О признании утратившим силу совместного приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по делам здравоохранения от 18 апреля 2001 года № 343 и Министра внутренних дел Республики Казахстан от 26 апреля 2001 года № 350

Совместный приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 августа 2010 года № 658 и Министра внутренних дел Республики Казахстан от 1 сентября 2010 года № 373

      В соответствии со статьей 27 Закона Республики Казахстан "О нормативных правовых актах", ПРИКАЗЫВАЕМ:
      1. Признать утратившим силу совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам здравоохранения от 18 апреля 2001 года № 343 и Министра внутренних дел Республики Казахстан от 26 апреля 2001 года № 350 "О мерах по предупреждению общественно опасных действий лиц, страдающих психическими расстройствами" (зарегистрированный в Реестре, государственной регистрации нормативных правовых актов 8 июня 2001 года за № 1541, опубликованный в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан, 2001 г., № 27, стр. 456).
      2. Департаменту организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Казахстан (Нургазиев К.Ш.) направить копию настоящего приказа в Министерство юстиции Республики Казахстан и обеспечить его официальное опубликование в периодических печатных изданиях.
      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра здравоохранения Каирбекову С.З. и на Заместителя министра внутренних дел Куренбекова А.Ж.
      4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания его последним из руководителей, государственных органов.

      Министр внутренних дел
      Республики Казахстан                       С. Баймагамбетов

      Министр здравоохранения
      Республики Казахстан                       Ж. Доскалиев

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау ісі жөніндегі агенттігі төрағасының 2001 жылғы 18 сәуірдегі № 343 және Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2001 жылғы 26 сәуірдегі № 350 бірлескен бұйрығының күші жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2010 жылғы 20 тамыздағы № 658 және Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2010 жылғы 01 қыркүйектегі № 373 бірлескен бұйрығы

      «Нормативтік құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 27-бабына, сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. «Психикасының бұзылуынан зардап шегуші адамдардың қоғамға қауіпті іс-әрекеттерінің алдын алу жөніндегі шаралар туралы» (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2001 жылғы 8 маусымда № 1541 болып тіркелген, Қазақстан, Республикасының орталық атқарушы және өзге де мемлекеттік органдарының нормативтік құқықтық актілері бюллетенінде 2001 жылы, № 27, 456 б. жарияланған) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Ісі жөніндегі агенттігі төрағасының 2001 жылғы 18 сәуірдегі № 343 және Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2001 жылғы 26 сәуірдегі № 350 бірлескен бұйрығының күші жойылды деп танылсын.
      2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Медициналық көмекті ұйымдастыру департаменті (Қ.Ш. Нұрғазиев) осы бұйрықтың көшірмесін Қазақстан Республикасы Әділет министрлігіне жіберсін және оны мерзімдік баспа басылымдарында ресми жариялауды қамтамасыз етсін.
      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау вице-министрі С.З. Қайырбековаға және Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің орынбасары А.Ж. Күреңбековке жүктелсін.
      4. Осы бұйрық оған соңғы мемлекеттік органның басшысы қол қойған күнінен бастап күшіне енеді.

      Қазақстан Республикасының       Қазақстан Республикасының
      Ішкі істер министрі             Денсаулық сақтау министрі
      ______ С.Н. Баймағанбетов       __________ Ж.А. Досқалиев
      2010 жылғы 1 қыркүйек           2010 жылғы 20 тамыз