғалардың немесе мемлекеттік органдардың тарапынан тіркелген ауыртпалықтар, тыйым салулар, мүлікке иелік етуге қатысты өзге де шектеулер бар мүлікке құқықтардың өтуі үшін де негіз болып табылады.
      5. Сатып алушы банк активтер мен міндеттемелерді бір мезгілде беру туралы шарт жасалған күннен бастап осы Заңның 30-бабында көзделген банк операциялары мен өзге де операциялар және қызмет түрлері бойынша кредитор (қарыз беруші) деп танылады және онда құқықтары (талаптары) берілген банктің барлық құқықтары мен міндеттері болады.
      6. Акциялар немесе заңды тұлғалардың, филиалдар мен өкілдіктердің жарғылық капиталына қатысу үлестері түрінде еншілес банктің активтерін бас банкке беру, осы баптың 1-тармағында көрсетілген келісімнен басқа, осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында көзделген, уәкілетті органнның қосымша рұқсаттарын, келісімдерін немесе хабарламаларын бас банктің алуын талап етпейді.
      7. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген операция жүзеге асырылғаннан кейін банк операциялары мен өзге де операцияларды және бағалы қағаздар нарығындағы қызметті жүргізуге берілген лицензия еншілес банктің уәкілетті органға лицензияның қолданылуын тоқтату туралы ерікті түрдегі өтінішіне байланысты өз қолданысын тоқтатады.
      8. Банк операциялары мен өзге де операцияларды және бағалы қағаздар нарығындағы қызметті жүргізуге берілген лицензияның қолданысы тоқтатылғаннан кейін бұрын еншілес банк болып табылған заңды тұлға:
      өз атауында «банк» деген сөзді сақтап қалуға құқылы;
      осы бапта көрсетілген операцияны жүргізу кезінде құқықтары (талаптары) мен міндеттемелері берілген, бас банк клиенттерінің дербес деректерін жинауды және өңдеуді дербес деректер субъектілерінің немесе олардың заңды өкілдерінің келісуінсіз жүзеге асыруға құқылы;
      өзіне берілген құқықтар (талаптар) бойынша кредитор (қарыз беруші) деп танылады және банктік қарыз шарттарында белгіленген, өзінде қалған құқықтар (талаптар) бойынша кредитордың (банктің, қарыз берушінің) құқықтары мен міндеттерін сақтап қалады;
      қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес провизиялар (резервтер) құрады.
      9. Лицензияның қолданысы тоқтатылғаннан кейінгі өтпелі кезеңде бұрын еншілес банк болып табылған заңды тұлға уәкілетті органның лицензиясынсыз банк операцияларының мынадай түрлерін жүзеге асыруға құқылы:
      1) бас банктің төлемдер мен ақша аударымдарын жүзеге асыруына, оның ішінде депозиторлардың бас банкке берілген банк шоттары бойынша еншілес банктің корреспонденттік шотын пайдалана отырып жүзеге асыруына байланысты аударым операциялары;
      2) бас банктің корреспонденттік шотын ашу және жүргізу;
      3) депозиттерді қабылдау, ұлттық басқарушы холдингтің, дауыс беретін акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі, екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданған ұйымның банк шоттарын ашу және жүргізу;
      4) осы баптың 8-тармағына сәйкес банктік қарыз шарттарында белгіленген, өзіне берілген және өзінде қалған құқықтар (талаптар) бойынша қарыз операциялары.».
      8. «Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы» 1995 жылғы 23 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., № 24, 165-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 13-14, 205-құжат; 2000 ж., № 18, 336-құжат; 2003 ж., № 11, 67-құжат; 2005 ж., № 23, 104-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 4, 28-құжат; № 18, 143-құжат; 2011 ж., № 3, 32-құжат; № 6, 50-құжат; № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 13, 91-құжат; № 20, 121-құжат; 2013 ж., № 14, 72-құжат; 2014 ж., № 11, 61-құжат):
      9-1-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Негізгі міндеттеменің және (немесе) ипотека шартының талаптарын өзгерту, «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 61-4 бабының 3-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, кепіл беруші мен кепіл ұстаушының (негізгі міндеттеме туралы шартқа және ипотека шартына қол қойған өзге де адамдардың) негізгі міндеттеме туралы шартқа және ипотека шартына қосымша келісім жасасуы арқылы ресімделеді.».
      9. «Қазақстан Республикасында мүгедектігі бойынша, асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша және жасына байланысты берілетін мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар туралы» 1997 жылғы 16 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 11, 154-құжат; 1999 ж., № 8, 239-құжат; № 23, 925-құжат; 2002 ж., № 6, 71-құжат; 2003 ж., № 1-2, 13-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; № 24, 157-құжат; 2005 ж., № 23, 98-құжат; 2006 ж., № 12, 69-құжат; 2007 ж., № 10, 69-құжат; № 20, 152-құжат; 2012 ж., № 4, 32-құжат; № 8, 64-құжат; 2013 ж., № 10-11, 56-құжат; 2014 ж., № 6, 28-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 96-құжат; 2015 жылғы 19 наурызда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне әлеуметтiк-еңбек саласындағы мемлекеттiк көрсетiлетiн қызметтердi оңтайландыру және автоматтандыру мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы» 2015 жылғы 17 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) 12-бапта:
      1-тармақтың 2) тармақшасының бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап:»;
      2-тармақтың 2) тармақшасының бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап:»;
      3-тармақтың 2) тармақшасының бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап:»;
      2) 16-бапта:
      1-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап отбасының еңбекке жарамсыз барлық мүшелеріне 2,11 ең төмен күнкөріс деңгейі мөлшерінде тағайындалады.»;
      2-тармақтың тоғызыншы абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап:»;
      3-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап әрбір балаға – 1,18 ең төмен күнкөріс деңгейі мөлшерінде, отбасының еңбекке жарамсыз қалған мүшелеріне 0,54 ең төмен күнкөріс деңгейі мөлшерінде, бірақ отбасының еңбекке жарамсыз барлық мүшелеріне 2,56 ең төмен күнкөріс деңгейінен аспайтын мөлшерде тағайындалады.»;
      4-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап – отбасының барлық мүшелеріне 2,56 ең төмен күнкөріс деңгейінен аспайтын мөлшерге ұлғайтылады.».
      10. «Жылжымалы мүлiк кепiлiн тiркеу туралы» 1998 жылғы 30 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1998 ж., № 13, 196-құжат; 2003 ж., № 11, 67-құжат; 2004 ж., № 23, 140-құжат; 2006 ж., № 23, 141-құжат; 2009 ж., № 19, 88-құжат; № 24, 134-құжат; 2011 ж., № 3, 32-құжат; 2012 ж., № 8, 64-құжат; № 14, 95-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; 2014 ж., № 11, 61-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат):
      17-баптың 2 және 3-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген мәліметтерге қоса, өзгерістер мен толықтыруларды енгізуді тіркеу туралы өтініште:
      1) кепіл талаптарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы шартқа не кепіл бойынша құқықтарды (талаптарды) басқаға беру туралы шартқа (оның ішінде активтер мен міндеттемелерді бір мезгілде беру туралы шартқа) қол қойылған күн;
      2) активтер мен міндеттемелерді бір мезгілде беру туралы шарттың негізінде өзгерістер мен толықтыруларды тіркеу жағдайларын қоспағанда, тіркеуші орган немесе жылжымайтын мүлік орталығы және оның филиалдары берген жылжымалы мүлік кепілінің тіркеу нөмірі;
      3) енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың сипаттамасы;
      4) кепіл беруші мен кепіл ұстаушының (олардың өкілдерінің) қолтаңбасы, ал кепіл шарттары бойынша құқықтар (талаптар) басқаға берілген кезде – жаңа кепіл ұстаушының ғана қолтаңбасы, сондай-ақ құқықтарын (талаптарын) басқаға берген кепіл ұстаушы қол қойған келісім қамтылуға тиіс.
      3. Өтінішпен бірге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы шарт (оның ішінде, тапсыру актісі немесе одан үзінді көшірме (төлнұсқасы немесе нотариат куәландырған көшірмесі) қоса беріле отырып, меншік құқығының басқа тұлғаға өтуі туралы не құқықтарды (талаптарды) басқаға беру туралы шарт (активтер мен міндеттемелерді бір мезгілде беру туралы шарт) ұсынылуға тиіс, бұл тіркеуші орган немесе жылжымайтын мүлік орталығы және оның филиалдары өтініште қамтылған мәліметтерді тексергеннен кейін, тіркелгені туралы белгі қойылып өтініш берушіге қайтарылады.
      Үшінші тұлғалар немесе мемлекеттік органдар тарапынан тіркелген ауыртпалықтардың, тыйым салулардың, мүлікке иелік етуге өзге де шектеулердің болуы, жаңа кепіл ұстаушы бұл жөнінде хабардар етілген жағдайда, мәміле бойынша талаптарды басқаға беруді мемлекеттік тіркеу үшін кедергі болып табылмайды.».
      11. «Қаржы лизингі туралы» 2000 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2000 ж., № 10, 247-құжат; 2003 ж., № 15, 139-құжат; 2004 ж., № 5, 25-құжат; 2005 ж., № 23, 104-құжат; 2010 ж., № 15, 71-құжат; 2012 ж., № 13, 91-құжат; 2014 ж., № 4-5, 24-құжат):
      1) 3-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:
      «5) ислам лизингі – осы Заңның 2-1-тарауында белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып, ислам банктері Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лицензиясы негізінде, сондай-ақ акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған және банктер болып табылмайтын өзге де заңды тұлғалар жүзеге асыратын лизингтің бір түрі.»;
      2) 8-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «8-бап. Лизинг нысанасының лизинг алушының меншiгiне өтуі

      Ислам лизингі шартын қоспағанда, лизинг шартында лизинг алушының күні бұрын айқындалған баға бойынша лизинг нысанасын меншікке сатып алу құқығы не міндеттемесі көзделуі мүмкін.»;
      3) мынадай мазмұндағы 2-1-тараумен толықтырылсын:

«2-1-тарау. Ислам лизингін жүзеге асырудың ерекшеліктері

      24-1-бап. Ислам лизингін жүзеге асыруға қойылатын талаптар

      1. Ислам лизингі бойынша қызметті жүзеге асыру кезінде заңды тұлғалар исламдық қаржыландыру қағидаттарын, сондай-ақ осы бапта белгіленген өзге де талаптарды сақтауға міндетті.
      2. Исламдық қаржыландыру қағидаттары:
      1) лизинг берушінің темекі, алкоголь өнімінің өндірілуіне және (немесе) саудасына, қару-жарақ пен оқ-дәрілерге, ойын бизнесіне байланысты қызметті, сондай-ақ исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңес қаржыландыруға тыйым салған кәсіпкерлік қызметтің өзге де түрлерін қаржыландыруына тыйым салу;
      2) лизинг берушінің ислам лизингіне жататын ақшаны инвестициялаудан түскен пайыздар түрінде сыйақы алуына тыйым салу болып табылады.
      Исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңес немесе исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі сыртқы тәуелсіз сарапшы (бұдан әрі – сыртқы тәуелсіз сарапшылар) лизинг беруші мен лизинг алушының қызметіне қойылатын, сақталуы міндетті өзге де талаптарды қосымша айқындауға құқылы.
      3. Лизинг алушының осы баптың 2-тармағы бірінші бөлігінің
1) тармақшасында көрсетілген қызметті жүзеге асыру үшін лизинг нысанасын пайдалануына немесе оны қосалқы лизингке беруіне жол берілмейді.
      4. Лизинг нысанасына меншік құқығы лизинг алушыға ислам лизингі шарты бойынша лизинг берушінің алдындағы міндеттемелерді ол орындағаннан кейін жеке келісім негізінде өтеді.
      5. Лизинг нысанасы лизинг алушыға берілгеннен кейін лизинг алушы лизинг төлемдерін төлеуді жүргізеді.
      6. Лизинг алушының міндеттемелерді ішінара немесе толық көлемде орындамағаны және (немесе) тиісінше орындамағаны үшін айыппұлдар мен өсімпұлдар сомасын лизинг беруші исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңестің немесе сыртқы тәуелсіз сарапшылардың шешімі бойынша қайырымдылық көмекке жіберуі мүмкін.
      7. Ислам банкі болып табылмайтын лизинг беруші өзге де қызмет бойынша кірістер мен шығыстардан ислам лизингі бойынша кірістер мен шығыстардың бөлек есебін жүргізеді.

      24-2-бап. Исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі
                кеңестің қызметі

      1. Ислам лизингі мәмілелерінің сәйкестігін айқындау үшін лизинг беруші міндетті түрде исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңесті құрады. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген жағдайларда, лизинг беруші исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңесті құрмай, ислам лизингі мәмілелерінің исламдық қаржыландыру қағидаттарына сәйкестігі туралы қорытынды алу үшін сыртқы тәуелсіз сарапшыларды тартуға құқылы.
      Сыртқы тәуелсіз сарапшыларға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде белгіленеді.
      2. Исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңес директорлар кеңесінің ұсынымы бойынша лизинг беруші акционерлерінің жалпы жиналысы тағайындайтын тәуелсіз орган болып табылады. Сыртқы тәуелсіз сарапшыларды лизинг берушінің директорлар кеңесі айқындайды.
      3. Лизинг берушінің ислам лизингін реттейтін ішкі нормативтік құжаттары исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңестің немесе сыртқы тәуелсіз сарапшылардың оң қорытындысы болған кезде лизинг берушінің директорлар кеңесінің бекітуіне жатады.
      4. Исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңестің міндеттері, функциялары мен өкілеттіктері, сондай-ақ оны құру тәртібі және оның мүшелеріне қойылатын талаптар лизинг беруші акционерлерінің жалпы жиналысы бекіткен ережеде айқындалады.
      5. Сыртқы тәуелсіз сарапшылардың міндеттері, функциялары, өкілеттіктері және оларға қойылатын талаптар лизинг берушінің директорлар кеңесі бекіткен ережеде айқындалады.

      24-3-бап. Ислам лизингі шарты

      1. Ислам лизингі шартында мынадай елеулі талаптар қамтылуға тиіс:
      1) шарт нысанасы;
      2) лизинг нысанасын пайдалану мақсатын және исламдық қаржыландыру қағидаттарына сәйкес лизинг нысанасын лизинг алушының нысаналы пайдалануын сақтау міндеттемесін көрсету;
      3) лизинг нысанасын лизинг алушыға беру шарттары мен мерзімі;
      4) лизинг төлемдерінің тіркелген мөлшері мен мерзімділігі;
      5) лизинг нысанасының тіркелген құны;
      6) лизинг нысанасының берілуіне байланысты лизинг алушы өтеуге жататын лизинг беруші шығыстарының толық тізбесі мен мөлшері;
      7) шарттың қолданылу мерзімі.
      2. Ислам лизингі шартында лизинг нысанасының лизинг алушының меншігіне өтуі көзделмейді. Лизинг нысанасына меншік құқығы жеке келісім негізінде лизинг алушыға өтуі мүмкін.
      3. Лизинг берушінің меншігінде емес лизинг нысанасына ислам лизингі шарты жасалған жағдайда, ислам лизингі шартында сол уақыт ішінде лизинг берушіге лизинг нысанасын құру немесе оны меншігіне сатып алу құқығы берілетін мерзім көзделеді.
      4. Лизинг беруші ислам лизингі шартының талаптарына сәйкес келмейтін мүлікті берген жағдайда, лизинг алушының ислам лизингі шартын орындаудан бас тартуға немесе ислам лизингі шартының талаптарына сәйкес келетін мүлікті лизингке беруді талап етуге құқығы бар.
      5. Ислам лизингі шарты бойынша лизинг төлемдеріне тараптардың өзара келісуі бойынша лизинг берушінің сақтандыруға, күрделі жөндеу жүргізуге арналған шығыстары және өзге де шығыстар қосылуы мүмкін.
      6. Осы баптың 7-тармағында көзделген жағдайларды, сондай-ақ ислам лизингі нысанасын монтаждау және жинау кезінде жол берілген жаңсақтықтарға байланысты мерзімінен бұрын қирау жағдайын қоспағанда, ислам лизингі шарты бойынша лизинг алушы осы Заңның 20-бабының 1-тармағында көрсетілген мүліктер мен тәуекелдердің сақталуына жауапты болады.
      7. Лизинг нысанасы жойылған, жоғалған, бүлінген, ұрланған немесе лизинг алушы жауап бермейтін мән-жайларға орай лизинг нысанасы өзінің функцияларын жоғалтқан жағдайда, ислам лизингі шарты бойынша лизинг алушы міндеттемелерден босатылады және оның ислам лизингі шартын бұзуға құқығы бар.

      24-4-бап. Ислам лизингі операцияларын исламдық
                қаржыландыру қағидаттарына сәйкес келмейді деп
                тану салдарлары

      1. Исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңес немесе сыртқы тәуелсіз сарапшылар жасалу сатысындағы мәмілені осы Заңның 24-1-бабының 1-тармағында көрсетілген талаптарға сәйкес келмейді деп таныған жағдайда, мұндай мәміле жасалмайды және орындалмайды.
      2. Исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңес немесе сыртқы тәуелсіз сарапшылар жасалған, бірақ орындалмаған немесе ішінара орындалған мәмілені осы Заңның 24-1-бабының 1-тармағында көрсетілген талаптарға сәйкес келмейді деп таныған жағдайда, мұндай мәміле Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында белгіленген тәртіппен мерзімінен бұрын бұзылады.
      3. Исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңес немесе сыртқы тәуелсіз сарапшылар орындалған немесе ішінара орындалған мәмілені осы Заңның 24-1-бабының 1-тармағында көрсетілген талаптарға сәйкес келмейді деп таныған жағдайда, мұндай мәміле бойынша кіріс қайырымдылыққа жіберілуге тиіс.».
      12. «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2000 ж., № 22, 406-құжат; 2003 ж., № 11, 56-құжат; № 12, 85-құжат; № 15, 139-құжат; 2004 ж., № 11-12, 66-құжат; 2005 ж., № 14, 55, 58-құжаттар; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 4, 25-құжат; № 8, 45-құжат; № 13, 85-құжат; № 16, 99-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 4, 28, 33-құжаттар; № 8, 52-құжат; № 18, 145-құжат; 2008 ж., № 17-18, 72-құжат; № 20, 88-құжат; 2009 ж., № 2-3, 18-құжат; № 17, 81-құжат; № 19, 88-құжат; № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 17-18, 112-құжат; 2011 ж., № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 2, 15-құжат; № 8, 64-құжат; № 13, 91-құжат; № 21-22, 124-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 10-11, 56-құжат; 2014 ж., № 4-5, 24-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 61-құжат; № 19-I, 19-II, 94-құжат; № 21, 122-құжат; № 22, 131-құжат):
      1) 3-бап мынадай мазмұндағы 7-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «7-1) исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы – Қазақстан Республикасының сақтандыру ісі және сақтандыру қызметі туралы заңнамасында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып, уәкілетті органның тиісті лицензиясы негізінде исламдық сақтандыру қызметін жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы;»;
      2) 4-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Сақтандыру – сақтандыру ұйымы жүзеге асыратын, сақтандыру төлемi арқылы сақтандыру шартында айқындалған сақтандыру жағдайы немесе өзге де оқиға басталған кезде жеке немесе заңды тұлғаның заңды мүліктік мүдделерін қорғау жөніндегі қатынастар кешенiн білдіреді.»;
      мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
      «3. Исламдық сақтандыру қызметі исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес уәкiлеттi органның лицензиясы негiзiнде жүзеге асырылатын, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттарын жасасу мен орындауға байланысты қызметi болып табылады.»;
      3) 8-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. «Өмірді сақтандыру» саласындағы қызмет:
      1) осы Заңның 6-бабы 3-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген сақтандыру сыныптарын қоспағанда, «жалпы сақтандыру» саласындағы қызметпен;
      2) қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыруды қоспағанда, міндетті сақтандыру түрлерімен біріктіріле алмайды.»;
      4) 11-бапта:
      3-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «3-1. Сақтандыру ұйымы өзінде ірі қатысушы – жеке тұлға немесе сақтандыру холдингі болмаған кезде, мазмұны мен шарттары Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде айқындалатын міндетті сақтандыру түрлерін жүзеге асыруға құқылы емес.
      Осы тармақтың бірінші бөлігінің талабы орналастырылған акцияларының елу пайыздан астамы тікелей немесе жанама түрде мемлекетке немесе ұлттық басқарушы холдингке тиесілі немесе сенімгерлік басқаруға берілген сақтандыру ұйымдарына қолданылмайды.»;
      4-тармақтың екінші бөлігіндегі «осы Заңда немесе» деген сөздер алып тасталсын;
      5) 11-1-бап мынадай мазмұндағы 3-1-тармақпен толықтырылсын:
      «3-1. Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру қағидалары мен ішкі қағидаларын исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңестің оң қорытындысы болған кезде директорлар кеңесі бекітеді.»;
      6) 12-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Исламдық сақтандыру ұйымын қоспағанда, жинақтаушы сақтандыру жөніндегі қызметтi жүзеге асыратын сақтандыру ұйымы уәкiлеттi органның нормативтiк құқықтық актілерінiң талаптарын ескере отырып, өзiнiң сақтанушыларына сатып алу сомасы шегiнде қарыз беруге құқылы.»;
      3-тармақ алып тасталсын;
      7) 16-бап мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:
      «4. Сақтанушы исламдық сақтандыру шартын жасасқан кезде исламдық сақтандыру ұйымынан сақтандыру қағидаларының осы Заңның 6-1-тарауында көрсетілген талаптарға сәйкестігін растайтын, исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңестің қорытындысын сұратуға құқылы.»;
      8) 23-бап мынадай мазмұндағы 2-1, 3-1 және 4-1-тармақтармен толықтырылсын:
      «2-1. «Жалпы сақтандыру» саласында қызметті жүзеге асыратын исламдық сақтандыру ұйымының толық атауында міндетті түрде «исламдық сақтандыру» деген сөздер немесе олардан туындайтын сөздер болуға тиіс.»;
      «3-1. «Өмірді сақтандыру» саласында қызметті жүзеге асыратын исламдық сақтандыру ұйымының толық атауында міндетті түрде «исламдық» және «өмірді сақтандыру» деген сөздер немесе олардан туындайтын сөздер болуға тиіс.»;
      «4-1. Тек қана исламдық қайта сақтандыру шарттарын жасасу және орындау бойынша қызметті жүзеге асыратын исламдық қайта сақтандыру ұйымының толық атауында міндетті түрде «исламдық» және «қайта сақтандыру» деген сөздер немесе олардан туындайтын сөздер болуға тиіс.»;
      9) 24-баптың 1-тармағының бірінші бөлігі мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:
      «4) исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңес (исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы үшін ғана).»;
      10) 26-бап мынадай мазмұндағы 22-тармақпен толықтырылсын:
      «22. Бас банктің сақтандыру холдингі, «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 61-4-бабына сәйкес активтер мен міндеттемелерді бір мезгілде беру жөніндегі операцияны жүргізу кезінде акцияларын еншілес банк берген сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы мәртебесін алуына уәкілетті органның келісімі бас банктің осы акцияларға меншік құқығы бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдері (номиналды ұстау) жүйесінде тіркелгеннен кейін берілді деп есептеледі.»;
      11) 32-баптың 6-тармағының 9) тармақшасындағы «, зейнетақымен қамсыздандыру» деген сөздер алып тасталсын;
      12) мынадай мазмұндағы 6-1-тараумен толықтырылсын:

«6-1-тарау. Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарын
құрудың және олардың қызметінің ерекшеліктері

      36-1-бап. Исламдық сақтандыру қағидаттары

      Исламдық сақтандыру қағидаттары:
      1) сақтанушыларды өзара қорғау және олардың өзара жауапкершілігі;
      2) осы Заңның 11-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген, пайыздармен көрсетілген инвестициялаудан немесе қарыздар беруден түскен кірістерді алуға тыйым салу;
      3) темекі, алкоголь өнімінің өндірілуіне және (немесе) саудасына, қару-жарақ пен оқ-дәрілерге, ойын бизнесіне байланысты қызметті, сондай-ақ исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңес сақтандыруға (қайта сақтандыруға) немесе қаржыландыруға тыйым салған кәсіпкерлік қызметтің өзге де түрлерін сақтандыруға (қайта сақтандыруға) немесе қаржыландыруға тыйым салу болып табылады.

      36-2-бап. Исламдық сақтандыру қоры

      1. Исламдық сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру мақсатында исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы исламдық сақтандыру қорын исламдық сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақылары, сондай-ақ оларды инвестициялау нәтижесінде алынған өзге де кірістер есебінен қалыптастырады.
      Исламдық сақтандыру қорын қалыптастыру, есепке алу, пайдалану және бөлу қағидалары уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленеді.
      2. Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы исламдық сақтандыру қорын басқаруды жүзеге асырады.
      3. Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы сақтанушылардың мүддесінде исламдық сақтандыру қорының қаражатын исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңес тізбесін белгілейтін активтерге инвестициялайды.
      4. Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы исламдық сақтандыру қорының қаражаты салынған активтер құнының азаюына байланысты шығындар үшін, мұндай шығындар оның кінәсінен туындаған жағдайларды қоспағанда, жауаптылықта болмайды.
      5. Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы исламдық сақтандыру қорының қаражатынан өз қаражатының бөлек есебін жүргізеді.
      6. Исламдық сақтандыру шарттары бойынша міндеттемелерді орындау үшін исламдық сақтандыру қорының қаражаты жеткіліксіз болған жағдайда, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ақшаны болашақта исламдық сақтандыру қорына түсетін ақшалай түсімдер есебінен қайтару шартымен, исламдық сақтандыру қорына беруге міндетті. Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы осындай ақшаны бергені үшін сыйақы алуға құқылы емес.
      Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының исламдық сақтандыру қорына ақшаны беру қағидалары уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленеді.
      7. Исламдық сақтандыру қорының қаражатын сақтанушылар арасында бөлу әр сақтанушының исламдық сақтандыру қорындағы үлесіне пропорционалды түрде жүзеге асырылады.

      36-3-бап. Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының
                сыйақысы

      Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы исламдық сақтандыру қорын басқарғаны үшін уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалған тәртіппен, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) шартын жасасқан кезде сақтандыру сыйлықақысының бір бөлігі және (немесе) исламдық сақтандыру қорының қаражатын инвестициялаудан алынған кірістердің бір бөлігі түрінде сыйақы алуға құқылы.

      36-4-бап. Исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі
                кеңестің қызметі

      1. Қызметтің, операциялардың және мәмілелердің осы Заңның 36-1-бабында көрсетілген исламдық сақтандыру қағидаттарына сәйкестігін айқындау үшін исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымында міндетті түрде исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңес құрылады.
      2. Исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңес директорлар кеңесінің ұсынымы бойынша исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы акционерлерінің жалпы жиналысы тағайындайтын тәуелсіз орган болып табылады.

      36-5-бап. Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының
                қызметіне қойылатын талаптар

      1. Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы исламдық сақтандыру қорын басқарғаны үшін, осы Заңның 36-3-бабында көрсетілген сыйақыдан басқа, кез келген түрде сыйақы алуға немесе өзге де кіріс алуға құқылы емес.
      2. Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жарғысымен исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңеске исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қызметіне қойылатын, сақталуы міндетті өзге де талаптарды айқындау құқығы берілуі мүмкін.

      36-6-бап. Исламдық сақтандыру шартын исламдық сақтандыру
                қағидаттарына сәйкес емес деп танудың
                салдарлары

      1. Исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңес жасалу сатысындағы исламдық сақтандыру шартын осы Заңның 36-1-бабында көрсетілген исламдық сақтандыру қағидаттарына сәйкес емес деп таныған жағдайда, мұндай шарт жасалмайды және орындалмайды.
      2. Исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңес жасалған, бірақ орындалмаған немесе ішінара орындалған исламдық сақтандыру шартын осы Заңның 36-1-бабында көрсетілген исламдық сақтандыру қағидаттарына сәйкес емес деп таныған жағдайда, мұндай шарт исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының талап етуі бойынша Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында белгіленген тәртіппен мерзімінен бұрын тоқтатылады.
      3. Исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңес орындалған немесе ішінара орындалған исламдық сақтандыру шартын осы Заңның 36-1-бабында көрсетілген исламдық сақтандыру қағидаттарына сәйкес емес деп таныған жағдайда, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының мұндай шарт бойынша кірісі қайырымдылыққа жіберілуге тиіс.

