Үшінші елдерге қатысты арнайы қорғау, демпингке қарсы және өтемақы шаралары туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2015 жылғы 8 маусымдағы № 316-V ҚРЗ.

      Қолданушылар назарына!
      Қолданушыларға ыңғайлы болуы үшін ЗҚАИ мазмұнды жасады.
      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы Заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 45-баптан қараңыз.

      МАЗМҰНЫ

      Осы Заң Қазақстан Республикасының экономикалық мүдделерін қорғау мақсатында үшінші елдерге қатысты арнайы қорғау, демпингке қарсы және өтемақы шараларын қолдануға байланысты қоғамдық қатынастарды реттейді.

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) алдын ала арнайы баж – Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына тауар импорты кезінде қолданылатын баж, тергеп-тексеруді жүргізетін орган тергеп-тексеру барысында мүше мемлекеттердің экономика саласына елеулі залал келтірген немесе келтіру қатерін төндіретін өскен импорттың болуы туралы сол тауарға қатысты алдын ала қорытынды дайындайды;

      2) алдын ала демпингке қарсы баж – Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына тауар импорты кезінде қолданылатын баж, тергеп-тексеруді жүргізетін орган тергеп-тексеру барысында демпингтік импорттың және осыған байланысты мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілген материалдық залалдың, оны келтіру қатерінің немесе мүше мемлекеттердің экономика саласын құрудың едәуір баяулауының болуы туралы сол тауарға қатысты алдын ала қорытынды дайындайды;

      3) алдын ала өтемақы бажы – Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына тауар импорты кезінде қолданылатын баж, тергеп-тексеруді жүргізетін орган тергеп-тексеру барысында субсидияланатын импорттың және осыған байланысты мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілген материалдық залалдың, оны келтіру қатерінің немесе мүше мемлекеттердің экономика саласын құрудың едәуір баяулауының болуы туралы сол тауарға қатысты алдын ала қорытынды дайындайды;

      4) алдыңғы кезең – қажетті статистикалық деректері бар, тергеп-тексеруді жүргізу туралы өтініш берілген күннің тікелей алдындағы күнтізбелік үш жыл;

      5) арнайы баж – арнайы қорғау шарасын енгізген кезде қолданылатын және кедендік әкелу бажына қарамастан мүше мемлекеттердің кеден органдары алатын баж;

      6) арнайы квота – Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына тауар импортының белгілі бір көлемін белгілеу, оның шеңберінде Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына тауар арнайы баж төленбей, ал одан асатын болса, арнайы баж төленіп жеткізіледі;

      7) арнайы қорғау шарасы – импорттық квотаны, арнайы квотаны немесе арнайы бажды, оның ішінде алдын ала арнайы бажды енгізу арқылы Еуразиялық экономикалық комиссияның шешімі бойынша қолданылатын, Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына тауардың өскен импортын шектеу жөніндегі шара;

      8) байланысты тұлғалар – мынадай өлшемшарттардың біреуіне немесе бірнешеуіне сай келетін тұлғалар:

      осы тұлғалардың әрқайсысы басқа тұлғаның қатысуымен құрылған ұйымның қызметкері немесе басшысы болып табылады;

      іскер әріптестер болып табылады, яғни шарттық қатынастармен байланысты болады, пайда алу мақсатында іс-қимыл жасайды және бірлескен қызметті жүзеге асыруға байланысты шығыстар мен шығындарды бірлесіп көтереді;

      бір ұйымның жұмыс берушілері мен жұмыскерлері болып табылады;

      қандай да бір тұлға дауыс беретін акциялардың бес және одан да көп пайызының немесе екі тұлғаның үлестерін тікелей немесе жанама түрде иеленеді, бақылайды немесе номиналды ұстаушысы болып табылады;

      тұлғалардың біреуі екінші тұлғаны тікелей немесе жанама түрде бақылайды;

      екі тұлғаны да үшінші тұлға тікелей немесе жанама түрде бақылайды;

      екі тұлға бірігіп үшінші тұлғаны тікелей немесе жанама түрде бақылайды;

      неке қатынастарында, туыстық немесе жекжаттық, бала (қыз) асырап алушы немесе асырап алынған бала (қыз), сондай-ақ қамқоршылық және қамқорлыққа алынушы қатынастарда болады;

      9) демпингке қарсы баж – демпингке қарсы шара енгізілген кезде қолданылатын және кедендік әкелу бажына қарамастан мүше мемлекеттердің кеден органдары алатын баж;

      10) демпингке қарсы шара – демпингке қарсы бажды, оның ішінде алдын ала демпингке қарсы бажды енгізу немесе экспорттаушы қабылдаған баға міндеттемелерін мақұлдау арқылы Еуразиялық экономикалық комиссияның шешімі бойынша қолданылатын демпингтік импортқа қарсы іс-қимыл шарасы;

      11) демпингтiк маржа – тауардың экспорттық бағасын шегергенде мұндай тауардың экспорттық бағасына оның қалыпты құнының пайызбен көрсетілген қатынасы не тауардың қалыпты құны мен оның экспорттық бағасының арасындағы абсолютті көрсеткіштермен көрсетілген айырма;

      12) жанама бақылау – жеке немесе заңды тұлға арқылы не араларында тікелей бақылау бар бірнеше заңды тұлғалар арқылы заңды тұлға қабылдайтын шешімдерді жеке немесе заңды тұлғаның айқындау мүмкіндігі;

      13) Еуразиялық экономикалық комиссия (бұдан әрі – Комиссия) – өз қызметін "Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартты ратификациялау туралы" (бұдан әрі – Еуразиялық экономикалық одақ туралы шарт) 2014 жылғы 14 қазандағы Қазақстан Республикасының Заңымен ратификацияланған Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа және Еуразиялық экономикалық одақ шеңберіндегі халықаралық шарттарға сәйкес көзделген өкілеттіктер шеңберінде жүзеге асыратын, ұлттық органнан жоғары тұратын орган;

      14) импорттық квота – Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына тауардың санына және (немесе) құнына қатысты оның импортын шектеу;

      15) құпия ақпарат – мемлекеттік құпияларды қоспағанда, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияны қамтитын қолжетімділігі шектеулі ақпарат;

      16) мүше мемлекеттер – Еуразиялық экономикалық одақтың мүшелері және Еуразиялық экономикалық одақ туралы шарттың тараптары болып табылатын мемлекеттер;

      17) мүше мемлекеттердің экономика саласы – мүше мемлекеттерде ұқсас тауардың (демпингке қарсы және өтемақылық тергеп-тексеру мақсаттары үшін) не ұқсас немесе тікелей бәсекелес тауардың (арнайы қорғау тергеп-тексеруінің мақсаттары үшін) барлық өндірушілері не олардың ішінде мүше мемлекеттердегі өндірістің жалпы көлеміндегі үлесі тиісінше ұқсас тауардың не ұқсас немесе тікелей бәсекелес тауардың едәуір бөлігін, бірақ кемінде жиырма бес пайызын құрайтын өндірушілер;

      18) мүше мемлекеттердің экономика саласына елеулі залал келтіру қатері – мүше мемлекеттердің экономика саласына елеулі залал келтірудің дәлелдемелермен расталған болмай қоймайтындығы;

      19) мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілген елеулі залал – дәлелдемелермен расталған және мүше мемлекеттердің экономика саласының өндірістік, сауда және қаржы жағдайларының едәуір нашарлауынан көрінетін және әдетте, ол алдыңғы кезең ішінде айқындалатын мүше мемлекеттерде ұқсас немесе тікелей бәсекелес тауарды өндірумен байланысты жағдайдың жалпы нашарлауы;

      20) мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілген материалдық залал – мүше мемлекеттердің экономика саласы жағдайының дәлелдемелермен расталған нашарлауы және атап айтқанда, ол мүше мемлекеттерде ұқсас тауар өндiрiсi көлемiнiң және мүше мемлекеттердiң нарығында оны өткiзу көлемiнiң қысқаруынан, тауар өндiрiсi рентабельдiлiгiнiң төмендеуiнен, сондай-ақ мүше мемлекеттер экономикасының осы саласындағы тауар қорларына, жұмыспен қамтуға, жалақының деңгейiне және мүше мемлекеттер экономикасының осы саласына салынатын инвестициялардың деңгейiне жағымсыз әсер етуінен көрінуі мүмкін;

      21) мүше мемлекеттердің экономика саласына материалдық залал келтіру қатері – мүше мемлекеттердің экономика саласына материалдық залал келтірудің дәлелдемелермен расталған болмай қоймайтындығы;

      22) өтемақы бажы – өтемақы шарасы енгізілген кезде қолданылатын және кедендік әкелу бажына қарамастан мүше мемлекеттердің кеден органдары алатын баж;

      23) өтемақы шарасы – өтемақы бажын (оның iшiнде алдын ала өтемақы бажын) енгізу не субсидиялаушы үшінші елдің уәкiлеттi органы немесе экспорттаушы қабылдаған ерікті мiндеттемелерді мақұлдау арқылы Комиссияның шешiмi бойынша қолданылатын, мүше мемлекеттердің экономика саласына экспорттаушы үшінші елдің ерекше субсидиясының әсер етуін бейтараптандыру жөніндегі шара;

      24) сауданың әдеттегі барысы – экспорттаушы үшінші елдің нарығында ұқсас тауарды өндірістің орташа өлшемді шығасыларын және орташа өлшемді сауда, әкімшілік және жалпы шығасыларын негізге ала отырып айқындалатын орташа өлшемді өзіндік құнынан төмен емес баға бойынша сатып алу-сату;

      25) субсидияланатын импорт – өндірілуі, экспортталуы немесе тасымалдануы кезінде экспорттаушы үшінші елдің ерекше субсидиясы пайдаланылған тауардың Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына импорты;

      26) субсидиялаушы орган – экспорттаушы үшінші елдің мемлекеттік органы не жергілікті өзін-өзі басқару органы немесе тиісті мемлекеттік органның не жергілікті өзін-өзі басқару органының тапсырмасы бойынша әрекет ететін немесе құқықтық актіге сәйкес немесе нақты мән-жағдайларды негізге ала отырып, тиісті мемлекеттік орган не жергілікті өзін-өзі басқару органы уәкілеттік берген тұлға;

      27) сыртқы сауда қызметі саласындағы уәкілетті орган (бұдан әрі – уәкілетті орган) – сыртқы сауда қызметін реттеу саласындағы басшылықты, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген шектерде салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;

      28) тергеп-тексеру – арнайы қорғау, демпингке қарсы және өтемақы шараларын енгізу алдында тергеп-тексеруді жүргізетін органның жүзеге асыратын рәсімі;

      29) тергеп-тексеруді жүргізетін орган – Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағында арнайы қорғау, демпингке қарсы және өтемақылық тергеп-тексерулерді жүргізуге жауапты деп Комиссия айқындаған орган;

      30) төлеушілер – "Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне сәйкес айқындалған тұлғалар;

      31) тікелей бақылау – жеке немесе заңды тұлғаның заңды тұлға қабылдайтын шешімдерді:

      оның атқарушы органының функцияларын жүзеге асыру;

      заңды тұлғаның кәсіпкерлік қызметін жүргізу шарттарын айқындау құқығын алу;

      заңды тұлғаның жарғылық капиталын құрайтын акцияларға (үлестерге) тиесілі дауыстардың жалпы санының бес пайызынан астамына иелік ету сияқты бір немесе бірнеше іс-қимылды жасау арқылы айқындау мүмкіндігі;

      32) тікелей бәсекелес тауар – өзінің мақсаты, қолданылуы, сапалық және техникалық сипаттамалары бойынша, сондай-ақ тергеп-тексеру (қайта тергеп-тексеру) объектісі болып табылатын немесе болуы мүмкін тауарды тұтыну процесінде сатып алушы оны ауыстыратындай немесе ауыстыруға дайын болатындай басқа да негізгі қасиеттері бойынша арнайы қорғау тергеп-тексеруінің (қайта тергеп-тексерудің) объектісі болып табылатын немесе болуы мүмкін тауармен салыстырылатын тауар;

      33) ұқсас тауар – тергеп-тексеру (қайта тергеп-тексеру) объектiсi болып табылатын немесе болуы мүмкiн тауарға толығымен сәйкес келетiн тауар не мұндай тауар болмағанда, тергеп-тексеру (қайта тергеп-тексеру) объектiсi болып табылатын немесе болуы мүмкiн тауардың сипаттамаларына жақын сипаттамалары бар басқа тауар;

      34) үшінші елдер – Еуразиялық экономикалық одақ туралы шарттың қатысушылары болып табылмайтын елдер және (немесе) елдер бірлестіктері, сондай-ақ Комиссия бекітетін әлем елдерінің сыныптауышына енгізілген аумақтар;

      35) экспорттық баға – Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына тауардың импорты кезінде төленген немесе төленуге тиіс баға.

      Ескерту. 1-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 26.12.2017 № 124-VI Заңымен (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі).

2-бап. Қазақстан Республикасының үшінші елдерге қатысты арнайы қорғау, демпингке қарсы және өтемақы шаралары туралы заңнамасы

      1. Қазақстан Республикасының үшінші елдерге қатысты арнайы қорғау, демпингке қарсы және өтемақы шаралары туралы заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді, осы Заңнан және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінен тұрады.

      2. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта осы Заңда көзделгеннен өзгеше қағидалар белгіленсе, онда халықаралық шарттың қағидалары қолданылады.

3-бап. Осы Заңның қолданылу аясы

      1. Осы Заңның күші Қазақстан Республикасының экономикалық мүдделерін қорғау мақсатында үшінші елдерге қатысты арнайы қорғау, демпингке қарсы және өтемақы шараларын қолдануға байланысты қатынастарға қолданылады.

      2. Осы Заңның күші Қазақстан Республикасының өзге заңдарымен реттелетін қызметтер көрсетуге, жұмыстарды орындауға, зияткерлік меншік объектілеріне айрықша құқықтарды беруге немесе зияткерлік меншік объектілерін пайдалану құқығын ұсынуға, инвестицияларды, валюталық бақылауды және өзіндік ерекшелігі бар тауарларды бақылауды жүзеге асыруға байланысты қатынастарға қолданылмайды.

      Ескерту. 3-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 28.12.2022 № 173-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

4-бап. Уәкілетті органның құзыреті

      Уәкілетті орган:

      1) тергеп-тексеруді жүргізетін органмен арнайы қорғау, демпингке қарсы және өтемақы шараларының қолдану мәселелері бойынша өзара іс-қимыл жасайды;

      2) тергеп-тексеруді жүргізетін органға арнайы қорғау, демпингке қарсы және өтемақы шараларын қолдану алдындағы тергеп-тексеруге бастама жасау жөнінде ұсыныстар енгізеді;

      3) Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының арнайы қорғау, демпингке қарсы және өтемақы шараларының қолдану мәселелері жөніндегі жұмысын үйлестіреді;

      4) арнайы қорғау, демпингке қарсы немесе өтемақы шараларының мәселелері жөніндегі ұсыныстарды қалыптастырады және Қазақстан Республикасының мүдделі мемлекеттік органдарымен келіседі;

      5) арнайы қорғау, демпингке қарсы немесе өтемақы шараларының мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерді әзірлейді;

      6) басқа елдердің ресми органдарымен және халықаралық ұйымдармен өзара іс-қимыл жасайды;

      7) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      Ескерту. 4-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 02.04.2019 № 241-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

5-бап. Арнайы қорғау, демпингке қарсы немесе өтемақы шараларын енгізу, қолдану, қайта қарау, олардың күшін жою туралы шешімдер

      Арнайы қорғау, демпингке қарсы немесе өтемақы шараларын енгізу және қолдану, қайта қарау немесе олардың күшін жою не тиісті шараны қолданбау туралы шешімдерді Комиссия қабылдайды.

6-бап. Арнайы, демпингке қарсы және өтемақы баждарын есептеу, төлеу және қайтару

      Арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждарын есептеу, осы баждарды төлеу жөніндегі міндеттің туындауы және тоқтатылуы, оларды төлеу мерзімдері мен тәртібін айқындау, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждарын есепке жатқызу, бөлу және қайтару "Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінде кедендік әкелу баждары үшін көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.

      Алдын ала арнайы, алдын ала демпингке қарсы, алдын ала өтемақы баждарын төлеу, есепке жатқызу, бөлу және қайтару Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа сәйкес жүзеге асырылады.

      Ескерту. 6-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 26.12.2017 № 124-VI Заңымен (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі).

2-тарау. АРНАЙЫ ҚОРҒАУ ШАРАЛАРЫ

7-бап. Арнайы қорғау шарасын қолданудың жалпы қағидаттары

      1. Арнайы қорғау шарасы тауарға, егер тергеп-тексеру нәтижелері бойынша Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына осы тауардың импорты мүше мемлекеттердің экономика саласына елеулі залал келтіретіндей немесе осындай залал келтіру қатерін төндіретіндей өскен мөлшерлерде (мүше мемлекеттердің ұқсас немесе тікелей бәсекелес тауарды өндірудің жалпы көлеміне абсолютті немесе салыстырмалы көрсеткіштерде) және жағдайларда жүзеге асырылып жатқаны анықталған жағдайда қолданылуы мүмкін.

      2. Арнайы қорғау шарасы мыналарды:

      1) әрқайсысының үлесіне Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына осы тауар импортының жалпы көлемінің үш пайызынан аспайтын көлемде тиесілі болатын дамушы немесе неғұрлым аз дамыған үшінші елдерден шығарылатын осы тауар импортының жиынтық үлесі Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына осы тауар импортының жалпы көлемінің тоғыз пайызынан аспайтын жағдайда, дамушы және неғұрлым аз дамыған елден шығарылатын осы тауар импортының үлесі Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына осы тауар импортының жалпы көлемінің үш пайызынан аспайынша, Комиссия бекітетін, Еуразиялық экономикалық одақтың тарифтік преференциялар жүйесін пайдаланушы осындай елден шыққан тауарды;

      2) "Еркін сауда аймағы туралы шартты ратификациялау туралы" 2012 жылғы 25 қазандағы Қазақстан Республикасының Заңымен ратификацияланған Еркін сауда аймағы туралы шарттың тарапы болып табылатын, көрсетілген Шарттың 9-бабында белгіленген талаптарды орындаған кезде Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттен шыққан тауарды қоспағанда, тауардың шыққан еліне қарамастан экспорттаушы үшінші елден Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына импортталатын тауарға қатысты қолданылады.

8-бап. Өскен импорт салдарынан мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілген елеулі залалды немесе оны келтіру қатерін анықтау

      1. Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына өскен импорт салдарынан мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілген елеулі залалды немесе оны келтіру қатерін анықтау мақсатында тергеп-тексеруді жүргізетін орган тергеп-тексеру барысында сандық көрсеткіштерде көрсетілуі мүмкін және мүше мемлекеттердің экономика саласының экономикалық жағдайына әсер ететін объективті факторларды, оның ішінде мыналарды:

      1) тергеп-тексеру объектісі болып табылатын тауар импортының мүше мемлекеттерде ұқсас немесе тікелей бәсекелес тауарды өндірудің немесе тұтынудың жалпы көлеміне қатысты абсолютті және салыстырмалы көрсеткіштердегі өсу қарқыны мен көлемін;

      2) тергеп-тексеру объектісі болып табылатын импорттық тауардың мүше мемлекеттердің нарығындағы осы тауардың және ұқсас немесе тікелей бәсекелес тауардың жалпы сатылу көлеміндегі үлесін;

      3) тергеп-тексеру объектісі болып табылатын импорттық тауардың мүше мемлекеттерде өндірілетін ұқсас немесе тікелей бәсекелес тауар бағалары деңгейімен салыстырғандағы бағалар деңгейін;

      4) мүше мемлекеттерде өндірілетін ұқсас немесе тікелей бәсекелес тауарды мүше мемлекеттер нарығында сату көлемінің өзгеруін;

      5) мүше мемлекеттердің экономика саласындағы ұқсас немесе тікелей бәсекелес тауар өндірісі көлемінің, өнімділігінің, өндірістік қуаттар жүктемесінің, пайда мен шығындар мөлшерлерінің, сондай-ақ жұмыспен қамту деңгейінің өзгеруін бағалайды.

      2. Өскен импорттың салдарынан мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілген елеулі залал немесе оны келтіру қатері іске қатысты және тергеп-тексеруді жүргізетін органның иелігінде бар барлық дәлелдемелер мен мәліметтерді талдау нәтижелерінің негізінде анықталуға тиіс.

      3. Тергеп-тексеруді жүргізетін орган өскен импорттан басқа сол кезеңде олардың салдарынан мүше мемлекеттердің экономика саласына елеулі залал келтірген немесе оны келтіру қатері төнетін басқа да белгілі факторларды талдайды. Көрсетілген залал Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына өскен импорттың салдарынан мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілетін елеулі залалға немесе оны келтіру қатеріне жатқызылмауға тиіс.

9-бап. Алдын ала арнайы бажды енгізу

      1. Арнайы қорғау шарасын қолдануды кідірту мүше мемлекеттердің экономика саласына кейіннен жою қиынға соғатын залал келтіруі мүмкін қысылтаяң жағдаяттарда Комиссия тиісті тергеп-тексеру аяқталғанға дейін тергеп-тексеруді жүргізетін органның тергеп-тексеру объектісі болып табылатын тауардың өскен импортының мүше мемлекеттердің экономика саласына елеулі залал келтіргеніне немесе келтіру қатеріне айқын дәлелдемелері бар алдын ала қорытындысы негізінде күнтізбелік екі жүз күннен аспайтын мерзімге алдын ала арнайы баж енгізу туралы шешім қабылдай алады.

      Тергеп-тексеруді жүргізетін органның түпкілікті қорытындысын алу мақсатында тергеп-тексеру жалғастырылуға тиіс.

      2. Комиссия алдын ала арнайы бажды енгізу туралы шешім қабылдағанға дейін уәкілетті орган тергеп-тексеруді жүргізетін органның алдын ала қорытындысы негізінде дайындалған алдын ала арнайы бажды енгізу туралы ұсынысты Қазақстан Республикасының мүдделі мемлекеттік органдарымен келіседі.

      3. Тергеп-тексеруді жүргізетін орган экспорттаушы үшінші елдің уәкiлеттi органын, сондай-ақ өзіне белгiлi басқа да мүдделi тұлғаларды алдын ала арнайы бажды енгізу мүмкін екендігі туралы жазбаша нысанда хабардар етедi.

      4. Экспорттаушы үшінші елдің уәкілетті органының алдын ала арнайы бажды енгiзу мәселесi бойынша консультациялар өткiзу туралы сұрау салуы бойынша мұндай консультациялар Комиссия алдын ала арнайы бажды енгiзу туралы шешiм қабылдағаннан кейiн басталуға тиiс.

      5. Егер тергеп-тексеруді жүргізетін орган тергеп-тексеру нәтижелері бойынша арнайы қорғау шарасын енгізу үшін негіздер жоқ деп анықтаған не осы Заңның 42-бабына сәйкес арнайы қорғау шарасын қолданбау туралы шешім қабылданған жағдайда, алдын ала арнайы баж сомалары осы Заңның 6-бабына сәйкес төлеушiге қайтарылуға жатады.

      6. Егер тергеп-тексеру нәтижелері бойынша арнайы қорғау шарасын (оның ішінде импорттық немесе арнайы квотаны енгізу арқылы) қолдану туралы шешім қабылданған жағдайда, алдын ала арнайы баждың қолданылу мерзімі арнайы қорғау шарасын қолданудың жалпы мерзіміне есепке жатқызылады, ал алдын ала арнайы баж сомалары тергеп-тексеру нәтижелері бойынша қабылданған арнайы қорғау шарасын қолдану туралы шешім күшіне енген күннен бастап осы Заңның 6-бабына сәйкес есепке жазуға және бөлуге жатады.

      7. Егер тергеп-тексеру нәтижелері бойынша алдын ала арнайы баж мөлшерлемесіне қарағанда арнайы баждың неғұрлым төмен мөлшерлемесін енгізу орынды деп танылған жағдайда, арнайы баждың белгіленген мөлшерлемесі бойынша есептелген арнайы баж сомасына сәйкес келетін алдын ала арнайы баж сомалары осы Заңның 6-бабына сәйкес есепке жазуға және бөлуге жатады.

      Арнайы баждың белгіленген мөлшерлемесі бойынша есептелген арнайы баж сомасынан асатын алдын ала арнайы баж сомалары Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес төлеушiге қайтарылуға жатады.

      8. Егер тергеп-тексеру нәтижелері бойынша алдын ала арнайы баж мөлшерлемесіне қарағанда арнайы баждың неғұрлым жоғары мөлшерлемесін енгізу орынды деп танылған жағдайда, арнайы баж бен алдын ала арнайы баж сомалары арасындағы айырма алынбайды.

      9. Алдын ала арнайы бажды енгізу туралы шешім, әдетте тергеп-тексеру басталған күннен бастап алты айдан кешіктірілмей қабылданады.

10-бап. Арнайы қорғау шарасын қолдану

      1. Арнайы қорғау шарасы Комиссияның шешімі бойынша мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілетін елеулі залалды немесе оны келтіру қатерін болғызбау немесе жою үшін, сондай-ақ мүше мемлекеттердің экономика саласын өзгермелі экономикалық жағдайларға бейімдеу процесін жеңілдету үшін қажетті мөлшерде және мерзім ішінде қолданылады.

      2. Комиссия арнайы қорғау шараларын енгізу туралы шешім қабылдағанға дейін уәкілетті орган тергеп-тексеруді жүргізетін органның арнайы бажды, импорттық немесе арнайы квотаны енгізу туралы дайындаған ұсынысын Қазақстан Республикасының мүдделі мемлекеттік органдарымен келіседі.

      3. Егер арнайы қорғау шарасы импорттық квота белгiлеу арқылы қолданылатын жағдайда, мүше мемлекеттердiң экономика саласына келтірілген елеулi залалды немесе оны келтiру қатерін жою үшiн импорттық квотаның аз мөлшерiн белгiлеу қажеттiлігi жағдайларын қоспағанда, мұндай импорттық квотаның мөлшері алдыңғы кезеңдегі тергеп-тексеру объектiсi болып табылатын тауар импортының (сандық немесе құндық мәнде) орташа жылдық көлемiнен төмен болмауға тиiс.

      4. Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына тергеп-тексеру объектісі болып табылатын тауарды беруді жүзеге асыруға мүдделі экспорттаушы үшінші елдер арасында импорттық квотаны бөлу кезінде олардың арасында импорттық квотаны бөлу мәселесі бойынша консультациялар жүргізу үшін мүмкіндік беріледі.

      5. Егер осы баптың 4-тармағында көзделген консультацияларды жүргізу мүмкін болмайтын немесе оларды өткізу барысында мұндай бөлу туралы уағдаластыққа қол жеткізілмеген жағдайларда, импорттық квота сандық немесе құндық мәніндегі осындай тауар импортының жалпы көлемі негізінде алдыңғы кезең ішінде осы экспорттаушы үшінші елдерден осы тауарды импорттау кезінде қалыптасқан шамада тергеп-тексеру объектісі болып табылатын тауар Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына экспорттауға мүдделі экспорттаушы үшінші елдер арасында бөлінеді.

      Бұл ретте осы тауар саудасының әдеттегі барысына әсер еткен немесе әсер етуі мүмкін кез келген ерекше факторлар ескеріледі.

      6. Егер жекелеген экспорттаушы үшінші елдерден тергеп-тексеру объектісі болып табылатын тауар импортының пайыздық қатынастағы өсімі тергеп-тексеруді жүргізу туралы өтініш берілген күннің алдындағы үш жылда осындай тауар импортының жалпы өсіміне қатысы бойынша пропорционалды емес мөлшерде ұлғайған жағдайда, Комиссия осындай экспорттаушы үшінші елдерден Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына осы тауардың импорты өсімінің абсолютті және салыстырмалы көрсеткіштерін есепке ала отырып, мұндай экспорттаушы үшінші елдер арасында импорттық квотаны бөле алады.

      Осы тармақтың ережелері тергеп-тексеруді жүргізетін орган мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілген елеулі залалдың бар екендігін анықтаған жағдайда ғана қолданылады.

      7. Комиссияның шешімдерінде көзделген жағдайларда импорттық квота көлемдерін бөлуді уәкілетті орган және өзге де мемлекеттік органдар өз құзыреттері шегінде импорттық квотаны белгілеу туралы шешім қабылданған тауардың түріне байланысты жүзеге асырады.

      8. Арнайы қорғау шарасын импорттық квота түрінде қолдану тәртібі Комиссияның шешімімен белгіленеді. Егер мұндай шешім импорттың лизенциялануын көздеген жағдайда, лицензиялар Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасында импортына сандық шектеулер қолданылатын тауарлар үшін белгіленген тәртіппен беріледі.

      9. Егер арнайы қорғау шарасы арнайы квота арқылы қолданылатын жағдайда, мұндай квотаның мөлшерін айқындау, оны бөлу және қолдану осы Заңның 1 – 8-тармақтарында импорттық квота үшін көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.

11-бап. Арнайы қорғау шарасының қолданылу мерзімі және оны қайта қарау

      1. Арнайы қорғау шарасының қолданылу мерзімі, осы баптың 2-тармағына сәйкес осындай шараның қолданылу мерзімін ұзарту жағдайын қоспағанда, төрт жылдан аспауға тиіс.

      2. Егер тергеп-тексеруді жүргізетін орган жүргізген қайта тергеп-тексеру нәтижелері бойынша мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілген елеулі залалды немесе оны келтіру қатерін жою үшін арнайы қорғау шарасының қолданылу мерзімін ұзарту қажет екені және мүше мемлекеттердің тиісті экономика саласының осы саланың өзгермелі экономикалық жағдайларға бейімделуіне ықпал ететін шаралар қабылдайтыны туралы дәлелдемелер бар екендігі анықталса, осы баптың 1-тармағында көрсетілген арнайы қорғау шарасының қолданылу мерзімі Комиссия шешімі бойынша ұзартылуы мүмкін.

      3. Комиссия арнайы қорғау шарасының қолданылу мерзімін ұзарту туралы шешім қабылдаған кезде, мұндай шара осы шешімді қабылдау күніне қолданылған арнайы қорғау шарасына қарағанда, аса шектеулі болмауға тиіс.

      4. Егер арнайы қорғау шарасының қолданылу мерзімі бір жылдан асқан жағдайда, Комиссия осындай арнайы қорғау шарасын оның қолданылу мерзімі ішіндегі тең уақыт аралықтарымен біртіндеп жұмсартады.

      Егер арнайы қорғау шарасының қолданылу мерзімі үш жылдан асқан жағдайда, тергеп-тексеруді жүргізетін орган мұндай шараның қолданылу мерзімінің жартысы өтуінен кешіктірмей қайта тергеп-тексеруді жүргізеді, оның нәтижелері бойынша арнайы қорғау шарасы сақталуы, жеңілдетілуі немесе оның күші жойылуы мүмкін.

      Осы баптың мақсаттары үшін арнайы қорғау шарасын жұмсарту деп импорттық квотаның немесе арнайы квотаның көлемін ұлғайту не арнайы баждың мөлшерлемесін төмендету түсініледі.

      5. Алдын ала арнайы баждың қолданылу мерзімі мен арнайы қорғау шарасының қолданылуы ұзартылатын мерзімді қоса алғанда, арнайы қорғау шарасының қолданылуының жалпы мерзімі сегіз жылдан аспауға тиіс.

      6. Арнайы қорғау шарасы алдыңғы арнайы қорғау шарасының қолданылу мерзіміне тең мерзім ішінде бұрын арнайы қорғау шарасы қолданылған тауарға қайта қолданылмайды. Бұл ретте, арнайы қорғау шарасы қолданылмайтын мерзім екі жылдан кем болмайды.

      7. Осы баптың 6-тармағында белгіленген ережелерге қарамастан қолданылу мерзімі бір жүз сексен күннен аспайтын мерзімді құрайтын арнайы қорғау шарасы, егер алдыңғы арнайы қорғау шарасы енгізілген күннен бастап кемінде бір жыл өтсе және арнайы қорғау шарасы мұндай тауарға жаңа арнайы қорғау шарасы енгізілген күннің алдындағы бес жыл ішінде екі реттен артық қолданылмаса, сол тауарға қайта қолданылуы мүмкін.

3-тарау. ДЕМПИНГКЕ ҚАРСЫ ШАРАЛАР

12-бап. Демпингке қарсы шараны қолданудың жалпы қағидаттары

      1. Егер тергеп-тексеруді жүргізетін орган жүргізген тергеп-тексеру нәтижелері бойынша Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына тауардың импорты мүше мемлекеттердің экономика саласына материалдық залал келтіретіндігі, осындай залалды келтіру қатерін төндіретіні немесе мүше мемлекеттердің экономика саласын құрудың едәуір баяулауы анықталған болса, демпингке қарсы шара демпингтік импорттың нысанасы болып табылатын осындай тауарға қолданылады.

      2. Тауар, егер осындай тауардың экспорттық бағасы тауардың қалыпты құнынан төмен болса, демпингтік импорттың нысанасы болып табылады.

      3. Демпингтік импорттың болуын айқындау мақсаттары үшін мәліметтер талданатын тергеп-тексеру кезеңін тергеп-тексеруді жүргізетін орган белгілейді.

      Бұл ретте, мұндай кезең, әдетте, тергеп-тексеруді жүргізу туралы өтініш берілген күннің алдындағы, статистикалық деректері бар он екі айға тең мерзімге белгіленеді, бірақ кез келген жағдайда бұл кезең алты айдан кем болмауға тиіс.

13-бап. Демпингтік маржаны айқындау

      1. Тергеп-тексеруді жүргізетін орган мыналарды:

      1) тауардың орташа өлшемді қалыпты құнын тауардың орташа өлшемді экспорттық бағасымен;

      2) тауардың жеке мәмілелер бойынша қалыпты құнын тауардың жеке мәмілелер бойынша экспорттық бағаларымен;

      3) тауардың орташа өлшемді қалыпты құнын сатып алушыларға, өңірлерге немесе тауарды беру кезеңіне байланысты тауардың бағасында едәуір айырмашылықтар болған кезде тауардың жеке мәмілелер бойынша экспорттық бағаларымен салыстыру негізінде демпингтік маржаны айқындайды.

      2. Тауардың экспорттық бағасын оның қалыпты құнымен салыстыру сауда операциясының нақ сол бір сатысында және тауарды сатудың нақ сол бір мезгілде мүмкіндігіне қарай орын алған жағдайына қатысты жүзеге асырылады.

      3. Тауардың экспорттық бағасын оның қалыпты құнымен салыстыру кезінде бағалардың салыстырмалығына әсер ететін айырмашылықтарды, оның ішінде, өнім берулердің, салық салудың жағдайлары мен сипаттамаларының, сауда операциялары кезеңдерінің, сандық көрсеткіштердің, физикалық сипаттамалардың айырмашылықтарын, сондай-ақ оларға қатысты бағалардың салыстырмалығына олардың әсер етуіне дәлелдемелер берілетін басқа кез келген айырмашылықтарды есепке ала отырып, оларды түзету жүзеге асырылады.

      Тергеп-тексеруді жүргізетін орган көрсетілген айырмашылықтар ескерілген түзетулер бір-бірін қайталамайтындығына және экспорттық бағаны тауардың қалыпты құнымен салыстыру нәтижесін осылайша бұрмаламайтындығына көз жеткізеді. Тергеп-тексеруді жүргізетін орган тауардың экспорттық бағасын оның қалыпты құнымен тиісті салыстыруды қамтамасыз ету үшін қажетті ақпаратты мүдделі тұлғалардан сұратуға құқылы.

      4. Егер экспорттаушы үшінші елдің нарығындағы сауданың әдеттегі барысында ұқсас тауарды сатып алу-сату мәмілелері болмаған не сауданың әдеттегі барысы кезінде ұқсас тауарды сату көлемінің төмен болуына байланысты немесе экспорттаушы үшінші елдің нарығындағы ерекше жағдайға байланысты экспорттаушы үшінші елдің нарығындағы сату кезінде тауардың экспорттық бағасын ұқсас тауардың бағасымен тиісті салыстыру жүргізу мүмкін болмаған жағдайда, тауардың экспорттық бағасы экспорттаушы үшінші елден өзге үшінші елге импортталатын ұқсас тауардың салыстырмалы бағасымен (ұқсас тауардың бағасы репрезентативтік болып табылатын жағдайда) немесе қажетті әкімшілік, сауда және жалпы шығасылар мен пайданы есепке ала отырып, оның шығарылатын еліндегі тауар өндірісінің шығасыларымен салыстырылады.

      5. Егер тауар оның шығарылатын елі болып табылмайтын үшінші елден Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына импортталған жағдайда, мұндай тауардың экспорттық бағасы үшінші елдің нарығындағы ұқсас тауардың салыстырмалы бағасымен салғастырылады.

      Тауардың экспорттық бағасы, егер осы тауар Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына экспортталатын үшінші ел арқылы қайта жөнелтілсе ғана немесе мұндай тауарды өндіру осы үшінші елде жүзеге асырылмайтын болса немесе онда ұқсас тауардың салыстырмалы бағасы жоқ болса, оның шығарылатын елінде ұқсас тауардың салыстырмалы бағасымен салғастырылуы мүмкін.

      6. Егер тауардың экспорттық бағасын оның қалыпты құнымен салғастыру кезінде олардың шамасын бір валютадан екіншісіне қайта есептеу талап етілсе, мұндай қайта есептеу валютаның тауарды сату күніндегі ресми бағамы пайдаланыла отырып жүргізіледі.

      Егер шетел валютасын сату тауарды тиісті экспорттық берумен тікелей байланысты болған және бір мерзімде жүзеге асырылған жағдайда, сол мерзімге валюта сату кезінде қолданылатын валюта бағамы пайдаланылады.

      Тергеп-тексеруді жүргізетін орган валюта бағамдарының ауытқуын ескермейді және тергеп-тексеру барысында экспорттаушыларға тергеп-тексеру кезеңінде валюталар бағамдарының тұрақты өзгерістерін есепке ала отырып, олардың экспорттық бағаларын түзету үшін кемінде күнтізбелік алпыс күн беріледі.

      7. Тергеп-тексеруді жүргізетін орган, әдетте, жеке демпингтік маржаны айқындауға мүмкіндік беретін қажетті мәліметтерді берген әрбір белгілі тауар экспорттаушысы және (немесе) өндірушісі үшін жеке демпингтік маржаны айқындайды.

      8. Егер тергеп-тексеруді жүргізетін орган тауарды экспорттаушылардың, өндірушілердің немесе импорттаушылардың жалпы санының, тауардың әр алуандығы себебі бойынша немесе қандай да бір басқа себеп бойынша әрбір белгілі тауар экспорттаушысы және (немесе) өндірушісі үшін жеке демпингтік маржаны айқындаудың қолайсыздығы туралы қорытындыға келген жағдайда, ол мүдделі тұлғалардың қолайлы санын негізге ала отырып, жеке демпингтік маржаны айқындау шектеуін пайдалануы не тергеп-тексеруді жүргізетін органның иелігіндегі ақпарат бойынша статистикалық репрезентативті болып табылатын және тергеп-тексеру барысын бұзбай зерттелуі мүмкін, әрбір экспорттаушы үшінші елден тауарды таңдауға қатысты демпингтік маржаны айқындауы мүмкін.

      Жеке демпингтік маржа айқындауды шектеу мақсатында мүдделі тұлғаларды іріктеуді тергеп-тексеру объектісі болып табылатын тауарды тиісті шетелдік экспорттаушылармен, өндірушілермен және импорттаушылармен консультациялар негізінде және олардың келісуімен тергеп-тексеруді жүргізетін орган жүзеге асырады.

      Егер тергеп-тексеруді жүргізетін орган осы тармаққа сәйкес шектеуді пайдаланса, ол шетелдік экспорттаушылар және (немесе) шетелдік өндірушілер санының көптігінен жеке қарау тергеп-тексеруді жүргізетін органның тиісті тергеп-тексеру жүргізу мерзімін бұзуына әкеп соғуы мүмкін жағдайларды қоспағанда, бастапқыда таңдалмаған, бірақ оларды қарау үшін белгіленген мерзімде жеке демпингтік маржаны айқындауға мүмкіндік беретін қажетті мәліметтер ұсынған әрбір шетелдік экспорттаушыға немесе шетелдік өндірушіге қатысты жеке демпингтік маржаны да айқындайды.

      Осындай шетелдік экспорттаушылардың және (немесе) шетелдік өндірушілердің ерікті түрде ұсынған жауаптарын тергеп-тексеруді жүргізетін орган қайтармауға тиіс.

      9. Егер тергеп-тексеруді жүргізетін орган осы баптың 8-тармағына сәйкес жеке демпингтік маржаны айқындауды шектеуді пайдаланса, жеке демпингтік маржаны айқындау үшін таңдалмаған, бірақ тергеп-тексеру барысында бұл үшін белгіленген мерзімде қажетті мәліметтер ұсынған, демпингтік импорттың нысанасы болып табылатын тауарды шетелдік экспорттаушыларға немесе шетелдік өндірушілерге қатысты есептелген демпингтік маржаның мөлшері жеке демпингтік маржаны айқындау үшін таңдалған, демпингтік импорттың нысанасы болып табылатын тауарды шетелдік экспорттаушыларға немесе шетелдік өндірушілерге қатысты айқындалған орташа өлшемді демпингтік маржаның мөлшерінен аспауға тиіс.

      10. Егер тергеп-тексеру объектісі болып табылатын тауарды экспорттаушылар немесе өндірушілер тергеп-тексеруді жүргізетін органға сұратылған ақпаратты талап етілген түрде және белгіленген мерзімде ұсынбаса немесе олар ұсынған ақпарат тексеруге келмесе не шындыққа сәйкес келмесе, тергеп-тексеруді жүргізетін орган өз иелігіндегі басқа қолда бар ақпараттың негізінде демпингтік маржаны айқындай алады.

      11. Жеке демпингтік маржаны айқындауға мүмкіндік беретін қажетті мәліметті берген әрбір белгілі тауарды экспорттаушы және (немесе) өндіруші үшін жеке демпингтік маржаны айқындаудан басқа, тергеп-тексеруді жүргізетін орган тергеп-тексеру барысында айқындалған ең жоғары демпингтік маржаның негізінде тергеп-тексеру объектісі болып табылатын тауарды барлық басқа экспорттаушылар және (немесе) өндірушілер үшін бірыңғай демпингтік маржаны айқындай алады.

