"Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) және "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексін (Салық кодексі) қолданысқа енгізу туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2020 жылғы 6 мамырдағы № 324-VІ ҚРЗ.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы Заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз.

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер енгізілсін:

      1. 2017 жылғы 25 желтоқсандағы "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2017 ж., № 22-І, 22-ІІ, 107-құжат; 2018 ж., № 10, 32-құжат; № 11, 37-құжат; № 13, 41-құжат; № 14, 42, 44-құжаттар; № 15, 50-құжат; № 19, 62-құжат; № 22, 82, 83-құжаттар; № 24, 93, 94-құжаттар; 2019 ж., № 1, 2, 4-құжаттар; № 2, 6-құжат; № 5-6, 27-құжат; № 7, 37, 39-құжаттар; № 8, 45-құжат; № 15-16, 67-құжат; № 19-20, 86-құжат; № 21-22, 90, 91-құжаттар; № 23, 103, 108-құжаттар; № 24-I, 118, 119-құжаттар; № 24-II, 123-құжат):

      1) 346-баптың 1-тармағы 2) тармақшасының екінші абзацындағы "және оған теңестірілген адам" деген сөздер ", жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушыларына теңестірілген адам және басқа мемлекеттердің аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагері" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 490-баптың 3-тармағы бірінші бөлігінің 5) тармақшасындағы, 498-баптың 3-тармағының бірінші бөлігі 4) тармақшасының бірінші абзацындағы және 526-баптың 2-тармағының 2) тармақшасындағы "қатысушылары және мүгедектері және жеңілдіктер мен кепілдіктер бойынша оларға теңестiрiлетiн адамдар", "қатысушылары мен мүгедектері және жеңілдіктер мен кепілдіктер бойынша соларға теңестiрiлген адамдар", "қатысушылары мен мүгедектері және жеңілдіктер мен кепілдіктер бойынша оларға теңестірілген адамдар" деген сөздер "ардагерлері, жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне теңестірілген ардагерлер және басқа мемлекеттердің аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлері" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 553-баптың 3-тармағы ескертпесінің 2) тармақшасының екінші абзацындағы "қатысушылары мен мүгедектері және жеңілдіктер мен кепілдіктер бойынша оларға теңестiрiлген адамдар" деген сөздер "ардагерлері, жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне теңестірілген ардагерлер және басқа мемлекеттердің аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлері" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4) 616-баптың бірінші бөлігінің 13) тармақшасындағы, 617-баптың 4) тармақшасындағы, 618-баптың 1) тармақшасындағы, 620-баптың 5) тармақшасындағы, 622-баптың 4) тармақшасының бесінші абзацындағы және 5) тармақшасының үшінші абзацындағы "қатысушылары мен мүгедектері және жеңілдіктер мен кепілдіктер бойынша оларға теңестiрiлген адамдар" деген сөздер "ардагерлері, жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне теңестірілген ардагерлер және басқа мемлекеттердің аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлері" деген сөздермен ауыстырылсын.

      2. "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексін (Салық кодексі) қолданысқа енгізу туралы" 2017 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2017 ж., № 22-ІІІ, 108-құжат; 2018 ж., № 10, 32-құжат; № 14, 42, 44-құжаттар; № 22, 83-құжат; № 24, 93-құжат; 2019 ж., № 1, 4-құжат; № 7, 37-құжат; № 15-16, 67-құжат; № 23, 106-құжат; № 24-I, 118, 119-құжаттар; № 24-II, 123-құжат):

      33-баптың 2) тармақшасының бес жүз сексен алтыншы абзацындағы "және оған теңестірілген адам" деген сөздер ", жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушыларына теңестірілген адам және басқа мемлекеттердің аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагері" деген сөздермен ауыстырылсын.

      2-бап. Осы Заң, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізілетін 1-баптың 1-тармағының 3) және 4) тармақшаларын қоспағанда, 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Қ. ТОҚАЕВ

О внесении изменений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)"

Закон Республики Казахстан от 6 мая 2020 года № 324-VІ ЗРК.

      Статья 1. Внести изменения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2017 г., № 22-I, 22-II, ст.107; 2018 г., № 10, ст.32; № 11, ст.37; № 13, ст.41; № 14, ст.42, 44; № 15, ст.50; № 19, ст.62; № 22, ст.82, 83; № 24, ст.93, 94; 2019 г., № 1, ст.2, 4; № 2, ст.6; № 5-6, ст.27; № 7, ст.37, 39; № 8, ст.45; № 15-16, ст.67; № 19-20, ст.86; № 21-22, ст.90, 91; № 23, ст.103, 108; № 24-I, ст.118, 119; № 24-II, ст.123):

      1) в абзаце втором подпункта 2) пункта 1 статьи 346 слова "и приравненным к нему лицом" заменить словами ", лицом, приравненным по льготам к участникам Великой Отечественной войны, и ветераном боевых действий на территории других государств";

      2) в подпункте 5) части первой пункта 3 статьи 490, абзаце первом подпункта 4) части первой пункта 3 статьи 498 и подпункте 2) пункта 2 статьи 526 слова "участники и инвалиды Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним по льготам и гарантиям," заменить словами "ветераны Великой Отечественной войны, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, и ветераны боевых действий на территории других государств,";

      3) в абзаце втором подпункта 2) примечания пункта 3 статьи 553 слова "участников и инвалидов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним по льготам и гарантиям," заменить словами "ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, и ветеранов боевых действий на территории других государств,";

      4) в подпункте 13) части первой статьи 616, подпункте 4) статьи 617, подпункте 1) статьи 618, подпункте 5) статьи 620, абзаце пятом подпункта 4) и абзаце третьем подпункта 5) статьи 622 слова "участники и инвалиды Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним по льготам и гарантиям," заменить словами "ветераны Великой Отечественной войны, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, и ветераны боевых действий на территории других государств,".

      2. В Закон Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2017 г., № 22-III, ст.108; 2018 г., № 10, ст.32; № 14, ст.42, 44; № 22, ст.83; № 24, ст.93; 2019 г., № 1, ст.4; № 7, ст.37; № 15-16, ст.67; № 23, ст.106; № 24-I, ст.118, 119; № 24-II, ст.123):

      в абзаце пятьсот восемьдесят шестом подпункта 2) статьи 33 слова "и приравненным к нему лицом" заменить словами ", лицом, приравненным по льготам к участникам Великой Отечественной войны, и ветераном боевых действий на территории других государств".

      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2020 года, за исключением подпунктов 3) и 4) пункта 1 статьи 1, которые вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