Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл, сондай-ақ мемлекеттік баға реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2022 жылғы 1 шiлдедегi № 131-VII ҚРЗ.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1. 2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне:

      1) 106-баптың екінші бөлігінің екінші абзацы "алты" деген сөздің алдынан, үшінші бөлігінің екінші абзацы "сегіз" деген сөздің алдынан, 170-баптың үшінші бөлігінің екінші абзацы "жеті" деген сөздің алдынан "мүлкi тәркiленіп немесе онсыз," деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 196-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы "бір жүз алпыс айлық" деген сөздердің алдынан, екінші бөлігінің екінші абзацы "екі жүз айлық" деген сөздердің алдынан "мүлкi тәркiленіп немесе онсыз," деген сөздермен толықтырылсын;

      3) 218-бапта:

      бірінші бөлікте:

      бірінші абзацтағы "табыстар болып табылатын", "табыстар болып табылатыны" деген сөздер тиісінше "кірістер, оның ішінде қылмыстық жолмен алынған мүліктен түсетін кез келген кірістер болып табылатын", "кірістер болып табылатыны" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "мүлкі тәркіленіп, бес мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына, не алты жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге, не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      екінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "мүлкі тәркіленіп, үш мыңнан жеті мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына, не үш жылдан жеті жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      үшінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "мүлкі тәркіленіп, ал 1) тармақта көзделген жағдайларда – белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан өмір бойына айыра отырып, бес жылдан он жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      4) 229-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы, 230-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы "белгілі бір лауазымдарды" деген сөздердің алдынан "мүлкі тәркіленіп немесе онсыз," деген сөздермен толықтырылсын;

      5) 260-баптың екінші абзацы "үш" деген сөздің алдынан "мүлкі тәркіленіп немесе онсыз," деген сөздермен толықтырылсын;

      6) 261-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы "үш" деген сөздің алдынан, екінші бөліктің екінші абзацы "жеті" деген сөздің алдынан "мүлкі тәркіленіп немесе онсыз," деген сөздермен толықтырылсын;

      үшінші бөліктің екінші абзацы "он жылдан" деген сөздердің алдынан "мүлкі тәркіленіп немесе онсыз," деген сөздермен толықтырылсын;

      7) 269-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы "үш" деген сөздің алдынан "мүлкі тәркіленіп немесе онсыз," деген сөздермен толықтырылсын;

      8) 270-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы "екі" деген сөздің алдынан "мүлкі тәркіленіп немесе онсыз," деген сөздермен толықтырылсын;

      9) 287-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы "екі" деген сөздің алдынан, екінші бөліктің екінші абзацы "екі мың" деген сөздердің алдынан, үшінші бөліктің екінші абзацы "бес мың" деген сөздердің алдынан "мүлкі тәркіленіп немесе онсыз," деген сөздермен толықтырылсын;

      төртінші бөліктің екінші абзацы "үш" деген сөздің алдынан, бесінші бөліктің екінші абзацы "бес" деген сөздің алдынан "мүлкі тәркіленіп немесе онсыз," деген сөздермен толықтырылсын;

      10) 298-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы "үш" деген сөздің алдынан, 299-1-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы, екінші бөлігінің екінші абзацы "үш" деген сөздің алдынан, 301-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы "бес" деген сөздің алдынан, екінші бөлігінің екінші абзацы "үш" деген сөздің алдынан, үшінші бөлігінің екінші абзацы "жеті" деген сөздің алдынан, төртінші бөлігінің екінші абзацы "он жылдан" деген сөздердің алдынан "мүлкі тәркіленіп немесе онсыз," деген сөздермен толықтырылсын;

      11) 394-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы "екі мың" деген сөздердің алдынан, екінші бөліктің екінші абзацы "белгілі бір лауазымдарды" деген сөздердің алдынан "мүлкі тәркіленіп немесе онсыз," деген сөздермен толықтырылсын;

      үшінші бөліктің екінші абзацы "үш" деген сөздің алдынан "мүлкі тәркіленіп немесе онсыз," деген сөздермен толықтырылсын.

      2. 2014 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексіне:

      1) 568-баптың бірінші бөлігіндегі "шараларды қолдануға құқылы" деген сөздер "шаралар қолданады" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 569-баптың екінші бөлігінде:

      1) тармақ "өзге де" деген сөздерден кейін "елеулі" деген сөзбен толықтырылсын;

      3) тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) тергеу судьясының (сотының) санкциясы қажет етілетін процестік әрекеттерді жүргізу туралы сұрау салу (тапсырма, өтінішхат) Қазақстан Республикасында қылмыстық құқық бұзушылық болып табылмайтын іс-әрекетке қатысты болса;".

      3. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне:

      119-баптың екінші бөлігі алып тасталсын.

      4. "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      8-баптың 24-2) тармақшасындағы ", банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау айрықша қызметі болып табылатын заңды тұлғалардың" деген сөздер алып тасталсын.

      5. "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      20-баптың 13-тармағында:

      бірінші және екінші бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:

      "13. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның басқару органының басшысы мен мүшелері, атқарушы органының басшысы мен мүшелері осы бапта белгіленген талаптарға сай болуға тиіс. Көрсетілген талаптарға сай келген жағдайда, басқару органының басшысы мен мүшелері, атқарушы органның басшысы мен мүшелері лауазымдарға уәкілетті органның келісімінсіз тағайындалады (сайланады). Басқару органының басшысы мен мүшесі, атқарушы органның басшысы мен мүшесі осы баптың талаптарына сай келмеген жағдайда, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым уәкілетті органның талабы бойынша оларды қызметтен шеттетеді.

      Уәкілетті орган банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның басқару органының басшысына (мүшесіне), атқарушы органының басшысына (мүшесіне) осы Заңның 46-бабы 1-тармағының 12) тармақшасында көрсетілген қадағалап ден қою шараларын қолданған жағдайда, осы ұйым аталған адаммен еңбек шартын бұзуға не оның өкілеттігін тоқтату жөнінде шаралар қолдануға міндетті.";

      мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Ұлттық пошта операторына қатысты осы тармақтың талаптары лауазымдық міндеттеріне банк операцияларының жекелеген түрлерін жүргізуге байланысты мәселелерге жетекшілік ету кіретін атқарушы орган мүшелеріне қолданылады.".

      6. "Нотариат туралы" 1997 жылғы 14 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 27-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 3-2) тармақшамен толықтырылсын:

      "3-2) қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша және мерзімдерде Республикалық нотариаттық палатаға жыл сайын осындай ақпарат бере отырып, Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын қолдану практикасын жинақтап қорытады және оны жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізеді;";

      2) 29-баптың 2-тармағында:

      5) тармақшадағы "және нотариат мәселелерi жөнiнде әдiстемелiк материалдар әзiрлейдi" деген сөздер ", нотариат мәселелері бойынша, сондай-ақ қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша әдістемелік материалдарды әзірлейді және бекітеді" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 5-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "5-1) қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша және мерзімдерде қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органға жыл сайын осындай ақпарат бере отырып, аумақтық нотариаттық палата ұсынған мәліметтер негізінде Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын қолдану практикасын талдайды, жинақтап қорытады және оны жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізеді;";

      3) 33-баптың 2-тармағының 6) тармақшасы "практиканы" деген сөзден кейін ", сондай-ақ Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын қолдану практикасын жинақтап" деген сөздермен толықтырылсын.

      7. "Терроризмге қарсы іс-қимыл туралы" 1999 жылғы 13 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      1-баптың 18) тармақшасында:

      бесінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "террористiк әрекетті ұйымдастыру мақсатында адамдарды азғырып көндіру немесе даярлау не қаруландыру;";

      жетінші абзац ", сондай-ақ терроризм актісін жасауға жария түрде шақыру" деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы тоғызыншы, оныншы, он бірінші, он екінші, он үшінші, он төртінші, он бесінші, он алтыншы және он жетінші абзацтармен толықтырылсын:

      "жалдамалылық;

      жалдамалыларды даярлайтын базалар (лагерьлер) құру;

      халықаралық қорғауды пайдаланатын адамдарға немесе ұйымдарға шабуыл жасау;

      Қазақстан Республикасы Президентiнің өмiрiне қолсұғушылық;

      диверсия;

      террористік әрекетке қатысу үшін террористік даярлықтан өту, оның ішінде үйрету орнына бару;

      адамды кепілге алу;

      ғимараттарға, құрылысжайларға, қатынас және байланыс құралдарына шабуыл жасау немесе оларды басып алу;

      әуе немесе су кемесін не жылжымалы темiржол құрамын айдап әкету, сол сияқты басып алу.".

      8. "Ойын бизнесі туралы" 2007 жылғы 12 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 1-бап мынадай мазмұндағы 2-2) тармақшамен толықтырылсын:

      "2-2) бенефициарлық меншік иесі – бұл:

      заңды тұлғаның немесе заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің не орналастырылған акцияларының (артықшылықты және қоғам сатып алған акциялары шегеріле отырып) жиырма бес пайызынан астамы тікелей немесе жанама түрде тиесілі;

      заңды тұлғаны немесе заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымды өзгеше түрде бақылауды жүзеге асыратын;

      оның мүддесінде заңды тұлға немесе заңды тұлғаны құрмайтын шетелдік құрылым ақшамен және (немесе) өзге де мүлікпен операциялар жасайтын жеке тұлға;";

      2) 12-баптың 16-тармағының 1) және 2) тармақшаларындағы "немесе қатысушысы" деген сөздер ", қатысушысы немесе бенефициарлық меншік иесі" деген сөздермен ауыстырылсын.

      9. "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 1-бапта:

      2) тармақшадағы "жеке және заңды тұлғалардың" деген сөздер ", жеке, заңды тұлғалардың және заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымдардың" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) тармақшаның екінші абзацы "заңды тұлғаның" деген сөздерден кейін "немесе заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымның" деген сөздермен толықтырылсын;

      3-1) және 3-2) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "3-1) делдал-банк – ақша жөнелтуші банктен алынған төлемді және (немесе) ақша аударуды қаржы ұйымының пайдасына жүзеге асыратын банк және (немесе) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым;

      3-2) жария лауазымды адам:

      жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адам;

      лауазымды адам;

      мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адам;

      мемлекеттік ұйымда немесе квазимемлекеттік сектор субъектісінде басқарушылық функцияларды орындайтын адам;

      шет мемлекеттiң заң шығарушы, атқарушы, әкiмшiлiк, сот органдарына немесе қарулы күштеріне тағайындалатын немесе сайланатын, онда қандай да бiр лауазымды атқаратын адам;

      шет мемлекет үшiн қандай да бiр жария функцияны орындайтын адам;

      халықаралық шарттар мәртебесі бар келісімдер негізінде елдер құрған ұйымдарда басшы лауазымын атқаратын адам;";

      мынадай мазмұндағы 3-3) және 3-4) тармақшалармен толықтырылсын:

      "3-3) заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылым – шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес құрылған, өздері құрылған шет мемлекеттің заңды тұлғасы мәртебесіне ие болуына не болмауына қарамастан, дербес ұйымдық-құқықтық нысандар ретінде қаралатын қор, серіктестік, траст, компания, әріптестік, ұйым немесе басқа да корпоративтік құрылым;

      3-4) заң мәселелері жөніндегі тәуелсіз маман – заң қызметтерін дербес те, әріптес немесе заң көмегін көрсететін кәсіпкерлік субъектісімен еңбек шарты негізінде жұмыскер ретінде де көрсететін жеке тұлға;";

      4) тармақшадағы "жеке немесе заңды тұлға" деген сөздер "жеке, заңды тұлға немесе заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылым" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 8-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "8-1) қаржы тобы – қаржы мониторингі субъектілері болып табылатын және өз арасында осы Заңға сәйкес өзара іс-қимыл жасайтын заңды тұлғалар тобы;";

      9) тармақшадағы "немесе заңды тұлғалар" деген сөздер ", заңды тұлғалар немесе заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылым" деген сөздермен ауыстырылсын;

      11-2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "11-2) мiнсiз iскерлiк бедел – кәсiпқойлықты, адалдықты растайтын фактiлердiң болуы, алынбаған немесе жойылмаған сотталғандығының болмауы, оның ішінде қаржы ұйымының, банк және (немесе) сақтандыру холдингінің басшы қызметкері лауазымын атқару және қаржы ұйымының ірі қатысушысы (ірі акционері) болу құқығынан өмір бойына айыру түрінде қылмыстық жаза қолдану туралы заңды күшіне енген сот шешімінің болмауы;";

      мынадай мазмұндағы 11-3) тармақшамен толықтырылсын:

      "11-3) нысаналы қаржылық санкциялар – осы Заңға және Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік Кеңесінің терроризмнің және терроризмді қаржыландырудың алдын алуға және оны болғызбауға, жаппай қырып-жою қаруын таратудың және оны қаржыландырудың алдын алуға, оған кедергі келтіруге және тоқтатуға жататын қарарларына сәйкес қаржы монторингі субъектілері мен мемлекеттік органдар қабылдайтын, ақшамен және (немесе) өзге де мүлікпен операцияларды тоқтатып қою жөніндегі шаралар;";

      2) 3-баптың 1-тармағының 1) тармақшасы "орталығын" деген сөзден кейін ", сондай-ақ айрықша қызметі банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау болып табылатын заңды тұлғаларды" деген сөздермен толықтырылсын; 

      3) 4-баптың 1-тармағы 2) тармақшасының төртінші абзацындағы "жеке немесе заңды тұлға" деген сөздер "жеке, заңды тұлға немесе заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылым" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4) 5-бапта:

      2-тармақтың 2) тармақшасындағы "қаржы мониторингiне жататын" деген сөздер алып тасталсын;

      3-тармақта:

      2) тармақшадағы "не резидент емес заңды тұлға шет мемлекетте тіркелген нөмірді, сондай-ақ" деген сөздер ", қызметінің сипатын, сондай-ақ тіркелген немесе" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "2-1) заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымды сәйкестендіру үшін қажетті мәліметтерді: заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылым шет мемлекетте (аумақта) тіркелген атауын, нөмірін (болған кезде), орналасқан жерінің мекенжайын, негізгі қызмет жүргізілетін орнын, қызметінің сипатын, ал трасттарға және ұқсас құрылымы немесе функциясы бар, заңды тұлға құрмайтын өзге де шетелдік құрылымдарға қатысты басқаруындағы (меншігіндегі) мүлік құрамын, заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылым құрылтайшыларының (қатысушыларының) және бенефициарлық меншік иелерінің (болған кезде) тегін, атын, әкесінің атын (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) және тұрғылықты жерінің (орналасқан жерінің) мекенжайын тіркеу;";

      мынадай мазмұндағы 2-2) тармақшамен толықтырылсын:

      "2-2) бенефициарлық меншік иесін анықтау және заңды мекенжайын қоспағанда, осы тармақтың 1) тармақшасына сәйкес оны сәйкестендіру үшін қажетті мәліметтерді тіркеу;

      Клиент – заңды тұлғаның, заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымның бенефициарлық меншік иесін анықтау мақсатында қаржы мониторингі субъектісі осындай клиенттің құрылтай құжаттары және акцияларын ұстаушылар тізілімі не басқа да көздерден алынған мәліметтер негізінде оның меншік пен басқару құрылымын белгілейді.

      Клиент – заңды тұлғаның, заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің не орналастырылған акцияларының (артықшылықты және қоғам сатып алған акциялар шегеріле отырып) жиырма бес пайызынан астамы тікелей немесе жанама түрде тиесілі жеке тұлғаның бенефициарлық меншік иесі болып табылатынына күмәндануға негіздер болған жағдайда, клиент – заңды тұлғаны, заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымды өзгеше түрде бақылауды жүзеге асыратын не оның мүддесінде клиент – заңды тұлға, заңды тұлғаны құрмайтын шетелдік құрылым ақшамен және (немесе) өзге де мүлікпен операциялар жасайтын жеке тұлғаны бенефициарлық меншік иесі деп тануға жол беріледі.

      Осы тармақшада көзделген шараларды қабылдау нәтижесінде клиент – заңды тұлғаның, заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымның бенефициарлық меншік иесі анықталмаған жағдайда, клиент – заңды тұлғаның, заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымның жеке-дара атқарушы органын не алқалы атқарушы органының басшысын бенефициарлық меншік иесі деп тануға жол беріледі.

      Бенефициарлық меншік иесін сәйкестендіру үшін қажетті мәліметтерді тіркеу клиент (оның өкілі) беретін не өзге де көздерден алынған ақпарат және (немесе) құжаттар негізінде жүзеге асырылады.

      Клиент іскерлік қатынастарды қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) немесе терроризмді қаржыландыру мақсатында пайдаланады деген күдік болған жағдайларды қоспағанда, егер клиент Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы, бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы, сақтандыру ұйымы болып табылса, банктер, қор биржалары, орталық депозитарий осы Заңның 1-бабы 3) тармақшасының төртінші абзацында аталған тұлға туралы мәліметтерді анықтамауға және тіркемеуге құқылы;";

      6) тармақша мынадай мазмұндағы төртінші және бесінші бөліктермен толықтырылсын:

      "Клиент (оның өкілі), бенефициарлық меншік иесі туралы бұрын алынған мәліметтердің анықтығына күмәндануға негіз болған кезде клиент (оның өкілі) және бенефициарлық меншік иесі туралы мәліметтерді жаңарту қаржы мониторингі субъектісі осындай күмәннің бар екендігі туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі он бес жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

      Осы тармақтың 1), 2), 2-1) және 2-2) тармақшаларында көзделген шараларды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, сақтандыру брокері, өзара сақтандыру қоғамы, Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдары, Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру брокерлерінің филиалдары сақтандыру сыйлықақысы төленгенге және (немесе) сақтандыру төлемі жүзеге асырылғанға дейін жүзеге асырады.";

      3-1-тармақтың 1) тармақшасының оныншы абзацындағы "аспаса;" деген сөз "аспаса, қолданылмайды." деген сөздермен ауыстырылып, 2) және 3) тармақшалары алып тасталсын;

      6-тармақта:

      бірінші абзацтағы "2-1)" деген цифрлар "2-1), 2-2)" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      1) тармақшадағы "2-1)" деген цифрлар "2-1), 2-2)" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) шетелдік қаржы ұйымы қолданған, клиентті (оның өкілін) және бенефициарлық меншік иесін тиісінше тексеру жөніндегі шараларға сүйенетін қаржы мониторингі субъектісі осындай шетелдік қаржы ұйымының қызметі ол тіркелген мемлекетте лицензиялауға, реттелуге және қадағалауға жататынын және осындай қаржы мониторингі субъектісі немесе шетелдік қаржы ұйымы клиентті (оның өкілін) және бенефициарлық меншік иесін тиісінше тексеру жөнінде, осы баптың талаптарына ұқсас шаралар қабылдайтын, сондай-ақ тиісінше тексеру нәтижелері бойынша алынған құжаттар мен мәліметтерді клиентпен (оның өкілімен) және бенефициарлық меншік иесімен іскерлік қатынастар тоқтатылған күннен бастап кемінде бес жыл сақтайтынын белгілеуге тиіс.";

      мынадай мазмұндағы 6-1-тармақпен толықтырылсын:

      "6-1. Осы Заңның 3-бабы 1-тармағының 1) – 5), 11) және 12) тармақшаларында аталған және қаржы тобының қатысушылары болып табылатын қаржы мониторингі субъектілері тиісті клиенттерге (олардың өкілдеріне) және бенефициарлық меншік иелеріне қатысты осындай қаржы тобының басқа қатысушылары қолданған, осы баптың 3-тармағының 1), 2), 2-1), 2-2), 4) және 6) тармақшаларында көзделген клиенттерді (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеру жөніндегі шараларға мынадай шарттар сақталған кезде сүйене алады:

      1) осы баптың 6-тармағында көзделген шарттар;

      2) қаржы тобының қатысушылары тиісті қаржы мониторингі субъектісінің ішкі бақылау қағидаларын сақтайды;

      3) қаржы тобының жауапты ұйымы ішкі бақылау қағидаларында белгіленген тәртіппен тиісті қаржы мониторингі субъектісінің ішкі бақылау қағидаларын іске асырады және қаржы тобы қатысушыларының оларды сақтауын қамтамасыз етеді;

      4) осы Заңның 3-бабы 1-тармағының 1) – 5), 11) және 12) тармақшаларында аталған және қаржы тобының қатысушысы болып табылатын қаржы мониторингі субъектісі клиентінің (оның өкілінің) және бенефициарлық меншік иесінің клиент (оның өкілі) және бенефициарлық меншік иесі туралы ақпаратты және құжаттарды осындай қаржы тобының басқа қатысушыларына беруге және олардың пайдалануына жазбаша түрдегі келісімінің болуы.";

      7-тармақта:

      үшінші бөлік "негіз болған кезде" деген сөздерден кейін ", сондай-ақ қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелінің жоғары деңгейі жағдайларында" деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы бесінші және алтыншы бөліктермен толықтырылсын:

      "Клиенттерді (оның өкілдерін), бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексерудің күшейтілген шаралары қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелінің жоғары деңгейі кезінде қолданылады.

      Клиенттерді (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексерудің жеңілдетілген шаралары қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелінің төмен деңгейі кезінде қолданылады.";

      8-тармақта:

      бірінші бөліктің бірінші абзацындағы "2-1)" деген цифрлар "2-1), 2-2)" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      екінші бөліктегі "2-1)" деген цифрлар "2-1), 2-2)" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      төртінші бөліктегі "2-1)" деген цифрлар "2-1), 2-2)" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы бесінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Шарт негізінде шетелдік қаржы ұйымына осы баптың 3-тармағының 1), 2), 2-1), 2-2) және 4) тармақшаларында көзделген клиенттерді (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеру жөніндегі шараларды қолдануды тапсырған қаржы мониторингі субъектісі қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) және терроризмді қаржыландырудың ықтимал тәуекелдерін ескеруге міндетті.";

      9-тармақтың бірінші бөлігіндегі "және банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау айрықша қызметі болып табылатын заңды тұлғаларды" деген сөздер алып тасталсын;

      10-тармақта:

      екінші бөліктегі "6" деген цифр "6, 6-1" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Қаржы мониторингі субъектілері басқа қаржы мониторингі субъектісі немесе шетелдік қаржы ұйымы Ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің қаржылық шараларын әзірлеу тобының (ФАТФ) ұсынымдарын орындамайтын және (немесе) жеткілікті түрде орындамайтын мемлекетте (аумақта) тіркелген, болған немесе орналасқан жағдайда, осы баптың 6, 6-1 және 8-тармақтарында көзделген әрекеттерді жасауға құқылы емес.";

      5) 6-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "6-бап. Іскерлік қатынастар орнатылған жағдайда қаржы мониторингі субъектілерінің клиентті (оның өкілін) және бенефициарлық меншік иесін тиісінше тексеруі

      Осы Заңның 5-бабының 3-1 және 3-2-тармақтарында көрсетілген жағдайларды қоспағанда, қаржы мониторингі субъектілері іскерлік қатынастар орнатылғанға дейін осы Заңның 5-бабы 3-тармағының 1), 2), 2-1), 2-2), 4) және 6) тармақшаларында көзделген клиенттерді (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеру жөніндегі шараларды қолданады.";

      6) 7-бапта:

      1-тармақтағы "2-1)" деген цифрлар "2-1), 2-2)" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      2-тармақта:

      бірінші бөлікте:

      бірінші абзац "ұйымдар" деген сөзден кейін ", оның ішінде делдал-банктер, сондай-ақ ақша аударымы жөніндегі қызметтерді көрсететін пошта операторлары" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші және төртінші абзацтар "тұлғалар" деген сөзден кейін ", заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымдар" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөлік "ұйымдар" деген сөзден кейін ", оның ішінде делдал-банктер, сондай-ақ ақша аударымы жөніндегі қызметтерді көрсететін пошта операторлары" деген сөздермен толықтырылсын;

      7) 8-бапта:

      1-тармақта:

      бірінші абзацтағы "3-1)" деген цифрлар "3-2)" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      3) тармақшадағы "одан әрі жалғастыруға", "рұқсатын" деген сөздер тиісінше "жалғастыруға", "жазбаша рұқсатын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4) тармақшадағы "клиенттің", "қаражат көздерін" деген сөздер тиісінше "осындай клиенттің", "ақшасының және (немесе) өзге де мүлкінің шығу көзін" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5) тармақша "шараларын" деген сөзден кейін "тұрақты негізде" деген сөздермен толықтырылсын;

      2-тармақтағы "1-тармағының" деген сөздер "1-тармағының 1)," деген сөздермен ауыстырылсын;

      3-тармақтағы "3-1)" деген цифрлар "3-2)" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      8) 9-баптың бірінші бөлігінің 1) тармақшасы "респондент-шетелдік" деген сөздердің алдынан "жалпыға бірдей қолжетімді ақпарат негізінде" деген сөздермен толықтырылсын;

      9) 10-баптың 3-2-тармағы бірінші бөлігінің 1) тармақшасы "(заңды тұлғалар" деген сөздерден кейін ", заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымдар" деген сөздермен толықтырылсын;

      10) 11-бапта:

      1-тармақтағы "және терроризмді қаржыландыру" деген сөздер ", терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыру" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-тармақтағы "және терроризмді қаржыландыруды" деген сөздер ", терроризмді қаржыландыруды және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруды" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3-тармақта:

      бірінші абзац:

      "Қаржы мониторингі субъектілері" деген сөздер "Заңды тұлға құратын қаржы мониторингі субъектілерінің басқару органы немесе атқарушы органы және заңды тұлға құрмайтын қаржы мониторингі субъектісі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "әрі орындайды" деген сөздер "және қаржы мониторингі субъектілері оларды қаржы мониторингі субъектілері көрсететін қызметтердің кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдеріне ұшырау дәрежесін бағалау нәтижелерін, ұйымның мөлшерін, сипаты мен күрделілігін ескере отырып, орындайды" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екінші абзацтағы "қаржы мониторингі субъектілерінің Ішкі бақылау қағидаларын іске асыруға және сақтауға жауапты жұмыскерлеріне қойылатын талаптарды қоса алғанда, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді" деген сөздер "қаржы мониторингі субъектісінің басшы қызметкерлерінің немесе қаржы мониторингі субъектісінің тиісті құрылымдық бөлімше басшысының деңгейінен төмен емес өзге де басшыларының арасынан, ішкі бақылау қағидаларының іске асырылуына және сақталуына жауапты адамды тағайындау туралы талапты, сондай-ақ қаржы мониторингі субъектілерінің ішкі бақылау қағидаларының іске асырылуына және сақталуына жауапты қызметкерлеріне қойылатын өзге де талаптарды, оның ішінде мінсіз іскерлік беделінің болуы туралы талапты қоса алғанда, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды" деген сөздермен ауыстырылсын;

      үшінші абзацтағы "және терроризмді қаржыландыру" деген сөздер ", терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыру" деген сөздермен ауыстырылсын;

      алтыншы абзацтағы "және терроризмді қаржыландыруға" деген сөздер ", терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Осы Заңның 3-бабы 1-тармағының 1) – 5), 11) және 12) тармақшаларында аталған және қаржы тобының қатысушылары болып табылатын қаржы мониторингі субъектілері осы қаржы тобы үшін оның қатысушыларының өзіндік ерекшелігі мен ерекшіліктерін ескере отырып, ішкі бақылау қағидаларын әзірлеуге, қабылдауға және орындауға құқылы.";

      3-1-тармақта:

      екінші бөлік "хабарлауға" деген сөзден кейін ", сондай-ақ кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін басқару және кірістерді заңдастыру (жылыстату), терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыру тәуекелдерін төмендету жөнінде қосымша бақылау шаралары мен рәсімдерді қолдануға" деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Төлем агентімен немесе қосалқы төлем агентімен төлем қызметтерін көрсету жөнінде агенттік шарт жасасқан ұйымдар оны қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі өздерінің бағдарламаларына енгізуге және оның осындай бағдарламаларды орындауына бақылауды жүзеге асыруға міндетті.";

      3-2-тармақта:

      бірінші абзацтағы "және терроризмді қаржыландыруға" деген сөздер ", терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екінші және үшінші абзацтардағы "және банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау айрықша қызметі болып табылатын заңды тұлғаларды", "және айрықша қызметі банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау болып табылатын заңды тұлғалар" деген сөздер алып тасталсын;

      4-тармақтың екінші бөлігіндегі "Қаржы мониторингіне жататын, ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен" деген сөздер "Ақшамен және (немесе) өзге де мүлікпен жасалатын, оның ішінде қаржы мониторингіне жататын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Клиенттерге ақшамен және (немесе) өзге де мүлікпен жасалатын операцияларды тоқтатып қою жөніндегі қолданылған шаралар туралы, іскерлік қатынастарды орнатудан бас тарту туралы, сондай-ақ ақшамен және (немесе) өзге де мүлікпен жасалатын операцияларды жүргізуден бас тарту туралы хабарлауды қоспағанда, клиенттерге және өзге де тұлғаларға осындай клиенттер мен өзге де тұлғаларға қатысты қабылдайтын, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі шаралар туралы хабарлауға тыйым салынады.";

      6-тармақта:

      "қызметтік, коммерциялық, банктік немесе заңмен қорғалатын өзге құпияны жария ету болып табылмайды" деген сөздер "коммерциялық, банктік немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны жария ету, дербес деректерді, сондай-ақ заңмен қорғалатын өзге де ақпаратты жинау, өңдеу шарттарын бұзу болып табылмайды" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Осы Заңның 3-бабы 1-тармағының 1) – 5), 11) және 12) тармақшаларында аталған және қаржы тобының қатысушылары болып табылатын қаржы мониторингі субъектілері ішкі бақылаудың іске асырылуы шеңберінде алынған ақпарат пен құжаттар алмасуды және оларды ішкі бақылау қағидаларында белгіленген тәртіппен пайдалануды мынадай шарттар сақталған кезде:

      1) алмасуы осы тармаққа сәйкес жүзеге асырылатын ақпарат пен құжаттарға қатысты қаржы мониторингі субъектілері қаржы тобы үшін ішкі бақылау қағидаларында белгіленген талаптарды орындаған;

      2) алмасуға және пайдалануға осы тармаққа сәйкес жол берілетін ақпарат пен құжаттардың анықтығы мен дәлдігіне күмән болмаған кезде;

      3) қаржы мониторингі субъектісі клиентінің осындай қаржы тобының басқа қатысушыларына клиент туралы ақпарат пен құжаттарды беруге және олардың пайдалануына жазбаша түрдегі келісімі болған кезде жүзеге асыруға құқылы.";

      7-тармақтағы "олардың лауазымды адамдары" деген сөздер "олардың жұмыскерлері және лауазымды адамдары" деген сөздермен ауыстырылсын;

      11) 11-1-бапта:

      3-тармақта:

      бірінші бөлікте:

      "және терроризмді қаржыландыруға" деген сөздер ", терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) және терроризмді қаржыландырудың алдын алу мәселелері жөніндегі" деген сөздер "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың), терроризмді қаржыландырудың және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландырудың алдын алу мәселелері жөніндегі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екінші және үшінші бөліктердегі "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) және терроризмді қаржыландырудың алдын алу мәселелері жөніндегі" деген сөздер "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың), терроризмді қаржыландырудың және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландырудың алдын алу мәселелері жөніндегі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4-тармақтың бірінші және екінші бөліктеріндегі "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) және терроризмді қаржыландырудың алдын алу мәселелері жөніндегі" деген сөздер "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың), терроризмді қаржыландырудың және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландырудың алдын алу мәселелері жөніндегі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5-тармақтың бірінші бөлігіндегі "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) және терроризмді қаржыландырудың алдын алу мәселелері жөніндегі" деген сөздер "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың), терроризмді қаржыландырудың және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландырудың алдын алу мәселелері жөніндегі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      6-тармақтың екінші бөлігінің 1) тармақшасы "кірістерді" деген сөздің алдынан "технологиялық жетістіктерді пайдалану тәуекелін қоса алғанда," деген сөздермен толықтырылсын;

      12) 12-бапта:

      мынадай мазмұндағы 5-1-тармақпен толықтырылсын:

      "5-1. Уәкілетті орган дереу, бірақ ұйымды немесе жеке тұлғаны терроризмді және экстремизмді қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесінен алып тастау туралы шешім қабылданған күннен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей, өзінің интернет-ресурсында осындай шешімді орналастырады және оны Қазақстан Республикасының тиісті мемлекеттік органдарына және ұйымдарға жібереді.";

      6-тармақ мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:

      "3) заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымға қатысты:

      атауы;

      заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымның шет мемлекетте (аумақта) тіркелген нөмірі (болған кезде);

      тіркелген және (немесе) орналасқан жерінің мекенжайы;

      заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымның құрылтайшылары (қатысушылары) туралы мәліметтер.";

      ескертпе мынадай редакцияда жазылсын:

      "Ескертпелер.

      1. Осы баптың мақсатында терроризмді және экстремизмді қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесіне енгізілген жеке тұлғаның отбасы мүшелері деп: зайыбы (жұбайы), ерлі-зайыптылардың ортақ немесе біреуінің кәмелетке толмаған (оның ішінде асырап алған, асырауындағы немесе қорғаншылығындағы (қамқоршылығындағы) балалары; асырауындағы ата-анасы мен жұбайының (зайыбының) ата-анасы танылады.

      2. Осы баптың мақсатында ұйым деп заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылым да түсініледі.";

      13) 12-1-бапта:

      4-тармақтың екінші бөлігіндегі "Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы" Қазақстан Республикасының Заңында" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексінде" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы ескертпемен толықтырылсын:

      "Ескертпе.

      Осы баптың мақсатында ұйым деп заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылым да түсініледі.";

      14) мынадай мазмұндағы 12-3-баппен толықтырылсын:

      "12-3-бап. Заңды тұлғаның және заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымның бенефициарлық меншік иесін анықтау

      1. Осы Заңның 5-бабы 3-тармағының 2-2) тармақшасына сәйкес, заңды тұлға және заңды тұлғаны құрмайтын шетелдік құрылым өздерінің бенефициарлық меншік иелерін анықтау үшін қолжетімді шаралар қабылдауға және оларды сәйкестендіру үшін қажетті мәліметтерді Қазақстан Республикасының Әділет министрлігімен келісу бойынша уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша тіркеуге міндетті.

      2. Заңды тұлға және заңды тұлғаны құрмайтын шетелдік құрылым:

      1) өздерінің бенефициарлық меншік иелерін сәйкестендіру үшін қажетті мәліметтердің анықтығын тексеруге;

      2) жылына бір реттен сиретпей не өзгерістер енгізілген жағдайда, өздерінің бенефициарлық меншік иелері туралы мәліметтерді жаңартып отыруға, сондай-ақ мұндай мәліметтерді құжаттық тіркеуге;

      3) өздерінің бенефициарлық меншік иелері туралы, сондай-ақ өздерінің бенефициарлық меншік иелерін анықтау жөнінде қабылданған шаралар туралы ақпаратты алған кезден бастап кемінде бес жыл сақтауға міндетті.

      3. Заңды тұлға және заңды тұлғаны құрмайтын шетелдік құрылым өзінің құрылтайшыларынан (қатысушыларынан), сондай-ақ заңды тұлғаны немесе заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымды өзгеше түрде бақылайтын тұлғалардан өздерінің бенефициарлық меншік иелерін анықтау және олар туралы мәліметтерді жаңарту үшін қажетті ақпаратты сұратуға құқылы.

      4. Құрылтайшы (қатысушы) болып табылатын, сондай-ақ заңды тұлғаны немесе заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымды өзгеше түрде бақылайтын жеке, заңды тұлға немесе заңды тұлғаны құрмайтын шетелдік құрылым осындай заңды тұлғаға немесе заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымға өздерінің бенефициарлық меншік иелерін анықтау және олар туралы мәліметтерді жаңарту үшін қажетті мәліметтер мен құжаттарды ұсынуға міндетті.

      5. Заңды тұлға және заңды тұлғаны құрмайтын шетелдік құрылым уәкілетті органның сұрау салуы бойынша бенефициарлық меншік иелері туралы мәліметтер мен құжаттарды уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және мерзімдерде ұсынады.

      6. Осы Заңда көзделген мақсаттарда және тәртіппен заңды тұлғаның немесе заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымның ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды уәкілетті органға беруі, банктік құпияны қоспағанда, қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны жария ету, дербес деректерді, сондай-ақ заңмен қорғалатын өзге де ақпаратты жинау, өңдеу шарттарын бұзу болып табылмайды.

      Ескертпе.

      Осы баптың мақсатында заңды тұлға деп, мемлекеттік мекеме мен квазимемлекеттік сектор субъектісін қоспағанда, ұйым түсініледі.";

      15) 13-бапта:

      1-тармақта:

      бірінші бөлікте:

      "2-1)" деген цифрлар "2-1), 2-2)" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      "жеке немесе заңды тұлғамен" деген сөздер "жеке, заңды тұлғаға немесе заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Осы Заңның 5-бабы 3-тармағының 1), 2), 2-1), 2-2), 4) және 6) тармақшаларында көзделген шараларды қабылдау мүмкiн болмаған жағдайда, қаржы мониторингi субъектiлерi жеке, заңды тұлғаға немесе заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымға ақшамен және (немесе) өзге де мүлікпен операциялар жүргізуден бас тартуға және (немесе) іскерлік қатынастарды тоқтатуға мiндеттi.";

      1-1-тармақтың бірінші бөлігінің екінші, үшінші, төртінші және алтыншы абзацтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "осындай ұйымның немесе жеке тұлғаның банктік шоттары бойынша, осындай жеке тұлға бенефициарлық меншік иесі болып табылатын клиенттің (банктік шоттарға қызмет көрсетуге байланысты операцияларды қоспағанда), тікелей немесе жанама түрде осындай ұйымның немесе жеке тұлғаның меншігіндегі немесе бақылауындағы ұйымның, сондай-ақ осындай ұйымның немесе осындай жеке тұлғаның атынан немесе нұсқауы бойынша әрекет ететін жеке немесе заңды тұлғаның банктік шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға;

      осындай ұйымдар мен жеке тұлғалардың банктік шотын пайдаланбай төлем немесе ақша аударымы бойынша нұсқауларды, осындай жеке тұлға бенефициарлық меншік иесі болып табылатын клиенттің, тікелей немесе жанама түрде осындай ұйымның немесе жеке тұлғаның меншігіндегі немесе бақылауындағы ұйымның, сондай-ақ осындай ұйымның немесе осындай жеке тұлғаның атынан немесе нұсқауы бойынша әрекет ететін жеке немесе заңды тұлғаның нұсқауларын орындауды тоқтата тұруға;

      бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдері жүйесіндегі және осындай ұйымның немесе жеке тұлғаның жеке шоттарында, осындай жеке тұлға бенефициарлық меншік иесі болып табылатын клиенттің, тікелей немесе жанама түрде осындай ұйымның немесе жеке тұлғаның меншігіндегі немесе бақылауындағы ұйымның, сондай-ақ осындай ұйымның немесе осындай жеке тұлғаның атынан немесе нұсқауы бойынша әрекет ететін жеке немесе заңды тұлғаның жеке шоттарында номиналды ұстауды есепке алу жүйесіндегі бағалы қағаздарды бұғаттауға;";

      "осындай ұйым немесе жеке тұлға жасайтын не олардың пайдасына жасалатын, сол сияқты осындай жеке тұлға бенефициарлық меншік иесі болып табылатын клиент жасайтын не оның пайдасына жасалатын (осындай тұлғаның банктік шотына ақшаны есепке жатқызуды, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына міндетті зейнетақы жарналарын енгізуді, аударуды қоспағанда), тікелей немесе жанама түрде осындай ұйымның немесе жеке тұлғаның меншігіндегі немесе бақылауындағы ұйым жасайтын не оның пайдасына жасалатын, сондай-ақ осындай ұйымның немесе осындай жеке тұлғаның атынан немесе нұсқауы бойынша әрекет ететін жеке немесе заңды тұлға жасайтын не олардың пайдасына жасалатын ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен жасалатын өзге де операцияларды жүргізуден бас тартуға міндетті.";

      2-тармақтың төртінші бөлігіндегі "жеке немесе заңды тұлғаға" деген сөздер "жеке, заңды тұлғаға немесе заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      6-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "6. Осы Заңға сәйкес ақшамен және (немесе) өзге де мүлікпен операциялар жүргізуден бас тарту, оларды тоқтата тұру, сондай-ақ іскерлік қатынастар орнатудан бас тарту немесе іскерлік қатынастарды тоқтату тиісті шарттардың (міндеттемелердің) талаптарын бұзғаны үшін қаржы мониторингі субъектілерінің азаматтық-құқықтық жауаптылығына негіздер болып табылмайды.";

      16) 14-бап мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Осы Заңның 3-бабы 1-тармағының 19) тармақшасында аталған қаржы мониторингі субъектілерінің АХҚО-ның қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері жөніндегі қолданыстағы құқығын сақтауын бақылауды АХҚО-ның қолданыстағы құқығында белгіленген тәртіппен АХҚО-ның Қаржылық қызметтер көрсетуді реттеу жөніндегі комитеті жүзеге асырады.";

      17) 16-бапта:

      5-1) тармақшаның бірінші бөлігіндегі "жеке және заңды тұлғалардың" деген сөздер "жеке, заңды тұлғалардың және заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымдардың" деген сөздермен ауыстырылсын;

