Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ақпараттандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2015 жылғы 24 қарашадағы № 419-V ҚРЗ

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы Заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз.

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1. 1994 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (Жалпы бөлім) (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1994 ж., № 23-24 (қосымша); 1995 ж., № 15-16, 109-құжат; № 20, 121-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., № 2, 187-құжат; № 14, 274-құжат; № 19, 370-құжат; 1997 ж., № 1-2, 8-құжат; № 5, 55-құжат; № 12, 183, 184-құжаттар; № 13-14, 195, 205-құжаттар; 1998 ж., № 2-3, 23-құжат; № 5-6, 50-құжат; № 11-12, 178-құжат; № 17-18, 224, 225-құжаттар; № 23, 429-құжат; 1999 ж., № 20, 727, 731-құжаттар; № 23, 916-құжат; 2000 ж., № 18, 336-құжат; № 22, 408-құжат; 2001 ж., № 1, 7-құжат; № 8, 52-құжат; № 17-18, 240-құжат; № 24, 338-құжат; 2002 ж., № 2, 17-құжат; № 10, 102-құжат; 2003 ж., № 1-2, 3-құжат; № 11, 56, 57, 66-құжаттар; № 15, 139-құжат; № 19-20, 146-құжат; 2004 ж., № 6, 42-құжат; № 10, 56-құжат; № 16, 91-құжат; № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 10, 31-құжат; № 14, 58-құжат; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 1, 4-құжат; № 3, 22-құжат; № 4, 24-құжат; № 8, 45-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 55-құжат; № 13, 85-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 3, 20, 21-құжаттар; № 4, 28-құжат; № 16, 131-құжат; № 18, 143-құжат; № 20, 153-құжат; 2008 ж., № 12, 52-құжат; № 13-14, 58-құжат; № 21, 97-құжат; № 23, 114, 115-құжаттар; 2009 ж., № 2-3, 7, 16, 18-құжаттар; № 8, 44-құжат; № 17, 81-құжат; № 19, 88-құжат; № 24, 125, 134-құжаттар; 2010 ж., № 1-2, 2-құжат; № 7, 28-құжат; № 15, 71-құжат; № 17-18, 112-құжат; 2011 ж., № 2, 21, 28-құжаттар; № 3, 32-құжат; № 4, 37-құжат; № 5, 43-құжат; № 6, 50-құжат; № 16, 129-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 13, 15-құжаттар; № 6, 43-құжат; № 8, 64-құжат; № 10, 77-құжат; № 11, 80-құжат; № 20, 121-құжат; № 21-22, 124-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 7, 36-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 76-құжат; 2014 ж., № 4-5, 24-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 61, 63-құжаттар; № 14, 84-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 7, 34-құжат; № 8, 42, 45-құжаттар; № 13, 68-құжат; № 15, 78-құжат; № 16, 79-құжат; 2015 жылғы 29 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Дүниежүзілік сауда ұйымына кіруге байланысты өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2015 жылғы 27 қазандағы Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) 152-бапта:
      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      «1-1. Мәміленің жазбаша нысаны қағаз жеткізгіште немесе электрондық нысанда жасалады.»;
      3-тармақтың екінші бөлігі «электрондық құжаттар» деген сөздерден кейін «, электрондық хабарлар» деген сөздермен толықтырылсын;
      2) 397-баптың 2-тармағының бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Жазбаша не электрондық офертада акцептiге арналған мерзiм қамтылмаған кезде, егер оферта жiберген тұлға акцептiні – заңнамада белгiленген мерзiм аяқталғанға дейiн, ал егер ондай мерзiм белгiленбесе, оны ол үшін қажеттi қалыпты уақыт iшiнде алса, шарт жасалған болып есептеледi.».
      2. 2007 жылғы 9 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 1, 1-құжат; № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 21, 97-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 11-12, 55-құжат; № 18, 84-құжат; № 23, 100-құжат; 2010 ж., № 1-2, 5-құжат; № 5, 23-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 3, 7-құжаттар; № 5, 43-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 16, 129-құжат; № 21, 161-құжат; 2012 ж., № 3, 27-құжат; № 8, 64-құжат; № 14, 92, 95-құжаттар; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 12, 57-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 10-құжат; № 7, 37-құжат; № 10, 52-құжат; № 12, 82-құжат; № 14, 84-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; № 24, 145-құжат; 2015 ж., № 8, 42-құжат; № 11, 57-құжат):
      1) 49-баптың 1-тармағының бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Мемлекеттiк экологиялық сараптамаға құжаттаманы қағаз жеткізгіште немесе электрондық нысанда:»;
      2) 72-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Табиғат пайдаланушы қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсат алу үшін рұқсат беру органына қағаз жеткізгіште немесе электрондық нысанда қажетті құжаттар топтамасын ұсынады.»;
      3) 149-баптың 6-тармағының 2) тармақшасындағы «ақпараттық» деген сөз «ақпараттық-коммуникациялық» деген сөздермен ауыстырылсын;
      4) 164-баптың 1-тармағындағы «ақпараттың жалпыға бiрдей қолжетiмдi мемлекеттiк ақпараттық ресурстарына» деген сөздер «ақпаратты қамтитын жалпыға бiрдей қолжетiмдi мемлекеттiк электрондық ақпараттық ресурстарға» деген сөздермен ауыстырылсын;
      5) 289-баптың 5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «5. Қауіпті қалдықтар паспорты қалдықтар пайда болған кезден бастап үш ай ішінде қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органда қағаз жеткізгіште немесе электрондық нысанда берілетін еркін нысандағы өтінім және қауіпті қалдықтар паспорты негізінде тіркелуге жатады.».
      3. 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., № 21, 93-құжат; 2009 ж., № 23, 112-құжат; № 24, 129-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 29, 32-құжаттар; № 15, 71-құжат; № 24, 146, 149, 150-құжаттар; 2011 ж., № 2, 21, 25-құжаттар; № 4, 37-құжат; № 6, 50-құжат; № 7, 54-құжат; № 11, 102-құжат; № 13, 115-құжат; № 15, 125-құжат; № 16, 129-құжат; № 20, 151-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 16-құжат; № 3, 21-құжат; № 4, 30, 32-құжаттар; № 5, 36, 41-құжаттар; № 8, 64-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 94-құжат; № 18-19, 119-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 2, 13-құжат; № 5-6, 30-құжат; № 8, 50-құжат; № 9, 51-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 13, 63-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 81, 82-құжаттар; № 16, 83-құжат; № 20, 113-құжат; № 21-22, 114-құжат; 2014 ж., № 1, 6-құжат; № 2, 10, 12-құжаттар; № 4-5, 24-құжат; № 7, 37-құжат; № 8, 44-құжат; № 11, 63, 69-құжаттар; № 12, 82-құжат; № 14, 84, 86-құжаттар; № 16, 90-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 22, 128, 131-құжаттар; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 2, 3-құжат; № 11, 57-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 78-құжат; 2015 жылғы 29 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жол-көлік инфрақұрылымын, көліктік логистиканы және авиатасымалды дамыту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2015 жылғы 27 қазандағы Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) 167-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Ақпараттық жүйелерді құруға және дамытуға бағытталған немесе оларды көздейтін байланысты гранттарды тартуға арналған өтінімдерге ақпараттандыру және байланыс саласындағы уәкілетті органның салалық қорытындысы қоса беріледі.»;
      2) 169-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Байланысты грантты пайдалану аяқталған соң мемлекеттік ұйымдар – байланысты гранттарды алушылар мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға, ал ақпараттық жүйелерді құруға және дамытуға бағытталған немесе оларды көздейтін байланысты гранттар бойынша – сонымен қатар ақпараттандыру және байланыс саласындағы уәкілетті органға донордың уәкілетті өкілі және өтінімі бойынша байланысты грантты тарту жүзеге асырылған орталық мемлекеттік немесе жергілікті өкілді немесе атқарушы органдардың бірінші басшысы қол қойған байланысты грантты пайдалану туралы түпкілікті есепті ұсынады.»;
      3) 170-бапта:
      1-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) орталық мемлекеттік, жергілікті өкілді және атқарушы органдардың байланысты гранттарды пайдалану барысы мен нәтижелері туралы есептерді мемлекеттік жоспарлау және бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органдарға, сондай-ақ осы Кодексте көзделген жағдайларда – ақпараттандыру және байланыс саласындағы уәкілетті органға ұсынуын көздейді.»;
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Есептілікті ұсыну тәртібі мен мерзімдерін және нысандарын, сондай-ақ байланысты гранттарды пайдалану барысы мен нәтижелері туралы ұсынылатын ақпаратқа қойылатын талаптарды мемлекеттік жоспарлау және бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органдар, сондай-ақ осы Кодексте көзделген жағдайларда – ақпараттандыру және байланыс саласындағы уәкілетті орган айқындайды.».
      4. 2008 жылғы 10 желтоқсандағы «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., № 22-I, 22-II, 112-құжат; 2009 ж., № 2-3, 16, 18-құжаттар; № 13-14, 63-құжат; № 15-16, 74-құжат; № 17, 82-құжат; № 18, 84-құжат; № 23, 100-құжат; № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 1-2, 5-құжат; № 5, 23-құжат; № 7, 28, 29-құжаттар; № 11, 58-құжат; № 15, 71-құжат; № 17-18, 112-құжат; № 22, 130, 132-құжаттар; № 24, 145, 146, 149-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 2, 21, 25-құжаттар; № 4, 37-құжат; № 6, 50-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 13, 116-құжат; № 14, 117-құжат; № 15, 120-құжат; № 16, 128-құжат; № 20, 151-құжат; № 21, 161-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 11, 15-құжаттар; № 3, 21, 22, 25, 27-құжаттар; № 4, 32-құжат; № 5, 35-құжат; № 6, 43, 44-құжаттар; № 8, 64-құжат; № 10, 77-құжат; № 11, 80-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 92-құжат; № 15, 97-құжат; № 20, 121-құжат; № 21-22, 124-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; № 2, 7, 10-құжаттар; № 3, 15-құжат; № 4, 21-құжат; № 8, 50-құжат; № 9, 51-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 12, 57-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 76, 81, 82-құжаттар; № 16, 83-құжат; № 21-22, 114, 115-құжаттар; № 23-24, 116-құжат; 2014 ж., № 1, 9-құжат; № 4-5, 24-құжат; № 7, 37-құжат; № 8, 44, 49-құжаттар; № 10, 52-құжат; № 11, 63, 64, 65, 69-құжаттар; № 12, 82-құжат; № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 22, 128, 131-құжаттар; № 23, 143-құжат; № 24, 145-құжат; 2015 ж., № 7, 34-құжат; № 8, 44, 45-құжаттар; № 11, 52-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 78-құжат; 2015 жылғы 29 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне арнайы экономикалық аймақтарды жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2015 жылғы 27 қазандағы Қазақстан Республикасының Заңы; 2015 жылғы 29 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жол-көлік инфрақұрылымын, көліктік логистиканы және авиатасымалды дамыту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2015 жылғы 27 қазандағы Қазақстан Республикасының Заңы; 2015 жылғы 29 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сауда қызметін реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2015 жылғы 27 қазандағы Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) бүкіл мәтін бойынша:
      «электрондық түрде», «электрондық түрдегі», «электронды түрде», «Электрондық түрде», «электронды түрдегі», «Электронды түрде» және «ақпараттық-коммуникациялық желі» деген сөздер тиісінше «электрондық нысанда», «электрондық нысандағы», «электрондық нысанда», «Электрондық нысанда», «электрондық нысандағы», «Электрондық нысанда» және «телекоммуникациялар желісі» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «компьютерлiк жүйелер», «Компьютерлік жүйе», «компьютерлік жүйенің», «компьютерлік жүйе», «Компьютерлік жүйелерді», «Компьютерлік жүйелердің», «компьютерлік жүйелерді», «компьютерлік жүйелердің», «компьютерлік жүйенің» деген сөздер тиісінше «аппараттық-бағдарламалық кешендер», «Аппараттық-бағдарламалық кешен», «аппараттық-бағдарламалық кешеннің», «аппараттық-бағдарламалық кешен», «Аппараттық-бағдарламалық кешендерді», «Аппараттық-бағдарламалық кешендердің», «аппараттық-бағдарламалық кешендерді», «аппараттық-бағдарламалық кешендердің», «аппараттық-бағдарламалық кешеннің» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) 151-4-баптың 2-тармағының 3) тармақшасындағы «ақпараттық» деген сөз «ақпараттық-коммуникациялық» деген сөздермен ауыстырылсын;
      3) 455-баптың 1) тармақшасының оныншы абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «теле-, радиоарнаны, мерзiмдi баспасөз басылымын, ақпараттық агенттiкті және желілік басылымды мемлекеттік тіркегені (есепке қойғаны);»;
      4) 456-баптың кестесінің 9-жолы мынадай редакцияда жазылсын:
      «9. теле-, радиоарнаны, мерзiмдi баспасөз басылымын, ақпараттық агенттiкті және желілік басылымды есепке қойғаны үшiн:»;
      5) 557-баптың 3-тармағының 1) тармақшасы «орындауы туралы» деген сөздерден кейін «қағаз жеткізгіштегі не электрондық құжат нысанындағы» деген сөздермен толықтырылсын;
      6) 645-баптың 1-тармағының алтыншы бөлігіндегі «байланыс және ақпарат саласындағы уәкілетті мемлекеттік органмен келісе отырып,» деген сөздер «ақпараттандыру және байланыс саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша» деген сөздермен ауыстырылсын.
      5. 2009 жылғы 18 қыркүйектегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2009 ж., № 20-21, 89-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 32-құжат; № 15, 71-құжат; № 24, 149, 152-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 2, 21-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 17, 136-құжат; № 21, 161-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 26-құжат; № 4, 32-құжат; № 8, 64-құжат; № 12, 83-құжат; № 14, 92, 95-құжаттар; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; № 5-6, 30-құжат; № 7, 36-құжат; № 9, 51-құжат; № 12, 57-құжат; № 13, 62-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 16, 83-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 7, 37-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 65-құжат; № 14, 84, 86-құжаттар; № 16, 90-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 1, 2-құжат; № 7, 33-құжат; № 10, 50-құжат; 2015 жылғы 29 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Дүниежүзілік сауда ұйымына кіруге байланысты өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2015 жылғы 27 қазандағы Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) 12-баптың 8-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «8. Денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелерiнiң басқа мемлекеттiк органдардың ақпараттық жүйелерiмен ақпарат алмасу мәселелерi бойынша интеграциясы Қазақстан Республикасының ақпараттандыру туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.»;
      2) 27-баптың 5) тармақшасындағы «ақпараттық ресурстары деректерiнiң» деген сөздер «электрондық ақпараттық ресурстарының» деген сөздермен ауыстырылсын;
      3) 95-баптың 5-тармағында:
      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Қан мен оның компоненттерінің донорлығына, сондай-ақ құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың психиканың үнемі бұзылуын, алкогольдік, есірткілік тәуелділікті және тәуелділіктің өзге де түрлерін, агрессия мен зорлық-зомбылық әрекеттерін жасауға бейімділікті қоса алғанда, қоғам үшін қауіпті бұзылу мен аурулардан зардап шегетін адамдардың диспансерлік есепте тұрғаны туралы дәрігерлік құпияны құрайтын электрондық құжат нысанындағы ақпаратты беру жөніндегі сұрау салуларына байланысты жағдайлардан басқа, жеке тұлғалардың (пациенттердің) жеке өмiрiне қатысты дербес деректердi пайдалану кезiнде жеке тұлғалардың (пациенттердің) дербес деректерiн қамтитын электрондық ақпараттық ресурстарды олардың рұқсатынсыз басқа дерекқорлармен байланыстыратын телекоммуникациялар желiлеріне қосуға жол берiлмейдi.»;
      мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Жеке тұлғалардың (пациенттердің) жеке өмiрiне қатысты дербес деректердi заңсыз жинағаны және өңдегені үшін лауазымды адамдар Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауаптылықта болады.».
      6. «Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы» 2010 жылғы 30 маусымдағы Қазақстан Республикасының Кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2010 ж., № 14, 70-құжат; № 24, 145-құжат; 2011 ж., № 1, 3-құжат; № 11, 102-құжат; № 19, 145-құжат; 2012 ж., № 2, 15-құжат; № 13, 91-құжат; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; № 2, 13-құжат; № 7, 36-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 81-құжат; № 16, 83-құжат; 2014 ж., № 4-5, 24-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 61-құжат; № 12, 82-құжат; № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат; № 19-I, 19-II, 94, 96-құжаттар; № 21, 122, 123-құжаттар; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 8, 42-құжат; № 11, 52-құжат; № 15, 78-құжат):
      1) бүкіл мәтін бойынша «ақпараттық технологиялар», «ақпараттық технологияларды», «ақпараттық технологиялармен» деген сөздер тиісінше «ақпараттық-коммуникациялық технологиялар», «ақпараттық-коммуникациялық технологияларды», «ақпараттық-коммуникациялық технологиялармен» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) мазмұнында 70-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «70-бап. Кеден органдарының электрондық ақпараттық ресурстары»;
      3) 4-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 57) тармақшамен толықтырылсын:
      «57) электрондық құжат нысанындағы кедендік декларация – кедендік декларациялауға қажетті және электрондық цифрлық қолтаңбамен куәландырылған құжаттардың негізінде декларант кеден органдарының ақпараттық жүйесінде көрсететін мәліметтердің жиынтығы.»;
      4) 23-баптың 1-тармағының бірінші бөлігіндегі «ақпараттандыру ресми және өзге де мерзiмдiк баспасөз басылымдарында Қазақстан Республикасы кеден заңнамасының нормативтiк-құқықтық актiлерiн жариялау жолымен, сондай-ақ ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, олар туралы ақпаратты телевизия және радио арқылы жалпы жұрттың назарына жеткiзу жолымен» деген сөздер «ақпарат беру Қазақстан Республикасы кеден заңнамасының нормативтiк құқықтық актiлерiн бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы, сондай-ақ ақпараттық-коммуникациялық технологиялар пайдаланыла отырып» деген сөздермен ауыстырылсын;
      5) 67-бапта:
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Ақпараттық жүйелер мен ақпараттық-коммуникациялық технологияларды ендiру Қазақстан Республикасының ақпараттандыру туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.»;
      4-тармақ алып тасталсын;
      6) 70-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «70-бап. Кеден органдарының электрондық ақпараттық
                ресурстары
      1. Электрондық-цифрлық нысанда берілген және электрондық жеткізгіште, кеден органдарының интернет-ресурсында және (немесе) ақпараттық жүйесінде қамтылған ақпарат кеден органдарының электрондық ақпараттық ресурстары болып табылады.
      2. Кедендiк операцияларды жасау кезiнде ұсынылатын құжаттар мен мәлiметтер, сондай-ақ оларды жасау үшiн қажеттi құжаттар негізінде қалыптастырылған кеден органдарының электрондық ақпараттық ресурстарына қолжетiмдiлiк шектеулi болады.
      Кеден органдарының электрондық ақпараттық ресурстарын қалыптастыру және оларға қол жеткізу тәртiбi Қазақстан Республикасының ақпараттандыру туралы заңнамасында айқындалады.
      3. Кеден органдарының Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына қатысты электрондық ақпараттық ресурстары жалпыға бiрдей қолжетiмдi болып табылады.
      Жалпыға бiрдей қолжетiмдi электрондық ақпараттық ресурстар кеден iсi саласындағы уәкiлеттi органның интернет-ресурсында және «электрондық үкіметтің» веб-порталында орналастырылады.»;
      7) 162-баптың 3-тармағының екінші бөлігіндегі «ақпараттық-коммуникациялық желі», «электрондық түрде» деген сөздер тиісінше «телекоммуникациялар желісі», «электрондық нысанда» деген сөздермен ауыстырылсын;
      8) 165-баптың 2-тармағының екінші бөлігіндегі «ақпараттық-коммуникациялық желі», «электрондық түрде» деген сөздер тиісінше «телекоммуникациялар желісі», «электрондық нысанда» деген сөздермен ауыстырылсын;
      9) 192-баптың 2-тармағындағы «технологияларды» деген сөз «ақпараттық-коммуникациялық технологияларды» деген сөздермен ауыстырылсын;
      10) 209-баптың 1-тармағындағы «технологияларды» деген сөз «ақпараттық-коммуникациялық технологияларды» деген сөздермен ауыстырылсын;
      11) 288-баптың 1-1-тармағындағы «құжат түріндегі» деген сөздер «құжат нысанындағы» деген сөздермен ауыстырылсын.
      7. 2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 13-I, 13-II, 83-құжат; № 21, 122-құжат; 2015 ж., № 16, 79-құжат):
      1) бүкіл мәтін бойынша:
      «ақпараттық-коммуникациялық желілерді», «ақпараттық-коммуникациялық желі», «ақпараттық-коммуникациялық желіге», «ақпараттық-коммуникациялық желінің», «ақпараттық-коммуникациялық желімен», «ақпараттық-коммуникациялық желіде», «ақпараттық-коммуникациялық желілер» деген сөздер тиісінше «телекоммуникациялар желілерін», «телекоммуникациялар желісі», «телекоммуникациялар желісіне», «телекоммуникациялар желісінің», «телекоммуникациялар желісімен», «телекоммуникациялар желісінде», «телекоммуникациялар желілері» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «Ұлттық электрондық ақпараттық ресурстарға», «ұлттық электрондық ақпараттық ресурстарға», «ұлттық электрондық ақпараттық ресурстардан» және «ұлттық ақпараттық жүйеге», «ұлттық ақпараттық жүйеден» деген сөздер тиісінше «Мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстарға», «мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстарға», «мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстардан» және «мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелеріне», «мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінен» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) 3-баптың 41) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «41) электрондық жеткізгіш – ақпаратты электрондық нысанда сақтауға, сондай-ақ оны техникалық құралдардың көмегімен жазуға немесе тыңдатып-көрсетуге арналған материалдық жеткізгіш;»;
      3) 147-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «147-бап. Жеке өмiрге қолсұғылмаушылықты және Қазақстан
                 Республикасының дербес деректер және оларды
                 қорғау туралы заңнамасын бұзу
      1. Дербес деректердi қорғау жөнiндегi шараларды қолдану мiндетi жүктелген адамның мұндай шараларды сақтамауы, егер бұл іс-әрекет адамдардың құқықтары мен заңды мүдделерiне елеулi зиян келтiрсе, –
      белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейінгі мерзімге айыра отырып немесе онсыз, үш мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзету жұмыстарына не екі жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
      2. Адамның жеке немесе отбасы құпиясын құрайтын, жеке өмiрi туралы мәлiметтердi оның келiсiмiнсiз заңсыз жинау не өзге де дербес деректердi заңсыз жинау және (немесе) өңдеу нәтижесiнде адамның құқықтары мен заңды мүдделерiне елеулi зиян келтiру –
      бес мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзету жұмыстарына не үш жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
      3. Осы баптың екiншi бөлiгiнде көзделген, адам өзiнiң қызмет бабын немесе ақпаратты жасырын алуға арналған арнайы техникалық құралдарды пайдалана отырып не электрондық ақпараттық ресурстарға, ақпараттық жүйеге заңсыз кіру немесе телекоммуникациялар желісі бойынша берілетін ақпаратты заңсыз ұстап қалу арқылы не өзi немесе басқа адамдар немесе ұйымдар үшiн пайда мен артықшылықтар алу мақсатында жасаған іс-әрекеттер –
      белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан екі жылдан бес жылға дейінгі мерзімге айыра отырып немесе онсыз, бес жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
      4. Адамның жеке немесе отбасы құпиясын құрайтын, жеке өмiрi туралы мәлiметтердi оның келiсiмiнсiз тарату не өзге де дербес деректердi заңсыз жинау және (немесе) өңдеу нәтижесiнде адамның құқықтары мен заңды мүдделерiне елеулi зиян келтiру –
      бес жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
      5. Осы баптың төртінші бөлігінде көрсетілген мәліметтерді көпшiлiк алдында сөйлеген сөзде, көпшiлiкке көрсетiлетiн шығармада, бұқаралық ақпарат құралдарында немесе телекоммуникациялар желілерін пайдалана отырып тарату –
      жеті жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.».
      8. 2014 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 15-I, 15-II, 88-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат):
      187-баптың бірінші бөлігіндегі «ұлттық электрондық ақпараттық ресурстарға» және «ұлттық ақпараттық жүйелерге» деген сөздер тиісінше «мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстарға» және «мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелеріне» деген сөздермен ауыстырылсын.
      9. 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 18-I, 18-II, 92-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат, № 24, 145, 146-құжаттар; 2015 ж.. № 1, 2-құжат; № 2, 6-құжат; № 7, 33-құжат; № 8, 44, 45-құжаттар; № 9, 46-құжат; № 10, 50-құжат; № 11, 52-құжат; № 14, 71-құжат, № 15, 78-құжат; № 16, 79-құжат; 2015 жылғы 29 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сауда қызметін реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2015 жылғы 27 қазандағы Қазақстан Республикасының Заңы; 2015 жылғы 29 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Дүниежүзілік сауда ұйымына кіруге байланысты өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2015 жылғы 27 қазандағы Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) мазмұнында:
      31-тараудың тақырыбында орыс тіліндегі мәтінге түзету енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;
      639 және 692-баптардың тақырыптары мынадай редакцияда жазылсын:
      «639-бап. Электрондық ақпараттық ресурстарды қорғау құралдарын пайдалану жөніндегі талаптарды бұзу»;
      «692-бап. Ақпараттандыру және байланыс саласындағы уәкiлеттi орган»;
      мынадай мазмұндағы 692-1-баптың тақырыбымен толықтырылсын:
      «692-1-бап. Ақпарат саласындағы уәкілетті орган»;
      2) 79-бапта:
      екінші бөліктің бірінші абзацындағы «Меншiк» деген сөз «Егер осы әрекеттер заңда белгіленген қылмыстық жауаптылыққа әкеп соқпаса, меншiк» деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы төртінші бөлікпен толықтырылсын:
      «4. Егер осы іс-әрекеттер заңда белгіленген қылмыстық жауаптылыққа әкеп соқпаса, осы баптың үшінші бөлігінде көзделген, дербес деректерді жоғалтуға, заңсыз жинауға және (немесе) өңдеуге әкеп соққан іс-әрекет –
      жеке тұлғаларға – екі жүз, лауазымды адамдарға, шағын кәсiпкерлiк субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – бес жүз, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жеті жүз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне бір мың айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.»;
      3) 284-баптың жетінші бөлігінің 8) тармақшасындағы «компьютерлік жүйелердің», «компьютерлік жүйелерді» деген сөздер тиісінше «аппараттық-бағдарламалық кешендердің», «аппараттық-бағдарламалық кешендерді» деген сөздермен ауыстырылсын;
      4) 423-баптың ескертпелерінің 1-тармағындағы «компьютер желiлерiнде» деген сөздер «телекоммуникациялар желілерінде» деген сөздермен ауыстырылсын;
      5) 451-бапта:
      бірінші бөліктің бірінші абзацындағы «сондай-ақ ақпарат агенттiгінің хабарлары мен материалдарын» деген сөздер «ақпараттық агенттiктің және желілік басылымның хабарлары мен материалдарын» деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші бөліктің бірінші абзацындағы «сондай-ақ ақпарат агенттiгiнiң хабарлары мен материалдарын» деген сөздер «ақпараттық агенттiктің және желілік басылымның хабарлары мен материалдарын» деген сөздермен ауыстырылсын;
      6) 456-баптың бірінші бөлігінің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Белгiленген шығарылым деректерiнсiз мерзiмдi баспасөз басылымын шығару, ақпараттық агенттiктің немесе желілік басылымның хабарлары мен материалдарын тарату, өз атауын хабарламай, сол сияқты анық емес не көрiнеу жалған шығарылым деректерiмен теле-, радиоарналардың эфирге шығуы –»;
      7) 637-бапта:
      бірінші бөлікте:
      бірінші абзацта:
      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) байланыстың үстем операторының жалғау шартын жасасудан негiзсiз бас тартуы не байланыстың үстем операторының байланыс желілерін жалғауға немесе төсеуге көрінеу шектеулі жағдайлар белгілеуі;»;
      9) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «9) радиоэлектрондық құралдардың техникалық өлшемдері Қазақстан Республикасының радиожиілік спектрін пайдалануға берілген рұқсатта көрсетілген деректерге сәйкес келмеген кезде радиожиілік спектрін пайдалану;»;
      мынадай мазмұндағы 9-1), 9-2), 9-3), 9-4), 9-5) және 9-6) тармақшалармен толықтырылсын:
      «9-1) Интернетке қоғамдық қол жеткізу пункттерінде Интернетке қол жеткізу қызметтерін көрсету қағидаларын бұзу;
      9-2) қалааралық және халықаралық байланыс операторларының желілерін интернет-трафикпен алмасу нүктесіне жалғау қағидаларын бұзу;
      9-3) байланыс операторларының қауіпсіздік сертификатын қолдану қағидаларын бұзуы;
      9-4) Қазақстан Республикасының телекоммуникациялар желілерін орталықтандырылған басқару жүйесінің жұмыс істеу тәртібін бұзу;
      9-5) байланыс операторының соттың заңды күшіне енген шешімімен немесе Қазақстан Республикасының заңдарымен тыйым салынған ақпаратқа қолжетімділікті ұсынуы;
      9-6) желілік мекенжайларды ауыстырып жіберу;»;
      10) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «10) байланыс операторларының, абоненттік нөмірлердің орталықтандырылған дерекқоры операторының ұялы байланыс желілерінде абоненттік нөмірді көшіру қағидаларын сақтамауы;»;
      мынадай мазмұндағы 11) және 12) тармақшалармен толықтырылсын:
      «11) ұялы байланыс операторының абоненттік нөмірлердің орталықтандырылған дерекқоры операторына ұялы байланыстың абоненттік нөмірлері туралы ақпаратты беру жөніндегі міндетті орындамауы;
      12) байланыс қызметтерін көрсету туралы тиісті шарт жасаспай, байланыс операторының және (немесе) байланыс желісін иеленушінің байланыс қызметтерін көрсетуі, сол сияқты байланыс операторы өкілінің абоненттік нөмірлерді таратуы түрінде жасалған бұзушылық –»;
      екінші абзац «лауазымды» деген сөздің алдынан «жеке тұлғаларға – он,» деген сөздермен толықтырылсын;
      екінші бөліктің екінші абзацы «лауазымды» деген сөздің алдынан «жеке тұлғаларға – жиырма,» деген сөздермен толықтырылсын;
      үшінші бөліктің бірінші абзацы «Абоненттер» деген сөзден кейін «және (немесе) байланыс қызметтерін тұтынушылар» деген сөздермен толықтырылсын;
      төртінші бөліктің екінші абзацындағы «жекелеген қызмет түрін немесе белгілі бір қызмет түріне лицензияның қолданылуын үш айға дейін тоқтата тұрып,» деген сөздер алып тасталып, «бір мың» деген сөздер «екі мың» деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы бесінші, алтыншы, жетінші, сегізінші, тоғызыншы, оныншы, он бірінші, он екінші және он үшінші бөліктермен толықтырылсын:
      «5. Байланыс операторының және (немесе) байланыс желісін иеленушінің байланыс желілерінде жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыратын органдарды барлық байланыс желілерінде жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізудің ұйымдастырушылық және техникалық мүмкіндіктерімен қамтамасыз ету, сондай-ақ жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізу нысандары мен әдістерін ашуға жол бермеу бойынша шаралар қолдану жөніндегі міндеттерді орындамауы –
      шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – елу, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – бір жүз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне бес жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      6. Байланыс операторының және (немесе) байланыс желісін иеленушінің байланыс желілерінде жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыратын органдарды абоненттер туралы қызметтік ақпаратқа қолжетімділікпен қамтамасыз ету, сондай-ақ жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізу нысандары мен әдістерін ашуға жол бермеу бойынша шаралар қолдану жөніндегі міндеттерді орындамауы –
      шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – елу, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – бір жүз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне бес жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      7. Байланыс операторының және (немесе) байланыс желісін иеленушінің байланыс желілері мен құралдарына қойылатын талаптарға сәйкес жедел-іздестіру іс-шараларын техникалық жүргізу үшін өзінің телекоммуникациялық жабдығының функцияларын қамтамасыз ету жөніндегі міндетті орындамауы –
      шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – елу, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – бір жүз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне бес жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      8. Осы баптың алтыншы, жетінші бөліктерінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекеттер –
      байланыс саласында қызметтер ұсынуға арналған лицензияны тоқтата тұруға әкеп соғады.
      9. Ұялы байланыс операторының Қазақстан Республикасының радиожиілік спектрін пайдалануға берілген рұқсатта көрсетілген елді мекендерді және (немесе) аумақтарды байланыс қызметтерімен қамтамасыз ету жөніндегі міндеттемелерді орындамауы –
      радиожиілік спектрін пайдалануға берілген рұқсаттан айыруға әкеп соғады.
      10. Радиожиілік спектрін бір жыл бойы пайдаланбау –
      радиожиілік спектрін пайдалануға берілген рұқсаттан айыруға әкеп соғады.
      11. Ұялы байланыс операторының ұялы байланыс желілерінде абоненттік нөмірлерді көшіруді қамтамасыз ету жөніндегі міндетті орындамауы –
      шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – бес жүз, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – бір мың, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне екі мың айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      12. Жиілік белдеулерін, радиожиiлiктерді (радиожиілік арналарын) беру, радиоэлектрондық құралдарды және жоғары жиiлiктi құрылғыларды пайдалану, сондай-ақ азаматтық мақсаттағы радиоэлектрондық құралдардың электромагниттік үйлесімділігін есептеуді жүргізу қағидаларын бұзу –
      ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға – бес, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге – жиырма, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – жиырма, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – қырық, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне сексен айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      13. Осы баптың он екiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған әрекеттер –
      радиоэлектрондық құралдар немесе жоғары жиiлiктi құрылғылар тәркiлене отырып немесе онсыз, жеке тұлғаларға – он, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге – қырық, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – отыз, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – алпыс, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне бір жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.»;
      мынадай мазмұндағы ескертпелермен толықтырылсын:
      «Ескертпелер.
      1. Осы Кодексте радиоэлектрондық құрылғылар деп бiр немесе бiрнеше радиотаратушы немесе радиоқабылдағыш құрылғылардан немесе олардың құрамаларынан және қосалқы жабдықтан тұратын, радиотолқындарды беруге және қабылдауға арналған техникалық құралдар түсiнiледi.
      2. Осы Кодексте жоғары жиiлiктi құрылғылар деп, электр байланысы саласында қолдануды қоспағанда, радиожиiлiк энергиясын өнеркәсiптiк, ғылыми, медициналық, тұрмыстық мақсаттарда генерациялауға және жергiлiктi пайдалануға арналған жабдық немесе аспаптар түсiнiледi.
      3. Осы Кодекстің мақсаттары үшін байланысты ажырату және (немесе) шектеу деп байланыс операторының, еңсерілмейтін күшпен немесе жүргізілетін профилактикалық және (немесе) авариялық қызмет көрсетумен байланысты мән-жайларды қоспағанда, шұғыл медициналық, құқық қорғау, өрт сөндіру, авариялық, анықтама және басқа да қызметтермен байланысудың мүмкін болмауына әкеп соққан, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де жағдайлардағы әрекеті (әрекетсіздігі) түсініледі.»;
      8) 639-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «639-бап. Электрондық ақпараттық ресурстарды қорғау
                 құралдарын пайдалану жөнiндегi талаптарды бұзу
      1. Электрондық ақпараттық ресурстарды қорғау құралдарын пайдалану жөнiндегi талаптарды мемлекеттік техникалық қызметтің бағдарламалық (бағдарламалық-техникалық) құралдарының жұмысына кедергі келтіру немесе оларды бұғаттау, сол сияқты мемлекеттік техникалық қызмет қызметкерлерінің мемлекеттік техникалық қызметпен өзара іс-қимыл жасайтын ақпараттандыру объектілерімен жұмысына кедергі келтіру түрінде жасалған бұзушылық –
      ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға – он, лауазымды адамдарға, шағын кәсiпкерлiк субьектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – жиырма, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – қырық, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне бір жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, қайталап жасалған немесе ақпараттық қауіпсіздіктің оқыс оқиғасын туындатуға әкеп соқтырған әрекеттер (әрекетсіздік) –
      жеке тұлғаларға – жиырма, лауазымды адамдарға, шағын кәсiпкерлiк субьектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – елу, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – бір жүз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне екі жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.»;
      9) 640-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «640-бап. Қазақстан Республикасының электрондық құжат және
                 электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңнамасын
                 бұзу
      1. Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда электрондық құжаттарды қабылдаудан бас тарту –
      лауазымды адамдарға – жиырма, заңды тұлғаларға елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Куәландырушы орталықтың электрондық цифрлық қолтаңбаның сақтаудағы ашық кілттерін жоғалтуды, түрлендіруді және қолдан жасауды болғызбау үшін қажетті шараларды қолданбауы –
      бір жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Куәландырушы орталықтың тіркеу куәліктерін иеленушілер туралы мәліметтерді қорғауды қамтамасыз етпеуі –
      бір жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Тіркеу куәлігін иеленушінің Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өзіне тиесілі электрондық цифрлық қолтаңбаның жабық кiлтін құқыққа сыйымсыз қол жеткізуден және пайдаланудан қорғау үшін, сондай-ақ ашық кілттерді сақтау бойынша шараларды қолданбауы –
      елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      5. Электрондық цифрлық қолтаңбаның жабық кiлтін басқа тұлғаларға заңсыз беру –
      жеке тұлғаларға – он, лауазымды адамдарға, шағын кәсiпкерлiк субьектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – он бес, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – отыз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне бір жүз елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.»;
      10) 641-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «641-бап. Қазақстан Республикасының ақпараттандыру туралы
                 заңнамасын бұзу
      1. Қазақстан Республикасының ақпараттандыру туралы заңнамасын:
      1) дербес деректер қамтылған ақпараттық жүйелердің меншік иесінің немесе иеленушісінің оларды қорғау жөніндегі шараларды жүзеге асырмауы немесе тиісті түрде жүзеге асырмауы;
      2) ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы бірыңғай талаптарды бұзу;
      3) мемлекеттік органның ақпараттық жүйесін, ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілеріне жатқызылған ақпараттық жүйені, мемлекеттік органның ақпараттық жүйесімен интеграцияландырылған немесе мемлекеттік органның электрондық ақпараттық ресурстарын қалыптастыруға арналған мемлекеттік емес ақпараттық жүйені, мемлекеттік органның интернет-ресурсын және «электрондық үкіметтің» ақпараттық-коммуникациялық платформасын ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестік аттестатынсыз өнеркәсіптік пайдалану;
      4) «электрондық үкіметтің» сервистік интеграторына мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінің әзірленген бағдарламалық қамтылымын, бастапқы бағдарламалық кодтарын (болған кезде), лицензиялық бағдарламалық қамтылымын баптау кешенін ұсынбау;
      5) техникалық құжаттаманың қағаз жеткізгіштегі түпнұсқаларын жоғалту;
      6) ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестікке жүргізілген сынақтар бойынша оң нәтижесі бар актісі жоқ мемлекеттік органның ақпараттық жүйесін өнеркәсіптік пайдалану түрінде жасалған бұзушылық –
      жеке тұлғаларға – он, лауазымды адамдарға, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – он бес, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – отыз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне бір жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстардың резервтік көшірмесін дайындамау –
      лауазымды адамдарға – отыз, заңды тұлғаларға сексен айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Осы баптың бiрiншi және екінші бөліктерінде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған әрекеттер (әрекетсіздік) –
      жеке тұлғаларға – жиырма, лауазымды адамдарға – елу, заңды тұлғаларға – бір жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Жеке тұлғалар туралы дербес деректерді қамтитын электрондық ақпараттық ресурстарды оларға мүлiктiк және (немесе) моральдық зиян келтiру, Қазақстан Республикасының заңдарында кепiлдiк берiлген құқықтар мен бостандықтарды іске асыруын шектеу мақсатында пайдалану –
      ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға – он, лауазымды адамдарға, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – жиырма, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – қырық, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.»;
      11) 684-баптың бірінші бөлігіндегі «452 (үшінші, төртінші және алтыншы бөліктерінде және тоғызыншы бөлігінің 4), 5) және 6) тармақшаларында)», «637 (төртiншi бөлiгiнде)» деген сөздер тиісінше «452 (үшінші, төртінші және алтыншы бөліктерінде)», «637 (сегізінші, тоғызыншы, оныншы және он үшінші бөліктерінде)» деген сөздермен ауыстырылсын;
      12) 692-бапта:
      «Байланыс және ақпараттандыру саласындағы» деген сөздер «Ақпараттандыру және байланыс саласындағы» деген сөздермен ауыстырылсын;
      бірінші бөліктегі «637 (бiрiншi, екінші және үшінші бөлiктерiнде)» деген сөздер «637 (бiрiншi, екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші, он бірінші және он екінші бөлiктерiнде)» деген сөздермен ауыстырылсын;
      13) мынадай мазмұндағы 692-1-баппен толықтырылсын:
      «692-1-бап. Ақпарат саласындағы уәкілетті орган
      1. Ақпарат саласындағы уәкілетті орган осы Кодекстің 452 (бірінші, екінші, бесінші, жетінші, сегізінші, тоғызыншы және оныншы бөліктерінде)-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қарайды.
      2. Мыналар:
      1) ақпарат саласындағы уәкілетті органның басшысы және оның орынбасарлары;
      2) ақпарат саласындағы уәкілетті органның аумақтық органдарының басшылары әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қарауға және әкімшілік жазалар қолдануға құқылы.»;
      14) 701-баптың бірінші бөлігі «621 (бірінші, екінші бөліктерінде)» деген сөздерден кейін «, 637 (он екінші бөлігінде)» деген сөздермен толықтырылсын;
      15) 729-баптың бірінші бөлігіндегі «452 (бірінші, екінші, бесінші, жетінші, сегізінші бөліктерінде, тоғызыншы бөліктің 1), 2), 3) тармақшаларында, оныншы бөлігінде),» деген сөздер алып тасталсын;
      16) 802-баптың бірінші бөлігінің 4) тармақшасындағы «көрсеткiштерi себептер болып табылады.» деген сөздер «көрсеткiштерi;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:
      «5) бақылау-өлшеу аппаратурасының және (немесе) радиотехникалық бақылау құралдарының көрсеткіштері себептер болып табылады.»;
      17) 804-бапта:
      бірінші бөлікте:
      12) тармақшадағы «145-баптар» деген сөздер «145, 509-баптар» деген сөздермен ауыстырылсын;
      22) тармақша «476» деген цифрлардан кейін «, 637 (он үшінші бөлігі)» деген сөздермен толықтырылсын;
      23) тармақшада:
      «байланыс және ақпараттандыру саласындағы» деген сөздер «ақпараттандыру және байланыс саласындағы» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «637 (төртінші бөлiгi)» деген сөздер «637 (сегізінші, тоғызыншы, оныншы және он үшінші бөлiктерi)» деген сөздермен ауыстырылсын;
      50) тармақшада:
      «451, 452 (үшінші, төртінші, алтыншы бөліктері және тоғызыншы бөліктің 4), 5) және 6) тармақшалары),» деген сөздер алып тасталсын;
      «456,» деген цифрлар алып тасталсын;
      62) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «62) ақпарат саласындағы уәкілетті органның (451, 452 (үшінші, төртінші және алтыншы бөліктері), 456-баптар);»;
      18) 903-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «903-бап. Радиоэлектрондық құралдарды немесе жоғары
                 жиiлiктi құрылғыларды пайдалану құқығынан айыру
                 туралы қаулыны орындау тәртiбi
      1. Радиоэлектрондық құралдарды немесе жоғары жиiлiктi құрылғыларды пайдалану құқығынан айыру туралы қаулыны орындау радиоэлектрондық құралды немесе жоғары жиiлiктi құрылғыны пайдалануға арналған рұқсатты алып қою арқылы жүргiзiледi.
      2. Радиоэлектрондық құралдарды немесе жоғары жиiлiктi құрылғыларды пайдалану құқығынан айырылған тұлға радиоэлектрондық құралды немесе жоғары жиiлiктi құрылғыны пайдалануға арналған рұқсатты тапсырудан жалтарған жағдайда, тиiстi уәкiлеттi мемлекеттiк орган радиоэлектрондық құралды немесе жоғары жиiлiктi құрылғыны пайдалануға арналған рұқсатты алып қоюды белгiленген тәртiппен жүргізеді.
      3. Радиоэлектрондық құралды немесе жоғары жиiлiктi құрылғыны пайдалануға арналған рұқсатты алып қою тәртiбiн ақпараттандыру және байланыс саласындағы уәкiлеттi орган белгiлейдi.».
      10. «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., № 15-16, 106-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., № 2, 184-құжат; № 15, 281-құжат; № 19, 370-құжат; 1997 ж., № 5, 58-құжат; № 13-14, 205-құжат; № 22, 333-құжат; 1998 ж., № 11-12, 176-құжат; № 17-18, 224-құжат; 1999 ж., № 20, 727-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; № 22, 408-құжат; 2001 ж., № 8, 52-құжат; № 9, 86-құжат; 2002 ж., № 17, 155-құжат; 2003 ж., № 5, 31-құжат; № 10, 51-құжат; № 11, 56, 67-құжаттар; № 15, 138, 139-құжаттар; 2004 ж., № 11-12, 66-құжат; № 15, 86-құжат; № 16, 91-құжат; № 23, 140-құжат; 2005 ж., № 7-8, 24-құжат; № 14, 55, 58-құжаттар; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 4, 24-құжат; № 8, 45-құжат; № 11, 55-құжат; № 16, 99-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 4, 28, 33-құжаттар; 2008 ж., № 17-18, 72-құжат; № 20, 88-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 2-3, 16, 18, 21-құжаттар; № 17, 81-құжат; № 19, 88-құжат; № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 28-құжат; № 17-18, 111-құжат; 2011 ж., № 3, 32-құжат; № 5, 43-құжат; № 6, 50-құжат; № 12, 111-құжат; № 13, 116-құжат; № 14, 117-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 2, 15-құжат; № 8, 64-құжат; № 10, 77-құжат; № 13, 91-құжат; № 20, 121-құжат; № 21-22, 124-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 10-11, 56-құжат; № 15, 76-құжат; 2014 ж., № 1, 9-құжат; № 4-5, 24-құжат; № 6, 27-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 61-құжат; № 12, 82-құжат; № 19-I, 19-II, 94, 96-құжаттар; № 21, 122-құжат, № 22, 131-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 8, 45-құжат; № 13, 68-құжат; № 15, 78-құжат; № 16, 79-құжат):
      1) 6-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Мемлекеттiк орган, кредиттік серіктестіктер, Ұлттық пошта операторы, сондай-ақ Қазақстан Даму Банкi Қазақстан Республикасының заңдарында бекiтiлген өкiлеттiктерi шегiнде жүргiзетiн қызметтi (операцияларды) қоспағанда, уәкiлеттi органның лицензиясынсыз жүзеге асырылған банк операциялары жарамсыз болып табылады.»;
      2) 8-баптың 9-тармағының 11) тармақшасындағы «саласында басшылықты жүзеге асыратын уәкiлеттi мемлекеттiк органның» деген сөздер «саласындағы уәкілетті органның» деген сөздермен ауыстырылсын;
      3) 30-баптың 7-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «7. Мемлекеттік органдар, кредиттік серіктестіктер, Ұлттық пошта операторы, сондай-ақ Қазақстан Даму Банкі осы баптың 2-тармағының 6) тармақшасында көзделген банк операциясын өздерінің қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес, уәкілетті органның лицензиясынсыз жүзеге асырады.»;
      4) 38-бап мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      «1-1. Екінші деңгейдегі банктер және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар «электрондық үкіметтің» веб-порталы арқылы электрондық нысанда қызметтер көрсеткені үшін төлемақыны қабылдауға және жүргізуге байланысты халыққа көрсетілетін қызметтерді ұсыну үшін өздерінің ақпараттық жүйелерін «электрондық үкіметтің» төлем шлюзімен тікелей немесе банкаралық ақша аудару жүйесі операторының ақпараттық жүйесі арқылы интеграциялауды жүзеге асырады.»;
      5) 50-бапта:
      4-тармақтың екінші бөлігі мынадай мазмұндағы 4-1) және 4-2) тармақшалармен толықтырылсын:
      «4-1) банктердің электрондық нысанда қызметтер көрсететін субъектінің және электрондық нысанда қызметтер алатын субъектінің сұрау салуы бойынша – сұрау салуда көрсетілген тұлғаға банк шотының тиесілілігі және «Ақпараттандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мемлекеттік қызметтерді электрондық нысанда көрсету кезінде жылжымалы мүліктің кепіл шартының бар-жоғы туралы мәліметтерді электрондық нысанда беруі;
      4-2) банктердің электрондық нысанда қызметтер көрсететін субъектінің және электрондық нысанда қызметтер алатын субъектінің сұрау салуы бойынша, «Ақпараттандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес электрондық нысанда көрсетілетін қызметтер үшін жеке және заңды тұлғалар төлемдерді жүзеге асырған кезде ақша сомасы, төлемнің жүзеге асырылған күні, ақшаны жөнелтуші және бенефициар туралы мәліметтерді электрондық нысанда беруі;»;
      7-тармақтың б) және г) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
      «б) анықтау және алдын ала тергеу органдарына: олардың іс жүргiзуіндегі қылмыстық iстер бойынша, жеке тұлғаның шоттарда немесе банкте сақтаулы жатқан ақшасына және өзге де мүлкiне тыйым салынуы, олардан өндiрiп алу немесе мүлкiн тәркiлеу қолданылуы мүмкiн болатын жағдайларда, анықтау немесе алдын ала тергеу органының біріншi басшысы немесе тергеушісi қол қойған, мөрiмен расталған жазбаша сұрау салу не біріншi басшының немесе тергеушiнің электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған электрондық нысандағы сұрау салу, прокурордың санкциясы, оның ішінде электрондық нысанда салынған санкциясы негiзiнде;»;
      «г) прокурорға: қарауындағы материал бойынша оның құзыретi шегiнде, қағаз жеткізгіште немесе электрондық құжат нысанында ұсынылған тексеру жүргiзу туралы қаулының негiзiнде.»;
      6) 51-баптың 1-тармағының төртінші бөлігіндегі «ақпараттық-коммуникациялық желі бойынша» деген сөздер «телекоммуникациялар желісі бойынша» деген сөздермен ауыстырылсын.
      11. «Прокуратура туралы» 1995 жылғы 21 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., № 24, 156-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 12, 184-құжат; 1998 ж., № 15, 208-құжат; 1999 ж., № 8, 247-құжат; № 21, 774-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; № 6, 142-құжат; 2001 ж., № 20, 257-құжат; 2002 ж., № 17, 155-құжат; 2003 ж., № 15, 139-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 15-16, 63-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; № 24, 121-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 28-құжат; № 24, 151-құжат; 2011 ж., № 1, 3-құжат; № 16, 128-құжат; № 19, 145-құжат; 2012 ж, № 8, 64-құжат; № 13, 91-құжат; № 15, 97-құжат; 2014 ж., № 16, 90-құжат):
      1) мынадай мазмұндағы 8-2-баппен толықтырылсын:
      «8-2-бап. Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де
                 органдардың ақпарат алмасу жүйесін пайдалана
                 отырып жүргізілетін ақпараттық-талдамалық қызмет
      1. Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесін пайдалана отырып жүргізілетін ақпараттық-талдамалық қызметті прокуратура органдары Республиканың Бас Прокуроры бекітетін талдамалық жұмыс жоспарларына сәйкес жүзеге асырады.
      2. Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесін пайдалана отырып жүргізілетін жоспардан тыс ақпараттық-талдамалық қызмет үшін:
      1) Республиканың Бас Прокуроры мен оның орынбасарларының тапсырмалары;
      2) Республиканың Бас Прокуроры мен оның орынбасарларының келісімімен мемлекеттік органдардың негізделген сұрау салулары негіз болып табылады.
      3. Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесін пайдалана отырып жүргізілетін ақпараттық-талдамалық қызмет мынадай факторларға сүйене отырып жүзеге асырылады:
      1) құқық бұзушылықтардың профилактикасына бағытталған шараларды, оның ішінде заңнамалық шараларды тұжырымдау мақсатында теріс құбылыстарды анықтау;
      2) құқықтық қатынастардың әртүрлі салаларында заңдылықты бұзу фактілері туралы сандық және сапалық мәліметтерді анықтау;
      3) теріс құқықтық құбылыстардың профилактикасы және жолын кесу бойынша ұсыныстар тұжырымдау;
      4) заңдылық пен құқықтық тәртіптің жай-күйін, оның ішінде өңірлер бөлінісінде сипаттайтын мәліметтерді зерделеу және қайта өңдеу.
      Әрбір негіз бойынша ақпараттық-талдамалық қызметті жүзеге асыру қажеттілігін және олардың тізбесін Республиканың Бас Прокуроры қадағалау қызметі шеңберінде айқындайды.
      Осы баптың 3-тармағында көзделген ақпараттық-талдамалық қызмет, әдетте, құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінен алынған мәліметтерді, жеке тұлғалардың нақты дербес деректерін ашпай, иесіздендірілген түрде пайдалана отырып жүргізіледі.
      Айрықша жағдайларда жеке тұлғалардың дербес деректерін пайдалана отырып жүргізілетін мұндай ақпараттық-талдамалық қызмет Республика Бас Прокурорының әрбір жағдай үшін жеке қабылданатын тиісті бұйрығының негізінде жүргізілуі мүмкін.
      4. Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінен алынған талдамалық ақпарат мемлекеттік органдарға тек қана олардың өз функцияларын жүзеге асыруы мақсатында, жеке тұлғалардың нақты дербес деректерін ашпай, ақпараттық-анықтамалық материал түрінде беріледі.
      5. Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесімен интеграцияланған мемлекеттік, өзге де органдар мен ұйымдардың ақпараттық жүйелерінде қамтылған электрондық ақпараттық ресурстардың толықтығы мен анықтығы үшін осы электрондық ақпараттық ресурстардың меншік иелері және (немесе) иеленушілері жауапты болады.
      6. Ақпараттық-талдамалық қызмет, оның ішінде құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесін пайдалана отырып жүргізілетін ақпараттық-талдамалық қызмет Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына қатаң сәйкестікте жүзеге асырылады.
      Ақпараттық-талдамалық қызмет кезінде құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінде электрондық ақпараттық ресурстарға қол жеткізуді және оларды өңдеуді прокуратура органдарының қызметкерлері қорғалған жеткізгіштерде сақталатын электрондық цифрлық қолтаңбаларды пайдалана отырып, сертификатталған компьютерлерде, жеке үй-жайларда жүзеге асырады.
      Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесін пайдалана отырып жүргізілетін ақпараттық-талдамалық қызметті жүзеге асыру тәртібін, негіздерін және оны жүзеге асыруға құқығы бар прокуратура органдарының лауазымды адамдарының тізбесін (санаттарын) Республиканың Бас Прокуроры айқындайды.
      7. Қазақстан Республикасының дербес деректер және оларды қорғау туралы заңнамасының талаптарын бұзғаны үшін лауазымды адамдар Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауаптылықта болады.»;
      2) 11-баптың 4-1) тармақшасы үшінші абзацындағы «бойынша нормативтiк құқықтық актiлер;» деген сөздер «бойынша;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы төртінші және бесінші абзацтармен толықтырылсын:
      «құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінен алынған мәліметтерді қалыптастыру, оларға қол жеткізу, оларды пайдалану, сақтау, қорғау және жою мәселелері бойынша;
      құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінің деректерін пайдалана отырып жүргізілетін ақпараттық-талдамалық қызметтің негіздерін, тәртібін және оны жүргізген кезде прокуратура органдары қызметкерлерінің жауаптылығын белгілейтін нормативтiк құқықтық актiлер;»;
      3) 12-баптың 5-тармағының 2) тармақшасы «орындалуын» деген сөз «қолданылуын» деген сөзбен ауыстырылып, «практикасына» деген сөзден кейін «, оның ішінде құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесімен интеграцияланған ақпараттық жүйелерде қамтылған мәліметтерді пайдалана отырып» деген сөздермен толықтырылсын;
      4) 21-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Заңмен қорғалатын құпияны қамтитын мәліметтерді алуға байланысты жасырын тергеу әрекеттерін қоспағанда, көрсетілген әрекеттерге санкция Қазақстан Республикасының электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңнамасына сәйкес электрондық цифрлық қолтаңба арқылы да куәландырылуы мүмкін.»;
      5) 29-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 6-2) тармақшамен толықтырылсын:
      «6-2) құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесімен интеграцияланған мемлекеттік, өзге де органдар мен ұйымдардың ақпараттық жүйелерінде қамтылған мәліметтерге Республиканың Бас Прокуроры белгілеген тәртіппен рұқсат алуға;».
      12. «Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік органдары туралы» 1995 жылғы 21 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., № 24, 157-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 10, 108-құжат; № 12, 184-құжат; 1998 ж., № 23, 416-құжат; № 24, 436-құжат; 1999 ж., № 8, 233-құжат; № 23, 920-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; 2001 ж., № 20, 257-құжат; 2002 ж., № 6, 72-құжат; № 17, 155-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 20, 152-құжат; 2009 ж., № 19, 88-құжат; 2010 ж., № 7, 32-құжат; № 10, 48-құжат; 2011 ж., № 1, 3, 7-құжаттар; № 11, 102-құжат; № 16, 129-құжат; 2012 ж., № 4, 32-құжат; № 8, 63-құжат; 2013 ж., № 1, 2-құжат; № 2, 10-құжат; № 14, 72-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 7, 33-құжат; № 11, 61-құжат; № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат; № 21, 118-құжат):
      1) 12-баптың 16) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «16) шифрлау және шифрды ашу жұмысын ұйымдастыруға, үкіметтік байланысты, шифрланған және құпияландырылған байланысты, сондай-ақ ұлттық қауіпсіздік органдарының мүдделерінде пайдаланылатын арнаулы мақсаттағы телекоммуникация желілерін пайдалануға, дамытуға, олардың қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге;»;
      2) 13-бапта:
      мынадай мазмұндағы 1-2) тармақшамен толықтырылсын:
      «1-2) Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті бекітетін қағидаларға сәйкес радиоэлектрондық және радиотехникалық барлауды жүзеге асыру;»;
      11) және 19) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      «11) Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдарындағы, әскери басқару, ұлттық қауіпсіздік және ішкі істер органдарындағы мемлекеттiк құпиялардың, коммерциялық, банктік және заңмен қорғалатын өзге де құпияның сақталуын, арнаулы мақсаттағы телекоммуникация желілерінің және шифрлау жұмысының қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету мәселелерi бойынша бақылауды жүзеге асыру, әдiстемелiк және практикалық көмек көрсету;»;
      «19) арнайы техникалық және өзге де құралдарды қоса алғанда, арнайы байланыс, қару-жарақ және жарақтандыру құралдарын әзiрлеу, жасау, сатып алу және пайдалану, бұл ретте мемлекеттік шифрлық құралдарды әзірлеу, шығару және жарақтандыруға қабылдау және оларды (барлаудың техникалық құралдарынан) арнайы қорғау Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады. Осы мақсаттарда Қазақстан Республикасының мемлекеттiк органдарымен және ұйымдарымен, шет мемлекеттердiң арнаулы қызметтерiмен және ұйымдарымен шарттар, келісімшарттар жасасу;»;
      мынадай мазмұндағы 20-1), 20-2), 20-3), 20-4) және 20-5) тармақшалармен толықтырылсын:
      «20-1) мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді қамтитын электрондық ақпараттық ресурстарды Ұлттық қауіпсіздік комитеті айқындайтын тәртіппен құру, алу, жинақтау, қалыптастыру, тіркеу, сақтау, өңдеу, жою, пайдалану, беру, қорғау;
      20-2) мемлекеттік құпияларға жатқызылған, қорғалып орындалған ақпараттық жүйелерді Ұлттық қауіпсіздік комитеті айқындайтын тәртіппен құру, пайдалану, дамытуды, қолдап отыруды, интеграциялауды, пайдалануды тоқтатуды, қорғауды жүргізу;
      20-3) мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді қамтитын электрондық құжаттарды Ұлттық қауіпсіздік комитеті айқындаған тәртіппен, мемлекеттік құпияларға жатқызылған, қорғалып орындалған ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып жинауды, өңдеуді, сақтауды, беруді, іздеуді, таратуды, пайдалануды, қорғауды, тіркеуді және жоюды жүзеге асыру;
      20-4) арнайы куәландырушы орталықты Ұлттық қауіпсіздік комитеті айқындайтын тәртіппен құру, аккредиттеу, оның қызметін тоқтату, сондай-ақ оның қызметі туралы ережені әзірлеу және бекіту;
      20-5) үкіметтік байланыс желілерін, ұлттық қауіпсіздік органдарының шифрланған байланыс желілерін, сондай-ақ ұлттық қауіпсіздік органдарының мүддесінде пайдаланылатын арнаулы мақсаттағы телекоммуникация желілерін құру, пайдалануға қабылдау, пайдалану, дамыту және пайдалануды тоқтату;».
      13. «Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы» 1996 жылғы 10 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., № 8-9, 237-құжат; 2004 ж., № 17, 100-құжат; 2005 ж., № 21-22, 87-құжат; 2007 ж., № 20, 152-құжат; 2009 ж., № 15-16, 75-құжат; 2012 ж., № 2, 13-құжат; № 3, 25-құжат; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2014 ж., № 19-I, 19-II, 96-құжат; 2015 ж., № 7, 34-құжат):
      1) 2-бапта:
      8-1) тармақша алып тасталсын;
      14-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «14-1) интернет-ресурс – аппараттық-бағдарламалық кешенде орналастырылатын, бірегей желілік адресі және (немесе) домендік аты бар және Интернетте жұмыс істейтін, мәтіндік, графикалық, аудиовизуалдық немесе өзге де түрде бейнеленетін электрондық ақпараттық ресурс;»;
      2) 9-1-баптың 10-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «10. Бір жеке немесе заңды тұлғалардың тауарларын (көрсетілетін қызметтерін) басқа жеке немесе заңды тұлғалардың біртектес тауарларынан (көрсетілетін қызметтерінен) ажырату үшін қызмет ететін (арналған) туындылар (тауарлардың, жұмыстардың немесе көрсетілетін қызметтердің азаматтық айналымына қатысушыларды, дараландыру құралдары) авторлық құқық объектілері ретінде тіркелмейді.»;
      3) 16-баптың 2-тармағының 2) тармақшасындағы «ақпараттық-коммуникациялық желіде» деген сөздер «телекоммуникациялар желісінде» деген сөздермен ауыстырылсын.
      14. «Табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар туралы» 1998 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы 1998 ж., № 16, 214-құжат; 1999 ж., № 19, 646-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; 2001 ж., № 23, 309-құжат; 2002 ж., № 23-24, 193-құжат; 2004 ж., № 14, 82-құжат; № 23, 138, 142-құжаттар; 2006 ж., № 2, 17-құжат; № 3, 22-құжат; № 4, 24-құжат; № 8, 45-құжат; № 13, 87-құжат; 2007 ж., № 3, 20-құжат; № 19, 148-құжат; 2008 ж., № 15-16, 64-құжат; № 24, 129-құжат; 2009 ж., № 11-12, 54-құжат; № 13-14, 62-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 20, 23-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 13, 112-құжат; № 16, 129-құжат; 2012 ж., № 2, 9, 15-құжаттар; № 3, 21-құжат; № 4, 30-құжат; № 11, 80-құжат; № 12, 85-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 4, 21-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 15, 79, 82-құжаттар; № 16, 83-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 4-5, 24-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 64-құжат; № 14, 87-құжат; № 16, 90-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 9, 46-құжат; 2015 жылғы 29 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жол-көлік инфрақұрылымын, көліктік логистиканы және авиатасымалды дамыту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2015 жылғы 27 қазандағы Қазақстан Республикасының Заңы):
      4-баптың 1-тармағының 11) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «11) кәбілдік кәрізді мүлiктiк жалдауға (жалға алуға) немесе пайдалануға беру жөнiндегi;».
      15. «Ұлттық мұрағат қоры және мұрағаттар туралы» 1998 жылғы 22 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1998 ж., № 24, 435-құжат; 2001 ж., № 21-22, 286-құжат; 2003 ж., № 10, 53-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 13, 86-құжат; 2007 ж., № 8, 55-құжат; 2009 ж., № 11-12, 53-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 10, 48-құжат; № 17-18, 111-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 5, 43-құжат; № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 4, 32-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 4-5, 24-құжат; № 16, 90-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат):
      1-баптың 13) тармақшасындағы «мемлекеттiк» деген сөз «атқарушы» деген сөзбен ауыстырылсын.
      16. «Мемлекеттік құпиялар туралы» 1999 жылғы 15 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., № 4, 102-құжат; 2001 ж., № 8, 53-құжат; 2002 ж., № 15, 147-құжат; 2004 ж., № 6, 41-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 9, 67-құжат; № 20, 152-құжат; 2009 ж., № 24, 122, 128-құжаттар; 2010 ж., № 3-4, 11-құжат; № 7, 32-құжат; 2011 ж., № 1, 7-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 8, 63-құжат; 2013 ж., № 14, 72, 75-құжаттар; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 10, 52-құжат; № 21, 122-құжат):
      1) 1-бап мынадай мазмұндағы үшінші және төртінші абзацтармен толықтырылсын:
      «мемлекеттік құпияларға жатқызылған, қорғалып орындалған ақпараттық жүйе – мемлекеттік құпияларды қамтитын ақпаратты жасауға, іздеуге, жинауға, өңдеуге, жинақтауға, сақтауға, таратуға, бейнелеуге, пайдалануға және тұтынуға арналған, қолжетімділігі шектелген ақпараттық жүйе;
      мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді қамтитын электрондық ақпараттық ресурс – электрондық-цифрлық нысанда берілген және электрондық жеткізгіште, мемлекеттік құпияларға жатқызылған, қорғалып орындалған ақпараттық жүйелерде қамтылған ақпарат;»;
      2) 9-бап мынадай мазмұндағы 5-1), 5-2), 5-3) және 5-4) тармақшалармен толықтырылсын:
      «5-1) мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді қамтитын электрондық ақпараттық ресурстарды құру, сатып алу, жинақтау, қалыптастыру, тіркеу, сақтау, өңдеу, жою, пайдалану, беру, қорғау тәртібін айқындайды;
      5-2) мемлекеттік құпияларға жатқызылған, қорғалып орындалған ақпараттық жүйелерді құру, пайдалану, қолдап отыру, дамыту, интеграциялау, пайдалануды тоқтату және қорғау тәртібін айқындайды;
      5-3) мемлекеттік құпияны құрайтын мәліметтерді қамтитын электрондық құжаттарды және өзге де деректерді мемлекеттік құпияға жатқызылған, қорғалып орындалған ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып жинау, өңдеу, сақтау, беру, іздеу, тарату, пайдалану, қорғау, тіркеу және жою тәртібін айқындайды;
      5-4) арнайы куәландырушы орталықты құру, аккредиттеу және оның қызметін тоқтату тәртібін айқындайды;»;
      3) 14-бап мынадай мазмұндағы 19) тармақшамен толықтырылсын:
      «19) мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді қамтитын электрондық ақпараттық ресурстар мен мемлекеттік құпияларға жатқызылған, қорғалып орындалған ақпараттық жүйелер туралы мәліметтер.».
      17. «Бұқаралық ақпарат құралдары туралы» 1999 жылғы 23 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., № 21, 771-құжат; 2001 ж., № 10, 122-құжат; 2003 ж., № 24, 175-құжат; 2005 ж., № 13, 53-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; № 12, 77-құжат; 2007 ж., № 12, 88-құжат; 2009 ж., № 2-3, 7-құжат; № 15-16, 74-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 22, 130-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 2, 13-құжат; № 3, 25-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 1, 2-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 2, 11-құжат; № 10, 52-құжат; № 14, 84-құжат):
      1) 1-бап мынадай мазмұндағы 5-1) және 8-1) тармақшалармен толықтырылсын:
      «5-1) бұқаралық ақпарат құралдарының мониторингі – бұқаралық ақпарат құралдарының өнімін жинау және оны Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтау тұрғысынан талдау процесі;»;
      «8-1) желілік басылым – ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымы Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан, уәкілетті органда есепке қою рәсімінен өткен интернет-ресурс;»;
      2) 4-1-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «4-1-бап. Бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы
                 мемлекеттік реттеу
      Бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы мемлекеттiк реттеу құқықтық қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңнамасының сақталуын мемлекеттік бақылау арқылы жүзеге асырылады.»;
      3) 4-3-бапта:
      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) мерзімді баспасөз басылымдарын, ақпараттық агенттiктерді және желілік басылымдарды есепке қоюды, қайта есепке алуды жүзеге асырады;»;
      мынадай мазмұндағы 2-1), 2-2) және 8-1) тармақшалармен толықтырылсын:
      «2-1) есепке қойылған мерзімді баспасөз басылымдарының, ақпараттық агенттiктер мен желілік басылымдардың тізілімдерін жүргізеді;
      2-2) эротикалық сипаттағы материалдарды орналастыратын мерзімді баспасөз басылымдарын немесе интернет-ресурстарды тарататын субъектілердің тізілімін жүргізеді;»;
      «8-1) Қазақстан Республикасының аумағында таратылатын шетелдік мерзімді баспасөз басылымдарын есепке алуды жүзеге асырады;»;
      13) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «13) Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңнамасының сақталуын мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;»;
      мынадай мазмұндағы 13-1), 13-2) және 13-3) тармақшалармен толықтырылсын:
      «13-1) бұқаралық ақпарат құралдарының мониторингін жүзеге асырады;
      13-2) бұқаралық ақпарат құралдарының мониторингін жүргізу қағидаларын бекітеді;
      13-3) мерзімді баспасөз басылымдарының міндетті тегін даналарының қағаз және электрондық архивтерін қалыптастыру қағидаларын бекітеді;»;
      4) 4-4-баптың 2)5) және 6) тармақшалары алып тасталсын;
      5) 4-5-бапта:
      тақырыптағы «Мемлекеттік» деген сөз «Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңнамасының сақталуын мемлекеттік» деген сөздермен ауыстырылсын;
      1 және 2-тармақтар алып тасталсын;
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Уәкілетті орган Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңнамасының сақталуын мемлекеттiк бақылауды тексерулер нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырады.»;
      6) 5-баптың 1-тармағында:
      үшінші бөліктегі «құралдарының», «радиоарнасын», «және (немесе) ақпарат агенттiгiн», «негіздеме» деген сөздер тиісінше «құралының», «радиоарнаны», «, ақпараттық агенттiкті және (немесе) желілік басылымды», «негіз» деген сөздермен ауыстырылсын;
      төртінші бөлік «талаптар» деген сөзден кейін «, ерікті тәртіппен есепке қойылған желілік басылымдарды қоспағанда,» деген сөздермен толықтырылсын;
      7) 10-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «10-бап. Мерзімді баспасөз басылымын, ақпараттық
                агенттікті және желілік басылымды есепке қою
                немесе қайта есепке алу
      1. Қазақстан Республикасының аумағында әрекет ететін мерзімді баспасөз басылымы, ақпараттық агенттік және желілік басылым міндетті түрде есепке қойылуға жатады.
      2. Есепке қою немесе қайта есепке алу үшін мерзімді баспасөз басылымының, ақпараттық агенттіктің және желілік басылымның меншік иесі не ол уәкілеттік берген тұлға осы Заңның 11-бабының талаптарына сай келетін өтініш береді.
      3. Мерзімді баспасөз басылымын немесе ақпараттық агенттікті не желілік басылымды есепке қойған кезде, сондай-ақ мерзімді баспасөз басылымының немесе ақпараттық агенттіктің не желілік басылымның есепке қойылғанын куәландыратын құжаттың телнұсқасын алған кезде «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексінде (Салық кодексі) айқындалатын тәртіппен алым алынады.
      4. Мерзiмдi баспасөз басылымын немесе ақпараттық агенттікті не желілік басылымды есепке қою немесе қайта есепке алу туралы өтiнiш түскен күнiнен бастап он жұмыс күні iшiнде қаралуға жатады. Өтiнiштi қарау қорытындылары бойынша уәкiлеттi орган мерзiмдi баспасөз басылымының немесе ақпараттық агенттіктің не желілік басылымның меншiк иесiне есепке қою немесе қайта есепке алу туралы куәлiк бередi не одан мынадай негiздер бойынша:
      1) егер уәкiлеттi орган бұрын сол атаумен және сол аумаққа таралатын не оның атауы бұрын құрылған мерзiмдi баспасөз басылымының, ақпараттық агенттіктің және желілік басылымның атауымен айырғысыз дәрежеде ұқсас мерзiмдi баспасөз басылымын, ақпараттық агенттікті және желілік басылымды есепке қойғаны немесе қайта есепке алғаны туралы куәлiк берген болса;
      2) егер өтiнiштiң мазмұны осы Заңның 11-бабының талаптарына сай келмейтiн болса;
      3) егер мерзiмдi баспасөз басылымын, ақпараттық агенттікті және желілік басылымды есепке қою үшiн алым төленбесе;
      4) егер меншiк иесiнiң ауысуына орай мерзiмдi баспасөз басылымын немесе ақпараттық агенттікті не желілік басылымды қайта есепке алу туралы өтiнiште мерзiмдi баспасөз басылымына немесе ақпараттық агенттікке не желілік басылымға меншiк құқықтарын басқа тұлғаға берудi растайтын шарттың нөмірі мен күні көрсетілмесе;
      5) егер шығарылуын бұрын сот тоқтатқан, атауы (атауының бiр бөлiгi) бiрдей және тақырыптық бағыты дәл сондай мерзiмдi баспасөз басылымы немесе ақпараттық агенттік не желілік басылым есепке қоюға мәлiмделген болса не атауы мен тақырыптық бағытын қайталайтын мерзiмдi баспасөз басылымы немесе ақпараттық агенттік не желілік басылым мәлiмделген болса, сондай-ақ шығарылуы сот шешiмiмен тоқтатылған мерзiмдi баспасөз басылымының немесе ақпараттық агенттіктің не желілік басылымның меншiк иесi немесе бас редакторы (редакторы) соттың шешiмi заңды күшiне енген күннен бастап үш жыл iшiнде өтiнiш берген жағдайда бас тартады.
      5. Мерзімді баспасөз басылымының меншік иесі есепке қою туралы куәлікті алған күннен бастап үш ай ішінде мерзімді баспасөз басылымының өнімін шығаруға кірісу құқығын сақтайды.
      Ақпараттық агенттіктің немесе желілік басылымның меншік иелері есепке қою туралы куәлікті алған күннен бастап алты ай ішінде хабарлар мен материалдарды таратуға кірісу құқығын сақтайды.
      Мерзімді баспасөз басылымының немесе ақпараттық агенттіктің не желілік басылымның шығарылуын сот тоқтата тұрған жағдайларды қоспағанда, мерзімді баспасөз басылымының немесе ақпараттық агенттіктің не желілік басылымның өнімін шығару мерзімін өткізіп алған, сондай-ақ мерзімді баспасөз басылымының немесе ақпараттық агенттіктің не желілік басылымның өнімін шығару үш ай бойы тоқтап қалған жағдайда, уәкілетті органның шешімімен мерзімді баспасөз басылымын немесе ақпараттық агенттікті не желілік басылымды есепке қою туралы куәліктің күші жойылды деп танылады.
      Егер мемлекеттік бақылау қорытындылары бойынша желілік басылымның меншік иесінің ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымының Қазақстан Республикасынан тыс жерде орналасқаны анықталса, уәкілетті органның шешімімен желілік басылымды есепке қою туралы куәліктің күші жойылды деп танылады.
      6. Мерзімді баспасөз басылымы, ақпараттық агенттік және желілік басылым меншік иесі ауысқан немесе оның атауы, сондай-ақ басылымның не материалдар мен хабарлардың аты, тілі, таралу аумағы, негізгі тақырыптық бағыты және шығарылу мерзімділігі өзгерген жағдайларда қайта есепке алынуға жатады.»;
      8) 11-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «11-бап. Мерзімді баспасөз басылымын, ақпараттық
                агенттікті және желілік басылымды есепке қою
                немесе қайта есепке алу туралы өтініш
      1. Мерзiмдi баспасөз басылымын, ақпараттық агенттікті және желілік басылымды есепке қою немесе қайта есепке алу туралы өтiнiште:
      1) мерзiмдi баспасөз басылымының немесе ақпараттық агенттіктің не желілік басылымның меншiк иесiнiң – жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе), жеке сәйкестендіру нөмірі, тұрғылықты жерi, мерзiмдi баспасөз басылымының немесе ақпараттық агенттіктің не желілік басылымның меншiк иесiнiң – заңды тұлғаның атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, орналасқан жерi;
      2) мерзiмдi баспасөз басылымының немесе ақпараттық агенттіктің не желілік басылымның материалдары мен хабарларының тiлi (тiлдерi);
      3) шығарылымның болжамды мерзiмдiлiгi;
      4) негiзгi тақырыптық бағыты;
      5) таралу аумағы;
      6) бас редактордың (редактордың) тегi, аты, әкесiнiң аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе);
      7) редакцияның мекенжайы көрсетiлуге тиiс.
      2. Мерзімді баспасөз басылымын, ақпараттық агенттікті және желілік басылымды есепке қою немесе қайта есепке алу кезiнде өзге талаптарды қоюға тыйым салынады.»;
      9) 13-бапта:
      1-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Интернет-ресурсқа қолжетімділікті тоқтата тұру Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының немесе оның орынбасарларының нұсқамасы бойынша жүзеге асырылады.»;
      мынадай мазмұндағы 6 және 7-тармақтармен толықтырылсын:
      «6. Интернет-ресурс бұқаралық ақпарат құралы болып табылғанда, бұқаралық ақпарат құралын не бұқаралық ақпарат құралының өнімдерін шығару соттың заңды күшіне енген шешімі бойынша тоқтатыла тұрған не тоқтатылған жағдайда, уәкілетті мемлекеттік органдар, интернет-ресурстардың меншік иелері бұқаралық ақпарат құралын шығаруды не бұқаралық ақпарат құралының өнімдерін Қазақстан Республикасының аумағында таратуды тоқтата тұруға немесе тоқтатуға міндетті.
      7. Интернет-ресурс бұқаралық ақпарат құралы болып табылғанда, соттың бұқаралық ақпарат құралының өнімін таратуды не бұқаралық ақпарат құралын шығаруды тоқтата тұру туралы шешімінің заңды күшіне енуі домендік атты дәл сол немесе қайталанатын атаумен пайдалануға үш айдан аспайтын мерзімге тыйым салуға әкеп соғады.
      Интернет-ресурс бұқаралық ақпарат құралы болып табылғанда, соттың бұқаралық ақпарат құралының өнімін таратуды не бұқаралық ақпарат құралын шығаруды тоқтату туралы шешімі домендік атты тіркеудің күшін жоюға және тіркелуі сот шешімімен жойылған домендік атты дәл сол немесе қайталайтын атаумен бір жыл ішінде пайдалануға тыйым салуға әкеп соғады.»;
      10) 14-баптың 2-1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2-1. Субъектілер эротикалық сипаттағы материалдарды орналастыратын мерзімді баспасөз басылымдарын немесе интернет-ресурстарды тарату жөніндегі қызметті жүзеге асыруды бастағанға дейін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес бұл туралы уәкілетті органды хабардар етуге міндетті.»;
      11) 15-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Мерзiмдi баспасөз басылымының әрбiр шығарылымында мынадай мәлiметтер қамтылуға тиiс:
      1) мерзiмдi баспасөз басылымының атауы;
      2) мерзiмдi баспасөз басылымының меншiк иесi;
      3) бас редактордың (редактордың) тегi және инициалдары;
      4) есепке қою немесе қайта есепке алу туралы куәлiктiң нөмiрi мен берiлген күнi және оны берген органның атауы;
      5) басылымның мерзiмдiлiгi;
      6) мерзiмдi баспасөз басылымының рет нөмiрi мен жарық көрген күні;
      7) таралымы;
      8) баспахананың атауы, оның мекенжайы және редакцияның мекенжайы.»;
      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      «1-1. Ақпараттық агенттіктер және желілік басылымдар арнайы мақсаттағы бөлімде:
      1) ақпараттық агенттіктің немесе желілік басылымның атауын;
      2) ақпараттық агенттіктің немесе желілік басылымның меншік иесінің тегі мен инициалдарын немесе атауын;
      3) бас редактордың (редактордың) тегі мен инициалдарын;
      4) есепке қою немесе қайта есепке алу туралы куәліктің нөмірі мен берілген күнін және оны берген органның атауын;
      5) редакцияның байланыс деректерін (пошталық мекенжайын, телефон нөмірін, электрондық поштасының мекенжайын) орналастыруға міндетті.»;
      12) 16-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «16-бап. Мерзiмдi баспасөз басылымдарының мiндеттi
                даналары және теле-, радиобағдарламалардың
                материалдарын сақтау
      1. Бұқаралық ақпарат құралының меншiк иесi мерзiмдi баспасөз басылымдарының мiндеттi тегiн даналарын, оның iшiнде осы Заңның 12-бабына орай есепке қоюдан босатылғандарын не олардың бас редактордың (редактордың) электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған электрондық-цифрлық нысанын олар әзiрленген күнi ұлттық кiтапханаларға және уәкiлеттi органға жiбередi.
      2. Бұқаралық ақпарат құралдарының (теле-, радиоарналардың) редакциялары өздерінің эфирге шығарылған теле-, радиобағдарламаларының жазбаларын алты ай бойы сақтауға, сондай-ақ оларды өзiнiң эфирлiк жұмысының тiркеу журналында тіркеуге және оны осы журналда соңғы жазба жасалған кезден бастап кемiнде бiр жыл сақтауға мiндеттi. Тарихи немесе мәдени құндылығы бар жазбалар Қазақстан Республикасының Ұлттық архив қоры және архивтер туралы заңнамасында айқындалатын тәртiппен сақталады.
      3. Уәкілетті орган мерзiмдi баспасөз басылымдарының міндетті тегін даналарының қағаз және электрондық архивтерін қалыптастырады.».
      18. «Әкімшілік рәсімдер туралы» 2000 жылғы 27 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2000 ж., № 20, 379-құжат; 2004 ж., № 5, 29-құжат; 2007 ж., № 12, 86-құжат; № 19, 147-құжат; 2008 ж., № 21, 97-құжат; 2009 ж., № 15-16, 74-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 29-құжат; № 17-18, 111-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 7, 54-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 15,118-құжат; 2012 ж., № 8, 64-құжат; № 13, 91-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; № 5-6, 30-құжат; № 14, 72-құжат; 2014 ж., № 10, 52-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 24, 144-құжат):
      9-2-баптың бірінші бөлігінің төртінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «жоспарлы құжаттарды, нормативтік құқықтық актілерді орындауға, мемлекеттік органның жоспарлы құжаттарында көзделген мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізуге, мемлекеттік қызметтер көрсетуге, рұқсат беру құжаттарын (лицензиялауды, тіркеуді, сертификаттауды қоса алғанда) беруге бағытталған функциялар іске асыру функциялары болып табылады;».
      19. «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2000 ж., № 22, 406-құжат; 2003 ж., № 11, 56-құжат; № 12, 85-құжат; № 15, 139-құжат; 2004 ж., № 11-12, 66-құжат; 2005 ж., № 14, 55, 58-құжаттар; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 4, 25-құжат; № 8, 45-құжат; № 13, 85-құжат; № 16, 99-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 4, 28, 33-құжаттар; № 8, 52-құжат; № 18, 145-құжат; 2008 ж., № 17-18, 72-құжат; № 20, 88-құжат; 2009 ж., № 2-3, 18-құжат; № 17, 81-құжат; № 19, 88-құжат; № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 17-18, 112-құжат; 2011 ж., № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 2, 15-құжат; № 8, 64-құжат; № 13, 91-құжат; № 21-22, 124-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 10-11, 56-құжат; 2014 ж., № 4-5, 24-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 61-құжат; № 19-I, 19-II, 94-құжат; № 21, 122-құжат; № 22, 131-құжат; 2015 ж., № 8, 45-құжат; № 15, 78-құжат):
      1) 79-бапта:
      5-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Басқару жүйесiн пайдалануға беру жөнiндегi қажеттi iс-шараларды дерекқордың орындауын тексерудi уәкiлеттi органның комиссиясы жүзеге асырады, оның нәтижелерi дерекқорды басқару жүйесiн пайдалануға беру актiсiнде уәкiлеттi орган белгiлеген нысан бойынша көрсетiледi.»;
      6-тармақтың 3) тармақшасындағы «ақпараттық, коммуникациялық жүйелер мен» деген сөздер «ақпараттық-коммуникациялық» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) 82-баптың 1-тармағының 9) тармақшасы және 3-тармағының 5) тармақшасы «ақпараттық ресурстар» деген сөздердің алдынан «электрондық» деген сөзбен толықтырылсын.
      20. «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 3, 17-құжат; № 9, 86-құжат; № 24, 338-құжат; 2002 ж., № 10, 103-құжат; 2004 ж., № 10, 56-құжат; № 17, 97-құжат; № 23, 142-құжат; № 24, 144-құжат; 2005 ж., № 7-8, 23-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 13, 86, 87-құжаттар; № 15, 92, 95-құжаттар; № 16, 99-құжат; № 18, 113-құжат; № 23, 141-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 14-құжат; № 10, 69-құжат; № 12, 88-құжат; № 17, 139-құжат; № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 21, 97-құжат; № 23, 114, 124-құжаттар; 2009 ж., № 2-3, 9-құжат; № 24, 133-құжат; 2010 ж., № 1-2, 2-құжат; № 5, 23-құжат; № 7, 29, 32-құжаттар; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 3, 7-құжаттар; № 2, 28-құжат; № 6, 49-құжат; № 11, 102-құжат; № 13, 115-құжат; № 15, 118-құжат; № 16, 129-құжат; 2012 ж., № 2, 11-құжат; № 3, 21-құжат; № 5, 35-құжат; № 8, 64-құжат; № 14, 92-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 8, 50-құжат; № 9, 51-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 15, 81-құжат; № 20, 113-құжат; № 21-22, 115-құжат; 2014 ж., № 2, 10-құжат; № 3, 21-құжат; № 7, 37-құжат; № 8, 49-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 67-құжат; № 12, 82-құжат; № 14, 84, 86-құжаттар; № 19-I, 19-II, 94, 96-құжаттар; № 21, 118, 122-құжаттар; № 22, 131-құжат; 2015 ж., № 9, 46-құжат; 2015 жылғы 29 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сауда қызметін реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2015 жылғы 27 қазандағы Қазақстан Республикасының Заңы):
      27-баптың 1-тармағының 21-3) тармақшасы алып тасталсын.
      21. «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» 2001 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 17-18, 243-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 6, 10-құжат; № 7-8, 19-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; № 15, 95-құжат; № 23, 144-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 18-құжат; № 16, 129-құжат; 2008 ж., № 21, 97-құжат; № 24, 129-құжат; 2009 ж., № 15-16, 76-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 6, 50-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 3, 21, 27-құжаттар; № 4, 32-құжат; № 8, 64-құжат; № 14, 92, 95-құжаттар; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 13, 63-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 21-22, 114-құжат; 2014 ж., № 1, 4, 6-құжаттар; № 2, 10, 12-құжаттар; № 7, 37-құжат; № 8, 44-құжат; № 10, 52-құжат; № 14, 86-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 жылғы 29 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне арнайы экономикалық аймақтарды жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2015 жылғы 27 қазандағы Қазақстан Республикасының Заңы; 2015 жылғы 29 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сауда қызметін реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2015 жылғы 27 қазандағы Қазақстан Республикасының Заңы):
      20-бап мынадай мазмұндағы 11-10) тармақшамен толықтырылсын:
      «11-10) ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органмен бірлесе отырып, Қазақстан Республикасының аумағындағы жылжымайтын мүлік объектілерін адрестеу қағидаларын әзірлеу және бекіту;».
      22. «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» 2003 жылғы 7 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 1-2, 1-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2009 ж., № 11-12, 53-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 17-18, 111-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 12, 111-құжат; № 15, 118-құжат; 2012 ж., № 8, 64-құжат; № 14, 95-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат):
      1) 1-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар
      Осы Заңда мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады:
      1) ақпараттандыру саласындағы уәкілетті орган – ақпараттандыру және «электрондық үкімет» саласында басшылықты және салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;
      2) арнайы куәландырушы орталық – электрондық цифрлық қолтаңбаның ашық кілтінің электрондық цифрлық қолтаңбаның жабық кілтіне сәйкестігін куәландыратын, мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді пайдалануға байланысты қызметті жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органының уәкілетті бөлімшесі;
      3) архивтер мен құжаттаманы басқарудың уәкілетті органы – архивтер мен құжаттаманы басқарудың орталық атқарушы органы;
      4) куәландырушы орталық – электрондық цифрлық қолтаңбаның ашық кілтінің электрондық цифрлық қолтаңбаның жабық кілтіне сәйкестігін куәландыратын, сондай-ақ тіркеу куәлігінің анықтығын растайтын заңды тұлға;
      5) куәландырушы орталықты аккредиттеу – куәландырушы орталықтың қызметтер көрсету құзыретін ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органның ресми тануы;
      6) қол қоюшы тұлға – электрондық цифрлық қолтаңбаның жабық кілтін құқыққа сыйымды иеленетін және оны электрондық құжатта пайдалану құқығы бар жеке немесе заңды тұлға;
      7) құжаттың электрондық көшірмесі – төлнұсқа құжаттың түрін және ақпаратын (деректерін) электрондық-цифрлық нысанда толығымен көрсететін құжат;
      8) мемлекеттік техникалық қызмет – Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша құрылған, шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорын;
      9) тіркеу куәлігі – куәландырушы орталық электрондық цифрлық қолтаңбаның осы Заңда белгіленген талаптарға сәйкестігін растау үшін беретін қағаз жеткізгіштегі құжат немесе электрондық құжат;
      10) тіркеу куәлігін иеленуші – өз атына тіркеу куәлігі берілген, тіркеу куәлігінде көрсетілген ашық кілтке сәйкес келетін жабық кілтті құқыққа сыйымды иеленетін жеке немесе заңды тұлға;
      11) электрондық архив – архивтік электрондық құжаттардың жиынтығы;
      12) электрондық құжат – ақпарат электрондық-цифрлық нысанда ұсынылған және электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куәландырылған құжат;
      13) электрондық құжат айналымы – мемлекеттік органдар, жеке және заңды тұлғалар арасында электрондық құжаттар алмасу;
      14) электрондық құжат айналымы жүйесі – қатысушылары арасындағы қатынастар осы Заңмен және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерімен реттелетін электрондық құжаттар алмасу жүйесі;
      15) электрондық құжат айналымы жүйесіне қатысушы – электрондық құжаттарды жинау, өңдеу, сақтау, беру, іздеу және тарату процестеріне қатысатын жеке немесе заңды тұлға, мемлекеттік орган немесе лауазымды адам;
      16) электрондық цифрлық қолтаңба – электрондық цифрлық қолтаңба құралдарымен жасалған және электрондық құжаттың анықтығын, оның тиесілілігін және мазмұнының өзгермейтіндігін растайтын электрондық цифрлық нышандар жиынтығы;
      17) электрондық цифрлық қолтаңба құралдары – электрондық цифрлық қолтаңбаны жасау және оның төлнұсқалығын тексеру үшін пайдаланылатын бағдарламалық және техникалық құралдардың жиынтығы;
      18) электрондық цифрлық қолтаңбаның ашық кілті – кез келген тұлғаға қолжетімді және электрондық құжаттағы электрондық цифрлық қолтаңбаның төлнұсқалығын растауға арналған электрондық цифрлық нышандар дәйектілігі;
      19) электрондық цифрлық қолтаңбаның жабық кілті – электрондық цифрлық қолтаңба құралдарын пайдалана отырып, электрондық цифрлық қолтаңбаны жасауға арналған электрондық цифрлық нышандар дәйектілігі.»;
      2) 5-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «5-бап. Уәкілетті органдардың құзыреті
      1. Ақпараттандыру саласындағы уәкілетті орган:
      1) электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырады;
      2) Қазақстан Республикасының электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба саласындағы нормативтік құқықтық актілерін әзірлейді;
      3) мемлекеттік органдар мен ұйымдарға электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба мәселелері бойынша практикалық және әдістемелік көмек көрсетеді;
      4) электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба саласында Қазақстан Республикасының электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңнамасын сақтау тұрғысынан мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;
      5) куәландырушы орталықтың үлгілік ережесін бекітеді;
      6) Қазақстан Республикасының негізгі куәландырушы орталығын, мемлекеттік органдардың куәландырушы орталығын, Қазақстан Республикасының ұлттық куәландырушы орталығын және Қазақстан Республикасының сенім білдірілген үшінші тарапын қоспағанда, куәландырушы орталықтың тіркеу куәліктерін беру, сақтау, кері қайтарып алу және электрондық цифрлық қолтаңбаның ашық кілтінің тиесілілігі мен жарамдылығын растау қағидаларын бекітеді;
      7) объектілік сәйкестендіргіштердің қазақстандық сегментіндегі объектілік сәйкестендіргіштерді тіркеу, қайта тіркеу және олардың күшін жою қағидаларын бекітеді;
      8) Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес тексеру парақтарын, тәуекелді бағалау өлшемшарттарын, тексерулер жүргізудің жартыжылдық кестелерін бекітеді;
      9) шет мемлекеттердің куәландырушы орталықтарының, сенім білдірілген үшінші тараптарының Қазақстан Республикасының сенім білдірілген үшінші тарапымен өзара іс-қимылын тіркеу және тоқтату қағидаларын бекітеді;
      10) электрондық цифрлық қолтаңбаның төлнұсқалығын тексеру қағидаларын бекітеді;
      11) куәландырушы орталықтарды аккредиттеуді жүргізу қағидаларын әзірлейді;
      12) Қазақстан Республикасының негізгі куәландырушы орталығының, мемлекеттік органдардың куәландырушы орталығының және Қазақстан Республикасының ұлттық куәландырушы орталығының тіркеу куәліктерін беру, сақтау, кері қайтарып алу және электрондық цифрлық қолтаңбаның ашық кілтінің тиесілілігі мен жарамдылығын растау қағидаларын бекітеді;
      13) Қазақстан Республикасының сенім білдірілген үшінші тарапының шетелдік электрондық цифрлық қолтаңбасының төлнұсқалығын растау қағидаларын бекітеді;
      14) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
      2. Архивтер мен құжаттаманы басқарудың уәкілетті органы:
      1) электрондық құжат айналымы және электрондық архивтер саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды жүзеге асырады;
      2) электрондық құжаттар мен электрондық архивті пайдалана отырып іс қағаздарын жүргізу мәселелеріне салааралық ұйымдастырушылық-әдістемелік басшылықты қамтамасыз етеді;
      3) Қазақстан Республикасының электрондық құжат айналымы және электрондық архивтер саласындағы нормативтік құқықтық актілерін әзірлейді;
      4) электрондық құжаттар мен электрондық архивті пайдалана отырып іс қағаздарын жүргізу мәселелері бойынша, Қазақстан Республикасының электрондық құжат айналымы және электрондық архивтер саласындағы заңнамасының сақталуы тұрғысынан мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;
      5) Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес тексеру парақтарын, тәуекелді бағалау өлшемшарттарын, тексерулер жүргізудің жартыжылдық кестелерін бекітеді;
      6) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.»;
      3) 6-баптың 2) тармақшасындағы «ақпараттық» деген сөз «ақпараттық-коммуникациялық» деген сөздермен ауыстырылсын;
      4) 7-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Осы Заңның талаптарына сәйкес келетін және оған қол қоюға өкілеттігі бар адамның электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландырылған электрондық құжат қағаз жеткізгіштегі қол қойылған құжатпен бірдей.»;
      2-тармақтағы «ақпараттық-коммуникациялық желi бойынша» деген сөздер «телекоммуникациялар желісі арқылы» деген сөздермен ауыстырылсын;
      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «6. Мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді қамтитын электрондық құжаттарды және өзге де деректерді мемлекеттік құпияларға жатқызылған, қорғалып орындалған ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып жинау, өңдеу, сақтау, беру, іздеу, тарату, пайдалану, қорғау, тіркеу және жою тәртібін, сондай-ақ арнаулы куәландырушы орталықты құру, аккредиттеу және оның қызметін тоқтату тәртібін Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті айқындайды.»;
      5) 10-бапта:
      1-тармақ 3) тармақшасындағы «пайдаланылғанда, бiрдей заңдық салдарларға әкеп соғады.» деген сөздер «пайдаланылғанда;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:
      «4) Қазақстан Республикасының аккредиттелген куәландырушы орталығы немесе Қазақстан Республикасының сенім білдірілген үшінші тарапында тіркелген шетелдік куәландырушы орталық электрондық цифрлық қолтаңбаны жасағанда және тіркеу куәлігін бергенде, бiрдей заңдық салдарға әкеп соғады.»;
      2 және 3-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Электрондық цифрлық қолтаңбаның жабық кілттері оларды заңды негіздерде иеленетін тұлғалардың меншігі болып табылады.
      Тұлға әртүрлі ақпараттық жүйелерге арналған электрондық цифрлық қолтаңбаның жабық кілттеріне ие бола алады. Электрондық цифрлық қолтаңбаның жабық кілттерін басқа тұлғаларға беруге болмайды.
      3. Заңды тұлғаның электрондық цифрлық қолтаңбасының тіркеу куәлігін иеленуші – заңды тұлғаның басшысы немесе оны алмастыратын адам осы заңды тұлғаның жұмыскеріне немесе өзі тағайындаған адамға осы заңды тұлғаның атынан электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдалануға өкілеттік беруге құқылы.»;
      6) 13-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «13-бап. Шетелдiк электрондық цифрлық қолтаңбаны тану
      Шетелдiк тiркеу куәлiгi бар шетелдiк электрондық цифрлық қолтаңба мынадай жағдайларда:
      1) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес;
      2) шетелдік куәландырушы орталықтар Қазақстан Республикасының сенім білдірілген үшінші тарапында тіркелгеннен кейін;
      3) шет мемлекеттердің сенім білдірілген үшінші тараптары Қазақстан Республикасының сенім білдірілген үшінші тарапында тіркелгеннен кейiн Қазақстан Республикасының аумағында электрондық цифрлық қолтаңба деп танылады.»;
      7) 14-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «14-бап. Тіркеу куәлігін беру
      Тіркеу куәлігі он алты жасқа толған адамға ақпараттандыру саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіппен беріледі.»;
      8) мынадай мазмұндағы 14-1-баппен толықтырылсын:
      «14-1-бап. Тіркеу куәлігін беруден бас тарту
      Куәландырушы орталық:
      1) ұсынылған құжаттар толық болмаған;
      2) анық емес мәліметтер ұсынылған;
      3) соттың заңды күшіне енген шешіміне сәйкес;
      4) адам он алты жасқа толмаған жағдайларда, тіркеу куәлігін беруден бас тартады.»;
      9) 18-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 1-1), 2-1) және 2-2) тармақшалармен толықтырылсын:
      «1-1) тіркеу куәлігін алған кезде анық емес мәліметтер беру фактісі анықталғанда;»;
      «2-1) тіркеу куәлігін иеленушінің тегі, аты немесе әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе) өзгергенде;
      2-2) тіркеу куәлігін иеленуші – заңды тұлғаның атауы ауысқанда, ол қайта ұйымдастырылғанда, таратылғанда;»;
      10) 19-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «19-бап. Шетелдiк тiркеу куәлiктерiн тану
      Шетелдiк тiркеу куәлiгi мынадай жағдайларда:
      1) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес;
      2) шетелдік куәландырушы орталықтар Қазақстан Республикасының сенім білдірілген үшінші тарапында тіркелгеннен кейін;
      3) шет мемлекеттердің сенім білдірілген үшінші тараптары Қазақстан Республикасының сенім білдірілген үшінші тарапында тіркелгеннен кейiн куәландырушы орталық берген, Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын тiркеу куәлiгiмен қатар танылады.»;
      11) 20-1-баптың 1-тармағының 4) тармақшасындағы «электрондық құжат айналымының бірыңғай жүйесіне қатысушыларға» деген сөздер «ақпараттық жүйелерінде мемлекеттік органдарға, мемлекеттік органдардың лауазымды адамдарына» деген сөздермен ауыстырылсын;
      12) мынадай мазмұндағы 20-2-баппен толықтырылсын:
      «20-2-бап. Куәландырушы орталықтарды аккредиттеу
      1. Куәландырушы орталықтарды аккредиттеуді ақпараттандыру саласындағы уәкілетті орган Қазақстан Республикасының заңды тұлғалары болып табылатын куәландырушы орталықтарға қатысты жүзеге асырады.
      2. Егер куәландырушы орталықтың өтінішінде анағұрлым қысқа мерзім көрсетілмесе, куәландырушы орталықты аккредиттеу үш жыл мерзімге тегін негізде жүзеге асырылады.»;
      13) 21-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «2-1) тіркеу куәлігінің әрбір үлгісі үшін тіркеу куәлігін қолдану қағидаларын бекітеді;»;
      14) 24-бап мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда электрондық құжаттарды қабылдаудан бас тартуға жол берілмейді.».
      23. «Мемлекеттік құқықтық статистика және арнайы есепке алу туралы» 2003 жылғы 22 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 24, 176-құжат; 2005 ж., № 5, 5-құжат; 2009 ж., № 19, 88-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 1, 3-құжат; № 11, 102-құжат; № 23, 178-құжат; 2013 ж., № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 1, 9-құжат; № 11, 61-құжат; № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат; № 21, 118-құжат; № 23, 143-құжат):
      1) 1-бап мынадай мазмұндағы 7-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «7-1) «Қылмыстық құқық бұзушылықтар картасы» интернет-порталы – қылмыстық құқық бұзушылықтар мәселелері бойынша электрондық ақпараттық ресурстарға бірыңғай қол жеткізу нүктесін ұсынатын мемлекеттік ақпараттық жүйе;»;
      2) 6-бап мынадай мазмұндағы 12-2), 12-3), 12-4) және 12-5) тармақшалармен толықтырылсын:
      «12-2) кәмелетке толмағандарға жыныстық тиіспеушілікке қарсы құқық бұзушылықтар жасағаны үшін қылмыстық жауаптылыққа тартылған адамдар туралы мәліметтерді жариялайды;
      12-3) құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесі операторының:
      ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында бірыңғай талаптардың сақталуын қамтамасыз ету;
      құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесін пайдалануды, қолдап отыруды, дамытуды, оның мониторингін жүзеге асыру;
      құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінің іркіліссіз және тиісінше жұмыс істеуін, сондай-ақ оны қорғауды қамтамасыз ету;
      құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінде электрондық ақпараттық ресурстарды сақтау қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
      құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінің анықталған кемшіліктеріне жедел ден қоюды қамтамасыз ету бойынша функцияларын жүзеге асырады;
      12-4) құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінің жұмыс істеуі, оған әкімшілік ету, пайдалану үшін жауапты лауазымды адамдарды айқындайды;
      12-5) «Қылмыстық құқық бұзушылықтар картасы» интернет-порталының жұмыс істеуін қамтамасыз етеді;»;
      3) 8-баптың 2-тармағының 3) тармақшасындағы «құпиялары және заңмен қорғалатын құпиялары бар, алынатын мәлiметтердiң» деген сөздер «құпияларды және заңмен қорғалатын құпияны құрайтын алынатын мәлiметтердiң, сондай-ақ құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінен алынған электрондық ақпараттық ресурстардың» деген сөздермен ауыстырылсын;
      4) 12-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы 16-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «16-1) кәмелетке толмағандарға жыныстық тиіспеушілікке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар жасағаны үшін қылмыстық жауаптылыққа тартылған адамдарды;»;
      5) мынадай мазмұндағы 16-1, 16-2 және 16-3-баптармен толықтырылсын:
      «16-1-бап. Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де
                  органдардың ақпарат алмасу жүйесі
      1. Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың қызметкерлеріне мемлекеттік, өзге де органдар мен ұйымдардың ақпараттық жүйелерінен электрондық ақпараттық ресурстарды беруге арналған, электрондық ақпараттық ресурстарды тек қана олардың осы Заңға сәйкес өз қызметін жүзеге асыру шеңберіндегі сұрау салулары бойынша алуына мүмкіндік беретін, құпия ақпараттық жүйе құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесі болып табылады.
      Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесімен интеграцияланатын интернет-ресурстар мен ақпараттық жүйелердің тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.
      2. Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінің жұмыс істеуін құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінің операторы Қазақстан Республикасының мемлекеттік құқықтық статистика және арнайы есепке алу туралы және ақпараттандыру туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырады.
      3. Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесін пайдалану қағидаларын Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша айқындайды.
      16-2-бап. Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де
                 органдардың ақпарат алмасу жүйесінен электрондық
                 ақпараттық ресурстарды алу тәртібі мен негіздері
      1. Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінен электрондық ақпараттық ресурстарды алуды жүйеде тіркелген пайдаланушылар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы Ұлттық куәландырушы орталығының электрондық цифрлық қолтаңбасын пайдалана отырып, мемлекеттік органдардың бірыңғай көліктік ортасы және байланыстың қорғалған арналары арқылы жүзеге асырады.
      2. Қазақстан Республикасының электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңнамасының талаптарына сай келетін электрондық құжат нысанындағы сұрау салу қағаз жеткізгіштегі құжатпен бірдей дәрежеде болады.
      3. Қылмыстық, азаматтық, әкімшілік істердің, іздестіру істері мен атқарушылық іс жүргізудің шеңберінде ақпарат алу үшін сұрау салуда ақпаратты талап етіп алдыруға негіз болған мән-жайлар көрсетіледі.
      Сұрау салудың негізділігі құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесі операторының дерекқорларда пайдаланушының іс жүргізуінде сұрау салуға бастама жасау үшін негіз болған материалдардың бар-жоғын салыстырып-тексеру арқылы тексеруіне жатады.
      Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінен электрондық ақпараттық ресурстарды алу тексерудің оң нәтижесі болған жағдайда ғана мүмкін болады.
      Құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдардың құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінен жария емес тергеу әрекеттері мен жедел-іздестіру қызметін жүргізу үшін, сондай-ақ өздеріне жүктелген өзге де міндеттерді шешу үшін қажетті ақпаратты алу тәртібі мен негіздері Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры мен құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдардың бірінші басшыларының бірлескен нормативтік-құқықтық актілерінде айқындалады.
      4. Соттарға ақпарат Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының нормаларына сәйкес және осы баптың 3-тармағының талаптары сақтала отырып, қаралатын қылмыстық, азаматтық, әкімшілік істер шеңберінде беріледі.
      16-3-бап. Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де
                 органдардың ақпарат алмасу жүйесінен алынған
                 электрондық ақпараттық ресурстарды пайдалану
                 бойынша шектеулер
      1. Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесін пайдаланушылар сұрау салудың негізділігін, алынған ақпараттың тек қана сұрау салуда мәлімделген мақсаттарда пайдаланылуын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының дербес деректер және оларды қорғау туралы заңнамасының сақталуын қамтамасыз етеді.
      2. Алынған ақпарат өзін сұратуға негіз болған материалдарда сақталады. Мұндай ақпараттың көшірмесін жасауға, оны алып қоюға, кейіннен беруге, таратуға тыйым салынады.
      3. Ақпаратты сақтау мерзімдері, шарттары негізгі материалдың мазмұнына сүйене отырып айқындалады. Ақпарат тиісті материалдармен бірге жойылуға жатады.
      4. Сұрау салулардың негізділігін қамтамасыз етуге, құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінен алынған электрондық ақпараттық ресурстармен жұмысты ұйымдастыруға және оларды пайдалануға жауапты лауазымды адамдарды осы органдардың басшылары айқындайды.
      5. Қазақстан Республикасының дербес деректер және оларды қорғау туралы заңнамасының талаптарын бұзғаны үшін лауазымды адамдар Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауаптылықта болады.».
      24. «Байланыс туралы» 2004 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., № 14, 81-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 15, 95-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 3, 20-құжат; № 19, 148-құжат; 2008 ж., № 20, 89-құжат; № 24, 129-құжат; 2009 ж., № 15-16, 74-құжат; № 18, 84-құжат; № 24, 121-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 24, 146, 150-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 3, 25-құжат; № 8, 63, 64-құжаттар; № 14, 92, 95-құжаттар; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 12, 57-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 7, 37-құжат; № 8, 44, 49-құжаттар; № 10, 52-құжат; № 14, 87-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат):
      1) 2-бапта:
      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) абоненттер және (немесе) байланыс қызметтерін пайдаланушылар туралы қызметтік ақпарат (бұдан әрі – қызметтік ақпарат) – жеке тұлғалар үшін жеке сәйкестендіру нөмірін және заңды тұлғалар үшін бизнес-сәйкестендіру нөмірін қамтитын, абоненттер және (немесе) байланыс қызметтерін пайдаланушылар туралы мәліметтер, биллингтік мәліметтер және оларға көрсетілетін қызметтер туралы мәліметтер, абоненттік құрылғының желіде орналасқан жері, деректер беру желісіндегі мекенжайлары және деректер беру желісінде интернет-ресурстарға кіру мекенжайлары, интернет-ресурсты сәйкестендірушілер, деректер беру желісінің хаттамалары;»;
      мынадай мазмұндағы 4-1), 4-2) және 4-3) тармақшалармен толықтырылсын:
      «4-1) абоненттік нөмірді көшіру – абоненттің басқа ұялы байланыс операторымен ұялы байланыс қызметтерін көрсету туралы жаңа шарт жасасу кезінде оған ұсынылатын, ұялы байланыс желілерінде абоненттік нөмірді сақтап қалу және пайдалану бойынша көрсетілетін қызмет;
      4-2) абоненттік нөмірлердің орталықтандырылған дерекқоры – абоненттік нөмірді ұялы байланыс желілерінде көшіру қағидаларында айқындалатын мәліметтерді қоса алғанда, ұялы байланыстың абоненттік нөмірлері туралы ақпаратты қамтитын дерекқорларды басқарудың аппараттық-бағдарламалық кешені;
      4-3) абоненттік нөмірлердің орталықтандырылған дерекқорының операторы – абоненттік нөмірлердің орталықтандырылған дерекқорын қалыптастыруды, оның жұмыс істеуін, оны қолдап отыруды және дамытуды қамтамасыз ететін және оның ресурстарына қол жеткізуді ұсынатын ұйым;»;
      18) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «18) байланыс операторы – Қазақстан Республикасында тіркелген, байланыс қызметтерiн көрсететін заңды тұлға;»;
      22) тармақшадағы «бағдарламалық-аппараттық кешен» деген сөздер «аппараттық-бағдарламалық кешен» деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 26-1), 30-1), 30-2), 30-3), 32-1), 32-2 және 36-1) тармақшалармен толықтырылсын:
      «26-1) желілік трафик (бұдан әрі – трафик) – белгілі бір уақыт кезеңінде телекоммуникациялар желісі арқылы берілетін және қабылданатын ақпараттың көлемі;»;
      «30-1) жылжымалы желінің абоненттік құрылғысы – абонент берген ақпаратты беру немесе қабылдау үшін электр байланыс сигналдарын қалыптастыратын және байланыс операторының желісіне қосылатын, қызмет көрсетілетін аумақтың шеңберінде географиялық жағынан айқындалатын тұрақты орналасқан жері жоқ, жылжымалы байланыс желілерінде (ұялы, транкингтік, спутниктік телекоммуникациялар желісінде және басқаларда) жұмыс істейтін жеке пайдаланылатын байланыс құралы;
      30-2) интернет-трафик – белгілі бір уақыт кезеңінде Интернетке жалғау арқылы берілетін және қабылданатын ақпараттың көлемі;
      30-3) интернет-трафик алмасу нүктесі – Қазақстан Республикасының аумағында қалааралық және (немесе) халықаралық байланыс операторларының интернет-трафигін өткізу (алмасу) жөніндегі аппараттық-бағдарламалық кешен;»;
      «32-1) куәландырушы орталық – уәкілетті орган айқындайтын, электронды нысанда қауіпсіздік сертификаттарын беретін заңды тұлға;
      32-2) Қазақстан Республикасының телекоммуникациялар желілерін орталықтандырылған басқару жүйесі – телекоммуникациялар желілерін орталықтандырылған басқару үшін аппараттық-бағдарламалық кешенді және байланыс арналарын қамтитын, басқарушы өлшемдерді қалыптастыру және олардың орындалуын бақылау жөніндегі ұйымдастырушылық-техникалық іс-шаралар кешені;»;
      «36-1) қауіпсіздік сертификаты – шифрлауды қолдайтын хаттамаларды қамтитын трафикті өткізу үшін қолданылатын электрондық цифрлық символдардың жиынтығы;»;
      62) тармақша алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 64-1), 73-1) және 73-2) тармақшалармен толықтырылсын:
      «64-1) тіркелген желінің абоненттік құрылғысы – абонент берген ақпаратты беру немесе қабылдау үшін электр байланыс сигналдарын қалыптастыратын және байланыс операторының желісіне қосылатын, қызмет көрсетілетін аумақтың және нөмірлендіру ресурстарының шеңберінде географиялық жағынан айқындалатын тұрақты орналасқан жері бар, тіркелген байланыс желілерінде (жергілікті телекоммуникациялар желісінде және басқаларда) жұмыс істейтін жеке пайдаланылатын байланыс құралы;»;
      «73-1) халықаралық трафикті өткізу – Қазақстан Республикасының халықаралық байланыс операторының халықаралық коммутациялық станциясы мен басқа мемлекеттердің байланыс операторларының халықаралық коммутациялық станциялары арасында қосылуды орнату және ақпарат беру процесін жүзеге асыру;
      73-2) халықаралық түйісу нүктесі – Қазақстан Республикасының халықаралық байланыс операторының халықаралық коммутациялық станциясын басқа мемлекеттердің байланыс операторларының халықаралық коммутациялық станцияларымен қосуға арналған телекоммуникациялар құралдары;»;
      2) 7-бап мынадай мазмұндағы 14-10) тармақшамен толықтырылсын:
      «14-10) қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйе мекемелерінің аумағында арнайы техникалық жабдықты пайдалану кезінде өзара іс-қимыл жасау қағидаларын бекіту;»;
      3) 8-бапта:
      1-тармақта:
      мынадай мазмұндағы 6-1), 6-2), 6-3), 6-4), 6-5), 6-6), 6-7), 6-8), 6-9), 8-5), 8-6) және 8-7) тармақшалармен толықтырылсын:
      «6-1) қалааралық және халықаралық байланыс операторларының желілерін интернет-трафик алмасу нүктесіне жалғау қағидаларын бекіту;
      6-2) қауіпсіздік сертификатын беру қағидаларын бекіту;
      6-3) қауіпсіздік сертификатын қолдану қағидаларын бекіту;
      6-4) байланыс операторларының қауіпсіздік сертификатын қолдануын мемлекеттік бақылау;
      6-5) қалааралық және халықаралық байланыс операторларының желілерін интернет-трафик алмасу нүктесіне жалғау тәртібін мемлекеттік бақылау;
      6-6) куәландырушы орталықты айқындау;
      6-7) Интернетке қоғамдық қол жеткізу пункттерінде Интернетке қол жеткізудің қызметтерін көрсету қағидаларын бекіту;
      6-8) байланыс қызметтері сапасының техникалық өлшемдерін өлшеу әдістемелерін бекіту;
      6-9) телекоммуникациялар желілерінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтау мәселелері бойынша мемлекеттік органдардың өзара іс-қимыл жасасу қағидаларын бекіту;»;
      «8-5) ұялы байланыс желілерінде абоненттік нөмірді көшіру қағидаларын және ұялы байланыс желілерінде абоненттік нөмірді көшіру қызметтерін енгізу күнін бекіту;
      8-6) кәбілдік кәрізді пайдалануға беру қағидаларын бекіту;
      8-7) байланыс операторлары көрсететін байланыс қызметтерінің сапасын бақылауды жүзеге асыру;»;
      15) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «15) Қазақстан Республикасының байланыс саласындағы заңнамасы талаптарының бұзылғаны анықталған кезде нұсқамалар жіберу;»;
      мынадай мазмұндағы 19-17) тармақшамен толықтырылсын:
      «19-17) өз құзыреті шегінде табиғи монополиялар саласындағы және реттелетін нарықтардағы телекоммуникациялар мен пошта байланысының қызметтері аясындағы реттеу мен бақылау саласындағы нормативтік-құқықтық актілерді, оның ішінде табиғи монополиялар субъектілерінің кірістерді, шығындарды және қолданысқа енгізілген активтерді бөлек есепке алуды жүргізуі қағидаларын, қолданысқа енгізілген активтердің реттелетін базасына келетін пайда мөлшерлемесін есептеу жөніндегі нұсқаулықтарды әзірлеу және қабылдау;»;
      2-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) Қазақстан Республикасының байланыс саласындағы заңнамасы талаптарының бұзылғаны анықталған кезде нұсқамалар жіберу;»;
      4) 9-1-баптың 1-тармағында:
      2) тармақша «иелікке берудің» деген сөздерден кейін «, сондай-ақ халықаралық түйісу нүктелерінің» деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 5-1), 5-2) және 5-3) тармақшалармен толықтырылсын:
      «5-1) абоненттік нөмірлердің орталықтандырылған дерекқорын қалыптастыруды, жұмыс істеуін, қолдап отыруды және дамытуды қамтамасыз етуді және оның ресурстарына қолжетімділік беруді;
      5-2) Қазақстан Республикасының аумағында қалааралық және халықаралық байланыс операторларының интернет-трафик алмасу нүктелерін ұйымдастыруды және техникалық қолдап отыруды;
      5-3) куәландырушы орталықты ұйымдастыруды және техникалық қолдап отыруды;»;
      5) 12-бапта:
      6-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Радиожиiлiк спектрiн пайдалануға арналған рұқсатта байланыс түрі немесе стандарты, пайдаланудың аумағы, пайдаланылатын радиоэлектрондық құралдардың типі мен техникалық өлшемдері, сондай-ақ елді мекендерді және (немесе) аумақтарды байланыс қызметтерімен қамтамасыз ету бойынша міндеттемелер көрсетіледі.»;
      8-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «8-1. Радиожиiлiк спектрiн пайдалануға арналған рұқсат уәкілетті орган белгілеген тәртіппен мынадай:
      1) радиожиілік спектрі бір жыл бойы пайдаланылмаған;
      2) ұялы байланыс операторы Қазақстан Республикасының радиожиілік спектрін пайдалануға берілген рұқсатта көрсетілген елді мекендерді және (немесе) аумақтарды байланыс қызметтерімен қамтамасыз ету бойынша міндеттемелерді орындамаған жағдайларда алып қойылады.»;
      6) 15-бапта:
      тақырып және 1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «15-бап. Байланыс операторларының, абоненттік нөмірлердің
                орталықтандырылған дерекқоры операторының
                жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыратын
                органдармен өзара іс-қимылы
      1. Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын байланыс операторлары және (немесе) байланыс желілерін иеленушілер:
      1) байланыс желілерінде жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыратын органдарды барлық байланыс желілерінде жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізудің ұйымдастырушылық және техникалық мүмкіндіктерімен қамтамасыз етуге, сондай-ақ аталған іс-шараларды жүргізудің нысандары мен әдістерін ашуға жол бермеу жөнінде шаралар қолдануға;
      2) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен қызметтік ақпаратты жинауды және сақтауды жүзеге асыруға;
      3) байланыс желілерінде жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыратын органдардың қызметтік ақпаратқа қол жеткізуін қамтамасыз етуге, сондай-ақ аталған іс-шараларды жүргізудің нысандары мен әдістерін ашуға жол бермеу жөнінде шаралар қолдануға;
      4) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын, желілерге және байланыс құралдарына қойылатын талаптарға және тәртіпке сәйкес, жедел-іздестіру іс-шараларын техникалық тұрғыдан жүргізу үшін өзінің телекоммуникациялық жабдығының функцияларын өз қаражаты немесе тартылған қаражат есебінен қамтамасыз етуге;
      5) байланыс қызметтерін көрсету қағидаларына сәйкес жасалатын байланыс қызметтерін көрсету туралы тиісті шарт жасалған кезде ғана байланыс қызметтерін көрсетуді, сол сияқты байланыс операторы өкілінің абоненттік нөмірлерді таратуын қамтамасыз етуге міндетті.»;
      2-тармақтағы «абоненттік құрылғылардың», «абоненттік құрылғы» деген сөздер тиісінше «жылжымалы желінің абоненттік құрылғыларының», «жылжымалы желінің абоненттік құрылғылары» деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
      «2-1. Абоненттік нөмірлердің орталықтандырылған дерекқорының операторы байланыс желілерінде жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыратын органдардың ұялы байланыстың абоненттік нөмірлері туралы мәліметтерге қол жеткізуін қамтамасыз етуге міндетті.»;