14-бап. Тауардың қалыпты құнын айқындау

      1. Тергеп-тексеруді жүргізетін орган тауардың қалыпты құнын экспорттаушы үшінші елдің ішкі нарығында осындай үшінші елдің резиденті болып табылатын өндірушілермен және экспорттаушылармен байланысты тұлғалар болып табылмайтын сатып алушыларға тергеп-тексеру кезеңінде сату кезінде сауданың әдеттегі барысында экспорттаушы үшінші елдің кедендік аумағында пайдалану үшін ұқсас тауар бағаларының негізінде айқындайды.

      Қалыпты құнды айқындау мақсатында ұқсас тауарды экспорттаушы үшінші елдің ішкі нарығында осындай үшінші елдің резиденті болып табылатын өндірушілермен және экспорттаушылармен байланысты тұлғалар болып табылатын сатып алушыларға сату кезінде, егер аталған байланыс шетелдік өндірушінің және (немесе) экспорттаушының баға саясатына әсер етпейтіндігі анықталған жағдайда, осындай тауардың бағалары есепке алынуы мүмкін.

      2. Экспорттаушы үшінші елдің ішкі нарығындағы сауданың әдеттегі барысында ұқсас тауарды сатудың көлемі, егер бұл көлем экспорттаушы үшінші елден Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына тауар экспорты жалпы көлемінің кемінде бес пайызын құраса, тауардың қалыпты құнын айқындау үшін жеткілікті көлем ретінде қаралады.

      Сауданың әдеттегі барысында ұқсас тауарды сатудың неғұрлым төмен көлемі, егер мұндай көлем сауданың әдеттегі барысында тауардың экспорттық бағасын ұқсас тауардың бағасымен тиісінше салғастыруды қамтамасыз ету үшін жеткілікті деген дәлелдемелер болса, тауардың қалыпты құнын айқындау үшін қолайлы деп есептеледі.

      3. Тергеп-тексеру кезеңі ішінде сатып алушыларға сатылған ұқсас тауардың орташа өлшемді бағасы немесе осы кезең шеңберінде оны сатып алушыларға әрбір жекелеген сату бойынша баға осы баптың 1-тармағына сәйкес тауардың қалыпты құнын айқындау кезінде сатып алушыларға экпорттаушы үшінші елдің ішкі нарығында сату кезіндегі тауардың бағасы болып табылады.

      4. Әкімшілік, сауда және жалпы шығасыларды есепке ала отырып, ұқсас тауар бірлігін өндірудің өзіндік құнынан төмен бағалар бойынша экспорттаушы үшінші елдің ішкі нарығында немесе экспорттаушы үшінші елден өзге үшінші елге ұқсас тауарды сату, егер тергеп-тексеруді жүргізетін орган мұндай сату осы кезеңде барлық шығасыларды өтеуді қамтамасыз етпейтін айтарлықтай көлемде және бағалар бойынша тергеп-тексеру кезеңінде жүзеге асырылатынын анықтаған жағдайда ғана, тауардың қалыпты құнын айқындау кезінде ескерілмеуі мүмкін.

      5. Егер ұқсас тауарды сату кезінде әкімшілік, сауда және жалпы шығасыларды есепке ала отырып, ұқсас тауар бірлігін өндірудің өзіндік құнынан төмен осындай тауардың бағасы, тергеп-тексеру кезеңінде әкімшілік, сауда және жалпы шығасыларды есепке ала отырып, тауар бірлігінің орташа өлшемді өзіндік құнынан асып кеткен жағдайда, мұндай баға тергеп-тексеру кезеңі ішіндегі барлық шығасыларды өтеуді қамтамасыз ететін баға ретінде қаралады.

      6. Әкімшілік, сауда және жалпы шығасыларды есепке ала отырып, ұқсас тауар бірлігін өндірудің өзіндік құнынан төмен бағалар бойынша ұқсас тауарды сату, егер тауардың қалыпты құнын айқындау кезінде ескерілетін мәмілелер бойынша ұқсас тауардың орташа өлшемді бағасы әкімшілік, сауда және жалпы шығасыларды есепке ала отырып, ұқсас тауар бірлігін өндірудің орташа өлшемді өзіндік құнынан төмен болған немесе бағалар бойынша сату көлемі осындай өзіндік құнынан төмен болған, тауардың қалыпты құнын айқындау кезінде ескерілетін мәмілелер бойынша сату көлемінің кемінде жиырма пайызын құраған жағдайда айтарлықтай көлемде жүзеге асырылуы мүмкін деп саналады.

      7. Әкімшілік, сауда және жалпы шығасыларды есепке ала отырып, ұқсас тауар бірлігін өндірудің өзіндік құны тауарды экспорттаушы немесе өндіруші берген деректердің экспорттаушы үшінші елдегі бухгалтерлік есеп пен есептіліктің жалпыға бірдей қабылданған қағидаттары мен қағидаларына сәйкес келген және тауарды өндіруге және сатуға байланысты шығасылар толық көрсетілген жағдайда мұндай деректер негізінде есептеледі.

      8. Тергеп-тексеруді жүргізетін орган өндіріс шығасыларын әкімшілік, сауда және жалпы шығасыларды бөлу, атап айтқанда, тергеп-тексеру объектісі болып табылатын тауарды экспорттаушы немесе өндіруші амортизацияның тиісті кезеңін, өндірісті дамытуға капитал салуға және басқа да шығасыларын жабуға аударымдар белгілеуге қатысты шығасыларды мұндай бөлуді қолданған жағдайда, тауарды осы экспорттаушы немесе өндіруші берген деректерді қоса алғанда, бөлудің дұрыстығының өз иелігіндегі барлық дәлелдемелерін ескереді.

      9. Өндіріс шығасылары, әкімшілік, сауда және жалпы шығасылар өндірісті дамытуға байланысты біржолғы шығыстарды немесе өндірісті ұйымдастыру кезеңінде жүзеге асырылатын операциялардың тергеп-тексеру кезіндегі шығасыларға әсер ететін мән-жайлары ескеріле отырып түзетіледі. Мұндай түзетулер де өндірісті ұйымдастыру кезеңінің соңындағы, ал егер өндірісті ұйымдастыру кезеңі тергеп-тексеру кезеңінен асып кеткен жағдайда, тергеп-тексеруді жүргізу кезеңіне келетін өндірісті ұйымдастырудың анағұрлым кейінгі кезеңіндегі шығасылар көрсетілуге тиіс.

      10. Әкімшілік, сауда және жалпы шығасылардың жиынтық сандық көрсеткіштері және экономиканың осы саласына тән пайда демпингтік импорттың нысанасы болып табылатын тауарды экспорттаушы немесе өндіруші сауданың әдеттегі барысында ұқсас тауарды өндіру және сату туралы беретін нақты деректері негізінде айқындалады.

      Егер мұндай жиынтық сандық көрсеткіштерді көрсетілген жолмен айқындау мүмкін болмаса, олар:

      1) экспорттаушы үшінші елдің ішкі нарығында тауардың сол санатын өндіруге және сатуға байланысты тергеп-тексеру объектісі болып табылатын тауарды экспорттаушы немесе өндіруші алған және жұмсаған нақты сомалар;

      2) осындай тауарды басқа экспорттаушылар немесе өндірушілер экспорттаушы үшінші елдің ішкі нарығында ұқсас тауарды өндіруге және сатуға байланысты алған және жұмсаған орташа өлшемді нақты сомалар;

      3) осындай жолмен айқындалған пайда сомасы экспорттаушы үшінші елдің ішкі нарығындағы сол санаттағы тауарды сату кезінде, басқа экспорттаушылар немесе өндірушілер әдетте алатын пайдадан аспайтын жағдайда өзге де әдіс негізінде айқындалуы мүмкін.

      11. Ішкі нарықтағы бағаларды мемлекет тікелей реттейтін немесе сыртқы саудаға мемлекеттік монополия болатын экспорттаушы үшінші елден демпингтік импорт болған жағдайда, тауардың қалыпты құны бағаның немесе лайықты үшінші елде есептелген ұқсас тауар құнының (көрсетілген экспорттаушы үшінші елмен тергеп-тексеру мақсаттарында салыстырылатын) не осындай үшінші елден экспортқа шығару кезіндегі ұқсас тауар бағасының негізінде айқындалуы мүмкін. Егер осы тармаққа сәйкес тауардың қалыпты құнын айқындау мүмкін болмаған жағдайда, тауардың қалыпты құны Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағындағы ұқсас тауарға төленген немесе төленуге жататын және пайданы ескере отырып түзетілген бағаның негізінде айқындалуы мүмкін.

15-бап. Тауардың экспорттық бағасын айқындау

      1. Тауардың экспорттық бағасы тергеп-тексеру кезеңінде оны сату туралы деректердің негізінде айқындалады.

      2. Демпингтiк импорттың нысанасы болып табылатын тауардың экспорттық бағасы туралы деректер жоқ болған кезде не тергеп-тексеру жүргiзетiн органның тауарды экспорттаушы мен импорттаушы байланысты тұлғалар болып табылатындықтан (оның iшiнде олардың әрқайсысының үшiншi тұлғамен байланысына орай) осы тауардың экспорттық бағасы туралы мәлiметтердiң дұрыстығына негiздi күмәнi болған не осындай тауардың экспорттық бағасына қатысты уағдаласу нысанында шектеулi iскерлiк практика болған кезде, оның экспорттық бағасы, егер импортталған тауар тәуелсiз сатып алушыға қайта сатылмаса немесе Еуразиялық экономикалық одақтың кедендiк аумағына сол импортталған түрiнде қайта сатылмаса, импортталған тауар тәуелсiз сатып алушыға бiрiншi рет қайта сатылатын баға негiзiнде немесе тергеп-тексеруді жүргiзетiн орган айқындайтын өзге де әдiспен есептелуi мүмкiн. Бұл ретте тауардың экспорттық бағасын оның қалыпты құнымен салғастыру мақсатында тауардың импорты мен оны қайта сату арасындағы кезеңде төленген шығыстар (оның iшiнде кедендiк баждар мен салықтар), сондай-ақ пайда да ескеріледі.

16-бап. Демпингтік импорт салдарынан мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілген материалдық залалды, осындай залалды келтіру қатерін немесе мүше мемлекеттердің экономика саласын құрудың едәуір баяулауын анықтау

      1. Демпингтік импорт салдарынан мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілген материалдық залал, осындай залалды келтіру қатері немесе мүше мемлекеттердің экономика саласын құрудың едәуір баяулауы демпингтік импорт көлемін және осындай импорттың мүше мемлекеттер нарығындағы ұқсас тауар бағаларына және мүше мемлекеттердің ұқсас тауар өндірушілеріне әсерін талдау нәтижелері негізінде анықталады.

      2. Демпингтік импорт салдарынан мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілген материалдық залалдың, осындай залалды келтіру қатерінің немесе мүше мемлекеттердің экономика саласын құрудың едәуір баяулауының болуын айқындау мақсатында мәліметтер талданатын тергеп-тексеру кезеңін тергеп-тексеруді жүргізетін орган белгілейді.

      3. Демпингтік импорт көлемін талдау кезінде тергеп-тексеруді жүргізетін орган тергеп-тексеру объектісі болып табылатын (абсолютті көрсеткіштерде не мүше мемлекеттердегі ұқсас тауарды өндіруге немесе тұтынуға қатысты) тауардың демпингтік импортының едәуір ұлғаюының болғанын не болмағанын айқындайды.

      4. Мүше мемлекеттер нарығындағы ұқсас тауардың бағасына демпингтік импорттың әсер етуін талдау кезінде тергеп-тексеруді жүргізетін орган:

      1) демпингтік импорттың нысанасы болып табылатын тауар бағалары мүше мемлекеттер нарығындағы ұқсас тауар бағаларынан айтарлықтай төмен болғанын не болмағанын;

      2) демпингтік импорт мүше мемлекеттердің нарығында ұқсас тауар бағаларының айтарлықтай төмендеуіне әкеп соққанын не әкеп соқпағанын;

      3) демпингтік импорт осындай импорт болмаған жағдайда орын алуы мүмкін, мүше мемлекеттер нарығындағы ұқсас тауар бағаларының айтарлықтай өсуіне кедергі келтіргенін не келтірмегенін анықтайды.

      5. Егер бір мезгілде жүргізілген бірнеше тергеп-тексерулердің нысанасы Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына бір емес, одан көп экспорттаушы үшінші елден көп тауар импорты болып табылған жағдайда, тергеп-тексеруді жүргізетін орган мұндай импорттың жиынтық әсер етуін, егер:

      1) тергеп-тексеру объектісі болып табылатын тауар импортына қатысты айқындалған демпингтік маржа әрбір экспорттаушы үшінші елден жол берілетін ең төмен демпингтік маржадан асатын болса, ал әрбір экспорттаушы үшінші елден осы тауар импортының көлемі осы Заңның 34-бабы 2-тармағының ережелерін ескере отырып, болмашы болып табылмайтынын;

      2) импорттық тауарлар арасындағы бәсекелестік шарттары мен импорттық тауар және мүше мемлекеттерде шығарылған ұқсас тауар арасындағы бәсекелестік шарттарын ескере отырып, тауар импортының жиынтық әсер етуін бағалау мүмкін болып табылатынын анықтаған жағдайда ғана бағалай алады.

      6. Демпингтік импорттың мүше мемлекеттердің экономика саласына әсер етуін талдау мүше мемлекеттердің экономика саласының жай-күйіне қатысы бар барлық экономикалық факторларды, оның ішінде:

      1) бұрын орын алған демпингтік немесе субсидияланған импорттың әсер етуінен кейін мүше мемлекеттердің экономика саласының экономикалық жағдайын қалпына келтіру дәрежесін;

      2) болған немесе болашақта болуы мүмкін өндірістің, тауар сатылуының, оның мүше мемлекеттер нарығындағы үлесінің, пайданың, өнімділіктің, тартылған инвестициялардан немесе өндірістік қуаттарды пайдаланудан түсетін кірістердің қысқартылуын;

      3) мүше мемлекеттер нарығындағы тауар бағаларына әсер ететін факторларды;

      4) демпингтік маржаның мөлшерін;

      5) болған немесе болашақта болуы мүмкін тауар өндірісінің өсу қарқынына, тауар қорларына, жұмыспен қамту деңгейіне, жалақыға, инвестициялар тарту мүмкіндігіне және қаржылық жағдайға теріс әсер етуін қоса алғанда, бағалаудан тұрады.

      Бұл ретте, бір фактор да, бірнеше фактор да демпингтік импорт салдарынан мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілген материалдық залалды, осындай залалды келтіру қатерін немесе мүше мемлекеттердің экономика саласын құрудың едәуір баяулауын анықтау үшін шешуші мәнге ие бола алмайды.

      7. Демпингтік импорт пен мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілген материалдық залал, осындай залалды келтіру қатері немесе мүше мемлекеттердің экономика саласын құрудың едәуір баяулауы арасындағы себеп-салдарлық байланыстың болуы туралы түйін іске қатысы бар және тергеп-тексеруді жүргізетін органның иелігіндегі барлық дәлелдемелер мен мәліметтердің талдануына негізделуге тиіс.

      8. Тергеп-тексеруді жүргізетін орган демпингтік импорттан өзге, басқа да белгілі факторларды, олардың салдарынан дәл сол кезеңде мүше мемлекеттердің экономика саласына материалдық залал келтіру, осындай залалды келтіру қатерін төндіру немесе мүше мемлекеттердің экономика саласын құрудың едәуір баяулауы факторларын талдайды.

      Іске қатысы бар ретінде қаралуы мүмкін факторлар, атап айтқанда, демпингтік бағалар бойынша сатылмаған импортталатын тауардың көлемі мен бағаларын, тұтыну құрылымындағы сұраныстың қысқаруын немесе өзгерістерді, шектелмелі сауда практикасын, технологиялық жетістіктерді, сондай-ақ мүше мемлекеттердің экономика саласының экспорттық көрсеткіштері мен өнімділігін қамтиды.

      Мүше мемлекеттердің экономика саласына осы факторлар салдарынан келтірілген залал Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына демпингтік импорт салдарынан мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілген материалдық залалға, осындай залалды келтіру қатеріне немесе мүше мемлекеттердің экономика саласын құрудың едәуір баяулауына жатқызылмауға тиіс.

      9. Демпингтік импорттың мүше мемлекеттердің экономика саласына әсер етуі, егер қолда бар деректер өндірістік процесс, ұқсас тауарды оны өндірушілердің сатуы және түсетін пайда сияқты өлшемшарттар негізінде ұқсас тауар өндірісін бөліп көрсетуге мүмкіндік берсе, мүше мемлекеттердегі ұқсас тауарды өндіруге қатысты бағаланады.

      Егер қолда бар деректер ұқсас тауар өндірісін бөліп көрсетуге мүмкіндік бермеген жағдайда, демпингтік импорттың мүше мемлекеттердің экономика саласына әсер етуі тауарлардың анағұрлым шағын тобын өндіруге немесе ұқсас тауарды қамтитын және ол туралы қажетті деректері бар номенклатураға қатысты бағаланады.

      10. Демпингтік импорт салдарынан мүше мемлекеттердің экономика саласына материалдық залал келтіру қатерін анықтаған кезде, тергеп-тексеруді жүргізетін орган қолда бар барлық факторларды, оның ішінде:

      1) демпингтік импорттың мұндай импорттың бұдан әрі ұлғаюының нақты мүмкіндігі туралы куәландыратын өсу қарқынын;

      2) демпингтік импорттың нысанасы болып табылатын тауарды экспорттаушыда жеткілікті экспорттық мүмкіндіктердің болуын немесе басқа экспорттық нарықтардың осы тауардың кез келген қосымша экспортын қабылдау мүмкіндігін есепке ала отырып, осы тауардың демпингтік импортын ұлғайтудың нақты мүмкіндігі туралы куәландыратын оларды ұлғайтудың анық бұлтартпастығының болуын;

      3) егер тергеп-тексеру объектісі болып табылатын тауар бағаларының деңгейі мүше мемлекеттер нарығында ұқсас тауар бағасының төмендеуіне немесе оны ұстап тұруға және тергеп-тексеру объектісі болып табылатын тауарға сұраныстың одан әрі өсуіне алып келсе, мұндай бағалар деңгейін;

      4) тергеп-тексеру объектісі болып табылатын тауар қорының экспорттаушыда болуын есепке алады.

      11. Мүше мемлекеттердің экономика саласына материалдық залал келтіру қатерінің болуы туралы шешім, егер осы баптың 10-тармағында көрсетілген факторларды талдау нәтижелері бойынша тергеп-тексеру барысында тергеп-тексеруді жүргізетін орган демпингтік импортты жалғастырудың бұлтартпастығы және демпингке қарсы шара қолданылмаған жағдайда мүше мемлекеттердің экономика саласына мұндай импорттың материалдық залал келтіргені туралы қорытындыға келген жағдайда қабылданады.

17-бап. Алдын ала демпингке қарсы бажды енгізу

      1. Егер тергеп-тексеруді жүргізетін орган тергеп-тексеру аяқталғанға дейін алған ақпарат демпингтік импорттың болуы және осыған байланысты мүше мемлекеттердің экономика саласына залал келтірілгені туралы куәландырса, тергеп-тексеруді жүргізетін органның алдын ала қорытындысы бар баяндамасының негізінде алдын ала демпингке қарсы бажды енгізу арқылы демпингке қарсы шараны қолдану туралы шешім қабылданады.

      2. Комиссия алдын ала демпингке қарсы бажды енгізу туралы шешім қабылдағанға дейін уәкілетті орган тергеп-тексеруді жүргізетін органның алдын ала қорытындысы негізінде дайындалған алдын ала демпингке қарсы бажды енгізу туралы ұсынысты Қазақстан Республикасының мүдделі мемлекеттік органдарымен келіседі.

      3. Алдын ала демпингке қарсы баж тергеп-тексеру басталған күннен бастап күнтізбелік алпыс күннен ерте енгізілмейді.

      4. Алдын ала демпингке қарсы баждың мөлшерлемесі мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілген залалды жою үшін жеткілікті, бірақ алдын ала есептелген демпингтік маржаның мөлшерінен жоғары болмауға тиіс.

      5. Егер алдын ала демпингке қарсы баждың мөлшерлемесі алдын ала есептелген демпингтік маржаның мөлшеріне тең болған жағдайда, алдын ала демпингке қарсы баждың қолданылу мерзімі, егер бұл мерзім, тергеп-тексеру объектісі болып табылатын тауардың демпингтік импорты көлеміндегі үлесі көп бөлікті құрайтын экспорттаушылардың өтініші негізінде алты айға дейін ұзартылатын жағдайды қоспағанда, төрт айдан аспауға тиіс.

      6. Егер алдын ала демпингке қарсы баж мөлшерлемесі алдын ала есептелген демпингтік маржадан аз болған жағдайда, алдын ала демпингке қарсы баждың қолданылу мерзімі, егер бұл мерзім, тергеп-тексеру объектісі болып табылатын тауардың демпингтік импорты көлеміндегі үлесі көп бөлікті құрайтын экспорттаушылардың өтініші негізінде тоғыз айға дейін ұзартылатын жағдайды қоспағанда, алты айдан аспауға тиіс.

      7. Егер тергеп-тексеруді жүргізетін орган тергеп-тексеру нәтижелері бойынша демпингке қарсы шараны енгізу үшін негіздердің жоқ екенін анықтаған не осы Заңның 42-бабына сәйкес демпингке қарсы шараны қолданбау туралы шешім қабылдаған жағдайда, алдын ала демпингке қарсы баж сомалары Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес төлеушіге қайтарылуға жатады.

      8. Егер тергеп-тексеру нәтижелері бойынша мүше мемлекеттердің экономика саласына материалдық залал келтіру қатерінің болуы немесе мүше мемлекеттердің экономика саласын құрудың едәуір баяулатылуы негізінде демпингке қарсы шара қолдану туралы шешім қабылданған жағдайда, алдын ала демпингке қарсы баждың сомалары осы Заңның 6-бабына сәйкес төлеушіге қайтарылуға жатады.

      9. Егер тергеп-тексеру нәтижелері бойынша мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілген материалдық залалдың немесе оны келтіру қатерінің болуы негізінде демпингке қарсы шара қолдану туралы шешім қабылданған жағдайда (алдын ала демпингке қарсы бажды енгізбеу мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілген материалдық залалдың болуын анықтауға алып келген жағдайда), алдын ала демпингке қарсы баж сомалары демпингке қарсы шараны қолдану туралы шешім күшіне енген күннен бастап осы баптың 10 және 11-тармақтарының ережелері ескеріле отырып, осы Заңның 6-бабына сәйкес есепке жазуға және бөлуге жатады.

      10. Егер тергеп-тексеру нәтижелері бойынша алдын ала демпингке қарсы баж мөлшерлемесіне қарағанда, демпингке қарсы баждың неғұрлым төмен мөлшерлемесін енгізу орынды деп танылған жағдайда, алдын ала демпингке қарсы баждың белгіленген мөлшерлемесі бойынша есептелген демпингке қарсы баж сомасына сәйкес келетін алдын ала демпингке қарсы баж сомалары осы Заңның 6-бабына сәйкес есепке жазуға және бөлуге жатады.

      Демпингке қарсы баждың белгіленген мөлшерлемесі бойынша есептелген демпингке қарсы баж сомасынан асатын алдын ала демпингке қарсы баж сомалары Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес төлеушіге қайтарылуға жатады.

      11. Егер тергеп-тексеру нәтижелері бойынша алдын ала демпингке қарсы баж мөлшерлемесіне қарағанда, демпингке қарсы баждың неғұрлым жоғары мөлшерлемесін енгізу орынды деп танылған жағдайда, демпингке қарсы баж бен алдын ала демпингке қарсы баж сомалары арасындағы айырма алынбайды.

      12. Алдын ала демпингке қарсы баж тергеп-тексеруді бір мезгілде жалғастырған жағдайда қолданылады.

      13. Алдын ала демпингке қарсы бажды енгізу туралы шешім, әдетте, тергеп-тексеру басталған күннен бастап жеті айдан кешіктірілмей қабылданады.

18-бап. Тергеп-тексеру объектісі болып табылатын тауарды экспорттаушының баға міндеттемелерін қабылдауы

      1. Тергеп-тексеруді жүргізетін орган тергеп-тексеру объектісі болып табылатын тауарды экспорттаушыдан осы тауардың бағаларын қайта қарау немесе Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына оның қалыпты құнынан төмен бағалармен экспортталуын тоқтату туралы жазбаша нысанда баға міндеттемелерін алған кезде (мүше мемлекеттерде экспорттаушымен байланысты тұлғалар болған кезде, бұл тұлғалардың осы міндеттемелерді қолдайтыны туралы өтініші де қажет), егер тергеп-тексеруді жүргізетін орган көрсетілген міндеттемелерді қабылдау демпингтік импорттан келтірілген залалды жояды және міндеттемелердің мақұлданғаны туралы шешім қабылданады деген қорытындыға келсе, алдын ала демпингке қарсы бажды немесе демпингке қарсы бажды енгізбей, тергеп-тексеруді тоқтата тұрады немесе тоқтатады.

      Осы міндеттемелерге сәйкес тауар бағаларының деңгейі демпингтік маржаны жою үшін қажетті деңгейден жоғары болмауға тиіс.

      Тауар бағасының көтерілуі, егер мұндай көтерілу мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілген залалды жою үшін жеткілікті болып табылса, демпингтік маржадан аз болуы мүмкін.

      2. Тергеп-тексеруді жүргізетін орган демпингтік импорттың және осыған байланысты мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілген залалдың болуы туралы алдын ала қорытындыға келмейінше, баға міндеттемелерін мақұлдау туралы шешім қабылданбайды.

      3. Комиссия баға міндеттемелерін мақұлдау туралы шешім қабылдағанға дейін уәкілетті орган тергеп-тексеруді жүргізетін органның алдын ала қорытындысы негізінде осы баптың 1-тармағында көрсетілген баға міндеттемелерін мақұлдау туралы дайындалған ұсынысты Қазақстан Республикасының мүдделі мемлекеттік органдарымен келіседі.

      4. Баға міндеттемелерін мақұлдау туралы шешім, егер тергеп-тексеруді жүргізетін орган тергеп-тексеру объектісі болып табылатын тауарды нақты немесе ықтимал экспорттаушылардың көп болуына байланысты немесе өзге де себептер бойынша оларды мақұлдауға болмайтындығы туралы қорытындыға келген болса, қабылданбайды.

      Тергеп-тексеруді жүргізетін орган мүмкіндігінше экспорттаушыларға олардың баға міндеттемелерін мақұлдауға болмайды деп танылған себептерді хабарлайды және оларға осыған байланысты түсініктемелер беру мүмкіндігін ұсынады.

      Тергеп-тексеруді жүргізетін орган баға міндеттемелерін қабылдаған әрбір экспорттаушыға мүдделі тұлғаларға ұсыну мүмкіндігі болуы үшін олардың құпия емес нұсқасын беру туралы сұрау салу жібереді.

      5. Тергеп-тексеруді жүргізетін орган экспорттаушыларға баға міндеттемелерін қабылдауды ұсына алады, бірақ оларды қабылдауды талап ете алмайды.

      6. Баға міндеттемелерін мақұлдау туралы шешім қабылданған жағдайда, демпингке қарсы тергеп-тексеру тауарды экспорттаушының өтініші бойынша немесе тергеп-тексеруді жүргізетін органның шешімі бойынша жалғастырылуы мүмкін.

      Егер тергеп-тексеру нәтижелері бойынша тергеп-тексеруді жүргізетін орган демпингтік импорттың немесе осыған байланысты мүше мемлекеттердің экономика саласына залал келтірілмегені туралы қорытындыға келген жағдайда, көрсетілген қорытынды айтарлықтай дәрежеде осындай міндеттемелердің болуының нәтижесі болып табылатын жағдайды қоспағанда, баға міндеттемелерін қабылдаған экспорттаушы осындай міндеттемелерден босатылады. Егер жасалған қорытынды айтарлықтай дәрежеде баға міндеттемелерінің болуының нәтижесі болып табылған жағдайда, мұндай міндеттемелер қажетті уақыт кезеңінің ішінде, осы Заңның 20-бабы 2-тармағының ережелері ескеріле отырып, күшінде қалуға тиіс екендігі туралы шешім қабылданады.

      7. Егер тергеп-тексеру нәтижелері бойынша тергеп-тексеруді жүргізетін орган демпингтік импорттың және осыған байланысты мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілетін залалдың болуы туралы қорытындыға келген жағдайда, экспорттаушы қабылдаған баға міндеттемелері олардың шарттарына және осы Заңның ережелеріне сәйкес қолданылуын жалғастырады.

      8. Тергеп-тексеруді жүргізетін орган баға міндеттемелері мақұлданған экспорттаушыдан бұлардың орындалуына қатысты мәліметтерді, сондай-ақ осы мәліметтерді тексеруге келісім сұратуға құқылы.

      Тергеп-тексеруді жүргізетін орган белгілеген мерзімде сұрау салынатын мәліметтерді бермеу, сондай-ақ осы мәліметтерді тексеруге келіспеу экспорттаушының қабылданған баға міндеттемелерін бұзғаны болып саналады.

      9. Экспорттаушы баға міндеттемелерін бұзған немесе кері қайтарып алған жағдайда, алдын ала демпингке қарсы бажды (егер тергеп-тексеру әлі аяқталмаса) немесе демпингке қарсы бажды (тергеп-тексерудің түпкілікті нәтижелері оны енгізу үшін негіз бар екендігі туралы айғақтаса) енгізу арқылы демпингке қарсы шараны қолдану туралы шешім қабылданады.

      Экспорттаушы қабылданған баға міндеттемелерін бұзған жағдайда, оған осындай бұзушылыққа байланысты түсініктеме беруге мүмкіндік беріледі.

      10. Баға міндеттемелерін мақұлдау туралы шешімде осы баптың 9-тармағына сәйкес енгізілуі мүмкін алдын ала демпингке қарсы баж немесе демпингке қарсы баж мөлшерлемесі айқындалуға тиіс.

19-бап. Демпингке қарсы бажды енгізу және қолдану

      1. Демпингке қарсы баж, осы Заңның 18-бабына сәйкес баға міндеттемелері мақұлданған экспорттаушылар беретін тауарларды қоспағанда, барлық экспорттаушылар беретін және мүше мемлекеттердің экономика саласына залал келтіретін демпингтік импорттың нысанасы болып табылатын тауарға қатысты қолданылады.

      2. Комиссия демпингке қарсы бажды енгізу туралы шешім қабылдағанға дейін уәкілетті орган тергеп-тексеруді жүргізетін органның демпингке қарсы бажды енгізу туралы дайындаған ұсынысын Қазақстан Республикасының мүдделі мемлекеттік органдарымен келіседі.

      3. Демпингке қарсы баждың мөлшері мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілген залалды жою үшін жеткілікті болуға, бірақ есептелген демпингтік маржа мөлшерінен жоғары болмауға тиіс.

      Комиссия есептелген демпингтік маржаның мөлшерінен аз мөлшерде, егер мұндай мөлшер мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілген залалды жою үшін жеткілікті болып табылса, демпингке қарсы бажды енгізу туралы шешім қабылдауы мүмкін.

      4. Демпингке қарсы баж мөлшерлемесінің жеке мөлшері демпингтік импорттың нысанасы болып табылатын тауарды әрбір экспорттаушы немесе өндіруші үшін жеке демпингтік маржа есептелген, олар беретін тауарға қатысты белгіленеді.

      5. Осы баптың 4-тармағында көрсетілген демпингке қарсы баж мөлшерлемесінің жеке мөлшерінен басқа, тергеп-тексеру барысында есептелген барынша жоғары демпингтік маржа негізінде жеке демпингтік маржа есептелмеген экспорттаушы үшінші елден тауарды барлық басқа экспорттаушылар немесе өндірушілер беретін тауарға демпингке қарсы баждың бірыңғай мөлшерлемесі белгіленеді.

      6. Демпингке қарсы баж, егер тергеп-тексеру нәтижелерi бойынша осы тауарға қатысты төмендегiлер анықталған болса, алдын ала демпингке қарсы баж енгiзiлген күнге дейiн күнтiзбелiк тоқсан күннен ерте емес, орналастыру шарты демпингке қарсы баждарды төлеу болып табылатын кедендiк рәсiмдерге орналастырылған тауарларға қатысты бір мезгілде:

      1) залал келтiрген демпингтiк импорт бұрын болса немесе импорттаушы экспорттаушының тауарды оның қалыпты құнынан төмен бағамен беретiнін және тауардың мұндай импорты мүше мемлекеттердiң экономика саласына залал келтiруi мүмкiн екенiн бiлсе немесе бiлуге тиiс болса;

      2) мүше мемлекеттердiң экономика саласына залалдың салыстырмалы қысқа уақыт кезеңi iшiнде едәуір өскен демпингтiк импорттан келтiрiлгенiн, оның ұзақтығы мен көлемiн, сондай-ақ басқа мән-жайларды (оның iшiнде импортталатын тауардың қоймалық қорларының жылдам өсуi) ескере отырып, демпингке қарсы бажды енгiзуден қалпына келтiру тиiмдiлiгiн осы тауарды импорттаушыларға тергеп-тексеру аяқталғанға дейiн түсініктемелер беру мүмкiндiгi берiлген жағдайда айтарлықтай азайту мүмкiн болса, қолданылуы мүмкiн.

      7. Тергеп-тексеруді жүргізетін орган тергеп-тексеру басталған күннен кейін Еуразиялық экономикалық одақтың интернет-ресурсында тергеп-тексеру объектісі болып табылатын тауарға қатысты осы баптың 6-тармағына сәйкес демпингке қарсы баждың қолданылуы мүмкін екендігі туралы ескертуі бар хабарлама орналастырады.

      Мұндай хабарламаны орналастыру туралы шешімді тергеп-тексеруді жүргізетін орган осы баптың 6-тармағында көрсетілген шарттардың орындалғанына жеткілікті дәлелдемелері бар мүше мемлекеттердің экономика саласының сұрау салуы бойынша немесе тергеп-тексеруді жүргізетін органның иелігінде осындай дәлелдемелер болған кезде өз бастамасы бойынша қабылдайды.

      Демпингке қарсы баж, орналастыру шарты осы тармақта көрсетілген хабарлама орналастырылған күнге дейін демпингке қарсы бажды төлеу болып табылатын кедендік рәсімдерге орналастырылған тауарларға қатысты қолданылмайды.

20-бап. Демпингке қарсы шараның қолданылу мерзімі және оны қайта қарау

      1. Демпингке қарсы шара демпингтік импорт салдарынан мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілген залалды жою үшін қажетті мөлшерде және мерзім ішінде қолданылады.

      2. Демпингке қарсы шараның қолданылу мерзімі осындай шараның қолданылуы басталған күннен немесе өзгерген мән-жайларға байланысты әрі бір мезгілде демпингтік импорттың талдауына қатысты және мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілген залалдан туындаған немесе демпингке қарсы іс-қимыл мерзімінің өтуіне байланысты жүргізілген қайта тергеп-тексеру аяқталған күннен бастап бес жылдан аспауға тиіс.

      3. Демпингке қарсы шараның қолданылу мерзімінің өтуіне байланысты қайта тергеп-тексеру осы Заңның 32-бабының ережелеріне сәйкес берілген жазбаша нысандағы өтініш негізінде не тергеп-тексеруді жүргізетін органның өз бастамасы бойынша жүргізіледі.

      Демпингке қарсы шараның қолданылу мерзімінің өтуіне байланысты қайта тергеп-тексеру өтініште демпингтік импортты қайта бастау не жалғастыру және демпингке қарсы шараның қолданылуын тоқтату кезінде мүше мемлекеттердің экономика саласына залал келтіру мүмкіндігі туралы мәліметтер болған кезде жүргізіледі.

      Демпингке қарсы шараның қолданылу мерзімінің өтуіне байланысты қайта тергеп-тексеру жүргізу туралы өтініш демпингке қарсы шараның қолданылу мерзімі өткенге дейін алты айдан кешіктірілмей беріледі.

      Қайта тергеп-тексеру демпингке қарсы шараның қолданылу мерзімі өткенге дейін басталуға және ол басталған күннен бастап он екі ай ішінде аяқталуға тиіс.

      Осы тармаққа сәйкес жүргізілетін қайта тергеп-тексеру аяқталғанға дейін демпингке қарсы шараны ұзарту туралы шешім қабылданады. Алдын ала демпингке қарсы баждарды алу үшін белгіленген тәртіппен тиісті демпингке қарсы шараның қолданылуы ұзартылатын мерзім ішінде қолданылу мерзімі қайта тергеп-тексеру жүргізуге байланысты ұзартылатын, демпингке қарсы шараны қолдануға байланысты белгіленген демпингке қарсы баждар мөлшерлемелері бойынша демпингке қарсы баждар төленеді.

      Егер демпингке қарсы шараны қолдану мерзімінің өтуіне байланысты қайта тергеп-тексеру нәтижелері бойынша тергеп-тексеруді жүргізетін орган демпингке қарсы шараларды қолдану үшін негіздердің жоқ екендігін анықтаған не осы Заңның 42-бабына сәйкес демпингке қарсы шараны қолданбау туралы шешім қабылданған жағдайда, демпингке қарсы шараның қолданылуы ұзартылған мерзім ішінде алдын ала демпингке қарсы баждарды алу үшін белгіленген тәртіппен алынатын демпингке қарсы баж сомалары осы Заңның 6-бабына сәйкес төлеушіге қайтарылуға жатады.

      Егер демпингке қарсы шараның қолданылу мерзімінің өтуіне байланысты жүргізілген қайта тергеп-тексерудің нәтижелері бойынша тергеп-тексеруді жүргізетін орган мүше мемлекеттердің экономика саласына демпингтік импортты қайта бастау не жалғастыру және залал келтіру мүмкіндігі анықталған жағдайда демпингке қарсы шараның қолданылуы ұзартылады. Демпингке қарсы шараны ұзарту туралы шешім күшіне енген күннен бастап демпингке қарсы шараны қолдану ұзартылған мерзім ішінде алдын ала демпингке қарсы баждарды алу үшін белгіленген тәртіппен алынатын демпингке қарсы баждар сомалары осы Заңның 6-бабына сәйкес есепке жазуға және бөлуге жатады.

      4. Мүдделі тұлғаның өтініші бойынша, егер демпингке қарсы шараны енгізгеннен кейін кемінде бір жыл өткен жағдайда немесе тергеп-тексеруді жүргізетін органның бастамасы бойынша демпингке қарсы шараны қолдануды жалғастырудың орындылығын айқындау және (немесе) оны өзгерген мән-жайларға байланысты қайта қарау (оның ішінде демпингке қарсы баж мөлшерлемесінің жеке мөлшерін қайта қарау) мақсатында қайта тергеп-тексеру жүргізіледі.

      Қайта тергеп-тексеру жүргізу туралы өтінішті беру мақсатына қарай мұндай өтініште өзгерген мән-жайларға байланысты:

      1) демпингтік импортқа қарсы іс-қимыл және демпингтік импорт салдарынан мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілген залалды жою үшін демпингке қарсы шараны қолдануды жалғастыру талап етілмейді;

      2) демпингке қарсы шараның қолданыстағы мөлшері демпингтік импортқа қарсы іс-қимыл және демпингтік импорт салдарынан мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілген залалды жою үшін жеткілікті мөлшерден асады;

      3) қолданыстағы демпингке қарсы шара демпингтік импортқа қарсы іс-қимыл және демпингтік импорт салдарынан мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілген залалды жою үшін жеткіліксіз деген дәлелдемелер қамтылуға тиіс.

      Осы тармаққа сәйкес жүргізілетін қайта тергеп-тексеру басталған күнінен бастап он екі ай ішінде аяқталуға тиіс.

      5. Қайта тергеп-тексеру демпингтік импорт нысанасы болып табылған тауарды беруді тергеп-тексеру кезеңінде жүзеге асырмаған экспорттаушы немесе өндіруші үшін жеке демпингтік маржаны белгілеу мақсатында да жүргізілуі мүмкін.

      Тергеп-тексеруді жүргізетін орган мұндай қайта тергеп-тексеруді аталған экспорттаушы немесе өндіруші оны жүргізу, тауарды экспорттаушы немесе өндіруші демпингке қарсы шара қолданылатын экспорттаушылармен және өндірушілермен байланысты тұлғалар болып табылмайтыны және осы экспорттаушы немесе өндіруші тергеп-тексеру объектісі болып табылатын тауарды Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына беруді жүзеге асыратындығы немесе Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына мұндай тауардың едәуір көлемін беру туралы шарттық міндеттемелерімен байланысты екендігі олардың тоқтатылуы немесе кері қайтарылуы осы тауарды экспорттаушы немесе өндіруші үшін айтарлықтай шығындарға немесе едәуір тұрақсыздық айыбына (айыппұлға, өсімпұлға), басқа да айыппұл санкцияларына әкеп соқтыратыны туралы дәлелдемелерді қамтитын өтініш берген жағдайда бастауы мүмкін.

      Экспорттаушы немесе өндіруші үшін жеке демпингтік маржаны белгілеу мақсатында қайта тергеп-тексеру кезеңінде Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына тергеп-тексеру объектісі болып табылатын тауарды беруге қатысты демпингке қарсы шара, көрсетілген қайта тергеп-тексеру нәтижелері бойынша шешім қабылданғанға дейін демпингке қарсы бажды осы экспорттаушы немесе өндіруші төлемейді. Бұл ретте қайта тергеп-тексеру жүргізу кезеңінде Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына әкелінетін (әкелінген) мұндай тауарға қатысты осы тармақта белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып, кедендік әкелу баждарын төлеуді қамтамасыз ету үшін Еуразиялық экономикалық одақтың Кеден кодексінде көзделген тәртіппен демпингке қарсы баж төлеуді қамтамасыз ету ұсынылады.

      Демпингке қарсы баж төлеуді қамтамасыз ету осы Заңның 6-бабына сәйкес белгіленген демпингке қарсы баждың бірыңғай мөлшерлемесі бойынша есептелген демпингке қарсы баж сомасының мөлшерінде ақшамен жүргізіледі.

      Егер қайта тергеп-тексеру нәтижелері бойынша демпингке қарсы шараны қолдану туралы шешім қабылданған жағдайда, мұндай қайта тергеп-тексеру жүргізу кезеңі үшін демпингке қарсы баж төленуге жатады. Қамтамасыз ету сомасы қайта тергеп-тексеру нәтижелері бойынша қабылданған демпингке қарсы шара қолдану туралы шешім күшіне енген күннен бастап демпингке қарсы баждың белгіленген мөлшерлемесіне сүйене отырып айқындалған мөлшерде демпингке қарсы бажды төлеу есебіне есепке жатқызуға, осы тармақтың ережелерін ескере отырып, осы Заңның 6-бабына сәйкес есепке жазуға және бөлуге жатады.

      Егер қайта тергеп-тексеру нәтижелері бойынша демпингке қарсы бажды төлеуді қамтамасыз ету мөлшерінен айқындалған мөлшерлемеге қарағанда демпингке қарсы баждың неғұрлым жоғары мөлшерлемесін енгізу орынды деп танылған жағдайда, қайта тергеп-тексеру нәтижелері бойынша белгіленген мөлшерлеме бойынша есептелген демпингке қарсы баж сомалары мен демпингке қарсы баждың бірыңғай мөлшерлемесі арасындағы айырма алынбайды.

      Демпингке қарсы баждың белгіленген мөлшерлемесі бойынша есептелген демпингке қарсы баж сомасынан асатын қамтамасыз ету сомасы осы Заңның 6-бабына сәйкес төлеушіге қайтарылуға жатады.

      Осы тармақта көзделген қайта тергеп-тексеру мүмкіндігінше он екі айдан аспайтын, қысқа мерзімде жүргізіледі.

      6. Осы Заңның дәлелдемелерді ұсынуға және демпингке қарсы тергеп-тексеру жүргізуге қатысты 5-тарауының ережелері тиісті айырмашылықтар ескеріле отырып, осы баптың 1 7-тармақтарында көзделген қайта тергеп-тексеруге қатысты қолданылады.

      7. Осы баптың 16-тармақтарының ережелері тиісті айырмашылықтар ескеріле отырып, осы Заңның 18-бабына сәйкес экспорттаушы қабылдаған міндеттемелерге қатысты қолданылады.

      Ескерту. 20-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 26.12.2017 № 124-VI Заңымен (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі).

21-бап. Демпингке қарсы шараны айналып өтуді анықтау

      1. Демпингке қарсы шараны айналып өту деп демпингке қарсы бажды төлеуден не экспорттаушының қабылдаған баға міндеттемелерін орындаудан жалтаруы үшін тауарды беру тәсілін өзгерту түсініледі.

      2. Демпингке қарсы шараны айналып өтуді анықтау мақсатында қайта тергеп-тексеру мүдделі тұлғаның өтініші бойынша немесе тергеп-тексеруді жүргізетін органның өз бастамасы бойынша жүргізіледі.

      3. Осы баптың 2-тармағында көрсетілген өтініште мынадай дәлелдемелер қамтылуға тиіс:

      1) демпингке қарсы шараны айналып өту;

      2) демпингке қарсы шараны оның айналып өту салдарынан әрекетін және осы фактордың мүше мемлекеттер нарығындағы ұқсас тауар өндірісінің көлеміне және (немесе) оны сатуға және (немесе) оның бағасына әсер етуін бейтараптандыру;

      3) демпингке қарсы шараны айналып өту нәтижесінде тауардың (осындай тауардың құрамдас бөліктерінің және (немесе) туындыларының) демпингтік импортының болуы. Бұл ретте тауардың, оның құрамдас бөліктерінің немесе туындыларының қалыпты құны ретінде салыстыру мақсатында тиісті түзетулер ескеріле отырып, нәтижелері бойынша демпингке қарсы шара енгізілген тергеп-тексеру барысында айқындалған олардың қалыпты құны қабылданады.

      4. Демпингке қарсы шараны айналып өтуді анықтау мақсатында қайта тергеп-тексеру ол басталған күннен бастап тоғыз айдың ішінде аяқталуға тиіс.

      5. Осы бапқа сәйкес жүргізілген қайта тергеп-тексеру кезеңінде экспорттаушы үшінші елден Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына импортталатын, демпингтік импорттың нысанасы болып табылған тауардың құрамдас бөліктеріне және (немесе) туындыларына, сондай-ақ өзге экспорттаушы үшінші елден Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына импортталатын, демпингтік импорттың нысанасы болып табылған тауарға және (немесе) оның құрамдас бөліктеріне және (немесе) туындыларына алдын ала демпингке қарсы бажды алу үшін белгіленген тәртіппен алынатын демпингке қарсы баж енгізілуі мүмкін.

      6. Егер осы бапқа сәйкес жүргізілген қайта тергеп-тексерудің нәтижелері бойынша тергеп-тексеруді жүргізетін орган демпингке қарсы шараны айналып өтуді анықтамаса, осы бапқа сәйкес және алдын ала демпингке қарсы баждарды алу үшін белгіленген тәртіппен төленген демпингке қарсы баж сомалары осы Заңның 6-бабына сәйкес төлеушіге қайтарылуға жатады.

      7. Демпингке қарсы шара осы бапқа сәйкес жүргізілген қайта тергеп-тексеру нәтижелері бойынша қолданылатын демпингке қарсы шараны айналып өту анықталған жағдайда, демпингтік импорттың нысанасы болып табылған тауардың экспорттаушы үшінші елден Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына импортталатын құрамдас бөліктеріне және (немесе) туындыларына, сондай-ақ демпингтік импорттың нысанасы болып табылған тауарға және (немесе) басқа экспорттаушы үшінші елден Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына импортталатын оның құрамдас бөліктеріне және (немесе) туындыларына қолданылуы мүмкін. Осы тармақта көрсетілген демпингке қарсы шараны енгізу туралы шешім күшіне енген күннен бастап алдын ала демпингке қарсы баждарды алу үшін белгіленген тәртіппен төленген демпингке қарсы баж сомалары осы Заңның 6-бабына сәйкес есепке жазуға және бөлуге жатады.

4-тарау. ӨТЕМАҚЫ ШАРАЛАРЫ

22-бап. Өтемақы шарасын қолданудың жалпы қағидаттары

      Өтемақы шарасы, егер тергеп-тексеруді жүргізетін орган жүргізген тергеп-тексеру нәтижелері бойынша Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына өндіру, экспорттау немесе тасымалдау кезінде экспорттаушы үшінші елдің ерекше субсидиясы пайдаланылған тауардың импорты мүше мемлекеттердің экономика саласына материалдық залал келтіретіндігі, осындай залалды келтіру қатерін тудыратындығы немесе мүше мемлекеттердің экономика саласын құрудың едәуір баяулатылатыны анықталса, осындай импортталатын тауарға қолданылуы мүмкін.

23-бап. Субсидиялар

      Субсидияларға:

      1) субсидиялаушы орган жүзеге асыратын, субсидия алушыға қосымша артықшылықтар беретін және экспорттаушы үшінші елдің аумағы шегінде көрсетілетін қаржылық жәрдемдесу, оның ішінде мынадай:

      ақшаны (оның ішінде дотация, қарыз және акцияларды сатып алу түрінде) тікелей аудару немесе ақшаны (оның ішінде қарыздар бойынша кепілдеме түріндегі) аудару бойынша міндеттемелер;

      экспортталатын тауарды ішкі тұтынуға арналған ұқсас тауардан алынатын салықтардан немесе баждардан босату жағдайларын қоспағанда не осындай салықтарды немесе баждарды нақты төленген сомалардан аспайтын мөлшерде азайту немесе қайтаруды қоспағанда, экспорттаушы үшінші елдің кірісіне түсуге тиіс болатын (оның ішінде салықтық кредиттерді ұсыну жолымен) қаражатты есептен шығару не қаражатты алып қоюдан толық немесе ішінара бас тарту;

      жалпы инфрақұрылымды, яғни нақты өндірушімен және (немесе) экспорттаушымен байланысты емес инфрақұрылымды қолдау мен дамытуға арналған тауарларды не көрсетілетін қызметтерді қоспағанда, тауарларды не көрсетілетін қызметтерді жеңілдікпен немесе өтеусіз ұсыну;

      тауарларды жеңілдікпен сатып алу нысанында;

      2) субсидия алушыға қосымша артықшылықтар беретін, экспорттаушы үшінші елден тауар экспортын ұлғайту немесе осы үшінші елге ұқсас тауар импортын қысқарту болып табылатын тікелей немесе жанама нәтиже кірістерді немесе бағаларды қолдаудың кез келген нысаны жатады.

24-бап. Экспорттаушы үшінші елдің субсидиясын ерекше субсидияға жатқызу қағидаттары

      1. Егер экспорттаушы үшінші елдің субсидиялаушы органы немесе заңнамасы субсидияны пайдалануға тек жекелеген ұйымдарға рұқсат беретін болса, экспорттаушы үшінші елдің субсидиясы ерекше болып табылады, оларға экспорттаушы үшінші елдің нақты өндірушісі және (немесе) экспорттаушысы, не экономикасының нақты саласы, не экспорттаушы үшінші елдің өндірушілер және (немесе) экспорттаушылар тобы (одағы, бірлестігі) не экономикасының салалары жатады.

      Егер субсидияны пайдалануға рұқсат берілген жекелеген ұйымдардың саны субсидиялаушы органның юрисдикциясындағы белгілі бір географиялық өңірінде орналасқан ұйымдармен шектелсе, осы субсидия ерекше болып табылады.

      2. Егер экспорттаушы үшінші елдің заңнамасы немесе субсидиялаушы орган субсидияны алуға сөзсіз құқық пен оның мөлшерін (оның ішінде өнім өндірумен айналысатын жұмыскерлер санына немесе өнім шығару көлеміне байланысты) айқындайтын жалпы объективті өлшемшарттарды не шарттарды белгілесе және ол қатаң сақталса, субсидия ерекше болып табылмайды.

      3. Кез келген жағдайда экспорттаушы үшінші елдің субсидиясы, егер мұндай субсидияны ұсынуға:

      1) субсидияны пайдалануға рұқсат берілген жекелеген ұйымдар санының шектелуімен;

      2) жекелеген ұйымдардың субсидияны артықшылықпен пайдалануымен;

      3) жекелеген ұйымдарға субсидияның пропорционалды емес үлкен сомасын ұсынумен;

      4) субсидиялаушы органның жекелеген ұйымдарға субсидияны ұсынудың жеңілдік (преференциялық) тәсілін таңдап алуымен қолдау білдірілсе, ол ерекше субсидия болып табылады.

      4. Экспорттаушы үшінші елдің кез келген субсидиясы, егер:

      1) экспорттаушы үшінші елдің заңнамасына сәйкес субсидия не жалғыз шарты немесе бірнеше шарттың біреуі ретінде тауар экспортымен байланысты болса, ол ерекше субсидия болып табылады. Субсидия, егер оны беру экспорттаушы үшінші елдің заңнамасына сәйкес тауар экспортымен байланысты болмаса, іс жүзінде тауардың болған немесе болашақта мүмкін болатын экспортымен не экспорттан түсетін түсіммен байланысты болса, нақты тауар экспортымен байланысты болып есептеледі. Экспорттаушы кәсіпорындарға субсидия беру фактісі осы тармақ мағынасындағы тауар экспортына байланысты субсидия беруді білдірмейді;

      2) субсидия экспорттаушы үшінші елдің заңнамасына сәйкес не импорттық тауарлардың орнына экспорттаушы үшінші елде өндірілетін тауарларды пайдаланудың жалғыз шарты немесе бірнеше шартының біреуі ретінде нақты байланысқан болса, ол ерекше субсидия болып табылады.

25-бап. Ерекше субсидияның мөлшерін айқындау қағидаттары

      1. Ерекше субсидия мөлшері мұндай субсидия алушы алатын пайданың мөлшері негізінде айқындалады.

      2. Ерекше субсидия алушы алатын пайданың мөлшері мына қағидаттар негізінде айқындалады:

      1) субсидиялаушы органның ұйымның жарғылық капиталына қатысуы, егер мұндай қатысу экспорттаушы үшінші елдің аумағындағы қалыпты инвестициялық практикаға (тәуекел капиталын ұсынуды қоса алғанда) сай келмейтін қатысу ретінде бағалануы мүмкін болмаса, пайданы беру ретінде қарастырылмайды;

      2) егер кредит алушы ұйым мемлекеттік кредит үшін төлейтін сома мен осы ұйым экспорттаушы үшінші елдің кредиттік нарығында алуы мүмкін салыстырмалы коммерциялық кредит үшін төлейтін соманың арасында айырма жоқ болса, субсидиялаушы орган берген кредит пайданы беру ретінде қарастырылмайды, олай болмаған жағдайда, осы сомалардың арасындағы айырма пайда болып саналады;

      3) егер кепілдікті алушы ұйым субсидиялаушы орган кепілдендірген кредит үшін төлейтін сома мен осы ұйым салыстырмалы коммерциялық кредит үшін мемлекеттік кепілдіксіз төлеуі мүмкін соманың арасында айырма жоқ болса, субсидиялаушы органның кредитті кепілдендіруі пайданы беру ретінде қарастырылмайды, олай болмаған жағдайда, комиссиялық айырмада осы сомалардың арасындағы түзетуі бар айырма пайда болып саналады;

      4) егер тек тауарлар немесе көрсетілетін қызметтер барабар сыйақыдан кем берілсе не сатып алу кемінде барабар сыйақыдан асырып жүзеге асырылмаса, субсидиялаушы органның тауарларды немесе көрсетілетін қызметтерді беруі не тауарларды сатып алуы пайда беру ретінде қарастырылмайды. Сыйақының баламалылығы тауардың бағасын, сапасын, қолжетімділігін, өтімділігін, тасымалдануын және оны сатып алудың немесе сатудың басқа да шарттарын қоса алғанда, осы тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді экспорттаушы үшінші елдің нарығында сатып алу мен сатудың сол кездегі нарықтық жағдайларына сүйене отырып айқындалады.

26-бап. Субсидияланатын импорт салдарынан мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілген материалдық залалды, осындай залалды келтіру қатерін немесе мүше мемлекеттердің экономика саласын құрудың едәуір баяулатылуын анықтау

      1. Субсидияланатын импорт салдарынан мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілген материалдық залал, осындай залалды келтіру қатері немесе мүше мемлекеттердің экономика саласын құрудың едәуір баяулатылуы субсидияланатын импорт көлемін және осындай импорттың мүше мемлекеттер нарығындағы ұқсас тауар бағаларына және мүше мемлекеттердегі ұқсас тауар өндірушілерге әсерін талдау нәтижелері негізінде анықталады.

      2. Субсидияланатын импорт салдарынан мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілген материалдық залалдың, осындай залалды келтіру қатерінің немесе мүше мемлекеттердің экономика саласын құрудың едәуір баяулатылуының болуын айқындау мақсатында мәліметтер талданатын тергеп-тексеру кезеңін тергеп-тексеруді жүргізетін орган белгілейді.

      3. Субсидияланатын импорт көлемін талдау кезінде тергеп-тексеруді жүргізетін орган тергеп-тексеру объектісі болып табылатын (абсолютті көрсеткіштерде не мүше мемлекеттердегі ұқсас тауарды өндіруге немесе тұтынуға қатысты) тауардың субсидияланатын импортының едәуір ұлғаюының болғанын не болмағанын айқындайды.

      4. Егер бір уақытта жүргізілген тергеп-тексерулердің нысанасы қандай да бір тауардың Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына бір экспорттаушы үшінші елден көп елден субсидияланатын импорты болып табылған жағдайда, тергеп-тексеруді жүргізетін орган, мұндай импорттың жиынтық әсер етуін, егер:

      1) осы тауарға әрбір экспорттаушы үшінші елдегі субсидияның мөлшері оның құнының бір пайызынан астамын құрайтынын, ал әрбір экспорттаушы үшінші елден субсидияланатын импорт көлемі осы Заңның 35-бабының 4-тармағына сәйкес болмашы болып табылмайтынын;

      2) импорттық тауарлар арасындағы бәсекелестік шарттарын және импорттық тауар мен мүше мемлекеттерде шығарылған ұқсас тауар арасындағы бәсекелестік шарттарын ескере отырып, субсидияланатын импорттың мәні болып табылатын тауар импортының жиынтық әсер етуін бағалауға болатынын анықтаған жағдайда ғана бағалай алады.

      5. Мүше мемлекеттер нарығындағы ұқсас тауар бағасына субсидияланатын импорттың әсер етуін талдау кезінде тергеп-тексеруді жүргізетін орган:

      1) субсидияланатын импорттың мәні болып табылатын тауар бағалары мүше мемлекеттер нарығындағы ұқсас тауардың бағаларынан айтарлықтай төмен болғандығын не болмағандығын;

      2) субсидияланатын импорт мүше мемлекеттер нарығындағы ұқсас тауар бағаларының айтарлықтай төмендеуіне алып келгендігін не алып келмегендігін;

      3) субсидияланатын импорт, мұндай импорт болмаған жағдайда орын алуы мүмкін мүше мемлекеттер нарығындағы ұқсас тауар бағаларының айтарлықтай өсуіне кедергі келтіргендігін не келтірмегендігін анықтайды.

      6. Субсидияланатын импорттың мүше мемлекеттердiң экономика саласына келтiретiн әсер етуiн талдау мүше мемлекеттер экономика саласының жай-күйіне қатысы бар барлық экономикалық факторларды, оның iшiнде:

      1) болған немесе жақын арада болуы мүмкiн өндiрiстiң, тауардың сатылуының, мүше мемлекеттер нарығындағы тауар үлесiнің, пайданың, өнiмдiлiктiң, тартылған инвестициялардан немесе өндiрiстiк қуаттарды пайдаланудан түсетiн кiрiстердiң қысқартылуын;

      2) мүше мемлекеттер нарығындағы тауар бағаларына әсер ететiн факторларды;

      3) болған немесе жақын арада болуы мүмкін ақша ағыны қозғалысына, тауар қорларына, жұмыспен қамту деңгейiне, жалақыға, өндiрiстiң өсу қарқынына және инвестициялар тарту мүмкiндiгiне терiс әсер етуiн қоса алғанда, бағалаудан тұрады.

      7. Субсидияланатын импорттың мүше мемлекеттердің экономика саласына әсер етуі, егер қолда бар деректер өндірістік процесс, ұқсас тауарды өндірушілердің оны сатуы және пайда сияқты өлшемшарттар негізінде ұқсас тауар өндірісін бөліп көрсетуге мүмкіндік берсе, мүше мемлекеттердегі ұқсас тауар өндірісіне қатысты бағаланады.

      Егер қолда бар деректер ұқсас тауар өндірісін бөліп көрсетуге мүмкіндік бермеген жағдайда, субсидияланатын импорттың мүше мемлекеттердің экономика саласына әсер етуі ұқсас тауарды қамтитын және ол туралы қажетті деректері бар тауарлардың анағұрлым шағын тобын немесе номенклатурасын өндіруге қатысты бағаланады.

      8. Субсидияланатын импорттың салдарынан мүше мемлекеттердің экономика саласына материалдық залал келтіру қатері анықталған кезде, тергеп-тексеруді жүргізетін орган қолда бар барлық факторларды, оның ішінде мыналарды:

      1) субсидияның немесе субсидиялардың сипатын, мөлшерін және олардың саудаға ықтимал әсер етуін;

      2) субсидияланатын импорттың одан әрі ұлғаюының нақты мүмкіндігі туралы куәландыратын мұндай импорттың өсу қарқынын;

      3) басқа экспорттық нарықтардың осы тауардың кез келген қосымша экспортын қабылдау мүмкіндігін ескере отырып, осы тауардың субсидияланатын импортын ұлғайтудың нақты мүмкіндігі туралы куәландыратын, субсидияланатын импорттың нысанасы болып табылатын тауарды экспорттаушыда жеткілікті экспорттық мүмкіндіктердің болуын немесе оларды ұлғайтудың айқын бұлтартпастығын;

      4) егер мұндай бағалар деңгейі мүше мемлекеттер нарығындағы ұқсас тауардың бағасын төмендетуге немесе оның өсуін тежеуге және субсидияланатын импорттың нысанасы болып табылатын тауарға сұраныстың одан әрі өсуіне алып келетін болса, субсидияланатын импорттың нысанасы болып табылатын тауар бағасының деңгейін;

      5) экспорттаушыдағы субсидияланатын импорттың нысанасы болып табылатын тауар қорын есепке алады.

      9. Мүше мемлекеттердің экономика саласына материалдық залал келтіру қатерінің болуы туралы шешім, егер осы баптың 9-тармағында көрсетілген факторларды талдау нәтижелері бойынша тергеп-тексеру барысында тергеп-тексеруді жүргізетін орган өтемақы шараларын қолданбаған жағдайда субсидияланатын импорттың жалғастырылуының және мүше мемлекеттердің экономика саласына мұндай импорттан материалдық залал келтірілетіндігінің бұлтартпастығы туралы қорытындыға келген жағдайда қабылданады.

      10. Субсидияланатын импорт пен мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілетін материалдық залал, осындай залалды келтіру қатері немесе мүше мемлекеттердің экономика саласын құрудың едәуір баяулатылуы арасындағы себеп-салдарлық байланыстың болуы туралы түйін іске қатысы бар және тергеп-тексеруді жүргізетін органның иелігіндегі барлық дәлелдемелер мен мәліметтерді талдауға негізделуге тиіс.

      11. Тергеп-тексеруді жүргізетін орган субсидияланатын импорттан өзге, салдарынан дәл сол кезеңде мүше мемлекеттердің экономика саласына материалдық залал келтірілетін, осындай залалды келтіру қатері төнетін немесе мүше мемлекеттердің экономика саласын құруды едәуір баяулататын басқа да белгілі факторларды талдайды.

      Осы факторлардың салдарынан мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілген залал Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына субсидияланатын импорттың салдарынан мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілген залалға жатқызылмауға тиіс.

27-бап. Алдын ала өтемақы бажын енгізу

      1. Егер тергеп-тексеру аяқталғанға дейін тергеп-тексеруді жүргізетін орган алған ақпарат субсидияланатын импорттың және осы импортқа байланысты мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілген залалдың болуы туралы куәландырған жағдайда, Комиссия тергеп-тексеру жүргізу кезеңінде мүше мемлекеттердің экономика саласына субсидияланатын импорт келтіретін залалды болғызбау мақсатында төрт айға дейінгі мерзімге алдын ала өтемақы бажын енгізу арқылы өтемақы шарасын қолдану туралы шешім қабылдайды.

      2. Комиссия алдын ала өтемақы бажын енгізу туралы шешім қабылдағанға дейін уәкілетті орган тергеп-тексеруді жүргізетін органның алдын ала қорытындысы негізінде алдын ала өтемақы бажын енгізу туралы дайындалған ұсынысты Қазақстан Республикасының мүдделі мемлекеттік органдарымен келіседі.

      3. Алдын ала өтемақы бажы тергеп-тексеру басталған күннен бастап күнтізбелік алпыс күннен ерте енгізілмеуге тиіс.

      4. Алдын ала өтемақы бажы субсидияланатын және экспортталатын тауардың бірлігіне есептелген экспорттаушы үшінші елдің ерекше субсидиясының алдын ала есептелген шамасына тең мөлшерде енгізіледі.

      5. Егер тергеп-тексеру нәтижелері бойынша тергеп-тексеруді жүргізетін орган өтемақы шарасын енгізу үшін негіздер жоқ екендігін анықтаған не осы Заңның 42-бабына сәйкес өтемақы шарасын қолданбау туралы шешім қабылданған жағдайда, алдын ала өтемақы бажының сомалары Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес төлеушіге қайтарылуға жатады.

      6. Егер тергеп-тексеру нәтижелері бойынша мүше мемлекеттердің экономика саласына материалдық залал келтіру қатерінің немесе мүше мемлекеттердің экономика саласын құрудың едәуір баяулатылуының болуы негізінде өтемақы шарасын қолдану туралы шешім қабылданған жағдайда, алдын ала өтемақы бажының сомалары осы Заңның 6-бабына сәйкес төлеушіге қайтарылуға жатады.

      7. Егер тергеп-тексеру нәтижелері бойынша мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілген материалдық залалдың немесе оны келтіру қатерінің болуы негізінде (алдын ала өтемақы бажын енгізбеу мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілген материалдық залалдың болуын айқындауға алып келген жағдайда) өтемақы шарасын қолдану туралы шешім қабылданған жағдайда, алдын ала өтемақы бажының сомалары өтемақы бажын қолдану туралы шешім күшіне енген күннен бастап осы баптың 8 және 9-тармақтарының ережелері ескеріле отырып, осы Заңның 6-бабына сәйкес есепке жазуға және бөлуге жатады.

      8. Егер тергеп-тексеру нәтижелері бойынша алдын ала өтемақы бажының мөлшерлемесіне қарағанда, өтемақы бажының неғұрлым төмен мөлшерлемесін енгізу орынды деп танылған жағдайда, өтемақы бажының белгіленген мөлшерлемесі бойынша есептелген өтемақы бажы сомасына сәйкес келетін алдын ала өтемақы бажының сомалары осы Заңның 6-бабына сәйкес есепке жазуға және бөлуге жатады.

      Өтемақы бажының белгіленген мөлшерлемесі бойынша есептелген өтемақы бажы сомасынан асатын алдын ала өтемақы бажының сомалары Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес төлеушіге қайтарылуға жатады.

      9. Егер тергеп-тексеру нәтижелері бойынша алдын ала өтемақы бажының мөлшерлемесіне қарағанда өтемақы бажының неғұрлым жоғары мөлшерлемесін енгізу орынды деп танылған жағдайда, өтемақы бажы мен алдын ала өтемақы бажының сомалары арасындағы айырма алынбайды.

      10. Тергеп-тексеру бір мезгілде жалғастырылған кезде, алдын ала өтемақы бажы қолданылады.

      11. Алдын ала өтемақы бажын енгізу туралы шешім, әдетте, тергеп-тексеру басталған күннен бастап жеті айдан кешіктірілмей қабылданады.

28-бап. Субсидиялаушы үшінші елдің немесе тергеп-тексеру объектісі болып табылатын тауарды экспорттаушының ерікті міндеттемелер қабылдауы

      1. Комиссия тергеп-тексеруді жүргiзетiн орган алған мынадай ерiктi мiндеттемелердiң бiрiн (жазбаша нысанда) мақұлдау туралы шешiм қабылдаған кезде, тергеп-тексеру өтемақы бажын енгiзбей-ақ тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы мүмкiн:

      1) экспорттаушы үшiншi ел субсидиялаудың күшін жоюға немесе қысқартуға немесе субсидиялау салдарларын жою мақсатында тиiстi шаралар қолдануға келiседi;

      2) тергеп-тексеру объектiсi болып табылатын тауарды экспорттаушы мұндай тауарға өзi белгiлеген бағаны қайта қарауға келiседi (мүше мемлекеттердегi тұлғалар экспорттаушымен байланысты болғанда, осы тұлғалардың экспорттаушының бағаларды қайта қарауы туралы мiндеттемелерiн қолдауын қамтамасыз етедi), осылайша экспорттаушы қабылдаған мiндеттемелердi талдау нәтижесiнде тергеп-тексеруді жүргiзетiн орган осындай ерiктi мiндеттемелердi қабылдау мүше мемлекеттердiң экономика саласына келтірілген залалды жояды деген қорытындыға келедi.

      Осындай міндеттемелерге сәйкес тергеп-тексеру объектісі болып табылатын тауар бағасының көтерілуі экспорттаушы үшінші елдің субсидияланатын және экспортталатын тауар бірлігіне қатысты есептелген ерекше субсидия мөлшерінен аспауға тиіс.

      Тергеп-тексеру объектісі болып табылатын тауар бағасын көтеру, егер мұндай көтеру мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілген залалды жою үшін жеткілікті болып табылса, экспорттаушы үшінші елдің субсидияланатын және экспортталатын тауар бірлігіне есептелген ерекше субсидия мөлшеріне қарағанда аз болуы мүмкін.

      2. Комиссия ерікті міндеттемелерді мақұлдау туралы шешім қабылдағанға дейін уәкілетті орган тергеп-тексеруді жүргізетін органның осы баптың 1-тармағында көрсетілген ерікті міндеттемелерді мақұлдау туралы дайындаған ұсынысын Қазақстан Республикасының мүдделі мемлекеттік органдарымен келіседі.

      3. Тергеп-тексеруді жүргізетін орган субсидияланатын импорт пен онымен байланысты мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілген залалдың болуы туралы алдын ала қорытындыға келмейінше Комиссия ерікті міндеттемелерді мақұлдау туралы шешімді қабылдамайды.

      Экспорттаушы үшінші елдің уәкілетті органының осы баптың 1-тармағы бірінші бөлігінің 2) тармақшасында көрсетілген міндеттемелерді экспорттаушылардың қабылдауына келісімі алынғанға дейін Комиссия тергеп-тексеру объектісі болып табылатын тауарды экспорттаушының ерікті міндеттемелерін мақұлдау туралы шешімді қабылдамайды.

      4. Комиссия ерікті міндеттемелерді, егер тергеп-тексеруді жүргізетін орган тергеп-тексеру объектісі болып табылатын тауарды нақты немесе әлеуетті экспорттаушылардың көп болуына байланысты немесе өзге де себептер бойынша оларды мақұлдауға болмайтындығы туралы қорытындыға келсе, мақұлдау туралы шешім қабылдамайды.

      Тергеп-тексеруді жүргізетін орган мүмкіндігінше экспорттаушыларға олардың ерікті міндеттемелерін мақұлдауға болмайды деп есептелген себептерді хабарлайды және оларға осыған байланысты түсініктемелерін беруге мүмкіндік жасайды.

      5. Тергеп-тексеруді жүргізетін орган ерікті міндеттемелерді қабылдаған экспорттаушының әрқайсысына және экспорттаушы үшінші елдің уәкілетті органына оны мүдделі тұлғаларға беруге мүмкіндік алу үшін олардың құпия емес нұсқасын ұсыну туралы сұрау салу жібереді.

      6. Тергеп-тексеруді жүргізетін орган экспорттаушы үшінші елге немесе тергеп-тексеру объектісі болып табылатын тауарды экспорттаушыға ерікті міндеттемелерді қабылдауды ұсына алады, бірақ оны қабылдауды талап ете алмайды.

      7. Комиссия ерікті міндеттемелерді мақұлдау туралы шешім қабылдаған жағдайда, өтемақылық тергеп-тексеру экспорттаушы үшінші елдің өтініші немесе тергеп-тексеруді жүргізетін органның шешімі бойынша жалғастырылуы мүмкін.

      Егер тергеп-тексеруді жүргізетін орган тергеп-тексеру нәтижелері бойынша субсидияланатын импорттың немесе осыған байланысты мүше мемлекеттердің экономика саласына залал келтірілмегені туралы қорытындыға келген жағдайда, ерікті міндеттемелерді қабылдаған экспорттаушы үшінші ел немесе экспорттаушылар, көрсетілген қорытынды айтарлықтай дәрежеде мұндай міндеттемелердің бар екендігінің нәтижелері болып табылатын жағдайды қоспағанда, мұндай міндеттемелерден босатылады. Егер жасалған қорытынды айтарлықтай дәрежеде ерікті міндеттемелердің бар екендігінің нәтижесі болып табылатын жағдайда, Комиссия мұндай міндеттемелер қажетті уақыт кезеңі ішінде, осы Заңның 30-бабы 2-тармағының ережелері ескеріле отырып, күшінде қалуға тиіс екендігі туралы шешім қабылдауы мүмкін.

      8. Егер тергеп-тексеруді жүргізетін орган тергеп-тексеру нәтижелері бойынша субсидияланатын импорттың және осыған байланысты мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілген залалдың бар екендігі туралы қорытындыға келген жағдайда, қабылданған ерікті міндеттемелер олардың шарттарына және осы Заңның ережелеріне сәйкес қолданылуын жалғастырады.

      9. Тергеп-тексеруді жүргізетін орган Комиссия ерікті міндеттемелерін мақұлдаған экспорттаушы үшінші елден немесе экспорттаушыдан міндеттемелердің орындалуына қатысты мәліметтерді, сондай-ақ осы мәліметтерді тексеруге келісімін сұратуға құқылы.

      Тергеп-тексеруді жүргізетін орган белгілеген мерзімде сұратылған мәліметтерді ұсынбау, сондай-ақ осы мәліметтерді тексеруге келісім бермеу экспорттаушы үшінші елдің немесе экспорттаушының қабылдаған ерікті міндеттемелерді бұзуы болып есептеледі.

      10. Экспорттаушы үшінші ел немесе экспорттаушы ерікті міндеттемелерді бұзған немесе мұндай міндеттемелерді кері қайтарып алған жағдайларда, Комиссия алдын ала өтемақы бажын (егер тексеру әлі аяқталмаса) немесе өтемақы бажын енгізу (егер тексерудің түпкілікті нәтижелері оны енгізу үшін негіздердің бар екенін куәландырса) жолымен өтемақы шарасын қолдану туралы шешім қабылдауы мүмкін.

      Экспорттаушы үшінші елге немесе экспорттаушыға, өздері қабылдаған ерікті міндеттемелерді бұзған жағдайда, осы бұзушылыққа байланысты түсініктемелер беру мүмкіндігі жасалады.

      11. Комиссияның ерікті міндеттемелерді мақұлдау туралы шешімінде осы баптың 10-тармағына сәйкес енгізілуі мүмкін алдын ала өтемақы бажының немесе өтемақы бажының мөлшерлемесі айқындалуға тиіс.

29-бап. Өтемақы бажын енгізу және қолдану

      1. Егер экспорттаушы үшінші елдің ерекше субсидиясы кері қайтарылып алынған болса, Комиссия өтемақы бажын енгізу туралы шешім қабылдамайды.

      2. Комиссия өтемақы бажын қолдану туралы шешім қабылдағанға дейін уәкілетті орган тергеп-тексеруді жүргізетін органның өтемақы бажын енгізу туралы дайындаған ұсынысын Қазақстан Республикасының мүдделі мемлекеттік органдарымен келіседі.

      3. Өтемақы бажын енгізу туралы шешім ерекше субсидия беретін экспорттаушы үшінші елге консультациялар өткізу ұсынылып, бұл ел олардан бас тартқан немесе мұндай консультациялар өткізу барысында өзара қолайлы шешімге қол жеткізілмегеннен кейін қабылданады.

      4. Өтемақы бажы барлық экспорттаушылар беретін тауарға қатысты (ерікті міндеттемелерін Комиссия мақұлдаған экспорттаушылар беретін тауарды қоспағанда) қолданылады және мүше мемлекеттердің экономика саласына залал келтіретін субсидияланатын импорттың нысанасы болып табылады.

      Жекелеген экспорттаушылар беретін тауарларға қатысты Комиссия өтемақы бажы мөлшерлемесінің жеке мөлшерін белгілеуі мүмкін.

      5. Өтемақы бажының мөлшерлемесі субсидияланатын және эскпортталатын тауар бірлігіне есептелген экспорттаушы үшінші елдің ерекше субсидиясының мөлшерінен аспауға тиіс.

      Егер субсидиялар түрлі субсидиялау бағдарламаларына сәйкес берілетін жағдайда, олардың жиынтық мөлшері ескеріледі.

      Өтемақы бажының мөлшерлемесі, егер мұндай мөлшерлеме мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілген залалды жою үшін жеткілікті болып табылса, экспорттаушы үшінші елдің ерекше субсидиясының мөлшерінен кем болуы мүмкін.

      6. Өтемақы бажының мөлшерлемесін айқындаған кезде өтемақы бажын енгізу мүше мемлекеттердің экономикалық мүдделеріне әсер етуі мүмкін олардың тұтынушыларының тергеп-тексеруді жүргізіп жатқан органға жазбаша түрде келіп түскен пікірлері ескеріледі.

      7. Өтемақы бажы, егер тергеп-тексеруді жүргізетін органның тергеп-тексеру нәтижелері бойынша осы тауарға қатысты бір мезгілде:

      1) кейіннен жойылуы қиынға соғатын залал салыстырмалы қысқа уақыт кезеңі ішінде едәуір өскен, ерекше субсидиялар төленетін немесе ұсынылатын тауар импортымен келтірілгені;

      2) залалдың қайталануын болғызбау мақсатында осы баптың 7-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген импортталатын тауарға қатысты өтемақы бажын қолдану қажет екендігі белгіленсе, алдын ала өтемақы бажы енгізілетін күнге дейін күнтізбелік тоқсан күн бұрын орналастыру шарты өтемақы бажын төлеу болып табылатын кедендік рәсімдер ретінде орналастырылған тауарларға қатысты өтемақы бажы қолданылуы мүмкін.

      8. Тергеп-тексеруді жүргізетін орган тергеп-тексеру басталған күннен кейін, осы баптың 7-тармағына сәйкес тергеп-тексеру объектісі болып табылатын тауарға қатысты өтемақы бажының қолданылуы мүмкін екендігі туралы ескертуді қамтитын хабарламаны Еуразиялық экономикалық одақтың интернет-ресурсында орналастырады.

      Осы баптың 7-тармағында көрсетілген шарттарды орындауға жеткілікті дәлелдемелері бар мүше мемлекеттердің экономика саласының сұрау салуы бойынша немесе тергеп-тексеруді жүргізетін органның иелігінде осындай дәлелдемелер болған кезде өз бастамасы бойынша тергеп-тексеруді жүргізетін орган осындай хабарламаны орналастыру туралы шешім қабылдайды.

      Осы бапта көрсетілген хабарлама орналастырылған күнге дейін өтемақы бажын төлеу орналастыру шарты болып табылатын кедендік рәсімдермен орналастырылған тауарларға қатысты өтемақы бажын қолдануға болмайды.

30-бап. Өтемақы шарасының қолданылу мерзімі және оны қайта қарау

      1. Өтемақы шарасы Комиссияның шешімі бойынша субсидияланатын импорт салдарынан мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілген залалды жою үшін қажетті мөлшерде және мерзім ішінде қолданылады.

      2. Өтемақы шарасының қолданылу мерзімі мұндай шараны қолдану басталған немесе өзгерген мән-жайларға байланысты және бір мезгілде субсидияланатын импортты талдауға және сол импорттың салдарынан мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілетін залалға қатысты болған немесе өтемақы шарасының қолданылу мерзімінің өтуіне байланысты жүргізілген қайта тергеп-тексеру аяқталған күннен бастап бес жылдан аспауға тиіс.

      3. Өтемақы шарасының қолданылу мерзімінің өтуіне байланысты қайта тергеп-тексеру осы Заңның 32-бабына сәйкес берілген өтініш (жазбаша нысандағы) негізінде не тергеп-тексеруді жүргізетін органның өз бастамасы бойынша жүргізіледі.

      Өтемақы шарасының қолданылу мерзімінің өтуіне байланысты қайта тергеп-тексеру өтініште өтемақы шарасының қолданылуы тоқтатылған кезде субсидияланатын импортты қайта бастау не жалғастыру және мүше мемлекеттердің экономика саласына залал келтіру мүмкіндігі туралы мәліметтер болған жағдайда жүргізіледі.

      Өтемақы шарасының қолданылу мерзімінің өтуіне байланысты қайта тергеп-тексеру жүргізу туралы өтініш өтемақы шарасының қолданылу мерзімі өткенге дейін алты айдан кешіктірілмей беріледі.

      Қайта тергеп-тексеру өтемақы шарасының қолданылу мерзімі өткенге дейін басталуға және ол басталған күннен бастап он екі ай ішінде аяқталуға тиіс.

      Осы тармақтың ережелеріне сәйкес жүргізіліп жатқан қайта тергеп-тексеру аяқталғанға дейін өтемақы шарасын қолдану Комиссия шешімі бойынша ұзартылады. Тиісті өтемақы шарасының қолданылуы ұзартылатын мерзім ішінде алдын ала өтемақы баждарын алу үшін қолданылу мерзімі қайта тергеп-тексерудің жүргізілуіне байланысты ұзартылатын өтемақы шарасының қолданылуына байланысты белгіленген тәртіппен өтемақы баждарының белгіленген мөлшерлемелері бойынша өтемақы баждары төленеді.

      Егер өтемақы шарасының қолданылу мерзімінің өтуіне байланысты қайта тергеп-тексеру нәтижелері бойынша тергеп-тексеруді жүргізетін орган өтемақы шарасын қолдану үшін негіздер жоқ деп белгілеген не осы Заңның 42-тармағына сәйкес өтемақы шарасын қолданбау туралы шешім қабылданған жағдайда, өтемақы шарасын қолдану ұзартылған мерзім ішінде алдын ала өтемақы баждарын алу үшін белгіленген тәртіппен алынатын өтемақы бажының сомалары Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес төлеушіге қайтарылуға жатады.

      Егер өтемақы шарасының қолданылу мерзімінің өтуіне байланысты қайта тергеп-тексеру нәтижелері бойынша тергеп-тексеруді жүргізетін орган субсидияланатын импортты қайта бастау не жалғастыру және мүше мемлекеттердің экономика саласына залал келтірілу мүмкіндігін анықтаған жағдайда, Комиссия өтемақы шарасын қолдануды ұзартады. Комиссияның өтемақы шарасын ұзарту туралы шешімі күшіне енген күннен бастап алдын ала өтемақы баждарын алу үшін белгіленген тәртіппен алынатын өтемақы шарасын қолдану ұзартылған мерзім ішінде өтемақы баждарының сомалары осы Заңның 6-бабына сәйкес есепке жазуға және бөлуге жатады.

      4. Мүдделі тұлғаның өтініші бойынша, егер өтемақы шарасы енгізілгеннен кейін кемінде бір жыл өткен жағдайда немесе тергеп-тексеруді жүргізетін органның бастамасы бойынша өзгерген мән-жайларға байланысты өтемақы шарасын қолдануды жалғастырудың орындылығын анықтау және (немесе) оны қайта қарау (оның ішінде өтемақы бажы мөлшерлемесінің дербес мөлшерін қайта қарау) мақсатында қайта тергеп-тексеру жүргізілуі мүмкін.

      Мән-жайлардың өзгеруіне байланысты қайта тергеп-тексеру жүргізу туралы өтінішті беру мақсатына қарай мұндай өтініште:

      1) өтемақы шарасын қолдануды жалғастыру субсидияланатын импортқа қарсы әрекет ету және мүше мемлекеттер экономикасының саласына субсидияланатын импорт салдарынан келтірілген залалды жою үшін талап етілмейтіндігі; өтемақы шарасының қолданыстағы мөлшері субсидияланатын импортқа қарсы әрекет ету және мүше мемлекеттердің экономика саласына субсидияланатын импорт салдарынан келтірілген залалды жою үшін жеткілікті мөлшерден асатындығы;

      2) қолданыстағы өтемақы шарасының субсидияланатын импортқа қарсы әрекет ету және мүше мемлекеттердің экономика саласына субсидияланатын импорт салдарынан келтірілген залалды жою үшін жеткіліксіздігі туралы дәлелдер қамтылуға тиіс.

      Мән-жайлардың өзгеруіне байланысты қайта тергеп-тексеру ол басталған күннен бастап он екі ай ішінде аяқталуға тиіс.

      5. Осы Заңның 5-тарауының дәлелдемелерді ұсынуға және тергеп-тексеруді жүргізуге қатысты ережелері осы бапта көзделген қайта тергеп-тексеруге қатысты тиісті айырмашылықтар ескеріле отырып қолданылады.

      6. Осы баптың ережелері, тиісті айырмашылықтар ескеріле отырып, осы Заңның 28-бабына сәйкес экспорттаушы үшінші ел немесе экспорттаушы қабылдаған міндеттемелерге қатысты қолданылады.

      7. Қайта тергеп-тексеру өтемақы шарасы қолданылатын, бірақ ынтымақтасудан бас тартудан өзге себептер бойынша тергеп-тексеру жүргізілмеген экспорттаушы үшін өтемақы бажының дербес мөлшерлемесінің мөлшерін белгілеу мақсатында да жүргізілуі мүмкін. Мұндай қайта тергеп-тексеруді көрсетілген экспорттаушының өтініші бойынша тергеп-тексеруді жүргізетін орган бастауы мүмкін.

31-бап. Өтемақы шарасын айналып өтуді анықтау

      1. Өтемақы шарасын айналып өту деп өтемақы бажын төлеуден немесе қабылданған ерікті міндеттемелерді орындаудан жалтару үшін тауарды жеткізу тәсілін өзгерту түсініледі.

      2. Өтемақы шарасын айналып өтуді анықтау мақсатында қайта тергеп-тексеру мүдделі тұлғаның өтініші бойынша немесе тергеп-тексеруді жүргізетін органның өз бастамасы бойынша басталуы мүмкін.

      3. Осы баптың 2-тармағында көрсетілген өтініште:

      1) өтемақы шарасын айналып өтудің;

      2) өтемақы шарасының (оны айналып өту салдарының) мүше мемлекеттер нарығындағы ұқсас тауар өндірісінің және (немесе) сатылуының көлеміне және (немесе) оның бағаларына әсер етуін бейтараптандырудың;

      3) тауар (осындай тауардың құрамдас бөліктерін және (немесе) туындыларын) өндірушілерде және (немесе) экспорттаушыларда ерекше субсидияны беруден түсетін пайданың сақталатындығының дәлелдемелері қамтылуға тиіс.

      4. Осы бапқа сәйкес жүргізілетін қайта тергеп-тексеру кезеңіне Комиссия алдын ала өтемақы баждарын алу үшін белгіленген тәртіппен алынатын, субсидияланатын импорттың нысанасы болып табылған, экспорттайтын үшінші елден Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына импортталатын тауардың құрамдас бөліктеріне және (немесе) туындыларына, сондай-ақ субсидияланатын импорттың нысанасы болып табылатын тауарға және (немесе) өзге де экспорттайтын үшінші елден Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына импортталатын оның құрамдас бөліктеріне және (немесе) туындыларына арналған өтемақы бажын енгізуі мүмкін.

      5. Егер осы бапқа сәйкес тергеп-тексеруді жүргізетін орган жүргізген қайта тергеп-тексеру нәтижелері бойынша өтемақы шарасын айналып өтуді анықтамаған жағдайда, осы бапқа сәйкес және алдын ала өтемақы баждарын алу үшін белгіленген тәртіппен төленген өтемақы бажының сомалары Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес төлеушіге қайтарылуға жатады.

      6. Осы бапқа сәйкес жүргізілген қайта тергеп-тексеру нәтижелері бойынша өтемақы шарасын айналып өту анықталған жағдайда, субсидияланатын импорттың нысанасы болып табылған, өзге де экспорттайтын үшінші елден Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына импортталатын тауардың құрамдас бөліктеріне және (немесе) туындыларына, сондай-ақ субсидияланатын импорттың нысанасы болып табылған, өзге де экспорттайтын үшінші елден Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына импортталатын тауарға және (немесе) оның құрамдас бөліктеріне және (немесе) туындыларына өтемақы шарасы қолданылуы мүмкін. Комиссияның осы тармақта көрсетілген өтемақы шарасын енгізу туралы шешімі күшіне енген кезден бастап өтемақы баждарының, төленген өтемақы баждарының сомалары осы Заңның 6-бабына сәйкес есепке жазуға және бөлуге жатады.

      7. Өтемақы шарасын айналып өтуді анықтау мақсатында қайта тергеп-тексеру ол басталған күннен бастап тоғыз ай ішінде аяқталуға тиіс.

5-тарау. ТЕРГЕП-ТЕКСЕРУЛЕР ЖҮРГІЗУ

32-бап. Тергеп-тексерулер жүргізу үшін негіздер

      1. Тергеп-тексеру жүргізетін орган өскен импорттың болуын және одан туындаған мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілген елеулі залалды немесе оны келтіру қатерін анықтау мақсатындағы, сондай-ақ демпингтік немесе субсидияланатын импортты және одан туындаған мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілген материалдық залалды, оны келтіру қатерін немесе мүше мемлекеттердің экономика саласын құрудың едәуір баяулатылуын анықтау мақсатындағы тергеп-тексеруді осы баптың 2-тармағында аталған тұлғалардың жазбаша нысандағы өтініші негізінде не өз бастамасы бойынша жүргізеді.

      2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген өтінішті:

      1) мүше мемлекеттерде ұқсас немесе тікелей бәсекелес тауарды (арнайы қорғау шарасын қолдану туралы өтініш берілген кезде) не ұқсас тауарды (демпингке қарсы немесе өтемақы шарасын қолдану туралы өтініш берілген кезде) өндіруші немесе оның уәкілетті өкілі;

      2) қатысушылары қатарына өндіріс көлемінің едәуір бөлігін, бірақ мүше мемлекеттерде ұқсас немесе тікелей бәсекелес тауарды (арнайы қорғау шарасын қолдану туралы өтініш берілген кезде) не ұқсас тауарды (демпингке қарсы немесе өтемақы шарасын қолдану туралы өтініш берілген кезде) өндірудің жалпы көлемінің кемінде жиырма бес пайызын өндірушілер кіретін өндірушілер бірлестігі немесе осындай бірлестіктің уәкілетті өкілі береді.

      Осы тармақта көрсетілген өндірушілер мен бірлестіктердің уәкілетті өкілдерінің түпнұсқалары өтінішпен бірге тергеп-тексеруді жүргізетін органға ұсынылатын құжаттармен расталған тиісінше ресімделген өкілеттіктері болуға тиіс.

      3. Мүше мемлекеттерде ұқсас немесе тікелей бәсекелес не ұқсас тауарды өндірушілердің өтінішті қолдау дәлелдемелері өтінішке қоса беріледі. Мыналар:

      1) өтініш берушімен бірге мүше мемлекеттерде ұқсас немесе тікелей бәсекелес тауардың едәуір бөлігін, бірақ, оны өндірудің жалпы көлемінің кемінде жиырма бес пайызын өндіретін мүше мемлекеттерде ұқсас немесе тікелей бәсекелес тауарды басқа да өндірушілердің өтінішке қосылуы туралы құжаттар (арнайы қорғау шарасын қолдану туралы өтініш берілген кезде);

      2) өтінішке қолдау білдірген, мүше мемлекеттердегі ұқсас тауарды өндірушілердің (оның ішінде өтініш берушінің) өндіру үлесі өтінішке қатысты өз пікірін (қолдайтындығын немесе келіспейтіндігін) білдірген, мүше мемлекеттерде ұқсас тауарды өндірушілердің өндіру көлемінің елу пайыздан астамын құрайды деген шартпен өтінішке қолдау білдірген, мүше мемлекеттерде ұқсас тауарларды өндірушілердің (оның ішінде өтініш берушінің) өндіру үлесі мүше мемлекеттерде ұқсас тауарды өндірудің жалпы көлемінің кемінде жиырма бес пайызын құрайтындығын растайтын (демпингке қарсы немесе өтемақы шарасын қолдану туралы өтініш берілген кезде) құжаттар өтінішті қолдаудың жеткілікті дәлелдемелері болып танылады.

      4. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген өтініш:

      1) өтініш беруші туралы, тікелей өтініш берілген күннің алдындағы үш жыл ішінде мүше мемлекеттер экономика саласының ұқсас немесе тікелей бәсекелес тауарды (арнайы қорғау шарасын қолдану туралы өтініш берілген кезде), ұқсас тауарды (демпингке қарсы немесе өтемақы шарасын қолдану туралы өтініш берілген кезде) сандық және құндық мәнде өндіру көлемі туралы, сондай-ақ өтінішті қолдаған мүше мемлекеттердегі ұқсас немесе тікелей бәсекелес тауарды (арнайы қорғау шарасын қолдану туралы өтініш берілген кезде) не ұқсас тауарды (демпингке қарсы немесе өтемақы шарасын қолдану туралы өтініш берілген кезде) өндірушілердің сандық және құндық мәнде өндіру көлемі туралы және мүше мемлекеттерде ұқсас немесе тікелей бәсекелес тауарды (арнайы қорғау шарасын қолдану туралы өтініш берілген кезде) не ұқсас тауарды (демпингке қарсы немесе өтемақы шарасын қолдану туралы өтініш берілген кезде) өндірудің жалпы көлеміндегі олардың үлесі туралы мәліметтерді;

      2) Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметі тауар номенклатурасының кодын көрсете отырып, оған қатысты арнайы қорғау, демпингке қарсы немесе өтемақы шараларын енгізу ұсынылатын Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына импортталатын тауардың сипаттамасын;

      3) кедендік статистика деректері негізінде, осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген тауарды шығарған немесе жөнелткен экспорттаушы үшінші елдердің атауын;

      4) экспорттаушы үшінші елдегі осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген тауардың белгілі өндірушілері және (немесе) экспорттаушылары және мүше мемлекеттердегі осы тауардың белгілі импорттаушылары мен негізгі белгілі тұтынушылары туралы мәліметтерді;

      5) оған қатысты алдыңғы кезеңдегі, сондай-ақ өтініш берілген күнге репрезентативтік статистикалық деректер қолжетімді болатын кейінгі кезеңдегі арнайы қорғау, демпингке қарсы немесе өтемақы шараларын енгізу ұсынылатын тауардың Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына импорты көлемінің өзгеруі туралы мәліметтерді;

      6) ұқсас немесе тікелей бәсекелес тауардың (арнайы қорғау шарасын қолдану туралы өтініш берілген кезде) не ұқсас тауардың (демпингке қарсы немесе өтемақы шарасын қолдану туралы өтініш берілген кезде) Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан экспорты көлемінің алдыңғы кезеңдегі, сондай-ақ өтініш берілген күні репрезентативтік статистикалық деректер қолжетімді болатын кейінгі кезеңдегі өзгеруі туралы мәліметтерді қамтуға тиіс.

      5. Осы баптың 4-тармағында көрсетілген мәліметтермен қатар, өтініште ұсынылатын шараға қарай өтініш беруші:

      1) тауардың өскен импорты болуының дәлелдемелерін, тауардың өскен импортының салдарынан мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілетін елеулі залалдың немесе оның тауардың өскен импорты салдарынан келтірілу қатері болуының дәлелдемелерін, арнайы қорғау шарасының мөлшері мен мұндай шараның қолданылу мерзімін көрсете отырып, осындай шараны енгізу туралы ұсынысты және өтініш беруші ұсынып отырған арнайы қорғау шарасының қолданылу мерзімі ішінде мүше мемлекеттердің экономика саласын шетелдік бәсекелестік жағдайында жұмыс істеуге бейімдеу жөніндегі іс-шаралар жоспарын (арнайы қорғау шарасын қолдану туралы өтініш берілген кезде);

      2) тауардың экспорттық бағасы және қалыпты құны туралы мәліметтерді, мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілген материалдық залалдың немесе оны келтіру қатерінің немесе тауардың демпингтік импорты салдарынан мүше мемлекеттердің экономика саласын құрудың едәуір баяулатылуы болуының дәлелдемелерін, сондай-ақ оның мөлшері мен қолданылу мерзімін көрсете отырып, демпингке қарсы шараны енгізу туралы ұсынысты (демпингке қарсы шараны қолдану туралы өтініш берілген кезде);

      3) экспорттаушы үшінші елдің ерекше субсидиясының болуы және сипаттамасы және, егер мүмкін болса, оның мөлшері туралы мәліметтерді, тауардың субсидияланатын импорты салдарынан мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілген материалдық залалдың немесе оны келтіру қатерінің немесе мүше мемлекеттердің экономика саласын құрудың едәуір баяулатылуы болуының дәлелдемелерін, сондай-ақ мөлшері мен қолданылу мерзімін көрсете отырып, өтемақы шарасын енгізу туралы ұсынысты (өтемақы шарасын қолдану туралы өтініш берілген кезде) көрсетеді.

      6. Демпингтік импорт немесе субсидияланатын импорт салдарынан мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілген елеулі залалдың немесе оны келтіру қатерінің болуының дәлелдемелері (арнайы қорғау шарасын қолдану туралы өтініш берілген кезде) және мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілген материалдық залалдың немесе оны келтіру қатерінің немесе мүше мемлекеттердің экономика саласын құрудың едәуір баяулатылуы болуының дәлелдемелері (демпингке қарсы шараны немесе өтемақы шарасын қолдану туралы өтініш берілген кезде) мүше мемлекеттер экономика саласының экономикалық жағдайын сипаттайтын объективті факторларға негізделуге тиіс және алдыңғы кезеңдегі, сондай-ақ өтініш берілген күнге репрезентативтік статистикалық деректер (оның ішінде тауарды өндіру және оны өткізу көлемі, мүше мемлекеттер нарығындағы тауардың үлесі, тауарды өндірудің өзіндік құны, тауардың бағасы, өндірістік қуаттар жүктемесінің дәрежесі, жұмыспен қамту, еңбек өнімділігі, пайда мөлшері, өндіріс рентабельділігі, мүше мемлекеттердің экономика саласына салынатын инвестициялардың көлемі туралы деректер) қолжетімді болатын кейінгі кезеңдегі сандық және (немесе) құндық көрсеткіштермен берілуге тиіс.

      7. Өтініште ұсынылған мәліметтер олардың алынған дереккөздеріне сілтемемен қоса берілуге тиіс.

      8. Өтініште қамтылған көрсеткіштерді көрсеткен кезде салғастыру мақсатында бірыңғай ақшалай және сандық бірліктер пайдаланылуға тиіс.

      9. Өтініште қамтылған мәліметтерді мұндай мәліметтерді берген өндірушілердің басшылары, сондай-ақ олардың бухгалтерлік есеп пен бухгалтерлік есептілікті жүргізуге жауапты қызметкерлері осы өндірушілерге тікелей қатысты мәліметтер бөлігінде куәландыруға тиіс.

      10. Өтініш оның құпия емес нұсқасын қоса бере отырып, (егер өтініште құпия ақпарат қамтылса) осы Заңның 33-бабының 24-тармағына сәйкес тергеп-тексеруді жүргізетін органға ұсынылады және өтініш осы органға түскен күні тіркелуге жатады.

      11. Өтініш тергеп-тексеруді жүргізетін органда тіркелген күн оны беру күні деп есептеледі.

      12. Арнайы қорғау шарасын, демпингке қарсы немесе өтемақы шараларын қолдану туралы өтініш мынадай:

      1) өтініш берген кезде осы баптың 3 – 5-тармақтарында көрсетілген материалдарды ұсынбау;

      2) осы баптың 3 – 5-тармақтарында көзделген, өтініш беруші ұсынған материалдардың анық еместігі;

      3) өтініштің құпия емес нұсқасын ұсынбау негіздері бойынша қабылданбайды.

      Өтініштің өзге де негіздер бойынша қабылданбауына жол берілмейді.

33-бап. Тергеп-тексерудің басталуы және оны жүргізу

      1. Тергеп-тексеруді жүргізетін орган тергеп-тексеруді бастау туралы шешім қабылданғанға дейін осы Заңның 32-бабына сәйкес дайындалған демпингке қарсы немесе өтемақы шарасын қолдану туралы өтініштің түскені туралы экспорттаушы үшінші елді жазбаша нысанда хабардар етеді.

      2. Тергеп-тексеруді жүргізетін орган тергеп-тексеруді бастау туралы шешім қабылданғанға дейін өтініш тіркелген күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде осы Заңның 32-бабының 3 – 5-тармақтарына сәйкес осы өтініште қамтылған дәлелдемелер мен мәліметтердің жеткіліктілігін және анықтығын зерделейді. Мұндай мерзім тергеп-тексеруді жүргізетін орган қосымша мәліметтер алуы қажет болған жағдайда ұзартылуы мүмкін, бірақ ол күнтізбелік алпыс күннен аспауға тиіс.

      3. Өтініш беруші тергеп-тексеру басталғанға дейін немесе оны жүргізу барысында өтінішті кері қайтарып алуы мүмкін.

      Өтініш тергеп-тексеру басталғанға дейін кері қайтарып алынса, ол берілмеген болып есептеледі.

      Егер өтініш тергеп-тексеруді жүргізу барысында кері қайтарып алынған жағдайда, тергеп-тексеру арнайы қорғау, демпингке қарсы немесе өтемақы шаралары енгізілместен тоқтатылады.

      4. Тергеп-тексеруді бастау туралы шешім қабылданғанға дейін өтініште қамтылған мәліметтер жария етуге жатпайды.

      5. Тергеп-тексеруді жүргізетін орган осы баптың 2-тармағында көрсетілген мерзім өткенге дейін тергеп-тексеруді бастау немесе оны жүргізуден бас тарту туралы шешім қабылдайды.

      6. Тергеп-тексеруді бастау туралы шешім қабылданған кезде тергеп-тексеруді жүргізетін орган экспорттаушы үшінші елдің уәкілетті органына, сондай-ақ өзіне мәлім мүдделі тұлғаларға қабылданған шешім туралы жазбаша нысанда хабарлайды және көрсетілген шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күнінен аспайтын мерзімде тергеп-тексеруді бастау туралы хабарламаның Еуразиялық экономикалық одақтың интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етеді.

      7. Тергеп-тексерудің басталғаны туралы хабарламаның Еуразиялық экономикалық одақтың интернет-ресурсында орналастырылған күні тергеп-тексеру басталған күн деп танылады.

      8. Тергеп-тексеруді жүргізетін орган, егер оның иелігінде өскен импорттың болуының және осыған байланысты мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілген елеулі залалдың немесе оны келтіру қатерінің не демпингтік немесе субсидияланатын импорттың және осыған байланысты мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілген материалдық залалдың, оны келтіру қатерінің немесе мүше мемлекеттердің экономика саласын құрудың едәуір баяулатылуы болуының дәлелдемелері бар болған жағдайда ғана тергеп-тексеруді бастау туралы шешім (оның ішінде жеке бастама бойынша) қабылдауы мүмкін.

      Егер қолда бар дәлелдемелер жеткіліксіз болған жағдайда, мұндай тергеп-тексеруді бастау мүмкін болмайды.

      9. Егер тергеп-тексеруді жүргізетін орган өтінішті қарау нәтижелері бойынша осы Заңның 32-бабының 4 және 5-тармақтарына сәйкес ұсынылған мәліметтердің Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына тауардың өскен, демпингтік немесе субсидияланатын импортының және (немесе) осыған байланысты мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілген материалдық залалдың немесе оны келтіру қатерінің немесе демпингтік немесе субсидияланатын импорт салдарынан мүше мемлекеттердің экономика саласын құрудың едәуір баяулатылуының немесе мүше мемлекеттер экономика саласына келтірілген елеулі залалдың немесе Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына өскен импорттың салдарынан оны келтіру қатерінің болуын айғақтамайтындығы анықталса, тергеп-тексеру жүргізуден бас тарту туралы шешім қабылданады.

      10. Тергеп-тексеруді жүргізуден бас тарту туралы шешім қабылданған кезде, тергеп-тексеруді жүргізетін орган мұндай шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік он күннен аспайтын мерзімде өтініш берушіні жазбаша нысанда тергеп-тексеру жүргізуден бас тарту себебі туралы хабардар етеді.

      11. Мүдделі тұлғалар тергеп-тексеруге қатысуға өздерінің ниеті туралы жазбаша нысанда және осы Заңда белгіленген мерзімде өтініш білдіруге құқылы. Тергеп-тексеруді жүргізетін орган тексеруге қатысу ниеті туралы өтінішті тіркеген күннен бастап олар тергеп-тексеруге қатысушылар болып танылады.

      Өтініш беруші және мүше мемлекеттерде өтінішке қолдау білдірген өндірушілер тергеп-тексеру басталған күннен бастап тергеп-тексеруге қатысушылар болып танылады.

      12. Мүдделі тұлғалар тергеп-тексеру барысын бұзбайтын мерзімде тергеп-тексеру жүргізу үшін қажетті мәліметтерді (оның ішінде құпия ақпаратты) осындай мәліметтер алынған дереккөзді көрсете отырып, ұсынуға құқылы.

      13. Тергеп-тексеруді жүргізетін орган мүдделі тұлғадан тергеп-тексеру мақсаттары үшін қосымша мәліметтер сұратуға құқылы.

      Сұрау салулар мүше мемлекеттердегі өзге де ұйымдарға жіберілуі мүмкін.

      Көрсетілген сұрау салуларды тергеп-тексеруді жүргізетін органның басшысы (басшының орынбасары) жібереді.

      Сұрау салу мүдделі тұлғаның уәкілетті өкіліне берілген кезден бастап не оны пошта байланысымен жөнелткен күннен бастап күнтізбелік жеті күн өткен соң мүдделі тұлға сұрау салуды алған болып есептеледі.

      Мүдделі тұлғаның жауабы сұрау салу алынған күннен бастап күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмей тергеп-тексеруді жүргізетін органға берілуге тиіс.

      Егер жауап тергеп-тексеруді жүргізетін органға осы тармақтың бесінші бөлігінде көрсетілген мерзім өткен күннен бастап күнтізбелік жеті күннен кешіктірілмей келіп түссе, тергеп-тексеруді жүргізетін орган оны алған болып есептеледі.

      Тергеп-тексеруді жүргізетін орган көрсетілген мерзім өткен соң мүдделі тұлғаның ұсынған мәліметтерін назарға алмауы мүмкін.

      Мүдделі тұлғаның уәжді және жазбаша нысанда жазылған өтініші бойынша тергеп-тексеруді жүргізетін орган жауапты ұсыну мерзімін ұзартуы мүмкін.

      14. Егер мүдделі тұлға тергеп-тексеруді жүргізетін органға қажетті ақпарат беруден бас тартса, оны белгіленген мерзімде ұсынбаса немесе анық емес ақпаратты беріп, осылайша, тергеп-тексерудің жүргізілуін едәуір қиындатса, мұндай мүдделі тұлға ынтымақтаспайтын тұлға болып танылады және тергеп-тексеруді жүргізетін орган алдын ала немесе түпкілікті қорытындыны өзінде бар ақпарат негізінде жасай алады.

      Тиісті мүдделі тұлға тергеп-тексеруді жүргізетін органның сұрау салуында белгіленген ақпаратты ұсыну өлшемшарттарын толық орындаудың мүмкін еместігін немесе оның айтарлықтай материалдық шығындармен байланысты екендігін дәлелдей алатын жағдайда, тергеп-тексеруді жүргізетін орган сұрау салынған ақпараттың электрондық түрде немесе тергеп-тексеруді жүргізетін орган белгілеген электрондық форматта ұсынылмауын ынтымақтасудан бас тарту ретінде бағаламауға тиіс.

      Егер тергеп-тексеруді жүргізетін орган осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілгендерден өзгеше себептер бойынша мүдделі тұлға ұсынған ақпаратты ескермеген жағдайда, аталған тұлға мұндай шешімді қабылдау себептері мен негіздері туралы хабардар етілуге тиіс және оған осыған байланысты тергеп-тексеруді жүргізетін орган айқындайтын мерзімде өз түсініктемелерін ұсыну мүмкіндігі берілуге тиіс.

      Егер тауардың қалыпты құнын айқындауды қоса алғанда, тергеп-тексеруді жүргізетін орган алдын ала немесе түпкілікті қорытындысын дайындаған кезде (демпингке қарсы тергеп-тексеру жүргізген кезде) осы тармақтың бірінші бөлігінің ережелері қолданылса және ақпарат, оның ішінде өтініш беруші ұсынған ақпарат пайдаланылса, онда мұндай қорытындыларды дайындаған кезде пайдаланылатын ақпарат мұндай тексеруді жүргізудің тергеп-тексеру барысын қиындатпайтын және оны жүргізу мерзімдерінің бұзылуына алып келмейтін жағдайда үшінші көздерден немесе мүдделі тұлғалардан алынатын қолжетімді ақпаратты пайдалана отырып тексерілуге тиіс.

      15. Тергеп-тексеруді жүргізетін орган демпингке қарсы немесе өтемақылық тергеп-тексеруді бастау туралы шешім қабылдаған күннен бастап қысқа мерзімде экспорттаушы үшінші елдің уәкілетті органына және өзіне мәлім экспорттаушыларға өтініштің (егер өтініште құпия ақпарат қамтылған жағдайда) немесе оның құпия емес нұсқасының көшірмелерін жібереді, сондай-ақ басқа да мүдделі тұлғаларға олардың сұрау салуы бойынша осындай көшірмелерді ұсынады.

      Егер белгілі экспорттаушылардың саны көп болса, өтініштің немесе оның құпия емес нұсқасының көшірмесі экспорттаушы үшінші елдің уәкілетті органына ғана жіберіледі.

      Тергеп-тексеруді жүргізетін орган арнайы қорғау тергеп-тексеруіне қатысушыларға олардың сұрау салуы бойынша өтініштің немесе оның құпия емес нұсқасының (егер өтініште құпия ақпарат қамтылған жағдайда) көшірмелерін береді.

      Тергеп-тексеру барысында тергеп-тексеруді жүргізетін орган құпия ақпаратты қорғау қажеттігін ескере отырып, тергеп-тексеруге қатысушыларға олардың сұрау салуы бойынша мүдделі тұлғаның тергеп-тексеру нысанасына қатысты дәлелдемелер ретінде кез келген жазбаша нысанда берілген мәліметтермен танысуға мүмкіндік береді.

      Тергеп-тексеру барысы да тергеп-тексеруді жүргізетін орган тергеп-тексеруге қатысушыларға тергеп-тексеруге қатысы бар және өзі тергеп-тексеру барысында пайдаланатын, бірақ құпия емес ақпарат болып табылатын өзге де мәліметтермен танысуға мүмкіндік береді.

      16. Тергеп-тексеруді жүргізетін орган мүдделі тұлғалардың сұрау салуы бойынша жүргізіліп жатқан тергеп-тексеру нысанасы бойынша консультациялар өткізеді.

      17. Тергеп-тексеру барысында барлық мүдделі тұлғаларға өз мүдделерін қорғау мүмкіндігі беріледі. Тергеп-тексеруді жүргізетін орган мүдделі тұлғаның сұрау салуы бойынша ақпараттың құпиялығын сақтауды ескере отырып, өз көзқарастарын білдіру үшін кездесуді қамтамасыз етеді. Бұл ретте қандай да бір мүдделі тұлғаның болмауы оның мүдделеріне залал келтіруге әкеп соқпайды.

      18. Өнім өндіруде тергеп-тексеру объектісі болып табылатын тауарды қолданатын тұтынушылар, тұтынушылардың қоғамдық бірлестіктерінің өкілдері, мемлекеттік органдар, жергілікті өзін-өзі басқару органдары, сондай-ақ өзге де тұлғалар тергеп-тексеруді жүргізетін органға тергеп-тексеруге қатысы бар мәліметтерді беруге құқылы.

      19. Тергеп-тексеруді жүргізу мерзімі:

      1) арнайы қорғау шарасын қолдану туралы өтініш негізінде тергеп-тексеру басталған күннен бастап тоғыз айдан (тергеп-тексеруді жүргізетін орган бұл мерзімді ұзартуы, бірақ үш айдан аспайтын мерзімге ұзартуы мүмкін);

      2) демпингке қарсы немесе өтемақы шарасын қолдану туралы өтініш негізінде тергеп-тексеру басталған күннен бастап он екі айдан (тергеп-тексеруді жүргізетін орган бұл мерзімді ұзартуы, бірақ алты айдан аспайтын мерзімге ұзартуы мүмкін) аспауға тиіс.

      20. Тергеп-тексеруді жүргізу тергеп-тексеру объектісі болып табылатын тауарға қатысты кедендік операциялардың жүргізілуіне кедергі келтірмеуге тиіс.

      21. Уәкілетті орган тергеп-тексеру жүргізуді қамтамасыз ету және арнайы қорғау, демпингке қарсы және өтемақы шараларын қолдану мақсатында Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарынан және мүдделі тұлғалардан мәліметтер, оның ішінде құпия ақпаратты қамтитын мәліметтер сұрата алады.

      22. Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары өз құзыреті шегінде тергеп-тексеруді жүргізу және арнайы қорғау, демпингке қарсы және өтемақы шараларын қолдану мақсаттары үшін:

      1) уәкілетті органның сұрау салулары бойынша;

      2) уәкілетті орган арқылы тергеп-тексеруді жүргізетін органның сұрау салулары бойынша қажетті мәліметтерді, оның ішінде құпия ақпаратты қамтитын мәліметтерді береді.

      Уәкілетті органның және (немесе) тергеп-тексеруді жүргізетін органның сұрау салынған ақпаратын ұсыну мүмкіндігі болмаған жағдайда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары негіздемелерін көрсете отырып, бұл туралы уәкілетті органды хабардар етеді.

      23. Уәкілетті орган тергеп-тексеруді жүргізетін органның сұрататын мәліметтерін, оның ішінде құпия ақпаратты қамтитын мәліметтерді жинауды, өңдеуді және беруді қамтамасыз етеді.

      24. Тергеп-тексеруді жүргізетін органға дәлелдемелер мен мәліметтерді ұсыну, сондай-ақ тергеп-тексеруді жүргізетін органмен хат алмасу орыс тілінде жүзеге асырылады, ал шетел тілінде жасалған құжаттардың түпнұсқалары орыс тіліндегі аудармасымен (аударманың дұрыстығын нотариаттың куәландыруымен) қоса берілуге тиіс.

      25. Уәкілетті органның өкілдері тергеп-тексеруді жүргізетін органның тергеп-тексеру барысында өткізетін кездесулерге, консультацияларға, сондай-ақ жария тыңдауларға қатысады.

      26. Комиссияның тергеп-тексеру нәтижелері жөніндегі баяндаманы және осы Заңның 5-бабында көрсетілген Комиссия шешімінің жобасын қарау күні тексерудің аяқталу күні болып табылады.

      Егер тергеп-тексеруді жүргізетін орган арнайы қорғау, демпингке қарсы немесе өтемақы шараларын қолдану, қайта қарау немесе тоқтату үшін негіздер жоқ екендігі туралы түпкілікті қорытынды жасаған жағдайда, тергеп-тексеруді жүргізетін орган тиісті хабарламаны Еуразиялық экономикалық одақтың интернет-ресурсында орналастырған күн тергеп-тексерудің аяқталу күні деп танылады.

      Алдын ала арнайы баж, алдын ала демпингке қарсы баж немесе алдын ала өтемақы бажы енгізілген жағдайда, тергеп-тексеру тиісті алдын ала баждың қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін аяқталуға тиіс.

      27. Егер тергеп-тексеруді жүргізетін орган тергеп-тексеру барысында Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына өскен импорттың және онымен байланысты мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілген елеулі залалдың немесе оны келтіру қатерінің, сондай-ақ Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына демпингтік немесе субсидияланатын импорттың және онымен байланысты мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілген материалдық залалдың немесе оны келтіру қатерінің немесе мүше мемлекеттердің экономика саласын құрудың едәуір баяулатылуының орын алуы болмағанын анықтаған жағдайда, тергеп-тексеру арнайы қорғау, демпингке қарсы немесе өтемақы шараларын енгізбестен аяқталады.

34-бап. Демпингке қарсы тергеп-тексеруді жүргізу ерекшеліктері

      1. Демпингке қарсы тергеп-тексеру, егер тергеп-тексеруді жүргізетін орган демпингтік маржа жол берілетін ең төмен демпингтік маржадан аз не орын алған немесе ықтимал демпингтік импорттың көлемі немесе осындай импорттан туындаған материалдық залалдың мөлшері немесе мұндай залалды келтіру қатері немесе мүше мемлекеттердің экономика саласын құрудың едәуір баяулатылуы болмашы болып табылады деп анықтаса, демпингке қарсы шара енгізілместен тоқтатылады.

      Бұл ретте мөлшері екі пайыздан аспайтын демпингтік маржа жол берілетін ең төмен демпингтік маржа деп түсініледі.

      2. Егер белгілі бір эскпорттаушы үшінші елден демпингтік импорттың көлемі экспорттаушы үшінші елдердің әрқайсысына тергеп-тексеру объектісі болып табылатын тауардың Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына импортының жалпы көлеміндегі жеке үлесі үш пайыздан аз пайызды құрауы, жиынтығында тергеп-тексеру объектісі болып табылатын тауардың Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына импортының жалпы көлемінің жеті пайызынан аспайтын көлемде тиесілі болуы шартымен, тергеп-тексеру объектісі болып табылатын тауардың Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына импортының жалпы көлемінің үш пайызынан аз болса, ол болмашы болып табылады.

      3. Тергеп-тексеруді жүргізетін орган демпингке қарсы тергеп-тексеру нәтижелері бойынша шешім қабылданғанға дейін құпия ақпаратты қорғау қажеттілігін ескере отырып, мүдделі тұлғаларды тергеп-тексеру нәтижелері бойынша жасалған негізгі тұжырымдар туралы хабардар етеді және оларға өз түсініктемелерін беру мүмкіндігін ұсынады.

      Мүдделі тұлғалардың түсініктемелерін беру мерзімін тергеп-тексеруді жүргізетін орган белгілейді, бірақ ол күнтізбелік он бес күннен кем болмайды.

35-бап. Өтемақылық тергеп-тексеруді жүргізу ерекшеліктері

      1. Тергеп-тексеруді жүргізетін орган өтінішті қарауға қабылдағаннан кейін және тергеп-тексеруді бастау туралы шешім қабылдағанға дейін болжамды ерекше субсидияның болуына, мөлшеріне және оны берудің салдарларына қатысты ахуалды нақтылау және өзара қолайлы шешімге қол жеткізу мақсатында экспортталатын тауарға қатысты өтемақы шарасын енгізу ұсынылатын экспорттаушы үшінші елдің уәкілетті органына консультациялар өткізуді ұсынуы тиіс.

      Мұндай консультациялар тергеп-тексеру барысында да жалғасуы мүмкін.

      2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген консультациялардың өткізілуі тергеп-тексеруді бастау және өтемақы шарасын қолдану туралы шешім қабылдауға кедергі келтірмейді.

      3. Егер тергеп-тексеруді жүргізетін орган экспорттаушы үшінші елдің ерекше субсидиясының мөлшері ең төмен болып табылатынын не субсидияланатын орын алған немесе ықтимал импорттың көлемі немесе осындай импортпен байланысты мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілген материалдық залал мөлшері немесе оны келтіру қатері немесе мүше мемлекеттердің экономика саласын құрудың едәуір баяулатылуы болмашы болып табылатындығын анықтаса, өтемақылық тергеп-тексеру өтемақы шарасы енгізілместен тоқтатылады.

      4. Ерекше субсидияның мөлшері, егер тергеп-тексеру объектісі болып табылатын тауар құнының бір пайызынан аз болса, ең төмен деп танылады.

      Егер субсидияланатын импорттың көлемі экспорттаушы үшінші елдердің әрқайсысына ұқсас тауардың Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына импортының жалпы көлеміндегі жеке үлесі бір пайыздан аз пайызды құрауы, жиынтығында ұқсас тауардың Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына импортының жалпы көлемінің үш пайызынан аспайтын көлемде болуы шартымен, ұқсас тауардың Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына импортының жалпы көлемінің бір пайызынан аз болса, әдетте, ол болмашы деп танылады.

      5. Егер әрқайсысының үлесіне осы тауардың Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына импортының жалпы көлемінің төрт пайызынан аз болуы, дамушы және неғұрлым аз дамыған елдерден Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына осы тауардың импортындағы жиынтық үлесі осы тауардың Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына импортының жалпы көлемінің тоғыз пайызынан аспауы шартымен, тергеп-тексеруді жүргізетін орган осы тауарға қатысты экспорттаушы үшінші елдің ерекше субсидияларының жалпы мөлшері тауар бірлігіне есептегенде оның құнының екі пайызынан аспайтынын немесе Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына осы тауар импортының жалпы көлеміндегі мұндай үшінші елден осы тауар импортының үлесі төрт пайыздан кем екенін анықтаса, субсидияланатын импорттың нысанасы болып табылатын және Еуразиялық экономикалық одақтың тарифтік преференциялары жүйесін пайдаланушы дамушы немесе неғұрлым аз дамыған елден шығатын тауарға қатысты өтемақылық тергеп-тексеру тоқтатылады.

      6. Тергеп-тексеруді жүргізетін орган өтемақылық тергеп-тексерудің нәтижелері бойынша шешім қабылданғанға дейін құпия ақпаратты қорғау қажеттілігін ескере отырып, барлық мүдделі тұлғаларды тергеп-тексеру барысында жасалған негізгі түйіндер туралы хабардар етеді және оларға өз түсініктемелерін беру мүмкіндігін ұсынады.

      Мүдделі тұлғалардың түсініктемелерін беру мерзімін тергеп-тексеруді жүргізетін орган белгілейді, бірақ ол күнтізбелік он бес күннен кем болмайды.

36-бап. Демпингтік немесе субсидияланатын импорт жағдайында мүше мемлекеттердің экономика саласын айқындау ерекшеліктері

      1. Демпингке қарсы немесе өтемақылық тергеп-тексеруді жүргізу кезінде мүше мемлекеттердің экономика саласы, осы баптың 2 және 3-тармақтарында көрсетілген жағдайларды қоспағанда, осы Заңның 1-бабының 17) тармақшасында белгіленген мағынада түсініледі.

      2. Егер мүше мемлекеттерде ұқсас тауарды өндірушілер бір мезгілде болжамды түрде демпингтік немесе субсидияланатын импорттың нысанасы болып табылатын тауарды импорттаушылар болып табылған жағдайда немесе болжамды түрде демпингтік немесе субсидияланатын импорттың нысанасы болып табылатын тауарды экспорттаушылармен немесе импорттаушылармен байланысты тұлғалар болса, мүше мемлекеттерде ұқсас тауарларды қалған өндірушілер ғана мүше мемлекеттердің экономика саласы деп түсініледі.

      Мүше мемлекеттерде ұқсас тауар өндірушілер, егер:

      1) мүше мемлекеттерде ұқсас тауарды жекелеген өндірушілер тергеп-тексеру объектісі болып табылатын тауарды экспорттаушыларды немесе импорттаушыларды тікелей немесе жанама түрде бақылаған;

      2) тергеп-тексеру объектісі болып табылатын тауарды жекелеген экспорттаушылар немесе импорттаушылар мүше мемлекеттерде ұқсас тауарларды өндірушілерді тікелей немесе жанама түрде бақылаған;

      3) мүше мемлекеттерде ұқсас тауарды жекелеген өндірушілерді және тергеп-тексеру объектісі болып табылатын тауарды экспорттаушыларды немесе импорттаушыларды үшінші тұлға тікелей немесе жанама түрде бақылаған;

      4) мүше мемлекеттерде ұқсас тауарларды жекелеген өндірушілер мен шетелдік өндірушілер, тексеру объектісі болып табылатын тауарды экспорттаушылар немесе импорттаушылар үшінші тұлғаны тікелей немесе жанама түрде бақылаған жағдайда, тергеп-тексеруді жүргізетін органның осындай өндірушілердің мінез-құлқы байланысты емес тұлғалардан ерекшеленетін осындай байланыстан туындайды деп болжауға негіздері болған жағдайда, болжамды түрде демпингтік немесе субсидияланатын импорттың нысанасы болып табылатын тауарды экспорттаушылармен немесе импорттаушылармен байланысты тұлғалар ретінде қаралады.

      3. Мүше мемлекеттердің экономика саласын айқындаған кезде ерекше жағдайларда бұл мүше мемлекеттердің аумағы екі немесе одан да көп аумақтық оқшауланған бәсекелес нарық жұмыс істейтін аумақ ретінде қаралады, ал аталған нарықтардың біреуінің шегіндегі мүше мемлекеттердегі өндірушілер, егер мұндай өндірушілер осындай нарықта тұтыну немесе қайта өңдеу мақсатында өздері өндіретін ұқсас тауардың кемінде сексен пайызын сатса және осындай нарықтағы ұқсас тауарға деген сұранысты мүше мемлекеттердің қалған аумағындағы мұндай тауар өндірушілер айтарлықтай шамада қанағаттандырмаса, мүше мемлекеттер экономикасының бөлек саласы ретінде қарастырылады.

      Мұндай жағдайларда демпингтік немесе субсидияланатын импорттың нысанасы болып табылатын тауардың сатылуы аталған бәсекелес нарықтардың бірінде шоғырланған және демпингтік немесе субсидияланатын импорт осындай бір нарық шегінде мүше мемлекеттерде ұқсас тауарлар өндірушілердің барлығына немесе барлығына дерлік залал келтірген жағдайда, тіпті, егер мүше мемлекеттердің экономика саласының негізгі бөлігіне залал келтірілмесе де, демпингтік немесе субсидияланатын импорт салдарынан мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілген материалдық залалдың, оны келтіру қатерінің немесе мүше мемлекеттердің экономика саласын құрудың едәуір баяулатылуының болуы анықталуы мүмкін.

      4. Егер мүше мемлекеттердің экономика саласы осы баптың 3-тармағында белгіленген мағынада түсінілсе және тергеп-тексеру нәтижелері бойынша демпингке қарсы немесе өтемақы шарасын қолдану туралы шешім қабылданған жағдайда, мұндай шара Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына тауардың бүкіл импортына қатысты қолданылуы мүмкін.

      Көрсетілген жағдайда демпингке қарсы немесе өтемақы бажы тергеп-тексеруді жүргізетін орган тауарды экспорттаушыларға осы аумаққа мұндай тауардың демпингтік бағалар (демпингтік импорт кезінде) бойынша немесе субсидияланатын бағалар (субсидияланатын импорт кезінде) бойынша экспортын тоқтату мүмкіндігін не мұндай мүмкіндікті экспорттаушылар пайдаланбаған жағдайда, Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына экспорттау шарттарына қатысты тиісті міндеттемелер алуына мүмкіндік берген соң ғана енгізіледі.

