Лицензиялау туралы

Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 17 сәуiрдегі N 2200 Заңы. Күші жойылды - 2007.01.11. N 214 (ресми жарияланған күнінен бастап алты ай өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

       Ескерту. Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 17 сәуірдегі N 2200 Заңы Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 11 қаңтардағы N 214 (ресми жарияланған күнінен бастап алты ай өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі)  Заңымен күшін жояды.

       Ескерту. Мәтiннен сөздер алынып тасталды - Қазақстан Республикасының 1997.12.08. N  200 , Бас тақырыбы жаңа редакцияда, кіріспе алып тасталды, мәтініндегі сөздер ауыстырылды - Қазақстан Республикасының 1999.10.08. N  471 , мәтiнде "тарау" деген сөздердiң алдындағы "I-V" деген цифрлар тиiсiнше "1-5" деген цифрлармен ауыстырылды - 2005.06.09.  N 56 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

  1 тарау. Жалпы ережелер

       1-бап. Осы Заңмен реттелетiн қатынастар

      1. Осы Заң лицензиялауға жататын қызметтi немесе белгiлi бiр iс-әрекеттi (операцияларды) мемлекет тарапынан лицензиялауға байланысты қатынастарды реттейдi.
 

      2. Бұл Заң азаматтардың және (немесе) заңды тұлғалардың арасында жасалған  лицензиялық шарт аясында лицензия беруге байланысты қатынастарды реттемейдi.
       Ескерту. 1-бапқа өзгерту енгізілді -   Қазақстан Республикасының 2005.04.15. N 45  Заңымен .

       2-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады:
      1) бiлiктiлiк талаптары - белгiлi бiр қызмет түрiмен айналысу құқығына немесе белгiлi бiр iс-әрекет (операциялар) жасауға үмiткер жеке және заңды тұлғалар сай келуге тиiстi талаптар;
 

      2) лицензиар - лицензияны беретiн, қайта ресiмдейтiн, оның қолданылуын тоқтата тұратын, тоқтататын және жаңғыртатын тиiстi уәкiлеттi мемлекеттiк орган;
 

      3) лицензиат - белгiлi бiр қызмет түрiмен айналысу құқығына немесе белгiлi бiр iс-әрекет (операциялар) жасауға лицензиясы бар жеке немесе заңды тұлға;
 

      4) лицензия - жеке немесе заңды тұлғаға белгiлi бiр қызмет түрiмен айналысуға немесе белгiлi бiр iс-әрекет (операциялар) жасауға тиiстi уәкiлеттi мемлекеттiк орган беретiн рұқсат.
       Ескерту. 2-бап жаңа редакцияда -   Қазақстан Республикасының 2005.04.15.  N 45 Заңымен.

         3-бап. Лицензиялаудың негiзгi принциптерi

      1. Лицензиялар беру лицензияның осы түрi үшiн белгiленген талаптарға сай келетiн барлық адамдар үшiн бiрдей негiздер мен тең шартқа сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттiк кәсiпорындарға басым лицензиялар беру құқығына тыйым салынады, бұған заң актiлерiмен  мемлекеттiк монополияға жатқызылған қызмет түрлерi кiрмейдi. 
 

      2. Заңды тұлға құрмай-ақ кәсiпкерлiк қызметпен айналысатын азаматтар (жеке кәсiпкерлер) лицензияны заңды тұлғалар үшiн белгiленген тәртiппен алады. 
      Қазақстан Республикасының Үкiметi  шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне лицензия берудiң оңайлатылған тәртiбiн белгiлеуге хақылы. 
 

      3. Бәсекелестiктi шектеу немесе кәсiпкерлердiң қандай да бiр топтарына олардың меншiк нысандарына, ведомстволық мүдделерiне не болмаса орналасқан жерiне қарай артықшылықтар беру мақсатында лицензия беруге тыйым салынады. 
      Лицензия беру монополизмнiң күшеюiне немесе кәсiпкерлiк қызмет еркiндiгiн шектеуге себепшi болмауға тиiс. 
 

      4. Лицензиялар иелiктен алынбайды, яғни, егер заң актiлерiнде өзгеше көзделмесе, лицензиат оларды басқа жеке немесе заңды тұлғаларға бере алмайды. 
 

      5. Лицензиялар алу осы Заңда лицензиялау көзделген қызмет түрлерiн ғана жүзеге асыру және iс-әрекет (операциялар) түрлерiн ғана атқару үшiн қажет.
 

      6. Қызмет түрлерi бойынша лицензиялық тәртiп енгiзу немесе оны жою мемлекеттiк қауiпсiздiк, мемлекеттiк монополияны iске асыру, құқық тәртiбiн қамтамасыз ету, айналадағы ортаны, азаматтардың меншiгiн, өмiрi мен денсаулығын қорғау мақсатында осы Заңмен белгiленедi.
       Ескерту. 3-бапқа өзгеріс енгізілді -   Қазақстан  Республикасы Президентінің 1995.12.23. N 2720  Жарлығымен , Қазақстан Республикасының 1997.07.02. N 144-1  Заңымен , 1998.07.10. N 283  заңымен , 1999.10.08. N 471  Заңымен , 2005.04.15. N 45  Заңымен .

       4-бап. Лицензиялардың түрлерi

      Лицензиялар мынадай белгiлерi бойынша ажыратылады:
 

      1. Субъектiлер бойынша:
      1) Қазақстан Республикасының азаматтары мен заңды тұлғаларына берiлетiндер;
 

      2) шетелдiк заңды тұлғаларға, шетелдiк азаматтарға, азаматтығы жоқ адамдар мен халықаралық ұйымдарға берiлетiндер.
 

      2. Қызмет көлемi бойынша: 
      1) бас - қызметтiң белгiлi бiр түрiмен айналысуға, мерзiмiне шек қойылмай, егер олар бірыңғай технологиялық кешенге енетін болса, қызметтің бірнеше түріне бас лицензия беруге жол беріледі; 
 

      2) бiр жолғы - рұқсат етiлген көлем, салмақ немесе мөлшер (заттай немесе ақша түрiнде), сондай-ақ капиталдың қозғалысына байланысты, тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсету) үшін 180 күннен артық мерзімге төлемді кейінге қалдыруды не аванстық төлемді көздейтін экспорт-импорттық мәмілелер бойынша жүргізілетін операциялар үшін Қазақстан Республикасының валюталық заңдарында белгіленген мерзім шегiнде белгiлi бiр шаруашылық операциясын жүргiзуге, Қазақстан Республикасының ойын бизнесі туралы заңнамасында белгіленген мерзім шегінде ойын бизнесі саласындағы қызмет түрлерімен айналысуға берiлетiндер.  V032469 ( 5-тарау ; 51, 54, 55-тармақтар
 

      3) операциялық - банк қызметiнде белгiлi бiр операциялар жасауға және валюталық заңдармен белгiленген валюталық құндылықтарды пайдалануға байланысты операциялар берiлетiндер.  Z960054 ( 1-1-бап , 7) тармақша)
      3.  (алып тасталды - 1998.07.10. N 283  заңымен )
 

      4. Қолданылатын аумақтық аясы бойынша:
      1) қолданылуы Қазақстан Республикасының белгiлi бiр аумағымен шектелетiн;
 

      2) Қазақстан Республикасының бүкiл аумағында қолданылатын;
 

      3) Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде қолданылатындар.
       Ескерту. 4-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасы Президентінің 1995.08.31. N 2447  жарлығымен , Қазақстан Республикасының 1998.07.10. N 283  заңымен , 1999.10.08. N 471  Заңымен , 2000.07.05. N 79 (2000 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгiзiледi)  Заңымен , 2003.05.08. N  411 , 2007.12.01. N  220 (2007 жылғы 1 сәуірден бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

       5-бап. Лицензиялауды жүзеге асырушы органдар

      1. Өтiнiш берушiге лицензия берудi Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде белгiленетiн және (немесе) Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейтiн лицензиарлар жүргiзедi.  Z980258 ( 4-бап , 5) тармақша;   P951894 )
 

       1-1. Лицензиялау саласындағы тиiстi уәкiлеттi мемлекеттiк органдардың қызметiн үйлестіруді жүзеге асыратын мемлекеттік органды Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi.
      2.  (алып тасталды - 1997.12.08. N 200 Заңымен)
 

      2. Белгiлi бiр кәсiпкерлiк қызмет түрiмен айналысуға, мұндай қызметтi жүзеге асыратын субъектiлерге қарамастан заңмен көзделгеннен басқа жағдайларда лицензиялар берудi бiр орган жүргiзедi.  P951894
 

      3. Лицензиарларға лицензиялау жөнiндегi өкiлеттiктерiн лицензиялау саласындағы мемлекеттiк органдардың қызметiн үйлестiрудi жүзеге асыратын мемлекеттiк органмен келiсiм бойынша тиiстi аумақтық бөлiмшелерге беруге рұқсат етiледi. Мемлекеттiк функцияларды жүзеге асыруды мемлекеттiк емес ұйымдарға, оның ішінде қоғамдық бiрлестiктерге бергенi үшiн мемлекеттiк органдардың лауазымды адамдары Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген  жауаптылықта болады.
       Ескерту. 5-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасы Президентінің 1995.08.31. N 2447  жарлығымен , Қазақстан Республикасының 1997.12.08. N 200  Заңымен , 1998.07.01. N 259  Заңымен , 1998.07.10. N 283  Заңымен , 2005.04.15. N 45  Заңымен .

       6-бап. Лицензиялардың нысандары

      Лицензиялардың берiлетiндерiнiң  нысандарын Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi. 
 

      Валюталық құндылықтарды пайдалануға байланысты операцияларды жасауға арналған  лицензияның нысандарын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi белгiлейдi. 
 

      Осы Заңның 11-бабының 1), 3)-5) тармақшаларында көзделген қаржы ресурстарын шоғырландыруға байланысты қызметтi жүзеге асыруға арналған лицензиялардың нысандарын - қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк орган және (немесе) Қазақстан Республикасының Халық Банкi, ал осы Заңның 11-бабының 2) тармақшасында көзделген қызметтi жүзеге асыруға арналған лицензиялардың нысандарын аудиторлық қызмет пен аудиторлық және кәсiби аудиторлық ұйымдардың қызметiн бақылау саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк орган белгiлейдi.
       Ескерту. 6-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының Президентінің 1995.08.31. N 2447  жарлығымен , 1997.12.08. N 200  Заңымен , 1999.07.16. N 436  Заңымен , Республикасының 2000.07.05. N 79 (2000 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгiзiледi)  Заңымен , 2003.07.10. N 483  Заңымен , 2004.07.07. N 577  Заңымен , 2005.04.15. N 45  Заңымен , 2006.05.05. N  139 Заңдарымен.

       7-бап. Лицензия және басқа да құқық белгiлеушi
             құжаттар

      1. Қандай да бiр қызметтi немесе белгiлi бiр iс-әрекеттi (операцияларды) жүзеге асыру үшiн лицензиядан басқа өзге де рұқсат алу талап етiлетiн болса (жер учаскесiн бөлiп беру және басқалар), мұндай рұқсаттар лицензия алғаннан кейiн берiледi. 
      Лицензия болмаған жағдайда рұқсат жарамсыз деп есептеледi.
 

      2. Мемлекеттiк органның, кредиттік серіктестіктердің, өзара сақтандыру қоғамдарының, Ұлттық почта операторының, сондай-ақ Қазақстан Даму Банкiнiң Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде белгiленген өкiлеттiктерi шегiнде жүргiзетiн қызметiн (операцияларын) қоспағанда, қызметтi жүзеге асыруға немесе лицензиялауды талап ететiн белгiлi бiр iс-әрекеттердi (операцияларды) жасауға лицензия болған кезде ғана жол берiледi. 
 

      3. Лицензия болмаған жағдайда жасалған мәмiлелер жарамсыз деп есептеледi.
      Егер лицензия алу талабы мәмiле жасалғаннан кейiн қойылса, заңда басқадай көзделмегендiктен бұл мәмiленiң күшi сақталады.
      Лицензияның қолданылуын мерзiмiнен бұрын тоқтату немесе қайсыбiр өнiмдi белгiлi бiр мемлекеттерге шығаруға эмбарго (тыйым) салу, егер заңдарда басқадай көзделмесе, осыған дейiн жасалған мәмiлелерге қолданылмайды.
       Ескерту. 7-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 1999.10.08.  N 471 , 2005.04.15.  N 45 , 2005.07.08.  N 69 , 2005.12.23. N  107 (қолданысқа енгізілу тәртібін  2-баптан қараңыз), 2006.07.05. N  164 Заңдарымен.

       8-бап. Шетелдiк заңды немесе жеке тұлғаларға берiлетiн
             лицензиялар

      Шетелдiк заңды немесе жеке тұлғалар, сондай-ақ азаматтығы жоқ адамдар лицензияны, егер заң актiлерiнде басқадай көзделмесе, Қазақстан Республикасының заңды және жеке тұлғаларына қойылатын шарттар бойынша және нақ сондай тәртiппен алады.

   2 тарау. Мiндеттi түрде лицензиялауға жататын
қызмет түрлерi

       9-бап. Аса қауiптi объектiлерге байланысты және
            (немесе) ерекше маңызды мемлекеттiк мәнi
             бар қызметтi лицензиялау

      1. Кәсiпкерлiк қызметтiң мынадай түрлерi үшiн лицензияның болуы талап етiледi: 
 

      1) егер олар басқа салаларда пайдаланылмайтын болса, қару-жарақ пен оның оқ-дәрiсiн, ақпарат қорғаудың криптографиялық құралдарын, арнайы жедел-iздестiру шараларын жүргiзуге арналған арнайы техникалық құралдарды, әскери техниканы, босалқы бөлшектердi, оларды құрастыратын элементтер мен приборларды, сондай-ақ монтажды, ретке келтіруді, пайдалануды, сақтауды, жөндеуді және сервистік қызмет көрсетуді қоса алғанда, оларды өндiруге арналған арнайы материалдар мен жабдықтарды әзiрлеу, өндiру, жөндеу және сату;  P970967    P011247

        2) жарылғыш және пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған бұйымдарды әзiрлеу, өндiру және сату;  P020763
      3)  (алып тасталды - 1998.07.10. N 283  заңымен )

      4) ғарыш кеңiстiгiн пайдалану жөнiндегi барлық қызмет түрлерi, оның iшiнде ракета-ғарыш техникасын жасау, өндiру, пайдалану, жөндеу мен жетiлдiру, оның жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету үшiн жер үстi инфрақұрылымдары (полигон, командалық-өлшеу кешенi, стендiлiк база және басқалар) пайдалану;  P000431

      5) байланыс саласында телевизия және (немесе) радио хабарларын таратуды ұйымдастыру жөнінде қызметтер жасау және көрсету, жалпы республикалық магистральдық, халықаралық байланыс жолдарын жобалау, салу, байланыс желілері мен жолдарын техникалық пайдалану;  P040998

      6) Қазақстан Республикасының заң актiлерiне сәйкес  атом энергиясын пайдалануға байланысты барлық қызмет түрлерi;
 

      7) құрамында оларды арнайы қорғану құралдарын қолданбай-ақ пайдалануға жол берiлетiн нормадан артық мөлшерде радиоактивтiк заттар болатын өнiмдi дайындау және сату;
 

      8) электр және жылу қуаттарын өндiру, беру және бөлу;  P990556
      9)  (алып тасталды - 1998.07.10. N 283  заңымен )
 

      10) босаған әскери-техникалық құралдарды жою (құрту, кәдеге жарату, көму) және ұқсату; 
 

      11) жарылу-өртену қаупi бар және тау-кен өнеркәсiбi өндiрiстерiн, электр станцияларын электр желілері мен көмекші станцияларын, гидротехникалық құрылыстарды, магистральды газ-мұнай өнiмдерi құбырларын, көтергiш құрылғыларды, сондай-ақ қысым күшiмен жұмыс iстейтiн қазандықтар, сауыттар мен өткiзгiш құбырларды және мұнай мен газ бақылау жұмыстарын жобалау және пайдалану. Өндiрiстердiң, жабдықтардың, объектiлердiң, жұмыстардың (қызметтердiң) тiзбесiн Қазақстан Республикасының Yкiметi бекiтедi;  P951894   P990556
 

      12) химиялық, бұрғылау, мұнай-газ кәсiпшiлiгi, геологиялық барлау, кен-шахта металлургиялық, энергетикалық жабдықтарын, жарылыстан қорғалған электротехникалық жабдықтарды, бақылау, аварияға қарсы қорғау және белгi беру аппаратуралары мен жүйелерiн, көтергiш құрылғыларды, сондай-ақ қысым күшiмен жұмыс iстейтiн қазандықтарды, сауыттар мен өткiзгiш құбырларды және мұнай мен газ бұрғылау жұмыстарын жобалау, дайындау, монтаждау және жөндеу;  P990556
 

      12-1) мұнай өнімдерін өткізу;  P990556
      13)  (алып тасталды - 1999.10.08. N 471  Заңымен )
 

      14) азаматтық және қызметтік атыс қаруы мен оның патрондарын, жауынгерлік қол атыс қаруы мен оның патрондарын суық қаруды, азаматтық пиротехникалық заттар мен оларды қолданатын бұйымдарды, сондай-ақ химиялық өзін-өзі қорғау құралдарын жасау, өндіру, жөндеу, сату, сатып алу, коллекциялау, экспонаттау;  Z980339 P020787
 

      15) тұрғын үй және коммуналдық-тұрмыстық объектiлерге газ жүргiзу, жөндеу және құрылыс жұмыстары;  P990556
 

      16) күзет, өрт белгiсiн беру құралдары мен өртке қарсы автоматиканы жобалау, монтаждау, ретке келтiру және техникалық күтiм жасау, өртке қарсы техниканы, жабдықтарды және өрттен қорғану құралдарын өндіру;  P991507
 

      17) жолаушылар лифтiлерiн монтаждау, жөндеу және оларға күтiм жасау;  P020023
      18)  (алып тасталды - 2005.04.15. N 45  Заңымен )
 

      19) рентген жабдығын, радиоактивтi заттар мен изотоптар пайдаланылатын аспаптар мен жабдықтарды әзiрлеу, өндiру және сату; 

      20) жолаушыларды және жүктердi темiр жол, өзен, теңiз, әуе көлiгiмен тасымалдау; жолаушыларды және жүктердi автомобиль көлiгiмен халықаралық тасымалдау; қауiптi жүктердi барлық көлiк түрлерiмен тасымалдау; авиациялық жұмыстар;  P961621 P970885 P980714 P020695
      21)  (алып тасталды - 1998.07.10. N 283  заңымен )
      22)  (алып тасталды - 2005.04.15. N 45  Заңымен )
      23)  (алып тасталды - 1999.10.08. N 471  Заңымен )
 

      24) Қазақстан Республикасының мемлекеттiк құпияларын техникалық жағынан қорғау, соның iшiнде ақпаратты қорғаудың техникалық құралдарын, ақпаратты өңдеудiң қорғалған техникалық құралдарын әзiрлеу, дайындау, монтаждау, ретке келтiру, пайдалану, сақтау, жөндеу және оларға сервистiк күтiм жасау жөнiндегi қызметтiң барлық түрлерi;
      25)  (алып тасталды - 2000.07.05. N 79  Заңымен )
 

      26) жерге орналастыру, топография-геодезиялық және картографиялық жұмыстар жүргiзу;  P001481
      27)  (алып тасталды - 1998.07.09. N 277  Заңымен )
 

      28) фармацевтикалық қызмет: дәрілік заттарды өндіру, дайындау, оларды көтерме, бөлшек саудада сату;  P001624
 

      29) минералдық шикiзатты өңдеу (Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтетiн тiзбе бойынша кең таралған пайдалы қазбаларды өңдеудi қоспағанда);  ( P951894 P990556 қараңыз)
 

        30) жобалау-iздестiру, сарапшылық, құрылыс-монтаж жұмыстары, құрылыс материалдарын, бұйымдары мен конструкцияларын өндiру жөнiндегi жұмыстар;  P020023
 

      30-1) тұрғын үй құрылысына үлестiк қатысу үшiн жеке және заңды тұлғалардың ақшасын тарту есебiнен тұрғын жай құрылысын ұйымдастыру жөнiндегi қызмет;
 

      31) өлшем құралдарын өндіру және жөндеу;  P000867
 

      32) этил спиртiн және алкоголь өнiмiн өндiру, сондай-ақ алкоголь өнімін (сырадан басқа) сақтау, көтерме және бөлшек саудада сату;  P991258
      33)  (алып тасталды - 1998.07.09. N 277  Заңымен )
 

      34) жекелеген кеден режимдерi шеңберiнде, Қазақстан Республикасының кеден заңдарына сәйкес жүзеге асырылатын қызмет, сондай-ақ кеден қызметтерiн көрсету; K030401 ( 6-бөлім , 116-бап. Кедендік режимдердің түрлері, 3) тармақша)  136 -140-баптар; 4) тармақша  146 -150-баптар; 16) тармақша  247 -251-баптар
      35)  (алынып тасталды 2005.04.15. N 45 Заңымен)
 

      36)  шетел жұмыс күшiн тарту, сондай-ақ жұмыс күшiн Қазақстан Республикасынан шет елдерге шығаруға байланысты қызмет;
 

      37) заңды тұлғалардың түстi және қара металл қалдықтары мен сынықтарын жинауы (дайындауы), сақтауы, ұқсатуы және өткiзуi;  P000383 V990916
 

      38)  сот-сараптама қызметi
      39)- 41)  (алып тасталды - 1998.07.10. N 283  заңымен )
 

      42)  археология және тарих пен мәдениет ескерткiштерiн қалпына келтiру жұмыстары
 

      43) есiрткi, психотроптық заттардың, прекурсорлардың айналымымен байланысты қызмет:  Z980279 P001693
 

      әзiрлеу, өндiру, қайта өңдеу, тасымалдау, жөнелту, сатып алу, сақтау, бөлу, сату, пайдалану, жою;
 

      құрамында есiрткi және психотроптық заттар бар өсiмдiктер мен шөптердi өсiру, жинау, дайындау;
 

      44)  электр энергиясын қайта сату мақсатында сатып алу ;
 

      45) астықты қабылдау, өлшеу, кептіру, тазалау, сақтау және тиеп жөнелту;  P000273 V001124 ;
 

       45-1) шиттi мақтаны талшықты мақтаға бастапқы өңдеу;
 

      46) туроператорлық, турагенттік қызмет, туризм нұсқаушысының қызметтер көрсетуі;  P011213
 

      47) темiр жолдың жылжымалы құрамын жасау және жөндеу; қауiптi жүктердi тасымалдау үшiн қолданылатын арнайы контейнерлерді жасау және жөндеу;   P020794 V042720
 

      48) жол жүрiсi қауiпсiздiгiн қамтамасыз етумен байланысты қызмет:
      жол жүрiсiн реттеудiң техникалық құралдарын орнату, монтаждау, жөндеу, пайдалану;  P010136 P030318
 

      49) iздестiру-құтқару, тау-кен құтқару, газдан құтқару, атқыламаға қарсы жұмыстар; 
 

      50) Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтетiн тiзбе бойынша оларды өндiру, өңдеу, тасымалдау, сатып алу, сақтау, өткiзу, пайдалану, жою;  P990556
 

      51)  банкроттық процедураларында төлем қабiлетi жоқ борышкерлердiң мүлкi мен iстерiн басқару жөнiндегi қызмет ;
 

      52)  кемелерге, жолаушылар мен жүктерге қызмет көрсетуге байланысты теңіз және өзен порттарының қызметі ; <*>
 

      53) пестицидтердi (улы химикаттарды) өндiру (формуляциялау), өткiзу және қолдану жөнiндегi қызмет;  V042701
 

      53-1) тiркеу сынақтарына, өндiрiстiк сынақтарға және ғылыми зерттеулерге арналған тәжiрибелiк үлгiлердi қоспағанда, пестицидтердi (улы химикаттарды) және оларды өндiруге арналған бастапқы компоненттердi әкелу; 
 

      54) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік туы мен Қазақстан Республикасының Мемлекеттік елтаңбасын, сондай-ақ олар бейнеленген материалдық объектілерді дайындау;  P040392
 

      55) мемлекеттік орман қорының учаскелеріне орман пайдаланушылар жүзеге асыратын сүрек дайындау және бөрене кесу жөнiндегi жұмыстар;  P031018
 

      56) арнайы су пайдалану, соның ішінде:  P040084
      а) ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп, энергетика, балық өсіру және көлік қажеттері үшін тәулігіне елу текше метрден жоғары көлемде жер үсті су объектілерінен су алу және пайдалану;
 

      б) жер үсті су объектілерінен кейінгі су пайдаланушыға су алу және беру;
 

      57) темекi өнiмдерiн өндiру;  P040618 V042908
      58)  алып тасталды
      59)  алып тасталды
 

      60) қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстарды орындау және қызмет көрсету.
 

      2. Этил спиртi мен алкоголь өнiмiн өндiру және оның айналымы жөнiндегi қызметтi лицензиялаудың ерекшелiктерi арнайы заңдармен белгiленедi.  Z970160    P991258
       Ескерту. 9-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасы Президентінің 1995.07.20. N 2370  жарлығымен , 1995.07.20. N 2375  жарлығымен , 1995.12.23. N 2720  Жарлығымен , Қазақстан Республикасының 1996.06.10. N 5-1  Заңымен , 1997.01.21. N 68-I  Заңымен , 1997.04.07. N 89  Заңымен , 1997.06.13. N 121-I  Заңымен , 1997.07.11. N 154  Заңымен , 1998.07.09. N 277  Заңымен , 1998.07.09. N 280  Заңымен , 1998.07.10. N 283  Заңымен , 1998.12.09. N 307  Заңымен , 1998.12.30. N 343  Заңымен , 1999.07.16. N 430  Заңымен , 1999.08.11. N  467 , 1999.10.08. N 471  Заңымен , 1999.11.29. N 488  Заңымен , 2000.07.05. N 79 (2000 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгiзiледi)  Заңымен , 2001.01.15. N 141  Заңымен , 2001.06.13. N 212  Заңымен , 2001.12.15. N 272  Заңымен , 2002.01.17. N 285  Заңымен , 2002.07.10. N 342  Заңымен , 2003.04.07. N 403  Заңымен (бұл өзгеріс 2003 жылғы 1 шілдеден бастап күшіне енеді), 2003.05.08. N 410  Заңымен , 2003.06.04. N 429  Заңымен , 2003.07.01. N 449  Заңымен , 2004.01.13. N 523  Заңымен , 2004.03.10. N 534  Заңымен , 2004.05.06. N 550  Заңымен , 2004.07.05. N 568   Заңымен , 2004.07.09. N 584   Заңымен , 2005.04.15.  N 45 , 2006.07.07. N  176 , 2006.07.07.  N 181 (2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді), 2007.01.09. N  213 Заңдарымен.

        10-бап. Азаматтарға және заңды тұлғаларға қызмет
              көрсетуге байланысты қызметтi лицензиялау

      Азаматтарға және заңды тұлғаларға қызмет көрсетуге байланысты мынадай қызмет түрлерi лицензиялауға жатады:
 

      1) жалпы бастауыш, жалпы негiзгi немесе жалпы орта бiлiм; кәсiптiк бастауыш бiлiм, оның iшiнде кәсiптер бойынша; кәсiптiк орта, кәсiптiк жоғары, жоғары оқу орнынан кейiнгi кәсiптiк бiлiм, оның iшiнде мамандықтар бойынша бiлiм беретiн заңды тұлғалардың бiлiм беру қызметі, сондай-ақ мектепке дейiнгi және мектептен тыс ұйымдардың қызметi;  P000596 V011600
 

      1-1)  білім беру ұйымдарындағы қызметті қоспағанда дене шынықтыру-сауықтыру, спорт қызметтерін көрсету бойынша ; <*>
 

      2) медициналық, дәрiгерлiк қызметпен айналысу;  P971272 P010767 ;
 

       2-1) ветеринария саласындағы қызмет: ветеринариялық мақсаттағы препараттарды өндiру және өткiзу; ветеринариялық мақсаттарға арналған дәрiлiк заттарды, биологиялық препараттарды өткiзу; жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзаттарға ветеринариялық-санитарлық сараптама жүргiзу; ветеринариялық емдеу-профилактикалық қызмет;  ( P971272 қараңыз)
 

      3) мемлекеттiк емес субъектiлердiң iз кесу (детективтiк) қызметiне байланысты заң қызметiн көрсетуi;
 

      4) адвокаттық қызмет;  P020254 P981325
      5)  (алып тасталды - 2005.04.15. N 45  Заңымен )
 

      6) нотариаттық қызмет;  P020254 P981325
 

      6-1) электрондық цифрлық қолтаңбаның ашық кілтінің электрондық цифрлық қолтаңбаның жабық кілтіне сәйкестігін куәландыру жөніндегі, сондай-ақ тіркеу куәлігінің дұрыстығын растау жөніндегі қызмет;  P040202
 

      7) лотереялар (мемлекеттiк (ұлттық) лотереядан басқа)  ұйымдастыру және оларды өткiзу;  P990939   P011432   V990942
 

       7-1) ойын бизнесi саласындағы қызмет;  P011432
      8)  (алып тасталды - 2000.07.05. N 79  Заңымен )
      9)  (алып тасталды - 1998.07.10. N 283  заңымен )
 

      10)  мүлiктi бағалау жөнiндегi қызмет ;
 

      10-1) заңды және жеке тұлғалардың күзет қызметін жүзеге асыруы;  P991507   V042826
      10-2)  (алып тасталды - 2005.04.15. N 45  Заңымен )
 

      11)  кредиттік бюроның қызметі.  
       Ескерту. 10-бапқа өзгерiс енгiзiлдi - Қазақстан Республикасы Президентінің 1995.12.23. N 2720  Жарлығымен , Қазақстан Республикасының 1997.04.07. N 89-I  Заңымен , 1997.06.09. N 116-1  Заңымен , 1998.07.10. N 283  Заңымен , 1998.12.09. N 307  Заңымен , 2000.07.05. N 79 (2000 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгiзiледi)  Заңымен , 2001.06.11. N 207  Заңымен , 2003.01.08. N 371   Заңымен , 2003.07.04. N 470   Заңымен , 2004.07.06. N 572  Заңымен , 2005.04.15. N 45  Заңымен .

       11-бап. Қаржы ресурстарын шоғырландыруға байланысты
              қызметтi лицензиялау

      Қаржы қызметi мен қаржы ресурстарын шоғырландыруға байланысты қызметтiң мынадай түрлерi мiндеттi түрде лицензиялауға жатады: 
 

      1)  банк операцияларын , сондай-ақ  банк заңдарына сәйкес банктер және  банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдар жүзеге асыратын өзге де операцияларды жүзеге асыру,  клирингтiк және есеп айырысу ұйымдарының қызметi; 
 

      2)  аудиторлық қызмет
      2-1)  (алып тасталды - 2006.05.05. N 139  Заңымен )
 

      3) "өмiрдi сақтандыру" саласындағы және "жалпы сақтандыру" саласындағы қызмет, қайта сақтандыру жөнiндегi қызмет,  сақтандыру брокерлерiнiң қызметi , сақтандыру рыногындағы  актуарийлiк қызмет V032579  2-тарау 10-тармақ
 

      4) депозитарийлiк қызметтi қоспағанда, бағалы қағаздар рыногындағы кәсiби қызмет;  P970293   V970390
 

      5) зейнетақы жарналарын тарту және зейнетақы төлемдерiн жүзеге асыру жөнiндегi қызмет;  P971396
      6) - 8)  (алып тасталды - 2004.07.07. N 577  Заңымен )
       Ескерту. 11-бап жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы
Президентінің 1995.08.31. N 2447  жарлығымен , өзгерiс енгiзiлдi -  1997.06.19. N 134-I  Заңымен , 1998.07.10. N 282  заңымен , 1999.07.16. N 436  Заңымен , 2000.07.05. N 79 (2000 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгiзiледi)  Заңымен , 2000.12.18. N 128  Заңымен , 2001.03.02. N 162  Заңымен , 2001.07.04. N 466  Заңымен , 2003.07.10. N 483  Заңымен , 2004.07.07. N 577  Заңымен , 2005.07.08. N 72 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз)  Заңымен , 2006.05.05. N  139 Заңымен.

       11-1-бап. Валюталық құндылықтарды пайдалануға
               байланысты қызметті лицензиялау және валюталық
               операцияларды лицензиялау

      Лицензиялауға:
 

      1) бөлшек сауда-саттықты жүзеге асыру және қолма-қол шетел валютасын алып қызмет көрсету; 
 

      2) валюталық операцияларды жүзеге асыру жатады.  V011561   V032436   V032469
       Ескерту. 11-1-баппен толықтырылды - Қазақстан Республикасының 2000.07.05.  N 79 (2000 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгiзiледi), бап жаңа редакцияда - 2003.05.08. N 411  Заңымен , 2005.06.09.  N 56 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

   3 тарау. Тауарлар (жұмыс пен қызмет)
экспорты мен импортын лицензиялау

       12-бап. Жалпы ережелер

      1. Жекелеген тауарлардың (жұмыстардың, қызмет көрсетулердің) экспорты мен импорты лицензиялар бойынша жүзеге асырылады.  V042831
      Мемлекеттiк қауiпсiздiк, құқықтық тәртiптi қамтамасыз ету айналадағы ортаны, азаматтардың өмiрi мен денсаулығын қорғау тұрғысынан алғанда лицензиялауға жататын тауарлардың (жұмыстың, қызметтiң) тiзбесiн, сондай-ақ экспорт-импорт операцияларын жасауға лицензиялар беру мен ресiмдеу тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi.  P971037  N 2 N 3 N 4 N 5 қосымшалар  P971037    P991919
      2.  (алып тасталды - 1999.10.08. N 471  Заңымен )
 

      3. Лицензия өтiнiш жасаушыға әрбiр жекелеген мәмiле бойынша экспорт немесе импорт операцияларын жүзеге асыру үшiн күнтiзбелiк бiр жыл кезеңге берiледi. Лицензияның иесi лицензия берген органдарға ескерте отырып, одан бас тартуға құқылы. 
      Бас лицензия бойынша белгiлi бiр қызмет түрлерiн жүзеге асыратын тұлғаларға Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген  тiзбеге кiретiн және сол қызмет түрiнде тұрақты пайдаланылатын жекелеген тауарлардың (жұмыстар, қызметтер) импортына (келiсiм-шарттар санына қарамастан жыл сайынғы импорттау көлемiне) берiлетiн лицензия қолданылу мерзiмi шектелмей берiледi.
 

      4. Өтiнiш жасаушының дәлелдi тiлегi бойынша бiр жолғы лицензияның қолданылу мерзiмi ұзартылуы мүмкiн. 
 

      5. Бiр жолғы лицензия оларда көрсетiлген мерзiмде тауарлардың (жұмыс, қызмет) экспорты мен импортына берiлген рұқсат болып табылады және өнiмдi кедендiк ресiмдеу үшiн негiз болады. 
 

      6. Лицензия контрактыға енгiзiлген тауарлар атауларының санына қарамастан тауардың (жұмыстың, қызметтiң) бәр түрiне берiледi.
       Ескерту. 12-бапқа өзгерiс енгiзiлдi - Қазақстан Республикасы Президентінің 1995.12.23. N 2720  жарлығымен , 1999.10.08. N 471  Заңымен , 2005.04.15. N 45  Заңымен .

       13-бап. Тауарлар (жұмыс, қызмет) экспортын
              лицензиялау ерекшелiктерi

      1. Экспорт операциялары мынадай жағдайларда лицензияланады: 
      1) экспортқа шығарылатын зат iшкi нарықта сатылуы (өткiзiлуi) лицензия негiзiнде жүзеге асырылатын тауарлар (жұмыс, қызмет) болса; 
 

      2) сол тауарды (жұмысты, қызметтi) өндiру мен сату мемлекет монополиясы болса. Қызмет түрiн мемлекет монополиясына жатқызу Қазақстан Республикасының заң актiлерiмен жүзеге асырылады. 
 

      2. Тауарлар (жұмыс, қызмет) экспортын өзге негiздер бойынша, соның iшiнде iшкi тауар және азық-түлiк нарығын тұтынушылардың мүдделерiн қорғау және соған байланысты тапшы тауарларды шетелге шығаруды шектеу себептерi бойынша лицензиялау тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi енгiзедi.  P991919
 

      3. Тауарды (жұмысты, қызметтi) бiр мемлекетке шығару үшiн берiлген лицензияларды сол тауарды (жұмысты, қызметтi) басқа мемлекетке шығару үшiн пайдалануға болмайды. 
 

      4. Белгiленген тәртiптi бұзып берiлген лицензия жарамсыз деп саналады. 
       Ескерту. 13-бапқа өзгерiс енгiзiлдi - Қазақстан Республикасының 1999.10.08. N 471  Заңымен .

       14-бап. Тауарлар (жұмыс, қызмет) импортын лицензиялау

      Қазақстандық тауар өндiрушiлердiң iшкi нарықтағы мүддесiн қорғау мақсатымен тауарлар (жұмыс, қызмет) импортын лицензиялау тәртiбiн енгiзудi Қазақстан Республикасының Үкiметi жүзеге асырады. 
      Қазақстан Республикасының Үкіметі ұлттық қауіпсіздікті, құқық тәртібін және мемлекеттің жоғары лауазымды адамының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін мемлекеттік органдарды олардың құзыреті шегінде тауарлардың (жұмыстар мен қызмет көрсетулердің) импортын лицензиялау тәртібінен босатуға құқылы. 
       Ескерту. 14-бапқа өзгерiс енгiзiлдi - Қазақстан Республикасының 1999.10.08. N 471  Заңымен .

  4 тарау. Лицензия берудiң шарттары мен тәртiбi

       15-бап. Лицензия беру шарттары

      Лицензияланатын қызметпен айналысу құқығына лицензия қызметтiң осы түрiне қойылатын талаптарға бiлiктiлiк деңгейi сай келетiн субъектiге берiледi. 
 

      Лицензияланатын қызмет түрлерiне бiлiктiлiк талаптарын Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтедi.
 

      Қоршаған ортаны қорғау, өнеркәсiп қауiпсiздiгi және мемлекеттiк энергетикалық қадағалау, санитарлық-эпидемиологиялық қызмет саласындағы органдардың қорытындысын қажет ететiн қызмет түрлерiнiң осы Заңға сәйкес лицензияланатын  тiзбесiн Қазақстан Республикасының Yкiметi бекiтедi. 
 

      Лицензия берген кезде қоғамның, айналадағы ортаның, азаматтардың өмiрi мен денсаулығының қауiпсiздiгiн, сондай-ақ өндірілетін өнім, орындалатын жұмыс, көрсетілетін қызмет сапасының кепiлдiгiн қамтамасыз ететiн өндiрiс жағдайлары ескерiледi. Субъектінің (өтініш берушінің және (немесе) лицензиаттың) біліктілік деңгейіне сәйкестігі белгіленген тәртіппен тіркелген заңды, жеке тұлғалар жүргізетін тәуелсіз сараптамалық бағалау негізінде белгіленуі мүмкін.   P040778
 

      Байланыс саласындағы ұлттық ресурстарды пайдалана отырып қызметтер көрсету жөніндегі кәсіпкерлік қызметке лицензиялар конкурс негізінде берілуі мүмкін.
 

      Банк қызметiн жүзеге асыруға және банк операцияларын жасауға арналған лицензияларды беру үшiн қажеттi шарттар банк заңдарымен белгiленедi.  Z952444 ; V032644 ( 2-тарау )
 

      Лицензиялар берудің, олардың қолданылуын тоқтатудың тәртібі мен шарттары, сондай-ақ валюталық құндылықтарды пайдалануға байланысты қызметті жүзеге асыру және валюталық операцияларды жүргiзу жөніндегі біліктілік талаптары валюталық заңдармен белгіленеді.  Z960054 V032469
 

      Бағалы қағаздар рыногындағы қызметтiң түрлерi бойынша лицензиялар берудiң шарттары мен тәртiбi бағалы қағаздар рыногi туралы заңдармен белгiленедi.  Z030461 ( 50, 51-баптар);  P970293
 

      Азаматтық және қызметтік атыс қаруы мен оның патрондарын, жауынгерлік қол атыс қаруы мен оның патрондарын суық қаруды, азаматтық пиротехникалық заттар мен оларды қолданатын бұйымдарды, сондай-ақ химиялық өзін-өзі қорғау құралдарын жасау, өндіру, жөндеу, сату, сатып алу, коллекциялау, экспонаттау жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия беру үшін қажетті шарттар жекелеген қару түрлерінің айналымына бақылау жасау туралы заңдармен белгіленеді.  Z980339
 

      Сақтандыру рыногының кәсiпқой қатысушыларына лицензиялар беру шарты мен тәртiбi сақтандыру және сақтандыру қызметi туралы заңдарда белгiленедi.  Z000126
 

      Кредиттік бюроға лицензия беру шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы заңдарында айқындалады.  Z040573
 

      Зейнетақы жарналарын тарту жөніндегі қызметті жүзеге асыруға және зейнетақы төлемдерін жүзеге асыруға лицензия берудің шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңдарымен белгіленеді.  Z970136 P971396 V043104
 

      Ойын бизнесі саласындағы қызметті жүзеге асыруға лицензиялар берудің шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының ойын бизнесі туралы заңнамасында айқындалады.
 

      Лицензиясын жоғалтқан жағдайда лицензиаттың дубликат алуға құқығы бар. Лицензиаттың жазбаша өтініші бойынша лицензиар лицензияның дубликатын беруді он жұмыс күнi ішінде орындайды. Бұл орайда лицензиат жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алым төлейді.
 

      Лицензияланатын қызмет түрiнің атауы өзгерген жағдайда, егер мұндай өзгерiс лицензияланатын қызмет түрi шеңберiнде орындалатын операциялар мәнінің өзгеруiне әкеп соқпаса, лицензиат лицензияны қайта ресiмдеуге өтiнiш бередi. Лицензиардың нормативтiк құқықтық актiлерiнде белгiленген жағдайларда лицензиат лицензияны қайта ресiмдеген кезде лицензияланатын қызмет түрiмен байланысты қосымша құжаттарды беруге мiндеттi.
 

      Жеке тұлғаның тегi, аты, әкесiнiң аты өзгерген жағдайда ол бұл туралы көрсетiлген мәлiметтердi растайтын тиiстi құжаттарды қоса тiркей отырып, бiр ай мерзiм iшiнде лицензиарға жазбаша хабарлауға мiндеттi. 
 

      Заңды тұлғаның атауы өзгерген (соның ішінде Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, ұйымдық-құқықтық нысаны өзгерген), тұрған жері (егер ол лицензияда көрсетілген болса) өзгерген жағдайда, ол бір айдың ішінде көрсетілген мәліметтерді растайтын тиісті құжаттарды қоса тіркей отырып, лицензияны қайта ресімдеу туралы өтініш беруге міндетті. <*>
 

      Лицензиар лицензиат тиiстi жазбаша өтiнiшiн берген күннен бастап он күннiң iшiнде лицензияны қайта ресiмдейдi. 
 

      Лицензияны қайта ресiмдеу және көрсетiлген құжатты беру кезiнде Қазақстан Республикасының салық заңдарында белгiленген тәртiппен және мөлшерде қызметтің жекелеген түрлерiмен айналысу құқығы үшiн лицензиялық алым төленедi.  K010209 (79-тарау);  P020100
 

      Шетелдiк жұмыс күшiн тартуға байланысты қызметтi жүзеге асыруға арналған лицензия жұмыс берушi Қазақстан Республикасының шегiнен тыс жерлерден Республика аумағында жұмыс iстеу үшiн жалдайтын шетел азаматтарын тартуға арнап, Қазақстан Республикасының Үкiметi тұтастай және кәсiптiк топтар бойынша белгiлейтiн квота ескерiле отырып берiледi.  Z010149 ( 1-бап 5-1-тармақ;  11-бап 1-тармақ)
       Ескерту. 15-бапқа өзгерiс енгiзiлдi - Қазақстан Республикасы Президентінің 1995.08.31. N 2447  Жарлығымен , Қазақстан Республикасының 1998.07.10. N 282  заңымен , 1998.12.30. N 343  Заңымен , 1999.07.16. N 436  Заңымен , 1999.10.08. N 471  Заңымен , 2000.07.05. N 79 (2000 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгiзiледi)  Заңымен , 2000.12.18. N 128  Заңымен , 2001.03.16. N 164  Заңымен , 2001.12.24. N 276  Заңымен , 2002.11.14. N 352  Заңымен , 2003.03.13. N 394  Заңымен , 2003.05.08. N 411  Заңымен , 2004.07.05. N 568   Заңымен , 2004.07.06. N 572  Заңымен , 2005.04.15. N 45  Заңымен , 2005.06.09.  N 56 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен, 2005.07.08.  N 69 , 2007.12.01. N  220 (2007 жылғы 1 сәуірден бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

       16-бап. Лицензия алу үшiн қажеттi құжаттар

      Лицензия алу үшiн мынадай құжаттар қажет:
 

      1)  нысанын Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтетiн белгiленген үлгiдегi арыз;
 

      2) өтiнiш берушiнiң осы Заңның 15-бабының талаптарына сәйкес келетiндiгiн растайтын құжаттар;
 

      3) қызметтiң жекелеген түрлерiмен айналысу құқығы үшiн лицензиялық алымның бюджетке төленгенiн растайтын құжат (осы Заңның 18-бабы). 
 

      Бұдан басқа заңды тұлғалар үшін мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің көшірмесі табыс етілуі қажет. 
 

      Заң актілерінде лицензияланатын қызметтің жекелеген түрлері жөніндегі құжаттар тізбесіне қосымша және арнаулы талаптар белгіленуі мүмкін.
 

      Өтiнiш берушi құжаттарда берілген ақпараттың дұрыстығы, толықтығы және уақтылы берілуі үшін заңдарда белгіленген тәртіппен жауапты болады.  K010155
       Ескерту. 16-бапқа өзгерiс енгiзiлдi - Қазақстан Республикасының 1997.07.02. N 144-1  Заңымен , 1999.10.08. N 471  Заңымен , 2000.07.05. N 79 (2000 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгiзiледi)  Заңымен , 2001.12.24. N 276  Заңымен , 2005.04.15. N 45  Заңымен .

       17-бап. Лицензия беру туралы арызды
              қарау мерзiмi

      Егер заң актiлерiнде өзгеше мерзiм белгiленбесе, лицензиялар барлық қажеттi құжаттарымен қоса арыз берiлген күннен бастап бiр ай мерзiмнен, ал  шағын кәсiпкерлiк субъектiлерi үшiн - он күн мерзiмнен кешiктiрмей берiледi.
       Ескерту. 17-бапқа өзгерiс енгiзiлдi - Қазақстан Республикасының 1998.07.10. N 283  Заңымен .

       18-бап. Қызметтiң жекелеген түрлерiмен айналысу құқығы
              үшiн төленетiн лицензиялық алым

      Қызметтiң жекелеген түрлерiмен айналысу құқығы үшiн лицензиялық алымның бюджетке төленетiн ставкалары, есептеу мен төлеу және төленген сомаларды қайтару тәртiбi Қазақстан Республикасының Салық  кодексiне сәйкес белгiленедi.  P020100
      Ойын бизнесі саласындағы қызметті лицензиялауды қоспағанда, қызметтің тиiстi түрiмен айналысатын бүкiл кезеңге лицензия беру лицензия берген кезде лицензиялық алымды бiр жолғы төлеумен қоса жүзеге асырылады.
       Ескерту. 18-бап жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасының 1997.07.02. N 144-1  Заңымен , өзгерiс енгiзiлдi - 1998.07.10. N 283  Заңымен , 2000.07.05. N 79 (2000 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгiзiледi)  Заңымен , 2001.12.24. N  276 , 2007.12.01. N  220 (2007 жылғы 1 сәуірден бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

       19-бап. Лицензия беруден бастарту

      1. Егер:
 

      1) субъектiлердiң осы санаты үшiн белгiлi бiр қызмет түрiн жүзеге асыруға заң актiлерiмен тыйым салынса;
 

      2) осы Заңның 16-бабына сәйкес немесе басқа заң актiлерiмен талап етiлетiн барлық құжаттар табыс етiлмесе. Арыз берушi көрсетiлген кедергiлердi жойған жағдайда арыз жалпы негiздер бойынша қаралады; 
 

      3) қызметтiң жекелеген түрлерiмен айналысу құқығы үшiн төленетiн лицензиялық алым төленбесе (осы Заңның 18-бабы); 
 

      4) өтініш беруші Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген біліктілік талаптарына сай келмесе;
 

      5) арыз берушi жөнiнде оған қызметтiң осы түрiмен айналысуға тыйым салатын сот шешiмi болса, лицензия берiлмейдi. 
 

      Банк операцияларын, валюталық құндылықтарды пайдалануға байланысты қызметті және валюталық операцияларды жүзеге асыруға лицензия беруден бас тартуға арналған өзге де негiздер банк және валюта заңдарымен белгiленуi мүмкін.  Z952444 (27-бап); Z960054 ( 4-бап 4-тармақ); V032469 ( 1-тарау 7-тармақ)
 

      Сақтандыру және қайта сақтандыру қызметi туралы заңдарда сақтандыру рыногының кәсiпқой қатысушыларына лицензия беруден бас тартудың өзге де негiздерi белгiленуi мүмкiн.   Z000126
 

      Жекелеген қару түрлерінің айналымына мемлекеттік бақылау жасау саласындағы заңдармен азаматтық және қызметтік атыс қаруы мен оның патрондарын, жауынгерлік қол атыс қаруы мен оның патрондарын суық қаруды, азаматтық пиротехникалық заттар мен оларды қолданатын бұйымдарды, сондай-ақ химиялық өзін-өзі қорғау құралдарын жасауға, өндіруге, жөндеуге, сатуға, сатып алуға, коллекциялауға, экспонаттауға лицензия беруден бас тарту үшін өзге де негіздер белгіленуі мүмкін.   Z980339
 

      2. Мына себептер бойынша: 
      1) арыз берушiге лицензияланатын қызметтi жүзеге асыру құқығын берудiң жөнсiздiгi; 
 

      2) өндiруге не сатуға лицензия талап етiлетiн тауарлардың (жұмыстың, қызметтiң) нарықта мол болуы; 
 

      3) нарықта монополиялық жағдайдың қамтамасыз етiлуi; 
 

      4) арыз берушiнiң жеке басына және iскерлiк беделiне күмәндану, соның iшiнде бұрын сотталғандығы, егер тыйым салу мен қайтарып алу заңда белгiленген тәртiпке сәйкес өзiнiң қолданылуын тоқтатқан (өтелген) деп есептелсе кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыруға бұрын тыйым салынғандығы, мұның алдындағы лицензиялардың қайтарып алынуы себептерiмен күмәндану бойынша лицензия беруден бастартуға тыйым салынады. 
 

      3. Лицензия беруге мынадай талаптарды: 
      1) мемлекет мұқтаждары үшiн мiндеттi түрде тауарлар (жұмыстар мен қызметтер) сатып алу туралы; 
 

      2) алынған лицензияға сәйкес өндiрiлген тауарларды (жұмысты, қызметтi) белгiлi бiр тұтынушыларға өткiзу не оларды республиканың белгiлi аймақтарына жеткiзу туралы, соның iшiнде белгiлi бiр әкiмшiлiк-аймақтық бөлiнiстен тыс жерге немесе экспортқа шығарудан бастарту туралы талапты; 
 

      3) өндiрiлетiн тауарға (жұмысқа, қызметке) белгiлi бiр баға (тариф, нарық) белгiлеу туралы, соның iшiнде оларды белгiлi бiр тұтынушыларға алдын ала белгiленген бағамен сату туралы талаптарды шарт етiп қоюға тыйым салынады.
 

      4. Лицензия беруден бастартылған жағдайда арыз берушiге лицензия беру үшiн белгiленген мерзiмде жазбаша түрде дәлелдi жауап қайтарылады.
       Ескерту. 19-бапқа өзгерiс енгiзiлдi - Қазақстан Республикасы Президентінің 1995.08.31. N 2447  жарлығымен , Қазақстан Республикасының 1997.07.02. N 144-1  Заңымен , 1998.12.30. N 343  Заңымен , 1999.07.16. N 436  Заңымен , 1999.10.08. N 471  Заңымен , 2000.07.05. N 79 (2000 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгiзiледi)  Заңымен , 2000.12.18. N 128  Заңымен , 2001.12.24. N 276  Заңымен , 2005.04.15. N 45  Заңымен , 2005.06.09.  N 56 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2007.12.01. N  220 (2007 жылғы 1 сәуірден бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

       20-бап. Лицензия беруден бастартқаны үшiн шағым
              жасау

      1. Егер лицензия осы Заңда немесе басқа да заң актiлерiнде белгiленген мерзiмде берiлмесе немесе бастарту арыз берушiге дәлелсiз болып көрiнсе, ол бiр ай мерзiмде бұл әрекеттерге сот тәртiбiмен шағым жасауға құқылы.  K990411 ; K010155 ( 149 -150-баптар) 
 

      2. Лицензия беруден негiзсiз бас тарту немесе белгiленген мерзiмде бермеу фактiсiн анықтағаннан кейiн сот лицензия органын сот шешiмi заңды күшiне енген сәттен бастап он күн мерзiмде лицензия беруге мiндеттейтiн шешiм шығарады. 
       Ескерту. 20-бапқа өзгерiс енгiзiлдi - Қазақстан Республикасы Президентінің 1995.12.23. N 2720  жарлығымен .

           21-бап. Лицензия қолданудың тоқтатылуы

        1. Лицензияның қолданылуы, тек мынадай жағдайларда:
 

      1) лицензия берiлген мерзiм аяқталғанда;
 

      2) лицензия берiлген ic-әрекет (операциялар) жасалып, толық көлемiнде жүзеге асырылғанда;
 

      3) лицензия  қайтарып алынғанда;
 

      4) лицензиялар берудің тәртібі мен шарттары Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес белгіленетін жағдайлардан басқа, азаматтық кәсіпкерлік қызметі тоқтатылғанда, заңды тұлғаның бір түрінің заңды тұлғаның екінші бір түрі болып қайта құрылуын (ұйымдық-құқықтық нысаны өзгеруін) қоспағанда, заңды тұлға қайта ұйымдастырылғанда немесе таратылғанда; 
 

      5) лицензияны лицензиарға ерікті түрде қайтарғанда тоқтатылады. 
      2.  (алып тасталды - 2000.07.05. N 79  Заңымен )
 

      3. Лицензияны қолданудың тоқтатылуына байланысты дауларды соттар шешедi.
       Ескерту. 21-бапқа өзгерiс енгiзiлдi - Қазақстан Республикасы Президентінің 1995.12.23. N 2720  жарлығымен , Қазақстан Республикасының 2000.07.05. N 79 (2000 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгiзiледi)  Заңымен , 2002.11.14. N 352  Заңымен , 2003.05.08. N 411  Заңымен , 2005.04.15. N 45  Заңымен .

       22-бап. Лицензияны қайтарып алу және оның
              қолданылуын тоқтату

      1. Егер заң актiлерiнде өзгеше көзделмесе, сот тәртiбiмен лицензияны мынадай жағдайларда:
 

      1) осы лицензияланатын қызмет түрiне қойылатын талаптарды лицензиат орындамаса;
 

      2) лицензия алған қызмет түрiмен лицензиаттың айналысуына сот тыйым салса;
 

      3) лицензиар лицензияның қолданылуын кiдiртiп қойған себептер жойылмаса;
 

      4) лицензиат лицензия алу кезінде көрінеу жалған ақпарат берсе, қайтарып алуы мүмкін.
 

      2. Лицензия осы баптың 1-тармағында көзделген негiздер бойынша сотқа беру жолымен қайтарылып алынуы мүмкiн.
 

      3. Лицензиар кiдiрте тұру себебiн көрсете отырып, лицензияның қолданылуын алты айға дейiнгi мерзiмге тоқтата тұруға құқылы. 
      Шағын кәсiпкерлiк субъектiсi лицензиясының қолданылуын тоқтата тұруды лицензиардың, бақылау және қадағалау мiндеттерiн жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың өтiнiшi бойынша сот жүргiзедi. 
      Шағын кәсiпкерлiк субъектiсi лицензиясының қолданылуын тоқтата тұру туралы өтiнiштi уәкiлеттi мемлекеттiк орган Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде белгiленген тәртiппен және негiздерде сотқа жiбередi. 
      Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген ерекше жағдайларда шағын кәсіпкерлік субъектiсi лицензиясының қолданылуын сот шешiмiнсiз тоқтата тұруға талап арызды 3 күннен аспайтын мерзiмде сотқа табыс ету мiндеттелiп, аталған мерзiмге рұқсат етiледi. Бұл орайда тоқтата тұру туралы акт сот шешiмi шыққанға дейiн қолданылады. 
 

      4. Лицензиат лицензияның қолданылуын тоқтата тұру туралы шешiмге сотқа беру жолымен шағым жасауға құқылы. Лицензияның қолданылуын тоқтата тұрудың заңдылығы туралы сот шешімі болған жағдайда оны тоқтата тұру мерзімі лицензиар осындай шешім қабылдаған күннен бастап есептелсін. 
 

      5. Лицензияның қолданылуын тоқтату себептерi жойылғаннан кейiн лицензия қайтадан қолданылады.
 

      6. Жекелеген қызмет түрлерiн реттейтiн заң актiлерiнде лицензияны қайтарып алу мен оның қолданылуын тоқтата тұрудың өзге негiздерi мен тәртiбi көзделуi мүмкiн.
       Ескерту. 22-бапқа өзгерiс енгiзiлдi - Қазақстан Республикасы Президентінің 1995.12.23. N 2720  жарлығымен , Қазақстан Республикасының 1997.12.08. N 200  Заңымен , 1999.10.08. N 471  Заңымен , 1999.11.29. N 488  Заңымен , 2005.04.15. N 45  Заңымен .

   5 тарау. Лицензиялау туралы заңдарды бұзғаны үшiн
жауапкершiлiк

       23-бап. Шығындардың орнын толтыру

      Лицензия беруден орынсыз бас тартудан немесе лицензиаттың құқығын бұзудан туындайтын шығындардың орнын толтыру азаматтық заңдарда белгiленген тәртiп бойынша жүзеге асырылады.  K941000 ( 9-бап 4-тармақ)

       24-бап. Лицензиялауға жататын қызметтi лицензиялау
              туралы заңдарды бұзып жүзеге асырғаны үшiн
                 жауапкершiлiк

      1. Тиiстi лицензиясыз не лицензиялау нормалары мен ережелерiн бұза отырып қызметпен айналысу заңдарда белгiленген  әкiмшiлiк және  қылмыстық жауапқа әкелiп соқтырады. 
      2.  (алып тасталды - 2005.04.15. N 45  Заңымен )
 

      3. Лицензиарлар және олардың лауазымды адамдары лицензиялау туралы заңдарды бұзғаны үшiн Қазақстан Республикасының заң актiлерiмен белгiленген жауаптылықта болады.   K010155 )
       Ескерту. 24-бапқа өзгерiс енгiзiлдi - Қазақстан Республикасының 1997.06.09. N 116-1  Заңымен , 1997.07.11. N 154  Заңымен , 1998.07.10. N 283  Заңымен , 1999.10.08. N 471  Заңымен , 1999.11.29. N 488  Заңымен , 2000.07.05. N 79 (2000 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгiзiледi) (2000 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгiзiледi)  Заңымен , 2005.04.15. N 45  Заңымен .

       25-бап. Есепке алу және бақылау

      Лицензияларды есепке алуды, сондай-ақ лицензиялық ережелердiң сақталуын бақылауды лицензиар жүзеге асырады.
      Біліктілік талаптары мен белгіленген ережелердің сақталуын тексеруді Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен лицензиар жүргізеді.
      Медициналық және фармацевтикалық қызмет саласында лицензиялау ережелерi мен бiлiктiлiк талаптарының сақталуын бақылауды денсаулық сақтау саласындағы уәкiлеттi орган жүзеге асырады.
       Ескерту. 25-бапқа өзгерiс енгiзiлдi - Қазақстан Республикасының 1999.10.08. N  471 , 2006.07.07. N  171 (қолданысқа енгізілу тәртібін  2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

       26-бап. Осы Заңды күшiне енгiзу тәртiбi

      Осы Заң жарияланған күнiнен бастап күшiне енедi.
      Осы Заңның 11-1-бабының 2) тармақшасы 2006 жылғы 31 желтоқсанды қоса алған мерзім бойынша қолданылады.
       Ескерту. 26-бапқа өзгерiс енгiзiлдi - Қазақстан Республикасының 2005.06.09.  N 56 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

       Қазақстан Республикасының
      Президентi
 

О лицензировании

Закон Республики Казахстан от 17 апреля 1995 г. N 2200. Утратил силу Законом Республики Казахстан от 11 января 2007 года N 214 (вводится в действие по истечении шести месяцев со дня его официального опубликования)

       Сноска. Закон РК от 17 апреля 1995 г. N 2200 утратил силу Законом РК от 11 января 2007 года N  214 (вводится в действие по истечении шести месяцев со дня его официального опубликования).

  ОГЛАВЛЕНИЕ

      Сноска. В тексте   Указа   исключены слова (патента), (патенты), (патент) - Законом РК от 8 декабря 1997 г. N 200 . 
      См. ст. 2 Закона РК от 11 августа 1999 г.   N 467   . 
      Заголовок изложен в новой редакции, преамбула исключена, по всему тексту слова "Указом", "Указа", "Указ" заменены соответственно словами "Законом", "Закона", "Закон" - Законом РК от 8 октября 1999 г. N 471 .

       В тексте после слова "Глава" цифры "I-V" заменить соответственно цифрами "1-5" - Законом РК от 9 июня 2005 г.  N 56 (вводится в действие по истечении шести месяцев со дня опубликования).

  Глава 1. Общие положения

        Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом
 

             1. Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с государственным лицензированием деятельности или определенных действий (операций), подлежащих лицензированию.
      2. Не регулируются настоящим Законом отношения, связанные с выдачей лицензий в рамках заключенного между гражданами и (или) юридическими лицами  лицензионного договора <*>
      Сноска. В статью 1 внесены изменения - Законом РК от 15 апреля 2005 г.  N 45 .
 

               Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем
                Законе
 

             В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

      1) квалификационные требования - требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица, претендующие на право занятия определенным видом деятельности или совершение определенных действий (операций);

      2) лицензиар - соответствующий уполномоченный государственный орган, выдающий, переоформляющий лицензию, приостанавливающий, прекращающий и возобновляющий ее действие;

      3) лицензиат - физическое или юридическое лицо, имеющее лицензию на право занятия определенным видом деятельности или на совершение определенных действий (операций);

      4) лицензия - разрешение, выдаваемое соответствующим уполномоченным государственным органом физическому или юридическому лицу на занятие определенным видом деятельности или совершение определенных действий (операций).  <*>
      Сноска. Статья 2 - в редакции Закона РК от 15 апреля 2005 г.  N 45 .

               Статья 3. Основные принципы лицензирования
 

             1. Выдача лицензий осуществляется на равных основаниях и равных условиях для всех лиц, отвечающих требованиям, установленным для данного вида лицензии. Запрещается предоставлять преимущественное право выдачи лицензий государственным предприятиям, кроме тех видов деятельности, которые Законодательными актами отнесены к  государственной монополии .
      2. Граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели), получают лицензию в порядке, установленном для юридических лиц.
      Правительство Республики Казахстан вправе устанавливать упрощенный порядок выдачи лицензий  субъектам малого предпринимательства .
      3. Запрещается выдача лицензии с целью ограничения конкуренции либо предоставления преимущества каким-либо группам предпринимателей в зависимости от форм их собственности, ведомственных интересов либо местонахождения.
      Выдача лицензии не должна содействовать усилению монополизма либо ограничению свободы предпринимательской деятельности.
      4. Лицензии являются неотчуждаемыми, то есть не передаваемыми лицензиатом другим физическим или юридическим лицам, если иное не предусмотрено законодательными актами.
      5. Получение лицензий необходимо для осуществления лишь тех видов деятельности и совершение тех видов действий (операций), лицензирование которых предусмотрено настоящим Законом.
      6. Введение лицензионного порядка либо его отмена по видам деятельности устанавливаются настоящим Законом с целью государственной безопасности, реализации государственной монополии, обеспечения правопорядка, защиты окружающей среды, собственности, жизни и здоровья граждан.  <*>
      Сноска. Пункт 4 статьи 3 в редакции Указа Президента Республики Казахстан, имеющим силу Закона, от 23 декабря 1995 г.   N 2720   , пункт 2 статьи 3 в редакции Закона Республики Казахстан от 2 июля 1997 года   N 144   . Внесены изменения Законами РК от 10 июля 1998 г.   N 283   ; от 8 октября 1999 г.   N 471   ;   от 15 апреля 2005 г.  N 45 .

              Статья 4. Виды лицензий

      Лицензии различаются по следующим признакам:
      1. По субъектам:
      1) выдаваемые гражданам и юридическим лицам Республики Казахстан;
      2) выдаваемые иностранным юридическим лицам, иностранным гражданам, лицам без гражданства и международным организациям.

      2. По объему деятельности:
      1) генеральные - на занятие определенным видом деятельности, выдаваемые без ограничения срока, допускается выдача генеральной лицензии на несколько видов деятельности, если они входят в единый технологический комплекс;

      2) разовые - на совершение определенной хозяйственной операции в пределах разрешенного объема, веса или количества (в натуральном либо денежном выражении), а также срока, определенного валютным законодательством Республики Казахстан для операций, связанных с движением капитала, проводимых по экспортно-импортным сделкам, предусматривающим отсрочку платежа либо авансовый платеж за товары (работы, услуги) на срок более 180 дней, на занятие видами деятельности в сфере игорного бизнеса в пределах срока, установленного законодательством Республики Казахстан об игорном бизнесе;  V032469 ( гл. 5 ; п. 51, 54, 55)

      3) операционные - на совершение определенной операции в банковской деятельности и операций, связанных с использованием валютных ценностей, определенных валютным законодательством.  Z960054 ( ст. 1-1 , пп. 7)
      4. По территориальной сфере действия:
      1) действие которых ограничивается определенной территорией Республики Казахстан;
      2) действие которых распространяется на всю территорию Республики Казахстан;
      3) действие которых распространяется за пределы Республики Казахстан.  <*>
      Сноска. Статья 4 - с изменениями, внесенными Указом Президента РК, имеющим силу Закона от 31 августа 1995 г. N 2447; Законами РК от 10 июля 1998 г.   N 283 ; от 8 октября 1999 г.   N 471 ; от 5 июля 2000 года   N 79 ; от 8 мая 2003 г.  N 411 ; от 12 января 2007 года N  220 (порядок введения в действие смотрите в  статье 2 ).

       Статья 5. Органы, осуществляющие лицензирование

      1. Выдача лицензий заявителю производится лицензиарами, определяемыми законодательными актами Республики Казахстан и (или) Правительством Республики Казахстан.   Z980258 ( ст. 4 , пп. 5);   P951894
        1-1. Государственный орган, осуществляющий координацию деятельности соответствующих уполномоченных государственных органов в области лицензирования, определяется Правительством Республики Казахстан.
      2. Выдача лицензий на занятие определенным видом предпринимательской деятельности, независимо от субъектов, осуществляющих такую деятельность, производится одним органом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.  P951894
        3. Лицензиарам разрешается делегировать полномочия по лицензированию соответствующим территориальным подразделениям по согласованию с государственным органом, осуществляющим координацию деятельности государственных органов в области лицензирования. За передачу осуществления государственных функций негосударственным организациям, в том числе общественным объединениям, должностные лица государственных органов несут  ответственность , установленную законами Республики Казахстан. .  <*>
      Сноска. Статья 5 - с изменениями, внесенными Указом Президента Республики Казахстан, имеющего силу Закона от 31 августа 1995 г. N 2447. Внесены изменения - Законами РК от 8 декабря 1997 г.   N 200    и от 1 июля 1998 г.   N 259   ; от 10 июля 1998 г.   N 283   ;   от 15 апреля 2005 г.  N 45 .

              Статья 6. Формы лицензий

       Формы лицензий устанавливаются Правительством Республики Казахстан.
       Формы лицензии для совершения операций, связанных с использованием валютных ценностей, устанавливаются Национальным Банком Республики Казахстан.
      Формы лицензий для осуществления деятельности, связанной с концентрацией финансовых ресурсов, предусмотренной подпунктами 1), 3)-5) статьи 11 настоящего Закона, устанавливаются уполномоченным государственным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций и (или) Национальным банком Республики Казахстан, а для осуществления деятельности, предусмотренной подпунктом 2) статьи 11 настоящего Закона, - уполномоченным государственным органом по регулированию в области аудиторской деятельности и контролю за деятельностью аудиторских и профессиональных аудиторских организаций.  <*>
      Сноска. Статья 6 дополнена частью второй Указом Президента Республики Казахстан, имеющего силу Закона от 31 августа 1995 г. N 2447. Внесены изменения - Законами РК от 8 декабря 1997 г.   N 200   ; от 16 июля 1999 г.   N 436   ; от 5 июля 2000 года   N 79 Законом Республики Казахстан от 10 июля 2003 года  N 483 (вводится в действие с 1 января 2004 года); от 7 июля 2004 г.  N 577 ; от 15 апреля 2005 г.  N 45 ; от 5 мая 2006 года N  139 (порядок введения в действие см. ст.2 Закона РК N  139 ).

              Статья 7. Лицензия и другие правоустанавливающие акты
 

             1. В случае, когда для осуществления какой-либо деятельности или совершения определенных действий (операций) требуется кроме лицензии получить иное разрешение (отвод земельного участка и другие), такие разрешения выдаются после получения лицензии.
      Разрешение при отсутствии лицензии считается недействительным.
      2. Осуществление деятельности или совершение определенных действий (операций), требующих лицензирования, допускается лишь при наличии лицензии, за исключением деятельности (операций), проводимой государственным органом, кредитными товариществами, обществами взаимного страхования, Национальным оператором почты, а также Банком Развития Казахстана в пределах полномочий, установленных законодательными актами Республики Казахстан.
      3. Сделки, совершенные при отсутствии лицензии, считаются недействительными.
      Сделка сохраняет свою силу, если требование получить лицензию было установлено после ее заключения, поскольку законодательством не предусмотрено иное.
      Досрочное прекращение действия лицензии либо наложение эмбарго (запрета) на вывоз какой-либо продукции в определенные государства не распространяется на уже заключенные сделки, если законодательством не предусмотрено иное.  <*>
      Сноска. В статью 7 внесены изменения - Законами РК от 8 октября 1999 г.   N 471   ;    от 15 апреля 2005 г.  N 45 ; от 8 июля 2005 г.  N 69 ;   от 23 декабря 2005 года N  107 (порядок введения в действие см. ст.2 Закона N  107 ); от 5 июля 2006 года N  164 (порядок введения в действие см.  ст.2 ).

        Статья 8. Лицензии, выдаваемые иностранным
                юридическим или физическим лицам
 

             Иностранные юридические или физические лица, а также лица без гражданства получают лицензии на таких же условиях и в таком же порядке, что юридические и физические лица Республики Казахстан, если иное не предусмотрено законодательными актами.

         Глава 2. Виды деятельности, подлежащие
обязательному лицензированию

               Статья 9. Лицензирование деятельности, связанной с
                объектами повышенной опасности и (или)
                имеющими особо важное государственное
                значение

      1. Наличие лицензии требуется для следующих видов предпринимательской деятельности:
      1) разработка, производство, ремонт и реализация вооружения и боеприпасов к нему, криптографических средств защиты информации, специальных технических средств для проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий, военной техники, запасных частей, комплектующих элементов и приборов к ним, если они не используются в других отраслях, а также специальных материалов и оборудования для их производства, включая монтаж, наладку, использование, хранение, ремонт и сервисное обслуживание;  P970967    P011247 (п. 2 Правил)

      2) разработка, производство и реализация взрывчатых и пиротехнических веществ и изделий с их применением;  P020763

        4) все виды деятельности по использованию космического пространства, включая создание, производство, эксплуатацию, ремонт и модернизацию ракетно-космической техники, использование наземной инфраструктуры для обеспечения ее функционирования (полигон, командно-измерительный комплекс, стендовая база и другие);  P000431

        5) производство и предоставление услуг в области связи, по организации телевизионного и (или) радиовещания, проектирование, строительство общереспубликанских магистральных, международных линий связи, техническая эксплуатация сетей и линий связи;  P040998

        6) все виды деятельности, связанные с использованием  атомной энергии , в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;

      7) изготовление и реализация продукции, содержащей радиоактивные вещества в количествах, превышающих норму, допустимую для их использования без необходимости применения специальных средств защиты;

      8) производство, передача и распределение электрической и тепловой энергии;  P990556

        10) ликвидация (уничтожение, утилизация, захоронение) и переработка высвобождаемых военно-технических средств;

      11) проектирование и эксплуатация промышленных взрыво-, пожароопасных и горных производств, электрических станций, электрических сетей и подстанций, гидротехнических сооружений, магистральных газо-, нефтепродуктопроводов, подъемных сооружений, а также котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением и буровые работы на нефть и газ. Перечень производств, оборудования, объектов, работ (услуг) утверждается Правительством Республики Казахстан  P951894    P990556    P050820

                  12) проектирование, изготовление, монтаж и ремонт химического, бурового, нефтегазопромыслового, геологоразведочного, горно-шахтного, металлургического, энергетического оборудования, взрывозащищенного электротехнического оборудования, аппаратуры и систем контроля, противоаварийной защиты и сигнализации, подъемных сооружений, а также котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;  P990556

        12-1) производство нефтепродуктов;  P990556
        13)  (исключен - Законом РК от 8.10.99 г. N  471 )

      14) разработка, производство, ремонт, торговля, приобретение, коллекционирование, экспонирование огнестрельного гражданского и служебного оружия и патронов к нему, боевого ручного стрелкового оружия и патронов к нему, холодного оружия, гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением, а также химических средств самообороны;  Z980339    P020787

        15) производство, ремонт и строительные работы по газификации жилых и коммунально-бытовых объектов;  P990556

        16) проектирование, монтаж, наладка и техническое обслуживание средств охранной, пожарной сигнализации и противопожарной автоматики, производство противопожарной техники, оборудования и средств противопожарной защиты;  P991507

        17) монтаж, ремонт и обслуживание пассажирских лифтов;  P020023

        18)  (исключен - Законом РК от 15.04.2005 г. N 45)

      19) разработка, производство и реализация рентгеновского оборудования, приборов и оборудования с использованием радиоактивных веществ и изотопов;

      20) перевозка пассажиров и грузов железнодорожным, речным, морским, воздушным транспортом; международные перевозки пассажиров и грузов автомобильным транспортом; перевозки опасных грузов всеми видами транспорта; авиационные работы;  P961621    P970885    P980714    P020695
        22)  (исключен - Законом РК от 15.04.2005 г. N 45)
      23)  (исключен - Законом РК от 8.10.99 г. N  471 )

      24) все виды деятельности по технической защите государственных секретов Республики Казахстан, включая разработку, изготовление, монтаж, наладку, использование, хранение, ремонт и сервисное обслуживание технических средств защиты информации, защищенных технических средств обработки информации;
      25)  (подпункт исключен Законом РК от 5 июля 2000 года   N 79   )

      26) производство землеустроительных, топографо-геодезических и картографических работ;  P001481
        27)  Исключен Законом РК от 9 июля 1998 г. N  277 .

         28) фармацевтической деятельности: производство, изготовление, оптовая, розничная реализация лекарственных средств;  P050692   V001353

           29) переработка минерального сырья (за исключением переработки общераспространенных полезных ископаемых по перечню, утверждаемому Правительством Республики Казахстан);  P951894    P990556

        30) проектно-изыскательские, экспертные, строительно-монтажные работы, работы по производству строительных материалов, изделий и конструкций;  P020023
 

           30-1) деятельность по организации строительства жилых зданий за счет привлечения денег физических и юридических лиц для долевого участия в жилищном строительстве;

      31) производство и ремонт средств измерений;  P000867

        32) производство этилового спирта и алкогольной продукции, а также хранение, оптовая и розничная реализация алкогольной продукции (кроме пива);  P991258
        33)  Исключен Законом РК от 9 июля 1998 г. N  277 .

      34) деятельность, осуществляемая в рамках отдельных таможенных режимов, в соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан, а также оказание таможенных услуг;  (K030401 ( раздел 6 , статья 116. Виды таможенных режимов, (пп. 3) ст.  136 -140; пп. 4) ст.  146 -150; пп. 16) ст.  247 -251)
      35)  (исключен - Законом РК от 15.04.2005 г. N 45)

      36) деятельность, связанная с  привлечением иностранной рабочей силы, а также вывозом рабочей силы из Республики Казахстан за границу ;

      37) сбор (заготовка), хранение, переработка и реализация юридическими лицами лома и отходов цветных и черных металлов;  P000383    V990916

        38)  судебно-экспертная деятельность ;

      42)  археологические и реставрационные работы памятников истории и культуры ;

      43) деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров:  Z980279    P001693

        разработка, производство, переработка, перевозка, пересылка, приобретение, хранение, распределение, реализация, использование, уничтожение;

      культивирование, сбор, заготовка растений и трав, содержащих наркотические средства и психотропные вещества;

      44)  покупка в целях перепродажи электрической энергии ;

      45) приемка, взвешивание, сушка, очистка, хранение и отгрузка зерна;  P000273   V001124

           45-1) первичная переработка хлопка-сырца в хлопок-волокно;

      46) туроператорская, турагентская деятельность, услуги инструктора туризма;  P011213

        47) изготовление и ремонт железнодорожного подвижного состава; изготовление и ремонт специальных контейнеров, применяемых для перевозки опасных грузов;   P020794   V042720

        48) деятельность, связанная с обеспечением безопасности дорожного движения: установка, монтаж, ремонт, эксплуатация технических средств регулирования дорожным движением;  P010136    P030318

        49) поисково-спасательные, горноспасательные, газоспасательные, противофонтанные работы;

      50) производство, переработка, перевозка, приобретение, хранение, реализация, использование, уничтожение ядов по перечню, утвержденному Правительством Республики Казахстан;  P990556

        51)  деятельность по управлению имуществом и делами неплатежеспособных должников в процедурах банкротства

      52)  деятельность морских и речных портов, связанная с обслуживанием судов, пассажиров и грузов ;

      53) деятельность по производству (формуляции), реализации и применению пестицидов (ядохимикатов);  V042701

        53-1) ввоз пестицидов (ядохимикатов) и исходных компонентов для их производства, за исключением опытных образцов для регистрационных, производственных испытаний и научных исследований; 

      54) изготовление Государственного флага Республики Казахстан и Государственного герба Республики Казахстан, а также материальных объектов с их изображением;  P040392

        55) заготовка древесины на участках государственного лесного фонда, осуществляемая лесопользователями и работы по распиловке круглого леса;  P031018

        56) специальное водопользование, в том числе:  P040084

        а) забор и использование воды в объеме свыше пятидесяти кубических метров в сутки из поверхностных водных объектов для нужд сельского хозяйства, промышленности, энергетики, рыбоводства и транспорта;

      б) забор и подача воды из поверхностных водных объектов вторичному водопользователю;

      57) производство табачных изделий;  P040618    V042908

          58)  Исключен Законом РК   от 09.01.2007 г. N  213

      59)  Исключен Законом РК   от 09.01.2007 г. N  213

      60) выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды.
      2. Особенности лицензирования деятельности по производству и обороту этилового спирта и алкогольной продукции устанавливаются специальным законодательством.   Z970160    P991258 <*>
      Сноска. Статья 9 - с изменениями, внесенными Указами Президента Республики Казахстан, имеющими силу Закона, от 20 июля и от 23 декабря 1995 г.   N 2375    и   N 2720   ; Законами Республики Казахстан от 10 июня 1996 г.   N 5   ; от 21 января 1997 г.   N 68   ; от 7 апреля 1997 г.   N 89   ; от 13 июня 1997 г.   N 121   ; от 11 июля 1997 г.   N 154   ; от 10 июля 1998 г.   N 280   ; от 10 июля 1998 г.   N 283   ; Законом РК от 9.12.98 г.   N 307   ; от 30 декабря 1998 г.   N 343   ; от 16 июля 1999 г.   N 430   ; от 11 августа 1999 г.   N 467   ; от 8 октября 1999 г.   N 471   ; от 10 декабря 1999 г.   N 491   ; от 5 июля 2000 года   N 79   ; от 15 января 2001 г.   N 141   ; от 13 июня 2001 г.   N 212   ; от 15 декабря 2001 г.   N 272   (вводится в действие с 1 января 2002 г.) ; от 17 января 2002 г.   N 285   ; от 10 июля 2002 года   N 342   ; от 7 апреля 2003 г.  N 403 (вводится в действие с 1 июля 2003 г.) ; от 8 мая 2003 г.  N 410 ; от 4 июня 2003 г.  N 429 ; от 1 июля 2003 года  N 449 ; от 13 января 2004 г.  N 523 ; от 10 марта 2004 г.  N 534 ; от 6 мая 2004 года  N 550 ; от 5 июля 2004 г.  N 568 ; от 9 июля 2004 г.  N 584 ; от 15 апреля 2005 г.  N 45 ; от 7 июля 2006 года N  176   (вводится в действие со дня его официального опубликования); от 7 июля 2006 года N  181 (вводится в действие с 1 января 2007 года); от 9 января 2007 г. N  213 (порядок введения в действие смотрите в  ст. 2 ).

        Статья 10. Лицензирование деятельности, связанной
                 с обслуживанием граждан и юридических лиц
 

             Лицензированию подлежат следующие виды деятельности, связанные с обслуживанием граждан и юридических лиц: 

      1) образовательная деятельность юридических лиц, дающих начальное общее, основное общее или среднее общее образование; начальное профессиональное образование, в том числе по профессиям; среднее профессиональное, высшее профессиональное, послевузовское профессиональное образование, в том числе по специальностям, а также деятельность дошкольных и внешкольных организаций;  P000596    V011600

        1-1)  по оказанию физкультурно-оздоровительных, спортивных услуг, за исключением деятельности в организациях образования ;

      2) занятие медицинской, врачебной деятельностью;  P971272    P010767

           2-1) деятельность в области  ветеринарии : производство и реализация препаратов ветеринарного назначения; реализация лекарственных средств, биологических препаратов для ветеринарных целей; ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов и сырья животного происхождения; ветеринарная лечебно-профилактическая деятельность; 

      3) оказание негосударственными субъектами юридических услуг, связанных с сыскной (детективной) деятельностью;

      4) адвокатская деятельность;  P020254    P981325
        5)  (исключен - Законом РК от 15.04.2005 г. N 45)

      6) нотариальная деятельность;  P020254    P981325

        6-1) деятельность по удостоверению соответствия открытого ключа электронной цифровой подписи закрытому ключу электронной цифровой подписи, а также по подтверждению достоверности регистрационного свидетельства;  P040202

        7) организация и проведение лотерей (кроме государственных (национальных);  P990939    P011432    V990942

           7-1) деятельность в сфере  игорного бизнеса; 
      8)  (исключен - Законом РК от 5 июля 2000 года  N 79 )

        10)  деятельность по оценке имущества ;

      10-1) осуществление охранной деятельности юридическими и физическими лицами;  P991507    V042826
        10-2)  (исключен - Законом РК от 15.04.2005 г. N 45)

      11) деятельность  кредитного бюро <*> 
      Сноска. Статья 10 - с изменениями и дополнениями, внесенными Указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу Закона от 23 декабря 1995 г.  N 2720 ; Законами РК от 7 апреля 1997 г.   N 89   ; от 9 июня 1997 г.   N 116   ; от 10 июля 1998 г.   N 283   ; Законом РК от 9.12.98г.   N 307   ; от 5 июля 2000 года   N 79   ; от 11 июня 2001 г.   N 207   ;   от 7 января 2003 года  N 371 .; от 4 июля 2003 года N  470 ; от 6 июля 2004 г.  N 572 ; от 15 апреля 2005 г.  N 45 .

               Статья 11. Лицензирование деятельности, связанной
                 с концентрацией финансовых ресурсов
 

             Подлежат обязательному лицензированию следующие виды финансовой деятельности и деятельности, связанной с концентрацией финансовых ресурсов:

      1)  осуществление банковских операций, а также иных операций , осуществляемых банками и организациями, осуществляющими  отдельные виды банковских операций , в соответствии  с банковским законодательством , деятельность  клиринговых и расчетных организаций;

      2)  аудиторская деятельность ;

      2-1) (исключен Законом РК от 5 мая 2006 года N  139 (порядок введения в действие см. ст.2 Закона РК N  139 );

      3) деятельность в отрасли "страхование жизни" и в отрасли "общее страхование", деятельность по перестрахованию,  деятельность страховых брокеров ,  актуарная   деятельность на страховом рынке; 

      4) профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг, за исключением депозитарной деятельности;  P970293    V970390

        5) деятельность по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат;   P971396
        6)-8) (исключены)  <*>
      Сноска. Статья 11 в редакции Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу Закона от 31 августа 1995 г. N 2447. Внесены изменения Законами РК от 19 июня 1997 г.   N 134   ; от 10 июля 1998 г.   N 282   ; от 16 июля 1999 г.   N 436   ; от 5 июля 2000 года   N 79   ; от 18 декабря 2000 г.   N 128   ; от 2 марта 2001 г.   N 162   ; от 4 июля 2003 года N  466 ; Законом Республики Казахстан от 10 июля 2003 года  N 483 (вводится в действие с 1 января 2004 года); от 7 июля 2004 г.  N 577 ; от 8 июля 2005 г.  N 72 (порядок введения в действие см. ст.2); от 5 мая 2006 года N  139 (порядок введения в действие см. ст.2 Закона РК N  139 ).

               Статья 11-1. Лицензирование деятельности, связанной с
                    использованием валютных ценностей, и
                    лицензирование валютных операций

      Лицензированию подлежат:
      1) осуществление розничной торговли и оказание услуг за наличную иностранную валюту;   P910670
         2) осуществление валютных операций.  V011561    V032436    V032469    <*>
      Сноска. Cтатья 11-1 - в редакции Закона РК от 9 июня 2005 г.  N 56 (вводится в действие по истечении шести месяцев со дня опубликования).

         Глава 3. Лицензирование экспорта и импорта
товаров (работ, услуг)

               Статья 12. Общие положения
 

             1. Экспорт и импорт отдельных товаров (работ, услуг) осуществляются по лицензиям.     V042831
        Перечень товаров (работ, услуг), подлежащих лицензированию по соображениям государственной безопасности, обеспечения правопорядка защиты окружающей среды, жизни и здоровья граждан, а также порядок выдачи и оформления лицензий на совершение экспортно-импортных операций устанавливаются Правительством Республики Казахстан.  P971037 (приложения  N 2 N 3 N 4 N 5 );  P971037    P991919
        2.  (исключен - Законом РК от 8.10.99 г. N  471 )
      3. Лицензия выдается заявителю на период календарного года для осуществления экспортных или импортных операций - по каждой отдельной сделке. Обладатель лицензии вправе от нее отказаться, уведомив об этом орган, выдавший лицензию.
      Для лиц, осуществляющих определенные виды деятельности по генеральной лицензии, лицензия на импорт отдельных товаров (работ, услуг), входящих в  перечень , установленный Правительством Республики Казахстан, и постоянно используемых в данном виде деятельности, выдается (на объем ежегодного импорта независимо от числа контрактов) без ограничения срока действия.
      4. По мотивированной просьбе заявителя срок действия разовой лицензии может быть продлен.
      5. Разовые лицензии являются разрешением на экспорт и импорт товаров (работ, услуг) в указанные в них сроки и служат основанием для таможенного оформления продукции.
      6. Лицензии выдаются на один вид товара (работ, услуг), независимо от количества их наименований, включенных в контракт.  <*>
      Сноска. Пункт первый статьи 12 - с изменениями, внесенными Указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу Закона, от 23 декабря 1995 г.  N 2720 . Внесены изменения - Законом РК от 8 октября 1999 г.   N 471   ;   от 15 апреля 2005 г.  N 45 .

               Статья 13. Особенности лицензирования экспорта
                 товаров (работ, услуг)
 

             1. Лицензирование экспортных операций может иметь место в случаях, если:
      1) предметом экспорта являются товары (работы, услуги), продажа (реализация) которых на внутреннем рынке осуществляется на основании лицензии;
      2) производство и реализация данного товара (работ, услуг) являются монополией государства. Отнесение вида деятельности к государственной монополии осуществляется законодательными актами Республики Казахстан.
      2. Введение лицензионного порядка на экспорт товаров (работ, услуг) по иным основаниям, в том числе по мотивам защиты внутреннего товарного и продовольственного рынка в интересах потребителей и ограничения в связи с этим вывоза дефицитных товаров за рубеж, производится Правительством Республики Казахстан.  P991919
        3. Лицензии, выданные на вывоз товара (работ, услуг) в одно государство, не могут быть использованы для вывоза этого товара (работ, услуг) в другое государство.
      4. (Часть первая исключена - Законом РК от 8.10.99 г. N 471) 
      Лицензия, выданная с нарушением установленного порядка, считается недействительной.  <*>
      Сноска. В статью 13 внесены изменения - Законом РК от 8 октября 1999 г.   N 471 .

               Статья 14. Лицензирование импорта товаров
                 (работ, услуг)
 

             Введение лицензионного порядка на импорт товаров (работ, услуг) в целях защиты интересов казахстанских производителей на внутреннем рынке осуществляется Правительством Республики Казахстан.
      Правительство Республики Казахстан вправе освобождать от лицензионного порядка импорт товаров (работ и услуг) для государственных органов, обеспечивающих национальную безопасность, правопорядок и безопасность высшего должностного лица государства в пределах их компетенции.  <*>
      Сноска. В статью 14 внесены изменения - Законом РК от 8 октября 1999 г.   N 471   .

  Глава 4. Условия и порядок выдачи лицензий

              Статья 15. Условия выдачи лицензии

      Лицензия на право заниматься лицензируемой деятельностью выдается субъекту, квалификационный уровень которого соответствует предъявляемым требованиям для данного вида деятельности.
      Квалификационные требования к лицензируемым видам деятельности утверждаются Правительством Республики Казахстан.
       Перечень лицензируемых в соответствии с настоящим Законом видов деятельности, по которым необходимо заключение органов в области охраны окружающей среды, промышленной безопасности и государственного энергетического надзора, санитарно-эпидемиологической службы, утверждается Правительством Республики Казахстан.
        При выдаче лицензии учитываются условия производства, обеспечивающие безопасность общества, окружающей среды, жизни и здоровья граждан, а также гарантию качества производимой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг. Соответствие субъекта (заявителя и (или) лицензиата) квалификационному уровню может устанавливаться на основе независимой экспертной оценки, проводимой юридическими, физическими лицами, аккредитованными в установленном порядке.  P040778
        Лицензии на предпринимательскую деятельность по оказанию услуг с использованием национальных ресурсов в области связи могут выдаваться на конкурсной основе.
      Условия, необходимые для выдачи лицензий на осуществление банковской деятельности и совершение банковских операций, устанавливаются банковским законодательством.  Z952444 ; V032644 ( гл. 2 )
      Порядок и условия выдачи, прекращения действия лицензий, а также квалификационные требования по осуществлению деятельности, связанной с использованием валютных ценностей, и проведению валютных операций, устанавливаются валютным законодательством.  Z960054    V032469
        Условия и порядок выдачи лицензий по видам деятельности на рынке ценных бумаг определяются законодательством о рынке ценных бумаг.  Z030461 ( ст. 50 , 51);  P970293
        Условия, необходимые для выдачи лицензии на осуществление деятельности по разработке, производству, ремонту, торговле, приобретению, коллекционированию, экспонированию огнестрельного гражданского и служебного оружия и патронов к нему, боевого ручного стрелкового оружия и патронов к нему, холодного оружия, гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением, а также химических средств самообороны, устанавливаются законодательством о контроле за оборотом отдельных видов оружия.  Z980339
        Условия и порядок выдачи лицензий профессиональным участникам страхового рынка определяются законодательством о страховании и страховой деятельности.  Z000126
        Условия и порядок выдачи лицензии кредитному бюро определяются законодательством Республики Казахстан о кредитных бюро и формировании кредитных историй.  Z040573
        Условия и порядок выдачи лицензии на осуществление деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществление пенсионных выплат определяются законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении.  Z970136    P971396    V043104
         Условия и порядок выдачи лицензий на осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса определяются законодательством Республики Казахстан об игорном бизнесе.
      При утере лицензии лицензиат имеет право на получение дубликата. Лицензиар в течение десяти рабочих дней производит выдачу дубликата лицензии по письменному заявлению лицензиата. При этом лицензиат уплачивает лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности.
      В случае изменения наименования лицензируемого вида деятельности, если такое изменение не повлекло изменения существа выполняемых операций в рамках лицензируемого вида деятельности, лицензиат представляет заявление на переоформление лицензии. В случаях, установленных нормативными правовыми актами лицензиара, лицензиат при переоформлении лицензии обязан представить дополнительные документы, связанные с осуществлением лицензируемого вида деятельности.
      В случае изменения фамилии, имени, отчества физического лица оно обязано об этом сообщить лицензиару письменно в месячный срок с приложением соответствующих документов, подтверждающих указанные сведения.
      В случае изменения наименования (в том числе изменения организационно-правовой формы, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан), места нахождения (если оно указано в лицензии) юридического лица оно обязано в течение месяца подать заявление о переоформлении лицензии с приложением соответствующих документов, подтверждающих указанные сведения.
      Лицензиар в течение десяти дней со дня подачи лицензиатом соответствующего письменного заявления переоформляет лицензию.
      При переоформлении лицензии и выдаче указанного документа уплачивается лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности в порядке и размере, установленных налоговым законодательством Республики Казахстан.  K010209 (гл. 79);  020100
        Лицензии на осуществление деятельности, связанной с привлечением иностранной рабочей силы, выдаются с учетом квоты, устанавливаемой Правительством Республики Казахстан, на привлечение иностранных граждан, нанимаемых работодателем за пределами Республики Казахстан, для работы на территории Республики в целом и по группам профессий.  Z010149 ( ст. 1 п. 5-1;  ст. 11 п. 1) <*>
      Сноска. Статья 15 дополнена частью четвертой Указом Президента РК, имеющего силу Закона от 31 августа 1995 г. N 2447; Внесены изменения Законами РК от 10 июля 1998 г.   N 282 ; от 30 декабря 1998 г.   N 343 ; от 16 июля 1999 г.   N 436 ; от 8 октября 1999 г.   N 471 ; от 5 июля 2000 года   N 79 ; от 18 декабря 2000 г.   N 128 ; от 16 марта 2001 г.   N 164 ; от 24 декабря 2001 г.   N 276   (вводится в действие с 1 января 2002 г.); от 14 ноября 2002 г.  N 352 ; от 13 марта 2003 г.  N 394 ; от 8 мая 2003 г.  N 411 ; от 5 июля 2004 г.  N 568 ; от 6 июля 2004 г.  N 572 ; от 15 апреля 2005 г.  N 45 ; от 9 июня 2005 г.  N 56 (вводится в действие по истечении 6 месяцев со дня опубликования); от 8 июля 2005 г.  N 69 ; от 12 января 2007 года N  220 (порядок введения в действие смотрите в  статье 2 ).

        Статья 16. Документы, необходимые для получения лицензии
 

             Для получения лицензии необходимы следующие документы:
      1) заявление установленного образца,  форма которого утверждается Правительством Республики Казахстан;
      2) документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям статьи 15 настоящего Закона;
      3) документ, подтверждающий уплату в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности (статья 18 настоящего Закона).
      Кроме того, для юридических лиц необходимо представить копию свидетельства о государственной регистрации.
      В законодательных актах по отдельным видам лицензируемой деятельности могут устанавливаться дополнительные и специальные требования к перечню документов.
      В установленном законодательством порядке заявитель несет ответственность за правильность, полноту и своевременность представленной информации в документах.  K010155   <*>
      Сноска. Подпункт 3) Статьи 16 в новой редакции - Закон Республики Казахстан от 2 июля 1997 года   N 144   . Внесены изменения - Законом РК от 8 октября 1999 г.   N 471   ; от 5 июля 2000 года   N 79   ; от 24 декабря 2001 г.   N 276   (вводится в действие с 1 января 2002 г.) ; от 15 апреля 2005 г.  N 45 .

               Статья 17. Сроки рассмотрения заявления о выдаче
                 лицензии
 

             Лицензии выдаются не позднее месячного срока , а для  субъектов малого предпринимательства - не позднее десятидневного срока со дня подачи заявления со всеми необходимыми документами, если иной срок не установлен законодательными актами.  <*>
      Сноска. В статью 17 внесены изменения - Законом РК от 10 июля 1998 г.   N 283   . 

               Статья 18. Лицензионный сбор за право занятия
                 отдельными видами деятельности

      Ставки, порядок исчисления и уплаты в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности и возврата уплаченных сумм определяются в соответствии с  Налоговым кодексом Республики Казахстан.  P020100
        Выдача лицензий на весь период занятия соответствующим видом деятельности осуществляется с разовой уплатой лицензионного сбора на момент выдачи лицензии, за исключением лицензирования деятельности в сфере игорного бизнеса.  <*>
       Сноска. Статья 18 в новой редакции - Закон Республики Казахстан от 2 июля 1997 года   N 144 . Внесены изменения - Законом РК от 10 июля 1998 г.   N 283   ; от 5 июля 2000 года   N 79   ; от 24 декабря 2001 г.   N 276   (вводится в действие с 1 января 2002 г.); от 12 января 2007 года N  220 (порядок введения в действие смотрите в  статье 2 ).

       Статья 19. Отказ в выдаче лицензии

      1. Лицензия не выдается, если:
      1) осуществление определенного вида деятельности законодательными актами запрещено для данной категории субъектов;
      2) не представлены все документы, требуемые в соответствии со статьей 16 настоящего Закона либо другими законодательными актами. При устранении заявителем указанных препятствий заявление рассматривается на общих основаниях;
      3) не внесен лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности (статья 18 настоящего Закона);
      4) заявитель не соответствует квалификационным требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан;
      5) в отношении заявителя имеется решение суда, запрещающее ему занятие данным видом деятельности.
      Банковским и валютным законодательством могут быть установлены иные основания для отказа в выдаче лицензий на осуществление банковских операций, деятельности, связанной с использованием валютных ценностей, и валютных операций.  Z952444 (ст. 27); Z960054 ( ст. 4 п. 4); V032469 ( гл. 1 п. 7)
      Законодательством о страховании и страховой деятельности могут быть установлены иные основания для отказа в выдаче лицензий профессиональным участникам страхового рынка.     Z000126
        Законодательством в сфере государственного контроля за оборотом отдельных видов оружия могут быть установлены иные основания для отказа в выдаче лицензии на разработку, производство, ремонт, торговлю, приобретение, коллекционирование, экспонирование огнестрельного гражданского и служебного оружия и патронов к нему, боевого ручного стрелкового оружия и патронов к нему, холодного оружия, гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением, а также химических средств самообороны.  Z980339
        2. Запрещается отказ в выдаче лицензии по мотивам:
      1) нецелесообразности предоставления заявителю права осуществления лицензируемой деятельности;
      2) насыщенности рынка товарами (работами, услугами), на производство либо реализацию которых требуется лицензия;
      3) обеспечения монопольного положения на рынке;
      4) сомнений в личностных качествах и деловой репутации заявителя, в том числе по мотивам бывшей судимости, прошлых запретов на осуществление предпринимательской деятельности, отзыв предыдущих лицензий, если эти запреты и отзывы считаются прекратившими свои действия (погашенными) в соответствии с установленным законодательством порядком.
      3. Запрещается обуславливать выдачу лицензии требованиями:
      1) об обязательной закупке товаров (работ и услуг) для государственных нужд;
      2) о реализации производимых в соответствии с полученной лицензией товаров (работ, услуг) определенным потребителям либо поставок их в определенные регионы республики, в том числе требованием об отказе их поставки за пределы данной административно-территориальной единицы либо на экспорт;
      3) об установлении определенной цены (тарифов, расценок) на производимые товары (работы, услуги), в том числе о реализации их определенным потребителям по заранее фиксированным ценам.
      4. При отказе в выдаче лицензии заявителю дается мотивированный ответ в письменном виде в сроки, установленные для выдачи лицензии.  <*>
      Сноска. Пункт 1 статьи 19 - с изменениями, внесенными Указом Президента РК, имеющего силу Закона от 31 августа 1995 г. N 2447, Законами Республики Казахстан от 2 июля 1997 года   N 144 ; от 30 декабря 1998 г.   N 343 ; от 16 июля 1999 г.   N 436   ; от 8 октября 1999 г.   N 471 ; от 5 июля 2000 года   N 79 ; от 18 декабря 2000 г.   N 128 ; от 24 декабря 2001 г.   N 276   (вводится в действие с 1 января 2002 г.); от 15 апреля 2005 г.  N 45 ; от 9 июня 2005 г.  N 56 (вводится в действие по истечении шести месяцев со дня опубликования); от 12 января 2007 года N  220 (порядок введения в действие смотрите в  статье 2 ).      

        Статья 20. Обжалование отказа в выдаче лицензии
 

             1. Если лицензия не выдана в установленный настоящим Законом или другими законодательными актами срок или отказ представляется заявителю необоснованным, он вправе в месячный срок обжаловать эти действия в судебном порядке.  K990411   ; K010155 ( ст. 149 -150) 
      2. Суд, установив факт необоснованного отказа либо невыдачи лицензии в установленные сроки, выносит решение, обязывающее лицензионный орган выдать лицензию, которое должно быть исполнено лицензионным органом в десятидневный срок с момента вступления решения суда в законную силу.  <*>
     Сноска. Статья 20 дополнена пунктом 2 Указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу Закона, от 23 декабря 1995 г.  N 2720 .

             Статья 21. Прекращение действия лицензии
 

            1. Лицензия  прекращает свое действие только в случаях:
     1) истечения срока, на который выдана лицензия;
     2) совершения действий (операций) в полном объеме, на осуществление которых выдана лицензия ;
     3) отзыва лицензий;
     4) прекращения предпринимательской деятельности гражданина, реорганизации или ликвидации юридического лица, за исключением преобразования юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида (изменения организационно-правовой формы), кроме случаев, когда порядок и условия выдачи лицензий устанавливаются в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;
     5) добровольного возврата лицензии лицензиару.
     2.  (Пункт исключен согласно Закону РК от 5 июля 2000 года  N 79 )
     3. Споры, связанные с прекращением действия лицензии, разрешаются судами.  <*>
     Сноска. Пункт 1 статьи 21 - с изменениями, внесенными Указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу Закона, от 23 декабря 1995 г.  N 2720 ; от 14 ноября 2002 г.  N 352 ; от 8 мая 2003 г.  N 411 ; от 15 апреля 2005 г.  N 45 .

        Статья 22. Отзыв лицензии и приостановление
                 ее действия
 

             1. Лицензия может быть отозвана в судебном порядке, если иное не предусмотрено законодательными актами, в случаях:
      1) неисполнения лицензиатом требований, предъявляемых для данного лицензируемого вида деятельности;
      2) запрещения судом лицензиату заниматься тем видом деятельности, на осуществление которого он обладает лицензией;
      3) неустранения причин, по которым лицензиар приостановил действие лицензии;
      4) предоставления лицензиатом заведомо ложной информации при получении лицензии.
      2. Лицензия может быть отозвана в судебном порядке по основаниям, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи.
      3. Лицензиар вправе приостановить действие лицензии на срок до шести месяцев с указанием причины приостановления.
      Приостановление действия лицензии субъекта малого предпринимательства производится судом по заявлению лицензиара, государственных органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции.
      Заявление о приостановлении действия лицензии субъекта малого предпринимательства направляется уполномоченным государственным органом в суд в порядке и на основаниях, установленных законодательными актами Республики Казахстан.
      Приостановление действия лицензии субъекта малого предпринимательства без судебного решения допускается в исключительных случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, на срок не более 3 дней, с обязательным предъявлением в указанный срок искового заявления в суд. При этом акт о приостановлении действует до вынесения судебного решения.
      4. Лицензиат вправе обжаловать в судебном порядке решение о приостановлении действия лицензии. При решении суда о правомерности приостановления действия лицензии срок ее приостановления считать с даты принятия такого решения лицензиаром.
      5. После устранения причин, по которым действие лицензии было приостановлено, лицензия возобновляется.
      6. Законодательными актами, регулирующими отдельные виды деятельности, могут быть предусмотрены и иные основания и порядок отзыва лицензии и приостановления ее действия. <*>
     Сноска. В статью 22 внесены изменения - Законами РК от 8 декабря 1997 г.  N 200 ; от 8 октября 1999 г.   N 471   ; от 29 ноября 1999 г.   N 488   ;   от 15 апреля 2005 г.  N 45 .

         Глава 5. Ответственность за нарушение
законодательства о лицензировании

               Статья 23. Возмещение убытков
 

             Возмещение убытков, вызванных необоснованным отказом в выдаче лицензии или нарушением прав лицензиата, осуществляется в порядке, установленном гражданским законодательством.  K941000 ( ст. 9 п. 4)

               Статья 24. Ответственность за осуществление
                 деятельности, подлежащей лицензированию,
                 с нарушением законодательства о
                 лицензировании
 

             1. Занятие деятельностью без соответствующей лицензии либо с нарушением лицензионных норм и правил влечет установленную законодательством  административную и  уголовную ответственность.
      2.  (исключен - Законом РК от 15.04.2005 г. N 45)
      3. Лицензиары и их должностные лица за нарушение законодательства о лицензировании несут установленную законодательными актами Республики Казахстан ответственность.  K010155 <*>
       Сноска. Пункт 2 дополнен новым абзацем - Законом РК от 9 июня 1997 г.   N 116   . Внесены изменения - Законом РК от 11 июля 1997 г.   N 154   ; от 10 июля 1998 г.   N 283   ; от 8 октября 1999 г.   N 471   ; от 29 ноября 1999 г.   N 488   ; от 5 июля 2000 года   N 79   ;    от 15 апреля 2005 г.  N 45 .

               Статья 25. Учет и контроль
 

             Учет лицензий, а также контроль за соблюдением лицензионных правил осуществляет лицензиар.
      Проверка соблюдения квалификационных требований и установленных правил производится лицензиаром в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
      Контроль за соблюдением правил лицензирования и квалификационных требований в сфере медицинской и фармацевтической деятельности осуществляет уполномоченный орган в области здравоохранения.  <*>
      Сноска. В статью 25 внесены изменения - Законом РК от 8 октября 1999 г.   N 471 ; от 7 июля 2006 года N  171 (порядок введения в действие см.  ст.2 ).

               Статья 26. Порядок вступления в силу настоящего
                 Закона
 

             Настоящий Закон вступает в силу со дня опубликования.
      Подпункт 2) статьи 11-1 настоящего Закона действует по 31 декабря 2006 года.  <*>
      Сноска. В статью 26 внесены изменения - Законом РК от 9 июня 2005 г.  N 56 (вводится в действие по истечении шести месяцев со дня опубликования).

       Президент
      Республики Казахстан