      36-7-бап. Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының
                жарғысына қойылатын қосымша талаптар

      Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жарғысында Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген мәліметтерге қоса:
      1) исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы қызметінің мақсаттары;
      2) исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тұрақты жұмыс істейтін органы – исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңестің міндеттері, функциялары мен өкілеттіктері, сондай-ақ оны құру тәртібі және исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңестің мүшелеріне қойылатын талаптар;
      3) исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңес мақұлдаған, исламдық сақтандыру қорын басқарғаны үшін сыйақы алу шарттары мен тәртібі қамтылуға тиіс.»;
      13) 37-бапта:
      1-тармақтың бірінші бөлігінде:
      11) тармақшадағы «немесе осы Заңда» деген сөздер алып тасталсын;
      11-1) тармақша алып тасталсын;
      2-тармақта:
      3) тармақшадағы «немесе осы Заңда» деген сөздер алып тасталсын;
      3-1) тармақша алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 7-1-тармақпен толықтырылсын:
      «7-1. Уәкілетті орган исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыру құқығына арналған лицензияны исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына ғана береді.»;
      14) 37-1-бап мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:
      «5. Сақтанушының келісімін алу жөніндегі осы баптың 1-тармағының талабы «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 61-4-бабында көзделген операцияны жүзеге асырған бас банктің еншілес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының арасында сақтандыру портфелін беруге қолданылмайды.
      Сақтандыру портфелі берілгенге дейін сақтанушыларды (пайда алушыларды) хабардар ету мақсатында сақтандыру портфелін беру туралы хабарландыру Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында таратылатын мерзімді баспасөз басылымдарында қазақ және орыс тілдерінде жарияланады.»;
      15) 46-бап мынадай мазмұндағы 10-1-тармақпен толықтырылсын:
      «10-1. Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндері және оларды есептеу әдістемелері уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының осы Заңда көзделген исламдық сақтандыру қызметін жүзеге асыру ерекшеліктері ескеріле отырып белгіленеді.»;
      16) 48-бапта:
      3-тармақтың 1) тармақшасының алтыншы абзацы мынадай мазмұндағы екінші сөйлеммен толықтырылсын:
      «Бұл ретте, сақтандыру холдингінің болуы жөніндегі талап дауыс беретін акцияларының елу пайыздан астамы мемлекетке немесе ұлттық басқарушы холдингке тиесілі сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына қолданылмайды;» деген сөздермен толықтырылсын;
      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «7. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына және сақтандыру холдингтеріне, тәуекелдерді хеджирлеу мақсатында жасалған операцияларды қоспағанда, туынды қаржы құралдарымен жасалатын операцияларды жүзеге асыруға тыйым салынады.»;
      17) 54-баптың 1-тармағының 13) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «13) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымында Қазақстан Республикасының міндетті сақтандыру түрлері бойынша заңнамалық актілерінде болуы көзделген, сақтандыру ұйымдарын мәжбүрлеп таратқан жағдайда, сақтанушыларға (сақтандырылушыларға, пайда алушыларға) сақтандыру төлемдерiн жүзеге асыруға кепiлдiк беретiн ұйымға қатысу шарты болмаған;»;
      18) 79-бапта:
      1-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Мемлекет қатысатын дерекқорды қалыптастыру және жүргізу жөніндегі ұйым (бұдан әрі – ұйым) акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған, дауыс беретін акцияларының жүз пайызы уәкілетті органға тиесілі коммерциялық емес ұйым болып табылады.»;
      23 және 4-тармақтар алып тасталсын;
      5-тармақтың бірінші бөлігінің 1) тармақшасы алып тасталсын;
      7-тармақтың 4) тармақшасындағы «есептеу болып табылады.» деген сөздер «есептеу;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы
5) тармақшамен толықтырылсын:
      «5) «Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес өзге де функциялар болып табылады.»;
      19) 80-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Ұйым дерекқордың құрылымын осы Заңда белгіленген талаптарды ескере отырып айқындайды.»;
      мынадай мазмұндағы 7-тармақпен толықтырылсын:
      «7. Ақпарат берушілерден алынған ақпаратты бұрмалағаны, осы Заңның 82-бабының 1-тармағында көзделген міндеттерді орындамағаны және (немесе) уақтылы орындамағаны үшін ұйым Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде белгіленген жауаптылықта болады.»;
      20) 81-бап мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:
      «4. Осы Заңның 80-бабы 3-тармағының 1) және 3) тармақшаларында аталған ақпарат берушілер дерекқорға ақпаратты берген кезде оны бұрмалағаны, осы Заңның 82-бабының 3-тармағында көзделген міндеттерді орындамағаны және (немесе) уақтылы орындамағаны үшін Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде белгіленген жауаптылықта болады.»;
      21) 85-бап алып тасталсын.
      13. «Сауда мақсатында теңізде жүзу туралы» 2002 жылғы 17 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2002 ж., № 2, 16-құжат; 2004 ж., № 20, 116-құжат; № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 11, 36-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; № 18, 143-құжат; 2009 ж., № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 5, 43-құжат; № 6, 50-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 8, 64-құжат; № 14, 95, 96-құжаттар; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 2, 10-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 16, 83-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 7, 37-құжат; № 10, 52-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; 2015 ж., № 2, 3-құжат):
      212-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Кеменің немесе жасалып жатқан кеменің ипотекасы кемеге немесе жасалып жатқан кемеге меншік құқығын мемлекеттік тіркегеннен кейін кепіл берушінің өтініші негізінде тіркеледі.
      Кеменің немесе жасалып жатқан кеменің ипотекасы «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 61-4-бабында көзделген тәртіппен операция жүзеге асырылған жағдайда, сондай-ақ екінші деңгейдегі банктер екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданған, дауыс беретін акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі ұйымның пайдасына құқықтарды (талаптарды) берген кезде кепіл ұстаушының өтініші негізінде тіркеледі.»;
      2-тармақ мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылысын:
      «Осы баптың 1-тармағының екінші бөлігінде көзделген жағдайда, кеменің немесе жасалып жатқан кеменің ипотекасын мемлекеттік тіркеу туралы өтінішке активтер мен міндеттемелерді бір мезгілде беру туралы шарттың (тапсыру актісін немесе одан үзінді көшірмені қоса бере отырып), талап ету құқығын басқаға беру туралы шарттың нотариат куәландырған көшірмесі қоса беріледі.».
      14. «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 10, 55-құжат; № 21-22, 160-құжат; 2004 ж., № 23, 140-құжат; 2005 ж., № 14, 58-құжат; 2006 ж., № 10, 52-құжат; № 16, 99-құжат; 2007 ж., № 4, 28, 33-құжаттар; № 9, 67-құжат; № 20, 153-құжат; 2008 ж., № 13-14, 56-құжат; № 17-18, 72-құжат; № 21, 97-құжат; 2009 ж., № 2-3, 18-құжат; № 17, 81-құжат; № 24, 133-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 2, 21-құжат; № 3, 32-құжат; № 5, 43-құжат; № 6, 50-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 2, 11, 14-құжаттар; № 4, 30-құжат; № 13, 91-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 10-11, 56-құжат; № 15, 81-құжат; 2014 ж., № 4-5, 24-құжат; № 6, 27-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 63-құжат; № 16, 90-құжат; № 23, 143-құжат):
      28-бап мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      «1-1. Осы баптың 1-тармағының талаптары банктің Қазақстан Республикасының Үкіметінен не ұлттық басқарушы холдингтен «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 17-2-бабына сәйкес, өздері бұрын сатып алған өз акцияларын сатып алу жағдайларына қолданылмайды.».
      15. «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры туралы» 2003 жылғы 3 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 11, 63-құжат; 2005 ж., № 14, 55-құжат; 2006 ж., № 4, 25-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 8, 52-құжат; 2009 ж., № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 17-18, 112-құжат; 2012 ж., № 8, 64-құжат; № 13, 91-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2014 ж., № 14, 84-құжат):
      1) 1-баптың 3-1) және 16) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
      «3-1) кепілдік берілетін сақтандыру түрлері – Қазақстан Республикасының міндетті сақтандыру туралы заңнамалық актісінде Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорына міндетті қатысу көзделген міндетті сақтандыру түрлері;»;
      «16) сақтандыру төлемдерiне кепiлдiк беру жүйесiнiң қатысушысы болып табылатын сақтандыру ұйымы (қатысушы-сақтандыру ұйымы) – Сақтандыру төлемдерiне кепiлдiк беру қорымен қатысу шартын жасасқан сақтандыру ұйымы;»;
      2) 4-баптың 1-тармағының 5) тармақшасы алып тасталсын;
      3) 5 және 9-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      «5-бап. Қорды құру тәртібі және оның органдары

      1. Қор акционерлік қоғам нысанындағы коммерциялық емес ұйым болып табылады және өз қызметін осы Заңның және құрылтай құжаттарының негізінде жүзеге асырады.
      Қор міндетті сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру ұйымын мәжбүрлеп тарату кезінде сақтанушыларға (сақтандырылушыларға, пайда алушыларға) сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға кепілдік беретін, Қазақстан Республикасының аумағындағы жалғыз ұйым болып табылады.
      2. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Қордың акционері болып табылады. Қатысушы-сақтандыру ұйымдары да Қордың акционерлері бола алады. Қор акцияларының Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі саны Қордың орналастырылған акцияларының жалпы санының кемінде елу пайызын плюс бір акцияны құрауға тиіс.
      Акционерлердің жалпы жиналысының құзыреті осы Заңда көзделген ерекшеліктер ескеріле отырып, Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар және коммерциялық емес ұйымдар туралы заңнамасына сәйкес айқындалады.
      3. Қордың акциялары тек қана ақшамен төленеді.
      Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкін қоспағанда, Қордың әрбір акционерінің акциялар саны Қордың орналастырылған акцияларының жалпы санының он пайызынан аспауға тиіс.
      4. Қордың банк шоттары Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде ашылады. Қордың ағымдағы қаржылық-шаруашылық және инвестициялық қызметті жүзеге асыруы үшін Қордың банк шоттары екінші деңгейдегі банктерде ашылуы мүмкін.»;

      «9-бап. Сақтандыру ұйымдарының Қорға қатысу тәртібі және
              Қор акцияларын сатып алу шарттары

      1. Өтініш берушi кепілдік берілетін сақтандыру түрлері бойынша сақтандыру қызметiн жүзеге асыру құқығына лицензия алу үшiн осы Заңда көзделген тәртiппен қатысу шартын жасасуға мiндеттi.
      2. Өтiнiш берушi қатысу шартын жасасу, Қордың акцияларын сатып алу үшiн Қорға мынадай құжаттардың:
      1) мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың көшірмесін;
      2) салыстырып тексеру үшін түпнұсқасымен бір мезгілде жарғының көшірмесін не жарғының нотариат куәландырған көшірмесін ұсынады.
      3. Қатысушы-сақтандыру ұйымы кепілдік берілетін сақтандыру түрлері бойынша сақтандыру қызметiн тоқтатқан және сақтандыру шарттарының қолданылуы тоқтатылған жағдайда, қатысушы-сақтандыру ұйымы өзіне тиесілі акцияларды Қордың акционерлеріне сату арқылы оларды иеліктен шығаруды жүзеге асыруға міндетті. Акционерлер Қордың акцияларын сатып алудан бас тартқан жағдайда, Қор акциялардың құнын айқындау әдістемесіне сәйкес айқындалатын бағамен акцияларды сатып алуға міндетті.
      4. Қатысу шартының нысаны, мазмұны және шарттары Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің және осы Заңның талаптарына сәйкес келуге тиіс.»;
      4) 12-баптың 5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «5. Осы Заңның 8-бабы 2-тармағының 1) және 1-1) тармақшаларында көзделген функцияларды жүзеге асыру үшін сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резерві және өз капиталы жеткіліксіз болған кезде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, Қазақстан Республикасының Үкіметі және өзге де ұйымдар Қорға қарыз беруге құқылы, бұл қатысушы-сақтандыру ұйымдарының төтенше жарналары есебінен өтелуге жатады.»;
      5) 17-1-баптың 5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «5. Қор жәбірленушіні жерлеуді жүзеге асырған адамға осы Заңның 17-2-бабы 2-тармағының 1)4)6) және 7) тармақшаларында көзделген құжаттар қоса берілген жазбаша өтініштің негізінде осы Заңның 17-2-бабының 6-тармағында белгіленген мөлшерден аспайтын, жерлеуге жұмсалған нақты шығыстарды өтейді.»;
      6) 17-2-баптың 6-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «6. Жәбірленушінің өміріне, денсаулығына келтірілген зиянды және (немесе) жерлеуге жұмсалған шығыстарды өтеу бойынша төлемдер мынадай мөлшерлерде (айлық есептік көрсеткіштермен) жүзеге асырылады:
      1) өміріне зиян келтірілген кезде – 1000;
      2) денсаулығына ауыр зиян келтірілген кезде – 500;
      3) жерлеуге жұмсалған шығыстар – 100.»;
      7) 22-бапта:
      2-тармақтағы «немесе «Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңында» деген сөздер алып тасталсын;
      4567 және 8-тармақтар алып тасталсын.
      16. Жекеше нотариустардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру туралы» 2003 жылғы 11 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 12, 84-құжат; 2009 ж. № 24, 134 құжат; 2012 ж., № 13, 91-құжат; 2014 ж., № 14, 84-құжат):
      4-1-баптың 1-тармағы алып тасталсын.
      17. «Аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгін мiндеттi сақтандыру туралы» 2003 жылғы 13 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 12, 89-құжат; 2006 ж., № 8, 45-құжат; 2009 ж., № 24, 134-құжат; 2012 ж., № 13, 91-құжат; 2014 ж., № 14, 84-құжат):
      4-1-баптың 1-тармағы алып тасталсын.
      18. «Тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру туралы» 2003 жылғы 1 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2003 ж., № 14, 102-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 4, 25-құжат; 2007 ж., № 8, 52-құжат; 2008 ж., № 6-7, 27-құжат; 2009 ж., № 17, 81-құжат; № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 1-2, 1-құжат; № 15, 71-құжат; 2012 ж., № 8, 64-құжат; № 13, 91-құжат; 2013 ж., № 16, 83-құжат; 2014 ж., № 8, 44-құжат; № 14, 84-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат):
      8-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Сақтандыру ұйымы ретiнде тiркелген заңды тұлға тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыруды жүзеге асыру құқығына лицензия алғанға дейiн «Сақтандыру төлемдерiне кепiлдiк беру қоры туралы» Қазақстан Республикасының Заңында айқындалған тәртiппен Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорымен қатысу шартын жасасуға міндетті.».
      19. «Көлiк құралдары иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру туралы» 2003 жылғы 1 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2003 ж., № 14, 104-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 4, 25-құжат; 2007 ж., № 8, 52-құжат; 2008 ж., № 6-7, 27-құжат; 2009 ж., № 17, 81-құжат; № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 1-2, 1-құжат; № 15, 71-құжат; № 17-18, 112-құжат; 2011 ж., № 2, 25-құжат; 2012 ж., № 13, 91-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2014 ж., № 8, 44-құжат; № 10, 52-құжат; № 14, 84-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат):
      8-баптың 1-тармағында:
      1) тармақшадағы «қатысу шартын жасасуға және көрсетілген Қорды құру және оның қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңында айқындалған тәртіппен оның акционері болуға» деген сөздер «көрсетілген Қорды құру және оның қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңында айқындалған тәртіппен қатысу шартын жасасуға» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) тармақшадағы «кіруге;» деген сөз «кіруге міндетті.» деген сөздермен ауыстырылып, 3) тармақша алып тасталсын.
      20. «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 14, 119-құжат; 2004 ж., № 16, 91-құжат; № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 7-8, 24-құжат; № 14, 58-құжат; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 4, 24-құжат; № 8, 45-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 55-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 4, 28-құжат; № 9, 67-құжат; № 17, 141-құжат; 2008 ж., № 15-16, 64-құжат; № 17-18, 72-құжат; № 20, 88-құжат; № 21, 97-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 2-3, 16, 18-құжаттар; № 17, 81-құжат; № 19, 88-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 28-құжат; № 17-18, 111-құжат; 2011 ж., № 3, 32-құжат; № 5, 43-құжат; № 11, 102-құжат; № 15, 125-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 2, 14, 15-құжаттар; № 10, 77-құжат; № 13, 91-құжат; № 20, 121-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 10-11, 56-құжат; 2014 ж., № 6, 27-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 61-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 22, 131-құжат; № 23, 143-құжат):
      1) 1-баптың 53) тармақшасы «нысанында құрылған,» деген сөздерден кейін «дауыс беретін акцияларының жалпы санының кемінде жиырма бес пайызы уәкілетті органға тиесілі,» деген сөздермен толықтырылсын;
      2) 30-1-баптың 1-тармағының бірінші бөлігі 1) тармақшасының бесінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда, қаржы ұйымдарын, сондай-ақ бас ұйым ретінде банк конгломератына кіретін және қаржы ұйымы болып табылмайтын ұйымдарды қайта құрылымдау рәсімдерін жүзеге асырған кезде облигациялар шығарылымын жою туралы эмитент органының шешімі болғанда;»;
      3) 36-баптың 2-тармағының бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Эмиссиялық бағалы қағаздармен мәмілені бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде тіркеуді тіркеуші мәмілеге қатысушылардың бағалы қағаздармен мәмілені тіркеуге қарсы бұйрықтары негізінде (біржақты мәмілені тіркеген жағдайда – мәмілеге қатысушының бағалы қағаздармен мәмілені тіркеуге бұйрығы негізінде), сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өзге де құжаттар негізінде жүзеге асырады. Қаржы ұйымдары Қазақстан Республикасының заңдарында айқындалған тәртіппен қайта құрылымдауды және (немесе) қайта ұйымдастыруды жүргізген кезде олардың бағалы қағаздарымен мәмілелері тіркелген жағдайда, оны тіркеуші уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген құжаттар негізінде жүзеге асырады.»;
      4) 37-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша құқықтар кепiлiн тiркеудi тiркеушi (номиналды ұстаушы) кепілге берілетін эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша құқықтарды көрсете отырып, осы мәмілені тіркеу үшін барлық қажетті мәліметтерді қамтитын (қамтыған), кепiл берушiнiң және кепiл ұстаушының бұйрықтары негізінде, ал «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 61-2 және 61-4-баптарында көзделген операция жүзеге асырылған жағдайда – ауыртпалықты алып тастаусыз кепіл ұстаушының бұйрығы негізінде жүзеге асырады;»;
      5) 45-бап мынадай мазмұндағы 8, 9 және 10-тармақтармен толықтырылсын:
      «8. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің алтын-валюта активтері және (немесе) Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтері (бұдан әрі осы бапта – активтер) сенімгерлік басқаруға берілген акционерлік қоғам брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті және (немесе) инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті лицензиясыз жүзеге асырады.
      9. Осы Заңның және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінің брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті және (немесе) инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру тәртібі мен шарттарына қойылатын талаптары активтерге қатысты бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызметтің жоғарыда көрсетілген түрлерін жүзеге асырған кезде, осы баптың 8-тармағында көрсетілген акционерлік қоғамға қолданылмайды.
      Осы баптың 8-тармағында көрсетілген акционерлік қоғам активтерге қатысты брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті және активтерді сенімгерлік басқару жөніндегі қызметті осы акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына және активтерді сенімгерлік басқару жөніндегі инвестициялық декларацияларға сәйкес жүзеге асырады.
      10. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі және Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры болып табылмайтын клиенттермен брокерлік қызметтерді көрсету туралы және (немесе) инвестициялық портфельді басқару жөніндегі шарттар жасалған жағдайда, осы баптың
8-тармағында көрсетілген акционерлік қоғам осы Заңның және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызметті жүзеге асырады.»;
      6) 67-бапта:
      1-тармақ алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
      «2-1. Бағалы қағаздарды ұстаушылар тiзiлiмдерiнiң жүйесiн жүргiзу жөнiндегі шарт бірігу шарты болып табылады, оның талаптары бірыңғай тіркеуші қағидаларының жинағында айқындалады. Эмитент бағалы қағаздарды ұстаушылар тiзiлiмдерiнiң жүйесiн жүргiзу жөнiндегі шарттың талаптарын көрсетілген шартқа тұтастай бірігу арқылы ғана қабылдауы мүмкін.»;
      3-тармақтың 1) тармақшасы алып тасталсын;
      7) 72-1-бап мынадай мазмұндағы 20-тармақпен толықтырылсын:
      «20. Бас банктің «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 61-4-бабына сәйкес активтер мен міндеттемелерді бір мезгілде беру жөніндегі операцияны жүргізу кезінде еншілес банк акцияларын берген инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін алуына уәкілетті органның келісімі бас банктің осы акцияларға меншік құқығы бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің (номиналды ұстау) жүйесінде тіркелгеннен кейін берілді деп саналады.»;
      8) 84-бапта:
      2-тармақтың екінші бөлігі алып тасталсын;
      3-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Сауда-саттықты ұйымдастырушының «алтын акциясының» иесі сауда-саттықты ұйымдастырушы органдарының шешімдеріне вето қоюға құқығы бар уәкілетті орган болып табылады.».
      21. «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 15, 132-құжат; 2004 ж., № 11-12, 66-құжат; № 16, 91-құжат; 2005 ж., № 14, 55-құжат; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 4, 24-құжат; № 8, 45-құжат; № 13, 85-құжат; № 15, 95-құжат; 2007 ж., № 4, 28-құжат; 2008 ж., № 17-18, 72-құжат; 2009 ж., № 17, 81-құжат, № 19, 88-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 17-18, 111, 112-құжаттар; 2011 ж., № 11, 102-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 13, 91-құжат; 2013 ж., № 10-11, 56-құжат; 2014 ж., № 10, 52-құжат; № 11, 61-құжат):
      1-баптың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4) қаржылық ұйым – қаржылық көрсетілетін қызметтерді ұсыну жөніндегі кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын заңды тұлға, сондай-ақ «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 61-4-бабының 8-тармағында көрсетілген заңды тұлға;».
      22. «Туроператордың және турагенттің азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру туралы» 2003 жылғы 31 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2003 ж., № 24, 179-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; 2007 ж., № 8, 52-құжат; 2008 ж., № 13-14, 57-құжат; 2009 ж., № 17, 81-құжат; № 24, 134-құжат; 2011 ж., № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 13, 91-құжат; 2014 ж., № 14, 84-құжат; № 23, 143-құжат):
      7-1-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Сақтандыру ұйымы ретiнде тiркелген заңды тұлға туроператордың және турагенттiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыруды жүзеге асыру құқығына лицензия алғанға дейiн «Сақтандыру төлемдерiне кепiлдiк беру қоры туралы» Қазақстан Республикасының Заңында айқындалған тәртiппен Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорымен қатысу шартын жасасуға міндетті.».
      23. «Өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыру туралы» 2004 жылғы 10 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., № 5, 26-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; № 16, 100-құжат; 2007 ж., № 8, 52-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 13, 91-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 2, 10-құжат; № 7, 37-құжат; № 14, 84-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат):
      5-2-баптың 3-тармағы алып тасталсын.
      24. «Iшкi су көлiгi туралы» 2004 жылғы 6 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., № 15, 88-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 23, 141-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; № 18, 143-құжат; № 20, 152-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 5, 43-құжат; № 6, 50-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 14, 92, 95-құжаттар; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 14, 72, 75-құжаттар; № 16, 83-құжат; 2014 ж., № 10, 52-құжат; № 14, 84-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат):
      28-бап мынадай мазмұндағы 1-1 және 3-1-тармақтармен толықтырылсын:
      «1-1. «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 61-4-бабында көзделген операцияны жүргізген кезде кемені және оған құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы өтінішке мынадай құжаттар қоса берілуге тиіс:
      1) активтер мен міндеттемелерді бір мезгілде беру туралы шарттың (тапсыру актісін немесе одан үзінді көшірмені қоса бере отырып) нотариат куәландырған көшірмесі;
      2) көлік құралдарын мемлекеттік тіркеу үшін бюджетке алым сомасы төленгенін растайтын құжат.»;
      «3-1. «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 61-4-бабында көзделген операцияны жүргізген кезде шағын көлемді кемені және оған құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы өтінішке мына құжаттар қоса берілуге тиіс:
      1) активтер мен міндеттемелерді бір мезгілде беру туралы шарттың (тапсыру актісін немесе одан үзінді көшірмені қоса бере отырып) нотариат куәландырған көшірмесі;
      2) көлік құралдарын мемлекеттік тіркеу үшін бюджетке алым сомасы төленгенін растайтын құжат.».
      25. «Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы» 2004 жылғы 6 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., № 15, 87-құжат; 2005 ж., № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 3, 20-құжат; № 18, 143-құжат; № 19, 149-құжат; 2008 ж., № 17-18, 72-құжат; 2009 ж., № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 3, 32-құжат; № 6, 50-құжат; № 11, 102-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 2, 14-құжат; № 13, 91-құжат; № 20, 121-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2014 ж., № 10, 52-құжат; № 23, 143-құжат):
      1) 4-бапта:
      1-тармақта:
      екінші бөлік «бұл ретте» деген сөздерден кейін «, осы тармақта көзделген жағдайларды қоспағанда,» деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Уәкілетті орган кредиттік тарихтың дерекқорындағы ақпараттың толық болуын қамтамасыз ету мақсатында мемлекет қатысатын кредиттік бюроға ақпарат ұсынуға құқылы.»;
      3-тармақ алып тасталсын;
      2) 5-бапта:
      1-тармақта:
      бірінші абзацтағы «1. Уәкiлеттi» деген сөздер «Уәкiлеттi» деген сөзбен ауыстырылсын;
      5) тармақшадағы «көлемдері туралы нормативтік құқықтық актілер қабылдайды.» деген сөздер «көлемдері туралы;» деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:
      «6) кредиттік бюролардың, ақпарат берушілердің және кредиттік есептерді алушылардың қызметін ұйымдастыру кезінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалануға және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын талаптар туралы нормативтік құқықтық актілер қабылдайды.»;
      2-тармақ алып тасталсын;
      3) 6-баптың 1-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған, дауыс беретін акцияларының жүз пайызы уәкілетті органға тиесілі бір ғана мамандандырылған коммерциялық емес ұйым мемлекет қатысатын кредиттік бюро болып табылады.»;
      4) 7-бап мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
      «2-1. Мемлекет қатысатын кредиттік бюро «Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес сақтандыру жөніндегі дерекқор қалыптастыруды және жүргізуді жүзеге асырады.»;
      5) 8-1-баптың 4-тармағының екінші бөлігіндегі «ақпараттандыру саласындағы мемлекеттік саясат пен мемлекеттік реттеуді іске асыруды жүзеге асыратын мемлекеттік уәкілетті органмен бірлесіп құрылған» деген сөздер алып тасталсын;
      6) 19-баптың 2-тармағының 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) мемлекет қатысатын кредиттік бюроны, сондай-ақ осы Заңның 25-бабының 4-тармағында және «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының
61-2-бабында көзделген жағдайларды қоспағанда, кредиттік тарих субъектiсiнiң өзi туралы мәлiметтердi кредиттiк бюроларға беруге келісiмін алуға;»;
      7) 30-1-бапта:
      1 және 2-тармақтардағы «өзінің пайдасына» деген сөздер «борышкер тұлғаның өтініші бойынша» деген сөздермен ауыстырылсын;
      3-тармақтың 4-3) және 4-4) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
      «4-3) оның пайдасына банк кепілдік немесе кепілгерлік шығарған борышкер кредитор заңды тұлғаның атауы, сондай-ақ заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу күні туралы ақпарат, бизнес-сәйкестендіру нөмірі (немесе оны заңды тұлға ретінде сәйкестендіретін, бейрезидент тіркелген мемлекеттің заңнамасында көзделген өзге де ақпарат);
      4-4) оның пайдасына банк кепілдік немесе кепілгерлік шығарған кредитор жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), жеке сәйкестендіру нөмірі, сондай-ақ туған күні, тұрғылықты жері, заңды мекенжайы, жеке басын куәландыратын құжаттың атауы мен деректемелері туралы ақпарат (немесе бейрезидент тіркелген мемлекеттің заңнамасында көзделген өзге де дербес деректер);».
      26. «Қызметi үшiншi тұлғаларға зиян келтiру қаупiмен байланысты объектiлер иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру туралы» 2004 жылғы 7 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2004 ж., № 16, 94-құжат; 2009 ж., № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 9, 44-құжат; 2012 ж., № 13, 91-құжат; 2014 ж., № 7, 37-құжат; № 14, 84-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат):
      4-1-баптың 1-тармағы алып тасталсын.
      27. «Инвестициялық қорлар туралы» 2004 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., № 16, 90-құжат; 2006 ж., № 16, 103-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 4, 33-құжат; 2008 ж., № 17-18, 72-құжат; № 20, 88-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 2-3, 16, 18-құжаттар; 2011 ж., № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 13, 91-құжат; 2014 ж., № 4-5, 24-құжат):
      36-баптың 6-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «6. Уәкілетті органға инвестициялық пай қорының жұмыс iстеуi тоқтатылғаны туралы ұсынылған құжаттар алынған күнінен бастап күнтізбелік он төрт күн ішінде қаралады. Ұсынылған құжаттар осы баптың 5-тармағында көзделген талаптарға сәйкес келген жағдайда, уәкілетті орган Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тiзiлiмiне пайлардың өтелгенi туралы мәлiметтер енгiзедi.
      Құжаттар ұсынылмаған немесе оларда осы баптың 2-тармағында көзделген ақпарат болмаған жағдайда, уәкілетті орган инвестициялық пай қорының жұмыс істеуін тоқтатудан бас тартады.».
      28. «Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы» 2005 жылғы 7 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2005 ж., № 3-4, 2-құжат; 2007 ж., № 8, 52-құжат; 2009 ж., № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2012 ж., № 13, 91-құжат; 2014 ж., № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат):
      1) 5-баптың 1-тармағындағы «зардап шеккен қызметкердің кінәсі болған не болмаған кезде,» деген сөздер алып тасталсын;
      2) 6-1-баптың 1-тармағындағы «, облыстық және аудандық» деген сөздер «және облыстық» деген сөздермен ауыстырылсын;
      3) 8-баптың 2-тармағының 2-1) тармақшасындағы «персоналдың санаттары мен» деген сөздер алып тасталсын;
      4) 11-баптың 6-тармағы бірінші бөлігінің 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «6) сақтандыру сыйлықақысының мөлшерiн, оны төлеудiң тәртібі мен мерзiмдерiн қамтуға тиiс.
      Сақтанушыдан өзгеше қызметті жүзеге асыратын филиал (филиалдар) сақтанушыда болған кезде сақтандыру сыйлықақысының мөлшерi қызметкерді жазатайым оқиғалардан мiндеттi сақтандырудың бір шарты шеңберінде ол (олар) жүзеге асыратын экономикалық қызметтің түріне сәйкес кәсіптік тәуекел сыныбы көрсетіле отырып, сақтанушы мен оның филиалы (филиалдары) бойынша жеке белгіленеді;»;
      5) 13-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Қызметкердi жазатайым оқиғалардан мiндеттi сақтандыру шартының тоқтатылуы сақтандырушыны қызметкердi жазатайым оқиғалардан мiндеттi сақтандыру шартының қолданылу кезеңінде орын алған, кейіннен сақтандыру жағдайлары деп танылған жазатайым оқиғалар бойынша пайда алушыға сақтандыру төлемiн жүзеге асыру жөнiндегi мiндеттерден босатпайды.
      Зардап шеккен қызметкер қайтыс болған немесе оған кәсiптiк еңбекке қабiлеттiлiгiнен айырылу дәрежесi белгіленген жағдайда, сақтандыру төлемiн қолданылуы кезеңінде жазатайым оқиға орын алған қызметкердi жазатайым оқиғалардан мiндеттi сақтандыру шартын жасасқан сақтандырушы жүзеге асырады.
      Бұл ретте, мыналар:
      жұмыста мертігу салдарынан қызметкер қайтыс болған немесе оған кәсіптік еңбекке қабілеттілігінен айырылу дәрежесі белгіленген кезде – жазатайым оқиға туралы актіде көрсетілген жазатайым оқиға күні;
      кәсіптік ауруының анықталуы салдарынан қызметкерге кәсіптік еңбекке қабілеттілігінен айырылу дәрежесі белгіленген кезде – кәсіптік патология саласында мамандандырылған медициналық, сараптамалық көмек көрсетуді жүзеге асыратын денсаулық сақтау ұйымының қорытынды берген күні жазатайым оқиға күні болып табылады.»;
      6) 17-бапта:
      1 және 2-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Қызметкерді жазатайым оқиғалардан сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сыйлықақысы осы баптың 2-тармағында белгіленген, сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сомасына көбейтілген сақтандыру тарифінің негізінде тараптардың келісімімен айқындалады.
      Сақтандырушы жылдық еңбекке ақы төлеу қорын айқындаған кезде әрбір қызметкердің тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген жалақының он еселенген ең төмен мөлшерінен аспайтын, он екіге көбейтілген ай сайынғы кірісі қабылданады.
      Егер сақтандыру шартының қолданылу мерзімі ішінде еңбекке ақы төлеу қоры және (немесе) қызметкерлердің штат саны өзгерсе, онда тараптардың келісуі бойынша негізгі шарттың қолданылуы кезеңіне қосымша келісім жасасу арқылы сақтандыру шартына өзгерістер (сақтандыру сомасының және сақтандыру сыйлықақысының мөлшері бөлігінде) енгізіледі. Сақтандыру сыйлықақысы еңбекке ақы төлеу қорының өзгеруі сомасы және негізгі шарттың аяқталуына дейін қалған мерзім негізге алына отырып есептеледі. Сақтандыру тарифі сақтандыру шарты (негізгі шарт) жасалған тарифтен қалған сақтандыру кезеңіне пропорционалды түрде есептеледі.
      2. Кәсiптiк тәуекел сыныбына қарай экономикалық қызмет түрлерi бойынша сараланған төмендегiдей сақтандыру тарифтерi белгiленсiн:

Кәсіптік тәуекел сыныбы

Сақтандыру тарифі

1

0,12 %

2

0,29 %

3

0,48 %

4

0,49 %

5

0,52 %

6

0,53 %

7

0,54 %

8

0,65 %

9

0,56 %

10

0,88 %

11

0,75 %

12

0,76 %

13

1,29 %

14

1,55 %

15

1,13 %

16

1,17 %

17

1,21 %

18

2,43 %

19

1,75 %

20

2,05 %

21

2,54 %

22

2,96 %

                                                                »;
      мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
      «2-1. Егер осы баптың 1, 2-тармақтарына сәйкес есептелген сақтандыру сыйлықақысының мөлшері тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген жалақының ең төмен мөлшерінен аз болған жағдайда, онда қызметкерді жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сыйлықақысының мөлшері жалақының ең төмен мөлшерін құрайды. Бұл ретте, сақтандыру сомасы сақтандыру сыйлықақысы мөлшерінің ұлғаюына пропорционалды түрде ұлғайтылады.»;
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Экономикалық қызмет түрлерiн кәсiптiк тәуекел сыныптарына жатқызу тәртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.
      Сақтанушы экономикалық қызметтің бірнеше түрін жүзеге асырған жағдайда, ол өзінің негізгі қызметі түріне сәйкес келетін кәсіптік тәуекел сыныбына жатқызылуға тиіс. Сақтанушы өндiрiстiң жалпы көлемiнде тең бөлінген экономикалық қызметтің бірнеше түрiн жүзеге асырған жағдайда, ол кәсiптiк тәуекелдiң неғұрлым жоғары сыныбы сәйкес келетiн экономикалық қызмет түрiне жатқызылуға тиiс.
      Сақтанушыдан өзгеше қызметті жүзеге асыратын филиал (филиалдар) сақтанушыда болған жағдайда, ол өзінің кәсіптік тәуекел сыныбы сәйкес келетін экономикалық қызмет түріне жатқызылуға тиіс.
      Бұл ретте, филиалда (филиалдарда) өзі (өздері) жүзеге асыратын экономикалық қызмет түрі туралы растауы болуға тиіс.»;
      5-тармақтағы «персоналдың санаттары мен» деген сөздер алып тасталсын;
      7) 17-1 және 19-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      «17-1-бап. Сақтандыру сыйлықақысының мөлшерін ұлғайту

      1. Егер сақтандыру жағдайы (сақтандыру жағдайлары) шарттың қолданылу кезеңінде сақтанушының кінәсінен болса, онда осы Заңның 17-бабына сәйкес есептелген сақтандыру сыйлықақысы түзету коэффициентіне көбейтіледі.
      2. Түзету коэффициенті қызметкерді жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шартын жасасқан күннің алдындағы соңғы бес жылдың ішінде зардап шеккен қызметкерлердің орташа жылдық саны мен қызметкерді жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шартын жасасқан күні сақтанушы қызметкерлерінің тиісті жалпы саны негізінде айқындалады. Түзету коэффициенттерінің мәндері мынадай мөлшерлерде қолданылады:

Зардап шеккен қызметкерлердің орташа жылдық саны

Қызметкерлердің жалпы саны

100-ге дейін

101-ден 500-ге дейін

501-ден 1000-ға дейін

1001-ден 10000-ға дейін

10001-ден 20000-ға дейін

20000-нан астам

2-ден 9-ға дейін

3

2

1,75

1

1

1

10-нан 19-ға дейін

3,4

3,2

3

2,5

1,25

1,1

20-дан 49-ға дейін

3,8

3,3

3,2

2,75

2,4

1,25

50-ден 99-ға дейін

4

3,5

3,3

3

3,1

1,5

100-ден 199-ға дейін


3,6

3,5

3,4

3

2

200-ден 299-ға дейін


4

3,75

3,5

3,2

3

300 және одан астам4

3,8

3,6

3,5

      3. Егер сақтанушыдан өзгеше қызметті жүзеге асыратын филиал (филиалдар) сақтанушыда болған жағдайда, онда түзету коэффициенті барлық зардап шеккен қызметкерлердің орташа жылдық санын және жұмыс беруші мен оның филиалы (филиалдары) қызметкерлерінің жалпы санын ескере отырып есептелінеді.
      4. Зардап шеккен қызметкерлер санын есептеу үшін қызметкерге кәсіптік еңбекке қабілеттілігінен айырылу дәрежесін 30-дан 100 пайызды қоса алғанға дейін белгілеуге не оның қайтыс болуына әкеп соққан жазатайым оқиғалар саны есепке алынады.
      5. Түзету коэффициентін қолдану тәртібі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде айқындалады.»;

      «19-бап. Зиянның мөлшерiн айқындау тәртібі. Қызметкердi
               жазатайым оқиғалардан мiндеттi сақтандыру шарты
               бойынша сақтандыру төлемдерi

      1. Қызметкердiң қайтыс болуына немесе оған кәсiптiк еңбекке қабiлеттiлiгiнен айырылу дәрежесiн белгiлеуге байланысты табысты (кiрiсті) жоғалтуға қатысты зиянның мөлшерi Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексiнiң талаптарына сәйкес айқындалады.
      Өзіне кәсiптiк еңбекке қабiлеттiлiгiнен айырылу дәрежесiн бестен жиырма тоғыз пайызды қоса алғанға дейін белгiлеуге байланысты қызметкердің табысты (кiрiсті) жоғалтуына қатысты зиянды өтеуді сақтанушы Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес жүзеге асырады.
      Өзіне кәсiптiк еңбекке қабiлеттiлiгiнен айырылу дәрежесiн отыздан бір жүз пайызды қоса алғанға дейін белгiлеуге байланысты қызметкердің табысты (кiрiсті) жоғалтуына қатысты зиянды өтеу ретінде қызметкерге тиесілі ай сайынғы сақтандыру төлемін сақтандырушы жүзеге асырады.
      Өтеуге жататын жоғалтылған табысты (кірісті) есептеу үшін ескерілетін орташа айлық табыстың (кірістің) мөлшері қызметкерді жазатайым оқиғалардан мiндеттi сақтандыру шартын жасасу күні тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген ең төмен жалақының он еселенген мөлшерінен аспайды.
      Сақтандыру төлемінің мөлшері еңбекке қабiлеттiлiгiнен айырылу жағдайына Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін әлеуметтік төлем шегеріліп жүзеге асырылады.
      Өзіне кәсiптiк еңбекке қабiлеттiлiгiнен айырылу дәрежесiн бір жылдан аспайтын мерзiмге белгiлеуге байланысты қызметкердің табысты (кiрiсті) жоғалтуына қатысты зиянды өтеу ретiнде тиесiлi сақтандыру төлемiн сақтандырушы ай сайын аннуитет шарты негізінде жүзеге асырады. Бұл ретте, сақтандырушы бірінші сақтандыру төлемін осы Заңның 20-бабының 2-тармағында көзделген құжаттарды ұсынған кезден бастап жетi жұмыс күнi iшiнде жүзеге асырады.
      Өзіне кәсiптiк еңбекке қабiлеттiлiгiнен айырылу дәрежесiн бір жыл және одан да көп мерзiмге белгiлеуге байланысты қызметкердің табысты (кiрiсті) жоғалтуына қатысты зиянды өтеу ретiнде тиесiлi сақтандыру төлемi осы Заңның 23-бабына сәйкес сақтанушымен жасалған аннуитет шартына сәйкес қызметкердiң кәсiптiк еңбекке қабiлеттiлiгiнен айырылу дәрежесiн белгiлеу не ұзарту (қайта куәландыру) мерзiмiне тең, бірақ қызметкердің Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасында белгіленген зейнеткерлік жасқа жетуі мерзімінен аспайтын мерзiм бойы қызметкердiң пайдасына аннуитеттiк төлемдер түрiнде жүзеге асырылады.
      Табысты (кiрiсті) жоғалтуға байланысты зиянды өтеу ретiнде сақтандырушы жүзеге асыратын сақтандыру төлемдерінен міндетті зейнетақы жарналары ұсталады және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына аударылады.
      Жазатайым оқиға болған кезде қызметкердiң қайтыс болуына байланысты, сондай-ақ орын алған жазатайым оқиғаның салдарынан оның денсаулығының нашарлау себебi бойынша зиянды өтеу жөніндегі сақтандыру төлемi Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес зиянды өтету құқығы бар тұлғалардың пайдасына аннуитеттiк төлемдер түрiнде Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiнде белгiленген мерзiм бойы жүзеге асырылады.
      Осы Заңда көзделген жағдайларда, пайда алушылар болып табылатын өзге де тұлғалардың сақтандыру төлемiн алуға құқығы бар.
      Аннуитет шарты бойынша аннуитеттiк төлемдерді есептеу тәртібі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтiк құқықтық актiсiнде айқындалады.
      Өмiрi мен денсаулығына келтiрген зиян үшiн белгiленген тәртiппен жауапты деп танылған заңды тұлға таратылған жағдайда, зардап шеккен қызметкермен не қызметкердiң қайтыс болуына байланысты зиянды өтетуге Қазақстан Республикасының заңнамалық актісіне сәйкес құқығы бар адаммен осы Заңда көзделген тәртiппен аннуитет шарты жасалады.
      2. Сақтандырушы қызметкерге кәсiптiк еңбекке қабiлеттiлiгiнен айырылу дәрежесi белгiленген жағдайда оның денсаулығының зақымдануынан туындаған қосымша шығыстарды өтеуді осы шығыстарды шеккен қызметкер не тұлға ұсынған, осы шығыстарды растайтын құжаттардың негізінде жүзеге асырады. Бұл ретте, Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласындағы заңнамасына сәйкес тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлеміне кіретін шығыстар сақтандырушының өтеуіне жатпайды.
      Денсаулықтың зақымдануынан туындаған қосымша шығыстарды өтеу жөніндегі сақтандыру төлемдерінің жиынтық мөлшері мынадай мөлшерлерден (республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жылына белгiленген айлық есептiк көрсеткiштерде) аспауға тиіс:
      1) кәсiптiк еңбекке қабiлеттiлiгiнен айырылу дәрежесi отыздан елу тоғыз пайызды қоса алғанға дейiн белгiленген кезде – 500;
      2) кәсiптiк еңбекке қабiлеттiлiгiнен айырылу дәрежесi алпыстан сексен тоғыз пайызды қоса алғанға дейiн белгiленген кезде – 750;
      3) кәсiптiк еңбекке қабiлеттiлiгiнен айырылу дәрежесi тоқсаннан бір жүз пайызды қоса алғанға дейiн белгiленген кезде – 1000.
      Денсаулықтың зақымдануынан туындаған қосымша шығыстарды өтеу жөніндегі сақтандыру төлемдерiн сақтандырушы осы шығыстарды шеккен қызметкер не тұлға осы шығыстарды растайтын құжаттарды ұсынған кезден бастап жеті жұмыс күні ішінде, осы тармақта белгіленген мөлшерлер шегінде жүзеге асырады.
      Денсаулықтың зақымдануынан туындаған қосымша шығыстарды өтеу жөніндегі жиынтық сақтандыру төлемдерін сақтандырушы осы тармақтың екінші бөлігінде айқындалған мөлшерлер шегінде, кәсіптік еңбекке қабілеттілігінен айырылудың алғаш рет белгіленген тиісті дәрежесі бойынша жүзеге асырады.
      3. Зардап шеккен қызметкер қайтыс болған жағдайда, оны жерлеудi жүзеге асырған тұлғаға сақтандырушы жерлеуге жұмсалған шығыстарды бір жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде өтейдi.
      4. Егер осы бапта көзделген сақтандыру төлемiнiң (сақтандыру төлемдерiнiң) және (немесе) жерлеуге жұмсалған шығыстардың мөлшерi қызметкердi жазатайым оқиғалардан мiндеттi сақтандыру шартында белгiленген сақтандыру сомасының мөлшерiнен асып түскен жағдайда, айырма сақтандырушыға сақтанушының есебiнен төленедi.
      5. Сақтандыру төлемiн аударуға байланысты шығыстар сақтандырушының есебiнен жүргiзiледi.»;
      8) 20-бапта:
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Сақтандыру төлемi туралы өтiнiшке мынадай құжаттар қоса беріледі:
      1) кәсiптiк еңбекке қабiлеттiлiгінен айырылу дәрежесi белгiленген жағдайда:
      сақтандыру шартының көшiрмесi;
      жазатайым оқиға туралы акт;
      зардап шеккен қызметкердiң жеке басын куәландыратын құжаттың көшiрмесi;
      уәкiлеттi органның аумақтық бөлiмшесiнiң кәсіптік еңбекке қабiлеттiлiгінен айырылуды белгiлеу туралы анықтамасының көшiрмесi;
      уәкiлеттi органның аумақтық бөлiмшесiнiң қосымша көмек пен күтiм түрлерiне мұқтаждық туралы анықтамасының көшiрмесi;
      емдеу ұйымының дәрігерлік-консультациялық комиссиясының қызметкердің тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемінен тыс шеккен шығыстары туралы қорытындысының көшірмесі;
      уәкiлеттi органның аумақтық бөлiмшесiнiң жалпы еңбекке қабiлеттiлiгінен айырылу жағдайына тағайындалған әлеуметтік төлем сомасы туралы не оны тағайындаудан бас тарту туралы анықтамасының көшiрмесi;
      кәсiптiк аурудың бар-жоғын растайтын құжаттың көшiрмесi;
      жұмыс берушi куәландырған, зардап шеккен қызметкердің жұмыс iстеген, бірақ он екi айдан аспайтын кезеңдегi жалақысының мөлшерiн растайтын құжаттың көшiрмесi;
      2) қызметкер қайтыс болған жағдайда:
      сақтандыру шартының көшiрмесi;
      жазатайым оқиға туралы акт;
      қызметкердiң қайтыс болуы туралы куәлiктiң нотариат куәландырған көшiрмесi;
      қызметкер қайтыс болған жағдайда, пайда алушының зиянды өтетуге құқығын растайтын құжаттың нотариат куәландырған көшiрмесi;
      пайда алушының жеке басын куәландыратын құжаттың көшiрмесi;
      жұмыс берушi куәландырған, қайтыс болған қызметкердің жұмыс iстеген, бірақ он екi айдан аспайтын кезеңдегi жалақысының мөлшерiн растайтын құжаттың көшiрмесi;
      3) сақтандыру жағдайы басталған кезде залалды болғызбау немесе азайту мақсатында сақтанушының шеккен шығыстарын, олар болған жағдайда, растайтын құжаттар.
      Сақтандырушының сақтанушыдан не пайда алушыдан қосымша басқа да құжаттарды талап етіп алдыруына жол берiлмейдi.»;
      5-тармақ алып тасталсын;
      9) 23-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Қызметкердiң кәсiптiк еңбекке қабiлеттiлiгiнен айырылу дәрежесi белгiленген не ұзартылған (қайта куәландырылған) не ол қайтыс болған жағдайда, жұмыс берушi осы Заңның 19-бабы 1-тармағының талаптарын ескере отырып, қызметкердiң пайдасына не қызметкердiң қайтыс болуына байланысты зиянды өтетуге Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiне сәйкес құқығы бар адамның пайдасына аннуитет шартын жұмыс беруші таңдаған, аннуитеттік сақтандыруды жүзеге асыру құқығына лицензиясы бар сақтандыру ұйымымен жасасуға мiндеттi.»;
      3-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Қолданылуы кезеңінде сақтандыру жағдайы орын алған қызметкерді жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шартын жасасқан сақтандырушымен аннуитет шарты жасалады.»;
      10) 24-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Қызметкердi еңбекке қабiлеттiлiгiнен айырылу дәрежесiн айқындауға куәландыруды уәкiлеттi органның аумақтық бөлiмшесi сақтанушының, сақтандырушының не қызметкердiң өтiнiшi бойынша немесе сот шешiмi бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргiзедi. Денсаулық сақтау ұйымының қорытындысы және жазатайым оқиға туралы акт куәландыру үшін негiз болып табылады.
      Қызметкердi жазатайым оқиға немесе кәсiптiк ауру салдарынан еңбекке қабiлеттiлiгiнен айырылу дәрежесiн айқындауға куәландыру, сондай-ақ қосымша көмек пен күтiм түрлерiне мұқтаждықты айқындау Қазақстан Республикасының мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы заңнамасына сәйкес медициналық-әлеуметтік сараптама жүргізу арқылы жүзеге асырылады.
      Кәсiптiк аурулар тiзбесiн денсаулық сақтау саласындағы уәкiлеттi орган бекiтедi.».
      29. «Мiндетті экологиялық сақтандыру туралы» 2005 жылғы 13 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2005 ж., № 23, 90-құжат; 2008 ж.,№ 6-7, 27-құжат; 2009 ж., № 24, 134-құжат; 2012 ж., № 13, 91-құжат; 2014 ж., № 14, 84-құжат):
      4-1-баптың 1-тармағы алып тасталсын.
      30. «Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығы туралы» 2006 жылғы 5 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2006 ж., № 10, 51-құжат; 2007 ж., № 17, 141-құжат; 2009 ж., № 17, 81-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 5, 43-құжат; № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 13, 91-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 10-11, 56-құжат; 2014 ж., № 22, 128-құжат; № 23, 143-құжат):
      11-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Мыналар:
      1) уәкiлеттi орган берген, қаржы орталығына қатысушы заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамасы бар бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылар;
      2) уәкілетті орган берген, брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылар;
      3) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің алтын-валюта активтері және (немесе) Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтері сенімгерлік басқаруға берілген акционерлік қоғам қаржы орталығына қатысушылар болып табылады.».
      31. «Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінде орналастырылған депозиттерге міндетті кепілдік беру туралы» 2006 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2006 ж., № 14, 90-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; 2008 ж., № 17-18, 72-құжат; 2009 ж., № 2-3, 16-құжат; 2011 ж., № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 13, 91-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 21-22, 115-құжат):
      1) 15-баптың 2-тармағында:
      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) қатысушы банк ерiктi түрде қайта ұйымдастырылған кезде – қатысушы банктiң ерiктi түрде қайта ұйымдастырылуына уәкiлеттi органның рұқсатында көрсетілген күннен бастап;»;
      мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «3-1) қатысушы банк ерiктi түрде таратылған кезде – қатысушы банктiң ерiктi түрде таратылуына уәкiлеттi органның рұқсаты алынған күннен бастап;»;
      2) 18-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «18-бап. Кепілдік берілген өтем

      Қатысушы банк мәжбүрлеп таратылған жағдайда, депозиттерге міндетті кепілдік беруді жүзеге асыратын ұйым депозиторларға кепілдік берілген депозиттер бойынша депозит бойынша қалдық сомасында, ол бойынша есебіне жазылған сыйақысыз, бірақ:
      ұлттық валютадағы кепілдік берілген депозит бойынша он миллион теңгеден;
      шетел валютасындағы кепілдік берілген депозит бойынша бес миллион теңгеден аспайтын кепілдік берілген өтемді төлейді.
      Қатысушы банкте депозитордың түрі мен валюта бойынша әртүрлі бірнеше кепілдік берілген депозиті болған кезде депозиттерге міндетті кепілдік беруді жүзеге асыратын ұйым олар бойынша он миллион теңгеден аспайтын сомада жиынтық кепілдік берілген өтемді төлейді.»;
      3) 19-баптың 2-тармағы алып тасталсын.
      32. «Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы» 2007 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 18, 142-құжат; 2008 ж., № 23, 114-құжат; № 24, 126-құжат; 2009 ж., № 2-3, 16-құжат; № 8, 41-құжат; № 19, 88-құжат; 2010 ж., № 7, 28-құжат; 2011 ж., № 3, 32-құжат; № 5, 43-құжат; № 6, 50-құжат; № 15, 118-құжат; № 16, 129-құжат; 2012 ж., № 8, 64-құжат; № 10, 77-құжат; № 14, 95-құжат; № 20, 121-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; № 5-6, 30-құжат; 2014 ж., № 4-5, 24-құжат; № 11, 61-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат):
      1) 21-баптың 2-тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) тіркеу объектісін растайтын құқық белгілейтін құжатты ұсынуға тиіс. Жер учаскесіне құқықтарды (ауыртпалықтарды) тіркеген жағдайда жер учаскесіне сәйкестендіру құжаты ұсынылады. Жылжымайтын мүлік кепілі шарттары бойынша құқықтарды (талаптарды) басқаға берген кезде құқықтарды (талаптарды) басқаға беру туралы шарт (активтер мен міндеттемелерді бір мезгілде беру туралы шарт) ұсынылады;»;
      2) 22-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы төртінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Жылжымайтын мүлік кепілі шарттары бойынша құқықтарды (талаптарды) басқаға беру кезінде кепілдің туындауын және өзгеруін тіркеуге өтінішті осындай тіркеуге кепіл берушінің келісімінсіз, құқықтар (талаптар) берілген кепіл ұстаушы береді.»;
      3) 31-баптың 1-1-тармағы бірінші бөлігінің 9) тармақшасындағы «хабарламаларды тіркеу кезінде қолданылмайды.» деген сөздер «хабарламаларды;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 10) тармақшамен толықтырылсын:
      «10) құқықтарды (талаптарды) басқаға беру туралы шартта (оның ішінде активтер мен міндеттемелерді бір мезгілде беру туралы шартта) ықтимал ауыртпалықтардың болуы туралы тиісті нұсқау болған кезде үшінші тұлғалардың немесе мемлекеттік органдардың тарапынан осы Заңның 5-бабының 4), 5) және 6) тармақшаларында көрсетілген ауыртпалықтар тіркелген жылжымайтын мүлік кепілі шарттары бойынша құқықтарды (талаптарды) басқаға беруді тіркеу кезінде қолданылмайды.»;
      4) 46-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Кредитордың әмбебап құқықтық мирасқорлық нәтижесінде басқа тұлғаға өткен міндеттеме бойынша құқықтары борышкердің, оның ішінде кепіл беруші болып табылатын борышкердің келісімінсіз тіркелуге жатады.».
      33. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сақтандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2010 жылғы 15 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2010 ж., № 17-18, 112-құжат):
      2-баптың 4-тармағының 1) тармақшасындағы «дейінгі мерзімде;» деген сөздер «дейінгі мерзімде тіркелуге міндетті.» деген сөздермен ауыстырылып, 2) және 3) тармақшалары алып тасталсын.
      34. «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» 2010 жылғы 24 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2010 ж., № 12, 60-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 2, 11, 14-құжаттар; № 3, 21-құжат; № 4, 30-құжат; № 6, 46-құжат; № 8, 64-құжат; № 11, 80-құжат; № 15, 97-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 14, 75-құжат; № 15, 81-құжат; 2014 ж., № 4-5, 24-құжат; № 7, 37-құжат; № 10, 52-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; № 24, 145-құжат):
      1) 36-бапта:
      4-тармақ мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 61-4-бабында көзделген операция жүргізілген жағдайда, құзыретті орган немесе облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органы кең таралған пайдалы қазбаларға қатысты жасалған операция туралы хабардар етіледі.»;
      14-тармақ мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Осы тармақтың талабы құзыретті орган немесе облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органы кең таралған пайдалы қазбаларға қатысты тиісінше хабардар етілген кезде, осы баптың 4-тармағының үшінші бөлігінде көзделген жағдайда қолданылмайды.»;
      2) 37-бап мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
      «2-1. «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 61-4-бабында көзделген операцияны жүргізген кезде өтінішке активтер мен міндеттемелерді бір мезгілде беру туралы шарттың нотариат куәландырған көшірмесі (тапсыру актісін немесе одан үзінді көшірме қоса беріле отырып) қоса тіркеледі.».
      35. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне банк қызметін және қаржы ұйымдарын тәуекелдерді азайту тұрғысынан реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2011 жылғы 28 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2011 ж., № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 23-24, 125-құжат):
      2-бапта:
      1-тармақтың жетінші абзацындағы «он екінші абзацын;» деген сөздер «он екінші абзацын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.» деген сөздермен ауыстырылып, сегізінші абзацы алып тасталсын;
      11-тармақ алып тасталсын;
      17-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «17. Осы Заң қолданысқа енгізілген күні уәкілетті органның лицензиясы бар кредиттік бюролар мемлекет қатысатын кредиттік бюро мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік 180 күн ішінде, сондай-ақ кредиттік бюроға кредиттік тарихтың дерекқорын, пайдаланылатын ақпараттық жүйелер мен үй-жайларды қорғау және олардың сақталуын қамтамасыз ету бойынша қойылатын талаптарға мемлекет қатысатын кредиттік бюроның сәйкестігі туралы «Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы» Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына сәйкес жасалған актіні ол алған күннен бастап күнтізбелік 190 күн ішінде кредиттік тарихтың дерекқорын мемлекет қатысатын кредиттік бюроға өтеусіз негізде (қабылдау-тапсыру актісі негізінде) беруге міндетті.».
      36. «Ғарыш қызметі туралы» 2012 жылғы 6 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2012 ж., № 1, 4-құжат; № 14, 92-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 7, 37-құжат; № 10, 52-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат):
      11-бапта:
      мынадай мазмұндағы 6-1-тармақпен толықтырылсын:
      «6-1. «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 61-4-бабында көзделген операция жүргізілген кезде ғарыш объектісіне құқықтардың (құқықтар ауыртпалығының) өзгеруін мемлекеттік тіркеу үшін уәкілетті органға мынадай құжаттар ұсынылады:
      1) өтініш;
      2) активтер мен міндеттемелерді бір мезгілде беру туралы шарттың нотариат куәландырған көшірмесі (тапсыру актісі немесе одан үзінді көшірме қоса беріле отырып);
      3) ғарыш объектісін және оған құқықтарды мемлекеттік тіркеу үшін бюджетке алым сомасы төленгенін растайтын құжат.»;
      7-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 61-4-бабында көзделген операция жүргізілген жағдайда ғарыш объектісін және оған құқықтарды мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақтың бірінші бөлігі 3) тармақшасының талаптары қолданылмайды.».
      37. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметін ұйымдастыру, қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2012 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2012 ж., № 13, 91-құжат):
      2-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Осы Заңның 1-бабы 8-тармағы 7) тармақшасының елу жетінші абзацында және 49-тармағында көзделген, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкін мемлекеттік сатып алу субъектілерінен шығаруға қатысты нормалар «Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартты ратификациялау туралы» 2014 жылғы 14 қазандағы Қазақстан Республикасының Заңымен ратификацияланған Еуразиялық экономикалық одақ туралы шарт күшіне енген күннен бастап қолданысқа енгізіледі.
      Осы Заңның 1-бабы 8-тармағы 7) тармақшасының елу жетінші абзацында және 49-тармағында көзделген, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі өздеріне қатысты құрылтайшы (уәкілетті орган) не акционер болып табылатын заңды тұлғаларды мемлекеттік сатып алу субъектілерінен шығаруға қатысты нормалар 2015 жылғы 1 маусымнан бастап қолданысқа енгізіледі.».
      38. «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2013 ж., № 10-11, 55-құжат; № 21-22, 115-құжат; 2014 ж., № 1, 1-құжат; № 6, 28-құжат; № 8, 49-құжат; № 11, 61-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 22, 131-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 жылғы 19 наурызда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне әлеуметтiк-еңбек саласындағы мемлекеттiк көрсетiлетiн қызметтердi оңтайландыру және автоматтандыру мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы» 2015 жылғы 17 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңы):
      60-бап мынадай мазмұндағы 8-тармақпен толықтырылсын:
      «8. Сақтандыру ұйымының астанада, республикалық, облыстық маңызы бар қалаларда филиалдары болуға міндетті.».
      39. «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» 2014 жылғы
16 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 9, 51-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 2, 3-құжат):
      1) 1-қосымшада:
      57-жолдың 3-бағанында:
      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Коммерциялық кредитті:
      1) тауарды үшінші тұлғаға кейіннен сату туралы шарттарсыз;
      2) тауарды үшінші тұлғаға кейіннен сату шарттарымен беру арқылы сауда делдалы ретінде жеке және заңды тұлғаларды қаржыландыру.»;
      мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:
      «4-1. Заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысу арқылы және (немесе) әріптестік шарттарымен өндірістік және сауда қызметін қаржыландыру.»;
      мынадай мазмұндағы 58-1, 59-1, 63-1 және 64-1-жолдармен толықтырылсын:

«

58-1.