37-бап. Жария тыңдау

      1. Тергеп-тексеруге қатысушылардың кез келгенінің жазбаша нысанда және осы Заңға сәйкес белгіленген мерзімде ұсынған өтінішхаты негізінде тергеп-тексеруді жүргізетін орган жария тыңдау өткізуді қамтамасыз етеді.

      2. Тергеп-тексеруді жүргізетін орган тергеп-тексеруге қатысушыларға жария тыңдауды өткізу уақыты мен орны туралы хабарламаны, сондай-ақ жария тыңдауды өткізу барысында қаралатын мәселелердің тізбесін жіберуге міндетті.

      Жария тыңдауды өткізу күні тиісті хабарлама жіберілген күннен бастап кемінде күнтізбелік он бес күн өткен соң белгіленеді.

      3. Жария тыңдауға тергеп-тексеруге қатысушылар немесе олардың өкілдері, сондай-ақ тергеп-тексеруге қатысты өздерінде бар мәліметтерді беру мақсатында олар тартқан тұлғалар қатысуға құқылы.

      Жария тыңдау барысында тергеп-тексеруге қатысушылар өз пікірлерін білдіре алады және тергеп-тексеруге қатысты дәлелдемелерді ұсына алады. Тергеп-тексеруді жүргізетін органның өкілі жария тыңдауға қатысушыларға өздері хабарлаған фактілердің мәніне қатысты сұрақтар қоюға құқылы. Тергеп-тексеруге қатысушылар да бір-біріне сұрақтар қоюға құқылы және оларға жауап беруге міндетті. Жария тыңдауға қатысушылар құпия деп танылған ақпаратты жариялауға міндетті емес.

      4. Жария тыңдау барысында ауызша нысанда берілген мәліметтер, егер оларды тергеп-тексеруге қатысушылар жария тыңдау өткізілген күннен кейін күнтізбелік он бес күн ішінде тергеп-тексеруді жүргізетін органға жазбаша нысанда ұсынса, олар тергеп-тексеру барысында назарға алынады.

38-бап. Тергеп-тексеру барысында ақпарат жинау

      1. Демпингке қарсы немесе өтемақылық тергеп-тексеруді бастау туралы шешім қабылданғаннан кейін тергеп-тексеруді жүргізетін орган тергеп-тексеру объектісі болып табылатын, өзіне белгілі тауарды экспорттаушыларға және (немесе) өндірушілерге сұрақтардың тізбесін жібереді.

      Сұрақтар тізбесі мүше мемлекеттерде ұқсас немесе тікелей бәсекелес тауарды (арнайы қорғау тергеп-тексеруі жүргізілген жағдайда) не ұқсас тауарды (демпингке қарсы немесе өтемақылық тергеп-тексеру жүргізілген жағдайда) өндірушілерге де жіберіледі.

      Қажет болған жағдайда, сұрақтар тізбесі тергеп-тексеру объектісі болып табылатын тауарды импорттаушыларға және тұтынушыларға жіберілуі мүмкін.

      2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген, сұрақтар тізбесі жіберілген тұлғалар оны алған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде тергеп-тексеруді жүргізетін органға өз жауаптарын ұсынады.

      Осы баптың 1-тармағында көрсетілген тұлғалардың уәжді және жазбаша нысанда баяндалған өтініші бойынша тергеп-тексеруді жүргізетін орган бұл мерзімді күнтізбелік он төрт күннен аспайтын мерзімге ұзартуы мүмкін.

      3. Сұрақтар тізбесі экспорттаушының және (немесе) өндірушінің өкіліне тікелей тапсырылған күннен бастап күнтізбелік жеті күннен кейін немесе оны пошта арқылы жөнелткен күннен бастап күнтізбелік жеті күннен кейін тауарды экспорттаушы және (немесе) өндіруші алды деп есептеледі.

      Тізбеге енгізілген сұрақтарға жауаптарды, егер олар тергеп-тексеруді жүргізетін органға құпия және құпия емес нұсқаларда осы баптың 2-тармағында көрсетілген отыз күн мерзім өткен күннен немесе оны ұзарту мерзімі өткен күннен бастап күнтізбелік жеті күннен кешіктірілмей келіп түскен болса, тергеп-тексеруді жүргізетін орган оларды алды деп есептеледі.

      4. Тергеп-тексеруді жүргізетін орган тергеп-тексеру барысында мүдделі тұлғалар ұсынған ақпараттың дәлдігіне және анықтығына көз жеткізеді.

      Тергеп-тексеру барысында ұсынылған ақпаратты тексеру немесе жүргізіліп жатқан тергеп-тексеруге байланысты қосымша ақпарат алу мақсатында тергеп-тексеруді жүргізетін орган қажет болған жағдайда:

      1) тергеп-тексеру объектісі болып табылатын тауарды тиісті шетелдік экспорттаушылардың және (немесе) өндірушілердің келісімін алған және алдағы тергеп-тексеру туралы ресми түрде хабардар етілген үшінші елдің тарапынан қарсылық болмаған жағдайда үшінші елдің аумағында;

      2) тергеп-тексеру объектісі болып табылатын тауарды тиісті импорттаушылардың және (немесе) ұқсас немесе тікелей бәсекелес тауарды өндірушілердің келісімін алған жағдайда мүше мемлекеттің аумағында тексеру жүргізуі мүмкін.

      Шетелдік өндіруші немесе экспорттаушы осы баптың 1-тармағына сәйкес жіберілетін сұрақтар тізбесіне жауаптарды жібергенге дейін тексеру жүргізуге келіскен жағдайларды қоспағанда және тиісті үшінші елдің тарапынан қарсылық болмаған кезде, осындай жауаптар алғаннан кейін тексеру жүзеге асырылады.

      Тергеп-тексеруге тиісті қатысушылардың келісімі алынғаннан кейін және тексеру басталғанға дейін оларға тексеру жүргізуге жіберілген қызметкерлерге ұсынылуы тиіс құжаттар мен материалдардың тізімі жіберіледі. Тергеп-тексеруді жүргізетін орган үшінші елді тексерілуі жоспарланған шетелдік экспорттаушылардың немесе өндірушілердің мекенжайлары мен атаулары, сондай-ақ осындай тексерулер жүргізу күндері туралы хабардар етеді.

      Тексеру барысында сұрақтар тізбесіндегі жауаптарда берілген ақпараттың анықтығын растау үшін қажетті басқа да құжаттар мен материалдар сұратылуы мүмкін.

      Егер тексеру жүргізу кезінде тергеп-тексеруді жүргізетін органның осындай тексеру үшін осы органның қызметкерлері болып табылмайтын сарапшыларды тарту ниеті болған жағдайда, оларға қатысты тергеп-тексеру әрекеттерін жүзеге асыру болжанып отырған тергеп-тексеруге қатысушылар тергеп-тексеруді жүргізетін органның бұл шешімі туралы алдын ала хабардар етілуге тиіс. Осындай сарапшылардың тексеруге байланысты алынған ақпараттың құпиялылығын бұзғаны үшін санкциялар қолдануға мүмкіндік болғанда ғана олардың тексеруге қатысуына жол беріледі.

      5. Тексеру жүргізу барысында берілген ақпаратты тексеру немесе жүргізілетін тергеп-тексеруге байланысты қосымша ақпарат алу мақсатында тергеп-тексеруді жүргізетін орган өз өкілдерін мүдделі тұлғалардың орналасқан жеріне жіберуге, ақпарат жинауды, мүдделі тұлғалармен консультациялар мен келіссөздер жүргізуге, тауардың үлгілерімен танысуға және тергеп-тексеру жүргізу үшін қажетті өзге де әрекеттерді жасауға құқылы.

39-бап. Құпия ақпарат

      1. Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары құпия ақпаратты уәкілетті органға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұсынады.

      2. Уәкілетті органға мүдделі тұлға ұсынатын ақпарат осы тұлға негіздемелерді, оның ішінде осындай ақпаратты ашу үшінші тұлғаға бәсекелестік басымдық беретіні не осындай ақпаратты ұсынған тұлға үшін немесе осындай ақпаратты алған тұлға үшін қолайсыз салдарларға әкеп соғатындығын растайтын негіздемелерді ұсынған кезде құпия ақпарат ретінде қаралады.

      Негіздемелер жазбаша түрде ұсынылуға тиіс.

      3. Уәкілетті органға құпия ақпаратты ұсынатын мүдделі тұлғалар сонымен бірге осындай ақпараттың құпия емес нұсқасын ұсынады.

      Құпия емес нұсқа құпия түрде ұсынылған ақпараттың мәнін түсіну үшін жеткілікті түрде толық болуға тиіс.

      Мүдделі тұлға құпия ақпараттың құпия емес нұсқасын бере алмайтын ерекше жағдайларда, ол құпия емес нұсқасын беру мүмкін еместігінің себептерін толық баяндай отырып, негіздеме ұсынуға тиіс.

      4. Тергеп-тексеруді жүргізетін органды қоспағанда, уәкілетті орган үшінші тұлғаларға құпия ақпаратты бере алмайды.

      Мүдделі тұлғалар ұсынған құпия ақпаратты олардың жазбаша рұқсатынсыз жария етуге болмайды.

      Құпия ақпаратты уәкілетті органның лауазымды адамдарының жеке мақсаттарына пайдалануына болмайды.

40-бап. Мүдделі тұлғалар

      1. Тергеп-тексеруді жүргізу кезінде:

      1) мүше мемлекеттерде ұқсас немесе тікелей бәсекелес тауарды (арнайы қорғау тергеп-тексеруін жүргізген кезде) не ұқсас тауарды өндіруші (демпингке қарсы немесе өтемақылық тергеп-тексеруді жүргізген кезде);

      2) қатысушыларының көпшілігі мүше мемлекеттерде ұқсас немесе тікелей бәсекелес тауарды (арнайы қорғау тергеп-тексеруін жүргізген кезде) не ұқсас тауарды өндірушілер (демпингке қарсы немесе өтемақылық тергеп-тексеруді жүргізген кезде) болып табылатын өндірушілер бірлестігі;

      3) қатысушылары мүше мемлекеттерде ұқсас немесе тікелей бәсекелес тауар (арнайы қорғау тергеп-тексеруі жүргізілген кезде) не ұқсас тауар (демпингке қарсы немесе өтемақылық тергеп-тексеруді жүргізген кезде) өндірудің жалпы көлемінің жиырма бес пайызынан астамын өндіруді жүзеге асыратын өндірушілер бірлестігі;

      4) тергеп-тексеру объектісі болып табылатын тауарды экспорттаушы, шетелдік өндіруші немесе импорттаушы және қатысушыларының едәуір бөлігі осы тауарды өндірушілер, экспорттаушылар немесе экспорттаушы үшінші елден немесе тауар шығарылатын елден импорттаушылар болып табылатын шетелдік тауар өндірушілер, экспорттаушылар немесе импорттаушылар бірлестігі;

      5) экспорттаушы үшінші елдің не тауар шығарылатын елдің уәкілетті органы;

      6) тергеп-тексеру объектісі болып табылатын тауарды тұтынушылар (егер олар өнімді өндірген кезде осындай тауарды пайдаланса) мен мүше мемлекеттердегі осындай тұтынушылар бірлестіктері;

      7) тұтынушылардың қоғамдық бірлестіктері (егер тауар басым түрде жеке тұлғалардың тұтыну нысанасы болып табылса) мүдделі тұлғалар болып табылады.

      2. Мүдделі тұлғалар тергеп-тексеру барысында дербес немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделген өкілеттіктері бар өз өкілдері арқылы әрекет етеді.

      Егер мүдделі тұлға тергеп-тексеру барысында уәкілетті өкіл арқылы әрекет ететін болса, тергеп-тексеруді жүргізетін орган тергеп-тексеру нысанасы туралы барлық ақпаратты мүдделі тұлғаға осы өкіл арқылы ғана жеткізеді.

41-бап. Тергеп-тексерулерге байланысты қабылданатын шешімдер туралы хабарламалар

      1. Тергеп-тексеруді жүргізетін орган Еуразиялық экономикалық одақтың интернет-ресурсында тергеп-тексерулерге байланысты қабылданатын шешімдер туралы мынадай:

      1) тергеп-тексерудің басталғаны;

      2) алдын ала арнайы, алдын ала демпингке қарсы немесе алдын ала өтемақы бажының енгізілгені;

      3) осы Заңның 19-бабына сәйкес демпингке қарсы баждың қолданылуы мүмкін екені немесе осы Заңның 29-бабына сәйкес өтемақы бажының қолданылуы мүмкін екені;

      4) арнайы қорғау тергеп-тексеруінің аяқталғаны;

      5) нәтижелері бойынша тергеп-тексеруді жүргізетін орган демпингке қарсы немесе өтемақы бажын енгізуге негіздер бар екендігі не тиісті міндеттемелерді мақұлдаудың орындылығы туралы қорытынды жасаған тергеп-тексерудің аяқталғаны;

      6) тиісті міндеттемелерді мақұлдауға байланысты тергеп-тексерудің аяқталғаны немесе тоқтатыла тұрғандығы;

      7) нәтижелерi бойынша тергеп-тексеруді жүргізетін орган арнайы қорғау, демпингке қарсы немесе өтемақы шараларын енгізуге негіздер жоқ екендігі туралы қорытынды жасаған тергеп-тексерудің аяқталғаны;

      8) тергеп-тексерулерге байланысты өзге де қабылданатын шешімдер туралы хабарламаларды жариялайды.

      Уәкілетті орган мұндай хабарламаларды Қазақстан Республикасының мүдделі мемлекеттік органдарына және хабарламада көрсетілген қабылданған шешімдер мүдделерін қозғауы мүмкін болатын Қазақстан Республикасының аумағында тіркелген кәсіпкерлік субъектілеріне жібереді.

      2. Тергеп-тексерудің басталғаны туралы хабарламаны тергеп-тексеруді жүргізетін орган тергеп-тексеруді бастау туралы шешім қабылдаған күннен бастап он жұмыс күнінен аспайтын мерзімде Еуразиялық экономикалық одақтың интернет-ресурсында орналастыруға тиіс және ол:

      1) тергеп-тексеру объектісі болып табылатын тауардың толық сипаттамасын;

      2) экспорттаушы үшінші елдің атауын;

      3) Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына өскен импорттың және мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілген елеулі залалдың немесе оны келтіру қатерінің болуын растайтын мәліметтердің қысқаша мазмұндалуын (арнайы қорғау тергеп-тексеруінің басталуы туралы шешім қабылданған кезде);

      4) демпингтік немесе субсидияланатын импорттың болуын және мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілген материалдық залалдың немесе оны келтіру қатерінің немесе мүше мемлекеттердің экономика саласын құрудың едәуір баяулатылуының болуын растайтын мәліметтердің қысқаша мазмұндалуын (демпингке қарсы немесе өтемақылық тергеп-тексерудің басталуы туралы шешім қабылданған кезде);

      5) мүдделі тұлғалар өз пікірін және тергеп-тексеруге қатысты мәліметтерді жібере алатын мекенжайды;

      6) күнтізбелік жиырма бес күнді құрайтын және сол уақыт ішінде тергеп-тексеруді жүргізетін орган мүдделі тұлғалардан тергеп-тексеруге қатысу ниеті туралы өтініштерді қабылдайтын мерзімді;

      7) күнтізбелік қырық бес күнді құрайтын және сол уақыт ішінде тергеп-тексеруді жүргізетін орган тергеп-тексеруге қатысушылардан жария тыңдауларды өткізу туралы өтінішхаттарды қабылдайтын мерзімді;

      8) күнтізбелік алпыс күнді құрайтын және сол уақыт ішінде тергеп-тексеруді жүргізетін орган мүдделі тұлғалардан жазбаша нысанда түсініктемелерді және тергеп-тексеруге қатысты мәліметтерді қабылдайтын мерзімді қамтуға тиіс.

      3. Алдын ала арнайы, алдын ала демпингке қарсы немесе алдын ала өтемақы баждарын енгізу туралы хабарлама Комиссия осындай шешімді қабылдаған күннен бастап үш жұмыс күнінен аспайтын мерзімде Еуразиялық экономикалық одақтың интернет-ресурсында орналастырылады және ол сондай-ақ мынадай ақпаратты:

      1) тергеп-тексеру объектісі болып табылатын тауарды экспорттаушының атауын не экспорттаушы үшінші елдің атауын (егер экспорттаушының атауын келтіру мүмкін болмаса);

      2) тергеп-тексеру объектісі болып табылатын тауарды кедендік бақылауды жүзеге асыру үшін жеткілікті сипаттауды;

      3) демпингтік маржаның мөлшерін көрсетіп және тауардың қалыпты құны мен оның экспорттық бағасын есептеу және салыстыру әдіснамасын таңдау үшін негіздерді сипаттай отырып, демпингтік импорттың бар екендігі туралы оң қорытынды үшін негіздерді (алдын ала демпингке қарсы бажды енгізген кезде);

      4) субсидияның болу фактісін сипаттай отырып және тауар бірлігіне есептелген субсидия мөлшерін көрсете отырып, субсидияланатын импорттың болуы туралы оң қорытынды үшін негіздерді (алдын ала өтемақы бажын енгізген кезде);

      5) мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілген елеулі немесе материалдық залалдың, оны келтіру қатерінің немесе мүше мемлекеттердің экономика саласын құрудың едәуір баяулатылуының болуын анықтау үшін негіздерді;

      6) өскен импорттың, демпингтік немесе субсидияланатын импорттың және тиісінше мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілген елеулі немесе материалдық залалдың, оны келтіру қатерінің немесе мүше мемлекеттердің экономика саласын құрудың едәуір баяулатылуының арасындағы себеп-салдарлық байланысты анықтау үшін негіздерді;

      7) өскен импорттың болуы туралы оң қорытынды үшін негіздерді (алдын ала арнайы бажды енгізу кезінде) қамтуға тиіс.

      4. Осы Заңның 19-бабына сәйкес демпингке қарсы бажды немесе осы Заңның 29-бабына сәйкес өтемақы бажының қолданылуы мүмкін екені туралы хабарлама мыналарды:

      1) тергеп-тексеру объектісі болып табылатын тауардың кедендік бақылауын жүзеге асыру үшін жеткілікті сипаттамасын;

      2) тергеп-тексеру объектісі болып табылатын тауарды экспорттаушының атауын не экспорттаушы үшінші елдің атауын (егер экспорттаушының атауын келтіру мүмкін болмаса);

      3) осы Заңның 19 немесе 29-баптарында көрсетілген шарттардың орындалуы туралы куәландыратын мәліметтердің қысқаша баяндалуын қамтуға тиіс.

      5. Арнайы қорғау тергеп-тексеруінің аяқталғаны туралы хабарламаны тергеп-тексеруді жүргізетін орган тергеп-тексеру аяқталған күннен бастап үш жұмыс күнінен аспайтын мерзімде орналастырады және ол тергеп-тексеруді жүргізетін органның иелігіндегі ақпаратты талдаудың негізінде өзі жасаған негізгі түйіндерді қамтуға тиіс.

      6. Нәтижелері бойынша тергеп-тексеруді жүргізетін орган демпингке қарсы немесе өтемақы бажын енгізуге негіздердің бар екендігі не тиісті міндеттемелерді мақұлдаудың орындылығы туралы қорытынды жасаған тергеп-тексерудің аяқталғаны туралы хабарлама тергеп-тексеру аяқталған күннен бастап үш жұмыс күнінен аспайтын мерзімде орналастырылады және мыналарды:

      1) тергеп-тексеруді жүргізетін органның тергеп-тексеру нәтижелері туралы түпкілікті қорытындысының түсіндірмесін;

      2) мұндай қорытынды жасауға негіз болған фактілерді көрсетуді;

      3) осы баптың 3-тармағында көрсетілген ақпаратты;

      4) тергеп-тексеру объектісі болып табылатын тауарды экспорттаушылардың және импорттаушылардың аргументтері мен талаптарын тергеп-тексеру барысында қабылдау немесе қабылдамау себептерін көрсетуді;

      5) осы Заңның 13-бабының 7 – 11-тармақтарына сәйкес шешімдер қабылдау себептерін көрсетуді қамтуға тиіс.

      7. Тиісті міндеттемелерді мақұлдауға байланысты тергеп-тексерудің аяқталғаны немесе тоқтатыла тұрғаны туралы хабарлама тергеп-тексеру аяқталған немесе тоқтатыла тұрған күннен бастап үш жұмыс күнінен аспайтын мерзімде орналастырылады және осы міндеттемелердің құпия емес нұсқасын қамтуға тиіс.

      8. Нәтижелерi бойынша тергеп-тексеруді жүргізетін органның арнайы қорғау, демпингке қарсы немесе өтемақы шараларын енгізу үшін негіздердің жоқ екендігі туралы қорытынды жасаған тергеп-тексерудің аяқталғаны туралы хабарлама тергеп-тексеру аяқталған күннен бастап үш жұмыс күнінен аспайтын мерзімде орналастырылады және мыналарды:

      1) тергеп-тексеруді жүргізетін органның тергеп-тексеру нәтижелері туралы түпкілікті қорытындысының түсіндірмесін;

      2) негізінде осы тармақтың 1) тармақшасында көзделген қорытынды жасалған фактілердің көрсетілуін қамтуға тиіс.

      9. Нәтижелері бойынша осы Заңның 42-бабына сәйкес шараны қолданбау туралы шешім қабылданған тергеп-тексерудің аяқталғаны туралы хабарлама осындай шешім қабылданған күннен бастап үш жұмыс күнінен аспайтын мерзімде орналастырылады және олардың негізінде осындай шешім қабылданған фактілер мен түйіндер көрсетіле отырып, Комиссияның арнайы қорғау, демпингке қарсы немесе өтемақы шараларын қолданбау туралы шешім қабылдауының себептерін түсіндіруді қамтуға тиіс.

      10. Тергеп-тексеруді жүргізетін орган жүргізілетін тергеп-тексерулер мен қолданылатын шаралар бөлігінде 1994 жылғы 15 сәуірде Марракеште қол қойылған Дүниежүзілік сауда ұйымын құру туралы келісімде көзделген барлық хабарламалардың Дүниежүзілік сауда ұйымының құзыретті органдарына белгіленген тәртіппен жіберілуін қамтамасыз етеді.

      11. Осы баптың ережелері тиісті айырмашылықтар ескеріле отырып, қайта тергеп-тексерулердің басталғаны және аяқталғаны туралы хабарламаларға қолданылады.

42-бап. Арнайы қорғау, демпингке қарсы және өтемақы шараларын қолданбау

      1. Комиссия тергеп-тексеру нәтижелері бойынша, егер арнайы қорғау, демпингке қарсы немесе өтемақы шараларын қолдану осы Заңда белгіленген өлшемшарттарға сәйкес келген жағдайда да, мұндай шараны қолданбау туралы шешім қабылдай алады.

      Көрсетілген шешімді Комиссия, егер тергеп-тексеруді жүргізетін орган мүдделі тұлғалар ұсынған барлық ақпаратты талдау нәтижелері бойынша мұндай шараны қолдану мүше мемлекеттердің мүдделеріне нұқсан келтіруі мүмкін деген қорытынды дайындаған жағдайда қабылдай алады. Мұндай шешім, егер оны қабылдауға негіз болған себептер өзгерген жағдайда, қайта қаралуы мүмкін.

      Комиссия арнайы қорғау, демпингке қарсы немесе өтемақы шараларын қолданбау туралы шешім қабылдағанға дейін уәкілетті орган тиісті шараны қолданудың орынсыздығы туралы ұсынысты Қазақстан Республикасының мүдделі мемлекеттік органдарымен келіседі.

      2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген қорытынды мүше мемлекеттердің экономика саласының, тергеп-тексеру объектісі болып табылатын тауарды тұтынушылардың (егер олар өнімді өндірген кезде осындай тауарды пайдаланса), мүше мемлекеттердегі осындай тұтынушылар бірлестіктерінің, тұтынушылардың қоғамдық бірлестіктерінің (егер тауар басым түрде жеке тұлғалардың тұтыну нысанасы болып табылса) және осы тауарды импорттаушылардың мүдделерін жиынтық бағалаудың нәтижелеріне негізделуге тиіс. Бұл ретте мұндай қорытынды көрсетілген тұлғаларға осы баптың 3-тармағының ережелеріне сәйкес осы мәселе бойынша өзінің түсініктемелерін ұсыну мүмкіндігі берілгеннен кейін ғана жасалуы мүмкін.

      Осындай қорытындыны дайындаған кезде өскен, демпингтік немесе субсидияланатын импорттың сауданың әдеттегі барысына және мүше мемлекеттердің тиісті тауар нарығындағы бәсекелестіктің жай-күйіне және мүше мемлекеттер экономикасы саласының жағдайына бұрмалаушы әсерін жою қажеттілігіне ерекше мән берілуге тиіс.

      3. Осы баптың 1-тармағының ережелерін қолдану мақсатында мүше мемлекеттерде ұқсас немесе тікелей бәсекелес тауарды (арнайы қорғау тергеп-тексеруін жүргізген кезде) не ұқсас тауарды (демпингке қарсы немесе өтемақылық тергеп-тексеруді жүргізген кезде) өндірушілердің, олардың бірлестіктерінің, тергеп-тексеру объектісі болып табылатын тауарды импорттаушылардың және импорттаушылар бірлестіктерінің, тергеп-тексеру объектісі болып табылатын тауарды тұтынушылардың (егер олар өнімді өндірген кезде осындай тауарды пайдаланса) және мүше мемлекеттердегі мұндай тұтынушылар бірлестіктерінің, тұтынушылардың қоғамдық бірлестіктерінің (егер тауар басым түрде жеке тұлғалардың тұтыну нысанасы болып табылса) осы Заңның 41-бабының 2-тармағына сәйкес орналастырылатын хабарламада белгіленген мерзім ішінде осы мәселе бойынша өз түсініктемелері мен ақпаратын ұсынуға құқығы бар. Мұндай түсініктемелер мен ақпарат немесе олардың құпия емес нұсқасы тиісті жағдайларда осы тармақта көрсетілген, өздерінің жауап түсініктемелерін ұсынуға құқылы басқа да мүдделі тұлғаларға таныстыру үшін ұсынылуға тиіс.

      Осы тармақтың ережелеріне сәйкес ұсынылатын ақпарат оның анықтығын растайтын объективті фактілер болған жағдайда, алынған дереккөзіне қарамастан, назарға алынуға тиіс.

6-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

43-бап. Арнайы қорғау, демпингке қарсы және өтемақы шараларын қолдану туралы шешімдерге сот тәртібімен шағымдану ерекшеліктері

      Арнайы қорғау, демпингке қарсы және өтемақы шараларын қолдануға байланысты Комиссияның шешімдерін және (немесе) Комиссияның әрекетін (әрекетсіздігін) дауласу туралы істерді қарау тәртібі мен ерекшеліктері Еуразиялық экономикалық одақ Сотының Статутында және Еуразиялық экономикалық одақ Сотының регламентінде айқындалады.

44-бап. Қазақстан Республикасының үшінші елдерге қатысты арнайы қорғау, демпингке қарсы және өтемақы шаралары туралы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық

      Қазақстан Республикасының үшінші елдерге қатысты арнайы қорғау, демпингке қарсы және өтемақы шаралары туралы заңнамасын бұзушылық Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылыққа әкеп соғады.

45-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртібі

      1. Осы Заң алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      2. Мыналардың күші жойылды деп танылсын:

      1) "Тауарлар импорты жағдайында ішкі рынокты қорғау шаралары туралы" 1998 жылғы 28 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1998 ж., № 24, 446-құжат; 1999 ж., № 21, 763-құжат; 2005 ж., № 11, 40-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 15, 95-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 15, 71-құжат; 2011 ж., № 2, 26-құжат; 2013 ж., № 15, 81-құжат; 2014 ж., № 21, 122-құжат; № 22, 131-құжат);

      2) "Демпингке қарсы шаралар туралы" 1999 жылғы 13 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., № 19, 654-құжат; 2006 ж., № 1, 3-құжат; № 3, 22-құжат; 2010 ж., № 15, 71-құжат; 2011 ж., № 11, 102-құжат; 2013 ж., № 15, 81-құжат; 2014 ж., № 21, 122-құжат);

      3) "Субсидиялар және өтем шаралары туралы" 1999 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., № 20, 732-құжат; 2006 ж., № 1, 3-құжат; 2010 ж., № 15, 71-құжат; 2011 ж., № 11, 102-құжат; 2013 ж., № 14, 75-құжат; № 15, 81-құжат; 2014 ж., № 21, 122-құжат).

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Н. Назарбаев

О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах по отношению к третьим странам

Закон Республики Казахстан 8 июня 2015 года № 316-V ЗРК.

      Вниманию пользователей!
      Для удобства пользования документом РЦПИ создано ОГЛАВЛЕНИЕ.
      Примечание РЦПИ!
      Порядок введения в действие настоящего Закона см. ст. 45

      Настоящий Закон регулирует общественные отношения, связанные с применением специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам, в целях защиты экономических интересов Республики Казахстан.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

      В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

      1) предварительная специальная пошлина – пошлина, применяемая при импорте товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза, в отношении которого органом, проводящим расследование, в ходе расследования подготовлено предварительное заключение о наличии возросшего импорта, который нанес или угрожает нанести серьезный ущерб отрасли экономики государств-членов;

      2) предварительная антидемпинговая пошлина – пошлина, применяемая при импорте товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза, в отношении которого органом, проводящим расследование, в ходе расследования подготовлено предварительное заключение о наличии демпингового импорта и обусловленного этим материального ущерба отрасли экономики государств-членов, угрозы его причинения или существенного замедления создания отрасли экономики государств-членов;

      3) предварительная компенсационная пошлина – пошлина, применяемая при импорте товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза, в отношении которого органом, проводящим расследование, в ходе расследования подготовлено предварительное заключение о наличии субсидируемого импорта и обусловленного этим материального ущерба отрасли экономики государств-членов, угрозы его причинения или существенного замедления создания отрасли экономики государств-членов;

      4) предшествующий период – три календарных года, непосредственно предшествующие дате подачи заявления о проведении расследования, за которые имеются необходимые статистические данные;

      5) специальная пошлина – пошлина, которая применяется при введении специальной защитной меры и взимается таможенными органами государств-членов независимо от ввозной таможенной пошлины;

      6) специальная квота – установление определенного объема импорта товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза, в рамках которого товар поставляется на таможенную территорию Евразийского экономического союза без уплаты специальной пошлины, а свыше которого – с уплатой специальной пошлины;

      7) специальная защитная мера – мера по ограничению возросшего импорта товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза, которая применяется по решению Евразийской экономической комиссии посредством введения импортной квоты, специальной квоты или специальной пошлины, в том числе предварительной специальной пошлины;

      8) связанные лица – лица, которые отвечают одному или нескольким из следующих критериев:

      каждое из этих лиц является сотрудником или руководителем организации, созданной с участием другого лица;

      являются деловыми партнерами, то есть связаны договорными отношениями, действуют в целях извлечения прибыли и совместно несут расходы и убытки, связанные с осуществлением совместной деятельности;

      являются работодателями и работниками одной организации;

      какое-либо лицо прямо или косвенно владеет, контролирует или является номинальным держателем пяти и более процентов голосующих акций или долей обоих лиц;

      одно из лиц прямо или косвенно контролирует другое лицо;

      оба лица прямо или косвенно контролируются третьим лицом;

      оба лица вместе прямо или косвенно контролируют третье лицо;

      состоят в брачных отношениях, отношениях родства или свойства, усыновителя (удочерителя) или усыновленного (удочеренной), а также попечителя и подопечного;

      9) антидемпинговая пошлина – пошлина, которая применяется при введении антидемпинговой меры и взимается таможенными органами государств-членов независимо от ввозной таможенной пошлины;

      10) антидемпинговая мера – мера по противодействию демпинговому импорту, которая применяется по решению Евразийской экономической комиссии посредством введения антидемпинговой пошлины, в том числе предварительной антидемпинговой пошлины, или одобрения ценовых обязательств, принятых экспортером;

      11) демпинговая маржа – выраженное в процентах отношение нормальной стоимости товара за вычетом экспортной цены этого товара к его экспортной цене либо разница между нормальной стоимостью товара и его экспортной ценой, выраженная в абсолютных показателях;

      12) косвенный контроль – возможность физического или юридического лица определять решения, принимаемые юридическим лицом, через физическое или юридическое лицо либо через несколько юридических лиц, между которыми существует прямой контроль;

      13) Евразийская экономическая комиссия (далее – Комиссия) – наднациональный орган, осуществляющий деятельность в пределах полномочий, предусмотренных в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе, ратифицированным Законом Республики Казахстан от 14 октября 2014 года "О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе" (далее – Договор о Евразийском экономическом союзе), и международными договорами в рамках Евразийского экономического союза;

      14) импортная квота – ограничение импорта товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза в отношении его количества и (или) стоимости;

      15) конфиденциальная информация – информация ограниченного доступа, содержащая коммерческую и иную охраняемую законом тайну, за исключением государственных секретов;

      16) государства-члены – государства, являющиеся членами Евразийского экономического союза и сторонами Договора о Евразийском экономическом союзе;

      17) отрасль экономики государств-членов – все производители аналогичного товара (для целей антидемпингового и компенсационного расследований) либо аналогичного или непосредственно конкурирующего товара (для целей специального защитного расследования) в государствах-членах либо те из них, доля которых в общем объеме производства в государствах-членах соответственно аналогичного товара либо аналогичного или непосредственно конкурирующего товара составляет существенную часть, но не менее двадцати пяти процентов;

      18) угроза причинения серьезного ущерба отрасли экономики государств-членов – неизбежность причинения серьезного ущерба отрасли экономики государств-членов, подтвержденная доказательствами;

      19) серьезный ущерб отрасли экономики государств-членов – общее ухудшение ситуации, подтвержденное доказательствами и связанное с производством аналогичного или непосредственно конкурирующего товара в государствах-членах, которое выражается в существенном ухудшении производственного, торгового и финансового положений отрасли экономики государств-членов и определяется, как правило, за предшествующий период;

      20) материальный ущерб отрасли экономики государств-членов – ухудшение положения отрасли экономики государств-членов, подтвержденное доказательствами и которое может выражаться, в частности, в сокращении объема производства аналогичного товара в государствах-членах и объема его реализации на рынке государств-членов, снижении рентабельности производства товара, а также негативном воздействии на товарные запасы, занятость, уровень заработной платы в данной отрасли экономики государств-членов и уровень инвестиций в данную отрасль экономики государств-членов;

      21) угроза причинения материального ущерба отрасли экономики государств-членов – неизбежность причинения материального ущерба отрасли экономики государств-членов, подтвержденная доказательствами;

      22) компенсационная пошлина – пошлина, которая применяется при введении компенсационной меры и взимается таможенными органами государств-членов независимо от ввозной таможенной пошлины;

      23) компенсационная мера – мера по нейтрализации воздействия специфической субсидии экспортирующей третьей страны на отрасль экономики государств-членов, применяемая по решению Комиссии посредством введения компенсационной пошлины (в том числе предварительной компенсационной пошлины) либо одобрения добровольных обязательств, принятых уполномоченным органом субсидирующей третьей страны или экспортером;

      24) обычный ход торговли – купля-продажа аналогичного товара на рынке экспортирующей третьей страны по цене не ниже его средневзвешенной себестоимости, определяемой исходя из средневзвешенных издержек производства и средневзвешенных торговых, административных и общих издержек;

      25) субсидируемый импорт – импорт на таможенную территорию Евразийского экономического союза товара, при производстве, экспорте или транспортировке которого использовалась специфическая субсидия экспортирующей третьей страны;

      26) субсидирующий орган – государственный орган либо орган местного самоуправления экспортирующей третьей страны или лицо, действующее по поручению соответствующего государственного органа либо органа местного самоуправления или уполномоченное соответствующим государственным органом либо органом местного самоуправления в соответствии с правовым актом или исходя из фактических обстоятельств;

      27) уполномоченный орган в области внешнеторговой деятельности (далее – уполномоченный орган) – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство, а также в пределах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, межотраслевую координацию в области регулирования внешнеторговой деятельности;

      28) расследование – процедура, осуществляемая органом, проводящим расследования, предшествующая введению специальной защитной, антидемпинговой и компенсационной мер;

      29) орган, проводящий расследования, – орган, определенный Комиссией ответственным за проведение специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных расследований на таможенной территории Евразийского экономического союза;

      30) плательщики – лица, определенные в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О таможенном регулировании в Республике Казахстан";

      31) прямой контроль – возможность физического или юридического лица определять решения, принимаемые юридическим лицом, посредством совершения одного или нескольких следующих действий:

      осуществление функций его исполнительного органа;

      получение права определять условия ведения предпринимательской деятельности юридического лица;

      распоряжение более пятью процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (доли), составляющие уставный капитал юридического лица;

      32) непосредственно конкурирующий товар – товар, сопоставимый с товаром, который является или может стать объектом специального защитного расследования (повторного расследования), по своему назначению, применению, качественным и техническим характеристикам, а также другим основным свойствам таким образом, что покупатель заменяет или готов заменить им в процессе потребления товар, который является или может стать объектом расследования (повторного расследования);

      33) аналогичный товар – товар, полностью идентичный товару, который является или может стать объектом расследования (повторного расследования), либо в отсутствие такого товара – другой товар, имеющий характеристики, близкие к характеристикам товара, который является или может стать объектом расследования (повторного расследования);

      34) третьи страны – страны и (или) объединения стран, не являющиеся участниками Договора о Евразийском экономическом союзе, а также территории, включенные в классификатор стран мира, утверждаемый Комиссией;

      35) экспортная цена – цена, которая уплачена или должна быть уплачена при импорте товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

      Сноска. Статья 1 с изменениями, внесенными Законом РК от 26.12.2017 № 124-VI (вводится в действие с 01.01.2018).

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах по отношению к третьим странам

      1. Законодательство Республики Казахстан о специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах по отношению к третьим странам основывается на Конституции Республики Казахстан, состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

      2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются правила международного договора.

Статья 3. Сфера применения настоящего Закона

      1. Действие настоящего Закона распространяется на отношения, связанные с применением специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам, в целях защиты экономических интересов Республики Казахстан.

      2. Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, связанные с оказанием услуг, выполнением работ, передачей исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности или предоставлением права на использование объектов интеллектуальной собственности, осуществлением инвестиций, валютного контроля и контроля специфических товаров, которые регулируются иными законами Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 3 с изменением, внесенным Законом РК от 28.12.2022 № 173-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 4. Компетенция уполномоченного органа

      Уполномоченный орган:

      1) взаимодействует с органом, проводящим расследования, по вопросам специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер;

      2) вносит в орган, проводящий расследования, предложения по инициированию расследований, предшествующих применению специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер;

      3) координирует работу государственных органов Республики Казахстан по вопросам специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер;

      4) формирует и согласовывает с заинтересованными государственными органами Республики Казахстан предложения по вопросам специальных защитных, антидемпинговых или компенсационных мер;

      5) разрабатывает нормативные правовые акты по вопросам специальных защитных, антидемпинговых или компенсационных мер;

      6) взаимодействует с официальными органами других стран и международными организациями;

      7) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 4 с изменениями, внесенными Законом РК от 02.04.2019 № 241-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 5. Решения о введении, применении, пересмотре, отмене специальной защитной, антидемпинговой или компенсационной мер

      Решения о введении и применении, пересмотре или отмене специальной защитной, антидемпинговой или компенсационной мер либо неприменении соответствующей меры принимаются Комиссией.

Статья 6. Исчисление, уплата и возврат специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин

      Исчисление специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, возникновение и прекращение обязанности по уплате данных пошлин, определение сроков и порядка их уплаты, зачисление, распределение и возврат специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин осуществляются в порядке, предусмотренном Кодексом Республики Казахстан "О таможенном регулировании в Республике Казахстан" для ввозных таможенных пошлин.

      Уплата, зачисление, распределение и возврат предварительных специальных, предварительных антидемпинговых, предварительных компенсационных пошлин осуществляются в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе.

      Сноска. Статья 6 с изменениями, внесенными Законом РК от 26.12.2017 № 124-VI (вводится в действие с 01.01.2018).

Глава 2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ

Статья 7. Общие принципы применения специальной защитной меры

      1. Специальная защитная мера может быть применена к товару в том случае, если по результатам расследования установлено, что импорт этого товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза осуществляется в таких возросших количествах (в абсолютных или относительных показателях к общему объему производства в государствах-членах аналогичного или непосредственно конкурирующего товара) и на таких условиях, что это причиняет серьезный ущерб отрасли экономики государств-членов или создает угрозу причинения такого ущерба.

      2. Специальная защитная мера применяется в отношении товара, импортируемого на таможенную территорию Евразийского экономического союза из экспортирующей третьей страны, независимо от страны его происхождения, за исключением:

      1) товара, происходящего из развивающейся или наименее развитой третьей страны-пользователя системы тарифных преференций Евразийского экономического союза, утверждаемой Комиссией, до тех пор, пока доля импорта данного товара из такой страны не превышает трех процентов от общего объема импорта этого товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза, при условии, что суммарная доля импорта данного товара из развивающихся и наименее развитых третьих стран, на долю каждой из которых приходится не более трех процентов от общего объема импорта этого товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза, не превышает девяти процентов от общего объема импорта данного товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза;

      2) товара, происходящего из государства – участника Содружества Независимых Государств, являющегося стороной Договора о зоне свободной торговли, ратифицированного Законом Республики Казахстан от 25 октября 2012 года "О ратификации Договора о зоне свободной торговли", при выполнении условий, установленных статьей 9 указанного Договора.

Статья 8. Установление серьезного ущерба отрасли экономики государств-членов или угрозы его причинения вследствие возросшего импорта

      1. В целях установления серьезного ущерба отрасли экономики государств-членов или угрозы его причинения вследствие возросшего импорта на таможенную территорию Евразийского экономического союза орган, проводящий расследования, в ходе расследования оценивает объективные факторы, которые могут быть выражены в количественных показателях и которые оказывают воздействие на экономическое положение отрасли экономики государств-членов, в том числе следующие:

      1) темпы и объем роста импорта товара, являющегося объектом расследования, в абсолютных и относительных показателях к общему объему производства или потребления в государствах-членах аналогичного или непосредственно конкурирующего товара;

      2) доля импортного товара, являющегося объектом расследования, в общем объеме продаж данного товара и аналогичного или непосредственно конкурирующего товара на рынке государств-членов;

      3) уровень цен на импортный товар, являющийся объектом расследования, в сравнении с уровнем цен на аналогичный или непосредственно конкурирующий товар, производимый в государствах-членах;

      4) изменение объема продаж на рынке государств-членов аналогичного или непосредственно конкурирующего товара, производимого в государствах-членах;

      5) изменение объема производства аналогичного или непосредственно конкурирующего товара, производительности, загрузки производственных мощностей, размеров прибыли и убытков, а также уровня занятости в отрасли экономики государств-членов.

      2. Серьезный ущерб отрасли экономики государств-членов или угроза его причинения вследствие возросшего импорта должны устанавливаться на основе результатов анализа всех доказательств и сведений, относящихся к делу и имеющихся в распоряжении органа, проводящего расследования.

      3. Орган, проводящий расследования, помимо возросшего импорта анализирует другие известные факторы, вследствие которых в тот же период причиняется серьезный ущерб отрасли экономики государств-членов или создается угроза его причинения. Указанный ущерб не должен быть отнесен к серьезному ущербу отрасли экономики государств-членов или угрозе его причинения вследствие возросшего импорта на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

Статья 9. Введение предварительной специальной пошлины

      1. В критических обстоятельствах, когда задержка применения специальной защитной меры привела бы к причинению ущерба отрасли экономики государств-членов, который будет трудно устранить впоследствии, Комиссия до завершения соответствующего расследования может принять решение о введении на срок, не превышающий двухсот календарных дней, предварительной специальной пошлины на основании предварительного заключения органа, проводящего расследования, в соответствии с которым существуют очевидные доказательства того, что возросший импорт товара, являющегося объектом расследования, нанес или угрожает нанести серьезный ущерб отрасли экономики государств-членов.

      Расследование должно быть продолжено в целях получения окончательного заключения органа, проводящего расследования.

      2. До принятия Комиссией решения о введении предварительной специальной пошлины уполномоченный орган согласовывает с заинтересованными государственными органами Республики Казахстан предложение о введении предварительной специальной пошлины, подготовленное органом, проводящим расследование, на основании предварительного заключения.

      3. Орган, проводящий расследования, уведомляет в письменной форме уполномоченный орган экспортирующей третьей страны, а также другие известные ему заинтересованные лица о возможном введении предварительной специальной пошлины.

      4. По запросу уполномоченного органа экспортирующей третьей страны о проведении консультаций по вопросу введения предварительной специальной пошлины такие консультации должны быть начаты после принятия Комиссией решения о введении предварительной специальной пошлины.

      5. В случае, если по результатам расследования органом, проводящим расследования, установлено, что отсутствуют основания для введения специальной защитной меры, либо принято решение о неприменении специальной защитной меры в соответствии со статьей 42 настоящего Закона, суммы предварительной специальной пошлины подлежат возврату плательщику в соответствии со статьей 6 настоящего Закона.

      6. В случае, если по результатам расследования принято решение о применении специальной защитной меры (в том числе посредством введения импортной или специальной квоты), срок действия предварительной специальной пошлины засчитывается в общий срок действия специальной защитной меры, а суммы предварительной специальной пошлины с даты вступления в силу решения о применении специальной защитной меры, принятого по результатам расследования, подлежат зачислению и распределению в соответствии со статьей 6 настоящего Закона.

      7. В случае, если по результатам расследования признано целесообразным введение более низкой ставки специальной пошлины, чем ставка предварительной специальной пошлины, суммы предварительной специальной пошлины, соответствующие сумме специальной пошлины, исчисленной по установленной ставке специальной пошлины, подлежат зачислению и распределению в соответствии со статьей 6 настоящего Закона.

      Суммы предварительной специальной пошлины, превышающие сумму специальной пошлины, исчисленной по установленной ставке специальной пошлины, подлежат возврату плательщику в соответствии с законами Республики Казахстан.

      8. В случае, если по результатам расследования признано целесообразным введение более высокой ставки специальной пошлины, чем ставка предварительной специальной пошлины, разница между суммами специальной пошлины и предварительной специальной пошлины не взимается.

      9. Решение о введении предварительной специальной пошлины принимается, как правило, не позднее шести месяцев с даты начала расследования.

Статья 10. Применение специальной защитной меры

      1. Специальная защитная мера применяется по решению Комиссии в размере и в течение срока, которые необходимы для предотвращения или устранения серьезного ущерба отрасли экономики государств-членов или угрозы его причинения, а также облегчения процесса адаптации отрасли экономики государств-членов к меняющимся экономическим условиям.

      2. До принятия Комиссией решения о применении специальной защитной меры уполномоченный орган согласовывает с заинтересованными государственными органами Республики Казахстан предложение о введении специальной пошлины, импортной или специальной квоты, подготовленное органом, проводящим расследование.

      3. В случае, если специальная защитная мера применяется посредством установления импортной квоты, размер такой импортной квоты не должен быть ниже среднегодового объема импорта товара, являющегося объектом расследования (в количественном или стоимостном выражении), за предшествующий период, за исключением случаев необходимости установления меньшего размера импортной квоты для устранения серьезного ущерба отрасли экономики государств-членов или угрозы его причинения.

      4. При распределении импортной квоты между экспортирующими третьими странами тем из них, которые заинтересованы в осуществлении поставок на таможенную территорию Евразийского экономического союза товара, являющегося объектом расследования, предоставляется возможность для проведения консультаций по вопросу распределения между ними импортной квоты.

      5. В случаях, если проведение консультаций, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, не представляется возможным или в ходе их проведения не достигнута договоренность о таком распределении, импортная квота распределяется между экспортирующими третьими странами, имеющими заинтересованность в экспорте на таможенную территорию Евразийского экономического союза товара, являющегося объектом расследования, в пропорции, сложившейся при импорте этого товара из этих экспортирующих третьих стран за предшествующий период на основе общего объема импорта такого товара в количественном или стоимостном выражении.

      При этом учитываются любые особые факторы, которые могли или могут воздействовать на обычный ход торговли данным товаром.

      6. В случае, если в процентном отношении прирост импорта товара, являющегося объектом расследования, из отдельных экспортирующих третьих стран непропорционально увеличился по отношению к общему приросту импорта такого товара за три года, предшествующие дате подачи заявления о проведении расследования, Комиссия может распределить импортную квоту между такими экспортирующими третьими странами с учетом абсолютных и относительных показателей прироста импорта этого товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза из таких экспортирующих третьих стран.

      Положения настоящего пункта применимы исключительно в случае установления органом, проводящим расследования, наличия серьезного ущерба отрасли экономики государств-членов.

      7. В случаях, предусмотренных решениями Комиссии, распределение объемов импортной квоты осуществляется в зависимости от вида товара, в отношении которого принято решение об установлении импортной квоты, уполномоченным органом и иными государственными органами в пределах своей компетенции.

      8. Порядок применения специальной защитной меры в форме импортной квоты устанавливается решением Комиссии. В случае, если такое решение предусматривает лицензирование импорта, лицензии выдаются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях для товаров, на импорт которых применяются количественные ограничения.

      9. В случае, если специальная защитная мера применяется посредством специальной квоты, определение размера, распределение и применение такой квоты осуществляются в порядке, предусмотренном для импортной квоты пунктами 1– 8 настоящего Закона.

Статья 11. Срок действия и пересмотр специальной защитной меры

      1. Срок действия специальной защитной меры не должен превышать четыре года, за исключением случая продления срока действия такой меры в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.

      2. Срок действия специальной защитной меры, указанный в пункте 1 настоящей статьи, может быть продлен по решению Комиссии, если по результатам повторного расследования, проведенного органом, проводящим расследования, установлено, что для устранения серьезного ущерба отрасли экономики государств-членов или угрозы его причинения необходимо продление срока действия специальной защитной меры и имеются доказательства того, что соответствующей отраслью экономики государств-членов принимаются меры, способствующие адаптации этой отрасли к меняющимся экономическим условиям.

      3. При принятии Комиссией решения о продлении срока действия специальной защитной меры такая мера не может быть более ограничительной, чем специальная защитная мера, действовавшая на дату принятия этого решения.

      4. В случае, если срок действия специальной защитной меры превышает один год, Комиссия постепенно смягчает такую специальную защитную меру через равные интервалы времени в течение срока ее действия.

      В случае, если срок действия специальной защитной меры превышает три года, не позднее чем по истечении половины срока действия такой меры орган, проводящий расследования, проводит повторное расследование, по результатам которого специальная защитная мера может быть сохранена, смягчена или отменена.

      Для целей настоящей статьи под смягчением специальной защитной меры понимается увеличение объема импортной квоты или специальной квоты либо снижение ставки специальной пошлины.

      5. Общий срок действия специальной защитной меры, включая срок действия предварительной специальной пошлины и срок, на который продлевается действие специальной защитной меры, не должен превышать восемь лет.

      6. Специальная защитная мера не может повторно применяться к товару, к которому ранее применялась специальная защитная мера, в течение срока, равного сроку действия предыдущей специальной защитной меры. При этом срок, в течение которого специальная защитная мера не применяется, не может быть менее двух лет.

      7. Специальная защитная мера, срок действия которой составляет не более ста восьмидесяти дней, независимо от установленных пунктом 6 настоящей статьи положений, может быть вновь применена к тому же товару, если прошло не менее одного года с даты введения предшествующей специальной защитной меры и специальная защитная мера не применялась к такому товару более чем два раза в течение пяти лет, предшествующих дате введения новой специальной защитной меры.

Глава 3. АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ

Статья 12. Общие принципы применения антидемпинговой меры

      1. Антидемпинговая мера применяется к товару, являющемуся предметом демпингового импорта, в случае, если по результатам расследования, проведенного органом, проводящим расследования, установлено, что импорт такого товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза причиняет материальный ущерб отрасли экономики государств-членов, создает угрозу причинения такого ущерба или существенно замедляет создание отрасли экономики государств-членов.

      2. Товар является предметом демпингового импорта, если экспортная цена такого товара ниже его нормальной стоимости.

      3. Период расследования, за который анализируются сведения для целей определения наличия демпингового импорта, устанавливается органом, проводящим расследования.

      При этом такой период устанавливается равным, как правило, двенадцати месяцам, предшествующим дате подачи заявления о проведении расследования, за которые имеются статистические данные, но в любом случае этот период не должен быть менее шести месяцев.

Статья 13. Определение демпинговой маржи

      1. Демпинговая маржа определяется органом, проводящим расследования, на основе сопоставления:

      1) средневзвешенной нормальной стоимости товара со средневзвешенной экспортной ценой товара;

      2) нормальной стоимости товара по индивидуальным сделкам с экспортными ценами товара по индивидуальным сделкам;

      3) средневзвешенной нормальной стоимости товара с экспортными ценами товара по индивидуальным сделкам при условии существенных различий в цене товара в зависимости от покупателей, регионов или периода поставки товара.

      2. Сопоставление экспортной цены товара с его нормальной стоимостью осуществляется на одной и той же стадии торговой операции и в отношении случаев продажи товара, имевших место по возможности в одно и то же время.

      3. При сопоставлении экспортной цены товара с его нормальной стоимостью осуществляется их корректировка с учетом различий, оказывающих воздействие на сопоставимость цен, в том числе различий условий и характеристик поставок, налогообложения, стадий торговых операций, количественных показателей, физических характеристик, а также любых других различий, в отношении которых представляются доказательства их воздействия на сопоставимость цен.

      Орган, проводящий расследования, убеждается в том, что корректировки с учетом указанных различий не дублируют друг друга и не искажают таким образом результат сопоставления экспортной цены с нормальной стоимостью товара. Орган, проводящий расследования, вправе запрашивать у заинтересованных лиц информацию, необходимую для обеспечения надлежащего сопоставления экспортной цены товара с его нормальной стоимостью.

      4. В случае, если сделки купли-продажи аналогичного товара при обычном ходе торговли на рынке экспортирующей третьей страны отсутствуют либо в силу низкого объема продажи аналогичного товара при обычном ходе торговли или в силу особой ситуации на рынке экспортирующей третьей страны невозможно провести надлежащее сопоставление экспортной цены товара с ценой аналогичного товара при продаже на рынке экспортирующей третьей страны, экспортная цена товара сопоставляется со сравнимой ценой аналогичного товара, импортируемого из экспортирующей третьей страны в иную третью страну (при условии, что цена аналогичного товара является репрезентативной), или с издержками производства товара в стране его происхождения с учетом необходимых административных, торговых и общих издержек и прибыли.

      5. В случае, если товар импортируется на таможенную территорию Евразийского экономического союза из третьей страны, не являющейся страной его происхождения, экспортная цена такого товара сопоставляется со сравнимой ценой аналогичного товара на рынке третьей страны. Экспортная цена товара может сопоставляться со сравнимой ценой аналогичного товара в стране его происхождения, если этот товар только переотправляется через третью страну, из которой он экспортируется на таможенную территорию Евразийского экономического союза, или его производство не осуществляется в этой третьей стране, или в ней отсутствует сравнимая цена аналогичного товара.

      6. В случае, если при сопоставлении экспортной цены товара с его нормальной стоимостью требуется пересчет их величин из одной валюты в другую, такой пересчет производится с использованием официального курса валюты на день продажи товара.

      В случае, если продажа иностранной валюты была непосредственно связана с соответствующей экспортной поставкой товара и осуществлялась на срок, используется курс валюты, применяемый при продаже валюты на срок. Орган, проводящий расследования, не учитывает колебание курсов валют и в ходе расследования предоставляет экспортерам не менее чем шестьдесят календарных дней для корректировки их экспортных цен с учетом устойчивых изменений курсов валют в период расследования.

      7. Орган, проводящий расследования, как правило, определяет индивидуальную демпинговую маржу для каждого известного экспортера и (или) производителя товара, представивших необходимые сведения, позволяющие определить индивидуальную демпинговую маржу.

      8. В случае, если орган, проводящий расследования, приходит к заключению о неприемлемости определения индивидуальной демпинговой маржи для каждого известного экспортера и (или) производителя товара по причине общего количества экспортеров, производителей или импортеров товара, разнообразия товара или по какой-либо другой причине, он может использовать ограничение определения индивидуальной демпинговой маржи исходя из приемлемого количества заинтересованных лиц либо определить демпинговую маржу в отношении выборки товара из каждой экспортирующей третьей страны, которая по имеющейся в распоряжении органа, проводящего расследования, информации является статистически репрезентативной и может быть исследована, не нарушая хода расследования.

      Отбор заинтересованных лиц в целях ограничения определения индивидуальной демпинговой маржи осуществляется органом, проводящим расследования, предпочтительно на основе консультаций с соответствующими иностранными экспортерами, производителями и импортерами товара, являющегося объектом расследования, и с их согласия.

      В случае, если орган, проводящий расследования, использует ограничение в соответствии с настоящим пунктом, он также определяет индивидуальную демпинговую маржу в отношении каждого иностранного экспортера или иностранного производителя, которые первоначально не были выбраны, но представили необходимые сведения, позволяющие определить индивидуальную демпинговую маржу, в установленный для их рассмотрения срок, за исключением случаев, когда количество иностранных экспортеров и (или) иностранных производителей настолько велико, что индивидуальное рассмотрение может привести к нарушению органом, проводящим расследования, срока проведения соответствующего расследования.

      Добровольно представленные ответы таких иностранных экспортеров и (или) иностранных производителей не должны отвергаться органом, проводящим расследования.

      9. В случае, если орган, проводящий расследования, использует ограничение определения индивидуальной демпинговой маржи в соответствии с пунктом 8 настоящей статьи, размер демпинговой маржи, рассчитанной в отношении иностранных экспортеров или иностранных производителей товара, являющегося предметом демпингового импорта, не выбранных для определения индивидуальной демпинговой маржи, но представивших в ходе расследования необходимые сведения в установленный для этого срок, не должен превышать размер средневзвешенной демпинговой маржи, определенной в отношении выбранных для определения индивидуальной демпинговой маржи иностранных экспортеров или иностранных производителей товара, являющегося предметом демпингового импорта.

      10. Если экспортеры или производители товара, являющегося объектом расследования, не предоставляют в орган, проводящий расследования, запрашиваемую информацию в требуемом виде и в установленные сроки или информация, предоставленная ими, не может быть проверена либо не соответствует действительности, орган, проводящий расследования, может определить демпинговую маржу на основе другой имеющейся в его распоряжении информации.

      11. Кроме определения индивидуальной демпинговой маржи для каждого известного экспортера и (или) производителя товара, которые представили необходимые сведения, позволяющие определить индивидуальную демпинговую маржу, орган, проводящий расследования, может определить единую демпинговую маржу для всех других экспортеров и (или) производителей товара, являющегося объектом расследования, на основе наивысшей демпинговой маржи, определенной в ходе расследования.

Статья 14. Определение нормальной стоимости товара

      1. Нормальная стоимость товара определяется органом, проводящим расследования, на основе цен аналогичного товара при его продаже в период расследования на внутреннем рынке экспортирующей третьей страны при обычном ходе торговли покупателям, не являющимся связанными лицами с производителями и экспортерами, являющимися резидентами этой третьей страны, для использования на таможенной территории экспортирующей третьей страны.

      В целях определения нормальной стоимости могут учитываться цены аналогичного товара при его продаже на внутреннем рынке экспортирующей третьей страны покупателям, являющимся связанными лицами с производителями и экспортерами, являющимися резидентами этой третьей страны, в случае, если будет установлено, что указанная связь не влияет на ценовую политику иностранного производителя и (или) экспортера.

      2. Объем продажи аналогичного товара при обычном ходе торговли на внутреннем рынке экспортирующей третьей страны рассматривается как достаточный для определения нормальной стоимости товара, если этот объем составляет не менее пяти процентов от общего объема экспорта товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза из экспортирующей третьей страны.

      Более низкий объем продажи аналогичного товара при обычном ходе торговли считается приемлемым для определения нормальной стоимости товара, если имеются доказательства того, что такой объем является достаточным для обеспечения надлежащего сопоставления экспортной цены товара с ценой аналогичного товара при обычном ходе торговли.

      3. При определении нормальной стоимости товара в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи ценой товара при его продажах покупателям на внутреннем рынке экспортирующей третьей страны является средневзвешенная цена, по которой аналогичный товар продавался покупателям в течение периода расследования, или цена товара по каждой отдельной его продаже покупателям в рамках этого периода.

      4. Продажа аналогичного товара на внутреннем рынке экспортирующей третьей страны или из экспортирующей третьей страны в иную третью страну по ценам ниже себестоимости производства единицы аналогичного товара с учетом административных, торговых и общих издержек может не учитываться при определении нормальной стоимости товара только в том случае, если орган, проводящий расследования, установит, что такая продажа осуществляется в период расследования в значительном объеме и по ценам, которые не обеспечивают возмещение всех издержек за этот период.

      5. В случае, если цена аналогичного товара, которая в момент его продажи ниже себестоимости производства единицы аналогичного товара с учетом административных, торговых и общих издержек, превышает средневзвешенную себестоимость производства единицы товара с учетом административных, торговых и общих издержек в период расследования, такая цена рассматривается как обеспечивающая возмещение всех издержек в течение периода расследования.

      6. Продажа аналогичного товара по ценам ниже себестоимости производства единицы аналогичного товара с учетом административных, торговых и общих издержек считается осуществляемой в значительном объеме в случае, если средневзвешенная цена аналогичного товара по сделкам, учитываемым при определении нормальной стоимости товара, ниже средневзвешенной себестоимости производства единицы аналогичного товара с учетом административных, торговых и общих издержек или объем продажи по ценам ниже такой себестоимости составляет не менее двадцати процентов от объема продажи по сделкам, учитываемым при определении нормальной стоимости товара.

      7. Себестоимость производства единицы аналогичного товара с учетом административных, торговых и общих издержек рассчитывается на основе данных, представленных экспортером или производителем товара, при условии, что такие данные соответствуют общепринятым принципам и правилам бухгалтерского учета и отчетности в экспортирующей третьей стране и полностью отражают издержки, связанные с производством и продажей товара.

      8. Орган, проводящий расследования, учитывает все имеющиеся в его распоряжении доказательства правильности распределения издержек производства, административных, торговых и общих издержек, включая данные, представленные экспортером или производителем товара, являющегося объектом расследования, при условии, что такое распределение издержек обычно практикуется этим экспортером или производителем товара, в частности, в отношении установления соответствующего периода амортизации, отчислений на капиталовложения и покрытие других издержек на развитие производства.

      9. Издержки производства, административные, торговые и общие издержки корректируются с учетом разовых расходов, связанных с развитием производства, или обстоятельств, при которых на издержки в период расследования оказывают воздействие операции, осуществляемые в период организации производства. Такие корректировки должны отражать издержки на конец периода организации производства, а в случае, если период организации производства превышает период расследования, – за наиболее поздний этап организации производства, приходящийся на период проведения расследования.

      10. Суммарные количественные показатели административных, торговых и общих издержек и прибыли, характерные для данной отрасли экономики, определяются на основе фактических данных о производстве и продаже аналогичного товара при обычном ходе торговли, представляемых экспортером или производителем товара, являющегося предметом демпингового импорта.

      Если такие суммарные количественные показатели невозможно определить указанным образом, они могут быть определены на основе:

      1) фактических сумм, полученных и израсходованных экспортером или производителем товара, являющегося объектом расследования, в связи с производством и продажей той же категории товара на внутреннем рынке экспортирующей третьей страны;

      2) средневзвешенных фактических сумм, полученных и израсходованных в связи с производством и продажей аналогичного товара на внутреннем рынке экспортирующей третьей страны другими экспортерами или производителями такого товара;

      3) иного метода при условии, что определенная таким образом сумма прибыли не превышает прибыль, обычно получаемую другими экспортерами или производителями той же категории товара при его продаже на внутреннем рынке экспортирующей третьей страны.

      11. В случае демпингового импорта из экспортирующей третьей страны, в которой цены на внутреннем рынке регулируются непосредственно государством или существует государственная монополия внешней торговли, нормальная стоимость товара может определяться на основе цены или рассчитанной стоимости аналогичного товара в подходящей третьей стране (сравнимой в целях расследования с указанной экспортирующей третьей страной) либо цены аналогичного товара при его поставках из такой третьей страны на экспорт. В случае, если определение нормальной стоимости товара в соответствии с настоящим пунктом не представляется возможным, нормальная стоимость товара может определяться на основе цены, уплаченной или подлежащей уплате за аналогичный товар на таможенной территории Евразийского экономического союза и скорректированной с учетом прибыли.

Статья 15. Определение экспортной цены товара

      1. Экспортная цена товара определяется на основании данных о его продаже в период расследования.

      2. При отсутствии данных об экспортной цене товара, являющегося предметом демпингового импорта, либо возникновении у органа, проводящего расследования, обоснованных сомнений в достоверности сведений об экспортной цене этого товара вследствие того, что экспортер и импортер товара являются связанными лицами (в том числе в силу связи каждого из них с третьим лицом), либо наличии ограничительной деловой практики в форме сговора в отношении экспортной цены такого товара его экспортная цена может быть рассчитана на основе цены, по которой импортированный товар впервые перепродается независимому покупателю, или иным методом, который может быть определен органом, проводящим расследования, если импортированный товар не перепродается независимому покупателю или не перепродается в таком виде, в каком он был импортирован на таможенную территорию Евразийского экономического союза. При этом в целях сопоставления экспортной цены товара с его нормальной стоимостью учитываются также расходы (в том числе таможенные пошлины и налоги), уплаченные в период между импортом и перепродажей товара, а также прибыль.

Статья 16. Установление материального ущерба отрасли экономики государств-членов, угрозы причинения такого ущерба или существенного замедления создания отрасли экономики государств-членов вследствие демпингового импорта

      1. Материальный ущерб отрасли экономики государств-членов, угроза причинения такого ущерба или существенное замедление создания отрасли экономики государств-членов вследствие демпингового импорта устанавливаются на основе результатов анализа объема демпингового импорта и влияния такого импорта на цены аналогичного товара на рынке государств-членов и на производителей аналогичного товара в государствах-членах.

      2. Период расследования, за который анализируются сведения в целях определения наличия материального ущерба отрасли экономики государств-членов, угрозы причинения такого ущерба или существенного замедления создания отрасли экономики государств-членов вследствие демпингового импорта, устанавливается органом, проводящим расследования.

      3. При анализе объема демпингового импорта орган, проводящий расследования, определяет, произошло ли существенное увеличение демпингового импорта товара, являющегося объектом расследования (в абсолютных показателях либо относительно производства или потребления аналогичного товара в государствах-членах).

      4. При анализе воздействия демпингового импорта на цены аналогичного товара на рынке государств-членов орган, проводящий расследования, устанавливает:

      1) были ли цены товара, являющегося предметом демпингового импорта, значительно ниже цен аналогичного товара на рынке государств-членов;

      2) привел ли демпинговый импорт к значительному снижению цен аналогичного товара на рынке государств-членов;

      3) препятствовал ли значительно демпинговый импорт росту цен аналогичного товара на рынке государств-членов, который имел бы место в случае отсутствия такого импорта.

      5. В случае, если предметом нескольких расследований, проводимых одновременно, является импорт товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза из более чем одной экспортирующей третьей страны, орган, проводящий расследования, может оценивать совокупное воздействие такого импорта только в том случае, если установит следующее:

      1) демпинговая маржа, определенная в отношении импорта товара, являющегося объектом расследования, из каждой экспортирующей третьей страны превышает минимально допустимую демпинговую маржу, а объем импорта этого товара из каждой экспортирующей третьей страны не является незначительным с учетом положений пункта 2 статьи 34 настоящего Закона;

      2) оценка совокупного воздействия импорта товара является возможной с учетом условий конкуренции между импортными товарами и условий конкуренции между импортным товаром и аналогичным товаром, произведенным в государствах-членах.

      6. Анализ воздействия демпингового импорта на отрасль экономики государств-членов заключается в оценке всех экономических факторов, имеющих отношение к состоянию отрасли экономики государств-членов, включая:

      1) степень восстановления экономического положения отрасли экономики государств-членов после воздействия на нее имевшего место ранее демпингового или субсидируемого импорта;

      2) произошедшее или возможное в будущем сокращение производства, продажи товара, доли его на рынке государств-членов, прибыли, производительности, доходов от привлеченных инвестиций или использования производственных мощностей;

      3) факторы, влияющие на цены товара на рынке государств-членов;

      4) размер демпинговой маржи;

      5) произошедшее или возможное в будущем негативное влияние на темпы роста производства товара, запасы товара, уровень занятости, заработную плату, возможность привлечения инвестиций и финансовое состояние.

      При этом ни один, ни несколько факторов не могут иметь решающее значение для установления материального ущерба отрасли экономики государств-членов, угрозы причинения такого ущерба или существенного замедления создания отрасли экономики государств-членов вследствие демпингового импорта.

      7. Вывод о наличии причинно-следственной связи между демпинговым импортом и материальным ущербом отрасли экономики государств-членов, угрозы причинения такого ущерба или существенного замедления создания отрасли экономики государств-членов должен основываться на анализе всех доказательств и сведений, относящихся к делу и имеющихся в распоряжении органа, проводящего расследования.

      8. Орган, проводящий расследования, помимо демпингового импорта анализирует также другие известные факторы, вследствие которых в тот же период причиняется материальный ущерб отрасли экономики государств-членов, создается угроза причинения такого ущерба или существенно замедляется создание отрасли экономики государств-членов.

      Факторы, которые могут рассматриваться как относящиеся к делу, включают, в частности, объем и цены импортируемого товара, не проданного по демпинговым ценам, сокращение спроса или изменения в структуре потребления, ограничительную торговую практику, технологические достижения, а также экспортные показатели и производительность отрасли экономики государств-членов.

      Ущерб, причиненный вследствие этих факторов отрасли экономики государств-членов, не должен быть отнесен к материальному ущербу отрасли экономики государств-членов, угрозе причинения такого ущерба или существенному замедлению создания отрасли экономики государств-членов вследствие демпингового импорта на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

      9. Воздействие демпингового импорта на отрасль экономики государств-членов оценивается применительно к производству аналогичного товара в государствах-членах, если имеющиеся данные позволяют выделить производство аналогичного товара на основе таких критериев, как производственный процесс, продажа аналогичного товара его производителями и прибыль.

      В случае, если имеющиеся данные не позволяют выделить производство аналогичного товара, воздействие демпингового импорта на отрасль экономики государств-членов оценивается применительно к производству наиболее узкой группы или номенклатуры товаров, которые включают в себя аналогичный товар и о которых имеются необходимые данные.

      10. При установлении угрозы причинения материального ущерба отрасли экономики государств-членов вследствие демпингового импорта орган, проводящий расследования, учитывает все имеющиеся факторы, в том числе следующие:

      1) темпы роста демпингового импорта, свидетельствующие о реальной возможности дальнейшего увеличения такого импорта;

      2) наличие у экспортера товара, являющегося предметом демпингового импорта, достаточных экспортных возможностей или очевидная неотвратимость их увеличения, которые свидетельствуют о реальной возможности увеличения демпингового импорта данного товара, с учетом способности других экспортных рынков принять любой дополнительный экспорт данного товара;

      3) уровень цен товара, являющегося объектом расследования, если такой уровень цен может привести к снижению или сдерживанию цены аналогичного товара на рынке государств-членов и дальнейшему росту спроса на товар, являющийся объектом расследования;

      4) наличие у экспортера запасов товара, являющегося объектом расследования.

      11. Решение о наличии угрозы причинения материального ущерба отрасли экономики государств-членов принимается в случае, если в ходе расследования по результатам анализа факторов, указанных в пункте 10 настоящей статьи, орган, проводящий расследования, пришел к заключению о неотвратимости продолжения демпингового импорта и причинения таким импортом материального ущерба отрасли экономики государств-членов в случае непринятия антидемпинговой меры.

Статья 17. Введение предварительной антидемпинговой пошлины

      1. В случае, если информация, полученная органом, проводящим расследования, до завершения расследования, свидетельствует о наличии демпингового импорта и обусловленного этим ущерба отрасли экономики государств-членов, на основании доклада органа, проводящего расследования, содержащего предварительное заключение, принимается решение о применении антидемпинговой меры посредством введения предварительной антидемпинговой пошлины.

      2. До принятия Комиссией решения о введении предварительной антидемпинговой пошлины уполномоченный орган согласовывает с заинтересованными государственными органами Республики Казахстан предложение о введении предварительной антидемпинговой пошлины, подготовленное органом, проводящим расследование, на основании предварительного заключения.

      3. Предварительная антидемпинговая пошлина не может быть введена ранее чем через шестьдесят календарных дней с даты начала расследования.

      4. Ставка предварительной антидемпинговой пошлины должна быть достаточной для устранения ущерба отрасли экономики государств-членов, но не выше размера предварительно рассчитанной демпинговой маржи.

      5. В случае, если ставка предварительной антидемпинговой пошлины равна размеру предварительно рассчитанной демпинговой маржи, срок действия предварительной антидемпинговой пошлины не должен превышать четыре месяца, за исключением случая, если этот срок продлевается до шести месяцев на основании просьбы экспортеров, доля которых в объеме демпингового импорта товара, являющегося объектом расследования, составляет большую часть.

      6. В случае, если ставка предварительной антидемпинговой пошлины меньше предварительно рассчитанной демпинговой маржи, срок действия предварительной антидемпинговой пошлины не должен превышать шесть месяцев, за исключением случая, если этот срок продлевается до девяти месяцев на основании просьбы экспортеров, доля которых в объеме демпингового импорта товара, являющегося объектом расследования, составляет большую часть.

      7. В случае, если по результатам расследования органом, проводящим расследования, установлено, что отсутствуют основания для введения антидемпинговой меры, либо принято решение о неприменении антидемпинговой меры в соответствии со статьей 42 настоящего Закона, суммы предварительной антидемпинговой пошлины подлежат возврату плательщику в соответствии с законами Республики Казахстан.

      8. В случае, если по результатам расследования принято решение о применении антидемпинговой меры на основании наличия угрозы причинения материального ущерба отрасли экономики государств-членов или существенного замедления создания отрасли экономики государств-членов, суммы предварительной антидемпинговой пошлины подлежат возврату плательщику в соответствии со статьей 6 настоящего Закона.

      9. В случае, если по результатам расследования принято решение о применении антидемпинговой меры на основании наличия материального ущерба отрасли экономики государств-членов или угрозы его причинения (при условии, что невведение предварительной антидемпинговой пошлины привело бы к определению наличия материального ущерба отрасли экономики государств-членов), суммы предварительной антидемпинговой пошлины с даты вступления в силу решения о применении антидемпинговой меры подлежат зачислению и распределению в соответствии со статьей 6 настоящего Закона с учетом положений пунктов 10 и 11 настоящей статьи.

      10. В случае, если по результатам расследования признано целесообразным введение более низкой ставки антидемпинговой пошлины, чем ставка предварительной антидемпинговой пошлины, суммы предварительной антидемпинговой пошлины, соответствующие сумме антидемпинговой пошлины, исчисленной по установленной ставке антидемпинговой пошлины, подлежат зачислению и распределению в соответствии со статьей 6 настоящего Закона.

      Суммы предварительной антидемпинговой пошлины, превышающие сумму антидемпинговой пошлины, исчисленной по установленной ставке антидемпинговой пошлины, подлежат возврату плательщику в соответствии с законами Республики Казахстан.

      11. В случае, если по результатам расследования признано целесообразным введение более высокой ставки антидемпинговой пошлины, чем ставка предварительной антидемпинговой пошлины, разница между суммами антидемпинговой пошлины и предварительной антидемпинговой пошлины не взимается.

      12. Предварительная антидемпинговая пошлина применяется при условии одновременного продолжения расследования.

      13. Решение о введении предварительной антидемпинговой пошлины принимается, как правило, не позднее семи месяцев с даты начала расследования.

Статья 18. Принятие экспортером товара, являющегося объектом расследования, ценовых обязательств

      1. Расследование приостанавливается или прекращается органом, проводящим расследования, без введения предварительной антидемпинговой пошлины или антидемпинговой пошлины при получении им от экспортера товара, являющегося объектом расследования, ценовых обязательств в письменной форме о пересмотре цен этого товара или прекращении его экспорта на таможенную территорию Евразийского экономического союза по ценам ниже его нормальной стоимости (при наличии связанных с экспортером лиц в государствах-членах необходимы также заявления этих лиц о поддержке этих обязательств), если орган, проводящий расследования, придет к заключению, что принятие указанных обязательств устранит ущерб, причиненный демпинговым импортом, и будет принято решение об их одобрении.

      Уровень цен товара согласно этим обязательствам должен быть не выше, чем это необходимо для устранения демпинговой маржи.

      Повышение цены товара может быть меньше демпинговой маржи, если такое повышение является достаточным для устранения ущерба отрасли экономики государств-членов.

      2. Решение об одобрении ценовых обязательств не принимается до тех пор, пока орган, проводящий расследования, не придет к предварительному заключению о наличии демпингового импорта и обусловленного этим ущерба отрасли экономики государств-членов.

      3. До принятия Комиссией решения об одобрении ценовых обязательств уполномоченный орган согласовывает с заинтересованными государственными органами Республики Казахстан предложение об одобрении ценовых обязательств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, подготовленное органом, проводящим расследование, на основании предварительного заключения.

      4. Решение об одобрении ценовых обязательств не принимается, если орган, проводящий расследования, приходит к заключению о неприемлемости их одобрения в связи с большим числом реальных или потенциальных экспортеров товара, являющегося объектом расследования, или по иным причинам.

      Орган, проводящий расследования, по возможности сообщает экспортерам причины, по которым одобрение их ценовых обязательств было сочтено неприемлемым, и предоставляет им возможность дать в связи с этим комментарии.

      Орган, проводящий расследования, направляет каждому экспортеру, принявшему ценовые обязательства, запрос о предоставлении их неконфиденциальной версии, чтобы иметь возможность предоставить ее заинтересованным лицам.

      5. Орган, проводящий расследования, может предложить экспортерам принять ценовые обязательства, но не может требовать их принятия.

      6. В случае принятия решения об одобрении ценовых обязательств антидемпинговое расследование может быть продолжено по просьбе экспортера товара или решению органа, проводящего расследования. Если по результатам расследования орган, проводящий расследования, приходит к заключению об отсутствии демпингового импорта или обусловленного им ущерба отрасли экономики государств-членов, экспортер, принявший ценовые обязательства, освобождается от таких обязательств, за исключением случая, когда указанное заключение в значительной степени является результатом существования таких обязательств. В случае, если сделанное заключение в значительной степени является результатом существования ценовых обязательств, принимается решение о том, что такие обязательства должны оставаться в силе в течение необходимого периода времени с учетом положений пункта 2 статьи 20 настоящего Закона.

      7. В случае, если по результатам расследования орган, проводящий расследования, приходит к заключению о наличии демпингового импорта и обусловленного им ущерба отрасли экономики государств-членов, принятые экспортером ценовые обязательства продолжают действовать в соответствии с их условиями и положениями настоящего Закона.

      8. Орган, проводящий расследования, вправе запросить у экспортера, ценовые обязательства которого были одобрены, сведения, касающиеся их выполнения, а также согласие на проверку этих сведений.

      Непредставление запрашиваемых сведений в срок, установленный органом, проводящим расследования, а также несогласие на проверку этих сведений считаются нарушением экспортером принятых ценовых обязательств.

      9. В случаях нарушения или отзыва экспортером ценовых обязательств принимается решение о применении антидемпинговой меры посредством введения предварительной антидемпинговой пошлины (если расследование еще не завершено) или антидемпинговой пошлины (если окончательные результаты расследования свидетельствуют о наличии оснований для ее введения).

      Экспортеру в случае нарушения им принятых ценовых обязательств предоставляется возможность дать комментарии в связи с таким нарушением.

      10. В решении об одобрении ценовых обязательств должна быть определена ставка предварительной антидемпинговой пошлины или антидемпинговой пошлины, которые могут быть введены в соответствии с пунктом 9 настоящей статьи.

Статья 19. Введение и применение антидемпинговой пошлины

      1. Антидемпинговая пошлина применяется в отношении товара, который поставляется всеми экспортерами и является предметом демпингового импорта, причиняющего ущерб отрасли экономики государств-членов, за исключением товара, поставляемого теми экспортерами, ценовые обязательства которых были одобрены в соответствии со статьей 18 настоящего Закона.

      2. До принятия Комиссией решения о введении антидемпинговой пошлины уполномоченный орган согласовывает с заинтересованными государственными органами Республики Казахстан предложение о введении антидемпинговой пошлины, подготовленное органом, проводящим расследование.

      3. Размер антидемпинговой пошлины должен быть достаточным для устранения ущерба отрасли экономики государств-членов, но не выше размера рассчитанной демпинговой маржи.

      Комиссия может принять решение о введении антидемпинговой пошлины в размере меньшем, чем размер рассчитанной демпинговой маржи, если такой размер является достаточным для устранения ущерба отрасли экономики государств-членов.

      4. Индивидуальный размер ставки антидемпинговой пошлины устанавливается в отношении товара, поставляемого каждым экспортером или производителем товара, являющегося предметом демпингового импорта, для которых была рассчитана индивидуальная демпинговая маржа.

      5. Кроме индивидуального размера ставки антидемпинговой пошлины, указанной в пункте 4 настоящей статьи, устанавливается единая ставка антидемпинговой пошлины на товар, поставляемый всеми другими экспортерами или производителями товара из экспортирующей третьей страны, для которых не была рассчитана индивидуальная демпинговая маржа, на основе наивысшей демпинговой маржи, рассчитанной в ходе расследования.

      6. Антидемпинговая пошлина может быть применена в отношении товаров, помещенных под таможенные процедуры, условием помещения под которые является уплата антидемпинговых пошлин, не ранее чем за девяносто календарных дней до даты введения предварительной антидемпинговой пошлины, если по результатам расследования органом, проводящим расследования, в отношении этого товара одновременно установлено следующее:

      1) ранее имел место демпинговый импорт, который наносил ущерб, или импортер знал или должен был знать, что экспортер поставляет товар по цене ниже его нормальной стоимости и что такой импорт товара может нанести ущерб отрасли экономики государств-членов;

      2) ущерб отрасли экономики государств-членов нанесен существенно возросшим демпинговым импортом в течение относительно короткого периода времени, который с учетом продолжительности и объемов, а также других обстоятельств (в том числе быстрого роста складских запасов импортируемого товара) может значительно уменьшить восстановительный эффект от введения антидемпинговой пошлины при условии, что импортерам данного товара до завершения расследования предоставлена возможность дать комментарии.

      7. Орган, проводящий расследования, после даты начала расследования размещает на интернет-ресурсе Евразийского экономического союза уведомление, содержащее предупреждение о возможном применении в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи антидемпинговой пошлины в отношении товара, являющегося объектом расследования.

      Решение о размещении такого уведомления принимается органом, проводящим расследования, по запросу отрасли экономики государств-членов, содержащему достаточные доказательства выполнения условий, указанных в пункте 6 настоящей статьи, или по собственной инициативе при наличии в распоряжении органа, проводящего расследования, таких доказательств.

      Антидемпинговая пошлина не может применяться в отношении товаров, помещенных под таможенные процедуры, условием помещения под которые является уплата антидемпинговых пошлин, до даты размещения уведомления, указанного в настоящем пункте.

Статья 20. Срок действия и пересмотр антидемпинговой меры

      1. Антидемпинговая мера применяется в размере и в течение срока, которые необходимы для устранения ущерба отрасли экономики государств-членов вследствие демпингового импорта.

      2. Срок действия антидемпинговой меры не должен превышать пять лет с даты начала применения такой меры или завершения повторного расследования, которое проводилось в связи с изменившимися обстоятельствами и одновременно касалось анализа демпингового импорта и вызванного им ущерба отрасли экономики государств-членов или проводилось в связи с истечением срока действия антидемпинговой меры.

      3. Повторное расследование в связи с истечением срока действия антидемпинговой меры проводится на основании заявления в письменной форме, поданного в соответствии с положениями статьи 32 настоящего Закона, либо по собственной инициативе органа, проводящего расследования.

      Повторное расследование в связи с истечением срока действия антидемпинговой меры проводится при наличии в заявлении сведений о возможности возобновления либо продолжения демпингового импорта и причинения ущерба отрасли экономики государств-членов при прекращении действия антидемпинговой меры.

      Заявление о проведении повторного расследования в связи с истечением срока действия антидемпинговой меры подается не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока действия антидемпинговой меры.

      Повторное расследование должно быть начато до истечения срока действия антидемпинговой меры и завершено в течение двенадцати месяцев с даты его начала.

      До завершения повторного расследования, проводимого в соответствии с настоящим пунктом, принимается решение о продлении антидемпинговой меры. В течение срока, на который продлевается применение соответствующей антидемпинговой меры, в порядке, установленном для взимания предварительных антидемпинговых пошлин, уплачиваются антидемпинговые пошлины по ставкам антидемпинговых пошлин, которые были установлены в связи с применением антидемпинговой меры, срок действия которой продлевается в связи с проведением повторного расследования.

      В случае, если по результатам повторного расследования в связи с истечением срока действия антидемпинговой меры органом, проводящим расследования, установлено, что основания для применения антидемпинговой меры отсутствуют, либо принято решение о неприменении антидемпинговой меры в соответствии со статьей 42 настоящего Закона, суммы антидемпинговой пошлины, взимаемой в порядке, установленном для взимания предварительных антидемпинговых пошлин в течение срока, на который было продлено применение антидемпинговой меры, подлежат возврату плательщику в соответствии со статьей 6 настоящего Закона.

      Действие антидемпинговой меры продлевается в случае, если по результатам повторного расследования в связи с истечением срока действия антидемпинговой меры органом, проводящим расследования, будет установлена возможность возобновления либо продолжения демпингового импорта и причинения ущерба отрасли экономики государств-членов. С даты вступления в силу решения о продлении антидемпинговой меры суммы антидемпинговых пошлин, взимаемых в порядке, установленном для взимания предварительных антидемпинговых пошлин в течение срока, на который было продлено применение антидемпинговой меры, подлежат зачислению и распределению в соответствии со статьей 6 настоящего Закона.

      4. По заявлению заинтересованного лица в случае, если после введения антидемпинговой меры прошло не менее года, или по инициативе органа, проводящего расследования, проводится повторное расследование в целях определения целесообразности продолжения применения антидемпинговой меры и (или) ее пересмотра (в том числе пересмотра индивидуального размера ставки антидемпинговой пошлины) в связи с изменившимися обстоятельствами.

      В зависимости от целей подачи заявления о проведении повторного расследования такое заявление должно содержать доказательства того, что в связи с изменившимися обстоятельствами:

      1) продолжение применения антидемпинговой меры не требуется для противодействия демпинговому импорту и устранения ущерба отрасли экономики государств-членов вследствие демпингового импорта;

      2) существующий размер антидемпинговой меры превышает размер, достаточный для противодействия демпинговому импорту и устранения ущерба отрасли экономики государств-членов вследствие демпингового импорта;

      3) существующая антидемпинговая мера недостаточна для противодействия демпинговому импорту и устранения ущерба отрасли экономики государств-членов вследствие демпингового импорта. Повторное расследование, проводимое в соответствии с настоящим пунктом, должно быть завершено в течение двенадцати месяцев с даты его начала.

      5. Повторное расследование может также проводиться в целях установления индивидуальной демпинговой маржи для экспортера или производителя, которые не осуществляли в период расследования поставки товара, являвшегося предметом демпингового импорта.

      Такое повторное расследование может быть начато органом, проводящим расследования, в случае подачи указанным экспортером или производителем заявления о его проведении, содержащего доказательства того, что экспортер или производитель товара не являются лицами, связанными с экспортерами и производителями, в отношении которых применяется антидемпинговая мера, и что этот экспортер или производитель осуществляет поставки товара, являющегося объектом расследования, на таможенную территорию Евразийского экономического союза или связан договорными обязательствами о поставке существенных объемов такого товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза, прекращение или отзыв которых приведут к значительным убыткам или существенной неустойке (штрафу, пени), другим штрафным санкциям для этого экспортера или производителя товара.

      В период проведения повторного расследования в целях установления индивидуальной демпинговой маржи для экспортера или производителя антидемпинговая мера в отношении поставок на таможенную территорию Евразийского экономического союза товара, являющегося объектом расследования, этим экспортером или производителем антидемпинговая пошлина не уплачивается до принятия решения по результатам указанного повторного расследования. При этом в отношении такого товара, ввозимого (ввезенного) на таможенную территорию Евразийского экономического союза в период проведения повторного расследования, предоставляется обеспечение уплаты антидемпинговой пошлины в порядке, предусмотренном Таможенным кодексом Евразийского экономического союза, для обеспечения уплаты ввозных таможенных пошлин с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом.

      Обеспечение уплаты антидемпинговой пошлины предоставляется деньгами в размере суммы антидемпинговой пошлины, исчисленной по единой ставке антидемпинговой пошлины, установленной в соответствии со статьей 6 настоящего Закона.

      В случае, если по результатам повторного расследования принято решение о применении антидемпинговой меры, за период проведения такого повторного расследования антидемпинговая пошлина подлежит уплате. Сумма обеспечения с даты вступления в силу решения о применении антидемпинговой меры, принятого по результатам повторного расследования, подлежит зачету в счет уплаты антидемпинговой пошлины в размере, определенном исходя из установленной ставки антидемпинговой пошлины, зачислению и распределению в соответствии со статьей 6 настоящего Закона с учетом положений настоящего пункта. В случае, если по результатам повторного расследования признано целесообразным введение более высокой ставки антидемпинговой пошлины, чем ставка, исходя из которой определялся размер обеспечения уплаты антидемпинговой пошлины, разница между суммами антидемпинговой пошлины, исчисленными по ставке, установленной по результатам повторного расследования, и единой ставке антидемпинговой пошлины, не взимается.

      Сумма обеспечения, превышающая сумму антидемпинговой пошлины, исчисленной по установленной ставке антидемпинговой пошлины, подлежит возврату плательщику в соответствии со статьей 6 настоящего Закона.

      Повторное расследование, предусмотренное настоящим пунктом, проводится в возможно короткий срок, который не может превышать двенадцать месяцев.

      6. Положения главы 5 настоящего Закона, касающиеся представления доказательств и проведения антидемпингового расследования, применяются в отношении повторных расследований, предусмотренных пунктами 1– 7 настоящей статьи, с учетом соответствующих различий.

      7. Положения пунктов 1– 6 настоящей статьи применяются в отношении обязательств, принятых экспортером в соответствии со статьей 18 настоящего Закона, с учетом соответствующих различий.

      Сноска. Статья 20 с изменениями, внесенными Законом РК от 26.12.2017 № 124-VI (вводится в действие с 01.01.2018).

Статья 21. Установление обхода антидемпинговой меры

      1. Под обходом антидемпинговой меры понимается изменение способа поставок товара для уклонения от уплаты антидемпинговой пошлины либо выполнения принятых экспортером ценовых обязательств.

      2. Повторное расследование в целях установления обхода антидемпинговой меры может быть начато по заявлению заинтересованного лица или собственной инициативе органа, проводящего расследования.

      3. Заявление, указанное в пункте 2 настоящей статьи, должно содержать доказательства:

      1) обхода антидемпинговой меры;

      2) нейтрализации действия антидемпинговой меры вследствие ее обхода и влияния этого фактора на объемы производства и (или) продажи и (или) на цены аналогичного товара на рынке государств-членов;

      3) наличия в результате обхода антидемпинговой меры демпингового импорта товара (составных частей и (или) производных такого товара). При этом за нормальную стоимость товара, его составных частей или производных принимается их нормальная стоимость, определенная в ходе расследования, по результатам которого была введена антидемпинговая мера, с учетом соответствующих корректировок в целях сопоставления.

      4. Повторное расследование в целях установления обхода антидемпинговой меры должно быть завершено в течение девяти месяцев с даты его начала.

      5. На период повторного расследования, проводимого в соответствии с настоящей статьей, может быть введена взимаемая в порядке, установленном для взимания предварительных антидемпинговых пошлин, антидемпинговая пошлина на импортируемые на таможенную территорию Евразийского экономического союза из экспортирующей третьей страны составные части и (или) производные товара, являвшегося предметом демпингового импорта, а также на товар, являвшийся предметом демпингового импорта, и (или) его составные части и (или) производные, импортируемые на таможенную территорию Евразийского экономического союза из иной экспортирующей третьей страны.

      6. В случае, если по результатам повторного расследования, проведенного в соответствии с настоящей статьей, органом, проводящим расследования, не установлен обход антидемпинговой меры, суммы антидемпинговой пошлины, уплаченные в соответствии с настоящей статьей и в порядке, установленном для взимания предварительных антидемпинговых пошлин, подлежат возврату плательщику в соответствии со статьей 6 настоящего Закона.

      7. Антидемпинговая мера в случае установления по результатам проведенного в соответствии с настоящей статьей повторного расследования обхода антидемпинговой меры может быть распространена на импортируемые на таможенную территорию Евразийского экономического союза из экспортирующей третьей страны составные части и (или) производные товара, являвшегося предметом демпингового импорта, а также на товар, являвшийся предметом демпингового импорта, и (или) его составные части и (или) производные, импортируемые на таможенную территорию Евразийского экономического союза из иной экспортирующей третьей страны. С даты вступления в силу решения о введении указанной в настоящем пункте антидемпинговой меры суммы антидемпинговых пошлин, уплаченных в порядке, установленном для взимания предварительных антидемпинговых пошлин, подлежат зачислению и распределению в соответствии со статьей 6 настоящего Закона.

Глава 4. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ МЕРЫ

Статья 22. Общие принципы применения компенсационной меры

      Компенсационная мера может быть применена к импортируемому товару, при производстве, экспорте или транспортировке которого использовалась специфическая субсидия экспортирующей третьей страны, в случае, если по результатам расследования, проведенного органом, проводящим расследования, установлено, что импорт такого товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза причиняет материальный ущерб отрасли экономики государств-членов, создает угрозу причинения такого ущерба или существенно замедляет создание отрасли экономики государств-членов.

Статья 23. Субсидии

      К субсидиям относятся:

      1) финансовое содействие, осуществляемое субсидирующим органом, дающее получателю субсидии дополнительные преимущества и оказываемое в пределах территории экспортирующей третьей страны, в том числе в форме:

      прямого перевода денег (в том числе в виде дотации, займа и покупки акций) или обязательства по переводу денег (в том числе в виде гарантии по займам);

      списания средств либо полного или частичного отказа от взимания средств, которые должны были бы поступить в доход экспортирующей третьей страны (в том числе путем предоставления налоговых кредитов), за исключением случаев освобождения экспортируемого товара от налогов или пошлин, взимаемых с аналогичного товара, предназначенного для внутреннего потребления, либо за исключением уменьшения или возврата таких налогов или пошлин в размерах, не превышающих фактически уплаченных сумм;

      льготного или безвозмездного предоставления товаров либо услуг, за исключением товаров либо услуг, предназначенных для поддержания и развития общей инфраструктуры, то есть инфраструктуры, не связанной с конкретным производителем и (или) экспортером;

      льготного приобретения товаров;

      2) любая форма поддержки доходов или цен, дающая получателю субсидии дополнительные преимущества, прямым или косвенным результатом которых является увеличение экспорта товара из экспортирующей третьей страны или сокращение импорта аналогичного товара в эту третью страну.

Статья 24. Принципы отнесения субсидии экспортирующей третьей страны к специфической

      1. Субсидия экспортирующей третьей страны является специфической, если субсидирующим органом или законодательством экспортирующей третьей страны к пользованию субсидией допускаются только отдельные организации, к которым относятся конкретный производитель и (или) экспортер либо конкретная отрасль экономики экспортирующей третьей страны, либо группа (союз, объединение) производителей и (или) экспортеров либо отраслей экономики экспортирующей третьей страны.

      Субсидия является специфической, если число отдельных организаций, которые допущены к пользованию этой субсидией, ограничено организациями, расположенными в определенном географическом регионе, находящемся под юрисдикцией субсидирующего органа.

      2. Субсидия не является специфической, если законодательством экспортирующей третьей страны или субсидирующим органом устанавливаются общие объективные критерии либо условия, которые определяют безусловное право на получение субсидии и ее размер (в том числе в зависимости от числа работников, занятых в производстве продукции, или от объема выпуска продукции) и строго соблюдаются.

      3. В любом случае субсидия экспортирующей третьей страны является специфической субсидией, если предоставление такой субсидии сопровождается:

      1) ограничением числа отдельных организаций, которые допущены к пользованию субсидией;

      2) преимущественным пользованием субсидией отдельными организациями;

      3) предоставлением непропорционально больших сумм субсидии отдельным организациям;

      4) выбором субсидирующим органом льготного (преференциального) способа предоставления субсидии отдельным организациям.

      4. Любая субсидия экспортирующей третьей страны является специфической субсидией, если:

      1) субсидия в соответствии с законодательством экспортирующей третьей страны либо фактически в качестве единственного условия или одного из нескольких условий связана с экспортом товара. Субсидия считается фактически связанной с экспортом товара, если ее предоставление, не связанное в соответствии с законодательством экспортирующей третьей страны с экспортом товара, на практике связано с происшедшим или возможным в будущем экспортом товара либо с экспортной выручкой. Факт предоставления субсидии экспортирующим предприятиям не означает предоставление субсидии, связанной с экспортом товара в значении настоящего пункта;

      2) субсидия связана в соответствии с законодательством экспортирующей третьей страны либо фактически в качестве единственного условия или одного из нескольких условий с использованием товаров, произведенных в экспортирующей третьей стране, вместо импортных товаров.

Статья 25. Принципы определения размера специфической субсидии

      1. Размер специфической субсидии определяется на основе размера выгоды, извлекаемой получателем такой субсидии.

      2. Размер выгоды, извлекаемой получателем специфической субсидии, определяется на основе следующих принципов:

      1) участие субсидирующего органа в уставном капитале организации не рассматривается как предоставление выгоды, если такое участие не может быть расценено как не отвечающее обычной инвестиционной практике (включая предоставление рискового капитала) на территории экспортирующей третьей страны;

      2) кредит, предоставленный субсидирующим органом, не рассматривается как предоставление выгоды, если отсутствует разница между суммой, которую организация – получатель кредита уплачивает за государственный кредит, и суммой, которую она уплатила бы за сопоставимый коммерческий кредит, который данная организация может получить на кредитном рынке экспортирующей третьей страны, в противном случае выгодой считается разница между этими суммами;

      3) гарантирование кредита субсидирующим органом не рассматривается как предоставление выгоды, если отсутствует разница между суммой, которую организация – получатель гарантии уплачивает за кредит, гарантированный субсидирующим органом, и суммой, которую она уплатила бы за сопоставимый коммерческий кредит без государственной гарантии, в противном случае выгодой считается разница между этими суммами с поправкой на разницу в комиссионных;

      4) поставка субсидирующим органом товаров или услуг либо закупка товаров не рассматривается как предоставление выгоды, если только товары или услуги поставляются за менее чем адекватное вознаграждение либо закупки не осуществляются за более чем адекватное вознаграждение. Адекватность вознаграждения определяется исходя из существующих рыночных условий покупки и продажи этих товаров и услуг на рынке экспортирующей третьей страны, включая цену, качество, доступность, ликвидность, транспортировку и другие условия покупки или продажи товара.

Статья 26. Установление материального ущерба отрасли экономики государств-членов, угрозы причинения такого ущерба или существенного замедления создания отрасли экономики государств-членов вследствие субсидируемого импорта

      1. Материальный ущерб отрасли экономики государств-членов, угроза причинения такого ущерба или существенное замедление создания отрасли экономики государств-членов вследствие субсидируемого импорта устанавливаются на основе результатов анализа объема субсидируемого импорта и влияния такого импорта на цены аналогичного товара на рынке государств-членов и производителей аналогичного товара в государствах-членах.

      2. Период проведения, за который анализируются сведения в целях определения наличия материального ущерба отрасли экономики государств-членов, угрозы причинения такого ущерба или существенного замедления создания отрасли экономики государств-членов вследствие субсидируемого импорта, устанавливается органом, проводящим расследования.

      3. При анализе объема субсидируемого импорта орган, проводящий расследования, определяет, произошло ли существенное увеличение субсидируемого импорта товара, являющегося объектом расследования (в абсолютных показателях либо относительно производства или потребления аналогичного товара в государствах-членах).

      4. В случае, если предметом расследований, проводимых одновременно, является субсидируемый импорт какого-либо товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза из более чем одной экспортирующей третьей страны, орган, проводящий расследования, может оценивать совокупное воздействие такого импорта только в том случае, если установит следующее:

      1) размер субсидии в каждой экспортирующей третьей стране на данный товар составляет более одного процента от его стоимости, а объем субсидируемого импорта из каждой экспортирующей третьей страны не является незначительным в соответствии с пунктом 4 статьи 35 настоящего Закона;

      2) оценка совокупного воздействия импорта товара, являющегося предметом субсидируемого импорта, является возможной с учетом условий конкуренции между импортными товарами и условий конкуренции между импортным товаром и аналогичным товаром, произведенным в государствах-членах.

      5. При анализе воздействия субсидируемого импорта на цены аналогичного товара на рынке государств-членов орган, проводящий расследования, устанавливает:

      1) были ли цены товара, являющегося предметом субсидируемого импорта, значительно ниже цен аналогичного товара на рынке государств-членов;

      2) привел ли субсидируемый импорт к значительному снижению цен аналогичного товара на рынке государств-членов;

      3) препятствовал ли значительно субсидируемый импорт росту цен аналогичного товара на рынке государств-членов, который имел бы место в случае отсутствия такого импорта.

      6. Анализ воздействия субсидируемого импорта на отрасль экономики государств-членов заключается в оценке всех экономических факторов, имеющих отношение к состоянию отрасли экономики государств-членов, включая:

      1) происшедшее или возможное в ближайшем будущем сокращение производства, продажи товара, доли товара на рынке государств-членов, прибыли, производительности, доходов от привлеченных инвестиций или использования производственных мощностей;

      2) факторы, влияющие на цены товара на рынке государств-членов;

      3) происшедшее или возможное в будущем негативное воздействие на движение денежных потоков, запасы товара, уровень занятости, заработную плату, темпы роста производства и возможность привлечения инвестиций.

      7. Воздействие субсидируемого импорта на отрасль экономики государств-членов оценивается применительно к производству аналогичного товара в государствах-членах, если имеющиеся данные позволяют выделить производство аналогичного товара на основе таких критериев, как производственный процесс, продажа аналогичного товара его производителями и прибыль.

      В случае, если имеющиеся данные не позволяют выделить производство аналогичного товара, воздействие субсидируемого импорта на отрасль экономики государств-членов оценивается применительно к производству наиболее узкой группы или номенклатуры товаров, которые включают в себя аналогичный товар и о которых имеются необходимые данные.

      8. При установлении угрозы причинения материального ущерба отрасли экономики государств-членов вследствие субсидируемого импорта орган, проводящий расследования, учитывает все имеющиеся факторы, в том числе следующие:

      1) характер, размер субсидии или субсидий и их возможное воздействие на торговлю;

      2) темпы роста субсидируемого импорта, свидетельствующие о реальной возможности дальнейшего увеличения такого импорта;

      3) наличие у экспортера товара, являющегося предметом субсидируемого импорта, достаточных экспортных возможностей или очевидная неотвратимость их увеличения, которые свидетельствуют о реальной возможности увеличения субсидируемого импорта данного товара, с учетом способности других экспортных рынков принять любой дополнительный экспорт этого товара;

      4) уровень цен товара, являющегося предметом субсидируемого импорта, если такой уровень цен может привести к снижению или сдерживанию роста цены аналогичного товара на рынке государств-членов и дальнейшему росту спроса на товар, являющийся предметом субсидируемого импорта;

      5) запасы у экспортера товара, являющегося предметом субсидируемого импорта.

      9. Решение о наличии угрозы причинения материального ущерба отрасли экономики государств-членов принимается в случае, если в ходе расследования по результатам анализа факторов, указанных в пункте 9 настоящей статьи, орган, проводящий расследования, пришел к заключению о неотвратимости продолжения субсидируемого импорта и причинения таким импортом материального ущерба отрасли экономики государств-членов в случае непринятия компенсационных мер.

      10. Вывод о наличии причинно-следственной связи между субсидируемым импортом и материальным ущербом отрасли экономики государств-членов, угрозы причинения такого ущерба или существенного замедления создания отрасли экономики государств-членов должен основываться на анализе всех доказательств и сведений, относящихся к делу и имеющихся в распоряжении органа, проводящего расследования.

      11. Орган, проводящий расследования, помимо субсидируемого импорта анализирует также другие известные факторы, вследствие которых в тот же период причиняется материальный ущерб отрасли экономики государств-членов, создается угроза причинения такого ущерба или существенно замедляется создание отрасли экономики государств-членов.

      Ущерб, причиненный вследствие этих факторов отрасли экономики государств-членов, не должен быть отнесен к ущербу отрасли экономики государств-членов вследствие субсидируемого импорта на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

Статья 27. Введение предварительной компенсационной пошлины

      1. В случае, если информация, полученная органом, проводящим расследования, до завершения расследования, свидетельствует о наличии субсидируемого импорта и обусловленного этим импортом ущерба отрасли экономики государств-членов, Комиссией принимается решение о применении компенсационной меры посредством введения предварительной компенсационной пошлины на срок до четырех месяцев в целях предотвращения ущерба отрасли экономики государств-членов, причиняемого субсидируемым импортом в период проведения расследования.

      2. До принятия Комиссией решения о введении предварительной компенсационной пошлины уполномоченный орган согласовывает с заинтересованными государственными органами Республики Казахстан предложение о введении предварительной компенсационной пошлины, подготовленное органом, проводящим расследование, на основании предварительного заключения.

      3. Предварительная компенсационная пошлина не может быть введена ранее чем через шестьдесят календарных дней с даты начала расследования.

      4. Предварительная компенсационная пошлина вводится в размере, равном предварительно рассчитанной величине специфической субсидии экспортирующей третьей страны на единицу субсидируемого и экспортируемого товара.

      5. В случае, если по результатам расследования органом, проводящим расследования, установлено, что отсутствуют основания для введения компенсационной меры, либо принято решение о неприменении компенсационной меры в соответствии со статьей 42 настоящего Закона, суммы предварительной компенсационной пошлины подлежат возврату плательщику в соответствии с законами Республики Казахстан.

      6. В случае, если по результатам расследования принято решение о применении компенсационной меры на основании наличия угрозы причинения материального ущерба отрасли экономики государств-членов или существенного замедления создания отрасли экономики государств-членов, суммы предварительной компенсационной пошлины подлежат возврату плательщику в соответствии со статьей 6 настоящего Закона.

      7. В случае, если по результатам расследования принято решение о применении компенсационной меры на основании наличия материального ущерба отрасли экономики государств-членов или угрозы его причинения (при условии, что невведение предварительной компенсационной пошлины привело бы к определению наличия материального ущерба отрасли экономики государств-членов), суммы предварительной компенсационной пошлины с даты вступления в силу решения о применении компенсационной меры подлежат зачислению и распределению в соответствии со статьей 6 настоящего Закона с учетом положений пунктов 8 и 9 настоящей статьи.

      8. В случае, если по результатам расследования признано целесообразным введение более низкой ставки компенсационной пошлины, чем ставка предварительной компенсационной пошлины, суммы предварительной компенсационной пошлины, соответствующие сумме компенсационной пошлины, исчисленной по установленной ставке компенсационной пошлины, подлежат зачислению и распределению в соответствии со статьей 6 настоящего Закона.

      Суммы предварительной компенсационной пошлины, превышающие сумму компенсационной пошлины, исчисленной по установленной ставке компенсационной пошлины, подлежат возврату плательщику в соответствии с законами Республики Казахстан.

      9. В случае, если по результатам расследования признано целесообразным введение более высокой ставки компенсационной пошлины, чем ставка предварительной компенсационной пошлины, разница между суммами компенсационной пошлины и предварительной компенсационной пошлины не взимается.

      10. Предварительная компенсационная пошлина применяется при условии одновременного продолжения расследования.

      11. Решение о введении предварительной компенсационной пошлины принимается, как правило, не позднее семи месяцев с даты начала расследования.

Статья 28. Принятие добровольных обязательств субсидирующей третьей страной или экспортером товара, являющегося объектом расследования

      1. Расследование может быть приостановлено или прекращено без введения компенсационной пошлины при принятии Комиссией решения об одобрении полученного органом, проводящим расследования, одного из следующих добровольных обязательств (в письменной форме):

      1) экспортирующая третья страна соглашается отменить или сократить субсидирование или принять соответствующие меры в целях устранения последствий субсидирования;

      2) экспортер товара, являющегося объектом расследования, соглашается пересмотреть установленные им цены такого товара (при наличии связанных с экспортером лиц в государствах-членах – обеспечить поддержку этими лицами обязательств экспортера о пересмотре цен) таким образом, что в результате анализа принимаемых экспортером обязательств орган, проводящий расследования, приходит к заключению, что принятие таких добровольных обязательств устранит ущерб отрасли экономики государств-членов.

      Согласно таким обязательствам повышение цены товара, являющегося объектом расследования, не должно превышать размер специфической субсидии экспортирующей третьей страны, рассчитанный в отношении единицы субсидируемого и экспортируемого товара.

      Повышение цены товара, являющегося объектом расследования, может быть меньше, чем размер специфической субсидии экспортирующей третьей страны, рассчитанной на единицу субсидируемого и экспортируемого товара, если такое повышение является достаточным для устранения ущерба отрасли экономики государств-членов.

      2. До принятия Комиссией решения об одобрении добровольных обязательств уполномоченный орган согласовывает с заинтересованными государственными органами Республики Казахстан предложение об одобрении добровольных обязательств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, подготовленное органом, проводящим расследование.

      3. Решение об одобрении добровольных обязательств не принимается Комиссией до тех пор, пока орган, проводящий расследования, не придет к предварительному заключению о наличии субсидируемого импорта и обусловленного этим ущерба отрасли экономики государств-членов.

      Решение об одобрении добровольных обязательств экспортера товара, являющегося объектом расследования, не принимается Комиссией до получения согласия уполномоченного органа экспортирующей третьей страны на принятие экспортерами обязательств, указанных в подпункте 2) части первой пункта 1 настоящей статьи.

      4. Решение об одобрении добровольных обязательств не принимается Комиссией, если орган, проводящий расследования, приходит к заключению о неприемлемости их одобрения в связи с большим числом реальных или потенциальных экспортеров товара, являющегося объектом расследования, или по иным причинам.

      Орган, проводящий расследования, по возможности сообщает экспортерам причины, по которым одобрения их добровольных обязательств были сочтены неприемлемыми, и предоставляет им возможность дать в связи с этим комментарии.

      5. Орган, проводящий расследования, направляет каждому экспортеру и в уполномоченный орган экспортирующей третьей страны, которые приняли добровольные обязательства, запрос о предоставлении их неконфиденциальной версии, чтобы иметь возможность предоставить ее заинтересованным лицам.

      6. Орган, проводящий расследования, может предложить экспортирующей третьей стране или экспортеру товара, являющегося объектом расследования, принять добровольные обязательства, но не может требовать их принятия.

      7. В случае принятия Комиссией решения об одобрении добровольных обязательств компенсационное расследование может быть продолжено по просьбе экспортирующей третьей страны или решению органа, проводящего расследования.

      В случае, если по результатам расследования орган, проводящий расследования, приходит к заключению об отсутствии субсидируемого импорта или обусловленного им ущерба отрасли экономики государств-членов, экспортирующая третья страна или экспортеры, принявшие добровольные обязательства, освобождаются от таких обязательств, за исключением случая, когда указанное заключение в значительной степени является результатом существования таких обязательств. В случае, если сделанное заключение в значительной степени является результатом существования добровольных обязательств, Комиссией может быть принято решение о том, что такие обязательства должны оставаться в силе в течение необходимого периода времени с учетом положений пункта 2 статьи 30 настоящего Закона.

      8. В случае, если по результатам расследования орган, проводящий расследования, приходит к заключению о наличии субсидируемого импорта и обусловленного им ущерба отрасли экономики государств-членов, принятые добровольные обязательства продолжают действовать в соответствии с их условиями и положениями настоящего Закона.

      9. Орган, проводящий расследования, вправе запросить у экспортирующей третьей страны или экспортера, добровольные обязательства которых были одобрены Комиссией, сведения, касающиеся их выполнения, а также согласие на проверку этих сведений.

      Непредставление запрашиваемых сведений в срок, установленный органом, проводящим расследования, а также несогласие на проверку этих сведений считаются нарушением экспортирующей третьей страной или экспортером принятых добровольных обязательств.

      10. В случаях нарушения экспортирующей третьей страной или экспортером добровольных обязательств либо отзыва таких обязательств Комиссия может принять решение о применении компенсационной меры посредством введения предварительной компенсационной пошлины (если расследование еще не завершено) или компенсационной пошлины (если окончательные результаты расследования свидетельствуют о наличии оснований для ее введения).

      Экспортирующей третьей стране или экспортеру в случае нарушения ими принятых добровольных обязательств предоставляется возможность дать комментарии в связи с таким нарушением.

      11. В решении Комиссии об одобрении добровольных обязательств должна быть определена ставка предварительной компенсационной пошлины или компенсационной пошлины, которые могут быть введены в соответствии с пунктом 10 настоящей статьи.

Статья 29. Введение и применение компенсационной пошлины

      1. Решение о введении компенсационной пошлины не принимается Комиссией, если специфическая субсидия экспортирующей третьей страны была отозвана.

      2. До принятия Комиссией решения о применении компенсационной пошлины уполномоченный орган согласовывает с заинтересованными государственными органами Республики Казахстан предложение о введении компенсационной пошлины, подготовленное органом, проводящим расследование.

      3. Решение о введении компенсационной пошлины принимается после того, как экспортирующей третьей стране, предоставляющей специфическую субсидию, было предложено провести консультации, от которых эта страна отказалась или в ходе их проведения взаимоприемлемое решение не было достигнуто.

      4. Компенсационная пошлина применяется в отношении товара, который поставляется всеми экспортерами и является предметом субсидируемого импорта, причиняющего ущерб отрасли экономики государств-членов (за исключением товара, поставляемого теми экспортерами, добровольные обязательства которых были одобрены Комиссией).

      В отношении товаров, поставляемых отдельными экспортерами, Комиссией может быть установлен индивидуальный размер ставки компенсационной пошлины.

      5. Ставка компенсационной пошлины не должна превышать размер специфической субсидии экспортирующей третьей страны, рассчитанный на единицу субсидируемого и экспортируемого товара.

      В случае, если субсидии предоставляются в соответствии с различными программами субсидирования, учитывается их совокупный размер.

      Ставка компенсационной пошлины может быть меньше, чем размер специфической субсидии экспортирующей третьей страны, если такая ставка является достаточной для устранения ущерба отрасли экономики государств-членов.

      6. При определении ставки компенсационной пошлины учитываются поступившие в письменном виде в орган, проводящий расследования, мнения потребителей государств-членов, на экономические интересы которых может повлиять введение компенсационной пошлины.

      7. Компенсационная пошлина может быть применена в отношении товаров, помещенных под таможенные процедуры, условием помещения под которые является уплата компенсационной пошлины, не ранее чем за девяносто календарных дней до даты введения предварительной компенсационной пошлины, если по результатам расследования органом, проводящим расследования, в отношении этого товара одновременно установлено следующее:

      1) ущерб, который трудно будет устранить впоследствии, нанесен существенно возросшим в течение относительно короткого периода времени импортом товара, в отношении которого выплачиваются или предоставляются специфические субсидии;

      2) необходимо применить в отношении импортируемого товара, указанного в подпункте 1) пункта 7 настоящей статьи, компенсационную пошлину в целях предотвращения повторения ущерба.

      8. Орган, проводящий расследования, после даты начала расследования размещает на интернет-ресурсе Евразийского экономического союза уведомление, содержащее предупреждение о возможном применении в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи компенсационной пошлины в отношении товара, являющегося объектом расследования.

      Решение о размещении такого уведомления принимается органом, проводящим расследования, по запросу отрасли экономики государств-членов, содержащему достаточные доказательства выполнения условий, указанных в пункте 7 настоящей статьи, или по собственной инициативе при наличии в распоряжении органа, проводящего расследования, таких доказательств.

      Компенсационная пошлина не может применяться в отношении товаров, помещенных под таможенные процедуры, условием помещения под которые является уплата компенсационной пошлины, до даты размещения уведомления, указанного в настоящей статье.

Статья 30. Срок действия и пересмотр компенсационной меры

      1. Компенсационная мера применяется по решению Комиссии в размере и в течение срока, которые необходимы для устранения ущерба отрасли экономики государств-членов вследствие субсидируемого импорта.

      2. Срок действия компенсационной меры не должен превышать пять лет с даты начала применения такой меры или завершения повторного расследования, которое проводилось в связи с изменившимися обстоятельствами и касалось одновременно анализа субсидируемого импорта и вызванного им ущерба отрасли экономики государств-членов или истечением срока действия компенсационной меры.

      3. Повторное расследование в связи с истечением срока действия компенсационной меры проводится на основании заявления (в письменной форме), поданного в соответствии со статьей 32 настоящего Закона, либо по собственной инициативе органа, проводящего расследования.

      Повторное расследование в связи с истечением срока действия компенсационной меры проводится при наличии в заявлении сведений о возможности возобновления либо продолжения субсидируемого импорта и причинения ущерба отрасли экономики государств-членов при прекращении действия компенсационной меры.

      Заявление о проведении повторного расследования в связи с истечением срока действия компенсационной меры подается не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока действия компенсационной меры.

      Повторное расследование должно быть начато до истечения срока действия компенсационной меры и завершено в течение двенадцати месяцев с даты его начала.

      До завершения повторного расследования, проводимого в соответствии с положениями настоящего пункта, применение компенсационной меры продлевается по решению Комиссии. В течение срока, на который продлевается применение соответствующей компенсационной меры, в порядке, установленном для взимания предварительных компенсационных пошлин, уплачиваются компенсационные пошлины по ставкам компенсационных пошлин, которые были установлены в связи с применением компенсационной меры, срок действия которой продлевается в связи с проведением повторного расследования.

      В случае, если по результатам повторного расследования в связи с истечением срока действия компенсационной меры органом, проводящим расследования, установлено, что основания для применения компенсационной меры отсутствуют, либо принято решение о неприменении компенсационной меры в соответствии со статьей 42 настоящего Закона, суммы компенсационной пошлины, взимаемой в порядке, установленном для взимания предварительных компенсационных пошлин в течение срока, на который было продлено применение компенсационной меры, подлежат возврату плательщику в соответствии с законами Республики Казахстан.

      Действие компенсационной меры продлевается Комиссией в случае, если по результатам повторного расследования в связи с истечением срока действия компенсационной меры органом, проводящим расследования, будет установлена возможность возобновления либо продолжения субсидируемого импорта и причинения ущерба отрасли экономики государств-членов. С даты вступления в силу решения Комиссии о продлении компенсационной меры суммы компенсационных пошлин, взимаемых в порядке, установленном для взимания предварительных компенсационных пошлин, в течение срока, на который было продлено применение компенсационной меры, подлежат зачислению и распределению в соответствии со статьей 6 настоящего Закона.

      4. По заявлению заинтересованного лица в случае, если после введения компенсационной меры прошло не менее одного года, или по инициативе органа, проводящего расследование, может быть проведено повторное расследование в целях определения целесообразности продолжения применения компенсационной меры и (или) ее пересмотра (в том числе пересмотра индивидуального размера ставки компенсационной пошлины) в связи с изменившимися обстоятельствами.

      В зависимости от целей подачи заявления о проведении повторного расследования в связи с изменившимися обстоятельствами такое заявление должно содержать доказательства того, что:

      1) продолжение применения компенсационной меры не требуется для противодействия субсидируемому импорту и устранения ущерба отрасли экономики государств-членов вследствие субсидируемого импорта; существующий размер компенсационной меры превышает размер, достаточный для противодействия субсидируемому импорту и устранения ущерба отрасли экономики государств-членов вследствие субсидируемого импорта;

      2) существующая компенсационная мера недостаточна для противодействия субсидируемому импорту и устранения ущерба отрасли экономики государств-членов вследствие субсидируемого импорта.

      Повторное расследование в связи с изменившимися обстоятельствами должно быть завершено в течение двенадцати месяцев с даты его начала.

      5. Положения главы 5 настоящего Закона, касающиеся представления доказательств и проведения расследования, применяются в отношении повторных расследований, предусмотренных настоящей статьей, с учетом соответствующих различий.

      6. Положения настоящей статьи применяются в отношении обязательств, принятых экспортирующей третьей страной или экспортером в соответствии со статьей 28 настоящего Закона, с учетом соответствующих различий.

      7. Повторное расследование может также проводиться в целях установления размера индивидуальной ставки компенсационной пошлины для экспортера, в отношении которого применяется компенсационная мера, но не проводилось расследование по иным причинам, чем отказ от сотрудничества. Такое повторное расследование может быть начато органом, проводящим расследования, по заявлению указанного экспортера.

Статья 31. Установление обхода компенсационной меры

      1. Под обходом компенсационной меры понимается изменение способа поставок товара для уклонения от уплаты компенсационной пошлины либо выполнения принятых добровольных обязательств.

      2. Повторное расследование в целях установления обхода компенсационной меры может быть начато по заявлению заинтересованного лица или собственной инициативе органа, проводящего расследования.

      3. Заявление, указанное в пункте 2 настоящей статьи, должно содержать доказательства:

      1) обхода компенсационной меры;

      2) нейтрализации действия компенсационной меры (вследствие ее обхода) на объемы производства и (или) продажи, и (или) цены аналогичного товара на рынке государств-членов;

      3) сохранения выгоды от предоставления специфической субсидии у производителя и (или) экспортера товара (составных частей и (или) производных такого товара).

      4. На период повторного расследования, проводимого в соответствии с настоящей статьей, Комиссией может быть введена взимаемая в порядке, установленном для взимания предварительных компенсационных пошлин, компенсационная пошлина на импортируемые на таможенную территорию Евразийского экономического союза из экспортирующей третьей страны составные части и (или) производные товара, являвшегося предметом субсидируемого импорта, а также на товар, являвшийся предметом субсидируемого импорта, и (или) его составные части и (или) производные, импортируемые на таможенную территорию Евразийского экономического союза из иной экспортирующей третьей страны.

      5. В случае, если по результатам повторного расследования, проведенного в соответствии с настоящей статьей, органом, проводящим расследования, не установлен обход компенсационной меры, суммы компенсационной пошлины, уплаченные в соответствии с настоящей статьей и в порядке, установленном для взимания предварительных компенсационных пошлин, подлежат возврату плательщику в соответствии с законами Республики Казахстан.

      6. Компенсационная мера в случае установления по результатам повторного расследования, проведенного в соответствии с настоящей статьей, обхода компенсационной меры может быть распространена на импортируемые на таможенную территорию Евразийского экономического союза из экспортирующей третьей страны составные части и (или) производные товара, являвшегося предметом субсидируемого импорта, а также на товар, являвшийся предметом субсидируемого импорта, и (или) его составные части и (или) производные, импортируемые на таможенную территорию Евразийского экономического союза из иной экспортирующей третьей страны. С момента вступления в силу решения Комиссии о введении указанной в настоящем пункте компенсационной меры суммы компенсационных пошлин, уплаченных компенсационных пошлин, подлежат зачислению и распределению в соответствии со статьей 6 настоящего Закона.

      7. Повторное расследование в целях установления обхода компенсационной меры должно быть завершено в течение девяти месяцев с даты его начала.

Глава 5. ПРОВЕДЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЙ

Статья 32. Основания для проведения расследований

      1. Расследование в целях установления наличия возросшего импорта и обусловленного им серьезного ущерба отрасли экономики государств-членов или угрозы его причинения, а также в целях установления демпингового или субсидируемого импорта и обусловленного ими материального ущерба отрасли экономики государств-членов, угрозы его причинения или существенного замедления создания отрасли экономики государств-членов проводится органом, проводящим расследования, на основании заявления, представленного лицами, указанными в пункте 2 настоящей статьи, в письменной форме либо по собственной инициативе.

      2. Заявление, указанное в пункте 1 настоящей статьи, подается:

      1) производителем аналогичного или непосредственно конкурирующего товара (при подаче заявления о применении специальной защитной меры) либо аналогичного товара (при подаче заявления о применении антидемпинговой или компенсационной меры) в государствах-членах или его уполномоченным представителем;

      2) объединением производителей, в число участников которого входят производители существенной части, но не менее двадцати пяти процентов от общего объема производства аналогичного или непосредственно конкурирующего товара (при подаче заявления о применении специальной защитной меры) либо аналогичного товара (при подаче заявления о применении антидемпинговой или компенсационной меры) в государствах-членах или уполномоченным представителем такого объединения.

      Уполномоченные представители производителей и объединений, указанных в настоящем пункте, должны иметь надлежащим образом оформленные полномочия, подтвержденные документами, оригиналы которых представляются в орган, проводящий расследования, вместе с заявлением.

      3. К заявлению прилагаются доказательства поддержки заявления производителями аналогичного или непосредственно конкурирующего либо аналогичного товара в государствах-членах. Достаточными доказательствами поддержки заявления признаются:

      1) документы о присоединении к заявлению других производителей аналогичного или непосредственно конкурирующего товара в государствах-членах, производящих вместе с заявителем существенную часть, но не менее двадцати пяти процентов от общего объема производства аналогичного или непосредственно конкурирующего товара в государствах-членах (при подаче заявления о применении специальной защитной меры);

      2) документы, подтверждающие, что доля производства аналогичного товара производителями в государствах-членах (в том числе заявителем), высказавшимися в поддержку заявления, составляет не менее двадцати пяти процентов от общего объема производства аналогичного товара в государствах-членах при условии, что объем производства аналогичного товара производителями в государствах-членах (в том числе заявителем), высказавшимися в поддержку заявления, составляет более пятидесяти процентов от объема производства аналогичного товара производителями в государствах-членах, высказавшими свое мнение (поддержку или несогласие) относительно заявления (при подаче заявления о применении антидемпинговой или компенсационной меры).

      4. Заявление, указанное в пункте 1 настоящей статьи, должно содержать:

      1) сведения о заявителе, об объеме производства в количественном и стоимостном выражении аналогичного или непосредственно конкурирующего товара (при подаче заявления о применении специальной защитной меры), аналогичного товара (при подаче заявления о применении антидемпинговой или компенсационной меры) в отрасли экономики государств-членов в течение трех лет, непосредственно предшествующих дате подачи заявления, а также объеме производства в количественном и стоимостном выражении аналогичного или непосредственно конкурирующего товара (при подаче заявления о применении специальной защитной меры) либо аналогичного товара (при подаче заявления о применении антидемпинговой или компенсационной меры) производителями в государствах-членах, поддержавшими заявление, и их доле в общем объеме производства в государствах-членах аналогичного или непосредственно конкурирующего товара (при подаче заявления о применении специальной защитной меры) либо аналогичного товара (при подаче заявления о применении антидемпинговой или компенсационной меры);

      2) описание импортируемого на таможенную территорию Евразийского экономического союза товара, в отношении которого предлагается ввести специальную защитную, антидемпинговую или компенсационную меры с указанием кода Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза;

      3) наименование экспортирующих третьих стран происхождения либо отправления товара, указанного в подпункте 2) настоящего пункта, на основе данных таможенной статистики;

      4) сведения об известных производителях и (или) экспортерах товара, указанного в подпункте 2) настоящего пункта, в экспортирующей третьей стране, известных импортерах и основных известных потребителях данного товара в государствах-членах;

      5) сведения об изменении объема импорта на таможенную территорию Евразийского экономического союза товара, в отношении которого предлагается ввести специальную защитную, антидемпинговую или компенсационную меры, за предшествующий период, а также за последующий период, за который на дату подачи заявления доступны репрезентативные статистические данные;

      6) сведения об изменении объема экспорта аналогичного или непосредственно конкурирующего товара (при подаче заявления о применении специальной защитной меры) либо аналогичного товара (при подаче заявления о применении антидемпинговой или компенсационной меры) с таможенной территории Евразийского экономического союза за предшествующий период, а также за последующий период, за который на дату подачи заявления доступны репрезентативные статистические данные.

