Қазақстан Республикасы, Қытай Халық Республикасы және Ресей Федерациясы арасындағы Үш мемлекеттің мемлекеттік шекараларының түйісу нүктесін айқындау туралы келісімді бекіту туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 1999 жылғы 30 желтоқсан N 3-II


   Алматыда 1999 жылғы 5 мамырда жасалған Қазақстан Республикасы, Қытай 
Халық Республикасы және Ресей Федерациясы арасындағы Үш мемлекеттің 
мемлекеттік шекараларының түйісу нүктесін айқындау туралы келісім 
бекітілсін.
   
   Қазақстан Республикасының 
       Президенті 
   
     
     Қазақстан Республикасы, Қытай Халық Республикасы және 
     Ресей Федерациясы арасындағы Үш мемлекеттің мемлекеттік 
       шекараларының түйісу нүктесін айқындау туралы 
                Келісім 
   
   (ҚР халықаралық шарттары бюллетені, 2001 ж., N 1, 1-құжат)
   (2000 жылғы 15 қаңтарда күшіне енді - "Дипломатия жаршысы" ж., 
     Арнайы шығарылым N 2, 2000 жылғы қыркүйек, 95 бет) 
   
   Бұдан әрі Уағдаласушы Тараптар деп аталатын Қазақстан Республикасы, 
Қытай Халық Республикасы және Ресей Федерациясы, 
   егемендік пен аумақтық тұтастықты өзара құрметтеу принциптерін 
басшылыққа ала отырып, 


      1994 жылғы 26 сәуірдегі Қазақстан Республикасы мен Қытай Халық Республикасы арасындағы қазақстан-қытай мемлекеттік шекарасы туралы келісімге және 1994 жылғы 3 қыркүйектегі Ресей Федерациясы мен Қытай Халық Республикасы арасындағы ресей-қытай мемлекеттік шекарасының Батыс бөлігіне қатысты келісімге сәйкес,
      үш мемлекеттің мемлекеттік шекараларының түйісу нүктесінің орналасу орнын айқындау мақсатында,
      төмендегілер туралы келісті:
                 1-бап 
      Бұдан әрі үш мемлекеттің шекараларының түйісу нүктесі деп аталатын Қазақстан Республикасының, Қытай Халық Республикасының және Ресей Федерациясының мемлекеттік шекараларының түйісу нүктесі Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан 3339-шы белгісі бар биіктіктен оңтүстік-оңтүстік-шығысқа қарай шамамен 2,90 км, Қытай Халық Республикасының аумағында орналасқан 2988-ші белгісі бар биіктіктен солтүстік-солтүстік-шығысқа қарай шамамен 2,81 км және Ресей Федерациясының аумағында орналасқан 3086-шы белгісі бар биіктіктен оңтүстік-батысқа қарай шамамен 3,00 км Оңтүстік Алтай (Алтай жотасы) жотасының су айрығында орналасқан.
      Үш мемлекеттің мемлекеттік шекараларының түйісу нүктесінің координаттары:
                                       0 | 0 |
      географиялық: солтүстік ендігі 49 06,9 ; шығыс бойлығы 87 17,2 ;
      тікбұрышты: Х = 5 442 595, Y = 15 520 905, биіктігі - 3327.
      Биіктіктің координаттары мен белгілері 1942 жылғы координаттар жүйесінде және Биіктіктердің Балтық жүйесінде келтірілген.
                 2-бап 
      Үш мемлекеттің мемлекеттік шекараларының түйісу нүктесінің орналасу орны осы Келісімге қоса беріліп отырған және оның ажырамас бөлігін құрайтын, масштабы 1:50000 картада қызыл шеңбермен көрсетілген.
      Осы Келісімнің 1-бабында аталған биіктіктердің арақашықтығы және

белгілері, сондай-ақ үш мемлекеттің мемлекеттік шекараларының түйісу 
нүктесінің географиялық және тікбұрышты координаттары аталған карта 
бойынша белгіленген. 
   
                 3-бап 
   
   Үш мемлекеттің мемлекеттік шекараларының түйісу нүктесінен 
мемлекеттік шекаралардың сызығы тиісті мемлекеттер арасындағы шекара 
туралы қолданылып жүрген шарттарда белгіленгеніндей тәртіппен өтеді. 
   
                 4-бап 
   


      Үш мемлекеттің мемлекеттік шекараларының түйісу нүктесі мәңгілік қар басып жатқан жотаның шыңында, баруы өте қиын орында орналасуына байланысты Уағдаласушы Тараптар осы нүктеге шекаралық белгі орнатпауға келісті.
                 5-бап 
      Осы Келісім оның күшіне енуі үшін қажетті мемлекетішілік рәсімдерді

Уағдаласушы Тараптардың орындағаны туралы соңғы жазбаша хабарлама 
жіберілген күннен бастап күшіне енеді. 
   
   Алматы қаласында 1999 жылғы 5 мамырда әрқайсысы қазақ, қытай және 
орыс тілдерінде үш дана болып жасалды. 
   Осы Келісімнің ережелерін түсіндіруде пікір алшақтығы орын алған 
жағдайда Уағдаласушы Тараптар орыс және қытай тілдеріндегі мәтіндерді 
негізге алатын болады. 
   
   Қазақстан       Қытай Халық        Ресей 
   Республикасы      Республикасы      Федерациясы 
     үшін          үшін          үшін 
   
   Оқығандар:
     Қасымбеков Б.А. 
     Икебаева Ә.Ж. 
   
   
   


О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан, Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией об определении точки стыка государственных границ трех государств

Закон Республики Казахстан от 30 декабря 1999 года N 3


   Ратифицировать Соглашение между Республикой Казахстан, Китайской 
Народной Республикой и Российской Федерацией об определении точки стыка 
государственных границ трех государств, совершенное в Алматы 5 мая 1999 
года.

   Президент
Республики Казахстан 
   
               Соглашение 
     между Российской Федерацией, Республикой Казахстан и       
      Китайской Народной Республикой об определении 
      точки стыка государственных границ трех государств

   (Бюллетень международных договоров РК, 2001 г., N 1, ст. 1)
  (Вступило в силу 15 января 2000 года - ж. "Дипломатический курьер",  
       спецвыпуск N 2, сентябрь 2000 года, стр. 184)
   


      Российская Федерация, Республика Казахстан и Китайская Народная Республика, далее именуемые Договаривающимися Сторонами,
      руководствуясь принципами взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности,
      в соответствии с Соглашением между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о российско-китайской государственной границе на ее Западной части от 3 сентября 1994 года и Соглашением между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой о казахстанско-китайской государственной границе от 26 апреля 1994 года,
      в целях определения местоположения точки стыка государственных границ трех государств,
      согласились о нижеследующем:

                               Статья 1
      Точка стыка государственных границ Российской Федерации, Республики Казахстан и Китайской Народной Республики, далее именуемая точкой стыка государственных границ трех государств, расположена на водоразделе хребта Южный Алтай (хребет Алтай) приблизительно в 3,00 км к юго-западу от высоты с отметкой 3086, находящейся на территории Российской Федерации, приблизительно в 2,90 км к юго-юго-востоку от высоты с отметкой 3339, находящейся на территории Республики Казахстан, приблизительно в 2,81 км к северо-северо-востоку от высоты с отметкой 2988, находящейся на территории Китайской Народной Республики.
      Координаты точки стыка государственных границ трех государств:
      географические: 49о 06, 9' северной широты; 87о 17, 2' восточной долготы;
      прямоугольные: Х = 5 442 595, Y = 15 520 905, высота - 3327.
      Координаты и отметки высот приведены в системе координат 1942 года и Балтийской системе высот.

                               Статья 2
      Местоположение точки стыка государственных границ трех государств показано красным кружком на карте масштаба 1:50000, прилагаемой к настоящему Соглашению и составляющей его неотъемлемую часть.
      Упомянутые в статье 1 настоящего Соглашения расстояния и отметки высот, а также географические и прямоугольные координаты точки стыка государственных границ трех государств определены по указанной карте.

                               Статья 3
      От точки стыка государственных границ трех государств линии государственных границ проходят так, как они определены действующими договорами о границе между соответствующими государствами.

                               Статья 4
      В связи с тем, что точка стыка государственных границ трех государств находится на вершине хребта, покрытой вечными снегами, в труднодоступном месте, Договаривающиеся Стороны условились не устанавливать в этой точке пограничный знак.

                               Статья 5
      Настоящее Соглашение вступает в силу с даты направления последнего

письменного уведомления о выполнении Договаривающимися Сторонами 
внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.
   Совершено в Алматы 5 мая 1999 года в трех экземплярах, каждый на 
русском, казахском и китайском языках.
   В случае разногласий при толковании настоящего Соглашения 
Договаривающиеся Стороны будут исходить из текстов на русском и китайском 
языках.