О продлении срока действия ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в отношении отходов и лома драгоценных металлов

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 сентября 2019 года № 162. Утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 августа 2021 года № 100.

      Сноска. Решение утратило силу Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17.08.2021 № 100 (порядок введения в действие см. п.2).

      В соответствии со статьями 42 и 45 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года Коллегия Евразийской экономической комиссии решила:

      1. Продлить срок действия ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза (приложение к Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. № 54) в отношении отходов и лома драгоценных металлов, классифицируемых кодами 7112 30 000 0, 7112 91 000 0, 7112 92 000 0 и 7112 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС, в размере 0 процентов от таможенной стоимости по 31 декабря 2022 г. включительно.

      2. Внести в Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза (приложение к Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. № 54) следующие изменения:

      а) в позициях с кодами 7112 30 000 0, 7112 91 000 0, 7112 92 000 0 и 7112 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС ссылку на примечание к Единому таможенному тарифу Евразийского экономического союза "1С)" заменить ссылкой "60С)";

      б) примечания к Единому таможенному тарифу Евразийского экономического союза дополнить примечанием 60С следующего содержания:

      "60С) Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль) % от таможенной стоимости применяется с 01.01.2020 по 31.12.2022 включительно.".

      3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования, но не ранее 1 января 2020 г.

      Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии
Т. Саркисян

Бағалы металдардың қалдықтары мен сынықтарына қатысты Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифінің кедендік әкелу баждары ставкаларының қолданылу мерзімін ұзарту туралы

Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2019 жылғы 17 қыркүйектегі № 162 шешімі

      2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шарттың 42 және 45-баптарына сәйкес Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасы шешті:

      1. Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифінің (Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2012 жылғы 16 шілдедегі № 54 шешіміне қосымша) ЕАЭО СЭҚ ТН 7112 30 000 0, 7112 91 000 0, 7112 92 000 0 және 7112 99 000 0 кодтарымен сыныпталатын бағалы металдардың қалдықтары мен сынықтарына қатысты кедендік әкелу баждары ставкаларының кедендік құнның 0 пайызы мөлшеріндегі қолданылу мерзімі қоса алғанда 2022 жылғы 31 желтоқсанға дейінгі аралыққа ұзартылсын.

      2. Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифіне (Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2012 жылғы 16 шілдедегі № 54 шешіміне қосымша) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      а) ЕАЭО СЭҚ ТН 7112 30 000 0, 7112 91 000 0, 7112 92 000 0 және 7112 99 000 0 кодтары бар позициялардағы Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифіне ескертпеге "1С)" сілтеме "60С)" сілтемесімен ауыстырылсын;

      б) Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифіне ескертпелер мынадай мазмұндағы 60С ескертпесімен толықтырылсын:

      "60С) Кедендік құнының 0 (нөл) % мөлшеріндегі кедендік әкелу бажының ставкасы 01.01.2020 бастап қоса алғанда 31.12.2022 дейінгі аралықта қолданылады.".

      3. Осы Шешім ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік 30 күн өткен соң, бірақ ерте дегенде 2020 жылғы 1 қаңтардан кейін күшіне енеді.

      Еуразиялық экономикалық комиссия
Алқасының Төрағасы
Т. Саркисян