Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне астық нарығын реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2016 жылғы 9 сәуірдегі № 502-V ҚРЗ

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы Заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз.

      1-бап. Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1. 2014 жылғы 5 шілдедегі Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 18-I, 18-II, 92-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; № 24, 145, 146-құжаттар; 2015 ж., № 1, 2-құжат; № 2, 6-құжат; № 7, 33-құжат; № 8, 44, 45-құжаттар; № 9, 46-құжат; № 10, 50-құжат; № 11, 52-құжат; № 14, 71-құжат; № 15, 78-құжат; № 16, 79-құжат; № 19-I, 101-құжат; № 19-II, 102, 103, 105-құжаттар; № 20-IV, 113-құжат; № 20-VII, 115-құжат; № 21-II, 130-құжат; № 21-III, 137-құжат; № 22-I, 140, 141, 143-құжаттар; № 22-II, 144, 148-құжаттар; № 22-III, 149-құжат; № 22-V, 152, 156, 158-құжаттар; № 22-VI, 159-құжат; № 22-VII, 161-құжат; № 23-I, 166, 169-құжаттар; № 23-II, 172-құжат; 2016 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 9-құжат):
      1) 401-бапта:
      үшінші бөлікте:
      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Астық қабылдау кәсіпорындарының астықтың сандық-сапалық есебін жүргізу қағидаларын, астық қолхаттарын ұстаушылардың мемлекеттік электрондық тізілімін қалыптастыру және жүргізу қағидаларын:»;
      5), 6) және 7) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      «5) астықтың есептелген физикалық салмағын айқындаудың тәртібін сақтамау;
      6) астық қолхатын шығару және өтеу мерзімін сақтамау;
      7) астық қолхаттарын ұстаушылардың мемлекеттік электрондық тізіліміне дұрыс емес ақпарат енгізу түрінде жасалған бұзушылық – »;
      8), 9) және 10) тармақшалар алып тасталсын;
      төртінші және алтыншы бөліктерінде «беру арқылы» деген сөздер «шығару арқылы» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) 729-баптың бірінші бөлігінде «401 (үшінші, төртінші, бесінші, жетінші, оныншы және он бірінші бөліктерінде)» деген сөздер «401 (үшінші, төртінші, бесінші, оныншы және он бірінші бөліктерінде)» деген сөздермен ауыстырылсын.
      2. «Астық туралы» 2001 жылғы 19 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 2, 12-құжат; № 15-16, 232-құжат; 2003 ж., № 19-20, 148-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 3, 20-құжат; № 9, 67-құжат; № 18, 145-құжат; 2008 ж., № 13-14, 58-құжат; № 20, 89-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; № 24, 129-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 15, 71-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 2, 14-құжат; № 14, 94-құжат; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 4-5, 24-құжат; № 10, 52-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 11, 52-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 23-II, 172-құжат):
      1) бүкіл мәтін бойынша «беру арқылы», «берілген» деген сөздер тиісінше «шығару арқылы», «шығарылған» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) 1-бапта:
      мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «2-1) ақпараттық жүйенің веб-порталы – интернет желісінде орналастырылған, тізілім деректеріне қол жеткізудің бірыңғай нүктесін ұсынатын интернет-ресурс;»;
      мынадай мазмұндағы 7-2), 7-3) және 7-4) тармақшалармен толықтырылсын:
      «7-2) астық қолхаттарын тіркеуші – (бұдан әрі – тіркеуші) – жарғылық капиталына мемлекет қатысатын, бағалы қағаздар нарығында жұмыс тәжірибесі бар, Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын заңды тұлға;
      7-3) астық қолхаттарын ұстаушылардың мемлекеттік электрондық тізілімі (бұдан әрі – тізілім) – белгілі бір уақыт сәтінде астық қолхаттарын ұстаушыларды сәйкестендіруді, астық қолхаттарымен мәмілелерді тіркеуді қамтамасыз ететін астық қолхаттары мен оларды ұстаушылар туралы мәліметтер жиынтығы, сондай-ақ олардың айналымына немесе олар бойынша құқықтарды жүзеге асыруға тіркелген шектеулердің сипаты және ақпараттық жүйеде көрініс тапқан өзге де мәліметтер;
      7-4) астық қолхаттарының ақпараттық жүйесі (бұдан әрі – ақпараттық жүйе) – астық қолхаттары мен оларды ұстаушылар жөніндегі ақпаратты сақтауға, өңдеуге, іздеуге, таратуға, беруге және ұсынуға арналған, тізілімді жүргізудің автоматтандырылған жүйесі;»;
      10-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «10-1) астық қолхаты – астықтың белгілі бір мөлшеріне меншік құқығын растайтын, құжатсыз эмиссиялы емес бағалы қағаз түріндегі қоймалық куәлік;»;
      11) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «11) астық қолхатын ұстаушы – тізілімде тіркелген, астық қолхаты бойынша құқықтарға ие тұлға;»;
      мынадай мазмұндағы 18-1), 18-2), 18-3) және 21-1) тармақшалармен толықтырылсын:
      «18-1) бұйрық – астық қолхатын ұстаушыға тиесілі астыққа қатысты белгілі бір іс-қимылдың жүзеге асырылғанын көрсете отырып, астық қабылдау кәсіпорны немесе астық қолхатын ұстаушы тізілімде қалыптастыратын, ұлттық куәландырушы орталық берген электрондық цифрлық қолтаңбамен қол қойылатын электрондық құжат;
      18-2) жеке шот – тізілімде қамтылған, астық қолхаты бойынша мәмілелерді тіркеу және құқықтарды есепке алу мақсатында тіркелген тұлғаны сәйкестендіруге мүмкіндік беретін жазбалар жиынтығы;
      18-3) жеке шоттан үзінді – бағалы қағаз болып табылмайтын, тіркеуші ақпараттық жүйеде қалыптастыратын және тіркелген тұлғаның белгілі бір уақыт сәтіне астық қолхаты бойынша құқығын растайтын электрондық құжат;»;
      «21-1) клиент – тіркеушінің қызметтерін пайдаланатын немесе пайдалануға ниетті тұлға;»;
      22) және 23) тармақшалар алып тасталсын;
      3) 4-баптың 4-1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4-1) астықтың сандық-сапалық есебін жүргізу, астықты сақтау, астық қолхаттарын ұстаушылардың мемлекеттік электрондық тізілімін қалыптастыру және жүргізу жөніндегі қағидалардың сақталуын бақылау;»;
      4) 5-бап мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «4-1) астық қолхаттарын тіркеушіні айқындайды;»;
      5) 6-баптың 12) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «12) мынадай:
      астықтың сандық-сапалық есебін жүргізу;
      астықты сақтау;
      астық қабылдау кәсіпорнын уақытша басқаруды жүргізу;
      астық қолхаттарын ұстаушылардың мемлекеттік электрондық тізілімін қалыптастыру және жүргізу қағидаларын әзірлеу және бекіту;»;
      6) 6-бап мынадай мазмұндағы 12-2) тармақшамен толықтырылсын:
      «12-2) астық қолхаттарын ұстаушылардың мемлекеттік электрондық тізіліміне деректерді берудің нысандарын, көлемін және мерзімділігін әзірлеу және бекіту;»;
      7) 6-баптың 15) тармақшасы алып тасталсын;
      8) 6-1-баптың 17-1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «17-1) астық қабылдау кәсіпорындарының Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес астықтың сандық-сапалық есебін жүргізу, астықты сақтау, астық қолхаттарын ұстаушылардың мемлекеттік электрондық тізілімін қалыптастыру және жүргізу қағидаларын сақтауын бақылау;»;
      9) мынадай мазмұндағы 13-1-баппен толықтырылсын:
      «13-1-бап. Астық қолхаттарын ұстаушылардың мемлекеттік электрондық тізілімін жүргізу
      1. Тізілімді уәкілетті орган белгілеген тәртіппен құқық және жер кадастрларының деректері, рұқсаттар мен хабарламалар, жеке және заңды тұлғаларды тіркеу, бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік саласындағы орталық атқарушы органдардың, басқа да орталық және жергілікті атқарушы органдардың, сондай-ақ «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясының мәліметтері негізінде тіркеуші қалыптастырады және жүргізеді.
      Астық қолхаттарын шығару, олардың айналымы және оларды өтеу тәртібі, тізілімге қолжетімділікті беру тәртібі Астық қолхаттарын ұстаушылардың мемлекеттік электрондық тізілімін қалыптастыру және жүргізу қағидаларында айқындалады.
      Тізілімге деректерді берудің нысандарын, көлемін және мерзімділігін тиісті уәкілетті органдар белгілейді.
      2. Тізілім деректері мемлекетке тиесілі.
      Тізілімді пайдаланушылар үшін оның деректеріне қолжетімділікті тіркеуші ақпараттық жүйенің веб-порталы арқылы қамтамасыз етеді.
      3. Тізілім деректерін уәкілетті орган және облыстардың жергілікті атқарушы органдары астық нарығы мониторингін жүзеге асыру үшін пайдаланады.
      4. Тіркеушінің функциялары:
      1) ақпараттық жүйе арқылы тізілім деректерін қалыптастыру, жүргізу және сақтау;
      2) клиенттің жеке шотын ашу;
      3) жеке шот бойынша жекелеген операцияларды тіркеу;
      4) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес ақпараттық жүйеге қосылған мәліметтерді алу құқығына ие мемлекеттік органдарға ақпарат ұсыну;
      5) ақпараттық жүйені пайдаланушыларға ақылы электрондық қызметтер көрсету;
      6) ақпараттық жүйенің веб-порталында ақпаратты жариялау;
      7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де функциялар.»;
      10) 14-баптың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) астық сақтау шартының талаптарына сәйкес және астық қолхатын ұстаушының бұйрығы негізінде осы Заңның 31-бабында көзделген және осы астық қолхаты бойынша астықты сақтағаны үшін берешегінің болмауы жағдайларын қоспағанда, сақтаулы астықтың тиісті көлемін босату жолымен астық қолхатын өтеуге міндетті.»;
      11) 16-1-баптың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Қырман шаруашылығында және (немесе) сервистік-дайындаушы орталықта жүзеге асырылатын қызмет лицензиялауға жатпайды. Осы қызметті жүзеге асыратын тұлғалардың астық қолхаттарын шығаруға құқығы жоқ.»;
      12) 25-баптың 1-тармағының бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Астықты сақтау, сандық-сапалық есепке алу, сондай-ақ астық қолхаттарын ұстаушылардың мемлекеттік электрондық тізілімін қалыптастыру және жүргізу мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерді бұзушылықтар анықталған, астық қабылдау кәсіпорындарының лауазымды адамдарының осы астық қабылдау кәсіпорны шығарған астық қолхаттарын ұстаушылардың мүдделеріне қауіп төндіретін заңсыз әрекеттері немесе әрекетсіздігі анықталған жағдайларда, жергілікті атқарушы органның құрылымдық бөлімшесі астық қабылдау кәсіпорнына мынадай жауапкершілік түрлерінің бірін қолдануға:»;
      13) 37-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Астық қабылдау кәсiпорны астық қоймасын (элеваторды, астық қабылдау пунктiн) сатуға кемінде екi ай қалғанда ақпараттық жүйенің веб-порталында ақпаратты жариялау үшін тіркеушіні мүлiктік кешеннің иелiктен шығарылатыны туралы жазбаша хабардар етуге, сондай-ақ республикалық баспасөз басылымдарында мемлекеттiк және орыс тілдерінде бұл туралы хабарландыру беруге тиіс.»;
      14) 39-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «39-бап. Астық қолхаты
      1. Астық қабылдау кәсіпорны астықты сақтауға қабылдағанын растау ретінде астық қолхатын шығаруға арналған бұйрық негізінде ақпараттық жүйеде астық қолхатын шығарады.
      2. Астық қолхатында мынадай міндетті деректемелер болуы тиіс:
      1) астық қолхатының нөмірі;
      2) астықты сақтауға қабылдаған астық қабылдау кәсiпорнының атауы, орналасқан жерi және бизнес-сәйкестендiру нөмiрi;
      3) астықты сақтауға тапсырған заңды тұлғаның атауы, орналасқан жерi, бизнес-сәйкестендіру нөмірі не жеке тұлғаның тегі, аты, әкесiнiң аты (бар болған жағдайда), тұрғылықты жерi, жеке сәйкестендіру нөмiрi, жеке басын куәландыратын құжатының нөмірі;
      4) кепіл ұстаушылар (астық қолхаты бойынша астық кепілі кезінде) болып табылатын заңды тұлғаның атауы, орналасқан жерi, бизнес-сәйкестендіру нөмірі не жеке тұлғаның тегі, аты, әкесiнiң аты (бар болған жағдайда), тұрғылықты жерi, жеке сәйкестендіру нөмiрi, жеке басын куәландыратын құжатының нөмірі;
      5) астық түрі, оның сандық және сапалық сипаттамалары;
      6) оған дейін астық сақтау жөніндегі көрсетілетін қызметтер үшін ақы төлеу жүргізілген күн;
      7) астық қолхаты шығарылған күн.
      3. Астық қабылдау кәсіпорындарына астық қабылдау кәсіпорнының техникалық сыйымдылығынан асып түсетін астық көлеміне астық қолхаттарын шығаруға тыйым салынады.»;
      15) 39-1-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «39-1-бап. Астық қолхатын шығаруға қойылатын талаптар
      1. Астық қолхаты сапасы бойынша бiр тектес әрбiр астық партиясына шығарылады. Тапсырылған астықтың барлық көлемiне шығарылатын астық қолхаттарының саны тізілімде қалыптастырылатын және астық қабылдау кәсіпорны мен астықтың иесi қол қоятын астық қолхатын шығаруға арналған бұйрықта айқындалады.
      2. Астық қабылдау кәсіпорны астықты қабылдаған күннен бастап күнтізбелік үш күннен кешіктірілмейтін мерзімде астық қолхаттарын шығарады.»;
      16) 40 және 40-1-баптар алып тасталсын;
      17) 41-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «41-бап. Астық қолхаты бойынша астық беру
      1. Астық қолхатын ұстаушы астықты талап ету үшiн астық қабылдау кәсіпорнының орналасқан жерiне өзi келуге немесе уәкiлеттi өкiлiн жiберуге мiндеттi.
      2. Астықты беру астық қолхатын ұстаушы немесе астық қабылдау кәсіпорны тізілімде қалыптастыратын астық қолхатын өтеуге арналған бұйрық негізінде жүргізіледі. Астық берілгеннен кейін астық қолхаты Астық қолхаттарын ұстаушылардың мемлекеттік электрондық тізілімін қалыптастыру және жүргізу қағидаларында белгіленген тәртіппен өтеледі.»;
      18) 41-1-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «41-1-бап. Астық кепілі кезінде құқықтарды жүзеге асыру тәртібі
      1. Астық қолхатын ұстаушы кредитор алдындағы міндеттеме мөлшеріндегі борышты өтеген кезде кепіл ұстаушы ауыртпалықты (кепілді) алып тастауға арналған бұйрықты тізілімде тіркеуге міндетті.
      2. Астық қолхаты бойынша астық кепілімен қамтамасыз етілген мiндеттеме орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған жағдайда, кепiл ұстаушы астықты өндiрiп алуға өтініш жасауға құқылы.»;
      19) 41-2-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Кепiл ұстаушы астық кепiлімен қамтамасыз етiлген өзiнiң талабы мерзiмiнде қанағаттандырылмаған жағдайда, кепiлге салынған астықты Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен сатуға және кепiл берушiнің басқа кредиторлары алдындағы өзiнiң талаптарын басымдықта жабуға құқылы.
      Кепiл ұстаушының талабын кепiлге салынған астықтың құнынан қанағаттандыру, егер шартта өзгеше белгiленбесе, кепiл ұстаушының сенiм бiлдiрген тұлғасы ұйымдастыратын және өткiзетiн сауда-саттықта кепiлге салынған астықты мәжбүрлеп соттан тыс тәртiппен сату арқылы жүргiзiледi.
      Кепiл ұстаушының сенiм бiлдiрген тұлғасы кепіл берушiге кепiл туралы шартта көзделген мiндеттемелердiң орындалмағаны туралы хабарлама жасайды және сонымен бiр мезгiлде тізілімнің веб-порталында және бұқаралық ақпарат құралдарында сауда-саттықтың өткiзiлетiн уақыты, орны, сауда-саттық нысанасы, оны өткiзу тәртiбi, сауда-саттыққа қатысуды ресiмдеу туралы және кепiлге салынған астықтың бастапқы бағасы туралы мәлiметтердi қоса алғанда, сауда-саттық өткiзу туралы хабарлама жариялайды.
      Сауда-саттық туралы хабарландыру бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он төрт күннен кейін өткізіледі.»;
      2-тармақтың 3) және 4) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) үшінші кезекте кепіл ұстаушының талаптары қанағаттандырылады;
      4) төртінші кезекте астықты сатудан қалған сома астық қолхатын ұстаушыға қайтарылады.»;
      20) 41-3-бап алып тасталсын.
      3. «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» 2007 жылғы 28 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 4, 32-құжат; 2008 ж., № 17-18, 72-құжат; № 21, 97-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 15, 71-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 11, 102-құжат; № 14, 117-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 2, 15-құжат; № 13, 91-құжат; № 15, 97-құжат; № 20, 121-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 61-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 7, 34-құжат; № 8, 42, 45-құжаттар; № 13, 68-құжат; № 15, 78-құжат; № 16, 79-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 21-II, 130-құжат; № 22-VI, 159-құжат):
      1-баптың 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «7) жария мүдделi ұйымдар – қаржы ұйымдары (қызметінің ерекше түрі шетел валютасымен жасалатын айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғаларды қоспағанда), акционерлiк қоғамдар (коммерциялық еместерiн қоспағанда), жер қойнауын пайдаланушы ұйымдар (кең таралған пайдалы қазбаларды өндiретiн ұйымдардан басқа), астық қабылдау кәсіпорындары және жарғылық капиталында мемлекеттiң қатысу үлесi бар ұйымдар, сондай-ақ шаруашылық жүргiзу құқығына негiзделген мемлекеттiк кәсiпорындар;»;
      4. «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 9, 51-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 2, 3-құжат; № 8, 45-құжат; № 9, 46-құжат; № 11, 57-құжат; № 16, 79-құжат; № 19-II, 103-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 21-I, 128-құжат; № 21-III, 135-құжат; № 22-II, 144, 145-құжаттар; № 22-V, 156, 158-құжаттар; № 22-VI, 159-құжат; № 23-I, 169-құжат; 2016 ж., № 1, 2, 4-құжаттар):
      1-қосымшада 73-тармақта «бере отырып» деген сөздер «шығара отырып» деген сөздермен ауыстырылсын.
      2-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртібі
      1. Осы Заң 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 2-тармағының 7) тармақшасын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап үш ай өткен соң қолданысқа енгізіледі.
      2. Осы Заң қолданысқа енгізілгенге дейін берілген астық қолхаттары олар бойынша міндеттемелер толық орындалғанға дейін жарамды, бірақ 2020 жылғы 1 қаңтардан кешіктірілмейді.
      3. 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін мыналардың қолданысы тоқтатыла тұрсын:
      1) Осы Заңның 1-бабы 1-тармағы 1) тармақшасының қолданысы, тоқтатыла тұрған кезеңде осы тармақша мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:
      «1) 401-бапта:
      үшінші бөлікте:
      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Астық қабылдау кәсіпорындарының астықтың сандық-сапалық есебін жүргізу қағидаларын, астық қолхаттарын беру, олардың айналымы және өтелу қағидаларын, астық қолхаттарын ұстаушылардың мемлекеттік электрондық тізілімін қалыптастыру және жүргізу қағидаларын:»;
      5), 6) және 7) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      «5) астықтың есептелген физикалық салмағын айқындаудың тәртібін сақтамау;
      6) астық қолхатын шығару және өтеу мерзімін сақтамау;
      7) астық қолхаттарын ұстаушылардың мемлекеттік электрондық тізіліміне дұрыс емес ақпарат енгізу түрінде жасалған бұзушылық – »;
      8), 9) және 10) тармақшалар алып тасталсын;
      төртінші және алтыншы бөліктерінде «беру арқылы» деген сөздер «шығару арқылы» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) Осы Заңның 1-бабының 2-тармағы 3) тармақшасының қолданысы, ол тоқтатыла тұрған кезеңде осы тармақша мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:
      «3) 4-баптың 4-1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4-1) астықтың сандық-сапалық есебін жүргізу, астықты сақтау, астық қолхаттарын беру, олардың айналымы және өтелуі, астық қолхаттарын ұстаушылардың мемлекеттік электрондық тізілімін қалыптастыру және жүргізу қағидаларының сақталуын бақылау;»;
      3) Осы Заңның 1-бабының 2-тармағы 5) тармақшасының қолданысы, ол тоқтатыла тұрған кезеңде осы тармақша мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:
      «5) 6-баптың 12) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «12) мыналарды:
      астықтың сандық-сапалық есебін жүргізу;
      астықты сақтау;
      астық қолхаттарын беру, олардың айналымы және өтелуі;
      астық қабылдау кәсіпорнын уақытша басқаруды жүргізу;
      астық қолхаттарын ұстаушылардың мемлекеттік электрондық тізілімін қалыптастыру және жүргізу қағидаларын әзірлеу және бекіту;»;
      4) Осы Заңның 1-бабының 2-тармағы 8) тармақшасының қолданысы, тоқтатыла тұрған кезеңде осы тармақша мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:
      «8) 6-1-баптың 17-1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «17-1) астық қабылдау кәсіпорындарының Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес астықтың сандық-сапалық есебін жүргізу, астықты сақтау, астық қолхаттарын беру, олардың айналымы және өтелуі, астық қолхаттарын ұстаушылардың мемлекеттік электрондық тізілімін қалыптастыру және жүргізу қағидаларын сақтауын бақылау;»;
      5) Осы Заңның 1-бабының 2-тармағы 3) тармақшасының қолданысы, ол тоқтатыла тұрған кезеңде осы тармақша мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:
      «12) 25-баптың 1-тармағының бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Астықты сақтау, сандық-сапалық есепке алу, сондай-ақ астық қолхаттарын беру, олардың айналымы және өтелуі, астық қолхаттарын ұстаушылардың мемлекеттік электрондық тізілімін қалыптастыру және жүргізу мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерді бұзушылықтар анықталған, астық қабылдау кәсіпорындарының лауазымды адамдарының осы астық қабылдау кәсіпорны шығарған астық қолхаттарын ұстаушылардың мүдделеріне қауіп төндіретін заңсыз әрекеттері немесе әрекетсіздігі анықталған жағдайларда, жергілікті атқарушы органның құрылымдық бөлімшесі астық қабылдау кәсіпорнына мынадай жауапкершілік түрлерінің бірін қолдануға:».

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                            Н. Назарбаев

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования зернового рынка

Закон Республики Казахстан от 9 апреля 2016 года № 502-V ЗРК.

      Примечание РЦПИ!
      Порядок введения в действие настоящего Закона см. ст.2

Статья 1.Внести в некоторые законодательные акты Республики Казахстан следующие изменения и дополнения:

      1. В Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 18-I, 18-II, ст. 92; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; № 24, ст. 145, 146; 2015 г., № 1, ст. 2; № 2, ст. 6; № 7, ст. 33; № 8, ст. 44, 45; № 9, ст. 46; № 10, ст. 50; № 11, ст. 52; № 14, ст. 71; № 15, ст. 78; № 16, ст. 79; № 19-I, ст. 101; № 19-II, ст. 102, 103, 105; № 20-IV, ст. 113; № 20-VII, ст. 115; № 21-II, ст. 130; № 21-III, ст. 137; № 22-I, ст. 140, 141, 143; № 22-II, ст. 144, 148; № 22-III, ст. 149; № 22-V, ст. 152, 156, 158; № 22-VI, ст. 159; № 22-VII, ст. 161; № 23-I, ст. 166, 169; № 23-II, ст. 172; 2016 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 9):

      1) в статье 401:

      в части третьей:

      абзац первый изложить в следующей редакции:

      "3. Нарушение хлебоприемными предприятиями правил ведения количественно-качественного учета зерна, правил формирования и ведения государственного электронного реестра держателей зерновых расписок, совершенное в виде:";

      подпункты 5), 6) и 7) изложить в следующей редакции:

      "5) несоблюдения порядка определения зачтенного физического веса зерна;

      6) несоблюдения срока выпуска и погашения зерновой расписки;

      7) ввода недостоверной информации в государственный электронный реестр держателей зерновых расписок;";

      подпункты 8), 9) и 10) исключить;

      в частях четвертой и шестой слово "выдачей" заменить словом "выпуском";

      2) в части первой статьи 729 слова "401 (частями третьей, четвертой, пятой, седьмой, десятой и одиннадцатой)" заменить словами "401 (частями третьей, четвертой, пятой, десятой и одиннадцатой)".

      2. В Закон Республики Казахстан от 19 января 2001 года "О зерне" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 2, ст. 12; № 15-16, ст. 232; 2003 г., № 19-20, ст. 148; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 1, ст. 5; № 24, ст. 148; 2007 г., № 2, ст. 18; № 3, ст. 20; № 9, ст. 67; № 18, ст. 145; 2008 г., № 13-14, ст. 58; № 20, ст. 89; 2009 г., № 18, ст. 84; № 24, ст. 129; 2010 г., № 5, ст. 23; № 15, ст. 71; 2011 г., № 1, ст. 2; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2012 г., № 2, ст. 14; № 14, ст. 94; № 15, ст. 97; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 9, ст. 51; № 14, ст. 75; 2014 г., № 1, ст. 4; № 4-5, ст. 24; № 10, ст. 52; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; 2015 г., № 11, ст. 52; № 20-IV, ст. 113; № 23-II, ст. 172):

      1) по всему тексту слова "выдачей", "выданным", "выданных" заменить словами "выпуском", "выпущенным", "выпущенных" соответственно;

      2) в статье 1:

      дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

      "2-1) веб-портал информационной системы – интернет-ресурс, размещенный в сети интернет, предоставляющий единую точку доступа к данным реестра;";

      дополнить подпунктами 7-2), 7-3) и 7-4) следующего содержания:

      "7-2) регистратор зерновых расписок (далее – регистратор) – юридическое лицо с участием государства в уставном капитале, обладающее опытом работы на рынке ценных бумаг, определяемое Правительством Республики Казахстан;

      7-3) государственный электронный реестр держателей зерновых расписок (далее – реестр) – совокупность сведений о зерновых расписках и их держателях, обеспечивающих идентификацию держателей зерновых расписок на определенный момент времени, регистрацию сделок с зерновыми расписками, а также характер зарегистрированных ограничений на обращение или осуществление прав по ним, и иные сведения, отраженные в информационной системе;

      7-4) информационная система зерновых расписок (далее – информационная система) – автоматизированная система ведения реестра, предназначенная для хранения, обработки, поиска, распространения, передачи и предоставления информации по зерновым распискам и их держателям;";

      подпункт 10-1) изложить в следующей редакции:

      "10-1) зерновая расписка – складское свидетельство в виде бездокументарной неэмиссионной ценной бумаги, подтверждающее право собственности на определенное количество зерна;";

      подпункт 11) изложить в следующей редакции:

      "11) держатель зерновой расписки – лицо, зарегистрированное в реестре, обладающее правами по зерновой расписке;";

      дополнить подпунктами 18-1), 18-2), 18-3) и 21-1) следующего содержания:

      "18-1) приказ – электронный документ, формируемый хлебоприемным предприятием или держателем зерновой расписки в реестре, с указанием осуществления определенного действия в отношении принадлежащего держателю зерновой расписки зерна, подписываемый электронной цифровой подписью, выданной национальным удостоверяющим центром;

      18-2) лицевой счет – совокупность записей, содержащихся в реестре, позволяющих идентифицировать зарегистрированное лицо с целью регистрации сделок и учета прав по зерновой расписке;

      18-3) выписка с лицевого счета – электронный документ, не являющийся ценной бумагой, формируемый регистратором в информационной системе и подтверждающий права зарегистрированного лица по зерновой расписке на определенный момент времени;";

      "21-1) клиент – лицо, пользующееся или намеренное воспользоваться услугами регистратора;";

      подпункты 22) и 23) исключить;

      3) подпункт 4-1) статьи 4 изложить в следующей редакции:

      "4-1) контроля за соблюдением правил: по ведению количественно-качественного учета зерна, хранения зерна, формирования и ведения государственного электронного реестра держателей зерновых расписок;";

      4) статью 5 дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

      "4-1) определяет регистратора зерновых расписок;";

      5) подпункт 12) статьи 6 изложить в следующей редакции:

      "12) разработка и утверждение правил:

      ведения количественно-качественного учета зерна;

      хранения зерна;

      проведения временного управления хлебоприемным предприятием;

      формирования и ведения государственного электронного реестра держателей зерновых расписок;";

      6) статью 6 дополнить подпунктом 12-2) следующего содержания:

      "12-2) разработка и утверждение форм, объема и периодичности передачи данных в государственный электронный реестр держателей зерновых расписок;";

      7) подпункт 15) статьи 6 исключить;

      8) подпункт 17-1) статьи 6-1 изложить в следующей редакции:

      "17-1) контроль за соблюдением хлебоприемными предприятиями правил: ведения количественно-качественного учета зерна, хранения зерна, формирования и ведения государственного электронного реестра держателей зерновых расписок в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;";

      9) дополнить статьей 13-1 следующего содержания:

      "Статья 13-1. Ведение государственного электронного реестра держателей зерновых расписок

      1. Реестр формируется и ведется регистратором в порядке, установленном уполномоченным органом, на основе данных правового и земельного кадастров, сведений центральных исполнительных органов в сфере разрешений и уведомлений, регистрации физических и юридических лиц, бухгалтерского учета и финансовой отчетности, других центральных и местных исполнительных органов, а также Государственной корпорации "Правительство для граждан".

      Порядок выпуска, обращения и погашения зерновых расписок, порядок предоставления доступа к реестру определяются Правилами формирования и ведения государственного электронного реестра держателей зерновых расписок.

      Формы, объем и периодичность передачи данных в реестр устанавливаются соответствующими уполномоченными органами.

      2. Данные реестра принадлежат государству.

      Доступ к данным реестра для его пользователей обеспечивается регистратором через веб-портал информационной системы.

      3. Данные реестра используются уполномоченным органом и местными исполнительными органами областей для осуществления мониторинга зернового рынка.

      4. Функции регистратора:

      1) формирование, ведение и хранение данных реестра посредством информационной системы;

      2) открытие лицевого счета клиенту;

      3) регистрация отдельных операций по лицевому счету;

      4) предоставление информации государственным органам, обладающим правом на получение сведений, включенных в информационную систему в соответствии с законами Республики Казахстан;

      5) оказание платных электронных услуг пользователям информационной системы;

      6) публикация информации на веб-портале информационной системы;

      7) иные функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан.";

      10) подпункт 3) статьи 14 изложить в следующей редакции:

      "3) в соответствии с условиями договора хранения зерна и на основании приказа держателя зерновой расписки погасить зерновую расписку путем отпуска соответствующего объема хранящегося зерна, за исключением случаев, предусмотренных статьей 31 настоящего Закона, и отсутствия задолженности за хранение зерна по данной зерновой расписке.";

      11) часть третью статьи 16-1 изложить в следующей редакции:

      "Деятельность, осуществляемая на токовом хозяйстве и (или) в сервисно-заготовительном центре, не подлежит лицензированию. Лица, осуществляющие данную деятельность, не вправе выпускать зерновые расписки.";

      12) абзац первый пункта 1 статьи 25 изложить в следующей редакции:

      "1. В случаях обнаружения нарушений нормативных правовых актов по вопросам хранения, количественно-качественного учета зерна, а также формирования и ведения государственного электронного реестра держателей зерновых расписок, выявления неправомерных действий или бездействия должностных лиц хлебоприемных предприятий, которые могут угрожать интересам держателей зерновых расписок, выпущенных данным хлебоприемным предприятием, структурное подразделение местного исполнительного органа вправе применить к хлебоприемному предприятию один из следующих видов ответственности:";

      13) пункт 2 статьи 37 изложить в следующей редакции:

      "2. Не позднее чем за два месяца до реализации зернохранилища (элеватора, хлебоприемного пункта) хлебоприемное предприятие должно письменно уведомить регистратора об отчуждении имущественного комплекса для публикации информации на веб-портале информационной системы, а также дать об этом объявление в республиканских печатных изданиях на государственном и русском языках.";

      14) статью 39 изложить в следующей редакции:

      "Статья 39. Зерновая расписка

      1. Хлебоприемное предприятие в подтверждение принятия зерна на хранение выпускает зерновую расписку в информационной системе на основании приказа на выпуск зерновой расписки.

      2. Зерновая расписка должна содержать следующие обязательные реквизиты:

      1) номер зерновой расписки;

      2) наименование, место нахождения и бизнес-идентификационный номер хлебоприемного предприятия, принявшего зерно на хранение;

      3) наименование, место нахождения, бизнес-идентификационный номер юридического лица либо фамилию, имя, отчество (при его наличии), место жительства, индивидуальный идентификационный номер, номер документа, удостоверяющего личность физического лица, сдавшего зерно на хранение;

      4) наименование, место нахождения, бизнес-идентификационный номер юридического лица либо фамилию, имя, отчество (при его наличии), место жительства, индивидуальный идентификационный номер, номер документа, удостоверяющего личность физического лица, являющихся залогодержателями (при залоге зерна по зерновой расписке);

      5) вид зерна, его количественные и качественные характеристики;

      6) дату, до которой произведена оплата за услуги по хранению зерна;

      7) дату выпуска зерновой расписки.

      3. Хлебоприемным предприятиям запрещается выпуск зерновых расписок на объем зерна, превышающий техническую емкость хлебоприемного предприятия.";

      15) статью 39-1 изложить в следующей редакции:

      "Статья 39-1. Требования к выпуску зерновой расписки

      1. Зерновая расписка выпускается на каждую партию однородного по качеству зерна. Количество выпускаемых зерновых расписок на весь объем сданного зерна определяется в приказе на выпуск зерновой расписки, формируемом в реестре и подписываемом хлебоприемным предприятием и владельцем зерна.

      2. Хлебоприемное предприятие выпускает зерновые расписки в срок не позднее трех календарных дней со дня приема зерна.";

      16) статьи 40 и 40-1 исключить;

      17) статью 41 изложить в следующей редакции:

      "Статья 41. Выдача зерна по зерновой расписке

      1. Держатель зерновой расписки для востребования зерна обязан прибыть сам или направить уполномоченного представителя на место нахождения хлебоприемного предприятия.

      2. Выдача зерна производится на основании приказа на погашение зерновой расписки, формируемого в реестре держателем зерновой расписки или хлебоприемным предприятием. После выдачи зерна зерновая расписка погашается в порядке, установленном Правилами формирования и ведения государственного электронного реестра держателей зерновых расписок.";

      18) статью 41-1 изложить в следующей редакции:

      "Статья 41-1. Порядок осуществления прав при залоге зерна

      1. При погашении долга держателем зерновой расписки в размере обязательства перед кредитором залогодержатель обязан зарегистрировать в реестре приказ на снятие обременения (залога).

      2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, обеспеченного залогом зерна по зерновой расписке, залогодержатель вправе обратить взыскание на зерно.";

      19) в статье 41-2:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Залогодержатель в случае неудовлетворения в срок его требования, обеспеченного залогом зерна, вправе реализовать заложенное зерно и покрыть свои требования преимущественно перед другими кредиторами залогодателя в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

      Удовлетворение требования залогодержателя из стоимости заложенного зерна производится, если иное не установлено договором, посредством реализации заложенного зерна в принудительном внесудебном порядке с торгов, которые организует и проводит доверенное лицо залогодержателя.

      Доверенное лицо залогодержателя составляет уведомление залогодателю о невыполнении обязательств, предусмотренных договором о залоге, и одновременно публикует на веб-портале реестра и в средствах массовой информации извещение о проведении торгов, включая сведения о времени, месте проведения торгов, предмете торгов, порядке его проведения, оформления участия в торгах и о начальной цене заложенного зерна.

      Торги проводятся не ранее четырнадцати календарных дней с даты опубликования объявления о них в средствах массовой информации.";

      подпункты 3) и 4) пункта 2 изложить в следующей редакции:

      "3) в третью очередь удовлетворяются требования залогодержателя;

      4) в четвертую очередь возвращается оставшаяся от реализации зерна сумма держателю зерновой расписки.";

      20) статью 41-3 исключить.

      3. В Закон Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 4, ст. 32; 2008 г., № 17-18, ст. 72; № 21, ст. 97; № 23, ст. 114; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; № 15, ст. 71; 2011 г., № 1, ст. 2; № 11, ст. 102; № 14, ст. 117; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 15; № 13, ст. 91; № 15, ст. 97; № 20, ст. 121; № 23-24, ст. 125; 2014 г., № 1, ст. 4; № 10, ст. 52; № 11, ст. 61; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 143; 2015 г., № 7, ст. 34; № 8, ст. 42, 45; № 13, ст. 68; № 15, ст. 78; № 16, ст. 79; № 20-IV, ст. 113; № 21-II, ст. 130; № 22-VI, ст. 159):

      подпункт 7) статьи 1 изложить в следующей редакции:

      "7) организации публичного интереса – финансовые организации (за исключением юридических лиц, исключительным видом деятельности которых является организация обменных операций с иностранной валютой), акционерные общества (за исключением некоммерческих), организации-недропользователи (кроме организаций, добывающих общераспространенные полезные ископаемые), хлебоприемные предприятия и организации, в уставных капиталах которых имеется доля участия государства, а также государственные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения;";

      4. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 9, ст. 51; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 143; 2015 г., № 2, ст. 3; № 8, ст. 45; № 9, ст. 46; № 11, ст. 57; № 16, ст. 79; № 19-II, ст. 103; № 20-IV, ст. 113; № 21-I, ст. 128; № 21-III, ст. 135; № 22-II, ст. 144, 145; № 22-V, ст. 156, 158; № 22-VI, ст. 159; № 23-I, ст. 169; 2016 г., № 1, ст. 2, 4):

      в приложении 1 в пункте 73 слово "выдачей" заменить словом "выпуском".

Статья 2.Порядок введения в действие настоящего Закона

      1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении трех месяцев со дня его первого официального опубликования, за исключением подпункта 7) пункта 2 статьи 1, который вводится в действие с 1 января 2020 года.

      2. Зерновые расписки, выданные до введения в действие настоящего Закона, действительны до полного исполнения обязательств по ним, но не позднее 1 января 2020 года.

      3. Приостановить до 1 января 2020 года:

      1) действие подпункта 1) пункта 1 статьи 1 настоящего Закона, установив, что в период приостановления данный подпункт действует в следующей редакции:

      "1) в статье 401:

      в части третьей:

      абзац первый изложить в следующей редакции:

      "3. Нарушение хлебоприемными предприятиями правил ведения количественно-качественного учета зерна, правил выдачи, обращения и погашения зерновых расписок, правил формирования и ведения государственного электронного реестра держателей зерновых расписок, совершенное в виде:";

      подпункты 5), 6) и 7) изложить в следующей редакции:

      "5) несоблюдения порядка определения зачтенного физического веса зерна;

      6) несоблюдения срока выпуска и погашения зерновой расписки;

      7) ввода недостоверной информации в государственный электронный реестр держателей зерновых расписок;";

      подпункты 8), 9) и 10) исключить;

      в частях четвертой и шестой слово "выдачей" заменить словом "выпуском";

      2) действие подпункта 3) пункта 2 статьи 1 настоящего Закона, установив, что в период приостановления данный подпункт действует в следующей редакции:

      "3) подпункт 4-1) статьи 4 изложить в следующей редакции:

      "4-1) контроля за соблюдением правил: по ведению количественно-качественного учета зерна, хранения зерна, выдачи, обращения и погашения зерновых расписок, формирования и ведения государственного электронного реестра держателей зерновых расписок;";

      3) действие подпункта 5) пункта 2 статьи 1 настоящего Закона, установив, что в период приостановления данный подпункт действует в следующей редакции:

      "5) подпункт 12) статьи 6 изложить в следующей редакции:

      "12) разработка и утверждение правил:

      ведения количественно-качественного учета зерна;

      хранения зерна;

      выдачи, обращения и погашения зерновых расписок;

      проведения временного управления хлебоприемным предприятием;

      формирования и ведения государственного электронного реестра держателей зерновых расписок;";

      4) действие подпункта 8) пункта 2 статьи 1 настоящего Закона, установив, что в период приостановления данный подпункт действует в следующей редакции:

      "8) подпункт 17-1) статьи 6-1 изложить в следующей редакции:

      "17-1) контроль за соблюдением хлебоприемными предприятиями правил: ведения количественно-качественного учета зерна, хранения зерна, выдачи, обращения и погашения зерновых расписок, формирования и ведения государственного электронного реестра держателей зерновых расписок в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;";

      5) действие подпункта 12) пункта 2 статьи 1 настоящего Закона, установив, что в период приостановления данный подпункт действует в следующей редакции:

      "12) абзац первый пункта 1 статьи 25 изложить в следующей редакции:

      "1. В случаях обнаружения нарушений нормативных правовых актов по вопросам хранения, количественно-качественного учета зерна, а также по выдаче, обращению и погашению зерновых расписок, формирования и ведения государственного электронного реестра держателей зерновых расписок, выявления неправомерных действий или бездействия должностных лиц хлебоприемных предприятий, которые могут угрожать интересам держателей зерновых расписок, выпущенных данным хлебоприемным предприятием, структурное подразделение местного исполнительного органа вправе применить к хлебоприемному предприятию один из следующих видов ответственности:".

Президент


Республики Казахстан

Н. НАЗАРБАЕВ