Есiрткi, психотроптық заттар, сол тектестер мен прекурсорлар және олардың заңсыз айналымы мен терiс пайдаланылуына қарсы iс-қимыл шаралары туралы

Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 10 шiлдедегi N 279 Заңы.

      Ескерту. Тақырып жаңа редакцияда - ҚР 03.07.2014 № 227-V Заңымен (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі).

МАЗМҰНЫ

      Осы Заң есiрткi, психотроптық заттар, сол тектестер мен прекурсорлар айналымы саласындағы мемлекеттiк саясаттың құқықтық негiздерiн реттейдi және наркологиялық жәрдем көрсету мен азаматтардың денсаулығын, қоғамдық және мемлекет қауiпсiздiгiн қорғау мақсатында олардың заңсыз айналымына қарсы iс-қимыл шараларын белгiлейдi.

      Ескерту. Кіріспеге өзгеріс енгізілді - ҚР 03.07.2014 № 227-V Заңымен (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі).

1-тарау. Жалпы ережелер

1-бап. Негiзгi ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады:

      1) бөлшек сауда - дәрiгердің рецептi бойынша жеке тұтыну үшiн есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды даралап немесе шағын көлемде сату;

      2) есiрткiлер – есiрткi, психотроптық заттар, сол тектестер ретiнде жiктелген, оларды шектен тыс пайдаланғанда туындауы мүмкiн зардаптарына байланысты халықтың денсаулығы үшiн ықтимал қаупi бар, Қазақстан Республикасында бақылау жасалуға тиісті Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың тiзiмiне енгiзiлген өсiмдiктер, заттар немесе препараттар;

      3) есiрткi заттар - Қазақстан Республикасының заңнамасына, 1961 жылғы Есiрткi заттар туралы бiрыңғай конвенцияға түзетулер жөнiндегi 1972 жылғы Хаттамаға сәйкес енгiзiлген түзетулерiмен қоса 1961 жылғы Есiрткi заттар туралы бiрыңғай конвенцияға сәйкес бақылау жасалуға жататын Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар тiзiмiне енгiзiлген шығу тегі синтетикалық немесе табиғи заттар;

      4) Есірткі, психотроптық заттардың құрылымдық формулаларындағы сутегі, галогендер және (немесе) гидроксильді топтар атомдарын алмастырғыштар тізімі – сот сараптамасы органдары айқындайтын бір валентті немесе екі валентті атомдар немесе атом топтарының тізбесі;

      5) есiрткi, психотроптық заттармен және прекурсорлармен қамтамасыз ету нормативi (бұдан әрi - қамтамасыз ету нормативi) - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында сату үшiн заңды тұлғаларға рұқсат етілген белгiлі бiр есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар саны;

      6) есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымы - құрамында есiрткi бар өсiмдiктердi егуге, жинауға және дайындауға, есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды әзiрлеуге, өндiруге, өңдеуге, әкелуге, әкетуге, транзиттеуге, тасымалдауға, жөнелтуге, сатып алуға, сақтауға, бөлуге, сатуға, пайдалануға, жоюға байланысты Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес рұқсат етілген және бақылау жасалатын қызмет түрлері;

      7) есiрткi, психотроптық заттар, сол тектестер мен прекурсорлар айналымы саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк орган - өзiне берiлген құзырет шегiнде есiрткi, психотроптық заттар, сол тектестер мен прекурсорлар айналымы саласында мемлекеттiк саясатты қалыптастыратын және оны жүзеге асыруды үйлестiретiн орган;

      8) есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды әкелу мен әкету - есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың бiр мемлекеттен екiншi мемлекетке өткiзілуi;

      9) есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды дайындау - өндiрудi қоспағанда, жүргiзiлуiнiң көмегiмен есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың алынуы мүмкiн барлық процестер, сондай-ақ есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың басқа есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларға айналдырылуы;

      10) есірткі, психотроптық заттардың, сол тектестер мен прекурсорлардың заңсыз айналымы - Қазақстан Республикасының заңнамасын бұза отырып жүзеге асырылатын есірткі, психотроптық заттар, сол тектестер мен прекурсорлар айналымы;

      11) есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды өндiру - химиялық заттардан және (немесе) өсiмдiктерден не басқа есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардан есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды сериялап алуға бағытталған процесс;

      12) есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды өңдеу - нәтижесiнде тазартылатын (бөгде қоспалардан тазартылатын), препараттағы есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың концентрациясын арттыратын iс-әрекет, сондай-ақ олардың негiзiнде есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар болып табылмайтын заттар алу;

      13) есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды пайдалану - есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды мақсатқа сай қолдану;

      14) есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды тасымалдау мен жөнелту - тасымалдау тәсіліне және сақталатын орнына қарамастан Қазақстан Республикасы шегiнде есiрткi, психотроптық заттардың немесе прекурсорлардың орнын ауыстыру жөнiндегi кез келген iс-әрекеттер;

      15) есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды тұтыну нормативi (бұдан әрi - тұтыну нормативi) - нақты заңды тұлғалардың тұтынуы үшiн қажеттi, есірткі, психотроптық заттар, сол тектестер мен прекурсорлар айналымы саласындағы уәкілетті мемлекеттік органға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мәлiмделген белгiлi бiр есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар мөлшері;

      16) есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар транзитi - есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың бiр мемлекеттен екiншi мемлекетке үшiншi мемлекеттiң аумағы арқылы өткiзiлуi;

      17) есiрткi, психотроптық заттарды, сол тектестерді теріс пайдалану (есiрткi, психотроптық заттарды, сол тектестерді заңсыз тұтыну) – есiрткi, психотроптық заттарды, сол тектестерді дәрiгердiң тағайындауынсыз қасақана заңсыз тұтыну;

      17-1) есiрткi, психотроптық зат тектестер – Қазақстан Республикасында бақылауға жататын есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар тізіміне енгізілмеген, құрылымдық формулалары есірткі, психотроптық заттардың құрылымдық формулаларындағы бір немесе бірнеше сутегі, галогендер және (немесе) гидроксильді топтар атомдарын олардың алмастырғыштарына ауыстыру арқылы түзілген химиялық заттар;

      18) Заңсыз айналымда жүргенi анықталған есірткі, психотроптық заттарды, сол тектестер мен прекурсорларды шағын, iрi және аса iрi мөлшерге жатқызу туралы жиынтық кесте – сот сараптамасы органдары айқындайтын және кейiннен әкiмшілік не қылмыстық жауаптылықтың туындауына негiз болып табылатын, белгiленген (шағын, iрi, аса iрi) мөлшердегі есірткі, психотроптық заттар, сол тектестер мен прекурсорлар түрлерiнiң тiзбесi;

      19) көтерме сауда - есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың iрi топтарын сату;

      20) Қазақстан Республикасында бақылауға жататын есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар тiзiмi – халықаралық конвенциялар негiзiнде нөмiрленген және тиiстi кестелер мен тiзiмге бiрiктiрiлген, Қазақстан Республикасында бақылауға жататын есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар тiзбесi;

      21) құрамында есiрткi заттары бар өсiмдiктердi өсiру - апиын көкнәрi мен сораны (каннабистi), халықаралық Конвенцияларға сәйкес Қазақстан Республикасында бақылау жасалуға жататын Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар тiзiмiне енгiзілген, құрамында есiрткi бар басқа да өсiмдiктердi егу және өсiру;

      22) құрамында есiрткi, психотроптық заттар бар өсiмдiктер терімі – халықаралық конвенцияларға сәйкес Қазақстан Республикасында бақылауға жататын есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар тiзiміне енгiзiлген, құрамында есiрткi бар жабайы өсетiн немесе егiлетiн өсiмдiктердi жинау;

      23) мамандандырылған емдеу-профилактикалық мекемелерi - заңда белгiленген тәртiппен наркологиялық көмек көрсететiн мекемелер (орталықтар, ауруханалар, диспансерлер, бөлiмшелер немесе кабинеттер);

      24) мәжбүрлеп емдеу - психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынуға байланысты психикалық, мінез-құлықтық бұзылушылығы (ауруы) бар адамды өз еркімен емделуден жалтарған немесе есірткі, психотроптық заттарды, сол тектестерді медициналық емес мақсатта тұтынуды жалғастырған кезде сот шешiмi негiзiнде жүзеге асырылатын стационарлық емдеу;

      25) медициналық куәландыру - есiрткiден мастану күйiн анықтау мақсатында адамды амбулаториялық тексеру;

      26) медициналық куәландырудан, медициналық зерттеп-қараудан немесе емдеуден жалтару – есiрткi, психотроптық заттарды, сол тектестерді терiс пайдаланушы адамның құқық қорғау органдары жұмыскерiнiң медициналық куәландыруға немесе зерттеп-қарауға қатысты өкiмiн қасақана орындамауы, сондай-ақ дәрiгердiң тағайындаулары мен ұсынымдарын орындамауы;

      27) алып тасталды – ҚР 07.07.2020 № 361-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      28) алып тасталды – ҚР 07.07.2020 № 361-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      29) алып тасталды – ҚР 07.07.2020 № 361-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      30) өз еркiмен емделу - психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынуға байланысты психикалық, мінез-құлықтық бұзылушылықтарын (ауруларын) науқастың немесе оның заңды өкiлiнiң келiсiмiмен жүзеге асырылатын емдеу;

      31) прекурсорлар – есiрткi, психотроптық заттарды, сол тектестерді өндiру, дайындау, қайта өңдеу кезiнде пайдаланылатын, Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына, оның iшiнде БҰҰ-ның 1988 жылғы Есiрткi және психотроптық заттардың заңсыз айналымына қарсы күрес туралы конвенциясына сәйкес Қазақстан Республикасында бақылау жасалуға тиісті Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың тiзiмiне енгiзiлген заттар;

      32) препарат – құрамында Қазақстан Республикасында бақылауға жататын есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар тiзiміне енгiзiлген бiр немесе бiрнеше есiрткi, психотроптық заттар немесе прекурсорлар бар, кез келген физикалық күйдегi заттар қоспасы;

      33) психотроптық заттар - Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына, соның iшiнде 1971 жылғы Психотроптық заттар туралы конвенцияға сәйкес бақылау жасалуға жататын Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар тiзiмiне енгiзiлген, шығу тегi синтетикалық немесе табиғи заттар;

      33-1) сутегі, галогендер және (немесе) гидроксильді топтар атомдарын алмастырғыштар – есірткі, психотроптық зат тектестерді дайындау кезінде пайдаланылатын және Есірткі, психотроптық заттардың құрылымдық формулаларындағы сутегі, галогендер және (немесе) гидроксильді топтар атомдарын алмастырғыштар тізіміне енгізілген бір валентті немесе екі валентті атомдар немесе атом топтары;

      34) уәкілеттi органдар - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, өздерiне берiлген құзырет шегiнде есiрткi, психотроптық заттар, сол тектестер мен прекурсорлар айналымына мемлекеттiк бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттiк органдар;

      35) уытқұмарлық – есiрткi, психотроптық заттардың, сол тектестердің әсерiне ұқсас психикалық елiрме әсер туғызатын және Қазақстан Республикасының республикалық заңнамалық актiлері мен халықаралық конвенциялардың тiзiмдерiне енбейтін дәрiлiк препараттар мен табиғаты әртүрлi дәрiлiк емес заттарды шектен тыс пайдалану.

      Ескерту. 1-бап жаңа редакцияда - ҚР 2006.03.02 № 130 (ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi), өзгерістер енгізілді - ҚР 03.07.2014 № 227-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 27.12.2018 № 205-VI (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 07.07.2020 № 361-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

2-бап. Қазақстан Республикасында бақылауға жататын есiрткi, психотроптық заттарды, сол тектестер мен прекурсорларды жiктеу

      1. Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар Қазақстан Республикасында бақылау жасалуға тиісті Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың тiзiмiне енгiзiледi. Қазақстан Республикасында бақылауға жататын есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлардың тiзiмi төрт кестеден және тiзiмнен тұрады.

      Осы Заңның 18, 19, 20-баптарында көзделген жағдайларды қоспағанда, I кестеге Қазақстан Республикасының заңнамасына және БҰҰ-ның 1961 және 1971 жылдардағы халықаралық конвенцияларына сәйкес Қазақстан Республикасында айналымына тыйым салынған есiрткi, психотроптық заттар енгiзiледi.

      II кестеге Қазақстан Республикасының заңнамасына және БҰҰ-ның 1961 және 1971 жылдардағы халықаралық конвенцияларына сәйкес айналымы шектеулi және қатаң бақылауда тұрған есiрткi және психотроптық заттар енгiзiледi.

      III кестеге Қазақстан Республикасының заңнамасына және БҰҰ-ның 1961 және 1971 жылдардағы халықаралық конвенцияларына сәйкес айналымы бақылауда тұрған есiрткi, психотроптық заттар енгiзiледi.

      IV кестеге Қазақстан Республикасының заңнамасына және БҰҰ-ның 1988 жылғы халықаралық Конвенциясына сәйкес айналымы бақылауда тұрған прекурсорлар енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасында бақылауға жататын және ветеринарияда қолдануға рұқсат етiлген, құрамында есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар бар дәрiлiк заттардың тiзiмiне тиiстi лицензиясы болған кезде диагностикалық, емдiк және профилактикалық заттар ретiнде пайдаланылуы мүмкiн дәрiлiк препараттар енгiзiлген.

      1-1. Затты Қазақстан Республикасында бақылауға жататын есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар тізіміне енгізу мынадай негіздердің бірі бойынша:

      БҰҰ-ның Есірткіні бақылау жөніндегі халықаралық комитетінен ұсынымдар келіп түскен кезде;

      зат Еуразиялық экономикалық одақ елдерінде бақылауға жататын есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар тізімдерінде, тізбелерінде, кестелерінде болған кезде жүзеге асырылады.

      1-2. Заттарды есірткі, психотроптық зат тектестерге жатқызу Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын тәртіппен сот сараптамасын жүргізу арқылы жүзеге асырылады.

      Заттың құрылымдық формуласының Қазақстан Республикасында бақылауға жататын есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлардың құрылымдық формулаларымен арақатынасын белгілеу және осы құрылымдық формулада сутегі, галогендер және (немесе) гидроксильді топтар атомдарының бір немесе бірнеше алмастырғыштарының бар-жоғын айқындау сот сараптама нысаналары болып табылады.

      1-3. БҰҰ-ның Есірткіні бақылау жөніндегі халықаралық комитетінің және Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің бақылауында жоқ психикаға белсенді әсер ететін заттың айналымда жүргені анықталған жағдайда оны есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорларға жатқызу 1961 жылғы Есiрткi заттар туралы бiрыңғай конвенцияға түзетулер жөнiндегi 1972 жылғы Хаттамаға сәйкес енгiзiлген түзетулерiмен қоса 1961 жылғы Есiрткi заттар туралы бiрыңғай конвенцияға сәйкес жүзеге асырылады.

      2. Препараттарға қатысты олардың құрамындағы есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларға қатысты белгiленетiн бақылау түрлерi көзделедi. Егер препараттың құрамында бiр емес, бiрнеше есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар болса, оған неғұрлым қатаң бақылау шараларына жататын есiрткi, психотроптық зат пен прекурсорға қолданылатындай бақылау қолданылады. Құрамында есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың аз мөлшерi бар және оларды шектен тыс пайдаланған жағдайда болмашы қауiп төндiретiн және олардан аталған заттар оңай қолжетімді тәсілдермен алынуы мүмкiн емес дәрiлiк препараттар осы Заңға сәйкес бақылауға жатпайды. Аталған препараттардың тiзiмiн, оларды бақылаудан алу тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтедi.

      3. Есірткі, психотроптық зат тектестер құрылымы мен қасиеттері бойынша ұқсас есірткі және психотроптық заттар сияқты нақ сондай бақылау шараларына жатады.

      Тектестердің мөлшерін айқындау кезінде өздері тектестері болып табылатын есірткі және психотроптық заттардың мөлшері қолданылады.

      Ескерту. 2-бап жаңа редакцияда - ҚР 03.07.2014 № 227-V Заңымен (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР 27.12.2018 № 205-VI (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

3-бап. Қазақстан Республикасының есiрткi, психотроптық заттар, сол тектестер, прекурсорлар және олардың заңсыз айналымы мен оларды шектен тыс пайдалануға қарсы iс-қимыл шаралары туралы заңдары

      1. Қазақстан Республикасының есiрткi, психотроптық заттар, сол тектестер, прекурсорлар және олардың заңсыз айналымына қарсы iс-қимыл шаралары туралы заңдары Қазақстан Республикасының Конституциясына негiзделiп, осы Заң мен өзге де нормативтiк құқықтық актiлерден, сондай-ақ Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шарттардан тұрады.

      2. Егер Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шартта осы Заңда көзделгеннен өзгеше ережелер белгiленсе, халықаралық шарттардың ережелерi қолданылады.

4-бап. Есiрткi, психотроптық заттар, сол тектестер, прекурсорлар айналымын мемлекеттiк реттеудiң және олардың заңсыз айналымы мен терiс пайдаланылуына қарсы iс-қимыл шараларының негiзгi принциптерi

      Есiрткi, психотроптық заттар, прекурсорлар айналымы саласындағы мемлекеттiк саясат және олардың заңсыз айналымына қарсы iс-қимыл;

      1) есiрткi, психотроптық заттар, сол тектестер мен прекурсорлар айналымы саласындағы қызметке мемлекеттiк бақылау жасау;

      2) есiрткi, психотроптық заттар, сол тектестер прекурсорлар айналымын және олардың заңсыз айналымы мен терiс пайдаланылуына қарсы iс-қимылды мемлекеттiк реттеу;

      3) есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымы саласындағы қызметтi лицензиялау;

      4) мемлекеттiк және өзге де органдардың қызметiн ведомствоаралық және ведомствоiшiлiк үйлестiру;

      5) есiрткi, психотроптық заттардың, сол тектестердің, прекурсорлардың заңсыз айналымын оларды шектен тыс пайдалануды тыюға бағытталған жұмысты ұйымдастыру мен жүргiзу мiндеттерiн кешендi түрде шешу;

      6) сірткі, психотроптық заттарды, сол тектестерді медициналық емес мақсатта тұтыну және сонымен байланысты құқық бұзушылықтар профилактикасын қамтамасыз ету;

      7) есірткі, психотроптық заттарды, сол тектестерді медициналық емес мақсатта тұтыну және сонымен байланысты құқық бұзушылықтар профилактикасы үшін әлеуметтiк базаны, оның iшiнде қоғамдық, дiни, халықаралық және басқа ұйымдар мен азаматтарды ерiктi негiзде тарту арқылы кеңейту;

      8) есiрткi, психотроптық заттар, сол тектестер мен прекурсорлар айналымын бақылау, олардың заңсыз айналымы мен шектен тыс пайдаланылуына қарсы iс-қимыл шаралары саласындағы халықаралық ынтымақтастықты нығайту принциптерiнде жүзеге асырылады.

      Ескерту. 4-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 03.07.2014 № 227-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 07.07.2020 № 361-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

2-тарау. Есiрткi, психотроптық заттар, сол тектестер, прекурсорлар айналымы
саласындағы қызметтi мемлекеттiк реттеу мен ұйымдастыру және олардың заңсыз
айналымы мен шектен тыс пайдаланылуына қарсы iс-қимыл

5-бап. Есiрткi, психотроптық заттар, сол тектестер, прекурсорлар айналымы мемлекеттiк реттеу және олардың заңсыз айналымы мен шектен тыс пайдаланылуына қарсы iс-қимыл шаралары

      Ескерту. 5-баптың тақырыбына өзгеріс енгізілді - ҚР 03.07.2014 № 227-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      1. Есiрткi, психотроптық заттар, прекурсорлар айналымын мемлекеттiк реттеу және олардың заңсыз айналымы мен теріс пайдаланылуына қарсы iс-қимыл шаралары осы Заңға, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарына, Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтарына және Қазақстан Республикасы Үкiметiнің қаулыларына сәйкес жүзеге асырылады.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі есiрткi, психотроптық заттар, сол тектестер мен прекурсорлар айналымы саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган тиiстi мемлекеттiк органдармен келiсу бойынша әзірлеген есiрткi, психотроптық заттар, прекурсорлар айналымы және олардың заңсыз айналымы мен теріс пайдаланылуына қарсы iс-қимыл саласына қатысушы заңды тұлғалар қызметiнiң тәртiбiн регламенттейтiн нормативтiк құқықтық актiлердi бекiтедi.

      1-1. Қазақстан Республикасының Үкіметі есірткі, психотроптық заттар, сол тектестер мен прекурсорлар айналымы саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган уәкілетті органдармен келісу бойынша әзірлеген Қазақстан Республикасында бақылауға жататын есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар тізімін, Заңсыз айналымда жүргені анықталған есірткі, психотроптық заттарды, сол тектестер мен прекурсорларды шағын, ірі және аса ірі мөлшерге жатқызу туралы жиынтық кестені және Есірткі, психотроптық заттардың құрылымдық формулаларындағы сутегі, галогендер және (немесе) гидроксильді топтар атомдарын алмастырғыштар тізімін бекітеді, сондай-ақ оларды қалыптастыру тәртібін айқындайды.

      2. алып тасталды

      3. Есiрткi, психотроптық заттар, сол тектестер мен прекурсорлар айналымы саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган мынадай негiзгi функцияларды орындайды:

      1) алып тасталды - ҚР 03.07.2013 № 124-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      2) Алынып тасталды - ҚР 2011.07.05 № 452-IV (2011.10.13 қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      3) есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымына мемлекеттiк бақылау жасауды және олардың заңсыз айналымы мен шектен тыс пайдаланылуына қарсы iс-қимыл шараларын жүзеге асыруды ұйымдастырады;

      4) денсаулық сақтау органдарына есiрткi, психотроптық заттар, прекурсорлар айналымы және олардың теріс пайдаланылуы саласындағы қызметтi реттеу бойынша психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынуға байланысты психикалық, мінез-құлықтық бұзылушылықтары (аурулары) бар адамдарға медициналық-әлеуметтiк көмек ұйымдастыруда және оны көрсету кезiнде азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының кепiлдiгін қамтамасыз етуде жәрдемдеседi;

      5) Қазақстан Республикасында бақылауға жататын есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар тiзiмiн, Заңсыз айналымда жүргенi анықталған есірткі, психотроптық заттарды, сол тектестер мен прекурсорларды шағын, iрi және аса iрi мөлшерге жатқызу туралы жиынтық кестені және Есірткі, психотроптық заттардың құрылымдық формулаларындағы сутегі, галогендер және (немесе) гидроксильді топтар атомдарын алмастырғыштар тізімін әзірлейді;

      6) Қазақстан Республикасының уәкiлеттi органдарымен бiрлесе отырып, есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымының барлық түрлерiнiң ауқымына болжам жасайды;

      7) уәкiлеттi органдармен бiрлесе отырып, мемлекеттiң есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларға деген қажеттiлiк нормаларын анықтайды;

      8) қолданыстағылармен салыстырғанда есiрткiлiк әсерi кемiрек, неғұрлым тиiмдi, қаупi төменiрек есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар әзiрлеу және енгiзу процесiн бақылайды;

      9) Қазақстан Республикасына арналған халықаралық квоталарды БҰҰ-ның Есiрткiнi бақылау жөнiндегi халықаралық комитетi бекiту үшiн Республиканың есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларға деген қажеттiлiк нормаларын Үкiметке ұсынады.

      10) алынып тасталды - ҚР 13.01.2014 № 159-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      11) алынып тасталды - ҚР 13.01.2014 № 159-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      12) қызметi есірткі, психотроптық заттарды, сол тектестерді медициналық емес мақсатта тұтыну профилактикасымен байланысты қоғамдық ұйымдардың, қауымдастықтардың жұмысын үйлестiреді;

      13) есiрткi, психотроптық заттар, прекурсорлар айналымы және олардың заңсыз айналымы мен шектен тыс пайдаланылуына қарсы iс-қимыл саласындағы халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырады;

      14) денсаулық сақтау саласындағы есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымымен байланысты қызметтер түрлерiнен басқа, есiрткi, психотроптық заттар және прекурсорлар айналымы саласындағы қызмет түрлерiн лицензиялауды жүзеге асырады;

      15) алып тасталды

      16) Қазақстан Республикасының есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымын реттейтiн заң актiлерiн және өзге де нормативтiк құқықтық актiлердi бұзғаны үшiн заңды және жеке тұлғаларды жауапкершiлiкке тарту жөнiнде тиiстi органдарға ұсыныстар енгiзедi;

      17) алынып тасталды - ҚР 13.01.2014 № 159-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      18) мемлекеттiк органдарға және өзге де ұйымдарға есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымы саласында Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзушылықтарды жою жөнiнде ұсыныстар, нұсқамалар енгiзедi;

      19) уәкiлеттi органдармен бiрлесе отырып, есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымы саласындағы мемлекеттiк саясатты және олардың заңсыз айналымы мен терiс пайдаланылуына қарсы iс-қимылдарды әзiрлейдi және iске асырады;

      20) есiрткiнің, психотроптық заттардың, сол тектестердің, прекурсорлардың заңсыз айналымына және олардың теріс пайдаланылуына қарсы күресті, оның ішінде Жерді қашықтан зондтау деректерін пайдалана отырып үйлестіреді;

      21) есiрткi, психотроптық заттар, прекурсорлар айналымы саласындағы мемлекеттiк органдар мен өзге де ұйымдардың қызметiне мемлекеттiк бақылауды жүзеге асырады;

      22) есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымы саласындағы мемлекеттiк және өзге де ұйымдардың, сондай-ақ есірткі бизнесіне қарсы күрес және есірткі, психотроптық заттарды, сол тектестерді медициналық емес мақсатта тұтыну профилактикасы жөнiндегi өңiрлiк комиссиялардың қызметiн ведомствоаралық үйлестiрудi жүзеге асырады;

      23) өз құзыретi шегiнде есiрткi, психотроптық заттар, прекурсорлар айналымы саласында инвестициялар, техникалық көмектi тартуды және олардың мақсатқа сай пайдаланылуына бақылауды және олардың заңсыз айналымы мен терiс пайдаланылуына қарсы iс-қимылды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырады;

      24) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      Ескерту. 5-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2002.05.31 № 327, 2004.12.20 № 13 (01.01.2005 бастап қолданысқа енгiзiледi), 2006.03.02 № 130 (ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi), 2011.07.05 № 452-IV (2011.10.13 қолданысқа енгізіледі); 03.07.2013 № 124-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 13.01.2014 № 159-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 03.07.2014 № 227-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 08.04.2016 № 490-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.12.2018 № 205-VI (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 07.07.2020 № 361-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 21.12.2022 № 167-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

6-бап. Есірткі, психотроптық заттардың, прекурсорлардың айналымын мемлекеттік бақылау және олардың заңсыз айналымы мен теріс пайдаланылуына қарсы іс-қимыл шаралары

      1. Есiрткi, психотроптық заттардың, прекурсорлардың айналымын мемлекеттік бақылау тексеру және профилактикалық бақылау нысанында жүзеге асырылады.

      Тексеру және профилактикалық бақылау Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес жүзеге асырылады.

      2. Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарының:

      1) есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымына мемлекеттік бақылауды жүзеге асыруға;

      2) есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымына мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру мақсатында меншік нысанына қарамастан, есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымы үшін пайдаланылатын кез келген үй-жайларға баруға;

      3) құрамында Қазақстан Республикасында бақылауға жататын есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар тiзiміне енгізілген есірткі заттары бар өсімдіктер өсірілетін жер учаскелеріне қарап-тексеру жүргізуге;

      4) құрамында есірткі заттары бар өсімдіктерді жою мақсатында арнайы құрылған бөлімшелермен іс-шаралар жүргізуге;

      5) есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымына байланысты қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғалардан есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлардың сапасын сипаттайтын техникалық құжаттаманы, сондай-ақ оларға сараптама жүргізу үшін көрсетілген өнімнің техникалық негізделген мөлшердегі үлгілерін алуға;

      6) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымы саласында анықталған кемшіліктерді жою туралы нұсқамалар беруге;

      7) есірткі, психотроптық заттар және прекурсорлар айналымы саласындағы талаптар бұзылған жағдайда заңды тұлғалардың және құрылымдық бөлімшелердің өндірістік қызметін Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен тоқтата тұруға;

      8) Қазақстан Республикасының есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымын реттейтін заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілерін бұзғаны үшін жеке және заңды тұлғаларды жауапқа тарту жөнінде тиісті органдарға ұсыныс енгізуге құқығы бар.

      Ескерту. 6-бап жаңа редакцияда - ҚР 2009.07.17. № 188-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), өзгерістер енгізілді - ҚР 2011.01.06 № 378-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 29.10.2015 № 376-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 24.05.2018 № 156-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.12.2018 № 205-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

7-бап. Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымы саласындағы қызметтi лицензиялау

      1. Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымы саласындағы қызметтiң барлық түрлерiн, осы Заңның 19, 20-баптарында көзделген жағдайларды қоспағанда, бес жылға дейiнгi мерзiмге қызметтiң нақты түрiне лицензия алғаннан кейiн заңды тұлғалар жүзеге асырады.

      2. Алып тасталды - ҚР 2012.07.10 № 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      3. Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымына байланысты қызмет түрiне лицензия берген кезде өзiнiң қызметтiк мiндеттерiнiң арқасында есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар тiкелей қолында болатын қызметкерлердiң тиiсiнше тексерiлгенi туралы iшкi iстер органдарының қорытындысы ескерiледi.

      Өзiнiң қызметтiк мiндеттерiне қарай есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларға тiкелей қолжетімділік алатын жұмыскерлерге психиатр және нарколог дәрiгерлердiң Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен, психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынуға байланысты психикалық, мінез-құлықтық бұзылушылықтарының (ауруларының) жоқ екендігі туралы, сондай-ақ олардың арасында жекелеген кәсiптік қызмет түрлерiн және қауiптiлiгi жоғары көздермен байланысты қызметтi орындауға жарамсыз деп танылған адамдардың жоқ екендiгi туралы қорытындылары қажет.

      4. Қазақстан Республикасының Үкiметi арнайы бақылаудағы және есiрткi, психотроптық заттарды өндiру мен дайындау үшiн пайдаланылатын аспаптардың, жабдықтардың тiзбесiн, сондай-ақ оларды әзiрлеу, өндiру, дайындау, сақтау, тасымалдау, жөнелту, босату, сату, бөлу, сатып алу, пайдалану, Қазақстан Республикасының аумағына әкелу, Қазақстан Республикасының аумағынан әкету ережелерiн белгiлейдi.

      Ескерту. 7-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2006.03.02 № 130 (ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi), 2012.07.10 № 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 07.07.2020 № 361-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

8-бап. Мемлекеттiк квоталар

      1. Қазақстан Республикасында бақылауға жататын есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар тiзiміне енгiзiлген есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларға мемлекеттiк квота – Қазақстан Республикасының Yкiметi айқындайтын қажеттiлiк есебi, лицензиясы бар заңды тұлғалар Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сәйкес олардың айналымын осы қажеттілік шегiнде жүзеге асырады.

      2. Мемлекеттiк квота Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысымен бекiтiледi. Мемлекеттiк квота заңды тұлғалар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келесi күнтiзбелiк жылға өтiнiм жасаған белгілi бiр есiрткi , психотроптық заттар мен прекурсорлар мөлшерiн қамтиды.

      3. Заңды тұлғалар келесi күнтiзбелiк жылға арналған тұтыну нормативiн бекiтуге өтiнiмдердi уәкiлеттi органдарға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұсынады.

      4. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды өңдеудi не құрамында есiрткi, психотроптық заттар мен (немесе) прекурсорлар бар препараттар немесе дәрілік заттар өндiрудi жүзеге асыратын заңды тұлғалар:

      1) есiрткi, психотроптық заттар, сол тектестер мен прекурсорлар айналымы саласындағы уәкілетті мемлекеттік органға келесi күнтiзбелiк жылға арналған тұтыну нормативiн бекiтуге өтінiмдердi ұсынады;

      2) қамтамасыз ету нормативiне сәйкес есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды сатуды жүзеге асырады.

      5. Уәкiлеттi органдар келесi күнтiзбелiк жылға арналған жиынтық тұтыну нормативiн бекiту үшiн есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымы саласындағы уәкiлеттi мемлекеттік органға жинақтап қорытылған өтiнiмдердi жыл сайын ағымдағы жылдың 1 сәуiрiне дейiн ұсынады.

      6. Есiрткi, психотроптық заттар, сол тектестер мен прекурсорлар айналымы саласындағы уәкілеттi мемлекеттiк орган:

      1) заңды тұлғалардың тұтыну нормативтерi өтiнiмдерiнiң негiздiлiгiн тексередi;

      2) бекiтуге өтiнiм жасаған тұтыну нормативтерiн жинақтайды және есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың аталған тұтыну нормативтерiн бекiту үшiн Қазақстан Республикасының Үкiметiне енгiзедi;

      3) есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымын жүзеге асыратын бақылаудағы заңды тұлғаларға қамтамасыз ету нормативтерiн бөледi.

      7. Қамтамасыз ету нормативiн үлестiк бөлу Қазақстан Республикасында бақылауға жататын есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар тiзiміне енгiзiлген барлық есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларға, сондай-ақ есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымын жүзеге асыратын заңды тұлғалар мәлімдеген, құрамында көрсетілген заттар бар өнiмдерге қатысты жүзеге асырылады.

      Ескерту. 8-бап жаңа редакцияда - ҚР 2006.03.02 № 130 (ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi); өзгеріс енгізілді - ҚР 27.12.2018 № 205-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

9-бап. Жаңа есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды әзiрлеу

      1. Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды әзiрлеу қолда бар есiрткiлермен салыстырғанда неғұрлым тиiмдi, неғұрлым қауiпсiз және оңай бақыланылатын жаңа есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар жасауды мақсат етедi.

      2. Есiрткi және психотроптық дәрiлiк заттарды әзiрлеудi қызметтiң осы түрiне лицензиясы бар мемлекеттiк ғылыми-зерттеу мекемелерi жүзеге асырады. Медициналық және ғылыми мақсаттарда пайдалануға арналған жаңа ықтимал есiрткi және психотроптық дәрiлiк заттарды клиникаға дейiн және клиникада сынақтан өткiзу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес мамандандырылған емдеу-профилактикалық мекемелерi (ұйымдары) мен ғылыми-зерттеу институттарында жүзеге асырылады.

      3. Медициналық және ғылыми мақсаттарда пайдаланылатын есiрткi, психотроптық заттарды, прекурсорларды тiркеу барлық дәрiлiк заттарға қолданылатын және нормативтiк құқықтық актiлерде белгiленген ережелерге сәйкес жүзеге асырылады.

10-бап. Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды өндiру, дайындау, өңдеу

      1. Қазақстан Республикасының аумағында медициналық қолдануға рұқсат етiлген есiрткi және психотроптық дәрiлiк заттарды өндiрудi, дайындауды, өңдеудi сол қызмет түрiне лицензиясы бар, денсаулық сақтау саласындағы уәкiлеттi орган белгiлеген тәртiппен тiркелген заңды тұлғалар белгiленген мемлекеттiк квоталар шегiнде жүргiзедi.

      2. Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды өндiретiн, дайындайтын, қайта өңдейтiн заңды тұлғалар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен міндетті тiркеуге жатады.

      Ескерту. 10-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2004.12.20 № 13 (01.01.2005 бастап қолданысқа енгiзiледi), 2006.03.02 № 130 (ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi); 27.12.2018 № 205-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

11-бап. Дайындалған есiрткi және психотроптық заттарды буып-түю

      1. Медициналық мақсаттарға пайдаланылатын есiрткi және психотроптық заттардың әрбiр сериясы үшiн тұтыну бумаларын таңбалау бiрыңғай болуға және Қазақстан Республикасының дәрiлiк заттар туралы заңнамасында белгiленген талаптарға сәйкес келуге тиiс.

      2. Құрамында Қазақстан Республикасында бақылауға жататын есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар тiзiмінде санамаланған заттар бар дәрiлiк заттарды таңбалау кезiнде осы заттардың атауы және олардың салмақ бiрлiгімен немесе пайызбен құрамы көрсетiледi.

      3. алып тасталды

      4. Есiрткi және психотроптық дәрiлiк заттардың буып-түйiлуi мен жазбалары сәйкес келуге тиiстi шарттар бұзылған жағдайда есiрткi және психотроптық заттар Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес алынып қойылады.

      Ескерту. 11-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2002.05.31 № 327, 2006.12.29. № 209; 27.12.2018 № 205-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

12-бап. Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды Қазақстан Республикасының аумағына әкелу, Қазақстан Республикасының аумағынан әкету және олардың Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзитi

      1. Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды Қазақстан Республикасының аумағына әкелудi және Қазақстан Республикасының аумағынан әкетудi осы қызмет түрiне лицензиясы бар заңды тұлғалар жүзеге асырады.

      2. Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды Еуразиялық экономикалық одаққа кірмейтін елдерден Қазақстан Республикасының аумағына әкелу және Қазақстан Республикасының аумағынан осы елдерге әкету есiрткi, психотроптық заттар, сол тектестер мен прекурсорлар айналымы саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган беретiн лицензия негізінде жүзеге асырылады.

      Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды Кеден одағына мүше мемлекеттерден Қазақстан Республикасының аумағына әкелу және есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды Қазақстан Республикасының аумағынан Кеден одағына мүше мемлекеттерге әкету есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымы саласындағы уәкiлеттi мемлекеттік орган беретiн рұқсат негізінде жүзеге асырылады.

      Әкелуге немесе әкетуге берілген лицензияны есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымы саласындағы көрсетілген қызметке арналған лицензиясының болуына қарамастан, басқа заңды тұлғаға беруге болмайды.

      3. Жүктiң әрбiр тобына есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды әкетуге арналған лицензияның куәландырылған көшiрмесi қоса берiледi, ол да жүк апарылатын елдiң үкiметiне жiберiледi.

      4. Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды Қазақстан Республикасының аумағына әкелу және Қазақстан Республикасының аумағынан әкету есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды импорттаушылар мен экспорттаушылардың арасында әкелу және әкету сертификаттарын алмасу арқылы экспорт сертификатына нақты тобының түскенi туралы және әкелу немесе әкету операциясының аяқталғаны туралы белгi қойыла отырып, жүзеге асырылады.

      5. Егер есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың әкелiнiп (әкетiлiп) отырған нақты мөлшерi лицензияда көрсетiлген мөлшерге сәйкес келмесе, бұл туралы мәлiметтер әкелiнген (әкетiлген) елдiң тиiстi құзыреттi органына хабарланады.

      6. Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды әкелудi (әкетудi) жүзеге асыратын кәсiпорындардың атаулары мен мекен-жайлары, осы заттардың тiзбесi мен мөлшерi дәл көрсетiлмейiнше, есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды Қазақстан Республикасының аумағына әкелуге және Қазақстан Республикасының аумағынан әкетуге тыйым салынады.

      7. Қазақстан Республикасының аумағы арқылы есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар транзитін заңды тұлғалар есiрткi, психотроптық заттар, сол тектестер мен прекурсорлар айналымы саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган берген рұқсат негізінде, сондай-ақ осы Заңның 28-бабында көзделген жағдайларда жүзеге асырады.

      Есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар транзитін жүзеге асыру жағдайлары Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен айқындалады.

      8. Осы бапта белгiленген талаптар бұзылған жағдайда есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес тәркiленуге тиiс. Тәркiленген есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды одан әрi пайдаланудың немесе жоюдың тәртiбi Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес белгiленедi.

      Ескерту. 12-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2002.05.31 № 327, 2006.12.29 № 209, 21.06.2013 № 107-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 26.12.2017 № 124-VI (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі); 27.12.2018 № 205-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

13-бап. Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды тасымалдау, жөнелту

      1. Халықаралық тасымалдауды қоса алғанда, есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды тасымалдау, сондай-ақ осы үшiн қажеттi құжаттарды ресiмдеу тәртiбi Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерiмен реттеледi.

      2. Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар бар жүктi тасымалдауды iшкi iстер органдарымен келiсе отырып, әскерилендiрiлген күзет немесе басқа күзет қызметтерi жүзеге асырады.

      3. Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды Қазақстан Республикасының аумағында тасымалдауды жүзеге асыру құқығы заңды тұлғаларға есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымы саласындағы осы қызмет түрiне тиiстi лицензиялар алғаннан кейiн берiледi.

      4. Жеке тұлғалар растайтын құжат болған кезде медициналық көрсеткіштер бойынша жеке қолдану үшін құрамында есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар бар дәрiлік препараттарды Қазақстан Республикасының аумағына әкелуді және Қазақстан Республикасының аумағынан әкетуді жүзеге асыра алады. Растайтын құжаттың нысанын есiрткi, психотроптық заттар, сол тектестер мен прекурсорлар айналымы саласындағы уәкілетті мемлекеттік органмен келiсу бойынша денсаулық сақтау саласындағы уәкiлеттi орган белгiлейді.

      5. Есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорларды почта, соның iшiнде халықаралық почта жөнелтiлiмдерiмен жiберуге тыйым салынады.

      Ескерту. 13-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2002.05.31 № 327, 2006.03.02 № 130 (ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi), 21.06.2013 № 107-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.12.2018 № 205-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

14-бап. Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды сақтау

      1. Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды сақтау Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен осы қызмет түрiне берiлген лицензияның негiзiнде арнайы жабдықталған үй-жайларда жүзеге асырылады.

      2. Осы Заңда белгiленген шектеулер заңсыз айналымнан алынған және Қазақстан Республикасының уәкiлеттi органдары белгiлеген тәртiппен сақтаулы тұрған есiрткi, психотроптық заттарға, сол тектестер мен прекурсорларға қолданылмайды.

15-бап. Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды сату және бөлу

      1. Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды сатуды және бөлудi Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес осы қызмет түрлерiне берiлген лицензиясы болған кезде заңды тұлғалар Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген тәртiппен жүзеге асырады.

      2. Азаматтарға құрамында есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар бар дәрiлiк препараттарды босату тәртiбiн денсаулық сақтау саласындағы уәкiлеттi орган белгiлейдi.

      3. Азаматтарға құрамында есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар бар дәрiлiк препараттар осындай қызмет түрiне лицензиясы бар дәрiхана және емдеу-профилактикалық ұйымдарында ғана босатылады. Азаматтарға құрамында есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар бар дәрiлiк препараттарды босату құқығы берiлген лауазымдар мен ұйымдар тiзбесiн есiрткi, психотроптық заттар, сол тектестер мен прекурсорлар айналымы саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган денсаулық сақтау саласындағы уәкiлеттi органмен және ветеринария саласындағы уәкiлеттi органмен келiсу бойынша белгiлейдi.

      4. Құрамында есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар бар дәрiлiк препараттар азаматтарға рецепт бойынша ғана тек медициналық мақсатта пайдалану үшiн, оларды осы мақсаттарға пайдалануға лайықты нысандар мен мөлшерде тағайындалады және босатылады.

      5. Денсаулық сақтау саласындағы уәкiлеттi орган құрамында есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар бар, медициналық мақсаттарда пайдаланылатын, Қазақстан Республикасында бақылауға жататын есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар тiзiміне енгiзiлген нақты дәрiлiк препараттардың ең ұзақ тағайындалу мерзiмдерiн, сондай-ақ олардың бiр рецептпен жазып беру мен босатуға болатын мөлшерiн айқындайды.

      6. алып тасталды
      Ескерту. 15-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2004.12.20 № 13 (01.01.2005 бастап қолданысқа енгiзiледi), 2006.03.02 № 130 (ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi); 27.12.2018 № 205-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

16-бап. Есiрткi және психотроптық заттарды медициналық мақсатта пайдалану

      1. Қазақстан Республикасында бақылауға жататын есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган есірткі, психотроптық заттар, сол тектестер мен прекурсорлар айналымы саласындағы уәкілетті мемлекеттік органмен келісу бойынша белгілеген тәртіппен медициналық мақсаттарда пайдаланылуы мүмкін.

      2. Қазақстан Республикасында бақылауға жататын есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар тiзiміне енгiзiлген, медициналық мақсаттарда пайдалануға рұқсат етiлген дәрiлiк препараттарға Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген барлық дәрiлiк заттарға қолданылатын ережелер, егер бұл ережелер осы Заңға қайшы келмесе, қолданылады.

      3. Қазақстан Республикасында бақылауға жататын есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар тiзiміне енгiзiлген есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорларды медициналық мақсаттарда қолдану Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерiне сәйкес жүзеге асырылады.

      4. Денсаулық сақтау ұйымдары мен дәрiхана ұйымдарында есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымына бақылау жасауды денсаулық сақтау саласындағы уәкiлеттi орган жүзеге асырады.

      5. Құрамында Қазақстан Республикасында бақылауға жататын есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар тiзiміне енгiзiлген есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар бар дәрiлiк препараттарды қолдану құқығы азаматтық мақсаттағы санитариялық көлiкке қолданылады. Көрсетілген құқықты азаматтық мақсаттағы көлiктiң басқа түрлерiнде заңсыз iске асыру Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен жауаптылыққа алып келеді.

      6. Құрамында есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар бар, шұғыл жағдайларда алғашқы медициналық-санитариялық көмек көрсету үшiн ғана пайдаланылатын, Қазақстан Республикасында бақылауға жататын есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар тiзiміне енгiзiлген дәрiлiк препараттар:

      1) азаматтық мақсаттағы санитариялық көлiкте;

      2) тактикалық сабақтарға (жүзу ауданына) және даладағы (теңiздегi) оқу-жаттығуларға шығу кезiнде жауынгерлік машиналарда (корабльдерде);

      3) ұшуды орындау кезiнде ұшу аппараттарындағы ұшқыштың дәрi қобдишасында;

      4) мемлекеттiк мекемелердің, Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінiң, басқа да әскерлер мен әскери құралымдардың кезек күттірмейтін көмек шкафтарында (қаттағыштарында) болуы мүмкiн.

      Оларды қолдануға рұқсатты және есепке алу тәртiбiн Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес есiрткi, психотроптық заттар, сол тектестер мен прекурсорлар айналымы саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк орган денсаулық сақтау саласындағы уәкiлеттi органмен келiсу бойынша белгілейдi.

      7. Осы баптың 6-тармағында аталған рұқсатта бұл дәрiлiк заттарды орынсыз пайдалануға және олардың заңсыз жолдармен таралып кетуiне жол бермеу мақсатында қолданылуы тиiс шаралар белгiленедi. Рұқсатта экипаж құрамынан осы дәрiлiк заттар сенiп тапсырылатын адамдар, олардың сақталу шарттары, оларды босатудың, алмастырудың тiркелуi, сондай-ақ оларды пайдалану туралы есеп берудiң кезеңдерi көрсетiледi.

      8. Дәрiлiк препараттарды осы баптың 7-тармағына сәйкес оқыс оқиғалар мен төтенше жағдайларда пайдалану осы Заңның азаматтарға есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорларды босатудың тәртiбi туралы ережелерiн бұзу деп қаралмайды.

      Ескерту. 16-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2002.05.31 № 327, 2004.12.20 № 13 (01.01.2005 бастап қолданысқа енгiзiледi), 2006.03.02 № 130 (ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi); 29.09.2014 № 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 27.12.2018 № 205-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

17-бап. Есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорларды мал дәрiгерлiгiнде пайдалану

      1. Мал дәрiгерлiгiнде, сондай-ақ жануарларды аулау үшiн пайдаланатын есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлардың тiзбесiн Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi.

      2. Есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорларды ветеринарияда пайдалану шарттары мен тәртiбiн ветеринария саласындағы уәкiлеттi органмен келісу бойынша есiрткi, психотроптық заттар, сол тектестер мен прекурсорлар айналымы саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган айқындайды.

      Ескерту. 17-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2002.05.31 № 327, 2004.12.20 № 13 (01.01.2005 бастап қолданысқа енгiзiледi); 27.12.2018 № 205-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

18-бап. Есірткі, психотроптық заттарды, сол тектестер мен прекурсорларды ғылым және оқу мақсаттарында пайдалану

      Ескерту. 18-баптың тақырыбына өзгеріс енгізілді - ҚР 03.07.2014 № 227-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      Есірткі, психотроптық заттарды, сол тектестер мен прекурсорларды ғылым және оқу мақсаттарында пайдалану есірткі, психотроптық заттарды, сол тектестер мен прекурсорларды пайдалануға байланысты қызметке лицензия алған заңды тұлғаларға осы лицензияда дәл көрсетiлген мөлшерде рұқсат етiледi.

      Ескерту. 18-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 03.07.2014 № 227-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

19-бап. Есiрткi және психотроптық заттарды, сол тектестерді, прекурсорларды сараптама және криминалистика қызметiнде пайдалану

      Ескерту. 19-баптың тақырыбына өзгеріс енгізілді - ҚР 03.07.2014 № 227-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      Осы Заңның 18-бабында көрсетiлген лицензиясы бар заңды тұлғаларға Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген сот-сараптама қызметiн жүзеге асырудың өзге де талаптары сақталған жағдайда есiрткi заттар мен прекурсорларды пайдалана отырып не соңғысын анықтау үшiн сараптама жүргiзуге рұқсат етiледi. Есірткі, психотроптық заттарды, сол тектестер мен прекурсорларды пайдалана отырып не соңғыларын анықтау үшiн сот сараптамасы мемлекеттiк органының сараптама жүргiзуі, сондай-ақ iшкі iстер және ұлттық қауіпсiздік органдарының жедел-криминалистiк бөлiмшелерiнiң криминалистiк зерттеулер жүргiзуi лицензиялаусыз жүзеге асырылады

      Ескерту. 19-бап жаңа редакцияда - ҚР 2000.05.05 № 47, өзгеріс енгізілді - ҚР 03.07.2014 № 227-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

20-бап. Есірткіні, психотроптық заттарды, сол тектестер мен прекурсорларды қарсы барлау және жедел-iздестiру қызметiнде пайдалану

      Жедел-iздестiру, қарсы барлау қызметiн жүзеге асыратын органдарға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жедел-iздестiру, қарсы барлау іс-шараларын жүргiзу кезiнде, сондай-ақ олардың заңсыз айналымына қарсы күрестi жүзеге асыратын қызметкерлер мен жеке құрамды арнайы даярлау және қызметтік иттерді үйрету кезінде есірткіні, психотроптық заттарды, сол тектестер мен прекурсорларды пайдалануға рұқсат етiледi.

      Есірткіні, психотроптық заттарды, сол тектестер мен прекурсорларды осы баптың бірінші бөлігінде көрсетілген мақсаттарда сатып алу мен жұмсау тәртiбi жедел-iздестiру, қарсы барлау қызметiн жүзеге асыратын органдардың нормативтiк құқықтық актiсінде айқындалады.

      Ескерту. 20-бап жаңа редакцияда - ҚР 28.12.2016 № 36-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін екі ай өткен соң қолданысқа енгізіледі).

21-бап. Есірткі, психотроптық заттарды, сол тектестер мен прекурсорларды жою

      Ескерту. 21-баптың тақырыбына өзгеріс енгізілді - ҚР 03.07.2014 № 227-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      1. Айналымда одан әрi пайдалану орынсыз деп танылған есiрткi заттар, психотроптық заттар, сол тектестер, прекурсорлар мен құрамында есiрткi заттар бар өсiмдiк тектес заттар, сондай-ақ аспаптар мен жабдықтар Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерiнде белгiленген тәртiппен жойылуға тиiс.

      2. Есірткі, психотроптық заттарды, сол тектестер мен прекурсорларды жою:

      1) есірткiнiң, психотроптық заттар мен прекурсорлардың жарамдылық мерзiмi өткен;

      2) есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар химиялық немесе физикалық әсерге ұшырап, соның салдарынан қайта қалпына келтiру немесе қайта өңдеу мүмкiндiгiнен айрылып, жарамсыз болған;

      3) тәркiленген, табылып заңсыз айналымнан шығарылып тасталған есірткі, психотроптық заттардың, сол тектестер мен прекурсорлардың медициналық, ғылыми немесе өзге де құндылығы болмаған және қайта өңделмейтiн жағдайларда, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де жағдайларда жүзеге асырылуы мүмкiн.

      3. Құрамында есiрткi және психотроптық заттар бар өсiмдiктердi өсiруге және жинауға лицензиясы жоқ кез келген заңды тұлға, осы өсiмдiктер өсетiн жер учаскелерiнiң иелерi немесе пайдаланушылары болып табылатын азаматтар оларды жоюға мiндеттi.

      4. Осы баптың 3-тармағының талаптарын бұзу Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауаптылыққа әкеп соғады.

      Ескерту. 21-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2006.03.02 № 130 (ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi), 03.07.2014 № 227-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

22-бап. Құрамында есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар бар өсiмдiктердi өсiру мен жинау

      1. Құрамында есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар бар өсiмдiктердi өсiру мен жинауға және оларды өнеркәсiптiк, медициналық, оқу және ғылыми мақсаттар үшiн пайдалануға қызметтiң осы түрiне лицензиясы бар заңды тұлғаларға Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген мемлекеттiк квотадан аспайтын көлемде рұқсат берiледi.

      2. Қазақстан Республикасының аумағында есiрткiлiк дәрiлiк заттар дайындау мақсатында апиын көкнәрiн, кокаин бұтасы мен каннабис (сора) өсiруге және жинауға осы Заңның 18-бабында көзделгеннен басқа жағдайларда тыйым салынады.

      3. Қазақстан Республикасының аумағында құрамында есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар бар басқа да өсiмдiктердi өсiру мен жинауға тыйым салу туралы шешiмдi Қазақстан Республикасының Үкiметi қабылдайды.

      4.Алып тасталды – ҚР ҚР 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      Ескерту. 22-бапқа өзгерту енгізілді – ҚР 2006.03.02 № 130 (ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi); 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

23-бап. Прекурсорлар айналымының тәртiбi

      1. Қазақстан Республикасында бақылауға жататын есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар тiзiміне енгiзiлген прекурсорларды әзiрлеу, өндiру, қайта өңдеу, сақтау, тасымалдау, жөнелту, өткізу, бөлу, сатып алу, пайдалану, Қазақстан Республикасының аумағына әкелу, Қазақстан Республикасының аумағынан әкету, Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзиттеу осы Заңмен және оған сәйкес қабылданатын Қазақстан Республикасының прекурсорлар, сондай-ақ есiрткi және психотроптық заттарды өндiру үшiн пайдаланылатын аспаптар мен жабдықтар туралы нормативтiк құқықтық актiлерімен реттеледi.

      2. Заңды тұлғаларға өздерiнiң өндiрiстiк мұқтаждарынан артық мөлшердегi прекурсорларды сақтауға тыйым салынады.

      3. Бөлшек сауда жасайтын заңды тұлғаларға прекурсорларды көтерме сатуға тыйым салынады.

      4. Қазақстан Республикасында бақылауға жататын есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар тiзiміне енгiзiлген заттардың бiрi есiрткi немесе психотроптық заттарды заңсыз дайындау мақсатында пайдалануға арналғандығына дәлелдемелер болған жағдайларда, прекурсорларға сот Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оны одан әрi пайдалану туралы шешiм қабылдағанға дейiн дереу тыйым салынады.

      Ескерту. 23-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 27.12.2018 № 205-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

24-бап. Есірткі, психотроптық заттардың, сол тектестер мен прекурсорлардың айналымы саласындағы насихатқа тыйым салу және жарнаманы шектеу

      1. Есірткі, психотроптық заттарды, сол тектестер мен прекурсорларды насихаттауға, яғни айқындалмаған адамдар тобында есірткі, психотроптық заттардың, сол тектестердің заңсыз айналымына және заңсыз тұтынылуына оң немесе төзімді көзқарас қалыптастыруға бағытталған, ұсынылу нысаны мен тәсіліне қарамастан, есiрткi, психотроптық заттар, сол тектестер, прекурсорлар туралы, оларды әзiрлеу, дайындау және пайдалану тәсiлдерi, әдiстерi туралы, есiрткi, психотроптық заттар мен сол тектестердің жекелеген түрлерін пайдаланудың артықшылықтары туралы және пайдасы туралы кез келген мәліметтерді таратуға немесе осы мақсаттарда өзге де әрекеттер жасауға тыйым салынады.

      2. Қазақстан Республикасында бақылануға жататын есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар (I кесте), сондай-ақ прекурсорлар (IV кесте) тiзiміне енгiзiлген есiрткi және психотроптық заттарды, сол тектестерді жарнамалауға, яғни айқындалмаған адамдар тобына арналған және есірткі және психотроптық заттарға, сол тектестерге қызығушылықты қалыптастыруға немесе қолдауға және олардың заңсыз тұтынылуы мен өткізілуіне ықпал етуге арналған, оларды сатып алу орындары немесе тәсілдері, сапасы, бағасы және олардың өзге де қасиеттері туралы, кез келген құралдардың көмегiмен кез келген нысанда кез келген жерде таратылатын және (немесе) орналастырылатын ақпаратқа тыйым салынады.

      Қазақстан Республикасында бақылануға жататын есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар (II және III кестелер) тiзiміне енгiзiлген есiрткi және психотроптық заттарды, сол тектестерді жарнамалау медицина және фармацевтика жұмыскерлерiне арналған мамандандырылған баспасөз басылымдарында ғана жүзеге асырылуы мүмкiн. Құрамында есiрткi немесе психотроптық заттар, сол тектестер бар дәрiлік препараттардың үлгiлерiн жарнамалау мақсатында таратуға тыйым салынады.

      3. Осы бапта белгiленген нормаларды бұзу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылыққа алып келеді.

      Ескерту. 24-бап жаңа редакцияда – ҚР 27.12.2019 № 292-VІ (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

25-бап. Есірткі, психотроптық заттардың, сол тектестер мен прекурсорлардың заңсыз айналымына және терiс пайдаланылуына қарсы iс-қимыл шаралары

      Ескерту. 25-баптың тақырыбына өзгеріс енгізілді - ҚР 03.07.2014 № 227-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      1. Есiрткiнің, психотроптық заттардың, сол тектестер мен прекурсорлардың заңсыз айналымына және олардың теріс пайдаланылуына қарсы iс-қимылды ұйымдастыру, оның ішінде Жерді қашықтан зондтау деректерін пайдалана отырып ұйымдастыру Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

      2. Есірткі, психотроптық заттардың, сол тектестер мен прекурсорлардың заңсыз айналымына қарсы күрестi өздерiне берiлген өкiлеттiктер шегiнде Қазақстан Республикасының тиiстi уәкiлеттi органдары жүзеге асырады.

      3. Есiрткi, психотроптық заттардың, сол тектестердің, прекурсорлардың заңсыз айналымына және теріс пайдаланылуына қарсы күрестi үйлестiрудi есiрткi, психотроптық заттар, сол тектестер мен прекурсорлар айналымы саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк орган жүзеге асырады.

      Ескерту. 25-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2002.05.31 № 327; 03.07.2013 № 124-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 03.07.2014 № 227-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 08.04.2016 № 490-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 21.12.2022 № 167-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

26-бап. Есірткі, психотроптық заттардың, сол тектестер мен прекурсорлардың заңсыз айналымынан түскен табысты заңдастыру үшін жауаптылық және пайдалану

      Ескерту. 26-баптың тақырыбына өзгеріс енгізілді - ҚР 03.07.2014 № 227-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      Табысты заңдастыру: есiрткi, психотроптық заттардың, сол тектестердiң және прекурсорлардың заңсыз айналымынан алынған ақшалай қаражаттың немесе өзге мүлiктiң не мүлiкке құқықтың көздерi мен шығу тегiн, тұрған, орналасқан, қозғалыстағы жерiн немесе шын мәнiнде кiмдiкi екенiн жасыру немесе бұрмалау, сондай-ақ осындай ақшалай қаражатты немесе өзге мүлiктi кәсiпкерлiк немесе өзге экономикалық қызметпен шұғылдану үшiн пайдалану; есiрткi психотроптық заттардың, сол тектестердiң немесе прекурсорлардың заңсыз айналымынан түскен ақша қаражатын меншiк нысандарына қарамастан, банкiлерде, кәсiпорындарда және басқа құрылымдарда орналастыру немесе осындай қаражатқа өндiру және басқа да қажеттер үшiн жабдықтар сатып алу, немесе мұндай қаражат пен мүлiктi, есiрткiнiң, психотроптық заттардың, сол тектестердiң немесе прекурсорлардың заңсыз айналымын жалғастыру мақсатымен пайдалану заңды және жеке тұлғалардың Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылығына апарып соғады.

      Ескерту. 26-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2000.05.05 № 47, 03.07.2014 № 227-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

27-бап. Көлiк құралдарын, жүктердi және азаматтардың жеке заттарын тексеру

      1. Көлiк құралын, ондағы жүктi, жүргiзушi мен жолаушылардың жеке заттарын тексерудi Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарына сәйкес мемлекеттiк органдардың (мемлекеттiк органдардың бөлiмшелерiнiң) осыған уәкiлеттi лауазымды адамдары жүзеге асырады.

      2. Есiрткi, психотроптық заттарға, сол тектестерге немесе прекурсорларға жатады деген күдiк тудыратын заттар табылған кезде және одан әрi тексеру қажет болса, сондай-ақ жүргiзушiде немесе жолаушыларда есiрткiге мас болу белгiлерi байқалса, көлiк пен аталған адамдар қажеттi мән-жайларды анықтау үшiн құқық қорғау органдарына жеткiзiлуi мүмкiн.

      3. Көлiктi, ондағы жүктi, жүргiзушi мен жолаушыларды негiзсiз тексерген, сондай-ақ аталған адамдар мен көлiктi құқық қорғау органдарына негiзсiз алып барған жағдайда, мұндай адамдар өзiне келтiрiлген материалдық және моральдық залалды Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес толық өтеттiрiп алуға құқылы.

28-бап. Бақыланатын жеткiзу

      1. Жедел-iздестiру, қарсы барлау қызметiн жүзеге асыру құқығы берiлген Қазақстан Республикасының уәкiлеттi органдары есiрткiні, психотроптық заттардың, сол тектестер мен прекурсорлардың заңсыз айналымының көздерi мен жолдарын, сондай-ақ осыған қатысатын адамдарды анықтау мақсатында, әрбiр жекелеген жағдайда шет мемлекеттердiң тиiстi органдарымен уағдаластық бойынша немесе халықаралық шарттар негiзiнде бақыланатын өнім беру әдiсiн пайдалануы, яғни осы органдардың бақылауымен есiрткiні, психотроптық заттарды, сол тектестер мен прекурсорларды мемлекет аумағына әкелуге немесе шетелге әкетуге, транзиттеуге жол беруi мүмкiн.

      2. Бақыланатын жеткiзу мемлекет аумағы шегiнде жүзеге асырылатын есiрткi, психотроптық заттар, сол тектестер мен прекурсорларды заңсыз тасымалдауға және жөнелтуге қатысты да пайдаланылуы мүмкiн.

      3. Бақыланатын жеткiзу iсiн жүргiзу тәртiбi Қазақстан Республикасының заңдарымен және халықаралық шарттармен белгiленедi.

      Ескерту. 28-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 28.12.2016 № 36-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін екі ай өткен соң қолданысқа енгізіледі).

29-бап. Бақылау мақсатында сатып алу

      1. Есiрткiнің, психотроптық заттардың, сол тектестер мен прекурсорлардың заңсыз айналымына байланысты қылмыстық әрекетке дәлелдемелер, барлау-нұқсан келтіру іс-қимылының белгілері мен фактілерін алу үшiн жедел-iздестiру, қарсы барлау қызметiн жүзеге асыратын органдар қызметкерлерiнің өз құзыретi шегiнде есiрткiні, психотроптық заттарды, сол тектестер мен прекурсорларды бақылау мақсатында сатып алуды жүргiзуге құқығы бар.

      2. Бақылау мақсатында сатып алуды жүргiзудiң тәртiбi Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерiнде айқындалады.

      Ескерту. 29-бап жаңа редакцияда - ҚР 2006.03.02 № 130 (ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi) Заңымен; өзгеріс енгізілді - ҚР 28.12.2016 № 36-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін екі ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

30-бап. Заңды тұлғаны тарату

      1. Азаматтар жаппай болатын жерлерде қызмет көрсететiн ұйымдарда есiрткi, психотроптық заттардың, сол тектестер мен прекурсорлардың заңсыз айналымы фактiлерi туралы мәлiметтер анықталған жағдайда мұндай ұйым соттың шешiмi бойынша тартылуға тиiс, ал кiнәлi адамдар Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапқа тартылады.

      2. Есірткі, психотроптық заттардың, сол тектестер мен прекурсорлардың заңсыз айналымы нәтижесiнде алынған кiрiстердi заңдастыру (iзiн жасыру) мақсатында заңды тұлғаның қаржы операциясын жүзеге асыру фактiсi анықталған жағдайда аталған заңды тұлға сот шешiмi бойынша таратылуы мүмкiн, ал оның басшылары Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.

      3. Есiрткi, психотроптық заттардың, сол тектестердiң және прекурсорлардың заңсыз айналымына қарсы iс-қимылды жүзеге асыруға уәкiлеттi мемлекеттiк органдар, осы баптың 1 және 2-тармақтарында көзделген жағдайларда, Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен сотқа заңды тұлғаны тарату туралы талап-арыз қоюға құқылы.

      Ескерту. 30-бап өзгерту енгізілді - ҚР 2000.05.05 № 47, 03.07.2014 № 227-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

31-бап. Есiрткi, психотроптық заттарды, сол тектестердi, прекурсорларды тәркiлеу

      1. Заңсыз айналымдағы есiрткi, психотроптық заттар, сол тектестер, прекурсорлар, оларды заңсыз әзiрлеуге пайдаланылатын заттар, аспаптар мен жабдықтар, сондай-ақ есiрткi, психотроптық заттар, сол тектестер, прекурсорлардың заңсыз айналымына пайдаланылатын мүлiк пен ақша қаражатын не олардың заңсыз айналымы нәтижесiнде алынған табыс тәркiленуге және заңда белгiленген тәртiппен мемлекет кiрiсiне алынуға тиiс.

      2. Заңсыз айналымда пайдаланылған, тәркiлеуге жататын, заңды айналымда әрi қарай қолдану соттың шешiмi бойынша жөнсiз деп танылған есiрткi, психотроптық заттар, сол тектестер мен прекурсорлар, сондай-ақ оларды әзiрлеуге арналған заттар, аспаптар мен жабдықтар заңда белгiленген тәртiппен жойылуға тиiс.

3-тарау. Психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынуға байланысты психикалық, мінез-құлықтық бұзылушылықтары (аурулары) бар адамдарға медициналық-санитариялық көмек көрсету

      Ескерту. 3-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР 07.07.2020 № 361-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

32-бап. Есiрткi, психотроптық заттарды, сол тектестердiтұтынатын адамдарды анықтау

      1. Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары мен өзге де уәкiлеттi мемлекеттiк органдарына немесе денсаулық сақтау органдарына ұйымдардан немесе жекелеген азаматтардан есiрткi, психотроптық заттарды, сол тектестердi заңсыз тұтынады не есiрткiге масаң күйде деген ақпарат түскен адам медициналық куәландырылуға жатады.

      2. Есiрткi, психотроптық заттарды, сол тектестердi заңсыз тұтыну фактiсi куәлардың айғақтары негiзiнде, сондай-ақ есiрткiге масаю белгiлерi және медициналық куәландыру нәтижелерi, сондай-ақ зерттеп-қаралатын адам организмiнде есiрткi, психотроптық заттардың, сол тектестердiң бар-жоғына тестілеулер болған кезде анықталады.

      3. Есiрткi, психотроптық заттарды, сол тектестердi заңсыз тұтыну салдарынан есiрткiге масаю фактiсiн анықтау медициналық куәландыру (зерттеп-қарау) жүргiзу жөнiндегi мiндет жүктелген дәрiгердiң құзыретi болып табылады, ал "психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынуға байланысты психикалық, мінез-құлықтық бұзылушылық (ауру)" диагнозын дәрiгерлiк-консультативтік комиссия анықтайды.

      4. Есiрткi, психотроптық заттарды, сол тектестердi заңсыз тұтынатын адамдарды анықтау мен есепке қою тәртiбi денсаулық сақтау, iшкi iстер мәселелерiн реттейтiн уәкілетті органдардың, Қазақстан Республикасының өзге де уәкiлеттi органдарының нормативтiк құқықтық актiлерiмен айқындалады.

      Ескерту. 32-бап жаңа редакцияда - ҚР 03.07.2014 № 227-V Заңымен (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді – ҚР 07.07.2020 № 361-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

33-бап. Есiрткi, психотроптық заттарды, сол тектестердiтеріс пайдаланатын адамдарды медициналық куәландыру және медициналық зерттеп-қарау

      Ескерту. 33-баптың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР 03.07.2014 № 227-V Заңымен (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі).

      1. Медициналық куәландыру - құқық қорғау органдары қызметкерлерiнiң жолдамасы бойынша, ал медициналық тексеру нарколог-дәрiгердiң жолдамасы бойынша жүргiзiледi. Медициналық куәландырудан немесе медициналық тексеруден жалтаратын адам наркологиялық мекемеге әкелiнуге тиiс.

      2. Медициналық куәландыру мен медициналық тексеру жүргiзу тәртiбi Қазақстан Республикасының уәкiлеттi органдарының нормативтiк құқықтық актiлерiмен белгiленедi.

      Ескерту. 33-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 03.07.2014 № 227-V Заңымен (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі).

34-бап. Психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынуға байланысты психикалық, мінез-құлықтық бұзылушылықтары (аурулары) бар адамдарды мәжбүрлеп емдеу

      Өз еркімен емделуден жалтарып жүрген, психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынуға байланысты психикалық, мінез-құлықтық бұзылушылықтары (аурулары) бар адамдарды мәжбүрлеп емдеу мәселелерi, адамның психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынуға байланысты психикалық, мінез-құлықтық бұзылушылықтары (аурулары) бар деп тану тәртiбi және оны психикалық денсаулық саласында медициналық көмек көрсететін ұйымға емдеуге жiберу негiздерi, мәжбүрлеп емдеудi тоқтату негiзi мен тәртiбi, психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынуға байланысты психикалық, мінез-құлықтық бұзылушылықтары (аурулары) бар адамдарды есепке алу және демеп емдеудi жүргiзу тәртiбi Қазақстан Республикасының заңнамасында регламенттеледі.

      Ескерту. 34-бап жаңа редакцияда – ҚР 07.07.2020 № 361-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

35-бап. Психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынуға байланысты психикалық, мінез-құлықтық бұзылушылықтары (аурулары) бар адамдарға медициналық-санитариялық көмек көрсету қағидаттары

      1. Психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынуға байланысты психикалық, мінез-құлықтық бұзылушылықтары (аурулары) бар адамдарға медициналық-санитариялық көмек психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынуға байланысты психикалық, мінез-құлықтық бұзылушылықтар (аурулар) профилактикасын, адамдарды зерттеп-қарауды, бұзушылықтар диагностикасын, психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынуға байланысты психикалық, мінез-құлықтық бұзылушылықтарынан (ауруларынан) зардап шегетiн адамдарды емдеудi, күтудi, медициналық-әлеуметтiк оңалтуды қамтиды және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен жүзеге асырылады.

      2. Психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынуға байланысты психикалық, мінез-құлықтық бұзылушылықтары (аурулары) бар адамдарға медициналық-санитариялық көмекке мемлекет кепiлдiк бередi және ол заңдылық, ізгілік және адам мен азаматтың құқықтарын сақтау қағидаттары негiзiнде жүзеге асырылады.

      3. Психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынуға байланысты психикалық, мінез-құлықтық бұзылушылықтары (аурулары) бар адамдарға медициналық-санитариялық көмек адам психикалық денсаулық саласында медициналық көмек көрсететін ұйымға медициналық көмекке өз еркімен жүгінген кезде көрсетiледi. Кәмелетке толмаған адамға, сондай-ақ сот әрекетке қабiлетсiз деп таныған адамға медициналық-санитариялық көмек олардың заңды өкілдерінің келiсiмiмен Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртiппен көрсетiледi.

      4. Өз еркiмен емделуден жалтарып жүрген, психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынуға байланысты психикалық, мінез-құлықтық бұзылушылықтары (аурулары) бар адамдар Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртiппен психикалық денсаулық саласында медициналық көмек көрсететін ұйымдарда мәжбүрлеп емдеуге жатады.

      5. Қылмыстық құқық бұзушылықтар жасаған, психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынуға байланысты психикалық, мінез-құлықтық бұзылушылықтары (аурулары) бар адамдарға медициналық-санитариялық көмек Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген негiзде және тәртiппен көрсетiледi.

      6. Ерiктi стационарлық емдеу кезеңiнде психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынуға байланысты психикалық, мінез-құлықтық бұзылушылықтары (аурулары) бар адамға - еңбекке уақытша жарамсыздығы туралы парақ, ал емдеу аяқталғаннан кейiн оның өтiнiшi бойынша емдеу мақсаты көрсетілген анықтама берiледi.

      7. Емдеу курсынан өту үшiн психикалық денсаулық саласында медициналық көмек көрсететін ұйымға өз еркiмен жүгінген адамға оның өтiнiшi бойынша жасырын емдеу қамтамасыз етiледi. Мұндай емдеу туралы мәлiметтер осы адам қылмыстық немесе әкiмшiлiк жауаптылыққа тартылған жағдайда, тек қана iшкi iстер органдары мен өзге де мемлекеттiк органдарға берiлуi мүмкiн.

      Ескерту. 35-бап жаңа редакцияда – ҚР 07.07.2020 № 361-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

36-бап. Психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынуға байланысты психикалық, мінез-құлықтық бұзылушылықтары (аурулары) бар адамдарға медициналық-санитариялық көмек көрсету құқығы бар жеке және заңды тұлғалар

      1. Психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынуға байланысты психикалық, мінез-құлықтық бұзылушылықтары (аурулары) бар адамдарға Қазақстан Республикасында медициналық-санитариялық көмекті осы қызметпен айналысуға тиiстi лицензиясы бар жеке және заңды тұлғалардың ғана көрсетуге құқығы бар.

      2. Психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынуға байланысты психикалық, мінез-құлықтық бұзылушылықтары (аурулары) бар адамдарға медициналық-санитариялық көмек көрсету жөнiндегi қызметке лицензия беру тәртiбi Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленедi.

      3. Психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынуға байланысты психикалық, мінез-құлықтық бұзылушылықтары (аурулары) бар адамдарға психикалық денсаулық саласында медициналық көмек көрсететін ұйымдар жүзеге асыратын медициналық-санитариялық көмек түрлерi жарғылық құжаттар мен лицензияларда көрсетiледi. Олар туралы ақпарат тiлек бiлдiрушiлердiң бәрiне берiледi.

      Ескерту. 36-бап жаңа редакцияда – ҚР 07.07.2020 № 361-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

37-бап. Медициналық-санитариялық көмекті қаржыландыру

      Психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынуға байланысты психикалық, мінез-құлықтық бұзылушылықтары (аурулары) бар адамдарға медициналық-санитариялық көмек көрсететiн мемлекеттiк ұйымдарды қаржыландыру бюджет қаражаты, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебiнен жүзеге асырылады.

      Ескерту. 37-бап жаңа редакцияда – ҚР 07.07.2020 № 361-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

4-тарау. Қорытынды ережелер

38-бап. Қазақстан Республикасының есiрткi, психотроптық заттар, сол тектестер, прекурсорлар және олардың заңсыз айналымы мен терiс пайдаланылуына қарсы iс-қимыл шаралары туралы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық

      Ескерту. 38-баптың тақырыбына өзгеріс енгізілді - ҚР 27.12.2018 № 205-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      Қазақстан Республикасының есiрткi, психотроптық заттар, сол тектестер, прекурсорлар және олардың заңсыз айналымы мен терiс пайдаланылуына қарсы iс-қимыл шаралары туралы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленеді.

      Әкiмшiлiк және қылмыстық жауаптылыққа тарту кезінде Қазақстан Республикасында бақылау жасалуға тиісті Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың тiзiмi және Заңсыз айналымда жүргенi анықталған есiрткi, психотроптық заттарды, сол тектестер мен прекурсорларды шағын, iрi және өте iрi мөлшерге жатқызу туралы жиынтық кесте қолданылады.

      Ескерту. 38-бап жаңа редакцияда - ҚР 2002.05.31 № 327 Заңымен; өзгерістер енгізілді – ҚР 2006.12.29 № 209, 03.07.2014 № 227-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 27.12.2018 № 205-VI (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

  "Есірткі, психотроптық заттар,
  прекурсорлар және олардың
  заңсыз айналымы мен теріс
  пайдаланылуына қарсы
  іс-қимыл
  шаралары туралы" 1998 жылғы
  10 шілдедегі № 279-І
  Қазақстан Республикасының
  Заңына
  1-қосымша

      Ескерту. 1-қосымша алып тасталды - ҚР 27.12.2018 № 205-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі).

  "Есірткі, психотроптық заттар,
  прекурсорлар және олардың
  заңсыз айналымы мен теріс
  пайдаланылуына қарсы
  іс-қимыл
  шаралары туралы" 1998 жылғы
  10 шілдедегі № 279-І
  Қазақстан Республикасының
  Заңына
  2-қосымша

      Ескерту. 2-қосымша алып тасталды - ҚР 27.12.2018 № 205-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      Қазақстан Республикасының
      Президентi

О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими

Закон Республики Казахстан от 10 июля 1998 года N 279.

      Сноска. Заголовок Закона в редакции Закона РК от 03.07.2014 № 227-V (вводится в действие с 01.01.2015).

      ОГЛАВЛЕНИЕ

      Настоящий Закон регулирует правовые основы государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров и устанавливает меры противодействия их незаконному обороту в целях оказания наркологической помощи и охраны здоровья граждан, общественной и государственной безопасности.

      Сноска. Преамбула с изменением, внесенным Законом РК от 03.07.2014 № 227-V (вводится в действие с 01.01.2015).

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия

      В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

      1) розничная торговля - продажа наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров поштучно или в небольших количествах для личного потребления по рецепту врача;

      2) наркотики – растения, вещества или препараты, классифицированные как наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, представляющие потенциальную опасность для здоровья населения в связи с последствиями, которые может вызывать злоупотребление ими, включенные в Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан;

      3) наркотические средства - вещества синтетического или природного происхождения, включенные в Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года;

      4) Список заместителей атомов водорода, галогенов и (или) гидроксильных групп в структурных формулах наркотических средств, психотропных веществ – определяемый органами судебной экспертизы перечень одновалентных или двухвалентных атомов или групп атомов;

      5) норматив обеспечения наркотическими средствами, психотропными веществами и прекурсорами (далее - норматив обеспечения) - количество определенных наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, разрешенное юридическим лицам для реализации на территории Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      6) оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров - разрешенные и контролируемые в соответствии с законодательством Республики Казахстан виды деятельности, связанные с культивированием, сбором и заготовкой наркотикосодержащих растений, разработкой, производством, переработкой, ввозом, вывозом, транзитом, перевозкой, пересылкой, приобретением, хранением, распределением, реализацией, использованием, уничтожением наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

      7) уполномоченный государственный орган в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров - орган, который в пределах предоставленной ему компетенции формирует и координирует осуществление государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров;

      8) ввоз и вывоз наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров - перемещение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров из одного государства в другое государство;

      9) изготовление наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров - все процессы, за исключением производства, при помощи которых могут быть получены наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, а также превращение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в другие наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры;

      10) незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров - оборот наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров,осуществляемый с нарушением законодательства Республики Казахстан;

      11) производство наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров - процесс, направленный на серийное получение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров из химических веществ и (или) растений либо из других наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

      12) переработка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров - действия, в результате которых происходят рафинирование (очистка от посторонних примесей), повышение в препарате концентрации наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также получение на их основе веществ, не являющихся наркотическими средствами, психотропными веществами и прекурсорами;

      13) использование наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров - целевое применение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

      14) перевозка и пересылка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров - любые действия по перемещению в пределах Республики Казахстан наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров независимо от способа транспортировки и места хранения;

      15) норматив потребления наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров (далее - норматив потребления) - количество определенных наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, необходимое для потребления конкретным юридическим лицам, заявленное в уполномоченный государственный орган в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      16) транзит наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров - перемещение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров из одного государства в другое государство через территорию третьего государства;

      17) злоупотребление наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов) – умышленное незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов без назначения врача;

      17-1) аналоги наркотических средств, психотропных веществ - химические вещества, не включенные в Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан, структурные формулы которых образованы заменой одного или нескольких атомов водорода, галогенов и (или) гидроксильных групп в структурных формулах наркотических средств, психотропных веществ на их заместители;

      18) Сводная таблица об отнесении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, обнаруженных в незаконном обороте, к небольшим, крупным и особо крупным размерам - перечень видов наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров с установленными размерами (небольшими, крупными, особо крупными), которые определяются органами судебной экспертизы и в последующем являются основанием для наступления административной либо уголовной ответственности;

      19) оптовая продажа - продажа крупных партий наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

      20) Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан, - перечень подлежащих контролю в Республике Казахстан наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, пронумерованных и объединенных в соответствующие таблицы и список на основе международных конвенций;

      21) культивирование растений, содержащих наркотические вещества, - посев и выращивание опийного мака и конопли (каннабиса), других наркотикосодержащих растений, включенных в Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан в соответствии с международными конвенциями;

      22) сбор растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества, - собирание дикорастущих или культивируемых наркотикосодержащих растений, включенных в Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан, в соответствии с международными конвенциями;

      23) специализированные лечебно-профилактические учреждения - учреждения (центры, больницы, диспансеры, отделения или кабинеты), которые в установленном законом порядке оказывают наркологическую помощь;

      24) принудительное лечение – стационарное лечение лица с психическим, поведенческим расстройством (заболеванием), связанным с употреблением психоактивных веществ, осуществляемое на основании решения суда при уклонении от добровольного лечения или продолжении немедицинского употребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов;

      25) медицинское освидетельствование - амбулаторный осмотр лица в целях установления состояния наркотического опьянения;

      26) уклонение от медицинского освидетельствования, медицинского обследования или лечения – умышленное невыполнение распоряжения работника правоохранительных органов относительно медицинского освидетельствования или обследования, а равно невыполнение назначений и рекомендаций врача лицом, злоупотребляющим наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами;

      27) исключен Законом РК от 07.07.2020 № 361-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      28) исключен Законом РК от 07.07.2020 № 361-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      29) исключен Законом РК от 07.07.2020 № 361-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      30) добровольное лечение – лечение психических, поведенческих расстройств (заболеваний), связанных с употреблением психоактивных веществ, осуществляемое с согласия больного или его законного представителя;

      31) прекурсоры – вещества, используемые при производстве, изготовлении, переработке наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, включенные в Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, международными договорами Республики Казахстан, в том числе Конвенцией ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года;

      32) препарат - смесь веществ в любом физическом состоянии, содержащая одно или несколько наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров, включенных в Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан;

      33) психотропные вещества - вещества синтетического или природного происхождения, включенные в Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Республики Казахстан, международными договорами Республики Казахстан, в том числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 года;

      33-1) заместители атомов водорода, галогенов и (или) гидроксильных групп – одновалентные или двухвалентные атомы или группы атомов, используемые при изготовлении аналогов наркотических средств, психотропных веществ и включенные в Список заместителей атомов водорода, галогенов и (или) гидроксильных групп в структурных формулах наркотических средств, психотропных веществ;

      34) уполномоченные органы - государственные органы, которые в пределах предоставленной им компетенции осуществляют государственный контроль за оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      35) токсикомания – злоупотребление лекарственными препаратами и нелекарственными веществами различной природы, вызывающими психоактивное действие, сходное с действием наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, и не входящими в списки республиканских законодательных актов Республики Казахстан и международных конвенций.

      Сноска. Статья 1 в редакции Закона РК от 02.03.2006 № 130 (вводится в действие со дня официального опубликования); с изменениями, внесенными законами РК от 03.07.2014 № 227-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 27.12.2018 № 205-VI (порядок введения в действие см. ст.2); от 07.07.2020 № 361-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 2. Классификация наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан

      1. Наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры включаются в Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан. Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан, состоит из четырех таблиц и списка. В таблицу І вносятся наркотические средства, психотропные вещества, оборот которых в Республике Казахстан запрещен в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными конвенциями ООН 1961 и 1971 годов, за исключением случаев, предусмотренных статьями 18, 19 и 20 настоящего Закона.

      В таблицу II вносятся наркотические средства и психотропные вещества, оборот которых ограничен и находится под строгим контролем в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными конвенциями ООН 1961 и 1971 годов.

      В таблицу III вносятся наркотические средства, психотропные вещества, оборот которых находится под контролем в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными Конвенциями ООН 1961, 1971 годов.

      В таблицу IV вносятся прекурсоры, оборот которых находится под контролем в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международной Конвенцией ООН 1988 года.

      В список лекарственных средств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, подлежащие контролю в Республике Казахстан и разрешенные к применению в ветеринарии, включены лекарственные препараты, которые могут быть использованы как диагностические, лечебные и профилактические средства при наличии соответствующей лицензии.

      1-1. Включение вещества в Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан, осуществляется по одному из следующих оснований:

      при поступлении рекомендаций Международного комитета по контролю над наркотиками ООН;

      при наличии вещества в списках, перечнях, таблицах наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в странах Евразийского экономического союза.

      1-2. Отнесение веществ к аналогам наркотических средств, психотропных веществ осуществляется путем проведения судебной экспертизы в порядке, определяемом законодательством Республики Казахстан.

      Предметами судебной экспертизы являются соотнесение структурной формулы вещества со структурными формулами наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан, и определение наличия в этой структурной формуле одного или нескольких заместителей атомов водорода, галогенов и (или) гидроксильных групп.

      1-3. В случае обнаружения в обороте психоактивного вещества, не находящегося под контролем Международного комитета по контролю над наркотиками ООН и стран Евразийского экономического союза, отнесение его к наркотическим средствам, психотропным веществам и прекурсорам осуществляется в соответствии с Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года.

      2. В отношении препаратов предусматриваются виды контроля, которые устанавливаются в отношении наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, содержащихся в них. Если препарат содержит не одно, а несколько наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, к нему применяется тот же контроль, что и к наркотическому средству, психотропному веществу и прекурсору, которые подлежат наиболее строгим мерам контроля. Лекарственные препараты, которые содержат малое количество наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и представляют незначительную опасность в случае злоупотребления ими и из которых указанные средства и вещества не могут быть извлечены легкодоступными способами, не подлежат контролю в соответствии с настоящим Законом.

      Список указанных препаратов, порядок их исключения из-под контроля утверждаются Правительством Республики Казахстан.

      3. Аналоги наркотических средств, психотропных веществ подлежат тем же мерам контроля, что и сходные по структуре и свойствам наркотические средства и психотропные вещества. При определении размеров аналогов применяются размеры наркотических средств и психотропных веществ, аналогами которых они являются.

      Сноска. Статья 2 в редакции Закона РК от 03.07.2014 № 227-V (вводится в действие с 01.01.2015); с изменениями, внесенными Законом РК от 27.12.2018 № 205-VI (порядок введения в действие см. ст.2).

Статья 3. Законодательство Республики Казахстан о наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах, прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими

      1. Законодательство Республики Казахстан о наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах, прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона, иных нормативных правовых актов, а также международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан.

      2. Если международные договора, ратифицированные Республикой Казахстан, устанавливают иные правила, чем те, которые предусмотрены в настоящем Законе, то применяются правила международных договоров.

Статья 4. Основные принципы государственного регулирования оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров и мер противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими

      Государственная политика в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и противодействие их незаконному обороту осуществляются на принципах:

      1) государственного контроля за деятельностью в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров;

      2) государственного регулирования оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров и противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими;

      3) лицензирования деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

      4) межведомственной и внутриведомственной координации деятельности государственных и иных органов;

      5) комплексного решения задач организации и ведения работы, направленной на пресечение незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров и злоупотребления ими;

      6) обеспечения профилактики немедицинского употребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и связанных с ней правонарушений;

      7) расширения социальной базы для профилактики немедицинского употребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и связанных с ней правонарушений, в том числе путем привлечения на добровольных началах общественных, религиозных, международных и других организаций и граждан;

      8) укрепления международного сотрудничества в сфере контроля оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими.

      Сноска. Статья 4 с изменениями, внесенными законами РК от 03.07.2014 № 227-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 07.07.2020 № 361-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ,
ПРЕКУРСОРОВ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ИХ НЕЗАКОННОМУ
ОБОРОТУ И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ ИМИ

Статья 5. Государственное регулирование оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров и меры противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими

      Сноска. Заголовок статьи 5 с изменением, внесенным Законом РК от 03.07.2014 № 227-V (вводится в действие с 01.01.2015).

      1. Государственное регулирование оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и меры противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими осуществляются в соответствии с настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, указами Президента Республики Казахстан и постановлениями Правительства Республики Казахстан.

      Правительство Республики Казахстан утверждает разработанные уполномоченным государственным органом в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров по согласованию с соответствующими государственными органами нормативные правовые акты, регламентирующие порядок деятельности юридических лиц, участвующих в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими.

      1-1. Правительство Республики Казахстан утверждает разработанные уполномоченным государственным органом в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров по согласованию с уполномоченными органами Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан, Сводную таблицу об отнесении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, обнаруженных в незаконном обороте, к небольшим, крупным и особо крупным размерам и Список заместителей атомов водорода, галогенов и (или) гидроксильных групп в структурных формулах наркотических средств, психотропных веществ, а также определяет порядок их формирования.

      2. (исключен - N 327 от 31.05.2002 г.)

      3. Уполномоченный государственный орган в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров выполняет следующие основные функции:

      1) исключен Законом РК от 03.07.2013 № 124-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования);
      2) исключен Законом РК от 05.07.2011 № 452-IV (вводится в действие с 13.10.2011);

      3) организует осуществление государственного контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и мер противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими;

      4) содействует органам здравоохранения по регулированию деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и злоупотребления ими в организации медико-социальной помощи лицам с психическими поведенческими расстройствами (заболеваниями), связанными с употреблением психоактивных веществ, и обеспечении гарантии прав и свобод граждан при ее оказании;

      5) разрабатывает Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан, Сводную таблицу об отнесении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, обнаруженных в незаконном обороте, к небольшим, крупным и особо крупным размерам и Список заместителей атомов водорода, галогенов и (или) гидроксильных групп в структурных формулах наркотических средств, психотропных веществ;

      6) прогнозирует совместно с уполномоченными органами Республики Казахстан масштабы всех видов оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

      7) определяет совместно с уполномоченными органами нормы потребности государства в наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах;

      8) контролирует процесс разработки и внедрения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, обладающих меньшим наркотическим воздействием, более эффективных, менее опасных по сравнению с существующими;

      9) представляет Правительству нормы потребности Республики в наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах для утверждения международных квот для Республики Казахстан Международным комитетом ООН по контролю над наркотиками;

      10) исключен Законом РК от 13.01.2014 № 159-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      11) исключен Законом РК от 13.01.2014 № 159-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      12) координирует работу общественных организаций, ассоциаций, деятельность которых связана с профилактикой немедицинского употребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов;

      13) осуществляет международное сотрудничество в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими;

      14) осуществляет лицензирование видов деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, кроме видов деятельности, связанных с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, в области здравоохранения;

      15) исключен Законом РК от 02.03.2006 № 130 (вводится в действие со дня официального опубликования);

      16) вносит в соответствующие органы предложения по привлечению к ответственности физических и юридических лиц за нарушение законодательных и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, регулирующих оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

      17) исключен Законом РК от 13.01.2014 № 159-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      18) вносит в государственные органы и иные организации представления, предписания по устранению нарушений законодательства Республики Казахстан в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

      19) разрабатывает и реализует совместно с уполномоченными органами государственную политику в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими;

      20) координирует борьбу против незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров и злоупотребления ими, в том числе с использованием данных дистанционного зондирования Земли;

      21) осуществляет государственный контроль за деятельностью государственных органов и иных организаций в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров;

      22) осуществляет межведомственную координацию деятельности государственных и иных организаций в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также региональных комиссий по борьбе с наркобизнесом и профилактике немедицинского употребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов;

      23) осуществляет в пределах своей компетенции привлечение инвестиций, технической помощи и контроль за их целевым использованием в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      24) иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 5 с изменениями, внесенными законами РК от 31.05.2002 № 327; от 20.12.2004 № 13 (вводится в действие с 1 января 2005 г.); от 02.03.2006 № 130 (вводится в действие со дня официального опубликования); от 05.07.2011 № 452-IV (вводится в действие с 13.10.2011); от 03.07.2013 № 124-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 13.01.2014 № 159-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 03.07.2014 № 227-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 08.04.2016 № 490-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 27.12.2018 № 205-VI (порядок введения в действие см. ст.2); от 07.07.2020 № 361-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 21.12.2022 № 167-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 6. Государственный контроль за оборотом наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и меры противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими

      1. Государственный контроль за оборотом наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров осуществляется в форме проверки и профилактического контроля.

      Проверка и профилактический контроль осуществляются в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

      2. Уполномоченные органы Республики Казахстан имеют право:

      1) осуществлять государственный контроль за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

      2) в целях осуществления государственного контроля в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров посещать любые помещения независимо от форм собственности, используемые для оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

      3) производить осмотр земельных участков, на которых культивируются растения, содержащие наркотические вещества, внесенные в Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан;

      4) проводить мероприятия в целях уничтожения растений, содержащих наркотические вещества, специально созданными подразделениями;

      5) получать от юридических лиц, осуществляющих деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, техническую документацию, характеризующую качество наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также образцы указанной продукции в технически обоснованных количествах для проведения их экспертизы;

      6) выдавать предписания об устранении выявленных недостатков в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      7) приостанавливать производственную деятельность юридических лиц и структурных подразделений при нарушении требований в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в порядке, установленном законами Республики Казахстан;

      8) вносить в соответствующие органы предложения по привлечению к ответственности физических и юридических лиц за нарушение законодательных и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, регулирующих оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

      Сноска. Статья 6 в редакции Закона РК от 17.07.2009 № 188-IV (порядок введения в действие см. ст.2); с изменениями, внесенными законами РК от 06.01.2011 № 378-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2016); от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 27.12.2018 № 205-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 7. Лицензирование деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров

      1. Все виды деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров на территории Республики Казахстан осуществляются юридическими лицами после получения лицензии на конкретный вид деятельности на срок до пяти лет, за исключением случаев, предусмотренных статьями 19, 20 настоящего Закона.

      2. Исключен Законом РК от 10.07.2012 № 36-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      3. При выдаче лицензии на вид деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, учитывается заключение органов внутренних дел о соответствующей проверке работников, которые в силу своих служебных обязанностей получат доступ непосредственно к наркотическим средствам, психотропным веществам и прекурсорам.

      Работникам, которые в силу своих служебных обязанностей получат доступ непосредственно к наркотическим средствам, психотропным веществам и прекурсорам, необходимы заключения врачей психиатра и нарколога об отсутствии психических, поведенческих расстройств (заболеваний), связанных с употреблением психоактивных веществ, а также об отсутствии среди них лиц, признанных непригодными к выполнению отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

      4. Правительство Республики Казахстан устанавливает перечень инструментов, оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств, психотропных веществ, а также правила их разработки, производства, изготовления, хранения, перевозки, пересылки, отпуска, реализации, распределения, приобретения, использования, ввоза на территорию Республики Казахстан, вывоза с территории Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 7 с изменениями, внесенными законами РК от 02.03.2006 № 130 (вводится в действие со дня официального опубликования); от 10.07.2012 № 36-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 07.07.2020 № 361-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 8. Государственные квоты

      1. Государственная квота на наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, включенные в Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан, - определяемый Правительством Республики Казахстан расчет потребности, в пределах которой осуществляется их оборот юридическими лицами, имеющими лицензии в соответствии с международными договорами Республики Казахстан.

      2. Государственная квота утверждается постановлением Правительства Республики Казахстан. Государственная квота содержит в себе количество определенных наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, заявленное юридическими лицами на следующий календарный год в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      3. Юридические лица представляют заявки в уполномоченные органы на утверждение норматива потребления на следующий календарный год в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      4. Юридические лица, осуществляющие переработку наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров либо производство препаратов или лекарственных средств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и (или) прекурсоры, в соответствии с законодательством Республики Казахстан:

      1) представляют заявки на утверждение норматива потребления на следующий календарный год в уполномоченный государственный орган в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров;

      2) осуществляют реализацию наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров согласно нормативу обеспечения.

      5. Уполномоченные органы ежегодно представляют обобщенные заявки в уполномоченный государственный орган в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров для утверждения сводного норматива потребления на следующий календарный год до 1 апреля текущего года.

      6. Уполномоченный государственный орган в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров:

      1) проверяет обоснованность заявок нормативов потребления юридических лиц;

      2) сводит заявленные на утверждение нормативы потребления и вносит указанные нормативы потребления наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в Правительство Республики Казахстан для их утверждения;

      3) распределяет нормативы обеспечения по подконтрольным юридическим лицам, осуществляющим оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

      7. Долевое распределение норматива обеспечения осуществляется в отношении всех наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, включенных в Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан, а также продукции, содержащей указанные вещества и средства, заявленной юридическими лицами, осуществляющими оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

      Сноска. Статья 8 в редакции Закона РК от 02.03.2006 № 130 (вводится в действие со дня официального опубликования); с изменениями, внесенными Законом РК от 27.12.2018 № 205-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 9. Разработка новых наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров

      1. Разработка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров имеет целью создание новых наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, более эффективных, менее опасных и легко контролируемых по сравнению с существующими.

      2. Разработка наркотических и психотропных лекарственных препаратов осуществляется научно-исследовательскими учреждениями, имеющими лицензию на этот вид деятельности, доклинические и клинические испытания новых потенциальных наркотических и психотропных лекарственных препаратов для использования в медицинских и научных целях осуществляются в специализированных лечебно-профилактических учреждениях (организациях) и научно-исследовательских институтах в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      3. Регистрация наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, используемых в медицинских и научных целях, осуществляется в соответствии с положениями, применяемыми ко всем лекарственным препаратам, и установленными нормативными правовыми актами.

Статья 10. Производство, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров

      1. Производство, изготовление, переработка разрешенных к медицинскому применению на территории Республики Казахстан наркотических и психотропных лекарственных препаратов производится в пределах установленных государственных квот юридическими лицами, имеющими лицензии на данный вид деятельности и зарегистрированными в установленном порядке уполномоченным органом в области здравоохранения.

      2. Юридические лица, производящие, изготавливающие, перерабатывающие наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, подлежат обязательной регистрации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств.

      Сноска. Статья 10 с изменениями, внесенными законами РК от 20.12.2004 № 13 (вводится в действие с 01.01.2005); от 02.03.2006 № 130 (вводится в действие со дня официального опубликования); от 27.12.2018 № 205-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 11. Упаковка изготовленных наркотических средств и психотропных веществ

      1. Маркировка потребительской упаковки должна быть единой для каждой серии наркотических средств и психотропных веществ, используемых в медицинских целях, и должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан о лекарственных средствах.

      2. При маркировке лекарственных средств, содержащих в своем составе вещества, перечисленные в Списке наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан, указываются названия данных веществ и содержание их в единицах веса или процентах.

      3. (исключен - N 327 от 31.05.2002 г.)

      4. В случае нарушений условий, которым должны соответствовать упаковка и надписи наркотических и психотропных лекарственных средств, наркотические средства и психотропные вещества в соответствии с законодательством Республики Казахстан изымаются.

      Сноска. Статья 11 с изменениями, внесенными законами РК от 31.05.2002 № 327; от 29.12.2006 № 209 (порядок введения в действие см. ст.2); от 27.12.2018 № 205-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 12. Ввоз на территорию Республики Казахстан, вывоз с территории Республики Казахстан и транзит через территорию Республики Казахстан наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров

      1. Ввоз на территорию Республики Казахстан и вывоз с территории Республики Казахстан наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров осуществляются юридическими лицами, имеющими лицензию на данный вид деятельности.

      2. Ввоз на территорию Республики Казахстан из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывоз с территории Республики Казахстан в эти страны наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров осуществляются на основании лицензии, выдаваемой уполномоченным государственным органом в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров.

      Ввоз наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров на территорию Республики Казахстан из государств-членов Евразийского экономического союза и вывоз наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров с территории Республики Казахстан в государства-члены Евразийского экономического союза осуществляются на основании разрешения, выдаваемого уполномоченным государственным органом в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров.

      Выданная на ввоз или вывоз лицензия не может быть передана другому юридическому лицу независимо от наличия у него лицензии на указанную деятельность в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

      3. К каждой партии груза прилагается заверенная копия лицензии на вывоз наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, которая направляется также правительству страны ввоза.

      4. Ввоз на территорий Республики Казахстан и вывоз с территории Республики Казахстан наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров осуществляются путем обмена сертификатов на ввоз и вывоз между импортерами и экспортерами наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров с отметкой на экспортном сертификате о факте поступления конкретной партии и о завершении операции ввоза или вывоза.

      5. Если фактически ввозимое (вывозимое) количество наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров не соответствует количеству, указанному в лицензии, то сведения об этом сообщаются соответствующему компетентному органу страны ввоза (вывоза).

      6. Ввоз на территорию Республики Казахстан и вывоз с территории Республики Казахстан наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров без точного указания наименований и адресов предприятий, осуществляющих ввоз (вывоз), перечня и количества наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров запрещается.

      7. Транзит наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров через территорию Республики Казахстан осуществляется юридическими лицами на основании разрешения, выданного уполномоченным государственным органом в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, а также в случаях, предусмотренных статьей 28 настоящего Закона.

      Условия осуществления транзита наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров определяются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

      8. В случае нарушения требований, установленных настоящей статьей, наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры подлежат конфискации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Порядок дальнейшего использования или уничтожения конфискованных наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 12 с изменениями, внесенными законами РК от 31.05.2002 № 327; от 29.12.2006 № 209 (порядок введения в действие см. ст.2); от 21.06.2013 № 107-V (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования); от 26.12.2017 № 124-VI (вводится в действие с 01.01.2018); от 27.12.2018 № 205-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 13. Перевозка, пересылка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров

      1. Порядок перевозки наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, включая международные перевозки, а также оформление необходимых для этого документов регулируются нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

      2. Транспортировка груза с наркотическими средствами, психотропными веществами и прекурсорами осуществляется военизированной охраной или другими охранными службами по согласованию с органами внутренних дел.

      3. Право осуществлять перевозку наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров на территории Республики Казахстан предоставляется юридическим лицам после получения соответствующих лицензий на данный вид деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

      4. Физические лица могут осуществлять ввоз на территорию Республики Казахстан и вывоз с территории Республики Казахстан лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, для личного применения по медицинским показаниям при наличии подтверждающего документа. Форма подтверждающего документа устанавливается уполномоченным органом в области здравоохранения по согласованию с уполномоченным государственным органом в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров.

      5. Пересылка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в почтовых отправлениях, в том числе международных, запрещается.

      Сноска. Статья 13 с изменениями, внесенными законами РК от 31.05.2002 № 327; от 02.03.2006 № 130 (вводится в действие со дня официального опубликования); от 21.06.2013 № 107-V (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования); от 27.12.2018 № 205-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 14. Хранение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров

      1. Хранение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров осуществляется в специально оборудованных помещениях на основании лицензии на этот вид деятельности, выданной в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

      2. Ограничения, установленные настоящим Законом, не применяются к наркотическим средствам, психотропным веществам, их аналогам и прекурсорам, изъятым из незаконного оборота и хранящимся в порядке, определенном уполномоченными органами Республики Казахстан.

Статья 15. Реализация и распределение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров

      1. Реализация и распределение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров осуществляются юридическими лицами в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан, при наличии лицензии, выдаваемой на эти виды деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      2. Порядок отпуска гражданам лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, устанавливается уполномоченным органом в области здравоохранения.

      3. Гражданам лекарственные препараты, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, могут отпускаться только в аптечных и лечебно-профилактических организациях, имеющих лицензии на эти виды деятельности. Перечень должностей и организаций, которым предоставлено право отпускать гражданам лекарственные препараты, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, устанавливается уполномоченным государственным органом в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров по согласованию с уполномоченным органом в области здравоохранения и уполномоченным органом в области ветеринарии.

      4. Лекарственные препараты, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, назначаются и отпускаются гражданам для использования только по рецепту исключительно в медицинских целях, в формах и количествах, отвечающих их использованию в этих целях.

      5. Уполномоченный орган в области здравоохранения определяет максимальные сроки назначения конкретных лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, используемые в медицинских целях, внесенные в Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан, а также их количество, допускаемое к выписке и отпуску в одном рецепте.

      6. Исключен Законом РК от 02.03.2006 № 130 (вводится в действие со дня официального опубликования).
      Сноска. Статья 15 с изменениями, внесенными законами РК от 20.12.2004 № 13 (вводится в действие с 01.01.2005); от 02.03.2006 № 130 (вводится в действие со дня официального опубликования); от 27.12.2018 № 205-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 16. Использование наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в медицинских целях

      1. Наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, подлежащие контролю в Республике Казахстан, могут использоваться в медицинских целях в порядке, установленном уполномоченным органом в области здравоохранения по согласованию с уполномоченным государственным органом в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров.

      2. На разрешенные к использованию в медицинских целях лекарственные препараты, внесенные в Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан, распространяются положения, применяемые ко всем лекарственным средствам, установленные законодательством Республики Казахстан, если эти положения не противоречат настоящему Закону.

      3. Применение в медицинских целях наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, внесенных в Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан, осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

      4. Контроль за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в организациях здравоохранения и аптечных организациях осуществляется уполномоченным органом в области здравоохранения.

      5. Право применения лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, внесенные в Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан, распространяется на санитарный транспорт гражданского назначения. Незаконная реализация указанного права на других видах транспорта гражданского назначения влечет ответственность в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

      6. Лекарственные препараты, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, используемые только для оказания первичной медико-санитарной помощи в экстренных случаях, внесенные в Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан, могут находиться:

      1) на санитарном транспорте гражданского назначения;

      2) в боевых машинах (кораблях) при выходе на тактические занятия (в район плавания) и полевые (морские) учения;

      3) на летательных аппаратах при выполнении полетов в аптечке летчика;

      4) в шкафах (укладках) неотложной помощи государственных учреждений, Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований.

      Разрешение на их применение и порядок учета устанавливаются уполномоченным государственным органом в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров по согласованию с уполномоченным органом в области здравоохранения в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      7. В разрешении, указанном в пункте 6 настоящей статьи, устанавливаются меры, которые должны быть приняты в целях недопущения ненадлежащего использования этих лекарственных препаратов и их утечки по незаконным каналам. В нем указываются лица из числа экипажа, которым будут вверены эти лекарственные препараты, условия их хранения, регистрация их отпуска, замены, а также периодичность отчетов об их использовании.

      8. Использование лекарственных препаратов в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи в экстренных случаях и в чрезвычайных ситуациях не рассматривается в качестве нарушения положений настоящего Закона о порядке отпуска наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров гражданам.

      Сноска. Статья 16 с изменениями, внесенными законами РК от 31.05.2002 № 327; от 20.12.2004 № 13 (вводится в действие с 01.01.2005); от 02.03.2006 № 130 (вводится в действие со дня официального опубликования); от 29.12.2006 № 209 (порядок введения в действие см. ст.2); от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 27.12.2018 № 205-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 17. Использование наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в ветеринарии

      1. Перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, используемых в ветеринарии, а также для отлова животных, устанавливается Правительством Республики Казахстан.

      2. Условия и порядок использования наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в ветеринарии определяются уполномоченным государственным органом в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров по согласованию с уполномоченным органом в области ветеринарии.

      Сноска. Статья 17 с изменениями, внесенными законами РК от 31.05.2002 № 327; от 20.12.2004 № 13 (вводится в действие с 01.01.2005); от 27.12.2018 № 205-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 18. Использование наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров в научных и учебных целях

      Сноска. Заголовок статьи 18 с изменением, внесенным Законом РК от 03.07.2014 № 227-V (вводится в действие с 01.01.2015).

      Использование наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров в научных и учебных целях разрешается юридическим лицам, получившим лицензию на деятельность, связанную с использованием наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров в количествах, точно указанных в этой лицензии.

      Сноска. Статья 18 с изменением, внесенным Законом РК от 03.07.2014 № 227-V (вводится в действие с 01.01.2015).

Статья 19. Использование наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров в экспертной и криминалистической деятельности

      Сноска. Заголовок статьи 19 с изменением, внесенным Законом РК от 03.07.2014 № 227-V (вводится в действие с 01.01.2015).

      Производство экспертиз с использованием наркотических средств и прекурсоров либо для обнаружения последних разрешается юридическим лицам, имеющим лицензию, указанную в статье 18 настоящего Закона, при соблюдении иных условий осуществления судебно-экспертной деятельности, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Производство экспертиз с использованием наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров либо для обнаружения последних государственными органами судебной экспертизы, а также проведение криминалистических исследований оперативно-криминалистическими подразделениями органов внутренних дел и национальной безопасности осуществляется без лицензирования.

      Сноска. Статья 19 в редакции Закона РК от 05.05.2000 № 47; с изменением, внесенным Законом РК от 03.07.2014 № 227-V (вводится в действие с 01.01.2015).

Статья 20. Использование наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров в контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности

      Органам, осуществляющим оперативно-розыскную, контрразведывательную деятельность, разрешается использование наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров при проведении оперативно-розыскных, контрразведывательных мероприятий в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также при специальной подготовке сотрудников и личного состава, осуществляющих борьбу с их незаконным оборотом, и дрессировке служебных собак.

      Порядок приобретения и расходования наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров в целях, указанных в части первой настоящей статьи, определяется нормативным правовым актом органов, осуществляющих оперативно-розыскную, контрразведывательную деятельность.

      Сноска. Статья 20 в редакции Закона РК от 28.12.2016 № 36-VІ (вводится в действие по истечении двух месяцев после дня его первого официального опубликования).

Статья 21. Уничтожение наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров

      Сноска. Заголовок статьи 21 с изменением, внесенным Законом РК от 03.07.2014 № 227-V (вводится в действие с 01.01.2015).

      1. Наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, прекурсоры и средства растительного происхождения, содержащие наркотические средства, а также инструменты и оборудование, дальнейшее использование которых в обороте признано нецелесообразным, подлежат уничтожению в порядке, определенном нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

      2. Уничтожение наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров может осуществляться в случаях, когда:

      1) истек срок годности наркотического средства, психотропного вещества и прекурсоров;

      2) наркотические средства, психотропные вещества, прекурсоры подвергались химическому или физическому воздействию, следствием чего стала их негодность, исключающая возможность их восстановления или переработки;

      3) конфискованные, обнаруженные и изъятые из незаконного оборота наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги и прекурсоры не представляют медицинской, научной или иной ценности и не могут быть переработаны, а равно в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

      3. Любые юридические лица, не имеющие лицензий на культивирование и сбор растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, граждане, являющиеся собственниками или пользователями земельных участков, на которых произрастают эти растения, обязаны их уничтожить.

      4. Нарушение требований пункта 3 настоящей статьи влечет ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 21 с изменениями, внесенными законами РК от 02.03.2006 № 130 (вводится в действие со дня официального опубликования); от 29.12.2006 № 209 (порядок введения в действие см. ст.2); от 03.07.2014 № 227-V (вводится в действие с 01.01.2015).

Статья 22. Культивирование и сбор растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры

      1. Культивирование и сбор растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, и их использование для промышленных, медицинских, учебных и научных целей разрешаются юридическим лицам, имеющим лицензии на данный вид деятельности, в объеме, не превышающем государственной квоты, установленной Правительством Республики Казахстан.

      2. Культивирование и сбор опийного мака, кокаинового куста и каннабиса (конопли) в целях изготовления наркотических лекарственных средств на территории Республики Казахстан запрещаются, кроме случаев, предусмотренных статьей 18 настоящего Закона.

      3. Решение о запрете культивирования и сбора других растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, на территории Республики Казахстан принимается Правительством Республики Казахстан.

      4. Исключен Законом РК от 19.04.2023 № 223-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      Сноска. Статья 22 с изменениями, внесенными законами РК от 2 марта 2006 года № 130 (вводится в действие со дня официального опубликования); от 19.04.2023 № 223-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 23. Порядок оборота прекурсоров

      1. Разработка, производство, переработка, хранение, перевозка, пересылка, реализация, распределение, приобретение, использование, ввоз на территорию Республики Казахстан, вывоз с территории Республики Казахстан, транзит через территорию Республики Казахстан прекурсоров, внесенных в Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан, регулируются настоящим Законом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Республики Казахстан о прекурсорах, а также инструментах и оборудовании, используемых для производства наркотических средств и психотропных веществ.

      2. Юридическим лицам запрещается хранение прекурсоров в количествах, превышающих их производственные нужды.

      3. Юридическим лицам, осуществляющим розничную торговлю, запрещается оптовая продажа прекурсоров.

      4. В случаях, когда имеются доказательства, что одно из веществ, внесенных в Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан, предназначено для использования в целях незаконного изготовления наркотического средства или психотропного вещества, на прекурсоры незамедлительно накладывается арест до принятия решения судом о его дальнейшем использовании в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 23 с изменениями, внесенными Законом РК от 27.12.2018 № 205-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 24. Запрещение пропаганды и ограничение рекламы в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров

      1. Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, то есть распространение любых сведений независимо от формы и способа их представления о наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах, прекурсорах, о способах, методах их разработки, изготовления и использования, о преимуществах и о пользе использования отдельных видов наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, направленное на формирование у неопределенного круга лиц положительного или терпимого отношения к незаконному обороту и незаконному потреблению наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, или совершение иных действий в этих целях, запрещается.

      2. Реклама наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов, внесенных в Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан (Таблица I), а также прекурсоров (Таблица IV), то есть информация о местах или способах их приобретения, качестве, цене и иных их свойствах, распространяемая и (или) размещаемая в любом месте, в любой форме с помощью любых средств, предназначенная для неопределенного круга лиц и призванная формировать или поддерживать интерес к наркотическим средствам и психотропным веществам, их аналогам и способствовать их незаконному потреблению и реализации, запрещена.

      Реклама наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов, внесенных в Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан (Таблицы II и III), может осуществляться исключительно в специализированных печатных изданиях, рассчитанных для медицинских и фармацевтических работников. Распространение в целях рекламы образцов лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, их аналоги, запрещается.

      3. Нарушение норм, установленных настоящей статьей, влечет ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 24 в редакции Закона РК от 27.12.2019 № 292-VІ (порядок введения в действие см. ст.2).

Статья 25. Меры противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров и злоупотреблению ими

      Сноска. Заголовок статьи 25 с изменением, внесенным Законом РК от 03.07.2014 № 227-V (вводится в действие с 01.01.2015).

      1. Организация противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров и злоупотреблению ими осуществляется в том числе с использованием данных дистанционного зондирования Земли в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

      2. Борьбу с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров осуществляют в пределах предоставленных им полномочий соответствующие уполномоченные органы Республики Казахстан.

      3. Координация борьбы против незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров и злоупотребления ими осуществляется уполномоченным государственным органом в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров.

      Сноска. Статья 25 с изменениями, внесенными законами РК от 03.07.2013 № 124-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 03.07.2014 № 227-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 08.04.2016 № 490-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 21.12.2022 № 167-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 26. Ответственность за легализацию и использование доходов от незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров

      Сноска. Заголовок статьи 26 с изменением, внесенным Законом РК от 03.07.2014 № 227-V (вводится в действие с 01.01.2015).

      Легализация доходов: сокрытие или искажение источников и природы происхождения, местонахождения, размещения, движения или действительной принадлежности денежных средств или иного имущества, либо прав на имущество, полученных от незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, а равно использование таких денежных средств или иного имущества для занятия предпринимательской или иной экономической деятельностью; размещение финансовых средств, добытых от незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров в банках, на предприятиях и в других структурах, независимо от форм собственности, или приобретение за такие средства оборудования для производства и других нужд, или использование таких средств и имущества с целью продолжения незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, влечет за собой ответственность юридических и физических лиц в соответствии с законами Республики Казахстан.

      Сноска. В статью 26 внесены изменения - Законом РК от 5 мая 2000 г. № 47; от 29 декабря 2006 г. № 209 (порядок введения в действие см. ст. 2).

Статья 27. Досмотр транспортных средств, грузов и личных вещей граждан

      1. Досмотр транспортного средства, груза, находящегося в нем, личных вещей водителя и пассажиров может быть осуществлен уполномоченными на то должностными лицами государственных органов (подразделений государственных органов) в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      2. При выявлении веществ, в отношении которых имеются подозрения, что они относятся к наркотическим средствам, психотропным веществам, их аналогам или прекурсорам и нуждаются в дальнейшем исследовании, а также при наличии у водителя или пассажиров признаков наркотического опьянения транспорт и указанные лица могут быть для выяснения необходимых обстоятельств доставлены в правоохранительные органы.

      3. В случае необоснованного досмотра транспорта, находящегося в нем груза, водителя и пассажиров, а также необоснованной доставки указанных лиц и транспорта в правоохранительные органы такие лица имеют право на возмещение в полном объеме причиненного им материального и морального ущерба в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 28. Контролируемая поставка

      1. Уполномоченные органы Республики Казахстан, наделенные правом осуществлять оперативно-розыскную, контрразведывательную деятельность с целью выявления источников и каналов незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, а также лиц, принимающих участие в этом, в каждом отдельном случае по договоренности с соответствующими органами иностранных государств или на основании международных договоров могут использовать метод контролируемой поставки, то есть допускать под контролем этих органов ввоз на территорию государства или вывоз за границу, транзит наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров.

      2. Контролируемая поставка может использоваться также в отношении незаконной перевозки и пересылки наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, которые осуществляются в пределах территории государства.

      3. Порядок проведения контролируемой поставки определяется законодательством Республики Казахстан и международными договорами.

      Сноска. Статья 28 с изменением, внесенным Законом РК от 28.12.2016 № 36-VІ (вводится в действие по истечении двух месяцев после дня его первого официального опубликования).

Статья 29. Контрольная закупка

      1. Для получения доказательств преступной деятельности, признаков и фактов разведывательно-подрывной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, сотрудники органов, осуществляющих оперативно-розыскную, контрразведывательную деятельность, в пределах своей компетенции имеют право на проведение контрольной закупки наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров.

      2. Порядок проведения контрольной закупки определяется нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 29 в редакции Закона РК от 02.03.2006 № 130 (вводится в действие со дня официального опубликования); с изменением, внесенным Законом РК от 28.12.2016 № 36-VІ (вводится в действие по истечении двух месяцев после дня его первого официального опубликования).

Статья 30. Ликвидация юридического лица

      1. В случае установления сведений о фактах незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров в организации, предоставляющей услуги в местах массового пребывания граждан, по решению суда такая организация подлежит ликвидации, а виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законами Республики Казахстан.

      2. В случае установления факта осуществления юридическим лицом финансовой операции в целях легализации (отмывания) доходов, полученных в результате незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, указанное юридическое лицо по решению суда может быть ликвидировано, а его руководители несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

      3. Государственные органы, уполномоченные осуществлять противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, вправе предъявлять в суд иск о ликвидации юридического лица в случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей статьи, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 30 с изменениями, внесенными законами РК от 05.05.2000 № 47; от 29.12.2006 № 209 (порядок введения в действие см. ст.2); от 03.07.2014 № 227-V (вводится в действие с 01.01.2015).

Статья 31. Конфискация наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров

      1. Наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги и прекурсоры, находящиеся в незаконном обороте, вещества, инструменты и оборудование, которые используются для их незаконного изготовления, а также имущество и финансовые средства, используемые для незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров либо доходы, полученные в результате их незаконного оборота, подлежат конфискации и обращению в доход государства в установленном законом порядке.

      2. Использованные в незаконном обороте наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги и прекурсоры, а также вещества, инструменты и оборудование для их изготовления, подлежащие конфискации, дальнейшее применение которых в законном обороте признано нецелесообразным по решению суда, подлежат уничтожению в установленном законом порядке.

Глава 3. ОКАЗАНИЕ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ЛИЦАМ С ПСИХИЧЕСКИМИ, ПОВЕДЕНЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ (ЗАБОЛЕВАНИЯМИ), СВЯЗАННЫМИ С УПОТРЕБЛЕНИЕМ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

      Сноска. Заголовок главы 3 в редакции Закона РК от 07.07.2020 № 361-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 32. Выявление лиц, потребляющих наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги

      1. Лицо, в отношении которого в органы внутренних дел и иные уполномоченные государственные органы или органы здравоохранения Республики Казахстан поступила информация от организаций или отдельных граждан о том, что оно незаконно потребляет наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги либо находится в состоянии наркотического опьянения, подлежит медицинскому освидетельствованию.

      2. Факт незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов устанавливается на основании показаний свидетелей, а также при наличии признаков наркотического опьянения и результатов медицинского освидетельствования, а также тестов на содержание наркотического средства, психотропного вещества, их аналогов в организме обследуемого.

      3. Установление факта наркотического опьянения вследствие незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов является компетенцией врача, на которого возложены обязанности по проведению медицинского освидетельствования (обследования), а диагноз "психическое, поведенческое расстройство (заболевание), связанное с употреблением психоактивных веществ" устанавливается врачебно-консультативной комиссией.

      4. Порядок выявления и постановки на учет лиц, незаконно потребляющих наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, определяется нормативными правовыми актами уполномоченных органов, регулирующих вопросы здравоохранения, внутренних дел, иных уполномоченных органов Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 32 в редакции Закона РК от 03.07.2014 № 227-V (вводится в действие с 01.01.2015); с изменением, внесенным Законом РК от 07.07.2020 № 361-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 33. Медицинское освидетельствование и медицинское обследование лиц, злоупотребляющих наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами

      Сноска. Заголовок статьи 33 в редакции Закона РК от 03.07.2014 № 227-V (вводится в действие с 01.01.2015).

      1. Медицинское освидетельствование проводится по направлению работников правоохранительных органов, а медицинское обследование - по направлению врача-нарколога. Лицо, уклоняющееся от медицинского освидетельствования или медицинского обследования, подлежит приводу в наркологическое учреждение.

      2. Порядок проведения медицинского освидетельствования и медицинского обследования определяется нормативными правовыми актами уполномоченных органов Республики Казахстан.

Статья 34. Принудительное лечение лиц с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями), связанными с употреблением психоактивных веществ

      Вопросы принудительного лечения лиц с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями), связанными с употреблением психоактивных веществ, уклоняющихся от добровольного лечения, порядок признания лицом с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями), связанными с употреблением психоактивных веществ, и основания для его направления на лечение в организацию, оказывающую медицинскую помощь в области психического здоровья, основание и порядок прекращения принудительного лечения, учет лиц с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями), связанными с употреблением психоактивных веществ, и порядок проведения поддерживающего лечения регламентируются законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 34 в редакции Закона РК от 07.07.2020 № 361-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 35. Принципы оказания медико-санитарной помощи лицам с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями), связанными с употреблением психоактивных веществ

      1. Медико-санитарная помощь лицам с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями), связанными с употреблением психоактивных веществ, включает в себя профилактику психических, поведенческих расстройств (заболеваний), связанных с употреблением психоактивных веществ, обследование лиц, диагностику нарушений, лечение, уход, медико-социальную реабилитацию лиц, страдающих психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями), связанными с употреблением психоактивных веществ, и осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

      2. Медико-санитарная помощь лицам с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями), связанными с употреблением психоактивных веществ, гарантируется государством и осуществляется на основе принципов законности, гуманности и соблюдения прав человека и гражданина.

      3. Медико-санитарная помощь лицам с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями), связанными с употреблением психоактивных веществ, оказывается при добровольном обращении лица за медицинской помощью в организацию, оказывающую медицинскую помощь в области психического здоровья. Несовершеннолетнему, а также лицу, признанному судом недееспособным, медико-санитарная помощь оказывается с согласия их законных представителей в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

      4. Лица с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями), связанными с употреблением психоактивных веществ, уклоняющиеся от добровольного лечения, подлежат принудительному лечению в организациях, оказывающих медицинскую помощь в области психического здоровья, в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

      5. Лицам с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями), связанными с употреблением психоактивных веществ, совершившим уголовные правонарушения, медико-санитарная помощь оказывается на основании и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

      6. На период добровольного стационарного лечения лицу с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями), связанными с употреблением психоактивных веществ, выдается лист о временной нетрудоспособности, а по окончании лечения по его просьбе – справка с указанием цели лечения.

      7. Лицу, добровольно обратившемуся в организацию, оказывающую медицинскую помощь в области психического здоровья, для прохождения курса лечения обеспечивается по его просьбе анонимность лечения. Сведения о таком лечении могут быть предоставлены лишь органам внутренних дел и иным государственным органам в случае привлечения этого лица к уголовной или административной ответственности.

      Сноска. Статья 35 в редакции Закона РК от 07.07.2020 № 361-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 36. Физические и юридические лица, имеющие право оказывать медико-санитарную помощь лицам с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями), связанными с употреблением психоактивных веществ

      1. Медико-санитарную помощь лицам с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями), связанными с употреблением психоактивных веществ, в Республике Казахстан имеют право оказывать только физические и юридические лица, имеющие соответствующую лицензию для занятий данной деятельностью.

      2. Порядок выдачи лицензии на деятельность по оказанию медико-санитарной помощи лицам с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями), связанными с употреблением психоактивных веществ, устанавливается законодательством Республики Казахстан.

      3. Виды медико-санитарной помощи лицам с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями), связанными с употреблением психоактивных веществ, осуществляемой организациями, оказывающими медицинскую помощь в области психического здоровья, указываются в уставных документах и лицензиях. Информация о них предоставляется всем желающим.

      Сноска. Статья 36 в редакции Закона РК от 07.07.2020 № 361-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 37. Финансирование медико-санитарной помощи

      Финансирование государственных организаций, оказывающих медико-санитарную помощь лицам с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями), связанными с употреблением психоактивных веществ, осуществляется за счет бюджетных средств, а также иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 37 в редакции Закона РК от 07.07.2020 № 361-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 38. Ответственность за нарушения законодательства Республики Казахстан о наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах, прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими

      Сноска. Заголовок статьи 38 с изменением, внесенным Законом РК от 27.12.2018 № 205-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Ответственность за нарушения законодательства Республики Казахстан о наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах, прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими устанавливается законами Республики Казахстан.

      При привлечении к административной и уголовной ответственности применяются Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан, и Сводная таблица об отнесении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров к небольшим, крупным и особо крупным размерам, обнаруженных в незаконном обороте.

      Сноска. Статья 38 с изменениями, внесенными законами РК от 31.05.2002 N 327; от 29.12.2006 № 209 (порядок введения в действие см. ст. 2); от 03.07.2014 № 227-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 27.12.2018 № 205-VI (порядок введения в действие см. ст.2).

  Приложение 1

      Сноска. Приложение 1 исключено Законом РК от 27.12.2018 № 205-VI (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования).

  Приложение 2

      Сноска. Приложение 2 исключено Законом РК от 27.12.2018 № 205-VI (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования).

      Президент
      Республики Казахстан