Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта Жаңарту және Даму Банкінің арасындағы (Жол көлігі саласын қайта құрылымдау жобасы) Заем туралы келісімді бекіту туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасының Заңы 1999 жылғы 20 шілде N 446-I


   Америка Құрама Штаттары, Колумбия округінде 1999 жылғы 
16 сәуірде жасалған "Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта Жаңарту 
және Даму Банкінің арасындағы (Жол көлігі саласын қайта құрылымдау 
жобасы) Заем туралы келісім бекітілсін.
   
   Қазақстан Республикасының
      Президенті
   
                         Заемның нөмірі 4437 KZ
             
             1999 жылғы 16 сәуірдегі
              Қазақстан Республикасы
                  мен 
           Халықаралық Қайта Жаңарту және Даму
                 Банкінің
                арасындағы
        (Жол көлігі саласын қайта құрылымдау жобасы)
               Заем туралы келісім
   
                         Заемның нөмірі 4437 KZ
   
             Заемды беру туралы келісім
   


      Қазақстан Республикасы ("Заемшы") мен Халықаралық Қайта Жаңарту

және Даму Банкінің ("Банк") арасындағы 1999 жылғы 16 сәуірдегі Келісім.
   (А) Заемшының сипаттамасы осы Келісімнің 2-Қосымшасында 
келтірілген Жобаның жүзеге асырылатындығына және басымдылығына көзі 
жеткендігін, Банкке Жобаны қаржыландыруға көмек көрсету туралы өтініш 
жасағанын         
   Назарға ала отырып; және
   (В) Банк Заемшыға осы Келісімде жазылған шарттар мен ережелерде, 
атап айтқанда, жоғарыда аталғанның негізінде Заемшыға заем беруге 
келісім бергендігін       
   Назарға ала отырып; 
   Тараптар жоғарыда айтылғандарды негізге ала отырып, төмендегі 
туралы келіседі:     
   
                I бап
   
          Жалпы шарттар; Анықтамалар 
               1.01-бөлім   
   


      Банктiң 1995 жылғы 30 мамырдағы "Заем туралы келiсiмдерге қолданылатын жалпы шарттар және заем бойынша бiрыңғай валютада кепiлдiктер беруi" (1997 жылғы 2 желтоқсанға дейiн енгiзiлген түзетулерiмен) (жалпы шарттар) осы Келiсiмнiң ажырамас бөлiгi болып табылады.
                 1.02-бөлiм 
      Анықтамасы Жалпы шарттарда және осы Келiсiмге Кiрiспе тарауда берiлетiн кейбiр терминдердiң контексте өзгеше ұғынылатын жағдайларын қоспағанда, осында жазылған тиiстi мәндерi бар және мынадай қосымша терминдердiң мынадай мәндеріне ие:
      (а) "ИЖБ" Заемшының РМЖК-ның құрамында құрған Инвестициялық жобаларын басқаруды бiлдiредi және оның кез келген құқықтық мұрагерiн немесе құқықтық мұрагерлерiн қамтиды;
      (b) "АЖД" Заемшының ККМ-ның құрамында құрған Автомобиль жолдары департаментiн бiлдiредi және оның кез келген құқықтық мұрагерiн немесе құқықтық мұрагерлерiн қамтиды;
      (с) "АЖКД" 3аемшының ККМ-ның құрамындағы Автомобиль жол көлiгi департаментiн бiлдiредi және оның кез келген құқықтық мұрагерiн немесе құқықтық мұрагерлерiн қамтиды;
      (d) "ҚМ" Заемшының Қаржы министрлiгiн бiлдiредi және оның кез келген құқықтық мұрагерiн немесе құқықтық мұрагерлерiн қамтиды;
      (е) "ККМ" Заемшының Көлiк және коммуникациялар министрлiгiн бiлдiредi және оның кез келген құқықтық мұрагерiн немесе құқықтық мұрагерлерiн қамтиды;
      (f) "ЖЖТ" осы Келiсiмге 5-қосымшаның 2-тармағында айтылатын Жобаны жүзеге асыру жөнiндегi топты бiлдiредi;
      (g) "Жобаны әзiрлеуге арналған несие" 1996 жылғы 27 қыркүйекте Банк қол қойған және Заемшының 1996 жылғы 18 қарашадағы қолымен бекiтiлген хат алмасуларына және 1998 жылғы 23 қыркүйекте Банк қол қойған және 1998 жылғы 23 желтоқсанда 3аемшының қолымен бекiтілген хат алмасуына сәйкес Банктiң Заемшыға беретiн Жобаны әзiрлеуге арналған несиесiн бiлдіредi;

   (h) "РМЖК" Заемшының Республикалық мемлекеттiк жол кәсiпорнын 
бiлдiредi және оның кез келген құқықтық мұрагерiн немесе құқықтық 
мұрагерлерiн қамтиды;   
   (i) "Арнаулы шот" осы Келiсiмнiң 2.02 (b) бөлiмiнде айтылатын 
шотты бiлдiредi;    
   (j) "ЖТ" осы Келiсiмге 5-қосымшаның 3-тармағында айтылатын Жұмыс 
тобын бiлдiредi, ол кез келген құқықтық мұрагерiн немесе құқықтық 
мұрагерлерiн қамтиды.      
      
                II бап 
   
                Заем
               2.01-бөлім 
   


      Банк Заемшыға жазылған шарттар мен ережелерде, немесе бұл туралы Заем беру туралы келiсiмде айтылатын жүз миллион АҚШ долларына тең соманы (100.000 000 АҚШ доллары) беруге келiсiм бередi.
                 2.02-бөлім 
      (а) Заем сомасы Заем беру туралы осы Келiсiмнiң 1-қосымшасының ережелерiне сәйкес Жобаны жүзеге асыру үшiн қажет осы Келiсiмнiң 2-қосымшасында сипатталған оны қаржыландыру заемдық қаражаттан жүргiзiлетiн тауарларға, жұмыстар мен қызмет көрсетулерге шеккен шығыстары үшiн (немесе Банктiң келiсiмi бойынша - алдағы шығыстар үшiн), сондай-ақ Заем бойынша проценттер мен өзге де төлемдерге қатысты несие шотынан алынуы мүмкiн.
      (b) Заемшы Жобаның мақсаты үшiн - есептесуден, мүлiктi тұтқындаудан немесе оны борыш үшiн ұстап қалудан тиiстi қорғануды қоса алғанда Банк үшiн қолданымды шарттар мен ережелерде, коммерциялық банкте АҚШ долларында арнаулы депозит шотын ашып, оны жүргiзе алады. Арнаулы шотқа салымдар мен одан төлемдер төлеу осы Келiсiмге 6-қосымшаның ережелерiне сәйкес жүргiзiледi.
      (с) Банк Заемды орналастыру басталған күннен кейiн бiрден 3аемшының атынан Жобаны әзiрлеуге арналған, белгiлi бiр күнде алынған және төленбеген негiзгi соманы өтеу үшiн және ол бойынша барлық төленбеген алымдарды төлеу үшiн қажеттi соманы несие шотынан алады

және оны өзiне өзi төлейдi. Бұдан соң Жобаны әзiрлеуге арналған 
несиенiң рұқсат етiлген сомасының алынбаған қалдығы жойылады.

              2.03-бөлiм 
   
   Жабу күнi 2004 жылдың 31 желтоқсаны болып табылады немесе одан 
анағұрлым кеш мерзiмдi Банк белгiлейдi. Банк осы анағұрлым кеш мерзiм 
туралы дереу Заемшыны құлақтандырады.
 
              2.04-бөлiм 
   
   Заемшы Банкке Заем сомасының бiр процентiне (1%) тең сомада 
комиссиялық алым төлейдi. 3аемның орналастырылған күнiнiң басында 
немесе бiрден содан кейiн Банк Заемшының атынан жоғарыда аталған 
алымның сомасын несие шотынан алады және өзiне өзi төлейдi.

              2.05-бөлім 
   


      Заемшы Банкке Заемның негiзгi сомасы бойынша жылына ұдайы алынбайтын бiр проценттiң төрттен үшiн құрайтын (3/4 1%) ставка бойынша кредит беру мiндеттемесi үшiн комиссиялық алым төлейдi.

                             2.06-бөлiм

      (а) Заемшы Заемның негiзгi сомасы бойынша әрбiр проценттiк кезең үшiн евровалютада берiлетiн қысқа мерзiмдi кредиттер бойынша Базистiк Лондон банкаралық ставкасына тең ставка бойынша мерзiм сайын алынатын және төленбейтiн проценттердi және бұған қоса Лондон банкаралық ставкасымен айырманы төлейдi.
      (b) Осы бөлiмде:
      (i) "Проценттiк кезең" осы Келiсiм күшiне енген күнiнен бастап проценттердi төлеудiң бiрiншi кезеңiне дейiнгi бастапқы кезеңдi, және бастапқы кезеңнен кейiн - проценттердi төлеудiң келесi датасын қоса алғанда, проценттердi төлеу күнiнен бастап, бiрақ ол қосылмайтын әрбiр кезеңдi бiлдiредi.
      (ii) "Проценттердi төлеудiң датасы" осы Келiсiмнiң 2.07-бөлiмiнде көрсетiлген кез келген датаны бiлдiредi.
      (iii) "Валюталық мәмiлелердiң Лондондық банкаралық рыногының базистiк ставкасы" әрбiр проценттiк кезеңге қатысты АҚШ долларындағы жартыжылдық депозиттер бойынша, белгiленген проценттiк кезеңнiң бiрiншi күнiндегi бағалау бойынша (немесе, бастапқы проценттiк кезең жағдайында, проценттердi төлеу күнiндегi немесе айқындалған проценттiк кезеңнiң бiрiншi күнiнен кейiнгi күндегi бағалау бойынша) валюталық мәмiлелердiң Лондондық банкаралық рыногы ұсынатын және Банк белгiлеген және жыл сайынғы проценттiк аударымдар ретiндегi ставканы бiлдiредi.
      (iv) "Лондондық банкаралық рыноктың проценттік ставкаларының арасындағы айырма" әрбiр проценттiк кезеңге қатысты мыналарды бiлдiредi:
      (А) бiр проценттiң төрттен үшi (1%-тен 3/4);
      (В) төленбеген банктiк Заемдарға қатысты немесе Лондондық банкаралық валюталық мәмiлелер рыногы ұсынатын ставкалардан төмен (немесе жоғары) болып бiр проценттiк кеден немесе Банктiң заемдарды қаржыландыру үшiн бiрыңғай валютада бөлетiн олардың үлестерiне немесе Заемды қамтитын олардың үлестерiне қатысты жартыжылдық депозиттер бойынша өзге де бақылаулық ставкалар үшiн;
      Банк белгiлеген және жыл сайынғы проценттiк аударымдар ретiндегi минус (немесе плюс) орташа есептелген маржа;
      (с) Банк Заемшының назарына Лондондық банкаралық рыноктың Базистiк ставкасы және оларды айқындаған соң бiрден әрбiр проценттiк кезең үшiн Лондондық банкаралық рыноктың ставкаларының арасындағы Айырмалар туралы ақпаратты жеткiзуi тиiс.
      (d) Осы 2.06-бөлiмде айтылатын проценттiк ставкаларды айқындауға ықпал ететiн нарықтық практикадағы өзгерiстер тұрғысында әрбiр ретте Банк тұтастай алғанда өзiнiң Заемшыларының және Банктiң мүдделерi үшiн белгiлейдi және жоғарыда аталған Бөлiмде берiлгеннен ерекшелiгi бар заемға қолданылатын проценттiк ставкаларды айқындау үшiн қолданылатын негiздi құлақтандырмаса, Банк заемға қолданылатын проценттiк ставкаларды айқындау үшiн Заемшыны жаңа негiз туралы алты айдан (6) кешiктiрмей құлақтандырып, негiздi өзгерте алады. Негiз егер 3аемшы

Банкке жоғарыда аталған уақыт аралығының iшiнде мұндай негiзге өзiнiң 
қарсы екендiгi туралы наразылығын негiздi құлақтандыру үшiн мерзiмнiң 
өтуi бойынша қолдануға ие болады, онда жоғарыда аталған өзгерiс Заемға 
қолданылмайды.   
 
               2.07-бөлім 
   
   Проценттер мен өзге де алымдар жарты жылда 15 наурызда және әрбiр 
жылы 15 қыркүйекте бiр рет төленуге жатады.

               2.08-бөлiм 
   
   Заемшы заемның негiзгi сомасын заемды өтеудiң осы Келiсiмге 
3-қосымшада келтiрiлген кестесiне сәйкес бөлiп-бөлiп өтейдi.

                III бап 
   
               Жобаны атқару
               3.01-бөлiм 
   


      (а) Заемшы осы Келiсiмнiң 2-қосымшасында жазылған Жобаның мiндеттерi бойынша өзiнiң мiндеттемелерi туралы хабарлайды және Жобаның А, В, С және Е тарауларын ИЖБ және ЖЖТ арқылы, Жобаның D тарауын ЖТ арқылы, әкiмшiлiк, қаржы, инженерлiк, қоршаған ортаны қорғауға және техникалық практикаға сәйкестiкте орындайды және қажет болуына қарай Жоба үшiн керек құралдармен, объектiлермен, қызмет көрсетулермен және өзге де ресурстармен қамтамасыз етедi.
      (b) Заемшы мен Банк өзге келiсiмге келген жағдайларды қоспағанда 3аемшы осы Жобаны Бөлiмнiң (а) тармағының ережелерi бойынша шек қоюсыз жүзеге асырады және Жобаның А, В және С тарауларын ИЖБ және ЖЖТ арқылы Жобаның D бөлiмiн - осы Келiсiмнiң 5-қосымшасында жазылған орындау Бағдарламасына сәйкес ЖТ арқылы орындайды.

                              3.02-бөлiм

      Жоба үшiн қажеттi және Заем қаражатынан қаржыландырылатын тауарларды сатып алу, жұмыстар мен консультанттардың қызмет көрсетулерiн қамтамасыз ету Банк өзге шешiм қабылдайтын жағдайларды қоспағанда, осы Келiсiмге 4-қосымшаның ережелерiмен реттеледi.

                              3.03-бөлiм

      Заемшы Жалпы шарттардың 9.08-бөлiмiнiң мақсаты үшiн және ол бойынша шек қоюсыз:
     (а) Банк үшiн қабылданымды ережелердiң негiзiнде, Банкке жабу датасынан кейiн Жобаның мiндеттерiн тұрақты орындауды қамтамасыз етуге арналған жоспарды әзiрлейдi немесе Банкке алты (6) айдан кешiктiрмей Заемшы мен Банктiң арасында осы мақсат үшiн келiсiлуi мүмкiн анағұрлым кешiрек мерзiмде ұсынады; және

  (b) Банкке жоғарыда аталған жоспар бойынша Заемшымен пiкiрлер 
алмасу мүмкiншiлiгiн бередi.

              3.04-бөлiм 
   
   Заемшы тиiстi түрде қаржыландыруды қаржыландыруды қамтамасыз етуді 
қоса алғанда өзiнiң мемлекеттiк, мемлекетаралық және аймақтық (облыстық) 
жол желiлерiн қанағаттанарлық ұстауды қамтамасыз ету үшiн барлық қажеттi 
шараларды қабылдайды және өзiнiң мемлекеттiк және мемлекетаралық 
жолдарының желiлерiн ұстауға және қайта жаңартуға АҚШ долларымен 
есептегенде 1999-шы күнтiзбелiк жылда 100 000 000-нан кем емес, 2000-шы 
күнтiзбелiк жылда 125 000 000-нан кем емес және 2001-шы күнтiзбелiк жылда 
150 000 000-нан кем емес қаражат жұмсайды.

              3.05-бөлім 
   
   3аемшы:


      (а) 2000 жылдың 31 наурызында Банк үшiн қабылданымды

өкiлеттiктерiнiң шеңберiн, жолдарды пайдаланушылар мен алымдардың 
жүйесiн қарауы және Банкпен осы талдаудың нәтижелерiн талқылауы; және
   (b) 2000 жылдың 30 қыркүйегiне қарай барлық осы секiлдi 
алымдардың сомасы жолдарды пайдалануға кететiн шығындардың кем дегенде 
75%-iн құрауы және ол автомобильдер мен автобус иелерiнiң есебiне 
жатқызылуы, ал 2002 жылдың 30 қыркүйегiне қарай - мұндай шығындар 100% 
болуы үшiн жүк автомобильдерi мен автобустардың иелерiнен алымдарды 
бiрте-бiрте өсiруi тиiс.

                IV бап 
   
     Заемшыны кейбiр қаржылық көрсеткiштердi қолдауға
          мiндеттейтiн шарттың талаптары
               4.01-бөлiм 
   


      (а) Заемшы есеп құжаттары мен шоттарын қоса алғанда қаржы қызметiн басқару жүйесiн жүргiзедi немесе жүргiзудi қамтамасыз етедi, Банк үшiн қабылданымды, жобаға байланысты операцияларды, қаражат пен шығыстарды көрсету бойынша талаптарға жауап беретiн нысанда қаржы есептерiн дайындайды.
      (b) Заемшы:
      (i) есеп құжаттарын, шоттарды жүргiзедi және осы Бөлiмнiң (а) тармағында айтылатын қаржы есептерiн және Банк үшiн қабылданымды аудиттi жүргiзудiң тиiстi стандарттарына сәйкес, Банк үшiн қабылданымды тәуелсiз аудиторлар ұдайы қолданатын аудит жүргiзiлген әрбiр қаржы жылы бойынша есеп құжаттары мен арнайы шоттар бойынша шоттарды дайындайды;
      (ii) Банкке мүмкiндiгiне қарай ерте, бiрақ қалай болған күнде де әрбiр осындай жыл аяқталған соң алты айдан кешiктiрмей:
      (А) талдау жүргiзiлген әрбiр осындай жыл бойынша осы Бөлiмнiң (а) тармағында айтылатын қаржы есептерiнiң куәландырылған көшiрмелерiн, және
      (В) Осындай есептер, есеп құжаттары мен шоттары бойынша қорытындыны және жоғарыда аталған аудиторлар, Банк негiздi сұрау салатын көлемдер және егжей-тегжейде аудит жүргiзiлген осы секілдi есептi ұсынады және
      (iii) Банкке Банк мерзiм сайын негiздi сұрайтын осындай есеп құжаттары мен шоттарына, олардың аудитiне және жоғарыда аталған аудиторларға қатысты кез келген басқа ақпаратты ұсынады.
      (с) Шығыстар туралы есептердiң негiзiнде несие шотынан қаражатты алу жүргiзiлген барлық шығыстар бойынша
      3аемшы:
      (i) осы Бөлiмнiң (а) тармағына сәйкес осындай шығыстарды көрсететiн есеп құжаттары мен арнаулы шоттарды жүргізедi немесе жүргізілуін қамтамасыз етедi;
      (ii) Банк есеп шотынан қаражатты соңғы алу жүргiзiлген қаржы жылы үшiн аудиторлық есептi алған соң осындай шығыстарды растайтын барлық есеп құжаттарын (келiсiмшарттар, тапсырмалар, шот-фактуралар, жүктеме қағаздар, түбiршектер және өзге де құжаттар), кемiнде бiр жыл бойы сақтайды;

   (iii) Банк өкiлдерiне есеп құжаттарын зерделеуi үшiн жағдай 
жасайды; және        
   (iv) осы есеп құжаттары мен шоттарын осы Бөлiмнiң (b) тармағында 
айтылатын жылдық аудитке енгiзудi және мұндай аудит туралы қаржылық жылдың
iшiнде ұсынылған шығыстар туралы есептердiң негiзiнде шоттардан 
қаражатты алуды қамтамасыз етуге болатын-болмайтындығы туралы жоғарыда 
аталған аудиторлар енгiзген қорытындының, оларды дайындаудағы рәсiмдер 
мен iшкi бақылаудың болуын қамтамасыз етедi.

                V бап 
   
          Келiсiмнiң күшiне ену датасы;
         келiсiмiнiң қолданылуының тоқтатылуы
               5.01-бөлiм 
   
   Мынадай жағдайлар:
  (а) осы Келiсiмнiң 4.01(а) бөлiмiнде айтылатын ЖЖТ-да құрылған 
қаржы қызметiн басқару жүйесi;


     (b) Осы Келiсiмнiң 4.01(b)(i) бөлiмiнде айтылатын осы Келiсiмнiң

4.01(b)(i) бөлiмiне сәйкес Жобаны жүзеге асыру уақытында бiрiншi қаржы 
жылы үшiн аудит жүргiзуге тағайындалған аудиторлар; және
  (с) осы Келiсiмнiң 5-қосымшасының 2-тармағына сәйкес құрылған ЖЖТ 
Жалпы шарттардың 12.01 (с) Бөлiмiнiң мәнiнде Заем туралы Келiсiм 
күшiне енуi үшiн қосымша шарттар ретiнде айқындалады.

               5.02-бөлім 
   
   Жалпы шарттардың 12.04-бөлімінің мақсаты үшiн осымен осы 
Келiсімнiң датасынан кейiн тоқсан (90) күннен кейiн басталатын дата 
белгiленедi.         

               VI бап 
   
         Заемшының өкілдері; Мекен-жайлары
              6.01-бөлiм 
   
   Заемшының сонымен бiр мезгілде қаржы үшiн жауапты Министрі Жалпы 
шарттардың 11.03-бөлiмiнiң мақсаты үшін Заемшының өкілі ретінде 
тағайындалады.           
                 
              6.02-бөлiм 
   
   Жалпы шарттардың 11.01-бөлiмiнiң мақсаты үшiн мынадай 
мекен-жайлар көрсетiледi:        
   Заемшының мекен-жайы:
   Ministry fo Finance         Қаржы министрлігі 
   60 Republic Avenue         Республика даңғылы, 60
   473000, Astana           473000, Астана
   Republic of Kazakhstan       Қазақстан Республикасы
   Cable аddrеss:           Телеграфтың мекен-жайы:
   Теlех: 264126 (FILIN)        Телекс: 264126 (FILIN)

   Банктің мекен-жайы:
   International Bank for       Халықаралық Қайта жаңарту
   Reconstruction           және Даму Банкі
   and Dtvttlopment          1818 Н көшесі, Солтүстік
   1818 H Strееt, N.W.         Батыс Вашингтон, Колумбия
   Wаshingtоn, D.С. 20433       Округі 20433
   United States of America      Америка Құрама Штаттары
   Cable аddrеss:           Телеграфтың мекен-жайы:
     INTBAFRAD              INTBAFRAD 
     Wаshingtоn, D.С.           Wаshingtоn, D.С.
   Теlех: 248423 (MCI) or       Телекс: 248423 (MCI) немесе
       64145 (MCI)             64145 (MCI)
   Осыны куәландыру үшін осы Келісімнің тараптары өздерінің тиісті 
түрдегі уәкілеттік берілген өкілдері арқылы жоғарыда аталған күн мен 
жылда Америка Құрама Штаттарының Колумбия округінде өздерінің 
аттарынан осы Келісімге қол қоюды қамтамасыз етті.
   
   Қазақстан Республикасы
   
   Ресми Өкіл
   Халықаралық Қайта Жаңару және Даму Банкі
   
   Еуропа және Орталық Азия
   Аймағы бойынша
   қызмет істеп отырған вице-президент
   
                1-қосымша 
   
   1. Төменде келтірілген кестеде заем қаражатынан қаржыландырылатын 
баптардың санаттары, әрбір санат бойынша заем сомаларының бөлінуі және 
қаржыландырылуға жататын әрбір санаттың баптары бойынша шығыстардың 
проценттегі көрінісі берілген.

 __________________________________________________________________________
|       Санаты       | Аударылатын заем  | Қаржыландырылатын 
|                |    сомасы    |          
|                | (АҚШ долларында)  |  шығыстар %-пен 
|________________________________|_____________________|___________________
|(1) Инженерлік құрылыс жұмысы  |           |    70%    
|                |           |          
|(а) Жобаның А 1-тарауына сәйкес |      61,800,000|          
|(b) Жобаның A) 2-тарауына сәйкес|      13,200,000|          
|________________________________|_____________________|___________________
|2) Консультанттардың қызмет   |      5,400,000|    100%    
|көрсетуі, оқуды және оқу    |           |          
|мақсатымен жол жүруді қоса   |           |          
|алғанда             |           |          
|________________________________|_____________________|___________________
|3) Тауарлар           |           |100% шетелдік   
|(а) Жобаның В тарауына сәйкес  |      5,200,000|шығыстар, 100%   
|(а) Жобаның С, Е, F тарауларына |      1,400,000|жергілікті     
|сәйкес             |           |шығыстар      
|                |           |(өндірістік    
|                |           |жүктеме шығыстар) 
|                |           |және 80% сатып алуы
|                |           |осы жердің шегінде 
|                |           |жүзеге асырылатын 
|                |           |басқа позициялар  
|                |           |бойынша жергілікті 
|                |           |шығыстар      
|________________________________|_____________________|___________________
|(4) Қосымшалар ЖЖТ-ның пайдалану|      1,100,000|    100%    
|шығындары            |           |          
|________________________________|_____________________|___________________
|(5) Қайта қаржыландыру Жобаны  |      1,100,000|Осы Келісімнің 2.02
|дайындауға арналған несие    |           |(с) бөліміне сәйкес
|                |           |есептелетін сома  
|________________________________|_____________________|___________________
|(6) Комиссиялық алым      |      1,000,000|Осы Келісімнің   
|                |           |2.04-бөліміне   
|                |           |сәйкес есептелетін 
|                |           |сома        
|________________________________|_____________________|___________________
|(7) Бөлінбегені         |      9,800,000|          
|________________________________|_____________________|___________________
|Жиыны              |     100,000,000|          
|________________________________|_____________________|___________________
   
   2. Осы Қосымшаның мақсаты үшін:


      (а) "шетелдік шығыстар" деген термин Заемшының елінің валютасынан ерекшелігі бар, кез келген елдің валютасындағы Заемшының елін қоспағанда, кез келген елдің аумағынан берілетін немесе көрсетілетін тауарларға немесе қызмет көрсетулерге арналған шығыстарды білдіреді;
      (b) "жергілікті шығыстар" деген термин Заемшының валютасындағы не Заемшының аумағынан берілетін, не көрсетілген тауарларға немесе қызмет көрсетулерге арналған шығыстарды білдіреді; және
      (с) "қосымша пайдалану шығындары" деген термин Заемшының лауазымды тұлғаларының еңбекақысын қоспағанда, қызметтiк үй-жайларды жалға алу, жабдықтар мен материалдардың, коммуналдық қызмет көрсетулердiң, оларды жөндеу мен техникалық қызмет көрсету байланыстың құнын, iссапарларға, Жобаның есептерiнiң аудитiне және ЖЖТ консультанттарының жұмысына арналған шығыстарды қоса алғанда, Жобаны жүзеге асыруға байланысты ЖЖТ шеккен қосымша пайдалану шығындарын, басқаруға, ағымдағы бақылау мен қадағалауға байланысты шығыстарды білдіреді.
      3. 1-тармақта жоғарыда келтiрiлген ережелерге қарамастан:
      (а) осы Келiсiмнiң күшiне енуi датасына дейiн;
      (b) егер Заемшы және осы Келiсiмнiң 5-қосымшасының 6-тармағына сәйкес Жобаның А.2 тарауына орай қайта жаңарту жұмыстарына қатысты Банк үшiн қабылданымдар 3аемшы қоршаған ортаны қорғау мәселелерiне қатысты экономикалық, техникалық жұмыс деректерi мен ақпаратты әзiрлемесе (1) (b) санаттар бойынша; және
      (с) егер Заемшы Банк үшiн қабылданымды техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу бойынша осы Келiсiмнiң 5-қосымшасының 4-тармағына сәйкес Алматы-Қарағанды трассасында күнделiктi және қысқы кезеңдегi жұмыстарды бағдарламалау, келiсiмшарттарды жасау және орындау және Банкпен келiсiм бойынша жабдықты жалға алу жүйесiн, рәсiмдер мен техникалық санаттарын белгiлемесе, (3) (а) санаттар бойынша қаражатты алу жүргiзiлмейдi.
      4. Банк:

   (а) келiсiмшарттар бойынша АҚШ долларына есептегенде құны кемiнде 
200 000 құрайтын тауарларға;
   (b) келiсiмшарттар бойынша құны АҚШ долларына есептегенде кемiнде 
100 000 құрайтын - әңгiме құны АҚШ долларына есептегенде кемiнде 50 
мыңды құрайтын фирмалар мен келiсiмшарттар туралы болған жағдайда, 
әңгiме жеке тұлғалар туралы болған жағдайда қызмет көрсетулерге; және
   (с) Банк Заемшыны құлақтандырылатын шарттар мен ережелерге 
сәйкес - ЖЖТ қосымша пайдалану шығындарына арналған шығыстар туралы 
есептердiң негiзiнде жүргiзiлген несие шотынан қаражатты алуды талап 
ете алады.         

               2-Қосымша 
   
             Жобаның сипаттамасы 
   


      Жобаның мақсаты Заемшыға жұмыс iстеп тұрған iшкi секторларды - Қазақстандағы жол және жолды және жол көлiгiн мейлiнше тиiмдi дамытуға көмек көрсету болып табылады.
      Жоба мынадай мақсаттарға қол жеткiзу үшiн Заемшы мен Банктiң келiсiмi бойынша мезгiл сайын өзгерiстер енгiзуге жататын мынадай тараулардан тұрады:

                 А тарауы: Мемлекеттік жолдарды қайта жаңарту

      1. Жол жабындарын нығайту және қайта жаңартуды, жекелеген учаскелердi жалпы қабылданған ен стандарттарына сәйкес келтiрудi, қауiпсiздiктi қамтамасыз ету үшiн жолдардың геометриясын кейбiр шектеулi сипатта жақсартуды, дренаждық қасиеттердi жақсартуды және су жiберетiн құбырларды жөндеу мен көпiрлердi қайта жаңартуды немесе ауыстыруды қоса алғанда, жалпы ұзындығы шамамен 500 километрдi құрайтын мемлекеттiк жол желiсiнiң бiрқатар жекелеген учаскелерiн қайта жаңарту.
      2. Жол жабындарын нығайту және қайта жаңартуды, жекелеген учаскелердi жалпы қабылданған ен стандарттарына сәйкес келтiрудi, қауiпсiздiктi қамтамасыз ету үшiн жолдардың геометриясын кейбiр шектеулi сипатта жақсартуды, дренаждық қасиеттердi жақсартуды және су жiберетiн құбырларды жөндеу мен көпiрлердi қайта жаңартуды немесе ауыстыруды және айналма жолдардың құрылысын салуды қоса алғанда, жалпы

ұзындығы шамамен 500 километрдi құрайтын Қарағанды және Астана 
қалаларының арасындағы мемлекеттiк жол желiсiнiң бiрқатар жекелеген 
учаскелерiн қайта жаңарту.
   3. Мынадай қызмет көрсетулер:
   - инженерлiк әзiрлемелер саласында;
   - сатып алуға байланысты; және
   - консультациялық
   және мемлекеттiк жолдарды қайта жаңарту және жолдардағы құрылыс 
жұмыстарын қадағалау мәселелерi бойынша оқу.

      В тарауы: Күнделікті техникалық қызмет көрсетуді және
              ағымдағы жөндеуді жақсарту 
   


      Күнделiктi техникалық қызметтi көрсетудi және ағымдағы жөндеудi жақсарту үшiн жабдықтар мен босалқы бөлшектердi беру арқылы Қазақстан кәсiпорындарының техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу жөнiндегi функционалдық мүмкiндiктерiн арттыру.

                      С тарауы: Институционалдық күшейту

      Мынадай шараларды:
      (а) жолдардың жай-күйiн объективтi бағалауға және баламалы шешiмдердi экономикалық талдауға негiзделген мемлекеттiк және аймақтық жол желiлерi үшiн ағымдағы бақылауды жүргiзудiң сметасы мен әдiстерiн жасау, жоспарлау әдiстерiн енгiзу, сондай-ақ осындай әдiстерге ККМ персоналын және жергiлiктi мамандарды оқытуды және мемлекеттiк және аймақтық (облыстық) бюджеттердi 2001 жылға дайындауды техникалық қамтамасыз етудi;
      (b) мемлекеттiк және аймақтық жолдардың желiлерiне қатысы бар келiсiмшарттар бойынша орындалатын жол жұмыстарына қадағалау жұмыстарын енгiзудi, сондай-ақ ККМ персоналын және осы әдiстерге жергiлiктi мамандарды оқытуды;
      (с) осындай мәселелер бойынша саудаластыққа дайындық, келiсiмшарттың атқарылуын бақылау, шығындардың деңгейiн бақылау ретiнде қазақстандық мердiгерлерi үшiн оқу бағдарламаларын дайындау, сапаны басқару мен бақылау;
      (d) ККМ-нiң жоғарыда аталған үш мәселе бойынша оқытудағы мүмкiншiлiгiн арттыру; және
      (е) консультациялар, оқулар, оқу сапарларын жүргiзу және жолдың жай-күйiн, көлiк қозғалысын, деректердi өңдеу, жергiлiктi жерлерде және лабораториялық, қызметтiк пайдалануға сынақтар жүргiзу арқылы жолдың iшкi секторында ең негiзгi Үкiметтiк ұйымдардың институционалдық мүмкiндiктерiн орнықты арттыру.

              D тарауы: Жол-көлік заңдары, ережелері мен саясаты

      Қазiргi заманғы құқықтық-көлiк жүйесiн әзiрлеу және жол iшкi секторын бақылайтын режимдi жетiлдiру, сондай-ақ оны:
      (а) жол және жол көлiгi туралы заңдар мен ережелердi, мысалы, халықаралық жүк тасымалдауына арналған көлiк құралдарының, көлiктiң көлемi мен салмағы, жол қозғалысының ережелерi, көлiк құралдарының жарамдылық және атмосфераға шығарып тастаулар мен автобус маршруттарын - халықаралық және ауылдық жерлерге пайдалану нормалары туралы ережелердi жетiлдiру және әзiрлеу, сондай-ақ ескiрген немесе бiр-бiрiне қайшы ережелердi бiрте-бiрте алып тастау; (қай жерде қолданымды болса);
      (b) олардың сақталуын қамтамасыз ету, бiрiн-бiрi қайталауды және тиiмсiз бақылауды, болдырмау мекемелердi нығайту және тұрғындарды барынша толық хабардар етудi қамтамасыз ету бойынша мекемелердiң функцияларын түсiндiру және жақсы үйлестiру жолымен заңдар мен ережелердiң сақталуын қамтамасыз ету туралы қызметтi жетiлдiру;
      (с) жол көлiгiнiң iшкi секторы бойынша деректердi жинау мен өңдеу және оның дамуын байқау; жүйелерiн жетiлдiру
      (d) жолаушы көлiгiнiң - тәуелсiз автобус станцияларын құруды қоса алғанда халықаралық және ауылдық жердегi саласында неғұрлым бәсекелестiк қабiлетi бар қызмет көрсетудi дамыту;
      (е) консультациялар мен оқыту жүргiзу арқылы қамтамасыз ету.

                Е тарауы: Жол қозғалысының қауіпсіздігін арттыру

      Жол қозғалысының қауiпсiздiгiн арттыруға мыналар кiредi:
      (а) жол қозғалысының қауiпсiздiгi және жол қозғалысының қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету мәселелерi бойынша алдын ала мемлекеттiк жоспарды және оларда жалпы сипатта жол қозғалысының қауiпсiздiгiнiң ұлттық саясатының негiзгi ерекшелiктерi көзделiнетiн осы секiлдi жоспарларды дайындау жөнiндегi уақытша топтарды құру, басты iс-әрекет жақын арадағы жылдарда қолға алынатын болады; бақылауды жүзеге асыру бойынша мiндеттердi айқындау;
      (b) жол-көлiк оқиғалары туралы деректердi жинау мен өңдеудi жетiлдiру және оларды тарату (жол учаскелерiнiң аса қауiптi учаскелерiн табу мен талдаудың әдiстерiн жетiлдiрудi қоса алғанда);
      (с) ең жаңа халықаралық әдiстердi қолдана отырып, жол-көлiк оқиғаларына егжей-тегжейлi экономикалық бағалау жүргiзуде жергiлiктi мамандарға көмек көрсету және жол қозғалысының қауiпсiздiгi мәселелерi бойынша қазақстандық және халықаралық мекемелердiң арасында байланыс орнатуға көмек көрсетудi қоса алғанда, Қазақстанда жол қауiпсiздiгi мәселелерiн зерделеудi жандандыру;
      (d) құзыреттi органдардың осындай қызметтi орындауы үшiн тиiстi жабдықпен қамтамасыз етуiн қоса алғанда, жол қозғалысының қауiпсiздiгi бойынша ережелермен және тәртiптермен қамтамасыз етуiн жақсарту;
      (е) жастар мен қалың жұртшылықтың арасында жол қозғалысының қауiпсiздiгi проблемаларын түсiну дәрежесiн арттыру, өзге жәйттер мен бiрге жол қозғалысының қауiпсiздiгiн насихаттау жөнiндегi науқанды қоса алғанда, рульде жақсы отыру және қауiпсiз жүруге жәрдемдесу, оларға байланысты материалдарды тарату, мектептерде жол қозғалысы қауiпсiздiгiнiң ережелерiне оқыту және осындай қауiпсiздiк мәселелерi бойынша нұсқаушылар мен оқытушыларды дайындау;
      (f) қолда бар жабдықтың жай-күйiне талдау жасау және жол-көлiк оқиғалары жағдайында қажеттi қосымша медициналық және басқа жабдықты беру мүмкiндiгi (жедел жәрдемнiң жол бойындағы телефондық аппараттары); және
      (g) консультациялар, оқытулар, оқу сапарларын жүргiзу және деректердi жинау, оларды өңдеу және қызмет бабында пайдалану үшiн жабдықтарды қамтамасыз ету.

