Қазақстан Республикасының кейбір конституциялық заңдарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Конституциялық заңы 2022 жылғы 7 ақпандағы № 105-VII ҚРЗ.

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына конституциялық заңдарына өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1. "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" 1995 жылғы 28 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына:

      1) 89-бапта:

      3-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Кандидаттар – мүгедектігі бар адамдар осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген құжаттарға халықты әлеуметтік қорғау саласындағы уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша мүгедектігі туралы анықтамаларды қосымша ұсынады.";

      4-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Партиялық тізімде үш санат өкілдерінің: әйелдердің, жиырма тоғыз жасқа толмаған адамдардың, мүгедектігі бар адамдардың саны оған енгізілген адамдардың жалпы санының кемінде отыз пайызын құрауға тиіс.";

      2) 97-1-бапта:

      5-тармақ мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Депутаттық мандаттарды бөлген кезде үш санат өкілдерінің: әйелдердің, жиырма тоғыз жасқа толмаған адамдардың, мүгедектігі бар адамдардың саны партия алған депутаттық мандаттардың жалпы санының кемінде отыз пайызын құрауға тиіс.";

      6-тармақтың бірінші бөлігі мынадай мазмұндағы екінші сөйлеммен толықтырылсын:

      "Бұл ретте осы баптың 5-тармағы үшінші бөлігінің талаптары сақталуға тиіс.".

      2. "Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы туралы" 2000 жылғы 20 шілдедегі Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына:

      1-бапта:

      бесінші бөліктің 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) Қазақстан Республикасы Парламенті мен оның палаталарының алдында, Республика Үкіметінің отырыстарында ел үшін маңызды мәселелерді талқылау кезінде сөз сөйлеу; Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің құрамына кіру құқығы тиесілі.";

      алтыншы бөлік алып тасталсын.

      2-бап. Осы Конституциялық заңның 1-бабы 1-тармағының күші осы Конституциялық заң қолданысқа енгізілгенге дейін тағайындалған сайлауды өткізуге байланысты туындаған құқықтық қатынастарға қолданылмайды.

      3-бап. Осы Конституциялық заң алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Қ. ТОҚАЕВ

О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан

Конституционный закон Республики Казахстан от 7 февраля 2022 года № 105-VII ЗРК.

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие конституционные законы Республики Казахстан:

      1. В Конституционный закон Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года "О выборах в Республике Казахстан":

      1) в статье 89:

      пункт 3 дополнить частью второй следующего содержания:

      "К документам, указанным в части первой настоящего пункта, кандидатами – лицами с инвалидностью дополнительно представляются справки об инвалидности по форме, установленной уполномоченным органом в области социальной защиты населения.";

      часть вторую пункта 4 изложить в следующей редакции:

      "В партийном списке количество представителей трех категорий: женщин, лиц, не достигших двадцатидевятилетнего возраста, лиц с инвалидностью – должно составлять не менее тридцати процентов от общего числа включенных в него лиц.";

      2) в статье 97-1:

      пункт 5 дополнить частью третьей следующего содержания:

      "При распределении депутатских мандатов количество представителей трех категорий: женщин, лиц, не достигших двадцатидевятилетнего возраста, лиц с инвалидностью – должно составлять не менее тридцати процентов от общего числа полученных партией депутатских мандатов.";

      часть первую пункта 6 дополнить предложением вторым следующего содержания:

      "При этом должны быть соблюдены требования части третьей пункта 5 настоящей статьи.".

      2. В Конституционный закон Республики Казахстан от 20 июля 2000 года "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы":

      в статье 1:

      подпункт 2) части пятой изложить в следующей редакции:

      "2) выступать перед Парламентом Республики Казахстан и его Палатами, на заседаниях Правительства Республики при обсуждении важных для страны вопросов; входить в состав Конституционного Совета Республики Казахстан.";

      часть шестую исключить.

      Статья 2. Действие пункта 1 статьи 1 настоящего Конституционного закона не распространяется на правоотношения, возникшие в связи с проведением выборов, назначенных до введения в действие настоящего Конституционного закона.

      Статья 3. Настоящий Конституционный закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