Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне атом энергиясын пайдалану мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2021 жылғы 25 ақпандағы № 12-VII ҚРЗ.

БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б.қараңыз.

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1. "Халықтың радиациялық қауіпсіздігі туралы" 1998 жылғы 23 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1998 ж., № 5-6, 48-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 24, 148-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 7-құжаттар; № 11, 102-құжат; 2013 ж., № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 96-құжат; 2016 ж., № 1, 2-құжат; 2018 ж., № 19, 62-құжат; № 23, 91-құжат; № 24, 93-құжат; 2020 ж., № 10, 41-құжат):

      1) 1-баптың тоғызыншы абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "радиациялық қауіпсіздік – Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген нормаларға сәйкес персоналға, халыққа және қоршаған ортаға радиациялық әсерді шектейтін іс-шаралар кешенімен қамтамасыз етілген, атом энергиясы пайдаланылатын объектінің қасиеттері мен сипаттамаларының жай-күйі;";

      2) 3-баптың бесінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "авариялық оңтайландыру қағидаты – төтенше (авариялық) жағдайларда қолданылатын шаралардың нысаны, ауқымы мен ұзақтығы радиациялық авария салдарын жою жөніндегі іс-шаралардың зиянға қарағанда пайдасы көп болатындай етіп оңтайландырылуға тиіс.";

      3) 5 және 6-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "5-бап. Қазақстан Республикасы Үкiметiнің құзыретi

      Қазақстан Республикасының Үкіметі:

      1) халықтың радиациялық қауiпсiздiгін қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын әзірлейді;

      2) өзіне Конституциямен, осы Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарымен және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерімен жүктелген өзге де функцияларды орындайды.

      6-бап. Мемлекеттiк органдардың радиациялық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету жөнiндегi құзыреті

      1. Атом энергиясын пайдалану саласындағы уәкілетті мемлекеттік органның құзыретіне мыналар жатады:

      1) Қазақстан Республикасының атом энергиясын пайдалану саласындағы заңнамасында көзделген халықтың радиациялық қауiпсiздiгін қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттiк саясатты iске асыру;

      2) радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы техникалық регламенттерді әзірлеу және бекіту;

      3) атом энергиясы пайдаланылатын объектілерде жұмыс істейтін персоналға қойылатын біліктілік талаптарын әзірлеу және бекіту;

      4) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру.

      2. Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның құзыретіне мыналар жатады:

      1) халықтың радиациялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы санитариялық қағидалар, гигиеналық нормативтер мен техникалық регламенттер талаптарының сақталуына мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық бақылау мен қадағалауды ұйымдастыру және жүзеге асыру;

      2) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру.

      3. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган, Қазақстан Республикасының кеден органдары және Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметі өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес халықтың радиациялық қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.";

      4) 8-баптың 2-тармағындағы ", халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органмен келiсiледi және оны атом энергиясын пайдалану саласындағы уәкiлеттi мемлекеттік орган бекiтедi" деген сөздер алып тасталсын;

      5) 14-бап "сондай-ақ" деген сөзден кейін "табиғи және" деген сөздермен толықтырылсын.

      2. "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 9, 51-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 2, 3-құжат; № 8, 45-құжат; № 9, 46-құжат; № 11, 57-құжат; № 16, 79-құжат; № 19-II, 103-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 21-I, 128-құжат; № 21-III, 135-құжат; № 22-II, 144, 145-құжаттар; № 22-V, 156, 158-құжаттар; № 22-VI, 159-құжат; № 23-I, 169-құжат; 2016 ж., № 1, 2, 4-құжаттар; № 6, 45-құжат; № 7-I, 50-құжат; № 7-II, 53-құжат; № 8-I, 62-құжат; № 8-II, 68-құжат; №12, 87-құжат; 2017 ж., № 1-2, 3-құжат; № 4, 7-құжат; № 9, 21, 22-құжаттар; № 11, 29-құжат; № 12, 34-құжат; № 23-III, 111-құжат; № 23-V, 113-құжат; № 24, 115-құжат; 2018 ж., № 10, 32-құжат; № 13, 41-құжат; № 14, 44-құжат; № 15, 47, 49-құжаттар; № 23, 91-құжат; № 24, 94-құжат; 2019 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 6-құжат; № 5-6, 27-құжат; № 7, 37, 39-құжаттар; № 8, 45-құжат; № 15-16, 67-құжат; № 19-20, 86-құжат; № 21-22, 90-құжат; № 23, 103, 108-құжаттар; № 24-II, 120-құжат; 2020 ж., № 12, 61-құжат; № 14, 68, 72, 75-құжаттар; № 16, 77-құжат; 2020 жылғы 31 желтоқсанда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне техникалық реттеу, кәсіпкерлік, мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру және төлемдер мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2020 жылғы 30 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы; 2021 жылғы 5 қаңтарда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне экономикалық өсуді қалпына келтіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2021 жылғы 2 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы; 2021 жылғы 5 қаңтарда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне экология мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2021 жылғы 2 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы; 2021 жылғы 5 қаңтарда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне күзет қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2021 жылғы 2 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы; 2021 жылғы 6 қаңтарда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне кедендік реттеу және кәсіпкерлік қызмет мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2021 жылғы 5 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы; 2021 жылғы 6 қаңтарда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мақта саласы мәселелері бойынша өзгерістер енгізу және "Мақта саласын дамыту туралы" Қазақстан Республикасы Заңының күші жойылды деп тану туралы" 2021 жылғы 5 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      1) 1-қосымшада:

      19-жол алып тасталсын;

      21 және 23-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

      "

21.

Атом энергиясын пайдалану саласындағы қызметтерді көрсетуге арналған лицензия

1. Құрамында иондандырушы сәулеленудің радиоизотоптық көздері бар немесе иондандырушы сәулеленуді генерациялайтын, медициналықты қоса алғанда, аспаптарға және қондырғыларға техникалық қызмет көрсету, оларды монтаждау, бөлшектеу, зарядтау, қайта зарядтау, жөндеу.

Иеліктен шығарылмайтын;
лицензияның қолданылу мерзімі – 5 жыл ("Ядролық және радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге жауапты персоналды арнайы даярлау" және "Ядролық қондырғылар мен ядролық материалдарды физикалық қорғау" кіші түрлерін қоспағанда);
лицензия беру кезінде осы Заңның 25-бабы 3-тармағы бірінші бөлігінің және 26-бабы 1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды;
1-сынып

2. Иондандырушы сәулелену көздерінің, сондай-ақ құрамында осындай көздер бар немесе иондандырушы сәулеленуді генерациялайтын аспаптардың, жабдықтардың, қондырғылардың жұмыс сапасын бақылау.


3. Аумақтарды, үй-жайларды, жұмыс орындарын, тауарларды, материалдарды, металл сынықтарын, көлік құралдарын радиациялық бақылау.


4. Өнімдердегі, материалдардағы, қоршаған орта объектілеріндегі радионуклидтердің құрамын анықтау, радон және басқа да радиоактивті газдардың шоғырлануын өлшеу.


5. Персоналды жеке дозиметрлік бақылау.


6. Ядролық және радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге жауапты персоналды арнайы даярлау.


7. Ядролық қондырғылар мен ядролық материалдарды физикалық қорғау.


  ";

      "

23.

Радиоактивтi заттармен, құрамында радиоактивтi заттар бар аспаптармен және қондырғылармен жұмыс iстеуге арналған лицензия

1. Радиоактивтi заттарды, құрамында радиоактивтi заттар бар аспаптарды және қондырғыларды дайындау.

Иеліктен шығарылмайтын; лицензияның қолданылу мерзімі – 5 жыл; лицензия беру кезінде осы Заңның 25-бабы 3-тармағы бірінші бөлігінің және 26-бабы 1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды;
1-сынып2. Радиоактивтi заттарды, құрамында радиоактивтi заттар бар аспаптарды және қондырғыларды пайдалану.3. Радиоактивтi заттарды, құрамында радиоактивтi заттар бар аспаптарды және қондырғыларды сақтау.4. Радиоактивтi заттарды, құрамында радиоактивтi заттар бар аспаптарды және қондырғыларды өткізу.

  ";

      25-жол алып тасталсын;

      26-жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

26.

Ядролық материалдармен жұмыс iстеуге арналған лицензия

1. Ядролық материалдарды өткiзу.

Иеліктен шығарылмайтын; лицензияның қолданылу мерзімі – 5 жыл;
лицензия беру кезінде осы Заңның 25-бабы 3-тармағы бірінші бөлігінің және 26-бабы 1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды;
1-сынып

2. Ядролық материалдарды пайдалану.

3. Ядролық материалдарды сақтау.

4. Табиғи уранды өндіру және қайта өңдеу.

  ";

      2) 2-қосымшаның 87-4-жолы мынадай редакцияда жазылсын:

      "

87-4.

Ядролық қауіпсіздік және (немесе) радиациялық қауіпсіздік және (немесе) ядролық физикалық қауіпсіздік сараптамасын жүзеге асыратын ұйымдарды аккредиттеу

Ядролық қауіпсіздік және (немесе) радиациялық қауіпсіздік және (немесе) ядролық физикалық қауіпсіздік сараптамасын жүзеге асыратын ұйымды аккредиттеу туралы куәлік

Қолданылу мерзімі – 3 жыл

  ".

      3. "Атом энергиясын пайдалану туралы" 2016 жылғы 12 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2016 ж., № 1, 1-құжат; 2018 ж., № 10, 32-құжат; 2019 ж., № 21-22, 90, 91-құжаттар; 2020 ж., № 10, 41-құжат):

      1) 1-баптың 1), 5) және 23) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) алып қою деңгейі – ядролық материалдардың, радиоактивті заттар мен электрофизикалық қондырғылардың сипаттамаларын айқындайтын, уәкілетті орган белгілеген физикалық шама мәндері;";

      "5) атом энергиясы пайдаланылатын объектілермен жұмыс істеу – атом энергиясы пайдаланылатын объектілерді салу, реконструкциялау, дайындау, алу, беру, жеткізу, иелену, пайдалану, пайдаға асыру, пайдалануға беру және пайдаланудан шығару, қайта өңдеу, монтаждау, жөндеу, техникалық қызмет көрсету, зарядтау, қайта зарядтау, бөлшектеу, кәдеге жарату, консервациялау, тасымалдау, импорттау, экспорттау, активсіздендіру, кейіннен кәдеге жарату, сақтау, көму кезінде олармен қолмен жасалатын және (немесе) автоматтандырылған операциялардың, әрекеттердің жиынтығы;";

      "23) радиациялық қондырғы – өзіне қатысты үй-жайларды, құрылысжайлар мен жабдықтарды қоса алғанда, ядролық материалдармен және (немесе) радиоактивті заттармен жұмыс істеу жүзеге асырылатын, ядролық болып табылмайтын арнайы қондырғы;";

      2) 3-баптың 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5) ядролық қауіпсіздік және (немесе) радиациялық қауіпсіздік және (немесе) ядролық физикалық қауіпсіздік сараптамасына;";

      3) 5-баптың 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5) ядролық қауіпсіздік және (немесе) радиациялық қауіпсіздік және (немесе) ядролық физикалық қауіпсіздік сараптамасын жүргізу қағидаларын бекітеді;";

      4) 6-бапта:

      10) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "10) ядролық қауіпсіздік және (немесе) радиациялық қауіпсіздік және (немесе) ядролық физикалық қауіпсіздік сараптамасын жүзеге асыратын ұйымдарды аккредиттеу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;";

      15) тармақша алып тасталсын;

      16) және 18) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "16) ядролық материалдарды, радиоактивті заттар мен радиоактивті қалдықтарды тасымалдау қағидаларын әзірлейді және бекітеді;";

      "18) ядролық қауіпсіздік және (немесе) радиациялық қауіпсіздік және (немесе) ядролық физикалық қауіпсіздік сараптамасын жүргізу қағидаларын әзірлейді;";

      26) тармақша алып тасталсын;

      31) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "31) атом энергиясын пайдалану саласындағы лицензиялауға жататын ядролық материалдар, радиоактивті заттар мен электрофизикалық қондырғылар үшін алып қою деңгейлерін белгілейді;";

      5) 7-баптың 2-тармағының 3) тармақшасындағы "нұсқама" деген сөз "акт" деген сөзбен ауыстырылсын;

      6) 7-1-бапта:

      2-тармақ мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:

      "4) Қазақстан Республикасының атом энергиясын пайдалану саласындағы заңнамасының талаптарын бұзушылықты жою туралы нұсқаманың орындалмауы.";

      19-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "19. Қазақстан Республикасының атом энергиясын пайдалану саласындағы заңнамасының талаптарын бұзушылық анықталған жағдайда, лауазымды адамдар осындай бұзушылықты жою туралы нұсқама береді. Тексерiлетiн субъектiнiң қызметi, тауары (жұмысы, көрсететiн қызметi) жеке және заңды тұлғалардың конституциялық құқықтарына, бостандықтары мен заңды мүдделерiне, адамдардың өмiрi мен денсаулығына, қоршаған ортаға, Қазақстан Республикасының ұлттық қауiпсiздiгiне тiкелей қауіп төндiретін жағдайларда, қадағалау субъектісінің жекелеген қызмет түрлерін тоқтата тұру немесе оларға тыйым салу туралы акт беріледі.";

      21-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қадағалау субъектісінің жекелеген қызмет түрлерін тоқтата тұру немесе оларға тыйым салу туралы акт сот шешімі шығарылғанға дейін қолданылады.";

      22-тармақта:

      бірінші бөліктегі "нұсқамада" деген сөз "актіде" деген сөзбен ауыстырылсын;

      2) тармақшадағы "осы нұсқаманы" деген сөздер "осы актіні" деген сөздермен ауыстырылсын;

      23-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "23. Қазақстан Республикасының атом энергиясын пайдалану саласындағы заңнамасының талаптарын бұзушылықты жою туралы нұсқама және (немесе) қадағалау субъектісінің жекелеген қызмет түрлерін тоқтата тұру немесе оларға тыйым салу туралы акт қадағалау субъектісінің басшысына не оның уәкілетті адамына осы баптың 17-тармағында көрсетілген тәсілдердің бірімен табыс етіледі.";

      мынадай мазмұндағы 23-1-тармақпен толықтырылсын:

      "23-1. Қадағалау субъектісінің жекелеген қызмет түрлерін тоқтата тұру немесе оларға тыйым салу туралы актіні қабылдаудан бас тартылған жағдайда, оған тиісті жазба жүргізіледі және хаттама жасалады, оған тексеруді жүзеге асыратын лауазымды адамдар мен қадағалау субъектісінің басшысы не оның уәкілетті адамы қол қояды.

      Қадағалау субъектісінің басшысы не оның уәкілетті адамы бас тарту себебі туралы жазбаша түсініктеме бере отырып, хаттамаға қол қоюдан бас тартуға құқылы. Қадағалау субъектісінің жекелеген қызмет түрлерін тоқтата тұру немесе оларға тыйым салу туралы актіні алудан бас тарту қадағалау субъектісінің жекелеген қызмет түрлерін тоқтата тұру немесе оларға тыйым салу туралы актінің орындалмауына негіз бола алмайды. Қадағалау субъектісінің жекелеген қызмет түрлерін тоқтата тұру немесе оларға тыйым салу туралы акт хаттама жасалған кезден бастап табыс етілді деп есептеледі.";

      24 және 25-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "24. Қазақстан Республикасының атом энергиясын пайдалану саласындағы заңнамасының талаптарын бұзушылықты жою туралы нұсқама және (немесе) қадағалау субъектісінің жекелеген қызмет түрлерін тоқтата тұру немесе оларға тыйым салу туралы акт оларды алған кезден бастап орындау үшін міндетті болып табылады.

      25. Лауазымды адамдар беретін Қазақстан Республикасының атом энергиясын пайдалану саласындағы заңнамасының талаптарын бұзушылықты жою туралы нұсқамаға және (немесе) қадағалау субъектісінің жекелеген қызмет түрлерін тоқтата тұру немесе оларға тыйым салу туралы актіге жоғары тұрған лауазымды адамға және (немесе) сотқа Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.";

      7) 8-баптың 1-тармағының 9) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "9) уәкілетті органға ядролық, радиациялық немесе ядролық физикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қатысты жүйелердегі, жабдықтардағы, ядролық қондырғының жобалау және пайдалану құжаттамасындағы кез келген көзделіп отырған өзгерістер туралы хабар беруге;";

      8) 9-бапта:

      1-тармақта:

      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Атом энергиясын пайдалану саласында лицензиялар мынадай қызмет түрлеріне беріледі:

      1) атом энергиясы пайдаланылатын объектiлердiң өмірлiк циклінің кезеңдерiне байланысты жұмыстарды орындау;

      2) ядролық материалдармен жұмыс iстеу;

      3) радиоактивтi заттармен, құрамында радиоактивтi заттар бар аспаптармен және қондырғылармен жұмыс iстеу;

      4) иондандырушы сәулеленудi генерациялайтын аспаптармен және қондырғылармен жұмыс iстеу;

      5) атом энергиясын пайдалану саласында қызметтер көрсету;

      6) радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу;

      7) ядролық материалдарды, радиоактивті заттарды, иондандырушы сәулеленудің радиоизотоптық көздерін, радиоактивті қалдықтарды транзиттік тасымалдауды қоса алғанда, Қазақстан Республикасы аумағының шегінде тасымалдау;

      8) бұрынғы ядролық сынақ полигондары аумақтарындағы және жүргiзілген ядролық сынақтар салдарынан ластанған басқа да аумақтардағы қызмет.";

      мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Лицензия мынадай қызмет түрлеріне берілмейді:

      1) алып қою деңгейінен төмен ядролық материалдармен жұмыс істеу;

      2) алып қою деңгейінен төмен радиоактивтi заттармен, құрамында радиоактивтi заттар бар аспаптармен және қондырғылармен жұмыс iстеу;

      3) алып қою деңгейінен төмен, иондандырушы сәулеленудi генерациялайтын аспаптармен және қондырғылармен жұмыс iстеу.";

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Осы баптың 1-тармағы екінші бөлігінің 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) және 8) тармақшаларында көрсетілген қызмет түрлері үшін лицензия және (немесе) лицензияға қосымша алу өтінішін қарау мерзімі Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес айқындалады.";

      3-тармақ алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:

      "4-1. Рұқсат және (немесе) рұқсатқа қосымша берілгенге дейін өтініш берушінің біліктілік немесе рұқсат талаптарына сай келуін тексеру кезінде құжаттардың түпнұсқасының болмауы рұқсат және (немесе) рұқсатқа қосымша беруден бас тарту үшін негіз болып табылады.";

      5-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) Қазақстан Республикасының атом энергиясын пайдалану саласындағы заңнамасының талаптарын бұзушылықты жою туралы нұсқамалар белгіленген мерзімдерде орындалмаған кезде алты айдан аспайтын мерзімге тоқтатыла тұруы мүмкін.";

      9) 10-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Заңды тұлғалар ғана радиациялық қауіптілігі 1 және 2-санаттардағы ядролық қондырғылардың, радиациялық қондырғылардың меншік иелері бола алады.";

      10) 12-баптың 5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Ядролық қондырғыларды және көму пункттерін салудың, реконструкциялаудың, пайдаланудан шығарудың жобалау құжаттары міндетті түрде экологиялық және санитариялық-эпидемиологиялық сараптамалардан өткізіледі.";

      11) 16-баптың 2-тармағы "байланысты" деген сөзден кейін ", оның ішінде авариялық жағдайлармен байланысты" деген сөздермен толықтырылсын;

      12) 17-баптың 3-тармағындағы "радиоактивті қалдықтардың түзілуіне" деген сөздер "олардың түзілуіне" деген сөздермен ауыстырылсын;

      13) 21-бапта:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Атом энергиясы пайдаланылатын объектілерде жұмыс істейтін персонал біліктілігі мен кәсіптік даярлығы деңгейінің атқаратын лауазымына сәйкес келуіне уәкілетті орган айқындаған тәртіппен аттестаттаудан өтеді.";

      3-тармақта:

      бірінші бөліктің 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) ядролық, радиациялық және ядролық физикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етуді бақылау, ядролық материалдарды, иондандырушы сәулелену көздерін, радиоактивті қалдықтарды есепке алу және бақылау лауазымдық міндеттеріне кіретін ядролық қондырғы персоналын;";

      екінші бөлік "тұлғалар" деген сөзден кейін "атом энергиясы пайдаланылатын объектілерде жұмыс істейтін персоналды аттестаттау қағидаларына сәйкес" деген сөздермен толықтырылсын;

      4-тармақ мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:

      "4) қайта аттестаттау.";

      5-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Қайта аттестаттау бастапқы немесе мерзімді немесе кезектен тыс аттестаттау қорытындысы бойынша теріс нәтиже алынған жағдайда тағайындалады.";

      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "6. Жұмыскер бастапқы немесе мерзімді немесе кезектен тыс аттестаттау нәтижелері бойынша теріс қорытынды алған жағдайда, ол Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес қайта аттестаттау нәтижелерін алғанға дейін жұмысынан шеттетіледі.

      Қайта аттестаттау қорытындысы бойынша біліктілігінің және кәсіптік даярлығының жеткіліксіздігі салдарынан атқаратын лауазымына немесе орындайтын жұмысына сәйкес келмейтіні туралы теріс қорытынды алған жұмыскермен еңбек шарты Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес тоқтатылады.";

      14) 4-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4-тарау. Ядролық қауіпсіздік және (немесе) радиациялық қауіпсіздік және (немесе) ядролық физикалық қауіпсіздік сараптамасы. Ядролық қауіпсіздік және (немесе) радиациялық қауіпсіздік және (немесе) ядролық физикалық қауіпсіздік сараптамасын жүзеге асыратын ұйымдарды аккредиттеу";

      15) 24 және 25-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "24-бап. Ядролық қауіпсіздік және (немесе) радиациялық қауіпсіздік және (немесе) ядролық физикалық қауіпсіздік сараптамасы

      1. Ядролық қауіпсіздік және (немесе) радиациялық қауіпсіздік және (немесе) ядролық физикалық қауіпсіздік сараптамасы радиациялық қауіптілігі 1 және 2-санаттардағы ядролық қондырғылардың, радиациялық қондырғылардың қауіпсіздігін олар ықтимал қауіп төндіруі мүмкін бүкіл уақыт кезеңіне тәуелсіз бағалауды жүзеге асыру мақсатында жүргізіледі.

      2. Ядролық қауіпсіздік және (немесе) радиациялық қауіпсіздік және (немесе) ядролық физикалық қауіпсіздік сараптамасы ядролық, радиациялық және (немесе) ядролық физикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қатысты жүйелерде, жабдықтарда, ядролық және радиациялық қондырғылардың жобалау және пайдалану құжаттамасында өзгерістер болған кезде қайта жүргізіледі.

      Пайдаланушы ұйым уәкілетті органды және ядролық қауіпсіздік және (немесе) радиациялық қауіпсіздік және (немесе) ядролық физикалық қауіпсіздік сараптамасын бұрын жүргізген сараптама ұйымын ядролық және радиациялық қондырғының жобалау және пайдалану құжаттамасын ұсына отырып, жоспарланып отырған өзгерістер туралы бір мезгілде жазбаша хабардар етеді.

      3. Ядролық қауіпсіздік және (немесе) радиациялық қауіпсіздік және (немесе) ядролық физикалық қауіпсіздік сараптамасын осы қызмет түрін жүзеге асыруға уәкілетті органда аккредиттелген ұйымдар жүргізеді. Бұл ретте пайдаланушы ұйымның лауазымды адамдарымен жақын туыстық немесе жекжаттық қарым-қатынаста тұрған адам, сондай-ақ пайдаланушы ұйыммен еңбек қатынастарында немесе өзге де шарттық қатынастарда тұрған жеке тұлғалар сарапшы бола алмайды.

      4. Ядролық қауіпсіздік және (немесе) радиациялық қауіпсіздік және (немесе) ядролық физикалық қауіпсіздік сараптамасына құжаттарды пайдаланушы ұйым ұсынады.

      5. Ядролық қауіпсіздік және (немесе) радиациялық қауіпсіздік және (немесе) ядролық физикалық қауіпсіздік сараптамасын жүргізу нәтижелері бойынша сараптама объектісін іске асыру жөнінде шешім қабылдауға жол беру мен ықтималдық туралы қорытынды беріледі.

      6. Сараптаманың теріс қорытындысын алу сараптама қорытындысында көрсетілген барлық ескертулерді жойған пайдаланушы ұйымды сараптама жүргізу үшін қайта өтініш беру құқығынан айырмайды.

      7. Ядролық қауіпсіздік және (немесе) радиациялық қауіпсіздік және (немесе) ядролық физикалық қауіпсіздік сараптамасын қаржыландыру пайдаланушы ұйымның қаражаты немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған басқа да көздер есебінен жүзеге асырылады.

      25-бап. Ядролық қауіпсіздік және (немесе) радиациялық қауіпсіздік және (немесе) ядролық физикалық қауіпсіздік сараптамасының объектілері

      Ядролық қауіпсіздік және (немесе) радиациялық қауіпсіздік және (немесе) ядролық физикалық қауіпсіздік сараптамасына мыналар жатады:

      1) радиациялық қауіптілігі 1 және 2-санаттардағы ядролық қондырғыларды, радиациялық қондырғыларды орналастыру және салу алаңдарын таңдау жөніндегі жобалау құжаттамасы;

      2) радиациялық қауіптілігі 1 және 2-санаттардағы ядролық қондырғылардың, радиациялық қондырғылардың жобалау және пайдалану құжаттамасы;

      3) радиациялық қауіптілігі 1 және 2-санаттардағы ядролық қондырғыларды, радиациялық қондырғыларды техникалық жаңғыртуға арналған жобалау құжаттамасы;

      4) радиациялық қауіптілігі 1 және 2-санаттардағы ядролық қондырғыларды, радиациялық қондырғыларды пайдаланудан шығару жөніндегі жобалау және пайдалану құжаттамасы.";

      16) 26-бапта:

      тақырыптағы ", радиациялық және" деген сөздер "қауіпсіздік және (немесе) радиациялық қауіпсіздік және (немесе)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      1-тармақтағы ", радиациялық және" деген сөздер "қауіпсіздік және (немесе) радиациялық қауіпсіздік және (немесе)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3-тармақтың бірінші абзацындағы ", радиациялық және" деген сөздер "қауіпсіздік және (немесе) радиациялық қауіпсіздік және (немесе)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "7. Уәкілетті орган ядролық қауіпсіздік және (немесе) радиациялық қауіпсіздік және (немесе) ядролық физикалық қауіпсіздік сараптамасын жүзеге асыратын аккредиттелген ұйымдардың тізілімін жүргізеді.";

      8-тармақ алып тасталсын.

      2-бап. Осы Заң, 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 2-тармағы 1) тармақшасының бірінші – төртінші және алтыншы абзацтарын және 3-тармағы 8) тармақшасының екінші – жиырмасыншы абзацтарын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Қ. ТОҚАЕВ

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам использования атомной энергии

Закон Республики Казахстан от 25 февраля 2021 года № 12-VII ЗРК.

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В Закон Республики Казахстан от 23 апреля 1998 года "О радиационной безопасности населения" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 5-6, ст.48; 2004 г., № 23, ст.142; 2006 г., № 24, ст.148; 2011 г., № 1, ст.2, 7; № 11, ст.102; 2013 г., № 14, ст.75; 2014 г., № 1, ст.4; № 19-І, 19-II, ст.96; 2016 г., № 1, ст.2; 2018 г., № 19, ст.62; № 23, ст.91; № 24, ст.93; 2020 г., № 10, ст.41):

      1) абзац девятый статьи 1 изложить в следующей редакции:

      "радиационная безопасность – состояние свойств и характеристик объекта использования атомной энергии, обеспеченное комплексом мероприятий, ограничивающих радиационное воздействие на персонал, население и окружающую среду, в соответствии с нормами, установленными законодательством Республики Казахстан;";

      2) абзац пятый статьи 3 изложить в следующей редакции:

      "принцип аварийной оптимизации – форма, масштаб и длительность принятия мер в чрезвычайных (аварийных) ситуациях должны быть оптимизированы так, чтобы мероприятия по ликвидации последствий радиационной аварии принесли больше пользы, чем вреда.";

      3) статьи 5 и 6 изложить в следующей редакции:

      "Статья 5. Компетенция Правительства Республики Казахстан

      Правительство Республики Казахстан:

      1) разрабатывает основные направления государственной политики в области обеспечения радиационной безопасности населения;

      2) выполняет иные функции, возложенные на него Конституцией, настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

      Статья 6. Компетенция государственных органов по обеспечению радиационной безопасности

      1. К компетенции уполномоченного государственного органа в области использования атомной энергии относятся:

      1) реализация государственной политики в области обеспечения радиационной безопасности населения, предусмотренная законодательством Республики Казахстан в области использования атомной энергии;

      2) разработка и утверждение технических регламентов в области обеспечения радиационной безопасности;

      3) разработка и утверждение квалификационных требований к персоналу, занятому на объектах использования атомной энергии;

      4) осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      2. К компетенции государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения относятся:

      1) организация и осуществление государственного санитарно-эпидемиологического контроля и надзора за соблюдением требований санитарных правил, гигиенических нормативов и технических регламентов в области обеспечения радиационной безопасности населения;

      2) осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      3. Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды, таможенные органы Республики Казахстан и Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан в пределах своей компетенции обеспечивают радиационную безопасность населения в соответствии с законодательством Республики Казахстан.";

      4) в пункте 2 статьи 8 слова ", согласовывается с государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и утверждается уполномоченным государственным органом в области использования атомной энергии" исключить;

      5) статью 14 после слова "обусловленных" дополнить словами "природным и".

      2. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 9, ст.51; № 19-I, 19-II, ст.96; № 23, ст.143; 2015 г., № 2, ст.3; № 8, ст.45; № 9, ст.46; № 11, ст.57; № 16, ст.79; № 19-II, ст.103; № 20-IV, ст.113; № 21-I, ст.128; № 21-III, ст.135; № 22-II, ст.144, 145; № 22-V, ст.156, 158; № 22-VI, ст.159; № 23-I, ст.169; 2016 г., № 1, ст.2, 4; № 6, ст.45; № 7-I, ст.50; № 7-II, ст.53; № 8-I, ст.62; № 8-II, ст.68; № 12, ст.87; 2017 г., № 1-2, ст.3; № 4, ст.7; № 9, ст.21, 22; № 11, ст.29; № 12, ст.34; № 23-III, ст.111; № 23-V, ст.113; № 24, ст.115; 2018 г., № 10, ст.32; № 13, ст.41; № 14, ст.44; № 15, ст.47, 49; № 23, ст.91; № 24, ст.94; 2019 г., № 1, ст.4; № 2, ст.6; № 5-6, ст.27; № 7, ст.37, 39; № 8, ст.45; № 15-16, ст.67; № 19-20, ст.86; № 21-22, ст.90; № 23, ст.103, 108; № 24-II, ст.120; 2020 г., № 12, ст.61; № 14, ст.68, 72, 75; № 16, ст.77; Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам технического регулирования, предпринимательства, совершенствования системы государственного управления и платежей", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 31 декабря 2020 г.; Закон Республики Казахстан от 2 января 2021 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 5 января 2021 г.; Закон Республики Казахстан от 2 января 2021 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам экологии", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 5 января 2021 г.; Закон Республики Казахстан от 2 января 2021 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охранной деятельности", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 5 января 2021 г.; Закон Республики Казахстан от 5 января 2021 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам таможенного регулирования и предпринимательской деятельности", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 6 января 2021 г.; Закон Республики Казахстан от 5 января 2021 года "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам хлопковой отрасли и признании утратившим силу Закона Республики Казахстан "О развитии хлопковой отрасли"", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 6 января 2021 г.):

      1) в приложении 1:

      строку 19 исключить;

      строки 21 и 23 изложить в следующей редакции:

      "

21.

Лицензия на предоставление услуг в области использования атомной энергии

1. Техническое обслуживание, монтаж, демонтаж, зарядка, перезарядка, ремонт приборов и установок, включая медицинские, содержащих радиоизотопные источники ионизирующего излучения или генерирующих ионизирующее излучение.

Неотчуждаемая;
срок действия лицензии 5 лет (за исключением подвидов
"Специальная подготовка персонала, ответственного за обеспечение ядерной и радиационной безопасности" и "Физическая защита ядерных установок и ядерных материалов");
действие части первой пункта 3 статьи 25 и пунктов 1, 2 статьи 26 настоящего Закона при выдаче лицензии не распространяется;
класс 1

2. Контроль качества работы источников ионизирующего излучения, а также приборов, оборудования, установок, содержащих такие источники или генерирующих ионизирующее излучение.


3. Радиационный контроль территорий, помещений, рабочих мест, товаров, материалов, металлолома, транспортных средств.


4. Определение содержания радионуклидов в продуктах, материалах, объектах окружающей среды, измерение концентрации радона и других радиоактивных газов.


5. Индивидуальный дозиметрический контроль персонала.


6. Специальная подготовка персонала, ответственного за обеспечение ядерной и радиационной безопасности.


7. Физическая защита ядерных установок и ядерных материалов.


  ";

      "

23.

Лицензия на обращение с радиоактивными веществами, приборами и установками, содержащими радиоактивные вещества

1. Изготовление радиоактивных веществ, приборов и установок, содержащих радиоактивные вещества.

Неотчуждаемая;
срок действия лицензии 5 лет;
действие части первой пункта 3 статьи 25 и пунктов 1, 2 статьи 26 настоящего Закона при выдаче лицензии не распространяется;
класс 12. Использование радиоактивных веществ, приборов и установок, содержащих радиоактивные вещества.3. Хранение радиоактивных веществ, приборов и установок, содержащих радиоактивные вещества.4. Реализация радиоактивных веществ, приборов и установок, содержащих радиоактивные вещества.

  ";

      строку 25 исключить;

      строку 26 изложить в следующей редакции:

      "

26.

Лицензия на обращение с ядерными материалами

1. Реализация ядерных материалов.

Неотчуждаемая;
срок действия лицензии 5 лет;
действие части первой пункта 3 статьи 25 и пунктов 1, 2 статьи 26 настоящего Закона при выдаче лицензии не распространяется;
класс 1

2. Использование ядерных материалов.

3. Хранение ядерных материалов.

4. Добыча и переработка природного урана.

  ";

      2) строку 87-4 приложения 2 изложить в следующей редакции:

      "

87-4.

Аккредитация организаций, осуществляющих экспертизу ядерной безопасности и (или) радиационной безопасности, и (или) ядерной физической безопасности

Свидетельство об аккредитации организации, осуществляющей экспертизу ядерной безопасности и (или) радиационной безопасности, и (или) ядерной физической безопасности

Срок действия 3 года

  ".

      3. В Закон Республики Казахстан от 12 января 2016 года "Об использовании атомной энергии" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2016 г., № 1, ст.1; 2018 г., № 10, ст.32; 2019 г., № 21-22, ст.90, 91; 2020 г., № 10, ст.41):

      1) подпункты 1), 5) и 23) статьи 1 изложить в следующей редакции:

      "1) уровень изъятия – значения физических величин, определяющих характеристики ядерных материалов, радиоактивных веществ и электрофизических установок, установленные уполномоченным органом;";

      "5) обращение с объектами использования атомной энергии – совокупность ручных и (или) автоматизированных операций, действий с объектами использования атомной энергии при их строительстве, реконструкции, изготовлении, получении, передаче, поставке, владении, использовании, эксплуатации, вводе в эксплуатацию и выводе из эксплуатации, переработке, монтаже, ремонте, техническом обслуживании, зарядке, перезарядке, демонтаже, утилизации, консервации, транспортировке, импорте, экспорте, дезактивации, постутилизации, хранении, захоронении;";

      "23) радиационная установка – специальная, не являющаяся ядерной установка, включая относящиеся к ней помещения, сооружения и оборудование, на которой осуществляется обращение с ядерными материалами и (или) радиоактивными веществами;";

      2) подпункт 5) статьи 3 изложить в следующей редакции:

      "5) экспертизы ядерной безопасности и (или) радиационной безопасности, и (или) ядерной физической безопасности;";

      3) подпункт 5) статьи 5 изложить в следующей редакции:

      "5) утверждает правила проведения экспертизы ядерной безопасности и (или) радиационной безопасности, и (или) ядерной физической безопасности;";

      4) в статье 6:

      подпункт 10) изложить в следующей редакции:

      "10) разрабатывает и утверждает правила аккредитации организаций, осуществляющих экспертизу ядерной безопасности и (или) радиационной безопасности, и (или) ядерной физической безопасности;";

      подпункт 15) исключить;

      подпункты 16) и 18) изложить в следующей редакции:

      "16) разрабатывает и утверждает правила транспортировки ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов;";

      "18) разрабатывает правила проведения экспертизы ядерной безопасности и (или) радиационной безопасности, и (или) ядерной физической безопасности;";

      подпункт 26) исключить;

      подпункт 31) изложить в следующей редакции:

      "31) устанавливает уровни изъятия для ядерных материалов, радиоактивных веществ и электрофизических установок, подлежащих лицензированию в сфере использования атомной энергии;";

      5) в подпункте 3) пункта 2 статьи 7 слово "предписание" заменить словом "акт";

      6) в статье 7-1:

      пункт 2 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

      "4) неисполнение предписания об устранении нарушения требований законодательства Республики Казахстан в области использования атомной энергии.";

      пункт 19 изложить в следующей редакции:

      "19. В случае выявления нарушения требований законодательства Республики Казахстан в области использования атомной энергии должностными лицами выдается предписание об устранении такого нарушения. В случаях, если деятельность, товар (работа, услуга) проверяемого субъекта представляют непосредственную угрозу конституционным правам, свободам и законным интересам физических и юридических лиц, жизни и здоровью людей, окружающей среде, национальной безопасности Республики Казахстан, выдается акт о приостановлении или запрещении отдельных видов деятельности субъекта надзора.";

      часть вторую пункта 21 изложить в следующей редакции:

      "Акт о приостановлении или запрещении отдельных видов деятельности субъекта надзора действует до вынесения судебного решения.";

      в пункте 22:

      в части первой слово "предписании" заменить словом "акте";

      в подпункте 2) слова "данное предписание" заменить словами "данный акт";

      пункт 23 изложить в следующей редакции:

      "23. Предписание об устранении нарушения требований законодательства Республики Казахстан в области использования атомной энергии и (или) акт о приостановлении или запрещении отдельных видов деятельности субъекта надзора вручаются руководителю субъекта надзора либо его уполномоченному лицу одним из способов, указанных в пункте 17 настоящей статьи.";

      дополнить пунктом 23-1 следующего содержания:

      "23-1. В случае отказа в принятии акта о приостановлении или запрещении отдельных видов деятельности субъекта надзора в нем производится соответствующая запись и составляется протокол, который подписывается должностными лицами, осуществляющими проверку, и руководителем субъекта надзора либо его уполномоченным лицом.

      Руководитель субъекта надзора либо его уполномоченное лицо вправе отказаться от подписания протокола, дав письменное объяснение о причине отказа. Отказ от получения акта о приостановлении или запрещении отдельных видов деятельности субъекта надзора не является основанием для неисполнения акта о приостановлении или запрещении отдельных видов деятельности субъекта надзора. Акт о приостановлении или запрещении отдельных видов деятельности субъекта надзора считается врученным с момента составления протокола.";

      пункты 24 и 25 изложить в следующей редакции:

      "24. Предписание об устранении нарушения требований законодательства Республики Казахстан в области использования атомной энергии и (или) акт о приостановлении или запрещении отдельных видов деятельности субъекта надзора являются обязательными для исполнения с момента их получения.

      25. Предписание об устранении нарушения требований законодательства Республики Казахстан в области использования атомной энергии и (или) акт о приостановлении или запрещении отдельных видов деятельности субъекта надзора, выдаваемые должностными лицами, могут быть обжалованы вышестоящему должностному лицу и (или) в суд в порядке, установленном законами Республики Казахстан.";

      7) подпункт 9) пункта 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:

      "9) информировать уполномоченный орган о любых предполагаемых изменениях в системах, оборудовании, проектной и эксплуатационной документации ядерной установки, касающихся обеспечения ядерной, радиационной или ядерной физической безопасности;";

      8) в статье 9:

      в пункте 1:

      часть вторую изложить в следующей редакции:

      "В сфере использования атомной энергии выдаются лицензии на следующие виды деятельности:

      1) выполнение работ, связанных с этапами жизненного цикла объектов использования атомной энергии;

      2) обращение с ядерными материалами;

      3) обращение с радиоактивными веществами, приборами и установками, содержащими радиоактивные вещества;

      4) обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение;

      5) предоставление услуг в области использования атомной энергии;

      6) обращение с радиоактивными отходами;

      7) транспортировку, включая транзитную, ядерных материалов, радиоактивных веществ, радиоизотопных источников ионизирующего излучения, радиоактивных отходов в пределах территории Республики Казахстан;

      8) деятельность на территориях бывших испытательных ядерных полигонов и других территориях, загрязненных в результате проведенных ядерных испытаний.";

      дополнить частью третьей следующего содержания:

      "Не выдается лицензия на следующие виды деятельности:

      1) обращение с ядерными материалами ниже уровня изъятия;

      2) обращение с радиоактивными веществами, приборами и установками, содержащими радиоактивные вещества, ниже уровня изъятия;

      3) обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение, ниже уровня изъятия.";

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Срок рассмотрения заявления на получение лицензии и (или) приложения к лицензии для видов деятельности, указанных в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) и 8) части второй пункта 1 настоящей статьи, определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях.";

      пункт 3 исключить;

      дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

      "4-1. Отсутствие оригинала документов при проверке соответствия заявителя квалификационным или разрешительным требованиям до выдачи разрешения и (или) приложения к разрешению является основанием для отказа в выдаче разрешения и (или) приложения к разрешению.";

      подпункт 4) пункта 5 изложить в следующей редакции:

      "4) при невыполнении предписаний об устранении нарушения требований законодательства Республики Казахстан в области использования атомной энергии в установленные сроки.";

      9) пункт 3 статьи 10 изложить в следующей редакции:

      "3. Собственниками ядерных установок, радиационных установок 1 и 2 категорий радиационной опасности могут быть только юридические лица.";

      10) пункт 5 статьи 12 изложить в следующей редакции:

      "5. Проектные документы строительства, реконструкции, вывода из эксплуатации ядерных установок и пунктов захоронения в обязательном порядке проходят экологическую и санитарно-эпидемиологическую экспертизы.";

      11) пункт 2 статьи 16 дополнить словами ", в том числе связанные с аварийными ситуациями";

      12) в пункте 3 статьи 17 слова "образованию радиоактивных отходов" заменить словами "их образованию";

      13) в статье 21:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Персонал, занятый на объектах использования атомной энергии, проходит аттестацию в порядке, определенном уполномоченным органом, на соответствие уровня его квалификации и профессиональной подготовки занимаемой должности.";

      в пункте 3:

      подпункт 2) части первой изложить в следующей редакции:

      "2) персонала ядерной установки, в должностные обязанности которого входят контроль за обеспечением ядерной, радиационной и ядерной физической безопасности, учет и контроль ядерных материалов, источников ионизирующего излучения, радиоактивных отходов;";

      часть вторую дополнить словами ", в соответствии с правилами аттестации персонала, занятого на объектах использования атомной энергии";

      пункт 4 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

      "4) повторная аттестация.";

      пункт 5 дополнить частью второй следующего содержания:

      "Повторная аттестация назначается в случае получения отрицательного результата по итогам первичной или периодической, или внеочередной аттестации.";

      пункт 6 изложить в следующей редакции:

      "6. В случае, если работник получил отрицательное заключение по результатам первичной или периодической, или внеочередной аттестации, его отстраняют от работы до получения результатов повторной аттестации в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

      Трудовой договор с работником, получившим отрицательное заключение о несоответствии занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации и профессиональной подготовки по итогам повторной аттестации, прекращается в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.";

      14) заголовок главы 4 изложить в следующей редакции:

      "Глава 4. Экспертиза ядерной безопасности и (или) радиационной безопасности, и (или) ядерной физической безопасности. Аккредитация организаций, осуществляющих экспертизу ядерной безопасности и (или) радиационной безопасности, и (или) ядерной физической безопасности";

      15) статьи 24 и 25 изложить в следующей редакции:

      "Статья 24. Экспертиза ядерной безопасности и (или) радиационной безопасности, и (или) ядерной физической безопасности

      1. Экспертиза ядерной безопасности и (или) радиационной безопасности, и (или) ядерной физической безопасности проводится в целях осуществления независимой оценки безопасности ядерных установок, радиационных установок 1 и 2 категорий радиационной опасности на весь период времени, в течение которого они могут представлять потенциальную опасность.

      2. Экспертиза ядерной безопасности и (или) радиационной безопасности, и (или) ядерной физической безопасности проводится повторно при изменениях в системах, оборудовании, проектной и эксплуатационной документации ядерных и радиационных установок, касающихся обеспечения ядерной, радиационной и (или) ядерной физической безопасности.

      Эксплуатирующая организация одновременно письменно уведомляет уполномоченный орган и экспертную организацию, проводившую ранее экспертизу ядерной безопасности и (или) радиационной безопасности, и (или) ядерной физической безопасности, о планируемых изменениях с представлением проектной и эксплуатационной документации ядерной и радиационной установки.

      3. Экспертиза ядерной безопасности и (или) радиационной безопасности, и (или) ядерной физической безопасности проводится организациями, аккредитованными в уполномоченном органе на осуществление данного вида деятельности. При этом в качестве эксперта не могут выступать лицо, состоящее в близких родственных или свойственных отношениях с должностными лицами эксплуатирующей организации, а также физические лица, состоящие с эксплуатирующей организацией в трудовых или иных договорных отношениях.

      4. Документы на экспертизу ядерной безопасности и (или) радиационной безопасности, и (или) ядерной физической безопасности представляет эксплуатирующая организация.

      5. По результатам проведения экспертизы ядерной безопасности и (или) радиационной безопасности, и (или) ядерной физической безопасности выдается заключение о допустимости и возможности принятия решения по реализации объекта экспертизы.

      6. Получение отрицательного заключения экспертизы не лишает эксплуатирующую организацию, устранившую все указанные в экспертном заключении замечания, права повторного обращения для проведения экспертизы.

      7. Финансирование экспертизы ядерной безопасности и (или) радиационной безопасности, и (или) ядерной физической безопасности осуществляется за счет средств эксплуатирующей организации или других источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

      Статья 25. Объекты экспертизы ядерной безопасности и (или) радиационной безопасности, и (или) ядерной физической безопасности

      Экспертизе ядерной безопасности и (или) радиационной безопасности, и (или) ядерной физической безопасности подлежат:

      1) проектная документация по выбору площадок размещения и строительству ядерных установок, радиационных установок 1 и 2 категорий радиационной опасности;

      2) проектная и эксплуатационная документация ядерных установок, радиационных установок 1 и 2 категорий радиационной опасности;

      3) проектная документация на техническую модернизацию ядерных установок, радиационных установок 1 и 2 категорий радиационной опасности;

      4) проектная и эксплуатационная документация по выводу из эксплуатации ядерных установок, радиационных установок 1 и 2 категорий радиационной опасности.";

      16) в статье 26:

      в заголовке слова ", радиационной и" заменить словами "безопасности и (или) радиационной безопасности, и (или)";

      в пункте 1 слова ", радиационной и" заменить словами "безопасности и (или) радиационной безопасности, и (или)";

      в абзаце первом пункта 3 слова ", радиационной и" заменить словами "безопасности и (или) радиационной безопасности, и (или)";

      пункт 7 изложить в следующей редакции:

      "7. Уполномоченный орган ведет реестр аккредитованных организаций, осуществляющих экспертизу ядерной безопасности и (или) радиационной безопасности, и (или) ядерной физической безопасности.";

      пункт 8 исключить.

      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением абзацев первого – четвертого и шестого подпункта 1) пункта 2 и абзацев второго – двадцатого подпункта 8) пункта 3 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2021 года.

      Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