      5. Наряду со сведениями, указанными в пункте 4 настоящей статьи, в зависимости от предлагаемой в заявлении меры заявителем указываются:

      1) доказательства наличия возросшего импорта товара, доказательства наличия серьезного ущерба отрасли экономики государств-членов или угрозы его причинения вследствие возросшего импорта товара, предложение о введении специальной защитной меры с указанием размера и срока действия такой меры и план мероприятий по адаптации отрасли экономики государств-членов к работе в условиях иностранной конкуренции в течение срока действия предлагаемой заявителем специальной защитной меры (при подаче заявления о применении специальной защитной меры);

      2) сведения об экспортной цене и нормальной стоимости товара, доказательства наличия материального ущерба отрасли экономики государств-членов или угрозы его причинения, или существенного замедления создания отрасли экономики государств-членов вследствие демпингового импорта товара, а также предложение о введении антидемпинговой меры с указанием ее размера и срока действия (при подаче заявления о применении антидемпинговой меры);

      3) сведения о наличии и характере специфической субсидии экспортирующей третьей страны и, если возможно, о ее размере, доказательства наличия материального ущерба отрасли экономики государств-членов или угрозы его причинения или существенного замедления создания отрасли экономики государств-членов вследствие субсидируемого импорта товара, а также предложение о введении компенсационной меры с указанием ее размера и срока действия (при подаче заявления о применении компенсационной меры).

      6. Доказательства наличия серьезного ущерба отрасли экономики государств-членов или угрозы его причинения (при подаче заявления о применении специальной защитной меры) и доказательства наличия материального ущерба отрасли экономики государств-членов или угрозы его причинения, или существенного замедления создания отрасли экономики государств-членов вследствие демпингового импорта или субсидируемого импорта (при подаче заявления о применении антидемпинговой меры или компенсационной меры) должны основываться на объективных факторах, которые характеризуют экономическое положение отрасли экономики государств-членов и должны быть выражены в количественных и (или) стоимостных показателях за предшествующий период, а также за последующий период, за который на дату подачи заявления доступны репрезентативные статистические данные (в том числе данные об объеме производства товара и его реализации, доле товара на рынке государств-членов, себестоимости производства товара, цене товара, степени загрузки производственных мощностей, занятости производительности труда, размере прибыли, рентабельности производства, объеме инвестиций в отрасль экономики государств-членов).

      7. Сведения, представленные в заявлении, должны сопровождаться ссылкой на источник их получения.

      8. При указании показателей, содержащихся в заявлении, в целях сопоставимости должны использоваться единые денежные и количественные единицы.

      9. Сведения, содержащиеся в заявлении, должны быть заверены руководителями производителей, представивших такие сведения, а также их работниками, ответственными за ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, в части, касающейся сведений, непосредственно относящихся к данным производителям.

      10. Заявление с приложением его неконфиденциальной версии (если в заявлении содержится конфиденциальная информация) представляется в орган, проводящий расследования, в соответствии с пунктом 24 статьи 33 настоящего Закона и подлежит регистрации в день поступления заявления в этот орган.

      11. Датой подачи заявления считается дата его регистрации в органе, проводящем расследования.

      12. Заявление о применении специальной защитной, антидемпинговой или компенсационной мер отклоняется по следующим основаниям:

      1) непредставление при подаче заявления материалов, указанных в пунктах 3–5 настоящей статьи;

      2) недостоверность представленных заявителем материалов, предусмотренных пунктами 3– 5 настоящей статьи;

      3) непредставление неконфиденциальной версии заявления.

      Отклонение заявления по иным основаниям не допускается.

Статья 33. Начало расследования и его проведение

      1. Орган, проводящий расследования, до принятия решения о начале расследования уведомляет в письменной форме экспортирующую третью страну о поступлении подготовленного в соответствии со статьей 32 настоящего Закона заявления о применении антидемпинговой или компенсационной меры.

      2. Орган, проводящий расследования, до принятия решения о начале расследования в течение тридцати календарных дней с даты регистрации заявления изучает достаточность и достоверность доказательств и сведений, содержащихся в этом заявлении, в соответствии пунктами 3– 5 статьи 32 настоящего Закона. Такой срок может быть продлен в случае необходимости получения органом, проводящим расследования, дополнительных сведений, но не должен превышать шестьдесят календарных дней.

      3. Заявление может быть отозвано заявителем до начала расследования или в ходе его проведения.

      Заявление считается неподанным, если оно отзывается до начала расследования.

      В случае, если заявление отзывается в ходе проведения расследования, расследование прекращается без введения специальной защитной, антидемпинговой или компенсационной мер.

      4. До принятия решения о начале расследования сведения, содержащиеся в заявлении, не подлежат публичному разглашению.

      5. Орган, проводящий расследования, до истечения срока, указанного в пункте 2 настоящей статьи, принимает решение о начале расследования или отказе в его проведении.

      6. При принятии решения о начале расследования орган, проводящий расследования, уведомляет в письменной форме уполномоченный орган экспортирующей третьей страны, а также другие известные ему заинтересованные лица о принятом решении и обеспечивает в срок не более десяти рабочих дней с даты принятия указанного решения размещение уведомления о начале расследования на интернет-ресурсе Евразийского экономического союза.

      7. Дата размещения уведомления о начале расследования на интернет-ресурсе Евразийского экономического союза признается датой начала расследования.

      8. Орган, проводящий расследования, может принять решение о начале расследования (в том числе по собственной инициативе) только в случае, если в его распоряжении имеются доказательства наличия возросшего импорта и обусловленного им серьезного ущерба отрасли экономики государств-членов или угрозы его причинения либо наличия демпингового или субсидируемого импорта и обусловленного им материального ущерба отрасли экономики государств-членов, угрозы его причинения или существенного замедления создания отрасли экономики государств-членов.

      В случае, если имеющихся доказательств недостаточно, такое расследование не может быть начато.

      9. Решение об отказе в проведении расследования принимается в случае, если органом, проводящим расследования, по результатам рассмотрения заявления выявлено, что сведения, представленные в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 32 настоящего Закона, не свидетельствуют о наличии возросшего, демпингового или субсидируемого импорта товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) обусловленного им материального ущерба отрасли экономики государств-членов или угрозы его причинения, или существенного замедления создания отрасли экономики государств-членов вследствие демпингового или субсидируемого импорта или о наличии серьезного ущерба отрасли экономики государств-членов, или угрозы его причинения вследствие возросшего импорта на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

      10. При принятии решения об отказе в проведении расследования орган, проводящий расследования, в письменной форме в срок не более десяти календарных дней с даты принятия такого решения уведомляет заявителя о причине отказа в проведении расследования.

      11. Заинтересованные лица вправе заявить в письменной форме и в установленный настоящим Законом срок о своем намерении участвовать в расследовании. Они признаются участниками расследования с даты регистрации органом, проводящим расследования, заявления о намерении участвовать в расследовании.

      Заявитель и производители в государствах-членах, высказавшиеся в поддержку заявления, признаются участниками расследования с даты начала расследования.

      12. Заинтересованные лица вправе представить в срок, не нарушающий хода расследования, необходимые для проведения расследования сведения (в том числе конфиденциальную информацию) с указанием источника получения таких сведений.

      13. Орган, проводящий расследования, вправе запросить у заинтересованного лица дополнительные сведения в целях расследования.

      Запросы также могут направляться иным организациям в государствах-членах.

      Указанные запросы направляются руководителем (заместителем руководителя) органа, проводящего расследования.

      Запрос считается полученным заинтересованным лицом с момента его передачи уполномоченному представителю заинтересованного лица либо по истечении семи календарных дней с даты отправки запроса почтовой связью.

      Ответ заинтересованного лица должен быть представлен в орган, проводящий расследования, не позднее тридцати календарных дней с даты получения запроса.

      Ответ считается полученным органом, проводящим расследования, если он поступил в орган, проводящий расследования, не позднее семи календарных дней с даты истечения указанного в части пятой настоящего пункта срока.

      Сведения, представленные заинтересованным лицом по истечении указанного срока, могут не приниматься во внимание органом, проводящим расследования.

      По мотивированной и изложенной в письменной форме просьбе заинтересованного лица срок представления ответа может быть продлен органом, проводящим расследования.

      14. В случае, если заинтересованное лицо отказывает органу, проводящему расследования, в предоставлении необходимой информации, не предоставляет ее в установленный срок или предоставляет недостоверную информацию, таким образом существенно затрудняя проведение расследования, такое заинтересованное лицо признается несотрудничающим, и предварительное или окончательное заключение может быть сделано органом, проводящим расследования, на основе имеющейся у него информации.

      Непредоставление запрашиваемой информации в электронном виде или в определенном в запросе органа, проводящего расследования, электронном формате не должно расцениваться органом, проводящим расследования, как отказ от сотрудничества при условии, что соответствующее заинтересованное лицо может доказать, что полное выполнение критериев предоставления информации, определенных в запросе органа, проводящего расследования, невозможно или связано со значительными материальными издержками.

      В случае, если орган, проводящий расследования, не учитывает информацию, предоставленную заинтересованным лицом, по причинам, отличным от указанных в части первой настоящего пункта, данное лицо должно быть проинформировано о причинах и основаниях принятия такого решения и ему должна быть предоставлена возможность предоставить в этой связи свои комментарии в сроки, определяемые органом, проводящим расследования.

      Если при подготовке предварительного или окончательного заключения органа, проводящего расследования, включая определение нормальной стоимости товара (при проведении антидемпингового расследования), применялись положения части первой настоящего пункта и использовалась информация, в том числе предоставленная заявителем, то информация, используемая при подготовке таких заключений, должна проверяться с использованием доступной информации, получаемой из третьих источников или от заинтересованных лиц, при условии, что проведение такой проверки не затруднит ход расследования и не приведет к нарушению сроков его проведения.

      15. Орган, проводящий расследования, в возможно короткий срок с даты принятии решения о начале антидемпингового или компенсационного расследования направляет уполномоченному органу экспортирующей третьей страны и известным ему экспортерам копии заявления или его неконфиденциальной версии (в случае, если в заявлении содержится конфиденциальная информация), а также представляет такие копии другим заинтересованным лицам по их запросу.

      В случае, если количество известных экспортеров велико, копии заявления или его неконфиденциальной версии направляются только уполномоченному органу экспортирующей третьей страны.

      Орган, проводящий расследования, предоставляет участникам специального защитного расследования по их запросу копии заявления или его неконфиденциальной версии (в случае, если в заявлении содержится конфиденциальная информация).

      В ходе расследования орган, проводящий расследования, с учетом необходимости защиты конфиденциальной информации предоставляет участникам расследования по их запросу возможность ознакомиться со сведениями, представленными в письменной форме, любым заинтересованным лицом в качестве доказательств, относящихся к предмету расследования.

      В ходе расследования орган, проводящий расследования, предоставляет участникам расследования возможность ознакомиться с иными сведениями, имеющими отношение к расследованию и используемыми им в ходе расследования, но не являющимися конфиденциальной информацией.

      16. По запросу заинтересованных лиц орган, проводящий расследования, проводит консультации по предмету проводимого расследования.

      17. В ходе расследования всем заинтересованным лицам предоставляется возможность защиты своих интересов. По запросу заинтересованного лица орган, проводящий расследования, обеспечивает встречу для представления точек зрения с учетом соблюдения конфиденциальности информации. При этом отсутствие какого-либо из заинтересованных лиц не влечет причинения ущерба его интересам.

      18. Потребители, использующие в производстве продукции товар, являющийся объектом расследования, представители общественных объединений потребителей, государственные органы, органы местного самоуправления, а также иные лица вправе представлять в орган, проводящий расследования, сведения, которые имеют отношение к расследованию.

      19. Срок проведения расследования не должен превышать:

      1) девять месяцев с даты начала расследования на основании заявления о применении специальной защитной меры (этот срок может быть продлен органом, проводящим расследования, но не более чем на три месяца);

      2) двенадцать месяцев с даты начала расследования на основании заявления о применении антидемпинговой или компенсационной меры (этот срок может быть продлен органом, проводящим расследования, но не более чем на шесть месяцев).

      20. Проведение расследования не должно препятствовать совершению таможенных операций в отношении товара, являющегося объектом расследования.

      21. Уполномоченный орган в целях обеспечения проведения расследований и применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер может запрашивать сведения, в том числе содержащие конфиденциальную информацию, у государственных органов Республики Казахстан и заинтересованных лиц.

      22. Государственные органы Республики Казахстан в пределах своей компетенции предоставляют необходимые для целей проведения расследований и применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер сведения, в том числе содержащие конфиденциальную информацию:

      1) по запросам уполномоченного органа;

      2) по запросам органа, проводящего расследования, через уполномоченный орган.

      В случае невозможности предоставления запрашиваемой уполномоченным органом и (или) органом, проводящим расследования, информации государственные органы Республики Казахстан информируют об этом уполномоченный орган с указанием обоснований.

      23. Уполномоченный орган обеспечивает сбор, обработку и передачу сведений, в том числе содержащих конфиденциальную информацию, запрашиваемых органом, проводящим расследования.

      24. Предоставление доказательств и сведений в орган, проводящий расследования, а также переписка с органом, проводящим расследования, осуществляются на русском языке, а оригиналы документов, которые составлены на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык (с нотариально засвидетельствованной верностью перевода).

      25. Представители уполномоченного органа принимают участие во встречах, консультациях, а также публичных слушаниях, проводимых в ходе расследования органом, проводящим расследования.

      26. Датой завершения расследования является дата рассмотрения Комиссией доклада по результатам расследования и проекта решения Комиссии, указанного в статье 5 настоящего Закона.

      В случае, если органом, проводящим расследования, сделано окончательное заключение об отсутствии оснований для применения, пересмотра или отмены специальной защитной, антидемпинговой или компенсационной мер, датой завершения расследования признается дата размещения органом, проводящим расследования, соответствующего уведомления на интернет-ресурсе Евразийского экономического союза.

      В случае введения предварительной специальной пошлины, предварительной антидемпинговой пошлины или предварительной компенсационной пошлины расследование должно быть завершено до окончания срока действия соответствующей предварительной пошлины.

      27. В случае, если орган, проводящий расследования, в ходе расследования устанавливает отсутствие наличия возросшего импорта на таможенную территорию Евразийского экономического союза и обусловленного этим серьезного ущерба отрасли экономики государств-членов или угрозы его причинения, а также демпингового или субсидируемого импорта на таможенную территорию Евразийского экономического союза и обусловленного этим материального ущерба отрасли экономики государств-членов или угрозы его причинения, или существенного замедления создания отрасли экономики государств-членов, расследование завершается без введения специальной защитной, антидемпинговой или компенсационной мер.

Статья 34. Особенности проведения антидемпингового расследования

      1. Антидемпинговое расследование прекращается без введения антидемпинговой меры, если орган, проводящий расследования, устанавливает, что демпинговая маржа меньше минимально допустимой демпинговой маржи либо объем происшедшего или возможного демпингового импорта или размер обусловленного таким импортом материального ущерба, или угроза его причинения, или существенное замедление создания отрасли экономики государств-членов являются незначительными.

      При этом под минимально допустимой демпинговой маржой понимается демпинговая маржа, размер которой не превышает двух процентов.

      2. Объем демпингового импорта из определенной экспортирующей третьей страны является незначительным, если он составляет менее трех процентов от общего объема импорта товара, являющегося объектом расследования, на таможенную территорию Евразийского экономического союза при условии, что на экспортирующие третьи страны, индивидуальная доля каждой из которых в общем объеме импорта составляет менее трех процентов от общего объема импорта товара, являющегося объектом расследования, на таможенную территорию Евразийского экономического союза, в совокупности приходится не более семи процентов от общего объема импорта товара, являющегося объектом расследования, на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

      3. Орган, проводящий расследования, до принятия решения по результатам антидемпингового расследования информирует заинтересованных лиц об основных выводах, сделанных по результатам расследования, с учетом необходимости защиты конфиденциальной информации и предоставляет возможность дать свои комментарии.

      Срок предоставления комментариев заинтересованных лиц устанавливается органом, проводящим расследования, но не может составлять менее пятнадцати календарных дней.

Статья 35. Особенности проведения компенсационного расследования

      1. После принятия к рассмотрению заявления и до принятия решения о начале расследования орган, проводящий расследования, должен предложить уполномоченному органу экспортирующей третьей страны, из которой экспортируется товар, в отношении которого предлагается ввести компенсационную меру, провести консультации в целях уточнения ситуации относительно наличия, размера и последствий предоставления предполагаемой специфической субсидии и достижения взаимоприемлемого решения.

      Такие консультации могут продолжаться и в ходе расследования.

      2. Проведение консультаций, указанных в пункте 1 настоящей статьи, не препятствует принятию решения о начале расследования и применении компенсационной меры.

      3. Компенсационное расследование прекращается без введения компенсационной меры, если орган, проводящий расследования, устанавливает, что размер специфической субсидии экспортирующей третьей страны является минимальным либо объем происшедшего или возможного субсидируемого импорта или размер обусловленного таким импортом материального ущерба отрасли экономики государств-членов, или угроза его причинения, или существенное замедление создания отрасли экономики государств-членов является незначительным.

      4. Размер специфической субсидии признается минимальным, если составляет менее одного процента от стоимости товара, являющегося объектом расследования.

      Объем субсидируемого импорта, как правило, признается незначительным, если он составляет менее одного процента от общего объема импорта аналогичного товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза при условии, что на экспортирующие третьи страны, индивидуальная доля каждого из которых в импорте составляет менее одного процента от общего объема импорта аналогичного товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза, в совокупности приходится не более трех процентов от общего объема импорта аналогичного товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

      5. Компенсационное расследование в отношении товара, являющегося предметом субсидируемого импорта и происходящего из развивающейся или наименее развитой страны-пользователя системы тарифных преференций Евразийского экономического союза, прекращается в случае, если орган, проводящий расследования, установит, что общий размер специфических субсидий экспортирующей третьей страны, предоставленных в отношении этого товара, не превышает двух процентов от его стоимости в расчете на единицу товара или доля импорта данного товара из такой третьей страны в общем объеме импорта этого товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза составляет менее четырех процентов при условии, что суммарная доля в импорте данного товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза из развивающихся и наименее развитых стран, на долю каждой из которых приходится менее четырех процентов от общего объема импорта данного товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза, не превышает девяти процентов от общего объема импорта данного товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

      6. Орган, проводящий расследования, до принятия решения по результатам компенсационного расследования информирует всех заинтересованных лиц об основных выводах, сделанных в ходе расследования, с учетом необходимости защиты конфиденциальной информации и предоставляет возможность дать свои комментарии.

      Срок предоставления комментариев заинтересованных лиц устанавливается органом, проводящим расследования, но не может составлять менее пятнадцати календарных дней.

Статья 36. Особенности определения отрасли экономики государств-членов в случае демпингового или субсидируемого импорта

      1. При проведении антидемпингового или компенсационного расследования отрасль экономики государств-членов понимается в значении, установленном подпунктом 17) статьи 1 настоящего Закона, за исключением случаев, указанных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи.

      2. В случае, если производители аналогичного товара в государствах-членах одновременно являются импортерами товара, предположительно являющегося предметом демпингового или субсидируемого импорта, или лицами, связанными с экспортерами или импортерами товара, предположительно являющегося предметом демпингового или субсидируемого импорта, под отраслью экономики государств-членов понимаются только остальные производители аналогичного товара в государствах-членах.

      Производители аналогичного товара в государствах-членах рассматриваются в качестве лиц, связанных с экспортерами или импортерами товара, предположительно являющегося предметом демпингового или субсидируемого импорта, в случае, если:

      1) отдельные производители аналогичного товара в государствах-членах прямо либо косвенно контролируют экспортеров или импортеров товара, являющегося объектом расследования;

      2) отдельные экспортеры или импортеры товара, являющегося объектом расследования, прямо или косвенно контролируют производителей аналогичного товара в государствах-членах;

      3) отдельные производители аналогичного товара в государствах-членах и экспортеры или импортеры товара, являющегося объектом расследования, прямо или косвенно контролируются третьим лицом;

      4) отдельные производители аналогичного товара в государствах-членах и иностранные производители, экспортеры или импортеры товара, являющегося объектом расследования, прямо или косвенно контролируют третье лицо при условии, что орган, проводящий расследования, имеет основания полагать, что такой связью обуславливается отличающееся от несвязанных лиц поведение таких производителей.

      3. В исключительных случаях при определении отрасли экономики государств-членов территория этих государств-членов рассматривается как территория, на которой функционируют два или более территориально обособленных конкурирующих рынка, а производители в государствах-членах в пределах одного из указанных рынков рассматриваются как отдельная отрасль экономики государств-членов, если такие производители продают на таком рынке в целях потребления или переработки не менее восьмидесяти процентов аналогичного товара, производимого ими, и спрос на таком рынке на аналогичный товар не удовлетворяется в значительной мере производителями такого товара, находящимися на остальной территории государств-членов.

      В таких случаях наличие материального ущерба отрасли экономики государств-членов, угрозы его причинения или существенного замедления создания отрасли экономики государств-членов вследствие демпингового или субсидируемого импорта может быть установлено, даже если основной части отрасли экономики государств-членов не причинен ущерб, при условии, что продажа товара, являющегося предметом демпингового или субсидируемого импорта, сконцентрирована на одном из указанных конкурирующих рынков и демпинговый или субсидируемый импорт причиняет ущерб всем или почти всем производителям аналогичного товара в государствах-членах в пределах одного такого рынка.

      4. В случае, если отрасль экономики государств-членов понимается в значении, установленном пунктом 3 настоящей статьи, и по результатам расследования принимается решение о применении антидемпинговой или компенсационной меры, такая мера может применяться в отношении всего импорта товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

      В указанном случае антидемпинговая или компенсационная пошлина вводится только после предоставления органом, проводящим расследования, экспортерам товара возможности прекратить экспорт на данную территорию такого товара по демпинговым ценам (при демпинговом импорте) или по субсидируемым ценам (при субсидируемом импорте) либо принять соответствующие обязательства в отношении условий экспорта на таможенную территорию Евразийского экономического союза при условии, что такая возможность экспортерами не была использована.

Статья 37. Публичные слушания

      1. На основании ходатайства, представленного любым из участников расследования в письменной форме и в установленный в соответствии с настоящим Законом срок, орган, проводящий расследования, обеспечивает проведение публичных слушаний.

      2. Орган, проводящий расследования, обязан направить участникам расследования уведомление о времени и месте проведения публичных слушаний, а также перечень вопросов, рассматриваемых в ходе проведения публичных слушаний.

      Дата проведения публичных слушаний назначается не ранее чем через пятнадцать календарных дней с даты направления соответствующего уведомления.

      3. В публичных слушаниях вправе принимать участие участники расследования или их представители, а также лица, привлеченные ими в целях представления имеющихся у них сведений, относящихся к расследованию.

      В ходе публичных слушаний участники расследования могут изложить свое мнение и представить доказательства, относящиеся к расследованию. Представитель органа, проводящего расследования, вправе задавать участникам публичных слушаний вопросы, касающиеся существа сообщаемых ими фактов. Участники расследования также вправе задавать друг другу вопросы и обязаны давать на них ответы. Участники публичных слушаний не обязаны разглашать информацию, признаваемую конфиденциальной.

      4. Сведения, представленные в ходе публичных слушаний в устной форме, принимаются во внимание в ходе расследования, если в течение пятнадцати календарных дней после даты проведения публичных слушаний они были представлены участниками расследования в орган, проводящий расследования, в письменной форме.

Статья 38. Сбор информации в ходе расследования

      1. После принятия решения о начале антидемпингового или компенсационного расследования орган, проводящий расследования, направляет известным ему экспортерам и (или) производителям товара, являющегося объектом расследования, перечень вопросов.

      Перечень вопросов направляется также производителям аналогичного или непосредственно конкурирующего товара (в случае проведения специального защитного расследования) либо аналогичного товара (в случае проведения антидемпингового или компенсационного расследования) в государствах-членах.

      В случае необходимости перечень вопросов может быть направлен также импортерам и потребителям товара, являющегося объектом расследования.

      2. Указанные в пункте 1 настоящей статьи лица, которым был направлен перечень вопросов, представляют в течение тридцати календарных дней с даты его получения свои ответы в орган, проводящий расследования.

      По мотивированной и изложенной в письменной форме просьбе лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, данный срок может быть продлен органом, проводящим расследования, не более чем на четырнадцать календарных дней.

      3. Перечень вопросов считается полученным экспортером и (или) производителем товара через семь календарных дней с даты передачи непосредственно представителю экспортера и (или) производителя или через семь календарных дней с даты его отправки по почте.

      Ответы на включенные в перечень вопросы считаются полученными органом, проводящим расследования, если они поступили в орган, проводящий расследования, в конфиденциальной и неконфиденциальной версиях не позднее семи календарных дней с даты истечения указанного в пункте 2 настоящей статьи тридцатидневного срока или срока продления.

      4. Орган, проводящий расследования, убеждается в точности и достоверности информации, предоставленной заинтересованными лицами в ходе расследования.

      В целях проверки информации, предоставленной в ходе расследования, или получения дополнительной информации, связанной с проводимым расследованием, орган, проводящий расследования, в случае необходимости может провести проверку:

      1) на территории третьей страны при условии получения согласия соответствующих иностранных экспортеров и (или) производителей товара, являющегося объектом расследования, и отсутствия возражений со стороны третьей страны, которая была официально уведомлена о предстоящей проверке;

      2) на территории государства-члена при условии получения согласия соответствующих импортеров товара, являющегося объектом расследования, и (или) производителей аналогичного или непосредственно конкурирующего товара.

      Проверка осуществляется после получения ответов на перечни вопросов, направляемых в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, за исключением случаев, когда иностранный производитель или экспортер соглашается на проведение проверки до направления таких ответов и при отсутствии возражения со стороны соответствующей третьей страны.

      После получения согласия соответствующих участников расследования и до начала проверки им направляется список документов и материалов, которые должны быть представлены сотрудникам, направленным на проведение проверки. Орган, проводящий расследования, уведомляет третью страну об адресах и наименованиях иностранных экспортеров или производителей, которых планируется проверить, а также датах проведения таких проверок.

      В ходе проверки могут запрашиваться также другие документы и материалы, необходимые для подтверждения достоверности предоставленной в ответах на перечень вопросов информации.

      В случае, если при проведении проверки орган, проводящий расследования, намеревается привлечь для такой проверки экспертов, не являющихся сотрудниками данного органа, участники расследования, в отношении которых предполагается осуществить проверочные действия, должны быть заблаговременно уведомлены о таком решении органа, проводящего расследования. Участие таких экспертов в проверке допускается только при наличии возможности применения санкций за нарушение ими конфиденциальности информации, полученной в связи с проверкой.

      5. В целях проверки предоставленной в ходе расследования информации или получения дополнительной информации, связанной с проводимым расследованием, орган, проводящий расследования, вправе направлять своих представителей в место нахождения заинтересованных лиц, проводить сбор информации, консультации и переговоры с заинтересованными лицами, знакомиться с образцами товара и предпринимать иные необходимые для проведения расследования действия.

Статья 39. Конфиденциальная информация

      1. Государственные органы Республики Казахстан предоставляют конфиденциальную информацию в уполномоченный орган в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      2. Информация, предоставляемая заинтересованным лицом в уполномоченный орган, рассматривается в качестве конфиденциальной при предоставлении этим лицом обоснований, свидетельствующих в том числе о том, что раскрытие такой информации предоставит конкурентное преимущество третьему лицу либо повлечет за собой неблагоприятные последствия для лица, предоставившего такую информацию, или у которого им получена такая информация.

      Обоснования должны быть предоставлены в письменном виде.

      3. Заинтересованные лица, предоставляющие в уполномоченный орган конфиденциальную информацию, предоставляют вместе с ней неконфиденциальную версию такой информации.

      Неконфиденциальная версия должна быть достаточно подробной для понимания существа информации, предоставленной в конфиденциальном виде.

      В исключительных случаях, когда заинтересованное лицо не может предоставить неконфиденциальную версию конфиденциальной информации, оно должно предоставить обоснование с подробным изложением причин, по которым предоставление неконфиденциальной версии невозможно.

      4. Уполномоченный орган не может передавать конфиденциальную информацию третьим лицам, за исключением органа, проводящего расследования.

      Конфиденциальная информация, предоставленная заинтересованными лицами, не может быть разглашена без их письменного разрешения.

      Конфиденциальная информация не может использоваться должностными лицами уполномоченного органа в личных целях.

Статья 40. Заинтересованные лица

      1. Заинтересованными лицами при проведении расследования являются:

      1) производитель аналогичного или непосредственно конкурирующего товара (при проведении специального защитного расследования) либо аналогичного товара (при проведении антидемпингового или компенсационного расследования) в государствах-членах;

      2) объединение производителей, большинство участников которого являются производителями аналогичного или непосредственно конкурирующего товара (при проведении специального защитного расследования) либо аналогичного товара (при проведении антидемпингового или компенсационного расследования) в государствах-членах;

      3) объединение производителей, участники которого осуществляют производство более двадцати пяти процентов от общего объема производства аналогичного или непосредственно конкурирующего товара (при проведении специального защитного расследования) либо аналогичного товара (при проведении антидемпингового или компенсационного расследования) в государствах-членах;

      4) экспортер, иностранный производитель или импортер товара, являющегося объектом расследования, и объединение иностранных производителей, экспортеров или импортеров товаров, существенная часть участников которых являются производителями, экспортерами или импортерами данного товара из экспортирующей третьей страны или страны происхождения товара;

      5) уполномоченный орган экспортирующей третьей страны либо страны происхождения товара;

      6) потребители товара, являющегося объектом расследования (если они используют такой товар при производстве продукции), и объединения таких потребителей в государствах-членах;

      7) общественные объединения потребителей (если товар является предметом потребления преимущественно физическими лицами).

      2. Заинтересованные лица действуют в ходе расследования самостоятельно или через своих представителей, у которых имеются оформленные в соответствии с законодательством Республики Казахстан полномочия.

      Если заинтересованное лицо в ходе расследования действует через уполномоченного представителя, орган, проводящий расследования, доводит до сведения заинтересованного лица всю информацию о предмете расследования только через этого представителя.

Статья 41. Уведомления о принимаемых в связи с расследованиями решениях

      1. Орган, проводящий расследования, публикует на интернет-ресурсе Евразийского экономического союза следующие уведомления о принимаемых в связи с расследованиями решениях о (об):

      1) начале расследования;

      2) введении предварительной специальной, предварительной антидемпинговой или предварительной компенсационной пошлин;

      3) возможном применении антидемпинговой пошлины в соответствии со статьей 19 настоящего Закона или возможном применении компенсационной пошлины в соответствии с 29 статьей настоящего Закона;

      4) завершении специального защитного расследования;

      5) завершении расследования, по результатам которого органом, проводящим расследования, сделано заключение о наличии оснований для введения антидемпинговой или компенсационной пошлины либо целесообразности одобрения соответствующих обязательств;

      6) завершении или приостановлении расследования в связи с одобрением соответствующих обязательств;

      7) завершении расследования, по результатам которого органом, проводящим расследования, сделано заключение об отсутствии оснований для введения специальной защитной, антидемпинговой или компенсационной мер;

      8) иных принимаемых в связи с расследованиями решениях.

      Такие уведомления уполномоченным органом направляются заинтересованным государственным органам Республики Казахстан и субъектам предпринимательства, зарегистрированным на территории Республики Казахстан, чьи интересы могут быть затронуты принятыми решениями, указанными в уведомлении.

      2. Уведомление о начале расследования размещается на интернет-ресурсе Евразийского экономического союза в срок не более десяти рабочих дней с даты принятия органом, проводящим расследования, решения о начале расследования и должно содержать:

      1) полное описание товара, являющегося объектом расследования;

      2) наименование экспортирующей третьей страны;

      3) краткое изложение сведений, свидетельствующих о наличии возросшего импорта на таможенную территорию Евразийского экономического союза и серьезного ущерба отрасли экономики государств-членов или угрозы его причинения (при принятии решения о начале специального защитного расследования);

      4) краткое изложение сведений, свидетельствующих о наличии демпингового или субсидируемого импорта и наличии материального ущерба отрасли экономики государств-членов или угрозы его причинения, или существенного замедления создания отрасли экономики государств-членов (при принятии решения о начале антидемпингового или компенсационного расследования);

      5) адрес, по которому заинтересованные лица могут направлять свое мнение и относящиеся к расследованию сведения;

      6) срок, который составляет двадцать пять календарных дней и в течение которого орган, проводящий расследования, принимает от заинтересованных лиц заявления о намерении принять участие в расследовании;

      7) срок, который составляет сорок пять календарных дней и в течение которого орган, проводящий расследования, принимает от участников расследования ходатайства о проведении публичных слушаний;

      8) срок, который составляет шестьдесят календарных дней и в течение которого орган, проводящий расследования, принимает от заинтересованных лиц в письменной форме комментарии и относящиеся к расследованию сведения.

      3. Уведомление о введении предварительной специальной, предварительной антидемпинговой или предварительной компенсационной пошлин размещается на интернет-ресурсе Евразийского экономического союза в срок не более трех рабочих дней с даты принятия такого решения Комиссией и должно содержать также следующую информацию:

      1) наименование экспортера товара, являющегося объектом расследования, либо наименование экспортирующей третьей страны (если наименование экспортера привести невозможно);

      2) достаточное для осуществления таможенного контроля описание товара, являющегося объектом расследования;

      3) основания для положительного заключения о наличии демпингового импорта с указанием размера демпинговой маржи и описанием оснований для выбора методологии расчета и сравнения нормальной стоимости товара и его экспортной цены (при введении предварительной антидемпинговой пошлины);

      4) основания для положительного заключения о наличии субсидируемого импорта с описанием факта наличия субсидии и указанием рассчитанного размера субсидии на единицу товара (при введении предварительной компенсационной пошлины);

      5) основания для установления наличия серьезного или материального ущерба отрасли экономики государств-членов, угрозы его причинения или существенного замедления создания отрасли экономики государств-членов;

      6) основания для установления причинно-следственной связи между возросшим импортом, демпинговым или субсидируемым импортом и соответственно серьезным или материальным ущербом отрасли экономики государств-членов, угрозой его причинения или существенным замедлением создания отрасли экономики государств-членов;

      7) основания для положительного заключения о наличии возросшего импорта (при введении предварительной специальной пошлины).

      4. Уведомление о возможном применении антидемпинговой пошлины в соответствии со статьей 19 настоящего Закона или компенсационной пошлины в соответствии со статьей 29 настоящего Закона должно содержать:

      1) достаточное для осуществления таможенного контроля описание товара, являющегося объектом расследования;

      2) наименование экспортера товара, являющегося объектом расследования, либо наименование экспортирующей третьей страны (если наименование экспортера привести невозможно);

      3) краткое изложение сведений, свидетельствующих о выполнении условий, указанных в статьях 19 или 29 настоящего Закона.

      5. Уведомление о завершении специального защитного расследования размещается органом, проводящим расследования, в срок не более трех рабочих дней с даты завершения расследования и должно содержать основные выводы, которые сделаны органом, проводящим расследования, на основании анализа информации, имеющейся в его распоряжении.

      6. Уведомление о завершении расследования, по результатам которого органом, проводящим расследования, сделано заключение о наличии оснований для введения антидемпинговой или компенсационной пошлины либо целесообразности одобрения соответствующих обязательств, размещается в срок не более трех рабочих дней с даты завершения расследования и должно содержать:

      1) разъяснение окончательного заключения органа, проводящего расследования, о результатах расследования;

      2) указание на факты, на основании которых сделано такое заключение;

      3) информацию, указанную в пункте 3 настоящей статьи;

      4) указание на причины принятия или непринятия в ходе расследования аргументов и требований экспортеров и импортеров товара, являвшегося объектом расследования;

      5) указание на причины принятия решений в соответствии с пунктами 7– 11 статьи 13 настоящего Закона.

      7. Уведомление о завершении или приостановлении расследования в связи с одобрением соответствующих обязательств размещается в срок не более трех рабочих дней с даты завершения или приостановления расследования и должно содержать неконфиденциальную версию этих обязательств.

      8. Уведомление о завершении расследования, по результатам которого органом, проводящим расследования, сделано заключение об отсутствии оснований для введения специальной защитной, антидемпинговой или компенсационной мер, размещается в срок не более трех рабочих дней с даты завершения расследования и должно содержать:

      1) разъяснение окончательного заключения органа, проводящего расследования, о результатах расследования;

      2) указание на факты, на основании которых сделано заключение, предусмотренное подпунктом 1) настоящего пункта.

      9. Уведомление о завершении расследования, по результатам которого принято решение о неприменении меры в соответствии со статьей 42 настоящего Закона, размещается в срок не более трех рабочих дней с даты принятия такого решения и должно содержать разъяснение причин принятия Комиссией решения о неприменении специальной защитной, антидемпинговой или компенсационной мер с указанием фактов и выводов, на основании которых принято такое решение.

      10. Орган, проводящий расследования, обеспечивает направление в установленном порядке в компетентные органы Всемирной торговой организации всех уведомлений, предусмотренных Соглашением об учреждении Всемирной торговой организации, подписанным в Марракеше 15 апреля 1994 года, в части проводимых расследований и применяемых мер.

      11. Положения настоящей статьи с учетом соответствующих различий применяются к уведомлениям о начале и завершении повторных расследований.

Статья 42. Неприменение специальной защитной, антидемпинговой и компенсационной мер

      1. Комиссия по результатам расследования может принять решение о неприменении специальной защитной, антидемпинговой или компенсационной мер даже в случае, если применение такой меры соответствует критериям, установленным настоящим Законом.

      Указанное решение может быть принято Комиссией в случае, если органом, проводящим расследования, по результатам анализа всей информации, предоставленной заинтересованными лицами, подготовлено заключение о том, что применение такой меры может причинить ущерб интересам государств-членов. Такое решение может быть пересмотрено в случае, если причины, послужившие основой его принятия, изменились.

      До принятия Комиссией решения о неприменении специальной защитной, антидемпинговой или компенсационной мер предложение о нецелесообразности применения соотвествующей меры уполномоченный орган согласовывает с заинтересованными государственными органами Республики Казахстан.

      2. Заключение, указанное в пункте 1 настоящей статьи, должно основываться на результатах совокупной оценки интересов отрасли экономики государств-членов, потребителей товара, являющегося объектом расследования (если они используют такой товар при производстве продукции), объединений таких потребителей в государствах-членах, общественных объединений потребителей (если товар является предметом потребления преимущественно физическими лицами) и импортеров данного товара. При этом такое заключение может быть сделано только после того, как указанным лицам была предоставлена возможность дать свои комментарии по данному вопросу в соответствии с положениями пункта 3 настоящей статьи.

      При подготовке такого заключения особое значение должно уделяться необходимости устранения искажающего влияния возросшего, демпингового или субсидируемого импорта на обычный ход торговли и состояние конкуренции на соответствующем товарном рынке государств-членов и положение отрасли экономики государств-членов.

      3. В целях применения положений пункта 1 настоящей статьи производители аналогичного или непосредственно конкурирующего товара (при проведении специального защитного расследования) либо аналогичного товара (при проведении антидемпингового или компенсационного расследования) в государствах-членах, их объединения, импортеры и объединения импортеров товара, являющегося объектом расследования, потребители товара, являющегося объектом расследования (если они используют такой товар при производстве продукции), и объединения таких потребителей в государствах-членах, общественные объединения потребителей (если товар является предметом потребления преимущественно физическими лицами) имеют право в течение срока, установленного в уведомлении, размещаемом в соответствии с пунктом 2 статьи 41 настоящего Закона, предоставить свои комментарии и информацию по данному вопросу. Такие комментарии и информация или их неконфиденциальная версия в соответствующих случаях должны быть предоставлены для ознакомления другим заинтересованным лицам, указанным в настоящем пункте, которые вправе предоставить свои ответные комментарии.

      Информация, предоставляемая в соответствии с положениями настоящего пункта, должна приниматься во внимание независимо от ее источника при условии наличия объективных фактов, подтверждающих ее достоверность.

Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 43. Особенности обжалования в судебном порядке решений о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер

      Порядок и особенности рассмотрения дел об оспаривании решения Комиссии и (или) действия (бездействия) Комиссии, связанных с применением специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, определяются Статутом Суда Евразийского экономического союза и регламентом Суда Евразийского экономического союза.

Статья 44. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах по отношению к третьим странам

      Нарушение законодательства Республики Казахстан о специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах по отношению к третьим странам влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Статья 45. Порядок введения в действие настоящего Закона

      1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      2. Признать утратившими силу:

      1) Закон Республики Казахстан от 28 декабря 1998 года "О мерах защиты внутреннего рынка при импорте товаров" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 24, ст. 446; 1999 г., № 21, ст. 763; 2005 г., № 11, ст. 40; 2006 г., № 3, ст. 22; № 15, ст. 95; 2010 г., № 5, ст. 23; № 15, ст. 71; 2011 г., № 2, ст. 26; 2013 г., № 15, ст. 81; 2014 г., № 21, ст. 122; № 22, ст. 131);

      2) Закон Республики Казахстан от 13 июля 1999 года "Об антидемпинговых мерах" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 19, ст. 654; 2006 г., № 1, ст. 3; № 3, ст. 22; 2010 г., № 15, ст. 71; 2011 г., № 11, ст. 102; 2013 г., № 15, ст. 81; 2014 г., № 21, ст. 122);

      3) Закон Республики Казахстан от 16 июля 1999 года "О субсидиях и компенсационных мерах" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 20, ст. 732; 2006 г., № 1, ст. 3; 2010 г., № 15, ст. 71; 2011 г., № 11, ст. 102; 2013 г., № 14, ст. 75; № 15, ст. 81; 2014 г., № 21, ст. 122).

Президент


Республики Казахстан

Н. НАЗАРБАЕВ