Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексі

Күшін жойған

Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 13 желтоқсандағы N 206 Кодексi. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 4 шілдедегі № 231-V Кодексімен

Мазмұны

      Ескерту. Кодекс мазмұнмен толықтырылды - ҚР ҚР 2011.11.09 N 490-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.

           Жалпы бөлім
1-бөлім.   Негізгі ережелер
1-тарау.   Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу заңдары
1-бап.     Қылмыстық сот iсiн жүргiзу тәртiбiн айқындайтын заңдар
2-бап.     Қылмыстық сот iсiн жүргiзуде басым күшi бар құқықтық нормаларды қолдану
3-бап.     Қылмыстық iс жүргiзу заңының кеңiстiкте қолданылуы
4-бап.     Қазақстан Республикасының аумағында шет мемлекеттiң қылмыстық iс жүргiзу құқығының қолданылуы
5-бап.     Қылмыстық iс жүргiзу заңының уақыт тұрғысында қолданылуы
6-бап.     Қылмыстық iс жүргiзу заңының шетелдiктер мен азаматтығы жоқ адамдарға қатысты қолданылуы
7-бап.     Осы Кодекстегi кейбiр ұғымдардың түсiнiктемесi
2-тарау.   Қылмыстық процестің міндеттері мен принциптері
8-бап.     Қылмыстық процестiң мiндеттерi
9-бап.     Қылмыстық процесс принциптерiнiң мәнi
10-бап.    Заңдылық
11-бап.    Сот әдiлдiгiн тек соттың ғана жүзеге асыруы
12-бап.    Адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын сот арқылы қорғау
13-бап.    Жеке адамның абыройы мен қадiр-қасиетiн құрметтеу
14-бап.    Адамның жеке басына тиiспеушiлiк
15-бап.    Қылмыстық iстер бойынша iс жүргiзу кезiнде азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау
16-бап.    Жеке өмiрге қол сұқпаушылық. Хат жазысудың, телефон арқылы сөйлесудiң, почта, телеграф және өзге де хабарлардың құпиясы
17-бап.    Тұрғын үйге қол сұқпаушылық
18-бап.    Меншiкке қол сұқпаушылық
19-бап.    Кiнәсiздiк презумпциясы
20-бап.    Қайта соттауға және қылмыстық iзге түсуге жол берiлмеуi
21-бап.    Сот әдiлдiгiн заң мен сот алдындағы теңдiк негiздерiнде жүзеге асыру
22-бап.    Судьялардың тәуелсiздiгi
23-бап.    Сот iсiн жүргiзудi тараптардың бәсекелестiгi мен тең құқықтылығы негiзiнде жүзеге асыру
24-бап.    Iстiң мән-жайын жан-жақты, толық және объективтi зерттеу
25-бап.    Дәлелдемелердi iшкi сенiм бойынша бағалау
26-бап.    Сезiктiнiң, айыпталушының қорғануға құқығын қамтамасыз ету
27-бап.    Куәлiк айғақтар беру мiндетiнен босату
28-бап.    Бiлiктi заң көмегiне құқықты қамтамасыз ету
29-бап.    Жариялылық
30-бап.    Қылмыстық сот iсiн жүргiзу тiлi
31-бап.    Iс жүргiзу әрекеттерi мен шешiмдерiне шағымдану бостандығы
3-тарау.   Қылмыстық ізге түсу
32-бап.    Жеке, жеке-жариялы және жариялы iзге түсу мен айыптау iстерi
33-бап.    Қылмыстық iзге түсу жеке түрде жүзеге асырылуы мүмкiн қылмыстар
34-бап.    Қылмыстық iзге түсудi жеке-жариялы түрде жүзеге асыру
35-бап.    Коммерциялық немесе өзге де ұйымның арызы бойынша қылмыстық жауапқа тарту
36-бап.    Қылмыстық iзге түсудi жүзеге асырудың жалпы шарттары
37-бап.    Іс жүргiзуді болдырмайтын жағдайлар
38-бап.    Қылмыстық iзге түсудi жүзеге асырмауға мүмкiндiк беретiн мән-жайлар
4-тарау.   Ақтау. Қылмыстық процесті жүргізуші органның заңсыз іс-әрекетімен келтірілген зиянды өтеу
39-бап.    Айыпталушы (сезiктi) ретiнде тартылған адамды кiнәсiздiгiн тану жолымен ақтау
40-бап.    Қылмыстық процестi жүргiзушi органның заңсыз iс-әрекетiнiң салдарынан келтiрiлген зиянның өтелуiне құқығы бар адамдар
41-бап.    Өтелуге жататын зиян
42-бап.    Зиянды өтеттiру құқығын тану
43-бап.    Мүлiктiк зиянды өтеу
44-бап.    Моральдық зиянның зардаптарын жою
45-бап.    Талап қою мерзiмдерi
46-бап.    Заңды тұлғаларға зиянды өтеу
47-бап.    Құқықтарды талап қою тәртiбiмен қалпына келтiру
5-тарау.   Қылмыстық іс бойынша іс жүргізу
48-бап.    Қылмыстық iстердi бiрiктiру
49-бап.    Қылмыстық iстi бөлектеу
50-бап.    Қылмыстық iс бойынша iс жүргiзудi тоқтата тұру
51-бап.    Қылмыстық iстi қысқарту
51-1-бап.  Күдіктіге немесе айыпталушыға қатысты қылмыстық қудалауды тоқтату тәртiбi
52-бап.    Қылмыстық iс бойынша iс жүргiзудi аяқтау
53-бап.    Құпиялылықты сақтау
6-тарау.   Iс жүргізу мерзімдері
54-бап.    Мерзiмдердi есептеу
55-бап.    Мерзiмдi сақтау
56-бап.    Мерзiмдi өткiзiп алудың салдары және оны қалпына келтiру тәртiбi
2-бөлім.   Қылмыстық процеске қатысушы мемлекеттік органдар мен тұлғалар
7-тарау.   Сот
57-бап.    Сот
58-бап.    Соттың құрамы
59-бап.    Соттың өкілеттігі
60-бап.    Судья
61-бап.    Iс бойынша төрағалық етушi
8-тарау.   Қылмыстық ізге түсу функциясын жүзеге асыратын мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдар
62-бап.    Прокурор
63-бап.    Тергеу бөлiмiнiң бастығы
64-бап.    Тергеушi
65-бап.    Анықтау органы
66-бап.    Анықтау органының бастығы
67-бап.    Анықтаушы
9-тарау.   Өз құқықтары мен мүдделерін немесе өздері білдіретін құқықтар мен мүдделерді қорғап процеске қатысушылар
68-бап.    Сезiктi
69-бап.    Айыпталушы
70-бап.    Қорғаушы
71-бап.    Қорғаушының мiндеттi қатысуы
72-бап.    Қорғаушыны шақыру, тағайындау, ауыстыру, оның  еңбегiне ақы төлеу
73-бап.    Қорғаушыдан бас тарту
74-бап.    Қорғаушының өкiлеттiгi
75-бап.    Жәбiрленушi
76-бап.    Жеке айыптаушы
77-бап.    Азаматтық талапкер
78-бап.    Азаматтық жауапкер
79-бап.    Кәмелетке толмаған айыпталушының, сезiктiнiң заңды өкiлдерi
80-бап.    Жәбiрленушiнiң, азаматтық талапкердiң және жеке айыптаушының өкiлдерi
81-бап.    Азаматтық жауапкердiң өкiлдерi
10-тарау.  Қылмыстық процеске қатысушы өзге де адамдар
82-бап.    Куә
83-бап.    Сарапшы
84-бап.    Маман
85-бап.    Аудармашы
86-бап.    Куәгер
87-бап.    Сот отырысының хатшысы
88-бап.    Сот приставы
88-1-бап.  Медиатор
11-тарау.  Қылмыстық іс бойынша іс жүргізуге қатысудың мүмкіндігін жоққа шығаратын жағдай. Қарсылық білдіру
89-бап.    Қарсылық бiлдiру және қылмыстық iс бойынша iс жүргiзуге қатысудан шеттету туралы өтiнiштер. Қылмыстық процеске қатысудан босату
90-бап.   Судьяға қарсылық бiлдiру
91-бап.   Прокурорға қарсылық бiлдiру
92-бап.   Тергеушi мен анықтаушыға қарсылық бiлдiру
93-бап.   Куәгерге қарсылық бiлдiру
94-бап.   Сот отырысының хатшысы мен соттың приставына қарсылық бiлдiру
95-бап.   Аудармашы мен маманға қарсылық бiлдiру
96-бап.   Сарапшыға қарсылық бiлдiру
97-бап.   Қорғаушыны, жәбiрленушiнiң (жеке айыптаушының), азаматтық талапкердiң немесе азаматтық жауапкердiң өкiлiн қылмыстық iс бойынша iс жүргiзуге қатысудан шеттету
12-тарау. Қылмыстық процеске қатысушы адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету
98-бап.   Судьялардың, алқабилердiң, прокурорлардың,  тергеушiлердiң, анықтаушылардың, қорғаушылардың, сарапшылардың, мамандардың, сот отырысы хатшыларының, сот приставтарының қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету
99-бап.   Күдіктілердің, жәбірленушілердің, куәлардың, айыпталушылардың және қылмыстық процеске қатысушы басқа да адамдардың қауiпсiздiгi шараларын қолдану мiндетi
100-бап.  Жәбiрленушiлердiң, куәлардың, сезiктiлердiң, айыпталушылардың және қылмыстық процеске қатысушы басқа да адамдардың қауiпсiздiгi шаралары
101-бап.  Сот талқылауына қатысушы адамдардың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету
13-тарау. Өтініш жасау. Қылмыстық іс бойынша іс жүргізуді жүзеге асыратын мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдардың әрекеттері мен шешімдеріне шағымдану
102-бап.  Қылмыстық процеске қатысушылардың өтiнiштерiн қараудың мiндеттiлiгi
103-бап.  Қылмыстық iс бойынша iс жүргiзудi жүзеге асыратын органдар мен лауазымды адамдардың шешiмдерi мен әрекеттерiне шағымдану
104-бап.  Ұсталған немесе тұтқында отырған адамдардың шағым жолдау тәртiбi
105-бап.  Шағымдарды берудiң мерзiмдерi
106-бап.  Шағым берiлуiне байланысты шешiмнiң атқарылуын тоқтата тұру
107-бап.  Шағымдарды қараудың жалпы тәртiбi
108-бап.  Анықтаушының, анықтау органының, тергеушiнiң, прокурордың iс-әрекетi мен шешiмiне шағымды қарау тәртiбi
109-бап.  Прокурордың, тергеу және анықтау органдарының іс-әрекеттері (әрекетсіздігі) мен шешімдеріне жасалған шағымдарды сотта қарау тәртібі
110-бап.  Айыпталушыны, сезіктіні қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасына санкция беру немесе қамауға алу мерзімін ұзарту туралы, қамауға алуға санкция беруден бас тарту немесе қамауға алу мерзімін ұзартудан бас тарту туралы сот қаулысына шағымдану, наразылық білдіру
111-бап.  Прокурордың сезiктiнi, айыпталушыны медициналық мекемеге мәжбүрлеп орналастыруға берген санкциясына сотқа шағымдану
112-бап.  Соттың үкіміне, қаулыларына шағымдар, наразылықтар
14-тарау. Қылмыстық процеске қатысушы адамдар туралы қорытынды ережелер
113-бап.  Процеске қатысушы деп тануды талап ету құқығы
114-бап.  Қылмыстық iс бойынша iс жүргiзуге қатысты адамдарға олардың құқықтары мен мiндеттерiн түсiндiру және оларды жүзеге асыру мүмкiндiгiн қамтамасыз ету мiндетi
3-бөлім. Дәлелдемелер және дәлелдеу
15-тарау. Дәлелдемелер
115-бап.  Дәлелдемелер ұғымы
116-бап.  Дәлелдемелер ретiнде рұқсат етiлмейтiн iс жүзiндегi деректер
117-бап.  Қылмыстық iс бойынша дәлелдеуге жататын мән-жайлар
118-бап.  Дәлелсiз анықталатын мән-жайлар
119-бап.  Сезiктiнiң, айыпталушының, жәбiрленушiнiң, куәнiң айғақтары
120-бап.  Сарапшының қорытындысы
121-бап.  Заттай дәлелдемелер
122-бап.  Iс жүргiзу әрекеттерiнiң хаттамалары
123-бап.  Құжаттар
16-тарау. Дәлелдеу
124-бап.  Дәлелдеу
125-бап.  Дәлелдемелер жинау
126-бап.  Дәлелдемелердi бекiту
127-бап.  Дәлелдемелердi зерттеу
128-бап.  Дәлелдемелердi бағалау
129-бап.  Дәлелдеу процесiндегi ғылыми-техникалық құралдар
130-бап.  Қылмыстық iс бойынша дәлелдемеде жедел iздестiру қызметiнiң нәтижелерiн пайдалану
131-бап.  Преюдиция
4-бөлім. Iс жүргізулік мәжбүрлеу шаралары
17-тарау. Сезіктіні ұстау
132-бап.  Ұстауға негiз
133-бап.  Азаматтардың қылмыс жасаған адамдарды ұстауға құқығы
134-бап.  Қылмыс жасады деп сезiк келтiрiлген адамды ұстау тәртiбi
135-бап.  Ұсталған адамды жеке тiнту
136-бап.  Қылмыс жасады деген сезiк бойынша ұсталған адамды босатудың негiздерi
137-бап.  Қылмыс жасады деген күдік бойынша ұсталғандарды қамауда ұстау тәртiбi
138-бап.  Сезiктiнiң туыстарына оның ұсталғандығы туралы хабарлау
18-тарау. Бұлтартпау шаралары
139-бап.  Бұлтартпау шараларын қолдану үшiн негiздер
140-бап.  Бұлтартпау шаралары және қосымша шектеулер
141-бап.  Бұлтартпау шараларын таңдау және қосымша шектеулер белгілеу кезiнде ескерiлетiн мән-жайлар
142-бап.  Сезiктiге қатысты бұлтартпау шараларын қолдану
143-бап.  Бұлтартпау шараларын қолдану тәртiбi
144-бап.  Ешқайда кетпеу және өзін дұрыс ұстау туралы қолхат
145-бап.  Жеке кепiлдiк
146-бап.  Әскери бөлiмдер командованиесiнiң әскери қызметшiлердi байқауы
147-бап.  Кәмелетке толмағанды қарауына беру
148-бап.  Кепiл
149-бап.  Үйде қамап ұстау
150-бап.  Қамауға алу
151-бап.  Бұлтартпау шарасы ретiнде қамауға алу қолданылған сезiктiлер мен айыпталушыларды ұстау
152-бап.  Бұлтартпау шарасы ретiнде қамауға алу қолданылған сезiктiлер мен айыпталушыларды, ұсталғандарды ұстау орындарында ұстау
153-бап.  Қамауға алудың мерзiмдерi, оларды ұзарту тәртiбi
154-бап.  Бұлтартпау шарасының күшін жою немесе оны өзгерту
155-бап.  Қорғаншылыққа құқық және мүлiктi қарау
19-тарау. Iс жүргізушілік мәжбүрлеудің өзге де шаралары
156-бап.  Iс жүргiзушiлiк мәжбүрлеудiң өзге де шараларын қолдану үшiн негiздемелер
157-бап.  Анықтаушыға, тергеушiге, сотқа келу туралы мiндеттеме
158-бап.  Алып келу
159-бап.  Қызметiнен уақытша шеттету
160-бап.  Ақша өндiрiп алу
161-бап.  Мүлiкке тыйым салу
5-бөлім. Қылмыстық процестегі мүліктік мәселелер
20-тарау. Қылмыстық процестегі азаматтық талап
162-бап.  Қылмыстық процесте қаралатын азаматтық талаптар
163-бап.  Азаматтық талап қою
164-бап.  Азаматтық талапкер деп тану
165-бап.  Азаматтық талапкер деп танудан бас тарту
166-бап.  Iске азаматтық жауапкер ретiнде қатысуға тарту
167-бап.  Зиянды өтеудiң негiздемелерi, шарттары, көлемi және әдiсi туралы ережелердi қолдану
168-бап.  Азаматтық талаптан бас тарту
169-бап.  Азаматтық талап бойынша шешiм шығару
170-бап.  Азаматтық талапты қамтамасыз ету
171-бап.  Сот үкiмiнiң және қаулысының азаматтық қуыным бөлiгiнде орындалуы
21-тарау. Қылмыстық іс бойынша іс жүргізу барысындағы еңбекке ақы төлеу және шығындарды өтеу
172-бап.  Заң көмегіне ақы төлеу
173-бап.  Аудармашының, маманның, сарапшының орындаған жұмысы үшiн сыйақы алуы
174-бап.  Қылмыстық сот iсiн жүргiзуге қатысқан адамдардың шыққан шығындарын өтеу
22-тарау. Iс жүргізу шығындары
175-бап.  Iс жүргiзу шығындары
176-бап.  Iс жүргiзу шығындарын төлеттiру

Ерекше бөлім
6-бөлім. Қылмыстық іс бойынша сотқа дейінгі іс жүргізу
23-тарау. Қылмыстық іс қозғау
177-бап.  Қылмыстық iс қозғауға себептер мен негiздер
178-бап.  Азаматтардың арыздары
179-бап.  Кiнәсiн мойындап келу
180-бап.  Мемлекеттiк органның лауазымды адамының немесе ұйымда басқару функцияларын атқаратын адамның хабарлауы
181-бап.  Бұқаралық ақпарат құралдарындағы хабар
182-бап.  Қылмыстық iстi қозғауға құқық берiлген лауазымды адамдардың және органдардың қылмыс туралы мәлiметтердi тiкелей анықтауы
183-бап.  Қылмыс туралы арыздар мен хабарларды қабылдау мен қараудың мiндеттiлiгi
184-бап.  Қылмыстар туралы арыздар мен хабарларды қарау мерзiмдерi
185-бап.  Қылмыс туралы арызды немесе хабарды қарау нәтижесiнде қабылданатын шешiмдер
186-бап.  Қылмыстық iс қозғау тәртiбi
187-бап.  Қылмыстық iс қозғаудан бас тарту
188-бап.  Қылмыс туралы хабарды немесе арызды тергелуiне немесе сотталуына қарай беру
189-бап.  Қылмыстық iзге түсу органының қылмыстық iс қозғалғаннан кейiнгi iс-әрекетi
190-бап.  Прокурордың қылмыстық iс қозғаудың заңды болуын қадағалауы
23-1-тарау. Сотқа дейінгі жеңілдетілген іс жүргізу
190-1-бап. Сотқа дейінгі жеңілдетілген іс жүргізудің негіздері
190-2-бап. Сотқа дейінгі жеңілдетілген іс жүргізудің тәртібі
190-3-бап. Сотқа дейінгі жеңілдетілген іс жүргізу хаттамасын жасау және қылмыстық істі прокурорға беру
190-4-бап. Прокурордың сотқа дейінгі жеңілдетілген іс жүргізу тәртібімен келіп түскен қылмыстық іс бойынша іс-әрекеттері
24-тарау. Алдын-ала тергеу жүргізудің жалпы шарттары
191-бап.  Алдын-ала тергеудiң мiндеттiлiгi
192-бап.  Тергелу ретi
193-бап.  Алдын ала тергеу жүргiзiлетiн жер
194-бап.  Алдын ала тергеу жүргiзудiң басталуы
195-бап.  Алдын ала тергеудiң аяқталуы
196-бап.  Алдын ала тергеу мерзiмi
197-бап.  Прокурордың алдын ала тергеу барысындағы өкiлеттiктерi
198-бап.  Алдын ала тергеудi тергеушiлер тобының жүргiзуi
199-бап.  Тергеу тобы жетекшiсiнiң өкiлеттiктерi
200-бап.  Анықтау органдарының алдын ала тергеу жүргiзу мiндеттi болып табылатын iстер бойынша қызметi
201-бап.  Тергеу iс-әрекеттерiн жүргiзудiң жалпы ережелерi
202-бап.  Алдын ала тергеу барысында шығарылатын қаулылар
203-бап.  Тергеу iс-әрекетiнiң хаттамасы
204-бап.  Қылмыс жасауға және басқа да заң бұзушылықтарға ықпал еткен жағдайларды жою жөнiндегi ұйғарым
205-бап.  Алдын ала тергеу мен анықтау деректерiн жария етуге жол бермеу
25-тарау. Айыпталушы ретінде жауапқа тарту
206-бап.  Айыпталушы ретiнде жауапқа тарту
207-бап.  Айыпталушы ретiнде жауапқа тарту туралы қаулы
208-бап.  Айыпталушының келу мiндеттiлiгi
209-бап.  Айып тағу
210-бап.  Айып тағуды өзгерту мен толықтыру. Қылмыстық iзге түсудi айып тағу бөлiгiнде қысқарту
26-тарау. Жауап алу және беттестіру
211-бап.  Жауап алуға шақыру тәртiбi
212-бап.  Жауап алудың орны мен уақыты
213-бап.  Жауап алуды жүргiзудiң жалпы ережелерi
214-бап.  Куә мен жәбiрленушiден жауап алу
215-бап.  Кәмелетке толмаған куәдан немесе жәбiрленушiден жауап алудың ерекшелiктерi
216-бап.  Сезiктiден жауап алу
217-бап.  Айыпталушыдан жауап алу
218-бап.  Жауап алу хаттамасы
219-бап.  Жауап алу кезiнде дыбыс және бейне жазбаны қолдану
220-бап.  Беттестiру
27-тарау. Тексеру, эксгумация және куәландыру
221-бап.  Тексеру
222-бап.  Тексеру жүргiзудiң жалпы ережелерi
223-бап.  Заттай дәлелдердi тексеру және сақтау
224-бап.  Адам мәйiтiн тексеру
225-бап.  Эксгумация
226-бап.  Куәландыру
227-бап.  Тексерудiң, куәландырудың, эксгумацияның хаттамасы
28-тарау. Тану
228-бап.  Тану үшiн көрсету
229-бап.  Тану үшiн көрсету тәртiбi
29-тарау. Тінту және алу
230-бап.  Тiнту
231-бап.  Алу
232-бап.  Тiнту мен алуды жүргiзу тәртiбi
233-бап.  Жеке адамды тiнту
234-бап.  Тiнту немесе алу хаттамасы
30-тарау. Почта-телеграф жөнелтiлiмдерiн тұтқындау. Хабарламаларды жол-жөнекей ұстау. Сөйлесулердi тыңдау мен жазу
235-бап.  Почта-телеграф жөнелтiлiмдерiн тұтқындау, оларды тексеру мен алу
236-бап.  Хабарды жол-жөнекей ұстау
