Қазақстан Республикасының кейбiр заң актiлерiнiң күшi жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 1997 жылғы 20 маусымдағы N 137.

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заң актiлерiнiң күшi жойылды деп танылсын:

      1. "Қазақстан Республикасында азаматтарды зейнетақымен қамсыздандыру туралы" 1991 жылғы 17 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы (Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1991 ж., N 25, 328-құжат; Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1992 ж., N 6, 125-құжат; N 13-14, 323-құжат; N 16, 401-құжат; 1993 ж., N 8, 159-құжат; 1994 ж., N 9-10, 148-құжат; Қазақстан Республикасының Президентi мен Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң актiлер жинағы, 1994 ж., N 8, 77-құжат; Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң жаршысы, 1995 ж., N 20, 120-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 1, 176-құжат; N 14, 276-құжат).

      2. Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесiнiң "Қазақ КСР-iнде азаматтарды зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақ КСР Заңын күшiне енгiзу тәртiбi туралы" 1991 жылғы 17 маусымдағы Қаулысы (Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1991 ж., N 25, 329-құжат; Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1992 ж., N 6, 114-құжат).

      3. "Әскери қызметшiлердi, iшкi iстер органдарының басшы және қатардағы құрамының адамдары мен олардың отбасыларын зейнетақымен қамсыздандыру туралы" 1993 жылғы 21 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1993 ж., N 2, 35-құжат; 1994 ж., N 9-10, 158-құжат; 1995 ж., N 20, 120-құжат; N 23, 152-құжат).

      4. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң "Әскери қызметшiлердi, iшкi iстер органдарының басшы және қатардағы құрамының адамдары мен олардың отбасыларын зейнетақымен қамтамасыз ету туралы" Қазақстан Республикасының Заңын күшiне енгiзу тәртiбi туралы" 1993 жылғы 21 қаңтардағы Қаулысы (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1993 ж., N 2, 36-құжат).

      5. "Мемлекеттiк емес ерiктi зейнетақы қорлары туралы" 1996 жылғы 3 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 8-9, 235-құжат).

      6. Қазақстан Республикасы Жоғары Кеңесiнiң "Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң, Қазақстан Республикасы Прокуратура органдарының, Жоғары, Төрелiк және Конституциялық соттарының және "Халық кеңесi", "Советы Казахстана", "Қазақстан әйелдерi", "Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы" газеттерi мен журналдары редакцияларының 1994 жылға арналған шығыстарының нақтыланған сметалар жобасы туралы" 1994 жылғы 14 шiлдедегi Қаулысы (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1994 ж., N 9-10, 157-құжат).

      7. Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Жалақы мен жасына байланысты зейнетақының ең төменгi жаңа мөлшерiн белгiлеу туралы" 1994 жылғы 12 сәуiрдегi Жарлығы (Қазақстан Республикасының Президентi мен Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң актiлер жинағы, 1994 ж., N 18, 176-құжат).

      2-бап. Осы Заң 1998 жылғы 1 қаңтардан бастап күшiне енгiзiлетiн 1-баптың 1-4-тармақтарын қоспағанда, 1997 жылғы 1 шiлдеден бастап күшiне енгiзiледi.

Қазақстан Республикасының
ПрезидентiО признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Казахстан

Закон Республики Казахстан от 20 июня 1997 года N 137-1.

      Статья 1. Признать утратившими силу следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. Закон Республики Казахстан от 17 июня 1991 г. "О пенсионном обеспечении граждан в Республике Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Казахской ССР, 1991 г., N 25, ст.328; Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1992 г., N 6, ст.125; N 13-14, ст.323; N 16, ст.401; 1993 г., N 8, ст.159; 1994 г., N 9-10, ст.148; Собрание актов Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан, 1994 г., N 8, ст.77; Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 20, ст.120; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 1, ст.176; N 14, ст.276).

      2. Постановление Верховного Совета Казахской ССР от 17 июня 1991 г. "О порядке введения в действие Закона Казахской ССР "О пенсионном обеспечении граждан в Казахской ССР" (Ведомости Верховного Совета Казахской ССР, 1991 г., N 25, ст.329; Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1992 г., N 6, ст.114).

      3. Закон Республики Казахстан от 21 января 1993 г. "О пенсионном обеспечении военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и их семей" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1993 г., N 2, ст.35; 1994 г., N 9-10, ст.158; 1995 г., N 20, ст.120; N 23, ст.152).

      4. Постановление Верховного Совета Республики Казахстан от 21 января 1993 г. "О порядке введения в действие Закона Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и их семей" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1993г., N 2, ст.36).

      5. Закон Республики Казахстан от 3 июня 1996 г. "О негосударственных добровольных пенсионных фондах" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 8-9, ст.235).

      6. Постановление Верховного Совета Республики Казахстан от 14 июля 1994 года "О проекте уточненных смет расходов на 1994 год Верховного Совета Республики Казахстан, органов Прокуратуры, Верховного, Арбитражного и Конституционного судов Республики Казахстан и редакций газет и журналов "Халык кенесi", "Советы Казахстана", "Казакстан эйелдерi" и "Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1994 г., N 9-10, ст.157).

      7. Указ Президента Республики Казахстан от 12 апреля 1994 года "Об установлении нового размера минимальной заработной платы и пенсии по возрасту" (Собрание актов Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан, 1994 г., N 18, ст.176).

      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие с 1 июля 1997 года, за исключением пунктов 1-4 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 1998 года.

      Президент
Республики Казахстан