Об установлении ставки ввозной таможенной пошлины Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в отношении орехов кешью в скорлупе

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13 июня 2018 года № 98. Утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 августа 2021 года № 100.

      Сноска. Решение утратило силу Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17.08.2021 № 100 (порядок введения в действие см. п.2).

      В соответствии со статьями 42 и 45 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года Коллегия Евразийской экономической комиссии решила:

      1. Установить ставку ввозной таможенной пошлины Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза (приложение к Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. № 54) в отношении орехов кешью в скорлупе, классифицируемых кодом 0801 31 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС, в размере 0 процентов от таможенной стоимости с 2 сентября 2018 г. по 31 августа 2021 г. включительно.

      2. Внести в Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза (приложение к Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. № 54) следующие изменения:

      а) позицию с кодом 0801 31 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС в графе четвертой дополнить ссылкой на примечание "21С)";

      б) примечания к Единому таможенному тарифу Евразийского экономического союза дополнить примечанием 21С следующего содержания:

      "21С) Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль) % от таможенной стоимости применяется с 02.09.2018 по 31.08.2021 включительно.".

      3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования, но не ранее 2 сентября 2018 г.

      Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии
Т. Саркисян

Қабығы бар кешью жаңғақтарына қатысты Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифінің кедендік әкелу бажының ставкасын белгілеу туралы

Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2018 жылғы 13 маусымдағы № 98 шешімі

      2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шарттың 42 және 45-баптарына сәйкес Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасы шешті:

      1. ЕАЭО СЭҚ ТН 0801 31 000 0 кодымен сыныпталатын қабығы бар кешью жаңғақтарына қатысты Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифінің кедендік әкелу бажының ставкасы (Еуразиялық экономикалық комиссияның 2012 жылғы 16 шілдедегі № 54 шешіміне қосымша) 2018 жылғы 2 қыркүйектен бастап қоса алғанда 2021 жылғы 31 тамызға дейінгі аралықта кедендік құннан 0 пайыз мөлшерінде белгіленсін.

      2. Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифіне (Еуразиялық экономикалық комиссияның 2012 жылғы 16 шілдедегі № 54 шешіміне қосымша) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      а) ЕАЭО СЭҚ ТН 0801 31 000 0 коды бар позициясының төртінші бағаны "21С)" ескертпесіне сілтемемен толықтырылсын;

      б) Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифіне ескертпелер мынадай мазмұндағы 21С ескертпесімен толықтырылсын:

      "21С) Кедендік құннан 0 (нөл) % мөлшеріндегі кедендік әкелу бажының ставкасы 2018 жылғы 2 қыркүйектен бастап қоса алғанда 2021 жылғы 31 тамызға дейінгі аралықта қолданылады деп белгіленсін.".

      3. Осы Шешім ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік 30 күн өткен соң, бірақ ерте дегенде 2018 жылғы 2 қыркүйектен кейін күшіне енеді.

      Еуразиялық экономикалық комиссия
Алқасының Төрағасы
Т. Саркисян