Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы

Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 20 маусымдағы N 136 Заңы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 маусымдағы № 105-V Заңымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР 21.06.2013 № 105-V Заңымен (Заңның 73-бабының 10-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда).

      Қолданушылар назарына!
      Қолданушыларға ыңғайлы болуы үшін РҚАО мазмұнды жасады.

МАЗМҰНЫ

      Осы Заң Қазақстан Республикасында азаматтарды зейнетақымен қамсыздандырудың құқықтық және әлеуметтiк негiздерiн белгiлейдi, мемлекеттiк органдардың, меншiк нысандарына қарамастан, жеке және заңды тұлғалардың азаматтардың зейнетақымен қамсыздандырылуға конституциялық құқығын iске асыруға қатысуын реттейдi.
      Ескерту. "Зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңдар" деген сөздер "Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңдары" деген сөздермен, "салық заңдарына" деген сөздер "Қазақстан Республикасының салық заңдарына" деген сөздермен, "заңдарға" деген сөз "Қазақстан Республикасының заңдарына" деген сөздермен, "заңдарда" деген сөз "Қазақстан Республикасының заңдарында" деген сөздермен, "зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңдарға" деген сөздер "Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңдарына" деген сөздермен, "лицензиялау туралы заңдармен" деген сөздер "Қазақстан Республикасының лицензиялау туралы заңдарымен" деген сөздермен, "заңдарды" деген сөз "Қазақстан Республикасының заңдарын" деген сөздермен, "монополияға қарсы заңдар" деген сөздер "Қазақстан Республикасының монополияға қарсы заңдары" деген сөздермен "Зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңдарды" деген сөздер "Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңдарын" деген сөздермен, "зейнетақы заңдары" деген сөздер "Қазақстан Республикасының зейнетақы заңдары" деген сөздермен, "заңдармен" деген сөз "Қазақстан Республикасының заңдарымен" деген сөздермен ауыстырылды; "заң актiсiнде", "заң актiлерiмен" деген сөздердiң алдынан "Қазақстан Республикасының" деген сөздермен толықтырылды; "басқару жөнiндегi компания" деген сөздер "басқаруды жүзеге асыратын ұйым" деген сөздермен, "басқару жөнiндегi компанияның" деген сөздер "басқаруды жүзеге асыратын ұйымның" деген сөздермен, "басқару жөнiндегi компаниялар" деген сөздер "басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар" деген сөздермен, "басқару жөнiндегi компанияларды" деген сөздер "басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарды" деген сөздермен, "басқару компанияларымен" деген сөздер "басқаруды жүзеге асыратын ұйымдармен" деген сөздермен, "басқару жөнiндегi компанияларға" деген сөздер "басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға" деген сөздермен, "басқару жөнiндегi компаниямен" деген сөздер "басқаруды жүзеге асыратын ұйыммен" деген сөздермен, "басқару жөнiндегi аффилиирлендiрiлмеген компаниялармен" деген сөздер "басқаруды жүзеге асыратын аффилиирленбеген ұйымдармен" деген сөздермен, "басқару жөнiндегi аффилиирлендiрiлген компанияларға" деген сөздер "басқаруды жүзеге асыратын аффилиирленген ұйымдарға" деген сөздермен ауыстырылды;  "жинақтаушы зейнетақы активтерiн басқару жөнiндегi" деген сөздер "зейнетақы активтерiн инвестициялық басқару" деген сөздермен ауыстырылды - ҚР 2002.12.29 N 369 (2003.01.01 бастап күшіне енеді), өзгерту енгізілді - 2005.04.13 N 40 (2005.01.01 бастап қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.
      Ескерту. Бүкіл мәтін бойынша «ашық» деген сөз алып тасталды -  ҚР 2011.12.28 N 524 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

1-БӨЛIМ. Зейнетақымен қамсыздандыру негiздерi

1-тарау. Жалпы ережелер

      1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады:
      1) автоматтандырылған ақпараттық жүйе - жинақтаушы зейнетақы қорының жеке зейнетақы шотындағы зейнетақы активтерiн және жинақтарын есепке алуды жүзеге асыруға қажеттi және ақпараттың сенiмдiлiгiн, сақталуын және оны рұқсатсыз кiруден қорғауды қамтамасыз ететiн бағдарламалық қамтамасыз етiлуi;
      2) күші жойылды - ҚР 2012.07.10 № 34-V (2013.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;
      3) әртараптандыру - зейнетақы активтерiн жоғалтып алу қатерiн азайту мақсатында, уәкiлеттi орган белгiлеген талаптарға сәйкес оларды әртүрлi қаржы құралдарына орналастыру;
      4) бақылау – заңды тұлғаның шешiмдерiн айқындау мүмкiндiгi, ол мынадай талаптардың бiрi болған:
      заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлестерiнiң не орналастырылған акцияларының (артықшылықты және қоғам сатып алған акциялары шегерiле отырып) елу пайызынан астамын бiр тұлғаның дербес не бiр немесе бiрнеше тұлғамен бiрлесiп тiкелей немесе жанама иеленуi не заңды тұлғаның акцияларының елу пайызынан астамымен дербес дауыс беру мүмкiндiгi болған;
      бiр тұлғада заңды тұлғаның басқару органы немесе атқарушы органы құрамының кемiнде жартысын дербес сайлау мүмкiндiгi болған;
      Қазақстан Республикасының жобалық қаржыландыру және секьюритилендiру туралы заңнамасына сәйкес құрылған арнайы қаржы компаниясының қаржылық есептiлiгiн қоспағанда, заңды тұлғаның қаржылық есептiлiгi аудиторлық есепке сәйкес заңды тұлғаның қаржылық есептiлiгiне енгiзiлген;
      бiр тұлғаның дербес не бiр немесе бiрнеше тұлғамен бiрлесiп шарттың (растайтын құжаттардың) күшiне қарай немесе уәкiлеттi органның нормативтiк құқықтық актiсiнде көзделген жағдайларда өзгеше түрде заңды тұлғаның шешiмдерiн айқындау мүмкiндiгi болған кезде туындайды;
      5) баспасөз басылымы - тiзбесiн уәкiлеттi орган айқындайтын мерзiмдi баспасөз басылымдары;      
      6) бас ұйым - басқа заңды тұлғаға бақылау жасайтын заңды тұлға;
      7) ең төменгi зейнетақы - тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгiленген зейнетақы төлемдерiнiң ең төменгi мөлшерi;
      8) ерiктi зейнетақы жарналары – Қазақстан Республикасының заңнамасында және ерiктi зейнетақы жарналары есебiнен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартта айқындалатын тәртiппен, салымшылардың өз бастамасы бойынша зейнетақы төлемдерін алушының пайдасына жинақтаушы зейнетақы қорларына салатын ақшасы;
      9) ерiктi зейнетақы жарналарының мөлшерлемесі - ерiктi зейнетақы жарналары есебiнен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартта айқындалған жинақтаушы зейнетақы қорына төленетiн төлемнiң мөлшерi;
      10) ерiктi зейнетақы жарналарының салымшысы - ерiктi зейнетақы жарналары есебiнен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартқа сәйкес, өзiнiң меншікті қаражаты есебiнен зейнетақы төлемдерін алушының пайдасына ерiктi зейнетақы жарналарын жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлға;
      11) ерiктi кәсiптiк зейнетақы жарналары - Қазақстан Республикасының заңнамасында және ерiктi кәсiптiк зейнетақы жарналары есебiнен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартта белгiленген тәртiппен, Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын кәсiптер тiзбесi бойынша қызметкерлердiң пайдасына салымшылардың өз бастамасы бойынша жинақтаушы зейнетақы қорларына салатын ақшасы;
      12) ерiктi кәсiптiк зейнетақы жарналарының мөлшерлемесі - ерiктi кәсiптiк зейнетақы жарналары есебiнен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартта және осы Заңда айқындалған жинақтаушы зейнетақы қорына төленетiн төлемнiң мөлшерi;
      13) ерiктi кәсiптiк зейнетақы жарналарының салымшысы - ерiктi кәсiптiк зейнетақы жарналары есебiнен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартқа сәйкес, өзiнiң меншікті қаражаты есебiнен қызметкердiң пайдасына ерiктi кәсiптiк зейнетақы жарналарын салуды жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлға;
      14) жеке зейнетақы шоты - салымшының (зейнетақы төлемдерін алушының) жинақтаушы зейнетақы қорындағы жеке атаулы шоты, онда Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оның мiндеттi не ерiктi зейнетақы жарналары немесе ерiктi кәсiптiк зейнетақы жарналары, инвестициялық табысы, өсiмпұл және өзге де түсiмдер есепке алынады және содан зейнетақы төлемдерi жүргізіледі;
      15) жинақтаушы зейнетақы қоры - зейнетақы жарналарын тарту және зейнетақы төлемдерi жөнiндегi қызметтi, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен зейнетақы активтерiн инвестициялық басқару жөнiндегi қызметтi жүзеге асыратын заңды тұлға;
      16) жинақтаушы зейнетақы қорында бөлектеп есеп жүргiзу - заңды тұлға ретiнде жинақтаушы зейнетақы қорының бухгалтерлiк балансына зейнетақы активтерiн енгiзбеу;
      17) жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның акцияларын жанама иелену (дауыс беру) – жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның, жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның iрi қатысушысының немесе жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның бiрлескен iрi қатысушысы болып табылатын тұлғалардың шешiмдерiн заңды тұлғалардың акцияларын (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерiн) иелену арқылы айқындау мүмкiндiгi;
      18) жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның iрi қатысушысы – уәкiлеттi органның жазбаша келiсiмiне сәйкес жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның орналастырылған акцияларының (артықшылықты және сатып алынған акциялары шегерiле отырып) он немесе одан көп пайызын тiкелей немесе жанама иелене алатын немесе:
      жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның дауыс беретiн акцияларының он немесе одан көп пайызымен тiкелей немесе жанама дауыс беру;
      жинақтаушы зейнетақы қоры немесе зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым қабылдайтын шешiмдерге шарттың күшiне қарай не уәкiлеттi органның нормативтiк құқықтық актiсiнде айқындалатын тәртiппен өзгеше түрде ықпал ету мүмкiндiгi бар жеке немесе заңды тұлға (мемлекет немесе ұлттық басқарушы холдинг осындай иеленушi болып табылатын жағдайларды, сондай-ақ осы Заңда көзделген жағдайларды қоспағанда);
      19) заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы қатысу үлестерiн жанама иелену не акцияларын иелену (дауыс беру) - басқа заңды тұлғалардың акцияларын (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерiн) иелену (дауыс беру) арқылы заңды тұлғаның, заңды тұлғаның iрi қатысушысының немесе бiрлесiп заңды тұлғаның iрi қатысушысы болып табылатын тұлғалардың шешiмдерiн айқындау мүмкiндiгi;
      20) зейнетақы – уәкілетті ұйымнан, жинақтаушы зейнетақы қорларынан төленетiн зейнетақы төлемдерiнiң жиынтығы;
      21) зейнетақы активтерi - зейнетақы төлемдерi мен аударымдарын, сондай-ақ жинақтаушы зейнетақы қорларынан алынатын қаражатты қамтамасыз етуге және жүзеге асыруға арналған ақша, бағалы қағаздар, өзге де қаржы құралдары;
      22) зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым - жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын заңды тұлға;
      23) зейнетақы аннуитетi шарты - сақтандыру шарты, оған сәйкес сақтанушы (зейнетақы төлемдерін алушы) сақтандыру ұйымына зейнетақы жинақтарының сомасын беруге мiндеттенедi, ал сақтандыру ұйымы сақтанушының (зейнетақы төлемдерін алушының) пайдасына өмiр бойына немесе белгiлi бiр уақыт кезеңi iшiнде сақтандыру төлемдерiн жүзеге асыруға мiндеттенедi;
      24) зейнетақы жинақтары - мiндеттi зейнетақы жарналарын, ерiктi зейнетақы жарналарын және ерiктi кәсiптiк зейнетақы жарналарын, инвестициялық кiрiстi, өсiмпұлды, шарттарға, осы Заңға, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де түсiмдердi қамтитын, салымшының (зейнетақы төлемдерін алушының) жеке зейнетақы шотында есептелетiн ақшасы;
      25) зейнетақы жинақтарының нақты құны - мемлекеттiк статистика саласындағы уәкiлеттi орган есептеп шығаратын, тұтыну бағалары индексiне үйлестiрiлген зейнетақы жинақтарының номиналды құны;
      26) зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт - бiр тараптан жинақтаушы зейнетақы қорымен және екiншi тараптан салымшы және (немесе) зейнетақы төлемдерін алушы жасасатын, зейнетақы жарналарына, жинақтарына және төлемдер алуға байланысты құқықтық қатынастарды белгiлеу, өзгерту немесе тоқтату туралы шарт;
      27) зейнетақы төлемдерi:
      уәкілетті ұйымнан - 1998 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша кемiнде алты ай еңбек өтілі бар жеке тұлғаларға еңбек өтіліне тепе-тең түрде жүзеге асырылатын ақша қаражатын төлеу;
      жинақтаушы зейнетақы қорларынан – зейнетақы төлемдерін алушыларға зейнетақы жинақтарын төлеу;
      28) зейнетақы төлемдерiн алушы (бұдан әрi - алушы) – уәкілетті ұйымнан зейнетақы төлемдерi тағайындалған және (немесе) жинақтаушы зейнетақы қорынан зейнетақы төлемдерiн алуға құқығы бар жеке тұлға;
      29) инвестициялық декларация – инвестициялау объектілерінің тізбесін, зейнетақы активтеріне қатысты инвестициялық қызметтің мақсаттарын, стратегияларын, талаптарын және шектеулерін, зейнетақы активтерін хеджирлеу және әртараптандыру талаптарын айқындайтын құжат;
      30) инвестициялық кiрiс - жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы активтерiн инвестициялау нәтижесiнде алынған ақша;
      31) инвестициялық портфель - зейнетақы активтерiнiң құрамына кiретiн қаржы құралдары жиынтығы;
      32) кастодиан банк - бағалы қағаздар жөнiндегi құқықтарды тiркеу және есепке алу, құжаттамалық бағалы қағаздарды сақтау және клиенттiң ақшасын есепке алу жөнiндегi қызметтi жүзеге асыратын банк;
      33) кастодиандық шарт - кастодиан банк пен оның клиентi жасасатын бағалы қағаздар мен ақшаны жауапкершiлiкпен сақтау және есепке алу туралы шарт;
      34) мемлекеттiк базалық зейнетақы төлемi - Қазақстан Республикасының азаматтарына осы Заңда белгiленген зейнеткерлiк жасқа жеткен соң берiлетiн ай сайынғы ақшалай төлем;
      35) мiндеттi зейнетақы жарналары - осы Заңға сәйкес Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен жинақтаушы зейнетақы қорларына салынатын ақша;
      35-1) міндетті зейнетақы жарналары бойынша берешек – есептелген, ұстап қалынған (есебіне жазылған) және жинақтаушы зейнетақы қорларына аударылмаған міндетті зейнетақы жарналары;
      36) мiндеттi зейнетақы жарналарын төлеу жөнiндегi агент (бұдан әрi - агент) - шетелдiк заңды тұлғалардың тұрақты мекемесі, сондай-ақ филиалдары, өкiлдiктерi арқылы Қазақстан Республикасында қызметiн жүзеге асыратын шетелдiк заңды тұлғаны қоса алғанда, Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртiппен мiндеттi зейнетақы жарналарын есептейтін, ұстап қалатын (есептеп қосатын) және аударатын жеке немесе заңды тұлға;
      37) мiндеттi зейнетақы жарналарының мөлшерлемесі - жинақтаушы зейнетақы қорына төленетін төлем мөлшерi, ол салымшының зейнетақы жарналарын есептеу үшiн қабылданатын табысына пайыздық қатынаспен көрсетiледi;
      38) мiндеттi зейнетақы жарналарының салымшысы - мiндеттi зейнетақы жарналары есебiнен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жасасқан және жинақтаушы зейнетақы қорында жеке зейнетақы шоты бар жеке тұлға;
      39) мiнсiз iскерлiк бедел - кәсiпқойлықты, адалдықты, алынбаған немесе өтелмеген соттылығы жоқ екенiн растайтын фактiлердiң болуы;
      40) орталық атқарушы орган - халықты әлеуметтiк қорғау саласында реттеудi жүзеге асыратын мемлекеттiк орган;
      41) Орталықтан зейнетақы төлемдерiн тағайындайтын органдар - уәкiлеттi мемлекеттiк органдар;
      42) пруденциялық норматив - жинақтаушы зейнетақы қорының және зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның қаржылық орнықтылығын қамтамасыз ету үшiн Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленетiн экономикалық талаптар;
      43) сақтандыру ұйымы (сақтандырушы) - уәкiлеттi органның тиiстi лицензиясы негiзiнде «өмiрдi сақтандыру» саласында сақтандыру шарттарын жасасу және орындау жөнiндегi қызметтi жүзеге асыратын заңды тұлға;
      44) сатып алу сомасы - зейнетақы аннуитетi шарты мерзiмiнен бұрын бұзылған кезде сақтанушының (алушының) сақтандыру ұйымынан алуға құқығы бар ақша сомасы;
      45) уәкілетті орган – Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі;
      46) уәкiлеттi ұйым (бұдан әрi – Орталық) – Қазақстан Республикасы Үкiметiнің шешімі бойынша құрылған республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсiпорын;
      47) үлестес тұлғалар – шешiмдердi тiкелей және (немесе) жанама түрде айқындауға және (немесе) бір-бірінің (тұлғалардың бiрi) қабылдайтын шешiмдеріне, оның iшiнде жасалған мәмiленiң күшiне қарай ықпал етуге мүмкiндiгi бар (өздерiне берiлген өкiлеттiктер шеңберiнде бақылау мен қадағалау функцияларын жүзеге асыратын мемлекеттiк органдарды және ұлттық басқарушы холдингтi қоспағанда) жеке немесе заңды тұлғалар. Ұлттық басқарушы холдингтiң жинақтаушы зейнетақы қоры акционерлерiнiң құрамында болуы тұлғалардың бiр-бiрiне қатысты үлестес екенiн айқындау үшiн негiз болып табылмайды.
      Ескерту. 1-бап жаңа редакцияда - ҚР 2012.07.10 N 34-V Заңымен (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз); өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.07.05 N 30-V (2012.09.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 04.02.2013 № 75-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      2-бап. Азаматтардың зейнетақымен қамсыздандырылу құқығы

      1. Қазақстан Республикасының азаматтары Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен зейнетақымен қамсыздандырылуға құқылы.
      2. Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын шетелдiктер мен азаматтығы жоқ адамдар, егер Қазақстан Республикасының заңдарында және халықаралық шарттарда өзгеше көзделмесе, Қазақстан Республикасының азаматтарымен бiрдей зейнетақымен қамсыздандырылу құқығын пайдаланады.
      Ескерту. 2-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 1999.04.05 N 364 (1999.04.01 бастап күшіне енеді) Заңымен.

      3-бап. Қазақстан Республикасының зейнетақымен
              қамсыздандыру туралы заңдары

      1. Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңдары Қазақстан Республикасының Конституциясына негiзделедi және осы заңнан, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiнен тұрады.
      2. Егер Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шартта осы Заңдағыдан өзгеше ережелер белгiленсе, халықаралық шарттың ережелерi қолданылады.

      4-бап. Мiндеттi және ерiктi зейнетақы жарналарын төлеу
              және олардың түсуiн бақылауды жүзеге асыру
              тәртiбi

      Ескерту. 4-бап алынып тасталды - ҚР 2002.12.29 N 369 (2003.01.01 бастап күшіне енеді) Заңымен.

      5-бап. Зейнетақымен қамсыздандыру жөнiндегi мемлекеттiк
              кепiлдiктер

      1. Мемлекет 1998 жылғы 1 қаңтарға дейiн зейнеткерлiкке шыққан азаматтарды зейнетақы төлемдерiнiң белгiленген мөлшерiн сақтай отырып, 1999 жылғы 1 сәуірге дейін зейнетақымен қамсыздандыруға кепiлдiк бередi, одан кейінгі кезеңдерде зейнетақы төлемдері осы Заңның 13-бабының 4-тармағына сәйкес жүзеге асырылатын болады.
      2. Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемi:
      1) 1998 жылғы 1 қаңтарға дейiн зейнетақы алып келген;
      2) осы Заңның 9-бабына сәйкес зейнеткерлік жасқа жеткен Қазақстан Республикасының азаматтарына;
      3) әскери қызметшілерге, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының арнаулы атақтар, сыныптық шендер берілген қызметкерлеріне, сондай-ақ арнаулы атақтар, сыныптық шендер алу және нысанды киім киіп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған, еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерін алуға құқығы бар адамдарға төленеді.
      Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемi Орталықтан және (немесе) жинақтаушы зейнетақы қорларынан зейнетақы төлемін, сондай-ақ мүгедектігі бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алуына қарамастан жүзеге асырылады.
      Мемлекеттiк базалық зейнетақы төлемінің мөлшері ең төменгi күнкөрiс деңгейіне кезең-кезеңімен жақындатыла отырып, тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңмен жыл сайын белгiленедi.
      Мемлекеттiк базалық зейнетақы төлемiн төлеу Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын тәртiппен бюджет қаражаты есебiнен жүзеге асырылады.
      Осы Заңның 9-бабының 1-3-тармақтарына сәйкес зейнеткерлiк жасқа жеткен кезде асыраушысынан айырылу жағдайына және жасына байланысты мемлекеттiк әлеуметтік жәрдемақылар азаматтардың тiлегi бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасында белгiленген тәртiппен мемлекеттiк базалық зейнетақы төлемiмен ауыстырылуы мүмкiн.
      3. Орталықтан төленетін зейнетақы төлемдерінің мөлшерін арттыру Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен жыл сайын жүргізіледі.
      4. Мемлекет еңбек сiңiрген жылдары бойынша зейнетақы алуға құқығы бар және осы құқығын зейнетақы тағайындайтын және/немесе оны төлеудi жүзеге асыратын органдарда 1998 жылғы 1 қаңтарға дейiн тiркеген азаматтарды зейнетақымен қамсыздандыруға кепiлдiк бередi, бұл жағдайда оларға қызметтен кеткеннен кейiн төлене бастайтын зейнетақы белгiленедi. Тағайындалған зейнетақыға осы баптың 1 және 3-тармақтарының және осы Заңның 13-бабының 4-тармағының ережелерi қолданылады.
      Ескерту. 5-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 1999.04.05 N 364 (1999.04.01 бастап күшіне енеді), 1999.11.16 N 482 (2000.01.01 бастап күшіне енеді), 2005.06.16 N 58 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2006.07.04 N 148 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2011.01.06 N 379-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2012.02.13 N 553-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      6-бап. Жинақталған зейнетақы қаражатының сақталуына
              кепiлдiк

      РҚАО-ның ескертуі!
      1-тармақ 2015.01.01 ҚР 2008.11.20 N 88-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен жаңа редакцияда жазылады. 
      1. Мемлекет алушыларға жинақтаушы зейнетақы қорларындағы мiндеттi зейнетақы жарналарының осы Заңмен және Қазақстан Республикасының өзге де заң актiлерiмен анықталған, алушының зейнетақы төлемдерiн алу құқығы кезiндегi инфляция деңгейiн ecкepe отырып, iс жүзiнде енгiзiлген мiндеттi зейнетақы жарналары мөлшерiнде сақталуына кепiлдiк бередi.
      2. Жинақталған зейнетақы қаражатының сақталу кепілдігі, сондай-ақ:
      1) жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы жарналарын тарту және зейнетақы төлемдерiн жүзеге асыру жөнiндегi қызметiн лицензиялау;
      2) зейнеткерлiк активтердi басқаруды жүзеге асыратын ұйымның зейнетақы активтерiн инвестициялық басқару бойынша қызметiн лицензиялау;
      2-1) екінші деңгейдегі банктердің кастодиандық қызметін лицензиялау;
      3) зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар мен жинақтаушы зейнетақы қорлары үшiн пруденциалдық нормативтер белгiлеу;
      3-1) олардың қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ететін тиісті нормалар мен лимиттер белгілеу жолымен жинақтаушы зейнетақы қорларының қызметін реттеу;
      4) жинақтаушы зейнетақы қорларының және зейнетақы активтерiн басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың құрылтайшыларына, басшы қызметкерлерi мен мамандарына, сондай-ақ олардың жарғылық капиталының мөлшерi мен құрамына қойылатын талаптарды белгiлеу;
      5) жинақтаушы зейнетақы қорларының ақша мен бағалы қағаздарды жинақтаушы зейнетақы қорларымен және зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдармен аффилиирленбеген кастодиан банкте ғана сақтау талабын белгiлеу;
      6) (алып тасталды)
      7) жинақтаушы зейнетақы қорларының өз қаражаты мен зейнетақы активтерiнiң бөлек есебiн жүргiзу, сондай-ақ олардың мақсатты орналастырылуына бақылау орнату;
      8) (алып тасталды)
      9) диверсификация және зейнетақы активтерiн орналастыру кезiнде тәуекелдi азайту жөнiндегi талаптарды белгiлеу;
      10) жинақтаушы зейнетақы қорлары алатын комиссиялық сыйақы мөлшерiне шектеулер енгiзу;
      11) жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы активтерін басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың жылдық қаржы есептерiне жыл сайын аудит жүргiзудiң мiндеттiлiгi;
      12) жинақтаушы зейнетақы қорларының және зейнетақы активтерiн басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың тиiстi мемлекеттiк органдар алдында Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен ұдайы қаржылық есеп берiп отыруы;
      12-1) салымшы мен алушыға оның жинақталған зейнетақы қаражатының жай-күйi туралы ақпарат беріп отыру;
      13) алушыға өзiнiң жинақталған зейнетақы қаражатын жинақтаушы зейнетақы қорынан екiншiсiне ауыстыру мүмкiндiгiн беру, бiрақ ол жылына екi реттен аспауы керек;
      14) жинақталған зейнетақы қаражатын алушының таңдауы бойынша толық көлемiнде немесе iшiнара ерiктi сақтандыру;
      15) зейнетақы активтерiн сақтандыру жүйесiн құру арқылы қамтамасыз етiледi.
      Ескерту. 6-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 1999.04.05 N 364 (1999.04.01 бастап күшіне енеді), 2002.12.29 N 369 (2003.01.01 бастап күшіне енеді), 2004.12.20 N 13 (2005.01.01 бастап күшіне енеді), 2005.06.16 N 58 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2006.05.05 N 139, 2010.03.19 № 258-IV Заңдарымен.

      6-1-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің зейнетақымен
                қамсыздандыру саласындағы құзыреті

      Қазақстан Республикасының Үкіметі зейнетақымен қамсыздандыру саласында:
      1) зейнетақымен қамсыздандыру саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын әзірлейді және оларды жүзеге асыруды ұйымдастырады;
      2) мемлекеттік базалық зейнетақы төлемін бюджет қаражаты есебінен жүзеге асыру, сондай-ақ Орталықтан төленетін зейнетақы төлемдерін тағайындау және жүзеге асыру қағидаларын бекітеді;
      3) міндетті зейнетақы жарналарын есептеу, ұстап қалу (есебіне жазу) және аудару тәртібі мен мерзімдерін бекітеді;
      4) судья теріс себептер бойынша лауазымынан босатылған жағдайда, судьялар үшін қосымша белгіленген міндетті зейнетақы жарналарының сомаларын алып қою және бюджетке аудару қағидаларын бекітеді;
      5) жинақтаушы зейнетақы қорларынан міндетті зейнетақы жарналары, ерікті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен қалыптасқан зейнетақы жинақтарынан зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру қағидаларын және кесте бойынша зейнетақы төлемдерінің мөлшерін есептеуді жүзеге асыру әдістемесін бекітеді;
      6) салымшыда (алушыда) міндетті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы әртүрлі жинақтаушы зейнетақы қорларымен жасалған екі және одан да көп шарт болған кезде бірнеше жинақтаушы зейнетақы қорларынан зейнетақы жинақтарын олардың біреуіне аудару қағидаларын бекітеді;
      7) өзіне Қазақстан Республикасының Конституциясымен, осы Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарымен және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерімен жүктелген өзге де функцияларды орындайды.
      Ескерту. 1-тарау 6-1-баппен толықтырылды - ҚР 04.02.2013 № 75-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      6-2-бап. Халықты әлеуметтік қорғау саласындағы орталық
               атқарушы органның құзыреті

      Халықты әлеуметтік қорғау саласындағы орталық атқарушы орган:
      1) салымшылар өз қаражаты есебінен қызметкерлер пайдасына ерікті кәсіптік зейнетақы жарналарын жүзеге асыратын олардың кәсіптерінің тізбесін әзірлейді;
      2) Орталықтан төленетін зейнетақы төлемдерінің мөлшерлерін жыл сайын арттыру тәртібін әзірлейді;
      3) Орталықтан төленетін зейнетақыларды бір жарым есе мөлшерде тағайындауға еңбек өтілін жеңілдікпен есептеу үшін сот-медициналық сараптама мекемелеріндегі, емдеу мекемелерінің патологиялық-анатомиялық бөлімшелеріндегі жұмыстардың тізбесін әзірлейді;
      4) толық маусым ішіндегі жұмыс зейнетақы тағайындау үшін бір жылғы жұмыс өтіліне есепке алынатын өнеркәсіптің маусымдық салаларының тізімін әзірлейді;
      5) Орталықтан төленетін зейнетақы төлемдерінің мөлшерін есептеу үшін өндiрiстердiң, жұмыстардың, кәсiптердiң, лауазымдар мен көрсеткiштердiң № 1 тізімін әзірлейді;
      6) міндетті зейнетақы жарналары бойынша салымшылардың (алушылардың) дерекқорын және міндетті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жасасқан жеке тұлғалардың бірыңғай тізімін қалыптастыру қағидаларын әзірлейді;
      7) салымшылардың (алушылардың) зейнетақы жинақтарын аудару кезінде туындаған жинақтаушы зейнетақы қорларының міндеттемелері бойынша өзара есеп айырысу қағидаларын әзірлейді;
      8) жинақтаушы зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы жарналарын есептеу, ұстап қалу (есебіне жазу) және аудару тәртібі мен мерзімдерін әзірлейді;
      9) агенттер 2005 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша әлеуметтік жеке кодының және (немесе) салық төлеушінің тіркеу нөмірінің және (немесе) жинақтаушы зейнетақы қорымен жасалған зейнетақы шартының болмауына байланысты, тұрған жері белгісіз бұрынғы қызметкерлердің табыстарынан ұстап қалған және аудармаған міндетті зейнетақы жарналарын аудару қағидаларын әзірлейді;
      10) ерiктi кәсіптік зейнетақы жарналарын есептеу үшiн қолданылатын ай сайынғы табысты айқындау қағидаларын әзірлейді;
      11) жинақтаушы зейнетақы қорларынан міндетті зейнетақы жарналары, ерікті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен қалыптасқан зейнетақы жинақтарынан зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру қағидаларын және кесте бойынша зейнетақы төлемдерінің мөлшерін есептеуді жүзеге асыру әдістемесін әзірлейді;
      12) салымшыда (алушыда) міндетті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы әртүрлі жинақтаушы зейнетақы қорларымен жасалған екі және одан да көп шарт болған кезде бірнеше жинақтаушы зейнетақы қорларынан зейнетақы жинақтарын олардың біреуіне аудару қағидаларын әзірлейді;
      13) міндетті зейнетақы жарналары есебінен салымшының (алушының) зейнетақы жинақтарын бір жинақтаушы зейнетақы қорынан басқасына электрондық терминалдар арқылы аудару қағидаларын әзірлейді;
      14) салымшылармен (алушылармен) міндетті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы жасалған және қолданысын тоқтатқан шарттар туралы мәліметтерді жинақтаушы зейнетақы қорларының электрондық құжат айналымын пайдалана отырып, Орталыққа ұсыну қағидаларын әзірлейді;
      15) жинақтаушы зейнетақы қорларының комиссиялық сыйақы алу қағидаларын әзірлейді;
      16) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
      Ескерту. 1-тарау 6-2-баппен толықтырылды - ҚР 04.02.2013 № 75-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      6-3-бап. Уәкілетті органның құзыреті

      Уәкілетті орган:
      1) қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау бөлігіндегі нормативтік құқықтық актілерді әзірлейді және бекітеді;
      2) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асырады.
      Ескерту. 1-тарау 6-3-баппен толықтырылды - ҚР 04.02.2013 № 75-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

2-БӨЛIМ. Орталықтан зейнетақымен  қамсыздандыру

2-тарау. Орталықтан зейнетақы төлемдерiн алу құқығы

      7-бап. Орталықтан зейнетақы төлемдерiн алу құқығы

      Азаматтарға осы Заңда белгiленген жағдайлар туған ретте Орталықтан зейнетақы төлемдерiн алу құқығына кепiлдiк берiлген.
      Зейнет жасына жеткен зейнеткерлерге оларға еңбек сіңірген жылдары үшін 1998 жылғы 1 қаңтарға дейін тағайындалған зейнетақыларын қайта тағайындату құқығы беріледі.
      Ескерту. 7-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2002.01.04 N 278 Заңымен.

      8-бап. Орталықтан зейнетақы төлемдерiн алуға құқығы бар
             азаматтар санаттары

      1. Орталықтан зейнетақы төлемдерi азаматтардың мынадай санаттарына:
      1) 1998 жылғы 1 қаңтарға дейiн зейнетақы алатындарына;
      2) осы Заңның 9-бабының 1-3-тармақтарына сәйкес зейнеткерлiк жасына жеткен және 1998 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша кемiнде алты ай еңбек стажы бар адамдарға - еңбек стажына бара-бар мөлшерде;
      3) әскери қызметшілерге, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының арнаулы атақтар, сыныптық шендер берілген қызметкерлеріне, сондай-ақ арнаулы атақтар, сыныптық шендер алу және нысанды киім киіп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған, еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерін алуға құқығы бар адамдарға төленеді.
      2. Орталықтан зейнетақы төлемдерін алушы, соның ішінде мемлекеттік базалық зейнетақы алушы қайтыс болған жағдайда оның отбасына не оны жерлеген адамға жерлеуге арналған бiржолғы төлем Орталықтан он бес еселенген айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде төленедi.
      3. Ұлы Отан соғысының қатысушысы немесе мүгедегi болған, Орталықтан зейнетақы төлемдерiн алушы қайтыс болған жағдайда оның отбасына не оны жерлеудi жүзеге асырған жеке немесе заңды тұлғаға Орталықтан отыз бес айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде жерлеуге арналған бiржолғы төлем төленедi.
      Ескерту. 8-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2002.12.29 N 369 (2003.01.01 бастап күшіне енеді), 2005.06.16 N 58 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2008.11.20 N 88-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2011.01.06 N 379-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2012.02.13 N 553-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      9-бап. Орталықтан зейнетақы төлемдерiн тағайындау

      1. Орталықтан зейнетақы төлемдерi:
      1998 жылғы 1 қаңтардан бастап - еркектерге 61 жасқа толғанда, әйелдерге 56 жасқа толғанда;
      1998 жылғы 1 шiлдеден бастап - еркектерге 61,5 жасқа толғанда, әйелдерге 56,5 жасқа толғанда;
      1999 жылғы 1 шiлдеден бастап - еркектерге 62 жасқа толғанда, әйелдерге 57 жасқа толғанда;
      2000 жылғы 1 шiлдеден бастап - еркектерге 62,5 жасқа толғанда, әйелдерге 57,5 жасқа толғанда;
      2001 жылғы 1 шiлдеден бастап - еркектерге 63 жасқа толғанда, әйелдерге 58 жасқа толғанда тағайындалады.
      2. Төтенше және барынша радиациялық қатерлi өңiрлерде 1949 жылғы 29 тамыздан 1963 жылғы 5 шiлдеге дейiн кемiнде 10 жыл тұрған азаматтар "Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтiк қорғау туралы" Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес:
      еркектер - жалпы жұмыс стажы 25 жылдан кем болмаған жағдайда 50 жасқа жеткенде;
      әйелдер - жалпы стажы 20 жылдан кем болмаған жағдайда 45 жасқа жеткенде зейнетақы тағайындалуына құқылы.
      3. 5 және одан да көп бала туып, оларды сегіз жасқа дейін тәрбиелеген әйелдер 50 жасқа толғанда жасына байланысты толық көлемде зейнетақы алуға құқылы, аталған зейнетақы жасы 1998 жылғы 1 шілдеден бастап жыл сайын 6 айға өсіп отырады, бірақ тұтас алғанда 3 жылдан аспауға тиіс.
      4. Орталықтан жасына байланысты зейнетақы төлемдерi толық көлемiнде осы баптың 1-тармағында белгiленген жасқа толғанда азаматтардың мынадай санаттарына:
      1) еркектерге 1998 жылғы 1 қаңтарда кемiнде 25 жыл еңбек стажы болғанда және осы Заңның 60-бабының 2-тармағында аталған адамдар арасынан еркектерге қызметiнен босатылған кезiнен бастап тағайындалады. Бұл ретте осы Заңның 60-бабының 2-тармағында аталған адамдар үшiн еңбек стажына 1998 жылғы 1 қаңтардан бастап қызметтен босатылған кезiне дейiнгi қызметi осы кезеңде жинақтаушы зейнетақы қорларына мiндеттi зейнетақы жарналары жасалмаған жағдайда есептеледi;
      2) әйелдерге 1998 жылғы 1 қаңтарда кемiнде 20 жыл еңбек стажы болғанда және осы Заңның 60-бабының 2-тармағында аталған адамдар арасынан әйелдерге қызметiнен босатылған кезiнен бастап тағайындалады. Бұл ретте осы Заңның 60-бабының 2) тармағында аталған адамдар үшiн еңбек стажына 1998 жылғы 1 қаңтардан бастап қызметтен босатылған кезiне дейiнгi қызметi осы кезеңде жинақтаушы зейнетақы қорларына мiндеттi зейнетақы жарналары жасалмаған жағдайда есептеледi.
      5. Толық емес көлемдегi жасына байланысты зейнетақы төлемдерi осы баптың 1-тармағында аталған азаматтар санаттарына олардың 1997 жылғы 1 қаңтарда нақты еңбек стажының болуына қарай Орталықтан толық көлемiнде зейнетақы төлемдерiн алу құқығы болмаған жағдайда және осы Заңның 60-бабының 2-тармағында аталған адамдар үшiн қызметтен босатылған кезiнен бастап тағайындалады.
      6. Жасына байланысты зейнетақының толық емес көлемдегi төлемдерi Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен, толық зейнетақыдан 1998 жылғы 1 қаңтарда болған еңбек стажына бара-бар үлес ретiнде есептеледi. Бұл орайда, осы Заңның 60-бабының 2-тармағында аталған адамдар үшiн еңбек стажына 1998 жылғы 1 қаңтардан бастап қызметтен босатылған кезiне дейiнгi қызметi осы кезеңде жинақтаушы зейнетақы қорларына мiндеттi зейнетақы жарналары жасалмаған жағдайда есептеледi.
      Ескерту. 9-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2002.12.29 N 369 (2003.01.01 бастап күшіне енеді), 2003.01.08 N 378, 2007.12.19 N 9 (2008.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      10-бап. Орталықтан зейнетақы төлемдерiн төлеу кезеңi

      Орталықтан зейнетақы төлемдерi өмiр бойына тағайындалады және қайтыс болған айына қоса төленедi.
      Ескерту. 10-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2006.07.04 N 148 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

3-тарау. Орталықтан зейнетақы тағайындауға арналған еңбек
стажы

      11-бап. Орталықтан зейнетақы тағайындау үшiн еңбек
               стажын есептеу

      1. Орталықтан зейнетақы тағайындау үшiн еңбек стажын есептеу кезiнде мыналар есепке алынады:
      1) еңбек шарты бойынша жеке және заңды тұлғалар ақы төлейтiн жұмыс;
      2) әскери қызмет;
      3) арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарындағы қызмет;
      4) мемлекеттiк қызмет;
      5) кәсiпкерлiк қызмет;
      6) бiрiншi топтағы мүгедекке, екiншi топтағы жалғызiлiктi мүгедекке және өзгенiң жәрдем көрсетуiне мұқтаж жасына байланысты зейнеткерге, сондай-ақ 80 жасқа толған қарт адамдарға күтiм жасаған уақыт;
      7) атом сынақтары, экологиялық апаттар салдарынан зардап шеккен не иммундық тапшылық вирусын жұқтырған не ЖҚТБ-мен ауыратындарға, 16 жасқа дейiнгi мүгедекке күтiм жасаған уақыт;
      8) жұмыс iстемейтiн ананың жас балаларды бағып-күткен, бiрақ әрбiр бала 3 жасқа толғаннан аспайтын жалпы жиынтығы 12 жыл шегiндегi уақыт;
      9) қылмыстық жауапқа негiзсiз тартылған және қуғын-сүргiнге ұшыраған, бiрақ кейiн ақталған азаматтардың қамауда болған, бас бостандығынан айыру және жер аудару орындарында жазасын өтеген уақыты;
      10) еңбекке жарамды азаматтардың бұрынғы КСРО-ның уақытша оккупацияланған аумағында және Ұлы Отан соғысы кезеңiнде өздерi басқа мемлекеттердiң аумағына зорлықпен апарылған адамдардың /жасына қарамастан/ сонда болған, фашистiк концлагерьлерде (геттоларда және соғыс кезеңiнде мәжбүрлеп ұстайтын басқа да орындарда ұсталған уақыты, егер аталған кезеңдерде бұл адамдар Отанға қарсы қылмыс жасамаса;
      11) жұмыс iстемейтiн соғыс мүгедектерi мен оларға теңестiрiлген мүгедектердiң мүгедек болған уақыты;
      12) бұрынғы кеңес мекемелерiнiң, Қазақстан Республикасы мекемелерi мен халықаралық ұйымдардың қызметкерлерi әйелдерiнiң (жұбайларының) шетелде тұрған кезеңi, бiрақ жалпы алғанда 10 жылдан аспауға тиiс;
      13) офицерлiк құрамдағы адамдар, прапорщиктер, мичмандар, келісімшарт бойынша қызмет өткеретін әскери қызметшiлер және мерзiмiнен тыс қызмет атқаратын әскери қызметшiлер әйелдердiң мамандығы бойынша жұмысқа орналасу мүмкiндiгi болмаған жерлерде жұбайларымен бiрге тұрған кезеңi, бiрақ 10 жылдан аспауға тиiс;
      13-1) арнаулы мемлекеттік орган қызметкері зайыбының (жұбайының) мамандығы бойынша жұмысқа орналасу мүмкiндiгi болмаған жерлерде оның бірге тұрған кезеңі, бірақ 10 жылдан аспауға тиіс мерзімде;
      14) Қазақстан Республикасының аумағындағы және одан тыс жерлердегi жоғары және арнаулы орта оқу орындарында, училищелерде, мектептерде және кадрлар даярлау, бiлiктiлiгiн арттыру және қайта мамандандыру курстарында, аспирантурада, докторантурада және клиникалық ординатурада, сондай-ақ күндiзгi жоғары және орта дiни оқу орындарында оқу;
      15) әскерилендiрiлген күзетте, арнаулы байланыс органдарында және кен-құтқару бөлiмдерiнде олардың ведомстволық бағыныстылығына және арнаулы немесе әскери атағының болуына қарамастан;
      16) әлеуметтiк сақтандыруға қаржы төлеген жағдайда өзге де жұмыс.
      2. Орталықтан зейнетақы тағайындау үшін еңбек стажын жеңiлдiкпен есептеу кезiнде мыналар да есепке алынады:
      1) ұрыс қимылдары кезеңiнде майдандағы армия құрамындағы, оның iшiнде әскери борышын өтеу кезiндегi әскери қызмет, сондай-ақ ұрыс қимылдары кезеңiнде партизан отрядтары мен құрамаларында болу, сондай-ақ әскери жарақат салдарынан емдеу мекемелерiнде емдеуде болған уақыт - әскери қызметшiлерге еңбек сiңiрген жылдары үшiн зейнетақы тағайындаған кезде осы қызметтiң мерзiмiн есеп үшiн белгiленген тәртiппен;
      2) әскери бөлiмдерiндегi жұмыс, оның iшiнде еркiн жалдамалы құрам ретiндегi жұмыс және осы тармақтың 1) тармақшасында көзделген әскери қызметтен басқа, Ұлы Отан соғысы жылдарындағы қызмет - екi есе мөлшерде;
      3) Ұлы Отан соғысы жылдарында 1941 жылғы 8 қыркүйектен бастап 1944 жылғы 27 қаңтарға дейiнгi қоршау кезеңiнде Ленинград қаласындағы жұмыс - үш есе мөлшерде;
      4) 12 жастан бастап және одан үлкен жастағы азаматтардың 1941 жылғы 8 қыркүйектен бастап 1944 жылғы 27 қаңтарға дейiнгi қоршау кезеңiнде Ленинград қаласында болған уақыты - екi есе мөлшерде;
      5) Ұлы Отан соғысы кезiнде басқа мемлекеттердiң аумағына зорлықпен апарылған адамдардың сонда болған уақыты, сондай-ақ фашистiк концлагерьлерде (геттоларда және соғыс кезеңiнде мәжбүрлеп ұстайтын басқа да орындарда) болған уақыты, егер аталған кезеңдерде бұл адамдар Отанға қарсы қылмыс жасамаса - екi есе мөлшерде;
      6) заңсыз қылмыстық жауапқа тартылған және қуғын-сүргiнге ұшыраған, кейiннен ақталған азаматтардың қамауда болған, бас бостандығынан айыру, жер аудару орындарында жазасын өтеу, бас бостандығын шектей отырып мәжбүрлеп еңбекке тартылған, арнаулы қоныстандыру орындарында ұсталған және психиатриялық мекемелерде мәжбүрлеп емдеуде болған уақыты - үш есе мөлшерде;
      7) Семей сынақ полигонына жапсарлас жатқан аудандардағы 1949 жылғы 29 тамыздан бастап 1963 жылғы 5 шiлдеге дейiнгi кезеңде жұмыс iстеп, әскери қызмет атқару - үш есе мөлшерде, ал 1963 жылғы 6 шiлдеден бастап 1992 жылғы 1 қаңтарға дейiнгiсi - бiр жарым есе мөлшерде;
      8) алапеске және обаға қарсы мекемелерде, иммундық тапшылық вирусын жұқтырған немесе ЖҚТБ-мен ауырған адамдарды емдеу жөнiндегi жұқпалы аурулар мекемелерiндегi жұмыс - екi есе мөлшерде; сот медициналық сараптама мекемелерiндегi және емдеу мекемелерiнiң патология-анатомиялық бөлiмдерiндегi жұмыс - Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiткен жұмыс тiзбесi бойынша бiр жарым есе мөлшерде;
      9) толық навигациялық кезең iшiнде су көлiгiндегi жұмыс бiр жыл iстеген жұмыс үшiн есептеледi;
      10) ведомстволық бағыныстылығына қарамастан, өнеркәсiптiң маусымдық салалар кәсiпорындарындағы толық маусым iшiндегi жұмыс Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiткен тiзiм бойынша бiр жылғы жұмыс стажына есептеледi.
      Ескерту. 11-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2007.05.15 N 253, 2007.05.22 N 255, 2012.02.13 N 553-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      12-бап. Еңбек стажын растау

      1. 1998 жылғы 1 қаңтарға дейiнгi кезеңге Орталықтан зейнетақы төлемдерiн есептеу үшiн еңбек стажы еңбек кiтапшасымен расталады.
      2. Еңбек кiтапшасы жоқ немесе онда тиiстi жазбалар болмаған кезде еңбек стажы жұмыс туралы мәлiметтердi растайтын құжаттардың негiзiнде не сот шешімінің негізінде анықталады.
      3. Осы Заңның 11-бабының 1-тармағының 5) және 16) тармақшаларына сәйкес қызметтi жүзеге асырған азаматтардың еңбек стажы Қазақстан Республикасының Зейнетақы қорына 1998 жылғы 1 қаңтарға дейiн сақтандыру жарналарын төлегенi туралы құжаттармен расталады.
      Ескерту. 12-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 1999.04.05 N 364 (1999.04.01 бастап күшіне енеді) Заңымен.

4-тарау. Орталықтан төленетiн зейнетақы төлемдерiн есептеу

      13-бап. Орталықтан төленетiн зейнетақы төлемдерiнiң
               мөлшерiн есептеу

      1. Орталықтан төленетiн зейнетақы төлемдерiн толық көлемiнде есептеу осы Заңның 14-бабына сәйкес белгiленетiн орташа айлық кiрiстiң 60 процентi есебiнен жүргiзiледi.
      2. Орталықтан төленетін зейнетақы төлемдерінің мөлшерін есептеу 1995 жылғы 1 қаңтардан бастап жұмыста үзілістер болғанына қарамастан, қатарынан кез келген үш жыл ішіндегі орташа айлық табыс негізге алына отырып жүзеге асырылады.
      «Байқоңыр» кешенінің ресейлік ұйымдарында жұмыс істеген кезеңде алған табысты қоспағанда, 1998 жылғы 1 қаңтардан басталған кезең ішіндегі орташа айлық табыстың мөлшері халықты әлеуметтік қорғау саласындағы орталық атқарушы орган айқындайтын тәртіппен жинақтаушы зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы жарналары жүзеге асырылған табысқа сәйкес белгіленеді.
      2-1. «Байқоңыр» кешенінің ресейлік ұйымдарында жұмыс істеген адамдарға 1998 жылғы 1 қаңтардан басталған кезең ішіндегі орташа айлық табыстың мөлшері жұмыс беруші беретін табыс туралы анықтамамен расталатын табысқа сәйкес белгіленеді.
      Зейнетақы төлемдерін есептеу зейнетақы төлемдерін тағайындауға өтініш жасаған күні уәкілетті орган белгілеген, Қазақстан Республикасы ұлттық валютасының шетел валюталарына ресми бағамы бойынша Ресей Федерациясының валютасымен төленген табыс мөлшері негізге алына отырып жүргізіледі.
      3. 1998 жылғы 1 қаңтарға дейiн қажеттi еңбек стажынан тыс жұмыс iстеген әрбiр толық жыл үшiн зейнетақы төлемдерiнiң мөлшерi 1 процентке өсiрiледi, бiрақ ол зейнетақыны есептеу үшiн ескерiлетiн табыстың 75 процентiнен аспауға тиiс.
      4. Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектерінің, әскери қызметшілердің, Қазақстан Республикасының ішкі істер органдарының, прокуратура, бұрынғы Мемлекеттік тергеу комитеті қызметкерлерінің және зейнетақы 1998 жылдың 1 қаңтарына дейін, Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен, өндірістердің, жұмыстардың, кәсіптердің, лауазымдардың және көрсеткіштердің N 1 тізімі бойынша және жұмыс орындарын аттестаттау нәтижелері бойынша жеңілдікті шарттарда тағайындалған адамдардың зейнетақы төлемдері мөлшерін қоспағанда, 1998 жылғы 1 қаңтарға дейін тағайындалған зейнетақы төлемдерінің ең жоғары мөлшері тиісті жылға арналған республикалық бюджет туралы заңмен белгіленген отыз тоғыз еселенген айлық есептік көрсеткіштің жетпіс бес пайызынан аса алмайды.
      Ескерту. 13-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 1999.04.05 N 364 (1999.04.01 бастап күшіне енеді); 1999.11.16 N 482 (2000.01.01 бастап күшіне енеді); 2002.12.29 N 369 (2003.01.01 бастап күшіне енеді); 2006.12.11 N 201 (2007.01.01 бастап қолданысқа енгiзiледi); 2008.12.24 N 110-IV (2009.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 2009.12.02 N 211-IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 2010.12.15 N 363-IV (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 04.02.2013 № 75-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      14-бап. Орталықтан төленетiн зейнетақы төлемдерiн
               есептеу үшiн табысты анықтау

      1. Орталықтан төленетiн зейнетақы төлемдерiн есептеуге арналған табысқа еңбекке ақы төлеудiң барлық түрлерi және тiзбесiн Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейтiн өзге де табыстар енгiзiледi.
      2. Зейнетақы төлемдерiн есептеу үшiн 3 жылғы жұмыс iшiндегi табыс қатарынан 36 күнтiзбелiк айдағы жұмыс iшiндегi табыстың жалпы сомасын отыз алтыға бөлу арқылы анықталады.
      3. Орталықтан төленетiн зейнетақы төлемдерiн есептеуге арналған табыс тиiстi жылға арналған республикалық бюджет туралы заңда белгiленетiн отыз тоғыз еселенген айлық есептiк көрсеткiштен аспауға тиiс.
      Ескерту. 14-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2007.12.19 N 9 (2008.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2008.12.24 N 110-IV (2009.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2009.12.02 N 211-IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2010.12.15 N 363-IV (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

5-тарау. Орталықтан зейнетақы төлемдерiн тағайындау

      15-бап. Орталықтан зейнетақы төлемдерiн тағайындауға
               өтiнiш беру тәртiбi

      1. Орталықтан зейнетақы төлемдерiн тағайындау туралы арыз зейнетақы төлемдерiн есептеу үшiн қажеттi стажы мен табысын растайтын құжаттармен қоса азаматтың тұрғылықты жерi бойынша Орталыққа берiледi.
      2. Орталықтан зейнетақы төлемдерiн тағайындауды зейнетақы төлемдерін тағайындаушы орган жүргiзедi.
      3. Зейнетақы төлемдерін тағайындаушы орган зейнетақы тағайындау мәселелері бойынша түсiндiрме беруге және азаматтардың тиiстi құжаттарды ресiмдеуiне көмек көрсетуге мiндеттi.
      Ескерту. 15-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 1999.04.05 N 364 (1999.04.01 бастап күшіне енеді); 2006.07.04 N 148 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 04.02.2013 № 75-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      16-бап. Орталықтан зейнетақы төлемдерiн тағайындауға
               арналған құжаттарды қарау мерзiмдерi

      1. Орталықтан зейнетақы төлемдерiн тағайындауға арналған құжаттарды қарауды зейнетақы төлемдерін тағайындаушы орган құжаттар табыс етiлген күннен бастап он жұмыс күнi iшiнде жүзеге асырады.
      2. Зейнетақы төлемдерін тағайындаушы орган тиiстi шешiм шығарылғаннан кейiн бес жұмыс күнiнен кешiктiрмей бұл туралы арыз берушiге хабарлайды.
      3. Орталықтан зейнетақы төлемдерiн тағайындаудан бас тартылған жағдайда зейнетақы төлемдерін тағайындаушы орган бас тартудың себептерiн жазбаша түрде негiздеп, табыс етiлген құжаттарды арыз берушiге қайтаруға мiндеттi.
      4. Зейнетақы төлемдерін тағайындаушы органның шешiмiне сот тәртiбiмен шағымдануға болады.
      Ескерту. 16-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 1999.04.05 N 364 (1999.04.01 бастап күшіне енеді), 2006.07.04 N 148 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

      17-бап. Орталықтан зейнетақы төлемдерiн тағайындау
               мерзiмдерi

      1. Орталықтан зейнетақы төлемдерi зейнетақы тағайындауға өтiнiш берiлген күннен бастап тағайындалады.
      2. Арыз бен қажеттi құжаттарды Орталыққа бiр мезгiлде берген күн Орталықтан зейнетақы төлемдерiн тағайындауға өтiнiш берген күн болып есептеледi.
      Ескерту. 17-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 1999.04.05 N 364 (1999.04.01 бастап күшіне енеді), 2006.07.04 N 148 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

6-тарау. Орталықтан зейнетақы төлемдерiн төлеу және олардан
ұстап қалу тәртiбi

      18-бап. Зейнетақымен қамсыздандыру саласындағы мемлекеттiк
             монополия

      Ескерту. Тақырып жаңа редакцияда - ҚР 2012.07.10 N 34-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.      

