Техникалық реттеу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 396-VI ҚРЗ.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 48-б.қараңыз.
      Қолданушыларға қолайлы болу үшін ЗҚАИ мазмұнды жасады.
      МАЗМҰНЫ

      Осы Заң техникалық реттеудің өнімдерге, олармен байланысты процестерге, қызметтер көрсетуге қойылатын талаптарды белгілеу, орындау кезінде туындайтын негізге алынатын қағидаттарын белгілейді, сондай-ақ мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің жұмыс істеуінің құқықтық негіздерін айқындайды.

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады:

      1) дайындаушы – Қазақстан Республикасының немесе Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттің заңнамасына сәйкес тіркелген, өз атынан өнім өндіруді немесе өндіру мен өткізуді жүзеге асыратын заңды тұлға немесе дара кәсіпкер ретінде тіркелген жеке тұлға;

      2) дайындаушы уәкілеттік берген тұлға – Қазақстан Республикасының немесе Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттің заңнамасына сәйкес тіркелген, дайындаушымен, оның ішінде шетелдік дайындаушымен шарт негізінде Қазақстан Республикасының аумағында өнімнің сәйкестігін бағалау және оны айналысқа шығару кезінде осы дайындаушының атынан әрекеттерді жүзеге асыратын заңды тұлға немесе дара кәсіпкер ретінде тіркелген жеке тұлға;

      3) дәлелдемелік материалдар – объективті куәліктер, оның ішінде фото- және бейнетіркеу көмегімен алынған, өнім үлгілерін іріктеп алу, сынақтардың, зерттеулердің және (немесе) өлшемдердің нәтижелері туралы мәліметтерді, сондай-ақ сәйкестікті бағалау туралы құжаттарды және (немесе) сәйкестікті бағалау объектісінің техникалық регламенттердің талаптарына сәйкестігін дәлелдейтін өзге де құжаттарды және (немесе) сынақ зертханаларында (орталықтарында) өнімнің бақылау үлгілерінің сақталғанын (егер зерттелген (сыналған) өнімнің бақылау үлгілерін сақтау Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде және (немесе) нормативтік техникалық құжаттарда көзделсе), талап етілетін көрсеткіштер мен параметрлерге қол жеткізілгенін және қажет болған жағдайларда дайындаушының, импорттаушының, дайындаушы уәкілеттік берген тұлғаның, сатушының құқықтық мәртебесін және (немесе) сәйкестік туралы декларацияны қабылдау құқығын растайтын құжаттарды қамтитын объективті куәліктер;

      4) жалпы қауіпсіздік туралы декларация – дайындаушы, дайындаушы уәкілеттік берген тұлға, импорттаушы, сатушы Кеден одағы Комиссиясының шешімімен бекітілген Кеден одағы шеңберінде міндетті талаптар белгіленетін Өнімдердің бірыңғай тізбесіне (бұдан әрі – Бірыңғай тізбе) енгізілмеген өнімге, сондай-ақ Бірыңғай тізбеге енгізілген, бірақ оған қатысты техникалық регламенттер қабылданбаған немесе қолданысқа енгізілмеген өнімге қатысты ерікті түрде қабылдайтын құжат;

      5) импорттаушы – Қазақстан Республикасының немесе Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттің заңнамасына сәйкес тіркелген, шетелдік дайындаушымен (сатушымен) партиямен шығарылатын өнімді беруге сыртқы сауда шартын (келісімшартын) жасасқан және осы өнімді Қазақстан Республикасының аумағында айналысқа шығаруды және (немесе) өткізуді жүзеге асыратын заңды тұлға немесе дара кәсіпкер ретінде тіркелген жеке тұлға;

      6) көлік құралдарын жасаушыларға халықаралық сәйкестендіру кодтарын беру – Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын көлік құралын жасаушы заңды тұлғаға немесе дара кәсіпкер ретінде тіркелген жеке тұлғаға жекелеген таным белгілерін бекітіп беру;

      7) көлік құралын жасаушыға халықаралық сәйкестендіру кодын беру туралы куәлік – Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын көлік құралын жасаушы заңды тұлғаға немесе дара кәсіпкер ретінде тіркелген жеке тұлғаға халықаралық сәйкестендіру кодының берілгенін растайтын құжат;

      8) көрсетілетін қызмет – жеке және (немесе) заңды тұлғалардың қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған, нәтижелерінің материалдық мәні болмайтын, стандарттау жөніндегі құжаттардың талаптарына сәйкес келетін қызмет;

      9) мемлекеттік техникалық реттеу жүйесі – нормативтік құқықтық актілерде, стандарттау жөніндегі құжаттарда техникалық реттеу объектілеріне және оларды орындауға қойылатын талаптарды белгілеу бойынша техникалық реттеу субъектілері мен олардың арасындағы қатынастардың жиынтығы;

      10) мемлекеттік техникалық реттеу жүйесі деректерінің тізілімі (бұдан әрі – техникалық реттеу тізілімі) – техникалық регламенттердің, аккредиттеу субъектілерінің, сәйкестікті бағалау туралы берілген құжаттардың, сәйкестікті растау жөніндегі сарапшы-аудиторлардың, жабдықтардың, техникалық регламенттер талаптарына сәйкес келмейтін өнімдер туралы ақпараттың және техникалық реттеу саласындағы өзге де мәліметтердің электрондық дерекқоры;

      11) міндетті сертификаттау – техникалық реттеу объектілерінің сәйкестігін растау жөніндегі органның техникалық регламенттер талаптарына сәйкестігін міндетті растау нысаны;

      12) нормативтік техникалық құжат – техникалық және технологиялық нормаларды қамтитын құжат;

      13) оқу орталығы – сәйкестікті растау, тауарды шығарған елді, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетелдік тауардың мәртебесін айқындау жөніндегі сарапшы-аудиторларды даярлауды және олардың біліктілігін арттыруды жүзеге асыратын заңды тұлға;

      14) өзара байланысты стандарттар – техникалық регламенттерде белгіленген талаптардың орындалуын қамтамасыз ететін ұлттық және (немесе) мемлекетаралық стандарттар;

      15) өнім – материалдық-заттай нысанда ұсынылған әрі шаруашылық және өзге де мақсаттарда одан әрі пайдалануға арналған қызмет нәтижесі;

      16) өнiмдердің және процестердiң қауiпсiздiгi – адамның өмiрiне, денсаулығына, қоршаған ортаға, оның iшiнде өсiмдiктер мен жануарлар дүниесiне зиян келтiруiне байланысты жол берiлмейтiн тәуекелдің болмауы;

      17) өнімді айналысқа шығару – кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру кезінде Қазақстан Республикасының аумағында тарату мақсатында өнімді беру (өткізу) немесе әкелу (оның ішінде дайындаушының қоймасынан жөнелту немесе жинап қоймай тиеп жөнелту);

      18) өнімнің өмірлік циклі – өнімді жобалау (іздестіруді қоса алғанда), өндіру, салу, монтаждау, баптау, пайдалану, сақтау, тасымалдау, өткізу және кәдеге жарату процестері;

      19) өтiнiм берушi – Қазақстан Республикасының немесе Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттің заңнамасына сәйкес тіркелген, сәйкестікті бағалауды жүргізу үшін өнімді, процестерді және көрсетілетін қызметті ұсынған заңды тұлға немесе дара кәсіпкер ретінде тіркелген жеке тұлға (дайындаушы, импорттаушы, дайындаушы уәкілеттік берген тұлға, сатушы);

      20) процесс – өнiмнiң өмiрлiк циклiнiң процестерiн қоса алғанда, қандай да бiр тапсырылған нәтижеге қол жеткізу мақсатында өзара байланысты және дәйекті әрекеттер (жұмыстар) жиынтығы;

      21) сатушы – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тіркелген, өнімді сатып алушыға (тұтынушыға) өткізетін заңды тұлға немесе дара кәсіпкер ретінде тіркелген жеке тұлға;

      22) сәйкестiк белгiсi – өнімнің және көрсетілетін қызметтің техникалық регламенттерде және (немесе) ұлттық стандарттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растау рәсімінен өткені туралы сатып алушыларға ақпарат беруге арналған белгіленім;

      23) сәйкестік сертификаты – техникалық реттеу объектілерінің техникалық регламенттерде және (немесе) стандарттау жөніндегі құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін куәландыратын құжат;

      24) сәйкестік сертификатының иесі – сәйкестік сертификатын алған, сәйкестікті бағалауды жүргізуге өтінім беруші;

      25) сәйкестік туралы декларация – дайындаушы, импорттаушы, дайындаушы уәкілеттік берген тұлға немесе сатушы айналысқа шығарылатын өнімдердің, процестердің және көрсетілетін қызметтің техникалық регламенттер мен стандарттау жөніндегі құжаттардың талаптарына сәйкестігін куәландыратын құжат;

      26) сәйкестікті бағалау – техникалық реттеу объектісіне қойылатын талаптардың сақталуын тікелей немесе жанама айқындау;

      27) сәйкестікті ерікті түрде растау – өтінім берушінің бастамасы бойынша жүргізілетін, ол арқылы өнімдердің, процестердің және көрсетілетін қызметтердің стандарттау жөніндегі құжаттарға және (немесе) өтінім берушінің талаптарына сәйкестігін растау жүзеге асырылатын рәсім;

      28) сәйкестiктi мiндеттi растау – ол арқылы өнімнің техникалық регламенттерде белгіленген талаптарға сәйкестігін растау жүзеге асырылатын рәсім;

      29) сәйкестiктi растау – нәтижесі техникалық реттеу объектісінің техникалық регламенттерде және (немесе) стандарттау жөніндегі құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін құжаттамалық куәландыру (сәйкестік туралы декларация немесе сәйкестік сертификаты түрінде) болып табылатын рәсім;

      30) сәйкестiктi растау жөнiндегi орган – сәйкестiктi растау жөнiндегi қызметті жүзеге асыру үшiн белгiленген тәртiппен аккредиттелген заңды тұлға;

      31) сәйкестікті растау жөніндегі сарапшы-аудиторлар – уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен аттестатталған жеке тұлғалар;

      32) сәйкестікті растау схемасы – сәйкестікті растау рәсімдерінің жиынтығы мен дәйектілігі;

      33) сертификаттау – сәйкестікті растау жөніндегі орган ол арқылы өнімнің және (немесе) онымен байланысты процестің, сондай-ақ көрсетілетін қызметтің белгіленген талаптарға сәйкестігін куәландыратын рәсім;

      34) сынақ – нәтижесі өнім үлгісі, өзге де сәйкестікті бағалау объектісі қасиеттерінің бір немесе бірнеше сандық және (немесе) сапалық сипаттамасын белгіленген әдістеме бойынша айқындау болып табылатын, сынақ зертханасы (орталығы) жүргізетін сәйкестікті растау шеңберіндегі рәсім не сәйкестікті бағалаудың дербес нысаны;

      35) сынақ зертханасы (орталығы) (бұдан әрi – зертхана) – сынақтарды (зерттеулерді) жүзеге асыратын заңды тұлға немесе заңды тұлғаның атынан әрекет ететін оның құрылымдық бөлімшесі;

      36) техникалық жағынан күрделі бұйым – көптеген құрылымдық не әртекті элементтерді қамтитын, бір бүтінді құрайтын, мақсаты бойынша пайдалануға мүмкіндік беретін, техникалық жағынан күрделі ішкі құрылғысы бар өнеркәсіптік бұйым;

      37) техникалық кедергі – техникалық регламенттердегі және (немесе) стандарттау жөніндегі құжаттардағы талаптардың әртүрлілігі немесе өзгермелілігі салдарынан елдер арасындағы саудада туындайтын тосқауыл;

      38) техникалық регламент – өнімге немесе өнім мен оған байланысты оның өмірлік циклінің процестеріне қойылатын талаптарды белгілейтін, Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасына немесе Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартқа сәйкес әзірленетін және қолданылатын нормативтік құқықтық акт;

      39) техникалық реттеу – өнімге немесе өнім мен оған байланысты жобалау (іздестіруді қоса алғанда), өндіру, салу, монтаждау, баптау, пайдалану, сақтау, тасымалдау, өткізу және кәдеге жарату процестеріне қойылатын міндетті талаптарды белгілеу, қолдану және орындау саласындағы, сондай-ақ сәйкестікті бағалау саласындағы қатынастарды құқықтық реттеу;

      40) техникалық реттеу саласындағы уәкілетті орган (бұдан әрі – уәкілетті орган) – техникалық реттеу саласында басшылықты және салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;

      41) техникалық реттеудің ақпараттық жүйесі – техникалық реттеу тізілімдеріндегі, өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің, ұлттық стандарттау жүйесінің және Еуразиялық экономикалық одақтың сәйкестікті бағалау туралы берілген немесе қабылданған құжаттарының бірыңғай тізілімдерінің мәліметтері мен ақпараттарын сақтауға, өңдеуге, іздеуге, таратуға, беруге және ұсынуға арналған автоматтандырылған ақпараттық жүйе;

      42) техникалық реттеудің ақпараттық жүйесінің веб-порталы (бұдан әрі – веб-портал) – техникалық реттеудің ақпараттық жүйесіне бірыңғай қол жеткізу нүктесін ұсынатын интернет-ресурс;

      43) техникалық хатшылық – көлік құралының типін мақұлдауды, шасси типін мақұлдауды ресімдеудің дұрыстығы мен негізділігін тексеру, көлік құралы конструкциясының қауіпсіздігі туралы берілген куәліктер жөніндегі мәліметтерді жинау және көлік құралдарын жасаушыларға халықаралық сәйкестендіру кодтарын беру жөніндегі қызметті жүзеге асыруға уәкілетті орган айқындайтын ұйым;

      44) тиісті зертханалық практика қағидаттары – клиникаға дейінгі зертханалық зерттеудің сапасын қамтамасыз етуге бағытталған, оның ішінде адам денсаулығын сақтау, қоршаған ортаның қауіпсіздігі саласында клиникаға дейінгі зертханалық зерттеулерді ұйымдастыру, жоспарлау процестеріне, жүргізу және бақылау тәртібіне, осындай зерттеулердің нәтижелерін ресімдеуге, архивтеуге және ұсынуға қойылатын талаптар жүйесі;

      45) тиісті зертханалық практиканың сәйкестік мониторингі – тиісті зертханалық практика қағидаттарының сақталуын растау мақсатында шарттық қатынастар шеңберінде зертханаларды мерзімдік инспекциялау және (немесе) олардың зерттеу нәтижелерінің аудиті;

      Ескерту. 1-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 06.04.2024 № 71-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

2-бап. Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасы

      1. Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негiзделедi және осы Заң мен өзге де нормативтiк құқықтық актiлерден тұрады.

      2. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта осы Заңдағыдан өзгеше қағидалар белгiленсе, онда халықаралық шарттың қағидалары қолданылады.

      3. Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартта айқындалған өнімдердің (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) жекелеген түрлеріне қатысты техникалық реттеу ерекшеліктері Қазақстан Республикасының заңдарымен реттеледі.

3-бап. Осы Заңның қолданылу саласы

      1. Осы Заң өнімдерге, оның ішінде ғимараттар мен құрылысжайларға, өнімдерге қойылатын талаптармен байланысты жобалау (іздестіруді қоса алғанда), өндіру, салу, монтаждау, баптау, пайдалану, сақтау, тасымалдау, өткізу және кәдеге жарату процестеріне қойылатын міндетті талаптарды белгілеу және орындау, өнімдерге, процестерге және қызметтер көрсетуге, сәйкестікті бағалауға және техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік бақылау мен қадағалауға қойылатын талаптарды ерікті негізде қолдану кезінде туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейді, сондай-ақ мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің құқықтық негіздерін белгілейді.

      2. Мыналар:

      азаматтық авиация өнімін, мемлекеттік құпияны (мемлекеттік құпияларды) құрайтын немесе Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес қорғалатын қолжетімділігі шектеулі ақпаратқа жататын мәліметтерді қорғау мақсатында пайдаланылатын өнімді, ол туралы мәліметтер мемлекеттік құпияны (мемлекеттік құпияларды) құрайтын өнімді, атом энергиясын пайдалану саласындағы қауіпсіздікті қамтамасыз етумен байланысты талаптар белгіленетін өнімді, бұрын тұтынуда болған өнімді, ветеринариялық препараттарды, дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды (медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы) қоспағанда, өнім;

      өнімге қойылатын талаптармен байланысты жобалау (іздестіруді қоса алғанда), өндіру, салу, монтаждау, баптау, пайдалану, сақтау, тасымалдау, өткізу және кәдеге жарату процестері;

      ветеринария, өсімдіктерді қорғау және олардың карантині саласындағы көрсетілетін қызметтерді, мемлекеттік, медициналық, білім беру, қаржылық, банктік және реттелуі Қазақстан Республикасының өзге заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде белгіленген басқа да көрсетілетін қызметтерді қоспағанда, ерікті түрде сертификаттау бөлігінде көрсетілетін қызметтер техникалық реттеу объектілері болып табылады.

      3. Мемлекеттік органдар, мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің құрылымына кіретін жеке және заңды тұлғалар, сондай-ақ техникалық реттеу объектілеріне қатысты Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес иелену, пайдалану және (немесе) билік ету құқығына ие жеке және заңды тұлғалар техникалық реттеу субъектілері болып табылады.

4-бап. Техникалық реттеудiң негiзгi мақсаттары мен қағидаттары

      1. Мыналар:

      1) адам өмiрi мен денсаулығы және қоршаған орта, оның iшiнде өсiмдiктер мен жануарлар дүниесi үшін өнiмдердiң, процестердің және көрсетілетін қызметтердің қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету;

      2) өнімнің, көрсетілетін қызметтің қауіпсіздігі мен сапасына қатысты сатып алушыларды (тұтынушыларды) жаңылыстыруға алып келетін әрекеттердің алдын алу, оның ішінде олардың сәйкестігін бағалаудың анықтығын, өнімдердің немесе өнімдер мен оған байланысты процестердің қадағалануын қамтамасыз ету арқылы алдын алу;

      3) саудадағы техникалық кедергілерді жою;

      4) сатып алушыларға, оның ішінде тұтынушыларға өнімдерді, процестерді және көрсетілетін қызметтерді біліктілікпен таңдауға жәрдемдесу техникалық реттеудiң негiзгi мақсаттары болып табылады.

      2. Техникалық реттеу мынадай қағидаттарға негізделеді:

      1) техникалық реттеудің және сәйкестікті бағалаудың бiрлiгi мен тұтастығы;

      2) техникалық регламенттерде, сондай-ақ Қазақстан Республикасы қатысушысы болып табылатын ұйымдардың техникалық регламенттерінде бірыңғай міндетті талаптарды белгілеу;

      3) техникалық реттеу процестеріне қатысу үшін тең мүмкіндіктерді, мемлекет пен мүдделі тараптар мүдделерінің теңгерімін қамтамасыз ету үшін техникалық реттеу мақсаттарының орындылығы мен қолжетімділігі;

      4) өзара байланысты стандарттардан таңдау еріктілігі;

      5) дайындаушының, импорттаушының, дайындаушы уәкілеттік берген тұлғаның, сатушының өз өнімінің қауіпсіздігін декларациялауы;

      6) дайындаушының, импорттаушының, дайындаушы уәкілеттік берген тұлғаның, сатушының техникалық регламенттерге және (немесе) стандарттау жөніндегі құжаттарға сәйкес келмейтін өнімді айналысқа шығарғаны үшін жауаптылығы;

      7) техникалық реттеу субъектілерінің техникалық реттеу процестеріне қатысуының тең мүмкіндіктерін қамтамасыз ету;

      8) отандық және импортталатын өнім мен көрсетілетін қызметке қойылатын талаптардың теңдігі;

      9) мемлекеттік құпияларды және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді қоспағанда, техникалық регламенттердің және олар туралы, оларды әзірлеу, бекіту, жариялау тәртібі туралы ақпараттың қолжетімділігі;

      10) техникалық регламенттер мен өзара байланысты стандарттарды әзiрлеу кезiнде ғылым мен техника жетiстiктерiн, халықаралық, өңiрлiк стандарттарды және шет мемлекеттер стандарттарын пайдалану;

      11) техникалық регламенттер талаптарының мемлекет экономикасының даму, материалдық-техникалық базасы және ғылыми-техникалық даму деңгейiне сәйкестігі;

      12) аккредиттеу және сәйкестікті растау жөніндегі өкілеттіктерді бір органның қоса атқаруына жол бермеу;

      13) бiр мемлекеттiк органда сәйкестiктi растау және мемлекеттiк бақылау мен қадағалау функцияларының үйлеспеушілігі;

      14) сәйкестікті растау жөніндегі органдардың дайындаушылардан, импорттаушылардан, дайындаушы уәкілеттік берген тұлғалардан, сатушылардан тәуелсіздігі;

      15) сәйкестiктi растау жөнiндегi жұмыста бәсекелестiктi шектеуге жол бермеу;

      16) сәйкестікті бағалау рәсімдерінің анықтығы мен қадағалануы;

      17) өнімдердің, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің сапасын арттыру арқылы олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыруды қамтамасыз ету.

5-бап. Мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің құрылымы

      Мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің құрылымын мыналар құрайды:

      1) Қазақстан Республикасының Үкіметі;

      2) уәкілетті орган, оның ведомствосы, ведомствоның аумақтық бөлімшелері;

      3) өз құзыреті шегінде мемлекеттік органдар;

      4) аккредиттеу жөніндегі орган;

      5) Стандарттау жөніндегі ұлттық орган;

      6) мемлекеттік органдар жанындағы техникалық реттеу саласындағы сарапшылық кеңестер (бұдан әрі – сарапшылық кеңестер);

      7) Саудадағы техникалық кедергілер, санитариялық және фитосанитариялық шаралар жөніндегі ақпарат орталығы (бұдан әрі – Ақпарат орталығы);

      8) аккредиттеу субъектілері, оның ішінде сәйкестікті растау жөніндегі органдар, зертханалар;

      9) сәйкестiктi растау және аккредиттеу жөніндегі сарапшы-ayдиторлар.

6-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің техникалық реттеу саласындағы құзыреті

      Ескерту. 6-бап жаңа редакцияда - ҚР 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің техникалық реттеу саласындағы құзыретіне мыналар жатады:

      1) техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын әзірлеу және олардың жүзеге асырылуын ұйымдастыру;

      2) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған тиісті техникалық регламенттер талаптарының өнімнің өмірлік циклі сатыларында сақталуын мемлекеттік бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын уәкілетті органдарды айқындау.

7-бап. Уәкілетті органның құзыреті

      1. Уәкілетті орган техникалық реттеу саласында мынадай өкілеттіктерді жүзеге асырады:

      1) техникалық реттеудің мемлекеттік жүйесін қалыптастырады;

      2) техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастырады және іске асырады;

      3) мемлекеттік органдардың, жеке және заңды тұлғалардың техникалық реттеу саласындағы қызметін салааралық үйлестіруді жүзеге асырады;

      4) көлік құралы типін мақұлдауларды, шасси типін мақұлдауларды бекіту және тіркеу жөніндегі қағидаларды әзірлейді және бекітеді;

      5) көлік құралдарын жасаушыларға халықаралық сәйкестендіру кодтарын беру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      6) көлік құралын жасаушыға халықаралық сәйкестендіру кодын беру туралы куәліктің нысанын әзірлейді және бекітеді;

      7) тиісті зертханалық практика қағидаттарын іске асыру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      8) техникалық регламенттерді әзірлеу жөніндегі жоспарды әзірлейді және бекітеді;

      9) техникалық реттеу мәселелері бойынша сарапшылық кеңестермен, жеке және заңды тұлғалармен өзара іс-қимыл жасайды;

      10) техникалық реттеу мәселелері бойынша келіссөз ұстанымын қалыптастырады және техникалық реттеу, сәйкестiктi бағалау және сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу жөнiндегi халықаралық және өңiрлiк ұйымдарда Қазақстан Республикасын білдіреді;

      11) техникалық реттеу тізілімін қалыптастыру, жүргізу және қолдап отыру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      12) Ақпарат орталығының жұмыс істеуін қамтамасыз етеді;

      13) рұқсаттар және хабарламалар саласындағы уәкілетті органмен және ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша сәйкестікті растау жөніндегі сарапшы-аудиторларға қойылатын рұқсат беру талаптарын, оларға сәйкестікті растайтын құжаттар тізбесін, сондай-ақ сәйкестікті растау жөніндегі сарапшы-аудиторларды аттестаттау, аттестаттарының қолданысын ұзарту қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      14) оқу орталықтарына қойылатын талаптарды, оларды техникалық реттеу тізіліміне енгізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      15) өнімді айналысқа шығару бөлігінде оның техникалық регламенттер талаптарына сәйкестігіне, сондай-ақ техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік бақылау мен қадағалау субъектілерінің Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасында белгіленген,

      Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінің не Еуразиялық экономикалық комиссия шешімдерінің талаптарын сақтауына мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жүзеге асырады;

      16) өнімді айналысқа шығару бөлігінде оның техникалық регламенттер талаптарына сәйкестігіне техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жүргізу бойынша Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес тексеру парақтарын және тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарын әзірлейді және бекітеді;

      16-1) бұзылуы жедел ден қою шараларын қолдануға алып келетін талаптар тізбесін айқындайды, сондай-ақ талаптарды нақты бұзушылықтарға қатысты жедел ден қою шарасының нақты түрін осы шараның қолданылу мерзімін көрсете отырып (қажет болған кезде) айқындайды.

