Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне пробация мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2016 жылғы 30 желтоқсандағы № 39-VІ ҚРЗ

      

1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1. 2014 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексiне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 15-I, 15-II, 88-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 96-құжат; № 21, 122-құжат; 2015 ж., № 20-VII, 115-құжат; № 21-III, 137-құжат; № 22-V, 156-құжат; № 22-VI, 159-құжат; 2016 ж., № 7-II, 55-құжат; № 8-II, 67-құжат; № 12, 87-құжат):
      64-баптың тоғызыншы бөлігі мынадай мазмұндағы 13-1) тармақпен толықтырылсын:
      "13-1) өзіне қатысты сотқа дейінгі пробацияны жүргізу үшін пробация қызметіне жүгінуге;".
      2. 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 17, 91-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 22, 131-құжат; 2015 ж., № 7, 33-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 22-III, 149-құжат; № 23-II, 170-құжат; 2016 ж., № 8-II, 67-құжат):
      1) 3-баптың 7), 8) және 9) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
      "7) пробация – санаттары заңмен айқындалған адамдардың қылмыстық құқық бұзушылықтар жасауының алдын алу үшін олардың мінез-құлқын түзеуге бағытталған бақылау және әлеуметтік-құқықтық сипаттағы қызмет түрлері мен жеке айқындалатын шаралар жүйесі;
      8) пробация қызметі – қылмыстық жазалардың қоғамнан оқшауламай орындалуын қамтамасыз ету, сондай-ақ пробацияны ұйымдастыру және оның жұмыс істеуі жөніндегі атқарушылық және өкімдік функцияларды жүзеге асыратын қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің органы;
      9) пробациялық бақылау – пробация қызметінің есебінде тұратын адамдардың өздеріне заңмен және сотпен жүктелген міндеттерін орындауына уәкілетті органдардың бақылауын жүзеге асыру жөніндегі қызметі;";
      2) 20-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Пробация қызметі:
      1) бас бостандығын шектеу түріндегі жазаға сотталған;
      2) шартты түрде сотталған кәмелетке толмаған адамға қатысты пробациялық бақылауды жүзеге асырады.
      Полиция:
      1) бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеуден шартты түрде мерзімінен бұрын босатылған;
      2) Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 84-бабы бірінші бөлігінің 4) тармағында белгіленген, өзіне сот тәрбиелік ықпал етудің мәжбүрлеу шарасын тағайындаған кәмелетке толмаған адамға қатысты пробациялық бақылауды жүзеге асырады.";
      3) 22-баптың бірінші бөлігінің 4) және 5) тармақшаларындағы "және өзге де" деген сөздер алып тасталсын;
      4) 166-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Мекеме әкiмшiлiгi бас бостандығынан айыру мерзiмi аяқталғанға дейiн бір жылдан кешiктiрмей, сотталған адамның таңдаған тұрғылықты жері бойынша облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның, облыстық маңызы бар қаланың жергiлiктi атқарушы органдарын, ішкі істер органдарын және пробация қызметін оның алдағы уақытта босатылатыны, оның тұрғын үйiнiң бар-жоғы, оның еңбекке қабiлеттілігi және алған мамандықтары туралы хабардар етеді.
      Мекеме әкімшілігі бұл ретте сотталған адамға босатылғаннан кейін әлеуметтік бейімделу үшін қажетті әлеуметтік-құқықтық көмектің көлемі бойынша жеке бағдарлама жасайды, ол сотталған адамның таңдаған тұрғылықты жері бойынша пробация қызметіне жолданады.";
      5) 167-баптың төртінші және бесінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:
      "4. Бірінші немесе екінші топтағы мүгедектердi, жүктi әйелдер мен жас балалары бар әйелдердi, сондай-ақ кәмелетке толмағандарды бас бостандығынан айыру түрiндегi жазаны өтеуден босату кезiнде мекеме әкiмшiлiгi олардың жұбайын (зайыбын), туыстарын не сотталған адамның өтінішінде көрсетілген өзге де адамдарды, сондай-ақ сотталған адамның таңдаған тұрғылықты жері бойынша пробация қызметін алты ай бұрын хабардар етедi.
      5. Мекемелерден босатылатын, денсаулық жағдайы бойынша ұдайы күтiмге мұқтаж адамдар, сондай-ақ он алты жасқа дейiнгi кәмелетке толмағандар тұрғылықты жерiне жұбайының (зайыбының), туыстарының немесе оларды алып кетуге келген өзге де адамдардың не мекеме немесе сотталған адамның таңдаған тұрғылықты жері бойынша пробация қызметі жұмыскерiнің еріп жүруімен жiберiледi.".
      3. "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы" 2014 жылғы 23 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 8, 48-құжат; № 16, 90-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 1, 2-құжат; № 16, 79-құжат; № 21-I, 125-құжат; 2016 ж., № 6, 45-құжат):
      7-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "4. Қылмыстық-атқару жүйесін ведомство, оның аумақтық органдары, пробация қызметі және жазаларды орындайтын мекемелер, өзге де ведомстволық бағынысты ұйымдар құрайды.".

