О внесении изменений в Решение Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 375 и Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11 декабря 2018 г. № 203

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 5 марта 2019 года № 26

      В соответствии с пунктом 3 статьи 168 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза Коллегия Евразийской экономической комиссии решила:

      1. В наименовании Решения Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 375 слова "О некоторых" заменить словами "Об отдельных".

      2. Внести в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11 декабря 2018 г. № 203 "О некоторых вопросах применения таможенных процедур" следующие изменения:

      а) преамбулу после слов "статьи 163," дополнить словами "пунктом 3 статьи 168,";

      б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

      "11. Установить, что срок переработки товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза, являющихся продукцией гражданского авиастроения и судостроения (воздушные суда, водные суда), продукцией военного назначения и машинотехнической продукцией, продолжительность производственного процесса изготовления или ремонта которых либо их частей превышает срок, установленный пунктом 3 статьи 168 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, а также товаров, предназначенных для их изготовления, ремонта и (или) модернизации, не может превышать 5 лет.".

      3. Признать утратившими силу:

      подпункт 3 пункта 1 Решения Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 375 "О некоторых вопросах применения таможенных процедур";

      Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11 декабря 2012 г. № 267 "О внесении изменений в Решение Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 375";

      абзац второй подпункта "а" и подпункт "г" пункта 1 изменений, вносимых в решения Комиссии Таможенного союза и Коллегии Евразийской экономической комиссии (приложение к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14 ноября 2017 г. № 147).

      4. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

      Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии
Т. Саркисян

Кеден одағы Комиссиясының 2010 жылғы 20 қыркүйектегі № 375 шешіміне және Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2018 жылғы 11 желтоқсандағы № 203 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2019 жылғы 5 наурыздағы № 26 шешімі

      Еуразиялық экономикалық одақтың Кеден кодексінің 168-бабының 3-тармағына сәйкес Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасы шешті:

      1. Кеден одағы Комиссиясының 2010 жылғы 20 қыркүйектегі № 375 шешімінің атауындағы "кейбір" деген сөз "жекелеген" деген сөзбен ауыстырылсын.

      2. Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2018 жылғы 11 желтоқсандағы "Кедендік рәсімдерді қолданудың кейбір мәселелері туралы" № 203 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      а) кіріспе "4-тармағына," деген сөздерден кейін "168-бабының 3-тармағына," деген сөздермен толықтырылсын;

      б) мынадай мазмұндағы 11--тармақпен толықтырылсын:

      "11. Азаматтық авиақұрылыс және кеме жасау өнімдері (әуе кемелері, су кемелері), әскери мақсаттағы өнімдер және машина-техникалық өнімдер болып табылатын, оларды не олардың бөліктерін дайындаудың немесе жөндеудің өндірістік процесінің ұзақтығы Еуразиялық экономикалық одақтың Кеден кодексінің 168-бабының 3-тармағында белгіленген мерзімнен асып кететін тауарларды, сондай-ақ оларды дайындауға, жөндеуге және (немесе) жаңғыртуға арналған тауарларды Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағында қайта өңдеу мерзімі 5 жылдан аспайтын болып белгіленсін.".

      3. Мыналардың күші жойылды деп танылсын:

      Кеден одағы Комиссиясының 2010 жылғы 20 қыркүйектегі "Кедендік рәсімдерді қолданудың кейбір мәселелері туралы" № 375 шешімінің 1-тармағының 3-тармақшасы;

      Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2012 жылғы 11 желтоқсандағы "Кеден одағы Комиссиясының 2010 жылғы 20 қыркүйектегі № 375 шешіміне өзгерістер енгізу туралы" № 267 шешімі;

      Кеден одағы Комиссиясының және Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының шешімдеріне енгізілетін өзгерістердің 1-тармағының "а" тармақшасының екінші абзацы және "г" тармақшасы (Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2017 жылғы 14 қарашадағы № 147 шешіміне қосымша).

      4. Осы Шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік 30 күн өткен соң күшіне енеді.

      Еуразиялық экономикалық комиссия
Алқасының Төрағасы
Т. Саркисян