      Бұзылуы жедел ден қою шараларын қолдануға алып келетін талаптардың тізбесіне Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 143-бабына сәйкес мемлекеттік бақылау нысанасы болып табылатын талаптар енгізіледі;

      16-2) техникалық реттеу саласында бақылау мақсатында сатып алуды ұйымдастыру және өткізу тәртібін айқындайды;

      17) өнiмдер мен процестердiң қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету мүддесінде консультативтік-кеңесшi органдар құрады;

      18) әзірленген техникалық регламенттерге сараптамаларды, келісуді, техникалық регламенттердің қолданысын тоқтата тұруды не күшін жоюды келісуді, оның ішінде мемлекеттік органдардың техникалық регламенттердің қолданысын тоқтата тұру не күшін жою мәселелеріне бастамашылық етуді жүзеге асырады;

      19) техникалық регламенттерді әзірлеу, сараптама жасау, қабылдау, өзгерту және күшін жою қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      20) техникалық регламенттерді әзірлейді және бекітеді;

      21) техникалық регламенттер талаптарына сәйкес келмейтін өнімді кері қайтарып алу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      22) осы Заңға сәйкес жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделеріне, адам өмірі мен денсаулығына, қоршаған ортаға тікелей қатер төндіретін өнімді айналысқа шығаруға тыйым салады;

      23) осы Заңға сәйкес сәйкестікті бағалау туралы құжаттар қолданысының күшін жоюды жүзеге асырады;

      24) техникалық регламенттер талаптарына сәйкес келмейтін өнімді айналысқа шығарудың жолын кесу және оған жол бермеу жөніндегі ықпал ету шараларын қолданады;

      25) осы Заңға сәйкес жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделеріне, адам өмірі мен денсаулығына, қоршаған ортаға тікелей қатер төндіретін өнімді алып қояды және қадағалау субъектісін Қазақстан Республикасының азаматтық-процестік заңнамасына сәйкес осындай өнімді иелену, пайдалану және (немесе) оған билік ету құқығынан айыру туралы сотқа талап қоюды береді;

      26) мемлекеттік органдарға нормативтік құқықтық актілер мен техникалық реттеу объектілерін қозғайтын құқықтық актілерді Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасына, техникалық регламенттерге және ұлттық стандарттарға сәйкес келтіру туралы ұсыныстар енгізеді;

      27) жеке, заңды тұлғалар техникалық реттеу саласындағы лауазымды адамдардың заңды талаптарын немесе олар берген нұсқамаларды, қаулыларды орындамаған немесе тиісінше орындамаған кезде сотқа жүгінеді.

      2. Уәкілетті орган сәйкестікті бағалау саласында мынадай өкілеттіктерді жүзеге асырады:

      1) сәйкестікті бағалау қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      2) зертханааралық салыстыру сынақтары (салғастыру) бойынша жұмыстарды ұйымдастыруды қамтамасыз етеді;

      3) көлік құралы типін мақұлдауларды, шасси типін мақұлдауларды ресімдеудің дұрыстығы мен негізділігін тексеру жөніндегі қағидаларды әзірлейді және бекітеді;

      4) Бірыңғай тізбеге енгізілмеген, сондай-ақ Бірыңғай тізбеге енгізілген, бірақ өзіне қатысты техникалық регламенттер қабылданбаған немесе қолданысқа енгізілмеген өнімді айналысқа шығару қағидаларын, сондай-ақ өзіне қатысты жалпы қауіпсіздік туралы декларация қабылданатын өнім тізбесін, жалпы қауіпсіздік туралы декларацияның нысанын әзірлейді және бекітеді;

      5) Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламенті талаптарының сақталуын қамтамасыз ету, техникалық реттеу объектілерінің Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламенті талаптарына сәйкестігін бағалау кезінде зерттеулер (сынақтар) және өлшемдер жүргізу мақсатында Қазақстан Республикасының аумағында қолдану үшін Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттары ретінде Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің ұлттық (мемлекеттік) стандарттарын бекітеді;

      6) сәйкестікті бағалау жөніндегі органдарды Еуразиялық экономикалық одақтың сәйкестікті бағалау жөніндегі органдарының бірыңғай тізілімдерінің ұлттық бөлігіне (ұлттық бөлігінен) енгізу немесе алып тастау туралы шешімдер қабылдау қағидаларын әзірлейді және бекітеді.

      3. Уәкілетті орган осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      Ескерту. 7-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 06.04.2024 № 71-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

8-бап. Мемлекеттік органдардың техникалық реттеу саласындағы құзыреті

      Мемлекеттік органдар өз құзыреті шегінде техникалық реттеу саласында:

      1) уәкілетті органмен келісу бойынша өз құзыретіне кіретін мәселелер бойынша техникалық регламенттерді әзірлеуді, бекітуді, күшін жоюды, тоқтата тұруды, сондай-ақ техникалық регламенттерге өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуді;

      2) техникалық регламенттерді немесе техникалық регламенттерге өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды әзірлеу туралы ұсыныстар дайындауды және оларды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен уәкілетті органға енгізуді;

      3) сарапшылық кеңестер құруды;

      4) белгіленген құзырет шеңберінде тиісті техникалық регламенттер талаптарының сақталуына Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексінде айқындалған тәртіппен мемлекеттік бақылау мен қадағалауды;

      5) техникалық регламенттерді, оның ішінде Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламенттерін іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарларын әзірлеуді және орындауды;

      6) уәкілетті орган бекіткен қағидаларға сәйкес тиісті зертханалық практика қағидаттарын іске асыруды;

      7) тиісті зертханалық практика саласында нормативтік-әдістемелік базаны әзірлеуді (әзірлеуге қатысуды);

      8) сәйкестігі міндетті растауға жататын өнім бойынша сәйкестікті растау жөніндегі органдарды және зертханаларды құру, жаңғырту және жарақтандыру жөнінде ұсыныстар дайындауды;

      9) сәйкестікті бағалау жөніндегі органдарды Еуразиялық экономикалық одақтың сәйкестікті бағалау жөніндегі органдарының бірыңғай тізілімдерінің ұлттық бөлігіне (ұлттық бөлігінен) енгізу немесе алып тастау бойынша жұмысқа қатысуды;

      10) нормативтік техникалық құжаттар техникалық регламенттер талаптарын іске асыру үшін қолданылған жағдайда, оларды Қазақстан Республикасының стандарттау саласындағы заңнамасында белгіленген тәртіппен ұлттық стандарттар ретінде әзірлеу жөнінде ұсыныстар енгізуді;

      11) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

9-бап. Сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу жөніндегі мемлекеттік монополия

      1. Сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу жөніндегі мемлекеттік монополияға мыналар жатады:

      1) сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу;

      2) техникалық реттеу тізілімін қалыптастыру, жүргізу және қолдап отыру;

      3) тиісті зертханалық практиканың сәйкестік мониторингі.

      2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген қызмет түрлерін Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша құрылған республикалық мемлекеттік кәсіпорын жүзеге асырады.

      3. Мемлекеттік монополия субъектісі өндіретін және (немесе) өткізетін тауарларға (жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге) бағаны монополияға қарсы органмен келісу бойынша уәкілетті орган белгілейді.

10-бап. Стандарттау жөніндегі ұлттық органның өкілеттігі

      Стандарттау жөніндегі ұлттық орган техникалық реттеу саласында өз құзыреті шегінде осы Заңға сәйкес техникалық регламенттерді әзірлеуге қатысады.

11-бап. Сарапшылық кеңестер

      1. Сарапшылық кеңестер техникалық реттеу саласындағы қызметті жетілдіру, перспективалық бағыттарды дамыту, техникалық регламенттерді қолдануға, мемлекеттік саясат пен мақсаттарға сәйкестігіне талдау жүргізуге байланысты мәселелерді қарау жөніндегі ұсыныстарды әзірлеу үшін жетекшілік ететін салаларда құрылады.

      2. Сарапшылық кеңестердің құрамын және олар туралы ережені мемлекеттік органдар бекітеді.

      Сарапшылық кеңестердің құрамына мемлекеттік органдардың, стандарттау жөніндегі бейінді техникалық комитеттердің, Ұлттық кәсіпкерлер палатасының, салалық қауымдастықтардың өкілдері және басқа да мүдделі тұлғалар кіруі мүмкін.

      3. Сарапшылық кеңестердің жұмысы отырыс нысанында жүзеге асырылады. Сарапшылық кеңестердің ұсынымдары ескеріле отырып, Еуразиялық экономикалық одақтың құқығын құрайтын халықаралық шарттар мен актілерге және Қазақстан Республикасының заңнамасына ұсыныстар мен ескертулер, сондай-ақ Қазақстан Республикасының келіссөз ұстанымы қалыптастырылады.

12-бап. Ақпарат орталығы

      1. Ақпарат орталығы консультациялық қызметтер көрсету және мүдделі тараптар мен шет мемлекеттерге:

      1) қолданыстағы немесе әзірленіп жатқан техникалық регламенттер, ветеринариялық-санитариялық және фитосанитариялық шаралар, стандарттау жөніндегі құжаттар мен оларға өзгерістер, өнімнің, көрсетілетін қызметтің сәйкестігін растау рәсімдері;

      2) Қазақстан Республикасының стандарттау саласындағы, техникалық реттеу, аккредиттеу, ветеринария және фитосанитария саласындағы, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы халықаралық ұйымдарға және екіжақты және көпжақты сипаттағы халықаралық шарттарға мүшелігі немесе қатысуы;

      3) әзірленіп жатқан және қабылданған техникалық регламенттердің, стандарттау жөніндегі құжаттардың, ветеринариялық-санитариялық және фитосанитариялық шаралардың және өнімнің, көрсетілетін қызметтің сәйкестігін растау рәсімдерінің жобаларын жариялау көздері немесе олар жөніндегі мәліметтер туралы құжаттардың көшірмелерін және ақпарат ұсыну мақсатында Дүниежүзілік сауда ұйымының Хатшылығымен, Дүниежүзілік сауда ұйымының мүшелерімен, стандарттау жөніндегі халықаралық және шетелдік ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау үшін уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен құрылады және жұмыс істейді.

      2. Дүниежүзілік сауда ұйымының Хатшылығымен және Дүниежүзілік сауда ұйымының мүшелерімен Қазақстан Республикасының Дүниежүзілік сауда ұйымындағы міндеттемелерімен байланысты мәселелер бойынша өзара іс-қимыл жасау Қазақстан Республикасының сауда қызметін реттеу туралы заңнамасына сәйкес Дүниежүзілік сауда ұйымы мәселелері жөніндегі ақпарат орталығы арқылы жүзеге асырылады.

      3. Осы баптың 1-тармағында көзделген ақпарат Ақпарат орталығының интернет ресурсында хабарламалар нысанында орналастырылады.

      Хабарламалардың нысандарын, оларды толтыру және ұсыну тәртібін уәкілетті орган айқындайды.

      Ескерту. 12-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

13-бап. Сәйкестікті растау жөніндегі органдар

      1. Сәйкестікті растау жөніндегі органдар Қазақстан Республикасының сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен аккредиттеуге жатады.

      2. Міндетті растау кезінде сәйкестікті растау жөніндегі органдар аккредиттелген зертханалардың сынақ нәтижелерін пайдалануға тиіс.

      3. Сәйкестікті растау жөніндегі органдар өтінім берушілермен жасалған шарт талаптарымен аккредиттеу саласы шегінде мынадай функцияларды жүзеге асырады:

      1) өтінім берушілердің сәйкестікті міндетті және ерікті түрде растау жөніндегі жұмыстарды жүргізуге өтінімдерін қарайды, сәйкестікті растау үшін ұсынылған өнімді, көрсетілетін қызметті сәйкестендіреді;

      2) сәйкестікті міндетті және ерікті түрде растау жөніндегі жұмыстарды жүргізеді;

      3) өтінім берушілердің өтінімдері бойынша сәйкестік туралы декларацияны қабылдау үшін қажетті жұмыстарды жүргізеді.

      4. Сәйкестікті растау жөніндегі органдар:

      1) сәйкестік сертификаттарын бере отырып және (немесе) сәйкестік туралы декларацияларды тіркей отырып, өтінім берушілердің өтінімдері бойынша аккредиттеу саласы шегiнде техникалық реттеу объектiлерінің сәйкестiгiн мiндеттi және ерiктi түрде растауды жүргізуге;

      2) өтiнiм берушiлерден сәйкестiктi растау жөнiндегi жұмыстарды орындау үшiн қажетті құжаттарды және (немесе) мәліметтерді ұсынуды сұратуға құқылы.

      5. Сәйкестікті растау жөніндегі органдар:

      1) өтiнiм берушiлердiң сәйкестiктi растау рәсімдері мен шарттары туралы ақпаратқа кедергiсiз қол жеткiзуiн қамтамасыз етуге;

      2) өтінім берушілерге қатысты кемсітушілікке жол бермеуге;

      3) сәйкестікті бағалау туралы тіркелген, берілген, тоқтатыла тұрған, күші жойылған (тоқтатылған) құжаттар, сертификаттаудан бас тартулар туралы деректерді есепке алуды және оларды сәйкестікті бағалау қағидаларына сәйкес беруді жүзеге асыруға;

      4) өнiмнің, көрсетiлетiн қызметтің шығарылған еліне қарамастан, өтiнiм берушiлердiң коммерциялық мүддесiн құрайтын ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз етуге;

      5) Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасының талаптарын сақтауға мiндеттi.

      6. Сәйкестікті растау жөніндегі органдар және сарапшы-аудиторлар Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасын бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылықта болады.

      7. Сәйкестiктi растау жөнiндегi органдар аккредиттеу саласында консалтингтік қызметтер көрсетуге құқылы емес және осы қызметтердi көрсететiн тұлғалармен үлестес болмауға тиiс.

      8. Сәйкестікті растау жөніндегі органдардың меншік құқығында немесе өзге де заңды негізде техникалық реттеу объектілеріне сынақ жүргізуді қамтамасыз ететін зертханалары болуға және оларды пайдалануға тиіс.

14-бап. Зертханалар

      1. Зертханалар сәйкестiктi растау жөнiндегi органдармен немесе басқа өтінім берушiлермен жасалған шарт талаптарымен:

      1) өзiнiң аккредиттеу саласы шегiнде сәйкестiктi мiндеттi немесе ерiктi түрде растау мақсатында объектiлерге сынақтар жүргiзедi;

      2) сынақ нәтижелерiнiң анықтығын қамтамасыз етедi;

      3) сәйкестікті бағалау қағидаларында айқындалған тәртiппен және нысандар бойынша жұмыс нәтижелерiн ресiмдейдi және бередi;

      4) егер техникалық регламентте көзделсе, өнімнің сынақтарын, зерттеу (сынақ) және өлшем нәтижелерін фото- және (немесе) бейнетіркеуді жүргізеді;

      5) егер Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде және (немесе) нормативтік техникалық құжаттамаларда көзделсе, зерттелген (сыналған) өнімнің бақылау үлгілерін сақтайды;

      6) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де қызметтi жүзеге асырады.

      2. Зертхананың меншік құқығында немесе өзге де заңды негізде зертханалық жабдығы болуға және оны пайдалануға тиіс, оның жекелеген салалардағы көлемін (тізбесін) уәкілетті орган белгілейді.

      3. Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасын бұзғаны үшін зертханалар Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылықта болады.

      Ескерту. 14-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 06.04.2024 № 71-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

15-бап. Сәйкестікті растау жөніндегі сарапшы-аудиторлардың құзыреті, оларға қойылатын талаптар және сәйкестікті растау жөніндегі сарапшы-аудиторлар аттестаттарының қолданысын тоқтата тұру, одан айыру (кері қайтарып алу) үшін негіздер

      1. Сәйкестікті растау жөніндегі сарапшы-аудиторлар сәйкестікті растау жөніндегі органның құрамында өнімдердің, процестердің және көрсетілетін қызметтердің белгілі бір түрлерінің сәйкестігін растау жөніндегі жұмыстарды жүргізуге қатысады.

      2. Жеке тұлғалар уәкілетті органда аттестаттаудан өтеді және олардың сәйкестікті растау жөніндегі сарапшы-аудитор ретінде қызметін сәйкестікті растау жөніндегі бір органның құрамында ғана жүзеге асыруға құқығы бар.

      3. Егер сәйкестікті растау жөніндегі сарапшы-аудиторлар өтінім берушінің мүдделерін білдірсе немесе онымен еңбек немесе өзге де шарттық қатынастарда болса, олар нақты өнімдердің, процестердің және көрсетілетін қызметтердің сәйкестігін растау жөніндегі жұмыстарды орындауға құқылы емес.

      4. Сәйкестікті растау жөніндегі сарапшы-аудитор аттестатының қолданысын тоқтата тұруды сәйкестікті растау жөніндегі жұмыстарды сарапшы-аудитордың осындай аттестаты негізінде басқа тұлғаның орындау фактісі анықталған жағдайда, уәкілетті органның ведомствосы жүргізеді.

      5. Сәйкестікті растау жөніндегі сарапшы-аудитордың аттестатынан айыру (кері қайтарып алу):

      1) сарапшы-аудитордың аттестат беруге негіз болған құжаттарда анық емес немесе қасақана бұрмаланған ақпарат беру фактісі анықталған;

      2) сәйкестікті растау жөніндегі жұмыстарды сарапшы-аудитордың осындай аттестаты негізінде басқа тұлғаның орындау фактісі қайта анықталған;

      3) сәйкестікті растау жөніндегі сарапшы-аудитор аттестатының қолданысын тоқтата тұру түрінде әкімшілік жаза қолдануға алып келмейтін, Қазақстан Республикасының заңнамасы үш мәрте бұзылған;

      4) жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделеріне, мемлекет мүдделеріне нұқсан келтірген және (немесе) сәйкестікті растау жөніндегі сарапшы-аудитор аттестатының қолданысын тоқтата тұру түрінде әкімшілік жаза қолдануға алып келетін, Қазақстан Республикасының заңнамасы қайта бұзылған жағдайларда, уәкілетті орган ведомствосының, оның аумақтық бөлімшесінің, аккредиттеу жөніндегі органның талап қоюы бойынша сот шешімімен жүргізіледі.

16-бап. Тиісті зертханалық практиканың сәйкестік мониторингі

      1. Тиісті зертханалық практиканың сәйкестік мониторингі тиісті зертханалық практика қағидаттарына сәйкестік мониторингінің бағдарламасына енгізілген зертханалар қолданатын рәсімдер мен нормативтерге тексеру жүргізу мақсатында, зертханалардың тиісті зертханалық практика қағидаттарына сәйкестік дәрежесін бағалау және бастапқы деректер мен жазбаларды зертханалардың аралық және қорытынды есептеріндегі деректермен және жазбалармен салыстыру үшін жүзеге асырылады.

      2. Тиісті зертханалық практиканың сәйкестік мониторингі органының функциялары осы Заңның 9-бабының 2-тармағында көзделген тәртіппен құрылған мемлекеттік монополия субъектісіне жүктеледі, ол мынадай функцияларды орындайды:

      1) зертханалардың тиісті зертханалық практика қағидаттарына сәйкестігіне мониторинг жүргізеді;

      2) зертханалардың тиісті зертханалық практика қағидаттарына сәйкестік мәртебесін айқындайды;

      3) тиісті зертханалық практика қағидаттарына сәйкестік мониторингін жүзеге асыратын инспекторларды дайындайды;

      4) тиісті зертханалық практика қағидаттарына сәйкестік мониторингі бағдарламасына енгізілген зертханалардың тізілімін жүргізеді;

      5) тиісті зертханалық практиканың сәйкестік мониторингіне қатысты ақпарат алмасуды жүзеге асырады.

17-бап. Сәйкестік сертификаты иесінің, сәйкестік туралы декларацияны қабылдайтын тұлғаның құқықтары мен міндеттері

      1. Сериялы өндірілетін өнімді сертификаттауға дайындаушы немесе дайындаушы уәкілеттік берген тұлға өтінім беруші бола алады.

      Сериялы өндірілетін өнім Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген кезде дайындаушы уәкілеттік берген тұлға оны сертификаттауға өтінім беруші болуға тиіс.

      Өнім партиясын (дара бұйымды) сертификаттауға дайындаушы, сатушы, импорттаушы, дайындаушы уәкілеттік берген тұлға өтінім берушілер бола алады.

      Партиялармен шығарылатын өнім (дара бұйым) Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген кезде импорттаушы оны сертификаттауға өтінім беруші болуға тиіс.

      2. Сәйкестік сертификаты иесінің:

      1) сәйкестікті растау жөніндегі органға қайта сертификаттауға өтініммен жүгінуге;

      2) сәйкестікті растау жөніндегі органға сәйкестік сертификатына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу, сертификаттың телнұсқасын беру, сертификаттың қолданысын тоқтату, қайта сертификаттау кезінде сертификат беру туралы өтінім беруге;

      3) уәкілетті органға сәйкестікті растау жөніндегі органның шешімдеріне және (немесе) әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағым жасауға, уәкілетті органның шешімімен келіспеген не Қазақстан Республикасының заңында белгіленген мерзімде жауап алмаған жағдайда сотқа шағым жасауға;

      4) осы Заңға, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарына, Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламенттеріне және Еуразиялық экономикалық одақтың өзге де құқықтарын, сондай-ақ Еуразиялық экономикалық одақтың құқықтарын құрамайтын Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына, сертификаттау жөніндегі жұмыстарды орындауға арналған шартқа сәйкес өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқығы бар.

      3. Сәйкестік сертификатының иесі:

      1) сертификаттау жүргізуге өтінім беруші мен сәйкестікті растау жөніндегі орган арасындағы шарттың талаптарына сәйкес сәйкестікті растау жөніндегі орган өзіне жеткізген тиісті өзгерістерді іске асыруды қоса алғанда, сертификаттау талаптарын үнемі орындауға;

      2) техникалық регламенттерде белгіленген, өнімге қойылатын, оларға сәйкестікке сертификаттау жүргізілген талаптарды орындауға;

      3) сәйкестік сертификатының қолданысы тоқтатыла тұрғаннан немесе күші жойылғаннан кейін сертификаттауға сілтемелер бар барлық жарнама материалдарын пайдалануды тоқтатуға және сертификаттау схемасында көзделетін шараларды қолдануға;

      4) сәйкестікті растау жөніндегі органға өнімнің, оны өндіру процесінің, басқару жүйесінің (болған жағдайда) барлық өзгерістері, өндірісті технологиялық жарақтандырудың өзгергені, өндірістік алаңдардың ауыстырылғаны, ұйымдық-құқықтық мәртебесінің немесе меншік нысанының өзгергені, мекенжайының, байланыс деректерінің өзгергені туралы хабарлауға міндетті.

      4. Сәйкестігі міндетті растауға жататын, техникалық реттеу тізілімінде немесе Еуразиялық экономикалық одақтың сәйкестікті бағалау туралы берілген немесе қабылданған құжаттарының бірыңғай тізілімдерінде олар туралы мәліметтер жоқ өнім айналысқа шығарылған кезде сәйкестік сертификаттарын Қазақстан Республикасының аумағында пайдалануға жол берілмейді.

      5. Сәйкестік сертификатының иесі техникалық регламенттерде белгіленген талаптарға сай келмейтін және сәйкестік сертификатында көрсетілген мәліметтерге сәйкес келмейтін өнімді айналысқа шығарғаны үшін Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылықта болады.

      6. Сәйкестік туралы декларацияны қабылдайтын тұлғаның:

      1) осы сәйкестікті бағалау объектісі үшін көзделген схемалар арасынан сәйкестікті декларациялау кезінде қолданылатын сәйкестікті растаудың кез келген схемасын олардың қолданылу шарттарын ескере отырып таңдауға;

      2) белгілі бір сәйкестікті бағалау объектісіне қатысты дәлелдемелік материалдардың нақты құрамын – техникалық регламентте айқындалған таңдап алынған сәйкестікті растау схемасын және дәлелдемелік материалдардың құрамына қойылатын талаптарды ескере отырып, егер техникалық регламенттер болмаса не оларда дәлелдемелік материалдардың құрамы айқындалмаса, сәйкестікті бағалау қағидаларына сәйкес айқындауға;

      3) егер Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламенттерінде және Еуразиялық экономикалық одақтың өзге де құқығында өзгеше көзделмесе, сәйкестікті растау жөніндегі органға жазбаша нысанда сәйкестік туралы декларацияны тіркеу туралы өтініш беруге;

      4) сәйкестікті растау жөніндегі органға жазбаша нысанда сәйкестік туралы декларацияны тіркеу әрекетін тоқтату туралы өтініш, Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламенттеріне сәйкестік туралы декларацияның қолданысын тоқтату туралы хабарлама немесе бірыңғай нысан бойынша сәйкестік туралы декларацияның қолданысын тоқтату туралы өтініш беруге;

      5) уәкілетті органға сәйкестікті растау жөніндегі органның шешімдеріне және (немесе) әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағым жасауға, уәкілетті органның шешімімен келіспеген не Қазақстан Республикасының заңында белгіленген мерзімде жауап алмаған жағдайда сотқа шағым жасауға құқығы бар.

      7. Сәйкестік туралы декларацияны қабылдайтын тұлға:

      1) сәйкестікті декларациялауды жүргізуге және сәйкестік туралы декларацияларды тіркеуге қатысты сәйкестікті бағалау қағидаларының және (немесе) Еуразиялық экономикалық одақ шешімдерінің талаптарын орындауға;

      2) өзіне қатысты сәйкестік туралы декларация қабылданған және тіркелген өнімнің техникалық регламенттерде белгіленген талаптарға сәйкестігін қамтамасыз етуге;

      3) егер өзіне қатысты тіркелген сәйкестік туралы декларациясы бар өнім техникалық регламенттердің талаптарына сәйкес келмесе, осы өнімді айналысқа шығаруды тоқтата тұруға немесе тоқтатуға міндетті.

      8. Сериялы шығарылатын өнім Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген кезде дайындаушы уәкілеттік берген тұлға қабылдаған сәйкестік туралы декларация танылады.

      Партиялармен шығарылатын өнім Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген кезде импорттаушы қабылдаған сәйкестік туралы декларация танылады.

      9. Сәйкестігі міндетті растауға жататын, техникалық реттеу тізілімінде немесе Еуразиялық экономикалық одақтың сәйкестікті бағалау туралы берілген немесе қабылданған құжаттарының бірыңғай тізілімдерінде өздері туралы мәліметтер жоқ өнім айналысқа шығарылған кезде сәйкестік туралы декларацияларды Қазақстан Республикасының аумағында пайдалануға жол берілмейді.

      10. Сәйкестік туралы декларацияны қабылдаған тұлға сәйкестікті растау рәсімінен өткен, техникалық регламенттерде белгіленген талаптарға сай келмейтін және сәйкестік туралы декларацияда көрсетілген мәліметтерге сәйкес келмейтін өнімді айналысқа шығарғаны үшін Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылықта болады.

      11. Осы баптың 1-тармағының ережелері Еуразиялық экономикалық одақтың тиісті техникалық регламентінде көзделген ерекшеліктермен бірге көлік құралы типі конструкциясының қауіпсіздігі туралы куәліктің, көлік құралы типін мақұлдаудың иелеріне қатысты қолданылады.

18-бап. Техникалық реттеу тізілімі

      1. Техникалық реттеу тізілімі рұқсаттар және хабарламалар саласындағы мемлекеттік органдардың, жеке және заңды тұлғалардың, басқа да орталық және жергілікті атқарушы органдардың, "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясының, сондай-ақ Еуразиялық экономикалық одақтың сәйкестікті бағалау туралы берілген немесе қабылданған құжаттарының бірыңғай тізілімдерінің деректері мен мәліметтері негізінде қалыптастырылады.

      2. Техникалық реттеу тізілімінің деректеріне оны пайдаланушылардың қол жеткізуі уәкілетті органның веб-порталы арқылы жүзеге асырылады.

      3. Тізілімді қалыптастыру, жүргізу және қолдап отыру мыналарды қамтиды:

      1) техникалық реттеудің ақпараттық жүйесі арқылы техникалық реттеу тізілімін жүргізу, оның деректерін беру және сақтау;

      2) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес техникалық реттеудің ақпараттық жүйесіне енгізілген ақпаратты алу құқығына ие мемлекеттік органдарға мәліметтер мен ақпарат беру;

      3) пайдаланушыларға техникалық реттеудің ақпараттық жүйесі арқылы электрондық қызметтер көрсету;

      4) техникалық реттеу тізілімінен мәліметтер мен ақпаратты жариялау;

      5) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де функциялар.

2-тарау. ТЕХНИКАЛЫҚ РЕГЛАМЕНТТЕР

19-бап. Жалпы ережелер

      1. Техникалық регламенттер осы Заңның 4-бабының 1-тармағында көзделген мақсаттарда әзірленеді және қолданылады.

      2. Қабылданған және қолданысқа енгізілген Қазақстан Республикасы техникалық регламенттерінің және Еуразиялық экономикалық одақ техникалық регламенттерінің талаптары барлық техникалық реттеу субъектісінің сақтауы үшін міндетті болып табылады.

      3. Техникалық регламенттерде белгіленген талаптар міндетті болып табылады, Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында тікелей қолданыста болады және тиісті техникалық регламенттерге өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу арқылы өзгертілуі мүмкін.

      4. Өздеріне қатысты Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламенттері қолданысқа енгізілмеген өнім және (немесе) өнімге қойылатын талаптармен байланысты әзірлеу, жобалау, іздестіру, өндіру, салу, монтаждау, баптау, пайдаға асыру (пайдалану), сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату процестері үшін Қазақстан Республикасы техникалық регламенттерінің және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінің не Еуразиялық экономикалық комиссия шешімдерінің талаптары қолданылады.

      5. Қазақстан Республикасында Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан тыс жерге экспортқа өткізуге арналған өнім өндірілген кезде, егер сыртқы сауда шартының талаптарында Қазақстан Республикасының техникалық регламенттерінде немесе Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламенттерінде белгіленгеннен өзгеше техникалық талаптар айқындалса, осындай шарттың талаптары қолданылады.

      6. Процестерге техникалық регламенттерде айқындалған талаптар осы Заңның 4-бабының 1-тармағында көзделген мақсаттарға жетуге әсер ете алатын жағдайда ғана белгіленеді және қолданылады.

      7. Техникалық регламенттерде белгіленген талаптар кәсіпкерлік қызмет үшін осы Заңның 4-бабының 1-тармағында көзделген мақсаттарды орындау үшін қажет дәрежеден артық кедергі келтірмеуге тиіс.

      8. Техникалық регламент осы Заңның 4-бабының ережелеріне, мемлекеттік саясат мүдделеріне, материалдық-техникалық базаның дамуына және ғылыми-техникалық даму деңгейіне, сондай-ақ Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес келмеген жағдайда, техникалық регламентті қабылдаған мемлекеттік орган осындай нормативтік құқықтық актінің күшін жою немесе оған өзгерістер енгізу рәсімін бастауға міндетті.

      9. Техникалық регламентте өтпелі кезең уақыты белгіленетін, оны қолданысқа енгізудің мерзімі мен шарттары көзделуге тиіс, бұл кезең ішінде техникалық регламентті қолданысқа енгізуге, нормативтік техникалық құжаттаманы әзірлеуге және (немесе) оған өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуге арналған мәселелер, сондай-ақ өнімді шығаруға байланысты мәселелер ескерілуге тиіс.

      10. Егер өнімді өндіру кезінде өзара байланысты стандарттар пайдаланылса, техникалық регламенттердің талаптары орындалды деп есептеледі.

      Өзара байланысты стандарттарды талдауды және жүйелендіруді Стандарттау жөніндегі ұлттық орган Қазақстан Республикасының стандарттау саласындағы заңнамасына сәйкес жүзеге асырады.

      Өнім өндіру кезінде стандарттау жөніндегі құжаттар техникалық регламенттерде белгіленген талаптар мен нормалардың орындалуы қамтамасыз етілген жағдайда пайдаланылуы мүмкін.

      11. Техникалық регламенттерде өнімнің сәйкестігін растау схемалары болмаған кезде олар ұлттық стандарттарда айқындалады.

20-бап. Техникалық регламенттердің мазмұны

      1. Техникалық регламенттер зиян келтіру тәуекелінің дәрежесін ескере отырып, өнімдердің, осы өнімдерге қойылатын талаптармен байланысты процестердің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін ең аз қажетті талаптарды белгілейді.

      2. Техникалық регламентте:

      1) оның талаптары қолданылатын өнімдердің, процестердің толық тізбесі;

      2) техникалық регламентті қабылдау мақсаттарына қол жеткізуді қамтамасыз ететін өнімнің сипаттамаларына, процестерге қойылатын талаптар қамтылуға тиіс.

      Техникалық регламентте өнімнің сынамаларын іріктеп алу және сынақтардан өткізу қағидалары, сәйкестікті бағалау нысандары мен схемалары және (немесе) терминологияға, қаптамаға, таңбалауға немесе затбелгі жапсыруға және оларды салу қағидаларына қойылатын талаптар қамтылуы мүмкін.

      3. Техникалық регламентте зиян келтіру тәуекелінің дәрежесі ескеріле отырып, конструкциясына және орындалуына қойылатын талаптардың болмауына байланысты осы Заңның 4-бабының 1-тармағында көзделген мақсаттарға қол жеткізу қамтамасыз етілмейтін жағдайларды қоспағанда, өнімнің конструкциясы мен орындалуына қойылатын талаптар қамтылмауға тиіс.

      4. Халықаралық, өңірлік стандарттар мен шет мемлекеттер стандарттары, егер олар осы Заңның 4-бабының 1-тармағында көзделген мақсаттарға сәйкес келсе, техникалық регламенттерді әзірлеу кезінде негіз ретінде толық немесе ішінара қолданылуы мүмкін.

      5. Ұзақ уақыт пайдаланылуы жол берілетін тәуекел дәрежесін айқындауға мүмкіндік бермейтін факторларға байланысты зиян келтірілуі мүмкін өнімге қойылатын талаптарды айқындау мүмкін болмаған жағдайда, техникалық регламентте тұтынушыға өнімнің ықтимал зияны және оған байланысты факторлар туралы хабарлауға қатысты талаптар қамтылуға тиіс.

      6. Техникалық регламенттерде зиян келтіру тәуекелі дәрежесі ескеріле отырып:

      1) азаматтардың жекелеген санаттарын (кәмелетке толмағандарды, жүкті әйелдерді, бала емізетін аналарды, мүгедектігі бар адамдарды) қорғауды қамтамасыз ететін;

      2) егер климаттық және географиялық ерекшеліктерге байланысты мұндай талаптардың болмауы осы Заңның 4-бабының 1-тармағында көзделген мақсаттарға қол жеткізбеуге алып келсе, Қазақстан Республикасының жекелеген әкімшілік-аумақтық бірліктерінде қолданылатын;

      3) техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар кезінде адам өмірі мен денсаулығына, Қазақстан Республикасының және басқа да шектес мемлекеттердің қоршаған ортасына қатер төндіретін трансшекаралық қауіпті өндірістік объектілерге қойылатын арнайы талаптар қамтылуы мүмкін.

      7. Техникалық регламенттерде өнімдердің, процестердің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін талаптар белгіленеді.

      8. Өнімдердің қауіпсіздігіне және оларға қойылатын талаптармен байланысты өмірлік цикл процестеріне қойылатын талаптарды қамтитын техникалық регламентке қабылданған техникалық регламенттерде белгіленгеннен төмен өзгерістер мен толықтырулар енгізуге жол берілмейді.

      Ескерту. 20-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 27.06.2022 № 129-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

21-бап. Техникалық регламентті әзірлеу, сараптама жасау, қабылдау, өзгерту және күшін жою ерекшеліктері

      1. Техникалық регламент, техникалық регламентке өзгерістер және (немесе) толықтырулар осы Заңның ережелері ескеріле отырып, белгіленген тәртіппен әзірленеді, қабылданады және күші жойылады.

      2. Техникалық регламентті әзірлеу, өзгерту, толықтыру немесе күшін жою жөніндегі ұсыныстарды құзыретіне міндетті қағидалар мен нормаларды белгілеу кіретін мемлекеттік органдар стандарттау жөніндегі техникалық комитеттердің, Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының, Стандарттау жөніндегі ұлттық органның, мүдделі тараптардың ұсыныстарын ескере отырып дайындайды және уәкілетті органға береді.

      3. Уәкілетті орган техникалық регламенттерді әзірлеу жөніндегі жоспардың жобасын қалыптастырады және бекітеді. Техникалық регламенттерді әзірлеу жөніндегі бекітілген жоспар бекітілген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде уәкілетті органның интернет-ресурсында белгіленген тәртіппен жариялануға жатады.

      Техникалық регламенттерді әзірлеу жөніндегі жұмыстарды техникалық регламенттерді әзірлеу жөніндегі жоспарда көзделмеген бюджет қаражаты есебінен қаржыландыруға жол берілмейді.

      4. Техникалық регламенттiң жобасын әзiрлеген мемлекеттiк орган нормативтiк құқықтық актiнің жобасын әзірлеу, өзгерту және толықтыру немесе оның күшiн жою жөніндегі жұмыстарды бастаған кезден бастап күнтізбелік отыз күннен кешiктiрмей уәкілетті органның интернет-ресурсында техникалық регламенттің жобасын, оған өзгерiстерді және (немесе) толықтыруларды әзiрлеу немесе оның күшiн жою туралы белгіленген нысанда хабарлама орналастырады.

      5. Техникалық регламент жобасын әзірлеген мемлекеттік орган:

      1) жобаны жария талқылауды ұйымдастырады;

      2) алынған ескертулердi ескере отырып, жобаны пысықтайды және жалпыға ортақ пайдаланылатын ақпараттық жүйеде орналастырады;

      3) сұрау салу бойынша мүдделi тараптарға техникалық регламенттiң жобасына алынған ескертулердi бередi;

      4) қолдану нәтижесінде техникалық регламент талаптарының сақталуы қамтамасыз етілетін өзара байланысты стандарттар тізбесін, сондай-ақ техникалық регламент талаптарын қолдану мен орындау және өнім сәйкестігін бағалауды (растауды) жүзеге асыру үшін қажетті зерттеулер (сынақтар) және өлшемдер қағидалары мен әдістерін, оның ішінде үлгілерді іріктеп алу қағидаларын қамтитын стандарттар тізбесін (бұдан әрі – қағидалар мен әдістерді қамтитын стандарттар тізбесі) қалыптастырады, бұлар техникалық регламент жобасына қосымша түрінде ресімделеді.

      Қолдану нәтижесінде техникалық регламент талаптарының сақталуы қамтамасыз етілетін өзара байланысты стандарттар тізбесі, егер техникалық регламент талаптары тікелей орындалуы мүмкін болса, қалыптастырылмайды.

      Қағидалар мен әдістерді қамтитын стандарттар тізбесі техникалық регламентте сәйкестікті бағалауды жүргізу туралы талаптар қамтылмаған не техникалық регламент талаптарына сәйкестікті бағалау зерттеулер (сынақтар) және өлшемдер жүргізбей жүзеге асырылуы мүмкін жағдайларда, қалыптастырылмайды.

      Қағидалар мен әдістерді қамтитын стандарттар тізбесіне – ұлттық стандарттар және (немесе) мемлекетаралық стандарттар, ал олар болмаған жағдайда өлшемдерді орындау әдістемелері енгізіледі, бұлар өнім сәйкестігін бағалауды (растауды) жүзеге асыру үшін міндетті болып табылады.

      Қағидалар мен әдістерді қамтитын стандарттар тізбесінде техникалық регламент талаптарын қолдану мен орындау және техникалық реттеу объектілерінің сәйкестігін бағалауды жүзеге асыру үшін қажетті ұлттық стандарт, мемлекетаралық стандарт, өлшемдерді орындау әдістемелері болмаған кезде техникалық регламенттің тиісті талабы тиісті ұлттық стандарт және (немесе) мемлекетаралық стандарт, ал олар болмаған жағдайда, өлшемдерді орындау әдістемесі қағидалар мен әдістерді қамтитын стандарттар тізбесіне енгізілгеннен кейін ғана қолданысқа енгізіледі.

      6. Техникалық регламенттің жобасын жария талқылау мерзімі (оны әзірлеу туралы хабарлама жарияланған күннен бастап жария талқылаудың аяқталғаны туралы хабарлама жарияланған күнге дейін) кемінде күнтізбелік алпыс күн болуға тиіс.

      7. Техникалық регламенттің жобасын жария талқылаудың аяқталғаны туралы хабарлама уәкілетті органның интернет-ресурсында жариялануға және жобамен және алынған ескертулер тізбесімен танысу тәсілі туралы ақпаратты, техникалық регламенттің жобасын әзірлеген мемлекеттік органның атауын, оның пошталық және электрондық мекенжайларын қамтуға тиіс.

      8. Техникалық регламент жобасының түпкілікті редакциясы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қабылдау үшін ұсынылады.

      9. Техникалық регламентті қабылдау күні мен қолданысқа енгізу немесе күшін жою күні аралығында оның талаптарының сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру үшін қажетті уақыт кезеңі көзделуге тиіс.

      10. Төтенше мән-жайларға (мемлекеттік органның адам өмірі мен денсаулығына, қоршаған ортаға немесе ұлттық қауіпсіздікке тікелей қатер төнуі туралы ақпараты) байланысты техникалық регламентті әзірлеу, қабылдау және қолданысқа енгізу, оның ішінде оған өзгерістер енгізу қажет болған кезде техникалық регламент хабарламаларсыз және жария талқылаусыз қабылданады.

      11. Қабылданған техникалық регламент туралы хабарлама уәкілетті органның интернет-ресурсында жариялануға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының сауда қызметін реттеу туралы заңнамасына сәйкес Дүниежүзілік сауда ұйымы мәселелері жөніндегі ақпарат орталығы арқылы Дүниежүзілік сауда ұйымының Хатшылығына жіберілуге тиіс.

3-тарау. СӘЙКЕСТІКТІ БАҒАЛАУ

22-бап. Сәйкестікті бағалау

      1. Егер техникалық регламентте өзгеше белгіленбесе, айналысқа шығарылатын өнімнің техникалық регламенттердің және (немесе) стандарттау жөніндегі құжаттардың талаптарына сәйкестігін бағалау ол айналысқа шығарылғанға дейін жүзеге асырылады.

      2. Сәйкестікті бағалау қағидаларында:

      1) сәйкестікті бағалау нысандары, схемалары, рәсімдері;

      2) сәйкестікті бағалау туралы құжаттардың нысандары, оларды ресімдеу, беру, мерзімдік бағалау, олардың қолданысын тоқтата тұру, қайта бастау және тоқтату тәртібі;

      3) ерікті түрде сертификаттау жүйесін құру және қолдану, сондай-ақ тіркелген ерікті түрде сертификаттау жүйелерінің тізілімін жүргізу тәртібі және көрсетілген тізілімдегі мәліметтерді беру тәртібі белгіленеді.

23-бап. Сәйкестікті бағалау нысандары мен объектілері

      1. Сәйкестікті бағалау:

      1) сәйкестікті растау (сәйкестікті декларациялау және сертификаттау);

      2) егер техникалық регламенттерге сәйкес сәйкестікті бағалаудың дербес нысаны болып табылса, сынақтар;

      3) техникалық регламенттерде және (немесе) ұлттық стандарттарда белгіленген өзге де нысандарда жүргізіледі.

      2. Мемлекеттік органдардың осы баптың 1-тармағында көзделген сәйкестікті бағалау нысандарын белгілеуі уәкілетті органмен келісуге жатады.

      3. Сәйкестікті бағалау объектілері техникалық регламенттерде және (немесе) стандарттау жөніндегі құжаттарда айқындалады.

24-бап. Сәйкестікті бағалау туралы құжаттар

      Сәйкестікті бағалау туралы құжаттарға мыналар жатады:

      1) сәйкестік сертификаты;

      2) сәйкестік туралы декларация;

      3) егер сынақ техникалық регламентерге сәйкес сәйкестікті бағалаудың дербес нысаны болып табылса, сынақтар хаттамасы;

      4) жалпы қауіпсіздік туралы декларация;

      5) көлік құралы конструкциясының қауіпсіздігі туралы куәлік;

      6) көлік құралы типін мақұлдау;

      7) шасси типін мақұлдау;

      8) техникалық регламенттерде және (немесе) стандарттау жөніндегі құжаттарда тіркеу (мемлекеттік тіркеу), сынақтар, сараптама нысандарында және (немесе) өзге де нысанда белгіленген өзге де құжаттар.

25-бап. Өнімдер мен процестердің және көрсетілетін қызметтердің белгіленген талаптарға сәйкестігін растау

      1. Өнімдердің техникалық регламенттерде белгіленген талаптарға сәйкестігін растау сәйкестік туралы декларацияны қабылдау нысанында және (немесе) сертификаттауды жүргізу мен сәйкестік сертификатын беру нысанында жүргізіледі.

      2. Сәйкестікті растау жөніндегі жұмыстарды басқару мемлекеттік техникалық реттеу жүйесі шеңберінде жүзеге асырылады.

      3. Егер техникалық регламенттерде өзгеше белгіленбесе, техникалық жағынан күрделі бұйымның және (немесе) техникалық жағынан күрделі тауардың міндетті талаптарға сәйкестігін растау сертификаттау нысанында жүргізіледі, техникалық жағынан күрделі бұйымның конструктивтік элементтеріне сынақтар хаттамалары ұсынылады.

      4. Қазақстан Республикасының аумағында өнімдер мен процестердің сәйкестігін растау міндетті немесе ерікті сипатта болады.

      5. Сәйкестікті растау схемаларында сәйкестікті анықтау тәсілдері (сынақтар, өндірістің жай-күйін талдау, сапа менеджменті жүйесін бағалау, техникалық құжаттаманы талдау, өнімді талдау) қамтылады және оларды сәйкестікті растау жөніндегі органдар және (немесе) өнім дайындаушылар сертификаттау рәсімдерін жүргізу немесе сәйкестік туралы декларацияны қабылдау кезінде қолданады.

      Өнім сәйкестігін растау кезінде техникалық сарапшылар тартылуы мүмкін.

      6. Шетелдік үлгідегі сәйкестікті бағалау туралы құжаттарды беретін шетелдік және халықаралық ұйымдар Қазақстан Республикасының аумағында қызметін "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен қызметтің басталғаны туралы уәкілетті органды хабардар ете отырып, жүзеге асыруға құқылы.

      Ескерту. 25-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 27.12.2021 № 87-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

26-бап. Сәйкестікті міндетті растау

      1. Сәйкестігі міндетті растауға жататын өнім техникалық регламенттерде айқындалады.

      2. Сәйкестікті міндетті растау мынадай нысандарда жүзеге асырылады:

      1) сәйкестiк туралы декларация қабылдау;

      2) міндетті сертификаттау жүргізу.

      3. Сәйкестікті міндетті растау тиісті техникалық регламентте белгіленген жағдайларда ғана және тек қана оның талаптарына сәйкестігіне жүргізіледі.

      Өнімдерді сәйкестендіру мақсатында ұйымдардың стандарттарын қолдануға жол беріледі, бірақ ұйымдардың стандарттары сәйкестікті міндетті растау рәсімдерін жүргізу үшін қолданылмайды.

      4. Егер техникалық регламенттерде өзгеше белгіленбесе, сәйкестікті міндетті растау объектілеріне бұрын тұтынуда болған, көрме үшін және нысаналы пайдаланбау үшін әкелінетін, сондай-ақ гуманитарлық көмек желісі бойынша берілетін өнім жатпайды.

27-бап. Өнімнің жалпы қауіпсіздігі туралы декларация

      1. Өнімнің жалпы қауіпсіздігі туралы декларация Бірыңғай тізбеге енгізілмеген өнімге, сондай-ақ Бірыңғай тізбеге енгізілген, бірақ өзіне қатысты техникалық регламенттер қабылданбаған немесе қолданысқа енгізілмеген өнімге қатысты ресімделеді.

      2. Өнімнің жалпы қауіпсіздігі туралы декларацияны дайындаушы, дайындаушы уәкілеттік берген тұлға, импорттаушы, сатушы ерікті негізде қабылдайды және декларацияны қабылдаған тұлғадан алынған хабарлама негізінде техникалық реттеудің ақпараттық жүйесіне енгізіледі.

      3. Күші айналысқа шығарылатын өнімге қолданылатын ұлттық стандарттарды ерікті негізде қолдану өнімнің жалпы қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жеткілікті шарт болып табылады.

      4. Өнімнің жалпы қауіпсіздігі туралы декларация ұлттық стандарттарды және (немесе) стандарттау жөніндегі басқа да құжаттарды қолдану және (немесе) техникалық құжаттаманы пайдалану нәтижесінде алынған дәлелдемелердің және (немесе) зерттеулер (сынақтар) мен өлшемдердің нәтижелері негізінде қабылданады.

28-бап. Көлік құралы типін мақұлдауды, шасси типін мақұлдауды ресімдеудің дұрыстығы мен негізділігін тексеру

      1. Көлік құралы типін мақұлдауды, шасси типін мақұлдауды ресімдеудің дұрыстығы мен негізділігін тексеру көлік құралы типін мақұлдауды, шасси типін мақұлдауды бекіту және тіркеу мақсатында жүзеге асырылады.

      2. Сәйкестікті растау жөніндегі орган көлік құралы типін мақұлдауды, шасси типін мақұлдауды ресімдеудің дұрыстығы мен негізділігін тексеру жөніндегі қағидаларда көрсетілген құжаттардың тізбесін техникалық хатшылыққа ұсынады.

      3. Техникалық хатшылық құжаттарды қарауды техникалық хатшылыққа келіп түскен күннен бастап есептелетін отыз жұмыс күні ішінде жүзеге асырады.

      4. Ұсынылған құжаттар толық болмаған және (немесе) олар көлік құралы типін мақұлдауды, шасси типін мақұлдауды ресімдеудің дұрыстығы мен негізділігін тексеру жөніндегі қағидаларда белгіленген талаптарға сәйкес келмеген жағдайларда, техникалық хатшылық жазбаша уәжді бас тартуды қоса бере отырып, ұсынылған құжаттарды сәйкестікті растау жөніндегі органға күнтізбелік он бес күн ішінде қайтарады.

      5. Оң шешім шығарылған жағдайда, техникалық хатшылық көлік құралы типін мақұлдауды, шасси типін мақұлдауды уәкілетті органға жібереді.

      6. Техникалық хатшылық зертханалар берген, ресімдеуде және беруде бұзушылықтар бар көлік құралы конструкциясының қауіпсіздігі туралы куәліктер туралы мәліметтерді жинауды жүзеге асырады.

29-бап. Көлік құралының типін мақұлдауларды, шасси типін мақұлдауларды бекіту және тіркеу

      1. Көлік құралы типін мақұлдауларды, шасси типін мақұлдауларды бекіту және тіркеу көлік құралы типін мақұлдауларды, шасси типін мақұлдауларды бекіту және тіркеу жөніндегі қағидаларға сәйкес жүзеге асырылады.

      2. Техникалық хатшылық көлік құралы типін мақұлдауларды, шасси типін мақұлдауларды бекіту және тіркеу үшін уәкілетті органға ұсынады.

      3. Уәкілетті орган көлік құралы типін мақұлдауларды, шасси типін мақұлдауларды бекітуді және тіркеуді олар уәкілетті органға келіп түскен күннен бастап есептелетін күнтізбелік он күн ішінде жүзеге асырады.

30-бап. Көлік құралдарын жасаушыларға халықаралық сәйкестендіру кодтарын беру

      1. Көлік құралдарын жасаушыларға халықаралық сәйкестендіру кодтарын беруді техникалық хатшылық көлік құралдарын жасаушыларға халықаралық сәйкестендіру кодтарын беру қағидаларына сәйкес жүзеге асырады.

      2. Көлік құралын жасаушы көлік құралын жасаушыға халықаралық сәйкестендіру кодын беру туралы куәлікті алу үшін көлік құралдарын жасаушыларға халықаралық сәйкестендіру кодтарын беру қағидаларына сәйкес құжаттар тізбесін техникалық хатшылыққа жібереді.

      3. Көлік құралдарын жасаушыларға халықаралық сәйкестендіру кодтарын беру жөніндегі құжаттарды қарау олар техникалық хатшылыққа келіп түскен күннен бастап есептелетін күнтізбелік отыз күн ішінде жүзеге асырылады.

      4. Көлік құралын жасаушыға құжаттарды қарау нәтижелері бойынша көлік құралын жасаушыға халықаралық сәйкестендіру кодын беру туралы куәлік беріледі.

31-бап. Өнім дайындаушылардың, импорттаушылардың, дайындаушы уәкілеттік берген тұлғалардың, сатушылардың сәйкестікті растау саласындағы құқықтары мен міндеттері

      1. Өнім дайындаушылар, импорттаушылар, дайындаушы уәкілеттік берген тұлғалар және сатушылар:

      1) осы өнім үшін көзделген, техникалық регламенттерде белгіленген талаптарға сәйкестікті растау нысаны мен схемаларын таңдауға;

      2) аккредиттеу саласы өтінім берілетін өнімге қолданылатын сәйкестікті растау жөніндегі кез келген органға жүгінуге;

      3) егер таңдап алынған сәйкестікті растау схемасында көзделсе, сәйкестігі міндетті растаудан өткен өнімге сәйкестік белгісін қолдануға;

      4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес аккредиттеу субъектілерінің құқыққа сыйымсыз әрекеттеріне шағым жасай отырып, уәкілетті органға жүгінуге;

      5) өзінің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін сотқа жүгінуге құқылы.

      2. Сәйкестігі міндетті растауға жататын өнім дайындаушылар, импорттаушылар, дайындаушы уәкілеттік берген тұлғалар, сатушылар:

      1) өнімнің техникалық регламенттерде белгіленген талаптарға сәйкестігін қамтамасыз етуге;

      2) өнімнің сәйкестігін растауды жүргізуді қамтамасыз етуге;

      3) сатып алушылардың, оның ішінде тұтынушылардың талап етуі бойынша өнімнің сәйкестік сертификаттарын, сәйкестік туралы декларацияларын, олардың көшірмелерін ұсынуға;

      4) ілеспе құжаттамада сәйкестік сертификаты немесе сәйкестік туралы декларация жөніндегі мәліметтерді көрсетуге;

      5) егер сәйкестік сертификатының немесе сәйкестік туралы декларацияның қолданылу мерзімі өткен болса не сәйкестік сертификатының немесе сәйкестік туралы декларацияның қолданылуы тоқтатыла тұрған, күші жойылған немесе тоқтатылған болса, өнімді айналысқа шығаруды тоқтата тұруға немесе тоқтатуға;

      6) сәйкестікті растау жөніндегі органға техникалық құжаттамаға немесе сертификатталған өнім өндірудің технологиялық процестеріне енгізілетін өзгерістер туралы хабарлауға;

      7) сәйкестікті растау нәтижелері бойынша техникалық регламенттерде белгіленген талаптарға сәйкес келмейтін өнімді өндіруді және (немесе) айналысқа шығаруды тоқтата тұруға;

      8) техникалық регламенттерде белгіленген талаптарға сәйкес келмейтін өнімді кері қайтарып алуды қамтамасыз етуге;

      9) уәкілетті органның және техникалық регламенттер талаптарының сақталуына мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жүзеге асыруға уәкілеттік берілген өзге де мемлекеттік органдардың ұйғарымдарын олар белгілеген мерзімдерде орындауға міндетті.

32-бап. Сәйкестік сертификаты

      1. Сәйкестік сертификатын өтінім берушіге таңдап алынған сәйкестікті растау схемасына сәйкес барлық рәсімдерді орындаудың оң нәтижелері болған жағдайда өнімдерге, процестерге және көрсетілетін қызметтерге сәйкестікті растау жөніндегі орган береді.

      Дайындаушы, импорттаушы, дайындаушы уәкілеттік берген тұлға, сатушы сәйкестік сертификатының иелері болып табылады.

      2. Сәйкестік сертификатының нысандары және оларды ресімдеу тәртібі сәйкестікті бағалау қағидаларында айқындалады.

      Сәйкестік сертификатын оны берген сәйкестікті растау жөніндегі орган техникалық реттеу тізілімінде немесе Еуразиялық экономикалық одақтың сәйкестікті бағалау туралы берілген немесе қабылданған құжаттарының бірыңғай тізілімдерінде тіркеуге тиіс.

      3. Сәйкестік сертификатының күші Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында қолданылады.

      4. Сериялы шығарылатын өнімге сәйкестік сертификаты сәйкестікті растау схемасында белгіленген мерзімге беріледі.

33-бап. Сәйкестік белгісі

      1. Сәйкестік белгісі сәйкестікті растау рәсімінен өткен өнімді таңбалауға арналады.

      2. Сәйкестік белгісінің бейнесі, оған қойылатын техникалық талаптар және таңбалау тәртібі ұлттық стандарттарда айқындалады.

      3. Сәйкестік сертификатын алған дайындаушы, импорттаушы, дайындаушы уәкілеттік берген тұлға, сатушы сәйкестік белгісін ұлттық стандарттарда белгіленген, өздері үшін қолайлы кез келген тәсілдермен қолдануға құқылы.

      4. Сәйкестігі міндетті растауға жататын және техникалық регламенттерде және (немесе) ұлттық стандарттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растаудан өтпеген өнімге сәйкестік белгісін қоюға жол берілмейді.

34-бап. Сәйкестік туралы декларация

      1. Сәйкестік туралы декларация, егер бұл техникалық регламенттерде көзделсе, сәйкестігі міндетті растауға жататын өнімге қатысты ресімделеді.

      Дайындаушы, импорттаушы, дайындаушы уәкілеттік берген тұлға, сатушы сәйкестік туралы декларацияны қабылдаушы тұлғалар болып табылады.

      2. Сериялы шығарылатын өнімге және өнім партиясына сәйкестік туралы декларацияның қолданылуы сәйкестікті растау схемасында белгіленеді.

      3. Сәйкестік туралы декларацияны аккредиттеу саласы осы өнім түрін қамтитын сәйкестікті растау жөніндегі орган техникалық реттеу тізілімінде немесе Еуразиялық экономикалық одақтың сәйкестікті бағалау туралы берілген немесе қабылданған құжаттарының бірыңғай тізілімдерінде тіркеуге тиіс.

      4. Сәйкестікті декларациялау:

      1) өз дәлелдемелері негізінде сәйкестік туралы декларацияны қабылдау;

      2) сапа менеджменті жүйелерін сертификаттау жөніндегі органның және (немесе) аккредиттелген зертхананың және (немесе) өнімді сертификаттау жөніндегі органның қатысуымен алынған дәлелдемелер негізінде сәйкестік туралы декларацияны қабылдау арқылы жүзеге асырылады.

      Сәйкестікті растау үшін дәлелдемелер ретінде пайдаланылуы мүмкін құжаттардың тізбесі тиісті техникалық регламентте айқындалады.

      Дәлелдемелер ретінде өнімнің техникалық регламенттерде белгіленген талаптарға сәйкестігін растауға негіз болған техникалық құжаттама, өз зерттеулері (сынақтары) мен өлшемдерінің нәтижелері және (немесе) басқа да құжаттар пайдаланылады.

      Өз дәлелдемелері және сәйкестікті растау жөніндегі органның қатысуымен алынған дәлелдемелер негізінде сәйкестікті декларациялау кезінде өтінім беруші өз таңдауы бойынша өз дәлелдемелеріне қосымша ретінде зертханада жүргізілген зерттеулер (сынақтар) мен өлшемдер хаттамаларын пайдалануға, сапа менеджменті жүйесінің сертификатын ұсынуға құқылы.

      Сапа менеджменті жүйесінің сертификаты сәйкестік туралы декларацияны қабылдау кезінде, егер мұндай өнім үшін техникалық регламенттерде сәйкестікті растаудың өзге нысаны көзделген жағдайды қоспағанда, дәлелдемелер құрамында пайдаланылуы мүмкін.

      5. Сәйкестік туралы декларацияның қолданылу мерзімі аяқталған кезден бастап үш жыл бойы сәйкестік туралы декларацияның бір данасы және сәйкестікті растау үшін дәлелдемелер ретінде пайдаланылатын материалдар – өтінім берушіде, ал сәйкестік туралы декларацияның екінші данасы оны тіркеген сәйкестікті растау жөніндегі органда сақталады.

35-бап. Техникалық регламенттер өзіне қатысты қолданысқа енгізілген өнімнің нарықтағы айналыс шарттары

      1. Техникалық регламенттер өзіне қатысты қолданысқа енгізілген өнімнің белгіленген тәртіппен расталған, техникалық регламенттерде белгіленген талаптарға сәйкестігі оның нарықтағы айналысының қажетті шарты болып табылады.

      2. Еуразиялық экономикалық одақ техникалық регламенттерінің осы өнімге қолданылатын талаптарына сәйкес келетін және Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламенттерінде белгіленген сәйкестікті бағалау рәсімдерінен өткен өнім Еуразиялық экономикалық одақ құқығына сәйкес Еуразиялық экономикалық одақ нарығындағы өнім айналысының бірыңғай белгісімен міндетті таңбалауға жатады.

      Техникалық регламенттер өзіне қатысты қолданысқа енгізілген, сәйкестікті бағалаудан өтпеген, сондай-ақ сәйкестікті бағалау туралы құжаттарсыз немесе техникалық реттеу тізілімінде немесе Еуразиялық экономикалық одақтың сәйкестікті бағалау туралы берілген немесе қабылданған құжаттарының бірыңғай тізілімдерінде осындай құжаттардың бар-жоғы туралы мәліметтер болмаған кезде өнімді айналысқа шығаруға тыйым салынады.

      Техникалық регламенттер өзіне қатысты қолданысқа енгізілген, белгіленген тәртіппен сәйкестікті бағалаудан өтпеген өнімді жарнамалауға жол берілмейді.

      3. Өнім дайындаушылар, дайындаушы уәкілеттік берген тұлғалар, импорттаушылар, сатушылар оны айналысқа шығарған кезде техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жүзеге асыратын лауазымды адамдардың талап етуі бойынша оларға өнімнің техникалық регламенттерде белгіленген талаптарға сәйкестігін бағалау туралы құжаттарды немесе техникалық реттеу тізілімінен немесе Еуразиялық экономикалық одақтың сәйкестікті бағалау туралы берілген немесе қабылданған құжаттарының бірыңғай тізілімдерінен осындай құжаттардың бар-жоғы туралы мәліметтерді, басқа да дәлелдемелік материалдарды ұсынады.

36-бап. Сәйкестікті ерікті түрде растау

      1. Сәйкестікті ерікті түрде растау ерікті түрде сертификаттау нысанында жүргізіледі.

      2. Ерікті түрде сертификаттау өтінім берушінің бастамасы мен талап етуі бойынша кез келген сәйкестікті бағалау объектілеріне қатысты – олардың стандарттау жөніндегі құжаттарға, ал олар болмаған кезде мәлімделген талаптарға сәйкестігі тұрғысынан жүргізіледі.

      3. Ерікті түрде сертификаттау жүйесінің жұмыс істеу және қолданылу, сондай-ақ тіркелген ерікті түрде сертификаттау жүйелерінің тізілімін жүргізу және көрсетілген тізілімдегі мәліметтерді беру тәртібін уәкілетті орган айқындайды.

      4. Ерікті түрде сертификаттау жүйесін заңды тұлға және (немесе) дара кәсіпкер ретінде тіркелген жеке тұлға немесе бірнеше заңды тұлғалар және (немесе) дара кәсіпкер ретінде тіркелген жеке тұлғалар құра алады.

      Ерікті түрде сертификаттау жүйесін құрған тұлға немесе тұлғалар сертификаттауға жататын объектілердің тізбесін және сәйкестігіне ерікті түрде сертификаттау жүзеге асырылатын олардың сипаттамаларын белгілейді, осы ерікті түрде сертификаттау жүйесіне қатысушыларды айқындайды.

      Ерікті түрде сертификаттау жүйесінде сәйкестік белгісін қолдану көзделуі мүмкін.

      5. Сәйкестікті ерікті түрде растау, егер бұл техникалық регламентте немесе өзге де нормативтік құқықтық актілерде белгіленсе, өнімнің сәйкестігін міндетті растауды алмастырмайды.

      6. Сәйкестікті ерікті түрде растауды сәйкестікті растау жөніндегі орган шарттық негізде жүргізеді.

      7. Сәйкестікті ерікті түрде растау рәсімін жүргізу тәртібіне және сәйкестік белгілерін беруге қойылатын талаптар ұлттық стандарттарда белгіленеді.

      8. Мемлекеттік органдар, жергілікті атқарушы органдар және өзге де ұйымдар ұлттық стандарттарға сәйкестігін ерікті түрде растаудан өткен тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің отандық өндірісін дамытуды ынталандыру үшін қолайлы жағдайлар жасау жөніндегі шараларды іске асырады.

37-бап. Көрсетілетін қызметтердің сәйкестігін растау

      Көрсетілетін қызметтердің сәйкестігін растау Қазақстан Республикасы заңнамасының және стандарттау жөніндегі құжаттардың белгіленген талаптарына көрсетілетін қызметтердің сәйкестігін ерікті түрде сертификаттау арқылы жүргізіледі.

      Сертификаттау кезінде қолданылатын схемаларды өтінім беруші сәйкестікті бағалау қағидаларында айқындалған тәртіппен тұтынушы мүлкінің сақталуын қамтамасыз етуге қарай көрсетілетін қызметтерді орындау ерекшеліктерін, сынақтар жүргізу ықтималдылығын, дәлелдемелердің талап етілетін деңгейін, өтінім берушінің ықтимал шығындарын ескере отырып айқындайды.

38-бап. Өнімді сынау

      1. Мыналар сынақтардың мақсаттары болып табылады:

      1) өнім үлгісі, өзге де сәйкестікті бағалау объектісі қасиеттерінің сипаттамаларын айқындау;

      2) егер сынақтар сәйкестікті растау шеңберіндегі рәсім болып табылса, сәйкестікті растаудың жүргізілуін қамтамасыз ету;

      3) егер сынақтар сәйкестікті бағалаудың дербес нысаны болып табылса, осы Заңның 4-бабының 1-тармағында көрсетілген өзге де мақсаттар.

      2. Мыналар сынақтардың қағидаттары болып табылады:

      1) сынақтар нәтижелерінің анықтығы, сынақтарды жүргізу кезіндегі бейтараптылық;

      2) егер сынақтар сәйкестікті бағалаудың дербес нысаны болып табылса, осы Заңның 4-бабының 2-тармағында көрсетілген өзге де қағидаттар.

      3. Сынақтар, егер бұл сертификаттау немесе сәйкестікті декларациялау кезінде қолданылатын сәйкестікті растау схемасында көзделсе, сәйкестікті растау шеңберіндегі рәсім болып табылады. Сынақтар, егер бұл техникалық регламенттерде көзделсе, сәйкестікті бағалаудың дербес нысаны болып табылады.

      4. Осы Заңның 43-бабының 4-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда, зертхана сынақтарды өтінім берушінің сынақтар жүргізуге берген өтінімі негізінде және сынақтар жүргізу жөніндегі жұмыстарды орындауға шарт жасалған жағдайда жүргізеді.

      5. Сынақтарды, егер бұл сертификаттау немесе сәйкестікті декларациялау кезінде қолданылатын сәйкестікті растау схемасында көзделсе, тиісті аккредиттеу саласы бар аккредиттелген зертхана жүргізеді.

39-бап. Шет мемлекеттердің сәйкестікті растау нәтижелерін тану

      1. Шет мемлекеттердің сәйкестік сертификаттары, өнімді сынақтан өткізу хаттамалары, сәйкестік белгілері және сәйкестікті бағалау туралы өзге де құжаттар уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен танылады.

      2. Осы баптың ережелері халықаралық мамандандырылған көрме аумағын көрмеден кейін пайдалануға арналған тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге, сондай-ақ арнайы экономикалық аймақтар аумағында жобаларды іске асыруға қатысты шетелдік сәйкестік сертификаттарына, сынақтан өткізу хаттамаларына, сәйкестік белгілеріне және сәйкестікті бағалау туралы өзге де құжаттарға қолданылмайды.

4-тарау. УӘКІЛЕТТІ ОРГАН ЖҮЗЕГЕ АСЫРАТЫН ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК БАҚЫЛАУ МЕН ҚАДАҒАЛАУ

40-бап. Техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік бақылау мен қадағалау мақсаттары, субъектілері және объектілері

      1. Техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік бақылау мен қадағалау адам өмірі мен денсаулығы және қоршаған орта, оның ішінде өсімдіктер мен жануарлар дүниесі үшін техникалық реттеу объектілерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, жеке, заңды тұлғалардың және мемлекеттің мүлкін, оның ішінде олардың сәйкестігін бағалаудың анықтығын қамтамасыз ету арқылы қорғау, техникалық реттеу объектілерінің қауіпсіздігі мен сапасына қатысты тұтынушыларды жаңылыстыратын жағдайларды болғызбау және саудадағы техникалық кедергілерді жою мақсатында Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасын бұзушылықтардың алдын алуға, оларды анықтауға, жолын кесуге бағытталған.

      2. Мыналар техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау субъектілері болып табылады:

      1) сәйкестікті растау, аккредиттеу жөніндегі сарапшы-аудиторлар;

      2) аккредиттеу субъектілері;

      3) тауарды шығарған елді, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетелдік тауардың мәртебесін айқындау жөніндегі сарапшылық ұйым және сарапшы-аудиторлар;

      4) тауардың шығарылған жері туралы сертификат және ішкі айналысқа арналған тауардың шығарылған жері туралы, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетелдік тауардың мәртебесін айқындау туралы сертификат беруге уәкілеттік берілген ұйым;

      5) оқу орталықтары;

      6) аккредиттеу жөніндегі орган;

      7) техникалық реттеу объектілеріне қатысты Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес иелену, пайдалану және (немесе) билік ету құқығына ие дайындаушылар, импорттаушылар, сатушылар, дайындаушылар уәкілеттік берген тұлғалар.

      3. Техникалық регламенттер өзіне қатысты қолданысқа енгізілген өнім техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік бақылау және қадғалау объектісі болып табылады.

      4. Уәкілетті органның ведомствосы, оның аумақтық бөлімшелері және олардың лауазымды адамдары бақылау және қадағалау субъектілеріне және мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық, ветеринариялық-санитариялық, карантиндік-фитосанитариялық бақылау мен қадағалауға жататын өнімді қоспағанда, техникалық регламенттер өзіне қатысты қолданысқа енгізілген өнімге қатысты оны айналысқа шығару сатысында Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасының, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінің не Еуразиялық экономикалық комиссия шешімдерінің сақталуына техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жүзеге асырады.

      5. Техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік бақылау тексеру, бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау, бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау және бақылау мақсатында сатып алу нысанында жүзеге асырылады.

      Тексеруді және бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды уәкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшелері Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес жүзеге асырады.

      Өнім үлгілерін іріктеп алу қажеттігіне байланысты бақылау және қадағалау субъектісіне бару арқылы профилактикалық бақылауды уәкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшелері Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне және осы Заңға сәйкес жүзеге асырады.

      Бақылау және қадағалау субъектісіне бармай профилактикалық бақылауды, бақылау мақсатында сатып алуды уәкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшелері Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне және осы Заңға сәйкес жүзеге асырады.

      Ескерту. 40-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 06.04.2024 № 71-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

41-бап. Бақылау және қадағалау субъектісіне бармай профилактикалық бақылау

      Ескерту. 41-баптың тақырыбына өзгеріс енгізілді – ҚР 06.04.2024 № 71-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      1. Бақылау және қадағалау субъектісіне бармай профилактикалық бақылаудың мақсаттары бұзушылықтардың дер кезінде жолын кесу және оларға жол бермеу, бақылау мен қадағалау субъектісіне бармай профилактикалық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды өз бетінше жою құқығын бақылау және қадағалау субъектісіне беру және оған әкімшілік жүктемені азайту болып табылады.

      2. Бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау әртүрлі ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді зерделеу, талдау, салыстыру арқылы, оның ішінде:

      1) мемлекеттік бақылау және қадағалау субъектілері, мемлекеттік органдар және өзге де ұйымдар берген;

      2) техникалық реттеудің ақпараттық жүйесінен және басқа да ақпараттық жүйелерден алынған;

      3) бұқаралық ақпарат құралдарынан және өзге де ашық көздерден, жеке және заңды тұлғалардың өтініштерінен алынған мәліметтер негізінде жүзеге асырылады.

      3. Айналысқа шығару кезінде техникалық регламенттер талаптарына сәйкестігі тексерілетін өнім – бақылау және қадағалау субъектісіне бармай профилактикалық бақылау объектісі, ал оған қатысты Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес иелену, пайдалану және (немесе) билік ету құқығына ие тұлға бақылау және қадағалау субъектісі болып табылады.

      4. Бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау қорытындысы бойынша бақылау және қадағалау субъектісіне бұзушылықтарды жою тәсілі міндетті түрде түсіндіріле отырып, әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс қозғалмай, бұзушылықтар анықталған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде анықталған бұзушылықтарды жою туралы ұсыным (бұдан әрі – ұсыным) жасалады.

      5. Ұсыным бақылау және қадағалау субъектісіне қолын қойғызып, жеке өзіне немесе жөнелту мен алу фактілерін растайтын өзге де тәсілмен табыс етілуге тиіс.

      Төменде санамаланған тәсілдердің бірімен жіберілген ұсыным мынадай жағдайларда:

      1) қолма-қол – ұсынымға алғаны туралы белгі қойылған күннен бастап;

      2) поштамен – тапсырысты хатпен;

      3) электрондық тәсілмен – бақылау және қадағалау субъектісінің электрондық мекенжайына жөнелтілген күннен бастап табыс етілді деп есептеледі.

      6. Ұсыным табыс етілген күнінен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде, ал стандарттау жөніндегі құжаттарда және қағидалар мен әдістерді қамтитын стандарттар тізбесіне енгізілген өлшемдерді орындау әдістемелерінде белгіленген, өнімнің сәйкестігін бағалау рәсімін жүргізудің неғұрлым ұзақ мерзімі болған жағдайда, ұсыным табыс етілген күннен кейінгі күннен бастап отыз жұмыс күні ішінде орындалуға тиіс.

      7. Бақылау және қадағалау субъектісі ұсынымда көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, ұсынымды жіберген уәкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшесіне ол табыс етілген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде қарсылық жіберуге құқылы.

      8. Бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылауды жүргізу жиілігі – ай сайын 25-нен кешіктірілмей, айына бір реттен артық емес.

      9. Бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау нәтижелері бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылауды тіркеудің арнайы журналында есепке алынуға тиіс, ол нөмірленген, тігілген және уәкілетті орган ведомствосы аумақтық бөлімшесінің мөрімен бекемделген болуға тиіс.

      Ескерту. 41-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 06.04.2024 № 71-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

42-бап. Бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау немесе бақылау мақсатында сатып алу шеңберінде өнім үлгілерін іріктеп алу

      1. Өнім үлгілерін іріктеп алу Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 144-2, 144-3 және 149-баптарына және осы Заңға сәйкес бақылау және қадағалау субъектісіне бару арқылы профилактикалық бақылау немесе бақылау мақсатында сатып алу кезінде жүргізіледі. Өнім үлгілерін іріктеп алу мұндай өнімнің техникалық регламенттердің талаптарына сәйкестігі тұрғысынан сынақтар жүргізу үшін оны айналысқа шығару сатысында жүзеге асырылады.

      2. Уәкілетті орган бекіткен техникалық реттеу саласында бақылау мақсатында сатып алуды ұйымдастыру және өткізу тәртібіне сәйкес қабылданған облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік бақылау мен қадағалау жөніндегі аумақтық бас мемлекеттік инспекторының немесе оның міндетін атқаратын адамның шешімі бақылау мақсатында сатып алуды жүргізуге негіз болып табылады.

      3. Осы баптың шеңберінде бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау немесе бақылау мақсатында сатып алу нәтижелері бойынша бұзушылықтар болған жағдайда Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес анықталған бұзушылықтарды жою туралы нұсқама жасалады.

      Ескерту. 42-бап жаңа редакцияда – ҚР 06.04.2024 № 71-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

43-бап. Техникалық реттеу саласында өнім үлгілерін іріктеп алу

      1. Өнім үлгілерін іріктеп алу уәкілетті орган айқындайтын және бекітетін, техникалық регламенттер талаптарына сәйкестігіне сынақтар жүргізу үшін өнімдер тізбесіне енгізілген өнімге қатысты Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 149-бабына сәйкес жүргізіледі.

      2. Мұндай іріктеп алуға мемлекеттік бақылау және қадағалау субъектілерін (объектілерін) профилактикалық бақылау және (немесе) жоспардан тыс тексеру қорытындысы бойынша анықталған, өнімнің сәйкестігін бағалауды жүзеге асыру кезінде техникалық регламенттер талаптарын бұзушылықтарды талдау және (немесе) техникалық регламенттер өзіне қатысты қолданысқа енгізілген, айналысқа шығарылған өнімге сәйкестікті бағалау туралы құжаттардың немесе техникалық реттеу тізілімінде немесе Еуразиялық экономикалық одақтың сәйкестікті бағалау туралы берілген немесе қабылданған құжаттарының бірыңғай тізілімінде осындай құжаттар туралы мәліметтердің болмауы негіз болып табылады.

      3. Уәкілетті орган ведомствосы аумақтық бөлімшелерінің лауазымды адамдары бақылау мен қадағалау жүргізу үшін өнім үлгілерін іріктеп алуды Қазақстан Республикасының сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу туралы заңнамасына сәйкес аккредиттелген және Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасына сәйкес таңдап алынған зертханаларда оларды сынақтан өткізу мақсатында жүргізеді. Іріктеліп алынған үлгілердің санын уәкілетті орган ведомствосы аумақтық бөлімшелерінің лауазымды адамдары нормативтік құқықтық актілердің, өнімге және өнімді сынақтан өткізу әдістеріне арналған ұлттық және мемлекетаралық стандарттардың талаптарын ескере отырып айқындайды. Өнім үлгілерін іріктеп алуды бақылау және қадағалау субъектісі басшысының немесе өкілінің қатысуымен жүргізіледі және өнімді алу фактісін растайтын құжатпен куәландырылады.

      4. Өнім үлгілерін іріктеп алу:

      өнім техникалық регламенттерде, стандарттау жөніндегі құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкес келген жағдайда, жұмсалған үлгілердің құнын және сынақтар (талдаулар, өлшемдер) жүргізуге арналған шығындарды бюджет қаражаты есебіне жатқыза отырып;

      өнім техникалық регламенттерде, стандарттау жөніндегі құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкес келмеген жағдайда, жұмсалған үлгілердің құнын және сынақтар (талдаулар, өлшемдер) жүргізуге арналған шығындарды тексерілетін тұлғалардың есебіне жатқыза отырып жүзеге асырылады.

      Өнімге сынақтар жүргізу үшін техникалық жағынан күрделі тауардың (бұйымның) үлгілерін іріктеп алу, егер осы техникалық жағынан күрделі тауарды (бұйымды) сынау әдістері ол үшін бұзушы әдістер болып табылмаса, бақылау және қадағалау субъектісі басшысының немесе өкілінің қатысуымен сатып алусыз жүргізілуі мүмкін.

      5. Алып тасталды – ҚР 06.04.2024 № 71-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      Ескерту. 43-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 27.12.2021 № 87-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 06.04.2024 № 71-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

44-бап. Жедел ден қою шаралары және оларды қолдану тәртібі

      1. Мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру барысында және (немесе) оның нәтижелері бойынша уәкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшелері жеке және (немесе) заңды тұлғалардың конституциялық құқықтарына, бостандықтары мен заңды мүдделеріне, адамдардың өмірі мен денсаулығына, қоршаған ортаға, Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігіне тікелей қатер төндіретін бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) өнімі (тауары), қызметі анықталған жағдайларда жедел ден қою шараларын қолданады.

      2. Тексеруді, бақылау және қадағалау субъектісіне бару арқылы профилактикалық бақылауды, өнімді (тауарды) бақылау мақсатында сатып алуды жүргізу барысында және (немесе) оның қорытындылары бойынша бақылау және қадағалау субъектілеріне (объектілеріне) қолданылатын әсер ету тәсілдері түрлері осы бапта көзделген жедел ден қою шаралары болып табылады.

      3. Жедел ден қою шаралары мынадай түрлерді қамтиды:

      1) өнімді айналысқа шығаруға тыйым салу;

      2) өнімді алып қою.

      4. Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 143-бабына сәйкес мемлекеттік бақылау нысанасы болып табылатын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарды бұзушылықтар жедел ден қою шараларын қолдануға негіз болып табылады.

      5. Уәкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшелері мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру барысында және (немесе) оның нәтижелері бойынша жедел ден қою шараларын қолдануға негіз болып табылатын, талаптарды бұзушылықтар анықталған кезде уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша жедел ден қою шараларын қолдану туралы қаулы нысанындағы қадағалау актісін ресімдейді.

      Жедел ден қою шараларын қолдану туралы қаулы Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 153-бабына сәйкес ресімделеді және бақылау және қадағалау субъектісіне табыс етіледі.

      6. Жедел ден қою шараларын қолдану туралы қаулыны қолма-қол табыс ету кезінде оны қабылдаудан бас тартылған жағдайда оған тиісті жазба енгізіледі және жедел ден қою шараларын қолдану туралы қаулы қабылдаудан бас тарту фактісін тіркейтін бейнежазба жүзеге асырылады.

      Жедел ден қою шараларын қолдану туралы қаулы оның табыс етілгені туралы хабарламасы бар хатпен бақылау және қадағалау субъектісінің заңды мекенжайына, тұрған жеріне немесе нақты мекенжайына жіберіледі.

      7. Жедел ден қою шараларын қолдану туралы қаулыны алудан бас тарту оны орындамауға негіз болып табылмайды.

      8. Мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру барысында және (немесе) оның нәтижелері бойынша анықталған, жедел ден қою шараларын қолдануға негіз болып табылатын, талаптарды бұзушылықтар бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау және (немесе) тексеру және (немесе) өнімді (тауарды) бақылау мақсатында сатып алу нәтижелері туралы актіде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасы талаптарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқамада көрсетіледі.

      9. Бақылау және қадағалау субъектісі жедел ден қою шараларын қолдануға негіз болып табылатын, талаптарды анықталған бұзушылықтарды Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасы талаптарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқамада көрсетілген мерзімдерде жоюға міндетті.

      10. Бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау, тексеру және (немесе) бақылау мақсатында сатып алу нәтижелері бойынша Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасы талаптарын анықталған бұзушылықтарды жою туралы нұсқамада көзделген мерзімдер өткенге дейін бақылау және қадағалау субъектісі бұзушылықтың жойылу фактісін дәлелдейтін материалдарды қоса бере отырып, анықталған бұзушылықтардың жойылғаны туралы ақпарат беруге міндетті.

      11. Осы баптың 10-тармағына сәйкес жедел ден қою шарасын қолдануға негіз болып табылатын анықталған бұзушылықтарды жою туралы ақпарат берілген жағдайда немесе бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды, тексеруді және (немесе) бақылау мақсатында сатып алуды жүзеге асыру барысында немесе олардың нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою мерзімдері өткеннен кейін олардың жойылғанын бақылау бойынша жоспардан тыс тексеру жүргізіледі.

      Уәкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшесі Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 144-бабы 5-тармағының 2-1) тармақшасына сәйкес жоспардан тыс тексеру нәтижелері туралы актінің негізінде жедел ден қою шараларын қолдануға негіз болып табылатын, талаптарды анықталған бұзушылықтардың жойылғанын растаған жағдайда жедел ден қою шараларын қолдану туралы қаулының қолданысы тоқтатылады.

      12. Жедел ден қою шараларын қолдануға негіз болып табылатын, талаптарды анықталған бұзушылықтар жойылмаған жағдайда жоспардан тыс тексеру нәтижелері бойынша бұзушылықтарға жол берген адамдарды Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен жауаптылыққа тарту жөнінде шаралар қабылданады.

      13. Бақылау және қадағалау субъектісі жедел ден қою шараларын қолдануға алып келген мемлекеттік бақылау нәтижелерімен келіспеген жағдайда жедел ден қою шараларын қолдану туралы қаулыны жарамсыз деп тану және оның күшін жою туралы шағым бере алады.

      Шағым Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 29-тарауында көзделген тәртіппен жоғары тұрған мемлекеттік органға не Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа беріледі.

      Шағым беру жедел ден қою шараларын қолдану туралы қаулының орындалуын тоқтата тұрмайды.

      14. Жедел ден қою шараларын қолдану туралы қаулыны жарамсыз деп тануға және оның күшін жоюға:

      1) жедел ден қою шараларын қолдануға негіздің болмауы;

      2) жедел ден қою шарасының осы шараға сәйкес келмейтін негіз бойынша қолданылуы;

      3) уәкілетті орган ведомствосы аумақтық бөлімшелерінің жедел ден қою шараларын өз құзыретіне кірмейтін мәселелер бойынша қолдануы негіз болып табылады.

      15. Жедел ден қою шараларының қолданылуы туралы ақпарат өз құзыреті шегінде мемлекеттік құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы қызметті жүзеге асыратын мемлекеттік органға Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы айқындаған тәртіппен жіберіледі.

      16. Алып қойылған өнімді сақтау уәкілетті орган айқындаған тәртіппен жүзеге асырылады.

      17. Техникалық регламенттердің талаптарына сәйкес келмейтін және жеке және (немесе) заңды тұлғалардың конституциялық құқықтарына, бостандықтары мен заңды мүдделеріне, адамның өмірі мен денсаулығына, қоршаған ортаға, Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігіне тікелей қатер төндіретін алып қойылған өнім шаруашылық және өзге де қызметте қолдануға жатпайды және уәкілетті орган белгілеген, сондай-ақ Қазақстан Республикасының экология заңнамасында, Қазақстан Республикасының ветеринария саласындағы, азаматтық қорғау туралы заңнамасында белгіленген талаптар және халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілердің талаптары сақтала отырып жойылуға тиіс не кәдеге жаратылуы немесе қайта өңделуі немесе Қазақстан Республикасының шегінен тысқары жерге кері әкетілуі мүмкін.

      Өнімді алып қою қолданылғаннан кейін уәкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшесі дайындаушыны, импорттаушыны, дайындаушы уәкілеттік берген тұлғаны техникалық регламенттердің талаптарына сәйкес келмейтін өнімді айналымға шығаруға жол бермеу үшін шаралар қабылдау қажеттігі туралы хабардар етеді.

      18. Алып қойылған өнімді тасымалдауға (тасуға), сақтауға, жоюға, кәдеге жаратуға, қайта өңдеуге немесе оны Қазақстан Республикасының шегінен тысқары жерге кері әкетуге байланысты шығыстарды бақылау және қадағалау субъектісі көтереді.

      19. Егер өнімнің зертханалық сынақтарының қорытындысы бойынша оның техникалық регламенттер талаптарына сәйкес келмейтіні дәлелденетін болса, өнімді алып қою түріндегі жедел ден қою шараларын қолдану туралы қаулы шығарған уәкілетті орган ведомствосы аумақтық бөлімшесінің лауазымды адамдары алып қойылған өнімге сәйкестікті бағалау туралы құжаттың күшін жояды.

      20. Уәкілетті орган ведомствосы аумақтық бөлімшесінің техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жүзеге асыратын лауазымды адамдары белгіленген тәртіппен сәйкестікті бағалаудан өтпеген өнімге сәйкестікті бағалау туралы құжаттардың күшін жояды.

      21. Техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жүзеге асыру барысында сәйкестікті бағалау туралы қолдан жасалған құжаттар анықталған кезде бұл туралы қылмыстық қудалау органдарына хабарлануға тиіс.

      Ескерту. 44-бап жаңа редакцияда – ҚР 06.04.2024 № 71-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

45-бап. Техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жүзеге асыратын лауазымды адамдар

      1. Мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жүзеге асыратын лауазымды адамдарға мыналар жатады:

      1) Қазақстан Республикасының мемлекеттік бақылау және қадағалау жөніндегі бас мемлекеттік инспекторы – уәкілетті орган ведомствосының басшысы;

      2) Қазақстан Республикасының мемлекеттік бақылау және қадағалау жөніндегі бас мемлекеттік инспекторының орынбасарлары – уәкілетті орган ведомствосы басшысының орынбасарлары;

      3) мемлекеттік бақылау және қадағалау жөніндегі аумақтық бас мемлекеттік инспекторлар – аумақтық бөлімшелердің басшылары;

      4) мемлекеттік бақылау және қадағалау жөніндегі аумақтық бас мемлекеттік инспекторлардың орынбасарлары – аумақтық бөлімшелер басшыларының орынбасарлары және (немесе) олардың құрылымдық бөлімшелерінің басшылары;

      5) мемлекеттік бақылау және қадағалау жөніндегі мемлекеттік инспекторлар – аумақтық бөлімшелердің мемлекеттік бақылау және қадағалау жөніндегі мамандары.

      2. Техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жүзеге асыратын лауазымды адамдар жасаған (берген, шығарған) ұсынымдар, нұсқамалар, өнімді алып қою туралы және өнімді айналысқа шығаруға тыйым салу туралы қаулылар барлық мемлекеттік бақылау және қадағалау субъектісінің орындауы үшін міндетті болады.

46-бап. Техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жүзеге асыратын лауазымды адамдардың құқықтары мен міндеттері

      1. Техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жүзеге асыратын лауазымды адамдардың:

      1) мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық, ветеринариялық-санитариялық, карантиндік-фитосанитариялық бақылау мен қадағалауға жататын өнімді қоспағанда, өнім үлгілерін іріктеп алуды жүргізуге;

      2) ұсынымдар жасауға және өнімді айналысқа шығаруға тыйым салу туралы немесе өнімді алып қою туралы қаулылар шығаруға;

      3) осы Заңда көзделген жағдайларда, өнімге сәйкестікті бағалау туралы құжаттардың күшін жоюға;

      4) техникалық регламенттерде белгіленген талаптарға сәйкес келмейтін өнімді айналысқа шығаратын тұлғаларды Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылыққа тартуға;

      5) өнім өткізуге және тұтынуға жарамсыз деп танылған жағдайда оны жою жөніндегі комиссияларға қатысуға;

      6) техникалық реттеу объектілерінің техникалық регламенттерге сәйкес келмейтіні анықталған жағдайда, техникалық реттеу саласындағы өзге де мемлекеттік органдар алдында өз құзыреті шегінде сәйкес келмеу себептерін өмірлік циклдің кез келген сатысында тексеруге бастамашылық жасауға;

      7) Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасы бұзылған жағдайда, сотқа талап қоюды беруге;

      8) Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасының талаптарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар беруге;

      9) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқығы бар.

      2. Техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жүзеге асыратын лауазымды адамдар:

      1) Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасын қолдану бойынша түсіндіру жұмысын жүргізуге, дайындаушыларға, дайындаушы уәкілеттік берген тұлғаларға, импорттаушыларға, сатушыларға қолда бар техникалық регламенттер туралы ақпарат беруге;

      2) коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияны сақтауға;

      3) егер бақылау және қадағалау субъектісіне тиесілі өнім жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделеріне, адам өмірі мен денсаулығына, қоршаған ортаға тікелей қатер төндіретін болса, оны айналысқа шығарудың жолын кесу және оған жол бермеу жөнінде шаралар қолдануға;

      4) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де міндеттерді орындауға міндетті.

5-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЖӘНЕ ӨТПЕЛІ ЕРЕЖЕЛЕР

47-бап. Жеке және заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасын сақтамағаны үшін жауаптылығы

      1. Жеке және заңды тұлғалар Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасын сақтамағаны үшін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылықта болады.

      2. Өнімнің техникалық регламенттерде белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі салдарынан жеке тұлғаның өміріне, денсаулығына немесе мүлкіне не заңды тұлғаның мүлкіне келтірілген зиян Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес өтелуге тиіс.

      3. Егер сәйкестікті бағалау рәсімдерінің бұзылуы не олардың көрінеу анық еместігі салдарынан техникалық регламенттер талаптарына сәйкес келмейтін, алып қоюға жататын өнімнің айналысқа шығарылғаны анықталса, сәйкестікті бағалау туралы құжатты немесе сәйкестікті бағалау туралы құжатты беруге (тіркеуге) негіз болған өнімді сынақтан өткізу хаттамасын берген (тіркеген) аккредиттеу субъектісі Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылықта болады.

48-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртібі

      1. Осы Заң алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      2. "Техникалық реттеу туралы" 2004 жылғы 9 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., № 21, 124-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 15, 92-құжат; № 24, 148-құжат; 2008 ж., № 15-16, 60-құжат; 2009 ж., № 17, 80-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 2, 26-құжат; № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 5, 41-құжат; № 14, 92, 95-құжаттар; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 4, 21-құжат; № 14, 75-құжат; № 15, 81-құжат; № 21-22, 114-құжат; 2014 ж., № 10, 52-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 20-ІV, 113-құжат; № 22-V, 156-құжат; 2016 ж., № 6, 45-құжат; № 7-II, 53-құжат; 2017 ж., № 11, 29-құжат; № 22-ІІІ, 109-құжат; № 23-ІІІ, 111-құжат; 2018 ж., № 10, 32-құжат; № 19, 62-құжат; № 24, 94-құжат; 2019 ж., № 7, 37, 39-құжаттар) күші жойылды деп танылсын.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Қ. ТОҚАЕВ

On technical regulation

The law of the Republic of Kazakhstan dated December 30, 2020 No. 396-VI.

      Unofficial translation

      This Law shall establish the fundamental principles of technical regulation that arise when establishing, fulfilling requirements for products related to its processes, providing services, and also shall define the legal basis for the functioning of the state system of technical regulation.

Chapter 1. GENERAL PROVISIONS

Article 1. Basic concepts used in this Law

      The following basic concepts shall be used in this Law:

      1) manufacturer - a legal entity or an individual registered in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan - a member of the Eurasian Economic Union, registered as an individual entrepreneur, carrying out on its own behalf the production or production and sale of products;

      2) a person authorized by the manufacturer - a legal entity or an individual registered as an individual entrepreneur registered in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan or a member state of the Eurasian Economic Union, which, on the basis of an agreement with the manufacturer, including a foreign manufacturer, shall perform actions on behalf of this manufacturer when assessing the conformity and issuance of products in the territory of the Republic of Kazakhstan;

      3) evidentiary materials - objective evidence, including obtained by means of photo and video recording, containing information on the selection of product samples, test results, studies and (or) measurements, as well as documents on conformity assessment and (or) other documents proving compliance of the object of conformity assessment with the requirements of technical regulations, and (or) documents confirming the retention in test laboratories (centers) of reference samples of products, achievement of the required indicators and parameters and, if necessary, legal status, (or) the right of the manufacturer, importer, person authorized by the manufacturer, seller to make a declaration of conformity;

      4) general safety declaration - a document voluntarily accepted by the manufacturer, authorized manufacturer, importer, seller in relation to products not included in the Unified list of products, in respect of which mandatory requirements shall be established within the Customs Union, approved by the decision of the Commission of the Customs Union (hereinafter referred to as the Unified list), as well as products included in the Unified list, but in respect of which technical regulations have not been adopted or implemented;

      5) importer - a legal entity or an individual registered as an individual entrepreneur registered in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan or a member state of the Eurasian Economic Union, who has concluded a foreign trade agreement (contract) with a foreign manufacturer (seller) for the transfer of products produced in batches and makes these products available and (or) its sale in the territory of the Republic of Kazakhstan;

      6) assignment of international identification codes to vehicle manufacturers - fixing of separate identification marks to the vehicle manufacturer registered as a legal entity or an individual registered as an individual entrepreneur, carrying out activities in the territory of the Republic of Kazakhstan;

      7) certificate of assignment of an international identification code to a vehicle manufacturer - a document confirming assignment of an international identification code to a vehicle manufacturer registered as a legal entity or an individual registered as an individual entrepreneur, carrying out activities in the territory of the Republic of Kazakhstan;

      8) service - activities aimed at meeting the needs of individuals and (or) legal entities, the results of which have no material expression that meets the requirements of standardization documents;

      9) the state system of technical regulation - a set of subjects of technical regulation and relations between them to establish requirements for objects of technical regulation in regulatory legal acts, standardization documents and their execution;

      10) the register of data of the state technical regulation system (hereinafter referred to as the register of technical regulation) - an electronic database of technical regulations, accreditation subjects, issued documents on conformity assessment, audit experts on confirmation, equipment, product information that does not meet the requirements of technical regulations, and other information in the field of technical regulation;

      11) mandatory certification - a form of mandatory confirmation of compliance by a body to confirm compliance of objects of technical regulation with the requirements of technical regulations;

      12) regulatory technical document - document containing technical and technological standards;

      13) training center - a legal entity that prepares and improves the qualifications of expert auditors to confirm compliance, determine the country of origin of the goods, the status of the goods of the Eurasian Economic Union or foreign goods;

      14) interrelated standards - national and (or) interstate standards ensuring compliance with the requirements established by technical regulations;

      15) products - the result of activity presented in material form and intended for further use for economic and other purposes;

      16) the safety of products and processes - the absence of unacceptable risks associated with causing harm to life, human health, the environment, including to the plant and wildlife;

      17) issuance of products - delivery (sale) or import of products (including shipment from the manufacturer's warehouse or shipment without warehousing) for the purpose of distribution in the territory of the Republic of Kazakhstan during entrepreneurial activities;

      18) life cycle of products - processes of design (including surveys), production, construction, installation, adjustment, operation, storage, transportation, sale and disposal of products;

      19) applicant - a legal entity or an individual registered as an individual entrepreneur (manufacturer, importer, person authorized by the manufacturer, seller) registered in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan or a member state of the Eurasian Economic Union, who provided products, processes and services for conformity assessment;

      20) process - a set of interrelated and consistent actions (works) in order to achieve any given result, including processes of the product life cycle;

      21) seller - a legal entity registered in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan or an individual registered as an individual entrepreneur selling products to the purchaser (consumer);

      22) conformity mark - a symbol used to inform consumers about the passage of products and services through procedures for confirming compliance with the requirements established by technical regulations and (or) national standards;

      23) certificate of conformity - a document certifying compliance of technical regulation objects with the requirements established by technical regulations and (or) standardization documents;

      24) the holder of the conformity certificate - the applicant for the conformity assessment, who has received the conformity certificate;

      25) declaration of conformity - a document by which the manufacturer, importer, person authorized by the manufacturer or seller certifies compliance of products, processes and services issued in circulation with the requirements of technical regulations and standardization documents;

      26) conformity assessment - direct or indirect determination of compliance with the requirements imposed on the object of technical regulation;

      27) voluntary confirmation of compliance - the procedure by which the conformity of products, processes and services shall be confirmed, carried out at the initiative of the applicant for compliance with the documents on standardization and (or) requirements of the applicant;

      28) mandatory confirmation of conformity - the procedure by which the conformity of products to the requirements established by technical regulations shall be confirmed;

      29) conformity of compliance - a procedure that results in a documentary certificate (in the form of a declaration of conformity or a certificate of conformity) of the object of technical regulation to the requirements established by technical regulations and (or) standardization documents;

      30) conformity of compliance body - a legal entity accredited in the established manner to carry out conformity of compliance activities;

      31) experts-auditors on conformity of compliance - individuals certified in the manner determined by the authorized body;

      32) conformity of compliance scheme - set and sequence of conformity of compliance procedures;

      33) certification - the procedure by which the certification authority shall certify the conformity of the products and/or related process, as well as services to the established requirements;

      34) test - a procedure within the framework of conformity or an independent form of conformity assessment carried out by a testing laboratory (center), the result of which shall be the determination by the established method of one or more quantitative and (or) qualitative characteristics of the properties of a product sample, another object of conformity assessment;

      35) testing laboratory (center) (hereinafter referred to as laboratory) - legal entity or structural subdivision of legal entity acting on its behalf, performing tests (research);

      36) a technically complex product - an industrial product with a technically complex internal device, which includes a plurality of structural or heterogeneous elements, forming one whole, allowing it to be used as intended;

      37) technical barrier - an obstacle arising in trade between countries due to the difference or variability of requirements contained in technical regulations and (or) standardization documents;

      38) technical regulations - a regulatory legal act establishing requirements for products or for products and related processes of its life cycle, developed and applied in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan in the field of technical regulation or an international agreement ratified by the Republic of Kazakhstan;

      39) technical regulation - legal regulation of relations in the field of establishing, applying and fulfilling mandatory requirements for products or for products and related design processes (including surveys), production, construction, installation, adjustment, operation, storage, transportation, sale and disposal, as well as in the field of conformity assessment;

      40) the authorized body in the field of technical regulation (hereinafter referred to the authorized body) - the central executive body providing leadership and intersectoral coordination in the field of technical regulation;

      41) technical regulation information system - an automated information system designed to store, process, search, distribute, transmit and provide data and information contained in the registers of technical regulation, the state system for ensuring the unity of measurements, the national standardization system and unified registers of issued or accepted documents on conformity assessment of the Eurasian Economic Union;

      42) web-portal of information system of technical regulation (hereinafter referred to web-portal) - internet-resource providing a single point of access to information system of technical regulation;

      43) technical secretariat - an organization determined by the authorized body to carry out activities to verify the correctness and validity of approval of a vehicle type, approval of a chassis type, collection of information on issued certificates of safety of a vehicle structure and assignment of international identification codes to vehicle manufacturers;

      44) principles of good laboratory practice - a system of requirements aimed at ensuring the quality of preclinical laboratory research, including the processes of organizing, planning, the procedure for conducting and monitoring preclinical laboratory research in the field of human health, environmental safety, the design, archiving and presentation of the results of such research;

      45) monitoring the conformity of good laboratory practice - in the framework of contractual relations, periodic inspections of laboratories and/or audits of their research results in order to confirm compliance with the principles of good laboratory practice.

Article 2. Legislation of the Republic of Kazakhstan in the field of technical regulation

      1. The legislation of the Republic of Kazakhstan in the field of technical regulation shall be based on the Constitution of the Republic of Kazakhstan and shall consist of this Law and other regulatory legal acts.

      2. If an international treaty ratified by the Republic of Kazakhstan shall establish rules other than those contained in this Law, the rules of the international treaty shall apply.

      3. The peculiarities of technical regulation in relation to some types of products (works, services) defined by the agreement on the Eurasian Economic Union shall be regulated by the Laws of the Republic of Kazakhstan.

Article 3. Sphere of ensuring this Law

      1. This Law shall regulate public relations arising when establishing and fulfilling mandatory requirements for products, including buildings and structures related to requirements for products and design processes (including surveys), production, construction, installation, commissioning, operation, storage, transportation, sale and disposal, application on a voluntary basis of requirements for products, processes and services, conformity assessment and state control and supervision in the field of technical regulation, as well as establishes the legal basis of the state technical regulation system.

      2. The objects of technical regulation shall be:

      products, except for civil aviation products, products used to protect information constituting state secrets (state secrets) or related to restricted access information protected in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan, products, information about which constitutes state secrets (the state secrets), products for which the requirements connected with safety in the field of use of atomic energy, the products which were in the use, veterinary medicines, medicines, medical devices (products of medical purpose and medical equipment) shall be established;

      related to product requirements processes of design (including surveys), production, construction, installation, adjustment, operation, storage, transportation, sale and disposal;

      services in the field of voluntary certification, with the exception of services in the field of veterinary medicine, plant protection and quarantine, state, medical, educational, financial, banking and other services, the regulation of which shall be established by other Laws of the Republic of Kazakhstan, acts of the President of the Republic of Kazakhstan and the Government of the Republic of Kazakhstan.

      3. Subjects of technical regulation shall be state bodies, individuals and legal entities that shall be part of the structure of the state system of technical regulation, as well as individuals and legal entities that have the right to own, use and (or) order in relation to objects of technical regulation in accordance with civil legislation of the Republic of Kazakhstan.

Article 4. Main objectives and principles of technical regulation

      1. The main objectives of technical regulation shall be:

      1) ensuring the safety of products, processes and services for human life and health and the environment, including flora and fauna ;

      2) prevention of actions misleading buyers (consumers) regarding the safety and quality of products, services, including through ensuring the reliability of their assessment of conformity, traceability of products or products and related processes;

      3) elimination of technical barriers to trade;

      4) assistance to consumers, including consumers, in competent selection of products, processes and services.

      2. Technical regulation shall be based on the following principles:

      1) unity and integrity of technical regulation and conformity assessment;

      2) establishment of unified mandatory requirements in technical regulations, as well as technical regulations of organizations to which the Republic of Kazakhstan shall be a party;

      3) feasibility and achievability of technical regulation goals to ensure equal opportunities for participation in technical regulation processes, balance of interests of the state and stakeholders;

      4) voluntary selection from interrelated standards;

      5) declaration by the manufacturer, importer, authorized person by the manufacturer, seller of safety of their products;

      6) the responsibility of the manufacturer, importer, person authorized by the manufacturer, seller for issuing products that do not comply with technical regulations and (or) standardization documents;

      7) ensuring equal opportunities for technical regulatory entities to participate in technical regulatory processes;

      8) equality of requirements for domestic and imported products and services;

      9) availability of technical regulations and information on them, the procedure for their development, approval, publication, with the exception of information constituting state secrets and other secrets protected by Law;

      10) using the achievements of science and technology, international, regional standards and standards of foreign states in the development of technical regulations and interconnected standards;

      11) compliance with the requirements of technical regulations with the level of economic development, material and technical base and scientific and technical development of the state;

      12) inadmissibility of combining the authority for accreditation and conformity of compliance with one body;

      13) incompatibility in one state body of the functions of conformity of compliance and state control and supervision;

      14) independence of conformity of compliance bodies from manufacturers, importers, persons authorized by the manufacturer, sellers;

      15) inadmissibility of limitation of competition in work on conformity of compliance;

      16) reliability and traceability of conformity assessment procedures;

      17) improving the competitiveness of products, works and services by improving their quality.

Article 5. Structure of the state system of technical regulation

      The structure of the state system of technical regulation shall consist of:

      1) Government of the Republic of Kazakhstan;

      2) the authorized body, its department, territorial divisions of the department;

      3) state bodies within the limits of their competence;

      4) accreditation body;

      5) National standardization body;

      6) expert councils in the field of technical regulation at state bodies (hereinafter referred to as the expert councils);

      7) Information Center on technical barriers to trade, sanitary and phytosanitary measures (hereinafter referred to as the Information Center);

      8) accreditation subjects, including conformity of compliance bodies, laboratories;

      9) audit experts on conformity of compliance and accreditation.

Article 6. Competence of the Government of the Republic of Kazakhstan in the field of technical regulation

      The competence of the Government of the Republic of Kazakhstan in the field of technical regulation includes:

      1) development of the basic directions of state policy in the field of technical regulation and organization of their implementation;

      2) determination of authorized bodies exercising state control and supervision over compliance with the requirements of the relevant technical regulations determined by the Government of the Republic of Kazakhstan at the stages of the product life cycle.

      Footnote. Article 6 - as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 19.04.2023 No. 223-VII (shall be enforced ten calendar days after the date of its first official publication).

Article 7. Competence of the authorized body

      1. In the field of technical regulation, the authorized body shall exercise the following powers:

      1) forms the state system of technical regulation;

      2) forms and implements the state policy in the field of technical regulation;

      3) carry out intersectoral coordination of the activities of state bodies, individuals and legal entities in the field of technical regulation;

      4) develop and approve rules for approval and registration of vehicle type approvals, chassis type approvals;

      5) develop and approve rules for assigning international identification codes to vehicle manufacturers;

      6) develop and approve the form of the certificate of assignment of the international identification code to the vehicle manufacturer;

      7) develop and approve rules for the implementation of principles of good laboratory practice;

      8) develop and approve a plan for the development of technical regulations;

      9) interact with expert councils, individuals and legal entities on issues of technical regulation;

      10) form a negotiating position on technical regulation issues and represent the Republic of Kazakhstan in international and regional organizations on technical regulation, conformity assessment and accreditation in the field of conformity assessment;

      11) develop and approve rules for the formation, maintenance and performance

      12) ensure the operation of the Information Center;

      13) develop and approve permitting requirements for expert auditors to confirm compliance, a list of documents confirming compliance with them, as well as rules for certification, renewal of certificates of expert auditors to confirm compliance in agreement with the authorized body in the field of permits and notifications and the authorized body in the field of informatization;

      14) develop and approve requirements for training centers, rules for their inclusion in the register of technical regulation;

      15) carry out state control and supervision regarding the issuance of products for compliance with the requirements of technical regulations, as well as compliance by subjects of state control and supervision in the field of technical regulation with the requirements established by the legislation of the Republic of Kazakhstan in the field of technical regulation, other regulatory legal acts of the Republic of Kazakhstan or decisions of the Eurasian Economic Commission;

      16) develop and approve test sheets and criteria for assessing the degree of risk in accordance with the Entrepreneur Code of the Republic of Kazakhstan for conducting state control and supervision in the field of technical regulation regarding the issuance of products for compliance with the requirements of technical regulations;

      17) establish consultation bodies in order to ensure the safety of products and processes;

      18) carry out expertise, approval of developed technical regulations, approval of suspension or cancellation of technical regulations, including initiation of issues of suspension or cancellation of technical regulations by state bodies;

      19) develop and approve rules for the development, examination, adoption, amendment and cancellation of technical regulations;

      20) develop and approve technical regulations;

      21) develop and approve rules for the recall of products that do not meet the requirements of technical regulations;

      22) prohibit the issuance of products that pose a direct threat to the rights and legitimate interests of individuals and legal entities, human life and health, the environment, in accordance with this Law;

      23) cancel the conformity assessment documents in accordance with this Law;

      24) take measures to prevent the issuance of products that do not meet the requirements of technical regulations;

      25) seize products that pose a direct threat to the rights and legitimate interests of individuals and legal entities, human life and health, the environment, in accordance with this Law, and file a lawsuit in court to deprive the subject of supervision of the right to own, use and (or) dispose of such products in accordance with the civil procedure legislation of the Republic of Kazakhstan;

      26) make proposals to state bodies on bringing normative legal acts and legal acts affecting objects of technical regulation in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan in the field of technical regulation, technical regulations and national standards;

      27) appeal to the court in case of non-fulfillment or improper fulfillment by individuals, legal entities of legal requirements or instructions, decisions issued by officials in the field of technical regulation.

      2. In the field of conformity assessment, the authorized body exercises the following powers:

      1) develop and approve rules for conformity assessment;

      2) provide organization of work on inter-laboratory comparative tests (comparison);

      3) develop and approve rules to verify the correctness and validity of vehicle type approvals, chassis type approvals;

      4) develop and approve the rules for issuing products not included in the Unified List included in the Unified List, but in respect of which technical regulations have not been adopted or entered into force, as well as the list of products in respect of which a declaration on general safety is adopted, the form of a declaration on general safety;

      5) approve for application in the territory of the Republic of Kazakhstan in order to ensure compliance with the requirements of the technical regulations of the Eurasian Economic Union, conduct studies (tests) and measurements in assessing the compliance of objects of technical regulation with the requirements of the technical regulations of the Eurasian Economic Union national (state) standards of the member states of the Eurasian Economic Union as national standards of the Republic of Kazakhstan;

      6) develop and approve rules for making decisions on inclusion or exclusion of conformity assessment bodies in the national part (from the national part) of the unified register of conformity assessment bodies of the Eurasian Economic Union.

      3. The authorized body exercises other powers stipulated by this Law, other laws of the Republic of Kazakhstan, acts of the President of the Republic of Kazakhstan and the Government of the Republic of Kazakhstan.

      Footnote. Article 7 as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 19.04.2023 No. 223-VII (shall be enforced ten calendar days after the date of its first official publication).

Article 8. Competence of state bodies in the field of technical regulation

      Within the limits of their competence in the field of technical regulation, public authorities shall:

      1) development, approval, cancellation, suspension of technical regulations, as well as introduction of amendments and (or) additions to technical regulations on issues within their competence, in agreement with the authorized body;

      2) preparation and submission to the authorized body in the manner established by the legislation of the Republic of Kazakhstan of proposals on the development of technical regulations or amendments and (or) additions to technical regulations;

      3) creation of expert councils;

      4) state control and supervision, in accordance with the procedure defined by the Entrepreneur Code of the Republic of Kazakhstan, of compliance with the requirements of the relevant technical regulations within the established competence;

      5) development and execution of action plans for the implementation of technical regulations, including the Eurasian Economic Union;

      6) implementation of the principles of good laboratory practice in accordance with the rules approved by the authorized body;

      7) development (participation in the development) of a regulatory and methodological framework in the field of good laboratory practice;

      8) preparation of proposals for the creation, modernization and equipment of conformity of compliance bodies and laboratories for products subject to mandatory conformity of compliance;

      9) participation in the work on inclusion or exclusion of conformity assessment bodies in the national part (from the national part) of the unified register of conformity assessment bodies of the Eurasian Economic Union;

      10) in case of application of regulatory technical documents to implement the requirements of technical regulations, making proposals for their development as national standards in the manner established by the legislation of the Republic of Kazakhstan in the field of standardization;

      11) other powers provided by this Law, other Laws of the Republic of Kazakhstan, acts of the President of the Republic of Kazakhstan and the Government of the Republic of Kazakhstan.

Article 9. State monopoly on accreditation in conformity assessment

      1. The state monopoly on accreditation in the field of conformity assessment shall include:

      1) accreditation in the field of conformity assessment;

      2) formation, maintenance of the technical regulation register;

      3) monitoring compliance with good laboratory practice.

      2. The activities specified in paragraph 1 of this Article shall be carried out by a republican state enterprise established by the decision of the Government of the Republic of Kazakhstan.

      3. Prices for goods (works, services) produced and/or sold by the state monopoly entity shall be set by the authorized body in agreement with the antimonopoly authority.

Article 10. Powers of the National standardization authority

      The National technical regulatory standardization authority shall, within its competence, participate in the development of technical regulations in accordance with this Law.

Article 11. Expert council

      1. Expert councils shall create in the supervised industries to develop proposals for improving activities, developing promising areas, considering issues related to the application of technical regulations, conducting an analysis for compliance with state policy and goals in the field of technical regulation.

      2. The composition of expert councils and their regulations shall be approved by state bodies.

      Representatives of state bodies, specialized technical committees for standardization, the National Chamber of Entrepreneurs, industry associations and other interested persons may be included in the composition of expert councils.

      3. The work of expert councils shall be carried out in the form of meetings. Taking into account the recommendations of expert councils, proposals and comments shall be formed in international treaties and acts constituting the Law of the Eurasian Economic Union, and the legislation of the Republic of Kazakhstan, as well as the negotiating position of the Republic of Kazakhstan.

Article 12. Information Center

      1. The Information center is established and operates in accordance with the procedure determined by the authorized body for interaction with the Secretariat of the World Trade Organization, members of the World Trade Organization, international and foreign standardization organizations in order to provide consulting services and provide the interested parties and foreign states with copies of documents and information on:

      1) current or developed technical regulations, veterinary and sanitary and phytosanitary measures, standardization documents and changes to them, procedures for confirming the compliance of products and services;

      2) membership or participation of the Republic of Kazakhstan in international organizations and international agreements of a bilateral and multilateral nature in the field of standardization, in the field of technical regulation, accreditation, veterinary science and phytosanitary, in the field of sanitary and epidemiological well-being of the population;

      3) sources of publication of projects of developed and adopted technical regulations, standardization documents, veterinary and phytosanitary measures and procedures for confirming compliance of products, services or information about them.

      2. Interaction with the Secretariat of the World Trade Organization and members of the World Trade Organization on issues related to the obligations of the Republic of Kazakhstan in the World Trade Organization shall be carried out through the World Trade Organization Information Center in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan on the regulation of trade activities.

      3. The information referred to in paragraph 1 of this Article shall be placed in the form of notifications on the Internet resource of the Information center.

      Forms, procedures for filling out and submitting notifications shall be determined by the authorized body.

      Footnote. Article 12 as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 19.04.2023 No. 223-VII (shall be enforced ten calendar days after the date of its first official publication).

Article 13. Conformation of compliance bodies

      1. conformity of compliance bodies are subject to accreditation in accordance with the procedure established by the legislation of the Republic of Kazakhstan on accreditation in the field of conformity assessment.

      2. In case of mandatory confirmation, conformity of compliance bodies should use the test results of accredited laboratories.

      3. The conformity of compliance bodies performs the following functions under the terms of the agreement with applicants within the accreditation area:

      1) consider applications of applicants for performance of works on mandatory and voluntary conformity of compliance, identify products, services provided for conformity of compliance;

      2) carry out work on mandatory and voluntary confirmation of conformity;

      3) carry out the work necessary for the adoption of the declaration of conformity at the request of the applicants.

      4. Conformity of compliance bodies shall have the right to:

      1) carry out mandatory and voluntary confirmation of compliance of technical regulation objects within the accreditation area on applications of applicants with issuance of certificates of conformity and (or) registration of declarations of conformity;

      2) request from applicants the submission of documents and (or) information necessary for the performance of works on conformity of compliance.

      5. Compliance authorities shall be required to:

      1) provide applicants with unimpeded access to information on procedures and conditions for confirming compliances;

      2) prevent discrimination against applicants;

      3) record data on registered, issued, suspended, cancelled (terminated) conformity assessment documents, certification failures and their transfer in accordance with the rules of conformity assessment;

      4) ensure the confidentiality of information constituting the commercial interest of applicants, regardless of the country of origin of the products, services;

      5) comply with the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan in the field of technical regulation.

      6. Conformity of compliance bodies and expert auditors for violation of the legislation of the Republic of Kazakhstan in the field of technical regulation shall be responsible in accordance with the Laws of the Republic of Kazakhstan.

      7. Conformity of compliance bodies shall not be entitled to provide consulting services in the field of accreditation and should not be affiliated with the persons providing these services.

      8. Conformity of compliance bodies shall be entitled to ownership or other legal basis and shall use laboratories provide testing of technical control objects.

Article 14. Laboratories

      1. Laboratories under the terms of the agreement with conformity of compliance bodies or other applicants shall:

      1) conduct tests of objects for the purpose of mandatory or voluntary confirmation of compliance within the scope of their accreditation;

      2) ensure reliability of test results;

      3) draw up and issue the results of the work in the manner and according to the forms that shall be determined by the rules of conformity assessment;

      4) photo and/or video recording of tests, results of studies (tests) and product measurements, if specified in the technical regulations;

      5) retain control samples of the tested product;

      6) carry out other activities in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan.

      2. The laboratory must have ownership or other legal basis and use laboratory equipment, the scope (list) of which in certain industries shall be established by an authorized body.

      3. For violation of the legislation of the Republic of Kazakhstan in the field of technical regulation, laboratories shall be liable in accordance with the Laws of the Republic of Kazakhstan.

Article 15. Competence of audit experts to confirm compliance, requirements to them and grounds for suspension, deprivation (withdrawal) of certificates of audit experts to confirm compliance

      1. Audit experts on conformity of compliance shall participate in the work on conformity of compliance of some types of products, processes and services as part of the conformity of compliance body.

      2. Individuals shall be certified by an authorized body and have the right to carry out activities as an expert auditor to confirm compliance in the composition of only one body to confirm compliance.

      3. Audit experts on conformity of compliance shall not be entitled to perform work on conformity of compliance of specific products, processes and services, if they represent the interests of the applicant or shall be in labor or other contractual relations with him.

      4. Suspension of the certificate of the expert-auditor on conformity of compliance is carried out by the department of the authorized body in the event that the fact of compliance confirmation work is established on the basis of such certificate of the expert-auditor by another person.

      5. Deprivation (withdrawal) of the certificate of the expert-auditor on confirmation of compliance shall be carried out by a court decision on the claim of the agency of the authorized body, its territorial subdivision, accreditation body in the following cases:

      1) establishment of the fact that the expert auditor had provided inaccurate or deliberately distorted information in documents that were the basis for issuing a certificate;

      2) re-establishment of the fact of compliance confirmation work on the basis of such certificate of the expert auditor by another person;

      3) three-fold violation of the legislation of the Republic of Kazakhstan, which shall not entail the imposition of an administrative sanction in the form of suspension of the certificate of the expert auditor to confirm compliance;

      4) repeated violation of the legislation of the Republic of Kazakhstan, which caused damage to the rights and legitimate interests of individuals and legal entities, the interests of the state and (or) entailing the imposition of an administrative sanction in the form of suspension of the certificate of the expert auditor to confirm compliance.

Article 16. Monitoring compliance with good laboratory practices

      1. Compliance with good laboratory practice shall be monitored to verify the procedures and regulations used by laboratories included in the good laboratory practice compliance monitoring programme to assess the compliance of laboratories with good laboratory practice principles and to compare primary data and records with those contained in intermediate and final laboratory reports.

      2. The functions of the body for monitoring the conformity of good laboratory practice shall be vested in the subject of the state monopoly established in accordance with Article 9, paragraph 2, of this Law, which shall perform the following functions:

      1) monitor the compliance of the laboratory with the principles of good laboratory practice;

      2) determine the status of compliance of the laboratory with the principles of good laboratory practice;

      3) prepare inspectors who monitor compliance with good laboratory practice;

      4) maintain a register of laboratories included in the program for monitoring compliance with the principles of good laboratory practice;

      5) exchange information related to the monitoring of compliance with good laboratory practices.

Article 17. Rights and obligations of the holder of the conformity certificate, the person accepting the declaration of conformity

      1. For certification of serial production, the applicant may be a manufacturer or a person authorized by the manufacturer.

      When importing serial production into the territory of the Republic of Kazakhstan, the applicant for its certification must be a person authorized by the manufacturer.

      For the certification of a batch of products (single product), applicants may be a manufacturer, seller, importer, person authorized by the manufacturer.

      Upon import into the territory of the Republic of Kazakhstan of products (single product) produced in batches, the applicant for its (his) certification must be an importer.

      2. The holder of the conformity certificate shall have the right to:

      1) apply to the conformity of compliance body with a request for re-certification;

      2) submit to the conformity of compliance body an application for amendments and/or additions to the conformity certificate, issuance of a duplicate certificate, termination of the certificate, issuance of the certificate during re-certification;

      3) to appeal to the authorized body decisions and (or) actions (inaction) of the conformity of compliance body, and in case of disagreement with the decision of the authorized body or failure to receive a response within the period established by Law of the Republic of Kazakhstan - to appeal to the court;

      4) exercise other rights in accordance with this Law, other Laws of the Republic of Kazakhstan, technical regulations of the Eurasian Economic Union and other Law of the Eurasian Economic Union, as well as international treaties of the Republic of Kazakhstan that do not constitute the rights of the Eurasian Economic Union, an agreement for the performance of certification works.

      3. The holder of the conformity certificate shall:

      1) constantly fulfill the certification requirements, including the implementation of the relevant changes brought to it by the conformity of compliance body, in accordance with the terms of the agreement between the applicant for certification and the conformity of compliance body;

      2) comply with the requirements for products established by the technical regulations for compliance with which certification was carried out;

      3) upon suspension or cancellation of the certificate of conformity, cease to use all advertising materials that contain references to certification and take the measures provided for by the certification scheme;

      4) inform the conformity of compliance body about all changes in the product, the process of its production, the control system (if any), changes in the technological equipment of the production, the transfer of production areas, changes in the organizational and legal status or form of ownership, address, contact details.

      4. It shall not be allowed to use on the territory of the Republic of Kazakhstan when issuing products subject to mandatory conformity of compliance, conformity certificates, the information about which shall not be available in the technical regulation register or unified registers of issued or accepted documents on conformity assessment of the Eurasian Economic Union.

      5. The holder of a certificate of conformity bears the responsibility established by the Laws of the Republic of Kazakhstan for the issuance of products that do not meet the requirements established by technical regulations and do not comply with the information specified in the certificate of conformity.

      6. A person who accepts a declaration of conformity shall have the right to:

      1) select any conformity of compliance scheme used in the declaration of conformity from among the schemes provided for this conformity assessment object taking into account the conditions of their application;

      2) determine the specific composition of evidentiary materials in relation to a certain object of conformity assessment taking into account the selected scheme of conformity of compliance and requirements to the composition of evidentiary materials determined by technical regulations, and in cases where technical regulations shall be absent or the composition of evidentiary materials shall not be determined by them, in accordance with the rules of conformity assessment;

      3) submit to the conformity of compliance body in writing an application for registration of the declaration of compliance, unless otherwise provided by the technical regulations of the Eurasian Economic Union and other Law of the Eurasian Economic Union;

      4) submit to the conformity of compliance body in writing an application to terminate the registration of the declaration of compliance, a notification of termination of the declaration of compliance with the technical regulations of the Eurasian Economic Union or an application to terminate the declaration of compliance in a single form;

      5) to appeal to the authorized body decisions and (or) actions (inaction) of the conformity of compliance body, and in case of disagreement with the decision of the authorized body or failure to receive a response within the period established by the Law of the Republic of Kazakhstan - to appeal to the court.

      7. The person accepting the declaration of conformity shall:

      1) comply with the requirements of conformity assessment rules and (or) decisions of the Eurasian Economic Union regarding conformity declaration and registration of conformity declarations;

      2) ensure compliance of products, in respect of which a declaration of compliance has been adopted and registered, with the requirements established by technical regulations;

      3) suspend or terminate the issuance of products in respect of which there shall be a registered declaration of conformity, if these products do not meet the requirements of technical regulations.

      8. When importing mass-produced products into the territory of the Republic of Kazakhstan, a declaration of conformity adopted by an authorized manufacturer shall be recognized.

      When importing products into the territory of the Republic of Kazakhstan, a declaration of conformity adopted by the importer shall be recognized.

      9. It shall not be allowed to use on the territory of the Republic of Kazakhstan when issuing products subject to mandatory confirmation of compliance, declarations of compliance, information about which is not available in the register of technical regulation or unified registers of issued or accepted documents on conformity assessment of the Eurasian Economic Union.

      10. A person who has accepted a declaration of conformity shall be responsible for issuing a product that has passed the procedure for confirming compliance with the requirements established by the technical regulations and does not comply with the information specified in the declaration of conformity.

      11. The provisions of Article, paragraph 1 shall apply to holders of a certificate of safety of a vehicle type construction, approval of a vehicle type with the exceptions provided for in the relevant technical regulations of the Eurasian Economic Union.

Article 18. Technical regulation register

      1. The register of technical regulation shall be formed on the basis of data and information of state bodies in the field of permits and notifications, individuals and legal entities, other central and local executive bodies, the State corporation "Government for citizens," as well as unified registers of issued or adopted documents on conformity assessment of the Eurasian Economic Union.

      2. Access to the data of the technical regulation registry for its users shall be carried out through the web portal of the authorized body.

      3. The formation, maintenance and monitoring of the register shall include:

      1) maintenance, transfer and storage of the technical regulation register data through the technical regulation information system;

      2) provision of data and information to state bodies having the right to receive information included in the information system of technical regulation, in accordance with the Laws of the Republic of Kazakhstan;

      3) provision of electronic services to users through the information system of technical regulation;

      4) publication of information and information from the technical regulation register;

      5) other functions in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan.

Chapter 2. TECHNICAL REGULATIONS

Article 19. General provisions

      1. Technical regulations shall be developed and applied for the purposes provided for in Article 4, paragraph 1 of this Law.

      2. The requirements of the adopted and put into effect technical regulations of the Republic of Kazakhstan and technical regulations of the Eurasian Economic Union shall be mandatory for compliance by all subjects of technical regulation.

      3. The requirements established by the technical regulations shall be mandatory, have direct effect throughout the territory of the Republic of Kazakhstan and can be introduced by amendments and (or) additions to the relevant technical regulations.

      4. The technical regulations of the Republic of Kazakhstan and other regulatory legal acts of the Republic of Kazakhstan or the decisions of the Eurasian Economic Commission shall apply to products and/or related to product requirements of development, design, survey, production, construction, installation, commissioning, operation (use), storage, transportation (transportation), sale and disposal processes, in respect of which technical regulations of the Eurasian Economic Union have not been put into effect.

      5. In the production in the Republic of Kazakhstan of products intended for export outside the customs territory of the Eurasian Economic Union, if the terms of the foreign trade agreement define different technical requirements than those established by the technical regulations of the Republic of Kazakhstan or the technical regulations of the Eurasian Economic Union, the terms of such an agreement shall be applied.

      6. The requirements specified in the technical regulations for the processes shall be established and applied only if they may affect the achievement of the objectives stipulated in Article 4, paragraph 1 of this Law.

      7. The requirements set forth in the technical regulations shall not create obstacles to entrepreneurial activity to a greater extent than is necessary to fulfill the objectives stipulated in Article 4, paragraph 1 of this Law.

      8. If the technical regulations do not comply with the provisions of Article 4 of this Law, the interests of state policy, the development of the material and technical base and the level of scientific and technical development, as well as international treaties ratified by the Republic of Kazakhstan, the state body that adopted the technical regulations shall be obliged to begin the procedure for canceling or amending such regulatory legal act.

      9. The technical regulation shall provide for the period and conditions for its implementation, which shall establish the time of the transition period during which the issues for the implementation of the technical regulation, the development and/or introduction of amendments and/or additions to the regulatory technical documentation, as well as issues related to the production, should be taken into account.

      10. The requirements of the technical regulations shall be considered to be fulfilled if interconnected standards were used in the production of products.

      Analysis and systematization of interconnected standards shall be carried out by the National standardization body in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan in the field of standardization.

      In the production of products, standardization documents can be used, provided that they comply with the requirements and standards established by technical regulations.

      11. In the absence of product conformity verification schemes in the technical regulations, they shall be determined in national standards.

Article 20. Contents of technical regulations

      1. Technical regulations, taking into account the degree of risk of harm, shall establish the minimum necessary requirements to ensure the safety of products and processes related to the requirements for these products.

      2. The technical regulations shall contain:

      1) an exhaustive list of products, processes that shall be subject to its requirements;

      2) requirements to product characteristics, processes ensuring achievement of technical regulations adoption goals.

      The technical regulations may contain product sampling and testing rules, conformity assessment forms and schemes, and/or requirements for terminology, packaging, labeling or marking and application rules.

      3. The technical regulations shall not contain requirements for the design and execution of products, except in cases when, due to the absence of requirements for the design and execution, taking into account the degree of risk of harm, the achievement of the goals provided for in Article 4, paragraph 1 of this Law shall not be ensured.

      4. International, regional and foreign standards may be applied as a basis for the development of technical regulations in whole or in part, if they are in accordance with the objectives stipulated in Article 4, paragraph 1of this Law.

      5. If it is not possible to determine the requirements for products whose long-term use may cause harm, which depends on factors that do not allow determining the degree of permissible risk, the technical regulation should contain requirements for informing the consumer about possible harm to the products and the factors on which it depends.

      6. The technical regulations, taking into account the degree of risk of harm, may contain special requirements:

      1) protecting certain categories of citizens (minors, pregnant women, breastfeeding mothers, persons with disabilities));

      2) applied in separate administrative-territorial units of the Republic of Kazakhstan, if the absence of such requirements due to climatic and geographical characteristics leads to the failure to achieve the goals stipulated by Article 4, paragraph 1 of this Law;

      3) to trans boundary hazardous production facilities, which in case of technological emergencies pose a threat to human life and health, the environment of the Republic of Kazakhstan and other neighboring states.

      7. The technical regulations shall establish requirements that ensure the safety of products and processes.

      8. It shall not be allowed to introduce amendments and additions to the technical regulations containing requirements for product safety and life cycle processes related to its requirements below those established in the accepted technical regulations.

      Footnote. Article 20 as amended by Law No. 129-VII of the Republic of Kazakhstan dated 27.06.2022 (shall be enacted ten calendar days after the date of its first official publication).

Article 21. Peculiarities of development, examination, adoption, amendments and cancellation of technical regulations

      1. Technical regulations, amendments and/or additions to technical regulations shall be developed, adopted and subject to cancellation in accordance with the established procedure taking into account the provisions of this Law.

      2. Proposals for developing, amending, adding or terminating technical regulations shall be prepared by state bodies whose competence includes the establishment of mandatory rules and standards, taking into account the proposals of technical committees on standardization, the National Chamber of Entrepreneurs of the Republic of Kazakhstan, the National standardization body, interested parties and submitted to the authorized body.

      3. The authorized body shall prepare and approve a project plan for the development of technical regulations. The approved plan for the development of technical regulations should be published on the Internet resource of the authorized body within ten calendar days from the date of approval in the established procedure.

      Financing at the expense of budgetary funds for the development of technical regulations that shall not be provided for by the plan for the development of technical regulations shall not be allowed.

      4. The state body that has developed the project technical regulations shall place on the Internet resource of the authorized body a notification of the established form on the development of the project, amendments and (or) additions or cancellation of the technical regulations no later than thirty calendar days from the moment of the beginning of work on the development of the project, amendment and addition or cancellation of the regulatory legal act.

      5. The State body that developed the project technical regulations shall:

      1) organize a public discussion of the project;

      2) finalize the project taking into account the comments received and places it in the public information system;

      3) submit the received comments to the project technical regulations upon request to interested parties;

      4) create a list of interrelated standards, the application of which ensures compliance with the requirements of technical regulations, as well as a list of standards containing rules and methods of research (tests) and measurements, including sampling rules, necessary for the application and implementation of technical regulations and evaluation (confirmation) of conformity of products (hereinafter referred to as a list of standards containing rules and methods), which shall be drawn up in the form of an Annex to the project technical regulation.

      The list of interconnected standards, as a result of which compliance with the requirements of technical regulations shall be ensured, shall not be formed if the requirements of technical regulations can be fulfilled directly.

      The list of standards containing rules and methods shall not be created in cases when the technical regulation does not contain requirements for conducting conformity assessment or when an assessment of compliance with the requirements of the technical regulation can be carried out without conducting studies (tests) and measurements.

      The list of standards containing rules and methods shall include national standards and (or) interstate standards, and in the absence of them, measurement methods that shall be mandatory for the assessment (confirmation) of product conformity.

      If the list of standards containing rules and methods does not contain a national standard, an interstate standard, a measurement methodology necessary for the application and execution of the requirements of the technical regulation and the assessment of conformity of technical regulation objects, the corresponding requirement of the technical regulation shall be put into effect only after the corresponding national standard and (or) an interstate standard, and in their absence, the measurement method shall be included in the list of standards containing rules and methods.

      6. The period of public discussion of the project technical regulation (from the day of publication of the notification on its development to the day of publication of the notification on the completion of the public discussion) should be at least sixty calendar days.

      7. The notification on the completion of the public discussion of the project technical regulation should be published on the Internet resource of the authorized body and contain information on the way to get acquainted with the project and the list of comments received, the name of the state body that developed the project technical regulation, its postal and electronic addresses.

      8. The final version of the project technical regulations shall be submitted for adoption in the procedure established by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

      9. Between the date of adoption and the date of entry into force or cancellation of the technical regulation, the period of time necessary for the implementation of measures to ensure compliance with its requirements should be provided.

      10. If it is necessary to develop, adopt and implement technical regulations, including amendments to them caused by extraordinary circumstances (information from a state body about an immediate threat to human life and health, the environment or national security), the technical regulations shall be adopted without notification and public discussion.

      11. Notification of the adopted technical regulations should be published on the Internet resource of the authorized body, and also sent to the Secretariat of the World Trade Organization through the World Trade Organization Information Center in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan on the regulation of trade activities.

Chapter 3. CONFORMITY ASSESSMENT

Article 22. Conformity assessment

      1. Assessment of compliance of issued products with the requirements of technical regulations and (or) documents on standardization shall be carried out before its issuance, unless otherwise established by technical regulations.

      2. Conformity assessment rules shall establish:

      1) forms, diagrams, conformity assessment procedures;

      2) the form of documents on conformity assessment, the procedure for their execution, issuance, periodic assessment, suspension, renewal and termination;

      3) procedure for creation and application of voluntary certification system, as well as maintenance of register of registered voluntary certification systems and procedure for submission of information contained in the specified register.

Article 23. Conformity assessment forms and objects

      1. Conformity assessment shall be carried out in the following forms:

      1) confirmation of compliance (declaration of conformity and certification);

      2) tests if according to technical regulations they are an independent form of conformity assessment;

      3) other, established by technical regulations and (or) national standards.

      2. The establishment by state authorities of the conformity assessment forms provided for in paragraph 1 of this Article shall be subject to approval by the authorized body.

      3. Conformity assessment objects shall be defined by technical regulations and/or standardization documents.

Article 24. Conformity assessment documents

      Conformity assessment documents shall include:

      1) certificate of conformity;

      2) declaration of conformity;

      3) test report if the test is an independent form of conformity assessment according to technical regulations;

      4) declaration on general security;

      5) vehicle design safety certificate;

      6) approval of the vehicle type;

      7) approval of the chassis type;

      8) other documents established by technical regulations and (or) standardization documents in the forms of registration (state registration), testing, examination and (or) in other form.

Article 25. Conformation of compliance of products and processes and services to established requirements

      1. Confirmation of compliance of products with the requirements established by technical regulations shall be carried out in the form of acceptance of a declaration of compliance and (or) in the form of certification and issuance of a certificate of compliance.

      2. Compliance verification works shall be managed within the framework of the state technical regulation system.

      3. Compliance of a technically complex product and (or) technically complex goods with obligatory requirements shall be confirmed in the form of certification; test reports shall be prepared for constructive elements of a technically complex product and (or) technically complex goods, unless otherwise stipulated by technical regulations.

      4. Confirmation of compliance of products and processes in the territory of the Republic of Kazakhstan shall be mandatory or voluntary.

      5. Conformity of compliance schemes shall contain methods for establishing conformity (tests, analysis of production status, quality management system assessment, technical documentation analysis, product analysis) and shall be used by conformity of compliance bodies and (or) manufacturers of products when conducting certification procedures or adopting a declaration of conformity.

      Technical experts may be involved when confirming product of compliance.

      6. Foreign and international organizations issuing documents on conformity assessment of a foreign model shall have the right to carry out activities in the territory of the Republic of Kazakhstan with notification of the authorized body about the beginning of activities in the procedure established by the Law of the Republic of Kazakhstan "On permits and notifications."

      Footnote. Article 25 as amended by Law No. 87-VII of Kazakhstan dated 27.12.2021 (shall be brought into force ten calendar days after the date of its first official publication).

Article 26. Mandatory confirmation of compliance

      1. Products subject to mandatory conformity of compliance shall be determined by technical regulations.

      2. Mandatory conformity of compliance shall be carried out in the following forms:

      1) adoption of the declaration of conformity;

      2) mandatory certification.

      3. Mandatory confirmation of compliance shall be carried out only in cases established by the relevant technical regulations and exclusively for compliance with its requirements.

      Organization standards may be used for product identification purposes, but organization standards may not be used for mandatory conformity of compliance procedures.

      4. It shall not apply to objects of mandatory conformity of compliance of products that were in use, imported for the exhibition and without its intended use, as well as supplied through humanitarian assistance, unless otherwise established by technical regulations.

Article 27. Declaration on general safety of products

      1. The Declaration on the general safety of products shall be drawn up in respect of products not included in the Unified List, as well as products included in the Unified List, but in respect of which technical regulations have not been adopted or entered into force.

      2. A declaration on the general safety of products shall be adopted on a voluntary basis by the manufacturer, authorized manufacturer, importer, and seller and entered into the technical regulation information system on the basis of a notification received from the person who accepted the declaration.

      3. The voluntary application of national standards that apply to products in circulation shall be sufficient to ensure overall product safety.

      4. The Declaration on general product safety shall be adopted on the basis of evidence obtained from the application of national standards and/or other standardization documents and/or the use of technical documentation and/or the results of studies (tests) and measurements.

Article 28. Verification of correctness and validity of vehicle type approval, chassis type approval

      1. Verification of the correctness and validity of approval of a vehicle type, approval of a chassis type shall be carried out for the purpose of approval and registration of approval of a vehicle type, approval of a chassis type.

      2. The conformity of compliance authority shall submit a list of documents specified in the regulations on the correctness and validity of approval of a vehicle type, approval of a chassis type to the technical secretariat.

      3. Documents shall be reviewed by the technical secretariat within thirty working days from the date of their receipt by the technical secretariat.

      4. In cases where the submitted documents are incomplete and/or they do not comply with the requirements established by the rules for verifying the correctness and validity of the approval of the vehicle type, the approval of the chassis type, the technical secretariat shall return the submitted documents with a written reasoned refusal to the conformity of compliance body within fifteen calendar days.

      5. If so, the technical secretariat shall send the approval of the vehicle type, the approval of the chassis type to the authorized body.

      6. The technical secretariat collects data on the certificates issued by laboratories on the safety of the vehicle structure with violations in their registration and issuance.

Article 29. Approval and registration of vehicle type approvals, chassis type approvals

      1. Approval and registration of vehicle type approvals, chassis type approvals shall be carried out in accordance with the regulations on approval and registration of vehicle type approvals, chassis type approvals.

      2. The technical secretariat shall submit to the authorized body the approval of the vehicle type, the approval of the chassis type for approval and registration.

      3. Approval and registration of vehicle type approvals and chassis type approvals shall be carried out by the authorized body within ten calendar days calculated from the date of their admission to the authorized body.

Article 30. Assignment of international identification codes to vehicle manufacturers

      1. The assignment of international identification codes to vehicle manufacturers shall be carried out by the technical secretariat in accordance with the rules for assigning international identification codes to vehicle manufacturers.

      2. The vehicle manufacturer shall send the list of documents in accordance with the rules for assigning international identification codes to vehicle manufacturers to the technical secretariat in order to obtain an international identification code for the vehicle manufacturer.

      3. The review of documents on the assignment of international identification codes to vehicle manufacturers shall be carried out within thirty calendar days calculated from the date of their receipt by the technical secretariat.

      4. Based on the results of the review of the documents, the vehicle manufacturer shall be issued a certificate of assignment of an international identification code to the vehicle manufacturer.

Article 31. Rights and obligations of manufacturers, importers, authorized persons by the manufacturer, sellers of products in the field of conformity of compliance

      1. Manufacturers, importers, persons authorized by the manufacturer and sellers of products may:

      1) select the form and schemes provided for this product to confirm compliance with the requirements established by technical regulations;

      2) apply to any conformity of compliance body, the area of accreditation of which applies to the declared products;

      3) apply the conformity mark to products that have passed the mandatory conformity of compliance, if this is provided by the selected conformity of compliance scheme;

      4) complain to the authorized body about illegal actions of accreditation subjects in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan;

      5) apply to the court for protection of their rights and legitimate interests.

      2. Manufacturers, importers, persons authorized by the manufacturer, sellers of products subject to mandatory conformity of compliance shall:

      1) ensure compliance of products with the requirements established by technical regulations;

      2) ensure that the conformity of the products shall be confirmed;

      3) submit at the request of consumers, including consumers, certificates of conformity, declarations of conformity of products, their copies;

      4) indicate in the accompanying documentation information about the certificate of conformity or declaration of conformity;

      5) suspend or terminate the issuance of products if the validity of the certificate of conformity or declaration of conformity has expired or the validity of the certificate of conformity or declaration of conformity has been suspended, canceled or terminated;

      6) notify the conformity of compliance body about amendments introduced to the technical documentation or technological processes of production of certified products;

      7) suspend production and (or) issuance of products that shall not meet the requirements established by technical regulations, based on the results of conformity of compliance;

      8) ensure the recall of products that shall not meet the requirements set forth in the technical regulations;

      9) execute the instructions of the authorized body and other state bodies authorized to carry out state control and supervision of compliance with the requirements of technical regulations, within the deadlines established by them.

Article 32. Conformity certificate

      1. The conformity certificate shall be issued to the applicant by the conformity of compliance body for products, processes and services, subject to positive results of all procedures according to the selected conformity of compliance scheme.

      The holders of the certificate of conformity shall be the manufacturer, importer, person authorized by the manufacturer, seller.

      2. The forms of the conformity certificate and how they are issued shall be determined by the conformity assessment rules.

      The conformity certificate shall be registered in the technical regulation register or single registers of issued or accepted documents on conformity assessment of the Eurasian Economic Union by the conformity of compliance body that issued it.

      3. The conformity certificate shall apply throughout the territory of the Republic of Kazakhstan.

      4. A certificate of conformity for serially produced products shall be issued for the period established by the conformity of compliance scheme.

Article 33. Conformity sign

      1. The conformity sign shall be intended to mark products that have passed the conformity of compliance procedure.

      2. The image of the conformity sign, its technical requirements and the marking procedure shall be determined by national standards.

      3. The manufacturer, the importer, the person authorized by the manufacturer, the seller receiving the certificate of conformity shall be entitled to apply the conformity sign in any manner convenient for them to the established national standards.

      4. It shall not be allowed to apply a conformity sign to products subject to mandatory conformity of compliance and not having passed the conformity of compliance to the requirements established by technical regulations and (or) national standards.

Article 34. Declaration of conformity

      . 1. The declaration of conformity shall be drawn up in respect of the products subject to mandatory conformity of compliance, if this is provided for in the technical regulations.

      The persons accepting the declaration of conformity shall be the manufacturer, the importer, the person authorized by the manufacturer, the seller.

      2. The validity of the declaration of conformity for serially produced products and for a batch of products shall be established by the conformity of compliance scheme.

      3. The declaration of conformity shall be subject to registration in the register of technical regulation or single registers of issued or accepted documents on conformity assessment of the Eurasian Economic Union by the conformity of compliance body, the area of accreditation of which includes this type of product.

      4. Declaration of conformity may be performed by:

      1) adoption of a declaration of conformity on the basis of its own evidence;

      2) adoption of a declaration of conformity on the basis of evidence obtained with the participation of a certification body of quality management systems and (or) an accredited laboratory, and (or) a product certification body.

      The list of documents that can be used as evidence to confirm compliance shall be determined by the relevant technical regulations.

      As evidence, technical documentation, results of own studies (tests) and measurements and (or) other documents that served as a basis for confirming the compliance of products with the requirements established by technical regulations shall be used.

      When declaring conformity on the basis of own evidence and evidence obtained with the participation of the conformity of compliance body, the applicant of his choice, in addition to his own evidence, has the right to use the protocols of studies (tests) and measurements carried out in the laboratory, to submit a certificate of the quality management system.

      The certificate of the quality management system may be used as part of evidence when accepting a declaration of conformity, except if a different form of conformity of compliance is provided for such products by technical regulations.

      5. For a period of three years from the expiry of the declaration of conformity, the first copy of the declaration of conformity and the materials used as conformity of compliance shall be kept by the applicant, and the second copy of the declaration of conformity shall be kept by the confirmation body that registered it.

Article 35. Conditions of circulation on the market of products for which technical regulations have been put into effect

      1. The necessary condition for circulation on the market of products, in respect of which technical regulations have been put into effect, shall be its compliance with the requirements established by technical regulations, confirmed in accordance with the established procedure.

      2. Products that comply with the requirements of the technical regulations of the Eurasian Economic Union applicable to these products and have passed the conformity assessment procedures established by the technical regulations of the Eurasian Economic Union shall be subject to mandatory labeling with a single sign of circulation of products on the market of the Eurasian Economic Union in accordance with the Law of the Eurasian Economic Union.

      It is prohibited to issue products for which technical regulations have been put into effect that have not passed the conformity assessment, as well as without the availability of documents on conformity assessment or in the absence of information on the presence of such documents in the register of technical regulation or unified registers of issued or accepted documents on conformity assessment of the Eurasian Economic Union.

      It shall not be allowed to advertise products for which technical regulations have been put into effect that have not passed the conformity assessment in the established manner.

      3. Manufacturers, authorized by the manufacturer, importers, sellers of products when issued at the request of officials, carry out state control and supervision in the field of technical regulation, submit to them documents on the assessment of product compliance, established technical regulations, or information on the availability of such documents from the register of technical regulation or unified registries of issued or accepted documents on conformity assessment of the Eurasian Economic Union, other evidentiary materials.

Article 36. Voluntary confirmation of compliance

      1. Voluntary confirmation of compliance shall be carried out in the form of voluntary certification.

      2. Voluntary certification shall be carried out on the initiative and requirements of the applicant in relation to any objects of conformity assessment for their compliance with standardization documents, and in their absence - to the declared requirements.

      3. The procedure for the operation and application of the voluntary certification system, as well as the maintenance of the register of registered voluntary certification systems and the submission of information contained in the specified register, shall be determined by the authorized body.

      4. The voluntary certification system may be established by a legal entity and/or an individual registered as an individual entrepreneur, or by several legal entities and/or individuals registered as individual entrepreneurs.

      The person or persons who have established a voluntary certification system shall establish a list of objects subject to certification and their characteristics, for compliance with which voluntary certification shall be carried out, shall determine the participants in this voluntary certification system. The voluntary certification system may provide for the use of a conformity sign.

      5. Voluntary confirmation of compliance shall not replace the mandatory confirmation of compliance of products, if this is established by technical regulations or other regulatory legal acts.

      6. Voluntary conformity of compliance shall be carried out by the conformity of compliance body on a contractual basis.

      7. The requirements for the procedure for the voluntary confirmation of compliance and the assignment of conformity sign shall be established by national standards.

      8. State bodies, local executive bodies and other organizations shall be implementing measures to create favorable conditions for stimulating the development of domestic production of goods, works and services that have passed voluntary confirmation of compliance with national standards.

Article 37. Confirmation of service compliance

      Confirmation of service compliance shall be carried out by voluntary certification of the services provided for compliance with the established requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan and documents on standardization.

      Schemes used during certification shall be determined by the applicant taking into account the peculiarities of service performance, the possibility of testing, the required level of evidence, possible costs of the applicant while ensuring the safety of the consumer's property in the procedure determined by the rules for conformity assessment.

Article 38. Product tests

      1. The test objectives shall be:

      1) determination of characteristics of properties of a product sample, another object of conformity assessment;

      2) ensure that the conformity of compliance shall be performed if the tests are conformity of compliance procedure;

      3) other purposes specified in Article 4, paragraph 1 of this Law, if tests are an independent form of conformity assessment.

      2. The test principles shall be:

      1) reliability of test results, impartiality during tests;

      2) other principles specified in Article 4, paragraph 2 of this Law, if tests are an independent form of conformity assessment.

      3. Tests shall be a procedure within the framework of conformity of compliance, if this is provided by the conformity of compliance scheme used for certification or declaration of conformity. Tests shall be an independent form of conformity assessment, if required by technical regulations.

      4. Tests shall be carried out by the laboratory on the basis of the applicant's application for testing and subject to the conclusion of a contract for the performance of test work, except for the case provided for in Article 43, paragraph 4 of this Law.

      5. Tests shall be carried out by an accredited laboratory with the relevant accreditation area in cases where this is provided by the conformity of compliance scheme used for certification or declaration of conformity.

Article 39. Recognition of the results of verification of conformity of foreign countries

      1. Certificates of conformity of foreign countries, product test reports, conformity signs and other documents on conformity assessment shall be recognized in the procedure determined by the authorized body.

      2. The provisions of this Article shall not apply to foreign certificates of conformity, test reports, conformity signs and other documents on conformity assessment in relation to goods, works and services intended for post-exhibition use of the territory of an international specialized exhibition, as well as the implementation of projects in the territory of special economic zones.

Chapter 4. STATE CONTROL AND SUPERVISION IN THE FIELD OF TECHNICAL REGULATION CARRIED OUT BY THE AUTHORIZED BODY

Article 40. Objectives, subjects and objects of state control and supervision in the field of technical regulation

      1. State control and supervision in the field of technical regulation shall be aimed at preventing, identification, suppression of violations of the legislation of the Republic of Kazakhstan in the field of technical regulation in order to ensure the safety of technical regulation facilities for human life and health and the environment, including plant and animal life, protection of physical property, legal entity and states, including through ensuring the reliability of their conformity assessment, exclusion of situations that mislead consumers regarding safety and quality of objects of technical regulation, and elimination of technical barriers to trade.

      2. Subjects of state control and supervision in the field of technical regulation shall be:

      1) audit experts on conformity of compliance, accreditation;

      2) accreditation subjects;

      3) expert organization and expert auditors to determine the country of origin of the goods, the status of the goods of the Eurasian Economic Union or foreign goods;

      4) an organization authorized to issue a certificate of origin of goods and a certificate of origin of goods for internal circulation, on determining the status of goods of the Eurasian Economic Union or foreign goods;

      5) training centers;

      6) accreditation body;

      7) manufacturers, importers, sellers, persons authorized by manufacturers, who have the right to own, use and (or) order in relation to objects of technical regulation in accordance with the civil legislation of the Republic of Kazakhstan.

      3. The object of state control and supervision in the field of technical regulation shall be products in respect of which technical regulations have been put into force.

      4. State control and supervision in the field of technical regulation shall be carried out by the agency of the authorized body, its territorial subdivisions and their officials in relation to subjects of control and supervision and products, in respect of which technical regulations have been put into force, at the stage of its issuance, with the exception of products subject to state sanitary-epidemiological, veterinary-sanitary, quarantine-phytosanitary control and supervision, compliance with the legislation of the Republic of Kazakhstan in the field of technical regulation, other regulatory legal acts of the Republic of Kazakhstan or decisions of the Eurasian Economic Commission.

      5. State control and supervision in the field of technical regulation shall be carried out in the form of unscheduled inspection and preventive control and supervision.

      Unscheduled inspection and preventive control and supervision with visits to the subject of control and supervision shall be carried out by territorial units of the agency of the authorized body in accordance with the Entrepreneur Code of the Republic of Kazakhstan.

      Preventive control and supervision with a visit to the subject of control and supervision related to the need to collect samples of products shall be carried out by territorial units of the agency of the authorized body in accordance with the Entrepreneur Code of the Republic of Kazakhstan and this Law.

      Preventive control and supervision without visiting the subject of control and supervision shall be carried out by the territorial subdivisions of the agency of the authorized body in accordance with the Entrepreneur Code of the Republic of Kazakhstan and this Law.

Article 41. Preventive control and supervision without visiting the subject of control and supervision

      1. The goals of preventive control and supervision without visiting the subject of control and supervision shall be timely suppression and prevention of violations, granting the subject of control and supervision the right to independently eliminate violations identified by the results of preventive control and supervision without visiting the subject of control and supervision, and reducing the administrative burden on it.

      2. Preventive control and supervision without visiting the subject of control and supervision shall be carried out by studying, analyzing, comparing information obtained from various sources of information, including on the basis of information:

      1) represented by entities of state control and supervision, state bodies and other organizations;

      2) received from the information system of technical regulation and other information systems;

      3) received from the mass media and other open sources, appeals of individuals and legal entities.

      3. The object of preventive supervision without visiting the subject of supervision in the field of technical regulation shall be products for its compliance with the requirements of technical regulations when it is put into circulation, and the subject of supervision is a person who has the right to own, use and (or) order in relation to it in accordance with civil legislation of the Republic of Kazakhstan.

      4. Based on the results of preventive control and supervision, without visiting the subject of control and supervision, a recommendation shall be made to eliminate the identified violations (hereinafter referred to as the recommendation) within five working days from the date of detection of violations without initiating an administrative offense case with a mandatory explanation to the subject of control and supervision of the method of elimination of violations.

      5. The recommendation must be handed over to the subject of control and supervision personally under signature or in another way confirming the facts of sending and receiving.

      A recommendation made in one of the following ways shall be deemed to have been delivered in the following cases:

      1) on purpose - from the date of the sign in the recommendation on receipt;

      2) by mail - by registered mail;

      3) electronically - from the date of sending to the electronic address of the subject of control and supervision.

      6. The recommendation on the results of preventive control and supervision without visiting the subject of control and supervision should be implemented within ten working days from the day, following the day of its delivery, and in the case established by the documents on standardization and measurement methods, included in the list of standards containing rules and methods, a longer period of the product conformity assessment procedure - within thirty working days from the day following the day of delivery of the recommendation.

      7. The subject of control and supervision, in case of disagreement with the violations indicated in the recommendation, has the right to send an objection to the territorial subdivision of the agency of the authorized body that sent the recommendation within five working days from the day following the day of its delivery.

      8. The multiplicity of preventive control and supervision without visiting the subject of control and supervision shall be no later than the 25th of the month no more than once a month.

      9. The results of preventive control and supervision without a visit to the subject of control and supervision shall be recorded in a special register of preventive control and supervision without a visit, which shall be bound and numbered and sealed by the territorial subdivision of the agency of the authorized body.

Article 42. Preventive control and supervision with a visit to the subject of control and supervision related to the need to take samples of products

      1. Preventive control and supervision with visits to the subject of control and supervision related to the need to take samples of products at the stage of their issuance for testing for compliance with the requirements of technical regulations shall be carried out in accordance with Article 141 of the Entrepreneur Code of the Republic of Kazakhstan and this Law.

      2. The basis for the appointment of such preventive control and supervision with a visit to the subject of control and supervision in the field of technical regulation in the event, if the visit is related to the need to take samples of products, it is the decision of the chief territorial state inspector of the region, a city of national importance, a capital by state control and supervision or its acting person, adopted on the basis of the results of preventive control and supervision without visiting the subject of control and supervision, indicating the presence of violations of the legislation of the Republic of Kazakhstan.

      Sampling of products shall be carried out in accordance with the procedure provided for in Article 43 of this Law.

      3. Based on the results of preventive control and supervision with a visit to the subject of control and supervision in case of violations in accordance with the Entrepreneur Code of the Republic of Kazakhstan, an order shall be drawn up to eliminate the identified violations, if these violations are eliminated, without initiating an administrative offense case.

      4. If the revealed violation poses a direct threat to the rights and legitimate interests of individuals and legal entities, human life and health, the environment, state supervision is carried out in the field of technical regulation regarding the issuance of products for compliance with the requirements of technical regulations with the application of legal restrictive measures of rapid response in accordance with Article 44 of this Law.

Article 43. Sampling of products in the field of technical regulation

      1. Sampling of products shall be carried out in accordance with Article 149 of the Entrepreneur Code of the Republic of Kazakhstan in relation to products included in the list of products for testing its compliance with the requirements of technical regulations, which shall be determined and approved by an authorized body.

      2. The basis for such selection shall be the analysis of those identified by the results of preventive control and supervision and (or) unscheduled inspection of subjects (facilities) of state control and supervision of violations of the requirements of technical regulations when assessing conformity of products and (or) absence of documents on conformity assessment or information on such documents in the technical regulation register or unified registers of issued or accepted documents on conformity assessment of the Eurasian Economic Union.

      3. Officials of territorial subdivisions of the agency of the authorized body shall select samples of products for monitoring and supervision in order to test them in laboratories accredited in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan on accreditation in the field of conformity assessment and selected in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan on public procurement. The number of samples taken shall be determined by the officials of the territorial subdivisions of the authorized body, taking into account the requirements of regulatory legal acts, national and interstate standards for products and methods of testing products. Product samples shall be collected in the presence of the head or representative of the subject of control and supervision and certified by a document confirming the fact of purchase of products.

      4. Sampling of products shall be carried out:

      cost of used samples and costs of testing (analyses, measurements) at the expense of budget funds in case of compliance of products with the requirements established by technical regulations and standardization documents;

      cost of used samples and costs of testing (analyses, measurements) at the expense of the persons to be checked in case of non-compliance of the products with the requirements established by technical regulations and standardization documents.

      Sampling of technically complex goods (products) for product testing may be performed without procurements, if the methods of testing will not be destructive to that technically complex good (product), and in the presence of the head or representative of the entity subject to control and supervision.

      5. If the revealed violation poses a direct threat to the rights and legitimate interests of individuals and legal entities, human life and health, the environment, state supervision is carried out in the field of technical regulation regarding the issuance of products for compliance with the requirements of technical regulations with the application of legal restrictive measures of rapid response in accordance with Article 44 of this Law.

      Footnote. Article 43 as amended by Law No. 87-VII of the Republic of Kazakhstan dated 27.12.2021 (shall come into force ten calendar days after the date of its first official publication).

Article 44. State supervision in the field of technical regulation regarding the issuance of products for their compliance with the requirements of technical regulations

      1. In order to prevent the occurrence of socially dangerous consequences during unscheduled inspections and preventive supervision with a visit to the subject of supervision, in the event of violations that pose a direct threat to the rights and legitimate interests of individuals and legal entities, human life and health, the environment, legal restrictive measures of prompt response shall be applied in the form of a ban on the issuance and seizure of products.

      Legal restrictive measures of rapid response shall be understood as ways of influencing the subject of supervision.

      2. Violations that threaten the rights and legitimate interests of individuals and legal entities, human life and health, and the environment shall include:

      1) non-compliance of products with the requirements of technical regulations;

      2) issuance of products, in respect of which technical regulations have been put into effect, which have not passed the conformity assessment;

      3) issuance of products, in respect of which technical regulations have been put into effect, without the availability of documents on conformity assessment or in the absence of information on the availability of such documents in the register of technical regulation or unified registers of issued or accepted documents on conformity assessment of the Eurasian Economic Union.

      3. Products whose non-compliance with the requirements of technical regulations shall be proved by the results of laboratory tests during state control and supervision in the field of technical regulation are subject to seizure.

      If the products do not comply with the requirements of technical regulations regarding labeling, the products are not subject to seizure.

      4. The seizure of products shall be carried out on the basis of a decree on the seizure of products, which shall be awarded to the subject of supervision for mandatory execution. The form of the decision on the seizure of products shall be approved by the authorized body.

      The territorial subdivision of the agency of the authorized body shall, within three working days from the date of the decision on the seizure of products, file a lawsuit in court to deprive the subject of supervision of the right to own, use and (or) dispose of the seized products.

      For non-fulfillment of the decision on the seizure of products, the subject of supervision shall be liable, established by the Laws of the Republic of Kazakhstan.

      5. Storage of seized products shall be carried out in the order determined by the authorized body.

      6. Seized products that shall not comply with the requirements of technical regulations and pose a threat to the rights and legal interests of individuals and legal entities, human life and health, the environment, shall not be subject to application in economic and other activities and must be destroyed or can be disposed of or processed in compliance with the requirements, established by the authorized body, as well as environmental legislation of the Republic of Kazakhstan, legislation of the Republic of Kazakhstan in the field of veterinary medicine, on civil protection, and the requirements of regulatory legal acts in the field of sanitary and epidemiological well-being of the population, or taken back outside the Republic of Kazakhstan.

      7. Expenses related to transportation (transportation), storage, destruction, disposal, processing of seized products or their return export outside the Republic of Kazakhstan shall be borne by the subject of supervision.

      8. After the decision on the seizure of products by officials of the relevant territorial divisions of the agency of the authorized body in the presence of its owner or its representative, samples of products from a batch of products or products of serial production shall be selected, from which products were sold to the subject of supervision.

      If there is an evaluation document for serial production products registered in the territory of the Republic of Kazakhstan, sampling is carried out in the presence of the owner or his representative from the serial production products from which the issue was made.

      The test shall be carried out in an independent and not interested in the results of conformity assessment of the laboratory accredited in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan on accreditation in the field of conformity assessment.

      If, based on the results of laboratory tests of products, its non-compliance with the requirements of technical regulations are proved, and the document on conformity assessment for seized products is canceled by officials who issued a decision on the seizure of products.

      9. Documents on conformity assessment for products that have not passed conformity assessment in the established manner shall be cancelled by officials who carry out state supervision in the field of technical regulation.

      10. The prohibition of issuance shall be subject to products for which technical regulations have been put into force:

      1) does not comply with the requirements of technical regulations regarding marking;

      2) not having passed the conformity assessment according to the established procedure;

      3) without the availability of documents on conformity assessment or in the absence of information on the availability of such documents in the register of technical regulation or single registers of issued or accepted documents on conformity assessment of the Eurasian Economic Union.

      11. The prohibition of the issuance of products shall be carried out on the basis of a decree banning the issuance of products, which is awarded to the subject of supervision for mandatory execution. The form of the decision prohibiting the issuance of products shall be approved by the authorized body.

      For non-fulfillment of the decision on the prohibition of the issuance of products, the subject of supervision shall be liable, established by the Laws of the Republic of Kazakhstan.

      12. The period of validity of the ban on the issuance of products shall be valid until the identified violations are eliminated.

      13. If fake conformity assessment documents are found in the course of state control and supervision in the field of technical regulation, criminal prosecution authorities must be informed about this.

Article 45. Officials exercising state control and supervision in the field of technical regulation

      1. Officials exercising state control and supervision shall include:

      1) Chief state inspector of the Republic of Kazakhstan for state control and supervision - head of the department of the authorized body;

      2) Deputies of the chief state inspector of the Republic of Kazakhstan for state control and supervision - deputy heads of the department of the authorized body;

      3) chief territorial state inspectors for state control and supervision - heads of territorial divisions;

      4) deputy chief territorial state inspectors for state control and supervision - deputy heads of territorial subdivisions and (or) heads of their structural subdivisions;

      5) state inspectors for state control and supervision - specialists in state control and supervision of territorial units.

      2. Recommendations, regulations, decisions on the seizure of products and on the prohibition of the issuance of products, drawn up (issued, issued) by officials exercising state control and supervision in the field of technical regulation, shall be mandatory for all subjects of state control and supervision.

Article 46. Rights and duties of officials exercising state control and supervision in the field of technical regulation

      1. Officials exercising state control and supervision in the field of technical regulation shall have the right to:

      1) take samples of products, with the exception of products subject to state sanitary-epidemiological, veterinary-sanitary, quarantine-phytosanitary control and supervision;

      2) make recommendations and make decisions on the prohibition of the issuance of products or on the seizure of products;

      3) in cases stipulated by this Law, cancel the operation of documents on conformity assessment for products;

      4) to hold persons who produce products that do not meet the requirements established by technical regulations liable in accordance with the Laws of the Republic of Kazakhstan;

      5) take part in commissions for the destruction of products if it is declared unsuitable for sale and use;

      6) if technical regulations are found to be inconsistent with technical regulations, initiate before other state bodies in the field of technical regulation within their competence a check of the causes of non-conformity at any stages of the life cycle;

      7) sue in case of violation of the legislation of the Republic of Kazakhstan in the field of technical regulation;

      8) issue instructions to eliminate violations of the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan in the field of technical regulation;

      9) exercise other rights in accordance with the Laws of the Republic of Kazakhstan.

      2. Officials exercising state control and supervision in the field of technical regulation shall be obliged to:

      1) carry out explanatory work on the application of the legislation of the Republic of Kazakhstan in the field of technical regulation, inform manufacturers authorized by the manufacturer of persons, importers, sellers about existing technical regulations;

      2) observe commercial and other secrets protected by the Law;

      3) take measures to suppress and prevent the issuance of products belonging to the subject of control and supervision, if it poses an immediate threat to the rights and legitimate interests of individuals and legal entities, human life and health, the environment;

      4) perform other duties stipulated by the Laws of the Republic of Kazakhstan.

Chapter 5. FINAL AND TRANSITIONAL PROVISIONS

Article 47. Liability of individuals and legal entities for non-compliance with the legislation of the Republic of Kazakhstan in the field of technical regulation

      1. Individuals and legal entities shall be liable for non-compliance with the legislation of the Republic of Kazakhstan in the field of technical regulation in accordance with the Laws of the Republic of Kazakhstan.

      2. Damage caused to life, health or property of an individual or property of a legal entity as a result of non-compliance of products with the requirements established by technical regulations shall be compensated in accordance with civil legislation of the Republic of Kazakhstan.

      3. If it is established that as a result of violation of conformity assessment procedures or their known inaccuracy, products that do not meet the requirements of technical regulations that are subject to exemption were issued, the accreditation entity that issued (registered) the conformity assessment document or the product test report that served as the basis for issuing (registration) of the conformity assessment document shall be liable to the Laws of the Republic of Kazakhstan.

Article 48. Procedure for enacting this Law

      1. This Law shall be recognized as invalid six months after the date of its first official publication.

      2. To recognize as invalid the Law of the Republic of Kazakhstan dated November 9, 2004 "On technical regulation" (Statements of the Parliament of the Republic of Kazakhstan, 2004, No. 21, Article 164; 2006, No. 3, Article 22; No. 15, Article 92; No. 24, Article 148; 2008, No. 15-16, Article 60; 2009, No. 17, Article 80; No. 18, Article 84; 2010, No. 5, Article 23; 2011, No. 1, Article 2; No. 2, Article 26; No. 11, Article 102; 2012, No. 5, Article 41; No. 14, Article 92, 95; No. 15, Article 97; 2013, No. 4, Article 21; No. 14, Article 75; No. 15, Article 81; No. 21-22, Article 114; 2014, No. 10, Article 52; No. 19-I, 19-II, Article 96; No. 23, Article 143; 2015, No. 20-IV, Article 113; No. 22-V, Article 156; 2016, No. 6, Article 45; No. 7-II, Article 53; 2017, No. 11, Article 29; No. 22-III, Article 109; No. 23-III, Article 111; 2018, No. 10, Article 32; No. 19, Article 62; No. 24, Article 94; 2019, No. 7, Article 37, 39).

      President
of the Republic of Kazakhstan
K. TOKAYEV