Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне құқық қорғау жүйесін жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2017 жылғы 3 шілдедегі № 84-VI ҚРЗ.

      РҚАО-ның ескертпесі!
Қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз.

1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1. 2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 13-І, 13-ІІ, 83-құжат; № 21, 122-құжат; 2015 ж., № 16, 79-құжат; № 21-ІІІ, 137-құжат; № 22-І, 140-құжат; № 22-ІІІ, 149-құжат; № 22-V, 156-құжат; № 22-VІ, 159-құжат; 2016 ж., № 7-ІІ, 55-құжат; № 8-ІІ, 67-құжат; № 12, 87-құжат; № 23, 118-құжат; № 24, 126-құжат; 2017 ж., № 8, 16-құжат; № 9, 21-құжат):

      1) мазмұнында:

      108, 109 және 215-баптардың тақырыптары алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 380-1-баптың тақырыбымен толықтырылсын:

      "380-1-бап. Құқық қорғау органы, арнаулы мемлекеттік орган қызметкерінің, әскери қызметшінің өміріне қолсұғушылық";

      2) 3-баптың 38) тармағындағы "244-бапта – бюджетке түспеген төлемдердің екі мың айлық есептік көрсеткіштен асатын сомасы; 245-бапта – бюджетке түспеген төлемдердің жиырма мың айлық есептік көрсеткіштен асатын сомасы" деген сөздер "244, 245-баптарда – бюджетке түспеген төлемдердің жиырма мың айлық есептік көрсеткіштен асатын сомасы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 41-бапта:

      бірінші бөлік "құнына" деген сөзден кейін ", берілген ақша сомасына немесе берілген мүлік құнына, немесе алынған кіріс сомасына не бюджетке түспеген төлемдер сомасына" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөлік "ал осы Кодекстің" деген сөздерден кейін "245 (үшінші бөлігінде), 253 (екінші, үшінші, бесінші, алтыншы бөліктерінде), 307 (үшінші бөлігінің 2) тармағында)," деген сөздермен толықтырылсын;

      үшінші бөліктің екінші абзацы "Бұл ретте осы Кодекстің" деген сөздерден кейін "245 (үшінші бөлігінде), 253 (екінші, үшінші, бесінші, алтыншы бөліктерінде), 307 (үшінші бөлігінің 2) тармағында)," деген сөздермен толықтырылсын;

      4) 44-баптың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Бас бостандығын шектеуге сотталған адам, сондай-ақ жазаның өтелмеген бөлiгiн неғұрлым жеңiл жаза түрiмен ауыстыру нәтижесінде бас бостандығын шектеу түріндегі жазаны өтеп жүрген адам жазаны өтеуден қаскөйлікпен жалтарған жағдайда, бас бостандығын шектеудiң өтелмеген мерзiмi дәл сол мерзiмге бас бостандығынан айыру түрiндегi жазаға ауыстырылады. Бұл ретте бас бостандығын шектеудi өтеу уақыты осы Кодекстің 46-бабының ережелері ескеріле отырып, бас бостандығын шектеудiң бiр күнi үшiн бас бостандығынан айырудың бiр күнi есебiмен бас бостандығынан айыру мерзiмiне есептеледi.";

      5) 47-баптың бесінші бөлігіндегі "ерекше режимдегі түзеу колониясында" деген сөздер "қылмыстық-атқару жүйесінің төтенше қауіпсіз мекемесінде" деген сөздермен ауыстырылсын;

      6) 108 және 109-баптар алып тасталсын;

      7) 214-бап мынадай мазмұндағы ескертумен толықтырылсын:

      "Ескерту. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген іс-әрекетті алғаш рет жасаған адам залалды өз еркімен өтеген жағдайда қылмыстық жауаптылықтан босатылады.";

      8) 215-бап алып тасталсын;

      9) 216-баптың екінші бөлігінің 4) тармағындағы "ұштасса;" деген сөз "ұштасса, - " деген сөзбен ауыстырылып, 5) тармағы алып тасталсын;

      10) 217-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацындағы "бір мыңнан үш мың" деген сөздер "үш мың" деген сөздермен ауыстырылсын;

      үшінші бөліктің екінші абзацындағы "он екі" деген сөздер "он" деген сөзбен ауыстырылсын;

      11) 219-бап мынадай мазмұндағы ескертумен толықтырылсын:

      "Ескерту. Осы бапта көзделген іс-әрекетті алғаш рет жасаған адам залалды өз еркімен өтеген жағдайда қылмыстық жауаптылықтан босатылады.";

      12) 221-бапта:

      екінші бөліктің бірінші абзацындағы "не алдын ала сөз байласу арқылы адамдар тобы" деген сөздер алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы ескертумен толықтырылсын:

      "Ескерту. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген іс-әрекетті алғаш рет жасаған адам залалды өз еркімен өтеген жағдайда қылмыстық жауаптылықтан босатылады.";

      13) 222-бапта:

      бірінші бөлікте:

      бірінші абзацтағы "бiрнеше рет жасалса немесе" деген сөздер алып тасталсын;

      екінші абзацта:

      "үш жүз" деген сөздер "бір жүз елу" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "екi жүз қырық" деген сөздер "бір жүз жиырма" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "жетпіс бес" деген сөздер "қырық" деген сөзбен ауыстырылсын;

      екінші бөлікте:

      бірінші абзацтағы "маркалауды" деген сөз "таңбалауды" деген сөзбен ауыстырылып, "бiрнеше рет жасалса немесе" деген сөздер алып тасталсын;

      екінші абзацта:

      "екі жүз" деген сөздер "бір жүз" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "бір жүз сексен" деген сөздер "тоқсан" деген сөзбен ауыстырылсын;

      "алпыс" деген сөз "қырық" деген сөзбен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы ескертумен толықтырылсын:

      "Ескерту. Осы бапта көзделген іс-әрекетті алғаш рет жасаған адам залалды өз еркімен өтеген жағдайда қылмыстық жауаптылықтан босатылады.";

      14) 225-баптың екінші абзацында:

      "бес жүз" деген сөздер "екі жүз" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "үш жүз" деген сөздер "бір жүз елу" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "тоқсан" деген сөз "қырық бес" деген сөздермен ауыстырылсын;

      15) 227-баптың екінші абзацында:

      "бес жүз" деген сөздер "екі жүз" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "үш жүз" деген сөздер "бір жүз елу" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "тоқсан" деген сөз "қырық бес" деген сөздермен ауыстырылсын;

      16) 232-баптың екінші бөлігінің екінші абзацындағы "төрт жылдан жетi жылға дейiнгi" деген сөздер "үш жылдан алты жылға дейiнгi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      17) 233-бап мынадай мазмұндағы ескертумен толықтырылсын:

      "Ескерту. Осы бапта көзделген іс-әрекетті алғаш рет жасаған адам залалды өз еркімен өтеген жағдайда қылмыстық жауаптылықтан босатылады.";

      18) 234-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацында:

      "бес жүз" деген сөздер "екі жүз" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "үш жүз" деген сөздер "бір жүз елу" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "тоқсан" деген сөз "қырық бес" деген сөздермен ауыстырылсын;

      19) 235-баптың екінші абзацындағы "үш мыңнан" деген сөздер алып тасталсын;

      20) 236-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацында:

      "бес жүз" деген сөздер "екі жүз" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "үш жүз" деген сөздер "бір жүз елу" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "тоқсан" деген сөз "қырық бес" деген сөздермен ауыстырылсын;

      21) 239-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацында:

      "бес жүз" деген сөздер "екі жүз" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "үш жүз" деген сөздер "бір жүз елу" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "тоқсан" деген сөз "қырық бес" деген сөздермен ауыстырылсын;

      22) 241-баптың екінші абзацында:

      "бес жүз" деген сөздер "екі жүз" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "үш жүз" деген сөздер "бір жүз елу" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "тоқсан" деген сөз "қырық бес" деген сөздермен ауыстырылсын;

      23) 242-баптың екінші абзацында:

      "бес жүз" деген сөздер "екі жүз" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "үш жүз" деген сөздер "бір жүз елу" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "тоқсан" деген сөз "қырық бес" деген сөздермен ауыстырылсын;

      24) 243-баптың екінші бөлігінің екінші абзацында:

      "бес жүз" деген сөздер "екі жүз" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "үш жүз" деген сөздер "бір жүз елу" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "тоқсан" деген сөз "қырық бес" деген сөздермен ауыстырылсын;

      25) 244-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "244-бап. Азаматтың салық және (немесе) бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердi төлеуден жалтаруы

      Азаматтың декларация тапсыруы міндетті болып табылатын жағдайларда кірістері туралы декларацияны табыс етпеу арқылы не декларацияға немесе салықтарды және (немесе) бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді есептеумен немесе төлеумен байланысты өзге де құжаттарға кірістері немесе шығыстары туралы не салық салуға жататын мүлкі туралы көрінеу бұрмаланған деректерді енгізу арқылы, іс жүзінде жұмыстар орындалмай, қызметтер көрсетілмей, тауарлар тиеп-жөнелтілмей шот-фактура пайдаланыла отырып жасалған, салықты және (немесе) бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеуден жалтаруы, егер бұл іс-әрекет ірі мөлшердегі салықты және (немесе) бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлемеуге әкеп соқса,

      - үш мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не үш жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

      Ескерту. Осы бапта көзделген іс-әрекетті алғаш рет жасаған адам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген салықтар және (немесе) бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша берешекті, сондай-ақ өсімпұлды өз еркімен төлеген жағдайда қылмыстық жауаптылықтан босатылады.";

      26) 245-бапта:

      үшінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейінгі мерзімге айыра отырып, бюджетке түспеген төлемдер сомасының үш еселенген мөлшерінде айыппұл салуға не бес жылдан сегіз жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      мынадай мазмұндағы ескертумен толықтырылсын:

      "Ескерту. Осы бапта көзделген іс-әрекетті алғаш рет жасаған адам (қылмыстық топ жасаған іс-әрекетті қоспағанда) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген салықтар және (немесе) бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша берешекті, сондай-ақ өсімпұлды өз еркімен төлеген жағдайда қылмыстық жауаптылықтан босатылады.";

      27) 247-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацында:

      "үш жүз" деген сөздер "бір жүз елу" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "екі жүз қырық" деген сөздер "бір жүз жиырма" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "жетпіс бес" деген сөздер "отыз бес" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екінші бөліктің екінші абзацында:

      "бес жүз" деген сөздер "екі жүз" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "үш жүз" деген сөздер "бір жүз елу" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "тоқсан" деген сөз "қырық бес" деген сөздермен ауыстырылсын;

      28) 253-бапта:

      екінші бөліктің екінші абзацы "мүлкі тәркіленіп," деген сөздерден кейін "берілген ақша сомасының немесе берілген мүлік құнының қырық еселенген мөлшерінде айыппұл салуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      үшінші бөліктің екінші абзацы "мүлкі тәркіленіп," деген сөздерден кейін "берілген ақша сомасының немесе берілген мүлік құнының елу еселенген мөлшерінде айыппұл салуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      бесінші бөліктің екінші абзацы "мүлкі тәркіленіп," деген сөздерден кейін "берілген ақша сомасының немесе берілген мүлік құнының жетпіс еселенген мөлшерінде айыппұл салуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      алтыншы бөліктің екінші абзацы "мүлкі тәркіленіп," деген сөздерден кейін "берілген ақша сомасының немесе берілген мүлік құнының сексен еселенген мөлшерінде айыппұл салуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      29) 307-баптың үшінші бөлігінің екінші абзацындағы "ал 3) тармақта" деген сөздер "төрт жылдан жетi жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға, ал 2) тармақта көзделген жағдайларда – мүлкі тәркіленіп, сол мерзімге бас бостандығынан айыруға не алынған кіріс сомасының жиырма еселенген мөлшерінде айыппұл салуға, 3) тармақта" деген сөздермен ауыстырылсын;

      30) 379 және 380-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

"379-бап. Билік өкіліне бағынбау

      Төтенше жағдай жарияланған жерде немесе терроризмге қарсы операция жүргізу аймағында жасалған, билік өкілінің заңды талабына немесе өкіміне бағынбау –