«Жалпы сақтандыру» саласы бойынша исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия

1. Жазатайым оқиғалардан сақтандыру.
2. Ауру жағдайына арналған сақтандыру.
3. Автомобиль көлiгiн сақтандыру.
4. Темiржол көлiгiн сақтандыру.
5. Әуе көлiгiн сақтандыру.
6. Су көлiгiн сақтандыру.
7. Жүктердi сақтандыру.
8. «Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабы 3-тармағының 3) – 7) тармақшаларында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, мүлiктi залалдан сақтандыру.
9. Автомобиль көлiгi иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру.
10. Әуе көлiгi иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру.
11. Су көлiгi иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру.
12. «Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабы 3-тармағының 9) – 11) тармақшаларында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, азаматтық-құқықтық жауапкершiлiктi сақтандыру.
13. Қарыздарды сақтандыру.
14. Ипотекалық сақтандыру.
15. Кепілдіктер мен кепілгерліктерді сақтандыру.
16. «Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабы 3-тармағының 13), 14), 15) және 16) тармақшаларында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, қаржы ұйымдарының шығындарын сақтандыру.
17. Өзге де қаржы шығындарынан сақтандыру.
18. Титулдық сақтандыру.
19. Сот шығыстарын сақтандыру.

Иеліктен шығарылмайтын;
конкурс рәсімі қолдануға келмейді;
лицензия беру кезінде осы Заңның 25-бабы 3-тармағы бірінші бөлігінің және 26-бабы 1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды;
1-сынып

                                                               »;

«

59-1.

«Өмірді сақтандыру» саласы бойынша исламдық сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия

1. Өмірді сақтандыру.
2. Аннуитеттік сақтандыру.

Иеліктен шығарылмайтын; конкурстың рәсімі қолдануға келмейді; лицензия беру кезінде осы Заңның 25-бабы 3-тармағы бірінші бөлігінің және 26-бабы 1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды;
1-сынып

                                                               »;

«

63-1.

Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген және сақтандырудың жекелеген сыныптары болып табылатын міндетті сақтандыру түрлері бойынша исламдық сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия

1. Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру.
2. Тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру.
3. Жекеше нотариустардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру.
4. Аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгін мiндеттi сақтандыру.
5. Туроператордың және турагенттiң азаматтық-құқықтық жауапкершілiгiн мiндеттi сақтандыру.
6. Өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыру.
7. Қызметi үшiншi тұлғаларға зиян келтiру қаупiмен байланысты объектiлер иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру.
8. Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру.
9. Мiндетті экологиялық сақтандыру.

Иеліктен шығарылмайтын; конкурс рәсімі қолдануға келмейді; лицензия беру кезінде осы Заңның 25-бабы 3-тармағы бірінші бөлігінің және 26-бабы 1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды;
1-сынып

                                                               »;

«

64-1.

Исламдық қайта сақтандыру бойынша қызметті жүзеге асыру құқығына лицензия


Иеліктен шығарылмайтын; конкурс рәсімі қолдануға келмейді; лицензия беру кезінде осы Заңның 25-бабы 3-тармағы бірінші бөлігінің және 26-бабы 1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды; 1-сынып

                                                               »;
      2) 2-қосымшадағы 252 және 254-жолдар алып тасталсын.
      40. «Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне кәсіптік одақтардың қызметі және еңбек қатынастарын реттеу мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы» 2014 жылғы 27 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 11, 67-құжат):
      1) 1-баптың 2-тармағы 3) тармақшасының екінші абзацы алып тасталсын;
      2) 2-баптың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 2-тармағы 1) тармақшасының екінші, үшінші және төртінші абзацтарын, 4) тармақшасының жетінші абзацын, 19) және 20) тармақшаларын;».
      41. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 19-І, 19-ІІ, 96-құжат):
      2-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «Осы Заңның 1-бабы 8-тармағы 1) тармақшасының жетінші абзацы 2016 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданылады деп белгіленсін.».
      2-бап.
      1. Осы Заң:
      2014 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін, осы Заңның 1-бабы 7-тармағының 8) тармақшасын;
      2014 жылғы 1 маусымнан бастап қолданысқа енгізілетін, осы Заңның 1-бабы 7-тармағының 6) тармақшасын;
      2014 жылғы 1 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілетін, осы Заңның 1-бабы 7-тармағының 9)14)21) тармақшаларын және 31-тармағының 1) тармақшасын;
      2015 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін, осы Заңның 1-бабы 4-тармағының 1) тармақшасын, 7-тармағының 2) және 3) тармақшаларын4) тармақшасының сегізінші – оныншы абзацтарын, 10) тармақшасын16) тармақшасының бесінші және алтыншы абзацтарын, 22) және 23) тармақшаларын8-тармағын, 12-тармағының 10) және 14) тармақшаларын, 20-тармағының 4) және 7) тармақшаларын21-тармағын, 25-тармағының 6) тармақшасын және 37-тармағының үшінші абзацын;
      2015 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін және 2015 жылғы 31 желтоқсанға дейін қолданылатын, осы Заңның 1-бабының 132434 және 36-тармақтарын;
      2015 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін және 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданылатын, осы Заңның 1-бабы 4-тармағының 3)4)5)6)7)8) және 16) тармақшаларын;
      2015 жылғы 1 маусымнан бастап қолданысқа енгізілетін, осы Заңның 1-бабы 37-тармағының төртінші абзацын;
      2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін, осы Заңның 1-бабы 4-тармағының 12)13)14)15) тармақшаларын6-тармағының бесінші және алтыншы абзацтарын, 25-тармағы 1) тармақшасының төртінші және бесінші абзацтарын;
      2017 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілетін, осы Заңның 1-бабының 12-тармағы 18) тармақшасының алтыншы және жетінші абзацтарын, 25-тармағының 4) тармақшасын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
      2. Коммерциялық кредит бере отырып, сауда делдалы ретінде сауда қызметін қаржыландыру, заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысу арқылы және (немесе) әріптестік шарттарымен өндірістік және сауда қызметін қаржыландыру түрінде кәсіпкерлік қызметті қаржыландыруды жүзеге асыруға лицензиясы бар ислам банктері осы Заң қолданысқа енгізілген күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде лицензияны қайта ресімдеу туралы өтініш беруге міндетті.
      3. 2017 жылғы 1 шілдеге дейін дерекқорды қалыптастыру және жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асырған заңды тұлға 2017 жылғы 3 шілдедегі жағдай бойынша сақтандыру дерекқорын (қабылдау-тапсыру актісі негізінде) мемлекет қатысатын кредиттік бюроға 2017 жылғы 30 шілдеден кешіктірмей өтеусіз негізде беруге міндетті.
      2017 жылғы 1 шілдеге дейін дерекқорды қалыптастыру және жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асырған заңды тұлға осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген талапты орындамаған жағдайда, уәкілетті орган жоғарыда аталған заңды тұлғаларға және оның лауазымды адамдарына қатысты Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген санкцияларды қолдануға құқылы.
      Мемлекет қатысатын кредиттік бюро «Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 79-бабының 5-тармағында көзделген дерекқорды басқару жүйесін өнеркәсіптік пайдалануға беру актісін 2017 жылғы 1 сәуірден кешіктірмей алуға міндетті.
      4. Міндетті сақтандыру түрлері бойынша сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензиясы бар сақтандыру ұйымдары 2017 жылғы 1 сәуірден кешіктірмей мемлекет қатысатын кредиттік бюромен ақпарат беру және сақтандыру есептерін алу туралы шарттар жасасуға және осы ұйымда тіркелуге міндетті.
      5. Осы Заңның қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бөлігіндегі нормалары осы Заң қолданысқа енгізілгеннен кейін туындаған, қызметкердің кәсіптік еңбекке қабілеттілігінен айырылу дәрежесін белгілеу не ұзарту (қайта куәландыру) жағдайларына қолданылады.
      Ескерту. 2-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 24.11.2015 № 422-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                            Н. Назарбаев

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и исламского финансирования

Закон Республики Казахстан от 27 апреля 2015 года № 311-V ЗРК

      Примечание РЦПИ!
      Порядок введения в действие настоящего Закона см. ст.2

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть), принятый Верховным Советом Республики Казахстан 27 декабря 1994 года (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1994 г., № 23-24 (приложение); 1995 г., № 15-16, ст. 109; № 20, ст. 121; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 2, ст. 187; № 14, ст. 274; № 19, ст. 370; 1997 г., № 1-2, ст. 8; № 5, ст. 55; № 12, ст. 183, 184; № 13-14, ст. 195, 205; 1998 г., № 2-3, ст. 23; № 5-6, ст. 50; № 11-12, ст. 178; № 17-18, ст. 224, 225; № 23, ст. 429; 1999 г., № 20, ст. 727, 731; № 23, ст. 916; 2000 г., № 18, ст. 336; № 22, ст. 408; 2001 г., № 1, ст. 7; № 8, ст. 52; № 17-18, ст. 240; № 24, ст. 338; 2002 г., № 2, ст. 17; № 10, ст. 102; 2003 г., № 1-2, ст. 3; № 11, ст. 56, 57, 66; № 15, ст. 139; № 19-20, ст. 146; 2004 г., № 6, ст. 42; № 10, ст. 56; № 16, ст. 91; № 23, ст. 142; 2005 г., № 10, ст. 31; № 14, ст. 58; № 23, ст. 104; 2006 г., № 1, ст. 4; № 3, ст. 22; № 4, ст. 24; № 8, ст. 45; № 10, ст. 52; № 11, ст. 55; № 13, ст. 85; 2007 г., № 2, ст. 18; № 3, ст. 20, 21; № 4, ст. 28; № 16, ст. 131; № 18, ст. 143; № 20, ст. 153; 2008 г., № 12, ст. 52; № 13-14, ст. 58; № 21, ст. 97; № 23, ст. 114, 115; 2009 г., № 2-3, ст. 7, 16, 18; № 8; ст. 44; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; № 24, ст. 125, 134; 2010 г., № 1-2, ст. 2; № 7, ст. 28; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 112; 2011 г., № 2, ст. 21, 28; № 3, ст. 32; № 4, ст. 37; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50; № 16, ст. 129; № 24, ст. 196; 2012 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 13, 15; № 6, ст. 43; № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 11, ст. 80; № 20, ст. 121; № 21-22, ст. 124; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 7, ст. 36; № 10-11, ст. 56; № 14, ст. 72; № 15, ст. 76; 2014 г., № 4-5, ст. 24; № 10, ст. 52; № 11, ст. 61, 63; № 14, ст. 84; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143):
      статью 283 изложить в следующей редакции:
      «Статья 283. Увеличение сумм, выплачиваемых на содержание
                   гражданина
      Сумма, выплачиваемая по денежному обязательству непосредственно на содержание гражданина (возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, по договору пожизненного содержания и другие), ежегодно увеличивается пропорционально среднему значению прогнозируемого уровня инфляции.».

      2. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 16-17, ст. 642; № 23, ст. 929; 2000 г., № 3-4, ст. 66; № 10, ст. 244; № 22, ст. 408; 2001 г., № 23, ст. 309; № 24, ст. 338; 2002 г., № 10, ст. 102; 2003 г., № 1-2, ст. 7; № 4, ст. 25; № 11, ст. 56; № 14, ст. 103; № 15, ст. 138, 139; 2004 г., № 3-4, ст. 16; № 5, ст. 25; № 6, ст. 42; № 16, ст. 91; № 23, ст. 142; 2005 г., № 21-22, ст. 87; № 23, ст. 104; 2006 г., № 4, ст. 24, 25; № 8, ст. 45; № 11, ст. 55; № 13, ст. 85; 2007 г., № 3, ст. 21; № 4, ст. 28; № 5-6, ст. 37; № 8, ст. 52; № 9, ст. 67; № 12, ст. 88; 2009 г., № 2-3, ст. 16; № 9-10, ст. 48; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; № 24, ст. 134; 2010 г., № 3-4, ст. 12; № 5, ст. 23; № 7, ст. 28; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 112; 2011 г., № 3, ст. 32; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50, 53; № 16, ст. 129; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 13, 14, 15; № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 12, ст. 85; № 13, ст. 91; № 14, ст. 92; № 20, ст. 121; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 4, ст. 21; № 10-11, ст. 56; № 15, ст. 82; 2014 г., № 1, ст. 9; № 4-5, ст. 24; № 11, ст. 61, 69; № 14, ст. 84; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143):
      1) оглавление дополнить заголовком статьи 845-1 следующего содержания:
      «Статья 845-1. Исламское страхование»;
      2) статью 567 дополнить частью второй следующего содержания:
      «Существенные условия договора финансового лизинга устанавливаются Законом Республики Казахстан «О финансовом лизинге».»;
      3) часть вторую пункта 1 статьи 818 изложить в следующей редакции:
      «Полученные страховщиком от страхователя страховые премии, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3 статьи 845-1 настоящего Кодекса, принадлежат ему на праве собственности.»;
      4) пункт 3 статьи 824 изложить в следующей редакции:
      «3. Условия перестрахования определяются законодательными актами Республики Казахстан и договором перестрахования между перестрахователем и перестраховщиком.
      Договор перестрахования должен отвечать требованиям, предъявляемым настоящим Кодексом к договору страхования. Договор исламского перестрахования должен отвечать требованиям, предъявляемым настоящим Кодексом к договору исламского страхования. При этом страховщик по основному договору страхования (договору исламского страхования) в договоре перестрахования (договоре исламского перестрахования) считается страхователем.»;
      5) пункт 1 статьи 826 дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:
      «6-1) размер вознаграждения страховщика за управление исламским страховым фондом, условия и порядок его уплаты (при заключении договора исламского страхования);»;
      6) главу 40 дополнить статьей 845-1 следующего содержания:
      «Статья 845-1. Исламское страхование
      1. Договором исламского страхования является договор страхования (статья 803 настоящего Кодекса), заключенный с учетом особенностей, установленных законодательством Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности.
      2. Страховая премия, уплаченная страхователем по договору исламского страхования, а также доходы, полученные в результате инвестирования страховых премий, подлежат перечислению страховщиком в исламский страховой фонд, формируемый страховщиком для осуществления страховых выплат страхователям (выгодоприобретателям) по договорам исламского страхования.
      3. Страховые премии, полученные страховщиком по договору исламского страхования, а также иное имущество, составляющее исламский страховой фонд, не принадлежат страховщику на праве собственности.
      4. Страховщик по договору исламского страхования вправе получить вознаграждение за управление исламским страховым фондом за счет средств исламского страхового фонда в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности, и заключенным договором исламского страхования.
      5. Особенности осуществления исламского страхования, формирования, учета, использования и распределения исламского страхового фонда, правового положения страховщиков, осуществляющих исламское страхование, и условия их деятельности определяются в соответствии с настоящим Кодексом и законодательными актами Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности.»;
      7) пункт 1 статьи 937 изложить в следующей редакции:
      «1. При причинении гражданину увечья или иного повреждения здоровья возмещению подлежит утраченный потерпевшим заработок (доход), который он имел либо определенно мог иметь, а также расходы, вызванные повреждением здоровья (на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии и другие), если признано, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не получает их бесплатно.
      Расходы, вызванные повреждением здоровья (на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии и другие), возмещаются работодателем, причинившим вред здоровью работника, в пределах, установленных Трудовым кодексом Республики Казахстан.»;
      8) пункт 6 статьи 938 исключить;
      9) статью 943 изложить в следующей редакции:
      «Статья 943. Увеличение возмещения вреда в связи с повышением
                   стоимости жизни
      Суммы возмещения вреда, выплачиваемые гражданам в связи с повреждением здоровья или смертью потерпевшего, ежегодно увеличиваются пропорционально среднему значению прогнозируемого уровня инфляции.»;
      10) пункт 1 статьи 944 изложить в следующей редакции:
      «1. Возмещение вреда, связанного со снижением трудоспособности или смертью потерпевшего, производится ежемесячными платежами.
      Возмещение вреда в части утраченного заработка потерпевшим при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей осуществляется на срок установления степени утраты трудоспособности, но не более достижения им пенсионного возраста, установленного законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении.
      При наличии уважительных причин суд с учетом возможностей причинителя вреда может по требованию гражданина, имеющего право на возмещение, присудить ему причитающиеся платежи единовременно, но не более чем за три года.»;
      11) пункт 4 статьи 945 изложить в следующей редакции:
      «4. После завершения периода капитализации платежей по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью работников, юридическими лицами, ликвидированными вследствие банкротства, гражданину Республики Казахстан осуществляется социальная помощь в виде ежемесячных выплат в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан, размеры которых ежегодно увеличиваются пропорционально среднему значению прогнозируемого уровня инфляции.».

      3. В Трудовой кодекс Республики Казахстан от 15 мая 2007 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 9, ст. 65; № 19, ст. 147; № 20, ст. 152; № 24, ст. 178; 2008 г., № 21, ст. 97; № 23, ст. 114; 2009 г., № 8, ст. 44; № 9-10, ст. 50; № 17, ст. 82; № 18, ст. 84; № 24, ст. 122, 134; 2010 г., № 5, ст. 23; № 10, ст. 48; № 24, ст. 146, 148; 2011 г., № 1, ст. 2, 3; № 11, ст. 102; № 16, ст. 128; 2012 г., № 3, ст. 26; № 4, ст. 32; № 5, ст. 41; № 6, ст. 45; № 13, ст. 91; № 14, ст. 92; № 15, ст. 97; № 21-22, ст. 123; 2013 г., № 2, ст. 13; № 3, ст. 15; № 7, ст. 36; № 9, ст. 51; № 10-11, ст. 56; № 14, ст. 72, 75; № 15, ст. 78, 81; № 16, ст. 83; № 23-24, ст. 116; 2014 г., № 2, ст. 10; № 7, ст. 37; № 8, ст. 44, 49; № 11, ст. 67; № 14, ст. 84; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; 2015 г., № 1, ст. 2; № 3, ст. 13; Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 8 апреля 2015 г.):
      1) статью 1 дополнить подпунктом 68-1) следующего содержания:
      «68-1) грубая неосторожность – действия работника, способствующие нарушению правил охраны труда и техники безопасности и безопасности своего здоровья;»;
      2) статью 164 изложить в следующей редакции:
      «Статья 164. Материальная ответственность работодателя за вред,
                   причиненный жизни и (или) здоровью работника
      1. При причинении вреда жизни и (или) здоровью работника в связи с исполнением им трудовых обязанностей работодатель обязан возместить вред в объеме, предусмотренном гражданским законодательством Республики Казахстан.
      2. Вред, предусмотренный пунктом 1 настоящей статьи, возмещается в полном объеме при отсутствии у работника страховых выплат, за исключением случая, предусмотренного в пункте 4 настоящей статьи. При наличии страховых выплат работодатель обязан возместить работнику разницу между страховой суммой и фактическим размером вреда.
      3. Порядок возмещения работодателями вреда, причиненного жизни и (или) здоровью работников, определяется законодательством Республики Казахстан.
      4. При причинении вреда работнику, связанного со степенью утраты профессиональной трудоспособности от пяти до двадцати девяти процентов включительно, работодатель обязан возместить работнику утраченный заработок и расходы, вызванные повреждением его здоровья.
      Размер расходов, вызванных повреждением здоровья, возмещаемых работодателем по каждому случаю, не может превышать двести пятьдесят месячных расчетных показателей, установленных на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, на момент выплаты.
      Выплата по возмещению расходов, вызванных повреждением здоровья, осуществляется на основании документов, подтверждающих эти расходы, представленных работником либо лицом, понесшим эти расходы. При этом возмещению не подлежат расходы, которые входят в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения.».

      4. В Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 22-I, 22-II, ст. 112; 2009 г., № 2-3, ст. 16, 18; № 13-14, ст. 63; № 15-16, ст. 74; № 17, ст. 82; № 18, ст. 84; № 23, ст. 100; № 24, ст. 134; 2010 г., № 1-2, ст. 5; № 5, ст. 23; № 7, ст. 28, 29; № 11, ст. 58; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 112; № 22, ст. 130, 132; № 24, ст. 145, 146, 149; 2011 г., № 1, ст. 2, 3; № 2, ст. 21, 25; № 4, ст. 37; № 6, ст. 50; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 13, ст. 116; № 14, ст. 117; № 15, ст. 120; № 16, ст. 128; № 20, ст. 151; № 21, ст. 161; № 24, ст. 196; 2012 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 11, 15; № 3, ст. 21, 22, 25, 27; № 4, ст. 32; № 5, ст. 35; № 6, ст. 43, 44; № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 11, ст. 80; № 13, ст. 91; № 14, ст. 92; № 15, ст. 97; № 20, ст. 121; № 21-22, ст. 124; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 1, ст. 3; № 2, ст. 7, 10; № 3, ст. 15; № 4, ст. 21; № 8, ст. 50; № 9, ст. 51; № 10-11, ст. 56; № 12, ст. 57; № 14, ст. 72; № 15, ст. 76, 81, 82; № 16, ст. 83; № 21-22, ст. 114, 115; № 23-24, ст. 116; 2014 г., № 1, ст. 9; № 4-5, ст. 24; № 7, ст. 37; № 8, ст. 44, 49; № 10, ст. 52; № 11, ст. 63, 64, 65, 69; № 12, ст. 82; № 14, ст. 84; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 22, ст. 128, 131; № 23, ст. 143; № 24, ст. 145):
      1) пункт 7 статьи 43-1 изложить в следующей редакции:
      «7. В случае выявления налоговым органом нарушений в течение срока исковой давности после прекращения деятельности индивидуального предпринимателя в соответствии с настоящей статьей исчисление налоговых обязательств по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям по деятельности, осуществляемой в период регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, производится физическим лицом в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, действующим на момент возникновения обязательств по их уплате.»;
      2) пункт 3 статьи 60 изложить в следующей редакции:
      «3. Если иное не установлено настоящим пунктом, действие установленных в налоговой учетной политике положений, предусмотренных подпунктами 1)4)5)6) и 9) части первой пункта 1 настоящей статьи, распространяется на календарный год и не подлежит изменению по налоговым периодам, по которым произведена налоговая проверка.
      Выбранный плательщиком налога на добавленную стоимость метод отнесения в зачет налога на добавленную стоимость, предусмотренный пунктом 4 статьи 260 и (или) пунктом 5-1 статьи 262 настоящего Кодекса, распространяется на налоговый период, установленный для целей исчисления налога на добавленную стоимость, и не подлежит изменению по налоговым периодам, по которым произведена налоговая проверка.»;
      3) в статье 90:
      подпункт 6) пункта 2 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
      «другому банку в случае, если одним из банков, участвующих в сделке по уступке прав требования по кредиту (займу), совершенной до 1 января 2016 года, является банк, в отношении которого по решению суда проведена реструктуризация, более 90 процентов голосующих акций которого на 31 декабря 2013 года принадлежат национальному управляющему холдингу, и если стоимость права требования по кредиту (займу), по которой произведена уступка, не ниже рыночной стоимости права требования, определенной в отчете об оценке, проведенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности или иностранного государства;»;
      в пункте 2-1:
      часть вторую изложить в следующей редакции:
      «Положения настоящего пункта распространяются на банк, в отношении которого по решению суда проведена реструктуризация, более 90 процентов голосующих акций которого на 31 декабря 2013 года принадлежат национальному управляющему холдингу, или юридическое лицо, ранее являвшееся таким банком.»;
      в части четвертой:
      подпункты 2) и 3) изложить в следующей редакции:
      «2) должник по кредиту (займу) указан в перечне (перечнях) должников по кредитам (займам), долг по которым подлежит прощению, утвержденном (утвержденных) до 1 января 2015 года органом управления банка, предусмотренного в части второй настоящего пункта, и представленном (представленных) в уполномоченный орган не позднее 1 февраля 2015 года;
      3) прощение долга по кредиту (займу) производится в пределах суммы, указанной в перечне (перечнях) должников по кредитам (займам), долг по которым подлежит прощению, утвержденном (утвержденных) до 1 января 2015 года органом управления банка, предусмотренного в части второй настоящего пункта, и представленном (представленных) в уполномоченный орган не позднее 1 февраля 2015 года;»;
      абзац четырнадцатый подпункта 4) изложить в следующей редакции:
      «при уступке банком с дисконтом права требования по кредиту (займу) третьему лицу, являющемуся на дату уступки права требования нерезидентом, в случае, если стоимость права требования по кредиту (займу), по которой произведена уступка, равна рыночной стоимости права требования банка, определенной в отчете об оценке, проведенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности или иностранного государства по договору между оценщиком и таким третьим лицом или банком либо лицом, представляющим интересы банка или назначенным судом иностранного государства для управления имуществом в интересах такого банка;»;
      дополнить пунктом 2-2 следующего содержания:
      «2-2. Положения, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи, распространяются на юридическое лицо, ранее являвшееся банком, в отношении которого по решению суда проведена реструктуризация, более 90 процентов голосующих акций которого на 31 декабря 2013 года принадлежат национальному управляющему холдингу.»;
      4) статью 91 дополнить частью четвертой следующего содержания:
      «Доходом от уступки права требования по кредитам (займам), признанным сомнительными и безнадежными активами, является положительная разница между суммой, фактически уплаченной должником, и стоимостью приобретения права требования в случае, если одним из банков, являющихся стороной такой сделки по уступке прав требования по кредиту (займу), совершенной до 1 января 2016 года, является банк, в отношении которого по решению суда проведена реструктуризация, более 90 процентов голосующих акций которого на 31 декабря 2013 года принадлежат национальному управляющему холдингу, и если стоимость права требования по кредиту (займу), по которой произведена уступка, не ниже рыночной стоимости права требования, определенной в отчете об оценке, проведенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности или иностранного государства.»;
      5) в статье 106:
      пункт 1 дополнить частью пятой следующего содержания:
      «Положения настоящего пункта также применяются по провизиям (резервам) против активов и условных обязательств, предоставленных в пользу:
      банка, в отношении которого по решению суда проведена реструктуризация, более 90 процентов голосующих акций которого на 31 декабря 2013 года принадлежат национальному управляющему холдингу;
      юридического лица, ранее являвшегося банком, в отношении которого по решению суда проведена реструктуризация, более 90 процентов голосующих акций которого на 31 декабря 2013 года принадлежат национальному управляющему холдингу.»;
      дополнить пунктом 1-4 следующего содержания:
      «1-4. Положения пункта 1 настоящей статьи распространяются на юридическое лицо, ранее являвшееся дочерним банком, в отношении которого по решению суда проведена реструктуризация, более 90 процентов голосующих акций которого на 31 декабря 2013 года принадлежат национальному управляющему холдингу.»;
      6) подпункт 7) части первой пункта 2 статьи 143 изложить в следующей редакции:
      «7) вознаграждение по кредиту (займу), депозиту, выплачиваемое банку-резиденту, а также юридическому лицу, ранее являвшемуся дочерним банком, в отношении которого по решению суда проведена реструктуризация, более 90 процентов голосующих акций которого на 31 декабря 2013 года принадлежат национальному управляющему холдингу;»;
      7) подпункт 18) пункта 5 статьи 193 изложить в следующей редакции:
      «18) сумма задолженности по кредиту (займу), по которому прощение долга произведено в порядке и на условиях, установленных пунктом 2-1 статьи 90 настоящего Кодекса, включая задолженность по вознаграждению по таким кредитам, начисленному по 31 декабря 2012 года включительно.»;
      8) подпункт 14) пункта 1 статьи 200-1 изложить в следующей редакции:
      «14) сумма задолженности по кредиту (займу), по которому прощение долга произведено в порядке и на условиях, установленных пунктом 2-1 статьи 90 настоящего Кодекса, включая задолженность по вознаграждению по таким кредитам, начисленному по 31 декабря 2012 года включительно.»;
      9) часть первую пункта 4 статьи 250 изложить в следующей редакции:
      «4. Передача имущества исламскими банками освобождается от налога на добавленную стоимость в части дохода, подлежащего получению исламским банком в соответствии с банковским законодательством Республики Казахстан в рамках финансирования физических и юридических лиц в качестве торгового посредника путем предоставления коммерческого кредита:
      1) без условия о последующей продаже товара третьему лицу;
      2) на условиях последующей продажи товара третьему лицу.»;
      10) в статье 260:
      часть вторую пункта 2 исключить;
      пункт 4 изложить в следующей редакции:
      «4. Плательщик налога на добавленную стоимость, применяющий пункт 3 настоящей статьи, вправе применять пропорциональный метод отнесения в зачет по облагаемым оборотам и необлагаемым оборотам, за исключением оборотов, освобождаемых от налога на добавленную стоимость в соответствии с пунктом 1 статьи 249 настоящего Кодекса, в случае наличия у плательщика налога на добавленную стоимость:
      облагаемых оборотов;
      оборотов, освобождаемых в соответствии с пунктом 1 статьи 249 настоящего Кодекса;
      других необлагаемых оборотов.»;
      11) в статье 262:
      пункт 5 изложить в следующей редакции:
      «5. Исламский банк, использующий пропорциональный метод отнесения в зачет, имеет право на применение раздельного метода по учету сумм налога на добавленную стоимость по финансированию физических и юридических лиц в качестве торгового посредника путем предоставления коммерческого кредита без условия о последующей продаже товара третьему лицу в соответствии с банковским законодательством Республики Казахстан.»;
      дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
      «5-1. Плательщик налога на добавленную стоимость, использующий пропорциональный метод отнесения в зачет, имеет право на применение раздельного метода по учету сумм налога на добавленную стоимость по операциям купли-продажи товара в рамках финансирования физических и юридических лиц в качестве торгового посредника путем предоставления коммерческого кредита на условиях последующей продажи товара третьему лицу в соответствии с банковским законодательством Республики Казахстан.»;
      12) подпункт 1-1) пункта 1 статьи 396 изложить в следующей редакции:
      «1-1) здания, относящиеся к таковым в соответствии с классификацией, установленной государственным уполномоченным органом в области технического регулирования, части таких зданий, предоставленные физическим лицам по договорам долгосрочной аренды жилища с правом выкупа, учитываемые в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности как долгосрочная дебиторская задолженность;»;
      13) в статье 397:
      часть третью пункта 1 исключить;
      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
      «1-1. По объектам налогообложения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, указанным в подпункте 1-1) пункта 1 статьи 396 настоящего Кодекса, налоговая база устанавливается в размере долгосрочной дебиторской задолженности, определяемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности по состоянию на 1 января отчетного налогового периода.»;
      14) статью 398 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
      «9. Юридические лица, определенные в перечне, утвержденном государственным уполномоченным органом по государственному планированию, исчисляют налог по ставкам, установленным статьей 408 настоящего Кодекса, по объектам налогообложения, предоставленным в рамках реализации отраслевой программы развития регионов по договорам долгосрочной аренды жилища физическому лицу, являющемуся участником такой программы.»;
      15) статью 399 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
      «1-1. Лица, определенные в пункте 9 статьи 398 настоящего Кодекса, исчисляют сумму налога путем применения ставок, установленных статьей 408 настоящего Кодекса, к налоговой базе, определяемой отдельно по каждому объекту в соответствии:
      с пунктом 1 статьи 397 настоящего Кодекса – в случае предоставления объектов обложения в аренду физическим лицам по договору долгосрочной аренды жилища без права выкупа;
      с пунктом 1-1 статьи 397 настоящего Кодекса – в случае предоставления объектов обложения в аренду физическим лицам по договору долгосрочной аренды жилища с правом выкупа.»;
      16) подпункт 13) части первой статьи 581 изложить в следующей редакции:
      «13) отказать в открытии банковских счетов (за исключением корреспондентских счетов, а также банковских счетов, предназначенных для получения пособий и социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и Государственного фонда социального страхования) бездействующему налогоплательщику, информация о котором размещена на интернет-ресурсе уполномоченного органа, и налогоплательщику, имеющему в данном банке открытый банковский счет, на который налоговыми органами выставлены инкассовые распоряжения или распоряжения о приостановлении расходных операций по банковским счетам налогоплательщика.
      Положения настоящего подпункта не применяются при открытии банковских счетов родительским банком взамен банковских счетов, переданных банком, в отношении которого по решению суда проведена реструктуризация, более 90 процентов голосующих акций которого на 31 декабря 2013 года принадлежат национальному управляющему холдингу, а также банком-приобретателем в рамках операций по одновременной передаче активов и обязательств банков в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банках и банковской деятельности и банковских счетов, открываемых банком-правопреемником взамен переданных банком в случае его присоединения в рамках их реорганизации.
      Для целей настоящей статьи счета государственных учреждений, открытые в уполномоченном государственном органе по исполнению бюджета, приравниваются к банковским счетам, а уполномоченный государственный орган по исполнению бюджета приравнивается к организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций.».

      5. В Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 18-I, 18-II, ст. 92; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; № 24, ст. 145, 146; 2015 г., № 1, ст. 2; № 2, ст. 6; Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 8 апреля 2015 г.):
      в части третьей статьи 230 слова «, областного и районного» заменить словами «и областного».

      6. В Закон Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 3-4, ст. 23; № 12, ст. 88; № 15-16, ст. 100; № 23, ст. 141; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 2, ст. 184; № 11-12, ст. 262; № 19, ст. 370; 1997 г., № 13-14, ст. 205; № 22, ст. 333; 1998 г., № 11-12, ст. 176; 1999 г., № 20, ст. 727; 2000 г., № 3-4, ст. 66; № 22, ст. 408; 2001 г., № 8, ст. 52; № 10, ст. 123; 2003 г., № 15, ст. 138, 139; 2004 г., № 11-12, ст. 66; № 16, ст. 91; № 23, ст. 142; 2005 г., № 14, ст. 55; № 23, ст. 104; 2006 г., № 4, ст. 24; № 13, ст. 86; 2007 г., № 2, ст. 18; № 3, ст. 20; № 4, ст. 33; 2009 г., № 8, ст. 44; № 13-14, ст. 63; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 1, ст. 2; № 5, ст. 43; № 11, ст. 102; № 13, ст. 116; № 24, ст. 196; 2012 г., № 1, ст. 6; № 2, ст. 14; № 13, ст. 91; № 20, ст. 121; 2013 г., № 10-11, ст. 56; 2014 г., № 10, ст. 52; № 11, ст. 61; № 14, ст. 84; № 16, ст. 90; № 23, ст. 143):
      статью 8:
      дополнить подпунктом 22-1) следующего содержания:
      «22-1) самостоятельно и (или) совместно с иными государственными органами Республики Казахстан в рамках их компетенции осуществляет развитие исламского финансирования с учетом международных стандартов исламских финансовых инструментов и исламских финансовых услуг;»;
      дополнить подпунктом 38-1) следующего содержания:
      «38-1) в целях обеспечения полноты информации, содержащейся в базе данных кредитных историй, предоставляет информацию о субъектах кредитной истории кредитному бюро с государственным участием;».

      7. В Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 15-16, ст. 106; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 2, ст. 184; № 15, ст. 281; № 19, ст. 370; 1997 г., № 5, ст. 58; № 13-14, ст. 205; № 22, ст. 333; 1998 г., № 11-12, ст. 176; № 17-18, ст. 224; 1999 г., № 20, ст. 727; 2000 г., № 3-4, ст. 66; № 22, ст. 408; 2001 г., № 8, ст. 52; № 9, ст. 86; 2002 г., № 17, ст. 155; 2003 г., № 5, ст. 31; № 10, ст. 51; № 11, ст. 56, 67; № 15, ст. 138, 139; 2004 г., № 11-12, ст. 66; № 15, ст. 86; № 16, ст. 91; № 23, ст. 140; 2005 г., № 7-8, ст. 24; № 14, ст. 55, 58; № 23, ст. 104; 2006 г., № 3, ст. 22; № 4, ст. 24; № 8, ст. 45; № 11, ст. 55; № 16, ст. 99; 2007 г., № 2, ст. 18; № 4, ст. 28, 33; 2008 г., № 17-18, ст. 72; № 20, ст. 88; № 23, ст. 114; 2009 г., № 2-3, ст. 16, 18, 21; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; № 24, ст. 134; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 28; № 17-18, ст. 111; 2011 г., № 3, ст. 32; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50; № 12, ст. 111; № 13, ст. 116; № 14, ст. 117; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 15; № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 13, ст. 91; № 20, ст. 121; № 21-22, ст. 124; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 10-11, ст. 56; № 15, ст. 76; 2014 г., № 1, ст. 9; № 4-5, ст. 24; № 6, ст. 27; № 10, ст. 52; № 11, ст. 61; № 12, ст. 82; № 19-I, 19-II, ст. 94, 96; № 21, ст. 122; № 22, ст. 131; № 23, ст. 143):
      1) часть вторую пункта 5-1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
      «Исламский банк не является участником системы обязательного гарантирования депозитов, и депозиты в исламском банке не гарантируются системой обязательного гарантирования депозитов. Исламские банки вправе создать некоммерческую организацию в организационно-правовой форме акционерного общества, гарантирующую возврат депозитов, привлеченных исламскими банками.»;
      2) подпункт 12) части первой пункта 2 статьи 5-1 изложить в следующей редакции:
      «12) размещать деньги в ценные бумаги, а также в банках второго уровня, уполномоченном органе и организациях, указанных в пункте 8 статьи 61-4 настоящего Закона, на условиях договоров банковского счета и банковского вклада;»;
      3) в статье 6:
      подпункт 2) пункта 1 изложить в следующей редакции:
      «2) использовать в своем наименовании, документах, объявлениях и рекламе слово «банк» или производное от него слово (выражение), создающее впечатление, что оно выполняет банковские операции. Настоящий запрет не распространяется на уполномоченный орган, филиалы и представительства банков, организации, указанные в пункте 8 статьи 61-4 настоящего Закона, международные финансовые организации.»;
      пункт 2 изложить в следующей редакции:
      «2. Банковские операции, осуществленные без лицензии уполномоченного органа, являются недействительными, за исключением деятельности (операций), проводимой государственным органом, кредитными товариществами, Национальным оператором почты, оператором платежного шлюза «электронного правительства», организациями, указанными в пункте 8 статьи 61-4 настоящего Закона, а также Банком Развития Казахстана в пределах полномочий, закрепленных настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан.»;
      4) в статье 8:
      в пункте 3:
      в подпункте 1):
      абзац седьмой изложить в следующей редакции:
      «дочерних организаций, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей;»;
      дополнить абзацами восьмым и четырнадцатым следующего содержания:
      «дочерних организаций, осуществляющих лизинговую деятельность;»;
      «организаций, указанных в пункте 8 статьи 61-4 настоящего Закона;»;
      подпункт 2) дополнить абзацем девятым следующего содержания:
      «организаций, указанных в пункте 8 статьи 61-4 настоящего Закона.»;
      абзац третий части первой пункта 8 изложить в следующей редакции:
      «облигаций, соответствующих требованиям, установленным нормативным правовым актом уполномоченного органа;»;
      подпункт 3) пункта 10 изложить в следующей редакции:
      «3) продажей собственного имущества.»;
      5) в пункте 4 статьи 11-2:
      в подпункте 2) слова «приобретать недвижимое» заменить словами «приобретать движимое и недвижимое»;
      подпункт 3) дополнить словами «либо перехода в собственность родительского банка в результате обращения взыскания на залог»;
      в подпункте 4) слово «недвижимое» исключить;
      6) пункт 4 статьи 15 дополнить частью третьей следующего содержания:
      «Требование, предусмотренное частью второй настоящего пункта, не распространяется на дочерние банки, в отношении которых была проведена реструктуризация в соответствии с настоящим Законом.»;
      7) часть первую пункта 2 статьи 16 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:
      «2-1) обмена размещенных акций банка одного вида на акции данного банка другого вида на основании устава банка и его проспекта выпуска акций;»;
      8) часть первую пункта 1 статьи 17-1 изложить в следующей редакции:
      «1. Ни одно лицо самостоятельно или совместно с другим (другими) лицом (лицами) не может (не могут) прямо или косвенно владеть, пользоваться и (или) распоряжаться десятью или более процентами размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных банком) акций банка, а также иметь контроль или возможность оказывать влияние на принимаемые банком решения в размере десяти или более процентов от размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных банком) акций банка без получения предварительного письменного согласия уполномоченного органа. Данное требование не распространяется на государство или национальный управляющий холдинг, единый накопительный пенсионный фонд в случае владения им десятью или более процентами размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных банком) акций банка за счет пенсионных активов, управляющего инвестиционным портфелем в случае владения, пользования и (или) распоряжения им десятью или более процентами размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных банком) акций банка за счет пенсионных активов, а также на случаи, предусмотренные настоящим Законом.»;
      9) статью 29 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
      «16. Требования пунктов 6 и 7 настоящей статьи не распространяются на банк в связи с открытием им филиалов и (или) представительств и (или) увеличением количества дополнительных помещений действующих филиалов, в том числе находящихся по нескольким адресам, в результате проведения операции, предусмотренной статьей 61-4 настоящего Закона, а также при реорганизации банка в форме присоединения к нему другого банка, если одним из реорганизуемых банков является банк, в отношении которого была проведена реструктуризация в соответствии с настоящим Законом.»;
      10) пункт 7 статьи 30 изложить в следующей редакции:
      «7. Банковская операция, предусмотренная подпунктом 6) пункта 2 настоящей статьи, осуществляется без лицензии уполномоченного органа государственными органами, кредитными товариществами, Национальным оператором почты, оператором платежного шлюза «электронного правительства», а также Банком Развития Казахстана в соответствии с законами Республики Казахстан, регулирующими их деятельность, а также организациями, указанными в пункте 8 статьи 61-4 настоящего Закона.»;
      11) пункт 12 статьи 34 изложить в следующей редакции:
      «12. Нормы, установленные пунктами 458 – 11 настоящей статьи, распространяются на операции банков по выдаче гарантий и поручительств, а также на операции исламских банков, указанные в подпунктах 3), 4), 4-1) и 5) пункта 1 статьи 52-5 настоящего Закона.»;
      12) статью 37 изложить в следующей редакции:
      «Статья 37. Срок исковой давности
      На требования банков, дочерних организаций банков, приобретающих сомнительные и безнадежные активы родительского банка, а также организации, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, к заемщикам по неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению кредитных договоров срок исковой давности не распространяется.»;
      13) в статье 40:
      часть вторую пункта 2 изложить в следующей редакции:
      «Банк не может выдавать займы без обеспечения (бланковые займы) лицам, связанным с ним особыми отношениями, за исключением лиц, являющихся участниками банковского конгломерата.»;
      часть вторую пункта 3 изложить в следующей редакции:
      «В целях настоящей статьи лицами, связанными с банком особыми отношениями, не признаются национальный управляющий холдинг, являющийся акционером банка, и юридические лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат такому национальному управляющему холдингу, а также юридические лица, в которых должностное лицо банка, являющееся независимым директором, является в органах управления независимым директором, организация, специализирующаяся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, и организатор торгов, акционером которого является уполномоченный орган, в случае, если должностное лицо банка является в данных организациях должностным лицом.»;
      абзац четвертый пункта 3-1 изложить в следующей редакции:
      «приобретение ценных бумаг, эмитированных лицом, связанным с банком особыми отношениями, за исключением ценных бумаг, находящихся в собственности банка.»;
      часть первую пункта 7 изложить в следующей редакции:
      «7. Сделка с лицом, связанным особыми отношениями с банком, может быть осуществлена с учетом требований пункта 1 настоящей статьи только по решению совета директоров банка, за исключением случаев, когда типовые условия таких сделок утверждены советом директоров банка. Отказ от прав требований в отношении активов, предоставленных (размещенных) лицам (у лиц), связанным с банком особыми отношениями, осуществляется с последующим уведомлением общего собрания акционеров.»;
      пункт 11 дополнить частью второй следующего содержания:
      «Требования пункта 3-1 настоящей статьи также не распространяются на сделки банка с третьими лицами, которые влекут за собой приобретение имущества у дочерней организации банка, созданной (приобретенной) на условиях, определенных статьей 11-2 настоящего Закона.»;
      14) подпункт л-1) пункта 1 статьи 48 изложить в следующей редакции:
      «л-1) выдача банку разрешения на добровольную ликвидацию;»;
      15) подпункт 1) части второй пункта 1 статьи 48-1 изложить в следующей редакции:
      «1) прекращаются все операции по банковским счетам клиентов и самого банка, за исключением случаев, связанных с расходами, предусмотренными нормативными правовыми актами уполномоченного органа, зачислением поступающих в банк денег, а также проведением операции по одновременной передаче активов и обязательств банка другому банку, предусмотренной статьей 61-2 настоящего Закона;»;
      16) в статье 50:
      пункт 3 изложить в следующей редакции:
      «3. Должностные лица, работники банков, банковских холдингов-резидентов Республики Казахстан, юридических лиц, указанных в подпунктах 8) и 8-1) части второй пункта 4 настоящей статьи, и иные лица, которые в силу осуществления своих служебных обязанностей получили доступ к сведениям, составляющим банковскую тайну, за их разглашение несут уголовную ответственность, за исключением случаев предоставления информации, предусмотренных пунктами 4 – 8 настоящей статьи.»;
      в части второй пункта 4:
      подпункты 4) и 8) изложить в следующей редакции:
      «4) представление другим банкам сведений, необходимых для проведения операций, предусмотренных статьями 61-261-3 и 61-4 настоящего Закона;»;
      «8) предоставление банками информации, связанной с кредитом (займом), по которому имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, юридическому лицу, организации, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, дочерней организации банка, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, при уступке прав требований по данному кредиту (займу), а также юридическому лицу, осуществляющему независимую оценку активов, выкупаемых организацией, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня;»;
      дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:
      «8-1) предоставление организацией, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, юридическому лицу, осуществляющему доверительное управление сомнительными и безнадежными активами, информации по кредиту (займу), права требования по которому приобретены данной организацией;»;
      17) в статье 52-5:
      в пункте 1:
      подпункт 4) изложить в следующей редакции:
      «4) финансирование физических и юридических лиц в качестве торгового посредника путем предоставления коммерческого кредита:
      без условия о последующей продаже товара третьему лицу;
      на условиях последующей продажи товара третьему лицу;»;
      дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:
      «4-1) финансирование производственной и торговой деятельности путем участия в уставных капиталах юридических лиц и (или) на условиях партнерства;»;
      пункт 2 изложить в следующей редакции:
      «2. Банковские операции, предусмотренные подпунктами 4), 4-1) и 5) пункта 1 настоящей статьи, осуществляются исламским банком за счет собственных денег и (или) денег, привлеченных на инвестиционные депозиты. При этом исламский банк и (или) клиенты по инвестиционному депозиту приобретают право общей долевой собственности на имущество, приобретенное за счет их денег, а исламский банк выступает участником общей долевой собственности и (или) доверительным управляющим, осуществляющим управление имуществом, относящимся к общей долевой собственности. Исламский банк в качестве доверительного управляющего вправе обеспечить государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, регистрацию транспортных средств и иного движимого имущества в соответствии с требованиями законодательных актов Республики Казахстан. Исламский банк ведет учет участников общей долевой собственности на приобретенное имущество.»;
      18) в статье 52-6:
      пункт 4 изложить в следующей редакции:
      «4. Вознаграждение исламского банка определяется в виде части дохода, полученного от использования привлеченных на инвестиционный депозит денег, при условии, что вознаграждение может быть выплачено только за счет дохода от использования денег по инвестиционному депозиту. Исламский банк теряет право на вознаграждение при убыточности инвестиционного депозита (при отсутствии дохода в результате использования денег, привлеченных по инвестиционному депозиту).»;
      дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
      «4-1. Условия договора об инвестиционном депозите не могут предусматривать гарантированный размер дохода по инвестиционному депозиту и (или) вознаграждения исламского банка, за исключением случая, предусматривающего размещение исламским банком привлеченных денег в активы, по которым может быть получена доходность на уровне, определенном в договоре об инвестиционном депозите.»;
      19) в статье 52-8:
      заголовок и пункт 1 изложить в следующей редакции:
      «Статья 52-8. Финансирование физических и юридических лиц в
                    качестве торгового посредника путем
                    предоставления коммерческого кредита без условия
                    о последующей продаже товара третьему лицу
      1. Исламские банки вправе финансировать физических и юридических лиц в качестве торгового посредника путем предоставления коммерческого кредита покупателю или продавцу товара на основании договора о коммерческом кредите исламского банка (далее – договор о коммерческом кредите).»;
      пункт 2 исключить;
      пункт 6 изложить в следующей редакции:
      «6. При приобретении товара исламский банк обязан в договоре купли-продажи с продавцом указать, что товар приобретается для заключения договора о коммерческом кредите.»;
      20) главу 4-1 дополнить статьей 52-12 следующего содержания:
      «Статья 52-12. Исламское финансирование физических и
                     юридических лиц с участием исламского банка в
                     качестве торгового посредника путем
                     предоставления коммерческого кредита на условиях
                     последующей продажи товара третьему лицу
      1. К исламскому финансированию физических и юридических лиц в качестве торгового посредника путем предоставления коммерческого кредита на условиях последующей продажи товара третьему лицу применяются положения статьи 52-8 настоящего Закона с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.
      Для целей настоящей статьи физическое или юридическое лицо, которое приобретает товар у исламского банка и в последующем продает его третьему лицу, именуется клиентом банка.
      2. Исламским финансированием физических и юридических лиц в качестве торгового посредника путем предоставления коммерческого кредита на условиях последующей продажи товара третьему лицу признается сделка, осуществляемая по договору о коммерческом кредите с соблюдением следующих условий:
      1) сторонами договора о коммерческом кредите являются исламский банк и клиент банка. В договоре о коммерческом кредите указывается третье лицо, которому осуществляется последующая продажа товара клиентом банка (для целей настоящей статьи – третья сторона);
      2) приобретение товара клиентом банка по договору о коммерческом кредите, а также последующая продажа товара клиентом банка третьей стороне производятся с участием исламского банка;
      3) коммерческий кредит предоставляется на условиях реализации клиентом банка третьей стороне товара, приобретенного клиентом банка у исламского банка. При этом право собственности на товар, реализованный по договору о коммерческом кредите, переходит третьей стороне немедленно после заключения договора о коммерческом кредите, оплата товара третьей стороной производится без промедления после передачи ей товара и документов на этот товар по цене приобретения такого товара исламским банком у поставщика товара;
      4) в качестве товара в договоре о коммерческом кредите определяется товар, реализуемый на международных товарных биржах и приобретаемый исламским банком на международных товарных биржах либо внебиржевом рынке за пределами Республики Казахстан. Исламский банк и клиент банка не вправе осуществлять одновременную продажу одного и того же товара по нескольким договорам о коммерческом кредите;
      5) клиент банка осуществляет последующую продажу третьей стороне товара, указанного в договоре о коммерческом кредите, в количестве и по цене, которые указаны в таком договоре, без учета наценки исламского банка;
      6) продавец товара, осуществляющий продажу товара исламскому банку, не может быть третьей стороной, которой производится последующая продажа товара;
      7) исламский банк, клиент банка и третья сторона не являются взаимосвязанными сторонами в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).
      3. Для целей настоящей статьи международной товарной биржей признается товарная биржа, соответствующая следующим требованиям:
      товарная биржа осуществляет деятельность на территории государства, имеющего суверенный рейтинг не ниже рейтинга А одного из рейтинговых агентств, перечень которых устанавливается уполномоченным органом;
      информация по объему и количеству биржевых сделок, заключенных на товарной бирже, публикуется в статистических отчетах, размещенных на интернет-ресурсе Всемирной федерации бирж.
      Перечень международных товарных бирж, на которых производятся приобретение и продажа товара в рамках финансирования физических и юридических лиц в качестве торгового посредника путем предоставления коммерческого кредита на условиях последующей продажи товара третьему лицу, устанавливается Правительством Республики Казахстан.
      4. В случае нарушения требований, установленных настоящей статьей, такая банковская операция не признается исламским финансированием физических и юридических лиц с участием исламского банка в качестве торгового посредника с оформлением договора о предоставлении коммерческого кредита и с участием третьей стороны.»;
      21) статью 60-1 дополнить пунктами 3, 4, 5, 6 и 7 следующего содержания:
      «3. После передачи обязательств присоединяемого банка перед кредиторами и (или) депозиторами банку, к которому осуществляется присоединение, исполнение обязательств перед такими кредиторами и (или) депозиторами, в том числе ведение переданных банковских счетов депозиторов, осуществляет банк, к которому осуществляется присоединение.
      4. Присоединяемый банк вправе передать банку, к которому осуществляется присоединение, обязательства перед депозиторами с открытыми в присоединяемом банке их банковскими счетами (с сохранением индивидуальных идентификационных кодов) без заключения дополнительных соглашений к договорам банковского обслуживания, историей движения денег по ним, досье, сформированными при открытии и ведении банковских счетов, неисполненными требованиями, включая распоряжения уполномоченных государственных органов, обладающих правом приостановления расходных операций по банковскому счету, а также решения (постановления) уполномоченных органов или должностных лиц, обладающих правом наложения ареста на деньги клиента, и обременениями по банковским счетам депозиторов, имеющимися в присоединяемом банке на момент передачи обязательств.
      5. Банк, к которому осуществляется присоединение, в необходимый срок в рамках срока проведения процедур реорганизации в целях обеспечения сохранения реквизитов банковских счетов депозиторов (в том числе индивидуальных идентификационных кодов, присвоенных присоединяемым банком) вправе исполнять указания по банковским счетам депозиторов, переданным в банк, к которому осуществляется присоединение, с указанными в них индивидуальными идентификационными кодами депозиторов, присвоенными присоединяемым банком, а также соответствующими реквизитами присоединяемого банка, используемыми при осуществлении платежей и переводов денег. Исполнение таких указаний производится с использованием корреспондентского счета присоединяемого банка. Банк, к которому осуществляется присоединение, вправе использовать банковскую информационную систему присоединяемого банка.
      6. Сбор и обработка персональных данных клиентов банка, права (требования) и обязательства по которым передаются в рамках процедуры реорганизации, осуществляются банком, к которому осуществляется присоединение, без согласия субъектов персональных данных или их законных представителей.
      7. По окончании необходимого срока в рамках проведения процедур реорганизации банка:
      1) банк, к которому осуществляется присоединение, присваивает банковским счетам депозиторов новые индивидуальные идентификационные коды с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан и уведомляет в порядке, предусмотренном подпунктом 1) статьи 581 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), уполномоченный государственный орган, осуществляющий руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, о присвоении новых индивидуальных идентификационных кодов банковским счетам налогоплательщиков, предусмотренных подпунктом 1) статьи 581 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс);
      2) банковским счетам депозиторов, переданным банку, к которому осуществляется присоединение, к которым имеются неисполненные требования, включая принятые к исполнению распоряжения уполномоченных государственных органов, обладающих правом приостановления расходных операций по банковскому счету, а также решения (постановления) уполномоченных органов или должностных лиц, обладающих правом наложения ареста на деньги клиента, обременения по банковским счетам депозиторов, присваиваются новые индивидуальные идентификационные коды в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта.
      При этом:
      банк, к которому осуществляется присоединение, уведомляет лицо (орган), направившее (направивший) к банковскому счету депозитора требования (включая распоряжения уполномоченных государственных органов, обладающих правом приостановления расходных операций по банковскому счету, а также решения (постановления) уполномоченных органов или должностных лиц, обладающих правом наложения ареста на деньги клиента) или наложившее (наложивший) обременения по банковским счетам депозиторов, об изменении реквизитов банковского счета депозитора, в том числе индивидуального идентификационного кода;
      ранее предъявленные к банковскому счету депозитора, переданному банку, к которому осуществляется присоединение, неисполненные требования исполняются банком, к которому осуществляется присоединение, с новых банковских счетов депозиторов, открытых таким банком с исправлением реквизитов присоединяемого банка (наименования, банковского идентификационного кода, бизнес-идентификационного номера) на соответствующие реквизиты банка, к которому осуществляется присоединение, а также индивидуального идентификационного кода депозитора на соответствующий индивидуальный идентификационный код депозитора, присвоенный банковскому счету в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта;
      ранее предъявленные к банковскому счету депозитора, переданному банку, к которому осуществляется присоединение, неисполненные распоряжения уполномоченных государственных органов, обладающих правом приостановления расходных операций по банковскому счету, а также решения (постановления) уполномоченных органов или должностных лиц, обладающих правом наложения ареста на деньги клиента, исполняются банком, к которому осуществляется присоединение, с новых банковских счетов депозиторов, открытых банком, к которому осуществляется присоединение, с сохранением календарной очередности их поступления в присоединяемый банк и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Республики Казахстан;
      3) обслуживание банковских счетов, указанных в подпункте 1) настоящего пункта, осуществляется банком, к которому осуществляется присоединение, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и условиями соглашений между банком, к которому осуществляется присоединение, и депозиторами.
      Обслуживание банковских счетов, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, осуществляется банком, к которому осуществляется присоединение, с учетом особенностей по исполнению требований, включая распоряжения уполномоченных государственных органов, обладающих правом приостановления расходных операций по банковскому счету, а также решения (постановления) уполномоченных органов или должностных лиц, обладающих правом наложения ареста на деньги клиента, обременений по банковским счетам депозиторов, установленных подпунктом 2) настоящего пункта.»;
      22) статью 61-2 изложить в следующей редакции:
      «Статья 61-2. Операция по одновременной передаче активов и
                    обязательств банка другому (другим) банку
                    (банкам)
      1. В целях защиты прав кредиторов и депозиторов банка допускается по согласованию с уполномоченным органом проведение операции по одновременной передаче активов и обязательств банка в части либо в полном размере другому (другим) банку (банкам) (далее – банк-приобретатель).
      2. Операция, указанная в пункте 1 настоящей статьи, может проводиться банком, временной администрацией по управлению банком (временным управляющим банка) на стадии консервации, временной администрацией (временным администратором) банка до вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка.
      Операция по одновременной передаче активов и обязательств между родительским банком и дочерним банком, в отношении которого была проведена реструктуризация в соответствии с настоящим Законом, путем передачи от дочернего банка родительскому банку активов в части либо в полном размере и обязательств в полном размере и передачи от родительского банка дочернему банку сомнительных и безнадежных активов в части либо в полном размере проводится в соответствии с настоящей статьей с учетом особенностей, предусмотренных статьей 61-4 настоящего Закона.
      Порядок проведения операций, предусмотренных настоящим пунктом, а также виды активов и обязательств, подлежащих передаче при проведении указанной операции, а также порядок согласования уполномоченным органом данных операций определяются нормативными правовыми актами уполномоченного органа.
      3. Банком, временной администрацией (временным администратором, временным управляющим) банка публикуется объявление о передаче активов и (или) обязательств банка в части либо в полном размере. Объявление публикуется в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, на казахском и русском языках после согласования с уполномоченным органом операции, указанной в пункте 1 настоящей статьи.
      4. Передача обязательств банка в порядке, предусмотренном настоящей статьей, осуществляется с согласия депозиторов и (или) кредиторов банка, за исключением случаев, предусмотренных частями четвертой и пятой настоящего пункта.
      Отсутствие письменного возражения от депозиторов и (или) кредиторов банка в течение десяти календарных дней со дня публикации объявления при проведении операции по одновременной передаче активов и обязательств банком банку-приобретателю рассматривается как согласие депозитора и (или) кредитора на передачу обязательств.
      При наличии возражений депозиторов против передачи обязательств при проведении операции, предусмотренной статьей 61-4 настоящего Закона, такой депозитор обязан не позднее десяти календарных дней обратиться в банк с письменным отказом от передачи банком обязательств, за исключением случаев, предусмотренных частью пятой настоящего пункта. К отказу депозитор прилагает указание о выдаче депозита наличными деньгами или о переводе его суммы в другой банк, оформленное в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и условиями договора банковского обслуживания.
      Передача активов и обязательств временной администрацией по управлению банком (временным управляющим банка) на стадии консервации, временной администрацией (временным администратором) банка до вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка осуществляется без согласия депозиторов и (или) кредиторов банка.
      Обязательства банка перед депозиторами, к банковским счетам которых имеются неисполненные требования, включая распоряжения уполномоченных государственных органов, обладающих правом приостановления расходных операций по банковскому счету, а также решения (постановления) уполномоченных органов или должностных лиц, обладающих правом наложения ареста на деньги клиента, обременения по банковским счетам депозиторов, передаются банку-приобретателю вне зависимости от имеющихся возражений депозиторов по передаче обязательств.
      5. После передачи обязательств банка перед кредиторами и (или) депозиторами банку-приобретателю исполнение обязательств перед такими кредиторами и (или) депозиторами, в том числе ведение переданных текущих и сберегательных счетов депозиторов, осуществляет банк-приобретатель.
      6. Банк вправе передать банку-приобретателю обязательства перед депозиторами с открытыми в банке их банковскими счетами (с сохранением индивидуальных идентификационных кодов) без заключения дополнительных соглашений к договорам банковского обслуживания, историей движения денег по ним, досье, сформированными при открытии и ведении банковских счетов, неисполненными требованиями, включая распоряжения уполномоченных государственных органов, обладающих правом приостановления расходных операций по банковскому счету, а также решения (постановления) уполномоченных органов или должностных лиц, обладающих правом наложения ареста на деньги клиента, и обременениями по банковским счетам депозиторов, имеющимися в банке на момент передачи обязательств.
      7. Банк-приобретатель в течение переходного периода, установленного нормативным правовым актом уполномоченного органа, в целях обеспечения сохранения реквизитов банковских счетов депозиторов (в том числе индивидуальных идентификационных кодов, присвоенных банком) вправе исполнять указания по банковским счетам депозиторов, переданным в банк-приобретатель, с указанными в них индивидуальными идентификационными кодами депозиторов, присвоенными банком, а также соответствующими реквизитами банка, используемыми при осуществлении платежей и переводов денег. Особенности исполнения таких указаний с использованием корреспондентского счета банка определяются по соглашению банка и банка-приобретателя.
      8. По окончании переходного периода:
      1) банк-приобретатель присваивает банковским счетам депозиторов новые индивидуальные идентификационные коды с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан и уведомляет в порядке, предусмотренном подпунктом 1) статьи 581 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), уполномоченный государственный орган, осуществляющий руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, о присвоении новых индивидуальных идентификационных кодов банковским счетам налогоплательщиков, предусмотренных подпунктом 1) статьи 581 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс);
      2) банковским счетам депозиторов, переданным банку-приобретателю, к которым имеются неисполненные требования, включая принятые к исполнению распоряжения уполномоченных государственных органов, обладающих правом приостановления расходных операций по банковскому счету, а также решения (постановления) уполномоченных органов или должностных лиц, обладающих правом наложения ареста на деньги клиента, обременения по банковским счетам депозиторов, присваиваются новые индивидуальные идентификационные коды в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта.
      При этом:
      банк-приобретатель уведомляет лицо (орган), направившее (направивший) к банковскому счету депозитора требования (включая распоряжения уполномоченных государственных органов, обладающих правом приостановления расходных операций по банковскому счету, а также решения (постановления) уполномоченных органов или должностных лиц, обладающих правом наложения ареста на деньги клиента) или наложившее (наложивший) обременения по банковским счетам депозиторов, об изменении реквизитов банковского счета депозитора, в том числе индивидуального идентификационного кода;
      ранее предъявленные к банковскому счету депозитора, переданному банку-приобретателю, неисполненные требования исполняются банком-приобретателем с новых банковских счетов депозиторов, открытых банком-приобретателем с исправлением реквизитов банка (наименования, банковского идентификационного кода, бизнес-идентификационного номера) на соответствующие реквизиты банка-приобретателя, а также индивидуального идентификационного кода депозитора на соответствующий индивидуальный идентификационный код депозитора, присвоенный банковскому счету в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта;
      ранее предъявленные к банковскому счету депозитора, переданному банку-приобретателю, неисполненные распоряжения уполномоченных государственных органов, обладающих правом приостановления расходных операций по банковскому счету, а также решения (постановления) уполномоченных органов или должностных лиц, обладающих правом наложения ареста на деньги клиента, исполняются банком-приобретателем с новых банковских счетов депозиторов, открытых банком-приобретателем, с сохранением календарной очередности их поступления в банк и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Республики Казахстан;
      3) обслуживание банковских счетов, указанных в подпункте 1) настоящего пункта, осуществляется банком-приобретателем в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и условиями соглашений между банком-приобретателем и депозиторами.
      Обслуживание банковских счетов, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, осуществляется банком-приобретателем с учетом особенностей по исполнению требований, включая распоряжения уполномоченных государственных органов, обладающих правом приостановления расходных операций по банковскому счету, а также решения (постановления) уполномоченных органов или должностных лиц, обладающих правом наложения ареста на деньги клиента, обременений по банковским счетам депозиторов, установленных подпунктом 2) настоящего пункта.
      9. Положения пунктов 6 и 7 настоящей статьи не применяются при проведении временной администрацией (временным администратором) банка до вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка операции, указанной в пункте 1 настоящей статьи.
      При проведении временной администрацией (временным администратором) банка до вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка операции, указанной в пункте 1 настоящей статьи, банк-приобретатель по банковским счетам депозиторов открывает таким депозиторам новые банковские счета, присваивает индивидуальные идентификационные коды и исполняет предусмотренные пунктом 8 настоящей статьи требования, в том числе распоряжения уполномоченных государственных органов, обладающих правом приостановления расходных операций по банковскому счету, решения (постановления) уполномоченных органов или должностных лиц, обладающих правом наложения ареста на деньги клиента, предъявленные к банковским счетам депозиторов, в порядке, предусмотренном пунктом 8 настоящей статьи.
      10. Передача активов банка в виде прав (требований) не требует согласия должника (должников), если иное не предусмотрено договором.
      В целях уведомления должника (должников) банком публикуется объявление о передаче прав (требований) банка в части либо в полном размере, указанное в пункте 3 настоящей статьи. В случае исполнения должником своих обязательств в части или в полном размере банку, передавшему права (требования), данное исполнение признается выполненным надлежащему кредитору.
      11. Передача активов и обязательств банка осуществляется путем заключения договора об одновременной передаче активов и обязательств с приложением к договору передаточного акта.
      Передаточный акт должен содержать сведения о передаваемых активах, правах, обеспечивающих исполнение обязательств по передаваемым активам, и обязательствах.
      К договору об одновременной передаче активов и обязательств применяются положения Гражданского кодекса Республики Казахстан о перемене лиц в обязательстве.
      12. Передача активов банка в виде акций или долей участия в уставном капитале юридических лиц, филиалов и представительств банку-приобретателю производится в соответствии с требованиями настоящего Закона и иных законодательных актов Республики Казахстан, за исключением случая, предусмотренного в статье 61-4 настоящего Закона.
      13. Банк-приобретатель вправе использовать банковскую информационную систему банка, передавшего активы и обязательства.
      14. Сбор и обработка персональных данных клиентов банка, права (требования) и обязательства по которым передаются при проведении операции, указанной в пункте 1 настоящей статьи, осуществляются банком-приобретателем без согласия субъектов персональных данных или их законных представителей.
      15. Передача активов и обязательств банка, находящегося в процессе реструктуризации, осуществляется в рамках плана реструктуризации в соответствии с положениями главы 6-1 настоящего Закона.»;
      23) дополнить статьей 61-4 следующего содержания:
      «Статья 61-4. Особенности проведения операции по одновременной
                    передаче активов и обязательств между
                    родительским банком и дочерним банком, в
                    отношении которого была проведена
                    реструктуризация в соответствии с настоящим
                    Законом, путем передачи от дочернего банка
                    родительскому банку активов и обязательств и
                    передачи от родительского банка дочернему банку
                    сомнительных и безнадежных активов в части либо в
                    полном размере
      1. Операция по одновременной передаче от дочернего банка родительскому банку активов в части либо в полном размере и обязательств в полном размере, за исключением обязательств, связанных с размещением вкладов и полученными займами национального управляющего холдинга, и передаче от родительского банка дочернему банку сомнительных и безнадежных активов в части либо в полном размере проводится по согласованию с уполномоченным органом в рамках одного договора.
      2. Для целей настоящей статьи под дочерним банком понимается дочерний банк, в отношении которого была проведена реструктуризация в соответствии с настоящим Законом, передающий родительскому банку активы в части либо в полном размере и обязательства в полном размере, за исключением обязательств, связанных с размещением вкладов и полученными займами национального управляющего холдинга, и принимающий от родительского банка сомнительные и безнадежные активы в части либо в полном размере.
      3. Уступка прав (требований) по основаниям и в порядке, определенным настоящей статьей, не требует внесения изменений и дополнений в договоры, заключенные родительским или дочерним банком с физическими и юридическими лицами, в части указания нового кредитора, залогодержателя.
      При уступке прав (требований) по основаниям и в порядке, определенным настоящей статьей, согласия заемщика, залогодателя, гаранта и иных лиц на уступку не требуется. При этом личность нового кредитора признается не имеющей для должника существенного значения.
      4. Договор об одновременной передаче активов и обязательств (с приложением передаточного акта) предоставляется уполномоченному регистрирующему органу (организации) банком-приобретателем в целях внесения в правовой кадастр, а также реестр залога движимого имущества, систему реестров держателей ценных бумаг сведений о новом кредиторе, являющемся одновременно залогодержателем, к которому перешли права, обеспечивающие исполнение обязательств по передаваемым активам.
      Уступка прав (требований) по основаниям и в порядке, определенным настоящей статьей, является также основанием для перехода к новому кредитору, являющемуся одновременно залогодержателем, прав на имущество, в отношении которого имеются зарегистрированные со стороны третьих лиц или государственных органов обременения, аресты, иные ограничения в распоряжении имуществом.
      5. Банк-приобретатель признается кредитором (заимодателем) по банковским и иным операциям и видам деятельности, предусмотренным статьей 30 настоящего Закона, и имеет все права и обязанности банка, которым уступлены права (требования), с даты заключения договора об одновременной передаче активов и обязательств.
      6. Передача активов дочернего банка родительскому банку в виде акций или долей участия в уставном капитале юридических лиц, филиалов и представительств не требует получения родительским банком дополнительных разрешений, согласий или уведомлений уполномоченного органа, которые предусмотрены настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан, кроме согласования, указанного в пункте 1 настоящей статьи.
      7. После осуществления операции, указанной в пункте 1 настоящей статьи, лицензия на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг прекращает свое действие в связи с добровольным обращением дочернего банка в уполномоченный орган о прекращении действия лицензии.
      8. После прекращения действия лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг юридическое лицо, ранее являвшееся дочерним банком:
      вправе сохранить слово «банк» в своем наименовании;
      вправе осуществлять сбор и обработку персональных данных клиентов родительского банка, права (требования) и обязательства по которым переданы при проведении операции, указанной в настоящей статье, без согласия субъектов персональных данных или их законных представителей;
      признается кредитором (заимодателем) по переданным ему правам (требованиям) и сохраняет права и обязанности кредитора (банка, займодателя) по оставшимся у него правам (требованиям), установленным договорами банковского займа;
      создает провизии (резервы) в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
      9. В переходный период после прекращения действия лицензии юридическое лицо, ранее являвшееся дочерним банком, вправе без лицензии уполномоченного органа осуществлять следующие виды банковских операций:
      1) переводные операции, связанные с осуществлением родительским банком платежей и переводов денег, в том числе с использованием корреспондентского счета дочернего банка, по банковским счетам депозиторов, переданным родительскому банку;
      2) открытие и ведение корреспондентского счета родительского банка;
      3) прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов национального управляющего холдинга, организации, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, сто процентов голосующих акций которой принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан;
      4) заемные операции по переданным ему и оставшимся у него правам (требованиям), установленным договорами банковского займа в соответствии с пунктом 8 настоящей статьи.».

      8. В Закон Республики Казахстан от 23 декабря 1995 года «Об ипотеке недвижимого имущества» (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 24, ст. 165; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 13-14, ст. 205; 2000 г., № 18, ст. 336; 2003 г., № 11, ст. 67; 2005 г., № 23, ст. 104; 2007 г., № 2, ст. 18; № 4, ст. 28; № 18, ст. 143; 2011 г., № 3, ст. 32; № 6, ст. 50; № 11, ст. 102; 2012 г., № 13, ст. 91; № 20, ст. 121; 2013 г., № 14, ст. 72; 2014 г., № 11, ст. 61):
      часть первую статьи 9-1 изложить в следующей редакции:
      «Изменение условий основного обязательства и (или) ипотечного договора оформляется путем заключения залогодателем и залогодержателем (иными лицами, подписавшими договор об основном обязательстве и ипотечный договор) дополнительного соглашения к договору об основном обязательстве и к ипотечному договору, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 3 статьи 61-4 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».».

      9. В Закон Республики Казахстан от 16 июня 1997 года «О государственных социальных пособиях по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту в Республике Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 11, ст. 154; 1999 г., № 8, ст. 239; № 23, ст. 925; 2002 г., № 6, ст. 71; 2003 г., № 1-2, ст. 13; 2004 г., № 23, ст. 142; № 24, ст. 157; 2005 г., № 23, ст. 98; 2006 г., № 12, ст. 69; 2007 г., № 10, ст. 69; № 20, ст. 152; 2012 г., № 4, ст. 32; № 8, ст. 64; 2013 г., № 10-11, ст. 56; 2014 г., № 6, ст. 28; № 19-I, 19-II, ст. 96; Закон Республики Казахстан от 17 марта 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации и автоматизации государственных услуг в социально-трудовой сфере», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 19 марта 2015 г.):
      1) в статье 12:
      абзац первый подпункта 2) пункта 1 изложить в следующей редакции:
      «2) с 1 января 2016 года:»;
      абзац первый подпункта 2) пункта 2 изложить в следующей редакции:
      «2) с 1 января 2016 года:»;
      абзац первый подпункта 2) пункта 3 изложить в следующей редакции:
      «2) с 1 января 2016 года:»;
      2) в статье 16:
      подпункт 2) пункта 1 изложить в следующей редакции:
      «2) с 1 января 2016 года в размере 2,11 прожиточного минимума на всех нетрудоспособных членов его семьи.»;
      абзац первый подпункта 2) пункта 2 изложить в следующей редакции:
      «2) с 1 января 2016 года:»;
      подпункт 2) пункта 3 изложить в следующей редакции:
      «2) с 1 января 2016 года – в размере 1,18 прожиточного минимума на каждого ребенка, остальным нетрудоспособным членам семьи – в размере 0,54 прожиточного минимума, но не более 2,56 прожиточного минимума на всех нетрудоспособных членов семьи.»;
      подпункт 2) пункта 4 изложить в следующей редакции:
      «2) с 1 января 2016 года – 2,56 прожиточного минимума на всех членов семьи.».

      10. В Закон Республики Казахстан от 30 июня 1998 года «О регистрации залога движимого имущества» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 13, ст. 196; 2003 г., № 11, ст. 67; 2004 г., № 23, ст. 140; 2006 г., № 23, ст. 141; 2009 г., № 19, ст. 88; № 24, ст. 134; 2011 г., № 3, ст. 32; 2012 г., № 8, ст. 64; № 14, ст. 95; 2013 г., № 1, ст. 3; 2014 г., № 11, ст. 61; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 143):
      пункты 2 и 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:
      «2. Заявление о регистрации внесения изменений и дополнений, помимо сведений, указанных в пункте 1 настоящей статьи, должно содержать:
      1) дату подписания договора о внесении изменений и дополнений в условия залога либо договора об уступке прав (требований) по залогу (в том числе договора об одновременной передаче активов и обязательств);
      2) регистрационный номер залога движимого имущества, присвоенный регистрирующим органом или центром по недвижимости и его филиалами, за исключением случаев регистрации изменений и дополнений на основании договора об одновременной передаче активов и обязательств;
      3) описание вносимых изменений и дополнений;
      4) подписи залогодателя и залогодержателя (их представителей), а при уступке прав (требований) по договорам залога – только подпись нового залогодержателя, а также согласие, подписанное залогодержателем, уступившим права (требования).
      3. С заявлением должен быть представлен договор о внесении изменений и дополнений (в том числе о переходе права собственности к другому лицу либо договор об уступке прав (требований) (договор об одновременной передаче активов и обязательств) с приложением передаточного акта или выписки из него (подлинник или нотариально удостоверенная копия), который после проверки регистрирующим органом или центром по недвижимости и его филиалами сведений, содержащихся в заявлении, с отметкой о регистрации возвращается заявителю.
      Наличие зарегистрированных со стороны третьих лиц или государственных органов обременений, арестов, иных ограничений в распоряжении имуществом не является препятствием для государственной регистрации уступки требования по сделке при условии уведомления нового залогодержателя об этом.».

      11. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2000 года «О финансовом лизинге» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2000 г., № 10, ст. 247; 2003 г., № 15, ст. 139; 2004 г., № 5, ст. 25; 2005 г., № 23, ст. 104; 2010 г., № 15, ст. 71; 2012 г., № 13, ст. 91; 2014 г., № 4-5, ст. 24):
      1) пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:
      «5) исламский лизинг – разновидность лизинга, осуществляемого с учетом особенностей, установленных главой 2-1 настоящего Закона, исламскими банками на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан, а также иными юридическими лицами, созданными в организационно-правовой форме акционерного общества и не являющимися банками.»;
      2) статью 8 изложить в следующей редакции:
      «Статья 8. Переход предмета лизинга в собственность
                 лизингополучателя
      Договором лизинга, за исключением договора исламского лизинга, может быть предусмотрено право либо обязательство лизингополучателя приобрести предмет лизинга в собственность по заранее определенной цене.»;
      3) дополнить главой 2-1 следующего содержания:
      «Глава 2-1. Особенности осуществления исламского лизинга
      Статья 24-1. Требования к осуществлению исламского лизинга
      1. При осуществлении деятельности по исламскому лизингу юридические лица обязаны соблюдать принципы исламского финансирования, а также иные требования, установленные настоящей статьей.
      2. Принципами исламского финансирования являются:
      1) запрет на финансирование лизингодателем деятельности, связанной с производством и (или) торговлей табачной, алкогольной продукцией, оружием и боеприпасами, игорным бизнесом, а также иных видов предпринимательской деятельности, финансирование которых запрещено советом по принципам исламского финансирования;
      2) запрет на получение лизингодателем вознаграждения в виде процентов от инвестирования денег, относящихся к исламскому лизингу.
      Совет по принципам исламского финансирования или внешний независимый эксперт по принципам исламского финансирования (далее – внешние независимые эксперты) вправе дополнительно определять иные обязательные для соблюдения требования к деятельности лизингодателя и лизингополучателя.
      3. Не допускается использование лизингополучателем предмета лизинга или передача его в сублизинг для осуществления деятельности, указанной в подпункте 1) части первой пункта 2 настоящей статьи.
      4. Право собственности на предмет лизинга переходит к лизингополучателю на основании отдельного соглашения после исполнения им обязательств перед лизингодателем по договору исламского лизинга.
      5. Лизингополучатель производит оплату лизинговых платежей после передачи предмета лизинга лизингополучателю.
      6. Суммы штрафов и пеней за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств лизингополучателем частично или в полном объеме могут быть направлены лизингодателем на благотворительную помощь по решению совета по принципам исламского финансирования или внешних независимых экспертов.
      7. Лизингодатель, не являющийся исламским банком, ведет раздельный учет доходов и расходов по исламскому лизингу от доходов и расходов по иной деятельности.
      Статья 24-2. Деятельность совета по принципам исламского
                   финансирования
      1. Для определения соответствия сделок исламского лизинга лизингодателем в обязательном порядке создается совет по принципам исламского финансирования. В случаях, предусмотренных нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан, лизингодатель вправе привлекать внешних независимых экспертов для получения заключения о соответствии сделок исламского лизинга принципам исламского финансирования без создания совета по принципам исламского финансирования.
      Требования к внешним независимым экспертам устанавливаются нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан.
      2. Совет по принципам исламского финансирования является независимым органом, назначаемым общим собранием акционеров лизингодателя по рекомендации совета директоров. Внешние независимые эксперты определяются советом директоров лизингодателя.
      3. Внутренние нормативные документы лизингодателя, регулирующие исламский лизинг, подлежат утверждению советом директоров лизингодателя при наличии положительного заключения совета по принципам исламского финансирования или внешних независимых экспертов.
      4. Задачи, функции и полномочия совета по принципам исламского финансирования, а также порядок его создания и требования к членам совета по принципам исламского финансирования определяются положением, утвержденным общим собранием акционеров лизингодателя.
      5. Задачи, функции, полномочия внешних независимых экспертов и требования к ним определяются положением, утвержденным советом директоров лизингодателя.
      Статья 24-3. Договор исламского лизинга
      1. Договор исламского лизинга должен содержать следующие существенные условия:
      1) предмет договора;
      2) указание цели использования предмета лизинга и обязательства соблюдения целевого использования лизингополучателем предмета лизинга согласно принципам исламского финансирования;
      3) условия и срок передачи предмета лизинга лизингополучателю;
      4) фиксированный размер и периодичность лизинговых платежей;
      5) фиксированная стоимость предмета лизинга;
      6) исчерпывающий перечень и размер расходов лизингодателя, подлежащих возмещению лизингополучателем в связи с передачей предмета лизинга;
      7) срок действия договора.
      2. Договор исламского лизинга не может предусматривать переход предмета лизинга в собственность лизингополучателя. Право собственности на предмет лизинга может перейти к лизингополучателю на основании отдельного соглашения.
      3. В случае заключения договора исламского лизинга на предмет лизинга, не находящийся в собственности у лизингодателя, в договоре исламского лизинга предусматривается срок, в течение которого лизингодателю предоставляется право создать предмет лизинга или приобрести его в собственность.
      4. В случае предоставления лизингодателем имущества, не соответствующего условиям договора исламского лизинга, лизингополучатель имеет право отказаться от исполнения договора исламского лизинга или требовать предоставления в лизинг имущества, соответствующего условиям договора исламского лизинга.
      5. По договору исламского лизинга в лизинговые платежи по взаимному согласию сторон могут быть включены расходы лизингодателя на страхование, проведение капитального ремонта и иные расходы.
      6. По договору исламского лизинга лизингополучатель несет ответственность за сохранность имущества и риски, указанные в пункте 1 статьи 20 настоящего Закона, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 настоящей статьи, а также случая преждевременной поломки, связанной с допущенными просчетами при монтаже и сборке предмета исламского лизинга.
      7. По договору исламского лизинга лизингополучатель освобождается от обязательств и имеет право на расторжение договора исламского лизинга в случае гибели, утраты, порчи, хищения предмета лизинга или утраты предметом лизинга своих функций в силу обстоятельств, за которые лизингополучатель не отвечает.
      Статья 24-4. Последствия признания операций исламского лизинга
                   не соответствующими принципам исламского
                   финансирования
      1. В случае признания советом по принципам исламского финансирования или внешними независимыми экспертами сделки, находящейся на стадии заключения, не соответствующей требованиям, указанным в пункте 1 статьи 24-1 настоящего Закона, такая сделка не может быть заключена и исполнена.
      2. В случае признания советом по принципам исламского финансирования или внешними независимыми экспертами сделки заключенной, но не исполненной или частично исполненной, не соответствующей требованиям, указанным в пункте 1 статьи 24-1 настоящего Закона, такая сделка досрочно расторгается в порядке, установленном гражданским законодательством Республики Казахстан.
      3. В случае признания советом по принципам исламского финансирования или внешними независимыми экспертами исполненной или частично исполненной сделки, не соответствующей требованиям, указанным в пункте 1 статьи 24-1 настоящего Закона, доход по такой сделке должен быть направлен на благотворительность.».

      12. В Закон Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2000 г., № 22, ст. 406; 2003 г., № 11, ст. 56; № 12, ст. 85; № 15, ст. 139; 2004 г., № 11-12, ст. 66; 2005 г., № 14, ст. 55, 58; № 23, ст. 104; 2006 г., № 3, ст. 22; № 4, ст. 25; № 8, ст. 45; № 13, ст. 85; № 16, ст. 99; 2007 г., № 2, ст. 18; № 4, ст. 28, 33; № 8, ст. 52; № 18, ст. 145; 2008 г., № 17-18, ст. 72; № 20, ст. 88; 2009 г., № 2-3, ст. 18; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; № 24, ст. 134; 2010 г., № 5, ст. 23; № 17-18, ст. 112; 2011 г., № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 15; № 8, ст. 64; № 13, ст. 91; № 21-22, ст. 124; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 10-11, ст. 56; 2014 г., № 4-5, ст. 24; № 10, ст. 52; № 11, ст. 61; № 19-I, 19-II, ст. 94; № 21, ст. 122; № 22, ст. 131):
      1) статью 3 дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:
      «7-1) исламская страховая (перестраховочная) организация – страховая (перестраховочная) организация, осуществляющая исламскую страховую деятельность с учетом особенностей, установленных законодательством Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности, на основании соответствующей лицензии уполномоченного органа;»;
      2) в статье 4:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      «1. Страхование представляет собой комплекс отношений по защите законных имущественных интересов физического или юридического лица при наступлении страхового случая или иного события, определенного договором страхования, посредством страховой выплаты, осуществляемой страховой организацией.»;
      дополнить пунктом 3 следующего содержания:
      «3. Исламской страховой деятельностью является деятельность исламской страховой (перестраховочной) организации, связанная с заключением и исполнением договоров исламского страхования (перестрахования), осуществляемая на основании лицензии уполномоченного органа в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.»;
      3) пункт 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
      «3. Деятельность в отрасли «страхование жизни» не может совмещаться с:
      1) деятельностью в отрасли «общее страхование», за исключением классов страхования, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 3 статьи 6 настоящего Закона;
      2) обязательными видами страхования, за исключением обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей.»;
      4) в статье 11:
      пункт 3-1 изложить в следующей редакции:
      «3-1. Страховая организация не вправе осуществлять обязательные виды страхования, содержание и условия которых определяются законодательными актами Республики Казахстан, при отсутствии у нее крупного участника – физического лица или страхового холдинга.
      Требование части первой настоящего пункта не распространяется на страховые организации, более пятидесяти процентов размещенных акций которых прямо или косвенно принадлежат или переданы в доверительное управление государству или национальному управляющему холдингу.»;
      в части второй пункта 4 слова «настоящим Законом или» исключить;
      5) статью 11-1 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
      «3-1. Правила страхования и внутренние правила исламской страховой (перестраховочной) организации утверждаются советом директоров при наличии положительного заключения совета по принципам исламского финансирования.»;
      6) в статье 12:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      «1. Страховая организация, осуществляющая деятельность по накопительному страхованию, за исключением исламской страховой организации, вправе в пределах выкупной суммы предоставлять займы своим страхователям с учетом требований нормативных правовых актов уполномоченного органа.»;
      пункт 3 исключить;
      7) статью 16 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
      «4. При заключении договора исламского страхования страхователь вправе запросить у исламской страховой организации заключение совета по принципам исламского финансирования, подтверждающее соответствие правил страхования требованиям, указанным в главе 6-1 настоящего Закона.»;
      8) статью 23 дополнить пунктами 2-1, 3-1 и 4-1 следующего содержания:
      «2-1. Полное наименование исламской страховой организации, осуществляющей деятельность в отрасли «общее страхование», должно в обязательном порядке содержать слова «исламская страховая» или производные от них слова.»;
      «3-1. Полное наименование исламской страховой организации, осуществляющей деятельность в отрасли «страхование жизни», должно в обязательном порядке содержать слова «исламская» и «страхование жизни» или производные от них слова.»;
      «4-1. Полное наименование исламской перестраховочной организации, осуществляющей деятельность исключительно по заключению и исполнению договоров исламского перестрахования, должно в обязательном порядке содержать слова «исламская» и «перестраховочная» или производные от них слова.»;
      9) часть первую пункта 1 статьи 24 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:
      «4) совет по принципам исламского финансирования (только для исламской страховой (перестраховочной) организации).»;
      10) статью 26 дополнить пунктом 22 следующего содержания:
      «22. Согласие уполномоченного органа на приобретение родительским банком статуса страхового холдинга, крупного участника страховой (перестраховочной) организации, акции которой переданы дочерним банком при проведении операции по одновременной передаче активов и обязательств в соответствии со статьей 61-4 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», считается выданным после регистрации права собственности родительского банка на данные акции в системе реестров держателей ценных бумаг (номинального держания).»;
      11) в подпункте 9) пункта 6 статьи 32 слова «, пенсионном обеспечении» исключить;
      12) дополнить главой 6-1 следующего содержания:
      «Глава 6-1. Особенности создания и деятельности исламских страховых (перестраховочных) организаций
      Статья 36-1. Принципы исламского страхования
      Принципами исламского страхования являются:
      1) взаимная защита и взаимная ответственность страхователей;
      2) запрет на получение доходов от инвестирования или предоставления займов, выраженных в процентах, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 11 настоящего Закона;
      3) запрет на страхование (перестрахование) или финансирование деятельности, связанной с производством и (или) торговлей табачной, алкогольной продукцией, оружием и боеприпасами, игорным бизнесом, а также иных видов предпринимательской деятельности, страхование (перестрахование) или финансирование которых запрещено советом по принципам исламского финансирования.
      Статья 36-2. Исламский страховой фонд
      1. Исламский страховой фонд формируется исламской страховой (перестраховочной) организацией за счет страховых премий по договорам исламского страхования, а также иных доходов, полученных в результате их инвестирования, в целях осуществления страховых выплат по договорам исламского страхования.
      Правила формирования, учета, использования и распределения исламского страхового фонда устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.
      2. Исламская страховая (перестраховочная) организация осуществляет управление исламским страховым фондом.
      3. Исламская страховая (перестраховочная) организация инвестирует средства исламского страхового фонда в активы, перечень которых устанавливается советом по принципам исламского финансирования, в интересах страхователей.
      4. Исламская страховая (перестраховочная) организация не несет ответственности за убытки, связанные с уменьшением стоимости активов, в которые были вложены средства исламского страхового фонда, за исключением случаев, когда такие убытки возникли по ее вине.
      5. Исламская страховая (перестраховочная) организация ведет раздельный учет собственных средств от средств исламского страхового фонда.
      6. В случае недостаточности средств исламского страхового фонда для исполнения обязательств по договорам исламского страхования исламская страховая (перестраховочная) организация обязана передать в исламский страховой фонд деньги с условием их возврата в будущем за счет денежных поступлений в исламский страховой фонд. Исламская страховая (перестраховочная) организация не вправе взимать вознаграждение за передачу таких денег.
      Правила передачи исламской страховой (перестраховочной) организацией денег в исламский страховой фонд устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.
      7. Распределение средств исламского страхового фонда между страхователями осуществляется пропорционально доле каждого страхователя в исламском страховом фонде.
      Статья 36-3. Вознаграждение исламской страховой
                   (перестраховочной) организации
      Исламская страховая (перестраховочная) организация вправе получать вознаграждение за управление исламским страховым фондом в виде части страховой премии при заключении договора исламского страхования (перестрахования) и (или) части доходов, полученных от инвестирования средств исламского страхового фонда, в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа.
      Статья 36-4. Деятельность совета по принципам исламского
                   финансирования
      1. Для определения соответствия деятельности, операций и сделок принципам исламского страхования, указанным в статье 36-1 настоящего Закона, в исламской страховой (перестраховочной) организации в обязательном порядке создается совет по принципам исламского финансирования.
      2. Совет по принципам исламского финансирования является независимым органом, назначаемым общим собранием акционеров исламской страховой (перестраховочной) организации по рекомендации совета директоров.
      Статья 36-5. Требования к деятельности исламской страховой
                   (перестраховочной) организации
      1. Исламская страховая (перестраховочная) организация не вправе взимать вознаграждение или получать иной доход за управление исламским страховым фондом в любом виде, помимо вознаграждения, указанного в статье 36-3 настоящего Закона.
      2. Уставом исламской страховой (перестраховочной) организации совету по принципам исламского финансирования может быть предоставлено право определения иных требований к деятельности исламской страховой (перестраховочной) организации, обязательных для ее соблюдения.
      Статья 36-6. Последствия признания договора исламского
                   страхования не соответствующим принципам
                   исламского страхования
      1. В случае признания советом по принципам исламского финансирования договора исламского страхования, находящегося на стадии заключения, не соответствующим принципам исламского страхования, указанным в статье 36-1 настоящего Закона, такой договор не может быть заключен и исполнен.
      2. В случае признания советом по принципам исламского финансирования заключенного, но не исполненного или частично исполненного договора исламского страхования не соответствующим принципам исламского страхования, указанным в статье 36-1 настоящего Закона, такой договор по требованию исламской страховой (перестраховочной) организации досрочно прекращается в порядке, установленном гражданским законодательством Республики Казахстан.
      3. В случае признания советом по принципам исламского финансирования исполненного или частично исполненного договора исламского страхования не соответствующим принципам исламского страхования, указанным в статье 36-1 настоящего Закона, доход исламской страховой (перестраховочной) организации по такому договору должен быть направлен на благотворительность.
      Статья 36-7. Дополнительные требования к уставу исламской
                   страховой (перестраховочной) организации
      Устав исламской страховой (перестраховочной) организации, помимо сведений, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан, должен содержать:
      1) цели деятельности исламской страховой (перестраховочной) организации;
      2) задачи, функции и полномочия постоянно действующего органа исламской страховой (перестраховочной) организации – совета по принципам исламского финансирования, а также порядок его создания и требования к членам совета по принципам исламского финансирования;
      3) условия и порядок получения вознаграждения за управление исламским страховым фондом, одобренные советом по принципам исламского финансирования.»;
      13) в статье 37:
      в части первой пункта 1:
      в подпункте 11) слова «или настоящим Законом» исключить;
      подпункт 11-1) исключить;
      в пункте 2:
      в подпункте 3) слова «или настоящим Законом» исключить;
      подпункт 3-1) исключить;
      дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:
      «7-1. Лицензия на право осуществления исламской страховой (перестраховочной) деятельности выдается уполномоченным органом только исламской страховой (перестраховочной) организации.»;
      14) статью 37-1 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
      «5. Требование пункта 1 настоящей статьи по получению согласия страхователя не распространяется на передачу страхового портфеля между дочерними страховыми (перестраховочными) организациями родительского банка, осуществившего операцию, предусмотренную статьей 61-4 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».
      В целях уведомления страхователей (выгодоприобретателей) до передачи страхового портфеля публикуется объявление о передаче страхового портфеля в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, на казахском и русском языках.»;
      15) статью 46 дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:
      «10-1. Нормативные значения и методики расчетов пруденциальных нормативов исламской страховой (перестраховочной) организации и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного органа с учетом особенностей осуществления исламскими страховыми (перестраховочными) организациями исламской страховой деятельности, предусмотренных настоящим Законом.»;
      16) в статье 48:
      абзац шестой подпункта 1) пункта 3 дополнить предложением вторым следующего содержания:
      «При этом требование по наличию страхового холдинга не распространяется на страховые (перестраховочные) организации, более пятидесяти процентов голосующих акций которых принадлежат государству или национальному управляющему холдингу;»;
      пункт 7 изложить в следующей редакции:
      «7. Страховым (перестраховочным) организациям и страховым холдингам запрещается осуществление операций с производными финансовыми инструментами, за исключением операций, совершенных в целях хеджирования рисков.»;
      17) подпункт 13) пункта 1 статьи 54 изложить в следующей редакции:
      «13) отсутствие у страховой (перестраховочной) организации договора участия в организации, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае принудительной ликвидации страховых организаций, наличие которого предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан по обязательным видам страхования;»;
      18) в статье 79:
      часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции:
      «1. Организация по формированию и ведению базы данных с государственным участием (далее – организация) является некоммерческой организацией, созданной в организационно-правовой форме акционерного общества, сто процентов голосующих акций которой принадлежат уполномоченному органу.»;
      пункты 23 и 4 исключить;
      подпункт 1) части первой пункта 5 исключить;
      пункт 7 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:
      «5) иные функции в соответствии с Законом Республики Казахстан «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан».»;
      19) в статье 80:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      «1. Структура базы данных определяется организацией с учетом требований, установленных настоящим Законом.»;
      дополнить пунктом 7 следующего содержания:
      «7. За искажение информации, полученной от поставщиков информации, невыполнение и (или) несвоевременное выполнение обязанностей, предусмотренных в пункте 1 статьи 82 настоящего Закона, организация несет ответственность, установленную Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.»;
      20) статью 81 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
      «4. Поставщики информации, указанные в подпунктах 1) и 3) пункта 3 статьи 80 настоящего Закона, несут ответственность, установленную Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях, за искажение информации при ее предоставлении в базу данных, невыполнение и (или) несвоевременное выполнение обязанностей, предусмотренных в пункте 3 статьи 82 настоящего Закона.»;
      21) статью 85 исключить.

