О признании утратившим силу приказа Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра финансов Республики Казахстан от 26 мая 2014 года № 247 "Об утверждении форм свидетельств об аккредитации профессиональной организации бухгалтеров, организации но профессиональнойсертификации бухгалтеров"

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 18 марта 2016 года № 130

      В соответствии со статьей 21-1 Закона Республики Казахстан от 24 марта 1998 года «О нормативных правовых актах» ПРИКАЗЫВАЮ:
      1. Признать утратившим силу приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра финансов Республики Казахстан от 26 мая 2014 года № 247 «Об утверждении форм свидетельств об аккредитации профессиональной организации бухгалтеров, организации по профессиональной сертификации бухгалтеров» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 9531, опубликован в информационно-правовой системе «Әділет» 29 июля 2014 года).
      2. Департаменту методологии бухгалтерского учета и аудита Министерства финансов Республики Казахстан (Бектурова А.Т ) направить копию настоящего приказа в Министерство юстиции Республики Казахстан.
      3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

      Министр                                    Б. Султанов

"Бухгалтерлердің кәсіби ұйымын, бухгалтерлерді кәсіби сертификаттау бойынша ұйымды акредиттеу туралы куәліктер нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 26 мамырдағы № 247 бұйрығының күшін жоюды тану туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 18 наурыздағы № 130 бұйрығы

      Нормативтік құқықтық актілер туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 24 наурыздағы Заңының 21-1 бабына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. "Бухгалтерлердің кәсіби ұйымын, бухгалтерлерді кәсіби сертификаттау бойынша ұйымды акредиттеу туралы куәліктер нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 26 мамырдағы № 247 бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9531 болып тіркелген, 2014 жылғы 29 шілдеде "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) күші жойылды деп танылсын.
      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бухгалтерлік есеп және аудит әдіснамасы департаменті (А.Т. Бектұрова) осы бұйрықтың көшірмесін Қазақстан Республикасы Әділет министрлігіне жіберсін.
      3. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енгізіледі.

      Министр                                       Б. Сұлтанов