2-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
 
Президенті
Н.Назарбаев

      

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам пробации

Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года № 39-VІ ЗРК.


Статья 1.Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 15-I, 15-II, ст. 88; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; 2015 г., № 20-VII, ст. 115; № 21-III, ст. 137; № 22-V, ст. 156; № 22-VI, ст. 159; 2016 г., № 7-II, ст. 55; № 8-II, ст. 67; № 12, ст. 87):

      часть девятую статьи 64 дополнить пунктом 13-1) следующего содержания:

      "13-1) обратиться в службу пробации для проведения в отношении него досудебной пробации;".

      2. В Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 17, ст. 91; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 22, ст. 131; 2015 г., № 7, ст. 33; № 20-IV, ст. 113; № 22-ІІІ, ст. 149; № 23-II, ст. 170; 2016 г., № 8-II, ст. 67):

      1) подпункты 7), 8) и 9) статьи 3 изложить в следующей редакции:

      "7) пробация – система видов деятельности и индивидуально определяемых мер контрольного и социально-правового характера, направленных на коррекцию поведения лиц, категории которых определены законом, для предупреждения совершения ими уголовных правонарушений;

      8) служба пробации – орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, осуществляющий исполнительные и распорядительные функции по обеспечению исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества, а также организации и функционированию пробации;

      9) пробационный контроль – деятельность уполномоченных органов по осуществлению контроля за исполнением лицами, состоящими на их учете, обязанностей, возложенных на них законом и судом;";

      2) часть первую статьи 20 изложить в следующей редакции:

      "1. Служба пробации осуществляет пробационный контроль в отношении несовершеннолетнего:

      1) осужденного к наказанию в виде ограничения свободы;

      2) осужденного условно.

      Полиция осуществляет пробационный контроль в отношении несовершеннолетнего:

      1) условно-досрочно освобожденного от отбывания наказания в виде лишения свободы;

      2) в отношении которого судом назначена принудительная мера воспитательного воздействия, установленная пунктом 4) части первой статьи 84 Уголовного кодекса Республики Казахстан.";

      3) в подпунктах 4) и 5) части первой статьи 22 слова "и иной" исключить;

      4) часть первую статьи 166 изложить в следующей редакции:

      "1. Не позднее чем за один год до истечения срока лишения свободы администрация учреждения уведомляет местные исполнительные органы, органы внутренних дел и службу пробации области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения по избранному осужденным месту жительства о его предстоящем освобождении, наличии у него жилья, его трудоспособности и имеющихся специальностях.

      Администрация учреждения при этом составляет на осужденного индивидуальную программу по объему социально-правовой помощи, необходимой для социальной адаптации после освобождения, которая направляется в службу пробации по избранному осужденным месту жительства.";

      5) части четвертую и пятую статьи 167 изложить в следующей редакции:

      "4. При освобождении от отбывания наказания в виде лишения свободы инвалидов первой или второй группы, беременных женщин и женщин с малолетними детьми, а также несовершеннолетних администрация учреждения за шесть месяцев ставит в известность их супруга (супругу), родственников либо иных лиц, указанных в заявлении осужденного, а также службу пробации по избранному осужденным месту жительства.

      5. Лица, освобождаемые из учреждений, нуждающиеся по состоянию здоровья в постоянном уходе, а также несовершеннолетние в возрасте до шестнадцати лет направляются к месту жительства в сопровождении супруга (супруги), родственников или приехавших за ними иных лиц либо работника учреждения или службы пробации из избранного осужденным места жительства.".

      3. В Закон Республики Казахстан от 23 апреля 2014 года "Об органах внутренних дел Республики Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 8, ст. 48; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 143; 2015 г., № 1, ст. 2; № 16, ст. 79; № 21-I, ст. 125; 2016 г., № 6, ст. 45):

      пункт 4 статьи 7 изложить в следующей редакции:

      "4. Уголовно-исполнительную систему образуют ведомство, его территориальные органы, служба пробации и учреждения, исполняющие наказания, иные подведомственные организации.".

Статья 2.Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Президент


Республики Казахстан

Н. НАЗАРБАЕВ