Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қазақы ит тұқымдарын сақтау және өсімін молайту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2023 жылғы 3 қаңтардағы № 185-VII ҚРЗ

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б қараңыз.

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актiлерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:

      1. "Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы" 2004 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) кіріспе "және пайдалану" деген сөздерден кейін ", сондай-ақ қазақы ит тұқымдарын сақтау және өсімін молайту" деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 1-бапта:

      3-1) тармақшадағы "иттердің ұлттық және басқа да" деген сөздер "қазақы және басқа да ит" деген сөздермен ауыстырылсын;

      7) тармақша алып тасталсын;

      42), 43), 44) және 62-1) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "42) жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы мемлекеттік бақылау – жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы уәкілетті мемлекеттік органның, уәкілетті орган ведомствосының және оның аумақтық бөлімшелерінің тексерілетін субъектілерді олардың қызметінің Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкестігі тұрғысынан тексеру және байқау жөніндегі қызметі, оны жүзеге асыру барысында және оның нәтижелері бойынша жедел ден қоюсыз құқық шектеу сипатындағы шаралар қолданылуы мүмкін;

      43) жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы мемлекеттік қадағалау – жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы уәкілетті мемлекеттік органның, уәкілетті орган ведомствосының және оның аумақтық бөлімшелерінің тексерілетін субъектілердің Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтауын тексеру және байқау жөніндегі қызметі, оны жүзеге асыру барысында және оның нәтижелері бойынша құқық шектеу сипатындағы шаралар, оның ішінде жедел ден қою шаралары қолданылуы мүмкін;

      44) жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану саласындағы уәкiлеттi мемлекеттік орган (бұдан әрі – уәкiлеттi орган) – жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану саласында, қазақы ит тұқымдарын сақтау және өсімін молайту саласында басшылықты, сондай-ақ өз өкілеттіктері шегінде салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;";

      "62-1) кинологиялық қызмет – қазақы тұқымды иттерді машықтандыруға, баулуға, айтақтауға және оларды практикалық пайдалануға, оның ішінде спортта және аң аулауда пайдалануға өзге де даярлауға, қазақы тұқымды иттерді пайдалана отырып, зоотехникалық, спорттық және басқа да бұқаралық іс-шараларды ұйымдастыруға және өткізуге, қазақы ит тұқымдарымен жұмыс істеу бойынша сарапшыларды оқытуға және мамандарды даярлауға байланысты қызмет.

      Қазақы тұқымды иттерді машықтандыру, баулу, айтақтау және оларды практикалық пайдалануға өзге де даярлау деп қазақы тұқымды иттерді жұмысқа қалыптастыру мен үйретуді және (немесе) аң аулауға, спортқа және далалық сынақтарға даярлауды түсінген жөн;";

      мынадай мазмұндағы 62-2), 63-3), 63-4), 63-5), 63-6) және 73-3) тармақшалармен толықтырылсын:

      "62-2) көлде тауарлы балық өсіру шаруашылығы – табиғи және жасанды су айдындарында ихтиофаунаны толық немесе ішінара ауыстыру арқылы жартылай ерікті бақыланатын жағдайларда балықтар мен басқа да су жануарларын өсіру жөніндегі шаруашылық қызмет түрі;";

      "63-3) қазақы ит тұқымдары – ежелгі тұқымдар – қазақы ит тұқымдарының бекітілген стандартына сәйкес келетін қазақы тазы мен қазақы төбет;

      63-4) қазақы ит тұқымдарының стандарты – қазақы тұқымды иттердің сыртқы тұрпаттық-бітімдік сипаттары мен пайдаланушылық қасиеттері бойынша сипаттамасы;

      63-5) Қазақы тұқымды иттердің бірыңғай тұқым-тегі кітабы (бұдан әрі – Бірыңғай тұқым-тегі кітабы) – шығу тегі, тұқымдылығы, сыртқы тұрпаттық-бітімдік сипаттамалары мен өзге де қасиеттері туралы мәліметтер көрсетілген қазақы тұқымды иттер туралы деректер жинағы;

      63-6) қазақы тұқымды иттің шығу тегі туралы куәлік (бұдан әрі – шығу тегі туралы куәлік) – оның тұқым-тегі туралы мәліметтерді қамтитын құжат;";

      "73-3) тұқымы таза қазақы тұқымды ит – қазақы ит тұқымдарының бекітілген стандартына сәйкес келетін және сол тұқымға жататын тегінің кемінде үздіксіз үш буыны туралы мәліметтер қамтылған шығу тегі туралы куәлігі бар қазақы тазы немесе қазақы төбет тұқымдас ит;";

      75) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "75) уәкілетті органның және жергілікті атқарушы органдардың мамандандырылған ұйымдары (бұдан әрі – мамандандырылған ұйымдар) – жануарлар дүниесін қорғауды, өсімін молайтуды және орнықты пайдалануды қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік мекемелер және жануарлар дүниесiн қорғауды, өсiмiн молайтуды және орнықты пайдалануды, сондай-ақ қазақы ит тұқымдарын сақтауды және өсімін молайтуды қамтамасыз ету жөніндегі республикалық мемлекеттік кәсіпорындар;";

      3) 5-бапта:

      тақырып "саласындағы" деген сөзден кейін ", сондай-ақ қазақы ит тұқымдарын сақтау және өсімін молайту саласындағы" деген сөздермен толықтырылсын;

      "саласындағы" деген сөзден кейін ", сондай-ақ қазақы ит тұқымдарын сақтау және өсімін молайту саласындағы" деген сөздермен толықтырылсын;

      4) 6-бапта:

      тақырыптағы "саласын мемлекеттік басқарудың негізгі принциптері" деген сөздер "саласындағы, сондай-ақ қазақы ит тұқымдарын сақтау және өсімін молайту саласындағы мемлекеттік басқарудың негізгі қағидаттары" деген сөздермен ауыстырылсын;

      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы мемлекеттік басқарудың негізгі қағидаттары мыналар:";

      мынадай мазмұндағы 2-тармақпен толықтырылсын:

      "2. Қазақы ит тұқымдарын сақтау және өсімін молайту саласындағы мемлекеттік басқарудың негізгі қағидаттары мыналар:

      1) қазақы ит тұқымдарын сақтауды және өсімін молайтуды қамтамасыз ету;

      2) қазақы ит тұқымдарының таза тұқымдылығын қорғау болып табылады.";

      5) 6-1-бапта:

      тақырып "орнықты пайдалануды" деген сөздерден кейін ", қазақы ит тұқымдарын сақтауды және өсімін молайтуды" деген сөздермен толықтырылсын;

      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Жануарлар дүниесін қорғауды, өсімін молайтуды және орнықты пайдалануды қамтамасыз ету жүйесіне:";

      мынадай мазмұндағы 2-тармақпен толықтырылсын:

      "2. Қазақы ит тұқымдарын сақтауды және өсімін молайтуды қамтамасыз ету жүйесіне:

      1) уәкілетті орган, уәкілетті органның ведомствосы және оның аумақтық бөлімшелері;

      2) қазақы ит тұқымдарын сақтау және өсімін молайту саласындағы қызметті жүзеге асыратын өзге де мемлекеттік органдар;

      3) Қазақы ит тұқымдарының ұлттық орталығы;

      4) кинологиялық қызметті жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалар кіреді.";

      6) 8-баптың тақырыбы және 1) тармақшасы "саласындағы" деген сөзден кейін ", сондай-ақ қазақы ит тұқымдарын сақтау және өсімін молайту саласындағы" деген сөздермен толықтырылсын;

      7) 9-бапта:

      тақырып "саласындағы" деген сөзден кейін ", сондай-ақ қазақы ит тұқымдарын сақтау және өсімін молайту саласындағы" деген сөздермен толықтырылсын;

      1-тармақтың бірінші бөлігінде:

      1) және 3) тармақшалардағы "саласындағы", "саласында" деген сөздер "саласындағы, сондай-ақ қазақы ит тұқымдарын сақтау және өсімін молайту саласындағы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 3-1) және 3-2) тармақшалармен толықтырылсын:

      "3-1) "Жануарларға жауапкершілікпен қарау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүргізілетін қазақы тұқымды иттерді есепке алуды жүргізу мониторингін жүзеге асырады;

      3-2) қазақы ит тұқымдарының стандарттарын бекітеді;";

      2-тармақ "саласындағы" деген сөзден кейін ", сондай-ақ қазақы ит тұқымдарын сақтау және өсімін молайту саласындағы" деген сөздермен толықтырылсын;

      8) 32-баптың 4-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Ұлттық аң аулау – әуесқойлық (спорттық) аң аулау объектісі болып табылатын жануар түрлерін аушы жыртқыш құстар мен қазақы тұқымды иттерді пайдалана отырып, қару-жарақсыз аулау.";

      9) мынадай мазмұндағы 5-1-тараумен толықтырылсын:

      "5-1-тарау. Қазақы ит тұқымдарын сақтау және өсімін молайту

      33-2-бап. Қазақы ит тұқымдарының ұлттық орталығы

      1. Қазақы ит тұқымдарының ұлттық орталығы (бұдан әрі – Ұлттық орталық) қазақы ит тұқымдарын сақтау және өсімін молайту жөніндегі қызметті жүзеге асыру үшін уәкілетті орган айқындаған мамандандырылған ұйымның құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

      2. Ұлттық орталықтың міндеттері мыналар болып табылады:

      1) қазақы ит тұқымдарын сақтау және өсімін молайту жөніндегі қызметті жүзеге асыру;

      2) қазақы ит тұқымдарымен жұмыс істеу бойынша, оның ішінде кинологиялық қызмет бойынша сарапшыларды оқыту және мамандарды даярлау;

      3) шығу тегі туралы куәлік бере отырып, тұқымы таза қазақы тұқымды иттерді асырау және өсіру;

      4) уәкілетті орган айқындаған тәртіпке сәйкес Бірыңғай тұқым-тегі кітабын жүргізу;

      5) кинологиялық қызметті жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалармен бірлесіп, қазақы ит тұқымдарының стандарттарын әзірлеу;

      6) қазақы тұқымды иттердің сынақтарын, көрмелерін, байқауларын, әртүрлі дәрежедегі жарыстарын ұйымдастыру және өткізу;

      7) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де қызметті жүзеге асыру.

      33-3-бап. Қазақы ит тұқымдарын сақтау және өсімін молайту саласындағы мемлекеттік реттеудің ерекшеліктері

      Қазақы ит тұқымдарын сақтау және өсімін молайту саласындағы мемлекеттік реттеу:

      1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазақы ит тұқымдарын сақтау және өсімін молайту саласында іргелі және қолданбалы сипаттағы ғылыми зерттеулер, қазақы ит тұқымдарын сақтау, дамыту және пайдалану бойынша селекция жүргізу;

      2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазақы ит тұқымдарын сақтау және өсімін молайту саласындағы селекциялық жетістіктерге сынақтар мен байқаулар жүргізу;

      3) "Жануарларға жауапкершілікпен қарау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қазақы тұқымды иттерді есепке алуды жүргізу арқылы жүзеге асырылады.

      33-4-бап. Қазақы ит тұқымдарын сақтау және өсімін молайту саласындағы қызметті қаржыландыру

      1. Қазақы ит тұқымдарын сақтау және өсімін молайту саласындағы қызметті, оның ішінде Ұлттық орталықты қаржыландыру бюджет қаражаты, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен мемлекеттік қолдау арқылы жүзеге асырылады.

      2. Мыналарға:

      1) қазақы ит тұқымдарын сақтауға және өсімін молайтуға;

      2) қазақы ит тұқымдарының таза тұқымдылығын қорғауға бағытталған іс-шараларды қаржыландыру мемлекеттік қолдаудың негізгі нысаны болып табылады.

      33-5-бап. Қазақы ит тұқымдарын сақтау және өсімін молайту саласындағы ғылыми зерттеулер

      Қазақы ит тұқымдарын сақтау және өсімін молайту саласындағы ғылыми зерттеулерді Қазақстан Республикасының ғылыми ұйымдары жүзеге асырады.

      Ғылыми ұйымдар уәкілетті органмен, Ұлттық орталықпен, сондай-ақ кинологиялық қызметті жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалармен бірлесіп, қазақы ит тұқымдарын сақтау және өсімін молайту саласындағы мемлекеттік ғылыми-техникалық бағдарламаларды әзірлеуді жүзеге асырады.";

      10) 43-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "43-бап. Мамандандырылған ұйымдар

      1. Қазақстан Республикасының Үкіметі мынадай мамандандырылған ұйымдарды:

      1) жануарлар дүниесін қорғауды, өсімін молайтуды және орнықты пайдалануды қамтамасыз ету, сондай-ақ қазақы ит тұқымдарын сақтау және өсімін молайту жөніндегі республикалық мемлекеттік кәсіпорындарды;

      2) жануарлар дүниесін қорғауды, өсімін молайтуды және орнықты пайдалануды қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік мекемелерді құрады.

      2. Жергілікті атқарушы органдар жануарлар дүниесін қорғауды, өсімін молайтуды және орнықты пайдалануды қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік мекемелерді – мамандандырылған ұйымдарды құрады.".

      2. "Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс, стратегиялық әріптестікті іске асыруға арналған мемлекеттік тапсырыс, үкіметтік емес ұйымдарға арналған гранттар және сыйлықақылар туралы" 2005 жылғы 12 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      5-баптың 2-тармағының 2) тармақшасындағы "қолдау салалары" деген сөздер "қолдау" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "2-1) қазақы ит тұқымдарын сақтау және өсімін молайту салалары;".

      3. "Мемлекеттік мүлік туралы" 2011 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      134-баптың 3-тармағының 6) тармақшасы "қорды сақтау" деген сөздерден кейін ", қазақы ит тұқымдарын сақтау және өсімін молайту" деген сөздермен толықтырылсын.

      2-бап. Осы Заң, 2023 жылғы 1 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 1-тармағы 7) тармақшасының алтыншы абзацын және 9) тармақшасының он жетінші абзацын қоспағанда, 2023 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының Президенті Қ. ТОҚАЕВ

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сохранения и воспроизводства казахских пород собак

Закон Республики Казахстан от 3 января 2023 года № 185-VII ЗРК

      Примечание ИЗПИ!
      Порядок введения в действие настоящего Закона см. ст. 2.

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира":

      1) преамбулу после слов "воспроизводства и использования животного мира" дополнить словами ", а также сохранения и воспроизводства казахских пород собак";

      2) в статье 1:

      в подпункте 3-1) слово "национальные" заменить словом "казахские";

      подпункт 7) исключить;

      подпункты 42), 43), 44) и 62-1) изложить в следующей редакции:

      "42) государственный контроль в области охраны, воспроизводства и использования животного мира – деятельность уполномоченного государственного органа в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, ведомства уполномоченного органа и его территориальных подразделений по проверке и наблюдению за проверяемыми субъектами на предмет соответствия их деятельности требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан, в ходе осуществления и по результатам которой могут применяться меры правоограничительного характера без оперативного реагирования;

      43) государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования животного мира – деятельность уполномоченного государственного органа в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, ведомства уполномоченного органа и его территориальных подразделений по проверке и наблюдению за соблюдением проверяемыми субъектами требований законодательства Республики Казахстан, в ходе осуществления и по результатам которой могут применяться меры правоограничительного характера, в том числе оперативного реагирования;

      44) уполномоченный государственный орган в области охраны, воспроизводства и использования животного мира (далее – уполномоченный орган) – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак, а также в пределах своих полномочий межотраслевую координацию;";

      "62-1) кинологическая деятельность – деятельность, связанная с дрессировкой, натаской, нагонкой собак казахских пород и иной их подготовкой к практическому использованию, в том числе в спорте и на охоте, организацией и проведением зоотехнических, спортивных и других массовых мероприятий с использованием собак казахских пород, обучением экспертов и подготовкой специалистов по работе с казахскими породами собак.

      Под дрессировкой, натаской, нагонкой собак казахских пород и иной их подготовкой к практическому использованию следует понимать воспитание и обучение собак казахских пород работе и (или) подготовку к охоте, спорту и полевым испытаниям;";

      дополнить подпунктами 62-2), 63-3), 63-4), 63-5), 63-6) и 73-3) следующего содержания:

      "62-2) озерно-товарное рыбоводное хозяйство – вид хозяйственной деятельности по выращиванию рыб и других водных животных в полувольных контролируемых условиях путем полной или частичной замены ихтиофауны в естественных и искусственных водоемах;";

      "63-3) казахские породы собак – древние породы – казахский тазы и казахский тобет, соответствующие утвержденному стандарту казахских пород собак;

      63-4) стандарт казахских пород собак – описание собак казахских пород по экстерьерно-конституциональным характеристикам и пользовательным качествам;

      63-5) Единая родословная книга собак казахских пород (далее – Единая родословная книга) – свод данных о собаках казахских пород с указанием сведений о происхождении, породности, экстерьерно-конституциональных характеристиках и иных качествах;

      63-6) свидетельство о происхождении собаки казахской породы (далее – свидетельство о происхождении) – документ, содержащий сведения о ее родословной;";

      "73-3) чистопородная собака казахской породы – собака породы казахский тазы или казахский тобет, соответствующая утвержденному стандарту казахских пород собак и имеющая свидетельство о происхождении, содержащее сведения о не менее чем трех непрерывных поколениях предков, относящихся к той же породе;";

      подпункт 75) изложить в следующей редакции:

      "75) специализированные организации уполномоченного органа и местных исполнительных органов (далее – специализированные организации) – государственные учреждения по обеспечению охраны, воспроизводства и устойчивого использования животного мира и республиканские государственные предприятия по обеспечению охраны, воспроизводства и устойчивого использования животного мира, а также сохранению и воспроизводству казахских пород собак;";

      3) в статье 5:

      заголовок дополнить словами ", а также в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак";

      после слов "животного мира" дополнить словами ", а также в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак";

      4) в статье 6:

      заголовок дополнить словами ", а также в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак";

      абзац первый изложить в следующей редакции:

      "1. Основными принципами государственного управления в области охраны, воспроизводства и использования животного мира являются:";

      дополнить пунктом 2 следующего содержания:

      "2. Основными принципами государственного управления в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак являются:

      1) обеспечение сохранения и воспроизводства казахских пород собак;

      2) защита чистопородности казахских пород собак.";

      5) в статье 6-1:

      заголовок дополнить словами ", сохранения и воспроизводства казахских пород собак";

      абзац первый изложить в следующей редакции:

      "1. В систему обеспечения охраны, воспроизводства и устойчивого использования животного мира входят:";

      дополнить пунктом 2 следующего содержания:

      "2. В систему обеспечения сохранения и воспроизводства казахских пород собак входят:

      1) уполномоченный орган, ведомство уполномоченного органа и его территориальные подразделения;

      2) иные государственные органы, осуществляющие деятельность в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак;

      3) Национальный центр казахских пород собак;

      4) физические и юридические лица, осуществляющие кинологическую деятельность.";

      6) заголовок и подпункт 1) статьи 8 дополнить словами ", а также в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак";

      7) в статье 9:

      заголовок дополнить словами ", а также в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак";

      в части первой пункта 1:

      подпункты 1) и 3) дополнить словами ", а также в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак";

      дополнить подпунктами 3-1) и 3-2) следующего содержания:

      "3-1) осуществляет мониторинг ведения учета собак казахских пород, проводимого в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об ответственном обращении с животными";

      3-2) утверждает стандарты казахских пород собак;";

      пункт 2 после слов "животного мира," дополнить словами "а также в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак,";

      8) часть вторую пункта 4 статьи 32 изложить в следующей редакции:

      "Национальная охота – безружейное добывание видов животных, являющихся объектом любительской (спортивной) охоты, с использованием ловчих хищных птиц и собак казахских пород.";

      9) дополнить главой 5-1 следующего содержания:

      "Глава 5-1. Сохранение и воспроизводство казахских пород собак

      Статья 33-2. Национальный центр казахских пород собак

      1. Национальный центр казахских пород собак (далее – Национальный центр) является структурным подразделением специализированной организации, определенной уполномоченным органом для осуществления деятельности по сохранению и воспроизводству казахских пород собак.

      2. Задачами Национального центра являются:

      1) осуществление деятельности по сохранению и воспроизводству казахских пород собак;

      2) обучение экспертов и подготовка специалистов по работе с казахскими породами собак, в том числе по кинологической деятельности;

      3) выведение и разведение чистопородных собак казахских пород с выдачей свидетельства о происхождении;

      4) ведение Единой родословной книги в соответствии с порядком, определенным уполномоченным органом;

      5) разработка стандартов казахских пород собак совместно с физическими и юридическими лицами, осуществляющими кинологическую деятельность;

      6) организация и проведение испытаний, выставок, смотров, состязаний различного ранга собак казахских пород;

      7) осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством Республики Казахстан.

      Статья 33-3. Особенности государственного регулирования в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак

      Государственное регулирование в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак осуществляется посредством:

      1) проведения научных исследований фундаментального и прикладного характера в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак, селекции по сохранению, развитию и использованию казахских пород собак в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      2) проведения испытаний и апробаций селекционных достижений в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      3) ведения учета собак казахских пород в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об ответственном обращении с животными".

      Статья 33-4. Финансирование деятельности в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак

      1. Финансирование деятельности в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак, в том числе Национального центра, осуществляется путем государственной поддержки за счет бюджетных средств, а также иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

      2. Основной формой государственной поддержки является финансирование мероприятий, направленных на:

      1) сохранение и воспроизводство казахских пород собак;

      2) защиту чистопородности казахских пород собак.

      Статья 33-5. Научные исследования в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак

      Научные исследования в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак осуществляются научными организациями Республики Казахстан.

      Научные организации совместно с уполномоченным органом, Национальным центром, а также физическими и юридическими лицами, осуществляющими кинологическую деятельность, осуществляют разработку государственных научно-технических программ в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак.";

      10) статью 43 изложить в следующей редакции:

      "Статья 43. Специализированные организации

      1. Правительством Республики Казахстан создаются специализированные организации:

      1) республиканские государственные предприятия по обеспечению охраны, воспроизводства и устойчивого использования животного мира, а также сохранению и воспроизводству казахских пород собак;

      2) государственные учреждения по обеспечению охраны, воспроизводства и устойчивого использования животного мира.

      2. Местными исполнительными органами создаются специализированные организации – государственные учреждения по обеспечению охраны, воспроизводства и устойчивого использования животного мира.".

      2. В Закон Республики Казахстан от 12 апреля 2005 года "О государственном социальном заказе, государственном заказе на реализацию стратегического партнерства, грантах и премиях для неправительственных организаций в Республике Казахстан":

      пункт 2 статьи 5 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

      "2-1) сохранения и воспроизводства казахских пород собак;".

      3. В Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года "О государственном имуществе":

      подпункт 6) пункта 3 статьи 134 после слов "разнообразия и генофонда," дополнить словами "сохранения и воспроизводства казахских пород собак,".

      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие с 1 июля 2023 года, за исключением абзаца шестого подпункта 7) и абзаца семнадцатого подпункта 9) пункта 1 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 сентября 2023 года.

      Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