Об установлении ставки ввозной таможенной пошлины Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в отношении отдельных видов бетономешалок и растворосмесителей

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2019 года № 121. Утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 августа 2021 года № 100.

      Сноска. Решение утратило силу Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17.08.2021 № 100 (порядок введения в действие см. п.2).

      В соответствии со статьями 42 и 45 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года Коллегия Евразийской экономической комиссии решила:

      1. Установить ставку ввозной таможенной пошлины Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза (приложение к Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. № 54) в отношении отдельных видов бетономешалок и растворосмесителей, классифицируемых кодом 8474 31 000 1 ТН ВЭД ЕАЭС, в размере 5 процентов от таможенной стоимости с даты вступления в силу настоящего Решения по 31 августа 2021 г. включительно.

      2. Внести в Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза (приложение к Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. № 54) следующие изменения:

      а) позицию с кодом 8474 31 000 1 ТН ВЭД ЕАЭС в графе четвертой дополнить ссылкой на примечание "58С)";

      б) примечания к Единому таможенному тарифу Евразийского экономического союза дополнить примечанием 58С следующего содержания:

      "58С) Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 5% от таможенной стоимости применяется с даты вступления в силу Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2019 г. № 121 по 31.08.2021 включительно.".

      3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

      Врио Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии
К. Минасян

Бетон араластырғыштар мен езінді қоспалауыштардың жекелеген түрлеріне қатысты Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифі кедендік әкелу бажының ставкасын белгілеу туралы

Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2019 жылғы 16 шілдедегі № 121 шешімі

      2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шарттың 42 және 45-баптарына сәйкес Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасы шешті:

      1. Еуразиялық экономикалық одақтың ЕАЭО СЭҚ ТН 8474 31 000 1 кодымен сыныпталатын бетон араластырғыштар мен езінді қоспалауыштардың жекелеген түрлеріне қатысты Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифі кедендік әкелу бажының ставкасы (Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2012 жылғы 16 шілдедегі № 54 шешіміне қосымша) осы Шешім күшіне енген күннен бастап қоса алғанда 2021 жылғы 31 тамызға дейінгі аралықта кедендік құнның 5 пайызы мөлшерінде белгіленсін.

      2. Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифіне (Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2012 жылғы 16 шілдедегі № 54 шешіміне қосымша) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      а) төртінші бағандағы ЕАЭО СЭҚ ТН 8474 31 000 1 коды бар позиция мынадай "58С)" ескертпеге сілтемемен толықтырылсын;

      б) Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифіне ескертпелер мынадай мазмұндағы 58С ескертпесімен толықтырылсын:

      "58С) Кедендік құнның 5% мөлшеріндегі кедендік әкелу бажының ставкасы Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2019 жылғы 16 шілдедегі № 121 шешімі күшіне енген күннен бастап қоса алғанда 31.08.2021 дейінгі аралықта қолданылады.".

      3. Осы Шешім ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік 30 күн өткен соң күшіне енеді.

      Еуразиялық экономикалық комиссия
Алқасы Төрағасының міндетін
уақытша атқарушы
К. Минасян