Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне инновацияларды ынталандыру, цифрландыруды, ақпараттық қауіпсіздікті дамыту және білім беру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2022 жылғы 14 шiлдедегi № 141-VII ҚРЗ.

            ЗҚАИ-ның ескертпесі!
            Қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1. 1994 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (Жалпы бөлім):

      144-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Азаматтың жеке өмір құпиясын, оның ішінде хат жазысу, телефон арқылы сөйлесу, күнделіктер, естеліктер, жазбалар, интимдік өмір, бала асырап алу, туу құпиясын, адвокаттық құпияны, медицина қызметкерінің, банк салымдарының құпиясын және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге де құпияны қорғауға құқығы бар.

      Қазақстан Республикасының заңдарында тікелей белгіленген жағдайларда ғана жеке өмір құпиясын ашуға болады.".

      2. 1999 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (Ерекше бөлім):

      1) 830-баптың 6-тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) соттарға және нотариустарға - соттың ұйғарымы, қаулысы немесе нотариустың сұрау салуы негізінде өздерінің іс жүргізуіндегі мұрагерлік істер бойынша;";

      2) 1051-баптың 4-1-тармағындағы "туралы куәлік" деген сөздер "туралы куәлік немесе хабарлама" деген сөздермен ауыстырылсын.

      3. 2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасының Жер кодексіне:

      158-баптың 1-тармағындағы "осы жер учаскесi есепке алынған орын бойынша" деген сөздер алып тасталсын.

      4. 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне:

      154-1-баптың 1-тармағы бірінші бөлігінің 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шартқа қол қою, сондай-ақ шартты тіркеу.".

      5. 2011 жылғы 26 желтоқсандағы "Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне:

      1) 1-баптың 1-тармағында:

      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) азаматтық хал актілерін тіркеу органы (бұдан әрі – тіркеуші орган) – азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеуді және азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеуге байланысты мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің басқа да түрлерін жүзеге асыратын "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы;";

      мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "2-1) азаматтық хал актілерінің ақпараттық жүйесі – азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеуге, оларға өзгерістер, түзетулер, толықтырулар енгізуге, азаматтық хал актілерінің күшін жоюға және оларды қалпына келтіруге арналған, сондай-ақ жеке тұлғалардың дербес деректерін құрайтын мәліметтерді қамтитын ақпараттық жүйе;";

      2) 3-баптың 5) тармақшасындағы "мемлекеттік органдардың" деген сөздер "органдардың" деген сөзбен ауыстырылсын;

      3) 13-баптың 2-тармағының бірінші бөлігіндегі "бір ай мерзім" деген сөздер "күнтізбелік он бес күн" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4) 53-бапта:

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын жұмыскерлер мен қызметкерлер, сондай-ақ жеке өмір туралы өзгеше түрде хабардар болған басқа да адамдар жеке және отбасылық құпияны сақтауға міндетті.";

      4-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Тіркеуші органның жұмыскерлері, Қазақстан Республикасының шет елдегі мекемелерінің қызметкерлері бала асырап алушының келісімінсіз бала асырап алу туралы қандай да бір мәліметтерді хабарлауға және бала асырап алушылар асырап алынған баланың ата-анасы болып табылмайтындығы туралы ақпарат қамтылатын құжаттарды беруге құқылы емес.";

      5) 64-бапта:

      3-тармақтың бірінші сөйлемі мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Егер ата-анасы некенің (ерлі-зайыптылықтың) бұзылуын мемлекеттік тіркеуге қарамастан бөлек тұрса не балаға қатысты әке болу анықталса және бала өзімен бірге тұрып жатқан ата-ана оған өзінің тегін бергісі келсе немесе ұлттық дәстүрлерді ескере отырып, баланың тегін әкесінің немесе әкесі жағынан да, анасы жағынан да атасының аты бойынша өзгерткісі келсе, тіркеуші орган баланың мүдделеріне қарай және екінші ата-ананың нотариатта ресімделген пікірін ескере отырып, баланың тууын мемлекеттік тіркеу туралы акт жазбасына өзгерістер енгізеді.";

      4-тармақ алып тасталсын;

      6) 114-баптың 2-тармағының 7) тармақшасындағы "баланың тууы, бала асырап алу туралы куәліктерді" деген сөздер "туу туралы куәлікті, қажет болған кезде анықтаманы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      7) 177-бапта:

      бірінші бөліктегі ", атын, әкесінің атын және тегін ауыстыру" деген сөздер алып тасталсын;

      үшінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қайтыс болу туралы куәлікті және Қазақстан Республикасының неке-отбасы заңнамасында көзделген өзге де жағдайларды қоспағанда, қайтыс болған адамдарға қатысты азаматтық хал актілерін тіркеуге, қалпына келтіруге, қайтыс болған адамның дербес деректеріне өзгерістер, түзетулер және толықтырулар енгізуге, сондай-ақ азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеу туралы қайталама куәліктерді беруге тыйым салынады.";

      8) 178 және 179-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "178-бап. Азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеу туралы бастапқы, қайталама куәліктер мен анықтамалар беру

      1. Азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеу туралы куәліктер мен анықтамалар өздеріне қатысты акт жазбасы жасалған адамдарға электрондық нысанда немесе олардың қалауы бойынша қағаз жеткізгіште азаматтық хал актілері мемлекеттік тіркелгеннен кейін беріледі.

      Электрондық нысанда берілген азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеу туралы куәлік, анықтама құжатты берген тіркеуші орган бастығының электрондық-цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландырылады.

      Қағаз жеткізгіште берілген азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеу туралы куәлік, анықтама құжатты берген тіркеуші орган бастығының қолтаңбасымен, тіркеуші органның елтаңбалы мөрімен бекемделеді.

      Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерде азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті, анықтаманы берген, Қазақстан Республикасы шет елдегі мекемесінің лауазымды адамының қолтаңбасымен және Қазақстан Республикасы шет елдегі мекемесінің елтаңбалы мөрімен бекемделген құжат қағаз жеткізгіште беріледі.

      Қағаз жеткізгіштегі азаматтық хал актісін мемлекеттік тіркеу туралы бастапқы куәлік жоғалған немесе пайдалануға жарамсыз болған жағдайда, тіркеуші органдар, Қазақстан Республикасының шет елдегі мекемесі акт жазбасының негізінде азаматтық хал актісін мемлекеттік тіркеу туралы қайталама куәлік береді.

      2. Балаларына қатысты ата-ана құқықтарынан айырылған ата-анаға балалардың туу туралы қайталама куәліктері құқықтары қалпына келтірілгенге дейін қайтадан берілмейді.

      Неке қию (ерлі-зайыпты болу) туралы қайталама куәліктер некесін (ерлі-зайыптылықты) бұзған немесе некесі (ерлі-зайыптылық) жарамсыз деп танылған ерлі-зайыптыларға не ерлі-зайыптылардың біреуі қайтыс болғаннан кейін берілмейді.

      Неке (ерлі-зайыптылық) бұзылғаннан немесе ол жарамсыз деп танылғаннан не ерлі-зайыптылардың біреуі қайтыс болғаннан кейін қажет болған кезде неке қию (ерлі-зайыпты болу) туралы анықтама беріледі, онда некені тоқтату негізі көрсетіледі.

      3. Азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеу туралы куәліктер, анықтамалар қазақ немесе орыс тілінде толтырылады.

      Азаматтар (ата-аналар, ерлі-зайыптылар, бала асырап алушылар, қайтыс болған адам) туралы мәліметтер олардың жеке басын куәландыратын құжаттарға сәйкес толтырылады.

      4. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда, азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеу туралы куәліктер, анықтамалар нотариат куәландырған сенімхатпен берілуі мүмкін.

      179-бап. Азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеуді жүргізетін органдар

      1. Азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеуді Қазақстан Республикасының аумағында – тіркеуші органдар, Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерде Қазақстан Республикасының шет елдердегі мекемелері жүргізеді.

      2. Ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде ауылдың, кенттің, ауылдық округтің әкімі тиісті ауыл, кент, ауылдық округ аумағында тұратын азаматтардың азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеуге құжаттар қабылдауды және осы Кодексте көзделген мерзімдерде оларды азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеу және Жеке тұлғалар туралы мемлекеттік дерекқорға мәліметтер енгізу үшін ауданның немесе облыстық маңызы бар қаланың тиісті тіркеуші органына беруді, сондай-ақ азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеу туралы куәліктер, қажет болған кезде анықтамалар беруді және табыс етуді жүргізеді.

      3. Тіркеуші органның жұмыскері, Қазақстан Республикасының шет елдегі мекемесінің қызметкері өздеріне, өздерінің жұбайларына (зайыптарына) және жақын туыстарына қатысты азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеуді жүргізуге құқылы емес.

      Тіркеуші органның жұмыскеріне, Қазақстан Республикасының шет елдегі мекемесінің қызметкеріне, оның жұбайына (зайыбына) және жақын туысына қатысты азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеуді тіркеуші органның басқа жұмыскері, Қазақстан Республикасы шет елдегі мекемесінің басқа қызметкері жүзеге асырады немесе басқа тіркеуші органда, Қазақстан Республикасының шет елдегі басқа мекемесінде жүзеге асырылады.";

      9) 180-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеуді ұйымдастыру, оларға өзгерістер, түзетулер, толықтырулар енгізу, азаматтық хал актілерінің күшін жою және қалпына келтіру тәртібін Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі әзірлейді және бекітеді.";

      10) 181-бапта:

      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

      "181-бап. Азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеу туралы акт кітаптары, акт жазбалары, куәліктер мен анықтамалар";

      1 және 2-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Акт кітаптары тігілген және қатаң реттілікпен нөмірленген, оларды құрастырған тіркеуші орган бастығының қолтаңбасымен және елтаңбалы мөрімен бекемделген бірдей екі жүз акт жазбаларын қамтып, екі данада қалыптастырылады. Акт жазбаларының бірдейлігін тіркеуші органның жұмыскерлері қамтамасыз етеді.

      Акт кітаптарының бірінші даналары азаматтық хал актісін бастапқы мемлекеттік тіркеу орны бойынша – ауданның (қаланың) тіркеуші органының архивінде, екінші данасы облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тіркеуші органының архивінде сақталады.

      2. Электрондық нысандағы және қағаз жеткізгіштегі азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеу туралы акт жазбаларының, куәліктер мен анықтамалардың нысандарын Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі бекітеді.";

      11) 184-баптың 3-тармағындағы "туу туралы" деген сөздер алып тасталсын;

      12) 187-бапта:

      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

      "187-бап. Баланың тууын мемлекеттік тіркеу үшін негіз";

      1 және 2-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Баланың тууын мемлекеттік тіркеу үшін туу туралы медициналық куәлік немесе туу фактісін анықтау туралы сот шешімінің көшірмесі негіз болып табылады.

      Медициналық ұйымнан тыс жерде, оның ішінде үйде босанған жағдайда, туу туралы медициналық куәлікті анасының жеке басын куәландыратын құжаттарына сәйкес, анасы босанғаннан кейін жүгінген босандыру ұйымының жауапты медициналық қызметкері ресімдейді.

      Ата-анасының жеке басын куәландыратын құжаттар болмаған жағдайда баланың тууын мемлекеттік тіркеу кезінде баланың ата-анасы туралы мәліметтер азаматтық хал актілерінің ақпараттық жүйесіндегі мәліметтерге сәйкес толтырылады.

      Бала медициналық ұйымда туылған және анасының жеке басын куәландыратын құжаттары болмаған жағдайларда, туу фактісін мемлекеттік тіркеу кезінде анасының тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде) туу туралы медициналық куәлікке сәйкес толтырылады, оған анасы туралы мәліметтер оның сөзі бойынша жазылғаны туралы белгі қойылады.

      Бұдан әрі баланың анасы туралы мәліметтер Қазақстан Республикасының неке-отбасы заңнамасында белгіленген тәртіппен туу туралы акт жазбасында толықтырылады.

      Туу туралы медициналық куәлік болмаған жағдайда, баланың тууын мемлекеттік тіркеу туу фактісін анықтау туралы сот шешімінің көшірмесі негізінде жүзеге асырылады.

      Азаматтық хал актілеріне ата-анасының атын, әкесінің атын (егер бар болса), тегін, ұлтын жазу осы Кодекстің 50, 51 және 63-баптарына сәйкес жүргізіледі.

      Баланы суррогат ана туған жағдайда, туу туралы медициналық куәлік баланың тууын мемлекеттік тіркеу үшін негіз болып табылады.

      2. Баланың туу туралы медициналық куәлігі баланың анасы туралы барлық қажетті мәліметтерді (тегі, аты, әкесінің аты (егер бар болса), сондай-ақ баланың туған күнін, айын, жылын және жынысын, құжаттың берілген күнін қамтуға тиіс. Қазақстан Республикасының аумағында берілген, қағаз жеткізгіштегі баланың туу туралы медициналық куәлігі – медициналық ұйымның лауазымды адамының қолтаңбасымен және мөрімен расталуға тиіс, ал электрондық нысанда медициналық ұйымның лауазымды адамының электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландырылуға тиіс.

      Медициналық ұйымда баланың туу фактісі туралы мәліметтер туылған кезден бастап бір жұмыс күні ішінде азаматтық хал актілерінің ақпараттық жүйесіне беріледі.";

      4-тармақ алып тасталсын;

      13) 188-баптың 1-тармағының екінші бөлігі алып тасталсын;

      14) 194-баптың 3-тармағында:

      "жазылмайды" деген сөз "қалауы бойынша жазылады" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Әкесінің атына "-ұлы, -қызы" деген жалғау қосылып, тегін ауыстырған жағдайларда, әкесінің аты жазылмайды.";

      15) 197-бапта:

      2-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Өлі туған баланың туу туралы куәлігі берілмейді. Өлі туған балаға қатысты өлі туған баланы мемлекеттік тіркеу туралы анықтама беріледі.";

      3-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Туу және қайтыс болу туралы жасалған акт жазбаларының негізінде қайтыс болу туралы куәлік немесе хабарлама беріледі. Ата-анасының өтінуі бойынша баланың тууын мемлекеттік тіркеу туралы анықтама беріледі.";

      16) 199-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Шетелдіктердің, оның ішінде Қазақстан Республикасының аумағында болу заңдылығы расталмаған шетелдіктердің балаларының тууын мемлекеттік тіркеу олардың қалауы бойынша олар тұрақты немесе уақытша тұратын жердегі тіркеуші органдарда жүргізіледі.";

      17) 220 және 222-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "220-бап. Неке қиюды (ерлі-зайыпты болуды) мемлекеттік тіркеу үшін негіз

      Тіркеуші органдар, Қазақстан Республикасының шет елдегі мекемесі некеге отыратын (ерлі-зайыпты болатын) адамдардың неке қию (ерлі-зайыпты болу) туралы бірлескен өтініші негізінде неке қиюды (ерлі-зайыпты болуды) мемлекеттік тіркеуді жүргізеді.";

      "222-бап. Неке қию (ерлі-зайыпты болу) туралы өтініш беру мерзімі және неке қиюды (ерлі-зайыпты болуды) мемлекеттік тіркеу мерзімі

      1. Неке қию (ерлі-зайыпты болу) туралы өтініш тіркеуші органға, Қазақстан Республикасының шет елдегі мекемесіне некені (ерлі-зайыптылықты) мемлекеттік тіркегенге дейін күнтізбелік он бес күн бұрын беріледі.

      2. Некені (ерлі-зайыптылықты) мемлекеттік тіркеуді тіркеуші орган, Қазақстан Республикасының шет елдегі мекемесі неке қию (ерлі-зайыпты болу) туралы бірлескен өтініш берілгеннен кейінгі келесі жұмыс күнінен бастап есептелетін күнтізбелік он бесінші күні жүргізеді.

      Егер мерзімнің аяқталуы жұмыс күніне тура келмесе, онда одан кейінгі жұмыс күні мерзімнің аяқталған күні болып есептеледі.

      Неке қиюды (ерлі-зайыпты болуды) мемлекеттік тіркеу уақытын тіркеуші орган, Қазақстан Республикасының шет елдегі мекемесі некеге отыруға (ерлі-зайыпты болуға) тілек білдірген адамдардың келісуі бойынша тағайындайды. Мемлекеттік тiркеудің уақыты сол үй-жайда қайтыс болуды және некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды мемлекеттік тiркеген уақытпен сәйкес келмейтiндей есеппен тағайындалуға тиіс.

      3. Егер неке қию (ерлі-зайыпты болу) туралы өтініш берген кезде некеге отыратын (ерлі-зайыпты болатын) адамдардың екеуінің тіркеуші органда, Қазақстан Республикасының шет елдегі мекемесінде болуы мүмкін болмаса немесе оған қатысуы тым қиын болса (бір-бірінен алыста тұруы, ауыр науқастануы, жүріп-тұру қиындығына байланысты мүгедектігі, әскери қызмет өткеруі және басқалары), белгіленген нысан бойынша толтырылған және некеге отыратын (ерлі-зайыпты болатын) адамдардың екеуі қол қойған неке қию (ерлі-зайыпты болу) туралы өтінішті олардың біреуі бере алады.

      Жоқ адамның қолтаңбасын тіркеуші органның бастығы, Қазақстан Республикасының шет елдегі мекемесінің қызметкері куәландыруы және азаматтың тұрған жеріндегі тіркеуші органның, Қазақстан Республикасының шет елдегі мекемесінің мөрімен бекемделуі мүмкін, нотариус немесе Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес нотариаттық әрекеттер жасау құқығы берілген өзге де лауазымды адам, сондай-ақ мынадай тәртіппен:

      1) әскери қызметшілерді – тиісті әскери бөлімнің командирі;

      2) жүзу уақытында Қазақстан Республикасының Мемлекеттік туын көтеріп жүзетін теңіз кемелерінде немесе ішкі жүзу кемелерінде болатын Қазақстан Республикасының азаматтарын – осы кемелердің капитандары;

      3) экспедицияларда болатын адамдарды – осы экспедициялардың бастықтары;

      4) стационарлық медициналық ұйымдарда болатын адамдарды – осы ұйымдардың бас дәрігерлері;

      5) қамаққа алу және бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеп жатқан, мекемелерде ұсталатын адамдарды – тиісті мекемелердің бастықтары;

      6) жүріп-тұруында қиындықтар бар мүгедектігі бар адамдарды – дәрігерлік-консультативтік комиссияның төрағасы куәландыруы мүмкін.";

      18) 223-бапта:

      1-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Некеге отыратын (ерлі-зайыпты болатын) адамдардың бірлескен өтініші бойынша, тиісті құжаттармен (дәрігерлік-біліктілік комиссиясының жүктілік туралы анықтамасы, денсаулық жағдайы туралы анықтама, басқа да ерекше мән-жайларды растайтын анықтамалар) расталған дәлелді себептер (жүктілік, баланың тууы, тараптардың бірінің өміріне тікелей қатер төнуі және басқа да ерекше мән-жайлар) болған кезде тіркеуші органның бастығы, Қазақстан Республикасының шет елдегі мекемесінің қызметкері неке қиюды (ерлі-зайыпты болуды) мемлекеттік тіркеу орны бойынша неке қиюды (ерлі-зайыпты болуды) мемлекеттік тіркеу мерзімін күнтізбелік он бес күн өткенге дейін қысқартады не бұл мерзiмдi ұзартады, бірақ ол күнтізбелік он бес күннен аспауға тиіс.";

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Жекелеген жағдайларда, неке қиюды (ерлі-зайыпты болуды) мемлекеттік тiркеудi күту мерзiмi неке қиюды (ерлі-зайыпты болуды) мемлекеттік тiркеуге кедергi келтіретін мән-жайлар болған кезде ғана тіркеуші органның, Қазақстан Республикасының шет елдегі мекемесінің бастамасы бойынша ұлғайтылуы мүмкiн. Неке қию (ерлі-зайыпты болу) туралы жазба жасалғанға дейiн тіркеуші органның жұмыскері, Қазақстан Республикасының шет елдегі мекемесінің қызметкері жазбаны тоқтата тұруға және өтініш берушiден күнтізбелік он бес күннен асыруға болмайтын белгiленген мерзiмде тиiстi құжаттық дәлелдемелер ұсынуды талап етуге міндеттi.

      Тіркеуші орган, Қазақстан Республикасының шет елдегі мекемесі мүдделi адамдардың өтінуі бойынша немесе өз бастамасымен қажеттi тексеруді жүргiзеді. Неке қиюды (ерлі-зайыпты болуды) мемлекеттік тiркеудi кейінге қалдыру туралы неке қию (ерлі-зайыпты болу) туралы өтініш берген адамдар хабардар етіледі. Неке қиюға (ерлі-зайыпты болуға) заңды кедергiлер болған кезде тіркеуші орган, Қазақстан Республикасының шет елдегі мекемесі оны мемлекеттік тiркеуден бас тартады.

      Егер мұндай кедергiлер туралы мәлiметтер расталмаса, некенi (ерлі-зайыптылықты) мемлекеттік тiркеу жалпы негiздерде жүргiзiледi. Аталған мән-жайларды тексеру күнтізбелік он бес күн ішінде аяқталуға тиiс.

      Күнтізбелік он бес күнді қысқарту немесе ұлғайту туралы рұқсатты – тіркеуші органның бастығы, Қазақстан Республикасының шет елдегі мекемесінің қызметкері, ал олар болмаған кезде олардың мiндетiн атқарушы адам неке қию (ерлі-зайыпты болу) туралы өтінішке қарар түрінде бередi.

      Егер некеге отыруға (ерлі-зайыпты болуға) тілек бiлдiрушiлер дәлелдi себептер бойынша белгiленген күнi тіркеуші органға немесе Қазақстан Республикасының шет елдегі мекемесіне келе алмайтын болса, неке қиюды (ерлі-зайыпты болуды) мемлекеттік тiркеу мерзiмi олардың өтінуі бойынша басқа уақытқа ауыстырылады.";

      19) 224-баптың 1-тармағының бірінші бөлігіндегі "жазбаша түрде жасалуға тиiс" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі белгілеген нысан бойынша беріледі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      20) 226-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "226-бап. Неке қиюды (ерлі-зайыпты болуды) мемлекеттік тіркеу тәртібі

      1. Неке қиюды (ерлі-зайыпты болуды) мемлекеттік тіркеуді осы Кодексте белгіленген тәртіппен тіркеуші органдар, Қазақстан Республикасының шет елдегі мекемелері жүргізеді.

      2. Егер некеге отыратын (ерлі-зайыпты болатын) адамдар (адамдардың біреуі) ауыр науқастануы салдарынан немесе басқа да дәлелді себеппен тіркеуші органға, Қазақстан Республикасының шет елдегі мекемесіне келе алмайтын болса, неке қиюды (ерлі-зайыпты болуды) мемлекеттік тіркеу үйінде, медициналық немесе өзге де ұйымда некеге отыратын (ерлі-зайыпты болатын) адамдардың қатысуымен жүргізіледі.

      3. Тіркеуші органның жұмыскері, Қазақстан Республикасының шет елдегі мекемесінің қызметкері:

      1) некеге отыруға (ерлі-зайыпты болуға) тілек білдіру туралы берілген өтініштерді жария етеді;

      2) некеге отыратын (ерлі-зайыпты болатын) адамдарға болашақ жұбайлардың құқықтары мен міндеттерін түсіндіреді;

      3) некеге отыруға (ерлі-зайыпты болуға) келісімді және жұбайлардың таңдаған тегі туралы шешімді анықтайды;

      4) неке қиюға (ерлі-зайыпты болуға) кедергілердің жоқ екендігін анықтайды;

      5) мемлекет атынан неке қию (ерлі-зайыпты болу) туралы белгіленген үлгідегі куәлікті береді.

      4. Неке қиюға (ерлі-зайыпты болуға) кедергілер болмаған кезде азаматтық хал актілерін жазу кітабына неке (ерлі-зайыптылық) туралы жазба енгізіледі, оған некеге отыратын (ерлі-зайыпты болатын) адамдар қолын қояды және тіркеуші орган бастығының қолтаңбасымен және елтаңбалы мөрімен не Қазақстан Республикасының шет елдегі мекемесі лауазымды адамының қолтаңбасымен және мөрімен бекемделеді.

      5. Тіркеуші орган, Қазақстан Республикасының шет елдегі мекемесі, егер неке қиюға (ерлі-зайыпты болуға) кедергі келтіретін мән-жайлардың бар екендігін растайтын дәлелдемелері болса, неке қиюды (ерлі-зайыпты болуды) мемлекеттік тіркеуден бас тартады.

      6. Тіркеуші органның, Қазақстан Республикасының шет елдегі мекемесінің неке қиюды (ерлі-зайыпты болуды) мемлекеттік тіркеуден бас тартуына Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.";

      21) 228-баптың 2-тармағының екінші бөлігі "тіркеуші орган" деген сөздерден кейін ", Қазақстан Республикасының шет елдегі мекемесі" деген сөздермен толықтырылсын;

      22) 232-бапта:

      2-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Некеге құқық қабілеттілігі туралы анықтаманы кез келген тіркеуші орган, Қазақстан Республикасының шет елдегі мекемесі азаматтық хал актілерінің ақпараттық жүйесіндегі мәліметтер негізінде береді.";

      3-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) егер өтініш беруші бұрын некеде тұрса (ерлі-зайыпты болса), Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерде берілген некені (ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы куәлiкті, анықтаманы немесе сот шешімін не жұбайының (зайыбының) қайтыс болуы туралы куәлiкті немесе анықтаманы көрсетеді.";

      23) 234-баптың 2-тармағы "тіркеуші органдарда" деген сөздерден кейін ", Қазақстан Республикасының шет елдегі мекемелерінде" деген сөздермен толықтырылсын;

      24) 235 және 236-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "235-бап. Мүдделі адамның өтініші бойынша неке қию (ерлі-зайыпты болу) туралы жазбаны тоқтата тұру

      Неке қию (ерлі-зайыпты болу) туралы жазба жасалғанға дейін мүдделі адамнан неке қиюды (ерлі-зайыпты болуды) мемлекеттік тіркеу үшін кедергілердің бар екендігі туралы өтініш келіп түскен жағдайда, тіркеуші органның бастығы, Қазақстан Республикасының шет елдегі мекемесінің қызметкері жазбаны тоқтата тұруға және өтініш берушіден белгіленген мерзімде тиісті құжаттық дәлелдемелер ұсынуды талап етуге міндетті. Жазбаны тоқтата тұру мерзімі күнтізбелік он бес күннен аспауға тиіс.

      236-бап. Жұбайларға неке қию (ерлі-зайыпты болу) туралы куәлікті беру

      Неке қию (ерлі-зайыпты болу) туралы куәлік некеге отыратын адамдардың әрқайсысына неке (ерлі-зайыптылық) мемлекеттік тіркелген күні неке қиылған орын бойынша электрондық нысанда беріледі.

      Жұбайлардың қалауы бойынша неке қию (ерлі-зайыпты болу) туралы куәлік қағаз жеткізгіште берілуі мүмкін.";

      25) 237-бапта:

      5) тармақша "тіркеуші органның" деген сөздерден кейін ", Қазақстан Республикасының шет елдегі мекемесінің" деген сөздермен толықтырылсын;

      8) тармақша "тіркеуші органның" деген сөздерден кейін ", Қазақстан Республикасының шет елдегі мекемесінің" деген сөздермен толықтырылсын;

      26) 238-баптың 2 және 4-тармақтары "тіркеуші органдарда" деген сөздерден кейін ", Қазақстан Республикасының шет елдегі мекемелерінде" деген сөздермен толықтырылсын;

      27) 239-бап "тіркеуші органда" деген сөздерден кейін ", Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерде – болатын жеріндегі Қазақстан Республикасының шет елдегі мекемесінде" деген сөздермен толықтырылсын;

      28) 240-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "240-бап. Ерлі-зайыптылардың некені (ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы бірлескен өтініші бойынша некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды мемлекеттік тіркеу мерзімдері

      Некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды мемлекеттік тіркеуді тіркеуші орган, Қазақстан Республикасының шет елдегі мекемесі некені (ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы бірлескен өтініш берілген күннен бастап бір айлық мерзім өткеннен кейін некені (ерлі-зайыптылықты) бұзушылардың өздері қатысқан кезде жүргізеді.

      Мерзімді есептеу өтініш берілгеннен кейінгі келесі күннен басталады және келесі айдың тиісті күнінде бітеді. Егер бұл күн жұмыс күніне тура келмесе, онда одан кейінгі жұмыс күнi мерзiмнiң аяқталған күнi болып есептеледі.

      Бір айлық мерзімнің қысқартылуы мүмкін емес.

      Егер ерлі-зайыптылар некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды мемлекеттік тіркеу үшін өздеріне белгіленген күні тіркеуші органға, Қазақстан Республикасының шет елдегі мекемесіне келе алмаса, олар тіркеуші органға, Қазақстан Республикасының шет елдегі мекемесіне некені (ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы өтінішпен қайтадан жүгіне алады, ол некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды мемлекеттік тіркеу үшін тағы бір айлық мерзім тағайындайды.

      Егер ерлі-зайыптылардың бірі некені (ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы өтінішті қайта бергеннен кейін некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды мемлекеттік тіркеу үшін тіркеуші органға, Қазақстан Республикасының шет елдегі мекемесіне келе алмаса, некені (ерлі-зайыптылықты) бұзу ол болмаған кезде, некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуға оның нотариат куәландырған келісімі болғанда жүргізілуі мүмкін.";

      29) 241-бапта:

      1-тармақтың екінші бөлігіндегі "акт жазбаларын мемлекеттік тіркеуге арналған ақпараттық жүйеге" деген сөздер "азаматтық хал актілерінің ақпараттық жүйесіне" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Осы Кодекстің 238-бабының 2 және 4-тармақтарында көзделген негіздер бойынша некені (ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы өтінішке неке қию (ерлі-зайыпты болу) туралы куәлік, егер ол қағаз жеткізгіште берілген болса, қоса берілуге тиіс.

      Егер неке қию (ерлі-зайыпты болу) туралы акт жазбасы тіркеуші органда сақталмаса, неке (ерлі-зайыптылық) туралы акт жазбасын қалпына келтіру талап етіледі.";

      30) 242-баптың бірінші бөлігі "тіркеуші орган" деген сөздерден кейін ", Қазақстан Республикасының шет елдегі мекемесі" деген сөздермен толықтырылсын;

      31) 245-бапта:

      2) тармақша "тіркеуші органның" деген сөздерден кейін ", Қазақстан Республикасының шет елдегі мекемесінің" деген сөздермен толықтырылсын;

      6) тармақша алып тасталсын;

      32) 246-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "246-бап. Некені (ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы куәлік беру

      Некені (ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы акт жазбасының негізінде некені (ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы куәлікті тіркеуші орган, Қазақстан Республикасының шет елдегі мекемесі ерлі-зайыптылардың әрқайсысына некені (ерлі-зайыптылықты) бұзу мемлекеттік тіркелген орын бойынша электрондық нысанда береді.

      Қалауы бойынша ерлі-зайыптылардың әрқайсысына некені (ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы куәлік қағаз жеткізгіште берілуі мүмкін.";

      33) 247-баптың 6) және 8) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "6) құжаттың берілген күнін және оны берген тіркеуші органның, Қазақстан Республикасының шет елдегі мекемесінің атауын;";

      "8) некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған тіркеуші органның, Қазақстан Республикасының шет елдегі мекемесінің атауын қамтиды.";

      34) 30-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "30-тарау. Атын, әкесінің атын, тегін ауыстыру";

      35) 257-бапта:

      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

      "257-бап. Атын, әкесінің атын, тегін ауыстыру үшін негіз";

      бірінші бөліктегі "ауыстыруды мемлекеттік тіркеуді" деген сөздер "ауыстыруды" деген сөзбен ауыстырылсын;

      екінші бөліктің 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) егер некені (ерлі-зайыптылықты) мемлекеттік тіркеу кезінде некеге дейінгі тектерінде қалса немесе некені (ерлі-зайыптылықты) мемлекеттік тіркегеннен кейін жұбайы (зайыбы) тегін басқасына ауыстырса, жұбайымен (зайыбымен) ортақ текте болғысы келген жұбайының (зайыбының) тілегі;";

      36) 258 және 260-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "258-бап. Атын, әкесінің атын, тегін ауыстыру орны

      Атын, әкесінің атын, тегін ауыстыру туралы өтініш өтініш берушінің таңдауы бойынша Қазақстан Республикасының аумағындағы кез келген тіркеуші органға, Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерде – құжаттарды кейіннен тіркеуші органға жіберу үшін Қазақстан Республикасының шет елдегі мекемесіне беріледі.";

      "260-бап. Атын, әкесінің атын, тегін ауыстыру туралы өтінішті қарау тәртібі

      Атын, әкесінің атын, тегін ауыстыру туралы өтінішті қарауды тіркеуші орган, Қазақстан Республикасының шет елдегі мекемесі Қазақстан Республикасының неке-отбасы заңнамасына сәйкес жүргізеді.";

      37) 261-бап алып тасталсын;

      38) 262-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "262-бап. Атын, әкесінің атын, тегін ауыстырудан бас тарту";

      39) 263-бап алып тасталсын;

      40) 264-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "264-бап. Атын, әкесінің атын, тегін ауыстыруға байланысты өзгертуге жататын мәліметтер

      Атын, әкесінің атын, тегін ауыстыруға байланысты өзгертуге жататын мәліметтер туу туралы, некені (ерлі-зайыптылықты) қию немесе бұзу туралы тиісті акт жазбаларына атын, әкесінің атын, тегін ауыстыру туралы қорытындының негізінде енгізіледі.

      Тіркеуші органдар атын, әкесінің атын, тегін ауыстыру жүргізілгенін растау үшін туу туралы, некені (ерлі-зайыптылықты) қию немесе бұзу туралы тиісті куәлік береді.";

      41) 265 және 266-баптар алып тасталсын;

      42) 268-бап мынадай мазмұндағы екінші және үшінші бөліктермен толықтырылсын:

      "Денсаулық сақтаудың медициналық ақпараттық жүйесі денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның ақпараттық жүйесімен интеграцияланған кезде қайтыс болу туралы белгіленген нысандағы құжатты медициналық ұйым қайтыс болған кезден бастап бір күннен кешіктірмей денсаулық сақтаудың медициналық ақпараттық жүйесіне ғана енгізеді.

      Осы баптың екінші бөлігінде көрсетілген ақпараттық жүйелер интеграцияланбаған жағдайда, қайтыс болу туралы белгіленген нысандағы құжатты медициналық ұйым қайтыс болған кезден бастап бір күннен кешіктірмей денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның ақпараттық жүйесіне де, денсаулық сақтаудың медициналық ақпараттық жүйесіне де енгізеді.";

      43) 270-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "270-бап. Қайтыс болуды мемлекеттік тіркеу тәртібі

      Азаматтық хал актілерінің ақпараттық жүйесінде медициналық ұйым берген қайтыс болу туралы құжат болған кезде қайтыс болуды мемлекеттік тіркеу автоматты түрде жүргізіледі.

      Азаматтық хал актілерінің ақпараттық жүйесінде медициналық ұйым берген қайтыс болу туралы құжат болмаған кезде қайтыс болуды мемлекеттік тіркеу мүдделі адамның өтініші бойынша қайтыс болуды мемлекеттік тіркеуге негіз болып табылатын құжаттар беріле отырып жүргізіледі.";

      44) 271-баптың тақырыбы және бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "271-бап. Мәйіттері танылмаған және талап етілмеген адамдардың қайтыс болуын мемлекеттік тіркеу

      Мәйіттері танылмаған және талап етілмеген адамдардың қайтыс болуын мемлекеттік тіркеуді сот-медициналық сараптама ұйымының лауазымды адамының жазбаша өтініші бойынша тіркеуші органдар жүргізеді.";

      45) 273-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "273-бап. Қайтыс болу туралы куәлікті және хабарламаны беру

      Қайтыс болуды мемлекеттік тіркеу жасалғаннан кейін қайтыс болу туралы хабарламаны "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы алуға болады.

      Қайтыс болған адамның жақын туыстарына, мұрагерлері аясына кіретін басқа адамдарға не қайтыс болған адам қамқорлығында болған азаматтарға, сондай-ақ қайтыс болған адам тұрған немесе жазасын өтеген мемлекеттік ұйымдардың өкілдеріне қайтыс болу туралы куәлік беріледі.

      Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерде пайдалану қажет болған жағдайда осы баптың екінші бөлігінде аталған адамдарға олардың өтініші бойынша кез келген тіркеуші орган, сондай-ақ Қазақстан Республикасының шет елдердегі мекемесі қайтыс болу туралы акт жазбасының негізінде қайтыс болуды мемлекеттік тіркеу туралы қағаз жеткізгіштегі куәлікті береді.

      Басқа туыстарына қайтыс болу туралы куәлік мұрагерлік іс қарауында жатқан нотариустың хабархаты бойынша беріледі.

      Мәйіттері танылмаған және талап етілмеген адамдардың қайтыс болу туралы куәлігі барлық қажетті мәліметтер қайтыс болу туралы акт жазбасына енгізілгеннен кейін ғана беріледі.";

      46) 274-бапта:

      3) тармақшада "тіркеуші органның" деген сөздерден кейін ", Қазақстан Республикасының шет елдегі мекемесінің" деген сөздермен толықтырылсын;

      5) тармақшада "тіркеуші органның" деген сөздерден кейін ", Қазақстан Республикасының шет елдегі мекемесінің" деген сөздермен толықтырылсын;

      47) 279-баптың 1-тармағындағы "Республикасының астанасы әкімдігінің" деген сөздер "Республикасы астанасының" деген сөзбен ауыстырылсын;

      48) 280-баптың бірінші бөлігі мынадай мазмұндағы екінші сөйлеммен толықтырылсын:

      "Азаматтық хал актілерінің ақпараттық жүйесінде мемлекеттік тіркелуге жататын туу туралы акт жазбасын қоспағанда, мүдделі адамдардың өтініші бойынша тіркеуші орган немесе Қазақстан Республикасының шет елдердегі мекемесі азаматтық хал актілерінің ақпараттық жүйесінде Қазақстан Республикасының шегінен тыс жердегі азаматтық хал актісін тіркеу туралы белгі қояды.".

      6. 2014 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексіне:

      638-баптың екінші бөлігіндегі "соттағы бiрыңғай және қосалқы (жылдық) тiзiмдерден" деген сөздер "соттағы алқабиге кандидаттардың бірыңғай тізімінен" деген сөздермен ауыстырылсын.

      7. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне:

      1) 28-баптың 10-2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "10-2. Квазимемлекеттік сектор субъектісі деректерді басқару жөніндегі уәкілетті орган бекіткен, деректерді басқару талаптарына сәйкес мемлекеттік органдардың қызметті іске асыруы мақсатында деректерді талдауды жүзеге асыру үшін қажетті иесіздендірілген деректерді "электрондық үкіметтің" ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымы операторына береді.";

      2) 36-бапта:

      1-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Дара кәсіпкер (бірлескен дара кәсіпкерлік) ретінде мемлекеттік тіркелу үшін жеке тұлға (бірлескен дара кәсіпкерліктің уәкілетті адамы) рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік ақпараттық жүйесі арқылы не өзге де ақпараттандыру объектілері арқылы рұқсаттар мен хабарламалар саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша хабарлама ұсынады.";

      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Хабарлама "электрондық үкіметтің" веб-порталы немесе өзге де ақпараттандыру объектілері арқылы электрондық нысанда ұсынылады.";

      3) 241-3-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы 14) тармақшамен толықтырылсын:

      "14) қайырымдылық ұйымдарына, эндаумент-қорларға инновациялық жобаларға сараптама, мониторинг жүргізу жөнінде қызметтер көрсете алады.".

      8. 2017 жылғы 26 желтоқсандағы "Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне:

      343-баптың 19-тармағының 1) тармақшасы "қайтыс болуы туралы куәлік" деген сөздерден кейін "немесе хабарлама" деген сөздермен толықтырылсын.

      9. 2017 жылғы 27 желтоқсандағы "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне:

      1) 68-бапта:

      4-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Осы Кодекстің 47-бабының 3-тармағында, 50-бабының 1 және 4-тармақтарында, 106-бабының 5-тармағында, 107-бабының 4-тармағында, 133-бабының 2, 4 және 5-тармақтарында, 146-бабының 3-тармағында, 149-бабының 2-тармағында, 163-бабының 1 және 4-тармақтарында, 164-бабының 3-тармағында, 181-бабының 2, 4 және 5-тармақтарында көзделген хабарламалар, хабархаттар және хабарлар құзыретті орган айқындайтын тәртіппен жер қойнауын пайдалануды басқарудың бірыңғай мемлекеттік жүйесі арқылы жіберіледі.";

      мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:

      "5. Осы Кодекстің 115-бабының 5-тармағында, 117-бабының 4-тармағында, 118-бабының 5-тармағында, 119-бабының 8-тармағында, 120-бабының 2-тармағында, 133-бабының 5-тармағында, 169-бабының 1-тармағында, 170-бабының 2-тармағында, 171-бабының 5-тармағында, 173-бабының 2-тармағында және 181-бабының 5-тармағында көзделген өтініштер мен ұсыныстар құзыретті орган айқындайтын тәртіппен жер қойнауын пайдалануды басқарудың бірыңғай мемлекеттік жүйесі арқылы беріледі.";

      2) 70-бап мынадай мазмұндағы 6 және 7-тармақтармен толықтырылсын:

      "6. Жер қойнауын зерттеу жөніндегі уәкілетті орган мемлекеттік жер қойнауы қорын басқару бағдарламасына енгізілген жер қойнауы учаскелері жөніндегі мәліметтерді мемлекеттік жер қойнауы қорын басқару бағдарламасы бекітілгеннен кейін күнтізбелік екі күн ішінде ашық қолжетімділікте жариялайды.

      Ашық қолжетімділікте жариялануға жататын, мемлекеттік жер қойнауы қорын басқару бағдарламасына енгізілген жер қойнауы учаскелері жөніндегі мәліметтердің тізбесі мен құрамын жер қойнауын зерттеу жөніндегі уәкілетті орган құзыретті органмен бірлесіп бекітеді.

      7. Мемлекеттік жер қойнауы қорын басқару бағдарламасы құзыретті органның интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде ашық қолжетімділікте орналастырылады.";

      3) 93-бапта:

      1-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Көмірсутектер бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын беру кезінде көмірсутектер бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын алуға үміткер тұлға:";

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Барлау кезеңінде жер қойнауы учаскесіндегі жұмыстардың көлемдері мен түрлері бойынша ең төмен талаптарды орындауға жеткілікті қаржы қаражатының бар екенін растау үшін осы Кодексте көзделген жағдайларда, мынадай құжаттардың бірі ұсынылады:

      1) банк шотының бар-жоғы және нөмірі туралы ақпарат және барлау кезеңінде жер қойнауы учаскесіндегі жұмыстардың көлемдері мен түрлері бойынша ең төмен талаптарды орындауға жеткілікті мөлшердегі банк шотындағы қалдық туралы үзінді көшірме;

      2) барлау кезеңінде жер қойнауы учаскесіндегі жұмыстардың көлемдері мен түрлері бойынша ең төмен талаптарды орындауға жеткілікті мөлшерде көмірсутектер бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын алуға үміткер тұлғаның қызметін қаржыландыруды қарыздың нысаналы мақсаты ретінде көздейтін, ақша қарызы туралы немесе көмірсутектерді барлау жөніндегі қызметті қаржыландыру туралы шарттың көшірмесі.

      Көмірсутектер бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын алуға үміткер тұлғаның қаржылық мүмкіндіктерінің бар екенін растайтын құжат ретінде ақша қарызы туралы немесе көмірсутектерді барлау жөніндегі қызметті қаржыландыру туралы шарттың көшірмелері ұсынылған жағдайда, қарыз берушіде осы тармақтың бірінші бөлігінің 1) тармақшасында көзделген қаржылық мүмкіндіктердің бар екенін растайтын құжаттар қосымша ұсынылады.

      Көмірсутектер бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын алуға үміткер тұлғаның банк шотында барлау кезеңінде жер қойнауы учаскесіндегі жұмыстардың көлемдері мен түрлері бойынша ең төмен талаптарды орындауға қажетті қаржы қаражаты жеткіліксіз болған жағдайда, осы тармақтың бірінші бөлігінің 2) тармақшасында көзделген құжаттар қосымша ұсынылады.";

      4) 94-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "94-бап. Аукцион өткізуге арналған өтініш

      1. Көмірсутектер бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын алуға мүдделі тұлға құзыретті органға көмірсутектер бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын беруге арналған аукцион өткізуге өтінішті береді, онда мыналар қамтылуға тиіс:

      1) жеке тұлғалар үшін – өтініш берушінің тегі, аты және әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе), тұрғылықты жері, жеке сәйкестендіру нөмірі;

      2) заңды тұлғалар үшін – өтініш берушінің атауы, оның тұрған жері, заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелгені туралы мәліметтер, бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      3) мемлекеттік жер қойнауы қорын басқару бағдарламасында көрсетілген аукцион негізінде көмірсутектерді барлау мен өндіру немесе өндіру үшін берілетін жер қойнауы учаскесінің сұралатын аумағының атауы мен географиялық координаттары.

      2. Аукцион өткізуге арналған өтініш құзыретті органға келіп түскен күнінен бастап жиырма жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

      Аукцион өткізуге арналған өтінішті қарау нәтижелері бойынша құзыретті орган:

      1) осы Кодекстің 95-бабына сәйкес аукцион өткізу туралы хабархатты жылына төрт реттен асырмай жариялайды;

      2) егер өтініш беруші өтініш бергенге дейін үш жыл ішінде аукцион өткізуге арналған басқа өтініш берсе, бірақ аукционға қатысушы ретінде тіркелмесе, аукцион өткізуге арналған өтінішті қараудан бас тартады.

      Аукцион өткізу туралы хабархат жарияланған жағдайда, аукционға қатысуға арналған өтініштер осы Кодекстің 96-бабында белгіленген талаптарға сәйкес беріледі.";

      5) 95-бапта:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Әрбір учаске бойынша аукционды құзыретті орган аукцион өткізуге арналған өтініш бойынша өткізеді.

      Аукционды өткізу және оны өткізу шарттары туралы хабархат көмірсутектер бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын беруге арналған электрондық аукциондар операторының ақпараттандыру объектісінде және құзыретті органның интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде орналастырылады.

      Аукционға қатысуға мүдделі тұлғалардың аукционды өткізу тәртібіне байланысты ақпарат алуға құқығы бар.";

      2-тармақтың бірінші бөлігі мынадай мазмұндағы 5-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "5-1) кепілдік жарнаның мөлшері және оны төлеу үшін банк деректемелері;";

      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Аукционға қатысу үшін жарнаның мөлшері республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және аукцион өткізу туралы хабархатты орналастыру күніне қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің бір жүз еселенген мөлшерін құрайды.";

      6-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Аукционға қатысу жарнасын көмірсутектер бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын беруге арналған электрондық аукциондардың операторы үш жұмыс күні ішінде мемлекет кірісіне аударады.";

      мынадай мазмұндағы 7, 8, 9, 10 және 11-тармақтармен толықтырылсын:

      "7. Кепілдік жарна көмірсутектер бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын беруге арналған электрондық аукциондар операторына төленеді және аукцион жеңімпазының қол қою бонусын төлеу жөніндегі міндеттемесінің орындалуын қамтамасыз ету болып табылады.

      Кепілдік жарнаның мөлшерін құзыретті орган айқындайды және ол:

      1) көмірсутектерді барлау мен өндіруге жер қойнауын пайдалану құқығы берілген жағдайда – Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес айқындалған қол қою бонусының бастапқы мөлшерінің екі еселенген мөлшеріне тең соманы;

      2) көмірсутектерді өндіруге жер қойнауын пайдалану құқығы берілген жағдайда – Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес айқындалған қол қою бонусының бастапқы мөлшерінің бір еселенген мөлшеріне тең соманы құрайды.

      8. Құзыретті орган өтініштерін қабылдаудан осы Кодексте көзделген негіздер бойынша бас тартқан аукционға өтініш берушілердің кепілдік жарнасы оны қайтаруға өтініш берілгеннен кейін үш жұмыс күні ішінде қайтарылады.

      Кепілдік жарнаны қайтаруға өтініш көмірсутектер бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын беруге арналған электрондық аукциондар операторының атына беріледі.

      9. Аукцион жеңімпазын және аукцион жеңімпазынан кейін қол қою бонусының келесі ең көп мөлшерін ұсынған аукционға қатысушыны қоспағанда, аукционға қатысуға жіберілген аукционға қатысушылардың кепілдік жарнасы аукцион қорытындылары бойынша кепілдік жарнаны қайтаруға өтініш берілгеннен кейін үш жұмыс күні ішінде қайтарылады.

      Кепілдік жарнаны қайтаруға өтініш көмірсутектер бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын беруге арналған электрондық аукциондар операторының атына беріледі.

      10. Аукцион жеңімпазының кепілдік жарнасы, сондай-ақ аукцион жеңімпазынан кейін қол қою бонусының келесі ең көп мөлшерін ұсынған аукционға қатысушының кепілдік жарнасы осы Кодекстің 100-бабының 3-тармағында көзделген талаптарды аукцион жеңімпазы орындаған жағдайда, кепілдік жарнаны қайтаруға өтініш берілгеннен кейін үш жұмыс күні ішінде оларға қайтарылады.

      Аукцион жеңімпазының осы Кодекстің 100-бабының 3-тармағында көзделген талаптарды орындағаны туралы құзыретті орган аукцион жеңімпазынан кейін қол қою бонусының келесі ең көп мөлшерін ұсынған аукционға қатысушыны аукцион жеңімпазынан қол қою бонусын төленгенін растауды алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде хабардар етеді.

      Аукцион жеңімпазының, аукцион жеңімпазынан кейін қол қою бонусының келесі ең көп мөлшерін ұсынған аукционға қатысушының өтініші бойынша оның кепілдік жарнасын көмірсутектер бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын беруге арналған электрондық аукциондардың операторы аукцион жеңімпазының қол қою бонусын төлеуі жөніндегі міндеттемесін орындау есебіне аударуы мүмкін.

      11. Осы Кодекстің 100-бабының 3-тармағында көзделген талаптар орындалмаған жағдайда, аукцион жеңімпазының кепілдік жарнасы қайтарылмайды және қол қою бонусын төлеу мерзімі өткен күннен бастап үш жұмыс күні ішінде кепілдік жарна мемлекет кірісіне айналдырылады, сондай-ақ:

      1) аукцион жеңімпазынан кейін қол қою бонусының келесі ең көп мөлшерін ұсынған аукционға қатысушы осы Кодекстің 100-бабының 3 және 5-тармақтарында көзделген талаптарды орындамаған жағдайларда, кепілдік жарна оған қайтарылмайды және қол қою бонусын төлеу мерзімі өткен күннен бастап үш жұмыс күні ішінде кепілдік жарна мемлекет кірісіне айналдырылады;

      2) аукцион жеңімпазынан кейін қол қою бонусының келесі ең көп мөлшерін ұсынған аукционға қатысушы осы Кодекстің 100-бабының 3 және 5-тармақтарында көзделген талаптарды орындаған жағдайларда, кепілдік жарнаны қайтаруға өтініш берілгеннен кейін үш жұмыс күні ішінде кепілдік жарна қайтарылады.";

      6) 96-бапта:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Көмірсутектер бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын беруге арналған аукционға қатысуға мүдделі тұлға құзыретті органға электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куәландырылған электрондық құжат нысанындағы аукционға қатысуға арналған өтінішті көмірсутектер бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын беруге арналған электрондық аукциондар операторының ақпараттандыру объектісін пайдалану арқылы жібереді.";

      2-тармақта:

      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) заңды тұлғалар үшін – өтініш берушінің атауы, оның тұрған жері, заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелгені туралы мәліметтер (сауда тізілімінен үзінді-көшірме немесе өтініш беруші шет мемлекеттің заңнамасы бойынша заңды тұлға болып табылатынын куәландыратын басқа заңдастырылған құжат), басшылар туралы мәліметтер, өтініш берушіні тікелей және (немесе) жанама бақылайтын барлық (кез келген) заңды тұлғалар, жеке тұлғалар, мемлекеттер және халықаралық ұйымдар туралы мәліметтер;";

      3) тармақша алып тасталсын;

      4) тармақшадағы "нұсқау қамтылуға тиіс." деген сөздер "нұсқау;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 5) және 6) тармақшалармен толықтырылсын:

      "5) өтініш берушінің аукционға қатысу жарнасын төлегені туралы мәліметтер;

      6) өтініш берушінің кепілдік жарнаны төлегені туралы мәліметтер қамтылуға тиіс.";

      3-тармақтың 2) тармақшасы және 4) тармақшасындағы "құжаттар;" деген сөз "құжаттар қоса беріледі." деген сөздермен ауыстырылып, 5) тармақшасы алып тасталсын;

      4-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Осы бапта көзделген құжаттар мен мәліметтер осы Кодекстің 99-бабының 5-тармағына сәйкес құзыретті орган айқындайтын тәртіппен ұсынылады.";

      7) 97-бапта:

      3-тармақтың 7) тармақшасы алып тасталсын;

      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Осы баптың 3-тармағының 3), 4), 6), 8) және 9) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша өтінішті қабылдаудан бас тарту өтініш берушіні ағымдағы аукцион шеңберінде қайтадан өтініш беру құқығынан айырады.";

      8) 98-бапта:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Көмірсутектер бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын беру жөніндегі комиссия көмірсутектер бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын беру жөніндегі мәселелерді қарау үшін құрылған, тұрақты жұмыс істейтін алқалы орган болып табылады.";

      5-тармақ алып тасталсын;

      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "6. Көмірсутектер бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын беру жөніндегі комиссия аукцион жеңімпазын келісімшарт жасасу құқығынан айырады, сондай-ақ осы Кодексте белгіленген негіздер бойынша аукционның күшін жояды немесе оны өткізілмеді деп таниды.";

      9) 99-бапта:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Егер аукцион өткізуге арналған өтінішті берген тұлға аукционға қатысушы ретінде тіркелген жалғыз тұлға болса, онда аукционға қатысуға арналған өтініштерді қарау аяқталған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде аукционның күші жойылады және мұндай тұлға қол қою бонусының бастапқы мөлшерін төлеген жағдайда, осы Кодекстің 100-бабында белгіленген тәртіппен мұндай тұлғамен жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт жасалады.";

      2-тармақтағы "интернет-ресурсында" деген сөздер "ақпараттандыру объектісінде" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4-тармақ алып тасталсын;

      5 және 6-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Аукционды құзыретті орган ұйымдастырады және ол көмірсутектер бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын беруге арналған электрондық аукциондар операторының ақпараттандыру объектісі пайдаланыла отырып, құзыретті орган айқындайтын тәртіппен электрондық нысанда өткізіледі.

      Көмірсутектер бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын беруге арналған электрондық аукциондардың операторы деп құзыретті орган айқындайтын, осы Кодексте көзделген тәртіппен көмірсутектер бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын беруге арналған аукциондарды өткізуді жүзеге асыратын заңды тұлға танылады.

      Көмірсутектер бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын беруге арналған электрондық аукциондардың операторын айқындау жөніндегі өлшемшарттарды құзыретті орган бекітеді.

      6. Көмірсутектер бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын беруге арналған электрондық аукциондардың операторы:

      1) құзыретті орган аукционға қатысуға жіберген өтініш берушілерді тіркеуді;

      2) осы Кодекстің 96-бабының 3-тармағында көзделген құжаттар мен мәліметтерді электрондық нысанда алу мақсатында, көмірсутектер бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын беруге арналған электрондық аукциондар операторының ақпараттандыру объектісін тиісті мемлекеттік және өзге де ақпараттық жүйелермен интеграциялауды;

      3) көмірсутектер бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын беруге арналған электрондық аукциондар операторының ақпараттандыру объектісінде тіркеу үшін өтініш берушілерден құжаттар қабылдауды;

      4) көмірсутектер бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын беруге арналған электрондық аукциондар операторының ақпараттандыру объектісіндегі жұмыс бойынша консультация берілуін жүргізуді;

      5) көмірсутектер бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын беруге арналған электрондық аукциондар операторының ақпараттандыру объектісінде аукционға қатысушылар үшін қол жеткізудің тең жағдайларын;

      6) көмірсутектер бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын беруге арналған электрондық аукциондар операторының ақпараттандыру объектісін пайдалана отырып, аукциондарды қашықтан өткізуді;

      7) аукциондар қорытындыларының тізілімін қалыптастыруды;

      8) көмірсутектер бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын беруге арналған электрондық аукциондар операторының ақпараттандыру объектісінде электрондық аукциондар қорытындыларының тізілімін жариялауды;

      9) техникалық құралдар кешенін, жүйелік және технологиялық бағдарламалық қамтылымды:

      көмірсутектер бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын беруге арналған электрондық аукциондар операторының ақпараттандыру объектісінің тиісінше жұмыс істеуі;

      көмірсутектер бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын беруге арналған электрондық аукциондар операторы жұмыскерлерін қоса алғанда, үшінші тұлғалардың аукцион өткізілетін күні көмірсутектер бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын беруге арналған аукциондарды өткізу процесіне араласуына жол бермеу үшін тұрақты жұмыс жағдайында ұстап тұруды;

      10) ақпаратты қорғау жөніндегі талаптарды және аукцион өткізу процесіне бөгде сырттан араласудан қорғау жөніндегі талаптарды қоса алғанда, көмірсутектер бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын беруге арналған электрондық аукциондар операторының ақпараттандыру объектісіне қойылатын техникалық талаптардың сақталуын;

      11) аукцион өткізілетін күні көмірсутектер бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын беруге арналған электрондық аукциондар операторының ақпараттандыру объектісінде жасалған барлық іс-әрекеттердің жазбаларын құзыретті органның сұрау салуы бойынша беруді;

      12) аукциондар өткізуді регламенттейтін ішкі техникалық құжаттарды әзірлеуді және бекітуді;

      13) аукциондар өткізу мәселелері бойынша құзыретті органмен өзара іс-қимыл жасауды;

      14) көмірсутектер бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын беруге арналған электрондық аукциондар операторының ақпараттандыру объектісінде аукциондар өткізу туралы хабархатты орналастыруды;

      15) аукциондар өткізу бойынша жаңа бағдарламалық қамтылымның әзірленуін және (немесе) қолданыстағысының жаңғыртылуын ұйымдастыруды;

      16) құзыретті орган айқындайтын тәртіппен аукциондар өткізуді тоқтата тұруды, ауыстыруды немесе оның күшін жоюды қамтамасыз етеді.";

      10) 100-бапта:

      2-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Аукцион нәтижелері электрондық аукциондар операторының ақпараттандыру объектісіндегі көмірсутектер бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын беруге арналған электрондық аукциондардың қорытындылары тізілімінің негізінде аукцион өткізілген күні хаттамамен автоматты түрде ресімделеді, оған құзыретті орган мен аукцион жеңімпазы қол қояды.";

      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Егер аукцион жеңімпазы осы баптың 3-тармағында көрсетілген мерзім ішінде қол қою бонусын төлемесе және (немесе) құзыретті органға өз тарапынан қол қойылған жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшартты ұсынбаса, мұндай тұлға келісімшарт жасасу құқығынан айырылады, бұл ретте құзыретті органның осы баптың 3-тармағында көзделген мерзім өткеннен кейін үш жұмыс күні ішінде жіберілетін жазбаша хабарламасымен тиісті жер қойнауы учаскесі бойынша келісімшарт жасасу құқығы аукцион жеңімпазынан кейін қол қою бонусының келесі ең көп мөлшерін ұсынған аукционға қатысушыға беріледі.

      Құзыретті органнан жазбаша хабарлама жіберілген күннен бастап жиырма жұмыс күні ішінде аукцион жеңімпазынан кейін қол қою бонусының келесі ең көп мөлшерін ұсынған аукционға қатысушы осы баптың 3-тармағында көзделген, аукцион жеңімпазына қойылатын талаптарды орындауға міндетті. Бұл ретте, аукцион жеңімпазынан кейін қол қою бонусының келесі ең көп мөлшерін ұсынған аукционға қатысушы осы баптың 3-тармағы бірінші бөлігінің 1) тармақшасында көзделген қол қою бонусын осындай аукционға қатысушы ұсынған мөлшерде төлейді.

      Аукцион жеңімпазынан кейін қол қою бонусының келесі ең көп мөлшерін ұсынған аукционға қатысушы құзыретті органнан жазбаша хабарлама жіберілген күннен бастап жиырма жұмыс күні ішінде осы баптың 3-тармағында көзделген, аукцион жеңімпазына қойылатын талаптарды орындамаған жағдайда, мұндай тұлға келісімшарт жасасу құқығынан айырылады, ал жер қойнауы учаскесі қайтадан аукционға шығарылады.";

      11) 101-баптың 1-тармағының екінші бөлігі алып тасталсын;

      12) 107-бап мынадай мазмұндағы 8-1-тармақпен толықтырылсын:

      "8-1. Осы баптың 6 және 8-тармақтарында көзделген жағдайларда, құзыретті органның хабарламасын алған тұлға атқарылған жұмыс туралы есеп жібереді.";

      13) 144-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "144-бап. Шикі мұнайды, газ конденсатын, шикі газды және оны қайта өңдеу өнімдерін (тауарлық газды) есепке алудың ақпараттық жүйесі

      1. Шикі мұнайды, газ конденсатын, шикі газды және оны қайта өңдеу өнімдерін (тауарлық газды) есепке алудың ақпараттық жүйесі:

      1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қайта өңдеуге және тұтынушыға беруге дайындалған, сондай-ақ өз мұқтаждарына пайдаланылатын, қабаттық қысымды сақтау және (немесе) ұстап тұру мақсатында қабаттарға айдау жолымен кәдеге жаратуға жататын, осы Кодекстің 146-бабында белгіленген жағдайларда және шарттарда жағылатын шикі газдың айналымдағы мөлшері туралы деректерді автоматтандырылған жинау, өңдеу, сақтау және пайдалану арқылы шикі газды және оны қайта өңдеу өнімдерін (тауарлық газды);

      2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тұтынушыға беруге дайындалған шикі мұнай мен газ конденсатының айналымдағы мөлшері туралы деректерді автоматтандырылған жинау, өңдеу, сақтау және пайдалану арқылы шикі мұнай мен газ конденсатын есепке алуды жүзеге асырады.

      2. Көмірсутектер саласындағы уәкілетті орган шикі мұнай мен газ конденсатын, шикі газды және оны қайта өңдеу өнімдерін (тауарлық газды) есепке алудың ақпараттық жүйесін қалыптастырудың және оның жұмыс істеуінің өзі айқындайтын тәртібіне сәйкес, ақпаратты өңдеу, сақтау, пайдалану, оның ішінде беру және тарату мақсаттарында шикі мұнай мен газ конденсатын, шикі газды және оны қайта өңдеу өнімдерін (тауарлық газды) есепке алудың ақпараттық жүйесіне қосу үшін ақпарат жинауды жүзеге асырады.

      3. Шикi мұнай мен газ конденсатының айналымы деп оларды дайындау, тасу, сақтау, тиеп-жөнелту, өткізу, Қазақстан Республикасының аумағына әкелу және Қазақстан Республикасы аумағының шегінен тыс жерге әкету түсініледі.

      Шикі газдың, оны қайта өңдеу өнімдерінің (тауарлық газдың) айналымы деп оларды жинау, дайындау, тасу, қайта өңдеу, сондай-ақ Кодексте және жобалау құжатында белгіленген жағдайлар мен шарттарда – қабатқа айдау және алау етіп жағу арқылы кәдеге жарату түсініледі.

      4. Шикі мұнайды, газ конденсатын, шикі газды және оны қайта өңдеу өнімдерін (тауарлық газды) есепке алу аспабы деп шикі мұнайдың, газ конденсатының, шикі газдың және оны қайта өңдеу өнімдерінің (тауарлық газдың) көлемдік және сапалық сипаттамаларын айқындайтын және Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы заңнамасына сәйкес қолдануға рұқсат берілген техникалық құрылғы, сондай-ақ нақты уақыт режимінде шикі мұнайды, газ конденсатын, шикі газды және оны қайта өңдеу өнімдерін (тауарлық газды) есепке алудың ақпараттық жүйесі операторына ақпарат беруді жүзеге асыратын бағдарламалық қамтылым танылады.

      5. Шикi мұнайдың, газ конденсатының, шикі газдың және оны қайта өңдеу өнімдерінің (тауарлық газдың) айналымы саласындағы қызметті жүзеге асыратын субъектілер жарақтандыру тізбесі мен мерзімдерін көмірсутектер саласындағы уәкілетті орган бекітетін өздерінің өндірістік объектілерін есепке алу аспаптарымен жарақтандыруға және көмірсутектер саласындағы уәкілетті орган айқындаған тәртіппен олардың жұмыс істеуін қамтамасыз етуге міндетті.

      6. Шикі мұнайды, газ конденсатын, шикі газды және оны қайта өңдеу өнімдерін (тауарлық газды) өндіру және (немесе) олардың айналымы саласындағы қызметті жүзеге асыратын субъектілердің шикі мұнайды, газ конденсатын, шикі газды және оны қайта өңдеу өнімдерін (тауарлық газды) өндіру және (немесе) олардың айналымы жөніндегі операцияларды жарақтандыру тізбесі мен мерзімдерін көмірсутектер саласындағы уәкілетті орган бекітетін өндірістік объектілерді есепке алу аспаптарымен жарақтандырмай не ақауы бар есепке алу аспаптарымен жарақтандырып жүргізуіне тыйым салынады.";

      14) 165-баптың 2-тармағының бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Жер қойнауы учаскесін сенімгерлікпен басқару шарты Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, Қазақстан Республикасының электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңнамасының талаптарына сәйкес, жер қойнауын пайдалануды басқарудың бірыңғай мемлекеттік жүйесі пайдаланылып, уәкілетті лауазымды адамдардың электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландырылған электрондық құжат нысанында әзірленеді әрі жасалады және сенімгерлік басқарушыға:".

      10. 2020 жылғы 29 маусымдағы Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексіне:

      1) 4-баптың бірінші бөлігі мынадай мазмұндағы 14-1), 14-2) және 37-1) тармақшалармен толықтырылсын:

      "14-1) деректер – өңдеуге жарамды, формалданған түрдегі ақпарат;

      14-2) деректерді басқару жөніндегі уәкілетті орган – деректерді басқару бойынша басшылықты және салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;";

      "37-1) цифрлық трансформациялау – цифрлық технологияларды ендіруді, реинжинирингті және деректерді пайдалануды қамтитын іс-шаралар кешені;";

      2) 5-баптың бірінші бөлігі мынадай мазмұндағы бесінші абзацпен толықтырылсын:

      "мемлекеттік басқаруды цифрлық трансформациялау;";

      3) мынадай мазмұндағы 43-2 және 43-3-баптармен толықтырылсын:

      "43-2-бап. Деректерді басқару

      1. Деректерді басқару – деректерді айқындауға, құруға, жинауға, жинақтауға, сақтауға, таратуға, жоюға, қолдауға, сондай-ақ олардың талдауын, сапасын, қолжетімділігін, қорғалуын қамтамасыз етуге байланысты процесс.

      2. Деректерді басқару жөніндегі уәкілетті орган:

      1) деректерді басқарудың мемлекеттік саясатына басшылықты жүзеге асырады және оның іске асырылуын қамтамасыз етеді;

      2) деректерді басқару жөніндегі талаптарды әзірлейді және бекітеді;

      3) осы Кодексте, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      3. Мемлекет бюджет қаражаты есебінен жасалатын, жинақталатын және сатып алынатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген өзге де тәсілдермен алынған деректердің меншік иесі болып табылады.

      4. Мемлекеттік құпияларды, қызметтік немесе құпия ақпаратты құрайтын деректерді басқару Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып жүзеге асырылады.

      43-3-бап. Мемлекеттік басқаруды цифрлық трансформациялау

      1. Мемлекеттік органдар цифрлық трансформацияны Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен мемлекеттік басқаруды цифрлық трансформациялау қағидаларына сәйкес жүргізеді.

      2. Ақпараттандыру саласындағы уәкілетті орган мемлекеттік басқаруды цифрлық трансформациялауды салааралық үйлестіруді жүзеге асырады.

      3. Мемлекеттік басқаруды цифрлық трансформациялауды ұйымдастырушылық және әдіснамалық қолдап отыруды Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған заңды тұлға жүзеге асырады.";

      4) 45-бапта:

      бесінші бөлік мынадай мазмұндағы екінші абзацпен толықтырылсын:

      "Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларды қоспағанда, мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету кезінде мемлекеттік органдардың интеграцияланған ақпараттандыру объектілеріндегі деректерге қол жеткізуге мемлекеттік органдардың келісімі талап етілмейді.";

      мынадай мазмұндағы 5-1 және жетінші бөліктермен толықтырылсын:

      "5-1. Мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету кезінде мемлекеттік органдарға және өзге де тұлғаларға "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерінде ақпарат болған жағдайда, оны жеке және заңды тұлғалардан жинауға және талап етуге тыйым салынады.";

      "7. Қағаз жеткізгіштегі немесе электрондық нысандағы құжаттар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жасалады, куәландырылады және сақталады.

      Электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куәландырылған электрондық нысандағы құжат (электрондық құжат) қағаз жеткізгіштегі қол қойылған құжатпен тең және өзге де тәсілдермен куәландыруды талап етпейді.";

      5) 63-баптың екінші бөлігінің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Жазбаша (қағаз және (немесе) электрондық) нысанда берілген жолданымда, хаттамада:";

      6) 26-тараудың тақырыбындағы "Жергілікті атқарушы" деген сөздер "Әкімшілік" деген сөзбен ауыстырылсын;

      7) 165-бапта:

      бірінші бөліктегі "Жергілікті атқарушы" деген сөздер "Әкімшілік" деген сөзбен ауыстырылсын;

      екінші бөліктегі "тізіміне" деген сөз "бірыңғай тізіміне" деген сөздермен ауыстырылсын;

      үшінші бөліктегі "алдын ала тізімдерімен" деген сөздер "бірыңғай тізімімен" деген сөздермен ауыстырылсын;

      8) 166-баптың екінші бөлігіндегі "жергілікті атқарушы" деген сөздер "әкімшілік" деген сөзбен ауыстырылсын;

      9) 167-бапта:

      бірінші бөліктегі "алдын ала тізімдеріне" деген сөздер "бірыңғай тізіміне" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екінші бөліктегі "жергілікті атқарушы" деген сөздер "әкімшілік" деген сөзбен ауыстырылсын.

      11. "Жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау туралы" 1993 жылғы 14 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      17-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "17-бап. Қуғын-сүргiндермен байланысты архив материалдарын сақтауды жүзеге асыратын мемлекеттiк органдар азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеу органдарына қайтыс болуы туралы куәлiктi ресiмдеу үшiн хабархат жiберуге, сондай-ақ деректер болған кезде, өтiнiш иелерi жүгінген жағдайда оларға ақталған адамның қайтыс болу уақытын, себебiн және жерленген орнын хабарлауға мiндеттi.".

      12. "Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы" 1995 жылғы 17 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 6-баптың он екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Саяси партиялар мен діни бірлестіктерді қоспағанда, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі айқындайтын тәртіппен "электрондық үкімет" веб-порталы, сондай-ақ өзге де ақпараттандыру объектілері арқылы берілген электрондық өтініш негізінде жүргізіледі.";

      2) 6-2-бап мынадай мазмұндағы тоғызыншы бөлікпен толықтырылсын:

      "Саяси партиялар мен діни бірлестіктердің филиалдарын (өкілдіктерін) қоспағанда, заңды тұлғаның филиалын (өкілдігін) есептік тіркеу Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі айқындайтын тәртіппен "электрондық үкімет" веб-порталы, сондай-ақ өзге де ақпараттандыру объектілері арқылы берілген электрондық өтініш негізінде жүргізіледі.";

      3) 6-3-бап мынадай мазмұндағы жетінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Саяси партиялар мен діни бірлестіктерді қоспағанда, қайта ұйымдастыру арқылы құрылатын заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі айқындайтын тәртіппен "электрондық үкімет" веб-порталы, сондай-ақ өзге де ақпараттандыру объектілері арқылы берілген электрондық өтініш негізінде жүргізіледі.";

      4) 14-бапта:

      мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Саяси партиялар мен діни бірлестіктерді қоспағанда, заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі айқындайтын тәртіппен "электрондық үкімет" веб-порталы, сондай-ақ өзге де ақпараттандыру объектілері арқылы берілген электрондық өтініш негізінде жүргізіледі.";

      екінші бөліктің 4) тармақшасы алып тасталсын;

      5) 14-1-бапта:

      мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Саяси партиялар мен діни бірлестіктерді қоспағанда, заңды тұлғаның құрылтай құжаттарына енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды мемлекеттік тіркеу Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі айқындайтын тәртіппен "электрондық үкімет" веб-порталы, сондай-ақ өзге де ақпараттандыру объектілері арқылы берілген электрондық өтініш негізінде жүргізіледі.";

      төртінші бөліктің 4) тармақшасы алып тасталсын;

      6) 14-2-бапта:

      екінші бөліктегі "2)," деген цифр "1), 2), 4), 5)," деген цифрлармен ауыстырылсын;

      үшінші бөліктегі "1), 3), 4) және 5) тармақшаларында" деген сөздер "3) тармақшасында" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы төртінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Акционерлік қоғамды, филиалды (өкілдікті) қоспағанда, жеке кәсіпкерлік субъектісіне жататын заңды тұлғаның, филиалдың (өкілдіктің) тұрған жерін өзгерту жылжымайтын мүліктің меншік иесінің электрондық цифрлық қолтаңба арқылы келісімімен жүзеге асырылады.";

      төртінші, бесінші және сегізінші бөліктер алып тасталсын;

      7) 16-бап мынадай мазмұндағы он бірінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Саяси партиялар мен діни бірлестіктерді қоспағанда, заңды тұлға қызметінің тоқтатылуын мемлекеттік тіркеу Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі айқындайтын тәртіппен "электрондық үкімет" веб-порталы, сондай-ақ өзге де ақпараттандыру объектілері арқылы берілген электрондық өтініш негізінде жүргізіледі.".

      13. "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      50-баптың 8-тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) сот ұйғарымы, қаулысы немесе нотариустың сұрау салуы негізінде, өздерінің іс жүргізуінде жатқан мұрагерлік істер бойынша соттар мен нотариустарға;".

      14. "Қазақстан Республикасындағы тіл туралы" 1997 жылғы 11 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      22-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "22-бап. Тіл – байланыс және ақпараттандыру саласында

      Қазақстан Республикасының шегінде байланыс саласында мемлекеттік тілдің және орыс тілінің қолданылуы қамтамасыз етіледі. Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге пошта-телеграф жөнелтілімдері белгіленген халықаралық қағидаларға сәйкес жүргізіледі.

      Ақпараттандыру объектілерінің меншік иелері мемлекеттік органдар мен квазимемлекеттік сектордың мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстарды қалыптастыруға, мемлекеттік функцияларды орындауға және мемлекеттік қызметтерді көрсетуге арналған ақпараттандыру объектілерін Қазақстан Республикасының аумағында мемлекеттік тілде, орыс тілінде және қажет болған кезде басқа да тілдерде құруға және айналысқа шығаруға міндетті.".

      15. "Ұлттық архив қоры және архивтер туралы" 1998 жылғы 22 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      1-баптың 25) тармақшасындағы "және "электрондық әкімдіктiң" үлгілік архитектурасын" деген сөздер алып тасталсын.

      16. "Мемлекеттік құпиялар туралы" 1999 жылғы 15 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 12-баптың 36) тармақшасындағы ", кешенді тестілеу мен тестілеудің басқа да түрлерін" деген сөздер алып тасталсын;

      2) 20-баптың 3-тармағының екінші бөлігі алып тасталсын.

      17. "Терроризмге қарсы іс-қимыл туралы" 1999 жылғы 13 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      15-1-баптың 2-тармағының 2) тармақшасындағы "жеке және" деген сөздер "Байланыс туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 41-1-бабының 1-2-тармағына сәйкес жеке және" деген сөздермен ауыстырылсын.

      18. "Отбасы үлгісіндегі балалар ауылы және жасөспірімдер үйлері туралы" 2000 жылғы 13 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      16-баптың 4-тармағының 5) тармақшасы "куәлiктiң көшiрмесi" деген сөздерден кейін "немесе хабарлама" деген сөздермен толықтырылсын.

      19. "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      31-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Құрылтай құжаттарына қайта тіркеуді талап етпейтін өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген жағдайда, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы құрылтай құжаттарына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу туралы хабарламаны қабылдау туралы Корпорацияның белгісі қойылған күннен бастап күнтізбелік он төрт күн ішінде уәкілетті органға хабарламаның қабылданғанын растайтын құжатты, құрылтай құжаттарына өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың көшірмесін ұсынуға міндетті.".

      20. "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 27-баптың 1-тармағының 7) тармақшасы "инфрақұрылымдар объектiлерiн" деген сөздерден кейін ", байланыс желілерін" деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 31-баптың 1-тармағында:

      2-2) тармақша алып тасталсын;

      7) тармақшадағы "объектiлерiнiң құрылысын" деген сөздер "объектiлерiн, байланыс желілерін" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 33-баптың 1-тармағының 13) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "13) өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының әскери міндеттілік және әскери қызмет, жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру мәселелері жөніндегі, азаматтық қорғау саласындағы заңнамасының орындалуын ұйымдастырады және қамтамасыз етеді;";

      4) 35-баптың 1-тармағында:

      10) тармақша алып тасталсын;

      10-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "10-1) азаматтық хал актілерін тіркеуді жүзеге асыратын органдар жоқ кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде кент, ауыл, ауылдық округ әкімі нотариаттық әрекеттер жасауды ұйымдастырады, өз аумағында тұратын азаматтардың азаматтық хал актілерін тіркеуге құжаттар қабылдауды және оларды азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеу және жеке тұлғалар туралы мемлекеттік дерекқорға мәліметтер енгізу үшін ауданның немесе облыстық маңызы бар қаланың азаматтық хал актілерін тіркеу органына беруді, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен куәліктерді және қажет болған кезде анықтамаларды беруді және табыс етуді жүргізеді;".

      21. "Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек туралы" 2001 жылғы 17 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      3-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Өтініш берушілер атаулы әлеуметтік көмек тағайындалуы үшін "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы жүгінуге құқылы.".

      22. "Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы" 2002 жылғы 8 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      43-баптың 1-тармағындағы "(немесе баланы асырап алуы)" деген сөздер "туу" деген сөзбен ауыстырылсын.

      23. "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" 2003 жылғы 7 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 5-баптың 3-тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) куәландырушы орталықтарды аккредиттеу туралы куәлікті беру және кері қайтарып алу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;";

      2) 6-баптың 2) тармақшасындағы "және беру" деген сөздер ", беру, ұсыну және растау" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 7-бапта:

      6-тармақ "тіркеу" деген сөзден кейін ", растау" деген сөзбен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы 7-тармақпен толықтырылсын:

      "7. Осы баптың 2, 3 және 4-тармақтарының талаптары цифрлық құжаттар сервисі арқылы ұсынылған электрондық құжаттарға қолданылмайды.";

      4) 8-бап мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Мемлекеттік және (немесе) мемлекеттік емес ақпараттық жүйелерде сақталатын электрондық құжаттар цифрлық құжаттар сервисі арқылы пайдаланылуы және берілуі мүмкін.".

      24. "Төтенше жағдай туралы" 2003 жылғы 8 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 3-4-баптың 2-тармағының 2) тармақшасындағы "жеке және" деген сөздер "Байланыс туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 41-1-бабының 1-2-тармағына сәйкес жеке және" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 14-1-баптың 1-тармағы "пайдалануға, сондай-ақ" деген сөздерден кейін "Байланыс туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 41-1-бабының 1-2-тармағына сәйкес" деген сөздермен толықтырылсын;

      3) 15-баптың 1-тармағының 10) тармақшасы "қызметін" деген сөзден кейін "Байланыс туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 41-1-бабының 1-2-тармағына сәйкес" деген сөздермен толықтырылсын.

      25. "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры туралы" 2003 жылғы 3 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      17-2-баптың 2-тармағының 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) жәбірленушінің қайтыс болуы туралы куәліктің көшірмесі немесе хабарлама;".

      26. "Тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы" 2003 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      21-баптың 2-тармағы бірінші бөлігінің 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "6) жәбірленушінің қайтыс болғаны туралы куәліктің көшірмесі немесе хабарлама және пайда алушының зиянды өтетуге құқығын растайтын құжат (көшірмесі) – жәбірленуші қайтыс болған жағдайда;".

      27. "Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы" 2003 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      25-баптың 2-тармағы бірінші бөлігінің 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) жәбірленушінің қайтыс болуы туралы куәліктің көшірмесі немесе хабарлама;".

      28. "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      9-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 20-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "20-1) құзыреті шегінде қаржы ұйымдарының ақпараттық қауіпсіздік талаптарын сақтауын бақылауды және қадағалауды жүзеге асырады;".

      29. "Туристі міндетті сақтандыру туралы" 2003 жылғы 31 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      18-баптың 2-тармағы 2) тармақшасының жетінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "сақтандырылушы қайтыс болған жағдайда – қайтыс болуы туралы куәліктің көшірмесі немесе хабарлама, сот-медициналық сараптаманың қорытындысы немесе патологиялық-анатомиялық ашып қарау хаттамасы;".

      30. "Сауда қызметін реттеу туралы" 2004 жылғы 12 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      21-бапта:

      2 және 3-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Рұқсат алу үшін өтініш беруші уәкілетті органға электрондық өтініш ұсынады.

      3. Рұқсат өтініш берілген күннен бастап бір жұмыс күні ішінде беріледі.";

      8-тармақ алып тасталсын.

      31. "Байланыс туралы" 2004 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 2-бапта:

      4-4) тармақшадағы "беретін" деген сөз "шығаратын" деген сөзбен ауыстырылсын;

      21) тармақша алып тасталсын;

      30-3) тармақшадағы "қалааралық және (немесе) халықаралық" деген сөздер алып тасталсын;

      36-1) және 36-2) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "36-1) қалааралық трафикті өткізу – қалааралық байланыс жолдары арқылы қосылуды орнату және ақпарат беру процесін жүзеге асыру;

      36-2) қауіпсіздік сертификаты – шифрлауды қолдайтын хаттамаларды қамтитын трафикті өткізу үшін қолданылатын электрондық цифрлық символдардың жиынтығы;";

      мынадай мазмұндағы 36-3) тармақшамен толықтырылсын:

      "36-3) қорғалған байланыс – ақпаратты қорғаудың арнаулы құралдары пайдаланылатын электр байланысының түрі (кодталған байланыс, құпияландырылған байланыс, шифрланған байланыс);";

      2) 8-баптың 1-тармағында:

      мынадай мазмұндағы 18-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "18-1) Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетімен келісу бойынша деректерді беру желілерінің статикалық мекенжайларының тізілімін қалыптастыру және жүргізу қағидаларын бекіту;";

      19-3) тармақша алып тасталсын;

      3) 9-1-баптың 1-тармағында:

      2) және 4) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) радиоэлектрондық құралдардың және радиожиіліктерді иелікке берудің тізілімін (дерекқорын) жүргізуді және Қазақстан Республикасының елді мекендерінде байланыс желілерінің болуы және байланыс сапасын бақылау нәтижелері туралы ақпаратты қамтитын интернет-ресурсты (телекоммуникациялардың цифрлық картасы) техникалық қамтамасыз етуді;";

      "4) радиожиіліктер ресурстарын және орбиталық позицияларды халықаралық үйлестіру жөніндегі іс-шараларды техникалық қолдап отыруды;";

      5) тармақшадағы "беруді жүзеге асырады." деген сөздер "беруді;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:

      "6) телерадио хабарларын тарату желілерінің жиілік-аумақтық жоспарын келісуді, сондай-ақ телерадио хабарларын тарату желілері үшін радиожиіліктерді іріктеу мен қолдап отыруды жүзеге асырады.";

      4) 9-2-баптың 1-тармағында:

      1) тармақша "есепке алуды" деген сөздерден кейін ", деректерді беру желілерінің статикалық мекенжайларының тізілімін" деген сөздермен толықтырылсын;

      2) тармақшадағы "қалааралық және халықаралық" деген сөздер алып тасталсын;

      5) 12-баптың 6-тармағы мынадай мазмұндағы бесінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Байланыс операторының Қазақстан Республикасының радиожиілік спектрін пайдалануға арналған рұқсатта көрсетілген елді мекендерді және (немесе) аумақтарды көрсетілетін байланыс қызметтерімен қамтамасыз ету жөніндегі міндеттемелерді орындамауы, сондай-ақ радиожиілік спектрін бір жыл ішінде пайдаланбауы Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне сәйкес жауаптылыққа алып келеді.";

      6) 14-баптың 1-тармағы "пайдалануға, сондай-ақ" деген сөздерден кейін "осы Заңның 41-1-бабының 1-2-тармағына сәйкес" деген сөздермен толықтырылсын;

      7) 21-баптың 3-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Функционалдық міндеттеріне жедел-іздестіру және қарсы барлау іс-шараларын жүргізу құралдарымен жұмыс істеу және оларға қызмет көрсету, сондай-ақ абоненттер туралы қызметтік ақпаратты жинау мен сақтауды қамтамасыз ететін жүйелерге қызмет көрсету кіретін байланыс операторларының жұмыскерлері Қазақстан Республикасының азаматтары болуға тиіс. Байланыс операторларының өз байланыс желілерін қандай да бір басқару түрінде өзге адамдарға беруіне тыйым салынады.";

      8) 23-бапта:

      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "6. Байланыс операторлары Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің, әскери басқару, ұлттық қауіпсіздік, ішкі істер органдарының, "электрондық үкіметтің" ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымы операторының мұқтаждары үшін байланыс арналары мен жолдарын басымдықпен беруді, сондай-ақ олардың сақталуын қамтамасыз етуге және бүлінген жағдайда байланыс арналарын ауыстыру немесе оларды қалпына келтіру жөнінде бірінші кезекті және кезек күттірмейтін шаралар қабылдауға міндетті.";

      7-тармақ "ішкі iстер органдарына" деген сөздерден кейін ", сондай-ақ "электрондық үкіметтің" ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымы операторына" деген сөздермен толықтырылсын;

      9) 25-бапта:

      2 және 3-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Байланыс операторлары уәкілетті орган бекітетін қағидаларға сәйкес қосу және трафикті өткізу қызметтерін көрсетуге міндетті. Байланыс операторларын қосудың үлгілік шарттары уәкілетті органмен келісіледі.

      3. Халықаралық трафикті өткізу Қазақстан Республикасының телекоммуникация желілерін орталықтандырылған басқару жүйесінің жұмыс істеу тәртібінің сақталуы ескеріле отырып, халықаралық байланыс операторларының желілері арқылы ғана жүзеге асырылады.";

      мынадай мазмұндағы 3-1-тармақпен толықтырылсын:

      "3-1. Қазақстан Республикасының аумағында байланыс операторларының интернет-трафикті өткізуі Қазақстан Республикасының телекоммуникация желілерін орталықтандырылған басқару жүйесінің жұмыс істеу тәртібінің сақталуы ескеріле отырып жүзеге асырылады.";

      10) 26-бапта:

      тақырыптағы, 1 және 2-тармақтардағы "Басым байланыс", "басым байланыс", "Байланыстың үстем", "байланыстың үстем" деген сөздер тиісінше "Байланыс", "байланыс", "Байланыс", "байланыс" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3-1-тармақтың 3) тармақшасы "тәртіппен" деген сөзден кейін ", интернет-трафикпен алмасу нүктелері орналасқан өңірде қалааралық және (немесе) халықаралық байланыс операторы болған жағдайда, өңірлік белгісі бойынша" деген сөздермен толықтырылсын;

      11) 29-баптың 6-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Талшықты-оптикалық байланыс жолдары электр энергетикасы саласындағы басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік орган бекіткен, электр қондырғыларын орнату қағидаларына сәйкес электр берудің әуе жолдары арқылы жүргізілуі мүмкін.".

      32. "Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы" 2004 жылғы 6 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 1-бапта:

      1) тармақша алып тасталсын;

      13-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "13-1) кредиттік тарих субъектісі туралы ақпарат (бұдан әрі – ақпарат) – кредиттік тарихты қалыптастыру және оларды пайдалану жүйесіне қатысушылар беретін, қажет болған кезде электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куәландырылатын, кредиттік тарих субъектілеріне қатысты электрондық нысандағы және қағаз жеткізгіштегі мәліметтер;";

      мынадай мазмұндағы 13-2) тармақшамен толықтырылсын:

      "13-2) кредиттік тарих субъектісі туралы теріс ақпарат – заңды тұлға болып табылатын кредиттік тарих субъектісінің сот шешімімен таратылуы туралы немесе кредиттік тарих субъектісінің күнтізбелік тоқсан күннен асатын мерзімі өтіп кеткен берешегінің болуы туралы мәліметтерді қамтитын, кредиттік тарих субъектісі туралы кредиттік есептің қысқаша нысаны;";

      2) 7-баптың 2-тармағының 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) кредиттік тарихты қалыптастыру және оларды пайдалану жүйесіне қатысушылардың қызметін автоматтандыру үшін мамандандырылған бағдарламалық қамтылымды ұсыну бойынша қызметтер көрсету;";

      3) 23-бапта:

      3-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Орталық атқарушы органдар және оларға ведомстволық бағынысты заңды тұлғалар мемлекет қатысатын кредиттік бюроға ақпарат беруді ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органның ақпарат алмасудың электрондық шлюзін пайдалана отырып, Қазақстан Республикасының ақпараттандыру туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен онымен жасалған шарт негізінде жүзеге асырады.";

      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Өнім берушілер кредиттік бюроларға ақпаратты электрондық нысанда береді. Ақпаратты қағаз жеткізгіште беру жағдайлары кредиттік бюролардың ішкі құжаттарында және олар ақпарат берушілермен жасасатын шарттарда айқындалады.";

      4) 29-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Кредиттік бюроның кредиттік тарих субъектісіне оның өзіне қатысты кредиттік есепті беруі кредиттік тарих субъектісінің жазбаша сұрау салуы не электрондық нысандағы сұрау салуы негізінде жүзеге асырылады.";

      5) 30-1-баптың 5-тармағындағы "электронды жеткізгіште" деген сөздер "электрондық нысанда" деген сөздермен ауыстырылсын.

      33. "Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы" 2004 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      33-1-баптың 3-тармағы бірінші бөлігінің 7) тармақшасындағы "өз филиалдары мен өкілдіктері арқылы" деген сөздер "электрондық нысанда" деген сөздермен ауыстырылсын.

      34. "Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы" 2005 жылғы 7 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      20-баптың 2-тармағы бірінші бөлігі 2) тармақшасының төртінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "қызметкердің қайтыс болуы туралы куәліктің көшірмесі немесе хабарлама;".

      35. "Алқабилер туралы" 2006 жылғы 16 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 1-бапта:

      2) тармақша "кандидаттардың" деген сөзден кейін "бірыңғай" деген сөзбен толықтырылсын;

      3) және 4) тармақшалар алып тасталсын;

      5) тармақшадағы "негiзгi" деген сөз алып тасталсын;

      6) және 7) тармақшалар алып тасталсын;

      8) тармақшадағы "алдын ала" деген сөздер "бірыңғай" деген сөзбен ауыстырылсын;

      2) 4 және 5-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "4-бап. Алқабиге кандидаттардың бірыңғай тізімі

      1. Алқабилерді іріктеу процесіне Қазақстан Республикасы азаматтарының қатысуын қамтамасыз ету мақсатында алқабилерге кандидаттардың бірыңғай тізімі соттың сұрау салуы бойынша Қазақстан Республикасының ақпараттандыру туралы заңнамасына сәйкес ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органның ақпараттық-талдау жүйесі және "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілері арқылы электрондық нысанда қалыптастырылады.

      2. Мемлекеттік органдар Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес алқабиге кандидаттардың бірыңғай тізімін қалыптастыру үшін ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органның ақпараттық-талдау жүйесіне мәліметтер ұсынуға міндетті.

      3. Алқабиге кандидаттардың бірыңғай тізімі әліпби тәртібімен қалыптастырылады. Тізімде алқабиге кандидаттың тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе), туған жылы (жасы жиырма бесте болса – қосымша күні мен айы) және тұрғылықты жері бойынша тіркелуі көрсетіледі.

      5-бап. Алқабиге кандидаттардың бірыңғай тізіміне енгізілетін азаматтардың саны

      Алқабиге кандидаттардың бірыңғай тізіміне тиісті әкімшілік-аумақтық бірлікте тұрғылықты жері бойынша тіркелген және осы Заңның 10-бабының талаптарына сай келетін Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті облыстық және оған теңестірілген соттың төрағасы айқындайтын шамада енгізіледі.";

      3) 6, 7, 8 және 9-баптар алып тасталсын;

      4) 11-баптың 2, 3 және 4-тармақтары алып тасталсын;

      5) 12-бап алып тасталсын.

      36. "Сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімдері туралы" 2007 жылғы 12 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 1-баптың 1-тармағының 2) және 4) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) Бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімі – Қазақстан Республикасының аумағында құрылған және қызметін тоқтатқан заңды тұлғалар (филиалдар мен өкілдіктер), қызметін бірлескен кәсіпкерлік түрінде жүзеге асыратын дара кәсіпкерлер туралы мәліметтерді есепке алуға және сақтауға, берілген бизнес-сәйкестендіру нөмірлері туралы мәліметтерді қалыптастыруға және сақтауға арналған мемлекеттік дерекқор;";

      "4) Жеке сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімі – жеке сәйкестендіру нөмірлері туралы ақпаратты және олар берілген жеке тұлғалар туралы мәліметтерді қалыптастыруға, есепке алуға, сақтауға арналған мемлекеттік дерекқор;";

      2) 11-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 3-7) тармақшамен толықтырылсын:

      "3-7) электрондық құжат айналымы шеңберінде электрондық абоненттік пошта жәшіктері бірыңғай жүйесінің жұмыс істеуі мақсатында Ұлттық пошта операторына;".

      37. "Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы" 2007 жылғы 28 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      1-баптың 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "7) жария мүдделі ұйымдар – қаржы ұйымдары (қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясы негізінде тек қана айырбастау пункттері арқылы жүзеге асыратын заңды тұлғаларды қоспағанда), акционерлік қоғамдар (коммерциялық еместерін қоспағанда), жер қойнауын пайдаланушы ұйымдар (кең таралған пайдалы қазбаларды өндіретін ұйымдардан басқа), астық қабылдау кәсіпорындары, шаруашылық жүргізу құқығына негізделген мемлекеттік кәсіпорындар, мемлекеттік монополия, арнаулы құқық субъектілері, сондай-ақ жарғылық капиталдарында мемлекеттің қатысу үлесі бар ұйымдар және Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес олармен үлестес болып табылатын еншілес, тәуелді және өзге де заңды тұлғалар;".

      38. "Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 1-баптың 49-3) тармақшасы алып тасталсын;

      2) 5-баптың бірінші бөлігінде:

      6-5) тармақша алып тасталсын;

      23-4) тармақшадағы "орта," деген сөз "мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, орта, арнаулы, қосымша," деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 46-27) тармақшамен толықтырылсын:

      "46-27) мемлекеттік білім беру ұйымдары, сондай-ақ мемлекеттік білім беру тапсырысын алатын білім беру ұйымдары педагогтерінің біліктілігін арттыру курстарының құнын айқындау әдістемесін әзірлейді және бекітеді;";

      3) 47-баптың 17-тармағында:

      бірінші, екінші, төртінші, бесінші және жетінші бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:

      "17. Осы Заңның 26-бабы 8-тармағының 3) тармақшасында белгіленген квота шегінде педагогикалық, медициналық, ветеринариялық және ауыл шаруашылығы мамандықтары бойынша оқуға түскен ауыл жастары арасынан шыққан Қазақстан Республикасының азаматтары Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған мерзімдерде және тәртіппен жұмыспен өтеуге міндетті.

      Мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде педагогикалық және медициналық мамандықтарға оқуға түскен Қазақстан Республикасының азаматтары Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған мерзімдерде және тәртіппен жұмыспен өтеуге міндетті.";

      "Мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде философия докторлары (РhD) бағдарламасы бойынша докторантураға оқуға түскен Қазақстан Республикасының азаматтары Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған мерзімдерде және тәртіппен жұмыспен өтеуге міндетті.

      Мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде бейіні бойынша докторлар бағдарламасы бойынша докторантурада білім алған Қазақстан Республикасының азаматтары Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған мерзімдерде және тәртіппен жұмыспен өтеуге міндетті.";

      "Осы Заңның 26-бабы 8-тармағының 6) тармақшасында белгіленген квота шегінде педагогикалық, техникалық және ауыл шаруашылығы мамандықтары бойынша оқуға түскен ауыл жастары арасынан шыққан Қазақстан Республикасының азаматтары Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған мерзімдерде және тәртіппен жұмыспен өтеуге міндетті.";

      сегізінші бөліктегі "осы тармақта көзделген" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын" деген сөздермен ауыстырылсын.

      39. "Мемлекеттік статистика туралы" 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 1-баптың 7-1) тармақшасы алып тасталсын;

      2) 8-бапта:

      4-тармақта:

      3) тармақша алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 3-1) және 3-2) тармақшалармен толықтырылсын:

      "3-1) экономика секторларының сыныптауышы бойынша коды;

      3-2) меншік нысандары мен түрлерінің сыныптауышы бойынша коды;";

      6-тармақтағы "Деректер базаларын ғылыми мақсаттарда" деген сөздер "Дерекқорды ғылыми және ғылыми-техникалық қызметте" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 12-бапта:

      8) тармақшадағы "және ведомстволық" деген сөздер алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 9-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "9-1) дерекқорды ғылыми және ғылыми-техникалық қызметте пайдалану үшін сәйкестендірілмеген түрде ұсыну тәртібін әзірлейді және бекітеді;";

      13) тармақша алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 15-2), 15-3) және 19-2) тармақшалармен толықтырылсын:

      "15-2) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкін қоспағанда, мемлекеттік статистика органдарына жататын мемлекеттік органдардан уәкілетті орган қалыптастыратын ресми статистикалық ақпаратты жүргізу үшін қажетті алғашқы статистикалық деректерді өтеусіз негізде алады;

      15-3) сұрау салу негізінде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен сыртқы сектор статистикасын қалыптастыру мақсатында иесіздендірілген түрде жиналатын алғашқы статистикалық деректерді өтеусіз негізде алады;";

      "19-2) тиісті уәкілетті мемлекеттік органдардан, ұйымдардан мемлекеттік тапсырыстар мен мемлекеттік-жекешелік әріптестікті жүзеге асыру кезінде қалыптастырылған деректерді, оның ішінде статистикалық қызметті жүзеге асыру кезінде Жерді ғарыштан қашықтан зондтау деректерін өтеусіз негізде алады және пайдаланады;";

      23) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "23) мемлекеттік статистика органдарына жататын мемлекеттік органдардың және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің статистикалық қызметінің мемлекеттік органдардың статистикалық ақпарат жүргізу процесін сипаттаудың үлгілік әдістемесінде бекітілген талаптарға сәйкестігіне талдау жүргізеді, сондай-ақ талдау жүргізу үшін қажетті құжаттарды (ақпаратты) сұратады;";

      4) 13-бапта:

      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) уәкілетті орган айқындаған тәртіппен статистикалық әдіснаманы әзірлейді, қалыптастырады және уәкілетті органмен келісу бойынша бекітеді;";

      мынадай мазмұндағы 2-1) және 5-2) тармақшалармен толықтырылсын:

      "2-1) уәкілетті органмен келісу бойынша ведомстволық статистикалық байқаулардың нысандарын бекітеді;";

      "5-2) үшінші тұлғаларға бермей статистикалық мақсаттарда ғана пайдалану үшін уәкілетті органнан иесіздендірілген алғашқы статистикалық деректерді сұрау салу негізінде алады;";

      мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі үшінші тұлғаларға бермей статистикалық мақсаттарда ғана пайдалану үшін уәкілетті органнан иесіздендірілген алғашқы статистикалық деректерді сұрау салу негізінде алады.";

      5) 16-баптың 3-тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) әкімшілік деректерді жинауға арналған нысандарды, сондай-ақ көрсеткіштерді есептеу әдістемелерін уәкілетті органмен келісу бойынша бекітуге;";

      6) 17-бапта:

      1-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) алғашқы статистикалық деректерді электрондық түрде ұсыну үшін қажетті статистикалық нысанды және (немесе) бағдарламалық қамтылымды өтеусіз негізде алуға;";

      2-тармақ мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "1-1) статистикалық нысандарды ұсыну мерзімінің соңғы күні ақпараттық жүйеде респонденттердің алғашқы статистикалық деректерді ұсынбауына алып келген техникалық ақаулардың туындағанын растау болған кезде респонденттердің алғашқы статистикалық деректерді ұсыну мерзімін ұзарту және мерзімді ауыстыру туралы уәкілетті органның ресми интернет-ресурсында орналастырылған хабарлама негізінде техникалық ақаулар жойылғаннан кейін келесі жұмыс күні статистикалық нысандарды ұсынуға;";

      7) 19-баптың 3-тармағының бірінші бөлігі "ескере отырып," деген сөздерден кейін "сондай-ақ статистикалық қызметті талдау қорытындысы негізінде" деген сөздермен толықтырылсын;

      8) 22-баптың 2 және 3-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Жалпымемлекеттік статистикалық байқаулар және ресми статистикалық ақпаратты қалыптастыру жөніндегі статистикалық әдіснаманы уәкілетті орган әзірлейді және бекітеді.

      3. Ведомстволық статистикалық байқаулар жөніндегі статистикалық әдіснаманы уәкілетті органмен келісу бойынша мемлекеттік статистика органдарына жататын мемлекеттік органдар және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі әзірлейді және бекітеді.";

      9) 26-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Мемлекеттік статистика органдары пайдаланушыларға сапалы ресми статистикалық ақпаратқа, оның ішінде машинада оқылатын деректер және статистикалық әдіснама форматындағы ақпаратқа бір мезгілде қол жеткізуге тең құқықтарды оларды мемлекеттік статистика органдарының интернет-ресурстарында және "электрондық үкімет" веб-порталының ашық деректер интернет-порталында орналастыру арқылы қамтамасыз етеді.".

      40. "Мұнай өнiмдерiнiң жекелеген түрлерiн өндiрудi және олардың айналымын мемлекеттiк реттеу туралы" 2011 жылғы 20 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 1-бапта:

      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) есепке алатын бақылау аспаптары – мұнай өнімдерін өндірушілердің өндірістік объектілерінде, мұнай өнімдері базаларында және автожанармай құю станцияларында (жылжымалы үлгідегі автожанармай құю станцияларынан басқа) орнатылған, Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы заңнамасына сәйкес қолдануға рұқсат етілген, мұнай өнімдерін өндіру және олардың айналымы саласындағы есепке алатын бақылау аспаптарының деректерін оператор арқылы нақты уақыт режимінде мұнай өнімдерінің айналымы саласындағы уәкілетті органға, сондай-ақ мұнай өнімдерін өндіру саласындағы уәкілетті органға кейіннен беру мақсатында есепке алуды жүргізуге арналған, мұнай өнімдерінің сандық және сапалық сипаттамаларын айқындайтын техникалық құрылғылар;";

      мынадай мазмұндағы 10-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "10-1) мұнай өнімдері базаларының өндірістік объектісі – Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасының талаптарына сәйкес келетін, мұнай өнімдерін қабылдауға, сақтауға, тиеп-жөнелтуге және өткізуге арналған технологиялық жабдық, резервуарлық парк, техникалық құрылғылар мен коммуникациялар;";

      24-2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "24-2) мұнай өнімдерін өндіру және олардың айналымы саласындағы есепке алатын бақылау аспаптары деректерінің операторы – мұнай өнімдерінің айналымы саласындағы уәкілетті органға, оның аумақтық бөлімшелеріне, сондай-ақ мұнай өнімдерін өндіру саласындағы уәкілетті органға есепке алатын бақылау аспаптары деректерінің автоматтандырылған онлайн-берілуін қамтамасыз ететін, Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған заңды тұлға;";

      2) 7-бап мынадай мазмұндағы 21-8) тармақшамен толықтырылсын:

      "21-8) мұнай өнімдері базаларының өндірістік объектілерін есепке алатын бақылау аспаптарымен жарақтандыру тәртібі мен талаптарын әзірлейді және бекітеді;";

      3) 12-баптың 3-тармағының 6) тармақшасы "айналым саласындағы уәкілетті органға" деген сөздерден кейін ", сондай-ақ мұнай өнімдерін өндіру саласындағы уәкілетті органға" деген сөздермен толықтырылсын;

      4) 19-баптың 3-тармағы 1) тармақшасының төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Мұнай өнімдері базаларынан мұнай өнімдерін өткізу, тиеп-жөнелту және (немесе) тасымалдау, сондай-ақ айдау есепке алатын бақылау аспаптарын қолданбай жүзеге асырылады, бұл ретте мұнай өнімдері базаларының резервуарларында мұнай өнімдерін сақтау есепке алатын бақылау аспаптарымен міндетті түрде жарақтандырыла отырып жүзеге асырылады.";

      5) 21-баптың 6-тармағы "сақтауды" деген сөзден кейін "есепке алатын бақылау аспаптарымен міндетті түрде жарақтандыра отырып" деген сөздермен толықтырылсын.

      41. "Халықтың көші-қоны туралы" 2011 жылғы 22 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 1-баптың 19-1) тармақшасы алып тасталсын;

      2) 18-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Қазақстан Республикасының аумағына өз бетінше келген этникалық қазақтар халықтың көші-қоны мәселелері жөніндегі уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен қандас мәртебесін беру немесе ұзарту және (немесе) қандастарды қабылдаудың өңірлік квотасына енгізуге жүгіне алады.";

      3) 20-баптың 8-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Этникалық қазақтар халықтың көші-қоны мәселелері жөніндегі уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен қандас мәртебесін беру және (немесе) қандастарды қабылдаудың өңірлік квотасына енгізуге жүгіне алады.";

      4) 21-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Қазақстан Республикасының аумағына өз бетінше келген этникалық қазақтар тұратын жеріне келгеннен кейін, олар Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған өңірді таңдаған жағдайда, халықтың көші-қоны мәселелері жөніндегі уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен қандас мәртебесін беру немесе ұзарту және (немесе) қандастарды қабылдаудың өңірлік квотасына енгізуге жүгіне алады және тұрақты тұруға рұқсат алу үшін ішкі істер органдарының аумақтық бөлімшелеріне жүгінеді.".

      42. "Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі туралы" 2012 жылғы 6 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 15-баптың 1-тармағында:

      8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "8) байланыс саласындағы уәкілетті орган – Қазақстан Республикасының байланыс инфрақұрылымын қалыптастыруды, дамытуды және оның қауіпсіздігін қамтамасыз етуді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;";

      мынадай мазмұндағы 8-1) және 8-2) тармақшалармен толықтырылсын:

      "8-1) ақпарат саласындағы уәкілетті орган – бірыңғай ақпараттық кеңістікті қалыптастыруды, дамытуды және оның қауіпсіздігін қамтамасыз етуді, сондай-ақ ақпараттық кеңістіктің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі қызметті салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;

      8-2) ақпараттандыру саласындағы уәкілетті орган – ақпараттандыру және "электрондық үкімет" саласында басшылықты және салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;";

      2) 23-бапта:

      4-тармақтың екінші бөлігі "операторларына" деген сөзден кейін "Байланыс туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 41-1-бабының 1-2-тармағына сәйкес" деген сөздермен толықтырылсын;

      6-тармақтың 6) және 7) тармақшаларындағы "және ақпарат" деген сөздер алып тасталсын;

      7-тармақ "Байланыс" деген сөзден кейін "және ақпарат" деген сөздермен толықтырылсын.

      43. "Ғарыш қызметі туралы" 2012 жылғы 6 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      9-баптың 1-тармағының 18-1) тармақшасы алып тасталсын.

      44. "Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы" 2012 жылғы 16 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      17-бапта:

      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Әскери міндеттілер мен әскерге шақырылушылардың тегінің, атының, әкесінің атының (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе), туған күнінің, жерінің өзгеруі туралы; қайтыс болуын тіркеу туралы; мүгедектігі бар адам деп танылғандығы; азаматтарды тұрғылықты жері бойынша тіркеу және тіркеу есебінен шығару туралы; адамның қылмыстық құқық бұзушылық жасауының болуы не болмауы туралы мәліметтерді ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті әскери басқару органдары мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінің өзара іс-қимыл жасауын қамтамасыз ету арқылы, көрсетілген бағыттар бойынша қызметті жүзеге асыратын уәкілетті органдардың ақпараттық жүйелерінен алады.

      Мемлекеттік ақпараттық жүйелер арасында өзара іс-қимыл болмаған жағдайда, мәліметтер ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті әскери басқару органдарына үш жұмыс күні ішінде жіберіледі.";

      6, 8 және 10-тармақтар алып тасталсын.

      45. "Микроқаржылық қызмет туралы" 2012 жылғы 26 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      21-баптың 5-тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) нотариустарға: өздерінің іс жүргізуіндегі мұрагерлiк iстер бойынша нотариустың сұрау салуы негiзiнде беріледі.";

      46. "Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы туралы" 2013 жылғы 16 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 24-баптың 2-тармағындағы "жеке басын куәландыратын құжаттары" деген сөздер "жеке басын куәландыратын құжаттары болған не оларды цифрлық құжаттар сервисі арқылы көрсеткен кезде" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 40-баптың 1-тармағы "жеке басын куәландыратын құжаттар бойынша" деген сөздерден кейін "не оларды цифрлық құжаттар сервисі арқылы көрсеткен кезде" деген сөздермен толықтырылсын.

      47. "Жеке басты куәландыратын құжаттар туралы" 2013 жылғы 29 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 1-баптың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) жеке басты куәландыратын құжат – материалдық жеткізгіште не осы Заңда айқындалған жағдайларда электрондық нысанда берілетін, жеке басты сәйкестендіру мақсатында оның иесінің жеке басын және құқықтық мәртебесін анықтауға мүмкіндік беретін, жеке тұлғаның дербес деректері туралы тіркелген ақпараты бар, белгіленген үлгідегі құжат;";

      2) 6-бап мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:

      "4. Жеке және заңды тұлғаларға цифрлық құжаттар сервисі арқылы пайдаланылатын және берілетін жеке басты куәландыратын құжаттардың қағаз жеткізгіштегі құжаттармен мәні бірдей.";

      3) 22-баптың 3-тармағы алып тасталсын.

      48. "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" 2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 1-бапта:

      мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "4-1) қоғамдық маңызы бар көрсетілетін қызмет – үздіксіз негізде жүзеге асырылатын және қоғамның заңды мүдделерін қанағаттандыруға бағытталған мемлекеттік көрсетілетін қызмет;";

      5) тармақшадағы "жеке тәртіппен" деген сөздер алып тасталып, "нысандарының бірі" деген сөздерден кейін "немесе олардың жиынтығы" деген сөздермен толықтырылсын;

      7) тармақша алып тасталсын;

      10-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "10-1) мемлекеттік қызметтер көрсету саласындағы пилоттық жоба – мемлекеттік қызметтер көрсету кезіндегі процестердің, тәсілдердің өзгеруін сынамалау жөніндегі процесс;";

      16) тармақша алып тасталсын;

      17-1) және 17-2) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "17-1) проактивті көрсетілетін қызмет – көрсетілетін қызметті алушының өтінішінсіз көрсетілетін қызметті берушінің бастамасы бойынша көрсетілетін мемлекеттік қызмет;

      17-2) реинжиниринг – ұйым қызметінің тиімділігін, сапасын және нәтижелілігін арттыру мақсатында ағымдағы жұмыс процесін қайта өзгерту;";

      мынадай мазмұндағы 17-3) және 17-4) тармақшалармен толықтырылсын:

      "17-3) стационарлық абоненттік құрылғы – сымдар арқылы берілетін электр сигналдарының немесе радиосигналдардың көмегімен абонент берген ақпаратты қашықтан беруді немесе қабылдауды қамтамасыз ететін байланыс құралы;

      17-4) ұялы байланыс абоненттік құрылғысы – абонент берген ақпаратты беру немесе қабылдау үшін электр байланысы сигналдарын қалыптастыратын және ұялы байланыс операторының желісіне қосылатын, қызмет көрсетілетін аумақ шеңберінде географиялық тұрғыдан айқындалатын тұрақты орналасқан жері жоқ, ұялы байланыс желілерінде жұмыс істейтін жеке-дара пайдаланылатын байланыс құралы;";

      2) 4-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "4-1) мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді "бір өтініш" қағидаты бойынша алуға;";

      3) 5-бапта:

      1-тармақтың 1) тармақшасындағы "алуға;" деген сөз "алуға құқығы бар." деген сөздермен ауыстырылып, 2) тармақшасы алып тасталсын;

      2-тармақта:

      бірінші бөлікте:

      5) тармақшадағы "мемлекеттік қызмет көрсету тәртібін" деген сөздер "бір жұмыс күні ішінде көрсетілетін мемлекеттік қызметтерді қоспағанда, мемлекеттік қызмет көрсету тәртібін" деген сөздермен ауыстырылсын;

      13) тармақшадағы "пайдалануға міндетті." деген сөздер "пайдалануға;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 14) тармақшамен толықтырылсын:

      "14) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларда және негіздер бойынша мемлекеттік қызметтерді көрсетуден бас тартуға міндетті.";

      екінші бөліктің 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) мемлекеттік қызметтерді көрсету үшін пайдаланылатын ақпараттық жүйелерден немесе цифрлық құжаттар сервисінен алуға болатын құжаттар мен мәліметтерді;";

      4) 6-баптың 2-1) тармақшасы алып тасталсын;

      5) 7-баптың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады, талдау және мониторингтеу негізінде оларды көрсету кезінде бұзушылықтардың алдын алуға және көрсетілетін қызметті алушылардың құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз етуге бағытталған ұсыныстарды тұжырымдайды;";

      6) 8-баптың 7) тармақшасы алып тасталсын;

      7) 9-бапта:

      8-1) тармақша алып тасталсын;

      9) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "9) Бірыңғай байланыс орталығы қызметінің және Бірыңғай байланыс орталығының орталық мемлекеттік органдармен, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдарымен, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушілермен өзара іс-қимыл жасауы қағидаларын бекітеді;";

      10) тармақша алып тасталсын;

      12-3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "12-3) Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен, мемлекеттік басқаруды цифрлық трансформациялау қағидаларына (бұдан әрі – мемлекеттік басқаруды цифрлық трансформациялау қағидалары) сәйкес орталық мемлекеттік органдардың, жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік қызметтер көрсету реинжинирингі жөніндегі қызметін үйлестіреді;";

      13) тармақша алып тасталсын;

      13-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "13-1) проактивті қызметтер көрсету тәртібін бекітеді;";

      8) 9-1-баптың 2) және 5) тармақшалары алып тасталсын;

      9) 10-бапта:

      9) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "9) мемлекеттік басқаруды цифрлық трансформациялау қағидаларына сәйкес мемлекеттік қызметтер көрсету реинжинирингін жүзеге асырады;";

      мынадай мазмұндағы 13-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "13-1) өзінің аумақтық бөлімшелерінің, сондай-ақ облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдарының, қаладағы аудандар, аудандық маңызы бар қалалар, кенттер, ауылдар, ауылдық округтер әкімдерінің Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметтер көрсету тәртібін реттейтін заңнамасын сақтау жөніндегі қызметін үйлестіреді;";

      10) 11-баптың 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "7) мемлекеттік басқаруды цифрлық трансформациялау қағидаларына сәйкес мемлекеттік қызметтер көрсету реинжинирингін жүзеге асырады;";

      11) 13-баптың 1-тармағының екінші бөлігі алып тасталсын;

      12) 14-бапта:

      2) тармақшаның төртінші абзацындағы "пайдалану тәртібін сипаттауды" деген сөздер "пайдалану" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы бесінші абзацпен толықтырылсын:

      "мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру тәртібін сипаттауды;";

      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) мемлекеттік қызмет көрсету тәртібін айқындайтын заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілерге енгізілген өзгерістер және (немесе) толықтырулар туралы ақпаратты өтініштерді қабылдауды және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерін беруді жүзеге асыратын ұйымдарға және көрсетілетін қызметті берушілерге жіберу тәртібін;";

      3-1) тармақшада:

      орыс тіліндегі мәтінге түзету енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

      тоғызыншы және оныншы абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "көрсетілетін қызметті берушінің, Мемлекеттік корпорацияның және ақпарат объектілерінің жұмыс графигін;

      мемлекеттік қызмет көрсету үшін көрсетілетін қызметті алушыдан талап етілетін құжаттар мен мәліметтердің тізбесін;";

      он бірінші абзацтағы "негіздерді қамтитын мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты нысанындағы қосымшаны" деген сөздер "негіздерді қамтитын, мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптар тізбесі бар қосымшаны" деген сөздермен ауыстырылсын;

      13) 15-баптың 2-тармағындағы "мемлекеттік көрсетілетін қызметтің мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізіліміне енгізілген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде" деген сөздер алып тасталсын;

      14) 18-бапта:

      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы;";

      4) тармақшадағы "арқылы көрсетіледі." деген сөздер "арқылы;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 5) және 6) тармақшалармен толықтырылсын:

      "5) ұялы байланыс абоненттік құрылғысы арқылы;

      6) орталық мемлекеттік органдар айқындаған ақпараттандыру объектілері арқылы көрсетіледі.";

      15) 20-баптың 6-тармағындағы "жазбаша" деген сөз алып тасталсын;

      16) 21-баптың 4-тармағы алып тасталсын;

      17) 21-1 және 22-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "21-1-бап. Проактивті қызметтер көрсету

      Проактивті қызметтер көрсету "электрондық үкімет" веб-порталында көрсетілетін қызметті алушының ұялы байланыс абоненттік құрылғысының телефон нөмірін тіркеген кезде және көрсетілетін қызметті алушының дербес деректерге қол жеткізуді мемлекеттік бақылау сервисі арқылы алынған дербес деректерді жинау мен өңдеуге келісімі болған кезде мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелері арқылы жүзеге асырылады.

      22-бап. Мемлекеттік қызметтер көрсету реинжинирингі

      Мемлекеттік қызметтер көрсету реинжинирингін орталық мемлекеттік органдар, мемлекеттік корпорация, жергілікті атқарушы органдар мемлекеттік басқаруды цифрлық трансформациялау қағидаларына сәйкес тұрақты негізде жүзеге асырады.

      Мемлекеттік қызметтер көрсету саласындағы уәкілетті органның және мемлекеттік қызмет көрсету тәртібін айқындайтын заңға тәуелді нормативтік құқықтық актіні әзірлеуші – мүдделі орталық мемлекеттік органдардың мемлекеттік қызметтер көрсету саласындағы пилоттық жобаларын іске асыру бірлескен шешім негізінде жүзеге асырылады.";

      18) 29-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Қоғамдық маңызы бар қызметтер көрсету сапасын бағалау өлшемшарттары әлеуметтанушылық зерттеулер немесе оларды көрсету сапасын мониторингтеу шеңберінде белгіленеді.".

      49. "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" 2013 жылғы 21 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 6-баптың екінші бөлігіндегі "заңнамасына" деген сөз "заңдарына" деген сөзбен ауыстырылсын;

      2) 17-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Дербес деректерді иесіздендіруді меншік иесі және (немесе) оператор жүргізген жағдайларды қоспағанда, мемлекеттік органдардың қызметті іске асыруы мақсатында деректерді талдауды жүзеге асыру үшін дербес деректерді жинау, өңдеу кезінде дербес деректерді иесіздендіруді деректерді басқару жөніндегі уәкілетті орган бекіткен деректерді басқару талаптарына сәйкес "электрондық үкіметтің" ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымы операторы жүзеге асырады.".

      50. "Азаматтық қорғау туралы" 2014 жылғы 11 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 72-баптың 2, 3 және 6-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Заңды тұлғаларды өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы жұмыстарды жүргізу құқығына аттестаттау өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен жүргізіледі.

      3. Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы жұмыстарды жүргізу құқығына аттестаттау туралы құжаттарды қарауды өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті орган жүзеге асырады.";

      "6. Өтініш берушінің өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы жұмыстарды жүргізу құқығына аттестатталатын заңды тұлғаларға қойылатын талаптарға сәйкес келмеуі себебіне байланысты аттестат беруден бас тартылуы мүмкін.

      Заңды тұлға көрсетілген себепті жойған кезде аттестаттау туралы өтініш жалпы негіздерде қаралады.";

      2) 74-баптың 1 және 2-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Қауіпті өндірістік объектілерде қолданылатын технологияларды, қауіпті техникалық құрылғыларды қолдануға рұқсат алуға арналған құжаттарды қарауды өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті орган жүзеге асырады.

      2. Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті орган ұсынылған құжаттарды қарап шығып, кауіпті өндірістік объектілерде қолданылатын технологияларды, қауіпті техникалық құрылғыларды қолдануға рұқсатты беру туралы шешім қабылдайды не уәжді бас тартуды ұсынады.";

      3) 75-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Жарылғыш заттар мен олардың негізінде жасалған бұйымдарды, оның ішінде шетелде шығарылғандарын ұдайы қолдануға рұқсат алуға арналған құжаттарды қарауды өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті орган жүзеге асырады.";

      4) 76-баптың 6-тармағының бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "6. Декларацияға тіркеу шифрын беруге арналған құжаттарды қарауды өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті орган жүзеге асырады.";

      5) 77-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Қауіпті техникалық құрылғыны есепке қою, есептен шығару кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органның аумақтық бөлімшесінің немесе әлеуметтік инфрақұрылым объектілеріндегі қауіпті техникалық құрылғылардың қауіпсіз пайдаланылуын қадағалау функциясын жүзеге асыратын жергілікті атқарушы органның құрылымдық бөлімшесінің қауіпті техникалық құрылғыларды есепке алу журналында тиісті жазба жасалады.";

      6) 78-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Қауіпті өндірістік объектілерді салуға, кеңейтуге, реконструкциялауға, жаңғыртуға, консервациялауға және жоюға арналған жобалау құжаттамасын қарау және келісу тәртібі қауіпті өндірістік объектіні пайдаланатын ұйымдардың қауіпті өндірістік объектіні салуға, кеңейтуге, реконструкциялауға, жаңғыртуға, консервациялауға және жоюға арналған жобалау құжаттамасын келісу қағидаларымен реттеледі.".

      51. "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 1-бап мынадай мазмұндағы 13-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "13-1) өтініш берушіні тексерудің және рұқсат берудің автоматты режимі – рұқсат беру органының жауапты адамының қатысуынсыз өтінішті қарау және рұқсатты беру жүргізілетін режим;";

      2) 7-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Мемлекеттік құпияларды және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты қоспағанда, берілген рұқсаттар, жіберілген хабарламалар, рұқсаттар беру мен хабарламалар жіберудің шарттары туралы мәліметтер "электрондық үкіметтің" веб-порталында және мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметтер көрсету саласындағы заңнамасына сәйкес өзге де ақпараттандыру объектілерінде қазақ және орыс тілдерінде орналастырылуға тиіс.";

      3) 15-бап мынадай мазмұндағы 2-2) тармақшамен толықтырылсын:

      "2-2) өтініш берушіні біліктілік немесе рұқсат беру талаптарына сәйкестігін тексеру және рұқсатты не уәжді бас тартуды беру рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік ақпараттық жүйесінде өтініш берушіні тексерудің және рұқсат берудің автоматты режимінде жүзеге асырылатын рұқсаттар тізбесін әзірлеу және бекіту;";

      4) 25-баптың 4-тармағының екінші бөлігінде:

      "рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік ақпараттық жүйесі арқылы" деген сөздер алып тасталсын;

      "электрондық цифрлық қолтаңбасымен" деген сөздер "электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5) 26-баптың 2-тармағының үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Өтініш электрондық нысанда берілген жағдайда рұқсат беру органының уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландырылған құжат өтініштің қабылданғанын растау болып табылады.";

      6) 34-баптың 8-тармағының екінші бөлігінде:

      "Рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда өтініш" деген сөздер "Өтініш электрондық нысанда" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "электрондық цифрлық қолтаңбасымен" деген сөздер "электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      7) 46-баптың 2-тармағы "жүйесі арқылы" деген сөздерден кейін ", сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де ақпараттандыру объектілерінде" деген сөздермен толықтырылсын;

      8) 48-бапта:

      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "6. Өтініш электрондық нысанда берілген жағдайда, лицензиар және екінші санаттағы рұқсатты беруге уәкілеттік берілген орган өтінішті тіркеуді бір жұмыс күні ішінде жүргізеді.";

      мынадай мазмұндағы 7-тармақпен толықтырылсын:

      "7. Өтініш берушіні біліктілік немесе рұқсат беру талаптарына сәйкестігін тексеруді жүзеге асыруға және рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік ақпараттық жүйесінде өтініш берушіні тексерудің және рұқсат берудің автоматты режимінде рұқсат беруге жол беріледі.

      Мұндай жағдайда тиісті мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нәтижесі рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік ақпараттық жүйесі иесінің электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландырылады. Бұл ретте рұқсат беру органы мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нәтижесі үшін жауапты болады.

      Өтініш берушіні біліктілік немесе рұқсат беру талаптарына сәйкестігін тексеру және рұқсатты не уәжді бас тартуды беру рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік ақпараттық жүйесінде өтініш берушіні тексерудің және рұқсат берудің автоматты режимінде жүзеге асырылатын рұқсаттар тізбесін ақпараттандыру саласындағы уәкілетті орган рұқсат беру органының бекітілген нормативтік құқықтық актісі негізінде айқындайды.".

      52. "Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы" 2015 жылғы 31 қазандағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 10-баптың 1-1-тармағы алып тасталсын;

      2) 31-баптың 2-тармағының екінші бөлігі алып тасталсын.

      53. "Ақпаратқа қол жеткізу туралы" 2015 жылғы 16 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 1-бапта:

      1) және 5) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) ақпарат – кез келген нысанда тіркелген тұлғалар, заттар, фактілер, оқиғалар, құбылыстар және процестер туралы мәліметтер;";

      "5) ашық деректер – машинада оқылатын түрде ұсынылған және одан әрі пайдалануға, өзгертілмеген түрде қайта жариялауға арналған деректер;";

      4), 6), 6-1), 7), 11) және 11-1) тармақшалардағы "электрондық үкімет" веб-порталының құрамдасы" деген сөздер "ақпараттандыру объектісі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 16-бапта:

      3-тармақтың 6) тармақшасының екінші абзацындағы "мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің стандарттарын," деген сөздер алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 14-1-тармақпен толықтырылсын:

      "14-1. Мемлекеттік органдар мен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің интернет-ресурстары көру және (немесе) есту қабілеті бұзылған мүгедектігі бар адамдардың пайдалануы үшін бейімделуге тиіс.".

      54. "Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы" 2015 жылғы 16 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      19-баптың 4-тармағының 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінің ақпараттық жүйесі мен электрондық ақпараттық ресурстарын құруды және дамытуды жүзеге асырады.".

      55. "Ақпараттандыру туралы" 2015 жылғы 24 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 1-бапта:

      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) ақпараттандырудың сервистік моделі – ақпараттық-коммуникациялық көрсетілетін қызметтерді сатып алу арқылы мемлекеттік функцияларды автоматтандыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету;";

      3-1) және 3-2) тармақшалар алып тасталсын;

      24) тармақша "жұмыс істеуінің бұзылуы немесе тоқтауы" деген сөздерден кейін "қолжетімділігі шектеулі дербес деректерді және заңмен қорғалатын құпияны қамтитын өзге де мәліметтерді заңсыз жинауға және өңдеуге," деген сөздермен толықтырылсын;

      26) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "26) ақпараттық-коммуникациялық көрсетілетін қызмет – осы көрсетілетін қызметтердің жұмыс істеуі өзі арқылы қамтамасыз етілетін байланыс қызметтерін қоса алғанда, есептеу ресурстарын мүліктік жалдау (жалға беру, уақытша пайдалану) және (немесе) орналастыру, бағдарламалық қамтылымды, бағдарламалық өнімдерді, техникалық құралдарды пайдалануға беру жөніндегі көрсетілетін қызмет немесе көрсетілетін қызметтердің жиынтығы;";

      26-1) және 27) тармақшалар алып тасталсын;

      31-1) және 35) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "31-1) ақпараттық қауіпсіздіктің салалық орталығы – ведомстволық бағынысты ұйымдарға және (немесе) реттелетін басқару саласына қатысты ақпаратты санкцияланбаған қол жеткізуден немесе ықпал етуден қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыруды және үйлестіруді жүзеге асыратын заңды тұлға немесе орталық атқарушы органның, қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның құрылымдық бөлімшесі;";

      "35) ашық деректер – машинада оқылатын түрде ұсынылған және өзгермеген түрде одан әрі пайдалануға, қайта жариялауға арналған деректер;";

      36) тармақшадағы "электрондық үкімет" веб-порталының құрамдасы" деген сөздер "ақпараттандыру объектісі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      45) тармақшадағы "телекоммуникациялар желілерін" деген сөздер "ақпараттандыру объектілерін" деген сөздермен ауыстырылсын;

      49) және 53) тармақшалар алып тасталсын;

      53-2) және 55-2) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "53-2) техникалық құжаттама – ақпараттандыру объектісін құру мен дамыту, сондай-ақ оны тәжірибелік және өнеркәсіптік пайдалану өзінің негізінде жүзеге асырылатын ақпараттандыру объектісіне арналған құжаттамалар жиынтығы;";

      "55-2) цифрлық құжаттар сервисі – "электрондық үкіметтің" ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымының операторға бекітіп берілген және ақпараттандыру объектілерінен алынған мәліметтер негізінде қалыптастырылған электрондық түрдегі құжаттарды көрсетуге және пайдалануға арналған объектісі.

      Мемлекеттік органдар, жеке және заңды тұлғалар пайдаланатын және оларға ұсынылатын цифрлық құжаттар сервисіндегі құжаттардың қағаз жеткізгіштегі құжаттармен мәні бірдей;";

      59) тармақша алып тасталсын;

      61) тармақшадағы "не проактивті қызмет көрсетуге келісім берген" деген сөздер алып тасталсын;

      68) тармақша "мемлекеттік қызметтерді көрсетуге" деген сөздерден кейін ", сондай-ақ мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстарды орталықтандырылған жинауға, өңдеуге, сақтауға" деген сөздермен толықтырылсын;

      69) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "69) "электрондық үкіметтің" архитектурасы – тиісті салалар (аялар) бөлінісінде мемлекеттік басқарудың міндеттерін, функцияларын қоса алғанда, "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерінің цифрлық нысандағы сипаттамасы;";

      71) тармақшадағы "және "электрондық әкімдіктiң" үлгілік архитектурасын" деген сөздер алып тасталсын;

      2) 4-баптың 2-тармағының 2) тармақшасындағы "функцияларды мемлекеттік органдардың іске асыруы мақсатында деректерді талдауды жүзеге асыру үшін электрондық ақпараттық ресурстарды жинау, өңдеу, сақтау, беру жөніндегі қағидаларға" деген сөздер "деректерді басқару жөніндегі уәкілетті орган бекіткен деректерді басқару жөніндегі талаптарға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 5-бап мынадай мазмұндағы 9-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "9-1) ақпараттандырудың сервистік моделіне көшуді қамтамасыз ету;";

      4) 7-бапта:

      4) және 17) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерін, сондай-ақ ақпараттық-коммуникациялық көрсетілетін қызметтерді құру, дамыту, пайдалану, сатып алу қағидаларын бекітеді;";

      "17) "электрондық үкіметтің" архитектурасын қалыптастыру және іске асыру мониторингі қағидаларын бекітеді;";

      18), 24), 29) және 33) тармақшалар алып тасталсын;

      35) тармақшадағы "ақпараттандырудың сервистік моделі жөніндегі мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын қоспағанда," деген сөздер алып тасталсын;

      40), 41), 41-1) және 41-2) тармақшалар алып тасталсын;

      52) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "52) "электрондық үкіметтің" архитектуралық порталында "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілері туралы мәліметтерді есепке алуды және "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілері техникалық құжаттамасының электрондық көшірмелерін, сондай-ақ мемлекеттік заңды тұлғалардың, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің ақпараттандыру объектілері техникалық құжаттамасының мәліметтері мен көшірмелерін орналастыруды ұйымдастырады;";

      59), 61) және 63-1) тармақшалар алып тасталсын;

      63-4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "63-4) цифрлық құжаттар сервисінде электрондық құжаттарды көрсету және пайдалану қағидаларын бекітеді;";

      мынадай мазмұндағы 63-5) тармақшамен толықтырылсын:

      "63-5) мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi органмен келiсу бойынша "ақылды" қалалар салу әдiстемесін (Қазақстан Республикасының "ақылды" қалаларының эталондық стандартын) бекiтедi;";

      5) 7-1-баптың 12) тармақшасындағы "ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бөлігінде" деген сөздер алып тасталсын;

      6) 7-2-бапта:

      1-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) ақпараттық қауіпсіздік қатерлерін барынша азайту жөнінде шаралар қабылдайды, ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның иеленушісіне, сондай-ақ Ақпараттық қауіпсіздікті ұлттық үйлестіру орталығына ақпараттық қауіпсіздіктің оқыс оқиғалары мен қатерлерін анықтау фактілері туралы дереу хабар береді;";

      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Осы баптың 2-тармағының талабы Қазақстан Республикасының құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдарына, ақпараттық қауіпсіздіктің жедел орталығының функцияларын өздерінің құрылымдық бөлімшелері жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріне қолданылмайды.";

      7) 7-4-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Ақпараттық қауіпсіздікті ұлттық үйлестіру орталығы:

      1) ақпараттық қауіпсіздіктің салалық орталықтары мен ақпараттық қауіпсіздіктің жедел орталықтарының "электрондық үкіметтің" ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектілеріндегі және ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның басқа да аса маңызды объектілеріндегі ақпараттық қауіпсіздіктің оқыс оқиғалары туралы ақпаратын жинауды, талдауды және қорытуды жүзеге асырады;

      2) Ақпараттық қауіпсіздіктің компьютерлік оқыс оқиғаларына ұлттық ден қою қызметінің міндеттері мен функцияларын іске асырады;

      3) Ақпараттық қауіпсіздіктің мемлекеттік жедел орталығының міндеттері мен функцияларын іске асырады.";

      8) 7-5-бапта:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Ақпараттық қауіпсіздіктің салалық орталығы мемлекеттік реттеудің тиісті саласының (аясының) ақпараттандыру субъектілерінің ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуін ұйымдастырады және үйлестіреді, оның ішінде:

      1) ұйымдардың ақпараттық қауіпсіздігі қатерлерін талдау, бағалау, болжау және профилактикасы жөніндегі қызметті жүзеге асырады;

      2) Ақпараттық қауіпсіздікті ұлттық үйлестіру орталығымен ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін қажетті ақпарат алмасуды жүзеге асырады;

      3) тиісті саланың (аяның) ақпараттандыру субъектілерінен келіп түскен ақпараттық қауіпсіздік оқиғалары мен оқыс оқиғалары туралы мәліметтерді жинауды, шоғырландыруды, талдауды және сақтауды жүзеге асырады;

      4) тиісті саланың (аяның) ақпараттандыру субъектілеріне ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін қажетті ақпаратты, оның ішінде тиісті саланың (аяның) ақпараттандыру объектілеріндегі қауіпсіздік қатерлері, осалдық, ақпараттық қауіпсіздік оқыс оқиғаларының туындау алғышарттары, сондай-ақ олардың алдын алу және зардаптарын жою әдістері туралы ақпаратты береді;

      5) өз қызметін жүзеге асыру шеңберінде ақпараттық қауіпсіздіктің салалық орталығына белгілі болған, таралуы шектелген мәліметтердің сақталуын қамтамасыз етеді.";

      мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:

      "4. Ақпараттық қауіпсіздіктің салалық орталығы өз функцияларын жүзеге асыру үшін ақпараттық қауіпсіздіктің оқиғалары мен оқыс оқиғалары жөніндегі ақпаратты жинау, өңдеу және алмасу бойынша ақпараттандыру объектісін пайдаланады, салалық ұйымдардың оған қосылу және оны пайдалану тәртібін мемлекеттік реттеудің тиісті саласының (аясының) уәкілетті органы айқындайды.";

      9) мынадай мазмұндағы 7-7 және 7-8-баптармен толықтырылсын:

      "7-7-бап. Ақпараттық қауіпсіздіктің компьютерлік оқыс оқиғаларына ұлттық ден қою қызметі

      1. Ақпараттық қауіпсіздіктің компьютерлік оқыс оқиғаларына ұлттық ден қою қызметі:

      1) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі бірлескен іс-шараларды жүргізе отырып, "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерінің, Интернеттің қазақстандық сегментінің, сондай-ақ ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілерінің ақпараттық қауіпсіздігін, қорғалуы мен қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету, ақпараттық қауіпсіздіктің оқыс оқиғаларына ден қою мониторингі мәселелері бойынша салааралық үйлестіруді жүзеге асырады;

      2) ақпараттандыру объектілерінің меншік иелеріне, иеленушілеріне және пайдаланушыларына ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қауіпсіз пайдалану мәселелерінде жәрдемдеседі.

      2. Ақпараттық қауіпсіздіктің компьютерлік оқыс оқиғаларына ұлттық ден қою қызметінің қызметкерлері өзінің қызметі нәтижесінде алған коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны жария еткені үшін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылықта болады.

      7-8-бап. Ақпараттық қауіпсіздіктің мемлекеттік жедел орталығы

      1. Ақпараттық қауіпсіздіктің мемлекеттік жедел орталығы:

      1) Ақпараттық қауіпсіздікті ұлттық үйлестіру орталығының ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мониторингі жүйесі арқылы "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерінің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мониторингін жүзеге асырады;

      2) мемлекеттік органдардың ақпараттандыру объектілерінің ақпараттық қауіпсіздік оқиғаларының мониторингін жүзеге асырады;

      3) "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілеріндегі ақпараттық қауіпсіздіктің қатерлері мен оқыс оқиғаларын анықтау, олардың жолын кесу және зерттеу жөніндегі іс-шараларды жүзеге асырады және оларды жою немесе болғызбау жөніндегі ұсынымдарды қалыптастырады;

      4) "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерінің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сондай-ақ ақпараттық қауіпсіздіктің оқыс оқиғаларына ден қою жөніндегі іс-шараларды үйлестіруді жүзеге асырады;

      5) Ақпараттық қауіпсіздіктің мемлекеттік жедел орталығына қосылған ақпараттандыру объектілері туралы осалдықты анықтау платформасында мәліметтер жариялауды қамтамасыз етеді.

      2. Ақпараттық қауіпсіздіктің мемлекеттік жедел орталығының қызметкерлері өзінің қызметі нәтижесінде алған коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны жария еткені үшін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылықта болады.";

      10) 9-бапта:

      тақырыптағы "органдардың және Қазақстан Республикасының Президентiне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдардың" деген сөздер "органдар мен мемлекеттік органдардың, оның ішінде Қазақстан Республикасының Президентiне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдардың" деген сөздермен ауыстырылсын;

      бірінші бөлікте:

      бірінші абзац "органдар және Қазақстан Республикасының Президентiне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдар" деген сөздер "органдар мен мемлекеттік органдар, оның ішінде Қазақстан Республикасының Президентiне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдар" деген сөздермен ауыстырылсын;

      1) тармақшадағы "сондай-ақ ақпараттандырудың сервистік моделін іске асыру қағидаларының" деген сөздер "электрондық үкімет" архитектурасын дамыту жөніндегі талаптардың, деректерді басқару жөніндегі талаптардың" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) "электрондық үкімет" архитектурасын іске асыруды қамтамасыз етеді;";

      5) тармақша алып тасталсын;

      10) тармақшадағы "электрондық үкіметтің" сервистік интеграторына" деген сөздер "операторға" деген сөзбен ауыстырылсын;

      16) тармақшадағы "ақпараттық-коммуникациялық көрсетілетін қызметтердің каталогына сәйкес оператордан" деген сөздер алып тасталсын;

      17-4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "17-4) Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметін қоспағанда, операторға деректерді басқару жөніндегі уәкілетті орган бекіткен деректерді басқару талаптарына сәйкес деректерді талдауды жүзеге асыру үшін электрондық ақпараттық ресурстарға қолжетімділік береді;";

      мынадай мазмұндағы 17-5) тармақшамен толықтырылсын:

      "17-5) деректерді басқару жөніндегі уәкілетті орган бекіткен деректерді басқару талаптарына сәйкес деректерді "электрондық үкіметтің" ақпараттық-коммуникациялық платформасына береді;";

      11) 10-бапта:

      1) тармақшадағы "сондай-ақ ақпараттандырудың сервистік моделін іске асыру қағидаларының" деген сөздер "электрондық үкімет" архитектурасын дамыту жөніндегі талаптардың, деректерді басқару жөніндегі талаптардың" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) және 5) тармақшалар алып тасталсын;

      8) тармақшадағы "электрондық үкіметтің" сервистік интеграторына" деген сөздер "операторға" деген сөзбен ауыстырылсын;

      16) тармақшадағы "ақпараттық-коммуникациялық көрсетілетін қызметтердің каталогына сәйкес оператордан" деген сөздер алып тасталсын;

      16-3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "16-3) операторға деректерді басқару жөніндегі уәкілетті орган бекіткен деректерді басқару талаптарына сәйкес деректерді талдауды жүзеге асыру үшін электрондық ақпараттық ресурстарға қолжетімділік береді;";

      мынадай мазмұндағы 16-4) тармақшамен толықтырылсын:

      "16-4) деректерді басқару жөніндегі уәкілетті орган бекіткен деректерді басқару талаптарына сәйкес деректерді "электрондық үкіметтің" ақпараттық-коммуникациялық платформасына береді;";

      12) 11-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы 6-1) және 15) тармақшалармен толықтырылсын:

      "6-1) өнеркәсіптік-инновациялық қызмет субъектілерінің жарғылық капиталдарына қатысу, заңды тұлғаларды, оның ішінде шетелдік қатысумен заңды тұлғаларды құру арқылы және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де тәсілдермен ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы өнеркәсіптік-инновациялық жобаларға, венчурлік қорларға инвестицияларды жүзеге асырады;";

      "15) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асырады.";

      13) 12-бапта:

      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) ақпараттандыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруға қатысады;";

      2) тармақшадағы ", сондай-ақ ақпараттандырудың сервистік моделін іске асыру қағидаларының" деген сөздер алып тасталсын;

      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) "электрондық үкімет" архитектурасын қалыптастыруды және дамытуды қамтамасыз етеді;";

      5) тармақша алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 5-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "5-1) "ақылды" қалалар салу жөніндегі әдістемені (Қазақстан Республикасы "ақылды" қалаларының эталондық стандартын) әзірлейді;";

      7) және 8) тармақшалар алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 8-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "8-1) ақпараттандырудың сервистік моделін дамытуды ұйымдастырады;";

      10) тармақшадағы ", мемлекеттік органның бекітілген архитектурасына, "электрондық әкімдіктің" үлгілік архитектурасына сәйкестігіне және "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектісін құру және дамыту кезінде стандарттық шешімдерді пайдалану мүмкіндігінің бар-жоғына" деген сөздер "және "электрондық үкіметтің" архитектурасына сәйкестігіне" деген сөздермен ауыстырылсын;

      11) және 13) тармақшалар алып тасталсын;

      15) тармақша "құру және дамыту" деген сөздерден кейін ", деректерді басқару" деген сөздермен толықтырылсын;

      17) тармақша алып тасталсын;

      19) және 21-1) тармақшалар алып тасталсын;

      23) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "23) деректерді, оның ішінде мемлекеттік органдар, мемлекеттік заңды тұлғалар, жарғылық капиталына мемлекет қатысатын заңды тұлғалар қалыптастыратын ашық деректерді талдауды жүргізеді.";

      14) 13-бапта:

      1) тармақшадағы "сондай-ақ ақпараттандырудың сервистік моделін іске асыру қағидаларының" деген сөздер "электрондық үкімет" архитектурасын дамыту жөніндегі талаптардың, деректерді басқару жөніндегі талаптардың" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) мемлекеттік органдарға ақпараттық-коммуникациялық қызметтер көрсетеді;";

      8) тармақша алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 8-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "8-1) "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерін құру, дамыту және орналастыру үшін "электрондық үкіметтің" ақпараттық-коммуникациялық платформасын ұсыну бойынша қызметтер көрсетеді;";

      9) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "9) "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерін "электрондық үкіметтің" шлюзіне және Қазақстан Республикасының ұлттық шлюзіне интеграциялауды және қосуды, сондай-ақ мемлекеттік органдардың ақпараттандыру объектілерін "электрондық үкіметтің" ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымына қосуды жүзеге асырады;";

      16) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "16) деректерді басқару жөніндегі уәкілетті орган бекіткен деректерді басқару талаптарына сәйкес деректерді талдауды жүзеге асыру үшін электрондық ақпараттық ресурстарды жинауды, өңдеуді, сақтауды, беруді жүзеге асырады;";

      мынадай мазмұндағы 17), 18) және 19) тармақшалармен толықтырылсын:

      "17) деректерді басқару жөніндегі уәкілетті орган бекіткен деректерді басқару талаптарына сәйкес "электрондық үкіметтің" ақпараттық-коммуникациялық платформасында деректерді жинауды, өңдеуді, сақтауды, беруді жүзеге асырады;";

      18) заңды тұлғаларға ақпараттық-анықтамалық және консультациялық қызметтер көрсету үшін ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым ұсыну бойынша қызметтер көрсетеді;

      19) "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерінің әзірленген бағдарламалық қамтылымын, бастапқы бағдарламалық кодтарын (болған кезде), лицензиялық бағдарламалық қамтылымының теңшеулер кешенін есепке алуды және сақтауды жүзеге асырады.";

      15) 13-1-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы 10) және 11) тармақшалармен толықтырылсын:

      "10) "Астана Хаб" халықаралық технологиялық паркіне қатысушылар арасындағы өзара іс-қиылды жетілдіру мақсатында корпоративтік секторда инновацияларды дамытуға бағытталған іс-шараларды жүргізуге және ұйымдастыруға жәрдем көрсету;

      11) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласында білікті кадрлар даярлауды ұйымдастыру.";

      16) 14-баптың 1-тармағында:

      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Мемлекеттік техникалық қызмет ақпараттандыру және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету салаларында мемлекеттік монополияға жатқызылған мынадай қызмет түрлерін жүзеге асырады:";

      8) тармақша алып тасталсын;

      14) тармақша алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 18), 19) және 20) тармақшалармен толықтырылсын:

      "18) Ақпараттық қауіпсіздікті ұлттық үйлестіру орталығының ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектілерінің жұмыс істеуін қамтамасыз етеді;

      19) ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен электрондық ақпараттық ресурстарды сақтаудың бірыңғай ұлттық резервтік платформасының жұмыс істеуін қамтамасыз етеді, ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілерінің электрондық ақпараттық ресурстарын резервтік көшірудің кезеңділігін белгілейді;

      20) ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті органның сұрау салуы бойынша ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бөлігінде ақпараттандыру саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асыруға қатысады.";

      17) 15-баптың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) оператор көрсететін ақпараттық-коммуникациялық қызметтер мәселелері бойынша мемлекеттік органдарды тәулік бойы консультациялық қолдап отыруды жүзеге асырады;";

      18) 16-бапта:

      2-тармақ мынадай мазмұндағы 1-1) және 2-1) тармақшалармен толықтырылсын:

      "1-1) мемлекеттік заңды тұлғалардың, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстарды қалыптастыруға, мемлекеттік функцияларды орындауға және мемлекеттік қызметтер көрсетуге арналған ақпараттандыру объектілерін мемлекеттік, орыс тілдерінде және қажет болған кезде басқа да тілдерде жасауға және Қазақстан Республикасының аумағында айналысқа шығаруға;";

      "2-1) "электрондық үкіметтің" архитектуралық порталында электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілері туралы мәліметтерді және "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілері техникалық құжаттамасының электрондық көшірмелерін есепке алуды және жаңартып отыруды жүзеге асыруға;";

      6 және 7-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "6. Ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектісінің меншік иесі өзіне тиесілі ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектілерінде орналастырылған электрондық ақпараттық ресурстардың сақталу қауіпсіздігі және қорғалуы, ақпараттық жүйелердің қорғалуы үшін электрондық ақпараттық ресурстардың меншік иесі немесе иеленушісі алдында жауапты болады.

      7. Квазимемлекеттік сектор субъектілері деректерді басқару жөніндегі уәкілетті орган бекіткен деректерді басқару талаптарына сәйкес деректерді талдауды жүзеге асыруға қажетті иесіздендірілген мәліметтерді операторға береді.";

      19) 17-бапта:

      2-тармақ мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "3-1) "электрондық үкіметтің" архитектуралық порталында "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілері туралы мәліметтерді және "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілері техникалық құжаттамасының электрондық көшірмелерін есепке алуды және жаңартып отыруды жүзеге асыруға;";

      2-1-тармақтың бірінші бөлігінің 2) және 3) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілері болып табылатын ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілері үшін ақпараттық қауіпсіздік оқиғаларын журналдау жүйелерін Ақпараттық қауіпсіздікті ұлттық үйлестіру орталығының ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мониторингі жүйесінің техникалық құралдарына дербес немесе Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес үшінші тұлғалардың көрсетілетін қызметтерін сатып алу арқылы қосуды қамтамасыз етуге;

      3) егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгіленбесе, Ақпараттық қауіпсіздікті ұлттық үйлестіру орталығына және ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілері қосылған ақпараттық қауіпсіздіктің жедел орталығына "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілері мен ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілерінің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мониторингін жүргізу қағидаларында айқындалған тәртіппен және мерзімдерде өз бетінше анықталған ақпараттық қауіпсіздіктің оқыс оқиғалары туралы хабарлауға;";

      20) 18-1-бап мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Зияткерлік роботтың меншік иелері мен иеленушілері дербес деректер субъектісіне осы Заңның 36-бабының 6-тармағына сәйкес автоматтандырылған өңдеу туралы хабар беруге міндетті.";

      21) 19-бапта:

      1-тармақтың екінші бөлігі "қағаз құжат айналымын" деген сөздерден кейін "және қызмет көрсету субъектісінің қатысуын" деген сөздермен толықтырылсын;

      2-тармақтың алтыншы бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қызметтер көрсету субъектісінің бастамасы бойынша қызметтерді алу субъектісінің өтінішінсіз көрсетілетін қызмет электрондық нысанда көрсетілетін проактивті қызмет болып табылады.";

      22) 20-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Электрондық нысанда қызметтер көрсету кезінде қызметтер көрсету субъектілері "электрондық үкіметтің" төлем шлюзінен көрсетілетін қызметті алушылардың төлемдері туралы электрондық нысандағы мәліметтерді анық мәліметтер ретінде қабылдайды.";

      23) 22-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Электрондық үкімет" архитектурасын қалыптастыру және іске асырылуын мониторингтеу "электрондық үкіметтің" архитектурасын қалыптастыру және іске асырылуын мониторингтеу қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.";

      24) 23 және 24-баптар алып тасталсын;

      25) 25-баптың 1-тармағының бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Мемлекеттік органның қызметін, оның ішінде мемлекеттік функцияларды және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді автоматтандыру "электрондық үкіметтің" архитектурасына сәйкес және жүргізілген реинжиниринг ескеріле отырып, "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерін құру және дамыту арқылы не "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерін немесе ақпараттық-коммуникациялық көрсетілетін қызметтерді сатып алу арқылы жүзеге асырылады.";

      26) 26-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. "Электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерін, сондай-ақ ақпараттық-коммуникациялық көрсетілетін қызметтерді құру, дамыту, пайдалану, сатып алу қағидаларында белгіленген жағдайларды қоспағанда, мемлекеттік органның қызметін, оның ішінде мемлекеттік функцияларды және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді автоматтандыру "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерін құру мен дамытудың және Қазақстан Республикасының аумағындағы "электрондық үкіметтің" ақпараттық-коммуникациялық платформасында ақпараттық-коммуникациялық қызмет көрсетудің басымдығын қамтамасыз ету ескеріле отырып жүзеге асырылады.

      "Электрондық үкіметтің" ақпараттық-коммуникациялық платформасы әзірлеу мен тестілеу орталарын қамтуға тиіс.

      "Электрондық үкіметтің" ақпараттық-коммуникациялық платформасына меншік құқығы, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе олардың арасындағы келісімде өзгеше көзделмесе, платформаның көмегімен жасалатын және (немесе) онда орналастырылған, басқа меншік иелеріне немесе иеленушілерге тиесілі деректерге меншік құқығын туындатпайды.

      Мемлекеттік органның қызметін, оның ішінде мемлекеттік функцияларды және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді автоматтандыру, сондай-ақ деректерді талдау кезінде "электрондық үкіметтің" ақпараттық-коммуникациялық платформасында орналастырылған деректерді пайдалану деректердің меншік иелерінің немесе иеленушілерінің келісімінсіз жүзеге асырылады.";

      27) 27-бапта:

      тақырыптағы "мен шлюзі" деген сөздер алып тасталсын;

      1-тармақта:

      бірінші бөліктегі "ақпараттық жүйе" деген сөздер "ақпараттандыру объектісі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      үшінші бөлік алып тасталсын;

      28) 28-баптың 1-тармағындағы "ақпараттық жүйе" деген сөздер "ақпараттандыру объектісі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      29) 30-баптың 1 және 2-тармақтарындағы "жергілікті, ведомстволық және корпоративтік телекоммуникациялар желілерін" деген сөздер "ақпараттандыру объектілерін" деген сөздермен ауыстырылсын;

      30) 31-бапта:

      1-тармақта:

      "сыныптауышқа сәйкес "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілері туралы мәліметтерді есепке алуды, сақтауды және жүйелендіруді жүзеге асыруға және ақпараттандыру саласында мониторингтеу, талдау және жоспарлау үшін мемлекеттік органдардың одан әрі пайдалануына" деген сөздер "мемлекеттік органдардың ақпараттандыру саласында мониторингтеу, талдау және жоспарлау үшін одан әрі пайдалануы мақсатында "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілері туралы мәліметтерді есепке алуды, сақтауды және жүйелендіруді, "электрондық үкіметтің" архитектурасын жүзеге асыруға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "ақпараттық жүйе" деген сөздер "ақпараттандыру объектісі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Мемлекеттік органдар, мемлекеттік заңды тұлғалар, квазимемлекеттік сектор субъектілері "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілері туралы мәліметтерді есепке алу және "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілері техникалық құжаттамасының электрондық көшірмелерін орналастыру қағидаларына сәйкес "электрондық үкіметтің" архитектуралық порталында ақпараттандыру объектілері туралы мәліметтерді және олардың техникалық құжаттамасының электрондық көшірмелерін орналастырады.

      Орналастыру талап етілетін ақпараттандыру объектісінің техникалық құжаттамасының тізбесі "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілері туралы мәліметтерді есепке алу және "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерінің техникалық құжаттамасының электрондық көшірмелерін орналастыру қағидаларында айқындалады.";

      31) 33-баптың 4-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Электрондық ақпараттық ресурстың меншік иесінің немесе иеленушісінің, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе олардың арасындағы келісімде өзгеше көзделмесе, басқа тұлғаға тиесілі ақпараттандыру объектілерінде құрылымдалған, машина оқи алатын форматта жасалатын және (немесе) орналастырылған өзіне тиесілі электрондық ақпараттық ресурстарды, егер бұл техникалық тұрғыда жүзеге асырылатындай болса, оларды өзге тұлғаға беру мақсатында алып қоюға құқығы бар.";

      32) 34-бапта:

      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:

      "1-1. Мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру шеңберінде электрондық ақпараттық ресурстарда қамтылған деректерді басқару және оларды іске асырудан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету деректерді басқару жөніндегі уәкілетті орган бекіткен деректерді басқару талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.";

      5-тармақ алып тасталсын;

      7-тармақтағы "сервисінде электрондық құжаттарды қалыптастыруға" деген сөздер "сервисі арқылы электрондық құжаттарды көрсетуге" деген сөздермен ауыстырылсын;

      8-тармақтағы "сервисінде сақталатын" деген сөздер "сервисі арқылы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      33) 35-баптың 2-1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2-1. Деректерге талдауды жүзеге асыру үшін құпия болып табылатын электрондық ақпараттық ресурстарға қол жеткізу электрондық ақпараттық ресурстарды иесіздендіруді қамтамасыз ету ескере отырып жүзеге асырылады. Деректерді басқару жөніндегі уәкілетті орган бекіткен деректерді басқару талаптарына сәйкес деректер операторға беріледі.";

      34) 36-бапта:

      1-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Жалпыға бірдей қолжетімді дербес деректерді қамтитын электрондық ақпараттық ресурстарға дербес деректер субъектісінің келісуі бойынша өздеріне қол жеткізу еркін болып табылатын, Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес құпиялылықты сақтау талаптары қолданылмайтын дербес деректерді қамтитын электрондық ақпараттық ресурстар жатады.";

      4-тармақтағы "дербес деректерді ақпараттық өзара іс-қимыл шеңберінде" деген сөздер ", Қазақстан Республикасы құқық қорғау органдарының, арнаулы мемлекеттік органдарының және соттардың қызметін жүзеге асыруды, атқарушылық іс жүргізуді қоспағанда, ақпараттық өзара іс-қимыл шеңберінде дербес деректерді" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5-1-тармақ мынадай редкцияда жазылсын:

      "5-1. Жалпыға қолжетімді электрондық ақпараттық ресурстың меншік иесінің немесе иеленушісінің пайдаланушының ақпаратты орналастыруы бойынша қызмет көрсетуі "электрондық үкімет" порталында сәйкестендіріліп жазбаша түрде (оның ішінде, электрондық нысанда) жасалатын келісім негізінде, келісім жасасу үшін бір реттік парольді қамтитын қысқаша мәтіндік хабарлама жөнелте отырып немесе ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымы Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан интернет сервистерін пайдалана отырып, пайдаланушының жалпыға қолжетімді электрондық ақпараттық ресурста тіркелген ұялы байланысының абоненттік нөмірін пайдалану арқылы жүзеге асырылады. Пайдаланушының ақпаратты орналастыруы өз атымен немесе бүркеншік атпен (ойдан шығарылған атпен) жүзеге асырылады. Дербес деректерді иесіздендіру келісімде айқындалған негізде және тәртіппен жүзеге асырылады. Электрондық ақпараттық ресурстың меншік иесі немесе иеленушісі келісім жасасу кезінде пайдаланылатын ақпаратты бүкіл қолдану кезеңінде, сондай-ақ келісім бұзылғаннан кейін үш ай бойы сақтауға міндетті.";

      6-тармақ мынадай мазмұндағы екінші, үшінші және төртінші бөліктермен толықтырылсын:

      "Электрондық ақпараттық ресурстардың меншік иелерінің немесе иеленушілерінің электрондық ақпараттық ресурстарды тек қана автоматтандырылған өңдеу негізінде, оның ішінде дербес деректер субъектілерінің құқықтары, заңды мүдделері соның нәтижесінде туындайтын, өзгеретін немесе тоқтатылатын интеллектуалдық робот арқылы шешімдер қабылдауына тыйым салынады, бұған көрсетілген шешім дербес деректер субъектісінің келісімімен немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда қабылданатын жағдайлар кірмейді.

      Электрондық ақпараттық ресурстардың меншік иелері немесе иеленушілері дербес деректер субъектісінің құқықтары, заңды мүдделері соның нәтижесінде туындайтын, өзгеретін немесе тоқтатылатын автоматтандырылған өңдеу пайдаланылатыны туралы дербес деректер субъектісіне хабар беруге міндетті.

      Дербес деректер субъектісі электрондық ақпараттық ресурстардың меншік иелерінің немесе иеленушілерінің әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен шағым жасауға құқылы.";

      7-тармақтағы "функцияларды мемлекеттік органдардың іске асыруы мақсатында деректерді талдауды жүзеге асыру үшін электрондық ақпараттық ресурстарды жинау, өңдеу, сақтау, беру жөніндегі қағидаларға" деген сөздер "деректерді басқару жөніндегі уәкілетті орган бекіткен деректерді басқару жөніндегі талаптарға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      35) 38-бапта:

      2-тармақта:

      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) "электрондық үкіметтің" архитектурасын, оны дамыту жөніндегі талаптарды, сондай-ақ деректерді басқару жөніндегі талаптарды;";

      3) тармақша алып тасталсын;

      4-тармақтағы "ақпараттық жүйе өнеркәсіптік пайдалануға енгізілгеннен кейін" деген сөздер алып тасталсын;

      36) 39-бапта:

      1-тармақ алып тасталсын;

      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "6. Ақпараттандырудың сервистік моделін іске асыру шеңберінде "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерін құру және дамыту осы Заңға, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасына және "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерін, сондай-ақ ақпараттық-коммуникациялық көрсетілетін қызметтерді құру, дамыту, пайдалану, сатып алу қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.";

      37) 40-баптың 1-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Меншік иелері және (немесе) иеленушілер "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектісі өнеркәсіптік пайдалануға берілген кезден бастап "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерінің әзірленген бағдарламалық қамтылымын, бастапқы бағдарламалық кодтарын (болған кезде), лицензиялық бағдарламалық қамтылымының баптау кешенін есепке алу және сақтау қағидаларына сәйкес, "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерінің әзірленген бағдарламалық қамтылымының, бастапқы бағдарламалық кодтарының (болған кезде), лицензиялық бағдарламалық қамтылымының баптау кешенінің барлық версияларын есепке алу және сақтау үшін операторға беруді қамтамасыз етеді.";

      38) 41-1-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. "Электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерін есептен шығару "электрондық үкімет" архитектурасы негізінде меншік иесі қабылдаған шешім бойынша Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес жүзеге асырылады.";

      39) 43-бапта:

      1-тармақтағы "Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінің" деген сөздер "Электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерінің" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2 және 3-тармақтар алып тасталсын;

      40) 44-баптың 1-тармағы алып тасталсын;

      41) 7-тарау алып тасталсын;

      42) 49-бапта:

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестігін міндетті сынауға жататын сынақ объектілеріне:

      1) "электрондық үкіметтің" ақпараттық-коммуникациялық платформасында құрылған және (немесе) орналастырылған бағдарламалық қамтылым (бағдарламалық өнім);

      2) "электрондық үкіметтің" ақпараттық-коммуникациялық платформасы;

      3) мемлекеттік органның, мемлекеттік заңды тұлғаның, квазимемлекеттік сектор субъектісінің интернет-ресурсы;

      4) мемлекеттік органның, мемлекеттік заңды тұлғаның, квазимемлекеттік сектор субъектісінің ақпараттық жүйесі;

      5) ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілері;

      6) мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстарды қалыптастыруға, мемлекеттік функцияларды жүзеге асыруға және мемлекеттік қызметтерді көрсетуге арналған мемлекеттік емес ақпараттық жүйе жатады.";

      4-тармақтағы "ақпараттық жүйенің" деген сөздер ", мемлекеттік заңды тұлғаның, квазимемлекеттік сектор субъектісінің ақпараттық жүйесінің" деген сөздермен ауыстырылсын;

      43) 54-баптың 3-1 және 3-2-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "3-1. Елдің қорғанысы мен мемлекеттің қауіпсіздігі үшін ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету талаптарын іске асыру мақсатында осы Заңға және Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу, квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы туралы заңнамасына сәйкес сенім білдірілген бағдарламалық қамтылымның және электрондық өнеркәсіп өнімінің тізілімінен тауар және ақпараттық-коммуникациялық көрсетілетін қызмет түрінде бағдарламалық қамтылым мен электрондық өнеркәсіп өнімін сатып алу жүзеге асырылады.

      Бұл ретте, сенім білдірілген бағдарламалық қамтылымның және электрондық өнеркәсіп өнімінің тізілімінде қажетті өнім болмаған жағдайда, оны Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу, квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы туралы заңнамасына сәйкес сатып алуға жол беріледі.

      Сенім білдірілген бағдарламалық қамтылымның және электрондық өнеркәсіп өнімінің тізіліміне енгізілген бағдарламалық қамтылымның меншік иелері мен иеленушілері бастапқы бағдарламалық кодтардың есепке алу және сақтау үшін операторға берілуін қамтамасыз етеді.

      3-2. Мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстарды қалыптастыруға, мемлекеттік функцияларды жүзеге асыруға және мемлекеттік қызметтерді көрсетуге арналған мемлекеттік емес ақпараттық жүйелердің меншік иелері немесе иеленушілері мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерімен интеграцияланғанға дейін:

      ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы бірыңғай талаптарға сәйкестік бойынша шаралар қабылдайды;

      ақпараттық қауіпсіздіктің меншікті жедел орталығын құрады және оның жұмыс істеуін қамтамасыз етеді немесе Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес үшінші тұлғалардан ақпараттық қауіпсіздік жедел орталығының көрсетілетін қызметтерін сатып алады, сондай-ақ оның Ақпараттық қауіпсіздікті ұлттық үйлестіру орталығымен өзара іс-қимылын қамтамасыз етеді.";

      44) 59-баптың 2-тармағы алып тасталсын.

      56. "Пошта туралы" 2016 жылғы 9 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 1-баптың 48), 51) және 63) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "48) сәйкестендіру – қызметтер көрсету үшін қажетті, ұсынылған мәліметтерді жеке тұлға туралы мәліметтермен салыстыру рәсімі;";

      "51) тіркелетін пошта жөнелтілімі – пошта жөнелтіліміне пошталық тіркеу нөмірін (сәйкестендіру әріптік-цифрлық штрих-код) беріле отырып, жөнелтушіге қағаз жеткізгіште не электрондық нысанда растау құжаты беріліп қабылданатын және пошта жөнелтілімінің адресатына қолын қойғызып не осындай табыс етуді өзге де тәсілмен растайтын автоматтандырылған (электрондық) құрылғыларды, жабдықты, ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып табыс етілетін жазбаша хат-хабар, сәлем-сауқат;";

      "63) электрондық абоненттік пошта жәшігі – электрондық пошта мекенжайы болып табылатын және электрондық хаттарды (хабарламаларды), құжаттарды, ақпараттарды және (немесе) гибридтік жөнелтілімдерді беру және оларды сақтау үшін пошта операторының, Ұлттық пошта операторының ақпараттық жүйесінде құрылатын, пошта операторының көрсетілетін қызметтерін пайдаланушының домендік атауы;";

      2) 5-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 23-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "23-1) Ұлттық пошта операторының ауылдық елді мекендерде көрсететін мемлекеттік қызметтері бойынша шығындарды өтеу қағидаларын бекітеді;";

      3) 11-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Тіркелетін пошта жөнелтілімін жіберу пошта жөнелтілімінің қабылданғанын құжаттық не электрондық растау, пошта жөнелтіліміне пошталық тіркеу нөмірін (сәйкестендіру әріптік-цифрлық штрих-код) бере отырып, жөнелтушіге қағаз жеткізгіште не электрондық нысанда растау құжатын беру, сондай-ақ адресатқа пошта жөнелтілімін қол қойғызып не осындай табыс етуді өзге де тәсілмен растайтын автоматтандырылған (электрондық) құрылғыларды, жабдықты, ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып табыс ету арқылы жүзеге асырылады.";

      4) мынадай мазмұндағы 18-1-баппен толықтырылсын:

      "18-1-бап. Электрондық, гибридтік поштаның көрсетілетін қызметтері

      Электрондық поштаның көрсетілетін қызметтері аутентификацияланған көрсетілетін қызметтерді пайдаланушылары арасында мұндай берудің жөнелтілуін және жеткізілуін растай отырып хабарламаларды, ақпаратты, хаттар мен құжаттарды электрондық түрде беруден және алынған хабарламаларды, ақпаратты, хаттар мен құжаттарды қауіпсіз сақтауды қамтамасыз етуден тұрады.

      Гибридтік поштаның көрсетілетін қызметтеріне гибридтік жөнелтілімді жіберу бойынша көрсетілетін қызметтер жатады.

      Пошта операторлары көрсетілетін қызметтерді пайдаланушы қағаз жеткізгіште немесе электрондық нысанда берген өтінішке сәйкес көрсетілетін қызметтерді пайдаланушыларды ерікті негізде тіркеуді жүзеге асырады. Электрондық поштаның көрсетілетін қызметтерін аутентификациялау және ұсыну тәртібі пошта операторы мен көрсетілетін қызметтерді пайдаланушы арасындағы пайдалану келісімі негізінде айқындалады.

      Электрондық поштаның көрсетілетін қызметтерін пайдаланушыны аутентификациялау электрондық цифрлық қолтаңба арқылы жүзеге асырылады.

      Пошта операторлары электрондық пошта штемпелін қолданады, ол хабарламаларды, ақпаратты, хаттар мен құжаттарды электрондық түрде беруді және көрсетілетін қызметтердің бір немесе бірнеше пайдаланушысы белгілі бір уақытта жүргізген операцияның төлнұсқалығын тиісті нысанда растау болып табылады.";

      5) 20-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "20-бап. Хабархат, хабарлама

      1. Тіркелетін пошта жөнелтілімі межелі жері бойынша келіп түскені туралы хабархат пошта жөнелтілімін алушының электрондық абоненттік пошта жәшігіне электрондық тәсілмен жіберіледі, электрондық абоненттік пошта жәшігі болмаған жағдайда, ұялы байланыстың абоненттік нөмірі болған кезде хабархат соған жіберіледі не қағаз жеткізгіште абоненттік пошта жәшігіне және (немесе) абонементтік жәшікке дейін жеткізіледі.

      2. Адресаттың пошта жөнелтілімін алғаны туралы хабарлама пошта байланысының қосымша көрсетілетін қызметі болып табылады, ол үшін жөнелтушіден тіркелетін пошта жөнелтілімін қабылдаған кезде төлемақы алынады және алушыға тіркелетін пошта жөнелтілімі табыс етілген кезде жөнелтушіге кері жіберіледі.

      3. Тіркелетін пошта жөнелтілімін алу туралы хабарламаны ресімдеу және жіберу қағаз жеткізгіште не электрондық абоненттік пошта жәшігі пайдаланыла отырып, электрондық нысанда жүзеге асырылады.

      4. Адресаттың пошта жөнелтілімін алғаны туралы хабарлама үшін тарифті жөнелтуші пошта операторының квитанциясын ала отырып, алдын ала төлейді.";

      6) 23-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 1-1) және 7) тармақшалармен толықтырылсын:

      "1-1) ауылдық елді мекендерде осы Заңның 23-1-бабында көзделген қызметтерді көрсетеді;";

      "7) электрондық абоненттік пошта жәшіктерінің бірыңғай жүйесін құрады және оның жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.";

      7) мынадай мазмұндағы 23-1-баппен толықтырылсын:

      "23-1-бап. Ұлттық пошта операторының мемлекеттік көрсетілетін қызметтерге қол жеткізуді қамтамасыз етуге байланысты шығындарын өтеу

      1. Ауылдық елді мекендерде тұратын халықтың мемлекеттік көрсетілетін қызметтерге қол жеткізуін мемлекеттік қызметтер көрсету саласындағы уәкілетті орган бекітетін мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізіліміне сәйкес пошта байланысы бөлімшелерінде Ұлттық пошта операторы қамтамасыз етеді.

      2. Ауылдық елді мекендерде тұратын халықтың мемлекеттік көрсетілетін қызметтерге қолжетімділігін жасауға және қамтамасыз етуге байланысты Ұлттық пошта операторының шығындары уәкілетті орган айқындаған тәртіппен өтеледі.";

      8) 33-бапта:

      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Пошта операторлары электрондық хаттарды (хабарламаларды), құжаттарды және (немесе) гибридтік жөнелтілімдерді жіберу кезінде электрондық абоненттік пошта жәшіктерін пайдаланады. Пошта операторлары электрондық абоненттік пошта жәшіктерін құруды және пайдалануды дербес жүзеге асырады. Электрондық абоненттік пошта жәшіктері пошта операторымен жасалған пайдалану келісімі негізінде пошта операторының көрсетілетін қызметтерін пайдаланушыларға беріледі.

      Пошта операторлары пошта операторының көрсетілетін қызметтерін пайдаланушылардың электрондық абоненттік пошта жәшіктерін пайдалануының қауіпсіздігі мен құпиялылығын, сондай-ақ пошта операторының көрсетілетін қызметтерін пайдаланушының жеке хат жазысу құпиясын қамтамасыз етеді.";

      мынадай мазмұндағы 7-тармақпен толықтырылсын:

      "7. Пошта операторының көрсетілетін қызметтерін пайдаланушыларды сәйкестендіру олардың дербес деректері (жеке сәйкестендіру нөмірі), заңды тұлғаларды сәйкестендіру бизнес-сәйкестендіру нөмірі арқылы жүргізіледі. Пошта операторының көрсетілетін қызметтерін пайдаланушылардың деректерін растау мақсатында Ұлттық пошта операторы мемлекеттік органдардың жеке және заңды тұлғаларының мемлекеттік дерекқорларына қолжетімділік алады.

      Ұлттық пошта операторы мен мемлекеттік органдар арасында ақпараттық жүйелерді интеграциялау "Ақпараттандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген талаптарға сәйкес жүзеге асырылады.

      Электрондық құжат айналымы шеңберінде электрондық хаттарды (хабарламаларды), құжаттарды және (немесе) гибридтік жөнелтілімдерді беру "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады.";

      9) 36-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:

      "3. Пошта жөнелтілімі, пошталық ақша аударымы адресатқа жеткізілген және (немесе) оларды пошта операторы табыс еткен кезге дейін жөнелтушіге тиесілі болады.

      Пошта жөнелтілімін табыс ету мүмкін болмаған жағдайда, мұндай жөнелтілім жөнелтушіге кері қайтарылады.

      Алушының қайтыс болуы, жөнелтуші көрсеткен мекенжай бойынша алушының болмауы не алушы пошта жөнелтілімін алудан бас тартуы себебінен табыс етілмеген пошта жөнелтілімі талап етілмеген кезде жөнелтуші пошта операторына қағаз жеткізгіште немесе электрондық нысанда пошта жөнелтілімін қайтарудан бас тарту туралы өтініш береді, ол кейіннен пошта операторының иелігіне түседі.";

      10) 37-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:

      "3. Пошта операторлары ақпараттық жүйе болған кезде пошта саласындағы қызметтерді автоматтандырылған (электрондық) құрылғылар, жабдық, ақпараттық жүйелер арқылы көрсетуге, сондай-ақ оларды пошта саласында қызметтер көрсету процестерін автоматтандыру және оңтайландыру үшін пайдалануға құқылы.

      Пошта операторының көрсетілетін қызметтерін пайдаланушыларға қызмет көрсету ұялы байланыстың абоненттік құрылғысын пайдалану арқылы мүмкін болады.";

      11) 38-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Пошта операторлары пошта жөнелтілімін қабылдау немесе табыс ету алдында пошта операторының көрсетілетін қызметтерін пайдаланушының дербес деректерді жинауға, жинақтауға, пайдалануға және сақтауға өтінішін (келісімін) алуға міндетті. Мұндай келісім электрондық цифрлық қолтаңба пайдаланыла отырып, электрондық түрде немесе автоматтандырылған (электрондық) құрылғылар, жабдық немесе ақпараттық жүйелер пайдаланыла отырып, келісім алынғанын растайтын өзге де тәсілмен не қолын қойғызып қағаз жеткізгіште алынады.".

      57. "Дактилоскопиялық және геномдық тіркеу туралы" 2016 жылғы 30 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 1-баптың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) геномдық тіркеу – дактилоскопиялық және (немесе) геномдық тіркеу саласындағы уәкілетті мемлекеттік органдар геномдық ақпаратты жинау, өңдеу, қорғау, биологиялық материалды іріктеу, сақтау, пайдалану, жою, адамның жеке басын анықтау немесе растау бойынша жүзеге асыратын қызмет;";

      2) 6-баптың 1-тармағындағы "дактилоскопиялық немесе геномдық ақпаратты жинауға, өңдеуге, биологиялық материалды іріктеуге және пайдалануға" деген сөздер "дактилоскопиялық ақпаратты жинауға, өңдеуге немесе геномдық ақпаратты жинауға, өңдеуге, қорғауға, биологиялық материалды іріктеуге, сақтауға, пайдалануға және жоюға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 8-баптың 5-тармағындағы "іріктеу және пайдалану" деген сөздер "іріктеу, сақтау, пайдалану, жою" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4) 10-бапта:

      1-тармақта:

      1) тармақшадағы "алуға, сондай-ақ оны қалпына келтіру, ауыстыру жағдайларында" деген сөздер "алу үшін, сондай-ақ бұрын дактилоскопиялық тіркеуден өтпеген Қазақстан Республикасының азаматтары оны қалпына келтірген, ауыстырған жағдайларда" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4) тармақшадағы ", босқын куәлігін" деген сөздер алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "4-1) пана іздеген адам мәртебесін алу туралы өтінішхат берген, босқын куәлігін және (немесе) жол жүру құжатын алуға бірінші рет жүгінген немесе оларды қалпына келтіру, ауыстыру үшін жүгінген шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар;";

      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:

      "1-1. Дактилоскопиялық тіркеуден өткен адамдар осы баптың 1-тармағының 1), 3), 4), 5) және 7) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша қайта өтініш жасаған кезде Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен верификация рәсімінен өтеді.";

      5) 12-бап мынадай мазмұндағы 3 және 4-тармақтармен толықтырылсын:

      "3. Еңбекші көшіп келушіге рұқсат беру кезінде шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың дактилоскопиялық ақпаратында осы баптың 2-тармағының 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9) және 11) тармақшаларында белгіленген мәліметтер, сондай-ақ:

      1) тұрақты тұратын жерінің толық мекенжайы;

      2) Қазақстан Республикасында уақытша тұратын мекенжайы;

      3) жұмыс берушінің мекенжайы қамтылады.

      4. Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге шығарып жіберуге жататын не Қазақстан Республикасы ратификациялаған реадмиссия туралы халықаралық шарттардың күші қолданылатын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың дактилоскопиялық ақпаратында осы баптың 2-тармағының 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9) және 11) тармақшаларында белгіленген мәліметтер, сондай-ақ:

      1) Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге шығарып жіберу күні мен негіздері (заңды күшіне енген сот үкімі немесе шешімі);

      2) мерзімі өткенге дейін сот Қазақстан Республикасының аумағына кіруге тыйым салуды белгілеген күн қамтылады.";

      6) 15-баптың 1-тармағының екінші абзацындағы "анықталғанға дейін" деген сөздер "анықталғаннан кейін" деген сөздермен ауыстырылсын;

      7) 20-баптың 3-тармағының 4) тармақшасында:

      "биологиялық материалды алған" деген сөздер алып тасталсын;

      "(ол болған кезде)" деген сөздер "(егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      8) 21-баптың 5-тармағындағы "қайта" деген сөз алып тасталсын;

      9) 39-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Мыналардың:

      1) өздерінің дактилоскопиялық ақпаратын немесе өздері заңды мүдделерін білдіретін адамның дактилоскопиялық ақпаратын жинауға және (немесе) өңдеуге, қорғауға байланысты мемлекеттік органдардың және олардың лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағым жасау бөлігінде осы Заңның 7-бабының 1-тармағы 2) тармақшасының;

      2) осы Заңның 2-тарауының;

      3) дактилоскопиялық тіркеу саласындағы уәкілетті мемлекеттік органдардың және олардың лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағым жасау бөлігінде осы Заңның 37-бабының;

      4) Қазақстан Республикасының дактилоскопиялық тіркеу туралы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық бөлігінде осы Заңның 38-бабының қолданысы 2023 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын.".

      58. "Коллекторлық қызмет туралы" 2017 жылғы 6 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 7-баптың 3-тармағындағы "қағаз жеткізгіште немесе" деген сөздер алып тасталсын;

      2) 11-баптың 4-тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) нотариустарға: өздерінің іс жүргiзуіндегі мұрагерлiк iстер бойынша нотариустың сұрау салуы негiзiнде;";

      59. "Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы" 2019 жылғы 26 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      19-баптың 7-тармағы екінші бөлігінің үшінші абзацы "қайтыс болу туралы куәлiкте" деген сөздерден кейін "немесе хабарламада" деген сөздермен толықтырылсын.

      60. "Өнеркәсіптік саясат туралы" 2021 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 24-баптың екінші бөлігі "жеделдетілген технологиялық даму" деген сөздерден кейін ", әдіснамалық қамтамасыз ету, цифрландыруды қолдап отыру" деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 25-баптың 8-тармағының екінші бөлігі алып тасталсын.

      61. "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне кәсіпкерлік қызмет саласында жаңа реттеушілік саясатты ендіру және Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарының жекелеген функцияларын қайта бөлу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2021 жылғы 30 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      1-баптың 3-тармағы 33) тармақшасының он жетінші абзацы "бекітілген жартыжылдық тізімдерін" деген сөздерден кейін ", оның ішінде электрондық нысанда" деген сөздермен толықтырылсын.

      2-бап. Осы Заң:

      1) алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізілетін 1-баптың 31-тармағының 7), 8), 9) тармақшаларын және 10) тармақшасының үшінші абзацын, 40-тармағының 1), 2) және 3) тармақшаларын;

      2) 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 4-тармағын, 9-тармағының 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) және 12) тармақшаларын, 52-тармағын, 55-тармағы 1) тармақшасының төртінші, сегізінші, он төртінші және он тоғызыншы абзацтарын, 4) тармақшасының төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші, сегізінші және тоғызыншы абзацтарын, 10) тармақшасының оныншы абзацын, 11) тармақшасының үшінші және бесінші абзацтарын, 13) тармақшасының төртінші, жетінші, оныншы, он үшінші және он алтыншы абзацтарын, 14) тармақшасының үшінші, төртінші және бесінші абзацтарын, 16) тармақшасының төртінші абзацын, 23) және 24) тармақшаларын, 35) тармақшасының бесінші абзацын, 36) тармақшасының үшінші және төртінші абзацтарын, 41) тармақшасын, 42) тармақшасының төртінші абзацын, 44) тармақшасын;

      3) 2023 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 5-тармағы 1) тармақшасының екінші және үшінші абзацтарын, 6-тармағын, 10-тармағының 6), 7), 8) және 9) тармақшаларын, 20-тармағы 2) тармақшасының екінші абзацын, 3) тармақшасын, 4) тармақшасының екінші абзацын, 35-тармағын;

      4) 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 9-тармағының 1), 13) және 14) тармақшаларын;

      5) мыналарды:

      мұнай өнімдерінің базаларын және (немесе) резервуарлық паркінің жалпы көлемі он мың текше метрден асатын резервуарларды иеленетін мұнай өнімдерін көтерме сауда арқылы берушілер үшін 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап;

      мұнай өнімдерінің базаларын және (немесе) резервуарлық паркінің жалпы көлемі он мың текше метрге тең немесе одан кем резервуарларды иеленетін мұнай өнімдерін көтерме сауда арқылы берушілер үшін 2024 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 40-тармағының 4) және 5) тармақшаларын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Қ. ТОҚАЕВ

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации, информационной безопасности и образования

Закон Республики Казахстан от 14 июля 2022 года № 141-VII ЗРК.

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 1994 года:

      пункт 1 статьи 144 изложить в следующей редакции:

      "1. Гражданин имеет право на охрану тайны личной жизни, в том числе тайны переписки, телефонных переговоров, дневников, заметок, записок, интимной жизни, усыновления, рождения, адвокатской тайны, тайны медицинского работника, банковских вкладов и иной охраняемой законами Республики Казахстан тайны.

      Раскрытие тайны личной жизни возможно лишь в случаях, прямо установленных законами Республики Казахстан.".

      2. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года:

      1) подпункт 2) пункта 6 статьи 830 изложить в следующей редакции:

      "2) судам и нотариусам по находящимся в их производстве наследственным делам на основании определения, постановления суда или запроса нотариуса;";

      2) в пункте 4-1 статьи 1051 слова "свидетельства о" заменить словами "свидетельства или уведомления о".

      3. В Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года:

      в пункте 1 статьи 158 слова "по месту учета данного земельного участка" исключить.

      4. В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года:

      подпункт 2) части первой пункта 1 статьи 154-1 изложить в следующей редакции:

      "2) подписание договора, а также регистрация договора в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.".

      5. В Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года "О браке (супружестве) и семье":

      1) в пункте 1 статьи 1:

      подпункт 2) изложить в следующей редакции:

      "2) орган регистрации актов гражданского состояния (далее – регистрирующий орган) – Государственная корпорация "Правительство для граждан", осуществляющая государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие виды государственных услуг, связанных с государственной регистрацией актов гражданского состояния;";

      дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

      "2-1) информационная система актов гражданского состояния – информационная система, предназначенная для государственной регистрации актов гражданского состояния, внесения в них изменений, исправлений, дополнений, аннулирования и восстановления актов гражданского состояния, также содержащая сведения, составляющие персональные данные физических лиц;";

      2) в подпункте 5) статьи 3 слово "государственных" исключить;

      3) в части первой пункта 2 статьи 13 слова "месячного срока" заменить словами "пятнадцати календарных дней";

      4) в статье 53:

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Работники и сотрудники, осуществляющие государственную регистрацию актов гражданского состояния, а также другие лица, иным образом осведомленные о частной жизни, обязаны сохранять личную и семейную тайну.";

      часть первую пункта 4 изложить в следующей редакции:

      "4. Работники регистрирующего органа, сотрудники загранучреждений Республики Казахстан не вправе без согласия усыновителя сообщать какие-либо сведения об усыновлении и выдавать документы, содержащие информацию о том, что усыновители не являются родителями усыновленного ребенка.";

      5) в статье 64:

      предложение первое пункта 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Если родители проживают раздельно вне зависимости от государственной регистрации расторжения брака (супружества) либо в отношении ребенка установлено отцовство и родитель, с которым проживает ребенок, желает присвоить ему свою фамилию или изменить фамилию по имени отца или дедушки ребенка как со стороны отца, так и матери с учетом национальных традиций, регистрирующий орган в зависимости от интересов ребенка и с учетом мнения другого родителя, оформленного нотариально, вносит изменения в актовую запись о государственной регистрации рождения ребенка.";

      пункт 4 исключить;

      6) в подпункте 7) пункта 2 статьи 114 слова "свидетельств о рождении, об усыновлении" заменить словами "свидетельства, при необходимости справки о рождении";

      7) в статье 177:

      в части первой слова ", перемена имени, отчества и фамилии" исключить;

      часть третью изложить в следующей редакции:

      "В отношении умерших лиц запрещается регистрировать, восстанавливать акты гражданского состояния, вносить изменения, исправления и дополнения в персональные данные умершего, а также выдавать повторные свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, за исключением свидетельства о смерти и иных случаев, предусмотренных брачно-семейным законодательством Республики Казахстан.";

      8) статьи 178 и 179 изложить в следующей редакции:

      "Статья 178. Выдача первичных, повторных свидетельств и справок о государственной регистрации актов гражданского состояния

      1. Свидетельства и справки о государственной регистрации актов гражданского состояния выдаются после государственной регистрации актов гражданского состояния лицам, в отношении которых совершена актовая запись, в электронной форме или по их желанию на бумажном носителе.

      Свидетельство, справка о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные в электронной форме, удостоверяются посредством электронной цифровой подписи начальника регистрирующего органа, выдавшего документ.

      Свидетельство, справка о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные на бумажном носителе, скрепляются подписью начальника регистрирующего органа, гербовой печатью регистрирующего органа, выдавшего документ.

      Свидетельство, справка о государственной регистрации актов гражданского состояния за пределами Республики Казахстан, скрепленные подписью должностного лица загранучреждения Республики Казахстан и гербовой печатью загранучреждения Республики Казахстан, выдавшего документ, выдаются на бумажном носителе.

      В случае утери или непригодности для использования первичного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния на бумажном носителе на основании актовой записи регистрирующими органами, загранучреждением Республики Казахстан выдается повторное свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния.

      2. Родителям повторные свидетельства о рождении детей, в отношении которых они лишены родительских прав, до их восстановления не выдаются.

      Повторные свидетельства о заключении брака (супружества) не выдаются супругам, расторгнувшим брак (супружество) или брак (супружество) которых признан недействительным, либо после смерти одного из супругов.

      При необходимости после расторжения брака (супружества) или признания его недействительным либо смерти одного из супругов выдается справка о заключении брака (супружества), в которой указывается основание его прекращения.

      3. Свидетельства, справки о государственной регистрации актов гражданского состояния заполняются на казахском или русском языке.

      Сведения о гражданах (родителях, супругах, усыновителях, умершем) заполняются согласно документам, удостоверяющим их личность.

      4. В предусмотренных законодательством Республики Казахстан случаях свидетельства, справки о государственной регистрации актов гражданского состояния могут выдаваться по нотариально удостоверенной доверенности.

      Статья 179. Органы, производящие государственную регистрацию актов гражданского состояния

      1. Государственная регистрация актов гражданского состояния производится на территории Республики Казахстан регистрирующими органами, за пределами Республики Казахстан – загранучреждениями Республики Казахстан.

      2. В селах, поселках, сельских округах аким села, поселка, сельского округа производит прием документов на государственную регистрацию актов гражданского состояния граждан, проживающих на территории соответствующего села, поселка, сельского округа, и передачу их в соответствующий регистрирующий орган района или города областного значения для государственной регистрации актов гражданского состояния и внесения сведений в Государственную базу данных о физических лицах в сроки, предусмотренные настоящим Кодексом, также выдачу и вручение свидетельств, при необходимости справок о государственной регистрации актов гражданского состояния.

      3. Работник регистрирующего органа, сотрудник загранучреждения Республики Казахстан не вправе производить государственную регистрацию актов гражданского состояния в отношении себя, своих супругов и близких родственников.

      Государственная регистрация актов гражданского состояния в отношении работника регистрирующего органа, сотрудника загранучреждения Республики Казахстан, его супруга (супруги) и близкого родственника осуществляется другим работником регистрирующего органа, сотрудником загранучреждения Республики Казахстан или в другом регистрирующем органе, загранучреждении Республики Казахстан.";

      9) пункт 2 статьи 180 изложить в следующей редакции:

      "2. Порядок организации государственной регистрации актов гражданского состояния, внесения в них изменений, исправлений, дополнений, аннулирования и восстановления актов гражданского состояния разрабатывается и утверждается Министерством юстиции Республики Казахстан.";

      10) в статье 181:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Статья 181. Актовые книги, актовые записи, свидетельства и справки о государственной регистрации актов гражданского состояния";

      пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

      "1. Актовые книги формируются в двух экземплярах из двухсот идентичных актовых записей, прошнурованных и пронумерованных в строгой последовательности, скрепленных подписью начальника и гербовой печатью регистрирующего органа, их составившего. Идентичность актовых записей обеспечивается работниками регистрирующего органа.

      Первые экземпляры актовых книг хранятся по месту первичной государственной регистрации акта гражданского состояния в архиве регистрирующего органа района (города), второй экземпляр – в архиве регистрирующего органа области, города республиканского значения, столицы.

      2. Формы актовых записей, свидетельств и справок о государственной регистрации актов гражданского состояния в электронной форме и на бумажном носителе утверждаются Министерством юстиции Республики Казахстан.";

      11) в пункте 3 статьи 184 слова "о рождении" исключить;

      12) в статье 187:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Статья 187. Основание для государственной регистрации рождения ребенка";

      пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

      "1. Основанием для государственной регистрации рождения ребенка является медицинское свидетельство о рождении или копия решения суда об установлении факта рождения.

      В случае родов вне медицинской организации, в том числе и на дому, медицинское свидетельство о рождении оформляется в соответствии с документами, удостоверяющими личность матери, ответственным медицинским работником организации родовспоможения, куда она обратилась после родов.

      В случае отсутствия документов, удостоверяющих личность родителей, в момент государственной регистрации рождения ребенка сведения о родителях ребенка заполняются согласно сведениям информационной системы актов гражданского состояния.

      В случаях рождения ребенка в медицинской организации и отсутствия документов, удостоверяющих личность матери, в момент государственной регистрации факта рождения фамилия, имя, отчество (при его наличии) матери заполняются согласно медицинскому свидетельству о рождении, в котором имеется отметка о том, что сведения о матери записаны с ее слов.

      В дальнейшем сведения о матери ребенка в запись акта о рождении дополняются в порядке, установленном брачно-семейным законодательством Республики Казахстан.

      В случае отсутствия медицинского свидетельства о рождении государственная регистрация рождения ребенка осуществляется на основании копии решения суда об установлении факта рождения.

      Запись в актах гражданского состояния имени, отчества (при его наличии), фамилии, национальности родителей производится в соответствии со статьями 50, 51 и 63 настоящего Кодекса.

      В случае рождения ребенка суррогатной матерью основанием для государственной регистрации рождения ребенка является медицинское свидетельство о рождении.

      2. Медицинское свидетельство о рождении ребенка должно содержать все необходимые сведения о матери ребенка (фамилия, имя, отчество (при его наличии), а также дату рождения и пол ребенка, дату выдачи документа. Медицинское свидетельство о рождении ребенка, выданное на территории Республики Казахстан на бумажном носителе, должно быть заверено подписью должностного лица и печатью медицинской организации, а в электронной форме должно быть удостоверено посредством электронной цифровой подписи должностного лица медицинской организации.

      Сведения о факте рождения ребенка в медицинской организации передаются в информационную систему актов гражданского состояния в течение одного рабочего дня с момента родов.";

      пункт 4 исключить;

      13) часть вторую пункта 1 статьи 188 исключить;

      14) в пункте 3 статьи 194:

      слова "не записывается" заменить словами "записывается по желанию";

      дополнить частью второй следующего содержания:

      "В случаях, когда имя отца заменяет фамилию с добавлением окончаний -ұлы, -қызы, отчество не записывается.";

      15) в статье 197:

      часть вторую пункта 2 изложить в следующей редакции:

      "Свидетельство о рождении ребенка, родившегося мертвым, не выдается. В отношении ребенка, родившегося мертвым, выдается справка о государственной регистрации мертворожденного ребенка.";

      часть вторую пункта 3 изложить в следующей редакции:

      "На основании составленных записей актов о рождении и смерти выдается свидетельство или уведомление о смерти. По просьбе родителей выдается справка о государственной регистрации рождения ребенка.";

      16) часть вторую статьи 199 изложить в следующей редакции:

      "Государственная регистрация рождения детей иностранцев, в том числе иностранцев, законность пребывания которых на территории Республики Казахстан не подтверждена, производится по их желанию в регистрирующих органах по месту их постоянного или временного проживания.";

      17) статьи 220 и 222 изложить в следующей редакции:

      "Статья 220. Основание для государственной регистрации заключения брака (супружества)

      Государственная регистрация заключения брака (супружества) производится регистрирующими органами, загранучреждением Республики Казахстан на основании совместного заявления о заключении брака (супружество) лиц, вступающих в брак (супружество).";

      "Статья 222. Срок подачи заявления о заключении брака (супружества) и срок государственной регистрации заключения брака (супружества)

      1. Заявление о заключении брака (супружества) подается в регистрирующий орган, загранучреждение Республики Казахстан за пятнадцать календарных дней до государственной регистрации брака (супружества).

      2. Государственная регистрация брака (супружества) производится регистрирующим органом, загранучреждением Республики Казахстан на пятнадцатый календарный день, который исчисляется со следующего рабочего дня после подачи совместного заявления о заключении брака (супружества).

      Если окончание срока приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день.

      Время государственной регистрации заключения брака (супружества) назначается регистрирующим органом, загранучреждением Республики Казахстан по согласованию с лицами, желающими вступить в брак (супружество). Время государственной регистрации должно назначаться с таким расчетом, чтобы оно не совпадало со временем государственной регистрации смерти и расторжения брака (супружества) в одном и том же помещении.

      3. Если присутствие в регистрирующем органе, загранучреждении Республики Казахстан при подаче заявления о заключении брака (супружества) обоих лиц, вступающих в брак (супружество), невозможно или крайне затруднительно (отдаленность проживания друг от друга, тяжелое заболевание, инвалидность, связанная с затруднениями в передвижении, прохождение воинской службы и другие), заявление о заключении брака (супружества), заполненное по установленной форме и подписанное обоими лицами, вступающими в брак (супружество), может быть подано одним из них.

      Подпись отсутствующего лица может быть засвидетельствована начальником регистрирующего органа, сотрудником загранучреждения Республики Казахстан и скреплена печатью регистрирующего органа, загранучреждения Республики Казахстан по месту нахождения гражданина, нотариусом или иным должностным лицом, которому в соответствии с законами Республики Казахстан предоставлено право совершать нотариальные действия, а также в следующем порядке:

      1) военнослужащих – командиром соответствующей воинской части;

      2) граждан Республики Казахстан, находящихся во время плавания на морских судах или судах внутреннего плавания, ходящих под Государственным флагом Республики Казахстан, – капитанами этих судов;

      3) лиц, находящихся в экспедициях, – начальниками этих экспедиций;

      4) лиц, находящихся в стационарных медицинских организациях, – главными врачами этих организаций;

      5) лиц, содержащихся в учреждениях, отбывающих наказание в виде ареста и лишения свободы, – начальниками соответствующих учреждений;

      6) лиц с инвалидностью, имеющих затруднения в передвижении, – председателем врачебно-консультативной комиссии.";

      18) в статье 223:

      часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "1. По совместному заявлению лиц, вступающих в брак (супружество), при наличии уважительных причин (беременность, рождение ребенка, непосредственная угроза жизни одной из сторон и другие особые обстоятельства), подтвержденных соответствующими документами (справка врачебно-квалификационной комиссии о беременности, справка о состоянии здоровья, справки, подтверждающие другие особые обстоятельства), начальник регистрирующего органа, сотрудник загранучреждения Республики Казахстан по месту государственной регистрации заключения брака (супружества) сокращают срок государственной регистрации заключения брака (супружества) до истечения пятнадцати календарных дней либо увеличивают этот срок, но не более чем на пятнадцать календарных дней.";

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. В отдельных случаях увеличение срока ожидания государственной регистрации заключения брака (супружества) возможно по инициативе регистрирующего органа, загранучреждения Республики Казахстан только при наличии обстоятельств, препятствующих государственной регистрации заключения брака (супружества). До совершения записи о заключении брака (супружества) работник регистрирующего органа, сотрудник загранучреждения Республики Казахстан обязаны приостановить запись и потребовать от заявителя представления соответствующих документальных доказательств в назначенный срок, который не может превышать пятнадцать календарных дней.

      Регистрирующий орган, загранучреждение Республики Казахстан по просьбе заинтересованных лиц или по своей инициативе проводят необходимую проверку. Об отсрочке государственной регистрации заключения брака (супружества) уведомляются лица, подавшие заявление о заключении брака (супружества). При наличии законных препятствий к заключению брака (супружества) регистрирующий орган, загранучреждение Республики Казахстан отказывают в его государственной регистрации.

      Если сведения о таких препятствиях не будут подтверждены, государственная регистрация брака (супружества) производится на общих основаниях. Проверка названных обстоятельств должна быть закончена в течение пятнадцати календарных дней.

      Разрешение о сокращении или увеличении пятнадцати календарных дней выдается в виде резолюции на заявлении о заключении брака (супружества) начальником регистрирующего органа, сотрудником загранучреждения Республики Казахстан, а в их отсутствие – лицом, исполняющим их обязанности.

      Если желающие вступить в брак (супружество) по уважительным причинам не могут явиться в регистрирующий орган или в загранучреждение Республики Казахстан в установленный день, срок государственной регистрации заключения брака (супружества) по их просьбе переносится на другое время.";

      19) в части первой пункта 1 статьи 224 слова "должно быть составлено в письменном виде" заменить словами "подается по форме, установленной Министерством юстиции Республики Казахстан";

      20) статью 226 изложить в следующей редакции:

      "Статья 226. Порядок государственной регистрации заключения брака (супружества)

      1. Государственная регистрация заключения брака (супружества) производится регистрирующими органами, загранучреждениями Республики Казахстан в порядке, установленном настоящим Кодексом.

      2. В случае, если лица (одно из лиц), вступающие (вступающее) в брак (супружество), не могут (не может) явиться в регистрирующий орган, загранучреждение Республики Казахстан вследствие тяжелой болезни или по другой уважительной причине, государственная регистрация заключения брака (супружества) производится на дому, в медицинской или иной организации в присутствии лиц, вступающих в брак (супружество).

      3. Работник регистрирующего органа, сотрудник загранучреждения Республики Казахстан:

      1) оглашают поданные заявления о желании вступить в брак (супружество);

      2) разъясняют лицам, вступающим в брак (супружество), права и обязанности будущих супругов;

      3) выясняют согласие о вступлении в брак (супружество) и решение об избираемой супругами фамилии;

      4) выясняют отсутствие препятствий к заключению брака (супружества);

      5) от имени государства выдают свидетельство установленного образца о заключении брака (супружества).

      4. При отсутствии препятствий к заключению брака (супружества) в книгу записей актов гражданского состояния вносится запись о браке (супружестве), подписываемая лицами, вступающими в брак (супружество), и скрепляемая подписью начальника и гербовой печатью регистрирующего органа либо подписью должностного лица и печатью загранучреждения Республики Казахстан.

      5. Регистрирующий орган, загранучреждение Республики Казахстан отказывают в государственной регистрации заключения брака (супружества), если располагают доказательствами, подтверждающими наличие обстоятельств, препятствующих заключению брака (супружества).

      6. Отказ регистрирующего органа, загранучреждения Республики Казахстан в государственной регистрации заключения брака (супружества) может быть обжалован в порядке, установленном законами Республики Казахстан.";

      21) в части второй пункта 2 статьи 228 слова "регистрирующий орган", "должен" заменить соответственно словами "регистрирующий орган, загранучреждение Республики Казахстан", "должны";

      22) в статье 232:

      часть первую пункта 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Справка о брачной правоспособности выдается любым регистрирующим органом, загранучреждением Республики Казахстан на основании сведений информационной системы актов гражданского состояния.";

      подпункт 2) пункта 3 изложить в следующей редакции:

      "2) свидетельство, справка или решение суда о расторжении брака (супружества) либо свидетельство или справка о смерти супруга (супруги), выданные за пределами Республики Казахстан, если заявитель ранее состоял в браке (супружестве).";

      23) пункт 2 статьи 234 после слов "регистрирующих органах" дополнить словами ", загранучреждениях Республики Казахстан";

      24) статьи 235 и 236 изложить в следующей редакции:

      "Статья 235. Приостановление записи о заключении брака (супружества) по заявлению заинтересованного лица

      В случае поступления заявления от заинтересованного лица о наличии препятствий для государственной регистрации заключения брака (супружества) до совершения записи о заключении брака (супружества) начальник регистрирующего органа, сотрудник загранучреждения Республики Казахстан обязан приостановить запись и потребовать от заявителя представления соответствующих документальных доказательств в назначенный срок. Срок приостановления записи не может превышать пятнадцать календарных дней.

      Статья 236. Выдача супругам свидетельства о заключении брака (супружества)

      Свидетельство о заключении брака (супружества) выдается в электронной форме каждому из лиц, вступающих в брак, в день государственной регистрации брака (супружества) по месту его заключения.

      По желанию супругов свидетельство о заключении брака (супружества) может быть выдано на бумажном носителе.";

      25) в статье 237:

      подпункт 5) после слов "регистрирующего органа" дополнить словами ", загранучреждения Республики Казахстан";

      подпункт 8) после слов "регистрирующего органа," дополнить словами "загранучреждения Республики Казахстан,";

      26) пункты 2 и 4 статьи 238 после слов "в регистрирующих органах" дополнить словами ", загранучреждениях Республики Казахстан";

      27) статью 239 дополнить словами ", за пределами Республики Казахстан – в загранучреждении Республики Казахстан по месту пребывания";

      28) статью 240 изложить в следующей редакции:

      "Статья 240. Сроки государственной регистрации расторжения брака (супружества) по совместному заявлению супругов о расторжении брака (супружества)

      Государственная регистрация расторжения брака (супружества) производится регистрирующим органом, загранучреждением Республики Казахстан при личном присутствии расторгающих брак (супружество) по истечении месячного срока со дня подачи совместного заявления о расторжении брака (супружества).

      Исчисление срока начинается на следующий день после подачи заявления и истекает в соответствующее число следующего месяца. Если это число приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день.

      Месячный срок не может быть сокращен.

      Если супруги не могут явиться в регистрирующий орган, загранучреждение Республики Казахстан для государственной регистрации расторжения брака (супружества) в установленный им день, они могут повторно обратиться с заявлением о расторжении брака (супружества) в регистрирующий орган, загранучреждение Республики Казахстан, которые снова назначают месячный срок для государственной регистрации расторжения брака (супружества).

      Если один из супругов не может явиться в регистрирующий орган, загранучреждение Республики Казахстан для государственной регистрации расторжения брака (супружества) после повторной подачи заявления о расторжении брака (супружества), расторжение брака (супружества) может быть произведено в его отсутствие при наличии его нотариально удостоверенного согласия на расторжение брака (супружества).";

      29) в статье 241:

      в части второй пункта 1 слова "в информационную систему, предназначенную для государственной регистрации актовых записей," заменить словами "в информационную систему актов гражданского состояния";

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. К заявлению о расторжении брака (супружества) по основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 4 статьи 238 настоящего Кодекса, должно быть приложено свидетельство о заключении брака (супружества), если оно было выдано на бумажном носителе.

      Если запись акта о заключении брака (супружества) в регистрирующем органе не сохранилась, требуется восстановить актовую запись о браке (супружестве).";

      30) в части первой статьи 242 слова "регистрирующий орган обязан" заменить словами "регистрирующий орган, загранучреждение Республики Казахстан обязаны";

      31) в статье 245:

      подпункт 2) после слов "регистрирующего органа" дополнить словами ", загранучреждения Республики Казахстан";

      подпункт 6) исключить;

      32) статью 246 изложить в следующей редакции:

      "Статья 246. Выдача свидетельства о расторжении брака (супружества)

      Свидетельство о расторжении брака (супружества) на основании актовой записи о расторжении брака (супружества) выдается в электронной форме каждому из супругов по месту государственной регистрации расторжения брака (супружества) регистрирующим органом, загранучреждением Республики Казахстан.

      По желанию каждому из супругов свидетельство о расторжении брака (супружества) может быть выдано на бумажном носителе.";

      33) подпункты 6) и 8) статьи 247 изложить в следующей редакции:

      "6) дату выдачи и наименование регистрирующего органа, загранучреждения Республики Казахстан, выдававшего документ;";

      "8) наименование регистрирующего органа, загранучреждения Республики Казахстан, которые осуществили государственную регистрацию расторжения брака (супружества).";

      34) заголовок главы 30 изложить в следующей редакции:

      "Глава 30. Перемена имени, отчества, фамилии";

      35) в статье 257:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Статья 257. Основание для перемены имени, отчества, фамилии";

      в части первой слова "Государственная регистрация перемены" заменить словом "Перемена";

      подпункт 3) части второй изложить в следующей редакции:

      "3) желание супруга (супруги) носить общую с супругой (супругом) фамилию, если при государственной регистрации брака (супружества) остались на добрачных фамилиях или супруг (супруга) после государственной регистрации брака (супружества) поменял фамилию на другую;";

      36) статьи 258 и 260 изложить в следующей редакции:

      "Статья 258. Место перемены имени, отчества, фамилии

      Заявление о перемене имени, отчества, фамилии подается в любой регистрирующий орган на территории Республики Казахстан по выбору заявителя, за пределами Республики Казахстан – в загранучреждение Республики Казахстан для последующего направления документов в регистрирующий орган.";

      "Статья 260. Порядок рассмотрения заявления о перемене имени, отчества, фамилии

      Рассмотрение заявления о перемене имени, отчества, фамилии производится регистрирующим органом, загранучреждением Республики Казахстан в соответствии с брачно-семейным законодательством Республики Казахстан.";

      37) статью 261 исключить;

      38) заголовок статьи 262 изложить в следующей редакции:

      "Статья 262. Отказ в перемене имени, отчества, фамилии";

      39) статью 263 исключить;

      40) статью 264 изложить в следующей редакции:

      "Статья 264. Сведения, подлежащие изменению в связи с переменой имени, отчества, фамилии

      Сведения, подлежащие изменению в связи с переменой имени, отчества, фамилии в соответствующих актовых записях о рождении, заключении или расторжении брака (супружества), вносятся на основании заключения о перемене имени, отчества, фамилии.

      Регистрирующими органами в подтверждение произведенной перемены имени, отчества, фамилии выдается соответствующее свидетельство о рождении, заключении или расторжении брака (супружества).";

      41) статьи 265 и 266 исключить;

      42) статью 268 дополнить частями второй и третьей следующего содержания:

      "При наличии интеграции медицинской информационной системы здравоохранения с информационной системой уполномоченного органа в области здравоохранения документ установленной формы о смерти не позднее одного дня с момента смерти вносится медицинской организацией только в медицинскую информационную систему здравоохранения.

      В случае отсутствия интеграции информационных систем, указанных в части второй настоящей статьи, документ установленной формы о смерти не позднее одного дня с момента смерти вносится медицинской организацией как в информационную систему уполномоченного органа в области здравоохранения, так и в медицинскую информационную систему здравоохранения.";

      43) статью 270 изложить в следующей редакции:

      "Статья 270. Порядок государственной регистрации смерти

      При наличии в информационной системе актов гражданского состояния документа о смерти, выданного медицинской организацией, государственная регистрация смерти производится автоматически.

      При отсутствии в информационной системе актов гражданского состояния документа о смерти, выданного медицинской организацией, государственная регистрация смерти производится по заявлению заинтересованного лица с представлением документов, являющихся основанием для государственной регистрации смерти.";

      44) заголовок и часть первую статьи 271 изложить в следующей редакции:

      "Статья 271. Государственная регистрация смерти лиц, чьи трупы не опознаны и не востребованы

      Государственная регистрация смерти лиц, чьи трупы не опознаны и не востребованы, производится регистрирующими органами по письменному заявлению должностного лица организации судебно-медицинской экспертизы.";

      45) статью 273 изложить в следующей редакции:

      "Статья 273. Выдача свидетельства и уведомления о смерти

      После совершения государственной регистрации смерти уведомление о смерти можно получить посредством веб-портала "электронного правительства".

      Близким родственникам умершего, другим лицам, входящим в круг его наследников, либо гражданам, на попечении которых находился умерший, также представителям государственных организаций, в которых проживал или отбывал наказание умерший, выдается свидетельство о смерти.

      В случае необходимости использования за пределами Республики Казахстан лицам, указанным в части второй настоящей статьи, по их заявлению любым регистрирующим органом, а также загранучреждением Республики Казахстан на основании актовой записи о смерти выдается свидетельство о государственной регистрации смерти на бумажном носителе.

      Другим родственникам свидетельство о смерти выдается по извещению нотариуса, у которого находится наследственное дело.

      Свидетельство о смерти лиц, чьи трупы не опознаны и не востребованы, выдается лишь после внесения всех необходимых сведений в запись акта о смерти.";

      46) в статье 274:

      подпункт 3) после слов "регистрирующего органа," дополнить словами "загранучреждения Республики Казахстан,";

      в подпункте 5) слова "регистрирующего органа, который осуществил" заменить словами "регистрирующего органа, загранучреждения Республики Казахстан, осуществившего";

      47) в пункте 1 статьи 279 слово "акимата" исключить;

      48) часть первую статьи 280 дополнить предложением вторым следующего содержания:

      "По заявлению заинтересованных лиц регистрирующим органом или загранучреждением Республики Казахстан проставляется отметка о регистрации акта гражданского состояния за пределами Республики Казахстан в информационной системе актов гражданского состояния, за исключением актовой записи о рождении, которая подлежит государственной регистрации в информационной системе актов гражданского состояния.".

      6. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года:

      в части второй статьи 638 слова "находящихся в суде единого и запасного (годовых) списков" заменить словами "находящегося в суде единого списка кандидатов в присяжные заседатели".

      7. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года:

      1) пункт 10-2 статьи 28 изложить в следующей редакции:

      "10-2. Субъект квазигосударственного сектора передает оператору информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства" обезличенные данные, необходимые для осуществления аналитики данных в целях реализации государственными органами деятельности в соответствии с требованиями по управлению данными, утвержденными уполномоченным органом по управлению данными.";

      2) в статье 36:

      часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Для государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (совместного индивидуального предпринимательства) физическое лицо (уполномоченное лицо совместного индивидуального предпринимательства) представляет через государственную информационную систему разрешений и уведомлений либо посредством иных объектов информатизации уведомление по форме, утвержденной уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений.";

      пункт 5 изложить в следующей редакции:

      "5. Уведомление представляется в электронной форме посредством веб-портала "электронного правительства" или иных объектов информатизации.";

      3) пункт 2 статьи 241-3 дополнить подпунктом 14) следующего содержания:

      "14) могут оказывать услуги благотворительным организациям, эндаумент-фондам по проведению экспертизы, мониторинга инновационных проектов.".

      8. В Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года "О таможенном регулировании в Республике Казахстан":

      подпункт 1) пункта 19 статьи 343 после слова "свидетельство" дополнить словами "или уведомление".

      9. В Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года "О недрах и недропользовании":

      1) в статье 68:

      пункт 4 дополнить частью второй следующего содержания:

      "Уведомления, извещения и сообщения, предусмотренные пунктом 3 статьи 47, пунктами 1 и 4 статьи 50, пунктом 5 статьи 106, пунктом 4 статьи 107, пунктами 2, 4 и 5 статьи 133, пунктом 3 статьи 146, пунктом 2 статьи 149, пунктами 1 и 4 статьи 163, пунктом 3 статьи 164, пунктами 2, 4 и 5 статьи 181 настоящего Кодекса, направляются посредством единой государственной системы управления недропользованием в порядке, определяемом компетентным органом.";

      дополнить пунктом 5 следующего содержания:

      "5. Заявления и предложения, предусмотренные пунктом 5 статьи 115, пунктом 4 статьи 117, пунктом 5 статьи 118, пунктом 8 статьи 119, пунктом 2 статьи 120, пунктом 5 статьи 133, пунктом 1 статьи 169, пунктом 2 статьи 170, пунктом 5 статьи 171, пунктом 2 статьи 173 и пунктом 5 статьи 181 настоящего Кодекса, подаются посредством единой государственной системы управления недропользованием в порядке, определяемом компетентным органом.";

      2) статью 70 дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания:

      "6. Уполномоченный орган по изучению недр в течение двух календарных дней после утверждения программы управления государственным фондом недр публикует в открытом доступе сведения по участкам недр, включенным в программу управления государственным фондом недр.

      Перечень и состав сведений по участкам недр, включенным в программу управления государственным фондом недр, подлежащих публикации в открытом доступе, утверждаются уполномоченным органом по изучению недр совместно с компетентным органом.

      7. Программа управления государственным фондом недр размещается в открытом доступе на интернет-ресурсе компетентного органа на казахском и русском языках.";

      3) в статье 93:

      абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "1. При предоставлении права недропользования по углеводородам лицо, претендующее на получение права недропользования по углеводородам:";

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Для подтверждения наличия финансовых средств, достаточных для выполнения минимальных требований по объемам и видам работ на участке недр в период разведки, в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, представляется один из следующих документов:

      1) информация о наличии и номере банковского счета и выписка об остатке на банковском счете в размере, достаточном для выполнения минимальных требований по объемам и видам работ на участке недр в период разведки;

      2) копия договора о займе денег или о финансировании деятельности по разведке углеводородов, предусматривающего в качестве целевого назначения займа финансирование деятельности лица, претендующего на получение права недропользования по углеводородам, в размере, достаточном для выполнения минимальных требований по объемам и видам работ на участке недр в период разведки.

      В случае представления в качестве документа, подтверждающего наличие финансовых возможностей лица, претендующего на получение права недропользования по углеводородам, копии договора о займе денег или о финансировании деятельности по разведке углеводородов дополнительно представляются документы, подтверждающие наличие у займодателя финансовых возможностей, предусмотренные подпунктом 1) части первой настоящего пункта.

      В случае недостаточности на банковском счете лица, претендующего на получение права недропользования по углеводородам, финансовых средств, необходимых для выполнения минимальных требований по объемам и видам работ на участке недр в период разведки, дополнительно представляются документы, предусмотренные подпунктом 2) части первой настоящего пункта.";

      4) статью 94 изложить в следующей редакции:

      "Статья 94. Заявление на проведение аукциона

      1. Лицо, заинтересованное в получении права недропользования по углеводородам, подает в компетентный орган заявление на проведение аукциона на предоставление права недропользования по углеводородам, которое должно содержать:

      1) для физических лиц – фамилию, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) заявителя, место жительства, индивидуальный идентификационный номер;

      2) для юридических лиц – наименование заявителя, его место нахождения, сведения о государственной регистрации в качестве юридического лица, бизнес-идентификационный номер;

      3) наименование и географические координаты запрашиваемой территории участка недр, предоставляемого для разведки и добычи или добычи углеводородов на основании аукциона, указанного в программе управления государственным фондом недр.

      2. Заявление на проведение аукциона подлежит рассмотрению в течение двадцати рабочих дней со дня его поступления в компетентный орган.

      По результатам рассмотрения заявления на проведение аукциона компетентный орган:

      1) не более четырех раз в год публикует извещение о проведении аукциона в соответствии со статьей 95 настоящего Кодекса;

      2) отказывает в рассмотрении заявления на проведение аукциона в случае, если в течение трех лет до подачи заявления заявитель подавал другое заявление на проведение аукциона, но не зарегистрировался в качестве участника аукциона.

      В случае опубликования извещения о проведении аукциона заявления на участие в аукционе подаются в соответствии с требованиями, установленными статьей 96 настоящего Кодекса.";

      5) в статье 95:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Аукцион по каждому участку проводится компетентным органом по заявлению на проведение аукциона.

      Извещение о проведении аукциона и условиях его проведения размещается на объекте информатизации оператора электронных аукционов на предоставление права недропользования по углеводородам и интернет-ресурсе компетентного органа на казахском и русском языках.

      Лица, заинтересованные в участии в аукционе, имеют право на получение информации, связанной с порядком проведения аукциона.";

      часть первую пункта 2 дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:

      "5-1) размер гарантийного взноса и банковские реквизиты для его оплаты;";

      пункт 5 изложить в следующей редакции:

      "5. Размер взноса за участие в аукционе составляет стократный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на дату размещения извещения о проведении аукциона.";

      пункт 6 дополнить частью второй следующего содержания:

      "Взнос за участие в аукционе в течение трех рабочих дней перечисляется оператором электронных аукционов на предоставление права недропользования по углеводородам в доход государства.";

      дополнить пунктами 7, 8, 9, 10 и 11 следующего содержания:

      "7. Гарантийный взнос оплачивается оператору электронных аукционов на предоставление права недропользования по углеводородам и является обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по уплате подписного бонуса.

      Размер гарантийного взноса определяется компетентным органом и составляет:

      1) в случае предоставления права недропользования на разведку и добычу углеводородов – сумму, равную двукратному размеру стартового размера подписного бонуса, определенного в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан;

      2) в случае предоставления права недропользования на добычу углеводородов – сумму, равную однократному размеру стартового размера подписного бонуса, определенного в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

      8. Гарантийный взнос заявителей аукциона, в приеме заявлений которых отказано компетентным органом по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, возвращается в течение трех рабочих дней после подачи заявления на возврат гарантийного взноса.

      Заявление на возврат гарантийного взноса подается в адрес оператора электронных аукционов на предоставление права недропользования по углеводородам.

      9. Гарантийный взнос участников аукциона, допущенных к участию в аукционе, за исключением победителя аукциона и участника аукциона, предложившего следующий после победителя аукциона наибольший размер подписного бонуса, возвращается в течение трех рабочих дней после подачи заявления на возврат гарантийного взноса по итогам аукциона.

      Заявление на возврат гарантийного взноса подается в адрес оператора электронных аукционов на предоставление права недропользования по углеводородам.

      10. Гарантийный взнос победителя аукциона, а также гарантийный взнос участника аукциона, предложившего следующий после победителя аукциона наибольший размер подписного бонуса, возвращаются им в течение трех рабочих дней после подачи заявления на возврат гарантийного взноса при условии выполнения победителем аукциона требований, предусмотренных пунктом 3 статьи 100 настоящего Кодекса.

      О выполнении победителем аукциона требований, предусмотренных пунктом 3 статьи 100 настоящего Кодекса, компетентный орган в течение трех рабочих дней со дня получения от победителя аукциона подтверждения оплаты подписного бонуса уведомляет участника аукциона, предложившего следующий после победителя аукциона наибольший размер подписного бонуса.

      Гарантийный взнос победителя аукциона, участника аукциона, предложившего следующий после победителя аукциона наибольший размер подписного бонуса, по его заявлению может быть перечислен оператором электронных аукционов на предоставление права недропользования по углеводородам в счет исполнения обязательства победителя аукциона по уплате им подписного бонуса.

      11. В случае невыполнения требований, предусмотренных пунктом 3 статьи 100 настоящего Кодекса, гарантийный взнос победителя аукциона не возвращается и в течение трех рабочих дней со дня истечения срока оплаты подписного бонуса гарантийный взнос обращается в доход государства, а также в случаях:

      1) невыполнения участником аукциона, предложившим следующий после победителя аукциона наибольший размер подписного бонуса, требований, предусмотренных пунктами 3 и 5 статьи 100 настоящего Кодекса, гарантийный взнос ему не возвращается и в течение трех рабочих дней со дня истечения срока оплаты подписного бонуса гарантийный взнос обращается в доход государства;

      2) выполнения участником аукциона, предложившим следующий после победителя аукциона наибольший размер подписного бонуса, требований, предусмотренных пунктами 3 и 5 статьи 100 настоящего Кодекса, в течение трех рабочих дней после подачи заявления на возврат гарантийного взноса гарантийный взнос возвращается.";

      6) в статье 96:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Лицо, заинтересованное в участии в аукционе на предоставление права недропользования по углеводородам, направляет в компетентный орган заявление на участие в аукционе в форме электронного документа, удостоверенного посредством электронной цифровой подписи, путем использования объекта информатизации оператора электронных аукционов на предоставление права недропользования по углеводородам.";

      в пункте 2:

      подпункт 2) изложить в следующей редакции:

      "2) для юридических лиц – наименование заявителя, его место нахождения, сведения о государственной регистрации в качестве юридического лица (выписка из торгового реестра или другой легализованный документ, удостоверяющий, что заявитель является юридическим лицом по законодательству иностранного государства), сведения о руководителях, сведения обо всех (о любых) юридических лицах, физических лицах, государствах и международных организациях, прямо и (или) косвенно контролирующих заявителя;";

      подпункт 3) исключить;

      дополнить подпунктами 5) и 6) следующего содержания:

      "5) сведения об уплате заявителем взноса за участие в аукционе;

      6) сведения об уплате заявителем гарантийного взноса.";

      подпункты 2) и 5) пункта 3 исключить;

      пункт 4 дополнить частью второй следующего содержания:

      "Документы и сведения, предусмотренные настоящей статьей, представляются в порядке, определяемом компетентным органом согласно пункту 5 статьи 99 настоящего Кодекса.";

      7) в статье 97:

      подпункт 7) пункта 3 исключить;

      пункт 4 изложить в следующей редакции:

      "4. Отказ в приеме заявления по основаниям, предусмотренным подпунктами 3), 4), 6), 8) и 9) пункта 3 настоящей статьи, лишает заявителя права подачи повторного заявления в рамках текущего аукциона.";

      8) в статье 98:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Комиссия по предоставлению права недропользования по углеводородам является постоянно действующим коллегиальным органом, созданным для рассмотрения вопросов по предоставлению права недропользования по углеводородам.";

      пункт 5 исключить;

      пункт 6 изложить в следующей редакции:

      "6. Комиссия по предоставлению права недропользования по углеводородам лишает победителя аукциона права на заключение контракта, а также отменяет аукцион или признает несостоявшимся по основаниям, установленным настоящим Кодексом.";

      9) в статье 99:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Если единственным лицом, зарегистрированным в качестве участника аукциона, является лицо, подавшее заявление на проведение аукциона, то в течение трех рабочих дней со дня завершения рассмотрения заявлений на участие в аукционе аукцион отменяется и с таким лицом заключается контракт на недропользование в порядке, установленном статьей 100 настоящего Кодекса, при условии оплаты таким лицом стартового размера подписного бонуса.";

      в пункте 2 слова "интернет-ресурсе" заменить словами "объекте информатизации";

      пункт 4 исключить;

      пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:

      "5. Аукцион организуется компетентным органом и проводится с использованием объекта информатизации оператора электронных аукционов на предоставление права недропользования по углеводородам в электронной форме в порядке, определяемом компетентным органом.

      Оператором электронных аукционов на предоставление права недропользования по углеводородам признается юридическое лицо, определяемое компетентным органом, осуществляющее в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, проведение аукционов на предоставление права недропользования по углеводородам.

      Критерии по определению оператора электронных аукционов на предоставление права недропользования по углеводородам утверждаются компетентным органом.

      6. Оператор электронных аукционов на предоставление права недропользования по углеводородам обеспечивает:

      1) регистрацию заявителей, допущенных компетентным органом к участию в аукционе;

      2) интеграцию объекта информатизации оператора электронных аукционов на предоставление права недропользования по углеводородам с соответствующими государственными и иными информационными системами в целях получения в электронной форме документов и сведений, предусмотренных пунктом 3 статьи 96 настоящего Кодекса;

      3) прием документов от заявителей для регистрации на объекте информатизации оператора электронных аукционов на предоставление права недропользования по углеводородам;

      4) проведение консультирования по работе на объекте информатизации оператора электронных аукционов на предоставление права недропользования по углеводородам;

      5) равные условия доступа для участников аукциона на объекте информатизации оператора электронных аукционов на предоставление права недропользования по углеводородам;

      6) проведение аукционов дистанционно с использованием объекта информатизации оператора электронных аукционов на предоставление права недропользования по углеводородам;

      7) формирование реестра итогов аукционов;

      8) опубликование реестра итогов электронных аукционов на объекте информатизации оператора электронных аукционов на предоставление права недропользования по углеводородам;

      9) поддержание комплекса технических средств, системного и технологического программного обеспечения в постоянном рабочем состоянии для:

      надлежащего функционирования объекта информатизации оператора электронных аукционов на предоставление права недропользования по углеводородам;

      недопущения вмешательства третьих лиц, включая работников оператора электронных аукционов на предоставление права недропользования по углеводородам, в процесс проведения аукционов на предоставление права недропользования по углеводородам в день проведения аукциона;

      10) соблюдение технических требований к объекту информатизации оператора электронных аукционов на предоставление права недропользования по углеводородам, включая требования по защите информации и требования по защите от постороннего вмешательства в процесс проведения аукциона;

      11) представление записей всех действий, совершенных на объекте информатизации оператора электронных аукционов на предоставление права недропользования по углеводородам в день проведения аукциона, по запросу компетентного органа;

      12) разработку и утверждение внутренних технических документов, регламентирующих проведение аукционов;

      13) взаимодействие с компетентным органом по вопросам проведения аукционов;

      14) размещение извещения о проведении аукционов на объекте информатизации оператора электронных аукционов на предоставление права недропользования по углеводородам;

      15) организацию разработки нового и (или) модернизацию действующего программного обеспечения по проведению аукционов;

      16) приостановку, перенос или отмену проведения аукционов в порядке, определяемом компетентным органом.";

      10) в статье 100:

      часть первую пункта 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Результаты аукциона оформляются автоматически на основании реестра итогов электронных аукционов на объекте информатизации оператора электронных аукционов на предоставление права недропользования по углеводородам в день его проведения протоколом, подписываемым компетентным органом и победителем аукциона.";

      пункт 5 изложить в следующей редакции:

      "5. В случае, если победитель аукциона в течение срока, указанного в пункте 3 настоящей статьи, не уплатил подписной бонус и (или) не представил в компетентный орган подписанный со своей стороны контракт на недропользование, такое лицо лишается права на заключение контракта, при этом право на заключение контракта по соответствующему участку недр письменным уведомлением компетентного органа, направляемым в течение трех рабочих дней после истечения срока, предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи, передается участнику аукциона, предложившему следующий после победителя аукциона наибольший размер подписного бонуса.

      В течение двадцати рабочих дней со дня направления письменного уведомления от компетентного органа участник аукциона, предложивший следующий после победителя аукциона наибольший размер подписного бонуса, обязан выполнить требования к победителю аукциона, предусмотренные пунктом 3 настоящей статьи. При этом подписной бонус, предусмотренный подпунктом 1) части первой пункта 3 настоящей статьи, уплачивается участником аукциона, предложившим следующий после победителя аукциона наибольший размер подписного бонуса, в размере, предложенном таким участником аукциона.

      В случае невыполнения в течение двадцати рабочих дней со дня направления письменного уведомления от компетентного органа участником аукциона, предложившим следующий после победителя аукциона наибольший размер подписного бонуса, требований к победителю аукциона, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, такое лицо лишается права на заключение контракта, а участок недр повторно выставляется на аукцион.";

      11) часть вторую пункта 1 статьи 101 исключить;

      12) статью 107 дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:

      "8-1. В случаях, предусмотренных пунктами 6 и 8 настоящей статьи, лицо, получившее уведомление компетентного органа, направляет отчет о проделанной работе.";

      13) статью 144 изложить в следующей редакции:

      "Статья 144. Информационная система учета сырой нефти, газового конденсата, сырого газа и продуктов его переработки (товарного газа)

      1. Информационная система учета сырой нефти, газового конденсата, сырого газа и продуктов его переработки (товарного газа) осуществляет учет:

      1) сырого газа и продуктов его переработки (товарного газа) путем автоматизированного сбора, обработки, хранения и использования данных о количестве находящегося в обороте сырого газа, подготовленного к переработке и поставке потребителю в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также используемого на собственные нужды, подлежащего утилизации путем закачки в пласт с целью хранения и (или) поддержания пластового давления, сжигаемого в случаях и на условиях, установленных статьей 146 настоящего Кодекса;

      2) сырой нефти и газового конденсата путем автоматизированного сбора, обработки, хранения и использования данных о количестве находящихся в обороте сырой нефти и газового конденсата, подготовленных к поставке потребителю в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      2. Уполномоченный орган в области углеводородов осуществляет сбор информации для включения в информационную систему учета сырой нефти и газового конденсата, сырого газа и продуктов его переработки (товарного газа) в целях обработки, хранения, использования информации, в том числе предоставления и распространения, в соответствии с определяемым им порядком формирования и функционирования информационной системы учета сырой нефти и газового конденсата, сырого газа и продуктов его переработки (товарного газа).

      3. Под оборотом сырой нефти и газового конденсата понимается их подготовка, транспортировка, хранение, отгрузка, реализация, ввоз на территорию Республики Казахстан и вывоз за пределы территории Республики Казахстан.

      Под оборотом сырого газа, продуктов его переработки (товарного газа) понимается их сбор, подготовка, транспортировка, переработка, а также в случаях и на условиях, установленных Кодексом и проектным документом, – утилизация путем закачки в пласт и сжигание в факелах.

      4. Прибором учета сырой нефти, газового конденсата, сырого газа и продуктов его переработки (товарного газа) признается техническое устройство, определяющее количественные и качественные характеристики сырой нефти, газового конденсата, сырого газа и продуктов его переработки (товарного газа) и допущенное к применению в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области обеспечения единства измерений, а также программное обеспечение, осуществляющее передачу информации оператору информационной системы учета сырой нефти, газового конденсата, сырого газа и продуктов его переработки (товарного газа) в режиме реального времени.

      5. Субъекты, осуществляющие деятельность в области оборота сырой нефти, газового конденсата, сырого газа и продуктов его переработки (товарного газа), обязаны оснащать свои производственные объекты, перечень и сроки оснащения которых утверждаются уполномоченным органом в области углеводородов, приборами учета и обеспечивать их функционирование в порядке, определенном уполномоченным органом в области углеводородов.

      6. Запрещается проведение субъектами, осуществляющими деятельность в области добычи и (или) оборота сырой нефти, газового конденсата, сырого газа и продуктов его переработки (товарного газа), операций по добыче и (или) обороту сырой нефти, газового конденсата, сырого газа и продуктов его переработки (товарного газа) без оснащения либо с оснащением неисправными приборами учета производственных объектов, перечень и сроки оснащения которых утверждаются уполномоченным органом в области углеводородов.";

      14) абзац первый пункта 2 статьи 165 изложить в следующей редакции:

      "2. Договор доверительного управления участком недр разрабатывается и заключается в форме электронного документа, удостоверенного посредством электронных цифровых подписей уполномоченных должностных лиц, путем использования единой государственной системы управления недропользованием в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, требованиями законодательства Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи и предоставляет доверительному управляющему право:".

      10. В Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 29 июня 2020 года:

      1) часть первую статьи 4 дополнить подпунктами 14-1), 14-2) и 37-1) следующего содержания:

      "14-1) данные – информация в формализованном виде, пригодная для обработки;

      14-2) уполномоченный орган по управлению данными – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию по управлению данными;";

      "37-1) цифровая трансформация – комплекс мероприятий, включающий в себя внедрение цифровых технологий, реинжиниринг и использование данных;";

      2) часть первую статьи 5 дополнить абзацем пятым следующего содержания:

      "цифровая трансформация государственного управления;";

      3) дополнить статьями 43-2 и 43-3 следующего содержания:

      "Статья 43-2. Управление данными

      1. Управление данными – процесс, связанный с определением, созданием, сбором, накоплением, хранением, распространением, уничтожением, поддержкой данных, а также обеспечением их аналитики, качества, доступности, защиты.

      2. Уполномоченный орган по управлению данными:

      1) осуществляет руководство и обеспечивает реализацию государственной политики управления данными;

      2) разрабатывает и утверждает требования по управлению данными;

      3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      3. Собственником данных, создаваемых, накапливаемых и приобретаемых за счет бюджетных средств, а также полученных иными способами, установленными законами Республики Казахстан, является государство.

      4. Управление данными, составляющими государственные секреты, служебную или конфиденциальную информацию, осуществляется с учетом особенностей, установленных законами Республики Казахстан.

      Статья 43-3. Цифровая трансформация государственного управления

      1. Государственные органы проводят цифровую трансформацию в соответствии с правилами цифровой трансформации государственного управления, утвержденными Правительством Республики Казахстан.

      2. Уполномоченный орган в сфере информатизации осуществляет межотраслевую координацию цифровой трансформации государственного управления.

      3. Организационное и методологическое сопровождение цифровой трансформации государственного управления осуществляется юридическим лицом, определенным Правительством Республики Казахстан.";

      4) в статье 45:

      часть пятую дополнить абзацем вторым следующего содержания:

      "При осуществлении государственных функций и оказании вытекающих из них государственных услуг согласие государственных органов на доступ к данным, содержащимся в интегрированных объектах информатизации государственных органов, не требуется, за исключением случаев, установленных законами Республики Казахстан.";

      дополнить частями 5-1 и седьмой следующего содержания:

      "5-1. Государственным органам и иным лицам при осуществлении государственных функций и оказании вытекающих из них государственных услуг запрещаются сбор и истребование информации от физических и юридических лиц в случае их наличия в объектах информатизации "электронного правительства".";

      "7. Документы на бумажном носителе или в электронной форме создаются, удостоверяются и хранятся в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

      Документ в электронной форме, удостоверенный посредством электронной цифровой подписи (электронный документ), равнозначен подписанному документу на бумажном носителе и не требует заверения иными способами.";

      5) абзац первый части второй статьи 63 изложить в следующей редакции:

      "2. В обращении, поданном в письменной (бумажной и (или) электронной) форме, протоколе указываются:";

      6) в заголовке главы 26 слова "местных исполнительных" заменить словом "административных";

      7) в статье 165:

      в части первой слова "местного исполнительного" заменить словом "административного";

      в части второй слово "список" заменить словами "единый список";

      в части третьей слова "предварительными списками" заменить словами "единым списком";

      8) в части второй статьи 166 слова "местного исполнительного" заменить словом "административного";

      9) в статье 167:

      в части первой слова "предварительные списки" заменить словами "единый список";

      в части второй слова "местный исполнительный" заменить словом "административный".

      11. В Закон Республики Казахстан от 14 апреля 1993 года "О реабилитации жертв массовых политических репрессий":

      статью 17 изложить в следующей редакции:

      "Статья 17. Государственные органы, осуществляющие хранение архивных материалов, связанных с репрессиями, обязаны направлять в органы государственной регистрации актов гражданского состояния извещения для оформления свидетельства о смерти, а также при наличии данных, при обращении заявителей сообщать им время, причину смерти и место погребения реабилитированного.".

      12. В Закон Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года "О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств":

      1) часть двенадцатую статьи 6 изложить в следующей редакции:

      "Государственная регистрация юридического лица, за исключением политических партий и религиозных объединений, производится на основании электронного заявления, поданного посредством веб-портала "электронного правительства", а также иных объектов информатизации, в порядке, определяемом Министерством юстиции Республики Казахстан.";

      2) статью 6-2 дополнить частью девятой следующего содержания:

      "Учетная регистрация филиала (представительства) юридического лица, за исключением филиалов (представительств) политических партий и религиозных объединений, производится на основании электронного заявления, поданного посредством веб-портала "электронного правительства", а также иных объектов информатизации, в порядке, определяемом Министерством юстиции Республики Казахстан.";

      3) статью 6-3 дополнить частью седьмой следующего содержания:

      "Государственная регистрация юридического лица, создаваемого путем реорганизации, за исключением политических партий и религиозных объединений, производится на основании электронного заявления, поданного посредством веб-портала "электронного правительства", а также иных объектов информатизации, в порядке, определяемом Министерством юстиции Республики Казахстан.";

      4) в статье 14:

      дополнить частью второй следующего содержания:

      "Государственная перерегистрация юридического лица, за исключением политических партий и религиозных объединений, производится на основании электронного заявления, поданного посредством веб-портала "электронного правительства", а также иных объектов информатизации, в порядке, определяемом Министерством юстиции Республики Казахстан.";

      подпункт 4) части второй исключить;

      5) в статье 14-1:

      дополнить частью второй следующего содержания:

      "Государственная регистрация внесенных изменений и дополнений в учредительные документы юридического лица, за исключением политических партий и религиозных объединений, производится на основании электронного заявления, поданного посредством веб-портала "электронного правительства", а также иных объектов информатизации, в порядке, определяемом Министерством юстиции Республики Казахстан.";

      подпункт 4) части четвертой исключить;

      6) в статье 14-2:

      в части второй слова "подпунктах 2)," заменить словами "в подпунктах 1), 2), 4), 5),";

      в части третьей слова "подпунктах 1), 3), 4) и 5)" заменить словами "подпункте 3)";

      дополнить частью четвертой следующего содержания:

      "Изменение места нахождения юридического лица, относящегося к субъекту частного предпринимательства, филиала (представительства), за исключением акционерного общества, филиала (представительства), осуществляется с согласия собственника недвижимого имущества посредством электронной цифровой подписи.";

      части четвертую, пятую и восьмую исключить;

      7) статью 16 дополнить частью одиннадцатой следующего содержания:

      "Государственная регистрация прекращения деятельности юридического лица, за исключением политических партий и религиозных объединений, производится на основании электронного заявления, поданного посредством веб-портала "электронного правительства", а также иных объектов информатизации, в порядке, определяемом Министерством юстиции Республики Казахстан.".

      13. В Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан":

      подпункт 2) пункта 8 статьи 50 изложить в следующей редакции:

      "2) судам и нотариусам по находящимся в их производстве наследственным делам на основании определения, постановления суда или запроса нотариуса.".

      14. В Закон Республики Казахстан от 11 июля 1997 года "О языках в Республике Казахстан":

      статью 22 изложить в следующей редакции:

      "Статья 22. Язык в области связи и информатизации

      В области связи в пределах Республики Казахстан обеспечивается функционирование государственного и русского языков. Почтово-телеграфные отправления за пределы Республики Казахстан производятся согласно установленным международным правилам.

      Собственники объектов информатизации обязаны создавать и выпускать в обращение на территории Республики Казахстан объекты информатизации государственных органов и квазигосударственного сектора, предназначенные для формирования государственных электронных информационных ресурсов, выполнения государственных функций и оказания государственных услуг, на государственном, русском языках и при необходимости на других языках.".

      15. В Закон Республики Казахстан от 22 декабря 1998 года "О Национальном архивном фонде и архивах":

      в подпункте 25) статьи 1 слова "и типовой архитектуры "электронного акимата" исключить.

      16. В Закон Республики Казахстан от 15 марта 1999 года "О государственных секретах":

      1) в подпункте 36) статьи 12 слова ", комплексного тестирования и других видов тестирования, проводимых" заменить словом "проводимого";

      2) часть вторую пункта 3 статьи 20 исключить.

      17. В Закон Республики Казахстан от 13 июля 1999 года "О противодействии терроризму":

      подпункт 2) пункта 2 статьи 15-1 дополнить словами "в соответствии с пунктом 1-2 статьи 41-1 Закона Республики Казахстан "О связи".

      18. В Закон Республики Казахстан от 13 декабря 2000 года "О детских деревнях семейного типа и домах юношества":

      подпункт 5) пункта 4 статьи 16 после слова "свидетельства" дополнить словами "или уведомление".

      19. В Закон Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности":

      часть вторую статьи 31 изложить в следующей редакции:

      "В случае внесения изменений и (или) дополнений в учредительные документы, не требующих перерегистрации, страховая (перестраховочная) организация обязана в течение четырнадцати календарных дней с даты отметки Корпорации о приеме уведомления о внесении изменений и (или) дополнений в учредительные документы представить в уполномоченный орган документ, подтверждающий принятие уведомления, копию изменений и (или) дополнений в учредительные документы.".

      20. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан":

      1) подпункт 7) пункта 1 статьи 27 после слова "инфраструктуры" дополнить словами ", сетей связи";

      2) в пункте 1 статьи 31:

      подпункт 2-2) исключить;

      подпункт 7) после слова "инфраструктуры" дополнить словами ", сетей связи";

      3) подпункт 13) пункта 1 статьи 33 изложить в следующей редакции:

      "13) в пределах своей компетенции организует и обеспечивает исполнение законодательства Республики Казахстан по вопросам воинской обязанности и воинской службы, мобилизационной подготовки и мобилизации, в сфере гражданской защиты;";

      4) в пункте 1 статьи 35:

      подпункт 10) исключить;

      подпункт 10-1) изложить в следующей редакции:

      "10-1) в поселках, селах, сельских округах, где нет органов, осуществляющих регистрацию актов гражданского состояния, аким поселка, села, сельского округа организует совершение нотариальных действий, производит прием документов на регистрацию актов гражданского состояния граждан, проживающих на их территории, и передачу их в орган регистрации актов гражданского состояния района или города областного значения для государственной регистрации актов гражданского состояния и внесения сведений в государственную базу данных о физических лицах, также выдачу и вручение свидетельств и при необходимости справок в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;".

      21. В Закон Республики Казахстан от 17 июля 2001 года "О государственной адресной социальной помощи":

      пункт 1 статьи 3 дополнить частью второй следующего содержания:

      "Заявители вправе обратиться за назначением адресной социальной помощи через веб-портал "электронного правительства".".

      22. В Закон Республики Казахстан от 8 августа 2002 года "О правах ребенка в Республике Казахстан":

      в пункте 1 статьи 43 слова "(или усыновлении)" исключить.

      23. В Закон Республики Казахстан от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи":

      1) подпункт 2) пункта 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:

      "2) разрабатывает и утверждает правила выдачи и отзыва свидетельства об аккредитации удостоверяющих центров;";

      2) в подпункте 2) статьи 6 слова "и передачи" заменить словами ", передачи, предоставления и подтверждения";

      3) в статье 7:

      пункт 6 после слова "регистрации" дополнить словом ", подтверждения";

      дополнить пунктом 7 следующего содержания:

      "7. Требования пунктов 2, 3 и 4 настоящей статьи не распространяются на электронные документы, представленные посредством сервиса цифровых документов.";

      4) статью 8 дополнить частью второй следующего содержания:

      "Хранящиеся в государственных и (или) негосударственных информационных системах электронные документы могут использоваться и представляться посредством сервиса цифровых документов.".

      24. В Закон Республики Казахстан от 8 февраля 2003 года "О чрезвычайном положении":

      1) подпункт 2) пункта 2 статьи 3-4 дополнить словами "в соответствии с пунктом 1-2 статьи 41-1 Закона Республики Казахстан "О связи";

      2) пункт 1 статьи 14-1 дополнить словами ", в соответствии с пунктом 1-2 статьи 41-1 Закона Республики Казахстан "О связи";

      3) подпункт 10) пункта 1 статьи 15 дополнить словами ", в соответствии с пунктом 1-2 статьи 41-1 Закона Республики Казахстан "О связи".

      25. В Закон Республики Казахстан от 3 июня 2003 года "О Фонде гарантирования страховых выплат":

      подпункт 4) пункта 2 статьи 17-2 изложить в следующий редакции:

      "4) копия свидетельства или уведомление о смерти потерпевшего;".

      26. В Закон Республики Казахстан от 1 июля 2003 года "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами":

      подпункт 6) части первой пункта 2 статьи 21 изложить в следующей редакции:

      "6) копия свидетельства или уведомление о смерти потерпевшего и документ, подтверждающий право выгодоприобретателя на возмещение вреда (копия), – в случае смерти потерпевшего;".

      27. В Закон Республики Казахстан от 1 июля 2003 года "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств":

      подпункт 4) части первой пункта 2 статьи 25 изложить в следующий редакции:

      "4) копия свидетельства или уведомление о смерти потерпевшего;".

      28. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций":

      пункт 1 статьи 9 дополнить подпунктом 20-1) следующего содержания:

      "20-1) осуществляет в пределах компетенции контроль и надзор за соблюдением финансовыми организациями требований информационной безопасности;".

      29. В Закон Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года "Об обязательном страховании туриста":

      абзац седьмой подпункта 2) пункта 2 статьи 18 изложить в следующей редакции:

      "копия свидетельства или уведомление о смерти, заключение судебно-медицинской экспертизы или протокол патологоанатомического вскрытия представляются в случае смерти застрахованного;".

      30. В Закон Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года "О регулировании торговой деятельности":

      в статье 21:

      пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:

      "2. Для получения разрешения заявитель представляет в уполномоченный орган электронное заявление.

      3. Разрешение выдается в течение одного рабочего дня со дня подачи заявления.";

      пункт 8 исключить.

      31. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2004 года "О связи":

      1) в статье 2:

      в подпункте 4-4) слово "выдающее" заменить словом "выпускающее";

      подпункт 21) исключить;

      в подпункте 30-3) слова "междугородной и (или) международной" исключить;

      подпункты 36-1) и 36-2) изложить в следующей редакции:

      "36-1) пропуск междугородного трафика – осуществление процесса установления соединения и передачи информации через междугородные линии связи;

      36-2) сертификат безопасности – набор электронных цифровых символов, применяемый для пропуска трафика, содержащего протоколы, поддерживающие шифрование;";

      дополнить подпунктом 36-3) следующего содержания:

      "36-3) защищенная связь – вид электрической связи с использованием специальных средств защиты информации (кодированная связь, засекреченная связь, шифрованная связь);";

      2) в пункте 1 статьи 8:

      дополнить подпунктом 18-1) следующего содержания:

      "18-1) утверждение правил формирования и ведения реестра статических адресов сетей передачи данных по согласованию с Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан;";

      подпункт 19-3) исключить;

      3) в пункте 1 статьи 9-1:

      подпункты 2) и 4) изложить в следующей редакции:

      "2) техническое обеспечение ведения реестра (базы данных) радиоэлектронных средств и радиочастотных присвоений и интернет-ресурса, содержащего информацию о наличии сетей связи и результатах контроля качества связи в населенных пунктах Республики Казахстан (цифровая карта телекоммуникаций);";

      "4) техническое сопровождение мероприятий по международной координации ресурсов радиочастот и орбитальных позиций;";

      дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

      "6) согласование частотно-территориального плана сетей телерадиовещания, а также подбор и сопровождение радиочастот для сетей телерадиовещания.";

      4) в пункте 1 статьи 9-2:

      подпункт 1) дополнить словами ", реестра статических адресов сетей передачи данных";

      в подпункте 2) слова "междугородной и международной" исключить;

      5) пункт 6 статьи 12 дополнить частью пятой следующего содержания:

      "Невыполнение оператором связи обязательств по обеспечению услугами связи населенных пунктов и (или) территорий, указанных в разрешении на использование радиочастотного спектра Республики Казахстан, а также неиспользование радиочастотного спектра в течение одного года влекут ответственность в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.";

      6) пункт 1 статьи 14 дополнить словами ", в соответствии с пунктом 1-2 статьи 41-1 настоящего Закона";

      7) часть вторую пункта 3 статьи 21 изложить в следующей редакции:

      "Работники операторов связи, в функциональные обязанности которых входят работа и обслуживание средств проведения оперативно-розыскных и контрразведывательных мероприятий, а также обслуживание систем, обеспечивающих сбор и хранение служебной информации об абонентах, должны быть гражданами Республики Казахстан. Передача операторами связи иным лицам в каком-либо виде управления собственными сетями связи запрещается.";

      8) в статье 23:

      пункт 6 изложить в следующей редакции:

      "6. Операторы связи обязаны обеспечивать приоритетное предоставление каналов и линий связи, а также их сохранность для нужд государственных органов, Службы государственной охраны Республики Казахстан, органов военного управления, национальной безопасности, внутренних дел Республики Казахстан, оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства" и принимать первоочередные и неотложные меры по замене каналов связи или их восстановлению в случае повреждения.";

      пункт 7 после слов "Республики Казахстан" дополнить словами ", а также оператору информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства";

      9) в статье 25:

      пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:

      "2. Операторы связи обязаны оказывать услуги присоединения и пропуска трафика в соответствии с правилами, утверждаемыми уполномоченным органом. Типовые условия присоединения операторов связи согласовываются с уполномоченным органом.

      3. Пропуск международного трафика осуществляется только через сети операторов международной связи с учетом соблюдения порядка функционирования системы централизованного управления сетями телекоммуникаций Республики Казахстан.";

      дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

      "3-1. Пропуск интернет-трафика операторами связи на территории Республики Казахстан осуществляется с учетом соблюдения порядка функционирования системы централизованного управления сетями телекоммуникаций Республики Казахстан.";

      10) в статье 26:

      в заголовке, пунктах 1 и 2 слова "доминирующими", "доминирующих", "доминирующего" и "доминирующим" исключить;

      подпункт 3) пункта 3-1 после слов "подсетей связи в точки обмена интернет-трафиком" дополнить словами "по региональному признаку при условии присутствия оператора междугородной и (или) международной связи в регионе размещения точек обмена интернет-трафиком";

      11) пункт 6 статьи 29 дополнить частью второй следующего содержания:

      "Волоконно-оптические линии связи могут проводиться через воздушные линии электропередач в соответствии с правилами устройства электроустановок, утвержденными государственным органом, осуществляющим руководство в области электроэнергетики.".

      32. В Закон Республики Казахстан от 6 июля 2004 года "О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан":

      1) в статье 1:

      подпункт 1) исключить;

      подпункт 13-1) изложить в следующей редакции:

      "13-1) информация о субъекте кредитной истории (далее – информация) – сведения в отношении субъектов кредитных историй в электронной форме и на бумажном носителе, передаваемые участниками системы формирования кредитных историй и их использования, при необходимости удостоверяемые посредством электронной цифровой подписи;";

      дополнить подпунктом 13-2) следующего содержания:

      "13-2) негативная информация о субъекте кредитной истории – краткая форма кредитного отчета о субъекте кредитной истории, содержащая сведения о ликвидации субъекта кредитной истории, являющегося юридическим лицом, по решению суда или о наличии у субъекта кредитной истории просроченной задолженности свыше девяноста календарных дней;";

      2) подпункт 1) пункта 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:

      "1) услуга по предоставлению специализированного программного обеспечения для автоматизации деятельности участников системы формирования кредитных историй и их использования;";

      3) в статье 23:

      часть вторую пункта 3 изложить в следующей редакции:

      "Предоставление информации в кредитное бюро с государственным участием центральными исполнительными органами и подведомственными им юридическими лицами осуществляется на основании заключенного с ним в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об информатизации, договора с использованием электронного шлюза обмена информацией уполномоченного органа в сфере информатизации.";

      пункт 4 изложить в следующей редакции:

      "4. Информация предоставляется поставщиками в кредитные бюро в электронной форме. Случаи предоставления информации на бумажном носителе определяются внутренними документами кредитных бюро и заключаемыми ими договорами с поставщиками информации.";

      4) пункт 4 статьи 29 изложить в следующей редакции:

      "4. Предоставление кредитным бюро субъекту кредитной истории кредитного отчета в отношении его осуществляется на основании письменного запроса либо запроса в электронной форме субъекта кредитной истории.".

      5) в пункте 5 статьи 30-1 слова "на электронном носителе" заменить словами "в электронной форме".

      33. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира":

      в подпункте 7) части первой пункта 3 статьи 33-1 слова "через свои филиалы и представительства" заменить словами "в электронной форме".

      34. В Закон Республики Казахстан от 7 февраля 2005 года "Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей":

      абзац четвертый подпункта 2) части первой пункта 2 статьи 20 изложить в следующей редакции:

      "копия свидетельства или уведомление о смерти работника;".

      35. В Закон Республики Казахстан от 16 января 2006 года "О присяжных заседателях":

      1) в статье 1:

      в подпункте 2) слово "списки" заменить словами "единый список";

      подпункты 3) и 4) исключить;

      в подпункте 5) слово "основной" исключить;

      подпункты 6) и 7) исключить;

      в подпункте 8) слово "предварительного" заменить словом "единого";

      2) статьи 4 и 5 изложить в следующей редакции:

      "Статья 4. Единый список кандидатов в присяжные заседатели

      1. В целях обеспечения участия граждан Республики Казахстан в процессе отбора присяжных заседателей единый список кандидатов в присяжные заседатели формируется по запросу суда в электронной форме посредством информационно-аналитической системы уполномоченного органа в сфере информатизации и объектов информатизации "электронного правительства" в соответствии с законодательством Республики Казахстан об информатизации.

      2. Государственные органы обязаны представлять в информационно-аналитическую систему уполномоченного органа в сфере информатизации сведения для формирования единого списка кандидатов в присяжные заседатели в соответствии с законами Республики Казахстан.

      3. Единый список кандидатов в присяжные заседатели формируется в алфавитном порядке. В списке указываются фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), год рождения (в возрасте двадцати пяти лет – дополнительно день и месяц) и регистрация по месту жительства кандидата в присяжные заседатели.

      Статья 5. Количество граждан, включаемых в единый список кандидатов в присяжные заседатели

      В единый список кандидатов в присяжные заседатели включаются граждане Республики Казахстан, зарегистрированные по месту жительства на соответствующей административно-территориальной единице и соответствующие требованиям статьи 10 настоящего Закона, в количестве, определяемом председателем соответствующего областного и приравненного к нему суда.";

      3) статьи 6, 7, 8 и 9 исключить;

      4) пункты 2, 3 и 4 статьи 11 исключить;

      5) статью 12 исключить.

      36. В Закон Республики Казахстан от 12 января 2007 года "О национальных реестрах идентификационных номеров":

      1) подпункты 2) и 4) пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:

      "2) Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров – государственная база данных, предназначенная для учета и хранения сведений о созданных и прекративших деятельность на территории Республики Казахстан юридических лицах (филиалах и представительствах), индивидуальных предпринимателях, осуществляющих деятельность в виде совместного предпринимательства, формирования и хранения сведений о присвоенных бизнес-идентификационных номерах;";

      "4) Национальный реестр индивидуальных идентификационных номеров – государственная база данных, предназначенная для формирования, учета, хранения информации об индивидуальных идентификационных номерах и сведений о физических лицах, которым они присвоены;";

      2) пункт 1 статьи 11 дополнить подпунктом 3-7) следующего содержания:

      "3-7) Национальному оператору почты в целях функционирования единой системы электронных абонентских почтовых ящиков в рамках электронного документооборота;".

      37. В Закон Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности":

      подпункт 7) статьи 1 изложить в следующей редакции:

      "7) организации публичного интереса – финансовые организации (за исключением юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой), акционерные общества (за исключением некоммерческих), организации-недропользователи (кроме организаций, добывающих общераспространенные полезные ископаемые), хлебоприемные предприятия, государственные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения, субъекты государственной монополии, специального права, а также организации, в уставных капиталах которых имеется доля участия государства, и дочерние, зависимые и иные юридические лица, являющиеся аффилированными с ними в соответствии с законами Республики Казахстан;".

      38. В Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании":

      1) подпункт 49-3) статьи 1 исключить;

      2) в части первой статьи 5:

      подпункт 6-5) исключить;

      в подпункте 23-4) слово "среднего," заменить словами "дошкольного воспитания и обучения, среднего, специального, дополнительного,";

      дополнить подпунктом 46-27) следующего содержания:

      "46-27) разрабатывает и утверждает методику определения стоимости курсов повышения квалификации педагогов государственных организаций образования, а также организаций образования, получающих государственный образовательный заказ;";

      3) в пункте 17 статьи 47:

      части первую, вторую, четвертую, пятую и седьмую изложить в следующей редакции:

      "17. Граждане Республики Казахстан из числа сельской молодежи, поступившие в пределах квоты, установленной подпунктом 3) пункта 8 статьи 26 настоящего Закона, на обучение по педагогическим, медицинским, ветеринарным и сельскохозяйственным специальностям, обязаны отработать в сроки и порядке, которые определены Правительством Республики Казахстан.

      Граждане Республики Казахстан, поступившие на педагогические и медицинские специальности на основе государственного образовательного заказа, обязаны отработать в сроки и порядке, которые определены Правительством Республики Казахстан.";

      "Граждане Республики Казахстан, поступившие на обучение в докторантуру по программе докторов философии (PhD) на основе государственного образовательного заказа, обязаны отработать в сроки и порядке, которые определены Правительством Республики Казахстан.

      Граждане Республики Казахстан, обучившиеся в докторантуре по программе докторов по профилю на основе государственного образовательного заказа, обязаны отработать в сроки и порядке, которые определены Правительством Республики Казахстан.";

      "Граждане Республики Казахстан из числа сельской молодежи, поступившие в пределах квоты, установленной подпунктом 6) пункта 8 статьи 26 настоящего Закона, на обучение по педагогическим, техническим и сельскохозяйственным специальностям, обязаны отработать в сроки и порядке, которые определены Правительством Республики Казахстан.";

      в части восьмой слова "предусмотренного настоящим пунктом" заменить словами "определяемого Правительством Республики Казахстан".

      39. В Закон Республики Казахстан от 19 марта 2010 года "О государственной статистике":

      1) подпункт 7-1) статьи 1 исключить;

      2) в статье 8:

      в пункте 4:

      подпункт 3) исключить;

      дополнить подпунктами 3-1) и 3-2) следующего содержания:

      "3-1) код по классификатору секторов экономики;

      3-2) код по классификатору форм и видов собственности;";

      в пункте 6 слова "научных целях" заменить словами "научной и научно-технической деятельности";

      3) в статье 12:

      в подпункте 8) слова "и ведомственных" исключить;

      дополнить подпунктом 9-1) следующего содержания:

      "9-1) разрабатывает и утверждает порядок представления баз данных в деидентифицированном виде для использования в научной и научно-технической деятельности;";

      подпункт 13) исключить;

      дополнить подпунктами 15-2), 15-3) и 19-2) следующего содержания:

      "15-2) получает на безвозмездной основе от государственных органов, относящихся к органам государственной статистики, за исключением Национального Банка Республики Казахстан, первичные статистические данные, необходимые для производства официальной статистической информации, формируемой уполномоченным органом;

      15-3) на основании запроса получает на безвозмездной основе от Национального Банка Республики Казахстан первичные статистические данные в обезличенном виде, собираемые в целях формирования статистики внешнего сектора;";

      "19-2) получает и использует на безвозмездной основе данные от соответствующих уполномоченных государственных органов, организаций, сформированные при осуществлении государственных заказов и государственно-частного партнерства, в том числе данные дистанционного зондирования Земли из космоса, при осуществлении статистической деятельности;";

      подпункт 23) изложить в следующей редакции:

      "23) проводит анализ соответствия статистической деятельности государственных органов и Национального Банка Республики Казахстан, относящихся к органам государственной статистики, требованиям, утвержденным типовой методикой описания процесса производства статистической информации государственными органами, а также запрашивает необходимые для проведения анализа документы (информацию);";

      4) в статье 13:

      подпункт 2) изложить в следующей редакции:

      "2) разрабатывают, формируют и утверждают по согласованию с уполномоченным органом статистическую методологию в порядке, определенном уполномоченным органом;";

      дополнить подпунктами 2-1) и 5-2) следующего содержания:

      "2-1) утверждают по согласованию с уполномоченным органом формы ведомственных статистических наблюдений;";

      "5-2) получают на основании запроса обезличенные первичные статистические данные от уполномоченного органа для использования исключительно в статистических целях без передачи третьим лицам;";

      дополнить частью второй следующего содержания:

      "Национальный Банк Республики Казахстан получает на основании запроса обезличенные первичные статистические данные от уполномоченного органа для использования исключительно в статистических целях без передачи третьим лицам.";

      5) подпункт 2) пункта 3 статьи 16 изложить в следующей редакции:

      "2) утверждать по согласованию с уполномоченным органом формы, предназначенные для сбора административных данных, а также методики расчета показателей;";

      6) в статье 17:

      подпункт 4) пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "4) получать на безвозмездной основе статистическую форму и (или) программное обеспечение, необходимые для представления первичных статистических данных в электронном виде;";

      пункт 2 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

      "1-1) на основании размещенного на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа уведомления о продлении срока и переносе срока представления респондентами первичных статистических данных при наличии подтверждения возникновения в информационной системе в последний день срока представления статистических форм технических неполадок, повлекших непредставление респондентами первичных статистических данных, представлять статистические формы на следующий рабочий день после устранения технических неполадок;";

      7) часть первую пункта 3 статьи 19 дополнить словами ", а также на основании итогов анализа статистической деятельности";

      8) пункты 2 и 3 статьи 22 изложить в следующей редакции:

      "2. Статистическая методология по общегосударственным статистическим наблюдениям и формированию официальной статистической информации разрабатывается и утверждается уполномоченным органом.

      3. Статистическая методология по ведомственным статистическим наблюдениям разрабатывается и утверждается государственными органами, относящимися к органам государственной статистики, и Национальным Банком Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом.";

      9) пункт 2 статьи 26 изложить в следующей редакции:

      "2. Органы государственной статистики обеспечивают пользователям равные права на одновременный доступ к качественной официальной статистической информации, в том числе в формате машиночитаемых данных и статистической методологии, путем их размещения на интернет-ресурсах органов государственной статистики и интернет-портале открытых данных веб-портала "электронного правительства".".

      40. В Закон Республики Казахстан от 20 июля 2011 года "О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов":

      1) в статье 1:

      подпункт 4) изложить в следующей редакции:

      "4) контрольные приборы учета – технические устройства, определяющие количественные и качественные характеристики нефтепродуктов, предназначенные для ведения учета с целью последующей передачи в режиме реального времени через оператора данных контрольных приборов учета в сфере производства и оборота нефтепродуктов уполномоченному органу в области оборота нефтепродуктов, а также уполномоченному органу в области производства нефтепродуктов, установленные на производственных объектах производителей нефтепродуктов, баз нефтепродуктов и на автозаправочных станциях (кроме автозаправочных станций передвижного типа), допущенные к применению в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области обеспечения единства измерений;";

      дополнить подпунктом 10-1) следующего содержания:

      "10-1) производственный объект баз нефтепродуктов – технологическое оборудование, резервуарный парк, технические устройства и коммуникации, предназначенные для приема, хранения, отгрузки и реализации нефтепродуктов, соответствующие требованиям законодательства Республики Казахстан в области технического регулирования;";

      подпункт 24-2) изложить в следующей редакции:

      "24-2) оператор данных контрольных приборов учета в сфере производства и оборота нефтепродуктов – юридическое лицо, определенное Правительством Республики Казахстан, обеспечивающее автоматизированную онлайн-передачу данных контрольных приборов учета уполномоченному органу в области оборота нефтепродуктов, его территориальным подразделениям, а также уполномоченному органу в области производства нефтепродуктов;";

      2) статью 7 дополнить подпунктом 21-8) следующего содержания:

      "21-8) разрабатывает и утверждает порядок и требования по оснащению производственных объектов баз нефтепродуктов контрольными приборами учета;";

      3) подпункт 6) пункта 3 статьи 12 дополнить словами ", а также уполномоченному органу в области производства нефтепродуктов";

      4) часть четвертую подпункта 1) пункта 3 статьи 19 изложить в следующей редакции:

      "Реализация, отгрузка и (или) транспортировка, а также прокачка нефтепродуктов с баз нефтепродуктов осуществляются без применения контрольных приборов учета, при этом хранение нефтепродуктов в резервуарах баз нефтепродуктов осуществляется с обязательным оснащением контрольными приборами учета;";

      5) пункт 6 статьи 21 дополнить словами "с обязательным оснащением контрольными приборами учета".

      41. В Закон Республики Казахстан от 22 июля 2011 года "О миграции населения":

      1) подпункт 19-1) статьи 1 исключить;

      2) пункт 1 статьи 18 изложить в следующей редакции:

      "1. Этнические казахи, самостоятельно въехавшие на территорию Республики Казахстан, могут обращаться на присвоение или продление статуса кандаса и (или) включение в региональную квоту приема кандасов в порядке, определяемом уполномоченным органом по вопросам миграции населения.";

      3) часть вторую пункта 8 статьи 20 изложить в следующей редакции:

      "Этнические казахи могут обращаться на присвоение статуса кандаса и (или) включение в региональную квоту приема кандасов в порядке, определяемом уполномоченным органом по вопросам миграции населения.";

      4) пункт 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:

      "1. Этнические казахи, самостоятельно въехавшие на территорию Республики Казахстан, по прибытии на место проживания в случае выбора ими региона, определенного Правительством Республики Казахстан, могут обращаться на присвоение или продление статуса кандаса и (или) включение в региональную квоту приема кандасов в порядке, определяемом уполномоченным органом по вопросам миграции населения, и обращаются в территориальные подразделения органов внутренних дел за разрешением на постоянное проживание.".

      42. В Закон Республики Казахстан от 6 января 2012 года "О национальной безопасности Республики Казахстан":

      1) в пункте 1 статьи 15:

      подпункт 8) изложить в следующей редакции:

      "8) уполномоченный орган в области связи – центральный исполнительный орган, осуществляющий формирование, развитие и обеспечение безопасности инфраструктуры связи Республики Казахстан;";

      дополнить подпунктами 8-1) и 8-2) следующего содержания:

      "8-1) уполномоченный орган в области информации – центральный исполнительный орган, осуществляющий формирование, развитие и обеспечение безопасности единого информационного пространства, а также межотраслевую координацию деятельности по обеспечению безопасности информационного пространства;

      8-2) уполномоченный орган в сфере информатизации – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в сфере информатизации и "электронного правительства";";

      2) в статье 23:

      часть вторую пункта 4 дополнить словами "в соответствии с пунктом 1-2 статьи 41-1 Закона Республики Казахстан "О связи";

      в подпунктах 6) и 7) пункта 6 слова "и информации" исключить;

      пункт 7 после слова "связи" дополнить словами "и информации".

      43. В Закон Республики Казахстан от 6 января 2012 года "О космической деятельности":

      подпункт 18-1) пункта 1 статьи 9 исключить.

      44. В Закон Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года "О воинской службе и статусе военнослужащих":

      в статье 17:

      пункт 4 изложить в следующей редакции:

      "4. Сведения на военнообязанных и призывников об изменении фамилии, имени, отчества (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), даты, места рождения; о регистрации смерти; признанных лицами с инвалидностью; о регистрации и снятии с регистрационного учета граждан по месту жительства; о наличии либо отсутствии совершения лицом уголовного правонарушения местные органы военного управления района (города областного значения) получают из информационных систем уполномоченных органов, осуществляющих деятельность по указанным направлениям, посредством обеспечения взаимодействия информационных систем государственных органов.

      В случае отсутствия взаимодействия между государственными информационными системами сведения направляются в местные органы военного управления района (города областного значения) в течение трех рабочих дней.";

      пункты 6, 8 и 10 исключить.

      45. В Закон Республики Казахстан от 26 ноября 2012 года "О микрофинансовой деятельности":

      подпункт 2) пункта 5 статьи 21 изложить в следующей редакции:

      "2) нотариусам: по находящимся в их производстве наследственным делам на основании запроса нотариуса;".

      46. В Закон Республики Казахстан от 16 января 2013 года "О Государственной границе Республики Казахстан":

      1) пункт 2 статьи 24 после слова "личность," дополнить словами "либо их предъявлении посредством сервиса цифровых документов";

      2) пункт 1 статьи 40 дополнить словами "либо при их предъявлении посредством сервиса цифровых документов".

      47. В Закон Республики Казахстан от 29 января 2013 года "О документах, удостоверяющих личность":

      1) подпункт 3) статьи 1 изложить в следующей редакции:

      "3) документ, удостоверяющий личность, – документ установленного образца с зафиксированной в нем информацией о персональных данных физического лица, позволяющей установить личность и правовой статус его владельца в целях идентификации личности, выдаваемый на материальном носителе либо в случаях, определенных настоящим Законом, в электронной форме;";

      2) статью 6 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

      "4. Документы, удостоверяющие личность, используемые и представляемые физическим и юридическим лицам посредством сервиса цифровых документов, равнозначны документам на бумажном носителе.";

      3) пункт 3 статьи 22 исключить.

      48. В Закон Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года "О государственных услугах":

      1) в статье 1:

      дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

      "4-1) общественно значимая услуга – государственная услуга, осуществляемая на непрерывной основе и направленная на удовлетворение законных интересов общества;";

      в подпункте 5) слова ", осуществляемых в индивидуальном порядке" заменить словами "или их совокупности, осуществляемых";

      подпункт 7) исключить;

      подпункт 10-1) изложить в следующей редакции:

      "10-1) пилотный проект в сфере оказания государственных услуг – процесс по апробации изменения процессов, подходов при оказании государственных услуг;";

      подпункт 16) исключить;

      подпункты 17-1) и 17-2) изложить в следующей редакции:

      "17-1) проактивная услуга – государственная услуга, оказываемая без заявления услугополучателя по инициативе услугодателя;

      17-2) реинжиниринг – преобразование текущего рабочего процесса с целью повышения эффективности, качества и результативности деятельности организации;";

      дополнить подпунктами 17-3) и 17-4) следующего содержания:

      "17-3) стационарное абонентское устройство – средство связи, обеспечивающее передачу или прием на расстоянии заданной абонентом информации при помощи электрических сигналов, передаваемых по проводам, или радиосигналов;

      17-4) абонентское устройство сотовой связи – средство связи индивидуального использования, формирующее сигналы электрической связи для передачи или приема заданной абонентом информации и подключаемое к сети оператора сотовой связи, не имеющее постоянного географически определяемого местоположения в рамках обслуживаемой территории, работающее в сетях сотовой связи;";

      2) пункт 1 статьи 4 дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

      "4-1) получать государственные услуги по принципу "одного заявления";";

      3) в статье 5:

      подпункт 2) пункта 1 исключить;

      в пункте 2:

      в части первой:

      подпункт 5) дополнить словами ", за исключением государственных услуг, оказываемых в течение одного рабочего дня";

      дополнить подпунктом 14) следующего содержания:

      "14) отказывать в оказании государственных услуг в случаях и по основаниям, которые установлены законами Республики Казахстан.";

      подпункт 1) части второй изложить в следующей редакции:

      "1) документов и сведений, которые могут быть получены из информационных систем, используемых для оказания государственных услуг, или сервиса цифровых документов;";

      4) подпункт 2-1) статьи 6 исключить;

      5) подпункт 2) статьи 7 изложить в следующей редакции:

      "2) осуществляет государственный контроль за качеством оказания государственных услуг, на основе анализа и мониторинга вырабатывает предложения, направленные на предупреждение нарушений при их оказании и обеспечение прав и законных интересов услугополучателей;";

      6) подпункт 7) статьи 8 исключить;

      7) в статье 9:

      подпункт 8-1) исключить;

      подпункт 9) изложить в следующей редакции:

      "9) утверждает правила деятельности Единого контакт-центра и взаимодействия Единого контакт-центра с центральными государственными органами, местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы, а также услугодателями;";

      подпункт 10) исключить;

      подпункт 12-3) изложить в следующей редакции:

      "12-3) координирует деятельность центральных государственных органов, местных исполнительных органов по реинжинирингу оказания государственных услуг в соответствии с правилами цифровой трансформации государственного управления, утвержденными Правительством Республики Казахстан (далее – правила цифровой трансформации государственного управления);";

      подпункт 13) исключить;

      подпункт 13-1) изложить в следующей редакции:

      "13-1) утверждает порядок оказания проактивных услуг;";

      8) подпункты 2) и 5) статьи 9-1 исключить;

      9) в статье 10:

      подпункт 9) изложить в следующей редакции:

      "9) осуществляют реинжиниринг оказания государственных услуг в соответствии с правилами цифровой трансформации государственного управления;";

      дополнить подпунктом 13-1) следующего содержания:

      "13-1) координируют деятельность своих территориальных подразделений, а также местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения, акимов районов в городе, городов районного значения, поселков, сел, сельских округов по соблюдению законодательства Республики Казахстан, регулирующего порядок оказания государственных услуг;";

      10) подпункт 7) статьи 11 изложить в следующей редакции:

      "7) осуществляют реинжиниринг оказания государственных услуг в соответствии с правилами цифровой трансформации государственного управления;";

      11) часть вторую пункта 1 статьи 13 исключить;

      12) в статье 14:

      подпункт 2) дополнить абзацем пятым следующего содержания:

      "выдачи результата оказания государственной услуги;";

      подпункт 3) изложить в следующей редакции:

      "3) порядок направления информации о внесенных изменениях и (или) дополнениях в подзаконные нормативные правовые акты, определяющие порядок оказания государственной услуги, в организации, осуществляющие прием заявлений и выдачу результатов оказания государственной услуги, и услугодателям;";

      в подпункте 3-1):

      абзац первый изложить в следующей редакции:

      "3-1) приложение с перечнем основных требований к оказанию государственной услуги, которое содержит:";

      абзацы девятый и десятый изложить в следующей редакции:

      "график работы услугодателя, Государственной корпорации и объектов информации;

      перечень документов и сведений, истребуемых у услугополучателя для оказания государственной услуги;";

      13) в пункте 2 статьи 15 слова ", в течение пяти рабочих дней со дня включения государственной услуги в реестр государственных услуг" исключить;

      14) в статье 18:

      подпункт 3) изложить в следующей редакции:

      "3) посредством веб-портала "электронного правительства";

      дополнить подпунктами 5) и 6) следующего содержания:

      "5) посредством абонентского устройства сотовой связи;

      6) посредством объектов информатизации, определенных центральными государственными органами.";

      15) в пункте 6 статьи 20 слово "письменное" исключить;

      16) пункт 4 статьи 21 исключить;

      17) статьи 21-1 и 22 изложить в следующей редакции:

      "Статья 21-1. Оказание проактивных услуг

      Оказание проактивных услуг осуществляется посредством информационных систем государственных органов при регистрации телефонного номера абонентского устройства сотовой связи услугополучателя на веб-портале "электронного правительства" и наличии согласия услугополучателя на сбор и обработку персональных данных, полученного посредством государственного сервиса контроля доступа к персональным данным.

      Статья 22. Реинжиниринг оказания государственных услуг

      Реинжиниринг оказания государственных услуг осуществляется центральными государственными органами, государственной корпорацией, местными исполнительными органами на постоянной основе в соответствии с правилами цифровой трансформации государственного управления.

      Реализация пилотных проектов в сфере оказания государственных услуг уполномоченного органа в сфере оказания государственных услуг и заинтересованных центральных государственных органов – разработчиков подзаконного нормативного правового акта, определяющего порядок оказания государственной услуги, осуществляется на основании совместного решения.";

      18) пункт 3 статьи 29 дополнить частью второй следующего содержания:

      "Критерии оценки качества оказания общественно значимых услуг устанавливаются в рамках социологических исследований или мониторинга качества их оказания.".

      49. В Закон Республики Казахстан от 21 мая 2013 года "О персональных данных и их защите":

      1) в части второй статьи 6 слово "законодательством" заменить словом "законами";

      2) пункт 2 статьи 17 изложить в следующей редакции:

      "2. При сборе, обработке персональных данных для осуществления аналитики данных в целях реализации государственными органами деятельности обезличивание персональных данных осуществляется оператором информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства" в соответствии с требованиями по управлению данными, утвержденными уполномоченным органом по управлению данными, за исключением случаев, когда обезличивание персональных данных произведено собственником и (или) оператором.".

      50. В Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года "О гражданской защите":

      1) пункты 2, 3 и 6 статьи 72 изложить в следующей редакции:

      "2. Аттестация юридических лиц на право проведения работ в области промышленной безопасности проводится в порядке, определяемом уполномоченным органом в области промышленной безопасности.

      3. Рассмотрение документов об аттестации на право проведения работ в области промышленной безопасности осуществляется уполномоченным органом в области промышленной безопасности.";

      "6. В выдаче аттестата может быть отказано по причине несоответствия заявителя требованиям, предъявляемым к юридическим лицам, аттестуемым на право проведения работ в области промышленной безопасности.

      При устранении юридическим лицом указанной причины заявление об аттестации рассматривается на общих основаниях.";

      2) пункты 1 и 2 статьи 74 изложить в следующей редакции:

      "1. Рассмотрение документов для получения разрешения на применение технологий, применяемых на опасных производственных объектах, опасных технических устройств осуществляется уполномоченным органом в области промышленной безопасности.

      2. Уполномоченный орган в области промышленной безопасности, рассмотрев представленные документы, принимает решение о выдаче разрешения на применение технологий, применяемых на опасных производственных объектах, опасных технических устройств либо представляет мотивированный отказ.";

      3) пункт 1 статьи 75 изложить в следующей редакции:

      "1. Рассмотрение документов для получения разрешения на постоянное применение взрывчатых веществ и изделий на их основе, в том числе иностранного происхождения, осуществляется уполномоченным органом в области промышленной безопасности.";

      4) часть первую пункта 6 статьи 76 изложить в следующей редакции:

      "6. Рассмотрение документов для присвоения регистрационного шифра декларации осуществляется уполномоченным органом в области промышленной безопасности.";

      5) пункт 3 статьи 77 изложить в следующей редакции:

      "3. При постановке на учет, снятии с учета опасного технического устройства производится соответствующая запись в журнале учета опасных технических устройств территориального подразделения уполномоченного органа в области промышленной безопасности или структурного подразделения местного исполнительного органа, осуществляющего функцию надзора за безопасной эксплуатацией опасных технических устройств на объектах социальной инфраструктуры.";

      6) пункт 2 статьи 78 изложить в следующей редакции:

      "2. Порядок рассмотрения и согласования проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, модернизацию, консервацию и ликвидацию опасных производственных объектов регулируется правилами согласования проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, модернизацию, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта организациями, эксплуатирующими опасный производственный объект.".

      51. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях":

      1) статью 1 дополнить подпунктом 13-1) следующего содержания:

      "13-1) автоматический режим проверки заявителя и выдачи разрешения – режим, при котором рассмотрение заявления и выдача разрешения производятся без участия ответственного лица разрешительного органа;";

      2) пункт 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:

      "3. Сведения о выданных разрешениях, направленных уведомлениях, условиях выдачи разрешений и направления уведомлений должны размещаться на веб-портале "электронного правительства" и интернет-ресурсах государственных органов, а также на иных объектах информатизации в соответствии с законодательством Республики Казахстан в сфере оказания государственных услуг на казахском и русском языках, за исключением информации, содержащей государственные секреты и иную охраняемую законом тайну.";

      3) статью 15 дополнить подпунктом 2-2) следующего содержания:

      "2-2) разработка и утверждение перечня разрешений, по которым проверка заявителя на соответствие квалификационным или разрешительным требованиям и выдача разрешения либо мотивированного отказа осуществляются в автоматическом режиме проверки заявителя и выдачи разрешения в государственной информационной системе разрешений и уведомлений;";

      4) в части второй пункта 4 статьи 25:

      слова "посредством государственной информационной системы разрешений и уведомлений" исключить;

      слова "электронной цифровой подписью" заменить словами "посредством электронной цифровой подписи";

      5) часть третью пункта 2 статьи 26 изложить в следующей редакции:

      "В случае подачи заявления в электронной форме подтверждением принятия заявления является документ, удостоверенный посредством электронной цифровой подписи уполномоченного лица разрешительного органа.";

      6) в части второй пункта 8 статьи 34:

      слова "посредством государственной информационной системы разрешений и уведомлений подтверждением" заменить словом "подтверждением";

      слова "электронной цифровой подписью" заменить словами "посредством электронной цифровой подписи";

      7) пункт 2 статьи 46 дополнить словами ", а также на иных объектах информатизации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.";

      8) в статье 48:

      пункт 6 изложить в следующей редакции:

      "6. В случае подачи заявления в электронной форме регистрация заявления лицензиаром и органом, уполномоченным на выдачу разрешения второй категории, производится в течение одного рабочего дня.";

      дополнить пунктом 7 следующего содержания:

      "7. Допускаются осуществление проверки заявителя на соответствие квалификационным или разрешительным требованиям и выдача разрешения в автоматическом режиме проверки заявителя и выдачи разрешения в государственной информационной системе разрешений и уведомлений.

      В этом случае результат соответствующей государственной услуги удостоверяется посредством электронной цифровой подписи владельца государственной информационной системы разрешений и уведомлений. При этом ответственность за результат государственной услуги несет разрешительный орган.

      Перечень разрешений, по которым проверка заявителя на соответствие квалификационным или разрешительным требованиям и выдача разрешения либо мотивированного отказа осуществляются в автоматическом режиме проверки заявителя и выдачи разрешения в государственной информационной системе разрешений и уведомлений, определяется уполномоченным органом в сфере информатизации на основании утвержденного нормативного правового акта разрешительного органа.".

      52. В Закон Республики Казахстан от 31 октября 2015 года "О государственно-частном партнерстве":

      1) пункт 1-1 статьи 10 исключить;

      2) часть вторую пункта 2 статьи 31 исключить.

      53. В Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года "О доступе к информации":

      1) в статье 1:

      подпункты 1) и 5) изложить в следующей редакции:

      "1) информация – сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, зафиксированных в любой форме;";

      "5) открытые данные – данные, представленные в машиночитаемом виде и предназначенные для дальнейшего использования, повторной публикации в неизменном виде;";

      в подпунктах 4), 6), 6-1), 7), 11) и 11-1) слова "компонент веб-портала "электронного правительства" заменить словами "объект информатизации";

      2) в статье 16:

      в абзаце втором подпункта 6) пункта 3 слова "стандарты государственных услуг," исключить;

      дополнить пунктом 14-1 следующего содержания:

      "14-1. Интернет-ресурсы государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора должны быть адаптированы для использования лицами с инвалидностью с нарушениями зрения и (или) слуха.".

      54. В Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года "Об обязательном социальном медицинском страховании":

      подпункт 3) пункта 4 статьи 19 изложить в следующей редакции:

      "3) создание и развитие информационной системы и электронных информационных ресурсов системы обязательного социального медицинского страхования.".

      55. В Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года "Об информатизации":

      1) в статье 1:

      подпункт 3) изложить в следующей редакции:

      "3) сервисная модель информатизации – автоматизация государственных функций и оказания вытекающих из них государственных услуг путем приобретения информационно-коммуникационных услуг;";

      подпункты 3-1) и 3-2) исключить;

      в подпункте 24) слова "приводит к" заменить словами "приводит к незаконному сбору и обработке персональных данных ограниченного доступа и иных сведений, содержащих охраняемую законом тайну,";

      подпункт 26) изложить в следующей редакции:

      "26) информационно-коммуникационная услуга – услуга или совокупность услуг по имущественному найму (аренде, временному использованию) и (или) размещению вычислительных ресурсов, предоставлению программного обеспечения, программных продуктов, технических средств в пользование, включая услуги связи, посредством которых обеспечивается функционирование данных услуг;";

      подпункты 26-1) и 27) исключить;

      подпункты 31-1) и 35) изложить в следующей редакции:

      "31-1) отраслевой центр информационной безопасности – юридическое лицо или структурное подразделение центрального исполнительного органа, уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, осуществляющее организацию и координацию мероприятий по обеспечению защиты информации от несанкционированного доступа или воздействия в отношении подведомственных организаций и (или) регулируемой сферы управления;";

      "35) открытые данные – данные, представленные в машиночитаемом виде и предназначенные для дальнейшего использования, повторной публикации в неизменном виде;";

      в подпункте 36) слова "компонент веб-портала "электронного правительства" заменить словами "объект информатизации";

      в подпункте 45) слова "сетей телекоммуникаций" заменить словами "объектов информатизации";

      подпункты 49) и 53) исключить;

      подпункты 53-2) и 55-2) изложить в следующей редакции:

      "53-2) техническая документация – комплект документации на объект информатизации, на основании которого осуществляется создание и развитие объекта информатизации, а также его опытная и промышленная эксплуатация;";

      "55-2) сервис цифровых документов – объект информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства", закрепленный за оператором и предназначенный для отображения и использования документов в электронном виде, сформированных на основании сведений из объектов информатизации.

      Документы в сервисе цифровых документов, используемые и представляемые государственным органам, физическим и юридическим лицам, равнозначны документам на бумажном носителе;";

      подпункт 59) исключить;

      в подпункте 61) слова "либо предоставившее согласие на оказание проактивной услуги" исключить;

      подпункт 68) дополнить словами ", а также централизованного сбора, обработки, хранения государственных электронных информационных ресурсов";

      подпункт 69) изложить в следующей редакции:

      "69) архитектура "электронного правительства" – описание объектов информатизации "электронного правительства", включая задачи, функции государственного управления в разрезе соответствующих отраслей (сфер), в цифровой форме;";

      в подпункте 71) слова "и типовой архитектуры "электронного акимата" исключить;

      2) в подпункте 2) пункта 2 статьи 4 слова "правилами по сбору, обработке, хранению, передаче электронных информационных ресурсов для осуществления аналитики данных в целях реализации функций государственными органами" заменить словами "требованиями по управлению данными, утвержденными уполномоченным органом по управлению данными";

      3) статью 5 дополнить подпунктом 9-1) следующего содержания:

      "9-1) обеспечение перехода к сервисной модели информатизации;";

      4) в статье 7:

      подпункты 4) и 17) изложить в следующей редакции:

      "4) утверждает правила создания, развития, эксплуатации, приобретения объектов информатизации "электронного правительства", а также информационно-коммуникационных услуг;";

      "17) утверждает правила формирования и мониторинга реализации архитектуры "электронного правительства";";

      подпункты 18), 24), 29) и 33) исключить;

      в подпункте 35) слова ", за исключением проектов государственно-частного партнерства по сервисной модели информатизации" исключить;

      подпункты 40), 41), 41-1) и 41-2) исключить;

      подпункт 52) изложить в следующей редакции:

      "52) организует учет сведений об объектах информатизации "электронного правительства" и размещение электронных копий технической документации объектов информатизации "электронного правительства", а также сведений и копий технической документации объектов информатизации государственных юридических лиц, субъектов квазигосударственного сектора на архитектурном портале "электронного правительства";

      подпункты 59), 61) и 63-1) исключить;

      подпункт 63-4) изложить в следующей редакции:

      "63-4) утверждает правила отображения и использования электронных документов в сервисе цифровых документов;";

      дополнить подпунктом 63-5) следующего содержания:

      "63-5) утверждает методику построения "умных" городов (эталонный стандарт "умных" городов Республики Казахстан) по согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию;";

      5) в подпункте 12) статьи 7-1 слова "в части обеспечения информационной безопасности" исключить;

      6) в статье 7-2:

      подпункт 2) пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "2) принимает меры по минимизации угроз информационной безопасности, незамедлительно информирует владельца информационно-коммуникационной инфраструктуры, а также Национальный координационный центр информационной безопасности о фактах выявления инцидентов и угроз информационной безопасности;";

      пункт 4 изложить в следующей редакции:

      "4. Требование пункта 2 настоящей статьи не распространяется на правоохранительные и специальные государственные органы Республики Казахстан, банки второго уровня Республики Казахстан, в которых функции оперативного центра информационной безопасности осуществляются их структурными подразделениями.";

      7) пункт 1 статьи 7-4 изложить в следующей редакции:

      "1. Национальный координационный центр информационной безопасности:

      1) осуществляет сбор, анализ и обобщение информации отраслевых центров информационной безопасности и оперативных центров информационной безопасности об инцидентах информационной безопасности на объектах информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства" и других критически важных объектах информационно-коммуникационной инфраструктуры;

      2) реализует задачи и функции Национальной службы реагирования на компьютерные инциденты информационной безопасности;

      3) реализует задачи и функции Государственного оперативного центра информационной безопасности.";

      8) в статье 7-5:

      пункт 1 изложить в следующей редакции

      "1. Отраслевой центр информационной безопасности организовывает и координирует обеспечение информационной безопасности субъектами информатизации соответствующей отрасли (сферы) государственного регулирования, в том числе:

      1) осуществляет деятельность по анализу, оценке, прогнозированию и профилактике угроз информационной безопасности организаций;

      2) осуществляет обмен информацией, необходимой для обеспечения информационной безопасности, с Национальным координационным центром информационной безопасности;

      3) осуществляет сбор, консолидацию, анализ и хранение сведений о событиях и инцидентах информационной безопасности, поступивших от субъектов информатизации соответствующей отрасли (сферы);

      4) предоставляет информацию, необходимую для обеспечения информационной безопасности, субъектам информатизации соответствующей отрасли (сферы), в том числе информацию об угрозах безопасности, уязвимостях в объектах информатизации соответствующей отрасли (сферы), предпосылках возникновения инцидентов информационной безопасности, а также методах их предупреждения и ликвидации последствий;

      5) обеспечивает сохранность сведений ограниченного распространения, ставших известными отраслевому центру информационной безопасности в рамках осуществления его деятельности.";

      дополнить пунктом 4 следующего содержания:

      "4. Отраслевой центр информационной безопасности для осуществления своих функций использует объект информатизации по сбору, обработке и обмену информацией по событиям и инцидентам информационной безопасности, порядок подключения и использования которого отраслевыми организациями определяется уполномоченным органом соответствующей отрасли (сферы) государственного регулирования.";

      9) дополнить статьями 7-7 и 7-8 следующего содержания:

      "Статья 7-7. Национальная служба реагирования на компьютерные инциденты информационной безопасности

      1. Национальная служба реагирования на компьютерные инциденты информационной безопасности:

      1) осуществляет межотраслевую координацию по вопросам мониторинга обеспечения информационной безопасности, защиты и безопасного функционирования объектов информатизации "электронного правительства", казахстанского сегмента Интернета, а также критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, реагирования на инциденты информационной безопасности с проведением совместных мероприятий по обеспечению информационной безопасности в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

      2) содействует собственникам, владельцам и пользователям объектов информатизации в вопросах безопасного использования информационно-коммуникационных технологий.

      2. Сотрудники Национальной службы реагирования на компьютерные инциденты информационной безопасности несут ответственность за разглашение коммерческой или иной охраняемой законом тайны, полученной ими в результате своей деятельности, в соответствии с законами Республики Казахстан.

      Статья 7-8. Государственный оперативный центр информационной безопасности

      1. Государственный оперативный центр информационной безопасности:

      1) осуществляет мониторинг обеспечения информационной безопасности объектов информатизации "электронного правительства" посредством системы мониторинга обеспечения информационной безопасности Национального координационного центра информационной безопасности;

      2) осуществляет мониторинг событий информационной безопасности объектов информатизации государственных органов;

      3) осуществляет мероприятия по выявлению, пресечению и исследованию угроз и инцидентов информационной безопасности на объектах информатизации "электронного правительства" и формирует рекомендации по их устранению или предотвращению;

      4) осуществляет координацию мероприятий по обеспечению информационной безопасности объектов информатизации "электронного правительства", а также реагированию на инциденты информационной безопасности;

      5) обеспечивает публикацию сведений на платформе выявления уязвимостей об объектах информатизации, подключенных к Государственному оперативному центру информационной безопасности.

      2. Сотрудники Государственного оперативного центра информационной безопасности несут ответственность за разглашение коммерческой или иной охраняемой законом тайны, полученной ими в результате своей деятельности, в соответствии с законами Республики Казахстан.";

      10) в статье 9:

      заголовок после слов "государственных органов," дополнить словами "в том числе";

      в части первой:

      абзац первый после слов "государственные органы," дополнить словами "в том числе";

      в подпункте 1) слова "а также правил реализации сервисной модели информатизации" заменить словами "требований по развитию архитектуры "электронного правительства", требований по управлению данными";

      подпункт 2) изложить в следующей редакции:

      "2) обеспечивают реализацию архитектуры "электронного правительства";";

      подпункт 5) исключить;

      в подпункте 10) слова "сервисному интегратору "электронного правительства" заменить словом "оператору";

      в подпункте 16) слова "у оператора в соответствии с каталогом информационно-коммуникационных услуг" исключить;

      подпункт 17-4) изложить в следующей редакции:

      "17-4) предоставляют доступ оператору к электронным информационным ресурсам для осуществления аналитики данных в соответствии с требованиями по управлению данными, утвержденными уполномоченным органом по управлению данными, за исключением Службы государственной охраны Республики Казахстан;";

      дополнить подпунктом 17-5) следующего содержания:

      "17-5) передают данные на информационно-коммуникационную платформу "электронного правительства" в соответствии с требованиями по управлению данными, утвержденными уполномоченным органом по управлению данными;";

      11) в статье 10:

      в подпункте 1) слова "а также правил реализации сервисной модели информатизации" заменить словами "требований по развитию архитектуры "электронного правительства", требований по управлению данными";

      подпункты 2) и 5) исключить;

      в подпункте 8) слова "сервисному интегратору "электронного правительства" заменить словом "оператору";

      в подпункте 16) слова "у оператора в соответствии с каталогом информационно-коммуникационных услуг" исключить;

      подпункт 16-3) изложить в следующей редакции:

      "16-3) предоставляют доступ оператору к электронным информационным ресурсам для осуществления аналитики данных в соответствии с требованиями по управлению данными, утвержденными уполномоченным органом по управлению данными;";

      дополнить подпунктом 16-4) следующего содержания:

      "16-4) передают данные на информационно-коммуникационную платформу "электронного правительства" в соответствии с требованиями по управлению данными, утвержденными уполномоченным органом по управлению данными;";

      12) пункт 2 статьи 11 дополнить подпунктами 6-1) и 15) следующего содержания:

      "6-1) осуществляет инвестиции в промышленно-инновационные проекты, венчурные фонды в области информационно-коммуникационных технологий путем участия в уставных капиталах субъектов промышленно-инновационной деятельности, создания юридических лиц, в том числе с иностранным участием, и иными способами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан;";

      "15) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.";

      13) в статье 12:

      подпункт 1) изложить в следующей редакции:

      "1) участвует в реализации государственной политики в сфере информатизации;";

      в подпункте 2) слова ", а также правил реализации сервисной модели информатизации" исключить;

      подпункт 4) изложить в следующей редакции:

      "4) обеспечивает формирование и развитие архитектуры "электронного правительства";

      подпункт 5) исключить;

      дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:

      "5-1) разрабатывает методику по построению "умных" городов (эталонный стандарт "умных" городов Республики Казахстан);";

      подпункты 7) и 8) исключить;

      дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:

      "8-1) организовывает развитие сервисной модели информатизации;";

      в подпункте 10) слова ", утвержденной архитектуре государственного органа, типовой архитектуре "электронного акимата" и на наличие возможности использования стандартных решений при создании и развитии объекта информатизации "электронного правительства" заменить словами "и архитектуре "электронного правительства";

      подпункты 11) и 13) исключить;

      подпункт 15) дополнить словами ", управлении данными";

      подпункт 17) исключить;

      подпункты 19) и 21-1) исключить;

      подпункт 23) изложить в следующей редакции:

      "23) проводит анализ данных, в том числе открытых данных, формируемых государственными органами, государственными юридическими лицами, юридическими лицами с участием государства в уставном капитале.";

      14) в статье 13:

      в подпункте 1) слова ", а также правил реализации сервисной модели информатизации" заменить словами "требований по развитию архитектуры "электронного правительства", требований по управлению данными";

      подпункт 4) изложить в следующей редакции:

      "4) оказывает информационно-коммуникационные услуги государственным органам;";

      подпункт 8) исключить;

      дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:

      "8-1) оказывает услуги по предоставлению информационно-коммуникационной платформы "электронного правительства" для создания, развития и размещения объектов информатизации "электронного правительства";";

      подпункт 9) изложить в следующей редакции:

      "9) осуществляет интеграцию и подключение объектов информатизации "электронного правительства" к шлюзу "электронного правительства" и национальному шлюзу Республики Казахстан, а также подключение объектов информатизации государственных органов к информационно-коммуникационной инфраструктуре "электронного правительства";

      подпункт 16) изложить в следующей редакции:

      "16) осуществляет сбор, обработку, хранение, передачу электронных информационных ресурсов для осуществления аналитики данных в соответствии с требованиями по управлению данными, утвержденными уполномоченным органом по управлению данными;";

      дополнить подпунктами 17), 18) и 19) следующего содержания:

      "17) осуществляет сбор, обработку, хранение, передачу данных на информационно-коммуникационной платформе "электронного правительства" в соответствии с требованиями по управлению данными, утвержденными уполномоченным органом по управлению данными;

      18) оказывает услуги по предоставлению информационно-коммуникационной инфраструктуры для оказания информационно-справочных и консультационных услуг юридическим лицам;

      19) осуществляет учет и хранение разработанного программного обеспечения, исходных программных кодов (при наличии), комплекса настроек лицензионного программного обеспечения объектов информатизации "электронного правительства".";

      15) пункт 2 статьи 13-1 дополнить подпунктами 10) и 11) следующего содержания:

      "10) оказание содействия в проведении и организации мероприятий, направленных на развитие инноваций в корпоративном секторе в целях совершенствования взаимодействия между участниками международного технологического парка "Астана Хаб";

      11) организация подготовки квалифицированных кадров в области информационно-коммуникационных технологий в соответствии с законодательством Республики Казахстан.";

      16) в пункте 1 статьи 14:

      абзац первый изложить в следующей редакции:

      "1. Государственная техническая служба осуществляет следующие виды деятельности в сферах информатизации и обеспечения информационной безопасности, отнесенные к государственной монополии:";

      подпункт 8) исключить;

      подпункт 14) исключить;

      дополнить подпунктами 18), 19) и 20) следующего содержания:

      "18) обеспечивает функционирование объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры Национального координационного центра информационной безопасности;

      19) обеспечивает функционирование единой национальной резервной платформы хранения электронных информационных ресурсов, устанавливает периодичность резервного копирования электронных информационных ресурсов критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры в порядке, определяемом уполномоченным органом в сфере обеспечения информационной безопасности;

      20) по запросу уполномоченного органа в сфере обеспечения информационной безопасности принимает участие в осуществлении государственного контроля в сфере информатизации в части обеспечения информационной безопасности.";

      17) подпункт 2) статьи 15 изложить в следующей редакции:

      "2) осуществляет круглосуточное консультационное сопровождение государственных органов по вопросам оказываемых оператором информационно-коммуникационных услуг;";

      18) в статье 16:

      пункт 2 дополнить подпунктами 1-1) и 2-1) следующего содержания:

      "1-1) создавать и выпускать в обращение на территории Республики Казахстан объекты информатизации государственных юридических лиц, субъектов квазигосударственного сектора, предназначенные для формирования государственных электронных информационных ресурсов, выполнения государственных функций и оказания государственных услуг, на государственном, русском языках и при необходимости на других языках;";

      "2-1) осуществлять учет и актуализацию сведений об объектах информатизации "электронного правительства" и электронных копий технической документации объектов информатизации "электронного правительства" на архитектурном портале "электронного правительства";";

      пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:

      "6. Собственник объекта информационно-коммуникационной инфраструктуры несет ответственность перед собственником или владельцем электронных информационных ресурсов за безопасность хранения и защиту электронных информационных ресурсов, защиту информационных систем, размещенных на принадлежащих ему объектах информационно-коммуникационной инфраструктуры.

      7. Субъекты квазигосударственного сектора передают оператору обезличенные сведения, необходимые для осуществления аналитики данных, в соответствии с требованиями по управлению данными, утвержденными уполномоченным органом по управлению данными.";

      19) в статье 17:

      пункт 2 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

      "3-1) осуществлять учет и актуализацию сведений об объектах информатизации "электронного правительства" и электронных копий технической документации объектов информатизации "электронного правительства" на архитектурном портале "электронного правительства";";

      подпункты 2) и 3) части первой пункта 2-1 изложить в следующей редакции:

      "2) обеспечить для критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, являющихся объектами информатизации "электронного правительства", подключение систем журналирования событий информационной безопасности к техническим средствам системы мониторинга обеспечения информационной безопасности Национального координационного центра информационной безопасности самостоятельно или путем приобретения услуг третьих лиц в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан;

      3) оповещать Национальный координационный центр информационной безопасности и оперативный центр информационной безопасности, к которому подключены критически важные объекты информационно-коммуникационной инфраструктуры, о самостоятельно выявленных инцидентах информационной безопасности в порядке и сроки, которые определены правилами проведения мониторинга обеспечения информационной безопасности объектов информатизации "электронного правительства" и критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, если иное не установлено законами Республики Казахстан;";

      20) статью 18-1 дополнить частью второй следующего содержания:

      "Собственники и владельцы интеллектуального робота обязаны информировать субъекта персональных данных об автоматизированной обработке в соответствии с пунктом 6 статьи 36 настоящего Закона.";

      21) в статье 19:

      часть вторую пункта 1 дополнить словами "и участие субъекта оказания услуг";

      часть шестую пункта 2 изложить в следующей редакции:

      "Проактивной услугой, оказываемой в электронной форме, является услуга, оказываемая без заявления субъекта получения услуг по инициативе субъекта оказания услуг.";

      22) пункт 1 статьи 20 изложить в следующей редакции:

      "1. При оказании услуг в электронной форме субъекты оказания услуг принимают сведения в электронной форме о платежах услугополучателей от платежного шлюза "электронного правительства" как достоверные.";

      23) пункт 1 статьи 22 дополнить частью второй следующего содержания:

      "Формирование и мониторинг реализации архитектуры "электронного правительства" осуществляются в соответствии с правилами формирования и мониторинга реализации архитектуры "электронного правительства".";

      24) статьи 23 и 24 исключить;

      25) часть первую пункта 1 статьи 25 изложить в следующей редакции:

      "1. Автоматизация деятельности государственного органа, в том числе государственных функций и оказания вытекающих из них государственных услуг, осуществляется путем создания и развития объектов информатизации "электронного правительства" либо путем приобретения объектов информатизации "электронного правительства" или информационно-коммуникационных услуг в соответствии с архитектурой "электронного правительства" и с учетом проведенного реинжиниринга.";

      26) пункт 1 статьи 26 изложить в следующей редакции:

      "1. Автоматизация деятельности государственного органа, в том числе государственных функций и оказания вытекающих из них государственных услуг, осуществляется с учетом обеспечения приоритетности создания и развития объектов информатизации "электронного правительства" и оказания информационно-коммуникационной услуги на информационно-коммуникационной платформе "электронного правительства", находящейся на территории Республики Казахстан, за исключением случаев, установленных правилами создания, развития, эксплуатации, приобретения объектов информатизации "электронного правительства", а также информационно-коммуникационных услуг.

      Информационно-коммуникационная платформа "электронного правительства" должна включать среды разработки и тестирования.

      Право собственности на информационно-коммуникационную платформу "электронного правительства" не создает права собственности на создаваемые с ее помощью и (или) размещенные в ней данные, принадлежащие другим собственникам или владельцам, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан или соглашением между ними.

      При автоматизации деятельности государственного органа, в том числе государственных функций и оказания вытекающих из них государственных услуг, а также аналитики данных использование данных, размещенных на информационно-коммуникационной платформе "электронного правительства", осуществляется без согласования собственников или владельцев данных.";

      27) в статье 27:

      в заголовке слова "и шлюз" исключить;

      в пункте 1:

      в части первой слова "информационной системой, представляющей" заменить словами "объектом информатизации, представляющим";

      часть третью исключить;

      28) в пункте 1 статьи 28 слова "информационная система, автоматизирующая" заменить словами "объект информатизации, автоматизирующий";

      29) в пунктах 1 и 2 статьи 30 слова "локальных, ведомственных и корпоративных сетей телекоммуникаций" заменить словами "объектов информатизации";

      30) в статье 31:

      в пункте 1:

      слова "информационная система, предназначенная" заменить словами "объект информатизации, предназначенный";

      слова "в соответствии с классификатором и" заменить словами ", архитектуры "электронного правительства" в целях";

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Государственные органы, государственные юридические лица, субъекты квазигосударственного сектора размещают на архитектурном портале "электронного правительства" сведения об объектах информатизации и электронные копии технической документации к ним в соответствии с правилами учета сведений об объектах информатизации "электронного правительства" и размещения электронных копий технической документации объектов информатизации "электронного правительства".

      Перечень технической документации к объекту информатизации, требуемой к размещению, определяется правилами учета сведений об объектах информатизации "электронного правительства" и размещения электронных копий технической документации объектов информатизации "электронного правительства".";

      31) пункт 4 статьи 33 дополнить частью второй следующего содержания:

      "Собственник или владелец электронного информационного ресурса имеет право изъять принадлежащие ему электронные информационные ресурсы, создаваемые и (или) размещенные в объектах информатизации, принадлежащих другому лицу, в структурированном, машиночитаемом формате, если это технически осуществимо, в целях передачи их иному лицу, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан или соглашением между ними.";

      32) в статье 34:

      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

      "1-1. Управление данными, содержащимися в электронных информационных ресурсах, в рамках осуществления государственных функций и оказания вытекающих из их реализации государственных услуг осуществляется в соответствии с требованиями по управлению данными, утвержденными уполномоченным органом по управлению данными.";

      пункт 5 исключить;

      в пункте 7 слова "формирование электронных документов в сервисе" заменить словами "отображение электронных документов посредством сервиса";

      в пункте 8 слова ", хранящимся в сервисе цифровых документов," заменить словами "посредством сервиса цифровых документов";

      33) пункт 2-1 статьи 35 изложить в следующей редакции:

      "2-1. Доступ к электронным информационным ресурсам, являющимся конфиденциальными, для осуществления аналитики данных осуществляется с учетом обеспечения обезличивания электронных информационных ресурсов. Данные предоставляются оператору в соответствии с требованиями по управлению данными, утвержденными уполномоченным органом по управлению данными.";

      34) в статье 36:

      часть вторую пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "К электронным информационным ресурсам, содержащим общедоступные персональные данные, относятся электронные информационные ресурсы, содержащие персональные данные, на которые в соответствии с законами Республики Казахстан не распространяются требования соблюдения конфиденциальности, доступ к которым является свободным с согласия субъекта персональных данных.";

      пункт 4 после слова "взаимодействия" дополнить словами ", за исключением осуществления деятельности правоохранительных, специальных государственных органов Республики Казахстан и судов, исполнительного производства,";

      пункт 5-1 изложить в следующей редакции:

      "5-1. Оказание собственником или владельцем общедоступного электронного информационного ресурса услуги по размещению пользователем информации осуществляется на основании соглашения, заключаемого в письменном виде (в том числе электронной форме), с идентификацией на портале "электронного правительства" посредством использования зарегистрированного на общедоступном информационном электронном ресурсе абонентского номера сотовой связи пользователя с отправлением короткого текстового сообщения или использованием интернет-сервисов, информационно-коммуникационная инфраструктура которых расположена на территории Республики Казахстан, содержащих одноразовый пароль для заключения соглашения. Размещение информации пользователем осуществляется под своим именем или псевдонимом (вымышленным именем). Обезличивание персональных данных осуществляется на основании и в порядке, которые определены соглашением. Собственник или владелец электронного информационного ресурса обязан хранить информацию, используемую при заключении соглашения, весь период действия, а также в течение трех месяцев после расторжения соглашения.";

      пункт 6 дополнить частями второй, третьей и четвертой следующего содержания:

      "Собственникам или владельцам электронных информационных ресурсов запрещается принятие решений на основании исключительно автоматизированной обработки электронных информационных ресурсов, в том числе посредством интеллектуального робота, в результате которых у субъектов персональных данных возникают, изменяются или прекращаются права, законные интересы, за исключением случаев, когда указанное решение принимается с согласия субъекта персональных данных или в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

      Собственники или владельцы электронных информационных ресурсов обязаны информировать субъекта персональных данных об использовании автоматизированной обработки, в результате которой у субъекта персональных данных возникают, изменяются или прекращаются права, законные интересы.

      Субъект персональных данных вправе обжаловать действия (бездействие) собственников или владельцев электронных информационных ресурсов в порядке, установленном законами Республики Казахстан.";

      в пункте 7 слова "правилами по сбору, обработке, хранению, передаче электронных информационных ресурсов для осуществления аналитики данных в целях реализации функций государственными органами" заменить словами "требованиями по управлению данными, утвержденными уполномоченным органом по управлению данными";

      35) в статье 38:

      в пункте 2:

      подпункт 2) изложить в следующей редакции:

      "2) архитектуры "электронного правительства", требований по ее развитию, а также требований по управлению данными;";

      подпункт 3) исключить;

      в пункте 4 слова "после ее ввода в промышленную эксплуатацию" исключить;

      36) в статье 39:

      пункт 1 исключить;

      пункт 6 изложить в следующей редакции:

      "6. Создание и развитие объектов информатизации "электронного правительства" в рамках реализации сервисной модели информатизации осуществляются в соответствии с настоящим Законом, законодательством Республики Казахстан о государственных закупках и правилами создания, развития, эксплуатации, приобретения объектов информатизации "электронного правительства", а также информационно-коммуникационных услуг.";

      37) часть вторую пункта 1 статьи 40 изложить в следующей редакции:

      "Собственники и (или) владельцы с момента ввода в промышленную эксплуатацию объекта информатизации "электронного правительства" обеспечивают передачу оператору для учета и хранения всех версий разработанного программного обеспечения, исходных программных кодов (при наличии), комплекса настроек лицензионного программного обеспечения объектов информатизации "электронного правительства" в соответствии с правилами учета и хранения разработанного программного обеспечения, исходных программных кодов (при наличии), комплекса настроек лицензионного программного обеспечения объектов информатизации "электронного правительства".";

      38) пункт 1 статьи 41-1 изложить в следующей редакции:

      "1. Списание объектов информатизации "электронного правительства" осуществляется в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, по решению, принятому собственником на основании архитектуры "электронного правительства".";

      39) в статье 43:

      в пункте 1 слова "информационных систем государственных органов" заменить словами "объектов информатизации "электронного правительства";

      пункты 2 и 3 исключить;

      40) пункт 1 статьи 44 исключить;

      41) главу 7 исключить;

      42) в статье 49:

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. К объектам испытаний, подлежащим обязательным испытаниям на соответствие требованиям информационной безопасности, относятся:

      1) программное обеспечение (программный продукт), созданное и (или) размещенное на информационно-коммуникационной платформе "электронного правительства";

      2) информационно-коммуникационная платформа "электронного правительства";

      3) интернет-ресурс государственного органа, государственного юридического лица, субъекта квазигосударственного сектора;

      4) информационная система государственного органа, государственного юридического лица, субъекта квазигосударственного сектора;

      5) критически важные объекты информационно-коммуникационной инфраструктуры;

      6) негосударственная информационная система, предназначенная для формирования государственных электронных информационных ресурсов, осуществления государственных функций и оказания государственных услуг.";

      пункт 4 после слова "правительства")," дополнить словами "государственного юридического лица, субъекта квазигосударственного сектора";

      43) пункты 3-1 и 3-2 статьи 54 изложить в следующей редакции:

      "3-1. В целях реализации требований обеспечения информационной безопасности для обороны страны и безопасности государства осуществляется приобретение программного обеспечения и продукции электронной промышленности в виде товара и информационно-коммуникационной услуги из реестра доверенного программного обеспечения и продукции электронной промышленности в соответствии с настоящим Законом и законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора.

      При этом в случае отсутствия в реестре доверенного программного обеспечения и продукции электронной промышленности необходимой продукции допускается ее приобретение в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора.

      Собственники и владельцы программного обеспечения, включенного в реестр доверенного программного обеспечения и продукции электронной промышленности, обеспечивают передачу исходных программных кодов оператору для учета и хранения.

      3-2. Собственники или владельцы негосударственных информационных систем, предназначенных для формирования государственных электронных информационных ресурсов, осуществления государственных функций и оказания государственных услуг, до интеграции с информационными системами государственных органов:

      принимают меры по соответствию единым требованиям в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности;

      создают собственный оперативный центр информационной безопасности и обеспечивают его функционирование или приобретают услуги оперативного центра информационной безопасности у третьих лиц в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, а также обеспечивают взаимодействие его с Национальным координационным центром информационной безопасности.";

      44) пункт 2 статьи 59 исключить.

      56. В Закон Республики Казахстан от 9 апреля 2016 года "О почте":

      1) подпункты 48), 51) и 63) статьи 1 изложить в следующей редакции:

      "48) идентификация – процедура сравнения представленных сведений со сведениями о физическом лице, необходимая для предоставления услуг;";

      "51) регистрируемое почтовое отправление – письменная корреспонденция, посылка, принимаемые с выдачей отправителю подтверждающего документа на бумажном носителе либо в электронной форме с присвоением почтовому отправлению номера почтовой регистрации (идентификационного буквенно-цифрового штрих-кода) и вручаемые адресату почтового отправления под роспись либо иным способом с использованием автоматизированных (электронных) устройств, оборудования, информационных систем, подтверждающих такое вручение;";

      "63) электронный абонентский почтовый ящик – доменное имя пользователя услуг оператора почты, являющееся адресом электронной почты и создаваемое в информационной системе оператора почты, Национального оператора почты для передачи электронных писем (сообщений), документов, информации и (или) гибридных отправлений и их хранения;";

      2) пункт 1 статьи 5 дополнить подпунктом 23-1) следующего содержания:

      "23-1) утверждает правила возмещения затрат по государственным услугам, оказываемым Национальным оператором почты в сельских населенных пунктах;";

      3) пункт 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:

      "1. Пересылка регистрируемого почтового отправления осуществляется путем документального либо электронного подтверждения приема почтового отправления, выдачи отправителю подтверждающего документа на бумажном носителе либо в электронной форме с присвоением почтовому отправлению номера почтовой регистрации (идентификационного буквенно-цифрового штрих-кода), а также вручения адресату почтового отправления под роспись либо иным способом с использованием автоматизированных (электронных) устройств, оборудования, информационных систем, подтверждающих такое вручение.";

      4) дополнить статьей 18-1 следующего содержания:

      "Статья 18-1. Услуги электронной, гибридной почты

      Услуги электронной почты заключаются в электронной передаче сообщений, информации, писем и документов между аутентифицированными пользователями услуг с подтверждением отправки и доставки такой передачи и обеспечением безопасного хранения полученных сообщений, информации, писем и документов.

      К услугам гибридной почты относятся услуги по пересылке гибридного отправления.

      Операторы почты осуществляют регистрацию пользователей услуг на добровольной основе согласно поданному пользователем услуг заявлению на бумажном носителе или в электронной форме. Порядок аутентификации и предоставления услуг электронной почты определяется на основании пользовательского соглашения между оператором почты и пользователем услуг.

      Аутентификация пользователя услуг электронной почты осуществляется посредством электронной цифровой подписи.

      Операторы почты применяют электронный почтовый штемпель, который является подтверждением передачи сообщений, информации, писем и документов в электронном виде и соответствующей форме подлинности операции, проведенной в определенное время одним или несколькими пользователями услуг.";

      5) статью 20 изложить в следующей редакции:

      "Статья 20. Извещение, уведомление

      1. Извещение о поступлении регистрируемого почтового отправления по месту назначения направляется электронным способом на электронный абонентский почтовый ящик получателя почтового отправления, в случае отсутствия электронного абонентского почтового ящика извещение направляется на абонентский номер сотовой связи при его наличии либо доставляется на бумажном носителе до абонентского почтового ящика и (или) абонементного ящика.

      2. Уведомление о получении адресатом почтового отправления является дополнительной услугой почтовой связи, за которую взимается плата с отправителя при приеме регистрируемого почтового отправления, и направляется обратно отправителю при вручении получателю регистрируемого почтового отправления.

      3. Оформление и пересылка уведомления о получении регистрируемого почтового отправления осуществляются на бумажном носителе либо в электронной форме с использованием электронного абонентского почтового ящика.

      4. Тариф за уведомление о получении адресатом почтового отправления оплачивается отправителем предварительно с получением квитанции оператора почты.";

      6) пункт 1 статьи 23 дополнить подпунктами 1-1) и 7) следующего содержания:

      "1-1) оказывает в сельских населенных пунктах услуги, предусмотренные статьей 23-1 настоящего Закона;";

      "7) создает единую систему электронных абонентских почтовых ящиков и обеспечивает ее функционирование.";

      7) дополнить статьей 23-1 следующего содержания:

      "Статья 23-1. Возмещение затрат Национального оператора почты, связанных с обеспечением доступа к государственным услугам

      1. Доступ населения, проживающего в сельских населенных пунктах, к государственным услугам обеспечивается Национальным оператором почты в отделениях почтовой связи в соответствии с реестром государственных услуг, утверждаемым уполномоченным органом в сфере оказания государственных услуг.

      2. Затраты Национального оператора почты, связанные с созданием и обеспечением доступа населению, проживающему в сельских населенных пунктах, к государственным услугам, возмещаются в порядке, определенном уполномоченным органом.";

      8) в статье 33:

      пункт 4 изложить в следующей редакции:

      "4. Операторы почты при пересылке электронных писем (сообщений), документов и (или) гибридных отправлений используют электронные абонентские почтовые ящики. Создание и использование электронных абонентских почтовых ящиков операторами почты осуществляются самостоятельно. Электронные абонентские почтовые ящики предоставляются пользователям услуг оператора почты на основании пользовательского соглашения с оператором почты.

      Операторы почты обеспечивают безопасность и конфиденциальность использования пользователями услуг оператора почты электронных абонентских почтовых ящиков, а также тайну личной переписки пользователя услуг оператора почты.";

      дополнить пунктом 7 следующего содержания:

      "7. Идентификация пользователей услуг оператора почты происходит согласно их персональным данным (индивидуальный идентификационный номер), юридических лиц – по бизнес-идентификационному номеру. В целях подтверждения данных пользователей услуг оператора почты Национальный оператор почты получает доступ к государственным базам данных физических и юридических лиц государственных органов.

      Интеграция информационных систем между Национальным оператором почты и государственными органами осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Законом Республики Казахстан "Об информатизации".

      Передача электронных писем (сообщений), документов и (или) гибридных отправлений в рамках электронного документооборота осуществляется согласно Закону Республики Казахстан "Об электронном документе и электронной цифровой подписи".";

      9) статью 36 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

      "3. Почтовое отправление, почтовый перевод денег принадлежат отправителю до момента доставки и (или) вручения их оператором почты адресату.

      В случае невозможности вручения почтового отправления такое отправление возвращается обратно отправителю.

      При невостребованности почтового отправления, которое не было вручено по причине смерти получателя, отсутствия получателя по адресу, указанному отправителем, либо отказа получателя от получения почтового отправления, отправитель подает оператору почты на бумажном носителе или в электронной форме заявление об отказе от возврата почтового отправления, которое в последующем поступает в распоряжение оператора почты.";

      10) статью 37 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

      "3. При наличии информационной системы операторы почты вправе оказывать услуги в области почты посредством автоматизированных (электронных) устройств, оборудования, информационных систем, а также использовать их для автоматизации и оптимизации процессов оказания услуг в области почты.

      Обслуживание пользователей услуг оператора почты возможно посредством использования абонентского устройства сотовой связи.";

      11) пункт 2 статьи 38 дополнить частью второй следующего содержания:

      "Операторы почты перед приемом или вручением почтового отправления обязаны получить заявление (согласие) пользователя услуг оператора почты на сбор, накопление, использование и хранение персональных данных. Такое согласие отбирается в электронном виде с использованием электронной цифровой подписи или иным способом, которым подтверждает получение согласия, с использованием автоматизированных (электронных) устройств, оборудования или информационных систем либо на бумажном носителе под роспись.".

      57. В Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года "О дактилоскопической и геномной регистрации":

      1) подпункт 4) статьи 1 изложить в следующей редакции:

      "4) геномная регистрация – деятельность, осуществляемая уполномоченными государственными органами в сфере дактилоскопической и (или) геномной регистрации по сбору, обработке, защите геномной информации, отбору, хранению, использованию, уничтожению биологического материала, установлению или подтверждению личности человека;";

      2) в пункте 1 статьи 6 слова "или геномной информации, отбор и использование биологического материала" заменить словами "информации или сбор, обработку, защиту геномной информации, отбор, хранение, использование и уничтожение биологического материала";

      3) в пункте 5 статьи 8 слова "отбор и использование" заменить словами "отбор, хранение, использование, уничтожение";

      4) в статье 10:

      в пункте 1:

      подпункт 1) дополнить словами "гражданами Республики Казахстан, ранее не проходившими дактилоскопическую регистрацию";

      в подпункте 4) слова ", удостоверения беженца" исключить;

      дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

      "4-1) иностранцы и лица без гражданства, ходатайствующие о получении статуса лица, ищущего убежище, обратившиеся для получения удостоверения беженца и (или) проездного документа впервые или для их восстановления, замены;";

      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

      "1-1. Лица, прошедшие дактилоскопическую регистрацию при повторном обращении по вопросам, указанным в подпунктах 1), 3), 4), 5) и 7) пункта 1 настоящей статьи, проходят процедуру верификации в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.";

      5) статью 12 дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания:

      "3. Дактилоскопическая информация иностранцев и лиц без гражданства при выдаче разрешения трудовому иммигранту содержит сведения, установленные подпунктами 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9) и 11) пункта 2 настоящей статьи, а также:

      1) полный адрес места постоянного проживания;

      2) адрес временного проживания в Республике Казахстан;

      3) адрес работодателя.

      4. Дактилоскопическая информация иностранцев и лиц без гражданства, подлежащих выдворению за пределы Республики Казахстан либо подпадающих под действие международных договоров о реадмиссии, ратифицированных Республикой Казахстан, содержит сведения, установленные подпунктами 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9) и 11) пункта 2 настоящей статьи, а также:

      1) дату и основания выдворения за пределы Республики Казахстан (вступившие в законную силу приговор или решение суда);

      2) дату, до истечения которой судом установлен запрет на въезд на территорию Республики Казахстан.";

      6) в абзаце втором пункта 1 статьи 15 слова "до установления" заменить словами "после установления";

      7) в подпункте 4) пункта 3 статьи 20:

      слова "(при его наличии)" заменить словами "(если оно указано в документе, удостоверяющем личность)";

      слова ", получившего биологический материал" исключить;

      8) в пункте 5 статьи 21 слово "повторном" исключить;

      9) часть вторую статьи 39 изложить в следующей редакции:

      "Приостановить до 1 января 2023 года действие:

      1) подпункта 2) пункта 1 статьи 7 настоящего Закона в части обжалования действий (бездействия) государственных органов и их должностных лиц, связанных со сбором и (или) обработкой, защитой их дактилоскопической информации или дактилоскопической информации лица, законные интересы которого они представляют;

      2) главы 2 настоящего Закона;

      3) статьи 37 настоящего Закона в части обжалования действий (бездействия) уполномоченных государственных органов в сфере дактилоскопической регистрации и их должностных лиц;

      4) статьи 38 настоящего Закона в части ответственности за нарушение законодательства Республики Казахстан о дактилоскопической регистрации.".

      58. В Закон Республики Казахстан от 6 мая 2017 года "О коллекторской деятельности":

      1) в пункте 3 статьи 7 слова "на бумажном носителе или" исключить;

      2) подпункт 2) пункта 4 статьи 11 изложить в следующей редакции:

      "2) нотариусам: по находящимся в их производстве наследственным делам на основании запроса нотариуса;".

      59. В Закон Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года "Об обязательном социальном страховании":

      абзац третий части второй пункта 7 статьи 19 после слова "свидетельстве" дополнить словами "или уведомлении".

      60. В Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2021 года "О промышленной политике":

      1) часть вторую статьи 24 после слов "технологического развития," дополнить словами "методологического обеспечения, сопровождения цифровизации";

      2) часть вторую пункта 8 статьи 25 исключить.

      61. В Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2021 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности и перераспределения отдельных функций органов внутренних дел Республики Казахстан":

      абзац семнадцатый подпункта 33) пункта 3 статьи 1 после слов "списки проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора" дополнить словами ", в том числе в электронной форме,".

      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:

      1) подпунктов 7), 8), 9) и абзаца третьего подпункта 10) пункта 31, подпунктов 1), 2) и 3) пункта 40 статьи 1, которые вводятся в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования;

      2) пункта 4, подпунктов 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) и 12) пункта 9, пункта 52, абзацев четвертого, восьмого, четырнадцатого и девятнадцатого подпункта 1), абзацев четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого и девятого подпункта 4), абзаца десятого подпункта 10), абзацев третьего и пятого подпункта 11), абзацев четвертого, седьмого, десятого, тринадцатого и шестнадцатого подпункта 13), абзацев третьего, четвертого и пятого подпункта 14), абзаца четвертого подпункта 16), подпунктов 23) и 24), абзаца пятого подпункта 35), абзацев третьего и четвертого подпункта 36), подпункта 41), абзаца четвертого подпункта 42), подпункта 44) пункта 55 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2023 года;

      3) абзацев второго и третьего подпункта 1) пункта 5, пункта 6, подпунктов 6), 7), 8) и 9) пункта 10, абзаца второго подпункта 2), подпункта 3), абзаца второго подпункта 4) пункта 20, пункта 35 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 июля 2023 года;

      4) подпунктов 1), 13) и 14) пункта 9 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2024 года;

      5) подпунктов 4) и 5) пункта 40 статьи 1, которые вводятся в действие:

      с 1 января 2024 года для оптовых поставщиков нефтепродуктов, владеющих базами нефтепродуктов и (или) резервуарами с общим объемом резервуарного парка свыше десяти тысяч кубических метров;

      с 1 июля 2024 года для оптовых поставщиков нефтепродуктов, владеющих базами нефтепродуктов и (или) резервуарами с общим объемом резервуарного парка, равным или менее десяти тысяч кубических метров.

      Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