О выделении средств из резерва Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2000 года N 1912

      Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Выделить Министерству культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан из резерва Правительства Республики Казахстан, предусмотренного в республиканском бюджете на 2000 год на ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и иные непредвиденные расходы, 279850000 (двести семьдесят девять миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) тенге для материально-технического оснащения национального телевизионного канала "Хабар-2".
      2. Министерству финансов Республики Казахстан в установленном

 

законодательством порядке осуществить контроль за целевым использованием

выделяемых средств 


Z990357_


.

     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.


     Первый заместитель

     Премьер-Министра

     Республики Казахстан 


(Специалисты: Склярова И.В.,

              Умбетова А.М.)    

Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервінен қаражат бөлу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2000 жылғы 28 желтоқсан N 1912

      Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
      1. Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім

 

министрлігіне 2000 жылға арналған республикалық бюджетте 


Z990473_
 

  табиғи

және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жоюға және өзге де күтпеген

шығыстарға көзделген Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервінен

"Хабар-2" ұлттық теледидар арнасын материалдық-техникалық жабдықтау үшін

279850000(екі жүз жетпіс тоғыз миллион сегіз жүз елу мың) теңге бөлінсін.

     2. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі заңнамада 


Z990357_
 


белгіленген тәртіппен бөлінген қаражаттың мақсатты пайдаланылуын бақылауды

жүзеге асырсын.

     3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.


     Қазақстан Республикасының

     Премьер-Министрінің

     бірінші орынбасары


     Мамандар:

     Қобдалиева Н.М.

     Орынбекова Д.К.