      екі мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

380-бап. Билік өкiлiне қатысты күш қолдану

      1. Билік өкiлiнің өз қызметтік мiндеттерiн атқаруына байланысты не қызметтік міндеттерін орындағаны үшін одан кек алу мақсатында оған немесе оның жақындарына қатысты өмiрiне немесе денсаулығына қауiпті емес күш қолдану не күш қолдану қатерін төндіру –

      үш мың айлық есептік көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не үш жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көрсетілген адамдарға қатысты олардың өмiрiне немесе денсаулығына қауiптi күш қолдану –

      бес жылдан он жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

      3. Осы баптың екінші бөлігінде көзделген, мынадай:

      1) екi немесе одан көп адамға қатысты;

      2) кінәлі адамға дәрменсiз күйде екенi көрінеу белгiлi адамға қатысты жасалған, сол сияқты адамды ұрлаумен не кепілге алумен ұштасқан;

      3) аса қатыгездiкпен;

      4) адамдар тобы, алдын ала сөз байласу арқылы адамдар тобы жасаған;

      5) басқа қылмысты жасыру немесе оны жасауды жеңiлдету мақсатымен;

      6) бірнеше рет;

      7) көрінеу кәмелетке толмаған адамға қатысты;

      8) төтенше жағдай кезiнде немесе жаппай тәртiпсiздiк барысында;

      9) төтенше жағдай жарияланған жерде немесе терроризмге қарсы операция жүргізу аймағында жасалған іс-әрекет –

      жеті жылдан он екі жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      31) мынадай мазмұндағы 380-1-баппен толықтырылсын:

"380-1-бап. Құқық қорғау органы, арнаулы мемлекеттік орган қызметкерінің, әскери қызметшінің өміріне қолсұғушылық

      1. Құқық қорғау органы, арнаулы мемлекеттік орган қызметкерінің, әскери қызметшінің өз қызметтік міндеттерін атқаруына байланысты не қызметтік міндеттерін орындағаны үшін олардан кек алу мақсатында олардың немесе жақындарының өміріне қолсұғушылық, яғни қазаға ұшыратуға бағытталған қасақана әрекеттер –

      мүлкі тәркіленіп немесе онсыз, он жылдан он бес жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

      2. Мынадай:

      1) екi немесе одан көп адамға қатысты;

      2) кiнәлi адамға дәрменсiз күйде екенi көрінеу белгiлi адамға қатысты жасалған, сол сияқты адамды ұрлаумен не кепiлге алумен ұштасқан;

      3) кiнәлi адамға жүктiлiк жағдайда екенi көрінеу белгiлi әйелге қатысты;

      4) аса қатыгездiкпен;

      5) басқа адамдардың өміріне қауіпті тәсілмен;

      6) адамдар тобы, алдын ала сөз байласу арқылы адамдар тобы, қылмыстық топ жасаған;

      7) басқа қылмысты жасыру немесе оны жасауды жеңiлдету мақсатымен жасалған, сол сияқты зорлаумен немесе сексуалдық сипаттағы зорлық-зомбылық әрекеттермен ұштасқан;

      8) бірнеше рет;

      9) көрінеу кәмелетке толмаған адамға қатысты;

      10) төтенше жағдай жарияланған жерде немесе терроризмге қарсы операция жүргізу аймағында жасалған дәл сол іс-әрекет –

      мүлкі тәркіленіп, он бес жылдан жиырма жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға не өмір бойына бас бостандығынан айыруға жазаланады.".

      2. 2014 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексiне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 15-I, 15-II, 88-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 96-құжат; № 21, 122-құжат; 2015 ж., № 20-VII, 115-құжат; № 21-III, 137-құжат; № 22-V, 156-құжат; № 22-VI, 159-құжат; 2016 ж., № 7-II, 55-құжат; № 8-II, 67-құжат; № 12, 87-құжат; № 23, 118-құжат; № 24, 126, 129-құжаттар; 2017 ж., № 1-2, 3-құжат; № 8, 16-құжат):

      1) мазмұнындағы 249-баптың тақырыбы алып тасталсын;

      2) 32-баптың екінші бөлігіндегі "108, 109," деген цифрлар алып тасталсын;

      3) 63-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Анықтаушы өз қаулысымен істі өзінің іс жүргізуіне қабылдап алуға және осы Кодексте айқындалған нысандарда сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыруға, заңда тергеу және басқа да процестік әрекеттерді анықтау органы бастығының бекiтуi не келісуі көзделген не прокурордың, соттың, тергеу судьясының санкциясы немесе соттың шешiмi көзделген жағдайларды қоспағанда, оларды жүргiзу туралы шешiмді дербес қабылдауға құқылы.";

      4) 145-баптың сегізінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "8. Тергеу судьясының күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылған адамға қатысты осы Кодекстің 148-бабының сегізінші бөлігінде көзделген тәртіппен шығарылған қаулысына сәйкес кепіл енгізілген жағдайда, күзетпен ұстау орнының бастығы күдіктіге, айыпталушыға кепіл жөніндегі міндеттерді және оларды орындамаудың салдарын түсіндіруді жүзеге асырады.

      Күзетпен ұстау орнының бастығы күдіктiнi, айыпталушыны күзетпен ұстаудан босатуды кепіл енгізілгенін растайтын құжатты алғаннан кейін жүзеге асырады, бұл жөнінде сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам, қадағалаушы прокурор және тергеу судьясы дереу хабардар етіледі.";

      5) 147-баптың екінші, үшінші және төртінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Бұлтартпау шарасы ретінде күзетпен ұстауды таңдау қажет болған кезде сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам осы Кодекстің 140-бабына сәйкес сот алдында осы шараны қолдануға санкция беру туралы өтінішхатты қозғау туралы қаулы шығарады. Қаулыға өтінішхаттың негізділігін растайтын қылмыстық іс материалдарының расталған көшірмелері қоса беріледі.

      Осы бұлтартпау шарасын таңдау туралы қаулы, сот алдында оны қолдануға санкция беру туралы өтінішхат қоса берілген барлық материалдармен бірге прокуратураға ұстап алу мерзімі өткенге дейін он сегіз сағаттан кешіктірілмей ұсынылуға тиіс.

      3. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамның өтінішхатын қолдау, күдіктіні күзетпен ұстауға санкция беру туралы мәселені шешу кезінде прокурор күзетпен ұстау үшін негіздерді қамтитын барлық материалдармен танысуға міндетті және ұстап алынғандарды ұстау орны бойынша күдіктіден, айыпталушыдан жауап алуға құқылы. Прокурор ұсынылған барлық материалдарды зерделеп, мынадай:

      1) өтінішхатты қолдау және бұлтартпау шарасына санкция беру жөніндегі мәселені шешу үшін материалдарды сотқа жіберу туралы;

      2) өтінішхатты қолдаудан бас тарту және күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасын қолдануға негіздердің болмауына байланысты күдіктіні күзетпен ұстаудан босату туралы;

      3) өтінішхатты қолдаудан бас тарту және қылмыс жасады деген күдіктің расталмауына байланысты күдіктіні босату туралы шешімдердің бірін қабылдайды.

      Күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасына санкция беру туралы өтінішхатты қолдаған жағдайда, прокурор қылмыстық қудалау органының қаулысына келісім білдіреді. Бас тартқан жағдайда, прокурор уәжді қаулы шығарады. Прокурор тергеу судьясына өзге бұлтартпау шарасына санкция беру туралы өтінішхат жіберуге құқылы.

      Күзетпен ұстауға санкция беру туралы өтінішхатты қолдаудан бас тарту және күдіктіні күзетпен ұстаудан босату жөніндегі қаулы мүдделі тұлғаларға жіберіледі. Көрсетілген қаулыға сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам жоғары тұрған прокурорға не өзінің құқықтары мен мүдделерін немесе өзі өкілдік ететін құқықтар мен мүдделерді қорғайтын процеске қатысушылар осы Кодекстің 106-бабында көзделген тәртіппен шағым жасай алады.

      4. Прокурор сотқа дейiнгi тергеп-тексерудi жүзеге асыратын адамның күзетпен ұстауға санкция беру туралы өтінішхатты қозғау жөніндегі қаулысына келісім бергеннен кейін мүдделi тұлғаларды бір мезгілде хабардар ете отырып, оны растайтын материалдармен бірге сотқа ұстап алу мерзiмi аяқталардан бұрын он екi сағаттан кешіктірмей жібереді.";

      6) 148-бапта:

      үшінші бөліктің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Күзетпен ұстауға санкция беруге байланысты мәселелерді шешкен кезде тергеу судьясы көрсетілген бұлтартпау шарасын таңдау кезінде ескерілетін мән-жайларға қатысты іс материалдарын зерттеумен қатар, адамға қылмыс жасады деп күдік келтірудің негізділігін тексереді.";

      бесінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Прокурордың осы өтінішхатын қарау барысында күдікті, айыпталушы, сондай-ақ олардың мүддесінде қорғаушы осы Кодекстің 137-бабының бірінші бөлігінде көзделген өзге бұлтартпау шарасын қолдану туралы өтінішхат мәлімдеуге құқылы.";

      жетінші және тоғызыншы бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:

      "7. Тергеу судьясы күдіктіні, айыпталушыны күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасына санкция беру туралы өтінішхатты қарау қорытындысы бойынша мынадай:

      1) күзетпен ұстауға санкция беру туралы;

      2) екі ай мерзімге күзетпен ұстауға санкция беру үшін жеткілікті негіздер болмаған жағдайда, он тәулікке дейінгі мерзімге күзетпен ұстауға санкция беру туралы;

      3) күзетпен ұстауға санкция беруден бас тарту туралы қаулылардың бірін шығарады. Тергеу судьясы осы бұлтартпау шарасына санкция беруден бас тартқан жағдайда, осы Кодекстің 137-бабының бірінші бөлігінде көзделген өзге бұлтартпау шарасын таңдауға құқылы.";

      "9. Тергеу судьясы, сот күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасына санкция беру туралы қаулы шығарған кезде мынадай:

      1) адамға жәбірленушінің өліміне әкеп соққан қасақана қылмыстар жасады деп күдік келтірілген, айып тағылған;

      2) адамға қылмыстық топтың құрамында қылмыс жасады, террористік және (немесе) экстремистік қылмыстар жасады деп күдік келтірілген, айып тағылған;

      3) күдікті, айыпталушы сот ісін жүргізуге кедергі жасайды немесе тергеуден және соттан жасырынады деп пайымдауға жеткілікті негіздер болған;

      4) күдіктінің, айыпталушының қылмыстық әрекетті жалғастыруы туралы деректер болған;

      5) күдікті, айыпталушы тергеп-тексеріліп жатқан қылмыстық іс бойынша бұрын таңдалған кепіл түріндегі бұлтартпау шарасын бұзған жағдайларда, кепіл белгіленбейді.";

      7) 153-баптың бесінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Тергеу судьясы санкция берген күдіктіні, айыпталушыны күзетпен ұстау, үйқамақ түріндегі бұлтартпау шарасының күшін жою немесе оны өзгерту, осы Кодекстің 145-бабының сегізінші бөлігінде көзделген жағдайларды қоспағанда, тергеу судьясының санкциясымен жүргізіледі.

      Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам қылмыстық істі немесе қылмыстық қудалауды тоқтату туралы шешім қабылдаған кезде бұлтартпау шарасының күшін жою прокурордың келісуімен жүргізіледі.";

      8) 174-баптың екінші бөлігіндегі "жәбірленушінің өкілі, жекеше айыптаушы" деген сөздер "жәбірленушінің (жекеше айыптаушының) өкілі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      9) 176-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Қылмыстық сот ісін жүргізу тәртібімен жәбірленушінің, азаматтық талапкердің, олардың заңды өкілдерінің, қылмыстық процесті жүргізетін органның тағайындауы бойынша қорғаушы немесе жәбірленушінің (жекеше айыптаушының) өкілі ретінде заң көмегін көрсететін адвокаттардың, осы Кодекстің 67-бабының үшінші бөлігінде және 76-бабының екінші бөлігінде көзделген жағдайларда куәгердің, аудармашының, маманның, сарапшының, куәнің, сотқа шақырылған, бірақ алқабилер алқасының құрамына іріктеп алынбаған алқабиге кандидаттың мынадай шығыстары:";

      10) 187-бапта:

      бірінші бөлік мынадай мазмұндағы үшінші сөйлеммен толықтырылсын:

      "Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 361 (үшiншi және төртінші бөлiктерінде), 362 (үшінші бөлігінде, төртінші бөлігінің 3) тармағында), 366 (үшінші және төртінші бөліктерінде), 367 (үшiншi және төртінші бөлiктерінде)-баптарында көзделген қылмыстық құқық бұзушылық туралы істер бойынша, егер оларды әскери қызметшілер, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің немесе арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлері жасаса, алдын ала тергеудi Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң тергеушiлерi жүргiзуі мүмкін.";

      екінші бөлік "380," деген цифрлардан кейін "380-1," деген цифрлармен толықтырылсын;

      үшінші бөліктегі "215 (екiншi бөлігінің 3) тармағында)," деген сөздер алып тасталсын;

      3-1-бөлікте:

      "215 (бірінші бөлігінде, екiншi бөлiгінің 1), 2) және 4) тармақтарында, үшінші бөлігінде)," деген сөздер алып тасталсын;

      "244 (екiншi бөлiгiнде)," деген сөздер "244," деген цифрлармен ауыстырылсын;

      11) 191-бапта:

      екінші бөліктегі "379 (екінші бөлігінде)," деген сөздер "379," деген цифрлармен ауыстырылсын;

      он жетінші бөліктегі "244 (бiрiншi бөлiгiнде)," деген сөздер алып тасталсын;

      жиырма үшінші бөліктегі "379 (бірінші бөлігінде)," деген сөздер алып тасталсын;

      12) 231-баптың 8) тармағы алып тасталсын;

      13) 249-бап алып тасталсын;

      14) 476-баптың 7) тармағы "қолданбай жазадан босату" деген сөздерден кейін "туралы, жазаның өтелмеген бөлігін неғұрлым жеңіл жаза түрімен ауыстыру" деген сөздермен толықтырылсын;

      15) 527-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам тек нәтижелері қылмыстық құқық бұзушылық іздерін және күдікті, айыпталушы кінәсінің өзге де дәлелдемелерін тіркейтін тергеу әрекеттерін және өзге де процестік әрекеттерді ғана жүргізуге құқылы.

      Қылмыстық теріс қылық туралы іс бойынша осы Кодекстің 189-бабының төртінші бөлігінде көзделген тәртіппен анықтау тағайындалған кезде сотқа дейінгі тергеп-тексеру қылмыстық теріс қылық туралы хаттама жасаумен аяқталады.".

      3. 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 17, 91-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 22, 131-құжат; 2015 ж., № 7, 33-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 22-III, 149-құжат; № 23-II, 170-құжат; 2016 ж., № 8-II, 67-құжат; № 23, 118-құжат; № 24, 126, 129, 131-құжаттар; 2017 ж., № 8, 16-құжат):

      1) мазмұнындағы 162-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "162-бап. Жазаны өтеуден мерзiмiнен бұрын босатуға, жазаның өтелмеген бөлiгiн неғұрлым жеңiл жаза түрiмен ауыстыруға ұсыну тәртiбi";

      2) 18-баптың бірінші бөлігі мынадай мазмұндағы 5-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "5-1) қылмыстық-атқару жүйесінің мекемелерінде жазасын өтеп жүрген сотталғандарды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жұмыспен қамтуға жәрдемдеседі;";

      3) 88-баптың төртінші бөлігінің бірінші абзацы "басқа мекемеге" деген сөздерден кейін "не қауіпсіздігі аралас мекемеге" деген сөздермен толықтырылсын;

      4) 89-баптың екінші бөлігінің 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) қамаққа алуға, бас бостандығынан айыруға сотталған не шаруашылық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстарды орындау үшін қалдырылған не жіберілген не осы Кодекстің 88-бабы төртінші бөлігінің 4) тармақшасына сәйкес мекемелерден келген, бас бостандығынан айыруға сотталған адамдарды ұстау үшін пайдаланылатын тергеу изоляторлары жатады.";

      5) 136-баптың төртінші бөлігінің 3) тармақшасындағы "алуға құқылы" деген сөздер "алуға;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:

      "4) күн сайын ұзақтығы бір жарым сағат сейілдеуді пайдалануға құқылы.";

      6) 141-баптың алтыншы бөлігіндегі "138" деген цифрлар "140" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      7) 144-бапта:

      үшінші бөліктегі "төтенше" деген сөз "толық" деген сөзбен ауыстырылсын;

      төртінші бөліктегі "орташа, толық қауіпсіз және қауіпсіздігі барынша жоғары", "төтенше" деген сөздер тиісінше "орташа қауіпсіз, қауіпсіздігі барынша жоғары және төтенше қауіпсіз", "толық" деген сөздермен ауыстырылсын;

      8) 161-баптың екінші бөлігінің бірінші абзацындағы "босатылғанға дейін бір ай қалғанда" деген сөздер "жаза мерзімін өтеген соң босатылғанға дейін бір ай қалғанда, ал басқа да негіздер бойынша – босатылғаннан кейін екі жұмыс күні ішінде" деген сөздермен ауыстырылсын;

      9) 162-бапта:

      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

      "162-бап. Жазаны өтеуден мерзiмiнен бұрын босатуға, жазаның өтелмеген бөлiгiн неғұрлым жеңiл жаза түрiмен ауыстыруға ұсыну тәртiбi";

      алтыншы бөлік "босату" деген сөзден кейін ", жазаның өтелмеген бөлiгiн неғұрлым жеңiл жаза түрiмен ауыстыру" деген сөздермен толықтырылсын.

      4. 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 18-I, 18-II, 92-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; № 24, 145, 146-құжаттар; 2015 ж., № 1, 2-құжат; № 2, 6-құжат; № 7, 33-құжат; № 8, 44, 45-құжаттар; № 9, 46-құжат; № 10, 50-құжат; № 11, 52-құжат; № 14, 71-құжат; № 15, 78-құжат; № 16, 79-құжат; № 19-I, 101-құжат; № 19-II, 102, 103, 105-құжаттар; № 20-IV, 113-құжат; № 20-VII, 115-құжат; № 21-I, 124, 125-құжаттар; № 21-II, 130-құжат; № 21-III, 137-құжат; № 22-I, 140, 141, 143-құжаттар; № 22-II, 144, 145, 148-құжаттар; № 22-III, 149-құжат; № 22-V, 152, 156, 158-құжаттар; № 22-VI, 159-құжат; № 22-VII, 161-құжат; № 23-I, 166, 169-құжаттар; № 23-II, 172-құжат; 2016 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 9-құжат; № 6, 45-құжат; № 7-I, 49, 50-құжаттар; № 7-II, 53, 57-құжаттар; № 8-I, 62, 65-құжаттар; № 8-II, 66, 67, 68, 70, 72-құжаттар; № 12, 87-құжат; № 22, 116-құжат; № 23, 118-құжат; № 24, 124, 126, 131-құжаттар; 2017 ж., № 1-2, 3-құжат; № 9, 17, 18, 21, 22-құжаттар; 2017 жылғы 19 маусымда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне өсімдіктер мен жануарлар дүниесі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2017 жылғы 15 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      1) мазмұнында:

      31-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "31-бап. Құқық бұзушылық сертификатталған арнаулы техникалық құралдармен және аспаптармен тiркелген кездегі әкiмшiлiк жауаптылықтың ерекшелiктерi";

      мынадай мазмұндағы 73-1 және 73-2-баптардың тақырыптарымен толықтырылсын:

      "73-1-бап. Денсаулыққа қасақана жеңіл зиян келтіру

      73-2-бап. Ұрып-соғу";

      667-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "667-бап. Құқық қорғау органы немесе арнаулы мемлекеттік орган, әскери полиция органы қызметкерінің (әскери қызметшісінің), сот приставының, сот орындаушысының заңды өкіміне немесе талабына бағынбау";

      2) 31-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "31-бап. Құқық бұзушылық сертификатталған арнаулы техникалық құралдармен және аспаптармен тiркелген кездегі әкiмшiлiк жауаптылықтың ерекшелiктерi";

      3) 32-баптың бірінші бөлігі "652," деген цифрлардан кейін "667," деген цифрлармен толықтырылсын;

      4) 54-баптың бірінші бөлігінің бірінші абзацы "73," деген цифрлардан кейін "73-1, 73-2," деген цифрлармен толықтырылсын;

      5) 64-баптың бірінші бөлігі "73," деген цифрлардан кейін "73-1, 73-2," деген цифрлармен толықтырылсын;

      6) мынадай мазмұндағы 73-1 және 73-2-баптармен толықтырылсын:

"73-1-бап. Денсаулыққа қасақана жеңіл зиян келтіру

      1. Денсаулықтың қысқа мерзімге бұзылуына немесе жалпы еңбек қабілетін тұрақты түрде болмашы жоғалтуға әкеп соққан, денсаулыққа қасақана жеңіл зиян келтіру –

      он бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға не он бес тәулікке дейінгі мерзімге әкімшілік қамаққа алуға алып келеді.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекеттер –

      жиырма тәулікке дейінгі мерзімге әкімшілік қамаққа алуға алып келеді.

      3. Осы баптың екінші бөлігінде көзделген, осы Кодекстің 50-бабының екінші бөлігіне сәйкес әкімшілік қамаққа алу қолданылмайтын адамдар жасаған әрекеттер –

      қырық айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді.

      73-2-бап. Ұрып-соғу

      1. Тән ауруына ұшыратқан, бiрақ денсаулыққа жеңіл зиян келтiруге әкеп соқпаған ұрып-соғу немесе өзге де күш қолдану әрекеттерiн жасау –

      он айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға не он тәулікке дейінгі мерзімге әкімшілік қамаққа алуға алып келеді.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекеттер –

      он бес тәулікке дейінгі мерзімге әкімшілік қамаққа алуға алып келеді.

      3. Осы баптың екінші бөлігінде көзделген, осы Кодекстің 50-бабының екінші бөлігіне сәйкес әкімшілік қамаққа алу қолданылмайтын адамдар жасаған әрекеттер –

      отыз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді.";

      7) 462-баптың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Осы Кодекстің 162 және 227-баптарында көзделген жағдайларды қоспағанда, мемлекеттiк бақылау және қадағалау органдары (лауазымды адамдар), мемлекеттік органдардың лауазымды адамдары өздерінің құзыретi шегiнде берген заңды талаптарды немесе нұсқамаларды, ұсынуларды, қаулыларды орындамау немесе тиiсiнше орындамау –

      белгілі бір қызмет түріне рұқсаттың қолданылуын тоқтата тұрып немесе онсыз не қызметті немесе жекелеген қызмет түрлерін тоқтата тұрып немесе онсыз, жеке тұлғаларға – бес, лауазымды адамдарға – он бес, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – бір жүз, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – екі жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне бес жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді.";

      8) 615-баптың бірінші бөлігіндегі "жол жүрісі қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету қағидаларымен" деген сөздер "Қазақстан Республикасының жол жүрісі туралы заңнамасында" деген сөздермен ауыстырылсын;

      9) 667-бап мынадай редакцияда жазылсын:

"667-бап. Құқық қорғау органы немесе арнаулы мемлекеттік орган, әскери полиция органы қызметкерінің (әскери қызметшісінің), сот приставының, сот орындаушысының заңды өкіміне немесе талабына бағынбау

      1. Құқық қорғау органы немесе арнаулы мемлекеттік орган, әскери полиция органы қызметкерінің (әскери қызметшісінің), сот приставының, сот орындаушысының өз қызметтік міндеттерін атқаруына байланысты заңды өкіміне немесе талабына бағынбау, сол сияқты олардың заңды қызметіне кедергі келтіру –

      ескерту жасауға немесе жиырма айлық есептiк көрсеткiш мөлшерінде айыппұл салуға не бес тәулiкке дейiнгі мерзімге әкiмшiлiк қамаққа алуға алып келеді.

      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған әрекеттер –

      он тәулiк мерзiмге әкiмшiлiк қамаққа алуға алып келеді.

      3. Осы баптың екiншi бөлiгiнде көзделген, осы Кодекстiң 50-бабының екінші бөлiгiне сәйкес әкiмшiлiк қамаққа алу қолданылмайтын адамдар жасаған әрекеттер –

      қырық айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді.";

      10) 684-баптың бірінші бөлігі "73," деген цифрлардан кейін "73-1, 73-2," деген цифрлармен толықтырылсын;

      11) 804-баптың бірінші бөлігінде:

      1) тармақшада:

      "73," деген цифрлардан кейін "73-1, 73-2," деген цифрлармен толықтырылсын;

      "665," деген цифрлардан кейін "667," деген цифрлармен толықтырылсын;

      4) тармақша "652," деген цифрлардан кейін "667," деген цифрлармен толықтырылсын;

      5) тармақша "621 (үшінші бөлігі)" деген сөздерден кейін ", 667" деген цифрлармен толықтырылсын;

      6) тармақша "652," деген цифрлардан кейін "667," деген цифрлармен толықтырылсын;

      45) тармақша "477" деген цифрлардан кейін ", 667" деген цифрлармен толықтырылсын;

      46) тармақша "606 (екінші бөлігі)" деген сөздерден кейін ", 667" деген цифрлармен толықтырылсын;

      12) 819-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Судья, орган (лауазымды адам) осы баптың бірінші бөлігінде көрсетілген мән-жайларды анықтауды ескере отырып, өзіне қатысты әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс қозғалған тұлғаға салынған және осы Кодекстің 44-бабы бірінші бөлігінің бірінші абзацына сәйкес есептелетін әкімшілік айыппұл мөлшерін қысқартуға, бірақ айыппұлдың жалпы сомасының отыз пайызынан аспайтындай етіп қысқартуға құқылы.".

      5. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2015 ж., № 20-II, 20-III, 112-құжат; 2016 ж., № 1, 4-құжат; № 6, 45-құжат; № 7-II, 55-құжат; № 8-I, 62, 65-құжаттар; № 8-II, 72-құжат; № 12, 87-құжат; № 23, 118-құжат; № 24, 124, 126-құжаттар; 2017 ж., № 9, 21-құжат):

      248-баптың 2-тармағының бірінші бөлігіндегі "Президентінің" деген сөз "Үкіметінің" деген сөзбен ауыстырылсын.

      6. "Жедел-iздестiру қызметi туралы" 1994 жылғы 15 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1994 ж., № 13-14, 199-құжат; 1995 ж., № 24, 167-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., № 14, 275-құжат; 1998 ж., № 24, 436-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; 2001 ж., № 8, 53-құжат; № 17-18, 245-құжат; 2002 ж., № 4, 32-құжат; № 15, 147-құжат; № 17, 155-құжат; 2004 ж., № 18, 106-құжат; № 23, 142-құжат; № 24, 154-құжат; 2005 ж., № 13, 53-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; 2009 ж., № 6-7, 32-құжат; № 17, 83-құжат; № 24, 121-құжат; 2010 ж., № 10, 48-құжат; 2011 ж., № 1, 7-құжат; № 20, 158-құжат; 2012 ж., № 3, 26-құжат; 2013 ж., № 1, 2-құжат; 2014 ж., № 7, 33-құжат; № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат; № 21, 118, 122-құжаттар; 2016 ж., № 23, 118-құжат; № 24, 126-құжат; 2017 ж., № 8, 16-құжат):

      1) 8-бап мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "4-1) жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыратын органдардың көлік құралдарын пайдалану қағидаларын әзірлеуге және бекітуге;";

      2) 11-баптың 4-тармағы "5)," деген цифрдан кейін "6)," деген цифрмен толықтырылсын.

      7. "Ұлттық архив қоры және архивтер туралы" 1998 жылғы 22 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1998 ж., № 24, 435-құжат; 2001 ж., № 21-22, 286-құжат; 2003 ж., № 10, 53-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 13, 86-құжат; 2007 ж., № 8, 55-құжат; 2009 ж., № 11-12, 53-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 10, 48-құжат; № 17-18, 111-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 5, 43-құжат; № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 4, 32-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 4-5, 24-құжат; № 16, 90-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 19-II, 105-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 22-II, 145-құжат; № 22-V, 156-құжат; 2016 ж., № 7-I, 50-құжат):

      22-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігінде, Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитетінде, сыртқы барлау саласындағы уәкілетті органда, Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігінде, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметінде, Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасында, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросында, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитетінде арнаулы мемлекеттік архивтер құрылуы мүмкін.".

      8. "Мемлекеттік құқықтық статистика және арнайы есепке алу туралы" 2003 жылғы 22 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 24, 176-құжат; 2005 ж., № 5, 5-құжат; 2009 ж., № 19, 88-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 1, 3-құжат; № 11, 102-құжат; № 23, 178-құжат; 2013 ж., № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 1, 9-құжат; № 11, 61-құжат; № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат; № 21, 118-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 20-IV, 113-құжат; № 22-V, 156-құжат; 2016 ж., № 7-І, 50-құжат; № 23, 118-құжат; № 24, 126-құжат; 2017 ж., № 8, 16-құжат):

      1) 6-бап мынадай мазмұндағы 12-6) тармақшамен толықтырылсын:

      "12-6) тоқтатылған қылмыстық істерді қабылдауды, сақтауды және беруді жүзеге асырады;";

      2) 12-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы 16-2) және 16-3) тармақшалармен толықтырылсын:

      "16-2) туысқандарымен байланысты жоғалтқан адамдарды;

      16-3) өзі туралы анықтамалық деректерді хабарлауға қабілеті жоқ адамдарды;".

      9. "Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 20, 151-құжат; 2008 ж., № 23, 124-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 24, 149-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 2, 21-құжат; № 5, 43-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 16, 128-құжат; № 18, 142-құжат; 2012 ж., № 2, 11-құжат; № 4, 32-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 2, 7-құжат; № 7, 34-құжат; № 9, 51-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 15, 81-құжат; 2014 ж., № 1, 4, 6-құжаттар; № 3, 21-құжат; № 10, 52-құжат; № 14, 84-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 2, 3-құжат; № 10, 50-құжат; № 14, 72-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 21-III, 135-құжат; № 22-I, 140-құжат; № 22-V, 156, 158-құжаттар; № 23-II, 170, 172-құжаттар; 2016 ж., № 8-II, 67-құжат; № 23, 119-құжат; 2017 ж., № 8, 16-құжат; № 9, 17, 18-құжаттар):

      50-баптың 1-тармағының екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсіпорындардың ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған мемлекеттік білім беру ұйымдарының педагог жұмыскерлері (әскери, арнаулы оқу орындарының әскери немесе арнаулы атағы, сыныптық шені бар қызметкерлерін және әскери қызметшілерін қоспағанда) азаматтық қызметшілер болып табылады.".

      10. "Құқық қорғау қызметі туралы" 2011 жылғы 6 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2011 ж., № 1, 4-құжат; № 19, 145-құжат; 2012 ж., № 3, 26-құжат; № 5, 41-құжат; № 8, 64-құжат; 2013 ж., № 7, 34, 36-құжаттар; № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 7, 37-құжат; № 8, 49-құжат; № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 20-I, 111-құжат; № 21-III, 135-құжат; № 22-II, 148-құжат; № 22-III, 149-құжат; № 22-V, 154-құжат; 2016 ж., № 7-I, 50-құжат; № 24, 123-құжат):

      1) 10-баптың 1-тармағының бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Құқық қорғау органдарына қызметке отыз бес жастан аспаған, тиісті бiлiмi бар және әскери қызмет өткерген немесе Қорғаныс министрлігінің мамандандырылған ұйымдарында әскери оқытылған резервті даярлау жөніндегі әскери дайындықтан өткен азаматтар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мерзімді әскери қызметке әскерге шақырудан босатылған немесе кейінге қалдырылған азаматтар қабылданады.";

      2) 20-баптың 1-тармағының үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қызметтік куәліктердің сипаттамасын және жетондардың үлгілерін, сондай-ақ оларды беру тәртібін құқық қорғау органының басшысы бекітеді.";

      3) 22-баптың 7-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "7. Құқық қорғау органдарында бұрын қызмет өткерген адамдар қызметке қайта қабылданған (оқуға қабылданған) кезде, басқа құқық қорғау органынан iссапарға жiберу тәртiбiмен қабылданған адамдар, сондай-ақ арнаулы мемлекеттік органдарда қызмет өткерген адамдар, әскери қызметшілер жаңа қызмет (оқу) орны бойынша берілетін немесе белгіленген арнаулы атаққа немесе сыныптық шенге теңестіріле отырып, бұрынғы қызмет орны бойынша берілген немесе белгіленген өздерiнде бар арнаулы немесе әскери атақпен, сыныптық шенмен, біліктілік сыныбымен лауазымға тағайындалады (оқуға қабылданады).

      Құқық қорғау органына тағайындалған адамның өзінде бар жоғары басшы немесе жоғары офицерлік құрамның арнаулы, әскери атағы немесе сыныптық шені, біліктілік сыныбы осы баптың 1-тармағы 5) тармақшасының және 3-тармағының ережелері ескеріле отырып, қызмет өткеретін органға тиесілігін көрсететін тең дәрежелі арнаулы, әскери атаққа немесе сыныптық шенге немесе біліктілік сыныбына сәйкес келеді деп танылады.

      Бұрынғы арнаулы немесе әскери атақта, сыныптық шенде, біліктілік сыныбында болу мерзiмi кезектi арнаулы атақ, сыныптық шен беру немесе біліктілік сыныбын белгілеу үшiн еңбек сiңiрген мерзiмге есептеледi.";

      4) 23-бап мынадай мазмұндағы 8-1-тармақпен толықтырылсын:

      "8-1. Жоғары басшы құрамның арнаулы атағы, сыныптық шені, біліктілік сыныбы:

      генерал-майор, 3-сыныпты мемлекеттік кеңесші, 3-санатты жоғары біліктілік сыныбы қызметкерге жоғары басшы құрам лауазымының алдындағы лауазымда полковник, аға кеңесші атағында, 1-санатты біліктілік сыныбында болғанына үш жыл өткеннен кейін және жоғары басшы құрам лауазымында кемінде бір жыл қызмет еткеннен кейін берілуі мүмкін;

      генерал-лейтенант, 2-сыныпты мемлекеттік кеңесші кемінде үш жыл генерал-майор, 3-сыныпты мемлекеттік кеңесші арнаулы атағында, сыныптық шенінде болған қызметкерге берілуі мүмкін; генерал-полковник, 1-сыныпты мемлекеттік кеңесші кемінде үш жыл генерал-лейтенант, 2-сыныпты мемлекеттік кеңесші арнаулы атағында, сыныптық шенінде болған қызметкерге берілуі мүмкін.

      Қазақстан Республикасы Президентінің шешімі бойынша жоғары арнаулы атақ, сыныптық шен немесе біліктілік сыныбы мерзімінен бұрын берілуі мүмкін.";

      5) 44-бапта:

      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) мемлекеттік қызметшілерді даярлау жөніндегі мемлекеттік тапсырыс шеңберінде оқу демалысы беріле отырып оқып жатқан;";

      мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:

      "4) жалақысы сақталмайтын демалыста болған жағдайларда құқық қорғау қызметін өткере алады.";

      6) 46-1-баптың 3-тармағының төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қатардағы және басшы құрамдағы адамдардың осы Заңда белгiленген демалыстарда, денсаулық сақтау ұйымдарында емделуде (әскери-дәрiгерлiк комиссияның жолдамасы бойынша тексерілуде) болу кезеңі, бұрынғы қызмет атқарған жерiнен тиiстi құқық қорғау органы тұрған жерге дейiн жол жүру уақыты; сырттай немесе кешкі оқыту нысаны бойынша білім алатын адамдар үшін – бiлiм беру ұйымдарының оқу-емтихан сессияларында болу уақыты; қылмыстық iс ақтау негiздерi бойынша тоқтатылған немесе ақтау үкiмi шығарылған жағдайларда, қамаққа алынған күнiнен бастап және босатылған күнiн қоса алғанда, қылмыстық жауаптылыққа тартылуына байланысты күзетпен ұстау уақыты құқық қорғау органының қарамағында болу мерзiмiне есептелмейдi.";

      7) 48-баптың 2-тармағы 4) тармақшасының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Аттестаттауға жатқызылған қызметкердің Қазақстан Республикасы заңнамасын білуін және логикалық ойлау қабілетін компьютерлік тестілеуден өткізудің тәртібі мен шарттары, кәсіби жарамдылығын айқындау жөніндегі нормативтер, сондай-ақ лауазымдардың санаттары үшін шекті мәндер (бұдан әрі – шекті мәндер) құқық қорғау органдарының нормативтік құқықтық актілерінде белгіленеді.";

      8) 65-баптың 3-1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3-1. Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін еңбекке жарамсыздықтың неғұрлым ұзақ мерзімі белгіленген ауруларды қоспағанда, қызметкер осы баптың 3-тармағында көрсетілген мерзімдерден асатын әртүрлі аурулар бойынша еңбекке жарамсыз болған жағдайда, осы қызметкер құқық қорғау органының қарамағына есепке алынады.";

      9) 71-бап мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:

      "1-1. Қазақстан Республикасының заңдарында және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерінде көзделген жағдайларда, қызметкерлерге атқарып жүрген лауазымынан босатыла отырып және құқық қорғау органының кадрларында қалдырыла отырып, жалақысы сақталмайтын демалыс берілуі мүмкін.

      Жалақысы сақталмайтын демалысы аяқталғаннан кейін қызметкерге бұрын атқарған лауазымынан төмен емес лауазым беріледі.";

      10) 77-баптың 3-тармағының бірінші және екінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Жүктілігі және босануы бойынша демалыста, жаңа туылған баланы (балаларды) асырап алуға байланысты демалыста, бала үш жасқа толғанға дейін оны бағып-күтуге арналған жалақысы сақталмайтын демалыста болған кезеңінде қызметкер тиісті органның немесе мекеменің қарамағына есепке алынады. Жүктілігі және босануы бойынша демалыс, жаңа туылған баланы (балаларды) асырап алуға байланысты демалыс, бала үш жасқа толғанға дейін оны бағып-күтуге арналған жалақысы сақталмайтын демалыс уақытында қызметкердің соңғы жұмыс орны (лауазымы) сақталады.

      Қызметкердің жүктілігі және босануы бойынша демалыста, жаңа туылған баланы (балаларды) асырап алуға байланысты демалыста, бала үш жасқа толғанға дейін оны бағып-күтуге арналған жалақысы сақталмайтын демалыста болған уақыты құқық қорғау қызметiндегi өтiлiне, арнаулы атақ, сыныптық шен беру немесе біліктілік сыныбын белгілеу үшiн еңбек сiңiрген жылдарына есептеледi.".

      11. "Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік органдары туралы" 2012 жылғы 13 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2012 ж., № 4, 31-құжат; 2013 ж., № 2, 10-құжат; № 14, 72-құжат; 2014 ж., № 7, 37-құжат; № 8, 49-құжат; № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; 2015 ж., № 1, 2-құжат; № 15, 78-құжат; № 21-III, 135-құжат; № 22-II, 148-құжат; № 22-III, 149-құжат; № 22-V, 154-құжат; 2016 ж., № 7-I, 49-құжат; № 24, 126-құжат; 2017 жылғы 15 маусымда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қорғаныс және әскери қызмет мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2017 жылғы 13 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      27-баптың 9 және 10-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "9. Запастан қабылданған не Қарулы Күштерден, басқа әскерлерден және әскери құралымдардан ауыстыру тәртібімен қабылданған азаматқа қызметкер лауазымына тағайындау кезінде қайта аттестаттау тәртібімен өзінде бар әскери атақтан төмен емес арнаулы атақ беріледі.

      Бұрын арнаулы мемлекеттік немесе құқық қорғау органдарында қызмет өткерген, запастан қабылданған не басқа арнаулы мемлекеттік органдардан ауыстыру тәртібімен қабылданған және арнаулы атағы, сыныптық шені немесе біліктілік сыныбы бар адамдарға оларды қызметкер лауазымына тағайындау кезінде қайта аттестаттау тәртібімен арнаулы атақ беріледі. Қайта аттестаттауды өткізу және арнаулы атақ беру тәртібін арнаулы мемлекеттік органның бірінші басшысы айқындайды.

      Арнаулы мемлекеттік органға тағайындалған адамның өзінде бар жоғары басшы немесе офицерлік құрамның арнаулы, әскери атағы, сыныптық шені немесе біліктілік сыныбы осы Заңның 26-бабы 1-тармағы 5) тармақшасының және 2-тармағының ережелері ескеріле отырып, ол қызмет өткеретін органға тиесілігін көрсететін тең дәрежедегі арнаулы атаққа сәйкес келеді деп танылады.

      Бұрынғы арнаулы, әскери атақта, сыныптық шенде немесе біліктілік сыныбында болу мерзімі кезекті арнаулы атақ беру үшін еңбек сіңіру мерзіміне есептеледі.

      Бір арнаулы мемлекеттік орган ішінде қызмет бабымен ауыстырылған қызметкерлер және әскери қызметшілер қайта аттестаттауға жатпайды.

      10. Кезекті арнаулы атақ қызметкерге, егер ол тең немесе одан жоғары арнаулы атақ көзделген штаттық лауазымды атқарып отырса немесе осы Заңның 33-бабы 4-тармағының 5) және 6) тармақшаларына сәйкес штаттық емес лауазымда қызмет өткеріп жүрсе, алдыңғы арнаулы атақта еңбек сіңіру мерзімі өткеннен кейін беріледі.".

      12. "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы" 2014 жылғы 23 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 8, 48-құжат; № 16, 90-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 1, 2-құжат; № 16, 79-құжат; № 21-I, 125-құжат; 2016 ж., № 6, 45-құжат; № 24, 129, 131-құжаттар; 2017 ж., № 8, 16-құжат):

      6-баптың 2-тармағының 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) жеке және заңды тұлғалардан Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтауды, құқыққа қайшы әрекеттерді тоқтатуды талап етуге, сондай-ақ төтенше жағдай жарияланған жерде немесе терроризмге қарсы операция жүргізіліп жатқан аймақта тергеу іс-шараларын жүргізу уақытында ішкі істер органдарының қызметкерлерін өз қызметтік міндеттерін атқаруы кезінде жеке тұлғалардың фотосуретке және бейнежазбаға түсіруіне тыйым салуға, бұл талаптарды орындамаған жағдайда тиісті мәжбүрлеу шараларын қолдануға;".

      13. "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жеке тұлғалардың кірістері мен мүлкін декларациялау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2015 жылғы 18 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2015 ж., № 22-III, 149-құжат; 2016 ж., № 22, 116-құжат):

      1-баптың 3-тармағы алып тасталсын.

2-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Н. НАЗАРБАЕВ

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной системы

Закон Республики Казахстан от 3 июля 2017 года № 84-VI.

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 13-I, 13-II, ст. 83; № 21, ст. 122; 2015 г., № 16, ст. 79; № 21-III, ст. 137; № 22-I, ст. 140; № 22-III, ст. 149; № 22-V, ст. 156; № 22-VI, ст. 159; 2016 г., № 7-II, ст. 55; № 8-II, ст. 67; № 12, ст. 87; № 23, ст. 118; № 24, cт. 126; 2017 г., № 8, ст. 16; № 9, ст. 21):

      1) в оглавлении:

      заголовки статей 108, 109 и 215 исключить;

      дополнить заголовком статьи 380-1 следующего содержания:

      "Статья 380-1. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного, специального государственного органа, военнослужащего";

      2) в пункте 38) статьи 3 слова "244 – сумма не поступивших платежей в бюджет, превышающая две тысячи месячных расчетных показателей; 245 – сумма не поступивших платежей в бюджет, превышающая двадцать тысяч месячных расчетных показателей" заменить словами "244, 245 – сумма не поступивших платежей в бюджет, превышающая двадцать тысяч месячных расчетных показателей";

      3) в статье 41:

      часть первую дополнить словами ", сумме переданных денег, или стоимости переданного имущества, или сумме полученного дохода либо сумме не поступивших платежей в бюджет";

      часть вторую после слов "предусмотренные статьями" дополнить словами "245 (частью третьей), 253 (частями второй, третьей, пятой, шестой), 307 (пунктом 2) части третьей),";

      абзац второй части третьей после слов "предусмотренных статьями" дополнить словами "245 (частью третьей), 253 (частями второй, третьей, пятой, шестой), 307 (пунктом 2) части третьей),";

      4) часть третью статьи 44 изложить в следующей редакции:

      "3. В случае злостного уклонения от отбывания наказания лицом, осужденным к ограничению свободы, а также лицом, отбывающим наказание в виде ограничения свободы в результате замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания, неотбытый срок ограничения свободы заменяется наказанием в виде лишения свободы на тот же срок. При этом время отбытия ограничения свободы засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день лишения свободы за один день ограничения свободы с учетом положений статьи 46 настоящего Кодекса.";

      5) в части пятой статьи 47 слова "исправительной колонии особого режима" заменить словами "учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности";

      6) статьи 108 и 109 исключить;

      7) статью 214 дополнить примечанием следующего содержания:

      "Примечание. Лицо, впервые совершившее деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности в случае добровольного возмещения ущерба.";

      8) статью 215 исключить;

      9) пункт 5) части второй статьи 216 исключить;

      10) в статье 217:

      в абзаце втором части первой слова "от одной тысячи до трех тысяч" заменить словами "до трех тысяч";

      в абзаце втором части третьей слово "двенадцати" заменить словом "десяти";

      11) статью 219 дополнить примечанием следующего содержания:

      "Примечание. Лицо, впервые совершившее деяние, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности в случае добровольного возмещения ущерба.";

      12) в статье 221:

      в абзаце первом части второй слова "либо группой лиц по предварительному сговору," исключить;

      дополнить примечанием следующего содержания:

      "Примечание. Лицо, впервые совершившее деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности в случае добровольного возмещения ущерба.";

      13) в статье 222:

      в части первой:

      в абзаце первом слова "совершено неоднократно или" исключить;

      в абзаце втором:

      слова "до трехсот" заменить словами "до ста пятидесяти";

      слова "до двухсот сорока" заменить словами "до ста двадцати";

      слова "до семидесяти пяти" заменить словами "до сорока";

      в части второй:

      в абзаце первом слова "совершено неоднократно или" исключить;

      в абзаце втором:

      слова "до двухсот" заменить словами "до ста";

      слова "до ста восьмидесяти" заменить словами "до девяноста";

      слова "до шестидесяти" заменить словами "до сорока";

      дополнить примечанием следующего содержания:

      "Примечание. Лицо, впервые совершившее деяние, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности в случае добровольного возмещения ущерба.";

      14) в абзаце втором статьи 225:

      слова "до пятисот" заменить словами "до двухсот";

      слова "до трехсот" заменить словами "до ста пятидесяти";

      слова "до девяноста" заменить словами "до сорока пяти";

      15) в абзаце втором статьи 227:

      слова "до пятисот" заменить словами "до двухсот";

      слова "до трехсот" заменить словами "до ста пятидесяти";

      слова "до девяноста" заменить словами "до сорока пяти";

      16) в абзаце втором части второй статьи 232 слова "от четырех до семи" заменить словами "от трех до шести";

      17) статью 233 дополнить примечанием следующего содержания:

      "Примечание. Лицо, впервые совершившее деяние, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности в случае добровольного возмещения ущерба.";

      18) в абзаце втором части первой статьи 234:

      слова "до пятисот" заменить словами "до двухсот";

      слова "до трехсот" заменить словами "до ста пятидесяти";

      слова "до девяноста" заменить словами "до сорока пяти";

      19) в абзаце втором статьи 235 слова "от трех тысяч" исключить;

      20) в абзаце втором части первой статьи 236:

      слова "до пятисот" заменить словами "до двухсот";

      слова "до трехсот" заменить словами "до ста пятидесяти";

      слова "до девяноста" заменить словами "до сорока пяти";

      21) в абзаце втором части первой статьи 239:

      слова "до пятисот" заменить словами "до двухсот";

      слова "до трехсот" заменить словами "до ста пятидесяти";

      слова "до девяноста" заменить словами "до сорока пяти";

      22) в абзаце втором статьи 241:

      слова "до пятисот" заменить словами "до двухсот";

      слова "до трехсот" заменить словами "до ста пятидесяти";

      слова "до девяноста" заменить словами "до сорока пяти";

      23) в абзаце втором статьи 242:

      слова "до пятисот" заменить словами "до двухсот";

      слова "до трехсот" заменить словами "до ста пятидесяти";

      слова "до девяноста" заменить словами "до сорока пяти";

      24) в абзаце втором части второй статьи 243:

      слова "до пятисот" заменить словами "до двухсот";

      слова "до трехсот" заменить словами "до ста пятидесяти";

      слова "до девяноста" заменить словами "до сорока пяти";

      25) статью 244 изложить в следующей редакции:

      "Статья 244. Уклонение гражданина от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет

      Уклонение гражданина от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет, совершенное путем непредставления декларации о доходах в случаях, когда подача декларации является обязательной, либо путем включения в декларацию или иные документы, связанные с исчислением или уплатой налогов и (или) других обязательных платежей в бюджет, заведомо искаженных данных о доходах или расходах либо об имуществе, подлежащем налогообложению, с использованием счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров, если это деяние повлекло неуплату налога и (или) других обязательных платежей в бюджет в крупном размере, –

      наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

      Примечание. Лицо, впервые совершившее деяние, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности в случае добровольной уплаты задолженности по налогам и (или) другим обязательным платежам в бюджет, а также пени, установленных законодательством Республики Казахстан.";

      26) в статье 245:

      абзац второй части третьей изложить в следующей редакции:

      "наказываются штрафом в размере трехкратной суммы не поступивших платежей в бюджет либо лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.";

      дополнить примечанием следующего содержания:

      "Примечание. Лицо, впервые совершившее деяние, предусмотренное настоящей статьей (за исключением деяния, совершенного преступной группой), освобождается от уголовной ответственности в случае добровольной уплаты задолженности по налогам и (или) другим обязательным платежам в бюджет, а также пени, установленных законодательством Республики Казахстан.";

      27) в статье 247:

      в абзаце втором части первой:

      слова "до трехсот" заменить словами "до ста пятидесяти";

      слова "до двухсот сорока" заменить словами "до ста двадцати";

      слова "до семидесяти пяти" заменить словами "до тридцати пяти";

      в абзаце втором части второй:

      слова "до пятисот" заменить словами "до двухсот";

      слова "до трехсот" заменить словами "до ста пятидесяти";

      слова "до девяноста" заменить словами "до сорока пяти";

      28) в статье 253:

      абзац второй части второй после слова "наказываются" дополнить словами "штрафом в размере сорокакратной суммы переданных денег или стоимости переданного имущества либо";

      абзац второй части третьей после слова "наказываются" дополнить словами "штрафом в размере пятидесятикратной суммы переданных денег или стоимости переданного имущества либо";

      абзац второй части пятой после слова "наказываются" дополнить словами "штрафом в размере семидесятикратной суммы переданных денег или стоимости переданного имущества либо";

      абзац второй части шестой после слова "наказываются" дополнить словами "штрафом в размере восьмидесятикратной суммы переданных денег или стоимости переданного имущества либо";

      29) абзац второй части третьей статьи 307 после слова "предусмотренных" дополнить словами "пунктом 2), лишением свободы на тот же срок либо штрафом в размере двадцатикратной суммы полученного дохода, с конфискацией имущества,";

      30) статьи 379 и 380 изложить в следующей редакции:

      "Статья 379. Неповиновение представителю власти

      Неповиновение законному требованию или распоряжению представителя власти, совершенное в местности, где объявлено чрезвычайное положение, или в зоне проведения антитеррористической операции, –

      наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

      Статья 380. Применение насилия в отношении представителя власти

      1. Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих служебных обязанностей либо из мести за выполнение служебных обязанностей –

      наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

      2. Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении лиц, указанных в части первой настоящей статьи, –

      наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

      3. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное:

      1) в отношении двух или более лиц;

      2) в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника;

      3) с особой жестокостью;

      4) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

      5) с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение;

      6) неоднократно;

      7) в отношении заведомо несовершеннолетнего лица;

      8) в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков;

      9) в местности, где объявлено чрезвычайное положение, или зоне проведения антитеррористической операции, –

      наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет.";

      31) дополнить статьей 380-1 следующего содержания:

      "Статья 380-1. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного, специального государственного органа, военнослужащего

      1. Посягательство на жизнь, то есть умышленные действия, направленные на причинение смерти, сотрудника правоохранительного, специального государственного органа, военнослужащего или их близких в связи с выполнением ими служебных обязанностей либо из мести за выполнение служебных обязанностей, –

      наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

      2. То же деяние, совершенное:

      1) в отношении двух или более лиц;

      2) в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника;

      3) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;

      4) с особой жестокостью;

      5) способом, опасным для жизни других людей;

      6) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, преступной группой;

      7) с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера;

      8) неоднократно;

      9) в отношении заведомо несовершеннолетнего лица;

      10) в местности, где объявлено чрезвычайное положение, или в зоне проведения антитеррористической операции, –

      наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.".

      2. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 15-I, 15-II, ст. 88; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; 2015 г., № 20-VII, ст. 115; № 21-III, ст. 137; № 22-V, ст. 156; № 22-VI, ст. 159; 2016 г., № 7-II, ст. 55; № 8-II, ст. 67; № 12, ст. 87; № 23, ст. 118; № 24, ст. 126, 129; 2017 г., № 1-2, ст. 3; № 8, ст. 16):

      1) в оглавлении заголовок статьи 249 исключить;

      2) в части второй статьи 32 цифры "108, 109," исключить;

      3) часть вторую статьи 63 изложить в следующей редакции:

      "2. Дознаватель вправе своим постановлением принять дело к своему производству и осуществлять досудебное расследование в формах, определенных настоящим Кодексом, самостоятельно принимать решение о проведении следственных и других процессуальных действий, за исключением случаев, когда законом предусмотрено утверждение либо согласование их начальником органа дознания либо предусмотрены санкции прокурора, суда, следственного судьи или решение суда.";

      4) часть восьмую статьи 145 изложить в следующей редакции:

      "8. В случае внесения залога согласно постановлению следственного судьи, вынесенному в порядке, предусмотренном частью восьмой статьи 148 настоящего Кодекса, в отношении лица, к которому была применена мера пресечения в виде содержания под стражей, разъяснение подозреваемому, обвиняемому обязанностей по залогу и последствий их неисполнения осуществляется начальником места содержания под стражей.

      Освобождение подозреваемого, обвиняемого из-под стражи осуществляется начальником места содержания под стражей после получения документа, подтверждающего внесение залога, о чем незамедлительно уведомляются лицо, осуществляющее досудебное расследование, надзирающий прокурор и следственный судья.";

      5) части вторую, третью и четвертую статьи 147 изложить в следующей редакции:

      "2. При необходимости избрания в качестве меры пресечения содержание под стражей лицо, осуществляющее досудебное расследование, в соответствии со статьей 140 настоящего Кодекса выносит постановление о возбуждении ходатайства перед судом о даче санкции на применение данной меры. К постановлению прилагаются заверенные копии материалов уголовного дела, подтверждающие обоснованность ходатайства.

      Постановление об избрании данной меры пресечения, ходатайство перед судом о санкционировании ее применения со всеми приложенными материалами должны быть представлены в прокуратуру не позднее чем за восемнадцать часов до истечения срока задержания.

      3. При решении вопроса о поддержании ходатайства лица, осуществляющего досудебное расследование, санкционировании содержания под стражей подозреваемого прокурор обязан ознакомиться со всеми материалами, содержащими основания для содержания под стражей, и вправе допросить подозреваемого, обвиняемого по месту содержания задержанных. Прокурор, изучив все представленные материалы, принимает одно из следующих решений:

      1) о поддержании ходатайства и направлении материалов в суд для решения вопроса о санкционировании меры пресечения;

      2) об отказе в поддержании ходатайства и освобождении подозреваемого из-под стражи ввиду отсутствия оснований для применения меры пресечения в виде содержания под стражей;

      3) об отказе в поддержании ходатайства и освобождении подозреваемого ввиду неподтверждения подозрения в совершении преступления.

      В случае поддержания ходатайства о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей прокурор выражает согласие с постановлением органа уголовного преследования. В случае отказа прокурор выносит мотивированное постановление. Прокурор вправе направить ходатайство следственному судье о санкционировании иной меры пресечения.

      Постановление об отказе в поддержании ходатайства о санкционировании содержания под стражей и освобождении из-под стражи подозреваемого направляется заинтересованным лицам. Указанное постановление может быть обжаловано лицом, осуществляющим досудебное расследование, вышестоящему прокурору либо участниками процесса, защищающими свои или представляемые права и интересы, в порядке, предусмотренном статьей 106 настоящего Кодекса.

      4. Прокурор после согласования постановления лица, осуществляющего досудебное расследование, о возбуждении ходатайства о санкционировании содержания под стражей направляет его с подтверждающими материалами в суд не позднее чем за двенадцать часов до истечения срока задержания с одновременным уведомлением заинтересованных лиц.";

      6) в статье 148:

      абзац первый части третьей изложить в следующей редакции:

      "3. При решении вопросов, связанных с санкционированием содержания под стражей, следственный судья, помимо исследования материалов дела, относящихся к обстоятельствам, учитываемым при избрании указанной меры пресечения, проверяет обоснованность подозрения лица в совершении преступления.";

      абзац второй части пятой изложить в следующей редакции:

      "Подозреваемый, обвиняемый, а также в их интересах защитник в ходе рассмотрения данного ходатайства прокурора вправе заявить ходатайство о применении иной меры пресечения, предусмотренной частью первой статьи 137 настоящего Кодекса.";

      части седьмую и девятую изложить в следующей редакции:

      "7. По итогам рассмотрения ходатайства о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемого, обвиняемого следственный судья выносит одно из следующих постановлений:

      1) о санкционировании содержания под стражей;

      2) о санкционировании содержания под стражей на срок до десяти суток в случае отсутствия достаточных оснований для санкционирования содержания под стражей сроком на два месяца;

      3) об отказе в санкционировании содержания под стражей. В случае отказа в санкционировании данной меры пресечения следственный судья вправе избрать иную меру пресечения, предусмотренную частью первой статьи 137 настоящего Кодекса.";

      "9. При вынесении следственным судьей, судом постановления о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей залог не устанавливается в случаях:

      1) подозрения, обвинения лица в совершении умышленных преступлений, повлекших смерть потерпевшего;

      2) подозрения, обвинения лица в совершении преступления в составе преступной группы, террористических и (или) экстремистских преступлений;

      3) наличия достаточных оснований полагать, что подозреваемый, обвиняемый будут препятствовать судопроизводству или скроются от следствия и суда;

      4) наличия данных о продолжении подозреваемым, обвиняемым преступной деятельности;

      5) нарушения подозреваемым, обвиняемым ранее избранной меры пресечения в виде залога по расследуемому уголовному делу.";

      7) часть пятую статьи 153 изложить в следующей редакции:

      "5. Отмена или изменение меры пресечения в виде содержания под стражей, домашнего ареста подозреваемого, обвиняемого, санкционированной следственным судьей, производится с санкции следственного судьи, за исключением случаев, предусмотренных частью восьмой статьи 145 настоящего Кодекса.

      При принятии решения о прекращении уголовного дела или уголовного преследования лицом, осуществляющим досудебное расследование, отмена меры пресечения производится с согласия прокурора.";

      8) в части второй статьи 174 слова "представителя потерпевшего, частного обвинителя" заменить словами "представителя потерпевшего (частного обвинителя)";

      9) в часть первую статьи 176 внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

      10) в статье 187:

      часть первую дополнить предложением третьим следующего содержания:

      "По делам об уголовных правонарушениях, предусмотренных статьями 361 (частями третьей и четвертой), 362 (частью третьей, пунктом 3) части четвертой), 366 (частями третьей и четвертой), 367 (частями третьей и четвертой) Уголовного кодекса Республики Казахстан, если они совершены военнослужащими, сотрудниками антикоррупционной службы или специальных государственных органов, предварительное следствие может производиться следователями Комитета национальной безопасности.";

      часть вторую после цифр "380," дополнить цифрами "380-1,";

      в части третьей слова "215 (пунктом 3) части второй)," исключить;

      в части 3-1:

      слова "215 (частью первой, пунктами 1), 2) и 4) части второй, частью третьей)," исключить;

      слова "244 (частью второй)," заменить цифрами "244,";

      11) в статье 191:

      в части второй слова "379 (частью второй)," заменить цифрами "379,"

      в части семнадцатой слова "244 (частью первой)," исключить;

      в части двадцать третьей слова "379 (частью первой)," исключить;

      12) пункт 8) статьи 231 исключить;

      13) статью 249 исключить;

      14) пункт 7) статьи 476 после слова "наказания" дополнить словами ", о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания";

      15) часть вторую статьи 527 изложить в следующей редакции:

      "2. Лицо, осуществляющее досудебное расследование, вправе произвести только те следственные и иные процессуальные действия, результаты которых фиксируют следы уголовного правонарушения и иные доказательства вины подозреваемого, обвиняемого.

      При назначении по делу об уголовном проступке дознания в порядке, предусмотренном частью четвертой статьи 189 настоящего Кодекса, досудебное расследование завершается составлением протокола об уголовном проступке.".

      3. В Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 17, ст. 91; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 22, ст. 131; 2015 г., № 7, ст. 33; № 20-IV, ст. 113; № 22-ІІІ, ст. 149; № 23-II, ст. 170; 2016 г., № 8-II, ст. 67; № 23, ст. 118; № 24, ст. 126, 129, 131; 2017 г., № 8, ст. 16):

      1) в оглавлении заголовок статьи 162 изложить в следующей редакции:

      "Статья 162. Порядок представления к досрочному освобождению от отбывания наказания, замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания";

      2) часть первую статьи 18 дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:

      "5-1) содействуют занятости осужденных, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;";

      3) абзац первый части четвертой статьи 88 после слов "того же вида" дополнить словами "либо учреждение смешанной безопасности";

      4) подпункт 2) части второй статьи 89 изложить в следующей редакции:

      "2) следственные изоляторы, используемые для содержания лиц, осужденных к аресту, лишению свободы либо осужденных к лишению свободы, оставленных либо направленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, либо прибывших из учреждений в соответствии с подпунктом 4) части четвертой статьи 88 настоящего Кодекса.";

      5) часть четвертую статьи 136 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

      "4) пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью полтора часа.";

      6) в части шестой статьи 141 цифры "138" заменить цифрами "140";

      7) в статье 144:

      в части третьей слово "чрезвычайной" заменить словом "полной";

      в части четвертой слова "чрезвычайной", "полной и максимальной" заменить соответственно словами "полной", "максимальной и чрезвычайной";

      8) абзац первый части второй статьи 161 после слова "освобождения" дополнить словами "по отбытии срока наказания, а по другим основаниям в течение двух рабочих дней после освобождения";

      9) в статье 162:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Статья 162. Порядок представления к досрочному освобождению от отбывания наказания, замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания";

      часть шестую после слов "от отбывания наказания" дополнить словами ", замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания".

      4. В Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 18-I, 18-II, ст. 92; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; № 24, ст. 145, 146; 2015 г., № 1, ст. 2; № 2, ст. 6; № 7, ст. 33; № 8, ст. 44, 45; № 9, ст. 46; № 10, ст. 50; № 11, ст. 52; № 14, ст. 71; № 15, ст. 78; № 16, ст. 79; № 19-I, ст. 101; № 19-II, ст. 102, 103, 105; № 20-IV, ст. 113; № 20-VII, ст. 115; № 21-I, ст. 124, 125; № 21-II, ст. 130; № 21-III, ст. 137; № 22-I, ст. 140, 141, 143; № 22-II, ст. 144, 145, 148; № 22-III, ст. 149; № 22-V, ст. 152, 156, 158; № 22-VI, ст. 159; № 22-VII, ст. 161; № 23-I, ст. 166, 169; № 23-II, ст. 172; 2016 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 9; № 6, ст. 45; № 7-I, ст. 49, 50; № 7-II, ст. 53, 57; № 8-I, ст. 62, 65; № 8-II, ст. 66, 67, 68, 70, 72; № 12, ст. 87; № 22, cт. 116; № 23, ст. 118; № 24, ст. 124, 126, 131; 2017 г., № 1-2, ст. 3; № 9, ст. 17, 18, 21, 22; Закон Республики Казахстан от 15 июня 2017 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам растительного и животного мира", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 19 июня 2017 г.):

      1) в оглавлении:

      заголовок статьи 31 изложить в следующей редакции:

      "Статья 31. Особенности административной ответственности при фиксации правонарушения сертифицированными специальными техническими средствами и приборами";

      дополнить заголовками статей 73-1 и 73-2 следующего содержания:

      "Статья 73-1. Умышленное причинение легкого вреда здоровью

      Статья 73-2. Побои";

      заголовок статьи 667 изложить в следующей редакции:

      "Статья 667. Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, судебного пристава, судебного исполнителя";

      2) заголовок статьи 31 изложить в следующей редакции:

      "Статья 31. Особенности административной ответственности при фиксации правонарушения сертифицированными специальными техническими средствами и приборами";

      3) часть первую статьи 32 после цифр "652," дополнить цифрами "667,";

      4) абзац первый части первой статьи 54 после цифр "73," дополнить цифрами "73-1, 73-2,";

      5) часть первую статьи 64 после цифр "73," дополнить цифрами "73-1, 73-2,";

      6) дополнить статьями 73-1 и 73-2 следующего содержания:

      "Статья 73-1. Умышленное причинение легкого вреда здоровью

      1. Умышленное причинение легкого вреда здоровью, повлекшее кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, –

      влечет штраф в размере пятнадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

      2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

      влекут административный арест на срок до двадцати суток.

      3. Действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные лицами, к которым административный арест в соответствии с частью второй статьи 50 настоящего Кодекса не применяется, –

      влекут штраф в размере сорока месячных расчетных показателей.

      Статья 73-2. Побои

      1. Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, –

      влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до десяти суток.

      2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

      влекут административный арест на срок до пятнадцати суток.

      3. Действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные лицами, к которым административный арест в соответствии с частью второй статьи 50 настоящего Кодекса не применяется, –

      влекут штраф в размере тридцати месячных расчетных показателей.";

      7) часть третью статьи 462 изложить в следующей редакции:

      "3. Невыполнение или ненадлежащее выполнение законных требований или предписаний, представлений, постановлений, выданных органами государственного контроля и надзора (должностных лиц), должностными лицами государственных органов в пределах их компетенции, за исключением случаев, предусмотренных статьями 162 и 227 настоящего Кодекса, –

      влечет штраф на физических лиц в размере пяти, на должностных лиц – в размере пятнадцати, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере ста, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятисот месячных расчетных показателей, с приостановлением действия разрешения на определенный вид деятельности или без такового либо с приостановлением деятельности или отдельных видов деятельности или без такового.";

      8) в части первой статьи 615 слова "правилами обеспечения безопасности дорожного движения" заменить словами "законодательством Республики Казахстан о дорожном движении";

      9) статью 667 изложить в следующей редакции:

      "Статья 667. Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, судебного пристава, судебного исполнителя

      1. Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, судебного пристава, судебного исполнителя в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а равно воспрепятствование их законной деятельности –

      влекут предупреждение или штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пяти суток.

      2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

      влекут административный арест сроком на десять суток.

      3. Действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные лицами, к которым административный арест в соответствии с частью второй статьи 50 настоящего Кодекса не применяется, –

      влекут штраф в размере сорока месячных расчетных показателей.";

      10) часть первую статьи 684 после цифр "73," дополнить цифрами "73-1, 73-2,";

      11) в части первой статьи 804:

      в подпункте 1):

      после цифр "73," дополнить цифрами "73-1, 73-2,";

      после цифр "665," дополнить цифрами "667,";

      подпункт 4) после цифр "652," дополнить цифрами "667,";

      подпункт 5) после слов "621 (часть третья)," дополнить цифрами "667,";

      подпункт 6) после цифр "652," дополнить цифрами "667,";

      подпункт 45) после цифр "477" дополнить цифрами ", 667";

      подпункт 46) после слов "606 (часть вторая)" дополнить цифрами ", 667";

      12) часть вторую статьи 819 изложить в следующей редакции:

      "2. Судья, орган (должностное лицо) с учетом установления обстоятельств, указанных в части первой настоящей статьи, вправе сократить размер административного штрафа, наложенного на лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, и исчисляемого согласно абзацу первому части первой статьи 44 настоящего Кодекса, но не более чем на тридцать процентов от общей суммы штрафа.".

      5. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2015 г., № 20-II, 20-III, cт. 112; 2016 г., № 1, ст. 4; № 6, ст. 45; № 7-II, ст. 55; № 8-I, ст. 62, 65; № 8-II, ст. 72; № 12, ст. 87; № 23, ст. 118; № 24, ст. 124, 126; 2017 г., № 9, ст. 21):

      в части первой пункта 2 статьи 248 слово "Президента" заменить словом "Правительства".

      6. В Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года "Об оперативно-розыскной деятельности" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1994 г., № 13-14, ст. 199; 1995 г., № 24, ст. 167; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 14, ст. 275; 1998 г., № 24, ст. 436; 2000 г., № 3-4, ст. 66; 2001 г., № 8, ст. 53; № 17-18, ст. 245; 2002 г., № 4, ст. 32; № 15, ст. 147; № 17, ст. 155; 2004 г., № 18, ст. 106; № 23, ст. 142; № 24, ст. 154; 2005 г., № 13, ст. 53; 2007 г., № 2, ст. 18; 2009 г., № 6-7, ст. 32; № 17, ст. 83; № 24, ст. 121; 2010 г., № 10, ст. 48; 2011 г., № 1, ст. 7; № 20, ст. 158; 2012 г., № 3, ст. 26; 2013 г., № 1, ст. 2; 2014 г., № 7, ст. 33; № 14, ст. 84; № 16, ст. 90; № 21, ст. 118, 122; 2016 г., № 23, ст. 118; № 24, ст. 126; 2017 г., № 8, ст. 16):

      1) статью 8 дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

      "4-1) разрабатывать и утверждать правила эксплуатации транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;";

      2) пункт 4 статьи 11 после цифры "5)," дополнить цифрой "6),".

      7. В Закон Республики Казахстан от 22 декабря 1998 года "О Национальном архивном фонде и архивах" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 24, ст. 435; 2001 г., № 21-22, ст. 286; 2003 г., № 10, ст. 53; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 3, ст. 22; № 13, ст. 86; 2007 г., № 8, ст. 55; 2009 г., № 11-12, ст. 53; № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; № 10, ст. 48; № 17-18, ст. 111; 2011 г., № 1, ст. 2; № 5, ст. 43; № 11, ст. 102; 2012 г., № 4, ст. 32; № 15, ст. 97; 2013 г., № 14, ст. 75; 2014 г., № 1, ст. 4; № 4-5, ст. 24; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; 2015 г., № 19-II, ст. 105; № 20-IV, ст. 113; № 22-II, ст. 145; № 22-V, ст. 156; 2016 г., № 7-I, ст. 50):

      пункт 1 статьи 22 изложить в следующей редакции:

      "1. В целях обеспечения национальной безопасности в Министерстве обороны Республики Казахстан, Комитете национальной безопасности Республики Казахстан, уполномоченном органе в сфере внешней разведки, Министерстве внутренних дел Республики Казахстан, Службе государственной охраны Республики Казахстан, Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, Национальном бюро по противодействию коррупции Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции, Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан могут создаваться специальные государственные архивы.".

      8. В Закон Республики Казахстан от 22 декабря 2003 года "О государственной правовой статистике и специальных учетах" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 24, ст. 176; 2005 г., № 5, ст. 5; 2009 г., № 19, ст. 88; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 1, ст. 3; № 11, ст. 102; № 23, ст. 178; 2013 г., № 14, ст. 75; 2014 г., № 1, ст. 9; № 11, ст. 61; № 14, ст. 84; № 16, ст. 90; № 21, ст. 118; № 23, ст. 143; 2015 г., № 20-IV, ст. 113; № 22-V, ст. 156; 2016 г., № 7-I, ст. 50; № 23, ст. 118; № 24, ст. 126; 2017 г., № 8, ст. 16):

      1) статью 6 дополнить подпунктом 12-6) следующего содержания:

      "12-6) осуществляет прием, хранение и выдачу прекращенных уголовных дел;";

      2) пункт 3 статьи 12 дополнить подпунктами 16-2) и 16-3) следующего содержания:

      "16-2) лиц, утративших связь с родственниками;

      16-3) лиц, не способных сообщить о себе установочные данные;".

      9. В Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 20, ст. 151; 2008 г., № 23, ст. 124; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; № 24, ст. 149; 2011 г., № 1, ст. 2; № 2, ст. 21; № 5, ст. 43; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 16, ст. 128; № 18, ст. 142; 2012 г., № 2, ст. 11; № 4, ст. 32; № 15, ст. 97; 2013 г., № 2, ст. 7; № 7, ст. 34; № 9, ст. 51; № 14, ст. 72, 75; № 15, ст. 81; 2014 г., № 1, ст. 4, 6; № 3, ст. 21; № 10, ст. 52; № 14, ст. 84; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 143; 2015 г., № 2, ст. 3; № 10, ст. 50; № 14, ст. 72; № 20-IV, ст. 113; № 21-III, ст. 135; № 22-I, ст. 140; № 22-V, ст. 156, 158; № 23-II, ст. 170, 172; 2016 г., № 8-II, ст. 67; № 23, ст. 119; 2017 г., № 8, ст. 16; № 9, ст. 17, 18):

      абзац второй пункта 1 статьи 50 изложить в следующей редакции:

      "Педагогические работники государственных организаций образования, созданных в организационно-правовой форме государственных учреждений и казенных предприятий, являются гражданскими служащими (за исключением сотрудников и военнослужащих военных, специальных учебных заведений, имеющих воинское или специальное звание, классный чин).".

      10. В Закон Республики Казахстан от 6 января 2011 года "О правоохранительной службе" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2011 г., № 1, ст. 4; № 19, ст. 145; 2012 г., № 3, ст. 26; № 5, ст. 41; № 8, ст. 64; 2013 г., № 7, ст. 34, 36; № 14, ст. 75; 2014 г., № 7, ст. 37; № 8, ст. 49; № 14, ст. 84; № 16, ст. 90; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; 2015 г., № 20-I, ст. 111; № 21-III, ст. 135; № 22-II, ст. 148; № 22-III, ст. 149; № 22-V, ст. 154; 2016 г., № 7-I, cт. 50; № 24, cт. 123):

      1) часть первую пункта 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:

      "1. На службу в правоохранительные органы принимаются граждане в возрасте не старше тридцати пяти лет, имеющие соответствующее образование и прошедшие воинскую службу или военную подготовку в специализированных организациях Министерства обороны по подготовке военно-обученного резерва, а также граждане, освобожденные или имеющие отсрочку от призыва на срочную воинскую службу в соответствии с законодательством Республики Казахстан.";

      2) часть третью пункта 1 статьи 20 изложить в следующей редакции:

      "Описание служебных удостоверений и образцы жетонов, а также порядок их выдачи утверждаются руководителем правоохранительного органа.";

      3) пункт 7 статьи 22 изложить в следующей редакции:

      "7. Лица, ранее проходившие службу в правоохранительных органах, при приеме вновь на службу (зачислении на учебу), лица, принятые в порядке откомандирования из другого правоохранительного органа, а также лица, проходившие службу в специальных государственных органах, военнослужащие назначаются на должности (зачисляются на учебу) с имеющимся у них специальным или воинским званием, классным чином, квалификационным классом, присвоенным или установленным им по прежнему месту службы, с приравниванием к специальному званию или классному чину, присваиваемому или установленному по новому месту службы (учебы).

      Имеющееся у назначенного в правоохранительный орган лица специальное, воинское звание или классный чин, квалификационный класс высшего начальствующего или высшего офицерского состава признается соответствующим равнозначному специальному, воинскому званию или классному чину или квалификационному классу, указывающему на принадлежность к тому органу, в котором он проходит службу, с учетом положений подпункта 5) пункта 1 и пункта 3 настоящей статьи.

      Срок пребывания в прежнем специальном или воинском звании, классном чине, квалификационном классе засчитывается в срок выслуги для присвоения очередного специального звания, классного чина или установления квалификационного класса.";

      4) статью 23 дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:

      "8-1. Специальное звание, классный чин, квалификационный класс высшего начальствующего состава:

      генерал-майор, государственный советник 3 класса, высший квалификационный класс 3 категории могут быть присвоены сотруднику по истечении трех лет пребывания в звании полковника, старшего советника, квалификационном классе 1 категории на должности, предшествующей должности высшего начальствующего состава, и не менее одного года службы на должности высшего начальствующего состава;

      генерал-лейтенант, государственный советник 2 класса могут быть присвоены сотруднику, пребывающему в специальном звании, классном чине генерал-майора, государственного советника 3 класса не менее трех лет;

      генерал-полковник, государственный советник 1 класса могут быть присвоены сотруднику, пребывающему в специальном звании, классном чине генерал-лейтенанта, государственного советника 2 класса не менее трех лет.

      По решению Президента Республики Казахстан высшие специальное звание, классный чин или квалификационный класс могут быть присвоены досрочно.";

      5) в статье 44:

      подпункт 3) изложить в следующей редакции:

      "3) обучения с предоставлением учебного отпуска в рамках государственного заказа по подготовке государственных служащих;";

      дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

      "4) нахождения в отпуске без сохранения заработной платы.";

      6) часть четвертую пункта 3 статьи 46-1 изложить в следующей редакции:

      "В срок пребывания в распоряжении правоохранительного органа не засчитываются период нахождения лиц рядового и начальствующего состава в установленных настоящим Законом отпусках, на лечении (обследовании по направлению военно-врачебной комиссии) в организациях здравоохранения, время нахождения в пути следования от места прежней службы до места нахождения соответствующего правоохранительного органа; для лиц, обучающихся по заочной или вечерней форме обучения, – время нахождения на учебно-экзаменационных сессиях организаций образования; время содержания под стражей в связи с привлечением к уголовной ответственности, в случаях прекращения уголовного дела по реабилитирующим основаниям или вынесения оправдательного приговора со дня ареста и по день освобождения включительно.";

      7) часть вторую подпункта 4) пункта 2 статьи 48 изложить в следующей редакции:

      "Порядок и условия прохождения компьютерного тестирования сотрудника, подлежащего аттестации, на знание законодательства Республики Казахстан и логическое мышление, нормативы по определению профессиональной пригодности, а также пороговые значения для категорий должностей (далее – пороговые значения) устанавливаются нормативными правовыми актами правоохранительных органов.";

      8) пункт 3-1 статьи 65 изложить в следующей редакции:

      "3-1. В случае нетрудоспособности сотрудника по различным заболеваниям свыше сроков, указанных в пункте 3 настоящей статьи, за исключением заболеваний, для которых установлен более длительный срок нетрудоспособности, утверждаемый Правительством Республики Казахстан, данный сотрудник зачисляется в распоряжение правоохранительного органа.";

      9) статью 71 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

      "1-1. В случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан, сотрудникам может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы с освобождением от занимаемой должности и оставлением в кадрах правоохранительного органа.

      По окончании отпуска без сохранения заработной платы сотруднику предоставляется должность не ниже ранее занимаемой должности.";

      10) части первую и вторую пункта 3 статьи 77 изложить в следующей редакции:

      "3. Сотрудник на период нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по усыновлению или удочерению новорожденного ребенка (детей), отпуске без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет зачисляется в распоряжение соответствующего органа или учреждения. За время отпуска по беременности и родам, отпуска по усыновлению или удочерению новорожденного ребенка (детей), отпуска без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет за сотрудником сохраняется последнее место работы (должность).

      Время нахождения сотрудника в отпуске по беременности и родам, отпуске по усыновлению или удочерению новорожденного ребенка (детей), отпуске без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет засчитывается в стаж правоохранительной службы, выслугу лет для присвоения специального звания, классного чина или установления квалификационного класса.".

      11. В Закон Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года "О специальных государственных органах Республики Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2012 г., № 4, ст. 31; 2013 г., № 2, ст. 10; № 14, ст. 72; 2014 г., № 7, ст. 37; № 8, ст. 49; № 14, ст. 84; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 96; 2015 г., № 1, ст. 2; № 15, ст. 78; № 21-III, ст. 135; № 22-II, ст. 148; № 22-III, ст. 149; № 22-V, ст. 154; 2016 г., № 7-I, cт. 49; № 24, ст. 126; Закон Республики Казахстан от 13 июня 2017 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обороны и воинской службы", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 15 июня 2017 г.):

      пункты 9 и 10 статьи 27 изложить в следующей редакции:

      "9. Гражданину, зачисленному из запаса либо принятому в порядке перевода из Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, при назначении на должность сотрудника присваивается специальное звание в порядке переаттестации не ниже имеющегося у него воинского звания.

      Лицам, ранее проходившим службу в специальных государственных или правоохранительных органах, зачисленным из запаса либо принятым в порядке перевода из других специальных государственных органов и имеющим специальное звание, классный чин или квалификационный класс, при назначении их на должность сотрудника в порядке переаттестации присваивается специальное звание. Порядок проведения переаттестации и присвоения специального звания определяется первым руководителем специального государственного органа.

      Имеющееся у назначенного в специальный государственный орган лица специальное, воинское звание, классный чин или квалификационный класс высшего начальствующего или офицерского состава признается соответствующим равнозначному специальному званию, указывающему на принадлежность к тому органу, в котором он проходит службу, с учетом положений подпункта 5) пункта 1 и пункта 2 статьи 26 настоящего Закона.

      Срок пребывания в прежнем специальном, воинском звании, классном чине или квалификационном классе засчитывается в срок выслуги для присвоения очередного специального звания.

      Не подлежат переаттестации сотрудники и военнослужащие, перемещенные по службе внутри одного специального государственного органа.

      10. Очередное специальное звание присваивается сотруднику по истечении срока выслуги в предыдущем специальном звании, если он занимает штатную должность или проходит службу не на штатной должности в соответствии с подпунктами 5) и 6) пункта 4 статьи 33 настоящего Закона, для которой предусмотрено равное или более высокое специальное звание.".

      12. В Закон Республики Казахстан от 23 апреля 2014 года "Об органах внутренних дел Республики Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 8, ст. 48; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 143; 2015 г., № 1, ст. 2; № 16, ст. 79; № 21-I, ст. 125; 2016 г., № 6, ст. 45; № 24, ст. 129, 131; 2017 г., № 8, ст. 16):

      подпункт 1) пункта 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:

      "1) требовать от физических и юридических лиц соблюдения законодательства Республики Казахстан, прекращения противоправных действий, а также запрещать физическим лицам фотосъемку и видеозапись сотрудников органов внутренних дел при исполнении ими своих служебных обязанностей во время проведения следственных мероприятий в местности, где объявлено чрезвычайное положение, или в зоне проведения антитеррористической операции, в случае невыполнения этих требований применять соответствующие меры принуждения;".

      13. В Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам декларирования доходов и имущества физических лиц" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2015 г., № 22-III, ст. 149; 2016 г., № 22, ст. 116):

      пункт 3 статьи 1 исключить.

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Президент
      Республики Казахстан Н. НАЗАРБАЕВ