"Өрт қауіпсіздігі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 1999 жылғы 16 шілде N 437


      "Өрт қауіпсіздігі туралы" 1996 жылғы 22 қарашадағы Z960048_ Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., N 18, 368-құжат; 1998 жылғы 15 желтоқсанда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу және Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының анықтау мен тергеуді жүзеге асыратын арнаулы мемлекеттік органдары туралы" және "Қазақстан Республикасының Мемлекеттік тергеу комитеті туралы" заң күші бар Жарлықтарының күші жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 9 желтоқсандағы Заңы) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1) 5-баптың сегізінші абзацындағы "ұйымдардың" деген сөздің орнына "ұйымдар мен объектілер салалары" деген сөздер жазылсын;
      2) 6-баптың тоғызыншы абзацы алып тасталсын;
      3) 11-баптың үшінші бөлігі "ұлттық қауіпсіздік" деген сөздерден кейін үтір қойылып, "ішкі істер" деген сөздермен толықтырылсын;
      4) 16-бап мынадай мазмұндағы сегізінші және тоғызыншы бөліктермен толықтырылсын:
      "Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік, ішкі істер органдары және қорғаныс, авиация, темір жол, теңіз және өзен көлігі, орман шаруашылығы объектілеріндегі өрттерді сөндіру Қазақстан Республикасының өрт қауіпсіздігі жөніндегі орталық атқарушы органы мен тиісті заңды тұлғалары арасындағы келісімдермен регламенттеледі.
      Апаттарды, дүлей зілзалаларды және өрт сөндіруге байланысты емес өзге де төтенше жағдайларды жою кезінде Мемлекеттік өртке қарсы қызметтің күштері мен құралдары (ақшалай қаражаттан басқа) оларды жою жөніндегі басшының қарамағына көшеді.";
      5) 17-бап мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      "Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын өрт

сөндіру-техникалық өнімінің түрлерін өрт қауіпсіздігі жөніндегі орталық 
атқарушы орган белгілейді.";
   6) 18-бапта:
   бірінші абзац "мақсатында" деген сөзден кейін "мемлекеттік бюджеттен 
қаржыландырылатын мемлекеттік ұйымдардан басқасына, шарттық негізде" деген 
сөздермен толықтырылсын;
   екінші абзацтағы "шарт негізінде" деген сөздер алып тасталсын;
   7) 25-бапта:
   он екінші абзац сөйлемнің басындағы "белгіленген" деген сөздің алдынан 
"Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен тізбеге сәйкес салалар, ұйымдар 
және объектілер үшін" деген сөздермен толықтырылсын.
   
   Қазақстан Республикасының 
      Президенті 
   
   Оқығандар:
     Қасымбеков Б.А. 
     Омарбекова А.Т. 
   
   
   


О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О пожарной безопасности"

Закон Республики Казахстан от 16 июля 1999 года № 437-1

      Внести в Закон Республики Казахстан от 22 ноября 1996 г. Z960048_ "О пожарной безопасности" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 18, ст.368; Закон Республики Казахстан от 9 декабря 1998 г. "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан и признании утратившими силу Указов Президента Республики Казахстан, имеющих силу закона, "О специальных государственных органах Республики Казахстан, осуществляющих дознание и следствие" и "О Государственном следственном комитете Республики Казахстан и его органах", опубликованный в газетах "Егемен Казакстан" и "Казахстанская правда" 15 декабря 1998 г.) следующие изменения и дополнения:
      1) абзац восьмой статьи 5 после слов "устанавливает перечень" дополнить словом "отраслей", после слова "организаций" дополнить словами "и объектов";
      2) абзац девятый статьи 6 исключить;
      3) часть третью статьи 11 после слов "национальной безопасности" дополнить словами "внутренних дел";
      4) статью 16 дополнить частями восьмой и девятой следующего содержания:
      "Тушение пожаров на объектах органов национальной безопасности, внутренних дел и обороны Республики Казахстан, авиационного, железнодорожного, морского и речного транспорта, лесного хозяйства регламентируется соглашениями между центральным исполнительным органом по пожарной безопасности и соответствующими юридическими лицами Республики Казахстан.
      При ликвидации аварий, стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций, не связанных с тушением пожаров, силы и средства (кроме денежных средств) Государственной противопожарной службы поступают в распоряжение руководителя по их ликвидации.";
      5) статью 17 дополнить частью второй следующего содержания:
      "Виды пожарно-технической продукции, применяемые на территории

Республики Казахстан, определяются центральным исполнительным органом по 
пожарной безопасности.";
   6) в статье 18:
   абзац первый после слова "оказываются" дополнить словами "на 
договорной основе, за исключением государственных организаций, 
финансируемых из государственного бюджета";
   в абзаце втором слова на "договорной основе" исключить;
   7) в статье 25:
   абзац двенадцатый после слов "органами противопожарной службы" 
дополнить словами "для отраслей, организаций и объектов согласно перечню, 
утвержденному Правительством Республики Казахстан;".

   
   Президент
Республики Казахстан