"Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) және "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексін (Салық кодексі) қолданысқа енгізу туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасының Заңы 2022 жылғы 11 шiлдедегi № 135-VII ҚРЗ.

            ЗҚАИ-ның ескертпесі!
            Қолданысқа енгізілу тәртібін 3-баптан қараңыз

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1. 2017 жылғы 25 желтоқсандағы "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі):

      1) бүкіл мәтін бойынша:

      "мүгедектерді", "мүгедектердің", "мүгедектерге", "мүгедек", "мүгедек баланы", "мүгедектерінің", "мүгедектер", "мүгедекке", "мүгедек бала", "мүгедек баланың", "мүгедектің" деген сөздер тиісінше "мүгедектігі бар адамдарды", "мүгедектігі бар адамдардың", "мүгедектігі бар адамдарға", "мүгедектігі бар адам", "мүгедектігі бар баланы", "мүгедектігі бар адамдардың", "мүгедектігі бар адамдар", "мүгедектігі бар адамға", "мүгедектігі бар бала", "мүгедектігі бар баланың", "мүгедектігі бар адамның" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "I, II топтағы", "I немесе II топтағы", "I, II немесе III топтардағы" деген сөздер тиісінше "бірінші, екінші топтардағы", "бірінші немесе екінші топтағы", "бірінші, екінші немесе үшінші топтардағы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 88-баптың 1-тармағының 1) және 2) тармақшаларындағы "көмірсулардың" деген сөз "көмірсутек" деген сөзбен ауыстырылсын;

      3) 215-бап мынадай мазмұндағы 7-1-тармақпен толықтырылсын:

      "7-1. Төтенше ахуалдар салдарынан не төтенше жағдайдың қолданылуы кезеңінде тауарлар бүлінген, жоғалған жағдайларда қосылған құн салығын төлеуші салықтық тіркелім жасайды, онда осы баптың 3-тармағында көзделген мәліметтер, сондай-ақ мынадай деректер көрсетіледі:

      1) тауардың атауы;

      2) есепке жатқызылған қосылған құн салығының сомасы;

      3) тауардың баланстық құны;

      4) мұндай тауар бойынша қосылған құн салығын бұрын есепке жатқызуға негіз болған құжаттың деректемелері (атауы, нөмірі, күні), сондай-ақ тауардың қосылған құн салығынсыз құны (салық салынатын айналым мөлшері).";

      4) 241-бапта:

      1-тармақтың бірінші бөлігінде:

      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Егер осы баптың 2-тармағында өзгеше белгіленбесе, салық төлеушілердің жылдық жиынтық кірісінен:";

      27) тармақшаның төртінші абзацындағы "кіріс алып тасталуға жатады." деген сөздер "кіріс;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 28) тармақшамен толықтырылсын:

      "28) салық төлеуші жергілікті атқарушы орган қалыптастыратын тізілімге енгізілген кезде көрсетілген жергілікті атқарушы орган құрған комиссияның шешімі бойынша шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері төтенше жағдайдың қолданылуы кезеңінде келтірілген мүліктік зиянның өтеміне алған ақшаның сомасы алып тасталуға жатады.";

      2-тармақта:

      2) тармақша алып тасталсын;

      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) бейрезидент – заңды тұлғаның Қазақстан Республикасындағы тұрақты мекемесі алған дивиденттер алып тасталуға жатпайды. Бұл ретте осы тармақшаның ережелері осы Кодекстің 645-бабы 9-тармағының 3) тармақшасында айқындалған шарттар орындалған кезде дивидендтерге қолданылмайды;";

      мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:

      "4) осындай дивидендтерді есепке жазу күніне Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржаларының ресми тізіміндегі бағалы қағаздар бойынша алынған дивидендтер алып тасталуға жатпайды.

      Осы тармақшаның бірінші бөлігінің ережесі салықтық кезеңде Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған өлшемшарттарға сәйкес биржада сауда-саттық жүзеге асырылған бағалы қағаздар бойынша дивидендтерге қолданылмайды.";

      5) 243-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері осы тармақтың ережелерін салық төлеуші жергілікті атқарушы орган қалыптастыратын тізілімге енгізілген кезде, көрсетілген жергілікті атқарушы орган құрған комиссияның шешімі бойынша, төтенше жағдайдың қолданылуы кезеңінде келтірілген мүліктік зиянның өтеміне ақша алынған мүлік бойынша қолданбайды.";

      6) 264-бап 22) тармақшасындағы "шығыстары шегерімге жатпайды." деген сөздер "шығыстары;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 23) тармақшамен толықтырылсын:

      "23) бейрезидент – өзара байланысты тараптан басқарушылық, консультациялық, консалтингтік, аудиторлық, дизайнерлік, заңдық, бухгалтерлік, адвокаттық, жарнамалық, маркетингтік, франчайзингтік, қаржылық (сыйақы бойынша шығыстарды қоспағанда), инжинирингтік, агенттік көрсетілетін қызметтерді, роялтиді, зияткерлік меншік обьектілерін пайдалануға құқықтарды сатып алу жөніндегі шығындар шегерімге жатпайды.

      Осы тармақшаның бірінші бөлігінің мақсатында:

      осы Кодекстің 1-бабының 2-тармағында аталған тұлғалар;

      басқа заңды тұлғамен бірлесіп, компаниялардың бір тобына кіретін заңды тұлға;

      жеке және (немесе) заңды тұлғалардың арасындағы қатынастар осы бөлікте көрсетілген шарттарға қарамастан, өзара байланыстылық белгілеріне ие болған кезде, мұндай тұлғалар өзара байланысты тараптар деп танылады. Бұл ретте салық төлеуші өзара байланыстылықты танымаған жағдайда, мұндай тануды сот салық органының талап қоюы негізінде белгілейді.

      Осы тармақшаның екінші бөлігінің мақсатында компаниялар тобы деп бас компанияны және акцияларын, қатысу үлестері мен өзге де үлестік құралдарын осындай бас компания тікелей немесе жанама иеленетін компанияларды қамтитын коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдардың құрылымы түсініледі.";

      7) 270-бапта:

      8-тармақтың бірінші абзацындағы "Өзіне" деген сөз "Егер осы баптың 8-1-тармағында өзгеше көзделмесе, жоғалуына, бүлінуіне" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 8-1-тармақпен толықтырылсын:

      "8-1. Жоғалуына, бүлінуіне байланысты активтің бухгалтерлік есепке алуда танылуы тоқтатылатын тіркелген активтер жоғалған, бүлінген кезде, осы Кодекстің 241-бабы 1-тармағы бірінші бөлігінің 28) тармақшасында көзделген ақшаны алу арқылы осындай тіркелген активтердің құны өтелген жағдайда, кіші топтың (топтың) құндық балансы көрсетілген ақша сомасына тең құнға азайтылады.";

      8) 288-баптың 1-тармағының бірінші бөлігі мынадай мазмұндағы 3-2) тармақшамен толықтырылсын:

      "3-2) бейрезидент – өзара байланысты тараптан басқарушылық, консультациялық, консалтингтік, аудиторлық, дизайнерлік, заңдық, бухгалтерлік, адвокаттық, жарнамалық, маркетингтік, франчайзингтік, қаржылық (сыйақы бойынша шығыстарды қоспағанда), инжинирингтік, агенттік көрсетілетін қызметтерді, роялтиді, зияткерлік меншік обьектілерін пайдалануға құқықтарды сатып алу жөніндегі шығындарды – салық салынатын кірістің 3 пайызынан аспайтын жалпы сома мөлшерінде азайтуға құқығы бар.

