Құқықтық актілер туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасының Заңы 2016 жылғы 6 сәуірдегі № 480-V ҚРЗ.

      МАЗМҰНЫ

      1-БӨЛІМ. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
      1-тарау. НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕР
      1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар
      2-бап. Осы Заңның қолданылу аясы
      3-бап. Құқықтық актілерге қойылатын жалпы талаптар. Құқықтық актілердің түрлері
      2-тарау. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢНАМАСЫ
      4-бап. Қазақстан Республикасы заңнамасының жүйесі, оның тұтастығын қамтамасыз ету
      5-бап. Қазақстан Республикасы Конституциялық Сотының және Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының нормативтік қаулылары
      6-бап. Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары
      2-БӨЛІМ. НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕР
      3-тарау. НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕР ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
      7-бап. Нормативтiк құқықтық актiлердiң негiзгi және туынды түрлерi
      8-бап. Қазақстан Республикасының кодекстерiмен реттелетiн қоғамдық қатынастар
      9-бап. Шоғырландырылған заңдармен реттелетін қатынастар
      10-бап. Нормативтік құқықтық актілер сатысы
      11-бап. Нормативтiк құқықтық актiлердiң тiкелей қолданылуы
      12-бап. Нормативтік құқықтық актілердегі құқық нормаларының қайшылықтары
      13-бап. Заң ұқсастығы мен құқық ұқсастығын пайдалану тәртібі
      14-бап. Мерзімдерді есептеу
      3-1-тарау. Реттеушілік саясат
      14-1-бап. Реттеушілік саясатты жүзеге асыру
      14-2-бап. Реттеушілік саясаттың міндеттері
      14-3-бап. Заңнамалық реттеу қағидаттары

      4-тарау. НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРДІҢ ЖОБАЛАРЫН ДАЙЫНДАУДЫ ЖОСПАРЛАУ

      15-бап. Нормативтік құқықтық актілердің жобаларын дайындау жоспарлары

      16-бап. Заңнамалық актiлердің жобаларын дайындауды жоспарлау

      5-тарау. НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРДІҢ ЖОБАЛАРЫН ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ РЕСІМДЕУ

      17-бап. Заң жобаларын әзірлеушілер
      17-1-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң шығару бастамасы құқығын іске асыру тәртібі
      18-бап. Заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлеу және келісу тәртібі
      19-бап. Кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын консультативтік құжаттарды, нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу және қабылдау ерекшеліктері
      20-бап. Азаматтардың құқықтарына, бостандықтары мен міндеттеріне қатысты нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу және қабылдау ерекшеліктері
      20-1-бап. Экологиялық қауіпсіздікке әсер ететін нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу және қабылдау ерекшеліктері
      21-бап. Алып тасталды – ҚР 12.03.2021 № 15-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      21-1-бап. Нормативтік құқықтық актілерді дайындаудың оңайлатылған тәртібі
      22-бап. Нормативтiк құқықтық актiнiң деректемелері
      23-бап. Нормативтiк құқықтық актiнiң құрылымы
      24-бап. Нормативтiк құқықтық акт мәтiнiнiң мазмұнына және жазылу стилiне қойылатын талаптар
      25-бап. Нормативтiк құқықтық актiлерде сiлтеме жасау және жазып келтіру
      26-бап. Нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу туралы нормативтік құқықтық актілерді ресімдеу
      27-бап. Нормативтік құқықтық актілердің күші жойылды деп тану туралы нормативтік құқықтық актілерді ресімдеу
      28-бап. Нормативтік құқықтық актілерге қосымшаларды ресімдеу
      29-бап. Заңнамалық актінің жобасын Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Мәжiлiсiне енгiзу және кері қайтарып алу

      6-тарау. НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕР ЖОБАЛАРЫНЫҢ ҒЫЛЫМИ САРАПТАМАСЫ

      30-бап. Ғылыми сараптаманың міндеттері
      31-бап. Сараптаманы жүзеге асыратын адамдар
      32-бап. Нормативтiк құқықтық актiлердiң жобаларын сараптамаға жiберу кезiндегi бастамашылық
      33-бап. Нормативтік құқықтық актілердің ғылыми лингвистикалық сараптамасы
      33-1-бап. Нормативтік құқықтық актілердің жобаларына сыбайлас жемқорлыққа қарсы ғылыми сараптама
      33-2-бап. Заң жобаларына ғылыми құқықтық сараптама
      33-3-бап. Ғылыми құқықтық сарапшының құқықтары мен міндеттері
      33-4-бап. Ғылыми құқықтық сарапшының қарсылық білдіруі
      33-5-бап. Ғылыми құқықтық сарапшымен шартты бұзу негіздері

      7-тарау. НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІНІ ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ

      34-бап. Нормативтiк құқықтық актiлердi қабылдау тәртiбiн айқындау
      35-бап. Нормативтiк құқықтық актiлерге қол қоюға уәкiлеттік берілген адамдар
      35-1-бап. Орталық мемлекеттік органдардың, олардың ведомстволарының, сондай-ақ мәслихаттардың, әкімдіктердің, әкімдердің және облыстар, республикалық маңызы бар қалалар, астана тексеру комиссияларының нормативтік құқықтық актілерін олардың күшіне енуінің шарты ретінде мемлекеттік тіркеу
      36-бап. Уәкілетті орган қайта ұйымдастырылған немесе таратылған кезде нормативтік құқықтық актілерді өзгерту, толықтыру, олардың қолданысын тоқтату және тоқтата тұру жөніндегі құқықтар

      8-тарау. НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРДІ ЖАРИЯЛАУ

      37-бап. Нормативтік құқықтық актілерді ресми жариялау міндеттілігі

      38-бап. Алып тасталды – ҚР 12.03.2021 № 15-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      39-бап. Алып тасталды – ҚР 12.03.2021 № 15-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      40-бап. Нормативтiк құқықтық актiлердің мәтіндерін толық жарияламауға жол бермеу
      41-бап. Алып тасталды – ҚР 12.03.2021 № 15-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      9-тарау. НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРДІҢ УАҚЫТ, КЕҢІСТІК ЖАҒЫНАН ЖӘНЕ ТҰЛҒАЛАР ТОБЫ БОЙЫНША ҚОЛДАНЫЛУЫ

      42-бап. Нормативтiк құқықтық актiлердiң күшiне ену және оларды қолданысқа енгізу уақыты
      43-бап. Нормативтiк құқықтық актiнiң керi күшi
      44-бап. Алып тасталды – ҚР 12.03.2021 № 15-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      45-бап. Нормативтiк құқықтық актiнiң қолданылу мерзiмi
      46-бап. Нормативтiк құқықтық актiнiң қолданылуын тоқтата тұру және тоқтату
      47-бап. Нормативтiк құқықтық актiлердiң кеңiстiк жағынан қолданылуы
      48-бап. Нормативтiк құқықтық актiлердiң тұлғалар тобы бойынша қолданылуы
      49-бап. Нормативтiк құқықтық актiлердiң заңдылығын қамтамасыз ету шаралары

      10-тарау. МОНИТОРИНГ

      50-бап. Құқықтық мониторинг
      51-бап. Нормативтік құқықтық актілердің қоғамдық мониторингі

      11-тарау. НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРДІ ЖҮЙЕЛЕУ ЖӘНЕ ЕСЕПКЕ АЛУ

      52-бап. Нормативтiк құқықтық актiлердi жүйелеу
      53-бап. Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік есепке алу
      54-бап. Нормативтiк құқықтық актiлердің жариялылығы

      3-бөлім. НОРМАТИВТІК ЕМЕС ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕР

      12-тарау. НОРМАТИВТІК ЕМЕС ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕР ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

      55-бап. Нормативтік емес құқықтық актілердің түрлері
      56-бап. Нормативтік емес құқықтық актілерді қабылдау шарттары
      57-бап. Нормативтік емес құқықтық актілерге шағым жасау және наразылық білдіру

      13-тарау. НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРГЕ РЕСМИ ТҮСІНДІРМЕ БЕРУ АКТІЛЕРІ

      58-бап. Нормативтiк құқықтық актiлерге ресми түсiндiрме беру актілері туралы жалпы ережелер
      59-бап. Нормативтiк құқықтық актiлерге ресми түсiндiрме берудің шарттары
      60-бап. Нормативтiк құқықтық актiлерге ресми түсiндiрме беруді жүзеге асыратын мемлекеттiк органдар, лауазымды адамдар
      61-бап. Нормативтік құқықтық актілерге ресми түсіндірме беру актілерінің құрылымы
      62-бап. Нормативтік құқықтық актілерге ресми түсіндірме беру актілерін жариялау
      62-1-бап. Міндетті талаптарды сақтау рәсімдері туралы хабар беру

      14-тарау. ЖЕКЕ-ДАРА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕР

      63-бап. Алып тасталды - ҚР 29.06.2020 № 351-VI Заңымен (01.07.2021 бастап қолданысқа енгізіледі).
      64-бап. Жеке-дара қолданылатын құқықтық актілерге және оларды ресімдеуге қойылатын талаптар
      65-бап. Жеке-дара қолданылатын құқықтық актілердің күшіне енуі және қолданылуын тоқтатуы

      15-тарау. ӨТПЕЛІ ЖӘНЕ ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

      66-бап. Өтпелі ережелер
      67-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртібі

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз