Табиғи монополиялар туралы

Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 9 шiлдедегі N 272 Заңы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 27 желтоқсандағы № 204-VІ Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР 27.12.2018 № 204-VІ Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

МАЗМҰНЫ

      Ескерту. Заңның тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР 29.10.2015 № 376-V Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).
      Ескерту. Заңның тақырыбына өзгеріс енгізілді - ҚР 2008.12.29 № 116-IV (01.01.2009 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      Осы Заң табиғи монополиялар салаларындағы қызметті реттейді, сондай-ақ тұтынушылардың, табиғи монополиялар субъектілерінің мүдделерін қорғауды қамтамасыз етуге бағытталған.

      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда - ҚР 2008.12.29 № 116-IV (01.01.2009 бастап қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР 29.10.2015 № 376-V (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.
      Ескерту. Заңның бүкiл мәтiнi бойынша "баға мен тарифтердi", "бағаларды, тарифтердi", "бағалар мен тарифтер", "бағалар (тарифтер)", "бағаларды (тарифтердi)", "бағалар мен тарифтерге", "бағалар мен тарифтердiң", "бағалары мен тарифтерiнiң, "бағалары мен тарифтерiн", "бағалар мен тарифтердi" деген сөздер тиiсiнше "тарифтердi (бағаларды, алымдар ставкаларын)", "тарифтерге (бағаларға, алымдар ставкаларына)", "тарифтердiң (бағалардың, алымдар ставкаларының)", "тарифтерiн (бағаларын, алымдар ставкаларын)", "тарифтер (бағалар, алымдар ставкалары)" деген сөздермен ауыстырылды - ҚР 2002.12.26 № 364 Заңымен.
      Ескерту. Бүкiл мәтiн бойынша "табиғи монополия аясындағы қызметтi бақылау мен реттеудi жүзеге асыратын орталық мемлекеттiк орган", "Табиғи монополия аясындағы қызметтi бақылау мен реттеудi жүзеге асыратын орталық мемлекеттiк органның", "табиғи монополия аясындағы қызметтi бақылау мен реттеудi жүзеге асыратын орталық мемлекеттiк органның", "Табиғи монополия аясындағы қызметтi бақылау мен реттеудi жүзеге асыратын орталық мемлекеттiк орган", "табиғи монополия аясындағы қызметтi бақылау мен реттеудi жүзеге асыратын орталық мемлекеттiк органға", "табиғи монополиялар аясындағы қызметтi бақылау мен реттеудi жүзеге асыратын орталық мемлекеттiк орган" деген сөздер тиiсiнше "уәкiлеттi орган", "Уәкiлеттi органның", "уәкiлеттi органның", "Уәкiлеттi орган", "уәкiлеттi органға", "уәкiлеттi орган" деген сөздермен ауыстырылды - ҚР 2006.07.05 № 166 Заңымен.
      Ескерту. Бүкіл мәтін бойынша "почта", "Почта" деген сөздер тиісінше "пошта", "Пошта" деген сөздермен ауыстырылды - ҚР 03.07.2014 № 230-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).
      Ескерту. Бүкіл мәтін бойынша ", реттелетін нарық", "және реттелетін нарық", "және реттелетін нарықтар" деген сөздер алып тасталды - ҚР 11.07.2017 № 89-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

1-бап. Осы Заңның мақсаты

      Осы Заңның мақсаты:

      1) табиғи монополиялар салаларындағы қызметті мемлекеттік реттеу мен бақылаудың құқықтық негіздерін айқындау;

      2) тұтынушылар мен табиғи монополия субъектiлерi мүдделерiнiң теңдестiрiлуiне қол жеткiзу;

      3) табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін реттеудің қабылданатын шешімдердің сабақтастығын, ашықтығын, объективтілігін, айқындығын және тәуелсіздігін қамтамасыз ететін рәсімдерін қолдану;

      4) бекітілетін тарифтердің реттеу қолданылатын табиғи монополиялар салаларындағы көрсетілетін қызметтердің сапасына сәйкестігін қамтамасыз ету болып табылады.

      Ескерту. 1-бап жаңа редакцияда - ҚР 2002.12.26 N 364, өзгеріс енгізілді - 2008.12.29 N 116-IV (01.01.2009 бастап қолданысқа енгізіледі); 29.10.2015 № 376-V (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі); 28.12.2016 № 34-VI (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

1-1-бап. Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар туралы заңнамасы

      Ескерту. 1-1-баптың тақырыбына өзгеріс енгізілді - ҚР 29.10.2015 № 376-V Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).

      1. Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар туралы заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді және осы Заң мен Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінен тұрады.

      2. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта осы Заңдағыдан өзгеше ережелер белгіленсе, онда халықаралық шарттың ережелері қолданылады.

      Ескерту. Заң 1-1-баппен толықтырылды - ҚР 2008.12.29 N 116-IV (2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР 29.10.2015 № 376-V (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

2-бап. Осы Заңның қолданылуы

      1. Осы Заң табиғи монополиялар субъектiлерiнiң өмiр сүруiне және iс-әрекетiне байланысты қызметтер (тауарлар, жұмыстар) рыногында туындайтын қатынастарға қолданылады.

      2. Осы Заңның ережелерi табиғи монополиялар субъектiлерiнiң, олардың құрылтайшыларының (қатысушыларының) Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде жасалатын әрекеттерiне (әрекетсiздiгiне) де, осы әрекеттер (әрекетсiздiк) осы Заңға қайшы келген және табиғи монополиялардың қызметтерiн (тауарларын, жұмыстарын) тұтынушыларға залал келтiрген жағдайларда қолданылады.

      3. Осы Заңның күшi табиғи монополия саласына жатқызылған қызметті жүзеге асыратын дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғаларға мынадай:

      1) қызметі тек жеке өзiнiң ғана мұқтаждарына арналған объектiлердi салу мен пайдалануға байланысты болатын;

      2) осы Заңның 4-бабы 1-тармағының 2) тармақшасында көзделген қызмет:

      осындай қызметтен түскен кірістер күнтізбелік бір жыл ішінде барлық қызметтен түскен кірістің бір пайызынан аспауға тиіс;

      табиғи монополия саласына жатқызылған қызметтерге 2012 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданылған тарифтің деңгейін ұстау шарттарының жиынтығы сақтала отырып, жүзеге асырылатын жағдайлардың бірінде қолданылмайды.

      3-1. Осы Заңмен табиғи монополия аясына жатқызылған iс-әрекеттi жүзеге асыратын рынок субъектiлерi үшiн мемлекеттiк реттеу мен бақылау осындай iс-әрекетке қатысты ғана қолданылады.

      3-2. Алып тасталды - ҚР 29.10.2015 № 376-V Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).

      3-3. Халықаралық қаржы ұйымдарының қарыз қаражатын тарта отырып, инвестициялық бағдарламаларды (жобаларды) іске асыратын және уәкілетті орган бекіткен табиғи монополиялар субъектілерінің тізбесіне кіретін табиғи монополиялар субъектілері үшін осы Заңның ережелері Халықаралық қаржы ұйымдарының қарыздарын тартуға қатысатын табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін реттеудің ерекше тәртібімен реттелмеген бөлігінде ғана қолданылады.

      4. Осы Заңда қамтылмаған құқықтық қатынастар Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасымен және Қазақстан Республикасының басқа да заңнамасымен реттеледi.

      5. Осы Заңның күші мемлекеттік ислам арнайы қаржы компанияларының қызметіне қолданылмайды.

      Ескерту. 2-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2002.12.26 № 364, 2004.12.09 № 9, 2008.12.29 № 116-IV (2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі), 2012.06.22 № 21-I (2012.06.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 29.10.2015 № 376-V (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз); 24.11.2015 № 422-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

3-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация) – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік қызметтерді, табиғи монополиялар субъектілерінің желілеріне қосуға арналған техникалық шарттарды беру жөніндегі қызметтерді және квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қызметтерін көрсету, "бір терезе" қағидаты бойынша мемлекеттік қызметтерді, табиғи монополиялар субъектілерінің желілеріне қосуға арналған техникалық шарттарды беру жөніндегі қызметтерді, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қызметтерін көрсетуге өтініштер қабылдау және көрсетілетін қызметті алушыға олардың нәтижелерін беру жөніндегі жұмысты ұйымдастыру, сондай-ақ электрондық нысанда мемлекеттік қызметтер көрсетуді қамтамасыз ету үшін Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша құрылған, орналасқан жері бойынша жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын заңды тұлға;

      1-1) алып тасталды - ҚР 29.10.2015 № 376-V Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).

      1-2) амортизациялық аударымдардың қаражатын мақсатқа сай пайдаланбау – бекітілген тарифтерде (бағаларда, алым мөлшерлемелерінде) және (немесе) тарифтік сметаларда амортизациялық аударымдардың есебінен көзделген қаражатты реттеліп көрсетілетін қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) ұсынуда пайдаланылатын тіркелген активтерге капитал салымдарына және тартылған кредиттік ресурстар бойынша негізгі борышты қайтаруға байланысты емес мақсаттарға жұмсау;

      2) жалпыға бірдей қызмет көрсету - табиғи монополиялар субъектілері қызметін жүзеге асыратын және көрсетілетін қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) ұсына алатын Қазақстан Республикасының белгілі бір аумағында табиғи монополиялар субъектілерінің барлық тұтынушыларға көрсетілетін қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) ұсынуы;

      3) жария тыңдаулар – табиғи монополия субъектісінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтің (бағаның, алым мөлшерлемесінің) немесе оның шекті деңгейінің жобасын Қазақстан Республикасы Парламентінің, мәслихаттардың депутаттарын, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, мемлекеттік органдардың, тұтынушылар мен олардың қоғамдық бірлестіктерінің өкілдерін, тәуелсіз сарапшыларды, бұқаралық ақпарат құралдарын және табиғи монополиялар субъектілерін шақыра отырып талқылау рәсімі;

      4) инвестициялық бағдарлама – бір немесе бірнеше инвестициялық жобаларды қамтитын, техникалық-экономикалық нәтиже алу мақсатында қысқа мерзімді, орта мерзімді немесе ұзақ мерзімді кезеңдерге арналған, табиғи монополия субъектісінің энергия үнемдеуді және энергия тиімділігін арттыруды қамтамасыз етуге, қолда бар активтерін кеңейтуге, қалпына келтіруге, жаңартуға, қолдауға, негізгі құралдарын реконструкциялауға, техникалық қайта жарақтандыруға, жаңа активтерін жасауға бағытталған қаражатты салу және қайтару бағдарламасы;

      5) инвестициялық жоба - жаңа өндірістерді салуға, қолданыстағыларын кеңейтуге және жаңартуға инвестицияларды көздейтін іс-шаралар кешені;

      6) инвестициялық тариф (баға, алым ставкасы) - жаңадан құрылған объектілерде көрсетілетін табиғи монополия субъектісінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) уәкілетті орган бір инвестициялық жобаның шеңберінде бекіткен, салынған инвестициялар толық өтелгенге дейін қолданылатын тариф (баға, алым ставкасы) немесе оның шекті деңгейі;

      7) алып тасталды - ҚР 05.05.2015 № 312-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      8) қуаттылығы аз табиғи монополия субъектісі – мынадай:

      жалпы белгіленген қуаттылығы жиырма Гкал/сағатты қоса алғанға дейінгі жылыту қазандықтарынан жылу энергиясын өндіру, беру, тарату және (немесе) онымен жабдықтау жөніндегі;

      көлемi жылына бес жүз мың текше метрге дейiн сумен жабдықтау және (немесе) су бұру;

      көлемі жылына отыз миллион текше метрге дейiн суғару үшін су беру жөніндегі;

      саны жылына үш жүз мың адамнан аз жолаушыларға қызмет көрсететін әуежайлар бойынша;

      көлемі елу мың вагон/км-ге, вагон/сағатқа дейін болатын кірме жолдар саласындағы;

      көлемі жылына жиырма бес миллион кВт. сағатқа дейін электр энергиясын беру жөніндегі көрсетілетін қызметтерді өткізуді жүзеге асыратын табиғи монополия субъектiсi.

      Қуаттылығы аз табиғи монополия субъектісіне кірісі күнтізбелік бір жыл ішінде табиғи монополия субъектісінің барлық реттеліп көрсетілетін қызметінен түсетін кірістің бес пайызынан аспайтын реттеліп көрсетілетін қызмет бойынша табиғи монополия субъектісі де жатады. Бұл ретте қалған реттеліп көрсетілетін қызметтер бойынша табиғи монополия субъектісі қуаттылығы аз табиғи монополия субъектісіне жатпайды;

      9) қысқа мерзімді кезең - бір жылға дейінгі уақытты қоса алғанда уақыт аралығы;

      10) орташа мерзімді кезең – бір жылдан асатын төрт жылды қоса алғанға дейінгі уақыт аралығы;

      11) алып тасталды - ҚР 29.10.2015 № 376-V Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).

      12) 01.01.2017 дейін қолданыста болды - ҚР 09.07.1998 № 272 Заңымен.

      12-1) алып тасталды - ҚР 05.05.2015 № 312-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі);

      12-2) сараланған тариф - табиғи монополия субъектісінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне арналған, уәкілетті орган тұтынушылардың топтары және (немесе) тұтыну көлемдері бойынша саралап бекіткен тариф;

      12-3) сараптама кеңесі – табиғи монополиялар субъектілері тарифтерінің (бағаларының, алымдар мөлшерлемелерінің) және тарифтік сметаларының жобаларына талдау мен сараптама жүргізу мақсатында құрылатын, құрамына тәуелсіз сарапшылар кіретін орган;

      13) стратегиялық тауарлар – табиғи монополиялар субъектілері жылу энергиясын өндіру үшін отын ретінде пайдаланатын көмір, газ, мазут, дизель отыны, электр энергиясын беру, сумен жабдықтау және (немесе) су бұру салаларындағы табиғи монополиялар субъектiлерi үшiн – электр энергиясы, жылумен жабдықтау саласындағы табиғи монополиялар субъектілері үшін және жылу энергиясын беру және (немесе) тарату саласындағы нормативтік ысыраптар үшін – жылу энергиясы, газды немесе газ конденсатын магистральдық және (немесе) тарату құбыржолдары арқылы тасымалдау саласындағы табиғи монополиялар субъектілері үшін өз мұқтаждары мен ысыраптары үшін – газ, сумен жабдықтау, жылу энергиясын өндіру салаларындағы табиғи монополиялар субъектілері үшін – сатып алынатын су;

      14) стратегиялық тауарларды өндірушілер:

      стратегиялық тауарларды өндіретін;

      стратегиялық тауарларды өндіруге (өңдеуге) арналған шикізаттың меншік иесі болып табылатын;

      Қазақстан Республикасының аумағында стратегиялық тауарларды тікелей шетелдік өндірушінің атынан өткізетін жеке және заңды тұлғалар;

      15) табиғи монополия - көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) белгілі бір түрін өндіру мен ұсынудың технологиялық ерекшеліктеріне байланысты көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) осы түріне сұранысты қанағаттандыру үшін бәсекелестік жағдай жасау мүмкін болмайтын немесе экономикалық жағынан тиімсіз болатын көрсетілетін қызметтер (тауарлар, жұмыстар) нарығының жай-күйі;

      16) табиғи монополия саласы - дара кәсіпкер немесе заңды тұлға табиғи монополия субъектісі болып танылуы мүмкін көрсетілетін қызметтер (тауарлар, жұмыстар) нарығында туындайтын қоғамдық қатынастар саласы;

      17) табиғи монополия субъектісі - табиғи монополия жағдайында тауарлар өндірумен, жұмыстарды орындаумен және (немесе) тұтынушыларға қызметтер көрсетумен айналысатын дара кәсіпкер немесе заңды тұлға;

      18) табиғи монополия субъектісінің аффилиирленген тұлғасы - шешімді тікелей және (немесе) жанама айқындауға және (немесе) табиғи монополия субъектісі қабылдаған шешімге, оның ішінде шарттың, ауызша шартты немесе өзге мәмілені қоса алғанда, күшіне орай әсер ету мүмкіндігі бар (берілген өкілеттіктер шеңберінде оның қызметін реттеуді жүзеге асыратын мемлекеттік органдарды қоспағанда) тұлға, сондай-ақ оған қатысты табиғи монополия субъектісінің осындай құқығы бар кез келген тұлға;

      19) табиғи монополия субъектісінің реттеліп көрсетілетін қызметтері (тауарлары, жұмыстары) - табиғи монополия саласындағы табиғи монополия субъектісі ұсынатын және көрсетілетін қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) тұтынушыға белгілі бір тауар беру түрінде ұсыну жағдайларын қоса алғанда, уәкілетті органның мемлекеттік реттеуіне жататын көрсетілетін қызметтер (тауарлар, жұмыстар);

      20) тариф (баға, алым ставкасы) - табиғи монополия субъектісінің реттеліп көрсетілетін қызметтері (тауарлары, жұмыстары) құнының уәкілетті орган бекіткен ақшалай көрінісі;

      21) тарифтік смета - уәкілетті орган реттеліп көрсетілетін қызметтер (тауарлар, жұмыстар) бойынша бекітетін кірістер мен шығыстар баптары, реттеліп көрсетілетін қызметтер (тауарлар, жұмыстар) көлемдері туралы көрсеткіштер және уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша табиғи монополия субъектісі қызметінің басқа да экономикалық көрсеткіштері;

      22) тарифтің (бағаның, алым мөлшерлемесінің) шекті деңгейі – ұзақ мерзімді кезеңге, ал қажет болған кезде – осындай ұзақ мерзімді кезең ішінде әрбір жылға бекітілетін, табиғи монополия субъектісінің реттеліп көрсетілетін қызметіне (тауарына, жұмысына) тарифтің (бағаның, алым мөлшерлемесінің) ең жоғары шамасы;

      23) алып тасталды - ҚР 05.05.2015 № 312-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі);

      24) төтенше реттеуші шаралар – стратегиялық тауарлардың құны өскен немесе төтенше жағдайлар туындаған кезде табиғи монополия субъектiсiнің қызметiн тұрақтандыру және азаматтардың өмірін, денсаулығын, жеке және заңды тұлғалардың мүлкін, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау мақсатында уәкілетті орган қолданатын шаралар;

      25) тұлғалар тобы - табиғи монополия субъектісінің дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) он және одан да көп процентін иеленуші, келісім нәтижесінде бірлесіп тікелей немесе жанама шешім белгілеуге және (немесе) табиғи монополия субъектісінің қабылдайтын шешімдеріне ықпал етуге құқығы бар жеке және (немесе) заңды тұлғалардың жиынтығы;

      26) тұтынушы - табиғи монополия субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтерін (тауарларын, жұмыстарын) пайдаланушы немесе пайдалануға ниеттенуші жеке немесе заңды тұлға;

      26-1) тұтынушылар тобы - табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтері белгілерінің, қызметінің, оларды нысаналы пайдаланудың ортақ болуымен біріктірілген тұтынушылар жиынтығы;

      27) уақытша өтемдік тариф - табиғи монополия субъектісі тұтынушыларға келтірген залалдарына өтем жасау мақсатында уәкілетті орган белгілеген тариф (баға, алым ставкасы);

      28) уақытша төмендету коэффициенті - тұтынушылар мен табиғи монополия субъектісінің мүдделерін қорғау мақсатында уәкілетті орган белгілеген және тарифке (бағаға, алым ставкасына) қолданылатын шама;

      29) уәкілетті орган - табиғи монополиялар салаларындағы басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік орган;

      30) ұзақ мерзімді кезең – бес жыл және одан көп уақыт аралығы;

      31) алып тасталды - ҚР 29.10.2015 № 376-V Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).

      32) "электрондық үкіметтің" веб-порталы – нормативтік құқықтық базаны қоса алғанда, барлық шоғырландырылған үкіметтік ақпаратқа және электрондық нысанда көрсетілетін мемлекеттік қызметтерге, табиғи монополиялар субъектілерінің желілеріне қосуға арналған техникалық шарттарды беру бойынша қызметтерге және квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қызметтеріне қол жеткізудің "бірыңғай терезесін" білдіретін ақпараттық жүйе.

      Ескерту. 3-бап жаңа редакцияда - ҚР 2008.12.29 N 116-IV (2009.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен; өзгерістер енгізілді - ҚР 2010.03.15 № 255-IV; 2012.07.04 № 25-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 06.03.2013 N 81-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 12.06.2014 № 209-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 05.05.2015 № 312-V (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 29.10.2015 № 376-V (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 17.11.2015 № 407-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 28.12.2016 № 34-VI (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі); 10.05.2017 № 64-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 11.07.2017 № 89-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 24.05.2018 № 156-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

4-бап. Табиғи монополиялар аясы

      1. Қазақстан Республикасында табиғи монополиялар аясына мынадай қызмет көрсетулер (тауарлар, жұмыстар):

      1) мұнайды және (немесе) мұнай өнімдерін, Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзиттеу және Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге экспорттау мақсатында оларды тасымалдауды қоспағанда, магистральдық құбыржолдар арқылы тасымалдау жөніндегі;

      2) Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзиттеу және Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге экспорттау мақсатында тауарлық газды сақтауды, тасымалдауды қоспағанда, тауарлық газды сақтау, жалғастырушы, магистральдық газ құбырлары және (немесе) газ тарату жүйелері арқылы тасымалдау, топтық резервуарлық қондырғыларды пайдалану, сондай-ақ шикі газды жалғастырушы газ құбырлары арқылы тасымалдау жөніндегі;

      3) электр энергиясын беру жөнiндегi;

      4) топырақтың жылуын, жерасты суларды, өзендерді, су айдындарын өнеркәсіптік кәсіпорындардың және электр станцияларының, кәріздік-тазарту құрылыстарының сарқынды суларын пайдалана отырып, өндірілген жылу энергиясын қоспағанда, жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және (немесе) онымен жабдықтау жөніндегі;

      5) электр энергиясын желiге берудi және тұтынуды техникалық диспетчерлендiру жөнiндегi;

      5-1) электр энергиясын өндірудің-тұтынудың теңгерілімін ұйымдастыру жөніндегі;

      6) контейнерлермен жүктерді тасымалдау, бос контейнерлерді тасымалдау және Қазақстан Республикасының аумағы арқылы жүктерді транзиттік тасымалдаулар кезінде магистральдық теміржол желісінің көрсетілетін қызметтерін қоспағанда, магистральдық теміржол желілерінің;

      6-1) бәсекелес теміржол болмаған кезде концессия шарттары бойынша теміржол көлігінің объектілері бар теміржолдардың көрсетілетін қызметтерінің;

      7) бәсекелес кірме жол болмаған кезде кірме жолдардың;

      8) халықаралық және транзиттік ұшуларға аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, аэронавигацияның;

      9) коммерциялық емес мақсаттарда Қазақстан Республикасының әуежайларында техникалық қонуларды жүзеге асырып, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігі арқылы транзиттік ұшуларды жүзеге асыратын авиатасымалдарға қызмет көрсетуді қоспағанда, әуежайлардың;

      9-1) порттардағы көрсетілетін қызметтер нарығында бәсекелестік болмаған кезде порттардың;

      10) алып тасталды - ҚР 28.12.2016 № 34-VI (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      11) кәбілдік кәрізді мүлiктiк жалдауға (жалға алуға) немесе пайдалануға беру жөнiндегi;

      12) сумен жабдықтаудың және (немесе) су бұрудың көрсетілетін қызметтері (тауарлары, жұмыстары) жатады.

      13) алып тасталды - ҚР 28.12.2016 № 34-VI (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      2. Уәкiлеттi орган осы баптың 1-тармағында тiзiп көрсетiлген табиғи монополиялар аясының табиғи монополия субъектiлерi осы сала шеңберiнде көрсетiлетiн қызметтердi (тауарларды, жұмыстарды) реттелiп көрсетiлетiн қызметтер қатарына жатқызу мәнiне талдау жасауды жүзеге асырады.

      Реттелiп көрсетiлетiн қызметтердiң (тауарлардың, жұмыстардың) тiзбесiн уәкiлеттi орган бекiтедi.

      3. Табиғи монополиялар субъектiлерi республикалық және жергiлiктi бөлiмдерден тұратын Табиғи монополия субъектiлерiнiң мемлекеттiк тiркелiмiне, реттелiп көрсетiлетiн қызметтердiң (тауарлардың, жұмыстардың) нақты түрлерiн көрсете отырып енгiзiлуге жатады.

      Табиғи монополиялар субъектiлерiн Мемлекеттiк тiркелiмге енгiзу және одан шығару тәртiбiн уәкiлеттi орган белгiлейдi.

      4. Табиғи монополиялар салаларын кеңейту Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес жүзеге асырылады.

      Ескерту. 4-бап жаңа редакцияда - ҚР 2004.12.09 N 9 Заңымен; өзгерістер енгізілді - ҚР 2004.12.20 N 13 (01.01.2005 бастап қолданысқа енгiзiледi), 2006.01.14 N 120, 2008.07.05 N 66-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2008.12.29 N 116-IV (01.01.2009 бастап қолданысқа енгізіледі), 2012.01.09 № 533-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2012.01.13 N 542-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгiзiледі); 06.03.2013 N 81-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 03.07.2014 N 230-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 05.05.2015 № 312-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.10.2015 № 363-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.10.2015 № 376-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 24.11.2015 № 419-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 28.12.2016 № 34-VI (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі); 11.07.2017 № 89-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 05.10.2018 № 184-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

5-бап. Табиғи монополиялар субъектiлерiнiң қызметiн шектеу

      1. Табиғи монополия субъектiсiне:

      1) алып тасталды - ҚР 05.05.2015 № 312-V Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).

      2) алып тасталды - ҚР 05.05.2015 № 312-V Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).

      3) алып тасталды - ҚР 05.05.2015 № 312-V Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).

      4) уәкiлеттi орган белгiлеген мөлшерден асатын реттелiп көрсетiлетiн қызметтер (тауарлар, жұмыстар) үшiн ақы алуға;

      4-1) осы Заңда көзделмеген қосымша ақы алуға немесе өзінің мазмұны бойынша реттеліп көрсетілетін қызметтердің мәніне қатысы жоқ (қаржылық қаражаттарды және өзге де мүлікті, мүліктік құқықтарды және басқаны беру) қосымша міндеттемелерді өзге түрде тануға;

      4-2) алып тасталды - ҚР 05.05.2015 № 312-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      5) табиғи монополиялар субъектiлерiнiң реттелiп көрсетiлетiн қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына) қол жеткiзу шарттарын күштеп таңуға немесе тұтынушыларды кемсiтуге әкеп соғатын өзге де iс-әрекеттер жасауға;

      5-1) "Электр энергетикасы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 13-1-бабының 1 және 2-тармақтарында көзделген жағдайларды қоспағанда, реттелiп көрсетiлетiн қызметтердi (тауарларды, жұмыстарды) өндiрген және (немесе) ұсынған кезде технологиялық циклда пайдаланылатын, меншiк құқығымен немесе өзге де заңды негiзде тиесiлi мүлiктi сенiмгерлiк басқаруға, лизингтi қоса алғанда, мүлiктiк жалдауға (жалға) беруге;

      6) табиғи монополия субъектісінің реттелетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтердің (бағалардың, алым ставкаларының) жоғарылауына әкеп соқтырмаған жағдайда, арнайы қаржы компаниясының жобалық қаржыландыру және секьюритилендіру туралы мәмілелері бойынша талап ету құқықтарын басқаға беруді қоспағанда, ұсынылатын реттелетін қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) байланысты талап ету құқығын басқаға беруге;

      7) реттелiп көрсетiлетiн қызметтердiң (тауарлардың, жұмыстардың) көлемiн жосықсыз тұтынушылардың төлемеуiне байланысты адал тұтынушыларға реттелiп көрсетiлетiн қызметтер (тауарлар, жұмыстар) ұсынудан бас тартуға;

      8) реттелiп көрсетiлетiн қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) байланысты емес шығындарды олардың тарифтерiне (бағаларға, алымдар ставкаларына) немесе олардың шектi деңгейiн енгiзуге;

      8-1) белгіленген тәртіппен бекітілген инвестициялық бағдарламаларда (жобаларда) көзделген қаражатты мақсатсыз пайдалануға жол беруге;

      9) мемлекеттiк органдар өздерiнiң құзыретi шегiнде белгiлеген, реттелiп көрсетiлетiн қызметтердiң (тауарлардың, жұмыстардың) сапасына қойылатын талаптарға сәйкес келмейтiн реттелiп көрсетiлетiн қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) ақы талап етуге;

      10) мыналар:

      тарифтiк сметада қамтылатын;

      реттелiп көрсетiлетiн коммуналдық қызметтердiң есептеу аспаптарын сатып алу мен орнату шығындары және ақы алу тетiгi, реттелiп көрсетiлетiн коммуналдық қызметтердiң есептеу аспаптарын сатып алу және орнату туралы;

      ұсынылатын реттелiп көрсетiлетiн коммуналдық қызметтер (тауарлар, жұмыстар) туралы ақпаратты коммерциялық құпия деп тануға;

      11) табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне қолжетімділік үшін төлемақы талап етуге;

      12) тұтынушылардан осы Заңның 7-бабы бірінші бөлігінің 24) тармақшасында көзделген ақпаратты бергені үшін төлемақы алуға;

      13) тұтынушылардан қосымша материалдарды, ақпаратты сұратуға және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделмеген қосымша талаптар қоюға;

      14) табиғи монополия субъектісі немесе оның үлестес тұлғалары табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне қосу үшін техникалық шарттарға сәйкес жұмыстар жүргізетін тұтынушыларға артықшылықтар жасауға;

      15) жұмыстарды техникалық шарттарға сәйкес жүзеге асыратын нарық субъектілерінің қызметін шектеуге тыйым салынады.

      1-1. Алып тасталды - ҚР 05.05.2015 № 312-V Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).

      1-2. Алып тасталды - ҚР 05.05.2015 № 312-V Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).

      2. Осы баптың 1-тармағының 5-1) тармақшасында көзделген шектеулер осы Заңның 4-бабы 1-тармағының 11) тармақшасына сәйкес реттелiп көрсетiлетiн қызметтердi (тауарларды, жұмыстарды) ұсынатын табиғи монополиялар субъектiлерiне қолданылмайды.

      Ескерту. 5-бап жаңа редакцияда - ҚР 2002.12.26 N 364 Заңымен; өзгерістер енгізілді - ҚР 2004.12.09 N 9, 2006.02.20 N 127 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2006.07.05 N 166, 2008.12.29 N 116-IV (2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі), 2010.03.15 № 255-IV, 2012.01.12 N 539-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 21.06.2013 N 106-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 04.07.2013 № 128-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 04.07.2013 № 132-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 05.05.2015 № 312-V (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 12.11.2015 № 394-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 11.07.2017 № 89-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 24.05.2018 № 156-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

6-бап. Табиғи монополия субъектiсiнiң құқықтары

      Табиғи монополия субъектiсiнiң:

      1) заңдарға сәйкес тұтынушылар сақтауға мiндеттi техникалық талаптар белгiлеуге;

      1-1) барлық тұтынушылар үшiн реттелiп көрсетiлетiн қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) тарифтердi (бағаларды, алымдар ставкаларын) тарифтердiң (бағалардың, алымдар ставкаларының) қолданылуы кезеңiнде уәкiлеттi орган бекiткен тәртiппен төмендетуге;

      1-2) Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен техникалық қызмет көрсетудi жүргiзуге және есептеу аспаптарын тексерудi ұйымдастыруға;

      1-3) реттелiп көрсетiлетiн қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) тарифтi (бағаны, алым ставкасын) немесе оның шектi деңгейiн бекiтуге арналған өтiнiмдi уәкiлеттi органның қарауына уәкілетті орган белгілеген жағдайларда және тәртіппен ұсынуға;

      1-4) реттелiп көрсетiлетiн коммуналдық қызметтердi есептеу аспаптарын сатып алу мен орнату үшiн тұтынушылардан уәкiлеттi органмен келiсiлген ақы алуға;

      2) уәкiлеттi орган шешiмдер қабылдаған кезде өзiнiң iс-әрекетi мен құқықтық мәртебесi мәселелерiн қозғайтын ұсыныстар енгiзуге;

      3) уәкiлеттi органның Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы келетiн әрекетiне (әрекетсiздiгiне) сотқа шағымдануға;

      4) басқа субъектiлердiң өз iс-әрекетiне, табысына, меншiгiне немесе құқықтық мәртебесiне әсер ететiн әрекеттерiне (әрекетсiздiгiне) уәкiлеттi органға немесе сотқа шағымдануға;

      5) заң белгiленген тәртiппен өзiн Табиғи монополиялар субъектiлерiнiң мемлекеттiк тiркелiмiнен шығару туралы уәкiлеттi органға өтiнiш жасауға;

      5-1) Қазақстан Республикасының салық заңдары тиiсiнше өзгертiлiп, нәтижесiнде табиғи монополия субъектiсi шығынының құны көбейтiлсе, барлық тұтынушылар үшiн реттелiп көрсетiлетiн қызметтердi (тауарларды, жұмыстарды) ұсынуға тарифтердi (бағаларды, алым ставкаларын) немесе олардың шектi деңгейлерiн уәкiлеттi орган белгiлеген тәртiппен өсiруге;

      5-2) осы Заңның 7-бабы бірінші бөлігінің 4-1) тармақшасына сәйкес пайдаланылатын қаражатты қоспағанда, неғұрлым тиімді әдістер мен технологияларды қолдануға, энергия аудитінің қорытындылары бойынша әзірленген энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыруға, нормативтік техникалық ысыраптарды төмендету жөніндегі іс-шараларды өткізуге немесе реттеліп көрсетілетін қызметтердің көлемдерін табиғи монополия субъектісіне байланысты емес себептер немесе конкурстық (тендерлік) рәсімдерді өткізу нәтижелері бойынша қысқартуға байланысты шығындарды үнемдеу нәтижесінде туындаған тарифтік сметаға салынған шығындардың толық пайдаланылмаған бөлігіне дербес иелік етуге;

      5-3) уәкілетті органға тарифтік сметаларды, тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) немесе олардың шекті деңгейлерін бекіту тәртібіне сәйкес тарифтік сметаны түзетуге өтініш жасауға;

      5-4) уәкілетті органға тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) және тарифтік сметаларды оңайлатылған тәртіппен бекіту тәртібіне сәйкес тарифтік сметаны түзетуге өтініш жасауға;

      6) Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде көзделген өзге де құқықтарының болуына хақылы.

      Ескерту. 6-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2002.12.26 N 364; 2004.12.09 N 9; 2006.07.05 N 166, 2007.07.27 N 316 (ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі); 06.03.2013 N 81-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 05.05.2015 № 312-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 17.11.2015 № 407-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 28.12.2016 № 34-VI (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

7-бап. Табиғи монополия субъектiлерiнiң мiндеттерi

      Табиғи монополия субъектiсi:

      1) уәкiлеттi органның Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы келмейтiн шешiмдерiн орындауға;

      2) осы бөліктің 2-3) тармақшасында көзделген жағдайларды қоспағанда, реттеліп көрсетілетін қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) уәкілетті орган бекіткен тарифтер (бағалар, алымдар ставкалары) бойынша ұсынуға;

      2-1) тұтынушыларға ұсынылатын реттеліп көрсетілетін коммуналдық қызметтер (тауарлар, жұмыстар) үшiн олардан өз кассалары, сондай-ақ банктер және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдар, интернет-ресурстар және (немесе) терминалдар арқылы төлемдер қабылдауды қамтамасыз етуге мiндеттi. Бұл талап осы Заңның 15-бабының 3-тармағында көрсетiлген табиғи монополиялар субъектiлерiне қолданылмайды;

      2-2) реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) тұтынушыларына реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) сапасына қойылатын, мемлекеттік органдар өздерінің құзыреті шегінде белгілеген талаптарға сәйкес жалпыға бірдей қызмет көрсетілуін қамтамасыз етуге;

      2-3) осы бөліктің 3-1) тармақшасында көзделген жағдайды ескере отырып, уәкілетті орган бекіткен тарифтердің (бағалардың, алымдар мөлшерлемелерінің) шекті деңгейлері бойынша реттеліп көрсетілетін қызметтер ұсынуға;

      3) тәртібі "Магистральдық құбыр туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленетін өнімді магистральдық құбыржолдары арқылы тасымалдау жөніндегі көрсетілетін қызметтерге қол жеткізуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген жеңiлдiктер мен артықшылықтар ескеріле отырып, реттелiп көрсетiлетiн қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) ұсыну жағдайларынан басқа кезде, реттелiп көрсетiлетiн қызметтердi (тауарларды, жұмыстарды) тұтынушыларға тең жағдайларды, оның iшiнде уәкілетті орган бекiткен тәртiппен реттелiп көрсетiлетiн қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) қол жеткізудің тең жағдайларын ұсынуға;

      3-1) тарифтiң (бағаның, алым ставкасының) шектi деңгейi бекiтiлген жағдайда, барлық тұтынушылар үшiн реттелiп көрсетiлетiн қызметтердi (тауарларды, жұмыстарды) тарифтiң (бағаның, алым ставкасының) шектi деңгейiнен аспайтын бiрыңғай тарифтер (бағалар, алым ставкалары) деңгейлерi бойынша ұсынуға;

      4) осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актiлерiнде белгiленген тәртiппен, шығындары табиғи монополия субъектiсiнiң реттелiп көрсетiлетiн қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтi (бағаны, алым мөлшерлемесін) немесе оның шектi деңгейiн және тарифтiк сметаларды бекiту кезiнде ескерiлетiн көрсетілетін қызметтердi (тaуapлapды, жұмыстарды) сатып алуды жүзеге асыруға;

      4-1) неғұрлым тиімді әдістер мен технологияларды қолдануға, энергия аудитінің қорытындылары бойынша әзірленген энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыруға, нормативтік техникалық ысыраптарды төмендету жөніндегі іс-шараларды өткізуге немесе реттеліп көрсетілетін қызметтердің көлемдерін табиғи монополия субъектісіне байланысты емес себептер бойынша қысқартуға байланысты немесе конкурстық (тендерлік) рәсімдерді өткізу нәтижелері бойынша шығындарды үнемдеу нәтижесінде туындаған, тарифтік сметаға салынған шығындардың толық пайдаланылмаған бөлігінің кемінде елу пайызын энергия үнемдеуді және энергия тиімділігін арттыруды қамтамасыз етуге, жаңа өндірістік активтерді жасауға, кеңейтуге, қалпына келтіруге, жаңартуға, қолдауға, реконструкциялауға және техникалық қайта жарақтандыруға бағыттауға;

      5) уәкілетті органның талап етуі бойынша қаржылық есептілік пен өзге де қажетті ақпаратты уәкілетті орган белгілеген, табиғи монополия субъектісі тиісті талапты алған күннен бастап бес жұмыс күнінен кем болмайтын мерзімде уәкілетті органның ақпараттық жүйесі арқылы электрондық құжатты орналастыру жолымен қағаз немесе электрондық жеткізгіште беруге;

      6) қоғамдық, экологиялық қауiпсiздiк және азаматтар денсаулығы үшiн қауiпсiздiк принциптерiн сақтай отырып, табиғи монополияның қызметтер өндiруi мен ұсынуының неғұрлым тиiмдi әдiстерi мен технологияларын таңдап алуға;

      7) акционерлік қоғамдар болып табылатын табиғи монополиялар субъектілері үшін аудиторлық ұйымдармен жыл сайынғы міндетті аудит жүргізуге міндетті. Аудиторлық есеп және жылдық қаржылық есептілік Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жылдық қаржылық есептілік бекітілген кезден бастап күнтізбелік бес күннен кешіктірілмей табиғи монополия субъектісінің интернет-ресурсында орналастырылуға және табиғи монополия субъектісі өз қызметін жүзеге асыратын әкімшілік-аумақтық бірліктің тиісті аумағында таратылатын мерзімді баспасөз басылымдарында күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмей жариялануға тиіс;

      7-1) реттелiп көрсетiлетiн қызметтердiң (тауарлардың, жұмыстардың) әрбiр түрi бойынша және тұтас алғанда уәкiлеттi орган бекiткен тәртiппен өзге де қызмет бойынша кiрiстердiң, шығындар мен қолданысқа енгiзiлген активтердiң бөлек есебiн жүргiзуге;

      7-2) осы Заңның 6-бабының 5-2) тармақшасында көзделген жағдайды қоспағанда, тарифтiк сметаны орындауға;

      7-3) тұтынушылар және өзге де мүдделі тұлғалар алдында реттеліп көрсетілетін қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) ұсыну жөніндегі қызметі туралы жыл сайын негіздемелерімен есеп беруге;

      7-4) алып тасталды - ҚР 05.05.2015 № 312-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

      7-5) уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен, инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асыру кезеңінде жыл сайын, есепті кезеңнен кейінгі жылдың 1 мамырынан кешіктірмей уәкілетті органға инвестициялық бағдарламаның (жобаның) орындалуы туралы есепті ұсынуға және есепті кезеңнен кейінгі жылдың 1 шілдесінен кешіктірілмейтін мерзімде инвестициялық бағдарламаның (жобаның) орындалуы туралы есепті бұқаралық ақпарат құралдарында, оның ішінде өзінің интернет-ресурсында не уәкілетті органның интернет-ресурсында орналастыруға;

      7-6) уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен тұтынушыларды инвестициялық бағдарламалардың (жобалардың), тарифтік сметалардың орындалу барысы туралы өзінің интернет-ресурсы не уәкілетті органның интернет-ресурсы арқылы жарты жылда бір рет хабардар етуге;

      7-7) уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен өзінің интернет-ресурсында не уәкілетті органның интернет-ресурсында тарифтік сметаның орындалуы туралы есепті орналастыруға;

      7-8) реттеліп көрсетілетін қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) тарифтер туралы ақпаратты және тарифтік сметаларды олардың бекітілген күнінен бастап күнтізбелік бес күннен кешіктірмей уәкілетті орган айқындаған тәртіппен өзінің интернет-ресурсында, техникалық мүмкіндіктер болмаған жағдайда – жергілікті атқарушы органның интернет-ресурсында не уәкілетті органның интернет-ресурсында орналастыруға;

      7-9) тұтынушылар және өзге де мүдделі тұлғалар алдында реттеліп көрсетілетін қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) ұсыну жөніндегі қызметі туралы есепті есеп беру өткізілген кезден бастап күнтізбелік бес күннен кешіктірмей уәкілетті орган айқындаған тәртіппен бұқаралық ақпарат құралдарында, оның ішінде өзінің интернет-ресурсында не уәкілетті органның интернет-ресурсында жыл сайын орналастыруға;

      7-10) тұтынушылар және өзге де мүдделі тұлғалар алдында реттеліп көрсетілетін коммуналдық қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) ұсыну жөніндегі қызметі туралы есепті есеп беру өткізілген кезден бастап күнтізбелік бес күннен кешіктірмей уәкілетті орган айқындаған тәртіппен мерзімді баспасөз басылымында, өзінің интернет-ресурсында не уәкілетті органның интернет-ресурсында жыл сайын орналастыруға;

      8) уәкілетті орган бекiткен үлгi шарттарға сәйкес реттелiп көрсетiлетiн коммуналдық қызметтердiң (тауарлардың, жұмыстардың) әрбiр түрiне, сондай-ақ реттелiп көрсетiлетiн өзге де қызметтердiң (тауарлардың, жұмыстардың) әрбiр түрiне және (немесе) жиынтығына тұтынушылармен жеке шарттар жасасуға;

      8-1) Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен ынтымақтастықтың үлгі шарттарына сәйкес кондоминиум объектісін басқару органымен оларға реттеліп көрсетілетін коммуналдық қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) әрбір түріне ынтымақтастық шарттарын жасасуға;

      9) тұтынушылармен жасалған шарттарға сәйкес реттелiп көрсетiлетiн коммуналдық қызметтердi (тауарларды, жұмыстарды) есептеу аспаптарын сатып алуға және оларды тұтынушыларға орнатуға;

      9-1) есептеу аспабы iстен шыққан жағдайда, есептеу аспаптарының орташа айлық көрсеткiштерi бойынша реттелiп көрсетiлетiн коммуналдық қызметтер (тауарлар, жұмыстар) үшін уәкiлеттi орган белгiлеген тәртiппен ақы өндiрiп алуға;

      10) алып тасталды - ҚР 05.05.2015 № 312-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      11) тарифтік сметаның орындалуы туралы есепті жыл сайын, есепті кезеңнен кейінгі жылдың 1 мамырынан кешіктірмей ұсынуға;

      12) реттелiп көрсетiлетiн қызметтер (тауарлар, жұмыстар) ұсынуға шарттар жасасу кезiнде тұтынушылар құқықтарының бұзылуына жол бермеуге;

      13) тарифтердi (бағаларды, алымдар ставкаларын) төмендету туралы оларды қолданысқа енгiзгенге дейiн он күннен кешiктiрмей уәкiлеттi орган мен тұтынушыларды хабардар етуге;

      13-1) "Бәсекелестік туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген тәртіппен монополияға қарсы органды реттеліп көрсетілетін қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) жатпайтын қызметтің жүзеге асырылуының басталғаны туралы хабардар етуге;

      14) Алынып тасталды - ҚР 2006.01.14 N 120 Заңымен.

      14-1) алып тасталды - ҚР 05.05.2015 № 312-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

      15) Қазақстан Республикасының салық заңдары тиiсiнше өзгертiлiп, соның нәтижесiнде табиғи монополия субъектiсi шығындарының құны азайған жағдайда, барлық тұтынушылар үшiн реттелiп көрсетiлетiн қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) тарифтердi (бағаларды, алым ставкаларын) немесе олардың шектi деңгейлерiн аталған өзгерiстер қолданысқа енгiзiлген күннен бастап уәкiлеттi орган бекiткен тәртiппен төмендетуге;

      16) мүлікті мемлекет меншігіне беру, сондай-ақ "Электр энергетикасы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 13-1-бабының 1-тармағында аталған, электр энергиясын беру жөніндегі қызметті көрсететін табиғи монополия субъектілерінің электр желілерін беру жағдайларын қоспағанда, реттелiп көрсетiлетiн қызметтердi (тауарларды, жұмыстарды) өндiруге және ұсынуға арналған мүлiктi тендер нысанындағы сауда-саттықта иелiктен шығаруға міндетті.

      Көрсетілетін қызметтері табиғи монополиялар саласына жатқызылатын кірме жолды иеліктен шығарған жағдайда, осы кірме жолдың иесі тендерлік өтінімдерде ұсынылған сатып алудың шарттары мен сомасы бірдей болған жағдайда, жұмыс істеп тұрған тұтынушыға үшінші тұлғалар алдында оны сатып алудың басым құқығын беруге міндетті.

      Жұмыс істеп тұрған тұтынушылар екі және одан көп болған кезде басым құқық тендерлік өтінімдерде ұсынылған сатып алудың шарттары мен сомасы бірдей болған жағдайда, соңғы 12 айда көрсетілетін қызметтердің көбірек көлемін (мың вагон/км, вагон/сағат) алған тұтынушыға беріледі;

      17) уәкiлеттi орган айқындаған тәртiппен табиғи монополиялар субъектiлерiнiң реттелетiн қызмет түрлерi бойынша кiрiстердi, шығындар мен тартылған активтердi бөлек есепке алуды жүргізу әдiстемесiн әзiрлеуге;

      18) белгіленген тәртіппен бекітілген инвестициялық бағдарламаларды (жобаларды) орындауға және инвестициялық бағдарламада (жобада) көзделген қаражатты табиғи монополия субъектісінің энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі іс-шараларды, олар тарифтердің (бағалардың, алымдар мөлшерлемелерінің) немесе табиғи монополия субъектісінің реттеліп көрсететін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) арналған шекті деңгейлерінің өсуіне әкеп соқпайтын жағдайда, іске асыруға, сондай-ақ қолда бар активтерін қалпына келтіруге, жаңартуға, кеңейтуге, қолдауға, негізгі құралдарын реконструкциялауға, техникалық қайта жарақтандыруға басымдықпен бағыттауға;

      19) алып тасталды - ҚР 05.05.2015 № 312-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      20) нормативтен тыс ысыраптардың болуына жол бермеуге;

      21) нормативтік техникалық ысыраптардың деңгейін уәкілетті орган белгілеген шамаға және мерзімге төмендетуге;

      22) алып тасталды - ҚР 05.05.2015 № 312-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      23) табиғи монополия субъектісі коммуналдық қызметтер көрсеткен жағдайда, мемлекет қатысатын кредиттік бюроға кредиттік ақпаратты табыс етуге;

      24) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес мемлекеттік құпияларға және өзге де қорғалатын құпияға жататын мәліметтерді қоспағанда, бос және қолжетімді қуаттылықтардың, сыйымдылықтың, орындардың, желілердің өткізу қабілетінің бар екендігі, сондай-ақ реттеліп көрсетілетін коммуналдық қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) инженерлік коммуникацияларының схемалары туралы тоқсан сайын жаңартылатын ақпаратты өзінің интернет-ресурсында орналастыруға не өзінің интернет-ресурсы болмаған жағдайда, интернет-ресурсында орналастыру үшін уәкілетті органға беруге;

      25) сауалдар бойынша, оның ішінде өзінің интернет-ресурсында инженерлік коммуникациялар туралы мәліметтерді "Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі тәртібі туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген мерзімдерде "Мемлекеттік құпиялар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес беруді қамтамасыз етуге;

      26) уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен, сыртқы ауаның нақты температурасын ескере отырып, жылумен жабдықтау бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын қайта есептеуден алынған қаражатты тікелей тұтынушыларға не тұтынушының тұрған жерін анықтау мүмкін болмаған жағдайда жылумен жабдықтау бойынша көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу кезінде тарифті (бағаны, алым мөлшерлемесін) төмендету жолымен қайтаруға;

      27) тұтынушыларға қызметтер көрсету стандарттарын сақтауға міндетті.

      Осы баптың бірінші бөлігінің 4), 7-1), 7-3), 7-8), 17), 18) және 24) тармақшаларында көзделген міндеттер қуаттылығы аз табиғи монополиялар субъектілеріне қолданылмайды.

      Осы баптың бiрiншi бөлiгiнiң 2-3) тармақшасында көзделген мiндет қуаттылығы аз табиғи монополиялар субъектiлерiне, жаңадан құрылған табиғи монополиялар субъектілеріне қолданылмайды.

      Ескерту. 7-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2002.12.26 N 364; 2004.12.09 N 9, 2004.12.20 N 13 (01.01.2005 бастап қолданысқа енгiзiледi), 2006.01.14 N 120, 05.05.2006 N N 139 (қолданысқа енгізілу тәртібін ҚР № 139 Заңының 2-б. қараңыз), 2006.07.05 N 166, 2007.07.27 N 316 (ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі), 2008.12.29 N 116-IV (01.01.2009 бастап қолданысқа енгізіледі), 2009.06.08 N 163-IV, 2010.03.15 № 255-IV, 2011.07.05 N 452-IV (2011.10.13 қолданысқа енгізіледі), 2012.06.22 N 21-I (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi), 2012.07.04 № 25-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 06.03.2013 N 81-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 12.06.2014 № 209-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 05.05.2015 № 312-V (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 17.11.2015 № 407-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.03.2016 № 479-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 28.12.2016 № 34-VI (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі); 27.02.2017 № 49-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 05.05.2017 № 59-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 11.07.2017 № 89-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 24.05.2018 № 156-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

7-1-бап. Реттелетін нарықтардағы бағаларды мемлекеттік реттеу

      Ескерту. Алып тасталды - ҚР 29.10.2015 № 376-V Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).

7-2-бап. Реттелетін нарықтардағы бағаны белгілеу тәртібі

      Ескерту. Алып тасталды - ҚР 29.10.2015 № 376-V Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).

7-3-бап. Реттелетін нарық субъектілерінің міндеттері

      Ескерту. Алып тасталды - ҚР 29.10.2015 № 376-V Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).

7-4-бап. Табиғи монополиялар субъектілерінің қаржылық есептілігін, есептерін, хабарламалары мен ақпаратын қабылдау

      Ескерту. 7-4-баптың тақырыбына өзгеріс енгізілді - ҚР 29.10.2015 № 376-V Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).

      1. Табиғи монополиялар субъектілерінің қаржылық есептілігі, есептері, хабарламалары мен ақпараты уәкілетті органға осы Заңда белгіленген мерзімдерде беріледі.

      2. Қаржылық есептілікті, есептерді, хабарламалар мен ақпаратты уәкілетті органға берген күн олардың берілу тәсіліне қарай:

      1) келу тәртібімен - уәкілетті органның қабылдау туралы белгі қойған күні;

      2) пошта арқылы хабарламасы бар тапсырысты хатпен - пошта немесе өзге де байланыс ұйымының қабылдау туралы белгі қойған күні;

      3) электрондық құжат түрінде – қабылдау туралы электрондық хабарламада көрсетілген, электрондық құжат айналымы жүйесі арқылы қабылдаған күн болып табылады.

      3. Пошта ұйымына немесе өзге де байланыс ұйымына осы Заңда белгіленген мерзімнің соңғы күнінің жиырма төрт сағатына дейін тапсырылған қағаз жеткізгіштегі қаржылық есептілік, есептер, хабарламалар мен ақпарат пошта немесе өзге де байланыс ұйымының қабылдау уақыты мен күнінің белгісі болған кезде мерзімінде берілді деп есептеледі.

      Уәкілетті органға осы Заңда белгіленген мерзімнің соңғы күнінің жиырма төрт сағатына дейін электрондық құжат айналымы жүйесі арқылы берілген, электрондық құжат түріндегі қаржылық есептілік, есептер, хабарламалар мен ақпарат мерзімінде берілді деп есептеледі.

      4. Қаржылық есептілік, есептер, хабарламалар мен ақпарат электрондық құжат түрінде берілген кезде уәкілетті орган бұлар электрондық құжат айналымы жүйесі арқылы қабылданған кезден бастап екі жұмыс күнінен кешіктірмей табиғи монополия субъектісіне қабылдағаны туралы электрондық хабарлама жіберуге міндетті.

      Ескерту. Заң 7-4-баппен толықтырылды - ҚР 2010.03.15 № 255-IV Заңымен; өзгеріс енгізілді - ҚР 05.05.2015 № 312-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.10.2015 № 376-V (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

7-5-бап. Техникалық шарттар беру және табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне қосу

      1. Электрмен жабдықтау, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, сумен жабдықтау және су бұру желілеріне қосу мынадай кезеңдерден тұрады:

      1) өтініш берушінің техникалық шарттарды беру туралы өтініш беруі;

      2) табиғи монополия субъектісінің өтінішті және қоса берілетін құжаттарды олардың толықтығы тұрғысында қарауы;

      3) табиғи монополия субъектісінің тұтынушының техникалық шарттарды беру туралы өтінішін қарауы;

      4) табиғи монополия субъектісінің техникалық шарттарды беруі;

      5) өтініш берушінің техникалық шарттарға сәйкес жұмыстар жүргізуі;

      6) көрсетілетін қызметке қосу.

      2. Табиғи монополия субъектісінің көрсетілетін қызметіне қосуға өтініштерді қабылдау және нәтижелерін беру Мемлекеттік корпорация, "электрондық үкімет" веб-порталы немесе табиғи монополия субъектісінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.

      Мемлекеттік корпорация, "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы табиғи монополия субъектісінің көрсетілетін қызметіне қосуға өтініштерді қабылдау және нәтижелерін беру кезінде қызметтер көрсетілгені үшін тұтынушыдан төлемақы алынады.

      3. Техникалық шарттарды беру туралы өтініште:

      1) жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) немесе заңды тұлғаның атауы;

      2) өтініш берушінің мекенжайы;

      3) көрсетілетін қызметке қосу орны;

      4) көрсетілетін қызметтің талап етілетін көлемі;

      5) қоса берілетін құжаттардың тізбесі;

      6) өзге мәліметтер көрсетіледі.

      4. Техникалық шарттарды беру туралы өтініштің нысанын және өтінішке қоса берілетін құжаттардың тізбесін табиғи монополиялар саласында реттеліп көрсетілетін қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) қол жеткізудің тең жағдайларын ұсыну тәртібіне сәйкес уәкілетті орган белгілейді.

      5. Табиғи монополия субъектісі тұтынушы толық емес құжаттар топтамасын ұсынған жағдайда, техникалық шарттарды беру туралы өтінішті екі жұмыс күні ішінде қайтарады.

      6. Өтініш қарауға қабылданған жағдайда, табиғи монополия субъектісі техникалық шарттарды беру туралы өтінішті мынадай шешімдердің бірін қабылдай отырып, бес жұмыс күні ішінде қарайды:

      1) өтінішті қанағаттандыру және техникалық шарттарды беру;

      2) техникалық шарттарды беруден бас тарту.

      7. Мынадай:

      1) көрсетілетін қызметтердің талап етілетін көлемін беру үшін қажетті бос техникалық қуаттылық болмаған;

      2) желілер немесе көрсетілетін қызметті беру үшін қажетті өзге мүлік болмаған жағдайларда, техникалық шарттарды беруден бас тартуға жол беріледі.

      8. Техникалық шарттарды беруден бас тартылған жағдайда, табиғи монополия субъектісі:

      1) техникалық шарттарды беруден бас тарту туралы шешімге көрсетілетін қызметтің бос техникалық қуаттылығы тапшылығының есеп-қисабымен, желілердің немесе көрсетілетін қызметті беру үшін қажетті өзге мүліктің болмауының уәжді негіздемесін қоса береді;

      2) өтініш берушіге бас тартумен бір мезгілде техникалық шарттарды беруден бас тарту туралы шешімнің көшірмесін, уәжді негіздемені және бас тартудың негізділігін растайтын ақпаратты уәкілетті органға жібереді.

      9. Уәкілетті орган техникалық шарттарды беруден бас тарту туралы шешімнің көшірмесін алуына байланысты:

      1) жеті жұмыс күнінен кешіктірмей өтініш берушіге техникалық шарттарды беруден бас тартудың негізділігін растау немесе табиғи монополия субъектісінің қызметін тексеруге бастамашы болу үшін уәкілетті органға шағым беру қажеттігі туралы хат жібереді;

      2) бос техникалық қуаттылықтың немесе желілердің, табиғи монополия субъектісінің көрсетілетін қызметтердің талап етілетін көлемін беру үшін қажетті өзге мүлкінің болмауы фактісі анықталған кезде, көрсетілетін қызметке қосу үшін жағдайды қамтамасыз ету мақсатында табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламасын түзетеді.

      10. Көрсетілетін қызметке қолжетімділік берілген кезде табиғи монополия субъектісіне:

      1) бос қуаттылықтар туралы ақпарат бергені үшін төлемақы алуға;

      2) мемлекеттік органдардың, мемлекеттік емес ұйымдардың реттелетін қызметті көрсетуге жатпайтын рұқсаттарын және өзге де құжаттарын ұсынуды талап етуге;

      3) өтініш берушіге көрсетілетін қызметке қосу кезінде көрсетілетін қызметке қол жеткізудің техникалық шарттарын сақтаудан басқа, өзге де талаптар қоюға;

      4) көрсетілетін қызметтерге қол жеткізудің тең жағдайларын жасамауға;

      5) көрсетілетін қызметке қол жеткізудің техникалық шарттарына сәйкес жұмыстарды жүзеге асыратын нарық субъектілерінің қызметін шектеуге;

      6) техникалық шарттарға сәйкес жұмыстар жобасын келісуді талап етуге тыйым салынады.

      11. Өтініш берушінің жұмыстардың аяқталуы туралы хабарламасын алған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде табиғи монополия субъектісі берілген техникалық шарттарға сәйкес орындалған жұмыстарды тексеруді жүзеге асырады. Орындалған жұмыстар техникалық шарттарға сәйкес келген кезде табиғи монополия субъектісінің көрсетілетін қызметіне қосу бір жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

      12. Жүргізілген жұмыстар техникалық шарттарға сәйкес келмеген кезде табиғи монополия субъектісі бір жұмыс күні ішінде техникалық шарттарды анықталған бұзушылықтарды көрсете отырып, көрсетілетін қызметке қосудан бас тартады және бұл туралы өтініш берушіні сәйкессіздік анықталған күннен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей хабардар етеді.

      13. Жобалау-сметалық құжаттама әзірлеуді талап ететін құрылыс объектілері үшін табиғи монополия субъектісінің техникалық шарттарын беруге арналған өтінім жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу үшін бастапқы деректерді қалыптастыратын сәулет және қала құрылысы органдарынан электрондық нысанда келіп түседі.

      14. Табиғи монополиялар субъектілері сәулет және қала құрылысы органдарының өтінімі бойынша техникалық шарттарды беруді:

      1) техникалық күрделі емес объектілер үшін – екі жұмыс күні ішінде;

      2) техникалық күрделі объектілер үшін – бес жұмыс күні ішінде электрондық нысанда жүзеге асырады.

      15. Техникалық шарттар жобалау мен құрылыстың нормативтік кезеңіне беріледі.

      Ескерту. Заң 7-5-баппен толықтырылды - ҚР 24.05.2018 № 156-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

8-бап. Табиғи монополия субъектісiнiң мүлкiн иелiктен айыру және акцияларын (үлестерiн) сатып алу

      Ескерту. 8-бап алынып тасталды - ҚР 2002.12.26 N 364 Заңымен.

9-бап. Табиғи монополия субъектiсiнiң қайта құру және тарату

      Ескерту. 9-бап алынып тасталды - ҚР 2002.12.26 N 364 Заңымен.

10-бап. Табиғи монополия субъектiсiнiң қызметтерiн (тауарларын, жұмыстарын) тұтынушының құқықтары

      Табиғи монополия субъектiсiнiң қызметтерiн (тауарларын, жұмыстарын) тұтынушы:

      1) табиғи монополия субъектiсiнiң реттелiп көрсетiлетiн қызметтерiн (тауарларын, жұмыстарын) уәкiлеттi орган белгiлеген тәртiппен және тарифтер (бағалар, алымдар ставкалары) бойынша сатып алуға, есепке алу аспаптарын орнатуды талап етуге не оларды өздерi сатып алуға және орнатуға;

      2) шешiмдерге өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу, жаңа шешiмдер қабылдау немесе қолданылып жүрген шешiмдердiң күшiн жою туралы уәкiлеттi органға өтiнiш беруге;

      3) уәкiлеттi органның әрекеттерiне (әрекетсiздiгiне), сондай-ақ ол қабылдаған шешiмдерге сот тәртiбiмен шағымдануға;

      4) уәкiлеттi органға және (немесе) сот тәртiбiмен табиғи монополия субъектiсiнiң Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы келетiн әрекеттерiне шағымдануға;

      4-1) жария тыңдауларға қатысуға;

      4-2) табиғи монополия субъектiсiнiң қызметтердi (тауарларды, жұмыстарды) сатып алуды жүзеге асыруы жөнiндегi тендерлерге қатысуға;

      5) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де құқықтарының болуына хақылы.

      Ескерту. 10-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2002.12.26 N 364, 2004.12.09 N 9, 2006.01.14 N 120 Заңдарымен.

11-бап. Табиғи монополия субъектісінің көрсетілетін қызметтерін (тауарларын, жұмыстарын) тұтынушының міндеттері

      Табиғи монополия субъектісінің көрсетілетін қызметтерін (тауарларын, жұмыстарын) тұтынушы:

      1) табиғи монополия субъектісінің көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) уәкілетті орган бекіткен тарифтер (бағалар, алым ставкалары) бойынша уақтылы және толық көлемде ақы төлеуге;

      2) жасалған шарттардың талаптарына сәйкес реттеліп көрсетілетін коммуналдық қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) есепке алу аспаптарын сатып алу мен орнатуға уақтылы және толық көлемде ақы төлеуге;

      3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес табиғи монополиялар субъектілері белгілейтін техникалық талаптарды орындауға;

      4) реттеліп көрсетілетін коммуналдық қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) есепке алу аспаптарының болуы міндетті.

      Ескерту. 11-бап жаңа редакцияда - ҚР 2008.12.29 N 116-IV (2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі), өзгеріс енгізілді - 2010.03.15 № 255-IV Заңдарымен.

12-бап. Уәкiлеттi орган

      Уәкiлеттi органның ережесiн, құрылымы мен жалпы штат санын Қазақстан Республикасының Yкiметi белгiлейдi.

      Ескерту. 12-бап жаңа редакцияда - ҚР 2002.12.26 N 364, 2004.12.20 N 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.

12-1-бап. Мемлекеттік әлеуметтік-экономикалық саясаттың негізгі бағыттарын әзірлеуді салааралық және өңіраралық үйлестіруді жүзеге асыратын мемлекеттік органның құзыреті

      Ескерту. 12-1-бап алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).

13-бап. Уәкiлеттi органның функциялары

      1. Уәкiлеттi орган:

      1) табиғи монополиялар субъектiлерiн бақылау мен олардың қызметiн реттеудi жүзеге асырады;

      1-1) алып тасталды - ҚР 29.10.2015 № 376-V Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).

      1-2) табиғи монополияларды реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру жөнінде ұсыныстар әзірлейді;

      1-3) тарифтік реттеу әдістерін және оларды қолдану тәртібін көздейтін, халықаралық қаржы ұйымдарының қарыздарын тартатын және халықаралық қаржы ұйымдарының қарыздарын тартатын табиғи монополиялар субъектілерінің тізбесіне кіретін табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін реттеудің ерекше тәртібін айқындайды;

      1-4) халықаралық қаржы ұйымдарының қарыздарын тартатын табиғи монополиялар субъектілерінің тізбесін бекітеді;

      2) табиғи монополиялар субъектiлерiнiң мемлекеттiк тiркелiмiн қалыптастырады және жүргiзедi;

      3) мемлекеттiк органдар және табиғи монополиялар субъектiлерiнiң орындауы үшiн мiндеттi нормативтiк құқықтық актiлердi әзiрлейдi және бекiтедi;

      3-1) алып тасталды - ҚР 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      3-2) сараптама кеңесін құрады және ол туралы ережені бекітеді;

      4) табиғи монополия субъектiлерiнiң реттеліп көрсетілетін қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) есептеудiң кемсiтпейтiн әдiстемелерiн немесе олардың шектi деңгейлерiн әзiрлейдi, бекітеді және қолданады;

      4-1) алып тасталды - ҚР 05.05.2015 № 312-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      4-2) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      4-3) табиғи монополиялар субъектілерінің инвестициялық бағдарламалардың (жобалардың) орындалуы туралы ақпаратына талдау жүргізеді;

      4-4) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      4-5) табиғи монополиялар саласына жатқызылатын тауарларға, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерге тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) қалыптастыру және бекіту тәртібі бөлігінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасына бизнес-жоспарды, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының, оның ішінде концессиялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының, оның ішінде концессиялық жобаның конкурстық құжаттамасын, мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының, оның ішінде концессия шартының жобаларын, оның ішінде оларға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу кезінде келіседі;

      4-6) табиғи монополиялар субъектілерінің тұтынушыларға қызметтер көрсету стандарттарын әзірлейді және бекітеді;

      4-7) мемлекеттік басқарудың тиісті саласына (аясына) басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік органмен келісу бойынша табиғи монополиялар субъектілерінің инвестициялық бағдарламаларының (жобаларының) жобаларын қалыптастыру және бағалау, сондай-ақ оларды іске асыру тиімділігінің көрсеткіштерін мониторингілеу және бағалау әдістемесін әзірлейді және бекітеді;

      4-8) тиісті салада (аяда) табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтерінің стандарттарын қалыптастыру және сапасын бағалау әдістемесін әзірлейді және бекітеді;

      4-9) тариф белгілеудің ынталандырушы әдістерін ескере отырып, тарифті есептеу әдістемесін әзірлейді және бекітеді;

      4-10) табиғи монополиялардың тиісті салаларын тарифтік реттеу әдісін белгілейді;

      4-11) табиғи монополия субъектісінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) арналған тарифтерге (бағаларға, алымдар мөлшерлемелеріне) уақытша төмендету коэффициентінің деңгейін есептеу әдістемесін әзірлейді және бекітеді;

      4-12) тиісті ішкі нарықты талдау негізінде осы нарықтың табиғи монополия жағдайында тұрғандығы анықталған жағдайларда, реттеуді енгізеді;

      4-13) қызметі "Электр энергетикасы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 13-1-бабы 6-тармағының талаптарына сәйкес келмейтін, электр энергиясын беру жөніндегі қызметті көрсететін табиғи монополия субъектісінің реттеліп көрсетілетін қызметіне тарифті немесе оның шекті деңгейін бекіту тәртібін айқындайды;

      5) алынып тасталды - ҚР 13.01.2014 N 159-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      5-1) алып тасталды - ҚР 05.05.2015 № 312-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      5-2) алып тасталды - ҚР 05.05.2015 № 312-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      5-3) алып тасталды - ҚР 05.05.2015 № 312-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      5-4) алып тасталды - ҚР 05.05.2015 № 312-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      5-5) Алынып тасталды - ҚР 2008.12.29 N 116-IV (2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      5-6) темір жол көлігі, электр және жылу энергетикасы, азаматтық авиация, порттар қызметі саласындағы кемсітусіз қол жеткізудің техникалық шарттарын айқындайды;

      5-7) "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабы 2-тармағының 7) тармақшасында көзделген ерекшеліктерді ескере отырып, "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген рұқсаттарды береді;

      5-8) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асырады;

      6) Алынып тасталды - ҚР 2006.07.05 N 166 Заңымен.

      2. Алынып тасталды - ҚР 2006.07.05 N 166 Заңымен.

      Ескерту. 13-бап жаңа редакцияда - ҚР 2004.12.20 N 13 (2005.01.01 бастап қолданысқа енгiзiледi) Заңымен, өзгерістер енгізілді - ҚР 2006.01.14 N 120, 2006.07.05 N 166, 2007.07.27 N 316 (ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі), 2008.12.29 N 116-IV (2009.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2009.07.17 N 188-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2010.03.15 № 255-IV, 2010.03.19 № 258-IV, 2011.01.06 N 378-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2011.07.22 № 479-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2012.07.04 № 25-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2012.07.10 N 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 06.03.2013 N 81-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 04.07.2013 № 131-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 13.01.2014 N 159-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 16.05.2014 № 203-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 05.05.2015 № 312-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.10.2015 № 376-V (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 31.10.2015 № 380-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 28.12.2016 № 34-VI (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 11.07.2017 № 89-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 30.11.2017 № 112-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 24.05.2018 № 156-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

14-бап. Уәкiлеттi органның құқықтары

      1. Уәкiлеттi орган өз құзыретi шегiнде:

      1) табиғи монополиялар субъектiлерiнiң реттеліп көрсетілетін қызметтердi (тауарларды, жұмыстарды) тұтынушылармен жасасатын үлгi шарттарын әзiрлейді және бекiтеді;

      2) табиғи монополиялар аясындағы қызметтi жүзеге асыратын субъектiлердi табиғи монополиялар субъектiлерiнiң мемлекеттiк тiркелiмiне енгiзу туралы не одан шығару туралы шешiмдер қабылдауға;

      3) мемлекеттiк реттеу мен бақылауды енгiзу, өзгерту немесе тоқтату туралы табиғи монополиялар субъектiлерi үшiн мiндеттi шешiмдер қабылдауға;

      4) осы Заңға және Қазақстан Республикасының өзге де заң актiлерiне сәйкес табиғи монополиялар қызметiн реттейтiн және бақылайтын шешiмдер қабылдауға;

      5) өз құзыретi шегiнде табиғи монополиялар аясында осы Заңды бұзу фактiлерi бойынша бұзушылықтардың жолын кесу және олардың салдарларын жою туралы шешiмдер қабылдауға;

      6) табиғи монополиялар субъектiлерiне Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде белгiленген жағдайларда, табиғи монополиялар субъектiлерiнiң көрсететiн қызметтерiне тұтынушылармен шарттар жасасу туралы, жасалған шарттарға өзгерiстер енгiзу туралы орындалуы мiндеттi нұсқамалар енгiзуге;

      6-1) алып тасталды - ҚР 29.10.2015 № 376-V Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).

      7) табиғи монополиялар субъектiлерiне, мемлекеттiк органдарға олар Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар туралы заңнамасын бұзған жағдайда орындалуы мiндеттi нұсқамалар, оның iшiнде табиғи монополиялар субъектiлерiн қайта ұйымдастыру және (немесе) мүлкiн иелiктен айыру туралы нұсқамалар енгiзуге;

      8) осы Заң бұзылған жағдайларда сотқа жүгiнуге;

      9) Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде белгiленген коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәлiметтердi жария етуге қойылатын талаптарды сақтай отырып, жеке және заңды тұлғалардан, оның iшiнде мемлекеттiк органдардан, жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарынан, сондай-ақ олардың лауазымды адамдарынан өз өкiлеттiгiн жүзеге асыру үшiн қажеттi ақпаратты сұратуға және алуға;

      10) Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде белгіленген тәртіппен әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қозғауға және қарауға, сондай-ақ әкімшілік жаза қолдануға;

      11) табиғи монополиялар субъектiлерiнiң реттелетiн қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтердi (бағаларды, алымдар ставкаларын) немесе олардың шектi деңгейлерiн және табиғи монополиялар субъектiлерiнiң тарифтiк сметаларын ол белгiлеген тәртiппен өзгертуге бастамашылық жасауға;

      11-1) мынадай:

      реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) көлемдері ұлғайған;

      негізгі құралдар құнының өсуіне алып келмейтін ағымдағы және күрделі жөндеулерге және басқа да жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарына арналған шығындарды, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен бекітілген инвестициялық бағдарламаны және (немесе) инвестициялық жобаны іске асыруға арналған шығындарды қоспағанда, табиғи монополия субъектісінің нақты шығындары қысқарған;

      Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар туралы заңнамасына сәйкес табиғи монополиялар субъектілері жүзеге асыратын өзге де қызмет түрлерінен қомақты кірістер алынған;

      Қазақстан Республикасының салық заңнамасы тиісінше өзгерген жағдайларда, осы Заңның 15-1-бабы 1-тармағының талаптарын ескере отырып, табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифті (бағаны, алым мөлшерлемесін) төмендетуге бастамашылық жасауға;

      12) алынып тасталды - ҚР 2008.12.29 N 116-IV (2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      13) табиғи монополиялар субъектілеріне нормативтік техникалық ысыраптарды төмендету мерзімін және шамасын белгілеуге;

      13-1) алып тасталды - ҚР 29.10.2015 № 376-V Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).

      13-2) алып тасталды - ҚР 29.10.2015 № 376-V Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).

      13-3) алып тасталды - ҚР 29.10.2015 № 376-V Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).

      13-4) рұқсаттық бақылауды жүзеге асыруға;

      14) табиғи монополия субъектiсiнiң реттелетiн қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтердiң (бағалардың, алымдар ставкаларының) қолданылу мерзiмдерiн, осы Заңның 18-бабының 5-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, кемiнде он екi айға белгiлеуге;

      15) реттелетiн қызметтердiң (тауарлардың, жұмыстардың) әрбiр түрi бойынша және өзге де қызмет бойынша тұтас алғанда кiрiстердi, шығындар мен тартылған активтердi бөлек есепке алуды жүргiзу тәртiбiн бекiтуге;

      16) тағайындалатын оңалтушы басқарушының кандидатурасын және табиғи монополия субъектiсiн оңалту жоспарын келiсуге;

      17) мемлекеттiк органдар олардың құзыретi шегiнде белгiлеген сапаға қойылатын талаптарды ескере отырып, табиғи монополия субъектiсiнiң реттелетiн қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтердi (бағаларды, алымдар ставкаларын) немесе олардың шектi деңгейлерiн бекiтуге;

      17-1) олар белгiлеген тәртiпке сәйкес реттелiп көрсетiлетiн коммуналдық қызметтердi (тауарларды, жұмыстарды) есептеу аспаптарын сатып алу мен орнату үшiн ақы алу мөлшерiн және тетiгiн келiсуге;

      17-2) реттеліп көрсетілетін коммуналдық қызметтерді есепке алу аспаптары жоқ тұтынушыларға реттеліп көрсетілетін коммуналдық қызметтер үшін ақы мөлшерін бекітуге;

      17-3) электр желілерін балансына және (немесе) сенімгерлік басқаруға қабылдаған жағдайда, сондай-ақ оларды басқа энергия беруші ұйымдардан өтеусіз пайдалануға алған кезде қолданыстағы тарифтік сметаларды бекітілген және қолданыстағы тариф шеңберінде олардың қалған қолдану мерзіміне түзетуге;

      18) алып тасталды - ҚР 29.03.2016 № 479-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      18-1) қалалардағы, аудандар мен облыстардағы жылу және электр желілерін, газ тарату жүйелерін, сондай-ақ сумен жабдықтау және кәріз желілерін дамыту жоспарларын келісуге;

      19) алып тасталды - ҚР 05.05.2015 № 312-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      20) тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) немесе олардың шекті деңгейлерін бекіту кезінде ескерілетін табиғи монополиялар субъектілерінің инвестициялық бағдарламаларын (жобаларын) тиісті мемлекеттік органмен бірлесіп бекітуге;

      20-1) Алынып тасталды - ҚР 2006.07.05 N 166 Заңымен.

      21) Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар туралы заңнамасы мәселелерi бойынша түсiнiктемелер беруге;

      22) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқылы.

      2. Алынып тасталды - ҚР 2006.07.05 N 166 Заңымен.

      3. Уәкiлеттi орган Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес мемлекеттiк, коммерциялық және өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәлiметтердiң жария етiлгенi үшiн белгiленген тәртiппен жауаптылықта болады.

      Ескерту. 14-бап жаңа редакцияда - ҚР 2004.12.20 N 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi), өзгерістер енгізілді - 2006.01.14 N 120, 2006.07.05 N 166, 2007.07.27 N 316 (ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі), 2008.12.29 N 116-IV (2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі), 2010.03.15 № 255-IV, 2011.07.05 N 452-IV (2011.10.13 қолданысқа енгізіледі), 2012.01.09 № 533-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2012.07.04 № 25-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 16.05.2014 № 203-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 05.05.2015 № 312-V (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 29.10.2015 № 376-V (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі); 29.03.2016 № 479-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 11.07.2017 № 89-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

14-1-бап. Уәкiлеттi органның мiндеттерi

      1. Уәкiлеттi орган:

      1) мынадай:

      тарифті (бағаны, алым мөлшерлемесін) немесе оның шекті деңгейін заңсыз көтеру;

      неғұрлым тиімді әдістер мен технологияларды қолдануға, нормативтік техникалық ысыраптарды төмендету жөніндегі іс-шараларды өткізуге, реттеліп көрсетілетін қызметтердің көлемдерін табиғи монополия субъектісіне байланысты емес себептер бойынша қысқартуға байланысты, конкурстық (тендерлік) рәсімдерді өткізу нәтижелері бойынша шығындарды үнемдеу жағдайларын, сондай-ақ осы Заңның 15-3-бабының 10-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) немесе олардың шекті деңгейлерін бекіту кезінде ескерілген инвестициялық бағдарламалардың (жобалардың) іс-шараларын орындамау;

      амортизациялық аударымдардың қаражатын мақсатқа сай пайдаланбау;

      неғұрлым тиімді әдістер мен технологияларды қолдануға, нормативтік техникалық ысыраптарды төмендету жөніндегі іс-шараларды өткізуге, реттеліп көрсетілетін қызметтердің көлемдерін табиғи монополия субъектісіне байланысты емес себептер бойынша қысқартуға байланысты, конкурстық (тендерлік) рәсімдерді өткізу нәтижелері бойынша шығындарды үнемдеу жағдайларын қоспағанда, тарифтік сметадағы шығындар баптарының уәкілетті орган бекіткен мөлшерлердің бес пайызынан астамын орындамау жағдайларында табиғи монополия субъектісі тұтынушыларға келтірген залалдарды өтеу үшін уақытша өтемдік тарифті бекіту туралы шешім қабылдауға міндетті.

      2) табиғи монополия субъектісінің тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) немесе олардың шекті деңгейлерін бекітуге немесе өзгертуге өтінімін қарауға қабылдаудан бас тартуын өтінімнің берілу нысанына қарай жазбаша не электрондық құжат түрінде негіздеуге;

      3) тұтынушыларды, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәлiметтерi барынан басқа, табиғи монополия субъектiлерiнiң қызметiн реттеу мәселелерi бойынша қабылданған шешiмдермен таныстыруға;

      4) табиғи монополиялар субъектілерінің тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) немесе олардың шекті деңгейлерін бекітуге өтінімдерін қараған кезде жария тыңдауларды өткізуге;

      4-1) алып тасталды - ҚР 05.05.2015 № 312-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

      5) мыналардың:

      тарифтiк сметаларды, тарифтердi (бағаларды, алымдар ставкаларын) немесе олардың шектi деңгейлерiн бекiтудiң;

      тарифтiк сметалардың, тарифтердiң (бағалардың, алымдар ставкаларының) немесе олардың шектi деңгейлерiнiң жобаларын ұсынудың;

      уақытша төмендету коэффициентiн бекiтудiң;

      уақытша өтемдік тарифті бекiтудiң;

      сыртқы ауаның нақты температурасын ескере отырып, жылумен жабдықтау бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын қайта есептеудің және қайта есептеу нәтижелері бойынша тұтынушыларға қаражатты қайтарудың тәртібін айқындауға;

      5-1) мыналарға:

      табиғи монополия субъектісінің тарифтік сметаны орындауын;

      шығындары табиғи монополия субъектісінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтерді (бағаларды, алымдар ставкаларын) немесе олардың шекті деңгейлерін және тарифтік сметаларды бекіту кезінде ескерілетін сатып алуға бақылауды жүзеге асыруға;

      6) осы Заңның бұзылу жағдайлары және кiнәлi адамдардың жауапқа тартылуы туралы бұқаралық ақпарат құралдары арқылы хабардар етуге;

      6-1) шешім қабылданған күннен бастап күнтізбелік бес күннен кешіктірмей өзінің интернет-ресурсында:

      табиғи монополиялар субъектiлерiнің тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) немесе олардың шекті деңгейлерін бекітуге өтінімдерін қараған кезде жария тыңдаулар өткізу туралы ақпаратты;

      сыртқы ауаның нақты температурасын ескере отырып, жылумен жабдықтау бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын қайта есептеу және қайта есептеудің нәтижелері бойынша тұтынушыларға қаражатты қайтару туралы ақпаратты орналастыруға;

      6-2) табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтер (бағалар, алымдар мөлшерлемелері) туралы ақпаратты және тарифтік сметаларды олар бекітілген күннен бастап күнтізбелік бес күннен кешіктірмей өзінің интернет-ресурсында орналастыруға;

      6-3) осы Заңның 7-бабы бірінші бөлігінің 24) тармақшасына сәйкес табиғи монополия субъектісі берген, бос және қолжетімді қуаттылықтардың, сыйымдылықтың, орындардың, желілердің өткізу қабілетінің бар екендігі, сондай-ақ реттеліп көрсетілетін коммуналдық қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) инженерлік коммуникацияларының схемалары туралы тоқсан сайын жаңартылатын ақпаратты өзінің интернет-ресурсында орналастыруға;

      7) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де міндеттерді жүзеге асыруға міндетті.

      2. Алынып тасталды - ҚР 2006.07.05 N 166 Заңымен.

      Ескертпе. Алып тасталды - ҚР 05.05.2015 № 312-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      Ескерту. Заң 14-1-баппен толықтырылды - ҚР 2002.12.26 N 364 Заңымен; жаңа редакцияда - ҚР 2004.12.20 N 13 (01.01.2005 бастап қолданысқа енгiзiледi) Заңымен; өзгерістер енгізілді - ҚР 2006.01.14 N 120, 2006.07.05 N 166, 2007.07.27 N 316 (ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі), 2008.12.29 N 116-IV (01.01.2009 бастап қолданысқа енгізіледі), 2010.03.15 № 255-IV, 2011.07.05 N 452-IV (13.10.2011 қолданысқа енгізіледі), 2012.07.04 № 25-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 06.03.2013 N 81-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 05.05.2015 № 312-V (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 29.10.2015 № 376-V (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі); 17.11.2015 № 407-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 28.12.2016 № 34-VI (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі); 24.05.2018 № 156-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

15-бап. Табиғи монополия субъектiсiнiң қызметiн мемлекеттiк реттеу

      1. Табиғи монополия субъектiсiнiң қызметiн мемлекеттiк реттеу:

      1) тарифті (бағаны, алым мөлшерлемесін) немесе оның шекті деңгейін, сараланған және инвестициялық тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) бекітумен;

      1-1) Алынып тасталды - ҚР 2010.03.15 № 255-IV Заңымен;

      1-2) Алынып тасталды - ҚР 2010.03.15 № 255-IV Заңымен;

      2) тарифтiк сметаны бекiтумен;

      3) уақытша төмендету коэффициентiн бекiтумен;

      4) шығындарды қалыптастырудың ерекше тәртiбiн бекiтумен;

      5) алып тасталды - ҚР 29.03.2016 № 479-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      6) алып тасталды - ҚР 05.05.2015 № 312-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      7) уақытша өтемдiк тарифтi бекiтумен жүзеге асырылады.

      2. Өндірістің құрамдастырылған үлгiсiндегi станцияларда жылу энергиясын өндiретiн табиғи монополия субъектiсiнiң қызметiн мемлекеттiк реттеу жылу және электр энергиясын шығарудың технологиялық режимiнiң ерекшелiктерi ескерiле отырып, кешендi тәсiл және бәсекелес рынокта электр энергиясына бағаларды қалыптастыру негiзiнде жүзеге асырылады.

      3. Қуаттылығы аз табиғи монополиялар субъектiлерiнiң қызметiне уәкілетті орган бекiтетiн мемлекеттiк реттеудiң оңайлатылған тәртiбi қолданылады.

      Бұл ретте қуаттылығы аз табиғи монополиялар субъектiлері реттелiп көрсетiлетiн қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) тарифтердi (бағаларды, алым мөлшерлемелерін), тарифтік сметаларды алдыңғы күнтізбелік жылдағы факт бойынша тұтынушылық бағалар индексінен аспайтын шамаға жылына бір рет өз бетінше өзгертуге құқылы.

      Тарифтi (бағаны, алым мөлшерлемесін), тарифтік сметаны осылайша өзгерткен жағдайда қуаттылығы аз табиғи монополия субъектiсі тарифтi (бағаны, алым мөлшерлемесін), тарифтік сметаны өзгертудің себептерін көрсететін ақпаратты бере отырып, тарифтi (бағаны, алым мөлшерлемесін), тарифтік сметаны өзгерткен күннен бастап күнтізбелік бес күннен кешіктірмей уәкілетті органды хабардар етуге міндетті.

      Осы тармақтың екінші бөлігінде көзделген жағдайда қуаттылығы аз табиғи монополия субъектiсі өзгерткен реттелiп көрсетiлетiн қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) тариф (баға, алым мөлшерлемесі), тарифтік смета реттелiп көрсетiлетiн қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) тиісінше тариф (баға, алымдар мөлшерлемесі) және тарифтік смета болып табылады.

      Реттелiп көрсетiлетiн қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) тарифтi (бағаны, алым мөлшерлемесін), тарифтік сметаны тұтынушылық бағалар индексінен асатын шамаға өзгерту қажет болған кезде қуаттылығы аз табиғи монополия субъектiсі уәкілетті орган белгілеген тәртіппен тарифтi (бағаны, алым мөлшерлемесін), тарифтік сметаны қайта қарау үшін өтініммен уәкілетті органға жүгінеді.

      4. Халықаралық қаржы ұйымдарының қарыздарын тартатын және уәкілетті орган бекіткен табиғи монополиялар субъектілерінің тізбесіне кіретін табиғи монополиялар субъектілерінің қызметіне Халықаралық қаржы ұйымдарының қарыздарын тартатын табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін реттеудің ерекше тәртібі қолданылады.

      Ескерту. 15-бап жаңа редакцияда - ҚР 2002.12.26 N 364 Заңымен; өзгерістер енгізілді - ҚР 2004.12.09 N 9, 2006.01.14 N 120, 2006.07.05 N 166, 2007.07.27 N 316 (ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі), 2010.03.15 № 255-IV; 06.03.2013 N 81-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 05.05.2015 № 312-V (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 29.10.2015 № 376-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.03.2016 № 479-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

15-1-бап. Табиғи монополия субъектiсiнiң реттелiп көрсетiлетiн қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтердi (бағаларды, алымдар ставкаларын) немесе олардың шектi деңгейiн қалыптастырудың тәртiбi

      1. Табиғи монополия субъектiсiнiң реттелiп көрсетiлетiн қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына) уәкiлеттi орган бекiтетiн тарифтер (бағалар, алымдар мөлшерлемелері) немесе олардың шектi деңгейлері көрсетілетін қызметтердің (өндірілетін тауарлардың, жұмыстардың) сапасы мен сенімділігі ескеріле отырып, реттелiп көрсетiлетiн қызметтердi (тауарларды, жұмыстарды) ұсыну үшiн қажеттi шығындар құнынан төмен болмауға және табиғи монополия субъектiсiнiң тиiмдi жұмыс iстеуiн қамтамасыз ететiн пайда алу мүмкiндiгiн ескеруге тиiс.

      2. Уәкiлеттi орган тарифтi (бағаны, алым ставкасын) немесе оның шектi деңгейiн бекiткен кезде шығындарды қалыптастырудың мынадай ережелердi:

      1) тарифке (бағаға, алым ставкасына) немесе оның шектi деңгейiне енгiзiлетiн шығындарды реттеудi;

      2) шикiзат, материалдар, отын, энергия шығындарының техникалық және технологиялық нормалары, сондай-ақ нормативтiк техникалық ысыраптар шегiнде табиғи монополия субъектiсi шығыстарының баптарын шектеудi;

      3) тарифтi (бағаны, алым ставкаларын) немесе оның шектi деңгейiне қалыптастыру кезiнде ескерiлмейтiн шығыстар тiзбесiн белгiлеудi;

      4) тарифке (бағаға, алым ставкасына) немесе оның шектi деңгейiне енгiзiлетiн пайданы шектеудi;

      5) негiзгi құралдардың тозуын есептеудiң қолданылатын әдiстерiн келiсудi;

      6) табиғи монополия субъектiсiнiң тарифтiк сметасында көзделетін амортизациялық аударымдар қаражатын пайдалану бағыттарын келiсудi көздейтiн ерекше тәртiбiн қолданады.

      Шығындарды қалыптастырудың ерекше тәртібін уәкiлеттi орган айқындайды.

      2-1. Өз қызметiн мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты, оның ішінде концессия шарты бойынша жүзеге асыратын табиғи монополиялар субъектiлерiнiң реттеліп көрсетілетін қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) қалыптастырудың және бекітудің уәкілетті орган айқындайтын тәртібі мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартында, оның ішінде концессия шартында көзделеді.

      3. Алынып тасталды - ҚР 2006.07.05 N 166 Заңымен.

      4. Алынып тасталды - ҚР 2006.07.05 N 166 Заңымен.

      Ескерту. Заң 15-1-баппен толықтырылды - ҚР 2002.12.26 N 364 Заңымен; өзгерістер енгізілді - ҚР 2004.12.09 N 9, 2004.12.20 N 13 (01.01.2005 бастап қолданысқа енгiзiледi), 2006.01.14 N 120, 2006.07.05 N 166, 2008.07.05 N 66-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 06.03.2013 N 81-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 04.07.2013 № 131-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 05.05.2015 № 312-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 31.10.2015 № 380-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

15-2-бап. Салыстырмалы талдау әдісін қолдана отырып тарифті бекіту тәртібі

      Ескерту. 15-2-бап алып тасталды - ҚР 05.05.2015 № 312-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

15-3-бап. Табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламасын (жобасын) бекіту және оның орындалуы туралы ақпаратқа талдау жүргізу тәртібі

      1. Табиғи монополия субъектісі инвестициялық бағдарламаны (жобаны) бекіту үшін уәкілетті органға және осы баптың 5-тармағында аталған мемлекеттік органға ұсынады.

      2. Табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламасын (жобасын) бекіту тәртібін, инвестициялық бағдарламаның (жобаның) нысанын, оның орындалуы туралы ақпараттың нысанын және бұқаралық ақпарат құралдарында, оның ішінде интернет-ресурста жариялауға арналған нысанды уәкілетті орган айқындайды.

      Табиғи монополия субъектісінің бекітілген инвестициялық бағдарламасын (жобасын) уәкілетті орган және осы баптың 5-тармағында аталған мемлекеттік орган өздерінің интернет-ресурстарында орналастырады.

      Инвестициялық бағдарламада (жобада) энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі іс-шараларды, олар табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларға, жұмыстарға) тарифтердің (бағалардың, алымдар мөлшерлемелерінің) немесе олардың шекті деңгейлерінің өсуіне алып келмейтін жағдайда іске асыруға, сондай-ақ бір немесе бірнеше инвестициялық жобаны қамтитын, техникалық-экономикалық әсер алу мақсатында қысқа мерзімді, орташа мерзімді немесе ұзақ мерзімді кезеңдерге арналған, табиғи монополия субъектісінің қолда бар активтерін кеңейтуге, қалпына келтіруге, жаңартуға, қолдауға, негізгі құралдарын реконструкциялауға, техникалық қайта жарақтандыруға, жаңа активтерін жасауға бағытталған қаражат айқындалады.

      3. Уәкілетті орган, осы баптың 5-тармағында аталған мемлекеттік орган инвестициялық бағдарламаны (жобаны) ұсынылған кезінен бастап қырық бес жұмыс күні ішінде қарайды.

      Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) қарау нәтижелері бойынша уәкілетті орган шешім қабылданғанға дейін он жұмыс күнінен кешіктірмей, осы баптың 5-тармағында аталған мемлекеттік органға инвестициялық бағдарламаны (жобаны) бекіту туралы шешімнің қол қойылған жобасын (инвестициялық бағдарламаны (жобаны) қоса бере отырып) жібереді не уәкілетті орган және осы баптың 5-тармағында аталған мемлекеттік орган қол қойған уәжді қорытындыны қоса бере отырып, инвестициялық бағдарламаны (жобаны) бекітуден бас тарту туралы табиғи монополия субъектісін хабардар етеді.

      Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) бекіту туралы шешімнің жобасы табиғи монополия субъектісі ұсынған немесе осы баптың 5-тармағында аталған мемлекеттік органмен келісу бойынша уәкілетті орган түзеткен инвестициялық бағдарламаның (жобаның) бекітілуін көздейді.

      Уәкілетті орган осы баптың 5-тармағында аталған мемлекеттік органмен келісу бойынша инвестициялық бағдарламаны (жобаны) уәкілетті орган айқындайтын жағдайларда және тәртіппен оны бекітуге ұсыну, оны іске асыру және оның орындалуы туралы ақпаратқа талдау жүргізу кезеңінде түзетуге құқылы.

      Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) бекіту туралы шешімнің жобасы ұсынылған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы баптың 5-тармағында аталған мемлекеттік орган уәкілетті органға инвестициялық бағдарламаны (жобаны) бекіту туралы қол қойылған шешімді жібереді не уәжді қорытындыны қоса бере отырып, инвестициялық бағдарламаны (жобаны) бекіту туралы шешімнің жобасына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажеттігі туралы хабарлайды.

      Уәкілетті орган немесе осы баптың 5-тармағында аталған мемлекеттік орган инвестициялық бағдарламаны (жобаны) бекіту туралы шешімнің жобасына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажеттігі туралы ақпаратты енгізген жағдайда, инвестициялық бағдарламаны (жобаны) қарау мерзімі он жұмыс күніне ұзартылады.

      Табиғи монополия субъектісі осы баптың 5-тармағында аталған мемлекеттік органмен келісу бойынша ағымдағы жылдың соңына дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей уәкілетті органды міндетті түрде хабардар ете отырып, тарифтердi (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) немесе олардың шекті деңгейлерін бекiту кезiнде ескерілмеген инвестициялық бағдарламаның (жобаның) іс-шараларын ауыстыруға немесе алып тастауға құқылы.

      4. Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) бекітуден бас тарту үшін:

      1) инвестициялық бағдарламаның (жобаның) экономикалық тиімділігінің болмауы;

      2) инвестициялық бағдарламаны (жобаны) қаржыландыру көздерінің болмауы;

      3) осы баптың 2-тармағына сәйкес уәкілетті орган бекіткен тәртіпке сәйкес ұсынылатын негіздейтін құжаттардың болмауы;

      4) бұрыс ақпаратты қамтитын құжаттарды ұсыну негіз болып табылады.

      Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) бекітуден өзге де негіздер бойынша бас тартуға жол берілмейді.

      5. Осы тармақтың екінші бөлігінде көрсетілген жағдайды қоспағанда, табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламасын (жобасын) уәкілетті орган мемлекеттік басқарудың тиісті саласына (аясына) басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік органмен бірлесіп бекітеді.

      Әкімшілік-аумақтық бірліктің тиісті аумағында реттеліп көрсетілетін қызметтерді көрсететін, Табиғи монополиялар субъектілерінің мемлекеттік тіркелімінің жергілікті бөліміне енгізілген табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламасын (жобасын) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органымен келісу бойынша уәкілетті орган бекітеді.

      6. Осы тармақтың екінші бөлігінде көрсетілген жағдайды қоспағанда, табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламасын (жобасын) бекіту туралы шешім уәкілетті органның және осы баптың 5-тармағында көрсетілген мемлекеттік органның бірлескен бұйрығымен ресімделеді.

      Әкімшілік-аумақтық бірліктің тиісті аумағында реттеліп көрсетілетін қызметтерді көрсететін, Табиғи монополиялар субъектілерінің мемлекеттік тіркелімінің жергілікті бөліміне енгізілген табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламасын (жобасын) бекіту туралы шешім облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органымен келісу бойынша уәкілетті органның құқықтық актісімен ресімделеді.

      7. Табиғи монополия субъектісі инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асыру кезеңінде жыл сайын, есепті кезеңнен кейінгі жылдың 1 мамырынан кешіктірмей, бір мезгілде уәкілетті органға және осы баптың 5-тармағында аталған мемлекеттік органға:

      1) реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпаратты;

      2) пайдалар мен шығындар туралы есепті;

      3) инвестициялық бағдарламаны (жобаны) қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшерлері туралы ақпаратты;

      4) инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада (жобада) бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпаратты;

      5) қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің инвестициялық бағдарламада (жобада) бекітілген көрсеткіштерден ауытқу себептерінің түсіндірмесін қамтитын инвестициялық бағдарламаның (жобаның) орындалуы туралы ақпаратты ұсынады.

      8. Табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламасының (жобасының) орындалуы туралы ақпаратты талдауды уәкілетті орган және осы баптың 5-тармағында аталған мемлекеттік орган ұсынылған кезінен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде жүргізеді.

      9. Табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламасының (жобасының) орындалуы туралы ақпаратқа талдау жүргізу мынадай:

      1) инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асыру барысы туралы ақпарат жинау;

      2) реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) қол жеткізілген нақты көлемін және нақты шығындарды талдау;

      3) қол жеткізілген нақты қаржылық нәтижені инвестициялық бағдарламада (жобада) қабылданған көрсеткіштермен салыстыру;

      4) тариф (баға, алым мөлшерлемесі) деңгейінің немесе оның шекті деңгейінің өзгеруіне, жаңа объектілерді салу немесе жұмыс істеп тұрған объектілерді реконструкциялау жөніндегі инвестициялық жобаларды іске асыру кезінде табиғи монополия субъектісі ұсынатын реттеліп көрсетілетін қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) сұраныстың өсуіне инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асырудың әсерін бағалау;

      4-1) ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) сапасы мен сенімділігін арттыруды бағалау;

      5) табиғи монополия субъектісі инвестициялық бағдарламасының (жобасының) орындалуы туралы ақпаратты талдау нәтижелері туралы қорытынды дайындау кезеңдерін қамтиды.

      10. Табиғи монополия субъектісі инвестициялық бағдарламаның (жобаның) іс-шараларын табиғи монополия субъектісіне байланысты емес себептер (шарттың екінші тарапының міндеттемелерді орындамауы, конкурс (тендер) өткізілмеді деп тану, еңсерілмейтін күш салдары) бойынша орындамаған жағдайда, инвестициялық бағдарламаның (жобаның) іс-шараларын орындау мерзімдері инвестициялық бағдарламаның (жобаның) іс-шаралары іске асырылатын жылдан кейінгі жылдың 1 наурызына дейін инвестициялық бағдарламаны (жобаны) түзету арқылы келесі жылға ауыстырылуы мүмкін. Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) осы іс-шараларын орындау мерзімдерін қайталап ауыстыруға жол берілмейді.

      Ескерту. Заң 15-3-баппен толықтырылды - ҚР 2012.07.04 № 25-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен; өзгерістер енгізілді - ҚР 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 05.05.2015 № 312-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 17.11.2015 № 407-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

16-бап. Тарифтердiң (бағалардың, алымдар ставкаларының) немесе олардың шектi деңгейлерiнiң және тарифтiк сметаларының жобаларын табыс ету тәртiбi

      1. Ұсынылатын реттелiп көрсетiлетiн қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) тарифтердi (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) бекiту қажет болған кезде қуаттылығы аз табиғи монополия субъектісі уәкiлеттi органға тарифтердi (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) қарауға өтінімді олар қолданысқа енгізілгенге дейін кемінде күнтізбелік алпыс күн бұрын ұсынады.

      2. Тарифтiң (бағаның, алым мөлшерлемесінің) шектi деңгейi бекiтілген жағдайда, табиғи монополия субъектiсi уәкiлеттi органға тарифтi (бағаны, алым мөлшерлемесін) қарауға өтiнiмдi ол қолданысқа енгiзiлгенге дейін күнтізбелік бiр жүз сексен күн бұрын ұсынады.

      Уәкiлеттi органның бастамасы бойынша тарифтер (бағалар, алымдар мөлшерлемелері) немесе олардың шектi деңгейлерi және тарифтiк сметалар қайта қаралған жағдайда, табиғи монополия субъектiсi тиісті талапты алған күннен бастап бiр ай мерзiмде экономикалық тұрғыдан негiзделген есептердi және өзге де ақпаратты жаңа тарифтi (бағаны, алым мөлшерлемесін) бекiту үшiн өтiнiм беру кезiндегiдей көлемде беруге мiндеттi.

      3. Алынып тасталды - ҚР 2006.01.14 N 120 Заңымен.

      Ескерту. 16-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2002.12.26 N 364, 2004.12.09 N 9, 2006.01.14 N 120, 2008.12.29 N 116-IV (01.01.2009 бастап қолданысқа енгізіледі), 2010.03.15 № 255-IV; 06.03.2013 N 81-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 05.05.2015 № 312-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 28.12.2016 № 34-VI (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

17-бап. Тарифтердiң (бағалардың, алымдар ставкаларының) немесе олардың шектi деңгейлерiнiң және тарифтiк сметаларының жобаларын қарау тәртiбi

      1. Табиғи монополиялар субъектiлерiнiң реттелiп көрсетiлетiн қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына) қолданыстағы тарифтердi (бағаларды, алымдар ставкаларын) немесе олардың шектi деңгейлерiн және тарифтiк сметаларын өзгертуге өтiнiмдердi қарауға қабылдаған жағдайларда уәкiлеттi орган тарифтердiң (бағалардың, алымдар ставкаларының) немесе олардың шектi деңгейлерiнiң және тарифтiк сметаларының жобаларына сараптама жүргiзедi.

      Сараптама жүргізу кезінде тәуелсіз сарапшылар, мемлекеттік органдар, тұтынушылар мен олардың қоғамдық бірлестіктері тартылады.

      2. Уәкiлеттi орган:

      1) табиғи монополия субъектiсiнiң реттелiп көрсетiлетiн қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтердi (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) немесе олардың шектi деңгейлерiн бекiту кезiнде күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей;

      2) табиғи монополия субъектiсiнiң реттелiп көрсетiлетiн қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтердi (бағаларды, алым мөлшерлемелерін) осы Заңның 18-бабының 5-тармағына сәйкес бекiту кезiнде күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей жария тыңдауларды өткiзу күнi мен орны туралы ақпаратты өзінің интернет-ресурсында орналастыруға және мерзiмдi баспасөз басылымдарында жариялауға мiндеттi.

      Қуаттылығы аз табиғи монополия субъектiлерiнiң реттелiп көрсетiлетiн қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтердi (бағаларды, алымдар ставкаларын) бекiту кезiнде осы тармақтың бiрiншi бөлiгiндегi талаптар қолданылмайды.

      Жария тыңдаулар:

      1) табиғи монополия субъектiсiнiң реттелiп көрсетiлетiн қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтердiң (бағалардың, алымдар мөлшерлемелерінің) шектi деңгейлерiн бекiту кезiнде оларды бекiту туралы шешiм қабылдаудан кемiнде күнтізбелік отыз күн бұрын;

      2) табиғи монополия субъектiсiнiң реттелiп көрсетiлетiн қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтердi (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) бекiту кезiнде оларды бекiту туралы шешiм қабылдағанға дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмей;

      3) осы Заңның 18-бабының 5-тармағына сәйкес табиғи монополия субъектiсiнiң реттелiп көрсетiлетiн қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтердi (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) бекiту кезiнде оларды бекiту туралы шешiм қабылдағанға дейін күнтізбелік он бес күннен кешіктірілмей;

      4) қуаттылығы аз табиғи монополия субъектiсiнiң реттелiп көрсетiлетiн қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтердi (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) бекiту кезiнде оларды бекiту туралы шешiм қабылдаудан кемiнде күнтізбелік бiр күн бұрын өткiзiледi.

      Жария тыңдаулар жариялылықты, хабардар болуды, тұтынушылар мен табиғи монополиялар субъектілері мүдделерінің балансын сақтауды, тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) немесе олардың шекті деңгейлерін қалыптастырудың ашықтығын және анықтылықты қамтамасыз ету мақсатында өткізіледі.

      Табиғи монополия субъектiсi жария тыңдаулар өткiзудiң күнi туралы ақпарат жарияланғаннан кейiн жария тыңдауларға қатысушылардың талабы бойынша:

      реттелiп көрсетiлетiн қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) тарифтiк сметалардың, тарифтердiң (бағалардың, алымдар ставкаларының) немесе олардың шектi деңгейлерiнiң жобаларын;

      реттелiп көрсетiлетiн қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) тарифтердi (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) немесе олардың шектi деңгейлерiн көтерудiң себептерi туралы экономикалық негiзделген есептерi бар ақпаратты беруге мiндеттi.

      Жария тыңдаулар өткізу тәртібін уәкілетті орган айқындайды.

      3. Табиғи монополиялар субъектiлерiнiң реттелiп көрсетiлетiн қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтердiң (бағалардың, алымдар мөлшерлемелерінің) жобаларын уәкiлеттi орган күнтізбелік елу бес күн iшiнде, ал тарифтердiң (бағалардың, алымдар мөлшерлемелерінің) шектi деңгейi бекiтiлген жағдайда уәкiлеттi органның талаптарына сәйкес экономикалық негiзделген есептер берiлген жағдайда күнтізбелік жүз қырық бес күн iшiнде қарайды. Тарифтердiң (бағалардың, алымдар мөлшерлемелерінің) немесе олардың шектi деңгейлерiнiң жобаларын қарау мерзiмi өтiнiм берiлген кезден бастап есептеледi.

      3-1. Егер тарифтердің (бағалардың, алымдар мөлшерлемелерінің) жобаларын қарау кезінде қосымша ақпарат қажет болған жағдайда, уәкілетті орган оны өтінім берушіден мерзімді, бірақ бес жұмыс күнінен кем емес мерзімді белгілей отырып, жазбаша түрде сұратуға құқылы.

      4. Қуаттылығы аз табиғи монополия субъектiсiнiң реттелiп көрсетiлетiн қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтердiң (бағалардың, алымдар мөлшерлемелерінің) жобаларын уәкiлеттi орган күнтізбелік отыз күн iшiнде қарайды.

      5. Осы баптың 1-тармағының талаптары уәкiлеттi органның төтенше реттейтiн шаралар түрiнде қабылдайтын шешiмдерiне қолданылмайды.

      6. Осы баптың 1-тармағы екiншi бөлiгiнiң талаптары қуаттылығы аз табиғи монополия субъектiсiнiң реттелiп көрсетiлетiн қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтердi (бағаларды, алымдар ставкаларын) және тарифтiк сметаларды бекiту туралы шешiмдерге қолданылмайды.

      Ескерту. 17-бап жаңа редакцияда - ҚР 2006.07.05 N 166; өзгерістер енгізілді - ҚР 2012.07.04 № 25-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 05.05.2015 № 312-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 05.05.2015 № 312-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

18-бап. Тарифтердi (бағаларды, алымдар ставкаларын) немесе олардың шектi деңгейлерiн және тарифтiк сметаларын бекiту туралы

      1. Алынып тасталды - ҚР 2002.12.26 N 364 Заңымен.

      2. Табиғи монополия субъектiсiнiң реттелiп көрсетiлетiн қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) немесе олардың шектi деңгейлерiн және тарифтiк сметаларды бекiту туралы шешiм табиғи монополия субъектiсiне – олар қолданысқа енгiзілетiн кезге дейiн кемінде күнтізбелік отыз бес күн бұрын, ал қуаттылығы аз табиғи монополия субъектiсiне олар қолданысқа енгiзілгенге дейiн кемінде күнтізбелік он күн бұрын жiберiлуге тиiс.

      Уәкілетті орган тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) немесе олардың шектi деңгейлерiн және тарифтiк сметаларды бекiту туралы шешiммен бірге табиғи монополия субъектісіне тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) немесе олардың шектi деңгейлерiн және тарифтiк сметаларды бекiтуге арналған өтініммен табиғи монополия субъектісі ұсынған шығындар мен пайда баптарын өзгерту және нақтылау негіздемесін жібереді.

      3. Төтенше реттеуші шаралар ретінде тарифтер (бағалар, алымдар мөлшерлемелері) мен тарифтік сметаларды бекітуді және осы баптың 5-тармағында және "Электр энергетикасы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 13-1-бабының 1 мен 2-тармақтарында көзделген жағдайларды қоспағанда, табиғи монополия субъектiсiнiң реттелiп көрсетiлетiн қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтердi (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) немесе олардың шектi деңгейлерiн және тарифтiк сметаларды бекiту бекітілген шекті тарифтің қолданылуы кезеңінде кемінде бір рет жүргізіледі.

      Қуаттылығы аз табиғи монополия субъектiсiнiң реттелiп көрсетiлетiн қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтердi (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) қолданысқа енгiзу тарифтер (бағалар, алымдар мөлшерлемелері) бекiтiлген айдан кейiнгi екінші айдың бiрiншi күнiнен бастап жүзеге асырылады.

      Төтенше реттелетін шаралар ретінде бекітілген тарифтер (бағалар, алымдар ставкалары) мен тарифтік сметаларды қолданысқа енгізу уәкілетті орган айқындаған күннен бастап жүзеге асырылады.

      4. Табиғи монополия субъектiсi тарифтердiң (бағалардың, алымдар мөлшерлемелерінің) немесе олардың шектi деңгейлерiнiң өзгертiлгенi туралы ақпаратты олар қолданысқа енгiзiлгенге дейiн кемiнде күнтізбелік отыз күн бұрын, ал қуаттылығы аз табиғи монополия субъектiсi олар қолданысқа енгiзiлгенге дейiн кемiнде күнтізбелік он бес күн бұрын тұтынушының назарына жеткiзуге мiндеттi.

      5. Реттелiп көрсетiлетiн қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) тарифтердi (бағаларды, алымдар ставкаларын) және тарифтiк сметаларды оңайлатылған тәртiппен бекiту:

      1) жаңадан құрылған табиғи монополия субъектiсiнiң реттелiп көрсетiлетiн қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына);

      2) осы Заңның 4-бабы 2-тармағына сәйкес енгiзiлген реттелiп көрсетiлетiн қызметтердiң (тауарлардың, жұмыстардың) жаңа түрлерiне;

      3) реттелiп көрсетiлетiн қызметтердiң (тауарлардың, жұмыстардың) өзге түрлерi бойынша Табиғи монополиялар субъектiлерiнiң мемлекеттiк тiркелiмiне енгiзiлiп қойған табиғи монополия субъектiсiнiң реттелiп көрсетiлетiн қызметтерiнiң (тауарларының, жұмыстарының) жаңа түрлерiне;

      4) егер табиғи монополия субъектiсiнiң реттелiп көрсетiлетiн қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына) қолданылып жүрген тарифтер объектiлер және (немесе) учаскелер бойынша бөлек бекiтiлген болса, жаңа объектiлерге және (немесе) учаскелерге жүргiзiледi.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінде аталған табиғи монополиялар субъектілері реттеліп көрсетілетін қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) тарифтер (бағалар, алымдар мөлшерлемелері) және тарифтік сметалар бекітілген күннен бастап тоғыз айдан кешіктірмей, оларды қайта қарау үшін өтінім беруге міндетті.

      Тарифтердi (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) және тарифтiк сметаларды оңайлатылған тәртiппен бекiту тәртiбiн уәкiлеттi орган айқындайды.

      Оңайлатылған тәртiппен бекiтiлген тарифтердi (бағаларды, алымдар ставкаларын) көтерген жағдайда уәкiлеттi орган жаңа тарифтердi (бағаларды, алымдар ставкаларын) енгiзумен бiр мезгiлде тұтынушыларға келтiрiлген шығындарды өтеу туралы шешiм қабылдауға мiндеттi.

      5-1. Жасалған мәмiленiң немесе банкрот деп танылған борышкер — табиғи монополия субъектiсiнiң мүліктік массасын өткізудің нәтижесiнде активтерi өз меншiгiне түскен табиғи монополия субъектiсi тұтынушыларға реттелiп көрсетiлетiн қызметтердi (тауарларды, жұмыстарды) осы активтердiң немесе банкроттық рәсімі процесiнде өндiрiп алынатын мүлiктiң меншiк иелерi үшiн уәкiлеттi орган бұрын бекiткен тарифтер (бағалар, алымдар мөлшерлемелері) немесе олардың шектi деңгейлерi және тарифтiк сметалары бойынша реттелiп көрсетiлетiн қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) тарифтердi (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) және тарифтiк сметаларды бекiтуге өтiнiм ұсынғанға дейiн, бiрақ алты айдан аспайтын мерзiмде ұсынады.

      6. Уәкiлеттi органның бастамасы бойынша тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) және тарифтiк сметаларды бекiту осы Заңда белгiленген тәртiппен жүзеге асырылады.

      7. Тарифтердiң (бағалардың, алымдар ставкаларының) шектi деңгейiн енгiзу тиiстi жылдың бiрiншi қаңтарынан немесе бiрiншi шiлдесiнен бастап жүзеге асырылады.

      8. Уәкілетті орган мемлекеттік энергетикалық қадағалау және бақылау жөніндегі мемлекеттік органның электр энергиясын беру жөніндегі қызметті көрсететін табиғи монополия субъектісі қызметінің "Электр энергетикасы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 13-1-бабы 6-тармағының талаптарына сәйкес келмеуі туралы ақпараты негізінде аталған табиғи монополия субъектісінің реттеліп көрсетілетін қызметіне тарифті немесе оның шекті деңгейін инвестициялық (пайданы, амортизациялық аударымдарды, негізгі құралдар құнының өсуіне алып келетін күрделі шығындарды) және өзге де шығындарды алып тастай отырып, өзі айқындайтын тәртіппен күнтізбелік отыз күн ішінде бекітеді.

      Ескерту. 18-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2002.12.26 N 364, 2004.12.09 N 9, 2006.01.14 N 120, 2006.07.05 N 166, 2008.12.29 N 116-IV (01.01.2009 бастап қолданысқа енгізіледі); 2012.07.04 № 25-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 07.03.2014 N 177-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 05.05.2015 № 312-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 28.12.2016 № 34-VI (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі); 11.07.2017 № 89-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

18-1-бап. Табиғи монополиялар саласында жүзеге асырылатын іс-әрекеттерді хабарлаудың немесе келісудің негіздері мен тәртібі

      1. Табиғи монополия субъектiсiнiң реттелiп көрсетiлетiн қызметтерiн (тауарларын, жұмыстарын) тұтынушылардың құқықтары мен заңды мүдделерiне нұқсан келтiрудi не тиiстi тауар рыногының табиғи монополия жағдайынан бәсекелестiк рынок жағдайына экономикалық жағынан ақтауға болатын ауысуын тежеудi болдырмау мақсатында мынадай іс-әрекеттерді жасауға:

      1) егер табиғи монополия субъектiсiнiң иеліктен шығарылатын мүлкінің не ағымдағы жылдың басындағы бухгалтерлiк баланста ескерілген, оған қатысты өзге де мәмілелер жасалатын мүлкінің баланстық құны ағымдағы жылдың басындағы бухгалтерлiк балансқа сәйкес оның активтерiнiң баланстық құнының 0,05 пайызынан асатын болса, олар табиғи монополия субъектiсiнiң реттелiп көрсетiлетiн қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтердiң (бағалардың, алымдар мөлшерлемелерінің) немесе олардың шектi деңгейлерiнiң артуына, тұтынушылармен жасасқан шарттардың бұзылуына, берiк байланыстағы технологиялық жүйенiң бұзылуына, ұсынылатын реттелiп көрсетiлетiн қызметтердiң (өндiрiлетiн тауарлардың, жұмыстардың) тоқтап қалуына не көлемiнiң едәуiр кемуiне әкеп соқпайтын жағдайда табиғи монополия субъектiсiнiң реттеліп көрсетілетін қызметтерінің (тауарларының, жұмыстарының) өндірісіне және ұсынылуына арналған мүлкiмен мәмiлелер жасасуға;

      2) алып тасталды - ҚР 16.05.2014 № 203-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      2-1) мүлiктi жалға алу шартын жасасу табиғи монополия субъектiсiнiң реттелiп көрсетiлетiн қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтердiң (бағалардың, алымдар ставкаларының) немесе олардың шектi деңгейлерiнiң артуына, тұтынушылармен жасалған шарттардың бұзылуына, берiк байланыстағы технологиялық жүйенiң бұзылуына, ұсынылатын реттелiп көрсетiлетiн қызметтердiң (өндiрiлетiн тауарлардың, жұмыстардың) тоқтап қалуына не көлемiнiң едәуiр кемуiне әкеп соқпайтын жағдайда табиғи монополия субъектiсiнiң ағымдағы жылдың басындағы бухгалтерлiк баланста ескерiлген баланстық құны ағымдағы жылдың басындағы бухгалтерлiк балансқа сәйкес оның активтерiнiң баланстық құнынан 0,05 процент астам болатын реттелiп көрсетiлетiн қызметтердi (тауарларды, жұмыстарды) ұсыну үшiн пайдаланылатын мүлiктi жалға алуына;

      3) алып тасталды - ҚР 05.05.2015 № 312-V Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).

      4) алып тасталды - ҚР 05.05.2015 № 312-V Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).

      4-1) алып тасталды - ҚР 05.05.2015 № 312-V Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).

      5) табиғи монополия субъектiсiнiң қайта ұйымдастырылуына және таратылуына уәкілетті органның алдын ала хабарламасы немесе келісімін алу талап етіледі.

      1-1. Реттелiп көрсетiлетiн қызметтермен (тауарлармен, жұмыстармен) технологиялық жағынан байланысты қызмет түрлерiнiң тiзбесiн уәкiлеттi орган тиiстi мемлекеттiк басқару саласына (аясына) басшылықты жүзеге асыратын тиiстi мемлекеттiк органмен бiрлесiп бекiтедi.

      2. Осы баптың 1-тармағының 1), 2-1) және 5) тармақшаларында көрсетілген әрекеттердi жасау үшiн табиғи монополия субъектiсi уәкiлеттi органға мұндай әрекеттердi жүзеге асыруға келiсiм беру туралы өтінішхат ұсынуға және шешiм қабылдау үшiн қажеттi ақпаратты хабарлауға мiндеттi.

      Өтінішхат беру үшiн құжаттар тiзбесiн, оларды ұсыну және қарау тәртiбiн уәкiлеттi орган айқындайды.

      Қуаттылығы аз табиғи монополия субъектісі осы баптың 1-тармағының 2-1) және 5) тармақшаларында көрсетілген әрекеттерді жасағанға дейін кемінде күнтізбелік он күн бұрын уәкілетті органға өзінің көрсетілген әрекеттерді жасау ниеті туралы ақпарат жіберуге міндетті.

      3. Алып тасталды - ҚР 05.05.2015 № 312-V Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).

      3-1. Реттелетін қызмет түрлеріне жатпайтын қызметті жүзеге асырған кезде табиғи монополия субъектісі мынадай шарттардың орындалуын қамтамасыз етуге міндетті:

      1) реттелетін қызмет түрлеріне жатпайтын қызметтен алынатын кірістер оны жүзеге асыру үшін қажетті шығындарды жабуға тиіс;

      2) реттелетін қызмет түрлеріне жатпайтын қызметті жүзеге асыру тиісті көрсетілетін қызметтер (тауарлар, жұмыстар) нарығында бәсекелестікті шектеуге алып келмеуге тиіс;

      3) реттелетін қызмет түрлеріне жатпайтын қызметті жүзеге асыру табиғи монополия субъектісінің реттеліп көрсетілетін қызметтерінің (тауарларының, жұмыстарының) көлемдері мен сапасының төмендеуіне алып келетін, реттеліп көрсетілетін қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) өндіруге және ұсынуға қажетті негізгі және қаржы қаражатын бөлуге алып келмеуге тиіс.

      Табиғи монополия субъектісінің тарапынан осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген талаптарды бұзушылықтар анықталған кезде реттелетін қызмет түрлеріне жатпайтын қызметті жүзеге асыруға тыйым салынады.

      3-2. Реттеліп көрсетілетін қызметтермен (тауарлармен, жұмыстармен) технологиялық жағынан байланысты қызметтерді көрсету кезінде табиғи монополия субъектісі оны жүзеге асырғанға дейін кемінде күнтізбелік он бес күн бұрын уәкілетті органға осы қызметті көрсететіні туралы хабарлама жіберуге міндетті.

      4. Егер өтiнiштi қанағаттандыру осы баптың 1-тармағының бiрiншi абзацында аталған салдарларға әкеп соғуы мүмкiн болса, сондай-ақ, егер өтiнiш берушi барлық қажеттi құжаттарды табыс етпеген не оларда ұсынылған ақпарат дұрыс болмаған жағдайларда, уәкiлеттi орган оны қабылдамайды.

      5. Уәкiлеттi орган өтiнiмдi оны алған күннен бастап отыз күннен кешiктiрмей қарайды және өтiнiш берушiге қабылданған шешiм туралы жазбаша нысанда хабарлайды.

      Егер шешiм қабылдау үшiн қосымша ақпарат қажет болған жағдайда, уәкiлеттi орган оны өтiнiш берушiден сұратуға және өтiнiштi алған күннен бастап он бес күннен кешiктiрмей өтiнiштi қарау мерзiмiн ұзарту туралы хабарламамен бiрге осындай сауал салу өтiнiш берушiге жiберiлген жағдайда өтiнiштi қарау мерзiмiн отыз күнге ұзартуға құқылы.

      6. Өтiнiштi қанағаттандырудан бас тартуға өтiнiш берушi сот тәртiбiмен шағымдана алады.

      Ескерту. Заң 18-1-баппен толықтырылды - ҚР 2002.12.26 N 2002.12.26 N 364, өзгерістер енгізілді - 2004.12.09 N 9, 2004.12.20 N 13 (01.01.2005 бастап қолданысқа енгiзiледi), 2006.07.05 N 166, 2009.07.17 N 188-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2010.03.15 № 255-IV, 2012.07.04 № 25-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 04.07.2013 № 128-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 04.07.2013 № 132-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 16.05.2014 № 203-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 05.05.2015 № 312-V (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 12.11.2015 № 394-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

18-2-бап. Табиғи монополия субъектiсiнiң мүлкiн иелiктен айыру және онымен өзге де мәмiлелер жасау, сондай-ақ оның акцияларын (үлестерiн) сатып алу

      Ескерту. 18-2-бап алынып тасталды - ҚР 2004.12.09 N 9 Заңымен.

18-3-бап. Табиғи монополия субъектiсiн қайта ұйымдастыру және тарату

      1. Табиғи монополия субъектiсiне Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес қайта ұйымдастыру және тарату рәсiмдерi қолданылуы мүмкін.

      2. Табиғи монополия субъектісін – заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеуді, сондай-ақ оның қызметінің тоқтатылуын тіркеуді тіркеуші орган табиғи монополия субъектісінің өтінішіне электрондық құжат айналымы жүйесі арқылы электрондық құжат түрінде немесе қағаз жеткізгіште берілетін уәкілетті органның алдын ала келісімімен ғана жүзеге асырады.

      3. Табиғи монополия субъектiсiне ұсынылатын реттелiп көрсетiлетiн қызметтер (өндiрiлетiн тауарлар, жұмыстар) үзiлiсiн немесе көлемi едәуiр азайып кетуiн болдырмау мақсатында оңалту рәсiмдерi қолданылуы мүмкiн.

      Ескерту. Заң 18-3-баппен толықтырылды - ҚР 2002.12.26 N 364, өзгерістер енгізілді - 2004.12.09 N 9 Заңымен, өзгеріс енгізілді - ҚР 2011.07.15 N 461-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 05.05.2015 № 312-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

18-4-бап. Табиғи монополия субъектісінің сатып алуды жүзеге асыруының ерекшеліктері

      1. Шығындары табиғи монополия субъектiсiнiң реттелiп көрсетiлетiн қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтердi (бағаларды, алымдар ставкаларын) немесе олардың шектi деңгейлерiн және тарифтiк сметаларды бекiту кезiнде ескерiлетiн қызмет көрсетулердi (тауарларды, жұмыстарды) сатып алу осы баптың 4, 4-1 және 5-тармақтарында көзделген жағдайларды қоспағанда, тендер нысанында жүзеге асырылады.

      2. Тендердi табиғи монополия субъектiсi:

      1) тендер рәсiмдерiн өткiзудiң ашықтығы мен жариялылығы;

      2) тендерге қатысу үшiн барлық ықтимал берушiлерге тең мүмкiндiктi қамтамасыз ету;

      3) ықтимал берушiлер арасында адал бәсекелестік;

      4) отандық тауар өндірушілерді және жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді отандық берушілерді қолдау;

      5) сатып алу үшін пайдаланылатын ақшаны оңтайлы және тиімді жұмсау;

      6) сапалы тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) сатып алу;

      7) табиғи монополия субъектісі сатып алатын тауарлардағы (жұмыстардағы, көрсетілетін қызметтердегі) жергілікті қамту үлесін ұлғайту;

      8) қабылданатын шешімдерді бақылау және олар үшін жауапкершілік;

      9) сатып алу процесіне делдалдардың қатысуын барынша азайту қағидаттарын сақтай отырып өткізеді.

      2-1. Табиғи монополия субъектiсi:

      1) электр энергетикасы саласында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік орган растаған, тиiстi тауар нарығында электр энергиясының тапшылығы болған;

      2) табиғи монополия субъектісі тұтынушыларға қойылатын, электр энергиясының көтерме сауда нарығына қатысуға арналған шарттарға сай келмеген;

      3) электр энергиясын беру саласындағы табиғи монополиялар субъектілерінің шаруашылық мұқтаждарына электр энергиясын, шектес мемлекеттердің энергия жүйелерімен шекарадағы электр энергиясының нақты мемлекетаралық сальдо-ағымының жоспарлыдан ауытқуларына өтем жасау мақсатында электр энергиясын сатып алған;

      4) Қазақстан Республикасының газ және газбен жабдықтау туралы заңнамасына сәйкес газ тарату ұйымдарынан газ сатып алған;

      5) Қазақстан Республикасының жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау саласындағы заңнамасына сәйкес электр энергиясын сатып алған жағдайларды қоспағанда, стратегиялық тауарларды сатып алуды тiкелей стратегиялық тауар өндiрушiлерден жүзеге асырады.

      3. Сатып алуды өткізу тәртібін уәкілетті орган айқындайды.

      Бұл тәртіп сатып алуды:

      Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасына сәйкес;

      дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп проценті ұлттық басқарушы холдингке тікелей немесе жанама тиесілі табиғи монополия субъектілері жүргізген жағдайларға қолданылмайды.

      Жанама тиесілілік табиғи монополия субъектілері акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында келесі ұйым арқылы ұлттық басқарушы холдингке тиесілі екенін білдіреді.

      3-1. Табиғи монополия субъектiсi өзiнiң аффилиирленген тұлғалары үшiн конкурстың бiрыңғай ұйымдастырушысы ретiнде өкiлдiк етуге құқылы.

      4. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда табиғи монополия субъектісі сатып алуды бір көзден алу, екі кезеңдік рәсімдерді қолдана отырып тендер, баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен, оның ішінде электрондық сатып алу арқылы жүзеге асыра алады.

      4-1. Жаңартылатын энергия көздерін пайдаланатын энергия өндіруші ұйымнан электр және (немесе) жылу энергиясын сатып алу Қазақстан Республикасының жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау саласындағы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

      5. Табиғи монополия субъектiсi тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi), егер сатып алудың құнмен алынған жылдық көлемi Қазақстан Республикасының Үкіметі белгiлеген шектi мөлшерден асып кетпесе, тендер өткiзбей сатып алуды жүзеге асыруға құқылы.

      5-1. Табиғи монополия субъектiсiнiң екi және одан да көбiрек аффилиирленген тұлғаларының, Қазақстан Республикасы Yкiметi белгiлеген жағдайларды қоспағанда, аталған табиғи монополия субъектiсi өткiзетiн тендерге (лотқа) қатысуға құқығы жоқ.

      6. Тендерге қатысушының талап етуi бойынша оған тендер нәтижелерi және жеңiмпазды таңдаудың себептерi туралы түбегейлi жазбаша ақпарат берiлуге тиiс.

      7. Уәкiлеттi орган Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар туралы заңнамасын бұза отырып өткiзiлген тендердiң жеңiмпазымен табиғи монополия субъектiсi шарт жасасқанға дейiн оның нәтижесiнiң күшiн жоюға және табиғи монополия субъектiсiн қайта тендер өткiзуге мiндеттеуге құқылы.

      8. Табиғи монополия субъектісі тауарларды, (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) сатып алу кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тендер өткізу туралы талаптарды бұзған жағдайда, уәкілетті орган:

      1) егер бұзушылықтарды уәкілетті орган тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) немесе олардың шекті деңгейлерін бекітуге өтінімді қарау барысында анықтаса, табиғи монополия субъектісінің тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) немесе олардың шекті деңгейлерін бекітуге өтінімін қабылдамауға;

      2) егер тұтынушыларға залал келтірген бұзушылықтарды уәкілетті орган тарифтердің (бағалардың, алымдар мөлшерлемелерінің) немесе олардың шекті деңгейлерінің қолданылуы кезеңінде анықтаса, табиғи монополия субъектісінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) немесе олардың шекті деңгейлерін өзгертуге бастамашылық жасауға және табиғи монополия субъектісі келтірген залалдарды тұтынушыларға өтеу үшін уақытша өтемдік тарифті бекіту туралы шешім қабылдауға құқылы.

      9. Осы баптың 2-1-тармағын қоспағанда, осы бапта көзделген талаптар теңгерiмдеушi электр энергиясын, орталықтандырылған сауда-саттықта, спот-нарығында электр энергиясын Қазақстан Республикасының электр энергетикасы туралы заңнамасына сәйкес сатып алуды жүзеге асыратын табиғи монополиялар субъектiлерiне, қуаттылығы аз табиғи монополиялар субъектiлерiне және өңірлік электр желілік компанияларға қолданылмайды.

      Ескерту. Заң 18-4-баппен толықтырылды - ҚР 2002.12.26 № 364, Заңымен, өзгерістер енгізілді - ҚР 2004.12.09 № 9, 2004.12.20 № 13 (2005.01.01 бастап қолданысқа енгiзiледi), 2006.07.05 № 166, 2007.07.27 № 316 (ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі), 2008.12.29 № 116-IV (2009.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2009.07.04 № 166-IV, 2009.07.17 № 188-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2010.03.15 № 255-IV, 2011.07.05 № 452-IV (2011.10.13 қолданысқа енгізіледі), 2012.02.01 № 551-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 04.07.2013 № 128-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 № 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 05.05.2015 № 312-V (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 29.10.2015 № 376-V (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі); 12.11.2015 № 394-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 11.07.2017 № 89-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

18-5-бап. Табиғи монополиялар саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру

      Табиғи монополиялар саласындағы мемлекеттік бақылау Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес тексеру және профилактикалық бақылау нысанында жүзеге асырылады.

      Ескерту. 18-5-бап жаңа редакцияда - ҚР 24.05.2018 № 156-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

18-6-бап. Табиғи монополиялар субъектiлерiне тексеру жүргiзудiң тәртiбi

      Ескерту. 18-6-бап алынып тасталды - ҚР 2009.07.17 N 188-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

18-7-бап. Табиғи монополия субъектiсiн тексеру нәтижелерiбойынша уәкiлеттi органның шешiмi

      Ескерту. 18-7-баптың тақырыбына өзгеріс енгізілді - ҚР 29.10.2015 № 376-V Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).

      Уәкiлеттi орган табиғи монополия субъектiсiн тексеру қорытындылары туралы актісін қарау нәтижелерi бойынша:

      1) әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс қозғауға негiздердiң жоқтығы туралы қорытынды жасайды;

      2) әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс қозғайды;

      3) табиғи монополия субъектiсiне Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар туралы заңнамасын бұзушылықтардың анықталған фактiлерiн жою туралы нұсқама шығарады;

      4) материалдарды сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізу үшін құқық қорғау органдарына береді;

      5) материалдарды қарау және тиiстi шаралар қабылдау үшiн өзге де мемлекеттiк органдарға бередi.

      Ескерту. Заң 18-7-баппен толықтырылды - ҚР 2006.01.31 N 125 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), өзгеріс енгізілді - 2009.07.17 N 188-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2010.03.15 № 255-IV; 04.07.2014 № 233-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 29.10.2015 № 376-V (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

19-бап. Осы Заңды бұзудың салдарлары

      1. Осы Заңды бұзған жағдайда табиғи монополиялар субъектiлерi, мемлекеттiк органдар олардың басшылары:

      1) осы Заңды бұзуды тоқтатуға және оның салдарларын жоюға;

      2) бастапқы жағдайды қалпына келтiруге немесе нұсқамада көрсетiлген өзге iс-әрекеттердi жасауға;

      3) келтiрiлген залалды және (немесе) зиянды тiкелей немесе тарифтердi (бағаларды, алымдар ставкаларын) уақытша төмендету арқылы өтеу үшiн шаралар қолдануға;

      4) осы Заңға сәйкес келмейтiн актiлердi жоюға немесе өзгертуге мiндеттi.

      2. Уәкілетті орган табиғи монополия субъектісіне өзі жүргізген тексерулер материалдарының негізінде, табиғи монополия субъектісінің тарифтік сметаны орындауын талдау және (немесе) табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламаның (жобаның) орындалуы туралы ақпаратын талдау нәтижелері бойынша шешім қабылданған күнгі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландыру мөлшерлемесін ескере отырып, уақытша өтемдік тарифті белгілейді. Табиғи монополия субъектісінің тарифтік сметаны орындауын тексеру, талдау және (немесе) табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламаның (жобаның) орындалуы туралы ақпаратына талдау жүргізілген айдан кейінгі екінші айдың бірінші күнінен бастап уақытша өтемдік тарифті енгізу жүзеге асырылады.

      Қабылданған шешім туралы ақпарат уәкілетті органның интернет-ресурсында орналастырылады.

      Ескерту. 19-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2002.12.26 N 364, 2004.12.09 N 9, 2010.03.15 № 255-IV, 2012.07.04 № 25-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.10.2015 № 376-V (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

19-1-бап. Уәкiлеттi органның ұйғарымдары

      1. Уәкiлеттi органның ұйғарымдарын табиғи монополиялар субъектiлерi, мемлекеттiк органдар, олардың басшылары шешiмдерде (ұйғарымдарда) көзделген мерзiмде, бiрақ оларды алған күннен бастап отыз күннен кешiктiрмей орындайды.

      2. Мемлекеттiк органдар осы Заңды бұза отырып қабылданған актiлердi жою немесе өзгерту туралы, не бастапқы жағдайдағы қалпына келтiру жөнiндегi ұйғарымдарды орындамаған жағдайда, уәкiлеттi орган осы актiлердi (толық немесе iшiнара) жарамсыз деп тану туралы және (немесе) бастапқы жағдайдағы қалпына келтiруге мәжбүрлеу туралы талап-арызбен сотқа жүгiнуге құқылы.

      3. Табиғи монополия субъектiсi ұйғарымды орындамаған жағдайда, уәкiлеттi орган табиғи монополия субъектiсiн ұйғарымда көрсетiлген iс-әрекеттердi жасауға мәжбүрлеу туралы талап-арызды сотқа ұсынуға құқылы.

      Ескерту. Заң 19-1-баппен толықтырылды - ҚР 2004.12.09 N 9, өзгеріс енгізілді - 2008.12.29 N 116-IV (01.01.2009 бастап қолданысқа енгізіледі); 29.10.2015 № 376-V (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

20-бап. Осы Заңды бұзғаны үшiн жауапкершiлiк

      Осы Заңның бұзылуына кiнәлi тұлғалар Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.

      Ескерту. 20-бап жаңа редакцияда - ҚР 2002.12.26 N 364 Заңымен.

21-бап. Табиғи монополия субъектiсiнiң осы Заңды бұзудан келтiрiлген залалды өтеуi

      Табиғи монополия субъектiсiнiң осы Заңға қайшы келетiн және басқа жеке немесе заңды тұлғаға залал келтiрген, соның iшiнде тарифтердi (бағаларды, алымдар ставкаларын) нeмece олардың шектi деңгейлерiн көтеру, реттелiп көрсетiлетiн қызметтер (тауарлар, жұмыстар) ұсынуға және оларды орындауға арнап шарттар жасасудан негiзсiз бас тарту жолымен залал келтiрген әрекеттерi (әрекетсiздiгi) Қазақстан Республикасының азаматтық заңдарына сәйкес табиғи монополия субъектiсiнiң оларды өтеуiне әкеп соғады.

      Ескерту. 21-бап жаңа редакцияда - ҚР 2002.12.26 N 364, өзгеріс енгізілді - 2004.12.09 N 9, 2008.12.29 N 116-IV (2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

22-бап. Табиғи монополия субъектiсiне уәкiлеттi органның, сондай-ақ оның лауазымды адамдарының заңсыз шешiмдерiмен, әрекеттерiмен (әрекетсiздiгiмен) келтiрiлген залалды өтеу

      Егер табиғи монополия субъектiсiне уәкiлеттi органның және оның лауазымды адамдарының заңсыз шешiмдерiмен, сондай-ақ әрекеттерiмен (әрекетсiздiгiмен) залал келтiрiлген жағдайда, ол бұл залалды Қазақстан Республикасының азаматтық заңдарында белгiленген тәртiппен өтеудi талап етуге құқылы.

      Ескерту. Заң 22-баппен толықтырылды - ҚР 2002.12.26 N 364, өзгеріс енгізілді - 2008.12.29 N 116-IV (2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

23-бап. Өтпелi ережелер

      Тоқтата тұру кезеңінде тарифтердің бұрын бекітілген деңгейлері қолданылады деп белгілей отырып, осы Заңның 7-бабы бірінші бөлігі 2-3) тармақшасының қолданылуы 2015 жылғы 1 сәуірге дейін тоқтатыла тұрсын.

      Осы Заңның 3-бабының 12) тармақшасы 2017 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданылады.

      Ескерту. 23-бап жаңа редакцияда - ҚР 2008.12.29 N 116-IV (01.01.2009 бастап қолданысқа енгізіледі), өзгерістер енгізілді - 2010.03.15 № 255-IV; 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 05.05.2015 № 312-V (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 29.10.2015 № 376-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      Қазақстан Республикасының
      Президентi

О естественных монополиях

Закон Республики Казахстан от 9 июля 1998 года N 272. Утратил силу Законом Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 204-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Сноска. Утратил силу Законом РК от 27.12.2018 № 204-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      Вниманию пользователей!
      Для удобства пользования РЦПИ создано ОГЛАВЛЕНИЕ
      Сноска. Заголовок в редакции Закона РК от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2017).
      Сноска. По тексту слова "центральным государственным органом, осуществляющим контроль и регулирование деятельности в сферах естественных монополий", "центрального государственного органа, осуществляющего контроль и регулирование деятельности в сферах естественных монополий,", "Центральный государственный орган, осуществляющий контроль и регулирование деятельности в сферах естественных монополий", "Центральный государственный орган, осуществляющий контроль и регулирование деятельности в сферах естественных монополий," заменены словами "уполномоченным органом", "уполномоченного органа", "Уполномоченный орган" - Законом РК от 5 июля 2006 года № 166 (вводится в действие со дня его официального опубликования).
      Сноска. По всему тексту слова ", регулируемого рынка", "и регулируемого рынка", "и регулируемых рынках" исключены в соответствии с Законом РК от 11.07.2017 № 89-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Настоящий Закон регулирует деятельность в сферах естественных монополий, а также направлен на обеспечение защиты интересов потребителей, субъектов естественных монополий.

      Сноска. Преамбула в редакции Закона РК от 29.12.2008 № 116-IV (вводится в действие с 01.01.2009); с изменениями, внесенными Законом РК от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2017).

Статья 1. Цели настоящего Закона

      Целями настоящего Закона являются:

      1) определение правовых основ государственного регулирования и контроля деятельности в сферах естественных монополий;

      2) достижение баланса интересов потребителей и субъектов естественной монополии;

      3) применение процедур регулирования деятельности субъектов естественных монополий, обеспечивающих преемственность, открытость, объективность, прозрачность и независимость принимаемых решений;

      4) обеспечение соответствия утверждаемых тарифов качеству услуг в сферах естественных монополий, на которые распространяется регулирование.

      Сноска. Статья 1 в редакции Закона РК от 26.12.2002 № 364; с изменениями, внесенными законами РК от 20.12.2004 № 13 (вводится в действие с 1 января 2005 г.); от 29.12.2008 № 116-IV (вводится в действие с 01.01.2009); от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2017); от 28.12.2016 № 34-VІ (вводится в действие с 01.01.2017).

Статья 1-1. Законодательство Республики Казахстан о естественных монополиях

      Сноска. Заголовок с изменениями, внесенными Законом РК от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2017).

      1. Законодательство Республики Казахстан о естественных монополиях основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

      2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

      Сноска. Закон дополнен статьей 1-1 в соответствии с Законом РК от 29.12.2008 № 116-IV (вводится в действие с 01.01.2009); с изменениями, внесенными Законом РК от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2017).

Статья 2. Действие настоящего Закона

      1. Настоящий Закон распространяется на отношения, возникающие на рынке услуг (товаров, работ), связанные с существованием и деятельностью субъектов естественных монополий.

      2. Положения настоящего Закона распространяются и на действия (бездействие) субъектов естественных монополий, их учредителей (участников), совершаемые за пределами Республики Казахстан, в случаях, когда эти действия (бездействие) противоречат настоящему Закону и наносят ущерб потребителям услуг (товаров, работ) естественных монополий.

      3. Действие настоящего Закона не распространяется на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих деятельность, отнесенную к сфере естественных монополий, в одном из следующих случаев, когда:

      1) деятельность связана с сооружением и эксплуатацией объектов, предназначенных исключительно для собственных нужд;

      2) осуществляется деятельность, предусмотренная подпунктом 2) пункта 1 статьи 4 настоящего Закона, с соблюдением в совокупности следующих условий:

      доходы от такой деятельности не должны превышать одного процента доходов от всей деятельности за один календарный год;

      сохранение уровня тарифа на услуги, отнесенные к сфере естественной монополии, действовавшего на 1 января 2012 года.

      3-1. Для субъекта рынка, осуществляющего деятельность, которая отнесена настоящим Законом к сфере естественной монополии, государственное регулирование и контроль применяются только в отношении такой деятельности.

      3-2. Исключен Законом РК от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2017).

      3-3. Для субъектов естественных монополий, реализующих инвестиционные программы (проекты) с привлечением заемных средств международных финансовых организаций и входящих в перечень субъектов естественных монополий, утвержденный уполномоченным органом, положения настоящего Закона применяются только в части, не урегулированной Особым порядком регулирования деятельности субъектов естественных монополий, участвующих в привлечении займов международных финансовых организаций.

      4. Правоотношения, не охваченные настоящим Законом, регулируются законодательством Республики Казахстан в области защиты конкуренции и другим законодательством Республики Казахстан.

      5. Действие настоящего Закона не распространяется на деятельность государственных исламских специальных финансовых компаний.

      Сноска. Статья 2 с изменениями, внесенными законами РК от 26.12.2002 № 364; от 09.12.2004 № 9; от 29.12.2008 № 116-IV (вводится в действие с 01.01.2009); от 22.06.2012 № 21-V (вводится в действие с 01.06.2012); от 29.10.2015 № 376-V (порядок введения в действие см. ст. 2); от 24.11.2015 № 422-V (вводится в действие с 01.01.2016).

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

      В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

      1) Государственная корпорация "Правительство для граждан" (далее – Государственная корпорация) – юридическое лицо, созданное по решению Правительства Республики Казахстан для оказания государственных услуг, услуг по выдаче технических условий на подключение к сетям субъектов естественных монополий и услуг субьектов квазигосударственного сектора в соответствии с законодательством Республики Казахстан, организации работы по приему заявлений на оказание государственных услуг, услуг по выдаче технических условий на подключение к сетям субъектов естественных монополий, услуг субьектов квазигосударственного сектора и выдаче их результатов услугополучателю по принципу "одного окна", а также обеспечения оказания государственных услуг в электронной форме, осуществляющее государственную регистрацию прав на недвижимое имущество по месту его нахождения;

      1-1) исключен Законом РК от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2017);

      1-2) нецелевое использование средств амортизационных отчислений – направление средств, предусмотренных в утвержденных тарифах (ценах, ставках сборов) и (или) тарифных сметах, за счет амортизационных отчислений на цели, не связанные с капиталовложениями в фиксированные активы, используемые в предоставлении регулируемых услуг (товаров, работ), и возвратом основного долга по привлеченным кредитным ресурсам;

      2) всеобщее обслуживание - предоставление услуг (товаров, работ) субъектами естественных монополий для всех потребителей на определенной территории Республики Казахстан, где субъекты естественных монополий осуществляют свою деятельность и в состоянии предоставлять услуги (товары, работы);

      3) публичные слушания – процедура обсуждения проекта тарифа (цены, ставки сбора) или его предельного уровня на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии с приглашением депутатов Парламента Республики Казахстан, маслихатов, представителей органов местного самоуправления, государственных органов, потребителей и их общественных объединений, независимых экспертов, средств массовой информации и субъектов естественных монополий;

      4) инвестиционная программа – программа вложения и возврата средств, направленных на обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности, расширение, восстановление, обновление, поддержку существующих активов, реконструкцию, техническое перевооружение основных средств, создание новых активов субъекта естественной монополии, на краткосрочный, среднесрочный или долгосрочный периоды с целью получения технико-экономического эффекта, включающая в себя один или несколько инвестиционных проектов;

      5) инвестиционный проект - комплекс мероприятий, предусматривающий инвестиции в создание новых, расширение и обновление действующих производств;

      6) инвестиционный тариф (цена, ставка сбора) - утвержденный уполномоченным органом в рамках одного инвестиционного проекта тариф (цена, ставка сбора) или его предельный уровень на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии, оказываемые на вновь созданных объектах, действующий до полной окупаемости вложенных инвестиций;

      7) исключен Законом РК от 05.05.2015 № 312-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      8) субъект естественной монополии малой мощности – субъект естественной монополии, осуществляющий реализацию услуг:

      по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией от отопительных котельных с общей установленной мощностью до двадцати Гкал/час включительно;

      водоснабжения и (или) водоотведения объемом до пятисот тысяч кубических метров в год;

      по подаче воды для орошения объемом до тридцати миллионов кубических метров в год;

      аэропортов, обслуживающих пассажиров в количестве менее трехсот тысяч человек в год;

      в сфере подъездных путей объемом до пятидесяти тысяч вагон/км, вагон/час;

      по передаче электрической энергии объемом до двадцати пяти миллионов кВт. час в год.

      К субъекту естественной монополии малой мощности также относится субъект естественной монополии по регулируемой услуге, доход от которой не превышает пяти процентов дохода от всех регулируемых услуг субъекта естественной монополии за один календарный год. При этом по оставшимся регулируемым услугам субъект естественной монополии не относится к субъекту естественной монополии малой мощности;

      9) краткосрочный период - временной интервал до одного года включительно;

      10) среднесрочный период – временной интервал более одного года до четырех лет включительно;

      11) исключен Законом РК от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2017);

      12) действовал до 01.01.2017 в соответствии с Законом РК от 09.07.1998 № 272 (порядок введения в действие см. ст. 23);

      12-1) исключен Законом РК от 05.05.2015 № 312-V (вводится в действие с 01.01.2016);

      12-2) дифференцированный тариф - тариф на регулируемые услуги субъекта естественной монополии, утвержденный уполномоченным органом дифференцированно по группам потребителей и (или) объемам потребления;

      12-3) экспертный совет – орган, создаваемый в целях проведения анализа и экспертизы проектов тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет субъектов естественных монополий, в состав которого входят независимые эксперты;

      13) стратегические товары – уголь, газ, мазут, дизельное топливо, используемые в качестве топлива для производства тепловой энергии субъектами естественных монополий, электрическая энергия – для субъектов естественных монополий в сферах передачи электрической энергии, водоснабжения и (или) водоотведения, тепловая энергия – для субъектов естественных монополий в сфере теплоснабжения и для нормативных потерь в сфере передачи и (или) распределения тепловой энергии, газ – для собственных нужд и потерь для субъектов естественных монополий в сфере транспортировки газа или газового конденсата по магистральным и (или) распределительным трубопроводам, покупная вода – для субъектов естественных монополий в сферах водоснабжения, производства тепловой энергии;

      14) производители стратегических товаров - физические и юридические лица:

      производящие стратегические товары;

      являющиеся собственниками сырья для производства (переработки) стратегических товаров;

      непосредственно от имени иностранного производителя реализующие стратегические товары на территории Республики Казахстан;

      15) естественная монополия - состояние рынка услуг (товаров, работ), при котором создание конкурентных условий для удовлетворения спроса на определенный вид услуг (товаров, работ) невозможно или экономически нецелесообразно в силу технологических особенностей производства и предоставления данного вида услуг (товаров, работ);

      16) сфера естественной монополии - область общественных отношений, возникающих на рынках услуг (товаров, работ), на которых индивидуальный предприниматель или юридическое лицо могут быть признаны субъектом естественной монополии;

      17) субъект естественной монополии - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, занятые производством товаров, выполнением работ и (или) предоставлением услуг потребителям в условиях естественной монополии;

      18) аффилиированное лицо субъекта естественной монополии - лицо (за исключением государственных органов, осуществляющих регулирование его деятельности в рамках предоставленных полномочий), которое имеет возможность прямо и (или) косвенно определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые субъектом естественной монополии решения, в том числе в силу договора, включая устный договор, или иной сделки, а также любое лицо, в отношении которого субъект естественной монополии имеет такое право;

      19) регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии - услуги (товары, работы), предоставляемые субъектом естественной монополии в сфере естественной монополии и подлежащие государственному регулированию уполномоченным органом, включая случаи предоставления услуг (товаров, работ) в виде передачи определенного товара потребителю;

      20) тариф (цена, ставка сбора) - денежное выражение стоимости регулируемых услуг (товаров, работ) субъекта естественной монополии, утвержденное уполномоченным органом;

      21) тарифная смета - утверждаемые уполномоченным органом в разрезе регулируемых услуг (товаров, работ) показатели о статьях доходов и расходов, об объемах оказываемых регулируемых услуг (товаров, работ) и другие экономические показатели деятельности субъекта естественной монополии по форме, утвержденной уполномоченным органом;

      22) предельный уровень тарифа (цены, ставки сбора) – максимальная величина тарифа (цены, ставки сбора) на регулируемую услугу (товар, работу) субъекта естественной монополии, утверждаемая на долгосрочный период, а при необходимости – на каждый год в течение такого долгосрочного периода;

      23) исключен Законом РК от 05.05.2015 № 312-V (вводится в действие с 01.01.2016);

      24) чрезвычайные регулирующие меры – меры, принимаемые уполномоченным органом при увеличении стоимости стратегических товаров или возникновении чрезвычайных ситуаций в целях стабилизации деятельности субъекта естественной монополии и защиты жизни, здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, а также охраны окружающей среды;

      25) группа лиц - совокупность физических и (или) юридических лиц, владеющих десятью и более процентами голосующих акций (долей участия) субъекта естественной монополии, которые совместно в результате соглашения имеют право прямо или косвенно определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые субъектом естественной монополии решения;

      26) потребитель - физическое или юридическое лицо, пользующееся или намеревающееся пользоваться регулируемыми услугами (товарами, работами) субъектов естественной монополии;

      26-1) группа потребителей - совокупность потребителей, объединенных общностью признаков, деятельности, целевого использования регулируемых услуг субъектов естественных монополий;

      27) временный компенсирующий тариф - тариф (цена, ставка сбора), установленный уполномоченным органом в целях компенсации убытков, причиненных потребителям субъектом естественной монополии;

      28) временный понижающий коэффициент - величина, установленная уполномоченным органом и применяемая к тарифу (цене, ставке сбора) в целях защиты интересов потребителей и субъекта естественной монополии;

      29) уполномоченный орган - государственный орган, осуществляющий руководство в сферах естественных монополий;

      30) долгосрочный период – временной интервал в пять и более лет.

      31) исключен Законом РК от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2017);

      32) веб-портал "электронного правительства" – информационная система, представляющая собой "единое окно" доступа ко всей консолидированной правительственной информации, включая нормативную правовую базу, и к государственным услугам, услугам по выдаче технических условий на подключение к сетям субъектов естественных монополий и услугам субъектов квазигосударственного сектора, оказываемым в электронной форме.

      Сноска. Статья 3 в редакции Закона РК от 29.12.2008 № 116-IV (вводится в действие с 01.01.2009); с изменениями, внесенными законами РК от 15.03.2010 № 255-IV; от 04.07.2012 № 25-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 06.03.2013 № 81-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 12.06.2014 № 209-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 05.05.2015 № 312-V (порядок введения в действие см. ст. 2); от 29.10.2015 № 376-V (порядок введения в действие см. ст.2); от 17.11.2015 № 407-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 28.12.2016 № 34-VІ (вводится в действие с 01.01.2017); от 10.05.2017 № 64-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 11.07.2017 № 89-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 4. Сферы естественных монополий

      1. К сферам естественных монополий в Республике Казахстан относятся услуги (товары, работы):

      1) по транспортировке нефти и (или) нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, за исключением их транспортировки в целях транзита через территорию Республики Казахстан и экспорта за пределы Республики Казахстан;

      2) по хранению, транспортировке товарного газа по соединительным, магистральным газопроводам и (или) газораспределительным системам, эксплуатации групповых резервуарных установок, а также транспортировке сырого газа по соединительным газопроводам, за исключением хранения, транспортировки товарного газа в целях транзита через территорию Республики Казахстан и экспорта за пределы Республики Казахстан;

      3) по передаче электрической энергии;

      4) по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией, за исключением тепловой энергии, выработанной с использованием тепла грунта, грунтовых вод, рек, водоемов, сбросной воды промышленных предприятий и электростанций, канализационно-очистных сооружений;

      5) по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической энергии;

      5-1) по организации балансирования производства-потребления электрической энергии;

      6) магистральных железнодорожных сетей, за исключением услуг магистральной железнодорожной сети при перевозке грузов в контейнерах, перевозке порожних контейнеров и транзитных перевозках грузов через территорию Республики Казахстан;

      6-1) услуги железнодорожных путей с объектами железнодорожного транспорта по договорам концессии при отсутствии конкурентного железнодорожного пути;

      7) подъездных путей при отсутствии конкурентного подъездного пути;

      8) аэронавигации, за исключением аэронавигационного обслуживания международных и транзитных полетов;

      9) аэропортов, за исключением обслуживания авиаперевозок, осуществляющих транзитные пролеты через воздушное пространство Республики Казахстан с осуществлением технических посадок в аэропортах Республики Казахстан в некоммерческих целях;

      9-1) портов при отсутствии конкуренции на рынке портовых услуг;

      10) исключен Законом РК от 28.12.2016 № 34-VІ (вводится в действие с 01.01.2017);

      11) по предоставлению в имущественный найм (аренду) или пользование кабельной канализации;

      12) водоснабжения и (или) водоотведения.

      13) исключен Законом РК от 28.12.2016 № 34-VІ (вводится в действие с 01.01.2017).

      2. Уполномоченный орган осуществляет анализ сфер естественных монополий, перечисленных в пункте 1 настоящей статьи, на предмет отнесения предоставляемых субъектами естественных монополий услуг (товаров, работ) в рамках данных сфер к регулируемым.

      Перечень регулируемых услуг (товаров, работ) утверждается уполномоченным органом.

      3. Субъекты естественных монополий подлежат включению в Государственный регистр субъектов естественных монополий, состоящий из республиканского и местных разделов, с указанием конкретных видов предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ).

      Порядок включения и исключения из Государственного регистра субъектов естественных монополий устанавливается уполномоченным органом.

      4. Расширение сфер естественных монополий осуществляется в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

      Сноска. Статья 4 в редакции Закона РК от 09.12.2004 № 9; от 20.12.2004 № 13 (вводится в действие с 01.01.2005); с изменениями, внесенными законами РК от 14.01.2006 № 120 (вводится в действие со дня его официального опубликования); от 05.07.2008 № 66-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 29.12.2008 № 116-IV (вводится в действие с 01.01.2009); от 09.01.2012 № 533-IV (вводится в действие по истечении 10 календарных дней после его первого официального опубликования); от 13.01.2012 № 542-IV (вводится в действие по истечении шести месяцев после его первого официального опубликования); от 06.03.2013 № 81-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 03.07.2014 № 230-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 05.05.2015 № 312-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 27.10.2015 № 363-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2016); от 24.11.2015 № 419-V (вводится в действие с 01.01.2016); от 28.12.2016 № 34-VІ (вводится в действие с 01.01.2017); от 11.07.2017 № 89-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 05.10.2018 № 184-VI (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования).

Статья 5. Ограничение деятельности субъектов естественных монополий

      1. Субъекту естественной монополии запрещается:

      1) исключен Законом РК от 05.05.2015 № 312-V (вводится в действие с 01.01.2017);

      2) исключен Законом РК от 05.05.2015 № 312-V (вводится в действие с 01.01.2017);

      3) исключен Законом РК от 05.05.2015 № 312-V (вводится в действие с 01.01.2017);

      4) взимать за регулируемые услуги (товары, работы) плату, превышающую размер, установленный уполномоченным органом;

      4-1) взимать дополнительную плату, не предусмотренную настоящим Законом, или иным образом навязывать дополнительные обязательства, которые по своему содержанию не касаются предмета оказываемых регулируемых услуг (передача финансовых средств и иного имущества, имущественных прав и других);

      4-2) исключен Законом РК от 05.05.2015 № 312-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      5) навязывать условия доступа к регулируемым услугам (товарам, работам) субъектов естественных монополий или совершать иные действия, ведущие к дискриминации потребителей;

      5-1) передавать принадлежащее на праве собственности или ином законном основании имущество, используемое в технологическом цикле при производстве и (или) предоставлении регулируемых услуг (товаров, работ), в доверительное управление, имущественный найм (аренду), включая лизинг, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 13-1 Закона Республики Казахстан "Об электроэнергетике";

      6) уступать право требования, связанное с предоставляемыми регулируемыми услугами (товарами, работами), за исключением уступки права требования специальной финансовой компании по сделкам проектного финансирования и секьюритизации, при условии, что это не приведет к повышению тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии;

      7) отказывать в предоставлении регулируемых услуг (товаров, работ) добросовестным потребителям в связи с неоплатой недобросовестными потребителями использованного объема регулируемых услуг (товаров, работ);

      8) включать в тарифы (цены, ставки сборов) или их предельные уровни на регулируемые услуги (товары, работы) затраты, не связанные с их предоставлением;

      8-1) допускать нецелевое использование средств, предусмотренных в инвестиционных программах (проектах), утвержденных в установленном порядке;

      9) требовать оплаты предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ), не соответствующих требованиям к качеству регулируемых услуг (товаров, работ), установленным государственными органами в пределах их компетенции;

      10) признавать коммерческой тайной информацию:

      содержащуюся в тарифной смете;

      о затратах на приобретение и установку приборов учета регулируемых коммунальных услуг и механизме взимания платы, приобретении и установке приборов учета регулируемых коммунальных услуг;

      о предоставляемых регулируемых коммунальных услугах (товарах, работах);

      11) требовать плату за доступ к регулируемым услугам субъектов естественных монополий;

      12) взимать у потребителей плату за предоставление информации, предусмотренной в подпункте 24) части первой статьи 7 настоящего Закона;

      13) запрашивать у потребителей дополнительные материалы, информацию и предъявлять дополнительные требования, не предусмотренные законодательством Республики Казахстан;

      14) создавать преимущества потребителям, для которых субъект естественной монополии или его аффилированные лица проводят работы в соответствии с техническими условиями для подключения к регулируемым услугам субъектов естественных монополий;

      15) ограничивать деятельность субъектов рынка, осуществляющих работы в соответствии с техническими условиями.

      1-1. Исключен Законом РК от 05.05.2015 № 312-V (вводится в действие с 01.01.2017).

      1-2. Исключен Законом РК от 05.05.2015 № 312-V (вводится в действие с 01.01.2017).

      2. Ограничения, предусмотренные подпунктом 5-1) пункта 1 настоящей статьи, не распространяются на субъектов естественных монополий, оказывающих регулируемые услуги (товары, работы) в соответствии с подпунктом 11) пункта 1 статьи 4 настоящего Закона.

      Сноска. Статья 5 в редакции Закона РК от 26.12.2002 N 364; с изменениями, внесенными законами РК от 20.02.2006 N 127 (порядок введения в действие см. ст. 2); от 05.07.2006 N 166 (вводится в действие со дня его официального опубликования); от 29.12.2008 N 116-IV (вводится в действие с 01.01.2009); от 15.03.2010 № 255-IV; от 12.01.2012 № 539-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 21.06.2013 № 106-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 04.07.2013 № 128-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 04.07.2013 № 132-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 05.05.2015 № 312-V (порядок введения в действие см. ст. 2); от 12.11.2015 № 394-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 11.07.2017 № 89-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 6. Права субъекта естественной монополии

      Субъект естественной монополии вправе:

      1) устанавливать в соответствии с законодательством технические требования, обязательные для соблюдения потребителями;

      1-1) снижать тарифы (цены, ставки сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) для всех потребителей в период действия тарифов (цен, ставок сборов) в порядке, утвержденном уполномоченным органом;

      1-2) проводить техническое обслуживание и организовывать поверки приборов учета в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

      1-3) представлять на рассмотрение в уполномоченный орган заявку на утверждение тарифа (цены, ставки сбора) или его предельного уровня на регулируемые услуги (товары, работы) в случаях и порядке, установленных уполномоченным органом;

      1-4) взимать с потребителей плату за приобретение и установку приборов учета регулируемых коммунальных услуг, согласованную с уполномоченным органом;

      2) вносить предложения при принятии уполномоченным органом решений, затрагивающих вопросы его деятельности и правового

      статуса;

      3) обжаловать в суд действия (бездействие) уполномоченного органа, противоречащие законодательству Республики Казахстан;

      4) обжаловать в уполномоченный орган или в суд действия (бездействие) других субъектов, которые отражаются на его деятельности, доходах, собственности или правовом статусе;

      5) обращаться в установленном законодательством порядке в уполномоченный орган с просьбой об исключении его из Государственного регистра субъектов естественных монополий;

      5-1) повышать в порядке, установленном уполномоченным органом, тарифы (цены, ставки сборов) или их предельные уровни на предоставляемые регулируемые услуги (товары, работы) для всех потребителей в случае соответствующего изменения налогового законодательства Республики Казахстан, в результате которого увеличивается стоимость затрат субъекта естественной монополии;

      5-2) самостоятельно распоряжаться недоиспользованной частью затрат, заложенных в тарифной смете, возникшей в результате экономии затрат в связи с применением более эффективных методов и технологий, реализацией плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, разработанного по итогам энергоаудита, проведением мероприятий по снижению нормативных технических потерь или сокращением объемов оказываемых регулируемых услуг по причинам, не зависящим от субъекта естественной монополии, или результатам проведения конкурсных (тендерных) процедур, за исключением средств, используемых в соответствии с подпунктом 4-1) части первой статьи 7 настоящего Закона;

      5-3) обращаться в уполномоченный орган с корректировкой тарифной сметы в соответствии с порядком утверждения тарифных смет, тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней;

      5-4) обращаться в уполномоченный орган с корректировкой тарифной сметы в соответствии с порядком утверждения тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет в упрощенном порядке;

      6) иметь иные права, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 6 с изменениями, внесенными законами РК от 26.12.2002 N 364; от 09.12.2004 N 9; от 05.07.2006 N 166(вводится в действие со дня его официального опубликования); от 27.07.2007 N 316 (вводится в действие со дня его официального опубликования); от 06.03.2013 № 81-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 05.05.2015 № 312-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 17.11.2015 № 407-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 28.12.2016 № 34-VІ (вводится в действие с 01.01.2017).

Статья 7. Обязанности субъекта естественной монополии

      Субъект естественной монополии обязан:

      1) выполнять решения уполномоченного органа, непротиворечащие законодательству Республики Казахстан;

      2) предоставлять регулируемые услуги (товары, работы) по тарифам (ценам, ставкам сборов), утвержденным уполномоченным органом, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 2-3) настоящей части;

      2-1) обеспечивать прием платежей от потребителей за предоставляемые им регулируемые коммунальные услуги (товары, работы) через собственные кассы, а также банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, интернет-ресурсы и (или) терминалы. Данное требование не распространяется на субъектов естественных монополий, указанных в пункте 3 статьи 15 настоящего Закона;

      2-2) обеспечивать всеобщее обслуживание потребителей регулируемых услуг (товаров, работ) в соответствии с требованиями к качеству предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ), установленными государственными органами в пределах их компетенции;

      2-3) предоставлять регулируемые услуги по предельным уровням тарифов (цен, ставок сборов), утвержденным уполномоченным органом, с учетом случая, предусмотренного подпунктом 3-1) настоящей части;

      3) предоставлять равные условия потребителям регулируемых услуг (товаров, работ), кроме случаев предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) с учетом льгот и преимуществ, установленных законодательством Республики Казахстан, в том числе равные условия доступа к регулируемым услугам (товарам, работам) в порядке, утвержденном уполномоченным органом, за исключением доступа к услугам по транспортировке продукции по магистральным трубопроводам, порядок которого устанавливается Законом Республики Казахстан "О магистральном трубопроводе";

      3-1) в случае утверждения предельного уровня тарифа (цены, ставки сбора) предоставлять для всех потребителей регулируемые услуги (товары, работы) по единым уровням тарифов (цен, ставок сборов), не превышающим предельный уровень тарифа (цены, ставки сбора);

      4) осуществлять закупки услуг (товаров, работ), затраты на которые учитываются при утверждении тарифа (цены, ставки сбора) или его предельного уровня и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии, в порядке, установленном настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан;

      4-1) направлять на обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности, создание новых, расширение, восстановление, обновление, поддержку, реконструкцию и техническое перевооружение производственных активов не менее пятидесяти процентов недоиспользованной части затрат, заложенных в тарифной смете, возникшей в результате экономии затрат в связи с применением более эффективных методов и технологий, реализацией плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, разработанного по итогам энергоаудита, проведением мероприятий по снижению нормативных технических потерь или сокращением объемов оказываемых регулируемых услуг по причинам, не зависящим от субъекта естественной монополии, или по результатам проведения конкурсных (тендерных) процедур;

      5) по требованию уполномоченного органа предоставлять финансовую отчетность и иную необходимую информацию на бумажном или электронном носителе путем размещения электронного документа через информационную систему уполномоченного органа в сроки, установленные уполномоченным органом, которые не могут быть менее пяти рабочих дней со дня получения субъектом естественной монополии соответствующего требования;

      6) выбирать наиболее эффективные методы и технологии производства и предоставления услуг естественной монополии при соблюдении принципов общественной, экологической безопасности и безопасности для здоровья граждан;

      7) проводить обязательный ежегодный аудит аудиторскими организациями для субъектов естественных монополий, являющихся акционерными обществами. Аудиторский отчет и годовая финансовая отчетность должны быть размещены на интернет-ресурсе субъекта естественной монополии не позднее пяти календарных дней и опубликованы в периодических печатных изданиях, распространяемых на соответствующей территории административно-территориальной единицы, на которой субъект естественной монополии осуществляет свою деятельность, не позднее тридцати календарных дней с момента утверждения годовой финансовой отчетности в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

      7-1) вести раздельный учет доходов, затрат и задействованных активов по каждому виду регулируемых услуг (товаров, работ) и в целом по иной деятельности в порядке, утвержденном уполномоченным органом;

      7-2) исполнять тарифную смету, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 5-2) статьи 6 настоящего Закона;

      7-3) ежегодно отчитываться о деятельности по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами с обоснованиями;

      7-4) исключен Законом РК от 05.05.2015 № 312-V (вводится в действие с 01.01.2016);

      7-5) в период реализации инвестиционной программы (проекта) ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом, представлять в уполномоченный орган отчет об исполнении инвестиционной программы (проекта) и размещать в средствах массовой информации, в том числе на своем интернет-ресурсе либо интернет-ресурсе уполномоченного органа, отчет об исполнении инвестиционной программы (проекта) в срок не позднее 1 июля года, следующего за отчетным периодом, в порядке, определяемом уполномоченным органом;

      7-6) раз в полугодие уведомлять потребителей о ходе исполнения инвестиционных программ (проектов), тарифных смет через свой интернет-ресурс либо интернет-ресурс уполномоченного органа в порядке, определяемом уполномоченным органом;

      7-7) размещать на своем интернет-ресурсе либо интернет-ресурсе уполномоченного органа отчет об исполнении тарифной сметы в порядке, определяемом уполномоченным органом;

      7-8) размещать в порядке, определенном уполномоченным органом, информацию о тарифах и тарифные сметы на регулируемые услуги (товары, работы) не позднее пяти календарных дней со дня их утверждения на своем интернет-ресурсе, в случае отсутствия технической возможности – на интернет-ресурсе местного исполнительного органа либо на интернет-ресурсе уполномоченного органа;

      7-9) ежегодно размещать в порядке, определенном уполномоченным органом, отчет о деятельности по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами не позднее пяти календарных дней с момента проведения отчета в средствах массовой информации, в том числе на своем интернет-ресурсе либо интернет-ресурсе уполномоченного органа;

      7-10) ежегодно размещать в порядке, определенном уполномоченным органом, отчет о деятельности по предоставлению регулируемых коммунальных услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами не позднее пяти календарных дней с момента проведения отчета в периодическом печатном издании, на своем интернет-ресурсе либо интернет-ресурсе уполномоченного органа;

      8) заключать в соответствии с типовыми договорами, утвержденными уполномоченным органом, индивидуальные договоры с потребителями на каждый вид предоставляемых регулируемых коммунальных услуг (товаров, работ), а также на каждый вид и (или) совокупность иных предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ);

      8-1) заключать в соответствии с типовыми договорами сотрудничества, утвержденными Правительством Республики Казахстан, договоры сотрудничества с органом управления объектом кондоминиума на каждый вид предоставляемых им регулируемых коммунальных услуг (товаров, работ);

      9) приобретать и устанавливать потребителям приборы учета регулируемых коммунальных услуг (товаров, работ) в соответствии с договорами, заключенными с потребителями;

      9-1) в случае выхода прибора учета из строя взимать плату за предоставляемые регулируемые коммунальные услуги (товары, работы) по среднемесячным показаниям приборов учета в порядке, установленном уполномоченным органом;

      10) исключен Законом РК от 05.05.2015 № 312-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      11) ежегодно представлять отчет об исполнении тарифной сметы не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом;

      12) не допускать нарушения прав потребителей при заключении договоров на предоставление регулируемых услуг (товаров, работ);

      13) уведомлять уполномоченный орган и потребителей о снижении тарифов (цен, ставок сборов) не позднее чем за десять дней до введения их в действие;

      13-1) уведомлять антимонопольный орган о начале осуществления деятельности, не относящейся к регулируемым услугам (товарам, работам), в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан "О конкуренции";

      14) (исключен - от 14 января 2006 года N 120 (вводится в действие со дня его официального опубликования);

      14-1) исключен Законом РК от 05.05.2015 № 312-V (вводится в действие с 01.01.2016);

      15) снижать в порядке, установленном уполномоченным органом, тарифы (цены, ставки сборов) или их предельные уровни на предоставляемые регулируемые услуги (товары, работы) для всех потребителей в случае соответствующего изменения налогового законодательства Республики Казахстан, в результате которого стоимость затрат субъекта естественной монополии уменьшается, со дня введения в действие указанных изменений;

      16) отчуждать имущество, предназначенное для производства и предоставления регулируемых услуг (товаров, работ), на торгах в форме тендера, за исключением случаев передачи имущества в собственность государства, а также передачи электрических сетей субъектами естественной монополии, оказывающими услугу по передаче электрической энергии, указанными в пункте 1 статьи 13-1 Закона Республики Казахстан "Об электроэнергетике".

      В случае отчуждения подъездного пути, услуги которого относятся к сфере естественных монополий, владелец данного подъездного пути обязан предоставить преимущественное право его покупки действующему потребителю перед третьими лицами в случае одинаковых условий и суммы выкупа, представленных в тендерных заявках.

      При наличии двух и более действующих потребителей преимущественное право предоставляется потребителю, получившему больший объем услуг за последние 12 месяцев (тысяч вагон/км, вагон/час), в случае одинаковых условий и суммы выкупа, представленных в тендерных заявках;

      17) разрабатывать методики ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов по видам регулируемых услуг субъектов естественных монополий в порядке, определенном уполномоченным органом;

      18) исполнять утвержденные в установленном порядке инвестиционные программы (проекты) и приоритетно направлять средства, предусмотренные инвестиционной программой (проектом), на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности при условии, что они не повлекут за собой повышения тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии, а также восстановление, обновление, расширение, поддержку существующих активов, реконструкцию, техническое перевооружение основных средств субъекта естественной монополии;

      19) исключен Законом РК от 05.05.2015 № 312-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      20) не допускать наличия сверхнормативных потерь;

      21) снизить уровень нормативных технических потерь на величину и в сроки, определенные уполномоченным органом;

      22) исключен Законом РК от 05.05.2015 № 312-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      23) предоставлять кредитную информацию в кредитное бюро с государственным участием в случае оказания субъектом естественной монополии коммунальных услуг;

      24) размещать на своем интернет-ресурсе, либо в случае отсутствия своего интернет-ресурса, предоставлять уполномоченному органу для размещения на его интернет-ресурсе ежеквартально обновляемую информацию о наличии свободных и доступных мощностей, емкости, мест, пропускной способности сетей, а также схемах инженерных коммуникаций регулируемых коммунальных услуг (товаров, работ), за исключением сведений, относящихся к государственным секретам и иной охраняемой тайне, в соответствии с законами Республики Казахстан;

      25) обеспечить представление сведений об инженерных коммуникациях по запросам, в том числе на своем интернет-ресурсе, в сроки, установленные Законом Республики Казахстан "О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц", в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных секретах";

      26) возвращать средства от перерасчета стоимости услуг по теплоснабжению с учетом фактической температуры наружного воздуха напрямую потребителям либо в случае невозможности установления места нахождения потребителя путем снижения тарифа (цены, ставки сбора) при оплате за услуги теплоснабжения в порядке, определяемом уполномоченным органом;

      27) соблюдать стандарты оказания услуг потребителям.

      Обязанности, предусмотренные подпунктами 4), 7-1), 7-3), 7-8), 17), 18) и 24) части первой настоящей статьи, не распространяются на субъекты естественных монополий малой мощности.

      Обязанность, предусмотренная в подпункте 2-3) части первой настоящей статьи, не распространяется на субъекты естественных монополий малой мощности, вновь созданные субъекты естественных монополий.

      Сноска. Статья 7 с изменениями, внесенными законами РК от 26.12.2002 N 364; от 09.12.2004 N 9; от 20.12.2004 N 13(вводится в действие с 01.01.2005); от 14.01.2006 N 120 (вводится в действие со дня его официального опубликования); от 05.05.2006 N 139 (порядок введения в действие см. ст. 2 Закона РК N 139); от 05.07.2006 N 166(вводится в действие со дня его официального опубликования); от 27.07.2007 N 316 (вводится в действие со дня его официального опубликования); от 29.12.2008 N 116-IV (вводится в действие с 01.01.2009); от 08.06.2009 N 163-IV; от 15.03.2010 № 255-IV; от 05.07.2011 № 452-IV (вводится в действие с 13.10.2011); от 22.06.2012 № 21-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 04.07.2012 № 25-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 06.03.2013 № 81-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 12.06.2014 № 209-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 05.05.2015 № 312-V (порядок введения в действие см. ст. 2); от 17.11.2015 № 407-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.03.2016 № 479-V (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования); от 28.12.2016 № 34-VІ (вводится в действие с 01.01.2017); от 27.02.2017 № 49-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 05.05.2017 № 59-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 11.07.2017 № 89-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 7-1. Государственное регулирование цен на регулируемых рынках

      Сноска. Статью 7-1 исключена Законом РК от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2017).

Статья 7-2. Порядок ценообразования на регулируемых рынках

      Сноска. Статью 7-2 исключена Законом РК от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2017).

Статья 7-3. Обязанности субъектов регулируемого рынка

      Сноска. Статью 7-3 исключена Законом РК от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2017).

Статья 7-4. Прием финансовой отчетности, отчетов, уведомлений и информации субъектов естественных монополий

      Сноска. Заголовок с изменениями, внесенными Законом РК от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2017).

      1. Финансовая отчетность, отчеты, уведомления и информация субъектов естественных монополий предоставляются в уполномоченный орган в сроки, установленные настоящим Законом.

      2. Датой предоставления финансовой отчетности, отчетов, уведомлений и информации в уполномоченный орган в зависимости от способа их предоставления является:

      1) в явочном порядке - дата отметки о приеме уполномоченного органа;

      2) по почте заказным письмом с уведомлением - дата отметки о приеме почтовой или иной организации связи;

      3) в виде электронного документа – дата принятия через систему электронного документооборота, указанная в электронном уведомлении о принятии.

      3. Финансовая отчетность, отчеты, уведомления и информация на бумажном носителе, сданные в почтовую организацию или иную организацию связи до двадцати четырех часов последнего дня срока, установленного настоящим Законом, считаются предоставленными в срок при наличии отметки времени и даты приема почтовой или иной организации связи.

      Финансовая отчетность, отчеты, уведомления и информация в виде электронного документа, предоставленные в уполномоченный орган через систему электронного документооборота до двадцати четырех часов последнего дня срока, установленного настоящим Законом, считаются предоставленными в срок.

      4. При предоставлении финансовой отчетности, отчетов, уведомлений и информации в виде электронного документа уполномоченный орган обязан не позднее двух рабочих дней с момента их принятия через систему электронного документооборота направить субъекту естественной монополии электронное уведомление о принятии.

      Сноска. Закон дополнен статьей 7-4 в соответствии с Законом РК от 15.03.2010 № 255-IV; с изменениями, внесенными Законом РК от 05.05.2015 № 312-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2017).

Статья 7-5. Выдача технических условий и подключение к регулируемым услугам субъектов естественных монополий

      1. Подключение к сетям электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения состоит из следующих этапов:

      1) подача заявителем заявления о выдаче технических условий;

      2) рассмотрение субъектом естественной монополии заявления и прилагаемых документов на их полноту;

      3) рассмотрение субъектом естественной монополии заявления потребителя о выдаче технических условий;

      4) выдача субъектом естественной монополии технических условий;

      5) проведение заявителем работ в соответствии с техническими условиями;

      6) подключение к услуге.

      2. Прием заявлений и выдача результатов на подключение к услуге субъекта естественной монополии осуществляются через Государственную корпорацию, веб-портал "электронного правительства" или канцелярию субъекта естественной монополии.

      При приеме заявлений и выдаче результатов на подключение к услуге субъекта естественной монополии через Государственную корпорацию, веб-портал "электронного правительства" с потребителя взимается плата за оказание услуг.

      3. В заявлении о выдаче технических условий указываются:

      1) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) физического лица или наименование юридического лица;

      2) адрес заявителя;

      3) место подключения к услуге;

      4) требуемый объем услуги;

      5) перечень прилагаемых документов;

      6) иные сведения.

      4. Форма заявления о выдаче технических условий и перечень документов, прилагаемых к заявлению, устанавливаются уполномоченным органом в соответствии с порядком предоставления равных условий доступа к регулируемым услугам (товарам, работам) в сфере естественных монополий.

      5. Заявление о выдаче технических условий возвращается субъектом естественной монополии в течение двух рабочих дней в случае представления потребителем неполного пакета документов.

      6. В случае принятия заявления к рассмотрению заявление о выдаче технических условий рассматривается субъектом естественной монополии в течение пяти рабочих дней с принятием одного из следующих решений:

      1) удовлетворить заявление и выдать технические условия;

      2) отказать в выдаче технических условий.

      7. Отказ в выдаче технических условий допускается в случаях:

      1) отсутствия свободной технической мощности, необходимой для предоставления требуемого объема услуг;

      2) отсутствия сетей или иного имущества, необходимого для предоставления услуги.

      8. В случае отказа в выдаче технических условий субъект естественной монополии:

      1) к решению об отказе в выдаче технических условий прилагает мотивированное обоснование дефицита свободной технической мощности услуги с его расчетом, отсутствия сетей или иного имущества, необходимого для предоставления услуги;

      2) одновременно с отказом заявителю направляет уполномоченному органу копию решения об отказе в выдаче технических условий, мотивированное обоснование и информацию, подтверждающую обоснованность отказа.

      9. Уполномоченный орган в связи с получением копии решения об отказе в выдаче технических условий:

      1) не позднее семи рабочих дней направляет заявителю письмо о подтверждении обоснованности отказа в выдаче технических условий или необходимости подачи жалобы в уполномоченный орган для инициирования проверки деятельности субъекта естественной монополии;

      2) при установлении факта отсутствия свободной технической мощности или сетей, иного имущества субъекта естественной монополии, необходимого для предоставления требуемого объема услуг, корректирует инвестиционную программу субъекта естественной монополии в целях обеспечения условий для подключения к услуге.

      10. При предоставлении доступа к услуге субъекту естественной монополии запрещается:

      1) взимать плату за предоставление информации о свободных мощностях;

      2) требовать представления разрешений и иных документов государственных органов, негосударственных организаций, не относящихся к оказанию регулируемой услуги;

      3) предъявлять заявителю иные требования, кроме соблюдения технических условий доступа к услуге, при подключении к услуге;

      4) создавать неравные условия доступа к услугам;

      5) ограничивать деятельность субъектов рынка, осуществляющих работы в соответствии с техническими условиями доступа к услуге;

      6) требовать согласования проекта работ в соответствии с техническими условиями.

      11. В течение двух рабочих дней со дня получения уведомления заявителя о завершении работ субъект естественной монополии осуществляет проверку выполненных работ согласно выданным техническим условиям. При соответствии выполненных работ техническим условиям подключение к услуге субъекта естественной монополии осуществляется в течение одного рабочего дня.

      12. При несоответствии проведенных работ техническим условиям субъект естественной монополии в течение одного рабочего дня отказывает в подключении к услуге с указанием выявленных нарушений технических условий и уведомляет об этом заявителя не позднее одного рабочего дня со дня установления несоответствия.

      13. Для объектов строительства, требующих разработки проектно-сметной документации, заявка на выдачу технических условий субъекта естественной монополии поступает в электронной форме от органов архитектуры и градостроительства, которые формируют исходные данные для разработки проектно-сметной документации.

      14. Субъектами естественных монополий выдача технических условий по заявке органов архитектуры и градостроительства осуществляется в электронной форме:

      1) для технически несложных объектов – в течение двух рабочих дней;

      2) для технически сложных объектов – в течение пяти рабочих дней.

      15. Технические условия выдаются на нормативный период проектирования и строительства.

      Сноска. Закон дополнен статьей 7-5 в соответствии с Законом РК от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 8. (Cтатья 8 исключена - Законом РК от 26 декабря 2002 г. N 364)

Статья 9. (Cтатья 9 исключена - Законом РК от 26 декабря 2002 г. N 364)

Статья 10. Права потребителя услуг (товаров, работ)субъекта естественной монополии

      Потребитель услуг (товаров, работ) субъекта естественной монополии вправе:

      1) покупать регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии в порядке и по тарифам (ценам, ставкам сборов), которые установлены уполномоченным органом, требовать установки приборов учета либо самостоятельно приобретать и устанавливать их;

      2) обращаться с заявлениями в уполномоченный орган о внесении изменений и дополнений, принятии новых или отмене действующих решений;

      3) обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) уполномоченного органа, а также принятые им решения;

      4) обжаловать в уполномоченный орган и (или) в судебном порядке действия субъекта естественной монополии, противоречащие законодательству Республики Казахстан;

      4-1) участвовать в публичных слушаниях;

      4-2) участвовать в тендерах по осуществлению закупок услуг (товаров, работ) субъектом естественной монополии;

      5) иметь иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 10 с изменениями, внесенными законами РК от 26.12.2002 N 364; от 09.12.2004 N 9; от 14.01.2006 № 120 (вводится в действие со дня его официального опубликования).

Статья 11. Обязанности потребителя услуг (товаров, работ) субъекта естественной монополии

      Потребитель услуг (товаров, работ) субъекта естественной монополии обязан:

      1) своевременно и в полном объеме оплачивать услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии по тарифам (ценам, ставкам сборов), утвержденным уполномоченным органом;

      2) своевременно и в полном объеме оплачивать приобретение и установку приборов учета регулируемых коммунальных услуг (товаров, работ) в соответствии с условиями заключенных договоров;

      3) выполнять технические требования, устанавливаемые субъектами естественных монополий в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      4) иметь приборы учета регулируемых коммунальных услуг (товаров, работ).

      Сноска. Статья 11 в редакции Закона РК от 29.12.2008 N 116-IV (вводится в действие с 01.01.2009); с изменениями, внесенными Законом РК от 15.03.2010 № 255-IV.

Статья 12. Уполномоченный орган

      Положение, структура и общая штатная численность уполномоченного органа устанавливаются Правительством Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 12 в редакции Закона РК от 20.12.2004 N 13 (вводится в действие с 01.01.2005).

Статья 12-1. Компетенция государственного органа, осуществляющего межотраслевую и межрегиональную координацию разработки основных направлений государственной социально-экономической политики

      Сноска. Статья 12-1 исключена Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 13. Функции уполномоченного органа

      1. Уполномоченный орган:

      1) осуществляет контроль и регулирование деятельности субъектов естественных монополий;

      1-1) исключен Законом РК от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2017);

      1-2) вырабатывает предложения по формированию государственной политики в сфере регулирования естественных монополий;

      1-3) определяет особый порядок регулирования деятельности субъектов естественных монополий, привлекающих займы международных финансовых организаций и входящих в перечень субъектов естественных монополий, привлекающих займы международных финансовых организаций, предусматривающий методы тарифного регулирования и порядок их применения;

      1-4) утверждает перечень субъектов естественных монополий, привлекающих займы международных финансовых организаций;

      2) формирует и ведет государственный регистр субъектов естественных монополий;

      3) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты, обязательные для исполнения государственными органами и субъектами естественных монополий;

      3-1) исключен Законом РК от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015);

      3-2) создает экспертный совет и утверждает положение о нем;

      4) разрабатывает, утверждает и применяет недискриминационные методики расчета тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий;

      4-1) исключен Законом РК от 05.05.2015 № 312-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      4-2) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      4-3) проводит анализ информации субъектов естественных монополий об исполнении инвестиционных программ (проектов);

      4-4) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      4-5) согласовывает бизнес-план к проекту государственно-частного партнерства, технико-экономическое обоснование проекта государственно-частного партнерства, в том числе концессионного проекта, конкурсную документацию проекта государственно-частного партнерства, в том числе концессионного проекта, проекты договора государственно-частного партнерства, в том числе договора концессии, в том числе при внесении в них изменений и (или) дополнений в части порядка формирования и утверждения тарифов (цен, ставок сборов) на товары, работы и услуги, относящиеся к сфере естественных монополий;

      4-6) разрабатывает и утверждает стандарты оказания услуг потребителям субъектами естественных монополий;

      4-7) по согласованию с государственным органом, осуществляющим руководство соответствующей отраслью (сферой) государственного управления, разрабатывает и утверждает методику формирования и оценки проектов инвестиционных программ (проектов) субъектов естественных монополий, а также мониторинга и оценки показателей эффективности их реализации;

      4-8) разрабатывает и утверждает методику формирования стандартов и оценки качества регулируемых услуг субъектов естественных монополий в соответствующей отрасли (сфере);

      4-9) разрабатывает и утверждает методику расчета тарифа с учетом стимулирующих методов тарифообразования;

      4-10) устанавливает метод тарифного регулирования соответствующих сфер естественных монополий;

      4-11) разрабатывает и утверждает методику расчета уровня временного понижающего коэффициента к тарифам (ценам, ставкам сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии;

      4-12) вводит регулирование в случаях, когда на основании анализа соответствующего внутреннего рынка установлено, что этот рынок находится в состоянии естественной монополии;

      4-13) определяет порядок утверждения тарифа или его предельного уровня на регулируемую услугу субъекта естественной монополии, оказывающего услугу по передаче электрической энергии, деятельность которого не соответствует требованиям пункта 6 статьи 13-1 Закона Республики Казахстан "Об электроэнергетике";

      5) исключен Законом РК от 13.01.2014 № 159-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      5-1) исключен Законом РК от 05.05.2015 № 312-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      5-2) исключен Законом РК от 05.05.2015 № 312-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      5-3) исключен Законом РК от 05.05.2015 № 312-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      5-4) исключен Законом РК от 05.05.2015 № 312-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      5-5) (исключен - Законом РК от 29.12.2008 N 116-IV (вводится в действие с 01.01.2009);

      5-6) определяет технические условия недискриминационного доступа в области железнодорожного транспорта, электро- и теплоэнергетики, гражданской авиации, портовой деятельности;

      5-7) выдает разрешения, предусмотренные Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях", с учетом исключений, предусмотренных подпунктом 7) пункта 2 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях";

      5-8) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      6) (исключен - от 5 июля 2006 года N 166 (вводится в действие со дня его официального опубликования).
      2. (Исключен - от 5 июля 2006 года N 166 (вводится в действие со дня его официального опубликования).
      Сноска. Статья 13 в редакции Закона РК от 20.12.2004 N 13 (вводится в действие с 01.01.2005); с изменениями, внесенными законами РК от 14.01.2006 N 120 (вводится в действие со дня его официального опубликования); от 05.07.2006 N 166 (вводится в действие со дня его официального опубликования); от 27.07.2007 N 316 (вводится в действие со дня его официального опубликования); от 29.12.2008 N 116-IV (вводится в действие с 01.01.2009); от 17.07.2009 N 188-IV(порядок введения в действие см. ст. 2); от 15.03.2010 № 255-IV; от 19.03.2010 № 258-IV; от 06.01.2011 № 378-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 22.07.2011 № 479-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 04.07.2012 № 25-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 10.07.2012 № 36-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 06.03.2013 № 81-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 04.07.2013 № 131-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 13.01.2014 № 159-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 16.05.2014 № 203-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 05.05.2015 № 312-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.10.2015 № 376-V (порядок введения в действие см.ст.2)); от 31.10.2015 № 380-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 28.12.2016 № 34-VІ (порядок введения в действие см. ст. 2); от 11.07.2017 № 89-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 30.11.2017 № 112-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 14. Права уполномоченного органа

      1. Уполномоченный орган в пределах своей компетенции вправе:

      1) разрабатывать и утверждать типовые договоры, заключаемые субъектами естественных монополий с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ);

      2) принимать решения о включении субъектов, осуществляющих деятельность в сферах естественных монополий, в государственный регистр субъектов естественных монополий либо об исключении из него;

      3) принимать обязательные для субъектов естественных монополий решения о ведении, изменении или прекращении государственного регулирования и контроля;

      4) принимать решения, регулирующие и контролирующие деятельность субъектов естественных монополий, в соответствии с настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан;

      5) принимать в пределах своей компетенции решения по фактам нарушений настоящего Закона о пресечении нарушений и устранении их последствий в сферах естественных монополий;

      6) вносить субъектам естественных монополий в случаях, установленных законодательными актами Республики Казахстан, обязательные для исполнения предписания о заключении договоров на услуги субъектов естественных монополий с потребителями, внесении изменений в заключенные договоры;

      6-1) исключен Законом РК от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2017);

      7) вносить субъектам естественных монополий, государственным органам в случаях нарушения ими законодательства Республики Казахстан о естественных монополиях обязательные для исполнения предписания, в том числе предписания о реорганизации субъектов естественных монополий и (или) об отчуждении имущества;

      8) обращаться в суд в случаях нарушения настоящего Закона;

      9) запрашивать и получать информацию, необходимую для осуществления своих полномочий, от физических и юридических лиц, в том числе государственных органов, органов местного самоуправления, а также их должностных лиц, с соблюдением установленных законодательными актами Республики Казахстан требований к разглашению сведений, составляющих коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

      10) возбуждать и рассматривать дела об административных правонарушениях, а также налагать административные взыскания в порядке, установленном Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях;

      11) инициировать изменение тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий или их предельных уровней и тарифных смет субъектов естественных монополий в установленном им порядке;

      11-1) инициировать снижение тарифа (цены, ставки сбора) на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий с учетом требования пункта 1 статьи 15-1 настоящего Закона в случаях:

      увеличения объемов оказываемых регулируемых услуг (товаров, работ);

      сокращения фактических затрат субъекта естественной монополии, за исключением затрат на текущий и капитальный ремонты и другие ремонтно-восстановительные работы, не приводящие к росту стоимости основных средств, затрат на реализацию инвестиционной программы и (или) инвестиционного проекта, утвержденных в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

      получения значительных доходов от иных видов деятельности, осуществляемых субъектами естественных монополий в соответствии с законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях;

      соответствующего изменения налогового законодательства Республики Казахстан;

      12) (исключен - Законом РК от 29.12.2008 N 116-IV (вводится в действие с 01.01.2009);

      13) устанавливать субъектам естественных монополий сроки и величину снижения нормативных технических потерь;

      13-1) исключен Законом РК от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2017);

      13-2) исключен Законом РК от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2017);

      13-3) исключен Законом РК от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2017);

      13-4) осуществлять разрешительный контроль;

      14) устанавливать срок действия тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии не менее чем на двенадцать месяцев, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 18 настоящего Закона;

      15) утверждать порядок ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов по каждому виду регулируемых услуг (товаров, работ) и в целом по иной деятельности;

      16) согласовывать кандидатуру назначаемого реабилитационного управляющего и план реабилитации субъекта естественной монополии;

      17) утверждать тарифы (цены, ставки сборов) или их предельные уровни на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии с учетом требований к качеству, установленных государственными органами в пределах их компетенции;

      17-1) согласовывать размер и механизм взимания платы за приобретение и установку приборов учета регулируемых коммунальных услуг (товаров, работ) в соответствии с порядком, установленным им;

      17-2) утверждать размер платы за регулируемые коммунальные услуги для потребителей, не имеющих приборов учета регулируемых коммунальных услуг;

      17-3) корректировать действующие тарифные сметы в рамках утвержденного и действующего тарифа на оставшийся срок их действия в случае принятия на баланс и (или) в доверительное управление электрических сетей, а также при их получении в безвозмездное пользование от других энергопередающих организаций;

      18) исключен Законом РК от 29.03.2016 № 479-V (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования);

      18-1) согласовывать планы развития тепловых и электрических сетей, газораспределительных систем, а также сетей водоснабжения и канализации городов, районов и областей;

      19) исключен Законом РК от 05.05.2015 № 312-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      20) утверждать совместно с соответствующим государственным органом инвестиционные программы (проекты) субъектов естественных монополий, учитываемые при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней;

      20-1) (исключен - от 5 июля 2006 года N 166 (вводится в действие со дня его официального опубликования);

      21) давать разъяснения по вопросам законодательства Республики Казахстан о естественных монополиях;

      22) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      2. (Исключен - от 5 июля 2006 года N 166 (вводится в действие со дня его официального опубликования).

      3. Уполномоченный орган несет ответственность за разглашение сведений, составляющих государственные секреты, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, в соответствии с законами Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 14 в редакции Закона РК от 20.12.2004 N 13 (вводится в действие с 01.01.2005); с изменениями, внесенными законами РК от 14.01.2006 N 120 (вводится в действие со дня его официального опубликования); от 05.07.2006 N 166 (вводится в действие со дня его официального опубликования); от 27.07.2007 N 316 (вводится в действие со дня его официального опубликования); от 29.12.2008 N 116-IV (вводится в действие с 01.01.2009); от 15.03.2010 № 255-IV; от 05.07.2011 № 452-IV (вводится в действие с 13.10.2011); от 09.01.2012 № 533-IV (вводится в действие по истечении 10 календарных дней после его первого официального опубликования); от 04.07.2012 № 25-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 16.05.2014 № 203-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования) от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 05.05.2015 № 312-V (порядок введения в действие см. ст. 2); от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2017); от 29.03.2016 № 479-V (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования); от 11.07.2017 № 89-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 14-1. Обязанности уполномоченного органа

      1. Уполномоченный орган обязан:

      1) принимать решение об утверждении временного компенсирующего тарифа для возмещения потребителям убытков, причиненных субъектом естественной монополии, в случаях:

      незаконного завышения тарифа (цены, ставки сбора) или его предельного уровня;

      неисполнения мероприятий инвестиционных программ (проектов), учтенных при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней, за исключением случаев экономии затрат в связи с применением более эффективных методов и технологий, проведением мероприятий по снижению нормативных технических потерь, сокращением объемов оказываемых регулируемых услуг по причинам, не зависящим от субъекта естественной монополии, по результатам проведения конкурсных (тендерных) процедур, а также случаев, предусмотренных пунктом 10 статьи 15-3 настоящего Закона;

      нецелевого использования средств амортизационных отчислений;

      неисполнения статей затрат тарифной сметы более чем на пять процентов от утвержденных уполномоченным органом размеров, за исключением случаев экономии затрат в связи с применением более эффективных методов и технологий, проведением мероприятий по снижению нормативных технических потерь, сокращением объемов оказываемых регулируемых услуг по причинам, не зависящим от субъекта естественной монополии, по результатам проведения конкурсных (тендерных) процедур.

      2) письменно либо в виде электронного документа в зависимости от формы подачи заявки обосновывать отказ в принятии к рассмотрению заявки субъекта естественной монополии на утверждение или изменение тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней;

      3) знакомить потребителей с принятыми решениями по вопросам регулирования деятельности субъектов естественной монополии, кроме тех, которые содержат сведения, составляющие коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

      4) проводить публичные слушания при рассмотрении заявок субъектов естественных монополий на утверждение тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней;

      4-1) исключен Законом РК от 05.05.2015 № 312-V (вводится в действие с 01.01.2016);

      5) определять порядок:

      утверждения тарифных смет, тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней;

      предоставления проектов тарифных смет, тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней;

      утверждения временного понижающего коэффициента;

      утверждения временного компенсирующего тарифа;

      перерасчета стоимости услуг по теплоснабжению с учетом фактической температуры наружного воздуха и возврата средств потребителям по результатам перерасчета;

      5-1) осуществлять контроль:

      за исполнением субъектом естественной монополии тарифной сметы;

      за закупками, затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии;

      6) информировать через средства массовой информации о случаях нарушения настоящего Закона и привлечении к ответственности виновных лиц;

      6-1) размещать не позднее пяти календарных дней со дня принятия решения на своем интернет-ресурсе:

      информацию о проведении публичных слушаний при рассмотрении заявок субъектов естественных монополий на утверждение тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней;

      информацию о перерасчете стоимости услуг по теплоснабжению с учетом фактической температуры наружного воздуха и возврате средств потребителям по результатам перерасчета;

      6-2) размещать на своем интернет-ресурсе информацию о тарифах (ценах, ставках сборов) и тарифные сметы на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий не позднее пяти календарных дней со дня их утверждения;

      6-3) размещать на своем интернет-ресурсе ежеквартально обновляемую информацию о наличии свободных и доступных мощностей, емкости, мест, пропускной способности сетей, а также схемах инженерных коммуникаций регулируемых коммунальных услуг (товаров, работ), предоставленную субъектом естественной монополии в соответствии с подпунктом 24) части первой статьи 7 настоящего Закона;

      7) осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      2. (Исключен - от 5 июля 2006 года N 166 (вводится в действие со дня его официального опубликования).

      Примечание. Исключено Законом РК от 05.05.2015 № 312-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Сноска. Закон дополнен статьей 14-1 в соответствии с Законом РК от 26.12.2002 N 364; в редакции Закона РК от 20.12.2004 N 13 (вводится в действие с 01.01.2005); с изменениями, внесенными законами РК от 14.01.2006 N 120 (вводится в действие со дня его официального опубликования); от 05.07.2006 N 166 (вводится в действие со дня его официального опубликования); от 27.07.2007 N 316 (вводится в действие со дня его официального опубликования); от 29.12.2008 N 116-IV (вводится в действие с 01.01.2009); от 15.03.2010 № 255-IV; от 05.07.2011 № 452-IV (вводится в действие с 13.10.2011); от 04.07.2012 № 25-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 06.03.2013 № 81-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 05.05.2015 № 312-V (порядок введения в действие см. ст. 2); от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2017); от 17.11.2015 № 407-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 28.12.2016 № 34-VІ (вводится в действие с 01.01.2017); от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 15. Государственное регулирование деятельности субъекта естественной монополии

      1. Государственное регулирование деятельности субъекта естественной монополии осуществляется:

      1) утверждением тарифа (цены, ставки сбора) или его предельного уровня, дифференцированного и инвестиционного тарифов (цен, ставок сборов);

      1-1) исключен Законом РК от 15.03.2010 № 255-IV;

      1-2) исключен Законом РК от 15.03.2010 № 255-IV;

      2) утверждением тарифной сметы;

      3) утверждением временного понижающего коэффициента;

      4) утверждением особого порядка формирования затрат;

      5) исключен Законом РК от 29.03.2016 № 479-V (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования);

      6) исключен Законом РК от 05.05.2015 № 312-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      7) утверждением временного компенсирующего тарифа.

      2. Государственное регулирование деятельности субъекта естественной монополии, производящего тепловую энергию на станциях с комбинированным типом производства, осуществляется на основе комплексного подхода с учетом особенностей технологических режимов выработки тепловой и электрической энергии и формирования цены на электрическую энергию на конкурентном рынке.

      3. К деятельности субъектов естественных монополий малой мощности применяется упрощенный порядок государственного регулирования, утверждаемый уполномоченным органом.

      При этом субъекты естественных монополий малой мощности вправе самостоятельно изменять тарифы (цены, ставки сбора) на регулируемые услуги (товары, работы), тарифные сметы один раз в год на величину, не превышающую индекс потребительских цен по факту предшествующего календарного года.

      В случае таких изменений тарифа (цены, ставки сбора), тарифной сметы субъект естественной монополии малой мощности обязан уведомлять уполномоченный орган с предоставлением информации, указывающей на причины изменения тарифа (цены, ставки сбора), тарифной сметы, не позднее пяти календарных дней со дня изменения тарифа (цены, ставки сбора), тарифной сметы.

      В случае предусмотренном частью второй настоящего пункта, тариф (цена, ставка сбора) на регулируемые услуги (товары, работы), тарифная смета, измененные субъектом естественной монополии малой мощности, являются соответственно тарифом (ценой, ставкой сборов) и тарифной сметой на регулируемые услуги (товары, работы).

      При необходимости изменения тарифа (цены, ставки сбора) на регулируемые услуги (товары, работы), тарифной сметы на величину, превышающую индекс потребительских цен, субъект естественной монополии малой мощности обращается в уполномоченный орган с заявкой для пересмотра тарифа (цены, ставки сбора), тарифной сметы в порядке, установленном уполномоченным органом.

      4. К деятельности субъектов естественных монополий, привлекающих займы международных финансовых организаций и входящих в перечень субъектов естественных монополий, утвержденный уполномоченным органом, применяется Особый порядок регулирования деятельности субъектов естественных монополий, привлекающих займы международных финансовых организаций.

      Сноска. Статья 15 в редакции Закона РК от 26.12.2002 N 364; с изменениями, внесенными законами РК от 09.12.2004 N 9; от 14.01.2006 N 120 (вводится в действие со дня его официального опубликования); от 05.07.2006 N 166 (вводится в действие со дня его официального опубликования); от 27.07.2007 N 316 (вводится в действие со дня его официального опубликования); от 15.03.2010 № 255-IV; от 06.03.2013 № 81-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 05.05.2015 № 312-V (порядок введения в действие см. ст. 2); от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.03.2016 № 479-V (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Статья 15-1. Порядок формирования тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии

      1. Тарифы (цены, ставки сборов) или их предельные уровни на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии, утверждаемые уполномоченным органом, с учетом качества и надежности оказываемых услуг (производимых товаров, работ) должны быть не ниже стоимости затрат, необходимых для предоставления регулируемых услуг (товаров, работ), и учитывать возможность получения прибыли, обеспечивающей эффективное функционирование субъекта естественной монополии.

      2. Уполномоченный орган при утверждении тарифа (цены, ставки сбора) или его предельного уровня применяет особый порядок формирования затрат, предусматривающий следующие положения:

      1) регулирование затрат, включаемых в тариф (цену, ставку сбора) или его предельный уровень;

      2) ограничение статей расходов субъекта естественной монополии в пределах технических и технологических норм расхода сырья, материалов, топлива, энергии, а также нормативных технических потерь;

      3) установление перечня расходов, не учитываемых при формировании тарифа (цены, ставки сбора) или его предельного уровня;

      4) ограничение прибыли, включаемой в тариф (цену, ставку сбора) или его предельный уровень;

      5) согласование применяемых методов начисления износа основных средств;

      6) согласование направлений использования средств амортизационных отчислений, предусматриваемых тарифной сметой субъекта естественной монополии.

      Особый порядок формирования затрат определяется уполномоченным органом.

      2-1. Порядок формирования и утверждения тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий, осуществляющих свою деятельность по договору государственно-частного партнерства, в том числе по договору концессии, определяемый уполномоченным органом, предусматривается в договоре государственно-частного партнерства, в том числе в договоре концессии.

      3. (Исключен - от 5 июля 2006 года N 166 (вводится в действие со дня его официального опубликования).
      4. (Исключен - от 5 июля 2006 года N 166 (вводится в действие со дня его официального опубликования).
      Сноска. Закон дополнен статьей 15-1 в соответствии с Законом РК от 26.12.2002 N 364; с изменениями, внесенными законами РК от 9 декабря 2004 г. N 9; от 20 декабря 2004 г. N 13 (вводится в действие с 1 января 2005 г.); от 14 января 2006 года N 120 (вводится в действие со дня его официального опубликования); от 5 июля 2006 года N 166 (вводится в действие со дня его официального опубликования); от 05.07.2008 N 66-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 06.03.2013 № 81-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 04.07.2013 № 131-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 05.05.2015 № 312-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 31.10.2015 № 380-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 15-2. Порядок утверждения тарифа с применением метода сравнительного анализа

      Сноска. Статья 15-2 исключена Законом РК от 05.05.2015 № 312-V (вводится в действие с 01.01.2016).

Статья 15-3. Порядок утверждения инвестиционной программы (проекта) субъекта естественной монополии и проведения анализа информации о ее исполнении

      1. Инвестиционная программа (проект) для утверждения представляется субъектом естественной монополии в уполномоченный орган и государственный орган, указанный в пункте 5 настоящей статьи.

      2. Порядок утверждения инвестиционной программы (проекта) субъекта естественной монополии, форма инвестиционной программы (проекта), форма информации об ее исполнении и форма для публикации в средствах массовой информации, в том числе на интернет-ресурсе, определяются уполномоченным органом.

      Утвержденная инвестиционная программа (проект) субъекта естественной монополии размещается уполномоченным органом и государственным органом, указанным в пункте 5 настоящей статьи, на своих интернет-ресурсах.

      В инвестиционной программе (проекте) определяются средства, направленные на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, при условии, что они не повлекут за собой повышения тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии, а также на расширение, восстановление, обновление, поддержку существующих активов, реконструкцию, техническое перевооружение основных средств, создание новых активов субъекта естественной монополии на краткосрочный, среднесрочный или долгосрочный периоды с целью получения технико-экономического эффекта, включающей в себя один или несколько инвестиционных проектов.

      3. Уполномоченный орган, государственный орган, указанный в пункте 5 настоящей статьи, рассматривают инвестиционную программу (проект) в течение сорока пяти рабочих дней с момента ее представления.

      По результатам рассмотрения инвестиционной программы (проекта) уполномоченный орган не позднее чем за десять рабочих дней до принятия решения направляет в государственный орган, указанный в пункте 5 настоящей статьи, подписанный проект решения об утверждении инвестиционной программы (проекта) (с приложением инвестиционной программы (проекта) либо уведомляет субъекта естественной монополии об отказе в утверждении инвестиционной программы (проекта) с приложением мотивированного заключения, подписанного уполномоченным органом и государственным органом, указанным в пункте 5 настоящей статьи.

      Проект решения об утверждении инвестиционной программы (проекта) предусматривает утверждение инвестиционной программы (проекта), представленной субъектом естественной монополии или откорректированной уполномоченным органом по согласованию с государственным органом, указанным в пункте 5 настоящей статьи.

      Уполномоченный орган по согласованию с государственным органом, указанным в пункте 5 настоящей статьи, вправе корректировать инвестиционную программу (проект) в период ее представления на утверждение, ее реализации и проведения анализа информации о ее исполнении в случаях и порядке, определяемых уполномоченным органом.

      В течение пяти рабочих дней со дня представления проекта решения об утверждении инвестиционной программы (проекта) государственный орган, указанный в пункте 5 настоящей статьи, направляет уполномоченному органу подписанное решение об утверждении инвестиционной программы (проекта) либо информирует о необходимости внесения изменений и (или) дополнений в проект решения об утверждении инвестиционной программы (проекта) с приложением мотивированного заключения.

      В случае внесения уполномоченным органом или государственным органом, указанным в пункте 5 настоящей статьи, информации о необходимости внесения изменений и (или) дополнений в проект решения об утверждении инвестиционной программы (проекта) срок рассмотрения инвестиционной программы (проекта) продлевается на десять рабочих дней.

      Субъект естественной монополии по согласованию с государственным органом, указанным в пункте 5 настоящей статьи, вправе менять или исключать мероприятия инвестиционной программы (проекта), не учтенные при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней, с обязательным уведомлением уполномоченного органа не позднее тридцати календарных дней до конца текущего года.

      4. Основаниями для отказа в утверждении инвестиционной программы (проекта) являются:

      1) отсутствие экономической эффективности инвестиционной программы (проекта);

      2) отсутствие источников финансирования инвестиционной программы (проекта);

      3) отсутствие обосновывающих документов, представляемых согласно порядку, утвержденному уполномоченным органом в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи;

      4) представление документов, содержащих недостоверную информацию.

      Отказ в утверждении инвестиционной программы (проекта) по иным основаниям не допускается.

      5. Инвестиционная программа (проект) субъекта естественной монополии утверждается уполномоченным органом совместно с государственным органом, осуществляющим руководство соответствующей отраслью (сферой) государственного управления, за исключением случая, указанного в части второй настоящего пункта.

      Инвестиционная программа (проект) субъекта естественной монополии, оказывающего регулируемые услуги на соответствующей территории административно-территориальной единицы, включенного в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий, утверждается уполномоченным органом по согласованию с местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы.

      6. Решение об утверждении инвестиционной программы (проекта) субъекта естественной монополии оформляется совместным приказом уполномоченного органа и государственного органа, указанного в пункте 5 настоящей статьи, за исключением случая, указанного в части второй настоящего пункта.

      Решение об утверждении инвестиционной программы (проекта) субъекта естественной монополии, оказывающего регулируемые услуги на соответствующей территории административно-территориальной единицы, включенного в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий, оформляется правовым актом уполномоченного органа по согласованию с местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы.

      7. Субъект естественной монополии в период реализации инвестиционной программы (проекта) ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом, одновременно предоставляет в уполномоченный орган и государственный орган, указанный в пункте 5 настоящей статьи, информацию об исполнении инвестиционной программы (проекта), включающую:

      1) информацию о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ);

      2) отчет о прибылях и убытках;

      3) информацию о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта);

      4) информацию о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте);

      5) разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте).

      8. Анализ информации об исполнении инвестиционной программы (проекта) субъекта естественной монополии проводится уполномоченным органом и государственным органом, указанным в пункте 5 настоящей статьи, в течение тридцати календарных дней с момента ее предоставления.

      9. Проведение анализа информации об исполнении инвестиционной программы (проекта) субъекта естественной монополии включает следующие этапы:

      1) сбор информации о ходе реализации инвестиционной программы (проекта);

      2) анализ достигнутых фактических объемов оказанных регулируемых услуг (товаров, работ) и фактических затрат;

      3) сопоставление достигнутого фактического финансового результата с показателями, принятыми в инвестиционной программе (проекте);

      4) оценку влияния реализации инвестиционной программы (проекта) на изменение уровня тарифа (цены, ставки сбора) или его предельного уровня, рост спроса на предоставляемые субъектом естественной монополии регулируемые услуги (товары, работы) при реализации инвестиционных проектов по строительству новых или реконструкции действующих объектов;

      4-1) оценку повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ);

      5) подготовку заключения о результатах анализа информации об исполнении инвестиционной программы (проекта) субъекта естественной монополии.

      10. В случае неисполнения субъектом естественной монополии мероприятий инвестиционной программы (проекта) по причинам, не зависящим от субъекта естественной монополии (неисполнение обязательств другой стороной договора, признание конкурса (тендера) несостоявшимся, вследствие непреодолимой силы), сроки исполнения мероприятий инвестиционной программы (проекта) могут быть перенесены на следующий год путем корректировки инвестиционной программы (проекта) до 1 марта года, следующего за годом реализации мероприятий инвестиционной программы (проекта). Не допускается повторный перенос сроков исполнения данных мероприятий инвестиционной программы (проекта).

      Сноска. Закон дополнен статьей 15-3 в соответствии с Законом РК от 04.07.2012 № 25-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными законами РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 05.05.2015 № 312-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 17.11.2015 № 407-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 16. Порядок предоставления проектов тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней и тарифных смет

      1. При необходимости утверждения тарифов (цен, ставок сборов) на предоставляемые регулируемые услуги (товары, работы) субъект естественной монополии малой мощности представляет в уполномоченный орган заявку на рассмотрение тарифов (цен, ставок сборов) не позднее чем за шестьдесят календарных дней до введения их в действие.

      2. В случае утверждения предельного уровня тарифа (цены, ставки сбора) субъект естественной монополии представляет в уполномоченный орган заявку на рассмотрение тарифа (цены, ставки сбора) за сто восемьдесят календарных дней до введения его в действие.

      В случае пересмотра тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней и тарифных смет по инициативе уполномоченного органа субъект естественной монополии обязан в месячный срок со дня получения соответствующего требования предоставить экономически обоснованные расчеты и иную информацию в том же объеме, что и при подаче заявки для утверждения нового тарифа (цены, ставки сбора).

      3. (Исключен - Законом РК от 14 января 2006 года N 120 (вводится в действие со дня его официального опубликования).
      Сноска. Статья 16 с изменениями, внесенными законами РК от 26.12.2002 N 364; от 09.12.2004 N 9; от 14.01.2006 N 120 (вводится в действие со дня его официального опубликования); от 29.12.2008 N 116-IV (вводится в действие с 01.01.2009); от 15.03.2010 № 255-IV; от 06.03.2013 № 81-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 05.05.2015 № 312-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 28.12.2016 № 34-VІ (вводится в действие с 01.01.2017).

Статья 17. Порядок рассмотрения проектов тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней и тарифных смет

      1. В случаях принятия к рассмотрению заявок на изменение действующих тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий уполномоченный орган проводит экспертизу проектов тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней и тарифных смет.

      При проведении экспертизы привлекаются независимые эксперты, государственные органы, потребители и их общественные объединения.

      2. Уполномоченный орган обязан размещать на своем интернет-ресурсе и опубликовать в периодических печатных изданиях информацию о дате и месте проведения публичных слушаний:

      1) при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии не позднее чем за тридцать календарных дней;

      2) при утверждении тарифов (цен, ставок сбора) на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии в соответствии с пунктом 5 статьи 18 настоящего Закона не позднее чем за пятнадцать календарных дней.

      Требования части первой настоящего пункта не распространяются на субъекты естественных монополий малой мощности при утверждении тарифов (цен, ставок сбора) на регулируемые услуги (товары, работы).

      Публичные слушания проводятся при утверждении:

      1) предельных уровней тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии не позднее, чем за тридцать календарных дней до принятия решения об их утверждении;

      2) тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии не позднее чем за тридцать календарных дней до принятия решения об их утверждении;

      3) тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии в соответствии с пунктом 5 статьи 18 настоящего Закона не позднее чем за пятнадцать календарных дней до принятия решения об их утверждении;

      4) тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии малой мощности не позднее чем за один календарный день до принятия решения об их утверждении.

      Публичные слушания проводятся в целях обеспечения гласности, информированности, соблюдения баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий, прозрачности формирования тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней и достоверности.

      Субъект естественной монополии обязан после опубликования информации о дате проведения публичных слушаний предоставить по требованию участников публичных слушаний:

      проекты тарифных смет, тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) или их предельных уровней;

      информацию о причинах повышения тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) или их предельных уровней с экономически обоснованными расчетами.

      Порядок проведения публичных слушаний определяется уполномоченным органом.

      3. Проекты тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий рассматриваются уполномоченным органом в течение пятидесяти пяти календарных дней, а в случае утверждения предельного уровня тарифов (цен, ставок сборов) - в течение ста сорока пяти календарных дней при условии представления экономически обоснованных расчетов в соответствии с требованиями уполномоченного органа. Срок рассмотрения проектов тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней исчисляется с момента подачи заявки.

      3-1. В случае, если при рассмотрении проектов тарифов (цен, ставок сборов) необходима дополнительная информация, уполномоченный орган вправе запросить ее у заявителя в письменном виде с установлением срока, но не менее пяти рабочих дней.

      4. Проекты тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии малой мощности рассматриваются уполномоченным органом в течение тридцати календарных дней.

      5. Требования пункта 1 настоящей статьи не распространяются на решения, принимаемые уполномоченным органом в виде чрезвычайных регулирующих мер.

      6. Требования части второй пункта 1 настоящей статьи не распространяются на решения об утверждении тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии малой мощности.

      Сноска. Статья 17 в редакции Закона РК от 05.07.2006 № 166 (вводится в действие со дня его официального опубликования); с изменениями, внесенными законами РК от 04.07.2012 № 25-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 05.05.2015 № 312-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 18. Порядок утверждения тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней и тарифных смет

      1. (исключен - N 364 от 26.12.2002 г.)

      2. Решение об утверждении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии должно быть направлено субъекту естественной монополии не позднее тридцати пяти календарных дней до момента введения их в действие, а субъекту естественной монополии малой мощности – не позднее десяти календарных дней до введения их в действие.

      С решением об утверждении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней и тарифных смет уполномоченным органом направляется субъекту естественной монополии обоснование изменений и уточнений статей затрат и прибыли, представленных субъектом естественной монополии с заявкой на утверждение тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней и тарифных смет.

      3. Утверждение тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии может производиться не чаще одного раза в период действия утвержденного предельного тарифа, за исключением утверждения тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет в качестве чрезвычайной регулирующей меры и случаев, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи и пунктами 1 и 2 статьи 13-1 Закона Республики Казахстан "Об электроэнергетике".

      Введение в действие тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии малой мощности осуществляется с первого числа второго месяца, следующего за месяцем утверждения тарифов (цен, ставок сборов).

      Введение в действие тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет, утвержденных в качестве чрезвычайной регулирующей меры, осуществляется с даты, определяемой уполномоченным органом.

      4. Субъект естественной монополии обязан довести до сведения потребителя информацию об изменении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней не позднее чем за тридцать календарных дней до введения их в действие, а субъект естественной монополии малой мощности – не позднее чем за пятнадцать календарных дней до введения их в действие.

      5. Утверждение тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) в упрощенном порядке производится на:

      1) регулируемые услуги (товары, работы) вновь созданного субъекта естественной монополии;

      2) включенные в соответствии с пунктом 2 статьи 4 настоящего Закона новые виды регулируемых услуг (товаров, работ);

      3) новые виды регулируемых услуг (товаров, работ), оказываемые субъектом естественной монополии, уже включенным в Государственный регистр субъектов естественных монополий по иным видам регулируемых услуг (товаров, работ);

      4) новые объекты и (или) участки, если действующие тарифы на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии утверждены раздельно по объектам и (или) участкам.

      Субъекты естественных монополий, указанные в части первой настоящего пункта, обязаны не позднее девяти месяцев со дня утверждения тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) обратиться с заявкой для их пересмотра.

      Порядок утверждения тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет в упрощенном порядке определяется уполномоченным органом.

      В случае завышения тарифов (цен, ставок сборов), утвержденных в упрощенном порядке, уполномоченный орган обязан одновременно с введением новых тарифов (цен, ставок сборов) принять решение о компенсации потребителям причиненных убытков.

      5-1. Субъект естественной монополии, активы которого поступили в его собственность в результате заключенной сделки или реализации имущественной массы должника – субъекта естественной монополии, признанного банкротом, предоставляет потребителям регулируемые услуги (товары, работы) по ранее утвержденным уполномоченным органом для собственников этих активов или имущества, на которое обращено взыскание в процессе процедуры банкротства, тарифам (ценам, ставкам сборов) или их предельным уровням и тарифным сметам до представления заявки на утверждение тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы), но не более чем на шесть месяцев.

      6. Утверждение тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет по инициативе уполномоченного органа осуществляется в порядке, установленном настоящим Законом.

      7. При утверждении уполномоченным органом предельного уровня тарифа (цены, ставки сбора) устанавливаются сроки действия определенной величины тарифа (цены, ставки сбора).

      8. Уполномоченный орган на основании информации государственного органа по государственному энергетическому надзору и контролю о несоответствии деятельности субъекта естественной монополии, оказывающего услугу по передаче электрической энергии, требованиям пункта 6 статьи 13-1 Закона Республики Казахстан "Об электроэнергетике" утверждает тариф или его предельный уровень на регулируемую услугу данного субъекта естественной монополии в течение тридцати календарных дней с исключением инвестиционных (прибыли, амортизационных отчислений, капитальных затрат, приводящих к росту стоимости основных средств) и иных затрат в определяемом им порядке.

      Сноска. Статья 18 с изменениями, внесенными законами РК от 26.12.2002 N 364; от 09.12.2004 N 9; от 14.01.2006 N 120(вводится в действие со дня его официального опубликования); от 05.07.2006 N 166 (вводится в действие со дня его официального опубликования); от 29.12.2008 N 116-IV (вводится в действие с 01.01.2009); от 04.07.2012 № 25-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 07.03.2014 № 177-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 05.05.2015 № 312-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 28.12.2016 № 34-VІ (вводится в действие с 01.01.2017); от 11.07.2017 № 89-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 18-1. Основания и порядок уведомления или согласования действий, осуществляемых в сфере естественной монополии

      Сноска. Заголовок статьи 18-1 в редакции Закона РК от 17.07.2009 N 188-IV (порядок введения в действие см. ст. 2).

      1. В целях предотвращения ущемления прав и законных интересов потребителей регулируемых услуг (товаров, работ) субъекта естественной монополии либо сдерживания экономически оправданного перехода соответствующего товарного рынка из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка требуется предварительное уведомление либо получение согласия уполномоченного органа на совершение следующих действий:

      1) совершение сделок с имуществом субъекта естественной монополии, предназначенным для производства и предоставления регулируемых услуг (товаров, работ), если балансовая стоимость отчуждаемого имущества либо имущества субъекта естественной монополии, в отношении которого совершаются иные сделки, учтенная в бухгалтерском балансе на начало текущего года, превышает 0,05 процента от балансовой стоимости его активов в соответствии с бухгалтерским балансом на начало текущего года, при условии, что они не повлекут за собой повышения тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии, нарушения договоров с потребителями, нарушения неразрывно связанной технологической системы, прерывания либо существенного снижения объемов предоставляемых регулируемых услуг (производимых товаров, работ);

      2) исключен Законом РК от 16.05.2014 № 203-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования);

      2-1) наймом субъектом естественной монополии имущества, используемого для предоставления регулируемых услуг (товаров, работ), балансовая стоимость которого, учтенная в бухгалтерском балансе на начало текущего года, превышает 0,05 процента от балансовой стоимости его активов в соответствии с бухгалтерским балансом на начало текущего года, при условии, что заключение договора имущественного найма не повлечет за собой повышения тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии, нарушения договоров с потребителями, нарушения неразрывно связанной технологической системы, прерывания либо существенного снижения объемов предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ);

      3) исключен Законом РК от 05.05.2015 № 312-V (вводится в действие с 01.01.2017).

      4) исключен Законом РК от 05.05.2015 № 312-V (вводится в действие с 01.01.2017).

      4-1) исключен Законом РК от 05.05.2015 № 312-V (вводится в действие с 01.01.2017).

      5) реорганизацией и ликвидацией субъекта естественной монополии.

      1-1. Перечень видов деятельности, технологически связанных с регулируемыми услугами (товарами, работами), утверждается уполномоченным органом совместно с соответствующим государственным органом, осуществляющим руководство соответствующей отраслью (сферой) государственного управления.

      2. Для совершения действий, указанных в подпунктах 1), 2-1) и 5) пункта 1 настоящей статьи, субъект естественной монополии обязан представить в уполномоченный орган ходатайство о даче согласия на осуществление таких действий и сообщить информацию, необходимую для принятия решения.

      Перечень документов для подачи ходатайства, порядок их представления и рассмотрения определяются уполномоченным органом.

      Субъект естественной монополии малой мощности до совершения действий, указанных в подпунктах 2-1) и 5) пункта 1 настоящей статьи, обязан не менее чем за десять календарных дней направить информацию в уполномоченный орган о своем намерении совершить указанные действия.

      3. Исключен Законом РК от 05.05.2015 № 312-V (вводится в действие с 01.01.2017).

      3-1. При осуществлении деятельности, не относящейся к регулируемым видам деятельности, субъект естественной монополии обязан обеспечить выполнение следующих условий:

      1) доходы, получаемые от деятельности, не относящейся к регулируемым видам деятельности, должны покрывать затраты, необходимые для ее осуществления;

      2) осуществление деятельности, не относящейся к регулируемым видам деятельности, не должно приводить к ограничению конкуренции на соответствующем рынке услуг (товаров, работ);

      3) осуществление деятельности, не относящейся к регулируемым видам деятельности, не должно приводить к отвлечению основных и финансовых средств, необходимых для производства и предоставления регулируемых услуг (товаров, работ), которое приведет к снижению объемов и качества регулируемых услуг (товаров, работ) субъекта естественной монополии.

      При выявлении нарушений требований, предусмотренных частью первой настоящего пункта, со стороны субъекта естественной монополии осуществление деятельности, не относящейся к регулируемым видам деятельности, запрещается.

      3-2. При оказании услуги, технологически связанной с регулируемыми услугами (товарами, работами), субъект естественной монополии обязан не менее чем за пятнадцать календарных дней до ее осуществления направить уведомление об оказании этой услуги в уполномоченный орган.

      4. Уполномоченный орган отклоняет ходатайство, если его удовлетворение может привести к последствиям, указанным в абзаце первом пункта 1 настоящей статьи, а также в случаях, если заявителем не представлены все необходимые документы либо представленная в них информация является недостоверной.

      5. Уполномоченный орган не позднее тридцати дней со дня получения ходатайства рассматривает его и сообщает заявителю в письменной форме о принятом решении.

      В случае, если для принятия решения необходима дополнительная информация, уполномоченный орган вправе запросить ее у заявителя и увеличить срок рассмотрения ходатайства на тридцать дней при условии, что такой запрос вместе с уведомлением о продлении срока рассмотрения ходатайства направлен заявителю не позднее пятнадцати дней со дня получения ходатайства.

      6. Отказ в удовлетворении ходатайства может быть обжалован заявителем в судебном порядке.

      Сноска. Закон дополнен статьей 18-1 в соответствии с Законом РК от 26.12.2002 N 364; с изменениями, внесенными законами РК от 09.12.2004 N 9; от 20.12.2004 N 13 (вводится в действие с 01.01.2005); от 05.07.2006 N 166 (вводится в действие со дня его официального опубликования); от 17.07.2009 № 188-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 15.03.2010 № 255-IV; от 04.07.2012 № 25-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 04.07.2013 № 128-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 04.07.2013 № 132-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 16.05.2014 № 203-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); от 05.05.2015 № 312-V (порядок введения в действие см. ст. 2); от 12.11.2015 № 394-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 18-2. (Исключена - Законом РК от 9 декабря 2004 г. N 9)

Статья 18-3. Реорганизация и ликвидация субъекта естественной монополии

      1. К субъекту естественной монополии могут быть применены процедуры реорганизации или ликвидации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      2. Государственная перерегистрация юридического лица – субъекта естественной монополии, а также регистрация прекращения его деятельности осуществляются регистрирующим органом только с предварительного согласия уполномоченного органа, предоставляемого на обращение субъекта естественной монополии в виде электронного документа через систему электронного документооборота или на бумажном носителе.

      3. К субъекту естественной монополии могут быть применены реабилитационные процедуры в целях предотвращения перерыва или существенного снижения объемов предоставляемых регулируемых услуг (производимых товаров, работ).

      Сноска. Дополнен статьей 18-3 в соответствии с Законом РК от 26.12.2002 N 364; с изменениями, внесенными законами РК от 09.12.2004 N 9; от 15.07.2011 № 461-IV (вводится в действие с 30.01.2012); от 05.05.2015 № 312-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 18-4. Особенности осуществления закупок субъектом естественной монополии

      Сноска. Заголовок статьи 18-4 в редакции Закона РК от 17.07.2009 N 188-IV (порядок введения в действие см. ст. 2).

      1. Закупка услуг (товаров, работ), затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии, осуществляется в форме тендера, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4, 4-1 и 5 настоящей статьи.

      2. Тендер проводится субъектом естественной монополии с соблюдением следующих принципов:

      1) открытость и гласность проведения тендерных процедур;

      2) обеспечение всем потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в тендере;

      3) добросовестная конкуренция среди потенциальных поставщиков;

      4) поддержка отечественных товаропроизводителей и отечественных поставщиков работ, услуг;

      5) оптимальное и эффективное расходование денег, используемых для закупок;

      6) приобретение качественных товаров (работ, услуг);

      7) увеличение доли местного содержания в товарах (работах, услугах), закупаемых субъектом естественной монополии;

      8) контроль и ответственность за принимаемые решения;

      9) минимизация участия посредников в процессе закупок.

      2-1. Закупки стратегических товаров субъект естественной монополии осуществляет непосредственно у производителей стратегических товаров, за исключением случаев:

      1) наличия подтвержденного государственным органом, осуществляющим руководство в области электроэнергетики, дефицита электрической энергии на соответствующем товарном рынке;

      2) несоответствия субъекта естественной монополии условиям для участия в оптовом рынке электрической энергии, предъявляемым к потребителям;

      3) закупки электрической энергии на хозяйственные нужды субъектов естественных монополий в сфере передачи электрической энергии, электрической энергии с целью компенсации отклонений фактического межгосударственного сальдо-перетока электрической энергии от планового на границе с энергосистемами сопредельных государств;

      4) закупки газа у газораспределительных организаций в соответствии с законодательством Республики Казахстан о газе и газоснабжении;

      5) закупки электрической энергии в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области поддержки использования возобновляемых источников энергии.

      3. Порядок проведения закупок определяется уполномоченным органом.

      Данный порядок не распространяется на случаи проведения закупок:

      в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках;

      субъектами естественных монополий, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат национальному управляющему холдингу.

      Косвенная принадлежность означает принадлежность на праве собственности или доверительного управления акций (долей участия в уставном капитале) субъектов естественных монополий через последующую организацию национальному управляющему холдингу.

      3-1. Субъект естественной монополии вправе выступать в качестве единого организатора конкурса для своих аффилиированных лиц.

      4. В случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, субъект естественной монополии может осуществить закупки способом из одного источника, тендера с применением двухэтапных процедур, запроса ценовых предложений, в том числе посредством электронных закупок.

      4-1. Покупка электрической и (или) тепловой энергии у энергопроизводящей организации, использующей возобновляемые источники энергии, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области поддержки использования возобновляемых источников энергии.

      5. Субъект естественной монополии вправе осуществлять закупки товаров (работ, услуг) без проведения тендера в случае, если годовые объемы закупок в стоимостном выражении не превышают предельного размера, установленного Правительством Республики Казахстан.

      5-1. Два и более аффилиированных лица субъекта естественной монополии не имеют права участвовать в тендере (лоте), проводимом указанным субъектом естественной монополии, за исключением случаев, установленных Правительством Республики Казахстан.

      6. По требованию участника тендера ему должна быть предоставлена исчерпывающая письменная информация о его результатах и причинах выбора победителя.

      7. Уполномоченный орган вправе до заключения субъектом естественной монополии договора с победителем тендера, проведенного с нарушениями законодательства Республики Казахстан о естественных монополиях, отменить его результаты и обязать субъект естественной монополии провести повторный тендер.

      8. В случае нарушений субъектом естественной монополии требований о проведении тендера, установленных законодательством Республики Казахстан, при приобретении товаров (работ, услуг) уполномоченный орган вправе:

      1) отклонить заявку субъекта естественной монополии на утверждение тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней, если нарушения обнаружены уполномоченным органом в ходе рассмотрения заявки на утверждение тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней;

      2) инициировать изменение тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии или их предельных уровней и принять решение об утверждении временного компенсирующего тарифа для возмещения потребителям убытков, причиненных субъектом естественной монополии, если нарушения, причинившие убытки потребителям, обнаружены уполномоченным органом в период действия тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней.

      9. Требования, предусмотренные настоящей статьей, за исключением пункта 2-1 настоящей статьи, не распространяются на субъекты естественных монополий, осуществляющие закупки балансирующей электроэнергии, электрической энергии на централизованных торгах, спот-рынке в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электроэнергетике, субъекты естественных монополий малой мощности и региональные электросетевые компании.

      Сноска. Закон дополнен статьей 18-4 в соответствии с Законом РК от 26.12.2002 № 364; с изменениями, внесенными законами РК от 09.12.2004 № 9; от 20.12.2004 № 13 (вводится в действие с 01.01.2005); от 05.07.2006 № 166 (вводится в действие со дня его официального опубликования); от 27.07.2007 № 316 (вводится в действие со дня его официального опубликования); от 29.12.2008 N№ 116-IV (вводится в действие с 01.01.2009); от 04.07.2009 № 166-IV; от 15.03.2010 № 255-IV; от 05.07.2011 № 452-IV (вводится в действие с 13.10.2011); от 01.02.2012 № 551-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 04.07.2013 № 128-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 05.05.2015 № 312-V (порядок введения в действие см. ст. 2); от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2017); от 12.11.2015 № 394-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 11.07.2017 № 89-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 18-5. Осуществление государственного контроля в сферах естественных монополий

      Государственный контроль в сферах естественных монополий осуществляется в форме проверки и профилактического контроля в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 18-5 в редакции Закона РК от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 18-6. Порядок проведения проверок субъектов естественных монополий

      Сноска. Статья 18-6 исключена Законом РК от 17.07.2009 N 188-IV(порядок введения в действие см. ст. 2).

Статья 18-7. Решение уполномоченного органа по результатам проверки субъекта естественной монополии

      Сноска. Заголовок статьи 18-7 с изменениями, внесенными законами РК от 17.07.2009 N 188-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2017).

      По результатам рассмотрения акта об итогах проверки субъекта естественной монополии уполномоченный орган:

      1) составляет заключение об отсутствии оснований в возбуждении дела об административном правонарушении;

      2) возбуждает дело об административном правонарушении;

      3) выносит предписание субъекту естественной монополии об устранении выявленных фактов нарушения законодательства Республики Казахстан о естественных монополиях;

      4) передает материалы в правоохранительные органы для проведения досудебного расследования;

      5) передает материалы в иные государственные органы для рассмотрения и принятия соответствующих мер.

      Сноска. Закон дополнен статьей 18-7 в соответствии с Законом РК от 31.01.2006 N 125; с изменениями, внесенными законами РК от 17.07.2009 N 188-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 15.03.2010 № 255-IV; от 04.07.2014 № 233-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2017).

Статья 19. Последствия нарушения настоящего Закона

      1. В случае нарушения настоящего Закона субъекты естественных монополий, государственные органы, их руководители обязаны:

      1) прекратить нарушение настоящего Закона и устранить его последствия;

      2) восстановить первоначальное положение или совершить иные действия, указанные в предписании;

      3) принять меры для возмещения причиненного ущерба и (или) убытков напрямую или посредством временного снижения тарифов (цен, ставок сборов);

      4) отменить или изменить акт, не соответствующий настоящему Закону.

      2. Уполномоченный орган устанавливает временный компенсирующий тариф на основании материалов проведенных им проверок субъекта естественной монополии, по результатам анализа исполнения субъектом естественной монополии тарифной сметы и (или) анализа информации субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта) с учетом ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день принятия решения. Введение временного компенсирующего тарифа осуществляется с первого числа второго месяца, следующего за месяцем проведения проверки, анализа исполнения субъектом естественной монополии тарифной сметы и (или) анализа информации субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта).

      Информация о принятом решении размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

      Сноска. Статья 19 с изменениями, внесенными законами РК от 26.12.2002 N 364; от 09.12.2004 N 9; от 15.03.2010 № 255-IV; от 04.07.2012 № 25-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2017).

Статья 19-1. Предписания уполномоченного органа

      1. Предписания уполномоченного органа исполняются субъектами естественных монополий, государственными органами, их руководителями в срок, предусмотренный решениями (предписаниями), но не позднее тридцати дней со дня их получения.

      2. В случае неисполнения государственными органами предписаний об отмене или об изменении актов, принятых с нарушением настоящего Закона, либо о восстановлении первоначального положения уполномоченный орган вправе обратиться в суд с иском о признании данных актов недействительными (полностью или частично) и (или) о понуждении восстановить первоначальное положение.

      3. В случае неисполнения субъектом естественной монополии предписания уполномоченный орган вправе предъявить в суд иск о понуждении субъекта естественной монополии совершить действия, указанные в предписании.

      Сноска. Дополнен статьей 19-1 - Законом РК от 9 декабря 2004 г. N 9; с изменениями, внесенными законами РК от 29.12.2008 N 116-IV (вводится в действие с 01.01.2009); от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2017).

Статья 20. Ответственность за нарушение настоящего Закона

      Лица, виновные в нарушении настоящего Закона, несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 20 в редакции Закона РК от 26.12.2002 N 364.

Статья 21. Возмещение субъектом естественной монополии убытков, причиненных нарушением настоящего Закона

      Сноска. Заголовок статьи 21 с изменениями, внесенными Законом РК от 29.12.2008 N 116-IV (вводится в действие с 01.01.2009).

      Действия (бездействие) субъекта естественной монополии, противоречащие настоящему Закону и причинившие убытки другому физическому или юридическому лицу, в том числе путем завышения тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней, необоснованного отказа в заключении договоров на предоставление регулируемых услуг (товаров, работ) и в их исполнении, влекут за собой возмещение субъектом естественной монополии убытков в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 21 - в редакции Закона РК от 26 декабря 2002 г. N 364; с изменениями, внесенными законами РК от 9 декабря 2004 г. N 9; от 29.12.2008 N 116-IV (вводится в действие с 01.01.2009).

Статья 22. Возмещение убытков, причиненных субъекту естественной монополии неправомерными решениями, действиями (бездействием) уполномоченного органа, а также его должностными лицами

      Сноска. Заголовок статьи 22 с изменениями, внесенными Законом РК от 29.12.2008 N 116-IV (вводится в действие с 01.01.2009).

      В случае, если неправомерными решениями, а также действиями (бездействием) уполномоченного органа и его должностных лиц причинены убытки субъекту естественной монополии, он вправе требовать возмещения этих убытков в порядке, установленном гражданским законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Дополнен статьей 22 - Законом РК от 26 декабря 2002 г. N 364; с изменениями, внесенными Законом РК от 29.12.2008 N 116-IV (вводится в действие с 01.01.2009).

Статья 23. Переходные положения

      Приостановить до 1 апреля 2015 года действие подпункта 2-3) части первой статьи 7 настоящего Закона, установив, что в период приостановления действуют ранее утвержденные уровни тарифов.

      Подпункт 12) статьи 3 настоящего Закона действует до 1 января 2017 года.

      Сноска. Статья 23 в редакции Закона РК от 29.12.2008 N 116-IV (вводится в действие с 01.01.2009); с изменениями, внесенными законами РК от 15.03.2010 № 255-IV; от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 05.05.2015 № 312-V (порядок введения в действие см. ст. 2); от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2016).

     
      Президент
Республики Казахстан