"Халықтың жұмыспен қамтылуы туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 1999 жылғы 22 қараша N 483-І


   1-бап. "Халықтың жұмыспен қамтылуы туралы" 1998 жылғы 30 
желтоқсандағы 

Z980341_

 Қазақстан Республикасы (Қазақстан Республикасы 
Парламентінің Жаршысы, 1998 ж., N 24, 450-құжат; 1999 ж., N 8, 234-құжат) 
мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
   1. 1-бапта:
   1) 2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
   "2) жұмыссыздар - жұмысқа жарамды жастағы, жұмысы жоқ, еңбек етуге 
әзір азаматтар;";
   2) 6) тармақша алып тасталсын.
   2. 4-баптың 2-тармағының 7) тармақшасындағы "мемлекеттік тапсырыс 
негізінде" деген сөздер алып тасталсын.
   3. 6-бап мынадай редакцияда жазылсын:
   "6-бап. Жұмыссыздарды тіркеу мен есепке алу тәртібі


      1. Жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті орган, еңбек делдалдығымен айналысатын кез келген меншік нысанындағы жеке және заңды тұлғалар жұмыссыздарды тіркейді және есепке қояды.
      2. Еңбек делдалдығымен айналысатын кез келген меншік нысанындағы жеке және заңды тұлғалар, Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен және мерзімде статистикалық есеп беруге міндетті.
      3. Жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті орган орталық атқарушы органға Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен және мерзімде мемлекеттік статистикалық есеп береді.
      4. Орталық атқарушы орган мемлекеттік статистикалық органға Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес тәртіппен және мерзімде статистикалық есеп береді.".
      4. 14-бап. "жұмыссыздарға материалдық көмек көрсету" деген сөздердің алдынан "табысы аз азаматтар ішінен" деген сөздермен толықтырылсын.
      5. 15-бап алып тасталсын.
      6. 17-бапта:
      1) 1) тармақша алып тасталсын;
      2) 4) тармақшада "бизнесті" деген сөз "кәсіпкерлікті" деген сөзбен ауыстырылсын.
      7. 19-баптың 4-тармағында:
      1) 3) тармақшада "жұмыссыздарға материалдық көмек көрсету" деген сөздердің алдынан "табысы аз азаматтар ішінен" деген сөздермен толықтырылсын;
      2) 4) тармақша алып тасталсын.
      8. 20-бапта:
      1) 3-тармақтың 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "6) жұмыссыздарды Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленетін тәртіппен ақы төленетін қоғамдық жұмыстарға жіберуге;";
      2) 3-тармақтың 7) тармақшасында "сондай-ақ оларға бүкіл оқу кезеңінде осы Заңда көзделген мөлшерде уақытша қаржылау көмек беруге" деген сөздер алып тасталып, "табысы аз азаматтар ішінен жұмыссыздарға материалдық көмек көрсетуге" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3) 5-тармақ алып тасталсын.
      9. 21-баптың 2-тармағы алып тасталсын.
      10. 23-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "23-бап. Жұмыссыздарды кәсіби даярлау, біліктілігін арттыру және қайта даярлау
      1. Жұмыссыздың қажетті кәсіби біліктілігі болмағандықтан лайықты жұмыс тауып беру мүмкін болмаған жағдайда жұмыссыздарды кәсіби даярлау, біліктілігін арттыру және қайта даярлау жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органның жолдамасы бойынша жүзеге асырылады.
      2. Жұмыссыздарды кәсіби даярлау, біліктілігін арттыру және қайта даярлау білім беру жүйесінің оқу орындарында, оқу комбинаттарында, ұйымдарда жұмыс істейтін біліктілікті арттыру курстарында еңбек рыногының қажеттері ескеріле отырып, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен заңдарда белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.
      3. Жұмыссыздарды оқыту жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті орган, білім беру ұйымы, жұмыс беруші және жұмыссыз қатысушылары болып табылатын төрт жақты шарт негізінде жүзеге асырылады.".

      11. 24-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "24-бап. Қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру
      1. Жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті орган жұмыссыз

азаматтарды олардың келісімімен қоғамдық жұмыстарға жібереді.
   2. Қоғамдық жұмыстарды жергілікті атқарушы органдар береді және олар 
жергілікті бюджеттен қаржыландырылады.
   3. Қоғамдық жұмыстармен айналысатын жұмыссыздардың еңбегіне ақы төлеу 
кемінде ең төмен жалақы мөлшерінде белгіленеді.
   4. Қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру тәртібін Қазақстан Республикасының 
Үкіметі белгілейді.".
   12. 25-бапта:
   1) бірінші абзацтағы "және сол сияқты бағдарламаларға" деген сөздер 
"және экономиканың басқа салаларының бағдарламаларына" деген сөздермен 
ауыстырылсын;
   2) екінші абзац алып тасталсын.
   13. 27-бап мынадай редакцияда жазылсын:
   "27-бап. Жұмыссыздарды әлеуметтік қорғау
   Табысы аз азаматтар ішінен жұмыссыздарға мынадай әлеуметтік қорғау 
көрсетіледі:
   1) осы Заңның 29-бабына сәйкес материалдық көмек көрсету;
   2) жұмыссыздарға кәсіби даярлау, біліктілігін арттыру және қайта 
даярлау кезеңінде оқу құнын төлеу;
   4) қоғамдық жұмыстармен айналысатын жұмыссыздардың еңбегіне ақы 
төлеу.".
   14. 28-бап алып тасталсын.
   15. 29-бап мынадай редакцияда жазылсын:
   "29-бап. Жұмыссыздарға материалдық көмек көрсетудің
       талаптары мен тәртібі


      Табысы аз азаматтар ішінен жұмыссыздарға материалдық көмек

көрсетіледі. Материалдық көмек көрсетудің тәртібі Қазақстан 
Республикасының заңдарымен белгіленеді.
   Табысы аз азаматтар ішінен жұмыссыз қайтыс болған жағдайда оның 
отбасына не жерлеуді жүзеге асырған адамға жерлеуге арнап материалдық 
көмек көрсетіледі.".
   
   16. 31-бап алып тасталсын.
   
   2-бап. Осы Заң 2000 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
   
   Қазақстан Республикасының
     Президенті
   
   Оқығандар:
     Қасымбеков Б.А. 
     Багарова Ж.А. 
   
   
   


О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О занятости населения"

Закон Республики Казахстан от 22 ноября 1999 года № 483

      Статья 1. Внести в  Закон  Республики Казахстан от 30 декабря 1998 г. "О занятости населения" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 24, ст. 450; 1999 г., № 8, ст. 234) следующие изменения и дополнения: 
      1. В статье 1: 
      1) подпункт 2) изложить в следующей редакции: 
      "2) безработные - граждане в трудоспособном возрасте, не имеющие работу, готовые трудиться;"; 
      2) подпункт 6) исключить. 
      2. В подпункте 7) пункта 2 статьи 4 слова "на основе государственного заказа" исключить. 
      3. Статью 6 изложить в следующей редакции: 
      "Статья 6. Порядок регистрации и учета безработных 
      1. Уполномоченный орган по вопросам занятости, физические и юридические лица любой формы собственности, занимающиеся трудовым посредничеством, регистрируют и ставят на учет безработных. 
      2. Физические и юридические лица любой формы собственности, занимающиеся трудовым посредничеством, обязаны представлять статистическую отчетность в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан. 
      3. Уполномоченный орган по вопросам занятости представляет государственную статистическую отчетность в центральный исполнительный орган в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан. 
      4. Центральный исполнительный орган представляет в государственный статистический орган статистическую отчетность в порядке и сроки в соответствии с законодательством Республики Казахстан.". 
      4. В статье 14 после слов "оказание материальной помощи безработным" дополнить словами "из числа малообеспеченных граждан".
      5. Статью 15 исключить.
      6. В статье 17:
      1) подпункт 1) исключить;
      2) в подпункте 4) слово "бизнеса" заменить словом "предпринимательства".
      7. В пункте 4 статьи 19:
      1) в подпункте 3) слова "оказание материальной помощи безработным" дополнить словами "из числа малообеспеченных граждан";
      2) подпункт 4) исключить.
      8. В статье 20:
      1) подпункт 6) пункта 3 изложить в следующей редакции:
      "6) направлять безработных на оплачиваемые общественные работы в порядке, определяемом законодательством Республики Казахстан;";
      2) в подпункте 7) пункта 3 после слов "переподготовки и повышения квалификации безработных" дополнить словами ", а также предоставлять на период обучения безработным из числа малообеспеченных граждан материальную помощь.";
      3) пункт 5 исключить.
      9. Пункт 2 статьи 21 исключить.
      10. Статью 23 изложить в следующей редакции:
      "Статья 23. Профессиональная подготовка, повышение квалификации и
                  переподготовка безработных
      1. Профессиональная подготовка, повышение квалификации и переподготовка безработных осуществляются по направлению уполномоченного органа по вопросам занятости в случае, если невозможно подобрать подходящую работу из-за отсутствия у безработного необходимой профессиональной квалификации. 
      2. Профессиональная подготовка, повышение квалификации и переподготовка безработных осуществляются в учебных заведениях системы образования, в учебных комбинатах, на курсах повышения квалификации, действующих в организациях, с учетом потребностей рынка труда за счет средств государственного бюджета в порядке, установленном законодательством. 
      3. Обучение безработных осуществляется на основе четырехстороннего договора, участниками которого являются уполномоченный орган по вопросам занятости, организация образования, работодатель и безработный.". 
      11. Статью 24 изложить в следующей редакции: 

      "Статья 24. Организация общественных работ
      1. Уполномоченный орган по вопросам занятости направляет безработных граждан с их согласия на общественные работы.
      2. Общественные работы предоставляются местными исполнительными органами и финансируются из местного бюджета.
      3. Размер оплаты труда безработных, занятых на общественных работах, устанавливается не менее минимальной заработной платы.
      4. Порядок организации общественных работ определяется Правительством Республики Казахстан.".
      12. В статье 25:
      1) в первом абзаце слова "и так далее" заменить словами "и других отраслей экономики";
      2) второй абзац исключить.
      13. Статью 27 изложить в следующей редакции:
      "Статья 27. Социальная защита безработных
      Безработным из числа малообеспеченных граждан оказывается следующая социальная защита:
      1) оказание материальной помощи в соответствии со статьей 29 настоящего Закона;
      2) содействие безработным в трудоустройстве;
      3) оплата стоимости обучения в период профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки безработных; 
      4) оплата труда безработных, занятых на общественных работах.". 
      14. Статью 28 исключить. 
      15. Статью 29 изложить в следующей редакции: 
      "Статья 29. Условия и порядок оказания материальной помощи 
                  безработным 
      Материальная помощь оказывается безработным из числа малообеспеченных граждан. Порядок оказания материальной помощи устанавливается законодательством Республики Казахстан. 
      В случае смерти безработного из числа малообеспеченных граждан его семье либо лицу, осуществившему погребение, оказывается материальная помощь на погребение.". 
      16. Статью 31 исключить. 

 
      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2000 года. 

      Президент
 Республики Казахстан