      1. Алып тасталды - ҚР 2012.07.10 N 34-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      2. Орталық мемлекеттік монополияға жататын мынадай қызмет түрлерін:
      1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес зейнетақы, жәрдемақы төлемдерін, біржолғы және өзге де төлемдерді төлеуді ұйымдастыруды және жүзеге асыруды;
      1-1) күші жойылды - ҚР 2012.01.12 N 538-IV (2013.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;
      2) алып тасталды - ҚР 2007.01.12 N 224 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен;
      2-1) Қазақстан Республикасының Үкiметі белгiлеген тәртiппен мiндеттi зейнетақы жарналары бойынша салымшылардың (алушылардың) деректер базасын және міндеттi зейнетақы жарналары есебiнен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жасасқан жеке тұлғалардың бiрыңғай тiзiмiн қалыптастыруды;
      2-2) салымшы зейнетақы төлемдеріне құқық алған кезде нақты енгізген міндетті зейнетақы жарналарының мөлшерін келесі қаржы жылына инфляцияның жобалы деңгейін ескеріп анықтауды;
      3) мiндеттi зейнетақы жарналарын дербес тұрғыдан есепке алуды;
      4) мiндеттi зейнетақы жарналарын агенттерден жинақтаушы зейнетақы қорларына аударуды;
      4-1) мiндеттi зейнетақы жарналары есебiнен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жасаспаған және (немесе) жеке сәйкестендiру нөмiрi берiлгенiн растайтын құжаты жоқ (немесе) деректемелерінде қателер жіберілген тұлғалардың міндетті зейнетақы жарналарын агентке қайтаруды;
      4-2) жинақтаушы зейнетақы қорларына жинақталған зейнетақы қаражатының аударылғаны туралы электрондық хабарламалар жіберуді және салымшылардың (алушылардың) міндетті зейнетақы жарналарынан құралған жинақталған зейнетақы қаражатын бір жинақтаушы зейнетақы қорынан басқасына аударуды жүзеге асыруды;
      4-3) салымшы (алушы) міндетті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы бір жыл ішінде екі рет шарт жасасқан жағдайда, сондай-ақ осы Заңның 45-2-бабының 4-1-тармағында белгіленген жағдайда міндетті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жасасқан жеке тұлғаларды деректердің бірыңғай тізіміне енгізуден бас тартуды ресімдеуді;
      4-4) салымшылардың (алушылардың) жинақталған зейнетақы қаражатын Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен аудару кезінде туындаған жинақтаушы зейнетақы қорларының міндеттемелері бойынша өзара есеп айырысуды;
      5) салықтардың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түсуін қамтамасыз ету саласындағы басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органға агенттердiң Орталық есебiне аударған және Орталықтан агентке қайтарылған мiндеттi зейнетақы жарналарының сомалары бойынша тiзілімдер мен төлем құжаттарын табыс етудi;
      5-1) Орталықтан зейнетақы төлемдерін тағайындайтын органның төлемдерді тағайындауы үшін зейнетақы, жәрдемақы алушылардың істерінің макеттерін қалыптастыруды;
      5-2) зейнетақы, жәрдемақы төлемдерін және өзге де төлемдерді алушылардың орталықтандырылған дерекқорын қалыптастыруды және оларды дербестендірілген есепке алуды;
      5-3) бір жинақтаушы зейнетақы қорынан басқа жинақтаушы зейнетақы қорына міндетті зейнетақы жарналарын аударуды;
      5-4) міндетті зейнетақы жарналарын есепке алу, аудару, қайтару мәселелері бойынша агенттермен және жинақтаушы зейнетақы қорларымен өзара іс-қимыл жасауды;
      5-5) орталық атқарушы органның бірыңғай ақпараттық жүйесінің жұмысқа қабілеттілігін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыруды;
      5-6) Қазақстан Республикасы заңнамасының зейнетақы жинақтарының құпиясын сақтауды қамтамасыз ету жөніндегі талаптарын ескере отырып, жеке және заңды тұлғаларға Орталықтың қызмет түрлері бойынша ақпараттық қызметтер ұсынуды;
      6) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де қызмет түрлерін жүзеге асырады.
      3. Мемлекеттік монополия субъектісі өндіретін және (немесе) өткізетін тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) бағаларын Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейді.
      Ескерту. 18-бап жаңа редакцияда - ҚР 2002.12.29 N 369 (2003.01.01 бастап күшіне енеді) Заңымен, өзгеріс енгізілді - ҚР 2004.12.20 N 13 (2005.01.01 бастап күшіне енеді), 2005.06.16 N 58 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2006.07.04 N 148 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2007.01.12 N 224 (2012.01.01 бастап күшіне енеді), 2008.11.20 N 88-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2011.12.28 N 524(қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2012.01.12 № 538-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2012.07.10 N 34-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      19-бап. Орталықтан зейнетақы төлемдерiн төлеу тәртiбi

      1. Орталықтан зейнетақы төлемдерi ағымдағы ай үшiн төленедi.
      2. Осы Заңның 13-бабының 4-тармағымен және 60-бабымен көзделген шектеулер мен жағдайларды ескере отырып, жұмыс iстейтiн зейнеткерлердiң зейнетақыны толық мөлшерiнде алуға құқығы бар.
      3. Зейнетақы төлемдерi нотариат куәландырған сенiмхат бойынша төленуi мүмкiн.
      4. Орталықтан зейнетақы төлемдерiн жүзеге асыру тәртiбiн Қазақстан Республикасының Yкiметi айқындайды.
      Ескерту. 19-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 1999.04.05 N 364 (1999.04.01 бастап күшіне енеді), 2006.07.04 N 148 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

      20-бап. Өткен уақыт үшiн зейнетақы төлемдерiн алу

      1. Есептелген, бiрақ алушы талап етпеген зейнетақы төлемдерiнiң сомасы өткен уақыт үшiн, бiрақ оларды алуға өтiнiш беру алдындағы 3 жылдан аспайтын уақыт үшiн төленедi.
      2. Зейнетақы төлемдерiн тағайындайтын немесе жүзеге асыратын органның кiнәсiнен уақытында алынбаған зейнетақы төлемдерiнiң сомасы өткен уақыт үшiн мерзiмi шектелмей төленедi.

      21-бап. Зейнетақыдан ұстап қалу

      1. Зейнетақы тағайындау кезіндегі қателіктер салдарынан артық төленген сомаларды зейнетақы төлемдерін алушының өтініші негізінде ұстап қалатын жағдайлардан, сондай-ақ сотталғандардың, бас бостандығынан айырылғандардың табысынан ұстап қалатын жағдайлардан басқа, зейнетақыдан ұстап қалу атқарушылық iс жүргiзу тәртiбiмен жасалуы мүмкiн.
      2. Зейнетақыдан ұстап қалу төленуге тиiстi сомадан жасалады.
      3. Зейнетақыдан төленуге тиiстi соманың 50 проценттен астамын ұстап қалуға болмайды.
      Ескерту. 21-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 1999.04.05 N 364 (1999.04.01 бастап күшіне енеді), 2002.12.29 N 369 (2003.01.01 бастап күшіне енеді) Заңдарымен.

3-БӨЛIМ. Жинақтаушы зейнетақы қорларынан және сақтандыру
ұйымдарынан зейнетақымен қамсыздандыру

7-тарау. Жинақтаушы зейнетақы қорларынан зейнетақымен
қамсыздандыру

      22-бап. Мiндеттi зейнетақы жарналарын төлеу

      1. Мiндеттi зейнетақы жарналарының салымшылары жинақтаушы зейнетақы қорларына міндеттi зейнетақы жарналарын осы Заңда белгiленген ставкалар бойынша төлеуге тиiс.
      2. Міндетті зейнетақы жарналарының салымшысы міндетті зейнетақы жарналарын төлеу үшін бір ғана жинақтаушы зейнетақы қорын таңдауға және онымен міндетті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жасасуға міндетті.
      3. Осы Заңның 9-бабының 1-3-тармақтарына сәйкес, зейнеткерлiк жасқа жеткен адамдар жинақтаушы зейнетақы қорына мiндеттi зейнетақы жарналарын төлеуден босатылады.
      3-1. Бiрiншi және екiншi топтардағы мүгедектiгi бар адамдар, егер мүгедектiгi мерзiмсiз болып белгiленсе, жинақтаушы зейнетақы қорларына мiндеттi зейнетақы жарналарын төлеуден босатылады.
      3-2. Жинақтаушы зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы жарналарын төлеуден:
      1) 1998 жылғы 1 қаңтарға дейін зейнетақы төлемдері тағайындалған;
      2) осы Заңның 61-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Орталықтан зейнетақы төлемдері тағайындалған әскери қызметшілер, құқық қорғау органдарының арнаулы атақтар, сыныптық шендер берілген қызметкерлері, арнаулы атақтар, сыныптық шендер алу және нысанды киім киіп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған адамдар босатылады.
      4. Мiндеттi зейнетақы жарналары Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен төленедi.
      4-1. Ұстап қалынған (есебіне жазылған) міндетті зейнетақы жарналарын Орталыққа:
      1) заңды тұлғалар мен дара кәсіпкерлер (шағын бизнес субъектілері мен шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнайы салық режимін қолданатындардан басқа), сондай-ақ жеке нотариустар, жеке сот орындаушылары, адвокаттар қызметкерлерге төленетін табыстардан — табыстарды төленген айдан кейінгі айдың 25-інен кешіктірмей;
      2) дара кәсіпкерлер (патент немесе оңайлатылған декларация негізінде шағын бизнес субъектілері үшін және шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнайы салық режимін қолданатындардан басқа), сондай-ақ жеке нотариустар, жеке сот орындаушылары мен адвокаттар өз пайдасына — есепті айдан кейінгі айдың 25-інен кешіктірмей;
      3) арнайы салық режимін қолданатын шаруа немесе фермер қожалықтары — Қазақстан Республикасының салық заңнамасында көзделген тәртіппен және мерзімде;
      4) оңайлатылған декларация негізінде арнайы салық режимін қолданатын шағын бизнес субъектілері — Қазақстан Республикасының салық заңнамасында көзделген мерзімде;
      5) патент негізінде арнайы салық режимін қолданатын дара кәсіпкерлер — патент құнын төлеу үшін Қазақстан Республикасының салық заңнамасында көзделген мерзімде;
      6) алып тасталды - ҚР 2010.06.30 № 297-IV (2013.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;
      7) Орталық - әлеуметтік төлемдер жүзеге асырылатын айдан кейінгі айдың он бесінен кешіктірмей аударады.
      5. Мiндеттi зейнетақы жарналарының және осы Заңның 22-4-бабының 1-тармағына сәйкес есептелген өсiмпұлдың толық және уақтылы төленуін бақылауды Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес салық органдары жүзеге асырады.
      6. Мiндеттi зейнетақы жарналарын басқа адамдардың пайдасына төлеуге болмайды.
      7. Агенттер 2005 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша әлеуметтiк жеке кодының және (немесе) салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрiнің және (немесе) жинақтаушы зейнетақы қорларымен жасалған зейнетақы шарттарының болмауына байланысты, тұрған жері белгісіз бұрынғы қызметкерлердiң табыстарынан ұстап қалған және аудармаған мiндеттi зейнетақы жарналарын агенттер 2005 жылғы 1 қаңтарға дейін есебіне жазылған өсімпұлмен қоса, Қазақстан Республикасының Үкіметі белгіленген тәртіппен 2014 жылғы 1 қаңтарға дейін бюджетке аударады.
      Бұл ретте, 2005 жылғы 1 қаңтардан кейін есебіне жазылған өсімпұл есептен шығаруға жатады.
      Бюджетке аударылған міндетті зейнетақы жарналары мен өсімпұлдар сомаларын – бұрынғы қызметкерлер, ал олар қайтыс болған немесе қайтыс болды деп жарияланған жағдайда мұрагерлері Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес талап ете алады.
      8. Резидент заңды тұлғаның шешімі бойынша оның филиалдары, өкілдіктері агенттер ретінде қаралуы мүмкін.
      Ескерту. 22-бап жаңа редакцияда - ҚР 2002.12.29 N 369 (2003.01.01 бастап күшіне енеді) Заңымен; өзгеріс енгізілді - ҚР 2004.12.13 N 11 (күшіне ену тәртібін 2-баптан қараңыз); 2005.04.13 N 40 (2005.01.01 бастап қолданысқа енгiзiледi); 2005.06.16 N 58 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 2007.01.12 N 224 (2012.01.01 бастап күшіне енеді); 2007.12.19 N 9 (2008.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 2008.11.20 N 88-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 2008.12.10 N 101-IV (2009.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 2010.04.02 N 262-IV (2010.10.21 бастап қолданысқа енгізіледі); 2010.06.30 № 297-IV (2013.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 2011.01.06 N 379-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 2011.07.21 № 467-IV (2009.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 2012.01.12 № 538-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 04.02.2013 № 75-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      22-1-бап. Мiндеттi зейнетақы жарналарының ставкасы

      1. Жинақтаушы зейнетақы қорларына төленуге тиiстi мiндетті зейнетақы жарналары Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен зейнетақы жарналарын есептеу үшiн қабылданатын, қызметкердiң ай сайынғы табысының он процентi мөлшерiнде белгiленедi. Бұл ретте, мiндетті зейнетақы жарналарын есептеу үшін қабылданатын ай сайынғы табыс тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген жалақының жетпіс бес еселенген ең төменгi мөлшерден аспауға тиiс.
      1-1. Қазақстан Республикасының судьялары үшін жинақтаушы зейнетақы қорларына республикалық бюджет қаражаты есебінен судьяның ай сайынғы кірісінің он проценті мөлшерінде міндетті зейнетақы жарналары қосымша белгіленеді.
      Судья теріс себептер бойынша қызметінен босатылған кезде көрсетілген жарналар алынады және республикалық бюджетке аударылады.
      2. Адвокаттар, жеке сот орындаушылары, жеке нотариустер, сондай-ақ жеке кәсіпкерлер үшiн жинақтаушы зейнетақы қорларына өз пайдасына төлеуге жататын, салық кезеңінің әрбiр айы үшін есептелетін мiндетті зейнетақы жарналары мәлiмделетiн табыстың он процентi мөлшерiнде, бiрақ тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңмен белгіленген жалақының ең төменгi мөлшерінің он процентінен кем емес және жалақының жетпiс бес еселенген ең төменгі мөлшерiнiң он процентінен жоғары емес болып белгiленеді.
      Арнаулы салық режимін қолданатын шаруа немесе фермер қожалықтары үшiн шаруа немесе фермер қожалығының кәмелетке толған мүшесiнiң (қатысушысының) және басшысының пайдасына жинақтаушы зейнетақы қорларына төлеуге жататын, салық кезеңiнің әрбiр айы үшін есептелетін мiндетті зейнетақы жарналары тиістi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңмен белгіленген жалақының ең төменгi мөлшерінің он процентiнен кем емес және жалақының жетпiс бес еселенген ең төменгi мөлшерінiң он процентiнен жоғары емес мөлшерде белгiленедi. Шаруа немесе фермер қожалығының кәмелетке толған мүшелерiнiң (қатысушыларының) пайдасына мiндеттi зейнетақы жарналары олар кәмелетке толған жылдан кейiнгi күнтiзбелiк жылдан бастап есептелуге және төленуге тиiс.
      Дара кәсiпкер, адвокат, жеке сот орындаушысы және жеке нотариус жинақтаушы зейнетақы қорларына өз пайдасына мiндеттi зейнетақы жарналарын есептеу үшiн дербес айқындайтын табыс мәлiмделетiн табыс болып табылады.
      3. Алып тасталды - ҚР 04.02.2013 № 75-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      Ескерту. 22-1-бап жаңа редакцияда - ҚР 2005.06.16 N 58 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен; өзгеріс енгізілді - ҚР 2006.12.11 N 201 (2007.01.01 бастап қолданысқа енгiзiледi); 2007.02.22 N 232 (2007.01.01 бастап қолданысқа енгiзiледi); 2010.04.02 N 262-IV (2010.10.21 бастап қолданысқа енгізіледі); 2011.03.24 N 420-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 2012.12.26 N 61-V (2013.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 04.02.2013 № 75-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      22-2-бап. Ерiктi зейнетақы жарналарының ставкасы 

      1. Салымшы-жеке тұлғалар жинақтаушы зейнетақы қорларына ерiктi зейнетақы жарналарын олармен ерiктi зейнетақы жарналары есебiнен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жасасқан жағдайда өз пайдасына өз табысы есебiнен енгiзедi.
      2. Алушының пайдасына ерiктi зейнетақы жарналарының салымшылары жеке және заңды тұлғалар болуы мүмкiн.
      3. Ерiктi зейнетақы жарналарының ставкасы, оларды төлеу тәртiбi, сондай-ақ зейнетақы төлемдерiн төлеу тәртiбi ерiктi зейнетақы жарналары есебiнен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт тараптарының келiсiмi бойынша белгiленедi.
      Ескерту. 22-2-баппен толықтырылды - ҚР 2002.12.29 N 369 (2003.01.01 бастап күшіне енеді), өзгеріс енгізілді - ҚР 2005.06.16 N 58 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      22-3-бап. Ерiктi кәсiптiк зейнетақы жарналарының
                 ставкасы

      1. Еріктi кәсіптiк зейнетақы жарналарын төлеудi кәсіптерiнің тiзбесiн Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейтiн қызметкердің пайдасына салымшылар өз қаражаты есебiнен жүзеге асырады.
      2. Ерiктi кәсiптiк зейнетақы жарналарының ставкасы ерiктi кәсiптiк зейнетақы жарналары есебiнен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт тараптарының келiсiмi бойынша белгiленедi, бiрақ ол қызметкердің ай сайынғы табысының он процентiнен жоғары болмауға тиiс. Бұл орайда ерiктi кәсiптiк зейнетақы жарналарын есептеу үшiн алынатын ай сайынғы кiрiс Қазақстан Республикасының Үкiметi белгілеген тәртiппен анықталады.
      Ескерту. 22-3-баппен толықтырылды - ҚР 2002.12.29 N 369 (2003.01.01 бастап күшіне енеді) Заңымен.

      22-4-бап. Мiндеттi зейнетақы жарналарының уақтылы
                 ұсталмағаны және аударылмағаны үшiн
                 жауапкершiлiк

      1. Агент уақтылы ұстамаған (есептемеген) және (немесе) аудармаған мiндеттi зейнетақы жарналарының сомалары салымшы табысты нақты төлеген және алған жағдайда оларды салық органдары өндiрiп алады немесе оларды агенттер әрбiр мерзімі өткен күнге (Орталыққа төлейтiн күндi қоса алғанда) уәкілетті орган белгiлеген қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесінің 2,5 еселенген мөлшерiнде есептелген өсiмпұлмен бiрге мiндеттi зейнетақы жарналары салымшыларының пайдасына аударуға тиіс.
      2. Мiндеттi зейнетақы жарналары толық және (немесе) уақтылы аударылмаған жағдайда салық органдары мiндеттi зейнетақы жарналары бойынша жинақталып қалған берешек шегiндегi ақшаны агенттердiң банктегi шоттарынан өндiрiп алуға құқылы.
      Мiндеттi зейнетақы жарналары бойынша берешектi өндiрiп алу Қазақстан Республикасының Yкiметi белгiлеген тәртiппен агентке жiберiлетiн хабарлама негiзiнде жүргiзiледi.
      Егер міндетті зейнетақы жарналары бойынша берешек республикалық бюджет туралы заңда белгіленген бір айлық есептік көрсеткіш мөлшеріндегі сомадан аспайтын болса, мұндай хабарлама жіберілмейді.
      3. Агент хабарлама алған күннен бастап бес жұмыс күнi iшiнде салық органына:
      1) мiндеттi зейнетақы жарналары бойынша берешек пайдасына өндiрiлiп алынатын жинақтаушы зейнетақы қорлары салымшыларының тізімдерін табыс етуге міндетті.
      2) алынып тасталды - ҚР 2008.12.10 N 101-IV (2009.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      Агенттердiң банк шоттарынан мiндеттi зейнетақы жарналары бойынша берешектi өндiрiп алу салық органының инкассолық өкiмi негiзiнде жүргiзiледi.
      Клиентке қойылатын талаптардың бәрiн қанағаттандыру үшiн банк шотында (шоттарында) ақша болмаған немесе жеткiлiксiз болған жағдайда банк клиенттiң ақшасын алып қоюды Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексiнде белгiленген кезектiлiк тәртiбiмен жүргiзедi.
      Агенттің банк шотында ұлттық валютамен ақша болмаған жағдайда, мiндеттi зейнетақы жарналары бойынша берешектi өндiрiп алу салық органдары теңгелей шығарған инкассалық өкiмдерi негiзiнде агенттің шетел валютасындағы банк шоттарынан жүргiзiледi.
      4. Салық органдарының өкімі бойынша, егер агент мiндеттi зейнетақы жарналары бойынша берешек пайдасына өндiрiлiп алынатын жинақтаушы зейнетақы қорлары салымшыларының тiзiмiн табыс етпесе және мiндеттi зейнетақы жарналары бойынша берешек болса, банктер және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдар агенттердiң банк шоттарындағы барлық шығыс операцияларын тоқтата тұруға және мiндеттi зейнетақы жарналары, әлеуметтік аударымдары мен салық берешегiн аударуға қатысты нұсқауларды Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен орындауға мiндеттi.
      Салық органының банк шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы өкімінiң күшiн банк шоты (шоттары) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұрудың себептерi жойылған күннен кейiнгi бiр жұмыс күнiнен кешiктiрмей шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы өкім шығарған салық органы жояды.
      5. Агенттiң банк шоты болмаған немесе агенттің банк шоттарында ақша жеткiлiксiз болған жағдайда, салық органы Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген тәртiппен касса бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұрады. V095559
      6. Банктер және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдар мiндеттi зейнетақы жарналарының сомаларын осы сомаларды агенттердiң банк шоттарынан есептен шығаратын күнi Орталық арқылы аударуға мiндеттi.
      7. Салық қызметi органдары жыл сайын бұқаралық ақпарат құралдарында салық төлеушi агенттiң тiркеу нөмiрiн, басшысының тегiн, атын, әкесiнiң атын және мiндеттi зейнетақы жарналары бойынша берешек сомасын көрсете отырып, мiндетті зейнетақы жарналары бойынша берешегі туындаған күннен бастап алты айдан астам мерзiмде өтелмеген берешегi бар агенттердiң тiзiмдерiн жариялайды.
      Ескерту. 22-4-бап жаңа редакцияда - ҚР 2004.12.13 N 11 (күшіне ену тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен; өзгеріс енгізілді - ҚР 2006.12.11 N 201 (2007.01.01 бастап қолданысқа енгiзiледi); 2008.12.10 N 101-IV (2009.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 2012.07.05 N 30-V (2012.09.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 04.02.2013 № 75-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      23-бап. Мiндеттi зейнетақы жарналары есебiнен төленетiн
               зейнетақы төлемдерi 

      1. Жинақтаушы зейнетақы қорында жинақталған зейнетақы қаражаты бар адамдардың:
      1) осы Заңның 9-бабының 1-3-тармақтарында көзделген жағдайлар басталғанда;
      2) еркектер – елу бес жасқа және әйелдер елу жасқа толғанда, осы Заңның 31-1-бабының 2-тармағына сәйкес, республикалық бюджет туралы заңда белгіленген ең төмен зейнетақы мөлшерiнен кем емес төлемдi қамтамасыз ету үшiн зейнетақы жинақтары жеткiлiктi болғанда;
      3) егер мүгедектігі мерзiмсiз белгiленсе, бiрiншi және екiншi топтағы мүгедектердің;
      4) осы Заңның 60-бабының 1-тармағында аталғандардың;
      5) Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге тұрақты тұруға кететiн немесе кеткен, кету ниетiн немесе кету фактiсiн растайтын Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген құжаттарды табыс еткен шетелдiктер мен азаматтығы жоқ адамдардың жинақтаушы зейнетақы қорларынан мiндеттi зейнетақы жарналары есебiнен зейнетақы төлемдерiн алуға құқығы бар.
      2. Жинақтаушы зейнетақы қорында мiндеттi зейнетақы жарналары есебiнен жинақталған зейнетақы қаражаты бар адам қайтыс болған жағдайда олар Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртіппен мұраға қалдырылады.
      Ескерту. 23-бап жаңа редакцияда - ҚР 2002.12.29 N 369 (2003.01.01 бастап күшіне енеді) Заңымен; өзгеріс енгізілді - ҚР 04.02.2013 № 75-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      23-1-бап. Ерiктi зейнетақы жарналары есебiнен төленетiн
                 зейнетақы төлемдерi

      1. Ерiктi зейнетақы жарналары есебiнен жинақтаушы зейнетақы қорларынан төленетiн зейнетақы төлемдерiне жинақтаушы зейнетақы қорларында жинақталған зейнетақы қаражаты бар мына адамдардың:
      1) елу жасқа толған адамдардың;
      2) мүгедектердің;
      3) Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге тұрақты тұруға кететiн немесе кеткен және кету ниетiн немесе кету фактiсiн растайтын Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген құжаттарды табыс еткен адамдардың құқығы пайда болады.
      2. Ерiктi зейнетақы жарналары есебiнен жинақтаушы зейнетақы қорында жинақталған зейнетақы қаражаты бар адам қайтыс болған жағдайда олар Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртіппен мұраға қалдырылады.
       Ескерту. 23-1-баппен толықтырылды - ҚР 2002.12.29 N 369 (2003.01.01 бастап күшіне енеді) Заңымен, өзгеріс енгізілді - ҚР 2008.11.20 N 88-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

      23-2-бап. Ерiктi кәсiптiк зейнетақы жарналары есебiнен
                 төленетiн зейнетақы төлемдерi

      1. Ерiктi кәсiптiк зейнетақы жарналары есебiнен жинақтаушы зейнетақы қорларынан зейнетақы төлемдерiне:
      1) елу жасқа толған;
      2) Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге тұрақты тұруға кететiн немесе кеткен және кету ниетiн немесе кету фактiсiн растайтын Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген құжаттарды табыс еткен адамдардың құқығы пайда болады.
      2. Ерiктi кәсiптiк зейнетақы жарналары есебiнен жинақтаушы зейнетақы қорында жинақталған зейнетақы қаражаты бар адам қайтыс болған жағдайда олар Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртіппен мұраға қалдырылады.
      Ескерту. 23-2-баппен толықтырылды - ҚР 2002.12.29 N 369 (2003.01.01 бастап күшіне енеді) Заңымен.

      23-3-бап. Жинақтаушы зейнетақы қорларынан жинақталған
                 зейнетақы қаражатын төлеу

      1. Жинақтаушы зейнетақы қорларынан зейнетақы төлемдерi жеке зейнетақы шоттарында жинақталған зейнетақы қаражаты бар алушыларға оның жеке басын куәландыратын куәлігі болған жағдайда төленедi.
      2. Осы Заңның 9-бабының 1-3-тармақтарында, 22-бабының 3-2-тармағында аталған адамдардың, сондай-ақ егер мүгедектiгi мерзiмсiз болып белгiленсе, бiрiншi және екiншi топтардағы мүгедектердiң өз таңдауы бойынша жинақталған зейнетақы қаражатын жинақтаушы зейнетақы қорынан белгiленген кесте бойынша зейнетақы төлемдерi түрiнде және (немесе) сақтандыру ұйымынан зейнетақы аннуитетiнiң шартына сәйкес жинақталған зейнетақы қаражаты есебiнен сақтандыру төлемдерi түрiнде aлуға құқығы бap.
      Егер осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген адамдардың жинақталған зейнетақы қаражатының сомасы сақтандыру ұйымымен жасалған зейнетақы аннуитеті шартының сомасынан артық болған жағдайда, осы айырма салымшыға (алушыға) белгіленген кесте бойынша жинақтаушы зейнетақы қорынан зейнетақы төлемдері түрінде төленеді.
      3. Алушыға Орталықтан тағайындалған ай сайынғы зейнетақы төлемдерiнiң және кесте бойынша төленетiн зейнетақы төлемдерiнің сомасы тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңмен белгіленген ең төмен зейнетақы мөлшерiнен кем болмауы керек.
      4. Кесте бойынша зейнетақы төлемдерiн жүзеге асыру кезеңдiлiгi (ай сайынғы, тоқсан сайынғы, жыл сайынғы) зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартқа сәйкес белгiленедi.
      5. Алып тасталды - ҚР 04.02.2013 № 75-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      5-1. Зейнетақы төлемдерін жинақтаушы зейнетақы қоры деректемелері зейнетақы төлемдерін тағайындау туралы алушының өтінішінде көрсетілетін алушының банктік шотына аударады.
      Зейнетақы жинақтарын айырбастау сомаларын қоспағанда, оларды аударуға, есепке жатқызуға және төлеуге байланысты банктік қызметтерге ақы төлеу жинақтаушы зейнетақы қорының өз қаражаты есебінен жүзеге асырылады.
      6. Ерiктi зейнетақы жарналары есебiнен қалыптасқан жинақтардан зейнетақы төлемдерiн төлеудi жүзеге асырудың тәртiбi мен алушы табыс ететiн құжаттардың тiзбесi ерiктi зейнетақы жарналары есебiнен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттың талаптарымен анықталады.
      Ескерту. 23-3-баппен толықтырылды - ҚР 2002.12.29 N 369 (2003.01.01 бастап күшіне енеді) Заңымен; өзгеріс енгізілді - ҚР 2005.04.13 N 40 (2005.01.01 бастап қолданысқа енгiзiледi); 2005.06.16 N 58 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 2008.11.20 N 88-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 04.02.2013 № 75-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      24-бап. Аударылған мiндеттi зейнетақы жарналары туралы
               мәлiметтер беру

      1. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше белгiленбесе, агенттер мiндеттi зейнетақы жарналарының есептелген, ұсталған (есепке жазылған) сомалары жөнiнде мәліметтерді көрсететін жеке табыс салығы мен әлеуметтік салық бойынша декларацияны Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген мерзімде тоқсан сайын тапсырады.
      Декларацияның нысанын және оны жасаудың тәртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі белгiлейдi.
      1-1. Мiндеттi зейнетақы жарналарының есептелген, ұстап қалынған (есебіне жазылған) және аударылған сомалары бойынша есеп-қисап салық органдарына осы Заңның 22-бабының 33-1 және 3-2-тармақтарына сәйкес міндетті зейнетақы жарналарын төлеуден босатылған адамдар бойынша ұсынылмайды.
      2. (алып тасталды)
      3. Агенттер Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртiпке сәйкес әрбiр қызметкер бойынша есептелген, ұсталған (есептеп қосылған) және аударылған мiндеттi зейнетақы жарналарының бастапқы есебiн жүргiзуге мiндеттi.
      4. Агент есептелген, ұсталған (есептеп қосылған) және аударылған міндеттi зейнетақы жарналары туралы мәлiметтердi салымшыларға ай сайын, есептi айдан кейiнгi айдың он бесiнен кешiктiрмей табыс етіп отыруға мiндеттi.
      Ескерту. 24-бап жаңа редакцияда - ҚР 2002.12.29 N 369 (2003.01.01 бастап күшіне енеді); өзгеріс енгізілді - ҚР 2004.12.13 N 11 (күшіне ену тәртібін 2-баптан қараңыз); 2005.06.16 N 58 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 2008.12.10 N 101-IV (2009.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 2011.07.05 N 452-IV (2011.10.13 бастап қолданысқа енгізіледі); 2012.12.26 N 61-V (2013.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 04.02.2013 № 75-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      25-бап. Жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы
               активтерi

      1. Жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы активтерi: зейнетақы жарналары, инвестициялық кiрiс, өсiмпұл және жинақтаушы зейнетақы қорларының комиссиялық сыйақыларын шегерiп тастағандағы залалдарды өтеу ретiнде түскен қаражат есебiнен қалыптасады.
      1-1. Заңды және жеке тұлғалардың зейнетақы активтеріне құқығы осы Заңмен көзделген заттық құқықтар разрядына жатады.
      2. Салымшының, алушының, Орталықтың, жинақтаушы зейнетақы қорының, кастодиан банктің және зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның борыштары бойынша міндетті зейнетақы жарналарына, өсімпұлдарға, зейнетақы активтері мен зейнетақы жинақтарына, оның ішінде аталған субъектілер таратылған және (немесе) банкрот болған жағдайларда, тыйым салуға немесе олардан өндіріп алуға жол берілмейді.
      2-1. Жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтері тек мына мақсаттарға ғана жұмсалуы мүмкін:
      1) тізбесін уәкілетті органдар белгілейтін қаржы құралдарына орналастыруға;
      2) зейнетақы төлемдерін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүзеге асыруға;
      3) Қазақстан Республикасының зейнетақы жинақтарын басқа жинақтаушы зейнетақы қорына не зейнетақы аннуитетi бойынша Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген тәртiппен сақтандыру ұйымына аударуға;
      4) қате есептелген зейнетақы жарналарын және өзге де қате есептелген ақшаны қайтаруға;
      5) жинақтаушы зейнетақы қорына осы Заңда белгіленген жағдайда және мөлшерде комиссиялық сыйақы төлеуге.
      3. (алып тасталды)
      4. Алушы, сондай-ақ жинақтаушы зейнетақы қорларында жинақталған зейнетақы қаражаты бар және осы Заңның 9-бабының 1-3-тармақтарына сәйкес зейнеткерлік жасқа жетпеген адам қайтыс болған жағдайда оның отбасына не алушыны жерлеген адамға жинақтаушы зейнетақы қорлары жерлегенi үшiн елу еселенген айлық есептiк көрсеткiш шегiнде, бiрақ жеке зейнетақы шотында бар қаражаттан аспайтын мөлшерде бiржолғы төлем жасайды.
      Ескерту. 25-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 1999.04.05 N 364 (1999.04.01 бастап күшіне енеді); 2002.12.29 N 369 (2003.01.01 бастап күшіне енеді); 2008.11.20 N 88-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 04.02.2013 № 75-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      26-бап. Зейнетақы активтерiн кастодиан-банкте сақтау
               және есепке алу

      1. Жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерi кастодиандық шартқа сәйкес жинақтаушы зейнетақы қорымен және (немесе) зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйыммен үлестес емес кастодиан - банкте сақталады және соның шотында есепке алынады.
      Үлестес тұлғалардың тізбесі «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 64-бабында белгіленеді.
      2. Кастодиандық шарт кастодиан банк, жинақтаушы зейнетақы қоры және зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым арасында жасалады. Егер зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жинақтаушы зейнетақы қоры дербес жүзеге асыратын болса, кастодиандық шарт кастодиан банк пен жинақтаушы зейнетақы қоры арасында жасалады.
      2-1. Үлгілік кастодиандық шарттың нысанын уәкілетті орган  әзірлейді және бекітеді.
      3. Кастодиан банк жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің нысаналы орналастырылуын бақылауды жүзеге асырады және олар Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес келмеген жағдайда, бұл туралы уәкiлеттi орган мен жинақтаушы зейнетақы қорын келесі жұмыс күнінен кешіктірмей хабардар ете отырып, зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның немесе жинақтаушы зейнетақы қорының (егер зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жинақтаушы зейнетақы қоры дербес жүзеге асыратын болса) тапсырмаларына шектеу қоюға (орындамауға) мiндеттi.
      Жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін нысаналы орналастырылуына кастодиан-банктің бақылау жасауды жүзеге асыру тәртібін уәкілетті орган белгілейді.
      4. Кастодиан-банк зейнетақы активтерiн шоғырландыру, оларды орналастыру жөнiндегi, инвестициялық табыс алу жөнiндегi барлық операциялардың есебiн жүргiзедi және жинақтаушы зейнетақы қорын оның шоттарының жай-күйi және зейнетақы активтерiн басқаруды жүзеге асыратын ұйымның қызметi туралы ай сайын хабардар етiп отырады.
      5. Жинақтаушы зейнетақы қорының бiр кастодиан-банкi болуға тиiс.
      6. Кастодиандық шарт жинақтаушы зейнетақы қоры атқарушы органының тиiстi шешiмi негiзiнде кастодиан банк пен зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым хабардар етiле отырып және зейнетақы активтерiн жаңа кастодиан банкке және (немесе) зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымға беру рәсiмi аяқталғаннан кейiн шартты бұзудың белгіленген күнiне дейiн жиырма күн мерзiмде жинақтаушы қордың талап етуiмен бiржақты тәртіппен бұзылуы мүмкiн.
      7. Жаңа кастодиан банкпен кастодиандық шарт және (немесе) зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын жаңа ұйыммен инвестициялық басқаруға шарт жасасқан кезден бастап отыз күн мерзiмде жинақтаушы зейнетақы қоры бұл туралы мемлекеттiк тiлде және орыс тiлiнде екi баспасөз басылымында тиiстi жарияланымдар арқылы өз салымшылары мен агенттерiн хабардар етедi.
      8. Жинақтаушы зейнетақы қорымен арадағы кастодиандық шарт бұзылған кезден бастап алты айға дейiнгi мерзiмде бұрынғы және жаңа кастодиан банктер арасында бұрынғы кастодиан банктің оған келiп түсетiн зейнетақы жарналарын жаңа кастодиан банкке аударуы туралы тиiстi шарт жасалады.
      Ескерту. 26-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 1999.04.05 N 364 (1999.04.01 бастап күшіне енеді), 2002.12.29 N 369 (2003.01.01 бастап күшіне енеді), 2011.12.28 N 524 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

      27-бап. Мiндеттi зейнетақы жарналары салымшыларының,
               жинақтаушы зейнетақы қорларының алушылары мен
               агенттердің құқықтары мен мiндеттерi 

      1. Мiндеттi зейнетақы жарналарының салымшылары мен жинақтаушы зейнетақы қорлары алушыларының:
      РҚАО-ның ескертуі!
      1) тармақша 2015.01.01 ҚР 2008.11.20 N 88-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен жаңа редакцияда жазылады.
      1) мiндеттi зейнетақы жарналары есебiнен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жасасу үшiн жинақтаушы зейнетақы қорын таңдауға;
      2) жинақтаушы зейнетақы қорының акционерлерi, зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым мен кастодиан банк туралы уәкiлеттi орган анықтайтын көлемде ақпарат алуға;
      3) жинақталған зейнетақы қаражатының жай-күйi туралы ақпарат алуға;
      4) жинақтаушы зейнетақы қорының iс-әрекетiне сот тәртiбiмен шағым жасауға;
      5) төлемдердi жүзеге асыру кезiнде жинақтаушы зейнетақы қорынан Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртiппен зейнетақы төлемдерiн алуға;
      6) өзiнің жинақталған зейнетақы қаражатын бiр жинақтаушы зейнетақы қорынан екiншiсiне, бiрақ жылына екi реттен асырмай, уәкiлеттi органның нормативтiк құқықтық актiлерiнде белгiленген тәртiппен аударуға;
      РҚАО-ның ескертуі!
      6-1) тармақшамен 2015.01.01 ҚР 2008.11.20 N 88-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен толықтырылады.
      7) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өзінің жинақталған зейнетақы қаражатына өсиетхат қалдыруға;
      8) Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге тұрғылықты тұруға кеткен кезде Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жинақталған зейнетақы қаражатын алуға;
      9) жинақталған зейнетақы қаражатын жинақтаушы зейнетақы қорынан сақтандыру ұйымына аударуға;
      10) мiндеттi зейнетақы жарналары есебiнен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартқа және Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқығы бар.
      2. Агенттердiң Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген тәртіппен Орталықтан қызметкердің мiндеттi зейнетақы жарналары есебiнен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартының болуы туралы растама алуға құқығы бар.
      3. Мiндеттi зейнетақы жарналарының салымшылары мен жинақтаушы зейнетақы қорларынан зейнетақы төлемдерiн алушылар:
      1) Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңдарына сәйкес бiр мезгiлде мiндеттi зейнетақы жарналары есебiнен зейнетақымен қамсыздандыру туралы бiр шарттың ғана тарабы болуға және тек қана бiр жинақтаушы зейнетақы қорында мiндеттi зейнетақы жарналары есебiнен жинақталған зейнетақы қаражатының болуына;
      2) жинақтаушы зейнетақы қорларына жинақтаушы зейнетақы қорының мiндеттемелерiн орындауға ықпал жасайтын барлық өзгерiстер туралы осындай өзгерiстер болған күннен бастап күнтiзбелiк он күн ішінде хабарлауға;
      3) (алып тасталды)
      4) осы заңда көзделген жағдайларда зейнетақы аннуитетi шартын жасасуға;
      5) Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңдарына және зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт талаптарына сәйкес өзге де мiндеттемелердi орындауға мiндеттi.
      4. Агенттер жинақтаушы зейнетақы қорларына мiндеттi зейнетақы жарналарын Қазақстан Республикасының Yкiметi белгiлеген мерзiм мен тәртiп бойынша уақтылы есептеуге, ұстауға (есептеп қосуға) және төлеуге міндеттi.
      Ескерту. 27-бап жаңа редакцияда - ҚР 2002.12.29 N 369 (2003.01.01 бастап күшіне енеді) Заңымен, өзгеріс енгізілді - ҚР 2003.07.10 N 483 (2004.01.01 бастап күшіне енеді), 2005.06.16 N 58 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2008.11.20 N 88-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

      27-1-бап. Жинақталған зейнетақы қаражатын аудару

      1. Міндетті зейнетақы жарналары есебінен жинақталған зейнетақы қаражатын бір жинақтаушы зейнетақы қорынан басқасына аудару салымшының (алушының) міндетті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы 2009 жылғы 1 қаңтардан бастап басқа зейнетақы қорымен жасасатын шарты бойынша Орталықтың электрондық хабарламасы бойынша жүзеге асырылады.
      2. Салымшының (алушының) жинақталған зейнетақы қаражатын бір жинақтаушы зейнетақы қорынан екіншісіне аударудың тәртібі, сондай-ақ салымшының (алушының) жинақталған зейнетақы қаражатын бір жинақтаушы зейнетақы қоры ішінде инвестициялық портфельдің бір түрінен басқасына аудару уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленеді.
      3. Салымшыда (алушыда) міндетті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы түрлі жинақтаушы зейнетақы қорларымен жасасқан екі және одан да көп шарты болған кезде бірнеше жинақтаушы зейнетақы қорынан біреуіне аудару 2009 жылғы 1 шілдеден бастап Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен жүзеге асырылады.
      4. Міндетті зейнетақы жарналары есебінен салымшының (алушының) жинақталған зейнетақы қаражатын бір жинақтаушы зейнетақы қорынан басқасына аударуды салымшы (алушы) 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап салымшы (алушы) туралы ақпарат бар және салымшыға (алушыға) міндетті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жасасуға, сондай-ақ міндетті зейнетақы жарналары есебінен жинақталған зейнетақы қаражатын бір жинақтаушы зейнетақы қорынан басқасына Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен электрондық терминалдар арқылы аударуға мүмкіндік беретін электрондық құжат арқылы жүзеге асырады.
      Ескерту. 27-1-бап жаңа редакцияда - ҚР 2008.11.20 N 88-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2011.12.28 N 524 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

      28-бап. Жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы
               төлемдерiн алушының құқықтары мен мiндеттерi

      Ескерту. 28-бап алынып тасталды - ҚР 2002.12.29 N 369 (2003.01.01 бастап күшіне енеді) Заңымен.

      29-бап. Жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақылық
               қағидалары және инвестициялық декларациялары

      1. Жинақтаушы зейнетақы қорлары:
      1) зейнетақы шарттарын өзгерту немесе тоқтату тәртiбiн;
      2) зейнетақы жарналары мен төлемдерiн жүзеге асыру тәртiбi мен талаптарын;
      3) жинақтаушы зейнетақы қорларының алушылар мен салымшылар алдындағы мiндеттемелерi бойынша жауапкершiлiгiн;
      4) зейнетақы жинақтарының жай-күйi туралы ақпарат беру тәртiбiн;
      5) зейнетақы жинақтарын бiр жинақтаушы зейнетақы қорынан екiншiсiне аудару талаптарын;
      6) салымшыларға жинақтаушы зейнетақы қорының акционерлері, зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым және кастодиан банк туралы мәліметтер ұсынуды;
      7) жинақтаушы зейнетақы қоры қалыптастыратын инвестициялық портфельдер туралы мәліметтерді;
      8) жинақтаушы зейнетақы қорлары, салымшылар мен алушылар арасындағы құқықтық қатынастардың өзге де ерекшелiктерiн қамтитын зейнетақылық қағидаларды белгiлейдi.
      2. Жинақтаушы зейнетақы қорлары әрбір қалыптастырылатын инвестициялық портфель бойынша инвестициялық декларациялар қабылдайды.
      Жинақтаушы зейнетақы қорларының әрбір инвестициялық портфель бойынша инвестициялық декларациялары, сондай-ақ оларға енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар мерзімді баспа басылымдарында олар бекітілген күннен бастап күнтізбелік он бес күн ішінде жариялануға тиіс.
      Инвестициялық декларациялар жинақтаушы зейнетақы қорларының инвестициялық қызметіне қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес болуға тиіс.
      3. Зейнетақылық қағидаларды және инвестициялық декларацияларды, сондай-ақ оларға енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды акционерлердің жалпы жиналысы уәкiлеттiк берген жинақтаушы зейнетақы қорының органы бекiтедi.
      4. Зейнетақылық қағидалар мен инвестициялық декларациялар жинақтаушы зейнетақы қорлары салымшыларының (алушыларының) мүдделерiне қысым жасамауға және оларды нашарлатпауға тиiс.
      Ескерту. 29-бап жаңа редакцияда - ҚР 2012.07.05 N 30-V (2012.09.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      30-бап. Салымшының (алушының) жинақтаушы зейнетақы
              қорларымен жасасатын зейнетақы шарты

      1. Зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жинақтаушы зейнетақы қоры мен салымшы (алушы) арасында мiндеттi зейнетақы жарналары, ерiктi зейнетақы жарналары, ерiктi кәсiптiк зейнетақы жарналары есебiнен зейнетақымен қамсыздандыру туралы үлгi шарттарға сәйкес жазбаша түрде жасалады.
      Зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартты жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы қағидаларында көрсетілген, уәкілетті органмен келісілген және жинақтаушы зейнетақы қорының интернет-ресурстарында жарияланған жинақтаушы зейнетақы қоры, оның филиалдары және (немесе) өзге де бөлімшелері (өкілдіктерін қоспағанда) орналасқан жерден тыс жерде жасасқан жағдайда салымшының (алушының) зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттағы қолтаңбасының түпнұсқалығын нотариус немесе «Нотариат туралы» Қазақстан Республикасының Заңында нотариаттық іс-әрекеттер жасауға уәкілеттік берілген өзге де адамдар куәландыруға тиіс.
      Жинақтаушы зейнетақы қоры зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттардың есебін олар жасалған жерді, салымшы (алушы) зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартқа қол қойған кезде қатысқан нотариустың немесе «Нотариат туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен нотариаттық іс-әрекеттер жасауға уәкілеттік берілген өзге де тұлғалардың, сондай-ақ жинақтаушы зейнетақы қоры қызметкерлерінің тегін, атын, әкесінің атын (ол болған кезде) көрсете отырып жүргізеді.
      Жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттарды жасасу тәртібі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленеді.
      1-1. Жинақтаушы зейнетақы қорымен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттар жасасу үшін адамдарды тарту процесінде осы адамдарға:
      1) ақша;
      2) бір сыйлық үшін құны айлық есептік көрсеткіштің екі еселенген мөлшерінен асатын, жинақтаушы зейнетақы қорының атауы жазылмаған сыйлықтар ұсынуға (беруге) тыйым салынады.
      Осы тармақтың талабы жинақтаушы зейнетақы қорларына, зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға, жинақтаушы зейнетақы қорларының және зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың барлық қызметкерлеріне қолданылады.
      2. Мiндеттi зейнетақы жарналарыерiктi зейнетақы жарналары,  ерiктi кәсіптiк зейнетақы жарналары есебiнен зейнетақымен қамсыздандыру туралы үлгi шартты уәкілеттi орган әзiрлеп, бекiтедi және онда мынадай мәлiметтер мен талаптар қамтылады:
      1) жинақтаушы зейнетақы қорының атауы, орналасқан жерi және банктiк реквизиттерi;
      2) алушының және (немесе) салымшының тегi, аты, әкесiнiң аты (ол болған жағдайда), жеке сәйкестендiру нөмiрi, мекен жайы (егер салымшы жеке тұлға болса), сондай-ақ атауы орналасқан жерi, бизнес-сәйкестендiру нөмiрi және заңды тұлға болып табылатын салымшының банктік реквизиттері;
      3) шарттың мәнi;
      4) тараптардың құқықтары мен мiндеттерi;
      5) зейнетақы жарналарын енгiзудiң тәртiбi мен шарттары;
      6) жеке зейнетақы шотының нөмiрi;
      7) жинақтаушы зейнетақы қорының жинақталған зейнетақы қаражатының жай-күйi жөнiнде есеп беру тәртiбi;
      8) тараптардың мiндеттемелердi орындамаған жағдайлардағы жауапкершiлiгi;
      9) шарттың қолданылу мерзiмi;
      10) шартты өзгертудiң және бұзудың тәртiбi мен ережесi;
      11) алып тасталды - ҚР 2011.12.28 N 524 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.
      12) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өзге де мәлiметтер болады.
      3. Міндетті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт салымшының (алушының) міндетті зейнетақы жарналары есебінен жинақталған зейнетақы қаражатын бір жылда екі реттен артық аудармау туралы талаптарды орындағаны туралы Орталықтың растаған кезінен бастап күшіне енеді.
      4. Салымшы (алушы) міндетті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы басқа жинақтаушы зейнетақы қорымен шарт жасасқан кезде жіберуші қорлар жинақталған зейнетақы қаражатын Орталықтың электрондық хабарламасы негізінде он бес жұмыс күні ішінде алушы қорға жіберуге тиіс. Міндетті зейнетақы жарналары есебінен жинақталған зейнетақы қаражатын бір жинақтаушы зейнетақы қорынан басқасына аударған кезеңде салымшының (алушының) міндетті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы жаңа шарт жасасуына не жинақталған зейнетақы қаражатын бір жинақтаушы зейнетақы қорынан басқасына аударуына жол берілмейді.
      Міндетті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жинақталған зейнетақы қаражатын аудару рәсімі аяқталғаннан кейін бұзылады.
      Ескерту. 30-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 1999.04.05 N 364 (1999.04.01 бастап күшіне енеді), 2002.12.29 N 369 (2003.01.01 бастап күшіне енеді), 2007.01.12 N 224 (2012.01.01 бастап күшіне енеді), 2008.11.20 N 88-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2011.12.28 N 524 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2012.01.12 № 538-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

      31-бап. Зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт
               тараптарының және өзге де адамдардың
               жауапкершілігi

      1. Жинақтаушы зейнетақы қоры өзiнiң салымшы мен алушының алдындағы мiндеттемелерi бойынша өз мүлкiмен ғана жауапты болады.
      2. Салымшылар мен алушылар жинақтаушы зейнетақы қорларының мiндеттемелерi бойынша жауап бермейдi, дәл сол сияқты жинақтаушы зейнетақы қорлары да салымшылар мен алушылардың мiндеттемелерi бойынша жауап бермейдi.
      3. Жинақтаушы зейнетақы қорларының, зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар мен кастодиан банктер жауапкершілігінің талаптары мен тәртiбi Қазақстан Республикасының заң актiлерiмен және шарттармен белгiленедi.
      4. Егер жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерi бойынша күнтiзбелiк жылдың соңына консервативтік және (немесе) қалыпты инвестициялық портфель бойынша есептелген номиналдық кiрiстiлiгiнiң көрсеткiшi портфельдің тиісті түрі бойынша кiрiстiлiктiң ең төменгi мәнiнен кем шаманы құрайтын болса, онда жинақтаушы зейнетақы қоры уәкілеттi органның нормативтiк құқықтық актiсiнде белгіленген тәртiппен номиналдық кiрiстiлiктiң көрсеткiшi мен кiрiстіліктің ең төменгi мәнi арасындағы айырманы өз капиталының есебiнен қалпына келтiредi.
      Жинақтаушы зейнетақы қорының консервативтік немесе қалыпты инвестициялық портфелінің номиналдық кірістілігін және әрбір инвестициялық портфель түрі кірістілігінің ең төменгі мәнін есептеудің тәртібі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісімен белгіленеді.
      Өзiнiң басқаруындағы әрбiр жинақтаушы зейнетақы қорының консервативтік және (немесе) қалыпты портфелінің активтеріне қатысты зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым немесе зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды дербес жүзеге асыратын жинақтаушы зейнетақы қоры кiрiстілiктiң ең төменгi мәнiнен төмен емес кiрiстілiк алуды қамтамасыз етедi.
      Егер жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерi бойынша күнтiзбелiк жылдың соңына консервативтік немесе қалыпты инвестициялық портфель бойынша есептелген номиналдық кiрiстілiгiнiң көрсеткiшi кiрiстiлiктiң ең төменгi мәнiнен кем шаманы құраса, бұл жағдайда жинақтаушы зейнетақы қоры зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымға номиналдық кiрiстіліктiң көрсеткіші мен кiрiстiлiктiң ең төменгі мәні арасындағы айырманы өтеу туралы талап қояды.
      РҚАО-ның ескертуі!
      4-1-тармақпен 2015.01.01 ҚР 2008.11.20 N 88-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен толықтырылады.
      5. Жинақтаушы зейнетақы қорлары Орталықтың зейнетақы жинақтарын басқа жинақтаушы зейнетақы қорына аудару туралы хабарламасын орындамағаны, уақтылы орындамағаны үшін құқықтары бұзылған салымшының (алушының) пайдасына аударылуға жататын зейнетақы жинақтары сомасына әрбір мерзімі өткен күн үшін (аудару күнін қоса алғанда) уәкілетті органның қайта қаржыландыру мөлшерлемесінің 2,5 еселенген мөлшерінде өсімпұл төлеуге міндетті.
      Жинақтаушы зейнетақы қорлары зейнетақы төлемдерін уақтылы жүзеге асырмағаны үшін құқықтары бұзылған адамның пайдасына әрбір мерзімі өткен күн үшін (төлеу күнін қоса алғанда) уәкілетті органның қайта қаржыландыру мөлшерлемесінің 1,5 еселенген мөлшеріндегі төлем сомасында өсімпұл төлеуге міндетті.
      Орталық жинақтаушы зейнетақы қорына зейнетақы жинақтарын уақтылы аудармағаны үшін құқықтары бұзылған салымшының (алушының) пайдасына аударылуға жататын зейнетақы жинақтары сомасына әрбір мерзімі өткен күн үшін (аудару күнін қоса алғанда) уәкілетті органның қайта қаржыландыру мөлшерлемесінің 1,5 еселенген мөлшерінде өсімпұл төлеуге міндетті.
      Ескерту. 31-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2002.12.29 N 369 (2003.01.01 бастап күшіне енеді), 2005.06.16 N 58 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2008.11.20 N 88-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2012.07.05 N 30-V (2012.09.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

7-1-тарау. Сақтандыру ұйымдарынан зейнетақымен қамсыздандыру

      Ескерту. 7-1-тараумен толықтырылды - ҚР 2002.12.29 N 369 (2003.01.01 бастап күшіне енеді) Заңымен.

      31-1-бап. Сақтандыру ұйымдарынан төленетiн сақтандыру
                 төлемдерi

      1. Осы Заңның 9-бабының 1-3-тармақтарында және 23-бабының 1-тармағы 3) тармақшасында аталған адамдар сақтандыру ұйымымен мiндеттi зейнетақы жарналары есебiнен қалыптасқан жинақталған зейнетақы қаражатын пайдалана отырып, сақтандыру төлемдерiн өмiр бойы жүзеге асыру туралы зейнетақы аннуитетi шартын жасасуға құқылы. Бұл орайда сақтандыру ұйымынан төленетiн айлық сақтандыру төлемiнің мөлшері зейнетақы аннуитетi шарты жасасылған күнге тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгiленген ең төмен зейнетақы мөлшерiнен кем болмауы керек.
      2. Осы Заңның 23-бабының 1-тармағының 2) тармақшасында аталған адамдардың сақтандыру ұйымымен зейнетақы аннуитетi шартын жасасқан жағдайда жинақталған зейнетақы қаражатын алуға құқығы бар.
      Осы тармақта аталған адамдарға сақтандыру ұйымы зейнетақы аннуитетi шартына сәйкес сақтандыру төлемдерiн өмiр бойы төлейдi. Сақтандыру ұйымымен зейнетақы аннуитетi шарты айлық сақтандыру төлемiнің мөлшерi зейнетақы аннуитеті шарты жасасылған күнге тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгiленген ең төмен зейнетақы мөлшерiнен кем болмаған жағдайда жасалады.
      3. Осы Заңның 23-бабы 1-тармағының 4) тармақшасында аталған адамдардың мiндеттi зейнетақы жарналары есебiнен қалыптасқан өзінің жинақталған зейнетақы қаражатының елу процентiнен аспайтынын пайдалана отырып, зейнетақы аннуитетi шартын жасасқан жағдайда ғана осы Заңның 9-бабының 1-тармағында көрсетiлген жасқа жеткенге дейiнгi мерзiмге жинақталған зейнетақы қаражатын алуға құқығы бар.
      Міндетті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған жинақталған зейнетақы қаражатының қалған бөлігі салымшыға (алушыға) осы Заңның 9-бабының 1-тармағында көрсетілген жасқа келгенде белгіленген кесте бойынша жинақтаушы зейнетақы қорынан зейнетақы төлемдері түрінде төленеді.
      4. Осы Заңның 23-2-бабының 1-тармағында аталған адамдардың ерiктi кәсiптiк зейнетақы жарналары есебiнен қалыптасқан жинақталған зейнетақы қаражатын пайдалана отырып, зейнетақы аннуитетi шартын жасасқан жағдайда ғана осы Заңның 9-бабының 1-тармағында көрсетiлген жасқа жеткенге дейiнгі мерзiмге жинақталған зейнетақы қаражатын алуға құқығы бap.
      5. Осы баптың 2, 4-тармақтарында көрсетілген тұлғалардың жинақталған зейнетақы қаражатының сомасы зейнетақы аннуитеті шартының сомасынан артық болған жағдайда, осы айырма салымшыға (алушыға) осы Заңның 9-бабының 1-тармағында көрсетілген жасқа келгенде белгіленген кесте бойынша жинақтаушы зейнетақы қорынан зейнетақы төлемдері түрінде төленеді.
      6. Сақтандыру төлемдерін сақтандыру ұйымы деректемелері зейнетақы аннуитеті шартында көрсетілетін сақтанушының банктік шотына аударады.
      Сақтандыру төлемдерінің сомасын аударуға, есепке жатқызуға және төлеуге байланысты банктік қызметтерге ақы төлеу сақтандыру ұйымының өз қаражаты есебінен жүзеге асырылады.
      Ескерту. 31-1-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2005.06.16 N 58 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 2008.11.20 N 88-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 04.02.2013 № 75-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      31-2-бап. Зейнетақы аннуитетi шартын жасасу

      1. Зейнетақы аннуитетiнiң үлгi шартын уәкiлеттi орган әзiрлейдi және бекiтедi.
      2. Зейнетақы аннуитетi шарты сақтанушы (зейнетақы төлемдерiн алушы) мен сақтандыру ұйымы арасында осы Заң талаптарымен белгiленген мерзiмге жасалады.
      3. Зейнетақы аннуитетi шартын жасасушы адам сақтандыру ұйымын таңдауға ерiктi.
      4. Зейнетақы аннуитетi шарты алушының жазбаша өтiнiшi негiзiнде жасалады.
      5. Зейнетақы аннуитетi шарты жинақтаушы зейнетақы қоры жинақталған зейнетақы қаражатының сомаларын сақтандыру ұйымына аударған кезден бастап күшiне енедi және тараптар үшiн мiндеттi болады.
      6. Зейнетақы аннуитетi шартын жасасқан адамның оны жасасқан күннен бастап екi жыл ішінде бұзуға құқығы жоқ.
      Басқа сақтандыру ұйымымен зейнетақы аннуитетi шартын жасасқан жағдайда зейнетақы аннуитетi шартын мерзiмiнен бұрын тоқтатуға болады. Зейнетақы аннуитетi шарты мерзiмiнен бұрын тоқтатылған жағдайда онда көзделген сатып алу сомасы, жүзеге асырылған сақтандыру төлемдерi мен сақтандыру ұйымының iс жүргiзуге жұмсаған шығыстары шегерiлiп төленген сақтандыру сыйлықақы сомасынан кем болмауға тиiс.
      7. Осы Заңның 9-бабының 1-3-тармақтарында, 23-бабы 1-тармағының 2) және 3) тармақшаларында және 23-2-бабы 1-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген адамдардың зейнетақы жинақтарының жеткіліктілігі зейнетақы аннуитеті шарты бойынша сақтандыру сыйлықақысының сомасынан асып кеткен жағдайда, осы адамдар бірнеше сақтандыру ұйымымен зейнетақы аннуитеті шарттарын жасасуға құқылы.
      Ескерту. 31-2-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2005.06.16 N 58 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 04.02.2013 № 75-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      31-3-бап. Зейнетақы аннуитетi шарты тараптарының
                 құқықтары мен міндеттері

      1. Сақтанушының:
      1) сақтандыру ұйымы жүргiзген сақтандыру төлемдерi мөлшерінің есеп-қисабымен танысуға;
      1-1) зейнетақы жинақтары жеткіліксіз болған кезде зейнетақы аннуитеті шарты бойынша сақтандыру сыйлықақысын төлеу үшін жетіспейтін соманы ерікті зейнетақы жарналары мен ерікті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы жинақтарын біріктіру арқылы міндетті зейнетақы жарналары есебінен қосымша төлеуді жүзеге асыруға;
      1-2) зейнетақы жинақтары жеткіліксіз болған кезде зейнетақы аннуитеті шарты бойынша сақтандыру сыйлықақысын төлеу үшін жетіспейтін соманы ерікті зейнетақы жарналары мен ерікті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы жинақтарын біріктіру арқылы міндетті зейнетақы жарналары есебінен сақтандыру ұйымының шотына өз ақшасынан қосымша төлеуді жүзеге асыруға;
      2) сақтандыру ұйымынан төленетiн сақтандыру төлемдерi мөлшерінің есеп-қисабын жүргiзу үшiн тәуелсiз сарапшылар тартуға;
      3) зейнетақы аннуитеті шарты жоғалған жағдайда оның көшірмесін алуға құқығы бар.
      2. Сақтанушы:
      1) зейнетақы аннуитетi шартын жасасқан күннен бастап күнтiзбелiк он күн iшiнде, осы шарттың түпнұсқасын табыс ете отырып, жинақтаушы зейнетақы қорын хабардар етуге;
      2) басқа сақтандыру ұйымымен жаңа зейнетақы аннуитетi шартын жасасқан кезде оны жасасқан күннен бастап күнтiзбелік он күн iшiнде, бұрынғы сақтандыру ұйымына жаңа шарттың түпнұсқасын табыс ете отырып, бұрын жасасқан зейнетақы аннуитетi шарты бойынша мiндеттемелердi орындаудан бiржақты тәртiппен бас тартуға мiндеттi.
      3. Сақтандыру ұйымының зейнетақы аннуитетi шартына сәйкес жинақталған зейнетақы қаражатының сомасын бiр рет және толық көлемде алуға құқығы бар.
      4. Сақтандыру ұйымы:
      1) сақтанушыны сақтандыру ұйымынан төленетін сақтандыру төлемдерi мөлшерінің есеп-қисабымен таныстыруға;
      2) зейнетақы аннуитетi шартын үш дана етiп ресiмдеуге мiндеттi, оның екеуі сақтанушыға берiледi;
      3) осы баптың 2-тармағының 2) тармақшасында көзделген зейнетақы аннуитетi шартының түпнұсқасын алған кезден бастап күнтiзбелiк жиырма күн iшiнде зейнетақы аннуитетi шартында аталған сақтандыру ұйымына сатып алу сомасын аударуға;
      4) сақтандыру ұйымынан зейнетақы аннуитетi шартында көзделген сақтандыру төлемдерi уақытылы жүзеге асырылмаған жағдайда сақтанушыға кешiктiрiлген әр күн үшiн төленбей қалған соманың 1,5 процентi мөлшерiнде өсiмпұл төлеуге;
      5) сақтанушы қайтыс болған жағдайда отбасына, не қайтыс болған адамды жерлеген адамға жерлеуге арналған жәрдемақы түрінде зейнетақы аннуитеті шартында белгіленген мөлшерде, бірақ кемінде он бес еселенген айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде сақтандыру төлемін жүзеге асыруға міндетті.
       Ескерту. 31-3-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2008.10.23 N 72-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 2008.11.20 N 88-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 04.02.2013 № 75-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      31-4-бап. Жинақталған зейнетақы қаражатын сақтандыру
                 ұйымына аударудың тәртiбi

      1. Жинақтаушы зейнетақы қоры уәкілеттi органның нормативтiк құқықтық актiсiмен белгiленген талаптарға сәйкес келетін құжаттарды алған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде алушының жинақталған зейнетақы қаражатын сақтандыру ұйымына аударуға мiндеттi.
      2. Осы баптың 1-тармағында аталған мiндеттемелердің орындалуын кешiктiрген жағдайда жинақтаушы зейнетақы қоры алушы алдында осы Заңның 31-бабының 3-тармағына сәйкес жауапты болады.
      Ескерту. 31-4-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2005.06.16 N 58 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 2011.12.28 N 524 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 04.02.2013 № 75-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      31-5-бап. Зейнетақы аннуитеті шарттары бойынша сақтандыру
                 сыйлықақысы мен сақтандыру төлемдерін есептеуді
                 жүзеге асыру

      1. Сақтандыру сыйлықақысы мен сақтандыру төлемiн есептеуді уәкiлеттi орган белгiлеген әдiстемеге сәйкес сақтандыру ұйымы не тәуелсiз сарапшы жүзеге асырады.
      2. Сақтандыру ұйымының жасалатын зейнетақы аннуитетi шарттары бойынша iс жүргiзуге жұмсалатын шығыстарының жол берілетін деңгейiн уәкiлеттi орган белгiлейдi.
      3. Зейнетақы аннуитеті шарты бойынша сақтандыру төлемдері мерзімдік сақтандыру төлемдерін және сақтанушының қалауы бойынша біржолғы сақтандыру төлемін қамтиды.
      Мерзімдік сақтандыру төлемдері осы Заңның 31-1-бабының талаптарына сәйкес зейнетақы аннуитеті шарты тараптарының келісімі бойынша ай сайын, тоқсан сайын немесе өзге де тәртіппен, бірақ жылына кемінде бір рет жүзеге асырылады.
      Сақтандыру ұйымы бірінші мерзімдік сақтандыру төлемін зейнетақы аннуитеті шарты бойынша сақтандыру ұйымына зейнетақы жинақтарын аударған кезден бастап он жұмыс күнінен кешіктірмей жүзеге асырады.
      4. Біржолғы сақтандыру төлемінің мөлшері жинақтаушы зейнетақы қорынан сақтандыру ұйымына аударылатын зейнетақы жинақтарының сомасына қарай, мынадай:
      1) егер аударылатын зейнетақы жинақтарының сомасы республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және зейнетақы аннуитеті шартын жасасқан күні қолданыста болған айлық есептік көрсеткіштің 7 000 еселенген мөлшерінен аспайтын болса, сақтандыру сыйлықақысы сомасының он пайызынан аспайтын;
      2) егер аударылатын зейнетақы жинақтарының сомасы республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және зейнетақы аннуитеті шартын жасасқан күні қолданыста болған айлық есептік көрсеткіштің 7 000 еселенген мөлшерінен асып кеткенімен, айлық есептік көрсеткіштің 15 000 еселенген мөлшерінен аспайтын болса, сақтандыру сыйлықақысы сомасының жиырма пайызынан аспайтын;
      3) егер аударылатын зейнетақы жинақтарының сомасы республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және зейнетақы аннуитеті шартын жасасқан күні қолданыста болған айлық есептік көрсеткіштің 15 000 еселенген мөлшерінен асып кетсе, сақтандыру сыйлықақысы сомасының отыз пайызынан аспайтын мөлшерде белгіленеді.
      Салымшымен зейнетақы аннуитеті шартын жасасқаннан кейін қалған не қайта қалыптасқан зейнетақы жинақтарын жинақтаушы зейнетақы қорынан сақтандыру ұйымына ішінара немесе толық аударған кезде біржолғы сақтандыру төлемін жүзеге асыруға жол берілмейді.
      5. Сақтандырушы осы баптың 4-тармағында көзделген талаппен зейнетақы аннуитеті шартын жасасу бойынша делдалдық қызмет көрсеткені үшін сақтандыру агентіне төлейтін комиссиялық сыйақының мөлшерін сақтандыру ұйымы зейнетақы аннуитеті шартын жасасқан адамға сақтандыру ұйымы төлейтін біржолғы сақтандыру төлемін есепке алмастан, есебіне жазылған сақтандыру сыйлықақысы мөлшеріне қарай есептейді.
      Ескерту. 31-5-бап жаңа редакцияда - ҚР 04.02.2013 № 75-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      8-тарау. Жинақтаушы зейнетақы қорларын ұйымдастыру

      32-бап. Алынып тасталды - ҚР 2002.12.29 N 369 (2003.01.01 бастап күшіне енеді) Заңымен.

      33-бап. Жинақтаушы зейнетақы қорларының түрлерi

      Ескерту. 33-бап алып тасталды - ҚР 2011.12.28 N 524 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      34-бап. Жинақтаушы зейнетақы қорының құқықтық жағдайы

     1. Жинақтаушы зейнетақы қоры акционерлік қоғам нысанында құрылады.
      2. Жинақтаушы зейнетақы қорының акциялары қор биржасы ресми тізімінің уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісімен белгіленген санаттарына енгізілуге тиіс.
      3. Жинақтаушы зейнетақы қорын құру және оның қызметі кезеңінде мына талаптардың бірі орындалуға тиіс:
      1) жинақтаушы зейнетақы қорының акциялары акционерлер арасында орналастырылуға тиіс, олардың үшеуі және одан көбі бір-біріне қатысты үлестес болмайтын ірі акционерлер болып табылады. Бұл ретте жинақтаушы зейнетақы қорының бір акционерінің не бір-біріне қатысты үлестес болатын акционерлер тобының үлесі жинақтаушы зейнетақы қорының дауыс беретін акцияларының жалпы санының жетпіс бес пайызынан аз болуға тиіс;
      2) жинақтаушы зейнетақы қорының миноритарлық акционерлерге тиесілі акцияларының үлесі жиынтығында жинақтаушы зейнетақы қорының дауыс беретін акцияларының жалпы санының жиырма бес пайызынан көп болуға тиіс.
      Бұл ретте миноритарлық акционердің үлесі оның үлестес тұлғаларымен бірге жинақтаушы зейнетақы қорының дауыс беретін акцияларының жалпы санының он пайызынан аз болуға тиіс.
      Осы тармақтың талаптары мемлекет қатысатын жинақтаушы зейнетақы қорларына қолданылмайды.
      4. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген талаптардан басқа жинақтаушы зейнетақы қорының жарғысы:
      1) корпоративтік басқару кодексінің;
      2) корпоративтік хатшы лауазымының;
      3) корпоративтік веб-сайттың;
      4) «алтын акцияға» тыйым салудың болуын көздеуге тиіс.
      Ескерту. 34-бап жаңа редакцияда - ҚР 2011.12.28 N 524 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      34-1-бап. Жинақтаушы зейнетақы қорларындағы инвестициялық 
                 портфельдер 

      1. Жинақтаушы зейнетақы қоры зейнетақы активтері есебінен инвестициялық портфельдердің мынадай түрлерін:
      1) акцияларды қоспағанда, активтері қаржы құралдарына инвестицияланатын консервативтік түрін;
      2) активтері қаржы құралдарына, оның ішінде отыз проценттен аспайтын мөлшерде акцияларға инвестицияланатын қалыпты түрін қалыптастыруға міндетті.
      РҚАО-ның ескертуі!
      2-тармақ 2015.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі.
      2. Жинақтаушы зейнетақы қоры агрессивті инвестициялық портфельді қосымша қалыптастыруға құқылы, оның активтері қаржы құралдарына, оның ішінде сексен проценттен аспайтын мөлшерде акцияларға инвестицияланады.
      3. Зейнетақы активтерін қаржы құралдарына инвестициялаудың тәртібі мен шарттары, оның ішінде инвестициялау объектілерінің тізбесі, қаржы құралдарының түрлері бойынша инвестициялардың мөлшері және инвестициялық портфельдің әр түрі үшін инвестициялардың жиынтық мөлшері, хеджирлеу жөніндегі талаптар уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленеді.
      4. Жинақтаушы зейнетақы қоры инвестициялық декларацияны инвестициялық портфельдің әрбір түрі үшін әзірлейді.
      Жинақтаушы зейнетақы қоры инвестициялық декларацияға өзгерістерді жылына көп дегенде екі рет енгізуге құқылы.
      5. Зейнеткерлік жасына дейін жеті жыл және одан да аз уақыт қалған не зейнеткерлік жасына жеткен тұлғалардың міндетті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған жинақталған зейнетақы қаражатын жинақтаушы зейнетақы қоры осы немесе басқа кез келген жинақтаушы зейнетақы қорының агрессивті инвестициялық портфеліне кейіннен аудармайтындай етіп қалыпты немесе консервативтік инвестициялық портфельге аударады.
      РҚАО-ның ескертуі!
      6-тармақ 2015.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі.
      6. Инвестициялық портфельді таңдағаны туралы жинақтаушы зейнетақы қорына өтініш жасамаған салымшылардың (алушылардың) жинақталған зейнетақы қаражатын жинақтаушы зейнетақы қоры қалыпты инвестициялық портфельге аударады.
      Ескертуі. Заң 34-1-баппен толықтырылды - ҚР 2012.01.01 ҚР 2008.11.20 N 88-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      35-бап. Жинақтаушы зейнетақы қорларының филиалдарын,
               өкілдіктерін құру, жабу

      1. Жинақтаушы зейнетақы қоры қордың басқару органының шешімі негізінде уәкілетті органның келісімінсіз Қазақстан Республикасының аумағында өзінің оқшауланған бөлімшелерін - филиалдары мен өкілдіктерін ашуға құқылы.
      2. Жинақтаушы зейнетақы қоры өзінің филиалының және өкілдігінің әділет органдарында есептік тіркелген күнінен бастап отыз жұмыс күні ішінде:
      1) филиалды (өкiлдiктi) есептiк тіркеу туралы анықтаманы;
      2) тіркеген әділет органының белгісі және мөрі қойылған филиал немесе өкілдік туралы ереженің нотариат куәландырған көшірмесін;
      3) филиалдың немесе өкілдіктің бірінші басшысына берілген сенімхаттың нотариат куәландырған көшірмесін қоса тіркей отырып, олардың ашылғаны жөнінде уәкілетті органды жазбаша хабардар етуге міндетті.
      3. Жинақтаушы зейнетақы қорының филиалы - жинақтаушы зейнетақы қорының заңды тұлға болып табылмайтын, жинақтаушы зейнетақы қоры орналасқан жерден тыс орналасқан, жинақтаушы зейнетақы қорының атынан қызметін жүзеге асыратын және жинақтаушы зейнетақы қоры берген өкілеттіктер шегінде әрекет ететін оқшауланған бөлімшесі. Жинақтаушы зейнетақы қоры филиалының жинақтаушы зейнетақы қорымен бірыңғай балансы, сондай-ақ жинақтаушы зейнетақы қорының атауымен толық сәйкес келетін атауы болады.
      4. Жинақтаушы зейнетақы қорының өкілдігі - жинақтаушы зейнетақы қорының заңды тұлға болып табылмайтын, жинақтаушы зейнетақы қоры орналасқан жерден тыс орналасқан, жинақтаушы зейнетақы қорының атынан және оның тапсырмасы бойынша әрекет ететін және зейнетақы жарналарын тарту және зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру, зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асырмайтын оқшауланған бөлімшесі.
      5. Қазақстан Республикасының резиденті емес жинақтаушы зейнетақы қорларының филиалдары мен өкілдіктерін Қазақстан Республикасында ашуға тыйым салынады.
      6. Жинақтаушы зейнетақы қорының филиалдарын ашудың міндетті шарттары:
      1) соңғы аяқталған қаржы жылының қорытындылары бойынша жинақтаушы зейнетақы қорының залал шекпеген қызметі;
      2) жинақтаушы зейнетақы қорының филиалды ашу туралы шешім қабылдау алдындағы үш ай ішінде меншікті капиталының жеткіліктілігі мен зейнетақы активтерінің табыстылығы бойынша пруденциялық нормативтерді сақтауы;
      3) филиалды әділет органдарында есептік тіркеген күннің алдындағы үш ай ішінде жинақтаушы зейнетақы қорына уәкілетті органның  санкцияларды қолданбауы болып табылады.
      7. Жинақтаушы зейнетақы қорының соңғы аяқталған қаржы жылының қорытындылары бойынша залал шекпеген қызметі жағдайында жинақтаушы зейнетақы қоры Қазақстан Республикасының аумағында өкілдіктер ашуға құқылы.
      8. Филиал, өкілдік туралы ережеге әділет органдарында есептік қайта тіркеуді талап ететін өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген кезде жинақтаушы зейнетақы қоры әділет органдарында есептік қайта тіркелген күннен бастап отыз жұмыс күні ішінде уәкілетті органға:
      1) филиал, өкілдік туралы ережеге өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың нотариат куәландырған көшірмесін;
      2) филиалды (өкiлдiктi) есептiк қайта тіркеу туралы анықтаманы ұсынуға мiндеттi.
      Филиал, өкілдік туралы ережеге әділет органдарында есептік қайта тіркеуді талап етпейтін өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген кезде жинақтаушы зейнетақы қоры әділет органының жинақтаушы зейнетақы қорының хатын қабылдап алғандығы туралы белгісі соғылған күннен бастап отыз жұмыс күні ішінде уәкілетті органға жинақтаушы зейнетақы қорының көрсетілген хатының көшірмесін, филиал, өкілдік туралы ережеге өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың нотариат куәландырған көшірмесін ұсынуға міндетті.
      9. Жинақтаушы зейнетақы қоры өзінің филиалын немесе өкілдігін әділет органдарында есептік тіркеуден шығарған күннен бастап отыз жұмыс күні ішінде жинақтаушы зейнетақы қоры филиалының немесе өкілдігінің есептік тіркеуден шығарылғанын растайтын әділет органы құжатының нотариат куәландырған көшірмесін қоса тіркей отырып, олардың қызметінің тоқтатылғаны туралы уәкілетті органды жазбаша хабардар етуге тиіс.
      10. Жинақтаушы зейнетақы қоры осы баптың 2, 6-8-тармақтарының талаптарын орындамаған жағдайда, уәкілетті орган филиалды және өкілдікті жабуды талап етеді.
      Ескерту. 35-бап жаңа редакцияда - ҚР 2005.12.23 N 107 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен, өзгеріс енгізілді - ҚР 2007.02.19 N 230 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), ҚР 2011.12.28 N 524 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2012.12.24 N 60-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.

      36-бап. Жинақтаушы зейнетақы қорының құрылтайшылары мен
               акционерлерi

      1. Қазақстан Республикасының резиденттерi-жеке тұлғалар, заңды тұлғалар жинақтаушы зейнетақы қорының құрылтайшылары және (немесе) акционерлерi бола алады.
      Мемлекет Қазақстан Республикасының Үкiметi немесе уәкілетті орган арқылы ғана құрылтайшы және (немесе) акционер бола алады.
      Ұлттық басқарушы холдинг Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде ғана жинақтаушы зейнетақы қорының акционерi бола алады.
      1-1. Рейтингтік агенттіктердің бірінің талап етілетін ең төменгі рейтингі бар Қазақстан Республикасының резидентi емес - заңды тұлға жинақтаушы зейнетақы қорының құрылтайшысы және (немесе) акционерi бола алады. Рейтингтік агенттіктердің тізбесін және талап етілетін ең төменгі рейтинг уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленеді.
      РҚАО-ның ескертуі!
      Осы абзац 2010.01.01 қолданысқа енгізіледі.
      Тізбесі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленетін, оффшорлық аймақтарда тіркелген заңды тұлғалар Қазақстан Республикасының резиденттерi - жинақтаушы зейнетақы қорларының дауыс беретін акцияларын тікелей немесе жанама иеленуге және (немесе) пайдалануға және (немесе) оларға билік етуге құқылы емес.
      1-2. Жинақтаушы зейнетақы қорының Қазақстан Республикасының резиденті еместерге (сенімгерлік басқаруға берілген), сондай-ақ дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы Қазақстан Республикасының резиденті еместерге тиесілі (сенімгерлік басқаруға берілген) ұйымдарға тиесілі дауыс беретін акцияларының жиынтық саны осы жинақтаушы зейнетақы қорының дауыс беретін акцияларының жалпы санының жиырма бес пайызынан аспауға тиіс.
      1-3. Дербес немесе өзінің үлестес тұлғаларымен бірлесіп, жинақтаушы зейнетақы қорының дауыс беретін акцияларының жиынтығында он немесе одан көп пайызын сатып алу ниеті бар тұлға бұл туралы хабарламаны акцияларды болжамды сатып алудың басталу күнінен күнтізбелік он күн бұрын жинақтаушы зейнетақы қорына жіберуге міндетті.
      Хабарламада:
      1) жинақтаушы зейнетақы қорының сатып алынатын акцияларының саны;
      2) болжамды сатып алу бағасы;
      3) дербес немесе өзінің үлестес тұлғаларымен бірлесіп, жинақтаушы зейнетақы қорының акцияларын сатып алу ниеті бар тұлғамен жинақтаушы зейнетақы қоры байланыса алатын осы тұлғаның байланыс деректері (электрондық пошта мекенжайы не телефон немесе телефакс нөмірі);
      4) жеке тұлға үшін:
      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде);
      жеке басын куәландыратын құжаттың атауы мен деректемелері;
      тұрғылықты жері;
      5) заңды тұлға үшін:
      атауы;
      заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелген (қайта тіркелген) нөмірі мен күні;
      тұрғылықты жері туралы мәліметтер қамтылуға тиіс.
      1-4. алып тасталды - ҚР 2011.12.28 N 524 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.
      1-5. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын акционер (Қазақстан Республикасының резидент банкі болып табылатын акционерді қоспағанда), егер оның өз акционерлерінің (қатысушыларының) тіркелген елі туралы ақпарат жинақтаушы зейнетақы қорында жоқ болса, өтінішті табыс етеді, онда осындай акционерлердің (қатысушылардың) осы баптың 1-1-тармағы екінші бөлігінің талаптарын орындағаны туралы көрсетеді.
      Аталған өтінішті табыс етпеген акционер акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға жіберілмейді.
      Өтініште көрсетілген ақпараттың дәйексіздігі анықталған не осы баптың 1-1-тармағы екінші бөлігі талаптарының бұзылғаны анықталған кезде:
      1) егер шешім үшін дауыс беретін акциялардың көпшілігі (өтінішті табыс еткен акционердің дауыс беретін акцияларын есепке алмағанда) дауыс берсе, онда акционерлердің жалпы отырысының шешімі осы акционердің дауысы есепке алынбай қабылданды деп есептеледі;
      2) егер өтінішті табыс еткен акционердің дауысы шешуші болса, аталған мән-жай уәкілетті органның не өзге де мүдделі тұлғалардың талабы бойынша акционерлердің жалпы отырысының шешімін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жарамсыз деп тану үшін негіз болады.
      2. Алып тасталды - ҚР 2011.12.28 N 524 Заңымен (2014.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі).
      3. Мемлекеттiк кәсiпорын жинақтаушы зейнетақы қорының құрылтайшысы немесе акционерi бола алмайды.
      4. Алып тасталды - ҚР 2011.12.28 N 524 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.
      5. Жинақтаушы зейнетақы қоры басқа жинақтаушы зейнетақы қорының құрылтайшысы немесе акционерi бола алмайды.
      Ескерту. 36-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 1999.04.05 N 364 (1999.04.01 бастап күшіне енеді), 2002.12.29 N 369 (2003.01.01 бастап күшіне енеді), 2008.10.23 N 72-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2008.11.20 N 88-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), ҚР 2011.12.28 N 524 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2012.07.05 N 30-V (2012.09.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      36-1-бап. Жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы
               активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге
               асыратын ұйымның ірі қатысушысы

      1. Бірде-бір тұлға дербес немесе басқа тұлғамен (тұлғалармен) бірлесіп, жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның орналастырылған акцияларының (артықшылықты және сатып алынған акциялары шегеріле отырып) он немесе одан көп пайызын тікелей немесе жанама иелене, пайдалана және (немесе) оған билік ете алмайды, сондай-ақ уәкілетті органның алдын ала жазбаша келісімін алмастан жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның орналастырылған акцияларының (артықшылықты және сатып алынған акциялары шегеріле отырып) он немесе одан көп пайызына қатысты қабылдайтын шешімдерін бақылай алмайды немесе оларға ықпал ету мүмкіндігі болмайды. Бұл талап мемлекетке немесе ұлттық басқарушы холдингке, сондай-ақ осы Заңда көзделген жағдайларға қолданылмайды.
      Қазақстан Республикасының резиденті емес-заңды тұлғалар рейтингтік агенттіктердің бірінің талап етілетін ең төмен рейтингі болған кезде жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге уәкілетті органның келісімін алуы мүмкін. Талап етілетін ең төменгі рейтинг және рейтингтік агенттіктердің тізбесі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленеді.
      Жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның дауыс беретін акцияларының он немесе одан көп пайызын жанама иеленуді немесе жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның дауыс беретін акцияларының (артықшылықты және сатып алынған акциялары шегеріле отырып) он немесе одан көп пайызын тікелей иеленетін, немесе талап етілетін ең төменгі рейтингі бар жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның он немесе одан көп пайызымен дауыс беру мүмкіндігі бар, жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушысы болып табылатын Қазақстан Республикасының резиденті емес - заңды тұлғаның акцияларын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) иелену (дауыс беру) арқылы жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның дауыс беретін акцияларының он немесе одан көп пайызымен жанама дауыс беруді көздейтін Қазақстан Республикасының резиденті емес заңды тұлға үшін көрсетілген рейтингтің болуы талап етілмейді.
      2. Жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның орналастырылған (артықшылықты немесе сатып алынған акциялары шегеріле отырып) немесе дауыс беретін акцияларының жиынтығында он немесе одан көп пайызы тиесілі және мынадай:
      1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру немесе директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы сотқа талап-арызбен жүгіну;
      2) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізу;
      3) директорлар кеңесінің отырысын шақыру;
      4) жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның аудитін өз есебінен жүргізуі мәселелері бойынша олардың шешім қабылдауын көздейтін, өздерінің арасында жасалған келісімнің негізінде әрекет ететін акционерлер жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушысы болып табылмайды.
      3. Жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру, келісімді кері қайтарып алу қағидаларын, көрсетілген келісімді алу үшін табыс етілетін құжаттарға қойылатын талаптарды уәкілетті орган айқындайды.
      4. Жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушысы болғысы келетін тұлға келісім алу үшін уәкілетті органға осы баптың 6, 7, 8, 9 және 10-тармақтарында айқындалған құжаттар мен мәліметтерді қоса бере отырып, жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушысы мәртебесін иелену туралы өтінішті ұсынуға міндетті.
      5. Жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушылары - жеке тұлғалар жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның акцияларын өздерінің меншік құқығына тиесілі мүліктің құнынан аспайтын мөлшерде төлейді. Бұл ретте мүліктің құны жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның бұрын сатып алған және сатып алатын акцияларының жиынтық құнынан кем болмауға тиіс.
      6. Жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім алу үшін жеке тұлға мынадай құжаттарды:
      1) растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса бере отырып, акцияларды сатып алу үшін пайдаланылатын қаражат көздері мен қаражаттың сипаттамасын қоса алғанда, жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның акцияларын, оның ішінде бұрын сатып алынған акцияларын сатып алу шарттары мен тәртібі туралы мәліметтерді ұсынады.
      Жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның акцияларын сатып алу үшін пайдаланылатын қаражат көзі:
      кәсіпкерлік, еңбек немесе басқа да ақы төленетін қызметтен түскен кірістер;
      өтініш берушінің құжаттамамен расталған жинақ ақшасы болып табылады.
      Жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның акцияларын сатып алу үшін сыйға тарту, ұтыс, өтеусіз алынған мүлікті сатудан түскен кіріс түрінде алынған, жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның сатып алынатын акциялары құнының жиырма бес пайызынан аспайтын мөлшердегі ақша осы тармақшаның екінші бөлігінде көрсетілген қаражат көздеріне қосымша пайдаланылуы мүмкін.
      Өтініш беруші жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның акцияларын сыйға тарту түрінде алынған мүлік есебінен сатып алған кезде сыйға тартушы туралы және аталған мүліктің сыйға тартушыда пайда болу көздері туралы мәліметтерді;
      2) өтініш берушінің мүддесін білдіру тапсырылған өтініш берушінің өкіліне (ол болғанда) берілген сенімхатты;
      3) өзі ірі қатысушысы болып табылатын заңды тұлғалардың тізімін және олардың құрылтай құжаттарының нотариат куәландырған көшірмелерін;
      4) жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның қаржылық жағдайының нашарлауы ықтимал болғанда, осы қорды немесе ұйымды қайта капиталдандыру жоспарын;
      5) растайтын құжаттарды қоса бере отырып, мінсіз іскерлік беделі туралы мәліметтерді;
      6) табыстары мен мүлкі туралы мәліметтерді, сондай-ақ уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген нысанға сәйкес өтініш берушінің барлық міндеттемелері бойынша орын алған берешегі туралы ақпаратты;
      7) білімі туралы, еңбек қызметі туралы мәліметтерді қоса алғанда, уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде көзделген нысан бойынша өтініш беруші туралы қысқаша деректерді ұсынады.
      Қазақстан Республикасының резиденті емес-жеке тұлға зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім алу үшін осы тармақтың бірінші бөлігінің 1) – 7) тармақшаларында көрсетілген құжаттардан басқа Қазақстан Республикасының резиденті емес-жеке тұлға тұратын елдің тиісті мемлекеттік органының осы елдің заңнамасында Қазақстан Республикасының резиденті-зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның акцияларын сатып алуға рұқсат етілгені туралы жазбаша растауын не тиісті мемлекеттің уәкілетті органының осындай рұқсат аталған құрылтайшы мемлекетінің заңнамасы бойынша талап етілмейтіні жөніндегі өтінішті ұсынады.
      7. Жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім алу үшін Қазақстан Республикасының резиденті - заңды тұлға мынадай құжаттарды:
      1) өтініш берушінің органының жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның акцияларын сатып алу туралы шешімінің көшірмесін, сондай-ақ өтініш берушінің үлестес тұлғаларының тізімін;
      2) заңды тұлға акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он немесе одан көп пайызын иеленетін, сондай-ақ шарттың күшіне қарай осы заңды тұлғаның шешімдерін айқындауға не өзгеше түрде бақылауға (дербес немесе басқа тұлғалармен бірге) мүмкіндігі бар тұлғалар туралы мәліметтер мен растайтын құжаттарды;
      3) осы баптың 6-тармағы бірінші бөлігінің 1), 2), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген мәліметтер мен құжаттарды;
      4) оның басшы қызметкерлерінің мінсіз іскерлік беделі туралы мәліметтерді;
      5) құрылтай құжаттарының нотариат куәландырған көшірмелерін, өтініш берушінің ірі қатысушылары туралы, сондай-ақ өтініш берушінің ірі қатысушыларының ірі қатысушылары туралы қысқаша деректерді;
      6) білімі, еңбек қызметі туралы мәліметтерді қоса алғанда, уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде көзделген нысан бойынша өтініш берушінің басшы қызметкерлері жөніндегі қысқаша деректерді;
      7) аяқталған соңғы екі қаржы жылының аудиторлық ұйым куәландырған жылдық қаржылық есептілігін, сондай-ақ тиісті өтінішті табыс ету алдындағы аяқталған соңғы тоқсанның қаржылық есептілігін;
      8) ірі қатысушы мәртебесін иеленгеннен кейін өтініш берушінің және жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның болжамды есеп айырысу балансын қоса алғанда, осындай мәртебені иеленудің қаржылық салдарының талдауын, іс-шаралар жоспарын және ұйымдық құрылымды қоса алғанда, егер бар болса, өтініш берушінің жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның активтерін сату, жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның қызметін қайта ұйымдастыру немесе оны басқаруға айтарлықтай өзгерістер енгізу жөніндегі жоспарлары мен ұсыныстарын табыс етеді.
      8. Жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім алу үшін Қазақстан Республикасының резиденті емес-заңды тұлға мынадай құжаттарды:
      1) осы баптың 6-тармағы бірінші бөлігінің 1), 2), 3) және 4) тармақшаларында және 7-тармағының 1), 3), 5), 6), 7) және 8) тармақшаларында көрсетілген мәліметтер мен құжаттарды;
      2) осы баптың 1-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, тізбесін уәкілетті орган белгілейтін, халықаралық рейтингтік агенттіктердің бірі берген заңды тұлғаның кредиттік рейтингі туралы мәліметтерді;
      3) Қазақстан Республикасының резиденті емес жеке тұлғаның жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге өтініш беруші орналасқан елдің қаржылық қадағалау органының жазбаша рұқсатын (келісімін) не тиісті мемлекеттің уәкілетті органының көрсетілген мемлекеттің заңнамасы бойынша мұндай рұқсат (келісім) талап етілмейтіндігі туралы мәлімдемесін ұсынады.
      9. Жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім алу үшін Қазақстан Республикасының резиденті емес қаржы ұйымы мынадай құжаттарды:
      1) осы баптың 8-тармағында көрсетілген мәліметтер мен құжаттарды;
      2) өтініш беруші орналасқан елдің қаржылық қадағалау органының өтініш берушінің осы елдің заңнамасының шеңберінде қаржы қызметін жүзеге асыруға уәкілетті екендігі туралы жазбаша растауын не өтініш беруші орналасқан елдің қаржылық қадағалау органының заңнамасы бойынша мұндай рұқсаттың талап етілмейтіні туралы мәлімдемесін ұсынады.
      Жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім алу үшін жинақтаушы зейнетақы қорының дауыс беретін акцияларының жиырма бес пайызын немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның дауыс беретін акцияларының жиырма бес және одан көп пайызын сатып алуға ниеттенетін, өзі орналасқан елде шоғырландырылған қадағалауға жататын Қазақстан Республикасының резиденті емес-қаржы ұйымы осы тармақта белгіленген құжаттардан басқа өтініш беруші орналасқан елдің қаржылық қадағалау органының Қазақстан Республикасының резиденті емес-қаржы ұйымының шоғырландырылған қадағалауға жататындығы туралы жазбаша растауын ұсынады.
      10. Орналастырылған акцияларының жиырма бес немесе одан көп пайызын (артықшылықты және сатып алынған акциялары шегеріле отырып) иелену үлесімен жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге тілек білдірген тұлғалар осы бапта көрсетілген құжаттар мен мәліметтерге қосымша, қойылатын талаптарын уәкілетті орган белгілейтін таяудағы бес жылға арналған бизнес-жоспарды ұсынады.
      Жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның директорлар кеңесі жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның орналастырылған акцияларының (артықшылықты және сатып алынған акциялары шегеріле отырып) жиырма бес немесе одан көп пайызын иелену үлесімен ірі жинақтаушы ұсынған бизнес-жоспарды осы бапта белгіленген тиісті мәртебені иелену шеңберінде қарайды.
      Жинақтаушы зейнетақы қоры немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның директорлар кеңесінің жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушысының бизнес-жоспарын қарау нәтижелері туралы жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушысының бизнес жоспарын жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның даму стратегиясына (даму жоспарына) енгізу не енгізбеу туралы тиісті шешім қабылдаған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде уәкілетті органға хабарлайды.
      Жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның директорлар кеңесі жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның даму стратегиясының (даму жоспарының) сақталуын қамтамасыз етеді.
      11. Жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның орналастырылған акцияларының (артықшылықты және сатып алынған акциялары шегеріле отырып) жиынтығында он немесе одан көп пайызын иеленетін немесе жинақтаушы зейнетақы қоры немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым акцияларының он немесе одан көп пайызымен тікелей немесе жанама дауыс беруге мүмкіндігі бар және:
      1) жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның шешімдеріне өздерінің арасындағы шарттың күшіне қарай не өзгеше түрде бірлесіп ықпал ететін;
      2) жеке алғанда немесе өзара бір-бірінің ірі қатысушылары болып табылатын;
      3) олардың бірі лауазымды тұлға немесе басқа тұлғаның өкілі болып табылатын;
      4) олардың бірі өздерінің арасында жасалған шартқа сәйкес екінші тұлғаға жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның акцияларын сатып алу мүмкіндігін берген;
      5) жақын туыстар немесе ерлі-зайыптылар болып табылатын;
      6) олардың бірі басқа тұлғаға жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның акцияларын өздеріне сыйға тартылған ақша немесе өтеусіз алынған мүлік есебінен сатып алу мүмкіндігін берген тұлғалар жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның бірлескен ірі қатысушысы болып табылатын тұлғалар деп танылады.
      Жинақтаушы зейнетақы қоры немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым Қазақстан Республикасының банк заңнамасының талаптарына сәйкес банк конгломератына кірген жағдайда, жинақтаушы зейнетақы қоры немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым Қазақстан Республикасының банк заңнамасына сәйкес шоғырландырылған қадағалауға жатады.
      12. Уәкілетті орган жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушысы мәртебесін иелену үшін осы баптың талаптарына сәйкес берілген өтініш бойынша шешімді құжаттардың толық топтамасы табыс етілген күннен бастап үш ай ішінде қабылдауға тиіс.
      Уәкілетті орган өтініш берушіні өз шешімінің нәтижесі туралы жазбаша түрде хабардар етуге міндетті. Бұл ретте тиісті мәртебені иеленуге келісім беруден бас тартылған жағдайда, жазбаша хабарламада бас тартудың негіздері көрсетіледі.
      13. Келісім беруге негіз болған анық емес мәліметтер анықталған немесе өтініш беруші ірі қатысушы мәртебесін иелену салдарынан Қазақстан Республикасының монополияға қарсы заңнамасының талаптарын бұзған немесе ірі қатысушылар осы Заңның талаптарын сақтамаған жағдайда уәкілетті орган келісімді қайтарып алуға негіз болып табылатын факті анықталған күннен бастап екі ай ішінде осы бапқа сәйкес берілген келісімнің күшін жою туралы шешім қабылдай отырып, оны қайтарып алуға құқылы. Бұл жағдайда осындай шара қолданылатын тұлға жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның өзіне тиесілі акцияларының санын алты ай ішінде осы бапта белгіленгеннен төмен деңгейге дейін азайтуға міндетті.
      Осы бапқа сәйкес берілген келісімі кері қайтарып алынған тұлға жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның акцияларын үшінші тұлғаға сенімгерлік басқаруға беруге құқылы емес.
      Уәкілетті орган тиісті келісімді кері қайтарып алу жөнінде өздеріне қатысты шешім қабылдаған тұлғалар осы тармақтың талаптарын орындамаған жағдайда, уәкілетті орган осы тұлғалардың уәкілетті органның талаптарын орындауы үшін сотқа жүгінуге құқылы.
      14. Егер тұлға жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушысы белгілеріне уәкілетті органның жазбаша келісімін алдын ала алмастан сәйкес келген болса, ол осы баптың ережелеріне сәйкес уәкілетті органның жазбаша келісімін алғанға дейін жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның басшылығына немесе саясатына ықпал етуге бағытталған қандай да бір іс-әрекетті қолдануға және (немесе) осы акциялар бойынша дауыс беруге құқылы емес.
      Көрсетілген жағдайда жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушысы белгісіне сәйкес келетін тұлға өзінің жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушысы белгілеріне сәйкес келетіні оған белгілі болған кезден бастап күнтізбелік он күн ішінде уәкілетті органды бұл туралы хабардар етуге міндетті.
      Тиісті мәртебені иелену туралы өтініш жинақтаушы зейнетақы қорына немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушысы белгісіне өзінің сәйкес келетіні оған белгілі болған кезден бастап күнтізбелік отыз күн ішінде, егер бұл тұлға көрсетілген мерзімде акцияларды иеліктен шығарғысы келмесе, уәкілетті органға ұсынылады. Акцияларды иеліктен шығару жөнінде шешім қабылданғаны туралы ақпарат осындай шешім қабылданған күннен бастап дереу уәкілетті органға беріледі.
      15. Жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушысы белгілеріне осы тұлғаның сәйкес келетінін көрсететін мәліметтер болған кезде, уәкілетті орган жеке және заңды тұлғалардан ақпаратты ұсынуды талап етуге құқылы. Ақпарат оны иеленетін кез келген тұлғадан, сондай-ақ осы тұлғалардың бақылауында болатын ұйымдардан талап етілуі мүмкін.
      16. Жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушысы шешім қабылданған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде растайтын құжаттарды табыс ете отырып, өзіне тиесілі акциялар санының жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ол тікелей немесе жанама иеленетін немесе тікелей немесе жанама дауыс беру мүмкіндігі бар орналастырылған акцияларының (артықшылықты және сатып алынған акциялары шегеріле отырып) санына пайыздық арақатынасының өзгергені туралы уәкілетті органды хабардар етуге міндетті.
      Жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушысына тиесілі, жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның акцияларының саны (пайыздық немесе абсолюттік мәнде) жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның орналастырылған акцияларының (артықшылықты және сатып алынған акциялары шегеріле отырып) санына ұлғаю жағына қарай өзгерген жағдайда, жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушысы уәкілетті органға растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса бере отырып, жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның акцияларын сатып алу үшін пайдаланылатын қаражат көздері туралы ақпаратты ұсынуға тиіс. Жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушылары – жеке тұлғалар жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның акцияларын сатып алу үшін пайдаланатын қаражат көздері осы баптың 6-тармағы бірінші бөлігінің 1) тармақшасында айқындалған.
      Жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның акциялары санының жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның орналастырылған акцияларының (артықшылықты және сатып алынған акциялары шегеріле отырып) санына пайыздық арақатынасы жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушысына тиесілі он пайыздан кем болатындай санға дейін өзгерген жағдайда уәкілетті орган жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушысының өтініші бойынша не көрсетілген фактіні өз бетінше анықтаған жағдайда осы факті анықталған күннен бастап екі ай ішінде жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру үшін көзделген тәртіппен бұрын берілген жазбаша келісімнің күшін жою туралы шешім қабылдайды.
      17. Жинақтаушы зейнетақы қоры немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның орналастырылған (артықшылықты және сатып алынған акциялары шегеріле отырып) акцияларының санына жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушыларына тиесілі акциялары санының пайыздық арақатынасын көрсете отырып, өзінің барлық ірі қатысушыларының тізімін есепті тоқсаннан кейінгі айдың оныншы күнінен кешіктірмей уәкілетті органға тоқсан сайын табыс етіп отыруға міндетті.
      18. Жинақтаушы зейнетақы қоры немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым уәкілетті органды жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның дауыс беретін акцияларының он немесе одан көп пайызын иеленетін акционерлер құрамының өзгергені туралы өздері осы фактіні анықтаған күннен бастап күнтізбелік он бес күн ішінде хабардар етуге міндетті.
      19. Жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның, жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушыларының, сондай-ақ жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушысы белгілеріне сәйкес келетін жеке және заңды тұлғалардың осы баптың 14–18-тармақтарына сәйкес талап етілетін ақпаратты көрсетілген мерзімде уақтылы бермеуі, бермеуі немесе дәйексіз мәліметтерді беруі Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауаптылыққа әкеп соғады.
      Ескерту. 36-1-баппен толықтырылды - ҚР 2005.12.23 N 107 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен, өзгеріс енгізілді - ҚР 2007.02.19 N 230 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2008.10.23 N 72-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), ҚР 2011.12.28 N 524 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2012.07.05 N 30-V (2012.09.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      36-2-бап. Уәкілетті органның жинақтаушы зейнетақы
                 қорының немесе зейнетақы активтерін
                инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның
                 ірі қатысушысы болғысы келетін тұлғаларға
                келісім беруден бас тарту негіздері

      1. Уәкілетті органның жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушысы болғысы келетін тұлғаларға келісім беруден бас тартуына:
      1) осы Заңның 40-бабының 2-тармағы 3)-5) тармақшаларының талаптарын сақтамау (жеке тұлғаға немесе өтініш беруші заңды тұлғаның басшы қызметкерлеріне қатысты);
      2) өтініш берушінің қаржылық жағдайының тұрақсыздығы;
      3) осы Заңның 36-1-бабында көрсетілген құжаттарды табыс етпеу;
      4) өтініш берушінің жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушысы мәртебесін иеленуі нәтижесінде Қазақстан Республикасының монополияға қарсы заңнамасы талаптарының бұзылуы;
      5) жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушысы мәртебесін иелену жөніндегі мәміледе тізбесін уәкілетті орган белгілейтін оффшорлық аймақтарда тіркелген заңды тұлға (оның ірі қатысушысы (ірі акционер) иеленуші тарап болып табылатын жағдайлар;
      6) өтініш берушінің осы Заңда белгіленген, жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушыларына қойылатын өзге де талаптарды сақтамауы;
      7) өтініш беруші - қаржылық ұйым өзі орналасқан елде шоғырландырылған негізде қадағалауға жатпайтын жағдайлар;
      8) өтініш берушінің жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушысы мәртебесін иеленуінің қаржылық салдарына жасалған талдаудың жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның қаржылық жағдайының нашарлайтынын болжауы;
      9) өтініш беруші - Қазақстан Республикасының резиденті емес қаржылық ұйымда шыққан елі заңнамасының шеңберінде қаржы қызметін жүзеге асыру өкілеттігінің болмауы;
      10) өтініш беруші - Қазақстан Республикасының резиденті емес заңды тұлғада осы Заңның 36-1-бабының 1-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, тізбесін уәкілетті орган айқындайтын халықаралық рейтингтік агенттіктердің бірінің ең төменгі қажетті рейтингінің болмауы;
      11) жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның қаржылық жай-күйінің ықтимал нашарлауы жағдайында жинақтаушы зейнетақы қорының ұсынылған қайта капиталдандыру жоспарының тиімсіздігі;
      12) өтініш беруші - жеке тұлғада, өтініш беруші - заңды тұлғаның басшы қызметкерлерінде мінсіз іскерлік беделдің болмауы;
      13) уәкілетті орган қаржы ұйымын консервациялау, оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, қаржы ұйымын лицензиядан айыру, сондай-ақ қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оны банкрот деп тану туралы шешім қабылдағанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде тұлға бұрын ірі қатысушы-жеке тұлға не қаржы ұйымының ірі қатысушы-заңды тұлғасының бірінші басшысы және (немесе) қаржы ұйымының басшы қызметкері болып табылған не табылатын жағдайлар негіз болып табылады. Аталған талап уәкілетті орган қаржы ұйымын консервациялау, оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, қаржы ұйымын лицензиядан айыру, сондай-ақ қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оны банкрот деп тану туралы шешім қабылдағаннан кейін бес жыл бойы қолданылады.
      2. Мына жағдайлардың бірінің болуы:
      1) өтініш беруші - заңды тұлғаның өтініш берген күнге дейін екі жылға жетпейтін уақытта құрылуы;
      2) өтініш берушінің міндеттемелері басқа заңды тұлғалардың акцияларына және жарғылық капиталдарына қатысу үлестеріне орналастырылған және жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның акцияларын сатып алуға көзделген активтер сомасын шегергенде, өзінің активтерінен асып кетуі;
      3) аяқталған соңғы екі қаржы жылының нәтижелері бойынша залал шегуі;
      4) өтініш беруші міндеттемелерінің мөлшері жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның қаржылық жағдайына айтарлықтай қауіп төндіруі;
      5) өтініш берушінің жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның алдында мерзімі өткен және (немесе) жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның балансына жатқызылған берешегінің болуы;
      6) өтініш берушінің жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушысы мәртебесін иеленуінің қаржылық салдарына жасалған талдаудың өтініш берушінің қаржылық жағдайының нашарлайтынын болжауы;
      7) жинақтаушы зейнетақы қорына немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның және (немесе) жинақтаушы зейнетақы қорының салымшыларына (алушыларына) нұқсан келтіру мүмкіндігін куәландыратын өзге де негіздер өтініш берушінің қаржылық жағдайы тұрақсыздығының белгісі болып табылады.    
      3. Тұлға жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушысы белгілерін уәкілетті органның жазбаша келісімінсіз иеленген кезде, уәкілетті орган алты айдан аспайтын мерзімде осы тұлғаға Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген санкцияларды, сондай-ақ жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның акцияларын сату бойынша талаптар бөлігінде осы Заңның 42-7-бабында көзделген мәжбүрлеу шараларын қолданады.
      Ескерту. 36-2-баппен толықтырылды - ҚР 2005.12.23 N 107 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен, өзгеріс енгізілді - ҚР 2007.02.19 N 230 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2008.10.23 N 72-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2008.11.20 N 88-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), ҚР 2011.12.28 N 524 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

      37-бап. Жинақтаушы зейнетақы қорларын мемлекеттік тіркеу

      Жинақтаушы зейнетақы қорларын мемлекеттiк тiркеудi әдiлет органдары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес уәкiлеттi органның рұқсаты болған кезде жүзеге асырады.
      Рұқсат берудің шарттары мен тәртібі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленеді.
      Құрылтай құжаттарына енгiзiлетiн, әділет органдарында қайта тіркеуді талап ететін өзгерістер және (немесе) толықтырулар мемлекеттік қайта тіркелгеннен кейін жинақтаушы зейнетақы қоры қайта тіркелген күннен бастап күнтізбелік он төрт күн ішінде уәкілетті органға тіркеген әділет органының белгісі және мөрі бар, құрылтай құжаттарына өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың нотариат куәландырған көшірмесін ұсынуға міндетті.
      Құрылтай құжаттарына мемлекеттік қайта тіркеуді талап етпейтін өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген жағдайда, жинақтаушы зейнетақы қоры әділет органының зейнетақы қорының хатын қабылдап алғандығы туралы белгісі соғылған күннен бастап күнтізбелік он төрт күн ішінде уәкілетті органға жинақтаушы зейнетақы қорының осы хатының көшірмесін, сондай-ақ құрылтай құжаттарына өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың нотариат куәландырған көшірмесін ұсынуға міндетті.
      Ескерту. 37-бап жаңа редакцияда - ҚР 2002.12.29 N 369 (2003.01.01 бастап күшіне енеді) Заңымен, өзгеріс енгізілді - ҚР 2003.07.10 N 483 (2004.01.01 бастап күшіне енеді), 2011.12.28 N 524 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2012.07.05 N 30-V (2012.09.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      38-бап. Жинақтаушы зейнетақы қорының атауы

      1. Жинақтаушы зейнетақы қорының атауында "жинақтаушы зейнетақы қоры" деген сөздер болуға тиiс.
      2. Жинақтаушы зейнетақы қорларының өз атауында "ұлттық", "орталық", "үкiметтiк", "кепiлдiк беретiн", "кепiлдiк берiлген", "сақтық", "сақтандырушы" немесе "сақтандырылған" деген сөздердi қандай тiлде болса да толық және қысқартылған түрiнде пайдалануына тыйым салынады. Жарғылық капиталдың жүз процентi Қазақстан Республикасының Үкiметiне тиесiлi болған жағдайда ғана жинақтаушы зейнетақы қорының атауында "мемлекеттiк" деген сөз қолданыла алады. Атауда салымшының (алушының) пайдасына жасалатын инвестициялардан алынатын кiрiс ставкасының сақтандырылуы немесе оған кепiлдiк берiлуi айтылуға немесе меңзелуге тиiс емес.
      3. Зейнетақы жарналарын тарту және зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру жөніндегі қызметті жүзеге асыруға құқығы жоқ ешбір заңды тұлға жинақтаушы зейнетақы қоры болып атала алмайды және (немесе) өзін зейнетақы жарналарын тарту және зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру жөніндегі қызметпен айналысушы ретінде сипаттай алмайды.
      Ескерту. 38-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 1999.04.05 N 364 (1999.04.01 бастап күшіне енеді), 2002.12.29 N 369 (2003.01.01 бастап күшіне енеді) Заңдарымен.

      39-бап. Зейнетақы жарналарын тарту және зейнетақы
               төлемдерiн жүзеге асыру жөнiндегi қызметтi
               лицензиялау

      Зейнетақы жарналарын тарту және зейнетақы төлемдерiн жүзеге асыру жөнiндегi қызметтi Қазақстан Республикасының лицензиялау туралы заңнамасында белгiленген тәртiппен уәкiлеттi орган лицензиялайды.
      Зейнетақы жарналарын тарту және зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия беру туралы шешім уәкілетті органның мерзімді баспасөз басылымында мемлекеттік тілде және орыс тілінде жарияланады.
      Ескерту. 39-бап жаңа редакцияда - ҚР 2002.12.29 N 369 (2003.01.01 бастап күшіне енеді) Заңымен, өзгеріс енгізілді - ҚР 2003.07.10 N 483 (2004.01.01 бастап күшіне енеді), 2005.12.23 N 107 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2007.01.12 N 222 (ресми жарияланған күнінен бастап алты ай өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      40-бап. Жинақтаушы зейнетақы қорының басшы
               қызметкерлеріне қойылатын талаптар

      1. Жинақтаушы зейнетақы қоры міндетті түрде ішкі аудит қызметін құрады және мынадай алқалы органдарды:
      1) директорлар кеңесін – басқарушы органды;
      2) басқарманы – атқарушы органды қалыптастырады.
      Жинақтаушы зейнетақы қорының оқшауланған бөлімшесінің бірінші басшысы мен бас бухгалтерін қоспағанда, директорлар кеңесінің бірінші басшысы мен мүшелері, басқарманың бірінші басшысы мен мүшелері, бас бухгалтер, жинақтаушы зейнетақы қорының бір немесе бірнеше құрылымдық бөлімшесінің қызметін үйлестіруді және (немесе) бақылауды жүзеге асыратын және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде көзделген есептіліктің әртүрлі нысандарын қоса алғанда, уәкілетті органға ұсынылатын ақпаратқа, сондай-ақ кастодиандық шартқа сәйкес зейнетақы активтері бойынша ай сайынғы салыстыру жүргізілгенін растайтын құжаттарға қол қою құқығы бар жинақтаушы зейнетақы қорының өзге де басшылары жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкерлері деп танылады.
      1-1. Жинақтаушы зейнетақы қоры қаржы жылы аяқталған соң күнтізбелік жүз жиырма күн ішінде уәкілетті органға қаржы жылы ішінде жинақтаушы зейнетақы қорының барлық басшы қызметкерлеріне жинақтаушы зейнетақы қоры төлеген табыстар туралы мәліметтерді қамтитын есептілікті уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген нысанда ұсынуға міндетті.
      Жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкерлеріне еңбекақы төлеу, ақшалай сыйақы есептеу, сондай-ақ материалдық көтермелеудің басқа да түрлері бойынша жинақтаушы зейнетақы қорының ішкі саясатына қойылатын талаптар уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалады.
      1-2. Жинақтаушы зейнетақы қорының директорлар кеңесі және (немесе) басқармасы мүшелерінің осы жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның басшы қызметкері лауазымын атқаруына болмайды.
      2. Мыналар:
      1) жоғары білімі жоқ;
      2) тізбесін уәкілетті орган белгілейтін халықаралық қаржы ұйымдарында осы бапта белгіленген жұмыс стажы және (немесе) қаржылық қызмет және (немесе) қаржы ұйымдарына аудит жүргізу бойынша қызмет көрсету және (немесе) оны реттеу саласында жұмыс стажы жоқ;
      3) мінсіз іскерлік беделі жоқ;
      4) уәкілетті органның қаржы ұйымын консервациялау туралы, оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу туралы, қаржы ұйымын лицензиясынан айыру туралы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе оны банкрот деп тану туралы шешімі қабылданғанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде бұрын қаржы ұйымының директорлар кеңесінің бірінші басшысы, басқармасының бірінші басшысы және оның орынбасары, бас бухгалтері , ірі қатысушысы-жеке тұлғасы, ірі қатысушысы-заңды тұлғаның бірінші басшысы болып табылған тұлға жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкері болып тағайындала (сайлана) алмайды. Аталған талап уәкілетті органның қаржы ұйымын консервациялау туралы, оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу туралы, қаржы ұйымын лицензиясынан айыру туралы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе оны банкрот деп тану туралы шешімі қабылданғаннан кейін бес жыл бойы қолданылады;
      5) өзге қаржы ұйымында басшы қызметкер лауазымында болған кезеңінде оны басшы қызметкер лауазымына тағайындауға (сайлауға) берілген келісім кері қайтарып алынған адам жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкері болып тағайындала (сайлана) алмайды. Аталған талап уәкілетті органның басшы қызметкерді лауазымға тағайындауға (сайлауға) келісімін кері қайтарып алу туралы шешімі қабылдағаннан кейін қатарынан соңғы он екі ай бойы қолданылады.
      3. Жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушысы жинақтаушы зейнетақы қоры басқармасының бірінші басшысы лауазымына тағайындала (сайлана) алмайды.
      Басқарма мүшелерінің саны кемінде үш адам болуға тиіс.
      4. Осы баптың 2-тармағының 2) тармақшасында көзделген талапқа сәйкес келу үшін:
      1) жинақтаушы зейнетақы қорының басқармасының бірінші басшысы, бас бухгалтері лауазымдарына кандидаттар үшін кемінде үш жыл;
      2) жинақтаушы зейнетақы қорының директорлар кеңесінің бірінші басшысы, басқарма мүшелері лауазымдарына кандидаттар үшін кемінде екі жыл жұмыс стажы болуы қажет.
       Директорлар кеңесі мүшелері, сондай-ақ тек қана жинақтаушы зейнетақы қоры қауіпсіздігі мәселелеріне, әкімшілік-шаруашылық мәселелеріне жетекшілік ететін басқарма мүшелері лауазымдарына кандидаттар үшін осы баптың 2-тармағының 2) тармақшасында көзделген жұмыс стажының болуы талап етілмейді.
      Осы тармақта айқындалған жұмыс стажына қаржы ұйымы бөлімшелеріндегі шаруашылық қызметті жүзеге асыруға байланысты жұмыс кірмейді.
      5. Басшы қызметкер тағайындалған (сайланған) күннен бастап өз қызметін уәкілетті органның келісімін алғанша күнтізбелік алпыс күннен аспайтын мерзім ішінде атқаруға құқылы.
      Осы тармақта көрсетілген мерзім өткеннен кейін және құжаттардың толық пакеті уәкілетті органға келісуге табыс етілмеген жағдайда не уәкілетті орган келісуден бас тартқан жағдайда жинақтаушы зейнетақы қоры бұл адаммен еңбек шартын бұзуға не еңбек шарты болмаған жағдайда осы басшы қызметкердің өкілеттігін тоқтату жөніндегі шараларды қолдануға міндетті.
       Уәкілетті органның келісімінсіз жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкерінің міндетін осы тармақта белгіленген мерзімнен артық атқаруға (уақытша жоқ болғанда оны ауыстыруға) тыйым салынады.
      Уәкілетті орган жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкерлерін тағайындауға (сайлауға) келісім беру үшін табыс етілген құжаттарды олар табыс етілген күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде қарайды.
      6. Жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкері лауазымына тағайындауға (сайлауға) уәкілетті органның келісім беру тәртібі, келісім алуға қажетті құжаттар уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленеді.
      7. Уәкілетті орган жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкерін тағайындауға (сайлауға) келісім беруден бас тартқан не ол жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкері лауазымынан босатылған немесе оны осы жинақтаушы зейнетақы қорындағы өзге лауазымға ауыстырған жағдайда, аталған адам оны тағайындауға (сайлауға) келісім беруден бас тартылғаннан не ол лауазымнан босатылғаннан не басқа лауазымға ауыстырылғаннан кейін кемінде күнтізбелік тоқсан күн өткен соң, бірақ қатарынан он екі ай ішінде екі реттен артық емес, осы жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкері лауазымына қайтадан тағайындалуы (сайлануы) мүмкін.
      8. Уәкілетті орган жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкерін лауазымға тағайындауға (сайлауға) келісім беруден қатарынан екі рет бас тартқан жағдайда, аталған адам өзін уәкілетті органның осы жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкері лауазымына тағайындауға (сайлауға) келісім беруден екінші рет бас тарту туралы шешімі қабылданған күннен бастап қатарынан он екі ай өткеннен кейін жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкері лауазымына қайтадан тағайындалуы (сайлануы) мүмкін.
      9. Уәкілетті орган жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкерін лауазымға тағайындауға (сайлауға) берген келісімін:
      1) келісім беруге негіз болған дұрыс емес мәліметтер анықталған;
      2) басшы қызметкерге және (немесе) жинақтаушы зейнетақы қорына уәкілетті органның санкцияларды жүйелі түрде (қатарынан соңғы он екі ай ішінде үш не одан да көп рет) қолдану;
      2-1) заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген талаптарды жинақтаушы зейнетақы қорының жүйелі түрде (қатарынан соңғы он екі ай ішінде үш және одан да көп рет) бұзуы;
      3) уәкілетті орган осы бапта көрсетілген тұлғаларды жинақтаушы зейнетақы қорының аталған басшы қызметкерінің (қызметкерлерінің) іс-әрекеттерін Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмейді деп тану үшін жеткілікті деректердің негізінде қызметтік міндеттерін орындаудан шеттету;
      4) алынбаған немесе өтелмеген соттылығының болуы негіздері бойынша кері қайтарып алуға құқылы.
      Жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкерін тағайындауға (сайлауға) берілген келісімді уәкілетті органның кері қайтарып алуы өзге қаржы ұйымдарында осы басшы қызметкерге бұрын берілген келісімді (келісімдерді) кері қайтарып алу үшін негіз болып табылады.
      Уәкілетті орган басшы қызметкерді лауазымға тағайындауға (сайлауға) берген келісімін кері қайтарып алған жағдайда, жинақтаушы зейнетақы қоры осы адаммен еңбек шартын бұзуға не еңбек шарты болмаған жағдайда осы басшы қызметкердің өкілеттігін тоқтату жөніндегі шараларды қолдануға міндетті.
      10. Уәкілетті орган осы Заңда белгіленген тәртіппен жинақтаушы зейнетақы қорына консервация жүргізу туралы шешім қабылдаған жағдайда, жинақтаушы зейнетақы қоры директорлар кеңесінің бірінші басшысы, басқарманың бірінші басшысы және оның орынбасарлары, бас бухгалтер болып табылатын басшы қызметкерлермен еңбек шартын бұзуға не еңбек шарты болмаған жағдайда осы басшы қызметкердің өкілеттігін тоқтату жөніндегі шараларды қолдануға міндетті.
      Ескерту. 40-бап жаңа редакцияда - ҚР 2005.12.23 N 107 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен, өзгеріс енгізілді - ҚР 2007.01.12 N 222 (ресми жарияланған күнінен бастап алты ай өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі), 2007.02.19 N 230 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2007.05.15 N 253, 2008.10.23 N 72-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2008.11.20 N 88-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2009.08.28 N 192-IV (2010.03.08 бастап қолданысқа енгізіледі) 2011.12.28 N 524 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

      40-1-бап. Тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жүйесі

      Жинақтаушы зейнетақы қорлары немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жүйесін құрады, ол:
      1) жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның директорлар кеңесінің, басқармасының, бөлімшелерінің тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жөніндегі өкілеттіктері мен функционалдық міндеттерін, олардың жауапкершілігін;
      2) тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жөніндегі ішкі саясатты және рәсімдерді;
      3) тәуекелдердің жол берілетін мөлшеріне арналған лимиттерді;
      4) тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жөніндегі есептілікті жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның органдарына ұсынудың ішкі рәсімдерін;
      5) тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділігін бағалаудың ішкі критерийлерін қамтуға тиіс.
      Тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жүйесін қалыптастырудың тәртібі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленеді.
      Ескерту. 40-1-баппен толықтырылды - ҚР 2011.12.28 N 524 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

      41-бап. Жинақтаушы зейнетақы қорларының құқықтары,
               мiндеттерi және қызметiн жүзеге асыру

      1. Жинақтаушы зейнетақы қорларының:
      1) зейнетақы жарналарын тарту жөніндегі қызметті жүзеге асыруға;
      2) өзінің қызметі үшін комиссиялық сыйақылар алуға;
      3) уәкiлеттi орган берген лицензиялар негiзiнде зейнетақы активтерiн инвестициялық басқару жөнiндегi қызметтi және бағалы қағаздар нарығында номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығынсыз брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті дербес жүзеге асыруға;
      4) зейнетақымен қамсыздандыруға байланысты мәселелер бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртiппен салымшының жазбаша өтiнiшi бойынша сотта оның мүдделерiн бiлдiруге;
      5) өз мұқтажы үшін сатып алынған мүлікті жалға беруге;
      6) зейнетақы шартының талаптарына сәйкес өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқығы бар.           
      2. Жинақтаушы зейнетақы қорлары:
      1) алушыларға Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген тәртiппен зейнетақы төлеуге;
      2) жинақталған зейнетақы қаражаттары мен төлемдерiн жеке есепке алуды жүзеге асыруға;
      3) салымшыға және ақпарат алушыға жылына кемiнде бiр рет, сондай-ақ оның сұрауы бойынша кез келген сұралатын күнгі оның жинақталған зейнетақы қаражаттарының жай-күйi туралы ақы алмай ақпарат беруге және осы Заңның 50-бабында көзделген қағидаларды ескере отырып, оның жинақталған зейнетақы қаражаттары туралы ақпаратқа қол жеткiзуiнiң электронды және өзге де тәсiлдерiн қамтамасыз етуге міндетті.
      Жинақтаушы зейнетақы қорының жинақталған зейнетақы қаражатының жай-күйі туралы ақпаратты беру тәсiлi салымшымен (алушымен) келiсім бойынша анықталады.
      Ағымдағы жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша жеке зейнетақы шотында ақша болмаған немесе салымшы (алушы) зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартта көрсетілген тұрғылықты мекен-жайының өзгергенi туралы жинақтаушы зейнетақы қорына хабарламаған жағдайларда жинақтаушы зейнетақы қоры салымшыға (алушыға) өткен жылғы жинақталған зейнетақы қаражатының жай-күйі туралы ақпарат жiберуді жүзеге асырмайды;
      3-1) жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфелінің құрылымы туралы мәліметтерді уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде зейнетақы активтері есебінен бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға;
      3-2) салымшыларға (алушыларға), сондай-ақ жинақтаушы зейнетақы қорымен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жасасуға ниеттенген тұлғаларға жинақтаушы зейнетақы жүйесінің жұмыс істеуі және зейнетақы активтерін инвестициялық басқару мәселелері бойынша өтеусіз консультациялық қызмет көрсетуге;
      3-3) рейтингтік агенттіктердің бірінің талап етілетін ең төменгі рейтингіне ие болуға міндетті. Талап етілетін ең төменгі рейтинг және рейтингтік агенттіктердің тізбесі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленеді;
      4) алушының жинақталған зейнетақы қаражатының жай-күйi туралы ақпараттың құпиялығын қамтамасыз етуге;
      5) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасының зейнетақы заңнамасы мен зейнетақы шартының ережелерiн бұзғаны үшiн жауап беруге;
      6) салымшының (алушының) жинақталған зейнетақы қаражатын басқа жинақтаушы зейнетақы қорына немесе бір жинақтаушы зейнетақы қорының ішіндегі басқа инвестициялық портфельге, немесе сақтандыру ұйымына осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актілерiнде белгiленген тәртіппен аударуға;
      6-1) Орталыққа жинақтаушы зейнетақы қорынан аударылуға тиісті жинақталған зейнетақы қаражатының сомасы туралы мәлімет беруге;
      7) жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерiн инвестициялық басқару жөнiндегi қызметтi жүзеге асыруға лицензиясы болмаған жағдайда зейнетақы активтерiн басқаруды жүзеге асыратын ұйыммен зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруға шарттар жасасуға;
      8) бұқаралық ақпарат құралдарында уәкілетті орган белгiлеген тәртiппен және мерзімдерде қаржылық есептілік пен аудиторлық есепті және уәкiлетті орган айқындаған тәртіппен өзге де есептілік пен өз қызметi туралы ақпаратты жариялауға мiндеттi. Бұл ретте, жинақтаушы зейнетақы қорларына жарналар бойынша табысқа кепiлдiк немесе уәде қамтылған ақпаратты, сондай-ақ Қазақстан Pecпубликасының заңнамасымен жариялауға тыйым салынған өзге де мәліметтердi жариялауға жол берiлмейдi;
      9) жинақтаушы зейнетақы қорымен зейнетақы шартын жасасқан азаматтарға тең жағдайларды қамтамасыз етуге;
      10) алып тасталды;
      11) салымшымен мiндеттi зейнетақы жарналары есебiнен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жасасуға;
      11-1) Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген тәртiппен электронды құжат айналымын пайдалана отырып, Орталыққа мiндеттi зейнетақы жарналары есебiнен зейнетақымен қамсыздандыру туралы салымшылармен жасасылған және қолданылуы тоқтатылған шарттар туралы мәлiмет ұсынуға;
      12) салымшымен ерiктi кәсiптiк зейнетақы жарналары есебiнен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жасасуға;
      13) зейнетақымен қамсыздандыру туралы әрбір жеке тұлғамен шарт жасасуды және оны бұзуды, салымшының (алушының) не сенім білдірілген адамның жинақталған зейнетақы қаражатын аударуға өтініштерін олардың тұратын жеріне қарамастан қабылдауды және орындауды қамтамасыз етуге міндетті. Жинақтаушы зейнетақы қорлары әрбір филиалдың осындай қызметтерді көрсетуін қамтамасыз етуге міндетті.
      3. Салымшылардың құқықтары мен мүдделерiн қорғау мақсатында жинақтаушы зейнетақы қорларына:
      1) осы баптың 1-тармағында белгіленген қызмет түрлерін қоспағанда, кәсіпкерлік қызметпен айналысуға;
      2) тізбесі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалған мүлiктi қоспағанда, мүлiктi сатып алуды немесе сатуды жүзеге асыруға;
      3) үлестес тұлғалардың жарғылық капиталға қатысу үлестерін, параметрлері қор биржасы акциялары нарығы индексін есептеу мақсатында пайдаланылатын қор биржасының тізіміне (қор биржасының өкілдік тізіміне) кіретін акцияларды не осындай акциялар базалық актив болып табылатын депозитарлық қолхаттарды қоспағанда, үлестес тұлғалар шығарған акцияларды не осындай акциялар базалық актив болып табылатын депозитарлық қолхаттарды жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы және (немесе) меншікті активтері есебінен сатып алуға;
      4) зейнетақы активтерін Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделмеген мақсаттарға пайдалануға;
      5) жинақтаушы зейнетақы қорының қызметкерлеріне айлық есептік көрсеткіштің жүз еселенген мөлшерінен аспайтын сомада көрсетілетін қаржы көмегін қоспағанда, жинақтаушы зейнетақы қорының меншікті активтері есебінен өтеусіз негізде қаржы көмегін көрсетуге;
      6) сақтандыру қызметімен айналысуға;
      7) зейнетақы және (немесе) меншікті активтерді кепiлге беруге;
      8) акциялардан басқа, бағалы қағаздарды шығаруға;
      9) жинақтаушы зейнетақы қорының мақсаттары үшін банктерден күнтізбелік тоқсан күннен асатын мерзімге, меншікті капиталдың мөлшерінен асатын мөлшерде қарыз қаражатын тартуға;
      10) қарыздарды кез келген тәсілмен беруге;
      11) кез келген түрдегі кепілдемелер мен кепілдіктерді беруге;
      12) жинақтаушы зейнетақы қорымен еңбек шартын жасаспаған тұлғаларды осы баптың 2-тармағының 3-2) тармақшасында көрсетілген міндеттерді орындау үшін тартуға тыйым салынады.
      4. Жинақтаушы зейнетақы қорларының және (немесе) зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың қаржылық тұрақтылығын және төлем қабілеттілігін қамтамасыз ету мақсатында сақталуы міндетті пруденциялық нормативтер белгіленеді. Пруденциялық нормативтердің тізбесін, олардың нормативтік мәнін, есеп-қисап әдістемесін, сондай-ақ тиісті есептілік нысандары мен оны табыс ету мерзімдерін уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленеді.
      Жинақтаушы зейнетақы қоры және (немесе) зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым уәкілетті органның жазбаша нұсқамасында көрсетілген қаржылық және (немесе) өзге де есептіліктегі деректерді түзету жөніндегі талаптарды орындамаған кезде, пруденциялық нормативтерді және басқа да міндетті нормалар мен лимиттерді есептеуді уәкілетті орган өзі түзеткен есептілік негізінде жүзеге асырады.
      Ашық жинақтаушы зейнетақы қорының және (немесе) зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушысы уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде көзделген, жинақтаушы зейнетақы қорының және (немесе) зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның меншікті капиталының жеткіліктілік коэффициентін қолдау жөніндегі шараларды қолдануға міндетті.
      Жинақтаушы зейнетақы қорының және (немесе) зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның қаржылық жағдайы нашарлаған жағдайда жинақтаушы зейнетақы қорының және (немесе) зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушысы уәкілетті органның талабы бойынша жинақтаушы зейнетақы қорының және (немесе) зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның қаржылық жағдайын жақсарту, оның ішінде жинақтаушы зейнетақы қорының және (немесе) зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін жеткілікті мөлшерде жинақтаушы зейнетақы қорының және (немесе) зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның меншікті капиталын ұлғайту бойынша шаралар қолдануға міндетті.

      5. Алып тасталды - ҚР 2011.12.28 N 524 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.
      Ескерту. 41-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 1999.04.05 N 364 (1999.04.01 бастап күшіне енеді), 2002.12.29 N 369 (2003.01.01 бастап күшіне енеді), 2003.07.10 N 483 (2004.01.01 бастап күшіне енеді), 2004.06.11 N 562, 2005.06.16 N 58 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2005.12.23 N 107 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2006.07.04 N 148 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2007.02.19 N 230 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2007.12.19 N 9 (2008.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2008.10.23  N 72-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2008.11.20 N 88-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2009.07.11 N 185-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2011.12.28 N 524 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2012.07.05 N 30-V (2012.09.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      41-1-бап. Жинақтаушы зейнетақы қорының еншілес ұйымдары
                 және жинақтаушы зейнетақы қорының басқа заңды
                 тұлғалардың жарғылық капиталдарына қомақты
                 қатысуы

      Ескерту. 41-1-бап алып тасталды - ҚР 2011.12.28 N 524 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

       41-2-бап. Ертерек ден қою шаралары
 
      1. Жинақтаушы зейнетақы қорының және (немесе) зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету, олардың қаржылық жағдайының нашарлауын және зейнетақы активтерін басқарумен байланысты тәуекелдердің ұлғаюын болғызбау мақсатында уәкілетті орган жинақтаушы зейнетақы қорының және (немесе) зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның қаржылық жағдайының нашарлауына әсер ететін мынадай факторларды:
      1) меншікті капиталдың жеткіліктілік коэффициентінің төмендеуін;
      2) номиналдық кіріс коэффициентінің төмендеуін;
      3) уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген, жинақтаушы зейнетақы қорының және (немесе) зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның қаржылық жағдайының нашарлауына әсер ететін өзге де факторларды анықтау үшін жинақтаушы зейнетақы қорының қызметіне және (немесе) зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметке талдау жасауды жүзеге асырады.
      2. Жинақтаушы зейнетақы қорының және (немесе) зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның қаржылық жағдайын талдау нәтижесінде және (немесе) оларды тексеру қорытындылары бойынша осы баптың 1-тармағында көрсетілген факторлар анықталған жағдайда уәкілетті орган жинақтаушы зейнетақы қорына, зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымға және (немесе) олардың акционерлеріне жинақтаушы зейнетақы қорының және (немесе) зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның қаржылық тұрақтылығын арттыру, олардың қаржылық жағдайының нашарлауын және сақтандыру қызметімен байланысты тәуекелдердің ұлғаюын болғызбау жөніндегі ертерек ден қою шаралары көзделетін іс-шаралар жоспарын табыс ету жөнінде жазбаша түрде талап жібереді.
      Жинақтаушы зейнетақы қоры, зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым және (немесе) олардың акционерлері аталған талапты алған күннен бастап бес жұмыс күнінен аспайтын мерзімде әрбір тармағы бойынша атқарылу мерзімдері мен жауапты лауазымды адамдарды көрсете отырып, іс-шаралар жоспарын әзірлеуге және уәкілетті органға табыс етуге міндетті.
      Уәкілетті орган іс-шаралар жоспарын мақұлдаған кезде жинақтаушы зейнетақы қоры, зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым және (немесе) олардың акционерлері оны жоспарда белгіленген мерзімдерде орындаудың нәтижелері туралы уәкілетті органды хабардар ете отырып, оны іске асыруға кіріседі.
      Іс-шаралар жоспары мақұлданбаған кезде уәкілетті орган талаптар қою арқылы жинақтаушы зейнетақы қорына, зейнетақы активтерін басқаруды жүзеге асыратын ұйымға және (немесе) олардың акционерлеріне төменде тізіп көрсетілген ертерек ден қою шараларының біреуін немесе бірнешеуін:
      1) жинақтаушы зейнетақы қорының және (немесе) зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ұйымдық құрылымын және (немесе) штат санын өзгертуді;
      2) жинақтаушы зейнетақы қорының және (немесе) зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның басшы және (немесе) өзге де қызметкерлерін лауазымынан шеттетуді;
      3) инвестициялық комитеттің құрамын өзгертуді;
      4) уәкілетті орган белгілеген мерзімде дивидендтерді есептеп шығаруды және (немесе) төлеуді тоқтатуды;
      5) зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын басқа ұйымның басқаруына зейнетақы активтерін беруді;
      6) жинақтаушы зейнетақы қорының және (немесе) зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның меншікті капиталын олардың қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін жеткілікті мөлшерге дейін, оның ішінде олардың жарғылық капиталын арттыру жолымен ұлғайтуды;
      7) өтімді активтердің үлесін арттыру және (немесе) инвестициялардың тәуекел дәрежесін бәсеңдету мақсатында инвестициялық портфельді қайта құрылымдауды жүргізуді;
      8) әкімшілік шығыстарды қысқартуды, оның ішінде қызметкерлерді қосымша жалдауды тоқтату немесе шектеу жолымен қысқартуды қолданады.
      3. Жинақтаушы зейнетақы қорының және (немесе) зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның қаржылық тұрақтылығын арттыруға бағытталған іс-шаралар жоспарын осы баптың 2-тармағында белгіленген мерзімде табыс етпеген немесе осы жоспардың іс-шараларын уақтылы орындамаған, сондай-ақ ертерек ден қою шараларын уәкілетті органның талабына сәйкес орындамаған немесе уақтылы орындамаған жағдайда жинақтаушы зейнетақы қорына, зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымға және (немесе) олардың акционерлеріне осы Заңда көзделген шектеулі ықпал ету шаралары және (немесе) санкциялар қолданылады.
      4. Ертерек ден қою шараларын қолдану тәртібі және жинақтаушы зейнетақы қорының және (немесе) зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның қаржылық жағдайының нашарлауына әсер ететін факторларды анықтау әдістемесі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленеді.
       Ескерту. 41-2-баппен толықтырылды - ҚР 2008.10.23  N 72-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      41-3-бап. Шындыққа сай келмейтiн жарнамаға тыйым салу

      1. Жинақтаушы зейнетақы қорларына жарнама шығарылған күнi шындыққа сай келмейтiн қызметiн жарнамалауға тыйым салынады.
      2. Уәкiлеттi орган жинақтаушы зейнетақы қорынан шындыққа сай келмейтiн жарнамаға өзгерiстер енгiзудi, оны тоқтатуды немесе терiске шығарып жариялауды талап етуге құқылы.
      Бұл талап уәкiлеттi орган белгiлеген мерзiмде орындалмаған жағдайда уәкiлеттi орган жарнамада баяндалған мәлiметтердiң шындыққа сай келмейтiндiгi туралы ақпарат жариялауға, не оларды мұндай жарнаманы жариялаған жинақтаушы зейнетақы қорының есебiнен нақтылауға құқылы.
      3. Мына тұлғаларға:
      зейнетақы жарналарын тарту және зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру жөніндегі қызметті жүзеге асыруға уәкілетті органның лицензиясы жоқ заңды тұлғаларға;
      жинақтаушы зейнетақы қорларының қызметкерлері болып табылмайтын және жинақтаушы зейнетақы қорлары уәкілеттік бермеген жеке тұлғаларға жинақтаушы зейнетақы қорлары көрсететін қызметтерді жарнама беруші ретінде жарнамалауға тыйым салынады.
      4. Зейнетақы активтері туралы ақпаратты жинақтаушы зейнетақы қоры және (немесе) зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым тиісті инвестициялық кіріс алынған кезеңді көрсету арқылы ғана ұсынуы мүмкін.
      Ескерту. 41-3-баппен толықтырылды - ҚР 2011.12.28 N 524 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      42-бап. Уәкілетті орган қолданатын ықпал етудің шектеулі
               шаралары және санкциялар

      1. Уәкілетті орган пруденциалдық нормативтердің және басқа да сақталуға міндетті нормалар мен лимиттердің бұзылғандығын, Қазақстан Республикасы заңнамасының бұзылғандығын тапқан, жинақтаушы зейнетақы қорының лауазымды адамдары мен қызметкерлерінің заңсыз іс-әрекеттері немесе әрекетсіздіктері анықталған, сондай-ақ уәкілетті органның осы Заңда көзделген өзге де талаптары орындалмаған жағдайларда уәкілетті орган жинақтаушы зейнетақы қорына ықпал жасаудың мынадай шектеулі шараларының бірін қолдануға:
      1) орындалуы міндетті жазбаша нұсқама беруге;
      2) жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкерлерін қызметінен шеттету туралы акционерлер алдында мәселе қоюға;
      3) міндеттеме-хатты ұсыну туралы талап жіберуге;
      4) міндетті түрде қол қойылуға тиіс жазбаша келісім жасасуға құқылы.
      2. Жинақтаушы зейнетақы қорының міндеттеме-хатында Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзушылықтарды мойындау фактісі, сондай-ақ жинақтаушы зейнетақы қоры басшыларының оларды қатаң белгіленген мерзімде жою және (немесе) жоспарланған іс-шаралардың тізбесін көрсете отырып, алдағы уақытта Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзушылықтарды болдырмау жөнінде кепілдігі қамтылуға тиіс.
      3. Жазбаша келісім - бұл анықталған Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзушылықтарды жою қажеттігі туралы және осы бұзушылықтарды жою жөнінде бірінші кезектегі шараларды бекіту жөнінде жинақтаушы зейнетақы қоры мен уәкілетті орган арасындағы келісім.
      4. Жинақтаушы зейнетақы қоры міндеттеме-хаттың, жазбаша келісімнің немесе жазбаша нұсқаманың осы құжатта көрсетілген мерзімде орындалғандығы жөнінде уәкілетті органға хабарлауға міндетті.
      5. Ықпал етудің шектеулі шараларын қолдану тәртібі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен белгіленеді.
      6. Уәкілетті орган жинақтаушы зейнетақы қорына оған бұрын қолданған ықпал ету шараларына қарамастан санкция қолдануға құқылы.
      7. Уәкілетті орган санкция ретінде мынадай шаралар қолдануға:
      1) Осы Заңның 42-1, 42-2, 42-3, 42-4, 42-5 және 42-6-баптарында белгіленген негіздемелер бойынша және тәртіппен консервациялау енгізуге;
      2) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен айыппұл салуға және өндіртіп алуға;
      3) лицензияның қолданылуын тоқтата тұруға не одан айыруға;
      4) жинақтаушы зейнетақы қорының аталған басшы қызметкерінің (қызметкерлерінің) іс-әрекеті Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтіндігін тану үшін жеткілікті деректердің негізінде, сонымен бір мезгілде жинақтаушы зейнетақы қорының басқарушы қызметкері лауазымына тағайындауға (сайлауға) келісімін кері қайтарып ала отырып, осы Заңның 40-бабында көрсетілген адамдарды қызметтік міндеттерін орындаудан шеттетуге құқылы.
      8. Уәкілетті орган мынадай негіздемелердің кез-келгені бойынша жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы жарналарын тарту жөніндегі қызметке лицензияның қолданылуын алты айға дейінгі мерзімге тоқтата тұруға құқылы:
      1) негіздемесі бойынша лицензия берілген ақпараттың дәйексіздігі;
      2) лицензия берілген сәттен бастап жинақтаушы зейнетақы қоры қызметінің басталуын бір жылдан астам уақытқа кешіктіруі;
      3) жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт бойынша міндеттемелерін жүйелі түрде (күнтізбелік он екі ай ішінде қатарынан үш және одан да көп жағдайларда) орындамауы немесе тиісті дәрежеде орындамауы;
      4) уәкілетті орган белгілеген нормативтерді және жинақтаушы зейнетақы қоры орындауға міндетті басқа да нормалар мен лимиттерді жүйелі түрде (күнтізбелік он екі ай ішінде қатарынан үш және одан да көп жағдайларда) бұзуы;
      5) Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін, жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақылық қағидаларында және (немесе) инвестициялық декларациясында көзделген ережелерді жүйелі түрде (күнтізбелік он екі ай ішінде қатарынан үш және одан да көп жағдайларда) бұзуы;
      5-1) уәкілетті орган қолданған ықпал етудің шектеулі шараларының талаптарын орындамауы;
      5-2) уәкілетті органмен жасалған жазбаша келісімге қол қоюдан бас тартуы;
      6) жүргізілген аудит туралы аудиторлық ұйымдардың есебінде көрсетілген бұзушылықтарды жинақтаушы зейнетақы қорының осы Заңның 49-3-бабының 2-тармағында көрсетілген мерзімде жоймауы;
      7) есептілік пен мәліметтер бермеу немесе қасақана дәйексіз
есептілік пен мәліметтер беру;
      8) заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген талаптарды жинақтаушы зейнетақы қорының жүйелі түрде (қатарынан күнтізбелік он екі ай ішінде үш және одан да көп рет) бұзуы.
      9. Лицензияның қолданылуын тоқтата тұру жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы жарналарын тарту жөніндегі қызметті жүзеге асыру және бұрын тартылған салымшыларға зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру құқығын сақтай отырып, жаңа салымшыларды тартуға, сондай-ақ жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық қызметін жүзеге асыруына тыйым салуға әкеп соғады.
      10. Жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы жарналарын тарту жөніндегі қызметіне берілген лицензияның қолданылуын тоқтата тұру туралы уәкілетті орган қабылдаған шешімді жинақтаушы зейнетақы қоры екі баспа басылымдарында мемлекеттік және орыс тілдерінде хабарлама жариялау арқылы он күн ішінде салымшылар мен алушыларды хабардар етеді.
      11. Жинақтаушы зейнетақы қоры лицензияның қолданылуы тоқтатыла тұруының себептерін белгіленген мерзімде жоймаса, уәкілетті органның лицензиядан айыруы үшін негіз болып табылады.
      12. Өзіне қатысты уәкілетті орган ықпал етудің шектеулі шараларын немесе санкция қолданған жинақтаушы зейнетақы қоры, оның шешіміне сот тәртібімен шағымдануға құқылы. Уәкілетті органның аталған шешімдеріне шағымдану, оның орындалуын тоқтата тұрмайды.
      13. Уәкілетті орган жинақтаушы зейнетақы қорларының ірі қатысушысы, ірі қатысушылары белгілерін иеленуші тұлғаларға қатысты, егер жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушысының лауазымды адамдарының немесе қызметкерлерінің бұзушылықтары, заңсыз іс-әрекеті немесе әрекетсіздігі жинақтаушы зейнетақы қорының қаржылық жағдайын нашарлатқанын немесе осы Заңның 34-бабының талаптарын бұзуға алып келгенін анықтаса, осы баптың 1-тармағының 1), 3) және 4) тармақшаларында келтірілген шараларды немесе осы баптың 7-тармағының 2) тармақшасында көзделген санкцияны қолдануға құқылы.
      14. Алып тасталды - ҚР 2012.07.05 N 30-V (2012.09.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      Ескерту. 42-бап жаңа редакцияда - ҚР 2007.02.19 N 230 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен, өзгеріс енгізілді - ҚР 2008.10.23 N 72-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін  2-баптан қараңыз), 2009.07.11 N 185-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2009.08.28 N 192-IV (2010.03.08 бастап қолданысқа енгізіледі), 2011.12.28 N 524 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2012.07.05 N 30-V (2012.09.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      42-1-бап. Жинақтаушы зейнетақы қорын консервациялау
                 ұғымы

      1. Жинақтаушы зейнетақы қорын консервациялау уәкiлеттi органның шешiмi бойынша әкiмшiлiк, заң, қаржылық, ұйымдастыру-техникалық және басқа да iс-шаралар кешенiн және жинақтаушы зейнетақы қорының қаржылық жағдайын оңалту мен жұмыс сапасын жақсарту мақсатында оған қатысты рәсiмдердi мәжбүрлеп жүргiзудi бiлдiредi.
      2. Жинақтаушы зейнетақы қоры осы Заңның 42-бабының 8-тармағының 3) - 7) тармақшаларында көрсетiлген негiздердiң бiрi бойынша консервациялауға ұшырауы мүмкiн.
      3. Консервациялау режимiн белгiлеу уәкiлеттi органның шектелген мерзiмге (бiр жылға дейiн) жинақтаушы зейнетақы қорын басқару жөнiндегi уақытша әкiмшiлiктi немесе жинақтаушы зейнетақы қорын уақытша басқарушыны тағайындауды көздейдi.
      4. Жинақтаушы зейнетақы қорын консервациялау жинақтаушы зейнетақы қорының өз қаражаты есебiнен жүзеге асырылады.
      5. Уәкiлеттi органның консервациялауды жүргiзу туралы шешiмiне жинақтаушы зейнетақы қорының акционерлерi сот тәртiбiмен он күн мерзiмде шағымдануы мүмкiн. Көрсетiлген шешiмге шағымдану жинақтаушы зейнетақы қорын консервациялауды тоқтатпайды.
       Ескерту. 42-1-баппен толықтырылды - ҚР 2003.07.10 N 483 (2004.01.01 бастап күшіне енеді) Заңымен, өзгеріс енгізілді - ҚР 2008.11.20 N 88-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

      42-2-бап. Жинақтаушы зейнетақы қорын басқару жөнiндегi
                 уақытша әкiмшiлiк (жинақтаушы зейнетақы қорын
                 уақытша басқарушы)

      1. Уәкiлеттi орган уақытша әкiмшiлiктi (жинақтаушы зейнетақы қорын уақытша басқарушыны) оның қызметкерлерiнiң iшiнен не оның қызметкерлерi болып табылмайтын, осы Заңның 40-бабының 2-тармағында белгiленген ең төменгi талаптарға сай келетiн адамдар iшiнен тағайындайды.
      2. Уақытша әкiмшiлiк (жинақтаушы зейнетақы қорын уақытша басқарушы) басшысының және оның мүшелерiнiң құқықтары мен мiндеттерi, сондай-ақ еңбекақы төлеу талаптары уәкiлеттi орган мен уақытша әкiмшiлiк (жинақтаушы зейнетақы қорын уақытша басқарушы) арасында жасалатын шартта белгiленедi.
      3. Уәкiлеттi орган уақытша әкiмшiлiктiң мүшелерiн (жинақтаушы зейнетақы қорын уақытша басқарушыны) кез келген сәтте ауыстыруға құқылы.
      4. Жинақтаушы зейнетақы қорына келтiрiлген залал үшiн уақытша әкiмшiлiк (жинақтаушы зейнетақы қорын уақытша басқарушы) басшысы мен оның мүшелерi Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапкершiлiкте болады. Уақытша әкiмшiлiк басшысы мен оның мүшелерiне (жинақтаушы зейнетақы қорын уақытша басқарушыға) әдеттегi өндiрiстiк тәуекел санатына жатқызылуы мүмкiн залал үшiн жауапкершiлiк жүктеуге жол берiлмейдi.
      Ескерту. 42-2-баппен толықтырылды - ҚР 2003.07.10 N 483 (2004.01.01 бастап күшіне енеді) Заңымен.

      42-3-бап. Уәкiлеттi органның жинақтаушы зейнетақы қорына
                 консервация жүргiзу туралы шешiмi

      1. Уәкiлеттi органның жинақтаушы зейнетақы қорына консервация жүргiзу туралы шешiмi:
      1) жинақтаушы зейнетақы қорының атауын және оның орналасқан жерiн;
      2) жинақтаушы зейнетақы қорын консервациялау туралы шешiмнiң негiздемесiн;
      3) консервациялауды қолданудың басталуын және мерзiмiн;
      4) жинақтаушы зейнетақы қорының қызметiне салынған шектеулер тiзбесiн;
      5) уақытша әкiмшiлiктiң дербес құрамын;
      6) консервациялау режимiндегi жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкерлерiне өз жұмысы туралы есептi әзiрлеу жөнiндегi нұсқаманы, кiрiс туралы декларацияны, меншiктiң бар екендiгi және оның мөлшерi және осы құжаттарды уақытша әкiмшiлiкке (жинақтаушы зейнетақы қорын уақытша басқарушыға) ұсынуы туралы мәлiметтердi;
      7) уақытша әкiмшiлiктiң (жинақтаушы зейнетақы қорын уақытша басқарушыға) ұсынымдарын қамтуы тиiс.
      2. Уәкiлеттi органның жинақтаушы зейнетақы қорына консервациялау жүргiзу туралы шешiмiн уәкiлеттi орган Қазақстан Республикасының бүкiл аумағында таратылатын мерзiмдi баспасөз басылымдарында мемлекеттiк және орыс тiлдерiнде жариялайды.
      Ескерту. 42-3-баппен толықтырылды - ҚР 2003.07.10 N 483 (2004.01.01 бастап күшіне енеді) Заңымен.

      42-4-бап. Жинақтаушы зейнетақы қорын консервациялау
                 кезеңiнде басқару ерекшелiктерi. Жинақтаушы
                 зейнетақы қорын басқару жөнiндегi уақытша
                 әкiмшiлiктiң (жинақтаушы зейнетақы қорын
                 уақытша басқарушының) өкiлеттiктерi

      1. Консервация жасалуы басталысымен және оның мерзiмiнде:
      1) эмитенті аталған қор болып табылатын жинақтаушы зейнетақы қоры акционерлерінің акцияларды пайдалану және оған билік ету бойынша құқығы тоқтатыла тұрады;
      2) жинақтаушы зейнетақы қоры органдарының өкілеттіктері тоқтатыла тұрады және оның басшы қызметкерлері жұмыстан шеттетіледі;
      3) жинақтаушы зейнетақы қорын басқару жөніндегі жинақтаушы зейнетақы қоры акционерлерінің барлық құқықтары, сондай-ақ эмитенті аталған қор болып табылатын акцияларды пайдалану құқығы уақытша әкімшілікке (жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша меңгерушісіне) өтеді;
      3-1) жинақтаушы зейнетақы қорын басқару жөніндегі барлық өкілеттіктер уақытша әкімшілікке (жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша басқарушысына) ауысады;
      4) жинақтаушы зейнетақы қоры атынан және оның есебiнен уақытша әкiмшiлiкке (жинақтаушы зейнетақы қорын уақытша басқарушыға) мәлiм етпестен және оның жазбаша келiсiмiнсiз жасалған барлық мәмiлелер жарамсыз деп танылуы мүмкiн.
      2. Уақытша әкiмшiлiк (жинақтаушы зейнетақы қорын уақытша басқарушы):
      1) осы Заңның 42-5-бабының талаптарын ескере отырып, жинақтаушы зейнетақы қоры қызметiнiң барлық мәселелерi жөнiнде дербес шешiм қабылдауға;
      2) жинақтаушы зейнетақы қоры атынан шарттарға және құжаттарға қол қоюға;
      3) жинақтаушы зейнетақы қоры атынан және оның мүддесiне орай талап қоюға;
      4) жұмыстан босату, лауазымын төмендету немесе лауазымынан уақытша босату, жинақтаушы зейнетақы қоры қызметкерлерiнiң арасында мiндеттердi бөлу туралы бұйрықтарды қоса алғанда, бұйрықтар шығаруға құқылы.
     Ескерту. 42-4-баппен толықтырылды - ҚР 2003.07.10 N 483 (2004.01.01 бастап күшіне енеді) Заңымен, өзгеріс енгізілді - ҚР 2007.02.19 N 230 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2008.11.20 N 88-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

      42-5-бап. Жинақтаушы зейнетақы қорын басқару жөнiндегi
                 уақытша әкiмшiлiктiң (жинақтаушы зейнетақы
                 қорын уақытша басқарушының) қызметiн бақылау

      1. Жинақтаушы зейнетақы қорын консервациялау мерзiмi iшiнде уақытша әкiмшiлiктiң (жинақтаушы зейнетақы қорын уақытша басқарушының) қызметiн бақылауды уәкiлеттi орган жүзеге асырады, ол:
      1) уақытша әкiмшiлiкке (жинақтаушы зейнетақы қорын уақытша басқарушыға) жинақтаушы зейнетақы қорын консервациялау кезеңiндегi iс-шаралардың негiзгi бағыттары туралы ұсынымдар беруге;
      2) уақытша әкiмшiлiк (жинақтаушы зейнетақы қорын уақытша басқарушы) орындауға мiндеттi жазбаша нұсқамалар беруге;
      3) уақытша әкiмшiлiктiң (жинақтаушы зейнетақы қорын уақытша басқарушының) оның қызметi және жинақтаушы зейнетақы қорының қызметi туралы кез келген ақпаратты беруiн талап етуге;
      4) жасалған жұмыс туралы уақытша әкiмшiлiктiң жинақтаушы зейнетақы қорын уақытша басқарушының) есебiн тыңдауға;
      5) консервациялау мерзiмiн ұзартуға;
      6) жинақтаушы зейнетақы қорын консервациялауды аяқтау туралы шешiм қабылдауға құқылы.
      2. Уақытша әкiмшiлiктiң (жинақтаушы зейнетақы қорын уақытша басқарушының) қызметiн егжей-тегжейлi регламенттеу және оның үшiншi тұлғалармен өзара қарым-қатынастарының принциптерi уәкілетті органның нормативтiк құқықтық актiлерiнде айқындалады.
      Ескерту. 42-5-баппен толықтырылды - ҚР 2003.07.10 N 483 (2004.01.01 бастап күшіне енеді) Заңымен.

      42-6-бап. Консервациялауды тоқтату

      1. Жинақтаушы зейнетақы қорын консервациялау мынадай негiздер бойынша тоқтатылады:
      1) уәкiлеттi органның шешiмiмен белгiленген консервациялау мерзiмiнiң өтуi;
      2) уәкiлеттi органның консервациялауды мерзiмiнен бұрын аяқтау туралы шешiм қабылдауы.
      2. Жинақтаушы зейнетақы қорының қаржылық жағдайын оңалтуға және жұмыс сапасын жақсартуға байланысты жинақтаушы зейнетақы қорын консервациялауды (оның iшiнде мерзiмiнен бұрын да) тоқтату жинақтаушы зейнетақы қорына қатысты уәкiлеттi орган немесе уақытша әкiмшiлiк (жинақтаушы зейнетақы қорын уақытша басқарушы) белгiлеген барлық шектеулердiң күшiн жоюға әкеп соғады. Бұл жағдайда консервациялау мерзiмi iшiнде құрылтай құжаттарына енгiзiлген өзгерiстер мен толықтырулар, жинақтаушы зейнетақы қорының басқару органдары және қызметкерлер құрамы күшiнде қалады.
      3. Егер жинақтаушы зейнетақы қорын консервациялау оның қаржылық жағдайын оңалтуға және жұмыс сапасының жақсаруына әкеп соқпаған жағдайда, уәкiлеттi орган Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңдарында көзделген негiздер бойынша зейнетақы жарналарын тарту және жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы төлемдерiн жүзеге асыру бойынша қызметке берiлген лицензиядан айыруға құқылы.
      Ескерту. 42-6-баппен толықтырылды - ҚР 2003.07.10 N 483 (2004.01.01 бастап күшіне енеді) Заңымен, өзгеріс енгізілді - ҚР 2007.01.12 N 222 (ресми жарияланған күнінен бастап алты ай өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      42-7-бап. Ірі қатысушы белгілерін иеленуші тұлғаларға,
               сондай-ақ жинақтаушы зейнетақы қорының немесе
               зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды
               жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушыларына
               қолданылатын мәжбүрлеу шаралары

      1. Уәкілетті орган:
      1) ірі қатысушы мәртебесін иеленуге уәкілетті органның келісімін алмаған;
      2) жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушысы мәртебесін иеленгеннен кейін осы Заңның 36-2-бабының 1-тармағында көрсетілген мән-жайлар туындаған;
      3) осы Заңның 42-бабы 1-тармағының 1) және 4) тармақшаларына немесе «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 3-1-бабы 1-тармағының 1) және 4) тармақшаларына сәйкес уәкілетті органның жазбаша нұсқамаларын және уәкілетті органмен жасалған жазбаша келісімдерді орындамаған;
      4) ірі қатысушы белгілерін иеленуші тұлға, сондай-ақ жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушысы нәтижесінде жинақтаушы зейнетақы қорына немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымға залал келтірілген немесе келтірілуі мүмкін әрекеттерді жасаған;
      5) ірі қатысушы белгілерін иеленуші тұлғалардың, сондай-ақ жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушыларының соның нәтижесінде жинақтаушы зейнетақы қорына немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымға залал келтірілген немесе келтірілуі мүмкін қаржылық жағдайының тұрақсыз болғаны;
      6) осы Заңның 41-2-бабында көрсетілген факторлардың анықталуына байланысты жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның қаржылық жағдайы нашарлаған;
      7) жинақтаушы зейнетақы қоры немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым мен оның ірі қатысушысының, ірі қатысушы белгілерін иеленуші тұлғаның арасында уәкілетті органның осы Заңда көзделген бақылау және қадағалау функцияларын жүзеге асыруына кедергі келтіретін қатынастар болған;
      8) ірі қатысушы белгілерін иеленуші тұлғаның, сондай-ақ ірі қатысушының осы Заңның 34-бабы, 41-бабының 4-тармағы талаптарының орындалмауына әкеп соққан әрекеті немесе әрекетсіздігі орын алған жағдайларда ірі қатысушы белгілерін иеленуші тұлғаларға, сондай-ақ жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушыларына мәжбүрлеу шараларын қолдануға құқылы.
      2. Осы баптың 1-тармағында көзделген жағдайлар орын алған кезде уәкілетті орган:
      1) ірі қатысушы белгілерін иеленуші тұлғадан, сондай-ақ жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушысынан оның тікелей немесе жанама түрде иелік ету үлесін жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның дауыс беретін акцияларының он пайызынан төмен деңгейге дейін азайтуды талап етуге;
      2) жинақтаушы зейнетақы қорынан немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымнан ірі қатысушыға қатысты олардың арасындағы, жинақтаушы зейнетақы қорын немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымды тәуекелге ұрындыратын, операцияларды (тікелей және жанама түрде) жүзеге асыруды тоқтата тұруды талап етуге;
      3) жинақтаушы зейнетақы қорынан немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымнан, жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушысынан жинақтаушы зейнетақы қорын немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымды қосымша капиталдандыру бойынша шаралар қолдануды талап етуге құқылы.
      3. Ірі қатысушы не жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушысы белгілерін иеленуші тұлға осы баптың 2-тармағында, сондай-ақ осы Заңның 49-3-бабының 2-тармағында көзделген талаптарды орындамаған жағдайда, уәкілетті органның шешімі негізінде жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның не жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушысы белгілерін иеленуші тұлғаның акцияларын сенімгерлік басқару тағайындалады. Осы акциялар уәкілетті органға сенімгерлік басқаруға үш айға дейінгі мерзімге беріледі.
      Уәкілетті орган жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушысына не жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушысы белгілерін иеленуші тұлғаға тиесілі акцияларын ұлттық басқарушы холдингке сенімгерлік басқаруға беру туралы шешім қабылдауға құқылы.
      Жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушысына не ірі қатысушы белгілерін иеленуші тұлғаға тиесілі жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның акциялары ұлттық басқарушы холдингке сенімгерлік басқаруға берілген жағдайда акцияларды сенімгерлік басқару белгіленетін мерзім уәкілетті органның сенімгерлік басқаруды белгілеу туралы тиісті шешімінде анықталады.
      Уәкілетті орган не ұлттық басқарушы холдинг жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның акцияларын сенімгерлік басқаруды жүзеге асырған кезеңде акциялардың меншік иесі сенімгерлік басқарудағы акцияларға қатысты қандай да бір іс-әрекеттерді жүзеге асыруға құқылы емес.
      Ірі қатысушы не жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушысы белгілерін иеленуші тұлға уәкілетті органға жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның барлық өзіне тиесілі акцияларын өтінішхатта көрсетілген тұлғаларға сату туралы өтінішхат беруге құқылы.
      Өтінішхатта көрсетілген акцияларды сатып алушылар Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінің талаптарын орындаған жағдайда уәкілетті орган өтінішхатты қанағаттандырады.
      Сенімгерлік басқару тағайындалған мерзім аяқталғанға дейін жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның акцияларын сенімгерлік басқаруға беру негіздері жойылмаған жағдайда уәкілетті орган не ұлттық басқарушы холдинг сенімгерлік басқарудағы акцияларды бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында акцияларды сату туралы шешім қабылданған күнге қалыптасқан нарықтық баға бойынша сату жолымен иеліктен шығарады. Акциялардың нарықтық құны туралы ақпарат болмаған жағдайда бағалаушы акцияларды сату құнын Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындауы мүмкін. Көрсетілген акцияларды сатудан түскен ақша акциялары сенімгерлік басқаруға берілген тұлғаларға аударылады.
      Жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушысына не ірі қатысушының белгілерін иеленуші тұлғаға тиесілі жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның акцияларды сату жөніндегі іс-шаралар жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның қаражаты есебінен жүзеге асырылады.
      4. Жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушысына не ірі қатысушының белгілерін иеленуші тұлғаға тиесілі жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның акцияларын сенімгерлік басқаруды жүзеге асыру тәртібі, сондай-ақ уәкілетті органның не ұлттық басқарушы холдингтің сенімгерлік басқару кезеңіндегі іс-әрекеті уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісімен белгіленеді.
      Ескерту. 42-7-бап жаңа редакцияда - ҚР 2011.12.28 N 524 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен, өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.07.05 N 30-V (2012.09.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      43-бап. Жинақтаушы зейнетақы қорын қайта ұйымдастыру

      1. Жинақтаушы зейнетақы қорын қайта ұйымдастыру уәкiлеттi органның рұқсатымен акционерлердiң жалпы жиналысының шешiмi бойынша қосылу нысанында жүзеге асырылады. Жинақтаушы зейнетақы қорын қайта ұйымдастыруды жүргізуге рұқсат беру талаптары мен тәртібі уәкiлеттi органның нормативтiк құқықтық актiлерiмен белгiленедi.
      Мемлекет, Ұлттық әл-ауқат қоры және (немесе) уәкiлеттi орган қатысатын жинақтаушы зейнетақы қорын қайта ұйымдастыруды жүргiзу ерекшеліктері уәкiлеттi органның нормативтiк құқықтық актiсiмен айқындалады.
      Уәкiлеттi органның қайта ұйымдастыруды жүргiзуге рұқсаты ол берілген күннен бастап тоғыз ай бойы қолданыста болады.
      Жинақтаушы зейнетақы қорын қайта ұйымдастыруды жүргiзуге рұқсат алу туралы өтінішхатқа мынадай құжаттар:
      1) жинақтаушы зейнетақы қоры акционерлерi жалпы жиналысының оны қайта ұйымдастыру туралы шешiмi;
      2) жинақтаушы зейнетақы қорын қайта ұйымдастырудың белгіленетін болжамды талаптары, тәртібі мен мерзiмдерi;
      3) жинақтаушы зейнетақы қорының оны қайта ұйымдастырғаннан кейiнгi есептiк балансын қоса алғанда, қайта ұйымдастыру салдарының қаржылық болжамы қоса беріледi.
      Уәкiлеттi орган жинақтаушы зейнетақы қорын қайта ұйымдастыруға рұқсат алу туралы өтінішхатты құжаттардың толық топтамасы берiлген күннен бастап екі ай iшiнде қарауға тиiс.
      2. Қайта ұйымдастырылатын жинақтаушы зейнетақы қоры уәкілетті органның қайта ұйымдастыруды жүргізуге рұқсатын алған күннен бастап күнтізбелік он бес күн ішінде баспасөз басылымдарында қазақ және орыс тілдерінде хабарландыру жариялау арқылы өзінің барлық салымшылары мен алушыларына алдағы өзгерістер туралы хабардар етуге міндетті.
      3. Қайта ұйымдастырылған жинақтаушы зейнетақы қоры өзіне басқа жинақтаушы зейнетақы қорын қосып алған жинақтаушы зейнетақы қоры лицензиясының негізінде зейнетақы жарналарын тарту және зейнетақы төлемдерiн жүзеге асыру жөніндегі қызметтi жүзеге асыруға құқылы.
      4. Қосылатын жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтері уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен қайта ұйымдастырылған жинақтаушы зейнетақы қорына берілуге тиіс.
      Ескерту. 43-бап жаңа редакцияда - ҚР 2011.12.28 N 524 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен, өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.07.05 N 30-V (2012.09.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      44-бап. Жинақтаушы зейнетақы қорын қайта құруға рұқсат
               беруден бас тарту

      Уәкiлеттi органның жинақтаушы зейнетақы қорын қайта құруға рұқсат беруден мына негiздердiң кез келгенi:
      1) қайта құрылатын жинақтаушы зейнетақы қоры акционерлерi жалпы жиналысының тиiстi шешiмдерi болмауы;
      2) көзделiп отырған қайта құрудың нәтижесiнде салымшылар мен алушылардың мүдделерiне нұқсан келтiрiлуi;
      3) көзделiп отырған қайта құрудың нәтижесiнде Қазақстан Республикасының монополияға қарсы заңдары талаптарының бұзылуы;
      4) қайта ұйымдастыруға уәкiлеттi органның рұқсатын алу үшін ұсынылған құжаттардың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмеуі бойынша бас тартылады.
      Ескерту. 44-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2002.12.29 N 369 (2003.01.01 бастап күшіне енеді), 2011.12.28 N 524 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

      45-бап. Жинақтаушы зейнетақы қорын тарату

      1. Жинақтаушы зейнетақы қоры:
      1) уәкiлеттi органның өзi белгiлеген тәртiппен берген рұқсаты болған кезде жинақтаушы зейнетақы қоры акционерлерi жалпы жиналысының шешiмi бойынша;
      2) Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде көзделген жағдайларда соттың шешiмi бойынша таратылуы мүмкiн.
      1-1. (алып тасталды)
      1-2. Жинақтаушы зейнетақы қоры акционерлерінің жалпы жиналысы:
      1) зейнетақымен қамсыздандыру туралы қолданыстағы шарттары;
      2) ашылған жеке зейнетақы шоттары;
      3) зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттар бойынша салымшылар (алушылар) алдында орындалмаған міндеттемелері болмаған жағдайда ғана жинақтаушы зейнетақы қорын ерікті түрде тарату туралы шешім қабылдауға құқылы.
      2. Ерікті түрде және мәжбүрлеп таратуды жүргізу тәртібі, тарату комиссиясының өкiлеттiгі осы Заңда белгiленген ерекшелiктер ескерiле отырып, Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленедi.
      3. Кредиторлардың мүдделерiн қамтамасыз ету және жинақтаушы зейнетақы қорларын ерiктi және мәжбүрлеп тарату рәсiмдерiне олардың қатысуымен шешiм қабылдау мақсатында кредиторлар комитетi құрылады.
      Мәжбүрлеп таратылатын жинақтаушы зейнетақы қорының кредиторлар комитетiнiң құрамын жинақтаушы зейнетақы қорын тарату комиссиясының ұсынысы бойынша уәкiлеттi орган бекiтедi.
      Кредиторлар комитетiн құрудың және оның қызметiнiң тәртібі уәкiлеттi органның нормативтiк құқықтық актiлерiмен белгiленедi.
      4. (алып тасталды)
      5. (алып тасталды)
      6. Тарату комиссиясы тарату балансы мен тарату туралы есептi бекіткеннен кейiн күнтізбелік отыз күн ішінде оларды заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын әділет органына, ал аталған құжаттардың көшірмелерін уәкілетті органға табыс етуге мiндеттi.
      Тарату комиссиясы жинақтаушы зейнетақы қорын таратуды аяқтаған кезде құжаттарды сақтау үшiн белгiленген тәртiппен мұрағатқа тапсыруға және бұл жөнiнде уәкiлеттi органға хабарлауға мiндеттi.
      Жинақтаушы зейнетақы қоры қызметінің тоқтатылуы тіркелгеннен кейін тарату комиссиясы бес жұмыс күні ішінде жинақтаушы зейнетақы қоры қызметінің тоқтатылуын тіркеу туралы бұйрықтың көшірмесін уәкiлеттi органға табыс етеді.
      7. Ерікті түрде таратылатын жинақтаушы зейнетақы қоры кредиторларының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен танылған талаптары Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында белгiленген кезектілікпен қанағаттандырылады.
      Мәжбүрлеп таратылатын жинақтаушы зейнетақы қоры кредиторларының белгiленген тәртiппен танылған талаптары мынадай кезектілікпен қанағаттандырылады:
      1) бірінші кезекте таратылатын жинақтаушы зейнетақы қорының активтерін және оның зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттар бойынша міндеттемелерін қабылдаған жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтері алдындағы талаптары қанағаттандырылады;
      2) екінші кезекте жалақыдан және (немесе) өзге табыстан ұсталған алименттерді төлеу жөніндегі талаптар, сондай-ақ таратылатын жинақтаушы зейнетақы қоры өміріне немесе денсаулығына зиян келтірілгені үшін жауаптылықта болатын азаматтардың талаптары тиісті мерзімді төлемдерді капиталдандыру арқылы қанағаттандырылады;
      3) үшінші кезекте еңбек шарты бойынша жұмыс істеген адамдарға еңбекақы төлеу және өтемақылар, Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар бойынша берешектерді төлеу жөнінде, жалақыдан ұсталған міндетті зейнетақы жарналарын, сондай-ақ авторлық шарттар бойынша сыйақылар төлеу жөнінде есеп айырысулар жүргізіледі;
      4) төртінші кезекте салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша берешек өтеледі;
      5) бесінші кезекте Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес басқа да кредиторлармен есеп айырысулар жүргізіледі.
      Тиiстi кезектілік басталған кезде кредитордың талабы оның келісімiмен Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтiн тәсiлдермен, оның iшiнде ақшалай нысанда және (немесе) есеп айырысудың пропорционалды қағидатын сақтай отырып, мүлiктi заттай нысанда беру арқылы қанағаттандырылуы мүмкiн.
      Жинақтаушы зейнетақы қорының активтері бір кезектегі кредиторлардың талаптарын қанағаттандыру үшін жеткіліксіз болған кезде таратылатын жинақтаушы зейнетақы қорының ақшасы және (немесе) өзге мүлкі бір мезгілде осы кезектегі кредиторлар арасында қанағаттандырылуға тиіс талаптардың сомаларына пропорционалды түрде бөлінеді.
      Тарату iсiн жүргiзуге байланысты, оның iшiнде жинақтаушы зейнетақы қорын тарату комиссиясының қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі шығыстар, сондай-ақ таратылатын жинақтаушы зейнетақы қорының негiзгi функцияларын қамтамасыз ету қажеттілігiнен туындайтын шығыстар кезектен тыс және тұрақты түрде жүргізіледі.
      8. Жинақтаушы зейнетақы қорын тарату комиссиясының қызметiн бақылауды уәкiлеттi орган жүзеге асырады.
      Ескерту. 45-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 1999.04.05. N 364 (1999.04.01 бастап күшіне енеді), 2002.12.29 N 369 (2003.01.01 бастап күшіне енеді), 2003.07.10 N 483 (2004.01.01 бастап күшіне енеді), 2005.06.16 N 58 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2008.10.23 N 72-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2011.12.28 N 524 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

      45-1-бап. Жинақтаушы зейнетақы қорын ерiктi түрде
                 тарату

      1. Жинақтаушы зейнетақы қорының ерікті түрде таратылуға рұқсат алу туралы өтінішхатын уәкілетті орган тиісінше ресімделген құжаттарды алған күннен бастап екі ай ішінде қарауға тиіс.
      Өтiнiшке мына құжаттар:
      1) акционерлердiң жалпы жиналысының ерiктi түрде тарату туралы шешiмi;
      2) Орталықтың жинақтаушы зейнетақы қоры акционерлерінің жалпы жиналысы оны ерікті тарату туралы шешім қабылдаған күнге жинақтаушы зейнетақы қорында зейнетақымен қамсыздандыру туралы қолданыстағы шарттардың болмауын растайтын ақпараты;
      3) жинақтаушы зейнетақы қорында ашық жеке зейнетақы шоттарының, сондай-ақ осы Заңның 45-бабы 1-2-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген міндеттемелердің болмауын растайтын құжат;
      4) жинақтаушы зейнетақы қорының өз мiндеттемелерi бойынша есеп айырысуы үшiн оның өз қаражатының жеткiлiктi екенін, сондай-ақ осы Заңның 45-бабы 1-2-тармағының 2) және 3) тармақшаларында көрсетілген міндеттемелерінің жоқ екендігін куәландыратын бухгалтерлік баланс пен оған түсіндірме жазба;
      5) тарату комиссиясының мүшелерiне кандидаттардың, оның iшiнде филиалдарда не өкiлдiктерде құрылатын бөлiмшелерiнiң тiзiмi;
      6) басқа да қажеттi мәлiметтер қоса берiлуге тиiс.
      Жинақтаушы зейнетақы қорының ерікті таратылуға рұқсат алу туралы өтінішхатына және осы тармақтың екінші бөлігінің 3) және 5) тармақшаларында көрсетілген құжаттарға жинақтаушы зейнетақы қорының бірінші басшысы қол қойып, олар қордың мөрімен расталуға тиіс.
      2. Уәкiлеттi орган ерiктi түрде таратуға рұқсат беруден бас тартқан жағдайда өз шешiмiн негiздеуге және бас тартуды жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкерлерi мен акционерлерiнiң назарына жеткiзуге тиіс.
      Уәкiлеттi органның ерiктi түрде таратуға рұқсатын алған кезде жинақтаушы зейнетақы қоры филиалдар мен өкiлдiктердi ескере отырып, тарату комиссиясын құрады.
      Өз еркімен таратылатын жинақтаушы зейнетақы қорының тарату комиссиялары қызметінің ерекшеліктері уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде айқындалады.
      3. Таратылатын жинақтаушы зейнетақы қоры ерікті тарату туралы шешім қабылданған күннен бастап он күн ішінде баспасөз басылымдарында қазақ және орыс тілдерінде ол жөнінде ақпарат жариялауға міндетті.
      3-1. Алып тасталды - ҚР 2008.10.23 N 72-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.
      4. Барлық кредиторлардың талаптарын қанағаттандыру үшiн қаражат жеткiлiксiз болған жағдайда жинақтаушы зейнетақы қоры банкроттық негiзi бойынша мәжбүрлеп таратылуға жатады.
      5.  алып тасталды - ҚР 2011.12.28 N 524 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.
      Ескерту. 45-1-баппен толықтырылды - ҚР 2003.07.10 N 483 (2004.01.01 бастап күшіне енеді) Заңымен, өзгеріс енгізілді - ҚР 2005.06.16 N 58 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2005.12.23 N 107 (қолданысқа енгізілу тәртібін  2-баптан қараңыз), 2008.10.23 N 72-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2011.12.28 N 524 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2012.07.05 N 30-V (2012.09.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      45-2-бап. Жинақтаушы зейнетақы қорын мәжбүрлеп
                 таратудың ерекшелiктерi

      1. Жинақтаушы зейнетақы қорын мәжбүрлеп тарату:
      1) жинақтаушы зейнетақы қорының банкрот болуына;
      2) Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңдарында көзделген негiздер бойынша жинақтаушы зейнетақы қорын лицензияларынан айыруға;
      3) уәкiлеттi мемлекеттiк органдардың, жеке немесе заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде көзделген басқа да негiздер бойынша жинақтаушы зейнетақы қорының қызметiн тоқтату туралы талап-арызына байланысты жүзеге асырылады.
      2. Жинақтаушы зейнетақы қорын тарату осы баптың 1-тармағында көзделген негiздер бойынша осы Заңға сәйкес жүргiзiледi.
      3. Жинақтаушы зейнетақы қоры мәжбүрлеп таратылған жағдайда сот он күн iшiнде жинақтаушы зейнетақы қорын мәжбүрлеп тарату туралы шешiмнiң көшiрмесiн уәкiлеттi органға жiбередi.
      Сот жинақтаушы зейнетақы қорын лицензиядан айыруға байланыссыз негiздер бойынша мәжбүрлеп тарату туралы шешiм қабылдаған жағдайда, уәкiлеттi орган Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен оны лицензиясынан айыру туралы мәселенi қарайды.
      4. Жинақтаушы зейнетақы қорын лицензиясынан айыру туралы шешiм қабылданған жағдайда уәкiлеттi орган уақытша әкiмшiлiктi (жинақтаушы зейнетақы қорын уақытша басқарушыны) тағайындайды, оған оның барлық органдарының өкілеттіктері беріледі. Жинақтаушы зейнетақы қорының бұрын іс-әрекет жасаған органдарының өкілеттіктері тоқтатыла тұрады.
      Жинақтаушы зейнетақы қоры лицензиясынан айырылған күннен бастап:
      1) жинақтаушы зейнетақы қорының құрылтайшылары, органдары жинақтаушы зейнетақы қорының мүлкіне билік етуге құқылы емес;
      2) таратылатын жинақтаушы зейнетақы қорына қатысты бұрын қабылданған сот шешімдерін орындау тоқтатыла тұрады;
      3) кредиторлардың жинақтаушы зейнетақы қорына қоятын талаптары тек тарату ісін жүргізу барысында ғана қойылуы мүмкін;
      4) кредиторлардың, салық қызметі органдарының, оның ішінде даусыз (акцептісіз) тәртіппен қанағаттандырылуы тиіс талаптары бойынша жинақтаушы зейнетақы қорының банктік шоттарынан ақша өндіріп алуға, сондай-ақ жинақтаушы зейнетақы қорының мүлкін өндіріп алуға өтінім жасауына жол берілмейді;
      5) жинақтаушы зейнетақы қорының лауазымды тұлғаларының жинақтаушы зейнетақы қорының өздеріне тиесілі акцияларын иеліктен шығаруына тыйым салынады;
      6) басшы, ал қажет болғанда өзге қызметкерлер де Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес жұмыстан шеттетіледі.
      Уәкілетті орган зейнетақы активтерін, жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттар бойынша міндеттемелерін табыс еткеннен кейін он жұмыс күні ішінде сотқа жинақтаушы зейнетақы қорының қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мәжбүрлеп тоқтату (тарату) туралы өтініш береді.
      Уәкілетті орган лицензиядан айыру жөнінде қабылданған шешім туралы ақпаратты Қазақстан Республикасының барлық аумағында таралатын екі мерзімді баспасөз басылымында қазақ және орыс тілдерінде жариялайды.
      Жинақтаушы зейнетақы қоры жұмысының, оның уақытша әкiмшiлiгiн (жинақтаушы зейнетақы қорын уақытша басқарушыны) тағайындаудың тәртiбi, сондай-ақ уақытша әкiмшiлiктiң (жинақтаушы зейнетақы қорын уақытша басқарушының) өкiлеттiктерi уәкiлеттi органның нормативтiк құқықтық актілерiмен айқындалады.
      Уақытша әкімшілік (жинақтаушы зейнетақы қорын уақытша басқарушы) зейнетақы активтерiн, зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттар бойынша оның мiндеттемелерiн уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген талаптарға сәйкес келетін басқа жинақтаушы зейнетақы қорына уәкiлеттi орган белгiлеген тәртiппен өткiзу жөнiнде шаралар қабылдауға мiндеттi.
      Жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттары бойынша міндеттемелерін орындау мақсатында уақытша әкімшілік (жинақтаушы зейнетақы қорын уақытша басқарушы) жинақтаушы зейнетақы қорының меншігі болып табылатын ақшаны уәкілетті орган белгілеген тәртіппен оның зейнетақы активтерінің алдындағы міндеттемелерін төлеуге беруге құқылы.
      Уақытша әкімшілік (жинақтаушы зейнетақы қорын уақытша басқарушы) уәкілетті орган тарату комиссиясын тағайындағанға дейін өз қызметін жүзеге асырады.
      Жинақтаушы зейнетақы қорының тарату комиссиясы тағайындалғанға дейiн уақытша әкiмшiлiктiң (жинақтаушы зейнетақы қорын уақытша басқарушының) қызметiне бақылау жасауды уәкiлеттi орган жүзеге асырады.
      Уақытша әкiмшiлiктiң (жинақтаушы зейнетақы қорын уақытша басқарушының) орындалған жұмыс туралы есебі бекіту үшін уәкілетті органға табыс етіледi.
      Уақытша әкiмшілік (жинақтаушы зейнетақы қорын уақытша басқарушы) уәкілетті орган тарату комиссиясын тағайындаған күннен бастап бір айдан аспайтын мерзiмде жинақтаушы зейнетақы қорының құжаттары мен мүлкiн тарату комиссиясына бередi.
      Жинақтаушы зейнетақы қорының құжаттары мен мүлкiн уақытша әкімшіліктен (жинақтаушы зейнетақы қорын уақытша басқарушыдан) қабылдап алу және тарату комиссиясының төрағасына беру төрт дана етіп жасалатын актімен ресімделеді бекiтедi. Қабылдау-беру актісінің бір данасы – уәкілетті органға, ал екіншісі жинақтаушы зейнетақы қорын тарату туралы шешім қабылдаған сотқа жiберіледi.
      4-1. Лицензиясынан айырылған жинақтаушы зейнетақы қоры зейнетақы жарналарын тарту жөніндегі қызметті жүзеге асыруға құқылы емес, уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде көзделген шығыстарға байланысты жағдайларды қоспағанда, қолда бар банктік шоттар бойынша барлық операцияны тоқтатуға міндетті.
      Жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы жарналарын тарту және зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру жөніндегі қызметті жүзеге асыруға арналған лицензиясынан айырылған күніне дейін жасалған зейнетақымен қамсыздандыру және зейнетақы аннуитеті туралы шарттар бойынша салымшылардың (алушылардың) зейнетақы жинақтарын аударуды қоспағанда, жинақтаушы зейнетақы қоры зейнетақы жарналарын тарту және зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру жөніндегі қызметті жүзеге асыруға арналған лицензиясынан айырылған күннен бастап жинақтаушы зейнетақы қоры салымшыларының (алушыларының) зейнетақы жинақтарын басқа жинақтаушы зейнетақы қорларына немесе сақтандыру ұйымдарына аудару тоқтатыла тұрады.
      Лицензиясынан айырылған жинақтаушы зейнетақы қоры салымшыларының (алушыларының) зейнетақы жинақтарын басқа жинақтаушы зейнетақы қорларына немесе сақтандыру ұйымдарына аудару зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттар бойынша активтерді және міндеттемелерді осы баптың 4-тармағына сәйкес таңдау жүзеге асырылған жаңа жинақтаушы зейнетақы қорына тапсыру рәсімі аяқталғаннан кейін отыз жұмыс күні өткен соң қайта басталады.
      5. Жинақтаушы зейнетақы қорының төлем қабiлетсiздiгi мен дәрменсiздiгi сотқа ұсынылатын пруденциялық нормативтердi есептеу әдiстемесiн және сақталуы мiндеттi өзге де нормалар мен лимиттер, жинақтаушы зейнетақы қоры капиталының мөлшерiн ескере отырып уәкiлеттi органның жасаған қорытындысымен белгiленедi.
      Жинақтаушы зейнетақы қоры сот шешiмiмен белгiленген тәртiп бойынша ғана банкрот деп танылуы мүмкiн. Дәрменсiз жинақтаушы зейнетақы қорын оның кредиторларының және жинақтаушы зейнетақы қорының өз шешiмi бойынша соттан тыс тарату рәсiмiне жол берiлмейдi. Тараптардың жинақтаушы зейнетақы қорының банкроттығы туралы iс бойынша бiтiмгершiлiк келiсiм жасауына болмайды.
      6. Жинақтаушы зейнетақы қорын мәжбүрлеп тарату туралы сот шешімі күшіне енген күннен бастап осы баптың 4-тармағы екінші бөлігінің 1) – 4) және 6) тармақшаларында көзделген салдар туындайды.
      Жинақтаушы зейнетақы қорын мәжбүрлеп тарату туралы сот шешімі күшіне енген күннен бастап жинақтаушы зейнетақы қорының бұрын жұмыс істеп тұрған органдарының өкілеттігі тоқтатылады, басшы, ал қажет болған кезде өзге қызметкерлер де Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасында белгіленген тәртіппен жұмыстан босатылады.
      РҚАО-ның ескертуі!
      1-тармаққа өзгеріс енгізу көзделген - ҚР 2012.07.05 N 30-V (2012.09.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      7. Жинақтаушы зейнетақы қорын мәжбүрлеп тарату туралы, оның iшiнде банкроттық негiз бойынша шешiм қабылданғаннан кейiн сот тарату iсiн жүргiзудi қозғайды және оның филиалдары мен өкiлдiктерiн ескере отырып, жинақтаушы зейнетақы қорының тарату комиссиясын құру жөнiнде уәкiлеттi органға мiндеттер жүктейдi.
      Мәжбүрлеп таратылатын жинақтаушы зейнетақы қорларының тарату комиссиясын тағайындау және босату тәртiбi және тарату комиссиясының төрағасы мен мүшелерiне қойылатын талаптар уәкiлеттi органның нормативтiк құқықтық актiлерiмен айқындалады.
      Жинақтаушы зейнетақы қоры тарату комиссиясының төрағасына, мүшелерiне және өзге де тартылған қызметкерлерге төленетiн сыйақының ай сайынғы мөлшерi олардың әрқайсысына тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңмен белгiленген он еселенген ең төменгi жалақы мөлшерiнен аспауы тиiс.
      Таратылатын жинақтаушы зейнетақы қорының аралық тарату балансын және кредиторларының тiзiлiмiн уәкiлеттi орган бекiтедi.
      Тарату комиссиясы төрағасының және мүшесінің құқықтары мен міндеттері, оның ішінде сыйақыға құқығы, мәжбүрлеп таратылатын жинақтаушы зейнетақы қорының істерін және мүлкін басқару жөніндегі өкілеттіктердің көлемі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен және кредиторлар комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарды ескере отырып, олармен жасасатын келісіммен реттеледі.
      Жинақтаушы зейнетақы қорының тарату комиссиясы уәкiлеттi органға атқарған жұмысы туралы есептi және оның жазбаша сұрауы бойынша өз қызметi туралы қосымша мәлiметтердi және таратылатын жинақтаушы зейнетақы қорына қатысты деректердi ұсынуға мiндеттi.
      Таратылатын жинақтаушы зейнетақы қорының мүлкін өткізуді оның тарату комиссиясы уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде айқындалған тәртіппен жүргізеді.
      Жинақтаушы зейнетақы қорының мүлкін бағалауды тарату комиссиясы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргізеді.
      Тарату тәртiбi және мәжбүрлеп таратылатын жинақтаушы зейнетақы қорларының тарату комиссияларының жұмысына қойылатын талаптар уәкiлеттi органның нормативтiк құқықтық актiлерiмен айқындалады.
      7-1. Жинақтаушы зейнетақы қорын таратуға байланысты шығыстар, осы баптың 7-2-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, таратылатын жинақтаушы зейнетақы қорының есебiнен жүргізіледі.
      7-2. Жинақтаушы зейнетақы қорының мүлкі болмаған не оның құны шығыстарды жабуға жетпеген жағдайларда жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша әкімшілігінің (уақытша әкімшісінің) және тарату комиссиясының құрамына енген уәкілетті орган қызметкерлерінің еңбекақысын төлеуге байланысты шығыстарды, сондай-ақ жинақтаушы зейнетақы қорын мәжбүрлеп тарату жөнінде сот қабылдаған шешім туралы ақпаратты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің мерзімді баспасөз басылымдарында мемлекеттік және орыс тілдерінде жариялау жөніндегі шығыстарды және мәжбүрлеп тарату негізінде жинақтаушы зейнетақы қоры қызметінің тоқтатылуын әділет органының мемлекеттік тіркеуіне байланысты және жинақтаушы зейнетақы қорын тарату аяқталғаннан кейін құжаттарды сақтау үшін мұрағатқа тапсыру жөніндегі шығыстарды қоспағанда, мәжбүрлеп тарату негізінде жинақтаушы зейнетақы қорының қызметін тоқтату жөніндегі шығыстарды уәкілетті органның қаржыландыруына тыйым салынады.
      8. Тарату комиссиясы уәкiлеттi органмен келiсiлген тарату туралы есептi және тарату балансын сотқа ұсынады.
      Сот тарату жөнiндегi есептi және тарату балансын бекiтiп, тарату iсiн жүргiзудiң аяқталуы туралы ұйғарым шығарады.
      Тарату комиссиясы сот ұйғарымының көшiрмесiн заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркеудi жүзеге асыратын әдiлет органы мен уәкiлеттi органға жiбередi.      
      Ескерту. 45-2-баппен толықтырылды - ҚР 2003.07.10 N 483 (2004.01.01 бастап күшіне енеді) Заңымен, өзгеріс енгізілді - ҚР 2005.06.16 N 58 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2005.12.23 N 107 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2007.01.12 N 222 (ресми жарияланған күнінен бастап алты ай өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі), 2008.11.20 N 88-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2011.12.28 N 524 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

      45-3-бап. Уәкiлеттi органның жинақтаушы зейнетақы
                 қорларының таратылу процесiндегi бақылау
                 өкiлеттiктерi

      1. Ерiктi және мәжбүрлеп, оның iшiнде банкроттық негiз бойынша таратылатын жинақтаушы зейнетақы қорларының тарату комиссиясының қызметiне бақылауды жүзеге асыру мақсатында уәкiлеттi орган:
      1) тарату комиссияларынан атқарған жұмысы туралы есептi, қажет болған жағдайда, қосымша ақпаратты алуға;
      2) тарату комиссияларының есептердi және қосымша ақпаратты ұсыну нысанын, мерзiмiн және кезеңдiлiгiн белгiлеуге;
      3) тарату комиссияларының қызметiне Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен тексеру жүргiзуге;
      4) тарату комиссияларының қызметiнен Қазақстан Республикасының заңдарын, кредиторлардың құқықтары мен заңды мүдделерiн бұзу анықталған жағдайда, бұзушылықтарды жою жөнiнде тарату комиссияларының орындауы мiндеттi жазбаша ұйғарым шығаруға, ұйғарымды орындау мерзiмiн белгiлеуге;
      5) тарату комиссиясы белгiленген мерзiмде жазбаша ұйғарымды орындамаған жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген шараларды қолдануға, сондай-ақ кредиторлардың құқықтарын және заңмен қорғалатын мүдделерiн қорғау үшiн сотқа не прокуратура органдарына жүгiнуге;
      6) тарату шығыстары сметасын түзудің және бекітудің ерекшеліктері мен тәртібін белгілеуге;
      7) тарату комиссияларының қолма-қол ақшаны кассада сақтау, қолма-қол ақшамен кіріс және шығыс операцияларын жасау, касса құжаттарын жүргізу ережелерін орындауы, қолма-қол ақшаның, касса қалдықтары лимиттерінің жұмсалуын қамтамасыз ету бойынша талаптарды, сондай-ақ тарату комиссиясының ағымдағы шотына қолма-қол ақша тапсыру мерзімдерін айқындауға құқылы.
      2. Тарату комиссиясы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзған жағдайда тарату комиссиясының төрағасы, бөлімше басшысы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.
      Ескерту. 45-3-баппен толықтырылды - ҚР 2003.07.10 N 483 (2004.01.01 бастап күшіне енеді) Заңымен, өзгеріс енгізілді - ҚР 2005.12.23 N 107 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2006.01.31 N 125 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2011.12.28 N 524 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2012.07.05 N 30-V (2012.09.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

9-тарау. Жинақтаушы зейнетақы қорларының өз капиталы

      46-бап. Жинақтаушы зейнетақы қорларының өз капиталын
               құру

      1. Жинақтаушы зейнетақы қорының өз капиталы:
      1) құрылтайшылар мен акционерлердiң жарғылық капиталға салған салымдары;
      2) комиссиялық сыйақылар;
      3) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де көздер есебiнен құралады.
      2. Жинақтаушы зейнетақы қорларының өз капиталы - жинақтаушы зейнетақы қоры мiндеттемелерінің сомасын шегерiп тастағаннан кейiнгі оның активтерiнiң құны.
      Ескерту. 46-бап жаңа редакцияда - ҚР 2002.12.29 N 369 (2003.01.01 бастап күшіне енеді) Заңымен.

      47-бап. Жинақтаушы зейнетақы қорларының жарғылық
               капиталын қалыптастыру ерекшелiктерi

      1. Алып тасталды - ҚР 2002.12.29 N 369 (2003.01.01 бастап күшіне енеді) Заңымен.    
      2. Жинақтаушы зейнетақы қоры жарғылық капиталының ең төменгi  мөлшері екі миллиард теңгеден кем болмауға тиіс. Оны қалыптастырудың тәртiбi мен құрамын уәкiлеттi орган белгiлейдi.
      Жинақтаушы зейнетақы қорының ең төмен жарғылық капиталының мөлшерiне талаптар өскен жағдайларда, жинақтаушы зейнетақы қоры залалдың болғанына қарамастан акцияларды қосымша шығаруды жүзеге асырады.
      3. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылатын жинақтаушы зейнетақы қорын қайта ұйымдастыру кезінде оның акцияларына ақы төлеу жағдайларын қоспағанда, жинақтаушы зейнетақы қорының акцияларына ақы төлеу тек қана Қазақстан Республикасының ұлттық валютасындағы ақшамен жүзеге асырылады.
      4. Құрылтайшылар немесе заңды тұлға акционерлер басқа тұлғалардың акцияларға орналастырылған активтерін және жарғылық капиталына қатысу үлестерін шегере отырып, өз капиталының шегіндe жинақтаушы зейнетақы қорының акцияларын төлейдi.
      Құрылтайшылар немесе жеке тұлға акционерлер Қазақстан Республикасының салық заңдарында табысы мен мүлкi туралы декларация беру бөлігіндe белгiленген талаптарды ескере отырып, жарғылық капиталға ақша салады, жинақтаушы зейнетақы қорының акцияларын төлейдi.
      5. Зейнетақы жарналарын тарту және зейнетақы төлемдерiн жүзеге асыру жөнiндегi қызметтi жүзеге асыру құқығына лицензия алу туралы өтiнiш берiлген кезде жарғылық капитал Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен толық төленуге тиiс.
      6. Уәкiлеттi орган жинақтаушы зейнетақы қорының құрылтайшылары мен акционерлерiнен құрылтай құжаттары мен қаржы есептiлiгiн табыс етудi талап етуге, сондай-ақ мемлекеттiк органдардан қажеттi мәлiметтердi сұратуға құқылы.
      Ескерту. 47-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 1999.04.05 N 364 (1999.04.01 бастап күшіне енеді), 2002.12.29 N 369 (2003.01.01 бастап күшіне енеді), 2005.06.16 N 58 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2008.11.20 N 88-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2011.12.28 N 524 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

      48-бап. Жинақтаушы зейнетақы қорларының комиссиялық
               сыйақылары

      1. Комиссиялық сыйақының шектi шамасын жинақтаушы зейнетақы қоры:
      1) инвестициялық табыстың он бес процентiнен;
      2) айына зейнетақы активтерінің 0,05 процентінен аспайтын шекте белгілейдi.
      Комиссиялық сыйақының шамасы жылына бір реттен жиі емес өзгертілуі мүмкін.
      Комиссиялық сыйақының шамасы кемiнде екi мерзiмдi баспасөз басылымында қазақ және орыс тiлдерiнде жариялау арқылы салымшылар мен алушыларға күнтiзбелiк жыл басталардан бiр ай бұрын хабарлануға тиiс.
      Комиссиялық сыйақыны өндіріп алу тәртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейді.
      2. Жинақтаушы зейнетақы қорының өз қаражатын пайдаланудан алынған табыстары толық көлемiнде жинақтаушы зейнетақы қорына тиесілі болады.
      Ескерту. 48-бап жаңа редакцияда - ҚР 2005.06.16 N 58 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2011.12.28 N 524 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

10-тарау. Жинақтаушы зейнетақы қорларының есебi мен есеп
берiп отыруы. Жинақталған зейнетақы қаражатының құпиясы

      49-бап. Жинақтаушы зейнетақы қорларындағы есепке алу
               және есептiлiк

      1. Жинақтаушы зейнетақы қорлары бухгалтерлiк есепті жүргiзедi және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен уәкiлеттi органға өз қаражаты және зейнетақы активтері бойынша қаржылық есептемені және бастапқы статистикалық деректерді бөлек береді.
      2. Салымшылардың (алушылардың) жеке шоттарындағы мiндеттi зейнетақы жарналары, ерiктi зейнетақы жарналары және ерiктi кәсiптiк зейнетақы жарналары есебiнен жинақталған зейнетақы қаражатының есебi уәкiлеттi орган белгiлейтiн тәртiппен бөлек жүргiзiледi. Зейнетақы жарналары есебінің дұрыс жүргізілуіне және инвестициялық кірістің салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шотына есептелуіне уәкілетті орган бақылау жасайды.
      2-1. Зейнетақы активтерiн және жеке зейнетақы шоттарындағы жинақталған қаражатты есепке алуға арналған автоматтандырылған ақпараттық жүйелерге қойылатын талаптар уәкiлетті органның нормативтік құқықтық актiсiмен белгіленедi.
      3. Жинақтаушы зейнетақы қорлары бухгалтерлік есепте және есеп беруді жасау кезінде пайдаланылатын құжаттардың есепке алынуы мен сақталуын қамтамасыз етуге міндетті. Сақталуға жататын негізгі құжаттардың тізбесі мен олардың сақталу мерзімін уәкілетті орган белгілейді.
      Ескерту. 49-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 1999.04.05 N 364 (1999.04.01 бастап күшіне енеді), 2002.12.29 N 369 (2003.01.01 бастап күшіне енеді), 2005.06.16 N 58 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2005.07.08 N 69, 2010.03.19 № 258-IV, 2012.07.05 N 30-V (2012.09.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      49-1-бап. Жинақтаушы зейнетақы қорларының аудитi

      1. Жинақтаушы зейнетақы қорларының аудитiн Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес аудит жүргізуге құқылы және жинақтаушы зейнетақы қорымен және (немесе) зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйыммен үлестес емес аудиторлық ұйым жүргiзедi.
      2. Жинақтаушы зейнетақы қорының қаржылық есептiлiгiнiң аудиторлық есебi коммерциялық құпияны құрамайды.
      3. Жинақтаушы зейнетақы қорының жыл сайынғы аудиторлық есебі аудитордың – орындаушының және аудиторлық ұйымның жинақтаушы зейнетақы қорының қаржылық есептілігі туралы тәуелсіз пікірін және осы жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтеріне қатысты есепке алуды жүргізу және есептіліктің жасалуы тәртібінің Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігіне тексеру нәтижелері туралы ақпаратты қамтиды.
      Ескерту. 49-1-бап жаңа редакцияда - ҚР 2011.12.28 N 524 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      49-2-бап. Жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы
               активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге
               асыратын ұйымның ірі қатысушысының есептілігі

      1. Жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысы жыл сайын уәкілетті органға қаржы жылы аяқталғаннан кейін күнтізбелік бір жүз жиырма күн ішінде қаржылық есептілікті және оған түсіндірме жазбаны табыс етуге тиіс.
      2. Жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысы уәкілетті органға қаржы жылы аяқталғаннан кейін күнтізбелік бір жүз жиырма күн ішінде кірістері мен мүлкі туралы мәліметтерді қамтитын есептілікті, сондай-ақ:
      1) басқа тұлғалармен бірлесіп жинақтаушы зейнетақы қоры немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым қабылдайтын шешімдерге шарттың негізінде не өзгеше түрде ықпал етуді жүзеге асыру туралы, оның ішінде осындай ықпал ету мүмкіндігін айқындайтын өкілеттіктерді табыстаудың сипаттамасы қамтылатын;
      2) жарғылық капиталдардағы өзіне тиесілі қатысу үлестерін (акцияларды) көрсете отырып, ұйымдардағы өзінің атқаратын лауазымдары туралы;
      3) ұйымдардың жарғылық капиталдарындағы өзіне тиесілі қатысу үлестері (акциялар), сондай-ақ оларды сатып алу көздері туралы;
      4) жақын туыстары, жұбайы және жұбайының (зайыбының) жақын туыстары туралы, сондай-ақ осы тұлғалардың бақылауындағы ұйымдар туралы ақпаратты;
      5) кірістері мен мүлкі туралы мәліметтерді, жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушысы салық органдарына ұсынатын жеке табыс салығы жөніндегі декларациясы болған кезде, оның көшірмесін беруге тиіс.
      3. Есептілікті беру тәртібі мен нысандары уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленеді.
      4. Жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның дауыс беретін акцияларының жиырма бес немесе одан көп пайызын иеленетін (дауыс беру мүмкіндігі бар), заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушы уәкілетті органға:
      1) есепті тоқсаннан кейінгі күнтізбелік тоқсан күн ішінде тоқсан сайынғы шоғырландырылған қаржылық есептілікті және оған түсіндірме жазбаны;
      2) қаржы жылы аяқталғаннан кейін күнтізбелік жүз жиырма күн ішінде аудиторлық ұйым растамаған, шоғырландырылған және шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілікті және оған түсіндірме жазбаны;
      3) үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы тоқсан сайынғы есепті табыс етуге тиіс.
      5. Жинақтаушы зейнетақы қорының, зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысының жылдық қаржылық есептілігіне түсіндірме жазбада, сондай-ақ жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның дауыс беретін акцияларының жиырма бес немесе одан көп пайызын иеленетін (дауыс беру мүмкіндігі бар) ірі қатысушысының тоқсан сайынғы және жылдық қаржылық есептілігіне түсіндірме жазбаларда мынадай ақпарат көрсетілуі тиіс:
      1) ірі қатысушының қызметі түрлерінің сипаттамасы;
      2) ірі қатысушы оның қатысушысы (акционері) болып табылатын әрбір ұйымның атауы, оның жарғылық капиталындағы қатысу үлесінің мөлшері (тиесілі акциялар саны), қызмет түрінің немесе түрлерінің сипаттамасы, ірі қатысушы оның ірі қатысушысы (ірі акционері) болып табылатын ұйымдардың қаржылық есептілігі;
      3) жинақтаушы зейнетақы қорына немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымға ірі қатысушының ірі қатысушысы (ірі акционері) болып табылатын әрбір ұйымның атауы, оның жарғылық капиталға қатысу үлесінің мөлшері (өзіне тиесілі акциялар саны), осы ұйымның қызмет түрінің немесе түрлерінің сипаттамасы және қаржылық есептілігі, сондай-ақ үлестес тұлғалар туралы, ірі қатысушыны бақылауды жүзеге асыратын тұлғалар туралы, жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушысын бақылайтын тұлғаның еншілес және тәуелді ұйымдары туралы мәліметтер.
      Жинақтаушы зейнетақы қорында немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымда жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның дауыс беретін акцияларының жиырма бес немесе одан көп пайызын иеленетін (дауыс беру мүмкіндігі бар) ірі қатысушысы болмаған жағдайда жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушысы қаржылық есептілікті және осы тармақта көрсетілген ақпаратты тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі күнтізбелік қырық бес күннен кешіктірмей беруге тиіс.
      Жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушысы – заңды тұлғаның басшы қызметкерлерінің құрамы өзгерген жағдайда жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушысы – заңды тұлға растайтын құжаттарды қоса тіркей отырып, көрсетілген өзгерістер болған сәттен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде уәкілетті органға басшы қызметкерлердің мінсіз іскерлік беделі туралы мәліметтерді табыс етеді.
      6. Жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның заңды тұлға болып табылатын, Қазақстан Республикасының резиденті емес ірі қатысушысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін күнтізбелік жүз сексен күн ішінде уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінің талаптарына сәйкес жылдық қаржылық есептілікті уәкілетті органға табыс етуге тиіс.
      Қазақстан Республикасының резиденті емес – жеке тұлға болып табылатын, зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушысына осы баптың 2-тармағының талаптары қолданылады.
      7. Егер Қазақстан Республикасының резиденті – қаржы ұйымы жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушысы болып табылатын жағдайда жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушысы осы баптың 5-тармағы бірінші бөлігінің 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген ақпаратты береді. Бұл ретте, егер жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушысы уәкілетті органға осы қаржылық есептілікті талап етілген кезеңде табыс етсе, қаржылық есептілік және оған түсіндірме жазба табыс етілмейді.
      Ескерту. 49-2-бап жаңа редакцияда - ҚР 2011.12.28 N 524 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      49-3-бап. Жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы
               активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге
               асыратын ұйымның ірі қатысушыларына аудит

      1. Қаржы жылының қорытындылары бойынша аудит жүргізу жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушылары үшін міндетті.
      Аудиторлық есептің көшірмесі көрсетілген құжат алынған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде уәкілетті органға берілуге тиіс.
      2. Өзі орналасқан елде шоғырландырылған қадағалауға жататын жинақтаушы зейнетақы қорының дауыс беретін акцияларының жиырма бес пайызын немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның дауыс беретін акцияларының жиырма бес немесе одан көп пайызын тікелей немесе жанама түрде иеленетін (дауыс беру мүмкіндігі бар) заңды тұлға болып табылатын Қазақстан Республикасының резиденті емес ірі қатысушының шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін осы Қазақстан Республикасының резиденті емес ірі қатысушы орналасқан елде қаржы ұйымдарына аудит жүргізуге құқығы бар аудиторлық ұйым растауға тиіс.
      3. Жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның Қазақстан Республикасының резиденті емес болып табылатын ірі қатысушысы уәкілетті органға аудиторлық есептің көшірмесін және аудиторлық ұйымның ұсынымдарын қазақ немесе орыс тілдерінде табыс етеді.
      4. Жинақтаушы зейнетақы қоры, зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым, жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушысы жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның қаржылық ахуалына әсерін тигізетін, аудиторлық есепте көрсетілген бұзушылықтарды көрсетілген тұлғалар аудиторлық есепті алған күннен бастап үш ай ішінде жоймаған жағдайда уәкілетті орган бұзушылықтар жойылғанға дейін:
      1) жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымға қатысты тиісті лицензияның қолданылуын тоқтата тұруға;
      2) жинақтаушы зейнетақы қорына немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушысына қатысты осы Заңның 42-7-бабының 2-тармағында көзделген шараларды қолдануға құқылы.
      5. Осы есепті алған күннен бастап бір жыл ішінде бұзушылықтар жойылмаған жағдайда, уәкілетті орган:
      1) жинақтаушы зейнетақы қорын және зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымды лицензиясынан айыруға;
      2) жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушысына қатысты осы Заңның 42-7-бабының 3-тармағында көзделген шараларды қолдануға құқылы.
      Ескерту. 49-3-бап жаңа редакцияда - ҚР 2011.12.28 N 524 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      50-бап. Жинақталған зейнетақы қаражатының құпиясы 

      1. Жинақталған зейнетақы қаражаттарының құпиясы салымшылар (алушылар) туралы, салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарындағы қалдықтар және ақша қозғалысы туралы мәлiметтердi қамтиды.
      Жинақтаушы зейнетақы қорлары және Орталық жинақталған зейнетақы қаражатының құпиялылығына кепiлдiк бередi.
      2. Өздерінің қызметтік және функционалдық мiндеттерiн жүзеге асыруға байланысты зейнетақы жинақтары құпиясын құрайтын мәлiметтерге қол жеткізуге мүмкіндік алған жинақтаушы зейнетақы қорларының, Орталықтың, халыққа қызмет көрсету орталықтарының лауазымды адамдары, қызметкерлерi және өзге де адамдар зейнетақы жинақтары құпиясын құрайтын мәлiметтердi жария етуге құқылы емес және оларды жария еткені үшiн, осы баптың 3–5-тармақтарында көзделген жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.
      3. Жинақталған зейнетақы қаражатының құпиясы зейнетақылық жарна төлеушi салымшыға, алушыға, салымшының (алушының) Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкес ресiмделген жазбаша келiсiмi негiзiнде кез келген үшiншi адамға ашылуы мүмкiн.
      4. Жеке зейнетақы шоттарындағы ақшаның қалдықтары мен өзгерiсi туралы анықтамалар:
      1) анықтау және алдын ала тергеу органдарына - олар жүргiзiп отырған қылмыстық iстер бойынша;
      2) соттарға - сот ұйғарымының негiзiнде олар жүргiзiп отырған iстер бойынша;
      2-1) сот орындаушыларына - сот орындаушысының сот санкция берген қаулысының негізінде олардың жүргізуіндегі атқарушылық құжаттар бойынша;
      3) салық органдарына - тексерiлiп отырған тұлғаға салық салуға байланысты мәселелер бойынша;
      4) уәкілетті органға - салымшының (алушының) өтінішіне байланысты туындаған мәселелер бойынша, не олардың жинақтаушы зейнетақы қорына тексеру жүргiзуiне байланысты;
      5) прокурорға - оның қарауындағы материал бойынша өз құзыретi шегіндe тексеру жүргiзу туралы қаулы негiзiнде;
      5-1) қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органға - «Заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген мақсатта және тәртіппен;
      6) салымшының (алушының) өкілдеріне - нотариатпен куәландырған сенiмхат немесе сот шешімі негiзiнде;
      6-1) Орталыққа - мiндеттi зейнетақы ай жарналары бойынша салымшылар (алушылар) дерекқорын қалыптастыру үшiн;
      6-2) орталық атқарушы органға – салымшының (алушының) өтінішіне байланысты туындаған мәселе бойынша;
      7) жинақтаушы зейнетақы қорының жыл сайынғы мiндеттi аудитiн жүргiзетiн аудиторлық ұйымдарға;
      8) алушының не нотариат куәландырған сенімхат немесе сот шешімі негізінде оның өкілінің өтініші негізінде мемлекеттік қызметтер көрсету үшін халыққа қызмет көрсету орталықтарына берiлуi мүмкiн.
      5. Алушының жеке зейнетақы шотының болуы туралы, олардағы ақшаның қалдықтары мен өзгерiстерi туралы анықтамалар алушы қайтыс болған жағдайда жазбаша сұрау бойынша өсиетте аталған адамдарға, олардың қарауындағы мұрагерлік iстер бойынша ұйғарым негізiнде соттарға берiледi.
      6. Жеке зейнетақы шотының болуы және ондағы ақша туралы анықтамалар алушы қайтыс болған жағдайда олардың қарауындағы мұрагерлiк iстер бойынша нотариат кеңселерiнe, жеке нотариустарға және шетелдiк консулдық мекемелерге беріледi.
      Ескерту. 50-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 1999.04.05 N 364 (1999.04.01 бастап күшіне енеді), 2002.12.29 N 369 (2003.01.01 бастап күшіне енеді), 2003.07.10 N 483 (2004.01.01 бастап күшіне енеді), 2005.06.16 N 58 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2006.07.04 N 148 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2009.08.28 N 192-IV (2010.03.08 бастап қолданысқа енгізіледі), 2010.04.02 N 262-IV (2010.10.21 бастап қолданысқа енгізіледі),  2011.12.28 N 524 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2012.06.21 N 19-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2013.01.08 N 64-V (2013.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 15.04.2013 N 89-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

11-тарау. Жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерiн
басқару

      51-бап. Жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы
               активтерiн басқару тәртiбi

      Жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асырушы ұйым не қызметтің осындай түрiмен айналысу құқығына тиiстi лицензиясы болған кезде жинақтаушы зейнетақы қоры дербес, уәкiлеттi орган белгiлеген тәртiппен жүзеге асырады.
      Ескерту. 51-бап жаңа редакцияда - ҚР 2002.12.29 N 369 (2003.01.01 бастап күшіне енеді) Заңымен.

      52-бап. Жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы
               активтерiн басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар

      1. Жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы активтерiн басқаруды жүзеге асыратын ұйым заңды тұлға, бағалы қағаздар рыногының кәсiпқой қатысушысы болып табылады және Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен акционерлiк қоғам нысанында құрылады.
      1-1. Қазақстан Республикасының резиденттерi мен резидент емес жеке және заңды тұлғалары осы Заңда және уәкiлеттi органның өзге де нормативтiк-құқықтық актiлерiнде белгiленген талаптарды ескере отырып, зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның құрылтайшылары немесе акционерлерi бола алады.
      1-2. Рейтинг агенттiктерінің бiрінің белгiлi бiр рейтингiн иеленген заңды тұлға - қаржы ұйымы ғана Қазақстан Республикасының резидентi емес болып табылатын зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның құрылтайшысы немесе акционерi бола алады. Рейтинг агенттiктерiнiң тiзбесi мен ең төмен рейтингтi уәкiлеттi орган белгiлейдi.
      Тізбесі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісімен белгіленетін оффшорлық аймақтарда тіркелген заңды тұлғалардың зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның дауыс беретін акцияларын тікелей немесе жанама түрде иеленуге және (немесе) пайдалануға және (немесе) оларға билік етуге құқығы жоқ.
      1-3. Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын, шетел қатысатын ұйымдардың жиынтық меншікті капиталы Қазақстан Республикасының зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын барлық ұйымдарының жиынтық меншікті капиталының елу пайызынан аспауы керек.
      Осы тармақтың талабы зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын, шетел қатысатын ұйымдардың жиынтық меншікті капиталын Қазақстан Республикасының зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын барлық ұйымдарының жиынтық меншікті капиталынан:
      1) бөлінбеген пайда есебінен;
      2) зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың жиынтық меншікті капиталын азайту есебінен елу пайыздан асатын мөлшерге дейін ұлғайтқан жағдайға қолданылмайды.
      1-4. алып тасталды - ҚР 2011.12.28 N 524 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.
      1-5. Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын, шетел қатысатын ұйым – орналастырылған акцияларының үштен бірінен астамы:
      1) Қазақстан Республикасы резидент еместерінің;
      2) орналастырылған акцияларының немесе жарғылық капиталдарындағы қатысу үлестерінің елу және одан көп пайызы Қазақстан Республикасының резидент еместерінің иелігіндегі, меншігіндегі және (немесе) басқаруындағы Қазақстан Республикасының резидент емес заңды тұлғаларының не оларға ұқсас Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғаларының;
      3) Қазақстан Республикасының резидент еместерінің (сенімді тұлғаларының) не осы тармақтың 2) тармақшасында аталған заңды тұлғалардың қаражатына иелік етушілер болып табылатын Қазақстан Республикасы резиденттерінің иелігіндегі, меншігіндегі және (немесе) басқаруындағы зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым.
      2. Жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерiн басқаруды жүзеге асыратын ұйымның атауында "зейнетақы активтерiн басқаруды жүзеге асыратын ұйым" деген сөздерi болуға тиiс.
      3. Зейнетақы активтерiн басқаруды жүзеге асыратын ұйымның жарғылық капиталының ең төменгi мөлшерiн, оны құру тәртiбi мен құрамын уәкiлеттi орган белгiлейдi.
      4. Зейнетақы активтерiн басқаруды жүзеге асыратын ұйымның мүлкi жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы активтерiнен оқшауланған болады.
      5. алып тасталды.
      Ескерту. 52-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 1999.04.05 N 364 (1999.04.01 бастап күшіне енеді), 2002.12.29 N 369 (2003.01.01 бастап күшіне енеді), 2008.11.20 N 88-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2011.12.28 N 524 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

      53-бап. Зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды
               жүзеге асыратын ұйымның басшы қызметкерлерi

      1. Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым қаржы жылы аяқталғаннан кейін күнтізбелік бір жүз жиырма күн ішінде уәкілетті органға зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның барлық басшы қызметкерлеріне зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым қаржы жылының ішінде төлеген кірістер туралы мәліметтерді қамтитын есептілікті уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген нысан бойынша ұсынуға міндетті.
      Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның басшы қызметкерлеріне еңбекақы төлеу, ақшалай сыйақы, сондай-ақ материалдық көтермелеудің басқа түрлерін есептеу жөніндегі зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ішкі саясатына қойылатын талаптар уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалады.
      2. Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның директорлар кеңесінің және (немесе) басқармасының мүшелері зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды осы ұйым жүзеге асыратын жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкері лауазымында бола алмайды.
      3. Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның басшы қызметкерлеріне қойылатын өзге де талаптар «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында айқындалады.
      Ескерту. 53-бап жаңа редакцияда - ҚР 2011.12.28 N 524 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      54-бап. Жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы
               активтерiн инвестициялық басқару

      1. Жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерiн инвестициялық басқару оның таңдауы бойынша зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын бiр және одан да көп ұйымдармен шарт негiзiнде және (немесе) уәкiлеттi орган беретiн, қызметтің осындай түрiмен айналысу құқығына тиiстi лицензиясы болған жағдайда жинақтаушы зейнетақы қорымен дербес жүзеге асырылады.
      2. Зейнетақы активтерiн басқаруды жүзеге асыратын ұйым бiр мезгiлде екi және одан да көп жинақтаушы зейнетақы қорларымен зейнетақы активтерiн басқаруға шарт жасасуға құқылы. 
      3. (алып тасталды)
      4. Зейнетақы активтерiн басқаруға арналған шарт жазбаша нысанда жасалады, шарттың жазбаша нысанын сақтамау оның жарамсыздығына әкеп соғады.
      5. Зейнетақы активтерiн басқаруға арналған шартқа мүлiктi сенiмдi басқару туралы шарттың ережелерi қолданылады.
      6. Зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды дербес жүзеге асыратын жинақтаушы зейнетақы қорларының басқа жинақтаушы зейнетақы қорларымен олардың зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруға шарт жасасуға құқығы жоқ. 
      Ескерту. 54-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2002.12.29 N 369 (2003.01.01 бастап күшіне енеді) Заңымен.

      55-бап. Зейнетақы активтерiн басқаруды жүзеге асыратын
               ұйымның мiндеттерi мен қызметiн шектеу

      1. Зейнетақы активтерiн басқаруды жүзеге асыратын ұйым:
      1) бағалы қағаздар рыногын реттеу жөнiндегi уәкiлеттi орган белгiлеген тәртiппен зейнетақы активтерiн инвестициялауды жүзеге асыруға;
      2) уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгiленген тәртiппен зейнетақы активтерiн ұдайы бағалап отыруға;
      3) уәкiлеттi орган белгiлеген мерзiмде және тәртiппен өз қызметi туралы есеп беруге;
      4) жинақтаушы зейнетақы қоры мен уәкiлеттi органның алдында өз қызметi туралы ұдайы есеп берiп отыруға;
      5) уәкiлеттi орган белгiлейтiн тәртiппен өз қызметi туралы ақпарат жарияланып отыруға;
      6) уәкiлеттi орган мен зейнетақы активтерiн басқару туралы шартпен белгiленген басқа да мiндеттердi орындауға мiндеттi.
      2. Зейнетақы активтерiн басқаруды жүзеге асыратын ұйымның жинақтаушы зейнетақы қорлары салымшыларының құқықтары мен мүдделерiн қорғау мақсатында:
      1) акциялардан басқа, бағалы қағаздардың өзге де түрлерiн шығаруға;
      2) зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның мақсаты үшін банктерден үш айдан асатын мерзiмге, өз капиталының мөлшерiнен аспайтын мөлшерде заем қаражатын тартуға;
      3) ұйымдастырылған рыноктардағы мәмілелерді, зейнетақы активтерін басқаруға шарттар жасасуды, эмитенттің инвестициялық портфеліндегі облигацияларды акцияларға айырбастауын, артықшылықпен сатып алу құқығын іске асыруды, эмитенттен инвестициялық портфеліндегі акцияларды сатып алуды талап етуді, сондай-ақ уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген басқа да жағдайларды қоспағанда, зейнетақы және (немесе) меншікті активтері есебінен үлестес тұлғалармен мәмілелер жасасу;
      3-1) зейнетақы және (немесе) меншікті активтердің есебінен үлестес тұлғалардың жарғылық капиталындағы қатысу үлестерін, үлестес тұлғалар шығарған акцияларды не параметрлері қор биржасының акциялары нарығының индексін есептеу мақсатында пайдаланылатын қор биржасының тізіміне (қор биржасының өкілді тізіміне) не базалық активі осындай акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар тізіміне кіретін акцияларды қоспағанда, базалық активі осындай акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттарды сатып алуға;
      3-2) зейнетақы активтерін Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделмеген мақсаттарға пайдалануға;
      3-3) зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның қызметкерлеріне қаржылық көмекті қоспағанда, меншікті активтер есебінен бір жүз еселенген айлық есептік көрсеткіштен аспайтын сомаға өтеусіз негізде қаржылық көмек ұсынуға;
      4) кез келген әдiстермен заемдар беруге;
      5) зейнетақы активтерiнiң құрамына кiретiн бағалы қағаздарды қайта сатып алу мiндеттемесi шартымен сатуға;
      6) маржа бойынша кез келген бағалы қағаздарды сатып алуға;
      7) жинақтаушы зейнетақы қорына тиесiлi емес бағалы қағаздарды сату ("қысқа сатулар") туралы шарттар жасасуға;
      8) кез келген түрде, кепiлдер мен кепiлдiктер беруге, зейнетақы  және (немесе) меншікті активтерiмен кепiлдiк мәмiлелер жасасуға;
      9) зейнетақы активтерiнiң инвестициялары бойынша табыстарға кепiлдiгi немесе уәдесi бар ақпарат жариялауға;
      10) Осы Заңның 58-бабында көзделген қызмет түрлерiн, сондай-ақ өзiнiң жеке мүддесi үшiн алған мүлiктердi сауда-саттыққа салуды және жалға берудi қоспағанда, өзге кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыруға тыйым салынады. 
      Ескерту. 55-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 1999.04.05 N 364 (1999.04.01 бастап күшіне енеді), 2002.12.29 N 369 (2003.01.01 бастап күшіне енеді), 2003.07.10 N 483 (2004.01.01 бастап күшіне енеді), 2005.07.08 N 72 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2007.02.19 N 230 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2008.11.20 N 88-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2011.12.28 N 524 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

      56-бап. Зейнетақы активтерiн басқаруды жүзеге асыратын
               ұйымның өз капиталын қалыптастыруы

      Зейнетақы активтерiн басқаруды жүзеге асыратын ұйымның өз капиталын қалыптастыру тәртiбiн уәкiлеттi орган белгiлейдi. 
      Ескерту. 56-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2002.12.29 N 369 (2003.01.01 бастап күшіне енеді) Заңымен.

      57-бап. Сақталуы мiндеттi пруденциалдық нормативтер 

      Зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның төлем қабiлеттiлiгi мен қаржылық тұрақтылығы кепiлдiгін қамтамасыз ету үшiн сақталуы мiндеттi пруденциалдық нормативтер белгiленедi.
      Пруденциалдық нормативтердің тiзбесiн, олардың нормативтiк мәндерi мен есеп-қисап әдiстемесiн, сондай-ақ тиiстi есептілік нысандары мен оны табыс ету мерзiмдерiн уәкілеттi орган белгiлейдi.
      Зейнетақы активтерін немесе жинақтаушы зейнетақы қорын инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын, зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды дербес жүзеге асыратын ұйымдар, қаржылық және (немесе) өзге де есептілік мәліметтерін түзету бойынша жазбаша нұсқамада көрсетілген уәкілетті органның талаптарын орындамаған жағдайда, пруденциялдық нормативтердің және басқа да міндетті нормалар мен лимиттердің есебін уәкілетті орган өздері түзеткен есептілік негізінде жүзеге асырады.
      Ескерту. 57-бап жаңа редакцияда - ҚР 2002.12.29 N 369 (2003.01.01 бастап күшіне енеді) Заңымен, өзгеріс енгізілді - ҚР 2007.02.19 N 230 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      58-бап. Зейнетақы активтерiн инвестициялық басқару
               жөнiндегi қызметтi лицензиялау 

      Жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы активтерiн инвестициялық басқару жөнiндегi қызметтi Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен уәкiлеттi орган лицензиялайды.
      Зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым тиiстi лицензиялары болған жағдайда бағалы қағаздар портфелiн басқару жөнiндегi қызметтi және уәкiлеттi органның нормативтiк құқықтық актiлерiмен белгiленген тәртiппен бағалы қағаздар рыногында қызметтiң өзге де түрлерiн жүзеге асыруға құқылы. 
      Ескерту. 58-бап жаңа редакцияда - ҚР 2002.12.29 N 369 (2003.01.01 бастап күшіне енеді) Заңымен, өзгеріс енгізілді - ҚР 2003.07.10. N 483 (2004.01.01 бастап күшіне енеді) Заңымен.

      59-бап. Зейнетақы активтерiн басқаруды жүзеге асыратын
               ұйымның жауапкершiлiгi

      Жинақтаушы зейнетақы қоры зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйыммен жасалған шартты бұзу белгiленген күннен жиырма күн бұрын оған хабарлай отырып, бiр жақты тәртiппен бұзуға, сондай-ақ зейнетақы активтерiн тиiстi басқармаудан туындаған залалдарды өтеудi талап етуге құқылы. 
      Зейнетақы активтерін басқаруды жүзеге асыратын ұйым өз міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі бүкіл мүлкімен жинақтаушы зейнетақы қоры алдында жауап береді.
      Ескерту. 59-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 1999.04.05 N 364 (1999.04.01 бастап күшіне енеді), 2002.12.29 N 369 (2003.01.01 бастап күшіне енеді) Заңдарымен.

      59-1-бап. Зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды
                жүзеге асыратын ұйымдардың аудитi

      1. Зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың аудитiн Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет саласындағы заңнамасына сәйкес аудит жүргiзуге құқылы аудиторлық ұйым жүргiзедi.
      2. Зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың қаржылық есептiлiгiнiң аудиторлық есебi коммерциялық құпия болып табылмайды.
      3. Алынып тасталды - ҚР 2008.10.23 N 72-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.
      Ескерту. 59-1-баппен толықтырылды - ҚР 2006.05.05 N 139 Заңымен, өзгеріс енгізілді - ҚР 2008.10.23 N 72-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

4-БӨЛIМ. ӘСКЕРИ ҚЫЗМЕТШІЛЕРДІ, АРНАУЛЫ МЕМЛЕКЕТТІК ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ОРГАНДАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІН ЗЕЙНЕТАҚЫМЕН ҚАМСЫЗДАНДЫРУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

      Ескерту. 4-бөлім жаңа редакцияда - ҚР 2012.02.13 N 553-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

12-тарау. Еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерін алу құқығы

      60-бап. Еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерін
               алу құқығы

      1. Әскери қызметшiлердiң (мерзiмдi қызмет атқаратын әскери қызметшiлердi қоспағанда), арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының арнаулы атақтар, сыныптық шендер берiлген қызметкерлерiнiң, сондай-ақ арнаулы атақтар, сыныптық шендер алу және нысанды киiм киiп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған адамдардың:
      1) әскери қызметте, арнаулы атақтар, сыныптық шендер берiлiп, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарындағы қызметте кемiнде жиырма бес жыл еңбек сiңiрген, қызметте болудың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген шектi жасына толған;
      2) әскери қызметте, арнаулы атақтар, сыныптық шендер берiлiп, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарындағы қызметте кемiнде жиырма бес жыл еңбек сiңiрген, штаттың қысқартылуына, өз еркі бойынша және денсаулық жағдайына байланысты босатылған;
      3) құқық қорғау органдарының арнаулы атақтар, сыныптық шендер берiлген офицерлерi, прапорщиктерi (мичмандары), арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлері, орта, аға және жоғары басшы құрамындағы адамдары, сондай-ақ әскери қызметтi келiсiмшарт бойынша өткерiп жүрген, әскери қызметте және арнаулы атақтар, сыныптық шендер берiлiп, құқық қорғау органдарындағы қызметте тұрудың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген шектi жасына жетуiне, штаттың қысқартылуына немесе денсаулық жағдайына байланысты босатылған, жиырма бес және одан да көп жыл жалпы еңбек өтілі бар, оның кемiнде он екi жыл алты айын әскери қызметте, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарында үздiксiз қызмет атқарған адамдардың еңбек сiңiрген жылдары үшiн зейнетақы төлемдерiн алуға құқығы бар.
      2. Қызметтен босатылған және 1998 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша он және одан да көп жыл еңбек сiңiрген әскери қызметшiлерге, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының арнаулы атақтар, сыныптық шендер берiлген қызметкерлерiне, арнаулы атақтар, сыныптық шендер алу және нысанды киiм киiп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған адамдарға осы баптың 1-тармағына сәйкес еңбек сiңiрген жылдары үшiн зейнетақы алуға құқығы болмаған жағдайда Орталықтан төленетiн зейнетақы төлемдерi осы Заңға сәйкес жалпы негiздерде тағайындалады.
      3. Әскери қызметшiлер, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының, бұрынғы Мемлекеттiк тергеу комитетiнiң қызметкерлерi, сондай-ақ арнаулы атақтар, сыныптық шендер алу және нысанды киiм киiп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған адамдар арасынан зейнеткерлердi әскери (арнаулы) атақ, сыныптық шен бере отырып мемлекеттiк қызметке қабылдау кезiнде зейнетақы төлеу лауазымға тағайындалған күннен бастап тоқтатылады.
      4. Әскери және арнаулы атақтар, сыныптық шендер алу және нысанды киiм киiп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған құқық қорғау органдары қызметкерлерiнiң осы баптың 1-тармағында көрсетiлген негiздер бойынша 2012 жылғы 1 қаңтарда әскери (арнаулы) атақ, сыныптық шен бойынша тiркелген осы санаттағы адамдар үшiн әскери және құқық қорғау қызметтерiнде тұрудың тиiстi шектi жасына толуына байланысты еңбек сiңiрген жылдары үшiн зейнетақы төлемдерiн алуға құқығы бар.
      Ескерту. 60-бап жаңа редакцияда - ҚР 2012.02.13 N 553-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      61-бап. Еңбек сіңірген жылдары үшін Орталықтан төленетін
               зейнетақы төлемдерінің мөлшері

      1. Орталықтан төленетін зейнетақы төлемдері:
      1) осы Заңның 60-бабының 1-тармағында көрсетілген негіздер бойынша зейнетақы төлемдерін алуға құқығы бар адамдарға әскери қызмет стажы, құқық қорғау органдарындағы қызмет стажы 1998 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша он жыл және одан да көп болғанда - толық көлемде;
      2) осы Заңның 60-бабының 1-тармағында көрсетілген негіздер бойынша зейнетақы төлемдеріне құқығы бар адамдарға әскери қызмет стажы, құқық қорғау органдарындағы қызмет стажы 1998 жылғы 1 қаңтардағы жағдайы бойынша он жылға жетпейтін болса, толық емес көлемде тағайындалады.
      2. Орталықтан толық көлемде төленетін зейнетақы төлемдері осы Заңның 63-бабына сәйкес белгіленетін ақшалай қаражаттың елу проценті есебінен белгіленеді.
      3. Орталықтан толық емес көлемде төленетін зейнетақы төлемдері 1998 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша еңбек сіңірген жылдарының және еңбек стажының әр жылына шаққанда осы Заңның 63-бабына сәйкес белгіленетін ақшалай қаражаттың екі проценті есебінен белгіленеді.
      4. Әскери қызметте, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарындағы қызметте жиырма бес жылдан астам еңбек сiңiрген жылдарының әр жылы үшiн осы Заңның 60-бабы 1-тармағының 1) және 2) тармақшаларына сәйкес тағайындалған толық көлемдегi зейнетақы төлемдерiнiң мөлшерi осы Заңның 63-бабына сәйкес айқындалатын ақшалай қаражаттың екi пайызына, еңбек өтілінің әр жылы үшiн бiр пайызына көбейтiледi. Жиырма бес жылдан астам жалпы еңбек өтiлiнiң әр жылы үшiн осы Заңның 60-бабы 1-тармағының 3) тармақшасына сәйкес тағайындалған толық көлемдегi зейнетақы төлемдерiнiң мөлшерi осы Заңның 63-бабына сәйкес айқындалатын ақшалай қаражаттың бiр пайызына көбейтiледi.
      5. Осы баптың 1-4-тармақтарына сәйкес есептеп шығарылған зейнетақы төлемдерiнiң жалпы мөлшерiн осы Заңның 63-бабына сәйкес айқындалатын ақшалай қаражаттың алпыс бес пайызынан асыруға болмайды. Әскери қызметшiлерге, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қызметкерлерiне, сондай-ақ 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап арнаулы атақтар, сыныптық шендер алу және нысанды киiм киiп жүру құқықтары жойылған адамдарға айлық зейнетақы төлемдерiнiң ең жоғары мөлшерiн республикалық бюджет туралы заңда белгiленген айлық есептiк көрсеткiштiң жүз төрт еселенген мөлшерiнен асыруға болмайды.
      Ескерту. 61-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.02.13 N 553-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      62-бап. Еңбек сіңірген жылдарды есептеу

      Әскери қызметшiлерге, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қызметкерлерiне, сондай-ақ әскери немесе арнаулы атақтар, сыныптық шендер алу және нысанды киiм киiп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған адамдардың еңбек сiңiрген жылдары Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын тәртiппен есептеп шығарылады.
      Бұл ретте зейнетақы төлемдерін тағайындау үшін еңбек сіңірген жылдары Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, күнтізбелік жылдар бойынша есептеледі.
      Ескерту. 62-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.02.13 N 553-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      63-бап. Зейнетақымен қамсыздандыру үшін ескерілетін
               ақшалай қаражатының мөлшері

      1. Әскери қызметшілерді, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қызметкерлерін, сондай-ақ әскери немесе арнаулы атақтар, сыныптық шендер алу және нысанды киім киіп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған адамдарды зейнетақымен қамсыздандыру үшін ескерілетін ақшалай қаражатының мөлшері қызметтен босатылған (жеке құрам тізімінен шығарылған) күнге белгіленеді.
      2. Әскери қызметшілерді, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қызметкерлерін, сондай-ақ әскери немесе арнаулы атақтар, сыныптық шендер алу және нысанды киім киіп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған адамдарды зейнетақымен қамсыздандыру үшін ескерілетін ақшалай қаражатының мөлшеріне лауазымдық жалақысы, әскери (арнаулы) атағы, сыныптық шені бойынша жалақысы (қосымша ақы) кіреді.
      3. Кеден органдарын қоспағанда, әскери қызметшілерді, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қызметкерлерін, сондай-ақ әскери немесе арнаулы атақтар, сыныптық шендер алу және нысанды киім киіп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған адамдарды зейнетақымен қамсыздандыру үшін ескерілетін ақшалай қаражатының мөлшері соңғы қызмет атқарған жерінің тиісті қаржылық органының белгіленген үлгідегі анықтамасымен расталады.
      Ескерту. 63-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.02.13 N 553-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      64-бап. Зейнетақы төлемдерін тағайындау және оны жүзеге
               асыру мерзімдері

      1. Әскери қызметшілерге, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне, сондай-ақ әскери немесе арнаулы атақтар, сыныптық шендер алу және нысанды киім киіп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған адамдарға тағайындалған зейнетақы төлемдерін бюджет қаражаты есебінен төлеу қызметтен босатылған (жеке құрам тізімінен шығарылған) күннен бастап, бірақ оларға ақшалай қаражат төленген күннен кейін жүзеге асырылады.
      2. Әскери қызметшілерге, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының арнаулы атақтар, сыныптық шендер алу және нысанды киім киіп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған адамдарға тиісті қызметтерді қамтуға көзделген қаражат есебінен зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру алушылардың еңбекақысы немесе басқа да табысы болуына қарамастан толық жүргізіледі.
      3. Әскери қызметшілерге, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының арнаулы атақтар, сыныптық шендер берілген қызметкерлеріне, сондай-ақ әскери немесе арнаулы атақтар, сыныптық шендер алу және нысанды киім киіп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған адамдарға жеке жинақтаған зейнетақы қаражатының есебінен зейнетақы төлемдері зейнетақы шартына сәйкес жүргізіледі.
      4. Әскери қызметшілер, арнаулы атақтар, сыныптық шендер берілген және Қазақстан Республикасының ішкі істер, бұрынғы Мемлекеттік тергеу комитеті, арнаулы мемлекеттік органдардың және прокуратура органдарының, Кеден комитетінің, Төтенше жағдайлар комитетінің қызметкерлері үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіп қолданылатын арнаулы мемлекеттік органдардың және прокуратура органдарының, ішкі істер органдарының және Әділет министрлігінің бұрынғы Қылмыстық-атқару жүйесі комитетінің, қаржы полициясы мен мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарының қызметкерлері арасынан зейнеткерлерге бұрын тағайындалған зейнетақы төлемдері жаңартылған кезде немесе еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақыға Орталықтан зейнетақы қайта тағайындалған жағдайда зейнетақы еңбек сіңірген жылдары үшін берілетін зейнетақыны төлеу тоқтатылған кезде белгіленген мөлшерде, зейнетақы төлеу тоқтатыла тұрған кезең үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүргізілген индекстеу ескеріле отырып төленеді.
      5. Әскери қызметшілер, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қызметкерлері, сондай-ақ әскери немесе арнаулы атақтар, сыныптық шендер алу және нысанды киім киіп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған адамдар арасынан зейнеткерлерге бұрын тағайындалған зейнетақы төлемдері жаңартылған кезде немесе еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақыға Орталықтан зейнетақы қайта тағайындалған жағдайда зейнетақы еңбек сіңірген жылдары үшін берілетін зейнетақыны төлеу тоқтатылған кезде белгіленген мөлшерде, зейнетақы төлеу тоқтатыла тұрған кезең үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүргізілген индекстеу ескеріле отырып төленеді.
      Ескерту. 64-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.01.18 N 547-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi), 2012.02.13 N 553-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      65-бап. Қаражат және зейнетақы төлеу тәртібі

      1. Әскери қызметшiлер, арнаулы атақтар, сыныптық шендер берілген және прокуратура органдарының, iшкi iстер және бұрынғы Мемлекеттік тергеу комитеті органдарының қызметкерлерi үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiп қолданылатын құқық қорғау органдарының қызметкерлері арасынан 1998 жылғы 1 қаңтарға дейін зейнеткерлікке шыққан адамдарды зейнетақымен қамсыздандыру зейнетақының белгіленген мөлшері сақталып бюджет қаражаты есебінен жүргізіледі.
      2. 1998 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша он жылдан астам әскери қызмет немесе құқық қорғау органдарындағы қызмет стажы бар әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының қызметкерлерін зейнетақымен қамсыздандыру бюджет қаражаты есебінен жүргізіледі.
      3. 1998 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша он жылдан астам әскери қызмет немесе прокуратура, iшкi iстер және бұрынғы Мемлекеттiк тергеу комитетi органдарындағы қызмет өтілі бар әскери қызметшiлердi, арнаулы атақтар, сыныптық шендер берiлген және прокуратура органдарының, iшкi iстер және бұрынғы Мемлекеттiк тергеу комитетi органдарының қызметкерлерi үшiн Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiп қолданылатын арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қызметкерлерiн зейнетақымен қамсыздандыру бюджет қаражаты есебiнен жүргiзiледi.
      4. Бюджет қаражаты есебiнен ұсталатын, 1998 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша әскери қызметтегi, құқық қорғау органдарындағы қызметтегi өтілі он жылға жетпейтiн әскери қызметшiлер, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қызметкерлерi, сондай-ақ әскери немесе арнаулы атақтар, сыныптық шендер алу және нысанды киiм киiп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған адамдар үшiн бюджет қаражаты есебiнен осы Заңның 63-бабының 2-тармағында белгiленген ақшалай қаражаттың жиырма пайызы мөлшерiнде жинақтаушы зейнетақы қорына салымшының таңдауы бойынша жеке зейнетақы шотына мiндеттi зейнетақы жарналарын аудару тәртiбi енгiзiледi.
      Әскери қызметшiлер мен арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қызметкерлерiне, сондай-ақ әскери немесе арнаулы атақтар, сыныптық шендер алу және нысанды киiм киiп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған адамдарға зейнетақы төлеу жеке зейнетақы жинақтары негiзге алынып жинақтаушы зейнетақы қорларынан, сондай-ақ бюджет қаражаты есебiнен жүзеге асырылады.
      5. 1998 жылғы 1 қаңтардан кейiн алғаш рет қызметке қабылданған әскери қызметшiлер, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қызметкерлерi, сондай-ақ әскери немесе арнаулы атақтар, сыныптық шендер алу және нысанды киiм киiп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған адамдар үшiн осы баптың 3-тармағына сәйкес зейнетақы жинақтарын қалыптастыру тәртiбi қолданылады. Оларға зейнетақы төлемдерi жеке зейнетақы жинақтары негiзге алынып, жинақтаушы зейнетақы қорларынан төленедi.
      Ескерту. 65-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.02.13 N 553-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      66-бап. Әскери қызметшiлер мен арнаулы мемлекеттік және
               құқық қорғау органдарының қызметкерлерiн
               зейнетақымен қамсыздандыруды жүзеге асыратын
               органдар

      1. Әскери қызметшiлерге, арнаулы мемлекеттік органдардың және құқық қорғау органдарының қызметкерлерiне, сондай-ақ әскери немесе арнаулы атақтар, сыныптық шендер алу және нысанды киiм киiп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған адамдарға зейнетақы төлемдерiн тағайындауды тиiстi мемлекеттiк органдар Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын тәртiппен жүзеге асырады.
      2. Әскери қызметшiлердi, арнаулы мемлекеттік органдардың және құқық қорғау органдарының қызметкерлерiн, сондай-ақ әскери немесе арнаулы атақтар, сыныптық шендер алу және нысанды киiм киiп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған адамдарды жинақтаушы зейнетақы қорларына мiндеттi және ерiктi зейнетақы жарналары есебiнен зейнетақымен қамсыздандыру осы Заңда айқындалған тәртiппен жүзеге асырылады.
      Ескерту. 66-бап жаңа редакцияда - ҚР 2012.02.13 N 553-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

5-БӨЛIМ. Қорытынды ережелер

      67-бап. Мүгедектiгi бойынша, асыраушысынан айрылу
               жағдайы бойынша және жасына байланысты
               әлеуметтiк зейнетақылар алуға құқығы барларға
               мүгедектiгi бойынша, асыраушысынан айрылу
               жағдайы бойынша және жасына байланысты берiлетiн
               мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақылар

      1. Мүгедектiгi бойынша, асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша тағайындалған зейнетақылар, әлеуметтiк зейнетақылар 1998 жылғы 1 қаңтардан бастап мүгедектiгi бойынша, асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша және жасына байланысты мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақылар нысанында бюджет қаражаты есебiнен төленедi.
      2. Мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақының мөлшерi 1998 жылғы 1 қаңтарға дейiн алынған зейнетақының мөлшерiнен кем болмауға тиiс.
      3. Осы Заңның 9-бабында белгiленген жағдайлар болған ретте мүгедектiгi бойынша жәрдемақы азаматтың тiлегiне орай Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен Орталықтан төленетiн зейнетақы төлемдерiмен ауыстырылуы мүмкiн.
      4. Мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақыларды тағайындаудың шарттары, тәртiбi және мөлшерi Қазақстан Республикасының заң актiлерiмен белгiленедi.
      Ескерту. 67-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2004.12.20 N 13 (2005.01.01 бастап күшіне енеді) Заңымен.

      68-бап. Қазақстан Республикасының зейнетақымен
               қамсыздандыру туралы заңдарын бұзғаны үшiн
               жауапкершiлiк

      Зейнетақымен қамсыздандыру туралы Қазақстан Республикасының заңдарын бұзғаны үшiн жауапкершiлiк Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес белгiленедi.

      69-бап. Осы Заңды күшiне енгiзу тәртiбi

      Осы Заң 1997 жылғы 1 шiлдеден бастап күшiне енгiзiледi, бұған 1, 2-баптар, 4-баптың 1, 3, 4-тармақтары, 5, 7-21-баптар, 23-баптың 1, 2, 4, 5-тармақтары, 24-бап, 27-баптың 2-тармағының 1)-тармақшасы, 60-67-баптар қосылмайды, олар 1998 жылғы 1 қаңтарынан бастап күшiне енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
      Президентi

О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Закон Республики Казахстан от 20 июня 1997 года № 136. Утратил силу Законом Республики Казахстан от 21 июня 2013 года № 105-V

      Сноска. Утратил силу Законом РК от 21.06.2013 № 105-V, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10 статьи 73 Закона № 105-V.

      Вниманию пользователей!
      Для удобства пользования РЦПИ создано ОГЛАВЛЕНИЕ

      Сноска.  По всему тексту Закона:
      нумерация разделов заменена арабскими цифрами;
      слова "законодательство", "законодательству", "законодательства", "законодательные акты", "законодательным актом", "законодательных актов", "законодательными актами" дополнены словами "Республики Казахстан";
      слова "компания", "компании", "компаний", "компанией", "компаниям", "компанию", "компаниями" заменены соответственно словами "организация, осуществляющая", "организации, осуществляющей", "организаций, осуществляющих", "организацией, осуществляющей", "организациям, осуществляющим", "организацию, осуществляющую", "организациями, осуществляющими";
      слова "по управлению накопительными пенсионными активами" заменены словами "инвестиционное управление пенсионными активами" - Законом РК от 29.12.2002 N 369 (вводится в действие с 01.01.2003);
      по всему тексту цифры "I", "II" заменить соответственно словами "первой", "второй" - Законом РК от 13.04.2005 N 40 (вводится в действие с 01.01.2005).
      Сноска. По всему тексту слова "военная служба", "военной службы", "военной службе", "военную службу" заменены  словами "воинская служба", "воинской службы", "воинской службе", "воинскую службу" в соответствии с Законом РК от 22.05.2007 N 255 (вводится в действие со дня его официального опубликования).
      Сноска. По всему тексту слова "открытого", "открытым", "открытых", "открытый", "открытому" исключены Законом РК от 28.12.2011 № 524-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      Настоящий Закон определяет правовые и социальные основы пенсионного обеспечения граждан в Республике Казахстан, регламентирует участие государственных органов, физических и юридических лиц, независимо от форм собственности, в реализации конституционного права граждан на пенсионное обеспечение.

РАЗДЕЛ 1
ОСНОВЫ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

      Статья 1. Основные понятия, используемые
                в настоящем Законе

      В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
      1) автоматизированная информационная система – программное обеспечение накопительного пенсионного фонда, необходимое для осуществления им учета пенсионных активов и накоплений на индивидуальном пенсионном счете и обеспечивающее надежность, сохранность и защиту информации от несанкционированного доступа;
      2) утратил силу Законом РК от 10.07.2012 № 34-V (вводится в действие с 01.01.2013);
      3) диверсификация – размещение пенсионных активов в различные финансовые инструменты с целью снижения риска их потерь в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным органом;
      4) контроль – возможность определять решения юридического лица, возникающая при наличии одного из следующих условий:
      прямое или косвенное владение одним лицом самостоятельно либо совместно с одним или несколькими лицами более пятьюдесятью процентами долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций юридического лица либо наличие возможности самостоятельно голосовать более пятьюдесятью процентами акций юридического лица;
      наличие возможности у одного лица самостоятельно избирать не менее половины состава органа управления или исполнительного органа юридического лица;
      включение финансовой отчетности юридического лица, за исключением финансовой отчетности специальной финансовой компании, созданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан о проектном финансировании и секьюритизации, в финансовую отчетность юридического лица в соответствии с аудиторским отчетом;
      наличие возможности одного лица самостоятельно либо совместно с одним или несколькими лицами определять решения юридического лица в силу договора (подтверждающих документов) или иным образом в случаях, предусмотренных нормативным правовым актом уполномоченного органа;
      5) печатное издание – периодические печатные издания, перечень которых определяется уполномоченным органом;
      6) родительская организация – юридическое лицо, которое имеет контроль над другим юридическим лицом;
      7) минимальная пенсия – минимальный размер пенсионных выплат, установленный законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год;
      8) добровольные пенсионные взносы – деньги, вносимые вкладчиками по своей инициативе в накопительные пенсионные фонды в пользу получателя пенсионных выплат в порядке, определяемом законодательством Республики Казахстан и договором о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов;
      9) ставка добровольных пенсионных взносов – размер платежа в накопительный пенсионный фонд, определяемый договором о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов;
      10) вкладчик добровольных пенсионных взносов – физическое или юридическое лицо, осуществляющее за счет своих собственных средств добровольные пенсионные взносы в пользу получателя пенсионных выплат в соответствии с договором о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов;
      11) добровольные профессиональные пенсионные взносы – деньги, вносимые по своей инициативе вкладчиками в накопительные пенсионные фонды в пользу работников по перечню профессий, который определяется Правительством Республики Казахстан в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и договором о пенсионном обеспечении за счет добровольных профессиональных пенсионных взносов;
      12) ставка добровольных профессиональных пенсионных взносов – размер платежа в накопительный пенсионный фонд, определяемый договором о пенсионном обеспечении за счет добровольных профессиональных пенсионных взносов и настоящим Законом;
      13) вкладчик добровольных профессиональных пенсионных взносов – физическое или юридическое лицо, осуществляющее за счет своих собственных средств добровольные профессиональные пенсионные взносы в пользу работника в соответствии с договором о пенсионном обеспечении за счет добровольных профессиональных пенсионных взносов;
      14) индивидуальный пенсионный счет – личный именной счет вкладчика (получателя пенсионных выплат) в накопительном пенсионном фонде, на котором учитываются его обязательные либо добровольные пенсионные взносы или добровольные профессиональные пенсионные взносы, инвестиционный доход, пеня и иные поступления в соответствии с законодательством Республики Казахстан и с которого производятся пенсионные выплаты;
      15) накопительный пенсионный фонд – юридическое лицо, осуществляющее деятельность по привлечению пенсионных взносов и пенсионным выплатам, а также деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
      16) раздельный учет в накопительном пенсионном фонде – невключение пенсионных активов в бухгалтерский баланс накопительного пенсионного фонда как юридического лица;
      17) косвенное владение (голосование) акциями накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, – возможность определять решения накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, крупного участника накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, или лиц, совместно являющихся крупным участником накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, через владение акциями (долями участия в уставном капитале) юридических лиц;
      18) крупный участник накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, – физическое или юридическое лицо (за исключением случаев, когда таким владельцем является государство или национальный управляющий холдинг, а также случаев, предусмотренных настоящим Законом), которое в соответствии с письменным согласием уполномоченного органа может владеть прямо или косвенно десятью или более процентами размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, или иметь возможность:
      голосовать прямо или косвенно десятью или более процентами голосующих акций накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами;
      оказывать влияние на принимаемые накопительным пенсионным фондом или организацией, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, решения в силу договора либо иным образом в порядке, определяемом нормативным правовым актом уполномоченного органа;
      19) косвенное владение долями участия в уставном капитале либо владение (голосование) акциями юридического лица – возможность определять решения юридического лица, крупного участника юридического лица или лиц, совместно являющихся крупным участником юридического лица, через владение (голосование) акциями (долями участия в уставном капитале) других юридических лиц;
      20) пенсия – совокупность пенсионных выплат из уполномоченной организации, накопительных пенсионных фондов;
      21) пенсионные активы – деньги, ценные бумаги, иные финансовые инструменты, предназначенные для обеспечения и осуществления пенсионных выплат и переводов, а также изъятий из накопительных пенсионных фондов;
      22) организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами, – юридическое лицо, осуществляющее инвестиционное управление пенсионными активами накопительных пенсионных фондов;
      23) договор пенсионного аннуитета – договор страхования, согласно которому страхователь (получатель пенсионных выплат) обязуется передать страховой организации сумму пенсионных накоплений, а страховая организация обязуется осуществлять страховые выплаты в пользу страхователя (получателя пенсионных выплат) пожизненно или в течение определенного периода времени;
      24) пенсионные накопления – деньги вкладчика (получателя пенсионных выплат), учитываемые на его индивидуальном пенсионном счете, включающие обязательные пенсионные взносы, добровольные пенсионные взносы и добровольные профессиональные пенсионные взносы, инвестиционный доход, пеню, иные поступления в соответствии с договорами, настоящим Законом, законодательством Республики Казахстан;
      25) реальная стоимость пенсионных накоплений – номинальная стоимость пенсионных накоплений, скорректированная на индекс потребительских цен, исчисляемый уполномоченным органом в области государственной статистики;
      26) договор о пенсионном обеспечении – договор, заключаемый накопительным пенсионным фондом, с одной стороны, и вкладчиком и (или) получателем пенсионных выплат, с другой стороны, об установлении, изменении или прекращении правоотношений, связанных с пенсионными взносами, накоплениями и получением выплат;
      27) пенсионные выплаты из:
      уполномоченной организации – выплаты денег физическим лицам, имеющим трудовой стаж не менее шести месяцев по состоянию на 1 января 1998 года, осуществляемые пропорционально трудовому стажу;
      накопительных пенсионных фондов – выплаты пенсионных накоплений получателям пенсионных выплат;
      28) получатель пенсионных выплат (далее – получатель) – физическое лицо, которому назначены пенсионные выплаты из уполномоченной организации и (или) имеющее право на получение пенсионных выплат из накопительного пенсионного фонда;
      29) инвестиционная декларация - документ, определяющий перечень объектов инвестирования, цели, стратегии, условия и ограничения инвестиционной деятельности в отношении пенсионных активов, условия хеджирования и диверсификации пенсионных активов;
      30) инвестиционный доход – деньги, полученные в результате инвестирования пенсионных активов накопительных пенсионных фондов;
      31) инвестиционный портфель – совокупность финансовых инструментов, входящих в состав пенсионных активов;
      32) банк-кастодиан – банк, осуществляющий деятельность по фиксации и учету прав по ценным бумагам, хранению документарных ценных бумаг и учету денег клиента;
      33) кастодиальный договор – договор об ответственном хранении и учете ценных бумаг и денег, заключаемый банком-кастодианом и его клиентом;
      34) государственная базовая пенсионная выплата – ежемесячная денежная выплата, предоставляемая гражданам Республики Казахстан по достижении пенсионного возраста, установленного настоящим Законом;
      35) обязательные пенсионные взносы – деньги, вносимые в соответствии с настоящим Законом в накопительные пенсионные фонды в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
      35-1) задолженность по обязательным пенсионным взносам – исчисленные, удержанные (начисленные) и не перечисленные в накопительные пенсионные фонды обязательные пенсионные взносы;
      36) агент по уплате обязательных пенсионных взносов (далее – агент) – физическое или юридическое лицо, включая иностранное юридическое лицо, осуществляющее деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение, а также филиалы, представительства иностранных юридических лиц, исчисляющее, удерживающее (начисляющее) и перечисляющее обязательные пенсионные взносы в порядке, определяемом законодательством Республики Казахстан;
      37) ставка обязательных пенсионных взносов – размер платежа в накопительный пенсионный фонд, выраженный в процентном отношении к доходу вкладчика, принимаемому для исчисления пенсионных взносов;
      38) вкладчик обязательных пенсионных взносов – физическое лицо, заключившее договор о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов и имеющее индивидуальный пенсионный счет в накопительном пенсионном фонде;
      39) безупречная деловая репутация – наличие фактов, подтверждающих профессионализм, добросовестность, отсутствие неснятой или непогашенной судимости;
      40) центральный исполнительный орган – государственный орган, осуществляющий регулирование в сфере социальной защиты населения;
      41) органы, назначающие пенсионные выплаты из Центра, – уполномоченные государственные органы;
      42) пруденциальный норматив – устанавливаемые законодательством Республики Казахстан экономические требования для обеспечения финансовой устойчивости накопительного пенсионного фонда и организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами;
      43) страховая организация (страховщик) – юридическое лицо, осуществляющее деятельность по заключению и исполнению договоров страхования в отрасли «страхование жизни» на основании соответствующей лицензии уполномоченного органа;
      44) выкупная сумма – сумма денег, которую имеет право получить от страховой организации страхователь (получатель) при досрочном расторжении договора пенсионного аннуитета;
      45) уполномоченный орган - Национальный Банк Республики Казахстан;
      46) уполномоченная организация (далее – Центр) – республиканское государственное казенное предприятие, созданное по решению Правительства Республики Казахстан;
      47) аффилиированные лица – физические или юридические лица (за исключением государственных органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции в рамках предоставленных им полномочий, и национального управляющего холдинга), имеющие возможность прямо и (или) косвенно определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые друг другом (одним из лиц) решения, в том числе в силу заключенной сделки. Наличие национального управляющего холдинга в составе акционеров накопительного пенсионного фонда не является основанием для определения аффилиированными по отношению друг к другу лиц.
      Сноска. Статья 1 в редакции Закона РК от 10.07.2012 № 34-V (порядок введения в действие см. ст. 2); с изменениями, внесенными законами РК от 05.07.2012 № 30-V (вводится в действие с 01.09.2012); от 04.02.2013 № 75-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      Статья 2. Право граждан на пенсионное обеспечение

      1. Граждане Республики Казахстан имеют право на пенсионное обеспечение в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

      2. Иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан, пользуются правом на пенсионное обеспечение наравне с гражданами Республики Казахстан, если иное не предусмотрено законами и международными договорами.
      Сноска. В статью 2 внесены изменения - Законом РК от 5 апреля 1999 г. N 364 (вводится в действие с 1 апреля 1999 г.).   

      Статья 3. Законодательство Республики Казахстан
                о пенсионном обеспечении

      1. Законодательство Республики Казахстан о пенсионном обеспечении основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона, иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

      2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, применяются правила международного договора.

      Статья 4. (исключена - Законом РК от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.).

      Статья 5. Государственные гарантии по пенсионному
                обеспечению

      1. Государство гарантирует пенсионное обеспечение гражданам, вышедшим на пенсию до 1 января 1998 года, с сохранением установленного размера пенсионных выплат до 1 апреля 1999 года, в последующие периоды пенсионные выплаты будут осуществляться в соответствии с пунктом 4 статьи 13 настоящего Закона.      

      2. Государственная базовая пенсионная выплата осуществляется гражданам Республики Казахстан:
      1) получающим пенсию до 1 января 1998 года;
      2) достигшим пенсионного возраста в соответствии со статьей 9 настоящего Закона;
      3) военнослужащим, сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, которым присвоены специальные звания, классные чины, а также лицам, права которых иметь специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года, имеющим право на получение пенсионных выплат за выслугу лет.
      Государственная базовая пенсионная выплата осуществляется независимо от получения пенсионных выплат из Центра и (или) из накопительных пенсионных фондов, а также государственного социального пособия по инвалидности.
      Размер государственной базовой пенсионной выплаты ежегодно устанавливается законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год с поэтапным приближением к прожиточному минимуму.
      Выплата государственной базовой пенсионной выплаты осуществляется за счет бюджетных средств в порядкеопределяемом Правительством Республики Казахстан.
      При достижении пенсионного возраста в соответствии с пунктами 1-3 статьи 9 настоящего Закона государственные социальные пособия по случаю потери кормильца и по возрасту по желанию граждан могут быть заменены государственной базовой пенсионной выплатой в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

      3. Повышение размеров пенсионных выплат из Центра производится ежегодно в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.

      4. Государство гарантирует пенсионное обеспечение гражданам, имеющим право на пенсию по выслуге лет и зарегистрировавшим это право до 1 января 1998 года в органах, назначающих и/или осуществляющих пенсионные выплаты, в этом случае им устанавливается пенсия, выплата которой начинается по оставлении должности. На назначенную пенсию распространяются условия пунктов 1 и 3 настоящей статьи и пункта 4 статьи 13 настоящего Закона.
      Сноска. Статья 5 с изменениями, внесенными законами РК от 5 апреля 1999 г. N 364 (вводится в действие с 1 апреля 1999 г.); от 16 ноября 1999 г. N 482 (вводится в действие с 1 января 2000 года); от 16 июня 2005 г. N 58 (порядок введения в действие см. ст.2 (прим. РЦПИ. внесены изменения в порядок введения в действие - от 4 июля 2006 года N 148); от 4 июля 2006 года N 148 (порядок введения в действие см. ст.2); от 06.01.2011 № 379-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 13.02.2012 № 553-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      Статья 6. Гарантия сохранности пенсионных накоплений

      Примечание РЦПИ!
      Пункт 1 предусмотрен в редакции Закона РК от 20.11.2008 № 88-IV (вводится в действие с 01.01.2015).

      1. Государство гарантирует получателям сохранность обязательных пенсионных взносов в накопительных пенсионных фондах в размере фактически внесенных обязательных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции на момент приобретения получателем права на пенсионные выплаты в порядке, определенном настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

      2. Гарантия сохранности пенсионных накоплений также обеспечивается посредством:

      1) лицензирования деятельности накопительных пенсионных фондов по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат;

      2) лицензирования деятельности организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами по инвестиционному управлению пенсионными активами;

      2-1) лицензирования кастодиальной деятельности банков второго уровня;

      3) установления пруденциальных нормативов для организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, и накопительных пенсионных фондов;

      3-1) регулирования деятельности накопительных пенсионных фондов путем установления соответствующих норм и лимитов, обеспечивающих их финансовую устойчивость;

      4) установления требований к учредителям, руководящим работникам и специалистам накопительных пенсионных фондов и организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, а также к размеру и составу их уставного капитала;

      5) установления требования хранения накопительными пенсионными фондами денег и ценных бумаг исключительно в банке-кастодиане, не аффилиированном с накопительным пенсионным фондом и организацией, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами;

      6) (исключен - N 58 от 16.06.2005 г. (прим.РЦПИ. внесены изменения в порядок введения в действие Закона N 58 - от 4 июля 2006 года N 148);

      7) ведения раздельного учета собственных средств и пенсионных активов накопительных пенсионных фондов, а также установления контроля за их целевым размещением;

      8) (исключен - N 369 от 29.12.2002 г.)

      9) установления требований по диверсификации и снижению рисков при размещении пенсионных активов;

      10) введения ограничений на размеры комиссионных вознаграждений, получаемых накопительными пенсионными фондами;

      11) обязательности ежегодного проведения аудита годовых финансовых отчетов накопительных пенсионных фондов и организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами;

      12) регулярной финансовой отчетности накопительных пенсионных фондов и организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами перед соответствующими государственными органами в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

      12-1) предоставления вкладчику и получателю информации о состоянии его пенсионных накоплений;

      13) предоставления получателю возможности переводить свои пенсионные накопления из одного накопительного пенсионного фонда в другой, но не чаще двух раз в год;

      14) добровольного страхования пенсионных накоплений в полном объеме или частично по выбору получателя;

      15) создания системы страхования пенсионных активов.
      Сноска. Статья 6 с изменениями, внесенными законами РК от 05.04.1999 N 364 (вводится в действие с 01.04.1999); от 29.12.2002 N 369 (вводится в действие с 01.01.2003); от 20.12.2004 N 13 (вводится в действие с 01.01.2005); от 16.06.2005 N 58 (порядок введения в действие см. ст. 2); от 05.05.2006 N 139; от 19.03.2010 № 258-IV.

      Статья 6-1. Компетенция Правительства Республики
                  Казахстан в сфере пенсионного обеспечения

      Правительство Республики Казахстан в сфере пенсионного обеспечения:
      1) разрабатывает основные направления государственной политики в сфере пенсионного обеспечения и организует их осуществление;
      2) утверждает правила осуществления государственной базовой пенсионной выплаты за счет бюджетных средств, а также назначения и осуществления пенсионных выплат из Центра;
      3) утверждает порядок и сроки исчисления, удержания (начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов;
      4) утверждает правила изъятия и перечисления в бюджет сумм обязательных пенсионных взносов, дополнительно установленных для судей, в случае освобождения судьи от должности по отрицательным мотивам;
      5) утверждает правила осуществления пенсионных выплат из пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, добровольных профессиональных пенсионных взносов из накопительных пенсионных фондов, и методику осуществления расчета размера пенсионных выплат по графику;
      6) утверждает правила перевода пенсионных накоплений из нескольких накопительных пенсионных фондов в один при наличии у вкладчика (получателя) двух и более договоров о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов с различными накопительными пенсионными фондами;
      7) выполняет иные функции, возложенные на него Конституцией Республики Казахстан, настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.
      Сноска. Глава 1 дополнена статьей 6-1 в соответствии с Законом РК от 04.02.2013 № 75-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      Статья 6-2. Компетенция центрального исполнительного
                  органа в области социальной защиты населения

      Центральный исполнительный орган в области социальной защиты населения:
      1) разрабатывает перечень профессий работников, в пользу которых вкладчиками за счет собственных средств осуществляются добровольные профессиональные пенсионные взносы;
      2) разрабатывает порядок ежегодного повышения размеров пенсионных выплат из Центра;
      3) разрабатывает перечень работ в учреждениях судебно-медицинской экспертизы, в патологоанатомических отделениях лечебных учреждений для льготного исчисления трудового стажа для назначения пенсий из Центра в полуторном размере;
      4) разрабатывает список сезонных отраслей промышленности, работа в которых в течение полного сезона засчитывается в стаж для назначения пенсии за год работы;
      5) разрабатывает список № 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей для исчисления размера пенсионных выплат из Центра;
      6) разрабатывает правила формирования базы данных вкладчиков (получателей) по обязательным пенсионным взносам и единого списка физических лиц, заключивших договор о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов;
      7) разрабатывает правила взаиморасчетов по обязательствам накопительных пенсионных фондов, возникших при переводе пенсионных накоплений вкладчиков (получателей);
      8) разрабатывает порядок и сроки исчисления, удержания (начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды;
      9) разрабатывает правила перечисления обязательных пенсионных взносов, удержанных и не перечисленных агентами с доходов бывших работников, место нахождения которых не известно, в связи с отсутствием по состоянию на 1 января 2005 года социального индивидуального кода и (или) регистрационного номера налогоплательщика, и (или) пенсионного договора с накопительным пенсионным фондом;
      10) разрабатывает правила определения ежемесячного дохода, принимаемого для исчисления добровольных профессиональных пенсионных взносов;
      11) разрабатывает правила осуществления пенсионных выплат из пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, добровольных профессиональных пенсионных взносов из накопительных пенсионных фондов, и методику осуществления расчета размера пенсионных выплат по графику;
      12) разрабатывает правила перевода пенсионных накоплений из нескольких накопительных пенсионных фондов в один при наличии у вкладчика (получателя) двух и более договоров о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов с различными накопительными пенсионными фондами;
      13) разрабатывает правила перевода пенсионных накоплений вкладчика (получателя) за счет обязательных пенсионных взносов из одного накопительного пенсионного фонда в другой посредством электронных терминалов;
      14) разрабатывает правила представления накопительными пенсионными фондами Центру сведений о заключенных и прекративших действие с вкладчиками (получателями) договорах о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов с использованием электронного документооборота;
      15) разрабатывает правила взимания комиссионного вознаграждения накопительными пенсионными фондами;
      16) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.
      Сноска. Глава 1 дополнена статьей 6-2 в соответствии с Законом РК от 04.02.2013 № 75-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      Статья 6-3. Компетенция уполномоченного органа

      Уполномоченный орган:
      1) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в части регулирования и надзора финансового рынка и финансовых организаций;
      2) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.
      Сноска. Глава 1 дополнена статьей 6-3 в соответствии с Законом РК от 04.02.2013 № 75-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

РАЗДЕЛ 2
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗ ЦЕНТРА

Глава 2. ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ПЕНСИОННЫХ ВЫПЛАТ ИЗ ЦЕНТРА

      Статья 7. Право на получение пенсионных выплат
                из Центра

      Гражданам гарантировано право на получение пенсионных выплат из Центра при наступлении установленных настоящим Законом условий.

      Пенсионерам, достигшим пенсионного возраста, предоставляется право переназначения пенсий, назначенных им по выслуге лет до 1 января 1998 года.
      Сноска. В статью 7 внесены изменения - Законом РК от 4 января 2002 г. N 278.

      Статья 8. Категории граждан, имеющих право на получение
                выплат из Центра

      1. Пенсионные выплаты из Центра осуществляются следующим категориям граждан:

      1) получающим пенсию до 1 января 1998 года;

      2) достигшим пенсионного возраста в соответствии с пунктами 1-3 статьи 9 настоящего Закона и имевшим трудовой стаж не менее шести месяцев по состоянию на 1 января 1998 года, - в размере, пропорциональном имеющемуся трудовому стажу.

      3) военнослужащим, сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, которым присвоены специальные звания, классные чины, а также лицам, права которых иметь специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года, имеющим право на получение пенсионных выплат за выслугу лет.

      2. В случае смерти получателя пенсионных выплат из Центра, в том числе получателя государственной базовой пенсионной выплаты, его семье либо лицу, осуществившему погребение, выплачивается из Центра единовременная выплата на погребение в размере пятнадцатикратного месячного расчетного показателя.

      3. В случае смерти получателя пенсионных выплат из Центра, являвшегося участником или инвалидом Великой Отечественной войны, его семье либо физическому или юридическому лицу, осуществившему погребение, выплачивается из Центра единовременная выплата на погребение в размере тридцатипятикратного месячного расчетного показателя.
      Сноска. Статья 8 с изменениями, внесенными Законом РК от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.); от 16 июня 2005 г. N 58 (порядок введения в действие см. ст.2 (прим.РЦПИ. внесены изменения в порядок введения в действие - от 4 июля 2006 года N 148); от 20.11.2008 N 88-IV (порядок введения в действие см. ст.2 ); от 06.01.2011 № 379-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 13.02.2012 № 553-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      Статья 9. Назначение пенсионных выплат из Центра

      1. Назначение пенсионных выплат  из Центра производится:
      с 1 января 1998 года - мужчинам по достижении 61 года, женщинам по достижении 56 лет;
      с 1 июля 1998 года - мужчинам по достижении 61,5 года, женщинам по достижении 56,5 года;
      с 1 июля 1999 года - мужчинам по достижении 62 лет, женщинам по достижении 57 лет;
      с 1 июля 2000 года - мужчинам по достижении 62,5 года, женщинам по достижении 57,5 года;
      с 1 июля 2001 года - мужчинам по достижении 63 лет, женщинам по достижении 58 лет.

      2. Граждане, проживавшие в зонах чрезвычайного и максимального радиационного риска в период с 29 августа 1949 года по 5 июля 1963 года, не менее 10 лет, в соответствии с Законом Республики Казахстан "О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне" имеют право на назначение пенсии:
      мужчины - по достижении 50 лет при общем стаже работы не менее 25 лет;
      женщины - по достижении 45 лет при общем стаже не менее 20 лет.

      3. Женщины, родившие 5 и более детей и воспитавшие их до восьмилетнего возраста, имеют право на пенсию по возрасту в полном объеме по достижении 50 лет с последующим увеличением указанного пенсионного возраста на 6 месяцев ежегодно, начиная с 1 июля 1998 года, но не более чем на 3 года в целом.

      4. Пенсионные выплаты по возрасту в полном объеме из Центра назначаются по достижении возраста, установленного в пункте 1 настоящей статьи, следующим категориям граждан:
      1) мужчинам - при наличии трудового стажа не менее 25 лет на 1 января 1998 года и мужчинам, из числа лиц, указанных в пункте 2 статьи 60 настоящего Закона, на момент увольнения со службы. При этом для лиц, указанных в пункте 2 статьи 60 настоящего Закона, в трудовой стаж засчитывается служба в период с 1 января 1998 года до момента увольнения со службы при условии, что обязательные пенсионные взносы в накопительные пенсионные фонды в данный период не производились;
      2) женщинам - при наличии трудового стажа не менее 20 лет на 1 января 1998 года и женщинам, из числа лиц, указанных в пункте 2 статьи 60 настоящего Закона, на момент увольнения со службы. При этом для лиц, указанных в пункте 2 статьи 60 настоящего Закона, в трудовой стаж засчитывается служба в период с 1 января 1998 года до момента увольнения со службы при условии, что обязательные пенсионные взносы в накопительные пенсионные фонды в данный период не производились.

      5. Пенсионные выплаты по возрасту в неполном объеме назначаются категориям граждан, указанным в пункте 1 настоящей статьи, при отсутствии у них права на получение пенсионной выплаты в полном объеме из Центра, в зависимости от наличия у них фактического трудового стажа на 1 января 1998 года и лицам, указанным в пункте 2 статьи 60 настоящего Закона, на момент увольнения со службы.

      6. Пенсионные выплаты по возрасту в неполном объеме рассчитываются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, как доля от полной пенсии пропорционально имеющемуся трудовому стажу на 1 января 1998 года. При этом для лиц, указанных в пункте 2 статьи 60 настоящего Закона, в трудовой стаж засчитывается служба в период с 1 января 1998 года до момента увольнения со службы при условии, что обязательные пенсионные взносы в накопительные пенсионные фонды в данный период не производились.
      Сноска. В статью 9 внесены изменения - Законом РК от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.); Законом Республики Казахстан от 8 января 2003 года N 378; Законом РК от 19 декабря 2007 года N 9-IV (порядок введения в действие см. ст.2).

       Статья 10. Период пенсионных выплат из Центра

      Пенсионные выплаты из Центра назначаются пожизненно и осуществляются по месяц смерти включительно.
      Сноска. В статью 10 внесены изменения Законом РК от 4 июля 2006 года N 148 (порядок введения в действие см. ст.2).

Глава 3. ТРУДОВОЙ СТАЖ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ ИЗ ЦЕНТРА

      Статья 11. Исчисление трудового стажа для назначения
                 пенсии  из Центра

      1. При исчислении трудового стажа для назначения пенсии из Центра засчитываются:
      1) работа по трудовым договорам, оплачиваемая физическими и юридическими лицами;
      2) воинская служба;
      3) служба в специальных государственных и правоохранительных органах;
      4) государственная служба;
      5) предпринимательская деятельность;
      6) время ухода за инвалидом первой группы, одиноким инвалидом второй группы и пенсионером по возрасту, нуждающимся в посторонней помощи, а также престарелым, достигшим 80-летнего возраста;
      7) время ухода за инвалидом в возрасте до 16 лет, пострадавшим от последствий атомных испытаний, экологических бедствий или зараженным вирусом иммунодефицита, либо больным СПИДом;
      8) время ухода неработающей матери за малолетними детьми, но не более чем до достижения каждым ребенком возраста 3 лет, в пределах 12 лет в общей сложности;
      9) время содержания под стражей, отбытия наказания в местах лишения свободы и ссылки граждан, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности и репрессированных, но впоследствии реабилитированных;
      10) время нахождения трудоспособных граждан на временно оккупированной территории бывшего СССР и лиц (независимо от возраста) на территории других государств в период Великой Отечественной войны, куда они были насильственно вывезены, содержания в фашистских концлагерях (гетто и других местах принудительного содержания в период войны), если в указанные периоды эти лица не совершили преступлений против Родины;
      11) время нахождения на инвалидности неработающих инвалидов войны и приравненных к ним инвалидов;
      12) период проживания за границей жен (мужей) работников бывших советских учреждений, учреждений Республики Казахстан и международных организаций, но не более 10 лет в общей сложности;
      13) период проживания жен лиц офицерского состава, прапорщиков, мичманов, военнослужащих, проходящих службу по контракту, и военнослужащих сверхсрочной службы с мужьями в местностях, где отсутствовала возможность их трудоустройства по специальности, но не более 10 лет;
      13-1) период проживания супруги (супруга) сотрудника специального государственного органа с последним в местностях, где отсутствовала возможность ее (его) трудоустройства по специальности, но не более 10 лет;
      14) обучение в высших и средних специальных учебных заведениях, в училищах, школах и на курсах по подготовке кадров, повышению квалификации и переквалификации, в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре, а также в очных высших и средних духовных учебных заведениях на территории Республики Казахстан и за ее пределами;
      15) служба в военизированной охране, в органах специальной связи и горноспасательных частях, независимо от ведомственной подчиненности и наличия специального или воинского звания;
      16) иная работа, при условии уплаты отчислений на социальное страхование.

      2. При льготном исчислении трудового стажа для назначения пенсии из Центра также засчитываются:
      1) воинская служба в составе действующей армии в период боевых действий, в том числе при выполнении воинского долга, а также пребывание в партизанских отрядах и соединениях в период боевых действий, а также время нахождения на лечении в лечебных учреждениях вследствие военной травмы - в порядке, установленном для исчисления сроков этой службы при назначении пенсии за выслугу лет военнослужащим;
      2) работа, в том числе в качестве вольнонаемного состава в воинских частях, и служба, кроме воинской службы, предусмотренной подпунктом 1) настоящего пункта, в годы Великой Отечественной войны - в двойном размере;
      3) работа в городе Ленинграде в период его блокады в годы Великой Отечественной войны с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года - в тройном размере;
      4) время нахождения граждан в возрасте от 12 лет и старше в городе Ленинграде в период его блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года - в двойном размере;
      5) время пребывания лиц на территории других государств в период Великой Отечественной войны, куда они были насильственно вывезены, а также время нахождения в фашистских концлагерях (гетто и других местах принудительного содержания в период войны), если в указанные периоды эти лица не совершили преступления против Родины, - в двойном размере;
      6) время содержания под стражей, отбытия наказания в местах лишения свободы, ссылки, привлечения к принудительному труду с ограничением свободы, на спецпоселении и на принудительном лечении в психиатрических учреждениях граждан, незаконно привлеченных к уголовной ответственности, и репрессированных, впоследствии реабилитированных, - в тройном размере;
      7) работа и воинская служба в районах, примыкающих к Семипалатинскому испытательному полигону, в период с 29 августа 1949 года по 5 июля 1963 года - в тройном размере, а с 6 июля 1963 года по 1 января 1992 года - в полуторном размере;
      8) работа в противолепрозных и противочумных учреждениях, в инфекционных учреждениях по лечению лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека или больных СПИДом, - в двойном размере; в учреждениях судебно-медицинской экспертизы и в патологоанатомических отделениях лечебных учреждений - по перечню работ, утвержденному Правительством Республики Казахстан, - в полуторном размере;
      9) работа на водном транспорте в течение полного навигационного периода засчитывается за год работы;
      10) работа в течение полного сезона на предприятиях сезонных отраслей промышленности, независимо от их подведомственной подчиненности, - по списку, утвержденному Правительством Республики Казахстан, засчитывается в стаж за год работы.
      Сноска. Статья 11 с изменениями, внесенными законами РК от 15 мая 2007 г. N 253; от 22 мая 2007 года N 255 (вводится в действие со дня его официального опубликования); от 13.02.2012 № 553-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      Статья 12. Подтверждение трудового стажа

      1. Трудовой стаж для исчисления пенсионных выплат из Центра за период до 1 января 1998 года подтверждается трудовой книжкой.

      2. Трудовой стаж при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней устанавливается на основании документов, подтверждающих сведения о работе либо на основании решения суда.

      3. Трудовой стаж граждан, осуществлявших деятельность в соответствии с подпунктами 5) и 16) пункта 1 статьи 11 настоящего Закона, подтверждается документами об оплате страховых взносов в Пенсионный фонд Республики Казахстан, осуществленных до 1 января 1998 года.
      Сноска. В статью 12 внесены изменения - Законом РК от 5 апреля 1999 г. N 364 (вводится в действие с 1 апреля 1999 г.).

Глава 4. ИСЧИСЛЕНИЕ ПЕНСИОННЫХ ВЫПЛАТ ИЗ ЦЕНТРА

      Статья 13. Исчисление размера пенсионных выплат из
                 Центра

      1. Исчисление пенсионных выплат в полном объеме из Центра производится из расчета 60 процентов среднемесячного дохода, определяемого в соответствии со статьей 14 настоящего Закона.

      2. Исчисление размера пенсионных выплат из Центра осуществляется исходя из среднемесячного дохода за любые три года подряд независимо от перерывов в работе с 1 января 1995 года.
      Размер среднемесячного дохода за период с 1 января 1998 года, за исключением дохода, полученного в период работы в российских организациях комплекса "Байконур", устанавливается соответственно доходу, с которого осуществлялись обязательные пенсионные взносы в накопительные пенсионные фонды в порядке, определяемом центральным исполнительным органом в области социальной защиты населения.

      2-1. Размер среднемесячного дохода за период с 1 января 1998 года лицам, работавшим в российских организациях комплекса "Байконур", устанавливается соответственно доходу, подтверждаемому справкой о доходах, выдаваемой работодателем.
      Исчисление пенсионных выплат производится исходя из размера дохода, выплаченного в валюте Российской Федерации, по официальному курсу национальной валюты Республики Казахстан к иностранным валютам, установленному уполномоченным органом на день обращения за назначением пенсионных выплат.

      3. Размер пенсионных выплат за каждый полный отработанный год до 1 января 1998 года сверх требуемого трудового стажа увеличивается на 1 процент, но не более 75 процентов от дохода, учитываемого для исчисления пенсии.

      4. Максимальный размер пенсионных выплат, назначенных до 1 января 1998 года, за исключением размеров пенсионных выплат участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, прокуратуры, бывшего Государственного следственного комитета Республики Казахстан и лицам, пенсия которым назначена до 1 января 1998 года на льготных условиях по списку N 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей, утвержденных Правительством Республики Казахстан, и по результатам аттестации рабочих мест, не может превышать семьдесят пять процентов от тридцатидевятикратного месячного расчетного показателя, устанавливаемого законом о республиканском бюджете на соответствующий год.
      Сноска. Статья 13 с изменениями, внесенными законами РК от 05.04.1999 N 364 (вводятся в действие с 01.04.1999); от 16.11.1999  N 482 (вводятся в действие с 01.01.2000); от 29.12.2002 N 369 (вводятся в действие с 01.01.2003); от 11.12.2006 N 201 (вводятся в действие с 01.01.2007); от 24.12.2008 N 110-IV (вводятся в действие с 01.01.2009); от 02.12.2009 № 211-IV (вводятся в действие с 01.01.2010); от 15.12.2010 № 363-IV (вводятся в действие с 01.01.2011); от 04.02.2013 № 75-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

       Статья 14. Определение дохода для исчисления
                 пенсионных выплат из Центра

      1. В доход для исчисления пенсионных выплат из Центра включаются все виды оплаты труда и иные доходы, перечень которых устанавливается Правительством Республики Казахстан.

      2. Доход для исчисления пенсионных выплат за 3 года работы определяется путем деления общей суммы дохода за 36 календарных месяцев работы подряд на тридцать шесть.

      3. Доход для исчисления пенсионных выплат из Центра не может превышать тридцатидевятикратного месячного расчетного показателя, устанавливаемого законом о республиканском бюджете на соответствующий год.
      Сноска. Статья 14 с изменениями, внесенными законами РК от 19.12.2007  N 9-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 24.12.2008 N 110-IV (вводятся в действие с 01.01.2009); от 02.12.2009 № 211-IV (вводятся в действие с 01.01.2010); от 15.12.2010 № 363-IV (вводятся в действие с 01.01.2011).

Глава 5. НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИОННЫХ ВЫПЛАТ ИЗ ЦЕНТРА

      Статья 15. Порядок обращения за назначением пенсионных
                 выплат из Центра

      1. Заявление о назначении пенсионных выплат из Центра подается в Центр по месту жительства гражданина с приложением документов, подтверждающих стаж и доход, необходимых для начисления пенсионных выплат.

      2. Назначение пенсионных выплат из Центра производится органом, назначающим пенсионные выплаты.

      3. Орган, назначающий пенсионные выплаты, обязан давать разъяснения по вопросам назначения пенсий и оказывать содействие гражданам в оформлении соответствующих документов.
      Сноска. В статью 15 с изменениями, внесенными законами РК от 05.04.1999 № 364 (вводится в действие с 01.04.1999; от 04.07.2006 № 148 (порядок введения в действие см. ст. 2); от 04.02.2013 № 75-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

       Статья 16. Сроки рассмотрения документов для
                  назначения пенсионных выплат из Центра

      1. Рассмотрение документов для назначения пенсионных выплат из Центра осуществляется органом, назначающим пенсионные выплаты, в течение десяти рабочих дней со дня представления документов.

      2. Орган, назначающий пенсионные выплаты, не позднее пяти рабочих дней после вынесения соответствующего решения извещает о нем заявителя.

      3. В случае отказа в назначении пенсионных выплат из Центра орган, назначающий пенсионные выплаты, обязан письменно мотивировать причины отказа и вернуть представленные документы заявителю.

      4. Решение органа, назначающего пенсионные выплаты, может быть обжаловано в судебном порядке.
      Сноска. В статью 16 внесены изменения - Законом РК от 5 апреля 1999 г. N 364 (вводится в действие с 1 апреля 1999 г.); от 4 июля 2006 года N 148 (порядок введения в действие см. ст.2).

      Статья 17. Сроки назначения пенсионных выплат из Центра

      1. Пенсионные выплаты из Центра назначаются со дня обращения за назначением пенсии.

      2. Днем обращения за назначением пенсионных выплат из Центра считается день одновременной подачи заявления и необходимых документов в Центр.
      Сноска. В статью 17 внесены изменения - Законом РК от 5 апреля 1999 г. N 364 (вводится в действие с 1 апреля 1999 г.); от 4 июля 2006 года N 148 (порядок введения в действие см. ст. 2).

Глава 6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕНСИОННЫХ ВЫПЛАТ
ИЗ ЦЕНТРА И УДЕРЖАНИЯ ИЗ НИХ

      Статья 18. Государственная монополия в сфере пенсионного
                 обеспечения

      Сноска. Заголовок статьи в редакции Закона РК от 10.07.2012  № 34-V(вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      1. Исключен Законом РК от 10.07.2012 № 34-V(вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      2. Центр осуществляет следующие виды деятельности, относящиеся к государственной монополии:
      1) организацию и осуществление выплат пенсий, пособий, единовременных и иных выплат в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
      1-1) утратил силу Законом РК от 12.01.2012 № 538-IV (вводится в действие с 01.01.2013);
      2) исключен Законом РК от 12.01.2007 № 224 (вводится в действие с 01.01.2012);
      2-1) формирование базы данных вкладчиков (получателей) по обязательным пенсионным взносам и единого списка физических лиц, заключивших договор о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов, в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан;
      2-2) определение размера обязательных пенсионных взносов, фактически внесенных вкладчиком на момент приобретения права на пенсионные выплаты, с учетом прогнозного уровня инфляции на следующий финансовый год;
      3) персонифицированный учет обязательных пенсионных взносов;
      4) перевод обязательных пенсионных взносов от агентов в накопительные пенсионные фонды;
      4-1) возврат агенту обязательных пенсионных взносов лиц, не заключивших договора о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов и (или) не имеющих документа, подтверждающего присвоение индивидуального идентификационного номера, и (или) в реквизитах которых допущены ошибки;
      4-2) направление электронных уведомлений в накопительные пенсионные фонды о переводе пенсионных накоплений и осуществление перевода пенсионных накоплений вкладчиков (получателей), сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, из одного накопительного пенсионного фонда в другой;
      4-3) оформление отказов во внесении сведений в единый список физических лиц, заключивших договор о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов, в случае, если в течение года вкладчик (получатель) дважды заключал договор о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов, а также в случае, установленном пунктом 4-1 статьи 45-2 настоящего Закона;
      4-4) взаиморасчеты по обязательствам накопительных пенсионных фондов, возникшим при переводе пенсионных накоплений вкладчиков (получателей), в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан;
      5) представление в уполномоченный орган, осуществляющий руководство в сфере обеспечения поступления налогов и других обязательных платежей в бюджет, реестров и платежных документов агентов по перечисленным на счет Центра и возвращенным агенту из Центра суммам обязательных пенсионных взносов;
      5-1) формирование макета дел получателей пенсий, пособий для назначения выплаты органом, назначающим пенсионные выплаты из Центра;
      5-2) формирование централизованной базы данных и персонифицированный учет получателей пенсий, пособий и иных выплат;
      5-3) переводы обязательных пенсионных взносов из накопительного пенсионного фонда в другой накопительный пенсионный фонд;
      5-4) взаимодействие с агентами и накопительными пенсионными фондами по вопросам учета, перевода, возврата обязательных пенсионных взносов;
      5-5) организацию мероприятий по обеспечению работоспособности единой информационной системы центрального исполнительного органа;
      5-6) предоставление информационных услуг физическим и юридическим лицам по видам деятельности Центра с учетом требований законодательства Республики Казахстан по обеспечению сохранности тайны пенсионных накоплений;
      6) иные виды деятельности, предусмотренные законами Республики Казахстан.
      3. Цены на товары (работы, услуги), производимые и (или) реализуемые субъектом государственной монополии, устанавливаются Правительством Республики Казахстан.
      Сноска. Статья 18 в редакции Закона РК от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г); с изменениями, внесенными законами от 20 декабря 2004 г. N 13 (вводится в действие с 1 января 2005 г.); от 16 июня 2005 г. N 58 (порядок введения в действие см. ст.2 (прим.РЦПИ. внесены изменения в порядок введения в действие - от 4 июля 2006 года N 148); от 4 июля 2006 года N 148 (порядок введения в действие см. ст.2); от 12.01.2007 № 224 (вводится в действие с 01.01.2012); от 20.11.2008 N 88-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 28.12.2011 № 524-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 12.01.2012 № 538-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 10.07.2012 № 34-V (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

       Статья 19. Порядок осуществления пенсионных выплат
                  из Центра

      1. Пенсионные выплаты из Центра производятся за текущий месяц.

      2. Работающие пенсионеры имеют право на получение пенсии в полном размере с учетом ограничений и случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 13 и статьей 60 настоящего Закона.

      3. Пенсионные выплаты могут производиться по нотариально удостоверенной доверенности.
      4. Порядок осуществления пенсионных выплат из Центра  определяется Правительством Республики Казахстан.
      Сноска. В статью 19 внесены изменения - Законом РК от 5 апреля 1999 г. N 364 (вводится в действие с 1 апреля 1999 г.); от 4 июля 2006 года N 148 (порядок введения в действие см. ст.2).

      Статья 20. Получение пенсионных выплат за прошлое
                 время

      1. Начисленные, но не востребованные получателем суммы пенсионных выплат выплачиваются за прошлое время, но не более чем за 3 года перед обращением за их получением.

      2. Суммы пенсионных выплат, не полученные своевременно по вине органа, назначающего или осуществляющего пенсионные выплаты, выплачиваются за прошлое время без ограничения сроков.

      Статья 21. Удержания из пенсии

      1. Удержания из пенсии могут производиться в порядке исполнительного производства, кроме случаев излишне выплаченных сумм пенсий вследствие ошибок при назначении пенсий, когда удержания производятся на основании заявления получателя пенсионных выплат, а также случаев удержания доходов осужденных, лишенных свободы.

      2. Удержания из пенсии производятся из суммы, причитающейся к выплате.

      3. Из пенсии не может быть удержано более 50 процентов от причитающейся к выплате суммы.
      Сноска. В статью 21 внесены изменения - Законом РК от 5 апреля 1999 г. N 364 (вводится в действие с 1 апреля 1999 г.); от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.).

РАЗДЕЛ 3
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗ НАКОПИТЕЛЬНЫХ
ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ И СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Глава 7. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗ НАКОПИТЕЛЬНЫХ
ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

      Сноска. Заголовок с изменениями, внесенными Законом РК от 29.12.2002 N 369 (вводится в действие с 01.01.2003).

      Статья 22. Уплата обязательных пенсионных взносов

      1. Обязательные пенсионные взносы в накопительные пенсионные фонды подлежат уплате вкладчиками обязательных пенсионных взносов по ставкам, определяемым настоящим Законом.

      2. Вкладчик обязательных пенсионных взносов обязан выбрать для уплаты обязательных пенсионных взносов только один накопительный пенсионный фонд и заключить с ним договор о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов.

      3. От уплаты обязательных пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды освобождаются лица, достигшие пенсионного возраста, в соответствии с пунктами 1-3 статьи 9 настоящего Закона.

      3-1. От уплаты обязательных пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды освобождаются лица, имеющие инвалидность первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно.

      3-2. От уплаты обязательных пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды освобождаются военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, которым присвоены специальные звания, классные чины, лица, права которых иметь специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года:
      1) которым назначены пенсионные выплаты до 1 января 1998 года;
      2) которым назначены пенсионные выплаты из Центра в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 61 настоящего Закона.

      4. Обязательные пенсионные взносы уплачиваются в национальной валюте Республики Казахстан.

      4-1. Удержанные (начисленные) обязательные пенсионные взносы перечисляются в Центр:
      1) юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (кроме применяющих специальные налоговые режимы для субъектов малого бизнеса и крестьянских или фермерских хозяйств), а также частными нотариусами, частными судебными исполнителями и адвокатами из доходов, выплаченных работникам, - не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем выплаты доходов;
      2) индивидуальными предпринимателями (кроме применяющих специальные налоговые режимы для субъектов малого бизнеса на основе патента или упрощенной декларации и для крестьянских или фермерских хозяйств), а также частными нотариусами, частными судебными исполнителями и адвокатами в свою пользу - не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным;
      3) крестьянскими или фермерскими хозяйствами, применяющими специальный налоговый режим, - в порядке и сроки, которые предусмотрены налоговым законодательством Республики Казахстан;
      4) субъектами малого бизнеса, применяющими специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, - в срок, предусмотренный налоговым законодательством Республики Казахстан;
      5) индивидуальными предпринимателями, применяющими специальный налоговый режим на основе патента, - в срок, предусмотренный налоговым законодательством Республики Казахстан для уплаты стоимости патента;
      6) исключен Законом РК от 30.06.2010 № 297-IV (вводится в действие с 01.01.2013);
      7) Центром - не позднее пятнадцатого числа месяца, следующего за месяцем осуществления социальных выплат.

      5. Контроль за полным и своевременным осуществлением уплаты
обязательных пенсионных взносов и пени, начисленной в соответствии с пунктом 1 статьи 22-4 настоящего Закона, осуществляется налоговыми органами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      6. Обязательные пенсионные взносы не могут быть уплачены в пользу других лиц.

      7. Обязательные пенсионные взносы, удержанные и не перечисленные агентами с доходов бывших работников, место нахождения которых не известно, в связи с отсутствием по состоянию на 1 января 2005 года социального индивидуального кода и (или) регистрационного номера налогоплательщика, и (или) пенсионного договора с накопительными пенсионными фондами до 1 января 2014 года, перечисляются агентами вместе с пеней, начисленной до 1 января 2005 года, в бюджет в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан.
      При этом пеня, начисленная после 1 января 2005 года, подлежит списанию.
      Перечисленные в бюджет суммы обязательных пенсионных взносов и пени могут быть истребованы бывшими работниками, а в случае их смерти или объявления умершими – наследниками в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.

      8. По решению юридического лица-резидента его филиалы, представительства могут рассматриваться в качестве агентов.
      Сноска. Статья 22 в редакции Закона РК от 29.12.2002 N 369(вводится в действие с 01.01.2003); с изменениями, внесенными законами РК от 13.12.2004 N 11 (вводятся в действие с 01.01.2005); от 13.04.2005 N 40 (вводятся в действие с 01.01.2005); от 16.06.2005 N 58 (порядок введения в действие см. ст. 2); от 12.01.2007 N 224 (вводится в действие с 01.01.2012); от 19.12.2007 N 9-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 20.11.2008 N 88-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 10.12.2008 N 101-IV (вводятся в действие с 01.01.2009); от 02.04.2010 № 262-IV (вводятся в действие с 21.10.2010); от 30.06.2010 № 297-IV (вводится в действие с 01.01.2013); от 06.01.2011 № 379-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 21.07.2011 № 467-IV (вводятся в действие с 01.01.2009); от 12.01.2012 № 538-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 04.02.2013 № 75-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).
      
      Статья 22-1. Ставка обязательных пенсионных взносов

      1. Обязательные пенсионные взносы, подлежащие уплате в накопительные пенсионные фонды, устанавливаются в размере десяти процентов от ежемесячного дохода работника, принимаемого для исчисления пенсионных взносов в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан. При этом ежемесячный доход, принимаемый для исчисления обязательных пенсионных взносов, не должен превышать семидесятипятикратный минимальный размер заработной платы, установленный законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

      1-1. Для судей Республики Казахстан дополнительно устанавливаются обязательные пенсионные взносы в накопительные пенсионные фонды в размере десяти процентов от ежемесячного дохода судьи за счет средств республиканского бюджета.
      При освобождении судьи от должности по отрицательным мотивам указанные взносы изымаются и перечисляются в республиканский бюджет.

      2. Для адвокатов, частных судебных исполнителей, частных нотариусов, а также индивидуальных предпринимателей обязательные пенсионные взносы в свою пользу, подлежащие уплате в накопительные пенсионные фонды, устанавливаются в размере десяти процентов от заявляемого дохода, но не менее десяти процентов от минимального размера заработной платы и не выше десяти процентов от семидесятипятикратного минимального размера заработной платы, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, исчисляемые за каждый месяц налогового периода.
      Для крестьянских или фермерских хозяйств, применяющих специальный налоговый режим, обязательные пенсионные взносы в пользу совершеннолетнего члена (участника) и главы крестьянского или фермерского хозяйства, подлежащие уплате в накопительные пенсионные фонды, устанавливаются в размере не менее десяти процентов от минимального размера заработной платы и не выше десяти процентов от семидесятипятикратного минимального размера заработной платы, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, исчисляемые за каждый месяц налогового периода. Обязательные пенсионные взносы в пользу совершеннолетних членов (участников) крестьянского или фермерского хозяйства подлежат исчислению и уплате с начала календарного года, следующего за годом достижения ими совершеннолетия.
      Заявляемым доходом является доход, определяемый самостоятельно индивидуальным предпринимателем, адвокатом, частным судебным исполнителем и частным нотариусом для исчисления обязательных пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды в свою пользу.

      3. Исключен постановлением Правительства РК от 04.02.2013 № 75-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).
      Сноска. Статья 22-1 в редакции Закона РК от 16.06.2005 N 58 (порядок введения в действие см. ст. 2); с изменениями, внесенными законами РК от 11.12.2006 N 201 (вводится в действие с 01.01.2007); от 22.02.2007 N 232 (вводится в действие с 01.01.2007); от 02.04.2010 № 262-IV (вводится в действие с 21.10.2010); от 24.03.2011 № 420-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 26.12.2012 № 61-V (вводится в действие с 01.01.2013); от 04.02.2013 № 75-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      Статья 22-2. Ставка добровольных пенсионных взносов

      1. Добровольные пенсионные взносы в накопительные пенсионные фонды вносятся вкладчиками - физическими лицами в свою пользу за счет своего дохода при заключении ими договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов.

      2. Вкладчиками добровольных пенсионных взносов в пользу получателя могут быть физические и юридические лица.

      3. Ставка добровольных пенсионных взносов, порядок их уплаты, а также порядок пенсионных выплат устанавливаются по соглашению сторон договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов.
      Сноска. Дополнен статьей 22-2 - Законом РК от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.). Внесены изменения - от 16 июня 2005 г. N 58 (порядок введения в действие см. ст.2 (прим.РЦПИ. внесены изменения в порядок введения в действие - от 4 июля 2006 года N 148).

      Статья 22-3. Ставка добровольных профессиональных
                   пенсионных взносов

      1. Добровольные профессиональные пенсионные взносы осуществляются вкладчиками за счет собственных средств в пользу работников, перечень профессий которых определяется Правительством Республики Казахстан.

      2. Ставка добровольных профессиональных пенсионных взносов устанавливается по соглашению сторон договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных профессиональных пенсионных взносов, но не выше десяти процентов от ежемесячного дохода работника. При этом ежемесячный доход, принимаемый для исчисления добровольных профессиональных пенсионных взносов, определяется в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан.
      Сноска. Дополнен статьей 22-3 - Законом РК от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.).

      Статья 22-4. Ответственность за несвоевременное
                   удержание и перечисление обязательных
                   пенсионных взносов

      1. Своевременно не удержанные (не начисленные) и (или) не перечисленные агентом суммы обязательных пенсионных взносов при условии фактической выплаты и получения вкладчиком дохода взыскиваются налоговыми органами или подлежат перечислению агентами в пользу вкладчиков обязательных пенсионных взносов с начисленной пеней в размере 2,5-кратной официальной ставки рефинансирования, установленной уполномоченным органом, на каждый день просрочки (включая день оплаты в Центр).
      2. В случае неполного и (или) несвоевременного перечисления обязательных пенсионных взносов налоговые органы вправе взыскивать с банковских счетов агентов деньги в пределах образовавшейся задолженности по обязательным пенсионным взносам.
      Взыскание задолженности по обязательным пенсионным взносам производится на основе уведомления, направляемого агенту в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан.
      Такое уведомление не направляется в случае, если задолженность по обязательным пенсионным взносам не превышает сумму в размере одного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете.
      3. Агент в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления обязан представить в налоговый орган:
      1) списки вкладчиков накопительных пенсионных фондов, в пользу которых взыскивается задолженность по обязательным пенсионным взносам;
      2) (исключен - Законом РК от 10.12.2008 N 101-IV (вводится в действие с 01.01.2009). 
      Взыскание задолженности по обязательным пенсионным взносам с банковских счетов агентов производится на основании инкассового распоряжения налогового органа.
      В случае отсутствия или недостаточности денег на банковском (банковских) счете (счетах) для удовлетворения всех требований, предъявляемых к клиенту, банк производит изъятие денег клиента в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Республики Казахстан.
      В случае отсутствия денег на банковском счете в национальной валюте агента взыскание задолженности по обязательным пенсионным взносам производится с банковских счетов в иностранной валюте агента на основании инкассовых распоряжений, выставленных налоговыми органами в национальной валюте.
      4. По распоряжению налоговых органов в случае, если агент не представил списки вкладчиков накопительных пенсионных фондов, в пользу которых взыскивается задолженность по обязательным пенсионным взносам, и при наличии задолженности по обязательным пенсионным взносам, банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, обязаны приостановить все расходные операции на банковских счетах агентов и исполнять указания, касающиеся перечисления обязательных пенсионных взносов, социальных отчислений и налоговой задолженности в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
       Распоряжение налогового органа о приостановлении расходных операций по банковским счетам отменяется налоговым органом, вынесшим распоряжение о приостановлении расходных операций, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем устранения причин приостановления расходных операций по банковскому (банковским) счету (счетам).
      5. В случае отсутствия у агента банковского счета или недостаточности денег на банковских счетах агента налоговый орган приостанавливает расходные операции по кассе в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан.
      6. Банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, обязаны перечислить суммы обязательных пенсионных взносов через Центр в день списания данных сумм с банковских счетов агентов.
      7. Органы налоговой службы ежегодно публикуют в средствах массовой информации списки агентов, имеющих задолженность по обязательным пенсионным взносам, не погашенную в срок более шести месяцев со дня ее возникновения, с указанием регистрационного номера налогоплательщика - агента, фамилии, имени, отчества руководителя и суммы задолженности по обязательным пенсионным взносам.
        Сноска. Дополнен статьей 22-4 - Законом РК от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.). Новая редакция - Законом РК от 13 декабря 2004 г. N 11 (вводится в действие с 1 января 2005 г.). Внесены изменения - от 11 декабря 2006 г. N 201 (вводится в действие с 1 января 2007 г.); от 10.12.2008 N 101-IV (вводится в действие с 01.01.2009); от 05.07.2012 № 30-V (вводится в действие с 01.09.2012); от 04.02.2013 № 75-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      Статья 23. Пенсионные выплаты за счет обязательных
                 пенсионных взносов

      1. Право на пенсионные выплаты из накопительных пенсионных фондов за счет обязательных пенсионных взносов имеют лица, имеющие пенсионные накопления в накопительном пенсионном фонде:
      1) при наступлении условий, предусмотренных пунктами 1-3 статьи 9 настоящего Закона;
      2) мужчины по достижении пятидесятипятилетнего возраста и женщины – пятидесятилетнего возраста при достаточности пенсионных накоплений для обеспечения выплаты не ниже размера минимальной пенсии, установленного законом о республиканском бюджете, в соответствии с пунктом 2 статьи 31-1 настоящего Закона;
      3) инвалиды первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно;
      4) указанные в пункте 1 статьи 60 настоящего Закона;
      5) выезжающие или выехавшие на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан иностранцы и лица без гражданства, представившие документы, определенные законодательством Республики Казахстан, подтверждающие намерение или факт выезда.

      2. В случае смерти лица, имеющего пенсионные накопления в накопительном пенсионном фонде за счет обязательных пенсионных взносов, они наследуются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
      Сноска. Статья 23 в редакции Закона РК от 29.12.2002 № 369 (вводится в действие с 01.01.2003); с изменениями, внесенными Законом РК от 04.02.2013 № 75-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      Статья 23-1. Пенсионные выплаты за счет добровольных
                   пенсионных взносов

      1. Право на пенсионные выплаты из накопительных пенсионных фондов за счет добровольных пенсионных взносов возникает у следующих лиц, имеющих пенсионные накопления в накопительном пенсионном фонде:
      1) достигших пятидесятилетнего возраста;
      2) являющихся инвалидами;
      3) выезжающих или выехавших на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан и представивших документы, определенные  законодательством Республики Казахстан, подтверждающие намерение или факт выезда.

      2. В случае смерти лица, имеющего пенсионные накопления в накопительном пенсионном фонде за счет добровольных пенсионных взносов, они наследуются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
      Сноска. Дополнен статьей 23-1 - Законом РК от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.); с изменениями, внесенными Законом РК от 20.11.2008 N 88-IV (порядок введения в действие см. ст.2).

      Статья 23-2. Пенсионные выплаты за счет добровольных
                   профессиональных пенсионных взносов

      1. Право на пенсионные выплаты из накопительных пенсионных фондов за счет добровольных профессиональных пенсионных взносов возникает у лиц:
      1) достигших пятидесятилетнего возраста;
      2) выезжающих или выехавших на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан и представивших документы, определенные  законодательством Республики Казахстан, подтверждающие намерение или факт выезда.

      2. В случае смерти лица, имеющего пенсионные накопления в накопительном пенсионном фонде за счет добровольных профессиональных пенсионных взносов, они наследуются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
      Сноска. Дополнен статьей 23-2 - Законом РК от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.).

      Статья 23-3. Выплаты пенсионных накоплений
                   из накопительных пенсионных фондов

      1. Пенсионные выплаты из накопительных пенсионных фондов производятся получателям, имеющим пенсионные накопления на индивидуальных пенсионных счетах, при наличии документа, удостоверяющего его личность.

      2. Лица, указанные в пунктах 1-3 статьи 9, в пункте 3-2 статьи 22 настоящего Закона, а также инвалиды первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно, по своему выбору имеют право на получение пенсионных накоплений из накопительного пенсионного фонда в виде пенсионных выплат по установленному графику и (или) страховых выплат из страховой организации в соответствии с договором пенсионного аннуитета за счет пенсионных накоплений.
      В случае, если сумма пенсионных накоплений лиц, указанных в части первой настоящего пункта, превышает сумму договора пенсионного аннуитета, заключенного со страховой организацией, данная разница выплачивается вкладчику (получателю) из накопительного пенсионного фонда в виде пенсионных выплат по установленному графику.

      3. Сумма ежемесячных пенсионных выплат, назначенных получателю из Центра, и пенсионных выплат по графику не может быть менее размера минимальной пенсии, установленной законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.     

      4. Периодичность осуществления пенсионных выплат по графику (ежемесячная, ежеквартальная, ежегодная) определяется в соответствии с договором о пенсионном обеспечении.

      5. Исключен Законом РК от 04.02.2013 № 75-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      5-1. Пенсионные выплаты переводятся накопительным пенсионным фондом на банковский счет получателя, реквизиты которого указываются в заявлении получателя о назначении пенсионных выплат.
      Оплата банковских услуг, связанных с переводами, зачислениями и выплатами пенсионных накоплений, за исключением сумм их конвертации, осуществляется за счет собственных средств накопительного пенсионного фонда.

      6. Порядок осуществления пенсионных выплат из накоплений, сформированных за счет добровольных пенсионных взносов, и перечень документов, представляемых получателем, определяются условиями договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов.
      Сноска. Дополнен статьей 23-3 - Законом РК от 29.12.2002 N 369 (вводится в действие с 01.01.2003); от 13.04.2005 N 40 (вводится в действие с 01.01.2005); с изменениями, внесенными законами РК от 20.11.2008 N 88-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 04.02.2013 № 75-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      Статья 24. Представление сведений о перечисленных
                 обязательных пенсионных взносах

      1. Агенты ежеквартально в срок, установленный налоговым законодательством Республики Казахстан, представляют декларацию по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу, в которой отражают сведения по исчисленным, удержанным (начисленным) суммам обязательных пенсионных взносов, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.
      Форма декларации и порядок ее составления устанавливаются Правительством Республики Казахстан.

      1-1. Расчет по исчисленным, удержанным (начисленным) и перечисленным суммам обязательных пенсионных взносов в налоговые органы не представляется по лицам, освобожденным от уплаты обязательных пенсионных взносов в соответствии с пунктами 33-1 и 3-2 статьи 22 настоящего Закона.

      2. (исключен - N 58 от 16.06.2005 г. (прим.РЦПИ. внесены изменения в порядок введения в действие Закона N 58 - от 4 июля 2006 года N 148).

      3. Агенты обязаны вести первичный учет исчисленных, удержанных (начисленных) и перечисленных обязательных пенсионных взносов по каждому работнику в соответствии с порядком, установленным законодательством Республики Казахстан.

      4. Агент обязан ежемесячно, не позднее пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным, представлять вкладчикам сведения об исчисленных, удержанных (начисленных) и перечисленных обязательных пенсионных взносах.
      Сноска. Статья 24 в редакции Закона РК от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.); с изменениями, внесенными законами РК от 13 декабря 2004 г. N 11 (вводится в действие с 1 января 2005 г.); от 16 июня 2005 г. N 58 (порядок введения в действие см. ст.2 (прим.РЦПИ. внесены изменения в порядок введения в действие - от 4 июля 2006 года N 148); от 10.12.2008 N 101-IV (вводится в действие с 01.01.2009); от 05.07.2011 № 452-IV (вводится в действие с 13.10.2011); от 26.12.2012 № 61-V (вводится в действие с 01.01.2013); от 04.02.2013 № 75-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      Статья 25. Пенсионные активы накопительных пенсионных
                 фондов

      1. Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов формируются за счет: пенсионных взносов, инвестиционного дохода, средств, поступивших в качестве пени и возмещения убытков, за минусом комиссионных вознаграждений накопительных пенсионных фондов.

      1-1. Права юридических и физических лиц на пенсионные активы относятся к разряду вещных прав, предусмотренных настоящим Законом.

      2. Наложение ареста или обращение взысканий на обязательные пенсионные взносы, пени, пенсионные активы и пенсионные накопления по долгам вкладчика, получателя, Центра, накопительного пенсионного фонда, банка-кастодиана и организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, не допускается, в том числе в случаях ликвидации и (или) банкротства перечисленных субъектов.

      2-1. Пенсионные активы накопительного пенсионного фонда могут быть использованы исключительно на следующие цели:
      1) размещение в финансовые инструменты, перечень которых   определяется уполномоченным органом;
      2) осуществление пенсионных выплат в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
      3) перевод пенсионных накоплений в другой накопительный пенсионный фонд либо в страховую организацию, по договору пенсионного аннуитета, в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
      4) возврат ошибочно зачисленных пенсионных взносов и иных ошибочно зачисленных денег;
      5) выплату комиссионного вознаграждения накопительному пенсионному фонду в случае и размере, установленных настоящим Законом.
      3. (исключен - N 369 от 29.12.2002 г.).

      4. В случае смерти получателя, а также смерти лица, имеющего пенсионные накопления в накопительных пенсионных фондах и не достигшего пенсионного возраста в соответствии с пунктами 1-3 статьи 9 настоящего Закона, его семье либо лицу, осуществившему погребение получателя, накопительными пенсионными фондами выплачивается единовременная выплата на погребение в пределах пятидесятикратного месячного расчетного показателя, но не более имеющихся на индивидуальном пенсионном счете средств.
      Сноска. Статья 25 с изменениями, внесенными законами РК от 5 апреля 1999 г. N 364 (вводится в действие с 1 апреля 1999 г.);  РК от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.); от 20.11.2008 N 88-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 04.02.2013 № 75-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      Статья 26. Хранение и учет пенсионных активов в
                 банке-кастодиане

      1. Пенсионные активы накопительного пенсионного фонда хранятся и учитываются на счетах в банке-кастодиане, не аффилиированном с накопительным пенсионным фондом и (или) организацией, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, в соответствии с кастодиальным договором.
      Перечень аффилиированных лиц устанавливается статьей 64 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".

      2. Кастодиальный договор заключается между банком-кастодианом, накопительным пенсионным фондом и организацией, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами. В случае, если инвестиционное управление пенсионными активами осуществляется накопительным пенсионным фондом самостоятельно, то кастодиальный договор заключается между банком-кастодианом и накопительным пенсионным фондом.

      2-1. Форма типового кастодиального договора разрабатывается и утверждается уполномоченным органом.

      3. Банк-кастодиан осуществляет контроль за целевым размещением пенсионных активов накопительного пенсионного фонда и обязан блокировать (не исполнять) поручения организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, или накопительного пенсионного фонда (если инвестиционное управление пенсионными активами осуществляется накопительным пенсионным фондом  самостоятельно) в случае их несоответствия законодательству Республики Казахстан с уведомлением об этом уполномоченного органа и накопительного пенсионного фонда не позднее следующего рабочего дня.
      Порядок осуществления банком-кастодианом контроля за целевым размещением пенсионных активов накопительного пенсионного фонда определяется уполномоченным органом.

      4. Банк-кастодиан ведет учет всех операций по аккумулированию пенсионных активов, их размещению, по получению инвестиционного дохода и ежемесячно информирует накопительный пенсионный фонд о состоянии его счетов и деятельности организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами.

      5. У накопительного пенсионного фонда должен быть один банк-кастодиан.

      6. Кастодиальный договор может быть расторгнут на основании соответствующего решения исполнительного органа накопительного пенсионного фонда в одностороннем порядке по требованию накопительного пенсионного фонда с уведомлением банка-кастодиана и организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, и завершением процедуры передачи пенсионных активов новым банку-кастодиану и (или) организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, в двадцатидневный срок до намеченной даты расторжения.

      7. В тридцатидневный срок с момента заключения кастодиального договора с новым банком-кастодианом и (или) договора на инвестиционное управление с новой организацией, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, накопительный пенсионный фонд уведомляет об этом своих вкладчиков и агентов путем соответствующих публикаций в двух печатных изданиях на государственном и русском языках.

      8. На срок до шести месяцев с момента расторжения кастодиального договора между накопительным пенсионным фондом, прежним и новым банками-кастодианами заключается соответствующий договор о перечислении прежним банком-кастодианом поступающих к нему пенсионных взносов новому банку-кастодиану.
      Сноска. В статью 26 внесены изменения - Законом РК от 5 апреля 1999 г. N 364 (вводится в действие с 1 апреля 1999 г.); от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.); от 28.12.2011 № 524-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      Статья 27. Права и обязанности вкладчиков обязательных
                 пенсионных взносов, получателей пенсионных
                 выплат из накопительных пенсионных фондов
                 и агентов

      1. Вкладчики обязательных пенсионных взносов и получатели пенсионных выплат из накопительных пенсионных фондов имеют право:
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 1) предусмотрен в редакции Закона РК от 20.11.2008 № 88-IV (вводится в действие с 01.01.2015).
      1) выбирать накопительный пенсионный фонд для заключения с ним договора о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов;
      2) получать информацию об акционерах накопительного пенсионного фонда, организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, и банка-кастодиана в объеме, определяемом уполномоченным органом;
      3) получать информацию о состоянии пенсионных накоплений;
      4) обжаловать в судебном порядке действия накопительного пенсионного фонда;
      5) получать пенсионные выплаты из накопительного пенсионного фонда в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан на момент осуществления выплат;
      6) переводить в порядке, установленном нормативными правовыми актами уполномоченного органа, свои пенсионные накопления из одного накопительного пенсионного фонда в другой, но не чаще чем два раза в году;
      Примечание РЦПИ!
      Пункт 1 предусмотрено дополнить подпунктом 6-1) в соответствии с Законом РК от 20.11.2008 № 88-IV (вводится в действие с 01.01.2015).
      7) завещать свои пенсионные накопления в соответствии с   законодательством Республики Казахстан;
      8) изымать пенсионные накопления при выезде на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
      9) переводить пенсионные накопления из накопительного пенсионного фонда в страховую организацию;
      10) осуществлять иные права согласно договору о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов и законодательству Республики Казахстан.

      2. Агенты имеют право получать из Центра подтверждение о наличии у работника договора о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан.

      3. Вкладчики обязательных пенсионных взносов и получатели пенсионных выплат из накопительных пенсионных фондов обязаны:
      1) одновременно являться стороной не более чем одного договора о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов в соответствии с законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении и иметь пенсионные накопления за счет обязательных пенсионных взносов только в одном накопительном пенсионном фонде;
      2) сообщать в накопительные пенсионные фонды обо всех изменениях, влияющих на выполнение обязательств накопительным пенсионным фондом, в течение десяти календарных дней с даты таких изменений;
      3) (исключен - N 58 от 16.06.2005 г. (прим.РЦПИ. внесены изменения в порядок введения в действие Закона N 58 - от 4 июля 2006 года N 148);
      4) заключать договор пенсионного аннуитета в случаях, предусмотренных настоящим Законом;
      5) выполнять иные обязательства в соответствии с законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении и условиями договора о пенсионном обеспечении.
      4. Агенты обязаны своевременно исчислять, удерживать (начислять) и уплачивать обязательные пенсионные взносы в накопительные пенсионные фонды в сроки и порядке, установленных Правительством Республики Казахстан.
      Сноска. Статья 27 в редакции Закона РК от 29.12.2002 N 369 (вводится в действие с 01.01.2003); с изменениями, внесенными законами РК от 10.07.2003 N 483 (вводится в действие с 01.01.2004); от 16.06.2005 N 58 (порядок введения в действие см. ст. 2 (прим. РЦПИ. внесены изменения в порядок введения в действие - от 4 июля 2006 года N 148).

      Статья 27-1. Перевод пенсионных накоплений

     1. Перевод пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов из одного накопительного пенсионного фонда в другой по заключаемым вкладчиком (получателем) с 1 января 2009 года договорам о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов с другим накопительным пенсионным фондом осуществляется по электронному уведомлению Центра.
      2. Порядок перевода пенсионных накоплений вкладчика (получателя) из одного накопительного пенсионного фонда в другой, а также порядок перевода пенсионных накоплений вкладчика (получателя) из одного вида инвестиционного портфеля в другой внутри одного накопительного пенсионного фонда устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.
      3. При наличии у вкладчика (получателя) двух и более договоров о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов с различными накопительными пенсионными фондами перевод пенсионных накоплений из нескольких накопительных пенсионных фондов в один с 1 июля 2009 года осуществляется в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан.
      4. Перевод пенсионных накоплений вкладчика (получателя) за счет обязательных пенсионных взносов из одного накопительного пенсионного фонда в другой с 1 января 2015 года осуществляется вкладчиком (получателем) посредством электронного документа, содержащего информацию о вкладчике (получателе) и позволяющего осуществлять вкладчику (получателю) заключение договора о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов, а также перевод пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов из одного накопительного пенсионного фонда в другой посредством электронных терминалов в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан.
      Сноска. Статья 27-1 в редакции Закона РК от 20.11.2008 N 88-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); с изменением, внесенным Законом РК от 28.12.2011 № 524-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      Статья 28. (Статья 28 исключена - Законом РК от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.).

      Статья 29. Пенсионные правила и инвестиционные декларации
                 накопительных пенсионных фондов

      1. Накопительные пенсионные фонды устанавливают пенсионные
правила, включающие:
      1) порядок изменения или прекращения пенсионных договоров;
      2) порядок и условия осуществления пенсионных взносов и выплат;
      3) ответственность по обязательствам накопительных пенсионных фондов перед получателями и вкладчиками;
      4) порядок информирования о состоянии пенсионных накоплений;
      5) условия перевода пенсионных накоплений из одного накопительного пенсионного фонда в другой;
      6) представление сведений вкладчикам об акционерах накопительного пенсионного фонда, организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами и банка-кастодиана;
      7) сведения о формируемых накопительным пенсионным фондом
инвестиционных портфелях;
      8) иные особенности правоотношений между накопительными
пенсионными фондами, вкладчиками и получателями.
      2. Накопительными пенсионными фондами по каждому формируемому инвестиционному портфелю принимаются инвестиционные декларации.
      Инвестиционные декларации накопительных пенсионных фондов по каждому инвестиционному портфелю, а также изменения и дополнения к ним подлежат опубликованию в периодических печатных изданиях в течение пятнадцати календарных дней с даты их утверждения.
      Инвестиционные декларации должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в отношении инвестиционной деятельности накопительных пенсионных фондов.
      3. Пенсионные правила и инвестиционные декларации, а также изменения и дополнения к ним утверждаются органом накопительного пенсионного фонда, уполномоченным общим собранием акционеров.
      4. Пенсионные правила и инвестиционные декларации не должны ущемлять и ухудшать интересы вкладчиков (получателей) накопительных пенсионных фондов.
      Сноска. Статья 29 в редакции Закона РК от 05.07.2012 № 30-V (вводится в действие с 01.09.2012).

      Статья 30. Пенсионный договор вкладчика (получателя) с
                 накопительным пенсионным фондом

      Сноска. Заголовок с изменением, внесенным Законом РК от 28.12.2011 № 524-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      1. Договор о пенсионном обеспечении заключается между накопительным пенсионным фондом и вкладчиком (получателем) в письменной форме в соответствии с типовыми договорами о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, добровольных профессиональных пенсионных взносов.
      В случае заключения договора о пенсионном обеспечении вне места нахождения накопительного пенсионного фонда, его филиалов и (или) иных подразделений (за исключением представительств), указанного в пенсионных правилах накопительного пенсионного фонда, согласованных с уполномоченным органом и опубликованных на интернет-ресурсах накопительного пенсионного фонда, подлинность подписи вкладчика (получателя) на договоре о пенсионном обеспечении должна быть засвидетельствована нотариусом или иными лицами, уполномоченными Законом Республики Казахстан "О нотариате" на совершение нотариальных действий.
      Накопительный пенсионный фонд ведет учет договоров о пенсионном обеспечении с указанием места их заключения, фамилий, имен, отчеств (при их наличии) нотариуса или иных лиц, уполномоченных Законом Республики Казахстан "О нотариате" на совершение нотариальных действий, а также работников накопительного пенсионного фонда, присутствовавших при подписании вкладчиком (получателем) договора о пенсионном обеспечении.
      Порядок заключения накопительным пенсионным фондом договоров о пенсионном обеспечении устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.

      1-1. В процессе привлечения лиц для заключения договоров о пенсионном обеспечении с накопительным пенсионным фондом запрещается предлагать (предоставлять) данным лицам:
      1) деньги;
      2) не содержащие наименование накопительного пенсионного фонда подарки стоимостью, превышающей двукратный размер месячного расчетного показателя за один подарок.
      Требование настоящего пункта распространяется на накопительные пенсионные фонды, организации, осуществляющие инвестиционное управление пенсионными активами, всех работников накопительных пенсионных фондов и организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами.

      2. Типовые договоры о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносовдобровольных пенсионных взносовдобровольных профессиональных пенсионных взносов разрабатываются и утверждаются уполномоченным органом, и содержат следующие сведения и условия:
      1) наименование, место нахождения и банковские реквизиты накопительного пенсионного фонда;
      2) фамилию, имя, отчество (при его наличии), индивидуальный идентификационный номер, адрес получателя и (или) вкладчика (если вкладчиком является физическое лицо), а также наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер и банковские реквизиты вкладчика, являющегося юридическим лицом;
      3) предмет договора;
      4) права и обязанности сторон;
      5) порядок и условия внесения пенсионных взносов;
      6) номер индивидуального пенсионного счета;
      7) порядок отчетности накопительного пенсионного фонда по состоянию пенсионных накоплений;
      8) ответственность сторон в случаях невыполнения обязательств;
      9) срок действия договора;
      10) порядок и условия изменения и расторжения договора;
      11) исключен Законом РК от 28.12.2011 № 524-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования);
      12) иные сведения и условия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
      3. Договор о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов вступает в силу с момента подтверждения Центра о соблюдении вкладчиком (получателем) требования о переводе пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов не чаще чем два раза в год.
      4. При заключении вкладчиком (получателем) договора о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов с другим накопительным пенсионным фондом пенсионные накопления подлежат переводу фондами-отправителями в фонд-получатель на основании электронного уведомления Центра в течение пятнадцати рабочих дней. В период перевода пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов из одного накопительного пенсионного фонда в другой не допускается заключение вкладчиком (получателем) нового договора о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов либо отказ от перевода пенсионных накоплений из одного накопительного пенсионного фонда в другой.
      Договор о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов расторгается после завершения процедуры перевода пенсионных накоплений.
      Сноска. В статью 30 внесены изменения - Законом РК от 5 апреля 1999 г. N 364 (вводится в действие с 1 апреля 1999 г.); от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.); от 12.01.2007 N 224 (вводится в действие с 01.01.2012); от 20.11.2008 N 88-IV (вводится в действие с 01.01.2009); от 28.12.2011 № 524-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 12.01.2012 № 538-IV (порядок введения в действие см. ст. 2).

      Статья 31. Ответственность сторон договора о пенсионном
                 обеспечении и иных лиц

      1. Накопительный пенсионный фонд несет ответственность по своим обязательствам перед вкладчиком и получателем только собственным имуществом.

      2. Вкладчики и получатели не отвечают по обязательствам накопительных пенсионных фондов, равно как и накопительные пенсионные фонды не отвечают по обязательствам вкладчиков и получателей.

      3. Условия и порядок ответственности накопительных пенсионных фондов, организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, и банков-кастодианов определяются законодательными актами Республики Казахстан и договорами.

      4. Если показатель номинальной доходности накопительного пенсионного фонда по пенсионным активам, рассчитанный по консервативному и (или) умеренному инвестиционному портфелю на конец календарного года, составляет величину, меньшую минимального значения доходности по соответствующему виду портфеля, то накопительный пенсионный фонд восстанавливает разницу между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности за счет собственного капитала в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа.
      Порядок расчета номинальной доходности накопительного пенсионного фонда, рассчитываемой по консервативному или умеренному инвестиционному портфелю, и минимального значения доходности по каждому виду инвестиционного портфеля устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.
      Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами, в части активов консервативного и (или) умеренного инвестиционного портфеля каждого накопительного пенсионного фонда, находящегося у нее в управлении, или накопительный пенсионный фонд, самостоятельно осуществляющий инвестиционное управление пенсионными активами, обеспечивает получение доходности не ниже минимального значения доходности.
      В случае, если показатель номинальной доходности накопительного пенсионного фонда по пенсионным активам, рассчитанный по консервативному и (или) умеренному инвестиционному портфелю на конец календарного года, составил величину, меньшую минимального значения доходности, накопительный пенсионный фонд предъявляет требования к организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, о возмещении разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности.

      Примечание РЦПИ!
      Статью 31 предусмотрено дополнить пунктом 4-1 в соответствии с Законом РК от 20.11.2008 № 88-IV (вводится в действие с 01.01.2015).

      5. Накопительные пенсионные фонды за неисполнение, несвоевременное исполнение уведомления Центра о переводе пенсионных накоплений в другой накопительный пенсионный фонд обязаны уплатить на сумму пенсионных накоплений, подлежащих переводу, пеню в размере 2,5-кратной ставки рефинансирования уполномоченного органа за каждый день просрочки (включая день перевода) в пользу вкладчика (получателя), чьи права нарушены.
      Накопительные пенсионные фонды за несвоевременное осуществление пенсионных выплат обязаны уплачивать пеню на сумму выплат в размере 1,5-кратной ставки рефинансирования уполномоченного органа за каждый день просрочки (включая день выплаты) в пользу лица, чьи права нарушены.
      Центр за несвоевременный перевод пенсионных накоплений в накопительный пенсионный фонд обязан уплачивать пеню на сумму пенсионных накоплений, подлежащих переводу, в размере 1,5-кратной ставки рефинансирования уполномоченного органа за каждый день просрочки (включая день перевода) в пользу вкладчика (получателя), чьи права нарушены.
      Сноска. В статью 31 внесены изменения - Законом РК от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.); от 16 июня 2005 г. N 58 (порядок введения в действие см. ст.2 (прим.РЦПИ. внесены изменения в порядок введения в действие - от 4 июля 2006 года N 148); от 20.11.2008 N 88-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 05.07.2012 № 30-V (вводится в действие с 01.09.2012).

      Глава 7-1. Пенсионное обеспечение из страховых организаций

      Сноска. Дополнен главой 7-1 - Законом РК от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.).

      Статья 31-1. Страховые выплаты из страховых организаций

      1. Лица, указанные, в пунктах 1-3 статьи 9 и подпункте 3) пункта 1 статьи 23 настоящего Закона, вправе заключить договор пенсионного аннуитета со страховой организацией об осуществлении страховых выплат пожизненно с использованием пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов. При этом размер месячной страховой выплаты из страховой организации не может быть ниже размера минимальной пенсии, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, на дату заключения договора пенсионного аннуитета.

      2. Лица, указанные в подпункте 2) пункта 1 статьи 23 настоящего Закона, имеют право на получение пенсионных накоплений при заключении договора пенсионного аннуитета со страховой организацией.
      Лицам, указанным в настоящем пункте, страховые выплаты производятся страховой организацией пожизненно в соответствии с договором пенсионного аннуитета. Договор пенсионного аннуитета заключается со страховой организацией в случае, если размер месячной страховой выплаты будет не ниже размера минимальной пенсии, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, на дату заключения договора пенсионного аннуитета.

      3. Лица, указанные в подпункте 4) пункта 1 статьи 23 настоящего Закона, имеют право на получение пенсионных накоплений только при заключении договора пенсионного аннуитета с использованием не более пятидесяти процентов своих пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, на срок до достижения возраста, указанного в пункте 1 статьи 9 настоящего Закона.
      Остальная часть пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, выплачивается вкладчику (получателю) из накопительного пенсионного фонда в виде пенсионных выплат по установленному графику по достижении им возраста, указанного в пункте 1 статьи 9 настоящего Закона.

      4. Лица, указанные в подпункте 1) пункта 1 статьи 23-2 настоящего Закона, имеют право на получение пенсионных накоплений только при заключении договора пенсионного аннуитета с использованием пенсионных накоплений, сформированных за счет добровольных профессиональных пенсионных взносов, на срок до достижения возраста, указанного в пункте 1 статьи 9 настоящего Закона.

      5. В случае, если сумма пенсионных накоплений лиц, указанных в пунктах 2, 4 настоящей статьи, превышает сумму договора пенсионного аннуитета, данная разница выплачивается вкладчику (получателю) из накопительного пенсионного фонда в виде пенсионных выплат по установленному графику по достижении им возраста, указанного в пункте 1 статьи 9 настоящего Закона.

      6. Страховые выплаты переводятся страховой организацией на банковский счет страхователя, реквизиты которого указываются в договоре пенсионного аннуитета.
      Оплата банковских услуг, связанных с переводами, зачислениями и выплатами сумм страховых выплат, осуществляется за счет собственных средств страховой организации.
      Сноска. Статья 31-1 с изменениями, внесенными законами РК от 16.06.2005 N 58 (порядок введения в действие см. ст.2 (прим. РЦПИ. внесены изменения в порядок введения в действие - от 4 июля 2006 года N 148); от 20.11.2008 N 88-IV (порядок введения в действие см. ст.2 ); от 04.02.2013 № 75-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      Статья 31-2. Заключение договора пенсионного аннуитета

      1. Типовой договор пенсионного аннуитета разрабатывается и утверждается уполномоченным органом.

      2. Договор пенсионного аннуитета заключается между страхователем (получателем пенсионных выплат) и страховой организацией на срок, определенный требованиями настоящего Закона.

      3. Лицо, заключающее договор пенсионного аннуитета, свободно в выборе страховой организации.

      4. Договор пенсионного аннуитета заключается на основании письменного заявления получателя.

      5. Договор пенсионного аннуитета вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента перечисления накопительным пенсионным фондом суммы пенсионных накоплений страховой организации.

      6. Лицо, заключившее договор пенсионного аннуитета, не вправе его расторгнуть в течение двух лет с даты его заключения.
      Досрочное прекращение договора пенсионного аннуитета возможно при условии заключения договора пенсионного аннуитета с другой страховой организацией. При досрочном прекращении договора пенсионного аннуитета предусмотренная им выкупная сумма должна быть не менее суммы уплаченной страховой премии за вычетом суммы осуществленных страховых выплат и расходов страховой организации на ведение дела.

      7. В случае если достаточность пенсионных накоплений лиц, указанных в пунктах 1-3 статьи 9, подпунктах 2) и 3) пункта 1 статьи 23 и подпункте 1) пункта 1 статьи 23-2 настоящего Закона, превышает суммы страховой премии по договору пенсионного аннуитета, то данные лица вправе заключать договоры пенсионного аннуитета с несколькими страховыми организациями.
      Сноска. Статья 31-2 с изменениями, внесенными законами РК от 16.06.2005 N 58 (порядок введения в действие см. ст.2 (прим. РЦПИ. внесены изменения в порядок введения в действие - от 4 июля 2006 года N 148); от 04.02.2013 № 75-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      Статья 31-3. Права и обязанности сторон договора
                   пенсионного аннуитета

      1. Страхователь имеет право на:
      1) ознакомление с расчетами размеров страховых выплат, проведенными страховой организацией;
      1-1) осуществление доплаты недостающей суммы для оплаты страховой премии по договору пенсионного аннуитета при недостаточности пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов путем объединения пенсионных накоплений, сформированных за счет добровольных пенсионных взносов и добровольных профессиональных пенсионных взносов;
      1-2) осуществление доплаты из собственных денег на счет страховой организации недостающей суммы для оплаты страховой премии по договору пенсионного аннуитета при недостаточности пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов путем объединения пенсионных накоплений, сформированных за счет добровольных пенсионных взносов и добровольных профессиональных пенсионных взносов;
      2) привлечение независимых экспертов для проведения расчетов размера страховых выплат из страховой организации;
      3) получение копии договора пенсионного аннуитета в случае его утери.

      2. Страхователь обязан:
      1) уведомить накопительный пенсионный фонд в течение десяти календарных дней со дня заключения договора пенсионного аннуитета с представлением оригинала такого договора;
      2) при заключении нового договора пенсионного аннуитета с другой страховой организацией в течение десяти календарных дней со дня его заключения отказаться в одностороннем порядке от исполнения  обязательств по ранее заключенному договору пенсионного аннуитета с представлением оригинала нового договора прежней страховой организации.

      3. Страховая организация имеет право получить сумму пенсионных накоплений согласно договору пенсионного аннуитета единовременно и в полном объеме.

      4. Страховая организация обязана:
      1) ознакомить страхователя с расчетами размера страховых выплат из страховой организации;
      2) оформить договор пенсионного аннуитета в трех экземплярах, из которых два выдаются страхователю;
      3) в течение двадцати календарных дней с момента получения оригинала договора пенсионного аннуитета, предусмотренного в подпункте 2) пункта 2 настоящей статьи, перевести выкупную сумму в страховую организацию, указанную в договоре пенсионного аннуитета;
      4) при несвоевременном осуществлении страховых выплат из страховой организации, предусмотренных договором пенсионного аннуитета, уплатить страхователю пеню в размере 1,5 процента от неоплаченной суммы за каждый день просрочки;
      5) в случае смерти страхователя осуществить страховую выплату в виде пособия на погребение семье либо лицу, осуществившему погребение, в размере, установленном договором пенсионного аннуитета, но не менее пятнадцатикратного месячного расчетного показателя.
       Сноска. Статья 31-3 с изменениями, внесенными законами РК от 23.10.2008 N 72-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 20.11.2008 N 88-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 04.02.2013 № 75-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      Статья 31-4. Порядок перевода пенсионных накоплений
                   в страховую организацию

      1. В срок не позднее пяти рабочих дней с даты получения документов, соответствующих требованиям, установленным нормативным правовым актом уполномоченного органа, накопительный пенсионный фонд обязан перевести пенсионные накопления получателя в страховую организацию.

      2. В случае просрочки исполнения обязательств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, накопительный пенсионный фонд несет ответственность перед получателем в соответствии с пунктом 3 статьи 31 настоящего Закона.
      Сноска. В статью 31-4 внесены изменения - Законом РК от 16 июня 2005 г. N 58 (порядок введения в действие см. ст.2 (прим.РЦПИ. внесены изменения в порядок введения в действие - от 4 июля 2006 года N 148); от 28.12.2011 № 524-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 04.02.2013 № 75-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

     Статья 31-5. Осуществление расчетов страховой премии и
                  страховых выплат по договорам
                  пенсионного аннуитета

      1. Расчет страховой премии и страховой выплаты осуществляется страховой организацией либо независимым экспертом в соответствии с методикой, установленной уполномоченным органом.
      2. Допустимый уровень расходов страховой организации на ведение дела по заключаемым договорам пенсионного аннуитета устанавливается уполномоченным органом.
      3. Страховые выплаты по договору пенсионного аннуитета включают периодичные страховые выплаты и, по желанию страхователя, единовременную страховую выплату.
      Периодичные страховые выплаты осуществляются ежемесячно, ежеквартально или в ином порядке по соглашению сторон договора пенсионного аннуитета, но не менее одного раза в год в соответствии с требованиями статьи 31-1 настоящего Закона.
      Первая периодичная страховая выплата осуществляется страховой организацией не позднее десяти рабочих дней с момента перевода пенсионных накоплений в страховую организацию по договору пенсионного аннуитета.
      4. Размер единовременной страховой выплаты устанавливается в зависимости от суммы переводимых из накопительного пенсионного фонда в страховую организацию пенсионных накоплений в следующих размерах:
      1) не более десяти процентов от суммы страховой премии, если сумма переводимых пенсионных накоплений не превышает 7 000-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на дату заключения договора пенсионного аннуитета;
      2) не более двадцати процентов от суммы страховой премии, если сумма переводимых пенсионных накоплений превышает 7 000-кратный размер месячного расчетного показателя, но не более 15 000-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на дату заключения договора пенсионного аннуитета;
      3) не более тридцати процентов от суммы страховой премии, если сумма переводимых пенсионных накоплений превышает 15 000-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на дату заключения договора пенсионного аннуитета.
      Осуществление единовременной страховой выплаты при частичном или полном переводе оставшихся либо вновь сформированных после заключения вкладчиком договора пенсионного аннуитета пенсионных накоплений из накопительного пенсионного фонда в страховую организацию не допускается.
      5. Размер комиссионного вознаграждения, выплачиваемого страховщиком страховому агенту за оказание посреднических услуг по заключению договора пенсионного аннуитета с условием, предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи, рассчитывается страховой организацией от размера начисленной страховой премии без учета единовременной страховой выплаты, выплачиваемой страховой организацией лицу, заключившему договор пенсионного аннуитета.
      Сноска. Статья 31-5 в редакции Закона РК от 04.02.2013 № 75-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Глава 8. ОРГАНИЗАЦИЯ НАКОПИТЕЛЬНЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

      Статья 32. (Статья 32 исключена - Законом РК от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.).

      Статья 33. Виды накопительных пенсионных фондов

      Сноска. Статья 33 исключена Законом РК от 28.12.2011 № 524-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      Статья 34. Правовое положение накопительного
                 пенсионного фонда

      1. Накопительный пенсионный фонд создается в форме акционерного общества.
      2. Акции накопительного пенсионного фонда должны быть включены в категории официального списка фондовой биржи, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.
      3. В период учреждения и деятельности накопительного пенсионного фонда должно выполняться одно из следующих требований:
      1) акции накопительного пенсионного фонда должны быть размещены среди акционеров, из которых три и более являются крупными акционерами, не являющимися аффилиированными по отношению друг к другу. При этом доля одного акционера накопительного пенсионного фонда либо группы акционеров, аффилиированных по отношению друг к другу, должна быть менее семидесяти пяти процентов от общего количества голосующих акций накопительного пенсионного фонда;
      2) доля акций накопительного пенсионного фонда, принадлежащих миноритарным акционерам, в совокупности должна составлять более двадцати пяти процентов от общего количества голосующих акций накопительного пенсионного фонда.
      При этом доля миноритарного акционера совместно с его аффилиированными лицами должна составлять менее десяти процентов от общего количества голосующих акций накопительного пенсионного фонда.
      Требования настоящего пункта не распространяются на накопительные пенсионные фонды с участием государства.
      4. Помимо требований, установленных законодательными актами Республики Казахстан, устав накопительного пенсионного фонда должен предусматривать наличие:
      1) кодекса корпоративного управления;
      2) должности корпоративного секретаря;
      3) корпоративного веб-сайта;
      4) запрета "золотой акции".
      Сноска. Статья 34 в редакции Закона РК от 28.12.2011 № 524-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      Статья 34-1. Инвестиционные портфели в накопительных
                   пенсионных фондах

      1. Накопительный пенсионный фонд обязан формировать за счет пенсионных активов следующие виды инвестиционных портфелей:
      1) консервативный, активы которого инвестируются в финансовые инструменты, за исключением акций;
      2) умеренный, активы которого инвестируются в финансовые инструменты, в том числе в размере не более тридцати процентов в акции.
      Примечание РЦПИ!
      Пункт 2 вводится в действие с 01.01.2015.
      2. Накопительный пенсионный фонд вправе дополнительно формировать агрессивный инвестиционный портфель, активы которого инвестируются в финансовые инструменты, в том числе в размере не более восьмидесяти процентов в акции.
      3. Порядок и условия инвестирования пенсионных активов в финансовые инструменты, в том числе перечень объектов инвестирования, размеры инвестиций по видам финансовых инструментов и суммарные размеры инвестиций для каждого вида инвестиционного портфеля, требования по хеджированию устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.
      4. Инвестиционная декларация разрабатывается накопительным пенсионным фондом для каждого вида инвестиционного портфеля.
      Накопительный пенсионный фонд вправе вносить изменения в инвестиционную декларацию не чаще двух раз в год.
      5. Пенсионные накопления, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов, лиц, достигших пенсионного возраста, переводятся накопительным пенсионным фондом в консервативный инвестиционный портфель без последующего перевода в инвестиционный портфель другого вида данного или любого другого накопительного пенсионного фонда.
      Примечание РЦПИ!
      Пункт 6 вводится в действие с 01.01.2015.
      6. Пенсионные накопления вкладчиков (получателей), не обратившихся с заявлением в накопительный пенсионный фонд о выборе инвестиционного портфеля, а также пенсионные накопления лиц, до достижения пенсионного возраста которым осталось семь лет и менее, переводятся накопительным пенсионным фондом в умеренный инвестиционный портфель без последующего перевода в агрессивный инвестиционный портфель данного или любого другого накопительного пенсионного фонда.
      Сноска. Глава 8 дополнена статьей 34-1 в соответствии с Законом РК от 20.11.2008 N 88-IV (порядок введения в действие см. ст. 2).

      Статья 35. Создание, закрытие филиалов, представительств
                 накопительных пенсионных фондов

      1. Накопительный пенсионный фонд на основании решения органа управления фонда без согласия уполномоченного органа вправе открывать свои обособленные подразделения - филиалы и представительства на территории Республики Казахстан.
      2. Накопительный пенсионный фонд в течение тридцати рабочих дней с даты учетной регистрации своего филиала и представительства в органах юстиции обязан письменно уведомить уполномоченный орган об их открытии с приложением:
      1) справки об учетной регистрации филиала (представительства);
      2) нотариально засвидетельствованной копии положения о филиале или представительстве с отметкой и печатью зарегистрировавшего органа юстиции;
      3) нотариально засвидетельствованной копии доверенности, выданной первому руководителю филиала или представительства.
      3. Филиал накопительного пенсионного фонда - обособленное подразделение накопительного пенсионного фонда, не являющееся юридическим лицом, расположенное вне места нахождения накопительного пенсионного фонда, осуществляющее деятельность от имени накопительного пенсионного фонда и действующее в пределах полномочий, предоставленных ему накопительным пенсионным фондом Филиал накопительного пенсионного фонда имеет единые с накопительным пенсионным фондом баланс, а также наименование, полностью совпадающее с наименованием накопительного пенсионного фонда.
      4. Представительство накопительного пенсионного фонда - обособленное подразделение накопительного пенсионного фонда, не являющееся юридическим лицом, расположенное вне места нахождения накопительного пенсионного фонда, действующее от имени и по поручению накопительного пенсионного фонда и не осуществляющее деятельность по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат, по инвестиционному управлению пенсионными активами.
      5. Открытие филиалов и представительств накопительных пенсионных фондов-нерезидентов Республики Казахстан в Республике Казахстан запрещается.
      6. Обязательными условиями открытия филиалов накопительного пенсионного фонда являются:
      1) безубыточная деятельность накопительного пенсионного фонда по итогам последнего завершенного финансового года;
      2) соблюдение накопительным пенсионным фондом пруденциальных нормативов по достаточности собственного капитала и доходности пенсионных активов в течение трех месяцев, предшествующих принятию решения об открытии филиала;
      3) неприменение уполномоченным органом санкций к накопительному пенсионному фонду в течение трех месяцев, предшествующих дате учетной регистрации филиала в органах юстиции.
      7. Накопительный пенсионный фонд вправе открыть представительства на территории Республики Казахстан при условии безубыточной деятельности накопительного пенсионного фонда по итогам последнего завершенного" финансового года.
      8. При внесении изменений и (или) дополнений в положение о филиале, представительстве, требующих учетной перерегистрации в органах юстиции, накопительный пенсионный фонд обязан в течение тридцати рабочих дней с даты учетной перерегистрации в органах юстиции представить в уполномоченный орган:
      1) нотариально засвидетельствованную копию изменений и (или) дополнений в положение о филиале, представительстве;
      2) справку об учетной перерегистрации филиала (представительства).
      При внесении изменений и (или) дополнений в положение о филиале, представительстве, не требующих учетной перерегистрации в органах юстиции, накопительный пенсионный фонд обязан в течение тридцати рабочих дней с даты отметки органа юстиции о приеме письма накопительного пенсионного фонда представить в уполномоченный орган копию указанного письма накопительного пенсионного фонда, нотариально засвидетельствованные копии изменений и (или) дополнений в положение о филиале, представительстве.
      9. Накопительный пенсионный фонд в течение тридцати рабочих дней с даты снятия с учетной регистрации своего филиала или представительства в органах юстиции должен письменно уведомить уполномоченный орган о прекращении их деятельности с приложением нотариально засвидетельствованной копии документа органа юстиции, подтверждающего снятие с учетной регистрации филиала или представительства накопительного пенсионного фонда.
      10. Уполномоченный орган требует закрытия филиала и представительства в случае невыполнения накопительным пенсионным фондом требований пунктов 2,6 - 8 настоящей статьи.
      Сноска. статья 35 в редакции - Законом РК от 23 декабря 2005 года N 107 (порядок введения в действие см. ст.2 Закона N 107). Статья с изменениями, внесенными законами РК от 19 февраля 2007 года N 230 (порядок введения в действие см. ст. 2); от 28.12.2011 № 524-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 24.12.2012 № 60-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      Статья 36. Учредители и акционеры 
                 накопительного пенсионного фонда

      1. Учредителями и (или) акционерами накопительного пенсионного фонда могут быть физические лица-резиденты Республики Казахстан, юридические лица.
      Государство может быть учредителем и (или) акционером только в лице Правительства Республики Казахстан или уполномоченного органа.
      Национальный управляющий холдинг может быть акционером накопительного пенсионного фонда только на основании решения Правительства Республики Казахстан.

      1-1. Учредителем и (или) акционером накопительного пенсионного фонда может быть юридическое лицо-нерезидент Республики Казахстан, имеющее минимальный требуемый рейтинг одного из рейтинговых агентств. Перечень рейтинговых агентств и минимальный требуемый рейтинг устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.
      Примечание РЦПИ!
      Абзац вводится в действие с 01.01.2010.
      Юридические лица, зарегистрированные в оффшорных зонах, перечень которых устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа, не вправе прямо или косвенно владеть и (или) пользоваться, и (или) распоряжаться голосующими акциями накопительных пенсионных фондов-резидентов Республики Казахстан.

      1-2. Суммарное количество голосующих акций накопительного пенсионного фонда, принадлежащих (переданных в доверительное управление) нерезидентам Республики Казахстан, а также организациям, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат (переданы в доверительное управление) нерезидентам Республики Казахстан, не должно превышать двадцати пяти процентов от общего количества голосующих акций данного накопительного пенсионного фонда.

      1-3. Лицо, самостоятельно или совместно со своими аффилиированными лицами имеющее намерение приобрести в совокупности десять или более процентов голосующих акций накопительного пенсионного фонда, обязано направить уведомление об этом в накопительный пенсионный фонд не позднее, чем за десять календарных дней до даты начала предполагаемого приобретения акций.
      Уведомление должно содержать сведения о:
      1) количестве приобретаемых акций накопительного пенсионного фонда;
      2) предполагаемой цене приобретения;
      3) контактных данных лица, самостоятельно или совместно со своими аффилиированными лицами имеющего намерение приобрести акции накопительного пенсионного фонда (адрес электронной почты либо номер телефона или телефакса), посредством которых накопительный пенсионный фонд может связаться с данным лицом;
      4) для физического лица:
      фамилии, имени, отчестве (при его наличии);
      наименовании и реквизитах документа, удостоверяющего личность;
      месте жительства;
      5) для юридического лица:
      наименовании;
      номере и дате государственной регистрации (перерегистрации) в качестве юридического лица;
      месте нахождения.

      1-4. Исключен Законом РК от 28.12.2011 № 524-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      1-5. Акционер, принимающий участие на общем собрании акционеров (за исключением акционера, являющегося банком - резидентом Республики Казахстан), представляет заявление, в котором указывает о выполнении требования части второй пункта 1-1 настоящей статьи его акционерами (участниками), в случае, если информация о стране регистрации таких акционеров (участников) отсутствует в накопительном пенсионном фонде.
      Акционер, не представивший указанное заявление, не допускается к участию в общем собрании акционеров.
      При выявлении недостоверности информации, указанной в заявлении, либо выявления нарушения требования, указанного в части второй пункта 1-1 настоящей статьи:
      1) в случае если за решение проголосовало большинство голосующих акций (без учета голосующих акций акционера, представившего заявление), то решение общего собрания акционеров считается принятым без учета голосов данного акционера;
      2) в случае если голос акционера, представившего заявление, был решающим, то данное обстоятельство является основанием для признания недействительным решения общего собрания акционеров по требованию уполномоченного органа либо иных заинтересованных лиц в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

      2. Исключен Законом РК от 28.12.2011 № 524-IV (вводится в действие с 01.01.2014).

      3. Государственное предприятие не может быть учредителем или акционером накопительного пенсионного фонда.

      4. Исключен Законом РК от 28.12.2011 № 524-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      5. Накопительный пенсионный фонд не может выступать в качестве учредителя или акционера другого накопительного пенсионного фонда.
      Сноска. Статья 36 с изменениями, внесенными законами РК от 5 апреля 1999 г. N 364 (вводится в действие с 1 апреля 1999 г.); от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.); от 23.10.2008 N 72-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 20.11.2008 N 88-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 28.12.2011 № 524-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 05.07.2012 № 30-V (вводится в действие с 01.09.2012).

      Статья 36-1. Крупный участник накопительного
                   пенсионного фонда или организации,
                   осуществляющей инвестиционное управление
                   пенсионными активами

      1. Ни одно лицо самостоятельно или совместно с другим (другими) лицом (лицами) не может (не могут) прямо или косвенно владеть, пользоваться и (или) распоряжаться десятью или более процентами размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, а также иметь контроль или возможность оказывать влияние на принимаемые накопительным пенсионным фондом или организацией, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, решения в размере десяти или более процентов от размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, без получения предварительного письменного согласия уполномоченного органа. Данное требование не распространяется на государство или национальный управляющий холдинг, а также на случаи, предусмотренные настоящим Законом.
      Юридические лица-нерезиденты Республики Казахстан могут получить согласие уполномоченного органа на приобретение статуса крупного участника накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, при наличии минимального требуемого рейтинга одного из рейтинговых агентств. Минимальный требуемый рейтинг и перечень рейтинговых агентств устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.
      Наличие указанного рейтинга не требуется для юридического лица-нерезидента Республики Казахстан, предполагающего косвенно владеть десятью или более процентами голосующих акций накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, или голосовать косвенно десятью или более процентами голосующих акций накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, через владение (голосование) акциями (долями участия в уставном капитале) юридического лица-нерезидента Республики Казахстан, являющегося крупным участником накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, прямо владеющего десятью или более процентами размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, или имеющего возможность голосовать десятью или более процентами голосующих акций накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, имеющего минимальный требуемый рейтинг.
      2. Не являются крупными участниками накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, акционеры, которым в совокупности принадлежат десять или более процентов размещенных (за вычетом привилегированных или выкупленных) или голосующих акций накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, и действующие на основании заключенного между ними соглашения, предусматривающего принятие ими решений по следующим вопросам:
      1) созыв внеочередного общего собрания акционеров или обращение в суд с иском о его созыве в случае отказа совета директоров в созыве общего собрания акционеров;
      2) включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров;
      3) созыв заседания совета директоров;
      4) проведение аудита накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, за свой счет.
      3. Правила выдачи, отзыва согласия на приобретение статуса крупного участника накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, требования к документам, представляемым для получения указанного согласия, определяются уполномоченным органом.
      4. Для получения согласия лицо, желающее стать крупным участником накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, обязано представить в уполномоченный орган заявление о приобретении статуса крупного участника накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, с приложением документов и сведений, определенных пунктами 6, 7, 8, 9 и 10 настоящей статьи.
      5. Крупные участники накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, – физические лица оплачивают акции накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, в размере, не превышающем стоимости имущества, принадлежащего им на праве собственности. При этом стоимость имущества должна быть не меньше совокупной стоимости ранее приобретенных и приобретаемых акций накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами.
      6. Для получения согласия на приобретение статуса крупного участника накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, физическое лицо представляет следующие документы:
      1) сведения об условиях и порядке приобретения акций накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, в том числе ранее приобретенных, включая описание источников и средств, используемых для приобретения акций, с приложением копий подтверждающих документов.
      Источником, используемым для приобретения акций накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, являются:
      доходы, полученные от предпринимательской, трудовой или другой оплачиваемой деятельности;
      денежные накопления заявителя, подтвержденные документально.
      Дополнительно к источникам, указанным в части второй настоящего подпункта, для приобретения акций накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, могут быть использованы деньги, полученные в виде дарения, выигрышей, дохода от продажи безвозмездно полученного имущества, в размере, не превышающем двадцати пяти процентов стоимости приобретаемых акций накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами.
      При приобретении акций накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, за счет имущества, полученного в виде дарения, заявитель представляет сведения о дарителе и источниках происхождения указанного имущества у дарителя;
      2) доверенность на представителя заявителя, которому поручается представление интересов заявителя (при наличии);
      3) список юридических лиц, в которых оно является крупным участником, и нотариально засвидетельствованные копии их учредительных документов;
      4) план рекапитализации накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, в случаях возможного ухудшения финансового положения данного фонда или организации;
      5) сведения о безупречной деловой репутации с приложением копий подтверждающих документов;
      6) сведения о доходах и имуществе, а также информацию об имеющейся задолженности по всем обязательствам заявителя, согласно форме, установленной нормативным правовым актом уполномоченного органа;
      7) краткие данные о заявителе по форме, предусмотренной нормативными правовыми актами уполномоченного органа, включая сведения об образовании, о трудовой деятельности.
      Для получения согласия на приобретение статуса крупного участника организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, физическое лицо-нерезидент Республики Казахстан, помимо документов, указанных в подпунктах 1) – 7) части первой настоящего пункта, представляет письменное подтверждение соответствующего государственного органа страны проживания физического лица-нерезидента Республики Казахстан о том, что приобретение акций организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, – резидента Республики Казахстан разрешено законодательством данной страны, либо заявление уполномоченного органа соответствующего государства о том, что такое разрешение по законодательству государства указанного учредителя не требуется.
      7. Для получения согласия на приобретение статуса крупного участника накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, юридическое лицо-резидент Республики Казахстан представляет следующие документы:
      1) копии решения органа заявителя о приобретении акций накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, а также список аффилиированных лиц заявителя;
      2) сведения и подтверждающие документы о лицах (самостоятельно или совместно с другими лицами), владеющих десятью или более процентами акций (долей участия в уставном капитале) юридического лица, а также имеющих возможность определять решения данного юридического лица в силу договора либо иным образом иметь контроль;
      3) сведения и документы, указанные в подпунктах 1), 2), 3) и 4) части первой пункта 6 настоящей статьи;
      4) сведения о безупречной деловой репутации его руководящих работников;
      5) нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов, краткие данные о крупных участниках заявителя, а также крупных участниках крупных участников заявителя;
      6) краткие данные о руководящих работниках заявителя по форме, предусмотренной нормативными правовыми актами уполномоченного органа, включая сведения об образовании, трудовой деятельности;
      7) годовую финансовую отчетность за последние два завершенных финансовых года, заверенную аудиторской организацией, а также финансовую отчетность за последний завершенный квартал перед представлением соответствующего заявления;
      8) анализ финансовых последствий приобретения статуса крупного участника, включая предполагаемый расчетный баланс заявителя и накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, после приобретения, планы и предложения заявителя, если таковые имеются, по продаже активов накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, реорганизации или внесению значительных изменений в деятельность или управление накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, включая план мероприятий и организационную структуру.
      8. Для получения согласия на приобретение статуса крупного участника накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, юридическое лицо-нерезидент Республики Казахстан представляет следующие документы:
      1) сведения и документы, указанные в подпунктах 1), 2), 3) и 4) части первой пункта 6 и подпунктах 1), 3), 5), 6), 7) и 8) пункта 7 настоящей статьи;
      2) сведения о кредитном рейтинге юридического лица, присвоенном одним из международных рейтинговых агентств, перечень которых устанавливается уполномоченным органом, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи;
      3) письменное разрешение (согласие) органа финансового надзора страны места нахождения заявителя на приобретение юридическим лицом-нерезидентом Республики Казахстан статуса крупного участника накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, либо заявление уполномоченного органа соответствующего государства о том, что такое разрешение (согласие) по законодательству указанного государства не требуется.
      9. Для получения согласия на приобретение статуса крупного участника накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, финансовая организация-нерезидент Республики Казахстан представляет следующие документы:
      1) сведения и документы, указанные в пункте 8 настоящей статьи;
      2) письменное подтверждение от органа финансового надзора страны места нахождения заявителя о том, что заявитель уполномочен осуществлять финансовую деятельность в рамках законодательства данной страны, либо заявление органа финансового надзора страны места нахождения заявителя о том, что такое разрешение по законодательству данной страны не требуется.
      Для получения согласия на приобретение статуса крупного участника накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, финансовая организация-нерезидент Республики Казахстан, намеревающаяся приобрести двадцать пять процентов голосующих акций накопительного пенсионного фонда или двадцать пять или более процентов голосующих акций организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, подлежащая консолидированному надзору в стране своего места нахождения, представляет, помимо документов, установленных настоящим пунктом, письменное подтверждение от органа финансового надзора страны места нахождения заявителя о том, что финансовая организация-нерезидент Республики Казахстан подлежит консолидированному надзору.
      10. Лица, желающие приобрести статус крупного участника накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, с долей владения двадцать пять или более процентов размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций, в дополнение к документам и сведениям, указанным в настоящей статье, представляют бизнес-план, требования к которому устанавливаются уполномоченным органом, на ближайшие пять лет.
      Совет директоров накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, рассматривает бизнес-план, представленный крупным участником с долей владения двадцать пять или более процентов размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, в рамках получения соответствующего статуса, установленного настоящей статьей.
      Накопительный пенсионный фонд или организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами, обязаны уведомить уполномоченный орган о результатах рассмотрения советом директоров накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, бизнес-плана крупного участника накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, в течение пяти рабочих дней с даты принятия соответствующего решения о включении либо невключении бизнес-плана крупного участника накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, в стратегию развития (план развития) накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами.
      Совет директоров накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, обеспечивает соблюдение стратегии развития (плана развития) накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами.
      11. Лицами, совместно являющимися крупным участником накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, признаются лица, в сумме владеющие десятью или более процентами размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, или имеющие возможность прямо или косвенно голосовать десятью или более процентами акций накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, и:
      1) совместно влияющие на решения накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, в силу договора между ними или иным образом;
      2) являющиеся в отдельности или взаимно крупными участниками друг друга;
      3) одно из них является должностным лицом или представителем другого лица;
      4) одно из них предоставило другому лицу возможность покупки акций накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, в соответствии с заключенным между ними договором;
      5) являющиеся близкими родственниками или супругами;
      6) одно из них предоставило другому лицу возможность приобретения акций накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, за счет подаренных им денег или безвозмездно полученного имущества.
      В случае, если накопительный пенсионный фонд или организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами, входят в банковский конгломерат в соответствии с требованиями банковского законодательства Республики Казахстан, накопительный пенсионный фонд или организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами, подлежат консолидированному надзору в соответствии с банковским законодательством Республики Казахстан.
      12. Решение по заявлению, поданному для получения статуса крупного участника накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, в соответствии с требованиями настоящей статьи должно быть принято уполномоченным органом в течение трех месяцев со дня представления полного пакета документов.
      Уполномоченный орган обязан письменно уведомить заявителя о результатах своего решения. При этом в случае отказа в выдаче согласия на приобретение соответствующего статуса в письменном уведомлении указываются основания отказа.
      13. Уполномоченный орган вправе отозвать согласие, выданное в соответствии с настоящей статьей, приняв решение о его отмене в течение двух месяцев со дня обнаружения факта, являющегося основанием для отзыва согласия, в случае выявления недостоверных сведений, на основании которых было выдано согласие, или нарушения в результате приобретения заявителем статуса крупного участника требований антимонопольного законодательства Республики Казахстан, или несоблюдения крупными участниками требований настоящего Закона. В этом случае лицо, к которому применяется такая мера, обязано в течение шести месяцев уменьшить количество принадлежащих ему акций накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, до уровня, ниже установленного настоящей статьей.
      Лицо, у которого было отозвано согласие, выданное в соответствии с настоящей статьей, не вправе передавать в доверительное управление акции накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, третьему лицу.
      В случае неисполнения лицами, в отношении которых уполномоченным органом было принято решение об отзыве соответствующего согласия, требований настоящего пункта уполномоченный орган вправе обратиться в суд для исполнения данными лицами требований уполномоченного органа.
      14. В случае, если лицо стало соответствовать признакам крупного участника накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, без получения предварительного письменного согласия уполномоченного органа, оно не вправе предпринимать никаких действий, направленных на оказание влияния на руководство или политику накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, и (или) голосовать по таким акциям до тех пор, пока оно не получит письменного согласия уполномоченного органа в соответствии с положениями настоящей статьи.
      В указанном случае лицо, соответствующее признакам крупного участника накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, обязано уведомить уполномоченный орган в течение десяти календарных дней с момента, когда ему стало известно, что оно соответствует признакам крупного участника накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами.
      Заявление о приобретении соответствующего статуса представляется в уполномоченный орган в течение тридцати календарных дней с момента, когда ему стало известно, что оно соответствует признакам крупного участника накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, если только это лицо не собирается произвести отчуждение акций в указанный срок. Информация о принятии решения об отчуждении акций предоставляется в уполномоченный орган немедленно с даты принятия такого решения.
      15. Уполномоченный орган вправе требовать предоставления информации у физических и юридических лиц при наличии сведений, указывающих на то, что это лицо соответствует признакам крупного участника накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами. Информация может быть истребована от любого лица, обладающего ею, а также от организаций, находящихся под контролем этих лиц.
      16. Крупный участник накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, обязан в течение тридцати календарных дней со дня принятия решения уведомить уполномоченный орган об изменении процентного соотношения количества принадлежащих ему акций к количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, которыми он владеет прямо или косвенно или имеет возможность голосовать прямо или косвенно с представлением подтверждающих документов.
      В случае изменения количества акций накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами (в процентном или абсолютном значении), принадлежащих крупному участнику накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, к количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, в сторону увеличения крупный участник накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, должен предоставить в уполномоченный орган информацию об источниках средств, используемых для приобретения акций накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, с приложением копий подтверждающих документов. Источники средств, используемых для приобретения акций накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, крупными участниками накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, – физическими лицами, определены в подпункте 1) части первой пункта 6 настоящей статьи.
      В случае изменения процентного соотношения количества акций накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, до количества менее десяти процентов, принадлежащих крупному участнику накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, к количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, уполномоченный орган по заявлению крупного участника накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, либо в случае самостоятельного обнаружения указанного факта принимает решение об отмене ранее выданного письменного согласия в течение двух месяцев со дня обнаружения данного факта в порядке, предусмотренном для выдачи согласия на приобретение статуса крупного участника накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами.
      17. Накопительный пенсионный фонд или организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами, обязаны ежеквартально представлять в уполномоченный орган список всех своих крупных участников с указанием процентного соотношения количества принадлежащих им акций накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, к количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
      18. Накопительный пенсионный фонд или организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами, обязаны уведомить уполномоченный орган об изменении состава акционеров, владеющих десятью или более процентами голосующих акций накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, в течение пятнадцати календарных дней со дня установления ими данного факта.
      19. Несвоевременное предоставление, непредоставление или предоставление недостоверных сведений накопительным пенсионным фондом или организацией, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, крупными участниками накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, а также физическими и юридическими лицами, соответствующими признакам крупного участника накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, информации, требуемой в соответствии с пунктами 14–18 настоящей статьи, в указанные сроки влекут ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан.
     Сноска. Глава дополнена статьей 36-1 в соответствии с Законом РК от 23 декабря 2005 года N 107 (порядок введения в действие см. ст. 2 Закона N 107); в редакции Закона РК от 28.12.2011 № 524-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 05.07.2012 № 30-V (вводится в действие с 01.09.2012).

       Статья 36-2. Основания для отказа в выдаче
                    уполномоченным органом согласия лицам,
                    желающим стать крупным участником
                    накопительного пенсионного фонда,
                    или организации, осуществляющей
                    инвестиционное управление пенсионными
                    активами

      Сноска. Заголовок с изменением, внесенным Законом РК от 28.12.2011 № 524-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      1. Основаниями для отказа в выдаче уполномоченным органом согласия лицам, желающим стать крупным участником накопительного пенсионного фонда, или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, являются:
      1) несоблюдение требований подпунктов 3) - 5) пункта 2 статьи 40 настоящего Закона (в отношении физического лица или руководящих работников заявителя - юридического лица);
      2) неустойчивое финансовое положение заявителя;
      3) непредставление документов, указанных в статье 36-1 настоящего Закона;
      4) нарушение в результате приобретения заявителем статуса крупного участника накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, требований антимонопольного законодательства Республики Казахстан;
      5) случаи, когда в сделке по приобретению статуса крупного участника накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, приобретающей стороной является юридическое лицо (его крупный участник (крупный акционер), зарегистрированное в оффшорных зонах, перечень которых устанавливается уполномоченным органом;
      6) несоблюдение заявителем иных требований, установленных настоящим Законом к крупным участникам накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами;
      7) случаи, когда заявитель - финансовая организация не подлежит надзору на консолидированной основе в стране своего местонахождения;
      8) анализ финансовых последствий приобретения заявителем статуса крупного участника накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, предполагает ухудшение финансового состояния накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами;
      9) отсутствие у заявителя - финансовой организации - нерезидента Республики Казахстан полномочий по осуществлению финансовой деятельности в рамках законодательства страны происхождения;
      10) отсутствие у заявителя - юридического лица - нерезидента Республики Казахстан минимально необходимого рейтинга одного из международных рейтинговых агентств, перечень которых определяется уполномоченным органом, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 36-1 настоящего Закона;
      11) неэффективность представленного плана рекапитализации  накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, в случае возможного ухудшения финансового состояния данного фонда или организации;
      12) отсутствие у заявителя - физического лица, а также у руководящих работников заявителя - юридического лица безупречной деловой репутации;
      13) случаи, когда лицо ранее являлось либо является крупным участником - физическим лицом либо первым руководителем крупного участника - юридического лица и (или) руководящим работником финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, о лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия уполномоченным органом решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, о лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.
      2. Признаком неустойчивого финансового положения заявителя является наличие одного из следующих условий:
      1) юридическое лицо – заявитель создано менее чем за два года до дня подачи заявления;
      2) обязательства заявителя превышают его активы за вычетом суммы активов, размещенных в акции и доли участия в уставном капитале других юридических лиц, и предполагаемых к приобретению акций накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами;
      3) убытки по результатам каждого из двух завершенных финансовых лет;
      4) размер обязательств заявителя представляет значительный риск для финансового состояния накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами;
      5) наличие просроченной и (или) отнесенной за баланс накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, задолженности заявителя перед накопительным пенсионным фондом или организацией, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами;
      6) анализ финансовых последствий приобретения заявителем статуса крупного участника накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, предполагает ухудшение финансового состояния заявителя;
      7) иные основания, свидетельствующие о возможности нанесения ущерба накопительному пенсионному фонду или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, и (или) вкладчикам (получателям) накопительного пенсионного фонда.
      3. При приобретении лицом признаков крупного участника накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, без письменного согласия уполномоченного органа уполномоченный орган применяет к данному лицу санкции, предусмотренные законами Республики Казахстан, а также принудительные меры, предусмотренные статьей 42-7 настоящего Закона, в части требований по реализации акций накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, в срок не более шести месяцев.
     Сноска. Глава дополнена статьей 36-2 - Законом РК от 23 декабря 2005 года N 107 (порядок введения в действие см. ст.2 Закона N 107). Статья с изменениями, внесенными законами РК от 19.02.2007 N 230 (порядок введения в действие см. ст.2); от 23.10.2008 N 72-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 20.11.2008 N 88-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 28.12.2011 № 524-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      Статья 37. Государственная регистрация накопительных
                 пенсионных фондов

      Государственная регистрация накопительных пенсионных фондов осуществляется органами юстиции при наличии разрешения уполномоченного органа в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
      Условия и порядок выдачи разрешения устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного органа.
      После государственной регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в учредительные документы, требующих перерегистрации в органах юстиции, накопительный пенсионный фонд в течение четырнадцати календарных дней с даты перерегистрации обязан представить в уполномоченный орган нотариально засвидетельствованную копию изменений и (или) дополнений в учредительные документы с отметкой и печатью зарегистрировавшего органа юстиции.
      В случае внесения изменений и (или) дополнений в учредительные документы, не требующих перерегистрации, накопительный пенсионный фонд обязан в течение четырнадцати календарных дней с даты отметки органа юстиции о приеме письма накопительного пенсионного фонда предоставить в уполномоченный орган копию данного письма накопительного пенсионного фонда, а также нотариально засвидетельствованную копию изменений и (или) дополнений в учредительные документы.
      Сноска. Статья 37 в редакции Закона РК от 28.12.2011 № 524-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 05.07.2012 № 30-V (вводится в действие с 01.09.2012).

      Статья 38. Наименование накопительного
                 пенсионного фонда

      1. Наименование накопительного пенсионного фонда должно содержать слова "накопительный пенсионный фонд".

      2. Накопительным пенсионным фондам запрещается использовать в своем наименовании слова "национальный", "центральный", "правительственный", "гарантирующий", "гарантированный", "страховой", "страхующий" или "застрахованный" в полном и сокращенном виде на каком бы то ни было языке. Слово "государственный" может употребляться в наименовании накопительного пенсионного фонда только в случае, если сто процентов уставного капитала принадлежит Правительству Республики Казахстан. Наименование не должно утверждать или подразумевать страхование или гарантирование ставки дохода от инвестиций, производимых в пользу вкладчика (получателя).

      3. Ни одно юридическое лицо, не имеющее право на осуществление деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат, не может именоваться накопительным пенсионным фондом и (или) характеризовать себя как занимающееся деятельностью по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат.
      Сноска. В статью 38 внесены изменения - Законом РК от 5 апреля 1999 г. N 364 (вводится в действие с 1 апреля 1999 г.); от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.).

      Статья 39. Лицензирование деятельности по привлечению
                 пенсионных взносов и осуществлению пенсионных
                 выплат

      Деятельность по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат лицензируется уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о лицензировании.
      Решение о выдаче лицензии на осуществление деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат публикуется в периодическом печатном издании уполномоченного органа на государственном и русском языках.
      Сноска. Новая редакция Законом РК от 10 июля 2003 года  N 483 (вводится в действие с 1 января 2004 года); от 23 декабря 2005 года N  107 (порядок введения в действие см. ст.2 Закона N 107). Статья с изменениями, внесенными Законом РК от 12 января 2007 года N 222 (вводится в действие по истечении 6 месяцев со дня его официального опубликования).

      Статья 40. Требования, предъявляемые к руководящим
                 работникам накопительного пенсионного фонда

      1. Накопительный пенсионный фонд в обязательном порядке создает службу внутреннего аудита и формирует следующие коллегиальные органы:
      1) совет директоров – орган управления;
      2) правление – исполнительный орган.
      Руководящими работниками накопительного пенсионного фонда признаются первый руководитель и члены совета директоров, первый руководитель и члены правления, главный бухгалтер, за исключением первого руководителя и главного бухгалтера обособленного подразделения накопительного пенсионного фонда, иные руководители накопительного пенсионного фонда, осуществляющие координацию и (или) контроль за деятельностью одного или нескольких структурных подразделений накопительного пенсионного фонда и обладающие правом подписи информации, предоставляемой в уполномоченный орган, включая различные формы отчетности, предусмотренные нормативными правовыми актами уполномоченного органа, а также документов, подтверждающих проведение ежемесячной сверки по пенсионным активам в соответствии с кастодиальным договором.
      1-1. Накопительный пенсионный фонд обязан в течение ста двадцати календарных дней по окончании финансового года представлять в уполномоченный орган отчетность, включающую сведения о доходах, выплаченных накопительным пенсионным фондом всем руководящим работникам накопительного пенсионного фонда в течение финансового года, по форме, установленной нормативным правовым актом уполномоченного органа.
      Требования к внутренней политике накопительного пенсионного фонда по оплате труда, начислению денежных вознаграждений, а также других видов материального поощрения руководящих работников накопительного пенсионного фонда определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа.
      1-2. Члены совета директоров и (или) правления накопительного пенсионного фонда не могут занимать должность руководящего работника организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами данного накопительного пенсионного фонда.
      2. Не может быть назначено (избрано) руководящим работником накопительного пенсионного фонда лицо:
      1) не имеющее высшего образования;
      2) не имеющее установленного настоящей статьей стажа работы в международных финансовых организациях, перечень которых устанавливается уполномоченным органом, и (или) стажа работы в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг и (или) услуг по проведению аудита финансовых организаций;
      3) не имеющее безупречной деловой репутации;
      4) ранее являвшееся первым руководителем совета директоров, первым руководителем правления и его заместителем, главным бухгалтером, крупным участником - физическим лицом, первым руководителем крупного участника - юридического лица финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, о лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном   законодательством Республики Казахстан порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия уполномоченным органом решения о консервации финансовой организации, о принудительном выкупе ее акций, о лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном эаконодательством Республики Казахстан порядке;
      5) у которого было отозвано согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника в период нахождения данного лица в должности руководящего работника в иной финансовой организации. Указанное требование применяется в течение последних двенадцати последовательных месяцев после принятия уполномоченным органом решения об отзыве согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника.
      3. Крупный участник накопительного пенсионного фонда не может быть назначен (избран) на должность первого руководителя правления накопительного пенсионного фонда.
      Число членов правления должно составлять не менее трех человек.
      4. Для соответствия требованию, предусмотренному подпунктом 2) пункта 2 настоящей  статьи, необходимо наличие стажа работы:
      1) для кандидатов на должности первого руководителя правления, главного бухгалтера накопительного пенсионного фонда не менее трех лет;
      2) для кандидатов на должности первого руководителя совета директоров, членов правления накопительного пенсионного фонда не менее двух лет.
      Для кандидатов на должности членов совета директоров, а также членов правления, курирующих исключительно вопросы безопасности накопительного пенсионного фонда, административно-хозяйственные вопросы, наличие стажа работы, предусмотренного подпунктом 2) пункта 2 настоящей статьи, не требуется.
      В стаж работы, определенный настоящим пунктом, не включается работа в подразделениях финансовой организации, связанная с осуществлением хозяйственной деятельности.
      5. Руководящий работник вправе занимать свою должность без согласования с уполномоченным органом не более шестидесяти календарных дней со дня его назначения (избрания).
      По истечении срока, указанного в настоящем пункте, и в случае непредставления полного пакета документов на согласование в уполномоченный орган либо в случае отказа уполномоченным органом в согласовании накопительный пенсионный фонд обязан расторгнуть трудовой договор с данным лицом, либо в случае отсутствия трудового договора принять меры по прекращению полномочий данного руководящего работника.
      Запрещается исполнение обязанностей (замещение временно отсутствующего) руководящего работника накопительного пенсионного фонда без согласования с уполномоченным органом свыше срока, установленного настоящим пунктом.
      Уполномоченный орган рассматривает документы, представленные для выдачи согласия на назначение (избрание) руководящих работников накопительного пенсионного фонда, в течение тридцати календарных дней с даты их представления.
      6. Порядок выдачи согласия уполномоченного органа на назначение (избрание) руководящего работника накопительного пенсионного фонда, документы, необходимые в для получения согласия, устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного органа.
      7. В случае отказа уполномоченного органа в выдаче согласия на назначение (избрание) руководящего работника накопительного пенсионного фонда либо увольнения его с должности руководящего работника накопительного пенсионного фонда или его перевода на иную должность в этом накопительном пенсионном фонде данное лицо может быть повторно назначено (избрано) на должность руководящего работника этого накопительного пенсионного фонда не ранее чем через девяносто календарных дней после получения отказа в выдаче согласия на его назначение (избрание) либо его увольнения, либо перевода на иную должность, но не более двух раз в течение двенадцати последовательных месяцев.
      8. В случае двух последовательных отказов уполномоченного органа в выдаче согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника накопительного пенсионного фонда данное лицо может быть назначено (избрано) руководящим работником накопительного пенсионного фонда по истечении двенадцати последовательных месяцев со дня принятия уполномоченным органом решения о втором отказе в выдаче согласия на его назначение (избрание) в этом накопительном пенсионном фонде.
      9. Уполномоченный орган вправе отозвать выданное согласие нэ назначение (избрание) на должность руководящего работника накопительного пенсионного фонда по следующим основаниям:
      1) выявление недостоверных сведений, на основании которых было выдано согласие;
      2) систематическое (три и более раза в течение последних двенадцати последовательных месяцев) применение уполномоченным органом санкций к руководящему работнику и (или) к накопительному пенсионному фонду;
      2-1) систематическое (три и более раза в течение последних двенадцати последовательных месяцев) нарушение накопительным пенсионным фондом требований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма;
      3) отстранение уполномоченным органом от выполнения служебных обязанностей лиц, указанных в настоящей статье, на основании достаточных данных для признания действий указанного руководящего работника (работников) накопительного пенсионного фонда не соответствующими требованиям законодательства Республики Казахстан;
      4) наличие неснятой или непогашенной судимости.
      Отзыв уполномоченным органом согласия на назначение (избрание) руководящего работника накопительного пенсионного фонда является основанием для отзыва ранее выданного (выданных) согласия (согласий) данному руководящему работнику в иных финансовых организациях.
      В случае отзыва уполномоченным органом согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника накопительный пенсионный фонд обязан расторгнуть трудовой договор с данным лицом, либо в случае отсутствия трудового договора принять меры по прекращению полномочий данного руководящего работника.
      10. В случае принятия уполномоченным органом решения о проведении консервации накопительного пенсионного фонда в порядке, установленном настоящим Законом, накопительный пенсионный фонд обязан расторгнуть трудовой договор с руководящими работниками, являющимися первым руководителем совета директоров, первым руководителем правления и его заместителями, главным бухгалтером, либо в случае отсутствия трудового договора принять меры по прекращению полномочий данного руководящего работника.
      Сноска. Статья 40 в редакции Закона РК от 23.12.2005 N 107 (порядок введения в действие см. ст. 2 Закона N 107); с изменениями, внесенными законами РК от 12.01.2007 N 222 (вводится в действие по истечении 6 месяцев со дня его официального опубликования); от 19.02.2007 N 230 (порядок введения в действие см. ст. 2); от 15.05.2007 N 253; от 23.10.2008 N 72-IV (вводится в действие с 01.01.2009); от 20.11.2008 N 88-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 28.08.2009 N 192-IV (вводится в действие с 08.03.2010); от 28.12.2011 № 524-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      Статья 40-1. Система управления рисками и внутреннего
                   контроля

      Накопительные пенсионные фонды или организации, осуществляющие инвестиционное управление пенсионными активами, формируют систему управления рисками и внутреннего контроля, которая должна содержать:
      1) полномочия и функциональные обязанности по управлению рисками и внутреннему контролю совета директоров, правления, подразделений накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, их ответственность;
      2) внутренние политики и процедуры по управлению рисками и внутреннему контролю;
      3) лимиты на допустимый размер рисков;
      4) внутренние процедуры представления отчетности по управлению рисками и внутреннему контролю органам накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами;
      5) внутренние критерии оценки эффективности системы управления рисками.
      Порядок формирования системы управления рисками и внутреннего контроля устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.
      Сноска. Глава 8 дополнена статьей 40-1 в соответствии с Законом РК от 28.12.2011 № 524-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      Статья 41. Права, обязанности и осуществление
                 деятельности накопительных пенсионных фондов

      1. Накопительные пенсионные фонды имеют право:
      1) осуществлять деятельность по привлечению пенсионных взносов;
      2) получать комиссионные вознаграждения за свою деятельность;
      3) самостоятельно осуществлять деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами и брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг без права ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя на основании лицензий, выдаваемых уполномоченным органом;
      4) по вопросам, связанным с пенсионным обеспечением, представлять интересы вкладчика по его письменному обращению в суде в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
      5) сдавать в аренду имущество, приобретенное для собственных нужд;
      6) осуществлять иные права согласно условиям пенсионного договора.

      2. Накопительные пенсионные фонды обязаны:
      1) производить пенсионные выплаты получателям в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан;
      2) осуществлять индивидуальный учет пенсионных накоплений и выплат;
      3) предоставлять вкладчику и получателю информацию о состоянии его пенсионных накоплений не реже одного раза в год, а также по его запросу на любую запрашиваемую дату без взимания платы и обеспечивать электронный и иные способы доступа к информации о его пенсионных накоплениях с учетом положений, предусмотренных статьей 50 настоящего Закона.
      Способ передачи накопительным пенсионным фондом информации о состоянии пенсионных накоплений определяется по соглашению с вкладчиком (получателем).
      Накопительный пенсионный фонд не осуществляет направления вкладчику (получателю) информации о состоянии пенсионных накоплений за истекший год в случаях отсутствия денег на индивидуальном пенсионном счете по состоянию на 1 января текущего года или неуведомления вкладчиком (получателем) накопительного пенсионного фонда об измен