Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне агломерацияларды дамыту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2023 жылғы 1 қаңтардағы № 182-VII ҚРЗ

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1. 2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасының Жер кодексіне:

      1) 16-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 6-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "6-1) агломерацияға кіретін елді мекендердің аумағындағы жер учаскелерін астананың, республикалық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары қаржыландыратын әлеуметтік, көліктік және инженерлік инфрақұрылым объектілерін салу үшін резервте қалдыру;";

      2) 43-баптың 2-тармағының алтыншы бөлігі 4) тармақшасындағы "өкілдері кіреді." деген сөздер "өкілдері;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:

      "5) жергілікті агломерация кеңесінің өкілдері (болған кезде) кіреді.";

      3) 110-бапта:

      3-тармақ мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Егер қала маңындағы аймақтар шекараларының өзгеруі агломерация аумағын қозғаса, мұндай өзгерістер жергілікті агломерация кеңесімен келісілуге жатады.";

      5-тармақтың екінші бөлігі "атқарушы органдармен" деген сөздерден кейін "және жергілікті агломерация кеңесімен" деген сөздермен толықтырылсын.

      2. 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне:

      1) 3-баптың 1-тармағында:

      41) тармақшадағы "мемлекеттік" деген сөз "Қазақстан Республикасының заңнамалық актісінде айқындалған ерекше мәртебесі бар республикалық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органының сыртқы қарыз алуын қоспағанда, мемлекеттік" деген сөздермен ауыстырылсын;

      68) тармақша "Қазақстан Республикасының Үкіметі" деген сөздерден кейін ", Қазақстан Республикасының заңнамалық актісінде айқындалған ерекше мәртебесі бар республикалық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органы" деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 12-баптың 5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Ішкі және сыртқы қарыздар бойынша негізгі борышты өтеуге бағытталатын бюджет қаражаты қарыздарды өтеу болып табылады.";

      3) 42-баптың 3-тармағы "өткізілген жағдайларда," деген сөздерден кейін "сондай-ақ агломерацияларды дамыту мақсатында" деген сөздермен толықтырылсын;

      4) 89-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "2-1) бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ұлттық валютада ашылатын Қазақстан Республикасының заңнамалық актісінде айқындалған ерекше мәртебесі бар республикалық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органы сыртқы қарызының арнайы шоты;";

      5) 201-баптың 4-тармағы "Қазақстан Республикасы Үкіметінің" деген сөздерден кейін ", Қазақстан Республикасының заңнамалық актісінде айқындалған ерекше мәртебесі бар республикалық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органының" деген сөздермен толықтырылсын;

      6) 209-баптың 1-тармағында:

      "сондай-ақ" деген сөз алып тасталсын;

      "белгіленген тәртіппен қаржыландыру үшін iшкi нарықта айналысқа жiберу үшiн мемлекеттiк бағалы қағаздар шығаруы түрiнде" деген сөздерден кейін ", Қазақстан Республикасының заңнамалық актісінде айқындалған ерекше мәртебесі бар республикалық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органының орнықты даму мақсаттарын іске асыру шеңберінде "жасыл" жобаларды қаржыландыру үшін "Астана" халықаралық қаржы орталығының алаңында айналысқа түсетін ұлттық валютадағы мемлекеттік бағалы қағаздарды шығаруы, сондай-ақ халықаралық қаржы ұйымдарынан ұлттық валютада қарыз алуы түрінде" деген сөздермен толықтырылсын;

      7) 212-бап мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:

      "1-1. Қазақстан Республикасының заңнамалық актісінде айқындалған ерекше мәртебесі бар республикалық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органының орнықты даму мақсаттарын іске асыру шеңберінде "жасыл" жобаларды қаржыландыру үшін "Астана" халықаралық қаржы орталығының алаңында айналысқа түсетін ұлттық валютадағы мемлекеттік бағалы қағаздарды шығаруы Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған тәртіппен жүзеге асырылады.";

      8) 44-тарау мынадай мазмұндағы 212-1-баппен толықтырылсын:

      "212-1-бап. Қазақстан Республикасының заңнамалық актісінде айқындалған ерекше мәртебесі бар республикалық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органының орнықты даму мақсаттарын іске асыру шеңберінде "жасыл" жобаларды қаржыландыру үшін халықаралық қаржы ұйымдарынан қарыз алуы

      1. Қазақстан Республикасының заңнамалық актісінде айқындалған ерекше мәртебесі бар республикалық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органының орнықты даму мақсаттарын іске асыру шеңберінде "жасыл" жобаларды қаржыландыру үшін халықаралық қаржы ұйымдарынан қарыз алуы бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган айқындаған тәртіппен жүзеге асырылады.

      2. Қазақстан Республикасының заңнамалық актісінде айқындалған ерекше мәртебесі бар республикалық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органының сыртқы мемлекеттік қарыздарының шарттары, көлемі мен нысаналы мақсаты бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша айқындалады.

      3. Қазақстан Республикасының заңнамалық актісінде айқындалған ерекше мәртебесі бар республикалық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органының қарыз алуы тиісті жергілікті атқарушы орган борышының белгіленген лимиті шегінде орнықты даму мақсаттарын іске асыру шеңберінде "жасыл" жобаларды қаржыландыру үшін халықаралық қаржы ұйымымен қарыз шартын жасасу арқылы жүзеге асырылады.

      4. Қазақстан Республикасының заңнамалық актісінде айқындалған ерекше мәртебесі бар республикалық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органының қарыз шарттары бойынша борышын өтеу міндетті түрде қарыз шарттарында белгіленген мерзімде жүзеге асырылады.".

      3. "Алматы қаласының ерекше мәртебесі туралы" 1998 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      мынадай мазмұндағы 4-2-баппен толықтырылсын:

      "4-2-бап. Алматы қаласының бюджеті

      Үш жылдық кезеңге арналған жалпы сипаттағы трансферттерді айқындау кезінде бюджеттік даму бағдарламалары бойынша шығындардың болжамды көлеміне мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен арттыру коэффициенті қолданылады.".

      4. "Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы" 2001 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 1-баптың 1-1) тармақшасы алып тасталсын;

      2) 24-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 14-1) және 17-12) тармақшалармен толықтырылсын:

      "14-1) агломерация аумағындағы жер учаскелерінің бөлінуі және нысаналы мақсаттарының өзгеруі жөніндегі ай сайынғы есептерді сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органға ұсыну;";

      "17-12) қала маңындағы аймақта орналасқан елді мекеннің бас жоспарының жобасын астананың немесе республикалық маңызы бар қалалардың әкімдігіне келісуге енгізу;";

      3) 25-бап мынадай мазмұндағы 1-2-тармақпен толықтырылсын:

      "1-2. Астана, республикалық маңызы бар қалалар әкімдіктерінің қала маңындағы аймақ шегінде жүзеге асырылатын қала құрылысы қызметі саласындағы құзыретіне:

      1) қала маңындағы аймақтың аумағында қолданылатын мемлекеттік қала құрылысы саясатын тұжырымдауға қатысу;

      2) қала маңындағы аймақта орналасқан елді мекеннің бас жоспарының жобасын әзірлеуге қатысу;

      3) қала маңындағы аймақта орналасқан елді мекеннің бас жоспарының жобасын:

      елді мекен халқының жобалық санын айқындау;

      халықтың жұмыспен қамтылуын қамтамасыз ету;

      халықты ауызсу көздерімен және электр энергиясымен қамтамасыз ету бөлігінде келісу жатады.";

      4) 26-бап мынадай мазмұндағы 14-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "14-1) агломерация аумағындағы жер учаскелерінің бөлінуі және нысаналы мақсаттарының өзгеруі жөніндегі ай сайынғы есептерді облыс әкімдігіне ұсыну;";

      5) 43-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Агломерацияларды аумақтық дамытудың өңіраралық схемалары сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның тапсырысы бойынша жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп әзірленеді және жергілікті агломерациялар кеңестерімен келісілуге жатады.".

      5. "Қазақстан Республикасы астанасының мәртебесі туралы" 2007 жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      2-тарау мынадай мазмұндағы 13-1-баппен толықтырылсын:

      "13-1-бап. Астана бюджеті

      Үш жылдық кезеңге арналған жалпы сипаттағы трансферттерді айқындау кезінде бюджеттік даму бағдарламалары бойынша шығындардың болжамды көлеміне мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен арттыру коэффициенті қолданылады.".

      6. "Қоғамдық кеңестер туралы" 2015 жылғы 2 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      5-баптың 1-тармағында:

      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік бағдарламаларының жобаларын, мемлекеттік органдардың даму жоспарларының, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың даму жоспарларының, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспарларының жобаларын, агломерацияларды дамытудың кешенді жоспарларының жобаларын талқылау;";

      2) тармақшадағы "стратегиялық жоспарлардың немесе аумақтарды дамыту бағдарламаларының, мемлекеттік бағдарламалардың" деген сөздер "мемлекеттік органдардың даму жоспарларының, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың даму жоспарларының, агломерацияларды дамытудың кешенді жоспарларының" деген сөздермен ауыстырылсын.

      2-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Қ. ТОҚАЕВ

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития агломераций

Закон Республики Казахстан от 1 января 2023 года № 182-VII ЗРК

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года:

      1) пункт 1 статьи 16 дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:

      "6-1) резервирование земельных участков на территории населенных пунктов, которые входят в агломерацию, для строительства объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, финансируемого местными исполнительными органами столицы, городов республиканского значения;";

      2) часть шестую пункта 2 статьи 43 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

      "5) представители местного совета агломерации (при наличии).";

      3) в статье 110:

      пункт 3 дополнить частью третьей следующего содержания:

      "В случае, если изменения границ пригородных зон затрагивают территорию агломерации, такие изменения подлежат согласованию с местным советом агломерации.";

      часть вторую пункта 5 дополнить словами ", и местным советом агломерации".

      2. В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года:

      1) в пункте 1 статьи 3:

      подпункт 41) после слова "заимствовании" дополнить словами ", за исключением внешнего заимствования местного исполнительного органа города республиканского значения с особым статусом, определенным законодательным актом Республики Казахстан";

      подпункт 68) после слов "Правительство Республики Казахстан" дополнить словами ", местный исполнительный орган города республиканского значения с особым статусом, определенным законодательным актом Республики Казахстан,";

      2) пункт 5 статьи 12 изложить в следующей редакции:

      "5. Погашением займов являются бюджетные средства, направляемые на погашение основного долга по внутренним и внешним займам.";

      3) пункт 3 статьи 42 после слов "международного значения" дополнить словами ", а также в целях развития агломераций";

      4) пункт 1 статьи 89 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

      "2-1) специальный счет внешнего займа местного исполнительного органа города республиканского значения с особым статусом, определенным законодательным актом Республики Казахстан, открываемый в национальной валюте в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета;";

      5) пункт 4 статьи 201 после слов "Правительства Республики Казахстан" дополнить словами ", местного исполнительного органа города республиканского значения с особым статусом, определенным законодательным актом Республики Казахстан,";

      6) в пункте 1 статьи 209:

      слова "а также" исключить;

      дополнить словами ", в виде выпуска местным исполнительным органом города республиканского значения с особым статусом, определенным законодательным актом Республики Казахстан, государственных ценных бумаг в национальной валюте для обращения на площадке Международного финансового центра "Астана", а также заимствования у международных финансовых организаций в национальной валюте для финансирования "зеленых" проектов в рамках реализации целей устойчивого развития";

      7) статью 212 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

      "1-1. Выпуск государственных ценных бумаг в национальной валюте для обращения на площадке Международного финансового центра "Астана" местным исполнительным органом города республиканского значения с особым статусом, определенным законодательным актом Республики Казахстан, для финансирования "зеленых" проектов в рамках реализации целей устойчивого развития осуществляется в порядке, определенном Правительством Республики Казахстан.";

      8) главу 44 дополнить статьей 212-1 следующего содержания:

      "Статья 212-1. Заимствование местным исполнительным органом города республиканского значения с особым статусом, определенным законодательным актом Республики Казахстан, у международных финансовых организаций для финансирования "зеленых" проектов в рамках реализации целей устойчивого развития

      1. Заимствование местным исполнительным органом города республиканского значения с особым статусом, определенным законодательным актом Республики Казахстан, у международных финансовых организаций для финансирования "зеленых" проектов в рамках реализации целей устойчивого развития осуществляется в порядке, определенном центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета.

      2. Условия, объем и целевое назначение внешних государственных займов местного исполнительного органа города республиканского значения с особым статусом, определенным законодательным актом Республики Казахстан, определяются по согласованию с центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета.

      3. Заимствование местным исполнительным органом города республиканского значения с особым статусом, определенным законодательным актом Республики Казахстан, осуществляется путем заключения договора займа с международной финансовой организацией для финансирования "зеленых" проектов в рамках реализации целей устойчивого развития в пределах установленного лимита долга соответствующего местного исполнительного органа.

      4. Погашение долга местного исполнительного органа города республиканского значения с особым статусом, определенным законодательным актом Республики Казахстан, по договорам займов осуществляется в обязательном порядке в установленный договорами займов срок.".

      3. В Закон Республики Казахстан от 1 июля 1998 года "Об особом статусе города Алматы":

      дополнить статьей 4-2 следующего содержания:

      "Статья 4-2. Бюджет города Алматы

      При определении трансфертов общего характера на трехлетний период к прогнозному объему затрат по бюджетным программам развития применяется повышающий коэффициент в порядке, определяемом центральным уполномоченным органом по государственному планированию.".

      4. В Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан":

      1) подпункт 1-1) статьи 1 исключить;

      2) пункт 1 статьи 24 дополнить подпунктами 14-1) и 17-12) следующего содержания:

      "14-1) представление уполномоченному органу по делам архитектуры, градостроительства и строительства ежемесячных отчетов по отводам и изменениям целевых назначений земельных участков на территории агломерации;";

      "17-12) внесение на согласование в акимат столицы или городов республиканского значения проекта генерального плана населенного пункта, расположенного в пригородной зоне;";

      3) статью 25 дополнить пунктом 1-2 следующего содержания:

      "1-2. К компетенции акиматов столицы, городов республиканского значения в сфере градостроительной деятельности, осуществляемой в пределах пригородной зоны, относятся:

      1) участие в выработке государственной градостроительной политики, применяемой на территории пригородной зоны;

      2) участие в разработке проекта генерального плана населенного пункта, расположенного в пригородной зоне;

      3) согласование проекта генерального плана населенного пункта, расположенного в пригородной зоне, в части:

      определения проектной численности населения населенного пункта;

      обеспечения трудовой занятости населения;

      обеспечения населения источниками питьевой воды и электроэнергией.";

      4) статью 26 дополнить подпунктом 14-1) следующего содержания:

      "14-1) представление акимату области ежемесячных отчетов по отводам и изменениям целевых назначений земельных участков на территории агломерации;";

      5) пункт 2 статьи 43 дополнить частью второй следующего содержания:

      "Межрегиональные схемы территориального развития агломераций разрабатываются по заказу уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства совместно с местными исполнительными органами и подлежат согласованию с местными советами агломераций.".

      5. В Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года "О статусе столицы Республики Казахстан":

      главу 2 дополнить статьей 13-1 следующего содержания:

      "Статья 13-1. Бюджет столицы

      При определении трансфертов общего характера на трехлетний период к прогнозному объему затрат по бюджетным программам развития применяется повышающий коэффициент в порядке, определяемом центральным уполномоченным органом по государственному планированию.".

      6. В Закон Республики Казахстан от 2 ноября 2015 года "Об общественных советах":

      в пункте 1 статьи 5:

      подпункт 1) изложить в следующей редакции:

      "1) обсуждение проектов бюджетных программ администратора бюджетных программ, проектов планов развития государственных органов, планов развития областей, городов республиканского значения, столицы, планов мероприятий по охране окружающей среды, проектов комплексных планов развития агломераций;";

      в подпункте 2) слова "стратегических планов или программ развития территорий, государственных программ" заменить словами "планов развития государственных органов, планов развития областей, городов республиканского значения, столицы, комплексных планов развития агломераций".

      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