О внесении изменений в состав Консультативного комитета по агропромышленному комплексу

Распоряжение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 3 декабря 2018 года № 189. Утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 августа 2021 года № 100.

      Сноска. Решение утратило силу Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17.08.2021 № 100 (порядок введения в действие см. п.2).

      1. Внести в состав Консультативного комитета по агропромышленному комплексу, утвержденный распоряжением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 декабря 2017 г. № 192, следующие изменения:

      а) включить в состав Консультативного комитета следующих лиц:

      От Республики Армения

Камалян Артак Каджикович

заместитель Министра сельского хозяйства Республики Армения

Мкртчян Корюн Левонович

советник начальника Государственной службы безопасности пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства Республики Армения

      От Российской Федерации

Фастова Елена Владимировна

заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации;

      б) указать новую должность члена Консультативного комитета:

Клега Дмитрий Андреевич

заместитель начальника управления экономики природных комплексов – начальник отдела экономики переработки продукции Главного управления устойчивого развития Министерства экономики Республики Беларусь;

      в) исключить из состава Консультативного комитета Арутюняна А.А. и Маргаряна Е.Г.

      2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его опубликования на официальном сайте Евразийского экономического союза.

      Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии
Т. Саркисян

Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметінің Бірыңғай тауар номенклатурасына және Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифіне кілемдер өндірісіне арналған латеске қатысты өзгерістер енгізу туралы

Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2018 жылғы 20 қарашадағы № 189 шешімі

      2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шарттың 42 және 45-баптарына сәйкес Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасы шешті:

      1. Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметінің Бірыңғай тауар номенклатурасына және Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифіне (Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2012 жылғы 16 шілдедегі №54 шешіміне қосымша) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      а) №1 қосымшаға сәйкес Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметінің Бірыңғай тауар номенклатурасынан қосалқы позиция алып тасталсын:

      б) №2 қосымшаға сәйкес Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметінің Бірыңғай тауар номенклатурасына позициялар қосылсын;

      в) №3 қосымшаға сәйкес Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифінің кедендік әкелу баждарының ставкалары белгіленсін;

      г) Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифіне ескертпелер мынадай мазмұндағы 47С ескертпесімен толықтырылсын:

      "47С) Кедендік құннан 0 (нөл) % мөлшеріндегі кедендік әкелу бажының ставкасы Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2018 жылғы 20 қарашадағы №189 шешімі күшіне енген күннен бастап қоса алғанда 31.12.2021 дейінгі аралықта қолданылады.".

      2. Осы Шешім ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік 30 күн өткен соң күшіне енеді.

      Еуразиялық экономикалық комиссия
Алқасының Төрағасы
Т. Саркисян

  Еуразиялық экономикалық
комиссия Алқасының
2018 жылғы 20 қарашадағы
№189 шешіміне
№1 ҚОСЫМША

Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметінің Бірыңғай тауар номенклатурасынан алып тасталатын ҚОСАЛҚЫ ПОЗИЦИЯ

СЭҚ ТН коды

Позицияның атауы

Қос. өлш.бірл.
4002 11 000 0
 

- - латекс


  Еуразиялық экономикалық
комиссия Алқасының
2018 жылғы 20 қарашадағы
№189 шешіміне
№2 ҚОСЫМША

Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметінің Бірыңғай тауар номенклатурасына қосылатын ПОЗИЦИЯЛАР

СЭҚ ТН коды

Позицияның атауы

Қос. өлш.бірл.
4002 11 000

- - - латекс:


4002 11 000 1

- - - кілемдер өндірісіне арналған5)


4002 11 000 9
 

--- өзгесі


  Еуразиялық экономикалық
комиссия Алқасының
2018 жылғы 20 қарашадағы
№189 шешіміне
  №3 ҚОСЫМША

Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифінің кедендік әкелу баждарының СТАВКАЛАРЫ

СЭҚ ТН коды

Позицияның атауы

Кедендік әкелу бажының ставкасы (кедендік құннан пайызбен не еуромен, не АҚШ долларымен)
4002 11 000 1

- - - кілемдер өндірісіне арналған5)

547С

4002 11 000 9

--- өзгесі

5