      13-6) тармақша "қаржы мониторингі" деген сөздердің алдынан "өз құзыреті шегінде" деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы 13-8) тармақшамен толықтырылсын:

      "13-8) Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының және ұйымдардың қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін анықтау тұрғысынан ұйымдардың және жеке тұлғалардың қызметін талдау және мониторингтеу, Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын жетілдіру жөніндегі практиканы, ұсыныстарды жинақтап қорыту туралы ақпаратты уәкілетті органға беру нысаны мен мерзімдерін белгілейді;";

      18) 18-бапта:

      2-тармақта:

      1-2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "1-2) уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша және мерзімдерде уәкілетті органға жыл сайын осындай ақпарат бере отырып, терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін анықтау тұрғысынан коммерциялық емес ұйымдардың қызметіне талдауды және мониторингті өз құзыреті шегінде жүргізуге, Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын қолдану практикасын жинақтап қорытуға және оны жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізуге;";

      4) тармақшадағы "қамтамасыз етуге міндетті." деген сөздер "қамтамасыз етуге;" деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 5) және 6) тармақшалармен толықтырылсын:

      "5) өз құзыреті шегінде қаржы мониторингі субъектілері үшін олардың қызметінің ерекшеліктері мен өзіндік ерекшелігін ескере отырып, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері жөнінде әдістемелік ұсынымдарды әзірлеуге және бекітуге;

      6) уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша және мерзімдерде уәкілетті органға жыл сайын осындай ақпарат бере отырып, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін анықтау тұрғысынан қаржы мониторингі субъектілерінің қызметіне талдауды және мониторингті өз құзыреті шегінде жүргізуге, Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын қолдану практикасын жинақтап қорытуға және оны жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізуге міндетті.";

      мынадай мазмұндағы 7-тармақпен толықтырылсын:

      "7. Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары және квазимемлекеттік сектор субъектілері осы Заңның 5-бабы 3-тармағының 1) тармақшасында көзделген, Қазақстан Республикасының Президенті бекітетін жария лауазымды адамдардың тізбесіне кіретін жария лауазымды адам, оның зайыбы (жұбайы) және жақын туыстары туралы мәліметтерді уәкілетті органға мұндай жария лауазымды адам Қазақстан Республикасының тиісті мемлекеттік органында немесе квазимемлекеттік сектор субъектісінде лауазымға сайланған немесе тағайындалған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде ұсынады.";

      19) 19-4-бап мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:

      "2-1. Сұрау салу жіберген Қазақстан Республикасының құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдары және Қазақстан Республикасының өзге де мемлекеттік органдары берілген ақпараттың, мәліметтер мен құжаттардың құпиялылығын қамтамасыз етеді және оларды сұрау салуда көрсетілген мақсаттарда ғана пайдаланады.".

      10. "Ақпараттандыру туралы" 2015 жылғы 24 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      7-бап мынадай мазмұндағы 63-6) тармақшамен толықтырылсын:

      "63-6) цифрлық активтерді шығару, олардың сауда-саттығын ұйымдастыру, сондай-ақ цифрлық активтерді ақшаға, құндылықтарға және өзге де мүлікке айырбастау бойынша көрсетілетін қызметтерді ұсыну жөніндегі қызметті жүзеге асыратын тұлғалардың Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтауына мемлекеттік бақылауды Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексінде айқындалған тәртіппен жүзеге асырады;".

      11. "Лотереялар және лотерея қызметі туралы" 2016 жылғы 9 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      7-баптың 2) тармақшасы "сақталуына" деген сөзден кейін ", сондай-ақ Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының сақталуына" деген сөздермен толықтырылсын.

      12. "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" 2016 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 16-бап мынадай мазмұндағы 8-тармақпен толықтырылсын:

      "8. Қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті орган жасайтын, Ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің қаржылық шараларын әзірлеу тобының (ФАТФ) ұсынымдарын орындамайтын және (немесе) жеткілікті түрде орындамайтын мемлекеттердің (аумақтардың) тізбесіне енгізілген шет мемлекетте (аумақта) тіркелген заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымдар төлем ұйымдарының жарғылық капиталына қатысу үлестерін тікелей немесе жанама түрде иелене және (немесе) пайдалана алмайды және (немесе) оларға билік ете алмайды.

      Төлем ұйымының жарғылық капиталына қатысу үлестерін жанама иелену не жарғылық капиталына қатысу үлестерін иелену (дауыс беру) төлем ұйымына қатысушының заңды тұлғасының шешімдерін басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу үлестерін (акцияларын) иелену (дауыс беру) арқылы айқындауға мүмкіндік береді.";

      2) 19-бап мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:

      "4. Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасына сәйкес, терроризмді және экстремизмді қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіндегі, сондай-ақ жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіндегі адамды төлем ұйымы атқарушы органының басшысы етіп сайлауға немесе тағайындауға тыйым салынады.";

      3) мынадай мазмұндағы 19-1-баппен толықтырылсын:

      "19-1-бап. Төлем ұйымының құрылтайшылары мен қатысушылары

      Мыналарды:

      1) өздеріне қатысты алынбаған немесе жойылмаған сотталғандығы не қаржы ұйымының, банк және (немесе) сақтандыру холдингінің басшы қызметкері лауазымын атқару және қаржы ұйымының ірі қатысушысы (ірі акционері) болу құқығынан айыру түрінде қылмыстық жазаны қолдану туралы заңды күшіне енген сот шешімі бар;

      2) Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасына сәйкес, терроризмді және экстремизмді қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіндегі, сондай-ақ жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіндегі тұлғаларды қоспағанда, жеке, заңды тұлғалар және заңды тұлға құрамайтын шетелдік құрылымдар төлем ұйымының құрылтайшылары (қатысушылары) (құрылтайшыларының, қатысушыларының бірі) болып табылады.".

      13. "Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы" Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 5 шілдедегі Заңына:

      1) 68-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы 18-11) және 18-12) тармақшалармен толықтырылсын:

      "18-11) адвокаттар үшін олардың қызметінің ерекшеліктері мен өзіндік ерекшілігін ескере отырып, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері жөнінде әдістемелік ұсынымдарды әзірлейді және бекітеді;

      18-12) қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша және мерзімдерде қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органға жыл сайын осындай ақпарат бере отырып, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін анықтау тұрғысынан адвокаттардың қызметіне талдауды және мониторингті өз құзыреті шегінде жүргізеді, Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын қолдану практикасын жинақтап қорытады және оны жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізеді;";

      2) 80-бап мынадай мазмұндағы 9-1), 13-1) және 13-2) тармақшалармен толықтырылсын:

      "9-1) заң консультанттарының Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының талаптарын сақтауын қамтамасыз ету бойынша жұмысты ұйымдастырады;";

      "13-1) заң консультанттары үшін олардың қызметінің ерекшеліктері мен өзіндік ерекшелігін ескере отырып, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері жөнінде әдістемелік ұсынымдарды әзірлейді және бекітеді;

      13-2) қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша және мерзімдерде қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органға жыл сайын осындай ақпаратты бере отырып, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін анықтау тұрғысынан заң консультанттарының қызметіне талдауды және мониторингті өз құзыреті шегінде жүргізеді, Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын қолдану практикасын жинақтап қорытады және оны жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізеді;".

      2-бап. Осы Заң, 2022 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 3-тармағын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Қ. ТОҚАЕВ

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также государственного ценового регулирования

Закон Республики Казахстан от 1 июля 2022 года № 131-VII ЗРК.

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года:

      1) абзац второй части второй, абзац второй части третьей статьи 106, абзац второй части третьей статьи 170 дополнить словами "с конфискацией имущества или без таковой";

      2) абзац второй части первой, абзац второй части второй статьи 196 дополнить словами ", с конфискацией имущества или без таковой";

      3) в статье 218:

      в части первой:

      абзац первый после слов "представляющего доходы от уголовных правонарушений" дополнить словами ", в том числе любые доходы от имущества, полученного преступным путем";

      абзац второй изложить в следующей редакции:

      "наказываются штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до шести лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.";

      абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

      "наказываются штрафом в размере от трех тысяч до семи тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества.";

      абзац второй части третьей изложить в следующей редакции:

      "наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 1), – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.";

      4) абзац второй части первой статьи 229, абзац второй части первой статьи 230 дополнить словами ", с конфискацией имущества или без таковой";

      5) абзац второй статьи 260 дополнить словами "с конфискацией имущества или без таковой";

      6) в статье 261:

      абзац второй части первой, абзац второй части второй дополнить словами "с конфискацией имущества или без таковой";

      абзац второй части третьей дополнить словами ", с конфискацией имущества или без таковой";

      7) абзац второй части первой статьи 269 дополнить словами ", с конфискацией имущества или без таковой";

      8) абзац второй части первой статьи 270 дополнить словами "с конфискацией имущества или без таковой";

      9) в статье 287:

      абзац второй части первой, абзац второй части второй, абзац второй части третьей дополнить словами ", с конфискацией имущества или без таковой";

      абзац второй части четвертой, абзац второй части пятой дополнить словами "с конфискацией имущества или без таковой";

      10) абзац второй части первой статьи 298, абзац второй части первой, абзац второй части второй статьи 299-1, абзац второй части первой, абзац второй части второй, абзац второй части третьей, абзац второй части четвертой статьи 301 дополнить словами "с конфискацией имущества или без таковой";

      11) в статье 394:

      абзац второй части первой, абзац второй части второй дополнить словами ", с конфискацией имущества или без таковой";

      абзац второй части третьей дополнить словами "с конфискацией имущества или без таковой".

      2. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года:

      1) в части первой статьи 568 слова "имеет право принять" заменить словом "принимает";

      2) в части второй статьи 569:

      пункт 1) после слова "иным" дополнить словом "существенным";

      пункт 3) изложить в следующей редакции:

      "3) запрос (поручение, ходатайство) о производстве процессуальных действий, требующих санкции следственного судьи (суда), касается деяния, которое не является уголовным правонарушением в Республике Казахстан;".

      3. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года:

      часть вторую статьи 119 исключить.

      4. В Закон Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан":

      в подпункте 24-2) статьи 8 слова ", юридическими лицами, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей" исключить.

      5. В Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан":

      в пункте 13 статьи 20:

      части первую и вторую изложить в следующей редакции:

      "13. Руководитель и члены органа управления, руководитель и члены исполнительного органа организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, должны соответствовать требованиям, установленным настоящей статьей. В случае соответствия указанным требованиям руководитель и члены органа управления, руководитель и члены исполнительного органа назначаются (избираются) на должности без согласия уполномоченного органа. Организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, отстраняет по требованию уполномоченного органа руководителя и члена органа управления, руководителя и члена исполнительного органа в случае их несоответствия требованиям настоящей статьи.

      В случае применения уполномоченным органом меры надзорного реагирования, указанной в подпункте 12) пункта 1 статьи 46 настоящего Закона, к руководителю (члену) органа управления, руководителю (члену) исполнительного органа организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, данная организация обязана расторгнуть трудовой договор с данным лицом либо принять меры по прекращению его полномочий.";

      дополнить частью третьей следующего содержания:

      "В отношении Национального оператора почты требования настоящего пункта распространяются на членов исполнительного органа, в должностные обязанности которых входит курирование вопросов, связанных с проведением отдельных видов банковских операций.".

      6. В Закон Республики Казахстан от 14 июля 1997 года "О нотариате":

      1) пункт 1 статьи 27 дополнить подпунктом 3-2) следующего содержания:

      "3-2) обобщает практику применения законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и вносит предложения по его совершенствованию с ежегодным предоставлением такой информации в Республиканскую нотариальную палату по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным органом по финансовому мониторингу;";

      2) в пункте 2 статьи 29:

      в подпункте 5) слова "и разрабатывает методические материалы по вопросам нотариата" заменить словами ", разрабатывает и утверждает методические материалы по вопросам нотариата, а также по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

      дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:

      "5-1) анализирует, обобщает практику применения законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на основе представленных территориальной нотариальной палатой сведений и вносит предложения по его совершенствованию с ежегодным предоставлением такой информации в уполномоченный орган по финансовому мониторингу по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным органом по финансовому мониторингу;";

      3) подпункт 6) пункта 2 статьи 33 дополнить словами ", а также практику применения законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

      7. В Закон Республики Казахстан от 13 июля 1999 года "О противодействии терроризму":

      в подпункте 18) статьи 1:

      абзац пятый изложить в следующей редакции:

      "вербовка или подготовка либо вооружение лиц в целях организации террористической деятельности;";

      абзац седьмой дополнить словами ", а также публичные призывы к совершению акта терроризма";

      дополнить абзацами девятым, десятым, одиннадцатым, двенадцатым, тринадцатым, четырнадцатым, пятнадцатым, шестнадцатым и семнадцатым следующего содержания:

      "наемничество;

      создание баз (лагерей) подготовки наемников;

      нападение на лиц или организации, которые пользуются международной защитой;

      посягательство на жизнь Президента Республики Казахстан;

      диверсия;

      прохождение террористической подготовки, в том числе проезд к месту обучения для участия в террористической деятельности;

      захват заложника;

      нападение на здания, сооружения, средства сообщения и связи или их захват;

      угон, а равно захват воздушного или водного судна либо железнодорожного подвижного состава.".

      8. В Закон Республики Казахстан от 12 января 2007 года "Об игорном бизнесе":

      1) статью 1 дополнить подпунктом 2-2) следующего содержания:

      "2-2) бенефициарный собственник – физическое лицо:

      которому прямо или косвенно принадлежат более двадцати пяти процентов долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций юридического лица или иностранной структуры без образования юридического лица;

      осуществляющее контроль над юридическим лицом или иностранной структурой без образования юридического лица иным образом;

      в интересах которого юридическим лицом или иностранной структурой без образования юридического лица совершаются операции с деньгами и (или) иным имуществом;";

      2) в подпунктах 1) и 2) пункта 16 статьи 12 слова "или участником" заменить словами ", участником или бенефициарным собственником".

      9. В Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма":

      1) в статье 1:

      в подпункте 2) слова "физических и юридических лиц" заменить словами "физических, юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица";

      абзац второй подпункта 3) дополнить словами "или иностранной структуры без образования юридического лица";

      подпункты 3-1) и 3-2) изложить в следующей редакции:

      "3-1) банк-посредник – банк и (или) организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, которые осуществляют платеж и (или) перевод денег, полученные от банка отправителя денег, в пользу финансовой организации;

      3-2) публичное должностное лицо:

      лицо, занимающее ответственную государственную должность;

      должностное лицо;

      лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций;

      лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора;

      лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном, судебном органах или вооруженных силах иностранного государства;

      лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства;

      лицо, занимающее руководящую должность в организациях, созданных странами на основе соглашений, которые имеют статус международных договоров;";

      дополнить подпунктами 3-3) и 3-4) следующего содержания:

      "3-3) иностранная структура без образования юридического лица – фонд, товарищество, траст, компания, партнерство, организация или другое корпоративное образование, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства, которые рассматриваются в качестве самостоятельных организационно-правовых форм независимо от того, обладают ли они статусом юридического лица иностранного государства, где они созданы;

      3-4) независимый специалист по юридическим вопросам – физическое лицо, оказывающее юридические услуги как самостоятельно, так и в качестве партнера или работника на основании трудового договора с субъектом предпринимательства, оказывающего юридическую помощь;";

      в подпункте 4) слова "физическое или юридическое лицо, получающее" заменить словами "физическое, юридическое лицо или иностранная структура без образования юридического лица, получающие";

      дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:

      "8-1) финансовая группа – группа юридических лиц, являющихся субъектами финансового мониторинга и взаимодействующих между собой в соответствии с настоящим Законом;";

      в подпункте 9) слова "или юридическими лицами" заменить словами ", юридическими лицами или иностранной структурой без образования юридического лица";

      подпункт 11-2) изложить в следующей редакции:

      "11-2) безупречная деловая репутация – наличие фактов, подтверждающих профессионализм, добросовестность, отсутствие неснятой или непогашенной судимости, в том числе отсутствие вступившего в законную силу решения суда о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации пожизненно;";

      дополнить подпунктом 11-3) следующего содержания:

      "11-3) целевые финансовые санкции – меры по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом, принимаемые субъектами финансового мониторинга и государственными органами в соответствии с настоящим Законом и резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, относящимися к предупреждению и предотвращению терроризма и финансирования терроризма, предупреждению, воспрепятствованию и прекращению распространения оружия массового уничтожения и его финансирования;";

      2) подпункт 1) пункта 1 статьи 3 дополнить словами ", а также юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей";

      3) в абзаце четвертом подпункта 2) пункта 1 статьи 4 слова "физическим или юридическим лицом, имеющим", "владеющим" заменить соответственно словами "физическим, юридическим лицом или иностранной структурой без образования юридического лица, имеющими", "владеющими";

      4) в статье 5:

      в подпункте 2) пункта 2 слова "подлежащих финансовому мониторингу," исключить;

      в пункте 3:

      в подпункте 2) слова "либо номер, под которым юридическое лицо-нерезидент зарегистрировано в иностранном государстве, а также адрес места нахождения" заменить словами ", характер деятельности, а также адрес места регистрации или нахождения";

      подпункт 2-1) изложить в следующей редакции:

      "2-1) фиксирование сведений, необходимых для идентификации иностранной структуры без образования юридического лица: наименование, номер (при наличии), под которым иностранная структура без образования юридического лица зарегистрирована в иностранном государстве (на территории), адрес места нахождения, место ведения основной деятельности, характер деятельности, а в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией также состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников) иностранной структуры без образования юридического лица и бенефициарных собственников (при наличии);";

      дополнить подпунктом 2-2) следующего содержания:

      "2-2) выявление бенефициарного собственника и фиксирование сведений, необходимых для его идентификации, в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта, за исключением юридического адреса.

      В целях выявления бенефициарного собственника клиента – юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица субъектом финансового мониторинга на основании учредительных документов и реестра держателей акций такого клиента либо сведений, полученных из других источников, устанавливается структура его собственности и управления.

      В случае наличия оснований для сомнения, является ли физическое лицо, которому прямо или косвенно принадлежат более двадцати пяти процентов долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций клиента – юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, бенефициарным собственником, допускается признание бенефициарным собственником физического лица, осуществляющего контроль над клиентом – юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица иным образом либо в интересах которого клиентом – юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица совершаются операции с деньгами и (или) иным имуществом.

      В случае, если в результате принятия мер, предусмотренных настоящим подпунктом, бенефициарный собственник клиента – юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица не выявлен, допускается признание бенефициарным собственником единоличного исполнительного органа либо руководителя коллегиального исполнительного органа клиента – юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица.

      Фиксирование сведений, необходимых для идентификации бенефициарного собственника, осуществляется на основе информации и (или) документов, предоставляемых клиентом (его представителем) либо полученных из иных источников.

      Банки, фондовые биржи, центральный депозитарий вправе не выявлять и фиксировать сведения о лице, указанном в абзаце четвертом подпункта 3) статьи 1 настоящего Закона, если клиент является государственным органом Республики Казахстан, профессиональным участником рынка ценных бумаг, страховой организацией, за исключением случаев наличия подозрений о том, что деловые отношения используются клиентом в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;";

      подпункт 6) дополнить частями четвертой и пятой следующего содержания:

      "При наличии основания для сомнения в достоверности ранее полученных сведений о клиенте (его представителе), бенефициарном собственнике обновление сведений о клиенте (его представителе) и бенефициарном собственнике осуществляется в течение пятнадцати рабочих дней, следующих за днем принятия субъектом финансового мониторинга решения о наличии такого сомнения.

      Меры, предусмотренные подпунктами 1), 2), 2-1) и 2-2) настоящего пункта, осуществляются страховой (перестраховочной) организацией, страховым брокером, обществом взаимного страхования, филиалами страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан до уплаты страховой премии и (или) осуществления страховой выплаты.";

      подпункты 2) и 3) пункта 3-1 исключить;

      в пункте 6:

      в абзаце первом цифры "2-1)" заменить цифрами "2-1), 2-2)";

      в подпункте 1) цифры "2-1)" заменить цифрами "2-1), 2-2)";

      подпункт 2) изложить в следующей редакции:

      "2) субъект финансового мониторинга, который полагается на меры по надлежащей проверке клиента (его представителя) и бенефициарного собственника, принятые иностранной финансовой организацией, должен установить, что деятельность такой иностранной финансовой организации подлежит лицензированию, регулированию и надзору в государстве, в котором она зарегистрирована, и что такой субъект финансового мониторинга или иностранная финансовая организация принимает меры по надлежащей проверке клиента (его представителя) и бенефициарного собственника, аналогичные требованиям настоящей статьи, а также хранит документы и сведения, полученные по результатам надлежащей проверки, не менее пяти лет со дня прекращения деловых отношений с клиентом (его представителем) и бенефициарным собственником.";

      дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:

      "6-1. Субъекты финансового мониторинга, указанные в подпунктах 1) – 5), 11) и 12) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона и являющиеся участниками финансовой группы, могут полагаться на меры по надлежащей проверке клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников, предусмотренные подпунктами 1), 2), 2-1), 2-2), 4) и 6) пункта 3 настоящей статьи, принятые в отношении соответствующих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников другими участниками такой финансовой группы, при соблюдении следующих условий:

      1) предусмотренных пунктом 6 настоящей статьи;

      2) участники финансовой группы соблюдают правила внутреннего контроля соответствующего субъекта финансового мониторинга;

      3) ответственная организация финансовой группы реализует и обеспечивает соблюдение участниками финансовой группы правил внутреннего контроля соответствующего субъекта финансового мониторинга в порядке, установленном правилами внутреннего контроля;

      4) наличие согласия в письменном виде клиента (его представителя) и бенефициарного собственника субъекта финансового мониторинга, указанного в подпунктах 1) – 5), 11) и 12) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона и являющегося участником финансовой группы, на передачу другим участникам такой финансовой группы и использование ими информации и документов о клиенте (его представителе) и бенефициарном собственнике.";

      в пункте 7:

      часть третью дополнить словами ", а также в случаях высокого уровня риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма";

      дополнить частями пятой и шестой следующего содержания:

      "Усиленные меры надлежащей проверки клиентов (их представителей), бенефициарных собственников применяются при высоком уровне риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

      Упрощенные меры надлежащей проверки клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников применяются при низком уровне риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.";

      в пункте 8:

      в абзаце первом части первой цифры "2-1)" заменить цифрами "2-1), 2-2)";

      в части второй цифры "2-1)" заменить цифрами "2-1), 2-2)";

      в части четвертой цифры "2-1)" заменить цифрами "2-1), 2-2)";

      дополнить частью пятой следующего содержания:

      "Субъект финансового мониторинга, поручивший на основании договора иностранной финансовой организации применение мер по надлежащей проверке клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников, предусмотренных подпунктами 1), 2), 2-1), 2-2) и 4) пункта 3 настоящей статьи, обязан учитывать возможные риски легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.";

      в части первой пункта 9 слова ", и юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей" исключить;

      в пункте 10:

      в части второй цифру "6" заменить цифрами "6, 6-1";

      дополнить частью третьей следующего содержания:

      "Субъекты финансового мониторинга не вправе совершать действия, предусмотренные пунктами 6, 6-1 и 8 настоящей статьи, в случае регистрации, пребывания или нахождения другого субъекта финансового мониторинга или иностранной финансовой организации в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет и (или) недостаточно выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).";

      5) статью 6 изложить в следующей редакции:

      "Статья 6. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиента (его представителя) и бенефициарного собственника в случае установления деловых отношений

      Субъекты финансового мониторинга, за исключением случаев, указанных в пунктах 3-1 и 3-2 статьи 5 настоящего Закона, принимают меры по надлежащей проверке клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников, предусмотренные подпунктами 1), 2), 2-1), 2-2), 4) и 6) пункта 3 статьи 5 настоящего Закона, до установления деловых отношений.";

      6) в статье 7:

      в пункте 1 цифры "2-1)" заменить цифрами "2-1), 2-2)";

      в пункте 2:

      в части первой:

      абзац первый после слова "операций," дополнить словами "в том числе банки-посредники, а также операторы почты, оказывающие услуги по переводу денег,";

      абзацы второй и четвертый после слова "лиц" дополнить словами ", иностранных структур без образования юридического лица";

      часть вторую после слова "операций," дополнить словами "в том числе банки-посредники, а также операторы почты, оказывающие услуги по переводу денег,";

      7) в статье 8:

      в пункте 1:

      в абзаце первом цифры "3-1)" заменить цифрами "3-2)";

      подпункт 3) после слова "получать" дополнить словом "письменное";

      в подпункте 4) слова "источника средств" заменить словами "источника происхождения денег и (или) иного имущества такого";

      подпункт 5) после слова "применять" дополнить словами "на постоянной основе";

      в пункте 2 слово "подпунктами" заменить словами "подпунктами 1),";

      в пункте 3 цифры "3-1)" заменить цифрами "3-2)";

      8) в подпункте 1) части первой статьи 9 слово "осуществлять" заменить словами "на основании общедоступной информации осуществлять";

      9) подпункт 1) части первой пункта 3-2 статьи 10 после слов "(для юридических лиц" дополнить словами ", иностранных структур без образования юридического лица";

      10) в статье 11:

      в пункте 1 слова "и финансировании терроризма" заменить словами "финансировании терроризма и финансировании распространения оружия массового уничтожения";

      в пункте 2 слова "и финансирования терроризма" заменить словами "финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения";

      в пункте 3:

      абзац первый:

      после слова "принимаются" дополнить словами "органом управления или исполнительным органом субъектов финансового мониторинга с образованием юридического лица и субъектом финансового мониторинга без образования юридического лица";

      после слов "исполняются субъектами финансового мониторинга" дополнить словами "с учетом результатов оценки степени подверженности услуг субъектов финансового мониторинга рискам легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма, размера, характера и сложности организации";

      в абзаце втором слова "и финансированию терроризма, включая требования, предъявляемые к работникам субъектов финансового мониторинга, ответственным за реализацию и соблюдение Правил внутреннего контроля" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, включая требование о назначении лица, ответственного за реализацию и соблюдение правил внутреннего контроля, из числа руководящих работников субъекта финансового мониторинга или иных руководителей субъекта финансового мониторинга не ниже уровня руководителя соответствующего структурного подразделения, а также иные требования, предъявляемые к работникам субъектов финансового мониторинга, ответственным за реализацию и соблюдение правил внутреннего контроля, в том числе о наличии безупречной деловой репутации";

      в абзаце третьем слова "и финансирования терроризма" заменить словами "финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения";

      в абзаце шестом слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

      дополнить частью второй следующего содержания:

      "Субъекты финансового мониторинга, указанные в подпунктах 1) – 5), 11) и 12) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона и являющиеся участниками финансовой группы, вправе разрабатывать, принимать и исполнять правила внутреннего контроля для данной финансовой группы с учетом специфики и особенностей ее участников.";

      в пункте 3-1:

      часть вторую дополнить словами ", а также применять дополнительные меры контроля и процедуры по управлению рисками легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма и снижению рисков легализации (отмывания) доходов, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения";

      дополнить частью третьей следующего содержания:

      "Организации, которые заключили агентский договор по оказанию платежных услуг с платежным агентом или платежным субагентом, обязаны включать его в свои программы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и осуществлять контроль за выполнением им таких программ.";

      в пункте 3-2:

      в абзаце первом слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

      в абзацах втором и третьем слова ", и юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей" исключить;

      часть вторую пункта 4 после слов "(или) иным имуществом," дополнить словами "в том числе";

      пункт 5 изложить в следующей редакции:

      "5. Запрещается информировать клиентов и иных лиц о мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, принимаемых в отношении таких клиентов и иных лиц, за исключением информирования клиентов о принятых мерах по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом, об отказе в установлении деловых отношений, а также об отказе от проведения операций с деньгами и (или) иным имуществом.";

      в пункте 6:

      слова "не является разглашением служебной, коммерческой, банковской или иной охраняемой законом тайны" заменить словами "не является разглашением коммерческой, банковской или иной охраняемой законом тайны, нарушением условий сбора, обработки персональных данных, а также иной охраняемой законом информации";

      дополнить частью второй следующего содержания:

      "Субъекты финансового мониторинга, указанные в подпунктах 1) – 5), 11) и 12) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона и являющиеся участниками финансовой группы, вправе осуществлять обмен полученными в рамках реализации внутреннего контроля информацией и документами и их использование в порядке, установленном правилами внутреннего контроля, при соблюдении следующих условий:

      1) в отношении информации и документов, обмен которыми осуществляется в соответствии с настоящим пунктом, субъектами финансового мониторинга выполнены требования, установленные правилами внутреннего контроля для финансовой группы;

      2) при отсутствии сомнений в достоверности и точности информации и документов, обмен которыми и их использование допускаются в соответствии с настоящим пунктом;

      3) при наличии согласия в письменном виде клиента субъекта финансового мониторинга на передачу другим участникам такой финансовой группы и использование ими информации и документов о клиенте.";

      в пункте 7 слова "их должностные лица" заменить словами "их работники и должностные лица";

      11) в статье 11-1:

      в пункте 3:

      в части первой:

      слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

      слова "по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" заменить словами "по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения";

      в частях второй и третьей слова "по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" заменить словами "по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения";

      в частях первой и второй пункта 4 слова "по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" заменить словами "по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения";

      в части первой пункта 5 слова "по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" заменить словами "по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения";

      подпункт 1) части второй пункта 6 дополнить словами ", включая риск использования технологических достижений";

      12) в статье 12:

      дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

      "5-1. Уполномоченный орган незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения об исключении организации или физического лица из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, размещает на своем интернет-ресурсе такое решение и направляет его соответствующим государственным органам Республики Казахстан и организациям.";

      пункт 6 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

      "3) в отношении иностранной структуры без образования юридического лица:

      наименование;

      номер (при наличии), под которым иностранная структура без образования юридического лица зарегистрирована в иностранном государстве (на территории);

      адрес места регистрации и (или) нахождения;

      сведения об учредителях (участниках) иностранной структуры без образования юридического лица.";

      примечание изложить в следующей редакции:

      "Примечания.

      1. В целях настоящей статьи под членами семьи физического лица, включенного в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, признаются: супруга (супруг), совместные или одного из супругов несовершеннолетние дети (в том числе усыновленные (удочеренные), находящиеся на иждивении или под опекой (попечительством); родители и родители супруга (супруги), находящиеся на иждивении.

      2. В целях настоящей статьи под организацией также понимается иностранная структура без образования юридического лица.";

      13) в статье 12-1:

      в части второй пункта 4 слова "Законом Республики Казахстан "О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц" заменить словами "Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан";

      дополнить примечанием следующего содержания:

      "Примечание.

      В целях настоящей статьи под организацией также понимается иностранная структура без образования юридического лица.";

      14) дополнить статьей 12-3 следующего содержания:

      "Статья 12-3. Выявление бенефициарного собственника юридического лица и иностранной структуры без образования юридического лица

      1. Юридическое лицо и иностранная структура без образования юридического лица обязаны предпринимать доступные меры для выявления своих бенефициарных собственников и фиксировать сведения, необходимые для их идентификации в соответствии с подпунктом 2-2) пункта 3 статьи 5 настоящего Закона, по форме, утвержденной уполномоченным органом по согласованию с Министерством юстиции Республики Казахстан.

      2. Юридическое лицо и иностранная структура без образования юридического лица обязаны:

      1) проверять достоверность сведений, необходимых для идентификации своих бенефициарных собственников;

      2) обновлять сведения о своих бенефициарных собственниках не реже одного раза в год либо в случае внесения изменений, а также документально фиксировать такие сведения;

      3) хранить не менее пяти лет с момента получения информацию о своих бенефициарных собственниках, а также о принятых мерах по выявлению своих бенефициарных собственников.

      3. Юридическое лицо и иностранная структура без образования юридического лица вправе запрашивать у своих учредителей (участников), а также лиц, иным образом контролирующих юридическое лицо или иностранную структуру без образования юридического лица, информацию, необходимую для выявления своих бенефициарных собственников и обновления сведений о них.

      4. Физическое, юридическое лицо или иностранная структура без образования юридического лица, являющиеся учредителем (участником), а также иным образом контролирующие юридическое лицо или иностранную структуру без образования юридического лица, обязаны представлять такому юридическому лицу или иностранной структуре без образования юридического лица сведения и документы, необходимые для выявления своих бенефициарных собственников и обновления сведений о них.

      5. Сведения и документы о бенефициарных собственниках представляются юридическим лицом и иностранной структурой без образования юридического лица по запросу уполномоченного органа в порядке и сроки, которые установлены уполномоченным органом.

      6. Предоставление в уполномоченный орган информации, сведений и документов юридическим лицом или иностранной структурой без образования юридического лица в целях и порядке, которые предусмотрены настоящим Законом, не является разглашением служебной, коммерческой или иной охраняемой законом тайны, за исключением банковской тайны, нарушением условий сбора, обработки персональных данных, а также иной охраняемой законом информации.

      Примечание.

      В целях настоящей статьи под юридическим лицом понимается организация, за исключением государственного учреждения и субъекта квазигосударственного сектора.";

      15) в статье 13:

      в пункте 1:

      в части первой:

      слова "физическому или юридическому лицу" заменить словами "физическому, юридическому лицу или иностранной структуре без образования юридического лица";

      цифры "2-1)" заменить цифрами "2-1), 2-2)";

      часть вторую изложить в следующей редакции:

      "Субъекты финансового мониторинга обязаны отказать физическому, юридическому лицу или иностранной структуре без образования юридического лица в проведении операций с деньгами и (или) иным имуществом и (или) прекратить деловые отношения в случае невозможности принятия мер, предусмотренных подпунктами 1), 2), 2-1), 2-2), 4) и 6) пункта 3 статьи 5 настоящего Закона.";

      абзацы второй, третий, четвертый и шестой части первой пункта 1-1 изложить в следующей редакции:

      "приостановить расходные операции по банковским счетам такой организации или физического лица, по банковским счетам клиента, бенефициарным собственником которого является такое физическое лицо (за исключением операций, связанных с обслуживанием банковских счетов), организации, прямо или косвенно находящейся в собственности или под контролем такой организации или физического лица, а также физического или юридического лица, действующего от имени или по указанию такой организации или такого физического лица;

      приостанавливать исполнение указаний по платежу или переводу денег без использования банковского счета таких организаций и физических лиц, указаний клиента, бенефициарным собственником которого является такое физическое лицо, организации, прямо или косвенно находящейся в собственности или под контролем такой организации или физического лица, а также физического или юридического лица, действующего от имени или по указанию такой организации или такого физического лица;

      блокировать ценные бумаги в системе реестров держателей ценных бумаг и системе учета номинального держания на лицевых счетах такой организации или физического лица, на лицевых счетах клиента, бенефициарным собственником которого является такое физическое лицо, организации, прямо или косвенно находящейся в собственности или под контролем такой организации или физического лица, а также физического или юридического лица, действующего от имени или по указанию такой организации или такого физического лица;";

      "отказывать в проведении иных операций с деньгами и (или) иным имуществом, совершаемых такой организацией или физическим лицом либо в их пользу, а равно клиентом, бенефициарным собственником которого является такое физическое лицо, либо в его пользу (за исключением зачисления денег такому лицу на банковский счет, внесения, перечисления обязательных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд), организацией, прямо или косвенно находящейся в собственности или под контролем такой организации или физического лица, либо в ее пользу, а также физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию такой организации или такого физического лица, либо в их пользу.";

      в части четвертой пункта 2 слова "физическому или юридическому лицу" заменить словами "физическому, юридическому лицу или иностранной структуре без образования юридического лица";

      часть первую пункта 6 изложить в следующей редакции:

      "6. Отказ от проведения, приостановление операций с деньгами и (или) иным имуществом, а также отказ от установления деловых отношений или прекращение деловых отношений в соответствии с настоящим Законом не являются основаниями для гражданско-правовой ответственности субъектов финансового мониторинга за нарушение условий соответствующих договоров (обязательств).";

      16) статью 14 дополнить частью второй следующего содержания:

      "Контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга, указанными в подпункте 19) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, действующего права МФЦА по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма осуществляется Комитетом МФЦА по регулированию финансовых услуг в порядке, установленном действующим правом МФЦА.";

      17) в статье 16:

      в части первой подпункта 5-1) слова "физических и юридических лиц" заменить словами "физических, юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица";

      подпункт 13-6) после слова "утверждает" дополнить словами "в пределах своей компетенции";

      дополнить подпунктом 13-8) следующего содержания:

      "13-8) устанавливает форму и сроки предоставления государственными органами Республики Казахстан и организациями информации об анализе и мониторинге деятельности организаций и физических лиц на предмет выявления рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, обобщении практики, предложений по совершенствованию законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в уполномоченный орган;";

      18) в статье 18:

      в пункте 2:

      подпункт 1-2) изложить в следующей редакции:

      "1-2) проводить в пределах своей компетенции анализ и мониторинг деятельности некоммерческих организаций на предмет выявления рисков финансирования терроризма, обобщать практику применения законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и вносить предложения по его совершенствованию с ежегодным предоставлением такой информации в уполномоченный орган по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным органом;";

      дополнить подпунктами 5) и 6) следующего содержания:

      "5) разрабатывать и утверждать в пределах своей компетенции методические рекомендации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для субъектов финансового мониторинга с учетом особенностей и специфики их деятельности;

      6) проводить в пределах своей компетенции анализ и мониторинг деятельности субъектов финансового мониторинга на предмет выявления рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, обобщать практику применения законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и вносить предложения по его совершенствованию с ежегодным предоставлением такой информации в уполномоченный орган по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным органом.";

      дополнить пунктом 7 следующего содержания:

      "7. Государственные органы Республики Казахстан и субъекты квазигосударственного сектора представляют в уполномоченный орган сведения, предусмотренные подпунктом 1) пункта 3 статьи 5 настоящего Закона, о публичном должностном лице, входящем в перечень публичных должностных лиц, утверждаемый Президентом Республики Казахстан, его супруге и близких родственниках в течение трех рабочих дней со дня избрания или назначения такого публичного должностного лица на должность в соответствующем государственном органе Республики Казахстан или субъекте квазигосударственного сектора.";

      19) статью 19-4 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

      "2-1. Правоохранительные и специальные государственные органы Республики Казахстан и иные государственные органы Республики Казахстан, направившие запрос, обеспечивают конфиденциальность предоставленных информации, сведений и документов и используют их только в целях, указанных в запросе.".

      10. В Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года "Об информатизации":

      статью 7 дополнить подпунктом 63-6) следующего содержания:

      "63-6) осуществляет государственный контроль за соблюдением лицами, осуществляющими деятельность по выпуску цифровых активов, организации торгов ими, а также предоставлению услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество, законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в порядке, определенном Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;".

      11. В Закон Республики Казахстан от 9 апреля 2016 года "О лотереях и лотерейной деятельности":

      подпункт 2) статьи 7 дополнить словами ", а также за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

      12. В Закон Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах":

      1) статью 16 дополнить пунктом 8 следующего содержания:

      "8. Иностранные структуры без образования юридического лица, зарегистрированные в иностранном государстве (на территории), включенном (включенной) в составляемый уполномоченным органом по финансовому мониторингу перечень государств (территорий), которые не выполняют и (или) недостаточно выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), не могут прямо или косвенно владеть и (или) пользоваться, и (или) распоряжаться долями участия в уставном капитале платежных организаций.

      Косвенное владение долями участия в уставном капитале либо владение (голосование) долями участия в уставном капитале платежной организации предоставляет возможность определять решения юридического лица участника платежной организации через владение (голосование) долями участия в уставном капитале (акциями) других юридических лиц.";

      2) статью 19 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

      "4. Запрещается избирать или назначать руководителем исполнительного органа платежной организации лицо, находящееся в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, а также в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.";

      3) дополнить статьей 19-1 следующего содержания:

      "Статья 19-1. Учредители и участники платежной организации

      Учредителями (участниками) (одними из учредителей, участников) платежной организации являются физические, юридические лица и иностранные структуры без образования юридического лица, за исключением лиц:

      1) в отношении которых имеется неснятая или непогашенная судимость либо вступившее в законную силу решение суда о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации;

      2) находящихся в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, а также перечне организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.".

      13. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2018 года "Об адвокатской деятельности и юридической помощи":

      1) пункт 3 статьи 68 дополнить подпунктами 18-11) и 18-12) следующего содержания:

      "18-11) разрабатывает и утверждает методические рекомендации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для адвокатов с учетом особенностей и специфики их деятельности;

      18-12) проводит в пределах своей компетенции анализ и мониторинг деятельности адвокатов на предмет выявления рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, обобщает практику применения законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и вносит предложения по его совершенствованию с ежегодным предоставлением такой информации в уполномоченный орган по финансовому мониторингу по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным органом по финансовому мониторингу;";

      2) статью 80 дополнить подпунктами 9-1), 13-1) и 13-2) следующего содержания:

      "9-1) организует работу по обеспечению соблюдения юридическими консультантами требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;";

      "13-1) разрабатывает и утверждает методические рекомендации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для юридических консультантов с учетом особенностей и специфики их деятельности;

      13-2) проводит в пределах своей компетенции анализ и мониторинг деятельности юридических консультантов на предмет выявления рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, обобщает практику применения законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и вносит предложения по его совершенствованию с ежегодным предоставлением такой информации в уполномоченный орган по финансовому мониторингу по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным органом по финансовому мониторингу;".

      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением пункта 3 статьи 1, который вводится в действие с 1 июля 2022 года.

      Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