Об установлении ставки ввозной таможенной пошлины Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в отношении фольги для тиснения и о внесении изменений в Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 10 декабря 2014 г. № 113

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 07 ноября 2017 года № 141. Утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 августа 2021 года № 100.

      Сноска. Решение утратило силу Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17.08.2021 № 100 (порядок введения в действие см. п.2).

      В соответствии со статьями 42 и 45 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года Коллегия Евразийской экономической комиссии решила:

      1. Установить ставку ввозной таможенной пошлины Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза (приложение к Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. № 54) в отношении фольги для тиснения, классифицируемой кодом 3212 10 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС, в размере 0 процентов от таможенной стоимости с 1 сентября 2017 г. по 31 августа 2019 г. включительно.

      2. Внести в Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза (приложение к Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. № 54) следующие изменения:

      а) позицию с кодом 3212 10 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС в графе четвертой дополнить ссылкой на примечание "54С)";

      б) примечания к Единому таможенному тарифу Евразийского экономического союза дополнить примечанием 54С следующего содержания:

      "54С) Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль) % от таможенной стоимости применяется с 01.09.2017 по 31.08.2019 включительно.".

      3.  Утратил силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.10.2020 № 137 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования, но не ранее 01.01.2021).

      4. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2017 г.

      Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии
Т. Саркисян

Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифінің бедерлеуге арналған фольгаға қатысты кедендік әкелу бажының ставкасын белгілеу туралы және Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2014 жылғы 10 желтоқсандағы № 113 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2017 жылғы 7 қарашадағы № 141 шешімі

      2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шарттың 42 және 45-баптарына сәйкес Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасы шешті:

      1. Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифінің (Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2012 жылғы 16 шілдедегі № 54 шешіміне қосымша) ЕАЭО СЭҚ ТН 3212 10 000 0 кодымен сыныпталатын бедерлеуге арналған фольгаға қатысты кедендік әкелу бажының ставкасы 2017 жылғы 1 қыркүйектен бастап қоса алғанда 2019 жылғы 31 тамызға дейінгі аралықта кедендік құнның 0 пайызы мөлшерінде белгіленсін.

      2. Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифіне (Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2012 жылғы 16 шілдедегі № 54 шешіміне қосымша) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      а) төртінші графадағы ЕАЭО СЭҚ ТН 3212 10 000 0 коды бар позиция ескертпеге "54С" деген сілтемемен толықтырылсын;

      б) Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифіне ескертпелер мынадай мазмұндағы 54С ескертпесімен толықтырылсын:

      "54С Кедендік құнның 0 (нөл) % мөлшеріндегі кедендік әкелу бажының ставкасы 01.09.2017 бастап қоса алғанда 31.08.2019 ж. дейінгі аралықта дейінгі аралықта қолданылады.".

      3. Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2014 жылғы 10 желтоқсандағы № 113 шешімімен бекітілген Армения Республикасы өтпелі кезең ішінде Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифі ставкаларынан ерекшеленетін кедендік әкелу баждарын оларға қатысты қолданатын тауарлар мен ставкалардың тізбесінде:

      а) ЕАЭО СЭҚ ТН 3212 10 000 0 коды бар позиция мынадай мазмұндағы позициямен ауыстырылсын:

      "3212 10 000 0 – бедерлеуге арналған фольга 0 0 0** 2** 4** БКТ ставкасы";

      б) екінші сілтеме мынадай редакцияда жазылсын:

      "**Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифінің кедендік әкелу бажының ставкасы 2017 жылғы 1 қыркүйектен бастап қоса алғанда 2019 жылғы 31 тамызға дейінгі аралықта қолданылады.".

      4. Осы Шешім ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік 30 күн өткен соң күшіне енеді және 2017 жылғы 1 қыркүйектен бастап туындайтын құқықтық қатынастарда қолданылады.

      Еуразиялық экономикалық комиссия
Алқасының Төрағасы
Т. Саркисян