237-бап.  Сөйлесулердi және сөздерді тыңдау мен жазу
31-тарау. Айғақтарды оқиға болған жерде тексеру мен нақтылау. Тергеу эксперименті
238-бап.  Айғақтарды оқиға болған жерде тексеру мен нақтылау
239-бап.  Тергеу экспериментi
32-тарау. Сот сараптамасы
240-бап.  Сараптаманы тағайындау
241-бап.  Сараптаманы мiндеттi түрде тағайындау
242-бап.  Сараптама тағайындау тәртібі
243-бап.  Сот сараптамасын жүргiзу тапсырылуы мүмкiн адамдар
244-бап.  Сезiктiнiң, айыпталушының, жәбiрленушiнiң, қорғаушының және жәбірленушінің өкілінің сараптама тағайындау және жүргiзу кезiндегi құқықтары
244-1-бап. Өздеріне қатысты сот сараптамасы жүргізілетін адамдардың құқықтары мен заңды мүдделерінің кепілдігі
245-бап.  Сот сараптамасы органының сараптама жүргізуі. Сот сараптамасы органы басшысының құқықтары мен міндеттері
246-бап.  Сот сараптамасы органынан тыс сараптама жүргiзу
246-1-бап. Сот сараптамасын жүргізу кезінде процеске қатысушылардың қатысуы
247-бап.  Сараптама жүргізу үшін медициналық ұйымға орналастыру
248-бап.  Сараптама объектiлерi
249-бап.  Жеке және комиссиялық сараптама
250-бап.  Кешендi сараптама
251-бап.  Сарапшы қорытындысының мазмұны
252-бап.  Қорытынды берудiң мүмкiн еместiгi туралы хабарлама
253-бап.  Сарапшыдан жауап алу
254-бап.  Сезіктіге, айыпталушыға, жәбірленушіге сарапшының қорытындысын көрсету
255-бап.  Қосымша және қайталама сараптама
33-тарау. Үлгілер алу
256-бап.  Үлгiлер алудың негiздерi
257-бап.  Үлгiлер алуға құқығы бар адамдар мен органдар
258-бап.  Үлгiлер алуға болатын адамдар
259-бап.  Тергеушiнiң үлгiлер алуының тәртiбi
260-бап.  Дәрiгердiң немесе басқа маманның үлгiлер алуы
261-бап.  Сарапшының үлгiлердi алуы
262-бап.  Үлгiлер алу кезiндегi жеке адам құқықтарын қорғау
263-бап.  Үлгiлер алу туралы қаулының орындалу мiндеттiлiгi
264-бап.  Үлгiлер алудың хаттамасы
34-тарау. Алдын ала тергеуді тоқтата тұру және қайта жалғастыру
265-бап.  Алдын ала тергеудi тоқтата тұрудың тәртiбi
266-бап.  Тергеушiнiң алдын ала тергеудi тоқтата тұрғаннан кейiнгi iс әрекетi
267-бап.  Айыпталушыны iздестiру
267-1-бап. Халықаралық iздестiрудi жариялау
268-бап.  Тоқтатыла тұрған алдын ала тергеудi қайта жалғастыру
35-тарау. Алдын ала тергеу барысында істі қысқарту
269-бап.  Алдын ала тергеу барысында iстi қысқартудың негiздерi мен тәртiбi
270-бап.  Тергеушiнiң қылмыстық iс қысқартылғаннан кейiнгi iс-әрекетi
271-бап.  Қылмыстық iстi қысқарту туралы қаулыға шағым жасау
272-бап.  Қысқартылған қылмыстық iстi қайта жалғастыру
272-1-бап. Жоғалған қылмыстық iстi не оның материалдарын қалпына келтiру
36-тарау. Айыптау қорытындысын жасау және қылмыстық істі сотқа жіберу
273-бап.  Прокурорға айыптау қорытындысымен бiрге жiберiлетiн iс бойынша тергеу iс-әрекетiнiң аяқталғаны туралы хабарлау
274-бап.  Жәбiрленушiнi, азаматтық талапкердi, азаматтық жауапкердi және олардың өкiлдерiн iс материалдарымен таныстыру
275-бап.  Айыпталушыны және оның қорғаушысын iстiң барлық материалымен таныстыру
276-бап.  Өтiнiштердi мәлiмдеу және шешу
277-бап.  Қылмыстық iс материалдарымен таныстыру туралы хаттама
278-бап.  Айыптау қорытындысы
279-бап.  Айыптау қорытындысына қосымшалар
280-бап.  Қылмыстық iстi прокурорға жiберу
281-бап.  Айыптау қорытындысымен келiп түскен iс бойынша прокурор шешетiн мәселелер
282-бап.  Прокурордың айыптау қорытындысымен келiп түскен iс бойынша iс-әрекетi
283-бап.  Прокурордың iс бойынша бұлтартпау шарасы туралы шешiмi
284-бап.  Айыпталушыны сотқа беру
37-тарау. Алдын ала тергеу ісін жүргізу міндетті емес істер бойынша анықтау
285-бап.  Алдын ала тергеу iсiн жүргiзу мiндеттi емес iстер бойынша анықтаудың тәртiбi мен мерзiмдерi
286-бап.  Анықтау барысында дәлелденуге жататын мән-жайлар
287-бап.  Айыптау хаттамасын жасау және iстi сотқа жiберу үшiн прокурорға беру
288-бап.  Алдын ала тергеу жүргiзу
289-бап.  Прокурордың анықтауды қадағалау жөнiндегi өкiлеттiктерi
7-бөлім. Бірінші сатыдағы сотта іс жүргізу
38-тарау. Қылмыстық істердің соттылығы
290-бап.  Аудандық және оған теңестірілген соттың соттауына жататын қылмыстық істер
290-1-бап. Кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соттың соттауына жатқызылған қылмыстық істер
290-2-бап. Қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соттың соттауына жататын қылмыстық істер
290-3-бап. Қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық әскери соттардың және гарнизондардың әскери соттарының соттауына жататын қылмыстық істер
291-бап.  Облыстық және оған теңестірілген соттың соттауына жататын қылмыстық істер
291-1-бап. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану туралы істерді қарау
292-бап.  Жоғарғы Соттың соттауына жататын қылмыстық істер
293-бап.  Әскери соттың соттауына жататын істер
294-бап.  Қылмыстық iстердiң аумақтық сот қарауына жатуы
295-бап.  Қылмыстық істерді біріктіру кезінде соттылықты белгілеу
296-бап.  Iстi iс жүргiзуге қабылдаған соттың қылмыстық iстi соттың қарауына жатқызылуы бойынша беруi
297-бап.  Қарауына жататын соттан қылмыстық iстi басқа сотқа беру
298-бап.  Сот қаралуына жататындығы туралы дауларды шешу
39-тарау. Басты сот талқылауын тағайындау туралы мәселені шешу және соттың отырысына дайындық іс-әрекеттер
299-бап.  Соттың келiп түскен қылмыстық iс бойынша iс-әрекетi
300-бап.  Сотқа келiп түскен iс бойынша анықтауға жататын мәселелер
301-бап.  Алдын ала тыңдауды өткiзу
302-бап.  Басты сот талқылауын тағайындау
303-бап.  Қылмыстық iстi қосымша тергеу үшiн қайтару
303-1-бап. Сотқа дейінгі жеңілдетілген іс жүргізудегі қылмыстық істі прокурорға жіберу
304-бап.  Қылмыстық iс бойынша iс жүргiзудi уақытша тоқтату
305-бап.  Азаматтық талапты және мүлiктi тәркiлеудi қамтамасыз ету шаралары
306-бап.  Қылмыстық iстi соттың қарауына жататындығы бойынша жiберу
307-бап.  Қылмыстық iстi қысқарту
308-бап.  Тараптардың iс материалдарымен танысу мүмкiндiгiн қамтамасыз ету
309-бап.  Құжаттардың көшiрмелерiн тапсыру
310-бап.  Сот отырысына шақырту
40-тарау. Басты сот талқылауының жалпы шарттары
311-бап.  Сот талқылауының тiкелей және ауызша болуы
312-бап.  Iстi талқылау кезiнде сот құрамының өзгертiлмеуi
313-бап.  Запастағы судья
314-бап.  Төрағалық етушiнiң басты сот талқылауындағы өкiлеттiгi
315-бап.  Сотталушы адамның басты сот талқылауына қатысуы
316-бап.  Қорғаушының басты сот талқылауына қатысуы
317-бап.  Мемлекеттiк айыптаушының басты сот талқылауына қатысуы
318-бап.  Жәбiрленушiнiң басты сот талқылауына қатысуы
319-бап.  Азаматтық талапкердiң немесе азаматтық жауапкердiң басты сот талқылауына қатысуы
320-бап.  Басты сот талқылауының шегi
321-бап.  Басты сот талқылауын кейiнге қалдыру және қылмыстық iстi тоқтата тұру
322-бап.  Бұлтартпау шарасы туралы мәселенi шешу
323-бап.  Iстi қосымша тергеуге жiберу
324-бап.  Басты сот талқылауында iстi тоқтату
325-бап.  Басты сот талқылауында қаулы шығару тәртiбi
326-бап.  Басты сот талқылауының тәртiбi
327-бап.  Басты сот талқылауында тәртiптi қамтамасыз ету мақсатында қолданылатын шаралар
328-бап.  Басты сот талқылауының хаттамасы
329-бап.  Басты сот талқылауының хаттамасына ескертпелер
330-бап.  Басты сот талқылауының хаттамасына ескертпелердi қарау
41-тарау. Басты сот талқылауының дайындық бөлімі
331-бап.  Басты сот талқылауының ашылуы
332-бап.  Басты сот талқылауына шақырылған адамдардың келуiн тексеру
333-бап.  Аудармашыға оның құқықтары мен мiндеттерiн түсiндiру
334-бап.  Аудармашыдан бас тарту туралы мәселенi шешу
335-бап.  Куәларды сот отырысы залынан шығару
336-бап.  Сотталушының жеке басын және оған айыптау қорытындысы көшiрмесiнiң уақтылы тапсырылғанын анықтау
337-бап.  Сот құрамын, процеске басқа қатысушыларды жариялау
338-бап.  Бас тартуды шешу тәртiбi
339-бап.  Сотталушыға оның құқықтарын түсiндiру
340-бап.  Жәбiрленушiге, жеке айыптаушыға, азаматтық талапкерге және азаматтық жауапкерге олардың құқықтарын түсiндiру
341-бап.  Сарапшыға оның құқықтары мен мiндеттерiн түсiндiру
342-бап.  Маманға оның құқықтары мен мiндеттерiн түсiндiру
343-бап.  Өтiнiштердi мәлiмдеу және шешу
344-бап.  Iске қатысушы адамдардың бiрi болмаған кезде iстi тыңдау мүмкiндiгi туралы мәселенi шешу
42-тарау. Сот тергеуі
345-бап.  Сот тергеуiнiң басталуы
346-бап.  Сотталушының көзқарасын анықтау
347-бап.  Дәлелдемелердi ұсыну мен зерттеу тәртiбi
348-бап.  Сотталушыдан жауап алу
349-бап.  Сотталушының айғақтарын жария ету
350-бап.  Жәбiрленушiден жауап алу
351-бап.  Куәлардан жауап алу
352-бап.  Кәмелетке толмаған жәбiрленушiден, куәдан жауап алу ерекшелiктерi
353-бап.  Жәбiрленушi мен куәнiң айғақтарын жария ету
354-бап.  Сот талқылауындағы сараптама
355-бап.  Сарапшыдан жауап алу
356-бап.  Заттай дәлелдемелердi қарау
357-бап.  Тергеу iс-әрекетiнiң хаттамалары мен құжаттарын жария ету
358-бап.  Сотталушының, жәбiрленушiнiң, куәнiң айғақтарын, сондай-ақ хаттамалар мен құжаттарды жария етудiң тәртiбi
359-бап.  Iс болған орынды және үй-жайды қарау
360-бап.  Тану, куәландыру, айғақтарды тұрған жерiнде тексеру мен нақтылау, эксперимент жүргiзу, үлгiлер алу үшiн көрсету
361-бап.  Дәлелдемелердi зерттеудi шектеу
362-бап.  Сот тергеуiнiң аяқталуы
363-бап.  Iстiң қысқартылған тәртiппен сотта талқылануы
43-тарау. Сот жарыссөзі және сотталушының соңғы сөзі
364-бап.  Сот жарыссөзiнiң мазмұны мен тәртiбi
365-бап.  Сотталушының соңғы сөзi
366-бап.  Сот тергеуiн қайта бастау
367-бап.  Соттың кеңесу бөлмесiне кетуi
44-тарау. Үкім шығару
368-бап.  Қазақстан Республикасының атынан үкiм шығару
369-бап.  Үкiмнiң заңдылығы мен негiздiлiгi
370-бап.  Үкім шығару құпиясы
371-бап.  Соттың үкiм шығару кезiнде шешетiн мәселелерi
372-бап.  Сотталушының есi дұрыстығы туралы мәселенi шешу
373-бап.  Алынып тасталды
374-бап.  Үкiмдердiң түрлерi
375-бап.  Айыптау үкiмi
376-бап.  Ақтау үкiмi
377-бап.  Үкiмдi жасау
378-бап.  Үкiмнiң кiрiспе бөлiмi
379-бап.  Айыптау үкiмiнiң сипаттамалы-дәлелдi бөлiгi
380-бап.  Айыптау үкiмiнiң қорытынды бөлiгi
381-бап.  Ақтау үкiмiнiң сипаттамалы-дәлелдi бөлiгi
382-бап.  Ақтау үкiмiнiң қорытынды бөлiгi
383-бап.  Үкiмнiң қорытынды бөлiгiнде шешуге жататын өзге де мәселелер
384-бап.  Үкiмдi жариялау
385-бап.  Сотталушыны қамауда ұстаудан босату
386-бап.  Үкiм көшiрмесiн табыс ету
387-бап.  Жеке қаулы алу
388-бап.  Сот үкiм шығарумен бiр мезгiлде шешетiн мәселелер
45-тарау. Жеке айыптау істері бойынша іс жүргізу ерекшеліктері
389-бап.  Жеке айыптау iстерi бойынша iс жүргiзу тәртiбi
390-бап.  Жеке айыптау iсiн қозғау
391-бап.  Судьяның жеке айыптау iсi бойынша сот талқылауы басталғанға дейiнгi iс-әрекеттерi
392-бап.  Тараптардың бастамашылығы бойынша дәлелдемелердi табыс ету және жинау
393-бап.  Жеке айыптау iсiн сот мәжiлiсiнде қарау
394-бап.  Жеке айыптау iсi бойынша соттың шешiмi
395-бап.  Жеке айыптау iсiн қысқарту
8-бөлім. Соттың үкімдері мен қаулыларын апелляциялық және кассациялық тәртіппен қарау
46-тарау. Апелляциялық шағымдар мен заңды күшіне енбеген сот шешімдеріне наразылық білдіру
396-бап.  Үкімге (қаулыға) апелляциялық шағымдану, наразылық беру құқығы
396-1-бап. Апелляциялық тәртіппен қаралуға жататын сот актілері
397-бап.  Заңды күшіне енбеген үкімдерге, қаулыларға берілген апелляциялық (жеке) шағымдарды, наразылықтарды қарайтын соттар
398-бап.  Апелляциялық (жеке) шағымдар, наразылықтар беру тәртібі
399-бап.  Үкімдерге (қаулыларға) апелляциялық шағымдану, наразылық бiлдiру мерзiмдерi
400-бап.  Апелляциялық (жеке) шағым беруге, наразылық бiлдiруге арналған мерзiмдi қалпына келтiру тәртiбi
401-бап.  Апелляциялық (жеке) шағым және наразылық беру туралы хабардар ету
402-бап.  Апелляциялық (жеке) шағым берудің және наразылық берудің салдарлары
403-бап.  Бiрiншi сатыдағы соттың қаулысына шағымдану, наразылық бiлдiру
404-бап.  Істі апелляциялық сатыда қараудың шектері
47-тарау. Апелляциялық шағымдар, наразылықтар бойынша істерді қарау
405-бап.  Апелляциялық қараудың мәнi
406-бап.  Iстi апелляциялық сатыда қарау мерзiмдерi
407-бап.  Апелляциялық (жеке) шағым, наразылық
408-бап.  Апелляциялық сатыдағы сот отырысын тағайындау
408-1-бап. Апелляциялық сатыдағы соттың отырысын дайындау
409-бап.  Апелляциялық сатыда істі қарау тәртібі
410-бап.  Апелляциялық сатының өкілеттігі
411-бап.  Апелляциялық саты қабылдайтын шешімдер
411-1-бап. Апелляциялық сатының қылмыстық процесте азаматтық талап арызды қарауы
412-бап.  Yкiмнiң күшiн жоюға немесе оны өзгертуге негiздер
413-бап.  Сот тергеуiнiң бiржақтылығы немесе толық еместiгi
414-бап.  Соттың үкiмде (қаулыда) айтылған тұжырымдарының iстiң нақты мән-жайына сәйкес келмеуi
415-бап.  Қылмыстық iс жүргiзу заңының елеулi түрде бұзылуы
416-бап.  Қылмыстық заңды дұрыс қолданбау
417-бап.  Сот тағайындаған жазаның қылмыстың ауырлығына және сотталған адамның жеке басына сәйкес келмеуі
418-бап.  Істі қысқарта отырып айыптау үкімінің күшін жою
419-бап.  Ақтау үкiмiнiң күшiн жою
420-бап.  Жаңадан сот талқылауына жiбере отырып, алқабилердің қатысуымен шығарылған үкiмнiң күшiн жою
420-1-бап. Жаңа үкім шығара отырып үкімнің күшін жою
420-2-бап. Істі қосымша тергеуге жібере отырып үкімнің күшін жою
421-бап.   Yкiмдi өзгерту
422-бап.   Апелляциялық үкімнің, қаулының мазмұны
423-бап.   Апелляциялық үкім, қаулы шығару және олардың заңды күшіне енуі
423-1-бап. Апелляциялық сатыдағы соттың үкімін, қаулысын орындауға кiрiсу
423-2-бап. Істі апелляциялық сатыда қайтадан қарау
423-3-бап. Алқабилердің қатысуымен шығарылған бастапқы үкiмнiң күшi жойылғаннан кейiн iстi бiрiншi саты бойынша қарау
48-тарау.  Алынып тасталды
48-1-тарау. Кассациялық шағымдар, наразылықтар бойынша істерді қарау
446-1-бап.  Соттың үкімдеріне, қаулыларына кассациялық тәртіппен шағымданудың жалпы шарттары
446-2-бап.  Кассациялық қараудың нысанасы
446-3-бап.  Кассациялық шағым немесе наразылық
446-4-бап.  Істі кассациялық сатыда қарау мерзімдері
446-5-бап.  Кассациялық сатыдағы сот отырысын белгілеу
446-6-бап.  Кассациялық сатыдағы соттың өкілеттігі
446-7-бап.  Кассациялық сатының істерді қарау тәртібі
446-8-бап.  Кассациялық саты қабылдайтын шешімдер
446-9-бап.  Кассациялық сатының үкімнің, қаулының күшін жоюының немесе оларды өзгертуінің негіздері
446-10-бап. Қылмыстық заңның дұрыс қолданылмауы
446-11-бап. Қылмыстық іс жүргізу заңының елеулі түрде бұзылуы
446-12-бап. Үкімнің әділетсіздігі
446-13-бап. Істі қысқарта отырып айыптау үкімінің күшін жою
446-14-бап. Ақтау үкімінің күшін жою
446-15-бап. Істі жаңадан қарауға жібере отырып, үкімнің күшін жою
446-16-бап. Істі қосымша тергеуге жібере отырып күшін жою
446-17-бап. Yкімді өзгерту
446-18-бап. Кассациялық қаулының мазмұны
446-19-бап. Кассациялық қаулы шығару
446-20-бап. Кассациялық сатыдағы соттың қаулысын орындауға кірісу
446-21-бап. Істі кассациялық сатыда қайтадан қарау
446-22-бап. Үкімнің күші жойылғаннан кейін істі бірінші, апелляциялық сатыда қарау
446-23-бап. Істі жаңадан қарау кезіндегі жаза тағайындаудың шектері
9-бөлім.  Сот шешімдерін орындау
49-тарау. Сот үкімдері мен қаулыларын орындау
447-бап.  Үкімнің заңды күшіне енуі және оны орындауға кірісу
448-бап.  Сот қаулысының заңды күшiне енуi және оны орындауға кiрiсу
449-бап.  Соттың үкiмiн, қаулысын орындауға кiрiсу тәртiбi
450-бап.  Үкiмдi орындауға кiрiсу жайында сотталушының  туған-туысқандары мен азаматтық талапкерге хабарлау
451-бап.  Туыстарына сотталушымен жүздесуге рұқсат ету
452-бап.  Үкiмнiң атқарылуын кейiнге қалдыру
453-бап.  Үкiмдi орындау кезiнде сот қарауға жататын мәселелер
454-бап.  Үкiмдi орындаумен байланысты мәселелердi шешетiн соттар
455-бап.  Үкiмдi орындаумен байланысты мәселелердi шешудiң тәртiбi
456-бап.  Соттылықты алып тастау туралы өтiнiштi қарау
457-бап.  Судьяның қаулысына шағым жасау және наразылық келтіру
10-бөлім. Соттың заңды күшіне енген шешімдерін қайта қарау жөнінде іс жүргізу
50-тарау. Сот актілерін Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының сот қадағалауы тәртібімен қайта қарауы
458-бап.  Заңды күшіне енгеннен кейін сот қадағалауы тәртібімен қайта қаралуы мүмкін сот актілері
459-бап.  Заңды күшіне енген сот үкімдері мен қаулыларын сот қадағалауы тәртібімен қайта қарау негіздері
460-бап.  Соттардың заңды күшіне енген үкімдері мен қаулыларын сот қадағалауы тәртібімен қайта қарау туралы өтініш жасауға, соттардың заңды күшіне енген үкімдері мен қаулыларына наразылық келтіруге құқығы бар тұлғалар
461-бап.  Заңды күшіне енген сот шешімдеріне сот қадағалауы тәртібімен шағымдану мерзімдері
462-бап.  Заңды күшіне енген соттың үкімін, қаулысын қайта қарау туралы өтінішті, наразылықты беру тәртібі
462-1-бап. Өтініштерді, наразылықты қарамай қайтару
463-бап.  Заңды күшіне енген сот актілерін қайта қарау туралы өтінішті алдын ала қарау
464-бап.  Өтінішті алдын ала қараудың нәтижелерi бойынша қабылданатын қаулылар
465-бап.  Қадағалау сатысының сот отырысын тағайындау
466-бап.  Сот үкiмiнiң, қаулысының орындалуын тоқтата тұру
467-бап.  Істі қадағалау сатысында қараудың тәртібі, қадағалау сатысы сотының шешімдері
467-1-бап. Адвокаттың қадағалау сатысындағы сотқа міндетті түрде қатысуының негіздері
468-бап.  Қадағалау сатысындағы сот қаулысының мазмұны
469-бап.  Iстi соттың үкiмi мен қаулысының күшiн жойған соң қарау
470-бап.  Соттың істі жаңадан қараған кезде шығарған үкімін және қаулысын қайта қарау туралы өтініш (наразылық) келтіру
470-1-бап. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жалпы отырысын тағайындау
470-2-бап. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты жалпы отырысының ұсынуды немесе наразылықты қарау тәртібі
51-тарау. Жаңадан ашылған мән-жайларға байланысты іс бойынша іс жүргізуді қайта бастау
471-бап.  Iс бойынша iс жүргiзудi қайта бастаудың негiздерi
472-бап.  Жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша қайта қарауға жататын қылмыстық iстер бойынша сот шешiмдерi
473-бап.  Iс жүргiзудi қайта бастаудың мерзiмдерi
474-бап.  Жаңадан ашылған мән-жайларға орай iс жүргiзуді қозғау
475-бап.  Сот отырысы аяқталғаннан кейiнгi соттың iс-әрекетi
476-бап.  Соттың іс бойынша іс жүргізуді қайта бастау туралы мәселені шешуі
477-бап.  Алып тасталды - ҚР 2011.11.09 N 490-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.
478-бап.  Сот шешiмдерiнiң күшi жойылғаннан кейiн iс жүргiзу
479-бап.  Жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша iстi қайта қозғау кезiндегi азаматтық талап
11-бөлім. Қылмыстық істердің жекелеген санаттары бойынша іс жүргізудің ерекшеліктері
52-тарау. Кәмелетке толмағандардың қылмыстары туралы істер бойынша іс жүргізу
480-бап.  Кәмелетке толмағандардың қылмыстары туралы iстер бойынша iс жүргiзудiң тәртiбi
481-бап.  Кәмелетке толмағандардың қылмыстары туралы iстер бойынша анықтауға жататын мән-жайлар
482-бап.  Кәмелетке толмағандардың iстерi бойынша жариялылықты шектеу
483-бап.  Кәмелетке толмаған туралы iстi жеке iс жүргiзуге бөлу
484-бап.  Кәмелетке толмаған сезiктiнi, айыпталушыны шақырудың тәртiбi
485-бап.  Кәмелетке толмаған сезiктiден, айыпталушыдан жауап алу
486-бап.  Қорғаушының қатысуы
487-бап.  Кәмелетке толмаған сезiктiнiң, айыпталушының заңды өкiлiнiң алдын ала тергеуге қатысуы
488-бап.  Педагог пен психологтың қатысуы
489-бап.  Кәмелетке толмағанға кешендi психологиялық-психиатриялық және психологиялық сараптама жасау
490-бап.  Кәмелетке толмағанды арнаулы балалар мекемесiне орналастыру
491-бап.  Кәмелетке толмағандарды ұстау және оларға бұлтартпау шараларын қолдану
492-бап.  Кәмелетке толмаған сотталушының заңды өкiлiнiң сот талқылауына қатысуы
493-бап.  Кәмелетке толмаған сотталушыны сот отырысының залынан шығару
494-бап.  Кәмелетке толмағанның iсi бойынша үкiм шығару кезiнде сот шешетiн мәселелер
495-бап.  Кәмелетке толмағанды тәрбиелiк ықпал етудiң мәжбүрлеу шараларын қолдана отырып жазадан босату
53-тарау. Артықшылықтары мен қылмыстық ізге түсуден иммунитеттері бар адамдардың істері бойынша іс жүргізудің ерекшеліктері
496-бап.  Қазақстан Республикасы Парламентiнiң депутатына қатысты алдын ала тергеу iсiн жүргiзу
497-бап.  Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесiнiң Төрағасына немесе мүшесiне қатысты алдын ала тергеу iсiн жүргiзу
498-бап.  Судьяға қатысты алдын ала тергеу iсiн жүргiзу
499-бап.  Қазақстан Республикасының Бас Прокурорына қатысты алдын ала тергеу iсiн жүргiзу
500-бап.  Қазақстан Республикасы Парламентiнiң депутатына, Конституциялық Кеңесiнiң Төрағасына немесе мүшесiне, судьяға, Қазақстан Республикасының Бас Прокурорына қатысты қылмыстық iстi соттың талқылауы
501-бап.  Қылмыстық iзiне түсуден дипломатиялық иммунитетi бар адамдар
502-бап.  Дипломатиялық иммунитеттi пайдаланушы адамдарды ұстау және қамауға алу
503-бап.  Айғақтар беруден дипломатиялық иммунитет
504-бап.  Үй-жайлар мен құжаттардың дипломатиялық иммунитетi
12-бөлім. Айрықша іс жүргізу
54-тарау. Ессіз күйдегі адамдарға медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану туралы істер бойынша сот ісін жүргізу
505-бап.  Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану жөнiнде iс жүргiзу негiздерi
506-бап.  Дәлелдеуге жататын мән-жайлар
507-бап.  Қауiпсiздiк шаралары
508-бап.  Туған-туыстарының, қорғаншыларының, қамқоршыларының қарауына беру
509-бап.  Мамандандырылған медициналық мекемеге орналастыру
510-бап.  Қылмыстық заңмен тыйым салынған әрекеттi есi кiресiлi-шығасылы күйде жасаған немесе қылмыс жасағаннан кейiн психикасы бұзылумен ауырған адамға қатысты iстi бөлiп алу
511-бап.  Өзiне қатысты медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану туралы iс жүргiзiлетiн адамның құқықтары
512-бап.  Заңды өкiлдiң қатысуы
513-бап.  Қорғаушының қатысуы
514-бап.  Алдын ала тергеудiң аяқталуы
515-бап.  Сотта іс жүргізу
516-бап.  Iс бойынша шешiм қабылдау кезiнде сот шешетiн мәселелер
517-бап.  Сот қаулысы
518-бап.  Соттың қаулысына шағымдану және наразылық беру
519-бап.  Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын тоқтату, өзгерту және мерзiмiн ұзарту
520-бап.  Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шарасы қолданылған адамға қатысты қылмыстық iстi қайта жалғастыру
55-тарау. Қылмыстық процесті жүргізуші органдардың шет мемлекеттердің қылмыстық істер бойынша құзыретті мекемелерімен және лауазымды адамдарымен өзара іс-қимылының тәртібі туралы негізгі ережелер
521-бап.  Құқықтық көмек көрсету тәртiбiмен жүргiзiлетiн iс жүргiзушiлiк және өзге де iс-әрекеттер
522-бап.  Iс жүргiзу құжаттарының күшi
523-бап. Құқықтық көмек көрсету мәселелерi бойынша қарым-қатынас жасау тәртiбi
524-бап.  Iс жүргiзу әрекеттерiн жүргiзу туралы тапсырманың мазмұны
525-бап.  Iс жүргiзушiлiк iс-әрекеттер жүргiзу туралы тапсырманы атқарудың тәртiбi
526-бап.  Куәнi, жәбiрленушiнi, азаматтық талапкердi, азаматтық жауапкердi, олардың өкiлдерiн, сарапшыны шақыру және олардан жауап алу
527-бап.  Iстiң материалдарын қылмыстық қудалауды жалғастыру үшiн жiберу
528-бап.  Қылмыстық iзге түсудi жалғастыру туралы немесе қылмыстық iс қозғау туралы өтiнiштердi орындау
529-бап.  Адамды қылмыстық жауапқа тарту немесе үкiмдi орындау үшiн ұстап беру туралы талапты жiберу
530-бап.  Берiлген адамның қылмыстық жауаптылық шектерi
531-бап.  Шетел мемлекетiнiң азаматын ұстап беру туралы талапты атқару
531-1-бап. Адамды ұстап беру туралы шешімге шағымдану
532-бап.  Ұстап беруден бас тарту
533-бап.  Азаматтығы жоқ адамдарға, үшiншi бiр елдiң азаматтарына қатысты қылмыстық iзге түсудi жалғастыру және оларды ұстап беру
534-бап.  Әдеттен тыс қамау (ұстап беру үшiн тұтқындау және қамап қою)
535-бап.  Транзиттiк тасымалдау
536-бап.  Заттарды беру
56-тарау. Жазасын өзі азаматы болып табылатын мемлекетте өтеу үшін бас бостандығынан айыруға сотталған адамды беру   
537-бап.  Жазасын өзi азаматы болып табылатын мемлекетте өтеу үшiн бас бостандығынан айыруға сотталған адамды беру негiздерi
538-бап.  Өзi азаматы болып табылатын мемлекетте жазасын өтеу үшiн сотталушыны берудiң шарттары мен тәртiбi
539-бап.  Бас бостандығынан айыруға сотталушыны жазасын өтеу үшiн беруден шет мемлекетке бас тарту
540-бап.  Қазақстан Республикасының азаматын жазасын өтеу үшiн қабылдау туралы өтiнiштi қарау
541-бап.  Соттың шет мемлекет сотының үкiмiн атқаруға байланысты мәселелердi шешу тәртiбi
13-бөлiм.  Алқабилердiң қатысуымен iстер бойынша iс жүргiзу
57-тарау.  Жалпы ережелер
542-бап.   Алқабилердiң қатысуымен iстер бойынша iс жүргiзу тәртiбi
543-бап.   Алқабилердің қатысуымен соттың қарауына жататын iстер
544-бап.   Алқабилер қатысатын сот құрамы
545-бап.   Алқабиге ықпал етуге жол бермеу
546-бап.   Соттың iстi алқабилердiң қатысуымен қарауы туралы өтiнiш
58-тарау.  Сот отырысын тағайындаудың ерекшелiктерi
547-бап.   Сот отырысын соттың iстi алқабилердiң қатысуымен қарауы туралы өтiнiш болған кезде тағайындау
548-бап.   Алдын ала тыңдау жүргiзудiң ерекшелiктерi
549-бап.   Алқабилердiң қатысуымен сот отырысын тағайындау кезiнде алдын ала тыңдау тәртiбiмен шығарылатын шешiмдердiң ерекшеліктерi
550-бап.   Сот талқылауына қатысу үшiн алқабиге кандидаттарды алдын ала кездейсоқ таңдаудың тәртiбi
59-тарау.  Сот талқылауына қатысу үшiн алқабиге кандидаттарды
iрiктеу
551-бап.   Жалпы ережелер
552-бап.   Төрағалық етушiнiң алқабиге кандидаттарды iстi қарауға қатысудан босатуы
553-бап.   Алқабиге кандидаттардың өздiгiнен бас тартуы туралы мәселелердi шешу
554-бап.   Алқабиге кандидаттарға қарсылық бiлдiру туралы мәселелердi шешу
555-бап.   Алқабиге кандидаттарға дәлелсiз қарсылық бiлдiру
556-бап.   Жеребе тастау арқылы алқабилер алқасын құру
557-бап.   Алқабилердiң сот талқылауына қатысуының жалпы шарттары
558-бап.   Алқабилердiң ант қабылдауы
60-тарау.  Алқабилердiң қатысуымен соттың iстi талқылау ерекшелiктерi
559-бап.   Алқабилердiң құқықтары, мiндеттерi және iстi қарауға байланысты iс-әрекеттерiндегi шектеулер
560-бап.   Алқабилер қатысатын соттың құзыретi
561-бап.   Алқабилер қатысатын сотта iстiң қысқартылуы
562-бап.   Алқабилер қатысатын сотта сот тергеуiнің ерекшелiктерi
563-бап.   Алқабилер қатысатын соттағы тараптардың жарыссөздерi
564-бап.   Алқабилер қатысатын соттағы репликалар және сотталушының соңғы сөзi
565-бап.   Алқабилер қатысатын соттың шешуіне жататын сұрақтардың қойылуы
566-бап.   Алқабилер қатысатын соттың шешуiне жататын сұрақтардың мазмұны
567-бап.   Төрағалық етушiнiң алқабилерге жүгiнуі
568-бап.   Алқабилер кеңесiнің құпиясы
569-бап.   Кеңесу бөлмесiнде кеңесу мен дауыс берудi жүргiзу тәртiбi
570-бап.   Алқабилер қатысатын сот қабылдайтын шешiмдердiң түрлерi
571-бап.   Үкiмнің қаулысы
572-бап.   Сотталушының есi дұрыс емес екендігінің анықталуына байланысты қылмыстық iстi қарауды тоқтату
573-бап.   Сот отырысының хаттамасын жүргізу ерекшелiктерi
61-тарау.  Алқабилердің қатысуымен қаралған істер бойынша заңды күшіне енбеген үкімдерді, қаулыларды қайта қарау жөніндегі iс жүргізу ерекшелiктерi
574-бап.   Алқабилердің қатысуымен сот шығарған, заңды күшіне енбеген үкімдер мен қаулыларға шағымдану және наразылық келтіру
575-бап.   Алқабилердiң қатысуымен сот қараған iстердi апелляциялық сатыда жүргiзу ерекшелiктерi
62-тарау.  Алқабилердің қатысуымен қаралған істер бойынша заңды күшіне енген үкімдерді, қаулыларды қайта қарау жөніндегі iс жүргізу ерекшелiктерi
575-1-бап. Алқабилер қатысқан соттың заңды күшіне енген үкімдері мен қаулыларын кассациялық сатыдағы сотта қайта қарау
576-бап.   Алқабилер қатысқан соттың заңды күшiне енген үкiмдерi мен қаулыларын қадағалау тәртiбiмен қайта қарау
577-бап.   Алқабилер қатысқан соттың шешiмiн қадағалау тәртiбiмен қайта қараған кезде сотталған адамның жағдайын нашарлатуға жол бермеу

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз