Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сот жүйесін жаңғырту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2021 жылғы 20 наурыздағы № 20-VII ҚРЗ.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б.қараңыз.

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1. 2015 жылғы 31 қазандағы Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2015 ж., № 20-V, 20-VI, 114-құжат; 2016 ж., № 7-II, 55-құжат; № 12, 87-құжат; 2017 ж., № 1-2, 3-құжат; № 4, 7-құжат; № 8, 16-құжат; № 16, 56-құжат; № 21, 98-құжат; 2018 ж., № 10, 32-құжат; № 13, 41-құжат; № 14, 44-құжат; № 16, 53-құжат; № 24, 93-құжат; 2019 ж., № 2, 6-құжат; № 7, 36, 37-құжаттар; № 15-16, 67-құжат; № 23, 103-құжат; № 24-I, 118, 119-құжаттар; 2020 ж., № 9, 31-құжат; № 11, 55-құжат; № 12, 63-құжат; № 13, 67-құжат; № 14, 68, 72-құжаттар; № 16, 77-құжат; № 24-II, 116-құжат; 2021 ж., № 1, 1-құжат; 2021 жылғы 6 қаңтарда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мақта саласы мәселелері бойынша өзгерістер енгізу және "Мақта саласын дамыту туралы" Қазақстан Республикасы Заңының күші жойылды деп тану туралы" 2021 жылғы 5 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      1) мазмұнының 27-бабының тақырыбындағы "және Нұр-Сұлтан қаласы сотының" деген сөздер алып тасталсын;

      2) 27-бапта:

      тақырыптағы "және Нұр-Сұлтан қаласы сотының" деген сөздер алып тасталсын;

      бірінші бөліктің үшінші абзацы алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 1-1 және 1-2-бөліктермен толықтырылсын:

      "1-1. Мамандандырылған ауданаралық экономикалық соттар Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда қаржы ұйымдарын және банк конгломератына бас ұйым ретінде кіретін және қаржы ұйымдары болып табылмайтын ұйымдарды қайта құрылымдау туралы істерді, дара кәсіпкерлердің және заңды тұлғалардың берешегін қайта құрылымдау, оларды оңалту және олардың банкроттығы, сондай-ақ оларды банкроттық рәсімін қозғамай тарату туралы істерді де қарайды.

      1-2. Нұр-Сұлтан қаласының мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты, Нұр-Сұлтан қаласының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотының соттылығына жататын істерден басқа, инвестициялық даулар бойынша азаматтық істерді, сондай-ақ инвестордың инвестициялық қызметіне байланысты мемлекеттік органдардың инвесторларға талап қоюларын:

      1) Қазақстан Республикасының аумағында кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын шетелдік заңды тұлғаның (оның филиалының, өкілдігінің);

      2) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шетелдіктің қатысуымен құрылған, дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы шетелдік инвесторға тиесілі заңды тұлғаның;

      3) инвестицияларды жүзеге асыруға мемлекетпен жасалған келісімшарты болған кезде инвесторлардың қатысуымен қарайды.";

      3) 35-баптың екінші бөлігі алып тасталсын;

      4) 240-баптың бесінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Апелляциялық шағым берілген, прокурор апелляциялық өтінішхат келтірген жағдайларда шешім, егер оның күші жойылмаса және (немесе) ол өзгертілмесе, апелляциялық сатыдағы соттың қаулысы жария етілген кезден бастап заңды күшіне енеді.";

      5) 402-бапта:

      бірінші абзацтағы "азаматтық істер жөніндегі" деген сөздер алып тасталсын;

      екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "Осы Кодекстің 27-бабы 1-2-бөлігінің қағидалары бойынша қаралған істер бойынша шығарылған шешімдерге апелляциялық шағымды, прокурордың апелляциялық өтінішхатын Нұр-Сұлтан қаласының соты қарайды.";

      6) 415-баптың үшінші абзацы алып тасталсын;

      7) 434-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Жергілікті және басқа да соттардың заңды күшiне енген сот актiлерiн оларға шағым жасаудың апелляциялық тәртібі сақталған жағдайда Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты кассациялық тәртiппен қайта қарауы мүмкiн.".

      2. 2020 жылғы 29 маусымдағы Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2020 ж., № 13, 66-құжат; 2021 ж., № 1, 1-құжат):

      1) 24-баптың екінші бөлігі алып тасталсын;

      2) 102-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "102-бап. Әкімшілік істердің соттылығы

      1. Әкімшілік сот ісін жүргізуді мамандандырылған аудандық және оларға теңестірілген әкімшілік соттар жүзеге асырады.

      Республикалық маңызы бар қалалар және астана, облыс орталықтары шегіндегі мамандандырылған аудандық және оларға теңестірілген әкімшілік соттардың соттылығына жататын істерді қоспағанда, талап қоюшының арызы бойынша мамандандырылған аудандық және оған теңестірілген әкімшілік соттың соттылығына жатқызылған істерді талап қоюшының тұрғылықты жеріндегі сот қарауы мүмкін.

      2. Жария-құқықтық қатынастардан туындайтын, осы Кодексте көзделген даулар әкімшілік сот ісін жүргізу тәртібімен соттардың соттылығына жатады.

      3. Нұр-Сұлтан қаласының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік соты Қазақстан Республикасы Азаматтық процестік кодексінің 27-бабының 1-2-бөлігінде аталған инвесторлардың әкімшілік органдардың, лауазымды адамдардың әкімшілік актілеріне, әкімшілік әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағым жасау жөніндегі талап қоюларын қарайды.";

      3) 168-бапта:

      жетінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "7. Осы Кодекстің 102-бабы үшінші бөлігінің қағидалары бойынша қаралған әкімшілік істер бойынша шығарылған сот актілеріне апелляциялық шағымды, прокурордың апелляциялық өтінішхатын Нұр-Сұлтан қаласының соты қарайды.";

      оныншы бөліктің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "10. Апелляциялық сатыдағы соттың қаулысы шағым жасаудың кассациялық мерзімі өткен соң күшіне енеді.";

      4) 169-баптың төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Сот актілеріне кассациялық шағымдарды, өтінішхаттар мен наразылықтарды Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының әкімшілік істер жөніндегі сот алқасы қарайды.".

      3. "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Қазақстан Республикасының әкімшілік рәсімдік-процестік заңнамасы мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2020 жылғы 29 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2020 ж., № 13, 67-құжат; 2021 жылғы 16 ақпанда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне нотариат мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы" 2021 жылғы 15 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      1-баптың 8-тармағының 4), 5), 11) және 12) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) 26-баптағы "27-бабының төртінші бөлігінде және 28-бабында" деген сөздер "27-бабының 1-2-бөлігінде" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5) 27-бапта:

      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Мамандандырылған басқа соттардың соттылығына жататын істерді қоспағанда, егер тараптардың бірі әскери қызметші, әскери басқару органдары, әскери бөлім болып табылса, әскери соттар азаматтық істерді қарайды.";

      төртінші бөлік алып тасталсын;";

      "11) 149-баптың 1-1-бөлігіндегі "27-бабының төртінші бөлігінде және 28-бабының 2) тармақшасында" деген сөздер "27-бабының 1-2-бөлігінде" деген сөздермен ауыстырылсын;

      12) 164-баптың 1-1-бөлігіндегі "27-бабының төртінші бөлігінде және 28-бабының 2) тармақшасында" деген сөздер "27-бабының 1-2-бөлігінде" деген сөздермен ауыстырылсын;".

      2-бап. Осы Заң, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізілетін 1-баптың 3-тармағын қоспағанда, 2021 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Қ. ТОҚАЕВ

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации судебной системы

Закон Республики Казахстан от 20 марта 2021 года № 20-VII ЗРК.

      Примечание ИЗПИ!
Порядок введения в действие настоящего Закона см. ст.2.

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2015 г., № 20-V, 20-VI, ст.114; 2016 г., № 7-II, ст.55; № 12, ст.87; 2017 г., № 1-2, ст.3; № 4, ст.7; № 8, ст.16; № 16, ст.56; № 21, ст.98; 2018 г., № 10, ст.32; № 13, ст.41; № 14, ст.44; № 16, ст.53; № 24, ст.93; 2019 г., № 2, ст.6; № 7, ст.36, 37; № 15-16, ст.67; № 23, ст.103; № 24-I, ст.118, 119; 2020 г., № 9, cт.31; № 11, cт.55; № 12, ст.63; № 13, ст.67; № 14, ст.68, 72; № 16, ст.77; № 24-II, ст.116; 2021 г., № 1, ст.1; Закон Республики Казахстан от 5 января 2021 года "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам хлопковой отрасли и признании утратившим силу Закона Республики Казахстан "О развитии хлопковой отрасли", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 6 января 2021 г.):

      1) в заголовке статьи 27 оглавления слова "и суду города Нур-Султана" исключить;

      2) в статье 27:

      в заголовке слова "и суду города Нур-Султана" исключить;

      абзац третий части первой исключить;

      дополнить частями 1-1 и 1-2 следующего содержания:

      "1-1. Специализированные межрайонные экономические суды также рассматривают дела о реструктуризации финансовых организаций и организаций, входящих в банковский конгломерат в качестве родительской организации и не являющихся финансовыми организациями, в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан, дела о реструктуризации задолженности, реабилитации и банкротстве индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также их ликвидации без возбуждения процедуры банкротства.

      1-2. Специализированный межрайонный экономический суд города Нур-Султана рассматривает гражданские дела по инвестиционным спорам, кроме дел, подсудных специализированному межрайонному административному суду города Нур-Султана, а также иски государственных органов к инвесторам, связанные с инвестиционной деятельностью инвестора, с участием:

      1) иностранного юридического лица (его филиала, представительства), осуществляющего предпринимательскую деятельность на территории Республики Казахстан;

      2) юридического лица, созданного с иностранным участием в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежат иностранному инвестору;

      3) инвесторов при наличии заключенного контракта с государством на осуществление инвестиций.";

      3) часть вторую статьи 35 исключить;

      4) часть пятую статьи 240 изложить в следующей редакции:

      "5. В случаях подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного ходатайства прокурором решение, если оно не отменено и (или) не изменено, вступает в законную силу с момента оглашения постановления судом апелляционной инстанции.";

      5) в статье 402:

      в абзаце первом слова "по гражданским делам" исключить;

      абзац второй изложить в следующей редакции:

      "Апелляционные жалоба, ходатайство прокурора на решения, вынесенные по делам, рассмотренным по правилам части 1-2 статьи 27 настоящего Кодекса, рассматриваются судом города Нур-Султана.";

      6) абзац третий статьи 415 исключить;

      7) часть первую статьи 434 изложить в следующей редакции:

      "1. Вступившие в законную силу судебные акты местных и других судов в случае соблюдения апелляционного порядка их обжалования могут быть пересмотрены в кассационном порядке Верховным Судом Республики Казахстан.".

      2. В Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 29 июня 2020 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2020 г., № 13, ст.66; 2021 г., № 1, ст.1):

      1) часть вторую статьи 24 исключить;

      2) статью 102 изложить в следующей редакции:

      "Статья 102. Подсудность административных дел

      1. Административное судопроизводство осуществляется специализированными районными и приравненными к ним административными судами.

      По заявлению истца дела, отнесенные к подсудности специализированного районного и приравненного к нему административного суда, могут рассматриваться судом по месту жительства истца, за исключением дел, подсудных специализированным районным и приравненным к ним административным судам, находящимся в пределах городов республиканского значения и столицы, областных центров.

      2. Судам в порядке административного судопроизводства подсудны споры, вытекающие из публично-правовых отношений, предусмотренные настоящим Кодексом.

      3. Специализированный межрайонный административный суд города Нур-Султана рассматривает иски инвесторов, указанных в части 1-2 статьи 27 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан, по обжалованию административных актов, административных действий (бездействия) административных органов, должностных лиц.";

      3) в статье 168:

      часть седьмую изложить в следующей редакции:

      "7. Апелляционные жалоба, ходатайство прокурора на судебные акты, вынесенные по административным делам, рассмотренным по правилам части третьей статьи 102 настоящего Кодекса, рассматриваются судом города Нур-Султана.";

      абзац первый части десятой изложить в следующей редакции:

      "10. Постановление суда апелляционной инстанции вступает в силу по истечении кассационного срока обжалования.";

      4) часть четвертую статьи 169 изложить в следующей редакции:

      "4. Кассационные жалобы, ходатайства и протесты на судебные акты рассматриваются судебной коллегией по административным делам Верховного Суда Республики Казахстан.".

      3. В Закон Республики Казахстан от 29 июня 2020 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административного процедурно-процессуального законодательства Республики Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2020 г., № 13, cт.67; Закон Республики Казахстан от 15 февраля 2021 года "О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам нотариата", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 16 февраля 2021 г.):

      подпункты 4), 5), 11) и 12) пункта 8 статьи 1 изложить в следующей редакции:

      "4) в статье 26 слова "четвертой статьи 27 и статьей 28" заменить словами "1-2 статьи 27";

      5) в статье 27:

      часть вторую изложить в следующей редакции:

      "2. Военные суды рассматривают гражданские дела, если одной из сторон являются военнослужащий, органы военного управления, воинская часть, за исключением дел, подсудных другим специализированным судам.";

      часть четвертую исключить;";

      "11) в части 1-1 статьи 149 слова "четвертой статьи 27 и подпунктом 2) статьи 28" заменить словами "1-2 статьи 27";

      12) в части 1-1 статьи 164 слова "четвертой статьи 27 и подпунктом 2) статьи 28" заменить словами "1-2 статьи 27";".

      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие с 1 июля 2021 года, за исключением пункта 3 статьи 1, который вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Президент
Республики Казахстан
К. ТОКАЕВ