      13. В Закон Республики Казахстан от 17 января 2002 года «О торговом мореплавании» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2002 г., № 2, ст. 16; 2004 г., № 20, ст. 116; № 23, ст. 142; 2005 г., № 11, ст. 36; 2006 г., № 3, ст. 22; № 24, ст. 148; 2007 г., № 9, ст. 67; № 18, ст. 143; 2009 г., № 24, ст. 134; 2010 г., № 5, ст. 23; № 24, ст. 146; 2011 г., № 1, ст. 2, 3; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50; № 12, ст. 111; 2012 г., № 8, ст. 64; № 14, ст. 95, 96; № 15, ст. 97; 2013 г., № 2, ст. 10; № 14, ст. 72, 75; № 16, ст. 83; 2014 г., № 1, ст. 4; № 7, ст. 37; № 10, ст. 52; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; 2015 г., № 2, ст. 3):
      в статье 212:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      «1. Ипотека судна или строящегося судна регистрируется на основании заявления залогодателя после государственной регистрации права собственности на судно или строящееся судно.
      Ипотека судна или строящегося судна регистрируется на основании заявления залогодержателя в случае осуществления операции в порядке, предусмотренном статьей 61-4 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», а также при уступке банками второго уровня прав (требований) в пользу организации, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, сто процентов голосующих акций которой принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан.»;
      пункт 2 дополнить частью третьей следующего содержания:
      «В случае, предусмотренном частью второй пункта 1 настоящей статьи, к заявлению о государственной регистрации ипотеки судна или строящегося судна прилагаются нотариально засвидетельствованная копия договора об одновременной передаче активов и обязательств (с приложением передаточного акта или выписки из него), договор об уступке права требования.».

      14. В Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 10, ст. 55; № 21-22, ст. 160; 2004 г., № 23, ст. 140; 2005 г., № 14, ст. 58; 2006 г., № 10, ст. 52; № 16, ст. 99; 2007 г., № 4, ст. 28, 33; № 9, ст. 67; № 20, ст. 153; 2008 г., № 13-14, ст. 56; № 17-18, ст. 72; № 21, ст. 97; 2009 г., № 2-3, ст. 18; № 17, ст. 81; № 24, ст. 133; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 2, ст. 21; № 3, ст. 32; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 11, 14; № 4, ст. 30; № 13, ст. 91; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 10-11, ст. 56; № 15, ст. 81; 2014 г., № 4-5, ст. 24; № 6, ст. 27; № 10, ст. 52; № 11, ст. 63; № 16, ст. 90; № 23, ст. 143):
      статью 28 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
      «1-1. Требования пункта 1 настоящей статьи не распространяются на случаи выкупа банком собственных акций у Правительства Республики Казахстан либо национального управляющего холдинга, ранее приобретенных ими в соответствии со статьей 17-2 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».».

      15. В Закон Республики Казахстан от 3 июня 2003 года «О Фонде гарантирования страховых выплат» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 11, ст. 63; 2005 г., № 14, ст. 55; 2006 г., № 4, ст. 25; 2007 г., № 2, ст. 18; № 8, ст. 52; 2009 г., № 24, ст. 134; 2010 г., № 5, ст. 23; № 17-18, ст. 112; 2012 г., № 8, ст. 64; № 13, ст. 91; № 21-22, ст. 124; 2014 г., № 14, ст. 84):
      1) подпункты 3-1) и 16) статьи 1 изложить в следующей редакции:
      «3-1) гарантируемые виды страхования – виды обязательного страхования, по которым законодательным актом Республики Казахстан об обязательном страховании предусмотрено обязательное участие в Фонде гарантирования страховых выплат;»;
      «16) страховая организация, являющаяся участником системы гарантирования страховых выплат (страховая организация-участник), – страховая организация, заключившая с Фондом гарантирования страховых выплат договор участия;»;
      2) подпункт 5) пункта 1 статьи 4 исключить;
      3) статьи 5 и 9 изложить в следующей редакции:
      «Статья 5. Порядок создания Фонда и его органы
      1. Фонд является некоммерческой организацией в форме акционерного общества и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Закона и учредительных документов.
      Фонд является единственной организацией на территории Республики Казахстан, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) при принудительной ликвидации страховой организации по договорам обязательного страхования.
      2. Акционером Фонда является Национальный Банк Республики Казахстан. Акционерами Фонда также могут быть страховые организации-участники. Количество акций Фонда, принадлежащих Национальному Банку Республики Казахстан, должно составлять не менее пятидесяти процентов от общего количества размещенных акций Фонда плюс одна акция.
      Компетенция общего собрания акционеров определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах и некоммерческих организациях с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Законом.
      3. Акции Фонда оплачиваются исключительно деньгами.
      Количество акций каждого акционера Фонда, за исключением Национального Банка Республики Казахстан, не может быть более десяти процентов от общего количества размещенных акций Фонда.
      4. Банковские счета Фонда открываются в Национальном Банке Республики Казахстан. Для осуществления Фондом текущей финансово-хозяйственной и инвестиционной деятельности банковские счета Фонда могут открываться в банках второго уровня.»;
      «Статья 9. Порядок участия в Фонде и условия приобретения акций
                 Фонда страховыми организациями
      1. Заявитель обязан заключить договор участия в порядке, предусмотренном настоящим Законом, для получения лицензии на право осуществления страховой деятельности по гарантируемым видам страхования.
      2. Для заключения договора участия, приобретения акций Фонда заявитель представляет Фонду копии следующих документов:
      1) справки о государственной регистрации (перерегистрации);
      2) устава одновременно с оригиналом для сверки либо нотариально засвидетельствованную копию устава.
      3. В случае прекращения страховой организацией-участником страховой деятельности по гарантируемым видам страхования и прекращения действия договоров страхования страховая организация-участник обязана осуществить отчуждение принадлежащих ей акций путем их продажи акционерам Фонда. В случае отказа акционеров в приобретении акций Фонда Фонд обязан выкупить акции по цене, определяемой в соответствии с методикой определения стоимости акций.
      4. Форма, содержание и условия договора участия должны соответствовать требованиям Гражданского кодекса Республики Казахстан и настоящего Закона.»;
      4) пункт 5 статьи 12 изложить в следующей редакции:
      «5. При недостаточности резерва гарантирования страховых выплат и собственного капитала для осуществления функций, предусмотренных подпунктами 1) и 1-1) пункта 2 статьи 8 настоящего Закона, Национальный Банк Республики Казахстан, Правительство Республики Казахстан и иные организации вправе предоставлять Фонду заем, который подлежит погашению за счет чрезвычайных взносов страховых организаций-участников.»;
      5) пункт 5 статьи 17-1 изложить в следующей редакции:
      «5. Лицу, осуществившему погребение потерпевшего, Фонд возмещает фактические расходы на погребение, не превышающие размера, установленного пунктом 6 статьи 17-2 настоящего Закона, на основании письменного заявления с приложением документов, предусмотренных подпунктами 1), 4), 6) и 7) пункта 2 статьи 17-2 настоящего Закона.»;
      6) пункт 6 статьи 17-2 изложить в следующей редакции:
      «6. Выплаты по возмещению вреда жизни, здоровью потерпевшего и (или) расходов на погребение осуществляются в следующих размерах (в месячных расчетных показателях):
      1) при причинении вреда жизни – 1 000;
      2) при причинении тяжкого вреда здоровью – 500;
      3) расходы на погребение – 100.»;
      7) в статье 22:
      в пункте 2 слова «или Законом Республики Казахстан «О страховой деятельности» исключить;
      пункты 4567 и 8 исключить.

      16. В Закон Республики Казахстан от 11 июня 2003 года «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности частных нотариусов» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 12, ст. 84; 2009 г., № 24, ст. 134; 2012 г., № 13, ст. 91; 2014 г., № 14, ст. 84):
      пункт 1 статьи 4-1 исключить.

      17. В Закон Республики Казахстан от 13 июня 2003 года «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности аудиторских организаций» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 12, ст. 89; 2006 г., № 8, ст. 45; 2009 г., № 24, ст. 134; 2012 г., № 13, ст. 91; 2014 г., № 14, ст. 84):
      пункт 1 статьи 4-1 исключить.

      18. В Закон Республики Казахстан от 1 июля 2003 года «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 14, ст. 102; 2006 г., № 3, ст. 22; № 4, ст. 25; 2007 г., № 8, ст. 52; 2008 г., № 6-7, ст. 27; 2009 г., № 17, ст. 81; № 24, ст. 134; 2010 г., № 1-2, ст. 1; № 15, ст. 71; 2012 г., № 8, ст. 64; № 13, ст. 91; 2013 г., № 16, ст. 83; 2014 г., № 8, ст. 44; № 14, ст. 84; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143):
      пункт 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
      «1. Юридическое лицо, зарегистрированное в качестве страховой организации, до получения лицензии на право осуществления обязательного страхования гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами обязано заключить договор участия с Фондом гарантирования страховых выплат в порядке, определенном Законом Республики Казахстан «О Фонде гарантирования страховых выплат».».

      19. В Закон Республики Казахстан от 1 июля 2003 года «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 14, ст. 104; 2006 г., № 3, ст. 22; № 4, ст. 25; 2007 г., № 8, ст. 52; 2008 г., № 6-7, ст. 27; 2009 г., № 17, ст. 81; № 24, ст. 134; 2010 г., № 1-2, ст. 1; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 112; 2011 г., № 2, ст. 25; 2012 г., № 13, ст. 91; № 21-22, ст. 124; 2014 г., № 8, ст. 44; № 10, ст. 52; № 14, ст. 84; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143):
      в пункте 1 статьи 8:
      в подпункте 1) слова «и стать его акционером» исключить;
      подпункт 3) исключить.

      20. В Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 14, ст. 119; 2004 г., № 16, ст. 91; № 23, ст. 142; 2005 г., № 7-8, ст. 24; № 14, ст. 58; № 23, ст. 104; 2006 г., № 3, ст. 22; № 4, ст. 24; № 8, ст. 45; № 10, ст. 52; № 11, ст. 55; 2007 г., № 2, ст. 18; № 4, ст. 28; № 9, ст. 67; № 17, ст. 141; 2008 г., № 15-16, ст. 64; № 17-18, ст. 72; № 20, ст. 88; № 21, ст. 97; № 23, ст. 114; 2009 г., № 2-3, ст. 16, 18; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 28; № 17-18, ст. 111; 2011 г., № 3, ст. 32; № 5, ст. 43; № 11, ст. 102; № 15, ст. 125; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 14, 15; № 10, ст. 77; № 13, ст. 91; № 20, ст. 121; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 10-11, ст. 56; 2014 г., № 6, ст. 27; № 10, ст. 52; № 11, ст. 61; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 22, ст. 131; № 23, ст. 143):
      1) подпункт 53) статьи 1 после слов «акционерного общества,» дополнить словами «не менее двадцати пяти процентов от общего количества голосующих акций которого принадлежат уполномоченному органу,»;
      2) абзац пятый подпункта 1) части первой пункта 1 статьи 30-1 изложить в следующей редакции:
      «при осуществлении процедур реструктуризации финансовых организаций, а также организаций, входящих в банковский конгломерат в качестве родительской организации и не являющихся финансовой организацией, в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан;»;
      3) часть первую пункта 2 статьи 36 изложить в следующей редакции:
      «2. Регистрация сделки с эмиссионными ценными бумагами в системе реестров держателей ценных бумаг осуществляется регистратором на основании встречных приказов участников сделки на регистрацию сделки с ценными бумагами (в случае регистрации односторонней сделки на основании приказа участника сделки на регистрацию сделки с ценными бумагами), а также иных документов, установленных законодательством Республики Казахстан. В случае регистрации сделок с ценными бумагами финансовых организаций при проведении ими реструктуризации и (или) реорганизации в порядке, определенном законами Республики Казахстан, она осуществляется регистратором на основании документов, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа.»;
      4) пункт 1 статьи 37 изложить в следующей редакции:
      «1. Регистрация залога прав по эмиссионным ценным бумагам осуществляется регистратором (номинальным держателем) на основании приказов залогодателя и залогодержателя, а в случае осуществления операции, предусмотренной статьями 61-2 и 61-4 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», – на основании приказа залогодержателя без снятия обременения, содержащих (содержащего) все необходимые сведения для регистрации данной сделки, с указанием прав по эмиссионным ценным бумагам, передаваемым в залог.»;
      5) статью 45 дополнить пунктами 8, 9 и 10 следующего содержания:
      «8. Акционерное общество, которому переданы в доверительное управление золотовалютные активы Национального Банка Республики Казахстан и (или) активы Национального фонда Республики Казахстан (далее в настоящей статье – активы), осуществляет брокерскую и (или) дилерскую деятельность и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем без лицензии.
      9. Требования настоящего Закона и нормативных правовых актов уполномоченного органа, предъявляемые к порядку и условиям осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности и (или) деятельности по управлению инвестиционным портфелем, не распространяются на акционерное общество, указанное в пункте 8 настоящей статьи, при осуществлении им вышеуказанных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в отношении активов.
      Брокерская и (или) дилерская деятельность в отношении активов и деятельность по доверительному управлению активами осуществляются акционерным обществом, указанным в пункте 8 настоящей статьи, в соответствии с внутренними документами данного акционерного общества и инвестиционными декларациями по доверительному управлению активами.
      10. В случае заключения договоров об оказании брокерских услуг и (или) по управлению инвестиционным портфелем с клиентами, не являющимися Национальным Банком Республики Казахстан и Национальным фондом Республики Казахстан, акционерное общество, указанное в пункте 8 настоящей статьи, осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с требованиями настоящего Закона и нормативных правовых актов уполномоченного органа.»;
      6) в статье 67:
      пункт 1 исключить;
      дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
      «2-1. Договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг является договором присоединения, условия которого определяются в своде правил единого регистратора. Условия договора по ведению системы реестров держателей ценных бумаг могут быть приняты эмитентом только посредством присоединения к указанному договору в целом.»;
      подпункт 1) пункта 3 исключить;
      7) статью 72-1 дополнить пунктом 20 следующего содержания:
      «20. Согласие уполномоченного органа на приобретение родительским банком статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, акции которого переданы дочерним банком при проведении операции по одновременной передаче активов и обязательств в соответствии со статьей 61-4 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», считается выданным после регистрации права собственности родительского банка на данные акции в системе реестров держателей ценных бумаг (номинального держания).»;
      8) в статье 84:
      часть вторую пункта 2 исключить;
      пункт 3 дополнить частью второй следующего содержания:
      «Владельцем «золотой акции» организатора торгов является уполномоченный орган, обладающий правом наложения вето на решения органов организатора торгов.».

      21. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 15, ст. 132; 2004 г., № 11-12, ст. 66; № 16, ст. 91; 2005 г., № 14, ст. 55; № 23, ст. 104; 2006 г., № 3, ст. 22; № 4, ст. 24; № 8, ст. 45; № 13, ст. 85; № 15, ст. 95; 2007 г., № 4, ст. 28; 2008 г., № 17-18, ст. 72; 2009 г., № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; 2010 г., № 5, ст. 23; № 17-18, ст. 111, 112; 2011 г., № 11, ст. 102; № 24, ст. 196; 2012 г., № 13, ст. 91; 2013 г., № 10-11, ст. 56; 2014 г., № 10, ст. 52; № 11, ст. 61):
      подпункт 4) статьи 1 изложить в следующей редакции:
      «4) финансовая организация – юридическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность по предоставлению финансовых услуг, а также юридическое лицо, указанное в пункте 8 статьи 61-4 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»;».

      22. В Закон Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности туроператора и турагента» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 24, ст. 179; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; 2007 г., № 8, ст. 52; 2008 г., № 13-14, ст. 57; 2009 г., № 17, ст. 81; № 24, ст. 134; 2011 г., № 12, ст. 111; 2012 г., № 13, ст. 91; 2014 г., № 14, ст. 84; № 23, ст. 143):
      пункт 1 статьи 7-1 изложить в следующей редакции:
      «1. Юридическое лицо, зарегистрированное в качестве страховой организации, до получения лицензии на право осуществления обязательного страхования гражданско-правовой ответственности туроператора и турагента обязано заключить договор участия с Фондом гарантирования страховых выплат в порядке, определенном Законом Республики Казахстан «О Фонде гарантирования страховых выплат».».

      23. В Закон Республики Казахстан от 10 марта 2004 года «Об обязательном страховании в растениеводстве» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., № 5, ст. 26; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; № 16, ст. 100; 2007 г., № 8, ст. 52; 2009 г., № 18, ст. 84; № 24, ст. 134; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 1, ст. 2; № 11, ст. 102; 2012 г., № 13, ст. 91; № 15, ст. 97; 2013 г., № 14, ст. 75; 2014 г., № 2, ст. 10; № 7, ст. 37; № 14, ст. 84; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 143):
      пункт 3 статьи 5-2 исключить.

      24. В Закон Республики Казахстан от 6 июля 2004 года «О внутреннем водном транспорте» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., № 15, ст. 88; 2006 г., № 3, ст. 22; № 23, ст. 141; № 24, ст. 148; 2007 г., № 9, ст. 67; № 18, ст. 143; № 20, ст. 152; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; № 24, ст. 146; 2011 г., № 1, ст. 2, 3; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2012 г., № 14, ст. 92, 95; № 15, ст. 97; 2013 г., № 14, ст. 72, 75; № 16, ст. 83; 2014 г., № 10, ст. 52; № 14, ст. 84; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 143):
      статью 28 дополнить пунктами 1-1 и 3-1 следующего содержания:
      «1-1. При проведении операции, предусмотренной статьей 61-4 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», к заявлению о государственной регистрации судна и прав на него должны быть приложены следующие документы:
      1) нотариально засвидетельствованная копия договора об одновременной передаче активов и обязательств (с приложением передаточного акта или выписки из него);
      2) документ, подтверждающий уплату в бюджет суммы сбора за государственную регистрацию транспортных средств.»;
      «3-1. При проведении операции, предусмотренной статьей 61-4 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», к заявлению о государственной регистрации маломерного судна и прав на него должны быть приложены следующие документы:
      1) нотариально засвидетельствованная копия договора об одновременной передаче активов и обязательств (с приложением передаточного акта или выписки из него);
      2) документ, подтверждающий уплату в бюджет суммы сбора за государственную регистрацию транспортных средств.».

      25. В Закон Республики Казахстан от 6 июля 2004 года «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., № 15, ст. 87; 2005 г., № 23, ст. 104; 2006 г., № 3, ст. 22; 2007 г., № 2, ст. 18; № 3, ст. 20; № 18, ст. 143; № 19, ст. 149; 2008 г., № 17-18, ст. 72; 2009 г., № 24, ст. 134; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 3, ст. 32; № 6, ст. 50; № 11, ст. 102; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 14; № 13, ст. 91; № 20, ст. 121; № 21-22, ст. 124; 2014 г., № 10, ст. 52; № 23, ст. 143):
      1) в статье 4:
      в пункте 1:
      часть вторую дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом»;
      дополнить частью третьей следующего содержания:
      «Уполномоченный орган в целях обеспечения полноты информации, содержащейся в базе данных кредитных историй, вправе предоставлять информацию в кредитное бюро с государственным участием.»;
      пункт 3 исключить;
      2) в статье 5:
      в пункте 1:
      в абзаце первом слова «1. Уполномоченный» заменить словом «Уполномоченный»;
      дополнить подпунктом 6) следующего содержания:
      «6) о требованиях к использованию информационно-коммуникационных технологий и обеспечению информационной безопасности при организации деятельности кредитных бюро, поставщиков информации и получателей кредитных отчетов.»;
      пункт 2 исключить;
      3) часть вторую пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
      «Кредитным бюро с государственным участием является единственная специализированная некоммерческая организация, созданная в организационно-правовой форме акционерного общества, сто процентов голосующих акций которой принадлежит уполномоченному органу.»;
      4) статью 7 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
      «2-1. Кредитное бюро с государственным участием осуществляет формирование и ведение базы данных по страхованию в соответствии с Законом Республики Казахстан «О страховой деятельности».»;
      5) в части второй пункта 4 статьи 8-1 слова «созданной совместно с государственным уполномоченным органом, осуществляющим реализацию государственной политики и государственное регулирование в сфере информатизации,» исключить;
      6) подпункт 1) пункта 2 статьи 19 изложить в следующей редакции:
      «1) получить согласие субъекта кредитной истории на представление сведений о нем в кредитные бюро, за исключением кредитного бюро с государственным участием, а также случаев, предусмотренных в пункте 4 статьи 25 настоящего Закона и статье 61-2 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»;»;
      7) в статье 30-1:
      в пунктах 1 и 2 слова «в его пользу» заменить словами «по заявлению лица-должника»;
      подпункты 4-3) и 4-4) пункта 3 изложить в следующей редакции:
      «4-3) наименование юридического лица-кредитора должника, в пользу которого банком выпущена гарантия или выпущено поручительство, а также информацию о дате государственной регистрации в качестве юридического лица, бизнес-идентификационный номер (или иную информацию, предусмотренную законодательством государства, в котором зарегистрирован нерезидент, идентифицирующего его в качестве юридического лица);
      4-4) фамилию, имя, отчество (при его наличии) физического лица-кредитора, в пользу которого банком выпущена гарантия или выпущено поручительство, индивидуальный идентификационный номер, а также информацию о дате рождения, месте жительства, юридическом адресе, наименовании и реквизитах документа, удостоверяющего личность (или иные персональные данные, предусмотренные законодательством государства, в котором зарегистрирован нерезидент);».

      26. В Закон Республики Казахстан от 7 июля 2004 года «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., № 16, ст. 94; 2009 г., № 24, ст. 134; 2010 г., № 9, ст. 44; 2012 г., № 13, ст. 91; 2014 г., № 7, ст. 37; № 14, ст. 84; № 19-I, 19-II, ст. 96):
      пункт 1 статьи 4-1 исключить.

      27. В Закон Республики Казахстан от 7 июля 2004 года «Об инвестиционных фондах» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., № 16, ст. 90; 2006 г., № 16, ст. 103; 2007 г., № 2, ст. 18; № 4, ст. 33; 2008 г., № 17-18, ст. 72; № 20, ст. 88; № 23, ст. 114; 2009 г., № 2-3, ст. 16, 18; 2011 г., № 24, ст. 196; 2012 г., № 13, ст. 91; 2014 г., № 4-5, ст. 24):
      пункт 6 статьи 36 изложить в следующей редакции:
      «6. Документы, представленные в уполномоченный орган о прекращении существования паевого инвестиционного фонда, рассматриваются в течение четырнадцати календарных дней с даты их получения. В случае соответствия представленных документов требованиям, предусмотренным пунктом 5 настоящей статьи, уполномоченный орган вносит в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг сведения о погашении паев.
      В случае непредставления документов или отсутствия в них информации, предусмотренной пунктом 2 настоящей статьи, уполномоченный орган отказывает в прекращении существования паевого инвестиционного фонда.».

      28. В Закон Республики Казахстан от 7 февраля 2005 года «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2005 г., № 3-4, ст. 2; 2007 г., № 8, ст. 52; 2009 г., № 24, ст. 134; 2010 г., № 5, ст. 23; 2012 г., № 13, ст. 91; 2014 г., № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 143):
      1) в пункте 1 статьи 5 слова «, при наличии либо отсутствии вины пострадавшего работника» исключить;
      2) в пункте 1 статьи 6-1 слова «, областного и районного» заменить словами «и областного»;
      3) в подпункте 2-1) пункта 2 статьи 8 слова «категории персонала и» исключить;
      4) подпункт 6) части первой пункта 6 статьи 11 изложить в следующей редакции:
      «6) размер страховой премии, порядок и сроки ее уплаты.
      При наличии у страхователя филиала (филиалов), осуществляющего (осуществляющих) отличную от страхователя деятельность, размер страховой премии устанавливается отдельно по страхователю и его филиалу (филиалам) с указанием класса профессионального риска согласно осуществляемому им (ими) виду экономической деятельности в рамках одного договора обязательного страхования работника от несчастных случаев;»;
      5) пункт 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:
      «2. Прекращение договора обязательного страхования работника от несчастных случаев не освобождает страховщика от обязанности по осуществлению страховой выплаты выгодоприобретателю по несчастным случаям, признанным в последующем страховыми случаями, которые произошли в период действия договора обязательного страхования работника от несчастных случаев.
      В случае смерти или установления пострадавшему работнику степени утраты профессиональной трудоспособности страховая выплата осуществляется страховщиком, заключившим договор обязательного страхования работника от несчастных случаев, в период действия которого произошел несчастный случай.
      При этом датой несчастного случая является:
      при смерти или установлении работнику степени утраты профессиональной трудоспособности в результате трудового увечья – дата несчастного случая, указанная в акте о несчастном случае;
      при установлении работнику степени утраты профессиональной трудоспособности в результате выявления профессионального заболевания – дата заключения организации здравоохранения, осуществляющей оказание специализированной медицинской, экспертной помощи в области профессиональной патологии.»;
      6) в статье 17:
      пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
      «1. Страховая премия по договору страхования работника от несчастных случаев определяется соглашением сторон на основе страхового тарифа, установленного пунктом 2 настоящей статьи, умноженного на страховую сумму по договору страхования.
      При определении страхователем годового фонда оплаты труда принимается ежемесячный доход каждого работника не более десятикратного минимального размера заработной платы, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, умноженный на двенадцать.
      Если в течение срока действия договора страхования изменяются фонд оплаты труда и (или) штатная численность работников, то по соглашению сторон в договор страхования вносятся изменения (в части размера страховой суммы и страховой премии) путем заключения дополнительного соглашения на период действия основного договора. Страховая премия рассчитывается исходя из суммы изменения фонда оплаты труда и срока, оставшегося до окончания основного договора. Страховой тариф рассчитывается пропорционально оставшемуся периоду страхования от тарифа, по которому был заключен договор (основной договор) страхования.
      2. Установить нижеследующие страховые тарифы, дифференцированные по видам экономической деятельности, в зависимости от класса профессионального риска:

Класс профессионального риска

Страховой тариф

1

0,12%

2

0,29%

3

0,48%

4

0,49%

5

0,52%

6

0,53%

7

0,54%

8

0,65%

9

0,56%

10

0,88%

11

0,75%

12

0,76%

13

1,29%

14

1,55%

15

1,13%

16

1,17%

17

1,21%

18

2,43%

19

1,75%

20

2,05%

21

2,54%

22

2,96%

      »;
      дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
      «2-1. В случае если размер страховой премии, рассчитанный в соответствии с пунктами 12 настоящей статьи, менее минимального размера заработной платы, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, то размер страховой премии по договору обязательного страхования работника от несчастных случаев составляет минимальный размер заработной платы. При этом страховая сумма увеличивается пропорционально увеличению размера страховой премии.»;
      пункт 3 изложить в следующей редакции:
      «3. Порядок отнесения видов экономической деятельности к классам профессионального риска определяется Правительством Республики Казахстан.
      В случае когда страхователь осуществляет несколько видов экономической деятельности, то он подлежит отнесению к классу профессионального риска, соответствующему основному виду его деятельности.
      В случае, когда страхователь осуществляет несколько видов экономической деятельности, равномерно распределенных в общем объеме производства, он подлежит отнесению к тому виду экономической деятельности, которому соответствует более высокий класс профессионального риска. В случае когда страхователь имеет филиал (филиалы), осуществляющий (осуществляющие) отличную от страхователя деятельность, то она подлежит отнесению к тому виду экономической деятельности, которому соответствует ее класс профессионального риска.
      При этом филиал (филиалы) должен (должны) иметь подтверждение об осуществляемом им (ими) виде экономической деятельности.»;
      в пункте 5 слова «категории персонала и» исключить;
      7) статьи 17-1 и 19 изложить в следующей редакции:
      «Статья 17-1. Увеличение размера страховой премии
      1. Если страховой случай (страховые случаи) произошел (произошли) по вине страхователя в период действия договора, то страховая премия, рассчитанная в соответствии со статьей 17 настоящего Закона, умножается на поправочный коэффициент.
      2. Поправочный коэффициент определяется на основании среднегодового количества пострадавших работников в течение последних пяти лет, предшествующих дате заключения договора обязательного страхования работника от несчастных случаев, и соответствующего общего количества работников страхователя на дату заключения договора обязательного страхования работника от несчастных случаев. Значения поправочных коэффициентов применяются в следующих размерах:

Среднегодовое количество пострадавших работников

Общее количество работников

до
100

от 101
до 500

от 501
до 1 000

от 1 001
до 10 000

от 10 001
до 20 000

более
20 000

от 2 до 9

3

2

1,75

1

1

1

от 10 до 19

3,4

3,2

3

2,5

1,25

1,1

от 20 до 49

3,8

3,3

3,2

2,75

2,4

1,25

от 50 до 99

4

3,5

3,3

3

3,1

1,5

от 100 до 199


3,6

3,5

3,4

3

2

от 200 до 299


4

3,75

3,5

3,2

3

от 300 и более4

3,8

3,6

3,5

      3. В случае если страхователь имеет филиал (филиалы), осуществляющий (осуществляющие) отличную от страхователя деятельность, то поправочный коэффициент рассчитывается с учетом среднегодового количества всех пострадавших работников и общего количества работников работодателя и его филиала (филиалов).
      4. Для расчета количества пострадавших работников учитывается количество несчастных случаев, приведших к установлению работнику степени утраты профессиональной трудоспособности от 30 до 100 процентов включительно либо к его смерти.
      5. Порядок применения поправочного коэффициента определяется нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан.»;
      «Статья 19. Порядок определения размера вреда. Страховые
                  выплаты по договору обязательного страхования
                  работника от несчастных случаев
      1. Размер вреда, связанного с утратой заработка (дохода) в связи со смертью работника или с установлением ему степени утраты профессиональной трудоспособности, определяется в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Республики Казахстан.
      Возмещение вреда, связанного с утратой заработка (дохода) работником в связи с установлением ему степени утраты профессиональной трудоспособности от пяти до двадцати девяти процентов включительно, осуществляется страхователем согласно трудовому законодательству Республики Казахстан.
      Ежемесячная страховая выплата, причитающаяся работнику в качестве возмещения вреда, связанного с утратой заработка (дохода) работником в связи с установлением ему степени утраты профессиональной трудоспособности от тридцати до ста процентов включительно, осуществляется страховщиком.
      Размер среднего месячного заработка (дохода), учитываемый для расчета подлежащего возмещению утраченного заработка (дохода), не превышает десятикратного размера минимальной заработной платы, установленной на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, на дату заключения договора обязательного страхования работника от несчастных случаев.
      Размер страховой выплаты осуществляется за минусом социальной выплаты на случай утраты трудоспособности из Государственного фонда социального страхования.
      Страховая выплата, причитающаяся в качестве возмещения вреда, связанного с утратой заработка (дохода) работником в связи с установлением ему степени утраты профессиональной трудоспособности на срок менее одного года, осуществляется страховщиком ежемесячно на основании договора аннуитета. При этом первая страховая выплата осуществляется страховщиком в течение семи рабочих дней с момента представления документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 20 настоящего Закона.
      Страховая выплата, причитающаяся в качестве возмещения вреда, связанного с утратой заработка (дохода) работником в связи с установлением ему степени утраты профессиональной трудоспособности на срок один год и более, осуществляется в виде аннуитетных выплат в пользу работника в течение срока, равного сроку установления либо продления (переосвидетельствования) степени утраты профессиональной трудоспособности работника в соответствии с договором аннуитета, заключенным со страхователем в соответствии со статьей 23 настоящего Закона, но не более срока достижения работником пенсионного возраста, установленного законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении.
      Из страховых выплат, осуществляемых страховщиком в качестве возмещения вреда, связанного с утратой заработка (дохода), удерживаются и перечисляются обязательные пенсионные взносы в единый накопительный пенсионный фонд.
      Страховая выплата по возмещению вреда, связанного со смертью работника при наступлении несчастного случая, а также по причине ухудшения его здоровья вследствие произошедшего несчастного случая, осуществляется в виде аннуитетных выплат в пользу лиц, имеющих согласно законам Республики Казахстан право на возмещение вреда, в течение срока, установленного Гражданским кодексом Республики Казахстан.
      В случаях, предусмотренных настоящим Законом, право на получение страховой выплаты имеют иные лица, являющиеся выгодоприобретателями.
      Порядок расчета аннуитетных выплат по договору аннуитета определяется нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан.
      В случае ликвидации юридического лица, признанного в установленном порядке ответственным за вред, причиненный жизни и здоровью, договор аннуитета заключается с пострадавшим работником либо лицом, имеющим согласно законодательным актам Республики Казахстан право на возмещение вреда в связи со смертью работника, в порядке, предусмотренном настоящим Законом.
      2. Возмещение дополнительных расходов, вызванных повреждением здоровья работника в случае установления ему степени утраты профессиональной трудоспособности, осуществляется страховщиком на основании документов, подтверждающих эти расходы, представленных работником либо лицом, понесшим эти расходы. При этом возмещению страховщиком не подлежат расходы, которые входят в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения.
      Совокупный размер страховых выплат по возмещению дополнительных расходов, вызванных повреждением здоровья, не может превышать следующие размеры (в месячных расчетных показателях, установленных на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете):
      1) при установлении степени утраты профессиональной трудоспособности от тридцати до пятидесяти девяти процентов включительно – 500;
      2) при установлении степени утраты профессиональной трудоспособности от шестидесяти до восьмидесяти девяти процентов включительно – 750;
      3) при установлении степени утраты профессиональной трудоспособности от девяноста до ста процентов включительно – 1 000.
      Страховые выплаты по возмещению дополнительных расходов, вызванных повреждением здоровья, осуществляются страховщиком в пределах размеров, установленных настоящим пунктом, в течение семи рабочих дней с момента представления работником либо лицом, понесшим эти расходы, документов, подтверждающих эти расходы.
      Совокупные страховые выплаты по возмещению дополнительных расходов, вызванных повреждением здоровья, осуществляются страховщиком по соответствующей первично установленной степени утраты профессиональной трудоспособности в пределах размеров, определенных частью второй настоящего пункта.
      3. В случае смерти пострадавшего работника лицу, осуществившему его погребение, страховщиком возмещаются расходы на погребение в размере ста месячных расчетных показателей.
      4. В случае, если размер страховой выплаты (страховых выплат) и (или) расходов на погребение, предусмотренных настоящей статьей, превышает размер страховой суммы, установленной договором обязательного страхования работника от несчастных случаев, разница уплачивается страховщику за счет страхователя.
      5. Расходы, связанные с переводом страховой выплаты, производятся за счет страховщика.»;
      8) в статье 20:
      пункт 2 изложить в следующей редакции:
      «2. К заявлению о страховой выплате прилагаются следующие документы:
      1) в случае установления степени утраты профессиональной трудоспособности:
      копия договора страхования;
      акт о несчастном случае;
      копия документа, удостоверяющего личность пострадавшего работника;
      копия справки территориального подразделения уполномоченного органа об установлении утраты профессиональной трудоспособности;
      копия справки территориального подразделения уполномоченного органа о нуждаемости в дополнительных видах помощи и ухода;
      копия заключения врачебно-консультационной комиссии лечебной организации о расходах, понесенных работником сверх гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;
      копия справки территориального подразделения уполномоченного органа о сумме назначенной социальной выплаты на случай утраты общей трудоспособности либо об отказе в ее назначении;
      копия документа, подтверждающего наличие профессионального заболевания;
      копия документа, подтверждающего размер заработной платы пострадавшего работника за проработанный им период, но не более двенадцати месяцев, заверенная работодателем;
      2) в случае смерти работника:
      копия договора страхования;
      акт о несчастном случае;
      нотариально засвидетельствованная копия свидетельства о смерти работника;
      нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего право выгодоприобретателя на возмещение вреда в случае смерти работника;
      копия документа, удостоверяющего личность выгодоприобретателя;
      копия документа, подтверждающего размер заработной платы за проработанный погибшим работником период, но не более двенадцати месяцев, заверенная работодателем;
      3) документы, подтверждающие расходы, понесенные страхователем в целях предотвращения или уменьшения убытков при наступлении страхового случая, при их наличии.
      Истребование страховщиком дополнительно других документов от страхователя либо выгодоприобретателя не допускается.»;
      пункт 5 исключить;
      9) в статье 23:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      «1. В случае установления либо продления (переосвидетельствования) степени утраты профессиональной трудоспособности работника либо его смерти работодатель обязан заключить договор аннуитета в пользу работника либо лица, имеющего согласно законодательным актам Республики Казахстан право на возмещение вреда в связи со смертью работника, с выбранной работодателем страховой организацией, имеющей лицензию на право осуществления аннуитетного страхования, с учетом требований пункта 1 статьи 19 настоящего Закона.»;
      пункт 3 дополнить частью второй следующего содержания:
      «Договор аннуитета заключается со страховщиком, заключившим договор обязательного страхования работника от несчастных случаев, в период действия которого произошел страховой случай.»;
      10) пункт 2 статьи 24 изложить в следующей редакции:
      «2. Освидетельствование работника на определение степени утраты трудоспособности производится территориальным подразделением уполномоченного органа по обращению страхователя, страховщика либо работника или по решению суда в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Основаниями для освидетельствования являются заключение организации здравоохранения и акт о несчастном случае.
      Освидетельствование работника на определение степени утраты трудоспособности в результате несчастного случая или профессионального заболевания, а также определение нуждаемости в дополнительных видах помощи и ухода осуществляются путем проведения медико-социальной экспертизы в соответствии с законодательством Республики Казахстан о социальной защите инвалидов.
      Перечень профессиональных заболеваний утверждается уполномоченным органом в области здравоохранения.».

      29. В Закон Республики Казахстан от 13 декабря 2005 года «Об обязательном экологическом страховании» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2005 г., № 23, ст. 90; 2008 г., № 6-7, ст. 27; 2009 г., № 24, ст. 134; 2012 г., № 13, ст. 91; 2014 г., № 14, ст. 84):
      пункт 1 статьи 4-1 исключить.

      30. В Закон Республики Казахстан от 5 июня 2006 года «О региональном финансовом центре города Алматы» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2006 г., № 10, ст. 51; 2007 г., № 17, ст. 141; 2009 г., № 17, ст. 81; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 5, ст. 43; № 11, ст. 102; 2012 г., № 13, ст. 91; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 10-11, ст. 56; 2014 г., № 22, ст. 128; № 23, ст. 143):
      пункт 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
      «1. Участниками финансового центра являются:
      1) профессиональные участники рынка ценных бумаг, обладающие справкой о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица-участника финансового центра, выданной уполномоченным органом;
      2) профессиональные участники рынка ценных бумаг, обладающие лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности, выданной уполномоченным органом;
      3) акционерное общество, которому переданы в доверительное управление золотовалютные активы Национального Банка Республики Казахстан и (или) активы Национального фонда Республики Казахстан.».

      31. В Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2006 г., № 14, ст. 90; 2007 г., № 2, ст. 18; 2008 г., № 17-18, ст. 72; 2009 г., № 2-3, ст. 16; 2011 г., № 24, ст. 196; 2012 г., № 13, ст. 91; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 21-22, ст. 115):
      1) в пункте 2 статьи 15:
      подпункт 3) изложить в следующей редакции:
      «3) при добровольной реорганизации банка-участника – с даты, указанной в разрешении уполномоченного органа на добровольную реорганизацию банка-участника;»;
      дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:
      «3-1) при добровольной ликвидации банка-участника – со дня получения разрешения уполномоченного органа на добровольную ликвидацию банка-участника;»;
      2) статью 18 изложить в следующей редакции:
      «Статья 18. Гарантийное возмещение
      В случае принудительной ликвидации банка-участника организация, осуществляющая обязательное гарантирование депозитов, выплачивает депозиторам по гарантируемым депозитам гарантийное возмещение в сумме остатка по депозиту без начисленного по нему вознаграждения, но не более:
      десяти миллионов тенге по гарантируемому депозиту в национальной валюте;
      пяти миллионов тенге по гарантируемому депозиту в иностранной валюте.
      При наличии у депозитора в банке-участнике нескольких гарантируемых депозитов, различных по видам и валюте, организация, осуществляющая обязательное гарантирование депозитов, выплачивает по ним совокупное гарантийное возмещение в сумме, не превышающей десяти миллионов тенге.»;
      3) пункт 2 статьи 19 исключить.

      32. В Закон Республики Казахстан от 26 июля 2007 года «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 18, ст. 142; 2008 г., № 23, ст. 114; № 24, ст. 126; 2009 г., № 2-3, ст. 16; № 8, ст. 41; № 19, ст. 88; 2010 г., № 7, ст. 28; 2011 г., № 3, ст. 32; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50; № 15, ст. 118; № 16, ст. 129; 2012 г., № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 14, ст. 95; № 20, ст. 121; 2013 г., № 1, ст. 3; № 5-6, ст. 30; 2014 г., № 4-5, ст. 24; № 11, ст. 61; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143):
      1) подпункт 2) пункта 2 статьи 21 изложить в следующей редакции:
      «2) правоустанавливающий документ, подтверждающий объект регистрации. В случае регистрации права (обременения) на земельный участок представляется идентификационный документ на земельный участок. При уступке прав (требований) по договорам залога недвижимого имущества представляется договор об уступке прав (требований) (договор об одновременной передаче активов и обязательств);»;
      2) пункт 2 статьи 22 дополнить частью четвертой следующего содержания:
      «При уступке прав (требований) по договорам залога недвижимого имущества заявление на регистрацию возникновения и изменения залога подается залогодержателем, которому уступлены права (требования), без согласия залогодателя на такую регистрацию.»;
      3) часть первую пункта 1-1 статьи 31 дополнить подпунктом 10) следующего содержания:
      «10) уступки прав (требований) по договорам залога недвижимого имущества, в отношении которого зарегистрированы со стороны третьих лиц или государственных органов обременения, указанные в подпунктах 4), 5) и 6) статьи 5 настоящего Закона, при наличии соответствующего указания в договоре об уступке прав (требований) (в том числе в договоре об одновременной передаче активов и обязательств) о наличии возможных обременений.»;
      4) пункт 1 статьи 46 дополнить частью второй следующего содержания:
      «Права кредитора по обязательству, перешедшему к другому лицу в результате универсального правопреемства, подлежат регистрации без согласия должника, в том числе являющегося залогодателем.».

      33. В Закон Республики Казахстан от 15 июля 2010 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2010 г., № 17-18, ст. 112):
      подпункты 2) и 3) пункта 4 статьи 2 исключить.

      34. В Закон Республики Казахстан от 24 июня 2010 года «О недрах и недропользовании» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2010 г., № 12, ст. 60; 2011 г., № 1, ст. 2; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2012 г., № 2, ст. 11, 14; № 3, ст. 21; № 4, ст. 30; № 6, ст. 46; № 8, ст. 64; № 11, ст. 80; № 15, ст. 97; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 9, ст. 51; № 14, ст. 75; № 15, ст. 81; 2014 г., № 4-5, ст. 24; № 7, ст. 37; № 10, ст. 52; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; № 24, ст. 145):
      1) в статье 36:
      пункт 4 дополнить частью третьей следующего содержания:
      «В случае проведения операции, предусмотренной статьей 61-4 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», компетентный орган или местный исполнительный орган области, города республиканского значения, столицы в отношении общераспространенных полезных ископаемых уведомляется о совершенной операции.»;
      пункт 14 дополнить частью третьей следующего содержания:
      «Требование настоящего пункта не применяется в случае, предусмотренном частью третьей пункта 4 настоящей статьи, при условии надлежащего уведомления компетентного органа или местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы в отношении общераспространенных полезных ископаемых.»;
      2) статью 37 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
      «2-1. При проведении операции, предусмотренной статьей 61-4 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», к заявлению прилагается нотариально засвидетельствованная копия договора об одновременной передаче активов и обязательств (с приложением передаточного акта или выписки из него).».

      35. В Закон Республики Казахстан от 28 декабря 2011 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности и финансовых организаций в части минимизации рисков» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2011 г., № 24, ст. 196; 2012 г., № 23-24, ст. 125):
      в статье 2:
      абзац восьмой пункта 1 исключить;
      пункт 11 исключить;
      часть первую пункта 17 изложить в следующей редакции:
      «17. Кредитные бюро, имеющие лицензию уполномоченного органа на дату введения в действие настоящего Закона, обязаны на безвозмездной основе передать кредитному бюро с государственным участием (на основании акта приема-передачи) базы данных кредитных историй в течение 180 календарных дней со дня государственной регистрации кредитного бюро с государственным участием, а также в течение 190 календарных дней со дня получения кредитным бюро с государственным участием акта о его соответствии требованиям, предъявляемым к кредитному бюро, по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещений, составленного в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан».».

      36. В Закон Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О космической деятельности» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2012 г., № 1, ст. 4; № 14, ст. 92; 2014 г., № 1, ст. 4; № 7, ст. 37; № 10, ст. 52; № 19-I, 19-II, ст. 96):
      в статье 11:
      дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
      «6-1. При проведении операции, предусмотренной статьей 61-4 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», для государственной регистрации изменения прав (обременения прав) на космический объект в уполномоченный орган представляются следующие документы:
      1) заявление;
      2) нотариально засвидетельствованная копия договора об одновременной передаче активов и обязательств (с приложением передаточного акта или выписки из него);
      3) документ, подтверждающий уплату в бюджет суммы сбора за государственную регистрацию космического объекта и прав на него.»;
      пункт 7 дополнить частью второй следующего содержания:
      «Требование подпункта 3) части первой настоящего пункта не применяется при государственной регистрации космического объекта и прав на него в случае проведения операции, предусмотренной статьей 61-4 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».».

      37. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2012 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации деятельности Национального Банка Республики Казахстан, регулирования финансового рынка и финансовых организаций» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2012 г., № 13, ст. 91):
      пункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
      «2. Нормы, касающиеся выведения Национального Банка Республики Казахстан из субъектов государственных закупок, предусмотренные абзацем пятьдесят седьмым подпункта 7) пункта 8 и пунктом 49 статьи 1 настоящего Закона, вводятся в действие с даты вступления в силу Договора о Евразийском экономическом союзе, ратифицированного Законом Республики Казахстан от 14 октября 2014 года «О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе».
      Нормы, касающиеся выведения юридических лиц, в отношении которых Национальный Банк Республики Казахстан является учредителем (уполномоченным органом) либо акционером, из субъектов государственных закупок, предусмотренные абзацем пятьдесят седьмым подпункта 7) пункта 8 и пунктом 49 статьи 1 настоящего Закона, вводятся в действие с 1 июня 2015 года.».

      38. В Закон Республики Казахстан от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2013 г., № 10-11, ст. 55; № 21-22, ст. 115; 2014 г., № 1, ст. 1; № 6, ст. 28; № 8, ст. 49; № 11, ст. 61; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 22, ст. 131; № 23, ст. 143; Закон Республики Казахстан от 17 марта 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации и автоматизации государственных услуг в социально-трудовой сфере», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 19 марта 2015 г.):
      статью 60 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
      «8. Страховая организация обязана иметь филиалы в столице, городах республиканского, областного значения.».

      39. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 9, ст. 51; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 143; 2015 г., № 2, ст. 3):
      1) в приложении 1:
      в графе 3 строки 57:
      пункт 4 изложить в следующей редакции:
      «4. Финансирование физических и юридических лиц в качестве торгового посредника путем предоставления коммерческого кредита:
      1) без условия о последующей продаже товара третьему лицу;
      2) на условиях последующей продажи товара третьему лицу.»;
      дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
      «4-1. Финансирование производственной и торговой деятельности путем участия в уставных капиталах юридических лиц и (или) на условиях партнерства.»;
      дополнить строками 58-1, 59-1, 63-1 и 64-1 следующего содержания:
      «

58-1.

Лицензия на право осуществления исламской страховой (перестраховочной) деятельности по отрасли «общее страхование»

1. Страхование от несчастных случаев.
2. Страхование на случай болезни.
3. Страхование автомобильного транспорта.
4. Страхование железнодорожного транспорта.
5. Страхование воздушного транспорта.
6. Страхование водного транспорта.
7. Страхование грузов.
8. Страхование имущества от ущерба, за исключением классов, указанных в подпунктах 3) - 7) пункта 3 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности».
9. Страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автомобильного транспорта.
10. Страхование гражданско-правовой ответственности владельцев воздушного транспорта.
11. Страхование гражданско-правовой ответственности владельцев водного транспорта.
12. Страхование гражданско-правовой ответственности, за исключением классов, указанных в подпунктах 9) - 11) пункта 3 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности».
13. Страхование займов.
14. Ипотечное страхование.
15. Страхование гарантий и поручительств.
16. Страхование убытков финансовых организаций, за исключением классов, указанных в подпунктах 13), 14), 15) и 16) пункта 3 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности».
17. Страхование от прочих финансовых убытков.
18. Титульное страхование.
19. Страхование судебных расходов

Неотчуждаемая;
процедура конкурса не применима;
действие части первой пункта 3 статьи 25 и пунктов 1, 2 статьи 26 настоящего Закона при выдаче лицензии не распространяется;
класс 1

      »;
      «

59-1.

Лицензия на право осуществления исламской страховой деятельности по отрасли «страхование жизни»

1. Страхование жизни.
2. Аннуитетное страхование

Неотчуждаемая; процедура конкурса не применима;
действие части первой пункта 3 статьи 25 и пунктов 1, 2 статьи 26 настоящего Закона при выдаче лицензии не распространяется; класс 1

      »;
      «

63-1.

Лицензия на право осуществления исламской страховой деятельности по видам обязательного страхования, установленным законами Республики Казахстан и являющимся отдельными классами страхования

1. Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств.
2. Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами.
3. Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности частных нотариусов.
4. Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности аудиторских организаций.
5. Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности туроператора и турагента.
6. Обязательное страхование в растениеводстве.
7. Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам.
8. Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей.
9. Обязательное экологическое страхование

Неотчуждаемая; процедура конкурса не применима;
действие части первой пункта 3 статьи 25 и пунктов 1, 2 статьи 26 настоящего Закона при выдаче лицензии не распространяется; класс 1

      »;
      «

64-1.

Лицензия на право осуществления деятельности по исламскому перестрахованию


Неотчуждаемая; процедура конкурса не применима; действие части первой пункта 3 статьи 25 и пунктов 1, 2 статьи 26 настоящего Закона при выдаче лицензии не распространяется; класс 1

      »;
      2) в приложении 2 строки 252 и 254 исключить.

      40. В Закон Республики Казахстан от 27 июня 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности профессиональных союзов и регулирования трудовых отношений» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 11, ст. 67):
      1) абзац второй подпункта 3) пункта 2 статьи 1 исключить;
      2) абзац второй статьи 2 изложить в следующей редакции:
      «абзацев второго, третьего и четвертого подпункта 1), абзаца седьмого подпункта 4)подпунктов 19) и 20) пункта 2 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2016 года;».

      41. В Закон Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 19-І, 19-II, ст. 96):
      пункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
      «2. Установить, что абзац седьмой подпункта 1) пункта 8 статьи 1 настоящего Закона действует до 1 января 2016 года.».
      Статья 2.
      1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:
      подпункта 8) пункта 7 статьи 1 настоящего Закона, который вводится в действие с 1 января 2014 года;
      подпункта 6) пункта 7 статьи 1 настоящего Закона, который вводится в действие с 1 июня 2014 года;
      подпунктов 9)14)21) пункта 7 и подпункта 1) пункта 31 статьи 1 настоящего Закона, которые вводятся в действие с 1 сентября 2014 года;
      подпункта 1) пункта 4, подпунктов 2) и 3), абзацев восьмого – десятого подпункта 4)подпункта 10), абзацев пятого и шестого подпункта 16)подпунктов 22) и 23) пункта 7, пункта 8подпунктов 10) и 14) пункта 12, подпунктов 4) и 7) пункта 20, пункта 21подпункта 6) пункта 25 и абзаца третьего пункта 37 статьи 1 настоящего Закона, которые вводятся в действие с 1 января 2015 года;
      пунктов 132434 и 36 статьи 1 настоящего Закона, которые вводятся в действие с 1 января 2015 года и действуют до 31 декабря 2015 года;
      подпунктов 3)4)5)6)7)8) и 16) пункта 4 статьи 1 настоящего Закона, которые вводятся в действие с 1 января 2015 года и действуют до 1 января 2020 года;
      абзаца четвертого пункта 37 статьи 1 настоящего Закона, который вводится в действие с 1 июня 2015 года;
      подпунктов 12)13)14)15) пункта 4, абзацев пятого и шестого пункта 6, абзацев четвертого и пятого подпункта 1) пункта 25 статьи 1 настоящего Закона, которые вводятся в действие с 1 января 2016 года.
      абзацев шестого и седьмого подпункта 18) пункта 12, подпункта 4) пункта 25 статьи 1 настоящего Закона, которые вводятся в действие с 1 июля 2017 года.
      2. Исламские банки, имеющие лицензию на осуществление финансирования предпринимательской деятельности в виде финансирования торговой деятельности в качестве торгового посредника с предоставлением коммерческого кредита, финансирования производственной и торговой деятельности путем участия в уставных капиталах юридических лиц и (или) на условиях партнерства, обязаны в течение тридцати календарных дней со дня введения в действие настоящего Закона подать заявление о переоформлении лицензии.
      3. Юридическое лицо, осуществлявшее до 1 июля 2017 года деятельность по формированию и ведению базы данных, обязано на безвозмездной основе передать базу данных по страхованию (на основании акта приема-передачи) по состоянию на 3 июля 2017 года в кредитное бюро с государственным участием не позднее 30 июля 2017 года.
      В случае невыполнения юридическим лицом, осуществлявшим до 1 июля 2017 года деятельность по формированию и ведению базы данных требования, указанного в части первой настоящего пункта, уполномоченный орган вправе применить в отношении вышеуказанных юридических лиц и его должностных лиц санкции, предусмотренные законами Республики Казахстан.
      Кредитное бюро с государственным участием обязано получить акт ввода системы управления базы данных в промышленную эксплуатацию, предусмотренный пунктом 5 статьи 79 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности», не позднее 1 апреля 2017 года.
      4. Страховые организации, имеющие лицензию на право осуществления страховой деятельности по обязательным видам, не позднее 1 апреля 2017 года обязаны заключить договоры о предоставлении информации и получении страховых отчетов с кредитным бюро с государственным участием и зарегистрироваться в данной организации.
      5. Нормы настоящего Закона в части обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей распространяются на случаи установления либо продления (переосвидетельствования) степени утраты профессиональной трудоспособности работника, возникшие после введения в действие настоящего Закона.
      Сноска. Статья 2 с изменениями, внесенными Законом РК от 24.11.2015 № 422-V (вводится в действие с 01.01.2016).

      Президент
      Республики Казахстан                       Н. НАЗАРБАЕВ