      Осы тармақшаның мақсатында осы Кодекстің 264-бабының 23) тармақшасына сәйкес өзара байланысты деп танылғандар өзара байланысты тараптар деп танылады;";

      9) 297-баптың 4-тармағы бірінші бөлігінің 3) және 10) тармақшаларындағы "3), 4) және 5) тармақшаларына" деген сөздер "3) тармақшасына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      10) 307-баптың 1-тармағының 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5) осы Кодекстің 241-бабы 2-тармағының 4) тармақшасында көрсетілген дивидендтер.";

      11) 310-баптың 1-тармағы бірінші бөлігінің 2) тармақшасындағы "2-тармағында" деген сөздер "1-тармағында" деген сөздермен ауыстырылсын;

      12) 320-бапта:

      1-тармақтағы "Осы баптың 2-тармағында көрсетілген кірістерді қоспағанда, салық" деген сөздер "Салық" деген сөзбен ауыстырылсын;

      2-тармақ алып тасталсын;

      13) 340-баптың 3-тармағының бірінші бөлігінде:

      3) тармақшадағы "3), 4) және 5) тармақшаларына" деген сөздер "3) тармақшасына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      10) тармақшаның екінші бөлігіндегі "3), 4) және 5) тармақшаларына" деген сөздер "3) тармақшасына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      14) 341-баптың 1-тармағында:

      7) және 8) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "7) бағалы қағаздар бойынша дивидендтер мен сыйақыларды есепке жазу күніне Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржаларының ресми тізіміндегі осындай дивидендтер мен сыйақылар.

      Осы тармақшаның бірінші бөлігінің ережесі күнтізбелік жылда Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған өлшемшарттарға сәйкес биржада сауда-саттық жүзеге асырылған бағалы қағаздар бойынша дивидендтерге қолданылады;

      8) мыналарды:

      акциялар бойынша, оның iшiнде депозитарлық қолхаттардың базалық активтерi болып табылатын акциялар бойынша төленуге жататын таза кірісті немесе оның бір бөлігін;

      резидент-заңды тұлға өз құрылтайшылары, қатысушылары арасында бөлетiн таза кірісті немесе оның бір бөлігін;

      резидент-заңды тұлға таратылған кезде немесе жарғылық капитал азайтылған кезде, сондай-ақ заңды тұлға құрылтайшыдан, қатысушыдан осы резидент-заңды тұлғаға қатысу үлесiн немесе оның бір бөлігін сатып алған кезде және осындай эмитент-заңды тұлға акционерден осы эмитент шығарған акцияларды сатып алған кезде мүлiктi бөлуден түсетiн кірісті бөлу кезінде күнтізбелік жыл ішінде резидент-заңды тұлғадан республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 30 000 еселенген мөлшері шегінде алынған дивидендтерге қолданылады;";

      22) тармақша мынадай мазмұндағы алтыншы абзацпен толықтырылсын:

      "төтенше жағдайдың қолданылуы кезеңінде келтірілген мүліктік зиянды өтеу түрінде;";

      15) 404-баптың 2-тармағының 2) тармақшасы:

      "жағдайлардың салдарынан" деген сөздер "ахуалдың салдарынан және (немесе) төтенше жағдайдың қолданылуы кезеңінде" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы екінші және үшінші бөліктермен толықтырылсын:

      "Төтенше ахуалдар салдарынан туындаған жағдайларда тауарлар бүлінген, жоғалған кезде шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері азаматтық қорғау саласындағы уәкілетті органның:

      Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес ресімделген тауардың бүліну, жоғалу фактілерін растайтын құжат;

      осы Кодекстің 215-бабының 7-1-тармағына сәйкес жасалған салықтық тіркелімде көрсетілген мәліметтер бар тауарлар бойынша төтенше ахуалдың туындау фактісі туралы растауы болған кезде, есепке жатқызылатын қосылған құн салығының сомасын азайтуды жүргізбейді.

      Төтенше жағдайдың қолданылуы кезеңінде туындаған жағдайларда тауарлар бүлінген, жоғалған кезде шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері қылмыстық қудалауды жүргізетін органның:

      Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес ресімделген тауардың бүліну, жоғалу фактілерін растайтын құжат;

      осы Кодекстің 215-бабының 7-1-тармағына сәйкес жасалған салықтық тіркелімде көрсетілген мәліметтер бар тауарлар (салық төлеуші жергілікті атқарушы орган қалыптастыратын тізілімге енгізілген кезде көрсетілген жергілікті атқарушы орган құрған комиссияның шешімі бойынша, төтенше жағдайдың қолданылуы кезеңінде келтірілген мүліктік зиянның өтеміне ақша алынған тауарларды қоспағанда) бойынша салық төлеушіні төтенше жағдайға байланысты қылмыстық істер бойынша жәбірленуші деп тану туралы қаулысының көшірмесі болған кезде, есепке жатқызылатын қосылған құн салығының сомасын азайтуды жүргізбейді.";

      16) 427-бапта:

      1-тармақта:

      бірінші бөлік 7) тармақшасындағы "бөлшектер бойынша осы Кодекстің 367-бабы 1-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген қосылған құн салығын төлеушілер қосылған құн салығын осы бапта айқындалған тәртіппен есепке жатқызу әдісімен төлейді." деген сөздер "бөлшектер;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 7-1), 7-2) және 7-3) тармақшалармен толықтырылсын:

      "7-1) пестицидтер;

      7-2) асыл тұқымды жануарлар және қолдан ұрықтандыруға арналған жабдық;

      7-3) тірі ірі қара мал бойынша осы Кодекстің 367-бабы 1-тармағының 1) тармақшасында аталған қосылған құн салығын төлеушілер қосылған құн салығын осы бапта айқындалған тәртіппен есепке жатқызу әдісімен төлейді.";

      үшінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Бұл тізбеге Қазақстан Республикасының аумағында өндірілмейтін тауарлар енгізіледі.";

      мынадай мазмұндағы төртінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Бұл тізбеге осы тармақтың бірінші бөлігінің 7-1), 7-2) және 7-3) тармақшаларында көрсетілген, Қазақстан Республикасының қажеттіліктерін жаппайтын тауарлар енгізіледі.";

      4-тармақта:

      екінші бөліктегі "осы Кодекстің 48-бабының 2-тармағында белгіленген талап қоюдың ескіру мерзімі" деген сөздер "бес жыл" деген сөздермен ауыстырылсын;

      үшінші бөлік мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "1-1) осы баптың 1-тармағы бірінші бөлігінің 7-2) және 7-3) тармақшаларында көрсетілген жануарларды мәжбүрлі жағдайда сою нәтижесінде алынған ет және ет өнімдерін өткізу немесе осындай жануарлардың табиғи кему нормаларының шегінде кемуі (өлуі) осы бапта белгіленген талаптарды бұзушылық болып табылмайды.

      Мәжбүрлі жағдайда сою тәртібін және табиғи кему нормаларын агроөнеркәсіптік кешенді дамыту саласындағы уәкілетті орган бекітеді;";

      5-тармақтың бірінші бөлігіндегі "осы Кодекстің 48-бабының 2-тармағында белгіленген талап қоюдың ескіру мерзімі" деген сөздер "бес жыл" деген сөздермен ауыстырылсын;

      17) 428-бапта:

      1-тармақта:

      бірінші бөлік 7) тармақшасындағы "бөлшектер бойынша осы Кодекстің 367-бабы 1-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген қосылған құн салығын төлеушілер қосылған құн салығын осы бапта айқындалған тәртіппен есепке жатқызу әдісімен төлейді." деген сөздер "бөлшектер;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 7-1), 7-2) және 7-3) тармақшалармен толықтырылсын:

      "7-1) пестицидтер;

      7-2) асыл тұқымды жануарлар және қолдан ұрықтандыруға арналған жабдық;

      7-3) тірі ірі қара мал бойынша осы Кодекстің 367-бабы 1-тармағының 1) тармақшасында аталған қосылған құн салығын төлеушілер қосылған құн салығын осы бапта айқындалған тәртіппен есепке жатқызу әдісімен төлейді.";

      үшінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Бұл тізбеге Қазақстан Республикасының аумағында өндірілмейтін тауарлар енгізіледі.";

      мынадай мазмұндағы төртінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Бұл тізбеге осы тармақтың бірінші бөлігінің 7-1), 7-2) және 7-3) тармақшаларында көрсетілген, Қазақстан Республикасының қажеттіліктерін жаппайтын тауарлар енгізіледі.";

      5-тармақта:

      екінші бөліктегі "осы Кодекстің 48-бабының 2-тармағында белгіленген талап қоюдың ескіру мерзімі" деген сөздер "бес жыл" деген сөздермен ауыстырылсын;

      үшінші бөлік мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "1-1) осы баптың 1-тармағы бірінші бөлігінің 7-2) және 7-3) тармақшаларында көрсетілген жануарларды мәжбүрлі жағдайда сою нәтижесінде алынған ет және ет өнімдерін өткізу немесе осындай жануарлардың табиғи кему нормаларының шегінде кемуі (өлуі) осы бапта белгіленген талаптарды бұзушылық болып табылмайды.

      Мәжбүрлі жағдайда сою тәртібін және табиғи кему нормаларын агроөнеркәсіптік кешенді дамыту саласындағы уәкілетті орган бекітеді;";

      18) 434-баптың 2-тармағында:

      бірінші бөліктің 3) тармақшасында:

      бірінші бөлікте:

      "шикізат экспортынан" деген сөздер алып тасталсын;

      "айырбастауды жүзеге асырған кәсіпкерлік субъектілерінің" деген сөздер "айырбастаған кезде шикізатты экспорттаушылардың" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екінші бөліктегі "Кәсіпкерлік субъектілерінің" деген сөздер "Шикізатты экспорттаушылардың" деген сөздермен ауыстырылсын;

      оныншы бөліктің бесінші абзацында:

      "шикізат экспортынан" деген сөздер алып тасталсын;

      "айырбастауды жүзеге асырған кәсіпкерлік субъектілері" деген сөздер "айырбастаған кезде шикізатты экспорттаушылар" деген сөздермен ауыстырылсын;

      19) 444-баптың 2-тармағының бесінші бөлігіндегі "Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің аумағынан Қазақстан Республикасының аумағына импортталатын тауарлардың" деген сөздер "Импортталатын тауарлардың" деген сөздермен ауыстырылсын;

      20) 462-баптың бірінші бөлігінің 5) тармақшасындағы "көмірсулардың" деген сөз "көмірсутек" деген сөзбен ауыстырылсын;

      21) 463-баптың 4-тармағы 1) тармақшасы кестесінің 14, 15, 16, 18, 21 және 22-жолдары мынадай редакцияда жазылсын:

      "

14.

2402-ден

Фильтрлі сигареттер

15 900 теңге/
1 000 дана

15.

2402-ден

Фильтрсіз сигареттер, папиростар

15 900 теңге/
1 000 дана

16.

2402-ден

Сигариллалар

15 900 теңге/
1 000 дана

      ";

      "

18.

2403-тен

Құрамында никотин бар фармацевтикалық өнімді қоспағанда, тұтыну ыдысымен қапталған және түпкілікті тұтынуға арналған түтіктік, шегетін, шайнайтын, соратын, иіскейтін, қорқорлы және өзге де темекі

14 150 теңге/ килограмм

      ";

      "

21.

2403, 2404-тен

Қыздырылатын темекісі бар бұйымдар (қыздырылатын темекі таяқшасы, темекісі бар қыздырылатын капсула және өзгелер)

11 130 теңге/
1 000 дана

22.

2404-тен

Электрондық сигареттерде пайдалануға арналған картридждердегі, резервуарлардағы және басқа да контейнерлердегі құрамында никотин бар сұйықтық

55 теңге/сұйықтық миллилитрі

      ";

      22) 464-баптың 1-тармағының 2) және 3) тармақшаларындағы "көмірсулардың" деген сөз "көмірсутек" деген сөзбен ауыстырылсын;

      23) 466-баптың екінші бөлігіндегі "көмірсулардың" деген сөз "көмірсутек" деген сөзбен ауыстырылсын;

      24) 468-баптың 1-тармағының бірінші бөлігіндегі "Төтенше оқиғалар салдарынан" деген сөздер "Төтенше ахуалдар салдарынан және (немесе) төтенше жағдайдың қолданылуы кезеңінде" деген сөздермен ауыстырылсын;

      25) 469-баптың 2-тармағының 1) тармақшасындағы және 3-тармағының 1) тармақшасындағы "жағдайлар салдарынан" деген сөздер "ахуалдар салдарынан және (немесе) төтенше жағдайдың қолданылуы кезеңінде" деген сөздермен ауыстырылсын;

      26) 470-баптың тақырыбындағы және мәтініндегі "көмірсулардың" деген сөз "көмірсутек" деген сөзбен ауыстырылсын;

      27) 595-баптың 2-тармағының кестесі мынадай мазмұндағы 9.1-жолмен толықтырылсын:

      "

9.1.

Геостационарлық емес спутниктер қолданылатын спутниктік байланыс (түйіндесу станциясының бір қабылдау-беру құрылғысына, белдеуі қабылдауға 2МГц/беруге 2МГц болатын ені үшін)

Қазақстан Республикасы

1

      ";

      28) 606-3-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "606-3-бап. Төлемақы мөлшерлемесі

      1. Егер осы бапта өзгеше көзделмесе, цифрлық майнинг мақсатында төлемақыны есептеу есепті кезең үшін тұтынылған электр энергиясының 1 киловатт-сағаты үшін бағасына қарай мынадай мөлшерлемелер бойынша жүргізіледі:

Р/с

Тұтынылған электр энергиясының 1 киловатт-сағаты үшін бағасы (теңгемен)

Электр энергиясының 1 киловатт-сағаты үшін төлемақы мөлшерлемесі (теңгемен)

1.

1-ді қоса алғанға дейін

25

2.

1-ден жоғары 2-ні қоса алғанға дейін

24

3.

2-ден жоғары 3-ті қоса алғанға дейін

23

4.

3-тен жоғары 4-ті қоса алғанға дейін

22

5.

4-тен жоғары 5-ті қоса алғанға дейін

21

6.

5-тен жоғары 6-ны қоса алғанға дейін

20

7.

6-дан жоғары 7-ні қоса алғанға дейін

19

8.

7-ден жоғары 8-ді қоса алғанға дейін

18

9.

8-ден жоғары 9-ды қоса алғанға дейін

17

10.

9-дан жоғары 10-ды қоса алғанға дейін

16

11.

10-нан жоғары 11-ді қоса алғанға дейін

15

12.

11-ден жоғары 12-ні қоса алғанға дейін

14

13.

12-ден жоғары 13-ті қоса алғанға дейін

13

14.

13-тен жоғары 14-ті қоса алғанға дейін

12

15.

14-тен жоғары 15-ті қоса алғанға дейін

11

16.

15-тен жоғары 16-ны қоса алғанға дейін

10

17.

16-дан жоғары 17-ні қоса алғанға дейін

9

18.

17-ден жоғары 18-ді қоса алғанға дейін

8

19.

18-ден жоғары 19-ды қоса алғанға дейін

7

20.

19-дан жоғары 20-ны қоса алғанға дейін

6

21.

20-дан жоғары 21-ді қоса алғанға дейін

5

22.

21-ден жоғары 22-ні қоса алғанға дейін

4

23.

22-ден жоғары 23-ті қоса алғанға дейін

3

24.

23-тен жоғары 24-ті қоса алғанға дейін

2

25.

24-тен жоғары

1

      Меншікті электр энергиясын пайдаланған кезде, осы баптың 2-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, цифрлық майнинг мақсатында төлемақы тұтынылған электр энергиясының 1 киловатт-сағаты үшін 10 теңге мөлшерлемесі бойынша есептеледі.

      2. Цифрлық майнинг мақсатында төлемақы Қазақстан Республикасының аумағындағы меншікті электр станцияларында жаңартылатын электр энергиясы көздерінен өндірілген электр энергиясын пайдаланған кезде тұтынылған электр энергиясының 1 киловатт-сағаты үшін 1 теңге мөлшерлемесі бойынша есептеледі.