                         F тарауы: Жобаны басқару

      Аудит жүргiзудегi қызмет көрсетулердi қоса алғанда

консультациялар жүргiзу жолымен Жобаны басқару кезiнде ЖЖТ-ның 
мүмкiншiлiгiн кеңейту, офистер үшiн жабдықтар, қызметтiк үй-жайлар 
және материалдар, коммуналдық қызмет көрсетулер, жөндеу жұмыстары мен 
техникалық қызмет көрсетудi, жарнамалық-насихаттық қызметтi, 
байланысты ұсыну, ЖЖТ-ның жұмысы үшiн қажеттi оқыту, iссапарлар және 
кез келген өзге де хабарлар мен қызмет көрсетулер.
   Жоба 2003 жылдың 31 желтоқсанына қарай аяқталады деп болжанып отыр.

                 3-қосымша 
   
          Заемды бөліп-бөліп өтеудің кестесі
 __________________________________________________________________________
|    Төлемнің келісілген мерзімі     |   Негізгі Соманы төлеу  
|                      |    (АҚШ долларымен)
<*>
  
|____________________________________________|_____________________________
|2004 жылғы 15 қыркүйек           |          2,120,000
|____________________________________________|_____________________________
|2005 жылғы 15 наурыз            |          2,185,000
|____________________________________________|_____________________________
|2005 жылғы 15 қыркүйек           |          2,245,000
|____________________________________________|_____________________________
|2006 жылғы 15 наурыз            |          2,315,000
|____________________________________________|_____________________________
|2006 жылғы 15 қыркүйек           |          2,380,000
|____________________________________________|_____________________________
|2007 жылғы 15 наурыз            |          2,455,000
|____________________________________________|_____________________________
|2007 жылғы 15 қыркүйек           |          2,525,000
|____________________________________________|_____________________________
|2008 жылғы 15 наурыз            |          2,600,000
|____________________________________________|_____________________________
|2008 жылғы 15 қыркүйек           |          2,675,000
|____________________________________________|_____________________________
|2009 жылғы 15 наурыз            |          2,755,000
|____________________________________________|_____________________________
|2009 жылғы 15 қыркүйек           |          2,835,000
|____________________________________________|_____________________________
|2010 жылғы 15 наурыз            |          2,920,000
|____________________________________________|_____________________________
|2010 жылғы 15 қыркүйек           |          3,005,000
|____________________________________________|_____________________________
|2011 жылғы 15 наурыз            |          3,095,000
|____________________________________________|_____________________________
|2011 жылғы 15 қыркүйек           |          3,185,000
|____________________________________________|_____________________________
|2012 жылғы 15 наурыз            |          3,280,000
|____________________________________________|_____________________________
|2012 жылғы 15 қыркүйек           |          3,375,000
|____________________________________________|_____________________________
|2013 жылғы 15 наурыз            |          3,475,000
|____________________________________________|_____________________________
|2013 жылғы 15 қыркүйек           |          3,575,000
|____________________________________________|_____________________________
|2014 жылғы 15 наурыз            |          3,680,000
|____________________________________________|_____________________________
|2014 жылғы 15 қыркүйек           |          3,790,000
|____________________________________________|_____________________________
|2015 жылғы 15 наурыз            |          3,900,000
|____________________________________________|_____________________________
|2015 жылғы 15 қыркүйек           |          4,015,000
|____________________________________________|_____________________________
|2016 жылғы 15 наурыз            |          4,135,000
|____________________________________________|_____________________________
|2016 жылғы 15 қыркүйек           |          4,255,000
|____________________________________________|_____________________________
|2017 жылғы 15 наурыз            |          4,380,000
|____________________________________________|_____________________________
|2017 жылғы 15 қыркүйек           |          4,510,000
|____________________________________________|_____________________________
|2018 жылғы 15 наурыз            |          4,465,000
|____________________________________________|_____________________________
|2018 жылғы 15 қыркүйек           |          4,780,000
|____________________________________________|_____________________________
|2019 жылғы 15 наурыз            |          4,915,000
|____________________________________________|_____________________________
   
<*>
 - Осы бағандағы цифрлар Жалпы шарттардың 4.04 (d) Бөлiмiндегі 
көзделгендерден басқа, өтеуге жататын доллардағы соманы бiлдiредi.

                 4-Қосымша 
   
     Сатып алулар және консультанттардың қызмет көрсетулерi 
   
                 1-бөлім 
   
      Тауарларды сатып алу және жұмыстарды қамтамасыз ету 
   
                 А тарауы 
   
                Жалпы ережелер 
   
   Тауарлар Банктiң 1995 жылғы жариялаған "ХКДБ Заемдары мен МАР 
несиелерi бойынша сатып алулардың ережелерi" және 1996 жылдың 
қаңтарында және тамызында, 1997 жылдың қыркүйегiнде қайта қаралған 
(Ережелер) және осы Бөлiмнiң төмендегi ережелерiне сәйкес сатып 
алынады және жұмыстар қамтамасыз етiледi.

                В тарауы 
   
        Халықаралық бәсекелестi саудаластықтар 
   


      1. Осы Бөлiмнiң С тарауында өзгеше көзделiнетiн жағдайларды қоспағанда, тауарлар ережелердiң II бөлiмнiң қағидаларына және оған 1-қосымшаның 5-тармағының тәртiптерiне сәйкес жасалған келiсiмшарттар бойынша сатып алынады және жұмыстар қамтамасыз етiледi.
      2. Мынадай ережелер осы В тарауының 1-тармағының ережелерiне сәйкес жасалған келiсiмшарттар бойынша сатып алынатын және қамтамасыз етiлетiн тауарлар мен жұмыстарға қолданылады.
      (а) Қайта бағалау құны 5 000 000 және одан көп АҚШ долларын құрайтын инженерлiк құрылыс жұмыстарының құны тәртiптiң 2.09 және 2.10-тармақтарының ережелерiне сәйкес қайта бағалауға түседi.
      (b) Келiсiмшарттарды топтар бойынша бөлу
      Инженерлiк құрылыс жұмыстарын жүргiзуге арналған келiсiмшарттар мүмкiндiгiне қарай ұсынылған бағалардың пакеттерi бойынша бөлiнетiн болады, олардың әрқайсысының құны АҚШ долларына есептегендегi бағалауларға сәйкес 4000000 немесе одан астамды құрайды.

   (с) Осы елде өндiрiлген тауарларға үстемдiк беру 
   Тәртiптiң 2.54 және 2.55-тармақтарының ережелерi және оған 2-қосымша 
Заемшының аумағында өндiрiлген тауарларға қолданылады.
   (d) Құлақтандыру және жарнама 
   Құны АҚШ долларына есептегендегi бағалауларға сәйкес 10000000-ды 
немесе одан астамды құрайтын әрбiр келiсiмшарт бойынша қайта бағалау 
жүргiзуге немесе баға тағайындауға шақыру Тәртiптiң 2.8-тармағына сәйкес 
iрi келiсiмшарттарға қолданылатын рәсiмдерге орай жарияланады.

                С тарауы 
   
         Сатып алулардың басқа да рәсімдері 
   
           1. Халықаралық сатып алулар 
   
   Құны келiсiмшартта АҚШ долларымен есептегенде 200000-нан кем және 
1000000-нан асатын тауарлар Тәртiптiң 3.5 және З.6-тармақтарының 
ережелерiне сәйкес халықаралық сатып алу рәсiмдерiнiң негiзiнде жасалған 
келiсімшарттар бойынша сатып алынады.

             2. Ұлттық сатып алулар 
   
   Құны келiсiмшартта АҚШ долларымен есептегенде 75 000-нан кем және 
350000-нан асатын тауарлар Тәртiптiң 3.5 және 3.6-тармақтарының 
ережелерiне сәйкес халықаралық сатып алу рәсiмдерiнiң негiзiнде жасалған 
келiсiмшарттар бойынша сатып алынады.
   
                 D тарауы 
   
       Банктiң сатып алулар туралы шешімдердi қарауы 
   
            1. Сатып алуларды жоспарлау 
   


      Саудаластықтарды қайта бағалауға шақыруларды беруге немесе келiсiмшарттарға бағалар тағайындауға дейiн Банкке Тәртiптiң 1-қосымшасы 1-тармағының ережелерiне сәйкес Жоба үшiн ұсынылатын сатып алулардың жоспарын қарау және мақұлдау ұсынылады. Барлық тауарды сатып алу және барлық жұмыстарды қамтамасыз ету Банк мақұлдаған осындай сатып алу жоспарына және жоғарыда аталған 1-тармақтың ережелерiне сәйкес жүргізіледi.

                              2. Алдын ала қарау

      (а) Осы Бөлiмнiң В.1 тарауына сәйкес сатып алынатын әрбiр келiсiмшартқа қатысты Тәртiптiң 1-қосымшасының 2 және 3-тармақтарында жазылған рәсiмдер қолданылады.
      (b) осы Бөлiмнiң С.1 және С.2 тарауларына сәйкес сатып алынатын әрбiр

келiсiмшартқа қатысты мынадай рәсiмдер қолданылады:
   (i) қандай да бiр болмасын сатып алушыны таңдағанға дейiн 3аемшы 
Банкке алынған ұсыныстарды салыстыру және бағалау туралы есептi ұсынады;
   (ii) қандай да бiр болмасын келiсiмшартты атқарғанға дейiн Заемшы 
Банкке ерекшелiктердiң көшiрмесiн және келiсiмшарттың жобасын ұсынады; және
   (iii) Тәртiптiң 1-қосымшасының 2(f) және 2(g) және 3-тармақтарында 
жазылған рәсiмдер қолданылады.

                 II бөлім 
   
             Консультанттарды жалдау 
   
                 А тарауы 
   
                Жалпы ережелер 
   
   Консультанттардың қызмет көрсетулерi Банктiң 1997 жылғы қаңтарда 
жариялаған және 1997 жылғы қыркүйекте қайта қаралған (Консультанттар 
туралы ереже) және осы Қосымшаның 2-бөлiмiнiң мынадай ережелерi мен 
"Тәртiп: Дүниежүзiлiк Банк Заемшыларының консультанттарды iрiктеуi және 
жалдауының" деген Кiрiспе бөлiмi мен IV бөлiмiнiң ережелерiне сәйкес сатып 
алынады.
       
                В тарауы 
   
           Сапа мен құнына негізделген iрiктеу 
   
   Осы Бөлiмнiң С тарауында өзгеше көзделетiн жағдайларды қоспағанда 
консультанттардың қызмет көрсетулерi Консультанттар туралы ереженiң 
II бөлiмiнiң, оған 1-қосымшаның З-тармағының, оған 2-қосымшаның 
ережелерiне және сапа мен құнына негiзделген консультанттарды iрiктеулер 
қолданылатын 3.13-тен бастап 3.18-ге дейiнгi тармақтардың ережелерiне 
сәйкес жасалатын келiсiмшарттар бойынша сатып алынады.
 
                 С тарауы 
   
        1. Консультанттарды iрiктеудiң басқа рәсiмдерi 
   
   Құны АҚШ долларына есептегенде кемiнде 100000 АҚШ долларын құрайтын 
бағалауларға сәйкес қызмет көрсетулер Консультанттар туралы ереженiң 3.1 
және 3.7-тармақтарының ережелерiне сәйкес жасалған келiсiмшарттар бойынша 
сатып алына алады.

              2. Жеке консультанттар 
   
   Консультанттар туралы ереженің 5.1-тармағында жазылған талаптарға 
сәйкес келетiн мiндеттердi шешу жөнiндегi қызмет көрсетулер Консультанттар 
туралы ереженiң 5.1-ден бастап 5.3-тармақтарының талаптарына сәйкес жеке 
консультанттармен жасалған келiсiмшарттар бойынша сатып алынады.

                 D тарауы 
   
         Банктiң консультанттарды iрiктеудi қарауы 
   
             1. Iрiктеудi жоспарлау 
   


      Консультанттарға ұсыныстар енгiзу туралы қандай да бiр болмасын өтiнiш жасағанға дейiн Жобаға сәйкес консультанттарды iрiктеудiң ұсынылатын жоспары Банкке Консультанттар туралы ереженiң 1-қосымшасының 1-тармағының талаптарына сәйкес оған қарауға және мақұлдауға табыс етiледi. Консультанттардың барлық қызмет көрсетуiн iрiктеу Банк мақұлдаған iрiктеудiң осындай жоспарына және жоғарыда аталған 1-тармақтың ережелерiне сәйкес жүргiзiледi.

                             2. Алдын ала қарау

      (а) Консалтингтiк компанияларды жалдау үшiн әрбiр келiсiмшартқа

қатысты айтар болсақ, Консультанттар туралы ереженiң 1-қосымшасының 2 (а) 
және 5-тармақтарының 3-тармақшасынан ерекшеленетiн 1, 2-тармақтарында 
жазылған рәсiмдер қолданылады.
   (b) Жеке консультанттарды жалдау үшiн әрбiр келiсiмшартқа қатысты 
Банкке консультанттардың бiлiктiлiгi, қызметiнiң стажы, өкiлеттігiнiң 
шеңберi және жалдау шарттары туралы мәлiметтер алдын ала қарауға және 
мақұлдауға ұсынылады. Келiсiмшарт жоғарыда аталған мақұлдау берiлген соң 
ғана жасалады.    

                5-қосымша 
   
            Жүзеге асыру бағдарламасы 
   
   1.3аемшы:


      (а) стратегияны жүргiзедi және рәсiмдердi сақтайды, олар оған тиiсiнше Банк үшiн қабылданымды көрсеткiштерге сәйкес тұрақты негiзде ағымдағы бақылау мен бағалау жүргiзуге, өзiнiң мақсаты үшiн Жобаны жүзеге асыруға және өзiнiң мақсатына жетуге мүмкiндiк бередi;
      (b) Банк үшiн қабылданымды өкiлеттiктер шеңберiне сәйкес Банкке осы Бөлiмнiң (а) тармағына сәйкес жүргiзiлген ағындағы бақылау мен бағалау бойынша жұмыстардың бiрыңғай тұтас нәтижелерi бiрiктiрiлген есептi, осы жоғарыда аталған датадан кейiнгi уақыт аралығының iшiнде нәтижелердiң Жобасын жүзеге асыруға қол жеткiзiлгенi және Жобаны табысты қамтамасыз ету үшiн осы датадан кейiнгi уақыт аралығындағы мақсаттарға жету үшiн ұсынылатын шараларды белгiлейтiн есептi дайындайды және оны 2001 жылдың 31 желтоқсанына немесе шамамен осы мерзiмдерде; және
      (с) Банкпен - 2001 жылдың 31 наурызына дейiн немесе осы мерзiмнен кезең Банктiң өтiнiшi бойынша осы тармақтың (b) тармақшасында айтылған есептi қарайды және бұдан соң жоғарыда аталған есептiң қорытындылары мен ұсынымдарына және мәселе бойынша Банктiң пiкiрiн негiзге ала отырып Жобаның табысты аяқталуын қамтамасыз ету және оның мақсаттарына жету үшiн барлық қажеттi шараларды қабылдайды.
      2. Заемшы жобаны орындау жөнiндегi жұмыс тобын құрады және жоба аяқталғанға дейiн оны Жоба бойынша бүкiл қызметтi үйлестiру үшiн ИЖБ құрамында сақтайды және осындай түрде және осындай құрамда, осындай ұйыммен ЖЖТ тұрақты жұмыс iстеуiн қамтамасыз етедi, бұған Банк үшiн қабылданымды қаржы қызметiн басқару және бақылау объектiлердi және өзге де ресурстарды, қаражатты бақылау жүйесi кiредi. ЖЖТ әрбiр күнтiзбелiк жылға Жобаны орындау кезiнде Банк үшiн қабылданымды алдағы жылға көзделген шығыстардың жылдық сметасын дайындайды.
      3. Заемшы Жобаның D тарауына сәйкес қызметтi үйлестiру үшiн АЖТ, ККМ Көлiк инспекциясының және ККМ Заң бөлiмiнiң өкiлдерiн қамтитын жұмыс тобын Жоба аяқталғанға дейiн сақтайды және ЖТ-ның осындай түрде және осындай құрамда, Банк үшiн қабылданымды қаражатпен, объектiлермен және ресурстармен тұрақты жұмыс iстеуiн қамтамасыз етедi.
      4. Заемшы 1999 жылдың 31 желтоқсанына келiсiмшарттарды бағдарламалау, жасау және Алматы-Қарағанды трассасына күнделiктi және қысқы жағдайларда техникалық қызмет көрсетулер мен ағымдағы жөндеудi жүзеге асыру үшiн Банк үшiн қабылданымды жүйелердi, рәсiмдер мен техникалық стандарттарды әзiрлейдi, қабылдайды және енгiзедi.
      5. Заемшы егер Жобаға сәйкес жолға қайта жаңарту үшiн мұндай қажет

болса, және қоршаған ортаға және тұрғындарға қатысты Банктiң қабылданымды
стратегиясына сәйкес Банк үшiн қабылданымды түрде жүргiзiлетiн болса, кез 
келген жаңа учаскелерiнiң құрылысын салуды қамтамасыз етедi.
   6. Жобаның А.2 тарауын орындағанға дейiн Заемшы Жобаның А.2 тарауына 
сәйкес қайта жаңартуға қатысты Банк үшiн қабылданымды құзырет пен көлемде 
және детальдарға орай экономикалық, техникалық, табиғат қорғау және жұмыс 
деректерi мен ақпаратты әзiрлейдi.

                 6-Қосымша 
   
                Арнаулы шот 
   
   1. Осы Қосымшаның мақсаты үшiн:


      (а) "Қабылданымды санаттар" деген термин осы Келiсiмнiң 1-қосымшасының 1-тармағындағы кестеде келтiрiлген (1), (2), (3) және (4) санаттарды бiлдiредi;
      (b) "Қабылданымды шығыстар" деген термин Жоба үшiн қажеттi және 3аем қаражатынан қаржыландырылатын осы Келiсiмнiң 1-қосымшасының ережелерiне сәйкес қабылданымды санаттар бойынша ұдайы аударылатын тауарлар мен қызмет көрсетулердiң қабылданымды құнына қатысты шығыстарды бiлдiредi; және
      (с) "Рұқсат етiлген аудару" деген термин осы қосымшаның 3а тармағына сәйкес несие шотынан алынатын және арнаулы шотта сақталатын АҚШ долларына есептегенде 7 000 000 құрайтын соманы бiлдiредi, алайда, егер Банк өзге шешiм қабылдамаған жағдайда - рұқсат етiлген аудару несие шотынан алынған қаражаттың жиынтық сомасы, мұның үстiне жалпы Шарттардың 5.02-бөлiмiне сәйкес Банк өзiне алған барлық мiндеттемелер бойынша төлемге ұсынылмаған жалпы сома АҚШ долларымен есептегенде 14 000 000-ды құрайтын сомаға тең немесе одан асқанға дейiн АҚШ долларына есептегенде 3 500 000 сомаға дейiн шектелiнетiн болады.
      2. Арнаулы шоттан төлемдер осы Қосымшаның ережелерiне сәйкес тек қабылданымды шығыстарға қатысты ғана жүргiзiледi.
      3. Банк өзi үшiн арнаулы шот тиiстi түрде ашылғандығына растау алған соң рұқсат етiлген аударым сомасын алу және қаражатты арнаулы шотты толықтыру үшiн бұдан кейiнгi алу мынадай түрде жүргiзiледi:
      (а) Заемшы рұқсат етiлген аударым қаражатын алу үшiн Банкке арнаулы шотта рұқсат етiлген аударымның жиынтық сомасын немесе одан аспайтын соманы сақтау туралы сұрау салуды немесе сұрау салуларды ұсынады. Осындай сұрау салудың немесе сұрау салулардың негiзiнде Банк 3аемшының атынан несие шотынан осындай соманы немесе Заемшы сұрау салған сомаларды несие шотынан алады және арнаулы шотқа сақтайды
      (b) (i) Заемшы арнаулы шотты толықтыру үшiн Банкке арнаулы шотта Банк айқындайтын жүйеде сақтау туралы сұрау салуды ұсынады.
      (ii) Заемшы әрбiр осындай сұрау салуға дейiн немесе соның сәтiнде Банкке осы Қосымшаның 4-тармағына сәйкес талап етiлетiн құжаттар мен толықтыру сұралатын төлемi немесе төлемдердi, өзге де растауды ұсынады. Әрбiр осындай сұрау салудың негiзiнде Банк Заемшының атынан Заемшы сұрау салған, жоғарыда аталған құжаттарда көрсетiлген және өзге растауда көрсетiлген қабылданымды шығыстарға қатысты арнаулы шоттан төленетiн осындай соманы несие шотынан алады және арнаулы шотқа сақтайды. Барлық осындай салымдарды Банк осы жоғарыда аталған құжаттармен және басқа да растаулармен негiзделген тиiстi баламды сомалардағы қабылданымды санаттар бойынша несие шотынан алады.
      4. Арнаулы шоттан Заемшы жүргiзген әрбiр төлем бойынша Заемшы Банк сұраған мерзiмдерде Банкте мұндай төлемнiң тек қабылданымды шығыстар бойынша жүргiзiлетiнiн көрсететiн осындай құжаттар мен растауларды ұсынады.
      5. Осы Қосымшаның 3-тармағының ережелерiне қарамастан, Банк:
      (а) егер бұдан кейiнгi алу Жалпы шарттардың V бабының және осы Келiсiмнiң 2.02-бөлiмiнiң (а) тармағының ережелерiне сәйкес несие шотынан Заемшы тiкелей толық жүргiзiлуi тиiс деп кез келген уақытта айқындайтын болса;
      (b) егер Заемшы осы Келiсiмнiң 4.01(b) (i) бөлiмiнде көрсетiлген мерзiмнiң iшiнде есеп құжаттарының аудитiне және арнаулы шот бойынша шоттарға қатысты жоғарыда аталған бөлiмге сәйкес талап етiлетiн Банк аудит туралы есептердiң әлдебiрiн ұсынбаған болса;
      (с) егер Банк кез келген уақытта Заемшыға Жалпы шарттардың 6.02-бөлiмiнiң ережелерiне сәйкес 3аемшының несие шотынан қаражатты алуды жүргiзу құқығын толық немесе iшiнара тоқтату туралы өзiнiң ниетiн хабарлаған болса; немесе
      (d) Заемның қабылданымды санаттар бойынша аударылатын жиынтығындағы алынбаған сомасы және минус Жобаға қатысты Жалпы шарттардың 5.02-бөлiмiне сәйкес Банк өзiне алған барлық арнаулы мiндеттемелер бойынша төлемге ұсынылмаған жалпы сома рұқсат етiлген аударым сомасының екi есе баламына тең болса. Қабылданымды санаттар бойынша аударылатын заемның қалған алынбаған сомасын несие шотынан алғаннан кейiн, мұндай рәсiмдердi Заемшыға хабарлауды Банк айқындайды. Қаражатты одан әрi алу Банк талаптарына жауап беретiн осындай хабарландыру датасында арнайы шотта сақтауда қалған барлық осы секiлдi сомалар Банктiң талабына жауап беретiн мөлшерде ғана қабылданымды шығыстар бойынша төлемдердi жүзеге асыру үшiн пайдаланылатын болады.
      6. (а) Егер Банк кез келген төлемнiң:
      (i) шығыстар бойынша немесе осы Қосымшаның 2-тармағы үшiн қабылданымсыз сомада жүргiзiлгендiгiн; немесе
      (ii) Банкке ұсынылған растаумен негiзделмегендiгiн кез келген уақытта айқындайтын болса,
      Заемшы Банктiң хабарландыруын алуы бойынша:
      (А) Банк сұрауы мүмкiн осындай қосымшаны растауды ұсынады; немесе
      (В) арнаулы шотты (немесе) егер Банк осылай сұраса, Банкке қайтарады (қабылданымды) немесе негiзделмеген осындай түрде болып табылатын осындай төлемнiң немесе оның бiр бөлiгiнiң сомасына тең соманы сақтайды.
      Егер Банк өзге шешiм қабылдамаған жағдайда Банктiң арнаулы шотқа ештеңенi одан әрi сақтауы Заемшы осындай растауды ұсынғанға немесе мiндеттемелерiне қарай осындай сақтауды жүргiзгенге немесе қайтарғанға дейiн жүргiзiлмейдi.
      (b) Егер Банк арнаулы шотқа төлемге ұсынылмаған кез келген соманың қабылданымды шығыстарға қатысты бұдан арғы төлемдердi жабуы үшiн талап етiлмейтiндiгiн кез келген уақытта айқындаса, Заемшы Банктiң хабарландыруын алуы бойынша дереу Банкке төлемге ұсынылмаған осындай соманы қайтарады.

   (с) Заемшы Банкке хабарлай отырып арнаулы шотта сақтаулы қаражаттың 
бәрiн немесе бiр бөлiгiн Банкке қайтарады.
   (d) Банкке осы қосымшаның 6(а), (b) және (с)-тармақтарына сәйкес 
жүргiзiлген қаражаттарды қайтару Жалпы шарттарды қоса алғанда, осы 
Келiсiмнiң тиiстi ережелерiне сәйкес одан әрi алу немесе жою үшiн несие 
шотына кредитке жазылады.

        Халықаралық Қайта Жаңарту және Даму Банкі

        1995 жылғы 30 мамырдағы моновалюталық 
        заемдардың шеңберіндегі заемдар туралы 
         шарттарға және кепілдік шарттарына
           қолданылатын жалпы ережелер
       (1997 жылғы 2 желтоқсанда рецензияланған)
   
             Вашингтон, Колумбия
   
       1995 жылғы 30 мамырдағы бір ғана валюталық 
        заемдардың шеңберіндегі заемдар туралы 
         шарттарға және кепілдік шарттарына
           қолданылатын жалпы ережелер
       (1997 жылғы 2 желтоқсанда рецензияланған)

                I бап 
   
       Заемдар туралы шарттарға және Кепілдікті
          шарттарына қойылатын талаптар 
   
   1.01-бөлiм. Жалпы ережелердi қолдану 
   


      Жалпы ережелер терминдерге анықтамалар бередi және осы келiсiмдерде

белгiленген кез келген өзгерiстерге сәйкес және оларды орындау жағдайында 
заем туралы шартқа және Кепiлдiк шартына қолданылатын талаптарды 
белгiлейдi.
   1.02-бөлiм. Заем туралы шарттар мен Кепiлдiк шарттары ережелерiнiң 
         Жалпы ережелерге сәйкессiздігi 
   Егер Заем туралы шарттың немесе Кепiлдiк шартының қандай да бiр 
болмасын ережесi осы Жалпы ережелердiң шарттарына қайшы келетiн болса, 
онда кез келген жағдайда Заем туралы шарттың немесе Кепiлдiк шартының 
ережесi айқындаушы болып табылады.

                II бап 
   
            Анықтамалар; Тақырыптар 
   
   2.01-бөлiм. Анықтамалар 
   
   Төменде санамаланған терминдердiң Жалпы ережелердiң, Заем туралы 
шарттардың, не Кепiлдiк шарттарының кез келген контекстерiнде мынадай мәнi 
бар:        
   1. "Активтер" мүлiктi, түсiмдердi және кез келген түрдегi талап-
арыздарды қамтиды.    
   2. "Ассоциация" - Халықаралық Даму Ассоциациясы.
   3. "Банк" - Халықаралық қайта жаңарту және даму банкi.
   4. "Заемшы" - Заем туралы шартқа қатысушы заем берiлетiн тарап.


      5. "Заемды жабу датасы" Заем туралы шартта айқындалған, датаны бiлдiредi одан соң Банк Заемшыға немесе Кепiлдiк берушiге құлақтандыру жасау арқылы заемшыны заем шотынан қаражат алу құқығынан айыра алады.
      6. "Валюта" - елдiң ақша бiрлiгi, Халықаралық валюта қорының қарыз алуының арнаулы құқығы, еуропа валюта бiрлiгi және Банктiң осындай мiндеттемелердiң шеңберiнде борышқа қызмет көрсету жөнiндегi борыштық мiндеттемесi ұсынылған кез келген есеп айырысу бiрлiгiн бiлдiредi. "Елдiң валютасы" - осы елде мемлекеттiк және жеке борыштар бойынша төлем қаражаты болып табылатын металл немесе қағаз ақшалар.
      7. "Dоllаr", "$" белгiсi және "USD" аббревиатурасы Америка Құрама Штаттарының ақша бiрлiгiн бiлдiредi.
      8. "Күшiне ену датасы" - 12.03-бөлiмге сәйкес Заем туралы шарт пен Кепiлдiк шартының күшiне ену датасы.
      9. "Еуропа валюта бiрлiгi" және "ЭКЮ" - Еуропа ақша жүйесiнде қолданылатын бiрлiгiне құны бойынша еуропа валютасының бiрлiгiне тең валюта.
      10. "Сыртқы борыш" - Заемшы немесе Кепiлдiк берушi болып табылатын елдiң валютасына қарағанда өзге валютада төлеуге жататын немесе төленуге жатуы мүмкiн борыш.
      11. "Кепiлдiк шарты" - Банктiң мүшесi мен Банктiң арасындағы оларға түзетулер енгiзу мүмкiндiгiмен заем бойынша кепiлдiктердi көздейтiн борыш. Кепiлдiк шарты Жалпы Ережелердiң аталмыш жағдайға қолданымды деректерiн, сондай-ақ Кепiлдiк шартын толықтыратын барлық қосымшалар мен уағдаластықтарды қамтиды.
      12. "Кепiлдiк берушi" - Кепiлдiк шартының қатысушысы болып табылатын Қайта жаңарту және Даму Банкiнiң мүшесi.
      13. "Борыштық мiндеттеменi қабылдау" - борыштық мiндеттеменi және ол бойынша кепiлдiктердi тану, сондай-ақ борыштық мiндеттеменi бастау, ұзарту немесе оның шарттарына өзгерiстер кез келген қайта енгiзу немесе осындай мiндет бойынша кепiлдiктердi тану.
      14. "Заем" - Заем туралы шартта көзделген заем.
      15. "Заемдық шот" - Банктiң өзiнiң шоттық кiтаптарында ашылған Заемның сомасы аударылатын заемшының атына шот.
      16. "Заем туралы шарт" - Банк пен Заемшының арасындағы заем бөлудi және шартқа түзетулер енгiзудi көздейтiн Заем туралы шарт. Заем туралы шарт Жалпы ережелердiң деректерiн, сондай-ақ Заем туралы шартты толықтыратын барлық толықтырулар мен уағдаластықтарды қамтиды.
      17. "Заемды қамтамасыз ету" - ипотекалар, салым қағаздары, мiндеттемелер, артықшылықтар мен кез келген үлгiдегi үстем құқықтар.
      18. "Жоба" - Заем туралы шартта айтылған, заем берiлетiн жоба немесе бағдарлама, оған жоғарыда айтылғанындай Банк пен Заемшының арасындағы келiсiм бойынша өзгерiстер енгiзiлiне алады.
      19. "Моновалюта" - Кредит берiлген валюта, түрлi валюталармен берілген транштар түрiндегi кредит жағдайында - нақты транш ұсынылған валюта.
      20. "Соновалюталық заемдар" - бұл Банктiң өзiнiң қалауы бойынша бөлетiн Заем және белгiлi бiр валютада алынған барлық өзге де заемдық қаражат немесе валюталық транштар не осындай заемдық қаражаттың немесе транштардың бөлiктерi.
      21. "Салықтар" - Заем туралы шартты жасасу сәтiнде олар

қолданғандығына-қолданылмағандығына немесе кейiн күшiне енгендiгiне 
қарамастан түрлi сипаттағы салықтар, алымдар, жарналар, баждар.
   2.02-бөлiм. Сiлтемелер
   Осы Жалпы жағдайлардағы Баптарға немесе Бөлiмдерге сiлтемелер осы 
Жалпы ережелердiң Баптары мен Бөлiмдерiне беріледi.
   2.03-бөлiм. Тақырыптар
   Баптар мен Бөлiмдердiң тақырыптары, сондай-ақ мазмұны тек анықтамалық 
мақсат үшiн ғана енгiзiлген және Жалпы ережелердiң бөлiгi болып табылмайды.

                 III бап 
   
     Заемдық шот. Проценттер мен Айыппұлдық санкциялар. Өтеу.
            Төлемдердi жүзеге асыру орны 
   
   3.01-бөлiм. Заемдық шот 
   
   Заемдық шоттағы Заем туралы шартқа және одан Заемшы осы Жалпы 
ережелерге сәйкес одан ала алатын Заем сомасы. 
   
   3.02-бөлiм. Заемды пайдаланбағаны үшiн айыппұлдық санкциялар 
   


      Заемшы қаражатты Заем туралы шартта айтылған ставка бойынша пайдаланбағаны үшiн өсiмақы төлейдi. Өсiмақы Заем туралы шарт жасалған күннен бастап 60 күн өткен соң және қаражатты алу сәтiне дейiн не олардың күшiн жойғанға дейiн есептеледi.

      3.03-бөлiм. Проценттер

      Заемшы Заем шотынан алынған және өтелмеген сомалардан Заем туралы шартта көзделген ставка бойынша проценттер төлейдi. Проценттер осындай сомалардан алынған тиiстi датасынан бастап есептелiне бастайды.

      3.04-бөлiм. Өтеу

      (а) 4.04 (1с) бөлiмде жазылғанды қоспағанда, Заемшы Заем туралы шарттың ережелерiне сәйкес Заем шотынан алынған Заемның негiзгi сомасын өтеуге тиiс.
      (b) 4.04 (е), (i) бөлiмiнде жазылғанды болдырмай, қырық бес күннiң iшiнде 3.04 (с) бөлiмге сәйкес есептелген барлық проценттер мен сыйлықақыларды төлеу бойынша және Банктi кемiнде құлақтандырған соң, Заемшының кредиттi Банк үшiн қабылданымды өтеуге құқығы мынадай өтеу мерзiмi басталғанға дейiнгi датада өтеуге құқығы бар: (i) осы сәтте өтелмеген Заемның барлық негiзгi сомасын; немесе (ii) мынадай шартпен бiр немесе бiрнеше өтеу мерзiмдерiмен барлық негiзгi соманы:
      (А) Заем туралы шартта егер Заемның негiзгi сомасының пайдаланылған көлемдерiн өтеудiң арнаулы кестесi көзделген болса, алдын ала төлемдер бiрiншi кезекте шоттан алынған Заемдардың сомасы, соңғы кезекте оларды өтеудiң мерзiмi соңғы ол айқындалған мерзiмдерде өтелетiн кезде қаражатты пайдаланудың керi тәртiбiмен жүргiзiлуi тиiс; және (В) барлық қалған жағдайларда алдын ала төлем кейiнгi кезекте өтеу үшiн айқындалған заем сомалары бiрiншi кезекте өтелетiн кезде өтеудiң белгiленген мерзiмдерiнiң керi тәртiбiнде жүргiзiлуi тиiс.
      (с) Өтеудiң түрлi мерзiмдерi бойынша заемдарды мерзiмiнен бұрын өтегенi үшiн осы Бөлiмнiң (b) тармағына сәйкес төленетiн сыйлықақыларды Банк айқындайды және ол Банктiң негiздi айқындаған және Банктiң алдын ала төлеу датасы мен өтеу датасының арасындағы кезеңде алдын ала төленетiн

сомаларды қайта орналастыру бойынша барлық шығыстарын көрсететiн соманы 
бiлдiредi. 
   
   3.05-бөлiм. Төлемдердi жүзеге асыру орны 
   
   Заемның негiзгi сомасы (сыйақыларды қоса алғанда, егер мұндайлар 
көзделген болса), сондай-ақ ол бойынша проценттер мен басқа да есептеулер 
Банктiң негiздi түрде ұсынатын орындарында төленедi.

                 IV бап 
   
            Валюта туралы ережелер 
   
   4.01-бөлiм. Қаражат алынатын валюта 
   


      Егер Банк пен Заемшы өзгеше келiспеген жағдайда, Заем шотынан қаражат заем қаражатының есебiнен қаржыландырылатын шығыстар төленiп келген немесе төленуге жататын валютаға сәйкес алынады; алайда Заемшы немесе Кепілдiк берушi болып табылатын Банктiң мүшесiнiң валютасындағы шығыстарды жабу үшiн алынатын қаражат Банк мерзiм сайын негiздi түрде белгілейтiн валютада немесе валюталарда төлену шарты сақталуы тиiс.

      4.02-бөлiм. Заемдық шот

      (а) 4.02 (b) бөлiмде жазылғанды қоспағанда алу датасында Заем шоты моновалютада және онда моновалютада жүргiзiледi Заем шеңберiнде түрлi валюталарда алынған сомалардың баламы тiркеледi. Осылайша барлық тiркелетiн сомалар алынған валютаның немесе алынған валютаны осындай алуды қамтамасыз ету үшiн басқа валютаның көмегiмен Банк сатып алған жағдайларды қоспағанда, валюталардың баламы болып табылады, сөйтiп Заем шотында банктiң төлемдердi жүргiзу үшiн пайдаланған осы басқа валютасы сомасының баламы тiркеледi.
      (b) Заемдарды Түрлi валютаны бiлдiретiн бiрнеше транш түрiнде берген жағдайда, Заем шоты бiрқатар қосымша шоттарға бөлiнедi, олардың әрқайсысы әрбiр транш бойынша Моновалютада жүргiзiледi. Әрбiр қосымша шот бойынша қаражатты алу датасында тиiстi транштың шеңберiнде түрлi валютада түрлi транштан әр кезде алынатын сомалардың баламы тиiстi моновалютаға тiркеледi. Осылайша барлық тiркелген сома осындай алуды қамтамасыз ету үшiн Банк басқа валютаның көмегiмен алынған валютаны сатып алған жағдайларды қоспағанда, алынған валютаның немесе валюталардың баламын бiлдiредi, сөйтiп қосымша шотта Банк төлеген сол басқа валюта сомасының баламы тiркеледi.

      4.03-бөлiм. Төлемдер жүзеге асырылатын валюта

      4.04 (е) (ii) бөлiмде көзделген жағдайларды қоспағанда, негiзгi соманы өтеу және сыйлықақыларды, проценттер мен басқа да төлемдердi төлеу Моновалютада жүзеге асырылады.

      4.04-бөлiм. Валютаны уақытша ауыстыру

      (а) Егер Банк Моновалютаның заемдарды моновалютада қаржыландыруды қамтамасыз ете алмайтын деп төтенше жағдай пайда болды, негiздi түрде анықтаса, онда Банк осы мақсаттар үшiн өзiнiң қалауы бойынша басқа валютаны немесе бiрнеше түрлi валюталарды уақытша пайдаланып, сондай-ақ моновалютадағы және моновалюталық заемдардың шеңберiнде уақытша пайдаланатын валюталық сомалардың мөлшерiн бағалау үшiн уақытша валюта пулiн құра және оны басқара алады.
      (b) Банк Кепiлдiк берушi мен Заемшыны мұндай уақытша валюта пулiн құғаны немесе оны таратқаны туралы дереу құлақтандырылады.
      (с) Әрбiр уақытша валюталық пул:
      (i) 4.04 (а) бөлiмнiң ережелерiне сәйкес барлық осындай сомаларды бағалауды қамтамасыз ету үшiн, Моновалютаға қатысты уақытша валюталық пулдiң құнының өзгерiсiн тиiсiнше көрсету үшiн Банк негiздi түрде белгiлеген принциптерге сәйкес басқарылады; және (ii) өзiнiң қызметiн Моновалюта арқылы Моновалюталық заемдарды iс жүзiнде қамтамасыз ету мүмкiн болған кезде ғана тоқтатады.
      (d) Банк Заемшыны құлақтандыру арқылы Заем туралы шартта көзделген, қандай бiр тиiмдi уақытша валюталық пулдi құрған соң өтеуге жататын заемдарды өтеудiң кез келген бiр немесе бiрнеше мерзiмi бойынша 4.04 (с) (i) бөлiмге сәйкес құнының өзгерiстерiн есепке алу үшiн негiзгi соманы өзгерте алады:
      (е) Кез келген осындай уақытша валюталық пулдiң қолданылуы мерзiмi уақытында:
      (i) Заемды өтеу бойынша алдын ала төлеу жөнiндегi сыйақылар төленбеуi тиiс;
      (ii) Негiзгi соманы, сондай-ақ проценттер және басқа да есептеулер бойынша төлемдердi өтеу Моновалютада және Банк таңдап алған уақытша пайдаланылатын валютада жүзеге асырылады; және
      (iii) Банк валютаны уақытша ауыстыруды қамтамасыз етудiң негiзделген құнын ескеру үшiн Заем туралы шарттың шеңберiнде төленетiн проценттiк ставканы түзете алады.

      4.05-бөлiм. Валюталарды сатып алу

      Банк Заемшының талап етуi бойынша және өзiнiң жағдайында Заемшыға заем туралы шартта көзделген, Заемшының мерзiм сайын банк айқындайтын валютада немесе валюталарда осы үшiн жеткiлiктi қаражат енгiзуi бойынша заемның негiзгi бөлiгiн, проценттер мен басқа да есептеулердi төлеу үшiн қажеттi валюталарды сатып алу жөнiнде барынша күш-жiгерiн жұмсауы тиiс. Қажеттi валюталарды сатып алу кезiнде Банк Заемшының агентi ретiнде әрекет жасайды, ал Заемшы Заем туралы келiсiмнiң шеңберiнде ғана және Банк талап етiлетiн валютада немесе валюталарда осы төлемдердi алуы жағдайында кез келген қажеттi төлемдi жүзеге асырушы ретiнде қаралады.

      4.06-бөлiм. Валюталарды бағалау

      Барлық кезде осы Жалпы ережелердiң деректерi қолданылатын Заем туралы шарт немесе Кепiлдiк шарты немесе кез келген басқа келiсiм бойынша бiр валютаның екiншi валюта арқылы құнын айқындау қажет болған кезде, Банк ақылға сыйымды негiзде осы құнды айқындайды.

      4.07-бөлiм. Төлемдердiң тәртiбi

      (а) Заем туралы шартқа немесе Кепілдiк шартына сәйкес Банктiң қандай бiр болмасын елдiң валютасында жүргiзетiн кез келген төлемi осы елде Банктiң депозитарийiнде Банктiң шотына осындай төлемдi жүзеге асыру және осындай валютаны аудару мақсатында осы елдiң заңдарында көзделген тәртiпте

және оның валютасында жүзеге асырылады.
   (b) Заемның негiзгi сомасы (сыйлықақыларды қоса алғанда, егер 
мұндайлар бар болса), сондай-ақ Заем бойынша проценттер мен есептеулер 
Банктiң немесе Заемшы немесе Кепiлдiк берушi болып табылатын Банктiң 
мүшесiнiң аумағында әрекет жасайтын қандай да бiр болмасын шектеулерсiз 
төленедi.       

                V бап 
   
             Заем қаражатты алу 
   
   5.01-бөлiм. Заем шотынан қаражатты алу 
   


      Заемшының Заем шотынан Заем туралы шарттың және осы Жалпы ережелердiң қағидаларына сәйкес Жобаның мақсатында жұмсалған немесе Банктiң келiсiмi бойынша пайдалануға жататын сомаларды алуға құқығы бар. Егер Банк пен Заемшы өзге туралы уағдаласпаса, қаражат: (а) Банктiң мүшесi болып табылмайтын кез келген елдiң аумағындағы шығыстарды жабу немесе осындай аумақтарда өндiрiлген тауарларды немесе осындай аумақтардан көрсетiлетiн қызмет көрсетулердi сатып алу үшiн, немесе (b) жеке немесе заңды тұлғалардың кез келген төлемiн немесе Банктiң мәлiметi бойынша БҰҰ Жарғысының VII тарауына орай Бiрiккен Ұлттар Ұйымы Қауiпсiздiк Кеңесiнiң шешiмiне сәйкес, егер мұндай төлем немесе импорт жағдайлар импорт үшін тыйым салынған төлем немесе импорт жағдайында импорт үшiн шоттан алуға жатпайды.

      5.02-бөлiм. Банктiң арнаулы міндеттемесi

      Заемшының талап етуi бойынша және Банк пен Заемшының арасындағы келiсiлген шарттарда Банк Заемшыға немесе басқа тұлғаларға Банктiң немесе Заемшының бастамашылығы бойынша кез келген кейiнгi тоқтата тұруына немесе күшiн жоюына қарамастан, 3аемшының қаражатынан қаржыландырылатын шығыстардың бөлiгi бойынша қаражатты төлеу жөнiнде жазбаша нысанда арнаулы мiндеттемелер қабылдай алады.

      5.03-бөлiм. Қаражатты алуға немесе арнаулы мiндеттеменi алуға
                  арналған өтiнiмдер

      Егер Заемшы Заем шотынан қандай да болмасын соманы алуға тiлек бiлдiрген немесе Банкке 5.02-бөлiмге сәйкес арнаулы мiндеттеменi қабылдауға өтiнiш жасаған жағдайда, заемшы Банк негiздi талап ететiн осындай нысанда және осындай тұжырымдамалармен уағдаластықтарды бiлдiретiн жазбаша өтiнiмдi жолдайды. Осы Бапқа сәйкес қажеттi құжаттаманы қоса алғанда, Жоба бойынша шығыстарға байланысты қаражатты алуға арналған өтiнiмдер уақытылы берiлуi тиiс.

      5.04-бөлiм. Қайта бөлу

      Заем туралы шартта көзделген Заемның қандай да бiр болмасын сомасын немесе оның бiр бөлiгiн бөлуге қарамастан, егер Банкте Заем туралы шартта көзделген немесе оған түзетулер енгiзу жолымен енгiзiлген төлемдердiң кез келген санаты бойынша бұрын бөлiнген соманың осы санат бойынша барлық шығыстардың келiсiлген үлесiн қаржыландыру үшiн жеткiлiксiз деп санайтын негiз болған кезде, Банк Заемшыны құлақтандыра отырып:
      (а) мұндай санатты есептiк тапшылықты жою үшiн қажеттi мөлшерлерде, Банктiң пiкiрi бойынша, басқа санат үшiн осы сәтте бөлiнген, заемдық қаражатты басқа шығыстарды жабу үшiн қажет болып табылмайтын қайта бөлiп; және
      (b) егер мұндай қайта бөлу есептiк жетiмсiздiктi толық жаба алмайтын болса, осы санат бойынша барлық шығыстарды жабуға дейiн осындай санаттың шеңберiнде қаражатты алуды жалғастыру үшiн осындай шығыстарға қолданылатын осы сәттегi алынатын қаражаттың проценттiк үлесiн қысқарта алады.

      5.05-бөлiм. Қаражатты алуға арналған өтiнiмдерге қол қою өкiлеттiктерiн растау

      Заемшы Банкке қаражатты алуға өтiнiмдерге қол қоюға арналған тұлғаның немесе тұлғалардың өкiлеттiктерiн растауды және кез келген мұндай тұлғаның қолының куәландырған үлгiсiн ұсынады.

      5.06-бөлiм. Растайтын құжаттар

      Заемшы Банктiң талап етуi бойынша Банкке Банктiң өтiнiмде сұралынған қаражатты алуға рұқсатты бергенге дейiнгi және одан кейiнгi құжаттарды және басқа да растауларды ұсынады.

      5.07-бөлiм. Өтiнiмдер мен құжаттардағы ақпаратты берудiң толықтығы

      Барлық өтiнiм мен оған iлеспе құжаттар, сондай-ақ басқа да растаушы қағаздар Банк Заемшының сұралған сомасын Заем шотынан алу құқығына және осы соманың Заем туралы шартта көзделген мақсатқа пайдалануға жататындығына көзi жетуi үшiн мазмұнды болуы тиiс.

      5.08-бөлім. Салықтарды төлеу

      Банктiң саясатына сәйкес заемдық қаражат Заемшының немесе Кепiлдiк берушiнiң шаруашылық қызметiн жүргiзу нәтижесiнде туындайтын, немесе Заемшының немесе Кепiлдiк берушiнiң аумағындағы тауарларға немесе қызмет көрсетулерге, немесе олардың импортына, өндiруге, сатып алуға немесе беруге қолданылатын салықтарын төлеу мақсатында алынуға жатпайды. Осы мақсатта, егер заемның қаражатынан қаржыландырылатын бапқа қатысты белгiленген немесе қандай да бiр болмасын қатысы бар салықтарды сомасы

азаятын немесе өсетiн болса, Банк Заемшыны құлақтандыра отырып, Банктiң 
саясатын дәйектi жүргiзудi қамтамасыз ету үшiн Заем туралы келiсiмнiң 
осындай бабынан белгiленген немесе қатысты оған көзделген алынатын 
қаражаттың процентiн азайта немесе өсiре алады. 
   
   5.09-бөлiм. Банктiң төлемдерi 
   
   Банк Заемшының Заемшының шотынан алған сомаларын тек Заемшыға немесе 
оның өкiмi бойынша ғана төлейдi.

                  VI бап 
   
            Күшін жою немесе тоқтата тұру 
   
   6.01-бөлім. Заемшының Заем қаражатының күшін жоюы 
   


      Заемшы Банктi құлақтандыра отырып, Заемшының 5.02-бөлiмге сәйкес Заем бойынша Банк арнаулы мiндеттеме қабылдаған қандай да бiр болмасын соманы осылайша күшiн жоя алмайтын жағдайын қоспағанда, Заемшының алмаған Заемның кез келген сомасының күшiн жоя алады.

      6.02-бөлiм. Банктiң Заемшының заемдық қаражатын алуға арналған құқығын тоқтата тұруы

      Төменде санамаланған оқиғалардың пайда болуы және сақталуы кезiнде:
      Банк Заемшы мен Кепiлдiк берушiнi құлақтандыра отырып, Заемшының Заемдық шотынан қаражатты алу құқығын толық немесе iшiнара тоқтата алады.
      (а) Заемшы: (i) Заем туралы шарттың шеңберiнде; немесе (ii) заем туралы кез келген басқа шарттың немесе Банк пен Заемшының арасындағы кепiлдiктердiң шеңберiнде; немесе (iii) Заемшының келiсiмiмен кез келген үшiншi тарапқа қатысты Банктiң алған кез келген түрдегi басқа кепiлдiгiнiң немесе басқа қаржылық мiндеттемесiнiң салдарынан; немесе (іv) Заемшы мен Ассоциацияның арасындағы кредит туралы шартты дамыту туралы кез келген келiсiмнiң шеңберiнде заемның негiзгi сомасы немесе проценттер, немесе Банкке немесе Ассоциацияға тиесiлi кез келген басқа соманы төлеудi жүзеге асыра алмаса (мұндай соманы Тапсырма беруші немесе үшiншi тарап жүзеге асыра алатын фактiге қарамастан):
      (b) Кепiлдiк берушi: (i) Кепiлдiктi шарттың шеңберiнде; немесе (ii) заем туралы кез келген басқа келiсiмнiң немесе Кепiлдiк берушi мен Банктiң арасындағы кепiлдiктердiң шеңберiнде; немесе (iii Кепiлдiк берушiнiң келiсiмiмен кез келген үшiншi тарапқа қатысты Банктiң өзiне қабылдаған кез келген кепiлдiгiнiң немесе басқа қаржылық мiндеттемесiнiң кез келген түрдегi салдарынан; немесе (іv) Заемшы мен Ассоциацияның арасындағы Кредит туралы шартты дамыту туралы кез келген келiсiмнiң шеңберiнде. Заемның негiзгi сомасы немесе проценттер Банкке немесе Ассоциацияға тиесiлi немесе кез келген басқа сома бойынша төлем жасауды жүзеге асыра алмаса.
      (с) Заемшы немесе Кепiлдiк берушi Заем туралы шарттың немесе Кепiлдiк шартының шеңберiндегi кез келген өзге мiндеттеменi орындай алмаса.
      (d) Банк немесе Ассоциация Заемшының немесе Кепiлдiк берушiнiң Банкпен жасалған қандай да бiр болмасын Заем туралы шарттың немесе Ассоциациямен жасалған Кредит туралы шартты дамыту туралы қандай да бiр болмасын келiсiмнiң шеңберiндегi, Банкпен жасалған осындай келiсiмнiң немесе кез келген басқа келiсiмнiң шеңберiндегi қандай да бiр болмасын өзiнiң мiндеттемелерiн Заемшының немесе Кепiлшiнiң қабiлетсiздiгiне байланысты қаражатты алуды жүзеге асыру құқығын толық немесе iшiнара тоқтата тұрғанда.
      (е) Заем туралы шартты жасаған соң орын алған оқиғалардың нәтижесiнде Жобаны немесе Заемшы мен Кепiл берушiнiң өздерiнiң Заем туралы шарт немесе Кепiлдiк шарты бойынша мiндеттемелерiн орындауын жүзеге асыруды ықтимал етпейтiн төтенше жағдай туындағанда.
      (f) Банктiң Заемшысы немесе Кепiлдiк берушiсi болып табылатын мүшесiне: (i) Банкке мүшелiгi немесе тоқтатыла тұрғанда тоқтатылған немесе (ii) Халықаралық валюта қорына мүшелігi тоқтатылғанда.
      (g) Заем туралы шарт жасалған соң және оның күшiне датасына дейiн, егер Заем туралы келiсiм күшiне енген датасында Банкке Заемшының Заем шотынан қаражатты алуды жүзеге асыруы құқығын тоқтата тұруға құқық беретiн қандай да бiр болмасын оқиға орын алған болса.
      (h) Заемшының ұсынған iсiнiң жағдайындағы, егер Шарт күшiне енген датаға дейiн олар орын алған болса, (Банктiң мүшесi болып табылмайтын) Заемшының кез келген қолайсыз материалдық өзгерiстерi.
      (i) Заем туралы шарттың немесе Кепiлдiк шартының шеңберiнде немесе осындай келiсiмдерге сәйкес Заемшының немесе Кепiлдiк берушiнiң жасаған ұсынысы немесе осындай келiсiмдерге байланысты бағытталған және Заемды беру үшiн негiз ретiнде Банктiң пайдаланылуына арналған кез келген өтiнiшi шын мәнiндегi iс жүзiнде шындыққа сәйкес болмай шықса.
      (j) 7.01-бөлiмнiң (f) немесе (g) тармақтарында көзделген әлде бiр оқиға болса.
      (k) Төтенше жағдай пайда болса, онда Заем шеңберiнде қаражатты одан әрi алу Банк туралы келiсiмнiң 3-Бабының III-бөлiмiнiң ережелерiне қайшы келетiн болса.
      (l) Заемшы немесе Жобаны жүзеге асырушы кез келген заңды тұлға банктiң келiсiмiнсiз (i) Заем туралы шарттың шеңберiнде өзiнiң мiндеттемелерiн iшiнара немесе толық қайта тапсырса немесе берсе; немесе (iі) меншiгiн немесе активтерiн Заем қаражатының есебiнен қаржыландырылатын iшiнара немесе толық әлде бiр бiреудiң билiк жасауы үшiн сатса, жалға өткiзсе, берсе, қайта берсе, бұған Банктiң пiкiрi бойынша (А) Заемшының Жобаның мақсатына жетуi бойынша Заем туралы шарттың шеңберiндегi өзiнiң мiндеттемелерiн орындауы қабiлетiне материалдық немесе жағымсыз әсер етпейтiн, немесе Жобаны жүзеге асыратын заңды тұлғаның Заем туралы шартта көзделген немесе оған сәйкес күшiне енген мiндеттемелерiн, не жобаның мақсатына жету үшiн өзінің мiндеттемелерiн орындау қабiлетiнен материалдық немесе жағымсыз әсер етпейтiн кәдiмгi iскерлiк операциялар кiрмейдi; және (В) Заемшының (Банктiң мүшесi болып табылмайтын) не жобаны жүзеге асыратын заңды тұлғаның қаржы жағдайына немесе жұмысына материалдық немесе жағымсыз әсер етпейтiн жәйттер кiрмейдi.
      (m) Заемшы (Банктiң мүшесi болып табылмайтын) немесе кез келген басқа орган жобаны жүзеге асыратын Заем туралы шартты жасасу күнiнде ұсынған бұрынғы заңдық шаруашылық жүргiзу нысанын тоқтатқанда.
      (n) Заемшының (Банктiң мүшесi болып табылмайтын) немесе Жобаны жүзеге асырушы заңды тұлғаның қызметiн реформалауға, ыдыратуға немесе тоқтата тұруға бағытталған кез келген iс-әрекет қабылданғанда.
      (о) Банктiң пiкiрi бойынша заемшы (Банктiң мүшесi болып табылмайтын) немесе Жобаны жүзеге асырушы тұлғаның құқықтық сипаты, меншiгiнiң түрi немесе басқару түрi Заем туралы шартты тапсырған күнiнен қатысты өзгердi және заемшының (i) Заем туралы шарт бойынша өзiнiң мiндеттемелерiн орындау немесе Жобаның мақсатына жету жөнiндегi өзiнiң мiндеттемелерін орындау қабілетiне; немесе (ii) Жобаны жүзеге асырушы заңды тұлғаның Заем туралы шартта көзделген немесе күшiне енген мiндеттемелерiн орындауға не Жобаның мақсатына жетуге материалдық тұрғыда жағымсыз әсер ететiн болса.
      (р) Заем туралы шартта Осы бөлiмнiң аспектiлерiне қатысты кез келген басқа оқиға болған болса.
      Заемшының Заем шотынан қаражатты алу құқығы нақты жағдайға байланысты банк нақты жағдайға байланысты заемшыға қаражатты алу қаражатты толық немесе iшiнара алуға арналған оның құқығының қалыпқа келтiрiлгендiгi туралы өзi хабарлайтын жағдайды қоспағанда құқығын тоқтатуға әкеп соққан оқиға өзiнiң жағымсыз әсерiн тоқтатқанға дейiн толық немесе iшiнара тоқтатылған болып қала бередi.

      6.03-бөлiм. Банктiң Заемшының қаражатты алу құқығын жоюы

      Егер (заемшының) (а) Заем шотынан қаражат алу құқығы Заемның кез келген сомасына қатысты 30 күн мерзiмге тоқтатылса, не (b) Заемшымен консультациядан соң Банк өзiнiң қалауы бойынша Заем қаражатының есебiнен қаржыландыру көзделген жоба бойынша шығыстарды қаржыландыру үшiн Заемның қандай да бiр болмасын сомасы талап етiлмейдi деп айқындаса не (с) Банк Заемның қаражатынан қаржыландыруға жататын кез келген келiсiмшартқа қатысты келiсiмшарт бойынша сатып алу процесiнде немесе осы келiсiмшартты атқару процесiнде Заемшының немесе Заем бенефициарының өкiлдерi сыбайлас жемқорлық немесе алаяқтық жәйттерiне қатысы бар деп айқындаса, ал Заемшы банктi қанағаттандыратын уақтылы және тиiстi шаралар қабылдамаса, Банк жағдайды түзетуi бойынша Заем қаражатынан қаржыландырылуы үшiн басқа жағдайда қабылданымды болуы мүмкiн осындай келiсiмшартқа қатысты шығыстардың сомасын белгiлейдi; немесе (d) Банк қандай да бiр болмасын баптың шеңберiндегi сатып алуды Заем туралы шартта көзделген немесе аталған рәсiмдерге сәйкес емес деп айқындаса, заем қаражатынан қаржыландыру үшiн басқа жағдайда қабылданымды болуы үшiн осындай бап бойынша шығыстардың сомасын белгiлейдi, не (е) Заемды жабу күнi өткен соң Заемның белгiлi бiр сомасы Заемның шотында пайдаланусыз қалады не (f) Банк кепiлдiк берушiден 6.07-бөлiмге сәйкес Заемның кез келген сомасына қатысты алады, банк Заемшыны және кепiлдiк берушiнi құлақтандыру арқылы Заемшыны осы соманы алу құқығынан айырады. Құлақтандыру табыс етiлген соң, Заемның бұл сомасы жойылады.

      6.04-бөлім. Банктiң бастамашылығы бойынша құқығына күшiн жою немесе
                  тоқтата тұру қолданылатын арнаулы мiндеттеменiң
                  қолданылуына жататын сомалар

      Банктiң бастамашылығы бойынша құқықты жою немесе тоқтата тұру, осындай мiндеттемеде ерекше ескертілген жағдайларды қоспағанда 5.02-бөлiмге сәйкес Банк өзiне алған қандай да бiр болмасын арнаулы мiндеттеменiң қолданылуына жататын сомаларға қолданылмайды.

      6.05-бөлім. Заемды өтеу мерзімдеріне қатысты жою туралы ережелердi
                  қабылдау

      Егер Банк пен Заемшы өзге туралы уағдаласпаған болса, жою туралы ереже осындай жою датасынан кейiн өтеу басталатын мерзiмдердiң және Банк оларды сатпаған немесе оларға қатысты осы датаға сатуға келiсiм бермеген 3аемның негiзгі сомаларының бiрнеше бөлiгiне, осы бөлiмнiң ережелерi Заем туралы шартта заем шотынан осындай қаражатты алуға қарай Заемның негiзгi сомасын нақты жұмсалған қаражаты үшiн амортизацияның жеке кестесiн айқындау көзделмейтiн жағдайларда осы бөлiмнiң ережелерi қолданылмау шартымен бара-бар қолданылады.

      6.06-бөлiм. Ережелердiң қолданылуын құқықтарды жойған немесе тоқтата
                  тұрғаннан кейінгі қолданылуы

      Құқықтарды кез келген жоюға немесе тоқтата тұруға қарамастан Заем туралы шарттың және Кепiлдiк шартының барлық ережесi, егер осы Бапта арнайы өзгеше көзделмесе, толық күшiнде қалады және қолданылуын жалғастырады.

      6.07-бөлiм. Кепiлдiк шартын жою

      Егер Заемшы Заем туралы шартқа сәйкес талап етiлетiн негiзгi сома немесе проценттер бойынша немесе кез келген басқа төлемдi жүзеге асырмаған болса (бұл Кепiлдiк берушiнiң кез келген әрекетiнiң немесе әрекетсiздiгінің нәтижесiнде болған жағдайларды қоспағанда) және мұндай төлемдi Кепiлдiк берушi жүргiзген болса, онда Кепiлдiк берушi Банкпен консультация жүргiзген соң Банктi және Заемшыны құлақтандыра отырып Банкте

Банк осындай құлақтандыруды алған датада қалған және 5.02-бөлiмге сәйкес 
банк өзiне қабылдаған қандай да болмасын арнаулы мiндеттемеге жатпайтын 
Заемның кез келген сомасына қатысты Кепiлдiк шарты бойынша өзiнiң 
мiндеттемелерiнiң қолданылуын тоқтата алады. Банк осындай құлақтандыруды 
алғаннан кейiн осындай сомаға қатысты мұндай мiндеттемелердiң қолданылуы 
тоқтатылады.

                 VII бап 
   
            Өтеу мерзiмдерiн қысқарту 
   
   7.01-бөлiм. Өтеу мерзiмдерiн қысқартуға апарып соғатын оқиғалар 
   


      Егер төменде санамаланған оқиғалардың қандай да болмасын бiрi болса және төменде көрсетiлген уақыт кезеңi бойында жалғасатын болса, егер мұндай көзделген болса, онда мұндай оқиға әзiрге жалғасатын уақыттың алдағы сәтiнде, Банк өзiнiң қалауы бойынша Заемшы мен кепiлдiк берушiнi құлақтандыру жолымен сол сәтте төленбеген Заемның негiзгi сомасының проценттерiмен және осы сомаға есептеулерiмен бiрге дереу төленуге жататындығын мәлiмдейдi, сөйтiп кез келген мұндай мәлiмдеуден соң негiзгi сома оның проценттерiмен және оған басқа да есептеулерiмен дереу төленуге жатады:
      (а) Заем туралы шартқа сәйкес талап етiлетiн негізгі соманы немесе проценттердi немесе кез келген басқа төлемдi төлеу бойынша мiндеттемелердi орындамау болса, сөйтiп ол отыз күн бойы жалғасса.
      (b) Кепiлдiк шартына сәйкес талап етiлетiн негiзгi соманы немесе проценттердi немесе кез келген басқа төлемдi төлеу бойынша мiндеттемелердi орындамау болса, сөйтiп ол отыз күн бойы жалғасса.
      (с) (i) Заем туралы кез келген басқа келiсiмнiң немесе Банк пен Заемшының арасындағы кепiлдiктiң шеңберiнде, не (ii) Банктiң әлде бiр кепiлдi не Заемшының келiсiмiмен үшінші тарапқа кез келген түрдегi өзге қаржылық мiндеттемелердi берудiң салдарынан не (iii) Заемшы мен Ассоциацияның арасындағы кредит туралы шартты дамыту туралы қандай да бiр болмасын келiсiмнiң шеңберiнде Банкке немесе Ассоциацияға тиесiлi негiзгi соманы немесе проценттердi немесе кез келген баспа төлемдi төлеу бойынша мiндеттемелердi орындамау болса, сөйтiп ол отыз күн бойы жалғасса.
      (d) Банкке немесе Ассоциацияға тиесiлi негiзгi соманы немесе Кепiлдiк берушiнiң тарапынан: (i) заем туралы кез келген басқа келiсiмнiң немесе банк пен заемшының арасындағы кепілдiктiң шеңберiнде, не (ii) банктiң әлде бiр кепiлдi не заемшының келiсiммен үшiншi тараптың кез келген түрдегi өзге қаржылық мiндеттемелерiн берудiң салдарынан, не (iii) заемшы мен Ассоциацияның арасындағы кредит туралы шартты дамыту туралы қандай да бiр болмасын келiсiмнiң шеңберiнде, негiзгi соманы немесе проценттердi немесе кез келген баспа төлемдi төлеу бойынша мiндеттемелердi орындамау болса, сөйтiп ол 30 күн бойы жалғасса.
      (е) Заем туралы шарттың немесе Кепiлдiк шартының шеңберiнде Заемшының немесе Кепілдiк берушiнiң тарапынан Кез келген басқа мiндеттемелердi орындамау болса және ол Банк Заемшы мен Кепiл құлақтандырған соң алпыс күн бойы жалғасса.
      (f) (Банктiң мүшесi болып табылмайтын) Заемшы бұдан әрi өзiнiң борыштарын оларды өтеудiң мерзiмдерiнiң басталуы бойынша төлеуге қабілетсiз болса не Заемшы немесе басқа да тұлғалар нәтижесiнде Заемшының активтерінің кез келген бөлiгi оның кредиторларының арасында бөлiнуге немесе бөлiнуi мүмкiн әрекеттер қабылдаса немесе сондай рәсiмдердi жүзеге асыру басталса.
      (g) (банктiң мүшесi болып табылмайтын) Заемшы немесе Жобаны жүзеге асырушы кез келген басқа заңды тұлға қызметтi жою, бұзу немесе тоқтата тұру бойынша iс-әрекеттер қабылдаса.
      (h) Заемшы немесе Жобаны жүзеге асырушы заңды тұлға Банктiң келiсiмiнсiз (i) Заем туралы шарттың шеңберiндегi өзiнiң мiндеттемелерiн iшiнара немесе толық қайта тапсырса немесе берсе; немесе (ii) банктiң пiкiрi бойынша (А) Заемшының Заем туралы шарттың шеңберiндегi өзiнiң мiндеттемелерiн орындау немесе Жобаның мақсатына жету қабілетiне не Жобаны жүзеге асырушы заңды тұлғаның Заем туралы шартқа сәйкес көзделген немесе күшiне енген өзiнiң мiндеттемелерiн орындау немесе Жобаның мақсатына жету қабiлетiне материалдық немесе жағымсыз әсер етпейтiн; (B) және (Банктiң мүшесi болып табылмайтын) Заемшының не Жобаны жүзеге асырушы заңды тұлғаның қаржы жай-күйіне немесе жұмысына материалдық немесе жағымсыз әсер етпейтiн кәдiмгi iскерлiк операцияларды қоспағанда, Заемның қаражатынан iшiнара немесе толық қаржыландырылатын меншiктi немесе активтердi басқаша билiк етуге сатса, жалға берсе, қайта тапсырса, берсе.
      (i) (Банктiң мүшесi болып табылмайтын) Заемшы немесе Жобаны жүзеге асырушы заңды тұлға Заем туралы шартты жасау датасында ұсынған бұрынғы шаруашылық жүргiзуiнiң заңдық нысанын тоқтатқанда.
      (j) Банктiң пiкiрi бойынша, (Банктiң мүшесi болып табылмайтын) Заемшының немесе Жобаны жүзеге асырушы заңды тұлғаның құқықтық сипаты меншiк немесе басқаруының, түрi Заем туралы шартты жасау датасындағы өздерiнiң қатысты өзгерген және (i) Заемшының Заем туралы шарт бойынша өзiнiң мiндеттемелерiн орындау қабiлетiне және Жобаның мақсатына жетуге материалдық және жағымсыз әсер ететiн; немесе (ii) Жобаны жүзеге асырушы заңды тұлғаның Заем туралы шартқа сәйкес көзделген немесе күшiне енген

өзiнiң мiндеттемелерiн орындау, не Жобаның мақсатына жету қабiлетiне 
материалдық және жағымсыз әсер етедi деп табылғанда.
   (k) Заем туралы шартқа осы бөлiмнiң аспектiлерiне қатысты кез келген 
басқа оқиға орын алғанда және, егер мұндай көзделген болса, Заем туралы 
келiсiмде ескерiлген кезең iшiнде жалғасатын болса.

                 VIII бап 
   
                 Салықтар 
   
   8.01-бөлiм. Салықтар 
   


      (а) Заемның негiзгi сомасы, ол бойынша проценттер мен басқа да есептеулер салықтарға аударым жасаусыз төленедi және Заемшы немесе Кепiлдiк берушi болып табылатын, Банктiң мүшесiмен алынатын немесе оның аумағында қолданылатын салықтардан босатылмайды.

   (b) Осы Жалпы ережелер қолданылатын Заем туралы шарт және Кепілдiк 
шарт, сондай-ақ кез келген басқа келiсiм Заемшы немесе кепiлдiк берушi 
болып табылатын Банктiң мүшесi алатын, немесе оларды ресiмдеу, атқару 
немесе тiркеуге немесе оларға байланысты олардың аумағында қолданылатын 
кез келген салықтан босатылады.

                 IХ БАП 
   
      Ынтымақтастық және ақпарат. Қаржы және экономикалық
       деректер. Жағымсыз міндеттеме. Жобаны жүзеге асыру 
   
   9.01-бөлiм. Ынтымақтастық және ақпарат 
   


      (а) Банк, Заемшы мен Кепiлдiк берушi Заемның мақсатына жетудi қамтамасыз ету үшiн жан-жақты ынтымақтастықты жүзеге асырады. Осы мақсатта Банк, заемшы мен кепiлдiк берушi:
      (i) олардың кез келген өтiнiшi бойынша мерзiм сайын Заемның мақсаты және Заем туралы шарт пен Кепілдiк шарты бойынша өздерiнiң тиiстi мiндеттемелерiн орындау мақсатында Жобаның iске асырылу барысы туралы пiкiр алмасады және басқа тарапқа ол негiздi түрде сұрайтын осыған қатысты барлық ақпаратты бередi; және
      (ii) бiр-бiрiн жоғарыдағы (i) тармақта аталған мәселелерге кедергi келтiретiн немесе араласумен қауiп төндiретiн кез келген мән-жай бойынша жедел хабарландырады.
      (b) Кепілшi саяси немесе әкiмшiлiк бөлiмшелерiнiң немесе кез келген құрылымдарының меншiгiндегi немесе Кепiлшiнiң бақылауындағы оның кез келген немесе осындай бөлiмшелердiң немесе оның немесе оның атынан немесе оның мүддесiнде жұмыс iстейтiн бөлiмшелердiң тарапынан Заем туралы шарттың шеңберiндегi Заемшының өзiнiң мiндеттемелерiн және Жобаны жүзеге асыруды болдырмайтын немесе оған кедергi келтiретiн қандай да бiр болмасын әрекеттердiң қабылданбауын немесе оларға рұқсат етiлмеуiн қадағалайды.
      (с) Банктiң Заемшысы немесе Кепілдiк берушi болып табылатын мүшесi ақылға сыйымды шектерде Банктiң өкiлдерiнiң Заемға қатысты мақсатта оның аумағының кез келген бөлiгiнде болуы үшiн барлық мүмкіншілікті ұсынады.

      9.02-бөлiм. Қаржылық және экономикалық деректер

      Банктiң Заемшысы немесе Кепiлдiк берушiсi болып табылатын мүше Банкке Банктiң негiздi түрде сұраған өзiнiң аумағындағы қаржылық және экономикалық жағдайлар туралы, оның iшiнде оның төлем балансы және оның сыртқы борышы туралы, сондай-ақ оның саяси немесе әкiмшiлiк бөлiмшелерi туралы және оның меншiгiндегi немесе оның бақылауындағы немесе оның есебiнен немесе оның мүддесiнде жұмыс iстейтiн немесе осындай кез келген бөлiмше және ол үшiн орталық банктiң немесе валюталық тұрақтандырушы қордың функциясын орындайтын кез келген мекеме не осы секiлдi функциялар туралы барлық ақпаратты бередi.

      9.03-бөлiм. Жағымсыз мiндеттеме

      (а) Банктiк өзiнiң мүшелерiне немесе олардың кепiлдiгi мен заемдарды беруi кезiндегi саясаты мынадай: тиiстi мүшесiнiң тарапынан, оның iшiнде осындай мүшенiң бақылауындағы немесе оның мүддесiнде сақтаулы шетел валютасын бөлу, iске асыру немесе бөлу кезiнде арнайы кепiлдiктердiң қалыпты жағдайларына қол жеткiзу, ешқандай басқа сыртқы борыштың Банктiң заемдарының алдында үстемдiкке ие болмауы.
      (i) Осы мақсатта қандайда бiр болмасын сыртқы борышты қамтамасыз ету ретiнде кез келген мемлекеттiк активтердi (олардың төменде айқындалғанындай) ұстаудың қандай да болмасын құқығы пайда болатын болса, ол осындай сыртқы борыштың кредиторының немесе шетел валютасын бөлiп беру, iске асыру немесе бөлiске салу кезiнде басым құқығына әкелсе немесе әкелетiн болса, онда мұндай ұстап қалу құқығы, егер банк өзгеше келiсiм бермейтiн болса, (ipsotacto) және банктiң тарапынан шығыстар жасаусыз заемның негiзгi сомасын және проценттердi, сондай-ақ Заем бойынша өзге де есептеулердi қамтамасыз бiркелкi әрi мөлшерлес етуге қызмет етедi, Банктiң Заемшысы немесе Кепiлдiк берушiсi болып табылатын мүшесi осындай ұстап қалу құқығы пайда болуы немесе оны шешу кезiнде бұл туралы арнаулы ескерту жасайды; алайда, мұндай ескертпе қандай да бiр болмасын конституциялық немесе заңдық себеппен оның саяси немесе әкiмшiлiк бөлiмшелерiнiң кез келгенiнiң активтерiнiң қандай да болмасын ұстап қалу құқығына қарсы мұндай ескертпе жасалмайтын болса, мұндай мүше Банктiң тарапынан жедел және ешқандай шығыстарсыз Заемның негiзгi сомасын және проценттердi, сондай-ақ Заем бойынша өзге де есептеулердi Банктi қанағаттандыратын басқа мемлекеттiк активтердi тең бағалы ұстап қалу құқығын қамтамасыз етудi ұйымдастырады.
      (ii) "Мемлекеттiк активтер" деген термин, оның iшiнде осы тармақта ол қалай пайдаланылған мәнiнде осындай мүшенiң, оның кез келген саяси немесе әкiмшілiк бөлiмшесiнiң және меншiгiндегi немесе бақылауындағы немесе осындай мүшенiң немесе осындай бөлiмшенiң атынан немесе мүддесiнде жұмыс iстейтiн активтерiн, оның iшiнде орталық банктiң немесе валюталық тұрақтандырушы қордың функциясын немесе осындай мүше үшiн осы секiлдi функцияларды орындайтын алтындары мен жедел валютасындағы активтерiн бiлдiредi.
      (b) Банктiң мүшесi болып табылмайтын Заемшы, егер банк өзгеге келiсiм бермейтiн болса ғана мынаған мiндеттенедi:
      (i) Егер мұндай заемшы қандайда бiр болмасын борышты қамтамасыз ету ретiнде қандай да бiр болмасын өзiнiң активтерiн ұстап қалудың қандай да бiр болмасын құқығын құрса, мұндай ұстап қалу құқығы Заемның негiзгi сомасын және проценттердi төлеудi, сондай-ақ сол бойынша өзге де есептеулердi төлеудi бiркелкi және мөлшерлес қамтамасыз етуге қызмет iстейдi, сөйтiп мұндай ұстап қалу құқығын құру кезiнде бұл ретте Банктiң тарапынан қандай да бiр болмасын шығыстар жасаусыз арнаулы ескерту жасалады; және
      (ii) қандай да бiр болмасын борышты қамтамасыз ету ретiнде осындай Заемшының қандай да бiр болмасын активтерiн ұстап қалу қандай да бiр болмасын нормативтiк құқығы жасалатын болса, онда мұндай заемшы банктiң тарапынан ешқандай да бiр шығындар шығарусыз Заемның негiзгi сомасын және проценттердi, сондай-ақ ол бойынша өзге де есептеулердi қамтамасыз ету ретiнде банктi қанағаттандыратын ұстап қалудың тең бағалы құқығын ұсынады.
      (с) Осы бөлiмнiң жоғарыда келтiрiлген ережелерi: (i) меншiктi сату сәтiнде мұндай меншiктi сатып алу бағасын төлеудi қамтамасыз ету ретiнде немесе мұндай меншiктi сатып алуды қаржыландырудың нәтижесiнде пайда болған борышқа ақы төлеудi қамтамасыз етуде ғана болатын оны ұстап қалудың кез келген құқығына; немесе (ii) кәдiмгi банктiк операциялардың барысында пайда болған және өтеу мерзiмi осы борыш пайда болған күннен кейiн бiр жылдан ерте болмайтын борышты қамтамасыз ету болып табылатын ұстап қалудың кез келген құқығына қолданылмайды.

      9.04-бөлiм. Сақтандыру

      Заемшы сақтанады немесе сақтандыруды қамтамасыз етедi, не осындай түрде Заем қаражатының есебiнен қаржыландырылатын импортталатын тауарларды оларды сатып алуға, тасымалдауға және пайдалану орнына жеткiзуге немесе орнатуға байланысты тәуекелдерден сақтандыруды қарастырады. Осындай сақтандыру бойынша кез келген өтеу осындай тауарларды ауыстыру немесе жөндеу үшiн еркiн пайдаланылатын валютада төленуге жатады.

      9.05-бөлiм. Тауарлар мен қызмет көрсетулердi пайдалану

      Егер банк өзгеге келiспейтiн болса, Заемшы Заем қаражатының есебiнен қаржыландырылатын барлық тауарлар мен қызмет көрсетулердiң пайдаланылуын тек Жобаның мақсаты үшiн ғана қамтамасыз етедi.

      9.06-бөлiм. Жоспарлар және кестелер

      Заемшы Банкке оларды дайындау аяқталған соң қысқа мерзiмдерде барлық жоспарларды, техникалық шарттарды, келiсiмшарттық құжаттаманың есептерiн, сондай-ақ Жоба бойынша құрылыстың және сатып алулардың кестелерiн және Банк қаншалықты негiздi сұраса, соншалықты егжей-тегжейлi дәрежеде олардың барлық материалдық модификацияларын немесе толықтыруларын бередi немесе берiлуiн қамтамасыз етедi.

      9.07-бөлiм. Есептiк құжаттар және баяндамалар

      (а) Заемшы: (i) есеп құжаттамасын жүргiзедi және Жобаның iске асырылу барысын тiркеу және Қадағалау үшiн жеткiлiктi ресiмдердi (оның құнын және оған байланысты пайдаларды қоса алғанда), Заем қаражатынан қаржыландырылатын тауарлар мен қызмет көрсетулердiң бiрдейлендiрiлуiн және олардың Жобада қолданылуының сипаттамасын қолданады; (ii) Банктiң өкілдерiне Жобаға енгiзiлген кез келген объектi мен құрылыс алаңында болу мүмкiншiлiгiн және 3аем қаражатынан қаржыландырылатын тауарларды, сондай-ақ Заемшының Заем туралы келiсiм бойынша мiндеттемелерiн орындауға қатысты барлық зауыттарды, қондырғыларды, цехтарды, ғимараттар мен мүлiктердi, жабдықты, есептiк құжаттаманы және құжаттарды қарау мүмкiншілiгiн жасайды; және (iii) Банкке Жоба туралы Банк негiздi түрде сұрайтын, бұл оның пайдалары, заем қаражатын жұмсау, сондай-ақ Заем қаражатынан қаржыландырылатын тауарлар мен қызмет көрсетулер туралы қажет болғанда, оның құны туралы барлық ақпаратты бередi.
      (b) Заем қаражатының есебiнен қаржыландырылатын тауарларға немесе қызмет көрсетулерге кез келген келiсiмшарт жасалған соң Банк олардың сипаттамасын, атауы мен келiсiмшарт жасалынған тараптың ұлттық тиiстiлiгiн, сондай-ақ келiсiмшарт бағаны жариялай алады.
      (с) Жоба аяқталған соң дереу, бiрақ кез келген жағдайда Қорытынды датадан кейiн алты айдан кешiктiрмей немесе осы мақсатта Банк пен Заемшының арасында келiсуi мүмкiн осы секiлдi анағұрлым кеш мерзiмде Заемшы Банк негiздi түрде сұраған Жобаның бастапқы жұмысының атқарылуы, одан алынған немесе алынатын оның құны мен пайдалары туралы, Заемшы мен Банктен Заем туралы келiсiмнiң шеңберiндегi өздерiнiң тиiстi мiндеттемелерiн және Заемның мақсатына жету туралы осындай көлемде және осындай егжей-тегжейлi дәрежеде ақпарат әзiрлейдi және оны Банкке ұсынады.

      9.08-бөлiм. Техникалық қызмет көрсету

      Заемшы Жобаға қатысы бар барлық объектілердi пайдалану мен техникалық Қызмет көрсетудi ұдайы жүзеге асырады немесе жүзеге асырылуын қамтамасыз етедi және қажеттiлiгiне қарай оларды жөндеу және модернизациялау бойынша барлық қажеттi жұмыстардың жүргiзiлуiн жедел жүзеге асырады немесе қамтамасыз етедi.

   9.09-бөлiм. Жер сатып алу
   
   Заемшы, егер және бұл Жобаны жүзеге асыру үшiн қажет барлық сол жердi 
және жерге құқықты сатып алу үшiн қажеттi барлық iс-әрекеттi орындайды 
немесе орындалуын қамтамасыз етедi және Банкке оның сұрау салуы бойынша 
Банктi қанағаттандыратын Жобаға қатысты мақсаттар үшiн осындай жердiң бар-
жоқтығы және оған деген құқық туралы мәлiметтердi бередi.

                  Х бап 
   
      Заем туралы шарттың және Кепiлдiк шартының орындалуын 
   қамтамасыз ету. Құқықтарды iске асырудың қабiлетсiздiгi. Төрелiк 
   
   10.01-бөлім. Құқықтардың орындалуын қамтамасыз ету 
   


      Банктiң, Заемшының, Кепiлдiк берушiнiң Заем туралы шарттың және Кепiлдiк шартының шеңберiндегi құқықтары мен мiндеттемелерi қандай да бiр болмасын мемлекеттердiң немесе оның саяси бөлiмшелерiнiң керiсiншелiгi туралы куәландыратын қандай да бiр болмасын заңдарынан тыс олардың шарттарына сәйкес күшiнде қалады және орындалуға жатады. Банк те, Заемшы да, Кепiлдiк берушi де осы Баптың шеңберiндегi кез келген байыптау кезiнде осы Жалпы ережелердiң қандай да бiр қағидасын немесе Заем туралы шарттың немесе Кепiлдiк шартының осы Шарттың қандай да бiр болмасын ережелерiне сәйкес күшi жоқ деп табылады немесе құқықтық санкциялармен қамтамасыз етiлмеген деген қандай да болмасын қарсылықтар ұсынуға құқығы жоқ.

      10.02-бөлiм. Кепiлдiк берушiнiң міндеттемелерi

      6.07-бөлiмде көзделгендi қоспағанда, Кепiлдiк берушiнiң Заем туралы шарттың шеңберiндегi мiндеттемелерi олардың атқарылу нәтижесiнде ғана тәмамдалады, оның үстiне бұл жағдайда осы атқарудың шектерiнде ғана болады, ондай мiндеттемелер Заемшының оған қойылатын талаптарды ешқандай алдын ала құлақтандыруды немесе оған қарсы iс-әрекеттi не қандай да бiр болмасын Кепiлдiк берушiге алдын ала құлақтандыруды немесе Заемшының өзiнiң әлде бiр мiндеттемелерiн орындамағанына байланысты оған талаптар қоюды талап етпейдi. Төмендегiлердiң ешқайсысы да сондай міндеттемелердiң жүзеге асырылуына кедергi келтiрмейдi:
      (а) мерзiмдердi кез келген ұзарту, Заемшыға мәжбүрлеу шараларын қолданудан бас тарту не жеңiлдiктер беру.
      (b) Заемшыға қарсы қандай да бiр құқықты не өкiлеттiгiнің артта қалуының немесе дәлелдеуге қабілетсiздiгiн немесе кешеуiлдетуiне байланысты немесе Заемды қамтамасыз етудiң қандай да бiр болмасын қамтамасыз етуге байланысты санкциялар қолдану;
      (с) Заем туралы шарттың талаптарымен көзделген оның ережелерiн кез келген өзгерту немесе неғұрлым егжей-тегжейлi жазу; немесе
      (d) Заемшының Кепiлдiк берушiнiң кез келген заңдарының талаптарын кез келген сақтамаушылығы.

      10.03-бөлiм. Құқықтарды iске асырудың қабiлетсiздiгi

      Заем туралы келiсiм немесе Кепiлдiк шарты бойынша тараптардың бiрi ұсынатын қандай да бiр болмасын құқықты, өкiлеттiктi немесе санкциялардың жүзеге асырылуын кiдiрту немесе жүзеге асырмау мiндеттемелердi кез келген орындамаудан соң осындай құқықтарды, өкiлеттiктердi немесе санкцияны шектемейдi және оларды орындаудан бас тарту ретiнде немесе осындай орындамаушылыққа үнсiз келiсу ретiнде қарамайды. Мiндеттемелердi кез келген орындамаушылыққа қатысты осындай тараптың кез келген iс-әрекетi не мiндеттемелердi кез келген орындамаушылыққа қатысты осындай тараптың кез келген iс-әрекетi не мiндеттемелердi кез келген орындамау кезiндегi оның кез келген үнсiз келiсуi осындай тараптың кез келген басқа тарапқа қатысты қандай да бiр болмасын құқығына, өкiлеттiгiне немесе санкциясына немесе мiндеттемелердi кейiн орындамаушылығына әсер етпейдi не оларды шектемейдi.

      10.04-бөлiм. Төрелiк

      Заем туралы шарттың тараптарының немесе Кепiлдiк шарты тараптарының арасындағы кез келген дау және Заем туралы шартқа немесе Кепiлдiк шартына байланысты кез келген басқасының осындай тарапқа қоятын тараптардың келiсiмiмен реттелмеген кез келген талап-арызы төменде көзделгенiндей төрелік сотының төрелiгiне берiледi.
      (b) мұндай Төрелiкте тараптар ретiнде бiр тараптан, Банк және, екiншi тараптан, Заемшы мен Кепiлдiк болады.
      (с) Төрелiк соты мынадай түрде тағайындалатын үш төрешiден тұрады: бiр төрешiнi Банк тағайындайды, екiншi төрешiнi Заемшы мен Кепiлдiк берушi немесе олар келiсiмге келмесе, Кепілдiк берушi тағайындайды, үшiншi төрешiнi (бұдан әрi кейде Төрелiк судьясы деп аталады) тараптардың келiсiмi бойынша немесе егер олар келiсiмге келмесе, оны Халықаралық соттың төрағасы тағайындайды немесе оны аталған Төраға тағайындамайтын жағдайда, Бiрiккен Ұлттар Ұйымының Бас Хатшысы тағайындайды, егер қайсыбiр тарап төрешiнi тағайындамаса, мұндай төрешiнi Төрелiк Судьясы тағайындайды. Осы бөлiмге сәйкес тағайындалған кез келген төрешi қызметiнен кеткенде қайтыс болғанда немесе жұмысқа қабілетсiздiгі жағдайында оның орнын басқан адам төрешi лауазымына бастапқы төрешi үшiн осында көзделген рәсiмге сәйкес тағайындалады, оның үстiне орнын басқан адам бастапқы төрешiнiң барлық өкiлеттiгi мен мiндеттерiне ие болады.
      (d) Төрелiк байыптау осы бөлiмге сәйкес осындай байыптауды қозғаған тарап басқа тарапты құлақтандырған соң басталуы мүмкiн. Мұндай құлақтандыруға төрелiкке берiлетiн даудың немесе талап-арыздың сипаты, және сұралып отырған шешiмнiң сипаты, сондай-ақ байыптауды қозғаған тарап тағайындаған төрешiнiң аты-жөнi баяндалған өтiнiш кiредi. Осы құлақтандырудан соң 30 күн iшiнде басқа тарап байыптауды қозғаған тарапқа өзi тағайындаған төрешiнiң аты-жөнiн хабарлайды.
      (е) Егер байыптауды қозғау туралы құлақтандырудан соң алпыс күн iшiнде тараптар Төрелiк Судьясы туралы келiсiмге келмесе, тараптардың кез келгенi осы Бөлімнің (с) тармағының ережелерiне сәйкес Төрелiк судьясын тағайындауды талап ете алады.
      (f) Төрелiк соты Төрелiк судьясы айқындайтын мерзiмде және орында жиналады. Бұдан соң Төрелiк соты өз мәжiлiстерінің өтетiн орны мен мерзiмдерiн айқындайды.
      (g) Төрелiк соты өзiнiң құзыретiне қатысы бар барлық мәселелер бойынша, осы Бөлiмнiң ережелерiнiң сақталуы шартымен шешiмдер қабылдайды, егер тараптар өзге туралы келiспесе өзiнiң рәсiмiн айқындайды. Төрелiк сотының барлық шешiмi көпшiлiк дауыспен қабылданады.
      (h) Төрелiк соты барлық тарапқа бүйрегi бұрусыз тыңдауды қамтамасыз етедi және өзiнiң шешiмiн жазбаша түрде шығарады. Мұндай шешiм сырттай да қабылдануы мүмкiн. Төрелiк сотының басым көпшiлiк мүшелерi қол қойған шешiм осындай соттың шешiмi болып табылады. Шешiмнiң қол қойылған данасы тараптардың әрқайсысына берiледi. Осы Бөлiмнiң ережелерiне сәйкес шығарылған кез келген мұндай шешiм Заем туралы шарт пен Кепiлдiк шартының тараптары үшiн түпкiлiктi және мiндеттi болып табылады. Тараптардың әрбiрi осы Бөлiмнiң ережелерiне сәйкес Төрелiк соты шығарған кез келген мұндай шешiмге бағынады және оны ұстанады.
      (i) Тараптар төрелiк байыптауды жүзеге асыру үшiн талап етiлетiн төрешiлерге және өзге де тұлғаларға сыйақының мөлшерiн белгiлейдi. Егер сыйақының мұндай мөлшерi Төрелiк сотының бiрiншi мәжілiсiнен кейiн келiсiлмеген болса, Төрелiк соты ақылға сыйымды шектерде және мән-жайды ескере отырып сыйақының осындай мөлшерiн белгiлейдi. Банк, Заемшы мен Кепiлдiк берушi төрелiк байыптау бойынша өздерiнiң шығыстарын өздерi жабады. Төрелiк сотының шығыстары, бiр жағынан, Банкке және, екiншi жағынан, Заемшы мен Кепілдiк берушiге тең бөлiнедi және төленедi. Төрелiк сотының шығыстарын бөлу қатысты барлық мәселенi немесе мұндай шығыстарды төлеудiң тәртiбiн Төрелiк соты шешедi.
      (j) Осы Бөлiмде жазылған төрелiк туралы ереже Заем туралы шарт пен Кепiлдiк шарты тараптарының арасындағы дауларды немесе осындай шартқа байланысты кез келген осындай тараптың кез келген басқа тарапқа қойған талап-арызын реттеудiң кез келген басқа рәсiмiн ауыстырады.
      (k) Егер төрелiк шешiмiнiң даналарын берген соң егер 30 күннiң iшiнде тараптар бұл шешiмдi сақтамаған болса, тараптардың кез келгенi: (i) төрелiк шешiмi бойынша байыптауға кiрiсе немесе кез келген басқа тарапқа қарсы тиiстi құзыретке ие кез келген сотта осындай төрелiк шешiмiнiң орындалуын қамтамасыз етудiң рәсiмiн қозғап; (ii) шарттылықтарды сақтау жолымен осындай шешiмнiң iске асырылуын қамтамасыз етiп, немесе (iii) төрелiк шешiмнiң және Заем туралы шарт пен Кепiлдiк шартының ережелерiн орындау мақсатында кез келген басқа осындай тарапқа қарсы кез келген басқа тиiстi санкцияларға қол жеткiзе алады. Жоғарыда жазылғанға қарамастан осы Бөлiм мұндай рәсiм осы Бөлiмнiң ережелерiне қарағанда өзге негiздерде қамтамасыз етiлуi мүмкiн жағдайларды қоспағанда, Банктiң мүшесi болып табылатын қандай да болмасын тарапқа қарсы төрелiк шешiмнiң iске асырылуын қамтамасыз етуге немесе қандай да бiр болмасын сот шешiмiн шығаруға жол бермейдi.
      (k) Осы Бөлiмнiң шеңберiндегi кез келген байыптауға байланысты немесе

осы Бөлiмге сәйкес шығарылған қандай да болмасын төрелiк шешiмiн iске 
асыруды қамтамасыз ету жөнiндегi байыптауға байланысты процесс туралы 
құлақтандыруды немесе хабарландыруды тапсыру 11.01-бөлiмнiң ережелерiне 
сәйкес жүргiзiле алады. Заем туралы шарт пен Кепiлдiк туралы шарттың 
тараптары кез келген осындай процесс туралы кез келген осындай 
құлақтандыруды немесе хабарламаны тапсыруға қойылатын барлық өзге 
талаптарды қабылдамайды. 

                 ХI бап 
   
              Басқа ережелер 
   
   11.01-бөлiм. Құлақтандырулар мен сұрау салулар 
   


      Заем туралы шартқа немесе Кепiлдiк шартына, немесе Заем туралы шартта немесе Кепiлдiк туралы шартта көзделген кез келген тараптың арасындағы кез келген өзге келiсiмдерге сәйкес талап етiлетiн немесе жолданатын кез келген құлақтандыру немесе сұрау салу жазбаша түрде ресiмделедi. Егер 12.03-бөлiмде өзгеше көзделмесе, мұндай құлақтандыру немесе сұрау салу олар почта бойынша телеграммамен қолдан-қолға, кабель бойынша, телекспен немесе радиограммамен оларды осындай тараптың мекен-жайы бойынша, Заем туралы шартта немесе Кепiлдiк шартында көрсетілген өкiлеттiгi бар тарапқа немесе осындай тарап осындай басқа мекен-жайға осындай құлақтандыру немесе осындай сұрау салу жасаған тарапқа құлақтандыруды беру жолымен тиiстi түрде жеткiзiлген деп қаралады.

      11.02-бөлiм. Өкiлеттiктердi растау

      Заемшы мен Кепiлдiк берушi Банкке Заемшының немесе Кепiлдiк берушiнiң атынан кез келген iс-әрекеттi жасайтын немесе Заемшыға немесе Кепiлдiк берушiге қажеттi кез келген құжатты ресiмдейтiн немесе Заемшы немесе Кепiлдiк берушi Заем туралы шартқа немесе Кепiлдiк шартына сәйкес iс-әрекет жасауға немесе ресiмдеуге уәкiлеттi адамға немесе адамдарға, қажеттi растауды осындай әрбiр адамның қолының куәландырылған үлгiсiн ұсынады.

      11.03-бөлiм. Заемшының немесе Кепілдік берушiнiң атынан жасалатын
                   iс-әрекет

      Заем туралы шартқа немесе Кепiлдiк шартына сәйкес Заемшының немесе Кепілдік берушiнiң атынан iс-қимыл жасауды немесе шешудi талап ететiн кез келген iс-әрекет немесе ресiмдеудi талап ететiн немесе шешудi талап ететiн кез келген құжатты осы бөлiмнiң мақсаты үшiн Заем туралы шартта немесе Кепiлдiк шартында көрсетiлген Заемшының немесе Кепiлдiк берушінің өкiлдерi немесе бұған жазбаша түрде уәкiлеттiк берiлген осындай өкiлдiң кез келген адамы жасай алады. Заем туралы шарттың немесе Кепiлдiк шартының ережелерiн кез келген өзгерту немесе анағұрлым егжей-тегжейлi жазу Заемшының немесе Кепiлдiк берушiнiң атынан келiсiлуi осы мақсат үшiн тағайындалған Заемшының немесе Кепiлдiк берушiнiң атынан ресiмделген жазбаша құжат арқылы оның өкiлi немесе осыған осындай өкiл жазбаша түрде өкiлеттiк берген адам мұндай өкiлдiң пiкiрi бойынша, осындай өзгерiс немесе анағұрлым егжей-тегжейлi жазу аталмыш мән-жайларда негiздi болып табылады және Заем туралы шарт бойынша Заемшының немесе Кепiлдiк шарты бойынша Кепiлдiк берушiнiң мiндеттемелерiн елеулi түрде кеңейтуге алып барады деген шарт пен Банк осындай өкiлдiң пiкiрi бойынша Заем туралы шарттың немесе Кепiлдiк шартының ережелерiн кез келген өзгерту немесе неғұрлым егжей-тегжейлi жазу осындай құжаттың негiзiнде жүзеге асырылатын сөзсiз

дәлел болады деп сенуiне мұндай мән-жайларда негiздi және Заемшының немесе 
Кепiлдiк берушiнiң шарттың шеңберiндегi мiндеттемелерiн елеулi түрде 
кеңейтуге алып келедi деген осындай кез келген құжаттың жасалуына келiсе 
алады.
   
   11.04-бөлiм. Барлық талаптарға арналған келісімдерді құжаттық ресiмдеу
   
   Заем туралы шартта, сондай-ақ Кепiлдiк шарты да бiрнеше данада 
ресiмделуi мүмкiн, олардың әрбiрi түпнұсқа болып табылады.

                 ХII бап 
   
         Күшiне ену датасы. Қолданылуының тоқтатылуы 
   
   12.01-бөлiм. Заем туралы шарт пен Кепiлдік шартының күшіне енгеннен 
         кейiнгi жағдайлар
   
   Заем туралы шарт пен Кепiлдiк шарты Банкке Банктi қанағаттандыратын:


      (а) Заем туралы шарттың және кепiлдiк шартының Заемшының және Кепiлдiк берушiнiң атынан барлық қажеттi үкiметтiк және корпоративтiк iс-әрекеттiң нәтижесiнде тиiстi түрде санкциялануы немесе бекiтiлгендiгiнiң ресiмделгендiгi және тапсырылғандығы туралы;
      (b) егер бұл туралы (банктiң мүшесi болып табылмайтын), Заемшының Заем туралы шарттың датасында банкке ұсынылған немесе кепiлдiк берiлген түрiндегi жағдайы осы датадан кейiн қолайсыз материалдық өзгерiстерге ұшырамағандығы туралы сұрайтын болса, және
      (с) Заем туралы шартта көзделген, оның күшiне енуiнiң шарты ретiндегi барлық басқа оқиғалардың орын алғандығы туралы мәлiметтер ұсынылғанға дейiн күшiне енбейдi.

      12.02-бөлiм. Заңдық қорытындылар немесе куәлiктер

      12.01-бөлiмге сәйкес мәлiметтердің бөлiгi ретiнде берiлуi тиiс Банктi қанағаттандыратын қорытынды немесе банк үшiн қабылданымды заңгерлердiң қорытындылары немесе банк сұрау салған жағдайда, Банктi қанағаттандыратын банктiң мүшесi болып табылатын Заемшының немесе Кепілдiк берушiнiң құзыреттi лауазымды тұлғасының куәлiгi мыналар көрсетiле отырып берiледi:
      (а) Заемшының атынан Заем туралы шартты Заемшы тиiстi түрде санкциялағаны немесе бекiткенi және оның атынан ресiмделгендiгi мен тапсырылғандығы және оның ережелерiне сәйкес Заемшы үшiн заңдық мiндеттi болып табылатындығы;
      (b) Кепiлдiк берушiнiң атынан Заем туралы шартты Кепiлдiк берушi тиiстi түрде санкциялағаны немесе бекiткенi және оның атынан ресiмделгендiгi мен тапсырылғандығы және оның ережелерiне сәйкес Заемшы үшiн заңдық мiндеттi болып табылатындығы; және Заем туралы шартта нақты көрсетiлген немесе Банк оған байланысты негiздi түрде сұрайтын басқа да аспектiлер.

      12.03-бөлiм. Күшiне ену датасы

      (а) егер Банк пен Заемшы өзге туралы келiспесе, Заем туралы шарт пен Кепілдiк шарты Банк заемшы мен Кепiлдiк берушiге 12.01-бөлiм талап ететiн растауларды өзiнiң қабылдағаны туралы құлақтандыруды жолдаған күннен бастап күшiне енедi.
      (b) егер күшiне ену датасына дейiн Банкке Заемшының Заем шотынан қаражатты алу құқығын тоқтата тұруға құқық беретiн кез келген оқиға болса, Заем туралы шарттың қолданылуы немесе егер Банк 4.04 (а) бөлiмiнiң шеңберiнде көзделген төтенше жағдай бар деп анықтаса, онда Банк осы Бөлiмнiң (а) тармағында айтылатын құлақтандыруды жөнелтудi осындай оқиғаның немесе оқиғалардың немесе жағдайдың болуы тоқтағанға дейiн кiдiрте алады.

      12.04-бөлiм. Заем туралы шарт пен Кепiлдiк шарты қолданылуының
                   олардың күшiне енуi себебi бойынша тоқтатылуы

      Егер Заем туралы шарт осы Бөлiмнiң мақсаты үшiн Заем туралы шартта көзделген датада күшiне енбесе, Заем туралы шарт пен Кепiлдiк шарты және олар бойынша тараптардың барлық мiндеттемелерi, егер кiдiру себептерiн қараудан соң Банк осы бөлiмнiң мақсаты үшiн мейлiнше кеш датаны белгiлемейтiн болса, қолданылуы тоқтатылады. Банк Заемшы мен Кепiлдiк берушiге осындай мейлiнше кеш дата туралы жедел құлақтандырады.

   12.05-бөлiм. Заем туралы шарт пен Кепiлдiк шартының барлық сомаларды 
         төлеген соң қолданылуының тоқтатылуы
   
   Заем шотынан алынған Заемның барлық негiзгi сомасы және сыйлықақылар, 
егер осындай көзделген болса, белгiленген мерзiмге дейiн Заемды өтеу үшiн, 
сондай-ақ Заем бойынша төленуге жататын барлық проценттер мен өзге де 
есептеулер төленген болса, Заем туралы шарт пен Кепiлдiк шарты және 
тараптардың олар бойынша барлық мiндеттемелерi өзiнiң қолданылуын 
тоқтатады.


   I-бап. 
   Заемдар туралы шарттарға және Кепілдік шарттарына қойылатын      
талаптар
   1.01-бөлім. Жалпы ережелерді қолдану
   1.02-бөлім. Заем туралы шарттар мен Кепілдік шарттары ережелерінің 
Жалпы ережелерге сәйкессіздігі
   II-бап
   Анықтамалар; Тақырыптар
   2.01-бөлім. Анықтамалар
   2.02-бөлім. Сілтемелер
   2.03-бөлім. Тақырыптар
   III-бап
   Заемдық шот. Проценттер мен Айыппұлдық санкциялар. Өтеу. Төлемдерді 
жүзеге асыру орны   
   3.01-бөлім. Заемдық шот
   3.02-бөлім. Заемды пайдаланбағаны үшін айыппұлдық санкциялар 
   3.03-бөлім. Проценттер
   3.04-бөлім. Өтеу
   3.05-бөлім. Төлемдерді жүзеге асыру орны
   IV-бап
   Валюта туралы ережелер
   4.01-бөлім. Қаражат алынатын валюта
   4.02-бөлім. Заемдық шот
   4.03-бөлім. Төлемдер жүзеге асырылатын валюта
   4.04-бөлім. Валютаны уақытша ауыстыру
   4.05-бөлім. Валюталарды сатып алу
   4.06-бөлім. Валюталарды бағалау
   4.07-бөлім. Төлемдердің тәртібі
   V бап
   Заем қаражатты алу
   5.01-бөлім. Заем шотынан қаражатты алу
   5.02-бөлім. Банктің арнаулы міндеттемесі
   5.03-бөлім. Қаражатты алуға немесе арнаулы міндеттемені алуға 
арналған өтінімдер     
   5.04-бөлім. Қайта бөлу
   5.05-бөлім. Қаражатты алуға арналған өтінімдерге қол қою 
өкілеттіктерін растау    
   5.06-бөлім. Растайын құжаттар
   5.07-бөлім. Өтінімдер мен құжаттардағы ақпаратты берудің толықтығы
   5.08-бөлім. Салықтарды төлеу
   5.09-бөлім. Банктің төлемдері 
   VI бап
   Күшін жою немесе тоқтата тұру
   6.01-бөлім. Заемшының Заем қаражатының күшін жоюы 
   6.02-бөлім. Банктің Заемшының заемдық қаражатын алуға арналған 
құқығын тоқтата тұруы   
   6.03-бөлім. Банктің заемшының қаражатты алу құқығын жоюы 
   6.04-бөлім. Банктің бастамашылығы бойынша құқығына күшін жою немесе 
тоқтата тұру қолданылатын арнаулы міндеттеменің қолданылуына жататын 
сомалар          
   6.05-бөлім. Заемды өтеу мерзімдеріне қатысты жою туралы ережелерді 
қабылдау        
   6.06-бөлім. Ережелердің қолданылуын құқықтарды жойған немесе тоқтата 
тұрғаннан кейінгі қолданылуы
   6.07-бөлім. Кепілдік шартын жою
   VII бап
   Өтеу мерзімдерін қысқарту
   7.01-бөлім. Өтеу мерзімдерін қысқартуға апарып соғатын оқиғалар
   VIII бап
   Салықтар
   8.01-бөлім. Салықтар
   IX бап
   Ынтымақтастық және ақпарат. Қаржы және экономикалық деректер. 
Жағымсыз міндеттеме. Жобаны жүзеге асыру
   9.01-бөлім. Ынтымақтастық және ақпарат
   9.02-бөлім. Қаржылық және экономикалық деректер
   9.03-бөлім. Жағымсыз міндеттеме
   9.04-бөлім. Сақтандыру
   9.05-бөлім. Тауарлар мен қызмет көрсетулерді пайдалану
   9.06-бөлім. Жоспарлар және кестелер
   9.07-бөлім. Есептік құжаттар және баяндамалар
   9.08-бөлім. Техникалық қызмет көрсету
   9.09-бөлім. Жер сатып алу
   X бап
   Заем туралы шарттың және Кепілдік шартының орындалуын қамтамасыз ету. 
Құқықтарды іске асырудың қабілетсіздігі. Төрелік
   10.01-бөлім. Құқықтардың орындалуын қамтамасыз ету
   10.02-бөлім. Кепілдік берушінің міндеттемелері
   10.03-бөлім. Құқықтарды іске асырудың қабілетсіздігі
   10.04-бөлім. Төрелік
   XI бап
   Басқа ережелер
   11.01-бөлім. Құлақтандырулар мен сұрау салулар
   11.02-бөлім. Өкілеттіктерді растау
   11.03-бөлім. Заемшының немесе Кепілдік берушінің атынан жасалатын 
іс-әрекет       
   11.04-бөлім. Барлық талаптарға арналған келісімдерді құжаттық ресімдеу
   XII бап
   Күшіне ену датасы. Қолданылуының тоқтатылуы
   12.01-бөлім. Заем туралы шарт пен Кепілдік шартының күшіне енгеннен 
кейінгі жағдайлар  
   12.02-бөлім. Заңдық қорытындылар немесе куәліктер
   12.03-бөлім. Күшіне ену датасы
   12.04-бөлім. Заем туралы шарт пен Кепілдік шарты қолданылуының 
олардың күшіне енуі себебі бойынша тоқтатылуы
   12.05-бөлім. Заем туралы шарт пен Кепілдік шартының барлық сомаларды 
төлеген соң қолданылуының тоқтатылуы
   
   Оқығандар: 
     Қасымбеков Б.А.
     Нарбаев Е.Ә. 
   
   
   


Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады