"Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьяларының мәртебесі туралы" Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Конституциялық Заңы 2021 жылғы 20 наурыздағы № 19-VII ҚРЗ.

      20.03.2021 редакциясында

      Жарияланған: ҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі, 26.03.2021 ж. жарияланды


      Қазақстан Республикасының Конституциялық Заңы 2021 жылғы 20 наурыздағы № 19-VII ҚРЗ      "Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьяларының мәртебесі туралы" Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!

      Осы Конституциялық заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз.

      1-бап. "Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьяларының мәртебесі туралы" 2000 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2000 ж., № 23, 410-құжат; 2006 ж., № 23, 136-құжат; 2008 ж., № 20, 77-құжат; 2010 ж., № 24, 147-құжат; 2012 ж., № 5, 38-құжат; 2014 ж., № 16, 89-құжат; № 21, 119-құжат; 2015 ж., № 14, 75, 76-құжаттар; № 24, 174-құжат; 2017 ж., № 6, 10-құжат; № 12, 33-құжат; № 14, 47-құжат; № 21, 103-құжат; 2018 ж., № 24, 92-құжат; 2019 ж., № 3-4, 11-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

      1) 11-баптың 3-тармағы бірінші бөлігінің 4) тармақшасындағы "сот алқасы облыстық соттың органдары болып табылады." деген сөздер "сот алқасы;" деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:

      "5) әкімшілік істер жөніндегі сот алқасы (Қазақстан Республикасының Әскери сотын қоспағанда) облыстық соттың органдары болып табылады.";

      2) 18-баптың 3-тармағы бірінші бөлігінің 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5) әкімшілік істер жөніндегі сот алқасы Жоғарғы Соттың органдары болып табылады.";

      3) 29-баптың 5-тармағының үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Өтілдің болуы, тағылымдамадан өту, біліктілік емтиханын тапсыру, Жоғарғы Соттың жалпы отырысы қорытындысының қажеттігі туралы талаптар Жоғарғы Сот Төрағасының лауазымына кандидатқа, сондай-ақ осы Конституциялық заңның 30-бабы 4-тармағының сегізінші бөлігінде көзделген жағдайларда қолданылмайды.".

      2-бап. Осы Конституциялық заң, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізілетін 1-баптың 3) тармақшасын қоспағанда, 2021 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының Президенті       Қ. ТОҚАЕВ

О внесении изменений и дополнения в Конституционный закон Республики Казахстан "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан"

Конституционный Закон Республики Казахстан от 20 марта 2021 года № 19-VII ЗРК.

      Настоящий Конституционный закон вводится в действие с 1 июля 2021 года.

      Статья 1. Внести в Конституционный закон Республики Казахстан от 25 декабря 2000 года "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2000 г., № 23, ст.410; 2006 г., № 23, ст.136; 2008 г., № 20, ст.77; 2010 г., № 24, ст.147; 2012 г., № 5, ст.38; 2014 г., № 16, ст.89; № 21, ст.119; 2015 г., № 14, ст.75, 76; № 24, ст.174; 2017 г., № 6, ст.10; № 12, ст.33; № 14, ст.47; № 21, cт.103; 2018 г., № 24, ст.92; 2019 г., № 3-4, ст.11) следующие изменения и дополнение:

      1) часть первую пункта 3 статьи 11 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

      "5) судебная коллегия по административным делам (за исключением Военного суда Республики Казахстан).";

      2) подпункт 5) части первой пункта 3 статьи 18 изложить в следующей редакции:

      "5) судебная коллегия по административным делам.";

      3) часть третью пункта 5 статьи 29 изложить в следующей редакции:

      "Требования о наличии стажа, прохождении стажировки, сдаче квалификационного экзамена, необходимости заключения пленарного заседания Верховного Суда не распространяются на кандидата на должность Председателя Верховного Суда, а также в случаях, предусмотренных частью восьмой пункта 4 статьи 30 настоящего Конституционного закона.".

      Статья 2. Настоящий Конституционный закон вводится в действие с 1 июля 2021 года, за исключением подпункта 3) статьи 1, который вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Президент
Республики Казахстан
К. ТОКАЕВ