      Электр энергиясын тұтыну көлемін есепке алудың бақылау аспаптары болмаған және (немесе) олар ақаулы күйде болған кезде цифрлық майнинг мақсатында төлемақы тұтынылған электр энергиясының 1 киловатт-сағаты үшін 25 теңге мөлшерлемесі бойынша есептеледі.

      3. Электр энергиясын тұтыну көлемін есепке алудың бақылау аспаптары болмаған және (немесе) олар ақаулы күйде болған жағдайларда цифрлық майнинг мақсатында тұтынылған электр энергиясының көлемі электр энергиясының ең жоғары қуатын тәулік бойы тұтыну есебінен есептеледі.

      4. Әртүрлі төлемақы мөлшерлемелерін қолданудың бірнеше негіздері бір мезгілде болған кезде анағұрлым жоғары төлемақы мөлшерлемесі қолданылады.";

      29) 645-баптың 9-тармағында:

      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) бағалы қағаздар бойынша дивидендтер мен сыйақыларды есепке жазу күніне Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржаларының ресми тізіміндегі осындай дивидендтер мен сыйақылар.

      Бұл ретте осы тармақшаның ережелері салықтық кезеңде Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған өлшемшарттарға сәйкес биржада сауда-саттық жүзеге асырылған бағалы қағаздар бойынша есептелген дивидендтерге қолданылады;";

      4) және 5) тармақшалар алып тасталсын;

      30) 646-бапта:

      1-тармақтың бірінші абзацындағы "2 және 3" деген сөздер "2, 3, 4 және 5" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 4 және 5-тармақтармен толықтырылсын:

      "4. Уәкілетті орган бекіткен тізбеге енгізілген, жеңілдікті салық салынатын мемлекетте тіркелген тұлғаларға төленетіндерді қоспағанда, бейрезиденттің дивидендтер түріндегі кірістері мынадай шарттар бір мезгілде орындалған кезде 10 пайыз мөлшерлеме бойынша салық салуға жатады:

      дивидендтерді есепке жазу күніне салық төлеуші дивидендтер төленетін акцияларды немесе қатысу үлестерiн үш жылдан астам иеленеді;

      дивидендтерді төлейтін резидент-заңды тұлға дивидендтер төленетін кезең ішінде жер қойнауын пайдаланушы болып табылмайды;

      дивидендтерді төлеу күніне дивидендтерді төлейтін резидент-заңды тұлға активтерінің құнында жер қойнауын пайдаланушылар (жер қойнауын пайдаланушы) болып табылатын тұлғалардың (тұлғаның) мүлкi 50 пайыздан аз болады.

      Егер осы Кодекстің 293-бабы 1-тармағының 6) тармақшасында аталған заңды тұлғаны қоспағанда, дивидендтерді төлейтін резидент-заңды тұлға есептелген корпоративтік табыс салығын қызмет бойынша, оның ішінде осындай азайту көзделген инвестициялық келісімшарт шеңберінде жүзеге асырылатын қызмет бойынша 100 пайызға азайтуды жүргізген жағдайда, осы тармақтың ережелері мынадай тәртіппен қолданылады:

      егер тұтастай алғанда дивидендтерді төлейтін резидент-заңды тұлға бойынша есептелген корпоративтік табыс салығының жалпы сомасында 100 пайызға азайтылған корпоративтік табыс салығының үлесі 50 және одан көп пайызды құраса, онда осы тармақтың ережесі қолданылмайды;

      егер тұтастай алғанда дивидендтерді төлейтін резидент-заңды тұлға бойынша есептелген корпоративтік табыс салығының жалпы сомасында 100 пайызға азайтылған корпоративтік табыс салығының үлесі 50 пайыздан аз болса, онда осы тармақтың ережесі дивидендтердің бүкіл сомасына қолданылады.

      Салық төлеушінің акцияларды немесе қатысу үлестерін иеленуінің осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген мерзімі, егер салық төлеуші мұндай акцияларды немесе қатысу үлестерін бұрынғы меншік иелерінің қайта ұйымдастырылуы нәтижесінде алса немесе осы заңды тұлғалардың құрылтайшылары (меншік иелері) сол бір тұлғалар болып табылатын жағдайда бір заңды тұлға басқа заңды тұлғадан сатып алса, бұрынғы меншік иелерінің акцияларды немесе қатысу үлестерін иелену мерзімдері ескеріле отырып, жиынтық түрде айқындалады.

      Осы тармақтың ережелері бұрын корпоративтік табыс салығы салынған және резидент-заңды тұлғадан:

      акциялар бойынша, оның ішінде депозитарлық қолхаттардың базалық активтері болып табылатын акциялар бойынша төленуге жататын кіріс;

      резидент-заңды тұлға өз құрылтайшылары, қатысушылары арасында бөлетін таза кірістің бір бөлігі;

      құрылтайшы, қатысушы жарғылық капиталға салым ретінде енгізген мүлікті қоспағанда, резидент-заңды тұлға таратылған кезде немесе құрылтайшылар, қатысушылар салымдарының мөлшерін пропорционалды түрде азайту арқылы не құрылтайшылардың, қатысушылардың үлестерін толық немесе ішінара өтеу арқылы жарғылық капитал азайтылған кезде, сондай-ақ резидент-заңды тұлғаға қатысу үлесін құрылтайшы, қатысушы алып қойған кезде мүлікті бөлуден түсетін кіріс түрінде алынған кірістерге ғана қолданылады.

      Бұл ретте дивидендтерді төлейтін резидент-заңды тұлға активтерінің құнындағы жер қойнауын пайдаланушылар (жер қойнауын пайдаланушы) болып табылатын тұлғалар (тұлға) мүлкінің үлесі осы Кодекстің 650-бабына сәйкес айқындалады.

      Осы тармақтың мақсатында жерасты суларын және (немесе) кең таралған пайдалы қазбаларды өз мұқтажы үшін өндіру құқығына ие болғандықтан ғана жер қойнауын пайдаланушы болып табылатын осындай пайдаланушы жер қойнауын пайдаланушы болып танылмайды.

      5. Уәкілетті орган бекіткен тізбеге енгізілген, жеңілдікті салық салынатын мемлекетте тіркелген тұлғаларға төленетіндерді қоспағанда, жер қойнауын пайдаланушы-заңды тұлғалар төлейтін дивидендтер түріндегі бейрезиденттің кірістері мынадай шарттар бір мезгілде орындалған кезде 10 пайыз мөлшерлеме бойынша салық салуға жатады:

      дивидендтерді есепке жазу күніне бейрезидент-салық төлеуші дивидендтер төленетін акцияларды немесе қатысу үлестерін үш жылдан астам иеленеді;

      дивидендтерді төлейтін резидент болып табылатын жер қойнауын пайдаланушы-заңды тұлға дивидендтер есепке жазылған айдың бірінші күнінің алдындағы он екі айлық кезең ішінде Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан меншікті және (немесе) өзара байланысты тарап болып табылатын резидент-заңды тұлғаға тиесілі өндірістік қуаттарда көрсетілген кезеңде өндірілген көмірді қоса алғанда, минералды шикізаттың кемінде 70 пайызын кейіннен қайта өңдеуді (бастапқы қайта өңдеуден кейін) жүзеге асырады.

      Егер осы Кодекстің 293-бабы 1-тармағының 6) тармақшасында аталған заңды тұлғаны қоспағанда, дивидендтерді төлейтін резидент болып табылатын жер қойнауын пайдаланушы-заңды тұлға есептелген корпоративтік табыс салығын қызмет бойынша, оның ішінде осындай азайту көзделген инвестициялық келісімшарт шеңберінде жүзеге асырылатын қызмет бойынша 100 пайызға азайтуды жүргізген жағдайда, осы тармақтың ережелері мынадай тәртіппен қолданылады:

      егер тұтастай алғанда дивидендтерді төлейтін резидент-заңды тұлға бойынша есептелген корпоративтік табыс салығының жалпы сомасында 100 пайызға азайтылған корпоративтік табыс салығының үлесі 50 және одан көп пайызды құраса, онда осы тармақтың ережесі қолданылмайды;

      егер тұтастай алғанда дивидендтерді төлейтін резидент-заңды тұлға бойынша есептелген корпоративтік табыс салығының жалпы сомасында 100 пайызға азайтылған корпоративтік табыс салығының үлесі 50 пайыздан аз болса, онда осы тармақтың ережесі дивидендтердің бүкіл сомасына қолданылады.

      Салық төлеушінің акцияларды немесе қатысу үлестерін иеленуінің осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген мерзімі, егер салық төлеуші мұндай акцияларды немесе қатысу үлестерін бұрынғы меншік иелерінің қайта ұйымдастырылуы нәтижесінде алса, бұрынғы меншік иелерінің акцияларды немесе қатысу үлестерін иелену мерзімдері ескеріле отырып, жиынтық түрде айқындалады.

      Осы тармақтың мақсатында көмірді қоса алғанда, кейіннен қайта өңдеуге жіберілген минералды шикізаттың көлемін айқындаған кезде:

      бастапқы қайта өңдеуден кейінгі кез келген қайта өңдеу нәтижесінде алынған өнімді өндіруге тікелей жіберілген;

      бастапқы қайта өңдеу өнімін кейіннен қайта өңдеуде одан әрі пайдалану мақсатында өндірісте пайдаланылған шикізат ескеріледі.

      Осы тармақтың ережелері бұрын корпоративтік табыс салығы салынған және резидент-заңды тұлғадан:

      акциялар бойынша, оның ішінде депозитарлық қолхаттардың базалық активтері болып табылатын акциялар бойынша төленуге жататын кіріс;

      резидент-заңды тұлға өз құрылтайшылары, қатысушылары арасында бөлетін таза кірістің бір бөлігі;

      құрылтайшы, қатысушы жарғылық капиталға салым ретінде енгізген мүлікті қоспағанда, резидент-заңды тұлға таратылған кезде немесе құрылтайшылар, қатысушылар салымдарының мөлшерін пропорционалды түрде азайту арқылы не құрылтайшылардың, қатысушылардың үлестерін толық немесе ішінара өтеу арқылы жарғылық капитал азайтылған кезде, сондай-ақ резидент-заңды тұлғаға қатысу үлесін құрылтайшы, қатысушы алып қойған кезде мүлікті бөлуден түсетін кіріс түрінде алынған кірістерге ғана қолданылады.

      Бұл ретте дивидендтерді төлейтін резидент-заңды тұлға активтерінің құнындағы жер қойнауын пайдаланушылар (жер қойнауын пайдаланушы) болып табылатын тұлғалар (тұлға) мүлкінің үлесі осы Кодекстің 650-бабына сәйкес айқындалады.

      Осы баптың 4-тармағының және осы тармақтың мақсатында бұрын корпоративтік табыс салығы салынған кірістер мынадай тәртіппен айқындалады:

      осы Кодекстің 288-бабында көзделген кірістер мен шығыстар сомасына, сондай-ақ осы Кодекстің 300-бабына сәйкес ауыстырылатын залалдар сомасына азайтылған салық салынатын кіріс,

      алу

      осы Кодекстің 313-бабының 1 немесе 2-тармағында белгіленген мөлшерлеме мен осы Кодекстің 288-бабында көзделген кірістер мен шығыстар сомасына, сондай-ақ осы Кодекстің 300-бабына сәйкес ауыстырылатын залалдар сомасына азайтылған салық салынатын кірісті көбейту арқылы есептелген корпоративтік табыс салығының сомасы.

      Бұрын корпоративтік табыс салығы салынған кіріс дивидендтер бөлінетін әрбір салықтық кезең үшін айқындалады.

      Бұл ретте бұрын корпоративтік табыс салығы салынған кірісті айқындау кезінде корпоративтік табыс салығы бойынша төленген аванстық төлемдер сомасы есепке алынбайды.

      Осы Кодекстің 314-бабында көрсетілген салықтық кезең аяқталғанға дейін дивидендтер бөлінген және төленген жағдайларда, салық агенті осы баптың 4-тармағының және осы тармақтың ережелерін қолдануға құқылы емес.

      Бұл ретте осы баптың 4-тармағында және осы тармақта белгіленген шарттар орындалған кезде тиісті салықтық кезең аяқталғаннан кейін салық агенті осы Кодекстің 211-бабында белгіленген тәртіппен бейрезиденттің кірісінен төлем көзінен ұсталатын корпоративтік табыс салығы бойынша бұрын ұсынылған салықтық есептілікке өзгерістер мен толықтырулар енгізуге құқылы. Корпоративтік табыс салығының артық төленген сомасы туындаған кезде салық агентінің осы Кодекстің 11-тарауының 1-параграфында көзделген тәртіппен осындай соманы есепке жатқызуды және (немесе) қайтаруды жүргізуге құқығы бар.";

      31) 654-бапта:

      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) бағалы қағаздар бойынша дивидендтер мен сыйақыларды есепке жазу күніне Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржаларының ресми тізіміндегі осындай дивидендтер мен сыйақылар.

      Бұл ретте осы тармақшаның бірінші бөлігінің ережесі күнтізбелік жылда Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған өлшемшарттарға сәйкес биржада сауда-саттық жүзеге асырылған бағалы қағаздар бойынша есепке жазылған дивидендтерге қолданылады;";

      4) тармақша алып тасталсын;

      32) 681-баптың 5-тармағы 5) тармақшасындағы "сомасы қаралмайды." деген сөздер "сомасы;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:

      "6) салық төлеуші жергілікті атқарушы орган қалыптастыратын тізілімге енгізілген кезде көрсетілген жергілікті атқарушы орган құрған комиссияның шешімі бойынша шағын бизнес субъектілері төтенше жағдайдың қолданылуы кезеңінде келтірілген мүліктік зиянның өтеміне алған ақшаның сомасы қаралмайды.";

      33) 720-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Көмірсутек кен орнын (кен орындарының тобын, кен орнының бір бөлігін) рентабельділігі төмен, тұтқырлығы жоғары, су басқан, дебиті аз және игерілген санаттарға жатқызу тәртібін, олардың тізбесін және пайдалы қазбаларды өндіру салығы бөлігінде салық салу тәртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.

      Пайдалы қазбалардың қатты түрлерінің кен орнын (жер қойнауын пайдалануға арналған бір келісімшарт бойынша кен орындарының тобын, кен орнының бір бөлігін) рентабельділігі төмен санатқа жатқызу өлшемшарттарын, сондай-ақ рентабельділік деңгейін және рентабельділіктің ішкі нормасының деңгейін айқындау тәртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.";

      34) 745-баптың 6-тармағының бірінші бөлігінде:

      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) осы тармақтың бірінші бөлігінің 4) тармақшасында көрсетілгенді қоспағанда, осы баптың 2-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген минералды шикізаттың құны – халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес айқындалатын, пайдалы қазбалардың осындай түрлеріне сай келетін, 20 пайызға ұлғайтылған өндіру мен бастапқы қайта өңдеудің (байытудың) нақты өндірістік өзіндік құны негізінде;";

      мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:

      "4) өнімдік ерітінділерден алынған уран құны – бекітілген коэффициентке сәйкес фунттарды килограмға ауыстыру ескеріле отырып, салықтық кезеңнің әрбір айы үшін табиғи уран концентраты (U3O8) нысанындағы уран фунты үшін шетел валютасындағы айлық баға белгіленімдерінің орташа арифметикалық мәні мен тиісті салықтық кезең үшін валюта айырбастаудың орташа арифметикалық нарықтық бағамының көбейтіндісі ретінде төменде келтірілген формула бойынша айқындалатын табиғи уран концентраты (U3O8) нысанындағы уранның бір килограмы үшін орташа өлшемді баға негізінде айқындалады.

      Осы тармақшаның бірінші бөлігінің мақсаттары үшін табиғи уран концентраты (U3O8) нысанындағы уран фунты үшін баға белгіленімі "Ux Consulting LLC" компаниясының (АҚШ) "Ux Weekly" және "TradeTech LLC" компаниясының (АҚШ) "Тhe Nuclear Market Review" дереккөздерінде жарияланатын ақпарат негізінде айдың соңғы күні шетел валютасында қолданылатын табиғи уран концентраты (U3O8) фунтына споттық бағаның айлық индикаторын білдіреді. Көрсетілген дереккөздердің бірінде табиғи уран концентраты (U3O8) нысанындағы уран бағасының белгіленімі туралы ақпарат болмаған жағдайда, осындай белгіленімі бар басқа көрсетілген дереккөздің бағасы қолданылады.

      Осы тармақшаның екінші бөлігінде көрсетілген дереккөздерде табиғи уран концентраты (U3O8) нысанындағы уран бағасының белгіленімі туралы ақпарат болмаған кезде Қазақстан Республикасының трансферттік баға белгілеу туралы заңнамасында айқындалатын басқа да дереккөздердің деректері бойынша баға қолданылады.

      Табиғи уран концентраты нысанындағы уранның бір килограмы үшін орташа өлшемді баға мынадай формула бойынша айқындалады:      мұнда:

      S – салықтық кезең үшін табиғи уран концентраты нысанындағы уранның бір килограмы үшін орташа өлшемді баға;

      P1, P2, Р3 – салықтық кезең ішінде әрбір ай үшін дереккөздерден бағалардың орташа арифметикалық айлық белгіленімі;

      бағалардың орташа арифметикалық айлық белгіленімі мынадай формула бойынша айқындалады:      мұнда:

      Рn – бағалардың орташа арифметикалық белгіленімі;

      Cn – "Ux Consulting LLC" компаниясының (АҚШ) "Ux Weekly" дереккөзінен есепті кезеңнің тиісті айының соңғы күніне табиғи уран концентраты (U3O8) нысанындағы уран фунты үшін бағаның айлық белгіленімінің мәні;

      Dn – "TradeTech LLC" компаниясының (АҚШ) "Тhe Nuclear Market Review" дереккөзінен есепті кезеңнің тиісті айының соңғы күніне табиғи уран концентраты (U3O8) нысанындағы уран фунты үшін бағаның айлық белгіленімінің мәні (Exchange Value);

      К – 2,59978 мөлшерінде белгіленген, фунттарды килограмға ауыстыру коэффициенті;

      Е – тиісті салықтық кезең үшін шетел валютасын айырбастаудың орташа арифметикалық нарықтық бағамы.";

      35) 746-бапта:

      бірінші бөлікте:

      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Егер осы бапта өзгеше көзделмесе, пайдалы қазбаларды, минералды шикізатты, оның ішінде бастапқы қайта өңдеуден ғана өткен минералды шикізатты өндіру салығының мөлшерлемелері мынадай мөлшерлерде белгіленеді:

      кестенің 1, 2, 3 және 9-жолдары мынадай редакцияда жазылсын:

      "

1.

Қара, түстi және радиоактивтi металдар кенi

Хром кені (концентрат)

21,06%

Марганец, темір-марганец кенi (концентрат)

3,25%

Темір кенi (концентрат)

3,64%

Уран (өнімдік ерітінділерден алынған, шахталық әдіс)

6%

2.

Металдар

Мыс

8,55%

Мырыш

10,5%

Қорғасын

10,4%

Алтын, күміс

7,5%

Платина, палладий

6,5%

Алюминий

0,38%

Қалайы

3,9%

Никель

7,8%

3.

Құрамында металдар бар минералды шикізат

Ванадий

5,2%

Хром, титан, магний, кобальт, вольфрам, висмут, сүрме, сынап, мышьяк және басқалар

7,8%

      ";

      "

9.

Жанатын, химиялық және агрономиялық минералды шикізат

Кокстелетін тас көмір, антрацит

4,05%

Тас көмір (кокстелетін және антрациттен басқа), қоңыр көмір, жанғыш тақтатастар

2,7%

Фосфориттер

4,0%

Бораттар, оның ішінде бор ангидриті

3,5%

Калий және калий-магний тұздары

6,0%

Барит

4,5%

Тальк

2,0%

Гипс

5,6%

Күкірт

6,0%

Флюориттер

3,0%

Воластанит

3,5%

Шунгит

2,0%

Графит және басқалар

3,5%

      ";

      екінші бөліктің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Бұл ретте өндірілген тас көмірге (кокстелетіннен және антрациттен басқа), қоңыр көмірге, жанғыш тақтатастарға пайдалы қазбаларды өндіру салығының осы бапта белгіленген мөлшерлемесіне мынадай жағдайларда:";

      үшінші, төртінші және бесінші бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:

      "Егер осы бапта өзгеше белгіленбесе, кен орны бойынша баланстан тыс қорлардың құрамынан өндірілетін пайдалы қазбалардың және минералды шикізаттың барлық түріне пайдалы қазбаларды өндіру салығы 0 пайыз мөлшерлеме бойынша төленеді.

      Бұл ретте пайдалы қазбаларды өндіру салығының 0 пайыз мөлшеріндегі мөлшерлемесі өндірілуі баланстан тыс қорлардың құрамынан рентабельділігі төмен кен орындарында жүзеге асырылатын, пайдалы қазбаларды өндіру салығының мөлшерлемесі осы баптың 2-тармағына сәйкес белгіленетін пайдалы қазбаларды және минералды шикізатты өткізу жағдайларын қоспағанда, баланстан тыс қорлардың құрамынан, оның ішінде бастапқы қайта өңдеуден (байытудан) кейін алынатын пайдалы қазбаларды және минералды шикізатты өткізген жағдайда қолданылмайды.

      Егер осы баптың 1-тармағы кестесінің 13-жолында көрсетілген кендік емес минералды шикізат бойынша пайдалы қазбаларды өндіру салығының осы Кодекстің 744 және 745-баптарына сәйкес есептелген сомасы салықтық кезең ішінде жер қойнауын пайдаланушы өндірген осындай кендік емес минералды шикізаттың физикалық көлемі мен республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болатын 0,02 айлық есептік көрсеткішті көбейту сомасынан аз болса, осындай кендік емес минералды шикізат бойынша пайдалы қазбаларды өндіру салығы өндірілген осындай кендік емес минералды шикізат көлемінің бiрлiгi үшін республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болатын айлық есептік көрсеткiштің 0,02 мөлшеріндегі мөлшерлеме бойынша айқындалады.";

      мынадай мазмұндағы 2 және 3-тармақтармен толықтырылсын:

      "2. Егер осы Кодекстің 720-бабы 4-тармағының екінші бөлігіне сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған өлшемшарттарға сәйкес келетін кен орны (жер қойнауын пайдалануға арналған бір келісімшарт бойынша кен орындарының тобы, кен орнының бір бөлігі) бойынша рентабельділік деңгейі 5 және одан аз пайызды құраған жағдайда, мұндай кен орнында (жер қойнауын пайдалануға арналған бір келісімшарт бойынша кен орындарының тобында, кен орнының бір бөлігінде) өндірілген пайдалы қазбалар бойынша жер қойнауын пайдаланушы 2022 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша осы Кодексте белгіленген пайдалы қазбаларды өндіру салығының мөлшерлемелерін қолдануға құқылы.

      Кен орны (жер қойнауын пайдалануға арналған бір келісімшарт бойынша кен орнының тобы, кен орнының бір бөлігі) осы тармақтың бірінші бөлігіне сәйкес айқындалған төмен рентабельділік өлшемшарттарына іс жүзінде сәйкес келмеген кезде жер қойнауын пайдаланушы тиісті күнтізбелік жылдың төртінші тоқсанынан кейінгі екінші айдың 15-күнінен кешіктірілмейтін мерзімде осы баптың 1-тармағында белгіленген мөлшерлемелер негізінде пайдалы қазбаларды өндіру салығы бойынша салықтық міндеттемелерді қайта есептеуді осындай өлшемшарттар сақталмаған бүкіл жыл үшін жүргізеді және алынған мәндерді төртінші тоқсандағы пайдалы қазбаларды өндіру салығы бойынша қосымша декларацияда көрсетеді. Осындай декларацияда көрсетілген пайдалы қазбаларды өндіру салығының сомасы төртінші тоқсанның салықтық міндеттемесі болып табылады және жалпыға бірдей белгіленген тәртіппен бюджетке төленуге жатады.

      Осы тармақтың ережелері жер қойнауын пайдалану құқығын қайта ресімдеу (жер қойнауын пайдаланудың лицензиялық режиміне көшіру) не пайдалы қатты қазбаларды барлау немесе өндіру (жер қойнауы учаскесін бөлу) үшін берілген жер қойнауы учаскелерін түрлендіру жүзеге асырылған кен орындарына да (жер қойнауын пайдалануға арналған бір келісімшарт бойынша кен орындары тобына да, кен орнының бір бөлігіне де) қолданылады.

      3. Кен орны (жер қойнауын пайдалануға арналған бір келісімшарт бойынша кен орындары тобы, кен орнының бір бөлігі) бойынша пайдалы қазбаларды өндіру салығы өнеркәсіптік өндіру басталған кезден бастап алпыс ай ішінде 0 пайыз мөлшерлеме бойынша бір мезгілде мынадай шарттар сақталған кезде есептеледі:

      1) кен орнында (жер қойнауын пайдалануға арналған бір келісімшарт бойынша кен орындары тобында, кен орнының бір бөлігінде) минералды шикізатты өнеркәсіптік өндіру 2022 жылғы 31 желтоқсаннан кейін басталды;

      2) кен орны (жер қойнауын пайдалануға арналған бір келісімшарт бойынша кен орындары тобы, кен орнының бір бөлігі) бойынша рентабельділіктің ішкі нормасының деңгейі 15 пайыздан аспайды;

      3) өзара байланысты тараптың пайдасына иеліктен шығаруды қоспағанда, пайдалы қазбаларды өндіру салығының осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген мөлшерлемесі қолданылған кен орны бойынша жер қойнауын пайдалану құқығы осы тармақтың ережелерін қолдану кезеңі ішінде иеліктен шығаруға жатпайды.

      Осы тармақтың мақсатында кен орны (жер қойнауын пайдалануға арналған бір келісімшарт бойынша кен орындары тобы, кен орнының бір бөлігі) бойынша рентабельділіктің ішкі нормасының деңгейі осы Кодекстің 720-бабы 4-тармағының екінші бөлігінде көрсетілген тәртіпке сәйкес айқындалады.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінің 1) және 3) тармақшаларында белгіленген шарттар сақталмаған кезде пайдалы қазбаларды өндіру салығы осы тармақтың ережелерін қолданудың бүкіл кезеңі үшін осы баптың 1 немесе 2-тармағына сәйкес белгіленген мөлшерлемелер бойынша төленеді.

      Кен орны (жер қойнауын пайдалануға арналған бір келісімшарт бойынша кен орындары тобы, кен орнының бір бөлігі) бойынша рентабельділіктің ішкі нормасының деңгейі осы тармақтың 2) тармақшасында белгіленген көрсеткішке жеткен кезде салық төлеуші тиісті күнтізбелік жылдың төртінші тоқсанынан кейінгі екінші айдың 15-күнінен кешіктірілмейтін мерзімде пайдалы қазбаларды өндіру салығы бойынша салықтық міндеттемелерді қайта есептеуді жүргізеді. Пайдалы қазбаларды өндіру салығы бойынша салықтық міндеттемелердің аталған қайта есептелуі рентабельділіктің ішкі нормасының деңгейі он бес пайыздан асқан бүкіл жыл үшін пайдалы қазбаларды өндіру салығының осы баптың 1 немесе 2-тармағында көрсетілген мөлшерлемелері қолданыла отырып жүзеге асырылады және осындай жылдың төртінші тоқсанындағы пайдалы қазбаларды өндіру салығы бойынша қосымша декларацияда көрсетіледі. Осындай декларацияда көрсетілген пайдалы қазбаларды өндіру салығының сомасы төртінші тоқсанның салықтық міндеттемесі болып табылады және жалпыға бірдей белгіленген тәртіппен бюджетке төленуге жатады.

      Пайдалы қазбаларды өндіру салығы бойынша салықтық міндеттемелер қайта есептелгеннен соң кейінгі кезеңдерде рентабельділіктің ішкі нормасының деңгейі он бес пайыздан төмен төмендеген жағдайда, салық төлеуші осы кейінгі кезеңдер үшін осы тармақтың ережелерін қолдануға құқылы емес.".

      2. "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексін (Салық кодексі) қолданысқа енгізу туралы" 2017 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) бүкіл мәтін бойынша:

      "мүгедектерді", "мүгедекке", "мүгедек", "мүгедек бала", "мүгедек баланың" деген сөздер тиісінше "мүгедектігі бар адамдарды", "мүгедектігі бар адамға", "мүгедектігі бар адам", "мүгедектігі бар бала", "мүгедектігі бар баланың" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "I немесе II топтағы", "I, II немесе III топтардағы" деген сөздер тиісінше "бірінші немесе екінші топтағы", "бірінші, екінші немесе үшінші топтардағы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 33-баптың 2) тармақшасында:

      оныншы абзацтағы "және 40" деген сөздер ", 40 және 71" деген сөздермен ауыстырылсын;

      бір жүз елу екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Салық төлеушінің кірістеріне 10 пайыз мөлшерлеме бойынша салық салынады.";

      бір жүз елу үшінші абзац алып тасталсын;

      төрт жүзінші және төрт жүз жиырмасыншы абзацтардағы "3), 4) және 5) тармақшаларына" деген сөздер "3) тармақшасына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      төрт жүз отыз бесінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "7) бағалы қағаздар бойынша дивидендтер мен сыйақыларды есепке жазу күніне Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржаларының ресми тізіміндегі осындай дивидендтер мен сыйақылар.";

      мынадай мазмұндағы төрт жүз отыз алтыншы абзацпен толықтырылсын:

      "Осы тармақшаның бірінші бөлігінің ережесі күнтізбелік жылда Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған өлшемшарттарға сәйкес биржада сауда-саттық жүзеге асырылған бағалы қағаздар бойынша дивидендтерге қолданылады;";

      төрт жүз отыз алтыншы – төрт жүз отыз тоғызыншы абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "8) мыналарды:

      акциялар бойынша, оның iшiнде депозитарлық қолхаттардың базалық активтерi болып табылатын акциялар бойынша төленуге жататын таза кірісті немесе оның бір бөлігін;

      резидент-заңды тұлға өз құрылтайшылары, қатысушылары арасында бөлетiн таза кірісті немесе оның бір бөлігін;

      резидент-заңды тұлға таратылған кезде немесе жарғылық капитал азайтылған кезде, сондай-ақ заңды тұлға құрылтайшыдан, қатысушыдан осы резидент-заңды тұлғаға қатысу үлесiн немесе оның бір бөлігін сатып алған кезде және осындай эмитент-заңды тұлға акционерден осы эмитент шығарған акцияларды сатып алған кезде мүлiктi бөлуден түсетiн кірісті бөлу кезінде күнтізбелік жыл ішінде резидент-заңды тұлғадан республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 30 000 еселенген мөлшері шегінде алынған дивидендтер.";

      төрт жүз қырқыншы – төрт жүз қырық сегізінші абзацтар алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы бес жүз жетінші абзацпен толықтырылсын:

      "төтенше жағдайдың қолданылуы кезеңінде келтірілген мүліктік зиянды өтеу түріндегі;";

      жеті жүз алпыс сегізінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Егер осы тармақта өзгеше көзделмесе, жеке тұлға дербес салық салуға жататын кірістерден жеке табыс салығын есептеу жеке табыс салығы бойынша декларацияда кейіннен көрсетіле отырып, салықтық кезеңде алынған кірістер бойынша жүргізіледі.";

      мынадай мазмұндағы жеті жүз жетпісінші абзацпен толықтырылсын:

      "Осы Кодекстiң 71-тарауына сәйкес кірістер мен мүлік туралы декларацияны тапсыру міндеті жүктелген тұлғалар кірістер мен мүлік туралы декларацияда көрсету арқылы жеке тұлға дербес салық салуға жататын кірістерден жеке табыс салығын есептейдi.";

      сегіз жүз он екінші абзацтағы "Салықтық" деген сөз "Осы тармақтың екінші бөлігінде көзделген жағдайды қоспағанда, салықтық" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы сегіз жүз он бесінші абзацпен толықтырылсын:

      "Бұл ретте осы Кодекстiң 71-тарауына сәйкес кірістер мен мүлік туралы декларацияны тапсыру міндеті жүктелген тұлғалар кірістер мен мүлік туралы декларацияны тапсыру тәсілдеріне қарай оны тапсыру үшін осы Кодекстің 635-бабында белгіленген мерзімнен кейін күнтiзбелiк он күннен кешiктiрмей жеке табыс салығын төлеуді жүргізеді.";

      сегіз жүз жиырма тоғызыншы абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "Осы тармақтың бірінші бөлігінің 3), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11), 11-1) және 12) тармақшаларының ережелері осы Кодекстің 71-тарауына сәйкес кірістер мен мүлік туралы декларацияны тапсыру міндеті жүктелген тұлғаларға қолданылмайды.";

      мынадай мазмұндағы сегіз жүз отыз үшінші абзацпен толықтырылсын:

      "11-1) есепті салықтық кезеңнің 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасының шегінен тыс жердегі шетелдік банктердегі банктік шоттарында республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және есепті салықтық кезеңнің 31 желтоқсанында қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 2 000 еселенген мөлшерінен асатын сомада ақшасы бар Қазақстан Республикасының азаматтары, қандастар және Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар адамдар;";

      мынадай мазмұндағы сегіз жүз отыз тоғызыншы абзацпен толықтырылсын:

      "Бұл ретте осы тармақта аталған, оның ішінде оқу, тағылымдамадан немесе практикадан өту мақсатында Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерде жүрген адамдар осы тармақта көзделген негіздер болмаған жағдайда жеке табыс салығы бойынша декларация ұсынбайды.";

      сегіз жүз отыз тоғызыншы және сегіз жүз қырқыншы абзацтар алып тасталсын;

      3) 43-бапта:

      бірінші абзацтағы "Салық" деген сөз "1. Салық" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 2-тармақпен толықтырылсын:

      "2. Салық кодексінің 463-бабы 4-тармағы 1) тармақшасы кестесінің 14, 15, 16, 18, 21 және 22-жолдарының қолданысы 2024 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы жолдар мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:

      "

14.

2402-ден

Фильтрлі сигареттер

14 100 теңге/
1 000 дана

15.

2402-ден

Фильтрсіз сигареттер, папиростар

14 100 теңге/
1 000 дана

16.

2402-ден

Сигариллалар

14 100 теңге/
1 000 дана

      ";

      "

18.

2403-тен

Құрамында никотин бар фармацевтикалық өнімді қоспағанда, тұтыну ыдысымен қапталған және түпкілікті тұтынуға арналған түтіктік, шегетін, шайнайтын, соратын, иіскейтін, қорқорлы және өзге де темекі

12 950 теңге/ килограмм

      ";

      "

21.

2403, 2404-тен

Қыздырылатын темекісі бар бұйымдар (қыздырылатын темекі таяқшасы, темекісі бар қыздырылатын капсула және өзгелер)

9 870 теңге/
1 000 дана

22.

2404-тен

Электрондық сигареттерде пайдалануға арналған картридждердегі, резервуарлардағы және басқа да контейнерлердегі құрамында никотин бар сұйықтық

53 теңге/ сұйықтық миллилитрі

      ";

      4) 44-бап мынадай мазмұндағы 1-2) тармақшамен толықтырылсын:

      "1-2) байланыс саласындағы уәкілетті орган радиожиілік спектрін пайдалануға берген рұқсаттар шеңберінде өзіне міндеттемелер қабылдаған, төлемақының тиісті мөлшерлемесін төмендетуден босаған қаражаттан аз емес қаражатты ауылдық елді мекендерде спутниктік технологияларды қолдана отырып Интернетке кең жолақты қолжетімділік жобаларын қаржыландыруға дербес өзі жіберген байланыс операторлары үшін Салық кодексінің 595-бабы 2-тармағы кестесінің 9, 9.1 және 10-жолдарының қолданысы 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап және Салық кодексінің 595-бабы 2-тармағының кестесінде көзделген, геостационарлық емес спутниктер қолданылатын спутниктік байланыс (бір қабылдау-беру құрылғысына, белдеуі қабылдауға 2МГц/беруге 2МГц болатын ені үшін), HUB-технологиясы бар спутниктік байланыс (HUB-қа пайдаланылатын, белдеуi қабылдауға 100 кГц/беруге 100 кГц болатын енi үшiн) және HUB-технологиясынсыз спутниктік байланыс (бiр станция пайдаланатын жиiлiктер үшiн) үшін төлемақылардың жылдық мөлшерлемелерінің қолданысы 2028 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, төлемақының белгіленген жылдық мөлшерлемелері тиісті міндеттемелер қабылданған күннен бастап 90 пайызға азайтылады деп белгіленсін.

      Төлеушілер төлеген төлемақы сомаларын қайтару жүргізілмейді.

      Осындай міндеттемелерді ресімдеу мақсатында байланыс операторлары радиожиілік спектрін пайдалануға арналған рұқсатты байланыс саласындағы уәкілетті органға жібереді, ол міндеттемелерді енгізеді және радиожиілік спектрін пайдалануға арналған рұқсатты байланыс операторына қайтарады.

      Байланыс операторлары тиісті міндеттемелерді орындағаннан кейін көрсетілген жобаларды қаржыландыру жөніндегі жыл сайынғы аудиттелген мәліметтерді байланыс саласындағы уәкілетті органға ұсынады;".

      2-бап. Қосылған құн салығы есепке жатқызу әдісімен төленген тауарларды Қазақстан Республикасының аумағына ішкі тұтыну үшін шығарылған күннен бастап немесе Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің аумағынан әкелінген күннен бастап үш жыл өткен соң 2022 жылғы 1 шілдеге дейін өткізу импортталатын тауарларға қосылған құн салығын салуға жатпайды деп белгіленсін.

      Осы баптың бірінші бөлігінің ережелері Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын тұлғаларға қолданылады.

      3-бап.

      1. Осы Заң:

      1) 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 1-тармағының 2) және 3) тармақшаларын, 14) тармақшасының тоғызыншы және оныншы абзацтарын, 15) тармақшасын, 16) тармақшасының екінші – оныншы, он үшінші, он төртінші және он бесінші абзацтарын, 17) тармақшасының екінші – оныншы, он үшінші, он төртінші және он бесінші абзацтарын, 18), 20), 22), 23), 24) 25) және 26 тармақшаларын, 2-тармағы 2) тармақшасының бірінші, екінші, он жетінші – жиырма жетінші, отызыншы, отыз бірінші және отыз екінші абзацтарын;

      2) 2022 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 1-тармағының 1) тармақшасын, 16) тармақшасының он бірінші, он екінші және он алтыншы абзацтарын, 17) тармақшасының он бірінші және он екінші абзацтарын, 2-тармағының 1) тармақшасын, 2-бапты қоспағанда, 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      2. Осы Заңның 1-бабы 1-тармағы 4) тармақшасының бесінші және алтыншы абзацтары, 5), 7) және 32) тармақшалары 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап 2023 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданылады деп белгіленсін.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Қ. ТОҚАЕВ

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады