Прокуратура туралы

Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2709 Заңы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 30 маусымдағы № 81-VІ Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі)

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР 30.06.2017 № 81-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      Қолданушылар назарына!
      Қолданушыларға ыңғайлы болуы үшін РҚАО мазмұнды жасады.

МАЗМҰНЫ

      Ескерту. ҚР 1997.06.19 № 134 Заңымен енгiзiлген толықтырулар мен өзгертулер 1998 жылғы 1 қаңтардан бастап күшiне кiредi, Нысаны мен тақырыбы өзгердi, кіріспе алып тасталды - 2002.08.09 № 346 Заңымен.

1 ТАРАУ
Жалпы ережелер

1-бап. Қазақстан Республикасының прокуратурасы

      1. Қазақстан Республикасының прокуратурасы мемлекет атынан Республика аумағында заңдардың, Қазақстан Республикасы Президентi Жарлықтарының және өзге нормативтiк құқықтық актiлердiң дәл және бiркелкі қолданылуына, сотқа дейінгі іс жүргізудің, жедел-iздестiру қызметiнiң, әкiмшiлiк және атқарушылық iс жүргiзудiң заңдылығын жоғары қадағалауды жүзеге асырады.

      2. Прокуратура кез келген заңдылық бұзушылықты анықтау және жою жөнiнде шаралар қолданады, Республиканың Конституциясы мен заңдарына қайшы келетiн заңдар мен өзге де құқықтық актiлерге наразылық жасайды, сотта мемлекеттiң мүддесiн бiлдiредi, сондай-ақ заңда белгiленген жағдайларда тәртiп пен шекте қылмыстық қудалауды жүзеге асырады.

      Ескерту. 1-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2010.12.29 № 374-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 04.07.2014 № 233-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.
      

2-бап. Прокуратура қызметiнiң құқықтық негiздерi

      Қазақстан Республикасы прокуратурасын ұйымдастыру, оның қызметiнiң тәртiбi және прокурорлардың өкiлеттiгi Қазақстан Республикасының Конституциясымен, осы Заң мен, заң актiлерiмен, Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шарттармен, сондай-ақ Республика Бас Прокурорының бұйрықтарымен айқындалады.

      Ескерту. 2-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2002.08.09 № 346 Заңымен.
      

3-бап. Прокуратура органдарын ұйымдастырудың және олардың қызметiнiң принциптерi

      1. Қазақстан Республикасының прокуратурасы төменгi тұрған прокурорлар жоғары тұрған прокурорларға және Республиканың Бас Прокурорына бағынатын органдардың, ведомстволардың, мекемелердiң және білім беру ұйымының бiртұтас орталықтандырылған жүйесiн құрайды.

      2. Қазақстан Республикасының прокуратурасы өз қызметiн басқа мемлекеттiк органдар мен лауазымды адамдардан, саяси партиялар мен қоғамдық бiрлестiктерден тәуелсiз жүзеге асырады және Қазақстан Республикасының Президентіне ғана есеп береді.

      3. Өздерiнiң заңда белгiленген өкiлеттiгiн жүзеге асырған кезде прокуратура органдарының қызметiне араласуға тыйым салынады.

      4. Заңда белгiленген негiз бен тәртiп бойынша шығарылған прокурорлық қадағалау актiлерi барлық органдар, ұйымдар, лауазымды адамдар мен азаматтар үшiн мiндеттi.

      5. Прокуратура органдары Республиканың азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау, сондай-ақ мемлекеттiк құпияларды сақтау туралы заңдарына қайшы келмейтiндей деңгейде жариялы iс-қимыл жасайды.

      Ескерту. 3-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2010.12.29 № 374-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 29.10.2015 № 374-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.
      

4-бап. Прокуратура органдары қызметiнiң негiзгi бағыттары мен мазмұны

      Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарының үстемдігін қамтамасыз ету, адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғау мақсатында прокуратура мемлекет атынан:

      1) Конституцияның, заңдардың және Қазақстан Республикасы Президентiнің жарлықтары мен өзге де нормативтiк құқықтық актiлердің дәлме-дәл әрі біркелкі қолданылуын жоғары қадағалауды жүзеге асырады;

      2) Конституцияны, заңдарды, Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтарын және өзге де нормативтік құқықтық актілерді бұзушылықтарды анықтайды және оларды жою шараларын қолданады;

      3) Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарына қайшы келетiн заңдарға және басқа да құқықтық актiлерге наразылық жасайды;

      4) адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарының, заңды тұлғалар мен мемлекеттің заңды мүдделерінің сақталуын қадағалауды жүзеге асырады;

      5) жедел-iздестiру қызметiнiң заңдылығын қадағалауды жүзеге асырады;

      6) сотқа дейінгі іс жүргізудің заңдылығын қадағалауды жүзеге асырады;

      7) әкiмшiлiк iс жүргiзудiң заңдылығын қадағалауды жүзеге асырады;

      8) атқарушылық iс жүргiзудiң заңдылығын қадағалауды жүзеге асырады;

      9) өз құзыреті шегінде мемлекеттік органдардың норма шығармашылық қызметіне қатысады;

      10) сотта мемлекет мүддесiн бiлдiредi;

      11) заңда белгiленген тәртiппен және шектерде қылмыстық қудалауды жүзеге асырады;

      12) статистикалық көрсеткiштердiң тұтастығын, объективтiлiгiн және жеткiлiктiлiгiн қамтамасыз ету мақсатында мемлекеттiк құқықтық статистиканы қалыптастырады, арнайы есепке алуды жүргiзедi, құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласында заңнаманың қолданылуын қадағалауды жүзеге асырады;

      13) заңдылықты, құқықтық тәртіпті және қылмысқа қарсы күресті қамтамасыз ету жөніндегі қызметті үйлестіреді;

      14) халықаралық құқықтық ынтымақтастық саласындағы заңдардың қолданылуын қадағалауды жүзеге асырады;

      14-1) Қазақстан Республикасы құқық қорғау органдары қызметкерлерінің, оның ішінде құқық қорғау органдары басшылығының президенттік резервінде тұрғандардың кәсіби деңгейін арттыруды жүзеге асырады;

      14-2) құқық қорғау қызметі саласында ведомствоаралық ғылыми зерттеулерді үйлестіреді және жүргізеді;

      15) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерінде айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асырады.

      Ескерту. 4-бап жаңа редакцияда - ҚР 2010.12.29 № 374-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); өзгерістер енгізілді - 04.07.2014 № 233-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 29.10.2015 № 374-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.
      

5-бап. Прокуратура органдарының жоғары қадағалауды жүзеге асыру жөнiндегi қызметi

      1. Заңдардың, Қазақстан Республикасы Президентi Жарлықтарының, өзге де нормативтiк құқықтық актiлердiң дәл әрi бiрыңғай қолданылуына жоғары қадағалау тексерулер және (немесе) заңдылықтың жай-күйін талдау жүргiзу арқылы жүзеге асырылады.

      2. Заңдардың қолданылуына тексерiстi прокурор өз өкiлеттiгi шегiнде тексерiс жүргiзу туралы қаулы шығарылғаннан кейiн:

      1) Қазақстан Республикасы Президентiнiң тапсыруына;

      2) заңды бұзушылық туралы өтiнiштерге, шағымдарға, хабарларға және басқа да мәлiметтерге;

      3) заң бұзушылық белгiлерiнiң тiкелей анықталуына;

      3-1) реттеуші мемлекеттік органдарға және жергілікті атқарушы органдарға тексерулер жүргізудің жартыжылдық жиынтық кестесіне;

      4) жоғары тұрған прокурордың тапсыруына және сұрау салуына байланысты жүргiзедi.

      3. Тексерiстi прокурор сондай-ақ өзге де тиiстi құзыреттi органға тапсыруы мүмкiн, ол тексерiстiң нәтижелерi туралы прокурорға заңда немесе прокурор белгiлеген мерзiмде хабарлауға мiндеттi.

      4. Заңдардың қолданылуын тексеру бiр ай мерзiмнiң iшiнде жүргiзiледi. Тексерiстi тағайындаған прокурор жоғары тұрған прокурордың келiсiмiмен оны жүргiзу мерзiмiн ұзарта алады.

      5. Прокурорлардың барлық iс-әрекеттерi мен прокурорлық қадағалау актiлерi, егер олар осы Заңда және басқа нормативтiк құқықтық актiлерде белгiленген тәртiп пен нысандарда жасалған болса, заңда белгiленген салдарларға әкелiп саяды.

      Ескерту. 5-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2010.12.29 № 374-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi), 2012.07.10 № 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.10.2015 № 374-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.
      

6-бап. Прокуратура органдары қызметiнiң құқықтық кепiлдiгi

      1. Прокурордың өз өкiлеттiгiн жүзеге асыруына кедергi келтiру немесе оған заңсыз шешiм қабылдату мақсатында қандай да болсын нысанда ықпал жасау, сондай-ақ прокурорлардың қаулыларын, ұйғарымдарын, нұсқауларын, талаптарын орындамау заңмен белгiленген жауапкершiлiкке әкелiп соғады.

      2. Прокуратураның талап етуi бойынша тиiстi органдар мен өкiлеттi адамдар:

      1) қажеттi материалдар мен мәлiметтердi өтеусiз және Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде белгiленген коммерциялық, банктiк және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді жария етуге қойылатын талаптарды сақтай отырып беруге;

      2) тексерiске қатысу және қорытынды беру үшiн мамандар бөлуге;

      3) прокурорлардың қадағалау қызметiн қамтамасыз ету және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшiн өзге де қажеттi шаралар қолдануға мiндетті.

      3. Прокурордың өз құзыретi шегiнде берген талаптары (сұрау салулары, тапсырмалары, нұсқаулары) мемлекеттік органдардың, лауазымды, жеке және заңды тұлғалардың орындауы үшін мiндеттi.

      4. Талап етiлген ақпарат прокуратура органдарына заңдарда белгiленген нысандарда, сондай-ақ прокурор белгiлеген тәртiп пен мерзiмде берiледi.

      5. Прокурорлардың өз құзыретi шегiнде тексеру мәселелерi бойынша мемлекеттiк органдардың, меншiк нысандарына қарамастан, ұйымдардың үй-жайларына кiдiрiссiз кiруге, олардың басшыларында және басқа да лауазымды адамдарында кiдiрiссiз қабылдануға, iс материалдары тiкелей сот iсiн жүргiзуде жатқан кездегi жағдайларды қоспағанда, құжаттар мен материалдарға сот iстерiмен танысуда қол жеткiзуге және оларды соттан талап етiп алдыруға құқығы бар.

      6. Лауазымды адамдар мен азаматтар прокурордың талап етуi бойынша айғақтар беру үшiн оларға белгiленген уақытта келуге мiндеттi. Шақыру жазбаша хабарлама-шақырумен ресiмделедi және қолхат алынып тапсырылады. Хабарлама телефонограммамен, жеделхатпен немесе оның тиiсiнше берiлуiн қамтамасыз ететiн басқа байланыс құралдары пайдаланыла отырып та жiберiлуi мүмкiн.

      7. Прокурордың заңды талаптарын орындамау не прокурордың талабы бойынша дәлелсiз себептермен келмей қалу Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауаптылыққа әкеп соғады. Прокурор ұйғарымдары мен қаулылары орындалмаған жағдайда өз құзыретi шегiнде оларды мәжбүрлеп орындатуға құқылы.

      8. Прокурор, заңда көзделген басқа жағдайлар мен тәртiптi қоспағанда, өзi жүргiзiп жатқан iстер мен материалдардың мәнi бойынша қандай да бiр түсiнiктемелер беруге, сондай-ақ оларды кiмге де болсын танысу үшiн беруге мiндеттi емес. Өзi жүргiзiп жатқан тексерулер мен iстердiң материалдарын олар аяқталғанға дейiн прокурордың рұқсатынсыз жария етуге ешкiмнiң құқығы жоқ.

      Ескерту. 6-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 1998.07.02 № 266, 2000.03.29 № 42, 2002.08.09 № 346, 2010.12.29 № 374-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.
      

7-бап. Арыздарды қарау

      1. Прокуратура органдары заңдарда белгiленген тәртiппен заң бұзушылық туралы арыздарды қарай келiп, адамның және азаматтың, заңды тұлғалар мен мемлекеттiң құқықтары мен заңды мүдделерiнiң бұзылуын жою, бұзылған құқықты қалпына келтiру шараларын қолданады.

      2. Егер адам бойындағы, психикасындағы немесе өзге де кемiстiктерi салдарынан өз құқықтарын қорғауды жүзеге асыра алмайтын болса, прокурор оны қамтамасыз ету жөнiнде қажеттi шаралар қолдануға мiндеттi.

      3. Прокуратура органдары заңда белгiленген тәртiппен адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын, заңды тұлғалар мен мемлекеттiң мүдделерiн қорғау жөнiнде өздерiне жүктелген мiндеттердi орындамайтын лауазымды адамдарды жауапкершiлiкке тарту шараларын қолданады.

      4. Прокуратура органдарына қол қойылмай жасалған арыздар тексерiлмейдi, бiрақ прокурор азаматтың мүддесi тұрғысында ақпарат көзiн жария етпеуге хақылы.

8-бап. Прокурордың iс-әрекеттерi мен актiлерiне шағымдану

      1. Прокурордың iс-әрекеттерi мен актiлерiне жоғары тұрған прокурорға немесе сотқа шағым беруге болады. Прокурордың талаптары мен актiлерiне шағым беру олардың орындалуын тоқтата тұрмайды.

      2. Сот не жоғары тұрған прокурор прокурордың iс-әрекетiне немесе актiсiне арыз (шағым) бойынша шешiм шығарылғанға дейiн олардың орындалуын тоқтата тұра алады.

      3. Жоғары тұрған прокурор азаматтардың және (немесе) заңды тұлғалардың шағымдары бойынша не өз бастамасы бойынша төмен тұрған прокурор актiлерiнiң күшiн жоя алады не оларды қайтарып ала алады.

      Ескерту. 8-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2002.08.09 № 346 Заңымен.
      

8-1-бап. Заңдылықты, құқықтық тәртіпті және қылмысқа қарсы күресті қамтамасыз ету жөніндегі қызметті үйлестіру

      1. Прокуратура органдары құқық қорғау және өзге де мемлекеттік органдардың заңдылықты, құқықтық тәртіпті және қылмысқа қарсы күресті қамтамасыз ету жөніндегі қызметін үйлестіруді осы органдардың өзара іс-қимылына қол жеткізу, өзара ақпарат алмасу және ортақ міндеттер мен мақсаттарды іске асыру үшін олардың іс-әрекеттерін үйлестіру арқылы жүзеге асырады. Прокуратура органдары көрсетілген қызметті Бас прокуратураның, областардың прокуратуралары мен оларға теңестірілген прокуратуралардың жанынан құрылатын тұрақты жұмыс істейтін үйлестіру кеңестерінің шеңберінде жүзеге асырады.

      2. Үйлестіру кеңестері өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына, заңдарына, Қазақстан Республикасының Заңдылықты, құқықтық тәртіпті және қылмысқа қарсы күресті қамтамасыз ету жөніндегі үйлестіру кеңесі туралы ережеге сәйкес жүзеге асырады.

      Қазақстан Республикасының Заңдылықты, құқықтық тәртіпті және қылмысқа қарсы күресті қамтамасыз ету жөніндегі үйлестіру кеңесі туралы ережені Қазақстан Республикасының Президенті бекітеді.

      Ескерту. Заң 8-1-баппен толықтырылды - ҚР 2010.12.29 № 374-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.
      

8-2-бап. Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесін пайдалана отырып жүргізілетін ақпараттық-талдамалық қызмет

      1. Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесін пайдалана отырып жүргізілетін ақпараттық-талдамалық қызметті прокуратура органдары Республиканың Бас Прокуроры бекітетін талдамалық жұмыс жоспарларына сәйкес жүзеге асырады.

      2. Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесін пайдалана отырып жүргізілетін жоспардан тыс ақпараттық-талдамалық қызмет үшін:

      1) Республиканың Бас Прокуроры мен оның орынбасарларының тапсырмалары;

      2) Республиканың Бас Прокуроры мен оның орынбасарларының келісімімен мемлекеттік органдардың негізделген сұрау салулары негіз болып табылады.

      3. Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесін пайдалана отырып жүргізілетін ақпараттық-талдамалық қызмет мынадай факторларға сүйене отырып жүзеге асырылады:

      1) құқық бұзушылықтардың профилактикасына бағытталған шараларды, оның ішінде заңнамалық шараларды тұжырымдау мақсатында теріс құбылыстарды анықтау;

      2) құқықтық қатынастардың әртүрлі салаларында заңдылықты бұзу фактілері туралы сандық және сапалық мәліметтерді анықтау;

      3) теріс құқықтық құбылыстардың профилактикасы және жолын кесу бойынша ұсыныстар тұжырымдау;

      4) заңдылық пен құқықтық тәртіптің жай-күйін, оның ішінде өңірлер бөлінісінде сипаттайтын мәліметтерді зерделеу және қайта өңдеу.

      Әрбір негіз бойынша ақпараттық-талдамалық қызметті жүзеге асыру қажеттілігін және олардың тізбесін Республиканың Бас Прокуроры қадағалау қызметі шеңберінде айқындайды.

      Осы баптың 3-тармағында көзделген ақпараттық-талдамалық қызмет, әдетте, құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінен алынған мәліметтерді, жеке тұлғалардың нақты дербес деректерін ашпай, иесіздендірілген түрде пайдалана отырып жүргізіледі.

      Айрықша жағдайларда жеке тұлғалардың дербес деректерін пайдалана отырып жүргізілетін мұндай ақпараттық-талдамалық қызмет Республика Бас Прокурорының әрбір жағдай үшін жеке қабылданатын тиісті бұйрығының негізінде жүргізілуі мүмкін.

      4. Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінен алынған талдамалық ақпарат мемлекеттік органдарға тек қана олардың өз функцияларын жүзеге асыруы мақсатында, жеке тұлғалардың нақты дербес деректерін ашпай, ақпараттық-анықтамалық материал түрінде беріледі.

      5. Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесімен интеграцияланған мемлекеттік, өзге де органдар мен ұйымдардың ақпараттық жүйелерінде қамтылған электрондық ақпараттық ресурстардың толықтығы мен анықтығы үшін осы электрондық ақпараттық ресурстардың меншік иелері және (немесе) иеленушілері жауапты болады.

      6. Ақпараттық-талдамалық қызмет, оның ішінде құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесін пайдалана отырып жүргізілетін ақпараттық-талдамалық қызмет Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына қатаң сәйкестікте жүзеге асырылады.

      Ақпараттық-талдамалық қызмет кезінде құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінде электрондық ақпараттық ресурстарға қол жеткізуді және оларды өңдеуді прокуратура органдарының қызметкерлері қорғалған жеткізгіштерде сақталатын электрондық цифрлық қолтаңбаларды пайдалана отырып, сертификатталған компьютерлерде, жеке үй-жайларда жүзеге асырады.

      Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесін пайдалана отырып жүргізілетін ақпараттық-талдамалық қызметті жүзеге асыру тәртібін, негіздерін және оны жүзеге асыруға құқығы бар прокуратура органдарының лауазымды адамдарының тізбесін (санаттарын) Республиканың Бас Прокуроры айқындайды.

      7. Қазақстан Республикасының дербес деректер және оларды қорғау туралы заңнамасының талаптарын бұзғаны үшін лауазымды адамдар Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауаптылықта болады.

      Ескерту. 1-тарау 8-2-баппен толықтырылды - ҚР 24.11.2015 № 419-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

2 ТАРАУ
Прокуратура органдарының жүйесi және
оларды ұйымдастыру

9-бап. Прокуратура органдарының жүйесi

      Қазақстан Республикасының прокуратурасы органдарының бiртұтас жүйесiн Бас прокуратура, облыстардың прокуратуралары, республикалық маңызы бар қалалар мен Республика астанасының прокуратуралары, ауданаралық, аудандық, қалалық және соларға теңестiрiлген әскери және мамандандырылған прокуратуралар құрайды.

      Қазақстан Республикасының прокуратурасы жанынан прокуратура органдарының бірыңғай жүйесіне кіретін ведомстволар, мекемелер, білім беру ұйымы құрылуы мүмкін.

      Прокуратура органдарының өз нышандары болады, олардың сипаттамасын Қазақстан Республикасының Президенті бекітеді.

      Ескерту. 9-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2010.12.29 № 374-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 04.07.2014 № 233-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 29.10.2015 № 374-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.
      

10-бап. Республиканың Бас прокуроры және оның орынбасарлары

      1. Республиканың Бас Прокурорын:

      1) Парламент Сенатының келiсiмiмен Республика Президентi бес жыл мерзiмге қызметке тағайындайды;

      2) қызметтен Республика Президентi босатады;

      3) ол Республика Президентiне есеп бередi;

      4) қылмыс үстінде ұстап алынған не ауыр немесе аса ауыр қылмыстар жасаған жағдайлардан басқа, Сенаттың келiсiмiнсiз өз өкiлеттiктерi мерзiмi iшiнде ұстап алуға, күзетпен ұстауға, үйқамаққа, күштеп әкелуге, сот тәртiбiмен қолданылатын әкiмшiлiк жазалау шараларына, қылмыстық жауаптылыққа тартуға болмайды.

      2. Республика Бас Прокурорының бiрiншi орынбасары мен орынбасарларын Бас Прокурордың ұсынуы бойынша Республика Президентi қызметке тағайындайды және қызметтен босатады.

      3. Республика Бас Прокурорының орынбасарлары сонымен бiрге Бас прокуратураның тиiстi департаменттерiнiң бастықтары болып тағайындалуы мүмкiн.

      Ескерту. 10-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 1998.07.02 № 266, 2010.12.29 № 374-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 04.07.2014 № 233-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.
      

11-бап. Республика Бас Прокурорының өкiлеттiгi

      Республиканың Бас Прокуроры:

      1) Республика аумағында заңдар мен Президент Жарлықтарының және өзге де нормативтiк құқықтық актiлердiң қолданылуына қадағалауды жүзеге асырады, төменгi прокуратуралардың қызметiне басшылық етедi;

      2) Республиканың Конституциясы мен заңдарына қайшы келетiн заңдар мен өзге де құқықтық актiлерге наразылық жасайды;

      3) Қазақстан Республикасының Заңдылықты, құқықтық тәртіпті және қылмысқа қарсы күресті қамтамасыз ету жөніндегі үйлестіру кеңесінің төрағасы болып табылады;

      4) Қазақстан Республикасы прокуратурасы органдарының, ведомстволарының, мекемелерiнiң және білім беру ұйымының барлық қызметкерлерi және жұмыскерлері орындауға мiндеттi, Қазақстан Республикасының прокуратурасын ұйымдастыру және оның қызметiнiң мәселелерi мен материалдық және әлеуметтiк қамсыздандыру шараларын іске асыру тәртiбiн реттейтiн бұйрықтар, нұсқаулар, өкiмдер, ережелер мен нұсқаулықтар шығарады;

      4-1) өз құзыретi шегiнде:

      Қазақстан Республикасы Қылмыстық-iс жүргiзу кодексi мен жедел-iздестiру қызметi туралы заңдарының анықтау мен тергеу органдарының, сондай-ақ жедел-iздестiру қызметiн жүзеге асыратын органдардың орындауы үшiн мiндеттi нормаларын қолдану мәселелерi бойынша;

      құқықтық статистиканың барлық субъектiлерi үшiн мiндеттi құқықтық статистика мен арнаулы есепке алу мәселелерi бойынша;

      құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінен алынған мәліметтерді қалыптастыру, оларға қол жеткізу, оларды пайдалану, сақтау, қорғау және жою мәселелері бойынша;

      құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінің деректерін пайдалана отырып жүргізілетін ақпараттық-талдамалық қызметтің негіздерін, тәртібін және оны жүргізген кезде прокуратура органдары қызметкерлерінің жауаптылығын белгілейтін нормативтiк құқықтық актiлер;

      осы Заңға және Қазақстан Республикасының өзге де заң актiлерiне сәйкес басқа да нормативтiк құқықтық актiлер қабылдайды;

      4-2) жедел-iздестiру қызметiн және жасырын тергеу әрекеттерін, сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын органдар шығаратын нормативтiк құқықтық актiлер бойынша келiсу туралы шешiм қабылдайды;

      5) прокуратураларды, прокуратура органдарының мекемелерiн құрады, қайта құрады және таратады, олардың құрылымын, құрылымдық бөлiмшелердiң құқықтары мен мiндеттерiн, Қазақстан Республикасының Президентi бекiткен штат санының лимитi шегiнде прокуратура органдарындағы штат санын және еңбекақы төлеу қорын белгiлейдi;

      5-1) Қазақстан Республикасының Президентіне Қазақстан Республикасының прокуратурасы жанынан ведомстволарды, мекемелерді және білім беру ұйымын құру, қайта ұйымдастыру және тарату, олардың басшыларын лауазымға тағайындау және лауазымынан босату туралы ұсыну енгізеді;

      6) Республика Президентiне жоғары сыныпты шендер мен әскери атақтар беру үшiн кандидатуралар ұсынады;

      7) Қазақстан Республикасы Президентінің келісімімен облыстардың прокурорлары мен оларға теңестiрiлген прокурорларды қызметке тағайындайды және қызметтен босатады;

      7-1) ведомстволар, мекемелер және білім беру ұйымы басшыларының орынбасарларын, облыстар прокурорларының және оларға теңестiрiлген прокурорлардың орынбасарларын, сондай-ақ, аудандар, қалалар прокурорларын және оларға теңестірілген прокурорларды лауазымға тағайындайды және лауазымынан босатады;

      8) елдегі заңдылықтың жай-күйі және прокуратура органдарының қызметi туралы Республика Президентi алдында есеп бередi;

      9) белгiленген тәртiппен прокуратура органдарының қызметкерлерiне сыныптық шендер мен әскери атақтар бередi;

      10) прокуратура органдарының қызметкерлерiн және жұмыскерлерін Қазақстан Республикасының мемлекеттiк наградаларымен наградтауға және құрметтi атақтар беруге ұсынады, ведомстволық наградалармен наградтайды;

      10-1) "Прокуратураның құрметтi қызметкерi" атағын бередi, осы атақты беру тәртiбi туралы Ереженi бекiтедi;

      11) прокуратура органдары қызметкерлерiнiң қару мен оқ-дәрi алу, сақтау, алып жүру және тасымалдау тәртiбiн айқындайды;

      11-1) Жоғарғы Соттың жалпы отырысының қарауына сот практикасының мәселелерi бойынша түсiндiрмелер беру туралы ұсыныстар енгiзедi;

      11-2) прокуратураның білім беру ұйымына оқуға қабылдаудың тәртібін айқындайды;

      12) өзiне Қазақстан Республикасының заңдарында берiлген өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асырады.

      Ескерту. 11-бапқа өзгерістер енгізілді- ҚР 2001.10.10 № 247 (2001.01.01 бастап күшіне енеді), 2002.08.09 № 346, 2004.12.20 № 13 (2005.01.01 бастап қолданысқа енеді), 2010.12.29 № 374-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi), 2011.01.06 № 379-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 04.07.2014 № 233-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 29.10.2015 № 374-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 24.11.2015 № 419-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.
      

12-бап. Бас прокуратура

      1. Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасына Республиканың Бас Прокуроры басшылық етедi.

      2. Республиканың Бас Прокурорының бiрiншi орынбасары және орынбасарлары болады.

      3. Бас прокуратураның құрылымын және оның қызметкерлері мен жұмыскерлерінің өкiлеттiктерiн Бас Прокурор белгілейдi.

      4. <*>

      5. Бас прокуратура:

      1) Республика прокуратура органдарының iс-қимылдарын олардың қызметiнiң негiзгi бағыттары бойынша үйлестiрiлуi мен орайластырылуын қамтамасыз етедi;

      2) Республикада заңдардың қолданылуын, заңдылықтың жай-күйiн қадағалау практикасына, оның ішінде құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесімен интеграцияланған ақпараттық жүйелерде қамтылған мәліметтерді пайдалана отырып талдау жасайды;

      3) прокурорлық қадағалауды жетiлдiру жөнiнде ұсыныстар әзiрлейдi;

      4) Республика прокуратура органдарының заңдардың орындалуын қадағалау жөнiндегi жұмысын бақылайды;

      5) жедел-iздестiру қызметiн, жасырын тергеу әрекеттерін, сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын басқа да республикалық құқық қорғау органдарымен өзара iс-қимыл жасайды және олардың қызметiн үйлестiрiп отырады;

      5-1) қылмыстар профилактикасы, азаматтардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын, қоғамның және мемлекеттің мүдделерін қорғау, халық тарапынан сенім мәселелеріне басымдық беріп, өкілді органдар мен жұртшылық беретін сыртқы бағалау тетіктерін айқындай отырып, сыбайлас жемқорлық деңгейінің рейтингтік бағасын енгізіп, есептілік және қызметті бағалау жүйесін жетілдіреді, сондай-ақ азаматтық қоғам институттарымен ынтымақтастықтың әртүрлі нысандарын белгілейді;

      6) кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыруды ұйымдастырады және жүргiзедi;

      7) норма шығарушылық қызметiне қатысады;

      8) халықаралық ынтымақтастық саласында прокуратура органдарының атынан өкiлдiк етедi.

      6. Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы реттеуші мемлекеттік органдар мен жергілікті атқарушы органдарға тексерулер жүргізудің жартыжылдық жиынтық кестесін Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының ресми интернет-ресурсында ағымдағы күнтізбелік жылдың 25 желтоқсанына дейінгі және ағымдағы күнтізбелік жылдың 25 мамырына дейінгі мерзімде орналастырады.

      Ескерту. 12-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 1998.07.02 № 266, 2002.08.09 № 346, 2009.07.17 № 188-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2010.12.29 № 374-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi), 2011.01.06 № 379-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2012.07.10 № 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 04.07.2014 № 233-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 29.10.2015 № 374-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 24.11.2015 № 419-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.
      

13-бап. Облыстардың прокурорлары

      Облыстардың прокурорлары және оларға теңестiрiлген прокурорлар:

      1) облыстық, қалалық, аудандық және оларға теңестiрiлген прокуратуралардың прокурорлық қадағалауды қамтамасыз ету жөнiндегi қызметiне басшылық жасайды;

      2) бағынысындағы барлық қызметкерлерi мен жұмыскерлері үшiн мiндеттi бұйрықтар, өкiмдер, нұсқаулар шығарады.

      Ескерту. 13-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2010.12.29 № 374-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.
      

14-бап. Облыстардың прокуратуралары

      1. Облыстардың прокуратураларына және оларға теңестiрiлген прокуратураларға Республика Президентiнiң келiсiмiмен Республиканың Бас Прокуроры бес жыл мерзiмге тағайындайтын тиiстi прокурорлар басшылық етедi.

      2. Облыстардың прокурорлары мен оларға теңестiрiлген прокурорлардың бiрiншi орынбасарлары мен орынбасарлары, аға көмекшiлерi мен көмекшiлерi болады. Облыстардың прокурорларының орынбасарлары облыстық прокуратуралардың тиiстi басқармаларының бастықтары болып тағайындалуы мүмкiн.

      3. Облыстардың прокуратураларында және оларға теңестiрiлген прокуратураларда басқармалар мен бөлiмдер болады. Басқармалар мен бөлiмдердiң бастықтары тиiсiнше облыстар прокурорларының аға көмекшiлерi және көмекшiлерi болып табылады. Басқармалар мен бөлiмдерде аға прокурорлар мен прокурорлардың лауазымдары белгiленедi.

      Ескерту. 14-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2002.08.09 № 346 Заңымен.
      

15-бап. Қалалық, аудандық және оларға теңестiрiлген өзге де прокурорлар мен прокуратуралар

      1. Қалалық, аудандық және оларға теңестiрiлген прокуратураларға Республиканың Бас Прокуроры бес жыл мерзiмге тағайындайтын тиiстi прокурорлар басшылық етедi.

      2. Қалалық, аудандық және оларға теңестiрiлген прокурорлар:

      1) қалалық, аудандық және оларға теңестiрiлген өзге де прокуратуралардың прокурорлық қадағалауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметіне басшылық жасайды;

      2) бағынысындағы барлық қызметкерлер мен жұмыскерлер үшiн мiндеттi бұйрықтар, өкiмдер, нұсқаулар шығарады.

      3. Қалалық, аудандық және оларға теңестiрiлген прокурорлардың қарамағында қадағалау салалары бойынша орынбасарлар, аға прокурорлар және прокурорлар болады.

      4. Қалалық, аудандық және оларға теңестiрiлген прокуратураларда бөлiмдер құрылуы мүмкiн.

      Ескерту. 15-бап жаңа редакцияда - ҚР 2010.12.29 № 374-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); өзгеріс енгізілді - ҚР 04.07.2014 № 233-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.
      

16-бап. Төменгi прокурорлардың жоғары тұрған прокурорларға бағыныстылығы

      1. Прокурорлардың бағыныстылығы:

      1) жоғары тұрған прокурорлардың ұйымдастыру және қызмет мәселелерi жөнiндегi нұсқауларының төменгi прокуратуралар үшiн мiндеттiлiгiн;

      2) төменгi прокурорлардың жоғары тұрған прокурорлар алдында қызмет мiндеттерiн орындауы үшiн жауапкершiлiгiн;

      3) жоғары тұрған прокурорлардың қажет болған жағдайларда төменгi прокурорлардың өкiлеттiгiн жүзеге асыруын;

      4) жоғары тұрған прокурорлардың төменгi прокурорлар актiлерiнiң күшiн жоюын, қайтарып алуын, өзгертуiн;

      5) жоғары тұрған прокурорлардың төменгi прокурорлардың iс-әрекеттерi мен актiлерiне жасалған шағымдарды шешуiн қамтиды.

      2. Республиканың Бас Прокуроры төменгi прокурорлардың бағыныстылығының өзге де нысандарын белгiлеуi мүмкiн.

17-бап. Прокуратура органдарындағы алқалар

      1. Бас прокуратурада, ведомстволарда, облыстардың прокуратураларында және оларға теңестiрiлген прокуратураларда алқалар құрылады.

      2. Алқа отырыстарында прокуратура органдары қызметiнiң мәселелерi, сондай-ақ заңдардың бұзылуының анықталуына байланысты Бас Прокурордың, ведомство басшысының, облыс прокурорының немесе оған теңестiрiлген прокурордың ұйғарымы бойынша заңды бұзған лауазымды адамдардың қатысуымен алқалы түрде қарауды қажет ететiн өзге де мәселелер қаралады.

      3. Алқа шешiмдерi оның мүшелерiнiң жалпы санының көпшiлiк даусымен қабылданады.

      4. Алқаның шешiмдерi тиiстi прокурорлардың бұйрықтарымен iске асырылады және прокуратура органдарының қызметкерлерi мен жұмыскерлері үшiн мiндеттi. Заңның бұзылуының анықталуына қарай прокурорлық қадағалау актiлерi қабылданады.

      5. Алқа жұмысының регламентiн және алқа мүшелерiнiң мәртебесiн Республиканың Бас Прокуроры айқындайды.

      Ескерту. 17-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2010.12.29 № 374-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi), 2011.01.06 № 379-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

3 ТАРАУ
Прокуратураның құқықтық актiлерi

18-бап. Прокуратураның құқықтық актiлерiнiң жүйесi

      1. Прокуратураның құқықтық актiлерiнiң жүйесiн:

      1) прокурорлық қадағалау актiлерi: наразылық, қаулы, ұйғарым, өтiнiш, санкция, нұсқау, ұсыныс, үндеу, алдын ала ескерту, заңға түсiндiрме;

      2) Прокуратураны ұйымдастыру және оның қызмет мәселелерiн реттейтiн актiлер: бұйрықтар, нұсқаулар, өкiмдер, ережелер, нұсқаулықтар құрайды.

      1-1. Нормативтiк құқықтық актiлердiң қолданылуын тоқтата тұратын прокурорлық қадағалау актiлерi жариялануға тиiс.

      2. Прокуратураның ережелерi мен нұсқаулықтары тиiстi прокурорлардың бұйрықтарымен бекiтiледi.

      Ескерту. 18-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2002.08.09 № 346, 2010.12.29 № 374-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.
      

19-бап. Наразылық

      1. Прокурор Конституцияға, заңдарға және Республика Президентiнiң актiлерiне қайшы келетiн нормативтiк және өзге де құқықтық актiлерге, мемлекеттiк органдар мен лауазымды адамдардың шешiмдерi мен iс-әрекеттерiне наразылық жасайды.

      2. Заңсыз актіні, шешімді қабылдаған органға немесе лауазымды адамға немесе жоғары тұрған органға не жоғары тұрған лауазымды адамға наразылық келтіріледі. Органның немесе лауазымды адамның заңсыз iс-әрекеттерiне наразылық нақ осындай тәртiппен жасалады.

      3. Прокурордың наразылығын тиiстi орган немесе лауазымды адам күнтізбелік он күн ішінде қарауға тиiс.

      Наразылық бойынша шешім дайындау және қабылдау қажеттілігіне байланысты прокурор оны қараудың өзге де мерзімін белгілеуге құқылы, бірақ бұл кемінде күнтізбелік он күн болуға тиіс.

      Наразылықты сотта қарау мерзiмi Қазақстан Республикасының заңдарында айқындалады.

      Орган немесе лауазымды адам наразылықтың қаралатын күнi туралы прокурорға хабарлауға мiндеттi.

      4. Наразылықта прокурор заңсыз актiнiң күшiн жоюды не оны Конституцияға және заңдарға сәйкес келтiрудi, сондай-ақ лауазымды адамның заңсыз әрекеттерiн тоқтатуды және бұзылған құқықты қалпына келтiрудi талап етедi.

      5. Прокурор наразылық жасалған актiнiң не iс-әрекеттiң орындалуын наразылық бойынша шешiм қабылданғанға дейiн тоқтата тұруға хақылы. Заңдарға жасалған наразылық олардың қолданылуын тоқтатпайды.

      Ескерту. 19-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2010.12.29 № 374-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.
      

20-бап. Қаулы

      1. Заңның бұзылу сипатына қарай прокурор қылмыстық іс бойынша, тәртіптік іс жүргізуді, әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс жүргізуді қозғау туралы қаулылар шығарады.

      2. Прокурор заңның қолданылуына тексерiс жүргiзу туралы, заңсыз құқықтық актiнi алдырып тастау, қарау, тұмшалау салу туралы, тыйым салу-шектеу сипатындағы шараларды жою немесе алып тастау туралы, күшiн тоқтата тұру туралы, прокурордың талабын мәжбүрлеп орындату туралы, жеткiзу (күштеп әкелу) туралы, сондай-ақ заңда көзделген басқа да реттерде қаулы шығарады.

      3. Прокурордың қаулысын уәкiлеттi орган немесе лауазымды адам заңмен белгiленген мерзiмде, ал мұндай мерзiм болмаған жағдайда, прокурор белгiлеген мерзiмде мiндеттi түрде орындауға тиiс. Қаулының орындалу нәтижелерi туралы прокурорға дереу хабарланады. Прокурордың қаулысын белгiленген мерзiмдерiнде орындамау Қазақстан Республикасы заңдарында көзделген жауаптылыққа әкеп соғады.

      Ескерту. 20-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2002.08.09 № 346; 04.07.2014 № 233-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

21-бап. Санкция

      1. Прокурор:

      1) алынып тасталды - ҚР 2008.07.05 № 65-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен;

      2) алып тасталды - ҚР 31.10.2015 № 378-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

      3) алып тасталды - ҚР 04.07.2014 № 233-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      4) азаматтардың Конституциямен және заңмен қорғалатын құқықтары мен мүдделерін қозғайтын жедел-iздестiру, қарсы барлау іс-шаралары мен тергеу іс-қимылдарын, оның ішінде жасырын тергеу іс-қимылдарын жүргiзуге;

      5) шетелдiктердi немесе азаматтығы жоқ адамдарды шығарып жіберу үшiн ұстауға;

      5-1) алып тасталды - ҚР 04.07.2014 № 233-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      5-2) мемлекеттiк органдар мен олардың лауазымды адамдарының (Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң лауазымды адамдарын қоспағанда) банк құпиясын құрайтын құжаттарға қол жеткiзуіне;

      5-3) (алып тасталды - ҚР 2010.04.02 № 262-IV (2010.10.21 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен);

      5-4) алып тасталды - ҚР 04.07.2014 № 233-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      6) тiкелей заңмен көзделген өзге жағдайларда санкция (келiсiм) бередi.

      2. Көрсетiлген әрекеттердi жасауға санкцияны (келісімді) не оны беруден бас тартуды прокурор санкцияны сұрауға негiз болған материалдарды зерделегеннен кейiн жиырма төрт сағат iшiнде лауазымды адамның қаулысына бұрыштама және қол қою арқылы ресiмдейдi.

      Заңмен қорғалатын құпияны қамтитын мәліметтерді алуға байланысты жасырын тергеу әрекеттерін қоспағанда, көрсетілген әрекеттерге санкция Қазақстан Республикасының электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңнамасына сәйкес электрондық цифрлық қолтаңба арқылы да куәландырылуы мүмкін.

      3. Адамның және азаматтың бостандық құқықтарын шектеуi мүмкiн жедел-iздестiру және өзге қызмет мәселелерi жөнiндегi ведомстволық нормативтiк құқықтық актiлердiң қолданылуына келiсiм бередi.

      Ескерту. 21-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2002.08.09 № 346, 2003.07.10 № 483 (2004.01.01 бастап күшіне енеді), 2008.07.05 № 65-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2008.12.10 № 101-IV (2009.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2010.04.02 № 262-IV (2010.10.21 бастап қолданысқа енгізіледі), 2011.07.22 № 478-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2011.11.09 № 490-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi), 2012.07.05 № 30-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 04.07.2014 № 233-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 31.10.2015 № 378-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 24.11.2015 № 419-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 28.12.2016 № 36-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін екі ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

22-бап. Нұсқау

      1. Прокурор:

      1) қылмыстық iстердi тергеп-тексеруге байланысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру органдарына;

      2) жедел-iздестiру қызметiн және жасырын тергеу әрекеттерін жүзеге асыратын органдарға;

      3) заңнамада белгiленген өзге де жағдайларда нұсқау бередi.

      2. Республика Бас Прокурорының жедел-iздестiру қызметi, жасырын тергеу әрекеттері және сотқа дейінгі тергеп-тексеру мәселелерi жөнiндегi нормативтiк сипаттағы нұсқауы барлық тергеу және анықтау органдарының, жедел iздестiру қызметiн және жасырын тергеу әрекеттерін жүзеге асыратын органдардың орындауы үшін мiндеттi.

      Ескерту. 22-бап жаңа редакцияда - ҚР 04.07.2014 № 233-V Заңымен (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі).
      

23-бап. Өтiнiш

      1. Прокурор заңға сәйкес бұзылған құқықтарды қалпына келтiру және мемлекеттiң, жеке және заңды тұлғалардың мүдделерiн қорғау үшiн сотқа талаптық өтiнiш жасауға хақылы.

      2. Прокурорлық қадағалау актiлерi қабылданбаған немесе олар заңда белгiленген мерзiмде қаралмаған жағдайларда прокурор органдар мен лауазымды адамдардың iс-әрекеттерi мен актiлерiн жарамсыз деп тану туралы, сондай-ақ заңды бұзушылықты болдырмау туралы сотқа өтiнiш беруге құқылы. Прокурор наразылық келтiрiлген актiнiң күшiн арызды сот қарағанға дейiн өз қаулысымен тоқтата тұруға құқылы.

      3. Сотқа берiлген прокурорлық қадағалау актiлерiнiң қабылданбауына немесе қараусыз қалдырылуына байланысты өтiнiштi сот заңда белгiленген тәртiппен қарайды.

      4. Прокурордың өтiнiшiне мемлекеттiк баж бен өзге де алымдар салынбайды.

      Ескерту. 23-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2002.08.09 № 346 Заңымен.
      

24-бап. Ұйғарым

      1. Заңды бұзушылықты жою туралы жазбаша ұйғарымды прокурор енгiзедi және оны заңды бұзуға жол берген органға немесе лауазымды адамға, не жiберiлген заң бұзушылықты жоюға өкiлеттi органға немесе лауазымды адамға жiбередi. Егер заңды бұзу ашық сипатта болып, адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарына, сондай-ақ заңды тұлғалардың, қоғам мен мемлекеттiң заңмен қорғалатын мүдделерiне елеулi зиян келтiруi мүмкiн болған және ол дереу жойылмайтын болған жағдайда, ұйғарым енгiзiледi. Ұйғарымды нормативтiк құқықтық актiлерге енгiзуге болмайды.

      2. Ұйғарымда Конституцияның, заңдар мен Республика Президентi актiлерiнiң бұзылған нормалары көрсетiлiп, құқық бұзушылықтың сипаты мен заң бұзушылықты жою жөнiндегi шаралар туралы нақты ұсыныстар болуға тиiс.

      3. Ұйғарым прокурор белгiлеген мерзiмде мiндеттi түрде орындалуға тиiс. Ұйғарымның орындалуы туралы прокурорға дереу хабарланады. Прокурордың ұйғарымын орындамау Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауаптылыққа әкеп соғады.

      4. Ұйғарымға жоғары тұрған прокурорға не сотқа шағым берiлуi мүмкiн. Ұйғарымға шағымның берiлуi оның орындалуын тоқтата тұрмайды.

      5. Жоғары тұрған прокурор немесе сот шағым бойынша шешiм қабылданғанға дейiн ұйғарымның орындалуын тоқтата тұра алады.

      Ескерту. 24-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2002.08.09 № 346 Заңымен.
      

25-бап. Ұсыныс

      1. Прокурор өз құзыретi шегiнде:

      1) заңдылықты бұзушылықтарды жою туралы;

      2) қылмыс жасауға және басқа да құқық бұзушылықтарға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою туралы;

      3) Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес қол сұғылмаушылық құқығы бар адамдарды одан айыру мәселелерi бойынша;

      4) заңда белгiленген өзге жағдайларда ұсыныс енгiзедi.

      2. Ұсынысты лауазымды адам немесе орган заңдылықтың бұзылуын, сондай-ақ оларға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою бойынша шараларды мiндеттi түрде қабылдай отырып, прокурор белгілеген мерзімдерде, бірақ күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей қарауға тиiс.

      Прокурор ұсынысты қарау кезінде қатысуға құқылы. Мемлекеттік орган немесе лауазымды адам ұсыныс қаралатын күнге дейін күнтізбелік үш күннен кешіктірмей, ұсынысты қарау орны мен уақыты туралы прокурорға хабарлауға тиіс.

      Ұсынысты қараудың нәтижелерi және қолданылған шаралар туралы ұсыныс қаралған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде прокуратураға хабарланады.

      Ескерту. 25-бап жаңа редакцияда - ҚР 2010.12.29 № 374-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.
      

25-1-бап. Алдын ала ескерту

      Құқық бұзушылықтардың алдын алу, қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғау мақсатында немесе дайындалып жатқан құқыққа қарсы әрекеттер туралы мәліметтер болған кезде прокурор жазбаша нысанда жеке және заңды тұлғаларға заңды бұзуға жол берілмейтіні туралы алдын ала ескерту жасайды және оларға заңда белгіленген жауаптылық туралы ескертеді.

      Ескерту. Заң 25-1-баппен толықтырылды - ҚР 2010.12.29 № 374-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.
      

25-2-бап. Үндеу

      Прокуратура органдары заңдылықты қамтамасыз ету, құқық бұзушылықтардың алдын алу, сондай-ақ қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғау мақсатында лауазымды адамдарға, мемлекеттік органдарға, заңды және жеке тұлғаларға үндеу жасауға құқылы.

      Бұл ретте үндеу бұқаралық ақпарат құралдары пайдаланыла отырып немесе өзге де жария ету тәсілімен таратылады.

      Ескерту. Заң 25-2-баппен толықтырылды - ҚР 2010.12.29 № 374-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.
      

26-бап. Заңнамалық актіге түсiндiрме беру

      1. Жеке не заңды тұлғалардың заңнамалық актілерді (Қазақстан Республикасы Парламентінің және оның Палаталарының қаулыларын қоспағанда) бiлмеуi немесе дұрыс түсiнбеуi заңнамалық актілерді не азаматтың немесе шектелмеген тұлғалар тобының құқықтары мен бостандықтарын бұзуға алып келуі мүмкін деп пайымдауға жеткiлiктi негiздер болған кезде прокурор заңнамалық актінің мазмұнына түсiндiрме бередi.

      2. Құқықтық актiнiң жобасы заңнамалық актіге (Қазақстан Республикасы Парламентінің және оның Палаталарының қаулыларын қоспағанда) сәйкес келмеген жағдайларда, прокурор актiнi қабылдайтын органға немесе лауазымды адамға тиісті заңнамалық актінің талабын түсiндiредi.

      Ескерту. 26-бап жаңа редакцияда - ҚР 06.04.2016 № 481-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      

26-1-бап. Прокурордың құқықтық актiлерiн мәжбүрлеп орындату шаралары

      1. Прокурордың қаулылары мен ұйғарымдарын өз еркiмен орындамаған жағдайда, ол мүлкiнен мәжбүрлеп айыруды көздейтiндерiн қоспағанда, прокурордың талаптарын мәжбүрлеп орындату туралы қаулы шығаруға және оны орындау үшiн уәкiлеттi мемлекеттік органдарға жiберуге құқылы.

      2. Уәкiлеттi мемлекеттiк органдар прокурордың тиiстi қаулысын алған бойда оны орындауға дереу шаралар қолдануға мiндеттi.

      3. Лауазымды адамдар, азаматтар айғақтар беру үшiн прокуратура органдарына келуден бас тартқан жағдайда, прокурор ондай адамды прокуратура органдарына жеткiзу (күштеп әкелу) туралы қаулы шығаруға құқылы, оны жиырма төрт сағат iшiнде iшкi iстер органдары орындайды.

      Ескерту. 26-1-баппен толықтырылды - ҚР 2002.08.09 № 346 Заңымен.
      

27-бап. Прокурорлық қадағалау актiлерiн жариялау

      Өз қызметiнiң жариялылығын қамтамасыз ету үшiн прокуратура органдары адамның және азаматтың конституциялық және заңмен қорғалатын өзге де құқықтарын, заңды тұлғалар мен мемлекеттiң мүдделерiн бұзған органдар мен лауазымды адамдардың заңсыз iс-әрекеттерi мен шешiмдерiне прокурорлық қадағалау актiлерiн бұқаралық ақпарат құралдарында жариялай алады.

      Ескерту. 27-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2002.08.09. № 346 Заңымен.

4 ТАРАУ
Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының, заңды
тұлғалардың және мемлекеттiң мүдделерiнiң сақталуын қадағалау

28-бап. Қадағалаудың мiндеттерi

      1. Қадағалаудың мiндеттерi:

      1) адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын, органдардың, ұйымдардың, лауазымды адамдар мен азаматтардың құқықтық актiлерi мен iс-әрекеттерiнiң заңға сәйкес келуiн қамтамасыз ету;

      2) заңдылықтың кез келген бұзылуын, осындай заң бұзушылыққа ықпал еткен себептер мен жағдайларды анықтап, жою, бұзылған құқықтарды қалпына келтiру шараларын қолдану болып табылады.

      2. Прокуратура басқа мемлекеттiк органдарды алмастырмайды және ұйымдардың қызметi мен азаматтардың жеке өмiрiне араласпайды.

29-бап. Прокурордың өкiлеттiгi

      1. Қадағалауды жүзеге асыру кезiнде прокурор:

      1) жүргiзiлетiн тексерiс мәселелерi бойынша азаматтар мен лауазымды адамдарды шақыруға және олардан айғақтар алуға;

      2) қызметтiк куәлiгiн көрсетiп, мемлекеттiк органдардың, сондай-ақ меншiктiң барлық нысанындағы ұйымдардың аумағы мен үй-жайларына кедергiсiз кiруге;

      2-1) жүргiзiлетiн тексерiс мәселелерi жөнiнде банктерден жеке және заңды тұлғалардың операциялары мен шоттары бойынша коммерциялық, банктiк және заңмен қорғалатын өзге де құпия болып саналатын мәлiметтердiң жариялануға болмайтын талаптарын сақтай отырып, мәлiметтер алуға;

      2-2) жасырын қылмыстарды анықтау мақсатында құзыреттi органдардан жедел-iздестiру шараларын жүзеге асырып, олардың нәтижелерi туралы хабар берiп отыруды талап етуге;

      3) басшылардан және басқа да лауазымды адамдардан заңдылықтың жай-күйi және оны қамтамасыз ету жөнiндегi қажеттi құжаттарды, материалдарды, статистикалық ақпаратты алуға;

      4) тексерiске қатысу және қорытынды беруi үшiн мамандарды тартуға;

      5) прокуратураға түскен материалдарға, арыздарға өзiнiң құзыретiне сәйкес тексерiс жүргiзудi талап етуге және бұлардың нәтижелерi туралы хабарлауды мiндеттеуге;

      6) қауiпсiздiктi және қадағалау қызметiн қамтамасыз ету үшiн тексерiстi жүзеге асыруға басқа да құқық қорғау органдарының қызметкерлерiн тартуға;

      6-1) сараптамалар тағайындауға;

      6-2) құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесімен интеграцияланған мемлекеттік, өзге де органдар мен ұйымдардың ақпараттық жүйелерінде қамтылған мәліметтерге Республиканың Бас Прокуроры белгілеген тәртіппен рұқсат алуға;

      7) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген басқа да тексерiс әрекеттерiн жасауға құқылы.

      2. Қадағалауды жүзеге асыру процесінде, оның ішінде тексеру нәтижелері бойынша прокурор:

      1) наразылық енгiзедi;

      2) заң бұзушылықты болдырмау жөнiнде ұйғарым бередi;

      2-1) сотқа дейінгі тергеуді бастайды не қылмыстық істі сотқа дейінгі тергеу ісін жүргізу үшін қылмыстық қудалау органына береді;

      3) тәртіптік іс жүргізуді немесе әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс жүргізуді қозғау туралы, прокурордың талабын мәжбүрлеп орындау, жеткізу (күштеп әкелу) жөнiнде қаулы шығарады, материалдық залалдың өтелу шараларын қолданады;

      4) адамның және азаматтың, заңды тұлғалар мен мемлекеттiң құқықтары мен заңды мүдделерi бұзылған жағдайда заңдардан басқа заңсыз актiнiң күшiн тоқтата тұрады;

      5) мемлекеттiк органдар мен олардың лауазымды адамдары енгiзген тыйым салу-шектеу сипатындағы шаралардың күшiн жояды немесе алып тастайды;

      6) мемлекеттiң, жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен олардың заңмен қорғалатын мүдделерiн сақтауды соттан өтiнедi;

      7) органға немесе лауазымды адамға заңдылықты бұзуды болдырмау туралы ұсыныс енгiзедi;

      "8) заң бұзушылыққа жол берілмейтіні туралы алдын ала ескертеді;

      9) осы Заңда көзделген өзге де прокурорлық қадағалау актілерін енгізеді.

      Ескерту. 29-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2002.08.09 № 346, 2004.12.20 № 13 (2005.01.01 бастап қолданысқа енеді), 2010.03.19 № 258-IV, 2010.12.29 № 374-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 04.07.2014 № 233-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 24.11.2015 № 419-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

5 ТАРАУ
Сотта мемлекеттiң мүддесiн бiлдiру

30-бап. Прокурордың сотта iс қараудағы құзыретi

      1. Қылмыстық, азаматтық немесе өзге де сот iсiн жүргiзу барысында сотта мемлекет мүддесiн бiлдiре отырып, прокурор осы Заңға, сондай-ақ Республиканың қылмыстық iстер жүргiзу, азаматтық iстер жүргiзу және өзге де заңдарына сәйкес шағым, кассация және қадағалау тәртiбiмен өз өкiлеттiгiн жүзеге асырады.

      2. Соттың (судьяның) iс бойынша шешiмiмен, үкiмiмен немесе өзге қаулысымен оның заңға сәйкессiздiгi немесе негiзсiздiгi себептi келiспеген жағдайда, прокурор iстi қайта қарау немесе құқықтық актiнiң күшiн жою не өзгерту туралы жоғары тұрған сотқа наразылық беруге хақылы.

      Ескерту. 30-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2002.08.09 № 346, 2010.12.29 № 374-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.
      

31-бап. Соттың заңды күшiне енбеген қаулыларына наразылық жасау

      Прокурор өзiнiң iстiң сотта қаралуына қатысу-қатыспауына қарамастан, соттың (судьяның) заңды күшiне енбеген заңға сәйкес келмейтiн немесе негiзсiз шешiмiне, үкiмi мен өзге де қаулысына жоғары тұрған сотқа наразылық беруге хақылы.

32-бап. Соттың заңды күшiне енген қаулыларына наразылық жасау

      1. Прокурор соттың заңды күшiне енген шешiмдерi, үкiмдерi және өзге қаулылары бойынша iстердi өз құзыретiнiң шегiнде соттан талап етiп алдыруға хақылы.

      2. Соттың заңды күшiне енген шешiмi, үкiмi мен өзге қаулысы заңға сәйкес келмейтiн немесе негiзсiз болған жағдайда, прокурор қадағалау тәртiбiмен наразылық жасайды. Егер наразылық жасау оның құзыретiнiң шегiнен асып кететiн болса, онда тиiстi прокурор наразылық жасау жөнiнде жоғары тұрған прокурорға ұсыныс айтып, өтiнiш жасайды.

      3. Прокурордың соттың заңды күшiне енген шешiмiне, үкiмi мен өзге де қаулыларына наразылық жасау және орындалуын тоқтата тұру жөнiндегi өкiлеттiгi заңмен айқындалады.

33-бап. Республика Жоғарғы Сотының нормативтiк қаулысына наразылық жасау

      Республиканың Бас Прокуроры Республика Жоғарғы Сотының нормативтiк қаулысының Конституцияға және заңдарға сәйкес келмеу негiздерi бойынша Республика Жоғарғы Сотының жалпы отырысына наразылық енгiзедi.

      Ескерту. 33-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2002.08.09 № 346 Заңымен.

6 ТАРАУ
Жедел-iздестiру қызметінің заңдылығын қадағалау

      Ескерту. 6-тараудың тақырыбына өзгерту енгізілді - ҚР 2010.12.29 № 374-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.
      

34-бап. Қадағалаудың мазмұны мен мәнi

      Жедел-iздестiру қызметiн жүзеге асыру, жедел-iздестiру шараларын жүргiзу барысында адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының сақталуы, сондай-ақ жедел-iздестiру қызметiн жүзеге асыруға өкiлеттi органдар мен лауазымды адамдардың актiлерi мен iс-әрекеттерiнiң заңдылығы қадағалаудың мәнi болып табылады.

35-бап. Прокурордың жедел-iздестiру қызметі мен жасырын тергеу әрекеттерінің заңдылығын қамтамасыз ету жөнiндегi өкiлеттiгi

      Жедел-iздестiру қызметінің және жасырын тергеу әрекеттерінің заңдылығын қадағалауды жүзеге асыра отырып, прокурор:

      1) жедел-iздестiру қызметiн және жасырын тергеу әрекеттерін жүзеге асыратын органдармен жасырын негiзде ынтымақтасатын немесе ынтымақтасқан құпия көмекшілердің және штаттағы жасырын қызметкерлердің жеке басы туралы мәлiметтерден басқа, жедел-iздестiру қызметiнiң тоқтатылған және іс жүргiзуінде жатқан iстерiн, қылмыстық істерді, жедел-iздестiру қызметiнiң және жасырын тергеу әрекеттерінің барысы мен нәтижелері туралы материалдарды, құжаттарды және басқа да қажеттi мәлiметтердi алады;

      2) арнаулы жедел-іздестіру іс-шараларын және жасырын тергеу әрекеттерін, оның ішінде байланыс желісінде жүзеге асырудың заңдылығын тексеруді жүргізеді;

      3) жедел-iздестiру қызметiн және жасырын тергеу әрекеттерін жүзеге асыратын органдардың лауазымды адамдарының әрекеттері (әрекетсіздігі) мен шешiмдерiне шағымдар мен өтiнiштердi қарайды;

      4) Конституцияға, заңдарға және Республика Президентiнiң актiлерiне қайшы келетiн, жедел-iздестiру қызметін және жасырын тергеу әрекеттерін жүзеге асыратын органдар шығаратын жедел-iздестiру іс-шараларын және жасырын тергеу әрекеттерін ұйымдастыруды және өткiзу тактикасын регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерге наразылық білдіреді;

      5) жедел-iздестiру қызметiн және жасырын тергеу әрекеттерін жүзеге асыру кезінде заңның, адам және азамат құқықтарының бұзылғаны анықталған жағдайда, өзiнiң қаулысымен жедел-iздестiру іс-шараларын және жасырын тергеу әрекеттерін тоқтатады;

      6) жедел-iздестiру іс-шараларын және жасырын тергеу әрекеттерін жүргізу кезінде құқыққа қарсы әрекеттерге жол берген қызметкерлерге қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастайды немесе тәртiптiк iс жүргізуді қозғайды;

      7) жедел-iздестiру қызметінің және жасырын тергеу әрекеттерінің заңдылығына қадағалауды жүзеге асыру кезінде анықталған бұзушылық фактiлерi бойынша осы Заңда көзделген прокурорлық қадағалаудың басқа да актiлерiн шығарады;

      8) заңсыз ұстап алынған адамдарды босатады;

      9) қажет болған кезде заң бұзушылықты жою мақсатында жедел-iздестiру қызметiн және жасырын тергеу әрекеттерін жүзеге асыратын органдардың басшыларынан өздерiне бағынысты органдарда тексеру жүргiзудi талап етедi;

      10) заңнамада белгiленген жағдайларда жедел-iздестiру іс-шараларын және жасырын тергеу әрекеттерін жүргiзуге санкция бередi.

      Ескерту. 35-бап жаңа редакцияда - ҚР 04.07.2014 № 233-V Заңымен (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі).
      

36-бап. Жедел-iздестiру қызметiнiң заңдылығына қадағалауды жүзеге асыратын прокурорлар

      Жедел-iздестiру қызметiнiң заңдылығына қадағалауды Республиканың Бас Прокуроры және өзге прокурорлар заңдарда белгiленген құзыретi шегiнде жүзеге асырады.

7 ТАРАУ
Тергеу мен анықтама заңдылығына қадағалау

37-бап. Қадағалаудың мазмұны мен мәнi

      Прокурор анықтама мен тергеу органдарының актiлерi мен қызметiнiң заңдылығына, жасалған қылмыстар және тергеу жүргiзу туралы өтiнiштер мен хабарларды шешудiң заңдарда белгiленген тәртiбiнiң сақталуына қадағалауды жүзеге асырады.

      Ескерту. 37-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2010.12.29 № 374-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.
      

38-бап. Прокурордың сотқа дейінгі тергеп-тексерудің заңдылығын қамтамасыз ету жөніндегі өкілеттіктері

      1. Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің заңдылығын қадағалауды жүзеге асыра отырып, прокурор:

      1) сотқа дейінгі тергеп-тексеру органдарынан қылмыстық істерді, қылмыстық құқық бұзушылықтар, жедел-іздестіру қызметі, жасырын тергеу әрекеттері, сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысы туралы құжаттарды, материалдарды және өзге де мәліметтерді тексеру үшін алады;

      2) жасалған немесе дайындалып жатқан қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы арыздар мен хабарларды қабылдау, тіркеу, шешу кезінде заңдылықтың сақталуын тексереді;

      3) қылмыстық қудалау органының күдіктіні, айыпталушыны күзетпен ұстауды немесе үйқамаққа алуды санкциялау туралы өтінішхатын тергеу судьясы алдында қолдайды не қолдаудан бас тартады, кепілді қолдануды санкциялайды;

      4) қажет болған жағдайларда сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастайды және жүргізеді, сотқа дейінгі тергеп-тексеру ісін жүргізу туралы нұсқаулар береді;

      5) сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамдардың заңсыз қаулыларының күшін жояды;

      6) егер сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында процеске қатысушылар мен басқа да азаматтардың құқықтарының бұзылуына, тергеп-тексерудің заңсыз әдістеріне жол берілсе, кінәлі адамдардың жауаптылығы туралы мәселе қояды;

      7) сотқа дейінгі тергеп-тексеру толық болмаған, сондай-ақ заңдылықтың бұзылуына жол берілгені белгілі болған жағдайларда, қылмыстық істі қосымша тергеп-тексеруге қайтарады не оны толық көлемде немесе нақты адамдарға қатысты тоқтатады;

      8) айыптау актісін, қылмыстық теріс қылық туралы хаттаманы бекітеді, қылмыстық істі мәні бойынша қарау үшін сотқа жібереді;

      9) қажет болған жағдайда заңның бұзылуын жою, қылмыстық құқық бұзушылықтардың толық ашылуын қамтамасыз ету мақсатында тергеу бөлімшелері мен анықтау органдарының басшыларынан өздеріне бағынысты органдарда тексеру жүргізуді талап етеді;

      10) сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамның, сотқа дейінгі тергеп-тексеру органдары басшыларының әрекеттері (әрекетсіздігі) мен шешімдеріне шағымдарды қарайды;

      11) бұлтартпау шарасы ретінде күзетпен ұстау таңдалған адамдарды күзетпен ұстаудың заңнамада белгіленген тәртібі мен шарттарының сақталуын тексереді;

      12) заңда белгіленген өзге де өкілеттіктерді орындайды.

      2. Прокурордың өз құзыреті шегіндегі нұсқаулары сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам үшін міндетті.

      Ескерту. 38-бап жаңа редакцияда - ҚР 04.07.2014 № 233-V Заңымен (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі).
      

39-бап. Қамауға санкция беру

      Ескерту. 39-бап алынып тасталды - ҚР 2008.07.05 № 65-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

8 ТАРАУ
Әкiмшiлiк iс жүргiзудiң заңдылығын қадағалау

40-бап. Қадағалаудың мақсаты

      Ескерту. Тақырып жаңа редакцияда - ҚР 2010.12.29 № 374-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.

       Әкiмшiлiк iс жүргiзудiң заңдылығына қадағалауды прокуратура:

      1) әкiмшiлiк құқық бұзушылық жөнiнде, сондай-ақ iстердi қарау мен әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасағаны үшiн жазалау шараларын белгiлеген кезде заңдардың дәл әрi бiрыңғай қолданылуын қамтамасыз ету;

      2) әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңдарды қолданған кезде адамның және азаматтың, лауазымды адамдар мен ұйымдардың бұзылған құқықтары мен заңды мүдделерiн қалпына келтiру;

      3) азаматтардың әкiмшiлiк құқық бұзушылық жөнiнде жүргiзiлген iстерге байланысты кез келген актiге шағымдану құқығын қамтамасыз ету;

      4) әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңдарды қолданған кезде заңдарды бұзуға кiнәлi адамдарға шара қолдану мақсатында жүзеге асырады.

      Ескерту. 40-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2010.12.29 № 374-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.
      

41-бап. Прокурордың әкiмшiлiк iс жүргiзу заңдылығын қамтамасыз ету жөнiндегi өкiлеттiгi

      Әкiмшiлiк iс жүргiзудiң заңдылығына қадағалауды жүзеге асыра отырып, прокурор:

      1) уәкiлдi лауазымды адамдар мен органдардан әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы мәлiметтердi, құжаттар мен iстердi талап етуге;

      2) құзыретiне әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарау мен жаза қолдану кiретiн лауазымды адамдар мен органдардың iс-әрекеттерi мен шешiмдерiне берiлген шағымдарды қарауға;

      3) әкімшілік құқық бұзушылық үшін әкімшілік жазаны және әкімшілік-құқықтық ықпал ету шараларын қолданудың заңдылығы мен негізділігін тексеруге;

      4) әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға қатысуға, өтiнiштер жасауға, iстi қарау кезiнде туындаған мәселелер бойынша қорытындылар беруге;

      5) әкiмшiлiк жаза қолдану туралы қаулылардың орындалуын тексеруге;

      6) азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын, заңды тұлғалар мен мемлекеттiң заңды мүдделерiн бұзуға жол берген лауазымды адамдарды жауапкершiлiкке тарту жөнiнде шаралар қолдануға;

      7) әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстер жөнiнде iс жүргiзудi қозғауға;

      8) заңда көзделген басқа да iс-әрекеттердi жасауға хақылы.

      Ескерту. 41-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2002.08.09 № 346, 04.07.2014 № 233-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.
      

42-бап. Прокурордың әкiмшiлiк iс жүргiзуде заңдылықты қамтамасыз ету жөнiндегi актiлерi

      Тексерiс нәтижелерi бойынша прокурор:

      1) сотқа, өзге өкiлеттi органға немесе лауазымды адамға әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы қаулыға наразылық енгiзуге;

      2) уәкiлдi лауазымды адамдар мен органдарға (соттан басқа) iске қосымша тексеру жүргiзу туралы жазбаша нұсқаулар беруге;

      3) уәкiлдi органдардан өздерiнiң бақылауындағы немесе қарауындағы ұйымдарға тексеру жүргiзудi талап етуге;

      4) заңмен белгiленген жағдайларда әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзудi тоқтатуға;

      5) әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы қаулының орындалуын тоқтата тұруға;

      6) әкiмшiлiк жолмен заңсыз ұсталған адамды босату туралы қаулы шығаруға;

      7) жеке тұлғалардың, заңды тұлғалардың және мемлекеттiң құқықтары мен заңды мүдделерi бұзылған жағдайларда өз мiндеттерiн орындауға байланысты өкiлеттi мемлекеттiк органдардың лауазымды адамдары қолданған тыйым салу немесе шектеу сипатындағы кез келген шараларды алып тастау туралы қаулы шығаруға немесе талап қоюға;

      8) әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс қозғау жөнiнде қаулы шығаруға хақылы.

      Ескерту. 42-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2002.08.09 № 346 Заңымен.

9 ТАРАУ
Атқарушылық iс жүргiзудiң заңдылығына қадағалау

43-бап. Қадағалаудың мазмұны мен мәнi

      Прокурор:

      1) сот тағайындаған жазалау мен мәжбүр ету сипатындағы өзге де шаралардың атқарылуы кезiнде адамдардың бас бостандығынан айыру орындарында болуының заңдылығын;

      2) аталған мекемелерде сотталған адамдарды ұстаудың заңда белгiленген тәртiбі мен шарттарының сақталуын, олардың құқықтары мен бостандықтарының қорғалуын;

      3) бас бостандығынан айыруға қатыссыз жазаларды атқарудың заңдылығын;

      4) азаматтық, қылмыстық және әкімшілік істер бойынша сот актілерін атқару заңдылығына қадағалауды жүзеге асырады.

      Ескерту. 43-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2002.08.09 № 346, 2010.12.29 № 374-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.
      

44-бап. Прокурордың атқарушылық iс жүргiзудiң заңдылығын қамтамасыз ету жөнiндегi өкiлеттiктерi

      Атқарушылық iс жүргiзудiң заңдылығына қадағалауды жүзеге асыра отырып, прокурор өз құзыретi шегiнде:

      1) адамның құқықтары, күзетпен ұсталатындар мен сотталғандарға ізгілікпен қарау туралы Қазақстан Республикасы Конституциясының, заңдары мен халықаралық шарттарының дәлме-дәл және біркелкі қолданылуын талап етуге;

      2) азаматтың, мемлекеттiң құқықтары мен мүдделерiн қорғау бойынша, сондай-ақ прокурордың талабы мен өтiнiштерi бойынша атқарушылық iстер жүргiзiлуiн талап етуге және тексеруге;

      3) сот тағайындаған жазалау және мәжбүр ету сипатындағы өзге де шараларды атқарушы бас бостандығынан айыру орындары мен мекемелерiнде тексеру мақсатымен кез келген уақытта болуға;

      4) ұстап алынғандардан, күзетпен ұсталатындардан, сотталғандардан және мәжбүрлеу сипатындағы шаралар қолданылатын адамдардан жауап алуға;

      5) адамдарды ұстап алуға, күзетпен ұстауға, олардың жазасын өтеуіне, сондай-ақ мәжбүрлеу сипатындағы өзге де шаралар қолдануға негіз болған құжаттарды талап етуге;

      6) мәжбүр ету шараларын атқарушы бас бостандығынан айыру орындарында немесе мекемелерiнде заңсыз отырған әрбiр адамды өз қаулысымен дереу босатуға;

      7) бас бостандығынан айыру орындарында жазасын өтеп жатқан адамдарға заңды бұза отырып, қолданылған тәртiптiк шаралардың күшiн жоюға, оларды өз қаулысымен айыптық изолятордан, камералық үлгiдегi орындардан немесе карцерден қамаудан босатуға;

      8) заңда белгiленген жағдайларда жазалауды атқарушы мекемелер әкiмшiлiгiнiң актiлерiн санкциялауға хақылы.

      8-1) (алып тасталды - ҚР 2010.04.02 № 262-IV (2010.10.21 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен).
      Ескерту. 44-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2000.03.29 № 42, 2010.04.02 № 262-IV (2010.10.21 бастап қолданысқа енгізіледі), 04.07.2014 № 233-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

10 ТАРАУ
Қылмыстық қудалау

45-бап. Қылмыстық қудалау шегi

      Прокуратура Конституцияға сәйкес осы Заңмен және қылмыстық-iс жүргiзу заңдарымен белгiленген тәртiп пен шекте қылмыстық қудалауды жүзеге асырады.

46-бап. Қылмыстық қудалау жөніндегі өкілеттіктер

      Қылмыстық қудалауды жүзеге асыра отырып, прокурор:

      1) сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастауға, оны анықтау немесе тергеу органына тергеп-тексеру жүргізу үшін беруге не оны өзінің іс жүргізуіне қабылдауға құқылы;

      2) тергеу, тергеу-жедел тобын басқарады, қылмыстық істі іс жүргізуге қабылдайды және сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүргізеді;

      3) тергеу әрекеттерін жүргізуге қатысады;

      4) заңда көзделген жағдайларда жедел-іздестіру қызметін, сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамдардың әрекеттері мен шешімдерін санкциялайды не оларға санкция беруден бас тартады;

      5) қылмыстық қудалаудан иммунитеті мен артықшылықтары бар адамдарды ешкімнің тиіспеуінен айыруға және қылмыстық жауаптылыққа тартуға келісім алу үшін ұсыну енгізеді;

      6) процестік келісімге бастамашылық етеді және оны жасасады, жасалған процестік келісімнің нысанасы болып табылатын қылмыстарды ашу мен тергеп-тексеруді ұйымдастыруға шаралар қолданады;

      7) заңда көзделген негіздер бойынша қылмыстық істі не қылмыстық қудалауды тоқтатады;

      8) қылмыстық істі сотқа жібереді;

      9) заңда белгіленген өзге де өкілеттіктерді орындайды.

      Ескерту. 46-бап жаңа редакцияда - ҚР 04.07.2014 № 233-V Заңымен (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі).
      

47-бап. Істі сотқа жіберу

      1. Прокурор айыптау актісімен не қылмыстық теріс қылық туралы хаттамамен келіп түскен қылмыстық істі зерделеу кезінде, анықтау мен тергеу органдарының заңнама талаптарын сақтауын және істі сотқа жіберу үшін негіздердің жеткілікті екендігін тексеруге міндетті.

      2. Қылмыстық істің сотта қаралуына жеткілікті негіздер болған кезде прокурор айыптау актісін не қылмыстық теріс қылық туралы хаттаманы бекітеді және істі сотқа жібереді.

      3. Істі сотқа жіберген кезде прокурор:

      1) заңда көзделген негіздер бойынша, қылмыстық істің бір бөлігін, оның ішінде адамға қатысты тоқтатуға;

      2) айыптау актісінен жекелеген айыптау тармақтарын алып тастауға, сондай-ақ онша ауыр емес қылмыс туралы заңды қолдануға;

      3) бұлтартпау шарасын таңдауға, өзгертуге немесе оның күшін жоюға;

      4) заңда белгіленген өзге де әрекеттерді орындауға құқылы.

      Ескерту. 47-бап жаңа редакцияда - ҚР 04.07.2014 № 233-V Заңымен (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі).

10-1-тарау. Шет мемлекеттердің құзыретті мекемелерімен өзара іс-қимыл жасау

      Ескерту. Заң 10-1-тараумен толықтырылды - ҚР 2010.12.29 № 374-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.
      

47-1-бап. Халықаралық құқықтық ынтымақтастықты жүзеге асыру кезінде заңдардың қолданылуын қадағалау

      1. Республиканың Бас Прокуроры және (немесе) ол уәкілеттік берген прокурорлар құқықтық көмек көрсету мәселелері бойынша Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттардың, Қазақстан Республикасы Конституциясының және заңдарының қолданылуын қадағалауды жүзеге асырады.

      2. Халықаралық шарттарда және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шектерде және тәртіппен Республиканың Бас Прокуроры немесе ол уәкілеттік берген прокурорлар мемлекет атынан:

      адамдарды ұстап беру туралы;

      қылмыстық қудалауды жүзеге асыру туралы;

      бас бостандығынан айыруға сотталған адамдарды жазасын одан әрі өтеу үшін ауыстыру туралы;

      қылмыстық істер бойынша іс жүргізу әрекеттерін жүргізу туралы тапсырмалар мен өтініштерді жіберу және орындау туралы шешім қабылдайды.

      3. Прокуратура органдары халықаралық шарттарда, Қазақстан Республикасының заңдарында және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

47-2-бап. Прокуратураның халықаралық құқықтық ынтымақтастық бойынша өкілеттіктері

      Республиканың Бас Прокуроры және (немесе) ол уәкілеттік берген прокурорлар халықаралық құқықтық ынтымақтастық шеңберінде:

      1) Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарының жобаларын, сондай-ақ қолданыстағы шарттарды өзгерту және толықтыру жөніндегі ұсыныстарды әзірлеуге қатысуға;

      2) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шет мемлекеттердің прокуратура органдарымен құқықтық көмек, ынтымақтастық және өзара іс-қимыл туралы шарттар жасасуға және оларға қол қоюға;

      3) прокуратура органдарының құзыреті шегінде басқа мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардың тиісті мекемелерімен ынтымақтастықты жүзеге асыруға;

      4) прокурорлардың халықаралық ұйымдарының қызметіне қатысуға;

      5) ынтымақтастық жасаушы мемлекеттердің аумағында қылмысқа қарсы күрес жөніндегі бірлескен шаралардың мемлекетаралық бағдарламаларының жобаларын әзірлеуге, оларды орындауға қатысуға;

      6) шет мемлекеттердің құзыретті мекемелерінің өтініші бойынша Қазақстан Республикасының басқа да құқық қорғау органдарының қатысуымен ұстап беру, қылмыстық қудалау, тергеу әрекеттерін жүргізу, сотталғандарды, мәжбүрлеп емдеуден өткізу үшін психикасының бұзылуынан зардап шегетін адамдарды ауыстыру мәселелері, қылмыстың алдын алуға, анықтауға және жолын кесуге, қылмыскерлерді іздестіруге, жазаларды орындауға бағытталған өзге де іс-қимылдарды орындау бойынша құқықтық көмек көрсетуге;

      7) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шет мемлекеттердің құзыретті мекемелеріне Қазақстан Республикасы құқық қорғау органдарының ұстап беру, қылмыстық қудалау, тергеу әрекеттерін жүргізу, сотталғандарды, мәжбүрлеп емдеуден өткізу үшін психикасының бұзылуынан зардап шегетін адамдарды ауыстыру мәселелері бойынша, қылмыстың алдын алуға, анықтауға және жолын кесуге, қылмыскерлерді іздестіруге, жазаларды орындауға бағытталған өзге де іс-қимылдарды орындау бойынша құқықтық көмек көрсету жөніндегі тапсырмаларын, өтінішхаттарын, өтініштерін жіберуге;

      8) Қазақстан Республикасының мүдделерін қозғайтын қылмыстық істерді қарау кезінде шет мемлекеттердің соттарында және халықаралық соттарда Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіруге;

      9) халықаралық шарттарда, Қазақстан Республикасының заңдарында және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыруға құқылы.

      Ескерту. 47-2-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 29.10.2015 № 374-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

10-2-тарау. Прокуратура органдары қызметінің өзге де бағыттары

      Ескерту. Заң 10-2-тараумен толықтырылды - ҚР 2010.12.29 № 374-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.
      

47-3-бап. Мемлекеттік құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы заңдылықты қадағалау

      Мемлекеттік құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы заңдылықты қадағалауды Қазақстан Республикасының құқықтық статистика және арнайы есепке алу туралы заңнамасына сәйкес уәкілетті прокурорлар жүзеге асырады.

47-4-бап. Прокуратура органдары қызметкерлерін кәсіптік даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру

      Ескерту. 47-4-бап алып тасталды - ҚР 29.10.2015 № 374-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

11 ТАРАУ
Прокуратура органдарындағы қызмет

      Ескерту. 11-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР 2011.01.06 № 379-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      

48-бап. Прокурорлар, прокуратура органдарының қызметкерлері

      1. Прокурор - өз құзыреті шегінде заңдардың, Қазақстан Республикасы Президенті жарлықтарының, өзге де нормативтік құқықтық актілердің дәл және бірыңғай қолданылуын, жедел-іздестіру қызметінің, анықтаудың, тергеудің, әкімшілік және атқарушылық іс жүргізудің заңдылығын қадағалауды, сотта мемлекет мүдделерін білдіруді, сондай-ақ заңда белгіленген жағдайларда, тәртіп пен шекте қылмыстық қудалауды жүзеге асыратын лауазымды адам.

      Мыналар прокурорлар болып табылады: Республиканың Бас Прокуроры, оның бірінші орынбасары мен орынбасарлары, аға көмекшілері мен көмекшілері, ерекше тапсырмалар жөніндегі көмекшілері, прокуратура органдары департаменттерінің, басқармалары мен бөлімдерінің бастықтары және олардың орынбасарлары, барлық төмен тұрған прокурорлар, олардың орынбасарлары, аға көмекшілері мен көмекшілері, қадағалау саласындағы прокурорлар, прокуратура органдарының басқармалары мен бөлімдерінің аға прокурорлары және прокурорлары, сондай-ақ әскери, уәкілетті және арнаулы прокурорлар.

      Әскери, табиғат қорғау, көлік, сондай-ақ арнайы объектілердің прокуратуралары мамандандырылған прокуратуралар болып ұғынылады.

      2. Прокуратура органдарының негiзгi мiндеттерi мен функцияларын атқаратын прокуратура органдарының лауазымды адамдарына сыныптық шендер немесе әскери атақтар берiледi.

      Прокуратура органдарының, ведомстволары мен мекемелерінің сыныптық шендер немесе әскери атақтар берiлетiн лауазымды адамдарының тiзбесiн, сондай-ақ оларға сәйкес шектi сыныптық шендердi немесе әскери атақтарды Қазақстан Республикасының Президентi бекiтедi.

      3. Әскери міндетті прокуратура қызметкерлері прокуратура органдарында арнаулы есепте тұрады.

      Ескерту. 48-бап жаңа редакцияда - ҚР 2011.01.06 № 379-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен, өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.04.27 № 15-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      

49-бап. Прокуратура органдары қызметкерлерiнiң сыныптық шендерi, әскери атақтары және нысанды киiмi

      Ескерту. 49-бап алып тасталды - ҚР 2011.01.06 № 379-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      

50-бап. Прокуратура органдары қызметкерлерiн құқықтық қорғау

      1. Прокурор жасаған әкімшілік құқық бұзушылық фактісі туралы хабарламаны кез келген тексеру прокуратура органдары өкілдерінің қатысуымен жүзеге асырылады.

      2. Қызметтік міндеттерін атқаруы кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, прокурорды әкімшілік ұстауға, жеке тексеріп қарауға, оның заттары мен пайдалануындағы көлігін тексеріп қарауға жол берілмейді.

      Ескерту. 50-бап жаңа редакцияда - ҚР 2011.01.06 № 379-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      

51-бап. Атыс қаруын қолдану және арнайы құралдарды пайдалану

      Ескерту. 51-бап алып тасталды - ҚР 2011.01.06 № 379-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      

52-бап. Еңбектi құқықтық реттеу

      Мыналардың:

      1) прокуратура органдары қызметкерлерінің еңбек қатынастары "Құқық қорғау қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген ерекшелiктер ескерiле отырып, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексімен және "Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңымен реттеледі;

      2) прокуратура органдары қызметкерлерінің еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасымен, Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет туралы заңнамасымен реттеледі.

      Ескерту. 52-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 1999.07.23 № 454 (2000 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді), 1998.07.02 N 266, 2001.10.10 № 247, 2007.05.15 № 253, 2011.01.06 № 379-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.10.2015 № 374-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.
      

53-бап. Прокуратура қызметкерлерiн материалдық және әлеуметтiк қамсыздандыру

      1. Прокуратура органдарының қызметкерлеріне еңбекақы төлеу Қазақстан Республикасының Президенті бекітетін Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджет есебінен қамтылған органдары қызметкерлеріне еңбекақы төлеудің бірыңғай жүйесі негізінде белгіленеді.

      2. Прокуратура органдарының қызметкерлерін зейнетақымен қамсыздандыру, оларға мүгедектігі бойынша және асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар төлеу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

      Ескерту. 53-бап жаңа редакцияда - ҚР 2011.01.06 № 379-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      

54-бап. Еңбек атқарған жылдары үшiн үстеме ақы

      Ескерту. 54-бап алынып тасталды - ҚР 2001.10.10 № 247 Заңымен.
      

55-бап. Арнаулы қызмет стажы

      1. Прокуратура органдарындағы қызмет (жұмыс) мемлекеттiк қызметтiң арнаулы түрi болып табылады. Арнаулы қызмет (жұмыс) стажына прокуратура органдарындағы қызметтен (жұмыстан) басқа:

      1) Қарулы Күштердегi, iшкi iстер, ұлттық қауiпсiздiк органдарындағы және басқа да құқық қорғау органдарындағы;

      2) сот органдарындағы;

      3) мемлекеттiк қызметте болған қызмет (жұмыс);

      4) заң мамандығы бойынша ғылыми және педагогтiк жұмыс;

      5) өкiлдi билiктiң мемлекеттiк органдарындағы сайланбалы лауазымдағы жұмыс уақыты есептеледi.

      Ескерту. 55-бап жаңа редакцияда - ҚР 2001.10.10 № 247 Заңымен.

12 ТАРАУ
Прокуратураны ұйымдастыру мен оның қызметiнiң өзге де
мәселелерi

56-бап. Прокуратура органдарын қаржыландыру

      Қазақстан Республикасының прокуратура органдарын қаржыландыру бюджет қаражаты есебiнен жүзеге асырылады.

      Ескерту. 56-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2004.12.20 № 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енеді) Заңымен.
      

57-бап. Мөр мен куәлiктер

      1. Республиканың Бас Прокурорына, оның орынбасарларына белгiленген үлгiдегi куәлiктi Республика Президентi бередi.

      2. Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры, прокуратура ведомстволарының, мекемелерінің және білім беру ұйымының басшылары, облыстардың прокурорлары және оларға теңестірілген прокурорлар бағынысындағы қызметкерлерге белгiленген үлгiдегi куәлiктердi бередi.

      3. Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының, оған бағынысты прокуратуралардың және прокуратура ведомстволарының, мекемелерінің және білім беру ұйымының Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк Елтаңбасы бейнеленген және өз атауы қазақ және орыс тiлдерiнде жазылған мөрлерi, қазынашылық органдарында тиiстi шоттары болады.

      Ескерту. 57-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2010.12.29 № 374-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 29.10.2015 № 374-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.
      

58-бап. Осы Заңның күшiне ену тәртiбi

      Осы Заң жарияланған күнiнен бастап күшiне енедi.

59-бап. Осы Заңды iске асыру жөнiндегi шаралар

      1. Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы мыналарды әзiрлеп, Қазақстан Республикасы Президентiнiң қарауына:

      1) Қазақстан Республикасының прокуратура органдарында қызмет өткеру тәртiбi туралы Ереженi;

      2) прокуратура органдарының қызметкерлерi Антының мәтiнiн ұсынсын.

      2. "Қазақстан Республикасының прокуратурасы туралы" 1992 жылғы 17 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1992 ж., N 5, 104-құжат; 1993 ж., N 8, 179-құжат; 1994 ж., N 9-10, 148-құжат, 158-құжат; 1995 ж., N 3-4, 34-құжат) күшi жойылған деп танылсын.

      Қазақстан Республикасының
      Президентi

О Прокуратуре

Закон Республики Казахстан от 21 декабря 1995 г. N 2709. Утратил силу Законом Республики Казахстан от 30 июня 2017 года № 81-VI

      Сноска. Утратил силу Законом РК от 30.06.2017 № 81-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      Вниманию пользователей!
      Для удобства пользования РЦПИ создано ОГЛАВЛЕНИЕ
      Сноска. Форма акта и заголовок изменены;
      преамбула исключена;
      по всему тексту слова "Указ", "Указом", "Указу", "Указа" заменены соответственно словами "Закон", "Законом", "Закону", "Закона";
      в главах цифры "I-XII" заменены соответственно цифрами "1-12" - Законом РК от 09.08.2002 № 346.

Глава 1
Общие положения

Статья 1. Прокуратура Республики Казахстан

      1. Прокуратура Республики Казахстан от имени государства осуществляет высший надзор за точным и единообразным применением законов, указов Президента Республики Казахстан и иных нормативных правовых актов на территории Республики, за законностью досудебного производства, оперативно-розыскной деятельности, административного и исполнительного производства.

      2. Прокуратура принимает меры по выявлению и устранению любых нарушений законности, опротестовывает законы и другие правовые акты, противоречащие Конституции и законам Республики, представляет интересы государства в суде, а также в случаях, порядке и пределах, установленных законом, осуществляет уголовное преследование.

      Сноска. Статья 1 с изменениями, внесенными законами РК от 29.12.2010 № 374-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 04.07.2014 № 233-V (вводится в действие с 01.01.2015).
      

Статья 2. Правовые основы деятельности прокуратуры

      Организация, порядок деятельности прокуратуры Республики Казахстан и полномочия прокуроров определяются Конституцией Республики Казахстан, настоящим Законом, законодательными актами, международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, а также приказами Генерального Прокурора Республики.

      Сноска. Статья 2 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.08.2002 № 346.
      

Статья 3. Принципы организации и деятельности органов прокуратуры

      1. Прокуратура Республики Казахстан составляет единую централизованную систему органов, ведомств, учреждений и организации образования с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному Прокурору Республики.

      2. Прокуратура Республики Казахстан осуществляет свою деятельность независимо от других государственных органов и должностных лиц, политических партий и других общественных объединений и подотчетна лишь Президенту Республики Казахстан.

      3. Запрещается вмешательство в деятельность органов прокуратуры при осуществлении ими своих полномочий, установленных законодательством.

      4. Акты прокурорского надзора, вынесенные на основании и в порядке, установленном законом, обязательны для всех органов, организаций, должностных лиц и граждан.

      5. Органы прокуратуры действуют гласно в той мере, в какой это не противоречит требованиям законодательства Республики об охране прав и свобод граждан, защите государственных секретов.

      Сноска. Статья 3 с изменениями, внесенными законами РК от 29.12.2010 № 374-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 29.10.2015 № 374-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      

Статья 4. Основные направления и содержание деятельности органов прокуратуры

      В целях обеспечения верховенства Конституции и законов Республики Казахстан, защиты прав и свобод человека и гражданина прокуратура от имени государства:

      1) осуществляет высший надзор за точным и единообразным применением Конституции, законов и указов Президента Республики Казахстан и иных нормативных правовых актов;

      2) выявляет и принимает меры к устранению нарушений Конституции, законов, указов Президента Республики Казахстан и иных нормативных правовых актов;

      3) опротестовывает законы и другие правовые акты, противоречащие Конституции и законам Республики Казахстан;

      4) осуществляет надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, законных интересов юридических лиц и государства;

      5) осуществляет надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности;

      6) осуществляет надзор за законностью досудебного производства;

      7) осуществляет надзор за законностью административного производства;

      8) осуществляет надзор за законностью исполнительного производства;

      9) участвует в нормотворческой деятельности государственных органов в пределах своей компетенции;

      10) представляет интересы государства в суде;

      11) в порядке и пределах, установленных законом, осуществляет уголовное преследование;

      12) формирует государственную правовую статистику с целью обеспечения целостности, объективности и достаточности статистических показателей, ведет специальные учеты, осуществляет надзор за применением законодательства в сфере правовой статистики и специальных учетов;

      13) координирует деятельность по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью;

      14) осуществляет надзор за применением законов в сфере международного правового сотрудничества;

      14-1) осуществляет повышение профессионального уровня сотрудников правоохранительных органов, в том числе состоящих в Президентском резерве руководства правоохранительных органов Республики Казахстан;

      14-2) координирует и проводит межведомственные научные исследования в сфере правоохранительной деятельности;

      15) осуществляет иные функции, определенные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 4 в редакции Закона РК от 29.12.2010 № 374-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными законами РК от 04.07.2014 № 233-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 29.10.2015 № 374-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      

Статья 5. Деятельность органов прокуратуры по осуществлению высшего надзора

      1. Высший надзор за точным и единообразным применением законов, указов Президента Республики Казахстан, иных нормативных правовых актов осуществляется путем проведения проверок и (или) анализа состояния законности.

      2. Проверка применения законодательства проводится прокурором в пределах его компетенции после вынесения постановления о производстве проверки в связи с:

      1) поручением Президента Республики Казахстан;

      2) заявлениями, жалобами, сообщениями и другими данными о нарушениях законодательства;

      3) непосредственным выявлением признаков нарушения законодательства;

      3-1) полугодовым сводным графиком проведения проверок регулирующих государственных органов и местных исполнительных органов;

      4) поручением или запросом вышестоящего прокурора.

      3. Прокурором проверка может быть также поручена соответствующему компетентному органу, который обязан сообщить прокурору о ее результатах в установленный законом или прокурором срок.

      4. Проверка применения законодательства проводится в течение месячного срока. Прокурор, назначивший проверку, с согласия вышестоящего прокурора может продлить ее производство.

      5. Все действия прокуроров и акты прокурорского надзора влекут установленные законом последствия, если они совершены в порядке и формах, установленных настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами.

      Сноска. Статья 5 с изменениями, внесенными законами РК от 29.12.2010 № 374-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 10.07.2012 № 36-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 29.10.2015 № 374-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      

Статья 6. Правовые гарантии деятельности органов прокуратуры

      1. Воздействие в какой бы то ни было форме на прокурора с целью воспрепятствования осуществлению им своих полномочий или принятия им незаконного решения, а также неисполнение постановлений, предписаний, указаний, требований прокуроров влечет ответственность, установленную законом.

      2. По требованию прокуратуры соответствующие органы и полномочные лица обязаны:

      1) безвозмездно и с соблюдением установленных законодательными актами Республики Казахстан требований к разглашению сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну, предоставить необходимые материалы и сведения;

      2) выделить специалистов для участия в проверке и дачи заключения;

      3) принять иные необходимые меры для обеспечения надзорной деятельности прокуроров и обеспечения их безопасности.

      3. Требования (запросы, поручения, указания) прокурора, данные им в пределах своей компетенции, обязательны для исполнения государственными органами, должностными, физическими и юридическими лицами.

      4. Истребуемая информация предоставляется в органы прокуратуры в установленных законодательством формах, порядке, а также в сроки, определенные прокурором.

      5. Прокуроры в пределах своей компетенции имеют право на беспрепятственный вход в помещения государственных органов, организаций, независимо от форм собственности, безотлагательный прием их руководителями и другими должностными лицами по вопросам проверки, доступ к документам и материалам, ознакомление с судебными делами и их истребование из суда, за исключением случаев, когда материалы дела находятся непосредственно в судебном производстве.

      6. Должностные лица и граждане обязаны явиться по требованию прокурора в установленное им время для дачи показаний. Вызов оформляется письменным уведомлением-повесткой и вручается под расписку. Уведомление может быть также направлено телефонограммой, телеграммой или с использованием других средств связи, обеспечивающих его надлежащую передачу.

      7. Неисполнение законных требований прокурора либо неявка по требованию прокурора без уважительных причин влекут ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан. Прокурор вправе в случае неисполнения предписаний и постановлений в пределах своей компетенции обратить их к принудительному исполнению.

      8. Прокурор не обязан давать каких-либо объяснений по существу находящихся в его производстве дел и материалов, а также представлять их кому бы то ни было для ознакомления иначе как в случаях и порядке, предусмотренных законом. Никто не вправе разглашать материалы проверок и дел без разрешения прокурора, в производстве которого они находятся, до их завершения.

      Сноска. Статья 6 с изменениями, внесенными законами РК от 02.07.1998 № 266; от 29.03.2000 № 42; от 09.08.2002 № 346; от 29.12.2010 № 374-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).
      

Статья 7. Рассмотрение обращений

      1. Органы прокуратуры в установленном законодательством порядке, рассматривая обращения о нарушениях законодательства, принимают меры к устранению нарушений прав и законных интересов человека и гражданина, юридических лиц и государства, восстановлению нарушенных прав.

      2. Если лицо в силу физических, психических или иных недостатков не в состоянии осуществлять защиту своих прав, прокурор обязан принять необходимые меры по ее обеспечению.

      3. Органы прокуратуры в установленном законом порядке принимают меры для привлечения к ответственности должностных лиц, не выполняющих возложенных на них обязанностей по защите прав и свобод человека и гражданина, интересов юридических лиц и государства.

      4. Анонимные обращения в органах прокуратуры не проверяются, однако прокурор вправе не разглашать источник информации в интересах гражданина.

Статья 8. Обжалование действий и актов прокурора

      1. Действия и акты прокурора могут быть обжалованы вышестоящему прокурору либо в суд. Обжалование требований и актов прокурора не приостанавливает их исполнение.

      2. Суд либо вышестоящий прокурор может до вынесения решения по заявлению (жалобе) на действия или акты прокурора приостановить их исполнение.

      3. Вышестоящий прокурор по жалобе граждан и (или) юридических лиц либо по своей инициативе может отменить либо отозвать акты нижестоящего прокурора.

      Сноска. Статья 8 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.08.2002 № 346.
      

Статья 8-1. Координация деятельности по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью

      1. Координация деятельности правоохранительных и иных государственных органов по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью осуществляется органами прокуратуры посредством достижения взаимодействия этих органов, взаимного обмена информацией и согласованности их действий для реализации общих задач и целей. Указанная деятельность осуществляется органами прокуратуры в рамках постоянно действующих координационных советов, которые создаются при Генеральной прокуратуре, прокуратурах областей и приравненных к ним прокуратурах.

      2. Координационные советы осуществляют свою деятельность в соответствии с Конституцией, законами Республики Казахстан, Положением о Координационном совете Республики Казахстан по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью.

      Положение о Координационном совете Республики Казахстан по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью утверждается Президентом Республики Казахстан.

      Сноска. Закон дополнен статьей 8-1 в соответствии с Законом РК от 29.12.2010 № 374-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).
      

Статья 8-2. Информационно-аналитическая деятельность с использованием системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов

      1. Информационно-аналитическая деятельность с использованием системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов осуществляется органами прокуратуры в соответствии с планами аналитической работы, утверждаемыми Генеральным Прокурором Республики.

      2. Основанием для внеплановой информационно-аналитической деятельности с использованием системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов являются:

      1) поручения Генерального Прокурора Республики и его заместителей;

      2) обоснованные запросы государственных органов с согласия Генерального Прокурора Республики и его заместителей.

      3. Информационно-аналитическая деятельность с использованием системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов осуществляется исходя из следующих факторов:

      1) выявление негативных явлений с целью выработки мер, в том числе законодательных, направленных на профилактику правонарушений;

      2) установление количественных и качественных сведений о фактах нарушений законности в различных сферах правоотношений;

      3) выработка предложений по профилактике и пресечению негативных правовых явлений;

      4) изучение и переработка сведений, характеризующих состояние законности и правопорядка, в том числе в разрезе регионов.

      Необходимость осуществления информационно-аналитической деятельности по каждому основанию и их перечень определяются Генеральным Прокурором Республики в рамках надзорной деятельности.

      Предусмотренная пунктом 3 настоящей статьи информационно-аналитическая деятельность проводится, как правило, с использованием сведений, полученных из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов, в обезличенном виде, без раскрытия конкретных персональных данных физических лиц.

      В исключительных случаях такая информационно-аналитическая деятельность с использованием персональных данных физических лиц может проводиться на основании соответствующего приказа Генерального Прокурора Республики, который принимается для каждого случая отдельно.

      4. Аналитическая информация, полученная из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов, предоставляется государственным органам исключительно в целях осуществления ими своих функций в виде информационно-справочного материала, без раскрытия конкретных персональных данных физических лиц.

      5. Ответственность за полноту и достоверность электронных информационных ресурсов, содержащихся в информационных системах государственных, иных органов и организаций, интегрированных с системой информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов, несут собственники и (или) владельцы этих электронных информационных ресурсов.

      6. Информационно-аналитическая деятельность, в том числе с использованием системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов, осуществляется в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

      Доступ к электронным информационным ресурсам и их обработка в системе информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов при информационно-аналитической деятельности осуществляются сотрудниками органов прокуратуры на сертифицированных компьютерах, в отдельных помещениях, с использованием электронных цифровых подписей, хранящихся на защищенных носителях.

      Порядок, основания и перечень (категории) должностных лиц органов прокуратуры, имеющих право на осуществление информационно-аналитической деятельности с использованием системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов, определяются Генеральным Прокурором Республики.

      7. Должностные лица за нарушение требований законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите несут ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан.

      Сноска. Глава 1 дополнена статьей 8-2 в соответствии с Законом РК от 24.11.2015 № 419-V (вводится в действие с 01.01.2016).

Глава 2
Система органов прокуратуры и их организация

Статья 9. Система органов прокуратуры

      Единую систему органов прокуратуры Республики Казахстан образуют Генеральная прокуратура, прокуратуры областей, прокуратуры городов республиканского значения и столицы Республики, межрайонные, районные, городские и приравненные к ним военные и другие специализированные прокуратуры.

      При прокуратуре Республики Казахстан могут быть образованы ведомства, учреждения, организации образования, которые входят в единую систему органов прокуратуры.

      Органы прокуратуры имеют свои символы, описание которых утверждается Президентом Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 9 с изменениями, внесенными законами РК от 29.12.2010 № 374-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 04.07.2014 № 233-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 29.10.2015 № 374-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      

Статья 10. Генеральный Прокурор Республики и его заместители

      1. Генеральный Прокурор Республики:

      1) назначается на должность Президентом Республики с согласия Сената Парламента сроком на пять лет;

      2) освобождается от должности Президентом Республики;

      3) подотчетен Президенту Республики;

      4) в течение срока своих полномочий не может быть подвергнут задержанию, содержанию под стражей, домашнему аресту, приводу, мерам административного взыскания, налагаемым в судебном порядке, привлечен к уголовной ответственности без согласия Сената, кроме случаев задержания на месте преступления либо совершения тяжких или особо тяжких преступлений.

      2. Первый заместитель и заместители Генерального Прокурора Республики назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом Республики по представлению Генерального Прокурора.

      3. Заместители Генерального Прокурора Республики могут быть назначены одновременно начальниками соответствующих департаментов Генеральной прокуратуры.

      Сноска. Статья 10 с изменениями, внесенными законами РК от 02.07.1998 № 266; от 29.12.2010 № 374-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 04.07.2014 № 233-V (вводится в действие с 01.01.2015).
      

Статья 11. Полномочия Генерального Прокурора Республики

      Генеральный Прокурор Республики:

      1) осуществляет надзор за применением законов и указов Президента и иных нормативных правовых актов на территории Республики, руководит деятельностью нижестоящих прокуратур;

      2) опротестовывает законы и иные правовые акты, противоречащие Конституции и законам Республики;

      3) является председателем Координационного совета Республики Казахстан по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью;

      4) издает обязательные для исполнения всеми сотрудниками и работниками органов, ведомств, учреждений и организации образования прокуратуры Республики Казахстан приказы, указания, распоряжения, положения и инструкции, регулирующие вопросы организации и деятельности прокуратуры Республики Казахстан и порядок реализации мер материального и социального обеспечения;

      4-1) принимает в пределах своей компетенции следующие нормативные правовые акты:

      по вопросам применения норм Уголовно-процессуального кодекса и законодательства Республики Казахстан об оперативно-розыскной деятельности, обязательные для исполнения органами дознания и следствия, а также органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность;

      по вопросам правовой статистики и специальных учетов, обязательные для всех субъектов правовой статистики;

      по вопросам формирования, доступа, использования, хранения, защиты и уничтожения сведений из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов;

      устанавливающие основания, порядок и ответственность сотрудников органов прокуратуры при проведении информационно-аналитической деятельности с использованием данных системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов;

      другие нормативные правовые акты в соответствии с настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан;

      4-2) принимает решение о согласовании по нормативным правовым актам, издаваемым органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и негласные следственные действия, досудебное расследование;

      5) образует, реорганизует и упраздняет прокуратуры, учреждения органов прокуратуры, определяет их структуру, права и обязанности структурных подразделений, штатную численность и фонд оплаты труда в органах прокуратуры в пределах лимита штатной численности, утвержденного Президентом Республики Казахстан;

      5-1) вносит Президенту Республики Казахстан представление об образовании, реорганизации и упразднении ведомств, учреждений и организации образования при прокуратуре Республики Казахстан, о назначении на должности и освобождении от должностей их руководителей;

      6) представляет Президенту Республики кандидатуры для присвоения высших классных чинов и воинских званий;

      7) с согласия Президента Республики Казахстан назначает на должность и освобождает от должности прокуроров областей и приравненных к ним прокуроров;

      7-1) назначает на должности и освобождает от должностей заместителей руководителей ведомств, учреждений и организации образования, заместителей прокуроров областей и приравненных к ним прокуроров, а также прокуроров районов, городов и приравненных к ним прокуроров;

      8) отчитывается перед Президентом Республики о состоянии законности в стране и деятельности органов прокуратуры;

      9) в установленном порядке присваивает классные чины и воинские звания сотрудникам органов прокуратуры;

      10) представляет к награждению государственным наградами и присвоению почетных званий Республики Казахстан сотрудников и работников органов прокуратуры, награждает ведомственными наградами;

      10-1) присваивает звание "Почетный работник Прокуратуры", утверждает Положение о порядке присвоения этого звания;

      11) определяет порядок приобретения, хранения, ношения и перевозки сотрудниками органов прокуратуры оружия и боеприпасов;

      11-1) вносит предложения на рассмотрение пленарного заседания Верховного Суда о даче разъяснений по вопросам судебной практики;

      11-2) определяет порядок приема на обучение в организации образования прокуратуры;

      12) осуществляет иные полномочия, предоставленные ему законами Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 11 с изменениями, внесенными законами РК от 10.10.2001 № 247 (вводится в действие с 01.01.2001); от 09.08.2002 № 346; от 20.12.2004 № 13 (вводится в действие с 01.01.2005); от 29.12.2010 № 374-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 06.01.2011 № 379-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 04.07.2014 № 233-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 29.10.2015 № 374-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 24.11.2015 № 419-V (вводится в действие с 01.01.2016).
      

Статья 12. Генеральная прокуратура

      1. Генеральную прокуратуру Республики Казахстан возглавляет Генеральный Прокурор Республики.

      2. Генеральный Прокурор Республики имеет первого заместителя и заместителей.

      3. Структура Генеральной прокуратуры и полномочия ее сотрудников и работников определяются Генеральным Прокурором.

      4. Исключен Законом РК от 09.08.2002 № 346

      5. Генеральная прокуратура:

      1) обеспечивает координацию и согласованность действий органов прокуратуры Республики по основным направлениям их деятельности;

      2) анализирует практику надзора за применением законов, состоянием законности в Республике, в том числе с использованием сведений, содержащихся в информационных системах, интегрированных с системой информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов;

      3) вырабатывает рекомендации по совершенствованию прокурорского надзора;

      4) контролирует работу органов прокуратуры Республики по надзору за применением законов;

      5) взаимодействует с другими республиканскими правоохранительными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, негласные следственные действия, досудебное расследование, и координирует их деятельность;

      5-1) совершенствует систему отчетности и оценки деятельности с приоритетом вопросов профилактики преступности, защиты конституционных прав и свобод граждан, интересов общества и государства, доверия со стороны населения, с определением механизмов внешней оценки, даваемой представительными органами и общественностью, с введением рейтинговой оценки уровня коррупции, а также устанавливает различные формы сотрудничества с институтами гражданского общества;

      6) организует и проводит повышение квалификации кадров;

      7) участвует в нормотворческой деятельности;

      8) представляет органы прокуратуры в сфере международного сотрудничества.

      6. Генеральная прокуратура Республики Казахстан размещает полугодовой сводный график проведения проверок регулирующих государственных органов и местных исполнительных органов на официальном интернет-ресурсе Генеральной прокуратуры Республики Казахстан в срок до 25 декабря текущего календарного года и до 25 мая текущего календарного года.

      Сноска. Статья 12 с изменениями, внесенными законами РК от 02.07.1998 № 266; от 09.08.2002 № 346; от 17.07.2009 № 188-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 29.12.2010 № 374-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 06.01.2011 № 379-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 10.07.2012 № 36-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 04.07.2014 № 233-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 29.10.2015 № 374-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 24.11.2015 № 419-V (вводится в действие с 01.01.2016).
      

Статья 13. Прокуроры областей

      Прокуроры областей и приравненные к ним прокуроры:

      1) руководят деятельностью областных, городских, районных и иных приравненных к ним прокуратур по обеспечению прокурорского надзора;

      2) издают приказы, распоряжения, указания, обязательные для всех подчиненных сотрудников и работников.

      Сноска. Статья 13 с изменением, внесенным Законом РК от 29.12.2010 № 374-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).
      

Статья 14. Прокуратуры областей

      1. Прокуратуры областей и приравненные к ним прокуратуры возглавляются соответствующими прокурорами, назначаемыми с согласия Президента Республики Генеральным Прокурором Республики сроком на пять лет.

      2. Прокуроры областей и приравненные к ним прокуроры имеют первых заместителей и заместителей, старших помощников и помощников. Заместители прокуроров областей могут быть назначены начальниками соответствующих управлений областных прокуратур.

      3. В прокуратурах областей и приравненных к ним прокуратурах имеются управления и отделы. Начальники управлений и отделов соответственно являются старшими помощниками и помощниками прокуроров областей. В управлениях и отделах устанавливаются должности старших прокуроров и прокуроров.

      Сноска. Статья 14 с изменениями, внесенными Законом РК РК от 09.08.2002 № 346.
      

Статья 15. Городские, районные и иные приравненные к ним прокуроры и прокуратуры

      1. Городские, районные и приравненные к ним прокуратуры возглавляются соответствующими прокурорами, назначаемыми Генеральным прокурором Республики сроком на пять лет.

      2. Городские, районные и приравненные к ним прокуроры:

      1) руководят деятельностью городских, районных и иных приравненных к ним прокуратур по обеспечению прокурорского надзора;

      2) издают приказы, распоряжения, указания, обязательные для всех подчиненных сотрудников и работников.

      3. Городские, районные и приравненные к ним прокуроры имеют в подчинении заместителей, старших прокуроров и прокуроров по отраслям надзора.

      4. В городских, районных и приравненных к ним прокуратурах могут создаваться отделы.

      Сноска. Статья 15 в редакции Закона РК от 29.12.2010 № 374-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными Законом РК от 04.07.2014 № 233-V (вводится в действие с 01.01.2015).
      

Статья 16. Подчиненность нижестоящих прокуроров вышестоящим

      1. Подчиненность прокуроров включает:

      1) обязательность указаний вышестоящих прокуроров по вопросам организации и деятельности для нижестоящих прокуратур;

      2) ответственность нижестоящих прокуроров перед вышестоящими за выполнение служебных обязанностей;

      3) осуществление вышестоящими прокурорами в необходимых случаях полномочий нижестоящих;

      4) отмену, отзыв или изменение актов нижестоящих прокуроров вышестоящими;

      5) разрешение вышестоящими прокурорами жалоб на действия и акты нижестоящих.

      2. Генеральным Прокурором Республики могут быть установлены иные формы подчиненности нижестоящих прокуроров.

Статья 17. Коллегии в органах прокуратуры

      1. Коллегии образуются в Генеральной прокуратуре, ведомствах, прокуратурах областей и приравненных к ним прокуратурах.

      2. На заседаниях коллегии рассматриваются вопросы деятельности органов прокуратуры, а также иные вопросы, связанные с выявленными нарушениями законов, требующие, по усмотрению Генерального Прокурора, руководителя ведомства, прокурора области или приравненного к нему прокурора, коллегиального рассмотрения с участием должностных лиц, нарушивших закон.

      3. Решения коллегии принимаются большинством от общего числа ее членов.

      4. Решения коллегии реализуются приказами соответствующих прокуроров и обязательны для сотрудников и работников органов прокуратуры. По выявленным нарушениям закона принимаются акты прокурорского надзора.

      5. Регламент работы коллегии и статус членов коллегий определяются Генеральным Прокурором Республики.

      Сноска. Статья 17 с изменениями, внесенными законами РК от 29.12.2010 № 374-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 06.01.2011 № 379-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Глава 3
Правовые акты прокуратуры

Статья 18. Система правовых актов прокуратуры

      1. Систему правовых актов прокуратуры составляют:

      1) акты прокурорского надзора: протест, постановление, предписание, заявление, санкция, указание, представление, обращение, предостережение, разъяснение закона;

      2) акты, регулирующие вопросы организации и деятельности прокуратуры: приказы, указания, распоряжения, положения, инструкции.

      1-1. Акты прокурорского надзора, приостанавливающие действие нормативных правовых актов, подлежат опубликованию.

      2. Положения и инструкции прокуратуры утверждаются приказами соответствующих прокуроров.

      Сноска. Статья 18 с изменениями, внесенными законами РК от 09.08.2002 № 346; от 29.12.2010 № 374-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).
      

Статья 19. Протест

      1. Прокурор приносит протест на противоречащие Конституции, законам и актам Президента Республики нормативные и иные правовые акты, решения и действия государственных органов и должностных лиц.

      2. Протест приносится в орган или должностному лицу, принявшим незаконные акт, решение, или в вышестоящий орган либо вышестоящему должностному лицу. В таком же порядке опротестовываются незаконные действия органа или должностного лица.

      3. Протест прокурора подлежит рассмотрению соответствующим органом или должностным лицом в течение десяти календарных дней.

      Прокурор вправе установить иной срок рассмотрения протеста, обусловленный необходимостью подготовки и принятия по нему решения, но не менее десяти календарных дней.

      Сроки рассмотрения протеста в суде определяются законами Республики Казахстан.

      Орган или должностное лицо обязаны известить прокурора о дате рассмотрения протеста.

      4. В протесте прокурор требует отмены незаконного акта либо приведения его в соответствие с Конституцией и законами, а также прекращения незаконного действия должностного лица и восстановления нарушенного права.

      5. Прокурор вправе приостановить исполнение опротестованного акта либо действия до принятия решения по протесту. Опротестование законов не приостанавливает их действия.

      Сноска. Статья 19 с изменениями, внесенными Законом РК от 29.12.2010 № 374-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).
      

Статья 20. Постановление

      1. Прокурор в зависимости от характера нарушения закона выносит постановления по уголовному делу, о возбуждении дисциплинарного производства, производства об административном правонарушении.

      2. Прокурор выносит постановление о производстве проверки применения закона, о производстве выемки, досмотра, наложения ареста, об отмене или снятии мер запретительно-ограничительного характера, о приостановлении действия незаконного правового акта о принудительном исполнении требований прокурора, о доставлении (приводе), а также и в иных случаях, предусмотренных законом.

      3. Постановление прокурора подлежит обязательному исполнению уполномоченным органом или должностным лицом в установленный законом срок, а при отсутствии такового в срок, установленный прокурором. О результатах исполнения постановления прокурору сообщается незамедлительно. Неисполнение постановления прокурора в установленные сроки влечет ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 20 с изменениями, внесенными законами РК от 09.08.2002 N 346; от 04.07.2014 № 233-V (вводится в действие с 01.01.2015).
      

Статья 21. Санкция

      1. Прокурор дает санкцию (согласие) на:

      1) исключен Законом РК от 05.07.2008 № 65-IV (порядок введения в действие см. ст.2);

      2) исключен Законом РК от 31.10.2015 № 378-V (вводится в действие с 01.01.2016);

      3) исключен Законом РК от 04.07.2014 № 233-V (вводится в действие с 01.01.2015);

      4) проведение оперативно-розыскных, контрразведывательных мероприятий и следственных действий, в том числе негласных следственных действий, затрагивающих охраняемые Конституцией и законом права и интересы граждан;

      5) задержание иностранцев или лиц без гражданства для выдворения;

      5-1) исключен Законом РК от 04.07.2014 № 233-V (вводится в действие с 01.01.2015);

      5-2) доступ государственных органов и их должностных лиц (за исключением должностных лиц Национального Банка Республики Казахстан) к документам, содержащим банковскую тайну;

      5-3) исключен Законом РК от 02.04.2010 № 262-IV (вводится в действие с 21.10.2010);

      5-4) исключен Законом РК от 04.07.2014 № 233-V (вводится в действие с 01.01.2015);

      6) в иных случаях, прямо предусмотренных законом.

      2. Санкция (согласие) на совершение указанных действий либо отказ в ее (его) даче оформляется прокурором резолюцией и подписью на постановлении должностного лица после изучения материалов, на основании которых испрашивается санкция, в течение двадцати четырех часов.

      Санкция на указанные действия, за исключением негласных следственных действий, связанных с получением сведений, содержащих охраняемую законом тайну, также может быть удостоверена посредством электронной цифровой подписи в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи.

      3. Прокурор дает согласие на действие ведомственных нормативных правовых актов по вопросам оперативно-розыскной и иной деятельности, которая может повлечь ограничение прав свобод человека и гражданина.

      Сноска. Статья 21 с изменениями, внесенными законами РК от 09.08.2002 № 346; от 10.07.2003 № 483 (вводятся в действие с 01.01.2004 ); от 10.12.2008 № 101-IV (вводятся в действие с 01.01.2009); от 02.04.2010 № 262-IV (вводятся в действие с 21.10.2010); от 22.07.2011 № 478-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 09.11.2011 № 490-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 05.07.2012 № 30-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 04.07.2014 № 233-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 05.07.2008 № 65-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 31.10.2015 № 378-V (вводится в действие с 01.01.2016); от 24.11.2015 № 419-V (вводится в действие с 01.01.2016); от 28.12.2016 № 36-VІ (вводится в действие по истечении двух месяцев после дня его первого официального опубликования).

Статья 22. Указание

      1. Прокурор дает указания:

      1) органам досудебного расследования в связи с расследованием уголовных дел;

      2) органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность и негласные следственные действия;

      3) в других случаях, установленных законодательством.

      2. Указание Генерального Прокурора Республики нормативного характера по вопросам оперативно-розыскной деятельности, негласных следственных действий и досудебного расследования обязательно для исполнения всеми органами следствия и дознания, органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и негласные следственные действия.

      Сноска. Статья 22 в редакции Закона РК от 04.07.2014 № 233-V (вводится в действие с 01.01.2015).
      

Статья 23. Заявление

      1. Прокурор в соответствии с законодательством вправе обратиться с исковым заявлением в суд для восстановления нарушенных прав и защиты интересов государства, физических и юридических лиц.

      2. В случаях отклонения актов прокурорского надзора либо нерассмотрения их в установленный законом срок, прокурор вправе обратиться в суд с заявлением о признании недействительными действий и актов органов и должностных лиц, а также об устранении нарушений законов. Прокурор вправе своим постановлением приостановить действие опротестованного акта до рассмотрения заявления судом.

      3. Заявление в суд в связи с отклонением или оставлением без рассмотрения актов прокурорского надзора рассматривается судом в порядке, установленном законом.

      4. Заявление прокурора не облагается государственной пошлиной и иными сборами.

      Сноска. Статья 23 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.08.2002 № 346.
      

Статья 24. Предписание

      1. Письменное предписание об устранении нарушения закона вносится прокурором и направляется органу или должностному лицу, допустившему нарушение закона, либо органу или должностному лицу, правомочному устранить допущенное нарушение. Предписание вносится в случае, если нарушение закона носит явный характер, может причинить существенный вред правам и свободам человека и гражданина, а также охраняемым законом интересам юридических лиц, общества и государства и не будет незамедлительно устранено. Предписание не может выноситься на нормативные правовые акты.

      2. В предписании должны содержаться указания на нормы Конституции, законов и актов Президента Республики, которые нарушены, характер правонарушения и конкретные предложения о мерах по устранению нарушения.

      3. Предписание подлежит обязательному исполнению в срок, установленный прокурором. Об исполнении предписания незамедлительно сообщается прокурору. Неисполнение предписания прокурора влечет ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан.

      4. Предписание может быть обжаловано вышестоящему прокурору либо в суд. Обжалование предписания не приостанавливает его исполнения.

      5. Вышестоящий прокурор или суд может приостановить исполнение предписания до принятия решения по жалобе.

      Сноска. Статья 24 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.08.2002 № 346.
      

Статья 25. Представление

      1. Прокурор в пределах своей компетенции вносит представления:

      1) об устранении нарушений законности;

      2) об устранении причин и условий, способствующих совершению преступлений и других правонарушений;

      3) по вопросам лишения неприкосновенности лиц, обладающих этим правом в соответствии с Конституцией Республики Казахстан;

      4) в иных случаях, установленных законом.

      2. Представление подлежит рассмотрению должностным лицом или органом с обязательным принятием мер по устранению нарушений законности, а также причин и условий, способствующих им, в сроки, установленные прокурором, но не позднее тридцати календарных дней.

      Прокурор вправе участвовать при рассмотрении представления. О времени и месте рассмотрения представления прокурор должен быть уведомлен государственным органом или должностным лицом не позднее трех календарных дней до дня рассмотрения представления.

      О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщается в прокуратуру в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения представления.

      Сноска. Статья 25 в редакции Закона РК от 29.12.2010 № 374-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).
      

Статья 25-1. Предостережение

      В целях предупреждения правонарушений, обеспечения общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина или при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях прокурор объявляет в письменной форме физическим и юридическим лицам предостережение о недопустимости нарушения закона и предупреждает их об установленной законом ответственности.

      Сноска. Закон дополнен статьей 25-1 в соответствии с Законом РК от 29.12.2010 № 374-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).
      

Статья 25-2. Обращение

      Органы прокуратуры вправе выступить с обращением к должностным лицам, государственным органам, юридическим и физическим лицам в целях обеспечения законности, предупреждения правонарушений, а также обеспечения общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина.

      При этом обращение распространяется с использованием средств массовой информации или иным публичным способом.

      Сноска. Закон дополнен статьей 25-2 в соответствии с Законом РК от 29.12.2010 № 374-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).
      

Статья 26. Разъяснение законодательного акта

      1. При наличии достаточных оснований полагать, что незнание или неправильное понимание законодательных актов (за исключением постановлений Парламента Республики Казахстан и его Палат) физическими либо юридическими лицами может повлечь нарушения законодательных актов либо прав и свобод гражданина или неограниченного круга лиц, прокурор разъясняет содержание законодательного акта.

      2. В случаях несоответствия проекта правового акта законодательному акту (за исключением постановлений Парламента Республики Казахстан и его Палат) прокурор разъясняет органу или должностному лицу, принимающему акт, требование законодательного акта.

      Сноска. Статья 26 в редакции Закона РК от 06.04.2016 № 481-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      

Статья 26-1. Меры принудительного исполнения правовых актов прокурора

      1. В случае неисполнения в добровольном порядке постановлений и предписаний прокурора он вправе вынести постановление о принудительном исполнении требований прокурора, за исключением предусматривающих принудительное лишение имущества, и направить его для исполнения в уполномоченные государственные органы.

      2. Уполномоченные государственные органы обязаны по получении соответствующего постановления прокурора незамедлительно принять меры к его исполнению.

      3. В случае отказа должностных лиц, граждан от явки для дачи показаний в органы прокуратуры прокурор вправе вынести постановление о доставлении (приводе) такого лица в органы прокуратуры, которое исполняется органами внутренних дел в течение двадцати четырех часов.

      Сноска. Дополнен статьей 26-1 - Законом РК от 09.08.2002 № 346.
      

Статья 27. Опубликование актов прокурорского надзора

      Для обеспечения гласности своей деятельности органы прокуратуры могут публиковать в средствах массовой информации акты прокурорского надзора на незаконные действия и решения органов и должностных лиц, нарушающие конституционные и иные охраняемые законом права человека и гражданина, интересы юридических лиц и государства.

      Сноска. Статья 27 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.08.2002 № 346.

Глава 4
Надзор за соблюдением прав и свобод человека
и гражданина, интересов юридических лиц и государства

Статья 28. Задачи надзора

      1. Задачами надзора являются:

      1) обеспечение прав и свобод человека и гражданина, соответствия законодательству правовых актов и действий органов, организаций, должностных лиц и граждан;

      2) принятие мер к выявлению и устранению любых нарушений законности, причин и условий, способствовавших таким нарушениям, восстановлению нарушенных прав.

      2. Прокуратура не подменяет другие государственные органы и не вмешивается в деятельность организаций и частную жизнь граждан.

Статья 29. Полномочия прокурора

      1. При осуществлении надзора прокурор вправе:

      1) вызывать граждан и должностных лиц и получать от них показания по вопросам проводимой проверки;

      2) беспрепятственно по предъявлению служебного удостоверения входить на территорию и в помещения государственных органов, а также организаций всех форм собственности;

      2-1) получать в банках сведения по операциям и счетам физических и юридических лиц по вопросам проводимой проверки с соблюдением требований к неразглашению сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну;

      2-2) в целях выявления скрытых преступлений требовать от компетентных органов осуществления оперативно-розыскных мероприятий с уведомлением об их результатах;

      3) получать от руководителей и других должностных лиц необходимые документы, материалы, статистическую информацию и иные сведения о состоянии законности и принимаемых мерах по ее обеспечению;

      4) привлекать специалистов для участия в проверке и даче заключений;

      5) требовать производства в соответствии со своей компетенцией проверок поступивших в прокуратуру материалов, обращений и обязывать сообщать об их результатах;

      6) привлекать к осуществлению проверок сотрудников других правоохранительных органов для обеспечения безопасности и надзорной деятельности;

      6-1) назначать экспертизы;

      6-2) получать доступ к сведениям, содержащимся в информационных системах государственных, иных органов и организаций, интегрированных с системой информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов, в порядке, установленном Генеральным Прокурором Республики;

      7) выполнять иные проверочные действия, предусмотренные законами Республики Казахстан.

      2. В процессе осуществления надзора, в том числе по результатам проверки, прокурор:

      1) вносит протест;

      2) дает предписания об устранении нарушений законности;

      2-1) начинает досудебное расследование либо передает уголовное дело в орган уголовного преследования для производства досудебного расследования;

      3) выносит постановления о возбуждении дисциплинарного производства или производства об административном правонарушении, о принудительном исполнении требований прокурора, о доставлении (приводе), принимает меры к возмещению материального ущерба;

      4) в случае нарушения прав и законных интересов человека и гражданина, юридических лиц и государства приостанавливает действие незаконного акта, за исключением законов;

      5) отменяет или снимает меры запретительно-ограничительного характера, наложенные государственными органами и их должностными лицами;

      6) обращается в суд за защитой прав и охраняемых законом интересов государства, физических и юридических лиц;

      7) вносит органу или должностному лицу представление об устранении нарушений законности;

      8) предостерегает о недопустимости нарушений закона;

      9) вносит иные акты прокурорского надзора, предусмотренные настоящим Законом.

      Сноска. Статья 29 с изменениями, внесенными законами РК от 09.08.2002 № 346; от 20.12.2004 № 13 (вводятся в действие с 01.01.2005 ); от 19.03.2010 № 258-IV; от 29.12.2010 № 374-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 04.07.2014 № 233-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 24.11.2015 № 419-V (вводится в действие с 01.01.2016).

Глава 5
Представительство интересов государства в суде

Статья 30. Компетенция прокурора в судебном разбирательстве

      1. Представляя интересы государства в суде в ходе уголовного, гражданского или иного судопроизводства, в апелляционном, кассационном и надзорном порядках, прокурор осуществляет свои полномочия в соответствии с настоящим Законом, а также уголовно-процессуальным, гражданским процессуальным и иным законодательством Республики.

      2. В случае своего несогласия с решением, приговором и иным постановлением суда (судьи) по делу по мотиву его несоответствия закону либо необоснованности прокурор вправе подать в целях пересмотра дела и отмены либо изменения правового акта протест в вышестоящий суд.

      Сноска. Статья 30 с изменениями, внесенными законами РК от 09.08.2002 № 346; от 29.12.2010 № 374-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).
      

Статья 31. Опротестование постановлений суда, не вступивших в законную силу

      Прокурор вправе независимо от его участия в судебном разбирательстве дела опротестовать в вышестоящий суд не соответствующие закону или необоснованные решения, приговор и иное постановление суда (судьи), не вступившие в законную силу.

Статья 32. Опротестование постановлений суда, вступивших в законную силу

      1. Прокурор в пределах своей компетенции вправе истребовать из суда дела, по которым решения, приговоры и иные постановления суда вступили в законную силу.

      2. В случае несоответствия закону либо необоснованности решения, приговора и иного постановления суда, вступивших в законную силу, прокурор приносит протест в порядке надзора. Если опротестование выходит за пределы его компетенции, соответствующий прокурор обращается с представлением о принесении протеста к вышестоящему прокурору.

      3. Полномочия прокурора по опротестованию и приостановлению исполнения решений, приговоров и иных постановлений суда, вступивших в законную силу, определяются законодательством.

Статья 33. Опротестование нормативного постановления Верховного Суда Республики

      Генеральный Прокурор Республики по основаниям несоответствия Конституции и законам нормативного постановления Верховного Суда Республики вносит протест на пленарное заседание Верховного Суда Республики.

      Сноска. Статья 33 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.08.2002 № 346.

Глава 6
Надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности

      Сноска. Заголовок с изменениями, внесенными Законом РК от 29.12.2010 № 374-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).
      

Статья 34. Содержание и предмет надзора

      Предметом надзора является соблюдение прав и свобод человека и гражданина в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности, проведения оперативно-розыскных мероприятий, а также законность актов и действий органов и должностных лиц, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность.

Статья 35. Полномочия прокурора по обеспечению законности оперативно-розыскной деятельности и негласных следственных действий

      Осуществляя надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности и негласных следственных действий, прокурор:

      1) получает прекращенные и находящиеся в производстве дела оперативно-розыскной деятельности, уголовные дела, материалы, документы и другие необходимые сведения о ходе и результатах оперативно-розыскной деятельности и негласных следственных действий, кроме сведений о личности конфиденциальных помощников и штатных негласных сотрудников, сотрудничающих или сотрудничавших на негласной основе с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и негласные следственные действия;

      2) проводит проверку законности осуществления специальных оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, в том числе на сети связи;

      3) рассматривает жалобы и заявления на действия (бездействие) и решения должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность и негласные следственные действия;

      4) опротестовывает противоречащие Конституции, законам и актам Президента Республики нормативные правовые акты, регламентирующие организацию и тактику проведения оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, издаваемых органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и негласные следственные действия;

      5) прекращает своим постановлением оперативно-розыскные мероприятия и негласные следственные действия в случае выявления нарушений закона, прав человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности и негласных следственных действий;

      6) начинает досудебное расследование или возбуждает дисциплинарное производство в отношении сотрудников, допустивших противоправные действия при проведении оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий;

      7) выносит другие акты прокурорского надзора, предусмотренные настоящим Законом, по фактам нарушений, выявленным при осуществлении надзора за законностью оперативно-розыскной деятельности и негласных следственных действий;

      8) освобождает незаконно задержанных лиц;

      9) при необходимости требует от руководителей органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность и негласные следственные действия, проведения проверок в подчиненных им органах в целях устранения нарушений закона;

      10) в случаях, установленных законодательством, дает санкцию на проведение оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий.

      Сноска. Статья 35 в редакции Закона РК от 04.07.2014 № 233-V (вводится в действие с 01.01.2015).
      

Статья 36. Прокуроры, осуществляющие надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности

      Надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности осуществляют Генеральный Прокурор Республики и иные прокуроры в пределах компетенции, установленной законодательством.

Глава 7
Надзор за законностью следствия и дознания

Статья 37. Содержание и предмет надзора

      Прокурор осуществляет надзор за законностью актов и деятельности органов дознания и следствия, соблюдением установленного законодательством порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных преступлениях и проведения расследования.

      Сноска. Статья 37 с изменением, внесенным Законом РК от 29.12.2010 № 374-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).
      

