Қазақстан Республикасының кейбір конституциялық заңдарына Қазақстан Республикасындағы әкімшілік реформа мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Конституциялық заңы 2023 жылғы 19 сәуірдегі № 222-VII ҚРЗ

      Ескертпе!
      ҚР Конституциялық Сотының 08.04.2023 № 7 нормативтік қаулысын қараңыз.

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына конституциялық заңдарына өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1. "Қазақстан Республикасының Парламентi және оның депутаттарының мәртебесi туралы" 1995 жылғы 16 қазандағы Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына:

      39-баптың 5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Сенат пен Мәжіліс аппараттарының қызметкерлері мәртебесі, жалақы мөлшері мен деңгейі, материалдық, қаржылық және әлеуметтік-тұрмыстық қамтамасыз етудің өзге де жағдайлары бойынша Қазақстан Республикасы Үкіметі Аппаратының тиісті қызметкерлеріне теңестіріледі.".

      2. "Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы" 1995 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына:

      1) 9-бапта:

      2) және 7) тармақшалар алып тасталсын;

      12) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "12) ғылым мен техниканы дамыту, жаңа технологияларды енгізу жөніндегі мемлекеттік саясатты қалыптастырады;";

      2) 12-баптың 3-тармағы алып тасталсын;

      3) 22-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Министрлік Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес тиісті салаларда мемлекеттік саясатты қалыптастырады.";

      4) 25-баптың 1 және 2-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Республика Премьер-Министрi мен Yкiметiнiң қызметiн ақпараттық-талдамалық және ұйымдық-құқықтық жағынан қамтамасыз етудi Республика Үкіметі Аппараты жүзеге асырады.

      2. Республика Үкіметі Аппаратын құру, қайта ұйымдастыру және тарату тәртібі, Республика Үкіметі Аппараты басшысының және оның өзге де мемлекеттік қызметшілерінің құқықтық жағдайы, оларды лауазымдарға тағайындау мен лауазымдарынан босатудың тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалады.".

      3. "Қазақстан Республикасының сот жүйесі және судьяларының мәртебесі туралы" 2000 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына:

      56-баптың 7-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "7. Уәкілетті органның қызметкерлері мәртебесі, жалақы мөлшері мен деңгейі, материалдық, қаржылық және әлеуметтік-тұрмыстық қамтамасыз етудің өзге де жағдайлары бойынша Қазақстан Республикасы Үкіметі Аппаратының тиісті қызметкерлеріне теңестіріледі.".

      4. "Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері туралы" 2007 жылғы 4 маусымдағы Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына:

      1) 4-баптың 3-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Мемлекеттік Ту ұлттық стандартқа сәйкес келмеген жағдайда, ол Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерін пайдалану мәселелері жөніндегі уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен ауыстырылуға және жойылуға тиіс.";

      2) 6-бапта:

      2-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын;

      "1) Қазақстан Республикасының Президенті мен оның Әкімшілігінің, Қазақстан Республикасы Парламентінің, оның Палаталары мен олардың аппараттарының, Қазақстан Республикасының Парламенті Палаталары Бюроларының, Қазақстан Республикасы Үкіметінің және Үкіметі Аппаратының, министрліктердің, Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдардың, олардың ведомстволары мен аумақтық бөлімшелерінің, Қазақстан Республикасы Конституциялық Сотының, Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты мен жергілікті соттарының, Қазақстан Республикасының Жоғары Сот Кеңесінің, Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің құрамаларының, әскери бөлімдерінің, бөлімшелері мен мекемелерінің, басқа да әскерлер мен әскери құралымдардың, жергілікті өкілді, атқарушы органдардың және өзге де мемлекеттік ұйымдардың мөрлері мен құжаттарының бланкілерінде;";

      3-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Мемлекеттік Елтаңба ұлттық стандартқа сәйкес келмеген жағдайда, ол Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерін пайдалану мәселелері жөніндегі уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен ауыстырылуға және жойылуға жатады.";

      3) 10-баптың 1) және 2) тармақшалары алып тасталсын;

      4) 11-бапта:

      1-тармақ мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "2-1) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туы мен Мемлекеттік Елтаңбасының осы Конституциялық заңда бекітілген ұлттық стандарттарға және олардың бейнелеріне сәйкес келетін эталондарын дайындау жөніндегі жұмысты ұйымдастырады;";

      2-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) ұлттық стандарттарға сәйкес келмейтін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туын, Мемлекеттік Елтаңбасын ауыстыру және жою қағидаларын әзірлейді және бекітеді;".

      2-бап. Осы Конституциялық заң алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Қ. ТОҚАЕВ

О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам административной реформы в Республике Казахстан

Конституционный закон Республики Казахстан от 19 апреля 2023 года № 222-VII ЗРК

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие конституционные законы Республики Казахстан:

      1. В Конституционный закон Республики Казахстан от 16 октября 1995 года "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов":

      пункт 5 статьи 39 изложить в следующей редакции:

      "5. Работники аппаратов Сената и Мажилиса по статусу, размеру и уровню заработной платы, иным условиям материального, финансового и социально-бытового обеспечения приравниваются к соответствующим работникам Аппарата Правительства Республики Казахстан.".

      2. В Конституционный закон Республики Казахстан от 18 декабря 1995 года "О Правительстве Республики Казахстан":

      1) в статье 9:

      подпункты 2) и 7) исключить;

      подпункт 12) изложить в следующей редакции:

      "12) формирует государственную политику по развитию науки и техники, внедрению новых технологий;";

      2) пункт 3 статьи 12 исключить;

      3) пункт 1 статьи 22 дополнить частью третьей следующего содержания:

      "Министерство формирует государственную политику в соответствующих отраслях в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.";

      4) пункты 1 и 2 статьи 25 изложить в следующей редакции:

      "1. Информационно-аналитическое и организационно-правовое обеспечение деятельности Премьер-Министра и Правительства Республики осуществляется Аппаратом Правительства Республики.

      2. Порядок образования, реорганизации и упразднения Аппарата Правительства Республики, правовое положение, порядок назначения на должности и освобождения от должностей руководителя и иных государственных служащих Аппарата Правительства Республики определяются законодательством Республики Казахстан.".

      3. В Конституционный закон Республики Казахстан от 25 декабря 2000 года "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан":

      пункт 7 статьи 56 изложить в следующей редакции:

      "7. Работники уполномоченного органа по статусу, размеру и уровню заработной платы, иным условиям материального, финансового и социально-бытового обеспечения приравниваются к соответствующим работникам Аппарата Правительства Республики Казахстан.".

      4. В Конституционный закон Республики Казахстан от 4 июня 2007 года "О государственных символах Республики Казахстан":

      1) часть вторую пункта 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:

      "В случае несоответствия Государственного Флага национальному стандарту он подлежит замене и уничтожению в порядке, определяемом уполномоченным органом по вопросам использования государственных символов Республики Казахстан.";

      2) в статье 6:

      подпункт 1) пункта 2 изложить в следующей редакции:

      "1) на печатях и бланках документов Президента Республики Казахстан и его Администрации, Парламента Республики Казахстан, его Палат и их аппаратов, Бюро Палат Парламента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан и Аппарата Правительства Республики Казахстан, министерств, государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, их ведомств и территориальных подразделений, Конституционного Суда Республики Казахстан, Верховного Суда Республики Казахстан и местных судов Республики Казахстан, Высшего Судебного Совета Республики Казахстан, соединений, воинских частей, подразделений и учреждений Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований, местных представительных, исполнительных органов и иных государственных организаций;";

      часть вторую пункта 3 изложить в следующей редакции:

      "В случае несоответствия Государственного Герба национальному стандарту он подлежит замене и уничтожению в порядке, определяемом уполномоченным органом по вопросам использования государственных символов Республики Казахстан.";

      3) подпункты 1) и 2) статьи 10 исключить;

      4) в статье 11:

      пункт 1 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

      "2-1) организует работу по изготовлению эталонов Государственного Флага и Государственного Герба Республики Казахстан, соответствующих национальным стандартам и их изображениям, утвержденным настоящим Конституционным законом;";

      подпункт 1) пункта 2 изложить в следующей редакции:

      "1) разрабатывает и утверждает правила замены и уничтожения Государственного Флага, Государственного Герба Республики Казахстан, не соответствующих национальным стандартам;".

      Статья 2. Настоящий Конституционный закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