      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Байланыс операторларының, абоненттік нөмірлердің орталықтандырылған дерекқоры операторының жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыратын органдармен өзара қарым-қатынастары осы Заңға және Қазақстан Республикасының жедел-іздестіру қызметі туралы заңнамасына сәйкес реттеледі.»;
      7) мынадай мазмұндағы 15-1-баппен толықтырылсын:
      «15-1-бап. Байланыс операторларының радиосигналды
                  бұғаттауға не абоненттік құрылғыларды
                  санкциясыз пайдалануды анықтауға және (немесе)
                  оның жолын кесуге арналған арнайы техникалық
                  жабдықты пайдаланатын мемлекеттік органдармен
                  өзара іс-қимылы
      1. Ішкі істер органдары қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерін күзетуді қамтамасыз ету мақсатында олардың аумақтарының шегінде радиосигналды бұғаттауға не абоненттік құрылғыларды санкциясыз пайдалануды анықтауға және (немесе) оның жолын кесуге арналған арнайы техникалық жабдықты қолданады.
      2. Байланыс операторлары:
      1) қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінің аумағында радиосигналды бұғаттауға не абоненттік құрылғыларды санкциясыз пайдалануды анықтауға және (немесе) оның жолын кесуге арналған арнайы техникалық жабдықты орнату кезінде ішкі істер органдарына консултациялық-техникалық жәрдемдесуді;
      2) қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінің аумағында радиосигналдың таралуын азайту мақсатында уақтылы ден қоюды және шаралар қолдануды қоса алғанда, өзінің байланыс желілерін оңтайландыруды қамтамасыз етуге міндетті.
      3. Радиосигналды бұғаттауға арналған арнайы техникалық жабдық Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасының талаптарына сәйкес болуға тиіс.»;
      8) мынадай мазмұндағы 16-1-баппен толықтырылсын:
      «16-1-бап. Байланыс қызметтерін көрсету жөніндегі
                  қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы
                  хабарлама
      1. Байланыс операторы байланыс қызметтерін көрсету жөніндегі қызметті бастаған кезден бастап уәкілетті органға қағаз жеткізгіште немесе электрондық құжат нысанында хабарлама жіберуге міндетті.
      Хабарламада:
      байланыс операторының атауы;
      байланыс операторының бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
      байланыс қызметтерінің атауы;
      байланыс қызметтерін көрсету аумағы көрсетіледі.
      2. Байланыс операторының атауы, оның бизнес-сәйкестендіру нөмірі, байланыс қызметтерінің атауы және байланыс қызметтерін көрсету аумағы өзгерген жағдайда, байланыс операторы осы баптың 1-тармағында көзделген тәртіппен хабарлама жіберуге міндетті.
      3. Байланыс операторы байланыс қызметтерін көрсету жөніндегі қызметті тоқтатқан кезден бастап уәкілетті органға қағаз жеткізгіште немесе электрондық құжат нысанында хабарлама жіберуге міндетті.
      Хабарламада байланыс операторының атауы және оның бизнес-сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.»;
      9) 21-бапта:
      2-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) мыналарды:
      халықаралық түйісу нүктелерін ұйымдастыруды, тіркеу мен пайдалануды;
      ұйымдастырушылық-техникалық iс-шаралар кешенiн, басқарушы өлшемдерді қалыптастыруды;
      қолданылатын байланыс құралдарына және оларды басқаруға қойылатын талаптарды, байланыс желілерінде ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуді, байланыс желілерін пайдалануға беруді және олардың орындалуын бақылауды қамтитын Қазақстан Республикасының телекоммуникациялар желiлерiн орталықтандырылған басқару жүйесінің жұмыс істеу тәртiбiн айқындайды;»;
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Қазақстан Республикасының бiрыңғай телекоммуникациялар желiсiне кiретін барлық санаттардағы желiлердің байланыс операторлары өз желiлерiн басқару орталықтарын құруға мiндеттi, олар Қазақстан Республикасының аумағында орналасуға тиіс.
      Оператордың техникалық қызметінің басшысы Қазақстан Республикасының азаматы болуға тиіс.
      Телекоммуникациялар желiлерiн құру кезiнде байланыс операторлары желiлер жабдығының жедел-iздестiру iс-шараларын жүргiзуді қамтамасыз ету жөнiндегi талаптарды белгiлейтiн ұлттық стандарттарға технологиялық тұрғыдан сәйкес болуын қамтамасыз етедi.»;
      4-тармақтың екінші бөлігінің 3) тармақшасындағы «көрсетілетін байланыс қызметтерін іске асыру әдісі (бекітілген және жылжымалы) бойынша айқындалатын» деген сөздер «ұсынылатын байланыс қызметтерін іске асыру тәсілі бойынша айқындалатын, тіркелген желінің қосылған абоненттік құрылғысына не жылжымалы желінің абоненттік құрылғысына қарай тіркелген және жылжымалы» деген сөздермен ауыстырылсын;
      5-тармақта:
      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Ведомстволық телекоммуникациялар желiлері бір-бірімен мемлекеттік органдардың бірыңғай көліктік ортасы арқылы, оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен пайдаланылатын мемлекеттік шифрлау құралдарын және ақпаратты қорғаудың басқа да құралдарын пайдалана отырып өзара іс-қимыл жасайды.»;
      үшінші бөлік алып тасталсын;
      7-тармақта:
      бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «7. Арнаулы мақсаттағы телекоммуникациялар желілері Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдарының, әскери басқару, ұлттық қауіпсіздік және ішкі істер органдарының мұқтаждықтарын қамтамасыз етуге арналған, олар ортақ пайдаланылатын телекоммуникациялар желілерін негіз ретінде пайдалана алады.»;
      мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Шифрланған, құпияландырылған, кодталған байланыс желілерін және арнайы мақсаттағы телекоммуникация желілерін құру, басқару, пайдалану, нөмірлеуді бөлу, жұмыс істеуін, ақпараттық қауіпсіздігін, трафик өткізуді, өзара іс-қимыл жасау және пайдалануға қабылдау (пайдаланудан шығару) шарттарын ұйымдастырушылық-техникалық қамтамасыз ету тәртібін осы желілер қажеттіліктерін өтеуге арналған Қазақстан Республикасы уәкілетті мемлекеттік органдарының, әскери басқару, ұлттық қауіпсіздік және ішкі істер органдарының басшылары айқындайды.»;
      10) 23-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Қазақстан Республикасы уәкілетті мемлекеттік органдарының, әскери басқару, ұлттық қауіпсіздік және ішкі істер органдарының, сондай-ақ «электрондық үкіметтің» ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымы операторының мұқтаждықтары үшін техникалық құралдарды орналастыруға қажетті байланыс жолдары мен арналарын, кәбілдік кәріздердегі арналарды және алаңдарды беру Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен, уәкілетті органдар реттейтін бағалар (тарифтер) бойынша шарттық негізде жүзеге асырылады.»;
      11) 24-бапта:
      1-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Пошта байланысы операторларының көрсетілетін пошта байланысы қызметтерін ұсыну жөніндегі қызметі Қазақстан Республикасының пошта туралы заңнамасында реттеледі.»;
      34 және 5-тармақтар алып тасталсын;
      12) 25-бапта:
      2-тармақтағы «Қазақстан Республикасының Үкіметі» деген сөздер «уәкілетті орган» деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
      «3. Халықаралық трафикті өткізу Қазақстан Республикасының шекарасында халықаралық түйісу нүктелерін тіркеу тәртібінің сақталуы ескеріле отырып, халықаралық байланыс операторларының желілері арқылы ғана жүзеге асырылады.»;
      13) 26-баптың 2 және 3-1-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Байланыстың үстем операторының жалғау шартын жасасудан бас тартуына не байланыстың үстем операторының байланыс желілерін жалғауға немесе төсеуге қойылатын көрінеу шектеуші шарттар белгілеуіне жол берiлмейдi.
      Байланыс желілерін жалғауға немесе төсеуге қойылатын көрінеу шектеуші шарттар деп байланыстың үстем операторы белгілейтін, жалғанатын байланыс операторының оларды орындауы өзге жалғану жағдайларында жұмсалатын шығындарға мөлшерлес келмейтін немесе жер учаскесі меншік иесінің, жер пайдаланушының, ғимараттың немесе құрылыстың меншік иесінің өз аумақтарында және (немесе) ғимараттарында немесе құрылыстарында телекоммуникациялар желісін төсеуден бас тартуына байланысты мүмкін болмайтын жалғануға арналған техникалық шарттар түсініледі.»;
      «3-1. Қалааралық және (немесе) халықаралық телефон байланысының операторлары:
      1) жалғанудың (қосылудың) стандартты нүктелерінің тізбесін жариялауға;
      2) өз қаражаты есебінен интернет-трафик алмасу нүктелерінің және Қазақстан Республикасының телекоммуникациялар желілерін орталықтандырылған басқару жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз етуге;
      3) уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен интернет-трафик алмасу нүктелеріне және Қазақстан Республикасының телекоммуникациялар желілерін орталықтандырылған басқару жүйесіне өз желілерінің жалғануын қамтамасыз етуге;
      4) Қазақстан Республикасының аумағында ақпаратты криптографиялық қорғау құралдары арқылы шифрланған трафикті қоспағанда, трафикті өткізуді қауіпсіздік сертификатын қолдана отырып шифрлауды қолдайтын хаттамаларды пайдаланып жүзеге асыруға міндетті.»;
      14) 28-5-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Бақылау-өлшеу аппаратурасы және радиотехникалық бақылау құралдары деп әкімшілік құқық бұзушылықты жасау фактісін тіркейтін, метрологиялық тексеруден өткен радиоэлектрондық құралдар мен жоғары жиілікті құрылғылардың өлшемдері мен сипаттамаларын өлшеудің сертификатталған техникалық құралдарын түсінген жөн.»;
      15) 28-8-баптың 2-тармағының бірінші абзацындағы «мониторингі» деген сөз «мониторингін уәкілетті орган» деген сөздермен, 6) тармақшасындағы «жүзеге асырылады» деген сөздер «жүзеге асырады» деген сөздермен ауыстырылсын;
      16) 29-бап мынадай мазмұндағы 4-2-тармақпен толықтырылсын:
      «4-2. Ғимараттар мен құрылыстардың меншік иелері көрсетілетін байланыс қызметтерін ұсыну мақсатында телекоммуникациялық жабдықтарды орналастыру үшін байланыс операторларына шарт негізінде алаңдарды тең жағдайларда беруге міндетті.»;
      17) 36-бапта:
      мынадай мазмұндағы 1-3-тармақпен толықтырылсын:
      «1-3. Интернетке қол жеткізу қызметтерін көрсету кезінде байланыс операторы соттың заңды күшіне енген шешімімен немесе Қазақстан Республикасының заңдарымен тыйым салынған ақпаратқа қолжетімділікті шектеуге міндетті.»;
      4-тармақтағы «абоненттер туралы» деген сөздер алып тасталсын;
      18) мынадай мазмұндағы 36-1-баппен толықтырылсын:
      «36-1-бап. Ұялы байланыс желілерінде абоненттік нөмірді
                  көшіру
      1. Абонент үшін абоненттік нөмірді көшіру өтеусіз негізде жүзеге асырылады.
      Абонент басқа ұялы байланыс операторымен ұялы байланыс қызметтерін көрсету туралы жаңа шарт жасасу кезінде абоненттік нөмірді сақтауға және пайдалануға құқылы.
      2. Ұялы байланыс операторлары Қазақстан Республикасының байланыс саласындағы заңнамасына сәйкес абоненттік нөмірлерді ұялы байланыс желілерінде көшіруді қамтамасыз етуге міндетті.
      3. Ұялы байланыс операторлары абоненттік нөмірлерді көшіру кезінде тек қана абонеттік нөмірлердің орталықтандырылған дерекқоры арқылы өзара іс-қимылды жүзеге асырады.
      4. Абоненттік нөмірлердің орталықтандырылған дерекқорының жұмыс істеу және оның ресурстарына қолжетімділік беру, сондай-ақ абоненттік нөмірлерді көшіруге қатысушылардың арасындағы ұйымдастырушылық-техникалық өзара іс-қимыл жасасу және өзара есеп айырысу тәртібі ұялы байланыс желілерінде абоненттік нөмірді көшіру қағидаларында айқындалады.
      5. Ұялы байланыс операторлары абоненттік нөмірлердің орталықтандырылған дерекқоры операторына ұялы байланыс желілерінде абоненттік нөмірді көшіру қағидаларында айқындалатын мәліметтерді қоса алғанда, ұялы байланыстың абоненттік нөмірлері туралы ақпаратты беруді қамтамасыз етуге міндетті.
      6. Байланыс операторлары өз желілерінде абоненттік нөмірді көшіруді және абоненттік нөмірлердің орталықтандырылған дерекқорының ресурстарына қол жеткізу мүмкіндігін қамтамасыз ету бойынша барлық шығындарды (желіні, ақпараттық жүйелер мен бағдарламалық қамтылымды жаңғыртуға, абоненттік нөмірлердің орталықтандырылған дерекқорымен өзара іс-қимылға) өздері көтереді.
      7. Ұялы байланыс операторлары абоненттік нөмірді ұялы байланыс желілерінде көшіру қағидаларында айқындалатын тәртіппен өз ресурстарына қолжетімділік бергені үшін абоненттік нөмірлердің орталықтандырылған дерекқоры операторының көрсетілетін қызметтеріне ақы төлеуді жүзеге асырады.
      8. Абонент кейіннен шарт жасаса отырып, өзі желісіне ауысатын ұялы байланыс операторына абоненттік нөмірді көшіру туралы өтінім береді.
      9. Ұялы байланыс желілерінде абоненттік нөмірлерді көшіруді ұялы байланыс операторлары ұялы байланыс желілерінде абоненттік нөмірді көшіру қағидаларында айқындалатын мерзімде және шарттарда жүзеге асырады.
      10. Ұялы байланыс операторлары ұялы байланыс абоненттерінің басқа ұялы байланыс операторына ауысуына кедергі келтіруге құқылы емес.»;
      19) мынадай мазмұндағы 39-1-баппен толықтырылсын:
      «39-1-бап. Жылжымалы желінің абоненттік құрылғысы арқылы
                  электрондық нысанда көрсетілетін қызметтерді
                  алу кезінде абоненттік нөмірді пайдалану
                  тәртібі
      1. Абонент Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жылжымалы желінің абоненттік құрылғысы арқылы электрондық нысанда көрсетілетін қызметтерді алуға құқылы.
      2. Абонент жылжымалы желінің абоненттік құрылғысы арқылы электрондық нысанда көрсетілетін қызметтерді алу үшін ұялы байланыс операторы берген абоненттік нөмірді «электрондық үкіметтің» веб-порталының есептік жазбасына қосуы қажет.
      3. Абонентті сәйкестендіру оның ұялы байланыс операторы берген абоненттік нөмірі бойынша жүзеге асырылады.
      Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда жылжымалы желінің абоненттік құрылғысы арқылы электрондық нысанда көрсетілетін қызметтерді алу үшін абонент электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдаланады.»;
      20) 40-бапта:
      1-1-тармақтағы «абоненттер туралы» деген сөздер алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
      «2-1. Абоненттер және байланыс қызметтерін пайдаланушылар Қазақстан Республикасының заңдарын бұзу фактілерін жасыру мақсатында жасалған, желілік мекенжайларды ауыстырғаны үшін жауапты болады.»;
      21) 41-1-бапта:
      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      «1-1. Соттың заңды күшіне енген шешімімен немесе Қазақстан Республикасының заңдарымен тыйым салынған, сондай-ақ қолжетімділігі Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының немесе оның орынбасарларының уәкілетті органға заңды бұзушылықтарды жою туралы енгізген нұсқамасымен уақытша тоқтатыла тұрған ақпарат телекоммуникациялар желісі арқылы таратылған жағдайда, уәкілетті органның нұсқамасы бойынша байланыс операторлары және (немесе) мемлекеттік техникалық қызмет тыйым салынған ақпаратқа қолжетімділікті шектеу бойынша дереу шаралар қолдануға міндетті.
      Телекоммуникациялар желісінде ақпаратты орналастырған тұлға уәкілетті органның нұсқамасына Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасай алады.»;
      3-тармақтың 1) тармақшасындағы «1-тармағында» деген сөздер «1 және 1-1-тармақтарында» деген сөздермен ауыстырылсын.
      25. «Қазақстан Республикасындағы кредиттiк бюролар және кредиттiк тарихты қалыптастыру туралы» 2004 жылғы 6 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., № 15, 87-құжат; 2005 ж., № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 3, 20-құжат; № 18, 143-құжат; № 19, 149-құжат; 2008 ж., № 17-18, 72-құжат; 2009 ж., № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 3, 32-құжат; № 6, 50-құжат; № 11, 102-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 2, 14-құжат; № 13, 91-құжат; № 20, 121-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2014 ж., № 10, 52-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 8, 45-құжат):
      1) 1-баптың 16) тармақшасы «кредиттiк бюроның» деген сөздерден кейін «электрондық» деген сөзбен толықтырылсын;
      2) 8-1-бапта:
      1-тармақтың бірінші бөлігінің 2) тармақшасы «жүйесін» деген сөзден кейін «өнеркәсіптік» деген сөзбен толықтырылсын;
      4-тармақта:
      бірінші бөліктегі «iске қосу» деген сөздер «өнеркәсіптік пайдалануға беру» деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Кредиттiк тарихтардың деректер базасын басқару жүйесiн өнеркәсіптік пайдалануға беру жөнiндегi қажеттi iс-шараларды кредиттiк бюроның орындауын тексерудi ақпараттандыру саласындағы уәкiлеттi органмен бiрлесе отырып құрылған уәкiлеттi органның комиссиясы жүзеге асырады, оның нәтижелерi кредиттiк тарихтардың деректер базасын басқару жүйесiн өнеркәсіптік пайдалануға беру актiсiнде уәкiлеттi орган белгiлеген нысан бойынша көрсетiледi.»;
      3) 17-баптың 9) тармақшасы және 19-баптың 2-тармағының 6) тармақшасы «ақпараттық ресурстар» деген сөздердің алдынан «электрондық» деген сөзбен толықтырылсын.
      26. «Техникалық реттеу туралы» 2004 жылғы 9 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., № 21, 124-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 15, 92-құжат; № 24, 148-құжат; 2008 ж., № 15-16, 60-құжат; 2009 ж., № 17, 80-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 2, 26-құжат; № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 5, 41-құжат; № 14, 92, 95-құжаттар; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 4, 21-құжат; № 14, 75-құжат; № 15, 81-құжат; № 21-22, 114-құжат; 2014 ж., № 10, 52-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат):
      1) 1-баптың 42) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «42) стандарттау жөнiндегi техникалық комитет – бекiтiлген стандарттау объектiлерi немесе қызмет бағыттары бойынша стандарттарды әзiрлеу және мемлекеттiк техникалық реттеу жүйесiн құруға қатысу үшiн ерiктi негiзде экономика салаларында ұйымдар базасында құрылатын консультациялық-кеңесшi орган;»;
      2) 11-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Стандарттау жөнiндегi техникалық комитеттер мемлекеттік органдардың және мүдделi тараптардың ұсыныстары бойынша салааралық деңгейде стандарттау жөнiндегi жұмыстарды жүргізу үшiн экономика салаларында ұйымдар базасында құрылады.
      Стандарттау жөнiндегi техникалық комитеттердiң құрамына мемлекеттiк органдардың және мүдделi тараптардың өкiлдерi кiредi.».
      27. «Агроөнеркәсiптiк кешендi және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттiк реттеу туралы» 2005 жылғы 8 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2005 ж., № 13, 52-құжат; 2007 ж., № 5-6, 42-құжат; № 18, 145-құжат; 2008 ж., № 23, 124-құжат; 2009 ж., № 17, 82-құжат; № 24, 129-құжат; 2010 ж., № 1-2, 5-құжат; № 5, 23-құжат; № 15, 71-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 7-құжаттар; № 2, 26-құжат; № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 2, 16-құжат; № 14, 94-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; 2014 ж., № 2, 10-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 22, 131-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 11, 52-құжат):
      1) 15-баптың 1-тармағының 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4) ақпараттық-коммуникациялық технологияларды және ақпараттық жүйелердi құруға және дамытуға жәрдемдесу;»;
      2) 19-2-баптың 3-тармағы «мемлекеттік» деген сөзден кейін «электрондық» деген сөзбен толықтырылсын.
      28. «Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» 2007 жылғы 12 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 2, 17-құжат; 2011 ж., № 3, 32-құжат; № 14, 117-құжат; 2013 ж., № 5-6, 30-құжат; № 14, 72-құжат; 2014 ж., № 14, 84-құжат; № 23, 143-құжат):
      1) 1-бапта:
      мынадай мазмұндағы 1-1), 1-2) және 3-1) тармақшалармен толықтырылсын:
      «1-1) бейнеконференцбайланыс – өзара қашық бірнеше абоненттің нақты уақыт режимінде аудио- және бейнеақпарат алмасу мүмкіндігін ала отырып, интерактивтік өзара іс-қимыл жасасуына арналған, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар пайдаланылатын байланыс қызметі;
      1-2) бейнеөтініш – «Үкімет – азаматтар үшін» мемлекеттік корпорациясы жүзеге асыратын, өтінішті қарайтын субъектіге немесе лауазымды адамға жіберілген бейнеформаттағы жеке немесе ұжымдық ұсыныс, арыз, шағым, сұрау салу немесе үн қосу;»;
      «3-1) онлайн-қабылдау – «Үкімет – азаматтар үшін» мемлекеттік корпорациясы жүзеге асыратын, субъектінің, лауазымды адамның жеке және (немесе) заңды тұлғалардың өтініштерін бейнеконференцбайланыс арқылы қабылдау жөніндегі әрекеті;»;
      4) тармақшадағы «электрондық цифрлық қолтаңбамен расталған электронды құжат» деген сөздер «электрондық құжат, бейнеконференцбайланыс, бейнеөтініш» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) 6-бапта:
      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
      «6-бап. Жазбаша өтiнiшке, бейнеөтінішке және
               бейнеконференцбайланысқа қойылатын талаптар»;
      3-тармақ «жазбаша» деген сөзден кейін «не бейнеөтініш арқылы» деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:
      «4. Жеке және заңды тұлғалардың мемлекеттік органдар басшыларына және олардың орынбасарларына бейнеконференцбайланыс немесе бейнеөтініш арқылы жүгіну тәртібін ақпараттандыру саласындағы уәкілетті орган айқындайды.».
      29. «Сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімдері туралы» 2007 жылғы 12 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 3, 19-құжат; 2008 ж., № 23, 114-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 17-18, 101-құжат; 2011 ж., № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 2, 14-құжат; № 21-22, 124-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 2, 13-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 21-22, 115-құжат; 2014 ж., № 14, 84-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; 2015 ж., № 15, 78-құжат):
      1) 3-баптың 2-тармағының 2) тармақшасы «ақпараттық» деген сөздің алдынан «электрондық» деген сөзбен толықтырылсын;
      2) 7-баптың 2-тармағы «үшін» деген сөзден кейін «электрондық» деген сөзбен толықтырылсын;
      3) 8-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Сәйкестендiру нөмiрлерi ұлттық тiзiлiмдерiнiң ақпараттық жүйелерінде электрондық ақпараттық ресурстарды қорғауды қамтамасыз ету Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.».
      30. «Жылжымайтын мүлiкке құқықтарды мемлекеттiк тiркеу туралы» 2007 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2007 ж., № 18, 142-құжат; 2008 ж., № 23, 114-құжат; № 24, 126-құжат; 2009 ж., № 2-3, 16-құжат; № 8, 41-құжат; № 19, 88-құжат; 2010 ж., № 7, 28-құжат; 2011 ж., № 3, 32-құжат; № 5, 43-құжат; № 6, 50-құжат; № 15, 118-құжат; № 16, 129-құжат; 2012 ж., № 8, 64-құжат; № 10, 77-құжат; № 14, 95-құжат; № 20, 121-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; № 5-6, 30-құжат; 2014 ж., № 4-5, 24-құжат; № 11, 61-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 8, 45-құжат; № 16, 79-құжат):
      1) 20-баптың 2-тармағында:
      1) тармақшаның екінші абзацындағы «оның электрондық цифрлық қолтаңбасымен» деген сөздер «электрондық цифрлық қолтаңба арқылы» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) тармақшаның бірінші бөлігіндегі «ақпараттандыру саласында басшылықты жүзеге асыратын уәкiлеттi орган көздеген» деген сөздер «Қазақстан Республикасының ақпараттандыру туралы заңнамасында көзделген» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) 21-баптың 2-1-тармағындағы «ақпараттық ресурстар» деген сөздер «электрондық ақпараттық ресурстар» деген сөздермен ауыстырылсын;
      3) 27-баптың 5-тармағының екінші бөлігіндегі «электрондық цифрлық қолтаңбасымен» деген сөздер «электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы» деген сөздермен ауыстырылсын;
      4) 31-баптың 3-тармағының екінші бөлігіндегі «электрондық цифрлық қолтаңбасымен» деген сөздер «электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы» деген сөздермен ауыстырылсын;
      5) 34-баптың 1-1-тармағындағы «электрондық цифрлық қолтаңбасымен» деген сөздер «электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы» деген сөздермен ауыстырылсын.
      31. «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 20, 151-құжат; 2008 ж., № 23, 124-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 24, 149-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 2, 21-құжат; № 5, 43-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 16, 128-құжат; № 18, 142-құжат; 2012 ж., № 2, 11-құжат; № 4, 32-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 2, 7-құжат; № 7, 34-құжат; № 9, 51-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 15, 81-құжат; 2014 ж., № 1, 4, 6-құжаттар; № 3, 21-құжат; № 10, 52-құжат; № 14, 84-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 2, 3-құжат; № 10, 50-құжат; № 14, 72-құжат):
      1) 1-бапта:
      33) тармақшадағы «ақпараттық» деген сөз «ақпараттық-коммуникациялық» деген сөздермен ауыстырылсын;
      38) тармақшадағы «ақпараттық» деген сөз «ақпараттық-коммуникациялық технологияларды» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) 8-бап мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
      «2-1. Мемлекет ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдаланыла отырып, электрондық оқытудың ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымын құру жағдайларын қамтамасыз етеді.».
      32. «Сыртқы барлау туралы» 2010 жылғы 22 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2010 ж., № 10, 46-құжат; 2011 ж., № 1, 3-құжат; 2012 ж., № 4, 32-құжат; № 5, 41-құжат; № 8, 63-құжат; 2013 ж., № 2, 10-құжат; 2014 ж., № 7, 33-құжат; № 14, 84-құжат; № 21, 118-құжат):
      8-баптың 13) тармақшасындағы «ақпараттық ресурстарын» деген сөздер «электрондық ақпараттық ресурстарын» деген сөздермен, 9-баптың 11) және 27) тармақшаларындағы «ақпараттық ресурстарды» деген сөздер «электрондық ақпараттық ресурстарды» деген сөздермен ауыстырылсын.
      33. «Қазақстан Республикасындағы арнайы экономикалық аймақтар туралы» 2011 жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2011 ж., № 15, 119-құжат; 2012 ж., № 2, 14-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 3, 19-құжат; № 15, 81-құжат; № 21-22, 114-құжат; 2014 ж., № 11, 63-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 жылғы 29 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне арнайы экономикалық аймақтарды жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2015 жылғы 27 қазандағы Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) 11-баптың 7-тармағының екінші бөлігіндегі «ақпараттық және инновациялық технологиялар саласындағы» деген сөздер «ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және инновациялық технологиялар саласындағы» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) 32-баптың 5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «5. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және инновациялық технологиялар саласындағы арнайы экономикалық аймақтың қатысушылары үшiн арнайы экономикалық аймақтың аумағында қызметтi жүзеге асыру талабы қызметтiң мынадай түрлерi:
      1) бағдарламалық қамтылымды, дерекқорларды және ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың аппараттық құралдарын жобалау, әзірлеу, ендіру, тәжірибелік шығару және шығару, сондай-ақ дата-орталықтардың көрсетілетін қызметтері, электрондық көрсетілетін қызметтер;
      2) ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласында жобаларды жасау мен енгізу жөніндегі ғылыми-зерттеу жұмыстары мен тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүргізу үшін 2018 жылғы 1 қаңтарға дейін міндетті талап болып табылмайды.».
      34. «Қазақстан Республикасының ұлттық қауiпсiздiгi туралы» 2012 жылғы 6 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2012 ж., № 1, 3-құжат; № 8, 64-құжат; № 10, 77-құжат; № 14, 94-құжат; 2013 ж., № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 7, 37-құжат; № 11, 61-құжат; № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат; № 21, 118, 122-құжаттар):
      23-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Қазақстан Республикасында ақпараттық қауіпсіздікті, оның iшiнде мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстардың, ақпараттық жүйелердің, ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның және ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілерінің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз етудің ұлттық жүйесі құрылады және нығайтылады.».
      35. «Телерадио хабарларын тарату туралы» 2012 жылғы 18 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2012 ж., № 3, 24-құжат; № 14, 92-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 14, 72-құжат; 2014 ж., № 10, 52-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат):
      1) 1-бапта:
      мынадай мазмұндағы 5-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «5-1) мемлекеттік техникалық қызмет – Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша құрылған, шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорын;»;
      6) тармақшадағы «Қазақстан Республикасының Үкіметі» деген сөздер «уәкілетті орган» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) 5-баптың 2 және 3-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Қазақстан Республикасының телерадио хабарларын тарату туралы заңнамасының сақталуын мемлекеттік бақылауды уәкілетті орган және телерадио хабарларын таратуды техникалық қолдап отыру саласындағы уәкілетті орган жүзеге асырады.
      3. Телерадио хабарларын тарату саласындағы мемлекеттік бақылау тексерулер нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырылады.
      Тексеру Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік бақылаудың өзге нысандары Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүзеге асырылады.»;
      3) 6-баптың 11) тармақшасы алып тасталсын;
      4) 7-бапта:
      1-тармақта:
      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) Қазақстан Республикасының телерадио хабарларын тарату туралы заңнамасының сақталуын мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;»;
      мынадай мазмұндағы 3-1) және 3-2) тармақшалармен толықтырылсын:
      «3-1) есепке қою үшін өтініштер берген шетелдік теле-, радиоарналардың өнімін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келу тұрғысынан сараптауды жүзеге асырады;
      3-2) есепке қою үшін өтініштер берген шетелдік теле-, радиоарналардың өнімін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келу тұрғысынан сараптама жүргізу қағидаларын бекітеді;»;
      2-тармақ мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «3-1) телерадио хабарларын тарату сапасының техникалық өлшемдерін және телерадио хабарларын тарату сапасының техникалық өлшемдерін өлшеу әдістемесін бекітеді;»;
      5) 8-бапта:
      1-тармақтағы «Қазақстан Республикасының Үкіметі» деген сөздер «сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті орган» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармақ алып тасталсын;
      6) 9-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «9-бап. Телерадио хабарларын тарату саласындағы
               мемлекеттік монополия
      1. Мемлекеттік техникалық қызмет телерадио хабарларын тарату саласындағы мемлекеттік монополияға жататын мынадай қызмет түрлерін:
      1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес телерадио хабарларын таратуды техникалық қолдап отыру саласындағы уәкiлеттi органның жиiлiктердi, радиожиiлiктердi (радиожиiлiк арналарын) iрiктеу бойынша жұмыстарды жүргiзуiн техникалық қолдап отыруды;
      2) телерадио хабарларын таратуды техникалық қолдап отыру саласындағы уәкiлеттi органның теле-, радиоарналарды халықтың қабылдауының сапасын бақылауды жүргiзуі кезiнде жұмыстарды техникалық қамтамасыз етуді;
      3) телерадио хабарларын тарату саласындағы заңнаманы сақтау бойынша бақылау жүргiзуді техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асырады.
      2. Мемлекеттік монополия субъектісі өндіретін және (немесе) өткізетін тауарларға (жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге) бағаларды уәкілетті орган монополияға қарсы органмен келісу бойынша белгілейді.»;
      7) 11-бапта:
      1-тармақтағы «Қазақстан Республикасының Үкіметі» деген сөздер «уәкілетті орган» деген сөздермен ауыстырылсын;
      3-тармақ алып тасталсын;
      4-тармақтағы «уәкілетті органның ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметі» деген сөздер «уәкілетті орган» деген сөздермен ауыстырылсын;
      8) 12-баптың 2 және 5-тармақтарындағы «Қазақстан Республикасының Үкіметі» деген сөздер «уәкілетті орган» деген сөздермен ауыстырылсын;
      9) 13-баптың 2 және 3-тармақтарындағы «Қазақстан Республикасының Үкіметі» деген сөздер «уәкілетті орган» деген сөздермен ауыстырылсын;
      10) мынадай мазмұндағы 18-1-баппен толықтырылсын:
      «18-1-бап. Шетелдік теле-, радиоарналардың Қазақстан
                  Республикасының аумағындағы қызметі
      1. Телерадио хабарларын тарату операторлары Қазақстан Республикасының аумағында тарататын шетелдік теле-, радиоарналар уәкілетті органда міндетті есепке қойылуға жатады.
      2. Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыру үшін шетелдік теле-, радиоарналардың меншік иелері Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен шетелдік заңды тұлғалардың өкілдіктерін міндетті есептік тіркетуді жүргізеді.
      3. Жарғылық капиталында толық немесе ішінара мемлекеттік акциялар (үлестер, пайлар) пакеті, сондай-ақ олармен үлестес тұлғалары бар шетелдік теле-, радиоарналарды Қазақстан Республикасының аумағында тарату Қазақстан Республикасының аумағында жарғылық капиталына шетелдік заңды тұлғалар акцияларының (үлестерінің, пайларының) пакеті жиырма пайыздан аспай қатыстырылатын заңды тұлғаны құра отырып жүзеге асырылады.
      Мыналар:
      1) сот әрекетке қабілетсіз деп таныған азаматтар;
      2) тағайындалу кезінде заңда белгіленген тәртіппен алынбаған немесе өтелмеген сотталғандығы бар азаматтар;
      3) шетелдіктер не азаматтығы жоқ адамдар;
      4) өздерінің кінәсінен бұқаралық ақпарат құралының шығарылуы (эфирге шығуы) сот шешімімен тоқтатылған, бұқаралық ақпарат құралдарының бас редакторлары (редакторлары) болған азаматтар сот шешімі заңды күшіне енген күннен бастап үш жыл ішінде көрсетілген заңды тұлғаның басшысы және (немесе) теле-, радиоарнаны эфирге дайындауды және оның шығуын жүзеге асыратын адам (редактор) бола алмайды.»;
      11) 19-бапта:
      1-тармақ алып тасталсын;
      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Шетелдік теле-, радиоарналарды есепке қою олардың өнімін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келу тұрғысынан сараптаудан кейін жүзеге асырылады.
      Діни бағыттағы шетелдік теле-, радиоарналарды есепке қою Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргізілетін дінтану сараптамасынан кейін жүзеге асырылады.»;
      6-тармақ алып тасталсын;
      12) 24-баптың 1-тармағының 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4) осы Заңның 19-бабына сәйкес есепке қою рәсімінен өткен шетелдік теле-, радиоарналарды телерадио хабарларын тарату операторы мен шетелдік теле-, радиокомпания немесе Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен тіркелген шетелдік заңды тұлғаның өкілі арасында жасалған шарттардың негізінде трансляциялау және (немесе) ретрансляциялау;»;
      13) 27-баптың 4-тармағының екінші сөйлемі «тәртібін» деген сөзден кейін «азаматтық қорғау саласындағы» деген сөздермен толықтырылсын;
      14) 34-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Теле-, радиоарнаны, теле-, радиобағдарламаны ретрансляциялауға тек қана телерадио хабарларын тарату операторы мен теле-, радиокомпания немесе Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен тіркелген шетелдік заңды тұлғаның өкілі арасында жасалған шарттың негізінде жол беріледі.»;
      15) 42-баптың 9-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «9. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдары цифрлық эфирлік телерадио хабарларын таратуға толық көшкенге дейін атаулы мемлекеттік әлеуметтік көмек алушылар болып табылатын жеке тұлғаларды Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған тәртіппен телевизиялық абоненттік жалғамалармен қамтамасыз етуді ұйымдастырады.
      Жалғамалармен қамтамасыз ету жеке өзінің атынан немесе отбасының және өзімен үнемі бірге тұратын басқа да адамдардың атынан өтініш жасаған бір өтініш берушіге бір жалғама деген есеппен жүргізіледі.
      Жалғамалармен қамтамасыз ету біржолғы болып табылады және ол берілгеннен кейін оны алған өтініш берушіге, оның отбасы мүшелеріне және онымен үнемі бірге тұратын басқа да адамдарға берілмейді.».
      36. «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2013 ж., № 5-6, 29-құжат; 2014 ж., 19-I, 19-II, 96-құжат):
      1) 1-баптың 1) және 9) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) ақпараттандыру саласындағы уәкiлеттi орган – ақпараттандыру және «электрондық үкiмет» саласындағы басшылықты және салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;»;
      «9) Бiрыңғай байланыс орталығы – Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған, көрсетiлетiн қызметтi алушыларға мемлекеттiк және өзге де қызметтер көрсету мәселелерi бойынша – ақпарат, сондай-ақ мемлекеттік органдарға ақпараттық-коммуникациялық қызметтер көрсету мәселелері бойынша ақпарат беру жөнiндегi ақпараттық-анықтамалық қызмет функцияларын орындайтын заңды тұлға;»;
      2) 9-баптың 8), 9) және 10) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
      «8) Бірыңғай байланыс орталығының жұмысын ұйымдастырады және үйлестіреді;
      9) Бірыңғай байланыс орталығы қызметінің қағидаларын бекітеді;
      10) Бірыңғай байланыс орталығының орталық мемлекеттік органдармен, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдарымен, қаладағы аудандардың, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің әкімдерімен, сондай-ақ көрсетілетін қызметтерді берушілермен өзара іс-қимыл жасау қағидаларын бекітеді;»;
      3) 10-баптың 13) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «13) мемлекеттік қызметтер көрсету тәртібі туралы ақпаратты Бірыңғай байланыс орталығына береді;»;
      4) 11-баптың 11) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «11) мемлекеттік қызметтер көрсету тәртібі туралы ақпаратты Бірыңғай байланыс орталығына береді;»;
      5) 18-баптың 3) тармақшасы «веб-порталы» деген сөздерден кейін «және жылжымалы желінің абоненттік құрылғысы» деген сөздермен толықтырылсын;
      6) 21-бап мынадай мазмұндағы 2-1, 2-2 және 2-3-тармақтармен толықтырылсын:
      «2-1. Жылжымалы желінің абоненттік құрылғысы арқылы алынған, электрондық нысанда мемлекеттік қызметтер көрсету нәтижелері электрондық құжат нысанында «электрондық үкімет» веб-парталындағы пайдаланушының кабинетіне, сондай-ақ көрсетілетін қызметті алушының таңдауы бойынша қысқа мәтіндік хабар түрінде оның абоненттік нөміріне жіберіледі.
      2-2. Жылжымалы желінің абоненттік құрылғысы арқылы алынған, электрондық нысанда мемлекеттік қызметтер көрсету нәтижелерінің міндетті деректемелері, сондай-ақ олардың анықтығын тексеру тәртібі Қазақстан Республикасының ақпараттандыру туралы заңнамасымен реттеледі.
      2-3. Жылжымалы желінің абоненттік құрылғысы арқылы алынған, электрондық нысанда мемлекеттік қызметтер көрсету нәтижелерін көрсетілетін қызметті алушы оларды қағаз жеткізгіште ұсыну қажеттілігінсіз, заңдық мәні бар фактілерді растау үшін пайдаланады.»;
      7) 23-баптың 1-тармағының 4) тармақшасындағы және 4-тармағындағы «Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай» деген сөздер «Бірыңғай» деген сөзбен ауыстырылсын.
      37. «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» 2013 жылғы 21 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2013 ж., № 7, 35-құжат):
      12-баптың 2-тармағының бірінші бөлігі «тұлға» деген сөзден кейін «Қазақстан Республикасының аумағында сақталатын» деген сөздермен толықтырылсын.
      38. «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 9, 51-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 2, 3-құжат; № 8, 45-құжат; № 9, 46-құжат; № 11, 57-құжат; № 16, 79-құжат):
      1) 1-баптың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) ақпараттандыру саласындағы уәкiлеттi орган – ақпараттандыру және «электрондық үкiмет» саласында басшылықты және салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;»;
      2) 9-тараудың тақырыбындағы «ақпараттық» деген сөз «ақпараттық-коммуникациялық» деген сөздермен ауыстырылсын;
      3) 2-қосымшаның 30-жолы мынадай редакцияда жазылсын:
      «

30.

Мерзімді баспасөз басылымдарын, ақпараттық агенттіктерді және желілік басылымдарды есепке қою немесе қайта есепке алу

Мерзімді баспасөз басылымдарын, ақпараттық агенттіктерді және желілік басылымдарды есепке қою, қайта есепке алу туралы куәлік


                                                               »;
      4) 3-қосымша мынадай мазмұндағы 37 және 38-тармақтармен толықтырылсын:
      «37. Байланыс қызметтерін көрсету жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама.
      38. Эротикалық сипаттағы материалдарды орналастыратын мерзімді баспасөз басылымдарын немесе интернет-ресурстарды тарату жөніндегі қызметтің басталғаны туралы хабарлама.».
      39. «Инновациялық технологиялар паркі» инновациялық кластері туралы» 2014 жылғы 10 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 11, 62-құжат; № 23, 143-құжат):
      1-баптың 2) тармақшасындағы және 7-баптың 2-тармағының  1) тармақшасындағы «ақпараттық» деген сөз «ақпараттық-коммуникациялық» деген сөздермен ауыстырылсын.
      2-бап. Осы Заң, 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 35-тармағы 4) тармақшасының алтыншы абзацын, 10) тармақшасын11) тармақшасының төртінші абзацын, 12) және 14) тармақшаларын қоспағанда, 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                 Н. Назарбаев

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информатизации

Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года № 419-V ЗРК

      Примечание РЦПИ!
      Порядок введения в действие настоящего Закона см. ст.2

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 1994 года (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1994 г., № 23-24 (приложение); 1995 г., № 15-16, ст. 109; № 20, ст. 121; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 2, ст. 187; № 14, ст. 274; № 19, ст. 370; 1997 г., № 1-2, ст. 8; № 5, ст. 55; № 12, ст. 183, 184; № 13-14, ст. 195, 205; 1998 г., № 2-3, ст. 23; № 5-6, ст. 50; № 11-12, ст. 178; № 17-18, ст. 224, 225; № 23, ст. 429; 1999 г., № 20, ст. 727, 731; № 23, ст. 916; 2000 г., № 18, ст. 336; № 22, ст. 408; 2001 г., № 1, ст. 7; № 8, ст. 52; № 17-18, ст. 240; № 24, ст. 338; 2002 г., № 2, ст. 17; № 10, ст. 102; 2003 г., № 1-2, ст. 3; № 11, ст. 56, 57, 66; № 15, ст. 139; № 19-20, ст. 146; 2004 г., № 6, ст. 42; № 10, ст. 56; № 16, ст. 91; № 23, ст. 142; 2005 г., № 10, ст. 31; № 14, ст. 58; № 23, ст. 104; 2006 г., № 1, ст. 4; № 3, ст. 22; № 4, ст. 24; № 8, ст. 45; № 10, ст. 52; № 11, ст. 55; № 13, ст. 85; 2007 г., № 2, ст. 18; № 3, ст. 20, 21; № 4, ст. 28; № 16, ст. 131; № 18, ст. 143; № 20, ст. 153; 2008 г., № 12, ст. 52; № 13-14, ст. 58; № 21, ст. 97; № 23, ст. 114, 115; 2009 г., № 2-3, ст. 7, 16, 18; № 8, ст. 44; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; № 24, ст. 125, 134; 2010 г., № 1-2, ст. 2; № 7, ст. 28; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 112; 2011 г., № 2, ст. 21, 28; № 3, ст. 32; № 4, ст. 37; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50; № 16, ст. 129; № 24, ст. 196; 2012 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 13, 15; № 6, ст. 43; № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 11, ст. 80; № 20, ст. 121; № 21-22, ст. 124; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 7, ст. 36; № 10-11, ст. 56; № 14, ст. 72; № 15, ст. 76; 2014 г., № 4-5, ст. 24; № 10, ст. 52; № 11, ст. 61, 63; № 14, ст. 84; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; 2015 г., № 7, ст. 34; № 8, ст. 42, 45; № 13, ст. 68; № 15, ст. 78; № 16, ст. 79; Закон Республики Казахстан от 27 октября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан в связи с вступлением во Всемирную торговую организацию», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 29 октября 2015 г.):
      1) в статье 152:
      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
      «1-1. Письменная форма сделки совершается на бумажном носителе или в электронной форме.»;
      часть вторую пункта 3 после слов «электронными документами» дополнить словами «, электронными сообщениями»;
      2) часть первую пункта 2 статьи 397 изложить в следующей редакции:
      «2. Когда письменная либо электронная оферта не содержит срока для акцепта, договор считается заключенным, если акцепт получен лицом, направившим оферту, до окончания срока, установленного законодательством, а если такой срок не установлен – в течение необходимого для этого времени.».

      2. В Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 1, ст. 1; № 20, ст. 152; 2008 г., № 21, ст. 97; № 23, ст. 114; 2009 г., № 11-12, ст. 55; № 18, ст. 84; № 23, ст. 100; 2010 г., № 1-2, ст. 5; № 5, ст. 23; № 24, ст. 146; 2011 г., № 1, ст. 2, 3, 7; № 5, ст. 43; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 16,  ст. 129; № 21, ст. 161; 2012 г., № 3, ст. 27; № 8, ст. 64; № 14, ст. 92, 95; № 15, ст. 97; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 9, ст. 51; № 12, ст. 57; № 14, ст. 72, 75; 2014 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 10; № 7, ст. 37; № 10, ст. 52; № 12, ст. 82; № 14, ст. 84; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; № 24, ст. 145; 2015 г., № 8, ст. 42; № 11, ст. 57):
      1) абзац первый пункта 1 статьи 49 изложить в следующей редакции:
      «1. Документацию на государственную экологическую экспертизу на бумажном носителе или в электронной форме представляют:»;
      2) пункт 1 статьи 72 изложить в следующей редакции:
      «1. Для получения разрешения на эмиссии в окружающую среду природопользователь представляет в разрешительный орган необходимый пакет документов на бумажном носителе или в электронной форме.»;
      3) в подпункте 2) пункта 6 статьи 149 слово «информационных» заменить словами «информационно-коммуникационных»;
      4) в пункте 1 статьи 164 слова «информационным ресурсам экологической информации» заменить словами «электронным информационным ресурсам, содержащим экологическую информацию»;
      5) пункт 5 статьи 289 изложить в следующей редакции:
      «5. Паспорт опасных отходов подлежит регистрации в уполномоченном органе в области охраны окружающей среды на основании заявки в произвольной форме и паспорта опасных отходов, представляемых на бумажном носителе или в электронной форме, в течение трех месяцев с момента образования отходов.».

      3. В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 21, ст. 93; 2009 г., № 23, ст. 112; № 24, ст. 129; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 29, 32; № 15, ст. 71; № 24, ст. 146, 149, 150; 2011 г., № 2, ст. 21, 25; № 4, ст. 37; № 6, ст. 50; № 7, ст. 54; № 11, ст. 102; № 13, ст. 115; № 15, ст. 125; № 16, ст. 129; № 20, ст. 151; № 24, ст. 196; 2012 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 16; № 3, ст. 21; № 4, ст. 30, 32; № 5, ст. 36, 41; № 8, ст. 64; № 13, ст. 91; № 14, ст. 94; № 18-19, ст. 119; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 2, ст. 13; № 5-6, ст. 30; № 8, ст. 50; № 9, ст. 51; № 10-11, ст. 56; № 13, ст. 63; № 14, ст. 72; № 15, ст. 81, 82; № 16, ст. 83; № 20, ст. 113; № 21-22, ст. 114; 2014 г., № 1, ст. 6; № 2, ст. 10, 12; № 4-5, ст. 24; № 7, ст. 37; № 8, ст. 44; № 11, ст. 63, 69; № 12, ст. 82; № 14, ст. 84, 86; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 22, ст. 128, 131; № 23, ст. 143; 2015 г., № 2, ст. 3; № 11, ст. 57; № 14, ст. 72; № 15, ст. 78; Закон Республики Казахстан от 27 октября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития дорожно-транспортной инфраструктуры, транспортной логистики и авиаперевозок», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 29 октября 2015 г.):
      1) пункт 2 статьи 167 дополнить частью второй следующего содержания:
      «К заявкам на привлечение связанных грантов, направленных или предусматривающих создание или развитие информационных систем, прилагается отраслевое заключение уполномоченного органа в сфере информатизации и связи.»;
      2) пункт 3 статьи 169 изложить в следующей редакции:
      «3. По завершении использования связанного гранта государственные организации – получатели связанных грантов представляют в центральный уполномоченный орган по государственному планированию, а по связанным грантам, направленным или предусматривающим создание и развитие информационных систем, также в уполномоченный орган в сфере информатизации и связи окончательный отчет об использовании связанного гранта, подписанный уполномоченным представителем донора и первым руководителем центрального государственного или местного представительного или исполнительного органа, по заявке которого осуществлено привлечение связанного гранта.»;
      3) в статье 170:
      подпункт 2) пункта 1 изложить в следующей редакции:
      «2) представление центральными государственными, местными представительными и исполнительными органами отчетов о ходе и результатах использования связанных грантов в центральные уполномоченные органы по государственному планированию и исполнению бюджета, а также в предусмотренных настоящим Кодексом случаях – в уполномоченный орган в сфере информатизации и связи.»;
      пункт 2 изложить в следующей редакции:
      «2. Порядок и сроки представления и формы отчетности, а также требования к предоставляемой информации о ходе и результатах использования связанных грантов определяются центральными уполномоченными органами по государственному планированию и исполнению бюджета, а также для предусмотренных настоящим Кодексом случаев – уполномоченным органом в сфере информатизации и связи.».

      4. В Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 22-I, 22-II, ст. 112; 2009 г., № 2-3, ст. 16, 18; № 13-14, ст. 63; № 15-16, ст. 74; № 17, ст. 82; № 18, ст. 84; № 23, ст. 100; № 24, ст. 134; 2010 г., № 1-2, ст. 5; № 5, ст. 23; № 7, ст. 28, 29; № 11, ст. 58; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 112; № 22, ст. 130, 132; № 24, ст. 145, 146, 149; 2011 г., № 1, ст. 2, 3; № 2, ст. 21, 25; № 4, ст. 37; № 6, ст. 50; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 13, ст. 116; № 14, ст. 117; № 15, ст. 120; № 16, ст. 128; № 20, ст. 151; № 21, ст. 161; № 24, ст. 196; 2012 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 11, 15; № 3, ст. 21, 22, 25, 27; № 4, ст. 32; № 5, ст. 35; № 6, ст. 43, 44; № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 11, ст. 80; № 13, ст. 91; № 14, ст. 92; № 15, ст. 97; № 20, ст. 121; № 21-22, ст. 124; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 1, ст. 3; № 2, ст. 7, 10; № 3, ст. 15; № 4, ст. 21; № 8, ст. 50; № 9, ст. 51; № 10-11, ст. 56; № 12, ст. 57; № 14, ст. 72; № 15, ст. 76, 81, 82; № 16, ст. 83; № 21-22, ст. 114, 115; № 23-24, ст. 116; 2014 г., № 1, ст. 9; № 4-5, ст. 24; № 7, ст. 37; № 8, ст. 44, 49; № 10, ст. 52; № 11, ст. 63, 64, 65, 69; № 12, ст. 82; № 14, ст. 84; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 22, ст. 128, 131; № 23, ст. 143; № 24, ст. 145; 2015 г., № 7, ст. 34; № 8, ст. 44, 45; № 11, ст. 52; № 14, ст. 72; № 15, ст. 78; Закон Республики Казахстан от 27 октября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования специальных экономических зон», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 29 октября 2015 г.; Закон Республики Казахстан от 27 октября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития дорожно-транспортной инфраструктуры, транспортной логистики и авиаперевозок», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 29 октября 2015 г.; Закон Республики Казахстан от 27 октября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования торговой деятельности», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 29 октября 2015 г.):
      1) по всему тексту:
      слова «информационно-коммуникационной сети» и «электронном виде» заменить соответственно словами «сети телекоммуникаций» и «электронной форме»;
      «компьютерные системы», «компьютерными системами», «компьютерной системой», «компьютерной системы», «компьютерных систем» заменить соответственно словами «аппаратно-программные комплексы», «аппаратно-программными комплексами», «аппаратно-программным комплексом», «аппаратно-программного комплекса», «аппаратно-программных комплексов»;
      2) в подпункте 3) пункта 2 статьи 151-4 слово «информационных» заменить словами «информационно-коммуникационных»;
      3) абзац десятый подпункта 1) статьи 455 изложить в следующей редакции:
      «теле-, радиоканала, периодического печатного издания, информационного агентства и сетевого издания;»;
      4) строку 9 таблицы статьи 456 изложить в следующей редакции:
      «

9.

за постановку на учет теле-, радиоканала, периодического печатного издания, информационного агентства и сетевого издания:


                                                                   »;

      5) в подпункте 1) пункта 3 статьи 557 после слов «по запросам» дополнить словами «на бумажном носителе либо в форме электронного документа»;
      6) в части шестой пункта 1 статьи 645 слова «уполномоченным государственным органом в области связи и информации» заменить словами «уполномоченным органом в сфере информатизации и связи».

      5. В Кодекс Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2009 г., № 20-21, ст. 89; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 32; № 15, ст. 71; № 24, ст. 149, 152; 2011 г., № 1, ст. 2, 3; № 2, ст. 21; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 17, ст. 136; № 21, ст. 161; 2012 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 26; № 4, ст. 32; № 8, ст. 64; № 12, ст. 83; № 14, ст. 92, 95; № 15, ст. 97; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 1, ст. 3; № 5-6, ст. 30; № 7, ст. 36; № 9, ст. 51; № 12, ст. 57; № 13, ст. 62; № 14, ст. 72, 75; № 16, ст. 83; 2014 г., № 1, ст. 4; № 7, ст. 37; № 10, ст. 52; № 11, ст. 65; № 14, ст. 84, 86; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; 2015 г., № 1, ст. 2; № 7, ст. 33; № 10, ст. 50; Закон Республики Казахстан от 27 октября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан в связи с вступлением во Всемирную торговую организацию», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 29 октября 2015 г.):
      1) пункт 8 статьи 12 изложить в следующей редакции:
      «8. Интеграция информационных систем здравоохранения с информационными системами других государственных органов по вопросам информационного обмена осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан об информатизации.»;
      2) в подпункте 5) статьи 27 слово «данных» заменить словом «электронных»;
      3) в пункте 5 статьи 95:
      часть вторую изложить в следующей редакции:
      «Не допускается подключение электронных информационных ресурсов, содержащих персональные данные физических лиц (пациентов), к сетям телекоммуникаций, связывающим их с другими базами данных, без разрешения физических лиц (пациентов) при использовании персональных данных, касающихся их частной жизни, кроме случаев, связанных с донорством крови и ее компонентов, а также запросами правоохранительных, специальных государственных и иных органов по предоставлению информации в форме электронного документа, составляющей врачебную тайну, о состоянии на диспансерных учетах лиц, страдающих опасными для общества расстройствами и заболеваниями, включая стойкие нарушения психики, алкогольную, наркотическую и иные виды зависимости, склонность к совершению агрессии и насильственных действий.»;
      дополнить частью третьей следующего содержания:
      «За незаконный сбор и обработку персональных данных, касающихся частной жизни физических лиц (пациентов), должностные лица несут ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан.».

      6. В Кодекс Республики Казахстан от 30 июня 2010 года «О таможенном деле в Республике Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2010 г., № 14, ст. 70; № 24, ст. 145; 2011 г., № 1, ст. 3; № 11, ст. 102; № 19, ст. 145; 2012 г., № 2, ст. 15; № 13, ст. 91; № 15, ст. 97; № 21-22, ст. 124; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 1, ст. 3; № 2, ст. 13; № 7, ст. 36; № 10-11, ст. 56; № 14, ст. 72; № 15, ст. 81; № 16, ст. 83; 2014 г., № 4-5, ст. 24; № 10, ст. 52; № 11, ст. 61; № 12, ст. 82; № 14, ст. 84; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 94, 96; № 21, ст. 122, 123; № 23, ст. 143; 2015 г., № 8, ст. 42; № 11, ст. 52; № 15, ст. 78):
      1) по всему тексту слова «информационные технологии», «информационных технологий», «информационными технологиями» заменить соответственно словами «информационно-коммуникационные технологии», «информационно-коммуникационных технологий», «информационно-коммуникационными технологиями»;
      2) в оглавлении заголовок статьи 70 изложить в следующей редакции:
      «Статья 70. Электронные информационные ресурсы таможенных органов»;
      3) пункт 1 статьи 4 дополнить подпунктом 57) следующего содержания:
      «57) таможенная декларация в форме электронного документа – совокупность сведений, указываемых декларантом в информационной системе таможенных органов на основании документов, необходимых для таможенного декларирования и удостоверенных электронной цифровой подписью.»;
      4) в части первой пункта 1 статьи 23 слова «официальных и иных периодических печатных изданиях, а также путем доведения информации о них до всеобщего сведения по телевидению и радио с использованием информационных» заменить словами «средствах массовой информации, а также с использованием информационно-коммуникационных»;
      5) в статье 67:
      пункт 2 изложить в следующей редакции:
      «2. Внедрение информационных систем и информационно-коммуникационных технологий осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан об информатизации.»;
      пункт 4 исключить;
      6) статью 70 изложить в следующей редакции:
      «Статья 70. Электронные информационные ресурсы таможенных
                  органов
      1. Электронными информационными ресурсами таможенных органов является информация, предоставленная в электронно-цифровой форме и содержащаяся на электронном носителе, интернет-ресурсе и (или) в информационной системе таможенных органов.
      2. Электронные информационные ресурсы таможенных органов, сформированные на базе документов и сведений, представляемых при совершении таможенных операций, а также документов, необходимых для их совершения, имеют ограниченный доступ.
      Формирование электронных информационных ресурсов таможенных органов и порядок доступа к ним определяются законодательством Республики Казахстан об информатизации.
      3. Электронные информационные ресурсы таможенных органов, касающиеся таможенного законодательства Республики Казахстан, являются общедоступными.
      Общедоступные электронные информационные ресурсы размещаются на интернет-ресурсе уполномоченного органа в сфере таможенного дела и веб-портале «электронного правительства».»;
      7) в части второй пункта 3 статьи 162 слова «электронном виде» и «информационно-коммуникационной сети» заменить соответственно словами «электронной форме» и «сети телекоммуникаций»;
      8) в части второй пункта 2 статьи 165 слова «электронном виде» и «информационно-коммуникационной сети» заменить соответственно словами «электронной форме» и «сети телекоммуникаций»;
      9) в пункте 2 статьи 192 слово «технологий» заменить словами «информационно-коммуникационных технологий»;
      10) в пункте 1 статьи 209 слово «технологий» заменить словами «информационно-коммуникационных технологий»;
      11) в пункте 1-1 статьи 288 слова «виде электронного документа» заменить словами «форме электронного документа».

      7. В Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 13-I, 13-II, ст. 83; № 21, ст. 122; 2015 г., № 16, ст. 79):
      1) по всему тексту:
      слова «информационно-коммуникационных сетей», «информационно-коммуникационной сети» и «информационно-коммуникационную сеть» заменить соответственно словами «сетей телекоммуникаций», «сетям телекоммуникаций» и «сеть телекоммуникаций»;
      слова «национальных электронных информационных ресурсов» и «национальной информационной системы» заменить соответственно словами «государственных электронных информационных ресурсов» и «информационных систем государственных органов»;
      2) подпункт 41) статьи 3 изложить в следующей редакции:
      «41) электронный носитель – материальный носитель, предназначенный для хранения информации в электронной форме, а также записи или ее воспроизведения с помощью технических средств;»;
      3) статью 147 изложить в следующей редакции:
      «Статья 147. Нарушение неприкосновенности частной жизни и
                   законодательства Республики Казахстан о
                   персональных данных и их защите
      1. Несоблюдение мер по защите персональных данных лицом, на которое возложена обязанность принятия таких мер, если это деяние причинило существенный вред правам и законным интересам лиц, -
      наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
      2. Незаконное собирание сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо причинение существенного вреда правам и законным интересам лица в результате незаконных сбора и (или) обработки иных персональных данных –
      наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
      3. Деяния, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения или специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, либо путем незаконного доступа к электронным информационным ресурсам, информационной системе или незаконного перехвата информации, передаваемой по сети телекоммуникаций, либо в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или для других лиц, или организаций –
      наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет или без такового.
      4. Распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо причинение существенного вреда правам и законным интересам лица в результате незаконного сбора и (или) обработки иных персональных данных –
      наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.
      5. Распространение сведений, указанных в части четвертой настоящей статьи, в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, в средствах массовой информации или с использованием сетей телекоммуникаций –
      наказывается лишением свободы на срок до семи лет.».

      8. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 15-I, 15-II, ст. 88; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122):
      в части первой статьи 187 слова «национальных электронных информационных ресурсов» и «национальной информационной системы» заменить соответственно словами «государственных электронных информационных ресурсов» и «информационных систем государственных органов».