Статья 38. Полномочия прокурора по обеспечению законности досудебного расследования

      1. Осуществляя надзор за законностью досудебного расследования, прокурор:

      1) получает для проверки от органов досудебного расследования уголовные дела, документы, материалы и иные сведения об уголовных правонарушениях, о ходе оперативно-розыскной деятельности, негласных следственных действий, досудебного расследования;

      2) проверяет соблюдение законности при приеме, регистрации, разрешении заявлений и сообщений о совершенных или готовящихся уголовных правонарушениях;

      3) поддерживает либо отказывает в поддержании перед следственным судьей ходатайства органа уголовного преследования о санкционировании содержания под стражей или домашнего ареста подозреваемого, обвиняемого, санкционирует применение залога;

      4) в необходимых случаях начинает и проводит досудебное расследование, дает указания о производстве досудебного расследования;

      5) отменяет незаконные постановления лиц, осуществляющих досудебное расследование;

      6) если в ходе досудебного расследования были допущены нарушения прав участников процесса и других граждан, незаконные методы расследования, ставит вопрос об ответственности виновных лиц;

      7) в случаях неполноты досудебного расследования, а также установления допущенных нарушений законности возвращает уголовное дело на дополнительное расследование либо прекращает его в полном объеме или в отношении конкретных лиц;

      8) утверждает обвинительный акт, протокол об уголовном проступке, направляет уголовное дело в суд для рассмотрения по существу;

      9) требует при необходимости от руководителей следственных подразделений и органов дознания проведения проверок в подчиненных им органах в целях устранения нарушений закона, обеспечения полного раскрытия уголовных правонарушений;

      10) рассматривает жалобы на действия (бездействие) и решения лица, осуществляющего досудебное расследование, руководителей органов досудебного расследования;

      11) проверяет соблюдение установленного законодательством порядка и условий содержания под стражей лиц, в отношении которых мерой пресечения избрано содержание под стражей;

      12) выполняет иные установленные законом полномочия.

      2. Указания прокурора в пределах его компетенции обязательны для лица, осуществляющего досудебное расследование.

      Сноска. Статья 38 в редакции Закона РК от 04.07.2014 № 233-V (вводится в действие с 01.01.2015).
      

Статья 39. Санкционирование ареста

      Сноска. Статья 39 исключена Законом РК от 05.07.2008 № 65-IV (порядок введения в действие см. ст.2).

Глава 8
Надзор за законностью административного производства

Статья 40. Цели надзора

      Сноска. Заголовок в редакции Закона РК от 29.12.2010 № 374-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

       Прокуратура осуществляет надзор за законностью административного производства в целях:

      1) обеспечения точного и единообразного применения законодательства об административных правонарушениях, а также при рассмотрении дел и определении мер взыскания за совершенное административное правонарушение;

      2) восстановления нарушенных прав и законных интересов человека и гражданина, должностных лиц и организаций при применении законодательства об административных правонарушениях;

      3) обеспечения гражданам права на обжалование любого акта, связанного с производством по делам об административных правонарушениях;

      4) принятия мер к виновным в нарушении законности при применении законодательства об административных правонарушениях.

Статья 41. Полномочия прокурора по обеспечению законности административного производства

      Осуществляя надзор за законностью административного производства, прокурор вправе:

      1) истребовать от уполномоченных должностных лиц и органов сведения, документы и дела об административных правонарушениях;

      2) рассматривать жалобы на действия и решения должностных лиц и органов, в компетенцию которых входит рассмотрение дел об административных правонарушениях и наложение взыскания;

      3) проверять законность и обоснованность применения административного взыскания и мер административно-правового воздействия за административные правонарушения;

      4) принимать участие в рассмотрении дела об административном правонарушении, заявлять ходатайства, давать заключения по вопросам, возникающим во время рассмотрения дела;

      5) проверять исполнение постановлений о наложении административных взысканий;

      6) принимать меры по привлечению к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения прав и свобод граждан, законных интересов юридических лиц и государства;

      7) возбуждать производства по делам об административных правонарушениях;

      8) совершать другие предусмотренные законом действия.

      Сноска. Статья 41 с изменениями, внесенными законами РК от 09.08.2002 № 346; от 04.07.2014 № 233-V (вводится в действие с 01.01.2015).
      

Статья 42. Акты прокурора по обеспечению законности административного производства

      По результатам проверок прокурор вправе:

      1) вносить в суд, иному уполномоченному органу или должностному лицу протест на постановление по делу об административном правонарушении;

      2) давать письменные указания уполномоченным должностным лицам и органам (кроме суда) о производстве дополнительной проверки;

      3) требовать от уполномоченных органов проведения проверки в подконтрольных или подведомственных им организациях;

      4) в установленных законом случаях прекращать производство об административном правонарушении;

      5) приостанавливать исполнение постановления об административном правонарушении;

      6) выносить постановление об освобождении лица, незаконно подвергнутого административному задержанию;

      7) выносить постановление или требование о снятии любых мер запретительного или ограничительного характера, наложенных должностными лицами полномочных государственных органов в связи с исполнением своих обязанностей, в случаях нарушения прав и законных интересов физических, юридических лиц и государства;

      8) выносить постановление о возбуждении производства по делу об административном правонарушении.

      Сноска. Статья 42 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.08.2002 № 346.

Глава 9
Надзор за законностью исполнительного производства

Статья 43. Содержание и предмет надзора

      Прокурор осуществляет надзор за:

      1) законностью нахождения лиц в местах лишения свободы, при исполнении наказания и иных мер принудительного характера, назначаемых судом;

      2) соблюдением установленного законодательством порядка и условий содержания осужденных в названных учреждениях, охраной их прав и свобод;

      3) законностью исполнения наказания, не связанного с лишением свободы;

      4) законностью исполнения судебных актов по гражданским, уголовным и административным делам.

      Сноска. Статья 43 с изменениями, внесенными законами РК от 09.08.2002 № 346; от 29.12.2010 № 374-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).
      

Статья 44. Полномочия прокурора по обеспечению законности исполнительного производства

      Осуществляя надзор за законностью исполнительного производства, прокурор в пределах своей компетенции вправе:

      1) требовать точного и единообразного применения Конституции, законов и международных договоров Республики Казахстан о правах человека, гуманном обращении с содержащимися под стражей и осужденными;

      2) истребовать и проверять исполнительные производства по делам о защите прав и интересов гражданина, государства, а также по искам и заявлениям прокурора;

      3) посещать с целью проверки в любое время места лишения свободы и другие учреждения, исполняющие наказания и иные меры принудительного характера, назначаемые судом;

      4) опрашивать задержанных, содержащихся под стражей, осужденных и лиц, подвергнутых мерам принудительного характера;

      5) истребовать документы, на основании которых эти лица задержаны, содержатся под стражей, отбывают наказание, а также подвергнуты иным мерам принудительного характера;

      6) немедленно освобождать своим постановлением каждого незаконно содержащегося в местах лишения свободы или учреждениях, исполняющих меры принудительного характера;

      7) отменять дисциплинарные взыскания, наложенные в нарушение закона на лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, освобождать их своим постановлением из штрафного изолятора, помещения камерного типа или карцера;

      8) в установленных законом случаях санкционировать акты администрации учреждений, исполняющих наказания;

      8-1) исключен Законом РК от 02.04.2010 № 262-IV (вводится в действие с 21.10.2010).

      Сноска. Статья 44 с изменениями, внесенными законами РК от 29.03.2000 № 42; от 02.04.2010 № 262-IV (вводятся в действие с 21.10.2010); от 04.07.2014 № 233-V (вводится в действие с 01.01.2015).

Глава 10
Уголовное преследование

Статья 45. Пределы уголовного преследования

      Прокуратура в соответствии с Конституцией в порядке и в пределах, установленных настоящим Законом и уголовно-процессуальным законодательством, осуществляет уголовное преследование.

Статья 46. Полномочия по уголовному преследованию

      Осуществляя уголовное преследование, прокурор:

      1) вправе начать досудебное расследование, передать его для расследования органу дознания или следствия либо принять его в свое производство;

      2) руководит следственной, следственно-оперативной группой, принимает к производству уголовное дело и производит досудебное расследование;

      3) участвует в производстве следственных действий;

      4) в предусмотренных законом случаях санкционирует действия и решения лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, досудебное расследование либо отказывает в даче санкции;

      5) вносит представление для получения согласия на лишение неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности лиц, обладающих иммунитетом и привилегиями от уголовного преследования;

      6) инициирует и заключает процессуальное соглашение, принимает меры к организации раскрытия и расследования преступлений, являющихся предметом заключенного процессуального соглашения;

      7) прекращает уголовное дело либо уголовное преследование по основаниям, предусмотренным законом;

      8) направляет уголовное дело в суд;

      9) выполняет иные установленные законом полномочия.

      Сноска. Статья 46 в редакции Закона РК от 04.07.2014 № 233-V (вводится в действие с 01.01.2015).
      

Статья 47. Направление дела в суд

      1. Прокурор при изучении уголовного дела, поступившего с обвинительным актом либо протоколом об уголовном проступке, обязан проверить соблюдение органами дознания и следствия требований законодательства и достаточность оснований для направления дела в суд.

      2. При наличии достаточных оснований для рассмотрения уголовного дела в суде прокурор утверждает обвинительный акт либо протокол об уголовном проступке и направляет дело в суд.

      3. При направлении дела в суд прокурор вправе:

      1) прекратить уголовное дело в его части, в том числе в отношении лица по основаниям, предусмотренным законом;

      2) исключить из обвинительного акта отдельные пункты обвинения, а также применить закон о менее тяжком преступлении;

      3) избрать, изменить или отменить меру пресечения;

      4) выполнить иные действия, установленные законом.

      Сноска. Статья 47 в редакции Закона РК от 04.07.2014 № 233-V (вводится в действие с 01.01.2015).

Глава 10-1. Взаимодействие с компетентными учреждениями
иностранных государств

      Сноска. Закон дополнен главой 10-1 в соответствии с Законом РК от 29.12.2010 № 374-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).
      

Статья 47-1. Надзор за применением законов при осуществлении международного правового сотрудничества

      1. Генеральный прокурор Республики и (или) уполномоченные им прокуроры осуществляют надзор за применением международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан, Конституции и законов Республики Казахстан по вопросам оказания правовой помощи.

      2. В пределах и порядке, установленных международными договорами и законодательством Республики Казахстан, Генеральный прокурор Республики или уполномоченные им прокуроры от имени государства принимают решение:

      о выдаче лиц;

      об осуществлении уголовного преследования;

      о переводе лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания;

      о направлении и исполнении поручений и ходатайств о производстве процессуальных действий по уголовным делам.

      3. Органы прокуратуры осуществляют и иные полномочия, предусмотренные международными договорами, законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

Статья 47-2. Полномочия прокуратуры по международному правовому сотрудничеству

      Генеральный прокурор Республики и (или) уполномоченные им прокуроры в рамках международного правового сотрудничества вправе:

      1) участвовать в разработке проектов международных договоров Республики Казахстан, а также предложений по изменению и дополнению действующих договоров;

      2) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке заключать и подписывать договоры о правовой помощи, сотрудничестве и взаимодействии с органами прокуратуры иностранных государств;

      3) в пределах компетенции органов прокуратуры осуществлять сотрудничество с соответствующими учреждениями других государств и международными организациями;

      4) участвовать в деятельности международных организаций прокуроров;

      5) участвовать в разработке проектов межгосударственных программ совместных мер по борьбе с преступностью на территории сотрудничающих государств, их выполнении;

      6) по просьбе компетентных учреждений иностранных государств с участием других правоохранительных органов Республики Казахстан оказывать правовую помощь по вопросам выдачи, уголовного преследования, проведения следственных действий, перевода осужденных, лиц, страдающих психическими расстройствами, для проведения принудительного лечения, по выполнению иных действий, направленных на предупреждение, выявление и пресечение преступлений, розыск преступников, исполнение наказаний;

      7) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке направлять в компетентные учреждения иностранных государств поручения, ходатайства, просьбы правоохранительных органов Республики Казахстан по оказанию правовой помощи по вопросам выдачи, уголовного преследования, проведения следственных действий, перевода осужденных, лиц, страдающих психическими расстройствами, для проведения принудительного лечения, по выполнению иных действий, направленных на предупреждение, выявление и пресечение преступлений, розыск преступников, исполнение наказаний;

      8) представлять интересы Республики Казахстан в судах иностранных государств и международных судах при рассмотрении уголовных дел, затрагивающих интересы Республики Казахстан;

      9) осуществлять иные полномочия, предусмотренные международными договорами, законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 47-2 с изменениями, внесенными Законом РК от 29.10.2015 № 374-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 10-2. Иные направления деятельности органов прокуратуры

      Сноска. Закон дополнен главой 10-2 в соответствии с Законом РК от 29.12.2010 № 374-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).
      

Статья 47-3. Надзор за законностью в сфере государственной правовой статистики и специальных учетов

       Надзор за законностью в сфере государственной правовой статистики и специальных учетов осуществляется уполномоченными прокурорами в соответствии с законодательством Республики Казахстан о правовой статистике и специальных учетах.

Статья 47-4. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации сотрудников органов прокуратуры

      Сноска. Статья 47-4 исключена Законом РК от 29.10.2015 № 374-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 11
Служба в органах прокуратуры

      Сноска. Заголовок главы 11 в редакции Закона РК от 06.01.2011 № 379-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).
      

Статья 48. Прокуроры, сотрудники органов прокуратуры

      1. Прокурор - должностное лицо, осуществляющее в пределах своей компетенции надзор за точным и единообразным применением законов, указов Президента Республики Казахстан, иных нормативных правовых актов, за законностью оперативно-розыскной деятельности, дознания, следствия, административного и исполнительного производства, представительство интересов государства в суде, а также уголовное преследование в случаях, порядке и пределах, установленных законом.

      Прокурорами являются: Генеральный Прокурор Республики, его первый заместитель и заместители, старшие помощники и помощники, помощники по особым поручениям, начальники департаментов, управлений и отделов органов прокуратуры и их заместители, все нижестоящие прокуроры, их заместители, старшие помощники и помощники, прокуроры по отрасли надзора, старшие прокуроры и прокуроры управлений и отделов органов прокуратуры, а также военные, уполномоченные и специальные прокуроры.

      Под специализированными прокуратурами понимаются военные, природоохранные, транспортные, а также прокуратуры специальных объектов.

      2. Должностным лицам органов прокуратуры, выполняющим основные задачи и функции органов прокуратуры, присваиваются классные чины или воинские звания.

      Перечень должностных лиц органов, ведомств и учреждений прокуратуры, которым присваиваются классные чины или воинские звания, а также соответствующие им предельные классные чины или воинские звания утверждаются Президентом Республики Казахстан.

      3. Военнообязанные сотрудники прокуратуры состоят на специальном учете в органах прокуратуры.

      Сноска. Статья 48 в редакции Закона РК от 06.01.2011 № 379-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); с изменением, внесенным Законом РК от 27.04.2012 № 15-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).
      

Статья 49. Классные чины, воинские звания и форменная одежда сотрудников органов прокуратуры

      Сноска. Статья 49 исключена Законом РК от 06.01.2011 № 379-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).
      

Статья 50. Правовая защита сотрудников органов прокуратуры

      1. Любая проверка сообщения о факте административного правонарушения, совершенного прокурором, осуществляется с участием представителей органов прокуратуры.

      2. При исполнении служебных обязанностей не допускаются административное задержание, личный досмотр прокурора, досмотр его вещей и используемого им транспорта, за исключением случаев, когда это предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 50 в редакции Закона РК от 06.01.2011 № 379-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).
      

Статья 51. Применение огнестрельного оружия и использование специальных средств

      Сноска. Статья 51 исключена Законом РК от 06.01.2011 № 379-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).
      

Статья 52. Правовое регулирование труда

      Трудовые отношения:

      1) сотрудников органов прокуратуры регулируются Трудовым кодексом Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан "О государственной службе Республики Казахстан" с особенностями, предусмотренными Законом Республики Казахстан "О правоохранительной службе";

      2) работников органов прокуратуры регулируются трудовым законодательством Республики Казахстан, законодательством Республики Казахстан о государственной службе.

      Сноска. Статья 52 в редакции Закона РК от 10.10.2001 № 247 (вводится в действие с 01.01.2001); с изменениями, внесенными законами РК от 15.05.2007 № 253; от 06.01.2011 № 379-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 29.10.2015 № 374-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      

Статья 53. Материальное и социальное обеспечение сотрудников органов прокуратуры

      1. Оплата труда сотрудников органов прокуратуры устанавливается на основании единой системы оплаты труда работников органов Республики Казахстан, содержащихся за счет государственного бюджета, утверждаемой Президентом Республики Казахстан.

      2. Пенсионное обеспечение, выплата государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца сотрудников органов прокуратуры осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 53 в редакции Закона РК от 06.01.2011 № 379-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).
      

Статья 54. (исключена Законом РК от 10.10.2001 № 247 (вводится в действие с 01.01.2001)

Статья 55. Стаж специальной службы

      1. Служба (работа) в органах прокуратуры является специальным видом государственной службы. В стаж специальной службы (работы) помимо службы (работы) в органах прокуратуры засчитывается время службы (работы):

      1) в Вооруженных Силах, органах внутренних дел, национальной безопасности и других правоохранительных органах;

      2) в судебных органах;

      3) нахождения на государственной службе;

      4) научной и педагогической работы по юридической специальности;

      5) на выборных должностях в государственных органах представительной власти.

      Сноска. Статья 55 в редакции Закона РК от 10.10.2001 № 247 (вводится в действие с 01.01.2001).

Глава 12
Иные вопросы организации и деятельности прокуратуры

Статья 56. Финансирование органов прокуратуры

      Финансирование органов прокуратуры Республики Казахстан осуществляется за счет бюджетных средств.

      Сноска. Статья 56 с изменениями, внесенными Законом РК от 20.12.2004 № 13 (вводится в действие с 01.01.2005).
      

Статья 57. Печать и удостоверения

      1. Генеральному Прокурору Республики, его заместителям удостоверения установленного образца выдаются Президентом Республики.

      2. Генеральный Прокурор Республики Казахстан, руководители ведомств, учреждений и организации образования прокуратуры, прокуроры областей и приравненные к ним прокуроры выдают удостоверения установленного образца подчиненным сотрудникам.

      3. Генеральная прокуратура Республики Казахстан, подчиненные ей прокуратуры и ведомства, учреждения и организация образования прокуратуры имеют печати с изображением Государственного Герба Республики Казахстан и своим наименованием на казахском и русском языках, соответствующие счета в органах казначейства.

      Сноска. Статья 57 с изменениями, внесенными законами РК от 29.12.2010 № 374-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 29.10.2015 № 374-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      

Статья 58. Порядок вступления в силу настоящего Закона

      Настоящий Закон вступает в силу со дня опубликования.

Статья 59. Меры по реализации настоящего Закона

      1. Генеральной прокуратуре Республики Казахстан разработать и представить на рассмотрение Президенту Республики Казахстан:

      1) Положение о порядке прохождения службы в органах прокуратуры Республики Казахстан;

      2) текст присяги сотрудников органов прокуратуры.

      2. Признать утратившим силу Закон Республики Казахстан от 17 января 1992 года "О прокуратуре Республики Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1992 г., N 5, ст. 104; 1993 г., N 8, ст. 179; 1994 г., N 9-10, ст. 148, ст. 158; 1995 г., N 3-4, ст. 34).

Президент
Республики Казахстан