Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2018 жылғы 5 шілдедегі № 176-VІ ҚРЗ.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!

      Осы Заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 98-баптан қараңыз.

      Қолданушылар назарына!
      Қолданушыларға қолайлы болуы үшін ЗҚАИ мазмұнды жасады.
      МАЗМҰНЫ

1-БӨЛІМ. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1-тарау. НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) адвокаттық қызмет – адвокаттар жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғау және оларды іске асыруға жәрдемдесу мақсатында, осы Заңда белгіленген тәртіппен, кәсіптік негізде көрсететін заң көмегі;

      2) заң консультанттарының қызметі – заң консультанттарының жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғау мақсатында заң көмегін көрсету жөніндегі кәсіптік қызметі;

      3) заң көмегі – Қазақстан Республикасы Конституциясының 13-бабының 3-тармағында бекітілген әркімнің білікті заң көмегін алу құқығын іске асыруды қамтамасыз етуге, оның ішінде осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында белгіленген тәртіппен арнайы заң білімі мен дағдыларын пайдалана отырып қамтамасыз етуге бағытталған қызмет;

      4) заң көмегіне қатысушылар – заң көмегін көрсететін тұлғалар, клиенттер, заң көмегін көрсетуге тартылған өзге де тұлғалар;

      5) заң көмегін көрсету саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган (бұдан әрі – уәкілетті орган) – заң көмегінің ұйымдастырылуын, сондай-ақ оның сапасын бақылауды қамтамасыз ететін орталық атқарушы орган;

      6) клиент – заң көмегін алу үшін өтініш жасаған жеке немесе заңды тұлға (өкіл);

      7) құқықтық ақпарат беру – белгіленбеген тұлғалар тобына Қазақстан Республикасы заңнамасының мәселелері бойынша ауызша, жазбаша нысандарда, электрондық құжат нысанында не көріп танысу түрінде ақпарат беру арқылы көрсетілетін заң көмегінің түрі;

      8) құқықтық консультация беру – жеке және заңды тұлғаларға ауызша және жазбаша консультациялар нысанында көрсетілетін, оның ішінде арыздарды, шағымдарды, өтінішхаттарды және құқықтық сипаттағы басқа да құжаттарды жасау мәселесіне қатысты заң көмегінің түрі;

      9) мүдделер қақтығысы – заң көмегін көрсететін тұлғаның жеке мүдделері мен клиенттің мүдделері арасындағы заң көмегін көрсетпеуге немесе сапалы көрсетпеуге алып келуі мүмкін қайшылық.

2-бап. Қазақстан Республикасының адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы заңнамасы

      1. Қазақстан Республикасының адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді, осы Заң мен Қазақстан Республикасының адвокаттық қызметті және заң көмегін реттейтін өзге де нормативтік құқықтық актілерінен тұрады.

      2. Заң көмегі осы Заңның нормаларына сәйкес және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып көрсетіледі.

      3. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта осы Заңда қамтылғаннан өзгеше қағидалар белгіленсе, онда халықаралық шарттың қағидалары қолданылады.

      4. Жекелеген тұлғалардың заң көмегін көрсету шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленеді.

      Ескерту. 2-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 09.06.2021 № 49-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

3-бап. Заң көмегін көрсету қағидаттары

      Заң көмегін көрсету мынадай қағидаттарға негізделеді:

      1) заң үстемдігі;

      2) заң көмегін көрсететін тұлғалардың тәуелсіздігі;

      3) клиенттің құқықтары мен бостандықтарын құрметтеу және қорғау;

      4) клиенттің мүддесінде заң көмегін ұсыну;

      5) кәсіптік құпияны сақтау;

      6) кәсіптік және әдептік мінез-құлық нормаларын сақтау;

      7) заң көмегін көрсету шектері мен шараларын айқындау еркіндігі;

      8) заң көмегін көрсету стандарттарын сақтау;

      9) сотқа, сот ісін жүргізу қағидаларына және кәсіп бойынша әріптестерге құрмет;

      10) заң көмегінің қолжетімділігі.

4-бап. Заң көмегін көрсету қағидаттарының мәні

      1. Заң көмегін көрсетудің мазмұнын айқындайтын және заң көмегіне қатысушылардың құқықтары мен міндеттерін іске асырудың жалпы шарттарын қамтамасыз ететін оның іргелі бастаулары заң көмегін көрсету қағидаттары болып табылады.

      2. Заң көмегін көрсету қағидаттары өзара байланысты болады және өздерінің жүйесін құрайды. Қағидаттардың әрқайсысын іске асыру заң көмегін көрсетудің өзге қағидаттарымен өзара іс-қимыл жасаса отырып жүзеге асырылады.

      3. Заң көмегін көрсету қағидаттарын сақтамау осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында белгіленген жауаптылыққа алып келеді.

5-бап. Заң үстемдігі

      Заң көмегі баршаның заң алдындағы теңдігі, Қазақстан Республикасы Конституциясының, сондай-ақ осы Заң мен Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінің талаптарын сақтау міндеті бастауларында ұсынылады.

6-бап. Заң көмегін көрсететін тұлғалардың тәуелсіздігі

      Заң көмегін көрсететін тұлғалар өздерінің құқықтарын жүзеге асыру және кәсіптік міндеттерін орындау кезінде тәуелсіз болады.

      Қазақстан Республикасының заңдарында тікелей көзделген жағдайларды қоспағанда, олардың қызметіне прокуратура, соттар, басқа да мемлекеттік органдар, өзге де ұйымдар мен тұлғалар тарапынан араласуға жол берілмейді.

7-бап. Клиенттің құқықтары мен бостандықтарын құрметтеу және қорғау

      Заң көмегі жеке тұлғалардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін, сондай-ақ заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау және оларды іске асыруда жәрдемдесу мақсатында көрсетіледі.

      Заң көмегін көрсету кезінде клиенттің ар-намысын қорлайтын немесе қадір-қасиетін кемітетін, оның жеке өмірінің қолсұғылмаушылығына қол сұғатын, оның жеке және отбасылық құпиясын, жеке салымдар мен жинақ ақшалардың, хат жазысудың, телефон арқылы сөйлесулердің, пошталық, телеграфтық және өзге де хабарлардың құпиясын бұзатын әрекеттерге тыйым салынады.

8-бап. Клиенттің мүддесінде заң көмегін ұсыну

      Заң көмегін көрсететін тұлға клиенттің мүдделеріне зиян келтіруді болғызбау үшін қажетті шараларды қабылдай отырып, өзінің кәсіптік міндеттерін тиісінше орындауға міндетті.

      Заң көмегін көрсету кезінде заң көмегін көрсететін тұлға клиентке, қаржылық шығындардың сипаты мен мөлшерін қоса алғанда, заң көмегінің ықтимал нәтижелері мен салдарларын түсіндіруге міндетті.

      Заң көмегін көрсету шараларын таңдау клиенттің мүдделерін негізге алуға тиіс.

      Заң көмегін көрсететін тұлға кәсіптік міндеттерін орындау кезінде мүдделер қақтығысын болғызбау жөніндегі шараларды қабылдауға міндетті.

9-бап. Кәсіптік құпияны сақтау

      Клиенттің келісуінсіз кәсіптік құпияны ашуға болмайды.

      Заң көмегін көрсету кезінде, егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, кәсіптік құпияны сақтау жөніндегі шаралар қабылданады. Кәсіптік құпияны сақтау міндеті уақытпен шектелмейді.

      Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органға мәліметтер мен ақпаратты ұсыну кәсіптік құпияны жария ету болып табылмайды.

      Ескерту. 9-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 13.05.2020 № 325-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

10-бап. Кәсіптік және әдептік мінез-құлық нормаларын сақтау

      Заң көмегі жоғары кәсіптік және әдептік нормалар сақтала отырып көрсетіледі. Осы нормаларды қалыптастыруды заң көмегін көрсететін тұлғалар жалпыға бірдей қабылданған мінез-құлық, адамгершілік нормалары және заң көмегін көрсету стандарттары негізінде жүзеге асырады.

11-бап. Заң көмегін көрсету шектері мен шараларын айқындау еркіндігі

      Егер бұл Қазақстан Республикасының заңдарында көзделсе, заң көмегін көрсетудің шектері мен шаралары заң көмегін көрсететін тұлғаның қалауы бойынша айқындалады және шектеледі.

12-бап. Заң көмегін көрсету стандарттарын сақтау

      Заң көмегін көрсету стандарттары Қазақстан Республикасының заңнамасы негізінде заң көмегін көрсету сапасының үздік практикаларын ендіру арқылы қамтамасыз етіледі.

      Заң көмегінің сапасын қамтамасыз ету мақсатында оны жүзеге асыруға тиісті кәсіптік даярлығы бар және өз біліктілігін кезең-кезеңімен арттырып отыратын адамдар жіберіледі.

13-бап. Сотқа, сот ісін жүргізу қағидаларына және кәсіп бойынша әріптестерге құрмет

      Заң көмегін көрсететін тұлғалар өздерінің кәсіп бойынша әріптестеріне құрмет, әділдік және ынтымақтастық рухында қарым-қатынас жасауға тиіс.

      Заң көмегін көрсету сотқа және сот ісін жүргізу қағидаларына деген құрметке негізделуге тиіс.

14-бап. Заң көмегінің қолжетімділігі

      Әркімнің заң көмегін алуға құқығы бар.

      Осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында көзделген жағдайларда, заң көмегі тегін көрсетіледі.

15-бап. Заң көмегінің түрлері

      Заң көмегі:

      1) құқықтық ақпарат беру;

      2) құқықтық консультация беру;

      3) осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында белгіленген жағдайларда және тәртіппен жеке және заңды тұлғалардың мүдделерін соттарда, қылмыстық қудалау органдарында, өзге де мемлекеттік органдар мен мемлекеттік емес ұйымдарда қорғау және білдіру;

      4) клиентпен қолданыстағы немесе ықтимал құқықтық қатынастардың қатысушылары болып табылатын кез келген тұлғалармен өзара іс-қимыл жасауда клиенттің заңды мүдделерін қорғау үшін өзге құқықтық әрекеттер жасау түрінде көрсетіледі.

      Құқықтық ақпарат беру, құқықтық консультация беру, адвокаттардың жеке тұлғалардың мүдделерін қорғауы және білдіруі "Ең төмен әлеуметтік стандарттар және олардың кепілдіктері туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету саласындағы ең төмен әлеуметтік стандарттар болып табылады.

16-бап. Заң көмегінің нысандары

      Мыналар заң көмегінің нысандары болып табылады:

      1) өтеулі негізде көрсетілетін заң көмегі;

      2) мемлекет кепілдік берген заң көмегі;

      3) кешенді әлеуметтік заң көмегі.

17-бап. Өтеулі негізде заң көмегін көрсету

      Егер осы Заңда және Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгіленбесе, заң көмегін көрсету туралы жазбаша шарт негізінде жеке және заңды тұлғаларға ақылы түрде көрсетілетін заң көмегі өтеулі негіздегі заң көмегі деп танылады.

      Ескерту. 17-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 09.06.2021 № 49-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

18-бап. Мемлекет кепілдік берген заң көмегі

      Заң көмегін алуға құқығы бар жеке және заңды тұлғаларға осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында көзделген негізде және тәртіппен, тегін негізде көрсетілетін заң көмегі мемлекет кепілдік беретін заң көмегі деп танылады.

19-бап. Кешенді әлеуметтік заң көмегі

      1. Осы баптың 2-тармағында көрсетілген тұлғаларға, клиентті заң көмегін сұрап өтініш жасаған кезінен бастап Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген тәртіппен іс бойынша қорытынды құқықтық шешім қабылданғанға (құқықтық жағдай шешілгенге) дейін құқықтық қолдап отыруды білдіретін өтеусіз заң көмегін шартқа сәйкес көрсету кешенді әлеуметтік заң көмегі болып табылады.

      Кешенді әлеуметтік заң көмегін көрсету көлемі мен тәртібін заң консультанттарының палаталары, Республикалық адвокаттар алқасы белгілейді. Кешенді әлеуметтік заң көмегін көрсету көлемі мен тәртібі туралы мәліметтер уәкілетті органға жіберіледі.

      Кешенді әлеуметтік заң көмегін көрсету әлеуметтік жауапкершілікті іске асыру нысандарының бірі болып табылады және ерікті түрде жүзеге асырылады.

      2. Кешенді әлеуметтік заң көмегі мыналарға:

      1) Қазақстан Республикасының әлеуметтік қорғау туралы заңнамасына сәйкес арнаулы әлеуметтік қызметтерге мұқтаж адамдарға;

      2) атаулы әлеуметтік көмекке құқығы бар адамдарға;

      3) Ұлы Отан соғысының қатысушыларына және жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушыларына теңестірілген адамдарға;

      3-1) басқа мемлекеттердің аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлеріне;

      4) бірінші және екінші топтардағы мүгедектігі бар адамдарға;

      5) жасына байланысты зейнеткерлерге;

      6) арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында тұратын қарттар мен мүгедектігі бар адамдарға;

      7) алып тасталды – ҚР 09.06.2021 № 49-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      8) мүгедектігі бар балаларды жалғыз өзі тәрбиелеп отырған не қамқорлығында кәмелетке толған мүгедектігі бар адамдары бар адамдарға көрсетілуі мүмкін.

      Кешенді әлеуметтік заң көмегі азаматтық сот ісін жүргізу шеңберінде кәсіпкерлік қызметке байланысты даулар бойынша көрсетілмейді.

      3. Мемлекет кешенді әлеуметтік заң көмегін көрсетуге елеулі үлес қосуды ынталандырады.

      Ескерту. 19-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 06.05.2020 № 323-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 09.06.2021 № 49-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.06.2022 № 129-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 20.04.2023 № 226-VII (01.07.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

20-бап. Заң көмегін көрсететін тұлғалар

      Заң көмегін өз құзыреті шегінде мыналар:

      1) мемлекеттік органдар;

      2) адвокаттар, нотариустар, жеке сот орындаушылары, заң консультанттары;

      3) заң көмегін көрсетіп жүрген және заң көмегін көрсететін тұлғалардың міндетті мүшелікке негізделген коммерциялық емес ұйымдарында және заң консультанттарының палаталарында тұрмайтын жеке тұлғалар көрсетеді.

21-бап. Заң көмегін көрсету саласындағы мемлекеттік саясат

      1. Заң көмегін көрсету саласындағы мемлекеттік саясат жеке және заңды тұлғалардың заң көмегін алу құқықтарының кепілдіктерін іске асыру мақсатында жүзеге асырылатын ұйымдастырушылық-құқықтық, әлеуметтік-экономикалық, техникалық, ақпараттық, аккредиттеу, лицензиялау-бақылау шаралары мен өзге де шаралардың жиынтығымен қамтамасыз етіледі.

      2. Заң көмегін көрсету саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын Қазақстан Республикасының Президенті айқындайды.

      3. Заңда Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік адвокатура қызметінің негіздері, тәртібі мен шарттары белгіленуі мүмкін.

22-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің құзыреті

      Ескерту. 22-бап жаңа редакцияда - ҚР 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі заң көмегін көрсету саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын әзірлейді.

23-бап. Уәкілетті органның құзыреті

      Уәкілетті орган:

      1) заң көмегін көрсету саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастырады және іске асырады;

      2) мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсететін тұлғалардың қызметін үйлестіреді;

      3) заң көмегін көрсету мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлейді;

      4) Қазақстан Республикасының адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы заңнамасына, заң көмегін көрсету көлемінің толықтығы мен сапасына мониторинг жүргізеді;

      5) заң көмегін көрсету саласында халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырады;

      6) заң көмегін көрсету стандарттарын келіседі;

      7) заң көмегін көрсету сапасының өлшемшарттарын келіседі;

      8) мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету сапасының өлшемшарттарын әзірлейді және бекітеді;

      9) мемлекет кепілдік берген заң көмегінің барлық түрі бойынша бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі болып табылады;

      10) мемлекет кепілдік берген заң көмегі жүйесінің жұмыс істеуі мен дамуын қамтамасыз етеді;

      10-1) адвокат, заң консультанты көрсеткен, мемлекет кепілдік берген заң көмегіне ақы төлеудің және құқықтық консультация беруге, қорғау мен өкілдік етуге, сондай-ақ татуластыру рәсімдерін жүргізуге байланысты шығыстарды өтеу мөлшерлерін белгілейді;

      11) мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсетудің жүйесі және негізгі қорытындылары туралы ақпараттың жылына кемінде бір рет Қазақстан Республикасының бүкіл аумағына таратылатын мерзімді баспасөз басылымдарында жариялануын және өзінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етеді;

      12) адвокат, заң консультанты көрсеткен, мемлекет кепілдік берген заң көмегін есепке алу тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      13) адвокат, заң консультанты көрсететін, мемлекет кепілдік берген заң көмегіне ақы төлеу және құқықтық консультация беруге, қорғауға және өкілдік етуге, сондай-ақ татуластыру рәсімдерін жүргізуге байланысты шығыстарды өтеу қағидаларын бекітеді;

      14) мемлекет кепілдік берген көрсетілетін заң көмегінің сапасын бақылауды жүзеге асырады;

      15) заң консультанттары палаталарының қызметін бақылауды жүзеге асырады;

      16) халыққа заң көмегін көрсететін тұлғалар, заң көмегін көрсету тетіктері, негіздері мен шарттары туралы құқықтық ақпарат беруді қамтамасыз етеді;

      17) заң консультанттары палатасының үлгілік жарғысын әзірлейді және бекітеді;

      18) заң консультанттары палаталарының тізілімін жүргізеді;

      19) Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органмен келісу бойынша адвокаттардың кәсіптік жауапкершілігін сақтандырудың үлгілік шартын әзірлейді және бекітеді;

      20) Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органмен келісу бойынша заң консультанттарының кәсіптік жауапкершілігін сақтандырудың үлгілік шартын әзірлейді және бекітеді;

      21) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      Ескерту. 23-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 03.07.2019 № 262-VI (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі); 20.06.2022 № 128-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

24-бап. Заң көмегінің бірыңғай ақпараттық жүйесі

      Адвокаттық қызметті және заң консультанттарының қызметін автоматтандыруға арналған ақпараттық жүйе заң көмегінің бірыңғай ақпараттық жүйесі болып табылады.

      Заң көмегінің бірыңғай ақпараттық жүйесі жұмыс істеген кезде құпиялылықты сақтау қамтамасыз етіледі.

      Заң көмегінің бірыңғай ақпараттық жүйесінің ақпараттандыру объектілері "Мемлекеттік мүлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен Республикалық адвокаттар алқасына және Республикалық заң консультанттары алқасына сенімгерлік басқаруға беріледі.

      Ескерту. 24-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 09.06.2021 № 49-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

2-БӨЛІМ. МЕМЛЕКЕТ КЕПІЛДІК БЕРГЕН ЗАҢ КӨМЕГІ

2-тарау. МЕМЛЕКЕТ КЕПІЛДІК БЕРГЕН ЗАҢ КӨМЕГІНІҢ ЖҮЙЕСІ

25-бап. Мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсететін тұлғалар және оны көрсету тәртібі

      Мемлекет кепілдік берген заң көмегін:

      1) мемлекеттік органдар "Ақпаратқа қол жеткізу туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен, өз құзыреті шегінде құқықтық ақпарат беру түрінде өтеусіз;

      2) адвокаттар осы Заңда белгіленген тәртіппен;

      2-1) заң консультанттары осы Заңда белгіленген тәртіппен;

      3) нотариустар "Нотариат туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген жағдайларда және тәртіппен өтеусіз;

      4) жеке сот орындаушылары "Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген жағдайларда және тәртіппен, әлеуметтік маңызы бар істер санатын орындау кезінде өтеусіз көрсетеді.

      Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда, мемлекет кепілдік берген заң көмегін өзге тұлғалар өтеусіз көрсете алады.

      Ескерту. 25-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 20.06.2022 № 128-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

26-бап. Мемлекет кепілдік берген заң көмегін алуға құқығы бар тұлғалар

      1. Құқықтық ақпарат беру түріндегі мемлекет кепілдік берген заң көмегін тегін алуға барлық жеке және (немесе) заңды тұлғалардың құқығы бар.

      2. Құқықтық консультация беру түріндегі мемлекет кепілдік берген заң көмегі:

      1) алименттер өндіріп алу, зейнетақы мен жәрдемақылар тағайындау, ақтау, босқын немесе қандас мәртебесін алу мәселелері бойынша жеке тұлғаларға, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған кәмелетке толмағандарға;

      2) мәртебесіне немесе жағдайына байланысты құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз ету және қорғау мәселелері бойынша сексуалдық зорлық-зомбылық, адам саудасы, терроризм актісі құрбандарына не азаптауларға ұшыраған құрбандарға;

      3) асыраушысының қайтыс болуынан келтірілген зиянды өтеу мәселелері бойынша жеке тұлғаларға;

      4) жұмысына байланысты денсаулығының зақымдануынан келтірілген не қылмыстық құқық бұзушылықпен келтірілген зиянды өтеу мәселелері бойынша жеке тұлғаларға;

      5) Ұлы Отан соғысына қатысушылар, жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысына қатысушыларға теңестірілген адамдар, сондай-ақ басқа мемлекеттердің аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлері, мерзімді қызметтегі әскери қызметшілер, бірінші және екінші топтағы мүгедектігі бар адамдар, жасы бойынша зейнеткерлер болып табылатын, кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес мәселелер бойынша жеке тұлғаларға;

      6) кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес мәселелер бойынша көпбалалы отбасыларға;

      7) кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес мәселелер бойынша жан басына шаққандағы орташа айлық кірістері облыстарда, республикалық маңызы бар қалаларда, астанада белгіленген кедейлік шегінен төмен табысы аз адамдарға (отбасыларға) осы Заңда және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен көрсетіледі.

      3. Соттарда, қылмыстық қудалау органдарында, өзге де мемлекеттік органдарда және мемлекеттік емес ұйымдарда жеке тұлғалардың мүдделерін қорғау және білдіру түріндегі мемлекет кепілдік берген заң көмегі:

      1) Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасына сәйкес әкімшілік жауаптылыққа тартылатын адамға;

      2) Қазақстан Республикасының азаматтық процестік заңнамасына сәйкес талап қоюшыға не жауапкерге және Қазақстан Республикасының әкімшілік сот ісін жүргізу туралы заңнамасына сәйкес талап қоюшыға;

      3) Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік заңнамасына сәйкес күдіктіге, айыпталушыға, сотталушыға, сотталған адамға, ақталған адамға, жәбірленушіге осы Заңда және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен көрсетіледі.

      4. Осы баптың 1, 2 және 3-тармақтарында көрсетілген тұлғалар Қазақстан Республикасының аумағында мемлекет кепілдік берген заң көмегін тұрғылықты жеріне және тұрған жеріне қарамастан алуға құқылы.

      5. Мемлекет кепілдік берген заң көмегіне мұқтаж тұлғаның мүддесіне орай оның өкілі заңдарда белгіленген тәртіппен осындай көмек көрсету туралы өтінішхатпен жүгіне алады.

      Ескерту. 26-бап жаңа редакцияда көзделген - ҚР 20.06.2022 № 128-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

27-бап. Мемлекет кепілдік берген заң көмегіне мұқтаж тұлғаның құқықтары мен міндеттері

      1. Мемлекет кепілдік берген заң көмегіне мұқтаж тұлғаның:

      1) мемлекет кепілдік берген заң көмегіне теңдей қол жеткізуге;

      2) өз құқықтары, міндеттері және мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету шарттары туралы ақпарат алуға;

      3) мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсететін тұлғаларға тегін заң көмегін көрсету үшін өтініш жасауға;

      4) мемлекет кепілдік берген заң көмегін Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен алуға немесе оны алудан бас тартуға;

      5) мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсететін тұлғалардың әрекеттеріне не әрекетсіздігіне осы Заңда және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен шағым жасауға;

      6) мемлекет кепілдік берген заң көмегі көрсетілген мәселенің құпиялығына құқығы бар.

      2. Өзіне осы Заңның 15-бабының 2) және 3) тармақшаларында көзделген, мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету туралы өтінішхатпен жүгінген тұлға:

      1) өзінің мемлекет кепілдік берген заң көмегін алуға құқығын растайтын, тізбесін уәкілетті орган бекітетін құжаттарды ұсынуға;

      2) мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету шарттарына ықпал ететін мән-жайлардың өзгергені туралы уақтылы хабарлауға;

      3) мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету қажеттігіне негіз болған ақпараттың анықтығын қамтамасыз етуге міндетті.

28-бап. Адвокаттар көрсететін мемлекет кепілдік берген заң көмегін ұйымдастыру, оны көрсету тәртібі және есепке алу

      1. Адвокаттардың мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсетуге қатысуын облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың адвокаттар алқасы уәкілетті органмен келісу бойынша, Республикалық адвокаттар алқасы айқындаған тәртіппен заң көмегінің бірыңғай ақпараттық жүйесі арқылы ұйымдастырады.

      Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың адвокаттар алқасы жыл сайын бірінші желтоқсаннан кешіктірмей аумақтық әділет органына мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету жүйесіне қатысатын адвокаттардың тізімін жібереді.

      2. Мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету жүйесіне қатысу үшін адвокаттарды іріктеудің өлшемшарттарын Республикалық адвокаттар алқасы бекітеді.

      3. Мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету жүйесіне қатысатын адвокаттар тізіміне қосудың артықшылықты құқығы кешенді әлеуметтік заң көмегін көрсететін адвокаттарға беріледі.

      Тізімде адвокаттың тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болған жағдайда), адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицензияның нөмірі мен берілген күні, адвокаттық қызметті ұйымдастыру нысаны, адвокаттық қызметтің атауы және оны жүзеге асыру орны көрсетіледі.

      4. Адвокаттар алқасының төралқасы адвокаттардың тізімін кезең-кезеңімен жаңартып отырады және жаңартылған күйде ұстайды.

      Қылмыстық процесті жүргізетін органдардың, соттардың немесе әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қарауға уәкілеттік берілген органдардың (лауазымды адамдардың) тағайындауы бойынша білікті заң көмегін көрсету үшін адвокатты таңдау заң көмегінің бірыңғай ақпараттық жүйесінің көмегімен жүзеге асырылуы мүмкін.

      5. Аумақтық әділет органы жыл сайын он бесінші желтоқсаннан кешіктірмей, адвокаттармен мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету туралы келісім жасасады.

      Уәкілетті орган Республикалық адвокаттар алқасының ұсынымдарын ескере отырып әзірлейтін және бекітетін келісімнің нысанында адвокаттардың облыс, республикалық маңызы бар қала, астана аумағында тұратын халықты заң көмегімен толыққанды қамтамасыз ету жөніндегі міндеттері және оның шарттары қамтылуға тиіс.

      6. Аумақтық әділет органы жыл сайын жиырма бесінші желтоқсаннан кешіктірмей мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету жүйесіне қатысатын адвокаттардың тізімін өзінің интернет-ресурсына орналастырады.

      Республикалық адвокаттар алқасы жиырма бесінші желтоқсаннан кешіктірмей заң көмегінің бірыңғай ақпараттық жүйесінде мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету жүйесіне қатысатын адвокаттардың тізімін орналастырады.

      7. Құқықтық консультация беру түріндегі, мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету өтініш иесі өтініш жасаған кезде бірден адвокаттың қызметтік үй-жайында жүзеге асырылады. Заң көмегін өтініш иесі өтініш жасағаннан кейін бірден көрсету мүмкін болмаған кезде, ол үш жұмыс күнінен аспайтын мерзімде көрсетілуге тиіс. Адвокат өтініш иесіне қабылдау күні мен уақыты туралы қолжетімді нысанда хабарлайды.

      8. Егер өтініш иесі жүріп-тұруындағы қиындықтарға байланысты ауыр науқасы, мүгедектігі немесе өзге де мән-жайлар салдарынан адвокат белгілеген қабылдау орнына келе алмайтындай жағдайда болса, құқықтық консультация беру оның болатын жерінде жүргізіледі.

      Тұлға сол бір мәселе бойынша мемлекет кепілдік берген заң көмегін бір рет ала алады.

      9. Мемлекет кепілдік берген заң көмегін есепке алуды осындай көмек ұсынған адвокат уәкілетті орган айқындаған тәртіппен жүргізеді.

      10. Адвокаттар ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші күнінен кешіктірмей, өздері көрсеткен мемлекет кепілдік берген заң көмегі туралы есепті заң көмегінің бірыңғай ақпараттық жүйесі арқылы қалыптастырады.

      Есеп нысанын Республикалық адвокаттар алқасының ұсынымдарын ескере отырып, уәкілетті орган бекітеді.

      11. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың адвокаттар алқасы жыл сайын бесінші шілдеден және бесінші қаңтардан кешіктірмей, заң көмегінің бірыңғай ақпараттық жүйесі арқылы аумақтық әділет органына уәкілетті орган Республикалық адвокаттар алқасының ұсынымдарын ескере отырып бекітетін нысан бойынша адвокаттар көрсеткен, мемлекет кепілдік берген заң көмегі туралы жиынтық есеп ұсынады.

      Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың адвокаттар алқасының жиынтық есебінде ауылдық елді мекендердің мемлекет кепілдік берген заң көмегімен қамтамасыз етілуі туралы ақпарат қамтылады.

      Ескерту. 28-бапқа өзгерістер енгізілді – ҚР 09.06.2021 № 49-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 20.06.2022 № 128-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

28-1-бап. Заң консультанттарының мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету тәртібі

      Заң консультанттарының мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсетуге қатысуын заң консультанттарының палаталары уәкілетті орган айқындаған тәртіппен ұйымдастырады.

      Ескерту. Заң 28-1-баппен толықтырылды – ҚР 20.06.2022 № 128-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

29-бап. Мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсетуден бас тарту

      1. Егер өтініш иесі жүгінімнің құқықтық сипаты болмаса, құқықтық ақпарат беру түріндегі мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсетуден бас тартылады.

      2. Мынадай негіздердің бірі болған кезде:

      1) өтініш иесі мемлекет кепілдік берген заң көмегін алуға құқығы бар, осы Заңның 26-бабының 2 және 3-тармақтарында көзделген тұлғалар санатына жатпаса;

      2) өтініш иесі жүгінімнің құқықтық сипаты болмаса, құқықтық консультация беру, қорғау және өкілдік ету түріндегі мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсетуден бас тартылады.

      3. Мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсетуден бас тарту уәжді болуға тиіс және оған уәкілетті органға, сотқа Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

      Ескерту. 29-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 29.06.2020 № 351-VI (01.07.2021 бастап қолданысқа енгізіледі); 20.06.2022 № 128-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

30-бап. Мемлекет кепілдік берген заң көмегін қаржыландыру

      Мемлекет кепілдік берген заң көмегін қаржыландыру Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

3-БӨЛІМ. АДВОКАТТЫҚ ҚЫЗМЕТ

3-тарау. АДВОКАТУРА ЖӘНЕ АДВОКАТТЫҢ МӘРТЕБЕСІ

31-бап. Адвокатураның мақсаты

      1. Қазақстан Республикасындағы адвокатура адамның өз құқықтарын, бостандықтарын сот арқылы қорғауға және заң көмегiн алуға мемлекет кепiлдiк берген және Қазақстан Республикасының Конституциясында бекітілген құқықтарын іске асыруға жәрдемдесуге, сондай-ақ дауды бейбіт жолмен реттеуге жәрдемдесуге арналған.

      2. Адвокаттар алқасы адвокаттардың қылмыстық iстер, әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша қорғау, сондай-ақ қылмыстық, азаматтық және әкімшілік істер мен әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша өкілдік ету, сондай-ақ жеке тұлғалардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерiн, сондай-ақ заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерiн қорғау және оларды iске асыруда жәрдемдесу мақсатында заң көмегiнiң өзге де түрлерiн көрсету жөнiндегi қызметiн ұйымдастырады.

      3. Адвокаттар өздері жүзеге асыратын адвокаттық қызмет шеңберiнде көрсететiн заң көмегi кәсiпкерлiк қызмет болып табылмайды.

      Ескерту. 31-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 29.06.2020 № 351-VI Заңымен (01.07.2021 бастап қолданысқа енгізіледі).

32-бап. Адвокат

      1. Жоғары заң білімі бар, адвокаттық қызметпен айналысуға лицензия алған, адвокаттар алқасының мүшесі болып табылатын және осы Заңмен регламенттелетін адвокаттық қызмет шеңберінде кәсіптік негізде заң көмегін көрсететін Қазақстан Республикасының азаматы адвокат болып табылады.

      2. Сот әрекетке қабілетсіз не әрекет қабілеті шектеулі деп таныған не заңда белгіленген тәртіппен жойылмаған немесе алынбаған сотталғандығы бар адам адвокат бола алмайды.

      Мыналар:

      қылмыстық жауаптылықтан Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 35-бабы бірінші бөлігінің 3), 4), 9), 10) және 12) тармақтарының немесе 36-бабының негізінде босатылған адам – осындай оқиғалар басталғаннан кейін үш жыл бойы;

      теріс себептер бойынша мемлекеттік және әскери қызметтен, құқық қорғау органдарынан, арнаулы мемлекеттік органдардан шығарылған, сондай-ақ судья лауазымынан босатылған адам – шығарылған (босатылған) күннен бастап үш жыл бойы;

      әкімшілік сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасаған адам – осындай оқиғалар басталғаннан кейін үш жыл бойы;

      осы Заңның 44-бабы 4-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицензиядан айырылған адам – сот шешімі заңды күшіне енген күннен бастап үш жыл бойы;

      теріс себептер бойынша заң консультанттары палатасының тізілімінен шығарылған адам – шығарылған күннен бастап үш жыл бойы адвокат бола алмайды.

      Ескерту. 32-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 09.06.2021 № 49-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

33-бап. Адвокаттың құқықтары мен міндеттері

      1. Адвокат көмек сұрап өтініш жасаған тұлғаға ол мұқтаж болып тұрған кез келген заң көмегiн көрсетуге құқылы.

      2. Осы Заңның 63-бабының 7-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда, адвокат өзiне өтініш жасаған тұлғамен заң көмегiн көрсету туралы өз атынан жазбаша шарт жасасады.

      3. Адвокат қорғаушы немесе өкiл ретiнде әрекет ете отырып:

      1) заң көмегiн сұрап өтініш жасаған тұлғалардың құқықтары мен мүдделерiн құзыретiне тиiстi мәселелердi шешу кiретiн барлық соттарда, мемлекеттiк, өзге де органдар мен ұйымдарда қорғауға және бiлдiруге;

      2) барлық мемлекеттiк органдардан, жергілікті өзін-өзі басқару органдары мен заңды тұлғалардан адвокаттық қызметтi жүзеге асыруға қажеттi мәлiметтердi сұратуға және алуға;

      3) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және шектерде, заң көмегiн көрсетуге қажетті нақты деректерді өзі дербес жинауға және оларды мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдарға ұсынуға;

      4) процестік құжаттарды, тергеу және сот iстерiн қоса алғанда, көмек сұрап өтініш жасаған тұлғаға қатысты материалдармен танысуға және оларда қамтылған ақпаратты Қазақстан Республикасының заңдарында тыйым салынбаған кез келген тәсiлмен тіркеп алуға;

      5) iске қатысуға жiберiлген кезден бастап жолығулардың санын, ұзақтығын шектемей және мұндай жолығулардың құпиялығын қамтамасыз ететiн жағдайларда өзi қорғайтын адаммен оңаша жолығып тұруға ие болуға;

      6) заң көмегiн көрсетуге байланысты туындайтын және ғылым, техника, өнер саласында және басқа да қызмет салаларында арнайы бiлiмдi талап ететiн мәселелердi түсiндiру үшiн шарттық негiзде мамандардың қорытындыларын сұратуға;

      7) мемлекеттік билік, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, қоғамдық бірлестіктердің, ұйымдардың, лауазымды адамдар мен мемлекеттік қызметшілердің көмек сұрап өтініш жасаған тұлғалардың құқықтарына және заңмен қорғалатын мүдделерiне қысым жасайтын шешімдеріне және әрекеттерiне (әрекетсіздігіне) өтiнiшхаттар мәлiмдеуге, белгiленген тәртiппен шағымдар келтіруге;

      8) егер бұл анықтау сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізу кезiнде, сотта қорғауды немесе өкiлдiк етуді жүзеге асыру үшiн қажет болса, мемлекеттiк құпияларды құрайтын, сондай-ақ әскери, коммерциялық, қызметтiк және заңмен қорғалатын өзге де құпияны қамтитын ақпаратпен Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген тәртiппен танысуға;

      9) заң көмегiн сұрап өтініш жасаған тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерiн қорғаудың заңда тыйым салынбаған барлық құралдары мен тәсiлдерiн пайдалануға;

      10) татуластыру рәсімдерін жүргізуге;

      11) кешенді әлеуметтік заң көмегін көрсетуге;

      12) заңнамаға қайшы келмейтiн өзге де әрекеттердi жасауға құқылы.

      4. Мемлекеттiк орган немесе лауазымды адам, Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, адвокаттың заң көмегiн сұрап өтініш жасаған тұлғаның мүдделерiн бiлдiру құқығын танудан бас тарта алмайды.

      Адвокат соттардың, прокуратураның, қылмыстық процесті жүргізетін органдардың әкімшілік ғимараттарына Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен, адвокат куәлігін көрсету арқылы еркін кіру құқығын пайдаланады.

      Адвокаттың ұстап алынғандарды, күзетпен ұсталатындарды және жазасын өтеп жатқандарды ұстау орындарына кiруi белгiленген өткізу режиміне сәйкес жүзеге асырылады.

      5. Адвокаттың мiндеттi сақтандыру қаражаты есебiнен жүзеге асырылатын, мемлекет кепiлдiк берген әлеуметтiк қорғауға құқығы бар.

      Адвокаттар әлеуметтiк сақтандыруға арналған жарналарды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес төлейдi.

      Адвокаттың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес зейнетақымен қамсыздандырылуға құқығы бар.

      6. Адвокаттар сот отырыстарына адвокаттық мантиялар киіп қатысуға құқылы.

      Адвокаттық мантиялардың нысаны мен сипаттамасын Республикалық адвокаттар алқасы әзірлейді және бекітеді.

      7. Адвокат:

      1) өзiнiң кәсiптік мiндеттерiн орындаған кезде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтауға;

      2) Қазақстан Республикасы адвокатының антын, Адвокаттардың кәсiптiк әдеп кодексiн сақтауға;

      3) адвокаттар алқасының мүшесі болуға;

      4) өзінің кәсіптік жауапкершілігін сақтандыруды жүзеге асыруға;

      5) клиентке адвокаттар алқасына мүшелігі туралы ақпарат беруге;

      6) клиентке заң көмегін көрсетуге кедергі келтіретін мән-жайлардың туындауы салдарынан өзінің оны көрсетуге қатыса алмайтыны туралы хабарлауға;

      7) клиенттің талап етуі бойынша адвокаттың кәсіптік жауапкершілігін сақтандыру шартының көшірмесін ұсынуға;

      8) клиенттің талап етуі бойынша онымен құпия ақпаратты жария етпеу туралы келісім жасасуға;

      9) заң көмегін көрсетуге байланысты өзіне мәлім болған мәліметтерді құпия сақтауға және оларды көмек сұрап өтініш жасаған тұлғаның келісуінсіз жария етпеуге;

      10) клиенттің құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз етуге бағытталған іс жүзіндегі мән-жайларды анықтау бойынша заңда тыйым салынбаған кез келген әрекетті орындауға;

      11) клиенттің талап етуі бойынша заң көмегін көрсету туралы жазбаша шартты орындау туралы есеп ұсынуға;

      12) клиенттің талап етуі бойынша заң көмегін көрсету кезінде пайдаланылған құжаттардың көшірмелерін заң көмегін көрсету аяқталған күннен бастап үш жыл бойы қағаз немесе электрондық жеткізгіштерде не электрондық құжаттар нысанында сақтауға;

      13) өзiнiң бiлiктiлiгiн ұдайы арттырып отыруға;

      14) адвокаттар алқасына мүше болып кіргеннен кейін, сондай-ақ коммерциялық ұйым құрылғаннан кейін бір ай ішінде, өзіне заңды түрде тиесілі ақшаны, сондай-ақ мүліктік жалдауға берілген мүлікті қоспағанда, өз меншігіндегі, коммерциялық ұйымдардың жарғылық капиталындағы үлесті (акциялар пакетін) және пайдаланылуы кіріс алуға алып келетін өзге де мүлікті сенімгерлік басқаруға беруге міндетті. Мүлікті сенімгерлік басқару шарты нотариаттық куәландырылуға жатады. Адвокат өзіне тиесілі облигацияларды, ашық және аралық инвестициялық пай қорларының пайларын сенімгерлік басқаруға бермеуге құқылы. Адвокаттың сенімгерлік басқаруға немесе мүліктік жалдауға берілген мүліктен кіріс алуға құқығы бар;

      15) Қазақстан Республикасының заңдарында және заң көмегін көрсету туралы шартта көзделген өзге де міндеттерді орындауға міндетті.

      8. Адвокаттың:

      мүдделер қақтығысы болған кезде;

      процестік заңнамада көзделген, адвокаттың іске қатысуын болғызбайтын мән-жайлар болған кезде заң көмегін көрсетуіне тыйым салынады.

      Бұл жағдайларда адвокат заң көмегін көрсетуден бас тартуға міндетті.

      9. Адвокаттың іс бойынша көмек сұрап өтініш жасаған тұлғаның жағдайын нашарлататын құқықтық ұстанымда болуына, өз өкiлеттiгiн өзі мүдделерiн қорғайтын немесе бiлдiретiн тұлғаға нұқсан келтiріп пайдалануына тыйым салынады.

      10. Адвокат осы баптың 8-тармағында көзделген мән-жайлар болмаған кезде қылмыстық iс бойынша қабылданған тапсырмадан бас тартуға құқылы емес және қорғалатын тұлғаның немесе адвокаттың өзiнiң көзқарасы бойынша сот төрелігіне сай емес үкiм шығарылған жағдайда, оған белгiленген тәртiппен шағым жасауға мiндеттi.

      11. Адвокаттың Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің және коммерциялық ұйымның байқаушы кеңесінің (директорлар кеңесінің) құрамына кіру, дауды шешу үшін тиісті төреліктің төрешісі болып сайлану немесе тағайындалу, сондай-ақ оқытушылық, ғылыми немесе шығармашылық қызметпен айналысу жағдайларынан басқа ретте, мемлекеттiк қызметте болуына және кәсіпкерлік қызметпен айналысуына, өзге де ақы төленетін лауазымда болуына тыйым салынады.

      Коммерциялық ұйымның байқаушы кеңесінің (директорлар кеңесінің) құрамына кірген жағдайда, адвокат осы ұйымға және онымен үлестес тұлғаларға заң көмегін көмек көрсетуге құқылы емес.

      Адвокат адвокаттық қызметті адвокаттар алқасында, Республикалық адвокаттар алқасында, адвокаттардың халықаралық қоғамдық бірлестіктерінде ақы төленетін сайланбалы және тағайындалатын лауазымдардағы жұмыспен қоса атқаруға құқылы.

      Ескерту. 33-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 21.02.2019 № 227-VI (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 09.06.2021 № 49-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

34-бап. Адвокаттың кәсіптік мiнез-құлық нормалары

      Адвокат заң көмегiн көрсету кезiнде мынадай кәсiптiк қағидаларды сақтауға:

      1) өзінің құқықтарын жүзеге асыру және міндеттерін орындау кезінде адалдық бiлдiруге;

      2) органдар мен лауазымды адамдарға қатысты өзiн әдептi ұстауға;

      3) өзінің кәсіптік мiнез-құлқын көмек сұрап өтініш жасаған тұлғаның құқықтары мен заңды мүдделерiне сәйкес қалыптастырып және шектей отырып, iстi қасақана созуға, заң көмегiн көрсетудiң заңсыз әдiстерiне, алдауға жол бермеуге;

      4) көмек сұрап өтініш жасаған тұлғаның мүдделерiне адалдық сақтауға және оның мүдделерiне қайшы қандай да бір әрекеттер жасамауға тиіс.

35-бап. Адвокаттық қызметтiң кепiлдiктерi

      1. Қазақстан Республикасының заңдарында тікелей көзделген жағдайлардан басқа ретте, адвокаттың құқықтары шектелуге жатпайды. Заңды адвокаттық қызметке араласу не кедергі келтіру Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауаптылыққа алып келеді.

      2. Адвокатты ол заң көмегiн көрсетiп отырған тұлғамен теңдестiруге тыйым салынады.

      3. Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларды қоспағанда, мыналарға:

      адвокат өзінің кәсіптік міндеттерін жүзеге асырған кезде өзіне мәлім болған мән-жайлар туралы одан куә ретінде жауап алуға;

      адвокаттан, оның көмекшісінен, оның тағылымдамадан өтушісінен, адвокатпен, заң консультациясымен, адвокаттық кеңсемен еңбек қатынастарында тұрған тұлғадан, адвокаттар алқасы төралқасының басшылары мен жұмыскерлерiнен, сондай-ақ өзінің адвокаттық қызметпен айналысу құқығы тоқтатылған немесе тоқтатыла тұрған адамнан заң көмегiн көрсетуге байланысты мәлiметтерді, материалдарды талап етіп алдыруға немесе талап етуге немесе оларды адвокаттың және оның клиентінің келісуінсіз, басқа тәсілмен алуға әрекеттенуге тыйым салынады.

      4. Мемлекеттік органдар, лауазымды адамдар адвокатқа өзi қорғайтын адаммен оңаша жолығудың құпиялылығын қамтамасыз ететін жағдайларда, осындай жолығулар беруден бас тартуға, сондай-ақ олардың саны мен ұзақтығын шектеуге құқылы емес.

      5. Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайлардан басқа ретте, адвокаттық іс қағаздарын жүргізу, онымен байланысты өзге де материалдар мен құжаттар, сондай-ақ адвокаттың мүлкі, оның ішінде ұялы байланыс құралдары, аудиоаппаратурасы, компьютерлік техникасы жете тексерілуге, қарап-тексерілуге, алынуға, алып қойылуға және тексерілуге жатпайды.

      6. Адвокаттық қызметті жүзеге асыру кезінде адвокаттың қауіпсіздігін қамтамасыз ету құқығына заңда белгіленген тәртіппен кепілдік беріледі.

      7. Қылмыстық қудалау органдары, олардың лауазымды адамдары процестік заңда көзделген жағдайларда, адвокатты оның тергеу және өзге де процестік әрекеттерге адвокатпен келiсiлген мерзiмде қатысуы қажет екені туралы хабардар етуге мiндеттi.

      8. Мемлекеттiк органдар, жергілікті өзін-өзі басқару органдары және заңды тұлғалар адвокаттың заң көмегiн көрсетуiне байланысты сұрау салуына он жұмыс күні ішінде жазбаша жауап беруге мiндеттi.

      Егер ақпарат қолжетімділігі шектеулі ақпаратқа жатқызылған жағдайда, адвокатқа сұратылып отырған мәліметтерді беруден бас тартылуы мүмкін.

      9. Адвокаттың қабылданған тапсырманы орындау кезінде сотта процестік заңнамада белгіленген тәртіппен адвокаттық қызметті жүзеге асыру үшін қажетті компьютерлерді, смартфондар мен өзге де техникалық құралдарды пайдалануға құқығы бар.

36-бап. Адвокат қызметiн сақтандыру

      1. Адвокат шартқа сәйкес заң көмегі көрсетілетін үшінші тұлғаларға осындай көмек көрсету нәтижесiнде зиян келтiру салдарынан туындайтын мiндеттемелер бойынша кәсіптік жауапкершiлiгiн сақтандыру шартын жасауға міндетті.

      Адвокат кәсіптік жауапкершiлiгiн сақтандыру шарты болмаған кезде заң көмегін көрсетуге кірісуге құқылы емес.

      Егер адвокат адвокаттық кеңсенің әріптесі болып табылса, онда оның кәсіптік жауапкершілігін сақтандыру шартын жасасуды адвокаттық кеңсе жүзеге асыруы мүмкін.

      2. Сақтанушының (сақтандырылған тұлғаның) шартқа сәйкес заң көмегі көрсетілетін үшінші тұлғаларға адвокаттық қызметті жүзеге асыруға байланысты келтірілген зиянды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өтеу міндетіне байланысты мүліктік мүдделері адвокаттың кәсіптік жауапкершілігін сақтандыру объектісі болып табылады.

      3. Шартқа сәйкес заң көмегі көрсетілетін үшінші тұлғалардың мүліктік мүдделеріне сақтандырылған тұлғаның заң көмегін көрсетуі кезінде жол берген кәсіптік қателіктері салдарынан келтірілген зиянды өтеу бойынша сақтанушының (сақтандырылғанның) азаматтық-құқықтық жауапкершілігінің басталу фактісі адвокаттың кәсіптік жауапкершілігін сақтандыру шарты бойынша сақтандыру жағдайы болып табылады.

      Осы баптың мақсаттары үшін кәсіптік қателіктер деп мыналар:

      1) процестік мерзімдерді өткізіп алу;

      2) құжаттарды дұрыс ресімдемеу;

      3) шартқа сәйкес заң көмегі көрсетілетін тұлғаға зиян келтіруге алып келген, жасалатын заңдық әрекеттердің салдарлары туралы оған хабарламау;

      4) сақтанушы (сақтандырылған тұлға) заң көмегін көрсету үшін клиенттен алған құжаттардың жоғалуы немесе бүлінуі;

      5) адвокаттық құпияны құрайтын мәліметтерді құқыққа сыйымсыз жария ету түсініледі.

      Кәсіптік жауапкершілікті сақтандыру шартында сақтандырылған тұлғаның шартқа сәйкес заң көмегі көрсетілетін үшінші тұлғалардың мүліктік мүдделеріне осындай көмек көрсетуі нәтижесінде зиян келтіруге алып келген өзге де әрекеттер (әрекетсіздік) айқындалуы мүмкін.

      4. Егер шартқа сәйкес заң көмегі көрсетілетін үшінші тұлғаларға келтірілген зиян сақтанушының (сақтандырылған тұлғаның) кәсіптік міндеттерді абайсыз бұзуының салдары болып табылса, сақтандыру жағдайы басталған болып есептеледі.

      5. Адвокаттың кәсіптік жауапкершілігін сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сомасының мөлшері оның шарттарымен айқындалады және қызметін республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумағында жүзеге асыратын адвокаттар үшін – адвокаттың кәсіптік жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты жасалған күнге тиісті қаржы жылына республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің кемінде бір мың еселенген, өзге адвокаттар үшін кемінде бес жүз еселенген мөлшерін құрауға тиіс.

      Адвокаттың кәсіптік жауапкершілігін сақтандырудың тәртібі мен өзге де шарттары адвокаттың кәсіптік жауапкершілігін сақтандырудың үлгілік шарты негізінде тараптардың келісімімен айқындалады.

      Ескерту. 36-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 09.06.2021 № 49-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

37-бап. Адвокаттық құпия

      1. Адвокаттық құпияны адвокатқа өтініш жасау фактiсi, көмек сұрап өтініш жасаған тұлғамен және басқа да тұлғалармен ауызша және жазбаша келiссөздердiң мазмұны туралы, көмек сұрап өтініш жасаған тұлғаның мүдделерiнде қабылданатын әрекеттердiң сипаты мен нәтижелерi туралы мәлiметтер, сондай-ақ заң көмегiн көрсетуге қатысты өзге ақпарат құрайды.

      2. Адвокаттар, олардың көмекшілері, тағылымдамадан өтушілері, адвокаттар алқасы төралқасының, заң консультациясының, адвокаттық кеңсенің жұмыскерлерi, сондай-ақ адвокаттық қызметпен айналысу құқығы тоқтатылған немесе тоқтатыла тұрған адам заң көмегiн көрсетуге байланысты алынған қандай да бір мәлiметтердi жария етуге, сондай-ақ өз мүдделерi немесе үшiншi тұлғалардың мүдделерi үшiн пайдалануға құқылы емес.

      3. Адвокаттық құпияға жататын мәлiметтердi көмек сұрап өтініш жасаған тұлғаның келiсуiнсiз жария еткен адвокат заңға сәйкес жауапты болады.

      4. Қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органға "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мәліметтер мен ақпарат ұсыну адвокаттық құпияны жария ету болып табылмайды.

      5. Адвокаттық құпияны сақтау міндеті уақытпен шектелмейді.

      6. Адвокаттар, олардың көмекшілері, тағылымдамадан өтушілері, адвокаттар алқасы төралқасының, заң консультациясының, адвокаттық кеңсенің жұмыскерлерi адвокаттық құпияны сақтау, оның ішінде оны санкцияланбаған қол жеткізуден қорғау үшін қажетті шараларды қабылдауға міндетті.

38-бап. Адвокаттың көмекшiлерi мен тағылымдамадан өтушiлерi

      1. Адвокаттардың көмекшiлерi мен тағылымдамадан өтушiлерi болуы мүмкiн.

      2. Адвокаттың көмекшiлерi еңбек шарты негiзiнде заң консультациясында, адвокаттық кеңседе немесе адвокаттық қызметпен жеке-дара айналысатын адвокатта жұмыс iстей алады.

      Адвокаттың көмекшiлерi адвокаттың нұсқауы бойынша және жауапкершiлiгiмен оның тапсырмаларын орындауға құқылы.

      3. Адвокаттық қызметтің кәсіптік білімдері мен практикалық дағдыларын меңгеру мақсатында адвокаттар алқасымен тағылымдамадан өту туралы шарт жасасқан, жоғары заң білімі бар Қазақстан Республикасының азаматы адвокаттың тағылымдамадан өтушісі болып табылады.

      Осы Заңның 32-бабының 2-тармағында белгiленген талаптарға сай келетін және тағылымдамадан өтуге ниет бiлдiрген адам адвокаттар алқасының төралқасына тізбесі уәкілетті органмен келісу бойынша Республикалық адвокаттар алқасы әзірлейтін және бекітетін Адвокаттардың тағылымдамадан өтушілерінің тағылымдамадан өту тәртібі туралы ережеде белгіленетін құжаттарды қоса бере отырып, тағылымдамадан өтуге жiберу туралы өтiнiшпен жүгiнедi.

      4. Адвокаттар алқасының төралқасы өтінішті қарау нәтижелері бойынша мынадай:

      1) тағылымдамадан өтуге жіберу туралы;

      2) тағылымдамадан өтуге жіберуден бас тарту туралы шешімдердің бірін қабылдайды.

      Тағылымдамадан өтуге жiберу туралы өтiнiш бойынша шешім өтініш берушінің өтініші адвокаттар алқасының төралқасына келіп түскен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде қабылданады.

      5. Адвокаттардың тағылымдамадан өтушiлер санының көп жинақталуы себепті тағылымдамадан өтуге жiберуден бас тартуға жол берiлмейдi.

      6. Тағылымдама кемiнде бес жыл адвокаттық қызмет өтілі бар адвокаттың басшылығымен жүзеге асырылады. Тағылымдаманың ұзақтығы алты айдан бір жылға дейінді құрайды.

      Тағылымдама кезеңi заң мамандығы бойынша жұмыс өтіліне есептеледi.

      Тағылымдамадан өту кезеңінде тағылымдамадан өтуші еңбек шарты бойынша адвокаттың көмекшісі ретінде жұмысқа қабылдануы мүмкін.

      7. Тағылымдамадан өтуді ұйымдастыруды уәкілетті органмен келісу бойынша Республикалық адвокаттар алқасы әзірлейтін және бекітетін Адвокаттардың тағылымдамадан өтушілерінің тағылымдамадан өту тәртібі туралы ережеге сәйкес адвокаттар алқасының төралқасы жүзеге асырады.

      Тағылымдаманың нәтижелері бойынша тағылымдамадан өтушінің жетекшісі қорытынды жасайды және оны бекіту үшін адвокаттар алқасының төралқасына береді.

      Адвокаттар алқасының төралқасы тағылымдама материалдарын қарау қорытындылары бойынша тағылымдамадан өту туралы қорытындыны бекіту не тағылымдамадан өту туралы қорытындыны бекітуден бас тарту туралы шешім қабылдайды.

      Тағылымдамадан ойдағыдай өткені туралы қорытынды адвокаттар алқасының төралқасы бекіткен күннен бастап үш жыл бойы жарамды болады.

      Тағылымдамадан өту туралы қорытындыны бекітуден бас тарту туралы шешім уәжді болуға тиіс және оған Республикалық адвокаттар алқасына немесе сотқа шағым жасалуы мүмкін.

      Тағылымдамадан өтпеген адам тағылымдамаға жалпы негіздерде қайта жіберіледі.

      8. "Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьяларының мәртебесі туралы" Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 34-бабы 1-тармағының 1), 2), 3), 9), 10) және 12) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша судья өкілеттіктерін тоқтатқан адамдар тағылымдамадан өтпейді.

      9. Адвокаттың көмекшісі мен тағылымдамадан өтушісі адвокаттық қызметпен дербес айналысуға құқылы емес.

      10. Адвокаттар алқасының Жарғысында тағылымдама барысында орындайтын жұмысы үшін тағылымдамадан өтушілерді материалдық көтермелеу шаралары көзделуі мүмкін.

      Ескерту. 38-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 09.06.2021 № 49-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

39-бап. Адвокаттық қызметпен айналысуға үміттенетін адамдарды аттестаттау жөніндегі комиссия

      1. Адвокаттар алқасында тағылымдамадан ойдағыдай өткен адамдар облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың аумақтық әділет органдары жанынан құрылатын адвокаттық қызметпен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттау жөніндегі комиссияда аттестаттаудан өтеді.

      Адвокаттық қызметпен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттау жөніндегі комиссия жеті мүшеден, оның ішінде кандидатураларын облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың адвокаттар алқалары мүшелерінің жалпы жиналысы (конференциясы) айқындайтын үш адвокаттан тұрады.

      Адвокаттық қызметпен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттау жөніндегі комиссиялардың дербес құрамы және олардың жұмыс регламенті Қазақстан Республикасы Әділет министрінің бұйрықтарымен бекітіледі.

      2. Мыналар:

      1) Қазақстан Республикасының Жоғары Сот Кеңесі жанындағы Біліктілік комиссиясында біліктілік емтиханын тапсырған, сотта тағылымдамадан ойдағыдай өткен және облыстық немесе оған теңестірілген соттың жалпы отырысының оң пікірін алған адамдар;

      2) "Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьяларының мәртебесі туралы" Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 34-бабы 1-тармағының 1), 2), 3), 9), 10) және 12) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша судья өкілеттіктерін тоқтатқан адамдар;

      3) теріс себептермен шығарылғандарды қоспағанда, прокурор немесе тергеуші лауазымында кемінде он жыл жұмыс өтілі болған жағдайда, прокуратура және тергеу органдарынан шығарылған адамдар аттестаттаудан өтуден босатылады.

      3. Адвокаттық қызметпен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттау жөніндегі комиссияның негізгі міндеттері:

      1) адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицензия алуға үміткерлерді сапалы іріктеуді қамтамасыз ету;

      2) отырыстардың ашықтығы мен жариялылығын қамтамасыз ету болып табылады.

      4. Адвокаттық қызметпен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттау жөніндегі комиссияның отырысына бұқаралық ақпарат құралдарының, Республикалық адвокаттар алқасының өкілдері және адвокаттар алқасының мүшелері қатысуға құқылы.

      5. Адвокаттық қызметпен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттау жөніндегі комиссияның отырыстарында ашықтық пен жариялылықты қамтамасыз ету мақсатында тиісті сападағы аудио- және (немесе) бейнежазу не стенографиялау жүзеге асырылады. Отырыс барысында алынған стенограмма, аудио- және (немесе) бейнежазбалар отырыстың хаттамасына қоса тігіледі және адвокаттық қызметпен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттау жөніндегі комиссияның материалдарымен бірге сақталады.

40-бап. Адвокаттық қызметпен айналысуға үміткер адамдарға аттестаттау жүргізу тәртібі мен шарттары

      1. Адвокаттық қызметпен айналысуға үміткер адамдарға аттестаттау жүргізу тәртібі мен шарттары уәкілетті орган айқындайтын қағидаларда белгіленеді.

      2. Адвокаттық қызметпен айналысуға үміткер адам тағылымдамадан ойдағыдай өткеннен кейін адвокаттық қызметпен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттау жөніндегі комиссияға "электрондық үкіметтің" веб-порталы не заң көмегінің бірыңғай ақпараттық жүйесі арқылы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген құжаттарды қоса бере отырып, өзін аттестаттауға жіберу туралы өтініш жібереді.

      Адвокаттық қызметпен айналысуға үміткер адам өтініш беру кезінде аттестаттаудың жүргізілетін орнын, күнін және тілін (қазақ немесе орыс) айқындауға құқылы.

      3. Құжаттар тиісінше ресімделмеген не олардың толық топтамасы ұсынылмаған жағдайларда, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың аумақтық әділет органдары ұсынылған құжаттармен бірге өтінішті "электрондық үкіметтің" веб-порталына келіп түскен күнінен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде оларды қарамастан, қайтару себебі туралы хабарламамен бірге үміткерге қайтарады.

      Комиссия үміткердің аттестаттауға жіберу туралы өтінішін күнтізбелік он бес күн ішінде қарайды. Адвокаттық қызметпен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттау жөніндегі комиссия қарау қорытындылары бойынша үміткерді аттестаттауға жіберу не жіберуден бас тарту туралы уәжді шешім шығарады.

      Өтініш заң көмегінің бірыңғай ақпараттық жүйесі арқылы берілген кезде, барлық деректердің адвокатқа қойылатын талаптарға сәйкестігі интеграцияланған дерекқорлардың ресурстары пайдаланыла отырып, автоматты түрде тексеріледі.

      Егер үміткер осы Заңда белгіленген талаптарға сай болмаса, оны аттестаттауға жіберуден бас тартылады.

      Аттестаттауға жіберуден бас тарту туралы шешімді облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың аумақтық әділет органдары өтініш келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей үміткерге жібереді.

      4. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың аумақтық әділет органдары аттестаттауға жіберілген үміткерді аттестаттау жүргізілерден күнтізбелік он күн бұрын оның жүргізілетін орны, күні, уақыты, тәртібі туралы хабардар етеді.

      Өтініш заң көмегінің бірыңғай ақпараттық жүйесі арқылы берілген және үміткер адвокатқа қойылатын талаптарға сәйкес келген кезде, заң көмегінің бірыңғай ақпараттық жүйесі аттестаттау жүргізу үшін үміткерлердің тізімін автоматты түрде қалыптастырады және оның жүргізілетін орнын, күнін, уақытын және тілін (қазақ немесе орыс) растайды.

      5. Аттестаттау жарты жылда бір рет өткізіледі.

      6. Аттестаттау мынадай екі кезеңнен:

      1) Қазақстан Республикасының заңнамасын білуін және адвокаттық қызметті жүзеге асыруға психологиялық дайындығын кешенді компьютерлік тестілеу;

      2) қажетті көздерді пайдалана отырып, істің мән-жайларын талдау бойынша практикалық тапсырма кезеңдерінен тұрады.

      7. Уәкілетті орган белгілеген кешенді компьютерлік тестілеудің шекті балын жинаған үміткер кешенді компьютерлік тестілеуден өткен болып есептеледі және аттестаттаудың екінші кезеңіне жіберіледі.

      8. Біріздендірілген заңдық тест тапсырмаларынан тұратын кешенді компьютерлік тестілеу компьютерлік техниканы пайдалана отырып жүргізіледі.

      Тестілеу үшін заң көмегінің бірыңғай ақпараттық жүйесі қолданылған жағдайда, кешенді компьютерлік тестілеудің мазмұны біріздендірілген заңдық тест тапсырмаларынан автоматты түрде жасалады.

      Уәкілетті орган біріздендірілген заңдық тест тапсырмаларын қалыптастыруды Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен, конкурстық негізде тәуелсіз сарапшыларды тарта отырып жүзеге асырады.

      9. Аттестаттаудың екінші кезеңі үшін практикалық тапсырманың мазмұнын Республикалық адвокаттар алқасы өзі дербес қалыптастырады.

      Республикалық адвокаттар алқасының өкілдері практикалық тапсырмалардың нұсқаларын үміткерлер санынан асып түсетін санда ұсынады. Практикалық тапсырманың сұрақтары құпия ақпарат болып табылады және жария етілуге және таратылуға жатпайды.

      10. Комиссия екінші кезеңнің нәтижелері бойынша үміткердің аттестатталғаны туралы не аттестатталмағаны туралы уәжді шешім шығарады.

      Адвокаттық қызметпен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттау жөніндегі комиссияның шешіміне уәкілетті органға немесе сотқа шағым жасалуы мүмкін.

      Аттестатталғаны туралы шешім шығарылған күнінен бастап алты жыл бойы жарамды болып табылады.

      11. Заңдардың қағаз мәтіндерін пайдалануға болатын аттестаттау жүргізудің екінші кезеңін қоспағанда, аттестаттау жүргізу кезінде үміткердің анықтамалық, арнаулы және басқа да әдебиетті, байланыс құралдарын, сондай-ақ қандай да бір жазбаларды пайдалануына рұқсат берілмейді.

      Көрсетілген талаптар бұзылған жағдайда, комиссия үміткерді ағымдағы аттестаттаудан шеттетеді.

      Аттестаттаудан шеттетілген үміткер шешім шығарылған күннен үш ай өткен соң аттестаттауға жіберу туралы қайтадан өтініш беруге құқылы.

41-бап. Адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицензия

      1. Адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицензия адвокаттық қызметпен айналысуға берілген рұқсат болып табылады және оны үміткер Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртiппен және шарттарда тағылымдамадан және аттестаттаудан өткеннен кейін лицензиар береді.

      2. Лицензиар адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицензиялардың тізілімін жүргізеді, тізілімнің мәліметтерін, сондай-ақ адвокаттық қызметпен айналысатын адвокаттардың тізімін жаңартылған күйде өзінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етеді.

42-бап. Лицензия беруден бас тарту

      Лицензия беруден "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген негiздер бойынша бас тартылады.

43-бап. Адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицензияның қолданысын тоқтата тұру

      1. Адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицензияның қолданысын тоқтата тұру тәртібі Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленеді.

      2. Адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицензияның қолданысы, Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жалпы негіздерден басқа, мынадай:

      1) адвокат мемлекеттік қызметте болған;

      2) ол Қазақстан Республикасының Парламенті депутатының, өз қызметін бюджет қаражаты есебінен ақы төленетін, тұрақты немесе жұмыстан босатылған негізде жүзеге асыратын мәслихат депутатының өкілеттіктерін атқарған;

      3) адвокат мерзімді әскери қызметті өткерген;

      4) адвокат өз қызметін адвокаттар алқасына берілген өзінің өтініші негізінде тоқтата тұрған кезеңде тоқтатыла тұрады.

      3. Адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицензияның қолданысы мынадай жағдайларда көрсетілген мерзімге:

      1) адвокаттық қызметпен айналысу құқығына арналған лицензиядан айыру туралы іс бойынша іс жүргізу қозғалғанда – шешім қабылданғанға дейін;

      2) адвокатты қылмыстық-процестік заңға сәйкес қылмыс жасауда айыпталушы деп танығанда – үкім заңды күшіне енгенге дейін;

      3) біліктілікті арттырудан өту мерзімін күнтізбелік отыз күннен астам уақыт дәлелсіз себеппен бұзғанда не оны өтуден бас тартқанда – бұзушылық жойылғанға дейін, бірақ үш айдан аспайтын мерзімге;

      4) адвокат мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету сапасының өлшемшарттарына сәйкес келмейтін, мемлекет кепілдік берген заң көмегін жүйелі түрде (қатарынан күнтізбелік он екі ай ішінде үш және одан да көп рет) көрсеткенде – алты айға;

      5) "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген талаптарды жүйелі түрде (қатарынан күнтізбелік он екі ай ішінде үш және одан да көп рет) бұзғанда – алты айға;

      6) коммерциялық ұйымның байқаушы кеңесінің құрамына кіру, дауды шешу үшін тиісті төреліктің төрешісі болып сайлану немесе тағайындалу, сондай-ақ оқытушылық, ғылыми немесе өзге де шығармашылық қызметпен айналысу жағдайларын қоспағанда, адвокат кәсіптік қызметпен қатар кәсiпкерлiк немесе өзге де ақы төленетін қызметпен де айналысқанда – алты айға тоқтатыла тұрады.

      4. Адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицензияның қолданысын тоқтата тұру облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың аумақтық әділет органдарының ұсынуы, Республикалық және аумақтық адвокаттар алқаларының өтінішхаты негізінде лицензиардың шешімімен жүзеге асырылады.

      Лицензиардың адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицензияның қолданысын тоқтата тұру туралы шешімінде лицензияның қолданысын тоқтата тұру себептері мен мерзімі көрсетілуге тиіс. Адвокат лицензиясының қолданысын тоқтата тұру лицензиар адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицензияның қолданысын тоқтата тұру туралы шешім қабылдаған күннен бастап адвокаттық қызметті жүзеге асыруға тыйым салуға алып келеді.

      5. Осы баптың 2-тармағында көзделген негiздер бойынша тоқтатыла тұрған адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицензияның қолданысын қайта бастау адвокаттың өтiнiшi бойынша күнтізбелік он күн iшiнде лицензиардың бұйрығы және оны тоқтата тұру үшiн негiздердiң тоқтатылғанын растайтын құжаттар негiзiнде жүзеге асырылады. Адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицензия қолданысының қайта басталғаны туралы адвокат, адвокаттар алқасы, құқық қорғау органдарының орталық аппараттары және соттардың қызметін ұйымдастырушылық және материалдық-техникалық қамтамасыз ету жөніндегі уәкілетті орган хабардар етіледі.

      6. Адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицензияның қолданысын тоқтата тұру немесе қайта бастау туралы шешім лицензиардың интернет-ресурсында орналастырылады. Қабылданған шешім туралы адвокат, адвокаттар алқасы, құқық қорғау органдарының орталық аппараттары және соттардың қызметін ұйымдастырушылық және материалдық-техникалық қамтамасыз ету жөніндегі уәкілетті орган хабардар етіледі.

      7. Адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицензияның қолданысын тоқтата тұру туралы немесе қайта бастаудан бас тарту туралы шешімге адвокат сотқа шағым жасауға құқылы.

      8. Қажет болған және клиент келіскен жағдайларда, адвокаттар алқасы адвокатының адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицензиясы тоқтатыла тұрған клиентті заң көмегімен қамтамасыз ету жөніндегі шараларды қабылдайды.

44-бап. Адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицензияың қолданысын тоқтату және одан айыру

      1. Адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицензияның қолданысын тоқтату "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген тәртіппен және негіздерде жүзеге асырылады.

      2. Адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицензиядан айыру Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне сәйкес жүзеге асырылады.

      3. Лицензиар адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицензияның қолданысын тоқтатуды, осы баптың 1-тармағында көзделген негіздерден бөлек, мынадай:

      1) адвокат заңды күшіне енген сот шешімі бойынша әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі, қайтыс болды не хабарсыз кетті деп танылған;

      2) адвокат Қазақстан Республикасының азаматтығын тоқтатқан;

      3) адвокат қайтыс болған;

      4) адвокат қасақана қылмыс жасағаны үшін қылмыстық жауаптылықтан Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 35-бабы бірінші бөлігінің 3), 4), 9), 10) және 12) тармақтарының немесе 36-бабының негізінде босатылған;

      5) қасақана қылмыс жасағаны үшін адвокатқа қатысты соттың айыптау үкімі заңды күшіне енген;

      6) адвокатқа медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану туралы сот шешімі заңды күшіне енген жағдайларда жүзеге асырады.

      4. Адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицензиядан айыру, осы баптың 2-тармағында көзделген негіздерден басқа, мынадай:

      1) адвокат кәсіптік міндеттерін орындау кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, заң көмегін көрсету қағидаттарын, Адвокаттардың кәсіптік әдеп кодексін өрескел не бірнеше рет бұзған;

      2) осы Заңның 55-бабы 2-тармағының 8) тармақшасына сәйкес адвокаттар алқасы жүргізген аттестаттау нәтижелері бойынша белгіленген біліктіліктің жеткіліксіздігі салдарынан адвокаттың өз кәсіптік міндеттерін орындауы мүмкін болмаған;

      3) осы Заңының 43-бабы 3-тармағының 3) және 6) тармақшаларында көзделген лицензияның қолданысы тоқтатыла тұрған мән-жайлар жойылмаған;

      4) лицензиаттың лицензия беруге негіз болған құжаттарда анық емес немесе қасақана бұрмалаған ақпарат ұсыну фактісі анықталған;

      5) қатарынан отыз алты ай ішінде лицензияның қолданысы осы Заңының 43-бабы 3-тармағының 3), 4) және 5) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша үш рет тоқтатыла тұрған жағдайларда, лицензиардың талап қоюы бойынша сот тәртібімен жүзеге асырылады.

      5. Осы баптың 4-тармағында көзделген жағдайларда, адвокаттар алқасы төралқасының өтінішхаты адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицензиядан айыру туралы талап қою арызын дайындауға негіз болып табылады.

      Осы баптың 4-тармағының 1), 3), 4) және 5) тармақшаларында көзделген жағдайларда, аумақтық әділет органының ұсынуы да адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицензиядан айыру туралы талап қою арызын дайындауға негіз болып табылады.

      Лицензиар сот шешімі негізінде адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицензиядан айыру туралы бұйрық шығарады, оның көшірмесі лицензиясының қолданысы тоқтатылған адамға жіберіледі. Адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицензия қолданысының тоқтатылғаны туралы соттар, құқық қорғау органдары және адвокаттар алқасы хабардар етіледі.

      6. Осы баптың 3-тармағында көзделген жағдайларда, аумақтық әділет органының ұсынуы адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицензияның қолданысын тоқтату туралы шешім қабылдауға негіз болып табылады.

      Лицензиар адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицензияның қолданысын тоқтату туралы бұйрық шығарады, оның көшірмесі лицензиясының қолданысы тоқтатылған адамға жіберіледі. Адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицензия қолданысының тоқтатылғаны туралы соттардың қызметін ұйымдастырушылық және материалдық-техникалық қамтамасыз ету жөніндегі уәкілетті орган, құқық қорғау органдарының орталық аппараттары және адвокаттар алқасы хабардар етіледі.

      Ескерту. 44-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 09.06.2021 № 49-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

45-бап. Адвокаттар көрсететін заң көмегінің түрлері

      1. Заң көмегін көрсете отырып, адвокаттар:

      1) құқықтық мәселелер бойынша ауызша нысанда да, жазбаша нысанда да консультациялар береді;

      2) арыздар, шағымдар, өтінішхаттар мен құқықтық сипаттағы басқа да құжаттар жасайды;

      3) азаматтық және әкімшілік сот ісін жүргізуге клиенттің өкілі ретінде қатысады;

      4) қылмыстық сот ісін жүргізуге және әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша іс жүргізуге клиенттің қорғаушысы немесе өкілі ретінде қатысады;

      5) медиация жүргізу кезінде, төрелікте және дауларды шешетін өзге де органдарда істерді талқылауға клиенттің өкілі ретінде қатысады;

      6) мемлекеттік органдарда, қоғамдық бірлестіктер мен өзге де ұйымдарда клиенттің мүдделерін білдіреді;

      7) егер шет мемлекеттердің заңнамасында, халықаралық сот органдарының және өзге де халықаралық ұйымдардың жарғылық құжаттарында немесе Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда өзгеше белгіленбесе, шет мемлекеттердің мемлекеттік органдарында, соттарында және құқық қорғау органдарында, халықаралық сот органдарында, шет мемлекеттердің мемлекеттік емес органдарында клиенттің мүдделерін білдіреді;

      8) атқарушылық ісін жүргізуге, сондай-ақ қылмыстық жазаны орындау кезінде клиенттің өкілі ретінде қатысады;

      9) татуластыру рәсімдерін жүргізеді.

      2. Адвокаттар Қазақстан Республикасының заңдарында тыйым салынбаған өзге заң көмегін де көрсетеді.

      3. Көмек сұрап өтініш жасаған тұлға, егер қорғалушы өзіне адвокат таңдамаса немесе таңдай алмаса, адвокаттың қатысуы міндетті қылмыстық істер бойынша адвокат қорғаушы ретінде тағайындалған жағдайларды қоспағанда, адвокат таңдауда еркін болады.

      4. Қылмыстық істер бойынша кәсіптік қорғауды адвокаттар ғана жүзеге асырады.

      Ескерту. 45-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 09.06.2021 № 49-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.06.2020 № 351-VI (01.07.2021 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

46-бап. Адвокаттың өкiлеттiктерiн куәландыру

      1. Адвокаттың нақты істі жүргізуге өкілеттіктері адвокат куәлігімен және қорғау (өкілдік ету) туралы жазбаша хабарламамен расталады.

      2. Адвокат куәлігінің нысанын және оны толтыру тәртібін Республикалық адвокаттар алқасының төралқасы әзірлейді және бекітеді.

      Адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицензиядан айырылуына немесе оның қолданысының тоқтатылуына, сондай-ақ қолданысының тоқтатыла тұруына байланысты адвокаттар алқасына мүшеліктен шығарылған адам тиісті шешім қабылданғаннан кейін өзінің куәлігін өзі мүшесі болған адвокаттар алқасына тапсыруға міндетті.

      3. Қорғау (өкілдік ету) туралы жазбаша хабарламада қорғалуға (өкілдік етілуге) жататын жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болған жағдайда), өкілдік етілетін заңды тұлғаның атауы, сондай-ақ заң көмегін көрсетуге арналған шарттың күні мен тіркеу нөмірі көрсетілуге тиіс.

      Қорғау (өкілдік ету) туралы жазбаша хабарламаға қорғауды (өкілдік етуді) жүзеге асыратын адвокат қол қояды.

      4. Қорғау (өкілдік ету) туралы жазбаша хабарламаның нысанын, оның ішінде оған енгізілетін мәліметтердің тізбесін Республикалық адвокаттар алқасы уәкілетті органмен келісу бойынша бекітеді.

      5. Қорғау (өкілдік ету) туралы жазбаша хабарламаға анық емес мәліметтер енгізгені үшін адвокат осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында белгіленген жауаптылықта болады.

      6. Өзінің қызметін Қазақстан Республикасы ратификациялаған тиісті халықаралық шарт негізінде жүзеге асыратын шетелдік адвокаттың өкілеттіктері оның жеке басын, адвокат мәртебесін және заң көмегін көрсетуге өкілеттіктерін куәландыратын құжаттармен расталады.

      7. Адвокаттың Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында, сондай-ақ егер бұл қабылданған тапсырманы орындауға қажет болса және тиiстi мемлекеттердiң заңнамасы мен Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға қайшы келмесе, оның шегінен тыс жерлерде адвокаттық қызметпен айналысуға құқығы бар.

      Ескерту. 46-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 09.06.2021 № 49-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

47-бап. Адвокаттар көрсететін заң көмегіне ақы төлеу

      1. Адвокаттар көрсететін заң көмегіне ақы төлеу және татуластыру рәсімдерін жүргізуге байланысты шығыстарды өтеу мөлшері адвокаттың көмек сұрап өтініш жасаған тұлғамен жазбаша шартында белгіленеді.

      Шарт жасасу міндетті болып табылады және Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

      Шарттың бір данасы осындай шарт жасасылған тұлғаға табыс етіледі.

      2. Шарттың елеулі талаптары мыналар болып табылады:

      1) қорғаушы не өкіл ретінде тапсырманы орындауды қабылдаған адвокаттың тегін, атын және әкесінің атын (ол бар болған жағдайда) не адвокаттық кеңсенің атауын көрсету. Адвокаттық кеңсе мен заң көмегін сұрап өтініш жасаған тұлға арасында жасалатын шарт бойынша қорғаушы не өкіл ретінде тапсырманы орындауды адвокаттық кеңсе тағайындаған адвокат қабылдайды;

      2) адвокаттық қызметті ұйымдастыру нысанын және тапсырманы қабылдаған адвокат мүшесі болып табылатын адвокаттар алқасын көрсету;

      3) тапсырманың нысанасы;

      4) көрсетілетін заң көмегіне ақы төлеу және адвокаттың қорғау мен өкілдік етуге, сондай-ақ татуластыру рәсімдерін жүргізуге байланысты шығыстарын өтеу мөлшері мен тәртібі;

      5) шартты бұзу тәртібі мен жағдайлары.

      3. Адвокаттар көрсететін заң көмегіне істің нәтижесіне немесе адвокаттық қызметтің табысты болуына қарай ақы төлеу мөлшерін белгілейтін шарттарға немесе ұйғарылған соманың бір бөлігін адвокат алатын шарттарға жол берілмейді.

      Адвокаттың немесе адвокаттық кеңсенің тиісті қаржы құжатын бермей, заң көмегіне, оның ішінде ауызша заң консультацияларына ақы төлеу және тапсырманы орындауға байланысты шығыстар есебіне қолма-қол ақша алуына жол берілмейді.

48-бап. Адвокаттар көрсететін, мемлекет кепілдік берген заң көмегіне ақы төлеу

      1. Адвокат көрсететін, мемлекет кепілдік берген заң көмегіне ақы төлеу бюджет қаражаты есебінен жүргізіледі.

      2. Адвокат көрсететін, мемлекет кепілдік берген заң көмегіне ақы төлеу және құқықтық консультация беруге, қорғау мен өкілдік етуге, сондай-ақ татуластыру рәсімдерін жүргізуге байланысты шығыстарды өтеу мөлшерлерін уәкілетті орган белгілейді.

      3. Адвокат көрсететін заң көмегіне ақы төлеу және құқықтық консультация беруге, қорғау мен өкілдік етуге, сондай-ақ татуластыру рәсімдерін жүргізуге байланысты шығыстарды өтеу тәртібі уәкілетті орган айқындайтын мемлекет кепілдік берген заң көмегіне ақы төлеу қағидаларында белгіленеді.

      4. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда, адвокат көрсететін, мемлекет кепілдік берген заң көмегіне, іссапарлық, көліктік шығыстарға ақы төлеу және оның құқықтық консультация беруге, қорғау мен өкілдік етуге байланысты басқа да шығыстарын өтеу қылмыстық қудалау органдарының қаулылары және соттардың ұйғарымдары бойынша жүргізіледі.

      Ескерту. 48-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

4-тарау. АДВОКАТТЫҚ ҚЫЗМЕТТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ

49-бап. Адвокаттық қызметті ұйымдастыру нысандары

      Адвокат өз қызметін адвокаттар алқасында құрылатын заң консультациясында не заңды тұлғаны тіркеместен, жеке-дара жүзеге асыруға, сондай-ақ өзі дербес немесе басқа адвокаттармен бірлесіп, адвокаттық кеңсе құруға құқылы.

      Кәсіптік қызметті заңды тұлғаны тіркеместен, жеке-дара жүзеге асыратын адвокаттың адамдарды қабылдауға, адвокаттық іс қағаздарын жүргізудің сақталуын және адвокаттық құпияны сақтауды қамтамасыз ету үшін жағдайларды сақтауға қажетті қызметтік үй-жайы болуға міндетті.

50-бап. Адвокаттар алқасы

      1. Адвокаттар алқасын адвокаттық қызметпен айналысуға құқығы бар адамдар құрады.

      2. Адвокаттар алқасы адвокаттардың жеке және заңды тұлғаларға заң көмегiн көрсету, адвокаттардың құқықтары мен заңды мүдделерiн бiлдiру және қорғау, осы Заңда белгiленген өзге де функцияларды орындау үшiн адвокаттар құратын коммерциялық емес, тәуелсіз, кәсіптік, өзiн-өзi басқаратын және өзiн-өзi қаржыландыратын ұйымы болып табылады.

      3. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумағында адвокаттардың бiр ғана алқасы құрылып, жұмыс iстеуге тиіс, ол басқа облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумағында өзінің құрылымдық бөлімшелерін (филиалдары мен өкілдіктерін) құруға құқылы емес.

      Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумағында адвокаттар алқасы болмаған жағдайда, ол осы Заңның 32-бабының талаптарына сәйкес келетiн кемiнде он құрылтайшының бастамаcы бойынша құрылады.

      Адвокаттар алқасын құруға мемлекеттiк органдардың арнайы рұқсаты талап етiлмейдi.

      Адвокаттар алқасының атауы аумағында өзi құрылған әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң атауын қамтуға тиiс.

      4. Адвокаттар алқасының негiзгi мiндеттерi мыналар:

      1) адвокаттар алқасының мүшелерi адвокаттық қызметтi жүзеге асырған кезде оларға жәрдемдесу, кәсіптік көмек көрсету және оларды қорғау;

      2) адвокаттар алқасы мүшелерiнiң қызметiн материалдық-техникалық және анықтамалық-ақпараттық қамтамасыз ету;

      3) адвокаттық қызметтi жүзеге асыруға кәсiптiк бақылауды ұйымдастыру;

      4) алдын ала тергеу органдары мен соттың тағайындауы бойынша мемлекет кепілдік берген заң көмегінің көрсетілуін және қорғауды ұйымдастыру болып табылады.

      5. Адвокаттар алқасы өзінің интернет-ресурсына:

      1) адвокаттар алқасы мүшелерінің жаңартылған күйдегі тізімін;

      2) Қазақстан Республикасының адвокаттық қызметке және заң көмегіне қатысты нормативтік құқықтық актілерін;

      3) Адвокаттардың кәсіптік әдеп кодексін;

      4) заң көмегін көрсету стандарттарын;

      5) заң көмегі сапасының өлшемшарттарын;

      6) біліктілікті арттыру стандарттарын;

      7) кешенді әлеуметтік заң көмегін көрсету туралы мәліметтерді;

      8) адвокаттар алқасы мүшелерінің жалпы жиналысы (конференциясы), адвокаттар алқасын басқарудың атқарушы органдары қабылдаған шешімдерді;

      9) адвокаттардың тәртiптiк комиссиясы жұмысының нәтижелерiн;

      10) алқаның қаржылық-шаруашылық қызметi туралы, әрбір өзіндік ерекшелік бойынша жеке-жеке барлық түсімдер мен шығыстар туралы ақпарат қамтылатын есепті;

      11) адвокаттар алқасының қызметі және оның мүшелері туралы өзге де қажетті ақпаратты орналастырады.

      Адвокаттар алқасы адвокаттар алқасы мүшелерінің ақпарат алу тәсілдерін көздеуге тиіс.

      6. Адвокаттар алқасы заң консультацияларын құрады.

      7. Адвокаттар алқалары Республикалық адвокаттар алқасына бірігеді.

51-бап. Адвокаттар алқасының мүлкі

      1. Адвокаттар алқасының мүлкі адвокаттар алқасының мүшелері төлейтін жарналар, гранттар және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен заңды және жеке тұлғалардан түсетін қайырымдылық көмек, қайырмалдықтар есебінен қалыптастырылады.

      2. Адвокаттар алқасының ортақ мұқтаждарға арналған шығындарына оны материалдық қамтамасыз етуге, адвокаттарға сыйақы беруге арналған шығыстар және олардың адвокаттар алқасының органдарында жұмыс істеуіне байланысты шығыстардың өтемақысы, адвокаттар алқасы аппараты жұмыскерлерінің жалақысына жұмсалатын шығыстар және Қазақстан Республикасының заңнамасы мен адвокаттар алқасының сметасында көзделген өзге шығыстар жатады.

52-бап. Адвокаттар алқасының жарғысы

      1. Адвокаттар алқасының жарғысында:

      1) адвокаттар алқасының атауы, қызмет нысанасы мен мақсаттары;

      2) адвокаттар алқасы мүшелерiнiң құқықтары мен мiндеттерi;

      3) адвокаттар алқасына мүшелiкке қабылдау, мүшелiктi тоқтата тұру мен тоқтату тәртiбi;

      4) адвокаттар алқасының құрылымы, оның органдарын қалыптастыру тәртiбi мен олардың құзыретi;

      5) заң консультацияларын құру және олардың қызмет ету тәртiбi;

      6) мүлiкті түзу көздерi мен оған билiк ету тәртiбi;

      7) мүшелiк және нысаналы жарналарды төлеу тәртiбi;

      8) адвокаттардың мемлекет кепiлдік берген заң көмегiн көрсету тәртібі және соттың, қылмыстық қудалау органдарының тағайындауы бойынша заң көмегiн адвокаттар арасында бөлу тәртiбi;

      9) Адвокаттарға аттестаттау жүргізу тәртібі туралы ереже негізінде адвокаттарға аттестаттау жүргізу тәртібі;

      10) адвокаттар алқасы мүшелерiнiң және адвокаттардың тағылымдамадан өтушiлерінiң тәртiптiк жауаптылығы және оған тарту тәртiбi;

      11) адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицензияның қолданысын тоқтату туралы талап қою арызын дайындау жөнінде өтiнiшхат қозғау тәртiбi;

      12) адвокаттар алқасын қайта ұйымдастыру мен тарату тәртiбi;

      13) адвокаттар алқасы таратылған кезде мүлiктiң тағдыры көзделуге тиiс.

      2. Адвокаттар алқасының жарғысында осы Заңның 1-бөлімінің және осы бөлімнің талаптарын көрсететін ережелер қамтылуға тиіс, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де ережелер қамтылуы мүмкін.

53-бап. Адвокаттар алқасының органдары

      1. Мыналар:

      1) жоғары орган – мүшелердің жалпы жиналысы (конференциясы);

      2) атқарушы орган – төралқа;

      3) бақылау органы – ревизиялық комиссия адвокаттар алқасының органдары болып табылады.

      Адвокаттар алқасында адвокаттардың тәртіптік комиссиясы құрылады.

      2. Адвокаттар алқасының жарғысында көзделген жағдайларда, адвокаттар алқасында адвокаттар алқасы мүшелерiнiң жалпы жиналысы (конференциясы) қабылдайтын ережелер негiзiнде жұмыс iстейтiн әдеп жөніндегі комиссия мен басқа да органдар құрылуы мүмкiн.

54-бап. Адвокаттар алқасы мүшелерiнiң жалпы жиналысы (конференциясы)

      1. Адвокаттар алқасы мүшелерiнiң жалпы жиналысы (конференциясы) адвокаттар алқасы қызметiнiң кез келген мәселелерiн шешуге құқылы.

      2. Жалпы жиналыстың (конференцияның) айрықша құзыретiне:

      1) адвокаттар алқасының жарғысын және оған өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы шешiмдер қабылдау;

      2) адвокаттар алқасының төралқасын, төралқа төрағасын, ревизиялық комиссиясын, ревизиялық комиссия төрағасын, тәртіптік комиссиясын, адвокаттар алқасының тәртіптік комиссиясының төрағасын сайлау;

      3) адвокаттар алқасының жарғысында көзделген басқа органдарды және олардың басшыларын сайлау, осы органдар туралы ережелердi бекiту;

      4) адвокаттар алқасы органдарының, адвокаттар алқасының басшылары мен жұмыскерлерiнiң қызметi туралы есептердi тыңдау және бекiту;

      5) адвокаттар алқасының төралқа мүшелерін, төралқа төрағасын, басқа да сайланбалы органдарының мүшелері мен төрағаларын мерзiмiнен бұрын керi шақыртып алу;

      6) тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің еселенген мөлшерінде есептелетін мүшелік және нысаналы жарналардың мөлшерлемелерін белгілеу жатады, бұл ретте кәсіптік қызметін ауылдық елді мекендерде жүзеге асыратын адвокаттар не бір жылдан аз адвокаттық қызмет өтілі бар жастар белгіленген мөлшерлеменің елу пайызы мөлшерінде мүшелік және нысаналы жарналарды төлейді;

      7) қаржылық-шаруашылық қызмет туралы есепті бекіту жатады.

      3. Адвокаттар алқасы мүшелерінің жалпы жиналысы (конференциясы) адвокаттар алқасы мүшелерi жалпы санының немесе тиiсінше, адвокаттар алқасы мүшелері конференциясының сайланған делегаттары құрамының үштен екiсi болған кезде шешiмдер қабылдауға құқықты.

      4. Адвокаттар алқасы мүшелерінің жалпы жиналысын (конференциясын) адвокаттар алқасының төралқасы кемiнде жылына бiр рет шақырады. Ревизиялық комиссияның немесе адвокаттар алқасы мүшелерiнің жалпы санының кемiнде төрттен бiрiнiң талап етуi бойынша адвокаттар алқасы төралқасының төрағасы отыз күн iшiнде адвокаттар алқасы мүшелерінің жалпы жиналысын (конференциясын) шақыруға мiндеттi.

      5. Адвокаттар алқасының жарғысында жалпы жиналыстың (конференцияның) айрықша құзыретiне жататын өзге де мәселелер көзделуi мүмкiн.

      Ескерту. 54-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 09.06.2021 № 49-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

55-бап. Адвокаттар алқасының төралқасы

      1. Адвокаттар алқасының төралқасы адвокаттар алқасының алқалы атқарушы органы болып табылады.

      Дәл сол бір адамдар адвокаттар алқасының төралқасында қатарынан екі мерзімнен артық бола алмайды.

      2. Адвокаттар алқасының төралқасы:

      1) адвокаттар алқасының жеке және заңды тұлғаларға заң көмегiн, оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда, адвокаттар бюджет қаражаты есебінен көрсететін, мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету жөнiндегi жұмысын ұйымдастырады;

      2) адвокаттар алқасы мүшелерінің жалпы жиналысын (конференциясын) шақырады және оның шешiмдерiн орындауды ұйымдастырады;

      3) адвокаттардың кәсіптік және өзге де құқықтарын қорғайды;

      4) адвокаттар алқасының мүшелiгiне қабылдауды жүзеге асырады, алқа мүшелiгiнен шығарады, адвокаттардың тағылымдамадан өтушiлерiнің тағылымдамадан өтуін ұйымдастырады;

      5) адвокаттардың қызметі туралы олардың қорытылған есептерін Республикалық адвокаттар алқасына тоқсан сайын ұсынады;

      6) жүктілігі және босануы бойынша не бала үш жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты демалыста болған кезеңінде адвокаттарды және еңбекке уақытша қабілетсіздігі салдарынан қатарынан екі айдан астам адвокаттық қызметті жүзеге асырмаған адвокаттарды мүшелік және нысаналы жарналарды төлеуден босатады;

      7) адвокаттың әрекеттерiне (әрекетсіздігіне) жеке және заңды тұлғалардан келіп түскен шағымдарды (ұсынуларды) тексеру жөнiндегi жұмысты ұйымдастырады;

      8) адвокаттарға аттестаттау жүргізуді және олардың бiлiктiлiгін арттыру жөнiндегi жұмысты ұйымдастырады;

      9) осы Заңда көзделген негiздер бойынша лицензиарға адвокатқа қатысты адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицензияның қолданысын тоқтата тұру немесе адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицензияның қолданысын тоқтату туралы талап қою арызын дайындау жөнінде өтiнiшхат береді;

      10) адвокаттардың Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының талаптарын сақтауын қамтамасыз ету бойынша жұмысты ұйымдастырады;

      11) жыл сайын мониторинг нәтижелері бойынша алқа адвокаттары көрсететін қызметтердің орташа құнын (көрсетілетін қызметтердің түрлері бойынша) айқындайды және осы ақпараттың адвокаттар алқасының, Республикалық адвокаттар алқасының интернет-ресурстарында орналастырылуын және бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануын қамтамасыз етеді;

      12) оң жұмыс тәжiрибесiн талдайды, қорытады және таратады;

      13) кодификациялық-анықтамалық жұмыс жүргiзудi ұйымдастырады, адвокаттық қызмет мәселелерi бойынша әдiстемелiк құралдар мен ұсынымдарды әзiрлейдi және басып шығарады;

      14) заң консультацияларын құрады, олардың меңгерушiлерiн лауазымға тағайындайды және лауазымнан босатады;

      15) нысанын Республикалық адвокаттар алқасы бекітетін адвокат куәлігін береді;

      16) адвокаттар алқасының қаражатына жарғыда айқындалған және адвокаттар алқасы мүшелерiнiң жалпы жиналысы (конференциясы) айқындаған тәртiппен билік етеді;

      17) бухгалтерлік есепке алуды, қаржылық есептілікті, іс қағаздарын жүргізуді және бастапқы статистикалық деректерді қалыптастыруды ұйымдастырады;

      18) адвокаттар алқасының мүлкіне билік ету тәртібін белгілейді;

      19) адвокаттар алқасы мүшелерiнiң жалпы жиналысының (конференциясының) айрықша құзыретiне жатқызылғандардан басқа, адвокаттар алқасы қызметiнiң өзге де мәселелерiн шешедi.

      Ескерту. 55-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 09.06.2021 № 49-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

56-бап. Адвокаттар алқасы төралқасының төрағасы

      1. Сайланған күніне дейін кемiнде бес жыл тiкелей адвокаттар алқасының мүшесi болған адвокат адвокаттар алқасы төралқасының төрағасы болып сайлана алады.

      Адвокаттар алқасы төралқасының төрағасы жасырын дауыс беру арқылы төрт жыл мерзімге сайланады.

      Дәл сол бір адам қатарынан екі мерзімнен артық адвокаттар алқасы төралқасының төрағасы лауазымын атқара алмайды.

      2. Адвокаттар алқасы төралқасының төрағасы алқаның жарғысына сәйкес:

      1) төралқаның жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарында төрағалық етеді және төралқа, адвокаттар алқасы мүшелерiнiң жалпы жиналыстары (конференциялары) шешiмдерiнiң орындалуын бақылауды жүзеге асырады;

      2) төралқа аппаратының жұмысына басшылық етеді, адвокаттар алқасы аппаратының жұмыскерлерiн жұмысқа қабылдауды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады;

      3) мемлекеттік органдарда, қоғамдық бірлестіктерде, басқа да ұйымдар мен мекемелерде адвокаттар алқасы атынан өкілдік етеді;

      4) адвокаттық қызметті ұйымдастырудың адвокат таңдаған нысанын және заңды мекенжайын көрсетіп, адвокаттар алқасына мүше болып кірген, сондай-ақ шығарылу себептерін көрсете отырып, адвокаттар алқасына мүшеліктен шығарылған лицензиаттар туралы мәліметтердің лицензиарға, Республикалық адвокаттар алқасына уақтылы ұсынылуын қамтамасыз етеді;

      5) адвокаттар көрсеткен заң көмегі туралы статистикалық мәліметтерді қоса алғанда, адвокаттар алқасының қызметі туралы есептің Республикалық адвокаттар алқасына ұсынылуын қамтамасыз етеді;

      6) адвокаттар көрсеткен, мемлекет кепілдік берген заң көмегі туралы және қорғау мен өкілдік етуге байланысты шығыстарды бюджет қаражаты есебінен өтеу туралы жиынтық есептің аумақтық әділет органына уақтылы ұсынылуын қамтамасыз етеді;

      7) адвокаттардың тағылымдамадан өтушiлерінің тағылымдамадан өтуін қамтамасыз етеді;

      8) адвокаттардың біліктілігін арттыру бағдарламаларының іске асырылуын қамтамасыз етеді.

      Адвокаттар алқасының төралқасы төрағасының басқа да өкілеттіктері адвокаттар алқасының жарғысында айқындалады.

      Ескерту. 56-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 09.06.2021 № 49-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

57-бап. Адвокаттар алқасының ревизиялық комиссиясы

      1. Адвокаттар алқасының ревизиялық комиссиясы адвокаттар алқасы мен оның органдарының қаржылық-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыратын адвокаттар алқасының органы болып табылады.

      2. Адвокаттар алқасының ревизиялық комиссиясы адвокаттар алқасы мүшелерінің қатарынан құрылуы мүмкін. Ревизиялық комиссияның мүшелері адвокаттар алқасында өзге сайланбалы лауазымды атқаруға құқылы емес.

      Адвокаттар алқасының ревизиялық комиссиясы бес адамнан аспайтын құрамда құрылады.

      Адвокаттар алқасы ревизиялық комиссиясының мүшелері өз қызметін ерікті негіздерде, өтеусіз жүзеге асырады.

      3. Адвокаттар алқасының ревизиялық комиссиясы адвокаттар алқасы мүшелерiнiң жалпы жиналысында (конференциясында) төрт жылдан аспайтын мерзiмге сайланады және алқаның жоғары басқару органына есеп береді.

      Дәл сол бір адам адвокаттар алқасының ревизиялық комиссиясы құрамында бір мерзімнен артық бола алмайды.

      4. Адвокаттар алқасы ревизиялық комиссиясының кез келген уақытта адвокаттар алқасының қаржылық-шаруашылық қызметiне тексеру жүргiзуге құқығы бар. Адвокаттар алқасының органдары адвокаттар алқасы ревизиялық комиссиясының талап етуі бойынша тексеруге қажетті құжаттарды ұсынуға және ауызша немесе жазбаша нысанда қажетті түсініктер беруге міндетті.

      5. Ревизиялық комиссия адвокаттар алқасының қаржылық-шаруашылық қызметi туралы жылдық есепке міндетті түрде тексеру жүргізеді және оның нәтижелерін адвокаттар алқасының және Республикалық адвокаттар алқасының интернет-ресурстарында орналастырады.

      6. Ревизиялық комиссия адвокаттар алқасы мүшелерінің кезекті жалпы жиналысына (конференциясына) есеп ұсынады.

      7. Адвокаттар алқасы ревизиялық комиссиясының жұмыс тәртібі, есеп ұсыну мерзімділігі адвокаттар алқасының жарғысында және ішкі құжаттарында айқындалады.

      Ескерту. 57-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 09.06.2021 № 49-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

58-бап. Адвокаттар алқасына мүшелiк

      1. Адвокаттар алқасына мүшелiк мiндеттi болып табылады.

      Кіру жарналарына тыйым салынады.

      Осы Заңның 32-бабының 2-тармағында көзделген мән-жайлардың бірінің анықталуы адвокаттар алқасына мүшелікке қабылдаудан бас тартуға негіз болып табылады.

      Адвокаттар алқасына мүшелiкке қабылдаудан бас тартуға Республикалық адвокаттар алқасына немесе сотқа шағым жасалуы мүмкiн.

      2. Адам адвокаттар алқасынан шығарылып, бiрақ адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицензиясын сақтап қалған жағдайда, ол шығарылған күннен бастап кемінде алты ай өткеннен кейiн адвокаттар алқасына қайта қабылдануы мүмкiн. Бұл кезеңде адвокаттық қызметтi жүзеге асыруға жол берiлмейдi.

58-1-бап. Адвокаттар тізілімі

      1. Республикалық адвокаттар алқасы заң көмегінің бірыңғай ақпараттық жүйесінде адвокаттар тізілімін қалыптастырады.

      2. Адвокаттар тізілімі мынадай мәліметтерді қамтиды:

      1) адвокаттың тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе), оның туған күні;

      2) адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицензияның нөмірі мен берілген күні;

      3) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың адвокаттар алқасына мүше болу күні;

      4) адвокаттық қызмет ұйымының адвокат таңдаған нысаны, заңды мекенжайы, байланыс телефондарының нөмірлері;

      5) адвокатқа қатысты тәртіптік жазалау шараларының болуы немесе болмауы;

      6) адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицензияның қолданысын тоқтата тұру күні мен негіздері;

      7) адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицензияның қолданысын тоқтату күні мен негіздері;

      8) адвокаттар алқасына мүшелікті тоқтата тұру не тоқтату күні мен негіздері.

      3. Адвокат Республикалық адвокаттар алқасын адвокаттар тізілімінде қамтылған ақпаратты өзгертуге алып келетін кез келген оқиғалардың басталғаны туралы жазбаша нысанда немесе электрондық құжат жіберу арқылы осындай оқиғалар басталған күннен кейінгі күннен бастап үш жұмыс күні ішінде хабардар етуге міндетті.

      4. Қазақстан Республикасының заңдарында қол жеткізу шектелген мәліметтерді қоспағанда, адвокаттар тізілімінде қамтылған ақпарат жалпыға бірдей қолжетімді болып табылады.

      Ескерту. 58-1-баппен толықтырылды – ҚР 09.06.2021 № 49-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

59-бап. Адвокаттың анты

      1. Адвокаттар алқасына мүшелікке кірген лицензиат Республикалық адвокаттар алқасы белгілеген тәртіппен мынадай мазмұнда ант береді:

      "Мен, (аты және тегі), заң көмегін көрсету қағидаттарын, Адвокаттардың кәсіптік әдеп кодексiн сақтауға, адам құқықтарын, бостандықтары мен мүдделерін адал және шынайы ниетпен қорғауға, заң көмегін алу құқығын қамтамасыз етуге, Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүктелген міндеттерді орындауға салтанатты түрде ант етемін.".

      2. Лицензиат ант мәтініне қол қояды, ол адвокаттың жеке ісінде сақталады.

      3. Адвокаттар алқасы адвокаттар алқасы мүшелерінің тізімін жүргізеді және оны жаңартылған күйде адвокаттар алқасының интернет-ресурсында орналастырады.

      Адвокаттар алқасы адвокат мәртебесін алу, тоқтата тұру және тоқтату туралы ақпаратты Республикалық адвокаттар алқасына жібереді.

60-бап. Адвокаттар алқасына мүшелікті тоқтату

      1. Адвокаттар алқасының төралқасы адвокаттың адвокаттар алқасына мүшелігін мынадай:

      1) адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицензияның қолданысы тоқтатылған немесе одан айырылған;

      2) адвокат өз міндеттерін орындаған кезде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптары мен нормаларын, адвокаттар алқасының жарғысында бекітілген заң көмегін көрсету қағидаттарын, Адвокаттардың кәсіптік әдеп кодексін өрескел не бірнеше рет бұзған;

      3) біліктілігінің жеткіліксіздігі салдарынан адвокаттың өз кәсіптік міндеттерін орындай алмайтыны анықталған;

      4) мүшелік жарналарды жүйелі түрде төлемеген;

      5) коммерциялық ұйымның байқаушы кеңесінің құрамына кіру, дауды шешу үшін тиісті төреліктің төрешісі болып сайлану немесе тағайындалу, сондай-ақ оқытушылық, ғылыми немесе өзге де шығармашылық қызметпен айналысу жағдайларын қоспағанда, адвокат кәсіптік қызметпен қатар кәсiпкерлiк немесе өзге ақы төленетін қызметпен де айналысқан;

      6) өз еркі бойынша;

      7) адвокат қайтыс болған жағдайларда;

      8) алқаның жарғысында көзделген өзге де жағдайларда тоқтатады.

      2. Адвокатты адвокаттар алқасынан осы баптың 1-тармағының 2) және 3) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша шығару адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицензияның қолданысын тоқтатуға алып келеді.

      3. Адвокаттар алқасына мүшелікті тоқтатуға адвокаттар алқасының төралқасы қаулысының көшiрмесi адвокатқа табыс етілген күннен бастап бiр ай мерзiмде Республикалық адвокаттар алқасына немесе сотқа шағым жасалуы мүмкiн.

61-бап. Адвокаттар алқасы мүшесiнiң құқықтары мен мiндеттерi

      1. Адвокаттар алқасы мүшесiнің:

      1) адвокаттар алқасы, оның органдары мен лауазымды адамдары тарапынан берілетін жәрдемді, кәсіптік көмек пен қорғауды пайдалануға;

      2) адвокаттар алқасының және Республикалық адвокаттар алқасының органдарына сайлауға және сайлануға;

      3) адвокаттар алқасы органдарының алдына алқа қызметiне қатысты мәселелер қоюға, алқа мен оның органдарының жұмысын жақсарту жөнiнде ұсыныстар енгiзуге, шешiмдердi талқылау мен қабылдауға қатысуға, адвокаттар алқасының органдарынан олардың қызметi туралы құжаттар мен материалдар ұсынуын талап етуге;

      4) өзінің қызметiн немесе мiнез-құлқын адвокаттар алқасының органдары тексерген және талқылаған барлық жағдайларда оған жеке өзi қатысуға;

      5) адвокаттар алқасының жарғысында айқындалған тәртiппен және шарттарда оның мүлкiн пайдалануға;

      6) адвокаттар алқасының құрамынан өз еркімен шығуға құқығы бар.

      2. Адвокаттар алқасының мүшесi:

      1) адвокаттар алқасы жарғысының талаптарын сақтауға;

      2) адвокаттар алқасы мүшелері жалпы жиналысының (конференциясының), Республикалық адвокаттар алқасының және олардың органдарының шешiмдерiн орындауға;

      3) мүшелік және нысаналы жарналар төлеуге;

      4) адвокаттар алқасының төралқасына көрсетілген заң көмегі туралы статистикалық мәліметтер ұсынуға;

      5) тегi, аты, әкесiнiң аты (ол бар болған жағдайда) өзгерген жағдайда, Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасында белгiленген тәртiппен және шарттарда лицензиарға адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицензияны қайта ресiмдеу туралы өтiнiш беруге;

      6) адвокаттар алқасының төралқасына өзінің заңды мекенжайының өзгергені туралы хабарлауға;

      7) адвокаттар алқасының төралқасына жеке және заңды тұлғалардың өзі көрсеткен заң көмегiнiң сапасына берген жолданымдары бойынша тексеру үшiн қажетті материалдарды ұсынуға міндетті.

      3. Адвокаттар алқасының мүшесі адвокаттар алқасының алдында, мүшелік және нысаналы жарналарды төлеу міндеттемесінен басқа, өзге біржақты мүліктік міндеттемелер жүктей алмайды.

      4. Адвокаттар алқасының мүшелері өздерінің құқықтары мен міндеттері бойынша тең болады.

      Ескерту. 61-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 09.06.2021 № 49-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

62-бап. Заң консультациясы

      1. Азаматтардың заң көмегіне қол жеткізуін қамтамасыз ету үшін адвокаттар алқасының төралқасы заң консультацияларын, оның ішінде мамандандырылған заң консультацияларын құрады.

      2. Заң консультациясы адвокаттар алқасының құрылымдық бөлiмшесi (филиалы) болып табылады. Оның өз атауы және тиiстi адвокаттар алқасына тиесiлiлiгi көрсетілген мөрi, заң көмегiн көрсетудi ұйымдастыруға қажеттi өзге атрибутикасы болады. Заң консультациясы адвокаттар алқасы мүшелерінің жалпы жиналысы (конференциясы) қабылдайтын Ереже негiзiнде жұмыс істейді.

      3. Заң консультациясы орналасатын жердi адвокаттар алқасының төралқасы айқындайды.

      4. Заң консультациясын адвокаттар алқасының төралқасы тағайындайтын меңгерушi басқарады.

63-бап. Адвокаттық кеңсе

      1. Адвокаттық кеңсе коммерциялық емес ұйым болып табылады.

      2. Адвокаттық кеңсе адвокаттардың заң көмегiн көрсетуiнiң материалдық, ұйымдастырушылық-құқықтық және өзге де жағдайларын қамтамасыз ету мақсатында құрылады (жасалады).

      3. Адвокаттық кеңсені адвокаттар алқасының мүшесi (мүшелерi) құрады (жасайды). Адвокат тек бiр ғана адвокаттық кеңсенiң әріптесі бола алады.

      4. Адвокаттық кеңсенің әріптестері оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді, ал адвокаттық кеңсе өз әріптестерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

      5. Адвокаттық кеңсе Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес адвокаттардың адвокаттық қызметті жүзеге асыруға байланысты алған кірістері бойынша олардың салық агенті, сондай-ақ клиенттермен және үшінші тұлғалармен есеп айырысу бойынша және адвокаттық кеңсенің құрылтай құжаттарында көзделген басқа да мәселелер бойынша олардың өкілдері болып әрекет ете алады.

      6. Адвокаттық кеңсе құрған (жасаған) адвокаттар өздерінің арасында қарапайым жазбаша нысанда әріптестік шарт жасасады. Әріптестік шарт бойынша адвокаттар барлық әріптестердің атынан заң көмегін көрсету үшін өз күш-жігерін біріктіруге міндеттенеді. Әріптестік шарт адвокаттық кеңсені мемлекеттік тіркеу үшін ұсынылмайды.

      7. Егер әріптестік шартта өзгеше белгіленбесе, адвокаттық кеңсенің жалпы істерін жүргізуді басқарушы әріптес жүзеге асырады. Заң көмегін көрсету туралы шартты адвокаттық кеңсе өз атынан, соған кіретін барлық әріптестердің тапсырмасы бойынша, солардың есебінен және мүдделерінде жасасады.

      8. Бiр адвокат құрған (жасаған) адвокаттық кеңсе өз қызметін жарғы негізінде жүзеге асырады.

      9. Адвокаттық кеңсенiң адвокаты адвокаттық кеңсе мемлекеттiк тiркелгеннен және (немесе) оған қабылданғаннан кейін күнтізбелік он күн ішінде бұл туралы тиiстi адвокаттар алқасын жазбаша хабардар етуге және адвокаттық кеңсенiң әріптестік құжаттарын оның иелігіне ұсынуға мiндеттi.

      10. Адвокаттық кеңселердің әріптестері салым ретінде енгізген мүлік адвокаттық кеңсеге меншік құқығында тиесілі болады.

      11. Адвокаттық кеңсе әріптестерінің құрамын өзгерту:

      1) әріптестің шығуы;

      2) жаңа әріптесті қабылдау;

      3) әріптестің адвокаттық қызметті осы Заңда көзделген негіздер бойынша тоқтатуы салдарынан жүзеге асырылуы мүмкін.

      12. Адвокаттық кеңсенің әріптестері:

      1) егер адвокаттық кеңсенің жарғысында өзгеше көзделмесе, адвокаттық кеңседен шыққан не адвокаттық қызметті тоқтатқан кезде өздері адвокаттық кеңсенің меншігіне берген мүлік құны шегінде адвокаттық кеңсе мүлкінің бір бөлігін немесе осы мүліктің құнын алуға;

      2) адвокаттық кеңсе таратылған жағдайда, оның кредиторлармен есеп айырысқаннан кейін қалған мүлкінің бір бөлігін өздері адвокаттық кеңсенің меншігіне берген мүлік құны шегінде алуға құқылы.

      13. Адвокаттық кеңселерді құруға мемлекеттiк органдардың арнайы рұқсаты талап етiлмейдi.

      Ескерту. 63-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 09.06.2021 № 49-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

64-бап. Адвокаттық қызметті жеке-дара жүзеге асыру

      1. Кәсіптік қызметті жеке-дара жүзеге асыруға шешім қабылдаған адвокат бұл туралы адвокаттар алқасын хабардар етеді. Хабарламада адвокаттың тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болған жағдайда), оның тұрақты тұрған жері көрсетіледі.

      2. Кәсіптік қызметті заңды тұлға құрмастан, жеке-дара жүзеге асыратын адвокат банктерде есеп айырысу шоттары мен өзге де шоттарға, жеке мөрге, мөртабандарға, жеке бланкілерге ие болуға құқылы.

65-бап. Республикалық адвокаттар алқасы

      1. Республикалық адвокаттар алқасы адвокаттар алқаларының міндетті мүшелігіне негізделген, коммерциялық емес, тәуелсіз, кәсіптік, өзін-өзі басқаратын, өзін-өзі қаржыландыратын ұйым болып табылады.

      2. Республикалық адвокаттар алқасы адвокаттық өзін-өзі басқару ұйымы ретінде Қазақстан Республикасындағы және оның шегінен тыс жердегі мемлекеттік және өзге де ұйымдарда адвокаттар алқалары мен адвокаттардың мүдделерін білдіру және қорғау, адвокаттар алқаларының қызметін үйлестіру, адвокаттар көрсететін заң көмегінің жоғары деңгейін қамтамасыз ету мақсатында құрылады.

      3. Республикалық адвокаттар алқасын Адвокаттар алқаларының республикалық конференциясы құрады.

      4. Республикалық адвокаттар алқасының жарғысын Адвокаттар алқаларының республикалық конференциясы қабылдайды.

      5. Республикалық адвокаттар алқасы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мемлекеттік тіркелуге жатады.

      6. Республикалық адвокаттар алқасын қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

      7. Республикалық адвокаттар алқасы мен оның органдарының өз құзыреті шегінде қабылдаған шешімдері адвокаттар алқалары мен адвокаттар үшін міндетті.

      8. Республикалық адвокаттар алқасы адвокаттар тізілімін жаңартылған күйде жүргізеді.

      9. Республикалық адвокаттар алқасы адвокаттардың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне), адвокаттар алқаларының басқару органдарының шешімдеріне шағымдарды осы Заңға сәйкес қарайды.

      10. Жарғыда көзделген жағдайларда, Республикалық адвокаттар алқасында Адвокаттар алқаларының республикалық конференциясы қабылдайтын ережелер негiзiнде жұмыс iстейтiн әдеп жөніндегі комиссия мен басқа да органдар құрылуы мүмкiн.

      Ескерту. 65-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 09.06.2021 № 49-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

66-бап. Республикалық адвокаттар алқасының жарғысы

      1. Республикалық адвокаттар алқасының жарғысында:

      1) Республикалық адвокаттар алқасының атауы, қызмет нысанасы мен мақсаттары;

      2) Республикалық адвокаттар алқасы мүшелерінің құқықтары мен міндеттері;

      3) Республикалық адвокаттар алқасының құрылымы, оның органдарын қалыптастыру тәртібі мен олардың құзыреті;

      4) мүлікті түзу көздері және оған билік ету тәртібі;

      5) адвокаттар алқалары жүзеге асыратын аударымдардың мөлшері мен тәртібі;

      6) Республикалық адвокаттар алқасын қайта ұйымдастыру және тарату тәртібі көзделуге тиіс.

      2. Республикалық алқаның жарғысында Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де ережелер қамтылуы мүмкін.

      Ескерту. 66-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 09.06.2021 № 49-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

67-бап. Адвокаттар алқаларының республикалық конференциясы

      1. Адвокаттар алқаларының республикалық конференциясы Республикалық адвокаттар алқасының жоғары органы болып табылады, ол екі жылда кемінде бір рет шақырылады. Егер конференцияның жұмысына Республикалық адвокаттар алқасы мүшелерінің төрттен үшінен кем емес делегаттар қатысқан болса, ол құқықты болып есептеледі.

      2. Конференция Республикалық адвокаттар алқасы қызметінің кез келген мәселелерін шешуге құқылы.

      Конференцияның айрықша құзыретіне:

      1) Республикалық адвокаттар алқасының жарғысын қабылдау және оған өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу;

      2) Республикалық адвокаттар алқасы төралқасының орналасатын жерін айқындау;

      3) Республикалық адвокаттар алқасы төралқасының мүшелерін лауазымға сайлау және одан босату;

      4) Республикалық адвокаттар алқасының төрағасын лауазымға сайлау және одан босату;

      5) Республикалық адвокаттар алқасы ревизиялық комиссиясының мүшелері мен төрағасын лауазымға сайлау және одан босату;

      6) адвокатураның тәртіптік комиссиясының мүшелері мен төрағасын лауазымға сайлау және одан босату;

      7) Республикалық конференцияда адвокаттар алқаларынан делегаттардың өкілдік ету нормаларын бекіту;

      8) Адвокаттардың кәсіптік әдеп кодексін бекіту және оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

      9) Адвокаттарға аттестаттау жүргізу тәртібі туралы ережені бекіту;

      10) алып тасталды – ҚР 09.06.2021 № 49-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;
      11) алып тасталды – ҚР 09.06.2021 № 49-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;
      12) алып тасталды – ҚР 09.06.2021 № 49-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;
      13) алып тасталды – ҚР 09.06.2021 № 49-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;
      14) алып тасталды – ҚР 09.06.2021 № 49-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;
      15) алып тасталды – ҚР 09.06.2021 № 49-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;
      16) алып тасталды – ҚР 09.06.2021 № 49-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;
      17) алып тасталды – ҚР 09.06.2021 № 49-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      18) кешенді әлеуметтік заң көмегін көрсетудің көлемі мен тәртібін бекіту;

      19) адвокаттардың бұқаралық ақпарат құралдарындағы мінез-құлық қағидаларын бекіту;

      20) алып тасталды – ҚР 09.06.2021 № 49-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;
      21) алып тасталды – ҚР 09.06.2021 № 49-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;
      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      22) тармақшаның қолданысы 01.01.2026 дейін тоқтатыла тұрады, тоқтатыла тұру кезеңінде мынадай редакцияда қолданыста болады – ҚР 09.06.2021 № 49-VII Заңымен.

      22) адвокаттар алқалары Республикалық адвокаттар алқасының жалпы мұқтаждықтарына аударатын ай сайынғы жарналардың мөлшері мен жүзеге асырылу тәртібін айқындау жатады, бұл ретте жарналардың мөлшері әрбір адвокат үшін есептелуге және тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген кемінде бір айлық есептік көрсеткішті құрауға тиіс.

      Адвокат "Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 55-бабы 2-тармағының 6) тармақшасына сәйкес адвокаттар алқасына мүшелік жарна төлеуден босатылған жағдайда, ол үшін Республикалық адвокаттар алқасына ай сайынғы жарнаның мөлшері есептелмейді. Адвокат "Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 54-бабы 2-тармағының 6) тармақшасына сәйкес белгіленген мөлшерлеменің елу пайызы мөлшерінде жарна төлеген кезде, ол үшін Республикалық адвокаттар алқасына ай сайынғы жарнаның мөлшері белгіленген жарнаның елу пайызы мөлшерінде есептеледі;

      23) Республикалық адвокаттар алқасын ұстауға арналған шығыстар сметасын бекіту;

      24) Республикалық адвокаттар алқасы төралқасының есебін, оның ішінде Республикалық адвокаттар алқасын ұстауға арналған шығыстар сметасының атқарылуы туралы есебін бекіту;

      25) ревизиялық комиссияның Республикалық адвокаттар алқасының қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижелері туралы есебін бекіту;

      26) конференцияның регламентін бекіту;

      27) Республикалық адвокаттар алқасының жарғысында және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де функцияларды жүзеге асыру жатады.

      Ескерту. 67-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 09.06.2021 № 49-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

68-бап. Республикалық адвокаттар алқасының төралқасы

      1. Республикалық адвокаттар алқасының төралқасы Республикалық адвокаттар алқасының алқалы атқарушы органы болып табылады.

      2. Республикалық адвокаттар алқасының төралқасы жасырын дауыс беру арқылы төрт жылға сайланады және әрбір адвокаттар алқасынан адвокаттардың тең санынан тұрады.

      Сол бір адам Республикалық адвокаттар алқасының төралқасында бір мерзімнен артық бола алмайды.

      3. Төралқа:

      1) Республикалық адвокаттар алқасының жұмысын ұйымдастырады;

      2) Адвокаттар алқаларының республикалық конференциясы шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

      3) конференциялардың арасындағы кезеңде төралқаның және ревизиялық комиссияның осы Заңда көзделген негіздер бойынша адвокаттар алқаларының мүшелігінен шығарылған мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешімдер қабылдайды;

      4) осы Заңның 67-бабына сәйкес Адвокаттар алқаларының республикалық конференциясының бекітуіне жататын құжаттарды әзірлейді;

      5) адвокаттар алқаларының қызметін үйлестіреді;

      6) уәкілетті орган бекітетін нысан бойынша, адвокаттар көрсеткен заң көмегі туралы статистикалық мәліметтерді уәкілетті органға ұсынады;

      7) адвокаттардың кәсіптік деңгейін көтеру жөніндегі жұмысты ұйымдастырады, адвокаттарды кәсіптік даярлаудың бірыңғай әдістемесін әзірлейді;

      8) адвокаттардың әлеуметтік және кәсіптік құқықтарын қорғайды;

      9) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен адвокаттық қызметке қатысты мәселелер бойынша нормативтік құқықтық актілердің жобаларына сараптама жүргізуге қатысады;

      10) адвокаттар алқаларының өз қызметі туралы есептерін тоқсан сайын қорытады;

      11) адвокаттық қызмет мәселелері бойынша әдістемелік қамтамасыз етуді ұйымдастырады;

      12) адвокаттар алқаларын ақпараттық қамтамасыз етуді ұйымдастырады;

      13) жыл сайын мониторинг нәтижелері бойынша алқалар адвокаттары көрсететін қызметтердің орташа құнын (көрсетілетін қызметтердің түрлері бойынша) айқындайды және осы ақпараттың Республикалық адвокаттар алқасының интернет-ресурсында орналастырылуын және бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануын қамтамасыз етеді;

      14) Республикалық адвокаттар алқасының интернет-ресурсында:

      жаңартылған күйде адвокаттық қызметпен айналысатын адвокаттардың тізімін, сондай-ақ аумақтық адвокаттар алқалары адвокаттарының тізімін;

      Қазақстан Республикасының адвокаттық қызметке және заң көмегіне қатысты нормативтік құқықтық актілерін;

      Адвокаттардың кәсіптік әдеп кодексін;

      заң көмегін көрсету стандарттарын;

      заң көмегі сапасының өлшемшарттарын;

      біліктілікті арттыру стандарттарын;

      Республикалық адвокаттар алқасының қаржылық-шаруашылық қызметі туралы, әрбір өзіндік ерекшелік бойынша жеке-жеке барлық түсімдер мен шығыстар туралы ақпарат қамтылатын есепті;

      адвокаттар алқалары және Республикалық адвокаттар алқасы төралқаларының құрамдары туралы мәліметтерді;

      кешенді әлеуметтік заң көмегін көрсету туралы мәліметтерді;

      адвокатураның тәртіптік комиссиясы жұмысының нәтижелерін;

      адвокатураның іс-шаралары мен оқиғаларын;

      және Республикалық адвокаттар алқасының қызметі туралы өзге де қажетті ақпаратты орналастырады.

      Республикалық адвокаттар алқасы адвокаттар алқалары мүшелерінің ақпарат алу тәсілдерін көздеуге тиіс;

      15) екі жылда кемінде бір рет Адвокаттар алқаларының республикалық конференциясын шақырады, оның күн тәртібін қалыптастырады;

      16) Республикалық адвокаттар алқасының мүлкіне сметаға және мүліктің мақсатына сәйкес өз құзыреті шегінде билік етеді;

      17) Республикалық адвокаттар алқасы төралқасының регламентін бекітеді;

      18) Республикалық адвокаттар алқасының эмблемасын бекітеді;

      18-1) заң көмегін көрсету стандарттарын уәкілетті органмен келісу бойынша бекітеді;

      18-2) заң көмегін көрсету сапасының өлшемшарттарын уәкілетті органмен келісу бойынша бекітеді;

      18-3) адвокаттық мантияның нысаны мен сипаттамасын бекітеді;

      18-4) адвокат куәлігінің нысанын және оны толтыру тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      18-5) адвокаттардың тағылымдамадан өтушілерінің тағылымдамадан өту тәртібі туралы ережені уәкілетті органмен келісу бойынша бекітеді;

      18-6) адвокаттардың біліктілігін арттыру стандарттарын уәкілетті органмен келісу бойынша бекітеді;

      18-7) адвокаттардың біліктілігін арттыру тәртібін бекітеді;

      18-8) адвокаттық сұрау салудың нысанын, оны ресімдеу және жіберу тәртібін уәкілетті органмен келісу бойынша бекітеді;

      18-9) адвокаттардың тәртіптік комиссиясы туралы ережені бекітеді;

      18-10) адвокатураның тәртіптік комиссиясы туралы ережені бекітеді;

      18-11) адвокаттар үшін олардың қызметінің ерекшеліктері мен өзіндік ерекшілігін ескере отырып, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері жөнінде әдістемелік ұсынымдарды әзірлейді және бекітеді;

      18-12) қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша және мерзімдерде қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органға жыл сайын осындай ақпарат бере отырып, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін анықтау тұрғысынан адвокаттардың қызметіне талдауды және мониторингті өз құзыреті шегінде жүргізеді, Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын қолдану практикасын жинақтап қорытады және оны жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізеді;

      19) Республикалық адвокаттар алқасының жарғысында көзделген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

      4. Ревизиялық комиссияның немесе адвокаттар алқалары жалпы санының кемінде үштен бірінің талап етуі бойынша Республикалық адвокаттар алқасының төралқасы екі ай ішінде кезектен тыс Республикалық конференцияны шақыруға міндетті.

      5. Төралқаның шешімдері оның отырысына қатысып отырған мүшелері жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

      Ескерту. 68-бапқа өзгерістер енгізілді – ҚР 09.06.2021 № 49-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 01.07.2022 № 131-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

69-бап. Республикалық адвокаттар алқасының төрағасы

      1. Кемінде бес жыл адвокаттық қызмет өтілі бар адвокат Республикалық адвокаттар алқасының төрағасы болып сайлана алады. Республикалық адвокаттар алқасының төрағасы жасырын дауыс беру арқылы төрт жыл мерзімге сайланады.

      Дәл сол бір адам Республикалық адвокаттар алқасының төрағасы лауазымын бір мерзімнен артық атқара алмайды.

      2. Республикалық адвокаттар алқасының төрағасы:

      1) мемлекеттік және өзге де ұйымдарда, сондай-ақ жеке тұлғалармен қарым-қатынаста Республикалық адвокаттар алқасының атынан өкілдік етеді;

      2) Республикалық адвокаттар алқасының атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

      3) сенімхаттар береді;

      4) Республикалық адвокаттар алқасының атынан мәмілелер жасасады және Республикалық адвокаттар алқасы төралқасының шешімі бойынша Республикалық адвокаттар алқасының мүлкіне сметаға және мүліктің мақсатына сәйкес билік етеді;

      5) Республикалық адвокаттар алқасы төралқасының отырыстарын шақырады;

      6) Республикалық адвокаттар алқасы төралқасының шешімдері мен Адвокаттар алқаларының республикалық конференциясы шешімдерінің орындалуын қамтамасыз етеді.

70-бап. Республикалық адвокаттар алқасының ревизиялық комиссиясы

      1. Республикалық адвокаттар алқасының ревизиялық комиссиясы Республикалық адвокаттар алқасының қаржылық-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыратын және Адвокаттар алқаларының республикалық конференциясына есеп беретін органы болып табылады.

      2. Республикалық адвокаттар алқасының ревизиялық комиссиясы адвокаттар алқаларының мүшелері қатарынан құрылуы мүмкін. Республикалық адвокаттар алқасы ревизиялық комиссиясының мүшелері Республикалық адвокаттар алқасында өзге сайланбалы лауазымды атқаруға құқылы емес.

      Республикалық адвокаттар алқасының ревизиялық комиссиясы бес адамнан аспайтын құрамда құрылады.

      Республикалық адвокаттар алқасы ревизиялық комиссиясының мүшелері өз қызметін ерікті негіздерде, өтеусіз жүзеге асырады.

      3. Республикалық адвокаттар алқасының ревизиялық комиссиясын Адвокаттар алқаларының республикалық конференциясы төрт жылдан аспайтын мерзімге сайлайды.

      Дәл сол бір адам Республикалық адвокаттар алқасының ревизиялық комиссиясының құрамында бір мерзімнен артық бола алмайды.

      4. Республикалық адвокаттар алқасы ревизиялық комиссиясының кез келген уақытта Республикалық адвокаттар алқасының қаржылық-шаруашылық қызметіне тексеру жүргізуге құқығы бар және осы мақсатта ол Республикалық адвокаттар алқасы органдарының бүкіл құжаттамасына қол жеткізу құқығына ие болады. Республикалық адвокаттар алқасы органдарының мүшелері Республикалық адвокаттар алқасы ревизиялық комиссиясының талап етуі бойынша ауызша немесе жазбаша нысанда қажетті түсініктер беруге міндетті.

      5. Республикалық адвокаттар алқасының ревизиялық комиссиясы Республикалық адвокаттар алқасының қаржылық-шаруашылық қызметі туралы жылдық есепке міндетті түрде тексеру жүргізеді және оның нәтижелерін Республикалық адвокаттар алқасының интернет-ресурсында орналастырады.

      6. Республикалық адвокаттар алқасының ревизиялық комиссиясы Адвокаттар алқалары республикалық конференциясының кезекті жиналысына есеп ұсынады.

      7. Республикалық адвокаттар алқасы ревизиялық комиссиясының жұмыс тәртібі, есеп ұсыну мерзімділігі Республикалық адвокаттар алқасының жарғысында және ішкі құжаттарында айқындалады.

      Ескерту. 70-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 09.06.2021 № 49-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

71-бап. Республикалық адвокаттар алқасының мүлкі

      1. Республикалық адвокаттар алқасының мүлкі адвокаттар алқалары жүзеге асыратын жарналар, гранттар және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен заңды және жеке тұлғалардан түсетін қайырымдылық көмек, қайырмалдықтар есебінен қалыптастырылады.

      2. Республикалық адвокаттар алқасының жалпы мұқтаждарына арналған шығындарға оны материалдық қамтамасыз етуге, адвокаттарға сыйақы беруге арналған шығыстар және олардың Республикалық адвокаттар алқасының органдарында жұмыс істеуіне байланысты шығыстардың өтемақысы, Республикалық адвокаттар алқасы аппараты жұмыскерлерінің жалақысына жұмсалатын шығыстар және Қазақстан Республикасының заңнамасы мен Республикалық адвокаттар алқасының сметасында көзделген өзге шығыстар жатады.

72-бап. Адвокаттардың тәртіптік жауаптылығы

      1. Адвокатты тәртіптік жауаптылыққа тартуды адвокаттардың тәртіптік комиссиясы жүзеге асырады.

      Адвокаттардың тәртіптік комиссиясы адвокаттар алқасы мүшелерінің жалпы жиналысы (конференциясы) сайлайтын және оған есеп беретін, адвокаттар алқасының тәуелсіз органы болып табылады. Адвокаттардың тәртіптік комиссиясы шешімдерінің міндетті сипаты болады.

      Адвокаттардың тәртіптік комиссиясының құрамына адвокаттар алқасының ұсынуы бойынша кемінде бес жыл адвокаттық практика өтілі бар алты адвокат, әділет органдары ұсынған жұртшылықтың үш өкілі, отставкадағы екі судья енгізіледі.

      Адвокаттардың тәртіптік комиссиясының төрағасы адвокат болып табылады.

      Дәл сол бір адам адвокаттардың тәртіптік комиссиясында бір мерзімнен артық бола алмайды.

      Адвокаттардың тәртіптік комиссиясы туралы ережені және тәртіптік жауаптылыққа тарту рәсімін Республикалық адвокаттар алқасы белгілейді.

      Адвокаттардың тәртіптік комиссиясының өкілеттік мерзімі төрт жылды құрайды.

      2. Тәртіптік істі адвокаттардың тәртіптік комиссиясы бұзушылық анықталған күннен бастап екі айдан аспайтын мерзімде қарайды. Тәртіптік іс жүргізу адвокат еңбекке уақытша жарамсыз болған және ол іссапарда болған жағдайларда тоқтатыла тұруы мүмкін. Тоқтата тұру мерзімі тәртіптік істі қараудың жалпы мерзіміне қосылмайды.

      3. Тәртіптік істі қарау кезінде адвокаттардың тәртіптік комиссиясы өзінің отырыстарына шағымдар жолдаған тұлғаларды, сондай-ақ адвокаттар алқасының өздеріне қатысты шағымдар қаралатын мүшелерін шақыруға міндетті.

      Әділет органдары тәртіптік іс жүргізуді қозғау туралы ұсыну енгізген жағдайда, оның міндетті түрде қаралуы әділет органы өкілінің қатысуымен жүзеге асырылады.

      Қарау уақыты мен орны туралы тиісті түрде хабардар етілген көрсетілген тұлғалардың келмеуі тәртіптік іс жүргізуді қарауға кедергі болмайды.

      4. Адвокаттың осы Заңның, Қазақстан Республикасының адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы заңнамасының, Адвокаттардың кәсіптік әдеп кодексінің, адвокаттар алқасы жарғысының талаптарын, Республикалық адвокаттар алқасы органдарының, адвокаттар алқаларының шешімдерін бұзғанын көрсететін жеткілікті негіздердің болуы тәртіптік іс жүргізуді қозғауға негіз болып табылады.

      5. Адвокаттардың тәртіптік комиссиясы адвокатқа мынадай тәртіптік жазалау шараларын қолдануға құқылы:

      1) ескерту;

      2) сөгіс;

      3) қатаң сөгіс;

      4) осы Заңның 60-бабында көзделген негіздер бойынша және тәртіппен адвокаттар алқасынан шығару.

      6. Адвокаттың тәртіптік теріс қылық жасағаны үшін тек бір тәртіптік жаза қолданылуы мүмкін.

      Тәртіптік жаза ол анықталған күннен бастап бір айдан аспайтын, бірақ ол жасалған күннен бастап алты айдан аспайтын мерзімде қолданылуы мүмкін.

      Тәртіптік істі қарау нәтижелері бойынша тәртіптік комиссия адвокаттар алқасының мүшесін анықталған бұзушылықтарды жоюға міндеттейтін және оларды жою мерзімдерін белгілейтін нұсқама шығара алады.

      7. Осы баптың 5-тармағында көзделген шешімдер адвокаттардың тәртіптік комиссиясы мүшелерінің көпшілік даусымен қабылданады және қабылданған күнінен бастап күшіне енеді.

      Егер адвокаттардың тәртіптік комиссиясының отырысына оның мүшелерінің жартысынан көбі қатысқан болса, ол құқықты болып есептеледі.

      8. Адвокаттардың тәртіптік комиссиясы адвокаттар алқасының мүшесіне қатысты тәртіптік жазалау шараларын қолдану туралы шешім қабылдаған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде адвокаттар алқасы осы шешімнің көшірмесін оның алынғанын тіркеуді қамтамасыз ететін байланыс құралдарын пайдалана отырып, адвокаттар алқасының мүшесіне, сондай-ақ шешім қабылданған шағымды жолдаған адамға жібереді.

      9. Адвокаттардың тәртіптік комиссиясының шешіміне осы шешім жария етілген кезден бастап үш ай ішінде адвокатураның тәртіптік комиссиясында немесе сотта дау айтылуы мүмкін.

      10. Адвокаттардың тәртіптік комиссиясы жұмысының нәтижелері адвокаттар алқасының интернет-ресурсында орналастырылады.

      Ескерту. 72-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 09.06.2021 № 49-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

73-бап. Адвокатураның тәртіптік комиссиясы

      1. Адвокаттар алқалары басқару органдарының мүшелерін, Республикалық адвокаттар алқасы басқару органдарының мүшелерін тәртіптік жауаптылыққа тартуды адвокатураның тәртіптік комиссиясы жүзеге асырады.

      Адвокатураның тәртіптік комиссиясы адвокаттардың тәртіптік комиссиясының шешімдеріне шағымдарды да қарайды, тәртіптік практиканы қорытады.

      Адвокатураның тәртіптік комиссиясы Адвокаттар алқаларының республикалық конференциясы сайлайтын және оған есеп беретін, Республикалық адвокаттар алқасының тәуелсіз органы болып табылады. Адвокатураның тәртіптік комиссиясы шешімдерінің міндетті сипаты болады.

      Адвокатураның тәртіптік комиссиясының құрамына Республикалық адвокаттар алқасының ұсынуы бойынша кемінде бес жыл адвокаттық практика өтілі бар алты адвокат, уәкілетті орган ұсынған жұртшылықтың үш өкілі, отставкадағы екі судья енгізіледі.

      Адвокатураның тәртіптік комиссиясының төрағасы адвокат болып табылады.

      Дәл сол бір адам адвокатураның тәртіптік комиссиясында бір мерзімнен артық бола алмайды.

      Адвокатураның тәртіптік комиссиясының өкілеттік мерзімі төрт жылды құрайды.

      2. Адвокаттар алқалары басқару органдарының мүшелерін, Республикалық адвокаттар алқасы басқару органдарының мүшелерін тәртіптік жауаптылыққа тарту осы Заңның 72-бабында белгіленген қағидалар бойынша жүргізіледі.

      3. Адвокатураның тәртіптік комиссиясы адвокаттар алқалары басқару органдарының мүшелеріне, Республикалық адвокаттар алқасы басқару органдарының мүшелеріне мынадай тәртіптік жазалау шараларын қолдануға құқылы:

      1) ескерту;

      2) сөгіс;

      3) қатаң сөгіс.

      4. Егер істі қарау нәтижелері бойынша тәртіптік комиссия жауаптылыққа тартылып жатқан адамды адвокаттар алқасынан шығаруға негіздер бар екенін анықтаған жағдайда, ол тиісті адвокаттар алқасына адвокаттың алқадағы мүшелігін тоқтату туралы мәселені қарауды тапсырады.

      Адвокаттар алқасының мүшені алқадан шығару туралы шешіміне адвокаттар алқасының төралқасы қаулысының көшірмесі адвокатқа табыс етілген күннен бастап бір ай мерзімде сотқа шағым жасалуы мүмкін.

      5. Адвокаттардың тәртіптік комиссиясының шешіміне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымды қарау нәтижелері бойынша адвокатураның тәртіптік комиссиясының:

      1) шағымды – қанағаттандырусыз, ал адвокаттардың тәртіптік комиссиясының шешімін өзгеріссіз қалдыруға;

      2) адвокаттардың тәртіптік комиссиясының шешімін өзгертуге;

      3) адвокаттардың тәртіптік комиссиясы шешімінің күшін жоюға және жаңа шешім қабылдауға;

      4) істі адвокаттардың тиісті тәртіптік комиссиясына жаңадан қарауға жіберуге және адвокаттардың тәртіптік комиссиясын белгілі бір әрекеттер жасауға міндеттеуге құқығы бар.

      Егер адвокатураның тәртіптік комиссиясының отырысына оның мүшелерінің жартысынан көбі қатысқан болса, ол құқықты болып есептеледі.

      Адвокатураның тәртіптік комиссиясының шешімі ашық дауыс беру арқылы, отырысқа қатысып отырған комиссия мүшелерінің көпшілік даусымен қабылданады.

      Адвокатураның тәртіптік комиссиясының шешіміне сотта дау айтылуы мүмкін.

      6. Адвокатураның тәртіптік комиссиясы жұмысының нәтижелері Республикалық адвокаттар алқасының интернет-ресурсында орналастырылады.

      Ескерту. 73-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 09.06.2021 № 49-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

74-бап. Адвокаттар алқасының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне), оның басқару органдарының шешімдеріне шағым жасау

      Адам өзінің құқықтары мен заңды мүдделерін адвокаттар алқасының әрекеттері (әрекетсіздігі) және (немесе) оның басқару органдарының шешімдері бұзған жағдайда, мұндай әрекеттерге (әрекетсіздікке) және (немесе) шешімдерге Республикалық адвокаттар алқасында немесе сотта дау айтуға құқылы.

4-БӨЛІМ. ЗАҢ КОНСУЛЬТАНТТАРЫНЫҢ ЗАҢ КӨМЕГІН КӨРСЕТУІ

5-тарау. ЗАҢ КОНСУЛЬТАНТЫНЫҢ МӘРТЕБЕСІ

75-бап. Заң консультанты

      1. Жоғары заң білімі бар, заң мамандығы бойынша кемінде екі жыл жұмыс өтілі бар, аттестаттаудан өткен, заң консультанттары палатасының мүшесі болып табылатын және заң көмегін көрсететін жеке тұлға заң консультанты болып табылады.

      2. Заң консультанты заң көмегін дара кәсіпкерлік түрінде жеке практикамен айналыса отырып не дара кәсіпкер ретінде мемлекеттік тіркеусіз, сондай-ақ заңды тұлғамен еңбек шарты негізінде өзі дербес көрсете алады.

76-бап. Заң консультантының құқықтары мен міндеттері

      1. Заң консультанты көмек сұрап өтініш жасаған тұлғаға ол мұқтаж болып отырған кез келген заң көмегін Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен және шарттарда көрсетуге құқылы.

      2. Заң консультанты өзіне өтініш жасаған тұлғамен өзінің атынан заң көмегін көрсету туралы жазбаша шарт жасасады.

      Заңды тұлғамен еңбек шарты негізінде жұмыс істейтін заң консультанты заң көмегін көрсеткен жағдайда, клиентке заң көмегін көрсету туралы жазбаша шартты заңды тұлға жасасады.

      3. Заң консультанты өкіл ретінде әрекет ете отырып:

      1) заң көмегін сұрап өтініш жасаған тұлғалардың құқықтары мен мүдделерін құзыретіне тиісті мәселелерді шешу кіретін соттарда, мемлекеттік, өзге де органдар мен ұйымдарда білдіруге;

      2) барлық мемлекеттік органдардан, жергілікті өзін-өзі басқару органдары мен заңды тұлғалардан заң көмегін көрсетуге қажетті мәліметтерді сұратуға және алуға;

      3) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және шектерде, заң көмегін көрсетуге қажетті нақты деректерді өзі дербес жинауға, сондай-ақ оларды мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдарға ұсынуға;

      4) процестік құжаттарды, сот істерін қоса алғанда, заң көмегін сұрап өтініш жасаған тұлғаға қатысты материалдармен танысуға және оларда қамтылған ақпаратты заңдарда тыйым салынбаған кез келген тәсілмен тіркеп алуға;

      5) заң көмегін көрсетуге байланысты туындайтын және ғылым, техника, өнер саласында және басқа да қызмет салаларында арнайы білімді талап ететін мәселелерді түсіндіру үшін шарттық негізде мамандардың қорытындыларын сұратуға;

      6) мемлекеттік билік, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, қоғамдық бірлестіктердің, ұйымдардың, лауазымды адамдар мен мемлекеттік қызметшілердің көмек сұрап өтініш жасаған тұлғалардың құқықтарына және заңмен қорғалатын мүдделерiне қысым жасайтын шешімдеріне және әрекеттерiне (әрекетсіздігіне) өтiнiшхаттар мәлiмдеуге, белгiленген тәртiппен шағымдар келтіруге;

      7) заң көмегін сұрап өтініш жасаған тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғаудың заңмен тыйым салынбаған барлық құралдары мен тәсілдерін пайдалануға;

      8) татуластыру рәсімдерін жүргізуге;

      9) кешенді әлеуметтік заң көмегін көрсетуге;

      10) Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де әрекеттер жасауға құқықты.

      4. Заң консультанты:

      1) Қазақстан Республикасының адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы заңнамасының талаптарын, сондай-ақ заң консультанттары палатасының қағидалары мен стандарттарының талаптарын сақтауға;

      2) өзі мүшесі болып табылатын заң консультанттары палатасы белгілеген Кәсіптік әдеп кодексінің қағидаларын сақтауға, сондай-ақ осы Заңда белгіленген жарналарды төлеуге;

      3) кәсіптік қызметте заң көмегін көрсету қағидаттарын басшылыққа алуға;

      4) соттарда тұлғалардың мүдделерін білдіру түрінде заң көмегін көрсету үшін заң консультанттары палаталарының бірінің мүшесі болуға;

      5) клиентке заң көмегін көрсетуге кедергі келтіретін мән-жайлардың туындауы салдарынан өзінің заң көмегін көрсетуге қатыса алмайтыны туралы хабарлауға;

      6) заң көмегін көрсету кезінде клиенттен және үшінші тұлғалардан алынатын құжаттардың сақталуын қамтамасыз етуге;

      7) клиентке заң консультанттары палатасына мүшелігі туралы ақпарат беруге;

      8) клиенттің талап етуі бойынша заң консультантының кәсіптік жауапкершілігін сақтандыру шартының көшірмесін ұсынуға;

      9) клиенттің талап етуі бойынша, өзі мүшесі болып табылатын заң консультанттары палатасы мүшелерінің тізілімінен үзінді-көшірме ұсынуға;

      10) егер клиент бұған қарсы болмаса, клиентпен құпия ақпаратты жария етпеу туралы келісім жасасуға;

      11) клиенттің құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз етуге бағытталған нақты мән-жайларды анықтау бойынша заңда тыйым салынбаған кез келген әрекеттерді орындауға;

      12) заң көмегін көрсету кезінде пайдаланылған құжаттардың көшірмелерін заң көмегін көрсету аяқталған күнінен бастап үш жыл бойы қағаз немесе электрондық жеткізгіште не электрондық құжаттар нысанында клиенттің талап етуі бойынша сақтауға;

      13) өзінің біліктілігін ұдайы арттырып отыруға;

      14) кәсіптік жауапкершілікті сақтандыруды жүзеге асыруға міндетті.

      5. Егер заң консультанты заңды тұлғамен еңбек қатынастарында тұрған жағдайда, осы баптың 4-тармағының 5), 6), 8), 10) және 12) тармақшаларында көзделген міндеттер осы заңды тұлғаға жүктеледі.

      6. Заң консультантының іс бойынша көмек сұрап өтініш жасаған адамның жағдайын нашарлататын құқықтық ұстанымда болуына, өз өкілеттіктерін өзі мүддесін білдіретін тұлғаға нұқсан келтіре отырып пайдалануына тыйым салынады.

      7. Мүдделер қақтығысы болған жағдайда, заң консультантының заң көмегін көрсетуіне тыйым салынады.

      Заң консультанты, егер:

      клиент пен заң консультантының, оның жақын туыстарының мүдделер қақтығысы болса, сондай-ақ мүдделер қақтығысын құрайтын басқа да мән-жайлар болған кезде;

      Қазақстан Республикасының процестік заңнамасында көзделген негіздер болса, заң көмегін көрсетуден бас тартуға міндетті.

76-1-бап. Заң консультанты қызметінің кепілдіктері

      1. Қазақстан Республикасының заңдарында тікелей көзделген жағдайлардан басқа, заң консультантының құқықтары шектелмеуге тиіс. Заң консультантының заңды қызметіне араласу не кедергі келтіру Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауаптылыққа алып келеді.

      2. Мемлекеттік органдар, жергілікті өзін-өзі басқару органдары және заңды тұлғалар заң консультантының заң көмегін көрсетуіне байланысты сұрау салуына он жұмыс күні ішінде жазбаша жауап беруге міндетті.

      Егер ақпарат қол жеткізу шектелген ақпаратқа жатқызылған жағдайда, заң консультантына сұрау салынған мәліметтерді беруден бас тартылуы мүмкін.

      3. Заң консультантының қабылданған тапсырманы орындау кезінде сотта және басқа да мемлекеттік және мемлекеттік емес органдар мен ұйымдарда заң көмегін көрсетуге қажетті компьютерлерді, смартфондарды және өзге де техникалық құралдарды Қазақстан Республикасының процестік заңнамасында белгіленген тәртіппен пайдалануға құқығы бар.

      Ескерту. 76-1-баппен толықтырылды – ҚР 09.06.2021 № 49-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

77-бап. Заң консультантының қызметін сақтандыру

      1. Заң консультанты шартқа сәйкес заң көмегі көрсетілетін үшінші тұлғаларға зиян келтіру салдарынан туындайтын міндеттемелер бойынша кәсіптік жауапкершілікті сақтандыру шартын жасасуға міндетті.

      Заң консультанты кәсіптік жауапкершілікті сақтандыру шарты болмаған кезде заң көмегін көрсетуге кірісуге құқылы емес.

      Егер заң консультанты заңды тұлғамен еңбек қатынастарында тұрған жағдайда, заң консультантының кәсіптік жауапкершілігін сақтандыру шартын жасасу жөніндегі міндет осы заңды тұлғаға жүктеледі.

      2. Сақтанушының (сақтандырылған тұлғаның) шартқа сәйкес заң көмегі көрсетілетін үшінші тұлғаларға қызметті жүзеге асыру нәтижесінде келтірілген зиянды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өтеу міндетіне байланысты мүліктік мүдделері заң консультантының кәсіптік жауапкершілігін сақтандыру объектісі болып табылады.

      3. Шартқа сәйкес заң көмегі көрсетілетін үшінші тұлғалардың мүліктік мүдделеріне сақтандырылған тұлғаның заң көмегін көрсету кезінде жол берген кәсіптік қателіктері салдарынан келтірілген зиянды өтеу бойынша сақтанушының азаматтық-құқықтық жауапкершілігінің басталу фактісі заң консультантының кәсіптік жауапкершілігін сақтандыру шарты бойынша сақтандыру жағдайы болып табылады.

      Осы тараудың мақсаттары үшін кәсіптік қателіктер деп мыналар:

      1) процестік мерзімдерді өткізіп алу;

      2) құжаттарды дұрыс рәсімдемеу;

      3) шартқа сәйкес заң көмегі көрсетілетін тұлғаға өзіне зиян келтіруге алып келген, жасалатын заңдық әрекеттердің салдары туралы хабарламау;

      4) сақтанушы (сақтандырылған тұлға) заң көмегін көрсету үшін клиенттен алған құжаттардың жоғалуы немесе бүлінуі;

      5) сақтандырылған тұлғаның заң көмегін көрсету процесінде өзіне мәлім болған мәліметтерді құқыққа сыйымсыз жария етуі түсініледі.

      Заң консультантының кәсіптік жауапкершілігін сақтандыру шартында сақтандырылған тұлғаның осындай көмек көрсетуі нәтижесінде шартқа сәйкес заң көмегі көрсетілетін үшінші тұлғалардың мүліктік мүдделеріне зиян келтіруге алып келген өзге де әрекеттер (әрекетсіздік) айқындалуы мүмкін.

      4. Егер шартқа сәйкес заң көмегі көрсетілетін үшінші тұлғаларға келтірілген зиян сақтанушының (сақтандырылған тұлғаның) кәсіптік міндеттерді абайсыз бұзуының салдары болып табылса, сақтандыру жағдайы басталған болып есептеледі.

      5. Заң консультантының кәсіптік жауапкершілігін сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сомасының мөлшері оның талаптарымен айқындалады және республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумағында қызметін жүзеге асыратын заң консультанттары үшін – заң консультантының кәсіптік жауапкершілігін сақтандыру шарты жасалған күнге тиісті қаржы жылына республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің кемінде бір мың еселенген, өзге заң конультанттары үшін – кемінде бес жүз еселенген мөлшерін құрауға тиіс.

      Заң консультантының кәсіптік жауапкершілігін сақтандырудың тәртібі мен өзге де талаптары заң консультантының кәсіптік жауапкершілігін сақтандырудың үлгілік шарты негізінде тараптардың келісімімен айқындалады.

77-1-бап. Заң консультантының көмекшілері

      1. Заң консультанттарының көмекшілері болуы мүмкін.

      2. Заң консультантының көмекшілері еңбек шарты негізінде жұмыс істей алады.

      Заң консультанттарының көмекшілері заң консультантының нұсқауы бойынша және жауапкершілігімен оның тапсырмаларын орындауға құқылы.

      Ескерту. 77-1-баппен толықтырылды – ҚР 09.06.2021 № 49-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

77-2-бап. Заң консультантының құпиясы

      1. Заң консультантына жүгіну фактісі, көмек сұрап өтініш жасаған тұлғамен және басқа да адамдармен ауызша және жазбаша келіссөздердің мазмұны туралы, көмек сұрап өтініш жасаған тұлғаның мүддесінде қабылданатын әрекеттердің сипаты мен нәтижелері туралы мәліметтер заң консультантының құпиясын құрайды.

      2. Заң консультанттары, олардың көмекшілері, заң консультанттары палаталарының және олардың органдарының лауазымды адамдары, сондай-ақ заң консультантының мәртебесінен айырылған адам заң көмегін көрсетуге байланысты және (немесе) өзінің кәсіптік қызметін жүзеге асыру нәтижесінде алынған қандай да бір мәліметтерді жария етуге, сондай-ақ өз мүддесінде немесе үшінші тұлғалардың мүддесінде пайдалануға құқылы емес.

      3. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, заң консультантының құпиясына жататын мәліметтерді көмек сұрап өтініш жасаған тұлғаның келісуінсіз жария еткені үшін осы баптың 2-тармағында аталған адамдар Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.

      4. "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органға мәліметтер мен ақпарат ұсыну заң консультантының құпиясын жария ету болып табылмайды.

      5. Кәсіптік құпияны сақтау міндеті уақытпен шектелмейді.

      6. Заң консультанттары, олардың көмекшілері, заң консультанттары палаталарының және олардың органдарының лауазымды адамдары, сондай-ақ заң консультанты мәртебесінен айырылған адам кәсіптік құпияны сақтау, оның ішінде оны санкцияланбаған қол жеткізуден қорғау үшін қажетті шаралар қабылдауға міндетті.

      Ескерту. 77-2-баппен толықтырылды – ҚР 09.06.2021 № 49-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

6-тарау. ЗАҢ КОНСУЛЬТАНТТАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІН ҰЙЫМДАСТЫРУ

78-бап. Заң консультанттары палатасы

      1. Заң көмегін көрсету жөніндегі қызметті реттеу және өз мүшелерінің Қазақстан Республикасының адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы заңнамасының, заң консультанттары палатасының қағидалары мен стандарттарының, Кәсіптік әдеп кодексінің талаптарын сақтауы бөлігінде олардың қызметін бақылау мақсатында құрылған, заң консультанттары палаталарының тізіліміне енгізілген, мүшелік шарттарында кемінде екі жүз заң консультантын біріктіретін, міндетті мүшелікке негізделген өзін-өзі реттейтін ұйым заң консультанттары палатасы болып танылады.

      2. Заң консультанттары палатасының қызметі "Өзін-өзі реттеу туралы" Қазақстан Республикасының Заңымен, осы Заңмен, Қазақстан Республикасының заңнамасымен, сондай-ақ заң консультанттары палатасының жарғысымен, қағидаларымен және стандарттарымен реттеледі.

      Ескерту. 78-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 09.06.2021 № 49-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

78-1 бап. Республикалық заң консультанттары алқасы

      1. Республикалық заң консультанттары алқасы – облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың кемінде үштен екісінің атынан өкілдік ететін заң консультанттары палаталарының ерікті мүшелігіне негізделген, қызметі мен өкілеттіктері осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңнамасында, алқа жарғысында айқындалатын және өзінің мүшелері болып табылатын заң консультанттары палаталарына қатысты және олардың мүдделерінде жүзеге асырылатын коммерциялық емес ұйым.

      Республикалық заң консультанттары алқасын облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың кемінде үштен екісінің атынан өкілдік ететін заң консультанттары палаталары өкілдерінің құрылтай съезі құрады.

      2. Мыналар:

      1) жоғары басқару органы – заң консультанттары палаталары өкілдерінің съезі;

      2) тұрақты негізде жұмыс істейтін атқарушы басқару органы – төраға басқаратын басқарма;

      3) қаржылық-шаруашылық қызметті ішкі бақылау органы – ревизиялық комиссия (ревизор) Республикалық заң консультанттары алқасының басқару органдары болып табылады.

      3. Республикалық заң консультанттары алқасы:

      1) заң консультанттары палаталарының қызметін үйлестіруді жүзеге асырады;

      2) мемлекеттік органдарда, мемлекеттік емес ұйымдарда, оның ішінде шетелдік және халықаралық ұйымдарда заң консультанттары палаталарының мүдделерін білдіреді;

      3) заң көмегі мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерді әзірлеуге қатысады және әдістемелік материалдар әзірлейді;

      4) Қазақстан Республикасының заңнамасына және халықаралық шарттарға қайшы келмейтін өзге де қызметті жүзеге асырады.

      4. Республикалық заң консультанттары алқасының төрағасы жасырын дауыс беру арқылы төрт жыл мерзімге сайланады. Бұл ретте дәл сол бір адам алқа төрағасының лауазымын қатарынан екі мерзімнен артық атқара алмайды.

      5. Республикалық заң консультанттары алқасы төрағасының өкілеттіктері алқаның жарғысында айқындалады.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      6-тармақтың қолданысы 01.01.2026 дейін тоқтатыла тұрады, тоқтатыла тұру кезеңінде мынадай редакцияда қолданыста болады – ҚР 09.06.2021 № 49-VII Заңымен.

      6. Республикалық заң консультанттары алқасының съезі Республикалық заң консультанттары алқасының жалпы мұқтаждықтарына заң консультанттарының палаталары аударатын ай сайынғы жарналардың мөлшері мен жүзеге асырылу тәртібін айқындайды, бұл ретте жарналардың мөлшері әрбір заң консультанты үшін есептелуге және тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген кемінде бір айлық есептік көрсеткішті құрауға тиіс.

      Заң консультанты "Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 88-бабына сәйкес заң консультанттары палатасына мүшелік жарна төлеуден босатылған жағдайда, ол үшін Республикалық заң консультанттары алқасына жарнаның мөлшері есептелмейді. Заң консультанты "Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 88-бабына сәйкес белгіленген мөлшерлеменің елу пайызы мөлшерінде жарна төлеген кезде, ол үшін Республикалық заң консультанттары алқасына ай сайынғы жарнаның мөлшері белгіленген жарнаның елу пайызы мөлшерінде есептеледі.

      7. Республикалық заң консультанттары алқасының басқармасы барлық түсімдер мен шығыстар туралы ақпаратты қамтитын, Республикалық заң консультанттары алқасының қаржылық-шаруашылық қызметі туралы жылдық есепті жасайды және оны Республикалық заң консультанттары алқасының интернет-ресурсында орналастырады.

      8. Республикалық заң консультанттары алқасының ревизиялық комиссиясы (ревизоры) Республикалық заң консультанттары алқасының қаржылық-шаруашылық қызметі туралы жылдық есепті тексеруді жүргізеді және оның нәтижелерін Республикалық заң консультанттары алқасының интернет-ресурсында орналастырады.

      Ескерту. 78-1-баппен толықтырылды – ҚР 09.06.2021 № 49-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

79-бап. Заң консультанттары палатасының жарғысы

      Заң консультанттары палатасының жарғысы палатаның уәкілетті орган бекітетін үлгілік жарғысы негізінде әзірленеді.

80-бап. Заң консультанттары палатасының функциялары

      Заң консультанттары палатасы мынадай функцияларды жүзеге асырады:

      1) кәсіптік мінез-құлық қағидалары мен Кәсіптік әдеп кодексін белгілейді;

      2) палата мүшелігіне қабылдау қағидалары мен шарттарын белгілейді;

      3) уәкілетті органмен келісу бойынша заң көмегін көрсету стандарттарын, заң көмегі сапасының өлшемшарттарын белгілейді және палата мүшелерінің оларды орындауын қамтамасыз етеді;

      4) палата мүшелері беретін деректер негізінде, құпиялылық туралы талаптарды сақтай отырып, палата мүшелері көрсететін заң кызметтерінің алдыңғы кезең үшін қалыптастырылатын орташа құны туралы жиынтық-талдамалық ақпарат соңғы орналастырылған күннен бастап осы ақпараттың жылына кемінде бір рет өзінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етеді;

      5) кешенді әлеуметтік заң көмегін көрсету көлемі мен тәртібін белгілейді;

      6) палатаның бекітілген стандарттарына сәйкес өз мүшелерінің біліктілігін арттыруды қамтамасыз етеді;

      7) заң консультанттары палатасының мүшелерін ақпараттық және әдістемелік қамтамасыз етуді ұйымдастырады;

      7-1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету жөніндегі жұмысты ұйымдастырады;

      8) мемлекеттік органдарда, мемлекеттік емес ұйымдарда, оның ішінде шетелдік және халықаралық ұйымдарда өз мүшелерінің мүдделерін білдіреді;

      9) заң консультанттары палатасы мүшелерінің Қазақстан Республикасының адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы заңнамасының, заң көмегін көрсету қағидалары мен стандарттарының, Кәсіптік әдеп кодексінің талаптарын сақтауын бақылауды жүзеге асырады;

      9-1) заң консультанттарының Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының талаптарын сақтауын қамтамасыз ету бойынша жұмысты ұйымдастырады;

      10) осы Заңның, Қазақстан Республикасының адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы заңнамасының, заң көмегін көрсету қағидалары мен стандарттарының, Кәсіптік әдеп кодексінің талаптарын бұзғаны үшін заң консультанттары палатасының мүшелерін жауаптылыққа тарту туралы мәселелерді қарайды;

      11) орта білімнен кейінгі, жоғары заң білім беру ұйымдары түлектерінің кәсіптік практикадан өтуін ұйымдастыруға жәрдемдеседі;

      12) практиканы қорытады және заң көмегін одан әрі жетілдіру мен дамыту жөнінде ұсынымдар мен ұсыныстар әзірлейді;

      13) заң консультанттары палатасы мүшелерінің тізілімін жүргізеді;

      13-1) заң консультанттары үшін олардың қызметінің ерекшеліктері мен өзіндік ерекшелігін ескере отырып, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері жөнінде әдістемелік ұсынымдарды әзірлейді және бекітеді;

      13-2) қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша және мерзімдерде қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органға жыл сайын осындай ақпаратты бере отырып, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін анықтау тұрғысынан заң консультанттарының қызметіне талдауды және мониторингті өз құзыреті шегінде жүргізеді, Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын қолдану практикасын жинақтап қорытады және оны жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізеді;

      14) осы Заңда, Қазақстан Республикасының заңнамасында, заң консультанттары палатасының жарғысында белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

      Ескерту. 80-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 20.06.2022 № 128-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 01.07.2022 № 131-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

81-бап. Заң консультанттары палатасының құқықтары мен міндеттері

      Заң консультанттары палатасының құқықтары мен міндеттері "Өзін-өзі реттеу туралы" Қазақстан Республикасының Заңында айқындалады.

      Заң консультанттары палатасы тоқсан сайын уәкілетті органға заң консультанттары палатасына мүшелерді енгізу, мүшелікті тоқтата тұру және мүшеліктен шығару туралы ақпарат беруге міндетті.

82-бап. Заң консультанттары палатасына мүшелік

      Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік кодексіне және Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексіне сәйкес жеке және заңды тұлғалардың мүдделеріне өкілдік ету түрінде заң көмегін жүзеге асыратын адамдар үшін заң консультанттары палатасына мүшелік міндетті болып табылады.

      Ескерту. 82-бап жаңа редакцияда - ҚР 29.06.2020 № 351-VI Заңымен (01.07.2021 бастап қолданысқа енгізіледі).

83-бап. Заң консультанттары палатасына мүшелікті алу және тоқтату шарттары мен тәртібі

      1. Осы Заңның 75-бабында белгіленген талаптарға сәйкес келетін, сондай-ақ аттестаттаудан өткен жеке тұлға заң консультанттары палатасының мүшесі бола алады.

      Заң консультанттары палатасы палата мүшелеріне қойылатын қосымша талаптарды көздеуі мүмкін.

      Аттестаттау Қазақстан Республикасының заңнамасын білуін кешенді тестілеу түрінде жүргізіледі.

      Заң консультанттары палатасына кіру үшін атестаттау жүргізу тәртібі мен шарттарын заң консультанттары палатасы уәкілетті органмен келісу бойынша айқындайды.

      Осы Заңның талаптарына сәйкес келетін және заң консультанттары палатасы белгілеген кешенді тестілеудің шекті балын жинаған үміткер аттестаттаудан өткен болып есептеледі.

      Сот тәртібімен әрекетке қабілетсіз не әрекетке қабілеті шектеулі деп танылған не заңда белгіленген тәртіппен жойылмаған немесе алынбаған сотталғандығы бар адам заң консультанты бола алмайды.

      Мыналар:

      1) Қазақстан Республикасының Жоғары Сот Кеңесі жанындағы Біліктілік комиссиясында біліктілік емтиханын тапсырған, сотта тағылымдамадан ойдағыдай өткен және облыстық немесе оған теңестірілген соттың жалпы отырысының оң пікірін алған адамдар;

      2) "Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьяларының мәртебесі туралы" Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 34-бабы 1-тармағының 1), 2), 3), 9), 10) және 12) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша судья өкілеттіктерін тоқтатқан адамдар;

      3) Қазақстан Республикасының заң мамандығы бойынша ғылыми дәрежесі бар адамдар;

      4) адвокаттық қызметпен айналысуға лицензиясы бар адамдар;

      5) теріс себептер бойынша шығарылғандарды қоспағанда, прокурор немесе тергеуші лауазымында кемінде он жыл жұмыс өтілі болған жағдайда, прокуратура және тергеу органдарынан шығарылған адамдар аттестаттаудан өтуден босатылады.

      2. Үміткер заң консультанттары палатасына кіру үшін:

      1) жоғары заң білімі туралы құжатты;

      2) жойылмаған немесе алынбаған сотталғандығының жоқтығы туралы анықтаманы;

      3) заң мамандығы бойынша кемінде екі жыл жұмыс өтілі бар екенін растайтын құжаттарды;

      4) аттестаттау нәтижелерін ұсынады.

      Заң консультанты бір мезгілде осы Заңның талаптарына сәйкес келетін бір ғана заң консультанттары палатасының мүшесі бола алады.

      3. Заң консультанттары палатасының алқалы басқару органы адамның осы бапта белгіленген талаптарға сәйкестігі туралы шешімді мұндай адамнан өтініш пен қажетті құжаттар келіп түскен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде қабылдайды.

      Өзіне қатысты осы бапта белгіленген талаптарға сәйкестігі туралы шешім қабылданған адам заң консультанттары палатасына мүшелікке қабылданған болып есептеледі және осындай адам туралы мәліметтер мұндай адам заң консультантының кәсіптік жауапкершілігін сақтандыру шартын ұсынған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде заң консультанттары палатасы мүшелерінің тізіліміне енгізіледі. Осындай адамға ол туралы мәліметтер заң консультанттары палатасы мүшелерінің тізіліміне енгізілген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде заң консультанттары палатасына толық мүшелігін растайтын құжат беріледі.

      4. Адамды заң консультанттары палатасының мүшелігіне қабылдаудан бас тартуға мыналар:

      1) адамның осы баптың талаптарына сәйкес келмеуі;

      2) адамды Қазақстан Республикасының адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы заңнамасының, заң көмегін көрсету қағидалары мен стандарттарының, Кәсіптік әдеп кодексінің талаптарын бұзғаны үшін заң консультанттары палатасы мүшелерінің тізілімінен шығару, егер шығарылған күннен бастап үш жылдан аз уақыт өтсе, негіз болып табылады.

      Заң консультанттары палатасының заң консультанттары палатасына мүшелікке қабылдаудан бас тарту туралы шешіміне уәкілетті органға шағым жасалуы мүмкін.

      Дау реттелмеген кезде, уәкілетті органның шешіміне сотқа шағым жасалуы мүмкін.

      5. Заң консультанттары палатасына мүшелікті заң консультанттары палатасының алқалы басқару органы:

      1) заң консультанттары палатасына мүшеліктен шығу туралы заң консультантының өтініші негізінде;

      2) жарғыда көзделген негіздер бойынша тоқтатады.

      6. Адамның заң консультанттары палатасына мүшелігі көрсетілген палатаға оған қатысты шағым түскен жағдайда, егер заң консультанттары палатасының мүшесіне қатысты тексеру жүргізілсе немесе тәртіптік ықпал ету шарасын қолдану туралы іс қаралып жатса – тексеру аяқталғанға дейін, ал бұзушылықтар анықталған жағдайда тәртіптік комиссия бұзушылық және тәртіптік жазалау шарасын қолдану туралы істі қарап біткенге дейін тоқтатылмайды.

      7. Заң консультанттары палатасы мүшесінің қайтыс болғанын растайтын ақпарат заң консультанттары палатасына келіп түскен жағдайда, заң консультанттары палатасы мүшелерінің тізіліміне заң консультанттары палатасына мүшелікті тоқтату туралы жазба енгізіледі.

      8. Өзіне қатысты заң консультанттары палатасына мүшелікті тоқтату туралы шешім қабылданған адам өз клиенттерін заң консультанттары палатасына өз мүшелігінің тоқтатылу фактісі туралы хабардар етуге міндетті.

      9. Заң консультанттары палатасының алқалы басқару органы заң консультантының заң консультанттары палатасына мүшелігін тоқтату туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі күннен кешіктірмей, заң консультанттары палатасы осындай шешімді заң консультанттары палатасының интернет-ресурсында орналастыруға, сондай-ақ осындай шешімнің көшірмесін:

      1) өзіне қатысты заң консультанттары палатасында мүшелікті тоқтату туралы шешім қабылданған адамға;

      2) егер адамды заң консультанттары палатасына мүшеліктен шығару оның Қазақстан Республикасының адвокаттық қызмет және заң көмегiн көрсету туралы заңнамасының, заң көмегін көрсету қағидалары мен стандарттарының, Кәсіптік әдеп кодексінің талаптарын бұзғанына байланысты болса, заң консультанттары палаталарының тізіліміне енгізілген барлық өзiн-өзi реттейтiн ұйымдарға;

      3) уәкілетті органға жіберуге міндетті.

84-бап. Заң консультанттары палатасының басқару органдары

      Мыналар:

      1) заң консультанттары палатасы мүшелерінің жалпы жиналысы;

      2) алқалы басқару органы;

      3) атқарушы басқару органы;

      4) бақылау органы (ревизиялық комиссия) заң консультанттары палатасының басқару органдары болып табылады.

      Заң консультанттары палатасында "Өзін-өзі реттеу туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген тәртіппен мамандандырылған органдар құрылуы мүмкін.

85-бап. Заң консультанттары палатасы мүшелерінің жалпы жиналысы

      1. Заң консультанттары палатасы мүшелерінің жалпы жиналысы заң консультанттары палатасының жоғары басқару органы болып табылады.

      2. Заң консультанттары палатасы мүшелері жалпы жиналысының құзыреті және оның қызмет ету тәртібі "Өзін-өзі реттеу туралы" Қазақстан Республикасының Заңында, осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында айқындалады.

      Заң консультанттары палатасының жарғысында заң консультанттары палатасы мүшелері жалпы жиналысының өзге өкілеттіктері де көзделуі мүмкін.

86-бап. Заң консультанттары палатасының алқалы басқару органы мен атқарушы басқару органы

      Заң консультанттары палатасының алқалы басқару органы мен атқарушы басқару органының құзыреті, құрылу және қызмет ету тәртібі "Өзін-өзі реттеу туралы" Қазақстан Республикасының Заңында, осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, және заң консультанттары палатасының жарғысында айқындалады.

86-1-бап. Заң консультанты көрсететін мемлекет кепілдік берген заң көмегіне ақы төлеу

      1. Заң консультанты көрсететін мемлекет кепілдік берген заң көмегіне ақы төлеу бюджет қаражаты есебінен жүргізіледі.

      2. Заң консультанты көрсететін мемлекет кепілдік берген заң көмегіне ақы төлеу және құқықтық консультация беруге, қорғауға және өкілдік етуге, сондай-ақ татуластыру рәсімдерін жүргізуге байланысты шығыстарды өтеу мөлшерлерін Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейді.

      3. Заң консультанты көрсететін заң көмегіне ақы төлеу және құқықтық консультация беруге, қорғауға және өкілдік етуге, сондай-ақ татуластыру рәсімдерін жүргізуге байланысты шығыстарды өтеу тәртібі уәкілетті орган бекітетін, мемлекет кепілдік берген заң көмегіне ақы төлеу қағидаларында белгіленеді.

      4. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда, заң консультанты көрсететін мемлекет кепілдік берген заң көмегіне, іссапар, көлік шығыстарына ақы төлеу және оның құқықтық консультация беруге, қорғауға және өкілдік етуге байланысты басқа да шығыстарын өтеу соттардың ұйғарымдары бойынша жүргізіледі.

      Ескерту. Заң 86-1-баппен толықтырылды - ҚР 20.06.2022 № 128-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

87-бап. Заң консультанттары палатасының ревизиялық комиссиясы

      1. Заң консультанттары палатасының ревизиялық комиссиясы заң консультанттары палатасының қаржылық-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыратын заң консультанттары палатасының органы болып табылады.

      2. Ревизиялық комиссия заң консультанттары палатасының мүшелері қатарынан құрылуы мүмкін. Заң консультанттары палатасының алқалы және атқарушы басқару органдарының мүшелері ревизиялық комиссияның құрамына кіре алмайды.

      Ревизиялық комиссияның құзыреті және қызмет ету тәртібі "Өзін-өзі реттеу туралы" Қазақстан Республикасының Заңында, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында және заң консультанттары палатасының жарғысында айқындалады.

88-бап. Заң консультанттары палатасының жарналары

      Заң консультанттары палатасында жыл сайынғы мүшелік жарналар белгіленеді.

      Жыл сайынғы мүшелік жарналардың мөлшері тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің он бес еселенген мөлшерінен кем болмауға және жетпіс бес еселенген мөлшерінен аспауға тиіс.

      Жүктілігі және босануы бойынша не бала үш жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты демалыста болған кезеңде заң консультанттары және еңбекке уақытша қабілетсіздігі салдарынан қатарынан екі айдан астам кәсіптік қызметті жүзеге асырмаған заң консультанттары мүшелік жарна төлеуден босатылады.

      Кәсіптік қызметін ауылдық елді мекендерде жүзеге асыратын не бір жылдан аз кәсіптік қызмет өтілі бар заң консультанттары мүшелік жарналарды белгіленген мөлшерлеменің елу пайызы мөлшерінде төлейді.

      Кіру жарналарына тыйым салынады.

      Ескерту. 88-бап жаңа редакцияда – ҚР 09.06.2021 № 49-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

89-бап. Заң консультанттары палатасының ақпаратқа қол жеткізуді және оны құқыққа сыйымсыз пайдаланудан қорғауды қамтамасыз етуі

      1. Заң консультанттары палатасы мынадай:

      1) өз мүшелерінің құрамы туралы;

      2) палата мүшелерінің жауапкершілігін қамтамасыз ету шарттары, тәсілдері мен тәртібі туралы;

      3) заң консультанттары палатасына өз мүшелiгін тоқтатқан мүшелер және олардың мүшелiгiн тоқтату негiздері туралы;

      4) заң консультанттары палатасына мүшелік шарттары туралы;

      5) заң консультанттары палатасының қағидалары мен стандарттарының мазмұны туралы;

      6) заң көмегі сапасының өлшемшарттары туралы;

      7) заң консультанттары палатасы басқару органдарының және мамандандырылған органдарының құрылымы мен құзыреті, заң консультанттары палатасының алқалы басқару органының, атқарушы басқару органының сандық және дербес құрамы, заң консультанттары палатасының жеке-дара атқарушы басқару органының функцияларын жүзеге асыратын тұлға туралы;

      8) заң консультанттары палатасы мүшелерінің жалпы жиналысы және алқалы басқару органы қабылдаған шешімдер туралы;

      9) заң консультанттары палатасының мүшелерін Қазақстан Республикасы адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы заңнамасының, қағидалар мен стандарттардың, Кәсіптік әдеп кодексінің талаптарын бұзғаны үшін жауаптылыққа тарту жағдайлары туралы;

      10) соттарға заң консультанттары палатасы берген, сондай-ақ палатаға қатысты берілген кез келген талап қоюлар және арыздар туралы;

      11) қаржылық-шаруашылық қызмет туралы, әрбір өзіндік ерекшелік бойынша жеке-жеке барлық түсімдер мен шығыстар туралы ақпарат қамтылатын есеп жөнінде ақпаратты;

      12) осы Заңда, Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) заң консультанттары палатасының ішкі құжаттарында көзделген өзге де ақпаратты өзінің интернет-ресурсында орналастыру және Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында таратылатын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы оларға қол жеткізуді қамтамасыз етуге міндетті.

      2. Палата жұмыскерлердің құқыққа сыйымсыз пайдалануы заң консультанттары палатасының мүшелеріне моральдық зиян және (немесе) мүліктік нұқсан келтіруі немесе осындай зиян және (немесе) нұқсан келтіруге алғышарттар жасауы мүмкін ақпаратты алу, пайдалану, өңдеу, сақтау және қорғау тәсілдерін көздеуге тиіс.

      3. Заң консультанттары палатасы өз жұмыскерлерінің қызметтік жағдайына орай өздеріне мәлім болған ақпаратты құқыққа сыйымсыз пайдалануына байланысты әрекеттері үшін өз мүшелерінің алдында жауапты болады.

      4. Заң консультанттары палатасы ақпаратты ашып көрсету жөніндегі міндеттердің орындалмағаны және (немесе) тиісінше орындалмағаны үшін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.

90-бап. Заң консультанттары палаталарының тізілімі

      1. Уәкілетті орган заң консультанттары палаталарының тізілімін электрондық форматта жүргізеді.

      2. Заң консультанттары палаталарының тізілімінде қамтылған мәліметтер ашық болып табылады және уәкілетті органның интернет-ресурсында жаңартылған күйде орналастырылады.

      Осы Заңның 78-бабының талаптарына сәйкес келетін коммерциялық емес ұйым туралы мәліметтер "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес хабарлама негізінде заң консультанттары палаталарының тізіліміне енгізіледі.

      Хабарламаны алғаннан кейін уәкілетті орган заң консультанттары палатасының осы Заңда және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарды сақтауын өзі дербес тексереді.

91-бап. Заң консультанттары палаталарының тізілімінен шығару

      Заң консультанттары палаталарының тізілімінен шығаруға:

      1) заң консультанттары палатасының заң консультанттары палаталарының тізілімінен шығару туралы өтініші;

      2) коммерциялық емес ұйымды тарату немесе қайта ұйымдастыру;

      3) заң консультанттары палаталарының тізілімінен шығару туралы заңды күшіне енген сот шешімі негіз болып табылады.

92-бап. Заң консультанттары палатасы мүшелерінің тізілімі

      1. Заң консультанттары палатасы заң консультанттары палатасы мүшелерінің тізілімін электрондық форматта жүргізеді және оны өзінің интернет-ресурсында жаңартылған күйде орналастырады.

      2. Заң консультанттары палатасы мүшелерінің тізілімі заң консультанттары палаталары тізілімінің осы Заңның талаптарына сәйкес келетін және заң консультанттары палатасына мүшелік, оны тоқтата тұру және тоқтату туралы мәліметтер қамтылатын құрамдасы болып табылады.

      3. Адам осы бапта көзделген өзі туралы мәліметтер заң консультанттары палатасы мүшелерінің тізіліміне енгізілген күннен бастап заң консультанттары палатасы мүшесінің барлық құқықтарына ие болады.

      4. Заң консультанттары палатасы мүшелерінің тізілімінде мынадай мәліметтер қамтылады:

      1) заң консультанттары палатасы мүшесінің тіркеу нөмірі, оны тізілімде тіркеу күні;

      2) заң консультанттары палатасы мүшесінің тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болған жағдайда), туған күні, жеке басын куәландыратын құжаттың деректері, тұрғылықты жері, жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлға үшін), байланыс телефондарының нөмірлері;

      3) заң консультанттары палатасы мүшесінің мүліктік жауаптылығын қамтамасыз ету туралы мәліметтер;

      4) палата мүшесіне заң консультанттары палатасы жүргізген тексерулердің нәтижелері және оған тәртіптік және өзге де жазалар қолдану фактілері туралы мәліметтер;

      5) уәкілетті орган, заң консультанттары палатасы көздеген өзге де мәліметтер.

      5. Заң консультанттары палатасына өз мүшелігін тоқтатқан адамдарға қатысты заң консультанттары палатасы мүшелерінің тізілімінде осы баптың 4-тармағында көрсетілген ақпаратпен қатар, заң консультанттары палатасына мүшелікті тоқтату күні және мұндай тоқтатудың негіздері туралы, интернет-ресурста орналастырылуға жататын ақпарат қамтылуға тиіс.

      6. Тұрғылықты жері туралы мәліметтерді, жеке басты куәландыратын құжаттың деректерін және егер қолжетімділігі Қазақстан Республикасының заңдарында шектелсе, өзге де мәліметтерді қоспағанда, осы баптың 4-тармағында көрсетілген мәліметтер заң консультанттары палатасының интернет-ресурсында ашып көрсетілуге жатады.

      7. Заң консультанттары палатасы осы Заңда және "Өзін-өзі реттеу туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген талаптарға сәйкес, өзі туралы мәліметтер палаталар тізіліміне енгізілген күннен бастап заң консультанттары палатасы мүшелерінің тізілімін жүргізеді.

      8. Заң консультанттары палатасының мүшесі заң консультанттары палатасын заң консультанттары палатасы мүшелерінің тізілімінде қамтылған ақпараттың өзгеруіне алып келетін кез келген оқиғалар басталған күннен кейінгі күннен бастап үш жұмыс күні ішінде, осындай оқиғалардың басталғаны туралы жазбаша нысанда немесе электрондық құжат жіберу арқылы хабардар етуге міндетті.

      9. Тұрғылықты жері туралы мәліметтерді, жеке басты куәландыратын құжат деректерін және егер қолжетімділігі Қазақстан Республикасының заңдарында шектелсе, өзге де мәліметтерді қоспағанда, заң консультанттары палатасы мүшелерінің тізілімінде қамтылған ақпарат заң консультанттары палатасы айқындаған тәртіппен жеке және заңды тұлғалардың сұрау салуы бойынша ұсынылады. Мұндай ақпаратты ұсыну мерзімі тиісті сұрау салу келіп түскен күннен бастап бес жұмыс күнінен аса алмайды.

93-бап. Заң консультанттары палатасының өз мүшелерінің қызметін бақылауы

      Заң консультанттары палатасының заң консультанттарының қызметіне олардың заң консультанттары палатасының қағидалары мен стандарттарының талаптарын, палатаға мүшелік шарттарын сақтауы бөлігінде бақылауды жүзеге асыру тәртібі "Өзін-өзі реттеу туралы" Қазақстан Республикасының Заңында айқындалады.

94-бап. Заң консультанттары палатасы мүшелерінің жауапкершілігі

      Заң консультанттары палатасының мүшесі Қазақстан Республикасының адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы заңнамасының, палата жарғысының, қағидалары мен стандарттарының, Кәсіптік әдеп кодексінің талаптарын бұзғаны үшін осы Заңға, Қазақстан Республикасының заңдарына, заң консультанттары палатасының қағидалары мен стандарттарына сәйкес жауапты болады.

      Заң консультанттары палатасының мүшелеріне жазалар қолдану, оларды алып тастау және шағым жасау тәртібі палатаның жарғысында және қағидаларында айқындалады.

95-бап. Заң консультанттары палатасының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне), оның басқару органдарының шешімдеріне шағым жасау

      Заң консультанттары палатасының мүшесі өз құқықтары мен заңды мүдделерін заң консультанттары палатасының әрекеттері (әрекетсіздігі), оның басқару органдарының шешімдері бұзған жағдайда, мұндай әрекеттерге (әрекетсіздікке), шешімдерге уәкілетті органда немесе сотта дау айтуға, сондай-ақ өзіне келтірілген зиянды заң консультанттары палатасының Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өтеуін талап етуге құқылы.

      Осы Заңда көзделген жағдайларда, заң консультанттары палатасының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне), оның басқару органының шешімдеріне, дауды міндетті түрде сотқа дейінгі реттеу тәртібі сақтала отырып, сотта дау айтылуы мүмкін.

96-бап. Заң консультанттары палаталарының жауапкершілігі

      1. Заң консультанттары палатасы Қазақстан Республикасының адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы заңнамасының, заң консультанттары палатасының қағидалары мен стандарттарының, Кәсіптік әдеп кодексінің талаптарын бұзғаны үшін осы Заңға және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарына сәйкес жауапты болады.

      2. Заң консультанттарының палаталары, заң консультанттары палаталарының мүшелері, клиенттер уәкілетті органға Қазақстан Республикасының адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы заңнамасын, заң консультанттары палатасының қағидалары мен стандарттарын, Кәсіптік әдеп кодексін бұзушылықтар туралы жүгінуге құқылы.

      3. Шағым түскен кезде, егер шағымды заң консультанттары палатасы бұрын қарамаған жағдайда, уәкілетті орган оны тиісті палатаға жібереді.

      4. Егер шағым палатаның қарау нысанасы болған жағдайда, уәкілетті орган жолданымды Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен қарайды.

      Шағымды қарау қорытындылары бойынша уәкілетті орган заң консультанттары палатасына нұсқама, ескерту түрінде ықпал ету шараларын қолдануға, сондай-ақ осы Заңға және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарына сәйкес өзге шаралар қабылдауға құқылы.

      Егер заң консультанттары палатасы уәкілетті органның нұсқамасы, ескертуі бойынша шараларды қабылдамаған немесе уақтылы қабылдамаған жағдайда, уәкілетті орган заң консультанттары палатасына заң консультанттары палаталарының тізілімінен шығару түрінде ықпал ету шарасын қолдану туралы мәселеге бастама жасайды.

      5. Заң консультанттары палатасының әрекеттерінде (әрекетсіздігінде), оның басқару органдарының шешімдерінде бұзушылықтар болған жағдайда, заң консультанттары палатасына қатысты, сот тәртібімен, заң консультанттары палаталарының тізілімнен шығару түрінде ықпал ету шарасы қолданылуы мүмкін.

97-бап. Заң консультанттарының палаталарын мемлекеттік бақылау

      1. Уәкілетті орган заң консультанттары палаталарының Қазақстан Республикасының адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы заңнамасының, заң консультанттары палатасының қағидалары мен стандарттарының, Кәсіптік әдеп кодексінің талаптарын орындауына заң көмегін көрсету саласындағы бақылауды жүзеге асырады.

      2. Заң консультанттары палаталарының қызметіне заң көмегін көрсету саласындағы бақылау Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес тексерулер және профилактикалық бақылау жүргізу жолымен жүзеге асырылады.

7-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЖӘНЕ ӨТПЕЛІ ЕРЕЖЕЛЕР

98-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртібі

      1. Осы Заң:

      1) 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 16-баптың 3) тармақшасын, 19-бапты, 28-баптың 3-тармағының бірінші бөлігін, 33-баптың 3-тармағының 11) тармақшасын, 50-баптың 5-тармағының 7) тармақшасын, 67-баптың 2-тармағының 18) тармақшасын, 68-баптың 3-тармағы 14) тармақшасының оныншы абзацын;

      2) 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 46-бап 2019 жылғы 1 қаңтарға дейін мынадай:

      "46-бап. Адвокаттың өкілеттіктерін куәландыру

      1. Адвокаттың нақты істі жүргізуге өкілеттіктері заң консультациясы немесе адвокаттық кеңсе беретін, ал ол өз қызметін заңды тұлғаны тіркеместен, жеке-дара жүзеге асырған кезде – адвокаттар алқасының төралқасы беретін ордермен куәландырылады. Ордердің нысанын уәкілетті орган бекітеді. Ордерлер беруді бақылау мен есепке алуды адвокаттар алқасының төралқасы жүзеге асырады.

      2. Адвокат куәлiгiнің нысаны мен оны толтыру тәртібін Республикалық адвокаттар алқасы әзірлейді және бекiтеді.

      Адвокат мәртебесі тоқтатыла тұрған немесе тоқтатылған адам тиісті шешім қабылданғаннан кейін өзінің куәлігін адвокаттар алқасына тапсыруға міндетті.

      3. Өз қызметін Қазақстан Республикасы ратификациялаған тиісті халықаралық шарт негізінде жүзеге асыратын шетелдік адвокаттың өкілеттіктері жеке басын, адвокат мәртебесін және оның заң көмегін көрсетуге өкілеттіктерін куәландыратын құжаттармен расталады.

      4. Адвокаттың Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында, сондай-ақ егер бұл қабылданған тапсырманы орындауға қажет болса және тиiстi мемлекеттердiң заңнамасы мен Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға қайшы келмесе, оның шегінен тыс жерлерде адвокаттық қызметпен айналысуға құқығы бар." деген редакцияда қолданылады деп белгіленіп, осы бапты;

      3) 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 33-баптың 7-тармағының 4) және 7) тармақшаларын, 36-бапты, 76-баптың 4-тармағының 8) және 14) тармақшаларын, 77-бапты;

      4) 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 83-баптың 3-тармағы екінші бөлігінің бірінші сөйлемі 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін мынадай:

      "Өзіне қатысты осы бапта белгіленген талаптарға сәйкестігі туралы шешім қабылданған адам заң консультанттары палатасына мүшелікке қабылданған болып есептеледі және осындай адам туралы мәліметтер үш жұмыс күні ішінде заң консультанттары палатасы мүшелерінің тізіліміне енгізіледі." деген редакцияда қолданылады деп белгіленіп, осы сөйлемді қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      2. Осы Заң қолданысқа енгізілгенге дейін заң көмегін көрсететін жеке және заңды тұлғалар осы Заң қолданысқа енгізілген күннен бастап бір жыл ішінде өз қызметін осы Заңның талаптарына сәйкес келтіреді.

      3. Осы Заң қолданысқа енгізілгенге дейін өз қызметін жүзеге асырып келген адвокаттар алқасы, Республикалық адвокаттар алқасы осы Заң қолданысқа енгізілген күннен бастап алты ай ішінде өз қызметін адвокаттар алқаларының, Республикалық адвокаттар алқасының төрағаларын сайлау, олардың басқару органдарын қалыптастыру тәртібін қоса алғанда, осы Заңның талаптарына сәйкес келтіруге тиіс және әділет органдарында қайта тіркелуге жатады.

      4. Мыналардың:

      1) "Адвокаттық қызмет туралы" 1997 жылғы 5 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 22, 328-құжат; 2001 ж., № 15-16, 236-құжат; 2003 ж., № 11, 65-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; 2009 ж., № 8, 44-құжат; № 19, 88-құжат; № 24, 130-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 23, 179-құжат; 2012 ж., № 4, 32-құжат; № 6, 44-құжат; № 10, 77-құжат; 2013 ж., № 14, 72, 74-құжаттар; № 15, 76-құжат; 2014 ж., № 10, 52-құжат; № 11, 61-құжат; № 16, 90-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 96-құжат; 2015 ж., № 16, 79-құжат; № 20-VІІ, 115-құжат; № 23-ІІ, 170-құжат; 2016 ж., № 7-ІІ, 55-құжат);

      2) "Мемлекет кепілдік берген заң көмегі туралы" 2013 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2013 ж., № 14, 73-құжат; 2014 ж., № 19-I, 19-II, 96-құжат; 2015 ж., № 10, 50-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 22-І, 141-құжат) күші жойылды деп танылсын.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Н. НАЗАРБАЕВ

Об адвокатской деятельности и юридической помощи

Закон Республики Казахстан от 5 июля 2018 года № 176-VІ ЗРК.

      Вниманию пользователей!
Для удобства пользования РЦПИ создано ОГЛАВЛЕНИЕ.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

      В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

      1) адвокатская деятельность – юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе адвокатами в порядке, установленном настоящим Законом, в целях защиты и содействия в реализации прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц;

      2) деятельность юридических консультантов – профессиональная деятельность юридических консультантов по оказанию юридической помощи в целях защиты прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц;

      3) юридическая помощь – деятельность, направленная на обеспечение реализации закрепленного пунктом 3 статьи 13 Конституции Республики Казахстан права каждого на получение квалифицированной юридической помощи, в том числе с использованием специальных юридических знаний и навыков, в порядке, установленном настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан;

      4) участники юридической помощи – лица, оказывающие юридическую помощь, клиенты, иные лица, задействованные в оказании юридической помощи;

      5) уполномоченный государственный орган в сфере оказания юридической помощи (далее – уполномоченный орган) – центральный исполнительный орган, обеспечивающий организацию юридической помощи, а также контроль за ее качеством;

      6) клиент – физическое или юридическое лицо (представитель), обратившееся за получением юридической помощи;

      7) правовое информирование – вид юридической помощи, оказываемой неопределенному кругу лиц путем предоставления информации по вопросам законодательства Республики Казахстан в устной, письменной формах, в форме электронного документа либо в виде визуального ознакомления;

      8) правовое консультирование – вид юридической помощи, оказываемой физическим и юридическим лицам в форме устных и письменных консультаций, в том числе касающихся вопроса составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера;

      9) конфликт интересов – противоречие между личными интересами лица, оказывающего юридическую помощь, и интересами клиента, которое может привести к неоказанию или некачественному оказанию юридической помощи.

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан об адвокатской деятельности и юридической помощи

      1. Законодательство Республики Казахстан об адвокатской деятельности и юридической помощи основывается на Конституции Республики Казахстан, состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, регулирующих адвокатскую деятельность и юридическую помощь.

      2. Юридическая помощь оказывается в соответствии с нормами настоящего Закона и с учетом особенностей, установленных законодательством Республики Казахстан.

      3. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

      4. Условия и порядок оказания юридической помощи отдельными лицами устанавливаются законами Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 2 с изменением, внесенным Законом РК от 09.06.2021 № 49-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 3. Принципы оказания юридической помощи

      Оказание юридической помощи основывается на принципах:

      1) верховенства закона;

      2) независимости лиц, оказывающих юридическую помощь;

      3) уважения и защиты прав и свобод клиента;

      4) предоставления юридической помощи в интересах клиента;

      5) сохранения профессиональной тайны;

      6) соблюдения норм профессионального и этического поведения;

      7) свободы определения пределов и мер оказания юридической помощи;

      8) соблюдения стандартов оказания юридической помощи;

      9) уважения к суду, правилам судопроизводства и коллегам по профессии;

      10) доступности юридической помощи.

Статья 4. Значение принципов оказания юридической помощи

      1. Принципами оказания юридической помощи являются фундаментальные начала оказания юридической помощи, определяющие ее содержание и обеспечивающие общие условия реализации прав и обязанностей участников юридической помощи.

      2. Принципы оказания юридической помощи взаимосвязаны и образуют их систему. Реализация каждого из принципов осуществляется во взаимодействии с иными принципами оказания юридической помощи.

      3. Несоблюдение принципов оказания юридической помощи влечет ответственность, установленную настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан.

Статья 5. Верховенство закона

      Юридическая помощь предоставляется на началах равенства всех перед законом, обязанности соблюдать требования Конституции Республики Казахстан, а также настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

Статья 6. Независимость лиц, оказывающих юридическую помощь

      Лица, оказывающие юридическую помощь, независимы при осуществлении своих прав и исполнении профессиональных обязанностей.

      Вмешательство в их деятельность со стороны прокуратуры, судов, других государственных органов, иных организаций и лиц, за исключением случаев, прямо предусмотренных законами Республики Казахстан, недопустимо.

Статья 7. Уважение и защита прав и свобод клиента

      Юридическая помощь оказывается в целях защиты и содействия в реализации прав, свобод и законных интересов физических лиц, а также прав и законных интересов юридических лиц.

      При оказании юридической помощи запрещаются действия, унижающие честь или умаляющие достоинство клиента, посягающие на неприкосновенность его частной жизни, нарушающие его личную и семейную тайну, тайну личных вкладов и сбережений, переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.

Статья 8. Предоставление юридической помощи в интересах клиента

      Лицо, оказывающее юридическую помощь, обязано надлежаще выполнять свои профессиональные обязанности, принимая необходимые меры для предотвращения вреда интересам клиента.

      При оказании юридической помощи лицо, оказывающее юридическую помощь, обязано разъяснить клиенту возможные результаты и последствия юридической помощи, включая характер и размер финансовых затрат.

      Выбор мер оказания юридической помощи должен исходить из интересов клиента.

      Лицо, оказывающее юридическую помощь, при выполнении профессиональных обязанностей обязано принимать меры по предотвращению конфликта интересов.

Статья 9. Сохранение профессиональной тайны

      Профессиональная тайна не может быть раскрыта без согласия клиента.

      При оказании юридической помощи принимаются меры по сохранению профессиональной тайны, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан. Обязанность сохранения профессиональной тайны не ограничена во времени.

Статья 10. Соблюдение норм профессионального и этического поведения

      Юридическая помощь оказывается с соблюдением высоких профессиональных и этических норм. Формирование этих норм осуществляется лицами, оказывающими юридическую помощь, на основе общепринятых норм поведения, нравственности и стандартов оказания юридической помощи.

Статья 11. Свобода определения пределов и мер оказания юридической помощи

      Пределы и меры оказания юридической помощи определяются по усмотрению лица, оказывающего юридическую помощь, и ограничиваются, если это предусмотрено законами Республики Казахстан.

Статья 12. Соблюдение стандартов оказания юридической помощи

      Стандарты оказания юридической помощи обеспечиваются путем внедрения лучших практик качества оказания юридической помощи на основе законодательства Республики Казахстан.

      В целях обеспечения качества юридической помощи к ее осуществлению допускаются лица, имеющие соответствующую профессиональную подготовку и периодически повышающие свою квалификацию.

Статья 13. Уважение к суду, правилам судопроизводства и коллегам по профессии

      Лица, оказывающие юридическую помощь, должны относиться к своим коллегам по профессии в духе уважения, справедливости и сотрудничества.

      Оказание юридической помощи должно основываться на уважении к суду и правилам судопроизводства.

Статья 14. Доступность юридической помощи

      Каждый имеет право на получение юридической помощи.

      В случаях, предусмотренных настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан, юридическая помощь оказывается бесплатно.

Статья 15. Виды юридической помощи

      Юридическая помощь оказывается в виде:

      1) правового информирования;

      2) правового консультирования;

      3) защиты и представительства интересов физических и юридических лиц в судах, органах уголовного преследования, иных государственных органах и негосударственных организациях в случаях и порядке, установленных настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан;

      4) совершения иных правовых действий для защиты законных интересов клиента во взаимодействии с любыми лицами, являющимися участниками действующих или возможных правоотношений с клиентом.

      Правовое информирование, правовое консультирование, защита и представительство адвокатами интересов физических лиц являются минимальными социальными стандартами в сфере оказания гарантированной государством юридической помощи в соответствии с Законом Республики Казахстан "О минимальных социальных стандартах и их гарантиях".

Статья 16. Формы юридической помощи

      Формами юридической помощи являются:

      1) юридическая помощь, оказываемая на возмездной основе;

      2) гарантированная государством юридическая помощь;

      3) комплексная социальная юридическая помощь.

Статья 17. Оказание юридической помощи на возмездной основе

      Юридической помощью на возмездной основе признается юридическая помощь, оказываемая физическим и юридическим лицам платно на основании письменного договора об оказании юридической помощи, если иное не установлено настоящим Законом и законами Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 17 с изменением, внесенным Законом РК от 09.06.2021 № 49-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 18. Гарантированная государством юридическая помощь

      Юридическая помощь, оказываемая физическим и юридическим лицам, имеющим право на ее получение на основании и в порядке, предусмотренных настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан, на бесплатной основе, признается гарантированной государством юридической помощью.

Статья 19. Комплексная социальная юридическая помощь

      1. Комплексной социальной юридической помощью является оказание в соответствии с договором безвозмездной юридической помощи лицам, указанным в пункте 2 настоящей статьи, заключающейся в правовом сопровождении клиента с момента его обращения за юридической помощью до принятия в порядке, предусмотренном законами Республики Казахстан, итогового правового решения по делу (разрешения правовой ситуации).

      Объем и порядок оказания комплексной социальной юридической помощи устанавливаются палатами юридических консультантов, Республиканской коллегией адвокатов. Сведения об объеме и порядке оказания комплексной социальной юридической помощи направляются уполномоченному органу.

      Оказание комплексной социальной юридической помощи является одной из форм реализации социальной ответственности и осуществляется добровольно.

      2. Комплексная социальная юридическая помощь может оказываться:

      1) лицам, нуждающимся в специальных социальных услугах, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о социальной защите;

      2) лицам, имеющим право на адресную социальную помощь;

      3) участникам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным по льготам к участникам Великой Отечественной войны;

      3-1) ветеранам боевых действий на территории других государств;

      4) лицам с инвалидностью первой и второй групп;

      5) пенсионерам по возрасту;

      6) престарелым и лицам с инвалидностью, проживающим в центрах оказания специальных социальных услуг;

      7) Исключен Законом РК от 09.06.2021 № 49-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      8) лицам, в одиночку воспитывающим детей с инвалидностью либо имеющим на попечении совершеннолетних лиц с инвалидностью.

      Комплексная социальная юридическая помощь не оказывается по спорам, связанным с предпринимательской деятельностью, в рамках гражданского судопроизводства.

      3. Внесение значительного вклада в оказание комплексной социальной юридической помощи стимулируется государством.

      Сноска. Статья19 с изменениями, внесенными законами РК от 06.05.2020 № 323-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).; от 09.06.2021 № 49-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 27.06.2022 № 129-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 19.04.2023 № 223-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 20.04.2023 № 226-VII (вводится в действие с 01.07.2023).

Статья 20. Лица, оказывающие юридическую помощь

      Юридическая помощь в пределах своей компетенции оказывается:

      1) государственными органами;

      2) адвокатами, нотариусами, частными судебными исполнителями, юридическими консультантами;

      3) физическими лицами, оказывающими юридическую помощь и не состоящими в некоммерческих организациях лиц, оказывающих юридическую помощь, основанных на обязательном членстве в палатах юридических консультантов.

Статья 21. Государственная политика в сфере оказания юридической помощи

      1. Государственная политика в сфере оказания юридической помощи обеспечивается совокупностью организационно-правовых, социально-экономических, технических, информационных, аккредитационных, лицензионно-контрольных и иных мер, осуществляемых в целях реализации гарантии прав физических и юридических лиц на получение юридической помощи.

      2. Основные направления государственной политики в сфере оказания юридической помощи определяются Президентом Республики Казахстан.

      3. Законом могут быть установлены основы, порядок и условия деятельности государственной адвокатуры в Республике Казахстан.

Статья 22. Компетенция Правительства Республики Казахстан

      Правительство Республики Казахстан разрабатывает основные направления государственной политики в сфере оказания юридической помощи.

      Сноска. Статья 22 - в редакции Закона РК от 19.04.2023 № 223-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 23. Компетенция уполномоченного органа

      Уполномоченный орган:

      1) формирует и реализует государственную политику в сфере оказания юридической помощи;

      2) координирует деятельность лиц, оказывающих гарантированную государством юридическую помощь;

      3) разрабатывает проекты нормативных правовых актов по вопросам оказания юридической помощи;

      4) проводит мониторинг законодательства Республики Казахстан об адвокатской деятельности и юридической помощи, полноты объема и качества оказания юридической помощи;

      5) осуществляет международное сотрудничество в сфере оказания юридической помощи;

      6) согласовывает стандарты оказания юридической помощи;

      7) согласовывает критерии качества оказания юридической помощи;

      8) разрабатывает и утверждает критерии качества оказания гарантированной государством юридической помощи;

      9) является администратором бюджетных программ по всем видам гарантированной государством юридической помощи;

      10) обеспечивает функционирование и развитие системы гарантированной государством юридической помощи;

      10-1) устанавливает размеры оплаты гарантированной государством юридической помощи, оказанной адвокатом, юридическим консультантом, и возмещения расходов, связанных с правовым консультированием, защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур;

      11) обеспечивает опубликование не реже одного раза в год в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, и размещение на своем интернет-ресурсе информации о системе и об основных итогах оказания гарантированной государством юридической помощи;

      12) разрабатывает и утверждает порядок учета гарантированной государством юридической помощи, оказанной адвокатом, юридическим консультантом;

      13) утверждает правила оплаты гарантированной государством юридической помощи, оказываемой адвокатом, юридическим консультантом, и возмещения расходов, связанных с правовым консультированием, защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур;

      14) осуществляет контроль за качеством оказываемой гарантированной государством юридической помощи;

      15) осуществляет контроль за деятельностью палат юридических консультантов;

      16) обеспечивает правовое информирование населения о лицах, оказывающих юридическую помощь, механизмах, об основаниях и условиях оказания юридической помощи;

      17) разрабатывает и утверждает типовой устав палаты юридических консультантов;

      18) ведет реестр палат юридических консультантов;

      19) разрабатывает и утверждает типовой договор страхования профессиональной ответственности адвокатов по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

      20) разрабатывает и утверждает типовой договор страхования профессиональной ответственности юридических консультантов по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

      21) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 23 с изменениями, внесенными законами РК от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020); от 20.06.2022 № 128-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 19.04.2023 № 223-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 24. Единая информационная система юридической помощи

      Единой информационной системой юридической помощи является информационная система, предназначенная для автоматизации адвокатской деятельности и деятельности юридических консультантов.

      При функционировании единой информационной системы юридической помощи обеспечивается соблюдение конфиденциальности.

      Объекты информатизации единой информационной системы юридической помощи передаются в доверительное управление Республиканской коллегии адвокатов и Республиканской коллегии юридических консультантов в порядке, установленном Законом Республики Казахстан "О государственном имуществе".

      Сноска. Статья 24 с изменением, внесенным Законом РК от 09.06.2021 № 49-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

РАЗДЕЛ 2. ГАРАНТИРОВАННАЯ ГОСУДАРСТВОМ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Глава 2. СИСТЕМА ГАРАНТИРОВАННОЙ ГОСУДАРСТВОМ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Статья 25. Лица, оказывающие гарантированную государством юридическую помощь, и порядок ее оказания

      Гарантированная государством юридическая помощь оказывается:

      1) государственными органами безвозмездно в виде правового информирования в пределах их компетенции в порядке, установленном Законом Республики Казахстан "О доступе к информации";

      2) адвокатами в порядке, установленном настоящим Законом;

      2-1) юридическими консультантами в порядке, установленном настоящим Законом;

      3) нотариусами безвозмездно в случаях и порядке, установленных Законом Республики Казахстан "О нотариате";

      4) частными судебными исполнителями безвозмездно при исполнении социально значимой категории дел в случаях и порядке, установленных Законом Республики Казахстан "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей".

      В случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан, гарантированная государством юридическая помощь может безвозмездно оказываться иными лицами.

      Сноска. Статья 25 с изменением, внесенным Законом РК от 20.06.2022 № 128-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 26. Лица, имеющие право на получение гарантированной государством юридической помощи

      1. Право на бесплатное получение гарантированной государством юридической помощи в виде правового информирования имеют все физические и (или) юридические лица.

      2. Гарантированная государством юридическая помощь в виде правового консультирования оказывается в порядке, установленном настоящим Законом и законодательством Республики Казахстан:

      1) физическим лицам по вопросам взыскания алиментов, назначения пенсии и пособий, реабилитации, получения статуса беженца или кандаса, несовершеннолетним, оставшимся без попечения родителей;

      2) жертвам сексуального насилия, торговли людьми, акта терроризма либо подвергшимся пыткам по вопросам обеспечения и защиты их прав и законных интересов, связанных с данным статусом или ситуацией;

      3) физическим лицам по вопросам возмещения вреда, причиненного смертью кормильца;

      4) физическим лицам по вопросам возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья, связанным с работой, либо причиненного уголовным правонарушением;

      5) физическим лицам, являющимся участниками Великой Отечественной войны, лицами, приравненными по льготам к участникам Великой Отечественной войны, а также ветеранами боевых действий на территории других государств, военнослужащими срочной службы, лицами с инвалидностью первой и второй групп, пенсионерами по возрасту, по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью;

      6) многодетным семьям по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью;

      7) малообеспеченным лицам (семьям), имеющим среднедушевые доходы в месяц ниже черты бедности, установленной в областях, городах республиканского значения, столице, по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью.

      3. Гарантированная государством юридическая помощь в виде защиты и представительства интересов физических лиц в судах, органах уголовного преследования, иных государственных органах и негосударственных организациях оказывается в порядке, установленном настоящим Законом и законодательством Республики Казахстан:

      1) лицу, привлекаемому к административной ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;

      2) истцу либо ответчику в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан и истцу в соответствии с законодательством Республики Казахстан об административном судопроизводстве;

      3) подозреваемому, обвиняемому, подсудимому, осужденному, оправданному, потерпевшему в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан.

      4. Лица, указанные в пунктах 1, 2 и 3 настоящей статьи, вправе получить гарантированную государством юридическую помощь на территории Республики Казахстан независимо от места жительства и места нахождения.

      5. В интересах лица, нуждающегося в гарантированной государством юридической помощи, с ходатайством об оказании такой помощи может обратиться его представитель в порядке, установленном законами.

      Сноска. Статья 26 - в редакции Закона РК от 20.06.2022 № 128-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 27. Права и обязанности лица, нуждающегося в гарантированной государством юридической помощи

      1. Лицо, нуждающееся в гарантированной государством юридической помощи, имеет право:

      1) равного доступа к гарантированной государством юридической помощи;

      2) получить информацию о своих правах, обязанностях и условиях оказания гарантированной государством юридической помощи;

      3) обратиться за оказанием бесплатной юридической помощи к лицам, оказывающим гарантированную государством юридическую помощь;

      4) получить гарантированную государством юридическую помощь или отказаться от ее получения в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

      5) обжаловать действия либо бездействие лиц, оказывающих гарантированную государством юридическую помощь, в порядке, предусмотренном настоящим Законом и законодательством Республики Казахстан;

      6) на конфиденциальность вопроса, по которому оказана гарантированная государством юридическая помощь.

      2. Лицо, обратившееся с ходатайством об оказании ему гарантированной государством юридической помощи, предусмотренной подпунктами 2) и 3) статьи 15 настоящего Закона, обязано:

      1) представить документы, подтверждающие его право на получение гарантированной государством юридической помощи, перечень которых утверждается уполномоченным органом;

      2) своевременно извещать об изменении обстоятельств, влияющих на условия оказания гарантированной государством юридической помощи;

      3) обеспечить достоверность информации, на которой основана необходимость оказания гарантированной государством юридической помощи.

Статья 28. Организация, порядок оказания и учет гарантированной государством юридической помощи, оказываемой адвокатами

      1. Участие адвокатов в оказании гарантированной государством юридической помощи организуется коллегией адвокатов области, города республиканского значения, столицы посредством единой информационной системы юридической помощи в порядке, определенном Республиканской коллегией адвокатов по согласованию с уполномоченным органом.

      Коллегия адвокатов области, города республиканского значения, столицы ежегодно не позднее первого декабря направляет в территориальный орган юстиции список адвокатов, участвующих в системе оказания гарантированной государством юридической помощи.

      2. Критерии отбора адвокатов для участия в системе оказания гарантированной государством юридической помощи утверждаются Республиканской коллегией адвокатов.

      3. Преимущественное право включения в список адвокатов, участвующих в системе оказания гарантированной государством юридической помощи, предоставляется адвокатам, оказывающим комплексную социальную юридическую помощь.

      В списке указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии) адвоката, номер и дата выдачи лицензии на занятие адвокатской деятельностью, форма организации адвокатской деятельности, наименование и место осуществления адвокатской деятельности.

      4. Список адвокатов периодически обновляется президиумом коллегии адвокатов и поддерживается в актуальном состоянии.

      Выбор адвоката для оказания квалифицированной юридической помощи по назначению органов, ведущих уголовный процесс, судов или органов (должностных лиц), уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, может осуществляться с помощью единой информационной системы юридической помощи.

      5. Территориальный орган юстиции ежегодно не позднее пятнадцатого декабря заключает с адвокатами соглашение об оказании гарантированной государством юридической помощи.

      Форма соглашения, разрабатываемая и утверждаемая уполномоченным органом с учетом рекомендаций Республиканской коллегии адвокатов, должна содержать обязанности адвокатов и условия по полноценному обеспечению юридической помощью населения, проживающего на территории области, города республиканского значения, столицы.

      6. Территориальный орган юстиции ежегодно не позднее двадцать пятого декабря размещает на своем интернет-ресурсе список адвокатов, участвующих в системе оказания гарантированной государством юридической помощи.

      Республиканская коллегия адвокатов не позднее двадцать пятого декабря размещает в единой информационной системе юридической помощи список адвокатов, участвующих в системе оказания гарантированной государством юридической помощи.

      7. Оказание гарантированной государством юридической помощи в виде правового консультирования осуществляется в служебном помещении адвоката непосредственно в момент обращения заявителя.

      При невозможности оказания юридической помощи непосредственно после обращения заявителя она должна быть оказана в срок, не превышающий трех рабочих дней. Заявитель в доступной форме извещается адвокатом о дне и времени приема.

      8. Правовое консультирование проводится по месту нахождения заявителя, если он вследствие тяжелого заболевания, инвалидности, связанных с затруднениями в передвижении, или иных обстоятельств не в состоянии явиться в назначенное адвокатом место приема.

      По одному и тому же вопросу лицо может получить гарантированную государством юридическую помощь один раз.

      9. Учет гарантированной государством юридической помощи ведется адвокатом, предоставляющим такую помощь, в порядке, определенном уполномоченным органом.

      10. Адвокаты ежемесячно формируют отчет об оказанной ими гарантированной государством юридической помощи не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным, через единую информационную систему юридической помощи.

      Форма отчета утверждается уполномоченным органом с учетом рекомендаций Республиканской коллегии адвокатов.

      11. Коллегия адвокатов области, города республиканского значения, столицы ежегодно не позднее пятого июля и пятого января представляет в территориальный орган юстиции через единую информационную систему юридической помощи сводный отчет об оказанной адвокатами гарантированной государством юридической помощи по форме, утверждаемой уполномоченным органом с учетом рекомендаций Республиканской коллегии адвокатов.

      Сводный отчет коллегии адвокатов области, города республиканского значения, столицы содержит информацию об обеспечении гарантированной государством юридической помощью сельских населенных пунктов.

      Сноска. Статья 28 с изменениями, внесенными законами РК от 09.06.2021 № 49-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 20.06.2022 № 128-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 28-1. Порядок оказания гарантированной государством юридической помощи юридическими консультантами

      Участие юридических консультантов в оказании гарантированной государством юридической помощи организуется палатами юридических консультантов в порядке, определенном уполномоченным органом.

      Сноска. Глава 2 дополнена статьей 28-1 в соответствии с Законом РК от 20.06.2022 № 128-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 29. Отказ в оказании гарантированной государством юридической помощи

      1. В оказании гарантированной государством юридической помощи в виде правового информирования отказывается, если обращение заявителя не имеет правового характера.

      2. В оказании гарантированной государством юридической помощи в виде правового консультирования, защиты и представительства отказывается при наличии одного из следующих оснований:

      1) заявитель не относится к категории лиц, имеющих право на получение гарантированной государством юридической помощи, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 26 настоящего Закона;

      2) обращение заявителя не имеет правового характера.

      3. Отказ в оказании гарантированной государством юридической помощи должен быть мотивированным и может быть обжалован в уполномоченный орган, суд в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 29 с изменением, внесенным законами РК от 29.06.2020 № 351-VI (вводится в действие с 01.07.2021); от 20.06.2022 № 128-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 30. Финансирование гарантированной государством юридической помощи

      Финансирование гарантированной государством юридической помощи осуществляется за счет бюджетных средств в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

РАЗДЕЛ 3. АДВОКАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Глава 3. АДВОКАТУРА И СТАТУС АДВОКАТА

Статья 31. Назначение адвокатуры

      1. Адвокатура в Республике Казахстан призвана содействовать реализации гарантированных государством и закрепленных Конституцией Республики Казахстан прав человека на судебную защиту своих прав, свобод и получение юридической помощи, а также содействовать мирному урегулированию спора.

      2. Коллегия адвокатов организует деятельность адвокатов по защите по уголовным делам, делам об административных правонарушениях, а также представительству по уголовным, гражданским и административным делам и делам об административных правонарушениях, а также по оказанию иных видов юридической помощи в целях защиты и содействия в реализации прав, свобод и законных интересов физических лиц, а также прав и законных интересов юридических лиц.

      3. Юридическая помощь, оказываемая адвокатами в рамках осуществляемой ими адвокатской деятельности, не является предпринимательской деятельностью.

      Сноска. Статья 31 с изменением, внесенным Законом РК от 29.06.2020 № 351-VI (вводится в действие с 01.07.2021).

Статья 32. Адвокат

      1. Адвокатом является гражданин Республики Казахстан, имеющий высшее юридическое образование, получивший лицензию на занятие адвокатской деятельностью, являющийся членом коллегии адвокатов и оказывающий юридическую помощь на профессиональной основе в рамках адвокатской деятельности, регламентируемой настоящим Законом.

      2. Адвокатом не может быть лицо, признанное судом недееспособным либо ограниченно дееспособным либо имеющее непогашенную или неснятую в установленном законом порядке судимость.

      Адвокатом также не может быть лицо:

      освобожденное от уголовной ответственности на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, – в течение трех лет после наступления таких событий;

      уволенное по отрицательным мотивам с государственной и воинской службы, из правоохранительных, специальных государственных органов, а также освобожденное от должности судьи, – в течение трех лет со дня увольнения (освобождения);

      совершившее административное коррупционное правонарушение, – в течение трех лет после наступления таких событий;

      лишенное лицензии на занятие адвокатской деятельностью по основаниям, предусмотренным подпунктами 1) и 2) пункта 4 статьи 44 настоящего Закона, – в течение трех лет со дня вступления в законную силу судебного решения;

      исключенное из реестра палаты юридических консультантов по отрицательным мотивам, – в течение трех лет с даты исключения.

      Сноска. Статья 32 с изменением, внесенным Законом РК от 09.06.2021 № 49-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 33. Права и обязанности адвоката

      1. Адвокат вправе оказывать лицу, обратившемуся за помощью, любую юридическую помощь, в которой оно нуждается.

      2. Адвокат от своего имени заключает письменный договор об оказании юридической помощи с обратившимся к нему лицом, за исключением случая, предусмотренного пунктом 7 статьи 63 настоящего Закона.

      3. Адвокат, выступая в качестве защитника или представителя, правомочен:

      1) защищать и представлять права и интересы лиц, обратившихся за юридической помощью, во всех судах, государственных, иных органах и организациях, в компетенцию которых входит разрешение соответствующих вопросов;

      2) запрашивать и получать во всех государственных органах, органах местного самоуправления и юридических лицах сведения, необходимые для осуществления адвокатской деятельности;

      3) в порядке и пределах, установленных законодательством Республики Казахстан, самостоятельно собирать фактические данные, необходимые для оказания юридической помощи, и представлять их в государственные органы и должностным лицам;

      4) знакомиться с материалами, касающимися лица, обратившегося за помощью, включая процессуальные документы, следственные и судебные дела, и фиксировать содержащуюся в них информацию любым способом, не запрещенным законами Республики Казахстан;

      5) с момента допуска к участию в деле иметь свидания наедине со своим подзащитным без ограничения их количества, продолжительности и в условиях, обеспечивающих конфиденциальность таковых свиданий;

      6) запрашивать на договорной основе заключения специалистов для разъяснения вопросов, возникающих в связи с оказанием юридической помощи и требующих специальных знаний в области науки, техники, искусства и других сферах деятельности;

      7) заявлять ходатайства, приносить в установленном порядке жалобы на решения и действия (бездействие) органов государственной власти, местного самоуправления, общественных объединений, организаций, должностных лиц и государственных служащих, ущемляющих права и охраняемые законом интересы лиц, обратившихся за помощью;

      8) знакомиться с информацией, составляющей государственные секреты, а также содержащей военную, коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну, если это необходимо для осуществления защиты или представительства при проведении дознания, досудебного расследования, в суде, в порядке, предусмотренном законами Республики Казахстан;

      9) использовать все не запрещенные законом средства и способы защиты прав и законных интересов лиц, обратившихся за юридической помощью;

      10) проводить примирительные процедуры;

      11) оказывать комплексную социальную юридическую помощь;

      12) совершать иные действия, не противоречащие законодательству.

      4. Государственный орган или должностное лицо не может отказать в признании права адвоката представлять интересы лица, обратившегося за юридической помощью, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан.

      Адвокат пользуется правом свободного доступа в административные здания судов, прокуратуры, органов, ведущих уголовный процесс, в установленном законодательством Республики Казахстан порядке по предъявлении им удостоверения адвоката.

      Доступ адвоката в места содержания задержанных, содержащихся под стражей и отбывающих наказание осуществляется в соответствии с установленным пропускным режимом.

      5. Адвокат имеет право на гарантированную государством социальную защиту, осуществляемую за счет средств обязательного страхования.

      Взносы на социальное страхование уплачиваются адвокатами в соответствии с законодательством Республики Казахстан о социальной защите.

      Адвокат имеет право на пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Республики Казахстан о социальной защите.

      6. Адвокаты вправе принимать участие в судебных заседаниях в адвокатских мантиях.

      Форма и описание адвокатских мантий разрабатываются и утверждаются Республиканской коллегией адвокатов.

      7. Адвокат обязан:

      1) соблюдать при исполнении своих профессиональных обязанностей Конституцию Республики Казахстан, законодательство Республики Казахстан;

      2) соблюдать присягу адвоката Республики Казахстан, Кодекс профессиональной этики адвокатов;

      3) быть членом коллегии адвокатов;

      4) осуществлять страхование своей профессиональной ответственности;

      5) предоставлять клиенту информацию о членстве в коллегии адвокатов;

      6) сообщать клиенту о невозможности своего участия в оказании юридической помощи вследствие возникновения обстоятельств, препятствующих ее оказанию;

      7) представлять по требованию клиента копию договора страхования профессиональной ответственности адвоката;

      8) по требованию клиента заключать с ним соглашение о неразглашении конфиденциальной информации;

      9) хранить в тайне сведения, ставшие ему известными в связи с оказанием юридической помощи, и не разглашать их без согласия лица, обратившегося за помощью;

      10) выполнять любые не запрещенные законом действия по установлению фактических обстоятельств, направленные на обеспечение прав, свобод и законных интересов клиента;

      11) по требованию клиента представить отчет о выполнении письменного договора об оказании юридической помощи;

      12) по требованию клиента хранить копии документов, которые использовались при оказании юридической помощи, на бумажных или электронных носителях либо в форме электронных документов в течение трех лет с даты завершения оказания юридической помощи;

      13) постоянно повышать свою квалификацию;

      14) в течение месяца после вступления в члены коллегии адвокатов, а также после учреждения коммерческой организации передать в доверительное управление находящиеся в его собственности доли (пакеты акций) в уставном капитале коммерческих организаций и иное имущество, использование которого влечет получение доходов, за исключением денег, законно принадлежащих ему, а также имущества, переданного в имущественный наем. Договор доверительного управления имуществом подлежит нотариальному удостоверению. Адвокат вправе не передавать в доверительное управление принадлежащие ему облигации, паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов. Адвокат имеет право получать доход от переданного в доверительное управление или имущественный наем имущества;

      15) выполнять иные обязанности, предусмотренные законами Республики Казахстан и договором об оказании юридической помощи.

      8. Адвокату запрещается оказывать юридическую помощь:

      при наличии конфликта интересов;

      при наличии предусмотренных процессуальным законодательством обстоятельств, исключающих участие адвоката в деле.

      В этих случаях адвокат обязан отказаться от оказания юридической помощи.

      9. Адвокату запрещается занимать по делу правовую позицию, ухудшающую положение лица, обратившегося за помощью, использовать свои полномочия в ущерб лицу, интересы которого он защищает или представляет.

      10. Адвокат не вправе отказаться от принятого поручения по уголовному делу при отсутствии обстоятельств, указанных в пункте 8 настоящей статьи, и в случае постановления неправосудного, с точки зрения подзащитного или самого адвоката, приговора обязан обжаловать его в установленном порядке.

      11. Адвокату запрещается состоять на государственной службе и заниматься предпринимательской деятельностью, занимать иную оплачиваемую должность, кроме случаев вхождения в состав Высшего Судебного Совета Республики Казахстан и наблюдательного совета (совета директоров) коммерческой организации, избрания или назначения арбитром соответствующего арбитража для разрешения спора, а также занятия преподавательской, научной или творческой деятельностью.

      В случае вхождения в состав наблюдательного совета (совета директоров) коммерческой организации адвокат не вправе оказывать юридическую помощь данной организации и ее аффилированным лицам.

      Адвокат вправе совмещать адвокатскую деятельность с работой на оплачиваемых выборных и назначаемых должностях в коллегии адвокатов, Республиканской коллегии адвокатов, международных общественных объединениях адвокатов.

      Сноска. Статья 33 с изменениями, внесенными законами РК от 21.02.2019 № 227-VI (порядок введения в действие см. ст. 2); от 09.06.2021 № 49-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 20.04.2023 № 226-VII (вводится в действие с 01.07.2023).

Статья 34. Профессиональные нормы поведения адвоката

      Адвокат при оказании юридической помощи должен соблюдать следующие профессиональные правила:

      1) проявлять добросовестность при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей;

      2) корректно вести себя по отношению к органам и должностным лицам;

      3) не допускать умышленного затягивания дела, незаконных методов оказания юридической помощи, обмана, формируя и ограничивая свое профессиональное поведение в соответствии с правами и законными интересами лица, обратившегося за помощью;

      4) соблюдать верность интересам лица, обратившегося за помощью, и не совершать каких-либо действий вопреки его интересам.

Статья 35. Гарантии адвокатской деятельности

      1. Права адвоката не подлежат ограничениям, кроме случаев, прямо предусмотренных законами Республики Казахстан. Вмешательство либо воспрепятствование законной адвокатской деятельности влечет ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан.

      2. Отождествление адвоката с лицом, которому он оказывает юридическую помощь, запрещается.

      3. Запрещается:

      допрашивать адвоката в качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему известными при осуществлении им своих профессиональных обязанностей;

      истребовать или требовать от адвоката, его помощника, его стажера, лица, находящегося в трудовых отношениях с адвокатом, юридической консультацией, адвокатской конторой, руководителей и работников президиума коллегии адвокатов, а также от лица, в отношении которого прекращено или приостановлено право на занятие адвокатской деятельностью, или пытаться другим способом получить без согласия адвоката и его клиента сведения, материалы, связанные с оказанием юридической помощи, за исключением случаев, установленных законами Республики Казахстан.

      4. Государственные органы, должностные лица не вправе отказывать адвокату в предоставлении свиданий наедине с его подзащитным в условиях, обеспечивающих конфиденциальность таких свиданий, а также ограничивать их количество и продолжительность.

      5. Адвокатское делопроизводство, иные связанные с ним материалы и документы, а также имущество адвоката, в том числе средства мобильной связи, аудиоаппаратура, компьютерная техника, не подлежат досмотру, осмотру, выемке, изъятию и проверке, кроме случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан.

      6. Адвокату гарантируется право на обеспечение безопасности при осуществлении адвокатской деятельности в порядке, установленном законом.

      7. Органы уголовного преследования, их должностные лица в случаях, предусмотренных процессуальным законом, обязаны уведомлять адвоката о необходимости его участия в следственных и иных процессуальных действиях в согласованный с адвокатом срок.

      8. Государственные органы, органы местного самоуправления и юридические лица обязаны в течение десяти рабочих дней дать письменный ответ на запрос адвоката, связанный с оказанием им юридической помощи.

      В предоставлении адвокату запрошенных сведений может быть отказано в случае, если информация отнесена к информации с ограниченным доступом.

      9. Адвокат при выполнении принятого поручения имеет право использовать в суде компьютеры, смартфоны и иные технические средства, необходимые для осуществления адвокатской деятельности в порядке, установленном процессуальным законодательством.

Статья 36. Страхование деятельности адвоката

      1. Адвокат обязан заключить договор страхования профессиональной ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда третьим лицам, которым в соответствии с договором оказывается юридическая помощь, в результате оказания такой помощи.

      Адвокат не вправе приступать к оказанию юридической помощи при отсутствии договора страхования профессиональной ответственности.

      В случае если адвокат является партнером адвокатской конторы, то заключение договора страхования его профессиональной ответственности может быть осуществлено адвокатской конторой.

      2. Объектом страхования профессиональной ответственности адвоката являются имущественные интересы страхователя (застрахованного лица), связанные с его обязанностью в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, возместить вред, причиненный третьим лицам, которым в соответствии с договором оказывается юридическая помощь, в связи с осуществлением адвокатской деятельности.

      3. Страховым случаем по договору страхования профессиональной ответственности адвоката является факт наступления гражданско-правовой ответственности страхователя (застрахованного) по возмещению вреда, причиненного имущественным интересам третьих лиц, которым в соответствии с договором оказывается юридическая помощь, в результате допущенных застрахованным лицом профессиональных ошибок при оказании юридической помощи.

      Под профессиональными ошибками для целей настоящей статьи понимаются:

      1) пропуск процессуальных сроков;

      2) неправильное оформление документов;

      3) неизвещение лица, которому в соответствии с договором оказывается юридическая помощь, о последствиях совершаемых юридических действий, повлекших причинение ему вреда;

      4) утрата или порча документов, полученных страхователем (застрахованным лицом) от клиента для оказания юридической помощи;

      5) неправомерное разглашение сведений, составляющих адвокатскую тайну.

      Договором страхования профессиональной ответственности могут быть определены иные действия (бездействие), повлекшие причинение вреда имущественным интересам третьих лиц, которым в соответствии с договором оказывается юридическая помощь, в результате оказания такой помощи застрахованным лицом.

      4. Страховой случай считается наступившим, если вред, причиненный третьим лицам, которым в соответствии с договором оказывается юридическая помощь, явился следствием неумышленного нарушения страхователем (застрахованным лицом) профессиональных обязанностей.

      5. Размер страховой суммы по договору страхования профессиональной ответственности адвоката определяется его условиями и должен составлять для адвокатов, осуществляющих деятельность на территории города республиканского значения, столицы, – не менее тысячекратного, для иных адвокатов – не менее пятисоткратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, на дату заключения договора обязательного страхования профессиональной ответственности адвоката.

      Порядок и иные условия страхования профессиональной ответственности адвоката определяются соглашением сторон на основании типового договора страхования профессиональной ответственности адвоката.

      Сноска. Статья 36 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.06.2021 № 49-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 37. Адвокатская тайна

      1. Адвокатскую тайну составляют факт обращения к адвокату, сведения о содержании устных и письменных переговоров с лицом, обратившимся за помощью, и другими лицами, о характере и результатах предпринимаемых в интересах лица, обратившегося за помощью, действий, а также иная информация, касающаяся оказания юридической помощи.

      2. Адвокаты, их помощники, стажеры, работники президиума коллегии адвокатов, юридической консультации, адвокатской конторы, а также лицо, в отношении которого прекращено или приостановлено право на занятие адвокатской деятельностью, не вправе разглашать, а также использовать в своих интересах или интересах третьих лиц какие-либо сведения, полученные в связи с оказанием юридической помощи.

      3. Адвокат, разгласивший сведения, относящиеся к адвокатской тайне, без согласия лица, обратившегося за помощью, несет ответственность в соответствии с законом.

      4. Представление сведений и информации в уполномоченный орган по финансовому мониторингу в соответствии с Законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" не является разглашением адвокатской тайны.

      5. Обязанность хранения адвокатской тайны не ограничена во времени.

      6. Адвокаты, их помощники, стажеры, работники президиума коллегии адвокатов, юридической консультации, адвокатской конторы обязаны принимать необходимые меры для сохранения адвокатской тайны, в том числе и ее защиты от несанкционированного доступа.

Статья 38. Помощники и стажеры адвоката

      1. Адвокаты могут иметь помощников и стажеров.

      2. Помощники адвоката могут работать на основе трудового договора в юридической консультации, адвокатской конторе или у адвоката, занимающегося адвокатской деятельностью индивидуально.

      Помощники адвоката вправе по указанию и под ответственность адвоката выполнять его поручения.

      3. Стажером адвоката является гражданин Республики Казахстан, имеющий высшее юридическое образование, заключивший с коллегией адвокатов договор о прохождении стажировки с целью приобретения профессиональных знаний и практических навыков адвокатской деятельности.

      Лицо, отвечающее требованиям, установленным пунктом 2 статьи 32 настоящего Закона, и изъявившее желание пройти стажировку, обращается в президиум коллегии адвокатов с заявлением о допуске к прохождению стажировки с приложением документов, перечень которых устанавливается положением о порядке прохождения стажировки стажерами адвокатов, разрабатываемым и утверждаемым Республиканской коллегией адвокатов по согласованию с уполномоченным органом.

      4. По результатам рассмотрения заявления президиум коллегии адвокатов принимает одно из следующих решений:

      1) о допуске к прохождению стажировки;

      2) об отказе в допуске к прохождению стажировки со дня поступления обращения заявителя в президиум коллегии адвокатов.

      Решение по заявлению о допуске к прохождению стажировки принимается в течение пяти рабочих дней.

      5. Отказ в допуске к прохождению стажировки по причине набора большого количества стажеров адвокатов не допускается.

      6. Стажировка осуществляется под руководством адвоката, имеющего стаж адвокатской деятельности не менее пяти лет. Продолжительность стажировки составляет от шести месяцев до одного года.

      Период стажировки зачисляется в стаж работы по юридической специальности.

      На период стажировки стажер может быть принят на работу по трудовому договору в качестве помощника адвоката.

      7. Организация прохождения стажировки осуществляется президиумом коллегии адвокатов в соответствии с положением о порядке прохождения стажировки стажерами адвокатов, разрабатываемым и утверждаемым Республиканской коллегией адвокатов по согласованию с уполномоченным органом.

      По результатам стажировки руководителем стажера составляется заключение и передается для утверждения в президиум коллегии адвокатов.

      По итогам рассмотрения материалов стажировки президиум коллегии адвокатов принимает решение об утверждении заключения о прохождении стажировки либо отказе в утверждении заключения о прохождении стажировки.

      Заключение об успешном прохождении стажировки действительно в течение трех лет со дня его утверждения президиумом коллегии адвокатов.

      Решение об отказе в утверждении заключения о прохождении стажировки должно быть мотивированным и может быть обжаловано в Республиканскую коллегию адвокатов или суд.

      Лицо, не прошедшее стажировку, вновь допускается к стажировке на общих основаниях.

      8. Стажировку не проходят лица, прекратившие полномочия судьи по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3), 9), 10) и 12) пункта 1 статьи 34 Конституционного закона Республики Казахстан "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан".

      9. Помощник и стажер адвоката не вправе самостоятельно заниматься адвокатской деятельностью.

      10. Уставом коллегии адвокатов могут быть предусмотрены меры материального поощрения стажеров за работу, выполняемую в ходе стажировки.

Статья 39. Комиссия по аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью

      1. Лица, успешно прошедшие стажировку в коллегии адвокатов, проходят аттестацию в комиссии по аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью, создаваемой при территориальных органах юстиции областей, городов республиканского значения, столицы.

      Комиссия по аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью, состоит из семи членов, в том числе трех адвокатов, кандидатуры которых определяются общим собранием (конференцией) членов коллегий адвокатов областей, городов республиканского значения, столицы.

      Персональный состав комиссий по аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью, и регламент их работы утверждаются приказами Министра юстиции Республики Казахстан.

      2. От прохождения аттестации освобождаются:

      1) лица, сдавшие квалификационный экзамен в Квалификационной комиссии при Высшем Судебном Совете Республики Казахстан, успешно прошедшие стажировку в суде и получившие положительный отзыв пленарного заседания областного или приравненного к нему суда;

      2) лица, прекратившие полномочия судьи по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3), 9), 10) и 12) пункта 1 статьи 34 Конституционного закона Республики Казахстан "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан";

      3) лица, уволенные из органов прокуратуры и следствия, при наличии стажа работы в должности прокурора или следователя не менее десяти лет, за исключением уволенных по отрицательным мотивам.

      3. Основными задачами комиссии по аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью, являются:

      1) обеспечение качественного отбора претендентов на получение лицензии на занятие адвокатской деятельностью;

      2) обеспечение открытости и гласности заседаний.

      4. На заседании комиссии по аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью, вправе присутствовать представители средств массовой информации, Республиканской коллегии адвокатов и члены коллегии адвокатов.

      5. В целях обеспечения открытости и гласности на заседаниях комиссии по аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью, осуществляются аудио- и (или) видеозаписи либо стенографирование надлежащего качества. Стенограмма, аудио- и (или) видеозаписи, полученные в ходе заседания, приобщаются к протоколу заседания и хранятся вместе с материалами комиссии по аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью.

Статья 40. Порядок и условия проведения аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью

      1. Порядок и условия проведения аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью, устанавливаются правилами, определяемыми уполномоченным органом.

      2. Лицо, претендующее на занятие адвокатской деятельностью, после успешного прохождения стажировки направляет заявление о допуске его к аттестации в комиссию по аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью, с приложением документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, посредством веб-портала "электронного правительства" либо единой информационной системы юридической помощи.

      Лицо, претендующее на занятие адвокатской деятельностью, при подаче заявления вправе определить место, дату и язык (казахский или русский) проведения аттестации.

      3. В случаях ненадлежащего оформления либо представления неполного пакета документов заявление вместе с представленными документами возвращается территориальными органами юстиции областей, городов республиканского значения, столицы претенденту без рассмотрения в срок не позднее двух рабочих дней со дня их поступления в веб-портал "электронного правительства" с уведомлением о причине возврата.

      Заявление претендента о допуске к аттестации рассматривается комиссией в течение пятнадцати календарных дней. По итогам рассмотрения комиссия по аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью, выносит мотивированное решение о допуске либо об отказе в допуске претендента к аттестации.

      При подаче заявления посредством единой информационной системы юридической помощи соответствие всех данных требованиям, предъявляемым к адвокату, проверяется автоматически с использованием ресурсов интегрированных баз данных.

      В допуске к аттестации отказывается, если претендент не соответствует требованиям, установленным настоящим Законом.

      Решение об отказе в допуске к аттестации направляется территориальными органами юстиции областей, городов республиканского значения, столицы претенденту не позднее пятнадцати календарных дней со дня поступления заявления.

      4. Претендент, допущенный к аттестации, уведомляется территориальными органами юстиции областей, городов республиканского значения, столицы о месте, дате, времени, порядке проведения аттестации не позднее чем за десять календарных дней до ее проведения.

      При подаче заявления посредством единой информационной системы юридической помощи и соответствии претендента требованиям, предъявляемым к адвокату, единая информационная система юридической помощи автоматически формирует список претендентов для проведения аттестации и подтверждает место, дату, время и язык (казахский или русский) ее проведения.

      5. Аттестация проводится один раз в полгода.

      6. Аттестация состоит из двух этапов:

      1) комплексного компьютерного тестирования на знание законодательства Республики Казахстан и психологической готовности к осуществлению адвокатской деятельности;

      2) практического задания по анализу обстоятельств дела с использованием необходимых источников.

      7. Претендент, набравший пороговый балл комплексного компьютерного тестирования, установленный уполномоченным органом, считается прошедшим комплексное компьютерное тестирование и допускается ко второму этапу аттестации.

      8. Комплексное компьютерное тестирование из заданий унифицированного юридического теста проводится с использованием компьютерной техники.

      В случае применения для тестирования единой информационной системы юридической помощи содержание комплексного компьютерного тестирования создается автоматически из заданий унифицированного юридического теста.

      Формирование заданий унифицированного юридического теста осуществляется уполномоченным органом с привлечением на конкурсной основе независимых экспертов в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

      9. Содержание практического задания для второго этапа аттестации формируется самостоятельно Республиканской коллегией адвокатов.

      Представители Республиканской коллегии адвокатов представляют варианты практических заданий в количестве, превышающем число претендентов. Вопросы практического задания являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению и распространению.

      10. По результатам второго этапа комиссия выносит мотивированное решение об аттестации либо о неаттестации претендента.

      Решение комиссии по аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью, может быть обжаловано в уполномоченный орган или суд.

      Решение об аттестации является действительным в течение шести лет со дня его вынесения.

      11. При проведении аттестации не разрешается использование претендентом справочной, специальной и прочей литературы, средств связи, а также каких-либо записей, за исключением второго этапа проведения аттестации, где допускается использование бумажных текстов законов.

      В случае нарушения указанных требований претендент отстраняется комиссией от текущей аттестации.

      Претендент, отстраненный от аттестации, вправе повторно подать заявление о допуске к аттестации по истечении трех месяцев со дня вынесения решения.

Статья 41. Лицензия на занятие адвокатской деятельностью

      1. Лицензия на занятие адвокатской деятельностью является разрешением заниматься адвокатской деятельностью и выдается лицензиаром после прохождения стажировки претендентом и аттестации в порядке и на условиях, установленных законодательством Республики Казахстан.

      2. Лицензиар ведет реестр лицензий на занятие адвокатской деятельностью, обеспечивает размещение на своем интернет-ресурсе сведений реестра, а также списка адвокатов, занимающихся адвокатской деятельностью, в актуальном состоянии.

Статья 42. Отказ в выдаче лицензии

      В выдаче лицензии отказывается по основаниям, предусмотренным Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях".

Статья 43. Приостановление действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью

      1. Порядок приостановления действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью устанавливается законами Республики Казахстан.

      2. Помимо общих оснований, предусмотренных законами Республики Казахстан, действие лицензии на занятие адвокатской деятельностью приостанавливается на период:

      1) нахождения адвоката на государственной службе;

      2) исполнения им полномочий депутата Парламента Республики Казахстан, депутата маслихата, осуществляющего свою деятельность на постоянной или освобожденной основе, оплачиваемую за счет бюджетных средств;

      3) прохождения адвокатом срочной воинской службы;

      4) приостановления адвокатом своей деятельности на основании его заявления, поданного в коллегию адвокатов.

      3. Действие лицензии на занятие адвокатской деятельностью приостанавливается на указанный срок в случаях:

      1) возбуждения производства по делу о лишении лицензии на право занятия адвокатской деятельностью – до принятия решения;

      2) признания адвоката обвиняемым в совершении преступления в соответствии с уголовно-процессуальным законом – до вступления приговора в законную силу;

      3) нарушения по неуважительной причине более чем на тридцать календарных дней срока прохождения повышения квалификации либо отказа от его прохождения – до устранения нарушения, но не более трех месяцев;

      4) систематического (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) оказания адвокатом гарантированной государством юридической помощи, не соответствующей критериям качества оказания гарантированной государством юридической помощи – на шесть месяцев;

      5) систематического (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушения требований, предусмотренных Законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" – на шесть месяцев:

      6) занятия адвокатом наряду с профессиональной, также и предпринимательской или иной оплачиваемой деятельностью, за исключением случаев вхождения в состав наблюдательного совета коммерческой организации, избрания или назначения арбитром соответствующего арбитража для разрешения спора, а также занятия преподавательской, научной или иной творческой деятельностью, – на шесть месяцев.

      4. Приостановление действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью осуществляется решением лицензиара на основании представления территориальных органов юстиции областей, городов республиканского значения, столицы, ходатайства Республиканской и территориальных коллегий адвокатов.

      В решении лицензиара о приостановлении действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью должны быть указаны причины и срок приостановления действия лицензии. Приостановление действия лицензии адвоката влечет запрет на осуществление адвокатской деятельности со дня принятия решения лицензиаром о приостановлении действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью.

      5. Возобновление действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью, приостановленной по основаниям, предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи, осуществляется по заявлению адвоката в течение десяти календарных дней на основании приказа лицензиара и документов, подтверждающих прекращение оснований для его приостановления. О возобновлении действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью уведомляются адвокат, коллегия адвокатов, центральные аппараты правоохранительных органов и уполномоченный орган по организационному и материально-техническому обеспечению деятельности судов.

      6. Решение о приостановлении или возобновлении действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью размещается на интернет-ресурсе лицензиара. О принятом решении уведомляются адвокат, коллегия адвокатов, центральные аппараты правоохранительных органов и уполномоченный орган по организационному и материально-техническому обеспечению деятельности судов.

      7. Решение о приостановлении или об отказе в возобновлении действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью адвокат вправе обжаловать в суд.

      8. В случаях необходимости и согласия клиента коллегия адвокатов принимает меры по обеспечению юридической помощью клиента, у адвоката которого приостановлена лицензия на занятие адвокатской деятельностью.

Статья 44. Прекращение действия и лишение лицензии на занятие адвокатской деятельностью

      1. Прекращение действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью осуществляется в порядке и на основаниях, предусмотренных Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях".

      2. Лишение лицензии на занятие адвокатской деятельностью осуществляется в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

      3. Помимо оснований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, прекращение действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью осуществляется лицензиаром в случаях:

      1) признания адвоката по вступившему в законную силу решению суда недееспособным или ограниченно дееспособным, умершим либо безвестно отсутствующим;

      2) прекращения адвокатом гражданства Республики Казахстан;

      3) смерти адвоката;

      4) освобождения адвоката от уголовной ответственности за совершение умышленного преступления на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан;

      5) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении адвоката за совершение умышленного преступления;

      6) вступления в законную силу судебного решения о применении к адвокату принудительных мер медицинского характера.

      4. Помимо оснований, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, лишение лицензии на занятие адвокатской деятельностью осуществляется в судебном порядке по иску лицензиара в случаях:

      1) грубого либо неоднократного нарушения адвокатом при исполнении им профессиональных обязанностей законодательства Республики Казахстан, принципов оказания юридической помощи, Кодекса профессиональной этики адвокатов;

      2) невозможности исполнения адвокатом своих профессиональных обязанностей вследствие недостаточной квалификации, установленной по результатам аттестации, проведенной коллегией адвокатов в соответствии с подпунктом 8) пункта 2 статьи 55 настоящего Закона;

      3) неустранения обстоятельств, предусмотренных подпунктами 3) и 6) пункта 3 статьи 43 настоящего Закона, по которым приостановлено действие лицензии;

      4) установления факта представления лицензиатом недостоверной или умышленно искаженной информации в документах, явившихся основанием для выдачи лицензии;

      5) трехкратного в течение последовательных тридцати шести месяцев приостановления действия лицензии по основаниям, предусмотренным подпунктами 3), 4) и 5) пункта 3 статьи 43 настоящего Закона.

      5. Основанием для подготовки искового заявления о лишении лицензии на занятие адвокатской деятельностью в случаях, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, является ходатайство президиума коллегии адвокатов.

      Основанием для подготовки искового заявления о лишении лицензии на занятие адвокатской деятельностью в случаях, предусмотренных подпунктами 1), 3), 4) и 5) пункта 4 настоящей статьи, является также представление территориального органа юстиции.

      Лицензиар на основании судебного решения издает приказ о лишении лицензии на занятие адвокатской деятельностью, копия которого направляется лицу, действие лицензии которого прекращено. О прекращении действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью уведомляются суды, правоохранительные органы и коллегия адвокатов.

      6. Основанием для принятия решения о прекращении действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью в случаях, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, является представление территориального органа юстиции.

      Лицензиар издает приказ о прекращении действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью, копия которого направляется лицу, действие лицензии которого прекращено. О прекращении действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью уведомляются уполномоченный орган по организационному и материально-техническому обеспечению деятельности судов, центральные аппараты правоохранительных органов и коллегия адвокатов.

      Сноска. Статья 44 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.06.2021 № 49-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 45. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами

      1. Адвокаты, оказывая юридическую помощь:

      1) дают консультации по правовым вопросам как в устной, так и письменной форме;

      2) составляют заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера;

      3) участвуют в качестве представителя клиента в гражданском и административном судопроизводстве;

      4) участвуют в качестве защитника или представителя клиента в уголовном судопроизводстве и производстве по делам об административных правонарушениях;

      5) участвуют в качестве представителя клиента при проведении медиации, в разбирательстве дел в арбитраже и иных органах разрешения споров;

      6) представляют интересы клиента в государственных органах, общественных объединениях и иных организациях;

      7) представляют интересы клиента в государственных органах, судах и правоохранительных органах иностранных государств, международных судебных органах, негосударственных органах иностранных государств, если иное не установлено законодательством иностранных государств, уставными документами международных судебных органов и иных международных организаций или международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан;

      8) участвуют в качестве представителя клиента в исполнительном производстве, а также при исполнении уголовного наказания;

      9) проводят примирительные процедуры.

      2. Адвокаты оказывают иную юридическую помощь, не запрещенную законами Республики Казахстан.

      3. Лицо, обратившееся за помощью, свободно в выборе адвоката, за исключением случаев, когда адвокат назначается в качестве защитника по уголовным делам, по которым его участие обязательно, если подзащитный не выбрал или не мог выбрать себе адвоката.

      4. Профессиональная защита по уголовным делам осуществляется только адвокатами.

      Сноска. Статья 45 с изменениями, внесенными законами РК от 09.06.2021 № 49-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.06.2020 № 351-VI (вводится в действие с 01.07.2021).

Статья 46. Удостоверение полномочий адвоката

      1. Полномочия адвоката на ведение конкретного дела подтверждаются удостоверением адвоката и письменным уведомлением о защите (представительстве).

      2. Форма удостоверения адвоката и порядок его заполнения разрабатываются и утверждаются президиумом Республиканской коллегии адвокатов.

      Лицо, исключенное из членства коллегии адвокатов ввиду лишения или прекращения действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью, а также приостановления ее действия, после принятия соответствующего решения обязано сдать свое удостоверение в коллегию адвокатов, членом которой оно являлось.

      3. В письменном уведомлении о защите (представительстве) должны быть указаны фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, подлежащего защите (представительству), наименование представляемого юридического лица, а также дата и регистрационный номер договора на оказание юридической помощи.

      Письменное уведомление о защите (представительстве) подписывается адвокатом, осуществляющим защиту (представительство).

      4. Форма письменного уведомления о защите (представительстве), в том числе перечень иных вносимых в него сведений, утверждается Республиканской коллегией адвокатов по согласованию с уполномоченным органом.

      5. За внесение в письменное уведомление о защите (представительстве) недостоверных сведений адвокат несет ответственность, установленную настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан.

      6. Полномочия иностранного адвоката, осуществляющего свою деятельность на основании соответствующего международного договора, ратифицированного Республикой Казахстан, подтверждаются документами, удостоверяющими личность, статус адвоката и его полномочия на оказание юридической помощи.

      7. Адвокат имеет право заниматься адвокатской деятельностью на всей территории Республики Казахстан, а также за ее пределами, если это необходимо для выполнения принятого поручения и не противоречит законодательству соответствующих государств и международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан.

      Сноска. Статья 46 с изменением, внесенным Законом РК от 09.06.2021 № 49-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 47. Оплата юридической помощи, оказываемой адвокатами

      1. Размер оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатами, и возмещения расходов, связанных с проведением примирительных процедур, устанавливается письменным договором адвоката с лицом, обратившимся за помощью.

      Заключение договора является обязательным и осуществляется в порядке, установленном гражданским законодательством Республики Казахстан.

      Один экземпляр договора вручается лицу, с которым заключен такой договор.

      2. Существенными условиями договора являются:

      1) указание фамилии, имени и отчества (при его наличии) адвоката либо наименования адвокатской конторы, принявшего (принявшей) исполнение поручения в качестве защитника либо представителя.

      По договору, заключаемому между адвокатской конторой и лицом, обратившимся за юридической помощью, исполнение поручения в качестве защитника либо представителя принимает адвокат, назначенный адвокатской конторой;

      2) указание формы организации адвокатской деятельности и коллегии адвокатов, членом которой является адвокат, принявший поручение;

      3) предмет поручения;

      4) размер и порядок оплаты оказываемой юридической помощи и возмещения расходов адвоката, связанных с защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур;

      5) порядок и условия расторжения договора.

      3. Договоры, ставящие размер оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатами, в зависимость от исхода дела или успеха адвокатской деятельности, или договоры, по которым адвокат получает часть от присужденной суммы, не допускаются.

      Получение адвокатом или адвокатской конторой наличных денег в счет оплаты юридической помощи, в том числе и устных юридических консультаций, и расходов, связанных с исполнением поручения, без выдачи соответствующего финансового документа не допускается.

Статья 48. Оплата гарантированной государством юридической помощи, оказываемой адвокатами

      1. Оплата гарантированной государством юридической помощи, оказываемой адвокатом, производится за счет бюджетных средств.

      2. Размеры оплаты гарантированной государством юридической помощи, оказываемой адвокатом, и возмещения расходов, связанных с правовым консультированием, защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур, устанавливаются уполномоченным органом.

      3. Порядок оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатом, и возмещения расходов, связанных с правовым консультированием, защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур, устанавливается правилами оплаты гарантированной государством юридической помощи, определяемыми уполномоченным органом.

      4. В случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, оплата гарантированной государством юридической помощи, оказываемой адвокатом, командировочных, транспортных расходов и возмещение других его расходов, связанных с правовым консультированием, защитой и представительством, производятся по постановлениям органов уголовного преследования и определениям судов.

      Сноска. Статья 48 с изменением, внесенным Законом РК от 19.04.2023 № 223-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 49. Формы организации адвокатской деятельности

      Адвокат вправе осуществлять свою деятельность в юридической консультации, создаваемой в коллегии адвокатов, либо индивидуально без регистрации юридического лица, а также учредить самостоятельно или совместно с другими адвокатами адвокатскую контору.

      Адвокат, осуществляющий профессиональную деятельность индивидуально без регистрации юридического лица, обязан иметь служебное помещение, необходимое для приема лиц, соблюдения условий для обеспечения сохранности адвокатского производства и сохранения адвокатской тайны.

Статья 50. Коллегия адвокатов

      1. Коллегия адвокатов создается лицами, имеющими право на занятие адвокатской деятельностью.

      2. Коллегия адвокатов является некоммерческой, независимой, профессиональной, самоуправляемой и самофинансируемой организацией адвокатов, создаваемой адвокатами для оказания юридической помощи физическим и юридическим лицам, выражения и защиты прав и законных интересов адвокатов, выполнения иных функций, установленных настоящим Законом.

      3. На территории области, города республиканского значения, столицы должна быть образована и действовать одна коллегия адвокатов, которая не вправе создавать свои структурные подразделения (филиалы и представительства) на территории другой области, города республиканского значения, столицы.

      При отсутствии на территории области, города республиканского значения, столицы коллегии адвокатов она образуется по инициативе не менее чем десяти учредителей, соответствующих требованиям статьи 32 настоящего Закона.

      Специальное разрешение государственных органов на создание коллегии адвокатов не требуется.

      Наименование коллегии адвокатов должно включать в себя название административно-территориальной единицы, на территории которой она создана.

      4. Основными задачами коллегии адвокатов являются:

      1) содействие, профессиональная помощь и защита членов коллегии адвокатов при осуществлении ими адвокатской деятельности;

      2) материально-техническое и справочно-информационное обеспечение деятельности членов коллегии адвокатов;

      3) организация профессионального контроля за осуществлением адвокатской деятельности;

      4) организация оказания гарантированной государством юридической помощи и защиты по назначению органов предварительного следствия и суда.

      5. Коллегия адвокатов размещает на своем интернет-ресурсе:

      1) список членов коллегии адвокатов в актуальном состоянии;

      2) нормативные правовые акты Республики Казахстан, касающиеся адвокатской деятельности и юридической помощи;

      3) Кодекс профессиональной этики адвокатов;

      4) стандарты оказания юридической помощи;

      5) критерии качества юридической помощи;

      6) стандарты повышения квалификации;

      7) сведения об оказании комплексной социальной юридической помощи;

      8) решения, принятые общим собранием (конференцией) членов коллегии адвокатов, исполнительными органами управления коллегии адвокатов;

      9) результаты работы дисциплинарной комиссии адвокатов;

      10) отчет о финансово-хозяйственной деятельности коллегии, включающий информацию обо всех поступлениях и расходах по каждой специфике отдельно;

      11) иную необходимую информацию о деятельности коллегии адвокатов и ее членах.

      Коллегией адвокатов должны быть предусмотрены способы получения информации членами коллегии адвокатов.

      6. Коллегии адвокатов создают юридические консультации.

      7. Коллегии адвокатов объединяются в Республиканскую коллегию адвокатов.

Статья 51. Имущество коллегии адвокатов

      1. Имущество коллегии адвокатов формируется за счет взносов, уплачиваемых членами коллегии адвокатов, грантов и благотворительной помощи, пожертвований, поступающих от юридических и физических лиц в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

      2. К затратам на общие нужды коллегии адвокатов относятся расходы на ее материальное обеспечение, вознаграждение адвокатов и компенсация расходов, связанных с их работой в органах коллегии адвокатов, расходы на заработную плату работников аппарата коллегии адвокатов и иные расходы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и сметой коллегии адвокатов.

Статья 52. Устав коллегии адвокатов

      1. Устав коллегии адвокатов должен предусматривать:

      1) наименование, предмет и цели деятельности коллегии адвокатов;

      2) права и обязанности членов коллегии адвокатов;

      3) порядок приема в члены коллегии адвокатов, приостановления и прекращения членства;

      4) структуру коллегии адвокатов, порядок формирования и компетенцию ее органов;

      5) порядок создания и деятельности юридических консультаций;

      6) источники образования имущества и порядок распоряжения им;

      7) порядок уплаты членских и целевых взносов;

      8) порядок оказания адвокатами гарантированной государством юридической помощи и порядок распределения между адвокатами юридической помощи по назначению суда, органов уголовного преследования;

      9) порядок проведения аттестации адвокатов на основе положения о порядке проведения аттестации адвокатов;

      10) дисциплинарную ответственность членов коллегии адвокатов и стажеров адвокатов и порядок привлечения к ней;

      11) порядок возбуждения ходатайства о подготовке искового заявления о прекращении действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью;

      12) порядок реорганизации и ликвидации коллегии адвокатов;

      13) судьбу имущества при ликвидации коллегии адвокатов.

      2. Устав коллегии адвокатов должен содержать положения, отражающие требования раздела 1 настоящего Закона и настоящего раздела, а также может содержать иные положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

Статья 53. Органы коллегии адвокатов

      1. Органами коллегии адвокатов являются:

      1) высший орган – общее собрание (конференция) членов;

      2) исполнительный орган – президиум;

      3) контрольный орган – ревизионная комиссия.

      В коллегии адвокатов создается дисциплинарная комиссия адвокатов.

      2. В случаях, предусмотренных уставом коллегии адвокатов, в коллегии адвокатов могут быть созданы комиссия по этике и другие органы, действующие на основании положений, принимаемых общим собранием (конференцией) членов коллегии адвокатов.

Статья 54. Общее собрание (конференция) членов коллегии адвокатов

      1. Общее собрание (конференция) членов коллегии адвокатов вправе решать любые вопросы деятельности коллегии адвокатов.

      2. К исключительной компетенции общего собрания (конференции) относятся:

      1) принятие устава коллегии адвокатов и решений о внесении изменений и дополнений в него;

      2) избрание президиума, председателя президиума, ревизионной комиссии, председателя ревизионной комиссии, дисциплинарной комиссии коллегии адвокатов, председателя дисциплинарной комиссии коллегии адвокатов;

      3) избрание других органов, предусмотренных уставом коллегии адвокатов, и их руководителей, утверждение положений об этих органах;

      4) заслушивание и утверждение отчетов о деятельности органов коллегии адвокатов, руководителей и работников коллегии адвокатов;

      5) досрочный отзыв членов президиума, председателя президиума, членов и председателей других выборных органов коллегии адвокатов;

      6) установление ставок членских и целевых взносов, исчисляемых в размере, кратном месячному расчетному показателю, установленному законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, при этом адвокаты, осуществляющие профессиональную деятельность в сельских населенных пунктах, либо молодежь, имеющая стаж адвокатской деятельности менее одного года, уплачивают членские и целевые взносы в размере пятидесяти процентов от установленной ставки;

      7) утверждение отчета о финансово-хозяйственной деятельности.

      3. Общее собрание (конференция) членов коллегии адвокатов правомочно принимать решения при наличии двух третей от общего числа членов коллегии адвокатов или, соответственно, состава избранных делегатов конференции членов коллегии адвокатов.

      4. Общее собрание (конференция) членов коллегии адвокатов созывается не реже одного раза в год президиумом коллегии адвокатов.

      По требованию ревизионной комиссии или не менее одной четвертой от общего числа членов коллегии адвокатов председатель президиума коллегии адвокатов обязан в течение тридцати дней созвать общее собрание (конференцию) членов коллегии адвокатов.

      5. Уставом коллегии адвокатов могут быть предусмотрены иные вопросы, относящиеся к исключительной компетенции общего собрания (конференции).

      Сноска. Статья 54 с изменением, внесенным Законом РК от 09.06.2021 № 49-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 55. Президиум коллегии адвокатов

      1. Президиум коллегии адвокатов является коллегиальным исполнительным органом коллегии адвокатов.

      Одни и те же лица не могут состоять в президиуме коллегии адвокатов более двух сроков подряд.

      2. Президиум коллегии адвокатов:

      1) организует работу коллегии адвокатов по оказанию юридической помощи физическим и юридическим лицам, в том числе гарантированной государством юридической помощи, оказываемой адвокатами, за счет бюджетных средств в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

      2) созывает общее собрание (конференцию) членов коллегии адвокатов и организует исполнение его (ее) решений;

      3) защищает профессиональные и иные права адвокатов;

      4) осуществляет прием в члены коллегии адвокатов, исключает из членов коллегии, организует прохождение стажировки стажерами адвокатов;

      5) ежеквартально представляет обобщенные отчеты адвокатов об их деятельности в Республиканскую коллегию адвокатов;

      6) освобождает от уплаты членского и целевого взносов адвокатов на период нахождения в отпуске по беременности и родам либо по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и адвокатов, не осуществляющих адвокатскую деятельность более двух месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности;

      7) организует работу по проверке поступивших от физических и юридических лиц жалоб (представлений) на действия (бездействие) адвоката;

      8) организует проведение аттестации адвокатов и работу по повышению их квалификации;

      9) подает лицензиару в отношении адвоката ходатайство о приостановлении действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью или подготовке искового заявления о прекращении действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью по основаниям, предусмотренным настоящим Законом;

      10) организует работу по обеспечению соблюдения адвокатами требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

      11) ежегодно по результатам мониторинга определяет среднюю стоимость услуг адвокатов коллегии (по видам услуг) и обеспечивает размещение этой информации на интернет-ресурсах коллегии адвокатов, Республиканской коллегии адвокатов и публикацию в средствах массовой информации;

      12) анализирует, обобщает и распространяет положительный опыт работы;

      13) организует ведение кодификационно-справочной работы, разрабатывает и издает методические пособия и рекомендации по вопросам адвокатской деятельности;

      14) создает юридические консультации, назначает на должность и освобождает от должности заведующих ими;

      15) выдает удостоверение адвоката, форма которого утверждается Республиканской коллегией адвокатов;

      16) распоряжается средствами коллегии адвокатов в порядке, определяемом уставом и общим собранием (конференцией) членов коллегии адвокатов;

      17) организует ведение бухгалтерского учета, финансовой отчетности, делопроизводства и формирование первичных статистических данных;

      18) устанавливает порядок распоряжения имуществом коллегии адвокатов;

      19) решает иные вопросы деятельности коллегии адвокатов, кроме отнесенных к исключительной компетенции общего собрания (конференции) членов коллегии адвокатов.

      Сноска. Статья 55 с изменением, внесенным Законом РК от 09.06.2021 № 49-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 56. Председатель президиума коллегии адвокатов

      1. Председателем президиума коллегии адвокатов может быть избран адвокат, который непосредственно до дня его избрания состоял членом коллегии адвокатов не менее пяти лет.

      Председатель президиума коллегии адвокатов избирается тайным голосованием сроком на четыре года.

      Одно и то же лицо не может занимать должность председателя президиума коллегии адвокатов более двух сроков подряд.

      2. Председатель президиума коллегии адвокатов в соответствии с уставом коллегии:

      1) организует работу президиума, председательствует на его заседаниях и осуществляет контроль за выполнением решений президиума, общих собраний (конференций) членов коллегии адвокатов;

      2) руководит работой аппарата президиума, осуществляет прием и увольнение работников аппарата коллегии адвокатов;

      3) представляет коллегию адвокатов в государственных органах, общественных объединениях, других организациях и учреждениях;

      4) обеспечивает своевременное представление лицензиару, Республиканской коллегии адвокатов сведений о лицензиатах, вступивших в члены коллегии адвокатов, с указанием выбранной адвокатом формы организации адвокатской деятельности и юридического адреса, а также исключенных из членов коллегии адвокатов с указанием причин исключения;

      5) обеспечивает представление в Республиканскую коллегию адвокатов отчета о деятельности коллегии адвокатов, включая статистические сведения об оказанной адвокатами юридической помощи;

      6) обеспечивает своевременное представление в территориальный орган юстиции сводного отчета об оказанной адвокатами гарантированной государством юридической помощи и о возмещении расходов, связанных с защитой и представительством, за счет бюджетных средств;

      7) обеспечивает прохождение стажировки стажерами адвокатов;

      8) обеспечивает реализацию программ повышения квалификации адвокатов.

      Другие полномочия председателя президиума коллегии адвокатов определяются уставом коллегии адвокатов.

      Сноска. Статья 56 с изменением, внесенным Законом РК от 09.06.2021 № 49-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 57. Ревизионная комиссия коллегии адвокатов

      1. Ревизионная комиссия коллегии адвокатов является органом коллегии адвокатов, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью коллегии адвокатов и ее органов.

      2. Ревизионная комиссия коллегии адвокатов может быть образована из числа членов коллегии адвокатов. Члены ревизионной комиссии не вправе занимать иную выборную должность в коллегии адвокатов.

      Ревизионная комиссия коллегии адвокатов образуется в составе не более пяти человек.

      Члены ревизионной комиссии коллегии адвокатов осуществляют свою деятельность на добровольных началах безвозмездно.

      3. Ревизионная комиссия коллегии адвокатов избирается общим собранием (конференцией) членов коллегии адвокатов на срок не свыше четырех лет и подотчетна высшему органу управления коллегии.

      Одно и то же лицо не может быть в составе ревизионной комиссии коллегии адвокатов более одного срока.

      4. Ревизионная комиссия коллегии адвокатов имеет право в любое время производить проверки финансово-хозяйственной деятельности коллегии адвокатов. По требованию ревизионной комиссии коллегии адвокатов органы коллегии адвокатов обязаны представить необходимые для проверки документы и давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

      5. Ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности коллегии адвокатов и размещает ее результаты на интернет-ресурсах коллегии адвокатов и Республиканской коллегии адвокатов.

      6. Ревизионная комиссия представляет отчет очередному общему собранию (конференции) членов коллегии адвокатов.

      7. Порядок работы, периодичность представления отчета ревизионной комиссии коллегии адвокатов определяются уставом и внутренними документами коллегии адвокатов.

      Сноска. Статья 57 с изменением, внесенным Законом РК от 09.06.2021 № 49-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 58. Членство в коллегии адвокатов

      1. Членство в коллегии адвокатов является обязательным.

      Вступительные взносы запрещены.

      Основанием для отказа в приеме в члены коллегии адвокатов является обнаружение одного из обстоятельств, предусмотренных пунктом 2 статьи 32 настоящего Закона.

      Отказ в приеме в члены коллегии адвокатов может быть обжалован в Республиканскую коллегию адвокатов или суд.

      2. В случае, когда лицо было исключено из коллегии адвокатов, но сохранило лицензию на занятие адвокатской деятельностью, оно может быть вновь принято в коллегию адвокатов не ранее чем по истечении шести месяцев со дня исключения. Осуществление адвокатской деятельности в этот период не допускается.

Статья 58-1. Реестр адвокатов

      1. Республиканская коллегия адвокатов формирует реестр адвокатов в единой информационной системе юридической помощи.

      2. Реестр адвокатов содержит следующие сведения:

      1) фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) адвоката, дату его рождения;

      2) номер и дату выдачи лицензии на занятие адвокатской деятельностью;

      3) дату вступления в члены коллегии адвокатов области, города республиканского значения, столицы;

      4) выбранную адвокатом форму организации адвокатской деятельности, юридический адрес, номера контактных телефонов;

      5) наличие или отсутствие мер дисциплинарного взыскания в отношении адвоката;

      6) дату и основания приостановления действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью;

      7) дату и основания прекращения действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью;

      8) дату и основания приостановления либо прекращения членства в коллегии адвокатов.

      3. Адвокат обязан уведомлять Республиканскую коллегию адвокатов в письменной форме или путем направления электронного документа о наступлении любых событий, влекущих за собой изменение информации, содержащейся в реестре адвокатов, в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем наступления таких событий.

      4. Информация, содержащаяся в реестре адвокатов, является общедоступной, за исключением сведений, доступ к которым ограничен законами Республики Казахстан.

      Сноска. Глава 4 дополнена статьей 58-1 в соответствии с Законом РК от 09.06.2021 № 49-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 59. Присяга адвоката

      1. В порядке, установленном Республиканской коллегией адвокатов, лицензиат, вступивший в члены коллегии адвокатов, приносит присягу следующего содержания:

      "Я, (имя и фамилия), торжественно клянусь соблюдать принципы оказания юридической помощи, Кодекс профессиональной этики адвокатов, честно и добросовестно защищать права, свободы и интересы человека, обеспечивать право на получение юридической помощи, исполнять возложенные обязанности в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан.".

      2. Лицензиат подписывает текст присяги, который хранится в личном деле адвоката.

      3. Коллегия адвокатов ведет список членов коллегии адвокатов и размещает его на интернет-ресурсе коллегии адвокатов в актуальном состоянии.

      Коллегия адвокатов направляет информацию о приобретении, приостановлении и прекращении статуса адвоката в Республиканскую коллегию адвокатов.

Статья 60. Прекращение членства в коллегии адвокатов

      1. Членство адвоката в коллегии адвокатов прекращается президиумом коллегии адвокатов в случаях:

      1) прекращения действия или лишения лицензии на занятие адвокатской деятельностью;

      2) грубого либо неоднократного нарушения адвокатом при исполнении им своих обязанностей требований и норм законодательства Республики Казахстан, принципов оказания юридической помощи, закрепленных в уставе коллегии адвокатов, Кодекса профессиональной этики адвокатов;

      3) обнаружившейся невозможности исполнения адвокатом своих профессиональных обязанностей вследствие недостаточной квалификации;

      4) систематической неуплаты членских взносов;

      5) занятия адвокатом наряду с профессиональной, также и предпринимательской или иной оплачиваемой деятельностью, за исключением случаев вхождения в состав наблюдательного совета коммерческой организации, избрания или назначения арбитром соответствующего арбитража для разрешения спора, а также занятия преподавательской, научной или иной творческой деятельностью;

      6) по собственному желанию;

      7) смерти адвоката;

      8) в иных случаях, предусмотренных уставом коллегии.

      2. Исключение адвоката из коллегии адвокатов по основаниям, предусмотренным подпунктами 2) и 3) пункта 1 настоящей статьи, влечет за собой прекращение действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью.

      3. Прекращение членства в коллегии адвокатов может быть обжаловано в Республиканскую коллегию адвокатов или суд в месячный срок со дня вручения адвокату копии постановления президиума коллегии адвокатов.

Статья 61. Права и обязанности члена коллегии адвокатов

      1. Член коллегии адвокатов имеет право:

      1) пользоваться содействием, профессиональной помощью и защитой со стороны коллегии адвокатов, ее органов и должностных лиц;

      2) избирать и быть избранным в органы коллегии адвокатов и Республиканской коллегии адвокатов;

      3) ставить перед органами коллегии адвокатов вопросы, касающиеся ее деятельности, вносить предложения по улучшению работы коллегии и ее органов, участвовать в обсуждении и принятии решений, требовать от органов коллегии адвокатов представления документов и материалов об их деятельности;

      4) принимать личное участие во всех случаях проверки и обсуждения органами коллегии адвокатов его деятельности или поведения;

      5) пользоваться имуществом коллегии адвокатов в порядке и на условиях, определяемых ее уставом;

      6) выйти из состава коллегии адвокатов по собственному желанию.

      2. Член коллегии адвокатов обязан:

      1) соблюдать требования устава коллегии адвокатов;

      2) выполнять решения общего собрания (конференции) членов коллегии адвокатов, Республиканской коллегии адвокатов и их органов;

      3) платить членские и целевые взносы;

      4) представлять в президиум коллегии адвокатов статистические сведения об оказанной юридической помощи;

      5) подать в порядке и на условиях, установленных законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, заявление лицензиару о переоформлении лицензии на занятие адвокатской деятельностью в случае изменения фамилии, имени, отчества (при его наличии);

      6) информировать президиум коллегии адвокатов об изменении своего юридического адреса;

      7) представлять в президиум коллегии адвокатов материалы, необходимые для проверки по обращениям физических и юридических лиц на качество оказанной им юридической помощи.

      3. Член коллегии адвокатов не может нести иных односторонних имущественных обязательств перед коллегией адвокатов, помимо обязательства уплаты членских и целевых взносов.

      4. Члены коллегии адвокатов равны в своих правах и обязанностях.

      Сноска. Статья 61 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.06.2021 № 49-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 62. Юридическая консультация

      1. Для обеспечения доступа граждан к юридической помощи президиум коллегии адвокатов создает юридические консультации, в том числе специализированные.

      2. Юридическая консультация является структурным подразделением (филиалом) коллегии адвокатов. Она имеет печать с обозначением своего наименования и принадлежности к соответствующей коллегии адвокатов, иную атрибутику, необходимую для организации оказания юридической помощи. Юридическая консультация действует на основании положения, принимаемого общим собранием (конференцией) членов коллегии адвокатов.

      3. Место нахождения юридической консультации определяется президиумом коллегии адвокатов.

      4. Юридической консультацией руководит заведующий, назначаемый президиумом коллегии адвокатов.

Статья 63. Адвокатская контора

      1. Адвокатская контора является некоммерческой организацией.

      2. Адвокатская контора учреждается (создается) в целях обеспечения материальных, организационно-правовых и иных условий оказания адвокатами юридической помощи.

      3. Адвокатская контора учреждается (создается) членом (членами) коллегии адвокатов. Адвокат может выступить партнером только одной адвокатской конторы.

      4. Партнеры адвокатской конторы не отвечают по ее обязательствам, а адвокатская контора не отвечает по обязательствам своих партнеров.

      5. Адвокатская контора в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан может выступать налоговым агентом адвокатов по доходам, полученным ими в связи с осуществлением адвокатской деятельности, а также их представителем по расчетам с клиентами и третьими лицами и другим вопросам, предусмотренным учредительными документами адвокатской конторы.

      6. Адвокаты, учредившие (создавшие) адвокатскую контору, заключают между собой партнерский договор в простой письменной форме. По партнерскому договору адвокаты обязуются объединить свои усилия для оказания юридической помощи от имени всех партнеров. Партнерский договор не предоставляется для государственной регистрации адвокатской конторы.

      7. Ведение общих дел адвокатской конторы осуществляется управляющим партнером, если иное не установлено партнерским договором. Договор об оказании юридической помощи может заключаться адвокатской конторой от своего имени, по поручению, за счет и в интересах всех партнеров, входящих в нее.

      8. Адвокатская контора, учрежденная (созданная) одним адвокатом, осуществляет свою деятельность на основании устава.

      9. Адвокат адвокатской конторы обязан в течение десяти календарных дней после ее государственной регистрации и (или) принятия в адвокатскую контору письменно уведомить об этом соответствующую коллегию адвокатов и представить в ее распоряжение партнерские документы адвокатской конторы.

      10. Имущество, внесенное партнерами адвокатских контор в качестве вкладов, принадлежит адвокатской конторе на праве собственности.

      11. Изменение состава партнеров адвокатской конторы может осуществляться вследствие:

      1) выхода партнера;

      2) принятия нового партнера;

      3) прекращения партнером адвокатской деятельности по основаниям, предусмотренным настоящим Законом.

      12. Партнеры адвокатской конторы вправе:

      1) при выходе из адвокатской конторы либо прекращении адвокатской деятельности получить часть имущества адвокатской конторы или стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного ими в собственность адвокатской конторы, если иное не предусмотрено уставом адвокатской конторы;

      2) получить в случае ликвидации адвокатской конторы часть ее имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, в пределах стоимости имущества, переданного ими в собственность адвокатской конторы.

      13. Специальное разрешение государственных органов на создание адвокатских контор не требуется.

      Сноска. Статья 63 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.06.2021 № 49-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 64. Осуществление адвокатской деятельности индивидуально

      1. Адвокат, принявший решение осуществлять профессиональную деятельность индивидуально, уведомляет об этом коллегию адвокатов.

      В уведомлении указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии) адвоката, его постоянное место нахождения.

      2. Адвокат, осуществляющий профессиональную деятельность индивидуально без образования юридического лица, вправе иметь расчетный и иные счета в банках, личную печать, штампы, личные бланки.

Статья 65. Республиканская коллегия адвокатов

      1. Республиканская коллегия адвокатов является некоммерческой, независимой, профессиональной, самоуправляемой, самофинансируемой организацией, основанной на обязательном членстве коллегий адвокатов.

      2. Республиканская коллегия адвокатов как организация адвокатского самоуправления создается в целях представительства и защиты интересов коллегий адвокатов и адвокатов в государственных и иных организациях в Республике Казахстан и за ее пределами, координации деятельности коллегий адвокатов, обеспечения высокого уровня оказываемой адвокатами юридической помощи.

      3. Республиканская коллегия адвокатов образуется Республиканской конференцией коллегий адвокатов.

      4. Устав Республиканской коллегии адвокатов принимается Республиканской конференцией коллегий адвокатов.

      5. Республиканская коллегия адвокатов подлежит государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

      6. Реорганизация и ликвидация Республиканской коллегии адвокатов осуществляются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

      7. Решения Республиканской коллегии адвокатов и ее органов, принятые в пределах их компетенции, обязательны для коллегий адвокатов и адвокатов.

      8. Республиканская коллегия адвокатов ведет реестр адвокатов в актуальном состоянии.

      9. Республиканская коллегия адвокатов рассматривает жалобы на действия (бездействие) адвокатов, решения органов управления коллегий адвокатов в соответствии с настоящим Законом.

      10. В случаях, предусмотренных уставом, в Республиканской коллегии адвокатов могут быть созданы комиссия по этике и другие органы, действующие на основании положений, принимаемых Республиканской конференцией коллегий адвокатов.

      Сноска. Статья 65 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.06.2021 № 49-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 66. Устав Республиканской коллегии адвокатов

      1. Устав Республиканской коллегии адвокатов должен предусматривать:

      1) наименование, предмет и цели деятельности Республиканской коллегии адвокатов;

      2) права и обязанности членов Республиканской коллегии адвокатов;

      3) структуру Республиканской коллегии адвокатов, порядок формирования и компетенцию ее органов;

      4) источники образования имущества и порядок распоряжения им;

      5) размер и порядок отчислений, осуществляемых коллегиями адвокатов;

      6) порядок реорганизации и ликвидации Республиканской коллегии адвокатов.

      2. Устав Республиканской коллегии может содержать иные положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 66 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.06.2021 № 49-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 67. Республиканская конференция коллегий адвокатов

      1. Высшим органом Республиканской коллегии адвокатов является Республиканская конференция коллегий адвокатов, которая созывается не реже одного раза в два года. Конференция считается правомочной, если в ее работе принимают участие делегаты от не менее трех четвертей членов Республиканской коллегии адвокатов.

      2. Конференция вправе решать любые вопросы деятельности Республиканской коллегии адвокатов.

      К исключительной компетенции конференции относятся:

      1) принятие устава Республиканской коллегии адвокатов и внесение в него изменений и дополнений;

      2) определение места нахождения президиума Республиканской коллегии адвокатов;

      3) избрание и освобождение от должности членов президиума Республиканской коллегии адвокатов;

      4) избрание и освобождение от должности председателя Республиканской коллегии адвокатов;

      5) избрание и освобождение от должности членов и председателя ревизионной комиссии Республиканской коллегии адвокатов;

      6) избрание и освобождение от должности членов и председателя дисциплинарной комиссии адвокатуры;

      7) утверждение нормы представительства делегатов от коллегий адвокатов на Республиканскую конференцию;

      8) утверждение Кодекса профессиональной этики адвокатов и внесение в него изменений и дополнений;

      9) утверждение положения о порядке проведения аттестации адвокатов;

      10) Исключен от 09.06.2021 № 49-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      11) Исключен от 09.06.2021 № 49-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      12) Исключен от 09.06.2021 № 49-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      13) Исключен от 09.06.2021 № 49-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      14) Исключен от 09.06.2021 № 49-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      15) Исключен от 09.06.2021 № 49-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      16) Исключен от 09.06.2021 № 49-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      17) Исключен от 09.06.2021 № 49-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      18) утверждение объема и порядка оказания комплексной социальной юридической помощи;

      19) утверждение правил поведения адвокатов в средствах массовой информации;

      20) Исключен от 09.06.2021 № 49-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      21) Исключен от 09.06.2021 № 49-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      Примечание ИЗПИ!
      Действие подпункта 22 пункта 2 приостановлено до 01.01.2026 Законом РК от 09.06.2021 № 49-VII и в период приостановления данный пункт действует в следующей редакции.

      22) определение размера и порядка осуществления ежемесячных взносов, отчисляемых коллегиями адвокатов на общие нужды Республиканской коллегии адвокатов, при этом размер взносов должен исчисляться за каждого адвоката и составлять не менее одного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

      В случае освобождения адвоката от уплаты членского взноса в коллегию адвокатов в соответствии с подпунктом 6) пункта 2 статьи 55 Закона Республики Казахстан "Об адвокатской деятельности и юридической помощи" размер ежемесячного взноса в Республиканскую коллегию адвокатов за него не исчисляется. При уплате адвокатом взноса в размере пятидесяти процентов от установленной ставки в соответствии с подпунктом 6) пункта 2 статьи 54 Закона Республики Казахстан "Об адвокатской деятельности и юридической помощи" размер ежемесячного взноса в Республиканскую коллегию адвокатов исчисляется за него в размере пятидесяти процентов от установленного взноса.

      23) утверждение сметы расходов на содержание Республиканской коллегии адвокатов;

      24) утверждение отчета президиума Республиканской коллегии адвокатов, в том числе об исполнении сметы расходов на содержание Республиканской коллегии адвокатов;

      25) утверждение отчета ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Республиканской коллегии адвокатов;

      26) утверждение регламента конференции;

      27) осуществление иных функций, предусмотренных уставом Республиканской коллегии адвокатов и законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 67 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.06.2021 № 49-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 68. Президиум Республиканской коллегии адвокатов

      1. Президиум Республиканской коллегии адвокатов является коллегиальным исполнительным органом Республиканской коллегии адвокатов.

      2. Президиум Республиканской коллегии адвокатов избирается тайным голосованием на четыре года и состоит из равного количества адвокатов от каждой коллегии адвокатов.

      Одно и то же лицо не может состоять в президиуме Республиканской коллегии адвокатов более одного срока.

      3. Президиум:

      1) организует работу Республиканской коллегии адвокатов;

      2) организует исполнение решений Республиканской конференции коллегий адвокатов;

      3) в период между конференциями принимает решения о досрочном прекращении полномочий членов президиума и ревизионной комиссии, исключенных из членов коллегий адвокатов по основаниям, предусмотренным настоящим Законом;

      4) разрабатывает документы, подлежащие утверждению Республиканской конференцией коллегий адвокатов, в соответствии со статьей 67 настоящего Закона;

      5) координирует деятельность коллегий адвокатов;

      6) представляет в уполномоченный орган статистические сведения об оказанной адвокатами юридической помощи по форме, утверждаемой уполномоченным органом;

      7) организует работу по повышению профессионального уровня адвокатов, разрабатывает единую методику профессиональной подготовки адвокатов;

      8) защищает социальные и профессиональные права адвокатов;

      9) участвует в проведении экспертиз проектов нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к адвокатской деятельности, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

      10) обобщает ежеквартально отчеты коллегий адвокатов об их деятельности;

      11) организует методическое обеспечение по вопросам адвокатской деятельности;

      12) организует информационное обеспечение коллегий адвокатов;

      13) ежегодно по результатам мониторинга определяет среднюю стоимость услуг адвокатов коллегий (по видам услуг) и обеспечивает размещение этой информации на интернет-ресурсе Республиканской коллегии адвокатов и публикацию в средствах массовой информации;

      14) размещает на интернет-ресурсе Республиканской коллегии адвокатов:

      список адвокатов, занимающихся адвокатской деятельностью, а также списки адвокатов территориальных коллегий адвокатов в актуальном состоянии;

      нормативные правовые акты Республики Казахстан, касающиеся адвокатской деятельности и юридической помощи;

      Кодекс профессиональной этики адвокатов;

      стандарты оказания юридической помощи;

      критерии качества юридической помощи;

      стандарты повышения квалификации;

      отчет о финансово-хозяйственной деятельности Республиканской коллегии адвокатов, включающий информацию обо всех поступлениях и расходах по каждой специфике отдельно;

      сведения о составах президиумов коллегий адвокатов и Республиканской коллегии адвокатов;

      сведения об оказании комплексной социальной юридической помощи;

      результаты работы дисциплинарной комиссии адвокатуры;

      мероприятия и события адвокатуры;

      и иную необходимую информацию о деятельности Республиканской коллегии адвокатов.

      Республиканской коллегией адвокатов должны быть предусмотрены способы получения информации членами коллегий адвокатов;

      15) созывает не реже одного раза в два года Республиканскую конференцию коллегий адвокатов, формирует ее повестку дня;

      16) в пределах своей компетенции распоряжается имуществом Республиканской коллегии адвокатов в соответствии со сметой и назначением имущества;

      17) утверждает регламент президиума Республиканской коллегии адвокатов;

      18) утверждает эмблему Республиканской коллегии адвокатов;

      18-1) утверждает стандарты оказания юридической помощи по согласованию с уполномоченным органом;

      18-2) утверждает критерий качества оказания юридической помощи по согласованию с уполномоченным органом;

      18-3) утверждает форму и описание адвокатской мантии;

      18-4) разрабатывает и утверждает форму удостоверения адвоката и порядок его заполнения;

      18-5) утверждает положение о порядке прохождения стажировки стажерами адвокатов по согласованию с уполномоченным органом;

      18-6) утверждает стандарты повышения квалификации адвокатов по согласованию с уполномоченным органом;

      18-7) утверждает порядок повышения квалификации адвокатов;

      18-8) утверждает форму, порядок оформления и направления адвокатского запроса по согласованию с уполномоченным органом;

      18-9) утверждает положение о дисциплинарной комиссии адвокатов;

      18-10) утверждает положение о дисциплинарной комиссии адвокатуры;

      18-11) разрабатывает и утверждает методические рекомендации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для адвокатов с учетом особенностей и специфики их деятельности;

      18-12) проводит в пределах своей компетенции анализ и мониторинг деятельности адвокатов на предмет выявления рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, обобщает практику применения законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и вносит предложения по его совершенствованию с ежегодным предоставлением такой информации в уполномоченный орган по финансовому мониторингу по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным органом по финансовому мониторингу;

      19) осуществляет иные функции, предусмотренные уставом Республиканской коллегии адвокатов.

      4. По требованию ревизионной комиссии или не менее одной трети от общего числа коллегий адвокатов президиум Республиканской коллегии адвокатов обязан в течение двух месяцев созвать внеочередную Республиканскую конференцию.

      5. Решения президиума принимаются простым большинством голосов от общего числа членов, присутствующих на его заседании.

      Сноска. Статья 68 с изменениями, внесенными законами РК от 09.06.2021 № 49-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 01.07.2022 № 131-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 69. Председатель Республиканской коллегии адвокатов

      1. Председателем Республиканской коллегии адвокатов может быть избран адвокат, имеющий стаж адвокатской деятельности не менее пяти лет. Председатель Республиканской коллегии адвокатов избирается тайным голосованием на срок четыре года.

      Одно и то же лицо не может занимать должность председателя Республиканской коллегии адвокатов более одного срока.

      2. Председатель Республиканской коллегии адвокатов:

      1) представляет Республиканскую коллегию адвокатов в государственных и иных организациях, а также в отношениях с физическими лицами;

      2) действует от имени Республиканской коллегии адвокатов без доверенности;

      3) выдает доверенности;

      4) заключает сделки от имени Республиканской коллегии адвокатов и распоряжается имуществом Республиканской коллегии адвокатов по решению президиума Республиканской коллегии адвокатов в соответствии со сметой и назначением имущества;

      5) созывает заседания президиума Республиканской коллегии адвокатов;

      6) обеспечивает исполнение решений президиума Республиканской коллегии адвокатов и решений Республиканской конференции коллегий адвокатов.

Статья 70. Ревизионная комиссия Республиканской коллегии адвокатов

      1. Ревизионная комиссия Республиканской коллегии адвокатов является органом Республиканской коллегии адвокатов, осуществляющим контроль за ее финансово-хозяйственной деятельностью, и подотчетной Республиканской конференции коллегий адвокатов.

      2. Ревизионная комиссия Республиканской коллегии адвокатов может быть образована из числа членов коллегий адвокатов. Члены ревизионной комиссии Республиканской коллегии адвокатов не вправе занимать иную выборную должность в Республиканской коллегии адвокатов.

      Ревизионная комиссия Республиканской коллегии адвокатов образуется в составе не более пяти человек.

      Члены ревизионной комиссии Республиканской коллегии адвокатов осуществляют свою деятельность на добровольных началах безвозмездно.

      3. Ревизионная комиссия Республиканской коллегии адвокатов избирается Республиканской конференцией коллегий адвокатов на срок не свыше четырех лет.

      Одно и то же лицо не может быть в составе ревизионной комиссии Республиканской коллегии адвокатов более одного срока.

      4. Ревизионная комиссия Республиканской коллегии адвокатов имеет право в любое время производить проверки финансово-хозяйственной деятельности Республиканской коллегии адвокатов и обладает для этой цели правом доступа ко всей документации органов Республиканской коллегии адвокатов. По требованию ревизионной комиссии Республиканской коллегии адвокатов члены органов Республиканской коллегии адвокатов обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

      5. Ревизионная комиссия Республиканской коллегии адвокатов в обязательном порядке проводит проверку годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Республиканской коллегии адвокатов и размещает ее результаты на интернет-ресурсе Республиканской коллегии адвокатов.

      6. Ревизионная комиссия Республиканской коллегии адвокатов представляет отчет очередному собранию Республиканской конференции коллегий адвокатов.

      7. Порядок работы, периодичность представления отчета ревизионной комиссии Республиканской коллегии адвокатов определяются уставом и внутренними документами Республиканской коллегии адвокатов.

      Сноска. Статья70 с изменением, внесенным Законом РК от 09.06.2021 № 49-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 71. Имущество Республиканской коллегии адвокатов

      1. Имущество Республиканской коллегии адвокатов формируется за счет взносов, осуществляемых коллегиями адвокатов, грантов и благотворительной помощи, пожертвований, поступающих от юридических и физических лиц в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

      2. К затратам на общие нужды Республиканской коллегии адвокатов относятся расходы на ее материальное обеспечение, вознаграждение адвокатов и компенсация расходов, связанных с их работой в органах Республиканской коллегии адвокатов, расходы на заработную плату работников аппарата Республиканской коллегии адвокатов и иные расходы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и сметой Республиканской коллегии адвокатов.

Статья 72. Дисциплинарная ответственность адвокатов

      1. Привлечение адвоката к дисциплинарной ответственности осуществляется дисциплинарной комиссией адвокатов.

      Дисциплинарная комиссия адвокатов является независимым органом коллегии адвокатов, избираемым общим собранием (конференцией) членов коллегии адвокатов и подотчетным ему (ей). Решения дисциплинарной комиссии адвокатов носят обязательный характер.

      В состав дисциплинарной комиссии адвокатов включаются шесть адвокатов со стажем адвокатской практики не менее пяти лет по представлению коллегии адвокатов, три представителя общественности, предложенные органами юстиции, два судьи в отставке.

      Председателем дисциплинарной комиссии адвокатов является адвокат.

      Одно и то же лицо не может состоять в дисциплинарной комиссии адвокатов более одного срока.

      Положение о дисциплинарной комиссии адвокатов и процедура привлечения к дисциплинарной ответственности устанавливаются Республиканской коллегией адвокатов.

      Срок полномочий дисциплинарной комиссии адвокатов составляет четыре года.

      2. Дисциплинарное дело рассматривается дисциплинарной комиссией адвокатов в срок не более двух месяцев со дня выявления нарушения. Дисциплинарное производство может быть приостановлено в случаях временной нетрудоспособности адвоката и нахождения его в командировке. Срок приостановления не включается в общий срок рассмотрения дисциплинарного дела.

      3. При рассмотрении дисциплинарного дела дисциплинарная комиссия адвокатов обязана приглашать на свои заседания лиц, направивших жалобы, а также членов коллегии адвокатов, в отношении которых рассматривается жалоба.

      В случае внесения органами юстиции представления о возбуждении дисциплинарного производства его обязательное рассмотрение осуществляется с участием представителя органа юстиции.

      Неявка указанных лиц, надлежащим образом извещенных о времени и месте рассмотрения, не препятствует рассмотрению дисциплинарного производства.

      4. Основанием для возбуждения дисциплинарного производства является наличие достаточных оснований, указывающих на нарушение адвокатом требований настоящего Закона, законодательства Республики Казахстан об адвокатской деятельности и юридической помощи, Кодекса профессиональной этики адвокатов, устава коллегии адвокатов, решений органов Республиканской коллегии адвокатов, коллегий адвокатов.

      5. Дисциплинарная комиссия адвокатов вправе применить к адвокату следующие меры дисциплинарного взыскания:

      1) замечание;

      2) выговор;

      3) строгий выговор;

      4) исключение из коллегии адвокатов по основаниям и в порядке, которые предусмотрены статьей 60 настоящего Закона.

      6. За совершение адвокатом дисциплинарного проступка может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание.

      Дисциплинарное взыскание может быть наложено в срок не более одного месяца со дня его выявления, но не более шести месяцев со дня его совершения.

      Дисциплинарная комиссия по результатам рассмотрения дисциплинарного дела может вынести предписание, обязывающее члена коллегии адвокатов устранить выявленные нарушения и устанавливающее сроки их устранения.

      7. Решения, предусмотренные пунктом 5 настоящей статьи, принимаются большинством голосов членов дисциплинарной комиссии адвокатов и вступают в силу со дня их принятия.

      Заседание дисциплинарной комиссии адвокатов считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.

      8. Коллегия адвокатов в течение пяти рабочих дней со дня принятия дисциплинарной комиссией адвокатов решения о применении мер дисциплинарного взыскания в отношении члена коллегии адвокатов направляет копию решения члену коллегии адвокатов, а также лицу, направившему жалобу, по которой принято решение, с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование его получения.

      9. Решение дисциплинарной комиссии адвокатов может быть оспорено в дисциплинарной комиссии адвокатуры или суде в течение трех месяцев с момента оглашения данного решения.

      10. Результаты работы дисциплинарной комиссии адвокатов размещаются на интернет-ресурсе коллегии адвокатов.

      Сноска. Статья 72 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.06.2021 № 49-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 73. Дисциплинарная комиссия адвокатуры

      1. Привлечение к дисциплинарной ответственности членов органов управления коллегий адвокатов, членов органов управления Республиканской коллегии адвокатов осуществляется дисциплинарной комиссией адвокатуры.

      Дисциплинарная комиссия адвокатуры также рассматривает жалобы на решения дисциплинарной комиссии адвокатов, обобщает дисциплинарную практику.

      Дисциплинарная комиссия адвокатуры является независимым органом Республиканской коллегии адвокатов, избираемым Республиканской конференцией коллегий адвокатов и подотчетным ей. Решения дисциплинарной комиссии адвокатуры носят обязательный характер.

      В состав дисциплинарной комиссии адвокатуры включаются шесть адвокатов со стажем адвокатской практики не менее пяти лет по представлению Республиканской коллегии адвокатов, три представителя общественности, предложенные уполномоченным органом, два судьи в отставке.

      Председателем дисциплинарной комиссии адвокатуры является адвокат.

      Одно и то же лицо не может состоять в дисциплинарной комиссии адвокатуры более одного срока.

      Срок полномочий дисциплинарной комиссии адвокатуры составляет четыре года.

      2. Привлечение к дисциплинарной ответственности членов органов управления коллегий адвокатов, членов органов управления Республиканской коллегии адвокатов производится по правилам, установленным статьей 72 настоящего Закона.

      3. Дисциплинарная комиссия адвокатуры вправе применить к членам органов управления коллегий адвокатов, членам органов управления Республиканской коллегии адвокатов следующие меры дисциплинарного взыскания:

      1) замечание;

      2) выговор;

      3) строгий выговор.

      4. В случае, если по результатам рассмотрения дела дисциплинарная комиссия установит наличие оснований для исключения лица, привлекаемого к ответственности, из коллегии адвокатов, она поручает соответствующей коллегии адвокатов рассмотреть вопрос о прекращении членства адвоката в коллегии.

      Решение коллегии адвокатов об исключении члена из коллегии может быть обжаловано в суд в месячный срок со дня вручения адвокату копии постановления президиума коллегии адвокатов.

      5. Дисциплинарная комиссия адвокатуры по результатам рассмотрения жалобы на решение, действия (бездействие) дисциплинарной комиссии адвокатов имеет право:

      1) оставить жалобу без удовлетворения, а решение дисциплинарной комиссии адвокатов без изменений;

      2) изменить решение дисциплинарной комиссии адвокатов;

      3) отменить решение дисциплинарной комиссии адвокатов и принять новое решение;

      4) направить дело на новое рассмотрение в соответствующую дисциплинарную комиссию адвокатов и обязать дисциплинарную комиссию адвокатов совершить определенные действия.

      Заседание дисциплинарной комиссии адвокатуры считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.

      Решение дисциплинарной комиссии адвокатуры принимается путем открытого голосования большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании.

      Решение дисциплинарной комиссии адвокатуры может быть оспорено в суде.

      6. Результаты работы дисциплинарной комиссии адвокатуры размещаются на интернет-ресурсе Республиканской коллегии адвокатов.

      Сноска. Статья73 с изменением, внесенным Законом РК от 09.06.2021 № 49-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 74. Обжалование действий (бездействия) коллегии адвокатов, решений ее органов управления

      Лицо в случае нарушения его прав и законных интересов действиями (бездействием) коллегии адвокатов и (или) решениями ее органов управления вправе оспорить такие действия (бездействие) и (или) решения

      в Республиканской коллегии адвокатов или суде.

РАЗДЕЛ 4. ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЮРИДИЧЕСКИМИ КОНСУЛЬТАНТАМИ

Глава 5. СТАТУС ЮРИДИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТАНТА

Статья 75. Юридический консультант

      1. Юридическим консультантом является физическое лицо, имеющее высшее юридическое образование, стаж работы по юридической специальности не менее двух лет, прошедшее аттестацию, являющееся членом палаты юридических консультантов и оказывающее юридическую помощь.

      2. Юридический консультант может оказывать юридическую помощь самостоятельно, занимаясь частной практикой в виде индивидуального предпринимательства либо без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а также на основании трудового договора с юридическим лицом.

Статья 76. Права и обязанности юридического консультанта

      1. Юридический консультант вправе оказывать лицу, обратившемуся за помощью, любую юридическую помощь, в которой оно нуждается, в порядке и на условиях, определенных законодательством Республики Казахстан.

      2. Юридический консультант от своего имени заключает письменный договор об оказании юридической помощи с обратившимся к нему лицом.

      В случае оказания юридической помощи юридическим консультантом, действующим на основании трудового договора с юридическим лицом, письменный договор об оказании юридической помощи клиенту заключается юридическим лицом.

      3. Юридический консультант, выступая в качестве представителя, правомочен:

      1) представлять права и интересы лиц, обратившихся за юридической помощью, в судах, государственных, иных органах и организациях, в компетенцию которых входит разрешение соответствующих вопросов;

      2) запрашивать и получать во всех государственных органах, органах местного самоуправления и юридических лицах сведения, необходимые для оказания юридической помощи;

      3) в порядке и пределах, установленных законодательством Республики Казахстан, самостоятельно собирать необходимые для оказания юридической помощи фактические данные, а также представлять их в государственные органы и должностным лицам;

      4) знакомиться с материалами, касающимися лица, обратившегося за юридической помощью, включая процессуальные документы, судебные дела, и фиксировать содержащуюся в них информацию любым способом, не запрещенным законами;

      5) запрашивать на договорной основе заключения специалистов для разъяснения вопросов, возникающих в связи с оказанием юридической помощи и требующих специальных знаний в области науки, техники, искусства и других сферах деятельности;

      6) заявлять ходатайства, приносить в установленном порядке жалобы на решения и действия (бездействие) органов государственной власти, местного самоуправления, общественных объединений, организаций, должностных лиц и государственных служащих, ущемляющих права и охраняемые законом интересы лиц, обратившихся за помощью;

      7) использовать все не запрещенные законом средства и способы защиты прав и законных интересов лиц, обратившихся за юридической помощью;

      8) проводить примирительные процедуры;

      9) оказывать комплексную социальную юридическую помощь;

      10) совершать иные действия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

      4. Юридический консультант обязан:

      1) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан об адвокатской деятельности и юридической помощи, а также требования правил и стандартов палаты юридических консультантов;

      2) соблюдать правила Кодекса профессиональной этики, установленные палатой юридических консультантов, членом которой он является, а также уплачивать взносы, установленные настоящим Законом;

      3) руководствоваться в профессиональной деятельности принципами оказания юридической помощи;

      4) быть членом одной из палат юридических консультантов для оказания юридической помощи в виде представительства интересов лиц в судах;

      5) сообщать клиенту о невозможности своего участия в оказании юридической помощи вследствие возникновения обстоятельств, препятствующих ее оказанию;

      6) обеспечивать сохранность документов, получаемых от клиента и третьих лиц при оказании юридической помощи;

      7) предоставлять клиенту информацию о членстве в палате юридических консультантов;

      8) представлять по требованию клиента копию договора страхования профессиональной ответственности юридического консультанта;

      9) по требованию клиента представлять выписку из реестра членов палаты юридических консультантов, членом которой он является;

      10) заключать соглашение о неразглашении конфиденциальной информации с клиентом, если об этом не возражает клиент;

      11) выполнять любые не запрещенные законом действия по установлению фактических обстоятельств, направленные на обеспечение прав, свобод и законных интересов клиента;

      12) по требованию клиента хранить копии документов, которые использовались при оказании юридической помощи, на бумажных или электронных носителях либо в форме электронных документов в течение трех лет с даты завершения оказания юридической помощи;

      13) постоянно повышать свою квалификацию;

      14) осуществлять страхование профессиональной ответственности.

      5. В случае, если юридический консультант состоит в трудовых отношениях с юридическим лицом, обязанности, предусмотренные в подпунктах 5), 6), 8), 10) и 12) пункта 4 настоящей статьи, возлагаются на это юридическое лицо.

      6. Юридическому консультанту запрещается занимать по делу правовую позицию, ухудшающую положение лица, обратившегося за помощью, использовать свои полномочия в ущерб лицу, интересы которого он представляет.

      7. Юридическому консультанту запрещается оказывать юридическую помощь в случае наличия конфликта интересов.

      Юридический консультант обязан отказаться от оказания юридической помощи в случаях, если:

      имеется конфликт интересов клиента и юридического консультанта, его близких родственников, а также при наличии других обстоятельств, составляющих конфликт интересов;

      имеются основания, предусмотренные процессуальным законодательством Республики Казахстан.

Статья 76-1. Гарантии деятельности юридического консультанта

      1. Права юридического консультанта не подлежат ограничениям, кроме случаев, прямо предусмотренных законами Республики Казахстан. Вмешательство либо воспрепятствование законной деятельности юридического консультанта влечет ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан.

      2. Государственные органы, органы местного самоуправления и юридические лица обязаны в течение десяти рабочих дней дать письменный ответ на запрос юридического консультанта, связанный с оказанием им юридической помощи.

      В представлении юридическому консультанту запрошенных сведений может быть отказано в случае, если информация отнесена к информации с ограниченным доступом.

      3. Юридический консультант при выполнении принятого поручения имеет право использовать в суде и других государственных и негосударственных органах и организациях компьютеры, смартфоны и иные технические средства, необходимые для оказания юридической помощи, в порядке, установленном процессуальным законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Глава 5 дополнена статьей 76-1 в соответствии с Законом РК от 09.06.2021 № 49-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 77. Страхование деятельности юридического консультанта

      1. Юридический консультант обязан заключить договор страхования профессиональной ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда третьим лицам, которым в соответствии с договором оказывается юридическая помощь.

      Юридический консультант не вправе приступать к оказанию юридической помощи при отсутствии договора страхования профессиональной ответственности.

      В случае, если юридический консультант состоит в трудовых отношениях с юридическим лицом, обязанность по заключению договора страхования профессиональной ответственности юридического консультанта возлагается на это юридическое лицо.

      2. Объектом страхования профессиональной ответственности юридического консультанта являются имущественные интересы страхователя (застрахованного лица), связанные с его обязанностью в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, возместить вред, причиненный третьим лицам, которым в соответствии с договором оказывается юридическая помощь, в результате осуществления деятельности.

      3. Страховым случаем по договору страхования профессиональной ответственности юридического консультанта является факт наступления гражданско-правовой ответственности страхователя по возмещению вреда, причиненного имущественным интересам третьих лиц, которым в соответствии с договором оказывается юридическая помощь, в результате допущенных застрахованным лицом профессиональных ошибок при оказании юридической помощи.

      Под профессиональными ошибками для целей настоящей статьи понимаются:

      1) пропуск процессуальных сроков;

      2) неправильное оформление документов;

      3) неизвещение лица, которому в соответствии с договором оказывается юридическая помощь, о последствиях совершаемых юридических действий, повлекших причинение ему вреда;

      4) утрата или порча документов, полученных страхователем (застрахованным лицом) от клиента для оказания юридической помощи;

      5) неправомерное разглашение сведений, которые стали известны застрахованному лицу в процессе оказания им юридической помощи.

      Договором страхования профессиональной ответственности юридического консультанта могут быть определены иные действия (бездействие), повлекшие причинение вреда имущественным интересам третьих лиц, которым в соответствии с договором оказывается юридическая помощь, в результате оказания такой помощи застрахованным лицом.

      4. Страховой случай считается наступившим, если вред, причиненный третьим лицам, которым в соответствии с договором оказывается юридическая помощь, явился следствием неумышленного нарушения страхователем (застрахованным лицом) профессиональных обязанностей.

      5.    Размер страховой суммы по договору страхования профессиональной ответственности юридического консультанта определяется его условиями и должен составлять для юридических консультантов, осуществляющих деятельность на территории города республиканского значения, столицы, – не менее тысячекратного, для иных юридических консультантов – не менее пятисоткратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, на дату заключения договора страхования профессиональной ответственности юридического консультанта.

      Порядок и иные условия страхования профессиональной ответственности юридического консультанта определяются соглашением сторон на основании типового договора страхования профессиональной ответственности юридического консультанта.

Статья 77-1. Помощники юридического консультанта

      1. Юридические консультанты могут иметь помощников.

      2. Помощники юридического консультанта могут работать на основе трудового договора.

      Помощники юридических консультантов вправе по указанию и под ответственность юридического консультанта выполнять его поручения.

      Сноска. Глава 5 дополнена статьей 77-1 в соответствии с Законом РК от 09.06.2021 № 49-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 77-2. Тайна юридического консультанта

      1. Тайну юридического консультанта составляют факт обращения к юридическому консультанту, сведения о содержании устных и письменных переговоров с лицом, обратившимся за помощью, и другими лицами, о характере и результатах действий, предпринимаемых в интересах лица, обратившегося за помощью.

      2. Юридические консультанты, их помощники, должностные лица палат юридических консультантов и их органов, а также лицо, утратившее статус юридического консультанта, не вправе разглашать, а также использовать в своих интересах или интересах третьих лиц какие-либо сведения, полученные в связи с оказанием юридической помощи и (или) в результате осуществления своей профессиональной деятельности.

      3. За разглашение сведений, относящихся к тайне юридического консультанта, без согласия лица, обратившегося за помощью, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, лица, указанные в пункте 2 настоящей статьи, несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

      4. Представление сведений и информации в уполномоченный орган по финансовому мониторингу в соответствии с Законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" не является разглашением тайны юридического консультанта.

      5. Обязанность хранения профессиональной тайны не ограничена во времени.

      6. Юридические консультанты, их помощники, должностные лица палат юридических консультантов и их органов, а также лицо, утратившее статус юридического консультанта, обязаны принимать необходимые меры для сохранения профессиональной тайны, в том числе и ее защиты от несанкционированного доступа.

      Сноска. Глава 5 дополнена статьей 77-2 в соответствии с Законом РК от 09.06.2021 № 49-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАНТОВ

Статья 78. Палата юридических консультантов

      1. Палатой юридических консультантов признается саморегулируемая, основанная на обязательном членстве организация, созданная в целях регулирования деятельности по оказанию юридической помощи и контроля за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований законодательства Республики Казахстан об адвокатской деятельности и юридической помощи, правил и стандартов палаты юридических консультантов, Кодекса профессиональной этики, включенная в реестр палат юридических консультантов, объединяющая на условиях членства не менее двухсот юридических консультантов.

      2. Деятельность палаты юридических консультантов регулируется Законом Республики Казахстан "О саморегулировании", настоящим Законом, законодательством Республики Казахстан, а также уставом, правилами и стандартами палаты юридических консультантов.

      Сноска. Статья 78 с изменением, внесенным Законом РК от 09.06.2021 № 49-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 78-1. Республиканская коллегия юридических консультантов

      1. Республиканская коллегия юридических консультантов – некоммерческая организация, основанная на добровольном членстве палат юридических консультантов, представляющих не менее двух третей областей, городов республиканского значения и столицы, деятельность и полномочия которой определяются настоящим Законом, иным законодательством Республики Казахстан, уставом коллегии и осуществляются в отношении и интересах палат юридических консультантов, являющихся ее членами.

      Республиканская коллегия юридических консультантов образуется учредительным съездом представителей палат юридических консультантов, представляющих не менее двух третей областей, городов республиканского значения и столицы.

      2. Органами управления Республиканской коллегии юридических консультантов являются:

      1) высший орган управления – съезд представителей палат юридических консультантов;

      2) постоянно действующий исполнительный орган управления – правление, возглавляемое председателем;

      3) орган внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью – ревизионная комиссия (ревизор).

      3. Республиканская коллегия юридических консультантов:

      1) осуществляет координацию деятельности палат юридических консультантов;

      2) представляет интересы палат юридических консультантов в государственных органах, негосударственных организациях, в том числе иностранных и международных;

      3) принимает участие в разработке нормативных правовых актов и разрабатывает методические материалы по вопросам юридической помощи;

      4) осуществляет иную деятельность, не противоречащую законодательству Республики Казахстан и международным договорам.

      4. Председатель Республиканской коллегии юридических консультантов избирается тайным голосованием сроком на четыре года. При этом одно и то же лицо не может занимать должность председателя коллегии более двух сроков подряд.

      5. Полномочия председателя Республиканской коллегии юридических консультантов определяются ее уставом.

      Примечание ИЗПИ!
      Пункт 6 предусмотрен в редакции Закона РК от 09.06.2021 № 49-VII (вводится в действие с 01.01.2026).
      Примечание ИЗПИ!
      Данная редакция пункта 6 действует до 01.01.2026 Законом РК от 09.06.2021 № 49-VII.

      6. Съезд Республиканской коллегии юридических консультантов определяет размер и порядок осуществления ежемесячных взносов, отчисляемых палатами юридических консультантов на общие нужды Республиканской коллегии юридических консультантов, при этом размер взносов должен исчисляться за каждого юридического консультанта и составлять не менее одного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

      В случае освобождения юридического консультанта от уплаты членского взноса в палату юридических консультантов в соответствии со статьей 88 Закона Республики Казахстан "Об адвокатской деятельности и юридической помощи" размер взноса в Республиканскую коллегию юридических консультантов за него не исчисляется. При уплате юридическим консультантом взноса в размере пятидесяти процентов от установленной ставки в соответствии со статьей 88 Закона Республики Казахстан "Об адвокатской деятельности и юридической помощи" размер ежемесячного взноса в Республиканскую коллегию юридических консультантов исчисляется за него в размере пятидесяти процентов от установленного взноса.

      7. Правление Республиканской коллегии юридических консультантов составляет годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Республиканской коллегии юридических консультантов, включающий информацию обо всех поступлениях и расходах, и размещает его на интернет-ресурсе Республиканской коллегии юридических консультантов.

      8. Ревизионная комиссия (ревизор) Республиканской коллегии юридических консультантов проводит проверку годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Республиканской коллегии юридических консультантов и размещает ее результаты на интернет-ресурсе Республиканской коллегии юридических консультантов.

      Сноска. Глава 5 дополнена статьей 78-1 в соответствии с Законом РК от 09.06.2021 № 49-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 79. Устав палаты юридических консультантов

      Устав палаты юридических консультантов разрабатывается на основе типового устава палаты, утверждаемого уполномоченным органом.

Статья 80. Функции палаты юридических консультантов

      Палата юридических консультантов осуществляет следующие функции:

      1) устанавливает правила профессионального поведения и Кодекс профессиональной этики;

      2) устанавливает правила и условия приема в члены палаты;

      3) устанавливает по согласованию с уполномоченным органом стандарты оказания юридической помощи, критерии качества юридической помощи и обеспечивает их исполнение членами палаты;

      4) обеспечивает размещение не реже одного раза в год на своем интернет-ресурсе сводно-аналитической информации о формируемой средней стоимости оказываемых членами палаты юридических услуг за предыдущий период, начиная с даты последнего размещения данной информации, на основании данных, предоставляемых членами палаты, с учетом требований о конфиденциальности;

      5) устанавливает объем и порядок оказания комплексной социальной юридической помощи;

      6) обеспечивает повышение квалификации своих членов в соответствии с утвержденными стандартами палаты;

      7) организует информационное и методическое обеспечение членов палаты юридических консультантов;

      7-1) организует работу по оказанию гарантированной государством юридической помощи в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      8) представляет интересы своих членов в государственных органах, негосударственных организациях, в том числе иностранных и международных;

      9) осуществляет контроль за соблюдением членами палаты юридических консультантов требований законодательства Республики Казахстан об адвокатской деятельности и юридической помощи, правил и стандартов оказания юридической помощи, Кодекса профессиональной этики;

      9-1) организует работу по обеспечению соблюдения юридическими консультантами требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

      10) рассматривает вопросы о привлечении членов палаты юридических консультантов к ответственности за нарушение требований настоящего Закона, законодательства Республики Казахстан об адвокатской деятельности и юридической помощи, правил и стандартов оказания юридической помощи, Кодекса профессиональной этики;

      11) содействует организации прохождения профессиональной практики выпускниками организаций послесреднего, высшего юридического образования;

      12) обобщает практику и вырабатывает рекомендации и предложения по дальнейшему совершенствованию и развитию юридической помощи;

      13) ведет реестр членов палаты юридических консультантов;

      13-1) разрабатывает и утверждает методические рекомендации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для юридических консультантов с учетом особенностей и специфики их деятельности;

      13-2) проводит в пределах своей компетенции анализ и мониторинг деятельности юридических консультантов на предмет выявления рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, обобщает практику применения законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и вносит предложения по его совершенствованию с ежегодным предоставлением такой информации в уполномоченный орган по финансовому мониторингу по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным органом по финансовому мониторингу;

      14) осуществляет иные функции, установленные настоящим Законом, законодательством Республики Казахстан, уставом палаты юридических консультантов.

      Сноска. Статья 80 с изменением, внесенным законами РК от 20.06.2022 № 128-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 01.07.2022 № 131-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 81. Права и обязанности палаты юридических консультантов

      Права и обязанности палаты юридических консультантов определяются Законом Республики Казахстан "О саморегулировании".

      Палата юридических консультантов обязана ежеквартально предоставлять в уполномоченный орган информацию о включении членов в палату юридических консультантов, приостановлении членства и об исключении из членства.

Статья 82. Членство в палате юридических консультантов

      Членство в палате юридических консультантов для лиц, осуществляющих юридическую помощь в виде представительства интересов физических и юридических лиц в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан и Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан, является обязательным.

      Сноска. Статья 82 - в редакции Закона РК от 29.06.2020 № 351-VI (вводится в действие с 01.07.2021).

Статья 83. Условия и порядок приобретения и прекращения членства в палате юридических консультантов

      1. Членом палаты юридических консультантов может быть физическое лицо, соответствующее требованиям, установленным в статье 75 настоящего Закона, а также прошедшее аттестацию.

      Палатой юридических консультантов могут быть предусмотрены дополнительные требования к членам палаты.

      Аттестация проводится в виде комплексного тестирования на знание законодательства Республики Казахстан.

      Порядок и условия проведения аттестации для вступления в палату юридических консультантов определяются палатой юридических консультантов по согласованию с уполномоченным органом.

      Претендент, соответствующий требованиям настоящего Закона и набравший пороговый балл комплексного тестирования, установленный палатой юридических консультантов, считается прошедшим аттестацию.

      Юридическим консультантом не может быть лицо, признанное в судебном порядке недееспособным либо ограниченно дееспособным либо имеющее непогашенную или неснятую в установленном законом порядке судимость.

      От прохождения аттестации освобождаются:

      1) лица, сдавшие квалификационный экзамен в Квалификационной комиссии при Высшем Судебном Совете Республики Казахстан, успешно прошедшие стажировку в суде и получившие положительный отзыв пленарного заседания областного или приравненного к нему суда; 

      2) лица, прекратившие полномочия судьи по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3), 9), 10) и 12) пункта 1 статьи 34 Конституционного закона Республики Казахстан "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан"; 

      3) лица, имеющие ученую степень по юридической специальности Республики Казахстан;

      4) лица, имеющие лицензию на занятие адвокатской деятельностью;

      5) лица, уволенные из органов прокуратуры и следствия, при наличии стажа работы в должности прокурора или следователя не менее десяти лет, за исключением уволенных по отрицательным мотивам.

      2. Для вступления в палату юридических консультантов претендент представляет:

      1) документ о высшем юридическом образовании;

      2) справку об отсутствии непогашенной или неснятой судимости;

      3) документы, подтверждающие наличие стажа работы по юридической специальности не менее двух лет;

      4) результаты аттестации.

      Юридический консультант одновременно может быть членом только одной палаты юридических консультантов, отвечающей требованиям настоящего Закона.

      3. Коллегиальный орган управления палаты юридических консультантов принимает решение о соответствии лица требованиям, установленным настоящей статьей, в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления и необходимых документов от такого лица.

      Лицо, в отношении которого принято решение о его соответствии требованиям, установленным настоящей статьей, считается принятым в члены палаты юридических консультантов, и сведения о таком лице вносятся в реестр членов палаты юридических консультантов в течение трех рабочих дней со дня представления таким лицом договора страхования профессиональной ответственности юридического консультанта. Такому лицу в течение пяти рабочих дней со дня внесения сведений о нем в реестр членов палаты юридических консультантов выдается документ, подтверждающий действительное членство в палате юридических консультантов.

      4. Основаниями для отказа в принятии лица в члены палаты юридических консультантов являются:

      1) несоответствие лица требованиям настоящей статьи;

      2) исключение лица из реестра членов палаты юридических консультантов за нарушение требований законодательства Республики Казахстан об адвокатской деятельности и юридической помощи, правил и стандартов оказания юридической помощи, Кодекса профессиональной этики, если с даты исключения прошло менее чем три года.

      Решение палаты юридических консультантов об отказе в приеме в члены палаты юридических консультантов может быть обжаловано в уполномоченный орган.

      При неурегулированности спора решение уполномоченного органа может быть обжаловано в суд.

      5. Членство в палате юридических консультантов прекращается коллегиальным органом управления палаты юридических консультантов:

      1) на основании заявления юридического консультанта о выходе из членов палаты юридических консультантов;

      2) по основаниям, предусмотренным уставом.

      6. Членство лица в палате юридических консультантов не может быть прекращено до окончания проверки в случае поступления в указанную палату жалобы на него, если в отношении члена палаты юридических консультантов проводится проверка или рассматривается дело о применении меры дисциплинарного воздействия, а в случае выявления нарушений – до окончания рассмотрения дисциплинарной комиссией дела о нарушении и применении меры дисциплинарного взыскания.

      7. Запись о прекращении членства в палате юридических консультантов вносится в реестр членов палаты юридических консультантов в случае поступления в палату юридических консультантов информации, подтверждающей смерть члена палаты юридических консультантов.

      8. Лицо, в отношении которого принято решение о прекращении членства в палате юридических консультантов, обязано уведомить о факте прекращения своего членства в палате юридических консультантов своих клиентов.

      9. Палата юридических консультантов не позднее дня, следующего за днем принятия коллегиальным органом управления палаты юридических консультантов решения о прекращении членства юридического консультанта в палате юридических консультантов, обязана разместить такое решение на интернет-ресурсе палаты юридических консультантов, а также направить копии такого решения:

      1) лицу, в отношении которого принято решение о прекращении членства в палате юридических консультантов;

      2) всем саморегулируемым организациям, внесенным в реестр палат юридических консультантов, если исключение лица из членов палаты юридических консультантов связано с нарушением им требований законодательства Республики Казахстан об адвокатской деятельности и юридической помощи, правил и стандартов оказания юридической помощи, Кодекса профессиональной этики;

      3) уполномоченному органу.

Статья 84. Органы управления палаты юридических консультантов

      Органами управления палаты юридических консультантов являются:

      1) общее собрание членов палаты юридических консультантов;

      2) коллегиальный орган управления;

      3) исполнительный орган управления;

      4) контрольный орган (ревизионная комиссия).

      В порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан "О саморегулировании", в палате юридических консультантов могут быть созданы специализированные органы.

Статья 85. Общее собрание членов палаты юридических консультантов

      1. Высшим органом управления палаты юридических консультантов является общее собрание членов палаты юридических консультантов.

      2. Компетенция общего собрания членов палаты юридических консультантов и порядок его деятельности определяются Законом Республики Казахстан "О саморегулировании", настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан.

      Уставом палаты юридических консультантов могут быть предусмотрены и иные полномочия общего собрания членов палаты юридических консультантов.

Статья 86. Коллегиальный орган управления и исполнительный орган управления палаты юридических консультантов

      Компетенция, порядок создания и деятельность коллегиального органа управления и исполнительного органа управления палаты юридических консультантов определяются Законом Республики Казахстан "О саморегулировании", настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и уставом палаты юридических консультантов.

Статья 86-1. Оплата гарантированной государством юридической помощи, оказываемой юридическим консультантом

      1. Оплата гарантированной государством юридической помощи, оказываемой юридическим консультантом, производится за счет бюджетных средств.

      2. Размеры оплаты гарантированной государством юридической помощи, оказываемой юридическим консультантом, и возмещения расходов, связанных с правовым консультированием, защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур, устанавливаются Правительством Республики Казахстан.

      3. Порядок оплаты юридической помощи, оказываемой юридическим консультантом, и возмещения расходов, связанных с правовым консультированием, защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур, устанавливается правилами оплаты гарантированной государством юридической помощи, утверждаемыми уполномоченным органом.

      4. В случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, оплата гарантированной государством юридической помощи, оказываемой юридическим консультантом, командировочных, транспортных расходов и возмещение других его расходов, связанных с правовым консультированием, защитой и представительством, производятся по определениям судов.

      Сноска. Глава 6 дополнена статьей 86-1 в соответствии с Законом РК от 20.06.2022 № 128-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 87. Ревизионная комиссия палаты юридических консультантов

      1. Ревизионная комиссия палаты юридических консультантов является органом палаты юридических консультантов, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью палаты юридических консультантов.

      2. Ревизионная комиссия может быть образована из числа членов палаты юридических консультантов. Члены коллегиального и исполнительного органов управления палаты юридических консультантов не могут входить в состав ревизионной комиссии.

      Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии определяются Законом Республики Казахстан "О саморегулировании", иными законами Республики Казахстан и уставом палаты юридических консультантов.

Статья 88. Взносы палаты юридических консультантов

      В палате юридических консультантов устанавливаются ежегодные членские взносы.

      Размер ежегодных членских взносов должен составлять не менее пятнадцатикратного и не более семидесятипятикратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

      От уплаты членского взноса освобождаются юридические консультанты на период нахождения в отпуске по беременности и родам либо по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и юридические консультанты, не осуществляющие профессиональную деятельность более двух месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности.

      Юридические консультанты, осуществляющие профессиональную деятельность в сельских населенных пунктах либо имеющие стаж профессиональной деятельности менее одного года, уплачивают членские взносы в размере пятидесяти процентов от установленной ставки.

      Вступительные взносы запрещены.

      Сноска. Статья 88 – в редакции Закона РК от 09.06.2021 № 49-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 89. Обеспечение палатой юридических консультантов доступа к информации и ее защиты от неправомерного использования

      1. Палата юридических консультантов посредством размещения на своем интернет-ресурсе и опубликования в средствах массовой информации, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, обязана обеспечить доступ к следующей информации:

      1) о составе своих членов;

      2) об условиях, способах и порядке обеспечения ответственности членов палаты;

      3) о членах, прекративших свое членство в палате юридических консультантов и об основаниях прекращения их членства;

      4) об условиях членства в палате юридических консультантов;

      5) о содержании правил и стандартов палаты юридических консультантов;

      6) о критериях качества юридической помощи;

      7) о структуре и компетенции органов управления и специализированных органов палаты юридических консультантов, количественном и персональном составе коллегиального органа управления, исполнительного органа управления палаты юридических консультантов, о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа управления палаты юридических консультантов;

      8) о решениях, принятых общим собранием членов палаты юридических консультантов и коллегиальным органом управления;

      9) о случаях привлечения членов палаты юридических консультантов к ответственности за нарушение требований законодательства Республики Казахстан об адвокатской деятельности и юридической помощи, правил и стандартов, Кодекса профессиональной этики;

      10) о любых исках и заявлениях, поданных палатой юридических консультантов в суды, а также в отношении палаты;

      11) об отчете о финансово-хозяйственной деятельности, включающем информацию обо всех поступлениях и расходах по каждой специфике отдельно;

      12) иной информации, предусмотренной настоящим Законом, законодательством Республики Казахстан и (или) внутренними документами палаты юридических консультантов.

      2. Палатой должны быть предусмотрены способы получения, использования, обработки, хранения и защиты информации, неправомерное использование которой работниками может причинить моральный вред и (или) имущественный ущерб членам палаты юридических консультантов или создать предпосылки для причинения такого вреда и (или) ущерба.

      3. Палата юридических консультантов несет перед своими членами ответственность за действия своих работников, связанные с неправомерным использованием информации, ставшей известной им в силу служебного положения.

      4. Палата юридических консультантов несет ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязанностей по раскрытию информации в соответствии с законами Республики Казахстан.

Статья 90. Реестр палат юридических консультантов

      1. Уполномоченный орган ведет реестр палат юридических консультантов в электронном формате.

      2. Сведения, содержащиеся в реестре палат юридических консультантов, являются открытыми и размещаются на интернет-ресурсе уполномоченного органа в актуальном состоянии.

      Сведения о некоммерческой организации, соответствующей требованиям статьи 78 настоящего Закона, вносятся в реестр палат юридических консультантов на основании уведомления в соответствии с Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях".

      После получения уведомления уполномоченный орган самостоятельно проверяет соблюдение палатой юридических консультантов требований, установленных настоящим Законом и законодательством Республики Казахстан.

Статья 91. Исключение из реестра палат юридических консультантов

      Основаниями исключения из реестра палат юридических консультантов являются:

      1) заявление палаты юридических консультантов об исключении из реестра палат юридических консультантов;

      2) ликвидация или реорганизация некоммерческой организации;

      3) вступившее в законную силу решение суда об исключении из реестра палат юридических консультантов.

Статья 92. Реестр членов палаты юридических консультантов

      1. Палата юридических консультантов ведет реестр членов палаты юридических консультантов в электронном формате и размещает его на своем интернет-ресурсе в актуальном состоянии.

      2. Реестр членов палаты юридических консультантов является компонентом реестра палат юридических консультантов, соответствующим требованиям настоящего Закона и содержащим сведения о членстве в палате юридических консультантов, его приостановлении и прекращении.

      3. Лицо приобретает все права члена палаты юридических консультантов с даты внесения сведений о нем, предусмотренных настоящей статьей, в реестр членов палаты юридических консультантов.

      4. Реестр членов палаты юридических консультантов содержит следующие сведения:

      1) регистрационный номер члена палаты юридических консультантов, дату его регистрации в реестре;

      2) фамилию, имя, отчество (при его наличии) члена палаты юридических консультантов, дату его рождения, данные документа, удостоверяющего личность, место жительства, индивидуальный идентификационный номер (для физического лица), номера контактных телефонов;

      3) сведения об обеспечении имущественной ответственности члена палаты юридических консультантов;

      4) сведения о результатах проведенных палатой юридических консультантов проверок члена палаты и фактах применения к нему дисциплинарных и иных взысканий;

      5) иные сведения, предусмотренные уполномоченным органом, палатой юридических консультантов.

      5. В отношении лиц, прекративших свое членство в палате юридических консультантов, в реестре членов палаты юридических консультантов наряду с информацией, указанной в пункте 4 настоящей статьи, должна содержаться подлежащая размещению на интернет-ресурсе информация о дате прекращения членства в палате юридических консультантов и об основаниях такого прекращения.

      6. Раскрытию на интернет-ресурсе палаты юридических консультантов подлежат сведения, указанные в пункте 4 настоящей статьи, за исключением сведений о месте жительства, данных документа, удостоверяющего личность, и иных сведений, если доступ к ним ограничен законами Республики Казахстан.

      7. Палата юридических консультантов ведет реестр членов палаты юридических консультантов со дня внесения сведений о ней в реестр палат в соответствии с требованиями, установленными настоящим Законом и Законом Республики Казахстан "О саморегулировании".

      8. Член палаты юридических консультантов обязан уведомлять палату юридических консультантов в письменной форме или путем направления электронного документа о наступлении любых событий, влекущих за собой изменение информации, содержащейся в реестре членов палаты юридических консультантов, в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем наступления таких событий.

      9. Информация, содержащаяся в реестре членов палаты юридических консультантов, за исключением сведений о месте жительства, данных документа, удостоверяющего личность, и иных сведений, если доступ к ним ограничен законами Республики Казахстан, представляется по запросам физических и юридических лиц в порядке, определенном палатой юридических консультантов. Срок представления такой информации не может превышать пять рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.

Статья 93. Контроль палаты юридических консультантов за деятельностью своих членов

      Порядок осуществления контроля палатой юридических консультантов за деятельностью юридических консультантов в части соблюдения ими требований правил и стандартов палаты юридических консультантов, условий членства в палате определяется Законом Республики Казахстан "О саморегулировании".

Статья 94. Ответственность членов палаты юридических консультантов

      За нарушение требований законодательства Республики Казахстан об адвокатской деятельности и юридической помощи, устава, правил и стандартов палаты юридических консультантов, Кодекса профессиональной этики ее член несет ответственность в соответствии с настоящим Законом, законами Республики Казахстан, правилами и стандартами палаты юридических консультантов.

      Порядок наложения взысканий на членов палаты юридических консультантов, их снятия и обжалования определяется уставом и правилами палаты.

Статья 95. Обжалование действий (бездействия) палаты юридических консультантов, решений ее органов управления

      Член палаты юридических консультантов в случае нарушения его прав и законных интересов действиями (бездействием) палаты юридических консультантов, решениями ее органов управления вправе оспорить такие действия (бездействие), решения в уполномоченном органе или в суде, а также требовать возмещения палатой юридических консультантов причиненного ему вреда в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      В случаях, предусмотренных настоящим Законом, действия (бездействие) палаты юридических консультантов, решения ее органов управления могут быть оспорены в суде с соблюдением обязательного досудебного порядка урегулирования спора.

Статья 96. Ответственность палат юридических консультантов

      1. За нарушение требований законодательства Республики Казахстан об адвокатской деятельности и юридической помощи, правил и стандартов палаты юридических консультантов, Кодекса профессиональной этики палата юридических консультантов несет ответственность в соответствии с настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан.

      2. Палаты юридических консультантов, члены палат юридических консультантов, клиенты вправе обратиться в уполномоченный орган о нарушениях законодательства Республики Казахстан об адвокатской деятельности и юридической помощи, правил и стандартов палаты юридических консультантов, Кодекса профессиональной этики.

      3. При поступлении жалобы уполномоченный орган направляет ее в соответствующую палату в случае, если жалоба не была ранее рассмотрена палатой юридических консультантов.

      4. В случае, если жалоба была предметом рассмотрения палатой, уполномоченный орган рассматривает обращение в установленном законами Республики Казахстан порядке.

      По итогам рассмотрения жалобы уполномоченный орган вправе применить к палате юридических консультантов меры воздействия в виде предписания, предупреждения, а также принять иные меры в соответствии с настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан.

      В случае, если палатой юридических консультантов не приняты или приняты несвоевременно меры по предписанию, предупреждению уполномоченного органа, уполномоченный орган инициирует вопрос о применении к палате юридических консультантов меры воздействия в виде исключения из реестра палат юридических консультантов.

      5. В случае наличия нарушений в действиях (бездействии) палаты юридических консультантов, решениях ее органов управления в отношении палаты юридических консультантов может применяться мера воздействия в виде исключения из реестра палат юридических консультантов в судебном порядке.

Статья 97. Государственный контроль за палатами юридических консультантов

      1. Уполномоченный орган осуществляет контроль в сфере оказания юридической помощи за исполнением палатами юридических консультантов требований законодательства Республики Казахстан об адвокатской деятельности и юридической помощи, правил и стандартов палаты юридических консультантов, Кодекса профессиональной этики.

      2. Контроль в сфере оказания юридической помощи за деятельностью палат юридических консультантов осуществляется путем проведения проверок и профилактического контроля в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 98. Порядок введения в действие настоящего Закона

      1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:

      1) подпункта 3) статьи 16, статьи 19, части первой пункта 3 статьи 28, подпункта 11) пункта 3 статьи 33, подпункта 7) пункта 5 статьи 50, подпункта 18) пункта 2 статьи 67, абзаца десятого подпункта 14) пункта 3 статьи 68, которые вводятся в действие с 1 января 2019 года;

      2) статьи 46, которая вводится в действие с 1 января 2019 года, установив, что до 1 января 2019 года данная статья действует в следующей редакции:

      "Статья 46. Удостоверение полномочий адвоката

      1. Полномочия адвоката на ведение конкретного дела удостоверяются ордером, выдаваемым юридической консультацией или адвокатской конторой, а при осуществлении им своей деятельности индивидуально без регистрации юридического лица – президиумом коллегии адвокатов. Форма ордера утверждается уполномоченным органом. Контроль и учет выдачи ордеров осуществляются президиумом коллегии адвокатов.

      2. Форма удостоверения адвоката и порядок его заполнения разрабатываются и утверждаются Республиканской коллегией адвокатов.

      Лицо, статус адвоката которого приостановлен или прекращен, после принятия соответствующего решения обязано сдать свое удостоверение в коллегию адвокатов.

      3. Полномочия иностранного адвоката, осуществляющего свою деятельность на основании соответствующего международного договора, ратифицированного Республикой Казахстан, подтверждаются документами, удостоверяющими личность, статус адвоката и его полномочия на оказание юридической помощи.

      4. Адвокат имеет право заниматься адвокатской деятельностью на всей территории Республики Казахстан, а также за ее пределами, если это необходимо для выполнения принятого поручения и не противоречит законодательству соответствующих государств и международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан.";

      3) подпунктов 4) и 7) пункта 7 статьи 33, статьи 36, подпунктов 8) и 14) пункта 4 статьи 76, статьи 77, которые вводятся в действие с 1 января 2020 года;

      4) предложения первого части второй пункта 3 статьи 83, которое вводится в действие с 1 января 2020 года, установив, что до 1 января 2020 года данное предложение действует в следующей редакции:

      "Лицо, в отношении которого принято решение о его соответствии требованиям, установленным настоящей статьей, считается принятым в члены палаты юридических консультантов, и сведения о таком лице вносятся в реестр членов палаты юридических консультантов в течение трех рабочих дней.".

      2. Физические и юридические лица, оказывающие юридическую помощь до введения в действие настоящего Закона, приводят свою деятельность в соответствие с требованиями настоящего Закона в течение одного года со дня введения в действие настоящего Закона.

      3. Коллегии адвокатов, Республиканская коллегия адвокатов, которые осуществляли свою деятельность до введения в действие настоящего Закона, должны привести свою деятельность в соответствие с требованиями настоящего Закона, включая порядок избрания председателей, формирования органов управления коллегий адвокатов, Республиканской коллегии адвокатов, и подлежат перерегистрации в органах юстиции в течение шести месяцев со дня введения в действие настоящего Закона.

      4. Признать утратившими силу:

      1) Закон Республики Казахстан от 5 декабря 1997 года "Об адвокатской деятельности" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 22, ст.328; 2001 г., № 15-16, ст.236; 2003 г., № 11, ст.65; 2004 г., № 23, ст.142; 2007 г., № 2, ст.18; № 9, ст.67; № 10, ст.69; 2009 г., № 8, ст.44; № 19, ст.88; № 24, ст.130; 2010 г., № 5, ст.23; 2011 г., № 23, ст.179; 2012 г., № 4, ст.32; № 6, ст.44; № 10, ст.77; 2013 г., № 14, ст.72, 74; № 15, ст.76; 2014 г., № 10, ст.52; № 11, ст.61; № 16, ст.90; № 19-I, 19-II, ст.96; 2015 г., № 16, ст.79; № 20-VІІ, ст.115; № 23-ІІ, ст.170; 2016 г., № 7-II, cт.55);

      2) Закон Республики Казахстан от 3 июля 2013 года "О гарантированной государством юридической помощи" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2013 г., № 14, ст.73; 2014 г., № 19-I, 19-II, ст.96; 2015 г., № 10, ст.50; № 20-IV, cт.113; № 22-I, ст.141).

      Президент
Республики Казахстан
Н. НАЗАРБАЕВ