      9. В Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 18-I, 18-II, ст. 92; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143, № 24, ст. 145, 146; 2015 г., № 1, ст. 2; № 2, ст. 6; № 7, ст. 33; № 8, ст. 44, 45; № 9, ст. 46; № 10, ст. 50; № 11, ст. 52; № 14, ст. 71; № 15, ст. 78; № 16, ст. 79; Закон Республики Казахстан от 27 октября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования торговой деятельности», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 29 октября 2015 г.; Закон Республики Казахстан от 27 октября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан в связи с вступлением во Всемирную торговую организацию», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 29 октября 2015 г.):
      1) в оглавлении:
      в заголовке главы 31 слово «области» заменить словом «сфере»;
      заголовки статей 639 и 692 изложить в следующей редакции:
      «Статья 639. Нарушение требований по эксплуатации средств защиты электронных информационных ресурсов»;
      «Статья 692. Уполномоченный орган в сфере информатизации и связи»;
      дополнить заголовком статьи 692-1 следующего содержания:
      «Статья 692-1. Уполномоченный орган в области информации»;
      2) в статье 79:
      в абзаце первом части второй после слов «служебного положения,» дополнить словами «если эти действия не влекут установленную законом уголовную ответственность»;
      дополнить частью четвертой следующего содержания:
      «4. Деяние, предусмотренное частью третьей настоящей статьи, повлекшее утерю, незаконный сбор и (или) обработку персональных данных, если эти деяния не влекут установленную законом уголовную ответственность, –
      влечет штраф на физических лиц в размере двухсот, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере пятисот, на субъектов среднего предпринимательства – в размере семисот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере тысячи месячных расчетных показателей.»;
      3) в подпункте 8) части седьмой статьи 284 слова «компьютерных систем» заменить словами «аппаратно-программных комплексов»;
      4) в пункте 1 примечаний статьи 423 слова «в компьютерных сетях» заменить словами «сетях телекоммуникаций»;
      5) в статье 451:
      в абзаце первом части первой слова «а также сообщений и материалов информационного агентства» заменить словами «сообщений и материалов информационного агентства и сетевого издания»;
      в абзаце первом части второй слова «а также сообщений и материалов информационного агентства» заменить словами «сообщений и материалов информационного агентства и сетевого издания»;
      6) абзац первый части первой статьи 456 изложить в следующей редакции:
      «1. Выпуск периодического печатного издания, распространение сообщений и материалов информационного агентства или сетевого издания без установленных выходных данных, выход в эфир теле-, радиоканалов без объявления своего наименования, а равно с неясными либо заведомо ложными выходными данными – »;
      7) в статье 637:
      в части первой:
      в абзаце первом:
      подпункт 1) изложить в следующей редакции:
      «1) необоснованного отказа доминирующего оператора связи от заключения договора присоединения либо установления доминирующим оператором связи заведомо ограничительных условий на присоединение или прокладку линий связи;»;
      подпункт 9) изложить в следующей редакции:
      «9) использования радиочастотного спектра при несоответствии технических параметров радиоэлектронных средств данным, указанным в разрешении на использование радиочастотного спектра Республики Казахстан;»;
      дополнить подпунктами 9-1), 9-2), 9-3), 9-4), 9-5) и 9-6) следующего содержания:
      «9-1) нарушения правил оказания услуг доступа к Интернету в пунктах общественного доступа к Интернету;
      9-2) нарушения правил присоединения сетей операторов междугородной и международной связи к точке обмена интернет-трафиком;
      9-3) нарушения операторами связи правил применения сертификата безопасности;
      9-4) нарушения порядка функционирования системы централизованного управления сетями телекоммуникаций Республики Казахстан;
      9-5) предоставления оператором связи доступа к информации, запрещенной вступившим в законную силу решением суда или законами Республики Казахстан;
      9-6) подмены сетевых адресов;»;
      подпункт 10) изложить в следующей редакции:
      «10) несоблюдения операторами связи, оператором централизованной базы данных абонентских номеров правил переноса абонентского номера в сетях сотовой связи;»;
      дополнить подпунктами 11) и 12) следующего содержания:
      «11) невыполнения оператором сотовой связи обязанности по предоставлению оператору централизованной базы данных абонентских номеров информации об абонентских номерах сотовой связи;
      12) оказания оператором связи и (или) владельцем сети связи услуг связи, а равно распространения представителем оператора связи абонентских номеров без заключения соответствующего договора об оказании услуг связи –»;
      в абзаце втором после слов «влечет штраф» дополнить словами «на физических лиц в размере десяти,»;
      в абзаце втором части второй после слов «влекут штраф» дополнить словами «на физических лиц в размере двадцати,»;
      абзац первый части третьей после слов «об абонентах» дополнить словами «и (или) пользователях услуг связи»;
      в абзаце втором части четвертой слова «в размере одной тысячи месячных расчетных показателей, с приостановлением отдельного вида деятельности или действия лицензии на определенный вид деятельности до трех месяцев» заменить словами «в размере двух тысяч месячных расчетных показателей»;
      дополнить частями пятой, шестой, седьмой, восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой и тринадцатой следующего содержания:
      «5. Невыполнение оператором связи и (или) владельцем сети связи обязанностей по обеспечению органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность на сетях связи, организационными и техническими возможностями проведения оперативно-розыскных мероприятий на всех сетях связи, а также принятию мер по недопущению раскрытия форм и методов проведения оперативно-розыскных мероприятий –
      влечет штраф на субъектов малого предпринимательства – в размере пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятисот месячных расчетных показателей.
      6. Невыполнение оператором связи и (или) владельцем сети связи обязанностей по обеспечению органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность на сетях связи, доступа к служебной информации об абонентах, а также принятию мер по недопущению раскрытия форм и методов проведения оперативно-розыскных мероприятий –
      влечет штраф на субъектов малого предпринимательства – в размере пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятисот месячных расчетных показателей.
      7. Невыполнение оператором связи и (или) владельцем сети связи обязанности по обеспечению функций своего телекоммуникационного оборудования для технического проведения оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с требованиями к сетям и средствам связи –
      влечет штраф на субъектов малого предпринимательства – в размере пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятисот месячных расчетных показателей.
      8. Действия, предусмотренные частями шестой, седьмой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, –
      влекут приостановление лицензии на предоставление услуг в области связи.
      9. Невыполнение оператором сотовой связи обязательств по обеспечению услугами связи населенных пунктов и (или) территорий, указанных в разрешении на использование радиочастотного спектра Республики Казахстан, –
      влечет лишение разрешения на использование радиочастотного спектра.
      10. Неиспользование радиочастотного спектра в течение одного года –
      влечет лишение разрешения на использование радиочастотного спектра.
      11. Невыполнение оператором сотовой связи обязанности по обеспечению переноса абонентских номеров в сетях сотовой связи –
      влечет штраф на субъектов малого предпринимательства – в размере пятисот, на субъектов среднего предпринимательства – в размере тысячи, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двух тысяч месячных расчетных показателей.
      12. Нарушение правил присвоения полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов), эксплуатации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, а также проведения расчета электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств гражданского назначения –
      влечет предупреждение или штраф на физических лиц в размере пяти, на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей в размере двадцати, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере двадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере сорока, на субъектов крупного предпринимательства – в размере восьмидесяти месячных расчетных показателей.
      13. Действия, предусмотренные частью двенадцатой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, –
      влекут штраф на физических лиц в размере десяти, на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей – в размере сорока, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере тридцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере шестидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста месячных расчетных показателей с конфискацией радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств или без таковой.»;
      дополнить примечаниями следующего содержания:
      «Примечания.
      1. Под радиоэлектронными устройствами в настоящем Кодексе понимаются технические средства, состоящие из одного или нескольких радиопередающих или радиоприемных устройств или их комбинаций и вспомогательного оборудования, предназначенные для передачи и приема радиоволн.
      2. Под высокочастотными устройствами в настоящем Кодексе понимаются оборудование или приборы, предназначенные для генерирования и местного использования радиочастотной энергии в промышленных, научных, медицинских, бытовых целях, за исключением применения в области электросвязи.
      3. Под отключением и (или) ограничением связи для целей настоящего Кодекса понимается действие (бездействие) оператора связи, которое привело к невозможности соединений с экстренной медицинской, правоохранительной, пожарной, аварийной, справочной и другими службами, за исключением обстоятельств, связанных с непреодолимой силой или проводимым профилактическим и (или) аварийным обслуживанием, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.»;
      8) статью 639 изложить в следующей редакции:
      «Статья 639. Нарушение требований по эксплуатации средств
                   защиты электронных информационных ресурсов
      1. Нарушение требований по эксплуатации средств защиты электронных информационных ресурсов, совершенное в виде воспрепятствования работе или блокирования программных (программно-технических) средств государственной технической службы, а равно воспрепятствования работе сотрудников государственной технической службы с объектами информатизации, взаимодействующими с государственной технической службой, –
      влечет предупреждение или штраф на физических лиц в размере десяти, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере двадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере сорока, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста месячных расчетных показателей.
      2. Действия (бездействие), предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно или повлекшие возникновение инцидента информационной безопасности, –
      влекут штраф на физических лиц в размере двадцати, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста, субъектов крупного предпринимательства – в размере двухсот месячных расчетных показателей.»;
      9) статью 640 изложить в следующей редакции:
      «Статья 640. Нарушение законодательства Республики Казахстан об
                   электронном документе и электронной цифровой
                   подписи
      1. Отказ в принятии электронных документов в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан, –
      влечет штраф на должностных лиц в размере двадцати, на юридических лиц – в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.
      2. Непринятие удостоверяющим центром необходимых мер для предотвращения утери, модификации и подделки находящихся на хранении открытых ключей электронной цифровой подписи –
      влечет штраф в размере ста месячных расчетных показателей.
      3. Необеспечение удостоверяющим центром защиты сведений о владельцах регистрационных свидетельств –
      влечет штраф в размере ста месячных расчетных показателей.
      4. Непринятие владельцем регистрационного свидетельства мер для защиты принадлежащего ему закрытого ключа электронной цифровой подписи от неправомерного доступа и использования, а также по хранению открытых ключей в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, –
      влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.
      5. Незаконная передача закрытого ключа электронной цифровой подписи другим лицам –
      влечет штраф на физических лиц в размере десяти, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере пятнадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере тридцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей.»;
      10) статью 641 изложить в следующей редакции:
      «Статья 641. Нарушение законодательства Республики Казахстан об
                   информатизации
      1. Нарушение законодательства Республики Казахстан об информатизации, совершенное в виде:
      1) неосуществления или ненадлежащего осуществления собственником или владельцем информационных систем, содержащих персональные данные, мер по их защите;
      2) нарушения единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности;
      3) промышленной эксплуатации информационной системы государственного органа, информационной системы, отнесенной к критически важным объектам информационно-коммуникационной инфраструктуры, негосударственной информационной системы, интегрированной с информационной системой государственного органа или предназначенной для формирования электронных информационных ресурсов государственного органа, интернет-ресурса государственного органа и информационно-коммуникационной платформы «электронного правительства», без наличия аттестата соответствия требованиям информационной безопасности;
      4) непредставления сервисному интегратору «электронного правительства» разработанного программного обеспечения, исходных программных кодов (при наличии), комплекса настроек лицензионного программного обеспечения информационных систем государственных органов;
      5) утраты оригиналов технической документации на бумажных носителях;
      6) промышленной эксплуатации информационной системы государственного органа без наличия акта с положительным результатом испытаний на соответствие требованиям информационной безопасности –
      влечет штраф на физических лиц в размере десяти, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере пятнадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере тридцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста месячных расчетных показателей.
      2. Неизготовление резервной копии государственных электронных информационных ресурсов –
      влечет штраф на должностных лиц в размере тридцати, на юридических лиц – в размере восьмидесяти месячных расчетных показателей.
      3. Действия (бездействие), предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, –
      влекут штраф на физических лиц в размере двадцати, на должностных лиц – в размере пятидесяти, на юридических лиц – в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей.
      4. Использование электронных информационных ресурсов, содержащих персональные данные о физических лицах, в целях причинения им имущественного и (или) морального вреда, ограничения реализации прав и свобод, гарантированных законами Республики Казахстан, –
      влечет предупреждение или штраф на физических лиц в размере десяти, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере двадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере сорока, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двухсот месячных расчетных показателей.»;
      11) в части первой статьи 684 слова «452 (частями третьей, четвертой и шестой и подпунктами 4), 5) и 6) части девятой)», «637 (частью четвертой)» заменить соответственно словами «452 (частями третьей, четвертой и шестой)», «637 (частями восьмой, девятой, десятой и тринадцатой)»;
      12) в статье 692:
      слова «области связи и информатизации» заменить словами «сфере информатизации и связи»;
      в части первой слова «637 (частями первой, второй и третьей)» заменить словами «637 (частями первой, второй, третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой, одиннадцатой и двенадцатой)»;
      13) дополнить статьей 692-1 следующего содержания:
      «Статья 692-1. Уполномоченный орган в области информации
      1. Уполномоченный орган в области информации рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 452 (частями первой, второй, пятой, седьмой, восьмой, девятой и десятой) настоящего Кодекса.
      2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе:
      1) руководитель уполномоченного органа в области информации и его заместители;
      2) руководители территориальных органов уполномоченного органа в области информации.»;
      14) часть первую статьи 701 после слов «621 (частями первой, второй)» дополнить словами «, 637 (частью двенадцатой)»;
      15) в части первой статьи 729 слова «452 (частями первой, второй, пятой, седьмой, восьмой, подпунктами 1), 2), 3) части девятой, десятой),» исключить;
      16) часть первую статьи 802 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:
      «5) показания контрольно-измерительной аппаратуры и (или) средств радиотехнического контроля.»;
      17) в статье 804:
      в части первой:
      подпункт 12) после цифр «145» дополнить цифрами «, 509»;
      подпункт 22) дополнить словами «, 637 (часть тринадцатая)»;
      в подпункте 23):
      слова «области связи и информатизации» заменить словами «сфере информатизации и связи»;
      слова «637 (часть четвертая)» заменить словами «637 (части восьмая, девятая, десятая и тринадцатая)»;
      в подпункте 50):
      слова «451, 452 (части третья, четвертая, шестая и подпункты 4), 5) и 6) части девятой),» исключить;
      цифры «456,» исключить;
      подпункт 62) изложить в следующей редакции:
      «62) уполномоченного органа в области информации (статьи 451452 (части третья, четвертая и шестая), 456);»;
      18) статью 903 изложить в следующей редакции:
      «Статья 903. Порядок исполнения постановления о лишении права
                   на эксплуатацию радиоэлектронных средств или
                   высокочастотных устройств
      1. Исполнение постановления о лишении права на эксплуатацию радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств производится путем изъятия разрешения на эксплуатацию радиоэлектронного средства или высокочастотного устройства.
      2. В случае уклонения лица, лишенного права на эксплуатацию радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств, от сдачи разрешения на эксплуатацию радиоэлектронного средства или высокочастотного устройства соответствующий уполномоченный государственный орган производит изъятие разрешения на эксплуатацию радиоэлектронного средства или высокочастотного устройства в установленном порядке.
      3. Порядок изъятия разрешения на эксплуатацию радиоэлектронного средства или высокочастотного устройства устанавливается уполномоченным органом в сфере информатизации и связи.».

      10. В Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 15-16, ст. 106; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 2, ст. 184; № 15, ст. 281; № 19, ст. 370; 1997 г., № 5, ст. 58; № 13-14, ст. 205; № 22, ст. 333; 1998 г., № 11-12, ст. 176; № 17-18, ст. 224; 1999 г., № 20, ст. 727; 2000 г., № 3-4, ст. 66; № 22, ст. 408; 2001 г., № 8, ст. 52; № 9, ст. 86; 2002 г., № 17, ст. 155; 2003 г., № 5, ст. 31; № 10, ст. 51; № 11, ст. 56, 67; № 15, ст. 138, 139; 2004 г., № 11-12, ст. 66; № 15, ст. 86; № 16, ст. 91; № 23, ст. 140; 2005 г., № 7-8, ст. 24; № 14, ст. 55, 58; № 23, ст. 104; 2006 г., № 3, ст. 22; № 4, ст. 24; № 8, ст. 45; № 11, ст. 55; № 16, ст. 99; 2007 г., № 2, ст. 18; № 4, ст. 28, 33; 2008 г., № 17-18, ст. 72; № 20, ст. 88; № 23, ст. 114; 2009 г., № 2-3, ст. 16, 18, 21; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; № 24, ст. 134; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 28; № 17-18, ст. 111; 2011 г., № 3, ст. 32; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50; № 12, ст. 111; № 13, ст. 116; № 14, ст. 117; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 15; № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 13, ст. 91; № 20, ст. 121; № 21-22, ст. 124; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 10-11, ст. 56; № 15, ст. 76; 2014 г., № 1, ст. 9; № 4-5, ст. 24; № 6, ст. 27; № 10, ст. 52; № 11, ст. 61; № 12, ст. 82; № 19-I, 19-II, ст. 94, 96; № 21, ст. 122; № 22, ст. 131; № 23, ст. 143; 2015 г., № 8, ст. 45; № 13, ст. 68; № 15, ст. 78; № 16, ст. 79):
      1) пункт 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
      «2. Банковские операции, осуществленные без лицензии уполномоченного органа, являются недействительными, за исключением деятельности (операций), проводимой государственным органом, кредитными товариществами, Национальным оператором почты, а также Банком Развития Казахстана в пределах полномочий, закрепленных законами Республики Казахстан.»;
      2) в подпункте 11) пункта 9 статьи 8 слова «государственного органа, осуществляющего руководство» заменить словом «органа»;
      3) пункт 7 статьи 30 изложить в следующей редакции:
      «7. Банковская операция, предусмотренная подпунктом 6) пункта 2 настоящей статьи, осуществляется без лицензии уполномоченного органа государственными органами, кредитными товариществами, Национальным оператором почты, а также Банком Развития Казахстана в соответствии с законами Республики Казахстан, регулирующими их деятельность.»;
      4) статью 38 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
      «1-1. Банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, для предоставления населению услуг, связанных с приемом и проведением оплаты за оказание услуг в электронной форме посредством веб-портала «электронного правительства», осуществляют интеграцию своих информационных систем с платежным шлюзом «электронного правительства» напрямую или через информационную систему оператора межбанковской системы переводов денег.»;
      5) в статье 50:
      часть вторую пункта 4 дополнить подпунктами 4-1) и 4-2) следующего содержания:
      «4-1) представление в электронной форме банками по запросу субъекта оказания услуг в электронной форме и субъекта получения услуг в электронной форме сведений о принадлежности банковского счета лицу, указанному в запросе, и наличии договора залога движимого имущества – при оказании государственных услуг в электронной форме в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об информатизации»;
      4-2) представление в электронной форме банками по запросу субъекта оказания услуг в электронной форме и субъекта получения услуг в электронной форме сведений о сумме денег, дате осуществления платежа, отправителе денег и бенефициаре при осуществлении физическими и юридическими лицами платежей за оказываемые услуги в электронной форме в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об информатизации»;»;
      подпункты б) и г) пункта 7 изложить в следующей редакции:
      «б) органам дознания и предварительного следствия: по находящимся в их производстве уголовным делам в случаях, когда на деньги и иное имущество физического лица, находящиеся на счетах или на хранении в банке, может быть наложен арест, обращено взыскание или применена конфискация имущества на основании письменного запроса, подписанного первым руководителем или следователем, заверенного печатью органа дознания или предварительного следствия, либо запроса в электронной форме, удостоверенного посредством электронной цифровой подписи первого руководителя или следователя, санкции прокурора, наложенной, в том числе, в электронной форме;»;
      «г) прокурору: на основании постановления о производстве проверки, представленного на бумажном носителе или в форме электронного документа, в пределах его компетенции по находящемуся у него на рассмотрении материалу.»;
      6) в части четвертой пункта 1 статьи 51 слова «информационно-коммуникационной сети» заменить словами «сети телекоммуникаций».

      11. В Закон Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года «О Прокуратуре» (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 24, ст. 156; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 12, ст. 184; 1998 г., № 15, ст. 208; 1999 г., № 8, ст. 247; № 21, ст. 774; 2000 г., № 3-4, ст. 66; № 6, ст. 142; 2001 г., № 20, ст. 257; 2002 г., № 17, ст. 155; 2003 г., № 15, ст. 139; 2004 г., № 23, ст. 142; 2007 г., № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 20, ст. 152; 2008 г., № 15-16, ст. 63; № 23, ст. 114; 2009 г., № 18, ст. 84; № 24, ст. 121; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 28; № 24, ст. 151; 2011 г., № 1, ст. 3; № 16, ст. 128; № 19, ст. 145; 2012 г., № 8, ст. 64; № 13, ст. 91; № 15, ст. 97; 2014 г., № 16, ст. 90):
      1) дополнить статьей 8-2 следующего содержания:
      «Статья 8-2. Информационно-аналитическая деятельность с
                   использованием системы информационного обмена
                   правоохранительных, специальных государственных и
                   иных органов
      1. Информационно-аналитическая деятельность с использованием системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов осуществляется органами прокуратуры в соответствии с планами аналитической работы, утверждаемыми Генеральным Прокурором Республики.
      2. Основанием для внеплановой информационно-аналитической деятельности с использованием системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов являются:
      1) поручения Генерального Прокурора Республики и его заместителей;
      2) обоснованные запросы государственных органов с согласия Генерального Прокурора Республики и его заместителей.
      3. Информационно-аналитическая деятельность с использованием системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов осуществляется исходя из следующих факторов:
      1) выявление негативных явлений с целью выработки мер, в том числе законодательных, направленных на профилактику правонарушений;
      2) установление количественных и качественных сведений о фактах нарушений законности в различных сферах правоотношений;
      3) выработка предложений по профилактике и пресечению негативных правовых явлений;
      4) изучение и переработка сведений, характеризующих состояние законности и правопорядка, в том числе в разрезе регионов.
      Необходимость осуществления информационно-аналитической деятельности по каждому основанию и их перечень определяются Генеральным Прокурором Республики в рамках надзорной деятельности.
      Предусмотренная пунктом 3 настоящей статьи информационно-аналитическая деятельность проводится, как правило, с использованием сведений, полученных из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов, в обезличенном виде, без раскрытия конкретных персональных данных физических лиц.
      В исключительных случаях такая информационно-аналитическая деятельность с использованием персональных данных физических лиц может проводиться на основании соответствующего приказа Генерального Прокурора Республики, который принимается для каждого случая отдельно.
      4. Аналитическая информация, полученная из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов, предоставляется государственным органам исключительно в целях осуществления ими своих функций в виде информационно-справочного материала, без раскрытия конкретных персональных данных физических лиц.
      5. Ответственность за полноту и достоверность электронных информационных ресурсов, содержащихся в информационных системах государственных, иных органов и организаций, интегрированных с системой информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов, несут собственники и (или) владельцы этих электронных информационных ресурсов.
      6. Информационно-аналитическая деятельность, в том числе с использованием системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов, осуществляется в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.
      Доступ к электронным информационным ресурсам и их обработка в системе информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов при информационно-аналитической деятельности осуществляются сотрудниками органов прокуратуры на сертифицированных компьютерах, в отдельных помещениях, с использованием электронных цифровых подписей, хранящихся на защищенных носителях.
      Порядок, основания и перечень (категории) должностных лиц органов прокуратуры, имеющих право на осуществление информационно-аналитической деятельности с использованием системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов, определяются Генеральным Прокурором Республики.
      7. Должностные лица за нарушение требований законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите несут ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан.»;
      2) подпункт 4-1) статьи 11 дополнить абзацами четвертым и пятым следующего содержания:
      «по вопросам формирования, доступа, использования, хранения, защиты и уничтожения сведений из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов;
      устанавливающие основания, порядок и ответственность сотрудников органов прокуратуры при проведении информационно-аналитической деятельности с использованием данных системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов;»;
      3) подпункт 2) пункта 5 статьи 12 дополнить словами «, в том числе с использованием сведений, содержащихся в информационных системах, интегрированных с системой информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов»;
      4) пункт 2 статьи 21 дополнить частью второй следующего содержания:
      «Санкция на указанные действия, за исключением негласных следственных действий, связанных с получением сведений, содержащих охраняемую законом тайну, также может быть удостоверена посредством электронной цифровой подписи в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи.»;
      5) пункт 1 статьи 29 дополнить подпунктом 6-2) следующего содержания:
      «6-2) получать доступ к сведениям, содержащимся в информационных системах государственных, иных органов и организаций, интегрированных с системой информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов, в порядке, установленном Генеральным Прокурором Республики;».

      12. В Закон Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года «Об органах национальной безопасности Республики Казахстан» (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 24, ст. 157; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 10, ст. 108; № 12, ст. 184; 1998 г., № 23, ст. 416; № 24, ст. 436; 1999 г., № 8, ст. 233; № 23, ст. 920; 2000 г., № 3-4, ст. 66; 2001 г., № 20, ст. 257; 2002 г., № 6, ст. 72; № 17, ст. 155; 2004 г., № 23, ст. 142; 2007 г., № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 20, ст. 152; 2009 г., № 19, ст. 88; 2010 г., № 7, ст. 32; № 10, ст. 48; 2011 г., № 1, ст. 3, 7; № 11, ст. 102; № 16, ст. 129; 2012 г., № 4, ст. 32; № 8, ст. 63; 2013 г., № 1 ст. 2; № 2, ст. 10; № 14, ст. 72; 2014 г., № 1, ст. 4; № 7, ст. 33; № 11, ст. 61; № 14, ст. 84; № 16, ст. 90; № 21, ст. 118):
      1) подпункт 16) статьи 12 изложить в следующей редакции:
      «16) организовать шифровальную и дешифровальную работу, эксплуатировать, развивать правительственную связь, шифрованную и засекреченную связь, а также сети телекоммуникаций специального назначения, используемые в интересах органов национальной безопасности, обеспечивать их безопасность;»;
      2) в статье 13:
      дополнить подпунктом 1-2) следующего содержания:
      «1-2) осуществлять радиоэлектронную и радиотехническую разведку в соответствии с правилами, утверждаемыми Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан;»;
      подпункты 11) и 19) изложить в следующей редакции:
      «11) осуществлять контроль, оказывать методическую и практическую помощь по вопросам обеспечения сохранности государственных секретов, коммерческой, банковской и иной охраняемой законом тайны, безопасности сетей телекоммуникаций специального назначения и шифровальной работы в уполномоченных государственных органах, органах военного управления, национальной безопасности и внутренних дел Республики Казахстан;»;
      «19) разрабатывать, создавать, приобретать и использовать средства специальной связи, вооружения и оснащения, включая специальные технические и иные средства, при этом разработка, производство и принятие на вооружение государственных шифровальных средств и их специальной защиты (от технических средств разведки) осуществляются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Заключать в этих целях договоры, контракты с государственными органами и организациями Республики Казахстан, специальными службами и организациями иностранных государств;»;
      дополнить подпунктами 20-1), 20-2), 20-3), 20-4) и 20-5) следующего содержания:
      «20-1) создавать, приобретать, накапливать, формировать, регистрировать, хранить, обрабатывать, уничтожать, использовать, передавать, защищать электронные информационные ресурсы, содержащие сведения, составляющие государственные секреты, в порядке, определяемом Комитетом национальной безопасности;
      20-2) создавать, эксплуатировать, проводить развитие, сопровождение, интеграцию, прекращение эксплуатации, защиту информационных систем в защищенном исполнении, отнесенных к государственным секретам, в порядке, определяемом Комитетом национальной безопасности;
      20-3) осуществлять сбор, обработку, хранение, передачу, поиск, распространение, использование, защиту, регистрацию и уничтожение электронных документов, содержащих сведения, составляющие государственные секреты, с использованием информационных систем в защищенном исполнении, отнесенных к государственным секретам, в порядке, определяемом Комитетом национальной безопасности;
      20-4) создавать, аккредитовывать, прекращать деятельность специального удостоверяющего центра в порядке, определяемом Комитетом национальной безопасности, а также разрабатывать и утверждать положение о его деятельности;
      20-5) создавать, принимать в эксплуатацию, эксплуатировать, развивать и прекращать эксплуатацию сетей правительственной связи, сетей шифрованной связи органов национальной безопасности, а также сетей телекоммуникаций специального назначения, используемых в интересах органов национальной безопасности;».

      13. В Закон Республики Казахстан от 10 июня 1996 года «Об авторском праве и смежных правах» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 8-9, ст. 237; 2004 г., № 17, ст. 100; 2005 г., № 21-22, ст. 87; 2007 г., № 20, ст. 152; 2009 г., № 15-16, ст. 75; 2012 г., № 2, ст. 13; № 3, ст. 25; № 15, ст. 97; № 21-22, ст. 124; 2014 г., № 19-I, 19-II, ст. 96; 2015 г., 7, ст. 34):
      1) в статье 2:
      подпункт 8-1) исключить;
      подпункт 14-1) изложить в следующей редакции:
      «14-1) интернет-ресурс – электронный информационный ресурс, отображаемый в текстовом, графическом, аудиовизуальном или ином виде, размещаемый на аппаратно-программном комплексе, имеющий уникальный сетевой адрес и (или) доменное имя и функционирующий в Интернете;»;
      2) пункт 10 статьи 9-1 изложить в следующей редакции:
      «10. Не регистрируются в качестве объектов авторского права произведения, служащие (предназначенные) для отличия товаров (услуг) одних физических или юридических лиц от однородных товаров (услуг) других физических или юридических лиц (средства индивидуализации участников гражданского оборота товаров, работ или услуг).»;
      3) в подпункте 2) пункта 2 статьи 16 слова «информационно-коммуникационной сети» заменить словами «сети телекоммуникаций».

      14. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 1998 года «О естественных монополиях и регулируемых рынках» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 16, ст. 214; 1999 г., № 19, ст. 646; 2000 г., № 3-4, ст. 66; 2001 г., № 23, ст. 309; 2002 г., № 23-24, ст. 193; 2004 г., № 14, ст. 82; № 23, ст. 138, 142; 2006 г., № 2, ст. 17; № 3, ст. 22; № 4, ст. 24; № 8, ст. 45; № 13, ст. 87; 2007 г., № 3, ст. 20; № 19, ст. 148; 2008 г., № 15-16, ст. 64; № 24, ст. 129; 2009 г., № 11-12, ст. 54; № 13-14, ст. 62; № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 20, 23; 2011 г., № 1, ст. 2; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 13, ст. 112; № 16, ст. 129; 2012 г., № 2, ст. 9, 15; № 3, ст. 21; № 4, ст. 30; № 11, ст. 80; № 12, ст. 85; № 15, ст. 97; 2013 г., № 4, ст. 21; № 10-11, ст. 56; № 15, ст. 79, 82; № 16, ст. 83; 2014 г., № 1, ст. 4; № 4-5, ст. 24; № 10, ст. 52; № 11, ст. 64; № 14, ст. 87; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 143; 2015 г., № 9, cт. 46; Закон Республики Казахстан от 27 октября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития дорожно-транспортной инфраструктуры, транспортной логистики и авиаперевозок», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 29 октября 2015 г.):
      подпункт 11) пункта 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
      «11) по предоставлению в имущественный найм (аренду) или пользование кабельной канализации;».

      15. В Закон Республики Казахстан от 22 декабря 1998 года «О Национальном архивном фонде и архивах» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 24, ст. 435; 2001 г., № 21-22, ст. 286; 2003 г., № 10, ст. 53; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 3, ст. 22; № 13, ст. 86; 2007 г., № 8, ст. 55; 2009 г., № 11-12, ст. 53; № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; № 10, ст. 48; № 17-18, ст. 111; 2011 г., № 1, ст. 2; № 5, ст. 43; № 11, ст. 102; 2012 г., № 4, ст. 32; № 15, ст. 97; 2013 г., № 14, ст. 75; 2014 г., № 1, ст. 4; № 4-5, ст. 24; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143):
      в подпункте 13) статьи 1 слово «государственный» заменить словом «исполнительный».

      16. В Закон Республики Казахстан от 15 марта 1999 года «О государственных секретах» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 4, ст. 102; 2001 г., № 8, ст. 53; 2002 г., № 15, ст. 147; 2004 г., № 6, ст. 41; 2007 г., № 2, ст. 18; № 9, ст. 67; № 20, ст. 152; 2009 г., № 24, ст. 122, 128; 2010 г., № 3-4, ст. 11; № 7, ст. 32; 2011 г., № 1, ст. 7; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2012 г., № 8, ст. 63; 2013 г., № 14, ст. 72, 75; 2014 г., № 1, ст. 4; № 10, ст. 52; № 21, ст. 122):
      1) статью 1 дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:
      «информационная система в защищенном исполнении, отнесенная к государственным секретам, – информационная система ограниченного доступа, предназначенная для создания, поиска, сбора, обработки, накопления, хранения, распространения, отображения, использования и потребления информации, содержащей государственные секреты;
      электронный информационный ресурс, содержащий сведения, составляющие государственные секреты, – информация, предоставленная в электронно-цифровой форме и содержащаяся на электронном носителе в информационной системе в защищенном исполнении, отнесенной к государственным секретам;»;
      2) статью 9 дополнить подпунктами 5-1), 5-2), 5-3) и 5-4) следующего содержания:
      «5-1) определяют порядок создания, приобретения, накапливания, формирования, регистрации, хранения, обработки, уничтожения, использования, передачи, защиты электронных информационных ресурсов, содержащих сведения, составляющие государственные секреты;
      5-2) определяют порядок создания, эксплуатации, сопровождения, развития, интеграции, прекращения эксплуатации и защиты информационных систем в защищенном исполнении, отнесенных к государственным секретам;
      5-3) определяют порядок сбора, обработки, хранения, передачи, поиска, распространения, использования, защиты, регистрации и уничтожения электронных документов и иных данных, содержащих сведения, составляющие государственные секреты, с использованием информационных систем в защищенном исполнении, отнесенных к государственным секретам;
      5-4) определяют порядок создания, аккредитации и прекращения деятельности специального удостоверяющего центра;»;
      3) статью 14 дополнить подпунктом 19) следующего содержания:
      «19) сведения об электронных информационных ресурсах, содержащих сведения, составляющие государственные секреты, и информационных системах в защищенном исполнении, отнесенных к государственным секретам.».

      17. В Закон Республики Казахстан от 23 июля 1999 года «О средствах массовой информации» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 21, ст. 771; 2001 г., № 10, ст. 122; 2003 г., № 24, ст. 175; 2005 г., № 13, ст. 53; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; № 12, ст. 77; 2007 г., № 12, ст. 88; 2009 г., № 2-3, ст. 7; № 15-16, ст. 74; 2010 г., № 5, ст. 23; № 22, ст. 130; 2011 г., № 1, ст. 2; № 11, ст. 102; 2012 г., № 2, ст. 13; № 3, ст. 25; № 15, ст. 97; 2013 г., № 1, ст. 2; № 10-11, ст. 56; № 14, ст. 75; 2014 г., № 2, ст. 11; № 10, ст. 52; № 14, ст. 84):
      1) статью 1 дополнить подпунктами 5-1) и 8-1) следующего содержания:
      «5-1) мониторинг средств массовой информации – процесс сбора и анализа продукции средств массовой информации на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан;»;
      «8-1) сетевое издание – интернет-ресурс, прошедший процедуру постановки на учет в уполномоченном органе, информационно-коммуникационная инфраструктура которого размещена на территории Республики Казахстан;»;
      2) статью 4-1 изложить в следующей редакции:
      «Статья 4-1. Государственное регулирование в области средств
                   массовой информации
      Государственное регулирование в области средств массовой информации осуществляется путем правового обеспечения, государственного контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан о средствах массовой информации.»;
      3) в статье 4-3:
      подпункт 2) изложить в следующей редакции:
      «2) осуществляет постановку на учет, переучет периодических печатных изданий, информационных агентств и сетевых изданий;»;
      дополнить подпунктами 2-1), 2-2) и 8-1) следующего содержания:
      «2-1) ведет реестры поставленных на учет периодических печатных изданий, информационных агентств и сетевых изданий;
      2-2) ведет реестр субъектов, распространяющих периодические печатные издания или интернет-ресурсы, размещающие материалы эротического характера;»;
      «8-1) осуществляет учет иностранных периодических печатных изданий, распространяемых на территории Республики Казахстан;»;
      подпункт 13) изложить в следующей редакции:
      «13) осуществляет государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о средствах массовой информации;»;
      дополнить подпунктами 13-1), 13-2) и 13-3) следующего содержания:
      «13-1) осуществляет мониторинг средств массовой информации;
      13-2) утверждает правила проведения мониторинга средств массовой информации;
      13-3) утверждает правила формирования бумажного и электронного архивов обязательных бесплатных экземпляров периодических печатных изданий;»;
      4) подпункты 2), 5) и 6) статьи 4-4 исключить;
      5) в статье 4-5:
      заголовок дополнить словами «за соблюдением законодательства Республики Казахстан о средствах массовой информации»;
      пункты 1 и 2 исключить;
      пункт 3 изложить в следующей редакции:
      «3. Государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о средствах массовой информации осуществляется уполномоченным органом в форме проверок и иных формах.»;
      6) в пункте 1 статьи 5:
      в части третьей слова «и (или) информационного агентства» заменить словами «, информационного агентства и (или) сетевого издания»;
      часть четвертую дополнить словами «, за исключением сетевых изданий, поставленных на учет в добровольном порядке»;
      7) статью 10 изложить в следующей редакции:
      «Статья 10. Постановка на учет или переучет периодического
                  печатного издания, информационного агентства и
                  сетевого издания
      1. Периодическое печатное издание, информационное агентство и сетевое издание, действующие на территории Республики Казахстан, подлежат обязательной постановке на учет.
      2. Для постановки на учет или переучета собственник периодического печатного издания, информационного агентства и сетевого издания либо уполномоченное им лицо подает заявление, отвечающее требованиям статьи 11 настоящего Закона.
      3. При постановке на учет периодического печатного издания или информационного агентства либо сетевого издания, а также при получении дубликата документа, удостоверяющего постановку на учет периодического печатного издания или информационного агентства либо сетевого издания, взимается сбор в порядке, определяемом Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).
      4. Заявление об учете или переучете периодического печатного издания или информационного агентства либо сетевого издания подлежит рассмотрению в течение десяти рабочих дней со дня поступления. По итогам рассмотрения заявления уполномоченный орган выдает собственнику периодического печатного издания или информационного агентства либо сетевого издания свидетельство о постановке на учет или переучете либо отказывает по следующим основаниям:
      1) если уполномоченным органом ранее выдано свидетельство о постановке на учет или переучете периодического печатного издания, информационного агентства и сетевого издания с тем же названием и распространением на той же территории либо сходным до степени его смешения с названием ранее созданных периодического печатного издания, информационного агентства и сетевого издания;
      2) если содержание заявления не соответствует требованиям статьи 11 настоящего Закона;
      3) если не уплачен сбор за постановку на учет периодического печатного издания, информационного агентства и сетевого издания;
      4) если в заявлении о переучете периодического печатного издания или информационного агентства либо сетевого издания ввиду смены собственника не указаны номер и дата договора, подтверждающего передачу прав собственности на периодическое печатное издание или информационное агентство либо сетевое издание другому лицу;
      5) если к постановке на учет заявлено периодическое печатное издание или информационное агентство либо сетевое издание с тем же названием (частью названия) и той же тематической направленностью, выпуск которых ранее прекращен судом либо заявлено периодическое печатное издание или информационное агентство либо сетевое издание, дублирующие название и тематическую направленность, а также в случае подачи заявления собственником или главным редактором (редактором) периодического печатного издания или информационного агентства либо сетевого издания, выпуск которых был прекращен решением суда, в течение трех лет со дня вступления в законную силу решения суда.
      5. Собственник периодического печатного издания сохраняет за собой право приступить к выпуску продукции периодического печатного издания в течение трех месяцев со дня получения свидетельства о постановке на учет.
      Собственники информационного агентства или сетевого издания сохраняют за собой право приступить к распространению сообщений и материалов в течение шести месяцев со дня получения свидетельства о постановке на учет.
      Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания или информационного агентства либо сетевого издания решением уполномоченного органа признается утратившим силу в случае пропуска срока выпуска продукции периодического печатного издания или информационного агентства либо сетевого издания, а также прекращения выпуска продукции периодического печатного издания или информационного агентства либо сетевого издания в течение трех месяцев, за исключением случаев приостановления судом выпуска периодического печатного издания или информационного агентства либо сетевого издания.
      Свидетельство о постановке на учет сетевого издания решением уполномоченного органа признается утратившим силу в случае, если по итогам государственного контроля выявлено, что информационно-коммуникационная инфраструктура собственника сетевого издания находится за пределами Республики Казахстан.
      6. Периодическое печатное издание, информационное агентство и сетевое издание подлежат переучету в случаях смены собственника или изменения его наименования, а также названия, языка издания либо материалов и сообщений, территории распространения, основной тематической направленности и периодичности выпуска.»;
      8) статью 11 изложить в следующей редакции:
      «Статья 11. Заявление о постановке на учет или переучете
                  периодического печатного издания, информационного
                  агентства и сетевого издания
      1. В заявлении о постановке на учет или переучете периодического печатного издания, информационного агентства и сетевого издания должны быть указаны:
      1) фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), индивидуальный идентификационный номер, место жительства собственника периодического печатного издания или информационного агентства либо сетевого издания – физического лица, наименование, бизнес-идентификационный номер, место нахождения собственника периодического печатного издания или информационного агентства либо сетевого издания – юридического лица;
      2) язык (языки) периодического печатного издания или материалов и сообщений информационного агентства или сетевого издания;
      3) предполагаемая периодичность выпуска;
      4) основная тематическая направленность;
      5) территория распространения;
      6) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) главного редактора (редактора);
      7) адрес редакции.
      2. Предъявление иных требований при постановке на учет или переучете периодического печатного издания, информационного агентства и сетевого издания запрещается.»;
      9) в статье 13:
      пункт 1 дополнить частью второй следующего содержания:
      «Приостановление доступа к интернет-ресурсу осуществляется по предписанию Генерального Прокурора Республики Казахстан или его заместителей в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан.»;
      дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания:
      «6. В случае приостановления либо прекращения по вступившему в законную силу решению суда выпуска средства массовой информации либо продукции средства массовой информации, когда средством массовой информации является интернет-ресурс, уполномоченные государственные органы, собственники интернет-ресурсов обязаны приостановить или прекратить выпуск средства массовой информации либо распространение на территории Республики Казахстан продукции средства массовой информации.
      7. Вступление в законную силу решения суда о приостановлении распространения продукции средства массовой информации либо выпуска средства массовой информации, когда средством массовой информации является интернет-ресурс, влечет запрет на использование доменного имени с тем же или дублирующим названием на срок не более трех месяцев.
      Решение суда о прекращении распространения продукции средства массовой информации либо выпуска средства массовой информации, когда средством массовой информации является интернет-ресурс, влечет отмену регистрации доменного имени и запрет на использование в течение одного года доменного имени с тем же или дублирующим названием, регистрация которого отменена решением суда.»;
      10) пункт 2-1 статьи 14 изложить в следующей редакции:
      «2-1. Субъекты до начала осуществления деятельности по распространению периодических печатных изданий или интернет-ресурсов, размещающих материалы эротического характера, обязаны уведомить об этом уполномоченный орган в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.»;
      11) в статье 15:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      «1. Каждый выпуск периодического печатного издания должен содержать следующие сведения:
      1) название периодического печатного издания;
      2) собственник периодического печатного издания;
      3) фамилия и инициалы главного редактора (редактора);
      4) номер и дата свидетельства о постановке на учет или переучете и наименование выдавшего его органа;
      5) периодичность издания;
      6) порядковый номер и дата выхода в свет периодического печатного издания;
      7) тираж;
      8) наименование типографии, ее адрес и адрес редакции.»;
      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
      «1-1. Информационные агентства и сетевые издания обязаны выкладывать в специально предназначенном разделе:
      1) название информационного агентства или сетевого издания;
      2) фамилию и инициалы или наименование собственника информационного агентства или сетевого издания;
      3) фамилию и инициалы главного редактора (редактора);
      4) номер и дату свидетельства о постановке на учет или переучете и наименование выдавшего его органа;
      5) контактные данные редакции (почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты).»;
      12) статью 16 изложить в следующей редакции:
      «Статья 16. Обязательные экземпляры периодических печатных
                  изданий и хранение материалов теле-, радиопрограмм
      1. Обязательные бесплатные экземпляры периодических печатных изданий, в том числе и освобожденных от постановки на учет в силу статьи 12 настоящего Закона, либо их электронно-цифровая форма, удостоверенная электронной цифровой подписью главного редактора (редактора), в день их изготовления направляются собственником средства массовой информации в национальные библиотеки и уполномоченный орган.
      2. Редакции средств массовой информации (теле-, радиоканалов) обязаны в течение шести месяцев сохранять записи собственных теле-, радиопрограмм, вышедших в эфир, а также фиксировать их в регистрационном журнале своей эфирной работы и хранить его не менее одного года с момента последней записи в нем. Записи, имеющие историческую или культурную ценность, сохраняются в порядке, определяемом законодательством Республики Казахстан о Национальном архивном фонде и архивах.
      3. Уполномоченный орган формирует бумажный и электронный архивы обязательных бесплатных экземпляров периодических печатных изданий.».

      18. В Закон Республики Казахстан от 27 ноября 2000 года «Об административных процедурах» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2000 г., № 20, ст. 379; 2004 г., № 5, ст. 29; 2007 г., № 12, ст. 86; № 19, ст. 147; 2008 г., № 21, ст. 97; 2009 г., № 15-16, ст. 74; № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 29; № 17-18, ст. 111; 2011 г., № 1, ст. 2; № 7, ст. 54; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 15, ст. 118; 2012 г., № 8, ст. 64; № 13, ст. 91; № 15, ст. 97; 2013 г., № 1, ст. 3; № 5-6, ст. 30; № 14, ст. 72; 2014 г., № 10, ст. 52; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 24, ст. 144):
      абзац четвертый части первой статьи 9-2 изложить в следующей редакции:
      «реализационными являются функции, направленные на исполнение плановых документов, нормативных правовых актов, достижение целей и задач, предусмотренных плановыми документами государственного органа, оказание государственных услуг, выдачу разрешительных документов (включая лицензирование, регистрацию, сертификацию);».

      19. В Закон Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2000 г., № 22, ст. 406; 2003 г., № 11, ст. 56; № 12, ст. 85; № 15, ст. 139; 2004 г., № 11-12, ст. 66; 2005 г., № 14, ст. 55, 58; № 23, ст. 104; 2006 г., № 3, ст. 22; № 4, ст. 25; № 8, ст. 45; № 13, ст. 85; № 16, ст. 99; 2007 г., № 2, ст. 18; № 4, ст. 28, 33; № 8, ст. 52; № 18, ст. 145; 2008 г., № 17-18, ст. 72; № 20, ст. 88; 2009 г., № 2-3, ст. 18; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; № 24, ст. 134; 2010 г., № 5, ст. 23; № 17-18, ст. 112; 2011 г., № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 15; № 8, ст. 64; № 13, ст. 91; № 21-22, ст. 124; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 10-11, ст. 56; 2014 г., № 4-5, ст. 24; № 10, ст. 52; № 11, ст. 61; № 19-I, 19-II, ст. 94; № 21, ст. 122; № 22, ст. 131; 2015 г., № 8, ст. 45; № 15, ст. 78):
      1) в статье 79:
      часть вторую пункта 5 изложить в следующей редакции:
      «Проверка выполнения базой данных необходимых мероприятий по вводу в эксплуатацию системы управления осуществляется комиссией уполномоченного органа, результаты которой отражаются в акте ввода системы управления базы данных в эксплуатацию по форме, установленной уполномоченным органом.»;
      в подпункте 3) пункта 6 слова «информационные, коммуникационные системы и» заменить словами «информационно-коммуникационные»;
      2) подпункт 9) пункта 1 и подпункт 5) пункта 3 статьи 82 после слова «использовать» дополнить словом «электронные».

      20. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 3, ст. 17; № 9, ст. 86; № 24, ст. 338; 2002 г., № 10, ст. 103; 2004 г., № 10, ст. 56; № 17, ст. 97; № 23, ст. 142; № 24, ст. 144; 2005 г., № 7-8, ст. 23; 2006 г., № 1, ст. 5; № 13, ст. 86, 87; № 15, ст. 92, 95; № 16, ст. 99; № 18, ст. 113; № 23, ст. 141; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 14; № 10, ст. 69; № 12, ст. 88; № 17, ст. 139; № 20, ст. 152; 2008 г., № 21, ст. 97; № 23, ст. 114, 124; 2009 г., № 2-3, ст. 9; № 24, ст. 133; 2010 г., № 1-2, ст. 2; № 5, ст. 23; № 7, ст. 29, 32; № 24, ст. 146; 2011 г., № 1, ст. 3, 7; № 2, ст. 28; № 6, ст. 49; № 11, ст. 102; № 13, ст. 115; № 15, ст. 118; № 16, ст. 129; 2012 г., № 2, ст. 11; № 3, ст. 21; № 5, ст. 35; № 8, ст. 64; № 14, ст. 92; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 1, ст. 2, 3; № 8, ст. 50; № 9, ст. 51; № 14, ст. 72, 75; № 15, ст. 81; № 20, ст. 113; № 21-22, ст. 115; 2014 г., № 2, ст. 10; № 3, ст. 21; № 7, ст. 37; № 8, ст. 49; № 10, ст. 52; № 11, ст. 67; № 12, ст. 82; № 14, ст. 84, 86; № 19-I, 19-II, ст. 94, 96; № 21, ст. 118, 122; № 22, ст. 131; 2015 г., № 9, ст. 46; Закон Республики Казахстан от 27 октября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования торговой деятельности», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 29 октября 2015 г.):
      подпункт 21-3) пункта 1 статьи 27 исключить.

      21. В Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 17-18, ст. 243; 2004 г., № 23, ст. 142; 2005 г., № 6, ст. 10; № 7-8, ст. 19; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; № 15, ст. 95; № 23, ст. 144; № 24, ст. 148; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 18; № 16, ст. 129; 2008 г., № 21, ст. 97;№ 24, ст. 129; 2009 г., № 15-16, ст. 76; № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 1, ст. 2; № 6, ст. 50; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2012 г., № 3, ст. 21, 27; № 4, ст. 32; № 8, ст. 64; № 14, ст. 92, 95; № 15, ст. 97; 2013 г., № 9, ст. 51; № 13, ст. 63; № 14, ст. 72, 75; № 21-22, ст. 114; 2014 г., № 1, ст. 4, 6; № 2, ст. 10, 12; № 7, ст. 37; № 8, ст. 44; № 10, ст. 52; № 14, ст. 86; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 143; Закон Республики Казахстан от 27 октября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования специальных экономических зон», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 29 октября 2015 г.; Закон Республики Казахстан от 27 октября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования торговой деятельности», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 29 октября 2015 г.):
      статью 20 дополнить подпунктом 11-10) следующего содержания:
      «11-10) разработка и утверждение правил адресации объектов недвижимости на территории Республики Казахстан совместно с уполномоченным органом в сфере информатизации;».

      22. В Закон Республики Казахстан от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 1-2, ст. 1; 2004 г., № 23, ст. 142; 2009 г., № 11-12, ст. 53; № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; № 17-18, ст. 111; 2011 г., № 1, ст. 2; № 12, ст. 111; № 15, ст. 118; 2012 г., № 8, ст. 64; № 14, ст. 95; № 15, ст. 97; 2013 г., № 14, ст. 75; 2014 г., № 1, ст. 4; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 143):
      1) статью 1 изложить в следующей редакции:
      «Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
      В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
      1) уполномоченный орган в сфере информатизации – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в сфере информатизации и «электронного правительства»;
      2) специальный удостоверяющий центр – уполномоченное подразделение государственного органа Республики Казахстан, удостоверяющее соответствие открытого ключа электронной цифровой подписи закрытому ключу электронной цифровой подписи, осуществляющее деятельность, связанную с использованием сведений, составляющих государственные секреты;
      3) уполномоченный орган управления архивами и документацией – центральный исполнительный орган управления архивами и документацией;
      4) удостоверяющий центр – юридическое лицо, удостоверяющее соответствие открытого ключа электронной цифровой подписи закрытому ключу электронной цифровой подписи, а также подтверждающее достоверность регистрационного свидетельства;
      5) аккредитация удостоверяющего центра – официальное признание уполномоченным органом в сфере информатизации компетентности удостоверяющего центра в оказании услуг;
      6) подписывающее лицо – физическое или юридическое лицо, правомерно владеющее закрытым ключом электронной цифровой подписи и обладающее правом на ее использование в электронном документе;
      7) электронная копия документа – документ, полностью воспроизводящий вид и информацию (данные) подлинного документа в электронно-цифровой форме;
      8) государственная техническая служба – республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения, созданное по решению Правительства Республики Казахстан;
      9) регистрационное свидетельство – документ на бумажном носителе или электронный документ, выдаваемый удостоверяющим центром для подтверждения соответствия электронной цифровой подписи требованиям, установленным настоящим Законом;
      10) владелец регистрационного свидетельства – физическое или юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное свидетельство, правомерно владеющее закрытым ключом, соответствующим открытому ключу, указанному в регистрационном свидетельстве;
      11) электронный архив – совокупность архивных электронных документов;
      12) электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме и удостоверена посредством электронной цифровой подписи;
      13) электронный документооборот – обмен электронными документами между государственными органами, физическими и юридическими лицами;
      14) система электронного документооборота – система обмена электронными документами, отношения между участниками которой регулируются настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан;
      15) участник системы электронного документооборота – физическое или юридическое лицо, государственный орган или должностное лицо, участвующие в процессах сбора, обработки, хранения, передачи, поиска и распространения электронных документов;
      16) электронная цифровая подпись – набор электронных цифровых символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания;
      17) средства электронной цифровой подписи – совокупность программных и технических средств, используемых для создания и проверки подлинности электронной цифровой подписи;
      18) открытый ключ электронной цифровой подписи – последовательность электронных цифровых символов, доступная любому лицу и предназначенная для подтверждения подлинности электронной цифровой подписи в электронном документе;
      19) закрытый ключ электронной цифровой подписи – последовательность электронных цифровых символов, предназначенная для создания электронной цифровой подписи с использованием средств электронной цифровой подписи.»;
      2) статью 5 изложить в следующей редакции:
      «Статья 5. Компетенция уполномоченных органов
      1. Уполномоченный орган в сфере информатизации:
      1) реализует государственную политику в сфере электронного документа и электронной цифровой подписи;
      2) разрабатывает нормативные правовые акты Республики Казахстан в сфере электронного документа и электронной цифровой подписи;
      3) оказывает практическую и методическую помощь государственным органам и организациям по вопросам электронного документа и электронной цифровой подписи;
      4) осуществляет государственный контроль в сфере электронного документа и электронной цифровой подписи на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи;
      5) утверждает типовое положение удостоверяющего центра;
      6) утверждает правила выдачи, хранения, отзыва регистрационных свидетельств и подтверждения принадлежности и действительности открытого ключа электронной цифровой подписи удостоверяющим центром, за исключением корневого удостоверяющего центра Республики Казахстан, удостоверяющего центра государственных органов, национального удостоверяющего центра Республики Казахстан и доверенной третьей стороны Республики Казахстан;
      7) утверждает правила регистрации, перерегистрации и аннулирования объектных идентификаторов в казахстанском сегменте объектных идентификаторов;
      8) утверждает проверочные листы, критерии оценки риска, полугодовые графики проведения проверок в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;
      9) утверждает правила регистрации и прекращения взаимодействия удостоверяющих центров, доверенных третьих сторон иностранных государств с доверенной третьей стороной Республики Казахстан;
      10) утверждает правила проверки подлинности электронной цифровой подписи;
      11) разрабатывает правила проведения аккредитации удостоверяющих центров;
      12) утверждает правила выдачи, хранения, отзыва регистрационных свидетельств и подтверждения принадлежности и действительности открытого ключа электронной цифровой подписи корневым удостоверяющим центром Республики Казахстан, удостоверяющим центром государственных органов и национальным удостоверяющим центром Республики Казахстан;
      13) утверждает правила подтверждения подлинности иностранной электронной цифровой подписи доверенной третьей стороной Республики Казахстан;
      14) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.
      2. Уполномоченный орган управления архивами и документацией:
      1) осуществляет реализацию государственной политики в сфере электронного документооборота и электронных архивов;
      2) обеспечивает межотраслевое организационно-методическое руководство вопросами делопроизводства с использованием электронных документов и электронного архива;
      3) разрабатывает нормативные правовые акты Республики Казахстан в сфере электронного документооборота и электронных архивов;
      4) осуществляет государственный контроль по вопросам делопроизводства с использованием электронных документов и электронного архива на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан в сфере электронного документооборота и электронных архивов;
      5) утверждает проверочные листы, критерии оценки риска, полугодовые графики проведения проверок в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;
      6) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.»;
      3) в подпункте 2) статьи 6 слово «информационные» заменить словами «информационно-коммуникационные»;
      4) в статье 7:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      «1. Электронный документ, соответствующий требованиям настоящего Закона и удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.»;
      в пункте 2 слова «по информационно-коммуникационной сети» заменить словами «через сети телекоммуникаций»;
      пункт 6 изложить в следующей редакции:
      «6. Порядок сбора, обработки, хранения, передачи, поиска, распространения, использования, защиты, регистрации и уничтожения электронных документов и иных данных, содержащих сведения, составляющие государственные секреты, с использованием информационных систем в защищенном исполнении, отнесенных к государственным секретам, а также порядок создания, аккредитации и прекращения деятельности специального удостоверяющего центра определяются Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан.»;
      5) в статье 10:
      пункт 1 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:
      «4) электронная цифровая подпись создана и регистрационное свидетельство выдано аккредитованным удостоверяющим центром Республики Казахстан или иностранным удостоверяющим центром, зарегистрированным в доверенной третьей стороне Республики Казахстан.»;
      пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
      «2. Закрытые ключи электронной цифровой подписи являются собственностью лиц, владеющих ими на законных основаниях.
      Лицо может иметь закрытые ключи электронной цифровой подписи для различных информационных систем. Закрытые ключи электронной цифровой подписи не могут быть переданы другим лицам.
      3. Владелец регистрационного свидетельства электронной цифровой подписи юридического лица – руководитель юридического лица или лицо, его замещающее, вправе передавать работнику данного юридического лица или назначенному им лицу полномочия на использование электронной цифровой подписи от имени данного юридического лица.»;
      6) статью 13 изложить в следующей редакции:
      «Статья 13. Признание иностранной электронной цифровой подписи
      Иностранная электронная цифровая подпись, имеющая иностранное регистрационное свидетельство, признается электронной цифровой подписью на территории Республики Казахстан в следующих случаях:
      1) в соответствии с ратифицированными Республикой Казахстан международными договорами;
      2) после регистрации иностранных удостоверяющих центров в доверенной третьей стороне Республики Казахстан;
      3) после регистрации доверенных третьих сторон иностранных государств в доверенной третьей стороне Республики Казахстан.»;
      7) статью 14 изложить в следующей редакции:
      «Статья 14. Выдача регистрационного свидетельства
      Регистрационное свидетельство выдается лицу, достигшему шестнадцатилетнего возраста, в порядке, установленном уполномоченным органом в сфере информатизации.»;
      8) дополнить статьей 14-1 следующего содержания:
      «Статья 14-1. Отказ в выдаче регистрационного свидетельства
      Удостоверяющий центр отказывает в выдаче регистрационного свидетельства в случаях:
      1) неполноты представленных документов;
      2) представления недостоверных сведений;
      3) в соответствии со вступившим в законную силу решением суда;
      4) недостижения лицом шестнадцатилетнего возраста.»;
      9) пункт 1 статьи 18 дополнить подпунктами 1-1), 2-1) и 2-2) следующего содержания:
      «1-1) установления факта предоставления недостоверных сведений при получении регистрационного свидетельства;»;
      «2-1) изменения фамилии, имени или отчества (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) владельца регистрационного свидетельства;
      2-2) смены наименования, реорганизации, ликвидации юридического лица-владельца регистрационного свидетельства;»;
      10) статью 19 изложить в следующей редакции:
      «Статья 19. Признание иностранных регистрационных свидетельств
      Иностранное регистрационное свидетельство признается наравне с регистрационным свидетельством, выданным удостоверяющим центром, действующим на территории Республики Казахстан, в следующих случаях:
      1) в соответствии с ратифицированными Республикой Казахстан международными договорами;
      2) после регистрации иностранных удостоверяющих центров в доверенной третьей стороне Республики Казахстан;
      3) после регистрации доверенных третьих сторон иностранных государств в доверенной третьей стороне Республики Казахстан.»;
      11) в подпункте 4) пункта 1 статьи 20-1 слова «участников единой системы электронного документооборота» заменить словами «государственные органы, должностных лиц государственных органов в информационных системах»;
      12) дополнить статьей 20-2 следующего содержания:
      «Статья 20-2. Аккредитация удостоверяющих центров
      1. Аккредитация удостоверяющих центров осуществляется уполномоченным органом в сфере информатизации в отношении удостоверяющих центров, являющихся юридическими лицами Республики Казахстан.
      2. Аккредитация удостоверяющего центра осуществляется на бесплатной основе сроком на три года, если более короткий срок не указан в заявлении удостоверяющего центра.»;
      13) пункт 1 статьи 21 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:
      «2-1) для каждого типа регистрационного свидетельства утверждает правила применения регистрационного свидетельства;»;
      14) статью 24 дополнить частью второй следующего содержания:
      «Отказ в принятии электронных документов в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан, не допускается.».

      23. Закон Республики Казахстан от 22 декабря 2003 года «О государственной правовой статистике и специальных учетах» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 24, ст. 176; 2005 г., № 5, ст. 5; 2009 г., № 19, ст. 88; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 1, ст. 3; № 11, ст. 102; № 23, ст. 178; 2013 г., № 14, ст. 75; 2014 г., № 1, ст. 9; № 11, ст. 61; № 14, ст. 84; № 16, ст. 90; № 21, ст. 118; № 23, ст. 143):
      1) статью 1 дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:
      «7-1) интернет-портал «Карта уголовных правонарушений» – государственная информационная система, предоставляющая единую точку доступа к электронным информационным ресурсам по вопросам уголовных правонарушений;»;
      2) статью 6 дополнить подпунктами 12-2), 12-3), 12-4) и 12-5) следующего содержания:
      «12-2) публикует сведения о лицах, привлеченных к уголовной ответственности за совершение правонарушений против половой неприкосновенности несовершеннолетних;
      12-3) осуществляет функции оператора системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов по:
      обеспечению соблюдения единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности;
      осуществлению эксплуатации, сопровождения, развития, мониторинга системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов;
      обеспечению бесперебойного и надлежащего функционирования, а также защиты системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов;
      обеспечению безопасности хранения электронных информационных ресурсов в системе информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов;
      обеспечению оперативного реагирования на выявленные недостатки системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов и принятию мер по их устранению;
      12-4) определяет должностных лиц, ответственных за функционирование, администрирование, использование системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов;
      12-5) обеспечивает функционирование интернет-портала «Карта уголовных правонарушений»;»;
      3) подпункт 3) пункта 2 статьи 8 дополнить словами «, а также электронных информационных ресурсов, полученных из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов»;
      4) пункт 3 статьи 12 дополнить подпунктом 16-1) следующего содержания:
      «16-1) лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение уголовных правонарушений против половой неприкосновенности несовершеннолетних;»;
      5) дополнить статьями 16-1, 16-2 и 16-3 следующего содержания:
      «Статья 16-1. Система информационного обмена
                    правоохранительных, специальных государственных и
                    иных органов
      1. Системой информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов является конфиденциальная информационная система, предназначенная для предоставления сотрудникам правоохранительных, специальных государственных и иных органов электронных информационных ресурсов из информационных систем государственных, иных органов и организаций, позволяющая получать электронные информационные ресурсы исключительно по их запросам в рамках осуществления ими своей деятельности в соответствии с настоящим Законом.
      Перечень интернет-ресурсов и информационных систем, интегрируемых с системой информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов определяется Правительством Республики Казахстан.
      2. Функционирование системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов осуществляется оператором системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственной правовой статистике и специальных учетах и об информатизации.
      3. Правила использования системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов определяются Генеральным Прокурором Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом в сфере информатизации.
      Статья 16-2. Порядок и основания получения электронных
                   информационных ресурсов из системы информационного
                   обмена правоохранительных, специальных
                   государственных и иных органов
      1. Получение электронных информационных ресурсов из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов осуществляется зарегистрированными в системе пользователями посредством единой транспортной среды государственных органов и защищенных каналов связи с использованием электронной цифровой подписи Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
      2. Запрос в форме электронного документа, соответствующий требованиям законодательства Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи, равнозначен документу на бумажном носителе.
      3. Для получения информации в рамках уголовных, гражданских, административных, розыскных дел и исполнительного производства в запросе указываются обстоятельства, послужившие основанием для истребования информации.
      Обоснованность запроса подлежит проверке оператором системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов путем сверки в базах данных наличия в производстве пользователя материалов, ставших основанием для инициирования запроса.
      Получение электронных информационных ресурсов из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов возможно только при положительном результате проверки.
      Порядок и основания получения правоохранительными и специальными государственными органами из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для проведения негласных следственных действий и оперативно-розыскной деятельности, а также для решения иных возложенных на них задач, определяются совместными нормативными правовыми актами Генерального Прокурора Республики Казахстан и первых руководителей правоохранительных и специальных государственных органов.
      4. Судам информация предоставляется в рамках рассматриваемых уголовных, гражданских, административных дел в соответствии с нормами действующего законодательства Республики Казахстан и с соблюдением требований пункта 3 настоящей статьи.
      Статья 16-3. Ограничения по использованию электронных
                   информационных ресурсов, полученных из системы
                   информационного обмена правоохранительных,
                   специальных государственных и иных органов
      1. Пользователи системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов обеспечивают обоснованность запроса, использование полученной информации исключительно в целях, заявленных в запросе, а также соблюдение законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите.
      2. Полученная информация хранится в материалах, на основании которых она запрошена. Копирование, изъятие, последующая передача, распространение такой информации запрещается.
      3. Сроки, условия хранения информации определяются исходя из содержания основного материала. Информация подлежит уничтожению вместе с соответствующими материалами.
      4. Должностные лица, ответственные за обеспечение обоснованности запросов, организацию работы с электронными информационными ресурсами, полученными из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов, и их использование, определяются руководителями этих органов.
      5. Должностные лица за нарушение требований законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите несут ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан.».

      24. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2004 года «О связи» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., № 14, ст. 81; 2006 г., № 3, ст. 22; № 15, ст. 95; № 24, ст. 148; 2007 г., № 2, ст. 18; № 3, ст. 20; № 19, ст. 148; 2008 г., № 20, ст. 89; № 24, ст. 129; 2009 г., № 15-16, ст. 74; № 18, ст. 84; № 24, ст. 121; 2010 г., № 5, ст. 23; № 24, ст. 146, 150; 2011 г., № 1, ст. 2; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2012 г., № 3, ст. 25; № 8, ст. 63, 64; № 14, ст. 92, 95; № 15, ст. 97; 2013 г., № 12, ст. 57; № 14, ст. 72, 75; 2014 г., № 1, ст. 4; № 7, ст. 37; № 8, ст. 44, 49; № 10, ст. 52; № 14, ст. 87; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 143):
      1) в статье 2: 
      подпункт 2) изложить в следующей редакции:
      «2) служебная информация об абонентах и (или) пользователях услуг связи (далее – служебная информация) – сведения об абонентах и (или) пользователях услуг связи, включающие индивидуальный идентификационный номер для физических лиц и бизнес-идентификационный номер для юридических лиц, биллинговые сведения и сведения о предоставляемых им услугах, местоположение абонентского устройства в сети, адреса в сети передачи данных и адреса обращения к интернет-ресурсам в сети передачи данных, идентификаторы интернет-ресурса, протоколы сети передачи данных;»;
      дополнить подпунктами 4-1), 4-2) и 4-3) следующего содержания:
      «4-1) перенос абонентского номера – услуга по сохранению и использованию абонентского номера в сетях сотовой связи, предоставляемая абоненту при заключении им нового договора об оказании услуг сотовой связи с другим оператором сотовой связи;
      4-2) централизованная база данных абонентских номеров – аппаратно-программный комплекс управления базой данных, содержащей информацию об абонентских номерах сотовой связи, включая сведения, определяемые правилами переноса абонентского номера в сетях сотовой связи;
      4-3) оператор централизованной базы данных абонентских номеров – организация, которая обеспечивает формирование, функционирование, сопровождение и развитие централизованной базы данных абонентских номеров и предоставляет доступ к ее ресурсам;»;
      подпункт 18) изложить в следующей редакции:
      «18) оператор связи – юридическое лицо, зарегистрированное на территории Республики Казахстан, оказывающее услуги связи;»;
      в подпункте 22) слова «программно-аппаратный комплекс» заменить словами «аппаратно-программный комплекс»;
      дополнить подпунктами 26-1), 30-1), 30-2), 30-3), 32-1), 32-2) и 36-1) следующего содержания:
      «26-1) сетевой трафик (далее – трафик) – объем информации, передаваемой и принимаемой через сеть телекоммуникаций за определенный период времени;»;
      «30-1) абонентское устройство подвижной сети – средство связи индивидуального использования, формирующее сигналы электрической связи для передачи или приема заданной абонентом информации и подключаемое к сети оператора связи, не имеющее постоянного географически определяемого местоположения в рамках обслуживаемой территории, работающее в сетях подвижной связи (сотовая, транкинговая, спутниковая сеть телекоммуникаций и другие);
      30-2) интернет-трафик – объем информации, передаваемой и принимаемой через соединение с Интернетом за определенный период времени;
      30-3) точка обмена интернет-трафиком – аппаратно-программный комплекс по пропуску (обмену) интернет-трафика операторов междугородной и (или) международной связи на территории Республики Казахстан;»;
      «32-1) удостоверяющий центр – юридическое лицо, определяемое уполномоченным органом, выдающее в электронной форме сертификаты безопасности;
      32-2) система централизованного управления сетями телекоммуникаций Республики Казахстан – комплекс организационно-технических мероприятий по формированию управляющих параметров и контролю за их исполнением, включающий в себя аппаратно-программный комплекс и каналы связи для централизованного управления сетями телекоммуникаций;»;
      «36-1) сертификат безопасности – набор электронных цифровых символов, применяемый для пропуска трафика, содержащего протоколы, поддерживающие шифрование;»;
      подпункт 62) исключить;
      дополнить подпунктами 64-1), 73-1) и 73-2) следующего содержания:
      «64-1) абонентское устройство фиксированной сети – средство связи индивидуального использования, формирующее сигналы электрической связи для передачи или приема заданной абонентом информации и подключаемое к сети оператора связи, имеющее постоянное географически определяемое местоположение в рамках обслуживаемой территории и ресурсов нумерации, работающее в сетях фиксированной связи (местные сети телекоммуникаций и другие);»;
      «73-1) пропуск международного трафика – осуществление процесса установления соединения и передачи информации между международной коммутационной станцией оператора международной связи Республики Казахстан и международными коммутационными станциями операторов связи других государств;
      73-2) международная точка стыка – средства телекоммуникаций, предназначенные для соединения международной коммутационной станции оператора международной связи Республики Казахстан с международными коммутационными станциями операторов связи других государств;»;
      2) статью 7 дополнить подпунктом 14-10) следующего содержания:
      «14-10) утверждение правил взаимодействия при эксплуатации специального технического оборудования на территории учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы;»;
      3) в статье 8:
      в пункте 1:
      дополнить подпунктами 6-1), 6-2), 6-3), 6-4), 6-5), 6-6), 6-7), 6-8), 6-9), 8-5), 8-6) и 8-7) следующего содержания:
      «6-1) утверждение правил присоединения сетей операторов междугородной и международной связи к точке обмена интернет-трафиком;
      6-2) утверждение правил выдачи сертификата безопасности;
      6-3) утверждение правил применения сертификата безопасности;
      6-4) государственный контроль за применением сертификата безопасности операторами связи;
      6-5) государственный контроль за порядком присоединения сетей операторов междугородной и международной связи к точке обмена интернет-трафиком;
      6-6) определение удостоверяющего центра;
      6-7) утверждение правил оказания услуг доступа к Интернету в пунктах общественного доступа к Интернету;
      6-8) утверждение методик измерений технических параметров качества услуг связи;
      6-9) утверждение правил взаимодействия государственных органов по вопросам соблюдения требований законодательства Республики Казахстан в сетях телекоммуникаций;»;
      «8-5) утверждение правил переноса абонентского номера в сетях сотовой связи и даты введения услуги переноса абонентского номера в сетях сотовой связи;
      8-6) утверждение правил предоставления в пользование кабельной канализации;
      8-7) осуществление контроля качества услуг связи, оказываемых операторами связи;»;
      подпункт 15) изложить в следующей редакции:
      «15) направление предписаний при выявлении нарушения требований законодательства Республики Казахстан в области связи;»;
      дополнить подпунктом 19-17) следующего содержания:
      «19-17) разработка и принятие в пределах своей компетенции нормативных правовых актов в области регулирования и контроля в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках в области телекоммуникаций и универсальных услуг почтовой связи, в том числе правил ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов субъектами естественных монополий, инструкций по расчету ставки прибыли на регулируемую базу задействованных активов;»;
      подпункт 3) пункта 2 изложить в следующей редакции:
      «3) направление предписаний при выявлении нарушения требований законодательства Республики Казахстан в области связи;»;
      4) пункт 1 статьи 9-1:
      подпункт 2) дополнить словами «, а также международных точек стыка»;
      дополнить подпунктами 5-1), 5-2) и 5-3) следующего содержания:
      «5-1) обеспечение формирования, функционирования, сопровождения и развития централизованной базы данных абонентских номеров и предоставление доступа к ее ресурсам;
      5-2) организация и техническое сопровождение точек обмена интернет-трафиком операторов междугородной и международной связи на территории Республики Казахстан;
      5-3) организация и техническое сопровождение удостоверяющего центра;»;
      5) в статье 12:
      пункт 6 дополнить частью второй следующего содержания:
      «В разрешении на использование радиочастотного спектра указывается вид или стандарт связи, территория использования, тип и технические параметры используемых радиоэлектронных средств, а также обязательства по обеспечению услугами связи населенных пунктов и (или) территорий.»;
      пункт 8-1 изложить в следующей редакции:
      «8-1. Разрешение на использование радиочастотного спектра изымается в порядке, установленном уполномоченным органом, в случаях:
      1) неиспользования радиочастотного спектра в течение одного года;
      2) невыполнения оператором сотовой связи обязательств по обеспечению услугами связи населенных пунктов и (или) территорий, указанных в разрешении на использование радиочастотного спектра Республики Казахстан.»;
      6) в статье 15:
      заголовок и пункт 1 изложить в следующей редакции:
      «Статья 15. Взаимодействие операторов связи, оператора
                  централизованной базы данных абонентских номеров с
                  органами, осуществляющими оперативно-розыскную
                  деятельность
      1. Операторы связи и (или) владельцы сетей связи, осуществляющие деятельность на территории Республики Казахстан, обязаны:
      1) обеспечивать органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность на сетях связи, организационные и технические возможности проведения оперативно-розыскных мероприятий на всех сетях связи, а также принимать меры по недопущению раскрытия форм и методов проведения указанных мероприятий;
      2) осуществлять сбор и хранение служебной информации в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан;
      3) обеспечить органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность на сетях связи, доступ к служебной информации, а также принимать меры по недопущению раскрытия форм и методов проведения указанных мероприятий;
      4) обеспечить за счет собственных или привлеченных средств функции своего телекоммуникационного оборудования для технического проведения оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с требованиями к сетям и средствам связи и порядком, которые определены Правительством Республики Казахстан;
      5) обеспечить оказание услуг связи, а равно распространение представителем оператора связи абонентских номеров только при заключении соответствующего договора об оказании услуг связи, заключаемого в соответствии с правилами оказания услуг связи.»;
      в пункте 2 после слов «абонентских устройств» дополнить словами «подвижной сети»;
      дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
      «2-1. Оператор централизованной базы данных абонентских номеров обязан обеспечить органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность на сетях связи, доступ к сведениям об абонентских номерах сотовой связи.»;
      пункт 4 изложить в следующей редакции:
      «4. Взаимоотношения операторов связи, оператора централизованной базы данных абонентских номеров с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, регулируются в соответствии с настоящим Законом и законодательством Республики Казахстан об оперативно-розыскной деятельности.»;
      7) дополнить статьей 15-1 следующего содержания:
      «Статья 15-1. Взаимодействие операторов связи с
                    государственными органами, использующими
                    специальное техническое оборудование для
                    блокирования радиосигнала либо выявления и (или)
                    пресечения несанкционированного использования
                    абонентских устройств
      1. В целях обеспечения охраны учреждений уголовно-исполнительной системы органами внутренних дел в пределах их территорий применяется специальное техническое оборудование для блокирования радиосигнала либо выявления и (или) пресечения несанкционированного использования абонентских устройств.
      2. Операторы связи обязаны обеспечить:
      1) консультационно-техническое содействие органам внутренних дел при установке на территории учреждений уголовно-исполнительной системы специального технического оборудования для блокирования радиосигнала либо выявления и (или) пресечения несанкционированного использования абонентских устройств;
      2) оптимизацию собственных сетей связи, включая своевременное реагирование и принятие мер с целью снижения распространения радиосигнала на территории учреждений уголовно-исполнительной системы.
      3. Специальное техническое оборудование для блокирования радиосигнала должно соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан в области технического регулирования.»;
      8) дополнить статьей 16-1 следующего содержания:
      «Статья 16-1. Уведомление о начале или прекращении деятельности
                    по оказанию услуг связи
      1. Оператор связи с момента начала деятельности по оказанию услуг связи обязан направить уведомление в уполномоченный орган на бумажном носителе или в форме электронного документа.
      В уведомлении указываются:
      наименование оператора связи;
      бизнес-идентификационный номер оператора связи;
      наименование услуг связи;
      территория оказания услуг связи.
      2. В случае изменения наименования оператора связи, его бизнес-идентификационного номера, наименования услуг связи и территории оказания услуг связи оператор связи обязан направить уведомление в порядке, предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи.
      3. Оператор связи с момента прекращения деятельности по оказанию услуг связи обязан направить уведомление в уполномоченный орган на бумажном носителе или в форме электронного документа.
      В уведомлении указываются наименование оператора связи и его бизнес-идентификационный номер.»;
      9) в статье 21:
      подпункт 1) пункта 2 изложить в следующей редакции:
      «1) определяет порядок функционирования системы централизованного управления сетями телекоммуникаций Республики Казахстан, включающий в себя:
      организацию, регистрацию и эксплуатацию международных точек стыка;
      комплекс организационно-технических мероприятий, формирование управляющих параметров;
      требования к применяемым средствам связи и управлению ими, обеспечение информационной безопасности на сетях связи, ввод сетей связи в эксплуатацию и контроль за их исполнением;»;
      пункт 3 изложить в следующей редакции:
      «3. Операторы связи сетей всех категорий, входящих в единую сеть телекоммуникаций Республики Казахстан, обязаны создавать центры управления своими сетями, которые должны быть расположены на территории Республики Казахстан.
      Руководитель технической службы оператора связи должен быть гражданином Республики Казахстан.
      При создании сетей телекоммуникаций операторы связи обеспечивают технологическое соответствие оборудования сетей национальным стандартам, устанавливающим требования по обеспечению проведения оперативно-розыскных мероприятий.»;
      в подпункте 3) части второй пункта 4 слова «(фиксированные и подвижные)» заменить словами «на фиксированные и подвижные в зависимости от подключенного абонентского устройства фиксированной сети либо абонентского устройства подвижной сети»;
      в пункте 5:
      часть вторую изложить в следующей редакции:
      «Ведомственные сети телекоммуникаций взаимодействуют между собой посредством единой транспортной среды государственных органов, в том числе с использованием государственных шифровальных средств и других средств защиты информации, используемых в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.»;
      часть третью исключить;
      в пункте 7:
      часть первую изложить в следующей редакции:
      «7. Сети телекоммуникаций специального назначения предназначены для обеспечения нужд уполномоченных государственных органов, органов военного управления, национальной безопасности и внутренних дел Республики Казахстан, которые могут использовать в качестве основы сети телекоммуникаций общего пользования.»;
      дополнить частью третьей следующего содержания:
      «Порядок построения, управления, использования, распределения нумерации, организационно-технического обеспечения функционирования, информационной безопасности, пропуска трафика, условий взаимодействия и принятия в эксплуатацию (снятия с эксплуатации) сетей шифрованной, засекреченной, кодированной связи и сетей телекоммуникаций специального назначения определяют руководители уполномоченных государственных органов, органов военного управления, национальной безопасности и внутренних дел Республики Казахстан, для обеспечения нужд которых предназначены данные сети.»;
      10) пункт 3 статьи 23 изложить в следующей редакции:
      «3. Предоставление линий и каналов связи, каналов в кабельной канализации и площадей, необходимых для размещения технических средств для нужд уполномоченных государственных органов, органов военного управления, национальной безопасности и внутренних дел Республики Казахстан, а также оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры «электронного правительства», осуществляется на договорной основе по ценам (тарифам), регулируемым уполномоченным органом, в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.»;
      11) в статье 24:
      пункт 1 дополнить частью второй следующего содержания:
      «Деятельность операторов почтовой связи по предоставлению услуг почтовой связи регулируется законодательством Республики Казахстан о почте.»;
      пункты 34 и 5 исключить;
      12) в статье 25:
      в пункте 2 слова «Правительством Республики Казахстан» заменить словами «уполномоченным органом»;
      дополнить пунктом 3 следующего содержания:
      «3. Пропуск международного трафика осуществляется только через сети операторов международной связи с учетом соблюдения порядка регистрации международных точек стыка на границе Республики Казахстан.»;
      13) пункты 2 и 3-1 статьи 26 изложить в следующей редакции:
      «2. Не допускается отказ доминирующего оператора связи от заключения договора присоединения либо установление доминирующим оператором связи заведомо ограничительных условий на присоединение или прокладку линий связи.
      Под заведомо ограничительными условиями на присоединение или прокладку линий связи понимаются технические условия на присоединения, устанавливаемые доминирующим оператором связи, выполнение которых для присоединяемого оператора связи несоразмерно с затратами, которые могли быть произведены при иных условиях присоединения, или не представляется возможным в связи с отказом собственника земельного участка, землепользователя, собственника здания или сооружения на прокладку сети телекоммуникаций на их территории и (или) в зданиях или сооружениях.»;
      «3-1. Операторы междугородной и (или) международной телефонной связи обязаны:
      1) публиковать перечень стандартных точек присоединения (подключения);
      2) обеспечить функционирование точек обмена интернет-трафиком и системы централизованного управления сетями телекоммуникаций Республики Казахстан за счет собственных средств;
      3) обеспечить присоединение своих сетей к точке обмена интернет-трафиком и системе централизованного управления сетями телекоммуникаций Республики Казахстан в порядке, определяемом уполномоченным органом;
      4) осуществлять пропуск трафика с использованием протоколов, поддерживающих шифрование с применением сертификата безопасности, за исключением трафика, шифрованного средствами криптографической защиты информации на территории Республики Казахстан.»;
      14) пункт 1 статьи 28-5 дополнить частью второй следующего содержания:
      «Под контрольно-измерительной аппаратурой и средствами радиотехнического контроля следует понимать сертифицированные технические средства измерений параметров и характеристик радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, прошедшие метрологическую поверку, фиксирующие факт совершения административного правонарушения.»;
      15) абзац первый пункта 2 статьи 28-8 после слова «осуществляется» дополнить словами «уполномоченным органом»;
      16) статью 29 дополнить пунктом 4-2 следующего содержания:
      «4-2. Собственники зданий и сооружений обязаны на равных условиях предоставлять площади операторам связи на основании договора для размещения ими телекоммуникационного оборудования в целях предоставления услуг связи.»;
      17) в статье 36:
      дополнить пунктом 1-3 следующего содержания:
      «1-3. При оказании услуг доступа к Интернету оператор связи обязан ограничить доступ к информации, запрещенной вступившим в законную силу решением суда или законами Республики Казахстан.»;
      в пункте 4 слова «об абонентах» исключить;
      18) дополнить статьей 36-1 следующего содержания:
      «Статья 36-1. Перенос абонентского номера в сетях сотовой
                    связи
      1. Перенос абонентского номера для абонента осуществляется на безвозмездной основе.
      Абонент вправе сохранить и использовать абонентский номер при заключении им нового договора об оказании услуг сотовой связи с другим оператором сотовой связи.
      2. Операторы сотовой связи обязаны обеспечивать перенос абонентских номеров в сетях сотовой связи в соответствии законодательством Республики Казахстан в области связи.
      3. При переносе абонентских номеров операторы сотовой связи осуществляют взаимодействие исключительно через централизованную базу данных абонентских номеров.
      4. Порядок функционирования централизованной базы данных абонентских номеров и предоставления доступа к ее ресурсам, а также организационно-технического взаимодействия и взаиморасчетов между участниками переноса абонентских номеров определяется правилами переноса абонентского номера в сетях сотовой связи.
      5. Операторы сотовой связи обязаны обеспечить предоставление оператору централизованной базы данных абонентских номеров информации об абонентских номерах сотовой связи, включая сведения, определяемые правилами переноса абонентского номера в сетях сотовой связи.
      6. Операторы связи самостоятельно несут все затраты (на модернизацию сети, информационных систем и программного обеспечения, взаимодействие с централизованной базой данных абонентских номеров) по обеспечению в собственных сетях переноса абонентского номера и возможности доступа к ресурсам централизованной базы данных абонентских номеров.
      7. Операторы сотовой связи осуществляют оплату услуг оператора централизованной базы данных абонентских номеров за предоставление доступа к ее ресурсам в порядке, определяемом правилами переноса абонентского номера в сетях сотовой связи.
      8. Абонент подает заявку о переносе абонентского номера оператору сотовой связи, на сеть которого он переходит, с последующим заключением договора.
      9. Перенос абонентских номеров в сетях сотовой связи осуществляется операторами сотовой связи в срок и на условиях, которые определены правилами переноса абонентского номера в сетях сотовой связи.
      10. Операторы сотовой связи не вправе препятствовать переходу абонентов сотовой связи к другому оператору сотовой связи.»;
      19) дополнить статьей 39-1 следующего содержания:
      «Статья 39-1. Порядок использования абонентского номера при
                    получении услуг в электронной форме посредством
                    абонентского устройства подвижной сети
      1. Абонент вправе получать услуги в электронной форме посредством абонентского устройства подвижной сети в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
      2. Для получения услуг в электронной форме посредством абонентского устройства подвижной сети абоненту необходимо подключить абонентский номер, предоставленный оператором сотовой связи, к учетной записи веб-портала «электронного правительства».
      3. Идентификация абонента осуществляется по его абонентскому номеру, предоставленному оператором сотовой связи.
      В случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, для получения услуг в электронной форме посредством абонентского устройства подвижной сети абонент использует электронную цифровую подпись.»;
      20) в статье 40:
      в пункте 1-1 слова «об абонентах» исключить;
      дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
      «2-1. Абоненты и пользователи услуг связи несут ответственность за подмену сетевых адресов, совершенную в целях сокрытия фактов нарушения законов Республики Казахстан.»;
      21) в статье 41-1:
      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
      «1-1. В случае распространения по сети телекоммуникаций информации, запрещенной вступившим в законную силу решением суда или законами Республики Казахстан, а также доступ к которой был временно приостановлен внесенным в уполномоченный орган предписанием Генерального Прокурора Республики Казахстан или его заместителями об устранении нарушений закона, операторы связи и (или) государственная техническая служба по предписанию уполномоченного органа обязаны принять незамедлительные меры по ограничению доступа к запрещенной информации.
      Предписание уполномоченного органа может быть обжаловано в установленном законодательством Республики Казахстан порядке лицом, разместившим информацию в сети телекоммуникаций.»;
      в подпункте 1) пункта 3 слова «пункте 1» заменить словами «пунктах 1 и 1-1».

      25. В Закон Республики Казахстан от 6 июля 2004 года «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., № 15, ст. 87; 2005 г., № 23, ст. 104; 2006 г., № 3, ст. 22; 2007 г., № 2, ст. 18; № 3, ст. 20; № 18, ст. 143; № 19, ст. 149; 2008 г., № 17-18, ст. 72; 2009 г., № 24, ст. 134; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 3, ст. 32; № 6, ст. 50; № 11, ст. 102; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 14; № 13, ст. 91; № 20, ст. 121; № 21-22, ст. 124; 2014 г., № 10, ст. 52; № 23, ст. 143; 2015 г., № 8, ст. 45):
      1) подпункт 16) статьи 1 после слова «историй -» дополнить словом «электронные»;
      2) в статье 8-1:
      в подпункте 2) части первой пункта 1 слова «ввод в» заменить словами «ввод в промышленную»;
      в пункте 4:
      в части первой слова «ввода в» заменить словами «ввода в промышленную»;
      часть вторую изложить в следующей редакции:
      «Проверка выполнения кредитным бюро необходимых мероприятий по вводу системы управления базы данных кредитных историй в промышленную эксплуатацию осуществляется комиссией уполномоченного органа, созданной совместно с уполномоченным органом в сфере информатизации, результаты которой отражаются в акте ввода системы управления базы данных кредитных историй в промышленную эксплуатацию по форме, установленной уполномоченным органом.»;
      3) подпункт 9) статьи 17 и подпункт 6) пункта 2 статьи 19 после слова «использовать» дополнить словом «электронные».

      26. В Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года «О техническом регулировании» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., № 21, ст. 124; 2006 г., № 3, ст. 22; № 15, ст. 92; № 24, ст. 148; 2008 г., № 15-16, ст. 60; 2009 г., № 17, ст. 80; № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 1, ст. 2; № 2, ст. 26; № 11, ст. 102; 2012 г., № 5, ст. 41; № 14, ст. 92, 95; № 15, ст. 97; 2013 г., № 4, ст. 21; № 14, ст. 75; № 15, ст. 81; № 21-22, ст. 114; 2014 г., № 10, ст. 52; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 143):
      1) подпункт 42) статьи 1 изложить в следующей редакции:
      «42) технический комитет по стандартизации – консультативно-совещательный орган, создаваемый на базе организаций в отраслях экономики на добровольной основе для разработки стандартов и участия в создании государственной системы технического регулирования по закрепленным объектам стандартизации или направлениям деятельности;»;
      2) пункт 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
      «1. Технические комитеты по стандартизации создаются на базе организаций в отраслях экономики по предложениям государственных органов и заинтересованных сторон для проведения работ по стандартизации на межотраслевом уровне.
      В состав технических комитетов по стандартизации включаются представители государственных органов и заинтересованных сторон.».

      27. В Закон Республики Казахстан от 8 июля 2005 года «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2005 г., № 13, ст. 52; 2007 г., № 5-6, ст. 42; № 18, ст. 145; 2008 г., № 23, ст. 124; 2009 г., № 17, ст. 82; № 24, ст. 129; 2010 г., № 1-2, ст. 5; № 5, ст. 23; № 15, ст. 71; 2011 г., № 1, ст. 2, 7; № 2, ст. 26; № 11, ст. 102; 2012 г., № 2, ст. 16; № 14, ст. 94; № 15, ст. 97; 2013 г., № 9, ст. 51; № 14, ст. 72, 75; 2014 г., № 2, ст. 10; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 22, ст. 131; № 23, ст. 143; 2015 г., № 11, ст. 52):
      1) подпункт 4) пункта 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:
      «4) содействия созданию и развитию информационно-коммуникационных технологий и информационных систем;»;
      2) пункт 3 статьи 19-2 после слова «государственные» дополнить словом «электронные».

      28. В Закон Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 2, ст. 17; 2011 г., № 3, ст. 32; № 14, ст. 117; 2013 г., № 5-6, ст. 30; № 14, ст. 72; 2014 г., № 14, ст. 84; № 23, ст. 143):
      1) в статье 1:
      дополнить подпунктами 1-1), 1-2) и 3-1) следующего содержания:
      «1-1) видеоконференцсвязь – услуга связи с использованием информационно-коммуникационных технологий для интерактивного взаимодействия нескольких удаленных абонентов в режиме реального времени с возможностью обмена аудио– и видеоинформацией;
      1-2) видеообращение – направленное субъекту, рассматривающему обращение, или должностному лицу индивидуальное или коллективное предложение, заявление, жалоба, запрос или отклик в видеоформате, осуществляемое Государственной корпорацией «Правительство для граждан»;»;
      «3-1) онлайн-прием – действие субъекта, должностного лица по принятию обращения физических и (или) юридических лиц посредством видеоконференцсвязи, осуществляемое Государственной корпорацией «Правительство для граждан»;»;
      в подпункте 4) слова «заверенного электронной цифровой подписью» заменить словами «видеоконференцсвязи, видеообращения»;
      2) в статье 6:
      заголовок изложить в следующей редакции:
      «Статья 6. Требования к письменному обращению, видеообращению и
                 видеоконференцсвязи»;
      в пункте 3 слово «письменно» дополнить словами «либо посредством видеообращения»;
      дополнить пунктом 4 следующего содержания:
      «4. Порядок обращения посредством видеоконференцсвязи или видеообращения физических и юридических лиц к руководителям государственных органов и их заместителям определяется уполномоченным органом в сфере информатизации.».

      29. В Закон Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О национальных реестрах идентификационных номеров» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 3, ст. 19; 2008 г., № 23, ст. 114; 2010 г., № 5, ст. 23; № 17-18, ст. 101; 2011 г., № 11, ст. 102; 2012 г., № 2, ст. 14; № 21-22, ст. 124; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 2, ст. 13; № 10-11, ст. 56; № 21-22, ст. 115; 2014 г., № 14, ст. 84; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; 2015 г., № 15, ст. 78):
      1) подпункт 2) пункта 2 статьи 3 после слова «использования» дополнить словом «электронных»;
      2) пункт 2 статьи 7 после слова «являются» дополнить словом «электронным»;
      3) пункт 4 статьи 8 изложить в следующей редакции:
      «4. Обеспечение защиты электронных информационных ресурсов в информационных системах национальных реестров идентификационных номеров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.».

      30. В Закон Республики Казахстан от 26 июля 2007 года «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 18, ст. 142; 2008 г., № 23, ст. 114; № 24, ст. 126; 2009 г., № 2-3, ст. 16; № 8, ст. 41; № 19, ст. 88; 2010 г., № 7, ст. 28; 2011 г., № 3, ст. 32; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50; № 15, ст. 118; № 16, ст. 129; 2012 г., № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 14, ст. 95; № 20, ст. 121; 2013 г., № 1, ст. 3; № 5-6, ст. 30; 2014 г., № 4-5, ст. 24; № 11, ст. 61; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; 2015 г., № 8, ст. 45; № 16, ст. 79):
      1) в пункте 2 статьи 20:
      в абзаце втором подпункта 1) слова «заверенную его электронной цифровой подписью,» заменить словами «удостоверенную посредством электронной цифровой подписи,»;
      в части первой подпункта 2) слова «уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере» заменить словами «законодательством Республики Казахстан об»;
      2) в пункте 2-1 статьи 21 слова «информационными ресурсами» заменить словами «электронными информационными ресурсами»;
      3) в части второй пункта 5 статьи 27 слова «заверенное электронной цифровой подписью» заменить словами «удостоверенное посредством электронной цифровой подписи»;
      4) в части второй пункта 3 статьи 31 слова «заверенное электронной цифровой подписью» заменить словами «удостоверенное посредством электронной цифровой подписи»;
      5) в пункте 1-1 статьи 34 слова «заверенного электронной цифровой подписью» заменить словами «удостоверенного посредством электронной цифровой подписи».

      31. В Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 20, ст. 151; 2008 г., № 23, ст. 124; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; № 24, ст. 149; 2011 г., № 1, ст. 2; № 2, ст. 21; № 5, ст. 43; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 16, ст. 128; № 18, ст. 142; 2012 г., № 2, ст. 11; № 4, ст. 32; № 15, ст. 97; 2013 г., № 2, ст. 7; № 7, ст. 34; № 9, ст. 51; № 14, ст. 72, 75; № 15, ст. 81; 2014 г., № 1, ст. 4, 6; № 3, ст. 21; № 10, ст. 52; № 14, ст. 84; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 143; 2015 г., № 2, ст. 3; № 10, ст. 50; № 14, ст. 72):
      1) в статье 1:
      в подпункте 33) слово «информационных» заменить словами «информационно-коммуникационных»;
      в подпункте 38) слово «информационных» заменить словами «информационно-коммуникационных технологий»;
      2) статью 8 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
      «2-1. Государство обеспечивает условия создания информационно-коммуникационной инфраструктуры электронного обучения с использованием информационно-коммуникационных технологий.».

      32. В Закон Республики Казахстан от 22 мая 2010 года «О внешней разведке» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2010 г., № 10, ст. 46; 2011 г., № 1, ст. 3; 2012 г., № 4, ст. 32; № 5, ст. 41; № 8, ст. 63; 2013 г., № 2, ст. 10; 2014 г., № 7, ст. 33; № 14, ст. 84; № 21, ст. 118):
      в подпункте 13) статьи 8, подпунктах 11) и 27) статьи 9 слова «информационных ресурсов» заменить словами «электронных информационных ресурсов».

      33. В Закон Республики Казахстан от 21 июля 2011 года «О специальных экономических зонах в Республике Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2011 г., № 15, ст. 119; 2012 г., № 2, ст. 14; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 3, ст. 19; № 15, ст. 81; № 21-22, ст. 114; 2014 г., № 11, ст. 63; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; Закон Республики Казахстан от 27 октября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования специальных экономических зон», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 29 октября 2015 г.):
      1) в части второй пункта 7 статьи 11 слова «в сфере информационных и инновационных технологий» заменить словами «в области информационно-коммуникационных технологий и инновационных технологий»;
      2) пункт 5 статьи 32 изложить в следующей редакции:
      «5. Для участников специальной экономической зоны в области информационно-коммуникационных технологий и инновационных технологий требование осуществления деятельности на территории специальной экономической зоны не будет являться обязательным условием до 1 января 2018 года для следующих видов деятельности:
      1) проектирование, разработка, внедрение, опытное производство и производство программного обеспечения, баз данных и аппаратных средств информационно-коммуникационных технологий, а также услуги дата-центров, электронные услуги;
      2) проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию и внедрению проектов в отрасли информационно-коммуникационных технологий.».

      34. В Закон Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2012 г., № 1, ст. 3; № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 14, ст. 94; 2013 г., № 14, ст. 75; 2014 г., № 1, ст. 4; № 7, ст. 37; № 11, ст. 61; № 14, ст. 84; № 16, ст. 90; № 21, ст. 118, 122):
      пункт 2 статьи 23 изложить в следующей редакции:
      «2. В Республике Казахстан создается и укрепляется национальная система обеспечения информационной безопасности, в том числе государственных электронных информационных ресурсов, информационных систем, информационно-коммуникационной инфраструктуры и критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры.».

      35. В Закон Республики Казахстан от 18 января 2012 года «О телерадиовещании» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2012 г., № 3, ст. 24; № 14, ст. 92; № 15, ст. 97; 2013 г., № 14, ст. 72; 2014 г., № 10, ст. 52; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 143):
      1) в статье 1:
      дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:
      «5-1) государственная техническая служба – республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения, созданное по решению Правительства Республики Казахстан;»;
      в подпункте 6) слова «Правительством Республики Казахстан» заменить словами «уполномоченным органом»;
      2) пункты 2 и 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
      «2. Государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о телерадиовещании осуществляется уполномоченным органом и уполномоченным органом в области технического сопровождения телерадиовещания.
      3. Государственный контроль в области телерадиовещания осуществляется в форме проверок и иных формах.
      Проверка осуществляется в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан. Иные формы государственного контроля осуществляются в соответствии с законами Республики Казахстан.»;
      3) подпункт 11) статьи 6 исключить;
      4) в статье 7:
      в пункте 1:
      подпункт 3) изложить в следующей редакции:
      «3) осуществляет государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о телерадиовещании;»;
      дополнить подпунктами 3-1) и 3-2) следующего содержания:
      «3-1) осуществляет экспертизу продукции иностранных теле-, радиоканалов, подавших заявления для постановки на учет, на предмет соответствия законодательству Республики Казахстан;
      3-2) утверждает правила проведения экспертизы продукции иностранных теле-, радиоканалов, подавших заявления для постановки на учет, на предмет соответствия законодательству Республики Казахстан;»;
      пункт 2 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:
      «3-1) утверждает технические параметры качества телерадиовещания и методику измерения технических параметров качества телерадиовещания;»;
      5) в статье 8:
      в пункте 1 слова «Правительством Республики Казахстан» заменить словами «уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства»;
      пункт 2 исключить;
      6) статью 9 изложить в следующей редакции:
      «Статья 9. Государственная монополия в области телерадиовещания
      1. Государственная техническая служба осуществляет следующие виды деятельности, относящиеся к государственной монополии в области телерадиовещания:
      1) техническое сопровождение проведения уполномоченным органом в области технического сопровождения телерадиовещания работ по подбору частот, радиочастот (радиочастотных каналов) в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
      2) техническое обеспечение работ при проведении уполномоченным органом в области технического сопровождения телерадиовещания контроля качества приема населением теле-, радиоканалов;
      3) техническое обеспечение проведения контроля по соблюдению законодательства в области телерадиовещания.
      2. Цены на товары (работы, услуги), производимые и (или) реализуемые субъектом государственной монополии, устанавливаются уполномоченным органом по согласованию с антимонопольным органом.»;
      7) в статье 11:
      в пункте 1 слова «Правительстве Республики Казахстан» и «Правительством Республики Казахстан» заменить соответственно словами «уполномоченном органе» и «уполномоченным органом»;
      пункт 3 исключить;
      в пункте 4 слова «Правительство Республики Казахстан по представлению уполномоченного органа» заменить словами «Уполномоченный орган»;
      8) в пунктах 2 и 5 статьи 12 слова «Правительством Республики Казахстан» и «Правительство Республики Казахстан» заменить соответственно словами «уполномоченным органом» и «уполномоченный орган»;
      9) в пунктах 2 и 3 статьи 13 слова «Правительством Республики Казахстан» и «Правительство Республики Казахстан» заменить соответственно словами «уполномоченным органом» и «уполномоченный орган»;
      10) дополнить статьей 18-1 следующего содержания:
      «Статья 18-1. Деятельность иностранных теле-, радиоканалов на
                    территории Республики Казахстан
      1. Иностранные теле-, радиоканалы, распространяемые операторами телерадиовещания на территории Республики Казахстан, подлежат обязательной постановке на учет в уполномоченном органе.
      2. Для осуществления деятельности на территории Республики Казахстан собственники иностранных теле-, радиоканалов проводят обязательную учетную регистрацию представительств иностранных юридических лиц в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств.
      3. Распространение на территории Республики Казахстан иностранных теле-, радиоканалов, имеющих в уставном капитале полностью или частично государственный пакет акций (долей, паев), а также аффилиированных с ними лиц осуществляется с образованием на территории Республики Казахстан юридического лица с участием в уставном капитале не более двадцати процентов пакета акций (долей, паев) иностранных юридических лиц.
      Руководителем указанного юридического лица и (или) лицом (редактором), осуществляющим подготовку и выход в эфир теле-, радиоканала, не могут быть:
      1) граждане, признанные судом недееспособными;
      2) граждане, имеющие на момент назначения судимость, которая не снята или не погашена в установленном законом порядке;
      3) иностранцы либо лица без гражданства;
      4) граждане, являвшиеся главными редакторами (редакторами) средств массовой информации, по вине которых выпуск (выход в эфир) средства массовой информации был прекращен решением суда в течение трех лет со дня вступления в законную силу решения суда.»;
      11) в статье 19:
      пункт 1 исключить;
      пункт 4 изложить в следующей редакции:
      «4. Постановка на учет иностранных теле-, радиоканалов осуществляется после экспертизы их продукции на предмет соответствия законодательству Республики Казахстан.
      Постановка на учет иностранных теле-, радиоканалов религиозного направления осуществляется после религиоведческой экспертизы, проводимой в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»;
      пункт 6 исключить;
      12) подпункт 4) пункта 1 статьи 24 изложить в следующей редакции:
      «4) трансляции и (или) ретрансляции иностранных теле-, радиоканалов, прошедших процедуру постановки на учет в соответствии со статьей 19 настоящего Закона, на основании договоров, заключенных между оператором телерадиовещания и иностранной теле-, радиокомпанией или представителем иностранного юридического лица, зарегистрированного в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств;»;
      13) второе предложение пункта 4 статьи 27 дополнить словами «в сфере гражданской защиты»;
      14) пункт 3 статьи 34 изложить в следующей редакции:
      «3. Ретрансляция теле-, радиоканала, теле-, радиопрограммы допускается исключительно на основании договора, заключенного между оператором телерадиовещания и теле-, радиокомпанией или представителем иностранного юридического лица, зарегистрированного в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств.»;
      15) пункт 9 статьи 42 изложить в следующей редакции:
      «9. Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы до полного перехода на цифровое эфирное телерадиовещание организуют обеспечение физических лиц, являющихся получателями государственной адресной социальной помощи, телевизионными абонентскими приставками в порядке, определенном Правительством Республики Казахстан.
      Обеспечение приставками производится из расчета одна приставка на одного заявителя, обратившегося от себя лично или от имени семьи и других лиц, постоянно проживающих с ним совместно.
      Обеспечение приставками является единовременным и повторно не поставляется получившему ее заявителю, членам его семьи и другим лицам, постоянно проживающим с ним совместно.».

      36. В Закон Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2013 г., № 5-6, ст. 29; 2014 г., 19-I, 19-II, ст. 96):
      1) подпункты 1) и 9) статьи 1 изложить в следующей редакции:
      «1) уполномоченный орган в сфере информатизации – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в сфере информатизации и «электронного правительства»;»;
      «9) Единый контакт-центр – юридическое лицо, определенное Правительством Республики Казахстан, выполняющее функции информационно-справочной службы по предоставлению услугополучателям информации по вопросам оказания государственных и иных услуг, а также государственным органам – информации по вопросам оказания информационно-коммуникационных услуг;»;
      2) подпункты 8), 9) и 10) статьи 9 изложить в следующей редакции:
      «8) организует и координирует работу Единого контакт-центра;
      9) утверждает правила деятельности Единого контакт-центра;
      10) утверждает правила взаимодействия Единого контакт-центра с центральными государственными органами, местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения, акимами районов в городе, городов районного значения, поселков, сел, сельских округов, а также услугодателями;»;
      3) подпункт 13) статьи 10 изложить в следующей редакции:
      «13) предоставляют информацию о порядке оказания государственных услуг в Единый контакт-центр;»;
      4) подпункт 11) статьи 11 изложить в следующей редакции:
      «11) предоставляют информацию о порядке оказания государственных услуг в Единый контакт-центр;»;
      5) подпункт 3) статьи 18 дополнить словами «и абонентского устройства подвижной сети»;
      6) статью 21 дополнить пунктами 2-1, 2-2 и 2-3 следующего содержания:
      «2-1. Результаты оказания государственных услуг в электронной форме, полученных посредством абонентского устройства подвижной сети, направляются в кабинет пользователя на веб-портале «электронного правительства» в форме электронного документа, а также по выбору услугополучателя на его абонентский номер в виде короткого текстового сообщения.
      2-2. Обязательные реквизиты результатов оказания государственных услуг в электронной форме, полученных посредством абонентского устройства подвижной сети, а также порядок проверки их достоверности регулируются законодательством Республики Казахстан об информатизации.
      2-3. Результаты оказания государственных услуг в электронной форме, полученных посредством абонентского устройства подвижной сети, используются услугополучателем для подтверждения фактов, имеющих юридическое значение, без необходимости их представления на бумажном носителе.»;
      7) в подпункте 4) пункта 1 и пункте 4 статьи 23 слова «по вопросам оказания государственных услуг» исключить.

      37. В Закон Республики Казахстан от 21 мая 2013 года «О персональных данных и их защите» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2013 г., № 7, ст. 35):
      часть первую пункта 2 статьи 12 дополнить словами «, которая хранится на территории Республики Казахстан».

      38. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 9, ст. 51; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 143; 2015 г., № 2, ст. 3; № 8, ст. 45; № 9, ст. 46; № 11, ст. 57; № 16, ст. 79):
      1) подпункт 1) статьи 1 изложить в следующей редакции:
      «1) уполномоченный орган в сфере информатизации – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в сфере информатизации и «электронного правительства»;»;
      2) в заголовке главы 9 слово «Информационные» заменить словами «Информационно-коммуникационные»;
      3) строку 30 приложения 2 изложить в следующей редакции:
      «

30.

Постановка на учет или переучет периодических печатных изданий, информационных агентств и сетевых изданий

Свидетельство о постановке на учет, переучете периодических печатных изданий, информационных агентств и сетевых изданий


                                                                   »;
      4) приложение 3 дополнить пунктами 37 и 38 следующего содержания:
      «37. Уведомление о начале или прекращении деятельности по оказанию услуг связи.
      38. Уведомление о начале деятельности по распространению периодических печатных изданий или интернет-ресурсов, размещающих материалы эротического характера.».

      39. В Закон Республики Казахстан от 10 июня 2014 года «Об инновационном кластере «Парк инновационных технологий» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 11, ст. 62; № 23, ст. 143):
      в подпункте 2) статьи 1 и подпункте 1) пункта 2 статьи 7 слова «сфере информационных» заменить словами «отрасли информационно-коммуникационных».
      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2016 года, за исключением абзаца шестого подпункта 4)подпункта 10), абзаца четвертого подпункта 11)подпунктов 12) и 14) пункта 35 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2017 года.

      Президент
      Республики Казахстан                       Н. НАЗАРБАЕВ